You are on page 1of 1

I -Ñ-Ø√-úø’ -Ç-C-¢√®Ωç 21 -Çí∫Ææ’d 2005

(Éçûª-´-®Ω π◊ ´’†ç ûÁ©’-Ææ’- π◊çC: Countable Krishna: Å´¤†’. FÍé-´’Ø√o 鬢√™«?


Singulars èπ◊ ´·çü¿’ A/ an ¢√úøû√ç. Kesav: Ê°°æ®˝ 鬢√L. äéπ ü¿≤ƒh (Quire)
Uncountablesèπ◊ plural Öçúøü¿’. ¢√öÀ-´·çü¿’ Krishna: ûÁ≤ƒh™‰.
A/an ®√ü¿’). 3) Brahmam: Ç ´·Ææ-™«--Núø î√™« ≤ƒ-´’--vT
Gowtham: Hi Gowri, What news? BÆæ’-Èé-∞¡Ÿ-ûÓçC. ÇN-úøèπ◊ ≤ƒßª’ç
Gowri: Certainly I have news for you îËü∆lç °æü¿.
(FéÓ ¢√®Ωh îÁ§ƒpL) Vishnu: OK ûªy®Ωí¬ §Úü∆ç °æü¿. Å´-ûª©
Gowtham: Out with it please Ø√èπ◊ urgent °æ†’©’ È®çúø’ ´‚úø’
(Å®·ûË îÁ°æ¤p) ÖØ√o®·.
Out with it. ÅüËüÓ îÁÊ°pß˝’. ÉC O’ ANSWERS:
conversations ™ practice îËߪ’çúÕ
1) Purnima: I want/ need advice a) Advice. a piece of advice ņ-´îª’a. A few Tatas èπ◊ î√™« ¢√u§ƒ-®√-©’-Ø√o®·.
Gowri: I have information. Tomorrow's
(an adviceé¬ü¿’). pieces of advice ÅEèπÿú≈ ņ-´îª’a. The Tatas have a number of lines of
exam has been put off until next
Preethi: What about? Eg: 1) Let me give you advice/ Let me business.
Thursday)
(üËE í∫’Jç*, üËE N≠æߪ’ç?) give you a piece of advice.
(Í®°æöÀ exam ´îËa í∫’®Ω’-¢√®Ωç ´®Ωèπ◊ ¢√®·-ü∆- 'What about' èπÿú≈ spoken English™
O’üËç ¢√u§ƒ®Ωç?
2) I want a piece of advice from you.
°æ-úÕ-†ô’x Ø√èπ◊ Ææ´÷-î√®Ωç ÅçCçC) Ö°æ-ßÁ÷-í∫-°æúË expression. Å©-¢√ô’ îËÆæ’- = What's your business? what is your
3) He had two or three pieces of
Put off = ¢√®·ü∆ ¢Ëߪ’úøç. line?
éÓçúÕ. advice for students in his speech.
Gowtham: That's good news. Thank you Å®·ûË business èπ◊ shop/ company ÅØË Å®Ωnç
Purnima: I want to do business b) bread. ÉC á°æ¤púø÷ Uncountable. Åçõ‰
(ÅC ´’ç* ¢√®Ωh). (a business é¬ü¿’). 'breads'ÅE plural ™‰ü¿’. ´’†ç èπÿú≈ ÖçC. Å°æ¤p-úøC countable.
a) Åûª-úÕéÀ stationary shop ÖçC.

a lot of.. some


He has a stationary business.
b) ¢√∞¡xèπ◊ •ôd© éπç°F ÖçC.
They have a cloth business.
