You are on page 1of 16

Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice

R E K L A M A
PIERWSZA bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
rok IX, nr 13 (165)
9 LIPCA 2014
ISSN: 2080-3664
DWUTYGODNIK
region EDUKACJA
RACIBRZ inwestycje
wodzisaw inwestycje
Matury sabo jak nigdy
Renowacja peRy
gotyku lskiego
Boisko w kokoszycach
F
o
t
.
J
a
n
u
s
z
N
o
w
a
k
F
o
t
.
a
r
c
h
i
w
u
m
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl, tel. fax 32 415 98 18 rog Klasztornej i Ogrodowej
komputery, tusze, tonery
S
e
r
w
i
s
w powiecie raciborskim matur zdao 68,75 % osb.
w wodzisawiu znacznie lepiej.
Uczniowie szk rednich w tym roku duo lepiej
taczyli poloneza ni rozwizywali zadania z matematyki.
Kaplica w. Tomasza
Becketta na raciborskim
zamku jest nazywana
per gotyku lskiego.
CZYTAJ OBOWIZKOWO
Wakacyjne warsztaty
dla dzieci z regionu
Dzieci i modzie, ktre postanowiy spdzi wakacje w
swoich rodzinnnych miejscowociach z pewnoci nie bd
narzeka na nud. instytucje kultury przygotoway wiele pro-
pozycji na spdzenie wolnego. liczne warsztaty tematyczne,
zrnicowane zajcia terenowe oraz wycieczki - to wszystko
czeka na modzie w wodzisawiu lskim, Raciborzu, Radli-
nie oraz innych miejscowociach regionu.
Czytaj wicej na: GazetaInformator.pl
znamy ju wyniki matur
w 2014 r. w powiecie raci-
borskim. egzamin dojrza-
oci z przynajmniej jedne-
go przedmiotu zdawao 901
uczniw szk rednich. Do
egzaminw ze wszystkich
przedmiotw obowizkowych
przystpio 880 uczniw.
wiadectwo dojrzaoci otrzy-
mao 605 osb. oznacza to,
e odsetek zdajcych wynis
68,75%. to ponad 2% gorzej
od redniej dla powiatw
podpadajcych pod okrgo-
w komisj w jaworznie ta
bowiem wyniosa 70,95. na
36 powiatw w tej klasyfka-
cji powiat raciborski znalaz
si na 22 pozycji. w racibor-
skich oglniakach do matury
przystpio 510 absolwentw.
egzamin zdao 391 uczniw.
rednia wyniosa wic ponad
78 %. w technikach egza-
min dojrzaoci zdawao 337
uczniw. po wiadectwa zgo-
si si ich 197. tu proporcja
jest ju duo gorsza. rednia
nie wyniosa nawet 60 pro-
cent. odpowiednie rednie
dla wojewdztwa to 80 pro-
cent dla oglniakw i 57 pro-
cent dla technikw.
w Raciborzu najlep-
sze wyniki matur uzyska-
li uczniowie zespou szk
oglnoksztaccych nr 1.
zdao a 96, 84 procent
uczniw. w zespole szk
oglnoksztaccych nr 2 od-
LESZEK IWULSKI
Kolejny etap remontu Ka-
plicy witego Tomasza
Becketa.
starostwo wybrao najko-
rzystniejsz ofert na remont
i renowacj czci zamku pia-
stowskiego. w rozpisanym
przetargu za najkorzystniej
wypada propozycja frmy
handlowej lipiski sc. z kra-
kowa. 3 oferty przeszy przez
sito urzdnikw. oprcz frmy
lipiski sc. byy to: przedsi-
biorstwo ars longa konser-
wacja Dzie sztuki i obiektw
zabytkowych z krakowa oraz
frma konserwacja Dzie sztu-
ki antiqua wit podczerwiski
z Mylenic.
Firma Budowlano kon-
serwatorska lipiski s.c. po-
wstaa w 1996 roku. specjalizu-
je si w remontach elewacji (w
tym take zabytkowych), do-
cieplaniu cian duych obiek-
tw, remontach i konserwacji
obiektw zabytkowych wpisa-
nych do rejestru, izolacji, osu-
szaniu i wzmacnianiu funda-
mentw oraz piwnic. Firma
realizowaa np. prace zabezpie-
czajce przy remoncie zamku
w tenczynie, remont konser- L
L
setek ten wynis 94,15 pro-
cent. tragicznie matura po-
sza w technikum nr 3 tu
zdao j ledwie 39,4 procen-
ta uczniw. lepiej poszo w
technikum 4 matur zdao
a 75,6 procent zdajcych i
w technikum nr 2 72 pro-
cent. w liceum proflowanym
w ekonomiku take poszo
le tu wiadectwo dojrzao-
ci otrzymao 46,42 % zdaj-
cych.
znacznie lepiej ni w po-
wiecie raciborskim poszy
matury w powiecie wodzi-
sawskim. wyniki egzaminu
dojrzaoci sytuuj wodzi-
sawskie szkoy rednie na 3
pozycji w caym wojewdz-
twie (za powiatem lubliniec-
kim i cieszyskim). Matur
zdao tu ponad 73,5 procen-
ta zdajcych. w oglniakach
zdao a 83% uczniw. wo-
dzisawskie technika nato-
miast s najlepsze w caym
wojewdztwie.
egzamin maturalny zdao
tu a 72% uczniw. Rzecznik
starostwa wojciech Racz-
kowski powiedzia lepsze
wyniki to pochodna trzech
elementw: utalentowanych
modych ludzi, ktrzy chc
si uczy, wietnej kadry i
umiejtnie skomponowanej
polityki samorzdu w zakre-
sie edukacji.
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl, tel. fax 32 415 98 18 rog Klasztornej i Ogrodowej
kasy dla kadego
N
e
g
o
c
j
u
j
!
watorski elewacji paacu po-
tockich w krzeszowicach, czy
izolacj oraz osuszanie budyn-
ku zarzdcy posiadoci Ra-
dziwiw (obecnie laboratoria
izoo). Remont zamku ma po-
trwa do 30 czerwca 2015 roku
i bdzie kosztowa powiat mi-
lion zotych.
Mieszkacy dzielnicy Wo-
dzisawia bd mogli roz-
wija swoj tyzn fzycz-
n na nowym obiekcie.
Radni z kokoszyc dopili
swego i mieszkacy dzielni-
cy mog cieszy si z nowego,
wielofunkcyjnego boiska. na
nowym obiekcie mona gra
w pik non, pik rczn,
siatkwk i koszykwk. Bo-
isko funkcjonuje przy zespole
przedszkolno szkolnym nr
6 w kokoszycach. uroczyste
otwarcie nastpio 21 czerw-
ca, wic zbiego si ono w cza-
sie z podsumowaniem roku
szkolnego.
2 wiadomoci GazetaInformator.pl 9 lipca 2014, nr 13 (165)
<<
opozycja postanowi-
a zdyskontowa tragiczn
pras platformy i prezes
kaczyski wysa swoich
parlamentariuszy w teren.
posowie prawa i sprawie-
dliwoci maj odwiedza
przynajmniej dwa powiaty.
std te 29 czerwca do re-
stauracji zamkowej zawita
pose pis grzegorz janik.
w piwnicznej salce raci-
borskiego zamku suchao
go kilkunastu sympatykw
tej formacji politycznej -
wrd nich kilku czonkw
partii i stowarzyszonych w
klubie gazety polskiej co-
dziennie. pose janik, kt-
ry obj mandat po Bole-
sawie piesze, tumaczy
zgromadzonym tajniki afe-
ry podsuchowej. Depu-
towany mwi o katastro-
falnej konduicie moralnej
formacji rzdzcej, o braku
moliwoci skonstruowa-
nia wikszoci przez pis. w
dalszej czci spotkania po-
se zmuszony zosta do od-
powiedzi na temat funkcjo-
nowania lokalnych struktur
partii. Bynajmniej nie byy
to pytania atwe.
w toku naprawd go-
rcej dyskusji kilka razy
oskarono pracownika biu-
ra posa janika o kamstwo.
Raciborscy sympatycy pis
rednio ocenili umiejt-
noci menaderskie i or-
ganizacyjne aktualnie za-
rzdzajcych strukturami
terenowymi w naszym re-
gionie. Dostao si przede
wszystkim senatorowi pie-
sze. jedna z zebranych
sympatyczek formacji ja-
rosawa kaczyskiego po-
stawia spraw jasno
minister piecha siedzi w
Rybniku, potem poszed
na senatora, teraz siedzi w
parlamencie europejskim i
w ogle nie bdzie mia dla
nas czasu.
zebrani na sali mwili o
tym, e bardzo ciko jest
zapisa si do partii. kry-
tykowali struktury organi-
zacyjne i styl przywdztwa
w pis. jeden z nich gono
sarka chcielimy, e-
by biuro byo czynne cay
czas. jest czynne jedynie
kilka godzin. po obiedzie
na prno tam kogo szu-
ka. i nikt tam nie zacho-
dzi. Miao by zebranie w
marcu. echo. Mia by wy-
brany zarzd. By zapropo-
nowany smudziski piotr,
ktry zna nasze rodowi-
sko. echo. i to jest wasza
wina. wina zarzdu okr-
gu. sowa te spotkay si
wodzisaw sprawy kontrowersyjne
pis w Raciborzu ustabilizowana niemoc
plac specjalnej troski
wybory samorzdowe tu, tu, a struktury prawa i sprawiedliwoci w regionie w rozsypce.
plac zabaw w wodzisawskim parku miejskim zacz budzi kontrowersje jeszcze przed odbiorami.
RACIBRZ polityka
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklamzastrzeone.
Redakcja:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Pierwszy
portal w regionie
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A
LESZEK IWULSKI
F
o
t
.
L
e
s
z
e
k
I
w
u
l
s
k
i
Pose Grzegorz Janik mwi o aferze podsuchowej. Nie spodziewa si, e lokalne struktury
duo bardziej s zainteresowane saboci wasnej partii
KOMENTARZ NA GORCO
Plac zabaw w opinii wielu osb
jest niebezpieczny dla uytkownikw
F
o
t
.
L
e
s
z
e
k
I
w
u
l
s
k
i
LESZEK IWULSKI
park pojawi si w mie-
cie odrobin niespodzie-
wanie. oczekiwano go du-
go, ale uroczyste otwarcie
zastpi najazd dzieci, kt-
rych bynajmniej nie od-
straszya tama. odbiory
poprzedzia wic faktycz-
na weryfikacja produktu
przez najmodszych. plac
jest wikszy i bardziej roz-
budowany ni jego zdemon-
towany odpowiednik. po-
jawiy si na nim atrakcje,
ktre stay si ulubionym
miejscem wypoczynku dla
wielu maluchw. Dziecia-
ki bawi si m.in. w olbrzy-
miej piaskownicy z kopark,
na tzw. tczy do wspinania
i na strasznie szerokiej zje-
dalni. plac zabaw docelo-
wo bdzie cakowicie moni-
torowany (podobnie jak cay
park). na razie na plac siga
jedna kamera, chocia nie w
100 procentach.
z miejsca jednak pojawi-
y si kontrowersje. zarwno
mieszkacy jak i radni za-
uwayli szereg nieprawido-
woci, ktre le wiadcz nie
tylko o wykonawcy inwesty-
cji, za ktr pooono 230
tysicy zotych. zrealizowa-
a j firma lurka z Makowa
podhalaskiego, ktra we-
sza na budow 13 kwietnia.
