You are on page 1of 11

• Hipnoz teknikleri

Hipnotizman?n tarihçesini işlerken gördü?ümüz gibi; hipnotizma yapmak için bir çok usul kullan?
lmaktad?r. Hatta her hipnotist kendi kişili?ine uygun bir usul tesbit ederken; sujenin durumunu da
göz önüne alarak bu usulünde zaman zaman de?işmeler yapabilmektedir. Belli başl? hipnotistlerin
kulland?klar? usulleri ve metodlar? yeri geldikçe izah ctmeye çal?şaca??z. Ama esas vermek istedi?
imiz kendi kulland???m metodun ayr?nt?lar?n? burada sizlere sunabilmektir. Y?llar?n araşt?
rmalar?n?n vermiş oldu?u bilgi ve tecrübe birikimini burada sat?rlara dökmeye çal?şaca??m. bu
arada literatür bilgisi ile çat?şan veya desteklenen yerleri de özellikle belirtece?im. Şimdilik aşa??
da ismi belirtilen araşt?rmalar?n usul ve metodlar?n? ve bu arada kendi usulümüzü aktarmaya çal?
şaca??m. Bunlar;

1 - Kendi Usulümüz «Bak?şla Tesbit, Sözle Telkin»

2- DELEUZE USULÜ

3-Tester USULÜ

4- NO?ZET USULÜ

5- ESSDA?L USULÜ

6- FAR?A USULÜ

7- BRA?D USULÜ

8- CHARCOT USULÜ vard?r.

9- LIEABEAULT USULÜ

10- BERNHEIM USULÜ

1- KENDl USULÜMÜZ: BAKIŞLA TESB?T, SÖZLE TELK?N METODU:

Metodumuz temelde di?er tekniklerden pek farkl? de?ildir. Bütün teknikler temelde ayn? fizyolojik
kanunlardan hareket ederek belirli sonuçlara ulaşm?şlard?r. Temelde ayn? olan metodlar ve
teknikler kulland?klar? yol itibar? ile birbirinden ayr?lmaktad?rlar.

Metodumuzun giriş k?sm?n? Hipnotaabilite: (Suggestibilite) testlerini izah ederken k?smen de?
inmiştik. Burada konuyu daha detayl? ve etrafl? olarak inceleyece?iz.

Şahs?ma yap?lan müracaatlar?n ço?u. hipnotizmay? nas?l yapt???m ve bu işin püf noktas?n?n ne
oldu?u etraf?nda idi. Durum bu merkezde olunca; elbette ki bende bu konuya fazla e?ilece?im ve
bu suallere tatminkar bir cevap vermeye çal?şaca??m.

Çal?şmalar?m?zda esas elde etmek istedi?imiz amaç süjelerimizin bize olan itimat ve güvenlerini
sa?lamakt?r. Bunun için de bir çok hileli yola başvurmaktay?m. Taraf?m?zdan bilinen bir çok
fizyolojik illüzyon ve halusinasyonlardan yararlanarak; süjelerim?zin itimad?n? sa?lamaktay?z.
Süjelerimizin itimad?n? temin ettik-ten sonra onlan yavaş yavaş istedi?imiz yöne kanalize etmekte
ve bu arada oluşan telkin alma kabiliyetindeki artmadan da yararlanarak onlar? hipnotize
etmekteyiz.
Herhangi bir süjemle hipnoz konusunda anlaşmaya vard?ktan sonra daha önceki bölümlerde gördü?
ümüz; «Hipnoza Haz?ri?k» safhas?nda gerekli olan tüm şartlar? yerine getirmeye çal?ş?r?m.

Hipnoza haz?rl?k safhas?nda belirtti?im Genel Faktörler ve Özel Faktör-ler'den ne kadar fazla
yararlanabilirsem başanm da o oranda artmaktad?r. Ama bunun yan?nda bu bahsetti?imiz
kolaylaşt?ma faktörlerin ço?una sahip olmadan da çok başar?l? hipnotizma seanslar? yapt???m?z?
burada belirtmek isterim. Yeri geldikçe bu seanslann özel durumlar?n? izah etmeye çal?şaca??m.

Belirtti?imiz çevre şartlar?n? da sa?lad?ktan sonra süjemle hipnoz odas?nda karş? karş?ya geliriz.
Odada bulunan şah?slar ve süjem pür dikkat, hareketlerimi takip etmektedir. Bu andan itibaren
biraz occuttik (gizemci), biraz esrarengiz tav?r ve cümlelerle seans?ma başlar?m.

Şimdiye kadar bir kaç seans?m hariç bak?şla hipnotizma yapm?ş de?ilim. Dr.Braid'in yapm?ş oldu?
u metodun bir benzerini uygulamaktay?m. Bahsetti?im hipnoz odas?n?n sade ve düz olan duvar?na
20 x 20 cm. ebad?nda bir beyaz veya saman ka??d?n? bir selobantla yap?şt?nnm. Bu yap?şt?rma
olay? rastgele bir olay de?ildir. Yapt???m?z her hareketin ya occuttik bir anlam? veya fizyolojik bir
temelivard?r. Ka??d? yap?şt?rd???m?z yer süjemin göz hizas?ndan 30-40 cm. yukar?da bulunur.
Yapt???m çeşitli denemelerde en uygun şart?n bu oldu?unu gördüm. Süjemm gözüyle ayn?
seviyede tutulmuş, ka??t yap?şt?rma çal?şmalar?n?n sonucu daha başar?s?z oldu.

S?ra süjemin ka??da olan uzakl???n tesbite geliyor. Sujemin ka??da olan uzakl??? 1,5-2 metre
kadar olmal?d?r. Daha uzak ve daha yak?n mesafelerde ayn? şekilde daha başar?s?z sonuçlar verdi?
ini gördüm.

