You are on page 1of 91

TRKYE SEYAHATNAMELER KAYNAKASI TRKYE SEYAHATNAMELER KAYNAKASI TRKYE SEYAHATNAMELER KAYNAKASI TRKYE SEYAHATNAMELER KAYNAKASI

Blent Aaolustanbul, Nisan 1981


2
NDEKLER NDEKLER NDEKLER NDEKLER


KISALTMALAR........................................................................................................................................................... 3
TRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELER (LATN HARFL KTAPLAR. 1929DAN TBAREN) ......................................... 4
ARAP HARFL TRKE BASMA ESERLER, 1729-1928................................................................................................ 23
YAZMALAR.............................................................................................................................................................. 27
YABANCI YAZARLARIN SEYAHATNAMELER .............................................................................................................. 29
1928 YILINA KADAR ARAP HARFLERYLE BASILAN ESERLER...................................................................................... 34
SEYAHATNAMELER HAKKINDA YAZILAN KTAPLAR .................................................................................................. 35

SEYYAHLAR............................................................................................................................................................. 36
GENEL..................................................................................................................................................................... 36
EVLYA ELEB......................................................................................................................................................... 36
KRSTOF KOLOMB ................................................................................................................................................... 37
MACELLAN.............................................................................................................................................................. 37
MARCO POLO ......................................................................................................................................................... 37
DER SEYYAHLAR .................................................................................................................................................. 37

SREL YAYINLARDA GEZ YAZILARI......................................................................................................................... 38

EK........................................................................................................................................................................... 473
KISALTMALAR KISALTMALAR KISALTMALAR KISALTMALAR

AEKMK: stanbul Fatih Millet Ktphanesi Ali Emiri ksm
BA: Isdepanyan, H.A. Ermeni harfli Trke kitaplarn listesi 1727-1968.
bdk: Beyazt Devlet Ktphanesi
cdmb: Cumhuriyet Dnemi Makaleler Bibliyografyas
[EHEC/ : MLL KTPHANE ESK HARFL ESERLER CD ESK HARFL TRKE BASMA ESERLER BBLYOGRAFYASI
(ARAP, ERMEN VE YUNAN ALFABELERYLE) 1584-1986
Fatih MK: Fatih Millet Ktphanesi
[gs/ : Trk Dil Kurumu, Trk Dili dergisi, Gezi zel Says.
ibbk: stanbul Bykehir Belediyesi Taksim Atatrk Kitapl
istk: stanbul Kitapl (elik Glersoy Vakf)
KTP: stanbul niversitesi Ktphanesi
ML: Milli Ktphane Muvakkat Katalou
MLK: Milli Ktphane
MK: Milli Ktphane
NA: Nuri Akbayar: Eski harflerle baslm Trke eserler katalou'na zeyl'z zel.
zege: Eski harflerle baslm Trke eserler katalou. I-V. stanbul: 1971-1979
TB: Trkiye Bibliyografyas
tbmmktp: Trkiye Byk Millet Meclisi Ktphanesi
TBTK: Trkiye basmalar toplu katalou (Arap harfli eserler). Ankara: Milli Ktphane, 1990-1999
Tdd: Trk Dili Dergisi dizini (Trk Dil Kurumu)
TMB: Trkiye Makaleler Bibliyografyas
niv.ktp. : stanbul niversitesi Ktphanesi
niversite: stanbul niversitesi Ktphanesi

4
TRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELER TRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELER TRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELER TRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELER ( (( (LATN HARFL KTAPLAR. LATN HARFL KTAPLAR. LATN HARFL KTAPLAR. LATN HARFL KTAPLAR. 1929DAN TBAREN) 1929DAN TBAREN) 1929DAN TBAREN) 1929DAN TBAREN)

Abadan, Nermin: Yeil Gller Diyar Yeil Gller Diyar Yeil Gller Diyar Yeil Gller Diyar. stanbul: Hilmi Kitabevi, 1950. xv+159s. 9 plan. [gs/

Abalolu, Nadir Nadi: ki Sovyet Rusya ve Polonya, 1935 ki Sovyet Rusya ve Polonya, 1935 ki Sovyet Rusya ve Polonya, 1935 ki Sovyet Rusya ve Polonya, 1935- -- -1965 1965 1965 1965- -- -1967. 1967. 1967. 1967. 3. bsl. stanbul: 1973. 173s. Tel Yay.: 17.
[BDK/bdk]

Abalolu, Nadir Nadi: ki Sovyet Rusya. 1935 ki Sovyet Rusya. 1935 ki Sovyet Rusya. 1935 ki Sovyet Rusya. 1935- -- -1965. 1965. 1965. 1965. stanbul: Ararat Yaynevi, 1967. 159s. Araratn Kk
Kitaplar: 3. [TB67/MK]

Abalolu, Nadir Nadi: ki Sovyet Rusya ki Polonya (Gezi Notlar). ki Sovyet Rusya ki Polonya (Gezi Notlar). ki Sovyet Rusya ki Polonya (Gezi Notlar). ki Sovyet Rusya ki Polonya (Gezi Notlar). Yeni eklerle 4. bs. stanbul: 1978. 223s.
(ada Yaynlar; Tarih An Gezi Olay Dizisi: 18). [TB78/MK]

Abdlkadir: Birinci lmi Seyahata Dair Rapor : Birinci lmi Seyahata Dair Rapor : Birinci lmi Seyahata Dair Rapor : Birinci lmi Seyahata Dair Rapor. stanbul: ktisat M., 1930. 7+66s. [TB28-38/MK]

Abdlkadir: Birinci Seyahate Dair Rapor Birinci Seyahate Dair Rapor Birinci Seyahate Dair Rapor Birinci Seyahate Dair Rapor. stanbul: ktisat M., 1930. 68s. [TB28-38/MK]

Aksz, lhami: Gezi Notlar Gezi Notlar Gezi Notlar Gezi Notlar. 2. tb. Ankara: [d.t.1972] (Ongun Kardeler Mat.) 112s. [TB72/MK]

Adal, Kutlu: Daarck. Getiim Kylerden Notlar Getiim Kylerden Notlar Getiim Kylerden Notlar Getiim Kylerden Notlar. Lefkoa: 1963. 330s. (Beparmak Yaynlar: 3). [TB64/MK]

Afetinan, Aye: Ankarann Gney Ksmnda Bir Tarih Gezisi Ankarann Gney Ksmnda Bir Tarih Gezisi Ankarann Gney Ksmnda Bir Tarih Gezisi Ankarann Gney Ksmnda Bir Tarih Gezisi. Ankara: 1949. 703-704ss. (ADTCF ADTCF ADTCF ADTCF Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 6. cilt,
4. saydan ayrbask). [TB50/MK]

Aan, Halit: Trabzondan Erzincana Trabzondan Erzincana Trabzondan Erzincana Trabzondan Erzincana. [stanbul: yayl.y.] , 1937. 39s. [TB39-48/MK]

Aaolu, Samet: Strazburg Hatralar. Strazburg Hatralar. Strazburg Hatralar. Strazburg Hatralar. stanbul: Nebiolu Yay., 1945. 94s. [TB39-48/MK]

Aaolu, Samet: Sovyet Rusya mparatorluu Sovyet Rusya mparatorluu Sovyet Rusya mparatorluu Sovyet Rusya mparatorluu. stanbul: Baha Mat., 1967. 189s. 10 plan. [gs/

Aaolu, Sreyya: Londrada Grdklerim Londrada Grdklerim Londrada Grdklerim Londrada Grdklerim. stanbul: 1946. 44s. (smail Akgn Bas.). [gs/

Ahmet Beyzade, Osman: Avustralya Seyahati Avustralya Seyahati Avustralya Seyahati Avustralya Seyahati. stanbul: 1932. 74s. [TB28-38/MK]

Ahmet Haim: Frankfurt Seyahatnamesi Frankfurt Seyahatnamesi Frankfurt Seyahatnamesi Frankfurt Seyahatnamesi. stanbul: Suhulet Mat., 1933. 72s. [Gs/

Ahmet Haim: Bize Gre. (Ve Bir Seyahatin Notlar). Bize Gre. (Ve Bir Seyahatin Notlar). Bize Gre. (Ve Bir Seyahatin Notlar). Bize Gre. (Ve Bir Seyahatin Notlar). 1.c. 2.bs. stanbul: Semih Ltfi Kitabevi, 1960. 71s.
[TB61/MK]

Ahmet Haim: Bize gre gurebahane Bize gre gurebahane Bize gre gurebahane Bize gre gurebahane- -- -i laklakan i laklakan i laklakan i laklakan- -- -Frankfurt seyahatnamesi Frankfurt seyahatnamesi Frankfurt seyahatnamesi Frankfurt seyahatnamesi. 2. bas. (Haz.: Mehmet Kaplan).
Ankara: 1981. v+227s. (Kltr Bakanl Yaynlar: 483). [tb81/mk]

Ahmet Haim: Bize gre gurebahane Bize gre gurebahane Bize gre gurebahane Bize gre gurebahane- -- -i la i la i la i laklakan klakan klakan klakan F FF Frankfurt seyahatnamesi rankfurt seyahatnamesi rankfurt seyahatnamesi rankfurt seyahatnamesi. Haz.: Prof. Dr. Mehmet Kaplan.
stanbul: 1969. V+IV+227s. (Milli Eitim Bakanl, 1001 Temel Eser: 17). [TB70/MK]

Ahmet Resmi Efendi: Viyana ve Berlin Sefaretnameleri Viyana ve Berlin Sefaretnameleri Viyana ve Berlin Sefaretnameleri Viyana ve Berlin Sefaretnameleri. (Sadeletiren: Bedriye Atsz). stanbul: 1980. 93s.
(Tercman 1001 Temel Eser Serisi: 151). [tb80/mk]

Ahmet erif: Anadoluda Tanin. (Birinci Gezi). Anadoluda Tanin. (Birinci Gezi). Anadoluda Tanin. (Birinci Gezi). Anadoluda Tanin. (Birinci Gezi). stanbul: 1977. 344s. (Kavram Yaynlar: 7: tarih Belge Gezi An
Dizisi: 1). [TB78/MK]

A.Kadir: Sovyet Rusyada Onbe Gn Sovyet Rusyada Onbe Gn Sovyet Rusyada Onbe Gn Sovyet Rusyada Onbe Gn. stanbul: 1978. 106s. (Hilal Matbaaclk). [TB79/MK]

Akbal, Oktay: Hiroimalar Olmasn. Gzlemler Anlar zlenimler Hiroimalar Olmasn. Gzlemler Anlar zlenimler Hiroimalar Olmasn. Gzlemler Anlar zlenimler Hiroimalar Olmasn. Gzlemler Anlar zlenimler. stanbul: 1976. 240s. (ada Yaynlar; Tarih-
An-Gezi-Olay Dizisi: 6).

Aker, Reat: Bolu Gezisi Bolu Gezisi Bolu Gezisi Bolu Gezisi. stanbul: 40s. (stanbul Matbaaclk). [TB49/MK]

5
Akltepe, Halil Bahri Data Mehmet Gbelez: Kalknan srailde Grdklerimiz Kalknan srailde Grdklerimiz Kalknan srailde Grdklerimiz Kalknan srailde Grdklerimiz. Ankara: 1962. 39s. (Dou
Matbaaclk ve Tic. Ltd. ti.) resim, portre, harita. [TB63/MK]

Akn, Kenan: ldeki Umut Kaddafi ve Fizan Fizan Dedikleri ldeki Umut Kaddafi ve Fizan Fizan Dedikleri ldeki Umut Kaddafi ve Fizan Fizan Dedikleri ldeki Umut Kaddafi ve Fizan Fizan Dedikleri. stanbul: 1976. (Er-Tu Matbaas). 111s. Resim.
[TB77/MK]

Akn, zkul: Amerikay Tanmak stedim Amerikay Tanmak stedim Amerikay Tanmak stedim Amerikay Tanmak stedim. stanbul: 1957. (Kat ve Basm leri A..). 189s. [TB57/MK]

Aksan, Ali Rza: Trkiyeye Dolatm Trkiyeye Dolatm Trkiyeye Dolatm Trkiyeye Dolatm. stanbul: Aksan Yaynevi, [d.t.1957]. 32s. Aksan Seyahat Kitaplar.
[TB57/MK]

Aksan, Ali Rza: Yugoslavyaya Seyahat Yugoslavyaya Seyahat Yugoslavyaya Seyahat Yugoslavyaya Seyahat. stanbul. Aksan Yaynevi, [d.t.1957]. 32s. Resim. (Aksan Seyahat
Kitaplar). [TB57/MK]

Aksan, Ali Rza: Anadoluda seyahat Anadoluda seyahat Anadoluda seyahat Anadoluda seyahat. [1. kitap]. stanbul: Aksan Yaynevi, [d.t.1957]. 32s. Resim. (Aksan
Seyahat Kitaplar). [TB57/MK]

Aksan, Ali Rza: Bir Dnya Turu ve Dnyadaki nemli Salk Messeseleri Bir Dnya Turu ve Dnyadaki nemli Salk Messeseleri Bir Dnya Turu ve Dnyadaki nemli Salk Messeseleri Bir Dnya Turu ve Dnyadaki nemli Salk Messeseleri. stanbul: Aksan Yaynevi, 1966. 32s.
Portre. [TB66/MK]

Aksan, Ali Rza: Trenle Avrupay Dolatm Trenle Avrupay Dolatm Trenle Avrupay Dolatm Trenle Avrupay Dolatm. stanbul: Aksan Yaynevi, .. 32s. [gs/

Aksan, Ali Rza: Amerikada Neler Gr Amerikada Neler Gr Amerikada Neler Gr Amerikada Neler Grdm? Avrupada Elence Hayat dm? Avrupada Elence Hayat dm? Avrupada Elence Hayat dm? Avrupada Elence Hayat. stanbul: Aksan Yaynevi, 1953. 144s.
Resimli. [gs/

Aksan, Ali Rza: Gney Akdeniz ve Afrika Seyahati Gney Akdeniz ve Afrika Seyahati Gney Akdeniz ve Afrika Seyahati Gney Akdeniz ve Afrika Seyahati. stanbul: Aksan Yaynevi, 32s. [gs/

Akkaya, kr: Pakistan Gezisi Pakistan Gezisi Pakistan Gezisi Pakistan Gezisi. Ankara: 1950. 387-400ss. (Ankara niv. DTCF Ankara niv. DTCF Ankara niv. DTCF Ankara niv. DTCF D DD Dergisi ergisi ergisi ergisi , Cilt: 8, Say: 3ten
ayrbask). [BDK/BDK]

Akpnar, Sait: Milletleraras Atom Enerjisi Ajans Etd Gezisi SSC Birlii, Polonya, ekosl Milletleraras Atom Enerjisi Ajans Etd Gezisi SSC Birlii, Polonya, ekosl Milletleraras Atom Enerjisi Ajans Etd Gezisi SSC Birlii, Polonya, ekosl Milletleraras Atom Enerjisi Ajans Etd Gezisi SSC Birlii, Polonya, ekoslo oo ovakya (25 Mart vakya (25 Mart vakya (25 Mart vakya (25 Mart 10 10 10 10
Mays 1968). Mays 1968). Mays 1968). Mays 1968). stanbul: 1969. 2+54y. 4 plan. (NAEM, 62). Teksirdir. [BDK/BDK]

Akst, Ali Kemali: Sultan Azizin Msr ve Avrupa Seyahati Sultan Azizin Msr ve Avrupa Seyahati Sultan Azizin Msr ve Avrupa Seyahati Sultan Azizin Msr ve Avrupa Seyahati. stanbul: Ahmet Saitolu Kitabevi, 1944. 240s.
Resimli. [TB39-48/MK]

Aktepe, Mnir: Mehmed Emni Beyefendi (Paa)nn Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi Mehmed Emni Beyefendi (Paa)nn Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi Mehmed Emni Beyefendi (Paa)nn Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi Mehmed Emni Beyefendi (Paa)nn Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi. Ankara: 1974. IX+173s.

Akyol, Mete: Dzenzedeler Dzenzedeler Dzenzedeler Dzenzedeler. . . . Gzl Gzl Gzl Gzlemler, Rportajlar emler, Rportajlar emler, Rportajlar emler, Rportajlar. Ankara: [d.t.1977]. Trk Tarih Kurumu Basmevi. 335s.
Resim, plan. [TB77/MK]

Alaam, kr: Tetkik Seyahat Tetkik Seyahat Tetkik Seyahat Tetkik Seyahat. stanbul: Topu Okulu Basmevi, 1935. 198s. [TB28-38/MK]

Alaam, kr: Kilyos Tetkik Seyahati Kilyos Tetkik Seyahati Kilyos Tetkik Seyahati Kilyos Tetkik Seyahati. stanbul: Topu Ok. B., .. 198s. [TB28-38/MK]

Ali: Brezilya Brezilya Brezilya Brezilya. stanbul: 1932. (Ebzziya Baesmevi). 201s. [gs/

Alkan, Necmeddin: o oo os ss sn skin sabahlar memleketinde bir yl n skin sabahlar memleketinde bir yl n skin sabahlar memleketinde bir yl n skin sabahlar memleketinde bir yl. [Ankara? : yayl.y.], 1960. 202 s. [TB60/MK]

Alkan, Necmettin: Japonyada Tatil. Japonyada Tatil. Japonyada Tatil. Japonyada Tatil. Ankara: [d.t.1966]. Sevin Bas. 304s. [TB66/MK]

Alpar, Faika: Granada Granada Granada Granada. stanbul: 1959. (Nurgk Matbaas). 160s. (Son Postann Dnyada Pazar Gezintileri
serisinden Semeler). [TB59/MK]

Alpayta, S. Enis: Seyahat teraneleri Seyahat teraneleri Seyahat teraneleri Seyahat teraneleri. Mersin, Yeni M.M., 1942. 28s. [KTP/KTP]

Altan, etin: Al te stanbul Al te stanbul Al te stanbul Al te stanbul. stanbul: YAZKO, 1980. 141s.

6
Altan, etin: Bir Utan Bir Uca ve Al te stanbul Bir Utan Bir Uca ve Al te stanbul Bir Utan Bir Uca ve Al te stanbul Bir Utan Bir Uca ve Al te stanbul. (2 K. Birlikte, 2. bask). stanbul: Kita Yaynlar, 1970. 367s.
[TB70/MK]

Altan, etin: Bir Utan Bir Uca srail, sve, ran, Afganistan, Romanya. Bir Utan Bir Uca srail, sve, ran, Afganistan, Romanya. Bir Utan Bir Uca srail, sve, ran, Afganistan, Romanya. Bir Utan Bir Uca srail, sve, ran, Afganistan, Romanya. stanbul: 1965. 158s. (Dnem Yaynlar:
11; Gezi Dizisi: 1). [gs/

Altan, etin: Bir Utan Bir Uca Bir Utan Bir Uca Bir Utan Bir Uca Bir Utan Bir Uca. stanbul: Kita Yaynlar, [d.t.1970]. 218s. [BDK/BDK]

Altayl, Enver: Esir Trk illerinde Doksan gn Esir Trk illerinde Doksan gn Esir Trk illerinde Doksan gn Esir Trk illerinde Doksan gn. stanbul: Yeni Yaynlar, 1980. 415s. 14 plan. [tb80/mk]

Altnay, Ahmet Refik: Kafkas yollarnda Kafkas yollarnda Kafkas yollarnda Kafkas yollarnda. (Haz.: Yunus Zeyrek). Ankara: 1981. 93s. (Kltr Bakanl Yaynlar:
473; Kltr Eserleri Dizisi: 10). [tb81/mk]

Altnkaynak, Ekrem: Bir Turizm aheseri, Grlen talya Bir Turizm aheseri, Grlen talya Bir Turizm aheseri, Grlen talya Bir Turizm aheseri, Grlen talya. 1961. Ercan Mat., 125s. Resimli. [gs/

Amerikada onbir gn. Amerikada onbir gn. Amerikada onbir gn. Amerikada onbir gn. Ankara : Yarn Yaynlar, 1967. 68 s. : res. (Not: Bu kitap Cumhurbakan Cevdet Sunayn
2-15 Nisan 1967 tarihleri arasnda Birleik Amerikaya yapt resmi ziyareti nakletmektedir). [TB67/MK]

Anday, Melih Cevdet: Sovyet Rusya Sovyet Rusya Sovyet Rusya Sovyet Rusya, Azerbaycan, zbekistan, Bulgaristan, Macaristan. , Azerbaycan, zbekistan, Bulgaristan, Macaristan. , Azerbaycan, zbekistan, Bulgaristan, Macaristan. , Azerbaycan, zbekistan, Bulgaristan, Macaristan. stanbul: 1965. 186s.
(Gerek Yaynlar: 4).

Anday, Melih Cevdet: Anadoluda ve Sosyalist lkelerde Anadoluda ve Sosyalist lkelerde Anadoluda ve Sosyalist lkelerde Anadoluda ve Sosyalist lkelerde. stanbul: ada Yaynlar, 1977. 271s. (Tarih An Gezi
Olay Dizisi: 12). [TB78/MK]

Ankara niversite Ankara niversite Ankara niversite Ankara niversitesi D.T.C. Fakltesi Corafya Enstits talya Gezisi si D.T.C. Fakltesi Corafya Enstits talya Gezisi si D.T.C. Fakltesi Corafya Enstits talya Gezisi si D.T.C. Fakltesi Corafya Enstits talya Gezisi. Ankara: 7s. (Trk Tarih Kurumu Basmevi).
[TB49/MK]

Aral, erafettin: talyada Alt Sene talyada Alt Sene talyada Alt Sene talyada Alt Sene. stanbul: lk Basmevi, 1944. 152s. Resimli.

Arbatl, Leman: Finlandiy Finlandiy Finlandiy Finlandiya aa a Trkleri ve Finlandiya Trkleri ve Finlandiya Trkleri ve Finlandiya Trkleri ve Finlandiya. stanbul: zk Matbaas, 1966. 30s. [Fatih MK/Fatih MK]

Ark, Remzi Ouz: Ankara, Konya, Eskiehir, Yazlkaya Gezileri Ankara, Konya, Eskiehir, Yazlkaya Gezileri Ankara, Konya, Eskiehir, Yazlkaya Gezileri Ankara, Konya, Eskiehir, Yazlkaya Gezileri. Yaynlayan: Tahsin zg. Ankara: Trk Tarih
Kurumu, 1956. VI+33s. 1 harita, 15 kroki, 55 resim. (TTK Yaynlar, V. Dizi, No: 13).

Arpad, Burhan: Tunadan imale Tunadan imale Tunadan imale Tunadan imale Avrupa. Avrupa. Avrupa. Avrupa. 1953

Arpad, Burhan: Uu Gnl Yol Yazlar. Uu Gnl Yol Yazlar. Uu Gnl Yol Yazlar. Uu Gnl Yol Yazlar. stanbul: Yeditepe Yay., 1959. 78+2s. [gs/

Arpad, Burhan: Avusturya Gnl Yol Yazlar. Avusturya Gnl Yol Yazlar. Avusturya Gnl Yol Yazlar. Avusturya Gnl Yol Yazlar. stanbul: 1963. 63s. (Yeditepe Yaynlar: 129). [gs/

Arpad, Burhan: Gezi Gnl Gezi Gnl Gezi Gnl Gezi Gnl Yol Yazlar. Yol Yazlar. Yol Yazlar. Yol Yazlar. stanbul: Yeditepe Yaynlar, 1962. 223s. (Yeditepe Yaynlar: 125).

Aral, erafettin: talyada Alt Sene talyada Alt Sene talyada Alt Sene talyada Alt Sene. stanbul: 1944. (lk Bas.). 152s. Resimli. [tb39-48/mk]

Artus, Amil: srailde Grdklerim srailde Grdklerim srailde Grdklerim srailde Grdklerim. Ankara: Yeni Desen Mat., 1963. 58s. [TB63/MK]

Asutay, Burhanettin: Trkiye Bir Amerika Olabilir Amerika Gezisi. Trkiye Bir Amerika Olabilir Amerika Gezisi. Trkiye Bir Amerika Olabilir Amerika Gezisi. Trkiye Bir Amerika Olabilir Amerika Gezisi. zmir: 1961. (stiklal Matbaas). 156s. [gs/

Ataberk, Mehmet Nuri olakolu: Savaan Kamboya. Kamboya gezi notlar Savaan Kamboya. Kamboya gezi notlar Savaan Kamboya. Kamboya gezi notlar Savaan Kamboya. Kamboya gezi notlar. stanbul: 1979. 233s. (Aydnlk
Yaynlar: 70). [tb80/mk]

Atay, Falih Rfk: Gezerek grdklerim Gezerek grdklerim Gezerek grdklerim Gezerek grdklerim. 5. bsk. [Ankara] : M.E.B., 1970. II+293 s. 1000 temel eser ; 38 .
[TB71/MK]

Atay, Falih Rfk: Yolcu Defteri Yolcu Defteri Yolcu Defteri Yolcu Defteri. Ankara: 1946. (Ulus Basmevi). 198s. [TB39-48/MK]

Atay, Falih Rfk: Taymis Taymis Taymis Taymis kylar. kylar. kylar. kylar. stanbul : [yayl.y.], 1934. 164 s. [MK/MK]

7
Atay, Falih Rfk: Taymis Kylar Taymis Kylar Taymis Kylar Taymis Kylar. stanbul: [Yayl.y.], 1970. 109s. [TB70/MK]

Atay, Falih Rfk: Brezilya Seyyahat Brezilya Seyyahat Brezilya Seyyahat Brezilya Seyyahat. stanbul: 1929. (Devlet Bas.). [TB28-38/MK]

Atay, Falih Rfk: Deniz Ar (Brezilya Notlar). Deniz Ar (Brezilya Notlar). Deniz Ar (Brezilya Notlar). Deniz Ar (Brezilya Notlar). stanbul: Kltr Bakanl Yaynlar, 1931. (Devlet Mat.). 185s.
[gs/

Atay, Falih Rfk: Deniz Ar (Brezilya Notlar). Deniz Ar (Brezilya Notlar). Deniz Ar (Brezilya Notlar). Deniz Ar (Brezilya Notlar). 2. bask. stanbul: Remzi Kitabevi, 1938. 239s.

Atay, Falih Rfk: Faist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmu Makedonya Faist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmu Makedonya Faist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmu Makedonya Faist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmu Makedonya. [Y.y. : yayl.y., 1930?]. 67s. [MK/MK]

Atay, Falih Rfk: Yeni Rusya Yeni Rusya Yeni Rusya Yeni Rusya. stanbul: 1931. (Hakimiyet-i Milliye Bas.). 172s.

Atay, Falih Rfk: Moskova Moskova Moskova Moskova- -- -Roma Roma Roma Roma. Ankara: Hakimiyet-i Milliye Matbaas, 1932. 109s. [gs/

Atay, Falih Rfk: Hind. Hind. Hind. Hind. stanbul: Semih Ltfi Kitabevi, 1944. 282+Vs. [gs/

Atay, Falih Rfk: Bizim Akdeniz Bizim Akdeniz Bizim Akdeniz Bizim Akdeniz. Ankara: Hakimiyeti Milliye Basmevi, 1934. 32s. resim. [gs/

Atay, Falih Rfk: Tuna kylar Tuna kylar Tuna kylar Tuna kylar. 1938.

Ay, Behzat: Gndousu Gndousu Gndousu Gndousu. stanbul: Deniz Yaynlar, 1970. 78s. [tb70/mk]

Aydemir, Fazl: Pilot ky. Pilot ky. Pilot ky. Pilot ky. Nide. 1965. 130s.

Aytekin, Halil: Douda ktlk vard Douda ktlk vard Douda ktlk vard Douda ktlk vard. Ankara: Toplum Yaynevi, 1965. 384s. [gs/

Bahadanl, Yusuf Ziya: Drt sosyalist lke (Bulgaristan Drt sosyalist lke (Bulgaristan Drt sosyalist lke (Bulgaristan Drt sosyalist lke (Bulgaristan- -- -Macaristan Macaristan Macaristan Macaristan- -- -Polonya Polonya Polonya Polonya- -- -Romanya). Romanya). Romanya). Romanya). Gezi izlenimleri.
stanbul: Hr Yay., 1970. 190s. Resimli.

Bakiler, Yavuz Blent: skpten Kosovaya skpten Kosovaya skpten Kosovaya skpten Kosovaya. stanbul: 1979. 191s. (Trk Edebiyat Vakf Yaynlar: 8). [tb80/mk]

Bayazt, Nigan: Bir Gneybat Anadolu gezisi notlar Bir Gneybat Anadolu gezisi notlar Bir Gneybat Anadolu gezisi notlar Bir Gneybat Anadolu gezisi notlar. stanbul: T Mimarlk Fak., 1968. 148s.

Bakkalcolu, Ayfer: stanbul dapres Gerard de Nerval stanbul dapres Gerard de Nerval stanbul dapres Gerard de Nerval stanbul dapres Gerard de Nerval. [y.y.]: Boazii niversitesi, 1978. III+142y. [tb78/mk]

Bakkalcolu, Ayfer: stanbul dapres Gerard de Nerval stanbul dapres Gerard de Nerval stanbul dapres Gerard de Nerval stanbul dapres Gerard de Nerval. stanbul: Boazii niversitesi, 1976. v+131y. Metin
teksirdir. [tb77/mk]

Baks, Mahmut: sve sve dedikleri sve sve dedikleri sve sve dedikleri sve sve dedikleri. stanbul: 1976. 83s. (Sorun Yaynlar: 5).

Baoku, Rebia Tevfik: Hr Yunanistan ve Bulgaristanda grdklerim Hr Yunanistan ve Bulgaristanda grdklerim Hr Yunanistan ve Bulgaristanda grdklerim Hr Yunanistan ve Bulgaristanda grdklerim. stanbul: Gn Basmevi, 1944. 31s. [gs/

Batu, Selahattin: spanya bys spanya bys spanya bys spanya bys. stanbul: 1972. 144s. (Varlk Yaynlar, Say: 1716; Byk Eserler Kitapl:
223).

Batu, Selahattin: svire gnleri svire gnleri svire gnleri svire gnleri. Ankara: 1966. 112s. (Hisar Yaynlar: 4; Gezi Kitaplar: 1).

Batu, Selahattin: Romancero Yolculuklarm. Romancero Yolculuklarm. Romancero Yolculuklarm. Romancero Yolculuklarm. stanbul: 1953. (Varlk Yaynlar: 205; Varlk Cep Kitaplar: 83).
[gs/

Batu, Selahattin: Avusturya ve Venedik gnleri Avusturya ve Venedik gnleri Avusturya ve Venedik gnleri Avusturya ve Venedik gnleri. stanbul: Varlk Yaynlar, 1970. 152s. [gs/

Bayar, Celal: Ylmayan millet Trkiye Cumhur Bakan Celal Ylmayan millet Trkiye Cumhur Bakan Celal Ylmayan millet Trkiye Cumhur Bakan Celal Ylmayan millet Trkiye Cumhur Bakan Celal B BB Bayarn Amerika Birleik Devletlerine yapt ayarn Amerika Birleik Devletlerine yapt ayarn Amerika Birleik Devletlerine yapt ayarn Amerika Birleik Devletlerine yapt
ziyaretin kronolojik hikayesi ve seilmi nutuklar, 28 Ocak 27 ubat 1954 ziyaretin kronolojik hikayesi ve seilmi nutuklar, 28 Ocak 27 ubat 1954 ziyaretin kronolojik hikayesi ve seilmi nutuklar, 28 Ocak 27 ubat 1954 ziyaretin kronolojik hikayesi ve seilmi nutuklar, 28 Ocak 27 ubat 1954. 1955. 107s. Resimli. [bdk/bdk]

Ba Ba Ba Bayarn Amerika seyahati yarn Amerika seyahati yarn Amerika seyahati yarn Amerika seyahati. Ankara: 1954. 31s. (Demokrat Parti Neriyatndan No: 6). [tb54/mk]

8
Bayazt, Nigan Yldz Sey Atilla Ycel: Bir Gneybat Anadolu gezisi notlar Bir Gneybat Anadolu gezisi notlar Bir Gneybat Anadolu gezisi notlar Bir Gneybat Anadolu gezisi notlar. 1968. 130 ekil ve resim, 2
harita. T Mimarlk Fak.

Baybura, brahim: Amerika Amerika Amerika Amerika. Tarihesi, Trk . Tarihesi, Trk . Tarihesi, Trk . Tarihesi, Trk- -- -Amerika tarihi mnasebetleri, gezi notlar Amerika tarihi mnasebetleri, gezi notlar Amerika tarihi mnasebetleri, gezi notlar Amerika tarihi mnasebetleri, gezi notlar. stanbul: Yaylack Mat.,
1970. 210s. [tb70/mk]

Bedii Faik: Rusyadan. Rusyadan. Rusyadan. Rusyadan. stanbul: 1968. (Hsntabiat Mat.). 152s. Resim. [tb68/mk]

Bedii Faik: Akl Cumhuriyeti srail Akl Cumhuriyeti srail Akl Cumhuriyeti srail Akl Cumhuriyeti srail. stanbul: 1972. (Dilek Mat.). 126s. [tb72/mk]

Akn, Bedii Faik: Bir garip ada (ngiltere). Bir garip ada (ngiltere). Bir garip ada (ngiltere). Bir garip ada (ngiltere). stanbul: 1963. [gs/

Akn, Bedii Faik: Sam Amcann evinde. Amerika seyahati notlar Sam Amcann evinde. Amerika seyahati notlar Sam Amcann evinde. Amerika seyahati notlar Sam Amcann evinde. Amerika seyahati notlar. stanbul: 1954. Yenilik Yaynevi. 75s. (Yenilik
Yaynlar: 13). [tb55/mk]
Batu, Selahattin: spa spa spa span nn nya b ya b ya b ya bys ys ys ys. stanbul: 1972. 144s. (Varlk Yaynlar, say: 1716; Byk Eserler Kitapl:
223). [tb73/mk]
Berkes, Niyazi: Asya mektuplar. (Gezi, izlenimler, eletiriler). Asya mektuplar. (Gezi, izlenimler, eletiriler). Asya mektuplar. (Gezi, izlenimler, eletiriler). Asya mektuplar. (Gezi, izlenimler, eletiriler). stanbul: 1976. 293s. (ada Yaynlar; Tarih-
An-Gezi-Olay Dizisi: 10). [tb72/mk]

Binat, Tark: Buras Amerika Buras Amerika Buras Amerika Buras Amerika. Bir geziden notlar. stanbul: 1966. (Baha Mat.). 143s. [tb66/mk]

1929 Erkan Harbiye Seyahati. 1929 Erkan Harbiye Seyahati. 1929 Erkan Harbiye Seyahati. 1929 Erkan Harbiye Seyahati. nc snf. 1928-1929 Senesi Harp Akademisi tedrisatndan. stanbul: 1929.
(Harp Akademileri Komutanl Matbaas). 121s.

Biniciolu, S. Ahmet Nuri: Hicaz notlar ve kran Hicaz notlar ve kran Hicaz notlar ve kran Hicaz notlar ve kran. Manisa: 1969. 224s. Resimli. [gs/

Birand, Hikmet: Anadolu manzaralar Anadolu manzaralar Anadolu manzaralar Anadolu manzaralar. Ankara: 1957. 155s. (Trkiye Bankas Kltr Cep Kitaplar No: 6). ; 2.
bask. stanbul: Milli Eitim Bakanl Devlet Kitaplar Mdrl, 1966. 76s. [gs/

Birand, Hikmet: Bat Karadeniz kylarnda bir botanik gez Bat Karadeniz kylarnda bir botanik gez Bat Karadeniz kylarnda bir botanik gez Bat Karadeniz kylarnda bir botanik gezisi. 1946. [tb39-48/mk]

Boro, Sadun: Pupa yelken. (Ksmetin dnya seyahati). Pupa yelken. (Ksmetin dnya seyahati). Pupa yelken. (Ksmetin dnya seyahati). Pupa yelken. (Ksmetin dnya seyahati). [y.y.d.t.1970]. 313s. Resim, plan. [tb70/mk]

Bura, Tark: Gagaringrad. Moskova notlar Gagaringrad. Moskova notlar Gagaringrad. Moskova notlar Gagaringrad. Moskova notlar. stanbul: 1962. 96s. (Yamur Yaynlar: 7; cep Kitaplar: 4).
[tb62/mk]

Carm, Fuat: Venezuellal Mirandann Trkiyeye dair hatrat Venezuellal Mirandann Trkiyeye dair hatrat Venezuellal Mirandann Trkiyeye dair hatrat Venezuellal Mirandann Trkiyeye dair hatrat (Yazar ve seyyah Jean Chadn anlatt kalp para
ticareti. Comdote Cery. Drdnc Murat tarafndan atanan Fransz elisi). stanbul: 1965. (Berksoy Mat.). 109s.
[gs/

Carm, Fuat: Latin Amerika Latin Amerika Latin Amerika Latin Amerika (Grp izlediklerim, Kefe Dair ve Kolomb, Enka ve Maya Medeniyetleri,
Amazonas-General Rondon. Kkl bir isyan konudur). stanbul: 1968. 102s.

Carm, Fuat: Latin Amerika (Grp iledik Latin Amerika (Grp iledik Latin Amerika (Grp iledik Latin Amerika (Grp ilediklerim). lerim). lerim). lerim). 2. c. Brezilya, Bororolar ve Carajalar, iki byk adam, Rio
Guatemela, Panama Skandal. stanbul: 1968. (stanbul Matbaas). 106s. Resimli. [gs/

Celalettin, M.: Bulgaristan tetkik seyahati Bulgaristan tetkik seyahati Bulgaristan tetkik seyahati Bulgaristan tetkik seyahati. stanbul: 1932. (Burhanettin Mat.). 40s. [gs/

CHP 194 CHP 194 CHP 194 CHP 1944 Mimarlk gezisi. 4 Mimarlk gezisi. 4 Mimarlk gezisi. 4 Mimarlk gezisi. 1945. risale. [tb28-38/mk]

alar, Behet Kemal: Hr Hr Hr Hr m mm mavilikte avilikte avilikte avilikte. 1947.

etiner, Ylmaz: El El El El- -- -Fateh Fateh Fateh Fateh. stanbul: 1970. 164s. resimli. (May Yaynlar). [gs/

etiner, Ylmaz: u bizim Rumeli. u bizim Rumeli. u bizim Rumeli. u bizim Rumeli. Bulgaristan, Yugoslavya, Avusturya, Macaristan, ekoslovakya, Yunanistan,
Romanya. Ankara: [d.t.1967]. Banur Mat. 276s. [tb67/mk]
9

etiner, Ylmaz: Bilinmeyen Arnavutluk Bilinmeyen Arnavutluk Bilinmeyen Arnavutluk Bilinmeyen Arnavutluk. stanbul: 1966. 126s.

etiner, Ylmaz: Maoya tapanlar. Maoya tapanlar. Maoya tapanlar. Maoya tapanlar. stanbul: Altn Kitaplar Yaynevi, 1969. 256s. [tb69/mk]

etiner, Ylmaz: Rusya seferi Rusya seferi Rusya seferi Rusya seferi. stanbul: 1969. 99s. (Habora Kitabevi Yaynlar: 61). [tb69/mk]

etiner, Ylmaz: Bir yudum ay iin Bir yudum ay iin Bir yudum ay iin Bir yudum ay iin. Yeil altn diyar Rizeden rportajlar. stanbul: 1968. (zdemir Bas.). 88s. 7
plan. [tb68/mk]

rakman, Afet Muhteremolu: talya mektu talya mektu talya mektu talya mektuplar plar plar plar. stanbul: Sanat Yaynevi, 1962. 63s. Resim, portre. [tb62/mk]

oruh, Selahattin: Ankaradan Rizeye Ankaradan Rizeye Ankaradan Rizeye Ankaradan Rizeye. Bir gezinin notlar. Ankara: 1948. (Dou Bas.). 59s. Resimli. [tb39-
48/mk]

ukurkavakl, Kemal Bayram: Leninin lkesi Leninin lkesi Leninin lkesi Leninin lkesi. (SSCB gezi notlar). Ankara: [d.t.1976]. 173s. (Yenign Yaynlar:
4). [tb76/mk]

ukurkavakl, Kemal Bayram: in izlenimleri in izlenimleri in izlenimleri in izlenimleri. Ankara: zko Bas. 158s. (Yenign Yaynlar: 10).

ukurkavakl, Kemal Bayram: Sibirya afa Sibirya afa Sibirya afa Sibirya afa. Ankara: 1978. 120s. (Yenign Yaynlar: 8). [tb79/mk]

ukurkavakl, Kemal Bayram: Emek kartallar Emek kartallar Emek kartallar Emek kartallar. Ankara: 1980. (zko Bas.). 150s. (Yenign Yaynlar: 11).

ukurkavakl, Kemal Bayram: Mezopotamya. Irak gezi notlar Mezopotamya. Irak gezi notlar Mezopotamya. Irak gezi notlar Mezopotamya. Irak gezi notlar. Yenign yaynlar.

Deliorman, Necmeddin: Balkanlardaki kzllar arasnda 60 gn Balkanlardaki kzllar arasnda 60 gn Balkanlardaki kzllar arasnda 60 gn Balkanlardaki kzllar arasnda 60 gn. 1948. risale. [tb39-48/mk]

Deliorman, Necmeddin: Sofya harabelerinden Akdeniz kylarna Sofya harabelerinden Akdeniz kylarna Sofya harabelerinden Akdeniz kylarna Sofya harabelerinden Akdeniz kylarna. [y.y.: yayl.y., 1946?]. 16s. [tb39-48/mk]

Demirciolu, Halil: Tarih Enstitsnn Gney Tarih Enstitsnn Gney Tarih Enstitsnn Gney Tarih Enstitsnn Gney- -- -Bat Anadolu gezisi. 15.9.1950 Bat Anadolu gezisi. 15.9.1950 Bat Anadolu gezisi. 15.9.1950 Bat Anadolu gezisi. 15.9.1950 4.10.1950. 4.10.1950. 4.10.1950. 4.10.1950. (Ankara niversitesi
DTCF Dergisi, 8. cilt, 3. saydan ayrbask). Ankara: 1950. 1s. [tb51/mk]

Demirciolu, H. Halil nalck: Tarih Enstitsnn Orta Tarih Enstitsnn Orta Tarih Enstitsnn Orta Tarih Enstitsnn Orta- -- -Anadolu gezisi Anadolu gezisi Anadolu gezisi Anadolu gezisi. Ankara: 1948. 169-187ss. (Ankara
niversitesi DTCFDergisi, 4. cilt, 3. saydan ayrbask). [tb39-48/mk]

Demirer, Mehmed Arif: Or Or Or Orakla eki arasnda akla eki arasnda akla eki arasnda akla eki arasnda. stanbul: Kiisel Kitaplar, 1966. 200s. [mktp/mktp-bdk]

Denizcilik Bankas T.A..: Denizyollar letmesinin lks s/s Ankara vapuru ile tertipledii ahane gezi. Denizyollar letmesinin lks s/s Ankara vapuru ile tertipledii ahane gezi. Denizyollar letmesinin lks s/s Ankara vapuru ile tertipledii ahane gezi. Denizyollar letmesinin lks s/s Ankara vapuru ile tertipledii ahane gezi. 1y.
Resimli. [bdk/bdk]

Devlet Planlama Tekilat: Dou ve Gneydou ill Dou ve Gneydou ill Dou ve Gneydou ill Dou ve Gneydou illeri gezi raporu eri gezi raporu eri gezi raporu eri gezi raporu. Ankara: 1979. [bdk/bdk]

Devlet Planlama Tekilat: Pektim Aliaa Kompleksi Gezi Raporu Pektim Aliaa Kompleksi Gezi Raporu Pektim Aliaa Kompleksi Gezi Raporu Pektim Aliaa Kompleksi Gezi Raporu. (26.7.1979). Ankara: 1979. [bdk/bdk]

Devlet Planlama Tekilat: TPAO zmir Rafinerisi Gezi Raporu TPAO zmir Rafinerisi Gezi Raporu TPAO zmir Rafinerisi Gezi Raporu TPAO zmir Rafinerisi Gezi Raporu. (26.7.1979). Ankara: 1979. [bdk/bdk]

Devrim, zzet Melih: Her gzellie ak. Hikayeler, grler, seyahatler Her gzellie ak. Hikayeler, grler, seyahatler Her gzellie ak. Hikayeler, grler, seyahatler Her gzellie ak. Hikayeler, grler, seyahatler. [stanbul: yayl.y.,]. 1938. 28s.
[mktp/mktp]

Dirimtekin, Feridun (Haz.) : Ecnebi seyyahlara nazaran Fetihten sonraki stanbul : Ecnebi seyyahlara nazaran Fetihten sonraki stanbul : Ecnebi seyyahlara nazaran Fetihten sonraki stanbul : Ecnebi seyyahlara nazaran Fetihten sonraki stanbul. stanbul: 1953. 40s. (stanbul
Fethi Dernei Neriyat, say: 14). [tb53/mk]

Dirimtekin, Feridun (Haz.) : Ecnebi seyyahlara nazaran XVI. Yzylda stanbul Ecnebi seyyahlara nazaran XVI. Yzylda stanbul Ecnebi seyyahlara nazaran XVI. Yzylda stanbul Ecnebi seyyahlara nazaran XVI. Yzylda stanbul. stanbul: 1964. 78s. (stanbul
Fetih Cemiyeti stanbul Enstits Neriyat: 53). [tb64/mk]

Dostoyevski: Bat, bat dedikleri (Yaz izlenimleri zerine k notlar). Bat, bat dedikleri (Yaz izlenimleri zerine k notlar). Bat, bat dedikleri (Yaz izlenimleri zerine k notlar). Bat, bat dedikleri (Yaz izlenimleri zerine k notlar). (ev.: Ergin Altay). Ankara: 1972. 152s.
(Bilgi Yaynevi: 146; Deneme, An Dizisi: 25).
10

Duran, Faik Sabri: Akdenizde bir yaz gezintisi. Akdenizde bir yaz gezintisi. Akdenizde bir yaz gezintisi. Akdenizde bir yaz gezintisi. stanbul: Kanaat Kitabevi, 1938. 190s. [tb28-38/mk]

Duran, Faik Sabri: stanbuldan Londraya ileple bir yolculuk. stanbuldan Londraya ileple bir yolculuk. stanbuldan Londraya ileple bir yolculuk. stanbuldan Londraya ileple bir yolculuk. stanbul: 1934. (Akam Bas.). 267s. [gs/

Duran, Faik Sabri: Bir Trk kznn Amerika yolculuu Bir Trk kznn Amerika yolculuu Bir Trk kznn Amerika yolculuu Bir Trk kznn Amerika yolculuu. stanbul: 1935. (Akam Bas.). 267s. Resim. [gs/

Duru, Orhan: Ky ky, kent kent Ky ky, kent kent Ky ky, kent kent Ky ky, kent kent. Deneme. stanbul: 1977. 126s. (Koza Yaynlar; Trk Yazarlar Dizisi: 21).
[tb77/mk]

Durukan, Refik: Otobsle Avrupa Otobsle Avrupa Otobsle Avrupa Otobsle Avrupa turu hatralar ve notlar turu hatralar ve notlar turu hatralar ve notlar turu hatralar ve notlar. Kastamonu: 1954. (Dorusz Mat.). 128s. [tb55/mk]

Durusoy, N.: Zonguldak kmr havzasnda 4 gn Zonguldak kmr havzasnda 4 gn Zonguldak kmr havzasnda 4 gn Zonguldak kmr havzasnda 4 gn. Zonguldak: 1947. (Bingl Bas.). 62s. [tb39-48/mk]

50 gnlk Hindistan seyahati 50 gnlk Hindistan seyahati 50 gnlk Hindistan seyahati 50 gnlk Hindistan seyahati. zmir: 1952. (Yeniyol Mat.). 8s. ngilizceli. [tb52/mk]

Ergenekon, eref: Gezi notlar Gezi notlar Gezi notlar Gezi notlar. Bursa: 1945. (Emek Bas.). 71s. (Demet Neriyat: 1). [tb39-48/mk]

Esin, Emel: Trkistan seyahatnamesi Trkistan seyahatnamesi Trkistan seyahatnamesi Trkistan seyahatnamesi. Ankara: 1959. 68s. (Trk Tarih Kurumu Yaynlar, VI. Seri, no: 4). [gs/

Ercan, Nedim: Adm adm vatanm. 50. ylda manzum tarihi, corafi piyes ve gezi notlarm Adm adm vatanm. 50. ylda manzum tarihi, corafi piyes ve gezi notlarm Adm adm vatanm. 50. ylda manzum tarihi, corafi piyes ve gezi notlarm Adm adm vatanm. 50. ylda manzum tarihi, corafi piyes ve gezi notlarm. Balkesir: 1973.
(nce Mat.). 24s. [tb73/mk]

Erden, Ali Fuat: Paristen Tih Sahrasna Paristen Tih Sahrasna Paristen Tih Sahrasna Paristen Tih Sahrasna. 2. bask. Ankara: 1949. (Ulus Basmevi). 184s. [gs/

Erdoan, Fahrettin: Trk ellerinde grdklerim Trk ellerinde grdklerim Trk ellerinde grdklerim Trk ellerinde grdklerim. Ankara: 1954. (Yeni Matbaa). 290s.

Eren, smail: Rucer Yosif Boskoviin 1762 tarihli stanbul Rucer Yosif Boskoviin 1762 tarihli stanbul Rucer Yosif Boskoviin 1762 tarihli stanbul Rucer Yosif Boskoviin 1762 tarihli stanbul- -- -Lehistan seyahatine ait hatra defteri. Lehistan seyahatine ait hatra defteri. Lehistan seyahatine ait hatra defteri. Lehistan seyahatine ait hatra defteri. stanbul: 1964.
Edebiyat Fak. Basmevi). (Tarih Dergisi, cilt 14, say 19dan ayrbask). [bdk/bdk]

Erer, Tekin: inde neler grdm? inde neler grdm? inde neler grdm? inde neler grdm? stanbul: [d.t.1972]. (Ceylan Yaynlar Matbaas). 79s. [tb73-mk]

Erhat, Azra: Mavi Anadolu Mavi Anadolu Mavi Anadolu Mavi Anadolu. stanbul: 1960. (stanbul Matbaas). 179s. Resimli. [tb61/mk]
Erhat, Azra: Karyadan Pamfilyaya Mavi Yolculuk Karyadan Pamfilyaya Mavi Yolculuk Karyadan Pamfilyaya Mavi Yolculuk Karyadan Pamfilyaya Mavi Yolculuk. stanbul: 1979. 133s. 7 plan, 1 harita. (Cem Yaynevi Kltr
Dizisi).
Erhat, Azra: Mavi Anadolu Mavi Anadolu Mavi Anadolu Mavi Anadolu. 3. bask. stanbul: nklap ve Aka Kitabevi, 1979. 320s.
Ertem, Sadri: Ankara Ankara Ankara Ankara- -- -Bkre Bkre Bkre Bkre. stanbul: 1937. (Tan Bas.). 138s. [gs/
Erkman, Seyfi: Kore Kore Kore Kored dd den geldim en geldim en geldim en geldim. stanbul: 1951. (Ege Mat.). VII+148s. [gs/
Ertzn, Reit Mazhar: Taraya doru Taraya doru Taraya doru Taraya doru. Ankara: 1966. (lk Mat.). 112s. [tb66/mk]
Esmer, Ahmet kr: Avrupada otomobille 9 bin kilometre Avrupada otomobille 9 bin kilometre Avrupada otomobille 9 bin kilometre Avrupada otomobille 9 bin kilometre. stanbul: 1934. (Gazetecilik ve Matbaaclk T.A..).
192s. [gs/
Ezine, Celaleddin: Harb iinde Avrupa Harb iinde Avrupa Harb iinde Avrupa Harb iinde Avrupa. 1943. Tasvir Neriyat.
Ekiolu, Yusuf Kenan: Trkiyede otobsle 10.000 kilometre (Turistik gezi notlar). Trkiyede otobsle 10.000 kilometre (Turistik gezi notlar). Trkiyede otobsle 10.000 kilometre (Turistik gezi notlar). Trkiyede otobsle 10.000 kilometre (Turistik gezi notlar). Samsun: 1961. (Yceer
bas.). 16s. [bdk/bdk]

Engin, M. Saffet: kinci byk savata Almanyada grdklerim. kinci byk savata Almanyada grdklerim. kinci byk savata Almanyada grdklerim. kinci byk savata Almanyada grdklerim. stanbul: 1945. (Ebzziya Bas.). 145s. Resimli.
[tb39-48/mk]
11
Ergenekon, eref: Gezi notlar Gezi notlar Gezi notlar Gezi notlar. 1944. [tb39-48/mk]
Erhat, Azra Semavi Eyice Henri Metzger: Mavi yolculuk Mavi yolculuk Mavi yolculuk Mavi yolculuk. stanbul: TTOK,. 48s.
Erhat, Azra: Mavi yolculuk Mavi yolculuk Mavi yolculuk Mavi yolculuk. stanbul: 1962. 139s. (an Yaynlar: 16). [tb68/mk]
Erhat, Azra: Mavi Anadolu Mavi Anadolu Mavi Anadolu Mavi Anadolu. 2. bask. Ankara: 1969. 159s. (Bilgi Yaynlar: 76; Gezi, rportaj dizisi: 1). [tb69/mk]

Erhat, Azra: Mavi yolculuk Mavi yolculuk Mavi yolculuk Mavi yolculuk. 2. bask. Ankara: 1973. 175s. (Bilgi Yaynlar: 182; Gezi, rportaj dizisi: 2).
[tb73/mk]
Es. Hikmet Feridun: Holivutta 300 gn. Holivutta 300 gn. Holivutta 300 gn. Holivutta 300 gn. 12 say. [1943]. [tb39-48/mk]
Es, Hikmet Feridun: Ak tamtamlar Ak tamtamlar Ak tamtamlar Ak tamtamlar. stanbul: alayan Yaynevi, 1954. 149s. 8 plan. [tb54/mk]
Eti, Usman: Milli ef smet nnnn gneydou gezileri Milli ef smet nnnn gneydou gezileri Milli ef smet nnnn gneydou gezileri Milli ef smet nnnn gneydou gezileri. stanbul: 1940. Cumhuriyet Bas. 80s. Resimli. [tb39-
48/mk]
Ertem, Sadri Etem: Kylardan stepe. Bir vagon penceresinden Kylardan stepe. Bir vagon penceresinden Kylardan stepe. Bir vagon penceresinden Kylardan stepe. Bir vagon penceresinden. stanbul: Kanaat Kitabevi, 1934. 149s. [tb28-
38/mk]
Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. 1.cilt. (Haz.: Read Ekrem Kou). stanbul: 175s. (Semih Ltfi Kitabevi; Trk Tarihi
Serisi: 1). [fatih mk/fatih mk]
Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. 2., 3. cilt. (Haz.: Read Ekrem Kou). stanbul: 1944. 143+165s. (Semih Ltfi
Kitabevi; Trk Tarihi Serisi: 2). [tb39-48/mk]
Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. 4. cilt. (Haz.: Read Ekrem Kou). stanbul: 1949. 87S. (Semih Ltfi Kitabevi; Trk
Tarihi Serisi: 4). [tb49/mk]
Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. 5. cilt. (Haz.: Read Ekrem Kou). stanbul: 1951. 82s. (Semih Ltfi Kitabevi; Trk
Tarihi Serisi: 5).
Evliya elebi Seyahatnamesinden en gzel semeler Evliya elebi Seyahatnamesinden en gzel semeler Evliya elebi Seyahatnamesinden en gzel semeler Evliya elebi Seyahatnamesinden en gzel semeler. Derleyen: Mehmet Aksoy Server skit. stanbul: skit Yay.,
1962. 299s. [tb63/mk]
Evliya elebiden Malatya Evliya elebiden Malatya Evliya elebiden Malatya Evliya elebiden Malatya. Haz.: Mustafa Kuuolu. stanbul: Mim Yaynlar, 1968. 47s. [tb69/mk]
Evliya elebi ve Haim Efendinin erkezistan notlar. Evliya elebi ve Haim Efendinin erkezistan notlar. Evliya elebi ve Haim Efendinin erkezistan notlar. Evliya elebi ve Haim Efendinin erkezistan notlar. (Bignk dile aktaran: Mehmet Gni). stanbul: 1969.
(Hsntabiat Mat.). 184s. [tb69/mk]
Evliya elebi: Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. 1-4.c. (Trkeletiren): Zuhuri Danman. stanbul: Zuhuri Danman
Yaynevi, 1969. (1.c.: 335s.; 2.c.: 352s.; 3.c.: 320s.; 4.c.: 320s.). [tb70/mk] 2. bask. Cilt1: stanbul: Zuhuri
Danman Yaynevi, 1971. 335s. ; 2.c.: stanbul: Zuhuri Danman Yaynevi, 1971. 301s. ; 3.c.: stanbul: Zuhuri
Danman Yaynevi, 1970. 320s. ; 4.c.: stanbul: Zuhuri Danman Yaynevi, 1970. 320s.
Evliya elebi: Evliya el Evliya el Evliya el Evliya elebi seyahatnamesi ebi seyahatnamesi ebi seyahatnamesi ebi seyahatnamesi. 5.-7.k. (Trkeletiren: Zuhuri Danman). stanbul: Zuhuri
Danman Yaynevi, 1970. (5.k.: 336s.; 6.k.: 335s.; 7.k.: 335s.). [tb70/mk]
Evliya elebi: Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi. 8.-10.k. (Trkeletiren: Zuhuri Danman). stanbul: Zuhuri
Danman Yaynevi, 1970. 320+320+320s. [tb70/mk]
Evliya elebi: Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi. 11.-13.k. (Trkeletiren: Zuhuri Danman). stanbul: Zuhuri
Danman Yaynevi, 1970-1971. (11.k.: 1970. 320s.; 12.k.: 1971. 320s.; 13.k.: 1971. 311s.. [tb71/mk]
12
Evliya elebi Seyahatnamesinden semeler Evliya elebi Seyahatnamesinden semeler Evliya elebi Seyahatnamesinden semeler Evliya elebi Seyahatnamesinden semeler. 1. c. (Hazrlayan ve dipnotlar yazar: Nihal Atsz). stanbul: 1971.
XII+308s. (Milli Eitim Bakanl, 100 Temel Eser: 60). [tb71/mk]
Evliya elebi Seyahatnamesinden semeler Evliya elebi Seyahatnamesinden semeler Evliya elebi Seyahatnamesinden semeler Evliya elebi Seyahatnamesinden semeler. 2. c. (Hazrlayan ve dipnotlar yazar: Nihal Atsz). stanbul: 1972.
308s. (Milli Eitim Bakanl, Trk Kltr Kaynak Eserleri Dizisi). [tb72/mk]
Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi. 14.c. (Trkeletiren: Zuhuri Danman). stanbul: Zuhuri Danman Yaynevi, 1971.
319s. [tb72/mk]
Evliya ele Evliya ele Evliya ele Evliya elebi seyahatnamesi bi seyahatnamesi bi seyahatnamesi bi seyahatnamesi. 15.c. (Trkeletiren: Zuhuri Danman). stanbul: Zuhuri Danman Yaynevi, 1971.
287s. [tb72/mk]
Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi. [2c. Birlikte]. (Sadeletiren: Tevfik temel Kuran Necati Akta). stanbul: Dal
Neriyat, 1975. 704s. [tb/mk]
Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi. 3.c. (Sadeletiren: Tevfik Temel Kuran Necati Akta). stanbul: Dal Neriyat,
1976. 709-1424s. [tb77/mk]
Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi. 5.6.c. [1c. Birlikte]. (Sadeletiren: Tevfik Temel Kuran Necati Akta). stanbul:
Dal Neriyat, 1978. 1427-2176s. [tb78/mk]
Evliya elebi: Grdklerim I. Grdklerim I. Grdklerim I. Grdklerim I. (Seen ve ayklamalar yapan: Mustafa Nihat zn). stanbul: nklap ve Aka
Kitabevleri, 1976. 408s. [tb77/mk]
Evliya elebi: Yedi iklim drt bucak Yedi iklim drt bucak Yedi iklim drt bucak Yedi iklim drt bucak. Gezi gnlnden semeler. (Derleyen ve yalnlatran: Refik Durba).
stanbul: Cem Yaynevi, 1977. 79s. (Cem Yaynevi, ocuk Kitaplar; Arkada Kitaplar: 62). [tb77/mk]
Evliya elebi: Seyahatn Seyahatn Seyahatn Seyahatname ame ame ame. Mntehab- Evliya elebi. (Mustafa Nihat zn tarafndan seilerek bir n szle
notlar ilave edilmitir). stanbul: Akba Kitabevi, 1944-1945. 191+235+176s. (Trk Muharrirleri Serisi: 9, 10,
12). [bdk/bdk-mk]
Eyubolu, Bedri Rahmi: Tezek Tezek Tezek Tezek. stanbul: 1975. 287s. (Bilgi Yaynlar: 237).
Eybolu, Bedri Rahmi: Canm Anadolu Canm Anadolu Canm Anadolu Canm Anadolu. stanbul: Varlk Yaynevi, 1953. 128s. (Varlk Yaynlar, say: 293).
[tb53/mk]
Ezine, Celalettin: Amerika mektuplar Amerika mektuplar Amerika mektuplar Amerika mektuplar. 1940. [gs/
Fndkolu, Ziyaeddin Fahri: Zorlara dalar dayanmaz (Avrupa gezi notlar). Zorlara dalar dayanmaz (Avrupa gezi notlar). Zorlara dalar dayanmaz (Avrupa gezi notlar). Zorlara dalar dayanmaz (Avrupa gezi notlar). stanbul: 1934. (Brhaneddin Mat.).
80s. (Kitap Ahmet Halil adyla yaynlanmtr). [B. Nec./
FAO Yalova projesi mantarclk grubu Avrupa gezisi raporu. 7 Ocak FAO Yalova projesi mantarclk grubu Avrupa gezisi raporu. 7 Ocak FAO Yalova projesi mantarclk grubu Avrupa gezisi raporu. 7 Ocak FAO Yalova projesi mantarclk grubu Avrupa gezisi raporu. 7 Ocak 1 ubat 1975 1 ubat 1975 1 ubat 1975 1 ubat 1975. Yalova: 1976. 30s. Metin
teksirdir. [tb78/mk]
Feran, Zht: Impressions de voyages Impressions de voyages Impressions de voyages Impressions de voyages. stanbul: 1970. (Civan Mat.). 163s. [bdk/bdk]
Fikret Adil: Beyaz yo Beyaz yo Beyaz yo Beyaz yollar, mavi deniz. llar, mavi deniz. llar, mavi deniz. llar, mavi deniz. Yol yazlar. stanbul: 1959. (Baha Mat.). 98+[6]s. [tb59/mk]
Felek, Burhan: Hind masallar Hind masallar Hind masallar Hind masallar. stanbul: A. Halit Kitabevi, 1943. 231s. 1 harita. [gs/
[Fndkolu, Ziyaeddin Fahri] Ahmet Halil: Gller ve gller diyarnda bir hafta Gller ve gller diyarnda bir hafta Gller ve gller diyarnda bir hafta Gller ve gller diyarnda bir hafta. Bilgi mecmuas, 1.78, 1953, 2-
9ss. (Ayrca Trkiye Muallimler Birlii tarafndan bir bror olarak da neredilmitir). [fndkolu.bib.1918-
1958/
13
Gkay, Fahreddin: Bayramda Orta Anadolu ve devlet merkezi intibalar. Bayramda Orta Anadolu ve devlet merkezi intibalar. Bayramda Orta Anadolu ve devlet merkezi intibalar. Bayramda Orta Anadolu ve devlet merkezi intibalar. stanbul: 1933. [Y.y] : [yayl.y.], 1933.
2017-2023 s. "Tp dnyas cilt V, numaras 12,15 Nisan 1933" den ayr bas. [tb28-38/mk]
Gkay, Fahreddin Kerim: Hekim gz ile Lozan Hekim gz ile Lozan Hekim gz ile Lozan Hekim gz ile Lozan. 1943. [tb39-48/mk]
Gkay, Fahrettin Kerim: Kinli ve dertli Avrupa Kinli ve dertli Avrupa Kinli ve dertli Avrupa Kinli ve dertli Avrupa. Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gkayn seyahat intibalar.
stanbul: 1947. 40s. (Yeilay Genlik ubesi Yaynlar No: 1).
Gkay, Fahrettin Kerim: Grdklerim, duyduklarm Grdklerim, duyduklarm Grdklerim, duyduklarm Grdklerim, duyduklarm. 23 s. kinci Beynelmilel Hijyen Mantal Kongresi ihtisaslar.
[mk/mk]
Gkay, Fahrettin Kerim: imalden notlar imalden notlar imalden notlar imalden notlar. stanbul: 1948. (Kader Bas.). 64s. Resimli. [tb39-48/mk]
Gkgl, Mirza: Dou Karadeniz blgesinde bir aratrma gezisi Dou Karadeniz blgesinde bir aratrma gezisi Dou Karadeniz blgesinde bir aratrma gezisi Dou Karadeniz blgesinde bir aratrma gezisi. stanbul: 1937. (Kenan Bas.). 99s. (Ziraat
Vekaleti Aratrma Raporlar. 2). [tb28-38/mk]
Gkman, Muzaffer: Amerika notlar Amerika notlar Amerika notlar Amerika notlar. stanbul: 1961. 109s. (Varlk Yaynlar; Varlk byk Cep Kitaplar: 188).
[gs/
Grgnay, Namk: Kbrstan hatralar Kbrstan hatralar Kbrstan hatralar Kbrstan hatralar. Ankara: 1951. n Bas. 76s. 2 plan. [gs/
Glal, Hamdi: Hac Klavuzu ve hac yolculuu hatralarm Hac Klavuzu ve hac yolculuu hatralarm Hac Klavuzu ve hac yolculuu hatralarm Hac Klavuzu ve hac yolculuu hatralarm. Ankara: 1974. (Ayyldz Mat.). 63s. Resim, plan.
[tb74/mk]
Glersoy, elik: Ba Ba Ba Batya doru tya doru tya doru tya doru. stanbul: 1976. 115s. 5 renkli plan. [tb76/mk]
Gntekin, Reat Nuri: Anadolu notlar Anadolu notlar Anadolu notlar Anadolu notlar. Cilt 1. 7. bask. stanbul: nklap ve Aka Kitabevleri, 1971. 144s. (1936.
Kanaat Kitabevi. 149s.; stanbul: Semih Kitabevi, 1945. 142s.).
Gnaydn, Nimet: lde bir gece ve Td lde bir gece ve Td lde bir gece ve Td lde bir gece ve Tdmir mir mir mir Melikesi Zennube Melikesi Zennube Melikesi Zennube Melikesi Zennube. stanbul: 1960. (eltt Mat.). 96s. [gs/
Gntekin, Reat Nuri: Anadolu notlar Anadolu notlar Anadolu notlar Anadolu notlar. Cilt 2. stanbul: nklap ve Ata Kitabevleri, 1969. 96s. (Birinci bask:
1946).
Grkan, Kazm smail: Yugoslavyada iki hafta Yugoslavyada iki hafta Yugoslavyada iki hafta Yugoslavyada iki hafta. stanbul: 1954. smail Akgn matbaas. 459-478ss. (stanbul Tp
Fakltesi Mecmuas, 1953, cilt 16, say 3den ayrbask). [bdk/bdk]
Grkan, Suat smail: Konya gezimiz Konya gezimiz Konya gezimiz Konya gezimiz. stanbul: 1952. (smail Akgn Matbaas). 835-853ss. (stanbul niversitesi
Tp Fakltesi Mecmuasnn Ord. Prof. Dr. Tevfik Salamn 70 inci ya iin ayrlan eref saysndan (15. cilt, 2.
say) ayrbask). [tb52/mk]
Gven, Fazl: Trkiyede jetlerle ilk dnya turu Trkiyede jetlerle ilk dnya turu Trkiyede jetlerle ilk dnya turu Trkiyede jetlerle ilk dnya turu. stanbul: 1969. (stanbul Mat.). 90s. [bdk/bdk]
Gnver, Muammer Nuri: rolog gz rolog gz rolog gz rolog gz ile Avrupa sey ile Avrupa sey ile Avrupa sey ile Avrupa seyy yy yahati notlar ahati notlar ahati notlar ahati notlar. 1948. [tb39-48/mk]
Habora, Blent: Merhaba komu Merhaba komu Merhaba komu Merhaba komu. stanbul: 1976. 155s. (Habora Kitabevi Yaynlar: 156). [tb76/mk]
Hall, Hallullah, ez ez ez ez- -- -Belh ta Belh ta Belh ta Belh ta- -- -Konya Konya Konya Konya, stanbul: Matba,'a-i Burhaneddn, 1957. 31s. ; Kabil: Vezret-i ttila'at ve
Kultur, 1346h/1967. [gs/
Haralarmz adm adm geziyoruz Haralarmz adm adm geziyoruz Haralarmz adm adm geziyoruz Haralarmz adm adm geziyoruz. stanbul. 16s. [tb53/mk]
Her memlekette birka gn Her memlekette birka gn Her memlekette birka gn Her memlekette birka gn. stanbul: 1936. Vakit Bas. 351s. [tb28-38/mk]
14
Hoover yetkili satclarnn ngiltere gezisi Hoover yetkili satclarnn ngiltere gezisi Hoover yetkili satclarnn ngiltere gezisi Hoover yetkili satclarnn ngiltere gezisi. stanbul: [d.t.1975]. (Apa Ofset Basmevi). [8]s. Resim. [tb76/mk]
Hukuk Fakltesi Talebe Cemiyeti: 1936 Mays gezintisi 1936 Mays gezintisi 1936 Mays gezintisi 1936 Mays gezintisi. stanbul: 1936. (Bozkurt Basmevi). 16s. [tb28-38/mk]
Ilgaz, Hasene: Kbrs notlar Kbrs notlar Kbrs notlar Kbrs notlar. stanbul: 1949. (Doan Karde Yaynlar A.. Matbaas). 160s. [gs/
Irmak, Sadi: s s s slam lam lam lam lkel lkel lkel lkelerinde bir gezi erinde bir gezi erinde bir gezi erinde bir gezi. stanbul: 1978. 102s. (Boazii Yaynlar: 45). [tb78/mk]
Ikl, .: F.A.O tarafndan Avustralyada tertiplenen Eucalyptus tetkik gezisi raporu F.A.O tarafndan Avustralyada tertiplenen Eucalyptus tetkik gezisi raporu F.A.O tarafndan Avustralyada tertiplenen Eucalyptus tetkik gezisi raporu F.A.O tarafndan Avustralyada tertiplenen Eucalyptus tetkik gezisi raporu. Ankara: 1954. 95s. (Orman
Genel Mdrl: 164). [Orman Bakanl Yayn Katalou, 1939-1971/
brahimolu, Ahmet Remzi: Hac hatralarm (Kara yolu ile). Hac hatralarm (Kara yolu ile). Hac hatralarm (Kara yolu ile). Hac hatralarm (Kara yolu ile). Trabzon: (Seluk Mat.). 1965. 20s. [tb65/mk]
kinci Evliya elebi: kinci Evliy kinci Evliy kinci Evliy kinci Evliya aa a elebi seyahatnamesi elebi seyahatnamesi elebi seyahatnamesi elebi seyahatnamesi. Kitap 1: zmire seyahat. stanbul: 1948. 95s. 3 resim, 2
harita. [gs/
lkul, A. Kemal: Trki Trki Trki Trkistan ve in yollarnda unutulmayan hatralar stan ve in yollarnda unutulmayan hatralar stan ve in yollarnda unutulmayan hatralar stan ve in yollarnda unutulmayan hatralar. stanbul: 1955. (stanbul Zarif Mat.). 236s.
Portre, resim, harita. [tb55/mk]
lhan, Attila: Abbas yolcu (Yolculuk notlar). Abbas yolcu (Yolculuk notlar). Abbas yolcu (Yolculuk notlar). Abbas yolcu (Yolculuk notlar). Ankara: 1957. 218s. (Dost Yaynlar: 14).
nceleme gezisi. Excursion, 17 nceleme gezisi. Excursion, 17 nceleme gezisi. Excursion, 17 nceleme gezisi. Excursion, 17- -- -25 Ekim 25 Ekim 25 Ekim 25 Ekim 1967. 17th 1967. 17th 1967. 17th 1967. 17th- -- -25th Sept.1967 25th Sept.1967 25th Sept.1967 25th Sept.1967. Ankara: 1967. (DS Mat.). 1 levha, 18
harita. (Metin ngilizce ve Trkedir). [tb68/mk]
stanbul Alman Lisesi ve Ticaret Mektebi tarafndan tertip edilen Trk retmenlerinin Almanya stanbul Alman Lisesi ve Ticaret Mektebi tarafndan tertip edilen Trk retmenlerinin Almanya stanbul Alman Lisesi ve Ticaret Mektebi tarafndan tertip edilen Trk retmenlerinin Almanya stanbul Alman Lisesi ve Ticaret Mektebi tarafndan tertip edilen Trk retmenlerinin Almanya- -- -Avusturya Avusturya Avusturya Avusturya- -- -
Macaristan Macaristan Macaristan Macaristan- -- -Romanya gezintisi Romanya gezintisi Romanya gezintisi Romanya gezintisi. stanbul: 1938. (Ahmet Sait Bas.). 16s. [bdk/bdk]
stanbul Maarif Mdrl: stanbul 1939 tatil kurslar ve tetkik gezileri stanbul 1939 tatil kurslar ve tetkik gezileri stanbul 1939 tatil kurslar ve tetkik gezileri stanbul 1939 tatil kurslar ve tetkik gezileri. 1939. [tb39-48/mk]
gzar, Hilmi: Balkanlar ve Avrupa notlar Balkanlar ve Avrupa notlar Balkanlar ve Avrupa notlar Balkanlar ve Avrupa notlar. Ankara: 1968. (Mars Matbaas). 99s. [tb68/mk]
ybar, Tahsin: Sibiryadan Sibiryadan Sibiryadan Sibiryadan Serendibe Serendibe Serendibe Serendibe. Ankara: 1950. (Ulus Bas.). 115s. [tbmmktp/tbmmktp]
zbrak, Reat: Eskiehir Eskiehir Eskiehir Eskiehir le ifteler evresinde bir corafya gezisi le ifteler evresinde bir corafya gezisi le ifteler evresinde bir corafya gezisi le ifteler evresinde bir corafya gezisi. Ankara: 1945. (TTK Bas.). 507-521ss. (Ankara
niv. DTCF Dergisi, cilt 3, say 5den ayrbask). [tb39-48/mk]
Katba, Mehmet Ali: Uluslararas Katlk kongresi Bir geziden anlar. Uluslararas Katlk kongresi Bir geziden anlar. Uluslararas Katlk kongresi Bir geziden anlar. Uluslararas Katlk kongresi Bir geziden anlar. stanbul: 1968. (skender Mat.).
146s. Resim, plan. [gs/
Kahraman, Fettah: Alibeyky Belediye Bakan Fettah Kahramann Avrupa gezi izlenimleri Alibeyky Belediye Bakan Fettah Kahramann Avrupa gezi izlenimleri Alibeyky Belediye Bakan Fettah Kahramann Avrupa gezi izlenimleri Alibeyky Belediye Bakan Fettah Kahramann Avrupa gezi izlenimleri. stanbul: [d.t.1972].
(Bayrampaa Cezaevi Matbaas). 36s. [tb73/mk]
Kanbolat, Yahya: S SS Sosyalist ve kapitalist lkelerden gezi izlenimleri osyalist ve kapitalist lkelerden gezi izlenimleri osyalist ve kapitalist lkelerden gezi izlenimleri osyalist ve kapitalist lkelerden gezi izlenimleri. Hatay: 1979. 584s. (Bayr Yaynlar: 2; Gezi
dizisi: 1).
Karaday, smet Kemal: Gezi ve dostluk zerine dnceler Gezi ve dostluk zerine dnceler Gezi ve dostluk zerine dnceler Gezi ve dostluk zerine dnceler. stanbul: 1960. 64s. Hatipolu Yaynlar.
[tb60/mk]
Karatay, Namdar Rahmi: Paris mektuplar Paris mektuplar Paris mektuplar Paris mektuplar. stanbul: 1952. (Berksoy Basmevi). 133s. [gs/
Kasaplgil, Baki: Kuzey Anadoluda botanik gezileri Kuzey Anadoluda botanik gezileri Kuzey Anadoluda botanik gezileri Kuzey Anadoluda botanik gezileri. stanbul: 1947. X+196s. 63 resim, 16 tablo. (Tarm
Bakanl Orman Genel Mdrl Yaynlar: 32). [tb39-48/mk]
Kelemciolu, M. Sabri: Dnceye batan ehir Dnceye batan ehir Dnceye batan ehir Dnceye batan ehir. stanbul: 1968. 116s. [gs/
15
Kavur, Perihan: Batdan esintiler Batdan esintiler Batdan esintiler Batdan esintiler. stanbul: [d.t.1974]. (Sralar Mat.). 63s. [bdk/bdk-tbmmktp]
Koluksa, Kenan Mslm Pekgz: Eitimde iki lke iki sistem. (Hindistan Eitimde iki lke iki sistem. (Hindistan Eitimde iki lke iki sistem. (Hindistan Eitimde iki lke iki sistem. (Hindistan Yugoslavya) izlenimler. Yugoslavya) izlenimler. Yugoslavya) izlenimler. Yugoslavya) izlenimler. Ankara:
1969. (Gven Mat.). v+157s. [bdk/bdk]
Kop, Kadri Kemal: Dou illerinde geziler Dou illerinde geziler Dou illerinde geziler Dou illerinde geziler. stanbul: 1945. (Cumhuriyet Bas.). 32s. [tb39-48/mk]
Korkmazgil, Hasan Hseyin: Badat Basra yollarnda. (Birlik, zgrlk, sosyalizm). Badat Basra yollarnda. (Birlik, zgrlk, sosyalizm). Badat Basra yollarnda. (Birlik, zgrlk, sosyalizm). Badat Basra yollarnda. (Birlik, zgrlk, sosyalizm). stanbul: 1974. 303s. (Konuk
Yaynlar; ada Dnya Sorunlar Dizisi: 1). [tb75/mk]
Kuban, Doan: Anadolu gezilerinden izlenimler. Bir Bat Anadolu gezisi. Anadolu gezilerinden izlenimler. Bir Bat Anadolu gezisi. Anadolu gezilerinden izlenimler. Bir Bat Anadolu gezisi. Anadolu gezilerinden izlenimler. Bir Bat Anadolu gezisi. stanbul: T Mimarlk Fak., 1962. 48s.
[tb63/mk]
Msrl, Ziya: Gezilerimden anlarm Gezilerimden anlarm Gezilerimden anlarm Gezilerimden anlarm. stanbul: 1968. (Hsntabiat Mat.). 118s. [tb69/mk]
Yalman, Ahmet Emin Ahmet kr Esmer - Adviye Fenik - R. Cevad Ulunay - Doan Nadi: Hindistanda Hindistanda Hindistanda Hindistanda
grdklerimiz grdklerimiz grdklerimiz grdklerimiz. Ankara: 1953. (Yeni Matbaa.). 127s. 6 plan. [tb53/mk]
Seyyah Kandemir: Ankara vilayeti Ankara vilayeti Ankara vilayeti Ankara vilayeti. Ankara: 1932. 290+XIIs. (Trk Maarif Cemiyeti Neriyat; Seyahat Kitaplar
No: 1; Trkiye Seyahatnamesi: 1). [Fatih Millet Ktp./Fatih Millet Ktp.]
nan, Afet: Ankara Ankara Ankara Ankara- -- -Samsun arasnda tarih gezisi Samsun arasnda tarih gezisi Samsun arasnda tarih gezisi Samsun arasnda tarih gezisi (26 Mays-11 Haziran 1946). 1947. [tb39-48/mk]
mece, Mustafa Selim (Derleyen): Atatrkn apka devriminde Kastamonu ve nebolu seyahatleri. Atatrkn apka devriminde Kastamonu ve nebolu seyahatleri. Atatrkn apka devriminde Kastamonu ve nebolu seyahatleri. Atatrkn apka devriminde Kastamonu ve nebolu seyahatleri. 2. bask.
Ankara: 1975. 101s. (Trkiye Bankas Kltr Yaynlar: 7). [tb75/mk]
skit, Eroul R.: te talya te talya te talya te talya. Ankara: 1961. 88s. Resim, portre. (Seyahat Kitaplar: 1). [tb61/mk]
peki, Abdi: Dnyann drt bucandan Dnyann drt bucandan Dnyann drt bucandan Dnyann drt bucandan. stanbul: 1971. 584s. Resim, renkli plan. (Milliyet Yayn Ltd. ti.
Yaynlar; Milliyetten Semeler Dizisi: 3). [tb72/mk]
Kayacan, sa: Orman Bakanlndaki gezi notlarm Orman Bakanlndaki gezi notlarm Orman Bakanlndaki gezi notlarm Orman Bakanlndaki gezi notlarm. Ankara: 1980. 46s. (Ece Yaynlar: 70; KA Dizisi: 68). Metin
teksirdir. [tb80/mk]