Burz wywoa zwaszcza lo-
kalny komentator monitoru-
jcy ycie publiczne w mie-
cie, kryjcy si pod nickiem
mhl 999. internauta samo-
dzielnie wykona pomiary,
ktre dosownie zmiadyy
opini instytucji certyfiku-
jcej oraz pracownikw
urzdu miasta, ktrzy od-
bierali inwestycj. Badania
mhl 999 pokazay, e normy
s speniane przez plac za-
baw jedynie na papierze. na
pierwszy ogie poszed wi-
rek. okazuje si, e zamiast
warstwy 25 cm, wysypano
jedynie 13 cm tego mate-
riau. kolejnym elementem,
ktry budzi kontrowersje
jest tzw. powierzchnia bez-
pieczna. powinna mie ona
grubo przynajmniej 1 cm.,
tymczasem pooono znacz-
nie ciesz warstw.
zastrzeenia internau-
ty budzi take konstrukcja
i lokalizacja hutawek. po-
dobne wtpliwoci zgasza-
li take radni i mieszkacy
miasta, ktrzy pojawili si
na sesji. wedug jednego z
nich plac jest uytkowany
zbyt czsto w sposb nie-
waciwy, zwaszcza w go-
dzinach nocnych, gdy ha-
aliwie z niego korzystaj
naduywajcy alkoholu.
obiekcje wyrazi nawet pre-
zydent kieca, ktry powie-
dzia projekt by badany
pod wzgldem zgodnoci z
normami dla tego typu in-
westycji. instytucja certyfi-
kujca nie wniosa adnych
uwag. po zakoczeniu inwe-
stycji plac wzia pod lup
inna firma. niemniej jednak
ja sam mam wtpliwoci, co
do zastosowanych materia-
w w trakcie budowy tego
placu. takie rzeczy pokazu-
j si zwaszcza w trakcie re-
alizacji. Dlatego jeszcze raz
zlecono kontrol samej na-
wierzchni, bo bezpiecze-
stwo jest najwaniejsze.
KOMENTARZ NA GORCO
Barbara Chrobok
rzecznik UM
w Wodzisawiu lskim
w tej chwili czekamy na
pismo pokontrolne frmy cer-
tyfkujcej projekt. znamy po-
bienie jej tre, ale czekamy
na ofcjalne przesanie proto-
kou. z ca pewnoci moe-
my stwierdzi, e nawierzch-
nia placu zabaw nie spenia
wszystkich tych norm, ktre
powinna spenia. Mamy dy-
lemat. z jednej strony mamy
certyfkat ktry zawiadcza, e
nawierzchnia podobnie jak
cay plac zabaw, spenia wszel-
kie normy, jest bezpieczna i
nie budzi adnych wtpliwo-
ci. Mamy take odbiory wyko-
nane przez kierownika robt i
inspektora projektu. nam naj-
bardziej zaley na bezpiecze-
stwie dzieci i nie bdziemy go
chcieli tak zostawi. Bdziemy
wystpowa do frmy lurka
o dostosowanie nawierzchni
do norm. zaznaczam jednak,
e nie moemy bra odpowie-
dzialnoci za to, e frma cer-
tyfkujca podpisaa si pod
czym, co nie do koca ma
miejsce w rzeczywistoci.
prawo i sprawiedliwo to
druga co do wielkoci sia po-
lityczna w naszym kraju. jest
to najwiksza formacja opozy-
cyjna w parlamencie. sondae
opinii publicznej wskazuj, e
najprawdopodobniej nastpne
wybory zostan wygrane wanie
przez t parti. i prawdopodob-
nie to ona obejmie ster wadzy
w polsce w 2015r. jednoczenie
wielkimi krokami zbliaj si
wybory samorzdowe. kady
stara si zaprezentowa jak naj-
lepiej przed jesienn rywalizacj.
kady, oprcz raciborskiego pis.
o stanie formacji moe wiad-
czy to, e jedyny komentarz w
sprawie spotkania sympatykw
formacji na raciborskim zamku
(uczestnicy spotkania skryty-
kowali struktur organizacyjn
wadzy) brzmia, e w tych spra-
wach wypowiada si moe je-
dynie penomocnik w regionie.
tym jest Bolesaw piecha. Mini-
ster w rzdzie pis, senator, jest
osob bez wtpienia kompetent-
n w zakresie suby zdrowia, ale
w powiecie raciborskim bywa
rzadko. a bdzie bywa jeszcze
rzadziej, bo przecie wybrano go
do parlamentu europejskiego. z
Brukseli do Raciborza jest dale-
ka droga. tym bardziej, e nawet
gdy minister bywa w Rybniku to
do ssiadw si nie spieszy. w
tej sytuacji czonek raciborskie-
go klubu gazety polskiej piotr
smudziski mwi czekamy a
z Brukseli wrci Bolesaw piecha
i mamy nadziej, e wtedy zosta-
n podjte trafne decyzje.
z gromkim aplauzem. ze-
brani wskazywali nie tyl-
ko saboci organizacyjne,
ale rwnie brak kwalifika-
cji, lenistwo i dziaanie na
szkod partii. janik prbo-
wa uspokaja sytuacj - z
waszych wypowiedzi jasno
wynika, e w Raciborzu pis
musi dziaa inaczej. ina-
czej znaczy lepiej. sowa
posa jednak zamiast trafi
do zirytowanych sympaty-
kw najwikszej partii opo-
zycyjnej ldoway w prni.
co wicej jedna z osb po-
wiedziaa, i jest to kpina,
by nie mc znale kilkuna-
stu osb, ktre potrafiyby
ukonstytuowa zarzd koa.
sytuacja zrobia si na tyle
ostra, e osoby z prasy rela-
cjonujce spotkanie zosta-
y wyproszone z sali przez
pracownika biura posel-
skiego.
wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
9 lipca 2014, nr 13 (165)
koczc ostatni przed wa-
kacjami sesj rady miasta jej
przewodniczcy podzieli si z
radnymi refeksj nt. remon-
tu ul. Mariaskiej. - Dobrym
zwyczajem jest konsultowanie
wielu rzeczy, zwaszcza jeli
wydaje si publiczne pieni-
dze. czsto konsultujemy r-
ne projekty uchwa. suchej nit-
ki nie zostawiono na radzie, na
komisji budetu, inwestycji na
panu prezydencie za rozwiza-
nia, jakie zastosowano na ul.
Mariaskiej. usytuowane tam
zakady produkcyjne, usugo-
we, gospodarze, pozdrawiaj
nas za te pomysy i ycz nam
sukcesu w dojechaniu tamtdy
cignikiem z kultywatorem czy
bronami - skomentowa.
przewodniczcy zakoczy
apelem do prezydenta, aby ten
znalaz rozwizanie pozwalajce
zachowa obecn szeroko, by
mona byo swobodnie jedzi,
bo to przestrze typowo rolni-
cza, produkcyjna i usugowa.
Powodem jest mae zainte-
resowanie kupujcych.
tereny po obozie w g-
skach gmina prbuje zby
ju od kilku lat. w magistra-
cie rozwaaj rozparcelowa-
nie ok. 80-arowej dziaki na
mniejsze. w ten sposb by
moe znajd si nabywcy,
gdy do tej pory zaintereso-
wania nie byo. w duej mie-
rze wpywaj na to niespre-
cyzowane plany budowy w
okolicy elektrowni atomowej,
ktrych rzd jednoznacznie
nie zarzuci. Dlatego prezy-
dent lenk w najbliszym cza-
sie nie zamierza sprzedawa
dziaki. - nie bdziemy si
pieszy i na kilka lat wstrzy-
mamy si ze sprzeda - de-
klaruje.
Pijany i bez prawa jazdy to
opis kierowcy zatrzymane-
go w Wodzisawiu
prawie 4 promile alkoho-
lu. tyle wydmucha mczy-
zna, ktry 7 lipca spowodowa w
wodzisawiu lskim kolizj na
ul. 26 Marca. 35 letni wodzisa-
wianin kierujc volkswagenem
golfem wjecha w prawidowo
zaparkowane BMw. nastpnie
prbowa uciec z miejsca wy-
padku. jazd pirata drogowego
zakoczya szybka interwencja
policji z Radlina. nietrudno byo
go wypatrzy, bo porusza si po
caej szerokoci jezdni. wodzi-
sawianin by ju wczeniej za-
trzymany za spowodowanie wy-
padku. teraz grozi mu do dwch
lat wizienia. Bdzie odpowiada
za jazd pod wpywem alkoholu,
spowodowanie kolizji oraz kiero-
wanie pojazdem bez uprawnie.
Obecnie budynek popada
w ruin.
niedawno zakoczya si
budowa cieki rowerowej w
Borucinie. suy ona mieszka-
com caego regionu. - wszyst-
ko byoby dobrze, gdyby nie
dawna stranica wop. stoi
przy drodze i straszy - skar
si radni gminy krzanowice. -
Mamy plany co do tego miejsca
- poinformowa zastpca bur-
mistrza, andrzej jelonek. - nie
bdzie w nim okien i drzwi. Bu-
dynek cay czas bdzie otwar-
ty. Rowerzyci i mieszkacy
naszej gminy bd tam mogli
przyj, usi na awce i wypo-
cz - dodaje. Budynek wraz z
caym przylegym terenem za-
mieni si w punkt turystyczny.
stan tam take nowe awki,
stojaki na rowery oraz tablice
informacyjne.
Zabytkowa stacja kolei w
Rudach przejdzie lifting.
zabytkowa stacja ko-
lei wskotorowej otrzymaa
dofnansowanie na zagospo-
darowanie terenu wok sta-
cji. Dofnansowanie wynosi
ponad 506 tysicy zotych. -
cieszymy si, e udao nam
si pozyska t dotacj, kt-
r chcemy przede wszystkim
przeznaczy na budow no-
wych peronw z kostki gra-
nitowej. pojawi si tu rw-
nie eliwne latarnie. cao
ma wyglda, jak w czasach
przed pierwsz wojn wia-
tow, a przede wszystkim ma
mie wystrj, jak w baniach
andersena i przenosi nas w
baniowy klimat mwi ja-
rosaw uszcz, prezes stacji.
pienidzy z dotacji wystarczy
rwnie na budow parkingu,
toalet, nowych koszw i ogro-
dzenia. Roboty zwizane z re-
alizacj projektu rozpoczn
si latem.
RACIBRZ nieruchomoci
wodzisaw policja
krzanowice inwestycje
rudy inwestycje
RaciBRz nie spRzeDa
Dziaki w gskach
pijak za kkieM
stRanica wop posuy
RoweRzystoM
DwoRzec jak
z Bani anDeRsena
tadeusz wojnar krytycznie
o zweniu Mariaskiej
zwenie jezdni na rzecz cieki rowerowej.
powiat raciborski bezpieczestwo
wodzisaw bezpieczestwo
aBsuRD pRzy BuDowie waw
wakacyjna stRa Miejska
RACIBRZ remonty
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Szczegy na portalu raciborz.com.pl
Konkurs Domu Ksiki w Wodzisawiu!
Odpowiedz na pytanie:
Dlaczego w ciemnociach nie wida kolorw?
Nagrod ksika Zadziw ich. 224 razy zakrc towarzystwem
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
Prezydent broni koncepcji zwenia jezdni kosztem cieki
rowerowej. - Gdyby nie cieka, nie byoby remontu - twierdzi.
Jeszcze w tym roku stacja zostanie zmodernizowana.
Remont bdzie kosztowa prawie 600 tys. z.
