You are on page 1of 1

I Ðû¦è[ª- ÷ªÙÞœüŒî¦ô¢Ù 26 Vöµj 2005

Raghu: Hi Pavan, you look dull. What's the I have (am having Ú¥ë]ª) a lot of work.
matter? b) ÚÛª÷«-ôÂÚÛª ÏÚÛ\è[ Ñë]óŸªÙ 8 ìªÙ# þ§óŸªÙvêŸÙ
(óÀª í£÷ûËÂ, ÔÙæ¨ è[öËÀÞ¥ Ñû¦o÷±?) 6 ÷ô¢ÚÛª è[«uæ© ÑÙC.
Pavan: I have a headache. I don't have (do Kumar has (is having Ú¥ë]ª) duty here from
not have) at home the tablets I usual- 8 AM - 6 PM.
ly take. 4. òÅ°î¦õª, Íìª-òÅ¡«-꟪õª ൛íp-åí£±pè[ª am/ is/
(êŸõ-ûË•-í‡pÞ¥ ÑÙC. ÷«÷´-õªÞ¥ û¶ìª are having ô¦ë]ª.
î¶ú£ª-ÚÛªû¶ ÷«vêŸõª ÏÙæ˺x ö¶÷±.) a)ÎÚÛª ÍêŸ-ìÙç¶ Þ¥èÅ[iì v›í÷ª.
Raghu: Sorry to know that. Do you have that She has (is having Ú¥ë]ª) deep love for
novel with you? I mean the novel you him.
bought last week. b) šúöµÚÂd Í÷±-ê¦-ìû¶ ÎøŒ û¦ÚÛª ÑÙC.
( I have (am having Ú¥ë]ª) the hope I will ø‹ÙA: Ñû¦oô¢ª. ÓÙë]ªÚÛª?
þ§K, Ú¨Ùë]-æ¨-î¦ô¢Ù ìª÷±y Ú•ìo ì÷õ F b) My friend is having a son and a daughter.
be selected.
ÿ§LE: û¦ÚÛª ÓõªxÙè… òµÙÞœª-üŒŠ-ô¢ªö˺ ÏÙåô¢«yu
ë]Þœ_-ô¢ªÙë¯?) (ÍÙ綖 Î všíÆÙè êŸì Ú•è[ªÚÛªìª, Ú۫꟪JE
Pavan: Sorry. I don't have it. Prakash took it 5.
from me yesterday. He has it now.
÷ªìÚÛª Ñìo ô¢ªÞœtêŸö°xÙæ¨ î¦æ¨E êµLóŸª-â¶-›ú-å- AÙåª-û¦o-è[û¦? ÍC Ú¥ë]ª ÚÛë¯?– My friend ÑÙC. Já-¸ôy-ù£ûË ÚÛù£dÙÞ¥/ú£÷ª-ú£uÞ¥
í£±pè[ª am/ is/ are having ô¦ë]ª. have/ has has a son and a daughter.)
( þ§K, ÍC û¦ ë]Þœ_ô¢ ö¶ë]ª. ví£Ú¥ùà Eìo ÑÙC.
÷«vêŸî¶ª ÷ú£ªhÙC. c) Saritha is having a wonderful pair of ear Answers:
Bú£ª-ÚÛª-û¦oè[ª. ÍC ÍêŸè… ë]Þœ_¸ô ÑÙC.) a) û¦ÚÛª êŸõ-ûË•-í‡pÞ¥ ÑÙC. rings. 1. I also have that book. Have you?/Do you
Raghu: I have no work today. So I want to I have a headache (am having Ú¥ë]ª.) (ÍÙç¶ – ú£JêŸ à¦ö° ÍÙë]-iì àµN ÎòÅ¡-ô¢-é°õª have it.
spend time reading the book. b) ÎÚÛª ڥô¢ªx. AÙæ˺Ù-ë]û¦? Ú¥ë]ª Ú¥ñæ¨d She has a won- 2. Have you/Do you have any class now.
(û¦ÚÛª Ð ôÁâ¶Ù í£E-ö¶ë]ª. í£±ú£hÚÛÙ àŸë]ª- She has jaundice (is having Ú¥ë]ª). derful pair of ear rings.) 3. Why are you having coffee now? You usu-
÷±êŸ« Þœè…-›íë¯lÙ Íìª-ÚÛªÙ-åª-û¦oìª.) c) ÍêŸ-EÚ¨ ò°Þ¥ áõªñª à¶ú‡ÙC. Ð Ú¨ÙC î¦Ú¥u-õìª practice à¶óŸªÙè…. (ÍEoÙ- ally have tea.
Pavan: Go ahead. My brother has another He has (is having Ú¥ë]ª) a bad cold. æ¨Ú¨ have- correct form î¦è[Ùè…). 4. (Over phone) Is it you? I am having lunch.
book with him. Take it. ÏÚÛð¼ê¶ am having/ is having/ are having 1) û¦ ë]Þœ_ô¢ ÚÛ«è¯ Î í£±ú£hÚÛÙ ÑÙC. F ë]Þœ_-ô¢ªÙë¯? Please wait.
(Íô³ê¶ Ú¥EóÀª. ÷« vñë]ô ë]Þœ_ô¢ ÏÙÚÁ î¦è[ë]-Tì ú£Ùë]-ô¦sÄõª ÷³ÜuÙÞ¥– 2) FÚÛª Ïí£±pè¶îµªiû¦ Ú¥xúà ÑÙë¯?

‘û¶ìª ú£«\å-ôÂE AÙåª-û¦o쪒


I want Mahesh's phone no. Do you have it?
í£±ú£hÚÛÙ ÑÙC. ÍC Bú£ªÚÁ.) ★ Aìè[Ù, ê¦Þœè[Ù ö°Ùæ¨N–
I don't (do not) have it. Ramesh has it.
I don't (do not) have Ramesh's phone
number either.
(not Ñìo sentence
ö˺ 'also'
ô¦ë]ª. ÍÙë]ª-ÚÛE
'either.')
5. Isn't that sari nice/beautiful?
Then have it.
Raghu: Where is he? 1) û¶E-í£±pè[ª Ú¥íƈ Bú£ªÚÛªÙ-åª-û¦oìª (ê¦Þœª-꟪- 3) ÓÙë]ªÚÛª Ú¥íƈ Bú£ªÚÛªÙ-åª-û¦o÷±. ÷«÷´-õªÞ¥
I do not (don't) have/I
haven't (have not)
(ÍêŸìª ÓÚÛ\è[?) û¦oìª). ìª÷±y æ© ê¦Þœª-ê¦÷± ÚÛë¯? the money now.
I am having coffee. 4) (ðƼûËÁx) ‘× ìªî¦y? û¶ìª õÙà Bú£ª-ÚÛªÙ-åªû¦o!
Pavan: He is having breakfast. Wait for a few 2) î¦Rx-í£±pè[ª òÅ˺áìÙ à¶ú£ªh-û¦oô¢ª. Ú¥ú£h îµô³-æËÀ-àµóÀª’
I have the money but
I don't (do not) like
minutes. They are having meals now.
3) ÍêŸìª ú‡T-·ôæËÀ ê¦Þœª-꟪-û¦oè[ª. that sari.
(î¦è[ª vò¶ÚÂ-ðƧúÃd à¶ú£ªhû¦oè[ª. Ú¥›úí£± ÎÞœª) ‘û¦ÚÛª ÷ª›ï°ùà ðƼûË ûµÙñô ڥî¦L. F ë]Þœ_ô¢
ÑÙë¯?’ 6. What do you have for
Raghu: Aren't (Are you not) having any? He is having a smoke. ‘û¦ ë]Þœ_ô¢ ö¶ë]ª. ô¢î¶ªùà ë]Þœ_ô¢ ÑÙC.’ breakfast usually.
(ìª÷±y ÔOª Aìî¦?) (He is smoking ñë]ªõª) ‘û¦ ë]Þœ_ô¢ ô¢î¶ªùà ðƼûË ûµÙñô ÚÛ«è¯ ö¶ë]ª.’ I have mostly idles.
Pavan: I don't feel like, with this head ache.
(Ð êŸõ-ûË•í‡p ÷õx Aû¦-õE ö¶ë]ª)
★ am having/ is having/ are having- `bath' ÚÛª 5) ‘Î <ô¢ à¦ö° ò°ÞœªÙC ÚÛë¯?’ Why are you having M. SURESAN
î¦è[-÷àŸªa. ‘Íô³ê¶ Bþ¼\’ dosa now?
This restaurant doesn't (does not) have a
Ð ú£ÙòÅ°-ù£-éö˺ ÷ªìÙ Þœ÷ª-EÙ-à¶-ë¶-Nªæ¨? Ú•Eo- ‘û¦ ë]Þœ_ô¢ Ïí£±pè[ª è[ñªs-ö¶ë]ª.’
àÁåx Ïí£±pè[ª áJ¸Þ í£E-·Újû¦ have/ has î¦è[è[Ù, ‘û¦ ë]Þœ_ô¢ è[ñªs ÑÙC Ú¥F, û¦ÚÛª Î <ô¢ ìàŸa- good name for idles. It has a good name
Ú•Eo-àÁåx am having/ is having/ are having ö¶ë]ª. for dosas.
î¦è[è[Ù. 'am + ing/ is + ing/ are + ing' form ö˺ 6) ÷«÷´-õªÞ¥ ð»ë]ªlì vò¶ÚÂ-ðƧúÃd ÔÙ I don't have (do not have)/ haven't (have
î¦è[E verbs ö˺ have ÚÛ«è¯ ÑÙC. Íô³ê¶ am Bú£ªÚÛªÙ-æ°÷±?’ not) much knowledge of the restaurants
having/ is having/ are having form Ú•Eo ú£Ùë]-
here.
You are having a dosa now. How is it?
ô¦sÄö˺x Íô¦n-Eo-ñæ¨d î¦è[ê¦Ù.
1. have/ has ÚÛª Ñìo ÷³Üu-iì Íô¢nÙ– ÚÛLT
7. Ramu: How is that pup there?
Raghu: I have a pup at home. That's big-
ÑÙè[è[Ù.
I, we, you, they Íô³ê¶ have.
He, she, it Íô³ê¶ 'has'.
ÎÙÞœxòÅ°ù£é 23 ger than this.
Ramu: Has it/Does it have a name?
I have a scooter.
Raghu: Yes. It has a beautiful name.
Ruby. Have you/Do you have any
û¦ÚÛª ú£«\åô ÑÙC. ‘ÓÚÛª\-÷Þ¥ Ïè†x Bú£ªÚÛªÙæ°’
She has a lot of jewellry. ‘÷ªJ Ïí£±p-èµÙ-ë]ªÚÛª ëÁøŒ AÙåª-û¦o÷±?’ pets at home?
Ramu: No.
ÎÚÛª à¦ö° ìÞœõª Ñû¦oô³. ‘Ð ·ôþ§d-·ôÙæËÀö˺ Ïè†xõª ò°ÞœªÙ-è[÷±. ëÁøŒõª
My friends (they) have bikes. ò°ÞœªÙ-æ°ô³.’ 8. Suneel: Hasn't (has not) this building/
Doesn't (does not) this building
÷« všíÆÙèÂqÚÛª òµjÚÂq Ñû¦oô³. ‘û¦ÚÛª ÏÚÛ\è… ·ôþ§d-·ôÙæËÀq ÞœªJÙ# ÍÙêŸÞ¥ êµL-
ÚÛLT ÑÙè[è[Ù Íû¶ Íô¢nÙêÁ am having/ is hav- óŸªë]ª.’ have a beautiful/ grand appear-
ing/ are having ô¦÷±. ‘Ïí£±pè[ª ìª÷±y ÚÛ«è¯ ëÁøŒ AÙåª-û¦o÷± ÚÛë¯. ance.
a) î¦üŒxÚÛª ÍÙë]iì ÏõªxÙC. Óö° ÑÙC?’ Sukumar: I don't have/I haven't any doubt
They have a beautiful house. 7) ô¦÷³: ÍÚÛ\è[ªìo ÚÛªÚÛ\-í‡õx Óö° ÑÙC? about it.
(They are having a beautiful house (ÚÛªÚÛ\-í‡õx= Pup) Suneel: It has a beautiful portico, a bal-
Ú¥ë]ª)
b) This coffee has a fine taste. ô¢íÆ£³: û¦ÚÛª ÏÙæ˺x ÚÛªÚÛ\-í‡õx ÑÙC. ÍC DE- cony, big windows and a
(is having
large/spacious hall.
Ð Ú¥íƈڨ ÷ªÙ# ô¢ª# ÑÙC. Ú¥ë]ª) ÚÛû¦o šíë]lC.
c)Ð ìÞœ-ô¢Ùö˺ îµè[-õp-ô³ì ôÁè[ªx-û¦oô³. She has a lot of jewellry ô¦÷³: ë¯EÚ¨ ›íô¢ªÙë¯? Sukumar: If I have the money, I wish to buy
This city has wide roads. ô¢íÆ£³: ë¯EÚ¨ ÍÙë]-iì ›íô¢ªÙC. ô¢«H. ìª÷±y this house.
(This city is having... a) ÷« û¦ìoÞ¥ô¢ª þ§oìÙ à¶ú£ªh-û¦oô¢ª. Ú¥ú£h 9) Shalini: Where is Suneeta?
Ú¥ë]ª) ÏÙæ˺x Ô áÙ꟪÷±ûµjû¦ šíÙàŸª-꟪-û¦oî¦?
2. ÷ªìª-ù£ªõÚÛª, áÙ꟪-÷±õÚÛª Ñìo Þœªé°õª ൛íp-å- ÎÞœÙè…. ô¦÷³: ö¶ë]ª. Santhi: She is having a bath.
í£±pè[ª am/ is/ are having Have/ has
ô¦ë]ª. My father is having a bath. Please wait. 8) ú£ªFöËÀ: Ð òÅ¡÷-û¦-EÚ¨ à¦ö° ÍÙë]-iì Shalini: Has Suneeta/ Does Suneeta
b) Î ù£÷ô ò°ê à¶þ¼hÙC. appearance ÑÙC ÚÛë¯? have any friends in railway book-
÷«vêŸî¶ª ÷ú£ªhÙC.
a) She has patience. She is having a shower. ú£ªÚÛª-÷«ôÂ: Î Nù£óŸªÙö˺ û¦¸ÚÙ ú£Ùë¶ï£°Ù ing?
( is having Þœ÷ª-EÙ-àŸÙè…–am/ is/ are having from ÷³ÜuÙÞ¥ Santhi: She has, but why?
ÎÚÛª ×ô¢ªp ÑÙC.) Ú¥ë]ª. ö¶ë]ª.
b) The wife and husband have (are hav- Aìè[Ù, ê¦Þœè[Ù Íû¶ Íô¦n-õ¸Ú í£J-NªêŸÙ. ÍÙë]ª-ÚÛE ú£ªFöËÀ: ë¯EÚ¨ ÖÚÛ ÍÙë]-iì ð¼JdÚÁ, ò°õ\F, Shalini: I have an interview in Bangalore
ing a good understanding for am having/ is having/ are having NªÞœê¦ ú£Ùë]-
the day after tomorrow. I am hav-
Ú¥ë]ª) šíë]l Ú¨æ¨-Ú©õª, ÖÚÛ šíë]l õª Ñû¦oô³.
each other. ô¦sÄö˺x î¦è…ê¶ Ní£-K-ê¦ô¢nÙ ÷ú£ªhÙC. eg: ú£ªÚÛª-÷«ôÂ: û¦ ë]Þœ_ô¢ è[ñªs ÑÙç¶, Ð Ïõªx Ú•û¦-õE ing a problem/difficulty about
a) I am having a scooter. ÑÙC. (have, wish î¦è[Ùè…). reservation.
(Î òÅ°ô¦u-òÅ¡-ô¢hõ ÷ªëÅ]u ÷ªÙ# Í÷-Þ¥-ì
ÑÙC.) (Ð sentence ví£Ú¥ô¢Ù ÷à¶a Íô¢nÙ, ‘û¶ìª 9) ÿ§LE: ú£ªFêŸ ÓÚÛ\è[? problem, difficulty am
ø‹ÙA: þ§oìÙ à¶þ¼hÙC
ö°Ùæ¨- î¦-æ¨êÁ
3. ÷ªì-ÚÛªìo í£E ÞœªJÙ# ൛ípÙ-ë]ªÚÛª am/ is/ are ú£«\å-ôÂE AÙåª-û¦o쪒 ÍE ÚÛë¯. ÍÙêŸ-øŒÚ¨h having/is having/ are having
having î¦è[Ù. ÷«ì-÷±-è…-Ú¨ÙÚ¥ ô¦ö¶ë]ª, Ú¥ñæ¨d ÏÚÛ\è[ àµð§p- ÿ§LE: ú£ªF-êŸÚÛª ·ôjö¶y ñªÚ¨Ù-ÞÂö˺ všíÆÙèÂq Ó÷- î¦è[÷àŸªa.
a) û¦ÚÛª à¦ö° í£ìªÙC. LqÙC– I have a scooter.) ·ôjû¦ Ñû¦oô¦?

Related Interests