ข้อสอบมาตรฐานชัน

้ ปีี

ชุดที่ ๒

กลุุมสาระการเรียนรู้พ้ ืนฐาน สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระการเรียนร้้พ้ ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ข้อสอบมีทัง
้ หมด ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐

คำาชี้แจง
คะแนน)

ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ให้นักเรียนเลือกคำาตอบทีถ
่ ้กต้องทีส
่ ุดเพียง

คำาตอบเดียว

๑. รีโมตเซนซิงประกอบด้วยข้อมูลรูปแบบใดบ้าง
ก. กราฟ แผนผัง

ข. รูปถ่ายทางอากาศ

จากดาวเทียม

ค. รูปถ่ายทางอากาศ

พิกัดทางภูมิศาสตร์

ข้อมูลจากการสำารวจทางอากาศ

ภาพ

ง.

แผนภูมิ

๒. ดาวเทียมทีใ่ ห้ข้อมูลซึง
่ เป็ นประโยชน์ด้าน
อุตุนิยมวิทยาต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. บันทึกข้อมูลเป็ นภาพขาว - ดำา
18

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ข. ดาวเทียมทีใ่ ช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
ค. โคจรรอบโลกจากขัว
้ โลกเหนือลงส่ข
ู ัว
้ โลกใต้

ง. โคจรรอบโลกในความเร็วเท่ากับการหมุนของโลก
๓. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อดีของการบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เป็ นระบบตัวเลข
ก. บันทึกบนกระดาษ ใช้งานได้ง่าย

ข. วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
ค. ข้อมูลมีความคงที ่ สามารถแก้ไขได้ง่าย

ง. กำาหนดรายละเอียดของข้อมูลตามความต้องการได้
๔. รัฐบาลใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ด้านใด

ก. จัดทำาแผนทีท
่ ่องเทีย
่ ว

ข. วางแผนการจัดทำาแผนที ่

ค. แก้ไขสภาวะทางอากาศ ง. หาตำาแหน่งของสิง่ ต่างๆ
๕. ถ้านักเรียนต้องการข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา แหล่ง
ข้อมูลใดมีความสะดวกและรวดเร็วทีส
่ ุด
ก. เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา

ข.

เดินทางไปกรม

อุตุนิยมวิทยา
19

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ค. ส่งจดหมายไปยังกรมอุตุนิยมวิทยา

ง.

โทรศัพท์

ขอข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
๖. บริเวณพื้นผิวของโลกส่วนใดมีเนื้อทีม
่ ากทีส
่ ุด
ก. ธรณีภาค

ข. ชีวภาค

ค. อุทกภาค

ง. บรรยากาศภาค

๗. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดทีม
่ ีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะต่อการเพาะปลูก

ก. ทีร
่ าบทีเ่ กิดจากตะกอนนำา
้ พัดพา
ข. เกาะกลางมหาสมุทรในเขตนำา
้ ลึก

ค. ทิวเขาทีเ่ กิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลก
ง. ทะเลสาบทีเ่ กิดจากการเคลือ
่ นไหวของเปลือกโลก
๘. ถ้านักเรียนเดินทางผ่านตอนเหนือของทวีปแอฟริกา
จะพบภูมิอากาศแบบใด
ก. ทุนดรา

ข. ชืน
้ ภาคพืน
้ ทวีป

ค. ทุ่งหญ้าสะวันนา

ง. ทะเลทรายเขตร้อน

๙. เขตภูมิอากาศแบบใดจะพบพืชพรรณธรรมชาติน้อย
ก. ป่ าดิบชืน

ข. ทุ่งนำา
้ แข็ง

ค. มรสุมเขตร้อน

ง. กึง่ ทะเลทราย
20

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๑๐.การเพาะปลูกในพื้นทีก
่ ว้างขวาง มีการใช้เครือ
่ งจักร
ทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิต เป็ นลักษณะการเพาะ
ปลูกแบบใด

ก. การเพาะปลูกแบบยังชีพ ข. การเพาะปลูกแบบไร่

ขนาดใหญ่

ค. การเพาะปลูกแบบไร่เลือ
่ นลอย

ง.

การเพาะปลูก

แบบไร่นาสวนผสม
๑๑.ในปั จจุบันการทำาเหมืองแร่สามารถขุดแร่ได้มากขึ้น
เพราะสาเหตุใด

ก. แร่ธาตุมีปริมาณเพิม
่ มากขึน
้ ข.

มีความต้องการใช้

แร่ธาตุมากขึน

ค. บริษัทเอกชนทีข
่ ุดแร่มีเพิม
่ มากขึน
้ ง.

เทคโนโลยีใน

การขุดแร่เจริญขึน

๑๒.

ข้อใดคือแหล่งนำ้ามัน

สำาคัญทีอ
่ ยู่นอกบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ก. คิวบา

ข. นิวซีแลนด์

ค. เวเนซุเอลา

ง. ออสเตรเลีย

21

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๑๓.แหล่งทีอ
่ ยู่อาศัยทีส
่ ำาคัญของประชากรชาติพันธ์ุต่างๆ
ข้อใด ไม่ถูกต้อง

ก. นิกรอยด์ : แอฟริกา

ข. มองโกลอยด์ : เอเชีย

ค. คอเคซอยด์ : ยุโรป

ง. คอเคซอยด์ : หมู่เกาะ

มหาสมุทรแปซิฟิก
๑๔.

ประเทศในข้อใด มีระบอบการปกครองแตกต่างไป

จากข้ออืน

ก. ญีป
่ ่ ุน ไทย สหรัฐอเมริกา ข.

เบลเยียม
ค. จีน

ฝรัง่ เศส

อาร์เจนตินา
คิวบา

เกาหลีเหนือ

มาเลเซีย

ง.

