You are on page 1of 1

I -Ñ-Ø√-úø’ -•’-üµ¿-¢√®Ωç 17 -Çí∫Ææ’d 2005

Prasad: Pranav, When shall I see you disappointed if you don't get a
again? seat in medicine.
(-v°æ-ù-¢˛, ´’Sx EØÁo-°æ¤púø’ éπ©’-Ææ’-éÓ†’?) (Fèπ◊ medicine ™ seat ®√éπ-§ÚûË
Pranav: Will you meet me tomorrow at 4? ¢Ë’ç E®√-¨¡-°æ-úø-û√ç)
(Í®°æ¤ Ø√©’-Tç-öÀéÀ éπ©’-Ææ’-èπ◊ç-ö«¢√?) Sumanth: My teachers (they) will be sad too
Prasad: Where shall I meet you ? if I don't make it to medicine .
(áéπ\úø éπ©’-Ææ’-éÓ†’?) (؈’ medicine™ îË®Ω-™‰-éπ-§ÚûË ´÷
Pranav: Will you come to LB Park? I will teachers èπÿú≈ ¶«üµ¿-°æ-úø-û√®Ω’)
meet you there. Dad: You will be happy to know that I
(LB Park èπ◊ ´≤ƒh¢√ ? Åéπ\úø E†’o am going to buy a bike for you.
؈’ éπ©’-Ææ’-èπ◊ç-ö«†’.) (FéÌéπ bike éÌçô’Ø√o†E ûÁLÊÆh †’´¤y
Prasad: Will Pratap come with you too ÆæçûÓ-≠æ-°æ-úø-û√´¤)
(v°æû√°ˇ èπÿú≈ FûÓ ´≤ƒhú≈?) Sumanth: Really, dad? I shall be grateful to Anjali: ûª°æp-èπ◊çú≈. Fèπ◊ -Ø√ ≤ƒßª’ç Öçô’çC. Sukumar: Å®·ûË ÉçéÓ®Ó-ï-Ø√o Öçö«¢√?
Pranav : Of course, will you bring along your you for this. (you ûÓ begin îËߪ’çúÕ) 3) Bhanu: ؈’ Í®°œ-éπ\úø á°æ¤p-úø’ç-úø†’?
friends too? (Eïç-í¬Ø√? ؈’ î√™« éπ%ûª-Vc-úÕE) †ØËoç îËߪ’-´’ç-ö«¢Ó îÁ°æ¤p. Bhaskar: †’´¤y Í®°œ-éπ\úø °æCç-öÀ-éπ-™«x Öçú≈L.
(-´≤ƒh-úø’, O’ friends †’ èπÿú≈ °j† îª÷úøçúÕ: Happy, sad, disappointed, Ankita: †’-´¤yÑ ¶Ô´’t©’ -Uߪ÷L. U≤ƒh¢√? late Å´-èπÿ-úøü¿’.
BÆæ’éÌ≤ƒh¢√) grateful - É™«çöÀ feelings ´uéπh-°æ-®Ω-î √-©çõ‰, (you ¢√úøçúÕ. ¶Ô´’t Uߪ’-úøç = draw) Bhanu: 10 ´’K ´·çü¿®Ω é¬ü∆?
(bring along = BÆæ’èπ◊-®√´-úøç) I/WeûÓ shall; you, he, she, it, and, they ûÓ Anjali: á°æ¤púø’ Uߪ’†’? Bhaskar: Meeting °æü¿-éÌç-úÕç-öÀéπ-™«x begin
鬢√L. ü∆EéÀ arrangements

We shall be disappointed
Åçû√ ¶«©’, ¶«•’ îËߪ÷L. †’´¤y
¢√∞¡x†’ supervise îËߪ÷L.
Answers:
1) Anjali: Shall we go to a movie this
evening?
Ankita: When shall I complete my assign-
I shall be happy to meet them. Ankita: ´’†ç 12 í∫ç-ô- ment?
(¢√∞¡x†’ éπ©’-Ææ’-éÓ-´-úøç Ø√éÀ≠dçæ ). ©èπ◊ v§ƒ®Ωç-Gµ- Anjali: Will you come, or won't you?
