You are on page 1of 101

PENGARUH STATUS SOSIO-EKONOMI DAN PENGLIBATAN IBU BAPA

DI RUMAH DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR


SEKOLAH RENDAH DI TELUK INTAN

SAJALI BIN MOHAMAD HASHIM

LAPORAN PROJEK DIKEMUKAKAN BAGI


MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEHI
IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN
(PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH)

FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA


UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

2009

1
PENGAKUAN

Saya mengaku disertasi ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

9.10.2009 SAJALI B. MOHAMAD HASHIM


M20071000290

2
PENGHARGAAN

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan keyakinan, kekuatan
dan ketabahan untuk menghasilkan Kertas Projek ini.

Kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat penyelia saya
iaitu En. Abu Bakar bin Yusof yang sabar dan tidak jemu-jemu memberikan bimbingan,
pendapat dan bantuan sehingga terhasilnya laporan kajian ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dan guru-guru
yang banyak membantu dari awal hingga akhir.

Kepada isteri tersayang Puan Noor Azlina bt. Ahmad Shauri, terima kasih atas
bantuan, kerjasama dan pengorbanan yang telah diberikan. Kepada putera yang dikasihi
Muhammad Naim juga abah ucapkan terima kasih yang tidak terhingga.

3
ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap status sosio-ekonomi (SSE) ibu bapa,
tahap penglibatan ibu bapa di rumah, hubungan antara status sosio-ekonomi dan
penglibatan ibu bapa di rumah dengan pencapaian akademik pelajar sekolah rendah
kebangsaan di Teluk Intan. Seramai 100 orang pelajar terlibat dalam kajian ini. Sosio-
ekonomi ibu bapa diukur dari aspek pekerjaan, pendidikan dan pendapatan ibu bapa.
Manakala penglibatan ibu bapa di rumah diukur dari aspek perbincangan, penyeliaan dan
komunikasi ibu bapa di rumah. Pencapaian akademik pelajar merujuk kepada Penilaian
Kemajuan Berasaskan Sekolah (PKBS). Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai
instrumen kajian dengan kesahan dan kebolehpercayaan ialah 0.8692 (nilai pekali
kebolehpercayaan alpha) bagi item-item yang mengukur tahap penglibatan ibu bapa.
Data-data kajian dikumpul dan diproses dengan menggunakan “Statistical Package For
Social Science” SPSS. Hasil kajian mendapati tahap status sosio-ekonomi ibu bapa ialah
(min=1.87) iaitu sederhana manakala tahap penglibatan ibu bapa di rumah ialah
(min=3.26) iaitu sederhana. Terdapat hubungan yang signifikan antara SSE dengan
pencapaian akademik iaitu (r=.754, p=.000, p<0.01). Terdapat hubungan yang signifikan
antara penglibatan ibu bapa dengan pencapaian akademik iaitu (r=.709, p=.000, p<0.01).
Hubungan antara SSE dan penglibatan ibu bapa dengan pencapaian akademik juga
signifikan iaitu kebarangkalian (F=96.464, p=.000, p<0.05), (t=6.858, p=.000, p<0.05),
(t=5.320, P=.000, P<.05). Penemuan kajian ini mendapati status SSE dan penglibatan ibu
bapa merupakan faktor penting yang berkaitan dengan pencapaian akademik. Tumpuan
haruslah diberikan kepada penglibatan ibu bapa di rumah secara khusus.

4
Parent’s Socio-Economy Status and Their Participation at Home With Academic
Achivement in Primary School

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify parent’s socio-economy status (SSE), parents
level of participation at home, the relationship between socio-economy status and
parent’s participation at home with the academic achievement of 100 National Primary
School students in Teluk Intan. The socio-economy status of the parents was measured
based on their occupation, education and income. On the other hand, parent’s
participation was measured on their discussion, supervision and communication at home.
The academic achievement of the students was referred from their PKBS examination
results. This research used questionnaires as the research instrument with the validity and
realibility of 0.8692 (Alpha Realibility Coefficient Value) for the items that were used to
measure the parents participation level. The research data was collected and processed
using the “Statistical Package For Science” (SPSS) method. The research results shows
that the parent’s socio-economy status was (mean=1.87) while their participation at home
was (mean=3.26) whereby both score were on average level. There is a significant
relationship between SSE and academic achievement, (r=.754, p=.000, p<0.01), parents
participation and academic achievement, (r=.709, p=.000, p<0.01). The relationship
between SSE and parents participation with academic achievement also significant
(F=96.464, p=.000, p<0.05), (t=6.858, p=.000, p<0.05), (t=5.320, P=.000, P<.05). The
result from this research shows that the status of SSE and parents participation are the
important factors that contribute to the academic achievement. The parent’s participation
at home in particular should be given much consideration.

5
KANDUNGAN

Muka Surat

PENGAKUAN ii

PENGHARGAAN iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KANDUNGAN vi

SENARAI JADUAL x

SENARAI RAJAH xi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar Belakang Kajian 5

1.3 Mengapakah Kecemerlangan Pendidikan ? 8

1.4 Definisi Istilah Operasional 10

1.5 Pernyataan Masalah 16

1.6 Objektif Kajian 20

1.7 Persoalan Kajian 21

1.8 Kepentingan Kajian 22

1.9 Hipotesis Kajian 23

1.10 Batasan Terhadap Kajian 23

1.11 Penutup 24

6
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pengenalan 26

2.2 Hubungan Antara Status Sosio-ekonomi (SSE) Ibu Bapa

dengan Pencapaian Akademik 30

2.3 Hubungan Antara Penglibatan Ibu Bapa dengan

Pencapaian Akademik 38

2.3.1 Perbincangan di Rumah 43

2.3.2 Penyeliaan di Rumah 45

2.3.3 Komunikasi Antara Ibu Bapa dan Anak 47

2.4 Rangkakerja Kajian 48

2.5 Penutup 51

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan 52

3.2 Reka Bentuk Kajian 53

3.3 Kerangka Konseptual Kajian 52

3.4 Populasi dan Sampel 55

3.5 Instrumen Kajian 56

3.6 Kajian Rintis 60

3.7 Prosedur Pentadbiran Soal Selidik dan Pengumpulan

Data 61

3.8 Pengutipan Data 62

3.9 Analisis Data 63

7
3.10 Kesimpulan 64

BAB 4 DAPATAN KAJIAN

4.1 Pendahuluan 65

4.2 Latar Belakang Responden 66

4.3 Tahap Status Sosio-ekonomi Ibu Bapa Bagi Pelajar

Sekolah Rendah Bandar Teluk Intan, Hilir Perak 66

4.4 Tahap Penglibatan Ibu Bapa di Rumah Bagi Pelajar

Sekolah Rendah Bandar Teluk Intan, Hilir Perak 67

4.5 Hubungan Antara Status Sosio-ekonomi Ibu Bapa

Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Rendah

Di Bandar Teluk Intan, Hilir Perak 68

4.6 Hubungan Antara Penglibatan Ibu Bapa di Rumah

dengan Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Rendah

Di Bandar Teluk Intan, Hilir Perak 69

4.7 Hubungan Antara SSE dan Penglibatan Ibu Bapa

dengan Pencapaian Akademik 70

BAB 5 RINGKASAN, PERBINCANGAN, IMPLIKASI

DAN CADANGAN

5.1 Pengenalan 72

5.2 Rumusan Keputusan 72

5.3 Perbincangan 73

8
5.4 Implikasi 77

5.5 Cadangan 78

5.6 Kesimpulan 79

RUJUKAN 80

LAMPIRAN

A. Borang Soal Selidik

9
SENARAI JADUAL

Jadual Muka Surat

1 Data Keputusan UPSR Daerah Hilir Perak 8

2 Sekolah Rendah (Tahun 1-6) 9

3 Komponen Pembolehubah Status Sosio-ekonomi Ibu Bapa 58

4 Kategori Penglibatan Ibu dan Bapa 59

5 Nilai Kebolehpercayaan Item Ujian Penglibatan Ibu Bapa 61

6 Taburan Responden Berdasarkan Jantina 66

7 Tahap Status Sosio-ekonomi Ibu Bapa 67

8 Tahap Penglibatan Ibu Bapa di Rumah 68

9 Hubungan di Antara Tahap Sosio-ekonomi Ibu Bapa dengan

Pencapaian 69

10 Hubungan Antara Penglibatan Ibu Bapa di Rumah dengan

Pencapaian Akademik Pelajar 70

11 Hubungan SSE dan Penglibatan Ibu Bapa di Rumah dengan

Pencapaian Akademik 71

10
SENARAI RAJAH

Rajah Muka Surat

1.1 Carta Graf Keputusan UPSR Daerah Hilir Perak 17

1.2 Teori Ekologi Bronfenbrenner 28

1.3 Kerangka Teori Hubungan Ibu Bapa dan Anak 29

1.4 Hierarki Keperluan 31

1.5 Struktur External Model Teoritikal Pertindihan Sfera

Pengaruh Keluarga dan Sekolah ke atas Pembelajaran Pelajar 49

1.6 Kerangka Konseptual Kajian yang Diadaptasi daripada Model

Enam Penglibatan Epstein (1995) 50

1.7 Model Kerangka Konseptual Status Sosio-ekonomi Ibu Bapa

dan Penglibatan Ibu Bapa di Rumah dengan Pencapaian

Akademik Pelajar

11
Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Menurut Menteri Pelajaran Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, pendidikan

merupakan tunjang dan wadah terpenting kepada pembinaan negara bangsa dan

pembangunan modal insan. Pendidikan merupakan wahana untuk menyemai dan

memupuk benih perpaduan dalam kalangan warga Malaysia, khususnya generasi muda.

Pendidikan juga merupakan pemangkin utama yang mampu mendidik anak bangsa

Malaysia daripada pelbagai kaum dan agama berfikir melewati sempadan kaum masing-

masing. Pendidikan yang sentiasa dinamik perlu terus maju ke hadapan. Oleh itu melalui

bengkel ini, saya berharap agar penekanan diberikan kepada gagasan YAB Perdana

Menteri iaitu “1 Malaysia, Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan” dan Bidang

Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) iaitu “Memperluas Akses Pendidikan kepada

Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan” dalam menilai semula Pelan Induk

Pembangunan Pendidikan. (Bengkel Kajian Semula Pelan Induk Pembangunan

Pendidikan, 2006-2010.)

Menurut Mantan Menteri Pelajaran Malaysia pula, Datuk Seri Hishammuddin

Hussein, semenjak negara mencapai kemerdekaan, pendidikan di kalangan rakyat

12
sentiasa menjadi keutamaan kepada kerajaan. Wawasan pendidikan yang dirangka bukan

sahaja untuk melahirkan insan yang berilmu dan sumber manusia yang terlatih bagi

menjana ekonomi negara semata-mata sebaliknya lebih jauh daripada itu iaitu membasmi

kemiskinan, menstruktur semula masyarakat dan mengukuhkan integrasi nasional (Berita

Harian 31 Ogos 2005; Suffean 1993). Manakala menurut Faaland et al. (1991) melihat

pendidikan sebagai cara memperoleh peluang yang sama rata bagi semua pihak serta

menggalakkan perpaduan di kalangan masyarakat sesebuah negara.

Globalisasi iaitu satu fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi

perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat dan

juga satu proses penghapusan halangan kegiatan ekonomi antara sebuah negara dengan

sebuah negara yang lain (Utusan Malaysia 15 April 2001), adalah sesuatu yang sudah

berlaku dan tidak dapat dihapuskan lagi. Kini pada abad ke-21, negara menghadapi

cabaran dalaman dan luaran akibat dari kesan globalisasi (Kementerian Pendidikan

Malaysia, 2001).

Tetapi, walau sebesar mana masalah dan perubahan yang berlaku sekalipun dalam

aspek nilai dan gaya hidup, masyarakat masih meyakini bahawa pendidikan adalah

merupakan ubat yang paling mujarab. Pendidikan dipercayai akan dapat menjadikan

sistem sosial, politik dan ekonomi sesebuah negara menjadi teguh dan digeruni oleh

pihak lain (Ishak Sin, 2003).

Maehr (1996) pernah menyebutkan bahawa apabila masyarakat menghadapi

krisis dan pertembungan budaya dan ekonomi, sekolah adalah dianggap sebagai sumber

aspirasi dan harapan.

13
Pendidikan dan masyarakat tidak boleh dipisahkan sama ada di negara maju mahu

pun di negara-negara yang mundur. Berdasarkan perkara tersebut maka kerajaan terus

membiayai institusi-institusi pendidikan dengan kepercayaan bahawa pendidikan

merupakan alat untuk membawa kemajuan yang sejajar dengan kehendak dan aspirasi

masyarakat. Ahmad Sarji Abdul Hamid (1993) dalam satu ucapannya untuk Persatuan

Ibu Bapa dan Guru (PIBG) telah menyatakan bahawa tanggungjawab ibu bapa ialah

menanamkan ciri-ciri yang positif dalam diri anak-anak. Di samping itu juga, ibu bapa

mesti bekerjasama dengan pihak sekolah untuk membantu anak-anak mencapai kejayaan

yang cemerlang dalam akademik.

Kerajaan telah melahirkan hasrat bagaimana individu yang diperlukan dan mesti

dihasilkan. Sekolah menyediakan prasarana dan peluang untuk merealisasikan hasrat

tersebut. Masyarakat pula menyediakan suasana yang kondusif untuk pelajar-pelajar

berkembang. Manakala ibu bapa pula mempunyai aspirasi yang tersendiri terhadap

perkembangan anak-anak mereka dari segi akademik, sosial dan emosi ke arah mencapai

kecemerlangan. Oleh sebab terdapat besarnya peranan yang dimainkan oleh ibu bapa

maka para pengkaji sejak berpuluh tahun yang lalu telah mula menghubungkaitkan

penglibatan ibu bapa dan pencapaian akademik anak-anak dalam kajian-kajian mereka.

Clark (1993) telah berpendapat bahawa kanak-kanak akan mencapai kejayaan yang lebih

baik hasil daripada sokongan ibu bapa yang menggalakkan dan mempercayai bahawa

suasana kekeluargaan mempunyai kesan yang positif kepada pembangunan pendidikan

anak-anak mereka.

Bloom (1964) telah menyatakan bahawa bagi kanak-kanak yang cemerlang, ibu

bapa akan merasakan secara bersama-sama minat atau pun kecenderungan anak-anak

14
mereka. Proses perkembangan kanak-kanak adalah banyak bergantung kepada tahap

kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Suasana dan persekitaran yang positif

akan membantu kanak-kanak untuk berdikari dan memberi sumbangan yang besar dalam

perkembangan mental dan fizikal anak-anak.

Menurut Raja Muda Perak, Raja Dr. Nazrin Shah bertitah bahawa sistem

pendidikan sekarang terlalu berorientasikan peperiksaan dengan pelajar perlu menduduki

empat peperiksaan umum sebelum ke universiti. Menurut baginda lagi kita juga

cenderung untuk menyanjung mereka yang mendapat keputusan yang cemerlang dan

pada masa yang sama meminggirkan mereka yang tidak cemerlang. Sistem

berorientasikan peperiksaan juga menyebabkan sekolah-sekolah hanya memfokuskan

kepada mereka yang mendapat keputusan yang cemerlang. Lebih malang lagi, mereka

yang tidak cemerlang adalah berlatarbelakangkan status sosio-ekonomi yang rendah

(Utusan Malaysia 18 Ogos 2009).

Dalam menangani era globalisasi, pengurusan pendidikan menjadi semakin

mencabar. Pengurusannya memerlukan kepelbagai matlumat, halatuju yang jelas,

orientasi dan operasi yang mantap dan memenuhi keperluan pelanggan yang berbagai-

bagai. Dunia telah membuktikan bahawa jatuh bangunnya sesebuah negara adalah

bergantung kepada watak bangsanya yang bertunjangkan ilmu pengetahuan.

Di sinilah pendidikan memainkan peranan sebagai penentu warisan bangsa. Era

ledakan maklumat dan kecanggihan teknologi menuntut pengurus pendidikan menganjak

stail pengurusannya. Ketaksuban terhadap tradisi bukan sahaja tidak menguntungkan,

malah akan melahirkan pelbagai masalah. Pendidikan yang berperanan untuk mengisi

keperluan harian, sebenarnya adalah menjadi penentu masa hadapan negara.

15
Sehubungan dengan itu, pengurusan pendidikan perlu dimanafaatkan secara

maksima untuk melahirkan individu yang berkualiti, berketrampilan dan merealisasikan

hasrat negara kearah membentuk negara cemerlang, gemilang dan terbilang. Tanpa

tindakan yang berani, kecemerlangan yang diharapkan hanya akan menjadi angan-angan

sahaja.

Komunikasi dua hala juga adalah penting untuk membantu anak-anak dalam

memberi dan menerima nasihat, tunjuk ajar dan ransangan seperti galakan, dorongan dan

semangat untuk meningkatkan prestasi dalam bidang akademik (Hassan Mohd Ali,

1996). Oleh itu, penglibatan ibu bapa dilihat sebagai sesuatu yang sangat bernilai. Ini

bermaksud penentu kejayaan akademik anak-anak adalah masa yang dikorbankan oleh

ibu bapa untuk bersama-sama anak di rumah. Kenyataan ini telah disokong oleh

Henderson dan Berla (1994) yang telah menyimpulkan bahawa penglibatan ibu bapa

adalah penentu utama dalam pencapaian akademik pelajar.

Kesedaran inilah yang menjdi penggerak untuk mencapai matlamat ke arah

kecemerlangan pendidikan.

1.2 Latar Belakang Kajian

Sistem pendidikan kita harus dapat menyediakan generasi akan datang bagi memenuhi

wawasan 2020 dan Falsafah Pendidikan Negara. Sistem pendidikan kita harus

mempunyai daya saing dalam menghadapi arus globalisasi dan era abad ke-21. Kita perlu

memikir kembali identiti dan fungsi sekolah dan memberikannya identiti baru sebagai

sebuah organisasi yang dinamik selaras dengan perkembangan dalam dunia pendidikan

yang mencabar.

16
Perancangan kurikulum mestilah bersifat futuristik, fleksibel dan dinamik supaya

dapat menentukan corak masyarakat dan profil warganegara Malaysia yang cemerlang

serta bertamadun.

Memandangkan kepentingan dalam pembangunan pendidikan terdapat elemen-

elemen dan dimensi pendidikan sejajar dengan matlamat-matlamat pembangunan

pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia 2001 hingga 2010, maka matlamat

pembangunan pendidikan disusun agar semua pihak mendapat faedah daripadanya.