อินเดีย

สวีเดน

๑๕.วัฒนธรรมของทวีปยุโรปมีรากฐานมาจากอารยธรรม
ใด

ก. กรีก - โรมัน

ข. อียิปต์ - ฮิบรู

ค. อินคา - มายา

ง. ลาติน - สเปน

๑๖.เมืองหลวงกับประเทศในทวีปยุโรปข้อใด ไม่ สัมพันธ์
กัน

ก. โรม : อิตาลี

ข. ออสโล : นอร์เวย์
22

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ค. บูคาเรสต์ : ฮังการี

ง. ลิสบอน : โปรตุเกส

๑๗.

ภูมิประเทศแบบทิวเขาทีม
่ ี

ยอดแหลม ฟยอร์ด ของทวีปยุโรปเกิดจากกระบวนการ
ใด

ก. การทับถมของดินลมหอบ

ข.

การกัดกร่อนจาก

ธารนำา
้ แข็ง
ค. การกัดเซาะจากแม่นำา
้ ลำาธาร ง.

การดันตัวของ

หินหนืดร้อนใต้เปลือกโลก
๑๘.

ชาวรัสเซียในเขตไซบีเรีย

ต้องสวมใส่เสื้อผ้าขนสัตว์หนาๆ เพราะมีภูมิอากาศแบบ
ใด

ก. ขัว
้ โลก

ข. อบอุ่นชืน

ค. ชืน
้ ภาคพืน
้ ทวีป

ง. เมดิเตอร์เรเนียน

๑๙.

ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใด

ทีม
่ ีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของทวีปยุโรปมาตั้งแต่
อดีต

ก. นิกเกิล - ยูเรเนียม

ข. ดีบก
ุ - ทังสเตน

ค. ทองแดง - ตะกัว

ง. ถ่านหิน – เหล็ก
23

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๒๐.

แหล่งทำาการประมงที ่

สำาคัญของทวีปยุโรปคือข้อใด
ก. อ่าวเอเดน

ข. ทะเลเหนือ

ค. คูริวแบงก์

ง. ทะเลแคสเปี ยน

๒๑.

ถ้านักเรียนไปท่องเทีย
่ วยัง

ประเทศอิตาลี แล้วพบโบสถ์แห่งหนึง
่ นักเรียนคิดว่า
น่าจะเป็ นโบสถ์ของคริสต์ศาสนานิกายใดมากทีส
่ ุด
ก. มอร์มอน

ข. อังกลิกัน

ค. ออร์ทอดอกซ์

ง. โรมันคาทอลิก

๒๒.

ทวีปอเมริกาเหนือ ไม่ ถูกต้อง

ข้อใดกล่าวถึงทีต
่ ้ง
ั ของ

ก. อยู่ติดกับทวีปยุโรป

ข. ตัง้ อยู่ในซีกโลกเหนือ
ค. มีบริเวณต่อเนือ
่ งกับขัว
้ โลก

ง. ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตก
๒๓.

ใดของทวีปอเมริกาเหนือ
24

ทิวเขาร็อกกีตง
้ั อยู่บริเวณ
สังคมศึกษา ศาสนาและ

ก. ทิศใต้

ข. ทิศเหนือ

ค. ทิศตะวันตก

ง. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๔.
ในทะเลแคริบเบียนทั้งหมด
ก. เบลีซ

เฮติ

จาเมกา

ข้อใดเป็ นประเทศทีต
่ ้ง
ั อยู่
ข. เม็กซิโก

ปานามา

กัวเตมาลา
ค. คิวบา

บาร์เบโดส

โดมินิกัน
นิการากัว

บาฮามาส ง.

๒๕.

เกรเนดา

แกรนด์แคนยอน เกิดจาก

กระบวนทางธรรมชาติใด

ก. การยุบตัวของแผ่นดินสมัยไพลสโตซีน
ข. การตกของอุกกาบาตในสมัยจูราสสิก

ค. การกัดเซาะทีร
่ าบสูงของแม่นำา
้ โคโลราโด
ง. การเคลือ
่ นตัวของเปลือกโลกอเมริกาเหนือและโค
คอส

25

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๒๖.

เพราะเหตุใด ประเทศ

แคนาดาจึงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทั้งทีส
่ ่งออกไม้ซุงเป็ น
จำานวน

มาก

ก. มีการปลูกทดแทนอยู่เสมอ

ข. ประเทศแคนาดามีพืน
้ ทีก
่ ว้างขวาง
ค. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ทำาให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็ว

ง. รัฐบาลควบคุมปริมาณการตัดไม้ไม่ให้กระทบต่อสิง่
แวดล้อม
๒๗.

ประชากรทีเ่ ป็ นชนพื้น

เมืองดั้งเดิมของทวีปอเมริกาเหนือคือพวกใด
ก.

ค.

ข.

อเมริกัน

ง.

มูแลตโต

๒๘.

เม็กซิกัน

อินเดียนแดง

ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของ

วัฒนธรรมอเมริกันได้ถูกต้องทีส
่ ุด

ก. วัฒนธรรมยุโรปสมัยใหม่ ข. วัฒนธรรมอันหลาก

หลาย

ค. วัฒนธรรมแห่งระเบียบวินัย ง.

วัฒนธรรมยุค

โลกาภิวัฒน์
26

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๒๙.

