You are on page 1of 7

Bảng đối chiếu encoding các bộ chữ hiện hành với Unicode

Unicod
VPS VNI TCV Unicod
VISCII TCV e UTF-8
VIQR VPS He VISCII VNI He N e
Hex N Hex Hex
x x Hex Symbol
Dec
61 00E1
a' á E1 á E1 aù ¸ B8 á C3 A1
F9 225
61 00E0
a` à E0 à E0 aø µ B5 à C3 A0
F8 224
61 1EA3 E1 BA
a? ä E4 ä E4 aû ¶ B6 ả
FB 7843 A3
61 00E3
a~ ã E3 ã E3 aõ · B7 ã C3 A3
F5 227
61 1EA1 E1 BA
a. å E5 Õ D5 aï ¹ B9 ạ
EF 7841 A1
61 0103
a( æ E6 å E5 aê ¨ A8 ă C4 83
EA 259
61 1EAF E1 BA
a(' ¡ A1 ¡ A1 aé ¾ BE ắ
E9 7855 AF
61 1EB1 E1 BA
a(` ¢ A2 ¢ A2 aè » BB ằ
E8 7857 B1
61 1EB3 E1 BA
a(? £ A3 Æ C6 aú ¼ BC ẳ
FA 7859 B3
61 1EB5 E1 BA
a(~ ¤ A4 Ç C7 aü ½ BD ẵ
FC 7861 B5
61 1EB7 E1 BA
a(. ¥ A5 £ A3 aë Æ C6 ặ
EB 7863 B7
61 00E2
a^ â E2 â E2 aâ © A9 â C3 A2
E2 226
61 1EA5 E1 BA
a^' Ã C3 ¤ A4 aá Ê CA ấ
E1 7845 A5
61 1EA7 E1 BA
a^` À C0 ¥ A5 aà Ç C7 ầ
E0 7847 A7
61 1EA9 E1 BA
a^? Ä C4 ¦ A6 aå È C8 ẩ
E5 7849 A9
61 1EAB E1 BA
a^~ Å C5 ç E7 aã É C9 ẫ
E3 7851 AB
61 1EAD E1 BA
a^. Æ C6 § A7 aä Ë CB ậ
E4 7853 AD
65 00E9
e' é E9 é E9 eù Ð D0 é C3 A9
F9 233
65 00E8
e` è E8 è E8 eø Ì CC è C3 A8
F8 232
65 1EBB E1 BA
e? È C8 ë EB eû Î CE ẻ
FB 7867 BB
65 1EBD E1 BA
e~ ë EB ¨ A8 eõ Ï CF ẽ
F5 7869 BD
65 1EB9 E1 BA
e. Ë CB © A9 eï Ñ D1 ẹ
EF 7865 B9
65 00EA
e^ ê EA ê EA eâ ª AA ê C3 AA
E2 234
65 1EBF E1 BA
e^' ‰ 89 ª AA eá Õ D5 ế
E1 7871 BF
65 1EC1 E1 BB
e^` Š 8A « AB eà Ò D2 ề
E0 7873 81
65 1EC3 E1 BB
e^? ‹ 8B ¬ AC eå Ó D3 ể
E5 7875 83
65 1EC5 E1 BB
e^~ Í CD AD eã Ô D4 ễ
E3 7877 85
65 1EC7 E1 BB
e^. Œ 8C ® AE eä Ö D6 ệ
E4 7879 87
00ED
i' í ED í ED í ED Ý DD í C3 AD
237
00EC
i` ì EC ì EC ì EC × D7 ì C3 AC
236
1EC9 E1 BB
i? Ì CC ï EF æ E6 Ø D8 ỉ
7881 89
0129