Radnego z Kuni Racibor-
skiej cieszy rozpoczcie bu-
dowy waw, ale martwi
e nie bd one zamknite.
pawe strzelczyk
Teren nie bdzie bez-
pieczny przed zalaniem,
bo w waach bdzie prze-
rwa.
na ten swoisty absurd
budowlany zwraca uwag
radny powiatowy wadysaw
gumieniak. odkadana przez
wiele lat budowa obwaowa-
nia po prawej w miejscowo-
ci turze w kocu doczekaa
si realizacji. prace rozpo-
czy si wiosn i maj za-
koczy si w przyszym ro-
ku. wybudowane zostanie
4,2 km waw. problem w
tym, e obwaowanie koczy
si na granicy wojewdztwa
lskiego, w wojewdztwie
opolskim do zamknicia wa-
w pozostanie 150 metrw.
z informacji radnego wyni-
ka, i dobudowanie braku-
jcego odcinka nie jest pla-
nowane przy tej inwestycji
i wyrwa pozostanie. - jakie
to stanowi zagroenie powo-
dziowe, nie musz mwi -
zakoczy swe wystpienie
przed rad powiatu radny z
kuni Raciborskiej, kierujc
do starosty prob, by ten
dowiedzia si, kiedy mona
liczy na cakowite zabezpie-
czenie.
starosta adam hajduk
zagadnity obieca przekaza
wtpliwoci radnego urzd-
nikom odpowiedzialnym za
zabezpieczenie przeciwpo-
wodziowe w wojewdztwie
opolskim.
PS
PS
P
PS
REGION
w skrcie
PROjekT BudOWy
dROgi W finale
Droga z Rudyszwaldu
do gminy hat to propozycja
krzyanowic w konkursie na
najbardziej inspirujcy projekt
w ramach programu opera-
cyjnego wsppracy transgra-
nicznej. Dziki temu zmoderni-
zowano ponad kilometr drogi
wraz z chodnikami. poprawio-
no rwnie bezpieczestwo na
drodze. warto projektu oscy-
lowaa w granicach prawie p
miliona euro.
WakaCyjne
PROMOCje W MZk
w czasie wakacji mieszkacy
regionu maj okazj korzysta
z ulg w komunikacji miejskiej.
Dwoje pasaerw poruszajcych
si autobusami Mzk jastrz-
bie Zdrj moe jedzi na jed-
nym bilecie. promocja obowi-
zuje w soboty, niedziele i wita.
Bilet na zwyke linie kosztuje
3,80, natomiast na autobus lini
e3 7,60.
nOWy sPRZT dla OsP
jednostki osp Raciborza zo-
stan doposaone. Miasto na
ten cel pozyskao rodki z eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. we wrzeniu do
straakw traf dwa samocho-
dy ratowniczo-ganicze, zestawy
ratownictwa medycznego, apa-
rat powietrzno-nadinieniowy,
narzdzia hydrauliczne, pilarki
spalinowe do drewna oraz piy
spalinowe do stali.
kaWiaRenka
na gieWOnCie
Do urzdu Miasta w Wodzi-
sawiu lskim zgosio si
maestwo z pomysem zago-
spodarowania grki znajdujcej
si w parku. na wzgrzu zako-
chanych zwanym te giewon-
tem miaaby powsta kawia-
renka. Radni podjli uchwa
w sprawie wyraenia zgody na
odstpienie od obowizku prze-
targowego trybu umowy najmu
na wzgrze.
RusZyy
ReMOnTy dRg
w gminie Mszana ma zosta
wyremontowanych ponad 2 km
drg. prace ruszyy na ulicy wi-
niowej w Mszanie oraz czci
ulicy szkolnej w Poomi. w
dalszej kolejnoci remont obej-
mie ulice Mickiewicza
i ks. styry w Mszanie oraz szy-
bow i Dworsk. rodki pocho-
dz z odszkodowania, ktre po
wyczerpujcych negocjacjach
wypaci gminie frima intercor
zaangaowana w prace kocowe
nad budow a1.
OPnienia
na BudOWie
zakoczenie prac przy budow-
nie Rodzinnego parku Rozrywki
w Wodzisawiu lskim
przewidziano na koniec sierp-
nia. obecnie, gbokie oraz roz-
lege kaue uniemoliwiaj pra-
c cikiego sprztu. urzdnicy
sami za przyznaj, e prace
ulegaj opnieniu.
nOWy PORTal MaPOWy
portal mapowy zawiera infor-
macje historyczne i turystyczne
o kraiku hulczyskim oraz pol-
skich gminach krzyanowice,
Pietrowice Wielkie, kietrz
i krzanowice. jest bogato
ilustrowany zdjciami zabytkw
i charakterystycznych obiektw
oraz zdjciami panoramiczny-
mi. pobrana na telefon aplikacja
mobilna dziaa w trybie offine.
aby unikn podobnych
nieporozumie w przyszoci,
wszelkie dokumentacje drogo-
we bd odtd konsultowane
na komisjach gospodarki miej-
skiej. prezydent przyzna, i w
tym konkretnym przypadku
jednak trudno bdzie ju do-
kona zmian, gdy przebudo-
wa realizowana jest na podsta-
wie projektu przyjtego przez
partnera wspfnansujcego,
czyli budet pastwa. przypo-
mnia rwnie, i droga nawet
po zweniu bdzie wypenia
wymagane parametry i nie b-
dzie wsza ni np. Michejdy
czy sowackiego.
prezydent obieca przeana-
lizowa co si da zrobi, ale za-
znaczy e duych moliwoci
zmian nie widzi. - Moe b-
d tam po przebudowie jakie
drobne utrudnienia. podobnie
martwilimy si warszawsk
i wilesk, a pki co nie byo
tam ani jednej kolizji i nic zego
si nie stao - odpar.
PS
L
F
o
t
.
a
r
c
h
i
w
u
m
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
W wakacje trudno jest
dzieciaki s naraone na
przerne niebezpiecze-
stwa.
stranicy miejscy bd
pracowa z modzie rw-
nie w wakacje. Funkcjona-
riusze rozpoczli swoj dzia-
alno wrd najmodszych
ju w trakcie roku szkolne-
go. uczulali uczniw wodzi-
sawskich podstawwek, w
jaki sposb najbezpieczniej
mona spdza czas wolny.
Dzieci dowiadyway si od
nich m.in. o tym, eby zbyt-
nio nie spoufala si z obcy-
mi, by ostronie przechodzi
przez drog, jak prawidowo
zachowywa si autobusach
(np. kwestie zapinania pasw
bezpieczestwa). w sumie
stranicy odwiedzili 10 szk
podstawowych w wodzisa-
wiu. na wakacje natomiast
funkcjonariusze maj troch
inne zadania bd kontro-
lowa lokale, wykrywa osoby
nieletnie, ktre uyway alko-
holu, czy przeprowadza eg-
zamin na kart rowerow.
PS
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
GazetaInformator.pl 9 lipca 2014, nr 13 (165)
<< 4 edukacja
powiat wodzisawski EDUKACJA
ultranowoczesne ksztacenie
Dziki unijnym pienidzom wodzisawskie
pcku ma pracownie na miar XXi wieku.
R E K L A M A
LESZEK IWULSKI
RACIBRZ EDUKACJA
RACIBRZ EDUKACJA
pRzeDszkola gotowe
na powRt 6-latkw
500 tys. z na nowy spRzt
dzieci, ktre nie dadz
sobie rady w szkole wr-
c do przedszkoli.
w trakcie czerwcowego
posiedzenia komisji edukacji
radni zapoznali si z raportem
dotyczcym przygotowania
raciborskich szk do przy-
jcia dzieci szecioletnich.
przypomnijmy, od nowego
roku szkolnego na szecio-
latki urodzone w pierwszej
poowie roku ju obowiz-
kowo pjd do szk. spra-
wa ta jest szczeglnie intere-
sujca dla radnego Romana
waacha, ktry czsto wraca
do tego tematu. zaniepoko-
jony doniesieniami z innych
gmin wypytywa, czy malu-
chy zmuszone bd pisa 45-
minutowy test aby okrelone
zostay ich moliwoci i go-
towo szkoln. prezydent
wraz z Markiem kurpisem
(szef magistrackiego wydzia-
u edukacji) zaprzeczyli. po-
stpy w nauce najmodszych
s oceniane w inny sposb,
nikt nie zmusza dzieci do pi-
sania testw.
Druga sprawa poruszona
przez waacha dotyczy dys-
proporcji pomidzy poszcze-
glnymi uczniami rozpoczy-
krzanowice pozyskay
pienidze na realizacj
projektu Herkules edu-
kacji.
ju po wakacjach w szko-
ach na terenie gminy krza-
nowice ruszy projekt her-
kules edukacji - rozwj
kompetencji kluczowych
uczniw. wadze pozyska-
y na jego realizacj dotacj
w wysokoci 500 tys. z. co
wicej, wkad wasny gminy
wynosi tylko 15 proc. - nasz
udzia fnansowy w tym pro-
jekcie to udzia rzeczowy. B-
dziemy musieli tylko opaci
wynagrodzenie pracownika -
tumaczy burmistrz krzano-
wic, Manfred abrahamczyk.
Dziki pozyskanej dotacji
ju wkrtce w szkoach poja-
wi si tablice interaktyw-
ne. uczniowie klas 4-6 szk
podstawowych oraz ucznio-
wie gimnazjw wezm rw-
nie udzia w dodatkowych
zajciach z matematyki, j-
zykw obcych oraz wiado-
moci i ekspresji kulturalnej.
- z pienidzy tych skorzy-
sta take nasz dom kultury.
take zostanie doposaony
- dodaje burmistrz. projekt
ma na celu zwikszenie po-
ziomu aspiracji yciowych,
motywacji do nauki i samo-
oceny uczniw, ktrzy wyka-
zuj problemy wychowawcze
i dydaktyczne.
Dzieci szecioletnie, u ktrych zaobserwuje si ma gotowo
szkoln, bd mogy wrci do przedszkola.
Pracownia obrbki mechanicznej to jedna z pereek rozbudowanego PCKU
F
o
t
.
S
t
a
r
o
s
t
w
o
P
o
w
i
a
t
o
w
e
w
W
o
d
z
i
s

a
w
i
u
PS
P
to najbardziej zaawanso-
wane technologiczne powia-
towe centrum ksztacenia
ustawicznego w regionie, a
moe nawet i lepiej. powsta-
o miejsce, gdzie znajduje
si naprawd kilka bardzo
nowoczesnych pracowni, z
wyposaeniem na najwy-
szym wiatowym poziomie
chwali si bez enady woj-
ciech Raczkowski. i ma si
czym chwali. tak nowocze-
nie wyposaone centrum
zostao dziki projektowi fi-
nansowanemu z pienidzy
unijnych. placwk unowo-
czeniono w ramach projek-
tu Rozbudowa i moderni-
zacja powiatowego centrum
ksztacenia ustawicznego
w wodzisawiu lskim, ul.
gaczyskiego. wnioski zo-
ono ju w 2009r. Dofinan-
sowanie projektu z Brukseli
wynioso ponad 4 miliony z.