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกีย
่ ว

กับทีต
่ ้ง
ั ของทวีปอเมริกาใต้

ก. มีพืน
้ ทีอ
่ ยู่ในซีกโลกใต้ทัง้ หมด
ข. ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก แอตแลนติก และทะเล

โบฟอร์ต

ค. ทางทิศเหนือติดต่อกับอเมริกากลางโดยมีคลองสุเอ
ซกัน
้ กลาง
ง. เส้นศูนย์สูตรพาดผ่านบริเวณประเทศเอกวาดอร์

โคลอมเบีย บราซิล

๓๐.ทิวเขาร็อกกีแห่งทวีปอเมริกาใต้น่าจะเหมาะสมกับทิว
เขาใดต่อไปนี ้

ก. ทิวเขาแอตลาส

ข. ทิวเขาแอนดีส

ค. ทิวเขาเอลบรูซ

ง. ทิวเขาคิลิมันจาโร

๓๑.เมือ
่ นักท่องเทีย
่ วเดินทางไปเยือนกรุงลาปาซ ประเทศ
โบลิเวีย แล้วเกิดอาการอึดอัด เหนือ
่ ยง่าย นักเรียน
คิดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใด
ก. มีทีต
่ ัง้ อยู่ในซีกโลกใต้

ข. ออกซิเจนในอากาศมี

น้อย

27

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ค. ความชืน
้ สัมพัทธ์ในอากาศสูง ง.

ระยะทางห่างไกล

จากประเทศไทยมาก

๓๒.

ไม่ พบในทวีปอเมริกาใต้
ก. ป่ าดิบชืน

สภาพภูมิอากาศแบบใดที ่
ข. เขตขัว
้ โลก

ค. มรสุมเขตร้อน

ง. ทะเลทรายเขตหนาว

๓๓.

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกีย
่ ว

กับลักษณะของป่ าแอมะซอน

ก. มีเนือ
้ ครอบคลุมทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้

ข. ป่ าเบญจพรรณซึง่ เต็มไปด้วยไม้ทีม
่ ีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ
ค. ป่ าดิบชืน
้ ทีม
่ ีเนือ
้ ทีป
่ ระมาณร้อยละ ๒๕ ของเนือ
้ ทีป
่ ่า

ในโลก

ง. ทุ่งหญ้าสะวันนาขนาดกว้างใหญ่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปศุสัตว์

28

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๓๔.

โครงสร้างทางเศรษฐกิจที ่

สำาคัญของประเทศในทวีปอเมริกาใต้คืออะไร
ก. การเลีย
้ งสัตว์

การประมงชายฝั ่ ง

ข. การเกษตรกรรม
ค. การเกษตรกรรม

การทำาเหมืองแร่ขนาดใหญ่
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาด

กลาง
ง. อุตสาหกรรมครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที ่
ใช้ต้นทุนสูง

๓๕.

ทำาเลทีต
่ ้ง
ั ของทวีป

แอฟริกาในข้อถูกต้อง

ก. มีเส้นเมริเดียนปฐมพาดผ่าน
ข. ตัง้ อยู่ในซีกโลกตะวันออกทัง้ หมด
ค.

ทางทิศเหนือติดต่อกับแผ่น

ดินทวีปยุโรปโดยตรง
ง. ตัง้ อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทร

อินเดีย
๓๖.

ประเทศใดมีจำานวน

ประชากรมากทีส
่ ุดในทวีปแอฟริกา
29

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ก. อียิปต์

ข. ไนจีเรีย

ค. เอธิโอเปี ย

ง. แอฟริกาใต้

๓๗.

ข้อใด ไม่ใช่ ทะเลทรายใน

ทวีปแอฟริกาทัง
้ หมด
ก. สะฮารา

ค. รุบอัลคาลิ

ข. อะตากามา

นามิบ

อะตากามา ง. กาลาฮารี

๓๘.

สะฮารา
นามิบ

ปั จจัยสำาคัญทีท
่ ำาให้เกิด

เขตภูมิอากาศแบบทะเลทรายทางภาคเหนือและภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาคืออะไร

ก. มีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่าน ข. พืน
้ ทีก
่ ว้างใหญ่ อย่ห
ู ่าง

ไกลจากทะเล

ค. อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ง.

กระแสนำา

เย็นคะเนรี กระแสนำา
้ เย็นเบงเกวลา
๓๙.

ถ้านักเรียนต้องการปลูก

พืชตระกูลส้มในทวีปแอฟริกา ควรปลูกในพื้นทีใ่ ด
ก. ชายฝั ่ งของอ่าวกินีทางตะวันออกของทวีป

ข. ทีร
่ าบลุ่มแม่นำา
้ คองโกทางตอนใต้ของทวีป
ค. รอบทะเลสาบวิกตอเรียทางตะวันออกของประเทศ
30

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ง. ชายฝั ่ งภาคเหนือของทวีปทีต
่ ิดกับทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน
๔๐.ประชากรส่วนใหญ่ทางเหนือของทวีปแอฟริกานับถือ
ศาสนาใด

ก. คริสต์ศาสนา

ข. พระพุทธศาสนา

ค. ศาสนาอิสลาม

ง. ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

๔๑.

“บริษัท มารีแห่ง

และผลิตให้

ปริมาณมากพอเพือ
่ ให้ได้

บริหาร

ทรัพยากรข้อใด

ประเทศไทยพยายามผลิตผลไม้กระป๋ องให้มีต้นทุนตำ่า
กำาไรสูงสุด” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการ
ก. หลักประสิทธิภาพ

ข. หลักประสิทธิผล

ค. หลักความเป็ นธรรม

ง. หลักคุณภาพ

๔๒.

กำาลังซื้อสินค้าของแต่ละ

คนจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปั จจัยสำาคัญในข้อ
ใด

ก. ความต้องการสินค้านัน

31

ข. ปริมาณสินค้าในขณะนัน

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ค. รายได้หรือทรัพย์สินทีม
่ ีอยู่ ง.

รสนิยมทีม
่ ีต่อ

สินค้า
๔๓.

คำาว่า “ต้นทุนค่าเสีย

โอกาส” มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. การทีเ่ ราต้องเสียค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป

ข. การทีเ่ ราปล่อยทีด
่ ินรอบๆ บ้านให้ว่างเปล่า
ค. การทีเ่ ราต้องคำานึงในการเลือกประกอบอาชีพทีด
่ ี

ทีส
่ ุด

ง. การทีเ่ ราไม่สามารถทำาทุกสิง่ ทุกอย่างได้พร้อมกันใน
เวลาเดียว
๔๔.