(very important: °j† îÁ°œp†´Fo spoken
Gowri: That's from the horse's mouth, English™ ´·êu-¢Á’i† Åçûª-®√s¥-í¬©’. °j ´÷ô-©†’
bakery ™
you know ¢√úË B®Ω’-†’-•öÀd ´’†èπ◊ English´î√a, ®√ü∆ ÅØËC
éÌØËC. loaf
[ÅC (Ñ ¢√®Ωh) ÅÆæ-© ’-¢√∞¡x ü¿í∫_-®Ω-† ’ç* ûË©a-´îª’a).
of bread.
´*açC.Horse's mouth = Ææ´÷-î√-®Ωç-™«ç-öÀC -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 36 °j† îÁ°œp† uncountable ÅEoçöÀéÃ, ¶«í¬
(A loaf of
îÁ°æp-í∫-L-T† ¢√∞¡Ÿx îÁÊ°h. Municipal polls date áèπ◊\-´í¬ ÅE îÁ°æp-ú≈-EéÀ a lot of, éÌçûª ņú≈-EéÀ
bread or
´·êu-´’çvA v°æéπ-öÀÊÆh ÅC, from the horse's Preethi: What business? some ņ-´îª’a.
three
mouth; collegeéÀ ÂÆ©´¤ Principal v°æéπ-öÀÊÆh 2) Krishna: I want to have a bath/ I feel like
loaves of M. SURESAN A lot of/ some advice, bread, business,
ÅC from horse's mouth]. having a bath. I want soap.
bread. information, news etc.
Gowtham: OK. I have work. I am off. (a soap é¬ü¿’ éπü∆?)
milk ™«í¬ – a litre/ 2 or 3 litres of Now practice the following conversation
(ÆæÍ®
Ø√èπ◊ °æ†’çC. ØË´≤ƒh.) Kesav: Are you going out?
milk) bread †’ slices ™ Açö«ç in English:
I'm (I am) off= ØË¢Á-∞¡ŸhØ√o. Krishna: Yes, Do you want anything?
Govind: What did you have for break- a) Sandhya:
Conversation™ ¢√úøçúÕ. Kesav: I want paper. A Quire F Vô’d áçûª Åçü¿çí¬ ÖçüÓ!
fast?
Ééπ\úø îª÷¨»®Ω’ éπü∆. news, information, (Papers ņç éπü∆?) Ø√èπ◊ î√™« Ñ®Ω{uí¬ ÖçC.
work ´·çü¿’ A/ An ™‰éπ-§Ú-´úøç, Åçõ‰ news, Krishna: I'll (= I will) get it. (Break Fast àç AØ√o´¤) (Ñ®Ω{u-°æ-úøúøç=envy)
information, work™«çöÀN English™ uncount- 3) Brahmam: That old woman is carrying a Gopal: I had two slices of bread and
Swathi: ؈’ soap ¢√úø†’. 'Darksilk'
ables. Åçõ‰ OöÀéÀ plurals Öçúø´¤. OöÀ-´·çü¿’ A/ lot of luggage. Let us help omlet
shampoo ¢√úø-û√†’. ÅC Ø√èπ◊
An ®√ü¿’. her. c) Business - È®çúø’Å®√n©’– 1) °æE 2) ¢√u§ƒ®Ωç, ´’ç* Vô’d °®Ω-í∫-ú≈-EéÀ ≤ƒßª’-°æ-úø’-
é¬Ææh Ç™-*ç-îªçúÕ: ûÁ©’-í∫’™ ´’†ç °j ¢√öÀE (a Luggage/ many luggages ™‰´¤). È®çúø’ Å®√n-™ x†÷ Business
Vishnu: OK. Let's hurry up. I have two or uncountable. (Åçõ‰ A busi-
ûª’çC.
countablesí¬ ¢√úøû√ç éπü∆– news (¢√®Ωh/
three urgent jobs attend to. Sandhya: ؈’ ÅEo Ææ•’s©÷ ¢√úÕ îª÷¨»†’.