Süjemizi uygun bir kanepeye oturturum. Otunna işlemi de çok önemlidir. Süje otururken
adalelerinden hiçbirinin kas?lmamas? gerekir. Çünkü sabit bir şekilde uzun süre durmas?n?
isteyece?imiz süjenin dikkati, bir müddet sonra adalelerinin a?r?s? ve kas?lmas? sonucu da??labilir.
Bu da bizim işimizi bozar. Onun için süjemi diş hekimlerinin kulland??? tipten bir ayarlanan koltu?
a oturtmak en iyi yoldur. Şayet kulland???m?z koltuk bu ise bu koltu?u 30-40 derecelik bir e?im
yapt?rt?larak, arkaya yat?r?lmas? sa?lan?r. Burada dikkat edilecek önemli noktalar-dan biride
süjenin boyun adalelerinin boşta kalmas?na mani olmakt?r. Bu tip koltuklarda süjemizin baş?n?
destekleyecek düzenekler bulundu?un-dan pek problem olmamaktad?r. Şayet böyle bir koltuk ?
mkan?na sahip de?ilsek, 'ahat ve arkas? uzun olan bir kanapeden yararlanabiliriz. Kanapenin arkas?
n?n (s?rt dayanacak k?sm?n) uzun olmas?n?n amac?; süjen'm baş?n? destekleme imkan?na sahip
olmam?zdand?r. Şayet böyle bir koltu?umuz yoksa seans?m?z? basit bir karyola üzerinde de
yapabiliriz

Tüm bunlardan amac?m?z, süjemizin adalelerinin gevşek olabilece?i bir or- tam? sa?lamakt?r.
Şayet bu şartlar sa?lan?rsa art?k süjemiz tüm kaslar? eşit oranda kas?laca??ndan (izometrik) hiç bir
problem ç?kmayacakt?r.

Bundan sonra süjemizin görüş alan?na girebilecek her şeyi ortadan kald?r- maya çal?ş?r?z. Seyirci
olarak bulunan kişiler, süjenin gerisinde bulundurulmal?d?r. Bundan amac?m?z hertürlü vizüel
uyar?c?y? ortadan kald?rmak, dolay?s?yla dikkatin belirli bir noktada toplanmas?n? sa?lamakt?r.

Süjemizin dikkatinin belirli bir noktada toplanmas?n? engelleyen iki tip uyaran vard?r.

1- D?ş Uyaranlar

2- ?ç Uyaranlar

Amac?m?z?n tamam? ilk etapta bu d?ş ve iç uyaranlann etkilerini minimum seviyeye indirerek,
süjeyi istedi?imiz noktaya yönelterek dikkatini toplayabilmektir. Süjemizin dikkatini belirli bir
noktada toplamas?n? engelleyecek d?ş uyaranlar oldukça çoktur ve bunlar 5 duyu yolu ile alg?
lanmaktad?r.

Bunlar?n birkaç?n? s?ralayacak olursak:

I-D?ş Uyaranlar

A-Göz ile Alg?lananlar

1-Iş?k

2- Cisim

3- Şekil

4- Şah?s

B- Kulak lle Alg?lananlar

1 - Her türlü ses

C- Burun ?le Alg?lananlar

1- Her Türlü Koku

D- Dil ?le Alg?lananlar

1- Her Türlü Tad

E- Deri ?le Alg?lananlar

1- S?cakl?k

2- So?ukluk

3- Nemlilik

4- Kuruluk

5- Bas?nç

6- Dokunma

7- Hava Ak?m?

II- ?ç Uyaranlar

A- Solunum Sistemi ?le llgili Olanlar

B- Kardiovasküller Sistem ile ?lgili Olanlar

C- Genitoüriner Sistem ?le ?lgili Olanlar

D- Kas ?skelet Sistem ?le ?lgil? Olanlar


E- Gastro ?ntestinal Sistem ?le ?lgili Olanlar

F- Psişik (Ruh ve Sinir) Sistem lle ilgili Olanlar

G- Her Çeşit A?r?

Görüldü?ü gibi uyaranlar çok çeşitlidir. Bunlardan birini önlesek di?erini önlememiz mümkün de?
ildir.

Hipnoza haz?rl?k k?sm?nda belirtti?imiz ideal şartlan maksimum düzeyde yerine getirdikten sonra
esas amac?m?z iç uyaranlardan psişik uyaranlar? önle-mektir. ?şin en zor yan? da budur.

Art?k süjemizle karş? karş?yay?z; süjemiz de, biz de seansa başlamaya haz? r?z. Seansa
başlamadan önce süje ile son bir görüşme yap?larak istenenler ve izleyece?i yol kendisine ayr?nt?l?
olarak anlat?l?r.

Süjem?'zden yapmas?n? istedi?imiz şeyler vard?r. Ve bunu kendisine maddeler halinde s?ralar?z.

SÜJEM?Z H?PNOTIZE EDILIRKEN UYMASINI ?STED???M?Z KURALLAR

1- Hiç birşey düşünmeyeceksiniz. Düşüncelerinizin tamam?n? karş?da gör-tiüş oldu?unuz ka??d?n


üzerindeki noktaya yönlendireceksiniz. Şuurunuza her an iç ve d?ş dünyan?zdan yüzlerce şey
gelecek. Bunlar? tamamen silip, yaln?z karş?daki noktay? düşüneceksiniz. Noktay? düşünmeye
devam ederken fark?nda olmadan düşüncelerinizin başka şeylere kayd???n? göreceksiniz. Bunu
hissetti?iniz anda şuurunuzda y?lmadan yeni bir mücadele safhas? açarak karş?daki noktay?
düşüneceksiniz.

2- Sizi hipnotize ederken size çeşitli sualler tevcih edece?im. Suallerime sadece «Evet» veya «Hay?
r» şeklinde cevap vereceksiniz. Bazen yanl?şl?kla size sordu?um sual daha tefarruatl? bir cevab?
gerektirebilir. ?şte o zaman hiçbir cevap ermeyiniz. Ben hatam? anlar, sualimi «Evet» veya «Hay?
r» şeklinde cevap veri- lebilecek bir şekle dönüştürürüm.

3- Suallerime «Evet» veya «Hay?r» cevab? verirken kesinlikle el, kol ve mimik "areketleri
yapmayacaks?n?z. Basit birşekilde «Evet» veya «Hay?r» diyeceksiniz.

4- Kendinizi tekrar kontrol ediniz. Herhangi bir yerinizi a?r?tan, ac? veren, ; k?nt?land?ran veya
kasan bir yeriniz var m?? Varsa lütfen düzeltin. Sizin için en ahat oldu?una emin oldu?unuz
pozisyonda durunuz.

5- Karş?daki noktaya olan bak?şlar?n?z özellik arzetmektedir. Şu şekilde bir düşunce tarz? ile
bakman?z gerekir. Nas?l ki; zaman zaman k?zar?z, h?rslan?r?z veya çok aş?r? sinirleniriz. ?şte o
zaman gözlerimiz çakmak çakmak yanar. Veya çok k?zd???m?z birinin üzerine at?l?p kavga etmek
isteriz. Işte şu anda da bu duygularla beraber oldu?unuzu varsayarak bakacaks?n?z. Bak?şlar?n?z
karş? noktaya yönleni rken, sanki gözlerinizden ç?kan bir ?ş?k huzmesi, karş? noktay? eritip
geçmektedir. Vücudunuzda biriktirdi?iniz enerjiyi, önce gözbebeklerinizde toplayacak sonra
noktaya yönlendireceksiniz.

6- Karş?daki noktaya sabit nazarlarla bakarken gözlerinizden yaşlar akabilir. Böyle durumda
herhangi bir hareket yapmayacaks?n?z. Her şeyi oluruna b?rakacaks?n?z. Göz yaşlar?n?z rahatça
akacak ve siz müdahale etmeyeceksiniz.

7- Sabit nazarlarla bakarken göz kapaklar?n?zda bir a?r? duyabilirsiniz, sak?n a?r?y? gidermek
amac?yla göz kapaklar?n?z? hareket ettirmeyiniz.
8- Başar?m?z ikimizin iyi bir ilişki kurmas?na ba?l?d?r. Söylediklerimi harfiyyen an?nda
uygularsan?z başar?m?z kaç?n?lmazd?r. Başar?ya el ele birlikte ulaşaca- Ne zaman ki, şuurunuz ve
şuur alt?n?z söylediklerime karş? direnir, otokritik yapar o zaman sizinle hiç bir yere ulaşamay?z.
Bundan dolay? bana güveneceksiniz.?nanacaks?n?z ve hiç bir endişe ve korkuya kap?lmayacaks?n?
z.

Süjemize bunlar? söyledikten sonra seans?m?za başlayabiliriz. Ve direk tel- kinlerimize geçeriz. Bu
soyledi?im hususlar?n hipnotize edilen bir süje için çok önemi vard?r. Telkinleri söylerken, yeri
geldi?inde bunlar?n sebeblerini ayr?nt?l? olarak izah edece?im. ?nsano?lu korkunç bir mekanizma
halinde ve korkunç bir mükemmeliyette» yarat?lm?ş. ?nsan gibi bir makineyi kurcalarken çok
dikkatli olmak gerekmektedir? Yap?lacak küçük b?r hata affedilmeyecek sonuçlar do?urabilir. a
Daha önce de belirtti?im gibi amac?m?z sujeyi kend?mize inand?rmam?z ve ba?lamam?zd?r. Bu işi
yaparken de başta baz? fizyolojik mekanizmalardan hare-ket etmekteyiz. Bu fizyolojik
mekanizmalan her gün yaşad???m?z halde fark?na varamay?z. T?p tahsili yapm?ş bir kişinin olay?
n temelini bilmesi nedeniyle bunla'-dan istifade edebilmektedir. Bu tip alg?lama bozukluklar? her
insanda olur; E-alg?lama yan?lmalar? duyular?m?z?n fonksiyonfan ile ilgilidir.

GÖRME DUYUMUZ ile ?LG?L? B?LMED???M?Z BAZI GERÇEKLER:

Gözümüz üç tabakadan meydana gelmektedir. Bunlar:

a- Göz Ak? Tabakas? (Kornea)

b- Renkli Tabaka (Koroid)

c- A?s? Tabaka (Retina)'d?r.

«A?s? Tabakada ?ş?k ve renk uyanmlanna duyarl? iki türlü hücre varc Şekillerine göre bunlara
çubuklar ve koniler denir. Koniler gözbebe?inin karş? s?nda ve a?s? tabakan?n ortas?nda toplanm?
şt?r. Çubuklar ise çevreye yay?l?rsa durumdad?r. A?s? tabakan?n tam ortas?ndan içeri do?ru biraz
bas?k 3 mm2 lik b yer vard?r. Buna sar? leke (Fovea) denir.

Gündüz ?ş???nda görülen nesnenin imgesi burada teşekkül etti?i zaman en iyi görülür. Sar? leke,
koni biçimindeki hücrelerin en yo?un bulundu?u yerdir. Koniler gün ?ş???nda özellikle sar?, k?rm?
z?, mavi gibi kromatik renklere duyarl? cisimcikler dir. Konilerin daha çok göz bebe?inin karş?s?na
isabet eden a?s? tabakan -ortas?nda topland???n? ve bunlann görevinin renkleri ay?rdetmek oldu?
unu şu bas-deneyimle ispatlamak mümkündür.

DENEY : 1 Yan?n?za birkaç tane de?işik renkte kalem al?n?z (renkli başka nesneler de olabilir).
Bu kalemlerden birini gelişigüzel al?p, kolunuzu sa? tarafta' açarak arkadan öne do?ru, yani görüş
alan?n?n d?ş s?n?r?ndan ortaya do?ru yavaşca hareket ettirin. Önce kalemin yaln?z şekli görülür ve
ancak daha sonra belli bir noktadan itibaren rengi de görülmeye başlar. Koniler sar? lekeden etrafa
do?ru gittikçe azal?r. deney s 2 Gözümüzde, göz sinirinin göze girdi?i yere kör nokta denir Burada
koniler ve çubuklar haliyle yoktur. Buras? görmeye karş? duyars?zd?r. bu fizyolojik temelden
hareketle, görüntüler belirli mesafelerde bu noktaya düşürü- ürlerse görülemezler. Bunu şu deneyle
yapabiliriz. Kitapla gözünüz aras?ndaki mesafe 40 cm. olmak üzere sol gözünüzü kapat?p çarp?
işaretine dikkatle bakarken kitab? kendinize do?ru yaklaşt?racak olursan?z öyle bir an gelir ki, sa?
yandaki elmay? görmez olursunuz. Kitab? biraz daha yaklaşt?racak olursan?z, tekrar görürsünüz.
Elmay? görmedi?imiz sürece, bunun imgesi a?s? tabakada kör nokta üzerine düşmektedir.
DENEY : 3 Görme duyusunda rastlanan ilginç bir olay ARD?MGE'lerdir. Herhangi bir ?ş?kl?
cisme bak?ld?ktan sonra göz kapat?lacak olursa bu cismi k?sa bir süre daha görmeye devam ederiz.
Buna olumlu ardimge denir.

DENEY: 4 Bir de olumsuz ardimge vard?r. Uzun bir süre renkli bir cisme bakt?ktan sonra
gözümüzü nötr bir zemine çevirecek olursak o cismin tamamla y?c? renkteki şeklinin meydana
geldi?ini görürüz. Örne?in; K?rm?z? bir dikdörtgene uzunca bir süre bakt?ktan sonra gözleri nötr
bir zemine çevirecek olursak, orada yeşil bir dikdörtgen meydana gelir ve dikdörtgeni bir süre
görmeye devam ederiz. Buna olumsuz ardimge denir. ?şte görüldü?ü gibi gerçekte herkes için
varolan bu tip görme fonksiyonlar?n-dan iyi bir hipnotizör yararlanmak zorundad?r. Bu da ancak
iyi bir fizyoloji bilgisi ile mümkündür. Biz de buna benzer yollardan hareket ederek hedefe
ulaşmaktay?z. Süjemizin bilmedi?i bu tip enteresan şeyleri kullanarak şuurunu da??tmakta, onda
bir panik veya hayranl?k yaratmaktay?z. Daha sonra ise söyledi?imiz her söz kabul edilmektedir.
Biz şimdi süjemizi b?rakt???m?z yere dönelim. Süjemiz her türlü ön şartlan-d?rma yap?ld?ktan
sonra telkinlerimize çok musa?t bir şekilde bizi beklemektedir. Süjemize art?k telkin vermeye
başlayabiliriz. Şöyle diyoruz:

«Şu anda hipnotizma seans?m?za başlad?k. Dikkatlice karş?daki noktaya bak?yoruz... Daha
dikkatli bak?yoruz... Vücudumuzda korkunç bir enerji var. Bu enerjiyi gözbebeklerimizde
biriktiriyoruz. Göz bebeklerinde biriktirdi?imiz bu enerjiyi bir enerji huzmesi halinde karş?ya
gönderiyoruz. Şu anda kafam?za binlerce düşünce geliyor... Bunlar? hissediyorum. Evet, bunlar?
at?yoruz... Tekrar noktay? düşünüyoruz... Sadece noktay? düşünüyoruz ve yaln?z noktaya bak?
yoruz... Gözbebeklerimizden f?şk?ran o korkunç enerjiyi karş?daki noktaya yönlendi-riyoruz. ?
nançla bak?yoruz... Azimle bak?yoruz... Hiç birşey düşünmeden bak?yo-ruz...» Bu arada seans
devam ederken; hipnotizörün yapaca?? şeyier vard?r. Çok dikkatli b?rşekilde süjeyi kontrol
etmektedir. Süjenin hal, hareket, tav?rve mimik-lerinden anlamlar ç?karmak zorundad?r. Bu da
ancak tecrübe ile olmaktad?r. Yapt???m çal?şmalarda gördü?üm hususlar? buraya nakletmek
istiyorum. Telkinlere başlad?ktan 15-45 sn. içinde süjemiz iradi dikkatini noktaya yönlendirir.
Ancak bu süre içinde «?Ç UYARANLAR» dedi?imiz ps?şik uyaranlar kendini rahats?z eder.
Uyan?k bir insan normalde binlerce, milyonlarca bilgi iletimi ile karş karş?ya olan ve bunlara
uygun cevaplar veren bir organizmad?r. Bu canl? orga-nizman?n d?ş dünya ile olan bu bilgi al?
şverişini kesmek o kadar kolay de?ildir Ancak çok harikulade ve heyecan verici durumlarda
insano?lunun bu bilgi iletişim ve konsantrasyonu o konu üzerinde yo?unlaşmaktad?r. Işte biz
telkinlerimizde bu konsantrasyonu nokta üzerine toplamaya çal?ş?yoruz. Ancak bu çok zor bir iştir
?ş, ilk konsantrasyonu temin etmektedir. Işte, süjemizin tav?rlar?n? takip ederken bir an
durgunlaşt???n? bak?şlann?n sabitleşti?ini, yüz ifadelerinin donup kat?laşt???n?, anlams?zlaşt???n?
bir an görür-sek, hemen telkinimizi de?iştirmeliyiz. Süjemiz bu esnada bizi dinler gözükme-sine ra?
men kafas?ndaki baz? düşüncelerle u?raşmaktad?r. Bunu normal durum-larda, eş-dost toplant?lar?
nda sohbet ederken her an görebiliriz. Karş?m?zdak arkadaş?m?za hararetli hararetli bir konuyu
anlat?rken, o arkadaş?m?z nezake-icab? bizi dinler gözükmekte hatta arada s?rada «evet, hakl?s?n?
z» gibi kelimeler söylemektedir. Halbuki, o arkadaş?m?z o anda bizi dinlememekte kendi hayal
dünyas?nda gezmektedir. Belki de yann gelecek olan ev sahibine kiray? nas verece?ini
düşünmektedir.

?şte böyle bir mizansen ile hepimiz her zaman karş?laşm?ş, hatta kendimi: yaşam?ş?zd?r, Işte o
anda karş?m?zdaki şahsa dikkat etmişsek, bizi dinlemedi?ini ve dal?p gitti?ini anlar?z. Ayn? şey
seans?m?z?n ilk saniyeleri için de geçerlidir. Işte bu an? tespit ede-hipnotizör ilk zaferi kazanm?şt?
r. Çünkü süjesini hemen uyarm?şt?r. Düşüncesini başka yerlerde oldu?unu, lütfen noktay?
düşünmesi gerekti?ini bir otoriter tavr?yla hat?rlat?r. 0 zaman süjede nas?l bir psişik tav?r ortaya ç?
kar. Bu şuuralt?nda yap?lan ve fark?na var?lmayan bir otokritiktir. Süje kendi kendine şöyle der:
«Allah Allah bir anda nas?l da bildi kafamdan geçenleri... Neler hissetti?imi nas?l da anlad?... bu
adamda iş var... Boş de?il...» ve böyle bir yarg?lama ile ilk sempatilerini belirtmiş olur. Bu arada
hipnozitör telkinlerine devam eder. Baz? fizyolojik fonksiyonlardan yola ç?kan hipnozitör,
kendisine karş? yap?lan otokritikte başar?l? sonuçlar almaya devam eder. Şöyle telkin verir: (?lk
bir dakika dolduktan sonra)

«Şu anda noktaya daha dikkatli bakman?z? isteyece?im. Evet daha dikkatli bak?n?z. Birazdan çok
enteresan şeyler göreceksiniz... Evet daha dikkatli bak?-n?z... Bak?n... Bak?n... Evet noktam?z
hafif hafif titriyor... Evet noktam?z titremeye başlad?... Gittikçe şiddetien?yor..Görüyor musunuz?
"Evet cevab? al?n?rsa telkinlere devam edilir. De?ilse o yönde telkin verilir.). Evet evet bak siz de
görüyorsu-nuz... Nokta hareketlendi... Bak zig zaglar çiziyor... şimdi dairesel hareketler çizmeye
başlad?... Bak?n bak?n... Dairesel hareketler gittikce büyüyor... Daha dikkatli bak?n... Bir an dahi
noktadan aynlmay?n... Daha dikkatli bak?n... Sak?n noktay? kaç?rmay?n... Şu anda nokta dairesel
hareketlerine devam etmekte... Birazdan noktan?n yönünü de?iştirece?im.» Görüldü?ü gibi telkinler
bu minval üzerine devam ediyor. Burada süje aç?s?n-dan olaylar nas?l olmakta ve hipnozitör nas?l
de?erlendirilmektedir, Bunu gör-mekte yarar var. Her türlü şartlar? haz?rlanarak önümüze gelmiş
olan süje zaten telkinlerimizin olurlu?una haz?rd?r. Normalde bir noktaya sabit nazarlarla GÖZ
kapa?ini HAREKET ETT?RMEDEN bak?l?rsa bir müddet sonra karş? taraf?n netli?i kaybolur ve
cisimler titremeye başlar. Işte biz bu normal hadiseyi sanki kendimiz yapm?ş gibi sunmaktay?z.
Suje de buna inanmaktad?r.

Daha önce böyle bir denemeyi yapmam?ş olan süje art?k bize oldu?u gibi inanm?şt?r ve bizim
telkinlerimize kendisini b?rakm?şt?r. Olaylar bundan sonra süje aç?s?ndan ilgi çekici ve enteresan
olmaya başlam?şt?r. Bizim de tek istedi?imiz bunu başarmakt?r. Olaylar süjeye ilginç gelmeye
başlay?nca tüm bilgi iletişimi ve konsantrasyonunu bu konuya çevirir, Yavaş yavaş dünyadan
kopmaya başlar. Bu durum süjenin yüzündeki hayranl?k ve şaşk?nl?k ifadesiyle kendini gösterir.
Bunun aksi olabilir mi? Tabii ki mümkündür. Bunun aksi iki şekilde olabilir:

1- Süje bizim telkinlerimizi hep kulak ard? etti?inden bizi hiç dinlememiştir. Kendisiyle il?şkiye
girilememiştir. Bu tip süjeler hipnoza dirençli olanlar?d?r. Bunlar . ya apar topar önümüze ç?
kanlm?ş süjeler veya hipnozitörün emrine girmeyi kabul etmeyerek devaml? otokritik yapan
insanlard?r. Süjemizin böyle birisi oldu?una karar verilirse, seans burada kesilebilir.

2- ikinc? durumda ise süjemiz o kadar hipnotizab?ld?r ki; daha biz ileri telkinle- -mize geçmeden
kendisi kataleptik hale gelmiştir. Bu tip vakalarla oldukca çok karş?laşt?m. Süjeler seans esnas?nda
ilk sorum olan «Noktan?n titredi?ini görüyor musun?» sorusuna «Hay?r» cevab?n? veriyorlar. Ama
bu ses tonu çok de?işik bir ses tonudur. Hipnotize olmuşlara has derinden gelen, monoton ve his
taş?mayan mekanik bir sestir. Süiemiz ilk telkinlerimiz ile derin bir transa girmiştir. Karş?da
hareket etmedi?ini söyledi?i noktay? asl?nda görmemektedir. ?lk etapda gördü?ü ve hayaline
kilitledi?i bu sabit noktayla başbaşad?r. Ve devaml? olarak noktay? sabit görmektedir. Di?er bir
ifadeyle kendisi noktaya kilitlenmiş kalm?şt?r. ?şte bu tip süjelere ileride izah edece?im telkinler
yap?larak trans? derinleştirilir.

Art?k hipnotizör kendisi iç?n ideal hale gelen süje üzerindeki son halüsinas-yon denemelerini yapt?
ktan sonra son darbeyi de vuracakt?r. Sujeye göre olaylar henüz kendisinin d?ş?nda cerayan ediyor.
Nokta hareketleniyor, karş? taraf sisle-niyor v.s. ?şte bu esnada hipnozitor yeni bir fizyolojik
temelden hareket ederek yeni bir hamle yapar ve yeni puanlar toplar. Süje kendi hayal dünyas?nda
nokta ile u?raş?rken ka??d? ve duvar? görmemektedir, unutmuştur. Fakat süjeye bunlar?n hat?rlat?
lmas? süjede son bir bilgi iletişim ile bilgi verir... Bu süjenin son savunmala-r?d?r.

Hipnozitör şöyle der «Şu anda noktan?n hareketlerini çok iyi tak?p ediyorsu-nuz... Şu anda karş?da
görmüş oldu?unuz ka??d? ortadan kald?r?yorum, art?k göremezsin... Evet ka??t tamamen kayboldu
Duvarla birleşti... Duvarla özdeş-leşti, karş? taraf bembeyaz... Karş?da sadece bembeyaz bir alan
var... Başka bir şey göremiyorsun, de?il mi? (Suje evet derse telkinlere devam edilir.)»

Görüldü?ü gibi süje kendi hayal aleminde nokta ile u?raş?rken bir de kendisi-nin karş?s?na ka??t
diye bir gerçek ç?kar?ld?. Küçücük bir noktan?n hareket etmesi olabilir. Ama koşkoca bir ka??t
kaybolur mu? sorusunu kendine sorar. Süje; bunu tart?şmaya fazla f?rsat bulamaz. Çünku
Hipnozitörün telkin bombard?man? devam etmektedir. Zaten fizyolojik olarak da Ka??t görmesi
mümkün de?ildir. Ancak son bir gayretle ka??d? puslu veya sisli olarak fark edebilir. Ama net
olarak göremez. Ve sonunda süje kendini hipnozitörün telkinlerine tamamen b?rak?r. Kendince
(şuuralt?nda) bunda da bir mahzur görmez. Çünkü olaylar henüz organizmas?n?n d?ş?nda cereyan
etmektedir.
Bu safhadan sonra herşeye hakim oldu?unu gösteren hipnozitör art?k süjeyi istedi?i gibi
yönlendirebilecektir. Şuurunda açt??? gedikten içeri girecek ve onu fethedecektir. Art?k
hipnozitörün açam?yaca?? kap? yoktur. Hipnozitör telkinlerine büyük bir rahatl?kla ve hiçbir
endişeye kap?lmadan şöyle devam eder.

«Gördü?ün gibi herşey benim kontrolüme giriyor. Sak?n endişelenmeyin, bana güvenin ve inan?n.
Şu anda karş? taraf bembeyaz bir saha. Bak?n buran?n rengini de?iştiriyorum. Bu beyaz saha
hafrfce saranyor... Evet daha dikkatl? bak?n... Sararma gittikce art?yor görüyor musunuz?.. Bak
sar?n?n tonu gittikce art?yor... Evet daha da artt?... Şimdi tamamen sarard?... Çok koyu sar? oldu...
Koyu sar? daha da renk de?iştiriyor. Şimdi kavuniçiye dönüşüyor... Evet evet kavuniçi oldu...
Kavuniçi de gittikce koyulaş?yor de?il mi? şimdi aç?k pembeye dönüşüyor. Aç?k pembeyi
görebiliyor musunuz? Evet aç?k pembe de gittikce koyulaş?yor ve k?rm?z? oluyor... Gittikce k?
rm?z?laş?yor de?il mi? K?pk?rm?z? oldu... Evet renk şimdi dönüyor ve leylakî oluyor... Bak?n
bak?n iyice belirginleşti... Tamamen leylakî oldu... Mor oldu, çok koyu mor oldu... Görüyorsunuz
de?il mi?» Görüldü?ü gibi süje istenilen yöne sevkedilebilmektedir. Renk halusinasyon-lar? başar?
yla uygulanm?şt?r. Art?k süjenin organizmas?na hakim olmaya s?ra gel-miştir. Bunun için de
kullan?labilecek bir köprü laz?md?r. Bu köprü de yine bir fizyolojik fonksiyondur. Süje kendini o
kadar kapt?rm?şt?r ki içden ve d?ştan gelen bilgi uyar?c?lanna pek dikkat etmemektedir. Gözleri
dakikalard?r sabit nazarlarla olaylan kovalamaktad?r. Ama art?k göz kapa?? ve göz adeleleri
yorulmuştur ve onfar?n da istirahata ihtiyac? vard?r. Henüz süjenin fark?nda olmad??? ama
hipnozi-törün elinde büyük bir koz olarak duran bu fizyolojik olay bir köprü vazifesi görecektir. Ve
süjenin son savunma mekanizmas? da bu şekilde y?k?lacakt?r. Suje bu hayal aleminden uzaklaşt?
nld??? an göz kapaklar?n?n ne derece yoruldu?unu hissedecektir ama iş işten geçecektir.

Telkine devamla: «Şu anda morzemin üzerindeki noktan?n aşa?? do?ru olan hareketini takip
ediyorsun... Nokta aşa?? iniyor... ?niyor. Evetşu anda göz kapak-lar?na büyük bir a??rl?k soktum...
Göz kapaklann bu a??rl???n alt?nda eziliyor ve aşa?? çekiliyor... Kurşun gibi bir yük onlar? aşa??
çekiyor. Karş? koma... Kendini rahat b?rak... B?rak kapans?nlar... Evet tamamen kapand?... Art?k
gözkapaklar?n benim kontrolüm alt?nda... Onlar? ben söylemeden kald?ramazs?n... Evet sadece
ben izin verirsem kald?rabilirsin... Göz kapaklanna kurşun gibi bir yük bindirdim. fstersen bir dene
bakal?m kald?rabilecekmisin. Bak kald?ram?yorsun... Herşey benim kontrolümde, korkmay?n?z,
endişelenmeyiniz... Bana inan?n?z ve güveni-niz...»

Hipnozitör art?k ?rma??n karş?s?na geçmiş, süjenin organizmas?ndaki ilk ara-ziyi alm?şt?r. Bu yer
göz kapakland?r. Art?k göz kapaklar? onun elindedir. Ve telkinlerine devam eder. Bu arada
manyetik el paslar? ile süjenin daha derin bir transa girmesini temin eder. Ve devamla:

«Şu anda göz kapaklar?n?zdaki a??rl??? yüzünüze oradan omuzlar?n?za indiri-yorum... Farkediyor
musunuz... Bu a??rl?k tatl? bir s?z?lt? halinde yay?l?yor... Şimdi sol kolunuza ve sol elinize bu a??
rl??? indird?m... Sol kolunuz kurşun gibi oldu... Çok a??rlaşt?... Ayn? şekilde şimdi sa? kolunuz ve
sa? eliniz a??rlaşt?... Göz kapaklar?n?z ve kollar?n?zdaki bu a??rl??? karn?n?za, oradan da
bacaklar?n?za ve ayaklar?n?za indirdim. Her yeriniz kurşun gibi oldu... Vücudunuz art?k tamamen
kontrolüm alt?nda... Ben söylemeden hiç bir hareket yapam?yacaks?n?z... Vücu-dunuzun kontrolü
tamamen benim elimde. Sa? kolunuzu kald?rmaya çal?ş?n bakal?m... Kald?rabilecek misiniz?..
Bak kald?ram?yorsunuz. Boşuna çabalama-ym... Ben izin vermeden kald?ramazs?n?z.. Bak şimdi
izin veriyorum ve art?k sol kolunuzu kald?rabilirsiniz. Evet güç veriyorum,enerji
veriyorum...Kolunuzu kald? r?n.»

Art?k hipnozitör süjenin organizmas?n? tamamen eline geçirmiştir. Süje ken-disini tamamen
hipnozitöre teslim etmiştir. Fakat süjede son direnme noktalar? vard?r. Her ne kadar vücudunun
kontrolünü kaybetmişse de, düşünmeye otokritik yapma kabiliyetini hala korumaktad?r. Hala
endişeleri vard?r, hala korkular? vard?r. Velhas?l benim diyebilece?i baz? şeyleri vard?r. Bu
kanaata nerden vard?m diye sual edilebilir. Bu konuyla ilgili çok ilginç bir hat?ram oldu. Onu
nakletmek isterim. Doktor arkadaşlar?mdan Askeri Dr. ?.H.O.'la samimiyetimiz çok ileri derecede
idi. Zaman zaman birbirimize tak?l?r, karş?l?kl? espriler yapard?k. Esprilerimden birinde
«Kendisini hipnotize edersem, kendisine Çin ?şkencesi yapaca??m?» söyledim. 0 da gülüp
geçmişti. Günlerden bir gün arkadaş?m? hipnotize etmeye raz? ettik. Ve çok başar?l? bir seansla
çok k?sa sürede organizmas? üzerindeki kontrolümü tesis ettim. 0 anda akl?ma yapt???m espri
geldi. Ve bunu uygulamaya soktum. Yapt???m telkinlerle vücudunun so) taraf?n?n -40 derecede ç?
plak olarak durdu?unu, di?er sa? yar?s?n?n ise çok s?cak bir hamamda bulundu?unu belirttim.
Manzara çok enteresand?. Vücudunun yar?s? titrerken, di?er yar?s? k?zarm?ş ve ter numuneleri
vard?. Bu esnada kap?n?n zili çal?nm?şt? ve şahs?ma bir telgraf gelmişti. Evrak? 'imzalamak için
süjeyi bir müddet o pozisyonda b?rakt?ktan sonra geri döndüm. Gördü?üm şey çok enteresand?.
Suje kaslann? hareket ettirerek, göz kapaklar?n? açmaya çal?ş?yor, ama muvaffak olam?yordu.
Kollar?nda hatif kas se?irmeleri oluyor, kollann? kald?rmaya çal?ş?yor, buna da muvaffak olam?
yordu. Bu duru-munu görünce gülmeye başlad?m. Ne yapt???n? sordum. Cevap olarak: «Kerdisi
nin bundan çok rahats?z oldu?unu, kurtulmak istedi?ini, fakat buna muvaffak olamad???n?
belirtiyordu. Çok korktu?unu söyledi, kendisini uyand?rmam için bana yalvarmaya başlad?.» Bana
yalvar?yor, aman diliyor, fakat kendisini bir türlü kurtaram?yordu. 0 halde düşünce sistemi normal
çal?ş?yordu ama vücuduna hakim olam?yordu. Daha sonra bu ?srarlara dayanam?yarak arkadaş?m?
uyand?r-d?m. Yaşad??? dakikalar? ölene kadar unutamayaca??n? ve kendisini bundan sonra
kimseye teslim etmeyece?ini söylemişti.

Bu olayda da görüldü?ü gibi insan organizmas? bir anda ele geçirilemiyor. Ad?m ad?m ilerlemeli...
Organizman?n derinliklerine yavaş yavaş inmek gerekiyor. Bu seans?mdan sonra trans?
derinleştirmek için yeni şeyler bulmak istiyordum. Nihayet bunu da deneme yan?lma metodu ile
buldum. Telkinlerime şöyle devam ettim:

«Gördü?ün gibi vücudun tamamen kontrolüm alt?nda... Benden izinsiz hiçbir şey yapam?yorsun...
Şu anda senden 10 katl? bir bina hayal etmeni istiyorum. Görebiliyor musun? Evet bu binaya t?
rmanman? isteyece?im... Yaln?z çok önemli bir iş için t?rman?yorsun. 10. katta bir hasta var... Bu
hastaya ilaç götüreceksin...

Götürece?in ilaç hastan?n hayat?n? kurtaracak, çok çabuk götürmelisin... Haz?rm?-s?n... (Evet
cevab?ndan sonra) Son süratle t?rmanmaya başla... Çok suratli koşu-yorsun. (Süje bu esnada sanki
koşuyormuş gibi derin nefes al?p vermeye başlar). Evet daha da süratli koşacaks?n... Çok
yoruluyorsun... Evet ama hayat kurtara-caks?n.. Daha süratli koş... Daha da süratli... Son
gücünle....Son enerjinle koşu-yorsun. Şu anda 7. kattas?n, 8'e ç?k?yorsun... Çok yoruldun... Art?k
ellerinle t?rman?yorsun... Bacaklar?nda hiç kuvvet kalmad?... Evet son merdivenler, son
basamaklar... Bak hasta orada duruyor... Evet ilac? ver.... Çok yoruldun... Biliyo-rum ama başard?
n.... Hastan?n hayat?n? kurtard?n... Bak ileride beyaz bir yatak var... Görüyormusun... Yumuşac?k,
bembeyaz... Vesençokyorgunsun... Şimdi o yata??n yan?na git ve ben izin verince o yata?a
yatacaks?n. Derin ve tatl? b?r uykuya gireceksin... Haz?rm?s?n... Evet yatabilirsin... (Bu arada
hipnozitör derin bir nefes al?p vererek; sanki tüm yorgunluklar? atm?ş olur. ?yi bir hipnozitörün bu
. nefesini süje söylenmeden aynen taklit eder). Evet sen çok yorgunsun ve kon-kunç bir uyku
ihtiyac?n var... Evet uyuyorsun... Uyuyorsun... Yorgunlu?un azal?-yor. Daha derin uyuyorsun.
Uykun derinleştikce yorgunlu?un azal?yor... Gittikçe hatifl?yorsun. Kuşlar kadar hafifsin... Şu anda
çok mutlusun... De?it mi? Ne kadar rahats?n... Ald???n her nefes seni daha derin bir uykuya
sokuyor... Daha derin uyuyorsun...»

Bu şekildeki telkinlere 3-4 dakika devam edilir. ?şte bu aşamaya gelmiş süje en derin transa
girmiştir. Bu süje üzerinde bütün hipnotik tezahürler ortaya ç?kar. Süjeye bu uyku esnas?nda baz?
tatl? rüyalar telkin edilir. Ve bir müddet sonra süjenin gözleri açt?r?labilir... Kataleptik hale
sokutabilir. Ekmnezi, hiperminezi denenebiBr. Posth?pnotik telkinler verdirilebilir. Özel bir çok
çal?şma yap?labilir. Bu tip hipnotik fenomenleri ilerideki bahisde daha detayl? otarak görece?iz.

Bu konuyu kapatmadan önce bir noktay? daha hat?rlatmak isterim. Baz? süjelerimin 10 katl? bir
binay? hayal edemediklerini gördüm. Bunlar?n bir atletizm pisti veya bir yüzme sporu yap?
labllecek b?r yer hayal ettirdim. Buradaki amac?m süjeyi psikolojik olarak tamamen yorarak, son
müdafaa barajlann? da y?kmakt?r.-Amaca yard?m eden her tip yol denenebilir.

Hipnotizma usulümüze ek olarak baz? konulara de?inmek ?stiyorum. Görül-du?u gibi olaylar
birbirini peşi s?ra takip etmektedir. Ve bir olay di?erini davet etmektedir. Bir konuya inanma ve
telkine teslime olma, di?er bir telkin için zemin haz?rlamakta, mant?ki ba??nt?y? temin etmektedir.
Bu duruma FEED-BACK AKT?-VASYON denmektedir. ) Böylece süjeler feed-back
mekanizmalar? ile daha derin ransa girmektedir. Olaylar üst üste hiyeraşik bir düzenle sürmektedir.
Batakl??a düşen birinin durumu gibi ç?rp?nd?kca batmaktad?r ve kurtulma ümidi azalmaktad?r.
Hipnotik trans da ayn? şekildedir. Derinleştikce hipnozitöre teslim olma yüzdesi artmaktad?r.

Bu kadar bilgiden sonra anlaş?ld??? gibi esas amaç süjenin fark?na vard?rma-dan baz? şeyleri
gerçekleştirmektir. Hipnotizma seans?n?n başlang?c?nda süjeden baz? şeyleri yapmas?n?
istemiştik. Bunlar? dikkatli olarak inceleyecek olursak görürüz ki; hepsi de süjenin dikkatinin da??
lmamas? için al?nmas? gereken tedbir-lerdir. Bunlar?n psikolojik nedenlerihi k?saca ?zah edelim.
Kurallar?n numara s?ra-s?na göre:

1 - Burada süjeden hiçbir şey düşünmemesini istiyoruz. Şayet süjenin başka şeyler düşünmesine
izin verecek olursak bu düşünceler bir çok ça?r?ş?m? da beraberinde getirecektir. Dolay?s?yla
süjenin dikkatini toplamak mümkün olma-yacakt?r.

2- «Evet» veya «Hay?r» d?ş?nda verilecek bir cevap süjenin beyin sistemini aktive edece?inden;
daha do?rusu kompleks cümleler için daha kompleks bir iletişim beyinde oluşaca??ndan elde edilen
dikkat o tarafa kayacakt?r.

3- Suallere el ve kol hareketleri ile cevap verlimesi süjede bir otokriti?i davet edip, d?ş dünya
uyaranlar?ndan kendini haberdar edece?inden konsantrasyonu bozacakt?r.

4- Vücutta herhangi bir uyar?c? etki (a?r?, kas?lma v.b.) dikkati kendine çeke-cektir (Bu seans?n
başlang?c? için söz konusudur).

5- Amaç dikkatin noktaya toplanmas?d?r ve göz bebekleri ile kaslar?n? çabuk yordurmakt?r.

6- Göz yaş?n?n akmas? normaldir. Bu süjede bir d?ş uyaran vazifesi görür ve süjenin dikkatini
oraya celbeder. Bu da??n?kl??a ilaveten uyan?k hale gelmiş olan el ve kol bu yaş? silmeye kalkarsa
dikkat tamamen da??l?r.

7- En önemli nokta bu maddededir. Tabir yerindeyse «Ne damad? küstüre-ceksiniz, ne de gelini


vereceksiniz.» Burada süjeden göz kapaklann? hareket ettirmemesini istiyoruz. Ama bu iste?imizi
fazla üzerinde durmadan, baya?? cümlelerle söylüyoruz. Şayet olay?n üzerinde ?srarla durup,
mutlaka bak?şlar?n? sabitleştirmesini süjeden istersek o zaman ters bir durumla karş? karş?ya kal?
yo-ruz. Süje tüm dikkatini tamamen göz kapaklar?na verdi?i için bu sefer göz kapak-lar?n? k?
rpmaktan kendini alam?yacakt?r. Onun için süjeye telkin edilirken ehemmi-yetsizmiş intiba?n?
vermek laz?md?r. Ama seans?m?z?n can al?c? noktas? buras?d?r. Şayet süjeyi istedi?imiz gibi
yönlendiremiyor, heyecanland?r?p dikkatini toplaya-m?yorsak ister ?stemez süje göz kapaklar?n?
hareket ettirecektir.

Peki süje göz kapaklar?n? hareket ettirirse ne olur? Çok şey olur. Tüm telkinlerimiz boşa gider.
Neden mi? Telkinlerimizi dayand?rd???m?z fizyolojik temeller çöker de ondan. Süjemiz göz
kapaklar?n? hareket ettirirse karş?daki noktay? tekrar net olarak görmeye başlar, göz kapaklar?n?n
kaslar? ve göz kaslar? dinlenmiş olur. Ve üzerlerinde biriken a??rl?k kalkar, laktik asit da??l?r. Ve
biz telkinlerimize baştan başlamak zorunda kal?r?z. Bunun 2-3 kez tekrarlanmas? halinde
hipnozitör olarak inand?r?c?l???m?z? yitirerek telkinlerimiz etkinli?ini kaybeder. Böyle bir süjeye
göz kapaklar?n?n hareketlerine hakim olmas? için egzersiz yapmas?n? tavsiye ederek seans?m?z?
keseriz.