Will they come? Will your sister ü∆l´÷? Ankita: Then will you help me to com-
come too?
(¢√∞¡Ÿx -´≤ƒh®√? O’ sister èπÿú≈ ´Ææ’h-Ø√o®√) -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 34 Anjali: Å®·ûË lunch
á°æ¤púø’ îËü∆lç?
plete my assignment?
Anjali: Certainly, you shall have my help.
Prasad: Of course. I'll (I will) bring them Ankita: ´÷´‚-©’í¬ F What do you want me to do? /
along. will -¢√-úø¿-û√ç. (Åçõ‰ I/We ûÓ Will í¬-F, you, he, lunch á°æ¤púø’? What shall I do for you?
(ûª°æp-èπ◊çú≈, ¢√∞¡x†’ ؈’ BÆæ’-èπ◊-´≤ƒh). she, it and they ûÓ shall í¬-F, ¶µ«¢√©’, ņ’-¶µº÷- ´’üµ∆u£æ«oç 2 M. SURESAN Ankita: You shall draw these pictures.
°j Ææ綵«-≠æ-ù™ í∫´’-Eç-î√®Ω’ éπü∆ Questions™ ûª’©’, ´’-ØÓ-Æœn-ûª’©’ îÁ°æp-ö«-EéÀ ¢√úøç) Å®·ûË ´’K Will you?
shall and will -¢√-úøéπç. Questions™ á°æ¤p-úø÷ late Å´¤-ûª ’ç-- Anjali: When shall I draw them?
éÀçC °æöÀdéπ îª÷úøçúÕ: Ankita: Shall we begin at 12 noon?
I/WeûÓ shall; you, he, she, it and they ûÓ ü∆?(´’K late = too late )
(will and shall Ö°æ-ßÁ÷-í¬©’ Éçé¬ éÌEo ÖØ√o®·. Anjali: When shall we have lunch, then?
will ´÷vûª¢Ë’ ´≤ƒh®·. (Åçõ‰ I/ We ûÓ will í¬-F, 2) Sukumar: ÉçéÓ È®çúø’ ®ÓV-©’ç-úø¢√ Ééπ\úø?
you, he, she, it and they ûÓ shall í¬-F ®√´¤).
´·êuçí¬ formal, informal spoken English ™ Ankita: When is your lunch, usually? will
Sunil: àç îË≤ƒh-E-éπ\úø È®çúø’ ®ÓV©’?
eg: a) When shall I see you?
´·êu-¢Á’i-†N. ÅN -ûª®√y-ûª ûÁ©’-Ææ’-èπ◊çü∆ç.) 2 O' clock be too late for you?
b) Will you meet me? 2) Sukumar: Won't you (will you not) stay
Subjects Shall Will here for another two days?
c) Where shall I meet you?
d) Will you come? 1. Indefinite future 1. Determination Sunil: What shall I do here for two more
e) Will Pratap (he) come? I, We (ÅE-Paûª ¶µºN-≠æuûª’h) (E®Ωgߪ’ç) days?
f) Will they come? 2. Feelings & emotions 2. Intention (ÖüËl¨¡ç) Sukumar: We shall/ will go sightseeing
g) Will your sister (she) come? (¶µ«¢√©÷, ņ’-¶µº÷-ûª’©’, ´’ØÓ-Æœn-ûª’©’) 3. Promise here.
☛ ≤ƒ´÷-†uçí¬ ¶µ«¢√©’, ´’-ØÓÆœn-AE -ûÁ-LÊ° - 3. Questions (v°æ¨¡o©’) (´÷ô É´y-úøç) Sunil: You have already shown me all the
I / We ûÓ shall; you, he, she, it
ô-°æ¤púø’ sights here.
and they ûÓ will ¢√-úøû√ç. 1. Definite happens 1. Indefinite future Sukumar: There are still two or three
You, he, she,
Dad: Sumanth, this time I expect you (éπ*a-ûªçí¬ Å´¤-ûª’ç-ü¿-†’-èπ◊ØË N≠æ-ߪ÷©’) (ÅE-Paûª ¶µºN-≠æuûª’h) more places to be seen. We
it and they
to score better than last time. 2. Orders & Commands (Çïc©’) 2. Feelings & emotions shall go there.