หากนักเรียนเก็บเงินไว้ที ่

บ้านโดยไม่นำาไปฝากธนาคาร ต้นทุนค่าเสียโอกาสของ
นักเรียนคืออะไร

ก. ความสะดวกในการใช้เงิน

ข.

ความปลอดภัยทีไ่ ด้

รับ
ค. การช่วยเหลือธนาคารให้มีเงินหมุนเวียน
การสูญเสียดอกเบีย
้ ทีจ
่ ะได้รับ

32

ง.

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๔๕.

เพราะเหตุใด การวางแผน

ทางการเงินจึงเป็ นสิง่ จำาเป็ นอย่างมากสำาหรับครอบครัว
ก. ทำาให้มีเงินซือ
้ สินค้าทีต
่ ้องการได้

ข. ช่วยให้ครอบครัวกำาหนดการใช้จ่ายได้

ค. ช่วยให้มีระดับการครองชีพทีด
่ ีจากรายได้ทีม
่ ีอยู่จำากัด
กัน

ง. ช่วยจัดสรรรายรับ - รายจ่ายของครอบครัวให้สมดุล

๔๖.

การวางแผนทางการเงิน

ไม่ เกีย
่ วข้องกับข้อใด

ก. การวางแผนสำาหรับค่าใช้จ่าย เพือ
่ การบริโภค
ข. การเก็บรวบรวมรายการค่าใช้จ่ายทีส
่ ำาคัญๆ

ค. การวางแผน การซือ
้ สินค้าทีม
่ ีคุณภาพดีถูกใจ
ง. การนำาเงินทีเ่ หลือจากการบริโภคไปลงทุนในลักษณะ

ต่างๆ
๔๗.

การออมในแต่ละประเทศ

เกิดขึ้นจากข้อใดเป็ นสำาคัญ
ก. รายได้ของประชาชน

ข. การศึกษาของประชาชน

33

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ค. การซือ
้ สินค้าของประชาชน ง.

การลงทุนประกอบ

กิจการของประชาชน
๔๘.

หากครอบครัวสามารถ

ออมทรัพย์ได้มากๆจะก่อให้เกิดผลดีอย่างไร
ก. ช่วยเพิม
่ ผลผลิตมากขึน

ข. ช่วยเพิม
่ แหล่งเงินออมมากขึน

ค. ก่อให้เกิดการจ้างงานมากขึน

ง. ช่วยเพิม
่ พูนรายได้ไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต
๔๙.

ในการเลือกแหล่งทีจ
่ ะนำา

เงินออมไปสะสมไว้น้ัน ควรคำานึงถึงหลักการใด
ก. ความปลอดภัย

ค. การบริการทีป
่ ระทับใจ

ข. ความสามารถในการกู้ยืม
ง. ความพร้อมของแหล่งเงิน

ออม
๕๐.การทีร
่ ายได้ของรัฐบาลเท่ากับรายจ่ายตรงกับความ
หมายข้อใด

ก. ดุลงบประมาณเกินดุล

ค. ดุลงบประมาณดุลภาพ

34

ข. ดุลงบประมาณขาดทุน
ง. ดุลงบประมาณสมดุล

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๕๑.“ถ้ารัฐบาลประสบภาวะขาดดุลงบประมาณ หนี ้
สาธารณะจะ

เพราะรัฐบาลต้อง

ก้เู งินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ทำาให้หนีส
้ ิน
ของรัฐบาล

 ”

ควรจะเป็ นอะไร

ช่องว่างในหมายเลข  และ 

ก. เพิม
่ ขึน
้ , ลดลง

ข. ลดลง, เพิม
่ ขึน

ค. เพิม
่ ขึน
้ , เพิม
่ ขึน

ง. ลดลง, ลดลง

๕๒.

เงินส่วนใหญ่ทีร
่ ัฐบาลนำา

มาใช้ในการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเป็ นเงินมาจากที ่
ใด

ก. เงินคงคลัง

ข. หนีส
้ าธารณะ

ค. รายได้จากภาษีอากร

ง. เงินจากมูลนิธิต่างๆ

๕๓.

ปั จจุบันบุคคลธรรมดาเสีย

ภาษีในอัตราภาษีแบบใด
ก. อัตราภาษีก้าวหน้า

ข. อัตราภาษีถอยหลัง

ค. อัตราภาษีก้าวกระโดด

ง. อัตราภาษีแบบยืดหยุ่น

๕๔.

จุดมุ่งหมายสำาคัญของการ

พัฒนาเศรษฐกิจคือข้อใด
35

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ก. การเพิม
่ ขึน
้ ของรายได้ประชาชาติ ข.

การเพิม
่ ขึน

ของจำานวนประชากร
ค. การเพิม
่ ขึน
้ ของสวัสดิการประชาชน

ขึน
้ ของปริมาณผลผลิตในประเทศ
๕๕.

ง.

การเพิม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติของไทย มีระยะเวลาแผนละกีป
่ ี
ก. ๓ ปี

ข. ๕ ปี

ค. ๗

ง. ๑๐

๕๖.

ปี

ปี

หน่วยงานใดทีท
่ ำาหน้าทีป
่ ระสานงานและจัดทำาแผน

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กระทรวงพาณิชย์

ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุษย์
ง. สำานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ
๕๗.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับใดทีเ่ น้นเรือ
่ งทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ก. ฉบับที ่ ๘

ข. ฉบับที ่ ๙

36

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ค. ฉบับที ่ ๑๐

ง. ฉบับที ่ ๑๑

๕๘.

