Pentaksiran E-Portfolio Untuk Pengembangan Kreativiti Pelajar Melalui Projek Pembangunan Produk Multimedia Kreatif Siti Fatimah Mohd

Yassin (sfmy@ukm.my) Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Baharuddin Aris (bba@utm.my) Abdul Hafidz Omar (aho@utm.my) Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Abstrak Pentaksiran adalah sebahagian proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) serta proses kreatif yang dilaksanakan secara formatif dan sumatif. Pentaksiran porfolio merupakan salah satu pentaksiran alternatif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam kajian pengembangan kreativiti pelajar melalui projek pembangunan produk multimedia kreatif (PMK) di kelas literasi komputer, pentaksiran portfolio elektronik telah digunakan untuk mentaksir proses dan produk kreatif. Kajian kualitatif ini menggunakan teknik-teknik triangulasi pelbagai teori, kaedah dan data (sumber dan teknik) bagi mengukuhkan kebolehpercayaan dan kesahan kajian. Dengan pemudahcaraan pengkaji yang bertindak sebagai guru komputer dan pereka bentuk pengajaran, 103 pelajar tingkatan satu dan dua di sebuah sekolah luar bandar membangunkan PMK secara individu dan berpasukan menggunakan perisian PowerPoint, PaintBrush dan Animation Shop. Satu instrumen pentaksiran PMK telah dibina berdasar data kajian yang dijanakan secara induktif selaras dengan pendekatan Grounded Theory dan metodologi pembangunan rubrik. Instrumen ini menggunakan pendekatan rubrik penskoran analitik yang mengandungi pelbagai kriteria mengikut matriks ciri-ciri produk kreatif bagi setiap objek teks, grafik, animasi dan audio kreatif yang dikembang, dipantau dan ditaksir semasa proses pembangunan PMK. Instrumen ini masih boleh diubah suai mengikut konteks prasarana multimedia sesebuah sekolah. Kajian lanjutan ke arah mengukuh kebolehpercayaan dan kesahan instrumen perlu dilaksanakan.

Pengenalan Definisi kreativiti atau kreatif adalah pelbagai. Namun dalam kajian ini,ia dikaji berdasar gabungan dan interaksi empat aspek iaitu proses, produk, personaliti dan persekitaran Rhodes (1961). Model-model proses kreatif pula bergantung kepada domain (Lubart, 2000-2001). Kreativiti juga adalah mengikut konteks budaya (Ng, 2001). Justeru, kajian ini memfokuskan kepada proses, produk dan personaliti kreatif dalam dalam persekitaran kreatif di kelas literasi komputer (LK) mengikut konteks sebuah