Kohen, Sami: Bugnk Japonya Bugnk Japonya Bugnk Japonya Bugnk Japonya. [y.y.d.t.1982]. 55s. Resim. [tb82/mk]
Kymen, Niyazi: ki dev ki dev ki dev ki dev- -- -iki sistem. (Rusya iki sistem. (Rusya iki sistem. (Rusya iki sistem. (Rusya- -- -Amerika. Gezilerden izlenimler, kyaslamalar). Amerika. Gezilerden izlenimler, kyaslamalar). Amerika. Gezilerden izlenimler, kyaslamalar). Amerika. Gezilerden izlenimler, kyaslamalar). zmir: 1968. (Karnca
Matbaaclk). X+216s. [tb68/mk]
Kurdolu, Nazm: Ryalar diyar Holywood, lgnlklar diyar Las Vegas Ryalar diyar Holywood, lgnlklar diyar Las Vegas Ryalar diyar Holywood, lgnlklar diyar Las Vegas Ryalar diyar Holywood, lgnlklar diyar Las Vegas. stanbul: 1962. (Berksoy Mat.). 74s.
[tb62/mk]
Kuyumcu, brahim: Bir avu toprak iin (Notlar). Bir avu toprak iin (Notlar). Bir avu toprak iin (Notlar). Bir avu toprak iin (Notlar). Ankara: 1963. 132s. (Dost Yaynlar: 44; Gezi Dizisi: 6). [gs/
Klr, M.: Erozyon sel kontrol ve Erozyon sel kontrol ve Erozyon sel kontrol ve Erozyon sel kontrol ve aalandrma mevzuunda ABDde yaplan seyahata ait rapor aalandrma mevzuunda ABDde yaplan seyahata ait rapor aalandrma mevzuunda ABDde yaplan seyahata ait rapor aalandrma mevzuunda ABDde yaplan seyahata ait rapor. 1954. 37s.
(Orman Genel Mdrl sra no: 180). [Orman Genel Mdrl yaynlar, 1938-1977/
M. Osman: Avusturalya seyahati Avusturalya seyahati Avusturalya seyahati Avusturalya seyahati. stanbul: Mektep Neriyat Yurdu, 1932. 64s.
Makal, Tahir Kutsu: Kyl Kyl Kyl Kyl gzyle Avrupa gzyle Avrupa gzyle Avrupa gzyle Avrupa. stanbul: Tarla Yaynevi, 1965. 92s. Resimli. [tb65/mk]
Makal, Tahir Kutsi: g g g g. Rportaj, inceleme, gezi. stanbul: 1964. 136s. (Toplum Yaynlar Sanat Eserleri
Dizisi. 2). [tb64/mk]
16
Makal, Mahmut: telerin havas. ngiltereden kylye telerin havas. ngiltereden kylye telerin havas. ngiltereden kylye telerin havas. ngiltereden kylye mektuplar mektuplar mektuplar mektuplar. stanbul: nklap ve Aka Kitabevleri, 1965.
96s. [gs/
Mansel, Arif Mfid: Antalya blgesinde (Pamfilya) 1943 yl sonbaharnda yaplan arkeoloji gezisine dair ksa Antalya blgesinde (Pamfilya) 1943 yl sonbaharnda yaplan arkeoloji gezisine dair ksa Antalya blgesinde (Pamfilya) 1943 yl sonbaharnda yaplan arkeoloji gezisine dair ksa Antalya blgesinde (Pamfilya) 1943 yl sonbaharnda yaplan arkeoloji gezisine dair ksa
rapor. rapor. rapor. rapor. 1945. [tb39-48/mk]
Masar, lhami: 4 kta, 50 lke 4 kta, 50 lke 4 kta, 50 lke 4 kta, 50 lke. stanbul: 1975. 183s. (Boazii Yaynlar: 28). [tb75/mk]
Mavi yolculuk Mavi yolculuk Mavi yolculuk Mavi yolculuk. stanbul: 1976. (lker Basmevi). [57]s. Resim, plan. [tb76/mk]
Msrl, Ziya: Gurbet rzgar Gurbet rzgar Gurbet rzgar Gurbet rzgar. stanbul: Grenkalp Yaynlar, 1968. 165s. [gs/
Milli Trk Talebe Birlii Folklor Mdrl: Tozlu yollar. Tozlu yollar. Tozlu yollar. Tozlu yollar. Folklor gezileri bror Folklor gezileri bror Folklor gezileri bror Folklor gezileri bror. [y.y.d.t.1969. 7]s. Resimli.
[tb69/mk]
Minnetolu, brahim: Vagon penceresinden Vagon penceresinden Vagon penceresinden Vagon penceresinden. Ankara: 1959. 225s. (Hilal Yaynlar; Edebiyat Serisi: 2). [gs/
Nar, Ali: Ortadou gnl Ortadou gnl Ortadou gnl Ortadou gnl. stanbul: 1977. 295s. (r Yaynlar: 43; Gezi-An Dizisi: 1). [tb78/mk]
Nasrattnolu, rfan nver: Karde Libya. 1978 Karde Libya. 1978 Karde Libya. 1978 Karde Libya. 1978- -- -1979 gezi notlar 1979 gezi notlar 1979 gezi notlar 1979 gezi notlar. Ankara: 1980. 128s. Resim, plan, portre.
(Nasrattnolu Yaynlar: 10). [tb80/mk]
Nayr, Yaar Nabi: Balkanlar ve Trklk Balkanlar ve Trklk Balkanlar ve Trklk Balkanlar ve Trklk. Ankara: 1936. (Ulus Bas.). 256s. [tb28-38/mk]
Nayr, Yaar Nabi: Yllar boyunca deien dnyamz. (Balkanlar ve Trklk). Yllar boyunca deien dnyamz. (Balkanlar ve Trklk). Yllar boyunca deien dnyamz. (Balkanlar ve Trklk). Yllar boyunca deien dnyamz. (Balkanlar ve Trklk). stanbul: 1973. 470s. (Varlk
Yaynlar, say: 1717). [tb73/mk]
Niyazi, M.: Grnlandn ark sahillerinde Grnlandn ark sahillerinde Grnlandn ark sahillerinde Grnlandn ark sahillerinde. stanbul: Tefeyyz K., 1933. 70s. [tb28-38/mk]

Nusret Ali Hun Dehlevi: i i i in nn n- -- - Main. Main. Main. Main. Kostantiniye: Hurid Bas., 1318. 42s. [Millet Ktp, Trke/
Ouzcan, mit Yaar: Avrupa grm adam. Gezi notlar, iirler Avrupa grm adam. Gezi notlar, iirler Avrupa grm adam. Gezi notlar, iirler Avrupa grm adam. Gezi notlar, iirler. stanbul: 1967. 88s. (Alpay Yaynlar).
[tb68/mk]
Oktay, Sabih: Avrupa kliniklerinden intibalar Avrupa kliniklerinden intibalar Avrupa kliniklerinden intibalar Avrupa kliniklerinden intibalar. Ankara: 1953. (Dou Ltd. Mat.). 159s. [gs/
Olgun, brahim: Gezi notlar. Moskova, Azerbaycan, Pakistan, Afganistan, ran Gezi notlar. Moskova, Azerbaycan, Pakistan, Afganistan, ran Gezi notlar. Moskova, Azerbaycan, Pakistan, Afganistan, ran Gezi notlar. Moskova, Azerbaycan, Pakistan, Afganistan, ran. Ankara: 1975. ( Matbaaclk ve
Ticaret). 120s. 20 plan. [tb75/mk]
Onur, Necmi: Avustralya. nsan emei bekleyen lke Avustralya. nsan emei bekleyen lke Avustralya. nsan emei bekleyen lke Avustralya. nsan emei bekleyen lke. stanbul: Okan Yaynevi, 1968. 146s. 5 plan. [tb68/mk]
Orta, Yusuf Ziya: Gz ucu ile Avrupa Gz ucu ile Avrupa Gz ucu ile Avrupa Gz ucu ile Avrupa. stanbul: Akbaba Yaynlar, 1958. 79s. [tb/mk]
Otyam, Fikret: Ne biim Amerika, ne biim Rusya, ran, Afganistan, Pakistan Ne biim Amerika, ne biim Rusya, ran, Afganistan, Pakistan Ne biim Amerika, ne biim Rusya, ran, Afganistan, Pakistan Ne biim Amerika, ne biim Rusya, ran, Afganistan, Pakistan. stanbul: 1970. 231s. 17 plan.
(Ok Yaynlar: 5, Gide Gide: 11). [gs/
Otyam, Fikret: Korku, kaymakam, babo, kpr, kara tohum Korku, kaymakam, babo, kpr, kara tohum Korku, kaymakam, babo, kpr, kara tohum Korku, kaymakam, babo, kpr, kara tohum. Ankara: 1968. (Banur Mat.). 210s. [gs/
Otyam, Fikret: Oy Frat, asi Frat. Denizi yiyenler, yaama duvar, kzamk melekleri Oy Frat, asi Frat. Denizi yiyenler, yaama duvar, kzamk melekleri Oy Frat, asi Frat. Denizi yiyenler, yaama duvar, kzamk melekleri Oy Frat, asi Frat. Denizi yiyenler, yaama duvar, kzamk melekleri. Ankara: Yalm Yaynlar,
1968. 184s. 31 plan. (Gide Gide: 8). [gs/tbmmktp]
Otyam, Fikret: Bir kar toprak iin Bir kar toprak iin Bir kar toprak iin Bir kar toprak iin. [y.y.]: mece Dergisi Yaynlar, 1965. 147s. (Gide Gide: 7). [gs/tbmmktp]
Otyam, Fikret: H HH Hu dost. u dost. u dost. u dost. Ankara: 1964. 178s. (Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yaynlar). (Gide Gide: 6). [gs/
17
Otyam, Fikret: Uy babo Uy babo Uy babo Uy babo. Ankara: 1962. (Dost Yaynlar: 75); (Gide Gide: 4). [gs/
Otyam, Fikret: Harran Hoyrat Mayn ve Irp Harran Hoyrat Mayn ve Irp Harran Hoyrat Mayn ve Irp Harran Hoyrat Mayn ve Irp. Ankara: 1961. 158s. Resimli. (Forum Yaynlar). (Gide Gide: 3). [gs/
Otyam, Fikret: Gide Gide (Doudan Gezi Notlar) Gide Gide (Doudan Gezi Notlar) Gide Gide (Doudan Gezi Notlar) Gide Gide (Doudan Gezi Notlar). .. . 150s. Dost Yaynlar: 22, Gezi: 4.
Otyam, Fikret: Ha bu diyar: Gezi notlar Ha bu diyar: Gezi notlar Ha bu diyar: Gezi notlar Ha bu diyar: Gezi notlar. Ankara: 1959. 69s. (Dost Yaynlar: 15). [gs/mk]
Otyam, Fikret: Maynl topraklar zerinde Maynl topraklar zerinde Maynl topraklar zerinde Maynl topraklar zerinde. stanbul: 1977. 249s. (ada Yaynlar: 23); (Gide Gide: 23).
[tb77/mk]
Ozar, Suat Fevzi: imali talya ve imali talya ve imali talya ve imali talya ve G GG Garbi Almanyada 1.1 arbi Almanyada 1.1 arbi Almanyada 1.1 arbi Almanyada 1.11.1951den 12.12.1951e kadar yaplan etd gezisine ait 1.1951den 12.12.1951e kadar yaplan etd gezisine ait 1.1951den 12.12.1951e kadar yaplan etd gezisine ait 1.1951den 12.12.1951e kadar yaplan etd gezisine ait
rapor rapor rapor rapor / S. F. Ozar . [Y.y.] : Trkiye eker Fabrikalar A.., [1953] . 63s.; (Trkiye eker Fabrikalar A..
neriyatndan ; say 22 ). [tb74/mk]
nder, Mehmet: Atatrkn yurt gezileri Atatrkn yurt gezileri Atatrkn yurt gezileri Atatrkn yurt gezileri. Ankara: 1975. 370s. (Trkiye Bankas Kltr Yaynlar, Atatrk dizisi,
No: 23).
rik, Nahid Srr: Anadoluda. Yol notlar Anadoluda. Yol notlar Anadoluda. Yol notlar Anadoluda. Yol notlar. stanbul: 1939. (Kanaat Kitabevi). 134s. [tb39-48/mk]
rik, Nahit Srr: Bir Edirne seyahatnamesi Bir Edirne seyahatnamesi Bir Edirne seyahatnamesi Bir Edirne seyahatnamesi. Ankara: 1941. (Ulusal Basmevi). 61s. [gs/
rik, Nahit Srr: Kayseri, Krehir, Kastamonu Kayseri, Krehir, Kastamonu Kayseri, Krehir, Kastamonu Kayseri, Krehir, Kastamonu. stanbul: Kanaat Kitabevi, 1955. 141s. [gs/
rtl, Muhsin: Kore, Japonya, Amerika Kore, Japonya, Amerika Kore, Japonya, Amerika Kore, Japonya, Amerika. stanbul: 1952. (Yeni Fazilet Basmevi). 60s. [gs/
z, Erdal: All turnam. Sovyetler Birliinde All turnam. Sovyetler Birliinde All turnam. Sovyetler Birliinde All turnam. Sovyetler Birliinde bir geziden bende kalan bir geziden bende kalan bir geziden bende kalan bir geziden bende kalanlar lar lar lar. stanbul: 1976. 101s. (Cem Yaynevi;
Trk sanatlar). [tb77/mk]
z, Erdal: All Turnam: Sovyetler Birliinde Bir Geziden Benden kalanlar Sovyetler Birliinde Bir Geziden Benden kalanlar Sovyetler Birliinde Bir Geziden Benden kalanlar Sovyetler Birliinde Bir Geziden Benden kalanlar. 3. bask. stanbul: 1980. 125s. (Cem
Yaynevi; Trk Sanatlar). [tb80/mk]
zbek, Nizamettin: Yurttan renkler Yurttan renkler Yurttan renkler Yurttan renkler / Nizamettin zbek . [Ankara : yayl.y.] , 1951. indekiler : 1.c. Karadeniz.
[mktp/mktp]
zcan, Fahir: Trkn Almanya ilesi Trkn Almanya ilesi Trkn Almanya ilesi Trkn Almanya ilesi. stanbul: 1970. (Hamet Matbaas). 96s. [gs/
Talas Talas Talas Talas. Kayseri ilbayi Adli Baymannn bakanl altnda yaplan yaya ky gezileri tetkik notlardr. [Kayseri :
yayl.y.], 1938. 52-77. ss : res. (Kayseri Ky Gezileri Tetkik Notlar: 5). [mtp/mktp]
zer, Kemal: Gldeki afak (Gezi notlar). Gldeki afak (Gezi notlar). Gldeki afak (Gezi notlar). Gldeki afak (Gezi notlar). stanbul: Habora Kitabevi, 1979. 91s. [nvey80/
zgen, Hilmi: Yollar boyunca Yaanm hikayeler Yollar boyunca Yaanm hikayeler Yollar boyunca Yaanm hikayeler Yollar boyunca Yaanm hikayeler, yol notlar, dnceler. , yol notlar, dnceler. , yol notlar, dnceler. , yol notlar, dnceler. Ankara: 1961. 133s. [gs/
zg, Tahsin, Elbistan Ovasndaki Tetkik Gezileri ve Karahyk Kazs", Elbistan Ovasndaki Tetkik Gezileri ve Karahyk Kazs", Elbistan Ovasndaki Tetkik Gezileri ve Karahyk Kazs", Elbistan Ovasndaki Tetkik Gezileri ve Karahyk Kazs", Trk Tarih Kurumu Blteni, C.XI,
Ankara 1948. [tb39-48/mk]
zil, Tark M. : Birleik Am Birleik Am Birleik Am Birleik Ame ee erika Devletlerinde ve Byk Antilles Ada rika Devletlerinde ve Byk Antilles Ada rika Devletlerinde ve Byk Antilles Ada rika Devletlerinde ve Byk Antilles Adalarnda eker sanayi (Seyahat notlar) / larnda eker sanayi (Seyahat notlar) / larnda eker sanayi (Seyahat notlar) / larnda eker sanayi (Seyahat notlar) / Tark
M. zil . Ankara : Trkiye eker Fabrikalar A.., 1948 . 152 s. : res. ; (Trkiye eker Fabrikalar A..
neriyatndan ; say:15). [tb39-48/mk]
zkan, Ekrem : Seere. Seere. Seere. Seere. nceleme ve gezi notlar. nceleme ve gezi notlar. nceleme ve gezi notlar. nceleme ve gezi notlar. / Ekrem zkan .[stanbul? : yayl.y.], 1961. 63 s. [gs/mk]
18
zmenek, Varlk: te Sovyetler Birlii. (SSCB gezi izlenimleri). te Sovyetler Birlii. (SSCB gezi izlenimleri). te Sovyetler Birlii. (SSCB gezi izlenimleri). te Sovyetler Birlii. (SSCB gezi izlenimleri). Ankara: 1980. 98s. (Bilim Yaynlar: 53).
[tb80/mk]
ztrkmen, Kenan: Kzl ruh, kzl dnya sve Mektuplar. Kzl ruh, kzl dnya sve Mektuplar. Kzl ruh, kzl dnya sve Mektuplar. Kzl ruh, kzl dnya sve Mektuplar. stanbul: 1965. (nan Mat.). 174s. [gs/
Pakdil, Nuri: Bat notlar Bat notlar Bat notlar Bat notlar. Ankara: 1972. 109s. (Edebiyat Dergisi Yaynlar: 1) (Anlat dizisi: 1). [tb73/mk]
Pakdil, Nuri: Bat notlar Bat notlar Bat notlar Bat notlar. 2. bask. Ankara: 1980. 95s. (Edebiyat Dergisi Yaynlar: 1; Gezi zlenim Dizisi: 1).
[tb80/mk]
Peyami Safa: Byk Avrupa anketi Byk Avrupa anketi Byk Avrupa anketi Byk Avrupa anketi. stanbul: Kanaat Kitabevi, 196s.
Rado, evket: Amerikan masal Amerikan masal Amerikan masal Amerikan masal. stanbul: Doan Karde Yaynlar, 1950. 144s. [gs/
Rado, evket: Milliyeti in ne alemde? Milliyeti in ne alemde? Milliyeti in ne alemde? Milliyeti in ne alemde? Ankara: 1969. (Bilgi Basmevi). 21s. Resim. [tb69/mk]
Rado, evket: 50. yl 50. yl 50. yl 50. ylnda Sovyet Rusya. nda Sovyet Rusya. nda Sovyet Rusya. nda Sovyet Rusya. stanbul: Doan Karde Mat., 1968. 86s. [gs/
Rifat Osman: Mimari tarihimizle alakadar bir lahit ve skdar sahillerinde tarihi bir seyran Mimari tarihimizle alakadar bir lahit ve skdar sahillerinde tarihi bir seyran Mimari tarihimizle alakadar bir lahit ve skdar sahillerinde tarihi bir seyran Mimari tarihimizle alakadar bir lahit ve skdar sahillerinde tarihi bir seyran. stanbul: 1930.
(Belediye Matbaas). 14s. [tb28-38/mk]
Saatgil, Enver: talya gezisi. talya gezisi. talya gezisi. talya gezisi. zmir: Manisay Gzelletirme ve Mesire yaatma Dernei, 1960. 91s. Resimli.
[tb60/mk-bdk]
Saatgil, Enver: Amerika gezisi Amerika gezisi Amerika gezisi Amerika gezisi. Ankara: 1968. 120s. [gs/
Salahattin Emin: Ankara Lbnan Badad seyahat notlar Ankara Lbnan Badad seyahat notlar Ankara Lbnan Badad seyahat notlar Ankara Lbnan Badad seyahat notlar. stanbul: Matbaa-i Ebzziya, 1934. 62s. [gs/
Sanr, Ferruh: Corafya Enstitsnn 1945 Corafya Enstitsnn 1945 Corafya Enstitsnn 1945 Corafya Enstitsnn 1945- -- -46 ders yl retim gezisi 46 ders yl retim gezisi 46 ders yl retim gezisi 46 ders yl retim gezisi. Ankara: 1947. 115-118ss. (Ankara niv.
DTCF Dergisi, cilt 5, say 1den ayrbask). [tb39-48/mk]
Sayn Dahiliye Vekili Faik ztrakn memleket gezileri Sayn Dahiliye Vekili Faik ztrakn memleket gezileri Sayn Dahiliye Vekili Faik ztrakn memleket gezileri Sayn Dahiliye Vekili Faik ztrakn memleket gezileri. stanbul: 1940. Cumhuriyet Bas. 20s. [tb39-48/mk]
Sedes, Ymn: Cenup denizler gezisi Cenup denizler gezisi Cenup denizler gezisi Cenup denizler gezisi. stanbul: 1964. (Basm-Ar Matbaa leri). 110s. 1 harita. [tb64/mk]
Sedes, Ymni: in hakikat ve efsane in hakikat ve efsane in hakikat ve efsane in hakikat ve efsane. Ankara: Akba Kitabevi, 178s. [bdk/bdk]
Seluk, lhan: Uzak komu Rusya Uzak komu Rusya Uzak komu Rusya Uzak komu Rusya dan gezi notlar dan gezi notlar dan gezi notlar dan gezi notlar. stanbul: 1967. Baaran Mat. 143s. (Kpr Yaynlar: 8).
[tb67/mk]
Seluk, lhan: Sovyetler Sovyetler Sovyetler Sovyetler- -- -ran ran ran ran- -- -Amerika izlenimleri Amerika izlenimleri Amerika izlenimleri Amerika izlenimleri. stanbul: Remzi Kitabevi, 1976. 327s. [tb76/mk]
Seluk, lhan: Gzel Amerikal. ad bir imparatorluktan gzlemler ve dnceler Gzel Amerikal. ad bir imparatorluktan gzlemler ve dnceler Gzel Amerikal. ad bir imparatorluktan gzlemler ve dnceler Gzel Amerikal. ad bir imparatorluktan gzlemler ve dnceler. stanbul: 1965. 136s.
(Fahir Onger Yaynlar; nsanlar ve lkeler: 1). [tb66/mk]
Selen, Hamit Sadi: Dou Anadolu yollar ve manzaralar Dou Anadolu yollar ve manzaralar Dou Anadolu yollar ve manzaralar Dou Anadolu yollar ve manzaralar. Ankara: 1949. 8s. (Trk Corafya Dergisi, 6-8. yl, 11-
12. saylardan ayrbask). [tb50/mk]
Senemolu, Yavuz : Seyahat notlar Seyahat notlar Seyahat notlar Seyahat notlar . [Y.y. : yayl.y.], 1958. 52 s. : res. 421 Sayl Donanma Dergisi eki .
[tb59/mk]
Sevk, smail Habib: Tunadan Batya Tunadan Batya Tunadan Batya Tunadan Batya. stanbul: 1935. (Matbaaclk ve Neriyat T.A..). 256s.
Sevk, smail Habib: Tunadan Batya Tunadan Batya Tunadan Batya Tunadan Batya. 2. bask. stanbul: 1944. (Gven bas.). XII+199s.
19
Sevk, smail Habib: Yurddan yazlar Yurddan yazlar Yurddan yazlar Yurddan yazlar. blge: Frattan Toroslara Karadeniz Yallar Yukar Dou Diyar.
stanbul: 1943. (Cumhuriyet Basmevi). 401s. 93 resim. [tb39-48/mk]
Seydi Ali Reis: Mirat Mirat Mirat Mirat- -- -l Memalik (lkelerin aynas). l Memalik (lkelerin aynas). l Memalik (lkelerin aynas). l Memalik (lkelerin aynas). Baskya haz.: Necdet Akyldz.. stanbul: Kervan Kitaplk
A.., [d.t.1975]. 175s. (Tercman 1001 Eser: 61). [tb75/mk]
Seydi Ali Reis: Hindelinden stanbula Hindelinden stanbula Hindelinden stanbula Hindelinden stanbula / Seydi Ali Reis ; trk.ev. N. zn, Hayrullah rs. Ankara : Gazi Terbiye
Enstits, 1935 . 32 s. ; Gazi Terbiye Enstits Talebe Kooperatifi Genlik Kitaplar 3. [tb28-38/mk]
Soko, Ziya akir: Trkiye Cumhurbakan Celal Bayarn Yugoslavya seyahat hatralar Trkiye Cumhurbakan Celal Bayarn Yugoslavya seyahat hatralar Trkiye Cumhurbakan Celal Bayarn Yugoslavya seyahat hatralar Trkiye Cumhurbakan Celal Bayarn Yugoslavya seyahat hatralar. stanbul: 1954. (smail
Akgn Mat.). 91s. 25 plan. [tb55/mk]
Snmez, Tekin: Yeryz gurbeti Yeryz gurbeti Yeryz gurbeti Yeryz gurbeti. stanbul: 1981.
Snmez, Tekin: Orman yedi faistler. Aratrma ve gezi notlar Orman yedi faistler. Aratrma ve gezi notlar Orman yedi faistler. Aratrma ve gezi notlar Orman yedi faistler. Aratrma ve gezi notlar. stanbul: 1978. 108s. (Yans Yaynlar: 2).
[tb78/mk]
Sunar, aban (Derleyen): Kemal Atatrk gezi ve szleri. Kemal Atatrk gezi ve szleri. Kemal Atatrk gezi ve szleri. Kemal Atatrk gezi ve szleri. stanbul: 1960. (Kaptanol Matbaas). 48S. [TB61/MK]
Su, Aydn (Haz.): Gzel Anadolu. Yu Gzel Anadolu. Yu Gzel Anadolu. Yu Gzel Anadolu. Yurt yazlar rt yazlar rt yazlar rt yazlar. stanbul: 1963. 64s. (Hr Yaynlar: 28; Hr ocuk say: 8).
Sungar, akir: Zenciderede neler grdk? : Ky rportajlar Zenciderede neler grdk? : Ky rportajlar Zenciderede neler grdk? : Ky rportajlar Zenciderede neler grdk? : Ky rportajlar . [Kayseri? : yayl.y.], 1943. 37 s. ; (Ky rportajlar,
Kayseri gazetesinde yaynlanmtr). [tb53/mk]
Soko, Ziya akir: Trkiye Cumhurbakan Celal Trkiye Cumhurbakan Celal Trkiye Cumhurbakan Celal Trkiye Cumhurbakan Celal B BB Bayarn Yunanistan Se ayarn Yunanistan Se ayarn Yunanistan Se ayarn Yunanistan Sey yy yahat hatralar ahat hatralar ahat hatralar ahat hatralar. stanbul: 1973. (smail
Akgn Matbaas). 47s. 41 plan. [tb53/mk]
Snnetiolu, Kemal: Seyahat hatralar Seyahat hatralar Seyahat hatralar Seyahat hatralar. stanbul: 1944. (Gven Basmevi). 130s. Resimli. [gs/
Sphandal, Sabri: Drt Drt Drt Drt lke drt sistem. Mao ini, Endonezya, Japonya, Hon Kong. lke drt sistem. Mao ini, Endonezya, Japonya, Hon Kong. lke drt sistem. Mao ini, Endonezya, Japonya, Hon Kong. lke drt sistem. Mao ini, Endonezya, Japonya, Hon Kong. zmir: 1974. (Ticaret
Matbaaclk). 138s. [bdk/bdk-tbmmktp]
Sphandal, Sabri: Pasifik kular Pasifik kular Pasifik kular Pasifik kular. zmir: [d.t.1976]. (Ticaret Matbaaclk T.A..). 76s. 7 plan. [tb77/mk]
Sphandal, Sabri: Odesada Odesada Odesada Odesadan Ortaasyaya n Ortaasyaya n Ortaasyaya n Ortaasyaya. zmir: 1968. (Karnca Mat.). 144s. Resim. [tb68/mk]
Srmeli, hsan Ragp Duran: Afgan direniileriyle, Afganistan gezi notlar Afgan direniileriyle, Afganistan gezi notlar Afgan direniileriyle, Afganistan gezi notlar Afgan direniileriyle, Afganistan gezi notlar. [stanbul]: 1980. 135s. (Aydnlk
Yaynlar no: 80). [tb80/mk]
anl, Mustafa: Yeil Kent. Gezi notlar Yeil Kent. Gezi notlar Yeil Kent. Gezi notlar Yeil Kent. Gezi notlar. Ankara: 1967. (Karde Mat.). 91s. (Dost Yaynlar: 62; Gezi Dizisi: 7).
[tb67/mk]
ehidolu, Sreyya Hami: Bir idarecinin Anadolu izlenimleri Bir idarecinin Anadolu izlenimleri Bir idarecinin Anadolu izlenimleri Bir idarecinin Anadolu izlenimleri. Ankara: d.t.1973. (Ongun Kardeler Mat.). 168s.
[tb73/mk]
ehirliler Dernei 1969 Yaz Gezileri ehirliler Dernei 1969 Yaz Gezileri ehirliler Dernei 1969 Yaz Gezileri ehirliler Dernei 1969 Yaz Gezileri. stanbul: 1969. (Hsntabiat Mat.). 12s. [tb69/mk]
imek, Selahattin: Hakkari dedikleri Hakkari dedikleri Hakkari dedikleri Hakkari dedikleri. stanbul: 1960. 96s. (Varlk Yaynlar, say: 778; Varlk Byk Cep
Kitaplar: 173). [gs/
kufe Nihal: Finlandiya Finlandiya Finlandiya Finlandiya. stanbul: 1935. (Gazetecilik ve Matbaaclk T.A..). 109s. [gs/
Tan, M. Turhan: Avrupa notlar Avrupa notlar Avrupa notlar Avrupa notlar. stanbul: 1938. 183s. Semih Ltfi Erciyas, Suhulet Kitabevi, M. Turhan Tan
Klliyat: 2.
20
Taner, Haldun: D D D Dtm tm tm tm yollara yollara. (Gezi notlar yollara yollara. (Gezi notlar yollara yollara. (Gezi notlar yollara yollara. (Gezi notlar). Kitab hazrlayan: Mehmet Aldemir). stanbul: Tekin
Yaynevi, 1979. 450s. [tb80/mk]
Tankut, Hasan Reit: Mara yollarnda Mara yollarnda Mara yollarnda Mara yollarnda. Ankara: 1944. (Recep Ulusolu Bas.). 135s. (Yurt Gezileri: 1). [tb39-
48/mk]
Tanolu, Ali: Malatya dolaylarnda corafi geziler Malatya dolaylarnda corafi geziler Malatya dolaylarnda corafi geziler Malatya dolaylarnda corafi geziler. stanbul: 1943. (Maarif Basmevi). 18s. (Trk Corafya Dergisi,
yl 1, say 2den ayrbask). [tb39-48/mk]
Tanpnar, Ahmet Hamdi: Be Be Be Be ehir (Ankara Erzurum Konya Bursa stanbul). ehir (Ankara Erzurum Konya Bursa stanbul). ehir (Ankara Erzurum Konya Bursa stanbul). ehir (Ankara Erzurum Konya Bursa stanbul). 2. bask. Ankara: 1960. XII+333s. (
Bankas Kltr Cep Kitaplar: 12). [tb60/mk]
Tanpnar, Ahmet Hamdi: Be Be Be Be ehir (Ankara Erzurum Konya Bursa stanbul ehir (Ankara Erzurum Konya Bursa stanbul ehir (Ankara Erzurum Konya Bursa stanbul ehir (Ankara Erzurum Konya Bursa stanbul). Ankara: 1946. (T.C. Ziraat Bankas
Bas.). 217s. [tb39-48/mk]
Tanrkut, Asaf: Yemen notlar Yemen notlar Yemen notlar Yemen notlar. Ankara: 1965. (Gzel Sanatlar Mat.). 177s. [gs/
Tanrverdi, Ali Raci: Avrupa seyahat notlar ve rehberi. Avrupa seyahat notlar ve rehberi. Avrupa seyahat notlar ve rehberi. Avrupa seyahat notlar ve rehberi. Adana: 1962. (Zemin Mat.). 164s. [tb63/mk]
Tansu, Muzaffer: Ankara Ankara Ankara Ankara- -- -Ceza Ceza Ceza Cezayir yir yir yir. stanbul: 1946. (Tan Bas.) 132s. [tb39-48/mk]
Tarcan, Selim Srr: imalin irfan diyar: Finlandiya, sve, Danimarka imalin irfan diyar: Finlandiya, sve, Danimarka imalin irfan diyar: Finlandiya, sve, Danimarka imalin irfan diyar: Finlandiya, sve, Danimarka. stanbul: 1940. (lk Basmevi). 118s.
Resimli. [gs/
Tarcan, Selim Srr: Yurt dnda Londrada grdklerim. Yurt dnda Londrada grdklerim. Yurt dnda Londrada grdklerim. Yurt dnda Londrada grdklerim. stanbul: 1948. (lk Bas.). 71s. Resimli. [tb39-48/mk]
Tarcan, Selim Srr: Garpta hayat Garpta hayat Garpta hayat Garpta hayat. stanbul: 1929. (Devlet Mat.). 157s. [tb28-38/mk]
Tarcan, Selim Srr: Bugnk Almanya Bugnk Almanya Bugnk Almanya Bugnk Almanya. stanbul: 1930. (Devlet Mat.). 116s. [tbmmktp/tbmmktp]
Taer, Suat: Gnderilmeyen mektuplar Gnderilmeyen mektuplar Gnderilmeyen mektuplar Gnderilmeyen mektuplar. stanbul: Yeditepe, 1969. 127s.
Tevetolu, Fethi: Benim grdm bugnk Rusya Benim grdm bugnk Rusya Benim grdm bugnk Rusya Benim grdm bugnk Rusya. Ankara: 1968. 239s. (Komnizmle Mcadele Yaynlar: 8).
[tb68/mk]
Tevetolu, Fethi: Mukaddes topraklarda Mukaddes topraklarda Mukaddes topraklarda Mukaddes topraklardan nn n geen yol geen yol geen yol geen yol. (laveli 2. bask). Ankara: 1966. (Ajans-Trk Matbaas).
127s. [tb66/mk]
Timur, Hfz Osman Okyar. Notes on a visit to the Arab countries. Notes on a visit to the Arab countries. Notes on a visit to the Arab countries. Notes on a visit to the Arab countries. (February March 1956). stanbul: 1956.
(smail Akgn Printing). 7s. [tb56/mk]
Tirali, Naim: Avrupadaki Amerika. Devrimd Avrupadaki Amerika. Devrimd Avrupadaki Amerika. Devrimd Avrupadaki Amerika. Devrimde ee en nce devrimden sonra. Bir adayn notlar n nce devrimden sonra. Bir adayn notlar n nce devrimden sonra. Bir adayn notlar n nce devrimden sonra. Bir adayn notlar. stanbul: 1965. (Yenilik
basmevi). 30s. [gs/
Toker, Metin: Rus geldi aka Rusun aka baka. Gezi notlar Rus geldi aka Rusun aka baka. Gezi notlar Rus geldi aka Rusun aka baka. Gezi notlar Rus geldi aka Rusun aka baka. Gezi notlar. Ankara: Akis Yaynlar, 1966. [tb66/mk]
Tolun, Mukaddes : Paris yaantlar ve memleket zlemi Paris yaantlar ve memleket zlemi Paris yaantlar ve memleket zlemi Paris yaantlar ve memleket zlemi . [Ankara? : yayl.y.], 1968 . 46 s. : res. [mk/mk]
Toros, Taha: Atatrkn Adana seyahatleri. Atatrkn Adana seyahatleri. Atatrkn Adana seyahatleri. Atatrkn Adana seyahatleri. Ankara: Sadk Aldatmaz Kitabevi, 1939. 48s. [tb39-48/mk]
Tuncer, S. A. Sanver : Fransa Alplerinde erozyon ve sellerle, lara kar mcadele ilerine dair etd seyahati Fransa Alplerinde erozyon ve sellerle, lara kar mcadele ilerine dair etd seyahati Fransa Alplerinde erozyon ve sellerle, lara kar mcadele ilerine dair etd seyahati Fransa Alplerinde erozyon ve sellerle, lara kar mcadele ilerine dair etd seyahati
raporu. raporu. raporu. raporu. 1953. 37s. (Orman Genel Mdrl Sra no: 141).
Turgut, Mehmet: Takente doru. Rusya notlar. Takente doru. Rusya notlar. Takente doru. Rusya notlar. Takente doru. Rusya notlar. Ankara: [d.t.1970]. (Ajans-Trk Mat.). v+207s. [tb70/mk]
21
Trk retmenlerinin Almanya Trk retmenlerinin Almanya Trk retmenlerinin Almanya Trk retmenlerinin Almanya- -- -Avusturya Avusturya Avusturya Avusturya- -- -Macaristan Macaristan Macaristan Macaristan- -- -Romanya gezintisi Romanya gezintisi Romanya gezintisi Romanya gezintisi. stanbul: 1938. (A.Sait Bas.). 16s.
[tb28-38/mk]
Trkgeldi, Ali: Brezilya Brezilya Brezilya Brezilya. .. . stanbul: 1932. (Ebzziya Basmevi). 201s.
Trkiye Gazeteciler Sendikas: S/S S/S S/S S/S lks Ankara seyyar sergi gemisiyle turistik Bat Akdeniz gezisi. 20 Haziran lks Ankara seyyar sergi gemisiyle turistik Bat Akdeniz gezisi. 20 Haziran lks Ankara seyyar sergi gemisiyle turistik Bat Akdeniz gezisi. 20 Haziran lks Ankara seyyar sergi gemisiyle turistik Bat Akdeniz gezisi. 20 Haziran
1965 1965 1965 1965 11 Temmuz 1965 11 Temmuz 1965 11 Temmuz 1965 11 Temmuz 1965. stanbul: [d.t.1965]. (Toker Mat.). 8s. Resimli. [tb65/mk]
Ulunay, M. Refi Cevad: htiam diyar Hindistan htiam diyar Hindistan htiam diyar Hindistan htiam diyar Hindistan. stanbul: Rafet Zaimler Yaynevi, [d.t.1962]. 285s. [tb63/mk]
Unat, Faik Reit: ehdi Osman Efendi Sefaretnamesi ehdi Osman Efendi Sefaretnamesi ehdi Osman Efendi Sefaretnamesi ehdi Osman Efendi Sefaretnamesi. [tb39-48/mk]
Uraz, Abdullah: Elimle koymu gibi bulduum yeni dnya Amerika Amerika(Seyahat notlar). Elimle koymu gibi bulduum yeni dnya Amerika Amerika(Seyahat notlar). Elimle koymu gibi bulduum yeni dnya Amerika Amerika(Seyahat notlar). Elimle koymu gibi bulduum yeni dnya Amerika Amerika(Seyahat notlar). stanbul: 1969.
(ay Mat.). 61s. Resim, plan, portre. [tb71/mk]
Unat, Faik Reit: Kapcba Nili Mehmet Aann Moskova sefaretnamesi Kapcba Nili Mehmet Aann Moskova sefaretnamesi Kapcba Nili Mehmet Aann Moskova sefaretnamesi Kapcba Nili Mehmet Aann Moskova sefaretnamesi. stanbul: 1943. (Maarif Bas.). 47s.
[tb39-48/mk]
Us, Asm: stanbuldan oruha stanbuldan oruha stanbuldan oruha stanbuldan oruha. stanbul: 1948. 160s. [gs/
Us, Asm: Yug Yug Yug Yugoslavyada seyahat notlar oslavyada seyahat notlar oslavyada seyahat notlar oslavyada seyahat notlar. stanbul.: 1936. (Vakit Bas.). 107s. [gs/
Us, Asm: Londra seyahati intibalar Londra seyahati intibalar Londra seyahati intibalar Londra seyahati intibalar. stanbul: Vakit Kitabevi, 1939. 190s. [tb39-48/mk]
ner, Z. . ner: Ormanda gezintiler Ormanda gezintiler Ormanda gezintiler Ormanda gezintiler. Ankara: 1954. (Bozkurt Mat.). (Orman Genel Mdrl: 153).
nl, Abdlkadir: Mustafa nereye? (Rportaj ve gezi notlar). Mustafa nereye? (Rportaj ve gezi notlar). Mustafa nereye? (Rportaj ve gezi notlar). Mustafa nereye? (Rportaj ve gezi notlar). Adana: 1962. (Zemin Mat.). 76s. Resimli.
[tb63/mk]
nsel, M. Ziya: Harput Masal. Harput Masal. Harput Masal. Harput Masal. stanbul: 1960. (Ekin Bas.). 77s. [tb60/mk]
nsel, M. Ziya: Mutlu Gney Mutlu Gney Mutlu Gney Mutlu Gney. stanbul: 1963. 134s. (Ik Yaynlar: 1). [gs/
nsel, M. Ziya: Yeil Malatya Gezmek tozmak stne. Yeil Malatya Gezmek tozmak stne. Yeil Malatya Gezmek tozmak stne. Yeil Malatya Gezmek tozmak stne. stanbul: 1959. (Ekin Basmevi). 79s. [gs/
nsel, M. Ziya: Anadolu izgisi Gezmek tozmak stne Anadolu izgisi Gezmek tozmak stne Anadolu izgisi Gezmek tozmak stne Anadolu izgisi Gezmek tozmak stne. stanbul: 1964. 193s. (Ik Yaynlar: 8). [gs/
nsel, M. Ziya: lgn doruklar lgn doruklar lgn doruklar lgn doruklar. stanbul: 1968. 178s. (Ik Yaynlar: 10). [tb68/mk]
nver, A. Sheyl: Avrupa izlenimleri Avrupa izlenimleri Avrupa izlenimleri Avrupa izlenimleri. Ankara: nasya Yaynlar, 1969. 32s. [gs/
nver, A. Sheyl: Epidavrus (Epidaure) shhat mabedini ziyaret Epidavrus (Epidaure) shhat mabedini ziyaret Epidavrus (Epidaure) shhat mabedini ziyaret Epidavrus (Epidaure) shhat mabedini ziyaret. stanbul: 1938. 7s. (Tp Dnyas, no: 1-117,
1938den ayrbask). [st. Bel. Ktp. Kat. , 3849/
stn, Nevzat: Alamanya beyleri ile Portekizin baheleri Alamanya beyleri ile Portekizin baheleri Alamanya beyleri ile Portekizin baheleri Alamanya beyleri ile Portekizin baheleri. stanbul: 1975. 212s. (ada Yaynlar; Tarih-An-
Gezi-Olay Dizisi: 5).
stn, Nevzat: Sovyetler Birliinden batya Sovyetler Birliinden batya Sovyetler Birliinden batya Sovyetler Birliinden batya. stanbul: Var Yaynevi, 1966. 152s. (Gezi Dizisi: 1). [tb/mk]
stn, Nevzat: nc bir dnya nc bir dnya nc bir dnya nc bir dnya. stanbul: 1974. 191s. (Var Yaynlar: 13).
stn, Nevzat: Karn iindeki portakal: sve. Karn iindeki portakal: sve. Karn iindeki portakal: sve. Karn iindeki portakal: sve. 1972.
Vardar, Y. M. Yazgan S. Oflas . Semen: Bir botanik gezisinin izlenimleri Bir botanik gezisinin izlenimleri Bir botanik gezisinin izlenimleri Bir botanik gezisinin izlenimleri. Trk Biyoloji Der.,22:54-5.1972
22
Vietnamda grdklerim Mehmet Ali Aybar anlatyor Vietnamda grdklerim Mehmet Ali Aybar anlatyor Vietnamda grdklerim Mehmet Ali Aybar anlatyor Vietnamda grdklerim Mehmet Ali Aybar anlatyor : [davetiye]. Ankara : T..P., 1967 y. : res. ; [mk/mk]
Yaln, Aydn: Uzak komumuz Sovyetler Uzak komumuz Sovyetler Uzak komumuz Sovyetler Uzak komumuz Sovyetler. stanbul: 1968. 90s. (Ak Yaynlar Ltd. ti. Neriyat: 12). [tb68/mk]
Yaln, Hseyin Cahit: Avrupay Avrupay Avrupay Avrupay aryorum. Avrupadan bakla Trkiye aryorum. Avrupadan bakla Trkiye aryorum. Avrupadan bakla Trkiye aryorum. Avrupadan bakla Trkiye. Ankara: [t.y.]. (Ulus Bas.). 32s. (Benim
Grmle Olaylar: 1). [tbmmk/tbmmktp]
Yalman, Ahmet Emin: Dnyadan haber. Cilt III. Yeni hava seyahatlarnn notlar Dnyadan haber. Cilt III. Yeni hava seyahatlarnn notlar Dnyadan haber. Cilt III. Yeni hava seyahatlarnn notlar Dnyadan haber. Cilt III. Yeni hava seyahatlarnn notlar. 1944-1945. stanbul: 1945.
(Vatan Mat.).
Yalman, Ahmet Emin: Dnyadan Haber Dnyadan Haber Dnyadan Haber Dnyadan Haber- -- -Yeni Hava Seyahatlarnn Notlar Yeni Hava Seyahatlarnn Notlar Yeni Hava Seyahatlarnn Notlar Yeni Hava Seyahatlarnn Notlar 1944-1945 [Cilt: 2] . stanbul: 1945.
(Vatan Bas.). 210s. [tb39-48/mk]
Yalman, Ahmet Emin: San Fransiskoda neler grdm San Fransiskoda neler grdm San Fransiskoda neler grdm San Fransiskoda neler grdm? stanbul: 1945. (Vatan Basmevi). 224s. [tb39-48/mk]
Yalman, Ahmet Emin: Havalar Havalar Havalar Havalarda 50.000 kilometre seyahat. Cilt 1: da 50.000 kilometre seyahat. Cilt 1: da 50.000 kilometre seyahat. Cilt 1: da 50.000 kilometre seyahat. Cilt 1: Afrika ngiltere Amerika Kanada. Afrika ngiltere Amerika Kanada. Afrika ngiltere Amerika Kanada. Afrika ngiltere Amerika Kanada. 1943. 306s.
Yalman, Ahmet Emin: Havalarda 50.000 kilometre seyahat. Cilt 2: Amerika, Kanada ve dn seyahati. ngiltere. Havalarda 50.000 kilometre seyahat. Cilt 2: Amerika, Kanada ve dn seyahati. ngiltere. Havalarda 50.000 kilometre seyahat. Cilt 2: Amerika, Kanada ve dn seyahati. ngiltere. Havalarda 50.000 kilometre seyahat. Cilt 2: Amerika, Kanada ve dn seyahati. ngiltere.
1943. 312s.
Yalman, Ahmet Emin: Havalarda 50.000 kilometre sey Havalarda 50.000 kilometre sey Havalarda 50.000 kilometre sey Havalarda 50.000 kilometre seyahat. Cilt 3: ahat. Cilt 3: ahat. Cilt 3: ahat. Cilt 3: Miami, Gyan, Brezilya, Asansyon Adas, Akra, Miami, Gyan, Brezilya, Asansyon Adas, Akra, Miami, Gyan, Brezilya, Asansyon Adas, Akra, Miami, Gyan, Brezilya, Asansyon Adas, Akra,
Merkezi Afrika, Sudan, Msr, Libya Cephesi...ngiltere. Merkezi Afrika, Sudan, Msr, Libya Cephesi...ngiltere. Merkezi Afrika, Sudan, Msr, Libya Cephesi...ngiltere. Merkezi Afrika, Sudan, Msr, Libya Cephesi...ngiltere. 1943. 232s.
Yarar, Necmeddin Rifat: Otomobille Avrupaya Otomobille Avrupaya Otomobille Avrupaya Otomobille Avrupaya. stanbul: 1937. (Ekspres Bas.). 48s. [tb28-38/mk]
Yazman, Aslan Tufan: Ole!.. s Ole!.. s Ole!.. s Ole!.. spanya panya panya panya. stanbul: 1956. (Duygu Mat.). 140s. Resim. [tb56/mk]
Yazman, Aslan Tufan: Bonjur! Fransa Bonjur! Fransa Bonjur! Fransa Bonjur! Fransa. stanbul: 1957. (Duygu Mat.). 136s. Resim. [tb57/mk]
Yazman, Aslan Tufan: svire Cenneti. (Seyahat notlar). svire Cenneti. (Seyahat notlar). svire Cenneti. (Seyahat notlar). svire Cenneti. (Seyahat notlar). stanbul: 1962. (elikcilt Mat.). 188s. Resim. Portre.
[tb60/mk]
Yazman, Aslan Tufan: Londra, Roma, Prag. Londra, Roma, Prag. Londra, Roma, Prag. Londra, Roma, Prag. stanbul: 1965. (Nuruosmaniye Mat.). 212s. Plan. [tb66/mk]
Yazman, Aslan Tufan: gal altndaki Almanya gal altndaki Almanya gal altndaki Almanya gal altndaki Almanya. stanbul: 1949. (Duygu Bas.). 111s. Resim. 1 harita. [gs/
Yazman, Aslan Tufan: Polonez. Polo Polonez. Polo Polonez. Polo Polonez. Polonyaya yaplan bir gezinin notlar nyaya yaplan bir gezinin notlar nyaya yaplan bir gezinin notlar nyaya yaplan bir gezinin notlar. stanbul: 1959. 238s. [gs/
Yelen, Pakize: Avrupa dedikleri Avrupa dedikleri Avrupa dedikleri Avrupa dedikleri. 2. bask. zmir: 1968. 131s. [tb68/mk]
Yeilyurt, Ali Haydar: Atatrk ve komumuz Bulgaristan Atatrk ve komumuz Bulgaristan Atatrk ve komumuz Bulgaristan Atatrk ve komumuz Bulgaristan. stanbul: 1968. (Ta Mat.). 160s. (Gezi notlar: 1).
[tb68/mk]
Yldz, zzet: Bizim eller Bizim eller Bizim eller Bizim eller. stanbul: 1968. (Gn Mat.). 58s. [tb68/mk]
Yrcal, Stk: Batya kalkan tren. Gezi notlar Grlenler zlenimler Batya kalkan tren. Gezi notlar Grlenler zlenimler Batya kalkan tren. Gezi notlar Grlenler zlenimler Batya kalkan tren. Gezi notlar Grlenler zlenimler Anlar. Anlar. Anlar. Anlar. Ankara: Yet Yaynlar. 1965. 199s.
[tbmmktp/tbmmktp]
Yirmisekiz elebi Mehmet: Yirmisekiz elebi Mehmet Efe Yirmisekiz elebi Mehmet Efe Yirmisekiz elebi Mehmet Efe Yirmisekiz elebi Mehmet Efendinin Fransa Sefaretnamesi. (Sefaretname ndinin Fransa Sefaretnamesi. (Sefaretname ndinin Fransa Sefaretnamesi. (Sefaretname ndinin Fransa Sefaretnamesi. (Sefaretname- -- -i Fransa). i Fransa). i Fransa). i Fransa).
Haz.: Abdullah Uman. stanbul: [d.t.1976]. (Garanta Matbaaclk). 180s. (Tercman 1001 Temel Eser: 82).
[tb76/mk]
23
Yirmisekiz Mehmet elebi: Yirmisekiz Mehmet elebinin Fransa seyahatnamesi Yirmisekiz Mehmet elebinin Fransa seyahatnamesi Yirmisekiz Mehmet elebinin Fransa seyahatnamesi Yirmisekiz Mehmet elebinin Fransa seyahatnamesi. elebiye ait yazma nshadan
sadeletiren: evket Rado. stanbul: 1970. 79s. Resim, plan, portre. (Hayat Tarih Mecmuas Yaynlar).
[tb70/mk]
Yugoslavyada grdklerimiz Yugoslavyada grdklerimiz Yugoslavyada grdklerimiz Yugoslavyada grdklerimiz. Toplyan: Hikmet Saim. stanbul: 1953. (Gn Bas.). 108+[v]s. (Seyahat Kitaplar:
1). [tb53/mk]
Yunus Nadi: K KK Krk dokuz saat zeplin ile havada. Yunus Nadi Beyin intibalar rk dokuz saat zeplin ile havada. Yunus Nadi Beyin intibalar rk dokuz saat zeplin ile havada. Yunus Nadi Beyin intibalar rk dokuz saat zeplin ile havada. Yunus Nadi Beyin intibalar. stanbul: 1930. (Cumhuriyet Mat.).
101s. [tb28-38/mk]
Zeren, Zeki: Tahran ve Tebriz seyahatna ait izlenimler Tahran ve Tebriz seyahatna ait izlenimler Tahran ve Tebriz seyahatna ait izlenimler Tahran ve Tebriz seyahatna ait izlenimler. (stanbul niv. Tp Fakltesi Mecmuas, cilt 21, say 3,
sene 1958den ayrbask). stanbul: 1958. (smail Akgn Mat.). 696-701ss. [gs/
Zeren, Zeki: On be gnlk seyahatmda On be gnlk seyahatmda On be gnlk seyahatmda On be gnlk seyahatmda Irak ve Suriyeden izlenimler Irak ve Suriyeden izlenimler Irak ve Suriyeden izlenimler Irak ve Suriyeden izlenimler. (stanbul niversitesi Tp Fakltesi
Mecmuas, cilt 19, say 1, sene 1956 saysndan ayrbask). stanbul: 1956. (smail Akgn Mat.). 78-80ss. [gs/
ARAP HARFL TRKE BASMA ESERLER, 1729 ARAP HARFL TRKE BASMA ESERLER, 1729 ARAP HARFL TRKE BASMA ESERLER, 1729 ARAP HARFL TRKE BASMA ESERLER, 1729- -- -1928 1928 1928 1928
Abalolu, brahim: Yemen seyahatnamesi ve corafya Yemen seyahatnamesi ve corafya Yemen seyahatnamesi ve corafya Yemen seyahatnamesi ve corafya- -- -i nebatisi i nebatisi i nebatisi i nebatisi. stanbul: 1324 [1926]. 160s. [gs/
Abdrreid brahim: Seyahatname Seyahatname Seyahatname Seyahatname- -- -i Alem i Alem i Alem i Alem- -- -i slam ve Japonyada intiar i slam ve Japonyada intiar i slam ve Japonyada intiar i slam ve Japonyada intiar- -- - slamiye slamiye slamiye slamiyet tt t. Cilt 1-2. cilt 1: stanbul:
1328. Ahmed Saki Bey bas. 620s. ; cilt 2: 1329 (1332) Darlhilafe, Kader bas. 242s. [fmk/fmk]
Ahmet Azmi: Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname. stanbul: 1303. Matbaa-i Ebzziya. 72s. [gs/
Ahmet Hamdi: Hindistan ve Suvat Afganistan seyahatnamesi Hindistan ve Suvat Afganistan seyahatnamesi Hindistan ve Suvat Afganistan seyahatnamesi Hindistan ve Suvat Afganistan seyahatnamesi. stanbul: 1300 [1882]. 293s. 1 harita, 1 levha.
[gs/
Ahmet Mithat: Sayyadene bir cevelan Sayyadene bir cevelan Sayyadene bir cevelan Sayyadene bir cevelan. stanbul: 1309 [1891]. 256s. [gs/
Ahmet Mithat: Avrupada bir cevelan Avrupada bir cevelan Avrupada bir cevelan Avrupada bir cevelan. stanbul: 1307 [1891]. Tercman- Hakikat Mat. 1044s. [gs/
Ahmed Nermi (ev.): Belika Kongosu Belika Kongosu Belika Kongosu Belika Kongosunda seyahat nda seyahat nda seyahat nda seyahat. 180s. (niversite ktphanesi: 5428). [Altnc Trk C. Kong/
Ahmet Rasim: Romanya mektuplar Romanya mektuplar Romanya mektuplar Romanya mektuplar. stanbul: 1333. (Ahmet hsan ve rekas Matbaaclk Osmanl irketi). 180s.
[21 gezi mektubu]. [gs/
Ahmet erif: Anadoluda Tanin (Gezi notlar). Anadoluda Tanin (Gezi notlar). Anadoluda Tanin (Gezi notlar). Anadoluda Tanin (Gezi notlar). stanbul: 1325. Tanin Mat.
Ahmet Tevfik: Velosiped ile bir cevelan (Hdavendigar vilayeti dahilinde). Velosiped ile bir cevelan (Hdavendigar vilayeti dahilinde). Velosiped ile bir cevelan (Hdavendigar vilayeti dahilinde). Velosiped ile bir cevelan (Hdavendigar vilayeti dahilinde). stanbul: 1316 [1898]. 126s. [gs/
Ali Bey: Seyahat jurnali (stanbuldan Badata ve Hindistana, sene 1300 ila sene 1304). Seyahat jurnali (stanbuldan Badata ve Hindistana, sene 1300 ila sene 1304). Seyahat jurnali (stanbuldan Badata ve Hindistana, sene 1300 ila sene 1304). Seyahat jurnali (stanbuldan Badata ve Hindistana, sene 1300 ila sene 1304). stanbul: 1314 [1897].
119s. 14 plan. (Rauf Bey Ktphanesi). [gs/
Ali Muzaffer: Japonyada seyahat Japonyada seyahat Japonyada seyahat Japonyada seyahat. stanbul: 1332. Hanmlara Mahsus Gazete Matbaas. 60s. [gs/
Ali Suad: Seyahatlarm. Seyahatlarm. Seyahatlarm. Seyahatlarm. Dersaadet: Kanaat Ktphanesi, 1332 . 230s. [gs/
Alt hafta Nilde seyahat Alt hafta Nilde seyahat Alt hafta Nilde seyahat Alt hafta Nilde seyahat. stanbul: 1312 [1894]. 54s. Resimli. [gs/
Altnay, Ahmet Refik: Kafkas yollarnda Kafkas yollarnda Kafkas yollarnda Kafkas yollarnda. 1919. Kitaphane-i slam ve Askeri. 78s. [gs/
Amerika seyahatinden ine seyahat Amerika seyahatinden ine seyahat Amerika seyahatinden ine seyahat Amerika seyahatinden ine seyahat. stanbul: 1320. Matbaa-i Ahmet hsan. 38s. [gs/
24
Arseven, Celal Esad: Seyahat intibalar. Seyyar sergi ile : Seyahat intibalar. Seyyar sergi ile : Seyahat intibalar. Seyyar sergi ile : Seyahat intibalar. Seyyar sergi ile. stanbul: 1928. Cumhuriyet Mat. 100s. [bdk/bdk]
Ak Cemal: Amasya seyahatnamesi Amasya seyahatnamesi Amasya seyahatnamesi Amasya seyahatnamesi. stanbul: 1926. Amedi Matbaas. 16s. [gs/
Atatrk, Gazi Mustafa Kemal: Tabiye tatbikat seyahati 1. Tabiye tatbikat seyahati 1. Tabiye tatbikat seyahati 1. Tabiye tatbikat seyahati 1. Selanik: 1327 [1911]. Selanik Matbaa-i Askeriyesi. 40s.
4 harita.
Atatrk, Mustafa Kemal: Gazi Mustafa Gazi Mustafa Gazi Mustafa Gazi Mustafa K KK Kemal Paa Hazretleri zmir yollarnda. Bakumandan Mustafa Kemal Paa emal Paa Hazretleri zmir yollarnda. Bakumandan Mustafa Kemal Paa emal Paa Hazretleri zmir yollarnda. Bakumandan Mustafa Kemal Paa emal Paa Hazretleri zmir yollarnda. Bakumandan Mustafa Kemal Paa
hazretlerinin zmir seyahatleri esnasnda muhtelif hazretlerinin zmir seyahatleri esnasnda muhtelif hazretlerinin zmir seyahatleri esnasnda muhtelif hazretlerinin zmir seyahatleri esnasnda muhtelif mahallerde irad buyurduklar nutuklar ve hasbihaller. mahallerde irad buyurduklar nutuklar ve hasbihaller. mahallerde irad buyurduklar nutuklar ve hasbihaller. mahallerde irad buyurduklar nutuklar ve hasbihaller. Ankara:
1339 [1923]. stihbarat Matbaas. 126s. (Matbuat Mdrl Um. Neriyat: 21).
Ak Cemal: Amasya seyahatnamesi Amasya seyahatnamesi Amasya seyahatnamesi Amasya seyahatnamesi. stanbul: 1926. Amedi Matbaas. 16s. [gs/
Azmi Ahmed: Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname. stanbul: 1303. Matbaa-i Ebzziya. 72s. (Kitabhane-i Ebzziya: 22 ). [bdk/bdk]
Babanzade smail Hakk: Irak mektuplar Irak mektuplar Irak mektuplar Irak mektuplar. stanbul: Kanaat Ktphanesi, 1329. 247s. [gs/
Basri: Avrupada tahsilde bulunan zabitlerin raporlar Avrupada tahsilde bulunan zabitlerin raporlar Avrupada tahsilde bulunan zabitlerin raporlar Avrupada tahsilde bulunan zabitlerin raporlar. Ankara: 1927. Erkan- Harbiye-i Umumiye Matbaas.
130s. 2 kroki. [gs/
Bursa seyahat Bursa seyahat Bursa seyahat Bursa seyahat. stanbul: 1339. Ahmed hsan Matbaas. 61s. (Mekatib-i ptidaiye Muallimleri Cemiyeti Neriyat,
adet: 1). [st. Bel. Ktp. Kat. , 3449/
Cam (Kazan mebusu) [Baykut] : Trablusgarbdan Sahra Trablusgarbdan Sahra Trablusgarbdan Sahra Trablusgarbdan Sahra- -- -y Kebir'e doru y Kebir'e doru y Kebir'e doru y Kebir'e doru /.Yazarlar [Baykut], Cam (Kazan
mebusu) . Dersaadet (stanbul) : Nian Babikyan Matbaas, 1326/1910 . 220, [1] s.: 40 plan, res.; 20x12 cm.
Notlar Basm tarihi d kapakta, 1327dir. (Sahrann tekilat- tabiiyesi, iklimi, hayvanat ve nebatat; sahra
bldan ile beled ve bedev akvamn tarz- hayat ve maietleri, rklar hakknda tedkikat ve tetebbuat. Altm
sekiz fotoraf, drt renkli resim, haritay muhtevidir.). [bdk/bdk]
Cenap ahabettin: Hac yolunda Hac yolunda Hac yolunda Hac yolunda. stanbul: 1325 [1909]. Matbaa-i Ahmet hsan. 136s. [gs/
Cenap ahabettin: Avrupa mektuplar Avrupa mektuplar Avrupa mektuplar Avrupa mektuplar. stanbul: 1335 [1916-17]. 288s. [gs/
ine seyahat ine seyahat ine seyahat ine seyahat. stanbul: 1926. Matb. Ahmed hsan. 38s. (Servet-i Fnun gazetesinde tefrika edildikten sonra
kitap halinde baslmtr). [bdk/bdk]
Dervi Mehmet Emin Paa Kimyac Mehmet Hurit: Seyahatname Seyahatname Seyahatname Seyahatname- -- -i Hudud i Hudud i Hudud i Hudud. 399s. [gs/
Dramal Hasan Haydar Paa: Msr ve Sudan sergzeti Msr ve Sudan sergzeti Msr ve Sudan sergzeti Msr ve Sudan sergzeti. (Yay.: Seniha Sami). Trk Yurdu, Say: 245, 1955, 935-
945ss. [C. Orhonlu: Afrika/
El-Meyyed Paa, Sadk: Habe seyahatnamesi Habe seyahatnamesi Habe seyahatnamesi Habe seyahatnamesi. stanbul: 1322. 484s. [c. Orhonlu/
Evliya elebi Seyahatnamesi Evliya elebi Seyahatnamesi Evliya elebi Seyahatnamesi Evliya elebi Seyahatnamesi. 9c. stanbul: 1314 [1898] -1935. kdam mat.-Devlet mat.
1.c. 1314 (1898). kdam Mat. 674+10s.
2.c. 1314 (1898) kdam Mat. 479s.
3.c. 1341 (1898) kdam Mat. 534s.
4.c. 1314 (1898) kdam Mat. 432s.
5.c. 1315 (1899) kdam Mat. 602s.
6.c. 1318 (1802) kdam Mat. 554s.
7.c. 1928 Devlet Mat. 912s.
8.c. 1928 Orhaniye Mat. 786s.
9.c. 1935. Devlet mat. 849s. [tb28-38/mk]
10.c. 1938. Devlet Bas. XXVIII+1112s. [tb39-48/mk]
25
Evliya elebi, Mehmed Zelli . Dervi: Mntehibat Mntehibat Mntehibat Mntehibat- -- - Evliya elebi Evliya elebi Evliya elebi Evliya elebi. stanbul: 1262. Takvim-i Vekayi Matbaas. 145s.
[bdk/bdk]
Evliya elebi, b. Dervi Mehmed Zilli b. Demirciolu Kara Ahmed Bey: Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi. Cilt: 1-8.
Dersaadet: 1314. kdam Bas. 674s.Cilt2: 479s.; cilt 3: 534s.; Cilt 4: 432s.; Cilt 5: 1315. kdam bas. 603s. ; cilt 6,
1318. kdam Bas. 554s. ; Cilt 7: 1928. Devlet bas. 912s.; cilt 8, 1928. Orhaniye Bas. 786s.
Fafurizade Hseyin Nesimi: Seyahat Seyahat Seyahat Seyahat. Hanya: 1320. Yusuf Kenan Efendi Mat. 70s. [bdk/bdk]
Faik (Bahriye Subay): Seyahatname Seyahatname Seyahatname Seyahatname- -- -i Bahr i Bahr i Bahr i Bahr- -- -i Muhit (mit Burnu tarikiyle stanbul Basra seyahati) i Muhit (mit Burnu tarikiyle stanbul Basra seyahati) i Muhit (mit Burnu tarikiyle stanbul Basra seyahati) i Muhit (mit Burnu tarikiyle stanbul Basra seyahati). stanbul: 1285
[1869]. Mekteb-i Bahriye-i ahane Matbaas. 81s. [gs/
Giridi, Ahmet Resmi: Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname- -- -i Ahmed Resmi i Ahmed Resmi i Ahmed Resmi i Ahmed Resmi. stanbul: 1303. Matbaa-i Ebzziya. 68s. [gs/bdk]
Giridi, Ahmet Resmi: Viyana sefaretnamesi Viyana sefaretnamesi Viyana sefaretnamesi Viyana sefaretnamesi. stanbul: 1304. Matbaa-i Ebzziya. 36s. [gs/
Halil Halit: Cezayir hatrat Cezayir hatrat Cezayir hatrat Cezayir hatrat. Msr: 1906. tihat Matbaas. [gs/
Halil Selim: Anadolu ve Rumeliye Bir Kk Seyahat, Yahut Her Yerde Terakki Anadolu ve Rumeliye Bir Kk Seyahat, Yahut Her Yerde Terakki Anadolu ve Rumeliye Bir Kk Seyahat, Yahut Her Yerde Terakki Anadolu ve Rumeliye Bir Kk Seyahat, Yahut Her Yerde Terakki. stanbul: Kitap Avais, 1308.
36s. [gs/
Halit Eyyub, Yeni ehirlizade: Kaykla bir cevelan Yeni ehirlizade: Kaykla bir cevelan Yeni ehirlizade: Kaykla bir cevelan Yeni ehirlizade: Kaykla bir cevelan. stanbul: Malumat Ktphanesi, 1317 [1899]. 123s. [gs/
Hasan Basri: Avrupada Trk Avrupada Trk Avrupada Trk Avrupada Trk. stanbul: 1327. Ahmet hsan ve urekas Matbaaclk Osmanl irketi. 67s. [gs/
Hocazade Mehmed Ebeyoullah: Akl yah : Akl yah : Akl yah : Akl yahu uu ut ahir zaman peygamberi. Liverpool hatrat t ahir zaman peygamberi. Liverpool hatrat t ahir zaman peygamberi. Liverpool hatrat t ahir zaman peygamberi. Liverpool hatrat. Filibe: 1316. 62s. [gs/
Hseyin Hulki: Berlin hatrat Berlin hatrat Berlin hatrat Berlin hatrat. stanbul: 1308. [gs/
brahim: Seyahatname Seyahatname Seyahatname Seyahatname- -- -i brahim i brahim i brahim i brahim. Msr: [t.y.]. 280s. [bdk/bdk]
hsan Paa: in yollarnda in yollarnda in yollarnda in yollarnda. zmir: 1928. Marifet Mat. 326s. [gs/
leri, Celal Nuri: imal hatralar imal hatralar imal hatralar imal hatralar. stanbul: 1330 [1912]. 128s. [gs/
leri, Celal Nuri: Kutup musahabeleri Kutup musahabeleri Kutup musahabeleri Kutup musahabeleri. stanbul: 1331. Yeni Osmanl Matbaas. 192s. [gs/
lkul, Ahmet Kemal: in Trkistan hatralar in Trkistan hatralar in Trkistan hatralar in Trkistan hatralar. zmir: 1341 [1925]. Maarif Matbaas. 236s. [Trkistan bib./
smail Hakk Tevfik : Kamer adalar 1: Afrikada alem Kamer adalar 1: Afrikada alem Kamer adalar 1: Afrikada alem Kamer adalar 1: Afrikada alem- -- -i islam: Kamer adalar i islam: Kamer adalar i islam: Kamer adalar i islam: Kamer adalar / smail Hakk Tevfik. Dersaadet
(stanbul) : Matbaa- Askeriye, 1339. 62 +5 hrt., 8 ekil, 1 cedvel. (Afrikada Alem-i slam Klliyatndan: 1.
[ibbk/ibbk]
Keecizade, Mehmet zzet Molla: Mihnet : Mihnet : Mihnet : Mihnet- -- -i Kean i Kean i Kean i Kean. stanbul: 1269. Ceride-i Havadis Matbaas. 235s. 1 plan.
[gs/
Kemal Rauf: 1340 senesi Avrupa Tetebbu Heyeti Raporlar 1340 senesi Avrupa Tetebbu Heyeti Raporlar 1340 senesi Avrupa Tetebbu Heyeti Raporlar 1340 senesi Avrupa Tetebbu Heyeti Raporlar. 2 ks. stanbul: 1341. Matbaa-i Askeriye. 227s. 17
plan, 1 levha. [gs/
Mageman: Hive seyahatnamesi ve tarihi Hive seyahatnamesi ve tarihi Hive seyahatnamesi ve tarihi Hive seyahatnamesi ve tarihi: Mtercimi: Ahmet. Musahhihi: Mustafa Sait. stanbul: 1292 [1876].
Basiret Mat. 459s. 32 plan 1 harita. [ibbk/
Mamumi erefettin: Seyahat hatralar Seyahat hatralar Seyahat hatralar Seyahat hatralar. 2c. Kahire: 1330 [1914]. Matbaat l-Mukdad. 303+239s. [st. Bel. Kit.
Kat. III, 607/ ]; Kahire: 1327 [1909]. Matbaat el-Ftuh. 308s. Adet 1. Anadolu ve Suriyede. [bdk/bdk]
26
Mehmed Hurid: Seyahatname Seyahatname Seyahatname Seyahatname- -- -i Hudud i Hudud i Hudud i Hudud. 399s. [Fatih Millet Ktp./Fatih Millet Ktp.]
Mehmed Mihri: Sudan seyahatnamesi Sudan seyahatnamesi Sudan seyahatnamesi Sudan seyahatnamesi. stanbul: 1326. Ahmed hsan ve rekas Mat. 387s. [ist. Bel. Kit. Kat. ,
6154/ibbk]
Mehmed Mihri: Sudan seyahatnamesi Sudan seyahatnamesi Sudan seyahatnamesi Sudan seyahatnamesi. stanbul: 1304 [1886]. 248s. [gs/
Mehmed Refet: Seyahatname Seyahatname Seyahatname Seyahatname- -- -i Arz Filistin Prens Viktor Emanuel i Arz Filistin Prens Viktor Emanuel i Arz Filistin Prens Viktor Emanuel i Arz Filistin Prens Viktor Emanuel. Suriye: Vilayet Mat., 1305 [1887]. 196s.
[gs/ibbk-fatih millet ktp.]
Mehmed Refii: ran sefaretnam ran sefaretnam ran sefaretnam ran sefaretname ee esi si si si. stanbul: 1333. Hilal Matbaas. 31s. (16x22). Tarih-i Osmani Encmeni
Mecmuasnn lavesidir. [st. Bel. Ktp. Kat. III. 4708/
Seyyah Mehmed Emin Efendi: stanbuldan Asyay Vustaya seyahat : stanbuldan Asyay Vustaya seyahat : stanbuldan Asyay Vustaya seyahat : stanbuldan Asyay Vustaya seyahat. stanbul: 1295 [1878]. 303s. [gs/
Mehmet Fuat: Amerikada Trkler ve grdklerim Amerikada Trkler ve grdklerim Amerikada Trkler ve grdklerim Amerikada Trkler ve grdklerim. stanbul: 1341 [1925]. Vatan matbaas. 197s. Resim, 6 levha.
[ibbk/
Mehmet zzet: Yeni Afrika ve Stanlynin son Afrika seyahat Yeni Afrika ve Stanlynin son Afrika seyahat Yeni Afrika ve Stanlynin son Afrika seyahat Yeni Afrika ve Stanlynin son Afrika seyahat- -- -namesi namesi namesi namesi. stanbul: 1308. [c.orhonlu/
Mehmet Tevfik: Yadigar Yadigar Yadigar Yadigar- -- - Macaristan Macaristan Macaristan Macaristan. 1878. [T. Acarolu, st. Yay./
Mustafa Refik: Manakb Manakb Manakb Manakb- -- - Seyyahn Seyyahn Seyyahn Seyyahn (Amerikadan balayarak mehur keiflerin ekserisini camidir). stanbul 1310
[1892]. 8 cilt. [gs/
Mustafa Sami: Avrupa risalesi Avrupa risalesi Avrupa risalesi Avrupa risalesi. stanbul: 1256 [1840]. 40s. [gs/
Nabi Yusuf: Tuhfetul Harameyn Tuhfetul Harameyn Tuhfetul Harameyn Tuhfetul Harameyn. stanbul, 1265 [1894], Matbaa-i Amire. 112s. ML.
Nahifi, Mehmed Emin: Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname- -- -i Abdlkerim Paa i Abdlkerim Paa i Abdlkerim Paa i Abdlkerim Paa. 1188 senesinde Rusyaya izam buyurulmu olan heyet-
i sefaretin mahedatna dairdir. stanbul, 1316, kdam Mat. 71s. (Ktphane-i kdam, no: 16). [bdk/bdk]
Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paann son bahar seyahatleri Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paann son bahar seyahatleri Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paann son bahar seyahatleri Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paann son bahar seyahatleri. [y.y.]: 1341 [1925]. 160s. Resimli. [ibbk/ibbk]
Sleyman kr: Seyahat Seyahat Seyahat Seyahat- -- - Kbra Kbra Kbra Kbra. Petersburg: 1325 [1907]. Elektrik Matbaas. 608s. [bdk/bdk]
Sleyman Tevfik: Tesalyada bir cevelan ve drt aylk seyahatim Tesalyada bir cevelan ve drt aylk seyahatim Tesalyada bir cevelan ve drt aylk seyahatim Tesalyada bir cevelan ve drt aylk seyahatim. stanbul: 1315 [1897]. 359s. [gs/
Tokgz, Ahmet hsan: Avrupada ne grdm? Avrupada ne grdm? Avrupada ne grdm? Avrupada ne grdm? stanbul: 1891. 588s. Resimli. [gs/
Tokgz, A. hsan: Tunada bir hafta Tunada bir hafta Tunada bir hafta Tunada bir hafta. stanbul. 1911. 44s. Resim, harita. [gs/
Tarcan, Selim Srr: Bize mehul hayatlar, svete grdklerim Bize mehul hayatlar, svete grdklerim Bize mehul hayatlar, svete grdklerim Bize mehul hayatlar, svete grdklerim. stanbul: 1327 [1911]. 181s. Resimli. [gs/
Trablus Trablus Trablus Trablus- -- -garb mektuplar. garb mektuplar. garb mektuplar. garb mektuplar. stanbul: 1330. 24s. [c.orhonlu/
Vahid [Mehmed Emin]: Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname- -- -i Fransa. Sefaretname i Fransa. Sefaretname i Fransa. Sefaretname i Fransa. Sefaretname- -- -i Seyyid Vahid Ef i Seyyid Vahid Ef i Seyyid Vahid Ef i Seyyid Vahid Ef. stanbul, 1283, Matbaa-i lmiye-i
Osmaniye. 66s. [gs-bdk/bdk]
Yalk, Mehmet Enisi: Avrupa hatratm Avrupa hatratm Avrupa hatratm Avrupa hatratm. 1 ks. stanbul, 1327, Matbaa-i Ebzziya. 224s. [gs/
Yirmisekiz elebi Mehmed: Paris se Paris se Paris se Paris sefaretnamesi faretnamesi faretnamesi faretnamesi. 2. cz. stanbul, 1306, Matbaa-i Ebzziya. 151s. [gs/
Yurtman, A. Seni: Yemen yolunda Yemen yolunda Yemen yolunda Yemen yolunda. stanbul: 1325 [1909-13]. 198s. [gs/
27