i~ ï EF î EE ó F3 Ü DC ĩ C4 A9
297
1ECB E1 BB
i. Î CE ¸ B8 ò F2 Þ DE ị
7883 8B
6F 00F3
o' ó F3 ó F3 où ã E3 ó C3 B3
F9 243
6F 00F2
o` ò F2 ò F2 oø ß DF ò C3 B2
F8 242
6F 1ECF E1 BB
o? Õ D5 ö F6 oû á E1 ỏ
FB 7887 8F
6F 00F5
o~ õ F5 õ F5 oõ â E2 õ C3 B5
F5 245
6F 1ECD E1 BB
o. † 86 ÷ F7 oï ä E4 ọ
EF 7885 8D
o^ ô F4 ô F4 oâ 6F « AB ô 00F4 C3 B4
E2 244
6F 1ED1 E1 BB
o^' Ó D3 ¯ AF oá è E8 ố
E1 7889 91
6F 1ED3 E1 BB
o^` Ò D2 ° B0 oà å E5 ồ
E0 7891 93
6F 1ED5 E1 BB
o^? ° B0 ± B1 oå æ E6 ổ
E5 7893 95
6F 1ED7 E1 BB
o^~ ‡ 87 ² B2 oã ç E7 ỗ
E3 7895 97
6F 1ED9 E1 BB
o^. ¶ B6 µ B5 oä é E9 ộ
E4 7897 99
01A1
o+ Ö D6 ½ BD ô F4 ¬ AC ơ C6 A1
417
F4 1EDB E1 BB
o+' § A7 ¾ BE ôù í ED ớ
F9 7899 9B
F4 1EDD E1 BB
o+` © A9 ¶ B6 ôø ê EA ờ
F8 7901 9D
F4 1EDF E1 BB
o+? ª AA · B7 ôû ë EB ở
FB 7903 9F
F4 1EE1 E1 BB
o+~ « AB Þ DE ôõ ì EC ỡ
F5 7905 A1
F4 1EE3 E1 BB
o+. ® AE þ FE ôï î EE ợ
EF 7907 A3
75 00FA
u' ú FA ú FA uù ó F3 ú C3 BA
F9 250
75 00F9
u` ù F9 ù F9 uø ï EF ù C3 B9
F8 249
75 1EE7 E1 BB
u? û FB ü FC uû ñ F1 ủ
FB 7911 A7
75 0169
u~ Û DB û FB uõ ò F2 ũ C5 A9
F5 361
75 1EE5 E1 BB
u. ø F8 ø F8 uï ô F4 ụ
EF 7909 A5
01B0
u+ Ü DC ß DF ö F6 AD ư C6 B0
432
F6 1EE9 E1 BB
u+' Ù D9 Ñ D1 öù ø F8 ứ
F9 7913 A9
F6 1EEB E1 BB
u+` Ø D8 × D7 öø õ F5 ừ
F8 7915 AB
F6 1EED E1 BB
u+? º BA Ø D8 öû ö F6 ử
FB 7917 AD
F6 1EEF E1 BB
u+~ » BB æ E6 öõ ÷ F7 ữ
F5 7919 AF
F6 1EF1 E1 BB
u+. ¿ BF ñ F1 öï ù F9 ự
EF 7921 B1
79 00FD
y' š 9A ý FD yù ý FD ý C3 BD
F9 253
79 1EF3 E1 BB
y` ÿ FF Ï CF yø ú FA ỳ
F8 7923 B3
79 1EF7 E1 BB
y? › 9B Ö D6 yû û FB ỷ
FB 7927 B7
79 1EF9 E1 BB
y~ Ï CF Û DB yõ ü FC ỹ
F5 7929 B9
1EF5 E1 BB
y. œ 9C Ü DC î EE þ FE ỵ
7925 B5
0111
dd Ç C7 ð F0 ñ F1 ® AE đ C4 91
273
