You are on page 1of 10

~- ,

UBND QUAN SON TRA


PRONGGlAODVCvA BAo T~o
s6:4t6/PGOOT .
v Iv thamgia gimthuUng bao chi tuyen truyen
v~an toan giao thong nil'll2014
Cc)NGBOA xA Hc)IcJIu NGHiA~T NAM
D{)cl~p- T, !do - H~nhphUc
San Tra, ngily Ogtluing 7 niim2014
Kinh girl: HiC;:utruimg cac tnremg ti~uhQC,trunghQC co sa
Th1.l'chi~n Cong van s6 2036!SGDDT- CTHSSV ngay'08 thling7 niiIn 2014
CUaSa Giao d\lc va Doo ~o v~vi~c tham gia giili thuang bao chi tuyen truyBnv~
an tofm giao thong niiIIi 2014, Phong Giao d\lc va DflO~o thong bao dBn cac
tnremghQCnhiing nQi dung sau:
I. Mvc dich: Nang cao chfu: luqng cong mc thong tin;tuyentruyful v~an
toan giao thong tren bao in, bao m?Ilg nhb nang cao nh~ thuc cUatoanth nhan
dan, cac dpchinh quy~n v~chAphanh phliplu~t giao thong.
2. D6i tuqng tham gia: TAtca cae cong dan Vi~t Nam, nha bao, nhom mc
gia, cae co quan thong t:inbao chi (gQi chung lamc gia).
3. NQi dung: Bao chi tuyen truy~n v8 antoan giao thong niiIn2014.
4. Thm gian nh~n mc phAro: Tl:rnay dBn 16 gia 30 pMt ngay 15 thang 11
niiIn2014.
5. Nai nh~ hie phArogiai thuang: Viin phOng 'Oy ban An tom giao thong .
Qu6c gia. Dia chi: 80B Tcln Hung D~o, qu~ Hom Ki~m, thanh ph6 Ha NQi, di~
tho~i: 04.39427596 - Fax: 04.38223592.
(Kemtheo K~ho~eh s6 109/KR- UBATGTQG va QuySt djnh s6 llO/QD- '
UBATGTQG Clla'Oyban An tom wao thong Qu6c gia).
6. ChS oQbao cao: cac tnremg hQcco trach nhi~mbao cao s6luqng bai thi
theo timg cAphQc cua dan vi mlnh v8PhOngGiao d\lc va Dao ~o (thfty Trful Viin
Ti8nnh~) trU'6'cngay 13 thang Unam 2014~ .'. . .
moong tac tuyen tTuy8nan toan giao thong oem l~i hi~u qua thi8t thllc, gop
phftntrong vi~c ki~mch~va giamthiu tai ~ giao thong, PhOng Giao d\Jcva Dao
~o d~ngh! Hi~u tnrang cactruemg hQcdQngvien, khuy~n khich cae emhQCsinh .
thamgia cUQcthi tuyen truy8n v~an tom giao thong nam2014.
CUQcthi giai thuang bao chi tuyen truy8n v8 an tom giao thong nam20141a
mQt trong nhfrng tieu chi danh gia cong mc thi dua nam hQc 2014- 2015, PhOng
Giao dl, lcva Dao~o d8 ngh! Hi~u tnri'Jng cac tnremg hQcnghiem mc thllc hi~n
dUngthmgiart quy djnh.l.
NlIi nh{in:
- Nlnr tren;
- Website ngimh;
- Ll1U: VT, TIlliC(!'.'h).
iNBAN AN ToAN
GIAO TH6NG Qu6c GIA
S6:/ftJ .j IKH-UBATGTQG

CONGHoA xA HOI CHir NGHiA VJ :E;TNAM


DQc I~p - TI}' do - H~nh phuc .
Ha NI)I: ngaYAj thimg 06,.niim 2014 .. ".
:.!3'!"~'I p.:(':':'t ~lf-',t. ... ~.~\I('.