Antara matlamat-matlamat ini ialah :

i) Menyediakan skim dan program yang boleh membantu

menyediakan program yang berkualiti bagi membolehkan pelajar-

pelajar bersedia untuk ke sekolah.


ii) Meningkatkan kecemerlangan pendidikan terutamanya daripada

kalangan keluarga berpendapatan rendah di kawasan-kawasan

bandar, pinggir bandar, luar bandar, pedalaman dan pulau.


iii) Memastikan pelajar-pelajar terutamanya di kalangan keluarga

yang berpendapatan rendah mendapat pendidikan yang setara

dengan pelajar-pelajar yang lain. (Kementerian Pelajaran

Malaysia 2001 hingga 2010)

Sebahagian besar pemikir dan penulis futuristik bersetuju bahawa negara yang

bercita-cita tinggi dan mahu memimpin abad ke-21 mestilah merupakan masyarakat

bermaklumat, masyarakat berpengetahuan, masyarakat saintifik dan berbudaya sains serta

tinggi budaya ilmu (Perancangan Strategik 2005-2010). Sehubungan dengan hal ini, kita

juga perlu memberikan perhatian terhadap aspek perkembangan emosi, keluhuran rohani,

17
kekuatan mental, keutuhan keimanan dan ketaqwaan, kemantapan budaya dan moral,

kemampanan jati diri dan semangat patriotik yang kental.

. Penyediaan pendidikan yang meluas dan berkualiti adalah satu tanggungjawab

yang besar dan memerlukan penambahbaikan berterusan. Sungguhpun sekolah

memainkan peranan untuk melaksanakan dasar Falsafah Pendidikan Negara tetapi

mereka terdedah kepada perbezaan keupayaan kuasa mengawal, koordinasi, sokongan

dan pengaruh daripada kerajaan negeri, organisasi persekitaran dan masyarakat setempat

( Asmah Ahmad,2003).

Walau pun pelbagai aktiviti dan program telah dijalankan oleh pihak sekolah

tetapi secara amnya pencapaian keputusan peperiksaan awam yang cemerlang akan

menjadi keutamaan dikalangan masyarakat.Dengan kata yang mudah dapatlah dikatakan

bahawa bagi sekolah-sekolah rendah, yang mendapat keputusan UPSR dengan peratus

lulus yang tinggi dan beberapa calon yang mendapat semua A adalah ramai dikategorikan

sebagai sekolah yang efektif (Asmah Ahmad, 2003).

Toffler (1980); Stonier (1983); Naisbit (1983); Higgins (1998); Valida (2000) dan

Anderson (2000) merumuskan bahawa komuniti berilmu akan menguasai abad ke-21

kerana kecemerlangan pengetahuan, kekayaan maklumat dan berbudaya saintifik. Di

samping itu, harapan ini selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan,

Gagasan Wawasan 2020 dan cita-cita murni Islam Hadhari.

1.3 Mengapakah Kecemerlangan Pendidikan ?

18
Sebagai negara kuasa besar di dunia ini, kita mesti memahami bahawa kecemerlangan

akademik adalah kritikal dengan kejayaan sedia ada. Ianya adalah kuasa inovasi dan

peningkatan saintifik yang akan membenarkan Amerika bertahan dengan posisinya

sebagai negara nombor satu di dunia. Mempunyai pelakon terkenal di dunia, tahap

industri hiburan terkemuka dan kecemerlangan cabang lain tidak akan mengekalkan

kedudukan nombor satu di dunia. Kita memerlukan kadet-kadet yang boleh

menyelesaikan persamaan kuadratik dan menghasilkan inovasi baru (Armstrong, 2006).

Jadual 1

Data Keputusan UPSR Daerah Hilir Perak

Tahun 2007 Tahun 2006 Tahun 2005

Bilangan Lulus 2263 2269 2353


Peratus Lulus 56.54% 56.41% 57.0%

Bilangan Gagal 1519 1555 1614


Peratus Gagal 34.93% 35.54% 35.40%

Bilangan 5A 371 352 344


Peratus 5A 8.53% 8.05% 7.60%

Sumber Rasmi : Jabatan Pelajaran Daerah,


Daerah Hilir Perak.

Berdasarkan daripada data Jadual 1 diatas, dapatlah difahami bahawa bilangan

peratus lulus adalah terbesar manakala bilangan peratus yang mendapat keputusan yang

cemerlang adalah terkecil. Pencapaian keputusan ini telah menjadi norma berdasarkan

carta graf yang menunjukkan rangka graf adalah sama sepanjang tiga tahun berturut-

turut.

19
Di sini pengkaji akan membuat kajian tentang pencapaian akademik murid-murid

khususnya di sekolah rendah. Faktor-faktor atau faktor-faktor yang mempengaruhi

pencapaian akademik murid-murid sekolah rendah akan diperinci dengan lebih

mendalam. Murid-murid daripada pelbagai tahap pencapaian dalam matapelajaran teras

iaitu Bahasa Melayu Pemahaman, Bahasa Melayu Penulisan, Bahasa Inggeris, Sains dan

Matematik akan dipilih untuk menjadi responden.

Jadual 2

Sekolah Rendah ( Tahun 1 – 6 )

MARKAH GRED TAKRIF

81 – 100 A CEMERLANG

61 – 80 B POTENSI CEMERLANG

41 – 60 C LULUS

21 – 40 D POTENSI LULUS

0 – 20 E KRITIKAL

Rujukan : Panduan Piawaian Kualiti,


Jabatan Pendidikan Negeri Perak.

1.4.2 Penglibatan Ibu Bapa

20
Penglibatan ibu bapa adalah melibatkan aspek perbincangan, penyeliaan dan komunikasi.

Menurut Kornain Hasyim (1999), penglibatan ibu bapa dilihat daripada banyaknya masa

dihabiskan bersama-sama anak mereka, menyemak tugasan yang diberi, kekerapan

membimbing anak-anak dalam kerja sekolah, menentukan masa belajar, menghantar

anak-anak ke kelas tambahan, peka dengan kepentingan ujian anak-anak, penyediaan

kemudahan belajar, bahan-bahan tambahan yang disediakan, galakan serta ganjaran yang

diberi.

Terdapat banyak tulisan (Anderson 2000; Robiah 1995; Wan Mohd Zahid 1993;

Henderson dan Berla 1994) dan kajian (Shaver dan Walls 1998; Hara dan Burke 1998;

Sui-Chi dan Williams 1996) yang dijalankan dalam bidang pendidikan memperlihatkan

kepentingan penglibatan ibu bapa terhadap pencapaian akademik pelajar.

Di Amerika Syarikat, sebuah projek yang dikenali sebagai Projek Pencepatan

Sekolah (Accelerated School Project) telah menunjukkan keberkesanannya terhadap

pencapaian pelajar terutamanya diperingkat sekolah rendah. Dalam projek yang

dijalankan ini, para ibu bapa dibawa bersama mengambil bahagian dalam proses

pengajaran dan pembelajaran. Hasil daripada projek yang dijalankan ini adalah

mendapati bahawa penyertaan ibu bapa seperti ini mempunyai banyak faedah kerana para

ibu bapa dapat memberi pengukuhan kepada pembelajaran anak-anak semasa berada di

rumah. Selain itu, ibu bapa juga akan lebih memahami proses pembelajaran yang dialami

oleh anak-anak mereka. (Wan Mohd Zahid 1993).

Anderson (2000) pula mendakwa penglibatan oleh ibu bapa dalam pendidikan

anak-anak mereka adalah wajib dari zaman tadika hingga ke gred 12. Ini kerana dalam

sistem pendidikan, keperluan memiliki sekolah yang baik dan penglibatan ibu bapa yang

21
baik akan membantu semua kanak-kanak. Beliau yang mempunyai pengalaman selama

22 tahun dalam bidang pendidikan iaitu selama 14 tahun dalam Jabatan Pemulihan dan 8

tahun lagi di kelas.

Beliau juga mendapati bahawa majoriti ibu bapa merasakan bahawa bacaan

adalah penting. Mereka membaca untuk tujuan hiburan dan lebih 50% mereka menjadi

model yang mana dengan membaca di depan anak-anak mereka. Dengan berbuat

demikian, ianya dapat meningkatkan pencapaian anak-anak mereka dalam bidang

bacaan dan perbendaharaan kata. Ini dapat ditunjukkan melalui data-data yang diperoleh

menunjukkan purata pencapaian latihan komprehensif pada minggu pertama adalah 48%

telah meningkat kepada 67% pada minggu kelima. Selain itu, markah ‘post test’ bagi

perbendaharaan kata telah meningkat dari purata 20 kepada 28.7.

Robiah (1994), memetik kajian Bloom (1985), telah mendapati bahawa bagi

kanak-kanak yang cemerlang, ibu bapa mereka sama-sama mengamalkan etika kerja

yang ketat, menekankan anak-anak mereka supaya sentiasa membuat dan menghasilkan

kerja yang terbaik, menyudahkan kerja sebelum bermain dan setiap kali berusaha

mestilah untuk melebihi prestasi pada sebelumnya. Tabii belajar di rumah harus dibentuk

oleh ibu bapa dan mereka mendisiplin dan mengawasi anak-anak mereka. Segala usaha

yang dilakukan di sekolah tidak akan berhasil jika budaya kerja di rumah tidak ada.

Sharer dan Walls (1998), menjalankan kajian untuk melihat kesan penglibatan ibu

bapa ke atas bacaan dan Matematik bagi 74 orang pelajar yang berada dalam gred 8.

Kajian ini telah menggunakan ibu bapa pelajar-pelajar sebagai sampel kajian. Para ibu

bapa pelajar diminta untuk hadir dalam sesi pembelajaran di sekolah dan daripada situ

mereka telah belajar tentang penglibatan yang aktif terhadap anak-anak mereka. Dapatan

22
daripada kajian ini menunjukkan bahawa penglibatan daripada ibu bapa adalah faktor

signifikan yang boleh mempengaruhi kejayaan dalam pencapaian pelajar dalam bacaan

dan Matematik.

1.4.3 Pencapaian Akademik

Borich (2000) telah melihat kejayaan atau pencapaian pelajar-pelajar terletak pada kadar

dimana pelajar itu memahami dan menyelesaikan tugasan dengan betul. Beliau

memberikan tiga tahap untuk dijadikan ukuran iaitu kejayaan tinggi, kejayaan sederhana

dan kejayaan rendah. Pada tahap kejayaan tinggi pelajar-pelajar memahami tugasan dan

melakukan kesalahan yang amat kecil. Pada tahap kejayaan sederhana pula pelajar-

pelajar memahami sebahagian tugasan tetapi melakukan kesalahan yang tetap atau pun

sama. Manakala pada tahap kejayaan rendah pelajar-pelajar langsung tidak memahami

keseluruhan tugasan yang diberikan.

Robiah (1994) pula berpendapat bahawa pencapaian yang diperolehi oleh

seseorang dalam satu-satu peperiksaan atau ujian tertentu lazimnya dijadikan sebagai

ukuran kecemerlangan akademik. Ini adalah kerana markah yang diperoleh dapat

diperbandingkan dengan sasaran atau target markah. Semakin tinggi markah yang

diperolehi pelajar maka semakin dekatlah dia untuk mencapai tahap yang dikatakan

cemerlang.

Abdullan Sani (2005) telah melihat kecemerlangan akademik sebagai satu keadaa

apabila seseorang itu berjaya meningkatkan tahap kemampuannya ke tahap yang paling

maksimum bagi dirinya mengikut ukuran yang diletakkan atau pun mengikut ukuran

yang dibuat bagi kelompok atau golongan yang sebaya dengannya.

23
1.5 Pernyataan Masalah

Aktiviti kehidupan, persekitaran dan kandungan dalam kehidupan masa kini

menghasilkan berbagai-bagai kemungkinan cabaran, rintangan dan peluang-peluang yang

mungkin di luar jangkauan.

Tetapi dalam aspek pendidikan, setiap ibu bapa pasti berharapan dan

menjangkakan anak-anak mereka akan memperolehi kedudukan pencapaian akademik

yang tinggi atau pun sekurang-kurangnya selari dengan pencapaian akademik rakan-

rakan sedarjah atau rakan yang sebaya umurnya dengan anak-anak mereka.

Pendidik harus mengubah ‘mind set’ agar tidak hanya menumpu kepada mengenal

pasti kegagalan. Tetapi ‘mind set’ pendidik masa kini haruslah berfokus kepada mengenal

pasti kecemerlangan dan bagaimana caranya untuk mencapai dan memastikan supaya

kecemerlangan mesti dicapai.

Rajah 1.1

Carta Graf Keputusan UPSR Daerah Hilir Perak

24
70

60

50

40
Lulus
Gagal
30
5A

20

10

0
2005 2006 2007
Carta graf 1.1 dengan jelas menunjukkan peratus kecemerlangan yang rendah

telah menjadi norma. Pengkaji berpendapat kita perlu menilai semula hasil bukan sahaja

daripada kerangka pencapaian keputusan tetapi ibu bapa dan status sosio-ekonomi

mereka. Pencapaian akademik di peringkat pendidikan sekolah rendah merupakan

indikator dan berfungsi untuk membayangkan jangkauan pencapaian akademik pada

peringkat yang lebih tinggi.

Menurut Borich dan Tombari (1997) tahap kecerdasan sebenarnya hanya

menyumbang 25% kepada pencapaian akademik, sebaliknya lebih 70% adalah

25
dipengaruhi oleh kompetensi sosial seperti motivasi, kesihatan, kawalan sosial, kualiti

pengajaran, emosi yang baik dan sokongan keluarga.

Kamarulzaman (2003) menyatakan bahawa keluarga mempunyai pengaruh yang

kuat terhadap pencapaian akademik pelajar-pelajar. Kebanyakan pelajar yang cemerlang

dalam akademik adalah berasal daripada keluarga yang menitik beratkan pendidikan

dalam keluarga. Apabila kita bercakap tentang pencapaian akademik maka yang terlintas

dalam kotak pemikiran kita adalah peranan guru dan sekolah walhal jarang-jarang sekali

kita melibatkan ibu bapa di rumah.

Ibu bapa merupakan punca yang paling utama mengapa kanak-kanak yang masih

berada di bangku sekolah tidak dapat mencapai prestasi akademik yang cemerlang

sebaliknya hanya menjadi pengacau dan pembuli (Profesor Datuk Dr. Hashim Yaacob;

Utusan Malaysia, 11 April 2004). Menurut beliau lagi punca utama yang menyumbang

kepada kegagalan kanak-kanak adalah sikap ibu bapa yang tidak meluangkan banyak

masa bersama anak-anak. Sebaliknya anak-anak ini akan membesar dalam keadaan yang

kurang penjagaan rapi dan didikan yang baik dan betul daripada ibu bapa dan keluarga

mereka sendiri. Oleh yang demikian, jika kita menganggap bahawa pendidikan yang baik

adalah perlu bagi kehidupan kanak-kanak pada hari ini maka perlu bagi kita melihat

apakah penentu-penentu yang boleh mengubah pendidikan mereka.

Penglibatan ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam membantu pelajar-

pelajar untuk berusaha dengan lebih kuat dalam menimba ilmu dan membentuk sahsiah

diri seseorang. Oleh itu, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dan bijak di

rumah kerana masa yang diperuntukkan untuk anak-anak di rumah akan membantu

kejayaan anak-anak dalam pencapaian akademik mereka.

26
Menurut Rozumah (1999) di dalam kajiannya ke atas pelajar sekolah rendah dan

menengah di empat buah negeri di Semenanjung Malaysia mendapati bahawa

kepincangan keluarga banyak memberi keburukan dan menjejaskan prestasi anak-anak.

Kajian juga mendapati bahawa keluarga yang stabil dan harmoni disamping penglibatan

ibu bapa yang maksimum mempunyai implikasi ke atas pembangunan pendidikan anak-

anak dan sahsiah diri mereka.

Selain penglibatan ibu bapa, status sosio-ekonomi ibu bapa juga dianggap antara

elemen penting yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar (Robiah, 1998).

Kanak-kanak dari latar belakang sosio-ekonomi yang tinggi selalunya mendapat markah

yang tinggi dan biasanya dapat menamatkan persekolahan serta memasuki kolej dan

mendapat pendidikan yang lebih baik berbanding rakan sebaya yang dari kumpulan status

sosio-ekonomi yang rendah.

Abdul Latif (2001) menyatakan bahawa ibu bapa Melayu bersikap kurang

memberikan galakan serta serta dorongan untuk membantu anak-anak mereka berjaya.

Oleh itu, pelajar Melayu tidak berkecenderungan untuk mencapai keputusan yang terbaik

dalam akademik kerana kurang galakan daripada ibu bapa mereka. Walaupun ibu bapa

mereka sedar tentang kepentingan pendidikan tetapi kebanyakannya gagal membimbing

anak-anak mereka untuk mencapai keputusan yang terbaik.

Berlandaskan keadaan ini, adalah penting bagi pengkaji untuk menembusi dan

memahami faktor-faktor, aspek-aspek yang utama serta mengenali samada faktor-faktor

dalaman ataupun faktor luaran yang mempunyai hubungkait yang tinggi, korelasi atau

regressi terhadap pencapaian kecemerlangan akademik khususnya di peringkat sekolah

rendah demi untuk kepentingan pembangunan pendidikan negara.

27
Kajian ini juga dianggap amat perlu memandangkan terdapat banyak rungutan

dan keluhan daripada para guru sekolah rendah pada hari ini di mana terdapatnya ibu

bapa yang datang dari status sosio-ekonomi yang rendah menyebabkan mereka tidak

dapat meluangkan masa untuk mengambil tahu berkaitan pendidikan anak-anak.

Kesuntukan masa ibu bapa yang kurang berpelajaran, tekanan kerja dan suasana rumah

serta usia anak yang semakin meningkat mengakibatkan wujudnya jurang di antara ibu

bapa dan anak-anak di rumah adalah disebabkan ibu bapa kurang melibatkan diri dengan

anak-anak.

Kajian ini akan mengakses kesan pencapaian akademik murid terhadap pengaruh

faktor penglibatan ibubapa dan status sosio-ekonomi yang berkaitan dengan penglibatan

keibubapaan dan kesan status ekonomi yang berbeza.

1.6 Objektif Kajian

a) Mengenal pasti tahap status sosio-ekonomi ibu bapa pelajar sekolah rendah

kebangsaan di Teluk Intan.

b) Mengenal pasti tahap penglibatan ibu bapa di rumah pelajar sekolah rendah

kebangsaan di Teluk Intan.

c) Mengenal pasti hubungan pengaruh status sosio-ekonomi ibu bapa terhadap

pencapaian akademik pelajar.

d) Mengenal pasti hubungan pengaruh ibu bapa terhadap pencapaian akademik

pelajar.

e) Mengenal pasti hubungan antara status sosio-ekonomi ibu bapa dengan

penglibatan ibu bapa terhadap pencapaian akademik pelajar.