YAZMALAR YAZMALAR YAZMALAR YAZMALAR
Ahmet Resmi Efendi: Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname- -- -i Ahmet Resmi Efendi Be Canib i Ahmet Resmi Efendi Be Canib i Ahmet Resmi Efendi Be Canib i Ahmet Resmi Efendi Be Canib- -- -i Bec: 1177 i Bec: 1177 i Bec: 1177 i Bec: 1177. [Gs/Topkap Saray, Hazine,
1576]
Ali Cevad: Rusya seyahatnamesi (1306da Rus arnn Svastopola gelmesi mnasebetiyle), Rusya seyahatnamesi (1306da Rus arnn Svastopola gelmesi mnasebetiyle), Rusya seyahatnamesi (1306da Rus arnn Svastopola gelmesi mnasebetiyle), Rusya seyahatnamesi (1306da Rus arnn Svastopola gelmesi mnasebetiyle), rika, 15 varak ve
fotoraf. [gs/niv. Ktp.5097].
Ali Cevad: Felemenk seyahatnamesi Felemenk seyahatnamesi Felemenk seyahatnamesi Felemenk seyahatnamesi. 101, rika, 8 varak, 39 fotoraf, gravr ve harita. [gs/niv. Ktp.5092]
Ali Cevad: Almanya seyahatnamesi Almanya seyahatnamesi Almanya seyahatnamesi Almanya seyahatnamesi. 1303, rika. 32s. [gs/niv. Ktp. 5096]
Ali Rza: Amerikay vusta Amerikay vusta Amerikay vusta Amerikay vusta. Rika, 92s. [gs/niv. Ktp.: 5519]
Ahmet Emin: Tahran ateemiliteri Tahran ateemiliteri Tahran ateemiliteri Tahran ateemiliteri, iran. Rika, 55s. [gs/niv. Ktp: 4321]
Ariza Fi Hakk Ariza Fi Hakk Ariza Fi Hakk Ariza Fi Hakk- -- - Hudud Hudud Hudud Hudud- -- - ran ran ran ran. 1235. [gs/Eset Efendi ktp. 3848/11]
Evliya elebi: Seyahatname. Seyahatname. Seyahatname. Seyahatname. [Altnc Trk Cor. Kong./Hac Beir Aa Ktp. 448, 449, 450, 451, 452]
Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi. Son cildi, nesih, 457 varak. [gs/niv. Ktp. 5973]
Evliya elebi: Zbde Zbde Zbde Zbde- -- -i Tarih i Tarih i Tarih i Tarih- -- -i Veyyah i Veyyah i Veyyah i Veyyah. Talik, 499 varak. [gs/niv. Ktp. 5940]
Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi. Talik. [gs/niv. Ktp. 4141]
Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi Evliya elebi seyahatnamesi. Cild-i evvel. 330 varak. [gs/niv. Ktp.: 2371]
Evliya elebi seyahatnamesinden bir ksm Evliya elebi seyahatnamesinden bir ksm Evliya elebi seyahatnamesinden bir ksm Evliya elebi seyahatnamesinden bir ksm. 499 varak, 490 varak. [gs/niv. Ktp.: 3234]
Faik: Alma Alma Alma Almanya seyahatnamesi nya seyahatnamesi nya seyahatnamesi nya seyahatnamesi. Rika, 3 varak ve fotoraflar. (mparator ve imparatorieye verilmek zere nian
takdimi). [gs/niv. Ktp.: 9347]
Harem Harem Harem Harem- -- -i erif ve Mekkeye dair i erif ve Mekkeye dair i erif ve Mekkeye dair i erif ve Mekkeye dair. Risale. [gs/niv. Ktp. 883]
Hurit Mehmet: Seyahatname Seyahatname Seyahatname Seyahatname- -- -i ran hududu i ran hududu i ran hududu i ran hududu. 167 varak. [gs/niv. Ktp.: 2373]
Hseyin Halit: b. Seyahatnamesi. b. Seyahatnamesi. b. Seyahatnamesi. b. Seyahatnamesi. Rika. 32s. [gs/niv. Ktp.: 4917]
Hseyin Kazm: Viyana seyahatnamesi zeyli Viyana seyahatnamesi zeyli Viyana seyahatnamesi zeyli Viyana seyahatnamesi zeyli. Rika. 29 varak ve fotoraf. [gs/niv. Ktp. 5095]
Hseyin Kazm: Moskova seyahatnamesi Moskova seyahatnamesi Moskova seyahatnamesi Moskova seyahatnamesi. Rika, 12 varak. [gs/niv. Ktp.: 5098]
Hseyin Kazm: Londra seyahatnamesi Londra seyahatnamesi Londra seyahatnamesi Londra seyahatnamesi. Rika, 16 varak ve fotoraf. [gs/niv. Ktp.: 5094]
Hseyin Kazm: Almanya seyahatnamesi Almanya seyahatnamesi Almanya seyahatnamesi Almanya seyahatnamesi. Rika, 18 varak ve renkli resimler. [gs/niv. Ktp.: 5093]
ngiltere seyahatnamesi. Mirat Zafer Sefinesi kumandan tarafndan 126 ngiltere seyahatnamesi. Mirat Zafer Sefinesi kumandan tarafndan 126 ngiltere seyahatnamesi. Mirat Zafer Sefinesi kumandan tarafndan 126 ngiltere seyahatnamesi. Mirat Zafer Sefinesi kumandan tarafndan 1262de yaplan seyahat 2de yaplan seyahat 2de yaplan seyahat 2de yaplan seyahat. Rika, 9 varak, 2
harita. [gs/niv.ktp. no: 5083]
ngiltere ve Londrann usul ve nizamat: timai ve snai ngiltere ve Londrann usul ve nizamat: timai ve snai ngiltere ve Londrann usul ve nizamat: timai ve snai ngiltere ve Londrann usul ve nizamat: timai ve snai (Bir zatn seyahat notlar), XIX. Yzyl balarnda . 11
resim, 55 varak. [gs/niv. Ktp.: 5085]
28
smail: Yemen vilayetinin Yemen vilayetinin Yemen vilayetinin Yemen vilayetinin ahval ahval ahval ahval- -- - fenniyesi fenniyesi fenniyesi fenniyesi. Rika, 170s. Fotoraflar. [gs/niv. Ktp. 4663]
Kafkasyal Fuad [Erkan- Harbiye Binbas]: Yadirgar Yadirgar Yadirgar Yadirgar- -- - seyahatim seyahatim seyahatim seyahatim. Erzincan: 1322 [1904]. (Baslmam kitap,
ozalit kopya). [s.aktre, s.236/
Kemani Mustafa: Takrir Be Takrir Be Takrir Be Takrir Be- -- -Hakk Hakk Hakk Hakk- -- - Sefer Sefer Sefer Sefer- -- -i Revan i Revan i Revan i Revan Ba Serdari Ba Serdari Ba Serdari Ba Serdari- -- -i Arifi Ahmet Paa i Arifi Ahmet Paa i Arifi Ahmet Paa i Arifi Ahmet Paa. 1161. [gs/ Topkap Saray,
hazine, 1161]
Matrak Nasuh: Mecmu Mecmu Mecmu Mecmu- -- -u Menazil u Menazil u Menazil u Menazil- -- -i Sefer i Sefer i Sefer i Sefer- -- -i Irakeyn i Irakeyn i Irakeyn i Irakeyn. [gs/niv. Ktp. 5964]
Mehmet Emin Aa: Rusya sefaretnamesi Rusya sefaretnamesi Rusya sefaretnamesi Rusya sefaretnamesi. [gs/Topkap Saray, sevan, 1313 ve hazine 1436]
Mehmed Nuri-Seyyid Hafz: Seyahat Seyahat Seyahat Seyahat- -- -i Sadaret i Sadaret i Sadaret i Sadaret- -- -i Uzma i Uzma i Uzma i Uzma. 33 varak, [1859]. (Kbrsl Sadrazam Mehmet Paann
Sultan Abdlmecidin buyruuyle Islahat-i ahval-i alem iin Rumelide yapt teftiin izlenimlerini anlatan
manzum bir seyahatnamedir). [gs/Trk Tarih Kurumu Ktphanesi yazmalar]
Mehmet Dani: Sefera Sefera Sefera Seferar rr retname etname etname etname- -- -i ahi i ahi i ahi i ahi. 1247. talik, 14 varak. [gs/niv. ktp.: 5082]
Menzilname Menzilname Menzilname Menzilname- -- -i Sefer i Sefer i Sefer i Sefer- -- -i Revan ve Badad i Revan ve Badad i Revan ve Badad i Revan ve Badad. Laleli, 1608/3 (Tarih Belgeleri dergisinde yaynland). [gs/
Muhsin Rt: Zengibar hakknda malumat Zengibar hakknda malumat Zengibar hakknda malumat Zengibar hakknda malumat- -- - mufassala mufassala mufassala mufassala. Rika, 8 varak. [gs/niv. Ktp.: 5052]
Mustafa Rasih: Sefaretname. Sefaretname. Sefaretname. Sefaretname. 1207-8, Rusya sefirlii. Rika, 41 varak. [gs/niv. Ktp.: 9743]
Mustafa Refet Paa: Arz Arz Arz Arz- -- - Filistin seyahatnamesi Filistin seyahatnamesi Filistin seyahatnamesi Filistin seyahatnamesi. Nesih, 127 varak. [gs/niv. Ktp.: 5091]
Nazif Ahmet Efendi: Es Es Es Es- -- -Seferl Seferl Seferl Seferl- -- -mevrud fi se mevrud fi se mevrud fi se mevrud fi seferi Aliys feri Aliys feri Aliys feri Aliys- -- -Sultan Mahmud Sultan Mahmud Sultan Mahmud Sultan Mahmud. [gs/Pertev Paa Ktp. 472, Schefer T.
163]
Nzhet: Sefer Sefer Sefer Sefer- -- -i Hicaz i Hicaz i Hicaz i Hicaz. 59 varak. [gs/niv. Ktp. 3067]
Rehber Rehber Rehber Rehber- -- -i Seyyahin be canib i Seyyahin be canib i Seyyahin be canib i Seyyahin be canib- -- -i Edirne i Edirne i Edirne i Edirne. [gs/stanbul Belediye Ktp., O., 61]
Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname- -- -i Ahmet Vasf Efendi i Ahmet Vasf Efendi i Ahmet Vasf Efendi i Ahmet Vasf Efendi. 1222. [gs/Topkap Saray, emanet 1438]
Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname- -- -i Drri Efendi i Drri Efendi i Drri Efendi i Drri Efendi. 1133. [gs/Topkap saray, revan, 1313]
Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname- -- -i Nazif Mustafa Efendi be i Nazif Mustafa Efendi be i Nazif Mustafa Efendi be i Nazif Mustafa Efendi be- -- -canib canib canib canib- -- -i ran. i ran. i ran. i ran. 1169. [gs/Topkap Saray, Hazine: 1635]
Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname- -- -i Ebu Bekir Ratip Efendi Be i Ebu Bekir Ratip Efendi Be i Ebu Bekir Ratip Efendi Be i Ebu Bekir Ratip Efendi Be- -- -Canib Canib Canib Canib- -- -i Bec i Bec i Bec i Bec. 1206. [Gs/Topkap Saray Emanet, 1438]
Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname- -- -i Mehmet i Mehmet i Mehmet i Mehmet S SS Sait Efendi Yirmisekiz elebizade. (Lehistan ve sve seyahatleri). ait Efendi Yirmisekiz elebizade. (Lehistan ve sve seyahatleri). ait Efendi Yirmisekiz elebizade. (Lehistan ve sve seyahatleri). ait Efendi Yirmisekiz elebizade. (Lehistan ve sve seyahatleri). [gs/Topkap Saray,
Hazine 1641]
Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname- -- -i Mustafa Hatti Efendi be i Mustafa Hatti Efendi be i Mustafa Hatti Efendi be i Mustafa Hatti Efendi be- -- -canib canib canib canib- -- -i Neme i Neme i Neme i Neme. 1161. [gs/Topkap Saray, Badat, 235]
Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname- -- -i Rasih Efen i Rasih Efen i Rasih Efen i Rasih Efendi Be Canib di Be Canib di Be Canib di Be Canib- -- -i Moskar. i Moskar. i Moskar. i Moskar. 1218. [gs/Topkap Saray, emanet, 1439, 1438, Flugel,
11.319]
Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname- -- -i Sey i Sey i Sey i Seyy yy yit Vahit Mehmet Paa Be it Vahit Mehmet Paa Be it Vahit Mehmet Paa Be it Vahit Mehmet Paa Be- -- -Canib Canib Canib Canib- -- -i Fransa i Fransa i Fransa i Fransa. 1221. (Irak-Badat, El, merkezl-Vesaik
mikrofilmi . Parmakszolu tarafndan Milli Ktphaneye verilmitir). [gs/Topkap Saray, Hazine, 1437]
Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname- -- -i ehdi Osman Efendi be i ehdi Osman Efendi be i ehdi Osman Efendi be i ehdi Osman Efendi be- -- -canib canib canib canib- -- -i Rusya i Rusya i Rusya i Rusya. 1171. [gs/Topkap Saray, Hazine, 1537, emanet, 1538,
Blochet, s.1040]
29
Sefaretname Sefaretname Sefaretname Sefaretname- -- -i Yirmisekiz Mehmet elebi i Yirmisekiz Mehmet elebi i Yirmisekiz Mehmet elebi i Yirmisekiz Mehmet elebi. [gs/Topkap Saray, Hazine, 1440 ve Revan 1313, Flugel, 11.284]
Sefer Sefer Sefer Sefer- -- -i Ferhund i Ferhund i Ferhund i Ferhunde ee e- -- -eser eser eser eser- -- -i Hazret i Hazret i Hazret i Hazret- -- -i Padiah i Padiah i Padiah i Padiah- -- - Alem Alem Alem Alem- -- -Penah Be Penah Be Penah Be Penah Be- -- -Canib Canib Canib Canib- -- -i Badad i Badad i Badad i Badad. [Schfer, p.171/
Seydi Ali Reis: Miratl Memalik Miratl Memalik Miratl Memalik Miratl Memalik. stanbul: Kitaphane-i kdam, 1313. 99s. [gs/
Seydi Ali Reis: Hindistandan stanbula Hindistandan stanbula Hindistandan stanbula Hindistandan stanbula. Ankara: 1925. [gs/
Seydi Ali Reis: M MM Miratl Memalik iratl Memalik iratl Memalik iratl Memalik. Rika basm. Trke. Revan. 1470. Telif: 964. 83y. [Altnc Trk Corafya
Kongresi/
Sylemezolu S. efik: Hicaz seyahatnamesi Hicaz seyahatnamesi Hicaz seyahatnamesi Hicaz seyahatnamesi. 1308. 385s. [altnc corafya/ik]
skdari Mustafa Dede: Seyahatname. Seyahatname. Seyahatname. Seyahatname. Yz.: Nezih. 1208. 31y. [stanbul Millet Ktp./
YABANCI YAZARLARIN SEYAHATNAMELER YABANCI YAZARLARIN SEYAHATNAMELER YABANCI YAZARLARIN SEYAHATNAMELER YABANCI YAZARLARIN SEYAHATNAMELER
Alcock, T.: Travels in Russia, Persia, Turkey and Greece in 1828 Travels in Russia, Persia, Turkey and Greece in 1828 Travels in Russia, Persia, Turkey and Greece in 1828 Travels in Russia, Persia, Turkey and Greece in 1828- -- -29 29 29 29, London, 1831. [A. N. Szer/
Andreasyan, N. Hrand O.: Ermeni seyyah Polonyal Simeonun seyahatnamesi. (1608 Ermeni seyyah Polonyal Simeonun seyahatnamesi. (1608 Ermeni seyyah Polonyal Simeonun seyahatnamesi. (1608 Ermeni seyyah Polonyal Simeonun seyahatnamesi. (1608- -- -1619). 1619). 1619). 1619). stanbul: 1953.
(O.Yaln Mat.). 269-276ss. (Trkiye Mecmuas, Cilt Xdan ayrbask). [tb53/mk]
Arrianos: skenderin Anabasisi (Alexandrou Anabasis skenderin Anabasisi (Alexandrou Anabasis skenderin Anabasisi (Alexandrou Anabasis skenderin Anabasisi (Alexandrou Anabasis). 2 cilt. (ev.: Hayrullah rs). stanbul: Milli Eitim
Bakanl. 1945, 1949. (Dnya Edebiyatndan Tercmeler, Yunan Klasikleri: 65).
Baedeker, Karl. Palest . Palest . Palest . Palesti ii ine Et Syre Avec Routes Prnc ne Et Syre Avec Routes Prnc ne Et Syre Avec Routes Prnc ne Et Syre Avec Routes Prnci ii ipales A Travers La Mesopotam pales A Travers La Mesopotam pales A Travers La Mesopotam pales A Travers La Mesopotami ii ie Et La Babylone: Manuel Du e Et La Babylone: Manuel Du e Et La Babylone: Manuel Du e Et La Babylone: Manuel Du
Voyageur Voyageur Voyageur Voyageur. Leipzig: Karl Baedeker, 1906. 3rd Edition. Xcvi + 429 Pp. 33 karte, 2 plate. [bdk/bdk]

Bareilles B., Constant Constant Constant Constanti ii inople. Ses C nople. Ses C nople. Ses C nople. Ses Ci ii ites Franqu tes Franqu tes Franqu tes Franques Et Levant es Et Levant es Et Levant es Et Levanti ii ines (Pera nes (Pera nes (Pera nes (Pera - -- - Galata Galata Galata Galata - -- - Banl Banl Banl Banli ii ieue). eue). eue). eue). Paris 1918. 405p. 1
Plan, 1 Carte. Resimli.
Bartlett, W. H.: Asi kenarlarnda (1836). Asi kenarlarnda (1836). Asi kenarlarnda (1836). Asi kenarlarnda (1836). ngilizceden eviren: Edip Kzldal. Ankara: 1961. (Yargolu Mat.).
48s. [tb61/mk]
Bentley, Phyliss (1943), te Amerika te Amerika te Amerika te Amerika! !! ! eviren: rfan Konur. stanbul: Hilmi Kitabevi. 142s. [tb39-48/mk]
Bernard, C. A.: Les bains de Brousse, en Bithynie Les bains de Brousse, en Bithynie Les bains de Brousse, en Bithynie Les bains de Brousse, en Bithynie. Constantinople, 1842. [m.t./
Bonvalot, Gabriel: Eski Yurt. Orta Asyadan Eski Yurt. Orta Asyadan Eski Yurt. Orta Asyadan Eski Yurt. Orta Asyadan. (ev.: M. Reat Uzman). stanbul: [d.t.1976]. 283s. (Tercman 1001
Temel Eser: 85). [tb76/mk]
Busbec, O.: Trkiye mektuplar Trkiye mektuplar Trkiye mektuplar Trkiye mektuplar. (ev.: Hseyin Cahit Yaln). stanbul: 1939.
Chaput, Ernest: Trkiyede jeolojik ve jeomorfol Trkiyede jeolojik ve jeomorfol Trkiyede jeolojik ve jeomorfol Trkiyede jeolojik ve jeomorfolo oo ojik tetkik seyahatleri jik tetkik seyahatleri jik tetkik seyahatleri jik tetkik seyahatleri. (ev.: Ali Tanolu). stanbul: 1947.
XXII+326+XXvs. 28 plan. ( Edebiyat Fakltesi Corafya Enstits Yaynlar No: 11).
Chateaubriand: Paris Paris Paris Paris- -- -Kuds yolculuu Kuds yolculuu Kuds yolculuu Kuds yolculuu I-II. (ev.: Ouz Peltek). Ankara: 1946, 1947. VI+202+190s. (Dnya
Edebiyatndan Tercmeler; Fransz Klasikleri: 134). [tb39-48/mk]
Chateaubriand: Paris Paris Paris Paris- -- -Kuds yolcu Kuds yolcu Kuds yolcu Kuds yolculuu luu luu luu . 3. cilt. (ev.: Ouz Peltek). Ankara: 1949. 286s. (Dnya Edebiyatndan
Tercmeler; Fransz Klasikleri: 134). [tb49/mk]
Covel, John: Early Voyages and Travels in the Levant Early Voyages and Travels in the Levant Early Voyages and Travels in the Levant Early Voyages and Travels in the Levant. London: 1893.
30
Craven, Elisabeth: 1876da Trkiye 1876da Trkiye 1876da Trkiye 1876da Trkiye. (ev.: Reat Ekrem Kou). stanbul: r Kitabevi, 1939. 48s. 23 resim.
[tb39-48/mk]
Curipeschitz, Benedict: Yolculuk gnl 1530 Yolculuk gnl 1530 Yolculuk gnl 1530 Yolculuk gnl 1530. (ev.: zdemir Nutku). Ankara: 1977. VIII+56s. (Trk Tarih
Kurumu Yaynlar; Trk Tarihinin Kaynaklar Dizisi: 25).
Dauzats, J. E.: 1855de Anadolu 1855de Anadolu 1855de Anadolu 1855de Anadolunun bir kesi nun bir kesi nun bir kesi nun bir kesi. (ev.: Reat Ekrem Kou). stanbul: r Kitabevi, 1940. 47s.
(lave olarak Nafizade Ahmet Fuadn 1897de Bir Bursa seyahati notlar). [tb39-48/mk]
de Amicis, Edmondo: stanbul (1874). stanbul (1874). stanbul (1874). stanbul (1874). ev.: Beynun Akyava. Ankara: Nisan 1981. v+504s. (Kltr Bakanl
Yaynlar: 382; Trk Sanat Eserleri serisi: 14). [tb81/mk]
de Amicis, Edmondo de: 1874 de stanbul 1874 de stanbul 1874 de stanbul 1874 de stanbul. (ev.: Reat Ekrem Kou). stanbul: r Kit., 1938. 51s. [tb28-
38/mk]
de Busbecg, Ogier Ghiselin: Trkiye'yi Byle Grdm Trkiye'yi Byle Grdm Trkiye'yi Byle Grdm Trkiye'yi Byle Grdm, [Hazrlayan: Aysel Kurutluolu], 192 S., (Tercman
Gazetesi, 1001 Temel Eser: 31).
de Fontmagne, Durand. Krm Harbi Sonrasnda stanbul Krm Harbi Sonrasnda stanbul Krm Harbi Sonrasnda stanbul Krm Harbi Sonrasnda stanbul. Trans. Gliek Soytrk, stanbul: Tercman 1001
Temel Eser, 1977.
de Nerval, Gerard: Douya Yolculuk. (stanbul). Douya Yolculuk. (stanbul). Douya Yolculuk. (stanbul). Douya Yolculuk. (stanbul). (eviri: Nurullah Berk). stanbul: 1974. 142 S. (stanbul Kitapl).
[tb74/mk]
de Nerval, Gerard: Muhteem stanbul Muhteem stanbul Muhteem stanbul Muhteem stanbul. (ev.: Refik zdek). stanbul: 1974. 204s. (Boazii Yaynlar: 20).
[tb74/mk]
Deyrolle, Theophile: 1869da Trabzondan Erzuruma 1869da Trabzondan Erzuruma 1869da Trabzondan Erzuruma 1869da Trabzondan Erzuruma. (ev.: Reat Ekrem Kou). stanbul: r Kitabevi, 1939.
56s. (Trkiye Seyahatnameleri serisi: 2). [tb39-48/mk]
Eberhard, W.: Trkistan seyahatnamesi 1218 Trkistan seyahatnamesi 1218 Trkistan seyahatnamesi 1218 Trkistan seyahatnamesi 1218. (ev.: kbal Berk). 1944. [tb39-48/mk]
Egli, A. E.: skan, planlama, ky ve turizm mevzularnda Anadoluda tetkik seyahat skan, planlama, ky ve turizm mevzularnda Anadoluda tetkik seyahat skan, planlama, ky ve turizm mevzularnda Anadoluda tetkik seyahat skan, planlama, ky ve turizm mevzularnda Anadoluda tetkik seyahati. i. i. i. (Trkesi: Kenan
Tapnar). Ankara: TODAE, 1958. 31+48+61s. [tb67/mk]
Egli, Ernst: Anadolunun gney Anadolunun gney Anadolunun gney Anadolunun gney- -- -bat vilayetlerine bir tetkik gezisi bat vilayetlerine bir tetkik gezisi bat vilayetlerine bir tetkik gezisi bat vilayetlerine bir tetkik gezisi. Ankara: TODAE, 1954. 27s. [todaiek/todaiek]
Ellsworth, Lincoln: Cenup Kutbuna ait resimli seyahat notlar Cenup Kutbuna ait resimli seyahat notlar Cenup Kutbuna ait resimli seyahat notlar Cenup Kutbuna ait resimli seyahat notlar. (ev.: Ali Deniz). stanbul: 1939. (Hsntabiat
Bas.). 55s. Resimli. [tb39-48/mk]
Eva Johanna Holmberg: Esthers in the Seraglio: Jewish Women in Early Modern English Travel Narratives on Esthers in the Seraglio: Jewish Women in Early Modern English Travel Narratives on Esthers in the Seraglio: Jewish Women in Early Modern English Travel Narratives on Esthers in the Seraglio: Jewish Women in Early Modern English Travel Narratives on
Turkey Turkey Turkey Turkey http://www.helsinki.fi/collegium/e-series/volumes/volume_2/002_04_holmberg.pdf

Gardey, Louis: Voyage du Sultan Abd Voyage du Sultan Abd Voyage du Sultan Abd Voyage du Sultan Abd- -- -Ul Ul Ul Ul- -- -Aziz de Stamboul au Caire Aziz de Stamboul au Caire Aziz de Stamboul au Caire Aziz de Stamboul au Caire. Paris, E. Dentu, 1895. XXIX+388p. [ibbk/
Garrett, Frank Peggie Garrett: Our tri Our tri Our tri Our trip to the Holyland p to the Holyland p to the Holyland p to the Holyland. Ankara: 1959. 13s. [tb59/mk]
Gautier, Theophile: stanbul. stanbul. stanbul. stanbul. (ev.: Nurullah Berk). stanbul: elik Glersoy, [d.t.1972]. 319s. 8 plan, 4 portre:
[tb73/mk]
Ekrem Kmil. Gazz-Mekk Seyahatnamesi, Tarih Semineri Dergisi Tarih Semineri Dergisi Tarih Semineri Dergisi Tarih Semineri Dergisi, 1/2, stanbul 1937, s. 32, 33.
Howard, George William Frederick : Trk Sularnda Sey Trk Sularnda Sey Trk Sularnda Sey Trk Sularnda Seyahat ahat ahat ahat. [eviren: evket Serdar Tret], stanbul: 1978, 122
S., Tercman Gazetesi, 1001 Temel Eser: 117. [tb78/mk]
31
Goethe: talya seyahati I talya seyahati I talya seyahati I talya seyahati I. (Dilimize ev.: Seniha Bedri Gknil). stanbul: 1953. 279s. (Dnya Edebiyatndan
Tercmeler-Alman Klasikleri: 82). [tb53/mk]
Goethe: talya seyahati II talya seyahati II talya seyahati II talya seyahati II. (Dilimize ev.: Seniha Bedri Gknil). stanbul: Maarif Vekaleti, 1955. 243s. (Dnya
Edebiyatndan Tercmeler-Alman Klasikleri: 82). [tb56/mk]
Goethe: talya seyahati III talya seyahati III talya seyahati III talya seyahati III. (Dilimize ev.: Seniha Bedri Gknil). stanbul: 1957. 288s. (Dnya Edebiyatndan
Tercmeler-Alman Klasikleri: 96). [tb58/mk]
George, Camille: Voyage de 2222 kilometres en Anatolie Voyage de 2222 kilometres en Anatolie Voyage de 2222 kilometres en Anatolie Voyage de 2222 kilometres en Anatolie. Ankara: 1950. (Gler Bas.). 45s. [tb50/mk]
Guyon, Charles: Sibirya ierlerinde Sibirya ierlerinde Sibirya ierlerinde Sibirya ierlerinde. (ev.: mer Rza Dorul). stanbul: Umumi K., 1932. 64s. [tb28-38/mk]
Hansen, W.: Afrika'da Deniz Altndaki nsanlar (W. Hansen'in Hatralarndan) Afrika'da Deniz Altndaki nsanlar (W. Hansen'in Hatralarndan) Afrika'da Deniz Altndaki nsanlar (W. Hansen'in Hatralarndan) Afrika'da Deniz Altndaki nsanlar (W. Hansen'in Hatralarndan) [eviren: skender Fahreddin],
stanbul: Tefeyyz Kitaphanesi, 1932. 53+1 S. [fatih mk/fatih mk]
Heine, H.: Seyahat tablolar. I. Seyahat tablolar. I. Seyahat tablolar. I. Seyahat tablolar. I. (ev.: Hayrnnisa Boratav Pertev Boratav). Ankara: 1945. (Milli Eitim Bas.) 183s.
(Dnya Edebiyatndan Tercmeler; Alman Klasikleri: 25). [tb39-48/mk]
Heine, H.: Seyahat tablolar II Seyahat tablolar II Seyahat tablolar II Seyahat tablolar II. (ev.: Pertev Boratav). stanbul: 1946. (Milli Eitim Bas.). 413s. (Dnya
Edebiyatndan Tercmeler; Alman Klasikleri: 25). [tb39-48/mk]
Heine, H.: Seyahat tablolar III Seyahat tablolar III Seyahat tablolar III Seyahat tablolar III. (ev.: Pertev Naili Boratav). stanbul: 1948. (Milli Eitim Bas.). VII+346s. (Dnya
Edebiyatndan Tercmeler; Alman Klasikleri: 32). [tb50/mk]
Herodotos: Herodot tarihi Herodot tarihi Herodot tarihi Herodot tarihi. (ev.: Mntekim kmen). stanbul: 1973. 639s. (Remzi Kitabevi, Byk Fikir Kitaplar
Dizisi: 19).
Heyerdahl, Thor: Kon Kon Kon Kon- -- -Tiki Tiki Tiki Tiki. eviren: Mete Ergin. STANBUL: Atlas Kitabevi, 1967. 221s.
Heyerdall, Thor: Kon Kon Kon Kon- -- -Tiki. Pasifik Okyanusunda Tiki. Pasifik Okyanusunda Tiki. Pasifik Okyanusunda Tiki. Pasifik Okyanusunda heyecanl bir sal yolculuu heyecanl bir sal yolculuu heyecanl bir sal yolculuu heyecanl bir sal yolculuu. (ev.: Behet Cemal). stanbul:
Doan Karde Yaynlar, 1954. 172s. [tb54/mk]
Huart, Clment Imbault: Mevleviler beldesi Konya Mevleviler beldesi Konya Mevleviler beldesi Konya Mevleviler beldesi Konya.(eviren : Nezih Uzel). stanbul : 1978. (Kervan Kitapk Basn
San. Ve Tic.). 159 s. : hrt (1 tane). (Tercman 1001 Temel Eser ; 123). [tb79/mk]
Huber-Morath, A.: Bitki toplama maksadyla Anadoluda yaplan floristik sistematik geziler ve bunlarn bitki Bitki toplama maksadyla Anadoluda yaplan floristik sistematik geziler ve bunlarn bitki Bitki toplama maksadyla Anadoluda yaplan floristik sistematik geziler ve bunlarn bitki Bitki toplama maksadyla Anadoluda yaplan floristik sistematik geziler ve bunlarn bitki
corafyas bakmndan deeri corafyas bakmndan deeri corafyas bakmndan deeri corafyas bakmndan deeri. 1952. [Trkiye flora bib. 1843-1968/
bn Batuta: Tuhfet al Tuhfet al Tuhfet al Tuhfet al- -- -enzar fi garaib al enzar fi garaib al enzar fi garaib al enzar fi garaib al- -- -emsar ve acaib al emsar ve acaib al emsar ve acaib al emsar ve acaib al- -- -esf esf esf esfar. Seyahatname ar. Seyahatname ar. Seyahatname ar. Seyahatname- -- -i bn i bn i bn i bn- -- -i Batuta i Batuta i Batuta i Batuta. C.I-III. Mtercimi:
Damat Mehmet erif [avdarolu]. stanbul: 1330-1333, 1337, 1338-1340. Matbaa-i Amire. (1.c.: 448s.; 2.c.:
386+203s). [bdk/bdk]
bn-i Batuta: bn Batuta seyahatnamesinden semeler bn Batuta seyahatnamesinden semeler bn Batuta seyahatnamesinden semeler bn Batuta seyahatnamesinden semeler. (Haz.: smet Parmakszolu). stanbul: Milli Eitim
Bakanl Devlet kitaplar Mdrl, 1971. 133s. 3 harita. (1000 Temel Eser: 59). [tb72/mk]
bn Fazlan, Ahmed, bn Fazlan Seyahatnmesi bn Fazlan Seyahatnmesi bn Fazlan Seyahatnmesi bn Fazlan Seyahatnmesi, ev., ve haz.: Ramazan een. stanbul: Bedir Yaynevi, 1995.
stanbul Hollanda Tarih-Arkeoloji Enstits: Cornelis de Bruynun yakn Cornelis de Bruynun yakn Cornelis de Bruynun yakn Cornelis de Bruynun yakn- -- -dou gezisi. Le voyage au levant de dou gezisi. Le voyage au levant de dou gezisi. Le voyage au levant de dou gezisi. Le voyage au levant de
C CC Cornelis de ornelis de ornelis de ornelis de B BB Bruyn ruyn ruyn ruyn. stanbul: 1974. (Gzel Sanatlar Mat.). 32s. Plan, 2 levha.[bdk/bdk-mk]
Klaviyo: Timur devrinde Kadisten Semerkanda seyahat Timur devrinde Kadisten Semerkanda seyahat Timur devrinde Kadisten Semerkanda seyahat Timur devrinde Kadisten Semerkanda seyahat. Ksm 2. (ev.: mer Rza Dorul). stanbul: Kanaat
Kitabevi, [t.y.]. 130s. (Ankara Ktphanesi: X). [tb28-38/mk]
32
Klaviyo: Timur devrinde Kadisten Semerkanda seyahat Kadisten Semerkanda seyahat Kadisten Semerkanda seyahat Kadisten Semerkanda seyahat. Ksm 1. stanbul: Kanaat kitabevi, [t.y.]. 141s. (Ankara
Ktphanesi: XI). [tb28-38/mk]
Ksenophon: Anabasis (Onbinl Anabasis (Onbinl Anabasis (Onbinl Anabasis (Onbinlerin dn). erin dn). erin dn). erin dn). (ev.: Tanju Gkl). stanbul: 1974. 270s. 1 harita. (Hrriyet
Yaynlar: 88; Yunan klasikleri: 8). [tb75/mk]
Xenophon: Anabasis (Onbinlerin ricati). Anabasis (Onbinlerin ricati). Anabasis (Onbinlerin ricati). Anabasis (Onbinlerin ricati). stanbul: Remzi Kitabevi, 1939. 293s. [tb28-38/mk]
Lagerlf, Selma Behi Enver: Nils Hol Nils Hol Nils Hol Nils Holgerssonun Akllara Smaz sve Seyahati gerssonun Akllara Smaz sve Seyahati gerssonun Akllara Smaz sve Seyahati gerssonun Akllara Smaz sve Seyahati. Edirne: Vilayet Matbaas, 1932.
36s. [tb28-38/mk]

Lagerlf, Selma: Nils Holgerssonun sve gezisi Nils Holgerssonun sve gezisi Nils Holgerssonun sve gezisi Nils Holgerssonun sve gezisi. 3 cilt. stanbul: Milli Eitim Basmevi, 1951.
118+148+178+IIIs. [Edirnekap/
Lamartine, Alphonse de: Alphonse d Alphonse d Alphonse d Alphonse de Lamartine ve stanbul yazlar e Lamartine ve stanbul yazlar e Lamartine ve stanbul yazlar e Lamartine ve stanbul yazlar. (Haz.: elik Glersoy. ev.: Nurullah Berk).
stanbul: stanbul Kitapl, 1971. 180s. 11 plan. [bdk/bdk]
Louis, Herbert: Ankara Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Corafya Enstitsnn Ankara Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Corafya Enstitsnn Ankara Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Corafya Enstitsnn Ankara Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Corafya Enstitsnn retim gezileri retim gezileri retim gezileri retim gezileri. (ev.: Ferruh
Sanr). Ankara: 1942. (TTK Bas.). 91-98ss. (Ankara niv. DTCF Dergisi, Say 1den ayrbask). [bdk/bdk]
Manuel Serrano Y. Sanz : Trkiye'nin Drt Yl 1552 Trkiye'nin Drt Yl 1552 Trkiye'nin Drt Yl 1552 Trkiye'nin Drt Yl 1552- -- -1556 1556 1556 1556. (ev.: A. Kurutolu). stanbul: 1974. (Tercman 1001
Temel Eser Serisi: 18).
Polo, Makro: Markopolo Markopolo Markopolo Markopolo seyahatnamesi seyahatnamesi seyahatnamesi seyahatnamesi. Cilt 1-2. (Yayna haz.: Filiz Dokuman). stanbul: [d.t.1976]. (Kervan
Kitaplk). 195+226s. (Tercman 1001 Temel Eser: 87, 88). [tb76/mk]
Moltke: Trkiye mektuplar Trkiye mektuplar Trkiye mektuplar Trkiye mektuplar. stanbul: Remzi Kitabevi, 1969.
Montague, Mary: Lale devri balarnda Tr Lale devri balarnda Tr Lale devri balarnda Tr Lale devri balarnda Trkiye kiye kiye kiye. (ev.: Reat Ekrem Kou). stanbul: r Kitabevi, 1939. 48s.
[tb39-48/mk]
Montegu (Lady): ark mektuplar ark mektuplar ark mektuplar ark mektuplar. ev.: Ahmet Refik stanbul: HLM KTAPHANES, 1933. 144s. (Gen Trk
Ktphanesi Serisi). [ibbk/ibbk]
Montagu (Lady): Trkiye mektuplar 171 Trkiye mektuplar 171 Trkiye mektuplar 171 Trkiye mektuplar 1717 77 7- -- -1718 1718 1718 1718. (ev.: Aysel Kurutluolu). stanbul: (Kervan kitaplk Ofset
tesisleri). 208s. (Tercman 1001 Temel Eser: 12).
Moryson (Fynes). A AA An Itinerary n Itinerary n Itinerary n Itinerary Containing His Ten Yeeres Travell through Twelve Dominions of Germany, Containing His Ten Yeeres Travell through Twelve Dominions of Germany, Containing His Ten Yeeres Travell through Twelve Dominions of Germany, Containing His Ten Yeeres Travell through Twelve Dominions of Germany,
Bohmerland, Switzerland, Netherlan Bohmerland, Switzerland, Netherlan Bohmerland, Switzerland, Netherlan Bohmerland, Switzerland, Netherland, Denmark, Poland, Italy, Turkey, France, England, Scotland & Ireland d, Denmark, Poland, Italy, Turkey, France, England, Scotland & Ireland d, Denmark, Poland, Italy, Turkey, France, England, Scotland & Ireland d, Denmark, Poland, Italy, Turkey, France, England, Scotland & Ireland.
Volumes 2, 3, and 4 only, lacking volume 1, with plates, maps, and genealogical tables, 466, and 499 and
521pp, uncut in the original cloth, few small spots to cloth, some light foxing mainly to front and rear. These
are heavy books which will incur higher postage costs. Glasgow: James MacLehose, 1907-1908. This was first
printed in 1617. [o.burian/

Murray: Handbook for travellers in Constantinopla, Brusa and the troad. Handbook for travellers in Constantinopla, Brusa and the troad. Handbook for travellers in Constantinopla, Brusa and the troad. Handbook for travellers in Constantinopla, Brusa and the troad. London: 1893. v+166+58s. 3 harita.
[bdk/bdk]

Murray, John: Handbook for travellers in Turkey in Asia Handbook for travellers in Turkey in Asia Handbook for travellers in Turkey in Asia Handbook for travellers in Turkey in Asia. London: 1900. [m.t./
Nasr- Hsrev: Sefername. Sefername. Sefername. Sefername. (Dilimize ev.: Abdlvehap Terzi). stanbul: 1950. (Milli Eitim Bas.). XXVIII+268s.
(Dnya Edebiyatndan Tercmeler; ark slam Klasikleri: 22). [tb51/mk]; 2. bask. stanbul: 1967. (Milli Eitim
Bas.). XXX+262s.
Neave, Dorina L.: Eski stanbulda hayat. (Twenty six years on the Bosphorus). Eski stanbulda hayat. (Twenty six years on the Bosphorus). Eski stanbulda hayat. (Twenty six years on the Bosphorus). Eski stanbulda hayat. (Twenty six years on the Bosphorus). ev.: Osman nde. stanbul:
1978. (Kervan Kitaplk Basn San. ve Ticaret A..). 184s. (Tercman 1001 Temel Eser: 128). [tb79/mk]
33
Ohle, Fritz: Vahi Tuat Arasnda Yksek Atlastan Sabr Dana Kadar Macera Dolusu Bir Seyahat. Vahi Tuat Arasnda Yksek Atlastan Sabr Dana Kadar Macera Dolusu Bir Seyahat. Vahi Tuat Arasnda Yksek Atlastan Sabr Dana Kadar Macera Dolusu Bir Seyahat. Vahi Tuat Arasnda Yksek Atlastan Sabr Dana Kadar Macera Dolusu Bir Seyahat. (ev.: Damar
Arkolu). Ankara: 1939. (Recep Ulusolu Bas.) . 212s. 1 harita. [tb39-48/mk]
Olivier: Trkiye se Trkiye se Trkiye se Trkiye seyahatnamesi. 1 yahatnamesi. 1 yahatnamesi. 1 yahatnamesi. 17 77 790 yllarnda Trkiye ve stanbul 90 yllarnda Trkiye ve stanbul 90 yllarnda Trkiye ve stanbul 90 yllarnda Trkiye ve stanbul. (Olivierin Osmanl mparatorluu
Seyahatnamesinden Trkeye eviren: Ouz Gkmen). Ankara: 1977. (Ayyldz Matbaas A..). XV+183s. 5 plan,
2 harita. [tb79/mk]
Pallis, Alexander: In the Days of the Janiss In the Days of the Janiss In the Days of the Janiss In the Days of the Janissaries aries aries aries. . . . London, New York v.b.y. 1951. [m.t./
Pardoe, Julia: Yabanc gz ile 125 yl nce stanbul. Sultann ehri ve Trklerin aile hayatndaki gelenekleri. Yabanc gz ile 125 yl nce stanbul. Sultann ehri ve Trklerin aile hayatndaki gelenekleri. Yabanc gz ile 125 yl nce stanbul. Sultann ehri ve Trklerin aile hayatndaki gelenekleri. Yabanc gz ile 125 yl nce stanbul. Sultann ehri ve Trklerin aile hayatndaki gelenekleri.
(ev.: Bedriye anda). stanbul: nklap ve Aka Kitabevleri Koll. ti., 1967. 212s. 1 portre, 1 plan. [tb68/mk]
Pears, Edwin. Forty Years in Constantinople Forty Years in Constantinople Forty Years in Constantinople Forty Years in Constantinople. The Recollections of Sir Edwin Pears, 1873-1915, [stanbulda Krk
Yl: Sir Edwin Pearsn Anlar 1873-1915]. New York (D. Appleton and Co.), 1916. x+390s. 16 portre. [ibbk/
Perion, Mehmet Behet: Rusya hatrat II. Rusya hatrat II. Rusya hatrat II. Rusya hatrat II. stanbul: 1949. (Tezi Basmevi). 54s. [gs/
Timoni, Alexandre: Petit quide du voyageur dans Iinteriur de Constantinople Petit quide du voyageur dans Iinteriur de Constantinople Petit quide du voyageur dans Iinteriur de Constantinople Petit quide du voyageur dans Iinteriur de Constantinople. .. . Constantinople: Le Bospore
Typographie dEmmanuel Libanius, 1841 . [3], 27 s. ; 17 sm.
Petrov, Grigorii: Beya Beya Beya Beyaz zambaklar memleketinde, Finlandiya z zambaklar memleketinde, Finlandiya z zambaklar memleketinde, Finlandiya z zambaklar memleketinde, Finlandiya. (8. bsl.. Dil bakmndan tekrar dzeltilmitir). (ev.:
Ali Haydar Taner). stanbul: Kanaat kit., [d.t.1955]. 152s. [tb55/mk]
Petrof, Grigori: ehirler ve insanlar ehirler ve insanlar ehirler ve insanlar ehirler ve insanlar. (ev.: Ali Haydar Taner). stanbul: Kanaat Kitabevi, 1937. 98s. [tb28-38/mk]
Peyrefitte, Alain: in uyannca yer yerinden oynar in uyannca yer yerinden oynar in uyannca yer yerinden oynar in uyannca yer yerinden oynar. in yoluna baklar . in yoluna baklar . in yoluna baklar . in yoluna baklar. 2 c. / eviren Cemal Sreya. stanbul: E
Yaynlar, 1975. 790+24s. [tb76/mk]
Pidgon, Harry Sudan vahileri arasnda Sudan vahileri arasnda Sudan vahileri arasnda Sudan vahileri arasnda. (ev.: skender Sertelli). stanbul: Tefeyyz kitaphanesi, 1933. 62s.
[tb28-38/mk]
Pidgon, Harry : Amerika ile Hint sular arasnda mehul adalarda seyahat Amerika ile Hint sular arasnda mehul adalarda seyahat Amerika ile Hint sular arasnda mehul adalarda seyahat Amerika ile Hint sular arasnda mehul adalarda seyahat . (ev.: skender Sertelli). stanbul:
Tefeyyz Kitaphanesi, 1932. 62s. [tb28-38/mk]
Polonyal Simeonun Seyahatnamesi Polonyal Simeonun Seyahatnamesi Polonyal Simeonun Seyahatnamesi Polonyal Simeonun Seyahatnamesi. . . . terc. ve notlar H. D. Andreasyan, st. 1964.
Pukin, Aleksandr: Erzurum yolculuu. Erzurum yolculuu. Erzurum yolculuu. Erzurum yolculuu. (Rusadan ev.: Z. Batmar). stanbul: Yenign Yaynlar, [d.t.1961].
109s. (Yenign Yaynlar, say: 5). [tb61/mk]
Putnam, Anne Eisner : Kongo pigmeleri arasnda 8 yl Kongo pigmeleri arasnda 8 yl Kongo pigmeleri arasnda 8 yl Kongo pigmeleri arasnda 8 yl / ev. Gani Yener. stanbul : Hrriyet Gazetesi, [1962?].
132 s. : res. [ibbk/ibbk]
Radloff, Friedrich Wilhelm : Sibiryadan Sibiryadan Sibiryadan Sibiryadan. 2c. (ev.: Ahmet Temir). (Yay.: Maarif Vekaleti). stanbul: 1954-1956.
(Rus Bilim Eserleri Serisi: 3). [tb55, 57/mk]
Radlov, Vasiliy Vasilevi: Sibarya Sibarya Sibarya Sibaryadan semeler dan semeler dan semeler dan semeler. (ev.: Ahmet Temir). stanbul: 1976. x+408s. (plan (portre),
1 harita. (Kltr Bakanl Kltr Eserleri Serisi: 6). [tb76/mk]
Raczynski, Edward: 1814de stanbul ve anakkaleye seyahat. 1814de stanbul ve anakkaleye seyahat. 1814de stanbul ve anakkaleye seyahat. 1814de stanbul ve anakkaleye seyahat. (ev.: Kemal Turan). stanbul: 1980. 221s.
(Tercman 1001 Temel Eser Serisi: 150). [tb80/mk]
Ruben, Walter: 1936 1936 1936 1936- -- -1937 senesinde yaptm Hindistan seyahatinin neticeleri 1937 senesinde yaptm Hindistan seyahatinin neticeleri 1937 senesinde yaptm Hindistan seyahatinin neticeleri 1937 senesinde yaptm Hindistan seyahatinin neticeleri. stanbul: Brhaneddin B., 1937.
8s. [tb28-38/mk]
Sanderson, John: The travels of John Sanderson in the Levant, 1584 The travels of John Sanderson in the Levant, 1584 The travels of John Sanderson in the Levant, 1584 The travels of John Sanderson in the Levant, 1584- -- -1602. 1602. 1602. 1602. [O. Burian/
34
Scott, R. N. : ldren kutup ldren kutup ldren kutup ldren kutup. (ev.: Abdlkadir Sadi). stanbul: Resimli Ay Bas., 1934 . 175s. [tb28-38/mk]
Simeon: Polonyal Simeonun seyahatnamesi 1608 Polonyal Simeonun seyahatnamesi 1608 Polonyal Simeonun seyahatnamesi 1608 Polonyal Simeonun seyahatnamesi 1608- -- -1619 1619 1619 1619. (Yaymlayan: Hrand D. Andreasyan). stanbul: 1964.
V+206s. (stanbul niv. Edebiyat Fak. Yaynlar No: 1073). [tb64/mk]
Slade, Adolphus: Sir Adolphus Sladein (Mavir Paa) Trkiye seyahatnamesi ve Trk donanmas ile yapt Sir Adolphus Sladein (Mavir Paa) Trkiye seyahatnamesi ve Trk donanmas ile yapt Sir Adolphus Sladein (Mavir Paa) Trkiye seyahatnamesi ve Trk donanmas ile yapt Sir Adolphus Sladein (Mavir Paa) Trkiye seyahatnamesi ve Trk donanmas ile yapt
Karadeniz seferi Karadeniz seferi Karadeniz seferi Karadeniz seferi. (ev.: Ali Rza Seyfiolu). stanbul: Askeri Deniz Basmevi, 1945. xv+229s. [tb39-48/mk]
Sonnini, C. S.: Voyage en Grce et en Turquie Voyage en Grce et en Turquie Voyage en Grce et en Turquie Voyage en Grce et en Turquie. . . . 2 vols. Paris: Buisson 1801. 460s. [BDK/
Stendhal, Marie Henri Beyle: Romada gezintiler Romada gezintiler Romada gezintiler Romada gezintiler. (ev.: Adnan Hn). stanbul: 1950. (Milli Eitim Bas.). XIV+269s.
(Dnya Edebiyatndan Tercmeler; Fransz Klasikleri: 185). [Klasikler bib. Tb51/mk]
Sterne, L.: Fransa ve talyada hissi seyahat Fransa ve talyada hissi seyahat Fransa ve talyada hissi seyahat Fransa ve talyada hissi seyahat. (ev.: Ali Kamil Akyz). stanbul: Hilmi Kitabevi, 1945. 234s. 323
resim. (Hilminin koleksiyonu no: 82). [fatih m.k/fatih m.k]
Tavernier, J. B.: XVII. Asr ortalarnda Trkiye zerinden rana XVII. Asr ortalarnda Trkiye zerinden rana XVII. Asr ortalarnda Trkiye zerinden rana XVII. Asr ortalarnda Trkiye zerinden rana seyahat seyahat seyahat seyahat. (ev.: Erturul Gltekin). stanbul: 1980.
112s. (Tercman 1001 Temel Eser Serisi: 153). [tb81/mk]
Texier, Charles: Kk Asya Kk Asya Kk Asya Kk Asya. 3 cilt. (ev.: Ali Suat). Milli Eitim Bakanl, 1923-1924.
Texier, Charles: Kk Asya Kk Asya Kk Asya Kk Asya. 1940.
Thevenot, Jean de: 165 165 165 1655 55 5- -- -1656da stanbul ve Trkiye 1656da stanbul ve Trkiye 1656da stanbul ve Trkiye 1656da stanbul ve Trkiye. (ev.: Reat Ekrem Kou). stanbul: r Kitabevi, 1939.
56s. 14 resim. [tb39-48/mk]
Thevenot, Jean de: 1655 1655 1655 1655- -- -1656da Trkiye 1656da Trkiye 1656da Trkiye 1656da Trkiye. (ev.: Nuray Yldz). stanbul: 1978. (Kervan Kitaplk Basn San. Ve
Tic. A..). 243s. (Tercman 1001 Temel Eser: 120). [tb79/mk]
Ubucini, J. H. A.: 1855de Trkiye 1855de Trkiye 1855de Trkiye 1855de Trkiye. 2c. (ev.: Ayda Dz). stanbul: 1977. (Kervan Mat. San. A..). (Tercman
1001 Temel Eser: 98-99). [tb78/mk]
Vacances en Turquie Vacances en Turquie Vacances en Turquie Vacances en Turquie. Une ralisation Marabout Flash avec la collaboration de Odile de Lassus Saint-Genis;
Ilustration (des chapitres) Lucien Meys; Couverture Henri Lievens Marabout Flash Editions Grard et C,
Verviers, 1966/49 B. [bdk/bdk]

Vambery, Arminius: Voyages dun faux devriche dans lAsie Centrale Voyages dun faux devriche dans lAsie Centrale Voyages dun faux devriche dans lAsie Centrale Voyages dun faux devriche dans lAsie Centrale. Paris: Librairie de L. Hachette, 1867.
v+263p. [st. Bel. Ktp. Kat. 6892/

Veytulani, Tadeusz: Wzdluz Anatoli [Anadolu yollarnda]. Wzdluz Anatoli [Anadolu yollarnda]. Wzdluz Anatoli [Anadolu yollarnda]. Wzdluz Anatoli [Anadolu yollarnda]. Varova: Varova ark Enstits, 1937. 125s. Resimli.
(Varova ark Enstits, arklk Eskizleri c.1.). [Atatrk Kit. Kat./
Voyage pittoresque Voyage pittoresque Voyage pittoresque Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore de Constantinople et des rives du Bosphore de Constantinople et des rives du Bosphore de Constantinople et des rives du Bosphore. (Resimleyen: Melling, Antoine Ignace. stanbul:
Doan Karde ve Tifdruk Matbaaclk A.. 1969., 4to., 144 p., 49 plts., 3 maps. Reprint edition of Paris 1819.
[tb69/mk]
Willkie, Wendell: Tek bir dnya Tek bir dnya Tek bir dnya Tek bir dnya.(ev.: Tevfik Sadullah). stanbul: Tasvir Neriyat, 1943. 260s. [bdk/bdk-
tbmmk-fatih mk]
1928 YILINA KADAR ARAP HARFLERYLE BASILAN ESERLER 1928 YILINA KADAR ARAP HARFLERYLE BASILAN ESERLER 1928 YILINA KADAR ARAP HARFLERYLE BASILAN ESERLER 1928 YILINA KADAR ARAP HARFLERYLE BASILAN ESERLER
Anadolu seyahatnamesi [Bursa seyahati]. Anadolu seyahatnamesi [Bursa seyahati]. Anadolu seyahatnamesi [Bursa seyahati]. Anadolu seyahatnamesi [Bursa seyahati]. (ev.: Veli). 822y. [/niversite: 5380]. [Altnc Trk Cor./
de Saint-Pierre, Bernardin: Bir kk seyahatname Bir kk seyahatname Bir kk seyahatname Bir kk seyahatname. (ev.: Zeynep Snbl Hanm). stanbul: Nian berberyan Mat.,
1322. 94s. [ist. Bel. Ktp. Kat. III/
35
Heden, Swen: Asya kumsallarnda Asya kumsallarnda Asya kumsallarnda Asya kumsallarnda. (ev.: Ahmet Rasim). stanbul: Mihran Matbaas, 1322 [1905]. 324s.
Kutb Kutb Kutb Kutb- -- -i i i i imali buzullarnda d imali buzullarnda d imali buzullarnda d imali buzullarnda drt senelik bir seyahat rt senelik bir seyahat rt senelik bir seyahat rt senelik bir seyahat. Veli (eviren). 1320. 797s. [ / niversite Trke. 5377].
[altnc T.C./
Montagu (Lady): ark mektuplar ark mektuplar ark mektuplar ark mektuplar. (ev.: Ahmet Refik). stanbul: 1912. (Hilmi Kitaphanesi, Gen Trk
Ktphanesi Tarih Serisi).
Obersrold (brahim Mustafa l Sagir): Seyahat l Hind Seyahat l Hind Seyahat l Hind Seyahat l Hind. Msr: Mat. Behiyye, 1265. 163s. [bdk/bdk]
Poidebard, Antoine: ran yollar mltekasnda seyahat ran yollar mltekasnda seyahat ran yollar mltekasnda seyahat ran yollar mltekasnda seyahat. (Mtercimleri: Nazmi Emin). stanbul: Erkan- Harbiye-i
Umumiye stihbarat Dairesi, 1341 [1925]. 138s. 2 harita.
Schiller: Musavv Musavv Musavv Musavver Trkistan tarih ve seyahatnamesi er Trkistan tarih ve seyahatnamesi er Trkistan tarih ve seyahatnamesi er Trkistan tarih ve seyahatnamesi. (ev.: Ahmet Efendi). stanbul: 1294 [1878]. Basiret
Gazetesi Matbaas. 334s. 15 plan. [bdk/bdk]
Schwinfort: Afrika seyahatnamesi Afrika seyahatnamesi Afrika seyahatnamesi Afrika seyahatnamesi. (ev.: Ahmet). stanbul: 1291-1292. [c.orhonlu/
Tirvier: Afrika seyahat Afrika seyahat Afrika seyahat Afrika seyahat- -- -namesi namesi namesi namesi. (ev.: Mehmed Ekrem). stanbul: 1323. 20s. [c.orhonlu/
elh bn elh bn elh bn elh bn- -- -i Batuta Seyahatnamesi tercmesi hulasas i Batuta Seyahatnamesi tercmesi hulasas i Batuta Seyahatnamesi tercmesi hulasas i Batuta Seyahatnamesi tercmesi hulasas. Ziya bey baz arkadalar ile birlikte. 2 cz, tarihsiz.
[t.acarolu, ist. Bib./
SEYAHATNAMELER HAKKINDA YAZILAN KTAPLAR SEYAHATNAMELER HAKKINDA YAZILAN KTAPLAR SEYAHATNAMELER HAKKINDA YAZILAN KTAPLAR SEYAHATNAMELER HAKKINDA YAZILAN KTAPLAR
Aybet, Glgn: XVI. Ve XVII. Yzy XVI. Ve XVII. Yzy XVI. Ve XVII. Yzy XVI. Ve XVII. Yzyl Bat seyyahlarna gre Osmanl mparatorluu (Toplumsal yap ve ehirler) l Bat seyyahlarna gre Osmanl mparatorluu (Toplumsal yap ve ehirler) l Bat seyyahlarna gre Osmanl mparatorluu (Toplumsal yap ve ehirler) l Bat seyyahlarna gre Osmanl mparatorluu (Toplumsal yap ve ehirler). 2
cilt. (Doktora tezi, EF Tarih Blm). 1980. LIV+842s. (TE61)
Burian, Orhan: Trkiye hakknda drt ngiliz seyahatnamesi Trkiye hakknda drt ngiliz seyahatnamesi Trkiye hakknda drt ngiliz seyahatnamesi Trkiye hakknda drt ngiliz seyahatnamesi. Ankara: 1951. (TTK Bas.). 223-245ss. (Belleten, 15.
cilt, 58. saydan ayrbask). [tb51/mk]
aatay, Tahir: Trkistan seyahatnamesinin ortaya koyduu gerekler Trkistan seyahatnamesinin ortaya koyduu gerekler Trkistan seyahatnamesinin ortaya koyduu gerekler Trkistan seyahatnamesinin ortaya koyduu gerekler. stanbul: 1960. 77s. (Ya Trkistan
Yayn). [tb61/mk]
Deniz, Hilmi: Evliya elebi seyahatnamesi Cild 1de Bahsi Geen airler Evliya elebi seyahatnamesi Cild 1de Bahsi Geen airler Evliya elebi seyahatnamesi Cild 1de Bahsi Geen airler Evliya elebi seyahatnamesi Cild 1de Bahsi Geen airler. (Bitirme tezi, Atatrk niversitesi Eski
Trk Edebiyat), 1965. 53y.
Doan, Nuri: Evliya elebi Seyahatnamesinin cI ve III. Cildinde bahsi geen Trk airleri Evliya elebi Seyahatnamesinin cI ve III. Cildinde bahsi geen Trk airleri Evliya elebi Seyahatnamesinin cI ve III. Cildinde bahsi geen Trk airleri Evliya elebi Seyahatnamesinin cI ve III. Cildinde bahsi geen Trk airleri. (Bitirme tezi, Atatrk
niversitesi). 1966. 35y.
Eren, Mekure: Evliya elebi seyahatnamesi birinci cildinin kay Evliya elebi seyahatnamesi birinci cildinin kay Evliya elebi seyahatnamesi birinci cildinin kay Evliya elebi seyahatnamesi birinci cildinin kaynaklar zerinde bir aratrma naklar zerinde bir aratrma naklar zerinde bir aratrma naklar zerinde bir aratrma. stanbul: 1960.
(Nurgk Mat.). v+133s. [tb61/mk]
Gkay, Mekure: Evliya elebi seyahatnamesinin (c.1) kaynaklar zerinde bir deneme Evliya elebi seyahatnamesinin (c.1) kaynaklar zerinde bir deneme Evliya elebi seyahatnamesinin (c.1) kaynaklar zerinde bir deneme Evliya elebi seyahatnamesinin (c.1) kaynaklar zerinde bir deneme. (Doentlik tezi, stanbul
niversitesi Edebiyat Fak. Tarih Blm).
Hulusi, Kemal: Evli Evli Evli Evliya elebi seyahatnamesi ya elebi seyahatnamesi ya elebi seyahatnamesi ya elebi seyahatnamesi. (Tez, stanbul niversitesi Edebiyat Fak.).
Kiper, Nimet: Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. Evliya elebi seyahatnamesi. (Tez, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi).
pek, smet: Evliya elebi Seyahatnamesinde Trkiyedeki yaplar hakknda verilen bilgiler Evliya elebi Seyahatnamesinde Trkiyedeki yaplar hakknda verilen bilgiler Evliya elebi Seyahatnamesinde Trkiyedeki yaplar hakknda verilen bilgiler Evliya elebi Seyahatnamesinde Trkiyedeki yaplar hakknda verilen bilgiler. (Bitirme tezi, Ankara
niv. DTCF Sanat Tarihi).

Mersin Halkevi Kitapsaray ve Yayn Komitesi: CHP Mersin Halkevi Kitapsaraynda bulunan tarih, corafya, CHP Mersin Halkevi Kitapsaraynda bulunan tarih, corafya, CHP Mersin Halkevi Kitapsaraynda bulunan tarih, corafya, CHP Mersin Halkevi Kitapsaraynda bulunan tarih, corafya,
seyahatname kitaplar. seyahatname kitaplar. seyahatname kitaplar. seyahatname kitaplar. Mersin: Yeni Mersin B., 1936. 13s. [tb28-38/mk]
36
nder, Mehmet: Seyahatnamelerde Seyahatnamelerde Seyahatnamelerde Seyahatnamelerde Konya. Konya. Konya. Konya. Konya: 1948. (Yeni Kitap Bas.). 56s. (Tarihi Aratrmalar: 1). [tb39-
48/mk]
zcan, Nejat: 16. ve 17. yzyllarda Batl Gezginler ve Dnrler Gzyle Osmanl mparatorluu ve Trkler. 16. ve 17. yzyllarda Batl Gezginler ve Dnrler Gzyle Osmanl mparatorluu ve Trkler. 16. ve 17. yzyllarda Batl Gezginler ve Dnrler Gzyle Osmanl mparatorluu ve Trkler. 16. ve 17. yzyllarda Batl Gezginler ve Dnrler Gzyle Osmanl mparatorluu ve Trkler.
(Yksek lisans tezi, ) stanbul, 1981. 194y.

Seilen, Orhan: Trk Yurdu Mecmuasnda D Trklerle lgili Seyahat Yazlar Trk Yurdu Mecmuasnda D Trklerle lgili Seyahat Yazlar Trk Yurdu Mecmuasnda D Trklerle lgili Seyahat Yazlar Trk Yurdu Mecmuasnda D Trklerle lgili Seyahat Yazlar. (Tez: 9193). stanbul, 1969.
ehsuvarolu, Nurdan: ngilizce seyahatnamelerde Boazii ngilizce seyahatnamelerde Boazii ngilizce seyahatnamelerde Boazii ngilizce seyahatnamelerde Boazii. (st. niv. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Enst. Estetik ve
Sanat Tarihi Krss). 1979. 56y.
Tan, Nail: Evl Evl Evl Evliya elebi seyahatnamesi folklorik dizin denemesi iya elebi seyahatnamesi folklorik dizin denemesi iya elebi seyahatnamesi folklorik dizin denemesi iya elebi seyahatnamesi folklorik dizin denemesi. Ankara: 1974. (Nve Mat.). 114s. [tb74/mk]
Trak, Seluk: Genel geziler ve gezi notlar. inde: Trkiye corafya eserleri genel bibliyografyas Trkiye corafya eserleri genel bibliyografyas Trkiye corafya eserleri genel bibliyografyas Trkiye corafya eserleri genel bibliyografyas. Ankara:
1942. 30-39ss. (Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Neriyat: 2)
Trk Dili Dergisi Gezi zel says Trk Dili Dergisi Gezi zel says Trk Dili Dergisi Gezi zel says Trk Dili Dergisi Gezi zel says. Say: 258. Ankara: TDK, 1973. 457-744ss.
Unat, Faik Reit: Osmanl sefirleri ve sefaretnameleri Osmanl sefirleri ve sefaretnameleri Osmanl sefirleri ve sefaretnameleri Osmanl sefirleri ve sefaretnameleri. (Tamamlayp yaynlayan: Bekir Stk Baykal). Ankara: 1968.
x+263s. (Trk Tarih Kurumu VII. Dizi: 8)
Vanl, smet erif (Orijinali haz.): Batl eski gezginler gzyle Krtler ve Krdistan Batl eski gezginler gzyle Krtler ve Krdistan Batl eski gezginler gzyle Krtler ve Krdistan Batl eski gezginler gzyle Krtler ve Krdistan. Ankara: 1977. 78s.
zgrlk Yolu Yaynlar; Bilim ve Kltr Dizisi: 6. [Y.yaynlar, 1978/
SE SE SE SEYYAHLAR YYAHLAR YYAHLAR YYAHLAR
GENEL GENEL GENEL GENEL
Bergin, Azize: Dnyamz kefedenler ve merakl yolculuklar Dnyamz kefedenler ve merakl yolculuklar Dnyamz kefedenler ve merakl yolculuklar Dnyamz kefedenler ve merakl yolculuklar. stanbul: Varlk Yaynevi, 1965. 199s. (Varlk
Yaynlar, say: 1116). [tb65/mk]
Deschamps, Hubert: Keifler tarihi Keifler tarihi Keifler tarihi Keifler tarihi. (ev.: Tanju Gkol). stanbul: 1974. 125s. (Geliim Yaynlar, Geliim Dizisi:
3).
Griaule, Marcel: Byk kaifler Byk kaifler Byk kaifler Byk kaifler. (evirenler: . ztrk B. Frtna). stanbul: Ik Yaynlar. 120s.
lkalardan uzayana kadar byk dnya keifler tarihi ansiklopedisi lkalardan uzayana kadar byk dnya keifler tarihi ansiklopedisi lkalardan uzayana kadar byk dnya keifler tarihi ansiklopedisi lkalardan uzayana kadar byk dnya keifler tarihi ansiklopedisi. 1. c. [stanbul]: 1981. (Milliyet
Tesisleri). 412s. Resim, plan. [tb81/mk]
ngr, Sami: Corafi keifler ve tetkik seyahatleri tarihi Corafi keifler ve tetkik seyahatleri tarihi Corafi keifler ve tetkik seyahatleri tarihi Corafi keifler ve tetkik seyahatleri tarihi. stanbul: 1954. VII+310s. (retmen Kitaplar: 33).
[bdk/bdk]
EVLYA ELEB EVLYA ELEB EVLYA ELEB EVLYA ELEB
Erkl, Cafer: Evliya elebi. Hayat, sanat, eserleri Evliya elebi. Hayat, sanat, eserleri Evliya elebi. Hayat, sanat, eserleri Evliya elebi. Hayat, sanat, eserleri. stanbul: 1954. 171s. (Varlk Yaynlar, say: 237; Trk
Klasikleri: 34). [tb54/mk]
Erkl, Cafer: Evliya elebi. Hayat, san Evliya elebi. Hayat, san Evliya elebi. Hayat, san Evliya elebi. Hayat, sanat, eserleri at, eserleri at, eserleri at, eserleri. 2. bask. stanbul: 1969. 107s. (Varlk Yaynlar, say: 1451;
Trk Klasikleri: 34). [tb69/mk]
Evliya elebi Evliya elebi Evliya elebi Evliya elebi. stanbul: Samim Sadk Yaynlar, 1963. 16s. [tb63/mk]
Evliya elebi. Byk Trk gezgini. (1611 Evliya elebi. Byk Trk gezgini. (1611 Evliya elebi. Byk Trk gezgini. (1611 Evliya elebi. Byk Trk gezgini. (1611- -- -1682). 1682). 1682). 1682). [y.y.d.t.1967. 2]s. Renkli plan (portre). Bak yayn; Trk
Bykleri Serisi no: 20). [tb67/mk]
37
Evliya elebi Evliya elebi Evliya elebi Evliya elebi. Ankara: Turizm ve Tantma Bakanl, [d.t.1968]. 60s. 15 plan. Metin Franszcadr. [ist.bm./
Evliya elebi. Evliya elebi. Evliya elebi. Evliya elebi. Ankara: turizm ve Tantma Bakanl, [d.t.1968]. 45s. 15 plan. Metin Trke ve Franszcadr.
[tb68/mk]
Nusret, Leman: Evliya elebinin hayat (Eserine gre). Evliya elebinin hayat (Eserine gre). Evliya elebinin hayat (Eserine gre). Evliya elebinin hayat (Eserine gre). (Tez, stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi).
Uluay, M. aatay: Evliya elebi Evliya elebi Evliya elebi Evliya elebi. stanbul: zyrek Yaynevi, 1957. 32s. Resimli. (zyrek Yaynlar). [tb57/mk]
KRSTOF KOLOMB KRSTOF KOLOMB KRSTOF KOLOMB KRSTOF KOLOMB
Art, Fikret: Kristof Kolomb. Amerikann yollarn aan adam Kristof Kolomb. Amerikann yollarn aan adam Kristof Kolomb. Amerikann yollarn aan adam Kristof Kolomb. Amerikann yollarn aan adam. stanbul: Yaln Ofset, 1971. 28s. (Genel Kltr
Dizisi: 53). [tm72/mk]
Kemalettin kr: Kristof Kolomb : Amerikann kefi Kristof Kolomb : Amerikann kefi Kristof Kolomb : Amerikann kefi Kristof Kolomb : Amerikann kefi / stanbul :Kanaat Ktphanesi,, 1931.
Kristof K Kristof K Kristof K Kristof Kolombun Amerikay kefi olombun Amerikay kefi olombun Amerikay kefi olombun Amerikay kefi. 3. bask. (ev.: Hilmi Bilginer). stanbul: Il Yaynevi, 1978. 64s. (Deniz kara
ve Havada Yaanm Hakiki Maceralar serisi no: 1).
MACELLAN MACELLAN MACELLAN MACELLAN
Farney, Maurice: Macellann dnya etrafnda seyahati Macellann dnya etrafnda seyahati Macellann dnya etrafnda seyahati Macellann dnya etrafnda seyahati. (ev.: A.S. Koral). Bursa: (Ant Bas.). 28s. [Fatih MK/Fatih
MK]
Macellan Macellan Macellan Macellan. Derleyip toplayan: Muharrem Zeki Korgunal Nihat zcan. stanbul: 1952. (M. Sralar mat.). 14s.
(Dnya Seyyahlarnn Merakl Maceralar: 1). [tb52/mk]
MARCO POLO MARCO POLO MARCO POLO MARCO POLO
Alplain, Ouz: Makro Polo Makro Polo Makro Polo Makro Polo. Byk seyyah Byk seyyah Byk seyyah Byk seyyah. stanbul: 1972. 26s. (Yaln Ofset Yaynlar; Genel kltr Dizisi: 73).
[tb72/mk]
Carm, Fuad: Marco polo ve bn Batuta Marco polo ve bn Batuta Marco polo ve bn Batuta Marco polo ve bn Batuta. Yaadklarnn ou Trklerle ilgili dnyann en nemli iki seyyah.
stanbul: 1966. (stanbul Mat.). 94s. [bdk/bdk]
Finger, Charles: Makro Pol Makro Pol Makro Pol Makro Polonun sergzetleri onun sergzetleri onun sergzetleri onun sergzetleri. (ev.: mer Dorul). stanbul: Tan Evi, 1938. 92s. [tb28-38/mk]
Lablanche, Paul Vidal: Makro Polonun seyahati: Avrupa ile Asyann mnasebat Makro Polonun seyahati: Avrupa ile Asyann mnasebat Makro Polonun seyahati: Avrupa ile Asyann mnasebat Makro Polonun seyahati: Avrupa ile Asyann mnasebat. (ev.. Ziya Emirolu). stanbul:
Turing ve Otomobil Kulb, 1932. 84s. (Turizme Ktphanesi, No: 1). [st. Bel. Ktp. Kat. III/mk]
Makro Polonun keif ve maceralar Makro Polonun keif ve maceralar Makro Polonun keif ve maceralar Makro Polonun keif ve maceralar. Kaleme alan: Rustichello. Richard J. Walshn tercmesinden dilimize
eviren: Reat Ersel. stanbul: 1961. 149s. Resim, harita. (yign Yaynlar, Seri A, No: 10). [tb/mk]
Makro polo Makro polo Makro polo Makro polonun seyahatleri nun seyahatleri nun seyahatleri nun seyahatleri. stanbul: Trkiye Yaynevi, 1940. 48s. (Yavrutrk zel say: 12). [tb39-48/mk]
Marco Polo Marco Polo Marco Polo Marco Polo. Nakledenler: Nihat zcan Muharrem Zeki Korgunal. stanbul: 1952. 16s. ekil. (Dnya
seyyahlarnn Merakl Maceralar). [tb53/mk]
Uluay, M. aatay: Makro Polo Makro Polo Makro Polo Makro Polo. stanbul: zyrek Yaynevi, 1957. 24s. Resimli. (zyrek Yaynlar). [tb57/mk]

DER SEYYAHLAR DER SEYYAHLAR DER SEYYAHLAR DER SEYYAHLAR
38
Ahmet Refik: Lamartin. Lamartin. Lamartin. Lamartin. stanbul: 1925. (Orhaniye Mat.). 56s. (Trk Tarih Encmeni Klliyat adet: 7). [st. Bel.
Ktp. Kat./
Alplain, Ouz: Kapt Kapt Kapt Kaptan Scott. Gney Kutbunun destan an Scott. Gney Kutbunun destan an Scott. Gney Kutbunun destan an Scott. Gney Kutbunun destan. stanbul: Yaln Ofset Yaynlar, 1972. 24s. (Genel kltr
Dizisi: 87). [tb72/mk]
Amerigo Vespucci Amerigo Vespucci Amerigo Vespucci Amerigo Vespucci. Nakledenler: Muharrem Zeki [Korgunal] Nihat zcan. stanbul: 1952. 16s. (Dnya
Seyyahlarnn Merakl Maceralar). [tb53/mk]
Burian, Orhan: yz yl nce memleketimizi gezen ngilizlerden Peter Mundy yz yl nce memleketimizi gezen ngilizlerden Peter Mundy yz yl nce memleketimizi gezen ngilizlerden Peter Mundy yz yl nce memleketimizi gezen ngilizlerden Peter Mundy. Ankara: 1952. (TTK Bas.). 27-
33ss. (Belleten, XVI. Cilt, 61. say, Ocak 1952den ayrbask). [tb52/mk]
Canpolat, Yldz: Theophile Gautier et la Turquie Theophile Gautier et la Turquie Theophile Gautier et la Turquie Theophile Gautier et la Turquie. (Doktora tezi, Hacettepe niv. Fen-Edebiyat Fak.). 1978.
Eyice, Semavi: XVI. .. . Asrda stanbulda Fasl Bir Seyyah. Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu, N253, stanbul, 1956, 623-628ss. [C.
Orhonlu: Afrika../
Gregor, Mary Mac: Cenup kutbunun kefi, Kaptan Scottun sergzeti Cenup kutbunun kefi, Kaptan Scottun sergzeti Cenup kutbunun kefi, Kaptan Scottun sergzeti Cenup kutbunun kefi, Kaptan Scottun sergzeti. stanbul: Tefeyyz ktphanesi, 1932.
63s.
Niyazi, M. : Sven Hedin Orta Asyada Sven Hedin Orta Asyada Sven Hedin Orta Asyada Sven Hedin Orta Asyada. stanbul: Tefeyyz kit., 1933. 64s. [tb28-38/mk]
Niyazi, M.: Franklinin kutup seyahati Franklinin kutup seyahati Franklinin kutup seyahati Franklinin kutup seyahati. stanbul: 1931. (Necmi stikbal mat.). 43s. [tb28-38/mk]
Niyazi, M.: Seyyah Noradenskliold, de Long, Fridtjof, Seyyah Noradenskliold, de Long, Fridtjof, Seyyah Noradenskliold, de Long, Fridtjof, Seyyah Noradenskliold, de Long, Fridtjof, Nansen Nansen Nansen Nansen. [tb28-38/mk]
Sertelli, skender Fahrettin: Seyyah Hansenin tayyare ile devrialem seyahati Seyyah Hansenin tayyare ile devrialem seyahati Seyyah Hansenin tayyare ile devrialem seyahati Seyyah Hansenin tayyare ile devrialem seyahati. stanbul: Tefeyyz Kitaphanesi,
1933. 44s. [tb28-38/mk]
Slade, Adolphus: Kapdan Paa Kapdan Paa Kapdan Paa Kapdan Paa. (ev.: Osman nde). stanbul: Boazii Yaynlar, 1973. 311s. [bdk/bdk]
nl, Mustafa: Sylvie de Gerard de Nerval Sylvie de Gerard de Nerval Sylvie de Gerard de Nerval Sylvie de Gerard de Nerval. (Bitirme tezi, Atatrk niversitesi), Erzurum, 1969.

SREL YAYINLARDA GEZ YAZILARI SREL YAYINLARDA GEZ YAZILARI SREL YAYINLARDA GEZ YAZILARI SREL YAYINLARDA GEZ YAZILARI
Acaib-l-letaif (Htay Sefaretnamesi) ile in kaynaklar arasnda ilgi. Ankara niversitesi DTCF Dergisi Ankara niversitesi DTCF Dergisi Ankara niversitesi DTCF Dergisi Ankara niversitesi DTCF Dergisi , c4, n2,
01/02.1946, 167-183ss.; c8, n3, 09.1950, 345-371ss.

Abdulhak Hamit: Mektuplar. 1918. Bombay; Poti; Bombay; Paris. [gs/

Akaln, M.: Bir seyahatin notlar, I-II. ller ve Belediyeler Dergisi ller ve Belediyeler Dergisi ller ve Belediyeler Dergisi ller ve Belediyeler Dergisi, c13, n154, 08.1958, 314-316ss.; c13, n155,
09.1958, 354-356ss. [tmb59/mk]

Akay, hsan: Amerikan mzeleri. Amerika yolculuu: 3. Varlk Varlk Varlk Varlk, n821, 02.1976, 19-20ss.

Akay, hsan: Beyaz Sarayda. Amerika yolculuu: v. Varlk Varlk Varlk Varlk, n826, 07.1976, 21-22ss.

Akay, hsan: Felemenk mi Hollanda m?. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c11, n128, 05.1962, 683-684ss. [tdd/

Akay, hsan: Mimar Wright. Amerika yolculuu: 5. Varlk Varlk Varlk Varlk, n823, 04.1976, 20-21ss.

Akay, hsan: Poeun evinde. Amerika yolculuu: 4. Varlk dergisi Varlk dergisi Varlk dergisi Varlk dergisi, n822, 03.1976, 23.s.

Akay, hsan: Vaingtonda. Amerika yolculuu. Varlk Varlk Varlk Varlk, n820, 01.1976, 19-20ss.

Akbal, Oktay: Dickensin evinde. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c21, n218, 11.1969, 135-136ss. [tdd/

39
Akbal, Oktay: Gzel yalnzlklar kenti: Bir geziden izlenimler. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, n257, 01.02.1973, 382-384ss.

Akam, Dursun: Kerbeladan Erbile. Cumh Cumh Cumh Cumhuriyet uriyet uriyet uriyet, 3-12 ubat 1979. (Rportaj).

Akolu, Tunay: Ada ehri Bat Berlin. Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim, n100, 06.1961, 8-10ss.

And, Dr. Metin: Evliya elebi zerine bir kaynaka denemesi. Bibliyografya Kitap Haberleri Blteni Bibliyografya Kitap Haberleri Blteni Bibliyografya Kitap Haberleri Blteni Bibliyografya Kitap Haberleri Blteni, c1,
01.1972, n1, 29-31ss. ; c1, n2, 03.1972, 95-97ss.

And, Metin: Chicago serveni. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, n269, 02.1974, 450-452ss.

Anday, Melih Cevdet: Kapadokya yolculuu. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, 7-12 Ocak 1979.

Anday, Melih Cevdet: Kaya ukuru. Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet, (7 gnlk yaz dizisi).

Andreasyan, Hrand: Ermeni seyyah Polonyal Simeonun seyahatnamesi (1608-1619). Trkiyat Mecmuas, Trkiyat Mecmuas, Trkiyat Mecmuas, Trkiyat Mecmuas,
c10, 1951-53, 365-393ss. [Ed. Fak. Yay. Bib/

Ardel, Ahmet: zmit Krfezinden znik Glne. Corafya Enstits Dergisi Corafya Enstits Dergisi Corafya Enstits Dergisi Corafya Enstits Dergisi, c5, n10, 1959, 145-150ss. [Ed. F.
Y. Bib/

Arpad, Burhan: Gezip grmek zerine. Trk dili Trk dili Trk dili Trk dili, c13, n151, 04.1964, 429-430ss. [tdd/

Arpad, Burhan: Gnlk. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c11, n127, 04.1962, 610-611ss. [tdd/

Arpad, Burhan: Gz yolculuu. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c23, n231, 12.1970, 231-237ss. [tdd/

Arpad, Burhan: Viyana izlenimleri. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c38, n327, 651- ss. [tdd/

Arpad, Burhan: Yol boyunca. Trk dili Trk dili Trk dili Trk dili, c16, n184, 01.1967, 279-282ss. [tdd/

Arseven, Celal Esat: Pompei. Gne dergisi Gne dergisi Gne dergisi Gne dergisi, say: 6, 10 Mart 1972. [gs/

Arseven, Celal Esat: Tivoli. Gne dergisi Gne dergisi Gne dergisi Gne dergisi, n8, 10 Nisan 1927. [gs/

Arseven, Celal Esat: Venedik. Gne dergisi Gne dergisi Gne dergisi Gne dergisi, s9, 1 Mays 1927. [gs/

A, Abdullah: zmire uan kular. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c20, n215, 08.1969, 661-667ss. [tdd/

Aolu, Reit: Finlandiya Finlandiya Dnya gazet Dnya gazet Dnya gazet Dnya gazetesi esi esi esi, 1977.

Ata, Nurullah: Seyahat kitaplar zerine. Yedign, Yedign, Yedign, Yedign, v/104, 6 Mart, 20.s. [N. Ata bib. 322.s. /

Attila, Osman: Gelibolu Yarmadasnda. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c2, n13, 10.1952, 37-40ss. [tdd/

Ay, Ltfi: Londradan Stratforda. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c5, n59, 08.1956, 699-704ss. [tdd/

Bacon, Francis: Gezi stne. inde: Btn denemeler Btn denemeler Btn denemeler Btn denemeler. (Trkesi: Akit Gktrk). stanbul: Cem Yaynevi, 1974.
95-97ss. (Dnya Klasikleri Dizisi).

Baier, Walter: Taiwan (Formoza): Uzak Dounun sviresi. Bilim Teknik Bilim Teknik Bilim Teknik Bilim Teknik, n111, ubat 1977, 16-19ss.

Baltacolu, Samime: Aniye giderken. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c20, n213, 06.1969, 278-280ss. [tdd/

Baltacolu, Samime: Yalnzlk: Uzun Ahmetlerin ba. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c5, n60, 09.1956, 747-754ss. [tdd/

Baltacolu, Samime: Yol boyu. Trk Dil Trk Dil Trk Dil Trk Dili, i, i, i, c17, n197, 02.1968, 621-622ss. [tdd/

40
Baltacolu, Samime: Yolculuk. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c1, n2, 11.1951, 98.s. [tdd/

Balar, Seyfettin: Yollar ve insanlar. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, n263, 01.08.1973, 332-334ss.

Bagz, lhan: Yollar (Anlar). Trk dili Trk dili Trk dili Trk dili, c35, n309, 550- ss. [tdd/

Bakut, Cevat Fehmi: 1950 ngilteresinden notlar Tuhaf memleket. TTOK Belleteni TTOK Belleteni TTOK Belleteni TTOK Belleteni, n104, 09.1950, 10-11ss.

Batu, Selahattin: Amasra koylar. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c4, n40, 01.1955, 202-205ss.; c4, n41, 02.1955, 280-282ss.
[tdd/

Batu, Selahattin: Bir renk cenneti. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c5, n50, 11.1955, 98-101ss.; c5, n51, 12.1955, 141-144ss. [tdd/

Batu, Selahattin: Deniz kysndan. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c4, n39, 12.1954, 131-134ss. [tdd/

Batu, Selahattin: Drt kanton gl. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c4, n43, 04.1955, 401-404ss. [tdd/

Batu, Selahattin: Ekvator. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c1, n7, 04.1952, 421-422ss. [Tdd/

Batu, Selahattin: Geit resmi. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c4, n44, 05.1955, 475-478ss. [tdd/

Batu, Selahattin: ngiliz insan. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c5, n54, 03.1956, 341-344ss. [tdd/

Batu, Selahattin: svire yolculuu. Trk dili Trk dili Trk dili Trk dili, c4, n42, 03.1955, 335-339ss. [tdd/

Batu, Selahattin: Kleopatrann bahesi. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c7, n79, 04.1958, 317-320ss. [tdd/

Batu, Selahattin: Milanoda bir le yemei sonu. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c4, n48, 09.1955, 720-722ss. [tdd/

Batu, Selahattin: Oxforddan Londra parklarna. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c5, n53, 02.1956, 269-272ss. [tdd/

Batu, Selahattin: Sacro Monte. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c4, n47, 08.1955, 660-663ss. [tdd/

Batu, Selahattin: Victoria ve Albert Mzesi. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c5, n52, 01.1956, 207-210ss. [tdd/

Batu, Selahattin: Yklar cenneti Side. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c7, n78, 03.1958, 269-271ss. [tdd/

Batur, Enis: Bir yolculuk sabah. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c34, n299, 337- ss. [tdd/

Baykurt, Fakir: Van Glnn sular. Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet, 09.1980, 2. s.

Baylan, N.: Dou Karadeniz blgesinde bir botanik seyahati. Farm, Farm, Farm, Farm, 18, 172, 1948. [Trkiye Flora bib./

Bayr, Mehmet Halit: Trkiye seyahatnameleri-Yeni eserlere dair dnceler. Yeni Trk mecmuas Yeni Trk mecmuas Yeni Trk mecmuas Yeni Trk mecmuas, n74,
02.1939, 65-68ss.

Baysun, M. Cavit: Evliya elebiye dair notlar. Trkiyat mecmuas Trkiyat mecmuas Trkiyat mecmuas Trkiyat mecmuas, c12, 1955, 257-264ss. [ed. Fak. Yay. Bib./

Baytop, A.: sparta ve Beyehir havalisinde bir botanik gezi. Biologi, Biologi, Biologi, Biologi, c7, n1, 1957, 1-11ss. [Trkiye Flora Bib./

Baytop, T.: Bat Anadolu blgesinde bir botanik gezisi. Farm, Farm, Farm, Farm, 19: 333, 1949.

Been, Cahit: Adana. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c2, n17, 02.1953, 292-295ss. [tdd/

Bekta, Cengiz: Avrupa mimari Miras yl 1975te Eski Trk Evi ve Kltr Merkezleri Giriimiyle lgili Bir neri.
Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c32, n286, 402- ss. [tdd/

Benli, Hayri: Almanya gezisi. Turizm Mecmuas Turizm Mecmuas Turizm Mecmuas Turizm Mecmuas, n115, 12.1970, 12-31ss.
41

Berk, lhan: Halikarnasos. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c38, n327, 656-658ss. [tdd/

Berk, Nurullah: stanbul stne ac dnceler. Varlk Varlk Varlk Varlk, n827, 08.1976, 5.s.

Berke, .: Seyahatnamelere gre ukurova. Grler Grler Grler Grler, say: 85-86 (Adana ehir Mzesi)

Besim, Tevfik: Yurt kalknmasnda seyyahlarn rol. Varlk Varlk Varlk Varlk, y7, c10, 15.02.1940.