ในการแข่งขันกับประเทศคู่

แข่งทางการค้า จะต้องคำานึงถึงเรือ
่ งใดเป็ นหลัก
ก. การแข่งขันหาตลาดลงทุน ข.

การพัฒนา

ค. การคมนาคมขนส่งทีร
่ วดเร็ว ง.

ความช่วยเหลือ

คุณภาพสินค้า

ทางการค้าจากรัฐบาล
๕๙.

ข้อใดจัดเป็ นเงินทุนไหล

เข้า

ก. บริษัท โกดักของประเทศญีป
่ ่ ุนมาลงทุนใน

ประเทศไทย

ข. นายสมชัย เปิ ดร้านอาหารไทยทีป
่ ระเทศ
สหรัฐอเมริกา
ค. บริษัท มาลีแห่งประเทศไทยไปลงทุนในประเทศ
เวียดนาม

ง. บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปล่อยสิน
เชือ
่ ธุรกิจแก่ประเทศลาว

37

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๖๐.“การขายพันธบัตรให้ชาวต่างประเทศ” ถือเป็ นการ
เคลือ
่ นย้ายเงินทุนในข้อใด
ก. การลงทุนทางตรง

ข. การลงทุนทางอ้อม

ค. เงินกู้ต่างประเทศ

ง. การลงทุนในระยะสัน

๖๑.การกระทำาใดถือว่าเป็ นสมาชิกทีด
่ ีของชุมชน
ก. มีความกล้าหาญ

ข. ตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน

ค. ร่วมอนุรก
ั ษ์สิง่ แวดล้อม ง. มีมนุษยสัมพันธ์กับทุกคน
๖๒.

การกระทำาใดถือว่าเป็ น

พลเมืองดีทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

ก. ในวันหยุดนีส
้ มชายตัดสินใจไปพักผ่อนทีเ่ ชียงใหม่

แทนสิงคโปร์

ข. สงครามตรวจสอบการทำางานของสมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค. สมศรีเก็บเงินฝากธนาคารจำานวนหนึง่ พันล้านบาท

โดยไม่ยอมถอนออกมาใช้

ง. รำา
่ รวยเป็ นเจ้าของโรงงานทีร
่ ำ่ารวย เพราะมีวิธีการเสีย
ภาษีในจำานวนเงินทีน
่ ้อย

38

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๖๓.

ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะ

ของพลเมืองดีของสังคมประเทศชาติ
ก. มีฐานะรำ่ารวย

ข. เสียภาษีผู้มีเงินได้ทุกปี

ค. ไปใช้สิทธิเลือกตัง้

ง. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด
๖๔.

ประเทศในข้อใดทีม
่ ีรูป

แบบการปกครองเหมือนกับประเทศไทย
ก. อิตาลี

สเปน

สวีเดน

ข. คิวบา

จีน

เกาหลีเหนือ
ค. ญีป
่ ่ ุน นอร์เวย์

ฟิ ลิปปิ นส์

เนเธอร์แลนด์

สหรัฐอเมริกา

๖๕.

ง.

ฝรัง่ เศส

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยมีข้อจำากัดอย่างไร

ก. การบริหารราชการแผ่นดินล่าช้า
ข. อาจดำาเนินนโยบายต่างๆ ผิดพลาดได้ง่าย

ค. ประชาชนส่วนใหญ่ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ง. บุคคลทัว
่ ไปไม่มโี อกาสดำารงตำาแหน่งสำาคัญทางการ

เมือง

39

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๖๖.

การยุบสภาเป็ นอำานาจ

หน้าทีข
่ องฝ่ ายใด

ก. รัฐบาลกับวุฒิสภา

ข. รัฐบาลกับรัฐสภา

ค. รัฐบาลกับตุลาการ

ง. รัฐบาลกับฝ่ ายบริหาร

๖๗.

การเลือกตั้งเป็ นกระบวนการ

สำาคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเหตุใด
ก. การให้โอกาสประชาชนได้บริหารประเทศ

ข. สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาล

ค. การควบคุมการทำางานของรัฐทางอ้อมโดยประชาชน
ง. ประชาชนได้เลือกตัวแทนของตนไปปกครองประเทศ
๖๘.

บุคคลกลุ่มใดทีท
่ ำาการ

ปฏิรูปรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในวันที ่ ๑๙
กันยายน

พ.ศ. ๒๕๔๙

ก. กลุ่มคนเดือนตุลา

ข. กลุ่มพลังประชาชนเพือ
่ ประชาธิปไตย
ค. คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

ง. คณะปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
40

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๖๙.

บุคคลใดได้รับการแต่งตัง

ให้เป็ นนายกรัฐมนตรีหลังจากมีการปฏิรป
ู การบริหาร
ประเทศในวันที ่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ก. ดร.ศุภชัย

พานิชภักดิ ์

ค. พล.อ.สุรยุทธ์

ข. พล.อ.สนธิ

บุญยรัตกลิน

จุลานนท์ ง. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร

เทวกุล

๗๐.

“กฎหมายเป็ นข้อบังคับ

ความผิด

และจะต้องถูกลงโทษตาม

ความประพฤติของมนุษย์ให้ปฏิบัติตาม ถ้าฝ่ าฝื นจะมี

ทีต
่ ัวบทกฎหมายได้กำาหนดไว้” ข้อความดังกล่าวแสดงถึง
ลักษณะสำาคัญของกฎหมายในข้อใด
ก. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ

ข. กฎหมายต้องมีความเด็ดขาด

ค. กฎหมายเป็ นข้อบังคับทีใ่ ช้ได้เสมอไป
ง. กฎหมายต้องเขียนบทลงโทษไว้เป็ นลายลักษณ์อักษร
๗๑.