28
1.7 Persoalan Kajian

Kajian ini akan berpusatkan serta menumpukan terhadap murid-murid yang mendapat

pencapaian akademik yang pelbagai dalam matapelajaran teras. Iaitu murid-murid yang

telah mendapat Gred A, B, C, D dan E dalam Bahasa Melayu Penulisan, Bahasa Melayu

Pemahaman, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik di peringkat sekolah rendah.

Persoalan-persoalan yang akan dikemukakan adalah bersandarkan faktor status sosio-

ekonomi dan penglibatan ibu bapa seperti yang berikut :

a) Apakah tahap status sosio-ekonomi bagi ibu bapa pelajar sekolah rendah

kebangsaan di Teluk Intan ?

b) Apakah tahap penglibatan ibu bapa di rumah pelajar sekolah rendah

kebangsaan di Teluk Intan ?

c) Adakah terdapat hubungan di antara ststus sosio-ekonomi ibu bapa dengan

pencapaian akademik pelajar ?

d) Adakah terdapat hubungan di antara penglibatan ibu bapa di rumah dengan

pencapaian akademik pelajar ?

e) Adakah terdapat hubungan di antara status sosio-ekonomi dan penglibatan

ibu bapa di rumah dengan pencapaian akademik pelajar ?

1.8 Kepentingan Kajian

29
Dapatan daripada kajian ini samada segala kelemahan atau kekuatan akan diperbaiki,

ditambah nilai, diubahsuai, diseimbangkan bagi membentuk satu rumusan berasaskan

kepada cadangan atau kesimpulan yang akan dibuat. Rumusan ini akan menjadi ubat

kearah menghasilkan murid-murid yang cemerlang pendidikannya berteraskan

pendekatan pengaruh faktor status sosio-ekonomi dan penglibatan ibu bapa di masa akan

datang. Ianya juga bertujuan untuk meningkatkan kefahaman tentang sesuatu

permasalahan tertentu yang biasanya wujud di dalam sesuatu organisasi dan mengenal

cara yang paling berkesan untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, faedah yang bakal diperoleh oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

adalah pihak berkenaan dapat merangka rancangan jangka masa panjang yang bertujuan

untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar-pelajar. Hanya dengan melalui kajian

yang sangat teliti dan mendalam terhadap faktor-faktor yang berhubung kait serta yang

dapat menyumbangkan kepada pencapaian akademik maka apa-apa langkah yang akan

diambil akan dapat mengurangkan pembaziran serta sekaligus dapat meningkatkan

keberkesanannya.

Melalui maklumat-maklumat yang berguna ini juga maka daya tumpuan oleh

Kementerian Pelajaran Malaysia tidak hanya lagi terarah kepada perkara-perkara yang

berkaitan dengan bahagian kurikulum sahaja malahan juga perkara-perkara yang lain

yang turut memainkan peranan dan penting dalam meningkatkan pencapaian akademik

pelajar-pelajar. Perkara-perkara yang dimaksudkan disini adalah status sosio-ekonomi

dan penglibatan ibu bapa mereka.

Di samping itu, dapatan kajian ini juga akan memberikan maklumat-maklumat

yang penting kepada ibu bapa pelajar-pelajar. Dengan adanya maklumat ini, ia

30
diharapkan dapat meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam aspek-aspek keibubapaan,

komunikasi serta pembelajaran di rumah. Penglibatan ibu bapa yang aktif ini

sememangnya amat berguna dalam membantu untuk meningkatkan pencapaian akademik

anak-anak mereka. Kesedaran ibu bapa dikalangan ibu bapa tentang kepentingan rakan

kongsi boleh memberikan kebaikan kepada pihak sekolah dan ibu bapa itu sendiri.

Akhir sekali adalah diharapkan agar dapatan dan pernyataan daripada kajian ini

akan menjadi perancangan di dalam pembangunan kemanusian pada masa akan datang.

1.9 Hipotesis Kajian

H1 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status sosio-ekonomi dengan

pencapaian akademik pelajar sekolah rendah.

H2 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penglibatan ibu bapa dengan

pencapaian akademik pelajar sekolah rendah.

H3 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status sosio-ekonomi dan

penglibatan ibu bapa dengan pencapaian akademik pelajar sekolah rendah.

1.10 Batasan Kajian

Seperti yang dimaklumkan di atas bahawa kajian ini akan dijalankan ke atas murid-murid

sekolah rendah di Daerah Hilir Perak yang melibatkan 100 orang. Murid-murid ini terdiri

daripada Tahun 5 sahaja. Fokus kajian terhadap murid-murid sekolah rendah ini (sebagai

responden) adalah berdasarkan keputusan peperiksaan mereka yang lalu dan telah

disahkan oleh pihak pentadbiran sekolah masing-masing.

31
Di sini pengkaji berharap agar kajian ini akan menjadi tapak asas terhadap

perspektif hubungan atau korelasi di antara kecemerlangan akademik terhadap faktor

penglibatan ibubapa dan status sosio-ekonomi seperti mana yang terdapat di dalam

rangka kerja kajian.

1.4 Definisi Istilah Kajian

Dalam istilah operasional yang terdapat dalam kajian ini meliputi tiga istilah penting iaitu

status sosio-ekonomi, penglibatan ibu bapa dan pencapaian akademik.

1.4.1 Status Sosio-ekonomi

Manakala dalam istilah status sosio-ekonomi adalah melibatkan pekerjaan ibu bapa,

pendidikan ibu bapa dan juga pendapatan ibu bapa. Menurut Reid (1981) dalam

Marimuthu (1990), mendefinisikan status sosio-ekonomi sebagai kelas sosial atau taraf

sosio-ekonomi yang digunakan untuk mengelompokkan manusia ke dalam kategori-

kategori tertentu berdasarkan pekerjaan mereka. Banyak kajian pendidikan menggunakan

pekerjaan ibu bapa sebagai indeks untuk menentukan kelas sosial. Ini kerana ianya

mempunyai pertalian rapat dengan faktor-faktor lain seperti pendapatan dan pelajaran.

Menurut Fauziah Yaakub (1987), dalam Zahrah (1998), ahli sosiologi pada hari

ini mengenal pasti lima kelas sosial atau status sosio-ekonomi, iaitu kelas bawah, kelas

pekerja, kelas pertengahan atas, dan kelas atasan. Beliau menerangkan setiap kelas sosial

tersebut adalah lima kumpulan iaitu kelas bawah, kelas pekerja, kelas pertengahan

bawah, kelas pertengahan atas dan kelas atasan.

i) Kelas Bawah

32
Mereka terdiri daripada golongan yang miskin, daif dan menikmati ganjaran dan

sumber-sumber sosial. Golongan ini termasuklah mereka yang yang menganggur, tidak

berpendidikan dan tiada kemahiran.

ii) Kelas Pekerja

Ahli-ahli kelas ini terbahagi kepada dua golongan iaitu pekerja kolar putih dan

pekerja kolar biru. Ahli-ahli pekerja kolar biru terdiri daripada pekerja binaan, pemandu

lori, mekanik, tukang paip, tukang besi dan lain-lain pekerjaan yang bertaraf rendah.

Pekerja kolar putih pula terdiri daripada golongan yang berpendidikan, mahir dan separuh

mahir.

iii) Kelas Pertengahan Bawah

Golongan ini merupakan pekerja yang kurang mempunyai risiko pengangguran

dan mempunyai gaji yang stabil. Namun dari segi pendidikan, mereka tidak mendapat

pendidikan di peringkat universiti. Contoh-contoh pekerja daripada golongan

pertengahan bawah adalah polis, jururawat, kerani, guru sekolah rendah dan lain-lain

lagi.

iv) Kelas Pertengahan Atas

Golongan ini merupakan pekerja yang terdiri daripada orang-orang profesional

dan juga ahli-ahli perniagaan. Kebanyakan daripada mereka mendapat pendidikan di

universiti. Contoh-contoh pekerja yang terlibat dalam golongan ini adalah peguam,

doktor dan profesor.

v) Kelas Atasan

33
Golongan ini merupakan pekerja-pekerja yang terdiri daripada ahli-ahli

profesional dan juga ahli-ahli perniagaan yang telah menempa kejayaan. Biasanya,

kekayaan yang mereka peroleh ini diasaskan oleh nenek-moyang mereka.

Namun demikian, dalam kajian ini, pengkaji akan mengelompokkan status sosio-

ekonomi (SSE) keluarga kepada tiga kategori sahaja iaitu SSE tinggi, SSE sederhana dan

SSE rendah. SSE akan diukur berdasarkan kepada jumlah pendapatan kedua-dua ibu bapa

pelajar yang berkenaan. Jumlah pendapatan keluarga dalam kajian ini akan dikelas

kepada tiga iaitu :

a) SSE Rendah - kurang daripada RM 500

b) SSE Sederhana - RM 501 – RM 2000

c) SSE Tinggi - lebih daripada RM 2000

Setiap individu akan diakses, ditembusi, dijelajahi, diterokai dan difahami dalam dimensi

khusus terhadap faktor-faktor status sosio-ekonomi dan penglibatan ibu bapa seperti yang

disebutkan di atas. Pendekatan ini lebih dikenali sebagai “individual-oriented

education”. Ini adalah berasaskan bahawa setiap individu adalah berbeza tidak ada dua

insan yang serupa. Oleh itu, sitem pendidikan mestilah memandang ke hadapan dan

sentiasa fleksibel dalam menghadapi kepelbagaian individu di mana intelektualnya

adalah berbeza.

1.11 Penutup

34
Kepentingan pengaruh status sosio-ekonomi dan penglibatan ibu bapa terhadap

kecemerlangan akademik juga adalah selaras dengan objektif program Perkasakan

Sekolah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Objektif KPM memperkasakan sekolah

kebangsaan sebagai program ‘School of Choice’ iaitu menjadikan sekolah kebangsaan

sebagai pusat utuk memupuk perpaduan kaum dan pusat kecemerlangan pendidikan

meliputi akademik dan bukan akademik.

Melalui kajian ini juga pengkaji berharap untuk memperolehi maklumat serta

menguji signifikasi hubungan diantara kecemerlangan akademik terhadap faktor status

sosio-ekonomi dan penglibatan ibu bapa. Ianya juga dapat mengkaji apakah punca dan

mengapakah perbezaan pencapaian akademik berlaku dengan ketara sedangkan murid-

murid ini adalah berada di dalam kelas yang sama, sekolah yang sama, guru yang sama

dan juga di persekitaran yang sama.

Misi Kementerian Pelajaran untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bertaraf

antarabangsa bagi memenuhi potensi individu dan aspirasi negara adalah langkah yang

bijak kerana pendidikan dan ekonomi negara bergerak dan berkembang dengan selari

serta ianya tidak dapat dipisahkan. Di sini dapatlah disimpulkan bahawa pencapaian

pembangunan sebuah negara itu bermula di dalam kelas sesebuah sekolah.

Bab 2

35
Tinjauan Literatur

2.1 Pengenalan

Bab ini akan meliputi aspek kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan status sosio-

ekonomi dan penglibatan ibu bapa dengan pencapaian akademik. Isu yang berkaitan

dengan pencapaian akademik pelajar seringkali mendapat liputan dan perhatian ramai.

Banyak kajian yang telah dijalankan di dalam dan luar negara bagi mengupas isu ini.

Dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan bahawa terdapat pelbagai faktor yang boleh

mempengaruhi pencapaian akademik pelajar-pelajar. Antara faktor-faktor yang terlibat

ialah status sosio-ekonomi dan penglibatan ibu bapa. Oleh itu, bab ini akan cuba

mengupas secara terperinci teori-teori dan kajian-kajian terdahulu yang pernah dilakukan

di dalam negara mahupun di luar negara.

Gardner dalam Mohamad Daud (1994) menyatakan bahawa kanak-kanak yang

hidup bersama ibu bapa akan memperolehi nilai kelas sosial yang diamalkan oleh

keluarga. Keluarga kelas sosial bawahan selaluya besar, kurang berkemampuan, dan ibu

bapa kurang memberi perhatian secara individu kepada anak-anak. Ibu bapa ini

mempunyai harapan rendah terhadap anak-anak, berbual tentang topik yang terbatas, dan

mahukan anak-anak mengikut perintah mereka sahaja. Manakala keluarga dari kelas

sosial menengah selalunya kecil, menaruh harapan tinggi terhadap anak-anak, sentiasa

36
bekerjasama dan berusaha untuk memastikan supaya anak-anak mereka mendapat

pencapaian lebih tinggi. Anak-anak mereka juga mempunyai sifat kendiri yang tinggi.

Antara ciri-ciri pelajar yang lemah konsep kendiri termasuklah tidak mempunyai

cita-cita, tidak mempunyai tahap keyakinan yang tinggi untuk lulus peperiksaan, mudah

terpengaruh dengan rakan sebaya yang tidak bersekolah, menjadi liar kerana pengaruh

tidak sihat kawan-kawan remaja diluar sekolah dan tidak pandai menguruskan masa

sendiri, memberikan lebih tumpuan kepada aktiviti yang tidak menjurus kepada

kecemerlangan akademik dan terlibat dalam aktiviti salah laku (BPPDP, 1996).

Teori yang juga menjadi asas kepada kajian-kajian dalam bidang sosiologi ialah

Teori Ekologi. Teori ini diasaskan oleh Bronfenbrenner (1979) yang telah mengkaji

bagaimana manusia berinteraksi dengan persekitaran mereka dan mendapati faktor-faktor

persekitaran sama ada di dalam atau di luar rumah sangat mempengaruhi perkembangan

seseorang kanak-kanak. Menurut Bronfenbrenner terdapat empat sistem yang

mempengaruhi perkembangan kanak-kanak iaitu mikrosistem, meosistem, ekosistem dan

makrosistem.

Mikrosistem merujuk kepada faktor-faktor yang sangat rapat dengan persekitaran

kanak-kanak seperti manusia dan peristiwa yang wujud di rumah. Faktor-faktor ini

memberi kesan yang sangat mendalam bagi kanak-kanak kerana mereka berada dalam

persekitaran tersebut sepanjang masa.

Berdasarkan rajah 2.1, jika perhubungan dalam tahap mikrosistem ini terputus,

maka kanak-kanak ini dilihat seolah-olah hilang keyakinan diri, kurang disiplin diri dan

tidak mampu menangani situasi baru. Secara ringkasnya perkembangan yang berlaku

dalam diri kanak-kanak adalah secara dinamik dan melibatkan proses interaksi dua hala

37
di antara individu dan faktor-faktor persekitaran. Oleh itu, individu yang paling rapat

dengan kanak-kanak disesebuah rumah adalah ibu bapa mereka. Ibu bapa memainkan

peranan penting dalam pembentukan ciri-ciri positif dan negatif dalam diri kanak-kanak.

Rajah 2.1

Teori Ekologi Bronfenbrenner 1979

MikrosistemPelajar
Mesosistem
Makrosistem
Ekosistem

Bronfenbrenner menegaskan bahawa setiap kanak-kanak membesar dalam satu

persekitaran sosial yang kompleks. Corak interaksi dalam sesebuah keluarga memainkan

peranan yang penting dalam mempengaruhi perkembangan seorang kanak-kanak. Ianya

meliputi emosi, tindakbalas dan kawalan mereka (Marimuthu, 1990). Walau

38
bagaimanapun, kajian ini tidak akan membincangkan faktor-faktor makrosistem,

ekosistem dan meosistem.

Rajah 2.2

Kerangka Teori Hubungan Ibu Bapa dan Anak

Sistem Mikro

Sekolah Ibu
bapa
Anak

Rakan sebaya

Sumber : Disesuaikan daripada Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979)

Bagi pakar pendidikan, pengkaji berharap suatu penawar perlu dicipta kepada

kegagalan dan serentak dengan itu sebagai pemangkin ke arah menjana kecemerlangan

pendidikan menepati dengan tajuk kajian yang dibuat ini.

2.2 Hubungan Antara Status Sosio-Ekonomi (SSE) Ibu Bapa dengan

Pencapaian Akademik

39
Pada kebiasaannya semua pelajar adalah terdiri daripada latarbelakang keluarga, budaya,

bangsa, agama, bahasa, pendapatan keluarga, taraf hidup, gaya hidup dan status sosio-

ekonomi serta berbagai-bagai unsur perbezaan yang lain.Walau bagaimanapun di sini

pengaruh sosio-ekonomi telah dikenal pasti dan dibuat pemerhatian dalam kajian.

Seorang ahli psikologi yang terkenal di dunia telah mengemukakan satu teori

berkaitan dengan sosio-ekonomi iaitu Maslow. Maslow (1998) telahpun menyatakan

bahawa;

“Maslow believed that human beings aspired to become self-actualizing.


He viewed human potential as rastly underestimated and an unexplained
territory".(hal:107)

Rajah 2.3

Hierarki Keperluan

40
Self-
Actualization

Esteem

Social

Safety

Physiological

Rajah 2.3 adalah menunjukkan idea yang diterangkan oleh Maslow tentang

kedudukan keperluan manusia mengikut dari yang paling bawah ke yang paling atas.

Berdasarkan idea beliau ini kita bolehlah memahami bahawa manusia perlulah memenuhi

segala keperluan yang dicadangkan oleh beliau sebelum potensinya dapat dicapai ke

tahap yang paling tinggi.

Dalam rajah 2.3 juga menunjukkan keperluan manusia yang berada di kedudukan

paling bawah adalah keperluan psikologi. Keperluan psikologi merupakan keperluan asas

yang penting bagi manusia biasa seperti makanan, air dan juga tempat tinggal. Dengan

itu, manusia sangat memerlukan keperluan asas yang sangat berkualiti tinggi untuk

mencapai tahap potensi yang lebih tinggi juga. Di rumah, jika keperluan asas yang ada

tidak begitu memuaskan, bagaimanakah ibu bapa dapat menyediakan satu persekitaran

yang lebih selesa untuk anak-anak mereka menjalankan proses pembelajaran?