Beyatl, Yahya Kemal: Balkana yolculuk. Dergah, Dergah, Dergah, Dergah, 5 Kasm 1921. [gs/

Bilgi, Alaettin: Bir geziden izlenimler. Marm Marm Marm Marmara ve Boazlar Belediyeler ve Kent Sorunlar dergisi ara ve Boazlar Belediyeler ve Kent Sorunlar dergisi ara ve Boazlar Belediyeler ve Kent Sorunlar dergisi ara ve Boazlar Belediyeler ve Kent Sorunlar dergisi, n5/6, 13-4ss.

Bozkurt, Memet Fuat: Horasan gnl. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c33, n293, 93- ss. [tdd/

Camiciolu, Mithat: Laponyaya doru. Trsab Trsab Trsab Trsab, n2, 10 Austos 1982, 16-17ss.

Camiciolu, Mithat: Laponlarn gelir kayna Ren geyii. Trsab Trsab Trsab Trsab, Trksab, say: 3, 10 Eyll 1982, 20-21ss.

Cantay, Tanju: Bir kuzey-bat Anadolu gezisinden notlar. stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Sanat Tarihi stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Sanat Tarihi stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Sanat Tarihi stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Sanat Tarihi
Yll, Yll, Yll, Yll, c7, 1976/77, 21-40ss. [Ed. F. Yay. Bib./

Peride Celal: Harp iinde Kahire. TTOK Belleteni TTOK Belleteni TTOK Belleteni TTOK Belleteni, n41, Mays 1945, 47-48ss.

etiner, Ylmaz: 2 yl sonra Kbrs. Milliyet Milliyet Milliyet Milliyet, 07.1976.

ukurova-Gneydou blgelerinde gezi gzlemleri (Rapor). K. Ahmet Aru Ayten etiner Ahmet
Keskin Orhan Ger Ycel nal smet Klnaslan. T ehircilik Enstits Dergisi T ehircilik Enstits Dergisi T ehircilik Enstits Dergisi T ehircilik Enstits Dergisi, 12.1976, 75-116ss.

Danman, Zuhuri: Evliya elebi. Resimli Tarih Mecmuas Resimli Tarih Mecmuas Resimli Tarih Mecmuas Resimli Tarih Mecmuas, say: 5, mays 1950. [e.. bib./

Dizdarolu, Hikmet: [Romancero (Selahattin Batu)]. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c3, n29, 02.1954, 297-299ss. (Kitap tantma
yazs). [tdd/

Dizdarolu, Hikmet: Perembe adas (Faik Baysal). Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c4, n47, 08.1955, 704-706ss. (Kitap tantma
yazs). [tdd/

Doan, Mehmet H.: Bir geziden izlenimler. Politika gazetesi Politika gazetesi Politika gazetesi Politika gazetesi,

Doan, Yaln: Havana gncesi. Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet, 23 Nisan 3 Mart 1979.

Dolay, Nur: Zaire izlenimleri. Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet, 16-19.05.1977.

Dorsay, Atilla: Berlinin sa solu. Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet, ,, , (4 gnlk yaz dizisi)

Dorsay, Atilla: Bir Dou Anadolu gezisi notlar. Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet, (2 gnlk yaz dizisi).

Doyran, Turhan: Amsterdamda bir akam. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c15, n177, 06.1966, 611-616ss. [tdd/

Duru, Kazm Nami: Kayseriden intibalar. TTOK Belleteni TTOK Belleteni TTOK Belleteni TTOK Belleteni, n104, eyll 1950, 15-17ss.

Efe, Suat: Hakkari izlenimleri. Varlk, Varlk, Varlk, Varlk, n822, 03.1976, 14-15ss.

Emirolu, Mecdi: Pakistan seyahati notlar. Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim, n18, 08.1954, 16-19ss; n19, 09.1954,
18-22ss.

Ergene, M. Bahri: Anadoluda bir seyahat raporu. TTOK Belleteni TTOK Belleteni TTOK Belleteni TTOK Belleteni, no. 189, 10.1957, 8-11ss.

42
Ergle, Kemal: Trabzon-Rize-Artvin seyahatine ait notlar. Orman ve Av Orman ve Av Orman ve Av Orman ve Av, c16, n7/8, 1944, 249-256 ve 288-
296ss.

Erhat, Azra: Paris izlenimleri. Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet, Mart 1979. (3 gnlk yaz dizisi).

Erkul, Emin: Konyada neler grdm. TTOK Belleteni TTOK Belleteni TTOK Belleteni TTOK Belleteni, n42-43, Temmuz-Austos 1945, 17-19ss.

Ertaylan, smail Hikmet: Bakuye doru. Hayat Dergisi Hayat Dergisi Hayat Dergisi Hayat Dergisi, say: 142-143. [gs/

Ertaylan, smail Hikmet: Batum. Hayat Dergisi Hayat Dergisi Hayat Dergisi Hayat Dergisi, say: 139. [gs/

Ertaylan, smail Hikmet: Trk ellerinde yolculuk. Hayat Dergisi Hayat Dergisi Hayat Dergisi Hayat Dergisi, n136, 1929. [gs/

Es, Hikmet Feridun: Bizde seyahat dediin. Yllarboyu Tarih Dergisi Yllarboyu Tarih Dergisi Yllarboyu Tarih Dergisi Yllarboyu Tarih Dergisi, c4, n2, 02.1980, 26-30ss.

Eyice, Semavi: Bertrandon de la Broquiere ve seyahatnamesi. 1432-1433. slam Tetkikleri Enstits Dergisi, slam Tetkikleri Enstits Dergisi, slam Tetkikleri Enstits Dergisi, slam Tetkikleri Enstits Dergisi,
c6, n1/2, 1975, 85-126ss. [Ed. Fak. Yay. Bib./

Eyice, Semavi: X. Hommaire de Hell ve Ressam Jules Laurens. Mterek Trkiye seyahatnamelerinin
deerlendirilmesi yolunda bir aratrma. Belleten, Belleten, Belleten, Belleten, c28, n105, 1963, 59-88ss. 31 plan, hrt., res. Port (89-104).
[Belleten dizini/

Eybolu, Sabahattin: Gkova. inde: Denemeler. Denemeler. Denemeler. Denemeler. stanbul: Cem Yaynevi, 1974. 483-488ss.

Eybolu, Sabahattin: Nemrut Da. inde: Denemeler. Denemeler. Denemeler. Denemeler. stanbul: Cem Yaynevi, 1974. 478-482ss.

Gezgin, H.: Doudan notlar. Pirelli, Pirelli, Pirelli, Pirelli, n179, 14-15ss.

Girginsoy, Naci: Gezi. Varlk Varlk Varlk Varlk, n825, 06.1976, 5- ss.

Gktrk, Akit: Seluklu yaplarnn iek aan talar. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c14, n164, 05.1965, 601-602ss. (Derek Hill
Oleg Grabar: Islamic architecture and its decoration kitab hakknda bir tantma yazsdr). [tdd/

Gktrk, H. brahim: Malazgirtden Edirneye. Turizm mecmuas Turizm mecmuas Turizm mecmuas Turizm mecmuas, c15, n124-125, 1971, 5.s.

Gktrk, brahim: Malazgirtten Edirneye II. Turizm mecmuas Turizm mecmuas Turizm mecmuas Turizm mecmuas, c15, n127, 1971, 2-3ss.

Gktrk, brahim: Mavi Geziden Egeye Baklar. Turizm Mecmuas Turizm Mecmuas Turizm Mecmuas Turizm Mecmuas, n105, 1970, 2-3ss.; (say: 107, 2-3ss.
(Bergama-Pergamon); n108, 6-7ss. (Efes) ; n109, 1970, 6-7ss. Ephesus (Efes) ; n111, 1970, 2-3ss. (Ephesus-
Efes)

Gkyay, Orhan aik: Trkede gezi kitaplar. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, 27, n258, 01.03.1973, 457-467ss.

Gyn, Nejat: Salomon Scweigger ve seyahatnamesi. T TT Tarih Dergisi arih Dergisi arih Dergisi arih Dergisi, c13, n17/18, 1962-63, 119-140ss. [Ed.
Fak. Yay. Bib./

Gldemir, Ufuk: Varna izlenimleri. Dnya, Dnya, Dnya, Dnya, Mays 1978.

Gngr, . Hulusi: Seyahat notlar: Viyana. Mimarlk, Mimarlk, Mimarlk, Mimarlk, n6, 1965, 13-14ss. [md/

Gngr, . Hulusi: Seyahat notlar: Zrich. Mim Mim Mim Mimarlk arlk arlk arlk, n5, 1965, 18-20ss. [md/

Gzel, kr: Bir geziden notlar. Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim, yl: 4, Mays 1956, say: 39, 10-14ss.

Habeistana aid bir seyahat. Trc. Hseyin Cahit Yaln. Yedign Yedign Yedign Yedign, n5, n142, n143, n147, n151 (27 Kasm 1935).
[C. Orhonlu: Afrika/

Hekimolu, Merref: Sovyetler Birlii gezisinden izlenimler. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, 30 Haziran 3 Temmuz 1978.
43

Hcek, mit: Badattan notlar. Mimarlk, Mimarlk, Mimarlk, Mimarlk, n3/4, 1949, 18-23ss. [md/

Hnalp, Ayhan: Bir Avrupa gezisinden notlar. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c32, n291, 747- ss. [tdd/

Irmak, Mehmet: Bir gezinin izlenimleri. Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim, n106, 12.1961, 14-17.27ss.

lba, M. Hadi: Kooperatifi gzyle Sovyetler Birlii. Vatan gazetesi Vatan gazetesi Vatan gazetesi Vatan gazetesi.

peki, Abdi: Kta lke Gmen ulus Avustralya. Milliyet, Milliyet, Milliyet, Milliyet, 24-28 Mays 1978.

Kamil, Ekrem: Gazi-Mekki seyahatnamesi. Tarih Semineri Dergisi Tarih Semineri Dergisi Tarih Semineri Dergisi Tarih Semineri Dergisi, c1, n2, 1937, 3-90ss. [Ed. Fak. Yay. Bib./

Kansu, Ceyhun Atuf: Gezintiler. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c37, n316, 13- ss. [tdd/

Karadenizin gzel bir sahil ehri Varna. Turizm Mecmuas Turizm Mecmuas Turizm Mecmuas Turizm Mecmuas, c2, n83, 1968, 5.s.

Karas, Nursen: Douya gidermisiniz? Hopadan Hakkariye. Dnya gazetesi Dnya gazetesi Dnya gazetesi Dnya gazetesi, (Gezi notlar).

Karaveli, Orhan: Uzakdou 76. Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet, (6 gnlk dizi).

Kaya, Halil: Amerika notlar. Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim, n12, 02.1954, 32-34ss.; n16, 06.1954, 45-48ss.;
n18, 08.1954, 34-37ss.; n19, 09.1954, 33-36ss.; n20, 10.1954, 13-15ss.

Kaynak, smail: A.. Pukinin Erzurum Seyahatnamesinde Trkler ve Dou Anadolu. st. niv. Ed. Fak. Trk st. niv. Ed. Fak. Trk st. niv. Ed. Fak. Trk st. niv. Ed. Fak. Trk
Dili ve Edebiyat Dergisi, Dili ve Edebiyat Dergisi, Dili ve Edebiyat Dergisi, Dili ve Edebiyat Dergisi, c22, 1974/76, 229-241ss. [Edeb.fak. bib./

Krgzolu, M. Fahrettin: Trl ynleriyle Aya (Mehmet Aldan). Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c15, n172, 01.1966, 274-275ss.
(Kitap tantma yazs). [tdd/

Kocagz, Samim: Gn gnne; Gezi gnl. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c12, n139, 04.1963, 397.s. (Burhan Arpadn kitab
hakknda tantma yazsdr). [tdd/

Kou, Read Ekrem: Evliya elebi. TTOK Belleteni TTOK Belleteni TTOK Belleteni TTOK Belleteni, n141, Ekim 1953, 9-13ss.

Kohen, Sami: Dnyaya meydan okuyan Arnavutluk. Milliyet Milliyet Milliyet Milliyet, 26 Ekim 1978.

Kohen, Sami: Uyuyan toprak Sibirya. Milliyet, Milliyet, Milliyet, Milliyet,

Kksal, Ahmet: Atatrkn apka devriminde Kastamonu ve nebolu seyahatleri. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c10, n110,
11.1960, 96-98ss. (M. S. mecenin kitab hakknda tantma yazsdr). [tdd/

Kurdakul, kran: teki Ege. Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesi, (13 gnlk inceleme)

Kurdakul, kran: Sibirya izlenimleri. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, 2- 4 Austos 1977.

Kutluk, brahim: Yeni gidilen ehirden duyular. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c1, n10, 07.1952, 584-587ss. [tdd/

Levend, Agah Srr: Eski eserlerimizi genlere nasl tantabiliriz?., Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c7, n84, 1958, 595-597ss. [tdd/

Macciocchi, Maria Antonietta: in deyince. (ev.: Celal ster). Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, (9 gnlk yaz dizisi)

Namk Kemal: Londra. (Ebzziya Tevfik, Numune-i Edebiyat- Osmaniyeden). [gs/

Onaran, Mustafa erif: Kksuya gne dodu. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c5, n53, 02.1956, 321-322ss. [tdd/

Onger, Fahir: Nicomedia zmit tarihi. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c22, n226, 07.1970, 333-336ss. (Avni ztrenin kitab
hakknda tantma yazsdr). [tdd/
44

Onur, Necmi: Osmanlnn en eski sanca Suriye. Hrri Hrri Hrri Hrriyet. yet. yet. yet.

Onur, Necmi: Trkiyenin yeni Avrupas Kbrs. Hrriyet, Hrriyet, Hrriyet, Hrriyet,

Oral, Zeynep: 200. ylnda boydan boya Amerika. Milliyet, Milliyet, Milliyet, Milliyet, 8 Eyll - 1976.

Otyam, Fikret: Ad Yemendir. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, 25.09.1977 - ?

Otyam, Fikret: Eer bizi sual eden olursa. Cumhu Cumhu Cumhu Cumhuriyet, riyet, riyet, riyet, 15.Kasm - 2 Aralk 1978.

Otyam, Fikret: Masal gibi. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, 06.1978. (6 gnlk yaz dizisi).

nder, Ali Rza: zlenimler: Akdenizin ak kenti Bodrum. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, n260, 01.05.1973, 116-118ss.

nder, Mehmet: Atatrk gezilerinden anlar. Mesleki Teknik retim Mesleki Teknik retim Mesleki Teknik retim Mesleki Teknik retim, n237, 11.1972, 29-30ss.

zalp, Reat:: stanbuldan Sydneye uakla yolculuk. Avustralya notlar: I. Mesleki Teknik retim Mesleki Teknik retim Mesleki Teknik retim Mesleki Teknik retim, n93 16.s.;
Singapurdan Sydneye. II. Say: 94, 19.s.; Avustralyann ilk insanlar III. Say: 95, 37-41ss.; Avustralyann
yerleme sahalar ve idare sistemi IV. N97, 12-17ss.; Avustralyay sevdiniz mi? . V, n98, 15-20ss.; Sydney.
IV. Say : 109, Mart 1962, 11-15ss.

zerdim, Sami N.: Harput yollarnda. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c11, n125, 02.1962, 328-330ss. (shak Sungudolunun kitab
hakknda tantma yazsdr). [tdd/

zerdim, Sami N.: Turkey (E.D. Smith). Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c9, n104, 1960, 438-440ss. [tdd/

zgentrk, Il: Almanya bugn. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet,

zgentrk, Il: Almanya bugn. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, (dizi)

zk, Talat: Tokat ehrinden notlar. Mimarlk Mimarlk Mimarlk Mimarlk, n1/2, 1947, 15-17ss. [md/

zl, Demir: Atinada. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesi,

zl, Nimet: talya notlar. Mesleki Teknik retim Mesleki Teknik retim Mesleki Teknik retim Mesleki Teknik retim, n114, 08.1962, 14-18ss.

zl, Nimet: talyadan notlar. Mesleki ve Teknik Mesleki ve Teknik Mesleki ve Teknik Mesleki ve Teknik retim retim retim retim, n101, 07.1961, 13-17ss. ; n102, 08.1961, 32-
35ss.

zn, Mustafa Nihat Faik Reid Unat: Evliya elebi. Aylk Ansiklopedi Aylk Ansiklopedi Aylk Ansiklopedi Aylk Ansiklopedi. C: . 292- ss. [e.. bib./

zn, Mustafa Nihat: Evliya elebi eserine nazaran. Dergah mec Dergah mec Dergah mec Dergah mec., 1338, no: 29, 31, 32, 35. [e.. bib./

ztelli, Cahit: Geen yzylda gezginler iin yazlm bir szlk. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c12, n141, 06.1963, 530-532ss.
[tdd/

ztelli, Cahit: Gezi ve dostluk zerine dnceler. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c11, n131, 08.1962, 882.s. (smet Kemal
Karadaynn kitab hakknda tantma yazsdr). [tdd/

Pekman, Adnan: Edebiyat Fakltesinin Irakda yapm olduu tetkik seyahati. stanbul niversitesi Edebiyat stanbul niversitesi Edebiyat stanbul niversitesi Edebiyat stanbul niversitesi Edebiyat
Fakltesi Tarih dergisi, Fakltesi Tarih dergisi, Fakltesi Tarih dergisi, Fakltesi Tarih dergisi, c7, n10, 1954, 199-201ss.

Peken, Yaln: Dertsiz lke: Finlandiya. Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet, 1977. (dizi)

Peken, Yaln: Barbarosun torunlar Akdenizde. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, 30.06-5.07.1979. (Dizi)

Righini, Mariella: Afganistanda turistik kabus. (ev.: nci Grel). Varlk, Varlk, Varlk, Varlk, n822, 03.1976, 22-23ss.
45

Sadk, smail: Eskiehirden izlenimler: Porsuk. Turizm mecmuas Turizm mecmuas Turizm mecmuas Turizm mecmuas, c2, say: 83, 1968, 18-19ss. (Emreden
iktibas).

Sadullah Paa: 1878 Paris Sergisi ekspozisyonu. [gs/

Sadullah Paa: Berlin mektuplar. [gs/

Seluker, Nedret: Anadoluda 1450 kilometrelik bir seyahatin notlar. TTOK Bell TTOK Bell TTOK Bell TTOK Belleteni eteni eteni eteni, Kasm 1950, 16-17ss.

Selimolu, Zeyyat: Bir yoldan gzlemler. Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesi,

Selimolu, Zeyyat: Harami (Gney rportaj). Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c12, n135, 12.1962, 169-170ss. [tdd/

Selimolu, Zeyyat: Yoldan izlenimler. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, n263, 01.08.1973, 326-331ss.

Sever, Meral: Pakistanda her yer tarih kokuyor. Turizm mecmuas Turizm mecmuas Turizm mecmuas Turizm mecmuas, c12, n93, 1969, 12.s.

Sezen, Merih: Atinadan izlenimler. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, 18.12.1976, 2.s.

Slac, Ferhat: Seyahatnamelerin nda. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c4, n44, 05.1955, 510-511ss. [tdd/

Soysal, lhami: Ne cennet, ne cehennem!... Sibirya. Vatan, Vatan, Vatan, Vatan, Temmuz 1977. (lhami Soysaln gezi izlenimleri).

Szer, Zeki: Beyaz zambaklar lkesi: Finlandiya 1977. Milliyet, Milliyet, Milliyet, Milliyet, (4 gnlk yaz dizisi).

Tamer, Meral: Bir Amerikan gezisinden izlenimler. Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet, (6 gnlk).

Taner, Haldun: Gecesiz gnler, gnsz geceler lkesi sve. Milliyet, Milliyet, Milliyet, Milliyet, 27-29 Haziran 1977.

Tanju, Sadun: Kbrs arksz halk. Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet, Aralk 1975.

Tanju, Sadun: Macaristan notlar. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, (3 gnlk yaz dizisi).

Tanju, Sadun: Yaz banda Ege kylarndan notlar. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, (5 gnlk yaz dizisi).

Tanpnar, Ahmet Hamdi: Paris. Tercme Dergisi Tercme Dergisi Tercme Dergisi Tercme Dergisi, mektup zel says, 1964; Varlk Varlk Varlk Varlk, say: 568, 15 ubat 1962.
[gs/

Tanyol, Cahit: Seyahat dncesi. TTOK TTOK TTOK TTOK B BB Belleteni elleteni elleteni elleteni, no: 141, Ekim 1953, 3-4ss.

Taplamacolu, Mehmet: Larchitecture Turque en Turquie. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c12, n138, 03.1963, 340-341ss. (Suut
Kemal Yetkinin Trkiyede Trk mimarisi adl kitab hakknda tantma yazsdr). [tdd/

Tayan, Din: Bir geziden izlenimler. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, 21-22 Kasm 1979. (Suudi Arabistan)

Tayan, Muin M.: Trkiye ile ilgili seyahatnameler. (Bibliyografya denemesi I-II). Belgelerle Trk Tarihi Dergisi , Belgelerle Trk Tarihi Dergisi , Belgelerle Trk Tarihi Dergisi , Belgelerle Trk Tarihi Dergisi ,
c10, n57, 06.1972, 42-47ss.; c10, n58, 07.1972, 39-42ss. [219 kitap, 29 makale]. [tmb72/mk]

Tokar, Feyyaz: Bir geziden izlenimler. Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesi, . 2. s.

Toprak, mer Faruk: Bir geziden notlar. Yansma, Yansma, Yansma, Yansma, n17, 05.1973, 331-333ss.

Turani, Adnan: nemli bir inceleme. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c23, n230, 11.1970, 190-194ss. (Suut Kemal Yetkin:
Lancienne peinture Turque kitab hakknda tantma yazsdr). [tdd/

Trkali, Vedat: Atinaya bar yolculuu. Milliyet, Milliyet, Milliyet, Milliyet, (3 gnlk yaz dizisi).

46
Uarol, Tuncer: Gezi gnl yazmak. Yeni Ufuklar Yeni Ufuklar Yeni Ufuklar Yeni Ufuklar, c23, n261, 06.1975, 51-54ss.

Umar, Leyla: Dnyann en zengin lkesi Kuveyt. Hrriyet, Hrriyet, Hrriyet, Hrriyet, 2 Austos - 1978.

Umar, Leyla: Gney kylarndan izlenimler. Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, Cumhuriyet, 3-4.12.1978.

Uyguner, Muzaffer: talya mektuplar. Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili, c11, n132, 09.1962, 934-935ss. (Afet Muhteremolunun
kitab hakknda tantma yazsdr). [tdd/

Uygur, mermi: Yaza doru. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, n295, 01.04.1976, 225-234ss.

lktar, M. akir: Evliya elebi. TTOK Belleteni TTOK Belleteni TTOK Belleteni TTOK Belleteni, n100, 05.1950, 18-19ss.

Winter, Ruth: Hayal ehri. Bilim ve Teknik Bilim ve Teknik Bilim ve Teknik Bilim ve Teknik, c4, n48, 11. 1971, 22-23/24-25ss. (Pompei anlatlyor).

Witschel, Michael: Madagaskar gezisi. (ev.: lk Uysal). Bilim ve Teknik Bilim ve Teknik Bilim ve Teknik Bilim ve Teknik, n112, Mart 1977, 41-45ss.

Yalnz, Edeb Mahir: Die Trkei. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c13, n151, 04.1964, 457-458ss. [tdd/

Yama, Hasan: svire seyahat notlar. Mesleki Teknik retim Mesleki Teknik retim Mesleki Teknik retim Mesleki Teknik retim, say: 85, 15.s.

Yazksz, N. A.: Evliya elebi seyahatnamesi. Trk Tarih Encmeni Mecmuas Trk Tarih Encmeni Mecmuas Trk Tarih Encmeni Mecmuas Trk Tarih Encmeni Mecmuas, yeni seri, 1. cilt, 2. say, Eyll-
Ekim 1930. [e.. bib./

Yedi, Hasan: Byk turist Evliya elebi. Turiz Turiz Turiz Turizm mec m mec m mec m mec., n80-81, 1968, 13.s.

Yetkin, Suut Kemal: Seyahata davet. Trk dili Trk dili Trk dili Trk dili, c3, n3, 05.1954, 445-449ss. [tdd/

Yund, Kerim: Silifkede Gksu. Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, c3, n26, 11.1953, 90-91ss. [tdd/

Zweig, Stefan: Gezmek ve gezdirilmek. (ev.: Melahat zg). T T T Trk Dili, rk Dili, rk Dili, rk Dili, c11, n123, 12.1961, 181-183ss. [tdd/47
EK EK EK EK

