You are on page 1of 1

I Ðû¦è[ª- þ¼÷ªî¦ô¢Ù 4 Vöµj 2005

Pranav: How is everybody, Praveen? ÑÙè[è[Ù.


(ví£OéÉÂ! ÍÙë]ô¢« Óö° Ñû¦oô¢ª, children (plural) - child (singular)
ÚÛªøŒ-õ÷«?) child
ÚÛª ñë]ªõª ÷«÷´-õªÞ¥ he/she Ú¥ÚÛªÙè¯ It
Praveen: Not bad, I suppose. How is it with ÍÙæ°Ù.
you? 6. Do snakes lay eggs?
(ò°Þ¥û¶ Ñû¦o-÷ª-ìª-ÚÛªÙ-åªû¦o. ìªîµyö° (ð§÷³õª Þœªè[ªx šíè[-ê¦óŸ«?)
Ñû¦oîËÂ) pron: lay : (öµóÀª) = Þœªè[ªx-ö°Ù-æ¨N šíådè[Ù
Pranav: Fine. Thank you. 7. These hotels do good business.
(ò°Þ¥û¶ Ñû¦o) do good business = î¦uð§ô¢Ù ò°Þ¥ ÑÙè[è[Ù
šíj÷Fo ÚÛ«è¯ í£õ-ÚÛ-JÙí£± ÷«åö¶. Oª všíÆÙèÂqìª, 8. Why do students waste time?
ú£Eo--꟪-õìª ÚÛõª-ú£ª-ÚÛª-ìo-í£±pè[ª Ïö° í£õ-ÚÛ-JÙí£± (Në¯u-ô¢ªnõª ú£÷ªóŸªÙ ÓÙë]ªÚÛª ÷'ëǯ à¶þ§hô¢ª?)
÷«åõª î¦è[ª-꟪Ù-è[Ùè…. 9. How well they swim!
Praveen: How about practising the following ★ ★ ★ ô¦÷³: Î à¦ö° ò°Þ¥ Uú£ªhÙC. ÞœêŸ-î¦ô¢Ù ñ-
(î¦üŒ‰x ÓÙêŸ ò°Þ¥ Ðë]ª-ê¦ôÁ!)
exercise? (How about Íû¶ ÷«å ÏC ÎøŒa-ô¦u-ô¢nÚÛÙ (exclamation )!. question Ú¥ë]ª. Pranav: Well, how was that exercise? ÷ªA ÚÛ«è¯ êµàŸªa-ÚÛªÙC. (get î¦è[Ùè….)
English
ú£ÙòÅ°-ù£é vð§ô¢Ù-òÅ°-EÚ¨ ö˺ 10. Do I look ill? exercise?
(Óö° ÑÙë¯ ) ô¢íÆ£³: UóŸªè[Ù ÓÚÛ\è[ û¶ô¢ªa-ÚÛªÙC?
exercise
êŸô¢àŸª î¦è[-ê¦ô¢ª. ÍÙç¶ Ð ìª (û¶ìª Íû¦-ôÁ-ÞœuÙÞ¥ ÚÛE-í‡-ú£ªh-û¦oû¦?) Praveen: Which exercise do you mean? ô¦÷³: þ»ÙêŸÙ-Þ¥û¶ û¶ô¢ªa-ÚÛªÙC.
practice à¶ë¯l÷«? ÍE Íô¢nÙ) 11. Where do they work? (Ô ÓÚÛq-ôÂ-šújâÉÀ ÞœªJÙ# ìª÷±y ÷«æ°x-è[ª- Answer:
Pranav: It suits me fine. ꟪-û¦o÷±?)
(î¦üŒ‰x ÓÚÛ\è[ í£E-à¶-þ§hô¢ª? / î¦üŒx ÑëÁuޜ٠Raghu: Who drew that picture?
ÏC ÚÛ«è¯ êŸô¢àŸª ÷ªì ú£÷ªt-AE êµL-óŸª- Pranav: The last exercise about rewriting
Ramu: Lata
ÓÚÛ\è[?)
12. Do you go to movies often? sentences after changing the sub-

÷«å ÖÚÛç¶
â¶-óŸª-è¯-EÚ¨ î¦è[ê¦Ù.