41
Kajian yang dibuat oleh Hashima dan Amato (1994) menunjukkan bahawa

masalah yang berkaitan dengan ekonomi keluarga mempengaruhi cara ibu bapa

berinteraksi dengan anak-anak mereka. Ibu bapa daripada status sosio-ekonomi yang

rendah secara umumnya mempamerkan sikap kurang mendidik dan tidak konsisten dalam

mendisiplinkan anak-anak. Mereka lebih cenderung bertingkahlaku tidak menyokong

anak-anak dan lebih bersifat menghukum. Namun begitu, tingkah laku menghukum

didapati semakin berkurang apabila pendapatan isi rumah meningkat. Mereka

menyimpulkan bahawa faktor pendapatan mempengaruhi pengaruh terhadap

perkembangan dan pencapaian akademik anak-anak.

Zarinah dan Rozumah (1999) telah memilih sampel secara rawak yang terdiri

daripada 102 orang ibu bapa dalam mengkaji perkaitan antara faktor status sosio-

ekonomi dengan pencapaian akademik anak-anak. Sampel ibu bapa ini dikenal pasti

melalui anak mereka yang berumur antara 10 hingga 11 tahun iaitu pelajar tahun 4 dan 5

serta mendapati keseluruhannya terdapat perkaitan yang positif dan signifikan antara

tahap pendidikan responden ibu bapa dengan pencapaian akademik anak-anak.

Status sosio-ekonomi sesebuah keluarga merupakan syarat yang amat penting

bagi sesebuah keluarga itu supaya lebih mementingkan keperluan pendidikan anak-anak

mereka. Jika keperluan asas dalam sesebuah keluarga itu tidak cukup maka dari manakah

akan datangnya perbelanjaan yang boleh diperuntukkan untuk pendidikan anak-anak ? Di

sebabkan keluarga yang miskin tidak dapat menyediakan persekitaran pembelajaran yang

berkualiti maka dengan itu pada kebiasaannya pelajar-pelajar yang datangnya daripada

keluarga yang miskin akan mendapat pencapaian akademik yang kurang memuaskan.

42
Dengan itu, pelajar-pelajar yang berasal daripada keluarga yang miskin tidak

dapat menunjukkan potensi mereka yang sebenar dalam pembelajaran kerana pelajar-

pelajar ini akan terlibat dengan beberapa masalah seperti masalah kewangan dalam

keluarga. Pelajar-pelajar yang datangnya daripada keluarga yang miskin pada

kebiasaannya perlu menolong ibu bapa bekerja atau terpaksa bekerja sebagai pekerja

sambilan.

Kajian yang dibuat Lubienski (2002) mendapati bahawa status sosio-ekonomi

(SSE) mempengaruhi pencapaian akademik pelajar; dimana pelajar yang

berlatarbelakangkan daripada status ekonomi yang tinggi berpotensi untuk mendapat

pencapaian akademik yang lebih baik begitu juga sebaliknya bagi pelajar-pelajar yang

berlatarbelakangkan status ekonomi yang rendah dibayangkan akan mendapat

pencapaian akademik yang kurang baik.

Status sosio-ekonomi pelajar sekolah mempunyai hubungan dan kaitan dengan

pencapaiaan akademik (Johnson, Crosnoe, & Elder, 2001)

Kajian ini juga mendapati bahawa jurang di antara keberkesanan pencapaian

akademik dan status sosio-ekonomi adalah lebih hampir jika dibandingkan dengan

pengaruh bangsa. Ini adalah kerana pelajar yang berlatarbelakangkan sosio-ekonomi yang

tinggi berpeluang untuk mengakses komputer, alat pembelajaran elektronik yang lain

serta kecenderungan guru untuk menilai pelajar yang SSE tinggi adalah kerap

dibandingkan pelajar yang SSE rendah. Ramai pelajar yang tidak berpeluang untuk

mengakses suasana pembelajaran yang lebih baik akan bertanggappan pembelajaran

Matematik contohnya hanyalah lebih penumpuan untuk menghafal dan hanya ada satu

43
sahaja cara yang betul untuk menyelesaikan masalah Matematik. Tambahan pula dengan

pencapaian sedia ada mereka yang rendah.

Anuar (1990) dalam kajiannya antara latar belakang keluarga dan konsep kendiri

pelajar dengan pencapaian akademik di kalangan 70 pelajar tingkatan lima Sekolah

Menengah Hamzah, Kelantan mendapati terdapat hubungan yang jelas di antara taraf

pendidikan ibu, taraf pendidikan bapa, tahap pekerjaan bapa dan tahap pekerjaan ibu

dengan pencapaian akademik anak-anak.

Sharifah (1992) dalam kajiannya mendapati bahawa pendapatan ibu bapa,

sokongan sosial ibu bapa, pelajaran ibu dan ras mempunyai hubungan yang signifikan

dengan pencapaian akademik murid-murid tersebut.

Kajian yang telah dibuat oleh Noraini (1994) pula mendapat penemuan bahawa

anak yang berasal daripada keluarga yang mempunyai status sosio-ekonomi yang tinggi

adalah lebih maju dalam persekolahannya dan memperoleh lebih gred pencapaian

berbanding anak-anak yang berasal daripada keluarga yang mempunyai rendah status

sosio-ekonominya. Ini adalah kerana dalam keadaan status sosio-ekonomi yang tinggi,

ibu bapa lebih berkemampuan untuk menyediakan kemudahan dan persekitaran yang

selesa untuk anak mereka melaksanakan proses pembelajaran.

Ballen & Moles (1994) pula dalam kajiannya mendapati ibu bapa yang

berpendapatan rendah sangat kurang dalam membantu anak-anak di rumah dalam hal

kerja-kerja sekolah. Mereka juga tidak dapat mengadaptasi diri mereka kepada perubahan

kurikulum di sekolah. Oleh itu, pengaruh yang kurang kondusif dalam persekitaran

sedemikian tidak akan menolong dalam perkembangan pembelajaran anak-anak.

44
Menurut Useem (1991) merumuskan dalam kajiannya dengan mendapati ibu bapa

yang berpelajaran tinggi tidak dapat menyesuaikan diri dan melibatkan diri dalam

kebanyakan aktiviti dan ini akan mempengaruhi keputusan peperiksaan anak-anak dalam

subjek Matematik.

Grissmer (1994) dalam kajiannya mendapati bahawa tahap pendidikan ibu bapa

merupakan faktor utama yang memberikan kesan kepada pencapaian akademik anak-

anak. Tambah pengkaji lagi bahawa anak-anak ini akan lebih berjaya dalam pendidikan

dan mampu mencapai tahap yang lebih tinggi kerana ibu bapa dapat memberikan tunjuk

ajar yang sebaiknya di rumah. Beliau juga mendapati bahawa anak-anak yang

berlatarbelakangkan keluarga yang berpendapatan rendah sama ada ibu atau pun bapanya

sahaja yang bekerja akan kurang berjaya dalam pendidikannya. Ini bukanlah bermaksud

anak-anak tidak boleh berjaya atau tidak bersemangat untuk belajar tetapi disebabkan

oleh kurang kemampuan oleh ibu bapa dalam menyediakan kemudahan pembelajaran

yang diperlukan oleh anak-anak.

Maeroff (1998) dalam kajiannya juga merumuskan anak-anak yang mana ibu

bapanya berpendapatan rendah kurang berjaya dalam akademik di sekolah. Menurut

pengkaji ini lagi antara salah satu sebabnya ialah kurangnya sumber-sumber seperti

kamus, komputer dan buku-buku latihan tambahan di rumah.

Berns (1993) pula menyatakan bahawa sumber-sumber yang terhad dalam

keluarga kelas bawahan yang dikaitkan dengan faktor pendapatan menghalang ibu bapa

daripada menyediakan rangsangan intelektual yang bersesuaian untuk anak-anak. Beliau

juga mendapati pelajar yang datang daripada keluarga status sosio-ekonomi yang tinggi

45
menunjukkan tahap pencapaian tinggi dalam ujian dan tinggal lebih lama di sekolah

berbanding dengan pelajar daripada keluarga status sosio-ekonomi rendah.

Nicholas dan Gallienne (1995) telah menjalankan kajian ke atas 1451 orang

subjek dalam lingkungan umur 13 tahun di 8 buah sekolah menengah di New Zealand.

Pengkaji telah memilih 2 buah sekolah dengan 528 orang subjek berada dalam tahap

status sosio-ekonomi pertengahan dan 6 buah sekolah lain dengan 923 subjek berada

dalam tahap SSE rendah. Kajian ini telah mendapati bahawa 91% daripada subjek dari

SSE rendah adalah pelajar lemah berbanding dengan 46% pelajar lemah dalam SSE

pertengahan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar daripada golongan

pertengahan akan lebih berpeluang untuk berjaya dalam akademik.

Raden, William dan Coggins (1993) dalam kajian mereka telah dapat

merumuskan bahawa ibu bapa yang banyak berinteraksi dengan anak-anaknya secara dua

hala akan dapat memberikan ransangan, galakan dan juga menjalinkan hubungan kasih

saying serta mewujudkan kemesraan dengan anak-anak. Dengan adanya kemesraan ini

maka mereka akan berasa lebih disayangi, dikasihi dan dipunyai. Sebaliknya dalam

keluarga yang mempunyai status ekonomi rendah maka ibu bapa didapati kurang sekali

melakukan interaksi secara bermakna dengan anak-anak dan mereka amat kurang sekali

mempengaruhi perkembangan psikologi anak-anak. Keadaan ini menyebabkan seramai

1379 orang pelajar berumur 11 hingga 17 tahun daripada keluarga status ekonomi rendah

bersikap negatif terhadap sekolah dan pencapaian akademik mereka berada pada tahap

yang rendah.

Shek (1995) dalam kajiannya telah mendapati bahawa pengaruh status sosio-

ekonomi mempunyai kesan ke atas didikan anak-anak. Ibu bapa daripada golongan status

46
sosio-ekonomi yang rendah akan menggunakan didikan cara yang lama dan

mengamalkan nilai-nilai didikan tradisional. Ini bermaksud ibu bapa daripada golongan

status sosio-ekonomi yang rendah kurang mengambil berat dan kurang melibatkan diri

secara aktif dalam pendidikan anak-anak mereka.

Jenkins (1995) juga menyokong kajian tersebut dan menyatakan bahawa ibu bapa

yang mempunyai status sosio-ekonomi yang tinggi akan menggalakkan tabiat belajar

yang positif disamping mengajar nilai-nilai dan tingkah laku yang bersesuaian dengan

persekitaran sekolah. Dalam kajiannya terhadap 754 orang pelajar yang berumur antara

12 hingga 13 tahun mendapati tabiat belajar yang positif dapat dipupuk melalui interaksi

yang produktif, efektif dan mesra dengan ibu bapa.

Rozumah, Rohani dan Yew (1996) telah menjalankan kajian untuk menentukan

perkaitan antara status sosio-ekonomi, persekitaran rumah dan prestasi mental kanak-

kanak pra sekolah. Responden dalam kajian ini terdiri daripada 34 orang kanak-kanak

yang berumur 6 tahun (17 Cina dan 17 Melayu) dari sebuah tadika Cina dan sebuah

tadika Melayu di Kampung Parit Haji Ismail, Bagan Serai. Kajian ini telah mengukur

persekitaran rumah menggunakan Inventori HOME oleh Caldwell dan Bradley (1984)

manakala prestasi mental kanak-kanak diukur dengan menggunakan ‘Weshsler

Intelligence Scale for Children’ dan ‘Goodenough Draw-a-Man Test’. Hasil kajian yang

dijalankan mendapati pendidikan ibu bapa, pendapatan keluarga dan saiz keluarga

mempunyai perkaitan yang signifikan dengan skor HOME. Didapati juga pendapatan

keluarga mempunyai perkaitan yang positif dengan skor mental kanak-kanak, manakala

saiz keluarga menunjukkan perkaitan yang negatif. Berdasarkan hasil kajian, pengkaji-

pengkaji ini telah menyimpulkan bahawa kebolehan mental kanak-kanak mempunyai

47
hubungan dengan persekitaran rumah. Persekitaran rumah menyediakan persekitaran

untuk pembelajaran peringkat awal kanak-kanak sebelum mereka dihantar ke sekolah.

Kajian ini juga mendapati status sosio-ekonomi mempunyai hubungan dengan

persekitaran rumah dan secara tidak langsung dengan kebolehan mental kanak-kanak.

2.3 Hubungan Antara Penglibatan Ibu Bapa dengan Pencapaian Akademik

Ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam proses pembelajaran anak-anak.

Ia turut mempengaruhi pencapaian pelajar-pelajar dalam semua mata pelajaran. Peranan

ibu bapa berkait rapat dengan perbincangan di rumah, penyeliaan di rumah dan

komunikasi antata ibu bapa dan anak. Ini kerana faktor-faktor tersebut dapat membantu

dalam meningkatkan prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan.

Peranan ibu bapa dalam pembesaran dan pembentukan anak-anak adalah sangat

penting dan mempunyai pengaruh yang sangat besar bukan sahaja dalam pencapaian

pendidikan tetapi juga pembentukan cara hidup. Ini dengan jelas diperkatakan dari Al-

Aswad Bin Sari’ Radiyallahu’anhu dari Rasulullah S.A.W yang bersabda :.

“Setiap anak-anak yang dilahirkan berkeadaan bersih (fitrah) sehinggalah dia berubah
dengan perkataannya, maka ibubapanyalah yang mencorakkannya menjadi Yahudi,
Nasrani atau Majusi” (Riwayat Al-Tabrani dan Al Baihaq)
Peranan keibubapaan atau penjaga tidak dapat dinafikan dan mereka memainkan

peranan yang sangat pentng dalam aspek pembelajaran dan kejayaan anak-anak mereka.

Sungguhpun kenyataan ini nampak mudah dan tidak boleh ditolak, tetapi untuk

memahami lorongan-lorongan tertentu di mana keibubapaan memainkan peranan yang

sangat penting merupakan keadaan yang kompleks.

48
Penglibatan keluarga merupakan kunci utama di dalam perkembangan pendidikan

di peringkat awal remaja selama tiga dekad (Fantuzzo, Tighe & Childs, 2000).

Ismail Ibrahim (2002) menyatakan bahawa ibu bapa mempunyai peranan yang

amat penting dalam mencorakkan keperibadian anak-anak menerusi didikan yang

sempurna dalam suasana yang harmoni sejak di peringkat bayi lagi hingga ke peringkat

mereka memasuki alam universiti. Semuanya ini dapat diatasi dengan memberikan

mereka asuhan yang betul, didikan yang sempurna, perhatian yang secukupnya dan lebih-

lebih lagi kasih sayang terhadap anak-anak supaya anak-anak lebih rapat dengan ibu bapa

mereka. Dengan ini, mereka akan meluahkan apa sahaja kemusykilan yang

menghantuinya. Perkara ini penting dalam kehidupan anak-anak kerana mereka akan

merasakan ada insan yang mengambil berat mengenai kehidupan mereka selama ini.

Selain itu, jika kehidupan kekeluargaan sentiasa diberi perhatian terutamanya dikalangan

ibu bapa, anak-anak berkenaan akan menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa

seterusnya akan mendorong mereka untuk membalas jasa yang telah dicurahkan.

Ismail Zain (2002) telah menyatakan bahawa ibu bapa seharusnya menggalakkan

anak-anak mencuba dan jangan sekali-kali merendah-rendahkan kebolehan mereka.

Selain itu, ibu bapa juga perlu mengambil tahu tentang keinginan dan cita-cita anak-anak,

memberikankannya perangsang dan sokongan terhadap apa yang dicita-citakan oleh

mereka. Ibu bapa juga perlu memastikan anak-anak mereka mempunyai masa yang

terancang dengan memantau dan melihat apa yang anak-anak lakukan dalam masa

mereka berada di rumah dan mewujudkan keadaan di rumah yang selesa untuk belajar

tanpa ada banyak gangguan.

49
Dalam hal ini, ibu bapa hendaklah memberi dorongan yang banyak dan kuat

kepada anak-anak supaya mereka berani mengambil risiko untuk mencuba. Mereka

sepatutnya membiarkan anak-anak mereka memilih sendiri bidang apa yang mereka ingin

pelajari dan tidak menyekat atau pun menghalang pilihan yang dibuat oleh mereka.

Bahkan seharusnya ibu bapalah yang menjadi juru tunjuk kepada anak-anak . Sikap

terbuka seperti ini secara tidak langsung akan memberi semangat kepada anak-anak

untuk terus belajar dan mencuba yang akhirnya menjadi orang yang aktif dan berjaya.

Selain itu, ibu bapa juga berperanan dalam menunjukkan kata-kata semangat

kepada anak-anak untuk terus belajar hingga ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Salah

satu caranya adalah dengan menggalakkan anak-anak menanam cita-cita dalam dirinya

seterusnya menjelaskan sebab-sebab mengapa anak-anak perlu menanam cita-cita

tersebut.

Morisson dan Mc Intryre (1973) dalam Mohd Tobat Omar (1989) menyebut

bahawa sikap ibu bapa yang dimaksudkan disini adalah termasuk kepada aspek minat,

perhatian dan juga penglibatan ibu bapa dalam membantu meningkatkan prestasi pelajar

dalam pelajarannya. Galakan dan aspirasi seperti ini sangatlah penting bagi

meningkatkan pencapaian mereka dalam pelajaran. Ini bukan sahaja memberi keuntungan

kepada anak malah turut dikongsi dengan ibu bapa.

Di samping itu, ibu bapa juga perlu memberi pujian dan ganjaran bagi usaha gigih

yang telah anak-anak tunjukkan bukan hanya semata-mata terhadap kejayaan yang

mereka telah capai. Dalam kesungguhan ibu bapa untuk membantu anak-anak mengecapi

kejayaan, tanpa disedari para ibu bapa terkadang memberikan suatu tekanan dan

menetapkan matlamat yang lebih kepada anak-anak. Hal ini membuatkan anak-anak

50
menjadi takut jika mereka tidak dapat memenuhi harapan atau matlamat yang diinginkan

oleh para ibu bapa.

Reynolds (1992) telah memberikan definisi penglibatan ibu bapa sebagai

sebarang interaksi antara ibu bapa dan anak-anak yang akan membawa kepada

perkembangan kanak-kanak. Ia juga dikatakan sebagai penyertaan secara langsung

dengan sekolah anak-anak demi kepentingan anak-anak tersebut. Penglibatan ibu bapa

dalam kajian ini akan menggunakan soal selidik penglibatan ibu bapa yang diadaptasi

daripada kajian Derrick-Lewis (2001), Davis (2000) dan ‘Parent Involvement Inventory’

daripada ‘The Illinios State Board of Education’ (1994). Dimensi penglibatan ibu bapa

dalam soal selidik ini mengandungi tiga konstruk iaitu perbincangan di rumah,

penyeliaan di rumah dan komunikasi antara ibu bapa dan anak.