41 41 00C1
A' Á C1 Á C1 AÙ A¸ Á C3 81
D9 B8 193
41 41 00C0
A` € 80 À C0 AØ Aµ À C3 80
D8 B5 192
41 41 1EA2 E1 BA
A?  81 Ä C4 AÛ A¶ Ả
DB B6 7842 A2
41 41 00C3
A~ ‚ 82 Ã C3 AÕ A· Ã C3 83
D5 B7 195
41 41 1EA0 E1 BA
A. 02 € 80 AÏ A¹ Ạ
CF B9 7840 A0
41 0102
A( ˆ 88 Å C5 AÊ ¡ A1 Ă C4 82
CA 258
41 A1 1EAE E1 BA
A('  8D  81 AÉ ¡¾ Ắ
C9 BE 7854 AE
41 A1 1EB0 E1 BA
A(` Ž 8E ‚ 82 AÈ ¡» Ằ
C8 BB 7856 B0
41 A1 1EB2 E1 BA
A(?  8F [1] 02 AÚ ¡¼ Ẳ
DA BC 7858 B2
41 A1 1EB4 E1 BA
A(~ ð F0 05 AÜ ¡½ Ẵ
DC BD 7860 B4
41 A1 1EB6 E1 BA
A(. 04 ƒ 83 AË ¡Æ Ặ
CB C6 7862 B6
41 00C2
A^ Â C2 Â C2 AÂ ¢ A2 Â C3 82
C2 194
A^' ƒ 83 „ 84 AÁ 41 ¢Ê A2 Ấ 1EA4 E1 BA
C1 CA 7844 A4
41 A2 1EA6 E1 BA
A^` „ 84 … 85 AÀ ¢Ç Ầ
C0 C7 7846 A6
41 A2 1EA8 E1 BA
A^? … 85 † 86 AÅ ¢È Ẩ
C5 C8 7848 A8
41 A2 1EAA E1 BA
A^~ 1C 06 Aà ¢É Ẫ
C3 C9 7850 AA
41 A2 1EAC E1 BA
A^. 03 ‡ 87 AÄ ¢Ë Ậ
C4 CB 7852 AC
45 45 00C9
E' É C9 É C9 EÙ EÐ É C3 89
D9 D0 201
45 45 00C8
E` × D7 È C8 EØ EÌ È C3 88
D8 CC 200
45 45 1EBA E1 BA
E? Þ DE Ë CB EÛ EÎ Ẻ
DB CE 7866 BA
45 45 1EBC E1 BA
E~ þ FE ˆ 88 EÕ EÏ Ẽ
D5 CF 7868 BC
45 45 1EB8 E1 BA
E. 05 ‰ 89 EÏ EÑ Ẹ
CF D1 7864 B8
45 00CA
E^ Ê CA Ê CA EÂ £ A3 Ê C3 8A
C2 202
45 A3 1EBE E1 BA
E^'  90 Š 8A EÁ £Õ Ế
C1 D5 7870 BE
45 A3 1EC0 E1 BB
E^` “ 93 ‹ 8B EÀ £Ò Ề
C0 D2 7872 80
45 A3 1EC2 E1 BB
E^? ” 94 Œ 8C EÅ £Ó Ể
C5 D3 7874 82
45 A3 1EC4 E1 BB
E^~ • 95  8D Eà £Ô Ễ
C3 D4 7876 84
45 A3 1EC6 E1 BB
E^. 06 Ž 8E EÄ £Ö Ệ
C4 D6 7878 86
49 00CD
I' ´ B4 Í CD Í CD IÝ Í C3 8D
DD 205
49 00CC
I` µ B5 Ì CC Ì CC I× Ì C3 8C
D7 204
49 1EC8 E1 BB
I? · B7 › 9B Æ C6 IØ Ỉ
D8 7880 88
49 0128
I~ ¸ B8 Î CE Ó D3 IÜ Ĩ C4 A8
DC 296
49 1ECA E1 BB
I. 10 ˜ 98 Ò D2 IÞ Ị
DE 7882 8A
4F 4F 00D3
O' ¹ B9 Ó D3 OÙ Oã Ó C3 93
D9 E3 211
4F 4F 00D2
O` ¼ BC Ò D2 OØ Oß Ò C3 92
D8 DF 210
4F 4F 1ECE E1 BB
O? ½ BD ™ 99 OÛ Oá Ỏ
DB E1 7886 8E
4F 4F 00D5
O~ ¾ BE A0 OÕ Oâ Õ C3 95
D5 E2 213
4F 4F 1ECC E1 BB
O. 11 š 9A OÏ Oä Ọ
CF E4 7884 8C
4F 00D4
O^ Ô D4 Ô D4 OÂ ¤ A4 Ô C3 94
C2 212
4F A4 1ED0 E1 BB
O^' – 96  8F OÁ ¤è Ố
C1 E8 7888 90
4F A4 1ED2 E1 BB
O^` — 97  90 OÀ ¤å Ồ
C0 E5 7890 92
4F A4 1ED4 E1 BB
O^? ˜ 98 ‘ 91 OÅ ¤æ Ổ
C5 E6 7892 94
4F A4 1ED6 E1 BB
O^~ ™ 99 ’ 92 Oà ¤ç Ỗ
C3 E7 7894 96
4F A4 1ED8 E1 BB
O^. 12 “ 93 OÄ ¤é Ộ
C4 E9 7896 98
01A0
O+ ÷ F7 ´ B4 Ô D4 ¥ A5 Ơ C6 A0
416
D4 A5 1EDA E1 BB
O+'  9D • 95 ÔÙ ¥í Ớ
D9 ED 7898 9A
D4 A5 1EDC E1 BB
O+` ž 9E – 96 ÔØ ¥ê Ờ
D8 EA 7900 9C
D4 A5 1EDE E1 BB
O+? Ÿ 9F — 97 ÔÛ ¥ë Ở
DB EB 7902 9E
D4 A5 1EE0 E1 BB
O+~ ¦ A6 ³ B3 ÔÕ ¥ì Ỡ
D5 EC 7904 A0
D4 A5 1EE2 E1 BB
O+. 13 ” 94 ÔÏ ¥î Ợ
CF EE 7906 A2
55 55 00DA
U' Ú DA Ú DA UÙ Uó Ú C3 9A
D9 F3 218
55 55 00D9
U` ¨ A8 Ù D9 UØ Uï Ù C3 99
D8 EF 217
55 55 1EE6 E1 BB
U? Ñ D1 œ 9C UÛ Uñ Ủ
DB F1 7910 A6
U~ ¬ AC  9D UÕ 55 Uò 55 Ũ 0168 C5 A8
D5 F2 360
55 55 1EE4 E1 BB
U. 14 ž 9E UÏ Uô Ụ
CF F4 7908 A4
01AF
U+ Ð D0 ¿ BF Ö D6 ¦ A6 Ư C6 AF
431
D6 A6 1EE8 E1 BB
U+' AD º BA ÖÙ ¦ø Ứ
D9 F8 7912 A8
D6 A6 1EEA E1 BB
U+` ¯ AF » BB ÖØ ¦õ Ừ
D8 F5 7914 AA
D6 A6 1EEC E1 BB
U+? ± B1 ¼ BC ÖÛ ¦ö Ử
DB F6 7916 AC
D6 A6 1EEE E1 BB
U+~ 1D ÿ FF ÖÕ ¦÷ Ữ
D5 F7 7918 AE
D6 A6 1EF0 E1 BB
U+. 15 ¹ B9 ÖÏ ¦ù Ự
CF F9 7920 B0
59 59 00DD
Y' Ý DD Ý DD YÙ Yý Ý C3 9D
D9 FD 221
59 59 1EF2 E1 BB
Y` ² B2 Ÿ 9F YØ Yú Ỳ
D8 FA 7922 B2
59 59 1EF6 E1 BB
Y? ý FD 14 YÛ Yû Ỷ
DB FB 7926 B6
59 59 1EF8 E1 BB
Y~ ³ B3 19 YÕ Yü Ỹ
D5 FC 7928 B8
59 1EF4 E1 BB
Y. 19 – 1E Î CE Yþ Ỵ
FE 7924 B4
0110
DD ñ F1 Ð D0 Ñ D1 § A7 Ð C4 90
272