sekolah luar bandar. Kreativiti pelajar sekolah dikembangkan semasa mereka membangunkan PMK dengan memanipulasikan perisian pengarangan multimedia PowerPoint, PaintBrush dan Animation Shop. Produk Multimedia Kreatif dan Pentaksirannya Produk kreatif pula adalah hasilan proses kreatif (Rhodes, 1961). Kajian ini melibatkan produk kreatif yang khusus untuk domain multimedia iaitu PMK. PMK dibangunkan oleh pelajar secara projek individu untuk meneroka kreativiti semula jadi dan projek berpasukan untuk kreativiti yang dipelajari dan dikembangkan. Proses dan produk kreatif ditaksir secara formatif dan sumatif. Berkenaan dengan pentaksiran kreativiti, banyak set ujian psikometrik dikemukakan oleh para penyelidik. Ujian-ujian kreativiti mengukur kelancaran mengeluarkan seberapa banyak idea; keanjalan mengeluarkan idea dari pelbagai pandangan dan berfikir dalam pelbagai cara yang berbeza; keaslian (keunikan, menggabungkan idea-idea atau objek-objek dalam bentuk baru yang lain, baru dan unik); dan menghurai, memperinci dan mengembang kepada objek-objek tersebut (Booth, 1996; Abedi, 2002). Menurut Plucker dan Runco (1998), kebanyakan ujian kreativiti berdasar ujian pemikiran mencapah, sedangkan ramai pakar mempertikaikan kesahan ujian ini untuk mengukur kreativiti. Ramai pakar psikometrik juga mempertikaikan kesahan dan kebolehpercayaan ujian-ujian kreativiti (Baer, 1994a, 1994b; Plucker dan Runco, 1998; Sternberg, 2003). Selain itu, Baer juga menyatakan bahawa pengukuran kreativiti adalah spesifik kepada kandungan sesuatu domain. Namun, Plucker dan Runco menyatakan pengukuran kandungan secara umum juga diperlukan. Jika kreativiti individu dinilai mengikut sesuatu konteks, maka ia akan membantu untuk memahami bagaimana konteks tersebut berinteraksi dengan bagaimana individu itu dinilai (Sternberg, 2003). Jadi, dalam kajian ini, berdasarkan konteks sebuah sekolah luar bandar, instrumen pentaksiran PMK dibina sendiri oleh pengkaji yang juga guru komputer secara evolusi mulai fasa kajian rintis. Seterusnya, instrumen ini digunakan dan dimantapkan semasa kajian lapangan dan pembentuk teori-teori dasar serta model kajian. Set-set ujian kreativiti dan instrumen pentaksiran produk kreatif sedia ada tidak digunakan kerana ia adalah umum dan tidak berkaitan dengan multimedia, serta tidak mengikut konteks persekitaran kreatif di kelas literasi komputer yang mempunyai prasarana multimedia yang terhad di sekolah luar bandar. Berkenaan dengan siapa yang patut menjadi pentaksir produk kreatif, wujud percanggahan pendapat di kalangan pakar kreativiti. Menurut Baer (1994a, 1994b), pentaksiran oleh pakar produk kreatif adalah penting untuk mengukur kreativiti supaya wujud kebolehpercayaan yang tinggi. Tambah Baer lagi, kebanyakan pentaksiran berdasarkan persetujuan ramai pakar dalam bidang berkenaan. Ford (1996) menyatakan kreativiti merupakan satu pertimbangan yang subjektif berdasarkan penglihatan, sentuhan atau pendengaran dan mengikut konteks yang spesifik untuk menentukan sesuatu produk itu baru dan bernilai. Plucker dan Runco (1998) juga menyatakan pakar-pakar sesuatu bidang mentaksir berdasarkan definisi dan kepercayaan mereka tentang kreativiti secara

2

peribadi tanpa merujuk kepada teori-teori kreativiti. Menurut Plucker dan Runco lagi, semasa pentaksiran produk kreatif, tidak semestinya ramai pakar bidang yang mentaksir. Dalam kajian ini, instrumen pentaksiran PMK digunakan untuk pentaksiran portfolio elektronik secara formatif dan sumatif untuk tujuan pengembangan kreativiti pelajar, bukan sahaja untuk mengukur PMK semata-mata. Pentaksiran formatif dilakukan oleh individu pelajar, pasukan pelajar, rakan sebaya dan guru komputer semasa projek berpasukan supaya kreativiti pelajar dikembangkan ke tahap yang tinggi. Pentaksiran sumatif pula dilakukan oleh guru komputer kerana keaslian sesuatu objek multimedia kreatif hanya diketahui semasa pentaksiran formatif dan pemantauan. Pentaksiran Portfolio Pentaksiran adalah sebahagian dari P&P dan ia adalah sesuatu yang kompleks dan banyak pandangan tentangnya (Klenowski, 2000; Moursund, 2003). Kajian ini melibatkan penyebatian kemahiran berfikir kreatif dalam P&P projek pembangunan PMK di kelas LK. Jadi, pentaksiran dihadkan kepada aspek kreativiti iaitu proses dan produk kreatif. Dalam pendidikan, pentaksiran didefinisikan sebagai proses mengumpul, mensintesis dan mentafsir maklumat bagi membantu guru membuat keputusan (Airasian, 2000). Ketidakpuasan terhadap sistem berasaskan norma menggunakan pengukuran secara kuantitatif seperti ujian dan peperiksaan piawai ke atas proses pembelajaran pelajar telah menyebabkan pentaksiran alternatif perlu dilaksanakan (Ronis, 2000; Klenowski, 2002). Namun, menurut Klenowski lagi, pelbagai isu timbul dalam pentaksiran alternatif ini terutamanya dari segi kesahan dan kebolehpercayaan. Pentaksiran portfolio adalah salah satu daripada pentaksiran alternatif yang dilaksanakan secara pendekatan kualitatif (Ronis, 2000; Klenowski, 2002; Moursund, 2003). Pentaksiran ini bermaksud pentaksiran yang dilakukan ke atas portfolio yang mengandungi segala bahan dari pelbagai sumber yang dikumpulkan secara sistematik oleh pelajar dan guru termasuk pentaksiran kendiri dan pendokumentasian proses yang dilalui dalam menghasilkan sesuatu produk atau artifak bagi menyokong proses P&P (Airasian, 2000; Ronis, 2000; Klenowski, 2002). Menurut Airasian, portfolio bukanlah sekadar menyimpan kerja-kerja pelajar dalam fail, tetapi terdiri daripada pelbagai media (video, audio, gambar, program komputer); refleksi pelajar (perancangan, jurnal, penilaian kendiri); kerja individu; kerja berpasukan (projek, pembelajaran kooperatif, prestasi kumpulan); proses (draf awal dan akhir, tahap-tahap penghasilan produk). Tambah Ronis lagi, pentaksiran portfolio sesuai untuk mentaksir proses dan produk serta aspek-aspek perkembangan, kemajuan, kreativiti dan kaji diri (introspection) pelajar yang mana ia tidak ditekan dalam pentaksiran tradisional atau piawai. Dalam kajian ini, portfolio elektronik (e-portfolio) digunakan dan dibataskan kepada pentaksiran kreativiti ke atas proses dan produk. Ia terdiri daripada koleksi kronologi PMK yang dibangunkan oleh pelajar secara individu dan berpasukan yang disimpan dalam cakera keras komputer pelajar. Rakaman video digital juga dilakukan