Epstein (1988) pula menyatakan bahawa dalam soal penglibatan ibu bapa adalah

berperanan sebagai guru atau tutor dalam aktiviti pembelajaran di rumah. Peranan ibu

bapa dalam hal ini adalah mengawasi dan membantu anak-anak mereka membuat kerja

rumah untuk membantu anak-anak dalam aktiviti pembelajaran di rumah. Setiap tahun

ibu bapa perlulah tahu bagaimana untuk menyokong, menggalakkan serta membantu

anak-anak menyelesaikan kerja rumah (Leeper et. al. 1979; Meighan and Siraj –

Blatehford, 1999).

Beberapa amalan ringkas perlulah diamalkan oleh ibu bapa semasa membantu

anak-anak mereka. Antara amalan itu adalah berbincang, memahami setiap program

pengajaran dan apa yang anak mereka pelajari pada setiap tahun, menghargai kemahiran

mengajar gurunya dan menyedarkan anak-anak mereka tentang peranan mereka sebagai

pelajar. (Epstein1995; Atkin, Bastiani and Goode, 1988). Pendapat ini selaras dengan

51
Comer (1980) yang melihat bahawa penglibatan ibu bapa sebagai pendidik di rumah

adalah satu cara yang berkesan untuk membentuk sikap anak-anak dan meningkatkan

pencapaian akademik mereka.

Izzah (2002) pula telah berpendapat bahawa para ibu bapa boleh membantu

mempertingkatkan keupayaan anak-anak dalam menyelesaikan tugasan di rumah dengan

mengutamakan tugasan anak, menunjukkan minat terhadap tugasan anak, mengetahui

tentang kehendak tugasan anak, mengatur masa dan tempat belajar anak dan

menyelesaikan tugasan, mengawasi tugasan harian anak serta menyemak tugasan yang

telah diselesaikan oleh anak.

Epstein (2002), sekiranya penglibatan ibu bapa dalam bidang ini berjaya, maka

anak-anak remaja mereka akan menyiapkan kerja rumah yang diberi mengikut jadual,

pencapaian yang diperoleh dalam mata pelajaran tertentu akan meningkat, lebih ramai

para ibu bapa akan mengetahui apa yang anak-anak remaja mereka belajar dalam kelas.

Selain itu, para ibu bapa juga tahu bagaimana untuk membuat pemantauan, menyokong

dan berbincang dengan anak-anak semasa berada di rumah.

Williams et al. (2002) telah membuat kajian ke atas penglibatan ibu bapa dalam

pendidikan anak-anak. Tujuan kajian ini dibuat adalah untuk mendapatkan maklumat

tentang tahap penglibatan ibu bapa dalam soal melaksanakan bantuan mereka di sekolah,

perhubungan dengan guru dan penglibatan dengan kerja rumah. Kajian ini telah dibuat

dengan menggunakan soal selidik melalui telefon. Dalam hal ini, pengkaji menelefon

seramai 2019 orang ibu bapa yang mana anak-anak mereka bersekolah di sekolah rendah

dan menengah (umur 5 hingga 16 tahun ). Hasil dapatan kajian telah mendapati bahawa

lebih satu dalam tiga atau pun 29% para ibu bapa merasakan ‘sangat terlibat’ dalam

52
kehidupan persekolahan anak-anak mereka. Ibu bapa sekolah rendah lebih merasakan

sedemikian berbanding dengan ibu bapa sekolah menengah. Selain itu, ibu lebih

berkecenderungan mengatakan mereka ‘sangat terlibat’ berbanding bapa.

2.3.1 Perbincangan di Rumah

Henderson dan Berla (1994) dalam kajiannya merumuskan bahawa ibu bapa yang

sentiasa berbincang dengan anak-anak tentang program sekolah merupakan salah satu

strategi untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Mereka juga mendapati ibu

bapa yang sentiasa mengambil berat dengan berbincang tentang program-program yang

dijalankan di sekolah dan pembelajaran dalam bilik darjah dapat merangsangkan anak

untuk hadir ke sekolah dan ini dapat membantu dalam peningkatan prestasinya.

Keith et.al (1993) dalam kajiannya menyatakan bahawa penglibatan ibu bapa

dalam pendidikan anak-anak mempunyai kesan positif dalam subjek Matematik. Malah

perbincangan ibu bapa dengan anak tentang pembelajaran di bilik darjah didapati akan

menjurus kepada peningkatan pencapaian akademik.

Clark (1993) pula mendapati bahawa ibu bapa yang selalu berbincang tentang

aktiviti pembelajaran di bilik darjah bagi tempoh masa 20 jam seminggu dapat membantu

anak mencapai kejayaan dalam akademik. Seterusnya pengkaji juga merumuskan kadar

perbincangan yang tinggi dengan anak-anak dilihat akan menjurus kepada peningkatan

dalam pencapaian akademik.

Riley (1997) dalam kajiannya telah membuktikan bahawa ibu bapa yang

membincangkan hal-hal pendidikan anak akan dapat membantu anak-anak mencapai

53
kejayaan yang lebih baik dalam ujian dan peperiksaan. Ini disokong oleh Epstein (1986)

yang membuktikan bahawa ibu bapa yang berbincang tentang pendidikan anak-anak

seperti markah ujian dan peperiksaan dan cara-cara meningkatkan markah akan

menolong meningkatkan prestasi anak. Perbincangan ibu bapa dan anak akan memberi

kesan yang signifikan ke atas pencapaian akademik anak-anak.

Wherry (1998) dalam kajiannya menyokong bahawa ibu bapa yang menyediakan

bilik darjah yang senyap akan memberangsangkan anak-anak. Ini akan menolong anak-

anak menumpukan lebih perhatian ke atas pembelajaran dan seterusnya akan membantu

pencapaian akademiknya. Tambah pengkaji ini lagi suasana rumah yang

memberangsangkan pembelajaran dan dapat mengubah pemikiran anak-anak ke arah

lebih positif terhadap kerja-kerja sekolah yang diberikan oleh guru-guru.

Kajian ini juga disokong oleh Bloom (1964) yang merumuskan bahawa suasana

di rumah yang senyap dapat memberangsangkan dan menimbulkan minat dalam

pembelajaran dan rancangan masa hadapan. Malah pengkaji ini juga mendapati suasana

rumah yang memberangsangkan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak-anak,

minat serta semangat untuk belajar dapat dipupuk untuk terus maju dalam pendidikan.

2.3.2 Penyeliaan di Rumah

Mucha (1987) telah menjalankan kajian ke atas satu kumpulan ibu bapa dan hasil dapatan

kajian tersebut mendapati bahawa ibu bapa yang dengan kerap memeriksa kerja sekolah

anak mereka akan dapat membantu anak-anak tersebut dalam meningkatkan pencapaian

akademik mereka. Beliau juga menyatakan apabila anak-anak sedar bahawa ibu bapa

54
akan memeriksa kerja sekolah maka anak tersebut akan sanggup dan terpaksa

menyiapkan kerja sekolah terlebih dahulu dan ini telah membantu anak-anak dalam

mencapai kejayaan.

Eagle (1989) dalam kajiannya telah mendapati bahawa 27% anak di mana ibu

bapanya sentiasa memeriksa kerja sekolah berjaya sehingga melanjutkan pelajaran

mereka ke tahap pendidikan ijazah.

Leler (1983) dalam kajiannya menyatakan bahawa apabila ibu bapa meluangkan

masa memeriksa kerja sekolah anak mereka dan rajin memberikan latihan tambahan

kepada anak mereka akan membantu dan memberi kesan yang signifikan ke atas

pencapaian akademik. Pengkaji juga menyatakan bahawa anak juga boleh meningkatkan

proses pembelajaran melalui latihan tambahan yang diberikan oleh ibu bapa mereka dan

pastinya ini akan membantu dalam meningkatkan pencapaian akademik.

Cooper (1989) menyatakan bahawa kebanyakkan amalan-amalan di sekolah di

Amerika Syarikat mencadangkan kerja-kerja sekolah hendaklah diberikan kepada pelajar

sekolah dan melaluinya ibu bapa akan sentiasa membantu dan menyokong dalam

pelajaran anak-anak mereka.

Clark (1993) dalam kajiannya menyebut ibu bapa yang meluangkan masa

menonton televisyen bersama anak dan menyiapkan kerja sekolah bersama-sama mereka

akan dapat meningkatkan pencapaian akademik anak-anak. Beliau juga mendapati

bahawa pelajar-pelajar yang berjaya dalam akademik rata-ratanya meluangkan masa

lebih kurang dua puluh jam seminggu untuk aktiviti yang melibatkan kerja sekolah dan

kumpulan pelajar ini dibantu oleh ibu bapa mereka di rumah. Malah kadar keciciran juga

55
adalah rendah apabila kedua-dua ibu bapa menyumbangkan penglibatan diri dalam

pendidikan anak-anak.

Kajian oleh Felham et.al (1987) mendapati ibu bapa yang ingin membantu anak

mencapai kejayaan dalam akademik perlu mengambil tahu aktiviti yang selalu dilakukan

oleh anak selepas waktu persekolahan. Anak yang dibiarkan terlalu bebas akan mula

mencari peluang untuk mengelakkan diri daripada kerja sekolah. Oleh itu, ibu bapa

hendaklah sentiasa peka terhadap segala aktiviti anak selepas sekolah dengan

menghadkan masa anak keluar dari rumah.

Arnold dan Whitehurst (1994) dalam kajiannya telah mendapati bahawa anak-

anak yang dilatih untuk membaca dengan menyediakan bahan bacaan di rumah sejak di

bangku tadika lagi dapat menimbulkan minat membaca apabila mereka semakin dewasa.

Ini kerana adanya bahan-bahan seperti majalah pendidikan, surat khabar dan komputer di

rumah dapat membantu menimbulkan minat anak untuk membaca dan seterusnya dapat

menambahkan ilmu pengetahuan mereka.

2.3.3 Komunikasi Antara Ibu bapa dan Anak

Aminah (1996), Asiah (1994) dan Asiah (1999) dalam kajian yang telah dilakukan

menunjukkan bahawa tingkah laku dan komunikasi ibu bapa akan menentukan kejayaan

kepada seseorang pelajar dalam akademiknya. Tingkah laku, komunikasi dan hubungan

ibu bapa terhadap anak adalah merupakan antara punca tekanan dan konflik yang timbul

di kalangan pelajar-pelajar pada hari ini (Zainal, 2000). Komunikasi yang dilakukan

56
secara lembut dengan anak-anak adalah memberi pengaruh yang amat besar terhadap

pencapaian akademiknya (Abdullah, 1995).

Clark (1993) dalam kajiannya ke atas 28 program mengenai penglibatan ibu bapa

telah mendapati bahawa komunikasi ibu bapa yang agak aktif akan dapat mengubah

perlakuan anak dan memberikan lebih sokongan moral untuk anak hadir dan menimba

ilmu di sekolah. Perubahan sikap yang berlaku terhadap anak ini memberikan keyakinan

diri yang agak tinggi untuk anak meneruskan proses pembelajaran.

Epstein (1986, 1987, 1994) dalam kajian-kajiannya telah dapat membuktikan

bahawa pelajar-pelajar akan menunjukkan prestasi yang baik dan akan mempunyai

semangat jati diri yang tinggi apabila dibesarkan dalam keluarga yang sentiasa

memberikan sokongan moral dan mengharapkan kejayaan akademik yang cemerlang

daripada anak-anak.

Kusum Singh (1995) dalam kajiannya telah mendapati bahawa harapan ibu bapa

dan kepercayaan mereka dalam kejayaan anak-anak mempunyai hubungan yang positif

ke atas pencapaian akademik. Pengkaji ini juga mencadangkan agar ibu bapa dapat

membantu meningkatkan semangat dan motivasi anak dengan cara berkomunikasi secara

terbuka dengan anak-anak tersebut.

Candis (2003) dalam kajiannya pula mendapati bahawa ibu bapa yang

mempunyai anak-anak yang berjaya dalam akademik akan sentiasa memberikan nasihat

dan kesedaran betapa pentingnya melanjutkan pelajaran ke tahap yang tinggi. Menurut

pengkaji lagi ibu bapa yang sentiasa berkongsi pengalaman dengan anak-anak tentang

kerjaya mereka dan secara tidak langsung bertindak sebagai “role model” kepada anak-

57
anaknya. Ibu bapa yang mahukan anaknya berjaya dalam akademik akan kerapkali

meluahkan perasaan bangga dengan cara memberikan hadiah atau memberikan ganjaran

lain untuk meningkatkan motivasi dalaman anak-anak.

2.4 Rangkakerja Kajian

Pengkaji telah membentuk satu kerangka yang bertujuan untuk memandu arah kajian ini.

Rekabentuk kajian ini telah diadaptasi daripada kerangka Model Enam Penglibatan

Epstein (1995).

Kerangka Model Enam Penglibatan Epstein (1995) telah mendakwa bahawa

penglibatan yang melibatkan pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti yang bertujuan

membantu golongan generasi muda atau pelajar akan berjaya di sekolah dan selepas

tamat persekolahan.

Pertindihan sfera yang berlaku antara ketiga-tiga pihak meletakkan pelajar-pelajar

berada ditengah-tengah. Enam penglibatan yang terdapat di dalam model ini adalah

keibubapaan, komunikasi, kesukarelaan, belajar di rumah, membuat keputusan dan

kolaborasi dengan komuniti.

58
Rajah 2.4

Struktur External Model Teoritikal Pertindihan Sfera Pengaruh Keluarga


dan Sekolah ke atas Pembelajaran Pelajar

Kuasa B Kuasa C

Pengalaman,falsafah dan Pengalaman,falsafah dan

pelaksanaan oleh famili. pelaksanaan oleh sekolah.

Kuasa A

Masa/ umur/ tahap gred.

Sumber : Epstein et al. (1991)

59
Rajah 2.5

Kerangka Konseptual Kajian yang Diadaptasi daripada Kerangka Model


Enam Penglibatan Epstein (1995)

Penglibatan Ibu Bapa

- Perbincangan

- Penyeliaan di rumah

- Komunikasi

Pencapaian
Pelajar
Akademik

Status Sosio-ekonomi

- Pendidikan ibu bapa

- Pendapatan ibu bapa

- Pekerjaan ibu bapa

2.5 Penutup

60
Perubahan yang berlaku dalam pendidikan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan.

Malahan, perubahan yang berlaku sekarang adalah pada kadar yang pantas, sukar diramal

dan kompleks. Walaupun begitu, perubahan yang kompleks boleh dijayakan jika proses

pelaksanaannya dibuat dengan cara berperingkat-peringkat yang bertujuan untuk

memberi masa, arah dan bimbingan kepada mereka yang terpaksa menghadapi perubahan

tersebut.

Bab 3

61
3.0 Metodologi Kajian

3.1 Pengenalan

Pengkajian ini akan mengaplikasikan kajian deskriptif. Gay and Airasian (2000)

menjelaskan bahawa kajian deskriptif adalah untuk mengambarkan dan mendapatkan

bagaimana sesuatu keadaan atau bagaimana suatu senario itu berlangsung.

Kajian deskriptif berasaskan kepada definasinya adalah bertumpu untuk

mendapatkan kesimpulan gambaran daripada perwatakan populasi ataupun fenomena di

bawah sesuatu kajian. Objektif utama kajian deskriptif adalah untuk menggambarkan

atau mengetengahkan hubungan atau hubungkait di antara perwatakan, benda-benda dan

fungsi-fungsinya.

Di sini, pengkaji dengan jelas ingin menggambarkan dan menghalusi signifikasi

pencapaian akademik terhadap segmen-segmen status sosio-ekonomi dan penglibatan ibu

bapa seperti yang telah disebutkan. Kajian deskriptif ini direncanakan untuk mengutip

maklumat daripada murid-murid sekolah rendah bagi tahun 5 berkaitan dengan

persekitaran setiap individu .

62
Bagi melaksanakannya, pengkaji akan berbincang dengan penyelia tentang hal-

hal pengurusan kajian, populasi yang terlibat, sampel kajian, prosedur instrumen

pengutipan data dan prosedur analisis data. Beberapa sekolah yang dipilih secara rawak

di daerah Hilir Perak akan dijadikan sebagai kajian dengan kebenaran Pejabat Pelajaran

Daerah yang terlibat.

3.2 Reka Bentuk Kajian

Kajian ini dikategorikan sebagai kajian tinjauan berbentuk kuantitatif yang bertujuan

untuk mengenalpasti sejauh mana hubungan antara status sosio-ekonomi dan penglibatan

ibu bapa dengan prestasi tahap akademik pelajar. Di samping itu juga, kajian ini akan

melihat tahap status sosio-ekonomi ibu bapa dan juga tahap-tahap penglibatan ibu bapa di

rumah.

Pengkaji menggunakan satu soal selidik yang ditadbir kepada 100 orang murid di

beberapa buah sekolah di Bandar Teluk Intan, Hilir Perak, Perak. Soal selidik ini akan

membantu pengkaji mengumpul maklumat tentang pencapaian akademik pelajar, status

sosio-ekonomi ibu bapa pelajar dan penglibatan ibu bapa pelajar. Sehubungan dengan itu,

berdasarkan kepada objektif kajian dan juga persoalan kajian, reka bentuk kajian ini

mengutarakan dua jenis pembolehubah iaitu satu pembolehubah bersandar iaitu

pencapaian akademik pelajar dan dua pembolehubah tidak bersandar iaitu status sosio-

ekonomi ibu bapa dan penglibatan ibu bapa di rumah.

3.3 Kerangka Konseptual Kajian

63
Berdasarkan rekabentuk yang digunakan, pengkaji telah menghasilkan satu kerangka

konseptual bagi membantu dalam memahami proses pelaksanaan kajian ini. Kerangka

konseptual yang dibina adalah seperti dalam rajah 3.1 . Berdasarkan rajah 3.1 objektif

kajian adalah mengkaji sejauh mana status sosio-ekonomi ibu bapa dan penglibatan ibu

bapa ke atas pencapaian akademik pelajar. Tahap status sosio-ekonomi dikategorikan

kepada tiga iaitu pendidikan ibu bapa, pekerjaan ibu bapa dan pendapatan ibu bapa.

Manakala penglibatan ibu bapa di rumah pula dikategorikan kepada tiga juga iaitu

perbincangan di rumah, penyeliaan dan komunikasi ibu bapa di rumah.