3500 Km.lik Karayolu Seyahati ntibalar. Karayollar Blteni Karayollar Blteni Karayollar Blteni Karayollar Blteni 3, no. 26 (00.10.1952): 4-5. [cdmb/mk]
1928 Senesi Harb Akademisi nc Senesinin Erkn 1928 Senesi Harb Akademisi nc Senesinin Erkn 1928 Senesi Harb Akademisi nc Senesinin Erkn 1928 Senesi Harb Akademisi nc Senesinin Erkn- -- - Harbiye Seyahati. Deniz Harb Oyununun Devam Harbiye Seyahati. Deniz Harb Oyununun Devam Harbiye Seyahati. Deniz Harb Oyununun Devam Harbiye Seyahati. Deniz Harb Oyununun Devam
(Hizmete Mahsustur) (Hizmete Mahsustur) (Hizmete Mahsustur) (Hizmete Mahsustur): stanbul 1928(miladi) Harb Akademisi Kumandanl Matbaas, 320+1, 4 Levha, 2 Harita
ML ML ML ML - -- - TBTK; 6262 TBTK; 6262 TBTK; 6262 TBTK; 6262. . . . [EHEC/
A Constantinople A Constantinople A Constantinople A Constantinople. 3e ed. Paris, Calmann-Levy, 1877.487 s. (12x18.5). [IV.SEY-336]. [istk/istk]
A journey through the Crimea to Constantinople in a series of letters A journey through the Crimea to Constantinople in a series of letters A journey through the Crimea to Constantinople in a series of letters A journey through the Crimea to Constantinople in a series of letters. London, G.G. J. and J. Robinson,
MDCCLXXXIX. [4]+327 s. (21.5x28) 1 katl, harita, 1 levha, 5 plan. [IV.SEY-103]. [istk/istk]
A relation of a journey begun an: Dom: 1610. A relation of a journey begun an: Dom: 1610. A relation of a journey begun an: Dom: 1610. A relation of a journey begun an: Dom: 1610. 5th ed. London, John Sweting, 1652. 240 s. (21x30.5) resim.
Eserin fotokopisidir. [IV.SEY-165]. [istk/istk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat ntibalar." ctihad ctihad ctihad ctihad, no. 177 (01.04.1925): 3551-3552. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat ntibalar." ctihad, ctihad, ctihad, ctihad, no. 178 (15.04.1925): 3570-3572. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat ntibalar." ctihad ctihad ctihad ctihad, no. 179 (01.05.1925): 3582-3584. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat ntibalar." ctihad ." ctihad ." ctihad ." ctihad, no. 180 (15.05.1925): 3601-3603. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat ntibalar." ctihad ctihad ctihad ctihad, no. 181 (01.06.1925): 3615-3616. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat ntibalar." ctihad ctihad ctihad ctihad, no. 182 (15.06.1925): 3629-3630. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat ntibalar." ctihad ctihad ctihad ctihad, no. 185 (01.08.1925): 3674-3676. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat ntibalar." ctihad, ctihad, ctihad, ctihad, no. 187 (01.09.1925): 3711-3714. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat ntibalar." ctihad, ctihad, ctihad, ctihad, no. 192 (15.11.1925): 3786-3787. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat ntibalar." ctihad, ctihad, ctihad, ctihad, no. 239 (01.11.1927): 4573-4574. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat ntibalar." ctihad ctihad ctihad ctihad, no. 240 (15.11.1927): 4586-4588. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat ntibalar." ctihad, ctihad, ctihad, ctihad, no. 241 (01.12.1927): 4607-4608. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat ntibalar." ctihad ctihad ctihad ctihad, no. 242 (15.12.1927): 4625-4627. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat Notlar." ctihad ctihad ctihad ctihad, no. 67 (05.06.1913): 1459-1463. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat Notlar." ctihad, ctihad, ctihad, ctihad, no. 69 (10.07.1913): 1501-1505. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat Notlar." ctihad, ctihad, ctihad, ctihad, no. 70 (17.07.1913): 1541-1544. [cdmb/mk]
Absel, M. Arslan. "Amerikan Demiryollarnda Yaplan Tetkik Seyahatnda Baz Notlar." Demiryol Dergisi , Demiryol Dergisi , Demiryol Dergisi , Demiryol Dergisi , no. 1
(00.10.1951): 4-7. [cdmb/mk]
ABOUT, EDMOND : De Pontoise Stamboui. : De Pontoise Stamboui. : De Pontoise Stamboui. : De Pontoise Stamboui. Paris, Librairie Hachette, 1884.284 s. (12x18). [IV.SEY-310.31U12].
[istk/istk]
Abrege de l'histoire generale des voyages Abrege de l'histoire generale des voyages Abrege de l'histoire generale des voyages Abrege de l'histoire generale des voyages. Vol. 28,29, 32. Paris, Moutardier, 1800-1801. (13x20.5). Vol. 28:
627 s. 2 plan. / Vol. 29: 583 s. 1 katl. harita, 1 plan. / Vol. 32: 420+XCXX s. [IV.SEY-339-341]. [istk/istk]
Ac'ib'l Ac'ib'l Ac'ib'l Ac'ib'l- -- -Letif Tercmesi. Htay Letif Tercmesi. Htay Letif Tercmesi. Htay Letif Tercmesi. Htay- -- -Trkistan Seyahatnmesi Trkistan Seyahatnmesi Trkistan Seyahatnmesi Trkistan Seyahatnmesi: Hoca Gysddin Nakk, (eviren: Kk elebi-
zde smail sm Efendi). Dersaadet 1331(rumi) 1915(miladi) Kader Matbaas, 48, AEKMK ( AEKMK ( AEKMK ( AEKMK (Bu Eserin Ali Emr
Efendi Tarafndan Yaplan Bir stinsh Nshas Msvedde Hlinde (AE. Trh. 828/1)'de Kaytldr. Ayrca Matbu'
Dier Bir Nshasda (AE. Trh. 231) st., 1331, Kader Matb., 48 S.'dadr). [EHEC/
Ada, Serhan. "Bay Cornelius'un Dou'ya Seyahati ve Gravrleri." Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum, no. 22 (00.10.1985): 33-40.
[cdmb/mk]
Adak, Nuran. "Ticari Seyahat." ktisat ktisat ktisat ktisat Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 10, no. 60 (00.06.1969): 13-18. [cdmb/mk]
AFIOUN EFENDI: Paradoxes sur la Turqui Paradoxes sur la Turqui Paradoxes sur la Turqui Paradoxes sur la Turquie ee e. Ed. rev. et completes. Paris, Societe d'Editions, 1908. 220 s. (12x18).
IV.SEY-36]. [istk/istk]
48
Afrika Sahra Afrika Sahra Afrika Sahra Afrika Sahra- -- -y Kebirinde Seyahat y Kebirinde Seyahat y Kebirinde Seyahat y Kebirinde Seyahat: Azmzde Sadk el-Meyyed , stanbul 1314(hicri) 1896(miladi) lem
Matbaas Ahmed hsan ve reks, 119s. ML ML ML ML - -- - ZEGE; 132 ZEGE; 132 ZEGE; 132 ZEGE; 132 [EHEC/
Afrika Seyahatnmesi Afrika Seyahatnmesi Afrika Seyahatnmesi Afrika Seyahatnmesi: Schweinfurth, Georges, (eviren: Ahmed). stanbul 1292(hicri) 1875(miladi) Basiret
Matbaas, 911, 1 Harita, 1 Plan BDK BDK BDK BDK. . . . [EHEC/
Afrika Seyahatnmesi Afrika Seyahatnmesi Afrika Seyahatnmesi Afrika Seyahatnmesi: aban Hami, stanbul 1341(rumi) 1925(miladi) Cumhuriyet Matbaas, 159, ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Aaolu Ahmed. "Almanya Seyahati ntibaatmdan: Alman Kadnl." Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu 8, no. 6 (03.08.1915): 2602-
2607. [cdmb/mk]
AH[MED] DJEVAD (Ed.): Yabanclara gre eski Trkler Yabanclara gre eski Trkler Yabanclara gre eski Trkler Yabanclara gre eski Trkler, stanbul, Bedir Yaynevi, 1969. 191 s. (12x19.5) [IV.SEY-
4]. [istk/istk]
Ahmed B. Fazlan B. Al-'Abbas B. Raid B. Hammad bn Fazlan. "bn Fadlan Seyahatnamesi." (ev.: Ltfi Doan).
Ankara niversitesi lhiyat Fakltesi Dergisi Ankara niversitesi lhiyat Fakltesi Dergisi Ankara niversitesi lhiyat Fakltesi Dergisi Ankara niversitesi lhiyat Fakltesi Dergisi 3, no. 1-2 (00.00.1954): 59-80. [tmb54/mk]
AHMED DJEVAD (=Ahmed Cevad Emre) : Les Turcs daprs les Les Turcs daprs les Les Turcs daprs les Les Turcs daprs les auteurs clbres auteurs clbres auteurs clbres auteurs clbres. Constantinople, Congrs
National, 1919. II+155+[2]s. (17x25). [IV.SEY-433] . [istk/istk]
Akaln, Muzaffer. "Bir Seyahatin Notlar XI-XV." ller ve Belediyeler ller ve Belediyeler ller ve Belediyeler ller ve Belediyeler Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 14-15, no. 165~169 (00.07.1959 ~
00.11.1959). [cdmb/mk]
Akaln, Muzaffer. "Bir Seyahatin Notlar. I-II." ller ve Belediyeler ller ve Belediyeler ller ve Belediyeler ller ve Belediyeler Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 13, no. 154 (00.08.1958): 314-316.
[cdmb/mk]
Akaln, Muzaffer. "Bir Seyahatin Notlar. I-II." ller ve Belediyeler ller ve Belediyeler ller ve Belediyeler ller ve Belediyeler Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 13, no. 155 (00.09.1958): 354-356.
[cdmb/mk]
Akda, mer. "Byk Taarruzdan nce Yusuf Kemal Beyin Padiahla Grmesi ve Avrupa Seyahati." Atatrk Atatrk Atatrk Atatrk
Aratrma Merkezi Aratrma Merkezi Aratrma Merkezi Aratrma Merkezi Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 14, no. 41, zel Say (00.07.1998): 487-512. [cdmb/mk]
Akdemir, Rza. "15. Asrda Yazlm nemli Bir Seyahatname." Milli Kltr Milli Kltr Milli Kltr Milli Kltr, no. 69 (00.02.1990): 56-62.
[cdmb/mk]
Akgn, Seil. "The Turksh Image in the Reports of the American Missionaries in Turkey. Amerikal
Misyonerlerin Raporlarnda Trk maj." Uluslararas Seyahatnamelerde Trk ve Bat maj Sempozyumu Uluslararas Seyahatnamelerde Trk ve Bat maj Sempozyumu Uluslararas Seyahatnamelerde Trk ve Bat maj Sempozyumu Uluslararas Seyahatnamelerde Trk ve Bat maj Sempozyumu, (.
Eskiehir, 28.10-1.11.85) (00.00.1987): 319-352. [cdmb/mk]
AKSOY, BLENT : Avrupal gezginlerin gzyle Osmanllarda musiki Avrupal gezginlerin gzyle Osmanllarda musiki Avrupal gezginlerin gzyle Osmanllarda musiki Avrupal gezginlerin gzyle Osmanllarda musiki. stanbul, Pan Yaynclk, 1994. 336 s.
(16.5x23.5) resim. [IV.SEY-496] . [istk/istk]
Aksut , Ali Kemal. "Sultan Aziz'in Avrupa Seyahati." Resimli Tarih Mecmuas Resimli Tarih Mecmuas Resimli Tarih Mecmuas Resimli Tarih Mecmuas, no. 4 , (00.04.1950): 125-127.
[cdmb/mk]
Aktepe, M. Mnir. "Abdlhamid'in Coblentz Seyahati Anlar ve II. Wilhelm'in stanbul Ziyareti." Belgelerle Trk Belgelerle Trk Belgelerle Trk Belgelerle Trk
Tarihi Dergisi Tarihi Dergisi Tarihi Dergisi Tarihi Dergisi , no. 6 (00.03.1968): 32-34. [cdmb/mk]
Akyz, Vecdi. "Endls'l Gezgin bn Cubeyr'in Seyahatnamesi'ne Gre Harran." Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum 19, no. 110
(00.02.1993): 51-54. [cdmb/mk]
lem lem lem lem- -- -i emsde Seyahat i emsde Seyahat i emsde Seyahat i emsde Seyahat: 286, TBTK; 2983 TBTK; 2983 TBTK; 2983 TBTK; 2983. . . . [EHEC/
Ali Kami. "Seyahatlerim "Ali Suad Beyin Eseri"." ctihad ctihad ctihad ctihad, no. 119 (22.10.1914): 351-353. [cdmb/mk]
Ali Suad. "stanbul Seyahat Memleketi midir?" stanbul Belediye Mecmuas stanbul Belediye Mecmuas stanbul Belediye Mecmuas stanbul Belediye Mecmuas, no. 34 (00.06.1927): 586-591.
[cdmb/mk]
Alman Don Kiot'u, Bir Baronun Seyahati Alman Don Kiot'u, Bir Baronun Seyahati Alman Don Kiot'u, Bir Baronun Seyahati Alman Don Kiot'u, Bir Baronun Seyahati: (eviren: Sleyman Tevfik [zzorluolu]). stanbul 1334(rumi)
1918(miladi) Kader Matbaas, 32, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 438 ZEGE; 438 ZEGE; 438 ZEGE; 438 - -- - TBTK; 4162 TBTK; 4162 TBTK; 4162 TBTK; 4162. .. . [EHEC/
Alphonse de Lamartinc ve stanbul yazlar Alphonse de Lamartinc ve stanbul yazlar Alphonse de Lamartinc ve stanbul yazlar Alphonse de Lamartinc ve stanbul yazlar. ev.: Nurullah Berk. stanbul, stanbul Kitapl, 1971.180 s.
(13.5x19.5) 11 plan. Eserin banda, elik Glersoy'un, Lamartine'in hayatna dair etd vardr. [IV.SEY-
129,130]. [istk/istk]
Alt Hafta Ni Alt Hafta Ni Alt Hafta Ni Alt Hafta Nil'de Seyahat l'de Seyahat l'de Seyahat l'de Seyahat: Ahmed hsan [Tokgz], stanbul 1312(hicri) 1895(miladi) lem Matbaas Ahmed hsan
ve reks, 54, resimli BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 530 ZEGE; 530 ZEGE; 530 ZEGE; 530 - -- - TBTK; 4221 TBTK; 4221 TBTK; 4221 TBTK; 4221. . . . [EHEC/
49
Amasya Seyahatnmesi Amasya Seyahatnmesi Amasya Seyahatnmesi Amasya Seyahatnmesi: k Cemal, stanbul 1926(miladi) Amed Matbaas, 16, ML ML ML ML - -- - ZEGE; 586 ZEGE; 586 ZEGE; 586 ZEGE; 586 - -- - TB TB TB TBTK; TK; TK; TK;
4989 4989 4989 4989. . . . [EHEC/
Amerika Sahra Amerika Sahra Amerika Sahra Amerika Sahra- -- -y Kebirinde Bir Seyahat y Kebirinde Bir Seyahat y Kebirinde Bir Seyahat y Kebirinde Bir Seyahat: (eviren: Mehmed Nezih). stanbul 1308(hicri) 1891(miladi) lem
Matbaas, 16, BDK BDK BDK BDK. . . . [EHEC/
Amerika Seyahatinden ikago ehri Amerika Seyahatinden ikago ehri Amerika Seyahatinden ikago ehri Amerika Seyahatinden ikago ehri: stanbul 1321(hicri) 1903(miladi) Matbaa-i Ahmed hsan, 37, ML ML ML ML - -- - TBTK; TBTK; TBTK; TBTK;
44 44 44 4401 01 01 01. . . . [EHEC/
Anadolu Tedkik Seyahati. Ziraat Vekleti Mecmuas, Ziraat Vekleti Mecmuas, Ziraat Vekleti Mecmuas, Ziraat Vekleti Mecmuas, no. 8 (00.01.1927): 2-40. [cdmb/mk]
Anadolu ve Rumeli'ye Bir Kk Seyahat yahud Her Yerde Terakki Anadolu ve Rumeli'ye Bir Kk Seyahat yahud Her Yerde Terakki Anadolu ve Rumeli'ye Bir Kk Seyahat yahud Her Yerde Terakki Anadolu ve Rumeli'ye Bir Kk Seyahat yahud Her Yerde Terakki: Halil Selim, stanbul 1308(hicri) 1891(miladi)
stepan Matbaas, Kitab Avadis, 36, ML ML ML ML - -- - ZE ZE ZE ZEGE; 801 GE; 801 GE; 801 GE; 801 - -- - TBTK; 12294 TBTK; 12294 TBTK; 12294 TBTK; 12294. . . . [EHEC/
Anadolu ve Suriye'de Seyahat Htralar Anadolu ve Suriye'de Seyahat Htralar Anadolu ve Suriye'de Seyahat Htralar Anadolu ve Suriye'de Seyahat Htralar: erafeddin Mamumi [Bilmen], Msr-Khire 1327(hicri) 1909(miladi)
312, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK. . . . [EHEC/
Andreasyan, Hrand D.. "Ermeni Seyyah Polonyal Simeon'un Seyahatnamesi <1608-1619>." Trkiyat Mecm Trkiyat Mecm Trkiyat Mecm Trkiyat Mecmuas uas uas uas
10 (00.00.1951 - 00.00.1953): 269-276. [cdmb/mk]
Angiliyaga Seyahat (1909'uncu Ylda) Angiliyaga Seyahat (1909'uncu Ylda) Angiliyaga Seyahat (1909'uncu Ylda) Angiliyaga Seyahat (1909'uncu Ylda): Sadri Maksudi [Arsal], Kazan 1914(miladi) Elektro-Tipografiya mid, 146,
ML ML ML ML - -- - TBTK; 4723 ( TBTK; 4723 ( TBTK; 4723 ( TBTK; 4723 (Milli Ktphane'deki nsha fotokopidir). [EHEC/
Antil Adalar'na Seyahat Antil Adalar'na Seyahat Antil Adalar'na Seyahat Antil Adalar'na Seyahat: Verne, Jules , (eviren: Ahmed hsan [Tokgz]). stanbul 1320(hicri) 1903(miladi)
Ahmed hsan ve reks Matbaas, 285, resimli. ZEGE; 866 ZEGE; 866 ZEGE; 866 ZEGE; 866. . . . [EHEC/
Antiquitates Asiaiicae. Christianam Aeram. Antecedentes; Ex primariis monumentis Graecis, Descriptae, lati Antiquitates Asiaiicae. Christianam Aeram. Antecedentes; Ex primariis monumentis Graecis, Descriptae, lati Antiquitates Asiaiicae. Christianam Aeram. Antecedentes; Ex primariis monumentis Graecis, Descriptae, lati Antiquitates Asiaiicae. Christianam Aeram. Antecedentes; Ex primariis monumentis Graecis, Descriptae, latine ne ne ne
versae, notisque, commentariis illustratae accedit monumentum latinum Ancyranum. versae, notisque, commentariis illustratae accedit monumentum latinum Ancyranum. versae, notisque, commentariis illustratae accedit monumentum latinum Ancyranum. versae, notisque, commentariis illustratae accedit monumentum latinum Ancyranum. Londini, Typis Guil.
Bowyer, MDCCXXVIII. [12]+207+8 s. (22x34.5) resim. Yazarn "Travels in Turkey and back to England" adl
kitabyla birlikte ciltlidir. [IV.SEY-110]. [istk/istk]
Arazi zerinde Yaplacak Tatbikatlar ve Seyahatlar Hakknda Talimt Arazi zerinde Yaplacak Tatbikatlar ve Seyahatlar Hakknda Talimt Arazi zerinde Yaplacak Tatbikatlar ve Seyahatlar Hakknda Talimt Arazi zerinde Yaplacak Tatbikatlar ve Seyahatlar Hakknda Talimt: stanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Matbaa-
i Askeriye, Erkn- Harbiye-i Ummiyye Birinci ube Numara: 809, 31, ML ML ML ML - -- - ZEGE; 908 ZEGE; 908 ZEGE; 908 ZEGE; 908 - -- - TBTK; 4628 TBTK; 4628 TBTK; 4628 TBTK; 4628. . . . [EHEC/
Arkan, Mustafa. "Fransa Seyahati. dari Rportaj." dare Dergisi dare Dergisi dare Dergisi dare Dergisi 30, no. 257-258 (00.03.1959 - 00.06.1959):
123-145. [cdmb/mk]
Arkan, Mustafa. "Fransa Seyahati. dari Rportaj." dare dare dare dare Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 31, no. 262 (00.01.1960 - 00.02.1960): 2-35.
[cdmb/mk]
Arkan, Mustafa. "Fransa Seyahati." d d d dare are are are Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 30, no. 257-258 (00.03.1959 - 00.06.1959): 122-145.
[cdmb/mk]
Arkan, Zeki. "stanbul ve Anadolu'ya Seyahat Gnl." Osmanl Aratrmalar Osmanl Aratrmalar Osmanl Aratrmalar Osmanl Aratrmalar 10 (00.00.1990): 224-226.
[cdmb/mk]
Arman, Mstafi - M. Aydn: "ok Mhim Bir Seyahat." Deniz Mecmuas Deniz Mecmuas Deniz Mecmuas Deniz Mecmuas, no. 432-433 (00.01.1961). [cdmb/mk]
Arkan , Baha. "Okul Hijyeni Tekilatn ncelemek zere Dnya Salk Tekilat Avrupa Blgesi Bakanl
[cdmb/mk]Tarafndan Danimarka ve Hollanda'da Tertip Edilmi Olan Grup Tetkik Seyahatinin Neticesi Hakknda
Rapor." Salk Dergisi Salk Dergisi Salk Dergisi Salk Dergisi 27, 28, no. 11-2 (00.11.1953 - 00.02.1954). [cdmb/mk]
Arkan, Seyfi Muallim. "Trkiye Cumhuriyeti Seyahatnamesi." Arkitekt Arkitekt Arkitekt Arkitekt 9, no. 7-8 (00.00.1939): 145-149.
[cdmb/mk]
ARMSTRONG, HAROLD : Turkey in travail Turkey in travail Turkey in travail Turkey in travail. London, John Lane The Bodley Head, 1925. XI+280 s. (13x19) 2 katl.
harita, 8 plan. [IV.SEY-467] . [istk/istk]
Around the world in 1000 pictures Around the world in 1000 pictures Around the world in 1000 pictures Around the world in 1000 pictures. Ed. by A.Milton Runyon and Vilma F.Bergane. New York, Doubleday and
Company, 1954. 448 s. (15x22) resim, renkli resim. [IV.SEY-468] . [istk/istk]
ARSLAN, NECLA : Gravr ve seyahatnamelerde stanbul (18. yzyl sonu ve 19. yzyl). Gravr ve seyahatnamelerde stanbul (18. yzyl sonu ve 19. yzyl). Gravr ve seyahatnamelerde stanbul (18. yzyl sonu ve 19. yzyl). Gravr ve seyahatnamelerde stanbul (18. yzyl sonu ve 19. yzyl). stanbul, stanbul
Bykehir Belediyesi Kltr leri Daire Bakanl, 1992. 272 s. (22.5x30) resim. stanbul Bykehir
Belediyesi Kltr leri Daire Bakanl Yay. No: 9. [IV.SEY-477] . [istk/istk]
Artuk , Cevriye - . Artuk. "Abdlaziz'in Londra Seyahati ve Hatrat Madalyas." Trkiyemiz Trkiyemiz Trkiyemiz Trkiyemiz 9, no. 27 (00. 02.
1979): 19-20, 46. [cdmb/mk]
50
Arzdan Kamere Seyahat Arzdan Kamere Seyahat Arzdan Kamere Seyahat Arzdan Kamere Seyahat: Verne, Jules, (eviren: Mazhar). stanbul 1309(hicri) 1892(miladi) Mekteb-i Sanayi
Matbaas, 222+2, ML ML ML ML - -- - ZEGE; 968 ZEGE; 968 ZEGE; 968 ZEGE; 968. . . . [EHEC/
ASUERO, PABLO MARTIN : Blasco Ibaez en Estambul Blasco Ibaez en Estambul Blasco Ibaez en Estambul Blasco Ibaez en Estambul. Letras de Deusto, vol. 27, n. 76 Julio-Septiembre
1997den ayrbask. [San Sebastian, Universidad Deusto, 1997]. 57-71 s. (15x22). [IV.SEY-504]. [istk/istk]
ASUERO, PABLO MARTIN : Espaa y la comunidad juda de Estambul a la luz de las descripciones de viajeros Espaa y la comunidad juda de Estambul a la luz de las descripciones de viajeros Espaa y la comunidad juda de Estambul a la luz de las descripciones de viajeros Espaa y la comunidad juda de Estambul a la luz de las descripciones de viajeros
espaoles (1784 espaoles (1784 espaoles (1784 espaoles (1784- -- - 1907). 1907). 1907). 1907). s. 299-313. (17x24). Madrid, Seferad, Ano 58:2, 1998den. Ayrlmtr.. [IV.SEY-505].
[istk/istk]
ASUERO, PABLO MARTIN : Estambul y los viajeros espaoles durante la cuestin de Oriente (1784 Estambul y los viajeros espaoles durante la cuestin de Oriente (1784 Estambul y los viajeros espaoles durante la cuestin de Oriente (1784 Estambul y los viajeros espaoles durante la cuestin de Oriente (1784- -- -1907). 1907). 1907). 1907). 118-
123 s. (21x30). Madrid, Nueva Revista, say 42, 1995ten. Fotokopidir. [IV.SEY-506] . [istk/istk]
ASUERO, PABLO MARTIN : La primera visin de Estambul de los v La primera visin de Estambul de los v La primera visin de Estambul de los v La primera visin de Estambul de los viajeros espaoles (1784 iajeros espaoles (1784 iajeros espaoles (1784 iajeros espaoles (1784- -- -1916). 1916). 1916). 1916). s. 111-123.
(21x29.5). El Bosque, 12, Marzo (1996)dan. Metnin fotokopisidir. [IV.SEY-508] . [istk/istk]
ASUERO, PABLO MARTIN : Los judos de Estambul en dos textos de viajeros espaoles 1790 Los judos de Estambul en dos textos de viajeros espaoles 1790 Los judos de Estambul en dos textos de viajeros espaoles 1790 Los judos de Estambul en dos textos de viajeros espaoles 1790- -- -1896 1896 1896 1896. 60-63 s.
Madrid, Raices Revista Judia de Cultura, 27, Verano 1996 da. Fotokopidir. [IV.SEY-507] . [istk/istk]
Asya Asya Asya Asya- -- -y arki'ye Seyahat y arki'ye Seyahat y arki'ye Seyahat y arki'ye Seyahat: Ahmed hsan [Tokgz], stanbul 1307(hicri) 1890(miladi) lem Matbaas Ahmed hsan
ve reks, 1+134, ML ML ML ML - -- - ZEGE; 1155 ZEGE; 1155 ZEGE; 1155 ZEGE; 1155. . . . [EHEC/
Atatrk'n Donanmay Tefti Kritii ve Seyahat Ettii Donanma Gemileri Hatra Defterlerine Yazd Yazlar.
Deniz Kuvvetleri Dergisi Deniz Kuvvetleri Dergisi Deniz Kuvvetleri Dergisi Deniz Kuvvetleri Dergisi 97, no. 514, zel Say (00.07.1981): 26-28. [cdmb/mk]
Atilhan, Cevat Rifat . "slam Dnyasnda Uyanan uur (Seyahat ntibalar) -1-." Seblrread Seblrread Seblrread Seblrread 3, no. 54
(00.08.1949): 60-61. [cdmb/mk]
Atilhan, Cevat Rifat . "slam Dnyasnda Uyanan uur (Seyahat ntibalar) -2-." Seblrread Seblrread Seblrread Seblrread 3, no. 55
(00.08.1949): 73-74. [cdmb/mk]
Atilhan, Cevat Rifat . "slam Dnyasnda Uyanan uur (Seyahat ntibalar) -3-." Seblrread Seblrread Seblrread Seblrread 3, no. 56
(00.08.1949): 94-96. [cdmb/mk]
Atilhan, Cevat Rifat . "slam Dnyasnda Uyanan uur (Seyahat ntibalar) -4-." Seblrread Seblrread Seblrread Seblrread 3, no. 58
(00.09.1949): 119-120. [cdmb/mk]
Atilhan, Cevat Rifat . "Trk ehitlerinin Mezarlar stne Kurulan srail'e Seyahat." Seblrread Seblrread Seblrread Seblrread 3, no. 59
(00.09.1949): 142. [cdmb/mk]
Atribui Atribui Atribui Atribuido a Cristobal de Villalon do a Cristobal de Villalon do a Cristobal de Villalon do a Cristobal de Villalon. Eser, genellikle, Cristobal de Villalon'a mal edilir. [IV.SEY-152]. [istk/istk]
AUCHER-ELOY : Relations de voyages en Orient de 1830 1838 Relations de voyages en Orient de 1830 1838 Relations de voyages en Orient de 1830 1838 Relations de voyages en Orient de 1830 1838. 2 vols. Rev. et annotes par M. le comte
Jaubert. Paris, Librairie Encyclopdique de Roret, 1843. (14x21). Vol. 1: XXXI+364 s. / Vol. 2: [4]+365-775+[2]
s. 1 katl s. [IV.SEY-464-465] . [istk/istk]
AUDOUARD, OLYMPE : L'Orient et ses peuplades L'Orient et ses peuplades L'Orient et ses peuplades L'Orient et ses peuplades. Paris, E.Dentu, 1867.496+4 s. (12x18). [IV.SEY-349].
[istk/istk]
AUGE, LUCIEN : Les tombeaux Les tombeaux Les tombeaux Les tombeaux. Ulus. par Sydney Barclay. Paris, Librairie Hachette, 1879.II+302 s. (11.5x18)
resim. "Bibliotheque des Merveilles". [IV.SEY-58]. [istk/istk]
AULDJO, JOHN : Journal of a visit to Constantinople, and some of the Greek islands, in the spring and summer Journal of a visit to Constantinople, and some of the Greek islands, in the spring and summer Journal of a visit to Constantinople, and some of the Greek islands, in the spring and summer Journal of a visit to Constantinople, and some of the Greek islands, in the spring and summer
of 1833. of 1833. of 1833. of 1833. London, Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman, 1835. XII+259 s. (14x22) 7 plan.
[IV.SEY-290]. [istk/istk]
AURENCHE, HENRI: La mort de Stamboul La mort de Stamboul La mort de Stamboul La mort de Stamboul. Paris, J.Peyronnet, 1930. 354 s. (14.5x19.5) 10 plan. [IV.SEY-19].
[istk/istk]
Avrupa gneinin doduu Avrupa gneinin doduu Avrupa gneinin doduu Avrupa gneinin doduu yere yolculuk. stanbul ve Anadoluda batl gezginler yere yolculuk. stanbul ve Anadoluda batl gezginler yere yolculuk. stanbul ve Anadoluda batl gezginler yere yolculuk. stanbul ve Anadoluda batl gezginler. Haz.: Enis Batur. stanbul,
Turkcell, 2001. 231 s. (22x30) resim, renkli resim. [IV.SEY-479] . [istk/istk]
Avrupa'da Trkiye Cumhuriyeti Tayyare Heyeti Seyahat Ceridesi Avrupa'da Trkiye Cumhuriyeti Tayyare Heyeti Seyahat Ceridesi Avrupa'da Trkiye Cumhuriyeti Tayyare Heyeti Seyahat Ceridesi Avrupa'da Trkiye Cumhuriyeti Tayyare Heyeti Seyahat Ceridesi: stanbul 1340(rumi) 1924(miladi) Matbaa-i
Osmaniye , Trkiye Cumhuriyeti Erkn- Harbiyye-i Ummiyye Riyaseti Neriyat Mdiriyeti, 89, ML ML ML ML - -- - TBTK; TBTK; TBTK; TBTK;
5278 5278 5278 5278. . . . [EHEC/
Avustralya Vahileri ve Kaptan Istal'n Seyahati Avustralya Vahileri ve Kaptan Istal'n Seyahati Avustralya Vahileri ve Kaptan Istal'n Seyahati Avustralya Vahileri ve Kaptan Istal'n Seyahati: Salgari , (eviren: Ali Neet). stanbul 1323(hicri) 1905(miladi)
Mihran Matbaas, 218, ZEGE; 1333 ZEGE; 1333 ZEGE; 1333 ZEGE; 1333. . . . [EHEC/
51
Avusturya Avusturya Avusturya Avusturya - -- - Macaristan'a cra Edilecek Seyahat in Pete ve Viyana'ya Gnderilen Takrib Programdr Macaristan'a cra Edilecek Seyahat in Pete ve Viyana'ya Gnderilen Takrib Programdr Macaristan'a cra Edilecek Seyahat in Pete ve Viyana'ya Gnderilen Takrib Programdr Macaristan'a cra Edilecek Seyahat in Pete ve Viyana'ya Gnderilen Takrib Programdr: stanbul
1909(miladi) 10, ZEGE; 1338 ZEGE; 1338 ZEGE; 1338 ZEGE; 1338 - -- - TBTK; 5288 TBTK; 5288 TBTK; 5288 TBTK; 5288. . . . [EHEC/
Ayberk, Nuri F. "Msr'a Ksa Bir Seyahat." Gz Klinii Gz Klinii Gz Klinii Gz Klinii 7, no. 2 (00.03.1949 - 00.04.1949): 27-30. [cdmb/mk]
Ayberk, Nuri F. "Muhtelif Avrupa Gz Kliniklerinde Bir Tetkik Seyahati." Gz Klinii Gz Klinii Gz Klinii Gz Klinii 8, no. 6 (00.11.1950 -
00.12.1950): 181-187. [cdmb/mk]
Aydn , Ali Arslan. "slmn Seyahata Verdii nem." Diyanet leri Ba Diyanet leri Ba Diyanet leri Ba Diyanet leri Bakanl Dergisi kanl Dergisi kanl Dergisi kanl Dergisi 5, no. 8 (00.08.1966):
201-203. [cdmb/mk]
Aydn Vilyet Aydn Vilyet Aydn Vilyet Aydn Vilyet- -- -i Celilesi Dahilinde Bir Ka Gn Seyahat i Celilesi Dahilinde Bir Ka Gn Seyahat i Celilesi Dahilinde Bir Ka Gn Seyahat i Celilesi Dahilinde Bir Ka Gn Seyahat: Midillili Mehmed Hayreddin, stanbul 1314(hicri)
1896(miladi) Malmat Matbaas, 28, resimli. ZEGE; 1360 ZEGE; 1360 ZEGE; 1360 ZEGE; 1360. . . . [EHEC/
Ayhan, Yusuf. "Temsil Kolumuz Nide ve Konya Seyahati." Grler Grler Grler Grler, no. 27 (00.04.1940): 32-38. [cdmb/mk]
Ayhangil, Hseyin. "Rapor (Amerika Birleik Devletlerinde Tetkik Seyahatim)." Ziraat Dnyas Ziraat Dnyas Ziraat Dnyas Ziraat Dnyas 9, no. 103-104
(00.08.1958 - 00.09.1958): 38-48. [cdmb/mk]
Ayn. Cim. "Konya - Ankara - Eskiehir Seyahat ntibalar." ctihad ctihad ctihad ctihad, no. 176 (15.03.1925): 3538-3539.
[cdmb/mk]
Ayn. Cim. "Seyahat ntibalar." ctihad ctihad ctihad ctihad, no. 183 (01.07.1925): 3643-3644. [cdmb/mk]
Aytaman, Nejat. "Ticaret Hayatnda Seyahatin nemi." ktisadi Yry ktisadi Yry ktisadi Yry ktisadi Yry 9, no. 92 (15.10.1943): 4. [cdmb/mk]
Aytr, nal. "Houyhnhnm'lar lkesine Seyahat." Bat Dil ve Edebiyatlar Aratrmalar Bat Dil ve Edebiyatlar Aratrmalar Bat Dil ve Edebiyatlar Aratrmalar Bat Dil ve Edebiyatlar Aratrmalar Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 2, no. 1
(00.00.1969): 63-68. [cdmb/mk]
Badat Badat Badat Badat - -- - miye Seyahati Mnasebeti ile Lyha miye Seyahati Mnasebeti ile Lyha miye Seyahati Mnasebeti ile Lyha miye Seyahati Mnasebeti ile Lyha: Ahmed Fehmi, Badat 1330(rumi) 1914(miladi) Denkur
Matbaas, 72, ZEGE; 1479 ZEGE; 1479 ZEGE; 1479 ZEGE; 1479 - -- - TBTK; 1343 TBTK; 1343 TBTK; 1343 TBTK; 1343. . . . [EHEC/
Badat'dan Haleb'e Arabistan Seyahati Badat'dan Haleb'e Arabistan Seyahati Badat'dan Haleb'e Arabistan Seyahati Badat'dan Haleb'e Arabistan Seyahati : Rousscau, Jean Baptist Louis Jacque , (eviren: Mehmed Suad). Kahire
1321(hicri) 1904(miladi) Trk Matbaas, 137, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 1508 ZEGE; 1508 ZEGE; 1508 ZEGE; 1508. . . . [EHEC/
Bahr Bahr Bahr Bahr- -- -i Muhit i Muhit i Muhit i Muhit- -- -i Kebir'de Seyahat i Kebir'de Seyahat i Kebir'de Seyahat i Kebir'de Seyahat: (eviren: A. L.). Kazan 1909(miladi) N. M. ijuvi Hurfat ve Ta Matbaas , Ner
Eden: (Kazan) Maarif Ktbhanesi, 32, ZEGE; 24085 ZEGE; 24085 ZEGE; 24085 ZEGE; 24085. . . . [EHEC/
BAILLIE, MRS.: A sail to Smyrna or, an Englishwoman's journal A sail to Smyrna or, an Englishwoman's journal A sail to Smyrna or, an Englishwoman's journal A sail to Smyrna or, an Englishwoman's journal. London, Longmans, Green, 1873. 253 s.
(12x18.5) 6 plans. [IV.SEY-IO]. [istk/istk]
BAKER, JAMES: Trken in Europa. Einleitung: "Die oncntalischc Frage als KullurfragE" von Hermann Vambery und Trken in Europa. Einleitung: "Die oncntalischc Frage als KullurfragE" von Hermann Vambery und Trken in Europa. Einleitung: "Die oncntalischc Frage als KullurfragE" von Hermann Vambery und Trken in Europa. Einleitung: "Die oncntalischc Frage als KullurfragE" von Hermann Vambery und
mit historich, ethnographischcn Anmcrkungen von Carl Emil Franzos mit historich, ethnographischcn Anmcrkungen von Carl Emil Franzos mit historich, ethnographischcn Anmcrkungen von Carl Emil Franzos mit historich, ethnographischcn Anmcrkungen von Carl Emil Franzos. Stuttgart, Verlag von Levy und Mller,
1878. 394 s. (14.5x22), [IV.SEY-57]. [istk/istk]
Balkan'a Seyahat Balkan'a Seyahat Balkan'a Seyahat Balkan'a Seyahat: Yahya Kemal [Beyatl], Rahva 1339(rumi) 1923(miladi) Ahali Matbaas, 29, ZEGE; 1644 ZEGE; 1644 ZEGE; 1644 ZEGE; 1644 - -- -
TBTK; 6076 TBTK; 6076 TBTK; 6076 TBTK; 6076. . . . [EHEC/
Balonda Seyahat. Altnc Seyahat Balonda Seyahat. Altnc Seyahat Balonda Seyahat. Altnc Seyahat Balonda Seyahat. Altnc Seyahat: Flammarion, Camille, (eviren: Mehmed Rdi). stanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaas, 24, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; ZEGE; ZEGE; ZEGE; 1658 1658 1658 1658 - -- - TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977. . . . [EHEC/
Balonda Seyahat. Beinci Seyahat Balonda Seyahat. Beinci Seyahat Balonda Seyahat. Beinci Seyahat Balonda Seyahat. Beinci Seyahat: Flammarion, Camille, (eviren: Mehmed Rdi). stanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaas, 15, ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 - -- - TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977. . . . [EHEC/
Balonda Seyahat. Birinci Seyahat Balonda Seyahat. Birinci Seyahat Balonda Seyahat. Birinci Seyahat Balonda Seyahat. Birinci Seyahat: Flammarion, Camille, (eviren: Mehmed Rdi). stanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaas, 23, ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 - -- - TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977. . . . [EHEC/
Balonda Seyahat. Dokuzuncu Seyahat Balonda Seyahat. Dokuzuncu Seyahat Balonda Seyahat. Dokuzuncu Seyahat Balonda Seyahat. Dokuzuncu Seyahat: Flammarion, Camille, (eviren: Mehmed Rdi). stanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaas, 15, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEG ZEG ZEG ZEGE; 1658 E; 1658 E; 1658 E; 1658 - -- - TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977. . . . [EHEC/
Balonda Seyahat. Drdnc Seyahat Balonda Seyahat. Drdnc Seyahat Balonda Seyahat. Drdnc Seyahat Balonda Seyahat. Drdnc Seyahat: Flammarion, Camille, (eviren: Mehmed Rdi). stanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaas, 14, ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 - -- - TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977. . . . [EHEC/
Balonda Seyahat. kinci Seyahat Balonda Seyahat. kinci Seyahat Balonda Seyahat. kinci Seyahat Balonda Seyahat. kinci Seyahat: Flammarion, Camille, (eviren: Mehmed Rdi). stanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaas, 16, ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 - -- - TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977. . . . [EHEC/
Balonda Seyahat. Onbirinci Seyahat Balonda Seyahat. Onbirinci Seyahat Balonda Seyahat. Onbirinci Seyahat Balonda Seyahat. Onbirinci Seyahat: Flammarion, Camille, (eviren: Mehmed Rdi). stanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaas, 15, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 - -- - TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977. . . . [EHEC/
52
Balonda Seyahat. Onikinci Seyahat Balonda Seyahat. Onikinci Seyahat Balonda Seyahat. Onikinci Seyahat Balonda Seyahat. Onikinci Seyahat: Flammarion, Camille, (eviren: Mehmed Rdi). stanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaas, 16, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 - -- - TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977. . . . [EHEC/
Balonda Seyahat. Onuncu Seyahat Balonda Seyahat. Onuncu Seyahat Balonda Seyahat. Onuncu Seyahat Balonda Seyahat. Onuncu Seyahat: Flammarion, Camille, (eviren: Mehmed Rdi). stanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaas, 14, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 - -- - TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977. . . . [EHEC/
Balonda Seyahat. Sekizinci Seyahat Balonda Seyahat. Sekizinci Seyahat Balonda Seyahat. Sekizinci Seyahat Balonda Seyahat. Sekizinci Seyahat: Flammarion, Camille, (eviren: Mehmed Rdi). stanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaas, 29, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 - -- - TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977. . . . [EHEC/
Balonda Seyahat. nc Seyahat Balonda Seyahat. nc Seyahat Balonda Seyahat. nc Seyahat Balonda Seyahat. nc Seyahat: Flammarion, Camille, (eviren: Mehmed Rdi). stanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaas, 15, ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 - -- - TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977. . . . [EHEC/
Balonda Seyahat. Yedinci Seyahat Balonda Seyahat. Yedinci Seyahat Balonda Seyahat. Yedinci Seyahat Balonda Seyahat. Yedinci Seyahat: Flammarion, Camille, (eviren: Mehmed Rdi). stanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaas, 16, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 ZEGE; 1658 - -- - TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977. . . . [EHEC/
Bars, Hayri. "Deniz Kuvvetleri Komutan Kormairal Sadk Altnc'nn Yunanistan Seyahati." Deniz Mecmuas, Deniz Mecmuas, Deniz Mecmuas, Deniz Mecmuas, no.
402 (00.01.1953). [cdmb/mk]
BARSLEY, MICHAEL : Orient Express. The story of the world's most fabulous train Orient Express. The story of the world's most fabulous train Orient Express. The story of the world's most fabulous train Orient Express. The story of the world's most fabulous train. London, Macdonald, 1966.
20444 s. (14.5x22.5) 12 plan, resim. [IV.SEY-395J. [istk/istk]
Batislam, H. Dilek. "Musavver Hindistan Seyahatnamesi." Toplumsal Tar Toplumsal Tar Toplumsal Tar Toplumsal Tarih ih ih ih, no. 48, (00.12.1997): 62-64.
[cdmb/mk]
Batum Seyahat Batum Seyahat Batum Seyahat Batum Seyahat: Hseyin Nadir, stanbul 1927(miladi) Orhaniye Matbaas, 23, ZEGE; 1724 ZEGE; 1724 ZEGE; 1724 ZEGE; 1724 - -- - TBTK; 14167 TBTK; 14167 TBTK; 14167 TBTK; 14167. . . .
[EHEC/
Batum Seyahati Batum Seyahati Batum Seyahati Batum Seyahati: Hseyin Nadir, stanbul 1342(hicri) 1339(rumi) 1923(miladi) Kader Matbaas, 23, NA NA NA NA. . . . [EHEC/
Baulden, Sdyney. "hracat Gelitirmek Maksadiyle Yaplan Seyahatlerin Plnlanmas." Ankara Ticaret Odas ." Ankara Ticaret Odas ." Ankara Ticaret Odas ." Ankara Ticaret Odas
Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 6, no. 65 (00.12.1969): 12-216. [cdmb/mk]
Baver. "Anadolu Tedkik Seyahati." Ziraat Vekleti Mecmuas Ziraat Vekleti Mecmuas Ziraat Vekleti Mecmuas Ziraat Vekleti Mecmuas, no. 8 (00.01.1927): 178-185. [cdmb/mk]
Bayer, Muhsin Zekai. "Dzce Orman Tekniker Okulunun Suriye Seyahati Hakknda Rapor." Tarm Bakanl Tarm Bakanl Tarm Bakanl Tarm Bakanl
Orman Genel Mdrl Teknik Haber Blteni Orman Genel Mdrl Teknik Haber Blteni Orman Genel Mdrl Teknik Haber Blteni Orman Genel Mdrl Teknik Haber Blteni 2, no. 7 (00.09.1963): 71-80. [cdmb/mk]
Baylav, Nait. "Dou Karadeniz Blgesinde Bir Botanik Seyahati." Far Far Far Farmakolo makolo makolo makolo 18, no. 9 (00.09.1948): 272-275.
[cdmb/mk]
BEAUREGARD, F.DE: Aux rives du Bosphorc. Dessins la plume par O'netty Aux rives du Bosphorc. Dessins la plume par O'netty Aux rives du Bosphorc. Dessins la plume par O'netty Aux rives du Bosphorc. Dessins la plume par O'netty. Lyon, Emmanuel Vitte, 1896.
VII+324 s. (15x22.5). [IV.SEY-409]. [istk/istk]
BEAV, MESSIRE HENRY DE : Relation jovrnaliere dv voyage Relation jovrnaliere dv voyage Relation jovrnaliere dv voyage Relation jovrnaliere dv voyage dv Levant dv Levant dv Levant dv Levant. Tovl, Imp. Franois dv Bois, 1608.
[14]+247 s. (10.5x15.5) 1 plans. [IV.SEY-303). [istk/istk]
BENJAMIN OF TUDELA : The itinerary of Benjamin of Tudela The itinerary of Benjamin of Tudela The itinerary of Benjamin of Tudela The itinerary of Benjamin of Tudela. Tr. by Masaot shel Rabi Binyamin. Introductions by
Michael A. Signer in 1983, Marcus Nathan Adler in 1907, A. Asher in 1840. Malibu (California), Joseph Simon-
Pangloss Press, 1987. 169 s. (16x23) harita. [IV.SEY-426] . [istk/istk]
Benliolu. "Mektep Gemisi Seyahatleri ve Faydalar." Deniz Mecmuas Deniz Mecmuas Deniz Mecmuas Deniz Mecmuas, no. 349 (00.07.1938): 76-89. [cdmb/mk]
BERCHET, JEAN-CLAUDE (Ed.): Le voyage en Orient. Anthologie des voyageurs franais dans le Levant au XIXe Le voyage en Orient. Anthologie des voyageurs franais dans le Levant au XIXe Le voyage en Orient. Anthologie des voyageurs franais dans le Levant au XIXe Le voyage en Orient. Anthologie des voyageurs franais dans le Levant au XIXe
siecle. siecle. siecle. siecle. Paris, Robert Laffont, 1985.1108 s. (13x20) resim. [IV.SEY-193]. [istk/istk]
Berkir. "Anadolu'daki Tedkik Seyahati." Ziraat Vekleti Mecmuas Ziraat Vekleti Mecmuas Ziraat Vekleti Mecmuas Ziraat Vekleti Mecmuas, no. 8 (00.01.1927): 186-200. [cdmb/mk]
BERTON, LABBE CHARLES : Quatre annes en Orient et en Italie ou Constantinople, Jrusalem et Rome en 1848, Quatre annes en Orient et en Italie ou Constantinople, Jrusalem et Rome en 1848, Quatre annes en Orient et en Italie ou Constantinople, Jrusalem et Rome en 1848, Quatre annes en Orient et en Italie ou Constantinople, Jrusalem et Rome en 1848,
1849, 1850, 1851 1849, 1850, 1851 1849, 1850, 1851 1849, 1850, 1851. Paris, Louis Vivs, 1854. 472 s. (13.5x22.5). [IV.SEY-485] . [istk/istk]
Be Hafta Balon ile Seyahat Be Hafta Balon ile Seyahat Be Hafta Balon ile Seyahat Be Hafta Balon ile Seyahat: Verne, Jules , (eviren: Mehmed Emin). stanbul 1305(hicri) 1888(miladi) Matbaa-i
Osmaniye, 351, resimli. BDK BDK BDK BDK - -- - ML ML ML ML - -- - ZEGE; 1887 ZEGE; 1887 ZEGE; 1887 ZEGE; 1887. . . . [EHEC/
BEYDLL, KEMAL : Stephan Gerlachn ruznamesinde stanbul : Stephan Gerlachn ruznamesinde stanbul : Stephan Gerlachn ruznamesinde stanbul : Stephan Gerlachn ruznamesinde stanbul. stanbul, 1989. 83-105 s. (16x23.5) resim.
Tarih Boyunca stanbul Semineri, 29 Mays 1 Haziran 1988 bildirilerinden ayrlmtr. [IV.SEY-502] .
[istk/istk]
BIBESCO, PRINCESSE G.-V.: Les hu Les hu Les hu Les huit paradis. Perse, Asie Mineurc, Conslantinople it paradis. Perse, Asie Mineurc, Conslantinople it paradis. Perse, Asie Mineurc, Conslantinople it paradis. Perse, Asie Mineurc, Conslantinople. 3e ed. revue. Paris, Librairie
Hachette, 1911. 334 s. (11.5x18.5). [IV.SEY-35]. [istk/istk]
53
BIERBAUM, OTTO JULIUS : Die Yankeedoodle Die Yankeedoodle Die Yankeedoodle Die Yankeedoodle-Fahrt Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Heinz Weise.
Leipzig, Edition Leipzig, 1984. 224 s. (12.5x21) resim. [IV.SEY-323]. [istk/istk]
Bige, Yavuz. "Bekir Sami Bey'in Haziran 1921 Avrupa Seyahatine likin Fransz ve ngiliz Belgeleri." XII. Trk XII. Trk XII. Trk XII. Trk
Tarih Kongresi Tarih Kongresi Tarih Kongresi Tarih Kongresi, (12-16 Eyll 1994) (00.00.1999): 1323-1348. [cdmb/mk]
Bilici, Sema. "19. Yzyla Ait Baz Seyahatnamelerde Mersin ile lgili Gzlemler." Mersin Milli Kltr ve Eitim Mersin Milli Kltr ve Eitim Mersin Milli Kltr ve Eitim Mersin Milli Kltr ve Eitim
Sempozyumu Sempozyumu Sempozyumu Sempozyumu, (II., Mersin, 02.12.1988-04.12.1988) (00.00.1989): 37-43. [cdmb/mk]
Bin Sekiz Yz Elli ki Sene Bin Sekiz Yz Elli ki Sene Bin Sekiz Yz Elli ki Sene Bin Sekiz Yz Elli ki Sene- -- -i Miladiyesinde Medine i Miladiyesinde Medine i Miladiyesinde Medine i Miladiyesinde Medine- -- -i Msr i Msr i Msr i Msr- -- - Kahire'de Get Gzar Kahire'de Get Gzar Kahire'de Get Gzar Kahire'de Get Gzar- -- - Seyahat Etmekde Bulunan Seyahat Etmekde Bulunan Seyahat Etmekde Bulunan Seyahat Etmekde Bulunan
Fransa Devlet Fransa Devlet Fransa Devlet Fransa Devlet- -- -i Fahimesinin Ordu i Fahimesinin Ordu i Fahimesinin Ordu i Fahimesinin Ordu- -- -y yy yu arksi Ba Tercman Msy Bilin Cenablarnn Sene u arksi Ba Tercman Msy Bilin Cenablarnn Sene u arksi Ba Tercman Msy Bilin Cenablarnn Sene u arksi Ba Tercman Msy Bilin Cenablarnn Sene- -- -i Merkme Mah i Merkme Mah i Merkme Mah i Merkme Mah- -- -
Mart On Bei Tarihiyle ehr Mart On Bei Tarihiyle ehr Mart On Bei Tarihiyle ehr Mart On Bei Tarihiyle ehr- -- -i ehir i ehir i ehir i ehir- -- -i Paris'de Enstit Unvanyla Marf Ulem Meclisi Azsndan Msy Dino i Paris'de Enstit Unvanyla Marf Ulem Meclisi Azsndan Msy Dino i Paris'de Enstit Unvanyla Marf Ulem Meclisi Azsndan Msy Dino i Paris'de Enstit Unvanyla Marf Ulem Meclisi Azsndan Msy Dino
Cenablarna Yazm Olduu Fahr'l Cenablarna Yazm Olduu Fahr'l Cenablarna Yazm Olduu Fahr'l Cenablarna Yazm Olduu Fahr'l- -- -kinat Aleyh kinat Aleyh kinat Aleyh kinat Aleyh- -- -i Efdal's i Efdal's i Efdal's i Efdal's- -- -salt Efendimiz Hazre salt Efendimiz Hazre salt Efendimiz Hazre salt Efendimiz Hazretlerine Mteallik Bir Kta tlerine Mteallik Bir Kta tlerine Mteallik Bir Kta tlerine Mteallik Bir Kta
Nmeye Dair Mektubun Tercmesidir Nmeye Dair Mektubun Tercmesidir Nmeye Dair Mektubun Tercmesidir Nmeye Dair Mektubun Tercmesidir: 28, ZEGE; 2117 ( ZEGE; 2117 ( ZEGE; 2117 ( ZEGE; 2117 (Trke nme-i Peygamberi risalesine de bak). [EHEC/
Bir algcnn Seyahati Bir algcnn Seyahati Bir algcnn Seyahati Bir algcnn Seyahati: von Eichendorff, Joseph Freiherr, (eviren: Mehmed Tevfik). stanbul 1337(rumi)
1921(miladi) Orhaniye Matbaas, (1. Ksm), 570, ZEGE; 2255 ZEGE; 2255 ZEGE; 2255 ZEGE; 2255 - -- - TBTK; 6464 TBTK; 6464 TBTK; 6464 TBTK; 6464. . . . [EHEC/
Bir algcnn Seyahati Bir algcnn Seyahati Bir algcnn Seyahati Bir algcnn Seyahati: von Eichendorff, Joseph Freiherr, (eviren: Mehmed Tevfik). stanbul 1337(rumi)
1921(miladi) Orhaniye Matbaas, (2. Ksm), 572-809, ZEGE; 2255 ZEGE; 2255 ZEGE; 2255 ZEGE; 2255 - -- - TBTK; 6464 TBTK; 6464 TBTK; 6464 TBTK; 6464. . . . [EHEC/
Bir Bir Bir Bir algcnn Seyahati algcnn Seyahati algcnn Seyahati algcnn Seyahati: von Eichendorff, Joseph Freiherr, (eviren: Mehmed Tevfik). stanbul 1926(miladi)
Marifet Matbaas, 830, resimli. BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 2255 ZEGE; 2255 ZEGE; 2255 ZEGE; 2255 - -- - TBTK; 6465; 9569 TBTK; 6465; 9569 TBTK; 6465; 9569 TBTK; 6465; 9569. . . . [EHEC/
Bir Edebi Seyahat. Ufuklar Ufuklar Ufuklar Ufuklar 1, no. 2 (00.03.1952): 55-60. [cdmb/mk]
Bir K Bir K Bir K Bir Kk Seyahatnme k Seyahatnme k Seyahatnme k Seyahatnme: Bernardin de Saint Pierre, Jacques Henri, (eviren: Zeyneb Snbl). stanbul 1322(hicri)
1904(miladi) Nian Berberyan Matbaas, 94, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 2355 ZEGE; 2355 ZEGE; 2355 ZEGE; 2355 - -- - TBTK; 6014 TBTK; 6014 TBTK; 6014 TBTK; 6014. . . . [EHEC/
Bir Sahte Derviin Asya Bir Sahte Derviin Asya Bir Sahte Derviin Asya Bir Sahte Derviin Asya- -- -y Vustada Seyahati y Vustada Seyahati y Vustada Seyahati y Vustada Seyahati: Vambery, A. , (eviren: A. H. Abdurrahman Samipaazde
Abdlhalim). stanbul 1295(hicri) 1878(miladi) Vakit Matbaas, 192, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 2391 ZEGE; 2391 ZEGE; 2391 ZEGE; 2391 . . . . [EHEC/
Bir Seyahat Jurnal Bir Seyahat Jurnal Bir Seyahat Jurnal Bir Seyahat Jurnal: Jerome , (eviren: Mustafa Kemal). stanbul 1325(rumi) 1909(miladi) Matbaa-i Bahriye, 87,
BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 2402 ZEGE; 2402 ZEGE; 2402 ZEGE; 2402. . . . [EHEC/
Bir Seyahat Jurnal Bir Seyahat Jurnal Bir Seyahat Jurnal Bir Seyahat Jurnal: Jerome , (eviren: Mustafa Kemal). stanbul 1325(rumi) 1909(miladi) Matbaa-i Bahriye, 87,
ZEGE; 2402 ZEGE; 2402 ZEGE; 2402 ZEGE; 2402. . . . [EHEC/
Birinci Kolordu Birinci Kolordu Birinci Kolordu Birinci Kolordu- -- -yu Hmayun Erkn yu Hmayun Erkn yu Hmayun Erkn yu Hmayun Erkn- -- - Harbiye Riyaseti Tarafndan dare Edilen 1330 Senesi Erkn Harbiye Riyaseti Tarafndan dare Edilen 1330 Senesi Erkn Harbiye Riyaseti Tarafndan dare Edilen 1330 Senesi Erkn Harbiye Riyaseti Tarafndan dare Edilen 1330 Senesi Erkn- -- - Harbiye Harbiye Harbiye Harbiye
Seyahati Seyahati Seyahati Seyahati: stanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Matbaa-i Askeriye, 145, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 2446 ZEGE; 2446 ZEGE; 2446 ZEGE; 2446 - -- - TBTK; 6582 TBTK; 6582 TBTK; 6582 TBTK; 6582. . . . [EHEC/
Birol, Necmi. "kinci Dnya Savanda Trk Bahriyesinden Bir Grupun ngiltere'ye Gidiine Dair Seyahat Notlar."
Deniz Mecmuas Deniz Mecmuas Deniz Mecmuas Deniz Mecmuas, no. 408 (00.01.1954). [cdmb/mk]
BLANC, HENRI: Journal de mon voyage a Constantinople (Du 24 Avril au 5 Juillet 1854). Journal de mon voyage a Constantinople (Du 24 Avril au 5 Juillet 1854). Journal de mon voyage a Constantinople (Du 24 Avril au 5 Juillet 1854). Journal de mon voyage a Constantinople (Du 24 Avril au 5 Juillet 1854). Marseille, Impr. et Lith.
Marius Olive, 1880. 109 s. (14x21.5)3 plan. [IV.SEY-335]. [istk/istk]
BLANQUI, M.: Voyage en Bulgarie pendant l'annee 1841 Voyage en Bulgarie pendant l'annee 1841 Voyage en Bulgarie pendant l'annee 1841 Voyage en Bulgarie pendant l'annee 1841. Paris, W.Coquebcrl, 1843.414 s. (11x17). [IV.SEY-361].
[istk/istk]
BLOWTTZ, M. DE : Une course Constantinople Une course Constantinople Une course Constantinople Une course Constantinople. Paris, Librairie Plon, 1884. 368 s. (11.5x18). [IV.SEY-306,307].
[istk/istk]
BLUME, DOROTHEA : Geheimnisvolles Morgenland Geheimnisvolles Morgenland Geheimnisvolles Morgenland Geheimnisvolles Morgenland: Tagebuch einer Trkei-Reise. Berlin, Frieling, 1998. 95 s.
(12x19). [IV.SEY-454] . [istk/istk]
Bombay ehri Hindistan Seyahatinden Bombay ehri Hindistan Seyahatinden Bombay ehri Hindistan Seyahatinden Bombay ehri Hindistan Seyahatinden: stanbul 1321(hicri) 1903(miladi) Matbaa-i Ahmed hsan, 24, ZEGE; ZEGE; ZEGE; ZEGE;
2513 2513 2513 2513 - -- - TBTK; 6678 TBTK; 6678 TBTK; 6678 TBTK; 6678. . . . [EHEC/
BORDEAUX, HENRY : Voyageurs d'Orient Voyageurs d'Orient Voyageurs d'Orient Voyageurs d'Orient. 2 vol. Paris, Librairie Plon, 1926. (12x19). Vol. 1: Des pclerins aux
mdharistes dc Palmyre. 294 s. / Vol. 2: Lamartine, Michaud, Bancs. 258 s. [IV.SEY-138-139]. [istk/istk]
BORE, EUGENE : Correspondance et memoires d'un voyageur en Orient. Correspondance et memoires d'un voyageur en Orient. Correspondance et memoires d'un voyageur en Orient. Correspondance et memoires d'un voyageur en Orient. 2 vol. Paris, Olivier-Fulgence, 1840.
(14x22). Vol. 1: VIII+425 s. 1 katl. harita. / Vol. 2: 498 s. [IV.SEY-41; 368-369]. [istk/istk]
BOROTRA, HENRY : Lettres orientales. La Turquie et panic dc la Grece Lettres orientales. La Turquie et panic dc la Grece Lettres orientales. La Turquie et panic dc la Grece Lettres orientales. La Turquie et panic dc la Grece. Paris, H. Simonis Empis, 1893. 310 s.
(11.5x18) 24 plan. [IV.SEY-28]. [istk/istk]
54
BOSCOWICH, R. P. JOSEPH : Journal d'un voyage de Constantinople en Pologne, fait a la suite de son excellence Journal d'un voyage de Constantinople en Pologne, fait a la suite de son excellence Journal d'un voyage de Constantinople en Pologne, fait a la suite de son excellence Journal d'un voyage de Constantinople en Pologne, fait a la suite de son excellence
Mr. Jaq. Porter Mr. Jaq. Porter Mr. Jaq. Porter Mr. Jaq. Porter. Lausanne, Franois Grasset, MDCCLXXII, VIII+323 s. (10x17). [IV.SEY-15]. [istk/istk]
BOUERY, EMILE : La Turquie moderne. Istanbul: Le Bosphore, Bcyoglou, les palais des sultans La Turquie moderne. Istanbul: Le Bosphore, Bcyoglou, les palais des sultans La Turquie moderne. Istanbul: Le Bosphore, Bcyoglou, les palais des sultans La Turquie moderne. Istanbul: Le Bosphore, Bcyoglou, les palais des sultans. Istanbul, Impr.
Gler, 1956. 8 s. (14.5x20) resim, [IV.SEY-155]. [istk/istk]
BOURGOIN, MARGUERITE: La Turquie d'Atatrk La Turquie d'Atatrk La Turquie d'Atatrk La Turquie d'Atatrk. Paris, Eugene Rcy, 1936. XII+[269] s. (13.5x19.5) resim.
[IV.SEY-189]. [istk/istk]
BOURQUELOT, EMILE: Promenades en Egypte et a Constantinople Promenades en Egypte et a Constantinople Promenades en Egypte et a Constantinople Promenades en Egypte et a Constantinople. Paris, Librairie Coloniale, 1886. 442 s.
(11.5x18). [IV.SEY-11]. [istk/istk]
BOURQUELOT, M. FELIX : Constantinople Constantinople Constantinople Constantinople en 1861. Fragment d'un journal de voyage. en 1861. Fragment d'un journal de voyage. en 1861. Fragment d'un journal de voyage. en 1861. Fragment d'un journal de voyage. Extrait du Bulletin de la
Societe d'Arceologie, Sciences, Lettres et Arts, du departement de Seine-et-Marne. Meaux, Typ. de J. Carro,
1867.48 s. (16x24). [IV.SEY-399]. [istk/istk]
BRASSEY, LADY : Sunshine and storm Sunshine and storm Sunshine and storm Sunshine and storm in the East or cruises to Cyprus and Constantinople in the East or cruises to Cyprus and Constantinople in the East or cruises to Cyprus and Constantinople in the East or cruises to Cyprus and Constantinople. Illus. by
A.Y.Bingham. London, Longmans, Green, 1881. XXI+488 s. (13x20) 2 katl. renkli harita, 9 plan. [IV.SEY-236].
[istk/istk]
BREWER, JOSIAH : A residence at Constantinople in the year 1827 A residence at Constantinople in the year 1827 A residence at Constantinople in the year 1827 A residence at Constantinople in the year 1827. 2nd ed. New-Haven, Durrie and Peck, 1830.
384 s. (11x17.5) 1 katl. harita, 1 levha. [IV.SEY-308]. [istk/istk]
BROWNE, J. ROSS : Yusef or the journey of the Frangi. A crusade in the East Yusef or the journey of the Frangi. A crusade in the East Yusef or the journey of the Frangi. A crusade in the East Yusef or the journey of the Frangi. A crusade in the East. New York, Harper and Brothers,
1868. XII+421 s. (11.5x19) resim. [IV.SEY-178]. [istk/istk]
Budapest Budapest Budapest Budapest- -- -Constantinople Constantinople Constantinople Constantinople. Budapest, Kralyi Magyar Automobil Club, t.y.. 24 s. (23x30) resim. [IV.SEY-434] .
[istk/istk]
BUNEL, M. LOUIS : Jerusalem. La cote de Syrie et Constantinople en 1853 Jerusalem. La cote de Syrie et Constantinople en 1853 Jerusalem. La cote de Syrie et Constantinople en 1853 Jerusalem. La cote de Syrie et Constantinople en 1853. Paris, Sagnier et Bray, 1854.
VIII+[468] s. (15.5x24) 8 plan, resim, renkli resim. [IV.SEY-292]. [istk/istk]
Burian, Orhan. "Trkiye Hakknda Drt ngiliz Seyahatnamesi." Belleten Belleten Belleten Belleten 58, no. 15 (00.04.1951): 223-246.
[cdmb/mk]
Burian, Orhan. "Trkiye Hakknda Drt ngiliz Seyahatnamesi." Yeni Ufuklar Yeni Ufuklar Yeni Ufuklar Yeni Ufuklar 6, no. 61 (00.06.1957): 8-10.
[cdmb/mk]
Burian, Orhan. "Yabanc Drt Seyahatname III - IV." Yeni Ufuklar Yeni Ufuklar Yeni Ufuklar Yeni Ufuklar 6, no. 62-65 (00.09.1957 - 00.10.1957).
[cdmb/mk]
Bursa Hatra Bursa Hatra Bursa Hatra Bursa Hatra- -- -i Seyahat i Seyahat i Seyahat i Seyahat- -- - Hmayun. Albm Hmayun. Albm Hmayun. Albm Hmayun. Albm: stanbul 1325(rumi) 1909(miladi) ant Matbaas, 15, ZEGE; 2675 ZEGE; 2675 ZEGE; 2675 ZEGE; 2675
Resimli. Resimli kitab ilvesi. [EHEC/
Bursa Seyahati Bursa Seyahati Bursa Seyahati Bursa Seyahati: Hikmet Arif, stanbul 1338(rumi) 1922(miladi) Ahmed hsan ve reks Matbaaclk Osmanl
irketi, Mektib-i btidaiye Muallimleri Cemiyeti Neriyat, 61, resimli. BDK BDK BDK BDK - -- - NA NA NA NA - -- - ZEGE; 2685 ZEGE; 2685 ZEGE; 2685 ZEGE; 2685 - -- - TBTK; 6912; TBTK; 6912; TBTK; 6912; TBTK; 6912;
13569 13569 13569 13569. . . . [EHEC/
Bursa'dan Konya'ya Seyahat Bursa'dan Konya'ya Seyahat Bursa'dan Konya'ya Seyahat Bursa'dan Konya'ya Seyahat: [htifalci] Mehmed Ziya , stanbul 1328(rumi) 1912(miladi) Vatan Matbaas , 368,
resimli. ZEGE; 2693 ZEGE; 2693 ZEGE; 2693 ZEGE; 2693. . . . [EHEC/
Bursal, Nasuhi. "svireye Toplu Bir Seyahat ve Bak." Trkiye ktisat Mecmuas Trkiye ktisat Mecmuas Trkiye ktisat Mecmuas Trkiye ktisat Mecmuas, no. 26 (00.04.1950): 241-246.
[cdmb/mk]
Bursa'ya Seyahat Bursa'ya Seyahat Bursa'ya Seyahat Bursa'ya Seyahat: bn'l-Celal Sezai, stanbul 1308(hicri) 1891(miladi) lem Matbaas Ahmed hsan ve reks,
44, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 2695 ZEGE; 2695 ZEGE; 2695 ZEGE; 2695. . . . [EHEC/
CAILLOT, A.: Abrege des voyages modernes reduit aux traitls les plus curieux Abrege des voyages modernes reduit aux traitls les plus curieux Abrege des voyages modernes reduit aux traitls les plus curieux Abrege des voyages modernes reduit aux traitls les plus curieux. 2 vol. 3e ed. Paris, Ledentu,
1829. (10.5x17.5). Vol. 1: VI+482 s. 4 plan. / Vol. 2: 442 s. 4 plan. [IV.SEY-227-228]. [istk/istk]
Calahan, A.H.: "Bir Seyahat Kotras Nasl Olmal." Av ve Deniz Av ve Deniz Av ve Deniz Av ve Deniz, no. 15 (00.11.1947): 30-31. [cdmb/mk]
Calahan, A.H.: "Bir Seyahat Kotras Nasl Olmal." Av ve Deniz Av ve Deniz Av ve Deniz Av ve Deniz, no. 16 (00.00.1948): 33-35. [cdmb/mk]
Calahan, A.H.: "Bir Seyahat Kotras Nasl Olmal." Av ve Deniz Av ve Deniz Av ve Deniz Av ve Deniz, no. 17 (00.02.1948): 23-24. [cdmb/mk]
Calahan, A.H.: "Bir Seyahat Kotras Nasl Olmal." Av ve Deniz Av ve Deniz Av ve Deniz Av ve Deniz, no. 18 (00.04.1948): 36-38. [cdmb/mk]
55
Camille Jakar. "Anadolu'nun Kalbinde Seyahat Hatralar." stanbul Belediye Mecmuas stanbul Belediye Mecmuas stanbul Belediye Mecmuas stanbul Belediye Mecmuas, no. 34 (00.06.1927):
599-606. [cdmb/mk]
Campel, Jain Garden. "Yenihan'dan Samsun'a Seyahat II Amasya." 19 Mays 19 Mays 19 Mays 19 Mays 7, no. 69 (19.01.1945 -
00.02.1945): 6-8. [cdmb/mk]
Campel, Jain Garden. "Yenihan'dan Samsun'a Seyahat." 19 Mays 19 Mays 19 Mays 19 Mays 7, no. 68 (19.11.1944): 10-13. [cdmb/mk]
Campel, Jain Garden. "Yenihan'dan Samsun'a Seyahat." 19 Mays 19 Mays 19 Mays 19 Mays 7, no. 70 (00.03.1945 - 00.05.1945): 12-13.
[cdmb/mk]
Campel, Jain Garden. "Yenihan'dan Samsun'a Seyahat." 19 Mays 19 Mays 19 Mays 19 Mays 7, no. 71 (00.06.1945 - 00.08.1945): 4-5.
[cdmb/mk]
CARIM, FUAD : Venezuela'l General Miranda'nn Trkiye'ye dair hatrat. Yazar ve seyyah Jean Chardin'in Venezuela'l General Miranda'nn Trkiye'ye dair hatrat. Yazar ve seyyah Jean Chardin'in Venezuela'l General Miranda'nn Trkiye'ye dair hatrat. Yazar ve seyyah Jean Chardin'in Venezuela'l General Miranda'nn Trkiye'ye dair hatrat. Yazar ve seyyah Jean Chardin'in
anlatt kalb para ticareti anlatt kalb para ticareti anlatt kalb para ticareti anlatt kalb para ticareti. Comte de Cesy, Drdnc Murad tarafndan atanan Fransa elisi. stanbul, Berksoy
Matb., 1965. 109 s. (13x19.5). [1V.SEY-147]. [istk/istk]
CARLISLE, THE EARL OF : Diary in Turkish and Greek waters Diary in Turkish and Greek waters Diary in Turkish and Greek waters Diary in Turkish and Greek waters. 5th ed. London, Longman, Brown, 1855.XI+353 s.
(13x20). [IV.SEY-461] . [istk/istk]
CARPENTER, FRANK G.: The Alps, the Danube, and the Near East The Alps, the Danube, and the Near East The Alps, the Danube, and the Near East The Alps, the Danube, and the Near East. New York, Doubleday, Page, 1925. XIV+308 s.
(15.5x23.5) 1 renkli harita, 47 plan. "Carpenter's World Travels". [lV.SEY-87]. [istk/istk]
Cebeci, Ahmet. "Cento Krom Sempozyumunun Mteakip ran ve Pakistan'a Yaplan Tetkik Seyahatine Ait Rapor
ve Trkiye Krom Madenciliinin Gelitirilmesi Hususunda Baz dnceler." Madencilik Madencilik Madencilik Madencilik, no. 7 (00.05.1962):
469-475. [cdmb/mk]
Cevv Cevv Cevv Cevv- -- -i Havada Seyahat. Muzaffer Robur [Robur Le Conquerant] i Havada Seyahat. Muzaffer Robur [Robur Le Conquerant] i Havada Seyahat. Muzaffer Robur [Robur Le Conquerant] i Havada Seyahat. Muzaffer Robur [Robur Le Conquerant]: Verne, Jules, (eviren: Ahmed hsan [Tokgz]).
stanbul 1308(hicri) 1891(miladi) lem Matbaas Ahmed hsan ve reks, 223, resimli. BDK BDK BDK BDK - -- - ML ML ML ML - -- - ZEGE; ZEGE; ZEGE; ZEGE;
2989 2989 2989 2989. . . . [EHEC/
CHAMBRIER, J. DE : Un peu partout. Du Danube au Bosphore Un peu partout. Du Danube au Bosphore Un peu partout. Du Danube au Bosphore Un peu partout. Du Danube au Bosphore. 2e ed. Paris, Librairie Academique, 1873. 360 s.
(11.5x18). [IV.SEY-171]. [istk/istk]
CHARLEMONT, LORD : The travels of Lord Charlemont in The travels of Lord Charlemont in The travels of Lord Charlemont in The travels of Lord Charlemont in Greece and Turkey 1749 Greece and Turkey 1749 Greece and Turkey 1749 Greece and Turkey 1749. Ed. by W.B.Stanford and
EJ.Finopulos. Illus. by Richard Dalton, London, A.G. Leventis Foundation, 1984. XII+244 s. (17.5x25) harita,
resim. [IV.SEY-85,86]. [istk/istk]
CHISHULL, EDMUND : Travels in Turkey and back to England Travels in Turkey and back to England Travels in Turkey and back to England Travels in Turkey and back to England. London, printed by W.Bowyer, MDCCXLVII.
VIII+4+192 s. (22x34.5). [IV.SEY-110]. [istk/istk]
CHISHULL, EDMUND D. : Trkiye gezisi ve ngiltereye dn. 12 Eyll 1698 Trkiye gezisi ve ngiltereye dn. 12 Eyll 1698 Trkiye gezisi ve ngiltereye dn. 12 Eyll 1698 Trkiye gezisi ve ngiltereye dn. 12 Eyll 1698 10 ubat 1702. 10 ubat 1702. 10 ubat 1702. 10 ubat 1702. Trkesi: Bahattin
Orhan. stanbul, Balam, 1993. 189 s. (13.5x19.5). Balam Yay.: 58 An: 4. [IV.SEY-456] . [istk/istk]
CHOISY, AUGUSTE : L'Asie Mineure et les Turcs en 1875 L'Asie Mineure et les Turcs en 1875 L'Asie Mineure et les Turcs en 1875 L'Asie Mineure et les Turcs en 1875. Paris, Firmin-Didot, 1876. 349 s. (12x18.5). [IV.SEY-
337]. [istk/istk]
Cillov, Halk. "Bir ktisatnn Seyahat ntibalar." Yllk Gazetecilik Enstits D Yllk Gazetecilik Enstits D Yllk Gazetecilik Enstits D Yllk Gazetecilik Enstits Dergisi ergisi ergisi ergisi 1, no. 3-4 (00.11.1962 -
00.11.1963): 25-34. [cdmb/mk]
CLARKE, EDOUARD DANIEL : Voyages en Russie, en Tartarie et en Turquie Voyages en Russie, en Tartarie et en Turquie Voyages en Russie, en Tartarie et en Turquie Voyages en Russie, en Tartarie et en Turquie. 3 vol. Paris, Buisson et Arthus
Bertrand, 1813. (13x20.5). Vol. 1: XVI+400 s. 2 katl. harita. / Vol. 2: 514 s. 3 katl. harita. / Vol. 3:432 s. harita.
[IV.SEY-373-375]. [istk/istk]
CLAVIJO, RUY GONZALEZ DE: Narrative of the embassy of Ruy Gonzalez de Clavijo to the court of Timour at Narrative of the embassy of Ruy Gonzalez de Clavijo to the court of Timour at Narrative of the embassy of Ruy Gonzalez de Clavijo to the court of Timour at Narrative of the embassy of Ruy Gonzalez de Clavijo to the court of Timour at
Samarcand A.D. 1403 Samarcand A.D. 1403 Samarcand A.D. 1403 Samarcand A.D. 1403- -- -6. 6. 6. 6. Tr. and ed. by Clements R.Markham. Repr. from die 1859 original ed. New York, Burt
Franklin, 1970. LVI+200 s. (14x22) 1 kat. harita. [IV.SEY-330]. [istk/istk]
CLEMENT, CLARA ESKN : Constantinople: The city of the sultans Constantinople: The city of the sultans Constantinople: The city of the sultans Constantinople: The city of the sultans. Cambridge, Estes and Lauriat, 1895. IV+309
s. (13.5x20) 20 plan. [IV.SEY/B-1]. [istk/istk]
COCTEAU, JEAN : Maalesh. Journal d'une tournee de theatre. Journal d'une tournee de theatre. Journal d'une tournee de theatre. Journal d'une tournee de theatre. Parts, Gallimard, 1949. 235 s. (12x18.5). [IV.SEY-
25,172]. [istk/istk]
COLBECK, ALFRED: A summer's cruise in the waters of Greece, Turkey, and Russia A summer's cruise in the waters of Greece, Turkey, and Russia A summer's cruise in the waters of Greece, Turkey, and Russia A summer's cruise in the waters of Greece, Turkey, and Russia. London, T.Fisher Unwin,
1887. X1I+416 s. (13.5x20.5). [IV.SEY-196] [istk/istk]
56
COLTON, WALTER : Visit to Constantinople and Athens Visit to Constantinople and Athens Visit to Constantinople and Athens Visit to Constantinople and Athens. New York, Leavitt, Lord, 1836. 348+9+3+6 s.
(12x19.5). [IV.SEY-440] . [istk/istk]
Constantinopel der Bosporus und die Dardanellen Constantinopel der Bosporus und die Dardanellen Constantinopel der Bosporus und die Dardanellen Constantinopel der Bosporus und die Dardanellen. Mit Illus. von Thomas Allom. Leipzig, Verlag von Hermann
Hartung, 1854. 146 s. (16x22) 1 kati. harita, 30 plan. [IV.SEY-327]. [istk/istk]
Constantinopel mit deroselben ringsumbligenden Meeren und Landen Constantinopel mit deroselben ringsumbligenden Meeren und Landen Constantinopel mit deroselben ringsumbligenden Meeren und Landen Constantinopel mit deroselben ringsumbligenden Meeren und Landen.Faksimile-Druck nach den Originalen
von 1688 und 1691 Alle Rechte fur diese Ausgabe 1978. Lindau, Antiqua-Verlag, 1978. 72 s. (19x28.5) 15
plan. [IV.SEY-90]. [istk/istk]
Constantinople, le Mont Athos, la Grce. Episodes dun voyages en Orient Constantinople, le Mont Athos, la Grce. Episodes dun voyages en Orient Constantinople, le Mont Athos, la Grce. Episodes dun voyages en Orient Constantinople, le Mont Athos, la Grce. Episodes dun voyages en Orient. Paris, J. Briguet, t.y.. VII+298 s.
(17x26) resim. [IV.SEY-413] . [istk/istk]
Constantinople Constantinople Constantinople Constantinople. 3e ed. Tr. par Mmc J.Colomb. Paris, Librairie Hachette, 1885. 394 s. (11x18) 24 plan. [IV.SEY-
187]. [istk/istk]
Constantinople Constantinople Constantinople Constantinople. 4th ed. Tr, by Caroline Tilton. New York, G.P. Putnam, 1878. IV+326s.(13xl9). [IV.SEY-190].
[istk/istk]
Constantinople. Constantinople. Constantinople. Constantinople. Tr. par Mme J.Colomb. Paris, Librairie Hachcue, 1883.452 s. (18.5x27) resim. [IV.SEY/B-2].
[istk/istk]
Constantinople Constantinople Constantinople Constantinople. Vol. 2. Tr. by Maria Hornor Lansdale. Philadelphia, Henry T.Coates, 1896. 309 s. (13.5x20) I
kati. renkli harita, 25 plan. [IV.SEY-30]. [istk/istk]
Constantino Constantino Constantino Constantinopoli poli poli poli, 10. ed. Milano, Fratelli Treves, 1879. 577 s. (12x18). [IV.SEY-186]. [istk/istk]
CONTRERAS, CAPITAN ALONSO DE: Les aventures du Capitan Alonso de Contreras (1582 Les aventures du Capitan Alonso de Contreras (1582 Les aventures du Capitan Alonso de Contreras (1582 Les aventures du Capitan Alonso de Contreras (1582- -- -1633). 1633). 1633). 1633). Paris, Librairie
Plon, 1933. XVIII+256 s. (12.5x18.5) 4 plan. "Librairie Plon-Nouvelle Bibliotheque des Voyages". [IV.SEY-55].
[istk/istk]
COOK, JAMES: Something about the Mediterranean and beyond. A trip to Constantinople and back, April and Something about the Mediterranean and beyond. A trip to Constantinople and back, April and Something about the Mediterranean and beyond. A trip to Constantinople and back, April and Something about the Mediterranean and beyond. A trip to Constantinople and back, April and
May 1891 May 1891 May 1891 May 1891. Repr. from the "Paisley and Renfrewshire Gazette". "y.y.", 1891.49 s. (14x22). [IV.SEY-204].
[istk/istk]
Cornelis de Bruyn'in Yakn Cornelis de Bruyn'in Yakn Cornelis de Bruyn'in Yakn Cornelis de Bruyn'in Yakn- -- -Dou gezisi = Le voyage au Levant de Cornelis de Bruyn Dou gezisi = Le voyage au Levant de Cornelis de Bruyn Dou gezisi = Le voyage au Levant de Cornelis de Bruyn Dou gezisi = Le voyage au Levant de Cornelis de Bruyn. Istanbul, stanbul Hollanda
Tarih-Arkeoloji Ens., 1974. 43 s. (16x24) 3 levha, resim. [IV.SEY-398]. [istk/istk]
Correspondance d'Orient 1830 Correspondance d'Orient 1830 Correspondance d'Orient 1830 Correspondance d'Orient 1830- -- -1831 1831 1831 1831. 7 vol. Paris, Ducollet, 1833-1835. (13x21.5). Vol. 1: V+468 s. / Vol. 2:
VIII+416 s. / Vol. 3: 503 s. / Vol. 4: 440 s. / Vol. 5: 478 s. / Vol. 6: III+543 s. 1 katl. harita. /Vol. 7: 612 s.
[IV.SEY-42-48]. [istk/istk]
COURMESSIN, LE SIEUR DES HAYES DE: Voiage d oiage d oiage d oiage de Levant fait par le commandement dv Roy en 1'annee 1621. e Levant fait par le commandement dv Roy en 1'annee 1621. e Levant fait par le commandement dv Roy en 1'annee 1621. e Levant fait par le commandement dv Roy en 1'annee 1621.
Paris, Adrian Tavpnart. 1624. [6]+403 s. (16x22) 4 levha, resim. [v.SEY-410]. [istk/istk]
CRAVEN, ELIZABETH: 1786'da Trkiye. 1786'da Trkiye. 1786'da Trkiye. 1786'da Trkiye. ev.: Read Ekrem Kou. Resimler: C.Biseo. stanbul, r Kitabevi,
1939.44 s. (16x24.5). "Trkiye Seyahatnameleri Serisi: 3". [IV.SEY-162]. [istk/istk]
CRAWFORD, F, MARION: Constantinople. Constantinople. Constantinople. Constantinople. Illus. by Edward L.Weeks. London, Macmillan, 1895. IX+79 s.
(15.5x.21.5) 2 resim. [IV.SEY-266]. [istk/istk]
CUDDON, J. A.: The owl's wa The owl's wa The owl's wa The owl's watchsong, a study of Istanbul tchsong, a study of Istanbul tchsong, a study of Istanbul tchsong, a study of Istanbul. London, Barrie and Rockliff, 1960. IX+242 s. (14x22)
2 harita, 12 plan. [IV.SEY-270]. [istk/istk]
Cunbur, Mjgan. "Evliya elebi Seyahatnamesinde Frat Havzas-Folklor zellikleri." Belgelerle Trk Tarihi Belgelerle Trk Tarihi Belgelerle Trk Tarihi Belgelerle Trk Tarihi
Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi (Dn/Bugn/Yarn), no. 12 (00.02.1986): 49-55. [cdmb/mk]
Cunbur, Mjgan. "Evliya elebi Seyahatnamesi'nde Yer Adlar." Trk Yer Adlar Sempozyumu, Ankara, 11 Trk Yer Adlar Sempozyumu, Ankara, 11 Trk Yer Adlar Sempozyumu, Ankara, 11 Trk Yer Adlar Sempozyumu, Ankara, 11- -- -
13.09.1984 13.09.1984 13.09.1984 13.09.1984 (00.00.1984): 201-217. [cdmb/mk]
aatay, Yahya. "Bir Grg ahidinin Seyahat ntibalar." Trk Dn Trk Dn Trk Dn Trk Dnyas yas yas yas 13, no. 48 (00. 01. 1978 - 00. 03. 1978):
11-13. [cdmb/mk]
am, Nusret. "E. J. Davis'in Seyahatnamesine Gre 115 Yl nce Anadolu'dan Resimler." Kltr ve Sanat (Trkiye Kltr ve Sanat (Trkiye Kltr ve Sanat (Trkiye Kltr ve Sanat (Trkiye
Bankas) Bankas) Bankas) Bankas) 3, no. 11, zel Say (00.09.1991): 50-55. [cdmb/mk]
elebi, Asaf Hlet "Abdrreit brahim'in Seyahatleri I." Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu, no. 258 (00.07.1956): 39-45. [cdmb/mk]
57
elebi, Asaf Hlet "Abdrreit brahim'in Seyahatleri II." Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu, no. 259 (00.08.1956): 120-126.
[cdmb/mk]
elebi, Asaf Hlet "Abdrreit brahim'in Seyahatleri III." Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu, no. 260 (00.09.1956): 202-206.
[cdmb/mk]
elebi, Asaf Hlet "XX. Asr Balarnda ki Trk Seyyah: Sleyman kr ve Seyahatlaeri I." Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu, no. 255
(00.04.1956): 757-763. [cdmb/mk]
elebi, Asaf Hlet "XX. Asr Balarnda ki Trk Seyyah: Sleyman kr ve Seyahatlaeri II." Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu, no. 256
(00.05.1956): 842-846. [cdmb/mk]
eliker, H. Fahri. "Atatrk'n Yaamndan: Almanya Seyahati." Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi 4, no. 12
(00.07.1988): 651-663. [cdmb/mk]
etin , Atill. "Tunus Seyahatinden Notlar." Trk Dnyas Tarih Dergisi Trk Dnyas Tarih Dergisi Trk Dnyas Tarih Dergisi Trk Dnyas Tarih Dergisi 5, no. 60 (00.12.1991): 45-54.
[cdmb/mk]
in'de Seyahat. Seyahat in'de Seyahat. Seyahat in'de Seyahat. Seyahat in'de Seyahat. Seyahat- -- - Hariklde Hariklde Hariklde Hariklde: Verne, Jules, (eviren: Ahmed hsan [Tokgz]). stanbul 1308(hicri)
1891(miladi) lem Matbaas Ahmed hsan ve reks, 230, resimli. ML ML ML ML - -- - ZEGE; 3365 ZEGE; 3365 ZEGE; 3365 ZEGE; 3365. . . . [EHEC/
in'e Seyahat in'e Seyahat in'e Seyahat in'e Seyahat: Rokhll, William, stanbul 1320(hicri) 1903(miladi) Matbaa-i Ahmed hsan, 38, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; ZEGE; ZEGE; ZEGE;
3366 3366 3366 3366. . . . [EHEC/
oruh, Selhattin. "Eitim ve retimde Seyahatin-Turizmin Yeri." Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim Mesleki ve Teknik retim 19, no. 219
(00.05.1971): 23-24. [cdmb/mk]
oruhlu, Yaar. "Trkmenistan'a Seyahat." Trk Dnyas Tarih Trk Dnyas Tarih Trk Dnyas Tarih Trk Dnyas Tarih Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi , no. 118 (00.10.1996): 19-25.
[cdmb/mk]
Danman, Zuhuri. "Evliya elebi ve Seyahatnamesinden Garip Fkralar." Resimli Tarih Mecmuas, Resimli Tarih Mecmuas, Resimli Tarih Mecmuas, Resimli Tarih Mecmuas, no. 6
(00.06.1950): 226-228. [cdmb/mk]
DVID, UNGND : Konstantinpoly utazsai Konstantinpoly utazsai Konstantinpoly utazsai Konstantinpoly utazsai. Hungarian tr. by Kovacs Jzsef Lszl. Budapest, Szpirodalmi
Knyvkiad, 1986. 354 s. (12x20). [IV.SEY-436] . [istk/istk]
DE AMICIS, EDMONDO : Constantinople Constantinople Constantinople Constantinople. Vol. 1. Tr. by Maria Hornor Lansdale. Philadelphia, Henry T. Coates,
1896. 303 s. (13.5x21) 25 plan. [IV.SEY-469] . [istk/istk]
DE AMICIS, EDMONDO : stanbul : stanbul : stanbul : stanbul (1874). ev.: Beynun Akyava. Ankara, Kltr Bakanl, 1981. VI+504 s.
(13.5x19.5) resim. Kltr Bakanl Yay: 382 - Trk Sanat Eserleri Serisi: 14. [IV.SEY-451] . [istk/istk]
DE AMICIS, EDMONDO : stanbul stanbul stanbul stanbul (1874). ev.: Prof. Dr. Beynun Akyava. Ankara, Atatrk Kltr, Dil ve Tarih
Yksek Kurumu Trk Tarih Kurumu, 1993. VIII+ 399 s. (16.5x23.5) resim. Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek
Kurumu Trk Tarih Kurumu Yay. IV. Dizi Sa. 14. [IV.SEY-484] . [istk/istk]
DE AMICIS, EDMONDO: 1874'te stanbul 1874'te stanbul 1874'te stanbul 1874'te stanbul. ev.: Read Ekrem Kou. Resimler: C.Biseo. stanbul, r Kitabevi,
1938. 51 s. (16x24.5) resim "Trkiye Seyahatnameleri Serisi: 1". [IV.SEY-163]. [istk/istk]
DE NYASTE: Resebeskrifvarnes Resebeskrifvarnes Resebeskrifvarnes Resebeskrifvarnes. Berattelser om Turkiet. Stockholm, Zacharias Haeggstrm, 1822.437+7 s.
(10x15) 1 katl. harita, 10 plan. [IV.SEY-302]. [istk/istk]
De Paris Athenes. La Turquie, le Mont Athos, la Grece. Souvenir De Paris Athenes. La Turquie, le Mont Athos, la Grece. Souvenir De Paris Athenes. La Turquie, le Mont Athos, la Grece. Souvenir De Paris Athenes. La Turquie, le Mont Athos, la Grece. Souvenirs d'une excursion de vacances. s d'une excursion de vacances. s d'une excursion de vacances. s d'une excursion de vacances. Recueillis par
un des directeurs de la Caravane. Lille, Maison du Bonlivre, 1894. 131s.(15.5x23) 6plan. [IV.SEY-288].
[istk/istk]
DELBEUF, REGIS: Deux excursions en Anatolie. De Constantinople Koniah Deux excursions en Anatolie. De Constantinople Koniah Deux excursions en Anatolie. De Constantinople Koniah Deux excursions en Anatolie. De Constantinople Koniah. Constantinople, 1902. 334 s.
(12x18). [IV.SEY-14]. [istk/istk]
DELLA VALLE, PIETRO: Voyages de Pietro della Valle, gentilhomme romain, dans la Turquie, l'Egypte, la Voyages de Pietro della Valle, gentilhomme romain, dans la Turquie, l'Egypte, la Voyages de Pietro della Valle, gentilhomme romain, dans la Turquie, l'Egypte, la Voyages de Pietro della Valle, gentilhomme romain, dans la Turquie, l'Egypte, la
Palestine, la Pcrsc, les Indes orientales et autres licux Palestine, la Pcrsc, les Indes orientales et autres licux Palestine, la Pcrsc, les Indes orientales et autres licux Palestine, la Pcrsc, les Indes orientales et autres licux. Nouvelle ed.. revue, corrigee et augmentee. 8 vol. Tr. par
Pere Carneau Celestin. Rouen, Robert Machuel, MDCCXLV. (10x17). Vol. 1: [I6]+426+[33] 2 plan. / Vol. 2:
[6]+430+[16) s. / Vol. 3: [4]+452+[28] s. / Vol. 4: 424+[34] s. / Vol .5 : [4]+432+[27] s. / Vol. 6: [4]+410+[
14] s. / Vol. 7: 420+(20] s. / Vol.8:416+[l2]s. [IV.SEY-350-357|. [istk/istk]
Deniz zerinde Balonla Seyahat Deniz zerinde Balonla Seyahat Deniz zerinde Balonla Seyahat Deniz zerinde Balonla Seyahat: Kapaza, (eviren: Ali Muzaffer). stanbul 1321(hicri) 1905(miladi) Hanmlara
Mahss Gazete Matbaas, 80, ML ML ML ML - -- - ZEGE; 3784 ZEGE; 3784 ZEGE; 3784 ZEGE; 3784 - -- - TBTK; 8380 TBTK; 8380 TBTK; 8380 TBTK; 8380 . . . . [EHEC/
58
Denizde Seyahat Denizde Seyahat Denizde Seyahat Denizde Seyahat: Hayrabolulu Caferzde Mehmed Tevfik , stanbul 1322(hicri) 1904(miladi) irket-i Mrettibiye
Matbaas, 125, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 3795 ZEGE; 3795 ZEGE; 3795 ZEGE; 3795 . . . . [EHEC/
Der Wind schlagt um am Bosporus Der Wind schlagt um am Bosporus Der Wind schlagt um am Bosporus Der Wind schlagt um am Bosporus. Hrsg. von Hanna Hindbeck, Berlin, Atlantis Verlag, 1935. 208 s. (12.5x20).
[IV.SEY-17]. [istk/istk]
DERNSCHWAM, HANS : stanbul ve Anadoluya seyahat gnl stanbul ve Anadoluya seyahat gnl stanbul ve Anadoluya seyahat gnl stanbul ve Anadoluya seyahat gnl. ev.: Yaar nen. 2. bs. Ankara, Kltr
Bakanl, 1992. IX+327 s. (13.5x19.5). Kltr Bakanl: 885 Dnya Edebiyat: 5. [IV.SEY-412,494] .
[istk/istk]
DERNSCHWAM, HANS: Tagebuch einer Reise nach Ko Tagebuch einer Reise nach Ko Tagebuch einer Reise nach Ko Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien (1553/55). nstantinopel und Kleinasien (1553/55). nstantinopel und Kleinasien (1553/55). nstantinopel und Kleinasien (1553/55). Hrsg. von Franz
Babingcr. Miinchcn, Verlag von Dunckcr-und Humblot, 1923. 314 s. (14.5x21) resim. Eserin fotokopisidir.
[IV.SEY-40]. [istk/istk]
Dervi, Mecdi N. "stanbul Gazetecilerinin Bursa - Uluda Seyahatleri." Resimli ark Resimli ark Resimli ark Resimli ark, no. 32 (00.08.1933): 14-
17. [cdmb/mk]
DESCHAMPS, GASTON: A Constantinople A Constantinople A Constantinople A Constantinople. Paris, Calmann-Levy, 1913. 358 s. (12x17.5). [IV.SEY-225]. [istk/istk]
Develi , Hayati. "Evliya elebi Seyahatnamesine Gre 17. Yzyl Osmanl Trkesinde Ses Benzemeleri ve
Uyumlar." Dou Akdeniz Trk Dili ve Edebiyat Blm Dergisi Dou Akdeniz Trk Dili ve Edebiyat Blm Dergisi Dou Akdeniz Trk Dili ve Edebiyat Blm Dergisi Dou Akdeniz Trk Dili ve Edebiyat Blm Dergisi , no. 1 (00.00.1998): 169-173. [cdmb/mk]
Develi, Hayati. "Evliya elebi Seyahatnamesi'nin Trkiye'de Yaplan Yaynlarna Bir Bak." Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, Trk Dili, no. 527
(00.11.1995): 1239-1244. [cdmb/mk]
Die goldene Triangel, Eine Wanderung durch Jugoslavien, Bulgarien und Ungam Die goldene Triangel, Eine Wanderung durch Jugoslavien, Bulgarien und Ungam Die goldene Triangel, Eine Wanderung durch Jugoslavien, Bulgarien und Ungam Die goldene Triangel, Eine Wanderung durch Jugoslavien, Bulgarien und Ungam. 6. Aufl. Mnchen, Ehrenwirth
Verlag, "t.y.". 256 s. (12.5x20.5). [IV.SEY403]. [istk/istk]
Diner, Fsun stanbullu. "nsanlar Seyahate Tevik Eden Faktrler." Turizm Dergisi Turizm Dergisi Turizm Dergisi Turizm Dergisi , no. 1 (00.05.1989): 93-
102. [cdmb/mk]
Dirican, Gl. "[Necl Arslan'n "Gravr ve Seyahatnamelerde stanbul" (18.Yzyl Sonu ve 19. Yzyl Adl Eseri
zerine]." Milliyet Sanat Dergisi Milliyet Sanat Dergisi Milliyet Sanat Dergisi Milliyet Sanat Dergisi , no. 304 (00.01.1993): 51-52. [cdmb/mk]
DRMTEKN, FERDUN: Ecneb seyy Ecneb seyy Ecneb seyy Ecneb seyyahlara gre on sekizinci asrn ikinci yarsnda stanbul ahlara gre on sekizinci asrn ikinci yarsnda stanbul ahlara gre on sekizinci asrn ikinci yarsnda stanbul ahlara gre on sekizinci asrn ikinci yarsnda stanbul. stanbul Enstits
Mecmuas say 4'den ayrbask. stanbul, 1958. 93-134 s. (20x27.5). [IV.SEY-158]. [istk/istk]
Dizdarolu, Hikmet. "Frankfurt Seyahatnamesi ve Ahmet Haim." Ycel Aylk Kltr Mecm Ycel Aylk Kltr Mecm Ycel Aylk Kltr Mecm Ycel Aylk Kltr Mecmuas uas uas uas 18, no. 101
(00.09.1944): 9-11. [cdmb/mk]
Doukan, Zeynep. "Olaanst Seyahat." Virgl Virgl Virgl Virgl, no. 14 (00.12.1998): 67. [cdmb/mk]
Dou'ya yolculuk Dou'ya yolculuk Dou'ya yolculuk Dou'ya yolculuk. ev.: Nurullah Berk. stanbul, stanbul Kitapl, 1974. 142 s. (13.5x19.5) 7 plan. Eserin
banda, elik Glersoy'un, Nerval'in hayatna dair etd vardr. [IV.SEY-125,126,400]. [istk/istk]
Doktor ivnifort'un Afrika Seyahatnmesi (Musavver) Doktor ivnifort'un Afrika Seyahatnmesi (Musavver) Doktor ivnifort'un Afrika Seyahatnmesi (Musavver) Doktor ivnifort'un Afrika Seyahatnmesi (Musavver): (eviren: Ahmed). stanbul 1292(hicri) 1875(miladi) 911,
AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK. . . . [EHEC/
DOURRY EFENDY: Relaon dc Dourry Efcndy, ambassad Relaon dc Dourry Efcndy, ambassad Relaon dc Dourry Efcndy, ambassad Relaon dc Dourry Efcndy, ambassadeur de la Porte ottomane aupres du roi de Perse eur de la Porte ottomane aupres du roi de Perse eur de la Porte ottomane aupres du roi de Perse eur de la Porte ottomane aupres du roi de Perse. Tr. du
turc par M. de Fienne. Paris, Ferra, MDCCCX. 72 s. (12.5x21). William Heude'n "Voyage de la cote de Malabar
Constantinople" adl eseriyle birlikte ciltlidir. [IV.SEY-384]. [istk/istk]
DREUX, R, P, ROBERT DE: Voyage en Turquie et en Grece du R.P.Robert de Dreux, aumonier de l'ambassadcur Voyage en Turquie et en Grece du R.P.Robert de Dreux, aumonier de l'ambassadcur Voyage en Turquie et en Grece du R.P.Robert de Dreux, aumonier de l'ambassadcur Voyage en Turquie et en Grece du R.P.Robert de Dreux, aumonier de l'ambassadcur
de France (1665 de France (1665 de France (1665 de France (1665- -- -1669). 1669). 1669). 1669). Pub. et annote par Hubert Pernot. Paris, Les Belles Lettres, 1925. XII+202 s. (13.5x19).
"Collection de l'Insitut Neo-Hellenique de l'Universite" de Paris. Fasc. 3". [V.5EY-16]. [istk/istk]
DU CAMP, MAXIME: Orient et Italie. Souvenirs de voyages et de lectures Orient et Italie. Souvenirs de voyages et de lectures Orient et Italie. Souvenirs de voyages et de lectures Orient et Italie. Souvenirs de voyages et de lectures. Paris, Librairie Academique, 1868. 367
s. (11.5x18). [IV.SEY-316]. [istk/istk]
DU MONT: Voyages du Mr. du Mont, en France, en Italie, en : Voyages du Mr. du Mont, en France, en Italie, en : Voyages du Mr. du Mont, en France, en Italie, en : Voyages du Mr. du Mont, en France, en Italie, en Allemagne, Malthe, et en Turquie. Ed. enrichie de Allemagne, Malthe, et en Turquie. Ed. enrichie de Allemagne, Malthe, et en Turquie. Ed. enrichie de Allemagne, Malthe, et en Turquie. Ed. enrichie de
figures figures figures figures. 4 vol. La Haye, Etienne Foulque et Franois 1'Honore, MDCXCIX. (9.5x16). Vol. 1: 336+[23] s. 5 levha, 1
plan. / Vol. 2: 377+[21] s. 1 levha. / Vol. 3: 281+[22] s. /Vol.4:356+[45]s.2 1evha. [IV.SEY-207-210].
[istk/istk]
Du Rhin au Nil. Du Rhin Constantinople, 1845 Du Rhin au Nil. Du Rhin Constantinople, 1845 Du Rhin au Nil. Du Rhin Constantinople, 1845 Du Rhin au Nil. Du Rhin Constantinople, 1845- -- -1846 1846 1846 1846, Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1887. 394 s. (13.5x22).
[IV.SEY-81]. [istk/istk]
59
DUCKETT, W. A.: La Turquie pittoresque. Histoire, moeurs, description La Turquie pittoresque. Histoire, moeurs, description La Turquie pittoresque. Histoire, moeurs, description La Turquie pittoresque. Histoire, moeurs, description. Pref. par Theophile Gautier. Paris, Victor
Lecou, 1855. XVIII+304 s. (18x26.5) 20 plan. [IV.SEY/B-3]. [istk/istk]
Durukal, Hsn Sadk. "lk Paris-stanbul Seyahati." ktisadi Yry ktisadi Yry ktisadi Yry ktisadi Yry 11, no. 253 (30.07.1950): 8, 23.
[cdmb/mk]
Dstr'l Dstr'l Dstr'l Dstr'l- -- -amel (Seyahatneme amel (Seyahatneme amel (Seyahatneme amel (Seyahatneme- -- -i Veys) i Veys) i Veys) i Veys): veys ibn Mehmed Veys, stanbul 1283(hicri) 1866(miladi) Tasvir-i
Efkr Matbaas, 3+108, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK ML ML ML ML. . . . [EHEC/
E. Bartalini. "Plinius'un Seyahati." Capitolivm Capitolivm Capitolivm Capitolivm 1, no. 1 (00.00.1934): 57-60. [cdmb/mk]
E. Von Kuehnelt Leddhin. "Sovyet Rusya'ya Bir Seyahat." Azerbaycan Azerbaycan Azerbaycan Azerbaycan 13, no. 7-9 (00.10.1964 - 00.12.1964):
17-20. [cdmb/mk]
Eberhard, W.. "Trkistan Seyahatnamesi 1218." Belleten Belleten Belleten Belleten 8, no. 29 (00.01.1944): 137-142. [cdmb/mk]
Ecneb seyyahlara nazaran XVI. yzylda stanbul. Ecneb seyyahlara nazaran XVI. yzylda stanbul. Ecneb seyyahlara nazaran XVI. yzylda stanbul. Ecneb seyyahlara nazaran XVI. yzylda stanbul. stanbul, I.F.C., 1964. 78 s. (14x19.5) resim. "I.F.C. stanbul
Enstits Neriyat: 53". [IV.SEY-157]. [istk/istk]
Ecnebilerin Memlik Ecnebilerin Memlik Ecnebilerin Memlik Ecnebilerin Memlik- -- -i Osmaniyede Seyahat ve kametleri Hakknda Kanun i Osmaniyede Seyahat ve kametleri Hakknda Kanun i Osmaniyede Seyahat ve kametleri Hakknda Kanun i Osmaniyede Seyahat ve kametleri Hakknda Kanun- -- -i Muvakkat i Muvakkat i Muvakkat i Muvakkat - -- - Ecnibin Memlik Ecnibin Memlik Ecnibin Memlik Ecnibin Memlik- -- -i i i i
Osmaniyede Seyahat ve kametleri Hakkndaki 2 Mart 1331 Tarihli Kanun Osmaniyede Seyahat ve kametleri Hakkndaki 2 Mart 1331 Tarihli Kanun Osmaniyede Seyahat ve kametleri Hakkndaki 2 Mart 1331 Tarihli Kanun Osmaniyede Seyahat ve kametleri Hakkndaki 2 Mart 1331 Tarihli Kanun- -- -i Muvakkatin Suver i Muvakkatin Suver i Muvakkatin Suver i Muvakkatin Suver- -- -i Ta i Ta i Ta i Tatbikiyesine tbikiyesine tbikiyesine tbikiyesine
Dair Talimt Dair Talimt Dair Talimt Dair Talimt: stanbul 1333(hicri) 1331(rumi) 1915(miladi) Ahmed hsan ve reks Matbaaclk Osmanl
irketi, 8, 1 Levha, 1 Plan ZEGE; 24419 ZEGE; 24419 ZEGE; 24419 ZEGE; 24419. . . . [EHEC/
EDWARDS, GEORGE WHARTON: Constantinople Constantinople Constantinople Constantinople- -- -Istamboul Istamboul Istamboul Istamboul. Illus. by the author. Philadelphia, The Penn
Publishing, 1930. XVI+312 s. (20.5x27.5) 54 plans (22 renkli). [IV.SEY-294]. [istk/istk]
EEMAN, JACQUES: Sillages et pistes (Europe et Asie). Sillages et pistes (Europe et Asie). Sillages et pistes (Europe et Asie). Sillages et pistes (Europe et Asie). Bruxelles, Editions Brepols, 1961. 396 s. (14x20) harita.
"Destin de lEurope- No: 1". [IV.SEY-150]. [istk/istk]
El pueblo Turco. El pueblo Turco. El pueblo Turco. El pueblo Turco. Buenos Aires, El Ateneo, 1936. 224 s. (13.5x18.5). [IV.SEY-173]. [istk/istk]
Elin, kr. "in Seyahati Notlar." Trk Kltr Trk Kltr Trk Kltr Trk Kltr 27, no. 317 (00.09.1989): 6-14. [cdmb/mk]
ELLIOT, FRANCES: Diary of an idle woman in Constantinople Diary of an idle woman in Constantinople Diary of an idle woman in Constantinople Diary of an idle woman in Constantinople, Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1893. 350 s.
(11x16). "Tauchnitz Editions-Collection of British Authors Vol. 2921". [IV.SEY-33]. [istk/istk]
ELLIS, WILLIAM S.: Istanbul, the city that links Europe and Asia Istanbul, the city that links Europe and Asia Istanbul, the city that links Europe and Asia Istanbul, the city that links Europe and Asia. Photograps by Winfield Parks. 499-534.
(18x26). "National Geographic" dergisinin Ekim, 1973 saysndan ayrlmr. [IV.SEY-104]. [istk/istk]
Eml, aban. "Apollo Seyahatlerinden rendiklerimiz." Erdemir Erdemir Erdemir Erdemir Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 5, no. 19 (00.04.1971): 12-14.
[cdmb/mk]
Emler, mit. "ngiltere Seyahat ntibalar." Ankara nivers Ankara nivers Ankara nivers Ankara niversitesi Tp Fakltesi Gz Klinii Yll itesi Tp Fakltesi Gz Klinii Yll itesi Tp Fakltesi Gz Klinii Yll itesi Tp Fakltesi Gz Klinii Yll 10 (00.00.1957):
281-287. [cdmb/mk]
Erdodu, eref. "Papann Seyahati Dolaysyla Kutuplara Bir Bak." Taan, Taan, Taan, Taan, no. 24, (48) (01.05.1938): 4-12.
[cdmb/mk]
Eren, smail. "Rucer Yosif Bakovi'in 1962 Tarihli stanbul-Lehistan Seyahatine Ait Hatra Defteri." stanbul stanbul stanbul stanbul
niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 13, no. 17-18, (00.03.1962 - 00.09.1963): 191-218. [cdmb/mk]
Eren, smail. "Rucer Yosif Bokovi'in 1762 Tarihli stanbul-Lehistan Seyahatine Ait Hatra Defteri." stanbul stanbul stanbul stanbul
niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 12, no. 16 (00.09.1961): 83-106. [cdmb/mk]
Eren, smail. "Rucer Yosif Bokovi'in 1762 Tarihli stanbul-Lehistan Seyahatine Ait Hatra Defteri." stanbul stanbul stanbul stanbul
niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 14, no. 19 (00.03.1964): 141-164. [cdmb/mk]
Erenbilge, M. Niyazi. "Seyahat Notlar Mudanya - Gemlik - Bursa - Yalova." Bilgi Yurdu Bilgi Yurdu Bilgi Yurdu Bilgi Yurdu, no. 25 (00.08.1939):
756-762. [cdmb/mk]
Erengil, Sadk. "Amerika Tetkik Seyahati ntibalar." .E.T.T .E.T.T .E.T.T .E.T.T., no. 21~24 (00.06.1958 ~ 00.09.1958). [cdmb/mk]
Erengil, Sadk. "Amerika Tetkik Seyahati ntibar. Devam." .E.T.T .E.T.T .E.T.T .E.T.T., no. 28 (00.01.1959): 24-25, 27, 30.
[cdmb/mk]
Erglen, Haydar. "Osman Hakan'la iirin Kalbine Seyahat Hemen!" Hrriyet Gsteri Hrriyet Gsteri Hrriyet Gsteri Hrriyet Gsteri, no. 187 (00.06.1996): 52-
55. [cdmb/mk]
60
Erkn Erkn Erkn Erkn- -- - Harbiye Seyahatlarnn Tertib ve daresi Hakknda Mlzat Harbiye Seyahatlarnn Tertib ve daresi Hakknda Mlzat Harbiye Seyahatlarnn Tertib ve daresi Hakknda Mlzat Harbiye Seyahatlarnn Tertib ve daresi Hakknda Mlzat : stanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Daire-i
Askeriye Matbaas, 16, TBTK; 10132 TBTK; 10132 TBTK; 10132 TBTK; 10132. . . . [EHEC/
Erkn Erkn Erkn Erkn- -- - Harbiye Seyahatlerinin Tertib ve daresi Hakknda Mlhazt Harbiye Seyahatlerinin Tertib ve daresi Hakknda Mlhazt Harbiye Seyahatlerinin Tertib ve daresi Hakknda Mlhazt Harbiye Seyahatlerinin Tertib ve daresi Hakknda Mlhazt: stanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Daire-i
Askeriye Matbaas , Erkn- Harbiye-i Ummiyei 1 ubesi, 16, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 5004 ZEGE; 5004 ZEGE; 5004 ZEGE; 5004. . . . [EHEC/
Erken, Ycel. "Gezegenlere Seyahat." Harita Harita Harita Harita Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 37, no. 76 (00.00.1971): 32-55. [cdmb/mk]
Ersan, Mehmet. "Wilbrand Von Oldenburg Seyahatnmesine Gre XII. Yzyln Balarnda ukurova." III. III. III. III.
Uluslararas ukurova Kltr Bilgi leni Uluslararas ukurova Kltr Bilgi leni Uluslararas ukurova Kltr Bilgi leni Uluslararas ukurova Kltr Bilgi leni (00.00.1999): 279-285. [cdmb/mk]
Ersoy, Osman. "Bir ngiliz Konsolosunun 1846 Ylnda Erzurum'dan Kars'a Seyahat." Tarih Aratrmalar Tarih Aratrmalar Tarih Aratrmalar Tarih Aratrmalar Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi
2, no. 2-3 (00.00.1964): 237-249. [cdmb/mk]
Erzen, Abdlselam. "Yalama ve Bakm Mevzularnda ngiltere'de Yaplan ki Aylk Tetkik Seyahati Raporu."
Demir ve elik Demir ve elik Demir ve elik Demir ve elik 5, no. 11 (00.11.1956): 257-262. [cdmb/mk]
Erzen, Abdlselam. "Yalama ve Bakm Mevzularnda ngiltere'de Yaplan ki Aylk Tetkik Seyahati Raporu."
Demir ve elik Demir ve elik Demir ve elik Demir ve elik 5, no. 12 (00.12.1956): 281-286. [cdmb/mk]
ESCHOLIER, RAYMOND: Constantinople. Constantinople. Constantinople. Constantinople. Aquarelles par Nicolas Markovitch. Paris, Editions Alpina, "t.y.". 152 s.
(16.5x21.5) resim, renkli resim. "Les Grandes Escales". [IV.SEY-267]. [istk/istk]
EUDEL, PAUL: Constantinople, Smyrne et Athenes Constantinople, Smyrne et Athenes Constantinople, Smyrne et Athenes Constantinople, Smyrne et Athenes. Illus. par Frederic Regamey et A.Giraldon. Paris, E.Dentu,
1885. 431 s. (12x18.5) 6 plan. [IV.SEY-217]. [istk/istk]
Europa I Bilder. Teckningar af Englands Frnamsta Konstnarer Teckningar af Englands Frnamsta Konstnarer Teckningar af Englands Frnamsta Konstnarer Teckningar af Englands Frnamsta Konstnarer. Texten bearbetad af Mathilda Langlet.
Stockholm, Svenska Familj-Journlens Forlagsexpedition, 1884. 196 s. (24.5x31) resim. [IV.SEY-105]. [istk/istk]
Evliya elebi - Hafz Mehmet Zll . "Evliy elebi ve Seyahatnmesi." Belleten Belleten Belleten Belleten 53, no. 207-208 (00.08.1989 -
00.12.1989): 709-733. [cdmb/mk]
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1314(hicri) 1898(miladi) kdam Matbaas,
(1. Cilt), 23+674+10, (9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir).BDK BDK BDK BDK - -- - TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1314(hicri) 1898(miladi) kdam Matbaas,
(2. Cilt), 479+5, 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir. TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1314(hicri) 1898(miladi) kdam Matbaas,
(3. Cilt), 534+5, (9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir). TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1314(hicri) 1898(miladi) kdam Matbaas,
(4. Cilt), 432+4, 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir.TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1315(hicri) 1899(miladi) kdam Matbaas,
(5. Cilt), 602+6, TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1318(hicri) 1902(miladi) kdam Matbaas,
(6. Cilt), 4+554+5, 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir. TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1928(miladi) Devlet Matbaas, (7. Cilt),
21+912, 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir. TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1928(miladi) Orhaniye Matbaas, (8. Cilt),
6+786, 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir.TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1935(miladi) Devlet Matbaas, (9. Cilt),
20+893, 23 Plan. 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir. TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1938(miladi) Devlet Basmevi, (10. Cilt),
28+1112, 2 Plan. 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir. TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360 TBTK; 10360. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1314(hicri) 1896(miladi) kdam Matbaas ,
Ahmed Cevdet, (1. Cilt), 23+674+10, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1314(hicri) 1896(miladi) kdam Matbaas ,
Ahmed Cevdet, (2. Cilt), 479+5, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302. . . . [EHEC/
61
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1314(hicri) 1896(miladi) kdam Matbaas ,
Ahmed Cevdet, (3. Cilt), 534+5, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1314(hicri) 1896(miladi) kdam Matbaas ,
Ahmed Cevdet, (4. Cilt), 432+4, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1315(hicri) 1897(miladi) kdam Matbaas ,
Ahmed Cevdet, (5. Cilt), 602+6, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1318(hicri) 1900(miladi) kdam Matbaas ,
Ahmed Cevdet, (6. Cilt), 4+454+5, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1928(miladi) Devlet Matbaas, Ahmed
Cevdet, (7. Cilt), 21+912, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302. . . . [EHEC/
Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi Evliya elebi Seyahatnmesi : Evliya elebi Mehmed b. Zll, stanbul 1928(miladi) Orhaniye Matbaas, Trk Tarih
Encmeni, (8. Cilt), 1+5+786+4, 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir. AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302 ZEGE; 5302. . . . [EHEC/
Evliya elebi. "Seyahatnme." Sanat Dnyam Sanat Dnyam Sanat Dnyam Sanat Dnyamz z z z, no. 66 (00.00.1997): 5-15. [cdmb/mk]
Eyice, Semavi. "Bertrandon De La Broquiere ve Seyahatnamesi < 1432-1433 >." slam Tetkikleri Enstits slam Tetkikleri Enstits slam Tetkikleri Enstits slam Tetkikleri Enstits
Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 6, no. 1-2 (00.00.1975): 85-126. [cdmb/mk]
Eyice, Semavi. "J. von Hammer-Furgstall ve Seyahatnmeleri. Hammer'in Tarihi Corafya, Toporafya ve Sanat
Tarihine Hizmeti." Belleten Belleten Belleten Belleten 46, no. 183 (00.07.1982): 535-550. [cdmb/mk]
EYCE, SEMAV: Bertrandon de la Broquiere ve seyahatnamesi (1432 Bertrandon de la Broquiere ve seyahatnamesi (1432 Bertrandon de la Broquiere ve seyahatnamesi (1432 Bertrandon de la Broquiere ve seyahatnamesi (1432- -- -1433). 1433). 1433). 1433). slm Tetkikleri Enstits Dergisi,
4.c, cz 1-2'den ayrbask. stanbul, ..E.F., 1975. 126 s. (16.5x24) 1 katl. harita, resim. [IV.SEY-397].
[istk/istk]
Faik. "Okyanus Seyahatnamesi." Sanat Dnyamz Sanat Dnyamz Sanat Dnyamz Sanat Dnyamz, no. 66 (00.00.1997): 71-73. [cdmb/mk]
FAM, LOTFY: Lamartine-Voyage en Orient. Edition critique avec documents inedits. Paris, Librairie Nizet, "t.y.".
539 s. (16.5x25) 1 levha, 1 plan. [IV.SEY-143]. [istk/istk]
Farmer, George Henry. "Onyedinci Yzylda Trk alglar (Evliya elebi Seyahatnamesinde Tanmlamalarna
Gre)." Musiki Mecmuas Musiki Mecmuas Musiki Mecmuas Musiki Mecmuas 45, no. 437 (00.06.1992): 26-27. [cdmb/mk]
Farmer, Henry George. "Onyedinci Yzylda Trk alglar (Evliya elebi Seyahatnamesinde Tanmlanmalarna
Gre)-5." Musiki Mecmuas Musiki Mecmuas Musiki Mecmuas Musiki Mecmuas 39, no. 414 (00.09.1986): 20-24. [cdmb/mk]
Farmer, Henry George. "Onyedinci Yzylda Trk alglar (Evliya elebi Seyahatnamesinde Tanmlanmalarna
Gre)-6." Musiki Mecmuas Musiki Mecmuas Musiki Mecmuas Musiki Mecmuas 39, no. 415 (00.12.1986): 6-9. [cdmb/mk]
Fatma Servet. "Seyahatler ve Seyyahlar." Kadn Yazlar Kadn Yazlar Kadn Yazlar Kadn Yazlar, no. 6, (26) (00.09.1926). [cdmb/mk]
FEDDEN, ROBIN : English travellers in the Near East English travellers in the Near East English travellers in the Near East English travellers in the Near East. London, The British Council, 1958. 44 s. (14x21.5) 1
portre. Writers and Their Work No: 97. [IV.SEY-498] . [istk/istk]
Fenmen, Mithat. "Londra Seyahati Notlar." Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri, no. 12 (00.09.1950): 8-13. [cdmb/mk]
Fenmen, Mithat. "Londra Seyahati Notlar." Mz Mz Mz Mzik Grleri ik Grleri ik Grleri ik Grleri, no. 13 (00.10.1950): 8-11. [cdmb/mk]
Fenmen, Mithat. "Londra Seyahati Notlar." Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri, no. 14 (00.11.1950): 7-9. [cdmb/mk]
Fenmen, Mithat. "Londra Seyahati Notlar." Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri, no. 15 (00.12.1950): 7-11. [cdmb/mk]
FERMANEL - FAVVEL - BAVDOVIN - STOCHOVE: Le voyage d'Italie et du Levant, de messieurs Fermanel..., Le voyage d'Italie et du Levant, de messieurs Fermanel..., Le voyage d'Italie et du Levant, de messieurs Fermanel..., Le voyage d'Italie et du Levant, de messieurs Fermanel...,
Favvel..., Baudovin de Launay et de Stochove Favvel..., Baudovin de Launay et de Stochove Favvel..., Baudovin de Launay et de Stochove Favvel..., Baudovin de Launay et de Stochove. Rouen, Jacques Herault, 1687. [8]+481+[2] s. (9x15.5). [IV.SEY-
20]. [istk/istk]
FERRIERES-SAUVEBOEUF, COMTE DE: Memoires h Memoires h Memoires h Memoires historiques, politiques et geographiques des voyages du Comte istoriques, politiques et geographiques des voyages du Comte istoriques, politiques et geographiques des voyages du Comte istoriques, politiques et geographiques des voyages du Comte
de Ferrieres de Ferrieres de Ferrieres de Ferrieres- -- -Sauveboeuf faits en Turquie, en Perse et en Arabie, depuis 1782, jusqu'en 1789. Sauveboeuf faits en Turquie, en Perse et en Arabie, depuis 1782, jusqu'en 1789. Sauveboeuf faits en Turquie, en Perse et en Arabie, depuis 1782, jusqu'en 1789. Sauveboeuf faits en Turquie, en Perse et en Arabie, depuis 1782, jusqu'en 1789. 2 vol. Paris,
Buisson, 1790. (11.5x19). Vol. 1: XXIV+298 s. / Vol. 2: X+303 s. [IV.SEY-169-170]. [istk/istk]
FERRIMAN, Z. DUCKETT: Turkey and the Turcs Turkey and the Turcs Turkey and the Turcs Turkey and the Turcs. New York, James Pott, 1911. IX+334 s, (14x22.5) 16 plan.
[IV.SEY-320]. [istk/istk]
62
Feza Feza Feza Feza- -- -y Na y Na y Na y Na- -- -mtenahiye Doru Seyahat yahud Esir inde Temaa mtenahiye Doru Seyahat yahud Esir inde Temaa mtenahiye Doru Seyahat yahud Esir inde Temaa mtenahiye Doru Seyahat yahud Esir inde Temaa- -- -y Cell y Cell y Cell y Cell- -- -i Hilkat i Hilkat i Hilkat i Hilkat: Flammarion, Camille,
(eviren: Mehmed Cemal). stanbul 1310(hicri) 1892(miladi) Enver Efendi Matbaas, 16, ZEGE; 5705 ZEGE; 5705 ZEGE; 5705 ZEGE; 5705 - -- - TBTK; TBTK; TBTK; TBTK;
10972 10972 10972 10972. . . . [EHEC/
FIELD, HENRY M. : From the lakes of Killarney on the Golden Horn From the lakes of Killarney on the Golden Horn From the lakes of Killarney on the Golden Horn From the lakes of Killarney on the Golden Horn. New York, Charles Scribners Sons, 1884.
355 s. (13.5x21). [IV.SEY-488] . [istk/istk]
FIELD, HENRY M. : The Greek islands and Turkey after the war The Greek islands and Turkey after the war The Greek islands and Turkey after the war The Greek islands and Turkey after the war. New York, Charles Scribners Sons, 1886.
VI+228 s. (13x21) 1 renkli harita. [IV.SEY-489] . [istk/istk]
Fndkolu , Fahri Z. "Bir Konya Seyahatnamesinden Paralar II." Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu, no. 239 (00.12.1954): 425-427.
[cdmb/mk]
Fndkolu , Fahri Z.. "Bir Konya Seyahatnamesinden Paralar I." Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu, no. 238 (00.11.1954): 344-346.
[cdmb/mk]
FINK, ANNA : Colorful adventures in the Orient Colorful adventures in the Orient Colorful adventures in the Orient Colorful adventures in the Orient. Austin, Von Boeckmann-Jones, 1930. 104 s. (15.5x23.5).
[IV.SEY-487] . [istk/istk]
Fihrist Fihrist Fihrist Fihrist- -- -i Tuhfet'n i Tuhfet'n i Tuhfet'n i Tuhfet'n- -- -nzzr fi Garaibi'l nzzr fi Garaibi'l nzzr fi Garaibi'l nzzr fi Garaibi'l- -- -emsr ve Acaibi'l emsr ve Acaibi'l emsr ve Acaibi'l emsr ve Acaibi'l- -- -Esfr. Seyahatnme Esfr. Seyahatnme Esfr. Seyahatnme Esfr. Seyahatnme- -- -i bn Batuta i bn Batuta i bn Batuta i bn Batuta: (Dzenleyen: Mehmed
erif Paa ). stanbul 1336 - 1340(rumi) 1921 - 1923(miladi) mire Matbaas, 203, ZEGE; 5771 ZEGE; 5771 ZEGE; 5771 ZEGE; 5771 - -- - TBTK; TBTK; TBTK; TBTK;
10901 10901 10901 10901. . . . [EHEC/
FLAUBERT, GUSTAVE: Voyage en Orient. (1849 Voyage en Orient. (1849 Voyage en Orient. (1849 Voyage en Orient. (1849- -- -1851). 1851). 1851). 1851). Lausanne, Editions Renconre, 1964. 553 s. (12x18). "Les
Oeuvres de Gustave Flaubert No: 5". [IV.SEY-177]. [istk/istk]
FLERS, ROBERT DE: Vers l'Orient Vers l'Orient Vers l'Orient Vers l'Orient. Paris, Ernest Flammarion, 1895.400 s. (12x18) resim. [IV.SEY-222]. [istk/istk]
FONTANIER, V,: Voyages en Orient Voyages en Orient Voyages en Orient Voyages en Orient. Paris, Librairie de Dumont, MDCCCXXXIV. XXIV+[351] s. (13.5x20.5).
[IV.SEY-273]. [istk/istk]
FONTMAGNE, LA BARONNE DURAND DE; Krm Harbi sonrasnda stanbul Krm Harbi sonrasnda stanbul Krm Harbi sonrasnda stanbul Krm Harbi sonrasnda stanbul. ev.: Gliek Soytrk. stanbul,
Tercman, 1977. 267 s. (13x19). "Tercman 1001 Temel Eser No: 110". [IV.SEY-56]. [istk/istk]
FRANKLAND, CAPT. CHARLES COLVILLE: Travels to and from Constantinople in 1827 and 1828. Travels to and from Constantinople in 1827 and 1828. Travels to and from Constantinople in 1827 and 1828. Travels to and from Constantinople in 1827 and 1828. 2 vol. 2nd ed.
London, Henry Colburn and Richard Bcntley, 1830. (14.5x23). Vol. 1: VIII+373 s. 2katl. harita, 2 levha, 16
plan, /Vol. 2:310 s. 1 levha, 6plan. [IV.SEY-324-325]. [istk/istk]
Fransa, talya ve svire'de Seyahat Hatralar Fransa, talya ve svire'de Seyahat Hatralar Fransa, talya ve svire'de Seyahat Hatralar Fransa, talya ve svire'de Seyahat Hatralar: erafeddin Mamumi [Bilmen], Kahire 1914(miladi) Matbaat El-
Mikdad, 303, ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Fransa'nn Seyahat Talim Fransa'nn Seyahat Talim Fransa'nn Seyahat Talim Fransa'nn Seyahat Talimtnmesi tnmesi tnmesi tnmesi : stanbul 1910(miladi) Ahmed hsan ve reks Matbaaclk Osmanl irketi,
8+6, Trke Franszca. TBTK; 11055 TBTK; 11055 TBTK; 11055 TBTK; 11055. . . . [EHEC/
Fransz edebiyatnda stanbul Fransz edebiyatnda stanbul Fransz edebiyatnda stanbul Fransz edebiyatnda stanbul. ev.: Mediha Sayar. stanbul, Varlk Yaynevi, 1964.93 s. (12x16.5). [IV.SEY-333].
[istk/istk]
FRASER, DAVID: Persia and Turkey in revolt Persia and Turkey in revolt Persia and Turkey in revolt Persia and Turkey in revolt. Edinburgh, William Blackwood, 1910. XVI+440 s. (14x22) 50 plan.
[IV.SEY-282]. [istk/istk]
GALIBERT, LEON - PELLE, C: Constantinople ancienne et moderne comprenant aussi les sept eglises de l'Asie Constantinople ancienne et moderne comprenant aussi les sept eglises de l'Asie Constantinople ancienne et moderne comprenant aussi les sept eglises de l'Asie Constantinople ancienne et moderne comprenant aussi les sept eglises de l'Asie - -- -
Mineure Mineure Mineure Mineure. Illus. d'apres les dessins pris sur les lieux par Thomas Allom, 2 vol. Paris, Fisher, Fils et Cie, "t.y.".
(22x28). Vol. 1: [4]+XLIII+ 60 s. / Vol. 2: 58 s. [IV.SEY-411-]. [istk/istk]
GALLAND, ANTOINE : Journal dAntoine Galland pendant son sjour Constanti : Journal dAntoine Galland pendant son sjour Constanti : Journal dAntoine Galland pendant son sjour Constanti : Journal dAntoine Galland pendant son sjour Constantinople (1672 nople (1672 nople (1672 nople (1672- -- -1673). 1673). 1673). 1673). Pub. et
annot par Charles Schefer. 2 tomes. Paris, Ernest Leroux, 1881. (18x27). Tome I: XVII+286 s. 1plan. / Tome
2: 4+220 s. [IV.SEY-423] . [istk/istk]
GALLAND, ANTOINE: stanbul'a ait gnlk htralar (1672 stanbul'a ait gnlk htralar (1672 stanbul'a ait gnlk htralar (1672 stanbul'a ait gnlk htralar (1672- -- -1673). 1673). 1673). 1673). 2 c. erhlerle yay.: Charles Schefer. ev.:
Nahid Srr rik. Ankara, T.T.K., 1949-1973. (17x24.5). "T.T.K. Yaynlarndan II. Seri No: 16, 16a". I.c.: (1672).
245 s. 1 plan. / 2. c: (1673). 178 s. [IV.SEY-284-285]. [istk/istk]
GALLWITZ, ESTHER (Ed.): Istanbul. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Mit Illus. von Thomas Allom. Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1981. 538 s.
(10.5x17.5) resim. [IV.SEY-2,3]. [istk/istk]
GASPARIN, A. DE: A Constantinople A Constantinople A Constantinople A Constantinople. Paris, Michel Levy Freres, 1867. 487 s. (11.5x18). "Bibliotheque
Contemporaine". [IV.SEY-12]. [istk/istk]
63
GAUTIER, THEOPHILE : The complete works of Thophile Gautier The complete works of Thophile Gautier The complete works of Thophile Gautier The complete works of Thophile Gautier. Vol. 5. The Louvre Constantinople. Tr. by F.
C. de Sumichrast. London, New York; Potlethwaite, Taylor and Knowles, MCMIX. 322+300 s. (14x21.5) 2 plan.
The Gascon Edition Number: 421. [IV.SEY-486] . [istk/istk]
GAUTIER, THEOPHILE: Constaninople. Constaninople. Constaninople. Constaninople. Paris, Michel Levy Freres, 1856. 364 s. (11x18). [IV.SEY-233]. [istk/istk]
GAUTER, THEOPHILE : Constantinople Constantinople Constantinople Constantinople. stanbul, Isis, 1990. 317 s. (16.5x24) renkli resim. [IV.SEY-483] .
[istk/istk]
Gazi Paa Yurd Gazi Paa Yurd Gazi Paa Yurd Gazi Paa Yurd Seyahatleri Seyahatleri Seyahatleri Seyahatleri: stanbul 1926(miladi) Necm-i ti Matbaas, 126, TBTK; 11373 TBTK; 11373 TBTK; 11373 TBTK; 11373. . . . [EHEC/
Gazi Paa'nn Seyahati. Trk Hayat Trk Hayat Trk Hayat Trk Hayat, no. 13 (01.09.1925): 4-5. [cdmb/mk]
Gazimihal, Mahmut Ragp. "On Sekizinci Yzyl Avrupasnda Mzik Seyahati." Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri 3, no. 30
(00.03.1952): 7-9. [cdmb/mk]
Gazimihal, Mahmut Ragp. "Onsekizinci Yzyl Avrupasnda Mzik Seyahati [Devam]." Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri 3, no.
34-36 (00.07.1952 - 00.09.1952). [cdmb/mk]
Gazimihal, Mahmut Ragp. "Onsekizinci Yzyl Avrupasnda Mzik Seyahati." Mzik Mzik Mzik Mzik Grleri Grleri Grleri Grleri 3, no. 31
(00.04.1952): 3-5. [cdmb/mk]
Gazimihal, Mahmut Ragp. "Onsekizinci Yzyl Avrupasnda Mzik Seyahati." Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri 3, no. 32
(00.05.1952): 3-4. [cdmb/mk]
Getan , Engin. "Seyahatnme." Sanat Dnyamz Sanat Dnyamz Sanat Dnyamz Sanat Dnyamz, no. 65 (00.00.1997): 59-60. [cdmb/mk]
Gelber, Harry G.. "Nixon'un Pekin Seyahati: Perspektifler ve Sonular." Stratejik Etdler Stratejik Etdler Stratejik Etdler Stratejik Etdler 6, no. 34 (00.12.1972):
17-30. [cdmb/mk]
Gencer , Ali hsan. "Karadeniz'e lk kan Osmanl Padiah II. Mahmud'un Varna Seyahati." Trk Dnyas Tarih Trk Dnyas Tarih Trk Dnyas Tarih Trk Dnyas Tarih
Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 3, no. 31 (00.07.1989): 28-34. [cdmb/mk]
GENEVE, PAUL : Un Franais Constantinople (Juillet 1912 Un Franais Constantinople (Juillet 1912 Un Franais Constantinople (Juillet 1912 Un Franais Constantinople (Juillet 1912- -- - Juillet 1913 Juillet 1913 Juillet 1913 Juillet 1913). Paris, Andr Lesot, [191-].VI+414 s.
(12x19). [IV.SEY-449] . [istk/istk]
GLAZEBROOK, PHILIP: Joumcy to Kars Joumcy to Kars Joumcy to Kars Joumcy to Kars. 2nd ed. Middlesex, Penguin Books, 1984. 246 s. (13x20) harita. "Penguin
Travel Library". [IV.SEY-195]. [istk/istk]
GODARD-FAULTRIER, M. V.: D'Angers au Bosphore pendant la guerre d'Orient D'Angers au Bosphore pendant la guerre d'Orient D'Angers au Bosphore pendant la guerre d'Orient D'Angers au Bosphore pendant la guerre d'Orient, Constantinople, Athenes, Rome.
Paris, Librairie de L.Maison, 1858. III+559 s. (18x28) 32 plans. [IV.SEY-298]. [istk/istk]
GOLTZ, COLMAR FREIHERR V.D. : Anatolische Ausflge Anatolische Ausflge Anatolische Ausflge Anatolische Ausflge. Berlin, Schall und Grund, 1896 . VII+460 s. (13x18.5)
harita, resim, 4 katl. resim. [IV.SEY-443] . [istk/istk]
GOODRICH-FREER, A.: Things seen in Constantinople Things seen in Constantinople Things seen in Constantinople Things seen in Constantinople. London, Seeley and Service, 1925. VIII+158 s. (10.5x15)
30 plans. "The Things Seen Scries". [IV.SEY-344,345]. [istk/istk]
Gnener, Necati. "Kuzey Karadeniz Mntkasnda Bir Tetkik Seyahati." Trkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas, Trkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas, Trkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas, Trkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas, no.
20 (01.10.1950 - 01.12.1950): 294-299. [cdmb/mk]
Grkey, efik. "W. G. Browne'nin Seyahatnamesine Gre 18.yy. Sonunda Msr'da Grlen Hastalklar ve
Tedavileri." II. Trk Tb Tarihi Kongresi . Trk Tb Tarihi Kongresi . Trk Tb Tarihi Kongresi . Trk Tb Tarihi Kongresi, (20-21 Eyll 1990, stanbul) (00.00.1999): 211-218. [cdmb/mk]
Gyn, Nejat. "Salomon Schweiger ve Seyahatnamesi." stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Dergisi stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Dergisi stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Dergisi stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Dergisi 13,
no. 17-18 (00.03.1962 - 00.09.1963): 119-140. [cdmb/mk]
Gzaydn, Nevzat. "Evliya elebi Seyahatnamesi zerine." Trk Kltr Trk Kltr Trk Kltr Trk Kltr 10, no. 119 (00.09.1972): 28-30.
[cdmb/mk]
GREENE, JOSEPH K.: Leavening the Levant Leavening the Levant Leavening the Levant Leavening the Levant. Boston, Pilgrim Press, 1916. XII+353 s. (13.5x20) 33 plans. [IV.SEY-
332]. [istk/istk]
GRELLET, STEPHEN : Memoirs of the life and gospel labours of Stephen Grellet Memoirs of the life and gospel labours of Stephen Grellet Memoirs of the life and gospel labours of Stephen Grellet Memoirs of the life and gospel labours of Stephen Grellet. Ed. by Benjamin Seebohm. 2
vols. 2nd ed. London, A.W. Bennett, MDCCCLXI. (14x20). Vol. 1: XII+369 s. 1 portre. / Vol. 2: X+385 s. [IV.SEY-
444-445] . [istk/istk]
GRELOT, JOSEPHUS : stanbul seyahatnamesi stanbul seyahatnamesi stanbul seyahatnamesi stanbul seyahatnamesi. ev.: Maide Selen. stanbul, Pera Turizm ve Tic., 1998. XV+259 s.
(13.5x19.5) resim (ikisi katl.). Alaattin Eser Kitapl Yayn No: 10 eviri Eserler: 6. [IV.SEY-495] . [istk/istk]
64
GRELOT: Relation nouvelle d'un voyage de Constantinople Relation nouvelle d'un voyage de Constantinople Relation nouvelle d'un voyage de Constantinople Relation nouvelle d'un voyage de Constantinople. Paris, Pierre Rocolet, MDCLXXX. [10]+306 s.
(19.5x27) 9 levha, 2 plan. [IV.SEY-100]. [istk/istk]
GRENTE, MGR.: Une mission dans le Lev Une mission dans le Lev Une mission dans le Lev Une mission dans le Levant ant ant ant. Paris, Gabriel Beauchesne, 1922. 347 s. (15.5x23) 7 plans. [IV.SEY-
268,326]. [istk/istk]
GRENVILLE-MURRAY, E.C. : The roving Englishman in Turkey The roving Englishman in Turkey The roving Englishman in Turkey The roving Englishman in Turkey. Sketches from life. Repr. in part from Household
words. London, G.Routledge, 1855. VIII+363 s. (11x17.5). [IV.SEY-439] . [istk/istk]
GRESLERI, GIULLIANO : Le Corbusier. Reise nach dem Orient. Unverffentlichte Briefe und zum Teil noch nicht Le Corbusier. Reise nach dem Orient. Unverffentlichte Briefe und zum Teil noch nicht Le Corbusier. Reise nach dem Orient. Unverffentlichte Briefe und zum Teil noch nicht Le Corbusier. Reise nach dem Orient. Unverffentlichte Briefe und zum Teil noch nicht
Publizierte. Publizierte. Publizierte. Publizierte. Texte und Photographien von Charles Edouard Jeanneret. Zrich, Spur Verlag, t.y.. 4 s. (21x30).
Kitab tantan brordr. [IV.SEY-503] . [istk/istk]
GREY, WILLIAM: Journal of a visit to Egypt, Constantinople, the Crimea, Greece etc. in the suite of the Prince and Journal of a visit to Egypt, Constantinople, the Crimea, Greece etc. in the suite of the Prince and Journal of a visit to Egypt, Constantinople, the Crimea, Greece etc. in the suite of the Prince and Journal of a visit to Egypt, Constantinople, the Crimea, Greece etc. in the suite of the Prince and
Princess of Wales Princess of Wales Princess of Wales Princess of Wales. 3rd ed. London, Smith and Elder, 1870. VI+203 s. (14.5x21). [IV.SEY-199]. [istk/istk]
GRIFFITHS, J. : Nouveau voyage dans la Turquie dEurope et dAsie et en Arabie Nouveau voyage dans la Turquie dEurope et dAsie et en Arabie Nouveau voyage dans la Turquie dEurope et dAsie et en Arabie Nouveau voyage dans la Turquie dEurope et dAsie et en Arabie. Tr.par M.B. Barre de Vieuzac.
2 tomes. Paris, Blankenstein, 1812. (14x22). Tome I: XIV+213 s. / Tome 2: 4 +229 s. [IV.SEY-422,463] .
[istk/istk]
GROSVENOR, E. M.: N NN Narrative of a yacht voyage in the Mediterranean during the years 1840 arrative of a yacht voyage in the Mediterranean during the years 1840 arrative of a yacht voyage in the Mediterranean during the years 1840 arrative of a yacht voyage in the Mediterranean during the years 1840- -- -41. 41. 41. 41. 2 vol. London,
John Murray, 1842. (13x20.5). Vol. 1: IX+363 s. 10 plans. / Vol. 2: VIII+378 s. 16 plan. [IV.SEY-71-72].
[istk/istk]
Grnlanda'ya Seyahat Grnlanda'ya Seyahat Grnlanda'ya Seyahat Grnlanda'ya Seyahat: (eviren: Mehmed [Erkem]). stanbul 1316(hicri) 1899(miladi) Asr Matbaas, 20, ZEGE; ZEGE; ZEGE; ZEGE;
6331 6331 6331 6331 - -- - TBTK; 11721 TBTK; 11721 TBTK; 11721 TBTK; 11721. . . . [EHEC/
GRNFELD, ERNEST: Im Faltboot von Stamboul nach Alexandrien Im Faltboot von Stamboul nach Alexandrien Im Faltboot von Stamboul nach Alexandrien Im Faltboot von Stamboul nach Alexandrien. Wien, Eigenverlag, 1930. 94 s. (15x22.5)
resim. [IV.SEY-122]. [istk/istk]
GUENTHER, KONRAD: Von Kairo nach B Von Kairo nach B Von Kairo nach B Von Kairo nach Bagdad und Stambul agdad und Stambul agdad und Stambul agdad und Stambul. Dresden, Karl May Verlag, 1930.119 s. (12.5x18.5)
8 plan. [IV.SEY-18]. [istk/istk]
GUYS, M.: Voyage litteraire de la Grece ou lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallele de leurs Voyage litteraire de la Grece ou lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallele de leurs Voyage litteraire de la Grece ou lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallele de leurs Voyage litteraire de la Grece ou lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallele de leurs
moeurs. Nouvelle ed. revue, corrigee et moeurs. Nouvelle ed. revue, corrigee et moeurs. Nouvelle ed. revue, corrigee et moeurs. Nouvelle ed. revue, corrigee et augmentee. On y a joint un voyage de Sophie a Constantinople... augmentee. On y a joint un voyage de Sophie a Constantinople... augmentee. On y a joint un voyage de Sophie a Constantinople... augmentee. On y a joint un voyage de Sophie a Constantinople... 2 vol.
Paris, La Veuve Duchesne, MDCCLXXVI. (12x20). Vol. 1: 540 s. 3 levha, / Vol. 2: 558+2 s. 1 levha. [IV.SEY-243-
244]. [istk/istk]
Glcan , Bilgehan. "zendirme Arac Olarak Kullanlan Turistik Bir rn: Incentive Seyahatler." Ticaret ve Turizm Ticaret ve Turizm Ticaret ve Turizm Ticaret ve Turizm
Eitim Fakltesi Dergisi Eitim Fakltesi Dergisi Eitim Fakltesi Dergisi Eitim Fakltesi Dergisi , no. 1 (00.00.1998): 70-81. [cdmb/mk]
Glek, Haki - Erol Hseyin: "Seyahat ntibalar: Amerika-Polonya." ktisadi Yry ktisadi Yry ktisadi Yry ktisadi Yry 9, no. 194 (30.01.1948): 6,
31. [cdmb/mk]
GNGR, NECAT : Seyyahlarn kaleminden ehr Seyyahlarn kaleminden ehr Seyyahlarn kaleminden ehr Seyyahlarn kaleminden ehr- -- -i irin stanbul i irin stanbul i irin stanbul i irin stanbul. stanbul, Milliyet, 1996. 223 c. (19x21) resim.
[IV.SEY-492] . [istk/istk]
Gnver, Nuri Muammer. "rolog Gz ile Avrupa Seyahat Notlar." Poliklinik Poliklinik Poliklinik Poliklinik, no. 175 (00.01.1948): 146-159.
[cdmb/mk]
Grkan, Nilgn. "Rnesansn Merkezine Seyahat. Florance is the Place Which is the Heart of the Art." Denizin Denizin Denizin Denizin
Sesi Sesi Sesi Sesi 18, no. 103 (00.11.1993 - 00.12.1993): 10-14. [cdmb/mk]
Habe Seyahatnmesi Habe Seyahatnmesi Habe Seyahatnmesi Habe Seyahatnmesi: Azmzde Sadk el-Meyyed , stanbul 1322(hicri) 1904(miladi) kdam Matbaas, 484,
AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 6528 ZEGE; 6528 ZEGE; 6528 ZEGE; 6528 - -- - TBTK; 5439 TBTK; 5439 TBTK; 5439 TBTK; 5439. . . . [EHEC/
Halbmond im letzten Viertel. Archaologische Reiscbcrichie Halbmond im letzten Viertel. Archaologische Reiscbcrichie Halbmond im letzten Viertel. Archaologische Reiscbcrichie Halbmond im letzten Viertel. Archaologische Reiscbcrichie. Mainz am Rhein, Verlag Philipp von Zabcrn, 1985.
300 s. (17.5x25.5) 20 plan. [I V.SEY-354,402]. [istk/istk]
Halim Sabit. "Seyahat." Trk Yur Trk Yur Trk Yur Trk Yurdu du du du 9, no. 20, (366) (00.09.1988): 51-52. [cdmb/mk]
Hami, Vasfi. "Anadolu'ya Seyahat." r r r r, no. 17 (00.09.1934): 9. [cdmb/mk]
Hmid Said. "Anadolu'da Bir Tetkik Seyahati." Hayat Mecmuas Hayat Mecmuas Hayat Mecmuas Hayat Mecmuas 3, no. 65 (23.02.1928): 249-252. [cdmb/mk]
HAMSUN, KNUT ANDERSEN, HANS CHRISTIAN : stanbulda iki skandinav seyyah stanbulda iki skandinav seyyah stanbulda iki skandinav seyyah stanbulda iki skandinav seyyah. ev.: Banu Grsaler
Syvertsen. stanbul, Yap Kredi Yay., 1993. 136 s. (13.5x21). Edebiyat: 33 . [IV.SEY-493] . [istk/istk]
65
HANSTEIN, OTFRID VON: Vier Wochen Orient Vier Wochen Orient Vier Wochen Orient Vier Wochen Orient. Bremen, Verlag Franz Leumer, 1926. 111 s.(14.5x22.5) harita,
resim. [IV.SEY-91]. [istk/istk]
HARFF, ARNOLD VON: The pilgrimage of Arnold von Harff from Cologne, through Italy. Syria, Egypt, Arabia, The pilgrimage of Arnold von Harff from Cologne, through Italy. Syria, Egypt, Arabia, The pilgrimage of Arnold von Harff from Cologne, through Italy. Syria, Egypt, Arabia, The pilgrimage of Arnold von Harff from Cologne, through Italy. Syria, Egypt, Arabia,
Ethiopia, Nubia, Palestine, Turkey, France and Spain, which he accomplished in the years 1496 Ethiopia, Nubia, Palestine, Turkey, France and Spain, which he accomplished in the years 1496 Ethiopia, Nubia, Palestine, Turkey, France and Spain, which he accomplished in the years 1496 Ethiopia, Nubia, Palestine, Turkey, France and Spain, which he accomplished in the years 1496 to 1499 to 1499 to 1499 to 1499. Tr.
from the German and ed, by Malcolm Letts. Repr. of the 1946 ed. Nendeln, Kraus Reprint, 1967. XXXV+325 s.
(15x22.5). [IV.SEY-265]. [istk/istk]
Hariklde seyahat. Buzlar inde Bir Yanarda Hariklde seyahat. Buzlar inde Bir Yanarda Hariklde seyahat. Buzlar inde Bir Yanarda Hariklde seyahat. Buzlar inde Bir Yanarda: Gros, Jules, (eviren: Hasan Raif). stanbul 1308(hicri)
1891(miladi) stepan Matbaas, 167, TBTK; 11722 TBTK; 11722 TBTK; 11722 TBTK; 11722. . . . [EHEC/
HARRISON, RICHARD: Meet the Turcs Meet the Turcs Meet the Turcs Meet the Turcs. London, Jarrolds Publishers, 1961. 192 s. (14x22) harita, 12 plan.
[IV.SEY-329]. [istk/istk]
HARVEY: Turkish harems, Circassian homes Turkish harems, Circassian homes Turkish harems, Circassian homes Turkish harems, Circassian homes. London, Hurst-Blackett, 1871. X+307 s. (14x22) 2 renkli plan.
[IV.SEY-283]. [istk/istk]
Hatra Hatra Hatra Hatra- -- -i Seyahat i Seyahat i Seyahat i Seyahat: stanbul 1316(hicri) 1899(miladi) Mihran Matbaas, Sabah Gazetesi, 176, Alman imparatoru
Wilhem'in stanbul'a 2. defa gelii mnasebetiyle. AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 7023 ZEGE; 7023 ZEGE; 7023 ZEGE; 7023 - -- - TBTK TBTK TBTK TBTK; 12986 ; 12986 ; 12986 ; 12986. . . . [EHEC/
Hatra Hatra Hatra Hatra- -- -i Seyahat i Seyahat i Seyahat i Seyahat: stanbul Asr Matbaas, 1, Resimli. TBTK; 12985 TBTK; 12985 TBTK; 12985 TBTK; 12985. . . . [EHEC/
Hatra Hatra Hatra Hatra- -- -i Seyahat i Seyahat i Seyahat i Seyahat: stanbul Asr Matbaas, Musavver Terakki Mecmuas, Resimli.ZEGE; 7024 ZEGE; 7024 ZEGE; 7024 ZEGE; 7024. . . . [EHEC/
Hattmz ve Hattmzla Mnasebetler Ankara Hattmz ve Hattmzla Mnasebetler Ankara Hattmz ve Hattmzla Mnasebetler Ankara Hattmz ve Hattmzla Mnasebetler Ankara - -- - Sivas, zmir Sivas, zmir Sivas, zmir Sivas, zmir - -- - Kasaba, Y Kasaba, Y Kasaba, Y Kasaba, Yenice enice enice enice - -- - Nusaybin, Aydn ve ark Nusaybin, Aydn ve ark Nusaybin, Aydn ve ark Nusaybin, Aydn ve ark
Hatlarnn Seyr ve Hareket Cetvelleriyle Hattmzn Haydarpaa Hatlarnn Seyr ve Hareket Cetvelleriyle Hattmzn Haydarpaa Hatlarnn Seyr ve Hareket Cetvelleriyle Hattmzn Haydarpaa Hatlarnn Seyr ve Hareket Cetvelleriyle Hattmzn Haydarpaa - -- - Adapazar Beyninde leyen Muhtelit ve Adapazar Beyninde leyen Muhtelit ve Adapazar Beyninde leyen Muhtelit ve Adapazar Beyninde leyen Muhtelit ve
Haydarpaa Haydarpaa Haydarpaa Haydarpaa - -- - Pendik Arasnda leyen Mevkf Pendik Arasnda leyen Mevkf Pendik Arasnda leyen Mevkf Pendik Arasnda leyen Mevkf- -- -i Mtecavire Katarlaryla Seyahat Edecek Yolculara Aid Mer'i i Mtecavire Katarlaryla Seyahat Edecek Yolculara Aid Mer'i i Mtecavire Katarlaryla Seyahat Edecek Yolculara Aid Mer'i i Mtecavire Katarlaryla Seyahat Edecek Yolculara Aid Mer'i
Tarife Tarife Tarife Tarife- -- -i Fevka i Fevka i Fevka i Fevkaldeleri Hvi Defterdir ldeleri Hvi Defterdir ldeleri Hvi Defterdir ldeleri Hvi Defterdir: stanbul 1926(miladi) Haydarpaa Demiryollar Matbaas, 42, 1 Harita.
TBTK; 12995 TBTK; 12995 TBTK; 12995 TBTK; 12995. . . . [EHEC/
Hayfa Seyahatnmesi ve Tarihi (Musavver) Hayfa Seyahatnmesi ve Tarihi (Musavver) Hayfa Seyahatnmesi ve Tarihi (Musavver) Hayfa Seyahatnmesi ve Tarihi (Musavver): Ahmed, stanbul 1292(hicri) 1875(miladi) Basiret Matbaas, 495,
AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK. . . . [EHEC/
HEMINGWAY, ERNEST: gal stanbulu ve iki dnya savandan mektuplar gal stanbulu ve iki dnya savandan mektuplar gal stanbulu ve iki dnya savandan mektuplar gal stanbulu ve iki dnya savandan mektuplar. ev.: M.Ali Kayabal. stanbul, Milliyet,
1970. XIV+351 s. (12.5x19.5). "Milliyet Yaynlar-Genel Kltr Kitaplar Dizisi; 2". [IV.SEY-145]. [istk/istk]
HENTIG, WERNER OTTO VON : Meine Diplomatenfahrt ins ver Meine Diplomatenfahrt ins ver Meine Diplomatenfahrt ins ver Meine Diplomatenfahrt ins verschlossene Land schlossene Land schlossene Land schlossene Land. Berlin, Ullstein, 1918. 244 s.
(11x17) 1 katl. harita. [IV.SEY-438] . [istk/istk]
HERODOT: Historien. Deutsche gesamtausgabe Deutsche gesamtausgabe Deutsche gesamtausgabe Deutsche gesamtausgabe. bers. von A. Horneffer, neu hrsg. und erlaut. von H. W.
Hausig, mit einer einl. von W. F. Otto. 4. Aufl. Stuttgart, Alfred Krner Verlag, 1971. XXVIII+ 792 s. (11.5x18) 2
harita, 4 resim.Krners Taschenausgabe Bd. 224. [IV.SEY-452] . [istk/istk]
HEUDE, WILIAM: Voyage de la cote de Malabar a Constantinople par le Golfe pcrsique, 1'Arabie, la Mesopotamia Voyage de la cote de Malabar a Constantinople par le Golfe pcrsique, 1'Arabie, la Mesopotamia Voyage de la cote de Malabar a Constantinople par le Golfe pcrsique, 1'Arabie, la Mesopotamia Voyage de la cote de Malabar a Constantinople par le Golfe pcrsique, 1'Arabie, la Mesopotamia
le Kourdist le Kourdist le Kourdist le Kourdistan et la Turquie d'Asie, fail en 1817 an et la Turquie d'Asie, fail en 1817 an et la Turquie d'Asie, fail en 1817 an et la Turquie d'Asie, fail en 1817. Tr. de 1'anglais par le traducteur du "Voyage de Maxwell". Paris,
Librairie de Gide Fils, 1820. 358 s. (12.5x21) 6 plan. [IV.SEY-384]. [istk/istk]
Heyecanl Seyahat Heyecanl Seyahat Heyecanl Seyahat Heyecanl Seyahat: E. li, stanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Hrriyet Matbaas, 40+16, ZEGE; 7385 ZEGE; 7385 ZEGE; 7385 ZEGE; 7385. . . . [EHEC/
HICHENS, ROBERT: The Near East. Dalmatia, Greece and Constantinople The Near East. Dalmatia, Greece and Constantinople The Near East. Dalmatia, Greece and Constantinople The Near East. Dalmatia, Greece and Constantinople. Illus. by Jules Guerin. London, Hodder
and Stoughton, 1913. X+268 s. (18x27) 50 plans. [IV.SEY-89]. [istk/istk]
Hindistan ve Sivat ve Afganistan Seyah Hindistan ve Sivat ve Afganistan Seyah Hindistan ve Sivat ve Afganistan Seyah Hindistan ve Sivat ve Afganistan Seyahatnmesi atnmesi atnmesi atnmesi: Ahmed Hamdi irvan, stanbul 1300(hicri) 1883(miladi)
Mahmud Bey Matbaas, 293, 1 Harita, 1 Levha. AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - BDK BDK BDK BDK - -- -ZEGE; 7654 ZEGE; 7654 ZEGE; 7654 ZEGE; 7654 - -- - TBTK; 1438 TBTK; 1438 TBTK; 1438 TBTK; 1438. . . . [EHEC/
Hindistan'dan ran ve Rus Arazisine Seyahat Edeceklere Mahss Klavuz Notlardr. Pasaportlara Aid Ma Hindistan'dan ran ve Rus Arazisine Seyahat Edeceklere Mahss Klavuz Notlardr. Pasaportlara Aid Ma Hindistan'dan ran ve Rus Arazisine Seyahat Edeceklere Mahss Klavuz Notlardr. Pasaportlara Aid Ma Hindistan'dan ran ve Rus Arazisine Seyahat Edeceklere Mahss Klavuz Notlardr. Pasaportlara Aid Malmt lmt lmt lmt- -- -
Ummiyeyi de htiva Eder Ummiyeyi de htiva Eder Ummiyeyi de htiva Eder Ummiyeyi de htiva Eder: stanbul 1332(rumi) 1916(miladi) Matbaa-i Askeriye, Karargh-i Ummi stihbart
ubesi Mahrem Neriyat, 64, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ML ML ML ML - -- - ZEGE; 7660 ZEGE; 7660 ZEGE; 7660 ZEGE; 7660. . . . [EHEC/
Hindistan'dan ran ve Rusya Arazisine Seyahat Edeceklere Mahss Klavuz Notlard Hindistan'dan ran ve Rusya Arazisine Seyahat Edeceklere Mahss Klavuz Notlard Hindistan'dan ran ve Rusya Arazisine Seyahat Edeceklere Mahss Klavuz Notlard Hindistan'dan ran ve Rusya Arazisine Seyahat Edeceklere Mahss Klavuz Notlardr. Pasaportlara Ait Malmat r. Pasaportlara Ait Malmat r. Pasaportlara Ait Malmat r. Pasaportlara Ait Malmat- -- -i i i i
Ummiye Ummiye Ummiye Ummiye- -- -i htiva Eder i htiva Eder i htiva Eder i htiva Eder: stanbul 1332(rumi) 1916(miladi) Matbaa-i Askeriye, Karargh-i Ummiye stihbarat
ubesi, 64, TBTK; 13568 TBTK; 13568 TBTK; 13568 TBTK; 13568. . . . [EHEC/
Hive Seyahatnmesi ve Tarihi. Musavver Hive Seyahatnmesi ve Tarihi. Musavver Hive Seyahatnmesi ve Tarihi. Musavver Hive Seyahatnmesi ve Tarihi. Musavver: Mageman, (eviren: Ahmed kr). stanbul 1292(hicri) 1875(miladi)
Basiret Matbaas, 459, 31 Plan, 1 Levha. BDK BDK BDK BDK - -- - ML ML ML ML - -- - ZEGE; 7682 ZEGE; 7682 ZEGE; 7682 ZEGE; 7682. . . . [EHEC/
HOBHOUSE, J. C: A journey through Albania, and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to A journey through Albania, and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to A journey through Albania, and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to A journey through Albania, and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to
Constantinople during the years 1809 and 1810 Constantinople during the years 1809 and 1810 Constantinople during the years 1809 and 1810 Constantinople during the years 1809 and 1810. 2 vol. 2nd ed. London, James Cawthom, 813.(21.5x27). Vol.
66
l:XV+628s. 1 katl. harita, 4 levha, 8 plan. /Vol. 2: 629-1152 s. 1 katl. harita, 4 levha, 7 plan. [IV.SEY-299-
300]. [istk/istk]
HOGARTH, PAUL DURRELL, LAWRENCE : The Mediterranean shore The Mediterranean shore The Mediterranean shore The Mediterranean shore. Travels in Lawrence Durrell country.
Introduction and commentary by Durrell. London, Pavilion, 1988. 159 s. (29x27) renkli resim. [IV.SEY-415] .
[istk/istk]
HOWARD, GEORGE WILLIAM FREDERICK: Trk sularnda seyahat Trk sularnda seyahat Trk sularnda seyahat Trk sularnda seyahat. ev.: evket Serdar Tret. stanbul, Tercman,
1978. 121 s. (13x19). "Tercman 1001 Temel Eser No: 117". [IV.SEY-140]. [istk/istk]
Hristiyan Yolculuu yani Mmin Helak ehrinden Semavi ehre Seyahat Hristiyan Yolculuu yani Mmin Helak ehrinden Semavi ehre Seyahat Hristiyan Yolculuu yani Mmin Helak ehrinden Semavi ehre Seyahat Hristiyan Yolculuu yani Mmin Helak ehrinden Semavi ehre Seyahat: stanbul 1881(miladi) , 301, Kitabn
Ermenice Ad: Krisdonyayi Canabarhvel Tebi Hantertsyal Akharh. BA; 487 BA; 487 BA; 487 BA; 487. . . . [EHEC/
HUGHES, THOMAS SMART: Voyage Janina en Albanie, par la Sicile et la Grece. Voyage Janina en Albanie, par la Sicile et la Grece. Voyage Janina en Albanie, par la Sicile et la Grece. Voyage Janina en Albanie, par la Sicile et la Grece. 2 vol. Tr. de l'anglais par
l'auteur de "Londres en 1819". Paris, Librairie de Gide Fils, 1821. (13x21.5). Vol. 1: 326 s. 1 plan. /Vol. 2: 351
s. [IV.SEY-39]. [istk/istk]
HUXLEY, JULIAN : Splendeur et misre de lOrient Splendeur et misre de lOrient Splendeur et misre de lOrient Splendeur et misre de lOrient. Tr. de lAnglais par Josette Hesse. Paris, Arthaud, t.y.. s. 91-
109. (15x21) resim. Fotokopidir. [IV.SEY-474] . [istk/istk]
Hdavendigr Vilyetinde Bir Hafta Seyahat Hdavendigr Vilyetinde Bir Hafta Seyahat Hdavendigr Vilyetinde Bir Hafta Seyahat Hdavendigr Vilyetinde Bir Hafta Seyahat: mer Subhi, stanbul 1308(hicri) 1891(miladi) lem Matbaas
Ahmed hsan ve reks, 112, ML ML ML ML - -- - ZEGE; 7762 ZEGE; 7762 ZEGE; 7762 ZEGE; 7762. . . . [EHEC/
Hseyin Yakub. "Avrupa'da Tedkik Seyahati Notlarndan." Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas, no. 37 (01.03.1928): 13-16.
[cdmb/mk]
Hseyin Yakub. "Avrupa'da Tedkik Seyahati Notlarndan." Demiryollar Mec Demiryollar Mec Demiryollar Mec Demiryollar Mecmuas muas muas muas, no. 38 (01.04.1928): 38-42.
[cdmb/mk]
Hseyin Yakub. "Avrupa'da Tedkik Seyahati Notlarndan." Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas, no. 40 (01.06.1928): 161-
168. [cdmb/mk]
Hseyin Yakub. "Avrupa'da Tedkik Seyahati Notlarndan." Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas, no. 41 (01.07.1928): 182-
184. [cdmb/mk]
Hseyin Yakub. "Avrupa'da Tedkik Seyahati Notlarndan." Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas, no. 43 (01.09.1928): 278-
284. [cdmb/mk]
Hseyin Yakup. "Avrupa Tetkik Seyahati Notlarmdan: Hamburg Limannda Elbe Tneli." Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas
5, no. 59 (00.01.1930): 635-644. [cdmb/mk]
Hseyin Yakup. "Avrupa'da Tetkik Seyahat Notlarmdan." Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas 5, no.48, (00.02.1929): 102-
105. [cdmb/mk]
I Konstantimpolis. I Konstantimpolis. I Konstantimpolis. I Konstantimpolis. 1.1. Kata metafrasin Diakekrimenu Logiou. Athina, Akropoleos, 1896. 408 s. (16.5x24)
resim. [IV.SEY-289]. [istk/istk]
Incidents of travel in Greece, Turkey, Russia and Poland Incidents of travel in Greece, Turkey, Russia and Poland Incidents of travel in Greece, Turkey, Russia and Poland Incidents of travel in Greece, Turkey, Russia and Poland. 2 vol. 4th ed. New York, Harper and Brothers, 1838.
(12x19). Vol. 1: 268 s. 1 katl. harita. / Vol. 2: 275 s. resim. [IV.SEY-441-442] . [istk/istk]
IORGA, NICOLAE: Les voyageurs franais dans 1'Orient europeen Les voyageurs franais dans 1'Orient europeen Les voyageurs franais dans 1'Orient europeen Les voyageurs franais dans 1'Orient europeen. Conferences faites Sorbonne. Extraits de la
Revue des Cours et Conferences. Paris, Boivin et J. Gamber, 1928. 128 s. (13.5x19). [IV.SEY-174]. [istk/istk]
ISAMBERT, EMLE: Itineraire descriptif, histor Itineraire descriptif, histor Itineraire descriptif, histor Itineraire descriptif, historique et archeologique de 1'Orient Premiere partie: Grece et Turquie ique et archeologique de 1'Orient Premiere partie: Grece et Turquie ique et archeologique de 1'Orient Premiere partie: Grece et Turquie ique et archeologique de 1'Orient Premiere partie: Grece et Turquie