Raghu: Does she draw so well?
Let's (= let us) see what it is.
(
ÔÙæ˺ àŸ«ë¯lÙ/àŸ«è[F) Ramu: She draws very well. She got even
Exercise -1: a prize last week.
Ð Ú¨ÙC î¦Ú¥u-ö˺xE subject
ìª, He/she/It Þ¥ (even a prize = ñ-÷ªA ÚÛ«è¯)
sen- Raghu: Where did she learn it?

Íô¦nõª î¶ô¢ªî¶ô¢ª!
÷«Ja, ÍÙë]ªÚÛª êŸTì ÷«ô¢ªpõª NªÞœê¦
tenceö˺ à¶ú‡practice
à¶óŸªÙè…. Ramu: She learnt it on her own.
eg:
(on her own = þ»ÙêŸÙÞ¥, on my own = û¦
I know the subject well.
ÍÙêŸ-å- û¶û¶, on their own = î¦üŒxÙêŸå î¦ü™x,
(û¦ÚÛª Î ú£òµbÚÂd êµõªú£ª) on his own = ÍêŸ-ìÙ-êŸå ÍêŸû¶)
ÏÚÛ\è… subject 'I'. I Ú¨ ñë]ªõª, He/She (ÏÚÛ\è[ ÷ªSx draw Íû¶ ÷«åìª Bú£ª-ÚÛªÙë¯Ù.
it šíè…ê¶ ú£·ôjì Íô¢nÙ ô¦ë]ª Ú¥ñæ¨d ÷C-ö¶-óŸªÙè….)
ö¶ÚÛ-ð¼ê¶ Ô ›í·ôjû¦ Shravan ÍûËÁ, Anjali ÍûËÁ DEÚ¨ ·ôÙè[ª Íô¦nõª êµõª-ú£ª-ÚÛªû¦oÙ ÚÛë¯.
3) draw = Ôëµjû¦ ÓÚÛ\-èµjû¦ regular Þ¥ supply
î¦è¯-÷ª-ìª-ÚÁÙè…. Íí£±pè[ª I know the subject well
Íû¶ î¦ÚÛuÙ He/She/Shravan/Anjali knows the ð»Ùë]è[Ù.
subject well. Þ¥ ÷«ô¢ª-꟪ÙC. (Oªô¢ª êŸô¢àŸª ú‡E-÷«-õ-·Ú-ü‹hô¦?) ject? û¶ìª Ð ñ«êÂ-ö˺û¶ ð§õª Bú£ª-ÚÛªÙ-æ°ìª.
13. What do they think of this plan? (ÏÙêŸÚÛª ÷³Ùë]-JC. sentences ö˺ I draw milk from this booth.
eg2:
(î¦üŒ‰x Ð í£ëÇ]ÚÛÙ ÞœªJÙ# Ô÷ª-ìª-ÚÛªÙ-åª-û¦oô¢ª?) subject ÷«Ja ô¦óŸªè[Ù) People of this area draw milk from this
These books give a lot of information.
14. What do they do in the evenings? Praveen: It helps us to know when to use booth.
the 1st RDW- Regular Doing
(Ð í£±ú£h-Ú¥õª à¦ö° ú£÷«-à¦-ô¦Eo Ïþ§hô³.)
4) draw= bank ö˺Ù# þ»÷³t Bú£ª-ÚÁ-÷è[Ù.
Ð sentenceö˺ subject 'These books'. Words (come,
'These books' ÚÛª ñë]ªõª He/She/Ó÷J He drew Rs. 5000 from the bank.
go ö°Ùæ¨N),
›í·ôjû¦(Ramu/Sita) / this book/it, subject Þ¥ withdraw ÍE ÚÛ«è¯ Íì-÷àŸªa.
2nd RDW
5) draw=
ÎÙÞœxòÅ°ù£é 12
î¦è…ê¶ (comes, goes
ð»Ùë]è[Ù
These books give a lot of information Íû¶ Freedom fighters drew inspiration from
do,
ö°Ùæ¨N),
Gandhi.
does.