3

untuk melihat proses pelajar berinteraksi sosial dengan guru komputer dan pelajar lain, termasuk perbincangan tidak formal semasa proses pemantauan dan pentaksiran formatif pengembangan kreativiti melalui projek pembangunan PMK. Rakaman skrin interaksi pelajar (individu dan pasukan) dengan komputer digunakan untuk merumuskan model proses kreatif yang dilalui oleh pelajar. Rakaman video dan skrin disimpan dalam cakera keras komputer dan cakera padat. Dairi digunakan untuk merekodkan tarikh, masa, tempat, catatan aktiviti dan refleksi pengkaji; catatan temu bual dengan pentadbir, guru dan pelajar peserta kajian dan pemerhatian informal pengkaji telah dikumpul dan dikodkan segera menggunakan perisian analisis data kualitatif NVivo. Dairi atau jurnal digunakan untuk merekodkan proses berfikir (refleksi ke atas penyelidikan) yang dilakukan penyelidik sendiri sebagai instrumen utama kajian sehingga mencapai peringkat membuat rumusan sesuatu kajian (Strauss dan Corbin, 1998). Dalam kajian ini, e-portfolio mempunyai dua perana iaitu porfolio pengajaran (guru komputer) bagi tujuan pentaksiran formatif dan sumatif dan portfolio kajian bagi pengumpulan dan penganalisisan data dari pelbagai sumber dan teknik ini yang ditriangulasikan untuk mengukuhkan kebolehpercayaan dan kesahan kajian secara kualitatif. Rubrik Penskoran Analitik Instrumen pentaksiran PMK menggunakan format rubrik penskoran analitik. Rubrik ialah dokumen yang menerangkan tahap-tahap kualiti yang pelbagai dari peringkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi dan ia juga dikenali sebagai rubrik pengajaran yang bertujuan untuk memberitahu pelajar perincian pentaksiran dari peringkat awal proses pembelajaran hingga menghasilkan sesuatu produk akhir (Goodrich Andrade, 2000). Rubrik menjadikan sistem penskoran lebih mudah dipelajari dan digunakan serta pelajar dapat mengetahui tahap-tahap dalam skala bagi tujuan untuk meningkatkan lagi kemajuan yang perlu dicapai (Ronis, 2000). Walaupun terdapat skor dalam bentuk nilai numerik, tetapi ia digunakan untuk melihat sejauh mana kriteria telah dicapai (Moskal, 2000). Menurut Goodrich Andrade (2000), walaupun format untuk rubrik ini boleh pelbagai, tetapi ia mempunyai dua ciri-ciri yang umum iaitu 1) senarai kriteria yang yang hendak ditaksir dalam sesuatu projek, produk atau tugasan dan 2) pengredan dan deskriptif kualiti dari segi kekuatan, kesederhanaan (pertengahan) dan kelemahan hasil kerja. Senarai kriteria ini ditentukan terlebih dahulu supaya penskoran dilakukan secara sistematik, objektif dan berstruktur ke atas data jenis terbuka dan subjektif seperti penulisan dan lisan berbentuk naratif, rajah, model dan demonstrasi oleh pelajar dalam mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran serta keupayaan untuk melakukan sesuatu kerja. Terdapat dua jenis rubrik iaitu rubkrik holistik dan rubrik analitik (Moskal, 2000). Rubrik holistik mentaksir kualiti respon, proses atau produk secara keseluruhan sebagai satu kategori prestasi. Dalam rubrik ini senarai kriteria dikumpulkan dalam satu kategori dan diberi nilai secara kuantitatif atau kualitatif. Rubrik analitik mentaksir kualiti respon, proses atau produk secara terperinci mengikut pelbagai kriteria untuk pelbagai kategori prestasi.