. r;::t~;;~A J -j9' ~~-I
KEHO~CH. l~~!\[N:t,!.<0.c~,,,_6.",",:~
To chu-cgiiii thlfi'rng bao chi tuyen truyen ve an tOlmgiao thong nam 2014
lilt 4.~""c.vpP ...,
~. ~~l~. . . .,
Thv
c
hi~n Ke hO:;lchso 5001KH-UBATGTQG ngay 30 thang 12nam 2013 ve
1..;' " vJ r~n khai cong tac bao dam tr~t W, an toan giao thong nam 2014, -oy ban ATGT
({ 'y ~Bc gia xay dvng K~hO:;lcht8 chuc "Giiii thlflfnf Bao chi tuyen t~uyin vi an
toan giao thOng niim 2014" voi cac nQi dung, C\lthe nhu sau:
I. MVC DieH, YEU CAD
I. Nang cao ch~t IUQ'ngcong tac thong tin, tuyen truyn v an toan giao
thong tren bao in, bao m:;1llg.
2. Thong qua cong tac thong tin, tuyen truy~n tren cac bao in, bao m\lng d~
nang cao nh~ thuc clla toan th~nhan dan, cac cftpchinh quy~n v~chip hanh pMp
lu~t giao thong.
3. Ghi nh~n, c6 vu dQng vien cac co quan bao chi, cae nha bao... tham gia
vao vi~c tuyen truy~n dam bao tr~t t\1, antoan giao thong.
n. DOl TUQNG TRAM GlA
I. T~t d. cac cong dan Vi~t Nam, nha bao, nMm tac gia, cac ca quan thong
tfut bac>chi co tac phfun baochi (sau day g9i chung la tac gia) phu hgp voi nQi
dung neu tren d~u~othS gmtac phamtham d\1Gilii thming.
2. Thanh vien Ban T8 chuc, Ban Giamkhao va T6 Thu IcY khong duQ'ctham
. gia Giili thming.
m. N(HDUN~vA QlJ Y DJ NH vETAc P HAM TRAM GIA GrAI
THUONG < . ;
1. Ni}i dung: Tac phfunbifo chi thamd\1Giai thming "Baa chi tuyen truyJn v
an tOCIngiao thOng nam 2014" la nhiing tae ph:1mphan l!nh nhfrng sv vi~c, hi~n
tuqng coth~t (kli.6nghu e&u),cotinh phat hi~n, phan anh chinh xac, kip thai ~p trung
phan anh caenQidung sau:
1.1. Tuyen truy~n cae chu truang, duang IBi cua Dang, chinh sach pMp lu~t
cuaNha nuoc v~dam bao tr~t W, an toan giao thong; tuyen truyn lu~t giao thOng,
vai tro, trach nhi~m cua cae BQ, nganh, Uy ban nhan dan cae cftpva cae doan th~
trong cong tac dam bao tr~t tI!, an toan giao thong a BQ, ngarih, dja phuong minh.
Trang do, t~p trung phan l!nh cae hO\ltdQng quan Iy, kinh doanh v~ tili va ki~m
soat tili tr<;mgphuang ti~n theo chu d~cua Nam An toan giao thong 2014 J a"Si~t
J
ch(ithO\ltdQngkinh doanh v~ntai va ki~msmit hii trQngphuong ti~n" va vful dbao
damantoan giao thOngnong thon, minnui.
1.2. Bi~u duong cac co quan, t6 chuc, t~p th~va ca nhan co nhiing kinh
nghi~m hay, each lam tat, sang t\lOd(1thi~u qua tf0ng cong tac tuyen truyn v
dambao tr~t tg, an taEmgiao thong.
- Ca ngQi, neu nhiing guong di~n.hinh cua cac co quan, t6 chuc, dia phuong
canhan lamt5t cong tac antoan giao thong.
- Cong tac thanh tra, ki~mtra, truy ta, xet xu, xU ly nhiing V l,I vi~c co lien
quan dSnantoan giao thong.
1.3. Phan anh th\I c tr\lng, giai phap, nguyen nhan va nhiing sang kiSn trong
cong tac dam bao tr~t tg, an toan giao thong tren ca 5 linh V \I C;duang bQ, duang
s&t,duang thuy, duang hang hai va duang hang khong (v h\l tfulg giao thong v~
tai; cong mc tuful tra, ki~m soat, x u I y vi ph\lm; chinh sach va th\I C thi chinh sach
vantol'mgiao thong; y thuc nguai thamgia giao thong).
2. Quy djnh v~tiie ph~m tham gia Giiii tllU'O'ng
- TiLcph~m bao chi tham d\I Giai thu<'mgco nQi dung, hinh thuc lchong vi
ph\lI DLu~t Baa chi va cac quy dinh khac cuaphiLplu~t.
- TiLepham d\I Giai thu<'mgg6m cac th~10(1isau: Bal phan anh, phOng vful,
ghi chep, binh lu~, phong S\I , diu tra, but 1<)1 bao chi. .. thuQc 10\1ihinh bao chi in
vabao di~ntu .
- TiLcph:lm d\I Giai thu ang phai latac ph:lmdii duQ'cdang tren bao va dang
tal trong thai gian k~ill ngay 01/01/2014 d~n 15/11/2014.
- Cac d5i tuqng tharn d\I Giai thu<'mgt5i dakhong qua 5tac ph~1 tac gia.
- E>5ivai tac ph:lm bao in tham gia Giai thuang co thS gui bal bao dii duQ'c
dang (co thS e&ttren bao ho~c ban photo) vaghi ro ten bao, thai gian dang tai.
- E>5ivai tac ph:lmbao di~n tlr thamgia Giai thu<'mgpMi in ra giAykh6 A4,
ghi ro ten bao vathai gian dang tai.
- TiLcph:lmbao chi Giai thu<'mgkhong vi ph\lI Dvban quyn vaThS I ~Giai.
- Ban T6 chUc khong chiu trach nhi~mvnhiing hu hOng, thAt l\1cva khong
dUngthai gian quy dinh trong qua trinh tac gia gui mc ph:lmd\I Giai thu6ng.
I V . co cAuV A GI A TRl GW TRUONG
1. Giiii thU'o-ngdimh eho ea nhan:
1.1. Co cAugiai thu<'mgcho m6i I O\1ihinh bao inva bao m\1ngco:
- 01 gial E>~cbi~t,
- 01 gial NhAt,
- 02 giai Nhi,
- 03 giai Ba va 10giai KhuySn khich.
. Ngoai ra, Ban T6 chuc t(illgKy ni~mchuang va gi:i
y
chung nh~ kern theo
tien thu<'mg. .
2

1.2.Giatri giai thuang:


+Giai d(l.cbi~t: 20tri~ud6ng/giai.
+Giai nhih: 10tri~ud6ng/giai.
+Giai nhi: 5tri~ud6ng/giai.
+Giai ba: 3tri~ud6ng/giai.
+Giai khuyilnkhich: 1tri~uu6ng/giai.
CO'c~uGiiii thuemgtren coth~thay d6i dva theo kilt qua, ch~tluqng cllatac
phAro.QuyiltdinhcuaTruemgBanchi d?oGiai thuemglitquyilt djnh cu6i cUng.
2. Giai thlflyngdanh cho t~p th~:
Ban t6 chuc trao 03gildd6ngh?ngdaubcho cac t?P thBco sa luqng bai d\l
thi nhi~unh~t. Giatri: 5tri~ud6ng/donvi.
V. QUY DINH sir DT)NGTA.epRAM DV GIA1 vA . TRAeR NHItM
eVA TAe GIA THAM DV
1. Quy djnh sir dvng tae ph~mdl!' giai:
Giai thuemg"Baa chi tuyen truyJn vJ an toan giao thong nam 2014" khong
nhfunm\lc dich kinh doanh, Ban T6 chuc sesu dl,lngcac tac phftmthamgiaGiiii
thuemgnhfunm\lcdichph\lcV\I congmchiyentruy~n, Cl,l thS:
_rac phAmd?t Giai va tac phArod\l thi khong tra I?i tac gia. Ban T6 chuc
dugc quynsud\lngd~phl,lcV\I congtactuyentruy~n.
_Blmquyntac phfunthuQcv~tac gia. BanT6 chuc khong chiutrachnhi~m
v~nhiingtranh ch~pquyntac giavaquy~nlienquan.
_rac phfund?t giai neu vi ph?ffi quy~ntac gia va quy~n lien quantheo quy
djnhcuaphap lu?t, BanT6 chuc sethuh6i ti~ngiai thuang vaGi~ychung nh?il.
2. Tnlch nhi~meua tae gia
_Th\lc hi~ndUngthSl~Giiii thuemg,vi~ctac gill gmtac ph~rothamgiacoi
nhu ch~pthu?nmQlquy dinhtrongthSl~Gilli thuemg.
_Chiutrach nhi~mv~quyntic gia, quy~nlien quan va thuSthu nh?P (tin
Giai thuang) theo quy dinhcllaphapMIt.
VI. THOI ~ ~N TAe pRAM GIAI THlJ ONG
_ ThOi gian nh~ tac phfun: tir sau ngay phat dQng d~n 16h30 phlit ngay
15/11/2014(dai vai cactac ph~mtinhquaduemgbUll di~n, thai h?n cuai cUngtinh
theo d~ubUlldi~n).
NO'inh~n tae ph~md,! Giai thuang: Van phOngUy ban ATGT Quae gia
. 80B Tdn Hung Dl,Io- Hoan Ki~m- Hil Nqi.
Di~nthol,li: 04.39427596 ,Fax: 04.38223592
Ngoai phong bi ghi r5: D\l Gial thuemg"Bao chi tuyen truyJn vJ an toan
giao thOng nom 2014". Th~I~vakiltquacUQCthi dugc dang tai tren cacphuong
ti~n thong tin d?i chUng va Website cua -oy ban ATGT Qu6e gia:
http://antoangiaothong.gov.vn1
3
, .
- Thai gian cong b6 va dia diSmt6 chUc trao Giai thuang, Ban T6 chuc se
thong bao sau.
VII. KlNH pHi: Kinh phi phat dqng giai thuang va t6 chuc 1trao gim
duqc trich tUngu6n kinh phi bao damtr~t tv:, an toan.giao thong nam 2014 cua Uy
ban An toan giao thong Qu6c giava ngudn kinh phi tUxii hQi hoa (niu co).
VIII. TOcm'rc TIIVC Hq;N:
1.fIy ban An to:m giao thong Q~acgia :
a) Ban hanh cac quyt dinh: thimh l~pBan t6 chuc. gim thuc'mg; HQi dang
giam khao (g6m nhUng nguai co nhiSu kinh nghi~m, dong gop cho an toan giao
thong va cac nha bao co uy tin); thS l~ghii thuang, cong nh~ thanh tich va kh.en
thuc'mgeanhan d\lt gii'li thuc'mg.
b) Chi d?o cae C(J quan thong tin tuyen truYSnvS giai thuc'mg thOng qua cae
h~thang thong cin, bao chi trung uO'ngva diaphuO'ng.
c) Van phong Uy ban ATGT QU6egia:
- Phai hqp v&i cae cO'quan thong tin tuyen truy8n vS gii'li thm'mg.
- T6ng hqp cae tac phfun dv thi, ph5i hqp vai Hqi d6ng giam khao ehfun
diSmvaehQnra caetae phAmd\lt giai.
- Ph6i hqp vai cae dan vi lien quan t6 ehlie Ltrao giai thuang eho cae mc
phfund\lt giai vaGthang 12/2014.
2. Bq Thong tin va TruySn thong chi d\lo cac cO'quan thong dn, bao chi a
Trung uang va dia phuO'ngtuyen truySn vS nqi dung, y nghia clla gimthuc'mgdSn
dong di'lonhan dan vacac nha bao, cac tae gia.
3. Ban ATGT tinh, thanh ph5 trve thuqc Trung lIang chI d\lo h~th5ng truySn
thong, bao chi 41i dia phuang tuyen truySn vS giai thuc'mg dSn nhan dan, cac nha
bao, cac cqng tac vien cae C(J quan.bao chi./.
Nui nhpn:
- PTTg-CTUBATGTQG Nguyen Xuan Phile(deb/e);
- CaeeC T quan thllnhvien ellaUBA TGTQG;
- CaePh6eM tjeh UB ATGT QG;
- CaeUy vien UB ATGT QG;
- Chll tiehUBND tinh, TP trl'e thuQeTW;
- BanATGT tinh, thllnhph6trl'e thui)cTrungucmg;
- WebsiteUBATGTQG;
- Ltru VT.
KT. cHiJ TICR
4
,/
iJy BANANToAN
GIAO TRONG Quae GIA
e(lNG RoA xA HQI eHiJ NGHlA VD):TNAM
. D(lcI~p- Tvdo - H:,nh phuc
Can cu QuySt dinh s5 57/20IllQD-TTg ngay 18 thang 10 nam 2011 cua
ThU tuang Chinh phu v vi~c ki~n toan Uy ban An toan giao thOng Qu5c giava
Ban Antoan giaa th6ng tinh, thanh ph5 tn,rcthuQcTrung ucmg;
Can cu KS hO\lchs&4P.J ~-UB~TGTQ9 ngayA,ftthang G Iiam2014 cua
Uy ban An toan giao thong Quoc gia ve vi~c to chuc gilti thuang bao chi tuyen
truyn vantaimgiao thong nam2014;
Theo dnghi cua Chanh Van phong,
QUYET f>lNH:
Di~u 1.Ban hanh kern theo Quy8t dinh fillyThS l~giai thu&ng bao chi tuyen
truyn vantoan giao thong nam2014.
DiSu 2. Giao cha Ban T&chuc giai thuang baa chi tuyen truySn vS an toan
giao thong nam2014 huang dftnvath\l'Chi~nThS l~nay.
Di~u 3. QuySt dinh nay co hi~ul\l'cke tiTngay kYo Cac canhiin tham giagiai
thu&ngvacac dcmvi coHen quan chiutrach nhi~mthi hanh QUYStdinh nay.!.
Nul nhtin:
- Nhudiu 3;
- BQThOng tin vaTruyn thong;
- C O ' quan thong t~n, bao chi;
- BanATGT tlnh, thIinhph':' ttvcthuQcTW;
- WebsiteUBATGTQG;
-LuuVT.
>
KT.eHUTlC H
p~,.~~' TI ONGTRUC
~~ttj
"< ., .~';;;p.
BOTRl10NG BOGTVT
Dinb La Thling
'.
. . ~HEL~ ~ .
GIAI THrrONGBAOCHITDYEN TRDYEN
vE ANToAN GlAOTHONGNAM2014
(Du!fc ban hanh kemtheo Quyitt1jnh sa -f..folQB-UBATGTQG ,
ngay11thang (;niim 2014 cua Chu tj~h Uyban An toan giao thong Quoe gia)
I. MlJCDicH, YEDCAD
1. Nang caa ch~t luqng cong tac thong tin, tuyen truyBnvBan taan giaa
thongtrenbaa in, baa m\U1g.
2. ThOngqua congtac thongtin, tuyentruyBntren cac baa in, baa m\U1gde
nangcaa nh~ thuc cila taan thenhandan, cacc&pchinh quyBnvBch~phanhphap
lu~tgiaathong.
3. Ghi nh~, cBvu, de:>ngvien cacC(J quanbaa chi, cac nha baa ... thamgia
vaa vi~ctuyentroyBndambaa tr~ttl}',antaangiaa thong.
n. DOl Tl1(1NGTRAMGlA
1.Tat ca cac congdanVi~tNam, nha baa, nhomtac gia, cac C(J quanthong
cin baa chi co tac ph~mbaa chi (sau day gQi chung la tac gia) phil hqp voi nQi
dungneutrendBticothegiri tacphfunthamdlJ Giai thu<1ng.
2. ThanhvienBanTBchuc, BanGiamkhaa va T6Thu k.Y!chongdugctham
gia Giai thu<1ng.
m. N(>I DUNGvA QUY DlNH vE TAc pHAM TRAM GlA GW
THrrONG
1. N9i dung: Tacphfunbaa chi thamd1,! Giai thuoog "Bao chi tuyen truyin vi
an toan giao thOng nam 2014" la nhiingtac ph~mphan anh nhiing SIJ vi~c, hi~n
tugngcoth~t(!chonghucau), cotinhpMt hi~n,phananhchinhxac, kipthai t~ptrung
phananhcacnQidungsau:
1.1. Tuyen truyan caecM truang. duang 15icua Dang, chinh sachphap lu~t
cila Nha nuoc va dambaa tr~ttv, antaangiaa thong; tuyen troyan lu~tgiaothong,
vai tro, trach nhi~mcua cac Be:>, nganh, Uy bannhan dan cac c&pva cac doanth~
trang congtac dambaotr~ttv, antaan giaothong <1BQ,nganh, dia phuang minh.
Trang do, ~p trung phan anh cac hO\ltdQngquan ly, kinh daanh v~ tai va kiem
saat tlii trQngphuang ti~nthea cM dBcua NamAn toan giao thong 2014Ia "SiSt
cMt hO(l.t dQngkinhdoanhv~ tai va kiSmsoMtai tr<.mgphuang ti~n"va vk da baa
damantoangiaothongnangthan, miSnnui. .
1.2. BiSu duong cac co quan, t6 chUc,t?p thBva ca nhan co nhiing kinh
nghi~mhay, cach lamt5t, sang t\lOd\lthi~uqua trong cong UIC tuyen truyan vB
dambimtr~ttl}',antoangiaothOng.
- Ca ng?!, neunhung guong di@nhinhcua cacC(J quan, t6 chuc, dia phuong,
ca nhanlamtot congtacantaan giaothong. .
,
- Cong mc thanh tra, ki8rn tra, truy t6, xet xu, xlr 1:9nhung V\l vi~c co lien
quan d8nan toan giao thong.
1.3. Phan anh th\l'c tr\lng, giai pbap, nguyen nhiin va nhiing sang ki~n trong
cong tac dam bao tr~t tg, an toan giao thOng tren ca 5 IInh V\l'C:dubng b9, dubng
s~t, dubng thuy, hang hai va hang khong (v~h\l t~ng giao thOng v~ tai; cong bic
tu~n tra, ki8m soat, xu Iy vi ph\lrn; chinh sach va th\l'Cthi chinh sach v~an toan
giao thong; y thuc nguai tharn gia giao thong).
2. Quy dinh v~tlie ph~m tham gia Giiii thU'o-ng
- Hc ph~m bao chi tham dl! Giai thuang co n9i dung, hinh thuc khong vi
ph\lrnLu~t Bao chi va cac quy dinh khac cllapbap lu~t.
- Hc phk d\I Giai thuang g6m cac th~10\li sau: Bai phan anh, phOng vAn,
ghi cbep, binh lu~n, ph6ng S\I, di~utra, but kY bao chi. .. thu9C loliti hlnh bao chi in
vabao di~ntli.
- Hc phk d\l' Giai thuang phai Iatac phk da:dugc dang tren bao va dang
tai trong thai gian kStir ngay 01101/2014 dSn 15/11/2014.
- Cac d6i tUQ'llgtham d\l' Giai thuang t6i da kMng qua 5 tac phk/I tac gill.
nhan.
- D6i vcri mc ph~m bao in tham gia Giai thuang co thS gui bai bao da:dugc
dang (co th8 c~t tren bao ho~c ban photo) va ghi ra ten bao, thai gian dang tai.
- D5i vai mc phk bao di~n tli tham gia Giai thuang phai in ra gi~y kh5 A4,
ghi ra ten bao va thai gian dang taL
- Hc phAmbao chi tham dg Giai thuang khong vi ph;;tmv~ban quySn vaThS
I~Giai.
- Ban T6 chtrc khong chiu trach nhi~mv~nhiing hu hong, th~t Il;lCva khong
dung thai gian quY'dinh trong qua trinh tac gia glri tac ph~m tharn d\l' Giai thuang.
IV. co CAD vA GIA TRJ Gill THUONG
1. Gilii thuo-ng dimh eho ea nhan:
.1.1. Ca du gilli thuang cho m6i 10\lihinh bao in va bao m\lng co:
- 01 giai D?c bi~t,
- 01giai Nh~t,
- 02 giai Nhi,
- 03 giai Ba va 10giai Khuy~n khich.
Ngoai ra, Ban T5 chtrc t?ilg Ky'ni~m chuang va gi~y chUng nh~ kern theo
ti~nthuang.
1.2. Ghi tri giai thuang:
+Giai D?c bi~t: 20 tri~u d6ng/giai.
+Giai Nh~t: 10tri~u dfmglgiai.
+GiaiNhi: 5tri~u d6ng/giai.
"\
,
+Gill.iBa: 3tri~u d6ng/gill.i.
+Giill Khuyn lehieh: I tri~u d6ng/gill.i.
eo douGill.i thuang 1enco ththay d6i dga theo kt qua, eh~t luqng ellatae
phfun. Quyt dinh ellaTruang Ban chi d\loGiai thuang Ill.quyt dinh eu5i Ctmg.
2. Giiii thtrO'ng danh cho t~p th~:
Ban t6 chue trao 03 gilii d6ng h\lng danh cho cae t~p th~co s5 luqng bill dg
thi nhi~u nhAt. Gia tq: 5tri~u d6ng/don vi.
V. QUY DlNH sir Dl)NG TAe pHAM DV Gill VA 'mACH NIJ It,M
ellA TAe GIA. THAM DV
1. Quy djnh Slr dl}ng tac ph~m dl}'giiii:
Gilii thuang "Bao chi tuyen truyn van !oem giao thOng ni'im 2014" khong
nh~mm\le dich kinh doanh, Ban TeSchuc se su dv.ngcac tac phfun tham gia Giai
thuang nhfun m\lc dich ph\lc V\lcong tac tuyen truy8n, C\lth~:
_ Tic phfun d\lt Gifti va tac phAmdv thi khong 1al~i tac gia. Ban TeSchUc
duQ'cquySn su dv.n8d~ph\lc V\lcong tac tuyen truySn.
_Ban quySn tac pham thui,levStac gia. Ban T6 chuc khong ehju 1achnhi~m
vSnhUngtranh chftpquySn tlk giava quy8n lien quan. .
_ Tic phfun d\lt giai nSu vi ph~mquy8n tac gill.va quy8n lien quan theoquy
dinh cllaphap lu~t, Ban T6 chUcsethu hoi tiSn giai thuang va Gifty chUng nh~n.
2. Trnch nhi~m cua tnc giii
_ Thv
c
hi~n dung th~l~Giai thuang, vi~c tac gia gm tac phfun tham gia coi
nhu chftpthu~ ffi9i quy dinh 1ongth~I~Giai thuang.
_ Chiu 1aehnhi~m v~quySn tac gill.,quy8n lien quan va thuS thu nh~p (tiSn
Giai thuang) theo quy dinh ellaphap Iu~t.
VI. THen ~N NH4N TAc pRAM GIA.I TmfONG
_ Thai gian nh~ tac phfun: tir sau ngay phat di,lng d~n 16h30 phut ngay
15/11/2014 (dbi vai cae tae phfun tmh qua duang buu di~n, thai h~n eubi cung tinh
theo dftubuu di~n).
No-i nh~n tnc ph~m d.. Giai thuO'ng: Van phOng Uy ban ATGT Quae gia
80B Tr~n Hung D~o - HOllll Ki~m - Hit Ngi.
Di~n tho~i: 04.39427596 Fax: 04.38223592
Ngoai phong bi ghi r5: DV Giai thuang "Bao chi tuyen truyn v an toan
giao thong niim 2014". Th~I~va kSt qua eui,lethi ~uQ'cdang tai tren cac phuong
ti~n thong tin d?i chUng va Website clla Uy ban ATGT Quoe gia:
http://antoangiaothong.gov .vllt
- Thai gian congb6va dia diSmt6 chUctrao Giai thuang, Ban T6 chuc se
thong bao sau.;'
,