î¦ÚÛuÙ
He/She/Ram/Sita/This book/ It gives a lot of þ§yêŸÙvêŸu ú£÷ª-ô¢-óµ«-ëÅ]ªõª Þ¥ÙDÅ ìªÙ# ú£«pÄJh
(î¦üŒ‰x þ§óŸªÙ-vê¦õª ÔÙ à¶þ§hô¢ª?) (ÏN 1st RDW, 2nd RDW,
information Þ¥ ÷«ô¢ª-꟪ÙC.
sentence sub-
15. Do you like tea? What do they prefer, cof- do, does ö°Ùæ¨N êµõª-ú£ª-ÚÁ- M. SURESAN ð»Ùë¯ô¢ª.
Ïí£±pè[ª ÏÚÛ\è[ Ï#aì Ú•Eo ö˺E fee or tea? è¯-EÚ¨ Ñí£-óµ«Þœè[ê¦ô³) pron: Inspiration ÏûËÂ-ú‡p-·ô-óÀª-ù£ûË = ú£«pÄJh
ject He/She/It/Any name
6) ú£÷«-à¦ô¢Ù ð»Ùë]è[Ù = draw information
ìª (Ô ÷uÚ¨h ›íô¢-ô³û¦, (FÚÛª æ© Ïù£d÷«? î¦üŒxÚÛª ÔC ÓÚÛª\÷ Ïù£dÙ,
practice
Ô ÷ú£ªh÷± ›íô¢-ô³û¦) šíæ¨d à¶óŸªÙè…. Ð Ú¨ÙC ÷«åõª vð§Ú©dúà à¶óŸªÙè….
æ©û¦ Ú¥íƈû¦?) The police were unable to draw informa-
ú£«àŸì: 'pron' –ÍÙç¶ pronunciation ÍE. Answers:
ú£ÙòÅ°-ù£-éö˺x î¦è[ªêŸ« ÑÙè[Ùè…. tion from the accused.
1. I think I am right. turn on the tap/turn the tap on= í£Ùí£± ÷ë]-õè[Ù
1. He/She/any name thinks he/she is right. (ð¼M-ú£ªõª EÙC-êŸªè… ìªÙ# ú£÷«-à¦ô¢Ù ð»Ùë]-
turn off the tap/turn the tap off= í£Ùí£± ÚÛç¶d-
(û¶ìª ·ôjæËÀ Íìª-ÚÛªÙ-åª-û¦oìª). 2. He/She/any name helps their/his/her ö¶ÚÛ/ ô¦ñ-åd-ö¶-ÚÛ-ð¼-óŸ«ô¢ª.)
2. They help their father quite often. father quite often.
óŸªè[Ù
Ram: Turn on the tap please, I need some accused (ÍÚÛ«uúÃd) = EÙC-꟪è[ª (àŸåd í£J-òÅ°ù£).
(î¦üŒ‰x î¦üŒx û¦ìoÚÛª êŸô¢àŸª ú£ï£„-óŸª-í£-è[-ê¦ô¢ª.) 3. My dog/It/He/She often troubles my/ his/
pron: often ÎíÆ£-ûËÂ/-Î-íÆ£dûË water.
her neighbours.
3. My dogs often trouble my neighbours. 4. He/ She/any name goes to temple on fri-
(Ú¥ú£h í£Ùí£± Aí£pÙè…. û¦ÚÛª FüŒ‰x Ú¥î¦L.)
Shyam: As soon as you draw enough water,
(û¦ ÚÛªÚÛ\õª ÷« ð»ô¢ªÞœª î¦üŒxìª êŸô¢àŸª days.
please turn it off. Don't waste water.
ÏñsÙC šíè[ª-꟪Ù-æ°ô³.) 5. He/ She/ A good child/ It/ any name obeys
ÏÚÛ\è[ subject 'My dogs' - DEo Oªô¢ª his/her/its/ any name's parent.
(OªÚÛª Ú¥î¦-Lq-ìEo FüŒ‰x Bú£ªÚÛªìo êŸô¢-î¦êŸ
His/Her/any name šíæ¨d àµí£pÙè…. 'My dog'êÁ 6. Does a snake/It lay eggs?