d'Europe. d'Europe. d'Europe. d'Europe. 2e ed. Paris, Librairie Hachette, 1873. LXXXIII+1084 s. (11.5xl8) 4 harita (l katl., 1 renkli). "Collection
des Guides-Joanne". [IV.SEY-29]. [istk/istk]
Ispartal Seyrn. "Seyahat Destan." Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu 6, no. 32 (00.08.1927): 173-179. [cdmb/mk]
Istanbul (1874). Istanbul (1874). Istanbul (1874). Istanbul (1874). ev: Prof. Dr. Beynun Akyava. Ankara, Kltr Bakanl, 1981. VI+504 s. (13x19.5) resim.
"Kltr Bakanl Yaynlar No: 382-Trk Sanat Eserleri Serisi No: 14". IV.SEY-136]. [istk/istk]
Istanbul. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Bearb. von Kay Birkner. Duisburg, Typoskript Elisabeth Buchzik, 1976. 58 s. (14.5x20.5) resim.
[IV.SEY-117]. [istk/istk]
Ikl, H. Mehmet. "Kbrs Seyahati." Seblrread ." Seblrread ." Seblrread ." Seblrread 11, no. 273 (00.07.1958): 364-366. [cdmb/mk]
bn Batuta Se bn Batuta Se bn Batuta Se bn Batuta Seyahatnamesinden semeler yahatnamesinden semeler yahatnamesinden semeler yahatnamesinden semeler. Haz.: smet Parmakszolu. stanbul, Mill Eitim Basmevi, 1971. 133
s. (13.5x20). "1000 Temel Eser No: 59". [IV.SEY-148]. [istk/istk]
67
BN BATUTA: Tuhfet'n Tuhfet'n Tuhfet'n Tuhfet'n- -- -nzzr f garaib'1 nzzr f garaib'1 nzzr f garaib'1 nzzr f garaib'1- -- -emsr ve acib'l emsr ve acib'l emsr ve acib'l emsr ve acib'l- -- -esfar. Seyahatnme esfar. Seyahatnme esfar. Seyahatnme esfar. Seyahatnme- -- -i Ibn Batuta i Ibn Batuta i Ibn Batuta i Ibn Batuta. 2 c. ev.:
Mehmed erif. stanbul, Matbaa- mire, 1333-1335. (17x24). 1. c.: 13+448+11+6 s. / 2. c: 386+-12+6 s.
[IV.SEY407]. [istk/istk]
brahim, Abdrreid. "Abdrreid brahim Efendi'nin Tevhid-i Efkr'a Beyanat (1923): Mslman
Memleketlerinde Be Sene Seyahat." Toplumsal Tarih Toplumsal Tarih Toplumsal Tarih Toplumsal Tarih, no. 29 (00.05.1996): 54-56. [cdmb/mk]
ki ocuun Fransa'da Seyahati ki ocuun Fransa'da Seyahati ki ocuun Fransa'da Seyahati ki ocuun Fransa'da Seyahati: (eviren: Mehmed Halim). stanbul 1316(hicri) 1899(miladi) Asr Matbaas, 168,
BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 8583 ZEGE; 8583 ZEGE; 8583 ZEGE; 8583. . . . [EHEC/
ki Dost Memlekete Seyahat-Balkan Ticaret Odas-Yeni Vergiler-ktisad Devletilik Tatbikatna Doru.
Kooperatif Mecmuas Kooperatif Mecmuas Kooperatif Mecmuas Kooperatif Mecmuas, no. 1 (00.06.1932): 22-24. [cdmb/mk]
kinci Seyahat. Halkbilgisi Haberleri Mecmuas Halkbilgisi Haberleri Mecmuas Halkbilgisi Haberleri Mecmuas Halkbilgisi Haberleri Mecmuas 2, no. 11 (00.00.1930): 177-179. [cdmb/mk]
lm ve Ticar ve Sna Fransa'ya Seyahat Talimtnmesi. P lm ve Ticar ve Sna Fransa'ya Seyahat Talimtnmesi. P lm ve Ticar ve Sna Fransa'ya Seyahat Talimtnmesi. P lm ve Ticar ve Sna Fransa'ya Seyahat Talimtnmesi. Programme D'un Voyage en France Organis par un rogramme D'un Voyage en France Organis par un rogramme D'un Voyage en France Organis par un rogramme D'un Voyage en France Organis par un
Comit Ottoman en Juin 1910 Comit Ottoman en Juin 1910 Comit Ottoman en Juin 1910 Comit Ottoman en Juin 1910: stanbul 1910(miladi) Ahmed hsan ve reks Matbaaclk Osmanl irketi, 8
(Trke) +6 (Franszca), ZEGE; 9059 ZEGE; 9059 ZEGE; 9059 ZEGE; 9059. . . . [EHEC/
mece, Mustafa Selim. "Atatrk'n apka Devriminde Kastamonu ve nebolu Seyahatleri, 1925." Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili 10, no.
110 (00.10.1960): 96-98. [cdmb/mk]
nan. "Bir Balkan Seyahati." nan nan nan nan, no. 4 (00.08.1937): 31. [cdmb/mk]
nsanlar Dier Yldzlara Ne Vakit Seyahat Edecekler? Resimli Ay Resimli Ay Resimli Ay Resimli Ay, no. 7 (00.08.1924): 16-18. [cdmb/mk]
ran Yollar Mltekasnda Seyahat ran Yollar Mltekasnda Seyahat ran Yollar Mltekasnda Seyahat ran Yollar Mltekasnda Seyahat: Poidebard, Antoin, (eviren: Nazmi - Emin). stanbul 1341(rumi) 1925(miladi)
Matbaa-i Osmaniye, Erkn- Harbiye-i Ummiye stihbart Dairesi, 1+138, 8 Kroki. ML ML ML ML - -- - ZEGE; 9312 ZEGE; 9312 ZEGE; 9312 ZEGE; 9312. . . . [EHEC/
sen, Mustafa. "Edebiyat Tarihimizin Kaynaklarndan Evliya elebi Seyahatnmesi." Marmara niversitesi Fen Marmara niversitesi Fen Marmara niversitesi Fen Marmara niversitesi Fen- -- -
Edebiyat Fakltesi Trklk Aratrmalar Edebiyat Fakltesi Trklk Aratrmalar Edebiyat Fakltesi Trklk Aratrmalar Edebiyat Fakltesi Trklk Aratrmalar Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi , no. 4 (00.00.1988): 229-233. [cdmb/mk]
sen, Mustafa. Edebiyat Tarihimizin Bir Kayna Olarak Evliya elebi Seyahatnamesi." Mill E Mill E Mill E Mill Eitim itim itim itim, no. 85
(00.05.1989): 22-27. [cdmb/mk]
smail Fuad. "Son Tedkik Seyahatimde Grdklerim Almanya - Belika." Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas 2, no. 13
(01.03.1926): 7-20. [cdmb/mk]
smail Habib. "Gazi'nin Adana Seyahatinden Hatralar." Adana Mntkas Maarif Mec Adana Mntkas Maarif Mec Adana Mntkas Maarif Mec Adana Mntkas Maarif Mecmuas muas muas muas, no. 1 (15.03.1928): 8-
11. [cdmb/mk]
stanbul Etbb Muhadenet ve Teavn Cemiyetinin talya stanbul Etbb Muhadenet ve Teavn Cemiyetinin talya stanbul Etbb Muhadenet ve Teavn Cemiyetinin talya stanbul Etbb Muhadenet ve Teavn Cemiyetinin talya- -- -Avusturya Avusturya Avusturya Avusturya- -- -Macaristan Macaristan Macaristan Macaristan- -- -Romanya Seyahati 18 Eyll Romanya Seyahati 18 Eyll Romanya Seyahati 18 Eyll Romanya Seyahati 18 Eyll- -- -22 22 22 22
Terin Terin Terin Terin- -- -i Evvel 1928 i Evvel 1928 i Evvel 1928 i Evvel 1928: stanbul 1928(miladi) Kader Matbaas, 14, ML ML ML ML. . . . [EHEC/
stanbul ehremaneti Darlbedayi' stanbul ehremaneti Darlbedayi' stanbul ehremaneti Darlbedayi' stanbul ehremaneti Darlbedayi' Heyeti 1928 Karadeniz Seyahati Hatras Heyeti 1928 Karadeniz Seyahati Hatras Heyeti 1928 Karadeniz Seyahati Hatras Heyeti 1928 Karadeniz Seyahati Hatras: stanbul 1928(miladi) Emel
Matbaas, ZEGE; 8253 ZEGE; 8253 ZEGE; 8253 ZEGE; 8253. . . . [EHEC/
stanbul stanbul stanbul stanbul. ev.: Nurullah Berk, stanbul. stanbul Kitapl, "t.y.". 319 s, (13.5x19.5). Eserin banda. elik
Giersoy'un, Gautier'nin hayatna dair etd vardr. [IV.SEY-131,132,133]. [istk/istk]
stanbul'dan Asya stanbul'dan Asya stanbul'dan Asya stanbul'dan Asya- -- -y Vustaya Seyahat y Vustaya Seyahat y Vustaya Seyahat y Vustaya Seyahat: Mehmed Emin, stanbul 1295(hicri) 1878(miladi) Krk Anbar Matbaas,
303, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ML ML ML ML - -- - ZEGE; 8323 ZEGE; 8323 ZEGE; 8323 ZEGE; 8323. . . . [EHEC/
stibdat Seyahati stibdat Seyahati stibdat Seyahati stibdat Seyahati: 1890(miladi) , Kitabn Ermenice Ad: Miabedutyan Masin. BA; 617 BA; 617 BA; 617 BA; 617. . . . [EHEC/
stibdat Seyahati stibdat Seyahati stibdat Seyahati stibdat Seyahati: Sevayan, H., 1911(miladi), Kitabn Ermenice Ad: Okdagar Canabarhortutyun. BA; 827 BA; 827 BA; 827 BA; 827. . . . [EHEC/
stifadeli Seyahat stifadeli Seyahat stifadeli Seyahat stifadeli Seyahat: (eviren: Mustafa Refik). stanbul 1325(rumi) 1909(miladi) Tercman- Hakikat Matbaas,
119, ZEGE; 945 ZEGE; 945 ZEGE; 945 ZEGE; 9457 77 7. . . . [EHEC/
stikbal inde Bir Seyahat: Nereye Gidiyoruz?" Yeni Kitap Yeni Kitap Yeni Kitap Yeni Kitap, no. 8 (00.12.1927): 2-6. [cdmb/mk]
talya Seyahatnmesi talya Seyahatnmesi talya Seyahatnmesi talya Seyahatnmesi: Mehmed Sadk Rifat Paa, stanbul 1275(hicri) 1859(miladi) Takvimhane-i mire
Matbaas, 18-42, BDK BDK BDK BDK. . . . [EHEC/
JACQUES, CONSTANCE L. : Locum in stanbul Locum in stanbul Locum in stanbul Locum in stanbul. Derby, The Citadel Press, 1970. 176 s. (14.5x22). [IV.SEY-473] .
[istk/istk]
Japonya Seyahatnmesi Japonya Seyahatnmesi Japonya Seyahatnmesi Japonya Seyahatnmesi: Pierre Loti [Julien Viaud], (eviren: M. Safvet). stanbul 1309(hicri) 1892(miladi)
Matbaa-i Ebzziya, 4+408+4, BDK BDK BDK BDK - -- - ML ML ML ML - -- - ZEGE; 9762 ZEGE; 9762 ZEGE; 9762 ZEGE; 9762. . . . [EHEC/
68
Japonya'da Seyahat Japonya'da Seyahat Japonya'da Seyahat Japonya'da Seyahat: Demoge, (eviren: Ali Muzaffer). stanbul 1322(hicri) 1905(miladi) Hanmlara Mahss
Gazete Matbaas, 60, Resimli.ZEGE; 9766 ZEGE; 9766 ZEGE; 9766 ZEGE; 9766 - -- - TBTK; 8367 TBTK; 8367 TBTK; 8367 TBTK; 8367. . . . [EHEC/
JEHANNOT, R.P.: Voyage de Constannople pour le rachapt des captifs Voyage de Constannople pour le rachapt des captifs Voyage de Constannople pour le rachapt des captifs Voyage de Constannople pour le rachapt des captifs. Paris, V. Delormel et Rene Josse,
MDCCXXXII. VI+401 s. (9.5x17). [IV.SEY-239]. [istk/istk]
JERNINGHAM, HUBERT E. H.: To and from Constantinople To and from Constantinople To and from Constantinople To and from Constantinople. London, Hurst and Blackctt, 1873. IX+365 s.
(14x22.5) 1 plan. [IV.SEY-95]. [istk/istk]
JOHNSON, E.C. : On the track of the On the track of the On the track of the On the track of the crescent crescent crescent crescent. Illus. by the Author. London, Hurst and Blackett, 1885. XV+324
s.(15x23) 1 katl. harita, 1 plan, resim. [IV.SEY-458] . [istk/istk]
Jores , Arthur. "Mutlak Yalnzla Seyahat." Makina Kimya Endstrimiz Makina Kimya Endstrimiz Makina Kimya Endstrimiz Makina Kimya Endstrimiz 4, no. 48 (00.11.1958): 7-9. [cdmb/mk]
Jules Verne. "Dnya Keif Seyahatleri Devam." Yeni Tarih Mecmuas Yeni Tarih Mecmuas Yeni Tarih Mecmuas Yeni Tarih Mecmuas, no. 7~12 (00.07.1957 ~ 00.12.1957).
[cdmb/mk]
Jules Verne. "Dnya Keif Seyahatleri." Yeni Tarih Mecmuas Yeni Tarih Mecmuas Yeni Tarih Mecmuas Yeni Tarih Mecmuas, no. 1-6 (00.01.1957 - 01.06.1957). [cdmb/mk]
JULLIARD, EMILE: Voyages incoherents. Con : Voyages incoherents. Con : Voyages incoherents. Con : Voyages incoherents. Constantinople et la vie turque, un sejour en Russie, les iles ioniennes, stantinople et la vie turque, un sejour en Russie, les iles ioniennes, stantinople et la vie turque, un sejour en Russie, les iles ioniennes, stantinople et la vie turque, un sejour en Russie, les iles ioniennes,
au pays de Wagner au pays de Wagner au pays de Wagner au pays de Wagner. Paris, Fischbacher, 1903.427 s. (12x18) 1 plan. [IV.SEY-224]. [istk/istk]
Kabacal , Alpay. "Direktr Ali Bey'in "Seyahat Jurnali"." TRSAB Turizm Dergisi TRSAB Turizm Dergisi TRSAB Turizm Dergisi TRSAB Turizm Dergisi , no. 65 (00.02.1988): 34-37.
[cdmb/mk]
Kadri Ahmet. "Anadolu'da Yaplan Seyahat Esnasndaki Mahedatma Dair Muhtra." ktisat Vekleti Mecmuas ktisat Vekleti Mecmuas ktisat Vekleti Mecmuas ktisat Vekleti Mecmuas,
no. 13 (00.00.1930): 5-9. [cdmb/mk]
Kadro Tatbikat ve Seyahatleri ve Erkn Kadro Tatbikat ve Seyahatleri ve Erkn Kadro Tatbikat ve Seyahatleri ve Erkn Kadro Tatbikat ve Seyahatleri ve Erkn- -- - Harbiye Seyahatleri Talimtnamesi Harbiye Seyahatleri Talimtnamesi Harbiye Seyahatleri Talimtnamesi Harbiye Seyahatleri Talimtnamesi: stanbul 1341(rumi) 1925(miladi)
Matbaa-i Askeriye, Erkn- Harbiye-i Ummiye Riyaseti Talim ve Terbiye Dairesi , 19, ZEGE; 9881 ZEGE; 9881 ZEGE; 9881 ZEGE; 9881. . . . [EHEC/
Kadro Tatbikat ve Seyahatlerinin Sret Kadro Tatbikat ve Seyahatlerinin Sret Kadro Tatbikat ve Seyahatlerinin Sret Kadro Tatbikat ve Seyahatlerinin Sret- -- -i Tertibi ve daresi Hakknda Amel Muhtra i Tertibi ve daresi Hakknda Amel Muhtra i Tertibi ve daresi Hakknda Amel Muhtra i Tertibi ve daresi Hakknda Amel Muhtra: Arisdages Kasparyan ,
stanbul 1312(hicri) 1895(miladi) A. Asaduryan Basmevi, 1200, BDK BDK BDK BDK. . . . [EHEC/
Kadro Tatbikat ve Seyahatlerinin Sret Kadro Tatbikat ve Seyahatlerinin Sret Kadro Tatbikat ve Seyahatlerinin Sret Kadro Tatbikat ve Seyahatlerinin Sret- -- -i Tertibi ve daresi Hakknda Amel Muhtra i Tertibi ve daresi Hakknda Amel Muhtra i Tertibi ve daresi Hakknda Amel Muhtra i Tertibi ve daresi Hakknda Amel Muhtra: Mehmed Nihad, stanbul
1341(rumi) 1925(miladi) Matbaa-i Askeriye, 2+84, 12 Kroki. AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ZEGE; 9882 ZEGE; 9882 ZEGE; 9882 ZEGE; 9882. . . . [EHEC/
Kafesolu, brahim. "Ahlat ve evresinde, 1945'de Yaplan Tarih ve Arkeolojik Tetkik Seyahati Raporu." stanbul stanbul stanbul stanbul
niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 1, no. 1 (00.09.1949): 167-200. [cdmb/mk]
Kmil , Ekrem. "Gazzi - Mekki Seyahatnamesi." Radyo Amatr Radyo Amatr Radyo Amatr Radyo Amatr, no. 1-2 (00.01.1937): 3-91. [cdmb/mk]
Kanun devrinde stanbul Kanun devrinde stanbul Kanun devrinde stanbul Kanun devrinde stanbul. ev.: Fuad Carm. stanbul, Yeni Sava Matb., 1964. 190 s. (13.5x19.5). [IV.SEY-146].
[istk/istk]
Kaplan, Mehmed. "Trkistan Seyahatnamesi." Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu 1, no. 9, (279) (00.12.1959): 47. [cdmb/mk]
Karaca, Rahmi. "Bat Akdeniz'de Seyahat." Yedign Yedign Yedign Yedign, no. 82 (05.10.1950): 8, 11. [cdmb/mk]
Karaca, Rahmi. "Bat Akdeniz'de Seyahat." Yedign Yedign Yedign Yedign, no. 84 (19.10.1950): 8, 11. [cdmb/mk]
Karada, Metin. "E. Schuyler'in Trkistan Seyahatnamesindeki Folklor Unsurlar." Uluda niversitesi Eitim Uluda niversitesi Eitim Uluda niversitesi Eitim Uluda niversitesi Eitim
Faklteleri Dergisi Faklteleri Dergisi Faklteleri Dergisi Faklteleri Dergisi 2, no. 1 (00.00.1987): 27-34. [cdmb/mk]
Karademir, F. "Seyahatname Hatralar: amda Bir Gece." Yarm Ay, Yarm Ay, Yarm Ay, Yarm Ay, no. 86 (01.09.1938): 8-9. [cdmb/mk]
Karal, Enver Ziya. "ki Trk'n Amerika Seyahati (1805-1808)." Trkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Trkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Trkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Trkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni,
no. 251 (00.12.1962): 10. [cdmb/mk]
Karal, Enver Ziya. "Kayserili Mehmet Day ve Giritli Mustafa Day Yoldalarn Amerika ve Avrupa Seyahatleri."
Radyo Amatr Radyo Amatr Radyo Amatr Radyo Amatr, no. 2 (00.01.1938): 219-222. [cdmb/mk]
Karaman, Oktay. "Seyahatnamelere Gre Giresun." Giresun Tarihi Sempozyumu Giresun Tarihi Sempozyumu Giresun Tarihi Sempozyumu Giresun Tarihi Sempozyumu, (24-25 Mays 1996)
(00.00.1997): 163-171. [cdmb/mk]
Kasar, Jak K. "Seyahat Acentalar." TRSAB TRSAB TRSAB TRSAB 2, no. 17-18 (00.11.1983 - 00.12.1983): 5. [cdmb/mk]
Kagarl, Mehlika. "Marco Polo Seyahatnamesi ve Diplomasi Dili Olarak Trke." Trkistan Trkistan Trkistan Trkistan 4, no. 13, zel Say
(00.00.1991): 62-64. [cdmb/mk]
69
KAUDER, E. : Reisebilder aus Persten, Turkestan und der Trkei Reisebilder aus Persten, Turkestan und der Trkei Reisebilder aus Persten, Turkestan und der Trkei Reisebilder aus Persten, Turkestan und der Trkei. Breslau, S. Schottlaender, 1900. 6+III+359 s.
(19x25) 2 harita, 136 resim. [IV.SEY-417] . [istk/istk]
Kayolu, M. Bahattin. "D Seyahat Harcamalar Vergisi Kanunu." Smerbank Smerbank Smerbank Smerbank 4, no. 40 (00.10.1964): 117-118.
[cdmb/mk]
Kaynak, smail. "A. S. Pukin'in Erzurum Seyahatnamesi'nde Trkler ve Dou Anadolu." stanbul niversitesi stanbul niversitesi stanbul niversitesi stanbul niversitesi
Edebiyat Fakltesi Edebiyat Fakltesi Edebiyat Fakltesi Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Trk Dili ve Edebiyat Trk Dili ve Edebiyat Trk Dili ve Edebiyat Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 22 (00. 01. 1974 - 00. 01. 1976): 229-241. [cdmb/mk]
KELLY, LAURANCE (Ed.): Istanbul: A traveller's companion Istanbul: A traveller's companion Istanbul: A traveller's companion Istanbul: A traveller's companion. London, Constable, 1987. 390 s. (13.5x21.5) resim.
"The Traveller's Companion Series". [IV.SEY-269]. [istk/istk]
KELLY, LAURENCE : Istanbul: a travellerscompanion Istanbul: a travellerscompanion Istanbul: a travellerscompanion Istanbul: a travellerscompanion. Selected and intr. by Laurence Kelly. London, St.
Edmundsbury Press, 1987. 390 s. (14x21.5) resim. [IV.SEY-457] . [istk/istk]
Ketler. "arktaki Demiryollar Hakknda Bir Seyahat Esnasnda Edinilen Tecrbeyle." Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas Demiryollar Mecmuas 8, no.
87 (01.05.1932): 199-202. [cdmb/mk]
Kevenk , Cell. "Savanora Okul Gemisinin Son Garbi Avrupa Seyahatindeki Spor Temaslar." Deniz Mecmuas Deniz Mecmuas Deniz Mecmuas Deniz Mecmuas, no.
404 (00.01.1953). [cdmb/mk]
Kna, lhan. "Venediklilerin 1694 Sakz gali ve zmir'i Tehditlerine Dair Bir Seyahatname-Hatrat." Toplumsal Toplumsal Toplumsal Toplumsal
Tarih Tarih Tarih Tarih 5, no. 30 (00.06.1996): 54-60. [cdmb/mk]
Krm'a Seyahat Krm'a Seyahat Krm'a Seyahat Krm'a Seyahat: Mehmed Fatih el-Kerim , Orenburg 1904(miladi) Mehmed Fatih Kerimof Matbaas, 117, ZEGE; ZEGE; ZEGE; ZEGE;
10695 10695 10695 10695. . . . [EHEC/
Kienitz, Friedrich. "Orta Anadolu'da Bir Seyahat." Trkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Trkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Trkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Trkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, no. 228
(00.01.1961): 23-26. [cdmb/mk]
KOBER, AUGUST HEINRICH: Europaische Frstenhfe Europaische Frstenhfe Europaische Frstenhfe Europaische Frstenhfe- -- -damals damals damals damals. Zwischen Donau und Bosporus. Frankfurt a.M.,
Societats Verlag, 1938. 174 s. (17.5x24) 32 plan. [IV.SEY-385]. [istk/istk]
KOCH, LUTZ: Reise durch den Balkan Reise durch den Balkan Reise durch den Balkan Reise durch den Balkan. Berlin, Deutsche Verlagsgesellschaft, 1941.159 s. (17.5x23) 38 plan.
[1V.SEY-93]. [istk/istk]
Koa, Hami. "Antalya Seyahati ve Damlata Maaras." Romatizma Romatizma Romatizma Romatizma 1, no. 1 (00.05.1955): 22-29. [cdmb/mk]
Konstantinopel und seine Umgebungen Konstantinopel und seine Umgebungen Konstantinopel und seine Umgebungen Konstantinopel und seine Umgebungen. Bearb. Dr. A. Kaiser. Mit illus. von Thomas Allom. Leipzig, Verlag von
Julius Wunder, 1841. IV+160s. (14x21) 1 katl. harita, 9 plan. [IV.SEY-281]. [istk/istk]
Konya Seyahati Htrtndan Konya Seyahati Htrtndan Konya Seyahati Htrtndan Konya Seyahati Htrtndan: Mehmed Ziya, stanbul 1328(rumi) 1912(miladi) Araks Matbaas, 39, ZEGE; ZEGE; ZEGE; ZEGE;
11142 11142 11142 11142. . . . [EHEC/
Kopraman, Kasm Yaar. "Evliya elebi Seyahatnamesi'nde Tokat ehrine Dair Verilen Bilgilerin
Deerlendirilmesi." Trk Tarihinde ve Trk Kltrnde Tokat Sempozyumu Trk Tarihinde ve Trk Kltrnde Tokat Sempozyumu Trk Tarihinde ve Trk Kltrnde Tokat Sempozyumu Trk Tarihinde ve Trk Kltrnde Tokat Sempozyumu, (II., Tokat, 02-06.07.1986)
(00.00.1987): 661-666. [cdmb/mk]
Kopraman, Kasm Yaar. "Evliya elebi Seyahatnamesi'ne Gre Tokat ehri." Trk Tarihinde ve Trk Kltrnde Trk Tarihinde ve Trk Kltrnde Trk Tarihinde ve Trk Kltrnde Trk Tarihinde ve Trk Kltrnde
Tokat Sempozyumu, Tokat Sempozyumu, Tokat Sempozyumu, Tokat Sempozyumu, (II., Tokat, 02-06.07.1986) (00.00.1987): 38-56. [cdmb/mk]
Kprl, Orhan F. "Trkeye Kazandrlan ok Mhim Bir Eser [Hans Dernschwam'n Seyahatnmasi Hakknda]."
Trk Kltr Trk Kltr Trk Kltr Trk Kltr 26, no. 309 (00.00.1989): 37-40. [cdmb/mk]
KRAFTT, H. U,: Ein schwabischer Kaufmann in Trkischer Gefangenschaft Ein schwabischer Kaufmann in Trkischer Gefangenschaft Ein schwabischer Kaufmann in Trkischer Gefangenschaft Ein schwabischer Kaufmann in Trkischer Gefangenschaft. Bearb. Von Klaus Schubring,
Heidenheim an der Brenz, Heidenheimer Verlagsanstalt, 1970. 154 s. (11.5x18.5) 4 plans. "Buchrcihe
Schwabische Lebenslufe: 4". [IV.SEY-115]. [istk/istk]
Kral, Kralie ve Prenseslerin Seyahati ngiliz Halk Arasnda Honutsuzlua Yol Amtr. Hr Fikirler Mecmuas Hr Fikirler Mecmuas Hr Fikirler Mecmuas Hr Fikirler Mecmuas,
no. 1 (05.04.1947). [cdmb/mk]
KSENOPHON : Anabasis (onbinlerin dn). Anabasis (onbinlerin dn). Anabasis (onbinlerin dn). Anabasis (onbinlerin dn). ev.: Tanju Gkl. stanbul, Sosyal Yay., 1984. 265+5 s.
(12x19.5). Dnya Klasikleri Kltr Dizisi: 8. [IV.SEY-453] . [istk/istk]
Kuran, Ercment. "Osmanl Aydn Hayrullah Efendinin Viyana Seyahatlar (1862-1864)." Trk Kltr Trk Kltr Trk Kltr Trk Kltr
Aratrmalar Aratrmalar Aratrmalar Aratrmalar 34, no. 1-2 (00.00.1996): 95-99. [cdmb/mk]
Kutba Doru. Nansen Seyahatnmesi Kutba Doru. Nansen Seyahatnmesi Kutba Doru. Nansen Seyahatnmesi Kutba Doru. Nansen Seyahatnmesi: Nansen, Fridtjof , (eviren: Aliye Mahire). stanbul 1315(hicri)
1898(miladi) Tahir Bey Matbaas, 58, Resimli. ZEGE; 11356 ZEGE; 11356 ZEGE; 11356 ZEGE; 11356. . . . [EHEC/
70
Kutluata, Mnir. "Turizm Pazarlamas inde Tur Operatrlerinin ve Seyahat Acentalarnn Fonksiyonlar."
TRSAB TRSAB TRSAB TRSAB 2, no. 17-18 (00.11.1983 - 00.12.1983): 14-16, 18. [cdmb/mk]
Kutub Seyahatnmesinden Mntahabt Kutub Seyahatnmesinden Mntahabt Kutub Seyahatnmesinden Mntahabt Kutub Seyahatnmesinden Mntahabt- -- - Fenniye Fenniye Fenniye Fenniye: Mehmed Hilmi, stanbul 1324(rumi) 1908(miladi) Hanmlara
Mahss Gazete Matbaas, 16, ZEGE; 11359 ZEGE; 11359 ZEGE; 11359 ZEGE; 11359. . . . [EHEC/
Kremize Seyahat Kremize Seyahat Kremize Seyahat Kremize Seyahat: Voltaire , (eviren: bn el-Kmil). stanbul 1308(hicri) 1891(miladi) Kasbar Matbaas, 29,
ZEGE; 11521 ZEGE; 11521 ZEGE; 11521 ZEGE; 11521. . . . [EHEC/
LA CROIX, PETIS DE: Extrait du journal du sieur Petis, Fi Extrait du journal du sieur Petis, Fi Extrait du journal du sieur Petis, Fi Extrait du journal du sieur Petis, Fils, renfermant tout ce qu'il a vu et fait en Orient, durant ls, renfermant tout ce qu'il a vu et fait en Orient, durant ls, renfermant tout ce qu'il a vu et fait en Orient, durant ls, renfermant tout ce qu'il a vu et fait en Orient, durant
dix annees qu'il y a demeure par 1'ordre de sa Majeste, presente a Monseigneur Phelipeaux, secretaire d'etat, dix annees qu'il y a demeure par 1'ordre de sa Majeste, presente a Monseigneur Phelipeaux, secretaire d'etat, dix annees qu'il y a demeure par 1'ordre de sa Majeste, presente a Monseigneur Phelipeaux, secretaire d'etat, dix annees qu'il y a demeure par 1'ordre de sa Majeste, presente a Monseigneur Phelipeaux, secretaire d'etat,
en 1694 en 1694 en 1694 en 1694. Pub. avec quelques notes par M.Langles. Paris, Ferra, MDCCX. 73-174 s. (12.5x21). William Heude'n
"Voyage de la cote de Malabar Constantinople" adl eseriyle birlikte ciltlidir. [IV.SEY-384]. [istk/istk]
LA MOTRAYE, A. DE: Voyages du sieur A. de la Motrayc en Europe, en Asie, el en Afrique Voyages du sieur A. de la Motrayc en Europe, en Asie, el en Afrique Voyages du sieur A. de la Motrayc en Europe, en Asie, el en Afrique Voyages du sieur A. de la Motrayc en Europe, en Asie, el en Afrique. 2 vol. La Haye,
T.Johnson et J. Van Duren, MDCCXXVII. (20.5x33). Vol. 1: [6]+15+472+23 s. 2 katl. harita, 20 levha, 12 plan.
/ Vol. 2: 496+39 s. 2 kati. harita, 8 levha, 12 plans, [IV.SEY-111-112]. [istk/istk]
LA ROCHEFOUCAULD, GABRIEL DE: Constantinople avec Loti Constantinople avec Loti Constantinople avec Loti Constantinople avec Loti. Paris, Editions de France, 1928. 219 s. (12x18.5) 4
plan. [IV.SEY-185,310]. [istk/istk]
La Turquie contemporaine La Turquie contemporaine La Turquie contemporaine La Turquie contemporaine. Nouvelle ed. Paris, Calmann Levy, 1876. 354+ [1] s. (12.5x17). [IV.SEY408] .
[istk/istk]
LAMARTINE, M. ALPHONSE DE: Souvenirs, impressions, pensees et paysages, pendant Souvenirs, impressions, pensees et paysages, pendant Souvenirs, impressions, pensees et paysages, pendant Souvenirs, impressions, pensees et paysages, pendant un voyage en Orient un voyage en Orient un voyage en Orient un voyage en Orient
(1832 (1832 (1832 (1832- -- -1833) ou notes d'un voyageur 1833) ou notes d'un voyageur 1833) ou notes d'un voyageur 1833) ou notes d'un voyageur. 4 vol. Paris, Libr. De Furne et Librairie Charles Gosselin, MDCCCXXX V.
(13x21). Vol. 1: XIII+340 s. / Vol. 2: 429 s. / Vol. 3: 388 s. / Vol. 4: 395 s. 2 katl, harita, 1 levha. [IV.SEY-376-
377]. [istk/istk]
LARCHEY, LOREDAN: Un mois Constantinople Un mois Constantinople Un mois Constantinople Un mois Constantinople. Decembre 1854. Paris, Just Rouvier, 1857.41 s. 14x23).
[IV.SEY-156]. [istk/istk]
LAUNAY, L. DE: La Turquie que l'on voit La Turquie que l'on voit La Turquie que l'on voit La Turquie que l'on voit. Paris, Librairie Hachette, 1913. 270 s. (11.5x18) 1 katl. harita, 32
plan. [IV.SEY-69]. [istk/istk]
LAURENT-VIBERT, R.: Ce que j'ai vu en Orient Ce que j'ai vu en Orient Ce que j'ai vu en Orient Ce que j'ai vu en Orient. Notes de voyage 1923-1924. Paris, Editions G.Cres, 1924. 303 s.
(12x18) 1 katl. harita. [IV.SEY-188]. [istk/istk]
LAUZANNE, STEPHANE: Au chevet de la Turquie (Quarante jours de guerre). Au chevet de la Turquie (Quarante jours de guerre). Au chevet de la Turquie (Quarante jours de guerre). Au chevet de la Turquie (Quarante jours de guerre). Paris, Artheme Fayard, 1913.276 s.
(12x17.5). [IV.SEY-226]. [istk/istk]
LE BRUYN, CORNEILLE: Voyages de Corneille le Bruyn. Enrichi d'un grand nombre de figures en taille Voyages de Corneille le Bruyn. Enrichi d'un grand nombre de figures en taille Voyages de Corneille le Bruyn. Enrichi d'un grand nombre de figures en taille Voyages de Corneille le Bruyn. Enrichi d'un grand nombre de figures en taille- -- -douce, le douce, le douce, le douce, le
tout dessine d'apres nature tout dessine d'apres nature tout dessine d'apres nature tout dessine d'apres nature. 5 vol. La Haye, P.Gosse et J.Neaulme, MDCCXXXII. (19.5x25.5). Vol. 1: Voyage au
Levant, c'est-a-dire, dans les principaux endroits de 1'Asie Mineur, dans les isles de Chio, Rhodes, Chypre etc.,
dans les plus conssiderables villes d'Egypte, Syrie et Terre Sainte. [10]+648+12 s. 2 levha, 15 plan./Vol. 2:
[4]+565+12 s. 3 levha, 15 plan./Vol. 3: Voyage... par la Moscovie, en Perse, et aux Indes orientales. 520+ (12)
s. 3 katl. harita, 1 levha, 12plan./ Vol.4: 522+12 s. 3 levha, 23 plan./ Vol. 5: 498+[l4] s. 11 plan. [IV.SEY-
389-393]. [istk/istk]
LE BRUYN, CORNELIS : Cornelis de Bruynn Yakn Cornelis de Bruynn Yakn Cornelis de Bruynn Yakn Cornelis de Bruynn Yakn Dou Gezisi = Le Voyage au Levant de Cornelis de Bruyn. Dou Gezisi = Le Voyage au Levant de Cornelis de Bruyn. Dou Gezisi = Le Voyage au Levant de Cornelis de Bruyn. Dou Gezisi = Le Voyage au Levant de Cornelis de Bruyn.
stanbul, Hollanda Arkeoloji Enstits, 1974. 43 s. (16x24 ) resim. [IV.SEY-431,432] . [istk/istk]
LE CORBUSIER: Le voyage d'Orient Le voyage d'Orient Le voyage d'Orient Le voyage d'Orient. 2e ed Marseille, Editions Parentheses, 1987. 171+2 s. (16.5x16.5) [IV.SEY-
317]. [istk/istk]
LE GOUZ DE LA BOULLAYE, [FRANOIS]: Les voyages et observations dv sievr de la Boullaye Les voyages et observations dv sievr de la Boullaye Les voyages et observations dv sievr de la Boullaye Les voyages et observations dv sievr de la Boullaye- -- -Le Gouz, gentil Le Gouz, gentil Le Gouz, gentil Le Gouz, gentil- -- -
homme Angevin. homme Angevin. homme Angevin. homme Angevin. Paris, Gervais Clousier, MDCLIII. [14]+540+[5]s. (18.5x24). [IV.SEY-97]. [istk/istk]
LE GOUZ DE LA BOULLAYE, FRANOIS: Les voyages et observations du sieur de la Boullaye le gouz Les voyages et observations du sieur de la Boullaye le gouz Les voyages et observations du sieur de la Boullaye le gouz Les voyages et observations du sieur de la Boullaye le gouz. Paris,
Gervais Clousier, MDCLIII. [15]+54O+[10] s. (18x24) resim. [IV.SEY-97]. [istk/istk]
LEAR, EDWARD : Edward Lear in the Levant. Travels in Alba Edward Lear in the Levant. Travels in Alba Edward Lear in the Levant. Travels in Alba Edward Lear in the Levant. Travels in Albania, Greece, and Turkey in Europe 1848 nia, Greece, and Turkey in Europe 1848 nia, Greece, and Turkey in Europe 1848 nia, Greece, and Turkey in Europe 1848- -- -1849. 1849. 1849. 1849.
Compiled and ed. by Susan Hyman. London, John Murray, 1988. 168 s. (25x26) resim, renkli resim. [IV.SEY-
429] . [istk/istk]
LECHKVALIER, J. B.: Voyage de la Propontide du Pont Voyage de la Propontide du Pont Voyage de la Propontide du Pont Voyage de la Propontide du Pont- -- -Euxin Euxin Euxin Euxin. 2 vol. Paris, Dentu, 1800.(13x21). Vol. 1:
XII+168s.4katl. harita. / Vol. 2: 169-416 s. 2 katl. harita. [IV.SEY-245]. [istk/istk]
71
Les capitales du monde Les capitales du monde Les capitales du monde Les capitales du monde. Paris, 1890. 294 s. (21.5x31). [IV. SEY-428] . [istk/istk]
Les paquebots du Levant. Guide des voyageurs des paquebots Les paquebots du Levant. Guide des voyageurs des paquebots Les paquebots du Levant. Guide des voyageurs des paquebots Les paquebots du Levant. Guide des voyageurs des paquebots. Poste de la Mediterranee. Paris, Services
Maritimes des Messagcrics Nationales, 1853. 150 s. (11x17) 1 katl. harita, 12 plan, resim. [IV.SEY-54].
[istk/istk]
Les six voyages de Monsieur Jean Baptiste Tavernier Les six voyages de Monsieur Jean Baptiste Tavernier Les six voyages de Monsieur Jean Baptiste Tavernier Les six voyages de Monsieur Jean Baptiste Tavernier. 3 vol. Paris Gervais Clouzier, MDCLXXX-MDCLXXXII.
(18.5x25.5). Vol. 1: Ou'il n'est parle que de laTurquie et de la Perse. [28]+635 s. / Vol. 2: Ou'il n'est parle que
des Indes et des isles voisines. [8]+481 s. / Vol. 3: Suite des voyages de Mr. Tavernier, chevalier, Baronne
d'Aubonne, ou nouveau recucil de plusieurs relations et traitez singuliers et curieux qui n'ont point este mis
dans les six premiers voyages. [6]+178 s. [IV.SEY-106-1O8]. [istk/istk]
Letters from Constantinople Letters from Constantinople Letters from Constantinople Letters from Constantinople. London, Longmans, Green, 1897. 196 s. (13x20) 12 plans. [IV.SEY-278].
[istk/istk]
Lettres sur le Bosphore ou relation d'un voyage en differentes parties de l'Orient pendant les annees 1816 et Lettres sur le Bosphore ou relation d'un voyage en differentes parties de l'Orient pendant les annees 1816 et Lettres sur le Bosphore ou relation d'un voyage en differentes parties de l'Orient pendant les annees 1816 et Lettres sur le Bosphore ou relation d'un voyage en differentes parties de l'Orient pendant les annees 1816 et
1819. 1819. 1819. 1819. Paris, Domere, 1821. 446 s. (12.5x20.5). [IV.SEY-216]. [istk/istk]
Lettres sur le Caucase et la Crimee. Lettres sur le Caucase et la Crimee. Lettres sur le Caucase et la Crimee. Lettres sur le Caucase et la Crimee. Paris, Gde, 1859. IV+548 s. (18.5x28.5) 1 katl. harita, 16 plan. [IV.SEY-
297]. [istk/istk]
Lewis , Bernard. "1641-1642 de Bir Karayit'in Trkiye Seyahatnamesi." Vakflar Dergisi Vakflar Dergisi Vakflar Dergisi Vakflar Dergisi , no. 3 (00.00.1956): 97-
106, 315-325. [cdmb/mk]
L'Islam au peril des femmes (Une anglaise en Turquie au XVI11C L'Islam au peril des femmes (Une anglaise en Turquie au XVI11C L'Islam au peril des femmes (Une anglaise en Turquie au XVI11C L'Islam au peril des femmes (Une anglaise en Turquie au XVI11C siecle). siecle). siecle). siecle). Tr. par Anne Marie Moulin et Pierre
Chuvin, Paris, Franois Maspero, 1981. 252 s. (11x18). "Franois Maspero-La Decouverte No: 41". [IV.SEY-118].
[istk/istk]
LISTER, R. P.: A .: A .: A .: A muezzin from the tower of darkness cries. Travels in Turkey. muezzin from the tower of darkness cries. Travels in Turkey. muezzin from the tower of darkness cries. Travels in Turkey. muezzin from the tower of darkness cries. Travels in Turkey. New York, Harcourt, Brace and
World, 1967. 271 s. (14x21) harita, resim. [IV.SEY-331]. [istk/istk]
Life in Istanbul 1588. Scenes from a traveller's picture book Life in Istanbul 1588. Scenes from a traveller's picture book Life in Istanbul 1588. Scenes from a traveller's picture book Life in Istanbul 1588. Scenes from a traveller's picture book. Oxford, Bodleian Library, 1977. 8 s. (13.5x21.5)
12 plan. "Bodleian Picture Book No: 15". [IV.SEY-144]. [istk/istk]
LOCHER, A. : With star and crescent. A full and authentic account of a recent journey with a caravan from With star and crescent. A full and authentic account of a recent journey with a caravan from With star and crescent. A full and authentic account of a recent journey with a caravan from With star and crescent. A full and authentic account of a recent journey with a caravan from
Bombay to Constantinople... Bombay to Constantinople... Bombay to Constantinople... Bombay to Constantinople... Philadelphia, Aetna, 1889. 634 s. (14x20) resim. [IV.SEY-466] . [istk/istk]
Londra Seyahatnmesi Londra Seyahatnmesi Londra Seyahatnmesi Londra Seyahatnmesi: stanbul 1269(hicri) 1853(miladi) Ceride-i Havadis Matbaas, ZEGE; 11741 ZEGE; 11741 ZEGE; 11741 ZEGE; 11741. . . . [EHEC/
L'Orient. L'Orient. L'Orient. L'Orient. 2 vol. Paris, G.Charpentier, 1877. (12x19). Vol. 1:368 s./Vol. 2: 390 s. [IV.SEY-214-215]. [istk/istk]
LOTI, PIERRE: L'Exilee. L'Exilee. L'Exilee. L'Exilee. Paris, Calmann-Levy, 1893. 269 s. (11.5x18). [IV.SEY-26]. [istk/istk]
LUCAS, PAUL: Troisieme voyage du sieur Paul Lucas, fait en MDCCXIV dans la Turquie, l'Asic, la Sourie, la Troisieme voyage du sieur Paul Lucas, fait en MDCCXIV dans la Turquie, l'Asic, la Sourie, la Troisieme voyage du sieur Paul Lucas, fait en MDCCXIV dans la Turquie, l'Asic, la Sourie, la Troisieme voyage du sieur Paul Lucas, fait en MDCCXIV dans la Turquie, l'Asic, la Sourie, la
Palestine, la Haute et la Basse Egypte Palestine, la Haute et la Basse Egypte Palestine, la Haute et la Basse Egypte Palestine, la Haute et la Basse Egypte. 3 vol. Rouen, Robert Machuel le Jeune, 1719.(9.5x16.5). Vol. 1:
22+384+[8] s. / Vol. 2: 384+[6] s. / Vol. 3: 345+[9] s. [IV.SEY-358-360]. [istk/istk]
LYALL, ARCHIBALD: The Balkan road The Balkan road The Balkan road The Balkan road. London, Mcthucn, 1930. VIII+244s. (14x22) 18 plan. [IV.SEY-274].
[istk/istk]
Maarif Vekletimizin Avrupa Seyahatlar. Muallimler Birlii Muallimler Birlii Muallimler Birlii Muallimler Birlii, no. 21 (01.03.1927): 899-907. [cdmb/mk]
Maarif Vekili Mustafa Necati Beyefendi'nin Tefti Seyahati. Maarif Vekleti Mecmuas Maarif Vekleti Mecmuas Maarif Vekleti Mecmuas Maarif Vekleti Mecmuas 4, no. 16 (00.05.1928):
686-690. [cdmb/mk]
MAC-FARLANE, CHARLES : Turkey and its destiny: The result of journeys made in 1847 and 1848 to examine Turkey and its destiny: The result of journeys made in 1847 and 1848 to examine Turkey and its destiny: The result of journeys made in 1847 and 1848 to examine Turkey and its destiny: The result of journeys made in 1847 and 1848 to examine
into into into into the state of that country the state of that country the state of that country the state of that country. 2 vol. Philadelphia, Lea and Blanchard, 1850. (13.5x20.5). Vol. 1: 322 s / Vol. 2:
399 s. Fotokopidir. [IV.SEY-470-471] . [istk/istk]
MAC-FARLANE, CHARLES: Constantinople et la Turquie en 1828 et 1829 Constantinople et la Turquie en 1828 et 1829 Constantinople et la Turquie en 1828 et 1829 Constantinople et la Turquie en 1828 et 1829.2 vol. 2e ed. Tr. par Mm. Nettement.
Paris, Moutardier, 1830. (13x21.5). Vol, 1: 3+XV+360 s. 1 levha, 2 plan. / Vol. 2: 314 s. 3 renkli plans.
[IV.SEY-75-76]. [istk/istk]
Madran , Emre - Nimet zgnl. "Seyahatnamelerde Erzurum." Toplumsal Tarih Toplumsal Tarih Toplumsal Tarih Toplumsal Tarih, no. 4 (00.04.1994): 19-23.
[cdmb/mk]
72
MAJESKA, GEORGE P. : Russian travellers to Constantinople in the fourteenth and fifteenth centuries. Russian travellers to Constantinople in the fourteenth and fifteenth centuries. Russian travellers to Constantinople in the fourteenth and fifteenth centuries. Russian travellers to Constantinople in the fourteenth and fifteenth centuries.
Washington, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1984. XVII+463+[3] s.(16x24) harita.
Dumbarton Oaks Studies: XIX. [IV.SEY-414] . [istk/istk]
MANSILLA, PAULINO TOLEDO : Descripciones hispanoamericanas de Estambul en el Imperio Otomano Descripciones hispanoamericanas de Estambul en el Imperio Otomano Descripciones hispanoamericanas de Estambul en el Imperio Otomano Descripciones hispanoamericanas de Estambul en el Imperio Otomano. Ankara,
Embajada de Chile en Turqua, 2004. 191 s. (15x23) 8 plan. [IV.SEY-511] . [istk/istk]
MARCHEBEUS: Voyage de Paris Constantinople par bateau a vapeur Voyage de Paris Constantinople par bateau a vapeur Voyage de Paris Constantinople par bateau a vapeur Voyage de Paris Constantinople par bateau a vapeur. Paris, Arthus Bertrand, 1939. 291 s.
(16.5x26.5) 1 katl. harita, 24 plan. [IV.SEY-293]. [istk/istk]
MARKOUIZOU, TH. KAVALIEROU: Apo Kontantinoupoleos is Nikean Apo Kontantinoupoleos is Nikean Apo Kontantinoupoleos is Nikean Apo Kontantinoupoleos is Nikean. 1.c. Konstantinopolis, Anastasiadu Matb.,
1909. 200 s. (16.5x22.5) resim. [IV.SEY-291]. [istk/istk]
MARMIER, M. XAVIER: Du Rhin au Nil. Du Rhin au Nil. Du Rhin au Nil. Du Rhin au Nil. 2 vol. Paris, Annus Bertrand, 1846. (11.5x18). Vol. 1:396 s./Vol. 2: 496 s.
[IV.SEV-348]. [istk/istk]
MARMONT, MARSHAL (Duc de Raguse) : The present state of the Turkish Empire, by...Tr. with notes and The present state of the Turkish Empire, by...Tr. with notes and The present state of the Turkish Empire, by...Tr. with notes and The present state of the Turkish Empire, by...Tr. with notes and
observations observations observations observations on the relations of England with Turkey and Russia by Sir Frederic Smith on the relations of England with Turkey and Russia by Sir Frederic Smith on the relations of England with Turkey and Russia by Sir Frederic Smith on the relations of England with Turkey and Russia by Sir Frederic Smith. London, John Ollivier,
MDCCCXXXIX. LXXX+341 s. (15x24) 1 katl. harita. [IV.SEY-425] . [istk/istk]
MARSBERG, ALEXANDER FREIHERNN VON: Ein Sommer in Orient Ein Sommer in Orient Ein Sommer in Orient Ein Sommer in Orient. Wien, Carl Gerold's Sohn, 1869.427 s.
(15x23.5). [IV.SEY-394]. [istk/istk]
MASSY, COLONEL P. H. H: Eastern Eastern Eastern Eastern Mediterranean lands. Twenty years of life, sport, and travel. Mediterranean lands. Twenty years of life, sport, and travel. Mediterranean lands. Twenty years of life, sport, and travel. Mediterranean lands. Twenty years of life, sport, and travel. London, George
Routledge, 1928. XII+261 s. (14x22) 1 harita, 15 plan. [IV.SEY-263]. [istk/istk]
MAUCLAIR, CAMILLE: De Jerusalem Istanbul De Jerusalem Istanbul De Jerusalem Istanbul De Jerusalem Istanbul. Paris, Editions Bernard Grasset, 1939. 253 s. (12x18.5). [IV.SEY-
304,305]. [istk/istk]
Mavera'n Mavera'n Mavera'n Mavera'n- -- -nehirde Seyahat nehirde Seyahat nehirde Seyahat nehirde Seyahat: Bigiyef, Mehmed Zakir , Kazan 1908(miladi) I. V. Yrmalayova Matbaas, Kitab
Neriyat, 4+108, ZEGE; 12324 ZEGE; 12324 ZEGE; 12324 ZEGE; 12324. . . . [EHEC/
[MAVROYEN PAA]: Un parisien Constantinople du Vicomte Rene Vigier Un parisien Constantinople du Vicomte Rene Vigier Un parisien Constantinople du Vicomte Rene Vigier Un parisien Constantinople du Vicomte Rene Vigier. Refutation par l'Ermite d'Alem-Dah.
Paris, Impr. Rougier, 1887. 116 s. (12x18). Yazar, kitabnda, "l'Ermite d'Alemda" ibaresini kullanmtr.
[IV.SEY-67,201]. [istk/istk]
MAY, KARL: Von Bagdad nach Stambul Von Bagdad nach Stambul Von Bagdad nach Stambul Von Bagdad nach Stambul. Bamberg, Bayerische Verlagsanstalt, 1953. 562 s. (10.5x17.5). [IV.SEY-
168]. [istk/istk]
MAYES, STANLEY : An organ for the Sultan An organ for the Sultan An organ for the Sultan An organ for the Sultan. London, Putnam, MCMLVI. 272 s. (14.5x22) resim [IV.SEY-419] .
[istk/istk]
MAYES, STANLEY: An organ fo An organ fo An organ fo An organ for the sultan r the sultan r the sultan r the sultan. London, Putnam, MCMLVI. 272 s. (14x21,5) 6 plan, resim.
[IV.SEY404]. [istk/istk]
MAYNE, PETER: Istanbul. Istanbul. Istanbul. Istanbul. London, Phoenix House, 1967. VIII+118 s. (14x20) harita, 8 plan, "Cities of the
World", [IV.SEY-73]. [istk/istk]
MCILROY, A. LOUISE : F FF From a balcony on the Bosphorus rom a balcony on the Bosphorus rom a balcony on the Bosphorus rom a balcony on the Bosphorus. London, Country Life, MCMXXIV. 119 s. (14.5x21)
resim. [IV.SEY-490] . [istk/istk]
MCILROY, A. LOUISE: From a balcony on the Bosporus From a balcony on the Bosporus From a balcony on the Bosporus From a balcony on the Bosporus, 2nd cd. London, Country Life, MCMXXIV. 119 s.
(14x20.5) 8 plan. [IV.SEY-338]. [istk/istk]
Mecdettin Ahmed. "Trkistan Genlerinin Macaristan Seyahati (2 - 20 Austos)." Ziraat Dergisi Ziraat Dergisi Ziraat Dergisi Ziraat Dergisi 1, no. 13
(00.08.1928): 6-7. [cdmb/mk]
Mecdettin Ahmed. "Trkistan Genlerinin Macaristan Seyahati (2 - 20 Austos)." Ziraat Dergisi Ziraat Dergisi Ziraat Dergisi Ziraat Dergisi 14-15, no. 2-3
(00.09.1928 - 00.10.1928): 4-7. [cdmb/mk]
Mecdettin Ahmed. "Trkistan Genlerinin Macaristan Seyahati (2 - 20 Austos)." Ziraat Dergisi Ziraat Dergisi Ziraat Dergisi Ziraat Dergisi 16, no. 4
(00.11.1928): 24-32. [cdmb/mk]
Mecmua Mecmua Mecmua Mecmua- -- -i Htrtmdan Bir ki Yaprak yahud lk Seyahatim i Htrtmdan Bir ki Yaprak yahud lk Seyahatim i Htrtmdan Bir ki Yaprak yahud lk Seyahatim i Htrtmdan Bir ki Yaprak yahud lk Seyahatim: Nafizde Ahmed Fuad , stanbul 1313(hicri)
1896(miladi) lem Matbaas Ahmed hsan ve reks, 54+2, ZEGE; 12541 ZEGE; 12541 ZEGE; 12541 ZEGE; 12541 - -- - TBTK; 1369 TBTK; 1369 TBTK; 1369 TBTK; 1369. . . . [EHEC/
MEHMED ERF: Fihrist Fihrist Fihrist Fihrist- -- -i tuhfet'n i tuhfet'n i tuhfet'n i tuhfet'n- -- -nzzr fi garaib '1 nzzr fi garaib '1 nzzr fi garaib '1 nzzr fi garaib '1- -- -emsr ve aca'ib'l emsr ve aca'ib'l emsr ve aca'ib'l emsr ve aca'ib'l- -- -esfar esfar esfar esfar. Seyahatnme-i bn Batuta.
stanbul, Matbaa-i mire, 1338-1340. 203 s. (17x23). [IV.SEY-286]. [istk/istk]
73
Mehmet Sipahiolu'nun Amerika Seyahat Notlar. ktisadi Yry ktisadi Yry ktisadi Yry ktisadi Yry 9, no. 212 (30.11.1948): 12, 14, 20.
[cdmb/mk]
Mehmet. "Balkesir Ovas ve Balya'ya Seyahat." Kaynak, Kaynak, Kaynak, Kaynak, no. 29 (19.06.1935): 666-667. [cdmb/mk]
Mehmetzade, Mirza Bala. "Evliya elebinin XVIII. Yzyl Ortalarndaki Kafkasya Seyahati." Trkiye Turing ve Trkiye Turing ve Trkiye Turing ve Trkiye Turing ve
Otomobil Kurumu Belleteni, Otomobil Kurumu Belleteni, Otomobil Kurumu Belleteni, Otomobil Kurumu Belleteni, no. 150 (00.07.1954): 13-15. [cdmb/mk]
Melon, P. "1909 Sultan Reat'n Seyahati Hatra Damgas." Trk Pulculuu Trk Pulculuu Trk Pulculuu Trk Pulculuu 5, no. 21 (00. 01. 1979): 4-5.
[cdmb/mk]
MENTABERRY, DON ADOLFO DE : Viaje Oriente: de Madrid Constantinopla Viaje Oriente: de Madrid Constantinopla Viaje Oriente: de Madrid Constantinopla Viaje Oriente: de Madrid Constantinopla. Madrid, Berenguillo, 1873.
XXII+400-550 s. (26.5x17). Eserin fotokopisidir. [IV.SEY-509] . [istk/istk]
Mercan, Mehmet. "Sadrazam Ahmed Cevad Paa'nn Karada Seyahatnamesi." Trk Dnyas Aratrmalar, Trk Dnyas Aratrmalar, Trk Dnyas Aratrmalar, Trk Dnyas Aratrmalar, no.
102 (00.06.1996): 141-166, 147. [cdmb/mk]
MERY: Constantinople et la Mer Noire Constantinople et la Mer Noire Constantinople et la Mer Noire Constantinople et la Mer Noire. Illus. de MM. Rouargue Freres. Paris, Belin-Leprieur et Morizot, 1855.
XI+495 s. (17.5x26.5) 21 plan. [IV.SEY/B-4]. [istk/istk]
Mesihi'nin Mesihi'nin Mesihi'nin Mesihi'nin Seyahatnmesi. Bu Dnyadan Gelen Dnyaya Seyahatnmesi. Bu Dnyadan Gelen Dnyaya Seyahatnmesi. Bu Dnyadan Gelen Dnyaya Seyahatnmesi. Bu Dnyadan Gelen Dnyaya: Bunyan, John , Filibe 1908(miladi) Avidaranyan'n
aphanesi, 4+317, ZEGE; 13244 ZEGE; 13244 ZEGE; 13244 ZEGE; 13244. . . . [EHEC/
Mesut apa. "Yusuf Akura'nn Rusya Seyahati ve Trk Esirleri." Trk Kltr Trk Kltr Trk Kltr Trk Kltr 31, no. 366 (00.10.1993): 608-
622. [cdmb/mk]
Mete Gktan. "nsanlar Seyahate Ynelten Nedenler." Demiryol Demiryol Demiryol Demiryol 44, no. 525 (00.10.1969): 12-14. [cdmb/mk]
Mev'ize Mev'ize Mev'ize Mev'ize- -- -i Tahririye der Hakk i Tahririye der Hakk i Tahririye der Hakk i Tahririye der Hakk- -- - Menafi Menafi Menafi Menafi- -- -i Seyahat i Seyahat i Seyahat i Seyahat- -- - hne hne hne hne: Bekir Sdk, stanbul 1327(rumi) 1911(miladi) Kader
Matbaas, 40, ZEGE; 13372 ZEGE; 13372 ZEGE; 13372 ZEGE; 13372. . . . [EHEC/
Mev'ize Mev'ize Mev'ize Mev'ize- -- -i Tahririye der Hakk i Tahririye der Hakk i Tahririye der Hakk i Tahririye der Hakk- -- - Menafi Menafi Menafi Menafi- -- -i Seyahat i Seyahat i Seyahat i Seyahat- -- - hne hne hne hne: Bekir Sdk, stanbul 1327(rumi) 1911(miladi)
Matbaa-i Kader, 40, TBTK; 5826 TBTK; 5826 TBTK; 5826 TBTK; 5826. . . . [EHEC/
Mevlt elebi. "Sultan Read'n Donanmayla Rumeli Seyahati." Deniz Kuvvetleri Dergisi Deniz Kuvvetleri Dergisi Deniz Kuvvetleri Dergisi Deniz Kuvvetleri Dergisi , no. 561 (00.11.1994):
88-94. [cdmb/mk]
MICHALEK, STANISLAV: Turcia odrodzona Turcia odrodzona Turcia odrodzona Turcia odrodzona. W. Poznaniu, Drukarna Polska Tow. A.K.C., 1924.61 s. (15x22.5)
resim. [IV.SEY-154]. [istk/istk]
MICHAUD, M. - POUJOULAT, M.: Corrcspondance d'Orient 1830 Corrcspondance d'Orient 1830 Corrcspondance d'Orient 1830 Corrcspondance d'Orient 1830- -- -1831 1831 1831 1831. 2 vol. Bruxelies, J.P. Meline, 1833.
(10x15.5). Vol. 1: VI+338 s. / Vol. 2: VIII+352 s. [IV.SEY49-50]. [istk/istk]
MILLAUD, ALBERT: Voyages d'un fantaisiste Voyages d'un fantaisiste Voyages d'un fantaisiste Voyages d'un fantaisiste, Vienne, le Danube, Constantinople. Paris, Michel Levy Freres, 1873.
367 s. (12x17). [IV.SEY-230]. [istk/istk]
MILLIEZ, U. (Ed.): La croisade du Levan La croisade du Levan La croisade du Levan La croisade du Levant. Recits missionaires des XVII ct XVIIC siecles t. Recits missionaires des XVII ct XVIIC siecles t. Recits missionaires des XVII ct XVIIC siecles t. Recits missionaires des XVII ct XVIIC siecles. Paris, Bloud et Gay, 1943.
127 s. (13x19) 7 plan. "France et Missions". [IV.SEY-151]. [istk/istk]
MISLIN, M.: Les saints lieux (Pelerinage Jerusalem). Les saints lieux (Pelerinage Jerusalem). Les saints lieux (Pelerinage Jerusalem). Les saints lieux (Pelerinage Jerusalem). 3 vol. 2e ed. Paris, Jacques Lecoffre, 1858. (15.5x24). Vol.
1: XXXIII+595 s. 3 harita (2 katl.). / Vol. 2: 612 s. 5 plan. / Vol. 3: 548 s. 2 harita, 2 plan. [IV.SEY-247-249].
[istk/istk]
MISMER, CHARLES: Souvenirs du monde musulman Souvenirs du monde musulman Souvenirs du monde musulman Souvenirs du monde musulman. Paris, Librairie Hachette, 1892, 328 s. (11.5x18). [IV.SEY-
221]. [istk/istk]
MISSIR, LIVIO: LEurope avant l'Europe LEurope avant l'Europe LEurope avant l'Europe LEurope avant l'Europe. Voyages beiges en Orient de ma bibliotheque (XIXe siecle). "y.y.", Art et
Voyages, [cl979], 213 s. (15x22) resim. [IV.SEY-405]. [istk/istk]
Milletleraras Turizm ve Seyahatler. Trkiye ktisat Gazetesi Trkiye ktisat Gazetesi Trkiye ktisat Gazetesi Trkiye ktisat Gazetesi 11, no. 543 (05.09.1963): 5, 7. [cdmb/mk]
Mirliva Hsn Emir Paa Hazretleri'nin Avrupa'da Tedkik Seyahatlerine Aid Rapora Zeylidir Mirliva Hsn Emir Paa Hazretleri'nin Avrupa'da Tedkik Seyahatlerine Aid Rapora Zeylidir Mirliva Hsn Emir Paa Hazretleri'nin Avrupa'da Tedkik Seyahatlerine Aid Rapora Zeylidir Mirliva Hsn Emir Paa Hazretleri'nin Avrupa'da Tedkik Seyahatlerine Aid Rapora Zeylidir: Hseyin Hsn Emir
[Erkilet], Ankara 1927(miladi) Erkn- Harbiye-i Ummiye Matbaas, Trkiye Cumhuriyeti Erkn- Harbeyye-i
Ummiyye Riyaseti Talim ve Terbiye Dairesi 2 ube, 19, Hizmete Mahsustur. ML ML ML ML - -- - TBTK; 10148 TBTK; 10148 TBTK; 10148 TBTK; 10148. . . . [EHEC/
MOERNER, BIRGER: Inshallah. Tiirkische Iinpressionen Inshallah. Tiirkische Iinpressionen Inshallah. Tiirkische Iinpressionen Inshallah. Tiirkische Iinpressionen. Frankfurt a.M., Lilcrarische Anstall Rttens-Loening,
1908. 128 s. (15x20). [IV.SEY-246]. [istk/istk]
74
MONCORPS, VICOMTE DE SAVIGNY DE : Journal dun voyage en Orient 1869 Journal dun voyage en Orient 1869 Journal dun voyage en Orient 1869 Journal dun voyage en Orient 1869- -- -1870 1870 1870 1870. Egypte, Syrie,
Constantinople. Illus. par Riou et Alph. de Neuville de 19 dessins gravs par Hildibrand. Paris, Hachette, 1873.
220 s. (16x22.5) 13 plan. [IV.SEY-424] . [istk/istk]
Monde e Monde e Monde e Monde et voyages. Revue de lactualit universelle. N. 94, 15 Novembre 1934 t voyages. Revue de lactualit universelle. N. 94, 15 Novembre 1934 t voyages. Revue de lactualit universelle. N. 94, 15 Novembre 1934 t voyages. Revue de lactualit universelle. N. 94, 15 Novembre 1934. Paris, Librairie Larousse, 1934.
290-320 s. (21x30) resim. inde, Maurice Toussaintin, stanbul hakknda 5 sayfalk makalesi vardr. [IV.SEY-
435] . [istk/istk]
MONTAGU, LADY MARY WORTLEY : Embassy to Constantinople Embassy to Constantinople Embassy to Constantinople Embassy to Constantinople. The travels of Lady Mary Wortley Montagu.
Introduction by Dervla Murphy. Ed. and compiled by Christopher Pick. London, Century, 1988. 224 s. (23x20)
resim, renkli resim. [IV.SEY-427] . [istk/istk]
MONTAGU, LADY MARY WORTLEY: The letters and works of Lady Mary Wortley Montagu The letters and works of Lady Mary Wortley Montagu The letters and works of Lady Mary Wortley Montagu The letters and works of Lady Mary Wortley Montagu. Ed. by Lord
Wharncliffe. 3 vol. London, Richard Bentley, 1837. (14x23). Vol. 1: LXIV+424 s. 2 plan. / Vol. 2: 425 s. 1 plan.
/ Vol. 3: 467 s. 1 plan. [IV.SEY-386-388]. [istk/istk]
MORIER, M. JACQUES: Voyage en Perse, en Armenie, en Asie Voyage en Perse, en Armenie, en Asie Voyage en Perse, en Armenie, en Asie Voyage en Perse, en Armenie, en Asie- -- -Mineure, et Constantinople fait dans les annees Mineure, et Constantinople fait dans les annees Mineure, et Constantinople fait dans les annees Mineure, et Constantinople fait dans les annees
1808 et 1809. 1808 et 1809. 1808 et 1809. 1808 et 1809. 2 vol. Tr. par M.E. Paris, Nepveu, MDCCCXIII. (13x20). Vol. 1: XXIV+351 s. 1 plan. / Vol. 2: 346
s. 1 plan. [IV.SEY-211-212]. [istk/istk]
Muhammed Hamidullah. "Hz. Peygamber'in slm ncesi Seyahatleri." Atatrk niversitesi slami limler Atatrk niversitesi slami limler Atatrk niversitesi slami limler Atatrk niversitesi slami limler
Fakltesi Dergisi Fakltesi Dergisi Fakltesi Dergisi Fakltesi Dergisi , no. 4 (00.00.1980): 327-342. [cdmb/mk]
Muhsin Erturul. "Seyahat Notlar. Devam." Trk Tiyatrosu Trk Tiyatrosu Trk Tiyatrosu Trk Tiyatrosu 29-30, no. 327-329 (00.10.1960 - 00.12.1960).
[cdmb/mk]
Muhteem stanbul Muhteem stanbul Muhteem stanbul Muhteem stanbul. ev.: Refik zdek. stanbul, Boazii Yaynlar, 1974. 204 s. (11.5x19.5). "Boazii Yaynlar
No: 20". [IV.SEY-127]. [istk/istk]
Musavver Devr Musavver Devr Musavver Devr Musavver Devr- -- -i lem Seyahatnmesi i lem Seyahatnmesi i lem Seyahatnmesi i lem Seyahatnmesi: Luis e.beri Sabuncuzde , stanbul 1314(hicri) 1897(miladi) lem
Matbaas Ahmed hsan ve reks, (1. Cz-5), 68, (5 Plan. Trke Arapa) ZEGE; 14440 ZEGE; 14440 ZEGE; 14440 ZEGE; 14440 . . . . [EHEC/
Musavver Hindistan Seyahatnmesi Musavver Hindistan Seyahatnmesi Musavver Hindistan Seyahatnmesi Musavver Hindistan Seyahatnmesi: (eviren: Selnikli Tevfik ). stanbul 1318(hicri) 1901(miladi) Mihran
Matbaas, 208, Resimli. BDK BDK BDK BDK - -- - ML ML ML ML - -- - ZEGE; 14449 ZEGE; 14449 ZEGE; 14449 ZEGE; 14449. . . . [EHEC/
Musavver Seyahat Musavver Seyahat Musavver Seyahat Musavver Seyahat- -- -i Hariklde. Ravayvay Adas i Hariklde. Ravayvay Adas i Hariklde. Ravayvay Adas i Hariklde. Ravayvay Adas: (eviren: Mustafa Galib). stanbul 1326(rumi) 1910(miladi)
Osmanl Matbaas, 207, ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Musavver Trkistan Tarih ve Seyahatnmesi Musavver Trkistan Tarih ve Seyahatnmesi Musavver Trkistan Tarih ve Seyahatnmesi Musavver Trkistan Tarih ve Seyahatnmesi: von Schiller, Johann Friedrich , (Dzelten: Ahmed ). stanbul
1294(hicri) 1877(miladi) Basiret Matbaas, Basiret Gazetesi Sahibi Ali, 1+334, 17 Plan, BDK BDK BDK BDK - -- - ML ML ML ML - -- - ZEGE; ZEGE; ZEGE; ZEGE;
14488. 14488. 14488. 14488. [EHEC/
Musavver ve Hariklde Seyahat Musavver ve Hariklde Seyahat Musavver ve Hariklde Seyahat Musavver ve Hariklde Seyahat: Verne, Jules , stanbul 1319(hicri) 1902(miladi) Mihran Matbaas, 207, BDK BDK BDK BDK
ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Musl Musl Musl Musl - -- - Van ve Musl Van ve Musl Van ve Musl Van ve Musl - -- - Haleb Seyahatleri Haleb Seyahatleri Haleb Seyahatleri Haleb Seyahatleri: Yusuf Rza, stanbul 1331(rumi) 1915(miladi) Asker Matbaa, 14, ML ML ML ML
- -- - ZEGE; 14525 ZEGE; 14525 ZEGE; 14525 ZEGE; 14525. . . . [EHEC/
Muzaffer. "Eskiehir-Tahran Seyahati." Havaclk ve Spor Havaclk ve Spor Havaclk ve Spor Havaclk ve Spor, no. 4 (00.00.1926): 8-10. [cdmb/mk]
Mler, Erich. "Amerika Birleik Devletleri'ndeki Bir Madencilik Tetkik Seyahatinden ntibalar." Madencilik Madencilik Madencilik Madencilik 3, no.
11 (00.05.1963): 793-799. [cdmb/mk]
MLLER, GEORGINA MAX: stanbul'dan mektuplar stanbul'dan mektuplar stanbul'dan mektuplar stanbul'dan mektuplar. ev.: Afife Bura, stanbul, Tercman, 1978. 171 s.
(13x19.5). "Tercman 1001 Temel Eser No: 131". [IV.SEY-141]. [istk/istk]
Mnir Hayri. "Aya Seyahat." Havaclk ve Spor Havaclk ve Spor Havaclk ve Spor Havaclk ve Spor, no. 23 (00.00.1927): 2-3. [cdmb/mk]
MNZ, SGMUND : Balkan Balkan Balkan Balkan Herrscher und Herrscher und Herrscher und Herrscher und- -- -Staatsmanner. Erinnerungen und Begegnungen Staatsmanner. Erinnerungen und Begegnungen Staatsmanner. Erinnerungen und Begegnungen Staatsmanner. Erinnerungen und Begegnungen. Aufzeichnungen
ber eine Reise auf Sir Max Waechters Yacht Rovenska. Wien, Leipzig, Deutschsterreichischer Verlag, 1912.
347 s. (15x19) 1 plan. [IV.SEY-446] . [istk/istk]
Nafia Vekil-i Muhteremi Behi Beyefendi'nin Avrupa Seyahati. Demiryollar Mecmuas . Demiryollar Mecmuas . Demiryollar Mecmuas . Demiryollar Mecmuas 3, no. 33 (01.11.1927):
341-347. [cdmb/mk]
Nahid Srr. "Bir Edirne Seyahatnamesi - Edirne ehrindeki Eski Eserlere Dair." lk lk lk lk 14, no. 83 (00.01.1940):
417-427. [cdmb/mk]
75
Nahid Srr. "Bir Edirne Seyahatnamesi stanbul-Edirne Yolu." lk lk lk lk 14, no. 80 (00.10.1939): 123-128.
[cdmb/mk]
Nahid Srr. "Bir Edirne Seyahatnamesi." lk lk lk lk 14, no. 81 (00.11.1939): 235-241. [cdmb/mk]
Nahid Srr. "Bir Edirne Seyahatnamesi." lk lk lk lk 14, no. 82 (00.12.1939): 335-342. [cdmb/mk]
Nahid Srr. "Bir Kastamonu Seyahatnamesi." lk lk lk lk 17, no. 101 (00.07.1941): 411-416. [cdmb/mk]
Nahid Srr. "Bir Kastamonu Seyahatnamesi." lk lk lk lk 17, no. 102 (00.08.1943): 527-538. [cdmb/mk]
Nayr, Yaar Nabi. "Yugoslavya'da [Seyahat Notlar]." Cep Cep Cep Cep Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 2, no. 24 (00.10.1968): 57-65. [cdmb/mk]
Necib Asm. "Cennet-Mekan Firdevs-iyn Sultan Abdlaziz Han Hazretleri'nin Avrupa Seyahatnmesidir."
Trk Tarih Encmeni Trk Tarih Encmeni Trk Tarih Encmeni Trk Tarih Encmeni VIII, no. 49 (00.06.1919): 63-74. [cdmb/mk]
Necib Asm. "Cennet-Mekan Firdevs-iyn Sultan Abdlaziz Han Hazretleri'nin Avrupa Seyahatnmesidir."
Trk Tarih Encmeni Trk Tarih Encmeni Trk Tarih Encmeni Trk Tarih Encmeni XI, no. 62 (00.08.1921): 63-74. [cdmb/mk]
Necib Asm. "Kitbiyat: Evliya elebi Seyahatnmesi." Trk Tarih Encmeni Trk Tarih Encmeni Trk Tarih Encmeni Trk Tarih Encmeni VII, no. I (00.09.1929): 72-75.
[cdmb/mk]
Necib Asm. "Kitbiyat: Evliya elebi Seyahatnmesi." Trk Tarih Encmeni Trk Tarih Encmeni Trk Tarih Encmeni Trk Tarih Encmeni VIII, no. 2 (00.11.1929): 72-75.
[cdmb/mk]
Necip Alpan. "Evliya elebi Seyahatnamesi Folklorik Dizin Denemesi." Ankara Sanat ." Ankara Sanat ." Ankara Sanat ." Ankara Sanat 10, no. 110 (00.06.1975):
22-23. [cdmb/mk]
Nemrut Da'a Yaplan Bir Keif Seyahati ve Sonular. VI. Aratrma Sonular Toplants VI. Aratrma Sonular Toplants VI. Aratrma Sonular Toplants VI. Aratrma Sonular Toplants, (23-27 Mays 1988,
Ankara) (00.00.1989): 11-16. [cdmb/mk]
NERVAL, GERARD DE : Douya yolculuk Douya yolculuk Douya yolculuk Douya yolculuk. ev.: Nurullah Berk. stanbul, stanbul Kitapl, 1974. 142 s.
(13.5x19.5) 7 plan. Eserin banda, elik Glersoyun, Nervalin hayatna dair etd vardr. [IV.SEY-499] .
[istk/istk]
NERVAL, GERARD DE: Douya seyahat (Ramazan gece Douya seyahat (Ramazan gece Douya seyahat (Ramazan gece Douya seyahat (Ramazan geceleri leri leri leri). ev.: Muharrem Taolu. Ankara, Kltr ve Turizm
Bakanl, 1984. 296 s. (13.5x19.5). "Kltr ve Turizm Bakanl Yaynlar: 577-Tercme Eserler Dizisi: 38".
[IV.SEY-128]. [istk/istk]
NICOLAI, NICOLO DE: Lc navigationi et viaggi nella Tvrchia Lc navigationi et viaggi nella Tvrchia Lc navigationi et viaggi nella Tvrchia Lc navigationi et viaggi nella Tvrchia. Tradotto di Francese in uolgare, da Francesco Flori
da Filla. Anversa, Appresso Guiglielmo Siluio stampatore Regio, MDLXXVI. [12]+325+[30] s. (14x20) resim.
[IV.SEY-241]. [istk/istk]
NICOLAIDY, B.: Les Turcs et la Turquie contemporaine. 2 vol. Paris, F. Sartorius, 1859. (11.5x18). Vol. 1:
XXXVIII+319 s. / Vol. 2: 367 s. 1 katl. harita. [IV.SEY-52-53]. [istk/istk]
NICOLAY, NICOLAS DE : Dans lempire de Soliman le Magnifique Dans lempire de Soliman le Magnifique Dans lempire de Soliman le Magnifique Dans lempire de Soliman le Magnifique. Prsent et annot par Marie-Christine
Gomez-Graud et Stphane Yrasimos. Paris, CNRS, 1989. 309 s (15.5x24) resim. [IV.SEY-482] . [istk/istk]
NORLIN, DAVID: Landet Landet Landet Landet mellan st och vast. Skildringar frn det gamla och moderna Turkiet. mellan st och vast. Skildringar frn det gamla och moderna Turkiet. mellan st och vast. Skildringar frn det gamla och moderna Turkiet. mellan st och vast. Skildringar frn det gamla och moderna Turkiet. Stockholm,
Harriers Bokfrlag, 1942. 254 s. (14.5x21.5) 11 plan. [IV.SEY-322]. [istk/istk]
Notes dun voyage Notes dun voyage Notes dun voyage Notes dun voyage fait dans le Levant en 1816 et 1817 fait dans le Levant en 1816 et 1817 fait dans le Levant en 1816 et 1817 fait dans le Levant en 1816 et 1817. Paris, Typ. de Firmin-Didot, "t.y.". 403 s. (13.5x22).
[IV.SEY-116,220]. [istk/istk]
Nouveau voyage du Levant contenant ce qu'il a vu de plus remarquable en Allemagne, France, Italie, Malthe et Nouveau voyage du Levant contenant ce qu'il a vu de plus remarquable en Allemagne, France, Italie, Malthe et Nouveau voyage du Levant contenant ce qu'il a vu de plus remarquable en Allemagne, France, Italie, Malthe et Nouveau voyage du Levant contenant ce qu'il a vu de plus remarquable en Allemagne, France, Italie, Malthe et
Turquie. Turquie. Turquie. Turquie. La Haye, Etienne Foulque, MDCXCIV. [14]+475 s. (9.5x15.5) 6 levha, 1 plan. [IV.SEY-347]. [istk/istk]
Ogan , Cahid. "Seyahat Yrylerinde Vezn Karar." Svari Mecmuas Svari Mecmuas Svari Mecmuas Svari Mecmuas, no. 117-118 (01.07.1941 - 01.09.1941):
92-97. [cdmb/mk]
Okuyucu , Cihan. "Muhlisi'nin erkes Yusuf Paann Basra Valilii Dolays ile Yazd Seyahatname." Trk Trk Trk Trk
Dnyas Aratrmalar Dnyas Aratrmalar Dnyas Aratrmalar Dnyas Aratrmalar, no. 69 (00.12.1990): 115-134, 116. [cdmb/mk]
OLDMIXON, JOHN: Gleanings from Piccadilly to Pera. Gleanings from Piccadilly to Pera. Gleanings from Piccadilly to Pera. Gleanings from Piccadilly to Pera. London, Longman, Brown, Green, and Longmans, 1854.
XI+409 s. (12.5x20.5) 4 plan. [IV.SEY-272]. [istk/istk]
76
OLIVIER, G. A.: Voyage dans 1'Empire othoman, 1'Egypte et la Perse Voyage dans 1'Empire othoman, 1'Egypte et la Perse Voyage dans 1'Empire othoman, 1'Egypte et la Perse Voyage dans 1'Empire othoman, 1'Egypte et la Perse. 6 vol. Paris, H. Agasse, 1802-
1807.(13x21). Vol. 1: XX+392 s. / Vol. 2: 377 s. / Vol. 3: IV+359 s. / Vol. 4: 456 s. / Vol. 5: 485 s. / Vol. 6:
522 s. [IV.SEY-362-367]. [istk/istk]
Olivier'in Trkiye Seyahatnamesi'nde Deri Deri Deri Deri. Deri . Deri . Deri . Deri 4, no. 45 (00.04.1988): 23-25. [cdmb/mk]
On ki Defa Balonla Seyahat On ki Defa Balonla Seyahat On ki Defa Balonla Seyahat On ki Defa Balonla Seyahat: Flammarion, Camille, (eviren: Mehmed Rd). stanbul 1307(hicri) 1891(miladi)
Kasbar Matbaas, 23+16+15+14+24+16+29+15+14+15+16, TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977 TBTK; 10977. . . . [EHEC/
On ki Defa Balonla Seyahat On ki Defa Balonla Seyahat On ki Defa Balonla Seyahat On ki Defa Balonla Seyahat: Flammarion, Camille, (eviren: Mehmed Rdi). stanbul 1307(hicri) 1890(miladi)
Kasbar Matbaas, 212, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK. . . . [EHEC/
Oral, M. Zeki. "zorya ve Pisidia'da Bir Seyahat." Ant, Ant, Ant, Ant, no. 26 (00.04.1960): 9-15. [cdmb/mk]
Oral, M. Zeki. "zorya ve Pisidia'da Bir Seyahat." Ant ." Ant ." Ant ." Ant, no. 28 (00.04.1961): 23-29. [cdmb/mk]
Oral, M. Zeki. "zorya ve Pisidya'da Bir Seyahat II." Ant, Ant, Ant, Ant, no. 22-23 (00.05.1958 - 00.06.1958): 24-27.
[cdmb/mk]
Oral, M. Zeki. "zorya ve Pisidyada bir Seyahat III." Ant, ." Ant, ." Ant, ." Ant, no. 24 (00.01.1959 - 00.02.1959): 15-16. [cdmb/mk]
Oral, M. Zeki. "zorya ve Pisidya'da Bir Seyahat." Ant, Ant, Ant, Ant, no. 20-21 (00.03.1957 - 00.04.1957): 28-32. [cdmb/mk]
Oraltay, Hatice. "1988 Dou Trkistan Seyahati." Trk Klt Trk Klt Trk Klt Trk Kltr r r r 27, no. 317 (00.09.1989): 22-31. [cdmb/mk]
Orhan Haydar. "Amundsen'in Kutup Seyahati." Trkiye dman Mecmuas Trkiye dman Mecmuas Trkiye dman Mecmuas Trkiye dman Mecmuas, no. 16 (26.06.1923): 470-472.
[cdmb/mk]
Orkun, Hseyin Namk. "Byk Trkiye: Marko Polo'nun Mehur Seyahatnamesi." naralt ." naralt ." naralt ." naralt 4, no. 95
(17.07.1943): 6. [cdmb/mk]
Orkun, Hseyin Namk. "Byk Trkiye: Marko Polo'nun Mehur Seyahatnamesi." naralt naralt naralt naralt 4, no. 95
(17.07.1943): 6. [cdmb/mk]
Orman Mdir Orman Mdir Orman Mdir Orman Mdir- -- -i Ummisi Midhat ve Mfetti i Ummisi Midhat ve Mfetti i Ummisi Midhat ve Mfetti i Ummisi Midhat ve Mfetti- -- -i Ummi Bekir Beylerin Avrupa Seyahati Tedkik Raporu i Ummi Bekir Beylerin Avrupa Seyahati Tedkik Raporu i Ummi Bekir Beylerin Avrupa Seyahati Tedkik Raporu i Ummi Bekir Beylerin Avrupa Seyahati Tedkik Raporu: Midhat
[Dademir] - Bekir asa, stanbul 1927(miladi) Resimli Ay Matbaas , Trkiye Cumhuriyeti Ziraat Vekleti
Neriyat Mdiriyeti, 54, ML ML ML ML - -- - TBTK; 8000 TBTK; 8000 TBTK; 8000 TBTK; 8000 - -- - MKTB MKTB MKTB MKTB . . . . [EHEC/
Ortayl, lber. "16.Yzyl Alman Seyahatnamelerinde Trkiye." Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum, no. 2 (00.02.1984): 26-31.
[cdmb/mk]
Ortayl, lber. "19'uncu Asrdan Zamanmza Hindistan zerine Trk Seyahatnameleri." Ankara niversitesi Ankara niversitesi Ankara niversitesi Ankara niversitesi
Siyasal Bilgiler Fakltesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 47, no. 3-4 (00.06.1992 - 00.12.1992): 271-277. [cdmb/mk]
Ortayl, lber. "Baz 16. Yzyl Alman Seyahatnamelerindeki Trkiye ehir ve Kylerine Ait Bilgiler zerine."
Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 27, no. 4 (00.12.1972): 135-159. [cdmb/mk]
Ozil , Aye. "stanbul Seyahatnamesi." Virgl, Virgl, Virgl, Virgl, no. 9 (00.06.1998): 68. [cdmb/mk]
nalp, Erturul"Haham Tudelal Benjamin'in Seyahatnamesinde stanbul (1151-1171)." Argos Argos Argos Argos 3, no. 31
(00.03.1991): 52-54. [cdmb/mk]
nder, Mehmet. "Baz Seyahatnamelerde Bolu." Bolu'da Halk Kltr ve Krolu Uluslararas Sempozyumu Bolu'da Halk Kltr ve Krolu Uluslararas Sempozyumu Bolu'da Halk Kltr ve Krolu Uluslararas Sempozyumu Bolu'da Halk Kltr ve Krolu Uluslararas Sempozyumu,
(1997, Bolu) (00.00.1998): 13-15. [cdmb/mk]
nder, Mehmet. "Seyahatnamelerde Konya." Konya, Konya, Konya, Konya, no. 108-109-110 (00.10.1947 - 00.12.1947): 15-16.
[cdmb/mk]
nder, Mehmet. "Seyahatnamelerde Konya." Konya, Konya, Konya, Konya, no. 112 (00.02.1948): 8-9. [cdmb/mk]
nder, Mehmet. "Seyahatnamelerde Konya." Konya, Konya, Konya, Konya, no. 115 (00.05.1948): 9-11. [cdmb/mk]
nder, Mehmet. "Seyahatnamelerde Konya." Konya, Konya, Konya, Konya, no. 116-117 (00.06.1948 - 00.07.1948): 43-45.
[cdmb/mk]
nder, Mehmet. "Seyahatnamelerde Konya." Konya, Konya, Konya, Konya, no. 123-124 (00.01.1949 - 00.02.1949): 6-8. [cdmb/mk]
nen, Yaar. "Onaltnc Yzyl Alman Seyahatnamelerinde Trkiye." Bat Dil ve Edebiyatlar Aratrmalar Bat Dil ve Edebiyatlar Aratrmalar Bat Dil ve Edebiyatlar Aratrmalar Bat Dil ve Edebiyatlar Aratrmalar Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi
1, no. 4 (00.00.1969): 1-23. [cdmb/mk]