4

Proses Pembinaan Instrumen Pentaksiran Produk Multimedia Kreatif Instrumen pentaksiran PMK untuk pentaksiran e-portfolio dibina sendiri oleh pengkaji secara evolusi melibatkan fasa-fasa kajian rintis dan kajian lapangan semasa projek pembangunan PMK. Metodologi pembinaan rubrik yang dikemukakan dalam literatur digabungjalinkan dengan pendekatan Grounded Theory (GT) oleh Strauss dan Corbin (1998). Dalam pendekatan GT, prosesnya bermula dengan pengekodan membuka yang melibatkan analisis mikro ke atas data dilakukan secara analitikal dan kreatif untuk mengenal pasti konsep, kategori, sub-kategori, ciri-ciri kategori dan dimensi setiap ciri yang ditemui dari data mentah kajian. Dimensi dikemukakan dalam bentuk continum yang menunjukkan julat kepada sesuatu ciri kategori dan memberi spesifikasi kepada kategori berkenaan. Dalam kajian ini, pengekodan membuka (open coding) dilakukan ke atas objekobjek multimedia yang terdapat dalam PowerPoint, PaintBrush dan Animation Shop. Dalam pengekodan membuka menggunakan perisian analisis data kualtitatif NVivo, kategori objek multimedia dibina yang terdiri daripada sub-sub kategori objek teks, objek grafik, objek animasi dan objek audio seperti dalam Rajah 1. Setiap sub kategori mengandungi ciri-ciri tertentu dan dimensi bagi setiap ciri. Setiap cirinya mengandungi dimensi seperti yang dikemukakan dalam Rajah 2 dan Rajah 3.

Rajah 1 Pengekodan membuka menggunakan Node Explorer Nvivo

5

Objek Multimedia (1)

Objek Teks (1 1)
Teks asas dlm reka bentuk skrin PowerPoint (1 1 1)

Objek Grafik (1 2)

Objek Animasi (1 3)

Objek Audio (14)

Teks asas PowerPoint PaintBrush Paint Shop (1 1 2)

Teks grafik WordArt (1 1 3)

Teks grafik PowerPoint (1 1 4)

Klip grafik sedia ada / objek grafik dlm reka bentuk skrin PowerPoint (1 2 1)

Klip animasi sedia ada (1 3 1)
Grafik asas PowerPoint PaintBrush Paint Shop (1 2 2)

Transisi slaid (1 3 3)

Animasi objek teks/ grafik asas / klip grafik guna Custome Animation (1 3 2)

Klip audio sedia ada (1 4 1)

Teks grafik PaintBrush Paint Shop (1 1 5)

Grafik gabungan PowerPoint PaintBrush Paint Shop (1 2 3)

Animasi objek teks/ grafik / animasi guna Animation Shop (1 3 4)

Rajah 2 Objek multimedia dalam Model Explorer Nvivo

Objek Teks (1 1)
Teks asas dlm reka bentuk skrin PowerPoint (1 1 1)

Teks asas PowerPoint PaintBrush Paint Shop (1 1 2)

Teks grafik WordArt (1 1 3)

Teks grafik PowerPoin t (1 1 4)

Teks grafik PaintBrush Paint Shop (1 1 5)

saiz (1 1 1 1)

saiz (1 1 2 1) gaya (1 1 2 2)

saiz font (1 1 3 1) gaya font (1 1 3 2) Kesan (1 1 3 3)

saiz (1 1 4 1) gaya bebas (1 1 4 2) jenis font (1 1 3 4)

saiz (1 1 5 1) gaya bebas (1 1 5 2) warna (1 1 5 3)

gaya (1 1 1 2) Kesan (1 1 1 3)

jenis font (1 1 2 4) warna (1 1 2 5)