¢√®Ωh©’) information (Ææ´÷-î√-®√©’ Åçô’çö«ç); ness/ businesses ™‰ü¿’)
work (°æE/ °æ†’©’). í∫’®Ω’hç--éÓçúÕ. News, (a work/ works ¢√úøç éπü∆?) Seenu: Hi, long since we met. what are
°∂æLûªç ™‰ü¿’.
information, work- uncountables. ¢√öÀ-´·çü¿’ í∫´’-Eç-î√®Ω’ éπü∆. °j¢√-öÀéÀ ¢ËöÀéà Plural you and where are you? Swathi: Ææ•’s©’ ü¿çúøí∫
A/ An ¢√úø-éπçúÕ. ¢√öÀéÀ plurals ¢√úø-éπçúÕ. É™«Íí ®√™‰ü¿’. A/ An ¢√úø-™‰ü¿’. áçü¿’-éπçõ‰ English (£æ…ß˝’ Q†’, îª÷Æœ î√™«-鬩´’®·çC. b) Pramod: Hi Prasanth, ¢√®Ωh-™‰-´ ’-®·Ø√
ÉçéÌEo uncountables... advice, bread, busi- usage™ Å´Fo èπÿú≈ uncountables. ÖØ√oߪ÷?
àç îËÆæ’h-Ø√o´¤ (ÖüÓuí∫ç)? áéπ\úø
ness, furniture, luggage, paper, soap. Uncountables ™ ÉçéÓöÀ-– hair (Vô’d). Prasanth: ؈’ ¢√u§ƒ®Ωç v§ƒ®Ωç-Gµç-îª-¶-ûª’-
ÖØ√o´¤?)
hairs ÅØË °æü¿ç (¢Áçvô’-éπ©’ ÅØË Å®ΩnçûÓ)
News, information, workûÓ§ƒô’ É´Fo èπÿú≈ Srikanth: I am doing business Ø√o†’.
English ™ ™‰ü¿’
uncountables- Åçõ‰ ¢√öÀ-´·çü¿’ A/ An ®√ü¿’. (¢√u§ƒ®Ωç îËÆæ’hØ√o) Pramod: àç ¢√u§ƒ®Ωç? (Line ¢√úøçúÕ)
OöÀéÀ plurals™‰´¤. ´’J conversations™ OöÀE Ç¢Á’èπ◊ ´’ç* Vô’d ÖçC.
Seenu: What Business? Prasanth: Éçé¬ à ¢√u§ƒ-®Ω¢Á÷ E®Ωg-®·ç--éÓ-
She has fine dark / luxuriant hair.
uncountablesí¬ ¢√úøúøç Å©-¢√ô’ îËÆæ’-éÓ-¢√L. (àç ¢√u§ƒ®Ωç?)
Ç¢Á’ Vô’d †©xí¬ §Òúø’í¬_ †’†’-°æ¤í¬ Öçô’çC. ™‰ü¿’.
a) FéÓ ¨¡Ÿ¶µº-¢√®Ωh = good news for you/ Srikanth: I have two or three lines
She has black smooth hair. C) Vikram: Breakfast àç BÆæ’-èπ◊-Ø√o´¤?
I have good news for you (È®çúø’
(A Hair/ Hairs ņç) ´‚úø’ ¢√u§ƒ-®√©’ Åçõ‰ Vikranth: v¶„ú˛, í∫’úø’x
(A good news/ I have a Business
É°æp-öÀ-´-®Ωèπ◊ éÌEo Uncountables îª÷¨»ç-éπü∆. †’ Ææçêuí¬ îÁ§ƒp-©çõ‰, Vikram: v¶„ú˛ áçûª BÆæ’-èπ◊-Ø√o´¤?
good news for you é¬ü¿’) lines of business Åçö«ç. ÅçûË-é¬F
¢√öÀ™ éÌEoç-öÀéÀ éÌçûª Specific í¬ (ÉEo ÅE) Vikranth: È®çúø’ slices, ñ«ç.
b) Ç letter™ î√© ´·êu-¢Á’i† Ææ´÷-î√®Ωç ÖçC. îÁÊ°p Å´-é¬-¨»-©’-Ø√o®·. Businesses ņç)
= The letters has important information.