(85 proc. kosztw inwesty-
cji). starostwo dooyo do
projektu 1,3 miliona z.
w ramach inwestycji po-
wstay w pcku takie pra-
cownie jak: hala obrabiarek
cnc, pracownia caD i gra-
fiki, spawalnia, pracownia
pomiarw, pracownia firmy
symulacyjnej, pracownia
techniczna, warsztat obrbki
rcznej i hala zawodw bu-
dowlanych. Dodatkowo po-
wstaa przyjazna dla ucznia
baza okooszkolna. jest 59
nowych miejsc parkingo-
wych, powsta plac manew-
rowy oraz wyremontowano
drog dojazdow. wykona-
no rwnie infrastruktur
socjaln pojawiy si no-
we szatnie, azienki ubika-
cje. jeli chodzi o prace kon-
struktorskie i budowlane, to
de facto inwestycja zostaa
zakoczona. na wrzesie
planowane jest oddanie do
uytku caego kompleksu
mwi Raczkowski.
powiatowe centrum
ksztacenia ustawiczne-
go jest placwk, ktra ma
ksztaci uczniw w syste-
mie zaocznym, wieczoro-
wym oraz kursowym. jej
gwnym zadaniem jest do-
starczenie na rynek takiego
pracownika, ktry bdzie w
stanie konkurowa w wa-
runkach globalnej gospo-
darki. Do wanych elemen-
tw dziaania centrum jest
wdroenie przewiadczenia,
e edukacja w dzisiejszych
czasach jest procesem dzie-
jcym si w cigu caego y-
cia i e rwnie czowiek do-
rosy moe i musi cay czas
szlifowa swoje umiejtno-
ci.
F
o
t
.
a
r
c
h
i
w
u
m
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
najcymi nauk w szkoach.
wiadomo, e nie wszystkie
dzieci poradz sobie z progra-
mem klasy pierwszej. jak wy-
jani kurpis, w przypadkach
takich po konsultacjach z ro-
dzicami i pedagogami, nowe-
lizacja przepisw o szecio-
latkach dopuszcza moliwo
powrotu ich w trakcie trwa-
nia roku szkolnego do przed-
szkola. Bdzie to moliwe do
koca czwartego miesica od
rozpoczcia nauki. Ma to by
z korzyci dla samego dziec-
ka, jak i caego zespou. - nam
nie zaley za wszelk cen, by
jak najwicej dzieci byo w
szkole. jeli dane dziecko nie
da rady, wrcz bdziemy su-
gerowa to rodzicom - wyja-
ni prezydent.
zgodnie ze sowami na-
czelnika wekis, raciborskie
przedszkola s gotowe przy-
j powracajcych. na tych,
ktrych rodzice po pierw-
szych miesicach zrezygnuj
ze szkoy, czeka 100 miejsc w
przedszkolach.
Dla gmin o charakterze
rolniczym turystyka jest spor
szans rozwoju. stanowi ona
moliwo moliwo zerwa-
nia z uzalenieniem od fuk-
tuacji cen podw rolnych, czy
wysokoci dopat bezpored-
nich do produkcji rolnej. stwa-
rza take widoki na poszerze-
nie oferty gminy, wzrost liczby
miejsc pracy, czy na promocj.
co wicej, turystyka moe roz-
wija si nie tylko w oparciu
o walory krajobrazowe. coraz
wiksza liczba osb skonna
jest dostrzega take inne war-
toci, ktre buduj moliwo
aktywnego wypoczynku. std
znaczenie turystyki opartej na
historii regionu, czy na r-
norodnoci kulturowej. inwe-
stycje w tak formu rozwoju
gospodarczego przyczyniaj
si do polepszenia wsppracy
transgranicznej. na ten model
rozwoju postawiy krzanowice.
w ramach poszerzania swojej
oferty turystycznej gmina par-
tycypuje w przedsiwziciach
takich chociaby jak czesko
polska historia na mapie re-
gionu hluczyska i polskich
gmin partnerskich: pietrowic
wielkich, krzyanowic, kie-
trza i krzanowic prezento-
wana w tworkowie. kolejn z
imprez tego typu jest wystawa
malarstwa historycznego i fo-
tografi na zamku w krawarzu
i bliniaczy wernisa w czer-
wonym kociele w hlucinie.
zacienienie wsppracy
z partnerem czeskim (gmina
hlucin) funkcjonuje rwnie
na gruncie pozyskiwania rod-
kw europejskich. Dopiero co
w maju tego roku zakoczya
si realizacja projektu pro-
mocja i wymiana dowiad-
cze rozwijajca region hul-
czyska i partnerskich gmin.
Dowiadczenia tego typu
wraz z przyjt wizj dalszej
wsppracy i skupienie si na
czeskim partnerze (wsplny
udzia w targach go Region-
tour, partnerzy w postaci cze-
skich gmin) buduj perspek-
tywy na przyszo dalszego
rozwoju.
urzd gminy krzanowice
postawi na wspprac trans-
graniczn zwaszcza w zakresie
pocze drogowych. jednym
GazetaInformator.pl 9 lipca 2014 nr 13 (165) Dodatek tematyczny 13/2014
PLUSY Biznesu DLA
region turystyka
Drogi do wsppracy
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw, obsuga frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
NOW
O!
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. 32 415 98 18
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
KUPUJC
KAS FISKALN

3 M
IESICE
REKLAMY
G
RATIS!
R E K L A M A
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
LESZEK IWULSKI
Krzanowice s gmin, ktra dynamicznie stawia na wspprac transgraniczn
Paac w Wojnowicach moe by piknym zaproszeniem do odwiedzenia gminy Krzanowice.
z elementw, ktre pozwol na
intensyfkacj kontaktw z na-
szym poudniowym ssiadem
jest rozbudowa sici drogowej.
wanie rozpisano przetarg na
drog do Rohova. nowa dro-
ga ma zosta wybudowana
do koca wrzenia tego roku.
projekt jest wspfnansowa-
ny z programu operacyjnego
wsppracy transgranicznej
Republika czeska Rzeczpo-
spolita polska 2007 2013.
Dofnansowanie unijne wynosi
144 tysice zotych. nie jest to
pierwsza inwestycja drogowa,
ktr realizuje gmina krzano-
wice, aby skonstruowa spj-
n sie pocze komunika-
cyjnych z czeskim partnerem.
pionierskim poczeniem bya
droga krzanowice chuchelna.
nastpny cig komunikacyjny
powsta pomidzy krzanowi-
cami a strahovicami. trzecim
poczeniem jest droga Boru-
cin - chuchelna.
Burmistrz krzanowic
Manfred abrahamczyk jest
zdania, e te drogi wpisu-
j si w strategi wsppra-
cy z naszym poudniowym
ssiadem. przez lata krza-
nowice funkcjonoway jak-
by w worku, z poczeniem
jedynie w stron Raciborza.
czechy byy troch dziewi-
czym terenem. po naszym
wejciu do schengen jednak
wszystko ruszyo z kopyta.
te poczenia sprawiaj, e
bdziemy mieli due pod-
stawy, by liczy na intensy-
fkacj naszych kontaktw z
czechami. to daje nam po-
tny atut w rku, eby lepiej
z nimi kooperowa. ludzie
zza granicy ju dzisiaj cht-
nie korzystaj z naszej ba-
zy handlowej. Moliwa jest
take lepsza wsppraca np.
organizacji midzynarodo-
wych. krzanowice Rohov
to kolejny wycinek tej uka-
danki. w planach mamy ju
nastpny drog krzanowi-
ce pist. ju przygotowuje-
my si do pisania wniosku o
dofnansowanie do tej inwe-
stycji.
inwestycje w rozwi-
zania przyjazne rodo-
wisku oznaczaj due
oszczdnoci dla miesz-
kacw spdzielni.
spdzielnia nowocze-
sna kontynuuje proces ter-
momodernizacji budynkw,
ktre ma w swoim zarzdzie.
Dziki wsparciu wojewdz-
kiego Funduszu ochrony
rodowiska i gospodarki
wodnej zastosowano no-
woczesne rozwizania po-
legajce na instalacji pomp
ciepa i kolektorw sonecz-
nych na dachach budynkw.
pierwsze kolektory sonecz-
ne raciborska spdzielnia
zastosowaa ju w roku 2011.
pionierska instalacja zosta-
a zainstalowana na 11 pi-
trowym wieowcu na che-
moskiego. pomys okaza
si przysowiowym strzaem
w dziesitk i dlatego jest w
dalszym cigu kontynuowa-
ny. wedug pracownikw
pionu technicznego sp-
dzielni oszczdnoci gene-
rowane dziki tym rozwiza-
niom bd wynosi ok. 40%.
wszystkie 69 budynkw, w
ktrych woda jest ogrzewana
dziki przedsibiorstwu pec
z jastrzbia zdroju planuje
si wyposay w urzdzenia
suce do pozyskania ciepa
do 2020r. kolektory zostay
wyprodukowane i zainstalo-
wane przez raciborsk firm
ensol.
RACIBRZ - ekologia
SOLARY W NOWOCZESNEJ
cakowity koszt instalacji
w latach 2011 2013 wynis
5 milionw zotych. pot-
nym wsparciem by wFo.
Fundusz dorzuci si w po-
staci dotacji na kwot 1,4 mi-
liona zotych i poyczki na
kwot 1,7 miliona. nie jest to
pierwsza pomoc wFo dla
nowoczesnej. spdzielnia
korzysta ze wsparcia tej insty-
tucji od 2003r. Dziki pieni-
dzom Funduszu sfnansowa-
no m.in. docieplenie przegrd
zewntrznych budynkw (ten
proces zakoczy si w ubie-
gym roku). proces termomo-
dernizacji w formule montau
instalacji solarnych, ktry ma
zosta zakoczony w 2020
rwnie zakada pozyska-
nie rodkw zewntrznych z
wFo. niezwykle wany (dla
wFo kluczowy) jest efekt
rodowiskowy. instalacje tego
typu sprawiaj, e jest spala-
ne ponad 100 ton wgla rocz-
nie mniej.
Instalacje solarne widoczne na dachu wieowca s rdem
duych oszczdnoci.
F
o
t
.
E
n
s
o
l
L
GazetaInformator.pl 9 lipca 2014, nr 13 (165)
<< 6
PLUSY Biznesu DLA
kilka kredytw, kilka
rat do pacenia kadego
miesica, jedna w okienku
na poczcie, inna w banku
obok, z kolejn zawsze jest
kopot, kada to dodatko-
we koszty przeleww. czas
z tym skoczy. kredyt
konsolidacyjny w naszym
oddziale tanie - kredy-
towanie.com w wodzi-
sawiu lskim przy uli-
cy kubsza 23 to najlepsze
rozwizanie, a dodatkowo
otrzymasz telefon nokia
w prezencie! nie zwlekaj i
odbierz swoj nagrod ju
dzi!
- zacignicie kredytu
lub kupowanie na raty sta-
o si powszechne i bardzo
atwe. pod wzgldem ilo-
ci i wartoci zaciganych
rocznie kredytw. Daleko
nam wprawdzie do stanw
zjednoczonych czy anglii,
gdzie spoeczestwo od lat
przyzwyczajone jest do y-
cia na kredyt, ale w ob-
liczu zmian jakie zacho-
dz powinnimy zacz
si uczy jak zarzdza
swoimi kredytami, by nie
stanowiy one duego ob-
cienia dla naszego do-
mowego budetu. Dobrym
rozwizaniem jest konsoli-
dacja wszystkich kredytw
zacignitych w innych in-
stytucjach mwi Dawid
somian, dyrektor gene-
ralny firmy tanie-kredy-
towanie.com. polega ona
na spacie wczeniej zaci-
gnitych kredytw, limitw
na kartach kredytowych i
innych zobowiza, jed-
nym kredytem rozoonym
na kilka lat, maksymalnie
do 150 miesicy. Rata pa-
cona z nowego kredytu jest
nisza od sumy dotychczas
paconych rat. w ten spo-
sb mona obniy wyso-
ko miesicznej raty. Do-
datkowo zaoszczdzimy na
odsetkach wybierajc kre-
dyt z niszym oprocento-
waniem ni to, jakie mamy
aktualnie na karcie kredy-
towej czy w kredycie go-
twkowym.