77

[RK], NAHT SIRRI : ark karipteki Fransz seyyahlar hakknda bir eser ark karipteki Fransz seyyahlar hakknda bir eser ark karipteki Fransz seyyahlar hakknda bir eser ark karipteki Fransz seyyahlar hakknda bir eser. 49-71 s. (16x23.5). stanbul, Trk
Tarih Encmeni Nu. (98/21)-2/1930dan. Ayrlmtr. [IV.SEY-501] . [istk/istk]
rnekol, mer. "14-30 Austos 1961 Tarihinde Almanya'da Yaplan Ormanclk Tetkik Seyahatine Ait Rapor."
Orman ve Av Orman ve Av Orman ve Av Orman ve Av 34, no. 6 (00.06.1962): 10-12. [cdmb/mk]
zbaykal, Nejat. "Myron D. Sutton'un Seyahat Notlarnda: Trkiye Milli Parklna likin Temenni ve
Tavsiyeler." Tabiat ve nsan Tabiat ve nsan Tabiat ve nsan Tabiat ve nsan 5, no. 4 (00.12.1971): 30-32. [cdmb/mk]
zkaya, Tten. "Sovyetler Birlii'nde Evliya elebi'nin Seyahatnamesi ile lgili Yaynlar." Belleten Belleten Belleten Belleten 54, no. 211
(00.12.1990): 1259-1275. [cdmb/mk]
zkaya, Ycel. "Evliya elebi Seyahatnmesine Gre Anadolu'daki ehirlerin Ev, Mahalle Says ve Ticaretleri."
Marmara niversitesi Fen Marmara niversitesi Fen Marmara niversitesi Fen Marmara niversitesi Fen- -- -Edebiyat Fakltesi Trklk Aratrmalar Edebiyat Fakltesi Trklk Aratrmalar Edebiyat Fakltesi Trklk Aratrmalar Edebiyat Fakltesi Trklk Aratrmalar Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi , no. 4 (00.00.1988): 253-282.
[cdmb/mk]
ztrk , Ali Osman. "Johann Friedrich Erdmann'n 1825 Tarihli Bir Seyahatnamesinde Tatar Trkleri." Musiki Musiki Musiki Musiki
Mecmuas Mecmuas Mecmuas Mecmuas 52, no. 464 (00.03.1999): 66-67. [cdmb/mk]
ZTRK, KEMAL: Le souverain ottoman dans les recits de voyage franais du XIXe siecle Le souverain ottoman dans les recits de voyage franais du XIXe siecle Le souverain ottoman dans les recits de voyage franais du XIXe siecle Le souverain ottoman dans les recits de voyage franais du XIXe siecle. (Memoire de Maitrise,
Universite de la Sorbonne). Paris, 1985.119 s. (21x30). Daktiloda yazlan metnin fotokopisidir. [IV.SEY-161].
[istk/istk]
PADWICK, CONSTANCE E : Call to Istanbul Call to Istanbul Call to Istanbul Call to Istanbul. London, New York, Toronto, Longmans Green, 1958. X+209 s.
(14x20.5). [IV.SEY-497] . [istk/istk]
PADWICK, CONSTANCE E.: Call to stanbul Call to stanbul Call to stanbul Call to stanbul. London, Longmans, Green, 1958. XII+209 s. (13.5x20.5)1 plan.
[IV.SEY-342]. [istk/istk]
PARDOE, MISS JULIA: The city of the Sultan and domestic manners of the Turks in 1836 The city of the Sultan and domestic manners of the Turks in 1836 The city of the Sultan and domestic manners of the Turks in 1836 The city of the Sultan and domestic manners of the Turks in 1836. 3 vol. 2nd ed. London,
Henry Colbum, 1838. (11.5x20). Vol. 1: XVII+309 s. 3 plan. / Vol. 2: IX+315 s. 3 plans. / Vol. 3: VIII+319 s. 2
plan. [IV.SEY-275-277]. [istk/istk]
Parmakszolu, smet. "Evliya elebi Seyahatnamesi." Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum, no. 6 (00.06.1984): 59-62. [cdmb/mk]
PAUL, CHARLES: En Proche En Proche En Proche En Proche- -- -Orient Orient Orient Orient. Paris, Nouveiles Editions Debresse, 1961. 1161 s. (14,5x18.5) 14 harita.
[IV.SEY-218]. [istk/istk]
Paulden, Sydney. " Seyahatlerinizi Dzenleyiniz." Trkiye ktisat Gazetesi Trkiye ktisat Gazetesi Trkiye ktisat Gazetesi Trkiye ktisat Gazetesi 19, no. 927 (01.04.1971): 4.
[cdmb/mk]
Peker, Kemal. "Bz Dnya Seyahatnamelerinde Fndk." Aksu ." Aksu ." Aksu ." Aksu 4, no. 45-46 (00.07.1947): 25-27. [cdmb/mk]
Pekz, Metehan. "Seyahat Acentas Nedir?" TRSAB TRSAB TRSAB TRSAB 2, no. 17-18 (00.11.1983 - 00.12.1983): 10-11, 18.
[cdmb/mk]
PERNOT, MAURICE : Rapport sur un voyage dtu Rapport sur un voyage dtu Rapport sur un voyage dtu Rapport sur un voyage dtude Constantinople, en Egypte et en Turquie d Asie ( Janvier de Constantinople, en Egypte et en Turquie d Asie ( Janvier de Constantinople, en Egypte et en Turquie d Asie ( Janvier de Constantinople, en Egypte et en Turquie d Asie ( Janvier- -- -
Aout 1912). Aout 1912). Aout 1912). Aout 1912). Paris, Comit de Dfense des Intrets Franais en Orient/ Typographie Firmin-Didot, 1912.
XV+338 s. (16x24). [IV.SEY-430] . [istk/istk]
PERROT, GEORGES: Souvenirs d'un voyage en Asi Souvenirs d'un voyage en Asi Souvenirs d'un voyage en Asi Souvenirs d'un voyage en Asie ee e- -- -Mineure. Mineure. Mineure. Mineure. Paris, Michel-Levy Freres, 1864. XXVI+516 s.
(13.5x21.5), [IV.SEY-235]. [istk/istk]
PERRY, CHARLES: A view of the Levant: Particularly of Constantinople, Syria, Egypie, and Greece A view of the Levant: Particularly of Constantinople, Syria, Egypie, and Greece A view of the Levant: Particularly of Constantinople, Syria, Egypie, and Greece A view of the Levant: Particularly of Constantinople, Syria, Egypie, and Greece. London, J.
Shuckburgh, MDCCXLIII. XVIII+[8]+524 s. (23.5x36) 17 plan. [IV.SEY-I09]. [istk/istk]
PERTUSIER, CHARLES: Picturesque promenades in and near Constantinople and on the waters of the Bosphorus Picturesque promenades in and near Constantinople and on the waters of the Bosphorus Picturesque promenades in and near Constantinople and on the waters of the Bosphorus Picturesque promenades in and near Constantinople and on the waters of the Bosphorus.
London, Sir Richard Phillips, 1820. VII1+132 s, (15x24) 3 levha, 3 plan. [IV.SEY-80]. [istk/istk]
Peyami Safa. "Tatilde Seyahat." Yedign Yedign Yedign Yedign 7, no. 181 (26.08.1936): 4, 25. [cdmb/mk]
PHILIPPAR, JEANNE - PHILIPPAR, GEORGES: En Mediterranee (Notes de voyage). En Mediterranee (Notes de voyage). En Mediterranee (Notes de voyage). En Mediterranee (Notes de voyage). Paris, Louis Conard, MCMXVI.
327 s. (20.5x26.5) 2 plan. [IV.SEY-164]. [istk/istk]
PIERRE, L'ABBE: Constantinople, Je Constantinople, Je Constantinople, Je Constantinople, Jerusalem et Rome rusalem et Rome rusalem et Rome rusalem et Rome. 2 vol. Paris, Michel Levy Freres, 1860.(14x22). Vol. 1:
XXI+424 s. I katl. harita. / Vol. 2: 491 s. 1 katl. harita. [IV.SEY-318,406]. [istk/istk]
78
Pierre A. Mackay. "Hekimba Ailesi ve Seyahatname." Belleten Belleten Belleten Belleten 41, no. 164 (01.10.1977): 653-655. [cdmb/mk]
Pitagorun Seyahati yahut O ada Kk Asyann Kltr Hayat. Kltr, Kltr, Kltr, Kltr, no. 73 (15.07.1938): 8-11. [cdmb/mk]
Pitagorun Seyahati yahut O ada Kk Asyann Kltr Hayat. Kltr, Kltr, Kltr, Kltr, no. 74 (31.08.1938): 6-9. [cdmb/mk]
Pitagorun Seyahati yahut O ada Kk Asyann Kltr Hayat. Kltr, Kltr, Kltr, Kltr, no. 75 (20.09.1938): 11-12. [cdmb/mk]
Pitagorun Seyahati yahut O ada Kk Asyann Kltr Hayat. Kltr, Kltr, Kltr, Kltr, no. 78 (01.01.1939): 8-9. [cdmb/mk]
Posta Seyahat ekleri. PTT Blteni PTT Blteni PTT Blteni PTT Blteni 16, no. 182 (00.09.1980): 9-10. [cdmb/mk]
POTOCKI, JEAN: Voyages en Turquie et en Egyple, en Hollande, au Maroc. Voyages en Turquie et en Egyple, en Hollande, au Maroc. Voyages en Turquie et en Egyple, en Hollande, au Maroc. Voyages en Turquie et en Egyple, en Hollande, au Maroc. Paris, Librairie Artheme Fayard, 1980.
373 s. (13,5x21.5) harita. "La Bibliotheque des Voyageurs". [IV.SEY-319]. [istk/istk]
POUJOULAT, M. BAPTISTIN: Recits et souvenirs d'un voya Recits et souvenirs d'un voya Recits et souvenirs d'un voya Recits et souvenirs d'un voyage en Orient ge en Orient ge en Orient ge en Orient. 6e ed. Tours, Alfred Mame, 1861. 284 s.
(11.5x18) 1 plan. "Bibliotheque de la Jeunesse Chretienne". [IV.SEY-175]. [istk/istk]
POUQUEVILLE, F. C. H. L.: Voyage dans la Grece : Voyage dans la Grece : Voyage dans la Grece : Voyage dans la Grece. 5 vol. Paris, Firmin-Didot, MDCCCXX-MDCCCXX1. (13x21.5).
Vol. 1: XLVII+510 s. / Vol. 2: 623 s. 1 katl. harita, 1 plan. /Vol. 3: 576 s. 1 plan, 3 katl. harita. / Vol, 4: 462 s.
1 plan. / Vol. 5: 630 s. 1 plan. [IV.SEY-64-68]. [istk/istk]
Prag Spor Pedagojisi Kongresi ve Seyahat ntibalar Prag Spor Pedagojisi Kongresi ve Seyahat ntibalar Prag Spor Pedagojisi Kongresi ve Seyahat ntibalar Prag Spor Pedagojisi Kongresi ve Seyahat ntibalar: Selim Srr [Tarcan], stanbul 1341(rumi) 1925(miladi)
Matbaa-i mire, Trkiye Cumhuriyeti Maarif Vekleti Neriyat, 57, ML ML ML ML- -- - ZEGE; 16424 ZEGE; 16424 ZEGE; 16424 ZEGE; 16424. . . . [EHEC/
PREYER, TH. : Von New York nach Jerusalem und in die Wste Von New York nach Jerusalem und in die Wste Von New York nach Jerusalem und in die Wste Von New York nach Jerusalem und in die Wste. Berlin, Verlag Ullstein, 1916. 231 s. (11x17).
[IV.SEY-437] . [istk/istk]
PRIME, SAMUEL IRENAEUS : Travels in Europe and the east: A year in England, Scotland, Ireland, Wales ... Travels in Europe and the east: A year in England, Scotland, Ireland, Wales ... Travels in Europe and the east: A year in England, Scotland, Ireland, Wales ... Travels in Europe and the east: A year in England, Scotland, Ireland, Wales ...
Greece, Turkey, Syria... Greece, Turkey, Syria... Greece, Turkey, Syria... Greece, Turkey, Syria... 2 vols. New York, Harper and Brothers, 1855. (13x20). Vol. 1: 405 s. resim. / Vol. 2:
440 s. resim. [IV.SEY-447-448] . [istk/istk]
Profesr Pikarn Hava Seyahat ve "Stratosphere" Dahilinde Mhim lmi Tetkikleri. Resimli ark Resimli ark Resimli ark Resimli ark, no. 22-23-24
(00.10.1932 - 00.12.1932): 25-27. [cdmb/mk]
Promenades pittoresques dans Constantinople et sur les rives du Bosphore Promenades pittoresques dans Constantinople et sur les rives du Bosphore Promenades pittoresques dans Constantinople et sur les rives du Bosphore Promenades pittoresques dans Constantinople et sur les rives du Bosphore. 3 vol. Paris, H. Nicolle, MDCCCXV.
(13x20.5). Vol. 1:438 s. / Vol. 2:467 s. / Vol. 3: 476 s. [IV.SEY-77-79]. [istk/istk]
QUICLET, M.: Les voyages de M.Quiclet Constantinople par terre Les voyages de M.Quiclet Constantinople par terre Les voyages de M.Quiclet Constantinople par terre Les voyages de M.Quiclet Constantinople par terre. Enrichis 'annotations par le sieur P.M.L.
Paris, Pierre Prome, MDCLXIV. [8]+246 s. (8.5x14). [IV.SEY-31]. [istk/istk]
RAGUSE, DUC DE: Voyage du marechal Duc de Raguse en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie meridionale Voyage du marechal Duc de Raguse en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie meridionale Voyage du marechal Duc de Raguse en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie meridionale Voyage du marechal Duc de Raguse en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie meridionale
en Crimee et sur les bords de la Mer d'Azoff, a Constantinople, dans quelques parties de l'Asie en Crimee et sur les bords de la Mer d'Azoff, a Constantinople, dans quelques parties de l'Asie en Crimee et sur les bords de la Mer d'Azoff, a Constantinople, dans quelques parties de l'Asie en Crimee et sur les bords de la Mer d'Azoff, a Constantinople, dans quelques parties de l'Asie- -- -Mineure, en Mineure, en Mineure, en Mineure, en
Syrie, en Palestine e Syrie, en Palestine e Syrie, en Palestine e Syrie, en Palestine et en Egypte t en Egypte t en Egypte t en Egypte. 5 vol. Paris, Ladvocat, MDCCCXXXVII-MDCCCXXXVIII. (13x21). Vol. 1: 402 s. /
Vol. 2: 396 s. / Vol. 3: 406 s. / Vol. 4: 384 s. / Vol. 5: Voyage...en Sicile. 372 s. [IV.SEY-258-262]. [istk/istk]
RAMBERG, CARL: Profetens Sner Profetens Sner Profetens Sner Profetens Sner- -- -Bilder fran Turkiet Bilder fran Turkiet Bilder fran Turkiet Bilder fran Turkiet. Gteborg, Ahlen-kerlunds Frlag, 1912. 225 s. (17x23)
36 plan. [IV.SEY-94]. [istk/istk]
Ravayvay Adas. stifadeli ve Elenceli Musavver Seyahat Ravayvay Adas. stifadeli ve Elenceli Musavver Seyahat Ravayvay Adas. stifadeli ve Elenceli Musavver Seyahat Ravayvay Adas. stifadeli ve Elenceli Musavver Seyahat- -- - Harikulade Harikulade Harikulade Harikulade: Mustafa Galib, stanbul 1326(hicri)
1910(miladi) Kasbar Matbaas, Osmanl Ktphanesi, 207, Resimli. ML ML ML ML - -- - ZEGE; 16510 ZEGE; 16510 ZEGE; 16510 ZEGE; 16510 . . . . [EHEC/
Recit et souvenirs d'un voyage en Orient Recit et souvenirs d'un voyage en Orient Recit et souvenirs d'un voyage en Orient Recit et souvenirs d'un voyage en Orient. 9e ed. Tours, Alfred Mame, 1874.288 s. (10.5x18) 6plan. [IV.SAY-
191]. [istk/istk]
REGLA, PAUL DE: Les bas Les bas Les bas Les bas - -- - fonds de Constantinople fonds de Constantinople fonds de Constantinople fonds de Constantinople. 4e ed Paris, P.-V.Stock, 1897. 396 s. (12x17). [IV.SEY-
229]. [istk/istk]
REICHARD, HANS OTTOKAR: Guide de la Russie et de Constantinople 1793 Guide de la Russie et de Constantinople 1793 Guide de la Russie et de Constantinople 1793 Guide de la Russie et de Constantinople 1793. Reimp. de l'ed. de 1793. Paris,
Editions de la Courtille, 1971.(12.5x22) 1 levha, resim. [IV.SEY-334]. [istk/istk]
Reis Reis Reis Reis- -- -i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paa Hazre i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paa Hazre i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paa Hazre i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paa Hazretleri'nin Sonbahar Seyahatlar tleri'nin Sonbahar Seyahatlar tleri'nin Sonbahar Seyahatlar tleri'nin Sonbahar Seyahatlar: Mustafa Kemal [Atatrk],
1341(hicri) 1924(miladi) Hkimiyet-i Milliye Matbaas, 160, Resimli. BDK BDK BDK BDK - -- - ML ML ML ML - -- - ZEGE; 16719 ZEGE; 16719 ZEGE; 16719 ZEGE; 16719 - -- - TBTK; 5078 TBTK; 5078 TBTK; 5078 TBTK; 5078. . . .
[EHEC/
Relation journaliere dv voyage dv Levant Relation journaliere dv voyage dv Levant Relation journaliere dv voyage dv Levant Relation journaliere dv voyage dv Levant. Tovl, Franois dv Bois, 1608. (14]+247 s. (10.5x15.5). [IV.SEY-306].
[istk/istk]
79
Resa till Propontiden och Svarta Hafvet. Ofversatt med anmarkningar och ullaggningar af E.Bergstedt Resa till Propontiden och Svarta Hafvet. Ofversatt med anmarkningar och ullaggningar af E.Bergstedt Resa till Propontiden och Svarta Hafvet. Ofversatt med anmarkningar och ullaggningar af E.Bergstedt Resa till Propontiden och Svarta Hafvet. Ofversatt med anmarkningar och ullaggningar af E.Bergstedt. 3 bd.
Stockholm, Tryckt hos Carl Delen och J.G.Forsgrcn, 1802-1805.(13x21). Bd. 1: [16]+275 s. 3 katl. harita, 1
levha, 2 plan. / Bd. 2: [8]+256 s. 2 katl. harita, 2 levha. / Bd. 3: 329 s. 1 katl. harita. [IV.SEY-370-372].
[istk/istk]
Resimle Amudsen'in Kutb- iml Seyahati: ngilizler Mehul klimleri Kef in Ne Mkillerle Mcadele
Ediyorlar? Resimli Ay Resimli Ay Resimli Ay Resimli Ay 2, no. 8-20 (00.09.1925): 8-9. [cdmb/mk]
Resimli Afgan Seyahati Resimli Afgan Seyahati Resimli Afgan Seyahati Resimli Afgan Seyahati: Mehmed Fazl, stanbul 1325(rumi) 1909(miladi) Matbaa-i Ahmed hsan, 105, 12 Plan,
1 Levha. BDK BDK BDK BDK - -- - ML ML ML ML - -- - ZEGE; 16749 ZEGE; 16749 ZEGE; 16749 ZEGE; 16749. . . . [EHEC/
REYHANLI, TLAY : ngiliz gezginlerine gre XVI. Yzylda stanbulda haya ngiliz gezginlerine gre XVI. Yzylda stanbulda haya ngiliz gezginlerine gre XVI. Yzylda stanbulda haya ngiliz gezginlerine gre XVI. Yzylda stanbulda hayat (1582 t (1582 t (1582 t (1582- -- -1599). 1599). 1599). 1599). Ankara, Kltr ve
Turizm Bakanl, 1983. 162 s. (19.5x27.5) 22 renkli plan. Kltr ve Turizm Bakanl Yay.: 554 - Sanat
Eserleri Dizisi: 4. [IV.SEY-416] . [istk/istk]
Reyhanl, Tlay. "Nicolas de Nicolay'n Trkiye Seyahatnamesi ve Desenleri." Erdem Atatrk Kltr Merkezi Erdem Atatrk Kltr Merkezi Erdem Atatrk Kltr Merkezi Erdem Atatrk Kltr Merkezi
Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 5, no. 14 (00.05.1989): 571-615. [cdmb/mk]
REYHANLI, TLAY: ngiliz ngiliz ngiliz ngiliz gezginlerine gre XVI. yzylda stanbul'da hayat. (1582 gezginlerine gre XVI. yzylda stanbul'da hayat. (1582 gezginlerine gre XVI. yzylda stanbul'da hayat. (1582 gezginlerine gre XVI. yzylda stanbul'da hayat. (1582- -- -1599). 1599). 1599). 1599). Ankara, Kltr ve
Turizm Bakanl, 1983. 162 s. (19.5x27.5) 22 renkli plan. "Kltr ve Turizm Bakanl Yaynlar: 554-Sanat
Eserleri Dizisi: 4". [IV.SEY-167]. [istk/istk]
RIEDESEL, M. LE BARON DE: Voyages en Sicile, dans la grande Grece el au Levant Voyages en Sicile, dans la grande Grece el au Levant Voyages en Sicile, dans la grande Grece el au Levant Voyages en Sicile, dans la grande Grece el au Levant. Suivi de l'hisioire de la Sicile
par le Novairi, tr. de 1'arabe par J.J.A. Caussin. Paris, H.J. Jansen, 1802. VIII+451 s. (13x21.5). [IV.SEY-242].
[istk/istk]
Roketlerle Fezaya Seyahat. Etibank Dergisi Etibank Dergisi Etibank Dergisi Etibank Dergisi , no. 1 (00.05.1961): 46-48. [cdmb/mk]
Rolland, Romain. "Odamda Bir Seyahat." Projektr Projektr Projektr Projektr (00.00.1936): 88-92. [cdmb/mk]
Rolland, Romain. "Onsekizinci Yzyl Avrupasnda Mzik Seyahati." Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri 4, no. 44-46 (00.05.1953 -
00.09.1953). [cdmb/mk]
ROLLER, THEOPHILE : Le tour dOrient. Impressions de voyage en Egypte, Terre Sainte, Syrie et Le tour dOrient. Impressions de voyage en Egypte, Terre Sainte, Syrie et Le tour dOrient. Impressions de voyage en Egypte, Terre Sainte, Syrie et Le tour dOrient. Impressions de voyage en Egypte, Terre Sainte, Syrie et
Constantinople. Constantinople. Constantinople. Constantinople. Lausanne, Georges Bridel, 1891. 303 s. (15x22.5). [IV.SEY-472] . [istk/istk]
Romanya Seyahati (Program) Romanya Seyahati (Program) Romanya Seyahati (Program) Romanya Seyahati (Program): stanbul 1328(rumi) 1912(miladi) 15, Resimli. ZEGE; 17054 ZEGE; 17054 ZEGE; 17054 ZEGE; 17054. . . . [EHEC/
RONDET-SAINT, MAURICE: Aux confins dc l'Europe et de I'Asie Aux confins dc l'Europe et de I'Asie Aux confins dc l'Europe et de I'Asie Aux confins dc l'Europe et de I'Asie. 3e ed. Paris, Librairie Plon, 1913. VI+334s.
(11.5x18) 1 katl. harita. [IV.SEY-176]. [istk/istk]
Rooland, Romain. "Onsekizinci Yzyl Avrupasnda Mzik Seyahati." Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri Mzik Grleri 4, no. 38~40 (01.12.1952
~ 01.03.1953). [cdmb/mk]
ROTTIERS, LE COLONEL: Itineraire de Tiflis Constantinople Itineraire de Tiflis Constantinople Itineraire de Tiflis Constantinople Itineraire de Tiflis Constantinople. Bruxelles, Impr. de Tence Freres, 1829. 373 s.
(13.5x20.5) 3 katl. harita, 6 plan. [IV.SEY-82]. [istk/istk]
ROUILLON, LEON: Mon beau voyage. Mon beau voyage. Mon beau voyage. Mon beau voyage. La Turquie et ses ennemis juges par un soldat franais. Paris, Les
Gemeaux, 1923. 166 s. (12x18). [IV.SEY-8,9]. [istk/istk]
Rhrich, Heinrich. "Helmuth Carl Bernhard Graf von Moltke'nin Trkiye Seyahati Anlarndan Tbba Dair Olanlar."
Trk Trk Trk Trk- -- -Alman Tbbi likileri Simpozyumu Alman Tbbi likileri Simpozyumu Alman Tbbi likileri Simpozyumu Alman Tbbi likileri Simpozyumu (I. stanbul, 18-19.10.1976), (00.00.1981): 117-124. [cdmb/mk]
Rthlisberger, Marcel. "Trkiye Tarihi inde Seyahat." Belleten Belleten Belleten Belleten 26, no. 102 (00.04.1962): 363-365. [cdmb/mk]
Rufaa Bey Seyahatnmesi Tercmesi Rufaa Bey Seyahatnmesi Tercmesi Rufaa Bey Seyahatnmesi Tercmesi Rufaa Bey Seyahatnmesi Tercmesi: Rufaa, (eviren: Rstem Besim). Kahire 1255(hicri) 1839(miladi) Bulak
Matbaas, 259, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ZEGE; 17071 ZEGE; 17071 ZEGE; 17071 ZEGE; 17071. . . . [EHEC/
Runyun, Mustafa. "Hac Ziyareti, Mbarek Bir Seyahattr." slm slm slm slm 1, no. 3 (00.06.1956): 6-7. [cdmb/mk]
RUSSELL, ROBERT HOWARD : The edge of the Orient The edge of the Orient The edge of the Orient The edge of the Orient. New York, Charles Scribners Sons, 1896. XV+288 s.
(14.5x20.5) resim. [IV.SEY-491] . [istk/istk]
Salam, Seyfettin. "Krml Msev Bir Trk'n, Samuel Ben David Yemel'in Trkiye Seyahatnmesi." Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu
19, no. 143 (00.07.1999): 11-15. [cdmb/mk]
SAINT-GERVAIS, M. J. GIRAUDEAU DE: L'Italie, la Sicile, Maile, la Grece, l'Archipcl, les lies ioniennes et la L'Italie, la Sicile, Maile, la Grece, l'Archipcl, les lies ioniennes et la L'Italie, la Sicile, Maile, la Grece, l'Archipcl, les lies ioniennes et la L'Italie, la Sicile, Maile, la Grece, l'Archipcl, les lies ioniennes et la
Turquie. Turquie. Turquie. Turquie. 2e ed. Paris, Imp. A. Guyot, 1835.404 s. (13x19) 12 plan. [IV.SEY-232]. [istk/istk]
80
Sakaolu, Necdet. "Osmanl Kltrnn aheseri: Evliya elebi Seyahatnamesi." Toplumsal Tarih Toplumsal Tarih Toplumsal Tarih Toplumsal Tarih, no. 31
(00.07.1996): 59-60. [cdmb/mk]
Sakarya, Orhan. "Ay'a Seyahat almalar ve 3 Safhal Apollo Projesi." Sivi Sivi Sivi Sivil Savunma l Savunma l Savunma l Savunma Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 11, no. 35
(00.01.1969): 69-71. [cdmb/mk]
SALABERRY, CHARLES M.: Voyage Constantinople, en Italie, el aux Iles de 1'Archipel, par l'Allemagne et la Voyage Constantinople, en Italie, el aux Iles de 1'Archipel, par l'Allemagne et la Voyage Constantinople, en Italie, el aux Iles de 1'Archipel, par l'Allemagne et la Voyage Constantinople, en Italie, el aux Iles de 1'Archipel, par l'Allemagne et la
Hongrie. Hongrie. Hongrie. Hongrie. Paris, Impr. dc Crapelet, [1799]. 331 s. (12.5x19). [IV.SEY-240]. [istk/istk]
Samiye Mahmud Nedim. "Afrika Seyahatlerinde Seyahat Notlar." Yeni Kitap Yeni Kitap Yeni Kitap Yeni Kitap, no. 7 (00.11.1927): 18-20.
[cdmb/mk]
SANDERSON, JOHN: The travels of John Sanderson in the Levant 1584 The travels of John Sanderson in the Levant 1584 The travels of John Sanderson in the Levant 1584 The travels of John Sanderson in the Levant 1584- -- -1602. 1602. 1602. 1602. Ed. by Sir William Foster. London,
Hakluyt Society, 1931. XLI+322 s. (14.5x22.5) 3 harita, 1 plan. "Second Series No. LXVII". [IV.SEY-255].
[istk/istk]
SANDWICH, JOHN EARL OF: A voyage performed by the late Earl of Sandwich round the Mediterranean in the A voyage performed by the late Earl of Sandwich round the Mediterranean in the A voyage performed by the late Earl of Sandwich round the Mediterranean in the A voyage performed by the late Earl of Sandwich round the Mediterranean in the
years 1738 and 1739 years 1738 and 1739 years 1738 and 1739 years 1738 and 1739. London, T.Cadell Jun. and W.Davies, MDCCXCIX. XXXIX+539 s. (21.5x27) 1 renkli harita,
26 plan. [IV.SEY-101]. [istk/istk]
SANDYS, GEORGE: Sandys travailes containing a history of the original and present state of the Turkish Sandys travailes containing a history of the original and present state of the Turkish Sandys travailes containing a history of the original and present state of the Turkish Sandys travailes containing a history of the original and present state of the Turkish
Empire...a description of Constantinople, the Grand Seigniors Seraglio and his manne Empire...a description of Constantinople, the Grand Seigniors Seraglio and his manne Empire...a description of Constantinople, the Grand Seigniors Seraglio and his manne Empire...a description of Constantinople, the Grand Seigniors Seraglio and his manner of living. r of living. r of living. r of living. 6th ed.
London, printed by R. and W. Leybourn, MDCLVIII. 4+240 s. (21.5x31) resim. Eserin fotokopisidir. [IV.SEY-165].
[istk/istk]
SANDYSS, GEORGE : Sandyss travels, containing an history of the original and present state of the Turkish Sandyss travels, containing an history of the original and present state of the Turkish Sandyss travels, containing an history of the original and present state of the Turkish Sandyss travels, containing an history of the original and present state of the Turkish
Empi Empi Empi Empire ... a description of Constantinople, the Grand Signiors Seraglio and his manner of living ... re ... a description of Constantinople, the Grand Signiors Seraglio and his manner of living ... re ... a description of Constantinople, the Grand Signiors Seraglio and his manner of living ... re ... a description of Constantinople, the Grand Signiors Seraglio and his manner of living ... 7th ed.
London, printed for John Williams Junior, 1673. [2]+240 s. (21x32) 1 plan, resim, 1 katl. s. [IV.SEY-475] .
[istk/istk]
Sara, brahim. "Dnyamzn ekirdeine Seyahat." Birlik Birlik Birlik Birlik 5, no. 50 (00.09.1988): 12-14. [cdmb/mk]
Sara, brahim. "Evrenin Merkezine Seyahat." Birlik Birlik Birlik Birlik 5, no. 55 (00.02.1989): 16-20. [cdmb/mk]
SARI, TANJU : Gezginlerin gzyle bir imparatorluk. ngiliz seyahatnamelerinde 17. yzyl Osma Gezginlerin gzyle bir imparatorluk. ngiliz seyahatnamelerinde 17. yzyl Osma Gezginlerin gzyle bir imparatorluk. ngiliz seyahatnamelerinde 17. yzyl Osma Gezginlerin gzyle bir imparatorluk. ngiliz seyahatnamelerinde 17. yzyl Osmanl iktisadi nl iktisadi nl iktisadi nl iktisadi
yaps. yaps. yaps. yaps. stanbul, Gebe, 1998. 90 s. (13.5x19.5). Gebe 44. [IV.SEY-455] . [istk/istk]
Sarre , Friedrich. "Anadolu Seyahat." Ant, Ant, Ant, Ant, no. 10 (00.11.1949): 15-18. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Ant, Ant, Ant, Ant, no. 11 (00.12.1949): 19-22. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Ant, ." Ant, ." Ant, ." Ant, no. 13 (00.01.1950): 21-22. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Ant Ant Ant Ant, no. 14 (00.02.1950): 17-20, 23. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Ant, Ant, Ant, Ant, no. 15 (00.03.1950): 16-23. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Ant, Ant, Ant, Ant, no. 16 (00.04.1950): 17-22. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Ant, Ant, Ant, Ant, no. 17 (00.05.1950): 11-14. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Ant, Ant, Ant, Ant, no. 18 (00.06.1950): 14-17. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Ant, Ant, Ant, Ant, no. 19 (00.07.1950): 19-22. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Ant, Ant, Ant, Ant, no. 8 (00.09.1949): 16-22. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Ant ." Ant ." Ant ." Ant, no. 9 (00.10.1949): 19. [cdmb/mk]
SCHIFFER, REINHOLD: Turkey romanticized: Images of die Turks in early 19h century English travel literature : Turkey romanticized: Images of die Turks in early 19h century English travel literature : Turkey romanticized: Images of die Turks in early 19h century English travel literature : Turkey romanticized: Images of die Turks in early 19h century English travel literature.
Bochum, Sludienverlag, 1982. 183 s. (14.5x21) 8 plan. "Materialia Turcica: Beih.: 5". [IV.SEY-124]. [istk/istk]
SCHILTBERGER, JOHANNES: Als Sklave im Osman Als Sklave im Osman Als Sklave im Osman Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tataren. 1394 ischen Reich und bei den Tataren. 1394 ischen Reich und bei den Tataren. 1394 ischen Reich und bei den Tataren. 1394- -- -1427. bers. aus dem 1427. bers. aus dem 1427. bers. aus dem 1427. bers. aus dem
Mittelhoch Mittelhoch Mittelhoch Mittelhoch- -- -deutschen von Ulrich Schlemmer deutschen von Ulrich Schlemmer deutschen von Ulrich Schlemmer deutschen von Ulrich Schlemmer. Stuttgart, Thienemann-Edition Eromann, 1983. 253 s. (13x21)
harita, resim. [IV.SEY-88]. [istk/istk]
Schiffer, Reinhold. "Bilder Trkisher Frauen und Mnner in Reiseberichten des 19.Jahrhunderts. 19.Yy.
Seyahatnamelerinde Trk Erkei maj." Uluslararas Seyahatnamelerde Trk ve Bat maj Sempozyumu, Uluslararas Seyahatnamelerde Trk ve Bat maj Sempozyumu, Uluslararas Seyahatnamelerde Trk ve Bat maj Sempozyumu, Uluslararas Seyahatnamelerde Trk ve Bat maj Sempozyumu, (.
Eskiehir, 28.10-1.11.85) (00.00.1987): 283-318. [cdmb/mk]
81
Schiffer, Reinhold. "Estetik Obje Olarak stanbul, 19. Yzyl Ba ngiliz Seyahat Edebiyatnda Bir Dou ehrinin
maj." Kaynaklar Kaynaklar Kaynaklar Kaynaklar, no. 3 (00.00.1984): 21-33. [cdmb/mk]
SCHRADER, FRIEDRICH: Konstantinope1. Vergangenheit und Gegenwart Konstantinope1. Vergangenheit und Gegenwart Konstantinope1. Vergangenheit und Gegenwart Konstantinope1. Vergangenheit und Gegenwart. Tubingen, Verlag von J.C. B.Mohr,
1917. IV+246 s. (14x21). [IV.SEY-38]. [istk/istk]
SCHWEIGER, HARALD: Modeme Trkei Modeme Trkei Modeme Trkei Modeme Trkei- -- -osmanische Erbe osmanische Erbe osmanische Erbe osmanische Erbe. Wien, Wollzcilen Verlag, 1966. 223 s. (16.5x23) harita,
16 plan. [IV.SEY-841. [istk/istk]
SCHWEIGER, SALOMON: Ein newe Reyssbeschreibung auss Teutschland nach Constantinope1 und Jerusal Ein newe Reyssbeschreibung auss Teutschland nach Constantinope1 und Jerusal Ein newe Reyssbeschreibung auss Teutschland nach Constantinope1 und Jerusal Ein newe Reyssbeschreibung auss Teutschland nach Constantinope1 und Jerusalem. em. em. em.
Einleitung: Rudolf Neck. Nacdruck der Ausgabe 1608. Graz, Akadcmische Druck u. Verlagsanstalt, 1964.
XXVII+[48]+341 s. (16.5x21.5) 7 levha, resim, [IV.SEV-321]. [istk/istk]
SCHWEIGER-LERCHENFELD, AMAND FREIHERR V.: Der Orient Der Orient Der Orient Der Orient. Wien, A. Hanleben's Verlag, "t.y.". 223 s. (16.5x23)
4 renkli harita, 22 plan. [IV.SEY-741]. [istk/istk]
Schweinfurth'un Afrika Seyahatnmesi Schweinfurth'un Afrika Seyahatnmesi Schweinfurth'un Afrika Seyahatnmesi Schweinfurth'un Afrika Seyahatnmesi: Schweinfurth, Georges, (eviren: Ahmed - Mustafa Said). stanbul
1291(hicri) 1874(miladi) Basiret Matbaas, 911, Resimli. ZEGE; 19040 ZEGE; 19040 ZEGE; 19040 ZEGE; 19040. . . . [EHEC/
SCOPPA, RENATO BOVA: Samboul. Samboul. Samboul. Samboul. Milano, Giacomo Agnelli, 1932. 327 s. (12.5x18.5)11 plans. [IV.SEY-21].
[istk/istk]
SCOTT-STEVENSON, MRS. : On summer seas On summer seas On summer seas On summer seas. London, Chapman and Hall, 1883. XI+408 s. (15x23) 1 katl.
harita. [IV.SEY-418] . [istk/istk]
SCOTT-WARING, M.: Voyage de l'Inde Chyras Voyage de l'Inde Chyras Voyage de l'Inde Chyras Voyage de l'Inde Chyras. Tr. par M.M. Paris, Nepveu, MDCCCXIII. XVII+324 s. (13x20).
[IV.SEV-213]. [istk/istk]
SEACOLE: Wonderful adventures of Mrs. Seacole in many lands Wonderful adventures of Mrs. Seacole in many lands Wonderful adventures of Mrs. Seacole in many lands Wonderful adventures of Mrs. Seacole in many lands. 2nd cd. Ed. by Ziggic Alexander and Audrey
Dewjee. Bristol, Falling Wall Press, 1984. 247 s. (13x 19.5). 8 plan. [IV.SEY-194]. [istk/istk]
SEEWALD, RICHARD : Zu den Grenzen des Abendlandes. Eine Reise nach Stambul und Palastina, Cypern und Zu den Grenzen des Abendlandes. Eine Reise nach Stambul und Palastina, Cypern und Zu den Grenzen des Abendlandes. Eine Reise nach Stambul und Palastina, Cypern und Zu den Grenzen des Abendlandes. Eine Reise nach Stambul und Palastina, Cypern und
Rhodos, Griechenland und dem Archipelagus Rhodos, Griechenland und dem Archipelagus Rhodos, Griechenland und dem Archipelagus Rhodos, Griechenland und dem Archipelagus. Mnchen, Verlagsanstalt Vorm. G. J.Manz, [193-]. 189 s. (16x23)
resim. [IV.SEY-459] . [istk/istk]
Selge , Edgar. "Dr. Edgar Selge'nin Trkiye'de Konferans Seyahati Hakknda Rapor." Ankara Barosu Dergisi Ankara Barosu Dergisi Ankara Barosu Dergisi Ankara Barosu Dergisi 43,
no. 5 (00.00.1986): 705-719. [cdmb/mk]
Selim Srr. "Tetebbu Seyahatleri." Tedrisat Mec Tedrisat Mec Tedrisat Mec Tedrisat Mecmuas muas muas muas 8, no. 41 (00.08.1917): 519-525. [cdmb/mk]
Selvi, Ouz. "Seyahat Zamanlarnn Sonlu-Farklarla Hesaplanmas." Trkiye Petrol Kongresi ve Sergisi Bildiriler Trkiye Petrol Kongresi ve Sergisi Bildiriler Trkiye Petrol Kongresi ve Sergisi Bildiriler Trkiye Petrol Kongresi ve Sergisi Bildiriler
(Jeofizik) (9. 17-21.2.92, Ankara) (00.00.1993): 196-208. [cdmb/mk]
SENIOR, NASSAU W.: A journa A journa A journa A journal kept in Turkey and Greece in the autumn of 1857 and the beginning of 1858. l kept in Turkey and Greece in the autumn of 1857 and the beginning of 1858. l kept in Turkey and Greece in the autumn of 1857 and the beginning of 1858. l kept in Turkey and Greece in the autumn of 1857 and the beginning of 1858.
Repr. of the 1859 ed. London, Arno Press, 1977. 372 s. (14x21) 2 harita, 2 plan. "European Business". [IV.SEY-
271]. [istk/istk]
SESTINI, L'ABBE DOMINIQUE: Lettres de Monsieur l'A Lettres de Monsieur l'A Lettres de Monsieur l'A Lettres de Monsieur l'Abbe Dominique Sestini, ecrites a ses amis en Toscane, bbe Dominique Sestini, ecrites a ses amis en Toscane, bbe Dominique Sestini, ecrites a ses amis en Toscane, bbe Dominique Sestini, ecrites a ses amis en Toscane,
pendant le cours de ses voyages en Italie, en Sicile et en Turquie pendant le cours de ses voyages en Italie, en Sicile et en Turquie pendant le cours de ses voyages en Italie, en Sicile et en Turquie pendant le cours de ses voyages en Italie, en Sicile et en Turquie, 3 vol. Tr. et enrichies de notes par
M.Pingeron. Paris, Veuve Duchesne, 1789. (12.5x20.5). Vol. 1: XVI+542 s. / Vol. 2: XIV+463 s. 2 plan. / Vol.
3: 489 s. 3 plan. [IV .SEY-3 78-380]. [istk/istk]
Sevin, Kazm. "Sanat ve Fen Aleminde Kamere Seyahat-Deniz Altnda Tetkikler -Sanat Aleminde Yeni Bir Zevk."
Hayat Mecmuas Hayat Mecmuas Hayat Mecmuas Hayat Mecmuas 4, no. 104 (22.10.1928): 10-13, 513-517. [cdmb/mk]
Sevin, Kazm. "Trkistan in'inde Seyahat." Hayat Mecmuas Hayat Mecmuas Hayat Mecmuas Hayat Mecmuas 4, no. 89 (09.08.1928): 9-13, 213-217.
[cdmb/mk]
Seyahat Hatralar. Anadolu ve Suriye Seyahat Hatralar. Anadolu ve Suriye Seyahat Hatralar. Anadolu ve Suriye Seyahat Hatralar. Anadolu ve Suriye: erefeddin Mamumi, Kahire 1327(rumi) 1911(miladi) Matbaat'l-fth,
(1. Kitab), 312, ML ML ML ML - -- - ZEGE; 17899 ZEGE; 17899 ZEGE; 17899 ZEGE; 17899. . . . [EHEC/
Seyahat Hat Seyahat Hat Seyahat Hat Seyahat Hatralar. Brksel ve Londra ralar. Brksel ve Londra ralar. Brksel ve Londra ralar. Brksel ve Londra: erefeddin Mamumi, Kahire 1326(rumi) 1910(miladi) (2. Kitab), 239, ML ML ML ML
- -- - ZEGE; 17899 ZEGE; 17899 ZEGE; 17899 ZEGE; 17899. . . . [EHEC/
Seyahat Hatralar. Bursa ve Mlhakat Seyahat Hatralar. Bursa ve Mlhakat Seyahat Hatralar. Bursa ve Mlhakat Seyahat Hatralar. Bursa ve Mlhakat: 310, MLK MLK MLK MLK. . . . [EHEC/
Seyahat Hatralar. Fransa, talya, svire Seyahat Hatralar. Fransa, talya, svire Seyahat Hatralar. Fransa, talya, svire Seyahat Hatralar. Fransa, talya, svire: erefeddin Mamumi, Kahire 1914(miladi) Matbaat- Mikdad, (3.
Kitab), 303, ZEGE; 17899 ZEGE; 17899 ZEGE; 17899 ZEGE; 17899. . . . [EHEC/
82
Seyahat Hatralar Seyahat Hatralar Seyahat Hatralar Seyahat Hatralar: Nakkayan, A.S. , stanbul 1913(miladi) M.H. Keiyan, 303, Kitabn Ermenice Ad:
Canabarhortagan Huer. BA; 853. BA; 853. BA; 853. BA; 853. [EHEC/
Seyahat ile lgili Neriyat. Karayollar Blteni Karayollar Blteni Karayollar Blteni Karayollar Blteni 3, no. 26 (00.11.1951): 4. [cdmb/mk]
Seyahat ntibalar. Seyyar Sergi le Seyahat ntibalar. Seyyar Sergi le Seyahat ntibalar. Seyyar Sergi le Seyahat ntibalar. Seyyar Sergi le: Celal Esad, stanbul 1928(miladi) Cumhuriyet Matbaas, 100, BDK BDK BDK BDK. . . . [EHEC/
Seyahat Jurnali. stanbul'dan Badat'a ve Hindistan'a Sene 1300 il 1304 Seyahat Jurnali. stanbul'dan Badat'a ve Hindistan'a Sene 1300 il 1304 Seyahat Jurnali. stanbul'dan Badat'a ve Hindistan'a Sene 1300 il 1304 Seyahat Jurnali. stanbul'dan Badat'a ve Hindistan'a Sene 1300 il 1304: Direktr Ali Bey, stanbul 1314(hicri)
1896(miladi) A. Asaduryan Matbaas, Rauf Bey Ktphanesi Sahibi Mustafa Rauf, 119, 14 Plan. Musavver. BDK BDK BDK BDK
- -- - ZEGE; 17900 ZEGE; 17900 ZEGE; 17900 ZEGE; 17900 - -- - TBTK; 3068 TBTK; 3068 TBTK; 3068 TBTK; 3068. . . . [EHEC/
Seyahat. Bahr Seyahat. Bahr Seyahat. Bahr Seyahat. Bahr- -- - Muhit'de Bir Ada Muhit'de Bir Ada Muhit'de Bir Ada Muhit'de Bir Ada: (eviren: Muzaffer Gyasettin). stanbul 1308(hicri) 1891(miladi) Artin
Asaduryan irket-i Mrettibiye Matbaas, 112+6, BDK BDK BDK BDK. . . . [EHEC/
Seyahat. Bahr Seyahat. Bahr Seyahat. Bahr Seyahat. Bahr- -- -i Muhit'de Bir Ada i Muhit'de Bir Ada i Muhit'de Bir Ada i Muhit'de Bir Ada: (eviren: Muzaffer Gyaseddin ). stanbul 1308(hicri) 1892(miladi) irket-i
Mrettibiye Matbaas, 112, MLK MLK MLK MLK. . . . [EHEC/
Seyahat. stanbul'dan Samsun, Diyarbekir Tarikiyle Seyahat. stanbul'dan Samsun, Diyarbekir Tarikiyle Seyahat. stanbul'dan Samsun, Diyarbekir Tarikiyle Seyahat. stanbul'dan Samsun, Diyarbekir Tarikiyle Badat ve Basra'ya ve Oradan Halep ve skenderun Tarikiyle Badat ve Basra'ya ve Oradan Halep ve skenderun Tarikiyle Badat ve Basra'ya ve Oradan Halep ve skenderun Tarikiyle Badat ve Basra'ya ve Oradan Halep ve skenderun Tarikiyle
stanbul'a Kadar Seyahat stanbul'a Kadar Seyahat stanbul'a Kadar Seyahat stanbul'a Kadar Seyahat : stanbul 1311(hicri) 1894(miladi) Artin Asaduryan irket-i Mrettibiye Matbaas,
232s. BDK BDK BDK BDK. . . . [EHEC/
Seyahat. stanbul'dan Samsun, Diyarbekir Tarikiyle Badat ve Basra'ya Seyahat. stanbul'dan Samsun, Diyarbekir Tarikiyle Badat ve Basra'ya Seyahat. stanbul'dan Samsun, Diyarbekir Tarikiyle Badat ve Basra'ya Seyahat. stanbul'dan Samsun, Diyarbekir Tarikiyle Badat ve Basra'ya ve Oradan Halep ve skenderun Tarikiyle ve Oradan Halep ve skenderun Tarikiyle ve Oradan Halep ve skenderun Tarikiyle ve Oradan Halep ve skenderun Tarikiyle
stanbul'a Kadar Seyahati Mutazammn Mektuplardan Mteekkildir stanbul'a Kadar Seyahati Mutazammn Mektuplardan Mteekkildir stanbul'a Kadar Seyahati Mutazammn Mektuplardan Mteekkildir stanbul'a Kadar Seyahati Mutazammn Mektuplardan Mteekkildir: stanbul 1311(hicri) 1894(miladi) irket-i
Mrettibiye Matbaas, 232, MLK MLK MLK MLK. . . . [EHEC/
Seyahat Seyahat Seyahat Seyahat: (eviren: Mustafa Hayrullah). stanbul 1312(hicri) 1895(miladi) Kasbar Ktbhanesi, 226, MLK MLK MLK MLK. . . . [EHEC/
Seyahat Seyahat Seyahat Seyahat: Fafurizde Hseyin Nesimi, Hanya 1320(hicri) 1904(miladi) Yusuf Kenan Matbaas, 70+2, BDK BDK BDK BDK - -- -
ZEGE; 17898 ZEGE; 17898 ZEGE; 17898 ZEGE; 17898 - -- - TBTK; 14238 TBTK; 14238 TBTK; 14238 TBTK; 14238. . . . [EHEC/
Seyahat Seyahat Seyahat Seyahat: stanbul 1311(hicri) 1893(miladi) A. Asaduryan irket-i Mrettibiye Matbaas, 232, ZEGE; 17896 ZEGE; 17896 ZEGE; 17896 ZEGE; 17896. . . .
[EHEC/
Seyahat Seyahat Seyahat Seyahat: Mustafa Hayrullah, stanbul 1312(hicri) 1895(miladi) A. Asaduryan irket-i Mrettibiye Matbaas, 14,
ZEGE; 17897 ZEGE; 17897 ZEGE; 17897 ZEGE; 17897. . . . [EHEC/
Seyahat Seyahat Seyahat Seyahat- -- -i Asma i Asma i Asma i Asma: Asma, Kahire 1308(hicri) 1891(miladi) El-Matbaat'l-camia, 224, ZEGE; ZEGE; ZEGE; ZEGE; 17901 17901 17901 17901. . . . [EHEC/
Seyahat Seyahat Seyahat Seyahat- -- -i Asma i Asma i Asma i Asma: Asma, Kahire El-Matbaat'l-camia, (3. Cz), 128, TBTK; 4962 TBTK; 4962 TBTK; 4962 TBTK; 4962. . . . [EHEC/
Seyahat Seyahat Seyahat Seyahat- -- -i Fevkalde. Rus ve ngiliz'in Seyahati. Cenub Afrika'da i Fevkalde. Rus ve ngiliz'in Seyahati. Cenub Afrika'da i Fevkalde. Rus ve ngiliz'in Seyahati. Cenub Afrika'da i Fevkalde. Rus ve ngiliz'in Seyahati. Cenub Afrika'da: Verne, Jules, (eviren: Selnikli Tevfik).
stanbul 1307(hicri) 1890(miladi) Mahmut Bey Matbaas, 229, ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Seyahat Seyahat Seyahat Seyahat- -- -i Hariklde. Kaptan Gran'n ocuklar. Musavver Fenn Roman i Hariklde. Kaptan Gran'n ocuklar. Musavver Fenn Roman i Hariklde. Kaptan Gran'n ocuklar. Musavver Fenn Roman i Hariklde. Kaptan Gran'n ocuklar. Musavver Fenn Roman: Verne, Jules, (eviren: Ahmed hsan
[Tokgz]). stanbul 1307(hicri) 1890(miladi) A. Asaduryan irket-i Mrettibiye Matbaas, 638, MLK MLK MLK MLK. . . . [EHEC/
Seyahat Seyahat Seyahat Seyahat- -- -i Har i Har i Har i Hariklde. Spenser Adas. Musavver Fenn Roman iklde. Spenser Adas. Musavver Fenn Roman iklde. Spenser Adas. Musavver Fenn Roman iklde. Spenser Adas. Musavver Fenn Roman: Verne, Jules, (eviren: Ahmed hsan [Tokgz]).
stanbul 1318(hicri) 1902(miladi) lem Matbaas, 141, MLK MLK MLK MLK. . . . [EHEC/
Seyaht Seyaht Seyaht Seyaht- -- -i Kbr i Kbr i Kbr i Kbr: Sleyman kr Karnzde, Saint Petersburg 1325(hicri) 1907(miladi) Abdrreid b. mer
brahimof'un Elektrik Matbaas, 608, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 17902 ZEGE; 17902 ZEGE; 17902 ZEGE; 17902. . . . [EHEC/
Seyahat Seyahat Seyahat Seyahat- -- -i Muhtasara i Muhtasara i Muhtasara i Muhtasara- -- -i Fenniye i Fenniye i Fenniye i Fenniye: Selnikli Fazl Necib , stanbul 1303(hicri) 1885(miladi) Matbaa-i Ebzziya,
ZEGE; 17903 ZEGE; 17903 ZEGE; 17903 ZEGE; 17903. . . . [EHEC/
Seyaht Seyaht Seyaht Seyaht- -- -i hne anl Manevra Destan i hne anl Manevra Destan i hne anl Manevra Destan i hne anl Manevra Destan: Mehmed Kemal, stanbul 1327(rumi) 1911(miladi) Necm-i stikbl
Matbaas, 1, Resimli, Levha halinde. ZEGE; 17904 ZEGE; 17904 ZEGE; 17904 ZEGE; 17904. . . . [EHEC/
Seyahatlerim Seyahatlerim Seyahatlerim Seyahatlerim: Ali Suad, stanbul 1332(rumi) 1916(miladi) Kanaat Matbaas, 230+2, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - BDK BDK BDK BDK - -- - ML ML ML ML - -- -
ZEGE; 17905 ZEGE; 17905 ZEGE; 17905 ZEGE; 17905 - -- - TBTK; 3952 TBTK; 3952 TBTK; 3952 TBTK; 3952. . . . [EHEC/
Seyahatname Bak. Arkitekt Arkitekt Arkitekt Arkitekt, no. 4 (00.09.1992): 68-84. [cdmb/mk]
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i Abdlreid brahim. lem i Abdlreid brahim. lem i Abdlreid brahim. lem i Abdlreid brahim. lem- -- -i slm i slm i slm i slm: Abdlreid brahim, stanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Kader
Matbaas, (2. Cilt), 242+5, ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i Amerika i Amerika i Amerika i Amerika: Abdullah, 1288(hicri) 1872(miladi) lmiye-i Osmaniye Matbaas, 1+139+2, TBTK; 168 TBTK; 168 TBTK; 168 TBTK; 168. . . .
[EHEC/
83
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i Arz i Arz i Arz i Arz- -- - Filistin. Prens Victor Napoli Emanuel Filistin. Prens Victor Napoli Emanuel Filistin. Prens Victor Napoli Emanuel Filistin. Prens Victor Napoli Emanuel: Mehmed Refet Paa, am 1305(hicri) 1888(miladi)
Suriye Vilyet Matbaas, 61+196+5, 4 Levha.AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ML ML ML ML - -- - ZEGE; 17906 ZEGE; 17906 ZEGE; 17906 ZEGE; 17906. . . . [EHEC/
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i A i A i A i Avrupa vrupa vrupa vrupa: Mehmed Rauf, 50, ZEGE; 17907 ZEGE; 17907 ZEGE; 17907 ZEGE; 17907. . . . [EHEC/
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i Bahr i Bahr i Bahr i Bahr- -- - Muhit. mid Burnu Tarikiyle stanbul Muhit. mid Burnu Tarikiyle stanbul Muhit. mid Burnu Tarikiyle stanbul Muhit. mid Burnu Tarikiyle stanbul - -- - Basra Seyahati Basra Seyahati Basra Seyahati Basra Seyahati: Faik, stanbul 1285(hicri)
1868(miladi) Mekteb-i Bahriye-i hne Matbaas, 81, Tabask. BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 17908 ZEGE; 17908 ZEGE; 17908 ZEGE; 17908 - -- - TBTK; 10454 TBTK; 10454 TBTK; 10454 TBTK; 10454. . . . [EHEC/
Seya Seya Seya Seyahatnme hatnme hatnme hatnme- -- -i Hudud i Hudud i Hudud i Hudud: Kimyac Dervi Paa - Mehmet Hurid, 399, ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i Hudud i Hudud i Hudud i Hudud: Mehmed Hurid, stanbul Takvimhane-i mire, 13+399, Tabask. AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ZEGE; ZEGE; ZEGE; ZEGE;
17909 17909 17909 17909. . . . [EHEC/
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i Hmayun. i Hmayun. i Hmayun. i Hmayun. stanbul 1262(hicri) 1846(miladi) 32s. Sultan Abdlmecitin 1262 (1845) senesinde
Rumeli vilayetleri seyahatini havidir. AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 17910 ZEGE; 17910 ZEGE; 17910 ZEGE; 17910. . . . [EHEC/
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i Hmayun i Hmayun i Hmayun i Hmayun: Soboleska, Mme, (eviren: Esma Zafir). stanbul 1924(miladi) Orhaniye Matbaas,
182, ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i bni Batuta. Mek i bni Batuta. Mek i bni Batuta. Mek i bni Batuta. Mektib tib tib tib- -- -i dadiyenin Altnc ve Yedinci Senelerinde Tedrisi Maarif i dadiyenin Altnc ve Yedinci Senelerinde Tedrisi Maarif i dadiyenin Altnc ve Yedinci Senelerinde Tedrisi Maarif i dadiyenin Altnc ve Yedinci Senelerinde Tedrisi Maarif- -- -i Ummiye i Ummiye i Ummiye i Ummiye
Nezaret Nezaret Nezaret Nezaret- -- -i Celilesince Tensib Klnmtr i Celilesince Tensib Klnmtr i Celilesince Tensib Klnmtr i Celilesince Tensib Klnmtr: stanbul 1317(hicri) 1901(miladi) Matbaa-i mire, 91, ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i bni Batuta i bni Batuta i bni Batuta i bni Batuta: (eviren: Mehmed erif Paa). stanbul 1330-1333(rumi) 1914-1917(miladi)
Matbaa-i mire, (1. Cilt), 13+448+11+6, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK BDK BDK BDK BDK. . . . [EHEC/
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i bni Batuta i bni Batuta i bni Batuta i bni Batuta: (eviren: Mehmed erif Paa). stanbul 1337(rumi) 1921(miladi) Matbaa-i mire, (2.
Cilt), 386+11, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK BDK BDK BDK BDK. . . . [EHEC/
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i bni Batuta i bni Batuta i bni Batuta i bni Batuta: (eviren: Mehmed erif Paa). stanbul 1338(rumi) 1922(miladi) Matbaa-i mire, (3.
Cilt), 203, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK BDK BDK BDK BDK. . . . [EHEC/
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i bni Batuta i bni Batuta i bni Batuta i bni Batuta: (erh eden: Haydar Rfat). stanbul 1926(miladi) Maarif Ktphanesi, 16+283, ML ML ML ML. . . .
[EHEC/
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i bn i bn i bn i bn- -- -i Bat i Bat i Bat i Batuta uta uta uta: bn-i Batuta, stanbul 1262(hicri) 1846(miladi) Ceride-i Havadis Matbaas, 91,
Tercme. ZEGE; 17911 ZEGE; 17911 ZEGE; 17911 ZEGE; 17911. . . . [EHEC/
Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme Seyahatnme- -- -i bni Batuta i bni Batuta i bni Batuta i bni Batuta: erafeddin Mamumi [Bilmen], stanbul 1310(hicri) 1894(miladi) Nian Berberyan
Matbaas, 298+1, ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Seyahat Seyahat Seyahat Seyahatnme nme nme nme- -- -i Londra i Londra i Londra i Londra: stanbul 1269(hicri) 1853(miladi) Ceride-i Havadis Matbaas, 92s. Londra
Seyahatnmesi'ne Bak. BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 17912 ZEGE; 17912 ZEGE; 17912 ZEGE; 17912. . . . [EHEC/
Seyahat'l Seyahat'l Seyahat'l Seyahat'l- -- -kbr kbr kbr kbr : Smith, Max George, (eviren: Mustafa Rahmi [Balaban]). stanbul 1341(rumi) 1925(miladi)
Matbaa-i mire, 24, ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Seyahat'l Seyahat'l Seyahat'l Seyahat'l- -- -kbr kbr kbr kbr : Sleyman kr, Saint Petersburg 1907(miladi) Elektrik Matbaas, 608, MLK MLK MLK MLK. . . . [EHEC/
Seyyar Sergi ile Seyahat ntibalar Seyyar Sergi ile Seyahat ntibalar Seyyar Sergi ile Seyahat ntibalar Seyyar Sergi ile Seyahat ntibalar: Celal Esad, stanbul 1928(miladi) Cumhuriyet Matbaas, 100, ML ML ML ML - -- - ZEGE; ZEGE; ZEGE; ZEGE;
17939 17939 17939 17939 - -- - TBTK; 4759 TBTK; 4759 TBTK; 4759 TBTK; 4759. . . . [EHEC/
Seyyar Trk Sergisi: Karadeniz Vapuru Sergi Seyahat Talimatnamesi. stanbul Ticaret Odas Mecmuas stanbul Ticaret Odas Mecmuas stanbul Ticaret Odas Mecmuas stanbul Ticaret Odas Mecmuas 41, no. 6
(00.06.1925): 934-935. [cdmb/mk]
Sezgin, Ahmet. "Yalnzz Romanyla Simeranya'ya Bir Seyahat [Peyami Safa'nn "Yalnzz" Adl Roman zerine]."
Trk Edebiyat Trk Edebiyat Trk Edebiyat Trk Edebiyat, no. 242 (00.12.1993): 53-54. [cdmb/mk]
SHERIDAN, CLARE: A Turkish kaleidoscope A Turkish kaleidoscope A Turkish kaleidoscope A Turkish kaleidoscope. London, Duckworth, 1926. 223 s. (14x21.5) 32 plan. [IV.SEY-219].
[istk/istk]
Slac, Ferhat. "Seyahatnamelerin Inda." Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili 4, no. 44 (00.05.1955): 510-511. [cdmb/mk]
SIMEON: Polonyal Simeon'un seyahatnamesi (1608 Polonyal Simeon'un seyahatnamesi (1608 Polonyal Simeon'un seyahatnamesi (1608 Polonyal Simeon'un seyahatnamesi (1608- -- -1619). 1619). 1619). 1619). ev. ve haz.: Hrand D.Andreasyan. stanbul, I..E.F.,
1964. VII+206 s. (16.5x24). "I..E.F. Yaynlar No: 1073". [IV.SEY-237]. [istk/istk]
Sin. Nun.. "Seyahat Edebiyat Hakknda Dnceler." Hayat Mecmuas Hayat Mecmuas Hayat Mecmuas Hayat Mecmuas 4, no. 87 (26.07.1928): 3-5, 167-169.
[cdmb/mk]
Siyerguz. "Alihazret Amanullah Han'n Avrupa Seyahati." Yeni Trkistan Yeni Trkistan Yeni Trkistan Yeni Trkistan, no. 8 (31.03.1928): 7-11. [cdmb/mk]
84
SLADE, ADOLPHUS (Mavir Paa): Sir Adolphus Slade'in Trkiye Seyahatnamesi ve Sir Adolphus Slade'in Trkiye Seyahatnamesi ve Sir Adolphus Slade'in Trkiye Seyahatnamesi ve Sir Adolphus Slade'in Trkiye Seyahatnamesi ve Trk donanmas ile yapt Trk donanmas ile yapt Trk donanmas ile yapt Trk donanmas ile yapt
"Karadeniz" seferi, "Karadeniz" seferi, "Karadeniz" seferi, "Karadeniz" seferi, ev.: Ali Rza Seyfiolu. [Ankara], Genel Kurmay Bakanl IX. ube, 1945. XIV+229 s.
(16.5x24). [IV.SEY-238]. [istk/istk]
SMITH, ALBERT: A month at Constantinople A month at Constantinople A month at Constantinople A month at Constantinople, London, David Bogue, MDCCCL. VII+236 s. (12x20) 1 renkli plan,
resim. [IV.SEY-83]. [istk/istk]
SMITH, HAROLD F. : American travellers abroad. A bibliography of accounts published before 1900. American travellers abroad. A bibliography of accounts published before 1900. American travellers abroad. A bibliography of accounts published before 1900. American travellers abroad. A bibliography of accounts published before 1900. Chigago,
Southern Illinois University, 1969. IV+166 s. (21.5x28). Bibliographic Contributions No: 4. [IV.SEY -480] .
[istk/istk]
SMITH, TH.: Epistola duae, quarum altera De moribvs ac institvtis Turcarum agit: Altera Septemasiae Epistola duae, quarum altera De moribvs ac institvtis Turcarum agit: Altera Septemasiae Epistola duae, quarum altera De moribvs ac institvtis Turcarum agit: Altera Septemasiae Epistola duae, quarum altera De moribvs ac institvtis Turcarum agit: Altera Septemasiae
ecclesiarum notitiam continet. ecclesiarum notitiam continet. ecclesiarum notitiam continet. ecclesiarum notitiam continet. Oxonii, Excudebat H.Hall Academiae Typographus, Impensis Ric. Davis., 1672.
[81+171+ [10] s. (10.5x16). [IV.SEY-5]. [istk/istk]
Somar, Ziya. "Tarihte Edirne (Evliya elebi Seyahatnamesinden)." Edirne Halkevi Mecmuas Edirne Halkevi Mecmuas Edirne Halkevi Mecmuas Edirne Halkevi Mecmuas, no. 1 (00.00.1940):
8-11. [cdmb/mk]
SOUHESMES, G. DES GODINS DE: Au pays des Osmanlis Au pays des Osmanlis Au pays des Osmanlis Au pays des Osmanlis. 2e ed. Paris, Victor-Havard, 1894. IV+400s, (12x18).
[IV.SEY-315]. [istk/istk]
SOUSTIEL, JEAN - THORNTON, LYNNE: Peintres et voyageurs en Turquie, en Egypte et en Afrique du Nord: Peintres et voyageurs en Turquie, en Egypte et en Afrique du Nord: Peintres et voyageurs en Turquie, en Egypte et en Afrique du Nord: Peintres et voyageurs en Turquie, en Egypte et en Afrique du Nord:
Exposition 28 Novembre Exposition 28 Novembre Exposition 28 Novembre Exposition 28 Novembre- -- -8 Janvier 8 Janvier 8 Janvier 8 Janvier. Paris, Impr. Grou-Radenez, 1975. 85 s. (18x24) resim, renkli resim.
[IV.SEY-166]. [istk/istk]
SPENCER, CAPTAIN: Turkey, Russia, the Black Sea and Circassia Turkey, Russia, the Black Sea and Circassia Turkey, Russia, the Black Sea and Circassia Turkey, Russia, the Black Sea and Circassia. London, George Routledge, 1855.X+VIII+412
s. (12x19) 1 harita, 4 renkli plan, resim. [IV.SEY-280]. [istk/istk]
SPERCO, WILLY : Istanbul. Istanbul. Istanbul. Istanbul. Paysage littraire. Paris, La Nef de Paris, t.y.. 245 s. (12x18.5). [IV.SEY -411].
[istk/istk]
SPERCO, WILLY: Istanbul Istanbul Istanbul Istanbul. Paysage litteraire. Paris, La Nef de Paris, "t.y.". 245 s. (12x18.5). [IV.SEY-1]. [istk/istk]
Stamboul Stamboul Stamboul Stamboul. Compiled by Colonel George A. Haddad. "y.y.t.y.". 43 s. (11x15.5) resim. [IV.SEY-32]. [istk/istk]
STOCHOVE, SIEUR DE: Voyage dv sieur de Stochove faict es annees 1630, 1631,1632, 1633. Voyage dv sieur de Stochove faict es annees 1630, 1631,1632, 1633. Voyage dv sieur de Stochove faict es annees 1630, 1631,1632, 1633. Voyage dv sieur de Stochove faict es annees 1630, 1631,1632, 1633. Brvxelles, Hvbert
Anthoine Velpius, Imp. de la Cour a l'Aigte d'or, 1643. [8]+538+[3]s. (14.5x18.5). [IV.SEY-343]. [istk/istk]
Sudan Seyahatnmesi Sudan Seyahatnmesi Sudan Seyahatnmesi Sudan Seyahatnmesi: Mehmed Mihr, stanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Ahmed hsan ve reks Matbaaclk
Osmanl irketi, 387+7+2, MLK MLK MLK MLK. . . . [EHEC/
Sudan Seyahatnmesi Sudan Seyahatnmesi Sudan Seyahatnmesi Sudan Seyahatnmesi: Mehmed Mihr, stanbul 1328(hicri) 1326(rumi) 1910(miladi) Ahmed hsan ve reks
Matbaaclk Osmanl irketi, 387+9, Resimli. AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - BDK BDK BDK BDK - -- - ML ML ML ML - -- - ZEGE; 18274 ZEGE; 18274 ZEGE; 18274 ZEGE; 18274. . . . [EHEC/
Sultan Read'n Donanmayla Seyahat. Donanma Dergisi Donanma Dergisi Donanma Dergisi Donanma Dergisi 79, no. 454 (00.07.1966): 38-48. [cdmb/mk]
Sultan Read'n Selnik'e Seyahatinde Okunan Hutbe Sultan Read'n Selnik'e Seyahatinde Okunan Hutbe Sultan Read'n Selnik'e Seyahatinde Okunan Hutbe Sultan Read'n Selnik'e Seyahatinde Okunan Hutbe: Ahmed, Selnik 1329(rumi) 1913(miladi) Asr Matbaas,
ZEGE ZEGE ZEGE ZEGE; 18321 ; 18321 ; 18321 ; 18321. . . . [EHEC/
SUTHERLAND, CAPTAIN: A tour up the straits from Gibraltar to Constantinople... to the commencement of the A tour up the straits from Gibraltar to Constantinople... to the commencement of the A tour up the straits from Gibraltar to Constantinople... to the commencement of the A tour up the straits from Gibraltar to Constantinople... to the commencement of the
year 1789 year 1789 year 1789 year 1789. 2nd ed. London, MDCCXC. XLVII+372 s. (13.5x21.5). [IV.SEY-37]. [istk/istk]
SWAN, CHARLES: Journal of a voyage up me Mediter Journal of a voyage up me Mediter Journal of a voyage up me Mediter Journal of a voyage up me Mediterranean principally among the islands of the Archipelago and ranean principally among the islands of the Archipelago and ranean principally among the islands of the Archipelago and ranean principally among the islands of the Archipelago and
in Asia Minor including many interesting particulars relative to the Greek Revolution, especially a journey in Asia Minor including many interesting particulars relative to the Greek Revolution, especially a journey in Asia Minor including many interesting particulars relative to the Greek Revolution, especially a journey in Asia Minor including many interesting particulars relative to the Greek Revolution, especially a journey
through Maina to die camp of Ibrahim Pacha through Maina to die camp of Ibrahim Pacha through Maina to die camp of Ibrahim Pacha through Maina to die camp of Ibrahim Pacha... 2 vol. London, C. and J.Rivington, 1826. (13x20). Vol. 1:
XVI+366 s. / Vol. 2: 423 s. [IV.SEY-279]. [istk/istk]
ahin, Mustafa. "evket Efendi'nin Seyahat Defteri (1897 Mays)." Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum 20, no. 115 (00.07.1993):
51-56. [cdmb/mk]
akirolu, Mahmut H.. "Atatrk ve Pietro Canonica. Eserleri ve Trkiye Seyahatnmesi ile Atatrk'e Dair
Hatralar." Erdem Atatrk Kltr Merkezi Dergisi Erdem Atatrk Kltr Merkezi Dergisi Erdem Atatrk Kltr Merkezi Dergisi Erdem Atatrk Kltr Merkezi Dergisi 3, no. 9 (00.09.1987): 863-864. [cdmb/mk]
akirolu, Mahmut H.. "Paolo Emilio Taviani, I Viaggi di Colomba. La Grande Scoperia, (Kristof Kolomb'un
Seyahatleri. Byk Keif)." Erdem Atatrk Kltr Merkezi Dergisi Erdem Atatrk Kltr Merkezi Dergisi Erdem Atatrk Kltr Merkezi Dergisi Erdem Atatrk Kltr Merkezi Dergisi 5, no. 13, (00.00.1989): 265-266. [cdmb/mk]
ehmetlu ran ah Hazretleri'nin Avrupa'ya Seyahati ehmetlu ran ah Hazretleri'nin Avrupa'ya Seyahati ehmetlu ran ah Hazretleri'nin Avrupa'ya Seyahati ehmetlu ran ah Hazretleri'nin Avrupa'ya Seyahati: stanbul 1289(hicri) 1872(miladi) Dikran Hnkr Beendi,
8, ZEGE; 18676 ZEGE; 18676 ZEGE; 18676 ZEGE; 18676. . . . [EHEC/
85
ehremnet ehremnet ehremnet ehremnet- -- -i Cellesi'ne 3 i Cellesi'ne 3 i Cellesi'ne 3 i Cellesi'ne 329 Senesinde Avrupa'ya Vuk Bulan Seyahatmz Esnasndaki Tedkkat 29 Senesinde Avrupa'ya Vuk Bulan Seyahatmz Esnasndaki Tedkkat 29 Senesinde Avrupa'ya Vuk Bulan Seyahatmz Esnasndaki Tedkkat 29 Senesinde Avrupa'ya Vuk Bulan Seyahatmz Esnasndaki Tedkkat- -- - Fenniyeye Fenniyeye Fenniyeye Fenniyeye
Aid Rapor Aid Rapor Aid Rapor Aid Rapor: Ahmed Cevdet - Celal Esad [Arseven], stanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Ahmed hsan ve reks
Matbaaclk Osmanl irketi, 66, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - ZEGE; 18705 ZEGE; 18705 ZEGE; 18705 ZEGE; 18705 - -- - TBTK; 1177 TBTK; 1177 TBTK; 1177 TBTK; 1177. . . . [EHEC/
ehr ehr ehr ehr- -- -i Kazan'a Seyahat i Kazan'a Seyahat i Kazan'a Seyahat i Kazan'a Seyahat: B. A. [Ayn] S. [Sin] S [Sad] S [Sin], Kazan 1901(miladi) Kazan nivirsititi'nin Matbaas, 57,
NA NA NA NA. . . . [EHEC/
ehsuvarolu , Bedi. N.. "Sultan Abdlaziz'in Avrupa Seyahati." Belgelerle Trk Tarihi Dergisi Belgelerle Trk Tarihi Dergisi Belgelerle Trk Tarihi Dergisi Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, no. 1
(00.10.1967): 41-51. [cdmb/mk]
ehsuvarolu, Halk Y. "2 nci Abdlhamid'in Sultan Aziz Refakatinde Londra'ya Yapt Seyahatin Hikyesi."
Trkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Trkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Trkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Trkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, no. 122 (00.03.1952): 19-20. [cdmb/mk]
ehsuvarolu, Halk Y. "Abdlzizle Beraber Yapt Avrupa Seyahatinde Veliaht Murat Efendi Bir ngiliz Prensesi
ile Evlendirilecekti." Resimli Tarih Mecmuas Resimli Tarih Mecmuas Resimli Tarih Mecmuas Resimli Tarih Mecmuas, no. 6 (00.06.1950): 211-212. [cdmb/mk]
erh erh erh erh- -- -i Seyyar. Bir Deniz Yolcusunun Jurnali. Seyahat i Seyyar. Bir Deniz Yolcusunun Jurnali. Seyahat i Seyyar. Bir Deniz Yolcusunun Jurnali. Seyahat i Seyyar. Bir Deniz Yolcusunun Jurnali. Seyahat- -- -i Hariklade i Hariklade i Hariklade i Hariklade: Verne, Jules , (eviren: Ali Selahaddin).
stanbul 1308(hicri) 1892(miladi) stepan Matbaas, 139, MLK MLK MLK MLK. . . . [EHEC/
een, Ramazan. "bn Fazlan Seyahatnamesi Tercmesi." Trk Kltr Trk Kltr Trk Kltr Trk Kltr 16, no. 184 (00. 02. 1978): 64.
[cdmb/mk]
evki. "Kk Seyahat." Arkitekt Arkitekt Arkitekt Arkitekt, no. 3 (00.00.1934): 92-95. [cdmb/mk]
eyh bn B eyh bn B eyh bn B eyh bn Batuta Seyahatnmesi Tercmesi atuta Seyahatnmesi Tercmesi atuta Seyahatnmesi Tercmesi atuta Seyahatnmesi Tercmesi: stanbul 1927-1928(miladi) ktisad Matbaas, stikll Lisesi, 59+1, 8
Plan. ML ML ML ML . . . . [EHEC/
eyh bn eyh bn eyh bn eyh bn- -- -i Batuta Seyahatnmesi Tercmesi i Batuta Seyahatnmesi Tercmesi i Batuta Seyahatnmesi Tercmesi i Batuta Seyahatnmesi Tercmesi: erafeddin Ebu Abdullah Muhammed Tanc ibn Battuta, stanbul
1291(hicri) 1874(miladi) Sleyman Efendi Matbaas, 102, ZEGE; 18910 ZEGE; 18910 ZEGE; 18910 ZEGE; 18910. . . . [EHEC/
Tan, Nail. "elebi Seyahatnamesi Folklorik Dizin Denemesi." Trk Folklor Aratrmalar Trk Folklor Aratrmalar Trk Folklor Aratrmalar Trk Folklor Aratrmalar 15, no. 303
(00.10.1974): 7127-7128. [cdmb/mk]
Tanman, Hulsi. "Ege'de Oniki Adaya Seyahat lk Durak Sisam (Samos)." Yelken Yelken Yelken Yelken Dnyas Dnyas Dnyas Dnyas 5, no. 57 (00.00.1989):
58-60. [cdmb/mk]
Tansel, Fevziye Abdullah. "lmnn Drdnc Yldnm Mnasebetiyle Fuad Kprl'nn Trk Ocakllar'a
zmir Seyahati ve Temsil Edilen Manzum Tiyatrosu: Trk Duas." Trk Kltr Trk Kltr Trk Kltr Trk Kltr 8, no. 92 (00.06.1970): 12-27.
[cdmb/mk]
TAVERNIER, JEAN BAPTISTE: Les six voyages de Monsieur Jean Baptiste Tavernier, en Turquie, en Perse et aux Les six voyages de Monsieur Jean Baptiste Tavernier, en Turquie, en Perse et aux Les six voyages de Monsieur Jean Baptiste Tavernier, en Turquie, en Perse et aux Les six voyages de Monsieur Jean Baptiste Tavernier, en Turquie, en Perse et aux
Indes. Indes. Indes. Indes. Nouvelle ed. revue, corrigee et augmentee. 5 vol. Paris, La Veuve de Pierre Ribou, MDCCXXIV. (9.5x18).
Vol. 1: VI+501 s. 1 kati. harita, 8 levha, 2 plans. / Vol 2: 465+3 s. 13 levha, 1 plan. / Vol. 3: 402+5 s. 1 katl.
harita, 3 levha. / Vol. 4: 367+5 s. 14 levha, 7 plan. / Vol. 5: Recueil de pfusieurs relations et traitez singuliers
et curieux qui n'ont point ete mis dans les six premiers voyages. 467 s. 8 levha. [IV.SEY-179-183]. [istk/istk]
Tayan, Muin M. "Trkiye le lgili Seyahatnameler <Bibliyografya Denemesi>." Belgelerle Trk Tarihi Dergisi Belgelerle Trk Tarihi Dergisi Belgelerle Trk Tarihi Dergisi Belgelerle Trk Tarihi Dergisi 10,
no. 57 (00.06.1972): 42-47. [cdmb/mk]
Tayan, Muin M. "Trkiye ile lgili Seyahatnameler <Bibliyografya Denemesi>. 2." Belgelerle Trk Tarihi Dergisi Belgelerle Trk Tarihi Dergisi Belgelerle Trk Tarihi Dergisi Belgelerle Trk Tarihi Dergisi
10, no. 58 (00.07.1972): 39-42. [cdmb/mk]
TAYLOR, MAJOR JOHN : Travels from England to India, in the year 1789, by the way of Tyrol, Venice, Travels from England to India, in the year 1789, by the way of Tyrol, Venice, Travels from England to India, in the year 1789, by the way of Tyrol, Venice, Travels from England to India, in the year 1789, by the way of Tyrol, Venice,
Scandaroon, Aleppo, and over the great des Scandaroon, Aleppo, and over the great des Scandaroon, Aleppo, and over the great des Scandaroon, Aleppo, and over the great desert to Bussora, with instructions for travellers and an account of the ert to Bussora, with instructions for travellers and an account of the ert to Bussora, with instructions for travellers and an account of the ert to Bussora, with instructions for travellers and an account of the
expence of travelling... expence of travelling... expence of travelling... expence of travelling... Vol. II. London, printed by S.Low; for J.Carpenter, 1799. 8+419 s. (14x22) 1 katl. renkli
harita, 1 katl. sayfa. [IV.SEY-421] . [istk/istk]
Tefti Seyahati Hakk Tefti Seyahati Hakk Tefti Seyahati Hakk Tefti Seyahati Hakknda Tenkid nda Tenkid nda Tenkid nda Tenkid: Ahmed Dervi, Afyon 1926(miladi) Birinci Kolordu Matbaas, 12, ZEGE; ZEGE; ZEGE; ZEGE;
20280 20280 20280 20280 - -- - TBTK; 1286 TBTK; 1286 TBTK; 1286 TBTK; 1286. . . . [EHEC/
Tercme Tercme Tercme Tercme- -- -i Seyahatnme i Seyahatnme i Seyahatnme i Seyahatnme- -- -i Amerika i Amerika i Amerika i Amerika: Merkam, Henry, (eviren: Abdullah Ayntab). stanbul 1288(hicri)
1871(miladi) Cemiyet-i lmiye-i Osmaniye Matbaas, 139, ZEGE; 729; 20670 ZEGE; 729; 20670 ZEGE; 729; 20670 ZEGE; 729; 20670. . . . [EHEC/
Tercme Tercme Tercme Tercme- -- -i Seyahatnme i Seyahatnme i Seyahatnme i Seyahatnme- -- -i Brezilya i Brezilya i Brezilya i Brezilya: Abdurrahman b. Abdullah Badad, stanbul 1288(hicri) 1872(miladi)
Matbaa-i mire, 44, TBTK; 310 TBTK; 310 TBTK; 310 TBTK; 310. . . . [EHEC/
Tercme Tercme Tercme Tercme- -- -i Seyahatnme i Seyahatnme i Seyahatnme i Seyahatnme- -- -i Brezilya i Brezilya i Brezilya i Brezilya: Abdurrrahman b. Abdullah Badad, (eviren: erif). stanbul 1288(hicri)
1871(miladi) Matbaa- mire, 44, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - BDK BDK BDK BDK - -- - ML ML ML ML - -- - ZEGE; 20671 ZEGE; 20671 ZEGE; 20671 ZEGE; 20671. . . . [EHEC/
86
Tesalya'da Bir Ceveln ve Drt Aylk Seyahatim Tesalya'da Bir Ceveln ve Drt Aylk Seyahatim Tesalya'da Bir Ceveln ve Drt Aylk Seyahatim Tesalya'da Bir Ceveln ve Drt Aylk Seyahatim: Sleyman Tevfik, stanbul 1315(hicri) 1898(miladi) Mahmud Bey
Matbaas, 359, AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 20762 ZEGE; 20762 ZEGE; 20762 ZEGE; 20762. . . . [EHEC/
Tesalya'da Bir Ceveln ve Drt Aylk Seyahatim Tesalya'da Bir Ceveln ve Drt Aylk Seyahatim Tesalya'da Bir Ceveln ve Drt Aylk Seyahatim Tesalya'da Bir Ceveln ve Drt Aylk Seyahatim: Sleyman Tevfik, stanbul 1315(hicri) 1898(miladi) Mahmud Bey
Matbaas, 359, ML ML ML ML. . . . [EHEC/
TEULE, M, J. CHARLES: Pensees et notes critiques extraitcs du journal de mes voyages dans 1'empire du Sultan Pensees et notes critiques extraitcs du journal de mes voyages dans 1'empire du Sultan Pensees et notes critiques extraitcs du journal de mes voyages dans 1'empire du Sultan Pensees et notes critiques extraitcs du journal de mes voyages dans 1'empire du Sultan
de Cons de Cons de Cons de Constantinople, dans les provinces russes, georgiennes et tartares du Caucase et dans le Royaume de Perse. tantinople, dans les provinces russes, georgiennes et tartares du Caucase et dans le Royaume de Perse. tantinople, dans les provinces russes, georgiennes et tartares du Caucase et dans le Royaume de Perse. tantinople, dans les provinces russes, georgiennes et tartares du Caucase et dans le Royaume de Perse.
2 vol. Paris, Arthus Bertrand, 1842. (13.5x22). Vol. 1:486 s./Vol.2: 589 s. [IV.SEY-256-257]. [istk/istk]
THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE : Notes of a Journ Notes of a Journ Notes of a Journ Notes of a Journey from Cornhill to Grand Cairo ey from Cornhill to Grand Cairo ey from Cornhill to Grand Cairo ey from Cornhill to Grand Cairo. 3rd. ed. Heathfield,
Cockbird Press, 1991. 160 s. (25.5x22.5) resim, renkli resim. [IV.SEY-481] . [istk/istk]
THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE: The Paris skcich book of Mr. M.A.Titmarsh. The Irish sketch book and notes The Paris skcich book of Mr. M.A.Titmarsh. The Irish sketch book and notes The Paris skcich book of Mr. M.A.Titmarsh. The Irish sketch book and notes The Paris skcich book of Mr. M.A.Titmarsh. The Irish sketch book and notes
of a jou of a jou of a jou of a journey from Cornhill to Grand Cairo rney from Cornhill to Grand Cairo rney from Cornhill to Grand Cairo rney from Cornhill to Grand Cairo. Chicago, Ulus, by the author. Belford, Clarke, [184-]. 821 s.
(12.5x18) 9 plan. [IV.SEY-314]. [istk/istk]
THALASSO, A.: Deri Se'adet ou Stamboul Deri Se'adet ou Stamboul Deri Se'adet ou Stamboul Deri Se'adet ou Stamboul. Porte du Bonheur, Ulus. par F. Zonaro. Paris, Edition d'Art, 1908.217
s. (16.5x22.5) renkli resim. [IV.SEY-254]. [istk/istk]
The beauties of the Bosphorus The beauties of the Bosphorus The beauties of the Bosphorus The beauties of the Bosphorus. Illus. in a scries of views of Constantinople and its environs from original
drawings by W. H. Bartlett. London, Virtue, 1855. X1I+172 s. (21.5x27.5) 1 harita, 80 plan. [IV.SEY-102].
[istk/istk]
The world's story (Russia, Austria The world's story (Russia, Austria The world's story (Russia, Austria The world's story (Russia, Austria- -- -Hungary, the Balkan states and Turkey). Hungary, the Balkan states and Turkey). Hungary, the Balkan states and Turkey). Hungary, the Balkan states and Turkey). Vol. 4. Ed. by Eva March Tappan.
London, Houghton Mifflin Co., 1914. XIII+583 s. (13.5x20) 13 plans. [IV.SEY-200]. [istk/istk]
THEVENOT, JEAN: L'Empire du gran L'Empire du gran L'Empire du gran L'Empire du grand Turc d Turc d Turc d Turc. Paris, Calmann-Levy, 1965.294 s. (14x21) 11 plan. "Temps et
Continents". [IV.SEY-123]. [istk/istk]
THOMPSON, CHARLES : The travels of the late Charles Thompson, containing his observations on France, Italy, The travels of the late Charles Thompson, containing his observations on France, Italy, The travels of the late Charles Thompson, containing his observations on France, Italy, The travels of the late Charles Thompson, containing his observations on France, Italy,
Turkey in Europe, the Holy Land...giving Turkey in Europe, the Holy Land...giving Turkey in Europe, the Holy Land...giving Turkey in Europe, the Holy Land...giving a particular and faithful account of what is most remarkable in the a particular and faithful account of what is most remarkable in the a particular and faithful account of what is most remarkable in the a particular and faithful account of what is most remarkable in the
manner, religion, polity, antiquities and natural history of those countries: with a curious description of manner, religion, polity, antiquities and natural history of those countries: with a curious description of manner, religion, polity, antiquities and natural history of those countries: with a curious description of manner, religion, polity, antiquities and natural history of those countries: with a curious description of
Jerusalem.. Jerusalem.. Jerusalem.. Jerusalem...Pub. from the Authors original manuscript...Vol. II. London, printed for J. Robinson, MDCCXLIV.
[2]+432 s. (13x20) 2 katl. s.(1i harita), 3 plan. [IV.SEY-460] . [istk/istk]
TIETZ, M. VON : Trkiye 1833 Trkiye 1833 Trkiye 1833 Trkiye 1833- -- -1834 1834 1834 1834. ev.: Bedriye anda. stanbul, stanbul Kitapl, t.y. 110 s. (13.5x19.5) 4
plan. [IV.SEY-500] . [istk/istk]
TIETZ, M. VON: Trkiye 1833 Trkiye 1833 Trkiye 1833 Trkiye 1833- -- -1834 1834 1834 1834. ev.: Bedriye anda. stanbul, stanbul Kitapl, "t.y.". 110 s. (13.5x19.5) 4
plan. [IV.SEY-134,135]. [istk/istk]
TINAYRE, MARCELLE: Notes d'une voyageuse en Turquie Notes d'une voyageuse en Turquie Notes d'une voyageuse en Turquie Notes d'une voyageuse en Turquie. Paris, Calmann-Levy, "t.y.". 394 s. (11.5x18.5).
[IV.SEY-34,223]. [istk/istk]
Timur devrinde Kadis'ten Semerkand'a seyahat Timur devrinde Kadis'ten Semerkand'a seyahat Timur devrinde Kadis'ten Semerkand'a seyahat Timur devrinde Kadis'ten Semerkand'a seyahat. 1. ksm. ev.; mer Rza Dorul. stanbul, Kanaat Kitabevi,
"t.y.". 141 s. (12x18). "Ankara Ktphanesi Yayn No: IX". [IV.SEY-142]. [istk/istk]
Timur, Taner. "Sultan Abdlaziz'in Avrupa Seyahati 1,2." Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum, no. 11 (00.11.1984): 42-48.
[cdmb/mk]
Timur, Taner. "Sultan Abdlaziz'in Avrupa Seyahati 1,2." Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum, no. 12 (00.12.1984): 16-25.
[cdmb/mk]
Toker , Burhanettin. "1950 Austos Aynda Yaptm lmi ve Mesleki Seyahatimin Hlasas." stanbul niversitesi stanbul niversitesi stanbul niversitesi stanbul niversitesi
Tp Fakltesi Mecmuas Tp Fakltesi Mecmuas Tp Fakltesi Mecmuas Tp Fakltesi Mecmuas 14, no. 1 (00.00.1951): 128-134. [cdmb/mk]
Tokmak, Safiye. "Turizm Messeseleri ile Seyahat Acentalarnn Turizm Haslatlarna likin stisna." Mali Mali Mali Mali
Sorunlara zm Sorunlara zm Sorunlara zm Sorunlara zm 4, no. 38 (01.02.1988): 20-21. [cdmb/mk]
Tolun, Haydar. "Kltr Hayatnda Seyahat ve Temaslarn Rol." Ycel Aylk Sanat ve Fikir Mecmuas Ycel Aylk Sanat ve Fikir Mecmuas Ycel Aylk Sanat ve Fikir Mecmuas Ycel Aylk Sanat ve Fikir Mecmuas 6, no. 35
(00.01.1938): 213-214. [cdmb/mk]
Tom'un Seyahati Tom'un Seyahati Tom'un Seyahati Tom'un Seyahati: Orhan Mithad [Barbaros], stanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Kader Matbaas, 46, ZE ZE ZE ZEGE; GE; GE; GE;
21089 21089 21089 21089. . . . [EHEC/
TOPCHI: A travers l'Orient et 1'Occident A travers l'Orient et 1'Occident A travers l'Orient et 1'Occident A travers l'Orient et 1'Occident. St. Petersbourg, Impr, Trenke et Fusnot, 1888. 183 s. (13.5x19).
[IV.SEY-231]. [istk/istk]
87
Toros, Taha. "Atatrk'n Adana Seyahatleri." Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili 47, no. 356 (00.08.1981): 116-117. [cdmb/mk]
TOURNEFORT, M. PITTON DE: Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy. 2 vol. Paris, Impr. Royale,
MDCCXVII. (19.5x26). Vol. 1: [16]+544 s. 4 levha, 79 plan. / Vol. 2: 526+[40] s. I levha, 63 plan. [IV.SEY-98-
99]. [istk/istk]
TOWNSEND, FYLER : A crui A crui A crui A cruise in the Bosphorus, and in the Marmara and Aegean seas se in the Bosphorus, and in the Marmara and Aegean seas se in the Bosphorus, and in the Marmara and Aegean seas se in the Bosphorus, and in the Marmara and Aegean seas. London, Society for the
promoting Christian Knowledge, t.y.. XII+239 s. (12x17) 6 plan (2si renkli) resim. [IV.SEY-450] . [istk/istk]
TRAPIER, BLANCHE: Les voyageurs arabes au moyen age Les voyageurs arabes au moyen age Les voyageurs arabes au moyen age Les voyageurs arabes au moyen age. Paris, Librairie Gallimard, 1937. 251 s. (13x19) 8
plan, resim. "Collection Decouverte du Monde". [IV.SEY-224]. [istk/istk]
Triviye'nin Afrika Seyahatnmesi Triviye'nin Afrika Seyahatnmesi Triviye'nin Afrika Seyahatnmesi Triviye'nin Afrika Seyahatnmesi: Triver, (eviren: Mehmed Ekrem). stanbul 1313(hicri) 1896(miladi) Kasbar
Matbaas, Asr Ktbhanesi Sahibi Kirkor, 20, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 21221 ZEGE; 21221 ZEGE; 21221 ZEGE; 21221. . . . [EHEC/
Tuhfet'l Tuhfet'l Tuhfet'l Tuhfet'l- -- -enzr f Garaibi'l enzr f Garaibi'l enzr f Garaibi'l enzr f Garaibi'l- -- -emsr ve Acaib'l emsr ve Acaib'l emsr ve Acaib'l emsr ve Acaib'l- -- -esfr. Seyahatnme esfr. Seyahatnme esfr. Seyahatnme esfr. Seyahatnme- -- -i bn Batuta i bn Batuta i bn Batuta i bn Batuta: erafeddin Ebu Abdullah
Muhammed Tanc ibn Battuta, (eviren: Damad Mehmed erif). stanbul 1333(rumi) 1917(miladi) Matbaa-i
mire, (2. Cilt (bir arada), ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Tuhfet'n Tuhfet'n Tuhfet'n Tuhfet'n- -- -nzzr f Garaibi'l nzzr f Garaibi'l nzzr f Garaibi'l nzzr f Garaibi'l- -- -emsr ve Acaibi'l emsr ve Acaibi'l emsr ve Acaibi'l emsr ve Acaibi'l- -- -esfr. Seyahatnme esfr. Seyahatnme esfr. Seyahatnme esfr. Seyahatnme- -- -i bn Batuta i bn Batuta i bn Batuta i bn Batuta: erafeddin Ebu Abdullah
Muhammed Tanc ibn Battuta, (eviren: Mehmed erif Paa). 1333(rumi) 1917(miladi) Matbaa-i mire, (1-2.
Cilt.), ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Tuhfet'n Tuhfet'n Tuhfet'n Tuhfet'n- -- -nzzr f Garaibi'l nzzr f Garaibi'l nzzr f Garaibi'l nzzr f Garaibi'l- -- -emsr ve Acaibi'l emsr ve Acaibi'l emsr ve Acaibi'l emsr ve Acaibi'l- -- -esfr. Seyahatnme esfr. Seyahatnme esfr. Seyahatnme esfr. Seyahatnme- -- -i bni Batuta i bni Batuta i bni Batuta i bni Batuta: erafeddin Ebu Abdullah
Muhammed Tanc ibn Battuta, (eviren: Mehmed erif Paa). stanbul 1333(rumi) 1917(miladi) Matbaa-i mire,
(2. Cilt), 6+11, BDK BDK BDK BDK ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Tuh Tuh Tuh Tuhfet'n fet'n fet'n fet'n- -- -nzzr f Garaibi'l nzzr f Garaibi'l nzzr f Garaibi'l nzzr f Garaibi'l- -- -emsr ve Acaibi'l emsr ve Acaibi'l emsr ve Acaibi'l emsr ve Acaibi'l- -- -esfr. Seyahatnme esfr. Seyahatnme esfr. Seyahatnme esfr. Seyahatnme- -- -i bni Batuta i bni Batuta i bni Batuta i bni Batuta: erafeddin Ebu Abdullah
Muhammed Tanc ibn Battuta, (eviren: Mehmed erif Paa). stanbul 1335(rumi) 1919(miladi) Matbaa-i mire,
(3. Cilt), BDK BDK BDK BDK ML ML ML ML. . . . [EHEC/
Tunal, Yamur. "nemli Bir Seyahat Eseri: "stanbul" (1874) [Edmondo de Amicis'in Kitab zerine]." Milli Kltr Milli Kltr Milli Kltr Milli Kltr,
no. 50 (00.09.1985): 43-48. [cdmb/mk]
Turkey being sketches from life. Reprinted in part from "House hold words" with numerious additions. Turkey being sketches from life. Reprinted in part from "House hold words" with numerious additions. Turkey being sketches from life. Reprinted in part from "House hold words" with numerious additions. Turkey being sketches from life. Reprinted in part from "House hold words" with numerious additions. London,
George Roulledge, 1877. VIII+376s.(13x18.5). Yazar, eserinde "The Roving Englishman" ibaresini kullanmtr.
[IV. SEY-313]. [istk/istk]
Turks in retrospect Quotations from leading writers through the ages Turks in retrospect Quotations from leading writers through the ages Turks in retrospect Quotations from leading writers through the ages Turks in retrospect Quotations from leading writers through the ages. New York, Turkish Information Office,
"ty.". 28 s. (15.5x23) resim. [IV.SEY-153]. [istk/istk]
TKEL, JALE (Ed.): Reise Textbuch Istanbul Reise Textbuch Istanbul Reise Textbuch Istanbul Reise Textbuch Istanbul. Fotos von emsi Gner. Mnchen, Deutscher Taschenbuch Verlag,
1987. 319 s. (10.5x18) resim. [IV.SEY-301]. [istk/istk]
Tnal, S. Selman. "Yurt D Seyahat Masraflar ve Karlalan Sorunlar." Vergi Dnyas Vergi Dnyas Vergi Dnyas Vergi Dnyas 13, no. 163
(00.03.1995): 66-71. [cdmb/mk]
Trk , Atill. "Seyahatnamelerde stanbul Osmanl Emekileri.1." Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum 10, no. 56 (00.08.1988): 23-
30. [cdmb/mk]
Trk, Atil. "Seyahatnmelerde stanbul Osmanl Emekileri.2." Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum 10, no. 57 (00.09.1988): 23-
30. [cdmb/mk]
Trkiye mektuplar 1717 Trkiye mektuplar 1717 Trkiye mektuplar 1717 Trkiye mektuplar 1717- -- -1718 1718 1718 1718. ev.: Aysel Kurutluolu. stanbul, Tercman, "t.y.". 208 s. (13.5x19.5).
"Tercman 1001 Temel Eser No: 12". [IV.SEY-119]. [istk/istk]
Trkiye seyahatnamesi (1790 ylla Trkiye seyahatnamesi (1790 ylla Trkiye seyahatnamesi (1790 ylla Trkiye seyahatnamesi (1790 yllarnda Trkiye ve stanbul). rnda Trkiye ve stanbul). rnda Trkiye ve stanbul). rnda Trkiye ve stanbul). ev.: Ouz Gkmen. Ankara, Ayyldz Matb., 1977.
XV+183 s. (16x23.5) 7 plan. [IV.SEY-137]. [istk/istk]
Trkiye'de Bir Tetkik Seyahati [Ormanclk Bakmndan]. Orman ve Av Orman ve Av Orman ve Av Orman ve Av 26, no. 6 (00.05.1954): 190-192.
[cdmb/mk]
Trkiye'den m Trkiye'den m Trkiye'den m Trkiye'den mektuplar ektuplar ektuplar ektuplar. ev.: Bedriye anda. stanbul, stanbul Kitapl, 1973, 144 s. (13.5x19.5) 8 plan.
[IV.SEY-120,121]. [istk/istk]
Trkiye'nin drt yl 1552 Trkiye'nin drt yl 1552 Trkiye'nin drt yl 1552 Trkiye'nin drt yl 1552- -- -1556 1556 1556 1556. ev.: A. Kurutluolu. stanbul, Tercman, "t.y.". 184 s. (13.5x.l9.5) "Tercman
1001 Temel Eser No.: 18". [IV.SEY-149]. [istk/istk]
88
Trkz, Nurettin. "Beynelminel Kavaklk Komisyonunun 12. Toplants Vesilesiyle ran Seyahati Notlar." Tarm Tarm Tarm Tarm
Bakanl Orman Genel Mdrl Teknik Haberler Blteni Bakanl Orman Genel Mdrl Teknik Haberler Blteni Bakanl Orman Genel Mdrl Teknik Haberler Blteni Bakanl Orman Genel Mdrl Teknik Haberler Blteni 5, no. 18 (00.06.1966): 149-159. [cdmb/mk]
Tzen, Adnan. "Romanya Seyahati ve Kaybolan Vakf Mirasmz." Vakf ve Kltr Vakf ve Kltr Vakf ve Kltr Vakf ve Kltr 1, no. 2 (00.08.1998): 58-62.
[cdmb/mk]
Uman, Abdullah. "Ebubekir Ratip Efendi'nin Neme Seyahatnamesi." Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum 12, no. 69 (00.09.1989):
27-32. [cdmb/mk]
Un sejour l'Ambassade Un sejour l'Ambassade Un sejour l'Ambassade Un sejour l'Ambassade de France a Constantinople sous le Second Empire, de France a Constantinople sous le Second Empire, de France a Constantinople sous le Second Empire, de France a Constantinople sous le Second Empire, Paris, Librairie Plon, 1902. III+316
s. (11x18).. [istk/istk]
Uslu, Mustafa. "Anadolu Ahilerinden lk Defa Bahseden bni Batuta Seyahatnamesi'nde Ahiler." Trk Dnyas Trk Dnyas Trk Dnyas Trk Dnyas
Tarih Dergisi Tarih Dergisi Tarih Dergisi Tarih Dergisi , no. 21 (00.09.1988): 45-48. [cdmb/mk]
Uslu, Selma. "Almanya Seyahat Notlarm." stanbul niversitesi Orman Fakltesi stanbul niversitesi Orman Fakltesi stanbul niversitesi Orman Fakltesi stanbul niversitesi Orman Fakltesi Dergisi, Dergisi, Dergisi, Dergisi, Seri B 9, no. 2
(00.00.1959): 102-110. [cdmb/mk]
Uyguner, Muzaffer. "Evliya elebi Seyahatnamesi'nde Ataszleri ve Alntlar." Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 8, no. 47
(00.03.1995 - 00.04.1995): 15-17. [cdmb/mk]
Aylk Seyahat Aylk Seyahat Aylk Seyahat Aylk Seyahat: Abdurrahman b. Ataullah el-Kazan, Orenburg 1904(miladi) Mehmed Fatih Kerimof Matbaas,
27, ZEGE; 22334 ZEGE; 22334 ZEGE; 22334 ZEGE; 22334. . . . [EHEC/
Rus ve ngiliz Seyahati. Cenubi Afrikada Rus ve ngiliz Seyahati. Cenubi Afrikada Rus ve ngiliz Seyahati. Cenubi Afrikada Rus ve ngiliz Seyahati. Cenubi Afrikada: Verne, Jules, (eviren: Selnikli Tevfik). stanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Mahmud Bey Matbaas, 229, Resimli. AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 22353 ZEGE; 22353 ZEGE; 22353 ZEGE; 22353. . . . [EHEC/
mid Burnu Seyahatnmesi mid Burnu Seyahatnmesi mid Burnu Seyahatnmesi mid Burnu Seyahatnmesi: mer Ltf, stanbul 1292(hicri) 1875(miladi) Ahmed hsan Matbaas, 112, ZEGE; ZEGE; ZEGE; ZEGE;
22397 22397 22397 22397. . . . [EHEC/
mid Burnu Seyahatn mid Burnu Seyahatn mid Burnu Seyahatn mid Burnu Seyahatnmesi mesi mesi mesi: mer Ltf, stanbul 1292(hicri) 1875(miladi) Ahmed Efendi Matbaas, 149, Milli
Ktphane nshas eksiktir. BDK BDK BDK BDK ML ML ML ML. . . . [EHEC/
nl, Rasim. "Atatrk'n Hamidiye Sava Gemisi ile Karadeniz Seyahati (11-24 Eyll 1924)." Altnc Askeri Tarih Altnc Askeri Tarih Altnc Askeri Tarih Altnc Askeri Tarih
Semineri Bi Semineri Bi Semineri Bi Semineri Bildirileri ldirileri ldirileri ldirileri II (kinci Dnya Harbi ve Trkiye), (20-22 Ekim 1997) (00.00.1999): 549-556. [cdmb/mk]
VALON, ALEXIS DE: Une annee dans le Levant en Sicile, en Grece et en Turquie Une annee dans le Levant en Sicile, en Grece et en Turquie Une annee dans le Levant en Sicile, en Grece et en Turquie Une annee dans le Levant en Sicile, en Grece et en Turquie. 2 vol. 2e ed. Paris, Dauvin et
Fontaine, 1850. (14x22.5). Vol. 1:347 s./Vol. 2: 270 s. [IV.SEY-96]. [istk/istk]
Van Bruinessen, Martin - Boeschoten, Hendrik. "Evliya elebi'nin Diyarbekir Seyahatnmesi." Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum Tarih ve Toplum
13, no. 77 (00.05.1990): 61-62. [cdmb/mk]
VANDAL, ALBERT: L'Odyssee d'un ambassadeur. Les voyages du Marquis de Noint L'Odyssee d'un ambassadeur. Les voyages du Marquis de Noint L'Odyssee d'un ambassadeur. Les voyages du Marquis de Noint L'Odyssee d'un ambassadeur. Les voyages du Marquis de Nointel 1670 el 1670 el 1670 el 1670- -- -1680. 1680. 1680. 1680. 2e ed. Paris,
Librairie Plon, 1900. XII+356 s. (16.5x24) 4 plan. [IV.SEY-287). [istk/istk]
VANE, C. W.: A steam voyage to Constantinople, by the Rhine and the Danube, in 1840 A steam voyage to Constantinople, by the Rhine and the Danube, in 1840 A steam voyage to Constantinople, by the Rhine and the Danube, in 1840 A steam voyage to Constantinople, by the Rhine and the Danube, in 1840- -- -41, and to Portugal, 41, and to Portugal, 41, and to Portugal, 41, and to Portugal,
Spain in 1839. Spain in 1839. Spain in 1839. Spain in 1839. Correspondance with Prince Metternich, Ponsonby, Palmerston. 2 vol. London, Henry Colburn,
1842. (14.5x23). Vol. 1: XU+354 s. 2 plan. / Vol. 2: IX+354 s. [IV.SEY-250-251]. [istk/istk]
Vrldens hufvudstder. Skildrade of Framstaende Frfattare. Vrldens hufvudstder. Skildrade of Framstaende Frfattare. Vrldens hufvudstder. Skildrade of Framstaende Frfattare. Vrldens hufvudstder. Skildrade of Framstaende Frfattare. fversattning Iran franskan af O.W.Alund. Samt
med 325 illustrationer. Stockholm, Albert Bonniers Frlag. 1892, 502+2 s. (23x31). [IV.SEY-92]. [istk/istk]
Vatin, Nicolas. "Bir Osmanl Trk Yapt Seyahati Niin Anlatrd?" Cogito, Cogito, Cogito, Cogito, no. 19, zel Say (00.00.1999):
161-178. [cdmb/mk]
VERHAEGHE, LEON: Voyage en Orient 1862 Voyage en Orient 1862 Voyage en Orient 1862 Voyage en Orient 1862- -- -1863. 1863. 1863. 1863. Paris, Librairie Internationale, 1865. VIII+484 s. (12x18) 1
plan, resim. [IV.SEY-51]. [istk/istk]
VERVOORT, PIETER: Der bunte Teppich. Der bunte Teppich. Der bunte Teppich. Der bunte Teppich. Eine Reise ins Morgenland, Mnchen, Ehrenwirth Verlag, 1956. 278 s.
(12.5x20). [IV.SEY-27]. [istk/istk]
VERYARD, E. : An account of divers choice remarks, as well geographical as historical, political, mathematical, An account of divers choice remarks, as well geographical as historical, political, mathematical, An account of divers choice remarks, as well geographical as historical, political, mathematical, An account of divers choice remarks, as well geographical as historical, political, mathematical,
physical and moral taken in a journey through the low physical and moral taken in a journey through the low physical and moral taken in a journey through the low physical and moral taken in a journey through the low- -- -countries, France, Italy and part of Spain... as also a countries, France, Italy and part of Spain... as also a countries, France, Italy and part of Spain... as also a countries, France, Italy and part of Spain... as also a
voyage to the Lev voyage to the Lev voyage to the Lev voyage to the Levant: A description of Candia, Egypt ...the Hellespont, Propontis, and Constantinople... ant: A description of Candia, Egypt ...the Hellespont, Propontis, and Constantinople... ant: A description of Candia, Egypt ...the Hellespont, Propontis, and Constantinople... ant: A description of Candia, Egypt ...the Hellespont, Propontis, and Constantinople... London,
S. Smith and B. Walford, MDCCI. [12]+360+[22] s. (21x33) 2 katl. s. [IV.SEY-476] . [istk/istk]
Verzone, Paolo. "Frikyada Hierapolis Kazlar, 1958 Aratrma Seyahatinin Neticeleri Hakknda lk Rapor." Trk Trk Trk Trk
Arkeoloji Arkeoloji Arkeoloji Arkeoloji Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi 9, no. 2 (00.00.1959): 7-8. [cdmb/mk]
89
VILLALON, CRISTOBAL DE: Viaje de Turquia Viaje de Turquia Viaje de Turquia Viaje de Turquia. Tomo 2. Edicion y prologo de Antonio G. Solalinde. Madrid, Calpe,
1919.272+1 s. (11x15.5). "Collection Universal N 41 a 43". [istk/istk]
VILLALTA, J. G. BLANCO: Cuadros dc la Estambul actual. Cuadros dc la Estambul actual. Cuadros dc la Estambul actual. Cuadros dc la Estambul actual. Buenos Aires, El Ateneo, 1936.201 s. (15.5x21.5).
[IV.SEY-264]. [istk/istk]
VILLAMONT, SEIGNEVR DE: Les voyages du seigneur de Villamont. Derniere ed. reueue, corrigeee et cott Les voyages du seigneur de Villamont. Derniere ed. reueue, corrigeee et cott Les voyages du seigneur de Villamont. Derniere ed. reueue, corrigeee et cott Les voyages du seigneur de Villamont. Derniere ed. reueue, corrigeee et cottee par ee par ee par ee par
l'autheur. l'autheur. l'autheur. l'autheur. Paris, Claude de Montr'oeil et Jean Richer, M.D.C .347+13 y. (12x16). [IV.SEY-346]. [istk/istk]
VIMERCATI, CESAR: Voyage Constantinople et en Egypte Voyage Constantinople et en Egypte Voyage Constantinople et en Egypte Voyage Constantinople et en Egypte. Paris, Impr. de Poussielgue et Masson, 1852. XI+336
s. (14x22). [IV.SEY-202,203]. [istk/istk]
VIN, J. P, A. VAN DER: Travellers to Greece and Constantinople. Ancient monuments and old traditions in Travellers to Greece and Constantinople. Ancient monuments and old traditions in Travellers to Greece and Constantinople. Ancient monuments and old traditions in Travellers to Greece and Constantinople. Ancient monuments and old traditions in
Medieval travellers' tales Medieval travellers' tales Medieval travellers' tales Medieval travellers' tales. 2 vol. Leiden, Istanbul, Nederlands Historisch-Archaelogisch Instituut te Istanbul,
1980. (19.5x26.5). Vol. 1: IX+328 s. / Vol. 2: 329-751 s. 4 plan. [IV.SEY-159-160]. [istk/istk]
Viage Constantinople, en el ano de 1784 Viage Constantinople, en el ano de 1784 Viage Constantinople, en el ano de 1784 Viage Constantinople, en el ano de 1784. Madrid, Lazaro Gavguer, MDCCXC. [14]+360+XXXIII. (21x30) 24
plan. [IV.SEY-114]. [istk/istk]
Voyage Constantinople fait l'occasion de 1'ambassad Voyage Constantinople fait l'occasion de 1'ambassad Voyage Constantinople fait l'occasion de 1'ambassad Voyage Constantinople fait l'occasion de 1'ambassade de M. le comte de Choiseul e de M. le comte de Choiseul e de M. le comte de Choiseul e de M. le comte de Choiseul- -- -Gouffier a la Porte Gouffier a la Porte Gouffier a la Porte Gouffier a la Porte
ottomane ottomane ottomane ottomane. Paris, Franois et Louis Janet, 1819. VIII+265 s. 1 portre. Yazar, eserinde "Un ancien aumonier de la
marine royale" ibaresini kullanmtr. [IV.SEY-13]. [istk/istk]
Voyage en Krimee suivi de la re Voyage en Krimee suivi de la re Voyage en Krimee suivi de la re Voyage en Krimee suivi de la relation de 1'ambassade envoyee de Petersbourg Constantinople en 1793; lation de 1'ambassade envoyee de Petersbourg Constantinople en 1793; lation de 1'ambassade envoyee de Petersbourg Constantinople en 1793; lation de 1'ambassade envoyee de Petersbourg Constantinople en 1793;
publie par un jeune Russe, attache cette ambassade. Tr. de l'allemand par L.H.Delamarre. Paris, Impr. de
Crapelet, 1802. VIII+398 s. (12x19). [IV.SEY-197]. [istk/istk]
Voyage en Moree Voyage en Moree Voyage en Moree Voyage en Moree, Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs autres parlies de l'Empire othoman, pendant , Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs autres parlies de l'Empire othoman, pendant , Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs autres parlies de l'Empire othoman, pendant , Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs autres parlies de l'Empire othoman, pendant
les annees 1798, 1799, 1800 et 1801 les annees 1798, 1799, 1800 et 1801 les annees 1798, 1799, 1800 et 1801 les annees 1798, 1799, 1800 et 1801. 3 vol. Paris, Gabont et Comp., MDCCCV. (13.5x20.5). Vol. 1:
[6]+VII+542 s. 1 katl. harita, 1 levha, 1 plan. /Vol. 2: XV+287 s. 1 katl. harita. / Vol. 3: XXI+344 s. I katl
harita. [v.SEY-381-383]. [istk/istk]
Voyage en Orient suivi d'Isis Voyage en Orient suivi d'Isis Voyage en Orient suivi d'Isis Voyage en Orient suivi d'Isis. 3 vol. Paris, Editions Bossard, 1927, (12x18) "Les Meilleures Oeuvres Dans Leur
Meilleur Texte". Vol. 1: 344 s. 2 plan. / Vol. 2: 270 s. / Vol. 3: 388 s. [IV.SEY-22-24]. [istk/istk]
Voyages en Anglois et en Franois d'A. de la Motraye Voyages en Anglois et en Franois d'A. de la Motraye Voyages en Anglois et en Franois d'A. de la Motraye Voyages en Anglois et en Franois d'A. de la Motraye. La Haye, Adrien Moetjens, MDCCXXXII. [6] +480 s.
(20.5x33) 1 levha, 8 plan. [IV.SEY-113]. [istk/istk]
Voyages nouveaux par mer et par terre Voyages nouveaux par mer et par terre Voyages nouveaux par mer et par terre Voyages nouveaux par mer et par terre. Tr. par M.Albert-Montemont. 5 vol. Paris, A.Rene, 1847. (13.5x21).
Vol. 1: Voyages autour du monde et en Oceanie. I V+392 s. / Vol. 2: Voyages en Afrique. 402 s. / Vol. 3:
Voyages en Asie. 408 s. / Vol. 4: Voyages en Amerique. 416 s. / Vol. 5: Voyages en Europe. 408 s. [IV.SEY-59-
63]. [istk/istk]
WACHTMEISTER, H.: Medelhafssekizzer. Dagboksanteckningar under en resa 1. Nona Afrika, Grekland, och Medelhafssekizzer. Dagboksanteckningar under en resa 1. Nona Afrika, Grekland, och Medelhafssekizzer. Dagboksanteckningar under en resa 1. Nona Afrika, Grekland, och Medelhafssekizzer. Dagboksanteckningar under en resa 1. Nona Afrika, Grekland, och
Trkiet r 1884. Trkiet r 1884. Trkiet r 1884. Trkiet r 1884. Med Teckningar af F. von Dardel. Stockholm, P.A.Norstedt, 1884. 133 s. (16.5x24) 19 plan.
[IV.SEY-396]. [istk/istk]
WALKER, THEODORE: Wanderings eastward. A diary of travels in Egypt, Palestine, Syria, Turkey and Greece, in Wanderings eastward. A diary of travels in Egypt, Palestine, Syria, Turkey and Greece, in Wanderings eastward. A diary of travels in Egypt, Palestine, Syria, Turkey and Greece, in Wanderings eastward. A diary of travels in Egypt, Palestine, Syria, Turkey and Greece, in
1885. 1885. 1885. 1885. London, S.W.Partridge, 1886. 146 s. (14x22) 8 plan. [IV.SEY-328]. [istk/istk]
WALSH, ROBERT : Voyage en Turquie et Constantinople Voyage en Turquie et Constantinople Voyage en Turquie et Constantinople Voyage en Turquie et Constantinople... Tr. de lAnglais par H.Vilmain et E.Rives. Paris,
Moutardier, 1828. XVI+ 324 s. (14x21) 2 katl. harita, 4 plan, 1 katl. s. [IV.SEY-462] . [istk/istk]
WALSH, ROBERT: Constantinople and the scenery of the seven churches of Asia Minor. Constantinople and the scenery of the seven churches of Asia Minor. Constantinople and the scenery of the seven churches of Asia Minor. Constantinople and the scenery of the seven churches of Asia Minor. 2 vol. Illus, in a series of
drawings from nature by Thomas Allom. London, Fisher, "ty.". (21x27.5). Vol. 1: XXXVI+84 s. 47 plan. / Vol. 2:
100 s. I harita, 49 plan. [IV.SEY-295-296]. [istk/istk]
WARBURTON, ELIOT: The Crescent and the Cross or romance and realities of eastern t The Crescent and the Cross or romance and realities of eastern t The Crescent and the Cross or romance and realities of eastern t The Crescent and the Cross or romance and realities of eastern travel ravel ravel ravel. London, Frederick
Warne, 1886. XI+380 s. (13x18) resim. [IV.SEY-198]. [istk/istk]
WARNER, CHARLES DUDLEY: In the Levant In the Levant In the Levant In the Levant. 5th ed. London, Sampson Low, Marston, Searle and Rivington, 1876.
VIII+391 s. (13x20.5). [IV.SEY-70]. [istk/istk]
WEBSTER, JAMES: Travels through the Crimea, Turkey, and Egypt performed during the years 1825 Travels through the Crimea, Turkey, and Egypt performed during the years 1825 Travels through the Crimea, Turkey, and Egypt performed during the years 1825 Travels through the Crimea, Turkey, and Egypt performed during the years 1825- -- -1828: 1828: 1828: 1828:
Including particulars of the last illness and death of die Emperor Alexander, and of the Russian conspiracy in Including particulars of the last illness and death of die Emperor Alexander, and of the Russian conspiracy in Including particulars of the last illness and death of die Emperor Alexander, and of the Russian conspiracy in Including particulars of the last illness and death of die Emperor Alexander, and of the Russian conspiracy in
1825. 1825. 1825. 1825. 2 vol. London, Henry Colbum and Richard Bentley, 1830. (14x22). Vol. 1: CCXII+162 s. 4 plans. / Vol. 2:
VIH+435 s. 3 plan. [IV.SEY-205-206]. [istk/istk]
90
WHELER, GEORGE: Voyage de Dalmatic, dc Grcce et du Levant Voyage de Dalmatic, dc Grcce et du Levant Voyage de Dalmatic, dc Grcce et du Levant Voyage de Dalmatic, dc Grcce et du Levant. Vol. 1. Tr. de l'anglois. La Haye, Ruigert Alberts,
1723. XI1+358 s. (9.5x17) 1 katl. harita, I levha, 55 plan. [IV.SEY-184]. [istk/istk]
WIEGAND, THEODOR: Halbmond im letzten Viertel. Briefe und Reiseberichtc aus der alien Trkei von Theodor Halbmond im letzten Viertel. Briefe und Reiseberichtc aus der alien Trkei von Theodor Halbmond im letzten Viertel. Briefe und Reiseberichtc aus der alien Trkei von Theodor Halbmond im letzten Viertel. Briefe und Reiseberichtc aus der alien Trkei von Theodor
und Marie Wiegand 1895 bis 1918 und Marie Wiegand 1895 bis 1918 und Marie Wiegand 1895 bis 1918 und Marie Wiegand 1895 bis 1918. Hrsg. und crl. von Gerhard Wiegand. Miinchen, Bruckmann, 1970. 295 s.
(15x22.5) 1 harita, 4 plan. [IV.SEY-40I]. [istk/istk]
WILD, JOHANN: Reysbeschreibung eines Gefangenen Christen Anno 1604 Reysbeschreibung eines Gefangenen Christen Anno 1604 Reysbeschreibung eines Gefangenen Christen Anno 1604 Reysbeschreibung eines Gefangenen Christen Anno 1604. Hrsg. von Dr.Georg A.Narciss.
Stuttgart, Sicingriibcn Verlag, 1964. 390 s. (11.5x17.5) 1 katl. harita. "Bibliothck Klassischer Reiseberichte".
[IV.SEY-309]. [istk/istk]
WILSON, WILLIAM RAE : Travels in Egypt and the Holy Land. Second ed. with a journey through Turkey, Greece, Travels in Egypt and the Holy Land. Second ed. with a journey through Turkey, Greece, Travels in Egypt and the Holy Land. Second ed. with a journey through Turkey, Greece, Travels in Egypt and the Holy Land. Second ed. with a journey through Turkey, Greece,
the Ionian Isles, Sicily, Spain the Ionian Isles, Sicily, Spain the Ionian Isles, Sicily, Spain the Ionian Isles, Sicily, Spain... London, printed for Longman, Hurst, Rees..., 1824. XXXI+[5]+452 s. (14x22) 13
plan. [IV.SEY-420] . [istk/istk]
Wipa Pul Sergisi Mnasebetile Viyana Seyahati Hatralar. Pul Meheri Pul Meheri Pul Meheri Pul Meheri, no. 43-44 (00.01.1936): 510-511.
[cdmb/mk]
Yabanc gz ile 125 yl nce stanbul. Sultann ehri ve Trklerin aile hayatndaki gelenekleri Yabanc gz ile 125 yl nce stanbul. Sultann ehri ve Trklerin aile hayatndaki gelenekleri Yabanc gz ile 125 yl nce stanbul. Sultann ehri ve Trklerin aile hayatndaki gelenekleri Yabanc gz ile 125 yl nce stanbul. Sultann ehri ve Trklerin aile hayatndaki gelenekleri. ev: Bedriye
anda. stanbul, nklp ve Aka Kitabevleri, 1967. 212 s. (16.5x23) resim. [IV.SEY-252]. [istk/istk]
Yadigr Yadigr Yadigr Yadigr- -- - Seyahat Seyahat Seyahat Seyahat: Selnikli Mehmed Tevfik , stanbul 1316(hicri) 1899(miladi) Matbaa-i Ebzziya, 32, Resimli.
AEKMK AEKMK AEKMK AEKMK - -- - BDK BDK BDK BDK - -- - ML ML ML ML - -- - ZEGE; 22810 ZEGE; 22810 ZEGE; 22810 ZEGE; 22810. . . . [EHEC/
Yaln, Hseyin Cahit . "Dn Seyahati Balyor." Yedign Yedign Yedign Yedign 22, no. 563 (20.12.1943): 4. [cdmb/mk]
Yaln, Hseyin Cahit . "Seyahat Notlar." Yedign Yedign Yedign Yedign 7, no. 165 (03.06.1936): 6. [cdmb/mk]
Yaln, Hseyin Cahit . "Seyahat Notlar." Yedign ." Yedign ." Yedign ." Yedign 7, no. 165 (06.05.1936): 5. [cdmb/mk]
Yaln, Hseyin Cahit . "Seyahat Notlar." Yedign Yedign Yedign Yedign 7, no. 165 (10.06.1936): 5. [cdmb/mk]
Yaln, Hseyin Cahit . "Seyahat Notlar." Yedign Yedign Yedign Yedign 7, no. 165 (13.05.1936): 5. [cdmb/mk]
Yaln, Hseyin Cahit . "Seyahat Notlar." Yedign Yedign Yedign Yedign 7, no. 165 (20.05.1936): 5. [cdmb/mk]
Yaln, Hseyin Cahit . "Seyahat Notlar." Yedign Yedign Yedign Yedign 7, no. 165 (27.05.1936): 5. [cdmb/mk]
Yaln, Necmettin. "Tedkik Seyahatleri." Gediz Gediz Gediz Gediz 8, no. 91 (00.04.1946): 11-13. [cdmb/mk]
Yaln, Necmettin. "Tedkik Seyahatleri." Gediz Gediz Gediz Gediz 8, no. 92 (00.05.1946): 12-13. [cdmb/mk]
Yarcan, kr. "Seyahat letmeleri." TRSAB TRSAB TRSAB TRSAB, no. 37 (00.10.1985): 26-27. [cdmb/mk]
Yazcolu, Turgut. "srail Seyahati Notlar." Ankara niversitesi Ziraat Fakltesi Yll Ankara niversitesi Ziraat Fakltesi Yll Ankara niversitesi Ziraat Fakltesi Yll Ankara niversitesi Ziraat Fakltesi Yll 15, no. 4 (00.00.1965):
240-268. [cdmb/mk]
YEATS - BROWN, FRANCIS: Bloody years. A decade of plot and counter Bloody years. A decade of plot and counter Bloody years. A decade of plot and counter Bloody years. A decade of plot and counter- -- -plot by the Golden Horn plot by the Golden Horn plot by the Golden Horn plot by the Golden Horn. New York,
Viking Press, 1932. 312 s. (14x20.5) harita, 3 plan. [IV.SEY-253]. [istk/istk]
Yemen Seyahatnmesi ve Corafya Yemen Seyahatnmesi ve Corafya Yemen Seyahatnmesi ve Corafya Yemen Seyahatnmesi ve Corafya- -- -y Nebatisi y Nebatisi y Nebatisi y Nebatisi: brahim Abdsselam , stanbul 1324(rumi) 1908(miladi) Hill
Matbaas, 160, BDK BDK BDK BDK - -- - ZEGE; 22957 ZEGE; 22957 ZEGE; 22957 ZEGE; 22957. . . . [EHEC/
YERASMOS, STEPHANE : Les voyageurs dans lEmpire ottoman (XIV Les voyageurs dans lEmpire ottoman (XIV Les voyageurs dans lEmpire ottoman (XIV Les voyageurs dans lEmpire ottoman (XIV- -- -XVI sicles). Bibliographie, itinraires et XVI sicles). Bibliographie, itinraires et XVI sicles). Bibliographie, itinraires et XVI sicles). Bibliographie, itinraires et
inventaire des lieux habits inventaire des lieux habits inventaire des lieux habits inventaire des lieux habits. Ankara, Conseil Suprme dAtatrk pour Culture, Langue et Histoire, 1991.
4+494+3 s. (23x31) 69 harita. Srie VII No. 117. [IV.SEY-478] . [istk/istk]
Yetkin, Suut Kemal. "Seyahate Davet [Charles Baudelaire]." Trk Dili Trk Dili Trk Dili Trk Dili 3, no. 32 (00.05.1954): 445-449.
[cdmb/mk]
Yldrm, Hseyin. "Seyahatnamelerde ve Anlarda Sivas." Toplumsal Tarih Toplumsal Tarih Toplumsal Tarih Toplumsal Tarih, no. 7 (00.07.1994): 24-31.
[cdmb/mk]
Yldz , Hakk Dursun. "bn Battuta Seyahatnmesinde Trkiye." Kaynaklar, Kaynaklar, Kaynaklar, Kaynaklar, no. 4 (00.00.1985): 22-27.
[cdmb/mk]
Yozgad Seyahatnmesi Yozgad Seyahatnmesi Yozgad Seyahatnmesi Yozgad Seyahatnmesi: Bafral Yanko, stanbul 1306(hicri) 1889(miladi) Matbaa-i Ebzziya, 32, ZEGE; 23498 ZEGE; 23498 ZEGE; 23498 ZEGE; 23498
- -- - TBTK; 5480 TBTK; 5480 TBTK; 5480 TBTK; 5480. . . . [EHEC/
Z. K. "Seyahatnme-i bn-i Batuta." Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu Trk Yurdu 13, no. 5 (01.12.1917): 3629-3330. [cdmb/mk]
91
ZALLONY, MARK PHILIP: An essay on the Fanariotes An essay on the Fanariotes An essay on the Fanariotes An essay on the Fanariotes. Tr. from the French by Charles Swan. London, C. and J.
Rivington, 1826. 271-423 s. (13x20). Charles Swan'in "Journal of a voyage up the Mediterranean" adl kitabnn
sonundadr. [IV.SEY-282]. [istk/istk]
ZAYAS, ANTONIO DE : A orillas del Bsforo A orillas del Bsforo A orillas del Bsforo A orillas del Bsforo. Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 1912. s. 13-409. (21x29.5).
Eserin fotokopisidir. [IV.SEY-510]. [istk/istk]
Zirogevi, Olga. "Yabanc Elilerin Osmanl Memleketlerinde Seyahatleri ve Huzura Kabulleri." Belgelerle Trk Belgelerle Trk Belgelerle Trk Belgelerle Trk
Tarihi Tarihi Tarihi Tarihi Dergisi Dergisi Dergisi Dergisi , no. 4 (00.01.1968): 45-49. [cdmb/mk]
Ziya. "Kadro Tatbikat ve Seyahatleri Nasl Olmaldr." Askeri Mecmua Askeri Mecmua Askeri Mecmua Askeri Mecmua, no. 48 (01.10.1930): 427-432. [cdmb/mk]