Kesan (1 1 4 3) warna (1 1 4 4) Bentuk WordArt (1 1 3 7)

jenis font (1 1 1 4) warna (1 1 1 5)

warna (1 1 3 5) gaya WordArt (1 1 3 6)

Rajah 3 Kategori objek teks dalam Model Explorer NVivo

6

Pengekodan membuka juga dilakukan ke atas tujuh PMK yang dihasilkan oleh tujuh pasukan pelajar tingkatan satu semasa kajian rintis. Kategori-kategori diberi nama sebagai ’taksir teks kreatif’, ’taksir grafik kreatif’, ’taksir animasi kreatif’ dan ’taksir audio kreatif’. Bagi setiap objek, ia dikaji ciri-cirinya dan dimensi bagi setiap ciri. Dari pengekodan ke atas sampel-sampel pelajar, didapati untuk ciri ’keaslian’ bagi objek dengan dimensinya ialah ’guna’, ’ubah suai’ dan ’cipta’ untuk setiap objek teks, grafik, animasi, reka letak slaid dan reka bentuk slaid. Sebagai contoh Rajah 4 menunjukkan pengekodan membuka dilakukan semasa mentaksir objek teks.

taksir teks kreatif (2 1)

keaslian (2 1 1)

sesuai (2 1 2)

kebolehbacaan (2 1 3)

menarik (2 1 4)

guna (2 1 1 1) ubah suai (2 1 1 2)

tidak sesuai (2 1 2 1) cipta (2 1 1 3)

sukar dibaca (2 1 3 1) sesuai (2 1 2 2) mudah dibaca (2 1 3 2)

tidak menarik (2 1 4 1) menarik (2 1 4 2)

Rajah 4

Pengekodan membuka semasa pentaksiran objek teks

Seterusnya, berdasarkan panduan dari Strauss dan Cobin, pengekodan berpaksi (axial coding) dilakukan ke atas kategori-kategori yang dijana semasa pengekodan membuka. Sebagai contoh, bagi kategori-kategori ’objek teks’ dan ’taksir teks kreatif’ untuk ’keaslian’ dengan tindakan atau strategi ’guna’, ’ubah suai’ dan ’cipta’ menghasilkan dimensi-dimensi keaslian sangat rendah hingga keaslian sangat tinggi. Pengkodan berpaksi ini diilustrasikan dalam Rajah 5. Perisian PowerPoint digunakan untuk mengubah suai dan memurnikan rajah yang dijanakan dalam Model Explorer NVivo.

7

Guna format Guna format sedia ada sedia ada Objek teks asas dlm Objek teks asas dlm reka bentuk skrin reka bentuk skrin PowerPoint PowerPoint Ubah suai Ubah suai format sedia ada format sedia ada Objek teks asas Objek teks asas PowerPoint PowerPoint PaintBrush PaintBrush Paint Shop Paint Shop Objek teks grafik Objek teks grafik WordArt WordArt Ubah suai Ubah suai

Keaslian Keaslian sangatrendah (skor satu) rendah (skor satu) sangat Keaslian Keaslian rendah (skor dua) rendah (skor dua)

Keaslian Keaslian sederhana(skor tiga) sederhana (skor tiga)

Keaslian Keaslian tinggi (skor empat) tinggi (skor empat) Objek teks grafik Objek teks grafik gabungan alat lukis gabungan alat lukis PowerPoint PowerPoint PaintBrush PaintBrush Paint Shop Paint Shop Cipta Cipta Keaslian Keaslian sangattinggi (skor lima) tinggi (skor lima) sangat

Rajah 5 Pengekodan berpaksi bagi objek teks dan taksir teks kreatif untuk ciri keaslian Selanjutnya, semasa pengekodan memilih (selective coding), pengintegrasian dilakukan untuk membentuk pernyataan-pernyataan teori draf untuk mentaksir PMK yang dibangunkan oleh pelajar. Sebagai contoh, sub kategori keaslian dikaitkan dengan sub-kategori teks PowerPoint di peringkat dimensi untuk membentuk pernyataanpernyataan kriteria seperti ”Guna format teks sedia ada dalam PowerPoint” dan ”Ubah suai format teks dari segi font, saiz, gaya, kesan dan warna dalam PowerPoint”. Pernyataan-pernyataan ini menjadi rubrik dan dimensi bagi setiap kriteria yang ditaksir untuk teks kreatif. Setiap dimensi diberi skor satu (rendah) hingga lima (sangat tinggi). Pernyataan-pernyataan ini dipindahkan ke dalam perisian helaian elektronik Excel Walaupun beberapa kategori telah dijanakan semasa kajian rintis, pengekodan membuka dilakukan ke atas 30 PMK semasa kajian lapangan projek individu. Didapati kategori-kategori masih sama dengan yang dibina semasa kajian rintis. Kategori-kategori juga dibandingkan dengan kategori-kategori yang dijanakan dari data rakaman skrin interaksi pelajar dengan komputer bagi proses kreatif. Instrumen dimurnikan sehingga bilangan konstruk dikurangkan kepada 15 dengan jumlah penyataan rubrik sebanyak 75, dengan mengambil kira faktor masa untuk mengembangkan kreativiti pelajar dalam jadual waktu kelas literasi komputer yang terhad. Draf instrumen ini diberikan kepada pelajar dan 10 pengesah instrumen kajian yang terdiri daripada guru komputer; ahli-ahli

8

akademik bidang teknologi pendidikan, multimedia dan ICT; bidang psikometrik serta pengukuran dan penilaian; yang pernah mengajar dalam kreativiti untuk bidang pendidikan; bidang pendidikan khas dan reka bentuk kurikulum. Hasil dari maklum balas pelajar dan para pengesah instrumen serta refleksi pengkaji, rubrik perskoran analitik dimurnikan lagi. Oleh sebab instrumen ini dibina menggunakan perisian helaian elektronik Excel, maka untuk mengatasi masalah subjektiviti ini, satu kaedah pengiraan skor secara automatik dicipta supaya guru komputer mentaksir secara lebih objektif. Jadi, dua helaian taksiran dihasilkan iaitu PPMK-Taksir I dan PPMK-Taksir II. PPMK-Taksir II ialah instrumen asal sebelum tercipta kaedah pengiraan automatik. Rajah 6 menunjukkan paparan untuk PPMK-Taksir I dalam perisian helaian eletronik Excel semasa guru mentaksir setiap objek pada setiap slaid secara objektif. Setiap objek multimedia kreatif ditaksir dari segi ciri keaslian iaitu dimensi ’guna’, ’ubah suai’ atau ’cipta’ diberi nilai satu; ciri sesuai iaitu ’sesuai’ (satu) atau ’tidak sesuai’ (sifar); ciri kebolehbacaan teks iaitu ’mudah baca’ (satu) atau ’sukar dibaca’ (sifar); dan ciri menarik iaitu ’menarik’ (satu) dan ’tidak menarik’ (sifar). Objek audio kreatif tidak ditaksir dari segi ciri keaslian kerana kekangan prasarana di sekolah kajian. Komputer hanya memberi nilai sahaja pada setiap sel yang berkaitan, kerana skor kreativiti dikira menggunakan fungsi-fungsi Excel yang disetkan pada sel-sel tertentu. Seterusnya, skor kreativiti pula diberi rumus dan syarat-syarat disetkan berdasarkan peratus skor. Sebagai contoh, formula yang disetkan boleh dilihat pada fungsi fx dalam Rajah 6. Dari segi ciri keaslian, skor kreativiti satu diberi jika semua objek multimedia kreatif sedia ada digunakan; skor dua untuk objek yang diguna dan diubah suai; skor tiga untuk objek yang diguna, diubah suai dan dicipta; skor empat untuk objek yang diubah suai dan dicipta; dan skor lima jika semua objek dicipta. Bagi ciri-ciri yang lain, skor satu untuk semua objek tidak sesuai, sukar dibaca atau tidak menarik; skor dua untuk hampir semua (lebih 80 peratus) objek tidak sesuai, sukar dibaca atau tidak menarik; skor tiga jika peratus berada diantara 21 hingga 79 peratus untuk sesuai, mudah baca atau menarik; skor empat untuk hampir semua (lebih 80 peratus) objek sesuai, mudah dibaca atau menarik; skor lima untuk semua objek sesuai, mudah dibaca atau menarik. Nilai ’hampir semua’ ditetapkan kepada 80 peratus, kerana terdapat lima skor. Skor empat bermula pada nilai 80 peratus dan skor dua pula berakhir pada nilai 20 peratus. Peratusan yang ditinggi disetkan untuk skor empat dan lima, supaya pelajar dapat mencipta hampir semua atau semua objek yang bersesuaian, menarik dan teks yang mudah dibaca semasa projek pembangunan PMK. Setiap skor kreativiti dihubungkan ke sel skor bagi setiap item dalam helaian PPMK-Taksir II. Contoh skor kreativiti untuk objek teks kreatif dalam helaian PPMK- Taksir I (Rajah 6 dihubungkan pada sel G23 dalam helaian PPMK-Taksir II (Rajah 7).

9

Rajah 6

Pentaksiran sumatif PPMK-Taksir I

Rajah 7

Pentaksiran sumatif PPMK-Taksir II

10

Perbincangan dan Penutup Kajian pengembangan kreativiti pelajar luar bandar melalui projek pembangunan produk multimedia kreatif telah menghasilkan instrumen pentaksiran PMK berdasar data kajian yang dijanakan secara induktif selaras dengan pendekatan GT dan metodologi pembangunan rubrik. E-portfolio digunakan secara serampang dua mata iaitu sebagai porfolio pengajaran dan portfolio kajian. Walau bagaimanapun kesahan dan kebolehpercayaan dilakukan secara kualitatif, berpandukan kepada strategi-strategi untuk tujuan kebolehpercayaan dan kesahan secara kualitatif. Instrumen ini juga terbatas kepada perspektif pengkaji yang mengkhusus dalam bidang pengkhususan pendidikan komputer dan teknologi pendidikan. Justeru itu, di masa akan datang, kajian lanjutan perlu melibatkan kolaborasi dengan pakar-pakar dalam bidang-bidang pengukuran dan penilaian serta psikometrik dengan skala kajian yang lebih besar. Kesahan dan kebolehpercayaan bahagian pentaksiran e-portfolio masih terdapat beberapa penghadannya. Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen pentaksiran PMK secara kuantitatif tidak dijalankan, kerana tumpuan kajian adalah kepada pembentukan teori-teori dasar dan model pengembangan kreativiti pelajar. Namun, instrumen yang mengandungi rubrik penskoran analitikal yang dijanakan dari kajian ini memberi sumbangan kepada pengetahuan dalam bidang pendidikan komputer khususnya. Instrumen yang bertindak sebagai rubrik pengajaran dalam pengembangan kreativiti pelajar melalui projek pembangunan PMK. Rubrik pula perlu melalui beberapa evolusi pembangunan sehingga ia mantap dan menghasilkan keputusan yang sah dan boleh dipercayai (Moskal dan Layden, 2000). Tambahan pula, isu-isu yang ditimbulkan dalam pentaksiran portfolio ialah mentafsir skor iaitu makna kepada skor yang diberi; generalisasi skor; kebolehpercayaan skor iaitu penskoran yang subjektif umpamanya pemberian skor oleh guru dan pelajar yang berbeza terhadap satu perkara yang ditaksir (Salvia dan Ysseldykee, 2001). Selain itu, terdapat berapa konstruk baru boleh ditambah. Dengan itu instrumen ini masih lagi boleh dimantapkan selari dengan kajian lanjutan di pelbagai sekolah. Dengan menggunakan triangulasi pelbagai pemerhati dan kolaborasi dengan pakar-pakar dalam bidang pengukuran dan penilaian serta psikometrik, maka instrumen ini boleh dimantapkan lagi di masa akan datang. Jika instrumen pentaksiran produk kreatif Creative Product Semantic Scale yang menggunakan sembilan ciri kreatif untuk mentaksir produk kreatif secara umum telah dimantapkan oleh pasukan penyelidikannya selama hampir 20 tahun (Ideafusion, 2002), maka instrumen pentaksiran PMK juga memerlukan masa yang lama juga untuk pemantapannya. Jadi, kajian lanjutan yang lebih khusus dan komprehensif tentang kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran eportfolio terhadap semua ciri objek multimedia kreatif boleh dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif dengan lebih lanjut. Dengan itu, di masa akan datang, instrumen pentaksiran PMK ini perlu mendapatkan kesahan dan kebolehpercayaan secara kuantitatif pula.

11

Rujukan
Abedi, J. (2002). A Latent-Variable Modeling Approach to Assessing Reliability and Validity of a Creativity Instrument. Creative Research Journal. 14(2). 267-276. Airasian, P. W. (2000). Assessment in the Classroom: A Concise Approach. 2nd Edition. Boston: McGraw-Hill Higher Education. Baer, J. (1994a). Performance Assessment of Creativity: Do They Have Long-Stability? Roeper Review. 17(1): 7-11. Baer, J. (1994b). Why You Still Shouldn’t Trust Creativity Tests. Educational Leardership. 52(2): 72-73. Booth, V. H. (1996). The Creavity Test. Arts & Activities. 120(1): 22-24 Burg, J. and Cleland, B. (2001). Computer-Enhanced or Computer-Enchanted? The Magic Mischief of Learning with Computers Proceeding World Conference on Educational Media, Hypermedia & Telecomunication. Finland 25-30 Jun. 2001(1). 210-216. Ford, C. M. (1995). Creativity is a Mystery. in Ford, C. M. and Gioia, D. A. Creative Action in Organizations: Ivory Tower Visions & Real World Voices. Thousand Oaks: Sage Publications. Goodrich Andrade, H. (2000). Using Rubrics to Promote Thinking and Learning. Educational Leadership. 57(5). 13-18. Goodrich Andrade, H. (2001). The Effects of Instructional Rubrics on Learning to Write. Current Issues in Education [On-line], 4 (4): Available: http://cie.asu.edu/volume4/number4/index.html. Healy, J. M. (1998). Failure to Connect: How Computers Affect Our Children’s Minds – for Better and Worse. New York: Simon & Schuster Ideafusion (2002). Ideafusion. Atas talian http://ideafusion.biz/index.html. (Tarikh muat turun 03 Oktober 2003). Jonassen, D. H. (2000). Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking. 2nd ed. New Jersey: Merrill-Prentice Hall. Jonassen, D. H., Howland, J. L., Moore, J. L. and Marra, R. M. (2003). Learning to Solve Problems with Technology: a Constructivist Perspective. 2nd Ed. New Jersey: Merrill Prentice Hall. Klenowski, V. (2002). Developing Portfolios for Learning and Assessment: Process and Assessment. London: Routledge-Falmer Liu, M. and Hsiao, Y. P. (2002). Middle Schools Students as Multimedia Designers: A ProjectBased Learning Approach . Journal of Interactive Learning Research. 13(4). 311-337. Lubart, T. I. (2000-2001). Models of the Creative Process: Past, Present and Future. Creative Research Journal. 13(3&4). 295-308. Lynch, M. D. and Harris, C. R. (2001). Fostering Creativity in Children K-8: Theory and Practice. Boston: Allyn and Bacon. McAnear, A. (2003). Preparing Students for the 21st Century. Learning & Leading with Technology. 31(1). 4-5. Moskal, B. M. (2000). Scoring Rubric: What, When and How? Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(3). Retrieved January 7, 2004 from http://PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=3 Moursund, D. (2003). Project-Based Learning Using Information Technology. 2nd ed. Eugene: International Society for Technology in Education. Ng, A. K. (2001). Why Asians Are Less Creative than Westerners. Singapore: Prentice-Hall. Rhodes, M, (1961). An Analysis of Creativity. Phi Delta Kappa. 42: 205-210.

12

Ronis, D. (2000). Brain Compatible Assessments. Illinois: Skylight Professional Development. Plucker, J.A. and Runco, M. A. (1998). The Death of Creativity Measurement Has Been Greatly Exaggerated: Current Issues, Recent... . Roeper Review. 21(1). 36-39. Salvia, J. and Ysseldyke, J. E. (2001). Assessment. 8th ed. Boston: Houghton Mifflin. Sternberg, R. J. (2003). Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized. Cambridge: Cambridge University Press.

Biodata Penulis: Siti Fatimah Mohd Yassin Pensyarah dalam bidang Pendidikan Komputer dan Teknologi Pendidikan Jabatan Asas Pendidikan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi. Selangor

Prof. Madya Dr. Baharuddin Aris Ketua Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia 81310 Skudai, Johor. Prof. Madya Dr. Abdul Hafidz Omar Ketua Jabatan Pendidikan Sosial Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia 81310 Skudai, Johor

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.