Firma tanie-kredyto-
wanie.com oferuje przy
takich kredytach duo ni-
sze oprocentowanie ni
przy standardowej ofercie,
dziki czemu mona zaosz-
czdzi na odsetkach, jakie
dotychczas si spacao.
pamitajmy, e konsolida-
cja w naszym oddziale to
same korzyci jedna ra-
ta, mniejsze odsetki i tylko
jedna patno co miesic,
tym samym oszczdza-
my pienidze, czas i ner-
wy. Dodatkowo decydujc
si na kredyt ju na kwot
2000 z otrzymujemy nowy
telefon nokia!
R E K L A M A
wodzisaw lski finanse
Korzystny kredyt konsolidacyjny
Artyku sponsorowAny
wodzisAw lski, ul. kubszA 23, tel. 32 750 63 78
wodzislAw@tAnie-kredytowAnie.com
ory, ul. kociuszki 1/19, tel. 32/ 720 30 21
zory@tAnie-kredytowAnie.com
poniedziAek- pitek 9.00- 18.00
Telefon Nokia w prezencie.
kRedyT
50 tys.
RaTa 549 z
32 700 70 40
790 501 503
kRedyT
100 tys.
RaTa 689 z
32 700 72 11
790 501 503
GazetaInformator.pl >>
9 lipca 2014, nr 13 (165)
7
PLUSY Biznesu DLA
R E K L A M A
region prawo RACIBRZ - gastronomia RACIBRZ - biznes
JEDYNE 10 z. Tyle kosztuje dobry obiad
w przepiknym ogrodzie restauracji Browar Rynek
Czy mona zawrze ugod z bankiem?
Browar Rynek Jako
i ceny, ktre powal kadego.
Wypowiedzenie
umowy kredytu
PS
Browar Rynek to nie tyl-
ko uwodzce goryczk piwo
o oryginalnej recepturze. Re-
stauracja przyciga klientw
take smacznym jedzeniem.
oferta gastronomiczna jest bo-
gata i trafa absolutnie do ka-
dego. a konkuruje nie tylko ja-
koci, ale i cen. Dla modych
w caym Raciborzu nie ma lep-
szej propozycji kupuj jeD-
n pizz, a drug tak sam
dostaj gRatis. jeli kto
chce wrzuci co konkretnego
na ruszt i tu nie bdzie to pro-
blem. za jeDyne 10 z moe
zje mocno wypasiony obia-
dek. za przysowiow dyszk
moemy zje karczek, pier
z kurczaka, albo schabowe-
go. oczywicie z surweczk
i frytkami. szef obsugi lokalu
tomasz klohsek mwi: lu-
dzie przyjedaj na zakupy,
chc zje dobry, szybki obiad
w trakcie spotkania, dla nich
nasze lancze to wietna oferta.
Browar Rynek poratuje rw-
nie klienta biznesowego z
rana gorca, wietnie podana
kawusia z jajecznic jest ide-
alna dla przedsibiorcy, ktry
chce przejrze lokaln pras,
albo skorzysta z netbooka.
zwaszcza, e lokal ma wi-f.
taki zestaw niadaniowy to
rwnie przyjemno za jedy-
n dych. niada gdzie in-
dziej w Raciborzu tak dobrze i
tak tanio bdzie trudno.
Artyku sponsorowAny:
browAr rynek
rAcibrz, rynek 14
tel. 606 900 427,
tel. 32 415 84 84
zAprAszAmy po porAdy do biurA:
dorAdztwo prAwne mgr grzegorz urbAs
ul. drzymAy 36/1, 47-400 rAcibrz
tel. +48 32 451 13 16, kom. 513 195206
e-mAil:grzegorz@prAwnik-urbAs.pl
http://prAwnik-urbAs.pl/
F
o
t
.
L
e
s
z
e
k
I
w
u
l
s
k
i
Fantastyczne jedzenie, niskie ceny i wysoka jako
obsugi to cechy, ktre wyrniaj Browar Rynek.
najbardziej dotkliw sank-
cj, jak bank moe zastosowa
w przypadku, gdy kredytobior-
ca narusza warunki udzielenia
kredytu np. spnia si z zapa-
t rat kredytu jest sankcja wy-
nikajca z art. 75 ustawy prawo
bankowe. Bank moe obniy
kwot przyznanego kredytu
albo wypowiedzie umow kre-
dytu. po okresie wypowiedze-
nia, ktry w takim przypadku
wynosi 30 dni umowa kredytu
ulega rozwizaniu, a kredyto-
biorca jest zobowizany zwr-
ci naleno gwn wraz na-
lenymi odsetkami. po tym
okresie bank wystpi do sdu
o nadanie klauzuli wykonal-
noci bankowemu tytuowi eg-
zekucyjnemu owiadczeniu
kredytobiorcy zoonemu przy
zawieraniu umowy kredytowej
o poddaniu si egzekucji. sd
powinien nada klauzul wy-
konalnoci w terminie 3 dni.
nastpnie sprawa jest kiero-
wana do egzekucji (komorni-
ka). kredytobiorca w takim
przypadku ma w zasadzie trzy
wyjcia: spaci wypowiedzia-
ny kredyt, zawrze ugod z
bankiem, wnie powdztwo
do sdu przeciwko temu wy-
powiedzeniu.
czy przedstawiona wy-
ej tak drastyczna dla kredy-
tobiorcy sankcja moe by w
kadym przypadku naruszenia
warunkw kredytu stosowa-
na? jak wynika z orzecznictwa
sdowego, nie zawsze i nie au-
tomatycznie. istotne w spra-
wie jest to, jaka jest wysoko
przeterminowanego zadue-
nia kredytobiorcy w stosunku
do kwoty udzielonego kredytu,
czas opnienia si z uregu-
lowaniem zalegych naleno-
ci, okres, na jaki kredyt zosta
udzielony, dotychczasowa re-
alizacji umowy. Moe to pod-
lega ocenie przez sd, w przy-
padku wniesienia powdztwa
przez kredytobiorc. jeeli na-
ruszenie umowy wietle powy-
szych przesanek jest niewielkie
np. kredytobiorca spni si z
zapat jednej raty kredytu o
duej wartoci, udzielonego na
30 lat, wypowiedzenie umowy
kredytu moe stanowi nad-
uycie prawa w wietle art. 5
kodeksu cywilnego. przedsta-
wione powyej argumenty nie
zmieniaj faktu, e pacta sunt
servanda - umw naley do-
trzymywa, a zacignite kre-
dyty naley spaca.
Cho tym razem wiele m-
wio si o tajemniczym in-
westorze powanie zain-
teresowanym przejciem,
kolejna prba speza na ni-
czym.
2 lipca upyn termin zgo-
sze do ogoszonych przez pkp
rokowa w sprawie zbycia raci-
borskiego dworca. wczeniejsze
przetargi nie przynosiy rezulta-
tu, i cho kolej mocno spucia z
ceny, rwnie obecna - 1,87 mln
z - nie przycigna kontrahen-
tw. to o tyle zaskakujce, e z
rnych rde dochodziy sy-
gnay o tajemniczym inwestorze
gotowym przej obiekt. z tego
m.in. powodu pkp przerwao
rozmowy z miastem i ogosiy ro-
kowania. o potencjalnym kupcu
wspomina rwnie prezydent
lenk, nadmieniajc i raciborski
dworzec moe zosta pierwszym
czynnym w peni sprywatyzowa-
nym dworcem w polsce.
wszystko wraca jednak do
punktu wyjcia, gdy nikt nie
wpaci wadium i tym samym nie
przystpi do rokowa. - Musimy
si zastanowi jakie dziaania po-
dejmiemy - tumaczy Bartomiej
sarna z pkp. Rozwaane s dwie
moliwoci: albo powrt do ne-
gocjacji z miastem (zanim prze-
rwano rozmowy warunki prze-
jcia byy ju uzgodnione), albo
kolejne negocjacje. pytany o mo-
liwo opuszczenia z ceny raczej
nie przewiduje kolejnej obniki.
NIE MA
ChTNYCh
NA DWO-
RZEC
GazetaInformator.pl 9 lipca 2014, nr 13 (165)
<< 8
PLUSY Biznesu DLA
RACIBRZ gastronomia
R E K L A M A
Raciborska cukrownia powstaa w 1870 roku. W latach
1934-48 zakad gruntownie zmodernizowano, co spowo-
dowao znacznie wikszy przerb burakw na dob.
f
o
t
.
M
a
r
z
e
n
a
R
u
c
z
a
j
f
o
t
.
a
r
c
h
i
w
u
m
p
o
r
t
a
l
u
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
ta reklama
ju od:
69 z netto*
*kontakt i szczegy:
biuro@raciborskiemedia.pl
32 414 90 30, 509 381 263
RODZINNE SPOTKANIA
PRZY KAWIE
Co DalEJ z TERENEm po CuKRoWNi?
kawiarnia kubu stwo-
rzona zostaa z myl o
caych rodzinach.
w Raciborzu brak ka-
wiarni i restauracji, w kt-
rych mona mio i kultural-
nie spdzi czas z dziemi.
- wanie dlatego zdecydo-
walimy si na otwarcie ka-
warienki. u nas mona spo-
kojnie zje lody, napi si
kawy i nie martwi o to, e
kto przy stoliku obok b-
dzie pi alkohol - tumaczy
waciciel kawiarni kubu.
wielkim atutem tego miej-
sca jest rwnie fakt, e wi-
zyta w nim nie bdzie kosz-
towaa nas majtku. ceny
s przystpne, a to bardzo
wana cecha. na pewno do-
skonale zdaj sobie z tego
spraw rodzice.
w kawiarni kubu w
letni, upalny dzie moe-
my zje przepyszne lody
woskie. Raciborzanie ju
docenili ich smak. Docze-
kay si one sporej rzeszy
fanw. podobnie jest z go-
frami, ktre s pieczone na
miejscu (nie odgrzewane).
Do gofrw mona dobra
swoje ulubione dodatki
(polewy, owoce, dem, bi-
t mietan). warta uwagi
jest rwnie kawa mroo-
na. ta ju osigna status
najtaszej w miecie. po-
nadto kawiarnia posiada
w swojej ofercie rnego
rodzaju kawy, herbaty, de-
sery. Mona tutaj rwnie
zje zapiekank, hot doga
lub hamburgera.
kAwiArniA kubu
plAc wolnoci 1 (koo ekonomikA)
rAcibrz
nr tel.: 728 948 710
Rozlegy teren w rodku
miasta stoi zaniedbany i
straszy.
po likwidacji cukrowni te-
ren nabya frma DoX z ja-
worzna, ktra jednak popada w
tarapaty fnansowe i teren jest
wystawiony na sprzeda. Firma
nabywajc nieruchomo liczy-
a na to, i postawi tam market.
nie zraao jej nawet to, e te-
ren przeznaczony jest pod prze-
mys. Dya do zmiany planu
zagospodarowania na usugi.