ข้อใดตรงกับลักษณะทัว
่ ไป

ของกฎหมาย
41

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๑. ต้องมาจากรัฏฐาธิปัตย์
๒. ใช้บังคับได้โดยทัว
่ ไป

๓. เปลีย
่ นแปลงแก้ไขไม่ได้
๔.

ต้องมีสภาพบังคับ

๕. ไม่อาจถูกยกเลิกได้
ก. ข้อ ๒,๓,๕

ข. ข้อ ๒,๓,๔

ค. ข้อ ๑,๓,๕

ง. ข้อ ๑,๒,๔

๗๒.

ข้อใดเป็ นลักษณะสำาคัญ

ของกฎหมายแพ่ง
ก. เป็ นกฎหมายชุมชน

ข. เป็ นกฎหมายเอกชน

ค. เป็ นกฎหมายมหาชน

ง. เป็ นกฎหมายระหว่าง

ประเทศ
๗๓.

“นายดำาขับรถของนายขาว

ได้รับความเสียหาย และตกลงกันไม่ได้ นายขาวจึงให้
ทนายความฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายดำา”
ข้อความดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับกฎหมายใด
ก. กฎหมายแพ่ง

ข. กฎหมายอาญา

42

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ค. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ง.

กฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา
๗๔.

บทบัญญัติของกฎหมาย

อาญา ได้กำาหนดเกีย
่ วกับเรือ
่ งใดสำาคัญทีส
่ ุด
ก. สิทธิและหน้าที ่

ข. อำานาจและหน้าที ่

ค. ความผิดและโทษ

ง. การดำาเนินคดีผู้ผ่าฝื น

๗๕.

ข้อใด ไม่ใช่ ความผิดทาง

อาญา

ก. นายเขียวไปเล่นพนันม้าทีส
่ นามม้านางเลิง้

ข. นางนิภาแทงสามีตาย เพราะสามีไปติดพันผู้หญิงอืน

อืน

ค. นายดำาซือ
้ ควายจากนายอินซึง่ ขโมยมาจากหมู่บ้าน
ง. นางอรอนงค์ขับรถชนเด็กชายสมบัติ ซึง่ วิง่ ข้ามถนน

จนสลบคาที ่
๗๖. ข้อใดสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและหลักการของ
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มากทีส
่ ุด
ก. ความรู้คู่คุณธรรม

ข. เทคโนโลยีพัฒนาชาติ
43

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ค. ศีลธรรม จริยธรรมนำาชีวิต ง.

ศึกษาตลอดชีวิต

คิดอย่างเป็ นระบบ
๗๗.

ผ้ท
ู ีไ่ ด้รับการยกเว้นไม่ต้อง

เข้ารับราชการทหารกองประจำาการคือใคร

ก. สุชาติเพิง่ พ้นโทษจำาคุกออกมาได้ไม่นาน

ข. สักรินทร์กำาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
ค. เสกสรรเป็ นดาราซึง่ กำาลังได้รับความนิยมอย่างสูง

ง. สมศักดิเ์ ป็ นครูสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนประจำา
จังหวัด
๗๘.

นักเรียนควรปฏิบัติตน

อย่างไรในการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ก. ใส่ชุดนักเรียนในการเข้าชม

ข. ถ่ายรูปโบราณวัตถุเก็บไว้ศึกษา
ค. เขียนชือ
่ ตนเองไว้เป็ นทีร
่ ะลึกบนผนังอาคาร

ง. ไม่จับต้องหรือหยิบฉวยโบราณวัตถุทีแ
่ สดงไว้

44

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๗๙.

อำานาจคัดลอกเพลงใหม่

จากแผ่นซีดีทีเ่ ขาซื้อมาเพือ
่ นำาไปขายในตลาดนัด การก
ระทำา

ของอำานาจถูกต้องตาม

กฎหมายเกีย
่ วกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรือไม่

ก. ถูกต้อง เพราะอำานาจเสียภาษีผู้มีเงินได้แก่รัฐทุกปี
ข. ถูกต้อง เพราะเป็ นสิทธิของประชาชนทีบ
่ ัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ

ค. ไม่ถูกต้อง เพราะเป็ นผลงานใหม่ซึง่ มีอายุไม่ถึง ๑ ปี
ง. ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ ์
ก่อน

๘๐.ถ้าเด็กชายอายุประมาณ ๑๖ ปี ทำาผิดกฎหมายต้องได้
รับบทลงโทษเช่นใด

ก. เด็กไม่ต้องรับโทษ

ข. กำาหนดเงือ
่ นไขเพือ
่ คุม

ความประพฤติ
ค. ถูกลงโทษทัง้ ตัวเด็ก บิดาและมารดา

โดยลดมาตราส่วนโทษลงกึง่ หนึง่
๘๑.

ง.

ลงโทษ

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกีย
่ ว

กับการกู้ยืมเงิน
45

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ก. ผู้กไู้ ม่มีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตไม่สามารถกู้ได้
ข. ผู้ให้กู้คิดอัตราดอกเบีย
้ ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ต่อปี

ค. ผู้กู้ต้องเสียดอกเบีย
้ ให้แก่ผู้ให้กู้ตามอัตราทีต
่ กลงกันไว้
ง. การกู้ยืมเงินตัง้ แต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึน
้ ไปไม่จำาเป็ นต้อง

ทำาสัญญาเงินกู้
๘๒.

ประเพณีและวัฒนธรรม

ไทยในข้อใดมีทีม
่ าแตกต่างจากข้ออืน

ก. วันสารทไทย

ข. การแห่นางแมว

ค. พิธีทำาขวัญข้าว

ง. การถวายผ้าอาบนำา
้ ฝน

๘๓.

ข้อใด ไม่ใช่ ประเพณีหนึง

ในฮีตสิบสอง

ก. บุญคูนลาน

ข. บุญบัง้ ไฟ

ค. บุญผะเหวด

ง. บุญส่างลอง

๘๔.