Rajah 3.1

64
Model Kerangka Konseptual Status Sosio-ekonomi Ibu Bapa dan Penglibatan Ibu
Bapa di Rumah dengan Pencapaian Akademik Pelajar

Tahap Status Sosio-ekonomi


Ibu Bapa
H1
1. Pendidikan ibu bapa
2. Pekerjaan ibu bapa
3. Pendapatan ibu bapa

PENCAPAIAN

AKADEMIK
H3
PELAJAR

Penglibatan Ibu Bapa di


Rumah

1. Perbincangan di rumah
2. Penyeliaan di rumah
3. Komunikasi ibu bapa
dan anak di rumah H2

3.4 Populasi dan Sampel

Tujuan membuat sampelan adalah untuk membolehkan pengkaji menganggarkan

populasi yang tidak diketahui perwatakannya. “Proses persampelan melibatkan

pemilihan penggunaan bilangan item yang kecil daripada populasi untuk membuat

kesimpulan yang mewakilkan terhadap keseluruhan populasi”(Zikmund, 1994).

65
Target populasi di dalam kajian ini melibatkan 100 orang murid-murid sekolah

rendah bagi tahun 5 sebagai saiz sampel yang dipilih di Daerah Hilir Perak. Ianya juga

dikenali sebagai unit-unit sampel.

Pengkaji mengambil keputusan untuk memilih pelajar-pelajar tahun 5 sebagai

sampel kerana mereka tidak menduduki peperiksaan umum yang penting pada tahun

kajian iaitu UPSR. Jika memilih pelajar-pelajar tahun 6 ianya akan mengganggu tumpuan

mereka kerana akan menghadapi peperiksaan UPSR. Pengkaji akan memilih lima buah

sekolah di Daerah Hilir Perak. Setiap sekolah pengkaji akan memilih seramai 20 orang

pelajar.

Pengkaji akan meminta kerjasama daripada Guru Penyelaras Tahun 5 setiap

sekolah untuk memilih 20 orang murid daripada sekolah masing-masing. Pengkaji tidak

menentukan apa-apa syarat terhadap Guru Penyelaras yang memilih murid-murid

tersebut kecuali murid-murid haruslah terdiri daripada status sosio-ekonomi dan

pencapaian akademik yang pelbagai.

Dengan memilih murid-murid ini sebagai responden atau unit sampelan, ianya

membantu pengkaji untuk menilai, membuat gambaran, mendapatkan maklumat yang

dikehendaki terhadap segmen-segmen status sosio-ekonomi dan penglibatan ibu bapa

seperti yang disebutkan.

3.5 Instrumen Kajian

Kajian ini menggunakan satu set soal selidik sebagai satu instrumen untuk proses

pengumpulan data. Soal selidik ini dibina dan diubah suai oleh pengkaji berdasarkan

kajian-kajian lepas, kajian Derrick-Lewis (2001), Davis (2000) dan Inventori Pengaruh

66
Ibu Bapa (Inventory of Parental Influence – IPI Campell, 1994). Instrumen ini

direkabentuk untuk mengenalpasti pelajar mengikut kategori penentu-penentu tahap

pendidikan ibu bapa, pekerjaan ibu bapa, pendapatan ibu bapa serta kadar kekerapan

perbincangan, penyeliaan dan komunikasi ibu bapa dengan anak di rumah.

Set-set soalan soal selidik yang dihasilkan akan diedarkan kepada murid-murid

tahun 5 di beberapa buah sekolah rendah Daerah Hilir Perak. Bagaimana pun pra-ujian

akan dilaksanakan terlebih dahulu ke arah memastikan keberkesanan instrumen kajian.

Ini adalah penting kerana penilaian dapat dilakukan terhadap arahan-arahan yang

terdapat dalam soal selidek adalah jelas, mudah difahami, mempunyai keesahan,

berbentuk “mesra pembaca” serta bahasanya adalah sesuai dengan tahap umur murid-

murid sekolah rendah.

Soalan juga diubahsuai mengikut skala Likert. Tuckman (1988) berpendapat

bahawa skil ini digunakan untuk mendaftarkan julat perbezaaan yang terdapat diantara

keadaan sangat setuju dan sangat tidak setuju terhadap pernyataan yang melibatkan

aspek sikap, kepercayaan, penilaian dan keputusan. Soal selidik kajian ini mengandungi 1

set soalan yang mengandungi tiga bahagian utama iaitu Bahagian A, Bahagian B dan

Bahagian C. Bahagian A mengandungi item-item berkaitan dengan maklumat diri dan ibu

bapa sampel. Sebanyak empat item yang disenaraikan dalam bahagian ini iaitu :

i. Jantina murid

ii. Umur murid

iii. Bangsa murid

iv. Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun murid.

Bahagian B mengandungi item-item yang berkaitan dengan maklumat ibu bapa.

67
Dalam kajian ini, status sosio-ekonomi ditentukan oleh jenis pekerjaan ibu bapa, tahap

pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan ibu bapa. Pengukuran ini berdasarkan apa

yang ditentukan oleh EPRD dan Bank Dunia. Antara item bahagian B yang akan ditanya

adalah :

i. Pekerjaan ibu bapa yang tertinggi

ii. Pendidikan ibu bapa yang tertinggi

iii. Pendapatan ibu bapa yang tertinggi

Jadual 3

Komponen Pembolehubah Status Sosio-ekonomi Ibu Bapa

TAHAP TINGGI SEDERHANA RENDAH


Tahap Pendidikan Ijazah/Sarjana/PhD Diploma/Sijil/Sijil Darjah 6/Sijil

Tinggi Pelajaran Rendah

Malaysia Pelajaran/Sijil

Pelajaran Malaysia
Jenis Pekerjaan - Pegawai Tinggi - Pegawai Rendah - Tiada kerja

Kerajaan/Swasta Kerajaan/Swasta - Petani

- Akauntan/Doktor - Guru Maktab - Buruh

- Guru Ijazah - Peniaga - Pesara

- Ahli Perniagaan - Pemborong


Tahap Pendapatan RM 4001 dan ke atas RM 1201- RM 4000 RM 1200 dan ke

bawah.

68
Bahagian C terdiri daripada item-tem untuk mengenalpasti pelajar mengikut

kategori penentu-penentu kekerapan perbincangan, penyeliaan dan komunikasi ibu bapa

dan anak di rumah. Soalan juga telah diubahsuai mengikut skala Likert. Tujuannya

adalah untuk memberi peluang kepada responden untuk meluahkan darjah persetujuan

dan tidak setuju dalam setiap pernyataan iaitu :

i. sangat tidak setuju

ii. tidak setuju

iii. tidak pasti

iv. setuju

v. sangat setuju

Dalam bahagian C ini juga terdapat 30 item soalan untuk mendapatkan maklumat

tentang kekerapan perbincangan, penyeliaan dan juga komunikasi ibu bapa di rumah.

Jadual di bawah menunjukkan Kategori Penglibatan Ibu dan Bapa.

Jadual 4

Kategori Penglibatan Ibu dan Bapa

BIL. KATEGORI PENGLIBATAN SUSUNAN

IBU DAN BAPA ITEM


i. Perbincangan di rumah 1 hingga 9
ii. Penyeliaan di rumah 10 hingga 17
iii. Komunikasi di rumah 18 hingga 30

Bagaimanapun, keesahan bagi item-item soalan akan terlebih dahulu diperolehi

setelah perbincangan dan pandangan daripada penyelia dilaksanakan.

69
Gay (1992) dan Leedy (1993), mengisytiharkan bahawa (validity) keesahan

adalah berkenaan “soundness” keselesaan dan keefektifan instrumen penilaian. Pengkaji

juga akan membuat pra-ujian terlebih dahulu bagi merencanakan kepastian bahawa

adanya (validity) keesahan dengan keadaan “reliabilty” kebolehpercayaan telah diambil

kira.

Tujuan utama pelaksanaan pra-ujian dibuat adalah untuk memastikan responden

boleh memahami dengan jelas arahan-arahan yang terdapat dalam soalan-soalan, dapat

menjawab soalan-soalan dan memastikan terdapatnya “reliability” serta keefektifan

soalan-soalan yang dikemukakan. “Reliability” merupakan keutamaan yang kedua

selepas aspek (validity) keesahan. “Reliability” kebolehpercayaan pada pandangan Slavin

(1992) adalah merujuk kepada darjah (degree) yang diukur adalah konsisten dalam

penghasilan setiap pembacaan terhadap benda yang sama pada setiap masa.

3.6 Kajian Rintis

Pengkaji telah menjalankan kajian rintis sebelum pengumpulan data sebenar

dijalankan. Ini bertujuan untuk menentukan kesahan dan kebolehpercayaan item-item

yang hendak digunapakai. Satu kumpulan responden yang terdiri daripada 20 orang

murid telah dipilih secara rawak dari sebuah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Sultan

Abdul Aziz, Teluk Intan. Sampel ini mempunyai latar belakang yang lebih kurang sama

dengan sampel kajian. Kaedah Alpha Cronbach digunakan untuk mengukur

kebolehpercayaan item. Nilai Alpha Cronbach bagi penglibatan ibu bapa di rumah ialah

0.8692. Ini menunjukkan bahawa pembolehubah-pembolehubah yang digunakan dalam

kajian ini tinggi kebolehpercayaannya.

70
Jadual 5

Nilai Kebolehpercayaan Item Ujian Penglibatan Ibu Bapa

BIL. ASPEK PENGLIBATAN NILAI PEKALI

KEBOLEHPERCAYAAN

ALPHA CRONBACH
1. Perbincangan ibu bapa 0.7134
2. Penyeliaan ibu bapa 0.7666
3. Komunikasi ibu bapa 0.8773
4. Keseluruhan 0.8692

3.7 Prosedur Pentadbiran Soal Selidik dan Pengumpulan Data

Pengkaji telah pergi ke sekolah-sekolah yang berkenaan untuk berjumpa dan

berbincang dengan Guru Besar tentang tujuan kajian ini dilakukan. Kemudian, pengkaji

bertemu pula dengan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan Kaunselor sekolah

berkenaan bagi tujuan mendapatkan sampel yang bersesuaian dengan tujuan kajian ini.

Pengkaji telah meminta kerjasama daripada Guru Penyelaras Tahun 5 untuk memlilih 20

orang murid yang bersesuaian sebagai sampel. Murid-murid itu haruslah terdiri daripada

murid yang berlatarbelakangkan status sosio-ekonomi dan pencapaian akademik yang

pelbagai. Selepas itu,20 orang murid yang telah dipilih tadi akan ditempatkan di dalam

sebuah kelas. Sampel diberi masa selama 30 minit untuk menjawab semua soalan secara

jujur tanpa berbincang dengan rakan-rakan. Pengkaji akan terus mengumpul semula set

soalan yang dijawab oleh sampel setelah tempoh masa yang diberikan tamat bagi

memastikan semua set soalan diterima semula oleh pengkaji untuk dianalisis. Sampel

71
tidak dibenarkan untuk membawa pulang ke rumah set soalan kerana dibimbangi tidak

akan dipulangkan.

Bagi murid-murid yang tidak dapat melengkapkan data-data yang berkait dengan

pendapatan ibu bapa dan juga pendidikan ibu bapa, mereka dibolehkan merujuk kepada

guru kelas yang berkenaan supaya data yang diperolehi tepat. Pengkaji akan melakukan

proses yang sama untuk setiap sekolah.

3.8 Pengutipan Data

Pada asasnya, pengkajian ini dibuat dengan mengimplementasikan kajian deskriptif,

maka method “Cross-Sectional Design” akan digunakan sebagai pengutipan data-data.

“Cross-Sectional Design” adalah merujuk kepada method yang akan digunakan dalam

pengutipan data di mana maklumat daripada unit-unit sampel hanya diambil sekali

sahaja. Dengan kata lain, kajian “Cross-Sectional Design” melibatkan penyiasatan

terhadap satu atau beberapa variabel sekali sahaja dengan satu masa yang tertentu.

Dengan menggunakan method ini, data-data yang pelbagai itu boleh dibuat “Cross-

Tabulated” tabulasi silang di antara satu sama lain bagi menjawab persoalan beberapa isu

yang tertentu.

Di sini, pengkaji sendiri akan mengelolakan kajian yang akan dibuat dengan

mengedarkan kertas-kertas soalan soal selidik kepada murid-muird yang telah

dikenalpasti dengan kerjasama pentadbiran sekolah tersebut. Murid-murid yang ini akan

diasingkan daripada pelajar yang lain samada berada di dalam dewan atau di dalam

kelas yang lain.

72
Pengkaji akan membantu murid-murid menjawab soalan dengan membacakan

arahan-arahan serta soalan-soalan yang berkaitan bagi memastikan mereka merasa

selesa, tiada tekanan, jelas dan benar-benar faham. Ini adalah penting kerana murid-murid

sekolah rendah biasanya merasa kurang selesa apabila berhadapan dengan orang yang

asing bagi mereka. Ini diharapkan dapat mengelakkan mereka rasa kekok atau

ketidakselesaan ketika menjawab soalan.

Ketidakselesaan menjawab soalan-soalan akan menyebabkan ketidaktepatan.

Ketepatan data adalah keutamaan yang tinggi kerana dengan ketidaktepatan data akan

mengheret kepada kesilapan kesimpulan dan pernyataan cadangan.

Murid-murid yang terlibat sebagai responden akan diberi masa diantara 50 hingga

60 minit atau lebih sekiranya diperlukan supaya tiada rasa tertekan dan diharapkan dapat

menjawab dengan hati yang terbuka serta ikhlas.

3.9 Analisa Data

Analisa statistik akan digunakan untuk mentafsirkan beberapa bahagian-bahagian terdiri

daripada lebih kurang 30 item soalan. Data-data utama akan diproses dengan

mengaplikasikan “Statiscal Package for Social Science” atau lebih dikenali dengan SPSS

versi 13.0 berteraskan program “Windows”. Kesemua maklumbalas hasil daripada

jawapan yang terdapat dalam soal selidik akan ditabulasikan dengan kod numerical untuk

kesesuaian analisa. Data-data yang dikumpul akan dianalisakan dengan menggunakan

statistik deskriptif.

Berpandukan soal selidik, seksyen-seksyen yang terdapat di dalam data dengan

format yang menggunakan Skil Likert ( 4 dan 5 mata) akan dianalisis dengan aplikasi

73
frekuensi, min, sisihan piawai dan korelasi Pearson antara variable bebas dan bersandar

mengikut prosedur bagi mengkaji tahap signifikan, kekuatan dan arah. Manakala analisis

regresi digunakan untuk melihat hubungan antara satu pembolehubah bersandar dengan

dua pembolehubah tidak bersandar.

3.10 Kesimpulan

Sebagai kesimpulannya, kaedah tinjauan adalah sesuai digunakan untuk memperolehi

data. Data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan min, korelasi dan regresi bagi

melihat tahap dan hubungan antara pembolehubah bersandar dan pembolehubah-

pembolehubah tidak bersandar.

BAB 4

74
DAPATAN KAJIAN

4.1 Pendahuluan

Bab ini akan membincangkan dapatan yang diperolehi daripada kajian yang telah

dijalankan. Hasil kajian dan perbincangan ini dibincangkan dalam tiga bahagian

berdasarkan objektif kajian iaitu :

i. Mengenalpasti tahap status sosio-ekonomi ibu bapa bagi pelajar sekolah

rendah kebangsaan di Bandar Teluk Intan, Hilir Perak.

ii. Mengenalpasti tahap penglibatan ibu bapa di rumah bagi pelajar sekolah

rendah kebangsaan di Bandar Teluk Intan, Hilir Perak.

iii. Mengenalpasti hubungan pengaruh status sosio-ekonomi ibu bapa

terhadap pencapaian akademik pelajar sekolah rendah.

iv. Mengenalpasti hubungan pengaruh penglibatan ibu bapa di rumah

terhadap pencapaian akademik pelajar sekolah rendah.

v. Mengkaji hubungan antara status sosio-ekonomi ibu bapa dengan

penglibatan ibu bapa di rumah terhadap pencapaian akademik pelajar.

4.2 Latar Belakang Responden

Seramai 100 orang murid di beberapa buah sekolah rendah kebangsaan di Bandar Teluk

Intan, Hilir Perak terlibat dalam kajian ini. Semua responden yang terlibat dalam kajian

75
ini berumur 11 tahun. Berdasarkan Jadual 6 di bawah murid lelaki yang terlibat adalah

seramai 36 orang (36%) manakala murid perempuan pula seramai 64 orang (64%).

4.2.1 Taburan Responden Berdasarkan Jantina

Jadual 6

Taburan Responden Berdasarkan Jantina

Jantina Kekerapan Peratus


Lelaki 36 36%
Perempuan 64 64%
Jumlah 100 100%

4.3 Tahap Status Sosio-ekonomi Ibu Bapa Bagi Pelajar Sekolah Rendah

Bandar Teluk Intan, Hilir Perak

Berdasarkan Jadual 7, kajian mendapati min skor keseluruhan tahap SSE ibu bapa bagi

sekolah rendah kebangsaan di Bandar Teluk Intan, Hilir Perak adalah berada pada tahap

sederhana (min = 1.87). Bagi setiap aspek SSE pula mencatatkan min skor dari aspek

pekerjaan ialah (min=1.68), aspek pendidikan ialah (min=1.78) dan aspek pendapatan ibu

bapa pula ialah (min=2.11). Aspek pendapatan ibu bapa mencatat min skor yang paling

tinggi iaitu 2.11. Sementara aspek pekerjaan mencatat skor min yang paling rendah iaitu

1.68.

76
Jadual 7

Tahap Status Sosio-ekonomi Ibu Bapa

Tahap SSE Ibu Bapa Min Skor


Pekerjaan 1.68
Pendidikan Ibu Bapa 1.78
Pendapatan Ibu Bapa 2.11
Keseluruhan 1.87

Skor Min

1.0 - 1.66 Rendah

1.67 - 2.34 Sederhana

2.35 - 3.00 Tinggi

4.4 Tahap Penglibatan Ibu Bapa di Rumah Bagi Pelajar Sekolah Rendah

Kebangsaan di Bandar Teluk Intan, Hilir Perak

Berdasarkan Jadual 8, kajian mendapati min skor secara keseluruhan tahap penglibatan

ibu bapa bagi sekolah rendah kebangsaan di Bandar Teluk Intan, Hilir Perak adalah

berada pada tahap sederhana (min=3.26). Bagi setiap aspek penglibatan pula mencatatkan

min skor dari aspek perbincangan ialah (min=3.04), aspek penyeliaan ialah (min=2.93)

dan aspek komunikasi ibu bapa pula ialah (min=3.6). Aspek komunikasi ibu bapa

mencatat min skor yang paling tinggi iaitu 3.6. Sementara aspek penyeliaan mencatat

skor min yang paling rendah iaitu 2.93.

77
Jadual 8

Tahap Penglibatan Ibu Bapa di Rumah

Tahap Penglibatan Ibu Bapa di Rumah Min Skor


Perbincangan Ibu Bapa 3.04
Penyeliaan Ibu Bapa 2.93
Komunikasi Ibu Bapa 3.60
Keseluruhan 3.26

Skor Min
1.0 - 2.0 Rendah

2.1 - 3.9 Sederhana

4.0 - 5.0 Tinggi

4.5 Hubungan Antara Status Sosio-ekonomi Ibu Bapa Terhadap Pencapaian

Akademik Pelajar Sekolah Rendah di Bandar Teluk Intan, Hilir Perak

Kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara SSE dengan pencapaian

akademik pelajar (r=.754, p=.000, P<0.01). Analisis daripada Jadual 9 ini menunjukkan

wujudnya hubungan korelasi yang tinggi antara dua pembolehubah iaitu status sosio-

ekonomi ibu bapa dengan pencapaian akademik pelajar. Oleh itu, hipotesis yang

menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara SSE dengan pencapaian

akademik adalah ditolak.

Jadual 9

Hubungan di Antara Tahap Sosio-ekonomi Ibu Bapa dengan Pencapaian

Akademik Pelajar

78
Perkara R Sig.
Status Sosio-ekonomi .754 .000

4.6 Hubungan di Antara Penglibatan Ibu Bapa di Rumah dengan Pencapaian

Akademik Pelajar Sekolah Rendah di Bandar Teluk Intan, Hilir Perak

Hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan di antara tahap penglibatan ibu bapa

dengan pencapaian akademik di kalangan pelajar di beberapa buah sekolah rendah di

Bandar Teluk Intan, Hilir Perak. Jadual 10 menunjukkan nilai pekali korelasi di antara

skor min markah peperiksaan dengan skor min perbincangan ibu bapa di rumah adalah

positif dan sederhana tinggi (r=.602, p=.000, P<0.01). Hubungan antara kedua-dua

pembolehubah adalah signifikan. Dapatan kajian bagi hubungan penyeliaan ibu bapa di

rumah dengan pencapaian pelajar juga adalah signifikan iaitu positif dan sederhana tinggi

(r=.517, p=.000, P<0.01). Manakala bagi hubungan antara komunikasi ibu bapa dengan

pencapaian pelajar juga adalah signifikan iaitu (r=.717, p=.000, P<0.01). Bagi hubungan

keseluruhan iaitu penglibatan ibu bapa dengan pencapaian akademik adalah signifikan

iaitu (r=.709, p=.000, P<0.01). Ini menunjukkan bahawa pencapaian akademik di

kalangan pelajar-pelajar sekolah rendah ada kaitan dengan tahap penglibatan ibu bapa.

Pekali korelasi yang positif menunjukkan terdapat hubungan yang terus contohnya

penglibatan ibu bapa yang tinggi akan menunjukkan pencapaian akademik yang tinggi

juga. Oleh itu, hipotesis yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara

penglibatan ibu bapa dengan pencapaian akademik adalah ditolak.

79
Jadual 10

Hubungan Antara Penglibatan Ibu Bapa di Rumah dengan Pencapaian Akademik

Pelajar

Perkara r Sig.
Perbincangan di Rumah .602 .000
Penyeliaan di Rumah .517 .000
Komunikasi di Rumah .717 .000
Penglibatan Ibu Bapa .709 .000

4.7 Hubungan Antara SSE dan Penglibatan Ibu Bapa dengan Pencapaian

Akademik

Terdapat hubungan di antara pencapaian murid dengan sosio-ekonomi ibu bapa dan

penglibatan ibu bapa. Daripada jadual 11 yang diperolehi menunjukkan kebarangkalian

(F=96.464, p=.000, P<0.05) maka terdapat hubungan yang signifikan. Dengan melihat

Ujian t didapati hubungan SSE dan penglibatan ibu bapa dengan pencapaian pelajar juga

adalah signifikan (t=6.858, p=.000, P<0.05) dan (t=5.320, p=.000, P<0.05). Nilai R

square=.665 (tidak signifikan sifar) dapat mengukuhkan lagi kewujudan hubungan antara

SSE dan penglibatan ibu bapa di rumah dengan pencapaian pelajar. Oleh itu, hipotesis

yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara SSE dengan

penglibatan ibu bapa terhadap pencapaian akademik adalah ditolak.

80
Jadual 11

Hubungan SSE dan Penglibatan Ibu Bapa di Rumah dengan Pencapaian

Akademik

Perkara F Sig.
Model Regresi 96.464 .000

Perkara t Sig.
Status SSE Ibu Bapa 6.858 .000
Penglibatan Ibu Bapa 5.320 .000

BAB 5

RINGKASAN, PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN

81
5.1 Pengenalan

Bab ini meliputi aspek rumusan keputusan, perbincangan daripada hasil kajian, cadangan

kepada pengkaji-pengkaji di masa akan dating tentang tajuk kajian iaitu Pengaruh Status

Sosio-ekonomi dan Penglibatan Ibu Bapa terhadap Pencapaian Akademik Pelajar.

5.2 Rumusan Keputusan

Tahap sosio-ekonomi bagi ibu bapa pelajar tahun 5 di beberapa buah sekolah rendah

kebangsaan di Bandar Teluk Intan, Hilir Perak menunjukkan keputusan sederhana. Rata-

rata ibu bapa di sekolah yang terlibat mempunyai tahap pekerjaan, pendidikan dan

pendapatan sederhana. Dari segi penglibatan ibu bapa pula menunjukkan skor sederhana

dan ini menunjukkan tahap penglibatan ibu bapa di sekolah berkenaan berada pada tahap

sederhana.

Faktor sosio-ekonomi ibu bapa dan penglibatan ibu bapa di rumah merupakan

faktor yang penting dalam pencapaian akademik pelajar. Adalah didapati kebanyakan

pelajar yang mempunyai keputusan yang baik dalam peperiksaan adalah datangnya

daripada keluarga yang terdiri daripada latar belakang sosio-ekonomi yang tinggi.

Apabila ibu bapa berpendidikan tinggi mereka lebih memahami tentang keperluan dan

perhatian seorang anak. Manakala bagi pelajar yang kurang berjaya dalam akademik

kebanyakan ibu bapa mereka berada dikedudukan sederhana dari segi status sosio-

ekonomi.

Penglibatan ibu bapa contohnya ibu bapa yang lebih memberi perhatian dalam

perbincangan bersama anak di rumah, komunikasi bersama anak dan sentiasa menyelia

kerja-kerja rumah sudah tentunya akan memberikan inspirasi dan keyakinan kepada

82
anak-anak untuk berjaya pada masa hadapan. Wujud hubungan korelasi positif yang

tinggi antara penglibatan ibu bapa dengan pencapaian akademik. Kajian juga

menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan antara SSE dan penglibatan ibu bapa

di rumah dengan pencapaian akademik.

5.3 Perbincangan

Kerangka teori adalah berdasarkan kepada Teori Ekologi (Bronfenbrenner,1979) yang

mendapati faktor-faktor persekitaran sama ada di dalam atau di luar rumah sangat

mempengaruhi perkembangan seseorang kanak-kanak. Manakala kerangka kajian pula

mengkaji perhubungan diantara beberapa penentu yang telah dikenalpasti yang

menyumbang kepada penglibatan ibu bapa. Pembolehubah tidak bersandar difokuskan

kepada status sosio-ekonomi ibu bapa dan penglibatan ibu bapa di rumah. Manakala

pembolehubah bersandar difokuskan kepada pencapaian akademik pelajar sekolah

rendah. Status sosio-ekonomi ibu bapa diukur dari aspek pekerjaan ibu bapa, pendidikan

ibu bapa dan juga pendapatan ibu bapa. Manakala penglibatan ibu bapa diukur dari aspek

perbincangan ibu bapa, penyeliaan ibu bapa dan komunikasi ibu bapa di rumah.

Keseluruhan kebolehpercayaan koeffisien kajian sebenar menunjukkan 0.8692 (nilai

pekali kebolehpercayaan alpha).

Dapatan kajian ini mendapati status sosio-ekonomi ibu bapa pelajar-pelajar di

beberapa buah sekolah rendah kebangsaan di Bandar Teluk Intan, Hilir Perak adalah pada

tahap sederhana. Pekerjaan ibu bapa menunjukkan tahap sederhana rendah iaitu min

(1.68) manakala pada tahap sederhana juga iaitu min (1.78) untuk pendidikan.

Pendapatan ibu bapa pula menunjukkan tahap sederhana tinggi iaitu min (2.11). Status

83
sosio-ekonomi ibu bapa bagi pelajar-pelajar sekolah rendah di Bandar Teluk Intan, Hilir

Perak secara keseluruhannya adalah dalam kategori sederhana iaitu min (1.87). Golongan

ibu bapa ini adalah pegawai rendah, pekerja kilang, peniaga, guru dan pekerja swasta.

Golongan ini juga mempunyai tahap pendidikan sehingga peringkat diploma, sijil dan

STPM. Di samping itu, pendapatan mereka berada antara RM 2001 – RM 4000. Ramai

ibu bapa yang bekerja sebagai petani, bekerja sendiri dan nelayan bagi tahap SSE yang

rendah terutama ibu bapa pelajar-pelajar yang bersekolah di SK Sultan Idris II.

Penglibatan ibu bapa dikategorikan dalam tiga aspek iaitu perbincangan ibu bapa

di rumah, penyeliaan ibu bapa di rumah dan komunikasi ibu bapa di rumah yang

menyumbang kepada hasil dapatan kajian ini. Tahap yang paling rendah adalah

penyeliaan ibu bapa (2.93) diikuti perbincangan ibu bapa di rumah (3.04) dan komunikasi

(3.60). Tahap skor min (3.26) secara keseluruhannya menunjukkan penglibatan ibu bapa

bagi pelajar-pelajar adalah sederhana.

Terdapat hubungan korelasi yang tinggi antara status sosio-ekonomi ibu bapa

terhadap pencapaian akademik para pelajar iaitu (r=754, p=.000, p<0.01). Daripada

dapatan menunjukkan terdapatnya hubungan antara kedua-dua pembolehubah tersebut.

Oleh itu, penolakan dibuat terhadap hipotesis yang menyatakan bahawa tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara status sosio-ekonomi dengan pencapaian akademik

pelajar. Aspek yang diukur dalam status sosio-ekonomi adalah pekerjaan ibu bapa,

pendidikan ibu bapa dan juga pendapatan ibu bapa. Sekiranya seseorang ibu bapa

mempunyai status sosio-ekonomi yang tinggi maka mereka mempunyai kekuatan dalam

menguruskan keperluan anak-anak. Menurut Grissmer (1994), beliau mendapati tahap

pendidikan ibu bapa merupakan faktor utama yang memberikan kesan kepada pencapaian

84
akademik anak-anak. Anak-anak akan lebih berjaya dalam pendidikan kerana mendapat

bimbingan daripada ibu bapa di rumah.

Dalam menggalakkan pelajar untuk terus berusaha dengan gigih, penglibatan ibu

bapa di rumah dari aspek perbincangan, penyeliaan dan komunikasi amat penting.

Dapatan kajian menunjukkan penglibatan ibu bapa memberi kesan terhadap pencapaian

akademik pelajar. Anak-anak akan terasa dibantu apabila ibu bapa menitikberatkan aspek

perbincangan, penyeliaan dan komunikasi di rumah. Terdapat hubungan korelasi antara

penglibatan ibu bapa dengan pencapaian akademik pelajar iaitu (r=.709, p=.000, p<0.01).

Oleh itu, penolakan dibuat terhadap hipotesis yang mengatakan bahawa tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara penglibatan ibu bapa di rumah dengan pencapaian

akademik pelajar.

Korelasi yang dicatatkan berdasarkan aspek perbincangan ibu bapa di rumah

adalah (r=.602, p=.000, p=<0.01) yang mana menunjukkan bahawa perbincangan ibu

bapa di rumah mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik

pelajar. Riley (1997) menyatakan bahawa anak-anak akan mencapai kejayaan yang lebih

baik dalam ujian dan peperiksaan apabila ibu bapa membincangkan hal-hal pendidikan

bersama mereka.

Korelasi yang dicatatkan bagi aspek penyeliaan ibu bapa di rumah adalah (r=.517,

p=.000, p<0.01) dimana ianya adalah signifikan. Penyeliaan ibu bapa di rumah dengan

pencapaian akademik pelajar menunjukkan hubungan korelasi yang positif. Mucha

(1987) mendapati pencapaian akademik pelajar meningkat apabila ibu bapa kerapkali

memeriksa kerja sekolah anak-anak.

85
Terdapat juga hubungan korelasi positif yang sangat tinggi (r=.717, p=.000,

p<0.01) antara penglibatan ibu bapa dari aspek komunikasi dan ini membuktikan bahawa

hubungan adalah signifikan antara komunikasi ibu bapa dengan pencapaian akademik.

Candis (2003), menyatakan bahawa ibu bapa yang sentiasa memberikan nasihat betapa

pentingnya melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi memberi kesan kepada kejayaan

anak dalam akademik.

Oleh itu, melalui kajian ini membuktikan terdapatnya hubungan yang signifikan

antara SSE dengan penglibatan ibu bapa di rumah terhadap pencapaian akademik pelajar.

Jika dilihat pada model regresi yang menunjukkan kebarangkalian (F=96.464, p=.000,

p<0.05) dan ini memberi makna terdapatnya hubungan antara pembolehubah.

Berdasarkan ujian t juga menunjukkan tahap yang signifikan. Daripada kedua-dua

pembolehubah tidak bersandar iaitu SSE ibu bapa menunjukkan (t=6.858, p=0.000,

p<0.05) manakala penglibatan ibu bapa di rumah (t=5.320, p=0.000, p<0.05). Ini jelas

menunjukkan hubungan yang signifikan antara SSE dan penglibatan ibu bapa terhadap

pencapaian akademik. Penolakan dibuat terhadap hipotesis yang menyatakan tidak

terdapat hubungan yang signifikan antara SSE dan penglibatan ibu bapa di rumah

terhadap pencapaian akademik pelajar. Ibu bapa yang mempunyai SSE yang tinggi juga

adalah baik dari aspek perbincangan di rumah, penyeliaan dan komunikasi dengan anak-

anak. Menurut Shek (1995), didikan yang diberi kepada anak-anak dipengaruhi oleh

status sosio-ekonomi.

5.4 Implikasi

86
Hasil kajian menunjukkan bahawa SSE dan penglibatan ibu bapa di rumah memainkan

peranan penting dalam meningkatkan pencapaian akademik. Oleh itu, tumpuan haruslah

diberikan kepada ibu bapa yang status SSEnya pada tahap sederhana rendah. Ini kerana

tanggungjawab utama adalah mencari penyelesaian demi kecemerlangan akademik anak-

anak.

Ibu bapa diharap dapat melihat peranan mereka membantu kecemerlangan

akademik anak-anak. Mereka juga perlu membantu guru dalam memastikan pendidikan

anak-anak mereka sentiasa terjamin dengan baik. Adalah lebih baik apabila berlakunya

kerjasama sepanjang masa antara guru dan ibu bapa.

Dalam pada itu, keluarga perlu mengetahui bahawa adalah penting ibu bapa

melibatkan diri dalam komunikasi, menyelia dan perbincangan antara satu sama lain.

Anak-anak akan terjerumus ke lembah yang tidak sihat andainya ibu bapa gagal menyelia

aktiviti anak-anak mereka. Melalui galakan, pemantauan dan interaksi antara ibu bapa

dan anak-anak akan membantu mereka mencapai kejayaan.

Status sosio-ekonomi perlu juga diberi lebih perhatian. Ibu bapa perlu disedarkan

betapa kedudukan kewangan, pendidikan dan pekerjaan yang tetap lebih menjamin ke

arah mencorakkan keperluan anak-anak.

5.5 Cadangan

Pengkaji berasakan hasil dapatan kajian amat berguna kepada Pejabat Pelajaran Daerah

serta pentadbir sekolah-sekolah yang dikaji. Melalui dapatan kajian ini pihak-pihak ini

bolehlah membuat rujukan kerana rata-rata keputusan UPSR yang dicatatkan adalah di

bawah kelulusan 60%.

87
Namun begitu, daripada kajian ini terdapat beberapa kelemahan yang boleh

diperbetulkan oleh bakal-bakal pengkaji pada masa depan. Antara cadangan-cadangan

yang boleh diperbaiki lagi adalah seperti berikut :

i. Pembolehubah perlu ditambah supaya lebih menyeluruh dan memberi

gambaran yang lebih tepat berkaitan aspek-aspek yang dikaji.

ii. Bilangan sampel perlu ditambah dan bukan sahaja melibatkan sekolah

kebangsaan malah sekolah jenis kebangsaan.

iii. Aspek komunikasi ibu bapa menunjukkan hubungan yang tinggi

korelasinya dengan pencapaian akademik pelajar. Adalah dicadangkan

pada masa akan datang supaya aspek komunikasi ini diperincikan lagi oleh

pengkaji mengikut jenis-jenis komunikasinya pula.

5.6 Kesimpulan

Banyak hasil dapatan yang penting diperolehi daripada kajian ini. Lima buah sekolah

yang dipilih memiliki pencapaian UPSR di bawah 60%. Status sosio-ekonomi ibu bapa di

sekolah yang dikaji adalah pada tahap sederhana manakala tahap penglibatan ibu bapa

adalah pada skor min (3.26) dimana ianya sederhana juga.

Daripada dapatan kajian ini juga menunjukkan terdapatnya hubungan yang

signifikan antara SSE ibu bapa terhadap pencapaian akademik pelajar. Oleh itu, adalah

penting bagi Jabatan Pelajaran Daerah dan pentadbir sekolah dalam merangka strategi

88
yang bersesuaian bagi meningkatkan pencapaian akademik pelajar khususnya di daerah

Hilir Perak.

Secara tidak langsung, melalui kajian ini membuktikan bahawa pengaruh ibu bapa

di rumah mempunyai pertalian yang sangat penting dalam membantu anak-anak

memperolehi pencapaian akademik yang baik.

89
SOAL SELIDIK
PELAJAR PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
35900 TANJUNG MALIM
PERAK

_____________________________________________________________________________________

Soal selidik ini dijalankan bagi memperoleh maklumat berkaitan dengan ‘STATUS SOSIO-EKONOMI
DAN PENGLIBATAN IBU BAPA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR SEKOLAH
RENDAH : SATU TINJAUAN DI BEBERAPA BUAH SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN DI
DAERAH HILIR PERAK’. Dapatan daripada soal selidik ini hanya akan digunakan untuk menyiapkan
satu Projek Penyelidikan Sarjana Pendidikan. Diharapkan murid-murid dapat menjawab item-item soalan-
soalan dalam soal selidik ini dengan ikhlas dan jujur.

Soal selidik mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A, B dan C. Sila isi maklumat pada ruangan yang

disediakan dan tandakan ( √ ) di dalam petak yang sesuai bagi jawapan yang dipilih.

BAHAGIAN A : MAKLUMAT DIRI PELAJAR

1. Jantina :

Lelaki
Perempuan

2. Umur : ________ tahun

3. Bangsa :

Melayu
Cina
India
Lain-lain

4. Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun (sila tuliskan markah)

Bahasa Melayu Pemahaman


Bahasa Melayu Penulisan
Bahasa Inggeris

90
Matematik
Sains

Peratus Keseluruhan : ___________ %

BAHAGIAN B : MAKLUMAT IBU BAPA

5. Pekerjaan Bapa

Bekerja (nyatakan) …………………………………………..


Tidak bekerja

6. Pekerjaan Ibu

Bekerja (nyatakan) …………………………………………..


Tidak bekerja

7. Pendidikan Bapa yang paling tinggi

Tidak tahu
Sekolah Rendah
Sekolah Menengah
Sijil/Diploma
Ijazah/Sarjana
8. Pendidikan Ibu yang paling tinggi

Tidak tahu
Sekolah Rendah
Sekolah Menengah
Sijil/Diploma
Ijazah/Sarjana

9. Pendapatan Bapa

RM 4001 dan ke atas


RM 1201 – RM 4000
RM 1200 dan ke bawah

10. Pendapatan Ibu

RM 4001 dan ke atas

91
RM 1201 – RM 4000
RM 1200 dan ke bawah

BAHAGIAN C : STATUS SOSIO-EKONOMI DAN PENGLIBATAN IBU BAPA DENGAN

PENCAPAIAN AKADEMIK

Sila tandakan ( √ ) pada ruangan jawapan yang dipilih berpandukan skala yang disediakan seperti

berikut :

1. SANGAT TIDAK SETUJU

2. TIDAK SETUJU

3. TIDAK PASTI

4. SETUJU

5. SANGAT SETUJU

BIL. ( i ) PERBINCANGAN DI RUMAH 1 2 3 4 5

1. Ibu bapa saya membincangkan tentang apa yang saya pelajari


di kelas.

2. Ibu bapa saya membincangkan tentang aktiviti-aktiviti sekolah


dengan saya.

92
3. Ibu bapa saya membaca surat khabar dan majalah serta
menceritakan kepada saya.

4. Ibu bapa saya membincangkan kesalahan yang saya lakukan


dalam kerja-kerja sekolah saya.

5. Ibu bapa saya membantu dalam kerja-kerja sekolah saya.

6. Ibu bapa saya bersedia untuk mendengar penulisan yang saya


tulis.

7. Ibu bapa saya akan berbincang selepas saya mendapat


keputusan ujian atau peperiksaan.

8. Ibu bapa saya berbincang tentang program televisyen yang


kami tonton bersama.

9. Ibu bapa saya melatih saya untuk ujian atau peperiksaan yang
akan diuji di sekolah.

BIL. ( ii ) PENYELIAAN DI RUMAH 1 2 3 4 5

10. Ibu bapa saya akan memastikan saya menyiapkan kerja


sekolah saya.

11. Ibu bapa saya menghadkan masa saya menonton televisyen


pada hari persekolahan.

12. Ibu bapa saya akan memastikan saya mempunyai tempat khas
untuk saya membuat kerja sekolah.

13. Ibu bapa saya memeriksa semua kerja sekolah yang saya buat.

14. Ibu bapa saya menyelia aktiviti yang saya lakukan pada masa
lapang.

15. Ibu bapa saya menghadkan masa saya bermain dengan rakan-
rakan.

16. Ibu bapa saya akan memastikan rumah sentiasa senyap agar
saya boleh belajar dan mengulangkaji pelajaran.

17. Ibu bapa saya akan memastikan saya mempunyai jadual waktu
belajar di rumah.

BIL. ( iii ) KOMUNIKASI DI RUMAH 1 2 3 4 5

93
18. Ibu bapa saya memberitahu saya tentang kepentingan belajar
untuk masa depan.

19. Ibu bapa saya mengingatkan saya untuk tekun belajar.

20. Ibu bapa saya menggalakkan saya untuk mengambil kelas


tuisyen.

21. Ibu bapa saya menggalakkan dan bersedia membelikan bahan


bacaan untuk membantu menambahkan pengetahuan saya,

22. Ibu bapa saya sentiasa memberi galakan apabila saya


mengulangkaji pelajaran.

23. Ibu bapa saya menggalakkan saya membuat banyak latihan


dalam subjek-subjek yang saya pelajari di sekolah.

24. Ibu bapa saya memberitahu tentang keyakinannya terhadap


kebolehan saya.
25. Ibu bapa saya menasihatkan saya supaya berusaha
mendapatkan markah terbaik dalam ujian atau peperiksaan.

26. Ibu bapa saya meluahkan perasaan bangganya apabila saya


lulus cemerlang.

27. Ibu bapa saya memberitahu harapannya untuk melihat saya


menjejakkan kaki ke universiti.

28. Ibu bapa saya berjanji akan memberikan hadiah apabila saya
lulus cemerlang dalam ujian atau peperiksaan.

29. Ibu bapa saya memberikan nasihat dan kesedaran untuk


belajar bersungguh-sungguh untuk masa depan saya.

30. Ibu bapa saya memberitahu bahawa mereka ingin melihat saya
lulus cemerlang dalam ujian atau peperiksaan.

94
95
Rujukan

Abdullah Fahim (1995). Rumahku Syurgaku. Kuala Lumpur : Percetakan Nasional


Malaysia Berhad.

Abdul Latif Samian (2001, Ogos 9). Punca Prestasi Lemah. Utusan Malaysia. Hlm.13.

Ahmad Sarji Abdul Hamid (1993). Penerapan Nilai dan Budaya Kerja Cemerlang dalam
Pentadbiran Awam Malaysia. Kuala Lumpur : Institut Pentadbiran Awam
Malaysia.

Amina Noor (1996). 50 Tips Keluarga Cemerlang. Kuala Lumpur : Darul Nu’man.

Anuar Ahmad (1990). Perkaitan Di Antara Latar Belakang Keluarga dan Konsep
Kendiri Pelajar Dengan Pencapaian Akademik. Kajian Ilmiah Tidak
Diterbitkan, Serdang : Universiti Putra Malaysia.

Armstrong (2006). Blending Formal and Informal Approaches To Management


Learning. Diperoleh pada Januari,3 2008 daripada
http://www.open.ac.uk/cetlworkspace/cetlcontent/documents/460d387639636.pdf

Arnorld, D.S. & Whitehurst, G.S. (1994). Accelerating Languange Development Through
Picture-Book Reading : A Summary of Dialogic Reading and Its Effects. Dalam
D.K.Dickensen.(Ed.),Bridges to Literacy Children, Families and Schools,
Cambridge, Blackwell, m.s. 103-128.

Asiah Ali (1999). Muslimat Pendidikan Kekeluargaan dan Perjuangan. Petaling Jaya
Selangor : Syarikat Prema Sdn. Bhd.

Asiah Ibrahim (1994). Keluarga Induk Tunggal : Sokongan dan Kualiti Tingkah Laku
Keibubapaan. Kajian Ilmiah Tidak Diterbitkan, Serdang : Universiti Putra
Malaysia.

Asmah Ahmad (2003). Pemimpin dan Matlamat Organisasi Pendidikan. Diperoleh Jun
10,2008 daripada http://www.scribd.com/doc/20045645/Pemimpin-Dan-
Matlamat-Organisasi-Pendidikan

Ballen, J.& Moles, O. (1994). School-Family Partnerships : Strong Families, Strong


Schools. Washington, D.C : Department of Education.

Berns, R.M (1993). Child Family Community : Socializations and Support. Fort
Worth Harcourt Brace Javanorich College Publisher.

Bloom, B.S. (1964). Stability and Change of Human Characteristics. New York : Wiley.

79
Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge Harvard
University Press.

Bronfenbrenner, U. (1979). Ecological System Theory. Annals of Child Development,


6, 187-249.

Candis, Y.H. (2003). The Home Enviroment of Gifted Puerto Rican Children. Diperoleh
Mac 3, 2008 daripada http://www.ncela.gwu.edu/ncbepubs/symposia/third.html

Campbell, J.R. (1994). The Differential Effects of Family Processes and SES on
Academic Self-Concept and Achievement. Diperoleh Julai 28, 2008 daripada
http://www.ncela.gwu.edu/pathways/asian/gifted.htm

Campbell, J.R. (1994). Inventory of Parential Influence (IPI), Parent Version. Diperoleh
Julai 20, 2008 daripada http://www.rohan.sdsu.edu/mstover/tests/touliators/html

Clark, R.M. (1993). Homework-Focused Parenting Practices That Positively Affect


Student Achievement. In N.F. Chavkin (Ed). Families and School in a
Pluralistics Society : 85-106.

Coleman, J.,Campbell, E., Hobson, C.,McPartland, J.,Mood, A.,& Weinfield, F. (1996)


Equality of Educational Opportunity. Washington, DC : US Department of
Health, Educational and Welfare.

Comer, J.P. (1998). Educating Poor Minority Children. Scientific American,259,(5),42-48

Cooper, H.M. (1989). Homework. New York : Longman.

Derrick-Lewis, S.M. (2001). Parental Involvement Typologies Related to Student


Achievement. Disertasi Ph.D. East Tennessee State University.

Doris, D. (2000). Supporting Parent, Family and Community Involvement in Your


School. Diperoleh pada Mei 20,2008 daripada http://www.wnel.org/csrdp/
family.pdf

Eagle (1989). Parent Involvement and Student Achievement. Diperoleh April 3, 2008
daripada http://www.sdcoe.k12.caus/notes/51/partsu.html

Epstein, J.L. (1986). Parents Reactions to Teacher Practices of Parent Involvment :


Elementary School Jurnal,86,93-227.

Epstein, J.L. (1987). Parent Involvement : What Research Says to Administration.


Education and Urban Society,19(2),119-136.

Epstein, J.L. (1994,October-November). Perspectives and Previews on Research and


Policy for School,Family and Community Partnerships. Paper and presented

80
at the Family-School Links Conference, Pensylvania State University.

Faaland et al. (1991). Developmental Biological. Diperoleh Mei 10,2008 daripada


http://www.patentstorm.us/patents/7101709.html

Fehman, P.G. Keith, T.Z.& Reimers, T.M. (1987). Home Influences on School Learning:
Journal of Educational Research 806:330-337.

Grissmer,& David, W. (1994). Student Achievement and the Changing American Family.
Santa Monica, CA:Rand.

Hassan Mohd Ali (1996). Siri Keluarga Mithali Utusan-Akrab:Keluarga Bahagia.


Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Hashim Yaacob (2004). Buli dan Kecemerlangan Pelajar. Utusan Malaysia.

Hashima, Y.& Amato, P.R. (1994). Proverty, Social Support and Parental Behaviour.
Child Development.65,394-403.

Hazil Abdul Hamid (1990). Sosiologi dalam Perspektif Pembangunan Negara.


Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Henderson, A.T.& Berla, N. (1994). The Family is Critical to Student Achievement.


Washington, D.C.U.S. Department of Education.
Laman web : http://eric.web.tc.columbia.edu/families/strong/sfp.html

Hess, R.D. & Holloway, S.D. (1984). Family and School as Educational Institutions.
Review of Child Development Research,(7),179-222.

Hishammuddin Hussein (2007). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.


Putrajaya : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar, Kementerian
Pelajaran Malaysia.

Ishak Sin (2003). Motivasi Guru dan Pengurusan Budaya Kolaboratif Pengurus
Pendidikan Wanita. Diperoleh April 29,2008 daripada
http://pkukmweb.ukm.my/~penerbit/jurnal_pdf/jpend31_07.pdf

Ismail Ibrahim (2002). Disiplin Keluarga Jadi Penentu. Diperoleh pada Jun 15, 2008
daripada http://www.cikgu.net.my/malay/berita/moreberita.php3?id=37

Ismail Zain (2002). Motivasi Membina Aras Harga Diri. Diperoleh pada Jun 15, 2008
daripada http://www.tutor.com/tutor/dunia.asp?=0617

Jenkins, P.H. (1995). School Delinquency and School Commitment. Sociology of


Edcation, 68,3,221-39.

81
Kamarulzaman Kamaruddin (2003). Psikologi Perkembangan-Teori dan Konsep.
Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Keith, T., Keith, P., Troutman, G.C., Bickley, P.G., Trivette, P.S., & Singh, K. (1993).
Does Parental Involvement Affect Eight Grade Student Achievement? School
Psychology Review 22(3),474-496.

Kusum Singh (1995). The Effects of Four Components of Parental Involvement on


Eight-Grade Student Achievement : School Psychology Review 24(2),299-317.

Kementerian Pelajaran Malaysia (2001-2010).Ringkasan Pembangunan Pendidikan


2001-2010.Diperoleh Januarai 10,2008 daripada
http://www.digitalibrary.my/dmdocuments/malaysiakini/746_Ringkasan%20Pem
bangunan%20Pendidikan%202001-2010.pdf

Leler, H. (1983). Parent Education and Involvement in Relation to the School and to
Parents of School-Aged Children. Parent Education and Public Policy, NJ :
ABLEX Publishing Co.

Maehr (1996). Transforming School Cultures. Diperoleh pada Jun 11,2008 daripada
http://www.amazon.com/Transforming-School-Cultures-Lives-
Context/dp/081332744X

Maeroff, G.L. (1998). Altered Dstinies : Making Life Better for Children in Need.
Phi Delta Kappan, 424-432.

Marjoribanks, K. (1994). Family and School Enviroment. International Journal of


Educational Research, 21,1-6.

Maslow Abraham, H. (1998). Maslow on Management. United States of America :


John Wiley & Sons, Inc.

Mohamad Daud (1994). Perkembangan Kanak-kanak dan Pembelajaran. Kuala Lumpur:


Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Mohd Kormain Hasyim (1999). Ibu Bapa dan Pencapaian Akademik Anak-anak.
Jurnal Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Mohd Tobat Omar (1989). Sikap dan Penglibatan Ibu Bapa Terhadap Perkembangan
dan Kemajuan Pelajaran Pelajar-pelajar SMK Simunjar, Sarawak. Tesis Sijil
Perguruan Khas,Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mucha, L. (1987). Attitudes and Achievement Effects of Mathematics Homework Games


On Second Grade Students and Their Parents (ED 283 698).

Muhyiddin Mohd Yassin (2009). Bengkel Kajian Semula Pelan Induk Pembangunan

82
Pendidikan, 2006-2010. Diperoleh pada Ogos 12, 2009 daripada http://www.
pmo.gov.my/tpm/?frontpage/speech/detail/1539

Muller, C. (1995). Maternal Employment, Parent Involvement and Mathematics


Achievement Among Adolescents. Journal of Marriage and the Family,
57,85-100.

Noraini Abdul Aziz (1994). Pengaruh Cara Gaya dan Sikap Ibu Bapa ke atas
Pencapaian Akademik Pelajar Sekolah Menengah. Kajian Ilmiah Tidak
Diterbitkan,Serdang : Universiti Putra Malaysia.

Nicholson, T. & Gallenne, G. (1995). Struggle Town Meets Middle Town : A Survey
of Reading Achievement of Adolescents. Journal of Research and Development
in Education Studies, 30,15-23.

Perancangan Strategik 2005-2010. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Diperoleh


Mac 14,2008 daripada http://www.moe.gov.my/?id=77&lang=my

Raden, N. William, E. & Coggins, K. (1993). Paternal Involvement in Child-Bearing


and the School Perfomance of Native American Children : An Exploratory
Study. Family Perspectives, 27,4,375-391.

Raja Nazrin Shah (2009, Ogos 18). Empat Aspek Tingkat Sistem Pendidikan.
Utusan Malaysia. Hlm. 16.

Riley, R.W. (1997). Invite America Back to Your School this Year. Principal,pp.30.

Reynolds, A.J. (1992). Comparing Measures of Parental Involvement and Their


Effect on Academic Achievement. Early Childhood Research Quartely.

Robiah Sidin (1998). Pemikiran dalam Pendidikan. Shah Alam : Penerbitan Fajar
Bakti Sdn. Bhd.

Rozumah Baharudin, Rohani Abdullah & Yew Saw Bee (1996). Sosio-economic Status,
Home Environment and Preschool Children’s Mental Abilities. Akademika,
49,95-106.

Rozumah Baharudin (1999). Institut Keluarga Islam di Malaysia Fungsi dan


Kesejahteraan, Serdang : Universiti Putra Malaysia.

Sattes, B. (1985). Parent Involvement : A Review of the Literature. Chaeleston,


WV : Appalachia Educational Laboratory.

Shek, D.T.L. (1995). Chinese Adolescents Perceptions of Parenting Styles of Father


and Mothers. Journal of Genetic Psychology, 156,2,90-175.

83
Syarifah Mohd Nor (1992). Faktor Latar Belakang Keluarga yang Berkaitan dengan
Pencapaian Akademik Murid Darjah Satu. Jurnal Pendidik dan Pendidikan
Universiti Sains Malaysia,2,61-69.

T. Marimuthu (1990). Pengenalan Sosiologi Pendidikan. Petaling Jaya : Penerbit


Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ussem, E.L. (1991). Student Selection into Course Sequences in Mathematics : The
Impact of Parental Involvement and School Policies. Journal of Research on
Odolesence (1),231-250.

Wherry, J.H. (1998). Selected Parent Involvement Research. Diperoleh pada Mei 15,
2008 daripada http://www.par-inst.com/resource/research.htm

Zainal Kling (2000). Gejala Sosial : Permasalahan dan Pendekatan Menangani dari
Sudut Pandangan Akademik : Kertas Kerja yang Dibentangkan di Simposium
Kaunseling Pemimpin Belia Negara (22 April,2000). Pusat Belia Antarabangsa
Cheras : Yayasan Nurul Yaqeen, Persatuan Mahasiswa Anak Johor Universiti
Kebangsaan Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia.

Zarinah Arshat dan Rozumah Baharudin (1999). Perkaitan di antara Faktor Sosio
Ekonomi dan Pencapaian Akademik Anak. Jurnal Kebajikan,21,2,1-6.

84