Bezskutecznie.
prezydent raczej wyklucza
zmian planu na inn ni prze-
znaczenie przemysowe. liczy,
e wczeniej czy pniej jaki
inwestor terenem tym si zain-
teresuje. pki co, jedynym prze-
jawem zainteresowania gminy
jest zwrcenie si do wadaj-
cego nieruchomoci syndyka
o pozwolenie wejcia na teren
i wycicie drzewek, zanim zd-
one osign wielko unie-
moliwiajc wycink.
jaka jest szansa na to, by
RACIBRZ - nieruchomoci
wodzisaw - inwestycje
kto si terenem zainteresowa
i go naby? zdaniem prezyden-
ta do ograniczona, gdy su-
ma ktr naleaoby za niego
zapaci to kosmos. - syndyk
da za to zbyt wysokiej ceny
- stwierdza. jeszcze rok temu
chciay tam zainwestowa eko-
okna, ale frm odstraszya ce-
na. gdyby jednak inwestor si
pojawi, istnieje moliwo na
wczenie do strefy ekonomicz-
nej. wadze strefy s rozwiza-
niu takiemu przychylne.
koszty ogrzewania zo-
stan obnione o okoo
45 proc.
w czerwcu zakoczya si
termomodernizacja powia-
towego urzdu pracy w wo-
dzisawiu l. prace trway od
padziernika ubiegego roku.
w ramach inwestycji ocieplo-
no ciany zewntrzne po-
czone, wymieniono parapety
zewntrzne, zmodernizowano
schody wejciowe oraz por-
cze. Dach zosta docieplony, a
instalacja centralnego ogrze-
wania wyregulowana.
Realizacja przedsiwzi-
cia odbya si dziki pozy-
skaniu dotacji i poyczki z
wojewdzkiego Funduszu
ochrony rodowiska i go-
spodarki wodnej w kato-
wicach. Fundusz udzieli
powiatowi na ten cel nisko-
oprocentowanej poyczki
w kwocie 220 tys. z, ktrej
spata bdzie odbywaa si w
latach 20152024.
uRzD pRaCY po REmoNCiE
P
PS
GazetaInformator.pl >>
9 lipca 2014, nr 13 (165)
9
PLUSY Biznesu DLA
PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH
Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a
tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl
RACIBRZ handel
cel operacyjny: wy-
korzystanie yznych gleb
i tradycji rolniczych.
wsparcie sektora produk-
cji ywnoci ekologicz-
nej - punkt taki zapisano
w strategii rozwoju Ra-
ciborza na najblisze la-
ta. w trakcie czerwcowej
komisji gospodarki miej-
skiej radny Robert Myli-
wy chcia dowiedzie si,
co kryje si pod tym okre-
leniem i czy miasto ma
jaki pomys jak to zreali-
zowa.
jak si okazuje, kon-
kretne dziaania nie s
jeszcze zaplanowane, cho
rozwaano rne koncep-
cje. jedn z nich jest po-
prawa warunkw zbytu
ywnoci ekologicznej np.
poprzez jarmarki. prezy-
dent liczy, i producenci
na preferencyjnych wa-
runkach zechc wykorzy-
sta te miejskie targo-
wisko i tam sprzedawa
certyfikowan ywno.
Raczej mae szanse
powodzenia ma zorgani-
zowanie giedy rolnej, co
zwizane z bran roln
rodowiska lansuj co ja-
ki czas. problem w tym,
e sami rolnicy, przynaj-
mniej ci dysponujcy du-
ymi areaami, wcale si
do jej organizacji nie kwa-
pi liczc w tej materii na
miasto. owszem, mog
sprzedawa, ale raciborski
rynek zbytu jest zbyt ma-
y by gieda znaczco po-
prawia im sprzeda. wol
dostarcza swoje produk-
ty sieciom handlowym i
szuka rynkw gwarantu-
jcych wikszy zbyt.
Gieda rolna? Rolnicy mwi nie
Dla wikszych producentw Racibrz to zbyt may rynek zbytu.
pawe strzelczyk
GazetaInformator.pl 9 lipca 2014, nr 13 (165)
<< 10 zapowiedzi
R E K L A M A
KONKURS VIDEOWORLD
Nagrod miesiczne karnety!
Ogldaj co chcesz przez cay miesic!
VIDEOWORLD prowadzi skup, sprzeda i wymian gier PS3 oraz XBOX
Szczegy konkursu na portalu raciborz.com.pl
kultura rozrywka
Repertuar imprez
sponsorzy nAgrd:
sklep zoologiczny
zoo-mAr
ul. opAwskA 82
47-400 rAcibrz
www.zoo-mAr.pl
sAlon
fryzjersko-
pielgnAcyjny
dlA psw i kotw
ul. bosAckA 61
47-400 rAcibrz
tel. 795 202 452
11 lipca - boisko osiedlowe - wilchwy
w pitek, 11 lipca o godz. 10.00 na boisku osiedlowych na wil-
chwach odbdzie si festyn pod nazw artystyczne po-
dwrko. w programie m.in. zajcia taneczne, warsztaty pla-
styczne, konkursy zrcznociowe.
11 lipca - biblioteka - racibrz
w pitek, 11 lipca o godz. 19.00 w Miejskiej i powiatowej Bi-
bliotece publicznej w Raciborzu odbdzie si recital Roksany
lewak pt. Walc serca. artystce akompaniowa bd pawe
keczek i pawe haraczyk. wstp wolny.
12 lipca - lodowisko - pszw
w sobot, 12 lipca w godz. 9.00-14.00 na terenie lodowiska w
pszowie odbdzie si pokaz modeli lotniczych pod nazw
i ty moesz zosta lotnikiem.
12 lipca - mok - pszw
w sobot, 12 lipca o godz. 15.00 przed Miejskim orodkiem
kultury w pszowie rozpocznie si rajd rowerowy z okazji 50-
lecia PTTk Pszw-Rydutowy.
12 lipca - kaplica w. izydora - jankowice
w sobot, 12 lipca o godz. 16.00 w jankowicach odbd si
uroczystoci zwizane z rocznic 750-lecia powstania
jankowic zwanych Rudzkimi. w wydarzeniu wemie udzia
wicestarosta andrzej chroboczek.
12-13 lipca - rudyszwad
w weekend, 12-13 lipca w Rudyszwadzie odbd si dni soec-
twa. w niedzielne popoudnie bdzie mona zobaczy pokazy
straackie. o godz. 18.30 na scenie pojawi si zesp eliot.
13,20 lipca - rynek - wodzisaw lski
w kad soneczn niedziel wakacji na wodzisawskim rynku
w godzinach 17.00-19.00 bd odbyway si spotkaniu z izb
gospodarcz. w czasie imprezy zaprezentuj si frmy z r-
nych bran dziaajce na terenie regionu. przewidziano take
liczne atrakcje dla dzieci oraz ich opiekunw.
13 lipca - balaton - wodzisaw lski
w niedziel, 13 lipca o godz. 10.30 na terenie orodka wodnego
Balaton odbdzie si ii Regatta Crossft aquatlon Brama
Poudnia Mistrzostwa Powiatu Wodzisawskiego w
aquatlonie.
13 lipca - park roth - racibrz
w niedziel, 13 lipca o godz. 16.00 w parku Roth w Raciborzu
odbdzie si koncert formacji kapela kaziuka. zesp prze-
kazuje wartoci chrzecijaskie, na ktre skadaj si m.in. treci
z psalmw. wstp wolny.
13 lipca - zamek piastowski - racibrz
w niedziel, 13 lipca o godz. 17.00 pod parasolem byej wozowni
na zamku odbdzie si koncert wokalistw zespou Mira
Modzieowego Domu kultury w Raciborzu w ramach cyklu
piosenki na zamku czar.... wstp wolny.
14-16 lipca - RCK - RACIBRZ
w dniach, 14-16 lipca w godz. 9.00-12.00 w Raciborskim cen-
trum kultury odbd si warsztaty fotografczne sztuka
kadrowania. zajcia w cenie 15 z przeznaczone s dla mo-
dziey gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
16 lipca - park miejski - wodzisaw lski
w rod, 16 lipca o godz. 10.00 w parku Miejskim w wodzisa-
wiu lskim odbd si dawne zabawy podwrkowe organi-
zowane przez wck oraz Muzeum.
16 lipca - mok - radlin
w rod, 16 lipca o godz. 11.00 w Miejskim orodku kultury w
Radlinie odbd si warsztaty dla dzieci pod nazw Ob-
jazdowa piekarnia. zajcia s czci cyklu opowiadamy o
wiecie. obowizuj wczeniejsze zapisy.
18 lipca - plac przy fontannie - radlin
w pitek, 18 lipcao godz. 17.00 na placu przy fontannie w Radli-
nie odbd si zabawy, konkursy i letnia dyskoteka dla
wszystkich. akcja nosi nazw Fontanna na wesoo.
19-20 lipca - krzanowice
w weekend 19-20 lipca odbd si dni krzanowic. atrakcj
pitkowego wieczoru bdzie biesiada z zespoem Fair play. nato-
miast w sobot odbdzie si biesiada z Mirkiem jdrowskim oraz
zabawa z zespoem szymona sadowskiego.
20 lipca - park roth - racibrz
w niedziel, 20 lipca o godz. 16.00 w parku Roth odbdzie si
koncert Orkiestry kurcbend. zesp gra wiatowe every-
greeny, utwory rhytm&blues oraz kawaki latynoamerykaskie.
wstp wolny.
20 lipca - zamek piastowski - racibrz
w niedziel, 20 lipca o godz. 16.00 na zamku odbdzie si kon-
cert znanej raciborskiej formacji jazzowej Zespou bez
nazwy. o godz. 18.00 odbdzie si gala operetkowa pt. w kra-
inie umiechu z udziaem artystw scen poznaskich. wstp
wolny.
20 lipca - zamek piastowski - racibrz
w niedziel, 20 lipca o godz. 17.00 pod parasolem byej wozowni
na zamku odbdzie si koncert wokalistw zespou Mira
Modzieowego Domu kultury w Raciborzu w ramach cyklu
piosenki na zamku czar.... wstp wolny.
20-21 lipca - RCK - RACIBRZ
w dniach 20-21 lipca w godz. 11.00-14.00 w Raciborskim cen-
trum kultury odbd si bezpatne warsztaty wokalu ekstre-
malnego (rock/metal) dla modziey gimnazjalnej i ponadgim-
nazjalnej.
21-25 lipca - RCK - RACIBRZ
w dniach 21-25 lipca w godz. 11.00-13.00 w Raciborskim cen-
trum kultury odbd si bezpatne warsztaty teatralne dla
modziey gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
23 lipca - wdk - czyowice
w rod, 23 lipca w godz. 10.00-15.00 w wiejskim Domu kultu-
ry w czyowicach odbd si warsztaty kulinarne dla mo-
dziey i dorosych w ramach programu smaki pogranicza
Morawskich wrt.
23 lipca - mok radlin
w rod, 23 lipca o godz. 11.00 w Miejskim orodku kultury w
Radlinie odbd si warsztaty dla dzieci pod nazw Her-
baciany szlak. zajcia s czci cyklu opowiadamy o wie-
cie. obowizuj wczeniejsze zapisy.
25-26 lipca - wodzisaw lski
w weekend 25-26 lipca w parku Miejskim w wodzisawiu l-
skim odbdzie si Xi edycja festiwalu reggae najcieplej-
sze miejsce na ziemi. na scenie pojawi si m.in. Dancehall
Masak-rah, Dancehall Masak-rah, tabu, kamil Bednarek oraz
jafa namuel. wstp wolny.
25 lipca - mok - radlin
w pitek, 25 lipca w Radlinie odbdzie si powiatowa uroczy-
sto z okazji wita Policji. w czci artystycznej wystpi
zesp tata sawek.
25 lipca - RCK - RACIBRZ
w pitek, 25 lipca o godz. 18.00 w Raciborskim centrum kultu-
ry odbdzie si koncert uczestnikw biorcych udzia w
warsztatach wokalnych. wstp wolny.
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
MYJNIA
bezdotykowa
-ju otwarta!
NAJTANIEJ W

MIECIE
Odkurzacz
1 z = 5 m
in
KONKURS:
wybieramy najlepsze zdjcie!
Pupile naszych Czytelnikw
czekaj na Wasze gosy!
Na zwycizcw czekaj
atrakcyjne nagrody:
- wizyta w psim SPA,
- karmy,
- ciasteczka,
- miski, kocyk.
Gosowanie na www.facebook.com/raciborzcompl
Zdjcia, ktre otrzymaj
najwiksz ilo lajkw wygrywaj.
Kpiel botna Zoki. To jedno ze zdj,
na ktre mona gosowa.
Racibrz - Ponia
ul. Rybnicka 29
GazetaInformator.pl >>
9 lipca 2014, nr 13 (165)
zdrowie 11
irenA. studio fryzjersko - kosmetyczne
ul. dugA 32
rAcibrz
tel.: 32 415 23 80
RACIBRZ zdrowie
pikna na wakacje
profesjonalne przygotowania na wakacje ze studiem kosmetycznym irena.
Dzi o tym, na jakie za-
biegi warto si zdecydowa
przed wyjazdem na urlop.
niezalenie od tego czy je-
dziesz pod namiot czy wy-
bierasz si na wczasy do
luksusowego hotelu, w obu
przypadkach chcesz si zre-
laksowa. codzienne wyko-
nywanie makijau, malowa-
nie paznokci lub golenie ng
maszynk zajmuje sporo cza-
su. jest na to rada. wystar-
czy wykona 3 zabiegi w na-
szym salonie. aby ograniczy
makija do naoenia kremu
z fltrem, wystarczy wybra
si do kosmetyczki na za-
bieg henny brwi i rzs. przy
pomocy henny mona przy-
ciemni brwi i rzsy na okres
kilku tygodni. wyrana opra-
wa oczu pozwoli zrezygnowa
z codziennego malowania
oczu, co szczeglnie podczas
wakacji nad wod moe by
bezsensowne.
kolejny krok ku zaosz-
czdzeniu czasu i miejsca
w kosmetyczce, to wykona-
nie manicure i pedicure hy-
brydowego. produkt ten sta-
nowi rewelacyjne odkrycie,
poniewa nakada si go jak
lakier do paznokci, a utwar-
dza jak el. na paznokciach
utrzymuje si ok 3 tygodni
bez potrzeby przeprowadza-
nia dodatkowych zabiegw
pielgnacyjnych. co wane
nie niszczy on pytki paznok-
cia i jest atwy w usuniciu.
kolejnym zabiegiem, na
ktry chtnie umawiaj si
zarwno nastolatki, jak i
dojrzae kobiety jest depila-
cja woskiem. w zalenoci od
gruboci woskw i tendencji
do ich wzrostu, efekt ideal-
nie gadkiej skry utrzymu-
je si 2-3 tygodnie. Depilacja
jest zabiegiem bolesnym, ale
bardzo uatwiajcym pobyt
na wakacjach. przygotuj si
z nami na wymarzone waka-
cje i ciesz si nimi do koca.
Dla pa ktre zdecyduj si
na wszystkie 3 zabiegi jed-
noczenie specjalne rabaty
zapraszamy.
GazetaInformator.pl 9 lipca 2014, nr 13 (165)
<< 12 sylwetki
RACIBRZ sylwetki
wiat flmu, czyli to, co krci
tworzy materiay od siebie dla ludzi - wywiad z natali jache.
Redakcja: skd wzia
si Twoja pasja do flmo-
wania?
natalia jache: od mae-
go lubiam przygotowywa r-
nego rodzaju przedstawienia i
teatrzyki. na pocztku nikt w
nich nie chcia wystpowa, wic
moimi aktorami byy lalki i mi-
sie. Robiam przedstawienia na
wszelkiego rodzaju okazje. Bo-
e narodzenie, sylwester, Dzie
ojca, a moja biedna rodzinka
musiaa to oglda. gdy byam
w czwartej klasie podstawwki
postanowiam, e zamiast przed-
stawienia zrobi flm. Film by
na podstawie mitu o afrodycie.
i waciwie mog powiedzie,
e od tego momentu zacza si
moja przygoda z flmowaniem.
Dorwaam wtedy jak star ka-
mer na kasety.
jednak moj pierwsz ka-
mer podarowa mi tata. ta ka-
merka na kasety towarzyszya
mi bardzo dugo, a nawet dziaa
do dzisiaj!
kiedy zdecydowaa si
tworzenie flmw krtko-
metraowych oraz repor-
tay?
w trzeciej klasie gimnazjum
stwierdziam, e powinnam po-
dej do flmowania bardziej po-
wanie. Duo zawdziczam pa-
ni katarzynie kapustce mojej
nauczycielce polskiego, ktra
bardzo mnie wspieraa w tym
czasie. Dotychczas bya to za-
bawa, a ja chciaam si spraw-
dzi w czym nowym, w czym
bardziej dojrzaym. w taki oto
sposb powstaa Druga szan-
sa dokument o ludziach nie-
penoprawnych. pniej powsta
tczowy Most. to by z kolei
krtki flm fabularny i opowiada
histori dziesicioletniej dziew-
czynki, ktra stracia ukochane-
go psa. chciaam tam pokaza
wiat dziecka, ktre stara sobie
wytumaczy sens istnienia na
swj wasny sposb. nastpnie
powsta pan sowa doku-
ment o niesamowicie intrygu-
jcym czowieku. jego historia
wzbudzia we mnie wiele skraj-
nych emocji, i pomylaam, e
flm rwnie powinien taki by.
Mam nadziej, e si udao.
Czy zdarzay si kiedy-
kolwiek jakie wypadki,
zabawne sytuacje, nieocze-
kiwane zwroty akcji itp.
podczas przygotowa do
flmu?
oczywicie duo jest wpa-
dek i nieprzewidzianych zdarze
podczas przygotowa, ale take
podczas krcenia. czasami trze-
ba na szybko zmieni scenariusz.
pamitam jak krciam inny
wymiar to bya taki flmik o
dziewczynce, ktra zmniejsza si
do rozmiarw mrwki i przey-
wa niesamowite przygody. Film
ten robiam na zielonym tle. By-
a tam taka scena z kotem. jak
pisaam scenariusz mylaam,
e to bdzie proste zadanie dla
mojego kota, aby wyskoczy zza
choinki niestety dla niego nie
byo to takie oczywiste. Mj kot
skaka wszdzie tylko nie tam,
gdzie ja chciaam w kocu
wpadam na pomys, e moe
go czym skusz w kocu po 3
godzinach walki udao mi si na-
gra t scen. Mj kot okaza si
najdroszym aktorem, bo kosz-
towa mnie paczk kabanosw i
kilka plasterkw szynki.
skd czerpiesz inspira-
cje do tworzenia nowych
projektw? kto jest Twoim
wzorem do naladowania
w tej dziedzinie?
pomysy staram si czer-
pa z ycia. tczowy Most jest
oparty na prawdziwych wyda-
rzeniach. jest to historia, ktra
przytrafa si mojej rodzinie.
staram si oglda duo fl-
mw. ostatnio zakochaam si
w animacji, bo tam nie ma ad-
nych barier i mona pobawi si
form i wyobrani. jednym z
takich moich ulubionych rey-
serw jest krzysztof kielowski.
uwielbiam go za sposb, jaki pa-
trzy na wiat i jak atwo przemy-
ca to do swoich flmw.
AGNIESZKA BUGAJSKA
wiat na trzewo wygl-
da zupenie inaczej.
przez 15 lat Raciborski
Rajd Rowerowy rodowisk
trzewociowych Dookoa
polski organizowa Marian
niewiadomski. Rok temu
zmar, ale jego dzieo yje.
kontynuuje je Marian Bana.
jego praw rk jest Ryszard
karkosz z jaworzna.
Redakcja: Po raz ktry
bierze Pan udzia w Raj-
dzie?
Ryszard karkosz: po raz
trzeci. w trzynastym i w pit-
nastym jechaem cay i teraz
jad trzeci raz.
a jak Pan znajduje
ide tego wydarzenia?
Czym ono jest dla Wasze-
go rodowiska?
waciwie to nie ma-
my jednego celu, ale a trzy.
pierwszy cel to oczywicie
promowanie zdrowego trybu
ycia. jestemy abstynenta-
mi nie pijemy. to ju jest
bardzo zdrowe. a przecie
jest jeszcze rower, wiee po-
wietrze po drugie jedziemy
przez ca polsk i promuje-
my trzewo. to sposb na
integracj caego rodowiska.
pokazujemy mona y,
mona si bawi bez alkoho-
lu. spotykamy si z ludmi,
ktrzy wyszli z uzalenienia.
Bierzemy udzia w rozma-
itych spotkaniach, mityngach.
w rnych miejscowociach.
Druga sprawa to promowa-
nie turystyki rowerowej. je-
dziemy przecie na nich 3500
kilometrw. to jest napraw-
d wspaniay sposb na re-
kreacj. Mona si fajnie od-
stresowa, zadba o sylwetk.
i wreszcie, promocja Racibo-
rza, bo przecie to rajd raci-
borski. tu si go organizuje i
tu powstaa jego idea.
Czy na trasie rajdu
macie rwnie wyzna-
czone z gry zaplano-
wane miejsca spotka,
czy wszystko odbywa si
spontanicznie?
na pewno bdziemy mie-
li spotkania w 4 miejscach. u
nas w wojewdztwie l-
skim spotkamy si z cht-
nymi do rozmowy z nami w
orodkach zajmujcych si
leczeniem alkoholizmu w
gorzycach i w skoczowie. w
wojewdztwie pomorskim
spotkamy si z tymi, ktrzy
walcz z naogiem w lubu-
czewie i w dolnolskim spo-
tkamy si z nimi w czarnym
Borze. tam niesiemy im prze-
sanie. Bo my jestemy ywym
przekazem, e ludzie, ktrzy
kiedy pili, przestali. e mo-
g jecha ponad 3 tysice ki-
lometrw i nic si nie dzieje.
e tak si da y. Dla nich to
jest wiadectwo.
F
o
t
.
N
a
t
a
l
i
a
J
a
c
h
e

F
o
t
.
L
e
s
z
e
k
I
w
u
l
s
k
i
Czsto jestem i reyserem i operatorem i montayst
Natalia Jache od lat robi to, co kocha najbardziej.
Ma na swoim koncie wiele nagrd oraz wyrnie.
RACIBRZ sylwetki
ROWEREM
Dookoa polski
Ryszard Karkosz to drugi komandor
XVI Raciborskiego Rajdu Trzewoci dookoa Polski.
LESZEK IWULSKI
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
9 lipca 2014, nr 13 (165)
Motoryzacja 13
region motoryzacja
e-learning: wykady
na prawo jazdy w domu
orodek szkolenia kierowcw autokurs z Raciborza
oferuje e-learning, czyli wykady na prawo jazdy przez internet.
Dotd cay kurs na pra-
wo jazdy, czyli cz teore-
tyczna i praktyczna odby-
waa si w siedzibie szkoy
nauki jazdy. osoba, ktra
chciaa uzyska prawo jaz-
dy musiaa najpierw za-
liczy cz teoretyczn,
biorc udzia w grupowych
wykadach w placwce, a
nastpnie uczya si prak-
tyki jedc po miecie.
sporo kursantw koszto-
wao to wiele wyrzecze.
jedni wczeniej zwalnia-
li si z pracy, szkoy, inni
prosili o urlop. Dlatego po-
stanowilimy moliwie jak
najbardziej udogodni na-
szym przyszym klientom
realizowanie kursw na
prawo jazdy. wprowadzili-
my e-learning mwi ewa
wojciechowska, wspwa-
cicielka osk autokurs.
e-learning to zajcia
teoretyczne odbywajce
si przez internet w miej-
scu i o czasie dogodnym
dla kursanta. wystarczy
mie stay dostp do sieci,
a cz teoretyczn kursu
mona zaliczy nawet w 3
dni zapewnia ewa woj-
ciechowska. taki tryb nauki
sprawdzi si ju w wielu
polskich orodkach szko-
lenia kierowcw. w Raci-
borzu systemem e-learning
kurs na prawo jazdy na
wszystkie kategorie mona
zrobi tylko w autokursie.
- to naprawd bardzo
wygodna metoda. Dzi-
ki nauce w domu kursant
oszczdza czas i pieni-
dze na dojazdy. ponadto
pracujemy swoim trybem.
oczywicie, kada osoba
decydujca si na tak for-
m przygotowania do eg-
zaminu, dodatkowo moe
uczszcza na wykady sta-
cjonarne oraz indywidualne
konsultacje podsumowu-
je e. wojciechowska. czy-
taj wicej w portalu raci-
borz.com.pl.
Ewa Wojciechowska, wspwacicielka
Orodka Szkolenia Kierowcw Autokurs.
F
o
t
.
A
u
t
o
k
u
r
s
s
.
c
.

AUTO-GARA
MeRceDes-auDi
BMw-VolVo
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RaciBRz, ul. klasztorna 9
tel. 32 419 06 027
MeCHanika
POjaZdOWa
szybko, tanio,solidnie
usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86
ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl
32 415 19 91, 691 960 146
POMOC
DROGOWA
holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
krystian karcz,
47-400 Racibrz,
ul. kozielska 9
tel. kom. 0601 516 085
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA
Przewz osb i paczek
PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
Artyku sponsorowAny
orodek szkoleniA kierowcw Autokurs s.c.
www.Autokurs.com.pl
fAcebook: oskAutokurswojciechowscy
tel. 603 755 061
ul. ogrodowA 23/2
47-400 rAcibrz
GazetaInformator.pl 9 lipca 2014, nr 13 (165)
<< 14 Motoryzacja
R E K L A M A
motorady: wyjazD auteM na uRlop: jak si pRzygotowa
wojciech gawliczek
nadeszy wakacje i czas
na upragniony urlop. wielu
kierowcw wyjedzie swoimi
samochodami, wic warto
wiedzie jak przygotowa au-
to do dugiej drogi, aby jazda
bya przyjemna, bezpieczna
i nie przyniosa nam niemi-
ych niespodzianek. nawet
jeli pamitamy o okreso-
wych przegldach, przed
duszym wyjazdem powin-
nimy pamita o sprawdze-
niu naszego pojazdu.
kontrola pynw
eksploatacyjnych
najpierw sprawdza-
my poziom oleju w silniku.
przed kontrol auto powin-
no sta z wyczonym sil-
nikiem na paskim podou
przez kilka minut. jeli ole-
ju jest za mao powinni-
my go koniecznie uzupe-
ni. nastpnie sprawdzamy
poziom pynu chodniczego
oraz pynu hamulcowego.
stanu koa zapasowego
sprawdzamy przede
wszystkim stan bienika
oraz cinienie powietrza w
oponach nie zapominajc o
kole zapasowym. poniewa
w czasie wakacyjnych wy-
jazdw samochd jest zwy-
kle bardziej obciony, ci-
nienie w oponach mona
nieco podwyszy w wik-
szoci aut tabel z zaleca-
nymi wartociami znale
mona na wewntrznej stro-
nie klapki wlewu paliwa lub
na naklejce we wnce drzwi
kierowcy.
kontrola zawieszenia
o kontrol zawieszenia
popromy naszego mecha-
nika. polskie drogi nie roz-
pieszczaj kierowcw, dla-
tego te przegld powinien
obj take osony silnika,
gumowe elementy chroni-
ce newralgiczne punkty za-
wieszenia, osony termiczne
oraz mocowania ukadu wy-
dechowego. skontrolowa-
ny powinien zosta rwnie
ukad hamulcowy
stan akumulatora
latem badanie stanu
naadowania akumulato-
ra moe wydawa si nie-
istotne, jednak w wysokich
temperaturach czciej ko-
rzystamy z klimatyzacji,
suchamy radia przy wy-
czonym silniku i pod-
czamy wicej urzdze do
gniazda zapalniczki, np.
nawigacj, adowark te-
lefonu, lodwk. w autach
ponad picioletnich przete-
stowanie akumulatora jest
niezbdne.
nie zapomnijmy take o
wyposaeniu baganika. w
wikszoci aut jedcych
po polskich drogach mona
znale niestety przetermi-
Cykl MOTOrady przygotowywany
we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
nowane ganice warto je
wymieni. to samo dotyczy
apteczek, ktre wprawdzie
obowizkowe nie s, ale
warto je mie z sob w pe-
ni wyposaone. jeli wybie-
ramy si za granic, warto
sprawdzi wymagania od-
nonie obowizkowego wy-
posaenia pojazdu w pa-
stwach, ktre zamierzamy
odwiedzi.
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
9 lipca 2014, nr 13 (165)
ogoszenia 15
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie grafczne 30z
cennik ogosze
ul. klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)
PRanie dyWanW,
TaPiCeRki
saMOCHOdOWej oraz
TaPiCeRki MeBlOWej
parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej
i samochodowej. atrakcyjne ceny!
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
gWaRanTOWany efekT!
kOMis lOMBaRd
nowo otwarty
komis lombard.
poyczki pod zastaw.
najnisze oprocentowanie.
tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a
koMis oD az
(kup, sprzedaj)
Dla ciebie mie,
Dla kogo skarb.
Masz zbdne rzeczy
nie wyrzucaj.
przynie
sprawisz komu rado.
zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz ul. ogrodowa
10 (naprzeciwbyego
jaworu)
tel. 660 287 150
797 638 860
duy wybr srebra
kRedyT
10 tys.
RaTa 107 z
77 545 32 31
790 501 503
HuRTOWnia OdZiey
OCHROnnej i ROBOCZej
artykuy Bhp, p.po.,
spawalnicze, chemia
gospodarcza, we. Raci-
brz, ul. Mariaska 56
tel./fax 32 417 70 07,
www.delfn-raciborz.pl
naPRaWy POWyPadkO-
We saMOCHOdW WsZel-
kiCH MaRek Z
WykORZysTanieM
RaMy naPRaWCZej
auTO ROBOT B15
auto centRuM opolony
BeneDykt opolony
ul. Rybnicka 129a
47-400 Racibrz
tel. 32 415 31 43
www.opolony.pl
finanse
lekki kReDyt konsoliDa-
cyjny! spa wszystkie kredy-
ty, obni miesiczne raty, we
dodatkow gotwk i jed na
wakacje! tel. 882-19-34-34 lub
882-19-33-33
najwiekszy wybr chwilwek i
poyczek bez Bik-u do 30 tys z.
tel. 882-19-33-33 lub 882-19-
34-34
rne usugi
www.tyija365.pl Biuro ma-
trymonialne w Raciborzu.
By moe jedno kliknicie wy-
starczy, aby pozna swojego
partnera. sprbuj! tel. 32 414
07 77, kom. 500 776 920
zdrowie
PORadnia ORTOPedyCZna
przy centrum zdrowia
ul. ocicka 51a w Raciborzu.
czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
akupunktura,
leczenie zespow blowych
krgosupa, zmian zwyrodnienio-
wych kolan, nietrzymanie moczu,
ylaki odbytu.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. ocicka 51a,
Rudnik ul. soneczna 38a
aluZje ROleTy
najtasze aluzje / rolety.
tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a
nieruchomoci
sprzedam lub wynajm miesz-
kanie wasnociowe w centrum
gubczyc o pow. 47,16m
2
.
tel. 516 146 103, 501 463 902.
lokal do wynajcia
w Raciborzu (centrum
w ssiedztwie lokali han-
dlowych, dogodny dojazd,
parking, media) Rne
opcje: samodzielne biuro,
sala szkoleniowa, stoisko
sprzeday.
e- mail biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22
ubezpieczenia
ubezpieczenia komunikacyjne
oc , ac i nnw , mieszkaniowe
i rolne (Mtu, proama, gothaer,
aXa Direct, link4). Moliwo
dojazdu do klienta. agencja
pocztowa ubezpieczeniowa.
Racibrz,
ul. Rudzka 47 tel. 725-111-731
odchudzam mode mamy.
Diety talerzowe i przyspieszone
z suplementami.
obowizuje rejestracja pod
numerem 663 153 968
weterynaria
przychodnia weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
koodziej-sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
tel. 693 155 008,
795 729 389
przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
PRZeRBki kRaWieCkie
wszywanie zamkw, atanie
spodni, skracanie, zwanie itp.
tanio i soliDnie
Racibrz, ul. Bankowa 1/9.
Tel. 500 115 063
czynne: pn.-pt. 10-16
Zadania:
- obsuga bezporednia klienta,
- aktywne pozyskiwanie nowych klientw,
- kreowanie oraz analiza sprzeday z wykorzystaniem narzdzi marketingu
internetowego:
prowadzenie obrotu towarw (dostawa, sprzeda, rozliczenie transakcji)
Wymagania: Bardzo dobra znajomo brany it
(sprzt komputerowy, sieci)
- komunikatywno, umiejtno negocjacji
- praktyczna znajomo zasad marketingu
wylij cV i list motywacyjny na adres biuro@softib.pl
PRaCa: sPRZedaWCa PROdukTW kOMPuTeROWyCH
Malowanie wntrz oraz elewacji,
tapetowanie, nakadanie gadzi,
stawianie pyt gipsowo-kartono-
wych, monta okien, drzwi oraz
paneli. wykoczenie wntrz.
kontakt: 606-505-169
BaRdZO
aTRakCyjne Ceny,
oraz moliwo
ich negocjowania!
- wypoyczalnia narzdzi
budowlanych (moty
wyburzeniowe, zagszczarki,
rusztowania oraz inne),
- drewno kominkowe
i opaowe,
- sprzeda bloczkw
fundamentowych
oraz aurw
tel. 790-422-626,
502-473-470
Racibrz, ul. starowiejska 155
MYJNIA
bezdotykowa
NAJDUSZY
CZAS M
YCIA
W
M
IECIE
Racibrz - Ponia
ul. Rybnicka 29
GazetaInformator.pl 9 lipca 2014, nr 13 (165)
<< 16 Reklama
5 basenw
2 zjedalnie
sauny, jacuzzi
grota niena
rwca rzeka
Orodek Sportu i Rekreacji
ul. Zamkowa 4, Racibrz, tel. 32 415 37 17
www.h2ostrog.raciborz.pl
Zapraszamy!
Bilety ju od
5 z za godzin
od osoby!
Ju otwarte!