í£Ùí£± Λí-óŸªÙè…. FüŒ‰x ÷'ëǯ à¶óŸª-ÚÛÙè….)
ÚÛ«è¯ àµí£pÙè…. 7. This hotel/It does good business.
ÏÚÛ\è[ draw Íû¶ ÷«å àŸ«è[Ùè….
4. I go to temple on fridays. 8. Why does a student waste his/her/any
draw:
1) FüŒ‰x ö°Ùæ¨N êÁè[è[Ù, à¶ë]è[Ù
ví£øŒo: WûË 24 ‘ví£AòÅ¡’ þ¼p·ÚûË ÏÙTxùà Q&A QJ{-
5. Good children always obey their parents. name's time? ÚÛö˺ ÓÙ. -ûËÂ-ô¦÷±, ìt-Ú•Ùè[ ìªÙ#
9. How well he/she /any name/ It We draw water from the tap/ the well/ the
parents
(ñªClÄ-÷ªÙ-꟪-öµjì í‡õxõª î¦üŒx ÚÛª NëŶ- (áÙ꟪÷± ‘Óí£±p-èµjû¦ ›ú-î¦J Oªë¶ ÏÙÚ¥ òÅ°ô¢Ù
óŸªÙÞ¥ ÑÙæ°ô¢ª.) Íô³ê¶) swims? river etc., í£è[ª-꟪ÙC’ Íû¶ î¦Ú¥u-EÚ¨ ú£÷«-ì-iì eng-
pron: obey ÖòµóÀª = Íé-ÚÛª-÷Þ¥ ÑÙè[è[Ù, ÷«å 10. Does he/she/any name look ill? 2) draw ÚÛª ·ôÙèÁ Íô¢nÙ ÷ªìÙ-ë]-JÚ© êµõªú£ª. lish proverb ÑÙç¶ àµí£p-÷ªE Íè…-Þ¥ô¢ª.
Nìè[Ù, NëŶ-óŸªêŸ ÚÛLT 11. Where does he/she/any name work? ò˹÷ªtõª î¶óŸªè[Ù. ë¯EÚ¨ ú£·ôjì proverb ö¶ë]E àµð§pô¢ª. Ú¥F
12. Does he/she/any name go to movies Bapu draws beautiful pictures Íë¶ Íô¢nÙö˺ ÖÚÛ saying ÑÙC ÚÛë¯?
Oªô¢« ô¦óŸªÙè…!
often? (ò°í£± ÍÙë]-iì ò˹÷ªtõª Uþ§hô¢ª) 'All lay loads on a willing horse'
13. What does he/she/any name think of this 1st RDW= draw, 2nd RDW = draws, Past
– âµ. òµEê¦ è¶NèÂ, ÚÛô¢«oõª
plan? Doing Word = drew.

áî¦ñª: Í÷±ìª.
þ¼p·ÚûË ÏÙTxùÃö˺ Oª ú£Ùë¶ï£„õìª
14. What does he/she/any name do in the Ð Ú¨ÙC ú£ÙòÅ°-ù£é Englishö˺ vð§Ú©dúà à¶óŸªÙè….
þ¼p·ÚûË ÏÙTxùÃ, ví£AòÅ¡èµúÃ\, Ðû¦è[ª, evenings?
Thank you very much òµEê¦
þ¼÷«>Þœ«è[, šïj°ë]ô¦ò°ë–82. è¶NèÂ. One is never too old to learn (ÓÙêŸ
ô¢íÆ£³: Î ò˹÷ªt Uú‡Ù-ëµ-÷ô¢ª?
15. Does he/she/any name like tea? What ô¦÷³: õêŸ ÷óŸªú£ª ôjû¦ êµõª-ú£ª-ÚÁ-î¦-Lq-ìN ÑÙæ°ô³)
#ô¢ªû¦÷«ÚÛª í£Ùí‡ÙàŸ÷àŸªa.
does he/she prefer? ô¢íÆ£³: Î ÍÙêŸ ò°Þ¥ Uú£ªhÙë¯?
email: pratibha@ eenadu.net Íû¶C Óí£±pè[« ÚÛ·ôÚÂd.