พระพุทธรูปทีค
่ นในภาค

กลางเคารพนับถือและจัดเทศกาลเพือ
่ ทำาพิธีนมัสการขึ้น
ทุก ปี คือองค์ใด

ก. พระเจ้าตนหลวง

ข. พระพุทธโสธร

ค. พระแก้วดอนเต้า

ง. พระพุทธทักษิณมิง่ มงคล
46

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๘๕.

การละเล่นทีเ่ ป็ น

เอกลักษณ์ของภาคใต้ คืออะไร

ก. รำากลองยาว เซิง้ กระติบ ข. เซิง้ กระติบ
ค. ฟ้อนเทียน

ง. โนรา

โนรา

๘๖.

ฟ้อนเทียน

หนังตะลุง

การทีป
่ ระเพณีไทยมีความ

เกีย
่ วข้องกับการเพาะปลูกตั้งแต่ประเพณีระดับท้องถิน
่ ถึง
พระราชพิธี สอดคล้องกับข้อใดมากทีส
่ ุด
ก. สังคมไทยเป็ นสังคมเกษตรกรรม
ข. สังคมแห่งศาสนาและพิธีกรรม

ค. เชือ
่ ถือในเรือ
่ งฤกษ์ยามและไสยศาสตร์

ง. คนไทยมีอุปนิสัยขาดความมัน
่ ใจในตนเอง
๘๗.

ข้อใด ไม่ใช่ ปั จจัยทีม
่ ี

อิทธิพลต่ออาหารในแต่ละภูมิภาคของไทย
ก. รสนิยม

ข. พืชผักท้องถิน

ค. สัตว์ทีเ่ ลีย
้ ง

ง. การผลิตเพือ
่ ส่งออก

๘๘.

ลักษณะนิสัยเด่นของของ

ไทยมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
47

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ก. กตัญญูรู้คุณ

ข. หนักเอาเบาสู้

ค. ผ่อนหนักผ่อนเบา

ง. ใครมาถึงเรือนชานต้อง

ต้อนรับ
๘๙.

บุคลใดอนุรักษ์ประเพณี

และวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม

ก. นิม
่ ประกาศขายโบราณวัตถุของไทยทางอินเทอร์เน็ต
ข. นุ่มเก็บรวบรวมผ้าทอโบราณจากท้องถิน
่ ต่างๆ มา

เป็ นของตน

ค. นำา
้ แอบเอาพระเครือ
่ งทีค
่ ุณพ่อเก็บไว้ไปขาย เวลา
ขัดสนเงินทอง
ง. น้อมเป็ นมัคคุเทศก์ซงึ่ สามารถอธิบายประเพณีต่างๆ

ได้อย่างถูกต้อง
๙๐.

การเผยแพร่วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาของชาติควรยึดหลักใด
ก. คุณภาพดี

ค. ความน่าสนใจ

น่าสนใจ

ข. คุณภาพดี

ราคาถูก

ต้นทุนตำ่า

ราคาถูก ง. เอกลักษณ์ไทย ความ

48

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๙๑.

“วันชัยเป็ นนักเรียนทีไ่ ด้รับ

การยกย่องจากเพือ
่ นๆ ให้เป็ นหัวหน้าห้อง แต่ต่อมา

ถูกเพือ
่ นๆ ตำาหนิจนต้องลาออกจากตำาแหน่ง” วันชัย
ควรนำาหลักธรรมโลกธรรม ๘
ข้อใดมาใช้

ก. ควรปลีกตัวไปอยู่คนเดียวดีกว่า

ข. ยอมรับความจริงและปรับปรุงตัวใหม่
ค. เศร้าโศกครำ่าครวญถึงสมัยทีย
่ ังเป็ นหัวหน้าห้อง

ง. คิดอาฆาตแค้นเพือ
่ นๆ และหาทางทวงตำาแหน่งคืน
๙๒.

การกระทำาของบุคคลใน

ข้อใดมีการนำาหลักธรรมอริยสัจ ๔ มาใช้ในการ
ดำาเนินชีวิต

ก. ชาญชัยช่วยเหลือคนยากจนด้วยการให้เงิน
ข. โสภาทำาบุญวันเกิดด้วยการไปซือ
้ นก ปลา มาปล่อย
ค. แก้วตาสอบได้คะแนนไม่ดีเธอจึงตัง้ ใจเรียนมากขึน

กว่าเดิม
ง. วนิดาอายเพือ
่ นๆ ทีไ่ ม่มีเสือ
้ ผ้าสวยๆ จึงขโมยเงินแม่

มาซือ
้ เสือ
้ ผ้า

49

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๙๓.

นักเรียนควรนำาหลักความ

รักความเมตตามาใช้ในกรณีใดจึงจะเหมาะสมทีส
่ ุด
ก. เมือ
่ ได้พบกับเพือ
่ นใหม่

ข. เมือ
่ ยังมีชีวิตอยู่ในสังคม

ค. เพือ
่ ขอโทษเพือ
่ นเมือ
่ เราทำาผิด

ให้ผอ
ู้ ืน
่ ช่วยเหลือ
๙๔.

ง.

เมือ
่ ต้องการ

จีน่าไปทำาพิธีมิสซาทีโ่ บสถ์

ใกล้บ้านทุกวันอาทิตย์ เพือ
่ จุดมุ่งหมายใด
ก. ทำาพิธีล้างบาป

ข. เพือ
่ ระลึกถึงชีวิตและคำาสอนของพระเยซูคริสต์

ค. ทำาพิธีเจิมด้วยนำา
้ มันเพือ
่ ให้โรคร้ายหายไปจากตัว
ง. ทำาพิธีเจิมด้วยนำา
้ มันเพือ
่ แสดงว่าได้รับพระจิตของ

พระเจ้าและเป็ นชาวคริสต์โดยสมบูรณ์
๙๕.