(... has an important information é¬-ü¿’)
Advice, advise .. àC éπÈ®é˙d? v°æ¨¡o: Princess ÅØË °æü∆-EéÀ
c) Ø√èπ◊ ´·êu-¢Á’i† °æE ÖçC = Apostrophe 's' E îË®√a-©çõ‰ à
Advice, advise ™ àC éπÈ®é˙d ÅØË v°æ¨¡o î√™«-´’çC Åúø’-í∫’-ûª’-Ø√o®Ω’. Nüµ¿çí¬ ®√ߪ÷L? Princess's ring
I have urgent work.
Advice Åçõ‰ Ææ©£æ…. He gives advice - Çߪ’† ´’ç* Ææ©£æ… É≤ƒh®Ω’. ÅE ®√ߪ’-´î√a? ví¬´’®˝ ®Ω÷™¸qE
(I have an urgent work é¬ü¿’). Her advice is always good - Ç¢Á’ Ææ©£æ… á°æ¤púø÷ ¶«í∫’ç-ô’çC. N´-®Ωçí¬ ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’-í∫-©®Ω’.
éÀçC¢√öÀE English™ practice îËߪ’çúÕ. Advise= Åçõ‰ Ææ©£æ… É´yúøç – ÉC verb – áç.Å-E-®Ω’üµ˛, Ũ»y-°æ¤®Ωç, ê´’tç >™«x.
1) Purnima : Ø√èπ◊ Ææ©£æ… é¬¢√L. Nv¨»çA BÆæ’-éÓ-¢√-©E ؈’ Fèπ◊ Ææ©£æ… ÉÆæ’h-Ø√o†’= I advise you to take rest. ï¢√•’:
Preethi : üËE í∫’Jç*? ú≈éπd®Ω’x Ç¢Á’†’ Nv¨»çA BÆæ’-éÓ-¢√-Lqç-Cí¬ Ææ©£æ… ÉÆæ’h-Ø√o®Ω’ =
Purnima: ØËØÓ ¢√u§ƒ®Ωç îËߪ ÷-©-† ’-èπ◊ç- Doctors advise her to take rest. PrincesséÀ Apostrophe s =
DEéÀ English îÁ°æpçúÕ: ؈’ á´-Jéà Ææ©£æ… É´y†’ Princess's. Princess's ring éπÈ®Íéd. Éçûª-
ô’Ø√o. èπ◊-´·çü¿’ lesson™ ûÁL§ƒç. 'ßÁ·éπ\— ÅØË
Ans: a) I don't give advice to anybody b) I don't advise anybody
Preethi: àç ¢√u§ƒ®Ωç?
°j È®ç-úÕç-öÀ-E -§Ú©açúÕ -¢Á·-ü¿-öÀ -¢√éπuç a) ™ advice= Ææ©£æ… Å®ΩnçûÓ Apostrophe s v§ƒùç Ö†o ¢√öÀéÀ,
2) Krishna: Ø√èπ◊ ≤ƒo†ç îËߪ÷-©E -Öç-C.
È®ç-úÓ -¢√éπuç b) ™ advise = Ææ©£æ… É´yúøç. ¶µ«¢√-©èπ◊ ´÷vûª¢Ë’ ¢√úøû√ç. v§ƒùç-™‰E ÅîË-
Ææ•’s 鬢√L. Advise: present tense - advise; past tense and past participle = advised. ûª-†-¢Á’i† ¢√öÀéÀ ¢√úøç. ¢√öÀ-´·çü¿’ of
Kesav: †’´¤y -•-ߪ’-ôèπ◊ -¢Á-∞¡Ÿ-ûª’Ø√o¢√? He, She it subjects ûÓ advises. °úøû√ç. Eg: The Pages of the book.