3. Warnings (£«îªa-J-éπ©’) (¶µ«¢√©÷, ņ’-¶µº÷-ûª’©’ ´’ØÓ-Æœn-ûª’©’) Sunil: Won't one day (will not one day) be
(Ñ≤ƒJ -Éç-ûªèπ◊-´·ç-ü¿’éπçõ‰ áèπ◊\´ Speaker enough?
´÷®Ω’\©’ -≤Ú\®˝ -îË≤ƒh-´-†’-èπ◊ç-ô’Ø√o) 4. Assurances (£æ…O’©’) 3. Questions (v°æ¨¡o©’)
(´÷ö«x-úË-¢√®Ω’ ÉîËa) 5. Promises (´÷ô É´y-úøç) Sukumar: Will you then stay here for
Sumanth: Sure, dad. I will do my best to get
atleast oneday?
100%
3) Bhanu: When shall I be here tomorrow?
(-ûª°æpèπ◊ç-ú≈. -´ç-ü¿-¨»-ûªç -´÷®Ω’\--©’ - É°æ¤púø’ éÀçC¢√öÀE English ™ practice îËߪ’çúÕ. Sukumar: -Ééπ\úÕ Nçûª©’ îª÷≤ƒhç. Bhaskar: You shall be here at 10. You
´-îËaç-ü¿’èπ◊ -Ø√ -¨»-ߪ’-¨¡èπ◊h-™« éπ%-≠œ-îË≤ƒh.)
O-™„j-†çûª´®Ωèπ◊ shall/ will ¢√úøçúÕ. shall not be late.
Dad: I shall be happy to see you get it. (ã v°æüË-¨¡ç™ Nçûª©’, ü¿%¨»u©÷
1) Anjali: ≤ƒßª’çvûªç ÆœE-´÷èπ◊ -¢Á-∞¡-ü∆-´÷--? îª÷úøôç = sight seeing, go sight- Bhanu: Won't 10 be (will not 10 be) too
(†’´y™« ûÁa-èπ◊çõ‰ Ææç-ûÓ-≠æ-¢Ë’) early?
Sumanth: Why you alone dad? Mother Ankita: Å®·ûË Ø√ assignment á°æ¤púø’ com- seeing ÅE èπÿú≈ Åçö«®Ω’.)
plete îËߪ’†’ ؈’? Sunil: Ø√éπ-Fo -É°æp-öÀÍé -îª÷°œç-î √-´¤ éπ-ü∆! Bhaskar: The meeting shall begin at 11
(she) will be happy too.
Anjali: †’´¤y ´≤ƒh¢√? ®√¢√? AM Sharp. (Sharp= éπÈ®-é˙dí¬)
(O’®Ì-éπ\Í®é¬ü¿’ Ø√†o-í¬®Ω÷, Å´’t Sukumar: †’´¤y îª÷ú≈-Lq-†Nçé¬ -È®çúø’ ´‚úø’
Ankita: Å®·ûË Ø√ assignment complete Balu and Babu shall make all
èπÿú≈ ÆæçûÓ-≠æ-°æ-úø’-ûª’çC) v°æüË-¨»-©’-Ø√o®·. Åéπ\-úÕéÀ -¢Á-∞¡-ü∆ç. arrangements. You shall super-
Dad: We (your mother and I) shall be îËߪ’-ö«-EéÀ †’´¤y ≤ƒßª’-°æ-úø-û√¢√? Sunil: äéπ®ÓV î√©ü∆?
vise them.

v°æ¨¡o: 1) All the glitters is not gold Åç-ô’-Ø√o®Ω’. - éπü∆? Everyone, subject Å®·-†-°æ¤púø’ ÅC not meet the CM. £j«ü¿-®√-¶«ü˛ ¢ÁRx èπÿú≈ CM†’ îª÷úø-
E-ñ«-EéÀ All the glitters are not gold -Å-Ø√L éπü∆? singular éπü∆. Åçü¿’-éπE verb èπÿú≈ singular í¬ ™‰-éπ-§Ú-ߪ÷úø’).
2) Sweet are the uses of adversity. DE™ Öçú≈L. Åçü¿’-´©x All that glitters is not gold 4) '§˘®Ó-£œ«ûªuç— ÅØË ´÷ôèπ◊ priesthood ņ-´îª’a. Å®·ûË
Sweet is the uses of adversity ÅE Öçú≈L ™ is éπÈ®é˙d. §˘®Ó-£œ«ûªuç, priesthood °æ‹Jhí¬ äÍé -Å®√n-Eo -É-´y-´¤. -
éπü∆. 2) Sweet are the uses of the adversity- Ñ sentence §˘®Ó£œ«-ûªuç -¶«-üµ¿u-ûª-©÷, priesthood -¶«-üµ¿u-ûª-©÷ -äéπ-öÀ
3) Taking a stick, he beat the dog. éπÈ®é˙d. Word order™ 'The uses of adversity are é¬-´¤ é¬-•-öÀd.
Having taken a stick he beat the dog. sweet' Å´¤-ûª’çC. (Sweet are these fruits ÅE poet- 5)a) He has been appointed by the DEO- DEO îËûª
°j È®çúø’ ¢√é¬u-©èπ◊ ûËú≈ àN’öÀ? ic í¬ éπN-ûªyç™ Åçö«ç. ´÷´‚©’ prose order/ con- Åûª†’ -E-ߪ’-N’ç-îª-•-ú≈f-úø’– Åçõ‰ DEO ÅûªúÕ-E appoint
4) §˘®Ó-£œ«-ûªuç ÅØË -´%AhE Éç-Tx-≠ˇ™  à´’ç-ö«®Ω’? versation ™ Å®·ûË, These fruits are sweet Åçö«ç îË-ߪ’-úøç Å®·-§Ú-®·çC. Ééπ\úø has been appointed
5) He has been appointed by DEO éπü∆). Å™«Íí The uses of adversities are sweet ņo- ïJ-T-§Ú-®·† °æEE ûÁ-L-ߪ’-ñ‰Ææ’hç-C.
He is appointed by DEO °æ¤púø’ subject àC? The uses éπü∆? ÅC plural, Åçü¿’- b) He is appointed by the DEO- Ééπ\úø verb, 'is
Ñ È®ç-úø’ ¢√é¬u-©èπ◊ ûËú≈ àN’ö îÁ°æp-í∫-©-®Ω’. éπE verb are. appointed' – -É-C regular action, passive voice -™ 
3) Taking a stick, he beat the dog - éπv®Ω BÆæ’éÌE èπ◊éπ\†’ – -ÅûªúÕ-E (Åçõ‰ Ç Job ™ °æE-îËÊÆ ÅûªúÕ-E) DEO
ï¢√•’:
– °œ.-áÆˇ.®√-´¤, °œ®∏√°æ¤®Ωç
éÌö«d-úø’ -ÅE. Having taken a stick, he beat the dog appoint îË≤ƒhúø’. ´÷´‚©’í¬ -Å-E /-á-°æ¤p-úø’ -Å-E.
1) ´’†ç sentence-™ ¢√úË verb subject †’ •öÀd Åçõ‰ Å®Ωnç– éπv®Ω-°æ¤-a-èπ◊†o ûª®√yûª èπÿú≈, èπ◊éπ\†’ éÌö«dúø’– (§Ú©açúÕ: A lecturer is appointed by the commit-
éπü∆ Öçô’çC? Sentence No.1 ™ 'all' Åçõ‰ Åçõ‰ Ñ sentence Åçûª éπÈ®é˙d é¬ü¿’. ÆæÈ®j† Å®Ωnç ®√ü¿’ tee Åçõ‰ lecturer †’ committee ¢√∞¡Ÿx appoint
everything, every one of - v°æAD ÅØË Å®Ωnç (§Ú©açúÕ: Having gone to Hyderabad, he could îË≤ƒh®Ω’– ´÷´‚-©’í¬ ÅE/-á-°æ¤púø÷ ÅE.