การปฏิบัตต
ิ นตาม

บทบัญญัติของศาสนาอิสลามข้อใดทีม
่ ีจุดประสงค์ให้
เกิดความเห็นอกเห็นใจเพือ
่ นมนุษย์ทีย
่ ากไร้
ก. ถือศีลอด

ข. การบริจาคทาน

ค. การทำาละหมาด

ง. การประกอบพิธีฮัจญ์

50

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๙๖.

ข้อใด ไม่ใช่ ความมุ่ง

หมายทีแ
่ ท้จริงของพิธีฮัจญ์

ก. เพือ
่ ฝึ กฝนและทดสอบความอดทน

ข. เพือ
่ เพิม
่ พูนความรักในพระผู้เป็ นเจ้า
ค. เพือ
่ ให้มุสลิมทัว
่ โลกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน

ง. ฝึ กการสำารวมตนและทดสอบคุณธรรมในการเสียสละ
๙๗.

หากต้องการบรรลุจุด

หมายปลายทางของชีวิตหรือโมกษะ ควรปฏิบัตต
ิ น
ตามหลัก

คำาสอนข้อใด
ก. วรรณะ ๔

ข. หลักอาศรม ๔

ค. หลักปรมาตมัน

ง. กฎแห่งกรรมและ

สังสารวัฏ
๙๘.

การประกอบพิธีศราทของ

ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู มีจด
ุ มุ่งหมายเพือ
่ อะไร
ก. เพือ
่ ปั ดเป่ าความชัว
่ ให้หมดไป

ข. เพือ
่ ให้วิญญาณบรรพบุรุษไปสู่สุคติ
51

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ค. เพือ
่ ให้เกิดกำาลังใจในการปฏิบัติธรรมต่อไป
สุข

ง. เพือ
่ ให้เทพเจ้าในศาสนาช่วยดลบันดาลให้เกิดความ

๙๙.

คำาสอนในแต่ละศาสนาแม้

จะมีรายละเอียดทีแ
่ ตกต่างกัน แต่มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันคืออะไร

ก. ความเห็นชีวิตปราศจากคุณค่า

ข. ความยึดมัน
่ ศรัทธาในองค์ศาสดา
ค. ความเข้าใจชีวิตและการพัฒนาชีวิต

ง. ความยึดมัน
่ ในความศักดิส
์ ิทธิข
์ องศาสนา
๑๐๐.

หลักธรรมทีส
่ ำาคัญของทุก

ศาสนา ซึง
่ เอื้อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม
สอดคล้องกับข้อใด
ก. สติมาปั ญญาเกิด

ข. เมตตาธรรมคำา
้ จุนโลก

ค. นิพพานเป็ นสุขอย่างยิง่

ง. สัตว์โลกย่อมเป็ นไปตาม

กรรม

52

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ชุดที่ ๒

เฉลยข้อสอบมาตรฐานชั
าตรฐานชัน
้ ปี

กลุุมสาระการเรียนรู้พ้ ืนฐาน สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระการเรียนร้้พ้ ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ข้อสอบมีทัง
้ หมด ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐

คำาชี้แจง
คะแนน)

ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ให้นักเรียนเลือกคำาตอบทีถ
่ ้กต้องทีส
่ ุดเพียง

คำาตอบเดียว
๑. ข.

๒. ง.

๓. ก.

๔. ข.

๕. ก.

๖. ค.

๗. ก.

๘. ง.

๙. ข.

๑๐.ข.

๑๗.

ข. ๑๘.

ก. ๑๙.

ง. ๒๐.

ง. ๒๒.

ก. ๒๓.

ค. ๒๔.

ค. ๒๕.

๑๑.ง.

ก.

๑๖.ค.
ข.

๒๑.

๑๒.

ค. ๑๓.

ง. ๑๔.

ค. ๑๕.

ค.
53

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๒๖.
ข.

๓๑.ข.
ก.

๓๖.
๔๑.

ค.
ค.

๔๖.

ง.

๕๑.ค.
ข.

๕๖.

ค.

๖๑.ค.
ก.

๖๖.

ก. ๒๗.

ง. ๒๘.

ข. ๒๙.

ง. ๓๐.

๓๒.

ค. ๓๓.

ค. ๓๔.

ค. ๓๕.

ข. ๓๗.

ค. ๓๘.

ง. ๓๙.

ง. ๔๐.

ก. ๔๒.

ค. ๔๓.

ง. ๔๔.

ง. ๔๕.

ค. ๔๗.

ก. ๔๘.

ง. ๔๙.

ก. ๕๐.

๕๒.

ค. ๕๓.

ก. ๕๔.

ก. ๕๕.

ง. ๕๗.

ข. ๕๘.

ข. ๕๙.

ก. ๖๐.

๖๒.

ก. ๖๓.

ก. ๖๔.

ค. ๖๕.

ข. ๖๗.

ง. ๖๘.

ง. ๖๙.

ค. ๗๐.

ก.

54

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๗๑.
ก.

๗๖.

ง.

๘๑.

ง.

๘๖.

ง.

๙๑.

ก.

๙๖.

ง. ๗๒.

ข. ๗๓.

ค. ๗๔.

ค. ๗๕.

ก. ๗๗.

ง. ๗๘.

ง. ๗๙.

ง. ๘๐.

ค. ๘๒.

ง. ๘๓.

ง. ๘๔.

ข. ๘๕.

ก. ๘๗.

ง. ๘๘.

ข. ๘๙.

ง. ๙๐.

ข. ๙๒.

ค. ๙๓.

ข. ๙๔.

ข. ๙๕.

ข. ๙๗.

ข. ๙๘.

ข. ๙๙.

ค. ๑๐๐.

ข.

55

สังคมศึกษา ศาสนาและ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful