RUH VE KÂİNAT

BEDRİ RUHSELMAN

Ruh ve Kâinat1
Ruh ve Kâinat2
RUH VE KAİNAT

GİRİŞ

Bu kitap, aşağı yukarı yirmi beş seneden beri devam eden bir tetkik ve tefekkür mahsülüdür. Buradaki
fikirlerden bazıları şimdiye kadar şimdiye kadar belki hiç söylenmemiş, bir kısmı da pek az söylenmiş
olabilir; bu itibarla ilk okuyucuların yadırgayabilecekleri bir sürü sözlerle karşılaşmaları muhtemeldir.
Fakat bilhassa derin bir murakabe ve tefekkür yoluyla vuku bulacak ikinci, üçüncü okunuşlarda
sayfaların çehresi tedricen manalanacak ve bu manalar, candan bir dost, bir kardeş ruhunun teselli ve
ümit verici ve yükseltici varlığını okuyuculara duyuracaktır.

Bu kitapta ele alınan mevzular ve o mevzuları canlandıran fikirler, insan ruhunda derin duyguları
uyandıracak amilleri hazırlar. Bu duyguların tesiri altında vaki olacak her tefekkür, her mürakabe,
sahibini ezelden ebede doğru yayılan varlıklar diyarının sonsuz genişliklerinde yükseltir.

Bu eserin insanlar arasında eksik olan bir unsuru tamamlamaya yardım etmesi mümkündür.
Acaba eksik olan bu unsur nedir?

Yalnız ete bağlı hırsların türlü türlü tezahürleri içinde yayılan ve insanlıktan o nisbette
uzaklaştıran saiklerin boyunduruğu altında insanların şuursuzca sürüklenmeleri felaketini
önleyecek müeyyideler nelerdir? Bunlar insanların bu güne kadar biricik felah yolu zannettikleri ne
sadece riyazi ilimlerle, ne de kupkuru objektif tabiat bilgileriyle temin edilemedi ve edilemez.
Bunlar insan tekamülünün yegane verimli vasıtası olan görgü ve tecrübenin yer bulmadığı körükörüne
bir imanla dolan dogmatik sahalardaki akidelerle de temin edilemedi ve edilemez.

Bugün hangi yükseltici ve faydalı bir gaye uğrunda boğuştuğunu bilmeden ve manalı, şuurlu hiçbir
insan varlığının ihtiyaçlarını duymadan birbirine saldıran ve saldırmak için yeni şeytani hamlelerine
hazırlanmaya çalışan insan kütlelerinin bu muhteris hali yukarki iddiaların en canlı ve yakın bir delilidir.

İşte bu kitap, ihmali bir felaket olan, bu moral kıymetleri tebarüz ettirmeye çalışacaktır. Fakat bu,
bir başlangıçtır ve büyük eksiklikler, alevlenmiş ihtiraslar karşısında hiç şüphesiz çok noksan bir
başlangıç!

Bu kitap sonsuzluğu ifade eden fikirlerin ve duyguların bir mecmuasıdır. Orada işlenmeye başlanan
bütün yolların bir sonsuzluğa, fakat ezeliyle ebediyet arasında yayılan ve mütemadiyen yükselen
hadiselerin müşahede imkanlarını hazırlayıcı mesut bir nihayetsizliğe çıktığı görülecektir. Bu saadetin
ilk hamledeki tezahürü en büyük ıstırap kaynağı olan vicdan bağlarının çözülmeye başlaması suretinde
tecelli eder. Ve vicdan hürriyetinin olmadığı yerde saadet yoktur.
Bu fikir ve duyguları taşıyan bahisler bir kuru faraziyelere dayanmış masaldan ibaret değildir; onlar,
kainatın sonsuz imkanlarını reddetmek gafletinden uzak bir kalple birleşmiş geniş manadaki
müspet bir ilim kafasının her türlü tenkit silahlarını kullanarak araştırıp bulduğu yüksek realitelerden
kuvvetini almaktadır. Bu realiteler, kısmen bilgi ve duygu aleminin diğer araştırıcıları, kısmen müellifin
şahsi tecrübeleri ve en mühim olarak da kısmen Üstadların tebliğleri ile temin edilmiştir.

Burada Üstatlar ve tebliğler sözü ile neyi kastettiğimi izah edeyim:

İspirist olanlar bilirler ki bu dünyadakilerle dünya dışındaki alemlerin (Avam tabiri ile öbür dünyanın)
varlıkları arasında maddi, manevi bir takım münasebetler vardır. Bu münasebetlerin tetkikine
kendilerini hazırlayamamış olanlar onlardan tamamen bihaber bulunurlar. Zira dikkatin dışında kalan
her hadisenin şuur sahasına girmeyeceği tabiat kanunları muktezasındadır. Binaenaleyh dikkatini bu
Ruh ve Kâinat3
münasebetler üzerinde, muhtelif vasıtaları kullanarak toplamış olan herkes onların gerek kendi ve
gerek başkaları üzerindeki tesirlerini görmekte gecikmez ve bunların çok ciddi ve hatta en
lüzumlu birer tetkik mevzuu olduklarına inanır. İşte biz de bu işe inanmış olanlardan biriyiz.

Dünyadışı alemlerden gelen sayısız ve çoğunu bilmediğimiz tesirlerin arasında oralardaki
varlıklardan çeşit çeşit şekillerle çeşit çeşit yollardan dünyamıza aksetmiş bazı sözler, fikirler,
ve intibalar da vardır; bunlar ya objeler vasıtasıyla veyahut da içimizden doğma bir hads
(intuition) halinde ve çok defa şahsi duygu ve düşüncelerimiz arasına karışmış bir halde şuur
sahamıza tebellüğ eden tebliğlerdir. Her iki halde de dışardan gelen bu tebliğleri
kendimizinkilerden ayırmak veya onların faydalı olanlarını zararlıları ile, iyilerini kötüleri ile
karıştırmamak güç bir bilgi, bir ihtisas işidir. Burada iyice hazırlanmamış olanlar için bir çok
şaşırtıcı hata ihtimalleri ve hatta düşüncelerin yanlış yollara bilmeden sevkedilmiş olması
tehlikesi vardır.

Bir nasıl okunacağını okuyucularıma izah etmek küstahlığında bulunmayacağım; ancak, evvelce de
söylediğim gibi burada bir sürü yabancı fikirler ile alışılmamış duyguların ifadeleri vardır. Lâalettayin bir
kitap gibi okunduğu takdirde bunlara nüfuz etmenin kolay olmayacağını biliyor ve bunun için de bazı
noktaları hatırlatmak istiyorum. Bunların ihmal edilmesi, hakkımda haksız yere yanlış hükümler
verilmesini intaç edebilir. Bu da benim için büyük bir talihsizlik olur.

Kitaptaki her bahis birbirine bağlıdır; ve her bahis diğer bir bahsi tamamlar. Binaenaleyh bi bahsin her
hangi bir şekilde ihmal edilmiş olması diğer bahislerde geçen fikirlerin anlaşılmasını güçleştirir.. Hatta
bazen de imkansız kılar.

Demek ki bu kitapta söylenmiş olan şeylerin hakiki hüviyetlerini görmeyi isteyenlerin her fikir üzerinde
ayrı ayrı durarak düşünmesi ve kitabı böylece birkaç defa okuması lazımdır. Esasen bitaraf bir durumla
yabancı bir fikri kendi kanaatleri ile tartıştırmadan red veya kabul edenlerin tefekkür sahasındaki hiçbir
eserden faydalanamayacağı bedihidir. Hülasa, bu kitaptaki sözlerin içinde duygu ve fikirle yaşamak
imkanını bulamayanların ve kitabı alalade bir roman gibi okumak niyetinde olanların benim için hayırlı
dualarda bulunacak okuyucu olmayacaklarından endişe ediyorum. Ben herhangi samimi bir
okuyucumun takıldığı noktalar üzerinde büyük bir zevk ve saadetle görüşmeye hazırım.

Bu kitapta metapsişik ve transandantal bir takım meselelerin kısa tetkik ve tahlili yapılmış ve
bunlardan bir kısmı tasnife sokulmuş ve nihayet sırası geldikçe onlardan çıkan moral neticeler tebarüz
ettirilmiştir. Fakat bütün bunlar şüphesiz noksandır. Ve her ciddi araştırıcının bu inşası bitmek bilmeyen
kaşaneye birkaç tuğla daha ilave etmesi daima mümkündür.

Yıkarıki sözlerden anlaşılıyor ki kitapta metapsişik neticeler ve hülasalı fikirler verilmiştir, bu fikirlere ait
meselelerin araştırma yollarında bilinmesi zaruri olan teknik meselelerin araştırma yollarında bilinmesi
zaruri olan teknik vasıtalardan bahsedilmiştir. Mesela manyetizma, ispirtizma nasıl yapılır, aktif veya
pasif bir süje nasıl yetiştirilir veya yetişmiş olanlardan nasıl istifade edilir gibi meseleler bu kitabın
konusu dışında kalmıştır. Fakat teknik mebahis üzerinde durmayışım onların lüzumsuzluğunu
düşündüğüm veya herhangi birimkansızlık karşısında kaldığım için değildir; Bilakis bu yoldaki
mütalcanın lüzumuna şiddetle kani oluşum bu kitabın bütün seyrince görgü ve tecrübeye vermiş
olduğum kıymet ve ehemmiyetin derecesinden anlaşılabilir.

Bahusus ispirtizma veya manyetizma namı altında bilgisizce veya hususi, küçük menfaatler peşinde
orada burada yapılan işlerin düşünceler üzerinde husule getirilebileceği zararları göz önüne getirince
tecrübe usulleri ve şartları üzerinde durmaya daha büyük bir ehemmiyetle kıymet vermenin lüzumu
artıyor.
Ruh ve Kâinat4

Bütün bunlara rağmen teknik bahisler üzerinde durmaya bu kitabın müsaadesi olmadı. Zira bu bahisler
ayrı ayrı üzerinde durulması lazım gelen ve her biri aşağı yukarı bu kitap kadar eserlere ihtiyaç
gösteren meseleleri ihtiva eder. Bütün bunların tam şekillenme mütalaasını yapabilmek için devlet
yardımı ile desteklenecek akademik çalışmalara lüzum vardır. Eğer bu kitabın mütalaası insan
hakkındaki geniş ve faydalı bilgileri hazırlamaya yarayacak olan bütün bu metapsişik mebahisin
lüzumuna okuyucularımın arasındaki salahiyetli zevatın da kafi derecede kani olmalarını temin
edebilirse ilim hayatımızda yeni ve muazzam bir adımın atılması hakkındaki rüyalarım tahakkuk etmiş
olur.
Bu kitabın, aynı mevzuda işlenmiş, şimdiye kadar intişar eden binlerce kitap arasında bir hususiyeti
vardır. Zamanımıza kadar metapsişik bahisler üzerinde ispirtizma ve animizma çalışmaları ile birçok
ilmi neticeler toplanmış ve bunlardan da birçok nazariyeler ileri sürülmüştür. Fakat bütün bu hummalı
çalışmalara rağmen hakikati araştıranlara toplu ve emniyetli bir istikamet vermek mümkün olmamıştır.
Celse zabıtları darmadağınıktır, tecrübelerden alınmış olan neticeler birbirini tutmaz bir halde
görünmektedir, bu sahada çalışan ve kompetan olanların aralarında bir fikir ve duygu ahenksizliği
sezilmektedir ve bütün bunlar bu işlerin emniyetini, ciddiyetini ihlal edici mahiyet almışlardır.
Bunun sebebi nedir?

Evvela metapsişik araştırıcıların hemen hemen hepsi asırlardan beri akademilerde yerleşmiş olan
“muayyen çalışma” itiyatlarını tatmin etmek gayretinden kendilerini kurtaramamışlardır. Bu tarzdaki
çalışmalar sırasında her hükmün tecribi ispatı beklenmiş, her fikrin objektif delilleri aranmış, her
nazariyenin mutat akademik ölçülere vurulması istenmiştir. Halbuki dünya ilminin yalnız bazı
icaplarına uygun olan bu “akademik” çalışma usulleri diğer icaplarına uygun değildir. İşte
maalesef, tabii olarak resmi akademicilerin göremediği bu hakikati onlarla beraber bir çok ciddi
ve samimi metapsişikçiler de görememişlerdir. Fakat tek taraflı ve kainat ilmi karşısında noksan
olan bir görüşe bağlı bu hareketler malüldür ve ruhun kainattaki kıymetlerini dünyamızda mümkün
olabilen her vasıta ile araştırıp ortaya koymak yolunda gösterilen cehitleri kösteklemiştir. Bu halin tabii
bir neticesi olarak büyük zekaların, yüksek dehaların ve ilham sahiplerinin ortaya koyduğu büyük
hakikatlerin çoğu ilmi bir kıymet kazanmamış ve itibardan düşmüş, bir kısmı ise basız ve ahenksiz
bir şekilde darmadağınık yayılarak birtakım cılız ilim zümrelerini teşkil etmiştir.

Diğer bir kısım metapsişikçiler de kendi alemlerine dalmışlar, ilmi hareketlerin lüzum ve
kıymetlerini anlamaz gibi görünerek sübjektif hayatları içinde kaybolmuşlardır.
Hakikatte bu hareketlerin ikisi de ilmi değildir, insan hakkındaki bilgiye hakkıyla hizmet edememişlerdir.

Bütün bu kusurlar ya usulsüz, ilimsiz hiçbir hakikatin araştırılamayacağını takdir etmemiş olmaktan ve
yahutta usulün ve ilmin yalnız bir tek yolda klasikleşme zaruretini kabul etmek ve ona inanmak
gafletinden doğmuştur.

Biz çalışmalarımızda bilhassa bu noktaya dikkat ettik ve kafi derecede ispat edilmiş hadiselerin ispatını
bin defa daha tekrarlayacağız diye konuşulması, söylenmesi ve yapılması lazım gelen diğer daha
ehemmiyetli meselelerin mütalasını ihmal etmeyeye çalıştık. Demek ki benim burada yaptığım iş daha
ziyade, şimdiye kadar elde edilmiş bulunan ve kavgalar, lüzumsuz münakaşalar içinde içinde
darmadağınık etrafa savrulmuş olan kıymetli ve faydalı bilgilerden mevzularımızı alakadar eden
kısımlarını kendi vardığımız realitelerle karşılaştırarak mümkün mertebe derli toplu ve tasnifli, görgü ile
tecrübeye müstenit bir ruh ve kainat bilgisinin başlangıç yolunu araştırmaktan ve hırs ve madde
gayyasında bunalmış ince ruhlu kardeşlerime bu hususta iptidai bir kurtuluş ümidi, yüksek hayatlardan
akseden bir saadet duygusu vermeye çalışmaktan ibarettir. Yalnız, burada kullandığım görgü ve
tecrübe tabirinin mutat manasından daha geniş tutulduğunu okuyucularım ilerde takdir
edeceklerdir.
Ruh ve Kâinat5

Demek ki benim burada yaptığım yenilik bazı yeni düşüncelerin, duyguların ve telakkilerin bir araya
gelmesinden doğmuştur; fakat bu yenilik esas itibarıyla benden evvel gelmiş araştırıcılar ve bulucular
tarafından bulunup ortaya çıkarılan ruh mebahisine ait kıymetli bilgilerin bir temadisi ve bazı noktada da
onların izahı halindedir. Şu halde bu kitaptaki yazılarım ispirtüalist bir düşünce mahsulüdür ve bu
bakımdan ortada hiçbir yenilik yoktur. Fakat bunlar aynı zamanda bugünkü akademik ilmi ve onun
neticelerini içine alan fakat ona mahkum olmayan ve bu yolda kendisine yeni menfezler bulan fikirlere
tercüman olur; bu itibarla da biz klasik tecribi ispirtüalizma ekolünün dışına taşmış bulunurız. İşte bu
düşüncelerle biz buna tecribi klasik ispirtüalizma karşısında tecribi neo-ispirtüalizma dedik. Bu
ifademizde haklı olup olmadığımızı garp ve şarkın tecribi ispirtüalizma mahafilinde varılmış olan
bilgilerin mukayeseli bir surette mütalaası yapıldıktan sonra onları bazı esaslı noktalarda
tamamlayıcı ve izah edici bilgiyi etütlerimiz arasında görecek olan okuyucularımız takdir
edeceklerdir.

Demek ki bu kitap yeni unsurlarla gençleştirilmiş, genişletilmiş ve nihayet ruhun kainatla olan
münasebetleri bahsinde tatbikat sahasına sokulmuş, görgü ve tecrübe esaslarına dayanan
klasik ispiritüalizma veya ispiristik bir okulun istihalesinin ifadesidir.

Burada en büyük bilgi unsurunu bize veren yardımcımız Üstad olmuştur. Kitabımızda tebligatı sık sık
geçen bu zat dört buutlu alemlere mensup bir varlıktır. Kendisiyle metapsişik yüksek bahisler üzerinde
görüşebilmek saadetine çok uzun ve senelerce süren cehitler ve araştırmalar sayesinde varabildik.
Ondan birer kıymetli vecize halinde almış olduğumuz her tebliğ bizim için bir kitap muhteviyatı
kadar zenginliklerle dolu olmuştur. Ve işte bu kitap da netice itibarıyla sayısı binlerceyi bulan o
vecizelerden bir kaçının velut tesirleri altında meydana gelmiştir.

Nihayet sözümü bitirirken sevgili okuyucularımın huzurunda, senelerden beri hakikat yolunda benimle
beraber çalışan ve isimlerinin bahis mevzu edilmemesi tevazuunu gösteren diğer üç mesai arkadaşıma
selam ve sevgilerimi bildirmek suretiyle şükran borcumu ödemek isterim. Onlar benim bu yorucu fakat
zevkli çalışmalarımda fikirlerimi ve kanaatlerimi canlandırmışlar ve bu eserin temelini benimle beraber
atmışlardır.

BEDRİ RUHSELMAN
1946


RUH VE KAİNAT (2)

BİRİNCİ KONU

İNSAN VE BİLGİ HAKKINDA


1- İnsan hakkında bir mütalaa

İlk nazarda, morfolojik ve fizikoşimik bir görüşle insanın mahiyeti kolayca anlaşılıverecekmiş gibi
görünür. Fakat tetkikat ilerledikçe bu görüşün doğru olmadığı anlaşılır, ve insanı daha iyi tanımak için
onun yalnız dış taraflarını değil bütün ruhi ve hayati tezahürlerini tetkik etmek zaruretinin bulunduğuna
kanaat getirilir.

Ruh ve Kâinat6
İnsan yalnız bir takım kimyasal maddelerden ve bu maddelerin fizikoşimik tezahüratından ibaret bir et
yığını değildir. Onun; ilk hamlede iki büyük unsurdan müteşekkil olduğu görülür. Bu unsurları tebarüz
ettirebilmek için ölüm hadisesiyle işe başlayalım:

Ölmeden evvel insanın bir varlığı mevcuttur ki biz maddi ihsaslarımızla insanın bu varlığını tanırız.
Ölümden sonra bu varlık kaybolur, ve bu suretle biz insanı ebediyen kaybettiğimizi zannederiz. Demek
ki insanın ölümle hususiyetleri br daha avdet etmemek üzere kaybolan bir varlığı mevcuttur. Bu varlık
fzikoşimik bir varlıktır, ve fizikoşimik kanunlar altında mütemadi ve devri inkilahlarına devam eder.

Fakat modern metapsişik araştırmalar neticesinde anlaşılmıştır ki insanın bir de ölümden sonraki
tezahüratı vardır ve onun vu varlığı fizikoşimik varlığı kadar objektif ve reeldir.
Bu varlık insanın ölümden sonra yaşamakta devam eden ve mutat şartlar altında mahsusat alemimizin
dışında kalan bir şahsiyete maliktir. Bu hakikati kabul etmeye bizi sevk eden deliller ölümden evvelki
varlığımızı bize kabul ettiren deliller ayarında kıymetlidir.

Demek ki evvela birisi malum fizikoşimik kanunlar altında değişip giden, diğeri ise ölümden sonra başka
tabii şartlar altında mevcudiyetini göstermekte devam eden iki varlık karşısında bulunuyoruz. Aynı bir
varlığın hem gözümüzün önünde eriyip gitmesini hem de bütün canlılığı ile yaşamakta devam etmesini
kabul etmek mümkün değildir; o halde bunların mahiyetleri itibariyle birbirinde ayrı şeyle olması lazım
gelir Acaba bu, ölümden sonra yaşayan varlığın ismi nedir?.. Biz buna birçokları gibi hemen ruh
ismi veremiyoruz. Çünkü ölümden evvel insan varlığı nasıl maddelerle alakadar bir tezahür ise
ölümden sonraki varlığın da öylece maddelerle alakadar bir tezahür olduğunu tecrübeler ve
tetkikler bize öğretmiştir. Ancak sözden de anlaşılıyor ki bu tasnif zahiridir; hakikatte insanın bu
bahsettiğimiz ve ileride de diğerlerinden bahsedeceğimiz bütün maddi varlıkları onun kendisi
değildir, kendisinin birer tesir vasıtasıdır, nasıl ki beden hakkında da durum böyledir. İşte ruh
dediğimiz şey bütün bu maddeler vasıtasıyla çeşitli tezahürler gösteren meşur (şuurlu) bir
kuvvettir ve mahiyeti hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bu kuvvet için zaman ve mekan
mevzubahis değildir. Şu halde bütün tetkik hayatımızda bizi meşgul edecek şey insanın
mütemadiyen yükselen bu maddi varlıkları ve ruhun onlar vasıtasıyla vukua gelen tezahürleri
olacaktır.

İnsanın maddi varlığını teşkil eden muhtelif hallerdeki maddelerin sonu yoktur. Alemden aleme geçen
insanın bu maddi varlıkları ruhunun ebedi inkişafıyla sıkı bir surette alakadardır. Daha doğrusu ruh,
inkişafı yolundaki ihtiyaçlarına göre muhtelif alemlerde kullanması zaruretinde bulunduğu maddelerin
tabi oldukları tabii kanunlar altında yaşamak zorundadır. Demek ki bu meşur kuvvetin herhangi bir
alemde yaşayabilmesi onun o alemin maddeleriyle ayarlanmış bir vasıtaya malik imlasına vabestedir
(bağlıdır) ki biz bunu dünyamızda beden şeklinde görüyoruz. Şu halde insanın hakiki şahsiyeti ruhla
devamlı münasebet halinde bulunan maddi vasıtalar üzerinde zahir olur ve insanın dünyamızda ölümle
sona eren varlığı bu meşur kuvvetin maddi tezahüründen başka bir şey değildir; ölüm ise ilerde daha
tafsilatlı yazılacağı gibi bu tezahürün dünyamızdan kaybolup başka bir alemde başka maddeler
vasıtasıyla devam etmeye başlamasının tabii bir ifadesidir.

2- İnsan hakkındaki bilgi

İnsan nedir?.. Belki üzerinde en az işlenmiş olan mevzulardan biri de budur. (1) İnsan denince hemen
onun dış görünüşü ile fizikoşimik varlığı gelir. Fakat bu muğlak varlığın mutat ve gayrı mutat
tezahürlerini hususi usullerle inceledikçe bu görüşün sathi olduğu derhal anlaşılır. Biz insanı henüz
tanımıyoruz. Bugünkü akademik araştırma yolları insanı ancak beş his içinde tanımaya imkan verir,
onun hariçle olan münasebetleri de asabi ve adali cihazlarının dar imkanları nispetinde mütalaa olunur.
Ruh ve Kâinat7
(1) İnsan varlığı üzerinde böyle tek taraflı çalışıldıkça onun mukadderatına nüfuz etmek hiçbir
vakit mümkün olmayacaktır.

Bugün fazla hızla ilerleyen insan hakkındaki analitik bilgilerin çoğaltmasıyla insanın tetkiki tamamlanmış
olmaz. Bunun için aynı zamanda sentetik bir mütalaa lazımdır. İnsan uzviyetinin her kısmı üzerinde ayrı
ayrı morfolojik ve fizyolojik incelemeler yapılıyor, fakat bizi büyük bir illete doğru götürecek olan insan
varlığı hakkındaki bu dağınık bilgileri toplamak ve bu varlığın kıymetini gittikçe yükselen ve bize göre
sonsuzlaşan maddi hallerin hususiyetleri muvacehesinde takdir etmek faaliyeti üzerinde durulmuyor. Bu
da madde hakkındaki bilginin henüz kifayetsizliğinden ileri gelmektedir.

İnsan ilminin muhtelif bahislerine ait tetkik usulleri bazen birbirine uymaz; bu, ilim hayatındaki
sonsuzluğun ve bilhassa maddi sonsuzluğun çok tabii bir neticesidir. Bu hakikati kabul etmeyip daima
tek taraflı bir görüşle ilmi monopolize etmek isteyenler maalesef çok vardır. Fakat resmi otoriteleri ne
derecede bulunursa bulunsun, bunların insan bilgisi hakkındaki sözleri, sözlerin ne en
sonuncusu, ne de en mükemmeli olmayacaktır. Bu böylece kabul edilmedikçe ilim hayatında
insan bilgisini geriletici mücadeleler eksik olmayacaktır. Mesela, günün birinde bir alim çıkar, bu
zat dahiyane bir buluşla insandan bir takım seyyalalerin çıktığını ve bunlardan tedavi sanatında büyük
faydalar görülebileceğini söyler (47), diğerleri bu yolda bazı tetkikat yaptıktan sonra doğru neticeler elde
ederler ve onu tasdik ederler (2); fakat bu araştırıcılar bu sahada henüz emeklerken bu işlerle hiç
uğraşmamış olan ve uğraşmak da istemeyen diğer birisi çıkar, belki de o, bir üniversitede kürsü
sahibidir; fakat bu sahadaki cehlini hiç nazarı itibara almadan bu zat, sırf resmi salahiyetine
dayanarak evvelki araştırıcılara gelişi güzel hücum eder. Ve ne bahasına olursa olsun bu kürsü
sahibine inanmaya karar vermiş olan bir sürü insan da evvelki zavallı araştırıcıları hırpalamaya
başlar (47, 62). Asıl esef olunacak şey buna benzer hallerin ilim tarihinde yüzlerce defa tekerrür etmiş
olmasıdır.

Bir insan bedeninin muhtelif kısımları arasında nasıl sıkı münasebetler varsa bu beden dışında ruhun
kullandığı bütün maddi vasıtalar arasında da öylece sıkı münasebetler vardır. Bu bakımdan insan ilmi,
ne insan bedeninin yalnız bir kısmına ait hadiselerin mütalaasıyla ne de saf bir materyalist veya
spiritüalist ekolün talimatıyla tam olarak yapılamaz.

Umumi görüşle insanı iki cepheden mütalaa etmek lazım gelir: Bunlardan birisi mahsusat alemimize
giren fizikoşimik maddeler arasındaki, diğeri de mahsusat alemimizin dışında kalan maddeler
vasıtasıyla olan tezahürleri ile olan cephelerdir; ve unutmamalıdır ki bunlar birbirine bağlı, birbirini
tamamlayıcı şeylerdir. Onun içindir ki biz birinci yolda yürüyen ademci materyalizmayı ve ikinci yolda
yürüyen ispirtüalizmayı tek başına çalıştıkları müddetçe verimli bir yol olarak kabul edemiyoruz. Gerçi
bugün maddi insan hakkındaki tetkikler akademik ilimler sayesinde epeyce ilerlemiştir; fakat insanın
yüksek maddi alemlerle olan münasebetleri hakkındaki bilgiler maalesef inkişaf edememiştir.

İnsanların kanaatlerine karşı gelen her fikre itimatsızlık ve hatta husumet göstermeleri tabii bir
meyildir; fakat insan bilgisinin şumulü genişledikçe bu kötü temayül de ortadan kalkacaktır.
Nitekim bugün insan varlığını, melekelerini ve kudretlerini mümkün olan her yolda araştırmak
teşebbüsüne, ciddi birçok alimler girişmiş bulunmaktadırlar (4,5,6).

Akademik ilim yollarında kullanılan usuller beş hissin taalluk ettiği ölçülerden kıymetini alır. Halbuki
insanın öyle yüksek tezahürleri vardır ki bu ölçülerden hiç birisi onlara tatbik edemez. Sevgiyi, kini,
intikam hissini, korkuyu, irade ve imajinasyon melekelerini fizikoşimik ölçülerle tesbit etmeye imkan
yoktur. Bundan başka bu tezahürler başkaları üzerinde istediğimiz zaman istediğimiz gibi de husule
getirilemez (7).

Ruh ve Kâinat8
3- İnsan bilgisinin mütalaasında yeni usullere ihtiyaç vardır.

İnsanın mümkün olduğu kadar mükemmel mütalaasını yapabilmek için bugünkü laboratuar
vasıtalarından daha mûdil ve bilhassa bir takım yeni usul ve vasıtalara ihtiyaç vardır. Vücudumuzda
birbirini taviz eden öyle karışık hadiseler geçiyor ki bunları yalnız fizikoşimik usullerle takdir ve izah
etmeye imkan yoktur. Bozulan bir böbreğin, ciğerin, hatta bir dimağ nescinin vazifesini salim olan
kısımlar telafi etmeye uğraşıyor. İlk nazarda fizikoşimik kanunlarla izahı mümkün görünen bu
hadiselerin derinleştikçe hakiki illetleri daha esrarengiz bir hal alıyor. Esasen fizyolojide , animist ve
vitalistlerle fizikoşimistler arasındaki mücadelenin başlıca sebebi de, elde bulunan vasıtaların bu
muammayı çözmeye kafi gelmemesinden doğmaktadır. Haddizatında fizyolojide, biyolojide fizikoşimik
kanunların dışında cereyan edecek hiçbir hadisenin mevcudiyeti tasavvur edilemez. Fakat
unutulmamalıdır ki bu kanunlar ancak ruhun, dünyamıza ait mutavassıt maddeler üzerindeki maddi
tezahürlerine şamildir. Halbuki ruhun dünyamızda bazı hususi usullerle sezdiğimiz yüksek maddeleri
alakalandıran birtakım tezahürleri daha vardır ve bunlar şüphesiz henüz mahiyetlerini bilmediğimiz
tabiat kanunlarıyla idare olunurlar. Tabiat kanunları yalnız fizik ve kimya kitaplarında yazılmış
olanlardan ibaret değildir ve elimizdeki vasıtalarla bütün bunları mütalaa etmek mümkün olamaz.
Uzaklara gitmeye hacet yok; cazibei umumiye nedir? Herkesin tezahürlerini tabii gördüğü bu kuvvetin
mahiyetini hangi alim kati olarak izah edebilmiştir? Hiçbir kimse bunu el ile tutulur bir halde ortaya
koyamamış ve onun eşya üzerindeki tezahürlerini tetkik etmekten ileri gidememiştir. İnsanda öyle
yüksek tezahürler ve ondan daha yüksek öyle ruhi haller vardır ki umumi cazibe bunların yanında çok
kaba ve maddi kalır. Şu halde insan bilgisini tamamlayacak olan yüksek ruhi bahislerin mütalaasını
yaparken fizikoşimik konsepsiyonun fevkine çıkmış olmak lazımdır. Bilhassa akıl hastalıkları
tababetinde bu yoldan inkilaba büyük bir ihtiyaç vardır.
Acaba bu yeni tetkik usulleri hangi esaslara dayanabilir?.. Tabiatta bir alaka (affinité) kanunu vardır.
Her cismin diğer bazı cisimlerle, her hadisenin diğer bazı hadiselerle azçok farklı bir alakası vardır;
veya yoktur. Bu alaka iç ve dış şartlarla değişir. Mesela O2 nin H ile fazla alakası vardır. Fakat bu kadar
şiddetli bir alakanın tezahürü hararet gibi bir amilin yardımı ile vukua gelir ki bu da dış şartlardan birini
teşkil eder. Eğer bu hararet şartı insanlarca meçhul kalmış olsaydı onlar bu iki cismin birbirine karşı
olan alakasını tecrübe ile mütalaa edemezlerdi. Bunun gibi kanda bulunan hemoglobin maddesinin
hem oksijen hem de karbon oksidine karşı birbirinden farklı alakası vardır. Bu yüzden havadaki
oksijene nispetle pek az bir miktarda bulunan karbon oksidi bir insanı zehirleyip öldürebilir.


RUH VE KAİNAT
(3)


4- İnsan bilgisinin mütalaasında yeni yöntemlere ihtiyaç vardır.


İnsanın mümkün olduğu kadar mükemmel incelemesini yapabilmek için bugünkü laboratuar
vasıtalarından daha karmaşık ve özellikle bir takım yeni yöntem ve araçlara ihtiyaç vardır.
Vücudumuzda birbirini taviz eden (bir şeyin yerine başka bir şey veren; ödünleyen) öyle karışık
hadiseler (olaylar/olgular) geçiyor ki bunları yalnız fizikokimyasal yöntemlerle takdir ve açıklamaya
imkan yoktur. Bozulan bir böbreğin, ciğerin, hatta bir dimağ nescinin (beyin dokusunun) vazifesini,
salim (sağlam, sağlıklı ) olan kısımlar telafi etmeye uğraşıyor. İlk bakışta fizikokimyasal yasalarla
açıklanması mümkün görünen bu hadiselerin (olaylar/olguların) derinleştikçe hakiki nedenleri daha
esrarengiz bir hal alıyor. Esasen fizyolojide , animist ve vitalistlerle fizikoşimistler arasındaki
mücadelenin başlıca sebebi de, elde bulunan vasıtaların bu muammayı (sırrı/bilmeceyi) çözmeye
yeterli gelmemesinden doğmaktadır. Aslında fizyolojide, biyolojide fizikokimyasal yasaların dışında
Ruh ve Kâinat9
cereyan edecek hiç bir hadisenin (olaylar/olguların) mevcudiyeti (varlığı) tasavvur edilemez
(düşünülemez, tasarlanamaz). Fakat unutulmamalıdır ki bu yasalar ancak ruhun, dünyamıza ait
mutavassıt (aracı olan; vasıta olan) maddeler üzerindeki maddi tezahürlerini kapsar. Halbuki ruhun
dünyamızda bazı hususi özel yöntemlerle sezdiğimiz yüksek maddeleri ilgilendiren bir takım tezahürleri
daha vardır ve bunlar şüphesiz henüz mahiyetlerini (içyüzünü; aslını esasını; niteliklerini) bilmediğimiz
doğa yasalarıyla idare olunurlar. Doğa yasaları yalnız fizik ve kimya kitaplarında yazılmış olanlardan
ibaret değildir ve elimizdeki araçlarla bütün bunları incelemek mümkün olamaz. Uzaklara gitmeye gerek
yok; cazibei umumiye (genel çekim) nedir? Herkesin tezahürlerini doğal gördüğü bu kuvvetin (gücün)
niteliğini, içyüzünü hangi alim (bilgin) kesin olarak izah edebilmiştir (açıklayabilmiştir). Hiçbir kimse
bunu elle tutulur bir halde ortaya koyamamış ve onun eşya üzerindeki tezahürlerini incelemekten ileri
gidememiştir. İnsanda öyle yüksek hayati (hayata dair) tezahürler ve ondan daha yüksek öyle
ruhsal haller vardır ki umumi cazibe (genel çekim) bunların yanında çok kaba ve maddi kalır. Şu
halde insan bilgisini tamamlayacak olan yüksek ruhsal konuların incelemesini yaparken fizikokimyasal
konsepsiyonun üstüne çıkmış olmak gerekir. Özellikle akıl hastalıkları hekimliğinde bu yoldan devrime,
dönüşüme büyük bir ihtiyaç vardır.

Acaba bu yeni inceleme yöntemleri hangi esaslara dayanabilir?.. Doğada bir alaka (affinité) yasaı
vardır. Her cismin diğer bazı hadiselerle (olaylarla) az çok farklı bir alakası vardır; veya yoktur. Bu alaka
bir takım iç ve dış şartlarla değişir. Mesela O2 nin H ile fazla alakası vardır. Fakat bu kadar şiddetli bir
alakanın tezahürü, sıcaklık gibi bir etmenin yardımı ile oluşur ki bu da dış şartlardan birini oluşturur.
Eğer bu sıcaklık şartı insanlarca meçhul kalmış (bilinmemiş, öğrenilmemiş) olsaydı onlar bu iki cismin
birbirlerine karşı olan alakasını deneyerek inceleyemezlerdi. Bunun gibi kanda bulunan hemoglobin
maddesinin hem oksijen hem de karbon oksidine karşı birbirinden farklı alakası vardır. Bu yüzden
havadaki oksijene göre pek az bir miktarda bulunan karbon oksidi bir insanı zehirleyip öldürebilir.
Çünkü bu gaz, kanın hemoglobinine oksijenden daha açtır. 1841 de yapılan tecrübelerde 1/10.000
nispetinde karbon oksidini ihtiva eden (içeren) bir hava içinde 96 gün bırakılan tavşanların
Hemoglobinleri muayene edilmiş ve bunların 10/100 nun bu zehir tarafından tutularak hayvanların
yavaş yavaş zehirlendiği görülmüştür.
Bir odada ayrı ayrı duran iki piyanodan biri çalınırken diğerinin de alakadar tellerinin titreştiği fizikçe
bilinen olaylardandır. İlmin her dalında çeşitli isimlerle anılan ve hepsi de aynı kanunun çeşitli
tezahürlerinde ibaret bulunan örnekler çoktur. Elektrik tezahürlerini görmek için tahtadan veya
kauçuktan yapılmış aletler kullanılmaz. Böyle maddeleri, bilakis, elektrik tezahürlerini görmek
istemediğimiz yerlerde kullanırız. Keza birisinin fotografını çekerken kimyasal maddeler karşısında
gerekli olan ışığın etkisini ayarlamaya çalışırız. Hadiselerin incelenip irdelenmesi için bütün bu şartları
göz önünde tutmak zorunludur. Bu zorunluluğu takdir edemeyen kimselere cahil deriz. Demek ki ilmin
araştırma yollarında tabi olacağımız bazı şartlar ve bu şartlara uygun araçlar vardır ve ilim yapacak
insanın bunları bilmesi gereklidir. İnsan ruhunun yüksek seyyal maddeler üzerindeki etkilerini
incelerken bu alaka yasasının dışında kalamayız. Fakat buradaki alaka, maddelerin yüksekliği
derecesinde çapraşık, güç anlaşılır (muğlak) ve incedir. Bu noktayı ihmal ederek yalnız monoton
laboratuar yürüyüşü ile bu bahse yanaşmak isteyen bazı alimlerin başarısızlığını doğal görmek gerekir.
İnsan yalnız bir tek maddeden veya bir grup maddelerden veya malum birkaç fizikokimyasal hallerdeki
madde gruplarından ibaret değildir. Her şeyden önce bu hakikati kabul etmek gerekir. İnsan birçok
maddelerden oluşmuştur. Bu maddelerin bir kısmı kitaplarımıza girmiştir. Fakat sonsuz olan mütebaki
(kalan, artan) kısımları bu kitaplara sığmaz.

Doğadaki olaqyların yalnız katı, sıvı ve gaz hallerinden ibaret bulunduğuna bugün bir okul öğrencisi bile
inanmaz. Modern fizik, eskisinin kuvvet (güç) veya maddenin atribüsü diye tanıttığı bir çok etmenlerin,
sebeplerin birer madde olduğunu söylüyor. Işık da bu miyandadır (aradadır) (9)(*). Bununla beraber
eldeki bütün mikrometrik yöntemlerle bile ışığı madde olarak takdir etmek kudretine insanlık henüz
Ruh ve Kâinat10
sahip bulunmuyor. Demek ki bunda da başarılı olmak için gerekli olan şartları öğrenmek ve tecrübe
araçlarını hazırlamak gereklidir.

İnsan varlığı, en kaba fizikokimyasal maddelerden, bilemediğimiz en ince maddelere kadar uzanıp
giden sayısız maddeler kompleksinden oluşmuştur. Bu kompleksin çözülmesi kolay ve hatta mümkün
olmayacaktır. Morfolojik, biyolojik ve hatta psikolojik bilgilerimiz bu kompleksin henüz dışında
dolaşmaktadır. Ve ancak araçlarımızın gelişmesi derecesinde ona nüfuz etmek mümkün olabilecektir.
Kalbin kaba vuruşlarını ölçmeye yeterli gelen sfigmograf aleti bu nazik organın elektrik değişim;
dönüşümlerini bize gösteremez. Hekimlikte çok faydalı bilgileri bize veren bu değişiklikler, daha ince ve
hassas bir aletle belirlenebilir. Nitekim elektrokardiyograf dediğimiz bu aletin keşfinden sonra kalp
hastalıkları konusunda önemli ilerlemeler olmuştur. Fakat bu türden bir aletin dahi tespit edemeyeceği
kadar seyyal olan diğer maddi hadiseler organizmada vardır. Denilebilir ki, insan, dünyamızın hemen
hemen en seyyal maddelerini kendisinde toplamıştır. Bu maddeleri ve onlar üzerinde tezahür eden ruhi
tesirleri (etkileri) inceleyebilmek için onlarla alakası olan inceleme araçlarına müracaattan başka çare
yoktur. Bu da ancak aynı ayardaki maddeleri kullanmakla mümkün olur. Şu halde hayatî inceleme
yöntemleri, insan ilminin gelecekte en emin (güvenilir) tetkik (inceleme) vasıtaları arasına girmiş
olacaktır.

4- İnsan İlminin İnceleme Vasıtaları

İnsan bedeninin morfolojik ve biyolojik yöntem ve vasıtalarla incelenmesi mümkündür. Fakat ruhun
yüksek maddeler üzerindeki tesirlerini incelemeye bu kaba vasıtalar yeterli gelmez. Bunun için vital
yöntem ve vasıtalara ihtiyaç vardır. Zaten birçok biyolojik olayların incelenmesinde de bu vasıtalara
müracaat ediyoruz. Mesela eritrositlerdeki aglütinogen maddesiyle kan seromundaki aglütinin
maddesinin alaka ve münasebetlerine göre aldığımız sonuçlardan doğada bir çok faydalar görüyoruz.
Tıpta, biyolojide ve hatta adlî işlerde kullanılan bu yöntem hayati bir taamüldür. İnsan seromunda
aglütinin maddesinin bulunup bulunmadığını meydana çıkaracak kimyasal bir reaktif bugün elimizde
yoktur. Bunu, eritrositler üzerindeki etki şekillerine göre belirliyoruz.

Keza hücrenin esası olan protein maddesi cinse, şahsa, dokuya ve hatta dokunun canlı veya cansız
olduğuna göre değişir. Bunların türlerinin çokluğu hakkında Huguneuq şunları söylüyor: “Bunların sayısı
bütün adetlerin üstündedir; burada bir adet kullanmak istersek 50 ve hatta 100 ışık yılı ile birbirinden
uzaklaşmış olan yıldızlar arası mesafenin kilometre sayısı kadar büyük adetler bulmamız gerekir.” (11).
Bununla beraber milyarlar ve milyarları bulan bu kadar albümin çeşitlerini kimyasal vasıtalarla
birbirinden ayırmak mümkün olmuyor. Çünkü bütün bunlar kimyasal reaktifler karşısında birbirine
benzemektedirler. Bununla beraber organizma ve dokular bunların kendileriyle alakadar olan
kısımlarını büyük bir hassasiyetle ayırt eder. Bir albümin türünün hangi bedene ait olduğu bu suretle
anlaşılır. Bunun ticarette ve tıpta geniş tatbik sahaları vardır. Mesela, organizma bazı mikropların
faaliyetine karşı birtakım savunma cisimleri hazırlar. Bu maddeleri kimyasal reaktiflerle ayıramayız.
Fakat mikropların kendilerine karşı hazırlanmış olan bu spesifik cisimleri içeren kan sıvısı içinde derhal
harap olmaya yüz tuttuklarını görürüz. Halbuki mikroplar, başka bir mikroba karşı meydana gelmiş olan
cisimleri içeren kan sıvısından etkilenmezler. Demek ki kimyasal olarak var olduklarından haberdar
olamadığımız bu maddelerin türlerini mikrop bedenleri büyük bir hassasiyetle ayırt etmektedir. (12).
Keza, gebe kadınların idrarında hayati bir takım cevherler vardır ki bunlar kaba laboratuar vasıtalarıyla
meydana çıkarılamaz. Fakat bu idrarı dişi farelerin bendine şırınga ettiğimiz zaman onların
yumurtalıklarında bir takım anatomiye özgü dönüşümlerin, değişimlerin ortaya çıktığını görürüz. Halbuki
normal bir kadının idrarı bu değişiklikleri yapmaz. Bu yöntem tıpta bir teşhis vasıtası olarak kullanılır.
(Acsheim-zondek). Bunun gibi, bir insana rasgele bir albümin maddesi şırınga edilse insanda bu
albümine karşı mühim bir reaksiyon görülmez. Halbuki aynı adama bir müddet sonra aynı madde
şırınga edilirse organizma, hatta hayatı tehlikeye koyabilecek, şiddetli bir reaksiyon gösterir (Alerji).
Ruh ve Kâinat11

Görülüyor ki bütün bu işlerde kullandığımız vasıtalar cansız fizik ve kimya vasıtaları değil, organik
birtakım maddelerdir. Halbuki insan hayatında diğer öyle yüksek tezahürler vardır ki yukarıdaki biyolojik
hadiseler bunların yanında kaba kalır. Onun içindir ki bu sonunculara hatalı olarak ruhi tezahürler
demişlerdir. İnsan faaliyetinde her şey ruhidir ve her şey maddidir. Hadiselerde görülen şuur ruhtan
gelir, fakat onların mihanikiyetleri (makine gibi, otomatik oluşları) maddeler yolu ile olur. Hazım ve
aglütinasyon hadiseleri nasıl maddi bir mihanikiyetle meydana geliyorsa, telepati, telekinezi ve
somnambülizma hadiseleri de öylece maddelerin yardımıyla olur. Aradaki fark, maddelerin seyyallik
derecesinden doğan muğlaklık ve inceliktedir. Hazım ve nefes alma fiillerini incelemeye yarayan
vasıtalar insanın daha yüksek tezahürlerini incelemeye nasıl yaramazsa bunlar için kullanılan alışılmış
biyolojik taamüller de metapsişik hadiselerin tetkikinde öylece işe yaramaz. Mesela her cisimden (13)
ve bilhassa hayat sahibi olan varlıklardan (14) hasıl olan (çıkan) ışınım insanda da mevcuttur. (15). Bu
emanasyonlar, henüz hiçbir ilmin layıkıyla mahiyetini (içyüzünü, niteliğini) inceleyemediği maddi bir
komplekstir. Bunun için sıcaklık, elektrikiyet, mıknatısıyet, ışık ve renk gibi adi fizik alanlarla diğer vital
etkenler vardır. Acaba bu yüksek vital etkenlerin özellikleri nedir? Şüphesiz bu özellikleri baskül, bisturi
ve mikroskop nevinden kaba fizik aletlerle tespit etmek mümkün olmayacaktır. Çünkü bunların hiç birisi
bu emenasyonlar karşısında bir varlık gösteremez. Bu emanasyonlardan etkilenen en iyi alet sinir
sistemidir. Sansitif denilen insanlar bu etkenle karşılaşınca sübjektif ve objektif bir takım tezahürler
gösterirler. Mesela, emanasyonların tatbik tarzına göre serinlik, ılıklık, ferahlama ve sıkıntı hisleri
duyacakları gibi, adalelerde de gerilmeler, gevşemeler, uyuşmalar ve seyrimeler görülebilir. (2, 14). İşte
tezahürlerin bu şekillerine göre biz bu emanasyonların niteliklerini, içyüzünü anlamaya çalışırız.

Diğer bir misali ele alalım: Bütün maddelerde olduğu gibi insan bedeninde de materyalizasyon hadisesi
meydana gelebilir. Bu ifade esas itibariyle yanlış olmakla beraber gözle görülür alemimizin görünmeyen
alemimize nisbeti bakımından doğrudur. Bazı şartlar altında maddeler kendilerini bize
hissettiremeyecek derecede diüe olurlar ve tekrar başka bir yerde kondanse olarak bizim için takdir
edilemez bir hale girebilirler. Şimdilik fizikokimyasal hiçbir vasıta ile meydana getiremediğimiz bu halin
Medyom denilen bazı insan bedenleri vasıtasıyla yapılabileceğini deneyler göstermiştir. (6, 27). Burada
bu medyomlara mutlaka gerek vardır ve elimizde bir elektrokardiyoğraf aleti olmayınca kalbin elektrik
değişimlerini incelemek imkanını nasıl bulamazsak bu hadiseyi de medyomsuz öylece inceleyemeyiz.

İlmi bir hadisenin mütalaasında (incelenmesinde) yalnız aletin mevcudiyeti de yeterli değildir. Aynı
zamanda onu kullanmaya yarayacak şartları ve bilgiyi de sahip olmak gerekir. Bu hakikatin her zaman
uygulanamamış olması yüzünden özellikle metapsişik ilimler tarihinde birçok acaip hikayelerle dolu
sayfalar vardır (3, 17). Mesela gelip geçici bir merak güdüsüyle rasgele yapılıvermiş bir iki kaprisli
tecrübeden sonra metapsişik bir fenomen hakkında verilmiş müspet veya menfi hükümler bu
miyandadır. Kompleks hayata dair güçlerin bir dinamosu halinde bulunan insanı, laboratuar aleti gibi
kullanmak yetkisini bir araştırıcının kendinde görebilmesi için onu kullanmaya layık bir konuma girmesi,
yani tecrübe şartları hakkında geniş bir bilgi ve kavrayış sahibi olması gerekir. Bir insanı trans veya
somnambül haline sokmak, adrenalin provakasyonu yaparak malarya parazitlerini akar kana
göndermekten veya reconstruction tecrübesi ile kalpteki geçmiş marazi uyumsuzlulkarı
canlandırmaktan daha az ince bir eylem, işlem değildir.

(*) Rakamlar, yararlanılan eserleri göstermektedir.


RUH VE KAİNAT
(4)


Ruh ve Kâinat12
5- İlim ve Gözle Görünmeyen Alem

Gözle görülür alemiyle meşgul olan ilim ancak vasıtalarının imkanına göre gelişebilmiştir. Bu vasıtaların
şimdikinden daha ilkel bulunduğu devirlerde ilim de yavaş yürümekteydi. Araştırma yollarında mikro ve
makrometrik yöntemler tekamül ettikçe bu yürüyüşler hızlandı. XIX ve XX ci yüzyıllarda baş döndürücü
bir hız kazandı. Bu yüzden bir çok yeni feni ilmi hakikatler meydana çıktı. Fizikte, kimyada, tabiat ve
biyoloji ilimlerinde daha geniş görüş imkanları peyda oldu. Eski klasik konsepsiyonların dar çemberleri
gevşedi. Fizikte önceleri, her olay mutlak ve kesin görülürdü. Bugün en kesin fizik yasaları hakkında
bile mutlak hükümler verilemiyor. Yeni görüşe göre olayların oluşu bir takım bildiğimiz veya
bilmediğimiz şartlara bağlıdır. Önceleri havada bırakılan bir cismin mutlaka yere düşmesi gerekeceği
söylenirdi; bunun yukarıya da düşebileceği hakkında hiçbir fikir ileri sürülemezdi. Fakat bugün ilimde
imkan alanı çok genişlemiştir. Havada bırakılan bir cismin gök yüzüne de düşeceği söylenebilir. Onun
gök yüzüne düşmesinin tarafımızdan doğal ve mümkün görülmemesi bütün olaylara ait şartları
bilmemekliğimizden ileri gelmektedir. Demek ki bugün yeni bir olay, olgu karşısında kalan bir ilim
adamının toleransı öncekilerle ölçülemiyecek kadar artmıştır.

Ve artık herkes inanmıştır ki mikrobik bir hastalık etkeninin mikroskopik canlı varlıklardan ileri geldiğini
kabul edemeyen bir çobanın hareketiyle, esaslı bir tetkik yapmadan metapsişik yüksek araştırma
konularında apriori hükümler veren yarı aydın bir adamın hareketi arasında fark yoktur.

Çok mahdut sınırlı idrak vasıtası olan duyuların dar imkanları içinde kalarak kainatın bütün
olayları hakkında mutlak hükümler verenler vardır. Fakat: (Ben bisturimin ucuna ruh denilen bir
şeyin takıldığını asla görmedim.) diyen kimselerin bu inanış tarzını değiştirmeye uğraşmak gereksizdir.
Bizim muhataplarımız Carrelin ifadesiyle “ilim amelesi (işçisi)” olmayan serbest düşünceli tarafsız
araştırıcılardır.

Eğer gözle görünmeyen alem varsa bu esasen bizim duygumuz dışında kalmış bir alem
olacaktır. Bu aleme, ancak, yolunda çalışmak şartıyla girmek mümkün olur. Ve bu yolda yalnız
duygularımız ve maddi vasıtalarımız yeterli gelmez. Onların eksiğini tamamlayacak diğer melekelerimizi
de kullanmak zorundayız ki bunun başında tahayyül gelir.

Tahayyülsüz ilim olmaz. Demek ki tahayyül ilimde en esaslı bir gelişme etkenidir. Unutulmasın ki
Atom hakkında bugünkü deneysel bilgilere tekaddüm eden bir atom varsayımı önceden vardı. Eskilerin
sırf imajinatif faaliyetleriyle yaşatılmış olan bu kavram bugünkü atom kuramlarına yol açmıştır. İlim
tarihinde görülür ki çok defa vasıtasızlık yüzünden, ilimde, duran yürüyüşü tahayyül canlandırmış ve bu
şekilde gözle görülür alemimizin gittikçe genişlemesine yardım etmiştir.

Sınırlı olan gözle görülür alemimizin varlıkları karşısında görünmeyen alemin sonu yoktur.
Esasen bu bakımdan ilmin de sonu olmayacaktır. Bu sonsuzluk içinde hangi noktadan başlarsak
başlayalım tahayyülümüz ancak müşahedeleri (gözlem) yakalayacak ve gözlemler de Tahayyülümüzü
genişletmek suretiyle görünmeyen alemimizde birkaç adım daha ileri gitmemize yarayabilecektir.

En ilkel gözlemler; tahayyülün yardımı ile büyük realitelere yol açar. Newton, kafasına düşen bir elma
olayından sonra fizikin en önenli konusunu oluşturan dünya çekimi yasalarını bulmuştur. [1]

Kainat büyük bir laboratuvardır. Orada geçen sonsuz olaylara nüfuz ettikçe insanın iş görme
liyakati artar. Bu liyakat birdenbire artmaz ve insanın görünmeyen alemi birdenbire gözle görülür
alemine dönüşüvermez. Bu alanda adım adım yürümek, birçok cehitler (üstün gayret, zorlu uğraşı)
göstermek ve deneyimler geçirmek gerekir. Kainatta her hayat sahibi varlık araştırıcıdır. Onun
dünyalardan dünyalara geçerek meydana gelen göçünün nedeni de budur. Ve bu araştırmanın sonu
Ruh ve Kâinat13
gelmeyecektir. İnsan, taş devrindeki dar gözle görülür alemini Radyum’un Alfa ve Beta ışınlarından
bahseden zamanımızın geniş konsepsiyonlarına eriştirebildiği gibi daha kim bilir hangi düşünce ve
duygu doruklarına da ulaştırabilecektir.


[1] Tahayyül bahsine () bakınız.İKİNCİ BAHİS

MADDE VE ŞUUR

1- Materyalizm) ve Spiritüalizm meselesi


Materyalizm ve spiritüalizm meselesi diye asırlardan beri sürüklenip giden dava ve bundan doğan
ayrılık, madde hakkındaki bilgimizin eksikliğinden ileri gelmiştir.

Bir taraf şöyle iddia ediyor: Kainattaki bütün olaylar maddelerin ayırıcı niteliği (attribut) olan bir takım
güçlerin tesiriyle (etkisiyle) meydana gelmektedir. Maddenin dışında ondan ayrı hiçbir güç yoktur. Bütün
olaylar maddelerin oluşlarından doğan yasalarla cereyan eder. Burada ne idare eden vardır, ne de
idare olunan. Kainatta mevcut olan şey sadece tesadüfi olarak ebediyet içinde birbiriyle kaynaşmış
maddi olayların gerektirdikleri zincirleme bir takım tezahürlerden ibarettir (22).

Diğer tarafın da iddiası şudur: Kainatta maddeden ayrı ve bağımsız bir güç vardır ki buna ruh derler.
Ruh, maddeyi idare eder. Maddeler atıldır, ruh şuurludur.

Zannediyoruz ki bu düşüncelerin ikisi de doğrudur. Fakat ikisi de noksandır. Maddenin
incelenmesinde ilerledikçe bu sözümüze hak vermek kolaylaşır.

Yoklukçu materyalizmin söz konusu ettiği maddeler, yakın zamana kadar maddenin ancak katı, sıvı ve
gaz hallerine özgü kısımları idi. Maddeciler materyalizmin ilmi yüzünü savunurken bu hallerdeki
maddeleri ileri sürüyorlardı. Fakat son yıllardak gelişmeler bu savunma silahlarını eskitti. Özellikle gazın
üstündeki maddi hallerin keşfi, yoklukçu materyalist düşünceyi altüst etti. Ve bütün olayların, yalnız üç
haldeki maddelere bağlı olamayacağını gösterdi. Eğer Buchner veya Moleschott sağ olup da bugün
kitap yazsalardı artık “üç haldeki maddelerin dışında hiçbir varlık yoktur.” gibi bir iddiada
bulunamazlardı. Kainatın bütün olaylarını ve tezahürlerini maddi niteliklerin imkanlarıyla mutlak bir
şekilde sınırlamaya kalkışmadan önce madde hakkında mükemmel bir bilgiye sahip olmak ve
maddenin sınırlarını kesin olarak yetkiye dayanak çizmiş bulunmak gerekir. Acaba insanoğlunda bu
bilgi ve yetki var mıdır?..

Bugüne kadar maddi bilgiler yolunda katettiğimiz mesafe hiç değerindedir. Herhangi ilmi bir konuda bir
iki adım attıktan sonra, önce aşılmaz gibi olan bir duvarın önümüze dikildiğini görüyoruz. Biraz
çalıştıktan sonra bu duvarı aşıyoruz ve bunu görünce ilk hamlede yolun sonunu bulmuşuz, bütün
meçhulleri (bilinmezleri) halletmişiz zannediyoruz. Bu hal bizi birbirini takip eden gurur dalgaları içinde
yuvarlıyor. O kadar ki bazen miskince aczimizi unutarak kendimizi uluhiyet derecelerinde yüksek
görmeye başlıyoruz. Fakat bu hal az devam ediyor, çünkü birkaç adım daha atar atmaz öncekinden
daha aşılmaz görünen diğer bir duvara başımızı çarpınca gözümüz açılıyor ve o zaman aczimiz ve
Ruh ve Kâinat14
cahilliğimiz bütün çıplaklığı ile karşımıza dikiliyor. İşte bu hal tekamül yolundaki ezeli ve ebedi
yürüyüşümüzde devam edegelen bir hikayedir.

Diğer taraftan bütün maddi kıymetleri inkar eden ve kelimenin tam manasıyla maddeten soyut bir varlığı
kainatımızda kabul eden saf ruhçuluk taraftarlarının da doğru yolda yürüdüklerine inanmış değiliz.
Bizim içinde bulunduğumuz kainat fikri, madde fikrinden asla ayrılmaz. İlerideki konular okundukça bu
sözün hakiki manası daha iyi belirecektir.

Şuurlu bir gücün madde üzerindeki etkisini kabul etmeksizin doğa olaylarının mütalaası ne
kadar eksik kalırsa, bunun tersine olarak maddeler üzerindeki tezahürlerinden ayrı kalmış, gayri
maddi varlıkların mütalaası da o kadar noksan ve hatta manasız kalır.

O halde ruhun etki edicilik kudretiyle maddelerin etki alma kabiliyetlerinin birleşmesinden
doğan insan ve kainat, önce maddelerin iyice incelenmesiyle, sonra da ruhların onlar üzerinde
tezahür eden etki edicilik kudretlerinin incelenip araştırılmasıyla yavaş yavaş anlaşılabilir. Halbuki
bugünkü manasıyla ne yoklukçu materyalist okul salikleri (Salik: bir yol takip eden; bir tarikate girmiş
bulunan) , ne de saf ruhçuluk taraftarları, insanı ve kainatı bize az çok anlatabilmeye yarayacak olan bu
gerekli şeylere sahip değildir.

Materyalizm ve spiritüalizm davası hakkında şimdilik söyleyeceğimiz söz bu kadardır. Bazı diğer
konuların ele alınıp incelenmesinden sonra bu husustaki fikirlerimizi tamamlamış olacağız.

2- Maddi tezahürlerin taksimi

İncelemeyi, düşünmeyi kolaylaştırmak için maddelerin tezahürlerini iki büyük grup altında toplayabiliriz.
Bunlardan biri maddenin kütlesel büyüklüğüne aittir. Bunlar, idrakimiz karşısında en büyük ve en küçük
sonsuzlukta kendilerini gösteren maddelerdir. Bunların işgal ettiği alemlere makrometrik ve mikrometrik
alemler diyebiliriz. İkisi de maddenin çeşitli hallerdeki tezahürleridir.

Bunları ayrı ayrı ele alıp incelemeye başladığımız zaman bir an gelir ki kendimizi doğada kaybolmuş
görürüz. Hatta ilk hamlede büyük bir hayret ve dehşet içinde kalırız. Bu hal bizim kainattaki geriliğimizin
sembolik bir ifadesidir. Bununla beraber cesaretimizi kaybetmeden ve bilhassa acele etmeden bu
alanda yürümeye devam etmek mukadderatımızın dünyadaki icaplarının bir zaruretidir.

Biz, gücümüzün yettiği kadar, ve şüphesiz çok yüzeysel ve kısa bir şekilde, bu alanda biraz dolaşmak
istiyoruz.


RUH VE KAİNAT
(5)

A – Makrometrik Alem

Bu alemin maddeleri hakkında bize en iyi fikri veren astronomidir. O halde önce astronomik bir
gezinti yapmakla işe başlayalım:

Gökyüzüne başımızı çevirip baktığımız zaman orada sayısı belli olmayan birçok parlak noktacıklar
görürüz. Bir çocuk safiyeti ve bakışı karşısında bunlar gökyüzüne parlak kum tanecikleri gibi
serpilivermiş şeylerdir. Fakat bunların içinde, iki tanesi, büyüklüğü ve parlaklığı ile diğerlerinden ayrılır:
Birisi güneştir; o, bizi adeta yakacak, gözlerimizi kamaştıracak kadar parlaktır. Güneş, gökyüzümüzün
Ruh ve Kâinat15
hakimidir. O çıkınca diğer yıldızların hepsi söner. İşte basit bir insan görüşünden doğan bu realite
asırlardan beri birçok insanlar arasında hüküm sürmüştür. Halbuki hakikat bambaşkadır. Gökyüzünde
ancak büyücek bir portakal kadar küçük görünen gökyüzümüzün bu mağrur güneşi, hakikatte aklımızın
alamayacağı kadar büyüktür. Yani bizim dünyamız kadar bir milyon üç yüz yirmi altı bin dört yüz yetmiş
iki tane dünya bir araya gelmelidir ki güneşin büyüklüğü meydana çıksın!.. Bu kıyaslamayı gözümüzün
önünde canlandırabilmek için bir metre çapında büyük bir küre tasavvur edelim; bu, güneş olsun. İşte
bu kürenin yanında dünyamız, çapı ancak bir santimetre olan bir bilya tanesi kadar küçük kalır. (a)

Halbuki dünyamıza oranla bu kadar muazzam görünen güneş, kainatta bir zerreden ibarettir. Ve biraz
ilerleyince öyle devasa kütlelerle karşılaşırız ki onların karşısında güneşimiz bize göre olan büyük
heybetine rağmen gökyüzünün hakimi olmak niteliğini derhal kaybeder. Ve o zaman biz, gökyüzünde
hangi yıldızın hakim olduğunu bilemez bir hale geliriz. Çünkü güneşten daha büyük o kadar yıldızlar
ve onlardan da daha büyük o kadar diğer yıldızlar vardır ki bunlardan hangisinin en büyüğü
olduğunu belirlemek mümkün olmaz. Halbuki yeryüzünde biz onları gökyüzünde ara sıra görünüp
kaybolan ancak birer zerrecik olarak gözleriz. Gerçekte bunların büyüklüğü başımızı döndürecek
rakamlara erişir. Sayısı milyonları bulan ve hakiki miktarı belki dünyamızdakilerce ebediyen meçhul
kalacak olan bu muazzam güneşlerden bir tanesini örnek olarak ele alalım: Bu, Andromede
nebülözüdür. Bunun büyüklüğü güneşe oranla olağanüstüdür. Acaba küçücük bir nokta halinde ara sıra
gözümüze çarpan bu nebülöz gökyüzümüzün mağrur güneşinden ne kadar daha büyüktür? (4, 23, 148,
149)

Bin defa mı, milyon defa mı yoksa milyar defa mı?.. Hayır, bu nebülöz güneşimizden iki yüz otuz iki
trilyar defa daha büyüktür!.. İşte insanın gözünü açacak bir rakam. Fakat bu rakam kulağa ilk çarptığı
zaman beyinde büyük bir sarsıntı yapmaz. Ancak onun üzerinde biraz durduğumuz zaman şuurumuzun
bulanmaya başladığını duyarız. İki yüz otuz iki trilyon kavramı aritmetik bir konsepsiyondur ve bu da
bize hiçbir şey ifade etmez. Bunu jeometrik bir konsepsiyona çevirelim: Bunun için de dünyamızdan bir
buçuk milyon defa büyük olan bir küreyi düşünelim. Bu, yaklaşık olarak güneşimizin büyüklüğüdür. Bu
muazzam kürenin iki yüz otuz iki trilyar tanesini bir araya getirirsek bu nebülözün büyüklüğü hakkında
kabaca bir fikir edinmiş oluruz. Fakat iki yüz otuz iki trilyar tane güneş hacmini bir araya getirmek ne
demektir? Daha doğrusu önce bu rakamın manası nedir? Bir insanın azami söyleme gücünü ele alarak
aralıksız bir şekilde bir saniyede iki rakam sayabildiğini varsayalım; o insanın bu şartlar altında
yukarıdaki rakamı sayıp bitirebilmesi için yaklaşık olarak dört milyon yıl sayması gerekir ki bu rakamın
anlamı öyle bir saniyelik bir zaman içine iki tanesini sığdırıverdiğimiz şimşek hızıyla gelip geçici bir
kavram değil, dünyamızdan bir buçuk milyon defa daha büyük olan bir güneş kütlesi kavramıdır!
Demek ki bir insanın Andomede büyüklüğündeki bir hacmi meydana getirebilmesi için gece gündüz
durmadan saniyede ikişer tanesini bir araya toplamak şartıyla güneşimiz kadar muazzam hacimleri,
saniyede ikişer ikişer dört milyon yıl bir araya getirmeye çalışması gerekir. Böyle aklımızın
alamayacağı rakamlarla ifade edilen bu büyüklük karşısında bir insanın maddi büyüklüğünün ne
kıymeti kalır? Eğer bu nebülözün büyüklüğünü gösteren rakamlar hakkında kafamızda yaklaşık bir fikir
oluştu ise dünyamızın ve özellikle maddi varlığımızın küçüklüğü hakkında söyleyecek hiçbir sözümüz
kalmaz.

Bilinen vasıtalarla insanlar tarafından görülebilen yıldızlar, astronomların söylediğine göre, (23)
lantiküler bir alan içinde toplanmışlardır. Bu alana (Voice Lactée) diyorlar. Bir voice lactée içinde
bulunan yıldızların sayısı yüzlerce milyona varır. Voice lactée astronomice belli bir alandır. Bu alanın bir
ucundan en uzak diğer ucuna kadar olan mesafe 150 – 200 bin ışık yılına denktir. Biz aşağı yukarı bu
alanın merkezine yakın bir yerde bulunuyoruz. İlk bakışta büyük bir mana ifade etmeyen bu rakam
mukayeseli bir düşünceden sonra insanı ürkütecek dehşetli bir değer halini alır: Saatte bin kilometre
hızla giden bir uçak varsayalım. Bu uçağın gece gündüz durmadan gitmesi şartıyla voice lactée’mizin
bir ucundan diğer ucuna varabilmesi için uzayda tam iki yüz on küsur milyar yıl uçması gerekir!.. Fakat
Ruh ve Kâinat16
yine astronomlar diyor ki bu kadar büyük bir alan içinde yüz milyonlarca yıldızdan oluşmuş olan voice
lactée’miz gökyüzünün tek bir varlığı değildir. Bir çok ekstragalaktik nebülözler daha vardır ki bunlar
voice lactée’mizin dışında kalan sistemlerdir. Ve bunlardan her birinin büyüklüğü de hemen hemen
bizim voice lactée’mizinki kadardır. Yine bunların aralarındaki mesafelerin uzunlukları bir voice
lactée’nin işgal ettiği alanın uzunluğuna yakındır. Buna nazaran saatte bin kilometrelik yol kateden
uçağımızla voice lactée’mizin bir ucundan diğer ucuna iki yüz küsur milyar yılda vardıktan sonra diğer
komşu nebülözün sınırına girebilmek için uçağımızın yaklaşık olarak iki yüz küsur milyar yıl daha
havada uçması gerekecektir. Görülüyor ki saatte bin kilometre hızla giden bir uçağa binip gece gündüz
seyahat etmek şartıyla voice lactée’mizin bir ucundan kalkarak diğer ucuna vardıktan sonra onun
yanındaki bir nebülöze gitmek ve onu da katetmek için üç kere iki yüz küsur milyar yıl havada
durmadan uçmamız gerekecektir. Bu dehşetli bir mesafedir. Ve bizim en büyük hızımız bu mesafe
karşısında sıfır hükmünde/değerinde kalır. Fakat iş burada durmuyor… Yukarıdaki muazzam rakam
uzayda ancak iki voice lactée’nin işgal ettiği alana aittir. Acaba gökyüzünde kaç tane voice lactée
vardır? Böyle efsanevi mesafelerle birbirinden ayrılan ve aklımıza sığmayacak kadar büyük olan
nebülözlerin gerçek sayısı, astronomlara göre, insanlarca meçhuldür. Ancak son keşiflerle varılan
sonuçlara göre bu nebülözlerden bilinenin sayısı, iki milyonu bulmuştur!.. Bu hesaba göre “baş
döndürücü” hızla uçan bu uçağımızla astronomik alemimizin bir ucundan diğer ucuna hiçbir zaman
varamayacağız!..

Fakat unutmayalım ki maddi kainatımız bu kadar küçük değildir. İçinden çıkamadığımız bu
hesaplar, kainatımızın ancak bizim bildiğimiz ufak kısmına aittir.

Kainatımızın o kadar uzak yerlerine gitmeye gerek yok. Voice lactée’miz içinde bulunan yıldızların
bize en yakını yine bir parseklik mesafeden daha uzaktadır. Ve bu mesafe yaklaşık olarak üç ışık yılına
denktir. Mesela bize en yakın olan komşu yıldız Proxima Centori bizden 1, 11 parsek uzaktadır ki bu,
yaklaşık olarak üç küsur ışık yılı eder. Acaba yukarda söylenen dev gibi mesafeler yanında bize bir
adımlık yerde imiş gibi yakın görünen bu komşu yıldıza uçağımızla kaç yılda varabiliriz? Önceki
mesafeler yanında bunun sözü olmaz demeyiniz. Çünkü saatte bin kilometre giden uçağımızla bu en
yakın komşumuza gidebilmek için gece gündüz durmadan uçmak şartıyla üç buçuk milyon yıl havada
durmamız gerekir!.. Bu yıldızdan ışığın bize üç buçuk yılda geldiğini düşünerek şu mütalaayı
yürütebiliriz: Eğer gözümüz keskin olsaydı da orada geçen olayları görebilseydik şu anda orada
görmekte olduğumuz olaylar üç buçuk yıl önce olup bitmiş olaylara özgü kalırdı. Yani o yıldızdaki üç
buçuk yıllık geçmiş bize göre bir şimdi olurdu. Zamanın izafiyeti hakkında bu görüş de bize bir fikir
verebilir.

Şimdi bu yıldızdan biraz daha uzaktaki diğer bir yıldızı, mesela Kutup yıldızını ele alalım. Acaba
uçağımız bu yıldıza kaç yılda varacaktır.?.. Kutup yıldızı dünyamızdan kırk altı ışık yılı uzaktadır.
Uçağımızın oraya varabilmesi için elli milyon yıl uçarak gitmesi gerekir. Demek ki kutup yıldızında
bugün oluşan olaylar bize ancak kırk altı yıl sonra kendilerini gösterir. Mesela orada şu anda 46
yaşında olan bir insanı biz şimdi yeni doğuyormuş gibi görürüz. Ya yukarda bahsettiğim efsanevi
mesafelerdeki yıldızların bize binlerce asırlarda gelen ışıkları karşısında neler düşüneceğiz?.. Kainatın
bize göre cereyan eden olaylarında geçmiş, şimdi ve gelecek gibi zamanın ne kadar görece/bağıl
olduğunu bu örnekler bize yeter derecede gösterir. Mesela: En güçlü teleskoplarla fotoğrafı alınabilen
yıldızların bize olan mesafesi kırk dört milyon parsektir ki yaklaşık bu, yüzkırk milyon ışık yılına
karşılıktır. Bunun asıl manası şudur: Bu yıldızdan bu gün kopan bir ışık bize ancak yüz kırk milyon yıl
sonra gelecektir. Veya biz bu gün o yıldızın ancak yüz kırk milyon yıl önceki halini görebiliyoruz. Buna
nazaran eğer orada geçen olayları görebilseydik bugün gördüğümüz oradaki bir çocuğun okula gidişi,
gerçekte yüz kırk milyon yıl önce olup bitmiş bir olaydan ibaret kalırdı. Yine, bizim bugünkü halimiz de
onlar için yüz kırk milyon yıllık bir gelecek hikayesi olurdu.

Ruh ve Kâinat17
Özetle, maddi büyüklükler ve uzaydaki kütleler arasındaki mesafeler, genişliği meçhul (bilinmez)
alanlarda kaybolup gidiyor. Astronomların şimdiye kadar bize öğrettiği şeyler uzayın bütün
sistemlerine kapsamaz. Kim bilir daha ne kadar nihayetsiz alanlar içinde ne kadar keşfedilecek
ve yazılacak veya keşfedilip yazılamayacak sistemler vardır!.. Ve bunların büyüklüklerine ve
aralarındaki mesafelere ait sayılar belki bizim asla tasavvur edemeyeceğimiz rakamlara erişecektir.

(a) – Bu konunun sonuna kadar yapılmış olan hesaplar yaklaşık ve nispidir.


B – Mikrometrik Alem

Fakat maddeler yalnız böyle çok büyük uçsuz bucaksızlık da değil, en küçük sınırsızlıkta da
aklımızın alamayacağı alanlara yayılıp gitmektedir. Buradaki hesaplarda bizi öncekinden daha az
şaşkınlığa uğratmayacaktır.

Maddenin bize göre son aşaması atomdur. Fakat bu anlayış nispidir. Yoksa gerçekte atomun son bir
madde olduğunu kabul edenlerden değiliz. Bir tek atomun da başlı başına bir alem, bir güneş sistemi
olduğunu düşündürecek ilmi mütalaalara sahibiz. Atom, protonla elektronlardan oluşmuştur. Bir proton
etrafında dönen ve her maddeye göre sayısı değişen elektronlardan bileşik bir sistemin, etrafındaki
gezegenleriyle dönen bir güneş sisteminden ne farkı vardır? Maddi idrakimizi bir protonla güneş
arasındaki büyüklük farkı kadar küçültebilseydik ve kendimizi atom sisteminin içinde kaybolmuş bir
insan olarak tasavvur edebilseydik atomun bizim için güneş sistemini meydana getiren kocaman bir
alemden farkı kalmazdı. Mamafi bütün bu mütalaalara rağmen bizim bugünkü düşüncemiz karşısında
atom, maddenin, en son idrak edebildiğimiz küçük bir parçasıdır. Atom doğrudan doğruya bizim
inceleme vasıtalarımızdan kaçan en küçük bir maddedir. (18) Bir toplu iğne başı büyüklüğündeki
organik bir maddede bulunan atomların miktarını ne kadar tahmin edersiniz? Bu, öyle müthiş bir
rakamdır ki öncece makrometrik hesaplarda söylenen rakamlar bunun yanında çok küçük kalır. Yapılan
hesaplara göre bunun miktarı 8.10 üzeri 21 dir. (24). Ve bu rakamın ifade ettiği manayı zihinde
şekillendirmek mümkün değildir. Fakat bu rakamın dehşeti hakkında belki kabaca bir fikir verir diye bir
kıyas yapacağız: Daha önce Andromede nebülözü ile güneşimizi kıyaslarken aradaki rakamın değerini
belirlemek için bir saniyede ikişer saymak şartıyla dört milyon yıl saymak gerekir demiştik. Ve haklı
olarak bunu pek büyük bir rakam halinde görmüştük. Fakat bir toplu iğne büyüklüğündeki bir organik
maddeyi oluşturan atomların sayısına ait yukarıdaki rakam öncekinden daha çok fazladır. Yani bunu
yine saniyede ikişer saymak şartıyla yüz yirmi trilyon yılda tamamlayabiliriz!... Bu, bizim için hakikaten
bir ebediyettir. Ve bu ebediyet, bizim bir toplu iğne büyüklüğündeki organik maddemizi oluşturan atom
adetlerinin içine sığmaktadır. İşte insanın başı burada sersemler.

Acaba bir atomun büyüklüğü ne kadardır?.. Bu hususta verilecek rakamlar bize hiçbir şey ifade etmez.
Çünkü bunlar bizim için hiçbir objektif değere sahip olmayacak kadar küçüktürler. Bununla beraber bu
hususta kabaca bir fikir edinmek için burada da kıyas yolu ile bazı incelemelerde bulunmak
mümkündür.

Bir Crookes balonu alalım: Bu balon, içindeki havasının bir milyonda biri kalıncaya kadar tahliye
edilmiştir (boşaltılmıştır). Bunun bir kenarına endüksiyon cereyanıyla olağan üstü küçük, mikroskopik
bir delik yapılmış olsun. Acaba bu balon içindeki havanın miktarı, tekrar doğal değerine/sınırına
erişinceye kadar ne kadar zamanın geçmesi gerekecektir? Bu tahmini hesabı yapabilmek için atomları
o kadar küçük varsayalım ki bu mikroskopik delikten bir saniyede yüz milyon tane atom rahatça
geçebilsin. Öncea, ancak bir mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan bir delikten bir saniyede yüz
milyon tanesinin kolaylıkla geçebildiği bir cismin küçüklüğünü tasavvur etmek mümkün değildir. Kaldı ki
iş bu kadarla da bitmek bilmiyor. Çünkü eğer varsaydığımız gibi bu delikten saniyede yüz milyon atom
Ruh ve Kâinat18
geçmiş olsaydı acaba bu balonun dolması için ne kadar beklememiz gerekirdi? Böyle bir soru
karşısında hemen insanın aklına birkaç saatlik bir zaman gelir. Halbuki yapılan hesaplara göre burada
o kadar uzun bir zaman geçecektir ki biz buna Crookes’la beraber bir ebediyet deriz. (20). Çünkü bu
zaman dört yüz küsur milyon yıldir. Bu hesaba göre eğer dünya ilk kurulduğu zaman böyle bir balon
hazırlanmış olsaydı bugüne kadar belki henüz yarılanmamış bile olurdu. Halbuki hakikatte iş hiç de
böyle olmuyor. Ve bu balonun dolması için yarım saatlik bir süre bol bol yetiyor. İşte atomun küçüklüğü
hakkında aklımız bu noktadan itibaren durmaya başlıyor. Çünkü yarım saatte dolan bu balonun
mikroskopik deliğinden bir saniyede geçen atom miktarı bile bizim aklımızın kabul edemeyeceği
rakamlara varmaktadır. Yapılan hesaplara göre hakikatte bu delikten bir saniyede geçen atomların
sayısı 6.10 üzeri 21 dir. Bu ne demektir? İdrakimizin hududundan taşan her büyük rakam hakkında
olduğu gibi burada da önce hiçbir fikri reaksiyon vermeyiz. Fakat bu rakamın değerini de yukarıdaki
kıyas yolu ile bulmaya çalışırsak başımızın dönmeye başladığını anlarız. Deneyelim: Bu rakamı da
öncekiler gibi saniyede ikişer saymak şartıyla yaklaşık yüz trilyon yıl saymamız gerekecektir!.. Bu
hesaba göre atomun küçüklüğü hakkında edineceğimiz fikir ne olabilir?.. Atomlar o kadar küçüktürler ki
saniyede ikişer saymak şartıyla onların yüz trilyon yılda sayısını bitiremeyeceğimiz miktarı, mikroskopik
bir delikten bir saniyede geçivermektedir. İşte bizim idrakimiz karşısında atomun küçüklüğü hemen
hemen yüz trilyon yıla göre yarım saniyenin değeri kadardır!.

Atomun son maddi aşama olmadığından daha önce söz edilmişti. Fakat atomun parçalarından
ve parçalarının parçalarından söz ederken makrometrik alemin ele alınıp incelenmesinde
karşılaştığımız güçlüklerden ve imkansızlıklardan daha büyük güçlüklere ve imkansızlıklara
rasgeleceğiz.


RUH VE KAİNAT
(6)

C – Sonsuz Maddi Haller Alemi

Şimdiye kadar bahsettiğimiz sonsuzluklar, maddenin yalnız büyüklüğüne aitti. Ve bu da fizikokimyasal
bir idrakin son sınırını aşıyordu. Fakat maddenin diğer bir bakımdan ele alınıp incelenmesi bizi
önceki kaba ve yeknasak fizikokimyasal alemden uzaklaştıracak, ince ve daha çok yüksek bir
sonsuzluklar diyarına doğru sevkedecektir ki biz asıl varlığımız ve maddi değerlerimizi bu yolda
anlamaya çalışacağız.

Klasik ilme göre maddeler üç halde bulunurlardı. Fakat katı, sıvı, gaz diye anılan bu hallerin ilk ve son
olmadığı ilimde anlaşılmaya başlamıştır.

Önce Farady tarafından kuram olarak ortaya atılan radyant madde hakkındaki fikirleri bilahare Crookes
uygulama alanına çıkardıktan sonra maddenin gaz üstü halleri konusundaki düşünce alanı çok
genişlemiştir. 13 cm çapındaki bir balonun doğal şartlar altında içerdiği atom adedi 1.10 üzeri 24’ tür.
Bu hesap Clausius ve Clark Maxwel’in termodinamik yoluyla araştırmaları sonucunda bulunmuştur.
Crooks bu balonun havasını bir milyonda biri kalıncaya kadar boşaltmayı başarmış ve bu şekilde
balonun içinde kalan maddenin bilinen maddi özelliklerden başka özelliklere sahip olan yeni bir hale
girdiğini görmüştür. Radyant denilen bu maddede ağırlık, serlik, şekil, ademi tenafüz ve renk gibi kaba
özellikler yoktur. İşte bu madde ilimde X ışını gibi geniş bir uygulama alanı bulurken fikir hayatında
da yüksek düşüncelere yol açmıştır. Fakat bu hal acaba maddelerin en son seyyal sınırı mıdır?..
Maddenin bu halini son hal olarak tanımak, katı sıvı ve gaz halinden başka maddi halleri tanımayan
eski fizikçilerin düşündükleri hataya düşmek olur.

Ruh ve Kâinat19
Crooks balonunun havası bir milyonda bire kadar boşaltıldıktan sonra acaba geride ne miktarda hava
kalır? Bu soruyla ilk karşılaşanların aklına balonda çok az miktarda hava kalır gibi gelebilir. Fakat
gerçekte burada kalan havanın miktarı hiç de önemsenmeyecek kadar az değildir. Çünkü burada bir
kentilyon tane atom vardır. Esasen maddenin sonu olmayınca mutlak bir boşluğun yapılabilmesi söz
konusu olamaz. O halde Crooks’un yaptığı bu işlemi sonsuz kere tekrarlamak mümkün olacaktır. Fakat
bu, kuramsal bir laftan ibaret kalır. Çünkü en mükemmel teknik vasıtalarla bu iş bir defa bile güçlükle
yapılabilmiştir. Bu maddeler seyyalleştikçe bu güçlük de karesi ile artacaktır. Buna göre dünyamızın
şartlarıyla bu işin sonuna kadar gitmeye imkan yoktur. Ancak şunu düşünebiliriz: Doğal atmosfer/hava
basıncını (:tabii tazyiki nesimiyi) bu kadara kadar azalttıktan sonra ilmi ve fikri düşüncelerimizi alt üst
eden yepyeni bir madde ile karşılaştık. Acaba bu işlemi bir defa daha tekrarlasaydık, yani geriye kalan
hava miktarını da bir milyonda birine kadar azaltabilseydik, ne çeşit bir madde ile karşılaşacaktık?..
Halbuki bu işleme ebediyen devam edilebilir, ve, bizim aczimizin başladığı yerlerde olayların durması
gerekmez. Eğer mümkün olursa, bu işlem, balonda son atom kalıncaya kadar devam edebileceği gibi,
son atomun parçalarından oluşmuş, bilmediğimiz alemlerin sonsuz derinliklerine doğru da ebediyen
devam edip gidebilir. Ve bu sıralarda doğacak yüksek olayların niteliklerini (mahiyetlerini) biz bu gün
tasavvur edemeyiz.

Doğada boşluk yoktur. Boşluk fikri manasızca ancak bizim kafamızda bulunabilir. Atomun son madde
olamayacağını söylemiştik. O, bir alemdir, bir güneş sistemidir demiştik. Onun da aynı nispetler içinde
sayısız parçalara sahip olması gerekir.

Bir güneş sitemi olan atomun güneşi, proton, planetleri de elektronlardır. Bizim çok kaba olan
düşüncemize göre protonla elektronların arası ihmal edilebilir derecede küçüktür. Fakat bu,
egosantrik bir düşüncedir. Ve bu düşünce ile Kainatın sırlarına nüfuz edilemez. Bunun için
olayları ve varlıkları yalnız duyularımızla değil onların oluş imkanlarını düşünerek incelememiz
gerekir. Doğrusu bizim için ihmal edilebilir olan atom aleminin protonuyla elektronları arasındaki
mesafenin, güneşle planetleri arasındaki mesafeye oranla 8.000 defa daha büyük olduğu anlaşılmıştır.
Şimdi kendimizi bir elektron planetinin üzerinde oturmuş bir varlık halinde düşünelim. Yukarıdaki
hesaba göre, güneşimiz olan proton kütlesi bize şimdiki güneşimizden hemen hemen sekiz bin defa
daha uzakta görünecektir!.. Acaba o zaman, aradaki bu muazzam mesafe bomboş mu kalacaktı?..
Hayır!.. Madde kainatında boşluk yoktur. Her yer bildiğimiz, bilmediğimiz maddelerle doludur.
Esasen Kainat varlık demektir. Boşlukla kainat fikri asla birleşemez. O halde, entelektimize
(müdrikemize) girecek tabiatta bulunmayan diğer öyle maddeler vardır ki bunlar bir tek atom aleminin
kısımları / parçaları / maddeleri (:eczası) arasındaki muazzam mesafeleri doldurmaktadır. Düşüncemiz
ve haya gücümüz burada durduğu için atom aleminin parçaları / kısımları (:eczası) arasındaki
mesafeleri dolduran bu sayısız maddelerin de ayrıca birer alem olup olmadıklarını sormaya cesaret
edemiyoruz.

Kainat alemlerle doludur. Bunlar bizim için çok dar olan nispi değerlerimiz karşısında bir varlık
göstermezler ve etrafımızı saran dar ufukların ötesindeki sonsuzlukların karanlığı içinde kaybolup
giderler. Kainatta makrometrik ve mikrometrik değerler ancak bize göredir. Başkalarına göre bu
değerler başka türlü olur. Atomla güneş sistemi doğa yasaları karşısında aynı şeydir. Bu
bakımdan Crookes balonunu kainatımıza benzetebiliriz. Ve kainatımız içinde sayısı sekstilyonları bulan
yıldızları da birer atom gibi düşünebiliriz. Fakat böyle olunca görürüz ki, doğa, Crookes’dan daha çok
güçlü çalışmıştır. Çünkü kainat balonunun içeriği Crookes’unkinden daha çok seyyaldir. Yapılan
hesaplara göre kainatın bir santimetre kübüne düşen maddenin ağırlığı bir gramın bir trilyonda birinin
bir trilyonda birinin on beş milyonda biridir.! (23) Eğer Crookes, balonunu, bu kadar seyyal bir hale
koyabilmiş olsaydı belki bir kainat yaratırdı! Kocaman bir Crookes balonuna benzeyen ve ondan daha
çok ilerideki seyyal maddeleri içeren kainat balonunun içeriği acaba nasıl yüksek maddi güçlere ve
özelliklere sahiptir?.. Bilmiyoruz.
Ruh ve Kâinat20

Maddeler seyyalleştikçe nitelikleri ve kendilerinde taşıdıkları (:mündemiç) güçleri Bu nokta üzerinde
durmazdan önce madde – güç meselesi üzerinde biraz konuşmak faydalı olur. Biliyoruz ki atomların bir
takım titreşimleri vardır. Bu titreşimler de maddenin oluşumunda, içine yerleşen (:mündemiç olan)
enerjiden doğmuştur. Bu titreşimleri maddeden, ne de maddeyi titreşimlerden ayırmak söz
konusu olamaz. Bunlar, birbirinin ayrılamazları / onsuz olamazları’dır(: lazım gayrı müfarıkıdırlar). Bu
titreşimlerin nitelik ve niceliklerine göre maddenin değişimleri, dönüşümleri ve tezahürleri meydana
gelir. O halde atomların titreşimleri üzerinde etkili olabilen her hangi yüksek bir etken, maddelerin
tezahürlerinde ve değişim dönüşümlerinde hakim bir rol oynar. Bu hal, atomların yapılarını değiştirmek
veya onları parçalamak suretiyle olur. Maddelerin parçaları (eczası) arasında var olan hareketler ne
kadar hızlanır ve komplike bir hal alırsa, birim hacmindeki atom miktarı o oranda azalır ve madde de
bizim tetkik vasıtalarımızdan ve idrakimizden o oranda uzaklaşır. Yani bizim için o oranda duyulmaz,
sezilmez olan alemlere karışır. Buz, su maddesinin bize en bariz görünen bir halidir. Atıldır, şekli
sabittir, billurlaşmıştır, sertliği vardır, özetle o, kaba bir maddedir. Bu madde su halini alınca
özelliklerinden bir kısmını kaybetmeye başlar. Mesela dış etkilere karşı öncekinden daha kolaylıkla
cevap verir, şeklini korumaz, önceki kadar sağlamlığı (:salabeti) kalmamıştır, seyyaldir. Su maddesi
buhar olunca, duyularımızdan büsbütün kaçmaya yüz tutmuş bir hal alır. Artık onun sabit olmayan bir
şekli de kalmaz. Onu göremeyiz, rengi yoktur, doğal halinde iken bize göre hiçbir sertliği kalmamıştır.
Özetle o, artık doğrudan doğruya kendisini hissettirecek maddi niteliklerini kaybetmek yolundadır. Fakat
buna karşılık ne su, ne de buz halinde görünmeyen güçler onda tezahür etmeye başlar. O, arz
cazibesinin daha az etkisine maruzdur. Bulunduğu kaplardan kaçmaya çalışır genleşme kabiliyeti
fazladır.

Şu üç maddesel halin birbirleriyle kıyaslanması, maddelerin gazüstü hallere geçtikleri zaman
yürüyecekleri yolu aydınlatıcı fikirleri bize verebilir. XIX uncu yüz yılda Faraday aşağı yukarı şöyle
diyordu: Gazları daha seyyal bir hale koyarsak oluşacak yeni hallerle gaz hali arasında birçok farklar
belirecektir. İleride maddeleri gaz halinden radyan hale geçirdiğimiz zaman (*) tıpkı sıvı halden gaz
haline geçerken olduğu gibi, onların maddi niteliklerinden birçoklarını daha kaybettiklerini
göreceğiz. Cisimler yoğunlaştıkça / kabalaştıkça niteliklerinde çokluk / bolluk meydana gelmektedir.
Katıdan sıvı ve sıvıdan gaz haline geçtikçe cisimlerde görülen çeşitli niteliklerin yavaş yavaş azalıp
kaybolduğunu görüyoruz. Katı cisimler sıvı oldukları zaman kendilerinde sertlik ve yumuşaklık anatı
kalmıyor. Billurlar kayboluyor, renk ve saydamsızlık özellikleri çok defa renksiz bir saydamlığa
dönüşüyor, moleküllerin hareketleri daha çok mükemmelleşiyor. Fakat bunlar gaz haline gelince orada
da diğer birçok niteliklerin daha kaybolduğunu görüyoruz. Mesela, cisimleri birbirinden ayırtan ağırlık
farkları gazlarda hemen hemen kalmamış gibidir. Renk farkları da yoktur. Gaz haline giren cisimler
tamamen saydam ve esnektirler. Bütün bunlar bize hemen hemen aynı bir cisimmiş gibi görünürler. Bu
da katı ve sıvı cisimleri birbirinden ayırt etmeye yarayan sertlik, matlık, renk ve şekil gibi bir takım
niteliklerin kaybolup onların yerine gayet hafif bir yoğunluk ile önemsiz birkaç özelliğin kalmış
olmasından ileri gelir. (25, 27)

Cisimler seyyal hallere geçtikçe kendilerinde saklı bulunan güçlerin tezahürleri artar. Örneğin, bir buçuk
kilogramlık bir gaz, 134 smm. yüzeyindeki bir çelik prizma üzerinde aşağıdaki etkileri meydana getirir:

A- Bu prizmayı 300 atmosfer / hava (:nesimi) basıncına denk bir basınçla ezer.
B- Onu ancak bir milyon kilogramlık bir basıncın yapabileceği bir tarzda parçalar.


Halbuki bu işleri yapan gazın ağırlığı nihayet bir buçuk kilogramdır. Buna göre duyularımızı örten yoğun
maddelerin ötesine hayal gücümüzü ve entelektimizi (:müdrikemizi) uzatabildiğimiz oranda daima yeni
ufuklarla karşılaşacağız. Ve bu sonsuz ufuklarda yayılan maddelerin, bizim bildiğimiz niteliklerinden
Ruh ve Kâinat21
ayrılıp bir takım yüksek güçler kazandığına /elde ettiğine şahit olacağız. Ki bu fikir bizi, maddelerin en
son hadlerinde bir tek cevher haline girdiği ve şuurlu dış müessirlerin (ruhların) ilahi yasalar
altında gösterecekleri faaliyetlere göre aşağılara doğru inerken çokluk haline sokuldukları ve bu
şekilde maddi kainatın sayısız çeşitlerini meydana getirdikleri düşüncesine sevk eder.

Netice nedir?.. Biz en küçük ve en büyük sonsuzluklarda uzanıp giden maddi kainatın, herhangi
bilmediğimiz bir noktasında hapsolmuş bulunuyoruz. Madde üzerindeki indükleyiciliğimiz /etkililiğimiz
(:müessiriyetimiz) de ancak buna göre ayarlanmış ve daraltılmış /sınırlanmıştır (:tahdit). Bu sınırsız
alanda atacağımız adımlar, sonsuzluğa oranla daima bir hiçten ibaret olacaktır. Bu hiçlik içinde kalan
ve maddesiyle ölümlü (:fani) olan biz zavallıların mutlak bir lisanla kainatımızda maddeden
soyutlanmış saf ruhların mevcudiyetinden bahsetmemiz veya bunun büsbütün aksine olarak
maddeden başka hiçbir varlığın mevcudiyeti imkanını kabul etmemeye kalkışmamız gerçekten
masumane bir çocuk cüretkarlığı olur.

Maddi Kainat bizlere göre, hem aşağıdan hem de yukardan, karanlıklar içine gömülmüş öyle
muazzam bir varlıktır ki daha biz onun hangi noktasında yaşadığımızı bile bilmiyoruz. Bu
dörtbaşı mamur olan cehaletimiz ve aczimiz karşısında maddenin başlangıcından veya
sonundan / bitiminden (:müntehasından) nasıl bahsedebiliriz?.. Ne fizikokimyasal, ne de
metapsişik bilgilerimiz hakikat aleminin zirvesine varmış değildir. Hatta sonsuzluğa oranlarsak
bütün ilimdeki gelişmelerimizi birkaç adımlık ilerleme bile sayamayız.

(*) Bu iş daha sonra yukarıda söylediğimiz gibi, W. Crookes tarafından gerçekleştirilmiştir.


RUH VE KAİNAT
(7)

Üçüncü Kısım

KAİNAT VE BOYUT MESELESİ

1- Boyutun tarifi hakkında

Biz üç boyutlu bir alemde yaşıyoruz diyoruz; bu ne demektir?.. Boyut nedir?.. Boyutu tarif etmeye
kalkışmakla onun hakkında hiçbir şey bilmediğimizi ifade etmiş oluruz. Bundan başka boyutu, üç, beş…
gibi muayyen bir boyutun zaruretinden kurtulamayan rakamlarla göstermek de aynı derecede manasız
olur.

Ne için boyutu tarif edemeyiz?.. Niçin onu rakamlarla gösteremeyiz?.. Bu soruların cevabını
verebilmek için bize göre her şey olan üç boyut hakkındaki kavram üzerinde biraz durmamız gerekir.

Eğer dünyada her şey aynı renkte olsaydı rengi nasıl tarif edebilirdik?

Çok suni olduğu için hatalı olmakla beraber boyut hakkında kaba bir fikir verebilen klasik bir ifade
vardır: Derlerki, uzayda bir noktayı alınız; bunu uzatınız, çizgi (:hat) meydana gelir. Bu birinci boyuttur.
Bu hattı da iki ucundan tutarak kendinize doğru çekiniz; bir yüzey meydana gelir ki bu da ikinci boyuttur.
Şimdi bu sathı dört ucundan tutarak aşağı doğru uzatırsanız üçüncü boyut olan hacmi elde edersiniz.
Bu jeometrik ifade üç rakamı hakkında bize bir fikir verebilir. Alemimizdeki maddeler istisnasız bu üç
boyuttan, yani uzunluk, genişlik ve derinlik boyutlarından oluşmuştur. Fakat dediğim gibi kaba bir fikir
veren bu hikaye aslında (:haddizatında) tamamıyla uydurmadır. Çünkü kainatımızda üç rakamının
Ruh ve Kâinat22
ifade ettiği geometrik şekilden başka türlü bir şekil tasavvur etmek bizim için mümkün değildir.
Şu halde gerçekte çizgiyi birinci boyut, yüzeyi ikinci ve hacmi de üçüncü boyut olarak nitelemeye imkan
yoktur. Burada üç çey bir şeyin içindedir. Bu ifade üç boyutlu kainatımızın en kesin ve en esaslı bir
realitesidir. Bunun manası nedir?..

2- Matematik ve Jeometrik Kavramlar

Üç, beş, on… gibi kullandığımız soyut matematik kavramlar bize hiçbir şey ifade etmez. Üç rakamı bize
mutlaka üç “şey” ile bir fikir verebilir. Eşyayı ve maddi düşünceyi ortadan kaldırdığımız anda bütün
rakamlarımızın hiçbir değeri kalmaz. Demek matematik kavram, jeometrik kavram ile birleştiği zaman
manalıdır.

Acaba bütün rakamlarımızın jeometrik karşılığı kainatımızda var mıdır?.. Alemimizde jeometrik
kavrama uygun gelen yalnız bir rakam vardır ki o da üç rakamıdır. Bu, reel bir rakamdır. Diğer rakamlar
ise ancak bu rakama bağlı olan itibari rakamlardır. Bu fikir üzerinde işlemek için tekrar yukarıdaki klasik
örneğe döneceğim. Uzayda bir nokta alalım; örnekte geçen fikre bakılınca bu, henüz bir boyut değildir.
Fakat acaba böyle demek doğru mudur? Hiç süphesiz değil! Çünkü jeometrik düşünceye göre hat,
noktaların yan yana gelmesinden oluşmuştur. Böyle olunca noktada çizgi fikrinin mevcudiyetini zorunlu
olarak kabul etmemiz gerekir. Çünkü iki yoktan bir var çıkmaz. Matematik bir ifade ile söylenirse
(0+0=1) olmaz. Eğer noktada, çizgi fikri mevcut olmasaydı milyarlarca noktayı bir araya dizmekle de
hiçbir zaman çizgiyi vücuda getiremezdik. Keza, gene jeometrik düşünceye göre yüzey iki çizginin yan
yana gelmesiyle oluşur. Bunu kabul edebilmek için çizgi de yüzey fikrinin mevcudiyetini zorunlu olarak
kabul etmemiz gerekir. Yukarıda söylediğimiz gibi eğer çizgide, yüzey fikrinin varlığını kabul etmezsek
çizgilerin birleşmesiyle bir yüzeyin meydana gelebileceğini düşünemeyiz. Aynı düşünce bizi, yüzeyde
hacim fikrinin kabulüne zorlar. Şu halde, yüzeyde hacim fikri vardır; hatta yüzey fikri mevcuttur; noktada
da çizgi fikri mevcuttur. Buna göre noktada yüzey ve hacim fikrinin varlığını kabul etmek zorundayız.
Halbuki biz hacmi ancak üç matematik kavram içinde görüyoruz. O halde noktada da üç kavramın
bulunması zorunludur.

Matematik düşünce ile böyle olan hal, metafizik düşünce ile de böyledir. Objektif olarak hiçbir şey
tasavvur edemeyiz ki o, uzunluk, genişlik ve derinlik kavramından kendini kurtarmış olsun! Eğer bu üç
oluş halinden kendisini kurtarmış bir şey varsa o, artık bizim idrak alanımızda mevcut bir madde
değildir. Şu halde en ilkel geometrik bir şekil olan noktadan, en ilkel fiziksel bir varlık olan atomdan,
protondan, elektrondan… ilh. tutunuz da muazzam kütleler halindeki gökyüzündeki cisimlere kadar
kainatımızı dolduran mikro ve makrometrik bütün maddelerimiz üç boyutlu olmak niteliğinden kendilerini
kurtaramayacaklardır. Özetle, kainatımızda üç boyuttan fazla veya eksik bir boyutlu maddenin varlığı
zorunlu olarak mümkün değildir. Görünüşte bu kayıttan bağımsız görünen duyusal idrakimiz de bu üç
boyut kavramının esareti altındadır. Örneğin, ses olayını ele alalım. Ses, bir titreşim ürünüdür.
Maddesiz titreşim olamaz. Titreşim, maddenin yer değiştirmesidir. Üç boyutlu bir maddenin yer
değiştirmesi, üç boyutlu mekanlar oluşturması demektir. Nitekim üç boyutlu maddelerin dışındaki maddi
titreşimleri hiçbir duygumuz kabul etmez.

O halde üç rakamının karşısında diğer rakamların kıymeti nedir?.. Alemimizde iki türlü nicelik kavramı
vardır. Bunlardan birisi eşyanın oluşuna ait zorunlu ve doğal değeri gösterir. Diğeri de eşyanın
anlayışımız karşısında kazanmış olduğu değeri ifade eder. Üç, hakiki değerdir. Bir, varsayılan (:itibari)
ve kurallı (:kıyasi) birimdir (:vahittir). Varsayılan nicelikler gerçek değerlere bağlıdır. Şu halde “bir
şey”i düşündüğümüz zaman üç boyutlu bir maddeyi kastetmiş oluruz. On şey söz konusu olduğu
zaman ise varlığı ancak üçlü değere bağlı olan bir şeyin on mislini ifade etmiş oluruz. Burada bizim
teklik (:vahit) olarak kabul ettiğimiz bir niceliğin istediğimiz kadar tekrarı, bu şeyin oluş şartına bağlı
üçlülük değerini asla değiştiremez. O halde üçten başka rakamların bağımsız, jeometrik bir kanıtı
Ruh ve Kâinat23
(:delaleti) yoktur. Böyle olunca, alemimizin dışındaki boyutları rakamlarla göstermeye imkan
yoktur. Çünkü itibari rakamlarımızın hiç biri üç boyutu ifade etmek kaydından /bağından kendini
kurtaramaz. Matematiksel bir spekülasyonla bazen dört boyutlu şekillerden bahsedenler olur. Böyle
yapan bir matematikçi iyi düşünürse tasavvur etmeye çalıştığı dört boyutlu şeklinin daha ilk noktasını
düşünmeye başlarken üç boyutlu kavrama fatalman düştüğünü ve şeklin son noktasına kadar oradan
kendini ayıramadığını anlamakta geçikmez.

Bunun neticesi nedir?.. Biz kendi üç boyutlu şartlarımızla çevrilmiş olduğumuz alemimizin
dışında kalan maddi varlıkları ve onların tabi oldukları yasaları hiçbir vasıta ile tetkik edip
anlamak imkanına ister istemez sahip değiliz. Bu işi yapabilmek için bir tek çare vardır ki o da
boyut şartları değişik olan diğer bir aleme geçmektir (:intikal etmektir).

3- Maddi Kainat ve Alemleri

Acaba bütün kainat yalnız üç boyutlu alemlerden mi oluşmuştur?.. Bunu kabul etmek, maddeyi
sınırlandırmak olur. Maddenin en küçük ve en büyük sonsuzda, sonu olmadığını madde bahsinde
belirtmiştik. Keza orada maddelerin seyyalleştikçe özelliklerini değiştirdiklerinden ve yüksek kudretler
göstermeye başladıklarından da bahsetmiştik.

Maddelerin sonu atom değildir. Bununla beraber biz atom aşamasına (:menziline) varmadan
maddede tanıdığımız niteliklerin birçoklarını kaybediyoruz. Ve bir an geliyor ki bu yolun henüz
milyonlarda birini bile aşmadan kendimizi bütün maddeleri kaybolmuş bir alemde görmeye başlıyoruz.
Halbuki atom da henüz üç boyutu alemimizin bir realitesidir. Demek ki kendi alemimizde bile
bizim için sonsuz meçhuller diyarı vardır. Ve bu alandaki maddelerin ve olayların değerleri yanında
gözle görülür alemimizdekilerin değeri pek küçük kalır. Eğer maddenin son sınırı atom olsaydı ve maddi
kainat orada bitmiş bulunsaydı belki üç boyutlu alemimizden başka bir alem aramaya gerek kalmazdı.
Esasen atomun ötesindeki maddelerin bizce meçhul olması da onların bizim boyutumuz dışında kalmış
olmalarından ileri gelir. Madem ki maddelerin sonu yoktur ve boyutlarda maddelerin sonsuz
halleriyle ortaya çıkmaktadır, o halde bilmediğimiz boyutlardan oluşmuş alemlerin de bizim için
sonu olmaması gerekir. Acaba bizim alemimizden bir derece daha yukarı boyutlu bir alemin maddi
tezahürleri nelerdir? Bu hususta hiçbir söz söylemeye iktidarımız (:erk, güç, yetenek) yoktur. Yalnız üç
boyutlu alemimizin bile birkaç tabaka yüksek bölgelerine ait maddi tezahürlerin de başımızı
döndürmeye başladığına bakarak yüksek boyutlu bir alemde geçen harikulade olayların bizim için akıl
ve hayale sığmaz ne kadar çok süprizlerle dolu olduğunu tahmin etmekte gecikmeyiz.

4- Üç Boyutlu İdrak

Maddi kainatta hiçbir tezahür, hiçbir olay yoktur ki titreşim neticesi olmasın! Her olay, kendisiyle
alakadar titreşimleri taşıyan maddelerin doğumudur (:mevlududur). Ne olayı titreşimden, ne de titreşimi
olaydan ayırmak söz konusu olamaz. Işık, doğal bir etmen / etkendir, ve havaî (atmosferik) – esîrî
titreşimlerin bir tezahürüdür. Görme aygıtımız / organımız o tarzda yapılmıştır ki bu havai – esiri
titreşimleri ışık şeklinde kabul eder. Fakat gerçekte bu titreşimlerin bütün tezahürleri, bizim
gördüğümüz ışık halinden ibaret değildir. Bu tezahür görme aygıtımız yoluyla meydana gelen bir
İzlenimden/duyuştan (:intibadan) ibarettir. Eğer bu aygıtımız / organımız başka türlü yapılmış
olsaydı bu titreşimlerin izlenimi (:intibaı) bizde değişik bir şekilde ortaya çıkardı /görünürdü
(:tecelli ederdi). Eğer gözümüz olmasaydı güneş ışığının ortasında bulunduğumuz halde bizim için
ortalık simsiyah olurdu. Bununla beraber ışık titreşimleri mevcuttu, biz de vardık. Üç boyutlu idrak
hakkında daha açık görüşebilmek için duyuş organlarımızla doğal etmenlerden de bahsetmemiz
gerekiyor.

Ruh ve Kâinat24
5- Duygularımız

Duygu organlarımızın her biri belli ve sınırlı sayıdaki titreşimlerden etkilenir. Dünyamıza birer
pencere halinde açılarak orada olup biten şeyleri içeri gönderen bu organlardan her birinin:

1- Dışardan etkileri (:tesirleri) alan bir dış kısmı,
2- Etkileri götüren seyyaleleri taşıyan sinir yolu,
3- Etkilerin idrak edilmesine yarayan merkez’ i vardır.

Acaba bu yollar vasıtasıyla idrak nasıl olur?.. dışarıdaki bir objeye ait titreşimler bir duygu organının dış
kısmını oluşturan gözenekler üzerine etki eder. Bu gözenekler, götüren / ileten / aktaran / uyumlayan
(:nakîl) sinirlerle ilişki halindedir. Titreşimler, gözeneklerden, bu sinir uçlarındaki sinir seyyalelerine
geçer ve oradan da sinir yolu ile bir sinir merkezine gider. Ve pek olasıdır ki o merkezde bu titreşimler
perisprinin alabileceği bir şekle girerek ona geçer (:intikal eder). Titreşimlerin perispriye geçişi, ruh
tarafından idrak edilmesiyle sonuçlanır (:müncer olur). Fikrimizce doğal bir duygu yolunun şeması
budur. Demek ki duygu organlarının dış kısmı, sinirleri ve merkezleri arasında tam bir uyumun
bulunması gerekir. Herhangi bir kısımda bu uyumu bozacak bir terslik oluşursa, o organ vasıtasıyla
idrak olunan duyguda karışıklık (:teşevvüşler) meydana gelir. Her organa etki edebilen titreşimler, o
organın doğasına uygun belli izlenimleri meydana getirir. Mesela görme aygıtı kendisine etki eden
titreşimleri daima ışık ve renk olarak ruha aktarır. Retina tabakası herhangi bir uyaranla uyarılırsa o,
ışık izlenimi / duyuşu meydana gelir. Retina, veya nervus opticus makine gibi bir uyaranla veya
elektrikle uyarılsa fosfen (phosphénes) denilen bir takım sübjektif ışık duyguları meydana gelir. Duygu
organlarının bu haline fizyolojide sinir sisteminin özel güç yasası (Principe de l’”nergie sp”cifique des
appareils nerveux) derler.


a- Doğal Etmenler / Etkenler (:Amiller)


Kulağımızın bir saniyede aldığı titreşimlere ses titreşimleri denir. Titreşimlerin adedi biraz daha
yükselince sıcaklık titreşimleri gelir. Daha sonra ışık, X ışını… ilh. titreşimleri başlar. Fakat bunların
içinde ve dışında kalan diğer öyle titreşimler vardır ki, bu titreşimlerin bazılarını özel vasıtalarla
belirlemek mümkün olduğu halde diğerleri bizim için henüz meçhul kalmaktadır.

Doğal etkenleri meydana getiren titreşimler hakkında 1897 de Londradaki Ruhsal Araştırma
Cemiyetinde verdiği bir konferansta Crookes bu cetveli sunmuştur:

Dereceler Bir saniyedeki titreşim adedi
1 inci 2
2 ,, 4
3 ,, 8
4 ,, 16 --------------------------------------
5 ,, 32
6 ,, 64
7 ,, 128
8 ,, 256
9 ,, 512 SES
10 ,, 1024
11 ,, 2048
12 ,, 4096
Ruh ve Kâinat25
13 ,, 8192
14 ,, 16384
15 ,, 32768-------------------------------------
20 ,, 1048576
25 ,, 33554432 ELEKTRİK
30 ,, 1073741824
35 ,, 34359738368----------------------------
40 ,, 1099511627776 BİLİNMİYEN AMİL
45 ,, 35184372088832-----------------------
50 ,, 1125899906842624 SICAKLIK - IŞIK
55 ,, 36028707018963968---------------------
58 ,, 288230376151711744 BİLİNMEYEN AMİL-
İHTİMAL X IŞINLARI
61 ,, 2305763009213693952---------------

Yukarıdaki cetvele göre beşinciden on beşinci dereceye kadar olan titreşimleri ancak kulağımız yolu ile
idrak edebiliyoruz. Yirminci dereceden otuz beşinci dereceye kadar elektrik titreşimleri geliyor. Kırk ve
kırk beşinci dereceler arasındaki titreşimlerin tezahürlerinden bu gün hiçbir haberimiz yoktur. Elli ve elli
beşinci derecelerdeki titreşimler arasında sıcaklık ışık ve bilinmeyen etkenler (:amiller) vardır.

Çeşitli konulara ait yüksek alemlerden almış olduğumuz tebliğlerle yan yana yürüyen bu bilgiler bizi
aydınlatıyor (a). Nitekim aktardığım şu tebliğ, Crookes cetvelinin anlamına/kavramına uygundur: “Bir
etkenin bitimi ile müteakip ve bugün bilinen diğer etkenin kaynağı arasındaki geniş aralıkta
başka etmenler/nedenler de vardır ki bunlar bilinen vasıtalarınızın evrimleşmesi ile gelecekte ve
mükemmelen keşfedilececektir.” Şunu da ilave edelim ki bu tebliğ bize cetveldekinden biraz daha
geniş bir düşünce imkanını veriyor. Çünkü bu tebliğden anlıyoruz ki evvela Crookes’un doğal etkenler
arasında çizdiği sınır, kesin olmamak gerekir; buradaki sınırlar yaklaşıktır. Sonra, bilinen etkenler
arasında bizce bilinmeyen diğer etkenler (amiller) de vardır ki biz vasıtalarımızın evrimleşmesiyle
gelecekte bunları keşfedeceğiz. Bu yüksek varlıklarla aramızda geçen aşağıdaki konuşma bu fikri daha
açık olarak ifade ediyor:

“Soru: Sesi meydana getiren titreşimlerin ses halindeki tezahürleri 16 titreşimden başlıyor, 15 – 20 bine
kadar çıkıyor. Acaba bu 16 nın altında ve 20 binin üstünde bulunan titreşimler arasında, ileride terbiye
(eğitim, alıştırma) ile bizim ses halinde duyabileceğimiz titreşimler var mıdır?(a) Bu tırnak içindeki tebliğler Üstat diye andığımız, nispi olarak dört boyutlu denilen, alemden
varlıklarını bildiren yüksek ruh kardeşlerimiz tarafından verilmiştir.Fersahlarca uzaklarda geçen olaylardan da bir insanın ruhunda bilgi meydana gelir mi?


RUH VE KAİNAT
(8)

Doğal Etmenler / Etkenler (:Amiller)

Ruh ve Kâinat26
“Soru: Sesi meydana getiren titreşimlerin ses halindeki tezahürleri 16 titreşimden başlıyor, 15 – 20 bine
kadar çıkıyor. Acaba bu 16 nın altında ve 20 binin üstünde bulunan titreşimler arasında, ileride terbiye
(eğitim, alıştırma) ile bizim ses halinde duyabileceğimiz titreşimler var mıdır?

Cevap: Esasen belirttiğiniz bu iki sınır (:had) gerek aşağıdan ve gerek yukardan yaklaşıktır.”

Diğer bir yerde de aynı anlamda olan şu tebliği alıyoruz: “Evvela şunu söyleyeyim ki ses hakkında
olduğu gibi diğer etmenler/etkenler hakkında da belirlenen başlangıç (:mebde) ve bitimler (:müntehalar)
yaklaşıktır. Bunlar arasında bugün bilemediğiniz başka etmenler/etkenler vardır. Bugün bunları henüz
bilemeyişiniz aletlerle bunlara yardım eden dışsal (:harici) vasıtalarınızın yetersizliğinden ileri gelir.
Aletlerle bu vasıtalarınız evrimleşince o etmenler/etkenler duygularınıza/hissiyatınıza etki edecektir.”
Tebliğlerde beliren diğer bir nokta da şudur: Tabii etkenleri böyle birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı
düşünmek her zaman doğru olmaz. Aşağıdaki konuşmamızda da bu neden görünüyor:

“Soru: Crookes, sıcaklık titreşimlerinin elektrikten daha yüksek olduğunu söylemiştir. Bunu onaylıyor
musunuz?

Cevap: Hayır!

Soru: O halde elektrik titreşimleri mi sıcaklığınkinden daha yüksektir?

Cevap: Bazen biri diğerinden yüksek olabilir.

Soru: Demek ki bunun için bir kural (:kaide) yoktur?

Cevap: Hayır, bazen birbiri içine girenler (:tedahül edenler) vardır.”

Biz bu meselenin tetkikini fizikçilere bırakıyoruz. Bundan başka gene tebliğlerden öğreniyoruz ki doğal
etken /etmenlerin sınırı 16 dan başlayıp iki küsur kentilyonda sona ermiş değildir: “Sesten daha ilkel ve
kaba titreşimlere ait etkenler/etmenler (:amiller) dünyanızda da kısmen mevcuttur. Fakat gerek
dünyanızdaki gerek diğer avalimdeki (:alemlerdeki?) bütün titreşimler hakkında bir fikir vermek imkanı
yoktur. İdrakiniz dışında kalan bu titreşimlerin bir kısmı karşısında rakamlarınız çok kaba kalır.

Demek dalga uzunlukları bakımından çeşitlenen sayısız etkenler/etmenler/nedenler (:amiller)
vardır ki biz bugün bunların çoğundan haberdar değiliz.

b- Duygularımız Karşısında Doğal Etmenler (:amiller)

Duygu/duyma imkanlarımızın derecesini daha iyi anlayabilmek için duygu organlarımızın bir müzik
aletine benzeteceğiz.

Titreşim halinde bulunan gergin bir tel, kromatik gam üzerine akord edilmiş telli bir müzik aletine
uzaktan etki eder. Şöyle ki, dışarıda hareket halinde bulunan telin titreşimiyle, akustik kuralları
gereğince, münasebeti olan müzik aletinin telleri kendi kendine çalmaya başlar. Bu hal herkesçe malum
olan bir fizik olaydır.

İnsanı böyle bir müzik aletine ve duygularını da onun tellerine benzetirsek yukarıdaki bilgiyi insana da
uygulayabiliriz. Titreşim halinde bulunan bir telin alakadar bütün tellere etki etmesi gibi, bir takım
titreşimlerden ibaret olan doğal etmenler de ancak kendileriyle ahenktar olan duygu organlarımıza etki
ederler.
Ruh ve Kâinat27

Bir gerçeği unutmazsak sırf bilinen hallerdeki duygu organlarımız almıyor diye bazı etmenlerin
mevcudiyetlerini inkar etmek gafletine düşmeyiz. Eğer kulağımız olmasaydı bu sağırlığımız
doğadaki ses titreşimlerinin mevcudiyetine hiçbir zaman eksiklik (:halel) getirmiş olmazdı. Anadan
doğma kör olan bir adam ışık titreşimlerini idrak etmiyor diye doğadaki bütün renkleri inkar etmek
kimsenin aklına gelmez. Bu gün bu anadan doğma körler gibi, karşılarında duygusuz kaldığımız sonsuz
titreşimler vardır.

Duygu sistemimizin aczi, yalnız her titreşimi alamamak şeklinde ortaya çıkmaz. Çok defa onlar bize
olayları olayları olduklarından başka türlü gösterirler. Örneğin, boyut hakkındaki duygularımızda hemen
hepimiz yanıldığımızı çok defa görmüşüzdür. Çocukken içinde oynadığımız koskocaman bir bahçeye
yıllarca görmeden, büyüdükten sonra tekrar girersek onu küçücük bir şey görmekle hayrete düşeriz.
Deniz kenarında, karşıki sahilin mesafesini gözleriyle ölçen bir adam mesafeyi daima gerçekte
olduğundan kısa söyler. Derince bir kabın dibindeki ufak bir taş parçasına baktıktan sonra, tası su ile
doldurarak ona tekrar bakarsak, taşın bize doğru yaklaşmış olduğunu görürüz. Bir suyun içine
daldırdığımız dümdüz bir bastonun da kırılmış görünmesi bunun gibidir. Ve böyle sayısız örnekler
vardır.

Esasen doğadaki titreşimlerin tezahürleri gerçekte olduğu gibi değil, bizim şöyle veya böyle
anlamamıza / görüşümüze (:telakkimize) göredir. Gerçekte ne bizim gördüğümüz ışık, ne de ses
olayı yoktur. Bizdeki bu izlenimleri (:intibaları) doğuran sayısız titreşimlerin mevcudiyetlerine
rağmen, doğa bizim anladığımız manadaki karanlık ve sessizlik içindedir.

C- Yüksek Etkenler /Etmenler (:amiller)

Şimdi ne fizik ilminin, ne de fizyolojinin uzun uzadıya üzerinde durmadığı ve hatta bazılarından hiç
bahsetmediği bir meseleyi söz konusu etmeye sıra gelmiştir. Biz bu bilgiyi yukarıdan almış olduğumuz
tebliğlere atfen yapıyoruz. Biz buna birçok noktalardan önem vermekteyiz. Bu noktalardan birisi de
insanın geçici veya devamlı degajmanından sonra meydana gelen yeni duygularının bu bilgilerle daha
iyi anlaşılmış olmasıdır. Bundan başka bu bilgilerin, önümüzde sürekli olarak yeni ufuklar açmakta
olduğunu da görüyoruz.

Şimdiye kadar klasik fizik ilminin öğrettiğine göre doğal etmenlerin ya yalnız hava / atmosferik (ses),
veya yalnız esiri (ışık) titreşimler halinde yayıldığı veya aktarıldığını düşünüyorduk. Yüksek alemlerdeki
Üstatlarımızdan aldığımız tebliğler, bu düşüncemize yepyeni bir istikamet verdi. Ve bu hal de daha
önce bizim için çözülmesi imkansız görünen bazı metapsişik tezahürlerin ve idraklerin, bilimsel ve
müspet bir görüşle incelenmesini kolaylaştırdı. Bu husustaki tebliğler orjinaldir ve belki de herkesin
hoşuna gitmeyecektir. Fakat onları, yarınkilerin daha sempatik karşılayacağından eminim. Kitabımızın
birçok konularında bize rehberlik edeceği için ve özellikle dünyamızdaki telestezik süjelerdeki alışılmış
dışı duygularla, öbür aleme geçmiş olanlardaki duygu ve izlenimlerin (:intibaların) izahına yarayacağı
için, onun bunun hatırına bakarak bu tebliğleri sükutla geçiştiremedim:

“İnsan hem esiri hem de havai / atmosferik ışık vibrasyonlarını alır. Işık vibrasyonlarının ölçülen bir
saniyedeki üç yüz bin kilometrelik hızı, hava ile taşınması şekline aittir. Yoksa yalnız esiri olan ışık
vibrasyonları sizin bulduğunuz bu üç yüz bin kilometrelik hızdan çok fazla hıza sahiptir.” bu tebliğe
göre, duyduğumuz doğal etmenler ne yalnız havanın, ne de yalnız esîrin titreşimleri sonucu değildir.
Kainatta tezahür eden her olayın bir titreşim ürünü olduğunu biliyoruz. Bu titreşimlerin soyut bir şekilde
yalnız bir milyöye münhasır kalacağını hiçbir aklı selim sahibi kabul edemez. Madde konusunu
düşündüğümüz şekilde kabul etmiş olanlar, kolayca tahmin ederler ki kainatımız milyö içinde milyö
olarak sonsuz ufuklara doğru yayılıp gitmektedir. Ve bu milyölerin de sonu bizim için yoktur. Açık
Ruh ve Kâinat28
söyleyelim, biz yalnız hava tabakası içinde değiliz, ve hava kütlesi de mutlak bir boşlukta değildir. O da
diğer bir milyö içindedir. O halde biz birbiri içine gömülmüş olan sayısız milyölerden
kurulmuş/oluşmuş bir kainatta bulunuyoruz. Bunlardan bize en yakın olanı fizikokimyasal
maddelerimizin oluşturduğudur. Acaba bu fizikokimyasal maddi milyöde meydana gelen bir
titreşim, içine gömülü bulunduğu daha süptil milyölerde hiçbir yankı oluşturmayacak mıdır?
Yani bu milyöler, birbirleriyle hiçbir münasebeti bulunmayan tamamen bağımsız ve soyut varlıklar
mıdır? Bunu böyle kabul etmeye imkan yoktur. Önümdeki suya bir taş attım, taş suyu harekete getirdi,
suda dalgalar oluştu. Bunları gözümle görüyorum. Fakat bu taşın suya çarpması havada da dalgalar
meydana getirdi, bunu da kulağımla işitiyorum. Acaba bu dalgalar burada bitiyor mu?.. Bu olayın suda
ve havada meydana getirdiği dalgaların bizim için değer kazanması duygu organlarımızın o vasıtalarla
olan alakasından doğar. Bu organlarımızla alakası bulunmayan milyölerdeki olaylardan tabiatıyla
haberimiz olmaz. Ve bu hal suda, havada meydana gelen titreşimlerin diğer milyölerde de devam
etmeyeceğini göstermez. Aşağıdaki tebliği çok manalı buluruz: “Maddenin sonsuz aşamaları
olduğundan, bütün alemlerin / dünyaların havai / atmosferik ve esiri vibrasyonları olduğu gibi,
daha yüksek maddi aşamalara ait vibrasyonları da vardır.” Şu halde her olayın çeşitli ortamlarda
(:vasatlarda) devam eden, o vasatın doğasına uygun çeşitli tezahürleri olması gerekir. İşte bu
vasatların incelikleri bakımından bizim hayatımızdan uzaklaşmaları oranında biz oradaki olayları ya
idrak ederiz, ya idrak etmeden onların etkileri altında kalırız. Ya da ne idrak ederin ne de onların etkileri
altında kalırız. Birinci halde onları doğrudan doğruya inceleriz. İkinci halde onların varlığını ancak bazı
vasıtalarla anlayabiliriz. Üçüncü haldekilerin ve vasıta, ne de vasıtasız incelenmesine şartlarımız
müsaade etmez. Ve bu sonuncular insanlar için daima meçhul kalır. Diğer alemlerdeki Üstadlarımızın
aşağıdaki tebliği çok açıktır: “Havası boşaltılmış bir yerde meydana getirilen ses vibrasyonları ses
halinde insanların kulaklarına çarpmayacak şekilde ve başka bir nitelikte (:mahiyette) sürüp
gider. Bu etken (:amil) sizin hislerinize çarpmaz. Çünkü o, ancak esirin titreşimidir.” Bu tebliğden
açıkça anlıyoruz ki ses olayının meydana geldiği yerde bizce meçhul olan esiri bir takım etkenler
(:amiller) de meydana gelmektedir. Aşağıda verdiğim diğer tebliğ bu ifadeyi doğruluyor: “Havalı bir
yerde meydana getirilen ses vibrasyonlarıyla bu esiri vibrasyonlar aynı zamanda mevcuttur. Fakat bu
esiri vibrasyonlar ses değildir. Ses, cismin titreşiminden bir derecedir ki kulakta etki meydana getirir.”
Üstat tarafından verilen bu tarife göre, vibrasyon olaylarının ancak belli şartlara sahip olan kısımlarına
ses diyebiliyoruz. Aynı olayın diğer esiri ve daha yüksek ortamlardaki tezahürlerinde bu şartlar mevcut
değildir. Acaba bu bahsedilen esiri vibrasyonlar fizikte ışık konusunda söylenilen esire ait olanlar mıdır?
Hayır!.. Üstadın söylediği bu vibrasyonlar saf esire aittir. Halbuki fiziğin ölçtüğü ışık vibrasyonları daha
önce de söylendiği gibi hava ile taşınan esiri vibrasyonlardır. Nitekim Üstadın şu tebliğleri, tamamlayıcı
bilgileri içerir: “Işık vibrasyonları ilk önce esire ait vibrasyonlardır ki daha sonra (:bilahare) hava
ile taşınır. Bu esiri vibrasyonların hızı sizin hesabınızla takdir edilemeyecek bir niceliktir. Sizin
tanıdığınız ışık vibrasyonlarıyla bunları kıyaslamayınız. Ben yalnız esiri vibrasyonları söylerken
duygularınıza temas etmeyen titreşimlerden söz ediyorum. Bunların, bağlı olduğunuz koşullar
(:maddi şeraiti tabiiyeniz) içinde, dolaylı /araçla veya doğrudan doğruya /araçsız sizin fark
edeceğiniz bir tezahürü yoktur, fark edemeyeceğiniz tezahürleri vardır. Bu tezahürleri siz
muhakemenizle ne yazık ki anlayamazsınız. Ve bunları anlayamayışınız, madde ile bağlılığın
meydana getirdiği yoğunluktan ileri gelir. Bu vibrasyonların sizin zaman ve mekan
kavramlarınızla alakası yoktur. Zira bu kavramlar insanlara ait bir şeydir.”

Hele son cümle esiri titreşimlerin bizim idrakimizden çıkmış bulunduklarını açıkça gösteriyor.
Burada aklıma gelen bir hikayeyi söyleyeceğim: Bundan birkaç yıl önce bir doktor dostum meşhur
fizikçilerden biriyle konuşurken ona manyetizörlerin V ışını hakkında fikrini sormuştu. Bunun da bir
vibrasyon neticesi olduğunu dostumun söylemesi üzerine muhatabı kendisine bu vibrasyonun dalga
uzunluğunu sormuş ve eğer belli/bilinen değilse, bunu maddi bir vibrasyon olarak kabul edemeyeceğini,
uydurma bir masaldan ibaret sayacağını söylemişti. Bu doğrudur, çünkü sınırlı bir düşünce ile yapılan
Ruh ve Kâinat29
bilimsel muhakeme bundan ileri gidemez. Fakat hemen şunu söyleyelim ki kainat böyle bir fizikçinin
kafasından daha çok geniştir. Ve orada bu kafaya sığmayan hesapsız yüksek vibrasyonlar vardır.

Fakat ne kadar yüksek olursa olsun, bu esiri titreşimler de yukarıda söylediğim ikinci haldeki gruba
girebilir. Yani idrakimize girmeyen bu titreşimlerin, habersizce etkisi altında kalırız ve bunlar da
dünyamızın hayat şartları üzerinde önemli etkiler yapan etkenler/etmenler arasında bulunur.
Hayvanlarda bunun örneklerini çok görürüz. Ne koku ne de görme alanında bulunmadığı halde uzaktan
geçen eşini, bir beygir pekala tanır. Büyük bir depremin meydana gelmesinden önce örümceklerin
yuvalarını, hayvanların ağıllarını bırakıp kaçtıkları malumdur. Bütün bunlar bizce bilinen duygularla izah
edilemez. Biz bilmediğimiz sayısız güçlerle çevrilmiş bulunuyoruz. Üstatla aramızda geçen aşağıdaki
konuşma bu fikrimizi canlandırır:
“S.- Uyuyan bir adamın etrafında olup biten olaylardan o adamın ruhu yararlanır mı?
C.- Yaralanabilir veya zarar görebilir.
S.- Fersahlarca uzaklarda geçen olaylardan da bir insanın ruhunda bilgi meydana gelir mi?
C.- Evet!
S.- Mesela, biz burada iken Amerikada geçen bir olay hakkında ruhumuzda bilgi edinebilir miyiz?
C.- Evet!
S.- Bu bilgiyi edinmek için olayın en çok ne kadar uzak mesafede geçmiş olması gerekir?
C.- Mesafenin sınırı yoktur.
S.- Şu halde mevcut olan her varlık veya insan, kainatın her tarafında meydana gelen olaylardan
sürekli olarak yararlanan ve ruhen etkilenmekte/duygulanmaktadır(:mütehassis olmaktadır), öyle mi?
C.- Çok muhtelif nispetlerde evet.
S.- Ruh bu bilgiden haberdar mıdır?
C.- Tuh halinde haberdardır.”
Bundan başka diğer bir konuda da Üstatla görüşürken şu konuşma geçmişti:
“S.- Güneşten ışık ve sıcaklık şeklinde bize gelen etkenlerden/etmenlerden, başka etkenler/ etmenler
de çıkıp yayımlanıyor mu?
C.- Ediyor, hem de pek çok.
S.- Bunlar bizim idrakimize ve duygularımıza çarpıyor mu?
C.- Haberiniz olmadan evet.
S.- Bunların hayatımız üzerinde nasıl rolleri var?
C.- Gayet önemli.”
Başka bir yerde almış olduğumuz şu tebliğ de yukarıdakileri tamamlar:
“S.- Ay ışığının sağlığımız üzerinde etkisi var mıdır?
C.- Evet.
S.- Bu etki olumlu mudur, olumsuz mudur?
C.- Ne odur, ne odur. Dünyanızın bir çok unsurlarında olduğu gibi etkinin olumlu veya olumsuz
bulunuşu şartlara bağlıdır.
S.- İnsanlar uğraşsalar ileride hastalıkların tedavisinde Ay ışığından yararlanabilirler mi?
C.- İleride yalnız Ay ışığından değil, diğer bütün etkili/etkin olandan (:müessirat) yararlanma olanağı
bulunacaktır.
S.- Bu etkiler Ay’dan buraya kadar ışığın içinde gelen bizim takdir edemediğimiz bir takım yüksek
maddelere mi aittir, yoksa renklerin sinirlerimiz üzerinde alelade meydana getirdiği sübjektif yollardan
doğma bir etki midir?
C.- Yalnız ışıktan değil, daha önce söylediğim gibi diğer bir çok müessirattan da insanda bir takım
sonuçlar doğar.
S.- Mesela, eskilerin inandıkları gibi insan falan yıldız falan burçta iken doğmuş olsa o, bütün hayatı
süresince bu doğma anındaki yıldızın etkisi altında kalır mı?
C.- Anın değil, o anda ve ondan önce gelen avanda etkili olan etkenlerin meydana getirdiği sonuçlar,
onun için bir taayyün (:meydana çıkma, belli olma; göze çarpma) vücuda getirir (bulunma, var olma,
Ruh ve Kâinat30
varlık; beden, cisim; zenginlik). Bu hususta bütün kainat parçalarının diğerine olan karşılıklı etkilerini ve
güneşin dünyaya nur (ışık) ve sıcaklıktan başka olan etkilerini düşününüz..”

Fakat yukarıda söylediğimiz gibi üçüncü bir hal vardır ki oradaki doğal etkenlere karşı her şeye kapalı
kalacaktır. Bunlar hem esire hem de esir üstü maddelere ait titreşimlerdir. Üstat: “Bağlı oluş nedenlerini
(:avamili tabiyeyi) meydana getiren vibrasyonların, hem havai / atmosferik, hem esiri, hem de diğer
bilmediğiniz vasatlarda oluşumları vardır.” Diyor ki, bu sonunculardakinden bizim hiçbir şekilde
etkilenmiş (müteessir) olamayacağımız gayet açıktır.
Şu halde doğal etkenler arasında bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında hiç değerindedir. Fenne göre
olan vasıtalarımızın gelişmesi oranında bu husustaki bilgimiz yavaş yavaş artmaktadır. X ve V ışınları,
radyoaktif ve radyestezik ışınımlar, daha önce bilinmeyip de sonradan bilinen etkenlerdir. Fakat bütün
bunlar üç boyutlu alemimizin tezahürlerindendir. Alemimizin dışında kalan tezahürler yukarda
söylendiği gibi bizim hiçbir şekilde duyup anlayabileceğimiz şeyler değildir.

6- Yüksek Alemlerdeki Boyutlara Verilecek İsimlerin Değeri

Acaba bu yüksek alemlerdeki boyutlar hakkında ne düşüneceğiz?.. Bunları, üç boyutlu alemimizin nicel
değerleriyle karşılaştırabilir miyiz? Yani yukarıdaki alemleri 4, 5, 6... ilh, altımızdakileri de 2.1… ilh. gibi
rakamlarla belirlemek mümkün müdür? Önceden de söylediğimiz gibi bütün rakamlarımız üçlü bir
kavrama bağlı olan yalnız bizim alemimize özgü itibari (öyle varsayılan) şeylerdir. Üç boyutlu
alemimizin dışında bu değerlerin hiç biri söz konusu olamaz. O halde mesela, ilk üstümüzdeki aleme
dört boyutlu alem demekle üç boyutlu alemimizin dışına çıkmış sayılmayız. Demek ki üç boyutlu
alemimizin dışındaki alemlerin boyutlarına bir isim vermek gücünden bile mahrumuz. O kadar ki
boyutlara, boyut demek hakkına dahi sahip olup olmadığımızı kendi kendimizden sorabiliriz. Fakat
yüksek mıntıkalardan (:kuşak; bölge) aldığımız tebliğler, üstümüzde ve altımızda sayısız alemlerin
bulunduğunu bize öğretiyor. Haydi üstümüzdekileri uydurmuş olduğumuz rakamlar sırasıyla
isimlendirelim, altımızdaki boyutları hangi rakamlarımıza sığdıracağız?.. Bunların rakamlarımıza
sığmaması, rakamlarımızın ifade yetenekleriyle diğer boyutların oluş halleri arasında ilişkinin
bulunmamasından ileri gelir.

Bunu böylece kabul etmekle beraber üstümüzdeki boyutu gene çaresiz olarak “dört boyutlu” tabiriyle
ifade etmekten kendimizi kurtaramayacağız. Fakat buradaki dört rakamına hiçbir zaman matematik bir
değer vermemek ve onu ancak sembolik bir ifade olarak kabul etmek gerekir. Yani buradaki dört
rakamı 4 = 1+1+1+1 demek değildir. O, ancak üçlü niteliğini gösteren kainatımızdaki boyut
şartlarının yükseklikte değişen ilk aşamasını ifade eder.


RUH VE KAİNAT
(9)

7- Dört Boyutlu Alem

Burada ilk düşüneceğimiz şey şudur: Acaba dört boyutlu alemin tezahürlei nelerdir?.. Biz üç boyutlu
alemin yoğun maddelerinden yapılmış dimağ (beyin; akıl; şuur)) cevherleri yolu ile duymaktan ve
düşünmekten kendimizi kurtaramadıkça etrafımızdaki kaba tezahürlere karşılaştırarak yüksek
alemlerin tezahürleri hakkında hiçbir çıkarımda bulunamayız. Hatta olacak şey değil ama, alemimizden
bir şey dört boyutlu madde haline dönüşüverse biz o şeyi derhal kaybederiz. Ve o şeyin varlığı bize
göre söz konusu olamaz. Tıpkı bunun gibi, gene farzederek, biz üç boyutlu idrak vasıtalarımızla dört
boyutlu alemin ortasında yaşamaya başlasak o alemin sonsuz zenginlikleri ve güçlü varlıkları bize göre
bir “adem” den (:yokluk; bulunmamadan) ibaret kalır. Ve orada biz:
Ruh ve Kâinat31

“O balıklar ki deniz içinde denizi bilmezler” (: “O mahilerki derya içre deryayı bilmezler”)
durumuna gireriz.

Demek ki dünya şartları altında dört boyutlu madde alemine ait bizim ne bir kuram
kurabilmemize ve hatta ne de bir tahminde bulunabilmemize imkan yoktur. Eğer metapsişik
tecrübe yolu ile böyle yüksek bir aleme “çıkma” hadisesi meydana gelmiş olsaydı ve buna ait
güçlü kanıtlara sahip bulunmasaydık böyle dört boyutlu bir alemden bahsetmeye asla cesaret
edemezdik. Oradan aldığımız tebliğiler bize çok az. Fakat bize çok şey öğretmiştir. Doğrusu kanıtla
sonuca varma ve çıkarım yolu ile asla öğrenemeyeceğimiz bir alemin realiteleri hakkında ham/ilkel bir
bilgi edinmek nihayet bu şekilde mümkün olabilirdi ki bu da bizim için çok değerlidir, ve onun zenginliği
de buradan gelir. Dört boyutlu aleme dair oradaki yüksek varlıklar tarafından verilen bilgiler, yukarda
uzun uzadıya izah ettiğin sebeplerden dolayı tabiatıyla bizim idrakimize göre kalıplanarak verilmiştir.
Oradakilerden her konuya ait sorduğumuz soruların misline rasgelinmeyecek bir kapsamla cevaplarını
aldık. Konularımızın bir kısmı bu cevaplardan bazılarıyla zenginleştirilmiştir. İşte gene oradan almış
olduğumuz dört boyutlu aleme ait bilgilerden bazılarını da okuyucularıma sunuyorum:

8- Dört Boyutlu Aleme Ait Oradan Alınan Bilgiler (a)

“S.- Yükseliyorsunuz değil mi?
C.- Yükseliyorum.
S.- Ne görüyorsunuz etrafınızda? (Buradaki ilk soru ve cevaplar medyom ile operatör arasında geçiyor,
medyom henüz dört boyutlu aleme girmemiştir. Konuşmanın seyrini takiben okuyucularımız medyomun
bu aleme girdiği anı kolaylıkla belirleyebilecektir.)
C.- Hiçbir şey görmüyorum.
S.- Ne demek hiçbir şey görmemek, etrafınızda ne var?
C.- Karanlık
S.- Yükselmekte devam ediniz.
C.- Her taraf karanlık, yıldırım hızıyla gitmeme rağmen sürekli karanlık.
S.- Hızla yükseliniz!
C.- Çok karanlık!.. Şimdi gözüm kamaşıyor, güneş gibi.
S.- Orada durunuz, ne görüyorsunuz?
C.- İniyorum.
S.- İnmeyiniz durunuz!..
C.- Peki.
S.- Ne görüyorsunuz?
C.- Şiddetli bir titreşim ve kamaşma hissi duyuyorum.
S.- O halde ininiz, evvelki plana kadar ininiz!
C.- Geldim.
S.- Orada durunuz!
C.- Bu planda kamaşma yok.
S.- Etrafınızı tetkik ediniz, ne görüyorsunuz?
C.- Her zaman gördüğüm gibi münevver aydınlık, eşit derecede nurlanmış bir alan.
S.- Sizin üzerinizde nasıl etki yapıyor?
C.- Benim üzerimde gayet güzel bir haz etkisi yapıyor. Etrafımda alışıldık varlıklar. Yukarıda sinirlerim
gerildi, yanaklarım kızardı; burada yok.
S.-Oradaki herhangi birisinden sorularımıza cevap verip veremeyeceklerini sorunuz.
C.- Herkes hazır. ‘Bizim farkımız yok.’ diyor.
S.- Kaç kişi?
C.- Bir ses, bir tek ses cevap veriyor.
Ruh ve Kâinat32
S.- Acaba bu size ‘cevap veririz’ diyen ses geçen celselerimizde bize cevap veren ses midir?
C.- Hayır, ‘Fark yok.’ diyor; ‘Geçen seferkinin ötesini hangimiz olsa tamamlarız,’ diyor.
S.- Acaba bu celsemizde, bulunduğunuz bu plana ait bazı şeyler duymanız, ve görmeniz mümkün
olacak mı?
C.- ‘Yatkınlığınız (:mümareseniz) artıyor, gittikçe daha artacak (:tezayüt edecek) diyor.
S.- Biz daha yukarıdaki bir plana çıkmıştık…
C.- Hata ettiniz, nasıl ki gözlerinizin kamaşması da size bu hatanızı ihtar etti.
S.- Bu plana çıkıncaya kadar arada geçen karanlık neydi?
C.- Bu ‘sizin duygunuzdu’ diyor.
S.- İki parlak plan arasındaki duygunuzun karanlık olmasının sebebi nedir?
C.- ‘Buradan bir ayrılma hissiyle hareket ettiğiniz için gücünüzün üstünde olan o planda bir karanlık
altında kaldınız. Ve rahatsızlık duydunuz.’ diyor.
S.- Demek ki gücünüzün üstünde olan bir plandan yukarı doğru ayrıldığınız için karanlık duydunuz öyle
mi?
C.- ‘Evet’ diyor. ‘Size ruhunuzun, anlayış/kavrayış/tasarlayış (:telakki) kabiliyetinizin birdenbire üstüne
çıkmanızın bir işaretidir/sembolüdür (:remzidir)’ diyor.
S.- Acaba hazırlıksız çıktığınız bu planda daha fazla kalsaydınız ne olurdu?
C.- ‘Vücudunuza paralizi gelirdi.’ diyor. ‘Fazla kelimesinin bütün manasıyla kaldığınız takdirede, yani
çok kaldığınız takdirde.) diyor.
S.- Acaba orası da bir ruh alemi midir?
C.- Orada da ruhlar var.
S.- Ondan daha yüksek planlar var mı?
C.- .Oradan daha yükseklerde de ruhlar var.
S.- Daha yüksek planlarda da, bu yukarda gördüğünüz plandaki gibi tahammül edemeyeceğiniz kadar
ışık var mı?
C.- ‘Yanarsınız, buharlaşırsınız (:tebahhur edersiniz); bunun için tedriç adım adım ilerleme (:tedriç)
tavsiye edildi.’ diyor.
S.- Bu bildiğimiz sıcaklık mıdır?
C.- ‘Sizin bildiğiniz sıcaklık değildir.’diyor.
S.- Biz biliyoruz ki yanmak maddi bir vetiredir (:süreç; yol,tarz), halbuki siz orada ruh alemindesiniz.
Orada yanacak maddi varlığınız olmadığı halde bu “yanmak” tabiri neyinize ait olabilir?
C.- ‘Vücudunuzun göreceği zarardır, yanma olayıyla tasvir edilebilir.’ Diyor.
S.- ‘Siz yukarıdaki planda fazla kalsaydınız paralizi gelirdi’ diyorlar. Acaba bu paralizi manevi manada
kullanılmış bir kelimemidir?
C.- ‘Paralizi’ diyor, ‘cismani paralizi; nitekim bunun belirtilerini, başınıza kan hücumunu duydunuz.)
diyor.
S.- (Medyoma hitaben:) Siz başınıza kan hücumunu duymuş muydunuz?
C.- Duydum, yanaklarım kızarmıştı ……
S.- Sizinle görüşen zat, şimdi içinde bulunduğunuz plana mensup bir zat mıdır?
C.- Evet.
S.- Sizin daha yukarıdaki planda kalmanız mümkün olsaydı oradaki varlıklarla görüşebilir miydiniz?
C.- ‘Hayır, çünkü aranızdaki temas vasıtası çok ayrılmıştır.’ diyor.
S.- Kendileri bizim tahammül edemediğimiz planlara çıkıyorlar mı?
C.- Biz, bulunduğumuz mevkiden birkaç plan yukarı çıkabiliriz. Fakat daha yukarılara tekamül
aşamaları dediğimiz zamanı geçirdikten sonra çıkabiliriz.
S.- Mademki yukarıdaki birkaç planda durabiliyorlar, neden oralarda kalmayıp aşağılara iniyorlar?
C.- Geçici çıkmak başka; nasıl ki biz kendimizden aşağıdaki alanlara gidebildiğimiz gibi aşağıdan da
bizim alanımıza gelebilirler. Nitekim sizin ruhunuz da buraya gelebiliyor ………
S.- Şimdi bulunduğunuz planda hiçbir şey göremiyorsunuz değil mi? Rica ediyoruz, söyleyiniz, bu
planda şekil yok mu, yoksa var da siz mi göremiyorsunuz?
Ruh ve Kâinat33
C.- Bulunduğunuz planda sizin göreceğiniz şekil yok! Vasıtalarınızla buradakileri göremezsiniz.
S.- Niçin göremiyorsunuz?
C.- Vasıtalarınız müsaade etmiyor.
S.- Üç boyut yasası burada hakim mi?
C.- Üç boyut hakim değil.
S.- Buradakiler kaç boyut içinde yaşıyorlar?
C.- Biz burada dört boyut içindeyiz.
S.- Bu dört boyut içindeki şeyleri herhangi bir vetire (:süreç; yol, tarz) ile, gelişiminiz neticesinde, ileride
görmeniz mümkün olacak mı?
C.- Hayır …….
S.- Evvelce aşağıdaki planlarda bazı şekiller görmüştük, bu tarzda bir şekli görmek mümkün olmayacak
mı? [1]
C.- Olmayacak, istersek o da olabilir; ancak biz maddeyi yoğunlaştırarak size görünebiliriz.
S.- Demek ki bu planın gereği, orasını doğal şekliyle görmenize engel olacaktır, ancak………
C.- Yalnız engel değil, sizin vasıtanızın eksikliği. Çünkü siz, yalnız görmek kavramı ile anlayabilirsiniz.
Halbuki genel umumi duygunuzladır asıl görmek……
S.- Acaba biz şimdi sizin karşınızda bulunan ruhun anlatmak istediği şeyleri tam manasıyla
anlayabiliyor muyuz?
C.- Kendi vasıtanızın çok üstünde, anlamaya imkan yoktur, bu vasıtayı biz de temin edemeyiz.

Bu satırlardan anlaşılıyor ki, öncelikle insan yukarıdaki madde alemlerine doğru yükseldikçe kendi
aleminin realitesinden uzaklaşmaktadır. Örneğin medyom, orada etrafında sonsuz varlıkların
bulunduğunu ve kendisinin bu varlıklar ortasında yaşadığını duyduğu halde bunu duygu vasıtalarından
hiç biriyle bize tercüme edemiyor. Celse dışında medyom oralara ait izlenimlerini şu yolda yazmıştır:

“15/Mart/1936: - Soruş, ne kelime ile ne de sözle değil. Yalnız fikirle. Karşılıklı fikir alınıp veriliyor.
Ve konuşan ile muhatap arasındaki bu fikir alış verişi hiçbir karışıklık meydana getirmeksizin ve
hariçten hiçbir arızaya uğramaksızın tam bir açıklıkla konuşmaya yetiyor. Kelimelerin şu veya bu dilden
olmasının değeri yok, kelime yalnız fikrin giysisi olmakla kalıyor. Ve bu giysi içinde fikir, hemen
karşıdakine geçerek orada sanki giysisinden soyunup gene fikir halinde kendisini ortaya koyuyor.”

Bu zabıtlarda dikkati çeken ikinci nokta şudur: İnsan madde alemlerinde derinleşirken nihayet bir an
geliyor ki tahammülü kalmıyor, yanakları kızarıyor, başına kanın hücum ettiğini duyuyor ve hatta bir
iktus tehlikesine maruz kalıyor. Bu hal doğadaki alaka yasasının en açık bir kanıtını oluşturur. Medyom
bu hali, adeta bir güneş kamaşması şeklinde tasvir etmiştir ki bunun anlamı şiddetli titreşimler
karşısındaki tahammülsüzlüktür. Medyom bu mıntıkaya girinceye kadar diğer birçok aşamada bu hale
düşmemişti. Nitekim örnekte görüldüğü gibi bu muhitten biraz aşağı inince medyom büyük bir rahatlık
duymuştur. Demek ki insanların hatta yüksek maddi vasıtalarıyla (perispri) da, tahammül
edemeyecekleri derecede yüksek maddi titreşimler vardır. Üstatların (‘bu yüksek mıntıkalarda
yanarsınız, buharlaşırsınız’ (:tebahhür edersiniz) sözlerinin bilimsel anlamı vardır. Bu ifadeden şunu da
anlıyoruz ki insan kendi dünyasında iken, ne kadar yüksek alemlere çıkarsa çıksın gene kendi
maddesinden sıyrılmış değildir. Ve geçici olarak girmiş olduğu diğer alemlerden almış olduğu etkiler
bendi üzerinde faydalı veya zararlı neticeler doğurabilir.

Bu tecrübe tutanaklarından öğrendiğimiz üçüncü şey de şudur: Medyom bütün ısrarlarımıza rağmen
orada hiçbir şekil görememiştir. Adeta pasif bir süje halinde bulunan medyomun, etkili bir telkin
derecesinde yaptığımız bu yoldaki ısrarlara direnmesi dikkate şayandır. Halbuki o zamana gelinceye
kadar uzun süreden beri çalıştığımız diğer planlarda, yani daha aşağı mıntıkalarda, medyom, kendi
kendine birçok şekiller ve insanlar görmekteydi. Ve bütün bunlar üç boyutlu realitemize uygun şekillerdi.
Ruh ve Kâinat34
Okuyucularıma kıyaslamalı bir fikir vermek için, medyomun bu aşağı planlara ait daha önce yazmış
olduğu izlenimlerinden bir kısmını sunuyorum.

“….. Süzülür gibi adım adım / aşamalı (:tedirci) bir yükselme… Boşluk… mütemadiyen yükselme.
Nihayet üçüncü plana varış. Bu defa sanki gözlere biraz zâf arız (:gelen) olmuş gibi, geçen seferkinden
daha az vuzuh (:açıklık, aydınlık, belli olma) var. Etraf ruhlarla dolu. Göz bir noktada odaklandırıldığı
zaman karşıda bir yüz belirdi. Koyu siyah, yuvarlak bir sakal, siyah gözler, uzun kirpikler, gene koyu
siyah ve gür kaşlar. Aldırışsız bakıyor. Omuzlarında siyah bir ceketin oraya raslayan kısmı görünüyor.
Kolları ve göğsünden aşağısı gözle görülür değil. Başı açık, saçları siyah ve gür. Belinden aşağısı su
buharından oluşmuş gibi dumanlı. Kendisi sanki dalgalanan gibi. Cismi o nitelikte ki sanki parmakla
dokunulsa parmak içeri girecek… Parmakla dokundum, parmağım içeri daldı. Fakat adamda acı ve
şikayet yok. Bakıyor ve sesini çıkarmıyor, ismini sordum … Bu gördüğüm sakallı zat Mehmet isminde
imiş …… Beni ikinci plana indirebilir misiniz diye sordum, ‘evet’ dedi. Bu söz üzerine pek kısa, adeta bir
saniyelik bir soyutlanma halini müteakip kendimi, Mehmet efendi ile beraber ikinci planda buldum.
Burası üçüncü plana oranla da az ışıklı bir yer. İkinci planda yüzler, üçüncüdeki kadar belli değil.
Buradakiler çalışıyorlar. Erkekler, kadınlar var. Çalışmaları birbirleriyle konuşma şeklinde oluyor. Bu
konuşmalardan birisine dikkat ettim ………. Birinci plana inmeyi isteyince, öncekinden biraz daha
uzunca bir soyutlanma halini müteakip Mehmet efendi ile birinci plana inmiş bulunuyordum. Burası
ikinci plandan daha az ışıklı bir yer. Orada burada muzdarip() insanlar görünüyor. Kimisi kıvranarak,
kimisi yüz buruşturarak elem çekiyor. Aralarında nurani yüzlü ve nurani elbiseli yüksek ruhlar dolaşarak
acı çekenlerin bazılarını okşamak, bazılarının yüzüne gülümseyerek bakmak suretiyle elemlerini
hafifleterek onları teselli ediyorlar. Acı çekenlerin kimisi yüksek ruhlara alçalmış bir şekilde
(:mütezellilane) bakıyor, kimisi merhamet dilenir gibi onlardan medet umuyor. Bu alem pek de sevimli
bir yer değil. Istırap çekenlerden birisiyle görüştüm: ….. sakallı Mehmet efendi: ‘Artık ben gideceğim.’
dedi. Bunun üzerine ben de onunla beraber ikinci plana indim. Burası daha iyi daha aydınlık. Burada bir
çok başka ruhlar var. Fakat işsiz, aylak değiller. Gerçi el ayak işleri ile uğraşmıyorlarsa da ruhsal
faaliyette bulunuyorlar. Bütün yüzler müsterih, saf ve berrak. Hiçbir ıstırap görülmüyor. Ruhların adedini
sayamadım.”

Medyomun aşağı planlarda görmüş olduğu bu şekillere karşılık, sonraki yıllarda çalıştığımız diğer daha
yüksek planlarda hiçbir şekil görememesi, büyük bir ilmi realitenin ifadesidir.
Aşağıdaki tebliğler de, ruhun yüksek maddi vasıtalarıyla bu dört boyutlu alem arasındaki bazı
münasebetleri aydınlatacak niteliktedir:


(a) İstanbulda yapılan celselerin 26/IV/1936 tarihli tutanaklarından.
[1] Bu şekiller insan şekilleridir. Ve medyoma evvelce dünyaya muhtelif isimler altında yaşadıklarını
söyleyen mizansenlerden ibarettir. Bunlar kadın, erkek ve çocuk hallerinde görünmüşlerdi.


Alemler yükseldikçe, maddelerin niteliklerindeki değişiklikler, hem arzuya bağlı hem de nicel
olarak meydana gelmektedir.

RUH VE KAİNAT
(10)

Aşağıdaki tebliğler de, ruhun yüksek maddi vasıtalarıyla, bu dört boyutlu alem arasındaki bazı
münasebetleri aydınlatacak niteliktedir:

(24/V/1936 tarihli celse tutanağından:)
Ruh ve Kâinat35
“S- Şu halde gelişmiş olan ve dolayısıyla perisprisi esirden daha seyyal olan bir ruh, esiri bir alemin
daha yukarısındaki alemde yer tutmaktadır öyle mi?
C- Ruh, tekamülü ile perisprisini esirden daha seyyal bir hale getirmiş ise evet.
S- Pekala, böyle esiri bir alemin üstünde bir alem mevcut mudur?
C- Demin dediğim gibi sonu yoktur. Yani sonunu biz bilemiyoruz.
S- Siz esire göre ne vaziyettesiniz?
C- Biraz daha hafif.
S- O halde siz esirin üstünde bir alemde bulunuyorsunuz değil mi?
C- Evvelce söylemiştim. Burada dört boyut vardır. Bu da esirden daha seyyal bir aşamada
bulunduğumuzu gösterir.
S- Oradaki şartlar hakkında daha fazla izahat alamayacağımızı zannediyorum.
C- Bu hususta evvelce size biraz bilgi vermiştim. Ondan fazlası mümkün değil!”

Şu birkaç kelimelik tebliğde çok büyük manalar tebellür etmektedir. Önce anlıyoruz ki ruhun yüksek
maddi alemlerde yaşayabilmesi ancak kullanabildiği maddi vesaitin inceliği oranında mümkün
olmaktadır. Sonra, bizim belki henüz idrakinden aciz olduğumuz esir halindeki maddeler bile
henüz üç boyutlu alemimizin içinde kalan maddeler arasında bulunmaktadır. Ve tebliğlerde söz
konusu olan dört boyutlu kainatın maddeleri, bu esirin üstünde bir seyyaliyet hali göstermektedir. Daha
sonra da, maddi kainatın sonu bizim tasavvurumuzun dışında kalan dört boyutlu alem de değildir. Hatta
o alemdeki yüksek idrakli varlıkların bile tasavvur edemedikleri diğer madde alemleri ve o
alemleri dolduran varlıklar sonsuz meçhuller diyarında kaybolup gitmektedir. Bütün bu mütalaalar
gayet açık olarak gösteriyor ki dünya aleminin ötesi, ardı hemen ruh alemi değildir. Ve biz ne
duyabileceğimiz, ne de anlayabileceğimiz bir salt ruh aleminden bahsetmek gücüne sahip değiliz.
Aşağıdaki tebliğ dört boyutlu tebliğ hakkında bize bazı fikirler daha veriyor:

(11/X/1936 celsesi tutanaklarından:)
S- (medyoma hitaben) Sizin bulunduğunuz planlardan daha aşağı planlarda yaptığımız inceleme
sırasında medyomumuz bir takım insan şekilleri görmüştü. Bu şekiller o planlara mensup ruhların
bedenlerine verdiği şekilleriydi. Bu şekiller renkleri ve diğer maddi özellikleri sayesinde medyomumuz
tarafından idrak edilmişti. Halbuki daha yüksek olan bu plandaki ruhların varlıklarına rağmen
medyomumuz bir beden ve şekil göremiyor. Acaba sizin perisprinizin şekil, renk vs gibi bildiğimiz
maddi özellikleri yok da onun için mi, yoksa sizin bedenlerinizin bizim maddelerimizde olan renk, şekil
vs özellikleri var da ancak bunlar dört boyutlu bir alemin gereklerine göre ayarlanmış bir durumda
olduğu için mi medyomumuz onları göremiyor?
C- Birinci şık.”

Demek ki alemler yükseldikçe maddelerin niteliklerindeki değişiklikler hem arzuya bağlı, hem de
nicel olarak meydana gelmektedir ki bunlar hakkında bizim üç boyutlu maddi vasıtalarımızla bir fikir
edinmenin ihtimali yoktur. Halbuki, bizim için henüz milyonlarda biri bile bilinmeyen üç boyutlu
alemimiz, bu sayısız yüksek boyutlu alemlerin en gerilerindeki bir alemdir. Daha önce
bahsettiğimiz alemimizin mikro ve makrometrik varlıkları karşısında bile bütün bilgi ve duygularımız iflas
ederken kendimizi bütün kainatın üstünde görecek kadar iddialı bir duruma sokmak gibi manasız
bir hareket tasavvur edemeyiz. Ve maddelerin, basamak basamak yükseldikçe bir öncekinden daha
yüksek ve daha kapsamlı madde alemlerini doğurmakta ebediyet içinde devam edegeldiğini ve nihayet
bütün bunların üstünde bizim asla idrak alanımıza girmeyecek olan gayri maddi varlıkların ve
alemlerin de sonu olmadığını bir an düşünebilirsek kendimizin ne kadar küçük olduğunu anlamakta
gecikmeyiz.

9- Üç Boyutlu Alemimiz

Ruh ve Kâinat36
O halde biz aklımızın ermediği yüksek boyutlu alemlerde dolaşmak sevdasından vazgeçip bir çok
alanları bizce henüz meçhul olan üç boyutlu alemimize dönelim.

Üç boyutlu alemimiz nasıl bir alemdir?.. Bu alemin realiteleri nedir ve nerde başlayıp nerde
biter?... Bilim bu soruların cevabını araştırmakla meşguldür.

İnsanlar bu alanda çok yürümüşlerdir fakat gerçekte henüz bir parmak boyu kadar yol katetmiş
değillerdir. Bununla beraber tekamül yasalarının yavaş seyrini bir zorunluluk olarak kabul ettiğimize
göre şimdiye kadar elde edilmiş bilimsel kazançlara büyük değer vermek ve onların ebedi
gelişmelerine inanmak hakkımızdır.

Yukarıdan beri yazdıklarımıza bakılırsa üç boyutlu alemimizin de bize göre sınırı yoktur. Mikro ve
makrometrik alemlerin sonsuzluğu bunu ifade eder. Bütün gökyüzünde gördüğümüz veya
göremediğimiz yıldızlar, kütleler hep üç boyutlu alemimizin içinde bulunan maddi varlıklardır.
Bunların her biri dünyamıza yaklaşan veya ondan uzaklaşan bir takım doğal şartlara sahiptir ve sayısız
varlıkların ikamet ettiği alanlardır.

Buna bir örnek olmak üzere bizce bilinen yıldızların bazılarındaki doğal şartlara dair Üstatlarımızdan
aldığımız bilgilerden bazılarını okuyucularıma sunuyorum:

“Güneş de başka bir cürümden ayrılmıştır. Güneşin çıktığı cürüm halen muhtelif parçalar halinde
mevcuttur, ve bu parçalar gökyüzünün size pek uzak yerlerindedirler.”

“Güneş kainatta bir zerreden ibarettir. Orada arzınızda hem mevcut olan hem de olmayan maddeler
vardır ki gelecekte bu maddeleri keşfetmek sizin için mümkün olmayacaktır.”

“Güneşin etrafında mevcudiyetlerini söylediğiniz demir, kalsiyum, mağnezyum ve hidrojen gibi
gazlardan başka gazlar da vardır. Güneş kaynama halindedir. Güneşteki maddelerle onun kaynama
halini birleştirirseniz Güneşin etrafını kuşatan gazların saydıklarınızdan daha fazla olacağını takdir
edersiniz.”

“Güneşin yoğunluğu dünyanızınkinden çok azdır.”

“Merküre gelince: Orada da sizin dünyanızda mevcut olan ve olamayan maddeler vardır. Ve bu mevcut
olamayan maddeler sisin gaz üstü itibar ettiğiniz hallerde bulunur. Fakat unutmayınız ki sizin
dünyanızda olan bütün maddeleri de henüz keşfetmiş değilsiniz.”

“Merkür Güneşten kopmuştur. Oranın doğal şartları bakımından sisin dünyanızdakine göre bazı
hallerde benzerlik vardır. Fakat diğer bazı hallerde farklar mevcuttur. Dünyanızdaki şartlar bu farkları
anlamanıza müsait değildir. Örneğin, Merkürde sıcaklık derecesi sıfır altı 150 den sıfır üstü 300 e kadar
değişiklik gösterir. Keza oradaki havanın yapısı sizin dünyanızdaki gibi olmadığı için oradaki hava
basıncı daha fazladır. Bir santimetre kübüne, sizin dünyanızdaki hesapla 60 kiloluk basınç yapar.”

“Venüs de Güneşten ayrılmıştır. Orada da hem dünyanızdaki maddelerden bir çoğu var, hem de
onlardan başkası mevcuttur. Bütün kainatın eczasında() birbirine bazı noktalardan benzeyenler ve
diğer noktalardan ayrılanlar çoktur.”

“Venüsdeki en çok ve en az santigrat derecenin sizdeki santigratla ölçülmesi imkansızdır. Çünkü
dünyanızdaki şartlardan çok farklı olan yerlerde bu şartlara özgü ölçek hizmet göremez. Venüs
Ruh ve Kâinat37
atmosfer basıncı da dünyadakinin çok üstündedir. Gelecekte,astronomi bilginlerince, bunun hesabına
girişilecektir.”

“Marstaki mevsim değişimleri, deniz, kara ve iklimlerin varlığı hakkında yaptığınız tahminlere gelince:
bu hususta dünya ile Mars arasında benzeşim vardır. Fakat bunlar birbirinin aynı değildir. Marsın iki
uydusu vardır. Ve o da öncekiler gibi Güneşten kopmuş bir parçadır.”

“Astronominizin bahsettiği Marsla Jüpiter arasındaki gezegenler, diğer gezegenlerin oluşumuna hakim
olan yasalar çerçevesinde meydana gelmiş binlerce yıldızlardır. Ve bunlarda da birbirine göre pek çok
farklı doğa şartları vardır. Yine bunlar arasında da sizin dünyanıza benzeş şartlara sahip olanlar ve
ondan farklı bulunanlar vardır. Bu farklar atmosfere, içindeki maddelere, hayvanlara, bitkilere aittir.
Bunlar Ay’a oranla çeşitli büyüklüktedirler.”

“Ay dünyanızdan ayrılmıştır. Ayda sizin dünya şartlarına uygun atmosfer yoktur. Fakat önceden
söylediğim gibi başka şekilde vardır. Aydaki maddelerin hallerine gelince: Bu bakımdan Ay’ın arzdan
farkı yoktur.”

“Ayın size yalnız bir tarafını göstermesi, dönüşünü yaparken aldığı vaziyet gereğidir. Ayın size görünen
ve görünmeyen taraflarındaki sıcaklık derecesi arasındaki fark 100 – 120 ve bazen daha fazladır.”

“Jüpiterde sizin dünyanızdakine benzeyen ve benzemeyen maddeler vardır. Orada bütün bildiğiniz
maddelerin katı, sıvı, gaz ve daha bunun üstündeki halleriyle beraber bilmediğiniz maddeler ve bu
maddelerin bilmediğiniz halleri vardır.”

“Kesin bir hesap olarak kabul etmemek şartıyla Güneşin sıcaklığının Jüpiterde dünyadakinden 27 defa
az olduğu hakkındaki fikirler doğrudur. Ancak gezegenlerdeki sıcaklığı yükselten etken yalnız güneşten
gelenler olmadığı için Jüpiterde sıcaklık, Jüpiterin kendi sıcaklığının da katılımıyla çok yüksektir. Fakat
burada hararet yerine göre değişir ve yüksek olur. İnsanların tahminindeki hatalarında etken olan bir
sebep de budur. Örneğin orada en çok sıcaklık 400 ve daha yukarı doğru görülür.”

“Jüpiterde basınç dünyanıza oranla daha hafiftir. Jüpiter de Güneşten kopmuştur. Ve onun kopuşu
dünyanızla zamandaştır. Fakat ölümü, dünyanızdan sonra olacaktır. Jüpiterin on tane uydusu vardır.”

“Satürn’ün dokuz uydusu vardır. Satürndeki en çok ve en az sıcaklık dereceleri Jüpiterdekine oranla
daha azdır. Satürnde iki mevsim vardır. Ve aralarında çok fark görülür. Keza Jüpiterde de iki mevsim
vardır. Ve bunların arasındaki fark, Satürnünkinden daha derindir.”

“Güneşten uzaklığı arttıkça gezegenlerin mevsimleri arasındaki tezat artar. Örneğin, Uranüsteki en çok
ve en az sıcaklık derecesi Jüpiterdekinden daha fazladır. Buna karşılık atmosfer hakkında önceki
sözlerimi hatırlayınız: Hava basıncı, Güneşten uzaklaştıkça hafifler. Uranüste cisimlerin ağırlığı
dünyadakinden başka türlüdür. Bu husuta size kesin rakamlar vermek mümkün olmamakla beraber
örneğin dünyanızda 100 kiloluk bir cisim Uranüste bir kiloya denk olabilir. Bunun gibi, dünyanızda bin
kilo gelen bir cisim Neptünde deminki örneğinize karşı ileri sürdüğüm kayıtlar ile iki kilo gelir.”

“Neptün’ün bir yılının sizin 164 yılınıza denk olduğu hakkındaki tahminlerde biraz daha hata vardır.
Çünkü onun yılı bundan fazladır, 250 den biraz daha fazladır.”

Bu bilgilerin bir kısmı astronomların bize vermiş olduğu bilginin dışında kalıyor. Hatta bazı yerlerde
Üstadın, astronomik bilgileri düzelttiğine okuyucularım dikkat etmişlerdir. Gelecek astronomik
Ruh ve Kâinat38
incelemelerin bu işte hangi tarafın doğru söylediğini bulup ortaya çıkaracağından emin olarak beklerken
bu fikirlerin, bazı hususlarda, araştırıcılara hamleler vereceğini de ümit ederim.

Bilimdeki araştırmalar sürekli ilerliyor. Bu hal, üç boyutlu alemimizin sonsuzluğu içinde az çok hatalı
olmakla beraber bize ardsızarasız yeni bilgilerin gelmesine sebep olmaktadır.

Her gün durmadan ilerleyen bilimsel çalışmalar arasından kainatımıza bakarsak iki büyük manzara ile
karşılaşmış oluruz. Bunlardan biri kainatımızın gözle görülür alemine diğeri de bunun dışında kalan
görünmeyen alemine aittir. Gözle görünür alemine ait olan olayların akademik ilimlerle geliştiğine dair
daha önce bazı şeyler söylemiştik. Burada da bu iki alemin bize göre birbiri karşısındaki durumlarından
biraz bahsedeceğiz.

Fakat her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki olayları böyle gözle görülür alemimizin içinde veya
dışında diye ayırmak bize göre nispi bir görüşten doğar. Çünkü bir takım olayların tarafımızdan
duyulması inceleme vasıtalarımızn eksikliğinden ve bilgisizliğimizden ileri gelir. Bu vasıtalar
yetkinleştikçe ve bilgimiz arttıkça gözle görülür alemimizdeki olaylar yavaş yavaş zenginleşir ve
görünmeyen alemimizdeki olayları içine alır. Şeytanlara, cinlere, doğaüstü olaylara inananlar bu
gerçeği göremeyenlerdir.

Mikroskopun keşfinden önce mikrobu göremezdik. Teleskop devrinden önce bir çok yıldızlar insanlarca
meçhuldü. Elektrokardiyografinin kullanılmasında önce kalpteki elektrik dalgalarından ve bu dalgaların,
patolojide büyük anlamı olan değişmelerinden haberimiz yoktu. Bu örnekler sayısızdır.

Bu kitabımızda görünmeyen alemimizin bizi ilgilendiren kısmı, insana ait olan hayatsal olayların geçtiği
yerler olacaktır. Bu olayları ancak onlarla ilgisi bulunan vasıtaları kullanarak mütalaa edebileceğimizi
daha önce söylemiştik. Bu vasıtaların başında gene insan gelir. Önce de söylediğimiz gibi bu alandaki
incelemelere girişirken unutmamalıyız ki görünmeyen alemimizin hayat alanlarındaki olayları da ancak
maddeler üzerinde ve maddeler yoluyla cereyan eder. Ve bunun içindir ki biz, örneğin ölmüş
insanların tezahüratta bulundukları yerlere bir çokları gibi “ruh alemi” ismini vermiyoruz. Biz
iyice biliyoruz ki insan ruhu gözle görülür alemimizin içindeki maddelerden yararlandığı gibi,
görünmeyen alemin maddelerinden de yararlanır. Çünkü, ileride uzun uzadıya söyleneceği gibi
insan ruhunun kabiliyetleri ne kadar gelişmiş olursa olsun bu kainatta onun maddelerle olan
münasebeti son bulmayacaktır.

Ve gene bu düşünce ile diyebiliriz ki bazı dogmatik spiritüalist telkinlerin yarattığı görünmeyen
aleme ait bir takım efsanevi görüşlere de artık veda etmek yolunda bulunuyoruz. Ölüme ve ölüm
sonrasına ait meseleler ilahi bir kutsiyet içinde değil, felsefi ve ilmi bir düşünce ile
incelenmelidir. Her şey ilahidir. Her şey mutlaka Allah’ın yasaları ve hükümleri içinde olup biter.
Üstümüzdeki bir hayatın olaylarıyla altımızdaki hayatın olayları, ilahi ilgiye aynı derecede
mazhar olmuş bulunmaktadır. Bu hakikati iyice kavramış olan bir insanın kafasına ahret denince;
topuzlarıyla, zebanileriyle, alevleriyle dolu bir azap ve işkence diyarı gelmeyecektir. Her yerde
maddeler ve ilahi yasaların sonsuz imkanları içinde tezahür eden bu maddeler üzerindeki ruhsal etki /
indüklemeler vardır. Bu öyle tatlı bir akıştır ki ruhlar madde kainatındaki mutluluğu, layık oldukları
oranda orada doya doya tadarlar.RUH VE KAİNAT
(11)

Ruh ve Kâinat39
10- Üç boyutlu Alemimizin Yüksek Tezahürlerine Doğru Bir Adım

İnsanlardan, fizikokimyasal ilimlerin henüz uğraşmadığı bir takım etkenler çıkıp yayımlanır. (33, 34, 41,
42, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120). Bunları biz bilinen vasıtalarımızla göremeyiz. Fakat
bunların, insanlar, hayvanlar ve hatta bitkiler üzerinde yaptıkları etkileri inceleyerek bu hususta olumlu
bir kanaata varmak mümkün olur. Bundan başka herhangi bir süreç ile hyperesthésique bir hale
getirilmiş bir insanlar bu etkenleri doğrudan doğruya görüp duyabilirler. (33). Hatta bu etkenlerden
bazılarını fotoğrafla da tespit etmişlerdir. (53, 90). Bütün bunlardan uzun uzadıya bahsetmeye
kitabımızın hacmi müsait değildir. Ancak okuyucularıma kısa bir fikir verebilmek maksadıyla özellikle
teozof klervoyanların bu hususta görerek bize tebliğ ettikleri bilgilerden bazılarını bir örnek olarak özetle
yazacağım. Bu görücülerin söylediklerine göre insanların bedenlerinden bazı maddeler taşar. AURRA
denilen bu maddelerin rengi hafif mavimtraktır. Bu mavi renk arasında bir takım çizgiler sezilir. Bunlar
ışın tarzındadırlar. Muntazamdırlar ve birbirine paraleldirler. Hastalık hallerinde hasta olan bölgelerdeki
çizgiler düzenini az çok kaybeder. Paralel şekiller bozulur, hatta çizgiler birbiriyle çaprazlaşır veya
büsbütün solar ve silinir. Bu gözlemler çeşitli yollardan gerçekleştirilmiştir. Ve bir çok alimler bu yolda
ciddi olarak çalışmışlardır. Bunlardan biri de A. De Rochas’dır. Bu değerli araştırıcının kendi
tecrübelerine ait yazılarından bir tanesini kısaltarak yazıyorum.

“… Süjenin hassasiyeti kaybolmaya başlayınca cildinde ayva tüyü gibi ışıklar belirir, ve bunlar
atmosferde kaybolur. Bunlar önce hafif bir sis halinde, sonra daha parlak bir halde, nihayet ince bir ışık
tabakası halinde çoğalıp yoğunluk beliriyor. Ve en nihayet bedenin şeklini koruyarak ondan 3-4 cm
ayrılıyor. Bu tabaka üzerine yapılan bütün etkileri süje sanki doğrudan doğruya cildi üzerine
yapılıyormuş gibi duyuyor. Buna karşılık cildine yapılan etkileri de duymuyor.. Bu halde iken eğer
manyetizasyona devam edilirse öncekine ilaveten diğer ışık tabakaları da oluşuyor. Müteakip()
tabakalar arasındaki mesafeler ciltle birinci tabaka arasındaki mesafenin iki mislidir. Ve bu da 6-7 cm
kadardır. Süje ancak bu tabakalar üzerine yapılan batırma, yakma, vs gibi etkileri duyuyor. Bununla
beraber tabakalar ciltten uzaklaştıkça hassasiyetleri azalıyor. Bunların ortaya çıkışı, herkeste aynı
tarzda olmuyor; bazılarında hiç olmuyor, bazılarında birkaç pasla hatta uyumadan, alelade
heyecanlardan sonra ortaya çıkıyor. Eğer bu tabakalardan birine bir bardak su değdirilirse bardakla
vücut arasında kalan ışıklı kısımlar kayboluyor. Ve hatta bir zaman sonra sudan ışık halinde bir buhar
çıkmaya başlıyor. Eğer bu su, başka bir yere götürülüp muayene edilirse onun da hassas olduğu
görülüyor. Mesela bu suyun üzerine yapılan her tesirden süje etkileniyor. Şu var ki jelatin, balmumu gibi
diğer bazı maddelerin de bu ışıklı cevheri tuttuğu ve koruduğu görülüyor.” (40)

Metapsişikte klasik bir misal halinde çok yerde yazılmış olan yukarıdaki gözlem, bu yoldaki yeni
araştırmalara insanı sevkedici güçtedir.

Manyetizörlerin V ışınının, radyestezik ışınların, fikir geçişleriyle, telestezik ve telekinetik sayısız
tezahürlere vasıta olan bütün yüksek maddelerin niteliklerinden henüz haberimiz yoktur. Crawford’un
uzun uzadıya çalışmaları neticesinde insandan çıkan bu etkenlerden bazılarının uygulaması mekanik
yasalarıyla be bilinen aletlerle bazı özellikleri tesbit edilebilmiştir. (52) İspirtizma celselerinde rasgelinen
materyalizasyon olayları da gene insanlardan çıkan bu ince maddeler sayesinde mümkün olmaktadır.
Keza metapsişikte dedublüman denilen ve bir insanın aynı zamanda iki değişik yerde
görünmesinden ibaret olan olayın oluşu da böyledir. Bunların gerçekliğinden bahseden bütün kitaplar
bu olaylara ait fotoğraf resimleriyle doludur.

Fakat ne olursa olsun bu örnekler bize üç boyutlu alemimizde de, akademik bilimlerce kaşfedilmemiş
daha bir çok maddelerin bulunduğunu gösteriyor. Bu maddeler ne kadar incelmiş iseler gözle görülür
alemimizden o kadar uzaklaşmış bulunmaktadır. İşte bu hal bize bir andan itibaren maddenin sonu
gelmiş ve maddi alemler tükenmiş duygusunu veriyor. Ve sonsuz realiteler içinde, sonsuz alemlere
Ruh ve Kâinat40
doğru yükselen maddi hayat merdiveninin daha ilk basamaklarında bulunduğumuzu bize
unutturuyor.

11- Alemlerin Hududu()

Acaba bu çeşitli boyutlu alemler birbirinden ne tarzda ayrılırlar?.. Bu sorunun bilimsel bir kesinlikle
cevaplarını araştırmak boşunadır. Ve hatta bu hususta bir faraziye() bile yürütmek mümkün değildir.
Yalnız, gözle görülür alemimizin incelemesi sırasında gözlediğimiz bazı noktalara göre düşünürsek,
gene ancak kendi alemimizin realitesine göre, bu konuda olasılık olarak söyleyebileceğimiz bazı şeyler
bulunabilir.

Görüyoruz ki doğal olaylar silsilesinde bıçakla kesilmiş gibi keskin sınırlar yoktur. Ultraviyole ile
enfraruj gibi iki görece sınır arasında değişen renklere verdiğimiz isimler izafidir. Çünkü izafi ölçülere
vurmaksızın turuncunun nerde bitip sarı rengin nerde başladığını kimse söyleyemez. Bütün renkler
duygularımızın tespit edemediği sonsuz zamanlar/anlar içinde birinden diğerine geçer. Keza izafi
ölçülerle ayrılmış iki müzik notası arasındaki geçişler de böyledir. İki müzisyen kulağının aynı olarak
kabul ettiği sesler arasında mutlaka farklar vardır. Fakat bu farklar, kaba duygularımız karşısında göz
yumulabilirdir. Yoksa gerçekte Do’nun başladığı ve Si’nin bittiği yeri izafi ölçülere vurmadan söylemek
mümkün değildir. Acaba bu prensip kainatın bütün olayları hakkında geçerli olamaz mı?... Bunu
mutlaka kabul etmemekle beraber, aksini düşünmek zorunluluğuna da bir neden göremiyorum. Buna
göre alemlerin bıçakla kesilmiş gibi birbirinden ayrıldıklarını kabul etmekten çok, bizim
anlayamayacağımız bir takım isteğe bağlı ve nicel zaman / anla birbirine geçtiklerini düşünmeye
eğilimli bulunuyoruz. Aynı boyuttaki alemlerin birbirine geçişi ne kadar belirsiz oluyorsa bir boyuttaki
alemin diğer boyuttaki aleme geçişi de belki o kadar belirsiz olacaktır.

12- Alemlerin Yerleri ve Zaman Mekan Meselesi

Madde kainatının çeşitli boyutlu alemlerini oluşturan varlıklar nerdedirler?.. Yukarıdan beri
yazdıklarımıza göre söz konusu edilemeyeceği anlaşılan meselelerden biri de budur.

Mekan, ancak üç boyutlu alemimizdeki maddelerin bir icabıdır. Rengi, ağırlığı vs özellikleri,
maddeden nasıl ayıramıyorsak mekanı da ondan öylece ayıramayız. O halde maddesiz renk,
ağırlık vs nasıl söz konusu olamazsa öylece maddesiz mekan da söz konusu olamaz. Maddelerin
spatyomda yer tutmaları, onların oluş imkanlarına bağlı bir kavramdır, yoksa bu maddeler için
spatyomda önceden ayrılmış bir yer yoktur. Nasıl ki maddeler olmazdan önce renkler ve ağırlık da
yoktu. Özetle, şu veya bu anlamda kabul ettiğimiz mekan, ancak şu veya bu madde ile ayakta
duran ve ondan asla ayrılmayan bir kavramdır. İşte üç boyutlu kainatımızdaki mikro ve makrometrik
bütün maddi oluşumun spatyomda işgal ettikleri yer hakkında kabul ettiğimiz değerin anlamı budur. Ve
maddelerimizin özelliklerinden doğan bu nitelik, alemimizin en belirgin bir realitesidir.

Şimdi bütün güneşlerimizi, gezegenlerimizi, dünyamızı ve kendi maddi varlığımızla beraber üç boyutlu
maddelerimizi ortadan kalkmış varsayalım. O zaman bizim düşündüğümüz ve duyduğumuz anlamdaki
mekan kavramı nerde kalır?.. Fakat üç boyutlu realitelerden kendini kurtaramayan bizlerin ne
böyle bir imkanı tasavvur edebilmeye, ne de bu sorunun cevabını vermeye gücümüz yetişmez.
Bununla beraber, şunu, yukardan beri söylediklerimize dayanarak kesinlikle iddia edebiliriz ki , böyle bir
şeyi tasavvur edelim veya etmeyelim, yukarıda söylediğimiz gibi bütün gözle görülür alemimizin dışında
kaldığımız takdirde bile spatyom gene maddelerle dolu olacaktır. O halde bu maddeler
nerdedirler?...

Ruh ve Kâinat41
Fakat bunlar gene idrakimizin zorla da olsa az çok kabul edebileceği şeylerdir. Bunları da ortadan
kaldırırsak o zaman kendimizi kainatta kaybetmiş oluruz ki işte burada beşeri idrakimiz tam anlamıyla
durur. Eğer bunu üç boyutlu alemin maddelerinden soyutlanmış diğer bir alemdeki varlıktan sorarsak o,
bize hiç şüphesiz şu cevabı verir: “Bu soruyu benden sormayınız; çünkü benim varlığımı belirleyen
şartlar için böyle bir soru söz konusu olamaz.” Ve bu da çok yerinde bir cevap olur; çünkü ön, arka,
aşağı, yukarı gibi istikametler üç boyut kavramından doğmuş şeylerdir. “Ben neredeyim?” sorusu
ancak bu kavrama dayanır. Ve bu kavram ortadan kalkınca bu sorunun da anlamı kalmaz.

Zaten üç boyutlu alemimizin dışındaki maddelerden haberimizin olmaması ve onları idrak
etmekteki kabiliyetsizliğimiz, onların bizim anladığımız anlamdaki mekan kavramı içine girmemiş
olmalarından ileri gelir. Bu gerçeği iyice anladıktan sonra diğer boyutlu alemlerin nerde olduğunu
sormaya imkan göremeyiz.

Özetle, boyutları değişik olan diğer maddi alemlerin mevcudiyetlerini kabul ederiz fakat onları
mekan bakımından üç boyutlu alemimize kıyaslamaya kalkışmak aklımızdan geçmez. Çünkü,
önceden beri söylediklerimizle kani olmuşuzdur ki bilmediğimiz sonsuz boyutlarda yayılan sonsuz
alemleri ne gökyüzünde, ne yerin dibinde, ne spatyomun bilmem hangi katında, ne de üç boyutlu
kainatımızın içinde veya dışında araştırmaya gerek ve imkan yoktur. Çünkü bizim maddelerimizle
ayakta duran ve üç boyutlu realitemiz dışında iflas eden mekan kavramı, bunlar hakkında uygulanabilir
değildir.

Tamamen mekan görüşüne bağlı olan zaman hakkında ayrıca görüşmeye gerek yoktur. Çünkü
hareket halindeki mekan kavramının atılamazı bulunan zaman konusunda söylenecek sözler, mekan
konusunda söylenmiş olanların aynısı olması gerekir.

İkinci Kısım

BİRİNCİ KONU

RUH

1- Ruh Nedir?

Ruhun tam bir tanımını yapmaya imkan yoktur. Bunun neden böyle olduğu da okuyucularıma malum
olmuştur. Boyut ve kainat konusunda bazı düşünceler, görüşler yürütürken üç boyutlu alemimizin
dışındaki maddeler hakkında hiçbir bilgiye sahip bulunmadığımızı ve bunları tarif dahi
edemeyeceğimizi belirtmiştik. Maddi kainatımızın bir adımlık ötesinde bile bir tarife sığmayan
maddelerle karşılaştığımızı hatırlarsak bütün maddi kavramlardan soyutlanmış ruh gibi bir
varlığı tarife kalkışmamızın ne kadar manasız olduğunu takdir etmekte güçlük çekmeyiz.

Bununla beraber ruhun sezebildiğimiz bazı tezahürlerine bakarak ve ruha dair Üstatlarımızdan kırıntı
halinde almış olduğumuz bilgiyi de buna ekleyerek ruh hakkında, ancak aramızda anlaşabilmemize
yarayacak kadar, ve tabiatıyla çok eksik ve basit bir tarif yapmaya çalışacağız. Fakat tekrar ediyorum.
Ruhu tarif etmekten çok ruh hakkında görüşebilmemize imkan vermek için ortaya atılmış bir ifade
olacaktır. Üstatlarımızla görüşürken ruhun iki önemli vasfı olduğunu öğrenmiştik. Bunlardan birisi
etkililik/indükleme sahibi olduğu diğeri de şuura sahip bulunduğudur.

Ruhu maddeden ayıran en önemli unsur onun bu iki niteliğidir. Ruh etki edicidir / indükleyicidir yani
o, maddeler üzerinde serbest iradesiyle, muktedir olabildiği oranda değişik haller meydana
getirebilir. (a)
Ruh ve Kâinat42

Şuur nedir? Üstat şuuru böyle tarif ediyor: “Şuur, ruhun kendi içindeki umumi() bilgisidir.” Şimdi
bu iki niteliğin anlamını göz önünde tutarak ruh hakkında şöyle bir ifade kullanabiliriz: Ruh kendi
varlığındaki genel bilgisiyle, etki edici güce sahip bir lemai ilahiyedir. Bu lemai ilahiye ifadesini de gene
Üstatlarımızdan almış bulunuyoruz. İşte ruh hakkında Üstatlarımızla görüşmelerimiz neticesinde
anladık ki bu konuda yukarıdakinden daha fazla bilgi almak mümkün değildir. Bu konuda
okuyucularımızın bizzat hüküm vermeleri için ruha dair Üstattan aldığımız tebliğlerden bazılarını
yazacağım.
“S- Bizzat ruhun kendisi madde midir?
C- Madde değildir. Bir lemai ilahiyedir. Bu kadar tarif edebilirim.
S- Şu halde maddeden başka / maddenin dışında bir varlık söz konusu olabilir demektir, öyle mi?
C- Maddenin gayrı (:başka) varlıklar birden fazladır. Fakat maddenin gayrı olmak üzere biz yalnız ruhu
görüyoruz.
S- Demek ki maddi idrak, kainattaki varlıkların ancak muayyen ve mahdut bir kısmını kapsar, ve
bunların dışında nihayetsiz varlıklar vardır öyle mi?
C- Evet, fakat ben onları size tarif edemem.
S- Ruh, maddenin gayrı bir varlık olduğuna göre neden maddi varlıklar içinde bunalıp kalıyor?
C- Ruhun tekamülü, doğa yasası gereğince buna bağlıdır.
S- Ruhun geriliği hangi bakımdandır?
C- tecrübe ve görgü.
S- Ruh ilk zamanlarda tecrübesiz ve görgüsüz mü idi?
C- Evet.
S- Peki, demin ruh ilahi bir lemadır demiştiniiz; ilahi bir lemanın görgüsüz ve tecrübesiz olduğunu nasıl
kabul edebiliriz?
C- Unutmayınız ki lemai ilahi dediğim zaman size ancak, Allah’ın bir alevi anlamında ele almayınız /
düşünmeyiniz.
S- Allah’ın bir alevi manasına almadan dahi Allah’ın, kavrayamayacağımız kadar kapsamlı büyüklüğü
ile ruhu kıyaslayınca ona ne şekilde olursa olsun tecrübesizlik ve görgüsüzlük izafe etmek nasıl
mümkün olur?
C- Unutmayınız ki, haşa, Allahın bir parçası (cüzü) demedim.
S- Bir cüzü demediniz, fakat Allahtan çıkan….
C- Çıkan da demedim.
S- Allaha nispet edilen. Bu sözümü tekit (: kuvvetlendirme, sağlamlaştırma; yineleme, tazeleme;
üstelemek) buyuruyor musunuz?
C- Allahı kastediyorsanız, hayır. Onun mahluku, onun var ettiğini kastediyorsanız evet!
S- Demek sözlerinizden şunu çıkaracağız: Lemai ilahiyeden maksat, Allahın var ettiği, halk ettiği
demektir, öyle mi?
C- Evet. Başka türlü tarif edemem.”

Bu hususta alacağımız bilgilerin bundan daha fazla olamayacağını doğal olarak kabul etmemiz gerekir.
Madde hakkında geçen sözlerden bunu çok iyi anlarız. Şu halde ruha izafe edilen bütün melekeler,
onu bize yeter derecede tanıtmış olmayacaktır.

Hatta belki hiç tanıtmış olmayacaktır. Çünkü ruhun yüksek varlığı ve bilmediğimiz sonsuz
melekeleri yanında bildiklerimiz hiçbir şey değildir. İnsan ruhunda gördüğümüz irade, tahayyül vs
gibi gördüğümüz yüksek melekeler, ruh melekelerinin şüphesiz en yükseği değildir. Nitekim bitki
bedenindeki bir ruhta bunların hiç birini göremiyoruz. Ve biz de bitki halinde bulunduğumuz zaman bu
melekelerin mevcudiyetinden haberdar değildik. Halbuki bitkiyle aramızdaki mesafe, ruhumuzun maddi
kainatta katedeceği sonsuz yükselme / yücelme aşamalarına olan mesafeye göre hiç değerindedir. Bu
kadar kısa bir zamanda görünür olan insan ruhunun bu yüksek melekeleri yanında, sonsuz
Ruh ve Kâinat43
mesafelerde gelişecek diğer melekelerini şimdiden tasavvur bile etmeye imkan yoktur. Biz,
tekamülümüzle yeni melekelerimizi idrak ettikçe, bir an gelecek ki şimdi o yüksekliği ile
gururlandığımız beşeri melekelerimiz onların yanında bize çok ilkel bir halde görünecektir.

O halde biz ruhu, ancak üç boyutlu kainatımızda melekelerini kullanmak için bulabildiği tezahür zemini
oranında tanıyoruz. Bu kadar kısa biliş ve görüşle onun bütün varlığına ve hayatına nüfuz etmek
(yanaşmak, sokulmak) mümkün olamaz.

Kitabımızın çeşitli konularında ruhun biraz daha yüksek melekelerine ait bazı sezintiler görülecektir,
fakat bunlar da bize ruhun niteliği (:mahiyeti) hakkında öncekilerden daha iyi aydınlatmış
olmayacaklardır.


Ruh nerdedir?..
İnsan hiçbir şekilde tanıyamadığı bir varlığa nasıl inansın?...
Sevgi nerdedir?

RUH VE KAİNAT
(12)

2- Ruh Doğrudan Doğruya İnceleme Alanımıza Girer mi?

Ruh nerdedir?.. Ruhu neden kuş tutar gibi bir ökseye yapıştıramıyoruz, veya hiç olmazsa neden onu
rüzgarın elimize çarpması gibi duyamıyoruz?...

Çünkü, bütün maddi niteliklerden kurtulmuş salt ruh halindeki bir varlık bizim için söz konusu
olamaz. Bunun içindir ki böyle bir ruhu şimdiye kadar hiçbir hakim, hiçbir filezof bize niteleyememiştir.

Burada akla bir düşünce gelebilir: İnsan hiçbir şekilde tanıyamadığı bir varlığa nasıl inansın?... Bu
doğrudur; fakat şurası da doğrudur ki bir şeyin varlığına veya yokluğuna inanmak o şeyin var veya yok
olmasını gerektirmez. Uzaklara gitmeye gerek yok, kendi yakın alemlerimizde, hatta dünyamızda bile
öyle etkenler var ki biz onların niteliklerini bilmediğimiz halde eserlerini maddeler üzerinde incelemek
suretiyle gerçeklerine nüfuz etmeye çalışıyoruz. Mıknasiyet nedir?... Genel Cazibe (Yer çekimi)
nedir?... Elektrikiyet nedir?... Bu etkenlerin gerçek niteliklerini kimse bilmiyor ve onları doğrudan
doğruya kimse de görmüş değildir. Fakat insanlar bu etkenlerin maddeler üzerinde meydana getirmekte
oldukları etkileri inceleyerek onlar hakkında az çok net bir fikir almaya çalışıyorlar. Böyle maddi
etkenlerin bile doğrudan doğruya incelemesini yapamazken bütün maddi idrakin dışında kalan ruhu bir
kuş gibi ökse ile yakalamak sevdasına kapılmayacağımız açıktır. Eğer şu anda aklıma Broussais’nin
sözleri gelmemiş olsaydı bu kadar kaba örneği bulup söyleyemezdim. Bu kişi diyorki: “Ben bir çok
kadavralar taslih ettim, fakat bisturimin ucuna ruh diye bir şeyin çarptığını asla görmedim.” (20).

Şu halde şimdiye kadar söylendiği gibi, insan bedeninin içinde bir “ruh” yoktur. Niteliklerini
(:mahiyetlerini) asla anlayamayacağımız varlıkları maddenin bildiğimiz veya henüz bilmediğimiz
yasalarına tabi maddeler içinde hapsetmeye de yetkimiz yoktur. Tamamen gayrı maddi olan ve
maddeler hakkında söz konusu olamayacak nitelikler gösteren bir varlığı, hatta kendi alemimizde
olduğu gibi, zaman ve mekan şartlarıyla bağlamak mümkün olur mu?..

Sevgi nerdedir? Sevinç, korku, fikir nerdedir?... Bunları bedenimizde duymamız bedenimiz içinde
mahsur kalmış bir varlığa ait olduklarını ispat etmeye yetmez. BU, olsa olsa nihayet şuurlu varlıkların
maddeler üzerinde tezahür etmek ihtiyacında bulunduklarını gösterir. Ruhu, tıpkı bir ipekböceğinin
Ruh ve Kâinat44
kozası içinde oturduğu gibi herhangi bir madde kütlesinin bir köşesinde sıkışıp kalmış bir şey halinde
düşünmekten daha büyük bir hata tasavvur edilemez.

Bütün bunlardan çıkarmak istediğimiz ilk fikir şudur:Biz doğrudan doğruya ruhla hiçbir zaman karşı
karşıya gelemeyiz. Ruh denince bizim için ancak onun çeşitli yoğunluktaki maddeler üzerinde meydana
gelen etkinliği ve bu etkinliğin tezahürleri söz konusu olabilir. Eğer ben, dostum X. İ karşımda
görüyorsam bu gördüğüm şey ne onun ruhudur, ne de, söylendiği gibi, ruhun yoğun / kaba (:kesif)
zarfıdır(:kılıfı, kabı). Hangi maddi alemde olursa olsun, bu gördüğüm şey ancak dostumun ruhunun
yüksek seyyal maddeler yolu ile yoğun / kaba maddeler üzerinde, o maddelerin doğasına uygun olarak,
meydana gelen etkilerine ait hareketler, şekiller ve fiiller halindeki tezahürleridir. Fakat biraz kaba
olmakla beraber bunu daha maddi bir misal ile izah etmek mümkündür: Bir heykele baktığınız zaman
onda neler görürsünüz? Önce o, bir taş parçasıdır. Fakat sizin gözünüzde onun taş parçası
halindekinden daha başka bir özelliği vardır. Doğadaki işlenmemiş taşlar üzerinde hiçbir zaman
rasgelmediğimiz bu özellik, heykelin ifade gücünü sağlayan çizgileri ve şekilleridir. Demek burada bir
ifade, bir duygu ve fikir vardır. Ve bu da hiç şüphesiz bir zekanın eseridir, kendini duyan ve ne yaptığını
bilen bir varlığın eseridir. Bu zeka nerdedir?... Hiç şüphesiz o, bu taş parçalarında değildir. Ve hiç
şüphesiz taştan ayrı bir varlık olan bu şuurlu gücün sahibi, bu heykelin ortasında bir yere saklanmış da
değildir. Bu taş parçasına yansımış olan ifade, bu eseri meydana getirirken bir sanatçının faaliyette
bulunan tahayyülünün o ana özgü muhtevasıdır. O halde bu heykele “ Bir sanatçının belli bir ana özgü
donmuş bulunan ruh durumunun canlandırdığı bir varlıktır.” diyebiliriz. Bu noktayı iyice belirledikten
sonra örneğimize şöyle devam edelim: Eğer bu sanatçı yeter derecede maddi imkanlara sahip olup
duygu ve tasavvurlarımızın yalnız bir ana özgü olan kısımlarını değil de, dış alemin kronolojik
gereklerine göre, bütün duygu ve tasavvurlarını bir sinema şeridinde olduğu gibi aralıksız / art arda bu
taş parçasının üzerinde gösterebilmiş olsaydı, o zaman biz karşımızda cansız bir heykel değil canlı bir
insan görürdük. Fakat sanatçı yine heykelin içinde olmazdı. Dünyanın çok sınırlı imkanları içinde
tasavvur edebildiğimiz bu hali, manipülasyon imkanları sonsuz maddelerle çalışan (a) ruhlar, hiç
şüphesiz daha geniş bir ölçekte ve daha ideal bir şekilde gerçekleştirebilirler.

3- Ruhlar Nerden Gelip Nereye Giderler?

Biz inceleme alanımızın dışında kalan ruhun yaratılışını çeşitli bakımdan, onun maddi kainatımızda
doğmuş olmasıyla bir tutmuyoruz. Yaratılışın sonsuzluğu diğer bir takım düşüncelerin yardımıyla bize
bu fikri telkin ediyor. Önce, bizim için maddelerin sonsuz olduğuna inanıyoruz. Sonra, maddi kainatın
dışında da sayısız varlıkların bulunduğuna inanıyoruz. Bütün bunlardan sonra ruh hayatının ve
tekamülün ebedi olduğuna inanıyoruz. Ve nihayet hiçbir ruh yetkinliğini /olgunluğunu, uluhiyetle
bir gibi tutmanın / karşılaştırmanın söz konusu olamayacağına inanıyoruz. İşte bütün bunları bir
araya toplayıp düşününce ruh hayatının ve varlığının sınırlı bir madde kainatı içinde doğup söneceğine
inanmıyoruz.

Kitabımızın başka yerlerinde de söylediğimiz gibi, ruhun maddi kainattaki varlığı, ebedi varlığında
geçen bir aşamadır. Ve biz buna bir tekamül aşaması diyoruz. Fakat bu da bize sonu yok görünüyor.
Halbuki ruhun genel hayatı içinde bu aşamanın çok kısa ve sınırlı (:mahdut) olması mümkündür. Çünkü
ebediyet içinde ne kadar sonsuz görünürse görünsün sınırlı (:mahdut) olan her şey kısadır, küçüktür ve
hatta hiçtir.

O halde ruh, küçük maddi hayatında var ve yok olamaz. O, bundan önce vardı, bundan sonra da
olacaktır. Bu düşünceye göre ruhun maddi kainatla irtibatını sağlayan vasıtalarına bağlandığı anı, onun
yaratılış tarihiyle oranlayamayız /bir tutamayız. Bunların birbirinden tamamen ayrı şeyler olması gerekir.

Ruh ve Kâinat45
Ruhun maddi kainatla irtibat peyda etmesi, yani orada doğması ne zaman meydana geliyor? Ve bu,
nasıl oluyor?... Bunu bilemiyoruz ve asla bilemeyeceğiz. Yalnız kırıntı halinde oradan buradan
topladığımız bilgilerle şimdilik şu kadar söyleyebiliriz: Ruh, kendisine tahsis edilmiş vasıtasıyla
maddeler üzerinde etkili olur.

Ruh, çeşitli yolardan maddeler üzerindeki etkisini kullanarak yüksek gayelerine doğru durmadan yürür.
Ve bu yolda yürüyen ruh, her adımında maddeler kainatındaki etkinliğini artırır. Etkinliğini artırdıkça
daha yüksek mıntıkalara çıkar ve o oranda asıl ruhani hayatına öncekinden daha güçlü, daha
etkili bir halde yaklaşmış olur. (a)

Acaba ruh, maddi kainattaki tekamül aşamasını bitirdikten sonra ne olur, nereye gider?... Bu
konuda hiçbir şey söylemek mümkün değildir. Maddi kainatın maverası()ondaki ruh hayatı hakkında
yapabileceğimiz hiçbir tahmin yoktur. Ve zaten doğrusunu da söylemek gerekirse bunu bilmenin bizim
için ne gereği, ne de faydası vardır diyebiliriz. Oralardan hiçbir şekilde faydalanamayacak kadar uzakta
bulunuyoruz.

4- Madde ve Ruh

Yukarılarda söylediğim gibi ne ruhun, ne de maddenin başlangıç ve sonundan bahsetmek aklımızdan
bile geçmez. Burada kesin bir imkansızlık vardır. Fakat gene yukarıda söylediğimiz gibi aşikar olan
diğer bir gerçek daha vardır ki o da maddenin bütün niteliklerinden ayrı ve madde fikriyle uzlaşması
mümkün olmayan bir varlığın, daha doğrusu maksatlı bir indüklemesinin/etkiliğinin maddi hareketler
arasında görünmesidir. Burada iyi düşünülmezse olası bir hataya düşülebilir: Bu hata, maddi oluşta
içine sokulmuş, yerleşmiş enerjiyi, bu şuurlu etkililikle/indüklemekle bir tutmaktır.

Maddi enerji hiçbir zaman maddeden ayrılmaz. O, maddenin atılması mümkün olmayanı’dır. Bu
enerji, maddenin taşımakta olduğu (:mündemiç) hareketlerin bir bileşkesidir ki bu, maddi oluşun zorunlu
bir sonucudur (:tecellisidir). Bu bakımdan maddeyi, kendinde taşıdığı enerjinin tezahür etmiş bir halidir
diye tarif edersek belki hakikatten pek uzaklaşmış olmayız. Halbuki ruh halinde idrak ettiğimiz varlığın
tezahürleri, daha doğrusu ruhun etkililiği, tersine olarak, tamamen maddeden ayrı bir kavramdır.

Onun varlığının zorunluluğu, öncekinin tamamen tersine olarak maddeden ayrı bulunmak
şeklinde görünür. Ve bununla maddeyi birleşmiş görmek, ancak maddi enerjinin bu etken tarafından
sevk ve idare olunduğunu kabul ettiğimiz anda mümkün olur. Bunu bir örnekle izah edebiliriz: Akmakta
olan bir su kütlesini tasavvur edelim; burada bir hareket vardır. Dış etmenlerin yardımı olmadıkça bu
hareket ebediyen böyle devam edecek ve hiçbir değişiklik göstermeyecektir. İşte madde yasası bunu
bize öğretiyor. Bütün maddi olaylar aynı şartlar altında daima aynı neticeyi veririler. Biz buna maddenin
atalet özelliği diyoruz. Bu atalet halini kabul etmek maddelerin maksatlı değişme imkanını ortadan
kaldırır. Çünkü, belli gayelere doğru değişebilen maksatlı hareketlerle, hareket istikameti asla
değişmemek niteliğinde olan atalet halini aynı şey olarak göremeyiz. Şimdi, bu suyun akışında bize
göre görünen hiçbir maksat yoktur. Şu halde bu akış atıl bir harekettir. Bunun yanında diğer bir takım
katı maddeler daha vardır; ve bunlar tabi oldukları maddi yasalara göre yoğunluklarıyla suyun akıcılık
özelliğine karşı koyabilirler. Bunlar da öncekiler gibi atıldır. Bu iki maddenin birbirine zıt özelliği
karşılaştığı zaman birbirini yok etmeye çalışır. Yani eğer katı maddenin dayanıklılığı sıvı maddenin
akıcılığından daha güçlü ise ona karşı koyar. Fakat bunların ikisi de atıl olduğundan hiçbir zaman katı
bir cisim kendiliğinden kalkıp da belli bir maksada göre akan suyun önüne durmaz. Bu hal ancak
dışardan bir etmenin yardımıyla olur. Eğer bu etkide bir maksat yoksa o zaman biz bunu, istikametleri
kendi kendine değişmeyen iki gücün rasgele çarpışmasından ibaret sayarız. Fakat bu iki hareketin
çarpışmasından maksatlı bir olay meydana gelirse o zaman atıl olan maddi enerjiye diğer bir
etkenin karıştığını ve bu etkenin etkisi ile öncekilere hakim olduğunu kabul etmek zorunda kalırız. İşte
Ruh ve Kâinat46
bu noktada maddi enerji ile bu şuurlu etmenin birbirinden ayrıldığını görürüz. Çünkü önceden maddi
enerjinin maddeden asla ayrılamayacağını ve hatta bunun söz konusu bile olamayacağını
hatırlatmıştık. Halbuki burada suyun ve katı maddenin bilinen enerjilerine, kendilerinden önce
tanımadığımız üçüncü bir enerjinin daha karıştığını görüyoruz. Bu, nerden çıktı?...Biz böyle maksatlı bir
hareketi hiçbir maddede görmüyoruz. Haydi ucuz bir izah yolu olarak insan elinden çıkmış olanları
dimağ(: beyin; akıl; şuur) cevherlerine, sinir sisteminin keşfedilmemiş işgörümlerine bağlıyalım. Fakat
insan elinden çıkmamış doğanın bu türden maksatlı sonsuz olaylarını hangi maddenin sırtına
yükleyeceğiz?... Doğanın da bir dimağı, bir sinir sistemi mi vardır?.. Öyle ise önce bunun
anatomisini ve fizyolojisini yazmak gerekir.

Fakat örneğimizdeki suyun akışını maksatlı olarak değiştiren bu etmen, maddelere yüklenmiş bir şey
de değildir. O, ancak bir maksat uğrunda maddi enerjiye yön veren bir tezahürdür. Bunun etkeni
maddenin ne içindedir, ne de dışında. Ve ona bir mekan tahsis etmeye de imkan yoktur.

Bu bilici (şuurlu) etki eden etmenin maddeden ayrı bir varlık olduğunu şundan da anlıyoruz ki olaylarda
bu tezahür görülmediği anda da maddeler değerinden hiçbir şey kaybetmiyor. Örneğin yukarıdaki
örnekte arazi şartlarına ta bağlı olarak tesadüfen suyun yönünü değiştirmesiyle, bir tarlayı sulamak için
onu başka yere akıtmak aynı değerde fiziki bir olaydır. Bununla beraber ikincisine başka bir unsur
karışmıştır ki bu da maksat ve görgüdür.

Burada ayrıca önemli bir nokta vardır; o da bu maksadın etkililikle beraber yürümesidir. O halde bütün
bu hadiselerde doğrudan doğruya göremediğimiz bir etken var ki biz onu ancak maddeler
üzerinde maksatlı bir etki halindeki tezahürleri ile tanıyabiliyoruz.

Şimdi alimleri, fizikokimyasal maddelerin ne basit, ne de bileşik hallerinin hiç birisinde böyle maksatlı
bir etki tezahürünün bulunabileceğinden söz etmiyorlar.

Maksatlı etki, ataletin zıttıdır. Bu, maddenin atıl haliyle bağdaştırılamaz. Maksatlı etki, hareketlere
ebediyet kadar çeşitli şekiller verebilir. Halbuki atıl olan maddi enerji, maddenin oluş haliyle ayaktadır
ve sabittir. O halde bu maddi enerjiye karışan maksatlı etki etmenini arızi ve harici düşünmek gerekir.

Burada diğer önemli bir meseleye değinmek zorundayız. Acaba kainatta maksatlı etkiyi sinesinde
taşımayan maddi tezahürler var mıdır? Hayır! Zaten eğer maddi kainatın olaylarında maksatlı
etkilerin rolü olmasaydı bu olayların anlamı kalmazdı. (b) Ve kainat düzensiz, abes işlerle dolmuş
bulunurdu. Halbuki bu maksatlı etkiler maddeden maddeye, olaydan olaya atlayarak bin bir çeşit
düzenlenişler (:tertipler) içinde atıl maddi enerjilere, kainat düzenine göre, yön vermektedir. Burada akla
hemen şu itiraz gelebilir: Mademki maksatsız maddi tezahür yoktur, o halde maksadı maddi
tezahürlerden ayırmak veya ayrı düşünmek yerinde olmaz, ve yukarıdaki incelemelerde de bu
bakımdan kendi kedine çürümüş olur. İlk hamlede bu düşünce doğru gibi görünebilir. Fakat gerçekte
böyle değildir. Dikkat edilirse olaylardaki maksatların sık sık değiştiği görülür. Aynı hareketler üzerinde
sayısız değişmeler gösteren bu maksatlı tezahürleri maddenin değişmeyen hareketleriyle
karıştırmamak gerekir. Belli bir hedefe doğru fırlattığım taş parçasının elimden aldığı kuvvetle olan
hareketi başka şeydir, o hedefe gitmek için olan hareketi başka şeydir. Bunlardan birincisi
fizikokimyasal bir hadisedir, kincisi ruhsal tezahürdür. Bu taş, bir cam kırabilir, bir kediyi korkutabilir, bir
çukuru doldurabilir vs. Fakat bütün bu maksatlı değişmelere vasıta olan taşın hareketi daima aynı atıl,
maddi harekettir.

Kainatın yaratılışı, aklımızın almadığı yüksek gayelere yöneliktir. Bütün maddi varlıkların nedeni bu
olduğuna göre maddi olayların bu gayeler yolunda vasıta olarak kullanılacağı ve hiçbir maddi enerjinin,
bunu sağlayan yüksek etkenlerin indüklemesinden (:müessiriyetinden) kurtulamacayacağı doğaldır.
Ruh ve Kâinat47
Maddenin hareketi kör bir enerji halinde görünür. Bunda kendiliğinden bir maksat aramak abestir. Zira
bu hareketin meydana gelişi, şu veya bu maksat için olmayıp maddenin bir oluş zorunluluğudur. Bu
hareketin herhangi bir maksat uğrunda kullanılması, ancak başka bir etkenin etkililiğine ait bir nitelik
olur ki, bu da, maksatlı etkililiğin maddi enerjiye karışmasıdır.

Özetle, ataletle vasıflanan kainatın hiçbir maddesinden kendi kendine maksatlı hareketler beklenemez.
Bunlar atıldırlar, kördürler, ve eğer kainat yalnız bunlardan ibaret olsaydı bir hercümerç (:kargaşa)
içinde çoktan yıkılıp giderdi. Fakat her maddenin oluşu, her olayın meydana gelişi Mutlak Varlık’ın
yasaları altında cereyan eder. Ve ruhlar da, sayısını bilmediğimiz diğer varlıklar gibi tekamül
derecelerine göre bu yasaları uygulamak konusundaki etkililiklerini maddi kainatta gösterirler. İşte bu
noktadan itibaren Mutlak Varlık ve ruh hakkındaki yüksek duygularımız bütün maddi fikirlerden
soyutlanmış bir halde içimizde yavaş yavaş doğmaya başlar. Kendimizi yoklayalım; eğer böyle bir
duygunun çekirdeğini henüz varlığımızda bulamıyorsak doğa bilimleri ve özellikle insan bilgisi
yollarında kat etmemiz gereken daha çok uzun mesafeler var demektir.

(a) Tekamül bahsine bakınız.
(b) Tesadüf var mıdır? Bahsine bakınız.


büyük bir hayati maksat için çalışan şuurlu etkenin yani ruhun….

RUH VE KAİNAT
(13)

İKİNCİ KONU

RUH VE BEDEN

1- Ruhun Beden Üzerindeki Fizikoşimik Etkileri

Ruhun gayrımaddi bir varlık olduğunu ve bu varlığın ancak maddeler üzerinde gösterdiği tezahürlerle
kendini bize tanıttığını söylemiştik. Acaba bu tezahürler nelerdir?..

Ruh, tahayyül yolu ile adeta bir heykeltıraşın yaptığı gibi maddeler üzerinde işleyerek onları istediği
şekle sokar. Onun bu hakimiyeti tamamen dünyaya inmezden önceki ve bazı özel şartlar altında, biraz
da dünyaya indikten sonraki etkililiği ile olur. Ruhun kozmik maddeler üzerinde ne şekilde ve ne şekilde
etkili olduğunu incelemek gücünde değiliz. Hatta onun dünyamızdaki tezahürlerinden bile adamakıllı
haberimiz yoktur.

Bedenimizde meydana gelen maksatlı hareketlerin haddi ve hesabı yoktur. Bedenimizin morfolojik ve
fizyolojik durumunda ve yabancı etkenlere karşı gösterdiği reaksiyonlarında öyle yüksek koruyucu
maksatlar vardır ki biz ne bu maksatları, ne de bu maksatlar uğrunda meydana gelen ince
mihanikiyetleri(9 henüz anlamıyoruz bile. Birkaç örnek vereceğim:

1- Dikkat edilirse organizmanın morfolojik durumu doğal hallerde ne fazla ne de eksik olmamak
üzere hayat şartlarına göre ayarlanmış bir halde bulunur. Yalnız ot veya etle ya da hem ot, hem de
etle yaşayan hayvanların diş oluşumu onların gıdalarını alabilmelerine en uygun bir tarzda
düzenlenmiştir. Ot yiyen hayvanların dişleri daha çok kesici ve öğütücü durumdadır. Halbuki etle
yaşayan hayvanların ki koparıcı ve delici şekillerde gelişmiştir.

Ruh ve Kâinat48
2- Bağırsaklar da böyledir. Yediği otu ve bitki liflerini hazmetmek için uzun bir boruya ihtiyacı olan
bitki yiyicilerde bağırsaklar, buna o kadar ihtiyaç göstermeyen et yiyicilerinkine göre çok uzundur.

3- İnsanlarda mide kenarlarının basıncı o kadar fazla değildir. Dişlerin gıdayı gereği kadar
ezebilecek durumda olması, midenin bu bakımdan yükünü hafifletmektedir. Halbuki, örneğin kuş gibi
dişleri olmayan ve hububat tanelerine benzer sert şeyleri yutan hayvanlarda mide kenarlarının basıncı
hayret edilecek derecede şiddetlidir. Bunların midelerine ancak kırk kilogramlık bir basınçla ezilebilecek
madeni tüpler sokulduğu zaman mide kenarlarının basıncı altında bu tüplerin yamyassı oldukları
görülmüştür. (11)

4- Dilin ön ve arka taraflarındaki tat alma duygularının topoğrafisinde bile koruyucu bir maksat
göze çarpar. Dilin uç tarafı acı, arka tarafı da tatlı şeyleri duyar. Zararlı yemeklerden çoğunun acı
olduğu malumdur. Acılık duygusunun ön tarafa konmasında, zararlı bir maddenin boğaz yoluna
yönelmezden önce çabucak duyulup ağızdan atılmasını temin edici bir maksat görülmüyor mu?...
Atların otlamalarına dikkat ederseniz buna benzer bir hali onlarda da görürsünüz. At, otu dişleriyle
koparmazdan önce dişleri kapalı olduğu halde dudaklarını yayarak otların üzerine yapıştırır ve ancak
bu muayeneyi yaptıktan sonra onu yer. Şu halde bizim dudaklarımızın iç zarında bulunmayan ve
gıdaların niteliğini anlamaya yarayan bir duygu bu hayvanların dudaklarında mevcuttur. Bu ne için
onlarda var da biz de yok? Bunun cevabını vermek kolaydır.

5- Daha fazla koku alma, görme veya dokunma gibi duyguların yardımıyla yaşamak zorunda olan
muhtelif hayvanlarda bu duygular, diğer varlıklarınkine göre çok gelişmiş bir haldedir. Farelerin
kulaklarındaki hassasiyet inanılmayacak kadar fazladır. Bu hayvanın 280 metre küplük kapalı ve sessiz
bir yerde bize göre duyulur hiçbir ses meydana getirmeyen bir baş çevirme hareketinden ileri gelen
mafsal delik ve temaslarını altı metrelik bir mesafeden duyduğunu tekrarlı tecrübelerimle gördüm. Aynı
hayvanda koku duygusunun da ne kadar gelişmiş olduğunu herkes bilir. Böylece canını kurtarmak için
bir kedinin sessiz ayak temaslarını işitmek ve bir mahalle ötedeki peynirin duymak zorunda kalan bu
hayvancağızın duygularındaki gelişme derecesi onun hayatsal zorunluluklarıyla ayarlanmış
bulunmaktadır. Bu, maksatlı bir tezahür değil midir?

Kartalların ve buna benzer uçucu canavarların iki bin metreden daha uzaklardaki ufacık kuşları
gördüklerini biliriz. Böyle bir melekeye onların çok büyük bir ihtiyacı vardır, değil mi?

6- Organizmadaki adaptasyon halleri boş ve manasız şeyler değildir. Bunların her birinde birer
hayatsal maksat gizlenmiştir. Her hangi bir varlığın çevresi ile olan ilişkilerine ait şartlarda
değişiklik meydana geldikçe yeni şartlara uygun birtakım morfolojik oluşumun o varlıkta
meydana gelmeye başladığını görürüz. Bu halin en iyi örneğini yeni doğan çocuklar verir. Ana
rahmindeki bir çocuğun dışardan O2 alarak kanını temizlemeye ihtiyacı yoktur. Çünkü o, saprofit olarak
annesinin hazırladığı kanla beslenir. Bu sebepten dolayı ana rahmindeki çocuğun dolaşım oluşumu
başkadır. Dünyadakilerde, sağ ve sol kalplerin birbirleriyle paylaşımı olmadığı halde, bunlarda bu iki
kalp kısmı birbirine açılmaktadır. Demek ki bunların sağ kalplerindeki kanları doğrudan doğruya sol
kalplerine geçer. Halbuki çocuk doğar doğmaz iş değişir. Artık o, kendi kanını ciğerleri vasıtasıyla
kendisi temizleyecektir. Bunun için de ciğerlerini faaliyete geçirmesi gerekir. Onun sağ kalp kanı, önce
olduğu gibi ciğerlere uğramadıktan sonra sol kalbe gitmez. Ve böyle olmasaydı insan yaşayamazdı. Bu
ihtiyacı karşılamak için ana rahminde iken açık bulunan iki kalp arasındaki delikler, doğumun ardından
kapanır.

7- Bazı hastalıklar vardır ki bunların doğurduğu engeller yüzünden doğal dolaşım yollarında bazı
bozukluklar olur ve kan doğal yollarda dolaşamaz (Cirrhose). Böyle bir engel hayatı ciddi ve çok
tehlikeye koyar. Fakat organizma buna karşı derhal faaliyete geçerek doğal halde mevcut olmayan
Ruh ve Kâinat49
birtakım kan damarlarını geliştirir. Ve kanı bu şekilde diğer dolaştırıcı yollardan sevk ederek kendisini
yaşatmaya çalışır. (28)

8- Eğer sinirlerden birisi herhangi bir yerinden kesilip ufak bir parçası çıkarılırsa bir süre sonra
kesilen uçların tekrar büyüyerek vücudun karmakarışık anatomik unsurları arasından yürüyüp birbirini
buldukları ve birleşerek tekrar vazifeye başladıkları görülür. (11)

9- Ağızda çeşitli tükürük bezleri vardır. Bunların her birinden ayrı ayrı gıda maddelerinin hazmına
yarayacak özel evsafta() tükürük çıkar. Her gıda maddesine göre bu bezlerden birinin veya diğerinin
fazla çalışması bir müellifin dediği gibi: “Sanki ağzın sümüksü zarında/derisinde/çevresinde (muhati
gışasında) bir anlayış varmış.” (29) fikrini insana verdirecek kadar şuurlu bir harekettir. Örneğin, ağza
alınan bir maddeyi eritmek ve sulandırmak için sulu bir tükürük gerekir. Böyle bir halin meydana
gelişinde gerçekten en sulu tükürüğü salgılayan kulak altı bezleri derhal işlemeye başlar. Bunun, içindir
ki aldığı gıdaları çiğnemek ve sulandırmak ihtiyacında bulunmayan balık ve kuş gibi hayvanların kulak
altı bezleri yoktur. Öncekinin tersine olarak lokma parçalarının birbirine yapışması ve kaygan bir hale
gelmesi gereken et gibi bir madde ağza alınsa o zaman diğer tükürük guddeleri faaliyete geçer ki
bunlar da yapışkan ve kaygan bir su salgılayan dil ve çene altı bezleridir. Bu konuda prof. Pawlow’un
yaptığı deneyler meşhurdur. Pawlow, üç tür tükürük bezesinin ağzına ayrı ayrı tüpler takarak bu
guddelerden ayrı ayrı sıvılar almayı başarmıştır. Bu şekilde hazırlanmış köpeklere uzaktan gıda
maddeleri gösterilince çeşitli tükürük bezlerinden sıvılar gelmeye başlar. Fakat asıl dikkate değen taraf
şudur ki köpeğe gösterilen gıda maddelerinin türlerine göre bazı bezlerden, diğerlerine göre daha az
veya daha fazla sıvı gelir. Mesela, hayvana biraz et parçası gösterilse çene altı tükürük bezlerinden
diğerlerine göre daha fazla sıvı geldiği, kulak altı bezlerinden hiç sıvı gelmediği, halbuki aynı köpeğe
ekmek parçası gösterildiği takdirde tersine olarak çene altı bezlerinden bir şey gelmeyip kulak altı
bezlerinden çok sıvı geldiği görülür. Buna benzer hikayeyi bir çoğumuz hatta dikkat etmeden çok defa
tecrübe etmişizdir. Uzaktan suları akan bir limonu görmek ve hatta hatırlamak bile insanın ağzının
suyunu çoğaltır. Ve burada da en çok dil altı bezleri salgıda bulunur. Bunun sebebi nedir?... Belki
birdenbire bunu bulamayız fakat organizmanın her hareketinde var olan maksatlı bir
işgörümünden bu olayın hariç kalmayacağını biliriz: Biliriz ki organizmada bir asit ve alkali dengesi
vardır. Bu denge bir çok hayati işlerde önem kazanır. Bu arada, ağızda fazla ekşiliğin bulunması hazım
işlerini bozar. Binaenaleyh organizma bu halini hayati bakımdan düzeltmek zorundadır. Bunun için ağzı
sulandırmaya başlar. Fakat meselenin asıl dikkate değer tarafı şudur ki ağzın diğer bezleri arasında en
alkali sıvıyı salgılayan bez, dilin altındakidir, ve burada da bu dil altı bezleri çalışmaya başlar. Ve hatta
ekşi madde daha ağza alınmadan onu değiştirecek sıvıyı ağız bu şekilde hazırlamış olur.

10- Ağız suyunda olduğu gibi mide suyunda da aynı ahenktar faaliyetler vardır. Mesela iyi bir hazım
için midenin ekşi olması gerekir. Ve bunun için midenin suyu ekşidir. Bu ekşilik derecesi litrede 1 – 7
gram arasında değişir. Bu derecenin hem aşağıdan hem yukarıdan sınırlarını aşaması zararlıdır. İşte
burada da maksatlı bir düzenin varlığını görüyoruz.

11- Organizmada her iş -normal halinde- mutlaka bir maksada, bir gayeye müteveccih olarak
yapılır, fakat hiç birinden bizim haberimiz olmaz.

İn vitro tecrübelerle bilinir ki kırmızı kan kürecikleri hipotonik bir eriyiğin içine konursa bu eriyik önce bu
kürecikleri şişirir; sonra da içerlerindeki hemoglobin maddesinin küreciği patlatıp dışarı çıkmasına
neden olur. Ve bu şekilde kürecik harap olur. Demek ki organizmada bu maddelerin harap olmaması
için, fizikokimyasal bakımdan belli şartlara sahip bir eriyikte (izotonik) muhafaza edilmeleri gerekir. İşte
kan suyu bu şartlara sahiptir ve organizma onu bu şartlar altında tutmaya büyük bir titizlikle gayret eder.
Halbuki hayati bir takım diğer zorunluluklar yüzünden bedene devamlı su sokulur ve bedenden su atılır.
Yani kan suyunun bu izotonik şartları sürekli değişmelere maruz kalır. Eğer bu işe engel olacak
Ruh ve Kâinat50
düzenleyen mihanikiyetler araya karışmamış olsaydı kan suyu içinde yüzen ve hayatın atılması
mümkün olmayan (:lazım gayrı mütefarıkı) olan kırmızı kürecikler birkaç saat zarfında eriyip gider ve
insanın hayatını uzatabilmesi mümkün olmazdı. Halbuki iş böyle olmuyor. Biz kan suyunun izotonik
durumunu bozmak için dışardan damara ne kadar bozucu (aizotonik) eriyik şırınga edersek edelim, bu
işte asla başarılı olamayız. Yani kan suyunun gerekli olan izotonik şartlarını bozamayız. Örneğin kana
fazla sulu eriyikler gönderirsek kanın sulanma tehlikesini gören organizma derhal buna karşı faaliyete
geçer ve kanı koyulaştırmaya çalışır. Bunun için bedenin örgülerinden tuzları kana çeker, bir kısım suyu
dışarı atar. Eğer koyu maddeler gönderirsek bu defa da öncekinin tersine olarak su sarfiyatını azaltır,
susuzluk duygusunu doğurarak dışardan bedene su sokulmasını sağlar. Ve kanı bu çeşit
mihanikiyetlerle sulandırmaya çalışır.

12- Soluma fiiline yarayan ve organizmanın oksijen ihtiyacını karşılayan madde hemoglobindir.
Demek ki bu madde hayatın en gerekli bir unsurudur. Bununla beraber bu maddenin kanda serbestçe
dolaşması çok zararlıdır. Çünkü kanın fizikokimyasal şartlarını bozarak bedene bir zehir gibi etki eder.
Halbuki organizma beden hiçbir zarar vermeden hayat için gerekli olan bu maddeyi kanda saklamanın
çaresini şöyle bulmuştur: İşte biraz yukarıda adı geçen kırmızı kürecikler bunun için yapılmıştır ve
hemoglobine bunlar adeta bir kutuluk vazifesini görürler. Hemoglobin maddesi, bu küreciklerin içinde
korunmuş/saklanmış bir halde bulunarak organizmaya zarar vermeden vazifelerini yapar.

Şimdi, bazı hallerde, örneğin fazla beden egzersizlerinde organizmanın fazla oksijene ihtiyacı olur.
Halbuki organizmanın oksijenden faydalanmasını sağlayan vasıta, hemoglobin maddesidir. Bunun için
bu maddenin burada yeter derecede çoğalması gerekir, ve çoğalır. Fakat kanda serbestçe bu maddeyi
dolaştırmaya müsaade etmeyen organizma, onların aynı zamanda kutusu olan kırmızı kürecikleri de
fazlaca imal etmeye başlar. Organizma oksijen ihtiyacını tatmin ettikten sonra hemoglobin ve kürecikler
normal hale dönmek üzere tekrar beraberce azalırlar.

13- Kabul edildiğine göre dalak kırmızı küreciklerin mezarıdır. Onlar burada harap olurlar. Buna
karşılık kemik iliği de onların yerine yenilerini imal ederek kana gönderir. Eğer beklenmedik bir
zamanda organizmada bir oksijen yetersizliği meydana gelirse, mesela karbon oksidi zehirlenmesi,
atmosfer basıncının azalması, asfeksi gibi bir halin meydana gelmesi veya bedenin birdenbire önemli
miktarda kan kaybetmesi hallerinden birisi ortaya çıkarsa organizma derhal buna karşı hayati önlemi
almak için faaliyete geçer. Şöyle ki: Önce kemik iliği normal gücünden daha fazla çalışarak kana fazla
kırmızı kan küreciklerini göndermeye başlar. Hatta eğer onun bu faaliyeti olayın tamirine yetmese
kemik iliği gereğinden fazla acele hareket etmeye başlar. Yani artık küreciklerin olgunlaşmasını
beklemeden genç hücreleri gönderir. Burada, ne olursa olsun deyip azami süratle bir felakete karşı
koymak isteyenlerin telaşlı hali vardır. Fakat iş bununla kalmaz, organizma bir taraftan bu işi yaparken
diğer taraftan da kana gönderilen küreciklerin muhafaza edilmesine çalışır. Bu sebepten dalak,
kürecikleri tahrip etmek işine geçici olarak son verir. Ve aynı zamanda kendisinde depo maddesi
halinde veya tahrip edebilmek üzere saklı bulunan diğer kürecikleri de dışarı, kan yollarına atarak
facianın önünü alamaya çalışır. Eğer tehlike çok fazla ise ve bütün bu faaliyet yetmiyorsa ne olur bilir
misiniz?... Normal halde kırmızı küreciklerin öldürdüğü yer olan dalak, vazifesini değiştirir ve onları
tahrip edeceği yerde yeniden imal etmeye ve bu şekilde kemik iliğiyle aynı istikamette, beraber
çalışmaya başlar. (30).

14- Miyokard infarktüsü, bir kısım kalp kasının ölümü ile mütefarık bulunan öldürücü bir hastalıktır.
Bu hastalıkta kalbin mümkün olduğu kadar az çalışması gerekir. Esasen hastalığın tedavisinde tutulan
yol da budur. Fakat organizma bunu daha emin ve esaslı yollarda sağlamaya çalışır. Bu hastalıkta
damarlar genişler, kan basıncı düşer ve bu yüzden kalbin üzerine yüklenen yük azalır, kalp az
çalışmaya başlar. Fakat doktorluğun yeni öğrendiği bu gerçeği bundan on binlerce yıl önce cahil
bir vahşi bedeni biliyordu!
Ruh ve Kâinat51

15- Fakat organizmanın dış etkenlere karşı kendini korumak maksadını güden bunlardan daha ince
işleri vardır. Trigeminus siniri genellikle solunum refleksini uyandırarak nefes alıp verme işini hızlandırır.
Fakat tuhafı şu ki aynı sinirin burun içini döşeyen kısımları öncekinin tersine olarak solunum işini
yavaşlatıcı etkiye sahiptir. Acaba bunun sebebinedir? Bu aynı sinirin çeşitli yerlerde birbirine zıt işler
görmesinin gayet değerli ve hayati bir sebebi vardır, bakınız nasıl: Bu sinirin solunum merkezi üzerine
olan durdurucu etkisiyle, buruna kaçan zararlı bir gaz veya madde karşısında, isteğin dışında olarak
birdenbire nefes durur ve bu sayede zararlı gazın ciğerlere gitmesi tehlikesinin ilk hamlede önüne
geçilmiş olur. Mesela, bir tavşanın burnuna su damlatılsa hayvanın nefesi derhal pasif bir soluk
vermede 10-20 saniye kadar durur. Keza bir ata kloroform koklatılsa hayvanın nefesi durur. Şimdi eğer
bu sinir, bedenin diğer yerlerinde olduğu gibi burunda da soluma işini hızlandırmış olsaydı bu zararlı
maddeler karşısında nefes duracağı yerde tersine hızlanır ve tehlikeyi artırırdı. Görülüyor ki aynı sinirin
hayati özelliği bedenin ihtiyacına göre değişmektedir. Bu çeşit olaylar bize, insanın organları için
değil, organların insan için olduğunu gösterir.

16- Bazen de zararlı bir maddeye karşı çeşitli yönden organizmanın tutarlı, adeta birbirini
destekleyici reaksiyonları vardır ve böyle karmaşık savunma sistemi organizmada çoktur. Bu hal
tehlikeli bir düşmana karşı çeşitli güçlerini seferber eden bir toplumun haline benzetilebilir. Bunlardan
bir örnek verelim: Organizma için her şeyde olduğu gibi CO2 gazının da fazlası zararlıdır. Bunun
zararlı kısımları organizmadan atılacaktır. Bunun için de en iyi atılma yolu akciğerlerdir. Fakat bu atılma
işinin en iyi şekilde yapılmasını organizma düşünmüş ve yapmıştır. Karbon asidinin ciğerler yoluyla en
iyi bir şekilde atılabilmesi için şu üç mihanikiyetin bir araya toplanması gerekir:

a) CO2 i içeren kanın ciğerlere mümkün olduğu kadar fazla miktarda gelmesi;
b) Kanın bu maddeden mümkün mertebe fazla kurtulabilmesi için ciğerlerde uzunca bir zaman
durması;
c) CO2 i atıp yerine O2 i fazlaca almak için dışardan ciğerlere çok miktarda havanın girip çıkması,
yani vantilasyonun artması.

RUH VE KAİNAT
(14)
İşte büyük bir hayati maksat için çalışan şuurlu etkenin yani ruhun bu mihanikiyetleri çeşitli
yollardan sağladığını görüyoruz. Şöyle ki:

Organizmada CO2 çoğalınca H konsantrasyonu artar. Halbuki H iyonu solunum merkezini kamçılar
(11) ve bu hal derin nefes almayı ve ciğerlere fazla havanın girmesine mucip olur(). Yukarıdaki (c)
mihanikiyeti bu şekilde gerçekleştirir. (b) mihanikiyetine gelince: CO2 gazının kalbi yavaşlatıcı etkisi
vardır. Yani bu gaz bir taraftan solunum merkezini kamçılarken diğer taraftan kalp merkezini uyuşturur
ve bu şekilde kalp yavaşlar, kalp yavaşlayınca kanın akışı da yavaşlar ve bunun neticesinde kan
ciğerlerde uzunca süre kalır. (a) mihanikiyeti de şu şekilde gerçekleşir: CO2 gazının etkisinde altında
damarlar genişler ve özellikle ciğerlerdeki damarların genişlemesi ciğerlerde fazla miktarda kanın
toplanmasına mucip olur(). Görülüyor ki burada da çeşitli fizikokimyasal etkenler belli ve hayati bir
maksatla ayarlanmış bulunmaktadır.

17- buna yakın diğer bir tutarlı savunma tertibini de dış sıcaklık farkları karşısında kalan organizmanın
reaksiyonlarında görüyoruz. Hava soğudu, üşümeye başladınız, ne yaparsınız?... İlk iş olarak sıcak bir
yer ararsınız. Bunu bulamazsanız, bedeninizi bir takım eşyaya sararak soğukta saklamaya çalışırsınız.
Fakat şunu hiç unutmamak gerekir ki eğer bedenimizin muhafazası sadece bizim iradi gayretlerimize
kalsaydı dünyaya çoktan veda etmiş olurduk. Nitekim soğuğun öldürücü etkilerine karşı yukarıdaki
Ruh ve Kâinat52
tedbirler asla yetmez. Bu işte de yarımyamalak bildiğimiz veya hiç sezemediğimiz birçok iç mihanikiyet
faaliyete geçer. Ve mükemmel bir savunma sistemini meydana getirir.

Soğuk bir yerde kalınca önce içimizde yürümek, hareket etmek, ellerimizi birbirine sürtmek, hatta
tepinmek… gibi yarı seçimsel bir istek belirir. Bunun anlamı şudur: Bu hareketler sayesinde işleyen
kaslarımız bedenimizdeki yanıcı maddeleri fazlaca miktarda yakmaya başlar. Ve bundan da sıcaklık
meydana gelir. Ve bu sıcaklıkla soğuğa karşı kendimizi korumaya çalışırız, fakat dediğim gibi
çoğumuzun bilmediği bu yarı iradi mihanikiyet bizi soğuktan korumaya yetmez. Bunun yanında aynı
maksadı daha etkili bir şekilde sağlayan ve tamamen istek dışı bulunan diğer bir olay cereyan eder ki o
da her tarafımızın titremeye başlamasıdır. Bunda da gaye yukarıdakinin aynıdır. Fakat hayat
bakımından gereken belli sınırlardaki sıcaklık derecesinin korunması için organizma bu yukarıda
söylediklerimden daha karışık tertibata() sahiptir. Soğuğa maruz kalınca ciltteki kılcal damarlar hemen
büzülür. Bu şekilde aynı zamanda iki savunma tertibi birden kurulmuş olur: Bunlardan birincisi kan
kütlesinin mümkün olduğu kadar soğukta, yani çevreyle temasını azaltmak ve bu şekilde onu soğuktan
korumaktır. Zira ciltteki kılcal damarlar büzülünce kan cilt yüzeyinden uzaklaşır, ve içerilere doğru atılır.
İkincisi de damarlar büzülünce ciltteki ter bezlerine az kan gideceğinden her zaman mevcut olan az çok
terleme olayı geçici olarak durur ki bunun da faydası şudur: Önce sıcak olan terle, beden sıcaklığının
bir kısmının dışarı sürüklenip götürülmesine engel olur. Sonra ter kururken etrafındaki sıcaklığı çekip
götüreceğinden buna karşı gelinerek deri yüzeyinin büsbütün soğumasının önüne geçilmiş olur. Fakat
vücut soğumasının ne kadar tehlikeli olduğunu iyi bilen şuurlu varlık, bütün bu önlemleri de yeterli
görmez. Be bu mühlik(9 etkene karşı daha etkili çarelere başvurur. Bu çarelerden birisi şudur: Yanınca
fazla sıcaklık yayan ve aynı zamanda organizmanın kömürü hükmünde olan şeker ve özellikler yağ
maddeleri vardır. İşte organizma bunları yakıp sıcaklıklarından yararlanmaya başlar. Bu sebepten
dolayı soğukta insanın yağlı ve şekerli yiyecek ihtiyacı artar. Gerçi bu türden maddeler organizmada
esasen depo edilmiş bir halde bulunursa da organizma önce bunlara dokunmak istemez. Daima yedek
maddesini saklamak öngörüsünü gösteren organizma, ilk ihtiyaç karşısında elini hemen depoya
uzatmaz. İhtiyaçlarını önce dışarıdan sağlamaya uğraşır. Ancak dışarıdan bulamadığı takdirde
kendisinden kullanmaya başlar. İşte bu şekilde yağların ve şekerlerin bolca miktarda yanması adeta bir
kalorifer işini görür.

Çok sıcak bir yerde kalınca aynı faaliyetin tersine olarak meydana geldiğini görmeye başlarız. Burada
organizma öncekinin tersine olarak bütün hareketleri en az sınırına indirir, derideki kılcal damarlarını
açarak oraya fazla miktarda kan gönderir, terlemeyi kolaylaştırır ve nihayet kalorifer ocağını iyice küller,
bedende yanma olayı azalır.

18- Biraz da bendin kimya laboratuvarına girelim. Organizmadaki kimyasal faaliyetlerin incelikleri en
yetenekli kimyacılara bile taş çıkartacak niteliktedir.

Bedende bazı kimyasal maddeler vardır ki bunlar organizmanın biyokimyasal tepkimelerinde
muhammiz(:oksitleyen?) veya indirgen rolünü oynarlar. Ve gereğinde kullanılmak üzere bedende
demirbaş eşya gibi saklı tutulurlar. Örneğin bunlardan biri sistinsistein sistemidir. Biliyoruz ki
organizmadaki amin asitleri arasında sistein de vardır.Bu asidin bedene doğrudan doğruya faydası
yoktur. Fakat onun önemli bir katalizör rolü vardır. (16) iki sistein maddesi yan yana gelince birleşerek
H lerini başka bir maddeye verirler. Ve bu şekilde birleşen iki sistein maddesi bir sistin maddesi haline
geçer. Keza bir sistin de gereğinde gene iki sisteine ayrılarak önce bırakmış oldukları H lerini başka
maddelerden geriye alırlar. İşte organizma bu mihanikiyetten yararlanır ve biyokimyasal tepkimeler için
gereken H verip almaları bu şekilde sağlar.

Ruh ve Kâinat53
Burada organizmaya doğrudan doğruya gerekmeyen iki maddenin, sırf bedenin kimyasal hayati
tepkimeleri için gereği bulunan üçüncü bir maddeyi sinelerinde saklamak üzere bedende mevcut
olmaları ayrıca dikkate değer.

19- Gene böyle dikkate değer olan bir mihanikiyet daha vardır. Bazı maddeler vardır ki gerek saf halde,
gerek çeşitli bileşik halinde bulunduklarına göre organizmada ya hiçbir etki göstermezler veya çeşitli
şiddette biyolojik etkilere sahip bulunurlar. İşte organizma, ihtiyacına göre bunları ya saf halde veya
çeşitli mürekkepler(9 haline sokmak suretiyle kullanır. Bu maddelerden birisi kolin’dir. Kolin, kanda
serbest veya çeşitli bileşikler halinde bulunduğuna göre rahim, bağırsak ve kan basıncı üzerinde çok
çeşitli şiddette etkiler yapar. Fakat aynı madde, fosfatitlerle birleştiği zaman organizmada hiçbir biyolojik
etki yapmaz. Eğer organizma kolinin etkisine gerek görmüyorsa organizmada ne serbest halde ne de
diğer bileşikler halinde kolin bulunmaz. Fosfatitlerle bileşik olarak bulunur. Ve bu takdirde bu madde
bedende gayrıfaal bir depo maddesi halinde saklanır. Organizma kolinin biyolojik etkisine gerek
görünce ihtiyacı oranında bu maddeyi fosfatitlerden ayırarak çeşitli etki şiddetine sahip mürekkepler
haline sokup kullanmaya başlar. Mesela saf kolinin bağırsak hareketlerini artırmak için yaptığı etki
şiddetini 1 varsayarak sirke asidi ile olan bileşik kolinin etkisi 100 olur. Ketopropiyon asidi ile birleşik
olan kolinin etkisi ise 300 olur. Organizmanın, ihtiyacına göre bu maddenin büyük şiddet etki farklarına
sahip çeşitli mürekkeplerinden birini seçerek kullanması kör bir gücün işi olamaz.

20- Yeni fizyopatolojik araştırmalar organizmada geçen maksatlı mekanizmaların o kadar hayrete
değer inceliklerini ortaya koymuştur ki, onların izahlarını yapacağız derken daha karışık diğer
mihanikiyetlerle karşılaşıyor ve işin içinden çıkamaz bir hale geliyoruz. Bunlardan da bir iki örnek
vereceğim: Böbrek görevleri araştırmalarında buna benzer incelikler çoktur. Had böbrek iltihabında bu
organdan suyun geçmesi çok zararlı ve tehlikelidir. Bu bilgi bizi, bu hastalığın tedavisinde bizi hastayı
aç ve susuz bırakmaya sevk eder. Bizim ancak son asırlarda öğrendiğimiz bu gerçeği muhakkak ki
organizma insanlığın doğduğu tarihten itibaren biliyordu. Çünkü buna karşı gereken korunma
önlemlerini daha o zamandan beri almış bulunuyordu. Bu önlem bazı mihanikiyetlerle kendini gösterir,
şöyle ki: Bu hastalıkta kan basıncı yükselir, kan basıncının yükselmesi, kılcal damarların daralmasıyla
birliktedir. Bunlar arasında özellikle idrarı süzen böbreğin kılcal damarları da daralır. İşte bu hal
böbreğe az kan gelmesini ve bunun sonucu olarak da az idrarın çıkmasını ve böbreğin dinlenmesine
yol açar.

21- Keza, insan kafasının en gizli bir yerinde saklı hipofiz denilen bir bez vardır.Bunun hayati
fonksiyonları düzenleyici olarak çıkardığı hormonları arasında bir de adiyüretin denilen bir hormonu
vardır. İşte bu hormon gerektiğinde idrarın azalmasını veya çoğalmasına yol açar, şöyle ki: Böbrek
kılcal damarlarından süzülen su, bu organın diğer kısmındaki enbubeler tarafından tekrar emilerek idrar
haline geçmeden, beden tarafından geri alınır. Bu suyun emilemeyen ancak pek küçük bir miktarı (9-
1/100) idrar halinde dışarı atılır. İşte doğal halde durum böyledir. Halbuki adiyüretin hormonu bu
enbubelerin suyu emme kabiliyetini artırır. Şu halde bu hormon kanda ne kadar fazla bulunursa
enbubeler böbreğin kılcal damarlarından çıkmış olan suyu o kadar fazla miktarda emerler. Ve bu hal
idrar olarak dışarı çıkacak suyun miktarını o oranda azaltır. (31) Eğer bir insan fazla su alırsa
organizmada su zehirlenmesi denilen hayatı tehlikeye koyucu bir hal meydana gelir. İşte bu çoğalan
suyun zarar vermemesi için organizmanın diğer sarfiyatıyla beraber böbreklerden fazlaca miktarda
çıkarak bedenden atılması gerekir. Bu ihtiyaç için kafanın en gizli bir yerinde saklanmış olan hipofiz
bezi diğer hormonlarını her zaman olduğu gibi kana göndermeye devam ettiği halde bu adiyüretin
hormonunu tutar ve kana göndermez. Veya ihtiyaca göre pek az miktarda gönderir. Bundan mahrum
kalan böbrek enbubeleri kendisine gelen suyu fazla miktarda emip bedene göndermez. Böyle olunca
suyun önemli bir kısmı idrar halinde dışarı çıkar ve beden fazla su yükünden kurtulur.

Ruh ve Kâinat54
Bunun tersine olarak insan suyu az alırsa organizmadaki suyun tasarruf edilmesi gerekir. Çünkü
bedene belli miktarda su gereklidir. Susuz hayat olmaz. O zaman hipofizde cereyan eden olaylar
öncekinin tersi olur. Bu bez, adiyüretin hormonunu fazla miktarda salgılayarak kana gönderir.Bu
hormonun etkisi altında böbrekleri tübüli hücrelerinin, suyu emme kabiliyeti artar. Bu şekilde böbreklere
girmiş olan suyun öncekine oranla daha büyük bir kısmı geri alınarak tekrar organizmaya sokulmuş olur
ve idrarın miktarı azalır.

Organizmada geçen olayların hepsinde hayati ve koruyucu bir maksat vardır. Bu olaylar sayısızdır. Dar
bir yoklukçu materyalist görüşü ile bu işlerde tezahür eden maksadı inkar etmek belki kolay olur ve ilk
hamlede bütün bu olayların yalnız fizikokimyasal yasalarla izah edilebileceğini sananlar bulunur. Fakat
acele etmeden olayların akışını ve özellikle birbirleriyle olan ilişkilerini adım adım izlemek gerekir.
Esasen dünyada ve özellikle gözle görülür alemimizde hiçbir olayın fizikokimyasal yasalar dışında
cereyan edemeyeceğini biliriz. Bunu inkar etmek, dünyamızın yasalarını ve gereklerini inkar etmek olur.
Fakat burada da sebep ile sonucu birbirine karıştırmadan düşünmeliyiz. Ve şunu da hiç unutmamalıyız
ki daima atıl hareketler halinde kendini gösteren fizikokimyasal olaylardan, organizmanın her an
değişen ihtiyaçlarına ölçülü cevaplar vermek gücü beklenemez. Böyle bir şeyi düşünmek de dünyanın
dışındaki yasaları ve gerekleri inkar etmek olur. Bu fikrimi bir örnekle izah etmeye çalışacağım: Bir
şeker hastasını ele alalım. Bunun kanında fazla miktarda şeker vardır. Acaba burada, şeker neden
kanda fazlalaşmıştır? Olayın şekline bakarsak, şekerin kanda tersine azalması gerekeceğine
hükmetmemiz gerekir. Çünkü böyle hastalar sürekli idrarları ile bedenlerinden şekeri dışarı
atmaktadırlar. Acaba organizmada şeker çoğaldığı için mi, ayni bedenlerine fazla geldiği için mi şekeri
dışarı atıyorlar? Hayır! Tersine, hastaların dışardan şeker almadıkları bazı durumlarda bile, organizma,
bütün şekerini dışarı atıp bitirdikten başka diğer yapı maddelerinin bir kısmını da şekere çevirip dışarı
atar. Burada şekerin idrarla dışarı atılması bir sonuçtur. O halde kanda şekerin çoğalması mı asıl
hastalıktır? Hayır, bu da değil. Peki, asıl hastalık nedir ve kanda neden şekerin miktarı çoğalmaktadır?

Biliriz ki beden örgülerinin şekersiz yaşaması mümkün değildir. Ve bugün anlaşılmıştır ki şeker, eskiden
sanıldığı gibi, hücrelerin sadece bir enerji maddesi değil, esas unsurlarından biridir. Şu halde beden
örgüleri şekerden mahrum kalınca ölürler. Nitekim şeker hastalarının bazılarında görülen kangrenler,
örgülerin şekerle beslenmemesinden ileri gelir. Halbuki bu hastaların bedenlerinde, hekimliğin henüz
izah edemediği, fizikokimyasal bir bozukluk sonucunda, yani gliko-regülasyonun bozulması
sonucunda, şeker metabolizması organizmanın bu maddeden yararlanabileceği şekilde cereyan
edememektedir. Daha doğrusu, bedende şekerin glikoz halinden glikojen haline geçme oranı normal
insanlardakine göre azalmıştır. (106).

İşte buraya kadar geçen olaylar fizikokimyasal işlemlerin sonuçlarıdır. Ve bunlar da bilim alanında
henüz tamamen aydınlatılmış değildir. Yalnız iş burada kalmıyor ve bu olaylarla beraber bir takım
maksatlı, şuurlu bir zekanın etkisi de kendisini açıkça gösteriyor: Örgüler, şekerin ancak glikojen
halinden faydalanırlar. Glikoz halinde kalan şeker, hücreleri besleyemez. Yukarıda söylediğimiz gibi,
hastalık yüzünden glikozun glikojene çevrilme oranı azalınca hücreler, kendilerine gerekli olan
maddeyi, yani glikojeni yeter derecede bulamazlar, fakat bunun sağlanılması gerekir. İşte yukarıda
bahsettiğimiz zeki etki, burada örgülerin glikojen ihtiyacını sağlamak için oldukça etkin bir çareye baş
vurur. Ve kanda normalden fazla glikoz bulundurarak glikojen olma oranındaki azlığı organizma lehine
telafi etmeye uğraşır.

Şu halde hiperglisemi denilen, şekerin kanda fazlalaşması hali bir savunma mekanizmasıdır. Fakat
hayati maksatlara yönelmiş olan bu mekanizmanın idaresini hangi bilimsel yetkiyle kör fizikokimyasal
tesadüf ve çarpışmalara bırakabiliriz? Buradaki mekanizma fizikokimyasal bir olaydır ve o da şudur:
Biliriz ki bir kütlesel etki yasası vardır. Bu yasaya göre, birbiri üzerine etki eden iki cisim karşı karşıya
gelince, bunlardan birinin fazla büyük olması kimyasal tepkimenin o oranda çabuk ve belirgin olmasını
Ruh ve Kâinat55
gerektirir. Fakat bu bir yasadır ve her yerde her ihtiyaca göre o, uygulama alanına konabilir. Nitekim
burada da bu yasadan yararlanılmıştır. Eğer kanda glikozun miktarı normal sınırlar içinde bulunmuş
olsaydı hastanın glikozdan glikojen yapma kabiliyeti azaldığı için, örgüler yeter derecede glikojen
bulamayacaktı. Ve insan beslenemeyecek, ölecekti. İşte yukarıdaki kütlesel etki yasası burada
uygulanarak örgüler için gerekli olan glikojen miktarı sağlanacak oranda glikoz kanda çoğaltılmıştır.

Peki ama bu yasayı uygulayan kimdir? Bu yasanın gereklerine lüzum gören ve her güçlüğe
rağmen onu uygulama alanına çıkarmakta bu kadar acele eden kimdir? Buradaki mekanizmanın
fizikokimyasal bir yoldan meydana geldiğini nasıl herkes kabul ederse, bu yolun hayati büyük bir
maksada müteveccih olduğunu da öylece kimse inkar edemez. O halde bu maksadı taşıyan unsur
nerdedir?

Organizmada geçen bütün maddi olaylar fizikokimya yasalarına bağlıdır. Fakat bu hal, şeker
hastalığında olduğu gibi diğerleri hakkında da yukarıdaki soruların düşünülemeyeceğini gerektirmez.
Ve bütün bunların şuurlu ve zeki bir etkisini, bir etkenini aramak gerekir. Acaba biz bu etkeni kendi
aciz vasıtalarımızla bulamıyoruz diye inkar etmeye mecbur muyuz? Hayır, hayır. Böyle bir mecburiyeti
vehmetmek geriliğin en büyüğü olur. Eğer dünyada bulunmayan ve hemen bilinmeyen her şeyi inkar
etmek adet olsaydı insanlık henüz ilk devirlere ait ilkelliğinden kurtulamazdı!...

Mamafih, bu incelemeden sonra da bu işlerde, örneğin yukarıdaki şeker hastalığı misalinde, olayları
gene kör güçlerin çarpışmalarıyla izah etmeye çalışmak sevdasından kendini kurtaramayacak kimseler
bulunabilir ve bunlar şöyle bir fikir ortaya atabilirler: Şeker hastalığında, örgülerde meydana gelen açlık
sonucunda sinir merkezlerinin yardımı ile sinirsel-kimyasal bir yoldan kanda şeker çoğalıyor ve bu da
tesadüfen organizmanın işine yaramış bulunuyor! Keşke bu fikirle bütün meseleler halledilmiş olsaydı
da hayatın sırlarını / bilinmezlerini dünyamızın dışındaki etkenler arasında araştırmak
yorgunluğundan hepimiz kurtulmuş olsaydık. Fakat, bir iki ifade kullanmakla, birçok karanlık
dehlizlerden oluşmuş bir fikir labirenti kurmakla duygu ve düşünceler hapsedilemiyor. Bugünkü
insanların çoğu fikir tuzaklarından değil, olay cereyanlarının cazibesine bağlanmayı tercih ediyorlar. İşte
bunun içindir ki yukarıda bahsedilen sinirsel-kimyasal yol hikayesi insanın kafasına takılır: Sinirsel
refleksleri uyandıran hücrelerdeki açlık hali bu işin yegane etkeni olsaydı, bu etken devam ettiği için,
şekerin kanda boyuna yükselip gitmesi gerekirdi. Fakat beden için başka bir bakımdan zararlı olan bu
hale de meydan verilmiyor. Yani organizmada biriken şeker idrarla dışarı atılıyor. Hiç şüphesiz bu da
önceki gibi fizikokimyasal yasalara bağlı bir olay olmakla beraber, bedenin hayat yolundaki düzenini
korumaya yönelik bir iştir. O halde soru, hem de daha genişlemiş bir şekilde, gene açıkta kalıyor: Hayat
yolunda bütün bu fizikokimyasal yasalardan faydalanmak gereği gören ve onları bir tek gaye
etrafında toplayan unsur nerdedir?

Rasgele iki taşın birbirine çarparak kırılmasıyla aynı taşları kırmak maksadını güderek birbirine çarpan
bir adamın hareketi arasında, fizik bir olay olmak bakımından, hiçbir fark yoktur. Fakat nedensellik
prensibi bakımından ikinci olayda fazla olarak görülen bir şey vardır. Ve gören gözler, düşünebilen
kafalar için bunu inkar etmek mümkün değildir.

Bizim fizikokimyasal anlamda kabul ettiğimiz şey, organik unsurların bin bir çeşitte görülen ve bir takım
yasalar altında cereyan eden alakalı ilişkilerin tezahür ve gerçekleşmesinden ibarettir. Fakat bunların
bile bize karanlık görünen pek çok noktaları vardır ki bu noktalar, ruhun müdahalesini kolaylıkla inkar
etmemize yarayan birer açık kapı halinde durmaktadırlar.

Gerçekte burada biyolojik bir sentez vardır. Bu sentez işini, niçin yaptığını bilen, şuurlu, zeki bir
varlığın eseridir. Bu varlığın amaç edindiği yüksek maksatları maddenin atıl ve monoton hareketleriyle
bağdaştırmak ve izah etmek mümkün değildir:
Ruh ve Kâinat56


RUH VE KAİNAT
(15)

2- Ruhun Etkenliğine Tezahür zemini Olan Vasıtalar

Acaba, ruh dediğimiz bu varlık maddeler üzerindeki etkisini hangi yollardan gerçekleştiriyor?

Bu konuda çeşitli spiritüalist ekol takipçilerin ileri sürdüğü çeşitli fikirleri vardır.

Dinler genellikle ruh ve beden arasında aracı maddelerin bulunup bulunmadığı hakkında açık, net bir
şey söylememişler veya daha doğrusu hiçbir şey söylememişlerdir. Birçok dini görüşe göre ruh – beden
ilişkileri anlaşılmaz bir karışıklık içinde boğulup kalmıştır. Biz bu nokta üzerinde duracak ve münakaşa
yapacak değiliz. Dinler genellikle dogmatik bir imana dayanır ve böyle bir imanla savunulan
herhangi bir fikir buradaki konularımıza girmez.

Fakat bu dogmatik düşüncelerden başka bir de ruhun madde ile ilişkilerini izaha çalışan diğer
spiritüalist ekol takipçileri vardır. Bu ekollerden başlıcalarının üzerinde biraz durmayı faydalı
görüyoruz. Bunun için de bu ekol sahiplerinin ruh - beden ilişkilerine dair düşüncelerini, gerçek
hüviyetlerini bozmamaya çalışarak kısaltılmış bir şekilde gözden geçirmek gerekir.

Burada bizi en çok ilgilendiren iki meslek vardır ki işe önce bunların düşünceleri üzerinde durmakla
başlayacağız. Bunlardan biri teozoflar, diğeri de ispiritistlerdir.

Teozoflar arasında da azçok görüş farkları bulunduğu için bunların da ayrı ayrı incelenmesi gerekir.
Özellikle Hindistanda yayılmış olan doğu teozofisi ile, daha çok Avrupa’da taraftarları bulunan
batı teozofisinin birbirlerinden ayrıldığını görüyoruz. Fakat aynı zamanda batı teozofları arasında da
görüş farklarıyla ayrılışlar vardır. İşte konumuzu daha çok aydınlatmak ve özellikle Neo-spiritüalizm
görüşlerini belirginleştirmek için birkaç sayfamızı bu fikir sahiplerinin görüşlerine ayırıyoruz.

A – Doğu Teozoflarına Göre Ruh – Beden

Doğu, daha doğrusu Hint teozofları, Avrupada teozofi adı altında yayılmış olan mesleğin talimatını
kendi görüşlerine uygun bulmazlar. (101)

Doğu teozofisinin bütün detaylarını bu dar sayfaların içine sığdırmaya çalışmaya imkan yoktur. Biz
bunları oldukça kısaltmaya çalışarak okuyucularımıza sunacağız.

Doğu teozofisine göre: İnsan varlığı, kendisini çeşitli planlarda nitelendiren ayrı ayrı unsurlardan
meydana gelmiştir. Bunların dışında insana ait bir varlık yoktur. Acaba bu unsurlar nelerdir?

Önce insanı ayrı ayrı iki varlığı ile incelemelidir: Bunlardan birisi onun yüksek ve hakiki varlığıdır; bu
varlık üç unsurdan oluşmuş mükemmel bir varlıktır. Allahtır.

Bu yüksek varlığın unsurlarından biri İslam tasavvufuna da Zat diye geçmiş olan Soi dir, Sanskrit diliyle
bunun adı Atma veya Atman dır. Atman’ın tek başına bir şahsiyeti yoktur. O, herkesi, her şeyi kapsar.
Atman tek başına bir ferdiyet göstermez, fakat ferdiyet sahibi olan insan bu unsurlarla değerlenir.
İnsanın ferdi şahsiyetini bütünlemesi için diğer bir unsurla daha birleşmiş olması gerekir. Bu da onun
yüksek varlığının ikinci unsurunu oluşturur. Bu unsura bizim anlayacağımız anlamda nefis diyebiliriz.
Ruh ve Kâinat57
Teozoflar manas derler. Manas, insan düşüncesinin (Pensée) ve sonuca varma melekesinin
(Raisonnement) bir aletidir. Evrensel olan Atman ile birleşerek insan ferdiyetini meydana getirmeye
yarayan unsur budur. Bu, insana: “Ben varım!” dedirten ve kendi ferdi şahsiyeti hakkında onu
şuurlandırmaya yardım eden unsurdur. Fakat bu iki unsurun birleşebilmesi için üçüncü, aracı bir unsura
daha ihtiyaç vardrı ki buna teozoflar buddhi derler. Buddhi, ruhani bir unsurdur. O, Atman’ın hem
“geçiş” vasıtasıdır, hem de onun alemdeki bir yansımasıdır (reflet). İnsanın yüksek sezgi (intuition) ve
ilham (İnspiration) kaynağı budur. Zira buddhi, Atman’ın yüksek niteliklerini insanın yüksek trinitesi
üzerinde yansıtır ve meydana çıkartır.

İşte bu üç unsurun birleşmesiyle insanın yüksek varlığı meydana gelir ki teozoflar buna yüksek trinite
(La trinité supérieure) derler. Yüksek trinite, teozoflarca hem Ruh, hem de Allah’dır, aynı zamanda
mükemmel bir insandır. Görülüyor ki bazı yerel değişikliklerle başka yerlerdeki birçok spiritüalist
düşüncelerde kendisini gösteren teslis hikayesi doğu teozofisinde de vardır.

Demek teozoflara göre, madde içinde veya madde dışında gibi ayrılmış varlık kavramları söz konusu
değildir. Burada maddi kavramın ne sınırı, ne de imkanları itibara alınmamıştır. Belki son kabul edilen
bir noktada, Allah, İnsan, Ruh aynı şey düşünülmektedir.

Fakat bu yüksek trinite de olgunlaşmak, yetkinleşmek ihtiyacındadır. Bu da ancak yoğun maddeler
dünyasında olur. Yani Ruh veya Allah yoğun maddelerden oluşmuş dünyaların dışında
mükemmelleşemez. O, yoğun dünyalarda bir süre geçirdikten sonra yükselir ve kendi asıl vatanına geri
döner ki teozoflar buraya Devâchan (cennet) derler. Yalnız, yüksek trinite doğrudan doğruya dünyaya
inemez. Bunun için murlaka daha dört unsurla birleşmesi gerekir. Bu dört unsur, aşağı / bayağı
yaradılıştadır. Onun için insanın bu unsurlardan meydana gelmiş varlığına katerner (Quaternaire)
derler.

Şu halde dünyada yaşayan bir insan, bir yüksek trinite ile bir de katernerden oluşmuştur. Bu şekilde,
insan bütün sistemiyle 7 unsurdan oluşmuş bulunmaktadır, bunlardan üçü yüksek, dördü de alçak
unsurlardır.

Yükselmek maksadıyla dünyaya inmek için alçak katerner varlığı ile birleşirken, yüksek trinite zorunlu
olarak yüksek niteliklerinden önemli bir kısmını kaybeder, süflileşir ve kararır. Çünkü katerner varlığı
oluşturan dört unsur alçak tezahürlerin kaynağıdır. Bu unsurlar dünyada gördüğümüz aşağı / bayağı
duyguları, fikirleri, eğilimleri, tutkuları ve bütün aşağı nitelikleri içerir.

Katerner kompleksin unsurları da iki grupta incelenebilir. Bunlardan birincisi ve en aşağı/bayağı olanı
dünyada tanıdığımız bedendir. Teozoflar buna sthûla-sharîra derler. Bu beden dünya maddelerinden
yapılmıştır.

Kompleksin ikinci kısmı ayrıca üç unsurdan oluşmuştur ki buna, önceki yüksek triniteye karşılık alçak
trinite (La trinité inférieure) derler. Dünyadaki ölüm olayının meydana gelişi ile sthûla-sharîra alçak
triniteden ayrılır ve ayrışma, bozulma süreçlerine uğrar. Alçak trinite ise dünyadan ayrılarak Kâma-loka
denilen bir plana çıkar. Demek, Kâma-loka’daki bir insan biri yüksek, diğeri de alçak nitelikte iki
triniteden oluşmuştur.


RUH VE KAİNAT
(16)


Ruh ve Kâinat58
Alçak trinitenin unsurları aşağıdan yukarıya doğru şunlardır: Linga-sharira; tamamen bedenin bir
kalıbıdır.” Bu, bir modeldir ve beden bu modelin üzerine kurulmuştur.

Alçak tirinitenin ikinci unsuru, prâna’dır. Bu, insanı canlandıran, ona dünyada kudret, kuvvet ve
hayatiyet niteliklerini veren unsurdur. Alçak kompleksin en yüksek ve ruha yakın olan unsuru kâmadır.
Bu unsur, tutkuların (:ihtirasların) ve arzuların kaynağıdır. Bunu nefsi hayvanî manasında kabul etmek
mümkündür. Fakat Kama-lokada bir müddet kaldıktan sonra yüksek trinite, alçak triniteyi, tıpkı dünyada
bırakılan fizik beden gibi orada bırakarak ayrılır. Yani insan, Kama-lokada ikinci bir ölüme maruz kalır.
Ve tıpkı fizik bedenin uğradığı akibet gibi alçak trinite de yeryüzündekinden daha yüksek tertipteki bir
alemin, Kama-loka’nın, mezarlığında çözülme ve dağılmaya terk edilir. Ölümsüz olan yüksek trinite,
Ruh veya Allah olarak Devachan’a girer.

Görülüyor ki Hint teozoflarına göre bizim anladığımız anlamda bir madde ve bu maddeden ayrı bir ruh
kavramı yoktur. Burada isimleri geçen unsurların bilimsel mahiyetleri hakkında da hemen hemen hiçbir
şey söylenmiş değildir. Bu görüşe göre Allah, Ruh, Madde birbirine karışmakta ve bunlar ancak
varsayımsal bir yükseklik ve alçaklık kavramlarıyla mertebelendirilmiştir.

Gene bu görüşe göre insanın asıl ölmeyen kısmı yüksek trinitesidirs. Bu hem mükemmeldir, hem de
alçak alemlerde alçak unsurlar arasında yetkinleşmeye/olgunlaşmaya muhtaçtır. Ego’nun, yani
yüksek trinitenin edindiği katerner, bir tekamül vasıtasıdır. Fizik beden ise insanın yalnız bu dünyaya
özgü bir unsurudur. Fizk bedenden sonra alçak trinite, teozoflara göre (tabii ki modern teozoflara göre)
elektrikiyet veya mıknatısiyet türünden bir şeydir. Gene aynı teozoflara göre, bazı atmosferik (!) şartlar
altında bunlar asabi veya sansitif insanlar tarafından görülebilir. Bundan dolayı (hep aynı teozoflara
göre) spiritizm celselerinde, mezarlıklarda veya karışık evlerde görünen bütün fantomik tezahürlerin
etkeni bu alçak trinitedir. Ölmez olan Ego, burada ölüme mahkum bulunan alçak triniteden tamamen
ayrılmıştır. Bununla beraber alçak trinite de canlıdır. Bu varlığın şehvani, hassi (:duygusal) ve hakî
birçok alçak eğilimleri vardır. Spiritizm celselerinde insanlarla ilişki haline geçen ve spiritlere göre “Ruh”
adı altında tebliğler veren varlıklar bunlardır. Özetle bunlar, şuursuzca hareket eden, dolaşan ve
konuşan birtakım kavkılardır. Bu kavkılar tıpkı mezarda kokmaya, çürümeye başlayan ve çevrelerini
zehirleyen fizik bedenler gibi zehirleyici, ifasat edici ışınımlar yayarak kokmaya, çürümeye mahkum
birer kadavradan ibarettir. Bunların herhangi bir yoldan dünyadakilerle temasa geçmeleri onlar için
zararlı ve tehlikelidir. Bunlar girdikleri yeri bozuştururlar/bozarlar. Bu kavkıları davetle meşgul spiritizma
celselerini yasak etmelidir!..

Kısaca yazdığım bu fikirlerin ufak bir irdelemesini yaptıktan sonra batı teozoflarının varsayımlarına
geçeceğim.


Ufak Bir Münakaşa()

Yukarıdaki düşünceler ve izahlar insanın kainattaki oluş sebeplerini ve tekamül konusunu
aydınlatmıyor. Ve bu fikirlere karşı gelen bazı soruları cevaplandırmak mümkün olmuyor. Burada
insanın kafasını tırmalayan başlıca meseleler şunlardır:

1- Eğer ego, katerner kompleksle tekamül etmek için birleşmek ve alçalmak zorunda
kalıyorsa kendisi yetkin halde değildir demek oluyor. Ego aynı zamanda herhangi bir mertebesinde
Allah olduğuna göre onun yetkinliğindeki (:kemalindeki) bu eksikliği nasıl kabul edebiliriz?

Allah fikri, mutlak fikrinden ayrılmaz. Ve eksiklik de mutlak fikriyle uyuşmaz. Tekamüle muhtaç olan,
tekamül devresi geçirmiş bulunan bir varlık, Mutlak ve bundan ötürü Allah olamaz.
Ruh ve Kâinat59

2- Allahın mutlaklığı söz konusu değilse, Ego’ya neden Allahlık yükleniyor ve (Ruh=Allah)
formülüne niçin başvuruluyor?

3- Ego’nun yetkinliğinden maksat kendi oluş halinin gelişmesi midir, yoksa aşağı
alemlerdeki cevherlerle kendi melekeleri arasındaki ilişki halinin gelişmesi midir?

Eğer birinci şık ise, yani, esasen yetkin olmayan ego, ancak aşağı planlarda bir süre geçirdikten
sonra kendi bünyesinde daha yüksek bir varlık haline geçiyorsa bu “ilahi ve ölümsüz” ego’yu bir sonuç,
hakî ve ölüme mahkum unsurları da bir sebep olarak kabul etmek gerekecektir. Böyle olunca ego’nun
ölmezliği, yüksekliği ve uluhiyeti ile alçak unsurların aşağılığı, hakiliği ve ölümlü oluşu hangi ölçü ve
düşüncelere göre takdir olunmuştur?

Eğer ikinci şık ise, yani yüksek trinite, esasen oluş halinde mükemmel bulunmakla beraber yalnız
aşağı alemlerle ilişkilerinde yetkinleşmek/olgunlaşmak ihtiyacında ise böyle bir fikir karşısında
haklı olarak düşünülen aşağıdaki itirazı nasıl cevaplandıracağız:

Yüksek trinite her devachan’a ulaştığı zaman katerner unsurlarını ebediyen ölüme terk ediyor, her
inişte, yeni, yani yabancı unsurlar alıyor. Buna göre kendisinin aşağı unsurlar alemiyle olan ilişkileri
oradan her dönüşte tamamen kesiliyor. Buna göre onun her dönüşünde aşağı unsurlarla olan ilişkisi
bakımından Devachan’da tekrar önceki haline geri döndüğünü kabul etmek gerekir. Böyle olunca,
ego’nun bu alçak unsurlarla olan ilişkilerinde, sürüp giden bir tekamül halini kabul etmek mümkün
olmaz. Çünkü herhangi bir ilişkinin gelişmesi demek, onun kesintiye uğramaksızın yükselen bir
halde gelişmesi demektir. Bu da ilişkilerin ebedileşmiş olmasını gerektirir. O halde:

4- Ruhun yetkinliğinden maksat nedir? Yukarıdaki görüşlerden/ele alışlardan sonra bu sorunun
yanıtını vermek pek güç olacaktır.

5- Ne şekilde ve ne surette olursa olsun, eğer teozofların söyledikleri gibi alçak unsurlar alemi ve
özellikle dünyamız, yüksek fakat gelişmeye muhtaç, noksanlıkla sakat bir ego’nun yetkinliğini
sağlıyorsa ve bunların üstünde Mutlak bir Düzenleyici yoksa biri noksan, öteki ölüme mahkum
olan bu iki varlığı sevk ve idare eden yasalar nerden çıkmıştır?

Burada bir kuralı hatırlatmak isteriz: Bir şey kendi oluşunun aynı zamanda hem sebebi, hem de sonucu
olamaz, fakat o, aynı zamanda bir oluş halinin sonucu ve diğer bir oluş halinin sebebi olabilir. Yüksek
trinite eğer tekamül yasalarını kendisi hazırlıyorsa onun yetkinleşmeye/olgunlaşmaya ihtiyacı
olmamalıdır. Eğer kendisi gelişmeye muhtaç bir halde ise tekamül şartlarını belirleyecek kadar Yüksek,
Mutlak bir basiret sahibinin eseri olması gereken bu yasaları hazırlamaya muktedir olmamalıdır.

Görülüyor ki Doğu teozoflarının görüşleri, çok karışık ve görünürde derin anlamları taşır gibi görünen
ciddi çehresine rağmen, insanı, birbirini izleyen tezatlar içersinde bunaltıp bırakmaktadır.

B- Batı Teozoflarına Göre Ruh - Beden İlişkileri

Halbuki bu fikirlerin yanında Anni Besant ve Lead Beater gibi mütefekkirler tarafından savunulan ve
birçok taraftar kazanmış bulunan, öncekinden az çok farklı diğer teozofik görüşler ve inanışlar da
vardır.

Genellikle bunların fikirlerini Doğu teozoflarınınkine göre daha ileride görüyoruz. Gerçi bunlarda da,
öncekilerde olduğu gibi, madde-ruh fikri birbirine girift olmuş bir halde görünüyor ve ruhun maddeler
Ruh ve Kâinat60
arasındaki göçleri (:muhaceretleri) fikrini çıkmaza sürükleyici düşüncelere rasgeliniyorsa da hiç
olmazsa ruhla madde arasındaki ilişkilerden söz edilirken maddi bir kavram belirginleştiriliyor. Fakat
burada da, dediğim gibi, tekamül gayeleri ihmal edilmiş veya daha doğrusu teozofik görüşler, teozofları,
böyle bir ihmale zorunlu olarak götürmüştür. Nitekim bu halin bir sonucu olarak, önceden söylediğim
gibi, batı teozofları da bazı noktalarda anlaşamamışlar ve aralarındaki ikiliğe sebep olmuşlardır. Biz de
bu iki görüşü ayrı ayrı inceleyeceğiz. Bu görüşlerden biri Anni Beaant, diğeri Lead Beater tarafından
savunulmuştur.

a- Anni Besant’a Göre Ruh - Beden İlişkisi

Batı teozofisinin geneline tercüman olan Anni Besant, insan ruhunun dört tane beden iktisap() etmiş
olduğunu yazar. Bunlar adeta merkezleri ortak daireler gibi birbiri içine gömülmüşlerdir.

Bu dört bedenin en kabası fizik beden (corps physique) dir. Fizik beden dünya maddelerinden
yapılmıştır. Bu bedende kendiliğinden hayat yoktur, o, bir şekilden ibarettir. Fizik bedeni şekillendiren
ve canlandıran diğer bir beden vardır ki buna da esiri beden (corps éthérique) derler. Esiri beden hayati
güçlerin merkezidir / ocağıdır. Demek bu beden, fizik bedenin hem şeklini sağlar, hem de onu
canlandırır.

Anni Besant diyor ki: “Fizik moleküllerin belli bir organizma halinde birleşmesine yarayan ve ona canlılık
veren koruyucu güç esiri bedenden gelir. Bu beden organizmada bir hayat nefesidir. (102).

Hatta birçoklarına göre bu beden fizik bedenin adeta ayrılmaz bir parçasıdır. Bunların ikisi birleşerek bir
beden yaparlar. Hem fizik, hem de esiri beden aynı planın, yani dünyanın malıdır.İkisi de orasını
bırakamaz. Bu beden fizik bedenin oluşumundan ancak birkaç gün önce ortaya çıkar ve onun
ölümünden sonra nihayet birkaç gün daha yaşayabilir. Teozoflara göre buna esiri isminin verilmesi,
onun esirden yapılmış olmasından ileri gelir. Burada da görülüyor ki teozofların “esir”leri ile bizim
madde konusunda ele aldığımız esiri maddeler arasında ilişki yoktur.

Uyku zamanlarında ego, yani ruh, bu esiri bedenle fizik bedeni beraberce bırakarak diğer iki bedeniyle
beraber ayrılır. Ölüm zamanında ise esiri bedenini de beraber götürerek fizik bedeni bırakır ve ölüme
terk eder. Fakat esiri bedeniyle esiri planda yaşayan ruh dünyadan ve özellikle kadavrasının yanından
ayrılamaz. Hemen ölümü müteakip ölünün cesedi yanında veya mezarlıklarda görünmesi teozoflara
göre bu esiri bedeniyle olur. (34). Bu beden, aşağı yukarı Hint teozoflarının linga-sharira sına karşılık
olur.

Fakat esiri beden, kendisinden daha kaba olan fizik bedene göre hayat kaynağı olmakla beraber,
kendisi hayat sahibi değildir. Ve kendisini canlandıran daha yüksek bir beden vardır ki buna astral
beden (corps astral) derler. İşte bu, teozoflara göre, ruhun üçüncü bedenidir. Bu beden esiri bedene
göre hayat kaynağıdır. Kendisi, hassasiyetin, tahayyülün ve hayvani ihtirasların merkezi olmakla
nitelenir. Bu bedenle olan düşünce mevcuttur. Fakat bu düşünce, akli değil, hissi bir düşüncedir. Bu
beden, Hint teozoflarının kâma prensibine karşılık gelir. Keza teozoflara göre, spiristlerin perisprileri de
bu astral bedenden ibarettir. İnsan ne kadar ilerlemişse bu bedenin şekli o kadar açık, belli ve net bir
hal alır. Ruhların geriliği oranında astral beden şekilsiz bir halde görünür. Böyle astral bir beden fizik
bedene fazla bağlıdır, ve ondan uzaklaşamaz. Yukarıdan gelen şuuru da pek az bir oranda intikal
ettirilebir. Bunun sonucu olarak geri bir insanın ruhu, astral planda bulanık bir şuur, belirsiz /anlaşılmaz
bir haleti ruhiye içinde yaşar. Buna karşılık az çok gelişmiş olanlar, bu planda yükseklikleri oranında
şuurlu bir faaliyet gösterirler. Onların şekilleri tamdır, bellidir ve fizik bedenin bir modelidir. (34).
Teozoflara göre spiritizm celselerinde görünen veya uzak yerlerde materyalize olan fantomik varlıklar
bu astral bedenlerdir.
Ruh ve Kâinat61


Batı teozofu Lead Beater’a göre üç beden: astral, mantal, esiri bedenler


RUH VE KAİNAT
(17)

İkinci ölümden hemen sonra, yani ruh, esiri bedenini esiri planda bıraktıktan sonra, astral bedeniyle
beraber astral plana yükselir. Çünkü her bedenin kendisine özgü bir planı vardır. Ruh hangi plana özgü
maddelerden oluşmuş bir beden içinde tezahürlerini gösterebilirse o planda yaşamış olur: Bu şekilde
astral planda yaşamaya başlayan ruh, eğer az çok yükselmiş ise burada faaliyete geçer. Kendisinde bir
anlayış vardır. Ve astral planın süprizleriyle dolu olan hayatından yararlanır. Fakat onun bu bedeni de
hayatın bizzat kaynağı değildir. Ancak esiri bedene göre hayat olan astral beden kendinden daha
yukarıdaki ruhun bedenine göre bir şekildir. Astral bedeni canlandıran bu yüksek bedenin ismi: mantal
bedendir (corps mental).Ruhsal etkilerden mahrum kalınca diğer maddeler gibi ölüme mahkum olan
astral beden de günün birinde ruh tarafından terk edilir ve astral alemin mezarlığına gömülmeye
mahkum kalır. Böylece astral bedenini terk eden ruh, aynı zamanda astral planı da terk etmiş olur. Ruh,
bu üçüncü ölümün ardından mantal bedeniyle birlikte mantal plana yükselir.

Mantal beden ruhun bedenlerinin en seyyalidir. Bu beden, asil ve yüksek düşüncelerin, iradenin ve
zekanın merkezidir. Kazanılmış bütün hatıralar ve bilgiler burada tekarür eder. Bütün şuurlu olaylar
burada geçer. Taakkul (:akıl etme, anlama; hatırlama) ve muhakemenin yeri burasıdır. Bu beden,
ruhun, mantal plandaki intikal (çıkarsama; birinden ötekine geçme; göçme; varış) vasıtasıdır. Bunun
şekli diğer bedenlerinki gibi değildir. Yani mantal beden, diğer bedenler gibi fizik beden şeklini
muhafaza etmez. Bunun şekli ovaldir. Büyüklüğü insanın gelişmesi oranında artar, insan ne kadar
olgun bir hale gelmiş ise bu beden o kadar genişlemiş bir halde bulunur.(34).

b- Lead Beater’e göre Ruh - Beden İlişkisi

Belki esaslarda bir olmakla beraber Lead Beater’in kuramında işin içine üçüncü bir unsurun daha
karıştığını görüyoruz. Bu şekilde mesele gerçekten daha karışık ve sıkıntılı bir yola giriyor. (122,126).

Lead Beater bir insanı üç kısımdan oluşmuş olarak kabul ediyor. Bunlardan biri ego, yani ruhun ta
kendisi, ikincisi buna vasıta olan maddi beden, üçüncüsü de –Lead Beater’in ifadesine göre- bir cevher
(esence) dir ki bu cevher bütün planlardaki bedenleri canlandırır. (103). İşte ruhun maddeye inerken
geçtiği planlardaki bedenlerine giren bu cevhere Lead Beater, elemantal cevher (e. Elemantal) diyor.
Bu teozofa göre üç büyük elemantal hükümranlık (royaumes) vardır. Bunlardan biri mantal planın en
üst kısımlarındaki mıntıkalara aittir (Niveau mental superieur); diğeri, bu planın alt kısımlarına (N.m.
inférieur) aittir; üçüncüsü de astral plana aittir.

Demek ego, aşağı inmek için plandan plana geçerken hem o plana ait bedenini kurmak üzere planın
maddelerinden bir kısmını, hem de aynı zamanda o planda bir bedene girmek ihtiyacında bulunan
elemantal bir cevheri kendisine çekerek onlarla birleşmek zorundadır. Şu halde Lead Beater’e göre,
ego-beden-elemantal cevher kompleksinden insanın varlığı meydana gelmektedir. Ruhun her plandaki
bedeninde o planın maddelerine bağlanabilecek ve onları canlandıracak bir elemantal cevher vardır.
Örneğin, fizik aleme gelmek üzere bir yüksek mantal plandan aşağı plana inen ve mantal bedenini
kuran bir ruha, aynı zamanda üç büyük elemantal hükümranlığın ikincisine ait olan cevherde eşlik eder.

Elemantal Cevher Nedir?...
Ruh ve Kâinat62

Lead Beater’e göre bu, Genel Hayat kaynağından geçici olarak ayrılmış canlı bir cevherdir. Bu cevherin
zekası (intelligeance) yoktur. Çünkü kendisi henüz cansızlar (mineral) seviyesinde bile değildir. Halbuki
biz cansızlar aleminde dahi zeka eseri göremiyoruz. Fakat bu cevherin de bir iç güdüsü (instect) vardır.
Ve bu güdü onu tekamüle yarayan her şeye doğru sürükler. O, bu sayede çevresine uymak, kendisine
gerekli olan şeyleri çevresinden almak kabiliyetine sahiptir. Bu kabiliyet o kadar güçlüdür ki ona bu
yüzden kısmi bir zeka (Une intelligeance partielle) de denilebilir. İnsan varlığını tamamlamak üzere
insan bedenine girmiş olan bu cevher Büyük Elemantal cevherin deryasından kopmuş bir cüz
(particule) dür. Bedenin çözülüp dağılmasından sonra o tekrar genel hayatına geri dönecek ve orada
kaybolacaktır. Bu partiküllerin kendilerine özgü ayrı bir tekamül yolu vardır.Bunların tekamülleri için
gerekli olan şey Lead Beater’e göre, güçlü ve maddi titreşimler (vibrations) dır. Bu cevher de ruh gibi,
dışardan gelen güdülere (impulsions) cevap vermesini öğrene öğrene yükselir. Bunun için o,
titreşimlerin daima yeni varyetelerini öğrenmek gayretindedir, uzun süre sabit bir halde kalmayı bütün
gücüyle reddeder. Lead Beater: İnsanın mantal hayatındaki dağınıklığı ve belli bir noktada fikrin tesbit
edilmesine karşı koyan içgüdüleri bu etkenin etkisine yüklüyor. Demek ruhla bu elemantal cevher
arasında bir zıtlıklar vardır. Elemantal’in tekamülü daha kaba maddelerin içine gömülmekle, halbuki
ego’nun tekamülü tersine seyyal maddelere doğru yükselmekler olur. Elemantal cevherin arzusu
gittikçe daha yoğun ve daha kaba maddi titreşimlerle karşılaşmaya, halbuki ego’nun arzusu tersine
bütün maddi şartların üstünde yükselmeye ve yüksek titreşimlere uymaya yöneliktir. Bu cevher, mantal
bedenle birleştiği gibi, astral bedenle de birleşerek ruhla beraber insan varlığını tamamlar.

Astral plan, heyecanlar (emotions) ve ihtiraslar (Passion) planıdır. Bu şekilde elemantal cevher bu
plana bağlanarak heyecan ve ihtiras titreşimleriyle karşılaşmış ve kendine özgü tekamül ihtiyacını
tatmin etmiş olur. Bu partiküllerin şuuru olmamakla beraber kendilerinde mevcut olan nafiz (: nüfuz
eden, delip geçen; içe işleyen; işleyen; sözü geçen) içgüdüler (inetcts penetrants) bir dereceye kadar
onların bu işlerden haberdar olmalarını sağlar. Ve bu sayede buradaki hayatlarının kendileri için
faydalı olduğunu anlarlar. İşte onların burasını terk etmek istememelerinin sebebi budur.

Ruhun maddeden uzaklaşmak arzusu karşısında elemantal cevherin daha yoğun maddi titreşimler
içine gömülmeye susamış bir halde bulunması, ruhla bu cevher arasında devamlı bir mücadelenin
olmasına yol açar. Eğer o, bedenin titreşimlerini kendine uydurabilirse bu hal ego için bir tür iğfal
(tentation) olur ki o zaman insanda her türlü kaba duygular tezahür eder. Fakat Lead Beater’e göre bu
cevher dinlerin kabul ettikleri “şeytan” değildir. Çünkü bunda bir niyet yoktur. Bu cevher farkında bile
olmadan ego ile mücadele halindedir. Onun bütün arzusu insanı aşağıya çekmektir ve bu çekiş hiçbir
maksatla değil, ancak kendi menfaatlerinin zorlamasıyla olur. Demek onda insanı geriletmek veya
aldatmak gibi duygular yoktur. O, mutluluğunu sadece kaba titreşimlerin içine gömülmekte bulduğu
içindir ki, yükselmeye istekli olan ego ile sataşma / çatışma halindedir. İşte bu düşüncelere göre
insanı fenalığa sürükleyen zorlamalar egodan değil, elemantal cevherden gelir, (39) fakat bu
zorlamaların etkisiyle yapılmış olan bütün işler gene insanın sayılır, çünkü bu cevher de insanın bir
unsurudur.


Eğer insan bir hayatında alçak arzularıyla mücadele edip onlara galip gelmiş ise gelecek hayatındaki
elemantal cevher daha hoş olur ve insanı nahoş olan alçak şehvani titreşimlere doğru çekmez.

İnsan ölünce, yani fizik alemden ayrılınca şahsiyetini oluşturan bütün zarflar(:kılıflar) dağılmaya başlar.
Ölüm anından itibaren astral beden de dağılmaya başlar. Bununla beraber bedende yerleşmiş olan
elemantal cevher astral cevherden ayrılmak istemez. O, bu bedenin dağılma yüz tuttuğunu görünce,
Lead Beater’e göre, korkmaya başlar. Ve derhal kendisini savunmaya hazırlar. Bunun için astral
bedenin çözülüp dağılma sürecine direnebilmesini sağlamak maksadıyla onun partiküllerini gruplandırır
Ruh ve Kâinat63
(regroupement). Bu bedenin dağılması, elemantal cevherin bağımsızlığını kaybetmesi demektir. Bu
hal, onu şiddetle, adeta bir nefis müdafasına sevk eder. Fakat o, bu gruplandırma işinde başarılı olduğu
oranda farkında olmaksızın, insanı, arzularının etkisi altında tutmuş olur. Bu hal ruhun tekamülü için
zararlıdır. Çünkü önce ruhun bir an önce yukarı planlara çıkması gerekir. Ruhun tekamülü bunu
gerektirir. Sonra, astral bedenin dış tabakası bu cevher tarafından gruplandırılma sonucu olarak yoğun
bir hale konulduğundan astral planın yüksek ve ince titreşimleri ruha nüfuz edemez (:geçemez,
işleyemez). Bu hal ruhun bu planda yeter derecede şuur sahibi olmasına ve buradan yararlanmasına
engel olur. Lead Beater’e göre bu gruplandırma işi şöyle olur: Elemantal cevher, astral bedenin
maddelerini, bu bedenin en dış kısımlarında toplar ve orada yoğun bir tabaka oluşturur. Diğer tabakalar
merkeze doğru gittikçe seyyalleşir. Bu şekilde elemantal cevher astral bedenin partiküllerini çevrede
toplayarak dış etkilere karşı adeta bir kale duvarı tarzında onu savunmaya çalışır. Şu halde insan,
astral plandaki elemantal cevherin bu gruplandırma işine engel olmalıdır. Çünkü ruh, ancak bu sayede
astral planın bütün güzelliklerinden ve yüksek titreşimlerinden yararlanabileceği gibi bu bedenin hızla
dağılmasını sağlamakla da daha yüksek planlara bir an önce çıkmak imkanı bulur. Lead Beater’in diğer
arkadaşlarından ayrıldığı noktaları bu izahlar yeter derecede göstermiştir.Genellikle Batı teozofları
bütün hayati özelliklerin ruhtan geldiğine, fakat çeşitli maddi bedenlerden geçerken o bedenlerin
imkanlarına göre tezahür ettiğine kanidirler. Halbuki Lead Beater insanda görünen alçak vasıfları ve
ruhla tezat halinde bulunan zorlamaları, insanda üçüncü bir prensip olarak kabul ettiği bir cevherle izah
etmeye uğraşıyor. Fikrimizce bu yoldaki izah, meseleyi aydınlatmaktan çok karartmaktadır. Hele bu
cevherin ayrı bir tekamül seyri izlemesinin ne gereğini, ne de anlamını anlamak mümkün olmuyor.
Bundan başka böyle bir fikir birçok ruhsal ve hayatsal olayların izahını ve özellikle tekamül konusunu
adamakıllı karıştırmaktadır. Ve nihayet bu elemantal cevher hikayesi her noktasında itirazlara yol
açacak ifadelerle doludur.


“Ruh madde kainatına niçin girmiştir, ruhun melekeleri ile madde aleminin tekamül imkanları
arasında ne ilişki vardır ve nihayet, madde kainatındaki ruh tekamülünün ideal gayesi nedir?..”

Gerçekler, karmakarışık fikirlerde değil, derin fikirlerde bulunabilir.


RUH VE KAİNAT
(18)

c- Doğu Teozoflarına Göre Ruhla Beden Arasındaki İlişkilerin Şekli ve Gayesi

Doğu Teozoflarına göre ruhun, elbise gibi bu bedenleri nasıl ve ne maksatla giyip çıkardıklarını da
biraz araştıralım. Teozoflara göre en yüksek bir plan olan mantal planda ruhların az veya çok kalmaları,
onların yükseklik derecelerine bağlı bir iştir. Ruhların şuur hallerinin (conscience) yüksek mıntıkalarda
toplanması (consentration) ve gelişimi, onların yükseklik dereceleriyle uygun olarak mümkün olur. İşte
ruhların bu gelişim imkanlarını sağlayacak olan şey de onların dünyaya inmeleridir (incarnation).

Teozoflara ve özellikle Lead Beatere göre ruhun enkarnasyonu ve dezenkarnasyonu bir tür nefes
verme (expiration) ve nefes alma (inspiration) işi gibidir. Tekamüle ihtiyacı bulunan bir ruh, kendisinden
bir parçayı aşağı planlarda belli eder/gösterir. Lead Beater bunu “extériotisation” tabiriyle ifade ediyor.
Bu, bir nefes verme gibidir. Eksteryorizasyon bir süre devam ettikten sonra ruh, aşağı plana gönderdiği
parçasını tekrar geri alır. Bu da nefes alma gibidir.

Örneğin, az yetkinleşmiş bir insanı tasavvur edelim, teozoflara göre bu insan dünyada bir süre
kaldıktan sonra çeşitli bedenlerinin birbiri arkasından ölümünden sonra, mantal bedeniyle kalarak
Ruh ve Kâinat64
mantal plana gelir. Fakat mantal plan üç tabakadır (etages). Bu ruhun en yüksek tabakada yaşaması
henüz mümkün değildir. O, yukarıdan itibaren ancak üçüncü tabakada eksteryorize olabilir. Yani
şuurunu ancak burada toplayabilir (consentration). Fakat bu toplayış da ilk gelişlerde tam olmaz. Bunun
için ilk gelişlerde bu tabakada cereyan eden şeylerden haberdar olmaz. Ve bu hal onun burada büyük
şeyler öğrenmesine imkan bırakmaz. Bununla beraber o, bir Üstadın (Maitre) mıknatısıyetinden ve
varlığından az çok etkilenebilir. Bu hal, “henüz açılmamış bir goncanın üzerine serpilen canlandırıcı ışık
dalgalarıyla, o goncanın gelişip serpilmesine” benzer. (39). Fakat o, dışardan gelen etkilere karşı
kapalıdır. İşte bu yüzden bu katta uzun zaman kalamaz. Bunun için ruhun daha çok yetkinleşmesi
gerekir. O, bu yükselmeyi hazırlamak maksadıyla tekrar arza iner (réincarnation). Bu ikinci inişinden
sonra daha yükselmiş bir halde mantal plana geri döner. Çünkü dünyadaki eksterizasyonu esnasında
yeni birçok tecrübeler geçirmiş ve yeni nitelikler kazanmış, şuurunu geliştirmiştir. Şu halde ruh,
mantal planın aşağı tabakasına ikinci defa çıktığı zaman etrafındaki şeyleri öncekinden daha iyi
anlayacak ve burada daha uzunca bir süre kalabilecektir. Fakat henüz mantal planın daha yüksek
tabakalarına çıkabilecek durumda değildir. Bunun için tekrar ve tekrar dünyaya inmek zorundadır. Eğer
ruh yeter derecede yükselmiş ise mantal planın ikinci tabakasına çıkabilir. Fakat tıpkı birinci tabakaya
çıkşın ilk zamanlarında olduğu gibi burada da önceleri hemen hemen şuursuz bir halde bulunur,
etrafındaki şeyleri anlayamaz. Ve buranın tadını layıkıyla alamayacağı için ilk gelişlerinde burada uzun
zaman kalamaz. Tekrar aşağı iner. Ruh böylece “nefes alıp vermeler” halinde dünyaya gelip giderek
mantal planın en yüksek tabakalarına kadar yükselir. Ve nihayet ruhun, esrarı aleme vukuf peyda
etme(:alem sırrının bilgisini edinme) haline (adeptat) yaklaşması mümkün olur. Ve artık o, en yüksek bir
planda kendi halini (ego) bulur. Onun bu hali tekamüle başlamazdan önceki hali gibidir. Fakat arada
çok büyük fark vardır. Şimdi o, yetkinleşmiş bir haldedir. Yani, basamak basamak ilerleyen/s yükselen
bir şekilde yeni nitelikler kazanmıştır.(39).

Teozoflara göre, acaba ruh aşağı planlara nasıl iniyor?... Bu konuda özellikle Lead Beater’in karışık,
fakat oldukça ayrıntılı fikirlerini hızla gözden geçireceğiz:

Ruh tekamül seyrini takip etmek üzere dünyaya inecektir. Bu iniş, bir tür susuzluğun veya arzunun
(desir) yönlendirmesiyle olur. Burada egonun yer değiştirmesi söz konusu değildir. O, sadece
şuurunu mantal planın aşağı tabakasına toplamakla bu işi yapmış olur. Ruh dünyaya birdenbire inmez.
Yolda kademe kademe uğrayacağı aşamalar vardır. Ve bu aşamalardan birincisi de kendisine en yakın
olan mantal planın alt tabakasıdır. Demek o, işe önce buradan başlayacaktır. Ruhun indiği herhangi bir
planda tezahür edebilmesi için o planın maddelerini kullanmaya ihtiyacı vardır. Tıpkı bir celsede
kendisini göstermek isteyen bir ölünün materyalize olması, yani fizik gözle görülebilecek bir hale girmek
ve eşyaları hareket ettirmek için fizik planın maddesini etrafına çekmesi gibi, burada da ruh, içine
gireceği planın maddelerini etrafına toplar. Ve bu maddeler tarafından sarılır. İşte onun bu planda
vasıtası olan mantal beden bu tarzda oluşur.

Gerçi bu planın maddeleri ruhun yüksek seviyesine oranla alçak bir mertebededir. Fakat dünyada
yaşayan insanlara göre, kavranamayacak kadar yüksektir. Ruhun bu planda bütün varlığı tezahür
edemez. Burada görünen/meydana çıkan, ruhun entelektüel kısmıdır. İşte biraz önce söylediğimiz gibi
ruhun bir parçasını aşağı planlarda eksteryorize etmesi tabirinin ifade ettiği anlam budur.

Ruhun bu plandaki elbisesini kurmak için aldığı maddelerin inceliği, eski kazançları derecesine bağlıdır.
Yani ruh, yoluna, geçen defa bu planda bırakmış olduğu yerden başlar. Şu halde bu defa etrafına
topladığı maddeler geçen defa mantal planda en son bırakmış olduğu maddelerin yüksekliği
ayarındadır.

Ruh ve Kâinat65
Bu bedenin kuruluş tarzı insanın dünya hayatındaki terbiye ve çevre şartlarına geniş ölçekte bağlı
bulunur. Yani, insan bütün hayatı süresince mantal bedenini kurmaya devam eder. Ve yeni partiküller
ilave etmek, geliştirmek veya ihmal etmek suretiyle mantal bedeni durmadan değişir.

Ego’nun iniş seyahatine devam ederken mantal plandan sonra ilk uğrayacağı yer astral plandır. Burada
da ruhun bedenlenmesi için yukarı plandaki olaylara benzer olaylar geçecektir. Ruh, astral planın
maddelerini etrafına çekerek onlardan astral bedenini kurar. Bu beden mantal bedenden daha
yoğundur. Şu halde ruhun yüksek vasıflarının tezahürü bu planda daha daralmış bir halde bulunur.
Astral bedeni kuran maddeler, mantal beden hakkında olduğu gibi, geçmiş hayattaki maddi
mertebelerin bir temadisidir(:sürüp gitme, süreklilik, uzama). Burada geçen süreç şudur: Ruh, her
planda, o planın imkanlarına göre kendisinin bir kısmını açığa vurur/gösterir ve bu hal, aynı plana her
gelişte daha çok gelişmiş bir tarzda meydana gelebilir. Şu halde ruh herhangi bir plana gelince, o
plandaki tekamülüne, önceden aynı planda bırakmış olduğu yerden başlar. Bu da ikinci gelişte
öncekinden daha yüksek maddeleri kullanmakla mümkün olur. Mantal beden hakkında olduğu gibi
astral bedenin de kuruluş tarzı, insanın dünyada geçireceği hayat şartlarına göre ortaya çıkar/belli olur.
Şu halde dünyada yaşayan bir insan, bu yaşayışı esnasında sürekli olarak mantal ve astral bedenlerini
kurmak ve onları az çok gelişmiş bir hale koymak veya koymamak suretiyle değiştirmektedir.

Bundan sonra ruh, fizik aleme nüfuz eder. Ve fizik alemin maddelerinden oluşmuş bir beden kurar.
Burada da kural aynıdır. İşte bu şekilde insan, çocukluğundan itibaren büyüdükçe yavaş yavaş astral
ve mantal maddeler üzerindeki hakimiyetini güçlendirir.

Ve bu hal gelecek semavi hayatında, kendisine bir tezahür zemini olacak bedenlerinin mükemmeliyetini
hazırlar.

C- Teozofik Düşüncelere Karşı Bazı Görüşler

Önce de söylediğim gibi gerek doğu ve gerek batı teozoflarının kuramları birçok noktadan güçlü
itirazlara yol açabilir. Fakat bunlar üzerinde ayrı ayrı durmaya kitabımızın hacmi müsait değildir.

Önce şunu belirmek gerekir ki deneysel sonuçlar, teozofların kuramlarını ispat etmekten çok, ileride söz
konusu edeceğim spiritistlerin perispri kuramlarını güçlendirici niteliktedir. Kitabımızın hacmi ve konusu
müsait olmadığından bu tecrübeler üzerinde ayrı ayrı durarak incelemelerde bulunamayacağız. Yalnız
kısaca bir noktayı burada söyleyebiliriz: En yetkili yazarların yapmış oldukları dedüblüman olayını ele
alalım(*).Bir dublenin oluşma tarzı gözden geçirilirse birbirinden kesin sınırlarla ayrılmış çeşitli
bedenlerin meydana geldiğini gösteren hiçbir kanıta rastgelinmez. Bir fantomun oluşumu, en seyyal
maddi hallerden en yoğununa kadar, adeta bir renkten diğerine geçerken olduğu gibi, sonsuz bir takım
nüanslar içinde ve yeni yeni hususiyetler göstererek meydana gelir. Bu konuda açık bir fikir verebilmek
için güvendiğimiz araştırıcıların deneylerinden yararlanarak bir fantomun nasıl oluştuğunu kısaca
söyleyelim:

Dedublümana hazırlanmış bir somnambülün üzerinde önce fosforesan parıltılar ortaya çıkar, sonra
bunlar yavaş yavaş yoğunlaşır ve süjeden ayrılırlar. Biraz daha sonra birisi süjenin sağında diğeri de
solunda olmak üzere hafif buhar halinde iki sütun oluşturular ve bu sütunlar süjenin solunda birleşerek
onun bedenine benzer bir beden haline girerler. (63, 89) Bu işlemde ayrı ayrı bedenlerin oluşumunu
değil, bir bedenin çeşitli derecedeki yoğunluğunu görüyoruz. Teozofların, diğer tamamlayıcı bazı
tecrübelerden almış oldukları sonuçlardan, burada astral ve eterik diye ayrı ayrı iki beden olduğu
hakkında çıkardıkları görüşler de güçlü kanıtlara dayanmaz. (89) Bundan başka, gene teozoflara göre,
astral bedenin insan bedenine benzeyen belli bir şekli vardır. Esiri bedenin de aynen böyle bir şekli
vardır. Halbuki dedüblümanın oluşumu esnasında ayrı ayrı iki bedenin, yani astral ve eterik bedenlerin,
Ruh ve Kâinat66
süje dışında meydana geldiği bir safhayı kabul etmelerine rağmen, teozof tecrübe edenlerden hiçbiri,
bize, bu bedenlere maledilen niteliklere sahip iki bedenin ayrı ayrı görüldüğünü söylemiyorlar. Bundan
başka onların astral beden diye kabul ettikleri şey, eksteryorize olan maddenin şekilsiz ve seyyal bir
halidir. Bu ise, astral bedenin vasıflandırması hakkındaki teozofik iddialara uygun gelmiyor.

Fakat bu tecrübelerden vazgeçerek teozofik kuramları kendi yapısında dahi incelesek, onların ruh-
beden konusunda bizi tatmin edici güçte olduğunu göremeyiz. Buradaki bir çok zıtlıklar ve genellikle
açık,net olmayan mütereddit ifadeler içinde boğulmuş fikirler bizi aydınlatamaz. Gerçekler,
karmakarışık fikirlerde değil, derin fikirlerde bulunabilir.

Teozofik kuramlar her şeyden önce insan varlığının, hatta kainat varlığının en büyük muamması olan
tekamül konusunu anlaşılmaz bir hale sokmaktadır. Dikkat edilirse gerek doğu teozoflarının katerner
unsurları, gerek batı teozoflarının bedenleri veya elemantal cevherleri ölümlüdür. Bunlar, gelip geçici bir
halde ruhla birleşmişlerdir. Ona bir takım alçak tabiatta içtepiler verirler. Bilerek veya bilmeyerek insanı
yanlış yola sevk etmeye uğraşırlar ve bütün bunlardan sonra da bir daha insan ruhuna geri dönmemek
üzere onu kendi planlarında ebediyen terk ederler. Bu şekilde ruh, her plana gelişinde başka bir beden
giymeye, başka bir unsurla veya cevherle birleşmeye mecbur kalır. İşte ideal bir tekamül fikrinin izahını
güçleştiren birinci nokta budur. Böyle bir görüş ile, ne yapılırsa yapılsın, nasıl düşünülürse düşünülsün,
“Ruh madde kainatına niçin girmiştir, ruhun melekeleri ile madde aleminin tekamül imkanları
arasında ne ilişki vardır ve nihayet, madde kainatındaki ruh tekamülünün ideal gayesi nedir?..”
sorularının cevabı verilemez bir hale girer.

(*) Dedüblüman, bir insanın kenid bedenine benzer diğer bir bedenle, bedeninden gayrı bir yerde
görünmesidir.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….

Eğer bütün bu bedenler veya unsurlar daha doğrusu ruhun bu tekamül vasıtaları, bir süre
kullanıldıktan sonra bir daha geri gelmemek üzere ruh için ebediyen ölüp gidiyorsa insanların,
ruhların bu kadar didinmeleri ve kazançları ne oluyor?..

RUH VE KAİNAT
(19)

, “Ruh madde kainatına niçin girmiştir, ruhun melekeleri ile madde aleminin tekamül imkanları
arasında ne ilişki vardır ve nihayet, madde kainatındaki ruh tekamülünün ideal gayesi nedir?..”
sorularının cevabı verilemez bir hale girer.

Bütün maddeler insanın tekamülüne yarar, bunu herkes söyler. Fakat bunun anlamı nedir?.. İşte
üzerinde derinden derine durmaktan çekinilen nokta budur.

Önce ruhun kemali (yetkinliği/olgunluğu) ne demektir?.. Ruhun tekamülü sürecinde maddelerin
oynadıkları rol nedir?.. Ne teozoflar, ne spiritüalist filezoflar, hatta ne de spiritistler bu nokta üzerinde
uzun uzadıya durmuş değildirler. Gerçi bu konuda birçok şeyler söylenmiştir, fakat bunların içinden
yukarda sorduğumuz soruların cevabını çıkarmak mümkün değildir.

Üzerinde ısrarla durulması gereken mesele şudur: Ne şekilde düşünülürse düşünülsün, acaba
madde, ruhun sadece bir tekamül vasıtası mıdır, yoksa tekamül bakımından, madde ile ruhun
ilişkileri kainatımızdaki ruh varlığının bir zorunluluğu mudur?..

Ruh ve Kâinat67
Biz madde vasıtasıyla meydana geldiği söylenmekte olan bir ruh kemalinin anlamını anlamıyoruz. Bu,
şöyle olsa gerektir: Ruhun, madde ile ilişkilerindeki zorunluluğun amaçladığı bir gaye vardır. Kemal bu
gayenin gerçekleşmesidir ki bu fikrin developmanı ileride yapılacaktır. (*) İşte biz, teozofik kuramların
bu tarzda düşünülen kemal yolunda aydınlatıcı nitelikte olmadığını görüyoruz. Eğer bütün bu bedenler
veya unsurlar daha doğrusu ruhun bu tekamül vasıtaları, bir süre kullanıldıktan sonra bir daha
geri gelmemek üzere ruh için ebediyen ölüp gidiyorsa insanların, ruhların bu kadar didinmeleri
ve kazançları ne oluyor?.. Eğer bu tecrübeler ve neticede elde edilen kazançlar ancak ve mutlaka
maddeler vasıtasıyla oluyorsa maddelerin tekamülü ruhun tekamülünden ayrılmaması gerekir. Nitekim
bunu teozofların her ifadesi tasdik ediyor. Halbuki ruhun madde aleminde tezahür imkanını sağlayan
vasıtası, böyle her adımda değişirse onun devamlı olarak kabul ettiğimiz yükseliş sebeplerini izah
edemeyiz.

Bu meselede, iyi anlaşılması ve iyi anlatılması gereken bir nokta vardır: Bütün deneysel spiritüalist ve
teozofik ifadelerden çıkan anlama göre:

1- Ruh, maddi vasıtaya sahip olmayınca hiçbir tezahür gösteremez.
2- Ruh, maddi vasıtaya sahip olmayınca yetkinleşemez.

Demek ruhun tekamülü, maddi vasıtalarının tekamülü ile uygunluk halindedir. Maddenin
tekamülünden anlaşılan mana ise onun daha seyyal, daha işlek, yani daha yüksek ruhsal melekelere
tezahür zemini olmaya uygun durumlara girmesidir. Ruh, ince ve işlek bir vasıta ile yaptığı işi kaba bir
vasıta ile yapamaz. Ruhun madde kainatındaki varlığı, onun bu kainatla gerçekleşmesi mümkün
olan bütün kudretlerini geliştirmek zorunluluğunu doğurmuştur. Bu hal, ruhun en bariz niteliği olan
etki ediciliğine tezahür zemini bulması ihtiyacından ileri gelir. Şu halde ruhun derece derece yükselen
bu gelişmesini sağlamak için maddi vasıtanın da derece derece yükselmesi gerekir.

Fakat ruh madde kainatına inmezden önce de her derece yükseklikteki maddeler vardı. Eğer ruh,
istediği maddeyi derhal kullanabilecek bir durumda olsaydı, bir çok zahmetli tekamül devreleri
geçirmeye gerek kalmadan en yüksek mertebedeki maddeler alemine atlayıverirdi! Neden böyle
olmuyor?

Ruhun madde üzerindeki etkisini gösterebilmesi, onunla olan ilişkilerinde yetkinleşmiş olmasına
bağlıdır. Acaba buradaki ilişkiden maksat nedir?

Ruhun madde ile ilişki kurması demek, onun taşıdığı etkileme kabiliyeti ile uyumlu olarak,
teessüriyet(:duygululuk/duygulanım) kabiliyeti gelişmiş, yani ruhun her emrine uyan bir hale gelmiş
maddi vasıtaya sahip olması demektir. O, ancak böyle bir vasıta ile istediği madde üzerinde istediği
faaliyeti gösterebilir.

Şu halde ruhun çeşitli planlar üzerinde etkinliğini gösterebilmesi, ancak onun bu işe uygun, devamlı ve
yükselen/ilerleyen bir tarzda yetkinleşen/olgunlaşan bir vasıtaya sahip olması ile mümkün olur. İşte
ruhun bu kainatta geçirdiği acı veya tatlı tecrübeler, bu ilkel vasıtasını çeşitli çevrelerde çeşitli
kombinezonlar içinde kullana kullana onu, kainatın her maddesiyle kendisini ilişki haline getirmeye
yarayacak bir hale koyması içindir. Biz hiçbir ruhun vasıtasız olarak doğrudan doğruya maddeler
üzerine etki edebileceğini kabul etmiyoruz:

Ruhun yüksek maddeleri kullanması, bu maddeler üzerinde etkisini gösterebilmesi demektir. Halbuki
ruhun bu etklilik vasfı onda yeni doğmuş değildir. Ruh, ilahi bir lem’a dır, denilmişti. Onda, bir
yaratılmışın ilahi yasalar altında gelişmesi zorunlu olan bütün güçleri gizli bir halde bulunur. Fakat
Ruh ve Kâinat68
bunların herhangi bir gelişmesi ruhun o yönde çalışmak suretiyle bulacağı tezahür zeminleri oranında
mümkün olur.

Maddi kainat, ruh melekelerinin belki sonsuz olan gelişme istikametlerinden biridir. Ruhun madde
kainatına girmesi fikrini, maddelerle ilişki halinde bulunması fikrinden ayıramayız. Bu ilişkilerde, daha
önce söylendiği gibi, ancak maddi bir vasıtaya devamlı bir şekilde sahip olmakla sağlayabilir.
Kainatımızda bulunduğu sürece bir ruhun maddi ilişkiden bir an bile hür/sıyrılmış kalabileceği
söz konusu olamaz.

Ruhun tekamülünden söz ederken kastettiğimiz şey, madde ile ruh ilişkisinin gelişmesidir. Maddi
ilişkilerden kurtulmuş tek başına bir ruh, “kemal” e ait bizim düşünebileceğimiz anlamda ne
mükemmeldir, ne de mükemmel değildir. Madden soyutlanmış bir ruh kemali, maddeden el
çekmiş/sıyrılmış bir ruh gibi aklımızın almadığı boş bir sözden, manasız bir varsayımdan ibaret
kalır.

Bize göre ruhun tekamülü fikri, onun ancak madde ile ilişki haline girdiği andan itibaren başlar ve o ilişki
devam ettiği sürece devam eder. (**) Şu halde ruhun tekamül zorunluluğu, bu ilişkinin tekamül
zorunluluğu demektir.

Varsayım olarak, ruhun maddeden bir an ayrıldığını kabul etsek o anda onun madde kainatına ait
bütün kazançlarından mahrum kaldığını ve bu kainata inmezden önceki haline geri döndüğünü
düşünmemiz gerekir. Çünkü ruhun maddi kainatla irtibatını doğuran zorunluluk ve o zorunluluğun
gayesi ortadan kalkmış olur. Demek, ruhun bütün kazançlarının ebedi olduğunu söyleyebilmemiz için
onun maddi ilişkilerinin (maddi bağlarının, maddi esaretinin değil!) ebediyen ve hiç kesintiye
uğramaksızın devam etmesi gerektiğini kabul etmemiz gerekir.

Ruhun madde kainatıyla ebedi ilişkisi demek, ruh oradan ayrıldıktan sonra dahi,
yetkinleştirmiş/olgunlaştırmış olduğu vasıtasından ebediyen ayrılmaması ve onunla kendi
melekeleri arasındaki ilişkilerini tekamül gayesine ulaştırmış olması demektir. İşte, bize göre,
ruhun maddi kainattaki ve özellikle ıstıraplarla geçen onun ilk aşamalarındaki bütün didinmelerinin
gayesi bu işi sağlayabilmektir. Fakat bu sözümüz, eğer az çok doğru ise, ancak bu kainata, yani bizce
sonsuz olan fakat ruhun ebedi hayatı karşısında hiçbir zaman ve mekan değerine sahip olmayan maddi
kainatı kapsar.

Biz kainattaki bütün tekamül aşamalarını bitirmiş, ideal kemale ulaşmış ruhlar hakkında bile maddi
ilişkilerin kesintiye uğraması meselesini olabilir (:varit) görmezken, henüz bu tekamül merhaleleri
içinde yuvarlanmakta olan ruhların maddi vasıtalarından ayrılabileceklerini, ister bir an için dahi
olsa, düşünemeyiz. Bunu kabul ettiğimiz anda ruhun bu kainattan ayrıldığını, oraya hiç girmemiş gibi
olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Çünkü bu kainatta o, bu vasıta ile bağlıdır. Ve onun bu kainatla
ilişkilerini sağlayan odur.

Özetle ruhu bir an bile maddi varlığından ayırmakla tekamül konusunu anlaşılmaz bir şekle sokmuş
oluruz.

Ruhun maddi kainattaki kazançları nerdedir?...


(*) Tekamül konusuna bakınız
(**) Tekamül konusuna bakınız.
(devam edecek…/…)
Ruh ve Kâinat69
Doğumla, ruhani alem, maddi aleme ruhlar verir. Arz da, geçici olarak kendisinde oturmaya
gelmiş ruhları ölümle spatyoma gönderir.

RUH VE KAİNAT (20)

Ruhun maddi kainattaki kazançları nerdedir?... Bu kazançlar ruhun kendi bünyesindedir, diyemeyiz.
Böyle bir iddianın karşısına haklı olarak birçok itirazlar çıkar. Ruhun elde etmiş olduğu kazançlarını
maddelerle olan ilişkilerinde gördüğümüze göre, bu kazançların, maddi ilişkiyi sağlayan vasıtada depo
edilmiş olduğunu hem zorunlu olarak kabul ederiz, hem de böyle bir düşünce ile birçok fikir sahiplerini
tatmin etmiş oluruz. Buna karşılık birbiri üzerine giyilmiş çamaşırlar gibi, birçok bedenler kabul eder ve
bu bedenleri ruhun her adımda kolayca çıkarıp atıverdiğini ve nihayet sık sık ruhun saf hale yani, tabir
mazur görülsün, çıplak hale girip tekrar yeni bedenler giyerek madde alemine girdiğini düşünürsek
bütün bu elbiseler, bedenler vasıtasıyla nelerin kazanılmış olduğunu ve kazanılmış olan şeylerin
nerelerde bulunduğunu haklı olarak kendi kendimizden sormak zorunda kalırız. Maddeden tamamen
ayrılmış saf bir ruhun, örneğin, hafıza melekesi söz konusu olamaz. Çünkü, bu melekenin delalet ettiği
(:gösterme; yol gösterme; anlamı olmak, demeye gelmek) şey, ruhun ancak maddeler kainatında
mümkün olan hadiselerle ilişkisinin devamına bağlıdır. Bu ilişkiyi sağlayan vasıtanın varlığını kabul
etmediğimiz anda hafıza melekesini de zorunlu olarak söz konusu edemeyiz. Tıpkı bunun gibi ruhun
tanıdığımız veya tanımadığımız diğer melekeleri hakkında da aynı şeyi düşünebiliriz.

Bütün bunlarla beraber şunu da hemen kabul ederiz ki teozof görücüler (:vuvayyanların) bu hususta
birçok şeyler gördüğüne kaniyiz. Ve bu görücülerin nispeten yüksek maddeler alemine ait gözlemleri
metapsişik ve animik tetkikler bakımından çok önemli ve değerlidir. Bunlardan hepimiz
yararlanıyoruz. Teozoflar tarafından görülen auralar, renkli maddi tezahürler ve diğer emanasyonlar hiç
şüphesiz boş ve anlamsız şeyler değildir. Burada biz, kendini bir fındık kabuğunun içine hapsederek
dışarıdaki bütün olayları inkar eden gafiller gibi düşünmüyoruz. Biz bu gözlemlerin, görmelerin
gerçekliğini kabul ediyor ve hatta onlardan yararlanma yolunu araştıranlar arasında bulunuyoruz. Biz
ancak bunların teozoflarca yapılan yorumlarına ve bu yorumlardan doğan kuramlara karşıyız. Bize göre
ne ruh, ne de kainat, fizikokimyasal maddelerin dar imkanları içinde hapis kalmış bir görüşten doğan üç
beş kalemlik “beden” veya “prensip”lerle çevrilemez. Boyutlar hakkındaki mutalaaları okuyanlar çok iyi
takdir ederler ki teozofların son tekamül aşaması ve kemal doruğu (:şahikası) olarak tarif ettikleri en
yüksek planların maddeleri (mantal plan) bile büyük madde kainatımızın içinde hemen hemen hiçbir
değer ifade etmeyecek kadar küçük kalan üç boyutlu alemimizin dışına çıkmamaktadır. Teozoflar,
madde aleminin son sınırı ve belki de dışı diye sundukları bu mıntıkalarda ne şekil, ne de renk
kavramından kendilerini kurtaramıyorlar. “Oval şekiller”, “renkler” ve “büyümek, küçülmek,
genişlemek” gibi mekan fikrinden asla ayrılmayan nitelikler nihayet üç boyutlu alemin gerekleridir.
Maddi kainattaki üç boyutlu alemin değeri derecesi hakkında bir fikir edinmek için boyut bahsinde
yapmış olduğumuz düşünceleri tekrar gözden geçirmek yeterlidir. Böyle olunca: bütün maddelerin ve
kainatların üstünde olan ruhu, ve onun bütün hayatını ve kozal mukadderatını ve hele bütün bunların
hiç birisiyle kıyası söz konusu olmayan MUTLAK VARLIK’ı ufacık kainatımızın en ufak bir köşesini
bile doldurmayan üç boyutlu dünyaların realiteleri içine sığdırmaya çalışmak çocuk safiyeti ile
yapılmış büyük bir hata olur.

Biz burada hiçbir ekolü, hiçbir kanaati kınamak/azarlamak maksadıyla hareket etmedik. Belki herkesin
söylediği doğrudur ve belki bizim söylediklerimiz doğrudur. Ne birinci halde, ne de ikinci halde, bugün
bizim varmış olduğumuz kanaatler hiçbir zaman bir iddiacılık daiyesine varmayacaktır. Bizim yukarıdaki
görüşleri ileri sürmekten maksadımız, kendi yolumuzu şimdiye kadar toplamış olduğumuz bilgi ve
duygu unsurlarıyla çizerken, diğer yolarlıda gözden geçirmek ihtiyacını duymuş olduğumuzu, fakat
oralarda tatmin edilmediğimizi nedenleriyle belirtmektir.

Ruh ve Kâinat70
D- Spiristlerin Ruh - Beden İlişkileri Hakkındaki Kuramları

Spiristlerin perispri kuramlarını insan hakkındaki bilginin gelişmesine yarayacak belki en doğru bir
başlangıç olarak görüyoruz. Spiristler, ayrılmaz bir şekilde ruhla birleşmiş olan maddi bir vasıtayı
kabul ederler. Böyle bir düşünce ile tekamül fikri rahatça takip edilebileceği gibi, diğer ekollerin düştüğü
birçok zıtlıklardan da korunmuş (:masun) kalır. Gerçi perispri kuramı teozofların bedenler kuramı
kadar muğlak değildir. Fakat bir şeyin hakikat olması için mutlaka anlatılması ve anlaşılması güç bir
halde bulunması gerekmez. Sadelik içinde en büyük hakikatler anlatılabilir. Kim ne derse desin, biz
öteden beri güçlükle anlatılmaya uğraşılan herhangi bir kuramın hakikatinden daima şüphe
ederiz.

Perispri nedir?... Bunun cevabını klasik spiritizma konusunda söz yetkisine sahip bulunan müelliflere
(:telif eden; yazan, eser sahiplerine) bırakıyorum. Klasik spiritizmanın kurucusu Allan Kardec şunları
söylüyor:

“bedenle ruhu birleştiren bağ, veya perispri, yarı maddi bir tür zarftır (:kılıftır). Ölüm, en kaba zarfın
harabiyetidir. Ölümden sonra ruh ikinci bedenini muhafaza eder. Bu da onun esiri (ethérique) bendidir.
Bu beden her zamanki (:mutat) halinde iken bize görünmez. Fakat aparisyon [1] olaylarında olduğu gibi
arızi olarak görülür. Hatta elle tutulur.” (104)

Aynı konuda L. Denis de şu izahatı veriyor:

“Ruh ölümden sonra olduğu gibi, bedenle ilgili (:cismani) hayatı sırasında devamlı şekilde seyyalevi bir
zarfa sahiptir. Az çok ince veya esiri olan bu zarfa A. Kardec perispri veya ruhani beden (corps
spiritüel) ismini vermiştir. Perispri, ruhla beden arasında irtibat vazifesini görür. Perispri, duyuların
izlenimlerini ruha naklettiği gibi, ruhun iradesini de bedene ulaştırır. Ölüm sırasında o, yoğun bedenden
ayrılır. Ve bedeni, mezarında bozulup dağılmaya terk eder. Fakat kendisi ruhtan ayrılmaz. O, ruhun
şahsiyetinin bir dış şeklidir.

O halde perispri seyyalevi bir organizmadır. O, insan varlığından önce mevcut olan ve ondan sonra da
var olmakta devam eden bir şekildir. Perispri öyle bir sübstratomdur ki etten beden onun üzerine
kurulur. Fakat bu etten beden ne kadar nüfuz edilmez görünürse görünsün, son derece incelmiş bir
maddeden oluşmuş bulunan ve görünmeyen perispri bu bedenin içine nüfuz etmiştir.

Kaba madde hiç durmadan hayati sirkülasyonla(:deveranla) yenileşir. Bu maddeler insanın sabit ve
devam eden kısmı değildir. Doğumdan ölüme kadar insan hayatının her devrinde beşeri örgüyü ve
fizyonomik hatları ayakta tutan perispridir. O halde bu, tazyik edilmesi (: sıkıştırılması, zorlanması,
baskıya/basınca alınması) ve genişlemesi mümkün bir kalıp (moule) rolünü oynar ki dünyanın maddesi
onun üzerinde beden halini alır.

Bu seyyalevi beden öylece olduğu gibi kalmaz. O da ruhla arındırılır. Ve asalet edinir. O, sonsuz
enkarnasyonları içinde ruhu takip eder, ruhla beraber derece derece yükselir ve gittikçe şeffaf, parlak
bir hale girer.

Perispri, hayattar varlığın bütün kazançlarını muhafaza eder. Bütün bilgiler fosforesan hatlar halinde, bu
ruhanileşmiş (spiritüalisé) bedenin dimağında (beyin; akıl; şuur) yerleşir. Ve reenkarne olan çocuğun
beyni bunun üzerine kurulur.

Ruh ve Kâinat71
Duyguların yüksekliği, hayatın safiyeti, iyi ve ideal bir hayata doğru yapılmış hamleler, sebatla
geçirilmiş tecrübeler (épreuves) ve ıstıraplar perisprinin titreşimlerini kapsamlandırarak ve
artırarak onu inceltir.

Bunun tersine olarak sefil ve bayağı ihtiraslar maddi istekler perispri üzerine etki eder, onu ağırlaştırır
ve daha yoğun, daha karanlık bir hale koyar…

Perisprinin de bedeninkine benzeyen duyguları vardır. Fakat bunların kudreti bedeninkinden
çok yüksektir. O, ruhani nurla görür. Ve maddi duyguların kavrayamadığı yıldızların ışıklarını, ne
kadar dağınık bir halde bulunursa bulunsun, perispriye ait duygular birbirinden ayırt eder.
Ölümden evvel ve sonra ruhların görünmeleri (apparition) ve maddileşmeleri de (matérialisations)
perispri ile izah olunur. Spatyomun [2] serbest hayatında insan organizmasını oluşturan bütün
kuvvetlere o, gizil olarak sahiptir.” (50)

Son sözü spiritizma olaylarını pozitif bir görüşle inceleyen G. Delanne’a bırakıyorum:

“Filozofiye ve ruhların sözlerine göre, ruh, maddi bir varlık değildir. Diğer ifadeyle, ruhun bizim
tanıdığımız maddelerle hiçbir temas noktası yoktur. Doğadaki cisimlerle ruh arasında müşabih()
vasıfların bulunduğunu kabul edemeyiz. Çünkü ruhun imajı ve emanasyonu olan düşünce (pensée)
bütün ölçülerin, bütün fizik ve kimyasal analizlerin dışında kalır. Fakat acaba gayri maddi kelimesini
mutlak anlamda kullanabilir miyiz? Hayır! Çünkü hakiki gayrimaddilik, yokluk olur. Fakat ruh öyle bir
varlık (être) dır ki bu dünyada hiçbir şey onun hakkında bize fikir veremez… Bununla beraber insanda
madde ve ruh gibi iki unsurun birleşmiş olduğunu görüyoruz. Bunlar samimi bir şekilde birbiriyle
birleşmişlerdir ve birbiri üzerine etki etmektedirler. Ruh hakkında söylediğimiz şeylerle ruh ve bedenin
bu irtibatı meselesi arasında bir zıtlık var gibi görünüyor. Fakat bu zıtlık hakiki değil görünüştedir.
Çünkü insan yalnız bedenle ruhtan yapılmış değildir. Bunların arasında perispri, yani ruhun zarfı
denilen aracı (:mutavassıt) üçüncü bir prensip vardır.

Ruh gayrimaddidir. Çünkü onun meydana getirdiği fenomenler maddenin hiçbir özelliği ile
kıyaslanamaz. Düşüncenin, tahayyülün, hatırlamanın ne şekli, ne rengi, ne sertliği ve
yumuşaklığı vardır. Ruhun bu hasılatı (productions) fizik alemini idare eden yasaların hiç birisiyle
sınırlanamaz. Onlar sırf ruhanidirler. Ne ölçülebilirler, ne tartılabilirler. Ruh doğası bakımından, harap
olmaz. Çünkü o, bedenin dağılmasından sonra bütünlüğü ile tezahür eder. O halde ruh, hem
gayrimaddidir, hem de ölümsüzdür.

Bizim doğduğunu, büyüdüğünü ve öldüğünü gördüğümüz beden, düşünen prensibin zarfıdır. Onu
oluşturan unsurlar küremizi oluşturan maddelerden alınmıştır. Bu unsurlar, organizmada bir zaman
durduktan sonra yerlerini diğer unsurlara terk ederler. Bu işlem, şahsın ölümüne kadar devam eder. O
halde, bedenle ruh esas itibarıyla birbirinden ayrıdır. Birisi durmadan meydana gelen şekilden şekle
girmelerle (trasformations), diğeri cevherindeki değişmezliği ile kendini gösterir. Mamafi biz bunların
mükemmel bir ahenk içinde yaşadıklarını ve birbiri üzerine karşılıklı etkiler yaptıklarını görürüz. Kin,
hiddet, merhamet, sevgi duyguları yüzde yansımalar meydana getirir ve fizyonomiye özel bir
karakter verir… İşte bir taraftan iyi gözlenmiş olan bu karşılıklı tesirler, diğer taraftan da ruhun
gayrimaddi oluşu, filozoflar için halli güç bir mesele ortaya çıkarmıştır… En büyük zekalar, ruhun beden
üzerindeki etkisini aydınlatmaya çalışmışlardır… Fakat bu olayın memnuniyet verici bir izahına
varılamamıştır… Biz bazı fizyolojistlerin aşağıdaki fikirlerini tercih ediyoruz: Devamlı ve bilinçsiz olsun
ya da kesintili ve iradi olsun, ruhun tartılabilir maddelerden yapılmış beden üzerindeki bütün etkileri,
tartılamayan seyyalelerin bazı dalgaları yoluyla meydana gelir. Bu dalgaların nakli serebro-spinal ve
gangilyoner sinir sistemidir.

Ruh ve Kâinat72
Bunlar tamamen bizim düşüncelerimizdir. Ve biz sinirler vasıtasıyla işleyen tartılamaz bir seyyalenin
varlığını kabul etmedikçe perisprinin rolünü tarif edemeyiz.

Perisprinin varlığını gösteren en iyi kanıt, bazı özel halerde insanın deduble olabilmesidir. Bir tarafta
maddi beden, diğer tarafta da bu bedenin aynı olan seyyal diğer bir bedenin meydana gelmesi bu
hususta hiçbir şüpheye meydan bırakmaz.

Perispri yalnız ruhla maddenin karşılıklı etkilerini izah etmeye yaramakla kalmaz, aynı zamanda
maddeden kurtulan ve spatyomda ikamet eden ruhların hayat tarzlarını da bize anlatır.

Şimdiye kadar ruhun istikbali hakkında ancak belirsiz /anlaşılmaz (:müphem) fikirler vardı. Dinler ve
spiritüalist filozofi, mezarın ötesindeki hayat hakkında hiçbir bilgi vermeksizin sadece ruhun
ölmezliğini onaylamakla yetiniyorlardı. Bazıları için ruhun hayatı ebediyen, içinde yalnız seçkinlere
özgü zeka sahiplerini taşıyan, fena tarif edilmiş bir cennete geçer veya ruhlar için cehennem müthiş bir
mekandır. Orada ruhlar korkunç işkenceler çekerler… Bunların yanında yürüyen bilimsel gözlemler ise,
elle tutulur maddelerde kalıp ondan ileri gidemiyordu. Bütün bunlar, ruhani alemle maddi alem arasında
aşılmaz gibi görünen bir uçurum ortaya çıkarıyordu…

Spiritizma bize öğretiyor ki iki alem arasındaki ilişkiler kesilmiş değildir. Ve ölü denilenlerle diriler
arasında devamlı bir ilişki vardır. Doğumla, ruhani alem, maddi aleme ruhlar verir. Arz da, geçici
olarak kendisinde oturmaya gelmiş ruhları ölümle spatyoma gönderir. O halde beşeriyet ile ruhaniyet
arasında birçok temas noktaları vardı. Ve görünen alemle görünmeyen alemi birbirinden ayırır gibi olan
mesafe dikkate değer bir şekilde kısaltılmıştır.

Eğer spatyomun maddelerden oluştuğunu ve ruhların da maddi bedenlere sahip olduğunu gösterirsek
bu kadar cezri (kök; inme, alçalma) görünen aradaki farkları, bir takım küçük nüanslara indirgemiş
oluruz. Ruhun tabiatı bizce meçhuldür. Fakat biz biliyoruz ki o, seyyalevi bir bedenle çevrilmiş ve
çevrelenmiş (circonscrite) tir. Bu beden ölümden sonra ruhu, şahsiyet sahibi ve mütemayiz bir varlık
haline koyar. Allan Kardec’e göre soyut olarak düşünülen (:mütalaa) ruh, zeki (intelligeant) bir
prensiptir. O, bizim soyut olarak maddeden ayrı bir halde anlayabileceğimiz, düşünen etkin bir güçtür.
Seyyalevi zarfına veya perisprisine büründükten sonra ruh, espri denilen hale girer. Nitekim bu espri
de beden zarfına büründükten sonra insan halini alır.

Bu zarf, asla ruh değildir. Çünkü o, düşünmez. Bu bir giysiden başka bir şey değildir. Ruhsuz bir
perispri, ruhsuz bir beden; hayattan ve duygulardan mahrum atıl bir maddedir. Biz buna madde
diyoruz. Her ne kadar o, tartılamaz bir seyyale dahi olsa yine bir maddedir. Ve hatta elle de tutulabilir…
Ruh, bu zarfı yalnız serbest ruh halinde taşımaz, o, bu zarfından ayrılmaz. Zarf, ruhun spatyom
hayatını müteakip gelecek enkarnasyonunda da onu takip eder. İnsanın hayatı esnasında perispriye ait
seyyale, bedenle birleşir (identification). Ve o, dışarıdan gelen duyguların ve ruhtan gelen iradenin
intikal vasıtası (vehicule) olur. Bedenin bütün aksamına giren (:hulul eden) budur. Fakat ölümde o,
ruhla beraber bedenden kurtulur. Ve ölümsüzlüğe katılır.. Eğer ruhun doğrudan doğruya cisimler
üzerine etki edeceği iddia edilseydi, bu perispri organizmasının mevcudiyeti gereğine itiraz edilebilir ve
bu takdirde bizim kuramımız çürürdü. Fakat biz olaylara dayanıyoruz ve bizim kuramımıza olan
güvenimiz soyut bir idrakin değil, incelemenin ve gözlemin ürünü olduğundan bu tür ititrazlar
bizim görüş tarzımızı değiştiremez.” (20)

Spiritistlerin ve özellikle fikirlerine özel bir saygı gösterdiğimiz G. Delanne’ın sözlerini teozoflarınki ile
karşılaştırırsak aradaki sadelik farkını ve spiritistlerin bugünkü bilimsel eğitime (:terbiyeye) uygun
ifadelerindeki mantıki ve kapsamlı anlamı takdir etmekte gecikmeyiz.

Ruh ve Kâinat73
Klasik Spiristlerin Perispri Kuramları Hakkında Kısa Bir İnceleme

Yukarıda ana hatlarını yazdığımız klasik spiritizmin perispri hakkındaki mevzuatına ilave edilebilecek
fazla bir şey yoktur, diyebiliriz. Yalnız, müteakip tecrübelerden alınmış neticeleri ve kendi
tecrübelerimizle edinmiş olduğumuz kanaatleri bir araya toplayınca, klasik görüşlerin bazı belirsiz
(:müphem) görünen noktalarını izah etmek ve bir iki noktada onları genişletmek zorunluluğunu duyarız.
Bu zorunluluk bizi, klasik spiritizmi NEO-SPİRİTÜALİZM ismi altında tekrar incelemeye sevke den
etkenlerden biri olmuştur. Tekrar ediyorum, spiritizm ile neo-spiritizm arasındaki farklar esaslara
değil ayrıntılara aittir ve bu da tekamül yasası ile sürekli değişmesi mukarrer() ve mukadder olan bir
realite gereğidir.

Perispriyi ruhun üzerine giydirilmiş bir “elbise” gibi düşünmek zannedersem spiritistlerin de, bu tarzdaki
ifadelerine rağmen, akıllarına gelmemiştir. Çünkü hele Gabriel Delanne’ın yazılarından da anlaşılacağı
gibi, ruhla madde arasında doğrudan doğruya ilişkinin bulunamayacağına ve ruhun nitelikleriyle
maddenin niteliklerini kıyaslamaya imkan olmadığına spiritistler de inanmıştır. Böyle olunca yalnız
maddelere has olan mekan kavramı yalnız ruh hakkında söz konusu olamaz. Şu halde perispriyi
giyilmiş bir elbise veya ruhun etrafını sarmış bir zarf, bir küre gibi düşünemeyiz. Ve gene bu görüş ile
biz A. Kardec tarafından verilmiş olan perispri yani ruhun kılıfı gibi bir ifadeye de taraftar değiliz. Ancak,
gelenek haline girmiş ve en makul bir kuramın ifadesine hizmet etmiş olduğu için bu ifadeyi muhafaza
ettik. Fakat onu sembolik bir anlamda kullanmaktayız.

Madde konusunda uzun uzadıya yazdığımız gibi, zaman ve mekan kavramı bize göre en yüksek
anlamını üç boyutlu kainatımızda kazanır. Hatta burada bile maddeler yükseldikçe mekan kavramı
bizim anladığımız anladığımız anlamdaki değerini değiştirmeye başlar. Yer tutma, ademitenafüz
[:çekimsizlik, (yer çekimi yokluğu)] gibi mekanla ilgili maddi nitelikler, daha fizik maddelerimizin alanı
sınırından çıkmadan yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutar. Buna bir örnek vereyim:

Dünyadaki yüzlerce radyodifüzyon merkezinin yayınına rağmen, aletimizi istediğimiz dalga uzunluğuna
ayarlayarak bu yayını ayrı ayrı izleyebiliyoruz. Teknik imkanların artmasıyla bu merkezlerin sayısı bin,
on bin, yüz bin… olursa biz yine ufacık odamızda hafif bir düğme hareketiyle bir merkezi diğerine
karıştırmadan bulabiliriz: Ve bu dalga miktarlarının azalıp çoğalmasında, istasyonların sayıca
artmasında odamızın sığdırma hacmi söz konusu olamaz, yani bu milyonlarca ve milyarlarca dalganın
odamıza sığıp sığmayacağını kimse düşünmez. Halbuki bütün bunlar maddi titreşimlerdir ve madde
ile taşınırlar. Bu hal, maddelerin, inceldikçe yer tutma ve ademitenafüz gibi kaba maddelere özgü olan
özelliklerden kurtulmaya başladıklarını ifade eder.

Fakat bu radyodifüzyon meselesinden daha çok, seyyal ve esiri olan ruhun kullandığı yüksek
maddelerde bu halin daha geniş bir ölçüde meydana geleceği doğaldır. Ve hatta fikrimizce, daha önce
de söylediğim gibi, teozofların bedenler hakkındaki görüşlerinde aldanmaları, gözlemlerinin mekan
hakkındaki görüşlerimizin son sınırında durmasından ileri gelmektedir. Üç boyutlu bir idrak içinde
hapsolmuş bir dünya çocuğunun, ne kadar lüsit olursa olsun, kendisini zaman ve mekan
düşüncesinden ve özellikle üç boyutlu düşünce tarzından kurtarmasına imkan yoktur. [3]. Buna binaen
eğer telestezik bir gözlemci, klervuvayan (klervoyan) bir teozof, maddeyi en geniş anlamında
düşünmeye alışkın değilse, maddeleri, ancak görebildiği üç boyutlu alemin içindekilerden ibaret
sanacak ve idrakinin ötesindeki maddeleri gayrı maddi düşünecektir.

Özetle, maddeler, birkaç adım ileride tanıdığımız bütün özelliklerini kaybederler. O zaman bizim
onları, ruhun üzerine bir elbise gibi giydirmeye hakkımız kalmaz.
……….
[1] Ölmüş insan ruhlarının perispriyle dünyadakilere görünmeler…
Ruh ve Kâinat74
[2] Dünyanın dışındaki bütün maddi kainata ayırdığımız kavram.
[3] Kainat ve boyut konusuna bakınız.
…………………

Ruh, bir maddeye, ancak o madde ile alakası bulunan diğer maddeleri kullanarak etki eder.

RUH VE KAİNAT (21)

E – NEO – SPİRİTÜALİST DÜŞÜNCEYE GÖRE RUHLA BEDEN İLİŞKİSİ

a- Ruh – Beden ilişkisi hakkında yeni spiritüalist görüş nerden çıktı?..

Burada bizim söyleyeceğimiz ve klasik bilgiye ilave edebileceğimiz şeyler, dört boyutlu alemdeki
Üstatlarımızdan almış olduğumuz tebliğlere dayanır. Biraz yukarıda da söylediğim gibi, bunlar klasik
spiritizme karşıt değil, bilakis onu tasdik ve takviye edici niteliktedir.

Bu tebliğler tırnak işareti içinde gösterilmiştir. Burada her şeyden önce şunu beyan ederim ki bu
tebliğlere vasıta olan medyomumuz, o sıralarda spiritizmin veya deneysel spiritüalist görüşlerden
herhangi birinin kuramına vakıf değildi. Bununla beraber alınan tebliğlerde spiritizmin en yüksek
derecelerdeki talimatına uygun ve onu birçok yerinde tamamlayan bilgiler vardı. Fakat daima
tekrarladığım gibi, hiçbir fikrin sıhhati kakında, hiçbir kimseyi ikna etmek daiyesinde değilim. Buna hem
ihtiyaç, hem de imkan yoktur.

b- Perisprinin bedenle İrtibatını sağlayan maddi vasıtalar

Ruhu maddeden ayıran en önemli nitelik, onun etki gücüdür. Ruh, bu gücünün gelişmesi oranında
maddeleri kullanır. Fakat bu etkinin maddeler üzerindeki gerçekleşmesi gene maddeler vasıtasıyla
olur. Ruh, bir maddeye, ancak o madde ile alakası bulunan diğer maddeleri kullanarak etki eder.

Önceden söylediğimiz gibi, bu vasıtaların başında ruhtan asla ayrılmayan, ruhun madde kainatında
tekamül ettirdiği perispri gelir. Şu halde ruhun bedenle birleşmesi, perisprinin onunla birleşmesi
demektir. Gerçekten perispri, bedenin bütün aksamına girmiştir (:hulul etmiştir). Üstat şunu söylüyor:
“Ruh, perisprisi ile bedenin bütün aksamına hulul eder.”

Fakat burada akla başka şeylerde gelir: Daha önceden geçen perispriye ait sözlerden anlaşılacağı gibi
ruhun bu etki vasıtasıyla doğal halinde iken fevkalede seyyaldir. O kadar ki onun bu haliyle
dünyamızdaki hiçbir madde üzerine doğrudan doğruya etki edebilmesi mümkün olmaz. Bunun içindir ki
biz, ölmüşlerimizin ruhsal tezahürlerini dünyamızda doğrudan doğruya göremiyoruz.

Şu halde perispri bedenle ilişki haline geçebilmek için önce bir hal değiştirmeye mecburdur. İleriki
enkarnasyon bahsinde bu hususta izahat verilecektir.

Fakat madde ile birleşmek üzere perisprinin az çok yoğun bir hale gelmiş olması da bu işe yeterli
gelmez. Bunun için bazı vasıta olan maddelere gerek vardır. BU maddeler perispri ile beden unsurları
arasında bir takım seyyal vasıtalardır. Bu vasıta olan seyyaleler, bizim bilinen inceleme vasıtalarımızla
alakalanamayacak kadar ince ve yüksek vibrasyonlara sahip bulunduğundan, kolaylıkla saptanıp ve
takdir edilemezler. Bundan dolayı biz bunların pek azını ve belki de en az önemli olanlarını tanımaya
çalışıyoruz. İşte sıcaklık ve elektriklilik gibi etkenler bu vasıtanın en bilinen ve en kaba olanlarıdır.

Ruh ve Kâinat75
Fakat burada asıl önemli ve daha yüksek yapıda bir takım etkenler vardır ki bunlar perisprinin
bedenle irtibatında doğrudan doğruya rol oynarlar. Bunlar, hareketlerindeki hız ve tabiatlarındaki
incelik bakımından, dünyamızın belki en yüksek yapıdaki maddeleri arasında bulunan bir takım hayati
unsurlardır. Bunlardan bizim ilk söz etmek istediğimiz unsur sinirsel seyyaledir. İlerideki konularda, aynı
derecede öneme sahip, manyetik güç, hayvani mıktanatısıyet, beşeri radyoaktivite... gibi isimlerle eser
sahipleri/bilimsel yazarlar (:müellifler) tarafından adlandırılmış diğer bir seyyaleden söz edilecektir ki biz
buna hayati seyyale demeyi tercih ediyoruz. Çünkü bunun ya doğrudan doğruya veya sinirsel
seyyaleler üzerine etki etmek suretiyle, bedenle perispri arasındaki ilişkileri sağlayan önemli unsurlar
olduğuna kani bulunuyoruz.

Burada şunu da hatırlatalım ki, gene ruhsal etkiyle, bu hayati seyyaleler birbirine dönüşebilir.
Mesela sinirsel seyyale, hayati seyyale halini alabildiği gibi sıcaklık da diğer bir seyyaleye geçebilir.
Bütün bu işler, organizmanın ihtiyacına göre ayarlanmış olan daha önce birazcık söz etmiş
bulunduğumuz kimyasal olaylardaki gibi, ruh tarafında hazırlanıp ve düzenlenir. Ve orada olduğu gibi
buradaki olayların da çoğundan bizim haberimiz yoktur.

Demek bu hayati unsurlardan herhangi birisi organizmada azalır, çoğalır veya ölçüsüz değişmelere
maruz kalırsa, önem derecesine göre, bedenle perispri arasındaki bağlar (:rabıtalar) gevşemeye
başlar. Ve hatta bu nicel ve nitel değişmeler, aşağıdan veya yukarıdan hayat için gerekli olan sınırı
geçerse, perispri - beden gevşekliği art arda definitif bir degajmana kadar gidebilir yani perispri
bedenden kesin olarak ayrılır ve ölüm olayı meydana gelir.

Bundan dolayı beden - perispri ilişkilerini sağlayan ve devamına vasıta olan bu hayati etkenleri
organizmada azalıp çoğaltan bütün iç ve dış etkenler, etki derecelerine göre, perispri ile beden
arasındaki bağları az çok gevşetir veya büsbütün koparabilir.

Organizmada meydana gelen hazım, dolaşım, solunum gibi bir takım hayati fonksiyonlar, temessül-
müzadı(:artırılmış, çoğaltılmış) temessül (:bir şekil ve surete girme; cisimlenme; benzeşme; özümleme)
fiillerini kolaylaştırma yoluyla organizmaya gerekli olan bu hayat unsurlarını cansız ve kaba
maddelerden sağlamak gayesine yöneliktir. Demek dışardan aldığı maddelerin nicel ve nitel
değerlerine göre insan kısmen iradesiyle de beden - perispri ilişkileri üzerinde bazı etkiler
yapabilir.

Riyazet yoluyla aç kalarak gerekli ham maddeler dışardan yeter miktarda alınmayınca beden -
perispri ilişkilerini sağlayan hayat cevherleri az çok bir zaman sonra organizmada azalmaya başlar; bu
halin neticesi olarak önce perispri ile beden arasındaki bağlar gevşer ve ruh beden dışında daha
serbest olarak melekelerini kullanmak imkanını bulur, böyle bir insanda insan üstü tezahürler
belirir. Bütün bu işlerden haberi olmayanlar bu hali bir “keramete” yüklerler / bağlarlar.. Bazı mezhep
salikleri arasında buna dair bir çok örnekler vardır. Fakirler ve bazı aşırı sofular bu miyandadır(:arada,
ortadadır).

Fakat bu hayat unsurları üzerine doğrudan doğruya etki ederek onların nicelik ve niteliklerini
değiştirmek suretiyle, irade dışında kaldığı için, tabiatıyle öncekilerden daha aşağı tertipte bir beden –
perispri gevşekliği ve bunun neticesinde de bir ruh degajmanı, ruh serbestliği meydana getirebilir.
Bunlar bir takım ham maddeleri organizmaya sokmakla mümkün olur ki bu maddelerin önemli bir
kısmı hekimlikte kullanılmaktadır. Bunlar genellikle zehirli maddelerdir ve başlarında da afyon ve
bileşikleri gelir. Fakat bütün bu uyutucu maddeler, birçok yatıştırıcılar veya uyarıcılar hayat unsurlarını
azaltıp çoğaltmak suretiyle beden – perispri ilişkisi üzerine az çok etki edebilir. Hekimlik, bunlardan -
çok defa ampirik olarak- çeşitli maksatlar uğrunda, çeşitli şekillerde yararlanmaktadır.

Ruh ve Kâinat76
Hatta bunların etkileri o kadar ileri gidebilir ki, eğer bu maddelerden pek güçlü dozlar bedene
sokulursa neticede meydana gelecek olan beden – perispri gevşekliği, kesin bir kopma haline
varabilir.

Bunların örneklerini de orta çağda revaçta olan sihirbazlarda görürüz. (107). İkinci kitabımızın hipnoz
ve dedüblüman konularında bu mesele üzerinde biraz daha durulacaktır.

Fakat ruhsal etkilerle de, beden – perispri ilişkilerini tanzime yarayan bu hayat unsurlarında bazı nicel
ve nitel değişiklikler meydana getirmek suretiyle degajman hallerine uğramak mümkündür.
Gelecekteki akıl hekimliğinin bu ruhsal mihanikiyetten çok büyük faydalar sağlayacağını zannediyoruz.
Ve zannediyoruz ki telkin ve kendi kendine telkin tecrübeleriyle şimdilik bunun, belki çok ilkel bir
şekilde incelenmesine girişilmiştir bile. Okuyucularım bu konuya ait bazı ayrıntıları da ikinci kitapta
bulacaklardır.

Beden – perispri bağlarına ait hayat unsurları hakkında nu genel incelemeyi yaptıktan sonra biraz da
sinirsel seyyaleden bahsetmeyi uygun görüyoruz.

Sinirlerde böyle bir seyyalenin dolaşıp dolaşmadığı meselesi bütün fizyolojiciler tarafından ittifakla
halledilmiş değildir. Bazıları bu seyyaleyi kabul etmez ve duyusal / duygusal (:hassi) idrakin meydana
gelmesi için sinir yollarının titreşim hareketlerini yeterli görür.

Gerek fizyolojiden, gerek metapsişik araştırmalardan alınmış neticeler bizi, sinirlerde mevcut olan bir
seyyaleye inanmaya sevk ediyor. Bunları ayrı ayrı ve uzun uzadıya burada zikretmek mümkün değildir.
Ancak, bizi buna inandıran görüşlerden bir ikisini kısaca sunmayı gerekli görüyorum.

Maddesiz titreşim olmaz. Titreşimlerin inceliği ve yüksekliği de kendilerini taşıyan maddelerin
inceliği ve yüksekliği ile uyumlu olur. Bu da maddi bir prensiptir. Affınızı dileyerek bir tabir
kullanacağım: Bir davuldan, kemanın dördüncü oktavına ait bir sesi bekleyemeyiz. Halbuki ne kadar
yüksek tertipte yapılmış olursa olsun sinir sisteminin fizikokimyasal maddi unsurları, esiri – havi
titreşimleri doğrudan doğruya alabilecek yetenekte değildir. Çünkü bunlar, gene bu tür titreşimleri alma
yeteneğinden mahrum olduğu bilinen, organizmanın diğer maddi unsurlarından başka türlü maddelerle
var olmuş değildir. Halbuki buna karşılık onlarda, organizmanın diğer kısımlarının sahip olmadığı, bir
hususiyet vardır ki o da sinirsel seyyale dediğimiz unsurları imal edebilme yeteneğidir. İşte bu
yetenek onları, organizmanın daha yüksek tertipteki unsurları arasına koymuştur.

Biliriz ki bir sinir ortasından kesilirse bir süre sonra o kısımda kalan parçası ölür, hayatını muhafaza
edemez. Halbuki merkez tarafında kalan kısım eskisi gibi yaşamakta devam eder. Bundan ilk çıkan
sonuç şu olur: Sinir merkezlerinden sinirleri besleyici unsurlar çıkar ve bunlar sinir yollarında akarak
onları besler. Acaba sinirleri besleyen bu unsurlar nelerdir? Bunların niteliklerini araştırmayı fizyoloji
alimlerine bırakalım. Fakat burada bizim saptayacağımız noktalar şudur: Önce sinir merkezleri, sinir
yollarını besleyici bir hayat unsuru imal eder, sonra bu unsur sinirlerde akıp gider. Bu unsura veya
seyyaleye verilecek ismin değeri tali derecede kalır.

Gene konumuza dönüyoruz: Demek sinir yollarından bir takım seyyaleler akar ve bunlar sinir
merkezlerinde imal olunur. İşte biz bu seyyaleyi bedenle perispri arasındaki ilişkinin sağlanmasına
yarayan bir hayat unsuru olarak kabul ediyoruz.
Bu seyyale nedir?.. Hiç şüphesiz bir maddedir. Hem de kainatın diğer yüksek maddelerine oranla
oldukça yoğun bir madde. Bu maddenin laboratuar yoluyla hüviyetinin henüz saptanamamış olması
onun doğrudan doğruya fizikokimyasal vasıtalarımızla ilgili bulunmamalarından ileri gelmektedir. Bunlar
ancak kendileri ile ayarlı yüksek titreşimlerden etkilenirler. Ve gene o türden titreşimler üzerine etki
Ruh ve Kâinat77
edebilirler. İşte bunun içindir ki gerçek hüviyeti saptanamadığından, şimdiye kadar esirin varlığı nasıl
fizikçiler arasında tartışılmışsa tıpkı onun gibi sinirsel seyyalenin mevcut olup olmadığı meselesi de
fizyolojistler arasında tartışılmaktadır.

Metapsişik incelemeler bakımından perispri ile beden arasında vasıta olan maddi unsurların
bulunduğunu gösteren birçok deneysel gözlemlerden başka böyle vasıtaların bulunmasını zorunlu kılan
sebepler de vardır. Ve bu sebeplerden birisi biraz önce yazdığımız gibi perisprinin kaba dünya
maddeleriyle doğrudan doğruya ilişki haline geçemeyecek kadar seyyal bir tabiatta olmasıdır.

Ruh doğrudan doğruya bedene etki edemeyeceği gibi perispriyle de ona doğrudan doğruya etkili
olamaz. Bunu bir örnekle izah etmek istiyorum:

Ben şu yazıyı yazarken katı halindeki kalemi gene katı halindeki maddeler vasıtasıyla tahrik edebilirim.
Bu vasıtalar da, et ve kemikten oluşmuş kolum, elim ve parmaklarımdır. Fakat burada yazıyı yazdıran
etken hiç şüphesiz bunlar değildir. Gerçi bunlar kaleme göre aktif bir durumdadırlar fakat elimi idare
eden yüksek sinir sistemine göre pasiftirler, daha doğrusu öncekine göre etken, ikincisine göre
vasıtadırlar. Demek, kalemle elimi yazdırtan daha yüksek bir vasıta vardır ki bu da sinir sisteminde
bulunan sinirsel seyyaledir. Fakat bunlar da birer etken değildir, kendilerinden daha yüksek vasıtaların
vasıtasıdır. Felçli hastaların hali bize bu konuda bir fikir verebilir. Bunlarda sinirsel seyyaleleri
oluşturan merkezler herhangi bir sebepten dolayı harap olmuş bulunduğundan dolayı bu seyyaleler
meydana gelmemekte ve ruhsal uyarımlar organizmanın herhangi bir kısmına intikal etmemektedir.
Ruhla, bedenin felçli olan kısmı arasındaki vasıta olan maddeler zincirinden bir halka kopmuş olduğu
için bütün arzu ve cihetlerine(:ilgi, sebep, vesile; yan, yön, taraf) rağmen insan bu kısmını hareket
ettiremez.

Demek sinirlerdeki seyyale daha yüksek cevherler yoluyla ruhtan gelen titreşimleri bedenin her
noktasına götürdüğü gibi, dışardan gelen titreşimleri de aynı yollardan ruha nakleder. Varsayım
olarak ruhu bir dairenin merkezinde gibi düşünürsek merkezle çevre, yani beden arasında birtakım
maddi santripet ve santrifüj yolların bulunduğunu ve bu yolların çeşitli maddelerden yapıldığını
söyleyebiliriz.

Sinirsel bir merkezin ölümü o merkezle ilgili, bedenin her hangi bir yerindeki hayatiyetin azalmasını yol
açar. Yani sinirsel bir merkezin imal ettiği bir hayat seyyalesinden mahrum kalan organizmanın bir
parçasındaki hayati fonksiyonların teşevvüşe uğradığı görülür. Bütün sinirsel merkezlerin faaliyetten
tamamen durması da, aynı sebepten dolayı, bütün bedenin ölümüne yol açar. Bu hal, bize göre,
ruh etkisini beden üzerinde gerçekleştirecek olan perisprinin bedenle ilişkilerini sağlayan hayat
unsurlarından mahrum kalmasının bir neticesidir.

c- Perisprinin gereği

Ruh, madde kainatında perispri ile irtibat edinerek doğmuştur. Perispri, ruhun madde kainatında,
kendisine eşlik etmesi zorunlu olan bir etki vasıtasıdır.

Ruhun perispri ile olan irtibatı o kadar sıkıdır ki, onun madde kainatında doğması, perispri ile
birleşmiş hale geçmesi demektir, diyebiliriz.

Ruh bu kainattaki görgü ve tecrübesini artırmak için bir etki vasıtasına muhtaçtır. O, ilk zamanlarda
acemice kullandığı etkiciliğini, ancak bu vasıta ile gittikçe daha görgülü ve tecrübeli bir şekilde
kullanabilmek melekesini kazanacaktır. Perisprinin gereğine dair Üstadımızdan aldığımız tebliğleri
aynen veriyorum. Bunlar bizim söyleyebileceklerimizden daha kapsamlı ve verimli anlamları taşır:
Ruh ve Kâinat78

“Perispri, ruhun maddeler aleminde bir etki vasıtasıdır. Ruhların maddeler alemindeki
mevcudiyeti için bu etki vasıtası mutlaka gereklidir. Ruhların madde ile irtibatı, önceki
celselerden birinde söz konusu olan perispri iledir.”

Acaba perispriden ayrı bir ruh düşünülemez mi?

Düşünülebilir. Fakat böyle bir ruh madde aleminde hiçbir tezahür gösteremez. Bunun da anlamı
şudur: Daha önce söylediğimiz gibi, perispriden ayrı düşünülen bir ruh artık bizim maddi
kainatımızda bulunmaz. Şu halde peripri ruhun atılamazı/atılması mümkün olmayanı (:lazım gayrı
müfarıkı) değilidir, bununla beraber madde kainatında bulunan bir ruh, perispriden asla ayrılamaz. Bu
fikirleri de gene Üstadın dilinden açık bir ifade ile dinliyoruz:

“Perisprisiz bir ruh düşünülebilir: Fakat böyle perisprisiz bir ruh madde aleminde kendini göstermez.
Ruh, perispriden hiçbir zaman ayrılmamakla beraber ruhun mevcudiyeti için perispri lazım gayrı müfarık
değildir.

Ruhun perispriden ayrılamaması, mevcudiyetinin onsuz görünemeyişinden (:tecelli
edemeyişinden) değil, onu kendisine bir makar (:karar kılınan yer / merkez) ittihaz etme (:alma,
tutma; sayma) ihtiyacındandır. Tıpkı herhangi bir cismin var olabilmesi için mekana ihtiyacı
yokken mekandan kurtulmuş / ilişiksiz olmaması gibi.”

Demek, ruhun perispri ile olan bağlılığı, onun madde kainatındaki varlığının bir zorunluluğudur. Daha
doğrusu ruhun bu kainattaki varlığı fikri, perispri ile olan bağlılığı (:rabıtası) fikrinden ayrılamaz.

Bunların ikisi beraber gider. “Perispri ruhun bir temerküz (:odaklanma, merkez tutma, toplanma,)
yeridir. Her ruhun bir temerküz yeri (:mahalli temerküzü) vardır.” (51) Bu sözlerden anlıyoruz ki ruhun
madde kainatındaki bütün varlığı, onun buradaki tezahür imkanları ve etkisi bakımından perisprisinde
toplanmıştır.

“Perispride rejenerasyon [1] söz konusu olamaz.” (51) Bu da ruhun perispriden ayrılamayacağını
başka bir bakımdan doğrulayan bir ifadedir. Perispri, aşağıda söyleyeceğimiz gibi yetkinleşir / kemale
erer.. Fakat onda fizik bedende gördüğümüz gibi hücrelerin ölmesi ve yerine yenilerinin gelmesi söz
konusu olmaz.

Ruhla perispri arasındaki bağ, yalnız çözülmez olmakla kalmaz, aynı zamanda bu bağ sıkı ve
samimidir. Hatta Üstat bir yerde: “Ruh ancak perisprisi ile maddedir.” diyor. Demek gayri maddi
olan ruha perisprisiyle, bu sıkı bağ yüzünden, madde gözüyle bakabiliriz. İşte bu nedendendir ki
hiçbir filezof, hiçbir alim maddeden ayrı bir ruh düşüncesini kabul edememiş ve anlatamamıştır. Hatta
teozofların hatta birçok eski hikmet (:bilgelik) üstatlarının saf halinde tasavvur eder gibi göründükleri
ruhu gene maddi vasıtalardan ayıramadıklarına şahit oluyoruz.


[1] Organizmada bir hücrenin ölerek yerine yenisinin kaim() olması
……………………………………..

perispriyi oluşturan maddeler, dünyamızın tabii şartları altında tanıdığımız maddeler arasında
bulunmamaktadır..

RUH VE KAİNAT (22)
Ruh ve Kâinat79

Perispri nedir?... Şüphesiz perispri bir maddedir. “Perispri ruhun kendi enerjisi ile tekasüf() ettirdiği
hafif bir maddeden ibarettir.” (51) Akademik konular arasında bu türden bir maddenin ismi geçmemiştir.
Bu hal perisprinin fizikokimyasal vasıtalarımızla doğrudan doğruya alakadar olamayacak kadar yüksek
bir süptillik derecesine sahip bulunmasından ileri gelmektedir. Esasen biraz önce söylediğimiz gibi
bundan daha az seyyal olan sinirsel seyyaleler bile bizim vasıtalarımızla takdir edilebilir değildir.
Netekim yukarıda bahsettiğimiz felçli bir adamın yoğun maddelerden yapılmış kolu, aradaki vasıta,
sinirsel seyyalelerden mahrum olunca nasıl perispri ile temas haline geçemiyor ve ruhtan gelen
emirlere itaat etmiyorsa fizikokimyacı bir alimin aletleride öylece perisprital maddelerden doğrudan
doğruya etkilenmez. Çünkü perispriyi oluşturan maddeler ne kadar yoğun olursa olsun gene
dünyamızda en süptil olarak tanıdığımız maddelerden daha süptildir. Yani bu türden maddeler,
dünyamızın tabii şartları altında tanıdığımız maddeler arasında bulunmamaktadır. “Perisprinin en
yoğun / kaba hali de insanlarca henüz malum olmayan yüksek maddi mertebelerde bulunur. Bu
mertebelerdeki maddeler, sizce malum olan bütün kesafet mertebelerinden daha seyyaldir. Bundan
dolayı en geri bir perispriyi oluşturan maddeler dünyanın en seyyal maddelerinden de seyyaldir.”

Perispriyi doğrudan doğruya saptamaya çalışanlar çok olmuştur. Mesela hemen ölümü müteakip
cesedin birkaç gram kaybettiği görülerek aradaki bu ağırlık farkı perispriye atfedilmiştir. Fakat
yukarıdaki sözlerden de anlaşılacağı gibi dünyamızın maddeleri arasında yet tutmayan seyyal bir
maddenin kaba dünya ölçüleriyle doğrudan doğruya tesbit edilemeyeceğini kabul etmemiz gerekir.
“Perispri, bugünkü dünya vasıtalarıyla ölçülebilir değildir.” diyen Üstat bu hususta sormuş
olduğumuz bir soruya aşağıdaki tamamlayıcı izahı da ilave ederek bizi aydınlatıyor: “Siz perisprileri
doğrudan doğruya idrak edemezsiniz. Ancak yardımcı vasıtalarla onu tabiî halinde tespit etmek
mümkün olur.”

Fakat araştırıcılar bu vasıtalara da baş vurmamış değillerdir. Örneğin, 1934 senesi Barselon Uluslar
arası Spiritizm kongresine verilen bir rapora göre Amerikalı Dr. Ra. Watters 1933 de Vilson odasının
fizik imkanlarından ve şartlarından yararlanarak orada çekirge ve fareleri öldürüp bu hayvanların
perisprilerini fotoğrafla tespit etmeyi başarmıştır.

Bu tecrübeye ait kongreye verilmiş rapordan bazı parçaları özetleyerek yazıyorum.

Bu husustaki tecrübeleri yapan kişi, Bay Dr. Ra. Watters’dir. Kendisi ABD ülkesinde ilmi bir enistitünün
müdürüdür ve tanınmış birinci sınıf alimlerdedir.

Tecrübeyi anlatmaya başamadan önce atomun yapısı hakkında kısaca görüşmek gerekir.

Maddelerin atomlardan oluşmuş oldukları bilinir. Atomlar negatif elektrikle yüklü elektronlarla, pozitif
elektikle yüklü protonlardan oluşmuştur. Elektronlar, tıpkı güneş sisteminde yıldızların güneşin etrafında
dönmesi gibi, bir merkez etrafında, yani protonları etrafında hareket ederler.

Bir elektron yörüngesini saniyede 140 mil hızla kat eder. Bu hesaba göre bir elektron, protonun
etrafında saniyenin milyonda biri kadar kısa bir zaman zarfında yaklaşık yedi bin milyon defa döner!

Elektiriksel yükü bakımından bir atom nötr bir haldedir. Eğer bu atomun elektronlarından birkaç tanesi
kaldırılırsa denge bozulur. Yani protonun + elektriği galip gelir ve atom pozitif bir iyon haline girer.
Bilakis atoma elektron ilave edilirse gene denge bozulur. Fakat elektronların – yükü atomda galip
geldiği için o, negatif bir iyon haline girer. İşte bu hale iyonizasyon derler.

Ruh ve Kâinat80
Son zamanlarda radyoaktivitenin keşfi atomun faaliyet tarzına ve yapısına ait sırra biraz daha nüfuz
edebilmemize imkan vermiştir.

Radyoaktif maddelerden alfa ve beta ışınları çıkar. Eğer, örneğin, alfa ışınıyla bir atom bombardıman
edilirse bu atomun yapısını incelemeye uygun bir takım reaksiyonlar oluşur. İşte bunları incelemek için
“Vilsonun inbisat (:genleşme; genişleme; açılım, yayılma) odası ”ndan yararlanılır.

Aletin camla kapalı gözlem odasına incelemeye muhtaç madde konur. Burasını güçlü bir lamba
aydınlatmaktadır. Bir de odanın içinde istenildiği zaman yapay bir sis meydana getirilebilir.

Sis yoğunlaşınca katı cisimlerin üzerinde toplanmaya eğilimlidir. Örneğin bir suyu kaynatırken buhar
halinde gördüğümüz madde, su buharının kendisi değildir, zira su buharı görünmez. Bu manzara, hava
zerreleri üzerinde toplanmış su buharının yoğun bir halidir.

Bombardıman ışını olarak kullanılan alfa ışını fevkalade bir hıza sahiptir. Bununla beraber bu ışın
örneğin havanın atomlarından geçerken onların ancak bir iki elektronunu koparabilir. Fakat bu suretle
elektronları eksilmiş olan atomlar bir iyon haline geçer, yani burada bir iyonizasyon olayı meydana gelir.
İyonların özelliklerinden biri de nemi çekmeleridir (:cezbetmeleridir).

İşte deney sırasında alete su buharının sevk edilmesinin sebebi budur. Çünkü odada meydana gelmiş
iyonlar üzerinde buhar zerreleri toplanarak onları görünür ve hatta fotoğrafları alınabilir bir hale koyar.

Bunları kısaca anlattıktan sonra perisprinin bu yöntemle fotoğrafını almak işlemini daha kolay anlamak
mümkün olur.

Mademki su buharı iyonlar üzerine konarak onların fotoğraflarını tespit edilebilecek bir hale
koymaktadır; o halde acaba -eğer iddia olunduğu gibi maddi bedenin dışında daha ince bir esir bedeni
(curps ethérique) ne kadar ince olursa olsun- bu bedenin eczası (:parçaları) üzerine de, iyonlarda
olduğu gibi, konarak onu görünür, fotoğrafı alınabilir bir hale sokamaz mı?

İşte yukarıda adı geçen Amerikalı doktorun tahkik etmek istediği mesele bu olmuştur. Doktorun burada
deney hayvanı olarak kullandığı mahluklar çekirge, kurbağa, kelebek ve faredir.

Deney önce çekirgeler üzerinde yapılmıştır ve şöylece hazırlanmıştır:

Çekirgeler uyuşturulduktan sonra eterle doyurulmuş bir pamuğa sarılıyordu. Bu şekilde hareketsiz
bırakılan hayvanlar pamuğun içinde eterin etkisiyle, gözlem odasında, ölüme terk ediliyorlardı. Artık
böceğin can çekişme halini beklemek gerekti. Bu anın geldiğine karar verilince hemen odaya su buharı
sevk edilerek fotoğraf makinesi harekete geçiriliyordu. Hayvan, ölümünü müteakip, derhal gözlem
odasından çıkarılıyor, kendisine güçlü bir uyarıcı olan adrenalin şırınga ediliyordu. Bazen adrenalin
şırıngasını müteakip böcek tekrar canlanıyor ve bu şekilde fotoğraf alınmasının uygun bir ana
rasgelmemiş olduğu anlaşılıyordu.

Deneyler şu neticeleri vermiştir:

Öncelikle 100 tane çekirge alınmış, bunların 50’si asıl deneye, diğer 50’si de hangi tür öldürme şeklinin
başarılı olduğunu anlamak için yapılacak diğer bir deneye ayrılmıştır.

50 çekirgeden: On dördüne ait plağın üzerinde çekirgelerin hayali görülmüştür. Bu çekirgelerin hepsi
adrenalin deneyinden sonra 8-14 saat gözlem altında kalmış ve hiçbirisi hayat eseri göstermemiştir.
Ruh ve Kâinat81
Geri kalan klişelerde hiçbir hayal görülmemiştir. Bunlardan bir kısmı fotoğrafı alındıktan sonra tekrar
dirilen, yani ölmezden önce resmi alınan, diğer kısmı olasılıkla henüz resmi alınmadan ölen çekirgelere
ait klişelerdi. Yani, bunlarda ölüm anının belirlenmesinde bir isabetsizlik vardı. Çünkü bu anı belirlemek
gerçekten güçtü. Çekirgeler çeşitli zamanlarda ölüyordu ve her zaman tahminde isabet vaki olmuyordu.

Burada hayali şekillerin birtakım gaz bulutlarına veya lekelere ait olması olasılığını düşünenlere karşı
doktor şu noktaları belirtiyor: Gölgeler tamamen çekirgelerin bedenlerine benzemektedir. Ve maddesel
bedenle bu şeklin çevreleri birbirine tamamen uymaktadır. Demek esiri beden maddesel beden
büyüklüğündedir. Bunda başka kurbağalar, fareler ve onlara ait klişelerde de bu hayvanların maddesel
bedenlerine benzeyen ve uygun gölgeler görülmüştür. Örneğin, alınan birçok pozitif klişelerde, hiçbir
zaman kurbağanın gölgesi çekirgenin bedenine uygun gelmemiştir.

Bu hususta yapılan yüzlerce deneylerden sonra müellifler şu kanaate varmışlardır: Ölüm anında tıpkı
bir elbiseden soyunur gibi maddesel cesetten, o cesede benzeyen esiri bir cisim ayrılmaktadır. Her ne
kadar deneyler, şimdiye kadar en basit hayat şeklini temsil eden hayvanlarla sınırlı kalmış ise de,
insanlarda dahil olduğu halde, en yüksek hayat şeklinde de aynı deney şartlarına uymak suretiyle aynı
neticelerin elde edilebileceği apaçıktır. Demek ki ölmek, maddesel cesede denk diğer bir cesedin
serbest hale geçmesidir. Ölüm de, canlı organizmada ancak maddesel bedene etkili olmaktadır.
Ve bu ilmen ve deney ile sabit olmuş bir gerçektir.

Buradaki işlem perispriyi tartmak gibi kaba bir iş değildir. Bu işteki başarının derecesi hakkında Üstadın
görüşünü sorduk ondan şu cevabı aldık:

“Yapılan deneyler dünyanızda nakabili (:olanaksız, olamaz) içtinap (:sakınma, kaçınma) nevakıstan
(:eksiklerden) ari (:hür; -sız; kurtulmuş) değilse de esasında isabet vardır.”

Demek ki bu teşebbüs perisprinin hakikatini araştırmak için akademik bir yolda atılmış ilk adımlardan
birisidir.

O halde, henüz fizikokimya inceleme alanımızda bulunmayan perispriye ait yüksek maddeleri
şimdilik nasıl ve nerde aramalıyız?

Anlaşılıyor ki bunlar dünyamızın maddeleri arasında, hemen elimizi uzatıvermekle bulabileceğimiz
yerlerde değildir. Bugünkü görünüşe göre bu maddeleri emin bir yolda inceleyebilmek için, her şeyde
olduğu gibi, burada da doğayı taklit etmek suretiyle işe başlamak faydalı olur. Doğa, fizikokimyasal
maddelerle perisprinin arasına bir geçiş vasıtası olarak yukarıda bahsettiğimiz, daha yüksek yapıdaki
(:tertipteki) maddeleri, yani sinirsel seyyaleyi, hayat seyyalesini …. koymuştur. Bunlar olmayınca
perispri nasıl doğrudan doğruya dünyamızla ilişki kuramıyor ve ruh dünyadan ayrılıyorsa öylece, bu
vasıtalara müracaat etmeden kaba aletlerimizle perisprinin incelemesi yapılamaz.

İşte başka alemlerdeki ruhun maddeler üzerindeki etkisini araştırmak ve özellikle dünyamızdaki kendi
varlığımızı daha derin ve kapsamlı bir vukufla (:biliş;anlama; duruş) tanıyabilmek için perisprinin
incelenmesini bu yoldan yapmaya çalışan bugünün metapsişikçilerini “ilmi çalışma yollarına aykırı” bir
yolda görmek fena bir alışkanlığın doğurmuş olduğu ruhsal bir halettir. Ve bu, yukarıda söylediğimiz
sebeplerden dolayı ilmi bir düşünce ürünü olmaktan uzaktır.

Mamafi eğer bugünkü bildik laboratuar vasıtalarımız bu ince maddelerden etkilenebilecek kadar
geliştirilebilirse hiç şüphesiz kolaylığı ve manipülasyon imkanlarının daha geniş olması bakımından işe
onlarla devam etmek belki de tercih edilir.

Ruh ve Kâinat82
Bundan dolayı şimdilik yapılacak iş, iyi kullanmak şartıyla, canlı varlıkların sinirsel ve hayati
seyyalelerinden ve hatta sinir sisteminden yararlanmaktır. “Sinirsel bir haldir” diye sükutla
geçiştirmek istediğimiz birçok psiko- fizyolojik öyle haller ve fenomenler vardır ki eğer şimdiye
kadar onlar üzerinde ilmi bir yetki ve güçle durulmuş olsaydı, bugünkü insan hakkındaki bilgimiz
bambaşka olurdu. Çünkü o fenomenler, dünyaya sığmayan varlığımızı, yüksek maddelerle
alakamızı, nihayet bizzat kendimizi bize bugünkünden daha çok tanıtmış olacaktı. Şimdiye kadar
her metapsişik araştırma süjesi, hatta bu süjelere değer vermek isteyen her metapsişikçi insafsızca ve
düşüncesizce “tımarhanelik” görülmüştü. Fakat böyle kolayca verilmiş bir hükmün kendi öz varlığımıza
ait bilgileri karartıcı neticelerinden mütevellit sorumluluğu bugün duyan ve takdir eden alimlerin sayısı
yeter derecede çoğalmıştır. Burada örnek olarak, her biri akademik ilim alanında bir otorite sahibi
alimlerden birkaç tanesinin fikirlerini okuyucularıma sunmak, bu yolda uzun uzadıya söz söylemekten
daha faydalı olacaktır.
Önce meşhur kriminoloji mütehassısı ve Turin Üniversitesi sinir ve akıl hastalıkları hocası Prof.
CESARE LOMBROSSO dan söz etmek isterim. Çünkü bu zat, incelemelerini yapmazdan önce bütün
metapsişikçileri tımarhaneye göndermek isteyenlerin başında bulunuyordu. Fakat ilmi karakteri ve derin
görüşleri nihayet kendisini ikaz etti ve önceki hareketlerinin anlamsızlığını açıkça itirafa mecbur kaldı.
İşte hakiki bir alime yakışan bir temizlikle bu zat şunları söylüyor:

“Spiritizm fenomenlerinin fevkalade büyük bir öneme sahip bulunduğunu ve ilim heyetinin (:mahafilinin)
zaman kaybetmeksizin dikkatini bu tezahürler üzerine çevirmesi gerektiğini söylemeye kendimi mecbur
hissediyorum. … Spiritizm olaylarının imkanlarına karşı daha önce mücadele etmiş olduğumdan dolayı
şimdi utanıyorum.”

Aşağıdaki sözler Darwin’in rakibi, İngiliz Antropoloji Cemiyeti başkanı ünlü doğa alimleriden RUSSEL
WALLACE’ındır:

“Ben o kadar tam ve inanmış bir materyalist idim ki ruhani bir mevcudiyete ait kafamda hiçbir yer
bulunamazdı. Fakat olaylar, ayak direyici şeylerdir ve o olaylar bana galip gelmişlerdir. Spiritizm
fenomenleri diğer bütün ilimlerin olayları kadar müspettir.”

Şimdi söz, SİR OLİVER LODGE’undur. Bu zatı bundan birkaç sene önce Cumhuriyet Gazetesi
meleketimizde beş makalesiyle tanıtmıştı. Kendisi elektrik konularında ve özellikle iyonlar hakkındaki
kuramlarıyla şöhret kazanmış büyük bir İngiliz fizikçisidir.

“Kendi hesabıma ve bütün sorumluluk duygularını idrak ederek derim ki bendeki güven, pşisizmdeki
derin derin incelemelerim neticesinde, yavaş yavaş ve uzun zamanla oluştu. Yirmi senelik
incelemeden sonra yalnız şahsi mevcudiyetin (ölümü müteakip) devamının bir gerçek oluşuna değil,
aynı zamanda spatyomdan, güç olmakla beraber bazı özel şartlar altında bize gelebilecek bir
muvasala(:ulaşma, erişme, gidişgeliş) (communication) nın da mümkün olabileceğine şimdi inanmış
bulunuyorum.”

Bu, hakkında kolayca hüküm verilebilecek konulardan değildir. Bu gerçeklere ait kanıtlar, ancak
zamanlarını feda ederek bu işin incelemesini ciddi bir şekilde kendisini vermiş olanlara müyesser olur.”

Fizik aleminde birçok keşifleriyle tanınmış büyük İngiliz fizikçisi SİR WİLLİAM CROOKES’un bu
husustaki sözleri öncekilerden daha az kesin değildir. Birçokları arasına: Thallium’u radyometreyi
keşfeden, maddenin raydan halini tanıtan ve X ışınlarının incelemesini kendi adıyla anılmakta olan
(Crookes tüpleri) tüpleriyle kolaylaştıran ve katot ışınları üzerindeki deneyleri yapan bu büyük adamın
metapsişik hakkındaki sözleri anlamsız olamaz:

Ruh ve Kâinat83
“Gerçekliğine inamış olduğum spiritizm fenomenleri hakkında tanıklığımı reddetmek ahlaki bir alçaklık
olur… Ben, bunların mümkün olabileceğini söylemiyorum; bunlar vardır, diyorum…

Adi insan zekasından gayrı zekalar tarafından kullanılan bir gücün varlığını ispat etmek için yaptığım
deneylere dair tutanakları otuz sene önce yayınlamıştım… Bu gün, o zamanki ifadelerimde sebat
etmekte olduğumu söylemekle beraber onlara birçok yenilerini de ekleyebilirim.”

FREDERIC MYERS, Cambridge Üniversitesinde profesördür, 1900 de Paris Uluslar arası Psikoloji
kongresinin fahri başkanlığına seçilmişti. Bu alim şunları söylüyor:

“Tecrip (ekspérimentation) ve gözlem (observation), gerek vasıtasız ve gerek telepati ile sadece
yaşayanların ruhlarıyla değil, aynı zamanda bu arz üzerinde bulunanlarla, arzı terk etmiş olanların
ruhları arasında da muvasala (communication) nın oluşuna, biri de ben olan, bir çok araştırıcıya
inandırmıştır.”

Örnek çoktur, fakat bu kadarını yeterli görüyoruz. Ve bütün bu alimler yukarıdaki fikirlerini yazarken, bu
işlerle yakından alakalı olamayan birçoklarının “tımarhanelik” gördüğü insanlardan yararlanmışlardır.
Bize göre bunlar tımarhanelik değildir. Fakat tımarhanelerde bu bakımdan etüd konusu olacak ne kadar
çok hasta vardır!

Perispri bizce bilinen maddelerden yapılmış olmadığı için onda bizim maddelere ait tanıdığımız
nitelikleri aramak boşuna olur. Hatta şunu da söyleyebiliriz ki eğer biz maddeyi atalarımız gibi yalnız
fizikokimyasal nitelikleri gösteren cevherlerden ibaret saymış olsaydık, bu anlamdaki persipriyi
maddelikten çıkarmaya ve ona gayrı maddilik damgasını vurmaya mecbur olurduk. İşte önce de
söylendiği gibi gerek doğu ve gerek batı teozoflarının aldandıkları nokta buradadır. Onlar ruhu, belli bir
yetkinlik/olgunluk (:kemal) derecesinden sonra maddeden tamamen kurtulmuş ve saf bir hale gelmiş
(veya hiç olmazsa maddi elbiselerinin böyle bir hale girmiş) olduğuna inanırlar. Bu inanış, hiç şüphesiz,
maddenin kapsamı hakkındaki düşüncenin ihmal edilmiş olmasından ileri gelmektedir.

Gene daha önce söylendiği gibi, maddenin bizim için nihayeti yoktur ve kainatımızda bulunan her şey
maddedir. Her ruhi tezahür ancak madde ile gerçekleşme zemini bulabilir. Fakat bizim madde
hakkındaki idrakimiz ne kadar genişlemiş olursa olsun, onun son aşamalarına kadar uzanmaya kafi
gelmez. Ve bir an gelir ki orada bizim maddi idrakimiz durur. Bundan sonra, ya ötesini inkar ederiz
veya maddeye, gayrı maddilik niteliğini yapıştırırız. Esasında ne o doğru olur, ne de bu. İşte perisprinin
hali de birisi materyalistler, diğeri de teozoflar tarafından bu akıbete uğratılmıştır.
…………………………………….

“ruhun perisprisinden ayrıldığını düşünmek, maddi kainatla bütün ilişkisinin kesilmiş olmasını kabul
etmek demektir. Bu hal ise, onun daha önce uzun uzadıya söylediğimiz gibi kainattaki varlığının nedeni
ile bağdaştırılamaz. “

RUH VE KAİNAT (24)

3- Neo-spiritüalist görüşü ile ruh ve madde ilişkilerinin gayesi hakkında bir düşünce

Yaradılmışlar (:mahlukat) aleminin sonu yoktur. Burada başlangıç ve son, bizim için söz konusu
olamaz. Bu alemin bildiğimiz cüzi bir kısmı, madde kainatıdır. Fakat bu maddi kainat hakkındaki
bilgisizliğimizin de ne kadar tam ve kapsamlı olduğunun farkındayız. Madde aleminin dışındaki
varlıklara gelince bu hususta bir varsayım yürütmemize bile imkan yoktur. Mahlukatın sonsuzluğu
hakkında Üstatla aramızda geçen bir konuşmayı buraya nakletmeyi faydalı görüyorum:
Ruh ve Kâinat84

S- Şu halde maddeden gayrı bir varlık daha söz konusu olabiliyor öyle mi?
C- Maddenin gayrı varlıklar birden fazladır. Fakat maddenin gayrı olmak üzere biz yalnız ruhu
görüyoruz.
S- Demek maddeden gayrı nihayetsiz varlıklar vardır öyle mi?
C- Evet, fakat ben onları size tarif edemem.

Bu sonsuzluk ve ebediyet içinde ruhun faaliyetini artırması ve ilahi yasalar altında etkinliklerini
kainatlara yayması/götürmesi zorunlu görünüyor. Bu sebepten dolayı ruh, bir çok tekamül
aşamalarından geçecek ve her aşamada, o aşamanın imkanları dahilinde güçlerini geliştireceklerdir.
Fakat ruhun bu aşamalara uğraması oralardan geçip gelmek için değil, o aşamalarda ebedileşecek
olan hakimiyetini kurması içindir. Böyle bir düşünce dışında ruhun soyut ve bencilce bir kemalini
hiçbir aklı selim kabul etmez. Bu hakimiyeti, tahakküm fikriyle karıştırmamalıdır. İlahi yasalar bütün
yaradılmışlar hakkında geçerlidir. Onların uygulanmasında rol oynayabilecek bir liyakat derecesine
varmış olan ruhlar, kainatları idare ederler, yani ilahi yasaların uygulanmasında etkin olurlar. İşte
ruhun hakimiyetinden maksat budur. Maddi kainatımız da, ruhların uğradığı bu sonsuz aşamalardan
birisidir. Bu aşamaların her biri birer ebediyettir. Maddi kainatımız da bizim için bir ebediyettir. Çünkü
önce onun başı ile sonu bizce meçhuldür, sonra, bu iki uç (:münteha) arasındaki sınır ne zama ne de
mekan bakımından bizim ölçülerimize girebilecek tabiatta değildir. İşte ruhlar bu madde kainatının
bilmediğimiz bir noktasından başlayıp bilmediğimiz diğer bir noktasına doğru muayyen maksatlarına
uygun olarak akıp giderler. Yukarıdan beri söylediğimiz gibi perispri bu hususta en temelli vasıtalık
rolünü oynamaktadır.

Ruhun perisprisine nasıl bağlandığını bilmiyoruz. Ve bilemeyeceğiz. Özetle, madde kainatında doğan
bir ruhun kendisine vasıta olan perisprisini, kendi iradesine her hususta itaat eden ve çevreyle her
türlü ilişkisini sağlamaya yararlı (:salih) bir hale koymak için en ağırından en hafifine kadar bütün
maddelerle onu karşılaştırması ve bu yoldan tecrübe ve görgüsünü artırmaya çalışması zorunludur.
Bu, bir tekamül yoludur ve bu yol, ruhu maddi kainatın da üstüne çıkaracak ve ona, kainatı ilahi
yasalar altında idare etmesini öğretecektir. Esasen bu dereceye gelmiş olan bir ruh için kainatın içi
veya dışı düşünülemez. Çünkü o, perisprisine olan ebedi bağlılığı yüzünden madde kainatının içindedir.
Fakat bu kainata hakimiyeti yüzünden, onun üstüne yükselmiş olması bakımından da kainatın
dışındadır.

Demek ruhun perisprisinden ayrıldığını düşünmek, maddi kainatla bütün ilişkisinin kesilmiş
olmasını kabul etmek demektir. Bu hal ise, onun daha önce uzun uzadıya söylediğimiz gibi
kainattaki varlığının nedeni ile bağdaştırılamaz.

Ruhun yaradılışından (:hilkatinden) ayrı düşündüğümüz kainatta doğmasını, oarada tekrar ölmesiyle
değil ebedileşmesiyle anlamlandırabiliriz. Böyle olunca biz “saf” haldeki bir ruhun, bir takım gömlekler
gibi giyilip çıkarılan bedenlerinden, kavkılarından.. vs bahseden bazı spiritüalist düşünceleri kabul
etmemekte mazur görülürüz.
………………………………………..

Perisprital titreşimleri yükselmiş olan ruhlar, o oranda kozmik maddeler üzerinde etkinliklerini
gösterip o maddeleri istedikleri gibi kullanmak imkanını elde etmiş olurlar. İşte ruhlarınh madde
alemlerindeki enkarnasyonlarının sebep ve hikmeti budur.
RUH VE KAİNAT (23)

e- Ruhların bedene etki tarzı ve perisprinin halleri

Ruh ve Kâinat85
Ruhlar bedene ne şekilde etki ederler?

Bu sorunun cevabını layıkıyla vermek ve hatta tatmin edici bir şekilde onu cevaplandırmak mümkün
değildir. Çünkü maddenin yüksek aşamaları üzerinde ruh etkisinin ne şekilde ortaya çıktığını (:tecelli
ettiğini) anlamaya maddi idrakimiz uygun değildir. Biz burada ancak, ruhun kaba maddeler üzerinde
görebildiğimiz kaba etkilerini inceleme konusu yapabiliriz. Fakat bunlar bile birçok yerlerde bizim için
çözülmesi güç bir takım muammalar halini alır ve bizi çok defa çıkmaz yollara sevk eder.

Perisprinin halleri hakkında da aynı sözleri söyleyebiliriz. Hele yukarıda bahsedildiği gibi, perispriye ait
cevherlerin bizim inceleme alanımızda bulunan maddeler arasında olmaması bu işi daha güç bir
hale sokar. Bundan dolayı bu konuda toıplayabileceğimiz bilgiler ancak yüksek tertipteki inceleme
vasıtaları ile, yani sinir ve hayat seyyaleleri yoluyla, daha doğrusu insan bedeniyle mümkün
olabilir. Ve biz ancak bu yoldaki çalışmalarımızla eksik, fakat çok faydalı bulduğumuz bilgileri edindik.
Tıpkı bu konuları incelemeye teşebbüs eden diğer araştırıcıların yaptıkları gibi.

Ruh, perispri vasıtasıyla maddelere istediği şekli verir. Ve gene o vasıta ile maddeleri, ihtiyacına
göre, teksif() veya tahfif() eder. Fakat bunun için önce ruhun kendi perisprisine hakim olması ve
onu istediği zaman kolaylıkla herhangi bir seyyal madde ile ilişki haline koyabilmesi gerekir.
Ruh, ancak bu suretle kendinde gizil halde olan yüksek melekelerini, yüksek gayelerine uygun bir
şekilde kullanmak imkanını bulabilir. İşte ruhun madde kainatındaki tekamülü fikrine bu düşünce ile
ulaşılabiliriz.

Acaba ruh, perisprisi üzerinde nasıl işler ve onu işlek bir hale getirmek, yetkinleştirmek için
nasıl hareket eder?

Ruhun kendi varlığında bir enerji mevcuttur. Bu enerji ile o, maddesel bağlarını (:rabıtalarını)
sağlayan vasıtaları kurar. Bu vasıtalar da çeşit çeşittir. Her zaman tekrar ettğimiz gibi, birçok
spiritüalist ve hatta spiritist kanaatlerin aksine olarak biz maddi rabıtayı bir neden değil, sonuç
olarak kabul ettiğimiz gibi bu bağlardan kurtulmayı tekamülün bir gayesi değil, vasıtası olarak
kabul ediyoruz. Çünkü eğer maddi vasıtaları ruhun kendi enerjisinden doğan bir sonuç ve onlarla
birleşmesini de bir vasıta olarak kabul etmezsek, ruhun yaratılışı ile maddi kainata girişini aynı şey
olarak görmemiz gerektiği gibi, ruhun madde kainatındaki hayatıyla tekamül süreci arasındaki ilişkileri
de anlayamaz bir hale geliriz. Üstat bu hususta şunları söylüyor: “Ruhun maddeye olan etkisi, kendi
varlığında mündemiç() bir enerji ile olur. Ve bu etki, ruhun maddi rabıtalarını sağlayan vasıtalardır.”
Ruh, perisprisini kainatın maddelerinden yapmıştır. Bunlar dünyamızın en seyyal maddelerinden
daha seyyal olmakla beraber kainatın yüksek hallerdeki maddelerine oranla az çok yoğun bir halde
bulunur ve bunun yoğunluk derecesini belirleyen şey de ruhun kemal seviyesidir. “Her ruh kendisine ait
olan perispriyi maddeden alır. Bu madde tam esîr değildir. Ruhun iradesiyle ve kabiliyetine uygun bir
şekilde tekasüf ettirilmiş bir şeydir.” Anlaşılıyor ki ruhun kabiliyetine ve kemal derecesine göre
değişen birbirinden farklı yoğunlukta perispriler vardır. Ve ruh melekelerinin tezahürü, persiprinin
yoğunluk derecesiyle uygundur. Demek ruhun tekamülü ile periprinin hafifliği arasında samimi bir ilişki
vardır. “Daha önce söylediğim gibi perispri ruhun yükseklik derecesiyle uygun olarak esîrden daha
yoğun olduğu gibi daha hafifleşir de. Fakat o hafifleşme, ruhun tekamül aşamasına tabi olduğu için
muahhar() olur. Çünkü ruhun tekamülü ile perispri gittikçe hafiflik peyda eder. Ve ancak ruhun
tekamülü ve madde üzerindeki etkisi ile perisprisi hafiflik peyda eder. Diğer taraftan ruh, tekamülü ile,
perisprini esîrden daha seyyal bir hale getirmiş ise, esirin üstündeki bir alemde yer işgal eder.”

Burada önemle tekrar etmek istediğim bir nokta vardır: Üstadın bu bahsettiği esiri alemle, yukarıda
teozofların dilinden işittiğimiz esir aleminin ilişkisi yoktur. Teozoflara göre bu alem, dünyamıza en
yakın olan ve hatta dünyamız maddeleri arasında bulunan maddeleri ihtiva eder. Halbuki üstadın
Ruh ve Kâinat86
ifadesinde geçen esir, her türlü maddi idrakin üstünde ve hemen hemen üç boyutlu alemle daha
yüksek boyutlu alem arasındaki sınır maddelerini oluşturacak kadar seyyal maddelerdir. Netekim
aşağıdaki ifadeler de bunu doğruluyor: “Dört boyutlu aleme mensup olan ruhların perisprileri
esirden biraz daha hafiftir. Sizin madde kavramınızın dışına çıkacak kadar yükselmiş olan perisprinin
yüksek/yüce değişimleri sizin idrakinize girebilecek bir şekilde izah olunamaz.” Perisprital titreşimleri
yükselmiş olan ruhlar, o oranda kozmik maddeler üzerinde etkinliklerini gösterip o maddeleri
istedikleri gibi kullanmak imkanını elde etmiş olurlar. İşte ruhlarınh madde alemlerindeki
enkarnasyonlarının sebep ve hikmeti budur.

Bütün bu incelemelerden sonra, her tekamül aşamasında elbise değiştirir gibi ruhların perisprilerini,
yani etki vasıtalarını terk ettikleri hakkındaki kuramları, ruhun kainatımızdaki varlığını gerektiren
maksatlara neden uygun bulmadığımızın sebebi daha iyi anlaşılır.

Ruhların perisprilerini kullanmaları demek, önce onları istedikleri gibi hafifleştirip yoğunlaştırabilmeleri
demektir. Ruhlar bu işte ne kadar kolaylık ve ustalıkla başarılı olabilirlerse etkinliklerini kozmik
maddeler üzerinde o oranda fazla göstermiş olurlar. Bu da onların madde alemindeki hakimiyetlerini o
oranda artırır.

Özetle, ruhlar perisprilerini, etkinlik göstermek istedikleri muhitlerdeki() maddelerin hallerine uydurmaya
ve bu yoldan onlar üzerinde hakim olmaya alışmış bulunmalıdırlar. İşte ruhun maddi esaretten
kurtulmasının anlamı budur. Bu da, tekrar ediyoruz, ruhların çeşitli madde alemlerinde bir süre
yaşamasıyla ve perisprilerini o alemlerin maddeleri içinde yoğurmalarıyla mümkün olur ki tecrübe ve
görgü tabirinin ifade ettiği anlam da budur. Demek ruhlar perisprilerine istedikleri şekli ancak tecrübe ve
görgülerinin artması oranında, diğer tabirle, tekamülleri oranında başarılı olurlar.

“Ruh, madde üzerindeki hakimiyetini kullanarak onu istediği şekle koyabilir. Fakat ruhun
etkililiği, ilerleme ve gerilemesiyle uygundur. Bundan dolayı o, perisprisine istediği şekli sınırlı bir
daire içinde verebilir.”

Eğer ruhlar bu kainata ilk girdiği anlardan itibaren vasıtalarını istedikleri gibi kullanmak gücüne
sahip bulunmuş olsalardı bu kadar tekamül süreçlerine gerek kalmazdı. Çünkü onlar bu vasıta iler
kainatın en yoğun ve en seyyal maddeleri üzerinde derhal hakim bir duruma girmiş olurlar ve bu
kainata inmekteki gayeleri olan faaliyetlerini tam bütünlüğü içinde gösterebilirlerdi. Bu takdirde onların
maddelere bağlanmalarını yani esir olmalarını, bu kadar çeşitli ihtiraslar, eğilimler ve arzular içinde
ıstırap çekmelerini ve nihayet madde kainatında bir süre esaret hayatı geçirmelerini
anlamlandıramazdık. Şunu hatırdan hiç çıkarmamak gerekir ki, ruhun tekamülünden maksat, daha
doğrusu kainata girmesinden maksat, ona hakim olmak ve ilahi yasalar içinde yerleşmiş olan bu
hakimiyetini ebediyen muhafaza etmeye muktedir bir duruma girmektir: Bunun için o, bu gayeyi
sağlayan vasıta olan perispri üzerindeki etkisini artırmak ve onu ebediyen muhafaza etmek zorundadır.

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, ruhların tekamülü ile perisprilerinden ayrılmamaları, ve madde
kainatındaki ebedi etkinliklerine vasıta olacak bir hale perisprilerini getirmeleri fikri birbirinden
ayrılmayan kavramlardır. “Ruhlar perisprilerini istedikleri gibi yoğunlaştırmaya kadirdirler, fakat
seyyaliyetini ilerletmek ancak bir hadde kadardır, o had de tekamülü ile biter.”

Acaba ruhlar perisprilerini nasıl yoğunlaştırıp seyyal bir hale koyabilirler?.. Bu sorunun cevabını yalnız
fizikokimyasal verilere dayanarak kolay kolay veremeyeceğimizi aşağıdaki tebliğler bize gösterir.

“Perisprinin hafifliğinden maksat, onun atomlarının birim hacmindeki miktarının azalıp çoğalması
değildir. [1] Buradaki hafifliği, ağırlık karşılığı olarak basit bir anlamda düşünmemelisiniz. Ruhun
Ruh ve Kâinat87
perisprisi üzerindeki etki derecesi tekamülüne bağlı olmakla beraber perisprisini yetkinleştirmek için
kullandığı çok çeşitli vasıtalar vardır. Bu vasıtalardan bazıları da sizin söylediğiniz gibi perispriyi
yoğunlaştırmak için ona madde ilave etmek, atomik titreşimleri değiştirmek benzer süreçlerin hepsidir.
Maddenin aşamalarında yükseldikçe niteliklerinden pek çoğunun değişime uğradığını biliyorsunuz. Bu
şekilde perisprinin niteliklerinden bir kısmı yiter, onların yerine başka nitelik hakim olur.”

Ruhlar perisprilerini gerekli derecede işlek bir hale getirebilmek için birçok tecrübeler geçirmek,
birçok şeyler öğrenmek, bir kelime ile, perisprilerini, kendi melekelerinin maddi kainatla alakalı olan
kısımlarına uydurmak zorundadırlar. Bu işi sağlayan bizim bildiğimiz veya bimediğimiz birçok
tekamül süreçleri vardır ki bildiklerimiz arasında ruhların yoğun maddelerden oluşmuş dünyalarda
yaşamaları gelir. Dünyamızda yaşayan ruhlara enkarne ruhlar diyoruz. Bu tabir spiritizmden alınmıştır
ve (ete girme) anlamına gelir. Enkarnasyon ve reenkarnasyon bahsi ikinci kitabımızı baştan başa
dolduracağı için burada onun üzerinde durmuyoruz. Ancak, perisprinin oynadığı rolden burada biraz
bahsetmek gereği vardır.

Perisprinin yoğun maddelerle irtibatı belli bir yoğunluk derecesine girdikten sonra mümkün olur. Demek
ruhun mutat bir enkarnasyon veya deneysel ve kendiliğinden olma bir materyalizasyon tarzında
dünya maddeleriyle irtibat oluşturması ve bu sayede dünya varlıklarıyla ilişki haline girmesi için önce
perisprisini mutat halinden ayırması ve bir dereceye kadar yoğunlaştırması gerekir. Klasik spiritizm
talimatında olduğu gibi, ruhların dünyaya girmezden önce spatyomda bir hal değişimi geçirmeye
başlamaları, ağırlık duymaları, şuurlarında bulanıklık hissetmeleri bu şekilde izah edilebilir. Bütün bu
haller onların girecekleri dünyadaki maddelere göre perisprilerini yoğunlaştırmaya başlamalarından ileri
gelir. Çünkü ancak böyle yoğun bir perispri üzerine onlar, dünya bedenlerinden oluşmuş bedenlerini
kurabileceklerdir. Perisprinin dünya maddeleriyle alakalı bir duruma girmesi gereklidir. Böyle bir
perispri bedenin her kısmına nüfuz etmiş olarak onu kurar. Bunu kaba bir örnekle Wilson odasındaki
atomlar üzerinde toplanmış olan ve bu şekilde görünür bir hale giren su buharına benzetebiliriz.

Ruhlar bedenlerini oluşturmazdan önce perisprilerini beden şekillerine göre biçime sokarlar. Bu enerji,
enkarnasyondan sonra, yoğun maddelere bağlılık yüzünden, azalır. Bunu, kabaca, parlak bir ışık
kaynağının önüne konmuş yoğun bir buzlu cam hikayesine benzetebiliriz. Bununla beraber ruhun
spatyomdaki ilkel enerjisi ile kurulmuş/yerleşmiş (:teessüs etmiş) olan maddi hakimiyeti bütün dünya
hayatında devam eder. İşte bunun içindir ki henüz dünya maddeleriyle birleşmeden önce
perisprilerine istedikleri şekli veren ruhlar, ete girdikten sonra onu ve ona tabi bedenlerini esaslı
bir şekilde değiştiremezler.

“Ruh arzu ettiği maddeden bir hisse alarak onu bedenle ilgili bir hale koyabilir. Örneğin, biz maddeyi
yoğunlaştırarak size görünebiliriz. Ruhun arz üzerindeki varlığı ise, madde ile irtibatı derecesindedir.
Ruh perisprisi ile bedenin bütün kısımlarına hulül eder(:gire; geçer, işler; sızar).

Ruh perisprisini istediği gibi değiştirebilir. Örneğin, Ahmet kılıklı bir insan ruıhu maddeden hisse alarak
bedenini istediği şekle koyabilir. Hüviyetler birleşmemek şartıyla bu, olabilir. Ruhun madde üzerinde
bütün enerjisini kullanması, dünyadaki ilişkilerden uzak / ilişiksiz olduğu zamandır. Bundan
dolayı insanın doğumundan öleceği ana kadar geçirdiği normal bedensel oluşum / şekillenmeler, ruhun
madde ile alaka oluşturmazdan önceki iradesiyle olur. Madde ile bağlı olduğu zamanda ruhun
hakimiyeti devam eder, fakat enerjisi azalmıştır.
Ruh, madde ile alakasından önceki iradesinin ürünü olan hakimiyetini muhafaza ettiği için, bir beden
içinde yaşarken perisprisinin ve bedeninin şeklini değiştiremez. Örneğin bir insan, oluşmuş olan
bedenin biçimini ruhsal etkisi ile değiştiremez. Mavi gözlü bir adam kara gözlü olamaz. Burnu, eli
ayağı kısacası bütün bedeni belli şeklini almış olan bir beden, bütün bütün kendi şeklini değiştiremez.
Çünkü bu şekiller, ruhun madde ile alakasından önceki iradenin ürünüdür. Fakat dediğim gibi ruhu,
Ruh ve Kâinat88
bütün enerjisini kullanmaktan alıkoyan, madde ile olan bağlılığıdır. Bundan dolayı herhangi bir sebeple
dünyada iken ruh, madde ile irtibatını tamamen veya kısmen bertaraf ederse bu değişiklik olabilir.”

Yukarıdaki söylemden, gelecekteki metapsişik çalışmalarla, insan varlığı üzerinde ne kadar
büyük değişmeler meydana getirilebileceğini anlıyoruz.

3- Neo-spiritüalist görüşü ile ruh ve madde ilişkilerinin gayesi hakkında bir düşünce

Mahlukat aleminin sonu yoktur. Burada başlangıç ve son, bizim için söz konusu olamaz. Bu alemin
bildiğimiz cüzi bi kısmı, madde kainatıdır. Fakat bu maddi kainat hakkındaki bilgisizliğimizin de ne kadar
tam ve kapsamlı olduğunun farkındayız. Madde aleminin dışındaki varlıklara gelince bu hususta bir
varsayım yürütmemize bile iman yoktur. Mahlukatın sonsuzluğu hakkında Üstatla aramızda geçen bir
konuşmayı buraya nakletmeyi faydalı görüyorum:


[1] Bu da Üstadın evvelce söylediği perispride dejenerasyon ve rejenerasyon olmayacağı fikrine
uygundur.

…………………………………………………

“ruhun perisprisinden ayrıldığını düşünmek, maddi kainatla bütün ilişkisinin kesilmiş olmasını kabul
etmek demektir. Bu hal ise, onun daha önce uzun uzadıya söylediğimiz gibi kainattaki varlığının nedeni
ile bağdaştırılamaz. “

RUH VE KAİNAT (24)

3- Neo-spiritüalist görüşü ile ruh ve madde ilişkilerinin gayesi hakkında bir düşünce

Yaradılmışlar (:mahlukat) aleminin sonu yoktur. Burada başlangıç ve son, bizim için söz konusu
olamaz. Bu alemin bildiğimiz cüzi bir kısmı, madde kainatıdır. Fakat bu maddi kainat hakkındaki
bilgisizliğimizin de ne kadar tam ve kapsamlı olduğunun farkındayız. Madde aleminin dışındaki
varlıklara gelince bu hususta bir varsayım yürütmemize bile imkan yoktur. Mahlukatın sonsuzluğu
hakkında Üstatla aramızda geçen bir konuşmayı buraya nakletmeyi faydalı görüyorum:

S- Şu halde maddeden gayrı bir varlık daha söz konusu olabiliyor öyle mi?
C- Maddenin gayrı varlıklar birden fazladır. Fakat maddenin gayrı olmak üzere biz yalnız ruhu
görüyoruz.
S- Demek maddeden gayrı nihayetsiz varlıklar vardır öyle mi?
C- Evet, fakat ben onları size tarif edemem.

Bu sonsuzluk ve ebediyet içinde ruhun faaliyetini artırması ve ilahi yasalar altında etkinliklerini
kainatlara yayması/götürmesi zorunlu görünüyor. Bu sebepten dolayı ruh, bir çok tekamül
aşamalarından geçecek ve her aşamada, o aşamanın imkanları dahilinde güçlerini geliştireceklerdir.
Fakat ruhun bu aşamalara uğraması oralardan geçip gelmek için değil, o aşamalarda ebedileşecek
olan hakimiyetini kurması içindir. Böyle bir düşünce dışında ruhun soyut ve bencilce bir kemalini
hiçbir aklı selim kabul etmez. Bu hakimiyeti, tahakküm fikriyle karıştırmamalıdır. İlahi yasalar bütün
yaradılmışlar hakkında geçerlidir. Onların uygulanmasında rol oynayabilecek bir liyakat derecesine
varmış olan ruhlar, kainatları idare ederler, yani ilahi yasaların uygulanmasında etkin olurlar. İşte
ruhun hakimiyetinden maksat budur. Maddi kainatımız da, ruhların uğradığı bu sonsuz aşamalardan
birisidir. Bu aşamaların her biri birer ebediyettir. Maddi kainatımız da bizim için bir ebediyettir. Çünkü
Ruh ve Kâinat89
önce onun başı ile sonu bizce meçhuldür, sonra, bu iki uç (:münteha) arasındaki sınır ne zama ne de
mekan bakımından bizim ölçülerimize girebilecek tabiatta değildir. İşte ruhlar bu madde kainatının
bilmediğimiz bir noktasından başlayıp bilmediğimiz diğer bir noktasına doğru muayyen maksatlarına
uygun olarak akıp giderler. Yukarıdan beri söylediğimiz gibi perispri bu hususta en temelli vasıtalık
rolünü oynamaktadır.

Ruhun perisprisine nasıl bağlandığını bilmiyoruz. Ve bilemeyeceğiz. Özetle, madde kainatında doğan
bir ruhun kendisine vasıta olan perisprisini, kendi iradesine her hususta itaat eden ve çevreyle her
türlü ilişkisini sağlamaya yararlı (:salih) bir hale koymak için en ağırından en hafifine kadar bütün
maddelerle onu karşılaştırması ve bu yoldan tecrübe ve görgüsünü artırmaya çalışması zorunludur.
Bu, bir tekamül yoludur ve bu yol, ruhu maddi kainatın da üstüne çıkaracak ve ona, kainatı ilahi
yasalar altında idare etmesini öğretecektir. Esasen bu dereceye gelmiş olan bir ruh için kainatın içi
veya dışı düşünülemez. Çünkü o, perisprisine olan ebedi bağlılığı yüzünden madde kainatının içindedir.
Fakat bu kainata hakimiyeti yüzünden, onun üstüne yükselmiş olması bakımından da kainatın
dışındadır.

Demek ruhun perisprisinden ayrıldığını düşünmek, maddi kainatla bütün ilişkisinin kesilmiş
olmasını kabul etmek demektir. Bu hal ise, onun daha önce uzun uzadıya söylediğimiz gibi
kainattaki varlığının nedeni ile bağdaştırılamaz.

Ruhun yaradılışından (:hilkatinden) ayrı düşündüğümüz kainatta doğmasını, oarada tekrar ölmesiyle
değil ebedileşmesiyle anlamlandırabiliriz. Böyle olunca biz “saf” haldeki bir ruhun, bir takım gömlekler
gibi giyilip çıkarılan bedenlerinden, kavkılarından.. vs bahseden bazı spiritüalist düşünceleri kabul
etmemekte mazur görülürüz.
………………………………..

RUH VE KAİNAT (25)

ÜÇÜNCÜ KONU

ÖLÜM

1- Ölüm hakkında kısa ve genel bir inceleme

Dünyamızda hangi doğa yasası vardır ki bize ölüm kadar doğal görünsün?..Her olay mümkün
veya gayrı mümkün olabilir, yalnız bir tek olay vardır ki o, mutlaka meydana gelecektir. Buna biz ölüm
deriz.

Ölüm canlı varlıklara ait bir olay olmakla beraber ruhun hayatı ile doğrudan doğruya alakalı olmayan bir
şeydir. Ölüm, cansız maddelere, daha doğrusu bu maddelerle ruhun ilişkilerine ait bir değişme halinden
başka bir şey değildir. O halde ölümü bir dar, bir de geniş anlamında düşünmek gerekir. Biz ilk önce
onu herkes gibi dar anlamında inceledikten sonra konumuzun sonunda geniş anlamı ile de kısaca
gözden geçireceğiz.

Organizmada iki büyük hayati fonksiyonun iflası insan ölümünü kesin olarak nitelendirir. Bunlardan biri
nefesin, diğeri de kalbin durmasıdır. Bu iki olay birbirine o kadar sıkı sıkıya bağlıdır ki bunlardan
birisinin az veya çokça devamına mutlaka diğeri de eşlik eder. Ve bu iki fonksiyonun sona ermesinden
sonra insan bedeni adım adım maddi değişimlere, dağılmalara, daha doğrusu maddi kuruluşu /
şekillenmesi (:teşekkülatı) bakımından yok olmaya mahkum kalır. Ve artık onu hiçbir süreç tekrar eski
canlı haline getiremez.
Ruh ve Kâinat90

Ölüm bir zorunluluktur. Bu zorunluluğu anlamak insanın tekamül ihtiyacını ve madde kainatındaki
varlığının zorunluluğunu anlayıp kabul etmekle mümkün olabilir.

2- Ölümün görünürdeki manası

Canlı insan şahsiyet sahibi bir varlıktır. Hayvanlarda da hal böyledir, fakat bunlardaki şahsiyet derece
derece basitleşir.

İnsanın kendine özgü bir oluş hali vardır. Bu hali meydana getiren unsurlar arasında insanın duyuş ve
düşünüş tarzıyla bu duyuş ve düşünüşle alakalı işgörümü yeteneği bulunur. O, bu sayede dışardan
gelen iyi kötü, yapıcı veya yıkıcı bütün etkilere karşı harekete geçer ve kendi varlığını korumaya çalışır.

Bu çalışma son dakikaya kadar devam eder. Son dakika yaklaştıkça bedenin bütün hayati
fonksiyonlarında bir düzensizlik, bir ağırlık baş gösterir. Bu halin hastalık kelimesiyle nitelendirdiğimiz
ağır şekillerinden fenalık hissi dediğimiz hafif şekillerine kadar bir çok dereceleri vardır. Maddi hayattaki
bu durgunluk ve bozukluk halleri bütün tedbirlere ve arzulara rağmen arttıkça artar. Nihayet son
dakikaların yaklaştığını haber veren hastalık çanı çalar.

Hasta genellikle ölmek istemez. Ve dikkat edilirse çok zaman, ölümden kaçma arzusuna korku hissinin
refakat ettiği görülür. Ölüm fikri, son dakikalarda insanı en korkunç kabuslar içinde yaşatabilir. Hatta o
kadar ki hastayı o sırada en ziyade üzen şey bu kâbustan ileri gelen şuursuzca bir korkudur. Bütün bu
etkiler altında ölümden kaçmaya çalışan insan, etrafındakilerden yaşayacağına, ölmeyeceğine dair
ümitsizce teminat bekler. O sırada kendisine söylenecek en belli bir yalan sözden dahi o, bir teselli
duymaya çalışır. Fakat bütün bunlar beyhudedir. Çünkü genellikle o da öyle inanmıştır ki hayatında
sürekli kafasından kovmaya başarabildiği ölüm fikri gerçekleşmek üzeredir ve bunu hiçbir şey
durduramayacaktır.

Ölümün eşiğinde bulunan insanda ölümle hayat arasında şiddetli bir mücadele vardır. Fakat dikkatli bir
gözlemci bu tabloyu seyrederken görür ki burada dağılmak veya başka maddi bir şekle dönüşmek
istemeyen fizikokimyasal bir varlığın değil, fizikokimyasal varlığı bırakmak istemeyen ve meçhul bir
diyara doğru sürüklenip gitmekten endişe duyan başka bir varlığın karşısında bulunmaktadır. Hayatını
fena kullanmış veya materyalist / yoklukçu (:ademci) fikirlerle beslenmiş kimselerde daha şiddetli
olması o gözlemcinin ayrıca dikkatini çeker.

Can çekişenin ve etrafındakilerin ölüme mani olmak için gösterdikleri bütün gayretler boştur. Ne
doktorun dolaşım ilaçları, ne hasta yanındakilerin kuru tesellileri ve ne de bizzat hastanın ölmemek için
yaptığı mücadeleleri fayda vermez. Her zaman olduğu gibi şimdide yüksek doğa yasası hükmünü
yapacak ve bütün gafilce ve cahilce direnişleri kıracaktır.

Nihayet hastanın şuuru bulanmaya başlar. Bir uyuşukluk hali, hatta tatlı bir istirahat hali oluşur. Bütün
ağrılar diner, ıstıraplar durur. Hasta bütün hayatı süresince geçirdiği ölüm korkusunun boşunalığını
kendisine haber veren bu ilk belirtilerin genellikle henüz anlamını anlayamaz. Fakat artık şiddetli
mücadele kalmamıştır. Yalnız cesette görülen şey ruhun ondan kurtulmak için yapmakta olduğu
sarsıntılardır. Böylece bir taraftan hasta hakiki hayatına girerken diğer taraftan etrafındakiler hala işin
farkında olmadan onu “ölümün pençesinden” kurtaramadıklarına üzülürler. Fakat şurası muhakkak ki
eğer onların bu arzusu gerçekleşse ve hastanın fikrini sorabilseler hasta çok defa bu isteği şiddetle
reddedecek ve yoluna engel olmamalarını onlardan isteyecektir. Tecrübelerin ve tebliğlerin öğrettiğine
göre burada ruhun bir tek arzusu vardır, o da önünde açılmakta olan yeni aleme doğru atmış olduğu
adımlarını sıklaştırmak ve kendisini ezen maddi yükünden bir an önce kurtulmaktır.
Ruh ve Kâinat91

Bütün şiddetli gayretlerine rağmen bedenin güçlü bağlarını zorlukla koparan ruhun bedende tezahür
eden çırpınışları da genellikle dışarıdakiler tarafından yanlış yorumlara uğrar. Ve çok az kimse bunun
kurtuluş yolunda sarf edilmekte olan ulvi bir cehit olduğunu anlayabilir. Ara sıra işitilen şiddetli hırıltılar,
cesette görülen şiddetli silkinmeler ruhun serbestleşmek için gösterdiği gayretlerin dünyamızdaki son
maddi tezahürleridir. Ruh hemen hemen bedenini bırakmış gibidir. Hayat sahibi bir yüzün sürekli
değişen ifadeleri artık bu cesette kalmamıştır. Yalnız son bir tek ifade orada sabit olarak yerleşir ki o da
ruhun cesette ortaya çıkan son duygularına ait bazen büyük bir huzurun ve genellikle korkunç bir
ıstırabın ifadesidir. Bu şekilde donuk bakışlarla, sönük dudakların son sözünü söylemek ister gibi
titreyişiyle etrafındakilere heyecanlı ve üzüntülü dakikalar, saatler ve hatta günler geçirten agoninin son
tablosu tamamlanırken şiddetli bir iki çırpınma, bir iki çene oynatışı ve nihayet önüne kattığı bir miktar
köpüğü göğüsten boğaza kadar sürükleyen son hırıltılı nefes sahnenin perdesini kapatır. Ve o zaman
yalnız maddelere özgü olan bedenin atıl hali bir anda kuruluverir.

Bu sırada neler olur, kaba bir gözün tam miyopluğu içinde görebildiği bu olayların arkasında diğer ne
gibi maddi olaylar gizlenmiştir?

Gene ölümün görünürde olan diğer bazı tecelliyatı daha vardır ki bunu ancak hassas insanlar (sensitif)
görebilir. Bunun kendiliğinden olma veya deneysel gözlemlere dayanan birçok örnekleri vardır. Bir
tanesini yazıyorum. Bu, Dr. Burgess’in Dr. Hodgson’a göndermiş olduğu ve sinir mütehassısı Dr.
Renz’in tanıklık ettiği bir olaya aittir.

“Zavallı karımın son beş saatlik hayatı sırasında gözümün önünde cereyan eden şeylerden sonra
acaba zihnen bir hallüsinasyona mı uğramıştım, yoksa tam tersine bir klervuvayyans melekesini mi
kazanmıştım meselesini çözemeyecek bir hale geldim.

Bu olayları yazmaya başlamadan önce bu sayfaları okuyacak olanların ilgisi bakımından şunu ilan
ederim ki ben asla ne alkolik içkiler, ne morfin ne de kokain kullanmış değilim. Her şeyde daima
ölçülüydüm, ölçülü oldum. Asabi mizaçlı değilim, zihnen hayali bir adam değilim. Daima hesaplı, sakin
ve metin bir insan olarak tanımışımdır. Şunu da ilave edeyim ki ben, (medyanamik materyalizasyon)
olaylarıyla, (görünen astral beden)leriyle spiritizmaya sadece inanmamış olmakla kalmadım, aynı
zamanda bu kuramların daima düşmanı oldum.

Karım 1902 senesi 23 Mayıs ayının Cuma günü saat 11:45 de ölmüştü. O gün öğleden sonra saat
dörtten itibaren bütün ümitlerin kaybolduğunu anlamıştım.

Uğursuz saati beklemek üzere birçok dostlarla beraber yatağın etrafına toplanmıştık. Doktor ve iki
hasta bakıcı hemşire de vardı. Ben can çekişenin yatağının başucuna oturmuştum. Sağ elini elimle
tutuyordum. Dostlar odada dağılmışlardı. Bazısı oturuyor diğerleri ayakta duruyordu. Hiç kimse
konuşmuyordu. Herkes hastanın gittikçe zayıflayan solunum hareketlerine dikkat ediyordu. Hiçbir
değişiklik olmadan böyle iki saat geçti. Hizmetçi, akşam yemeğinin hazır olduğuna haber verdi. Fakat
bundan kimse yararlanmak ister görünmüyordu. Saat 6:30 da ben dostlara, doktora ve hastabakıcılara
vakit geçirmeksizin yemek yemelerini ısrarla rica ettim. Çünkü intizar() daha uzayabilirdi. Tavsiyem
kabul edildi.

Bundan 15 dakika sonra, yani saat 6:45 de (saatin doğruluğundan eminim, çünkü karşımda bir saat
vardı) kapıya doğru bakmıştım. Eşiğin üzerinde ve havada birbirinden ayrı, yatay vaziyette duran, çok
bariz üç küçük bulut gördüm. Bunlardan her birinin boyu yaklaşık dört ayak uzunluğunda idi. Hacmi de
6-8 parmak kadardı.

Ruh ve Kâinat92
Benim ilk düşüncem şu oldu: (Bu haksız hükmümden dolayı hazirundan özür dilerim.) eşiğin öbür
tarafında sigara içilmiş ve sigaranın dumanı odaya girmişti. Bu işi muaheze() etmek üzere bir hamlede
yerimden fırladım. Gördüm ki nr eşikte, ne koridorda ve ne de odada kimse yoktu.Şaşırmış olarak
tekrar odaya döndüm ve bu küçük bulutlara bakmaya başladım. Bunlar ağır ağır, güvenle yatağa
yaklaşıyorlardı. Yatağı tamamen kucakladılar. Ben bu bulutların arasından bakarken can çekişenin
yanında, boyu üç ayakdan büyük olamayan bir kadın şekli gördüm. Şeffaftı. Fakat aynı zamanda altın
renginde bir ışık yayıyordu. Manzarası o kadar ihtişamlı idi ki bunu kelimelerle tarif etmek mümkün
olamaz. Üzerinde yunan tarzında, kolları uzun, geniş ve sarkık bir elbise vardı. Başında da çelenk
bulunuyordu. Bu kadın muhteşem güzelliği içinde bir heykel gibi hareketsiz dikiliyordu. Ellerini karımın
başına uzatmıştı. Ve, bir misafiri sevinçle fakat ciddiyetle karşılayıcı bir hal arzediyordu. Az çok bariz
diğer şekiller de etrafında dalgalanıyordu.

Karımın üzerinde yatay vaziyette çıplak beyaz bir şekil uzanmıştı. Bu şekil sol gözüne temas eden bir
kordonla can çekişenin bedenine bağlı bulunuyordu. Bu, tıpkı onun “astral” bedeni gibi idi. Asılı bir
halde duran bu şekil, bazı anlarda tamamen hareketsiz bir halde duruyor ve sonra çekilip toplanıyor
ediyor, ancak 15 pus tülünde minüskül oluncaya kadar küçülüyordu. Fakat kadının şeklini daima
muhafaza ediyordu. Baş mükemmeldi, beden mükemmeldi, kollar ve bacaklar mükemmeldi. “Astral
beden” çekilip küçüldüğü zaman şiddetli bir mücadele başlıyordu. Bedenden mutlaka kurtulmak ve
serbestleşmek için şiddetli çarpınma ve etrafın hareketleri görülüyordu. Yoruluncaya kadar bu
mücadele devam ediyor ve onun arkasından bir sükunet devresi geliyordu. Bu devrede “Astral beden”
büyümeye başlıyor fakat biraz sonra tekrar küçülüyor ve önceki mücadele gene kendini gösteriyordu…

Karımın son beş saatlik hayatında bu sersemletici vizyonu aralıksız bir şekilde gördüm. Gözlerimi
kapadığım zaman veya dostlarla konuşmak üzere onlara baktığım zaman ya da başımı diğer bir tarafa
çevirdiğim zaman bu vizyon kayboluyordu. Fakat tekrar yatağa bakınca aynı hali önceki gibi
görüyordum.

Bu beş saat zarfında başımda, kol ve bacaklarımda acaip bir ağırlık duyuyordum. Göz kapaklarımın,
sanki uyku halinde olduğu gibi, ağır olduğunu hissediyordum. Vizyona eşlik eden bu haller beni
aklımdan korkutmaya başladı. O kadarki genellikle doktora hitap ediyor ve, “Doktor, deli oluyorum.”
diyordum.

Nihayet meşum() saat geldi. Son bir spazmostan sonra can çekişenin nefesi kesildi, ve aynı zamanda
“Astral şeklin” kendisini kurtarmak için gayretini iki misli artırdığını gördüm. Görünüşte bir ölü halini alan
karım birkaç saniye sonra tekrar nefes alamaya başladı. Son olarak iki, üç nefes daha aldı ve hepsi
bitti. Son nefes ve son spazmosiyle beraber “Astral bedeni” bağlayan kordon koptu. Bir anda “astral”
bedenin kaybolduğunu gördüm. Aynı zamanda diğer ruhani bedenler ve odaya giren bulutlar da
birdenbire kayboldu. Ve şu da gariptir ki üzerimde bulunan ve beni tedirgin eden ağırlık da kayboldu. O
kadar ki kendimi gereken hazin merasimi hazırlamak ve idare etmek için gereken emirleri verecek
halde her zamanki gibi sakin, metin ve tedbirli buldum.”

Bu kişinin hallüsinasyon (*) geçirdiğini söyleyecekler bulunur. Bunun tartışma yeri burası olmadığı için
üzerinde durmayacağım. Ancak sinirlilikle akıllarına hemen ilk gelen hükmü vermeden ve kolay, klasik
teşhisler içinde düşüncelerini hapsetmeden önce okuyucularıma bu alandaki bol ve kapsamlı diğer
materyalleri incelemelerini ve daha acelesiz, daha sakin bir hüküm vermelerini tavsiye ederim.

İşte ölümün en geniş manadaki dıştan ve yüzeysel görünüşü budur. Fakat böyle maddi bir manadaki
ölümün varlığını kabul etmek ne kadar zorunlu ise insan ruhunun bu manada bir ölüme maruz
kalmasının söz konusu olamayacağını da öylece kabul etmek zorunlu olur.

Ruh ve Kâinat93
3- Ruh Ölür mü?...

Ruh hastalanmaz ve ölmez. Üstatla aramızda geçen bir görüşmede onun söylediği şeyler bu fikrimizi
takviye edecek niteliktedir:

S- Mesela delilik hali dediğimiz ruhsal bir hastalığın en ağır şeklinde bulunan bir adam, dışarıdaki
olayların hiç biriyle alakadar olmazken etrafında geçen bu olaylar onun ruhundaki bilgiyi ve yetenekleri
artırabilir mi?

C- Önce ruhta hastalık olmayacağını dikkatinizi çekerim, sonra, sorunuza “evet!” derim.

Diğer bir yerde de Üstat: “Ölüm, ruhun bedenden ayrılışıdır.” diyor.

Hastalık ve ölüm halleri, ancak beden yapısının (:teşekkülatının) zorunlu ve tabii olan değişmelerine
bağlı bir süreçtir. Halbuki sürekli tekamül halinde bulunan ruhta bu maddi değişmelere benzer olaylar
cereyan etmez. Beden konusunda da bu fikir üzerinde uzun uzadıya durmuştuk. O halde ruh hayatı
karşısında ölümün anlamı ne olabilir?

Daha önce de söylediğimiz gibi biz, sayısı belli olmayan alemlerden birinin içinde yaşıyoruz. Her
alemde olduğu gibi bizimkinin de birçok maddi gereklerden doğma realiteler vardır. Biz bu
realitelerden geçmek zorundayız. Tekamül konusundaki en temelli süreci bu oluşturur. Şu halde bir
nihayet, bir son, bir yokluk (:adem) demek olan ölüm fikri karşısında ruhun durumunu gözden geçirmek
için onun çeşitli hayat çağlarına ait realitelerini incelemekle işe başlayacağız.

a- Hayatın çeşitli çağları ve realiteleri

Üç yaşındaki çocuğun kendisine ait bir realitesi vardır. O, bu realitenin dışındaki şeyleri tanımaz ve
hatta onlara karşı isyankar bir tavır takınır. Onun oyuncak bebeği, otomobili kendi aleminin tam bir
realitesidir. Bu oyuncaklara sahip olmak, onları her günkü hayatına karıştırmak ve nihayet onlardan
kendi alemini yaratmak bu yaştaki insanın en önemli uğraşlarından birini oluşturur. Çocuğun bu
uğraşıları, 45 yaşındaki erişkin bir insanın uğraşılarından daha az ciddi değildir. 45 yaşındaki insanı
yükseltecek olan hayat gerekleri kadar bu üç yaşının gerekleri de çocuğu yükseltmeye yarayacaktır.

Bundan ötürü 45 yaşındaki adam, işlerinin bozulmasından ne kadar etkilenirse, 3 yaşındaki adam da
oyuncaklarının elinden alınmasından o kadar etkilenir. İnsan ruhunun tekamülü bakımından bu iki
duygulanımın nitelik ve niceliğindeki görünüşte farkların hiçbir önemi yoktur.

45 yaşındaki insan bir makine icat etmek, bir hastalık etkenini bulup meydana çıkarmak gibi henüz
bilmediği şeyleri araştırmak hususunda ne kadar samimi bir merak hissi ile hareket ederse üç yaşındaki
insan da kendi kendine koşan oyuncaklarını hangi şeytanın yürüttüğünü öylece ve aynı merak hissi ile
bulup meydana çıkarmaya çalışır. Yatarken bebeğinin gözlerini kapaması karşısında o, erişkinlerin akıl
erdiremedikleri bir çok doğal olaylara karşı duydukları heyecanı ve hayranlığı aynen uyar. Bu olayların
sır perdesini yırtmak için birçok otomobiller ve bebekler feda edilir.

Fakat zaman durmaz, seneler geçer. 3 yaşındaki çocuk 18 yaşına girer, 3 yaşındaki çocukla 18
yaşındaki çocuk aynı adamdır. Çevre aynı çevredir, aile ocağı aynı ocaktır. Ancak çocuğun realitesi
bariz bir şekilde değişmiştir.


(*) dışarıda mevcut olmayan bir şeyin varlığını mevcutmuş gibi duymak.
Ruh ve Kâinat94
………………………………………………………………………………..

RUH VE KAİNAT (26)

Fakat zaman durmaz, seneler geçer. 3 yaşındaki çocuk 18 yaşına girer, 3 yaşındaki çocukla 18
yaşındaki çocuk aynı adamdır. Çevre aynı çevredir, aile ocağı aynı ocaktır. Ancak çocuğun realitesi
bariz bir şekilde değişmiştir. !8 yaşındaki bir gencin ruhunu, 3 yaşındaki çocuğun oyuncakları artık
tatmin edemez. Onlarla uğraşmak bu genç için beyhude ve hatta gülünçtür. Onun gözünde “ciddi
hayat” böyle “çocukça” aldatıcı oyunlarla bağdaştırılamaz. O, ne kendisinin ne fazla altındaki, ne de
pek fazla üstündeki hayatı beğenmez: Altındakiler çocukçadır. Üstündekiler de bayatlamış şeylerdir.
Bundan dolayı o, 3 yaşındaki çocuğun hayatına alaycı gözlerle bakarken 60, 70, 80 yaşındakileri de
eskimiş, acıklı bir hayatın, yerine göre, merhamete veya nefrete değer zavallı insanları gibi görür. Ona
göre hayatın en mükemmel en cazip olayları ancak kendi yaşının veya ona yakın yaşların gereklerine
uyan eğilim veya içgüdülerle ortaya çıkanlardır.

Gerçi o, ne istediğini, daha doğrusu neleri istemesi gerektiğini kesinlikle de bilmez. Herşeyde taşkınlık
hali onun bütün varlığını sarımıştır. Fikri bir anarşi içindedir. Onun ruhunda hayali arzuların sınırı yoktur.

Bazen zihninde cir tip canlanır. Ona göre en mükemmel insan bu tipe uygun olandır, ve kendisi de
mutlaka öyle olacaktır. Bu tip, ya servetiyle ya cesaretiyle veya herhangi bir alandaki teknik
yetenekleriyle insanların üstünde görünen bir insan tipidir. Dünyada bunun gibi olmayan insanların ne
değeri vardır? Bundan dolayı bu tipe uygın olmayan insanların bu genç gözünde hiçbir anlamı ve
değeri yoktur.

Fakat bazen de o, hayran olduğu, taptığı diğer bir tipe bütün varlığını verir. Artık o, yalnız o tipin esiridir.
Ve ebediyen öyle kalmalıdır. Dünyanın, kainatın bütün değerleri ancak o taptığı tipte toplanmıştır. Onu
elinden kaçırmak korkusu, veya ona sahip olamamak endişesi bütün kainatı kafasına yıkacak kadar
ıstıraplı ve karanlık hisleri kendisinde doğurur. Çünkü onun için “onsuz” hayatın hiçbir değeri ve anlamı
yoktur. Putuyla beraber o, bütün varlığını ve hayat kaynaklarını kaybedeceğini sanır. O halde onu
kaybetmektense ölmek daha iyidir.

Bu ve buna benzer sahneler on sekiz yaş çağının gereklerinden doğmuş bir realitedir. Ve genç adam,
sürekli değişen bu çağın baş döndürücü mutluluk ve felaketleri içinde yuvarlanırken onlardan duyduğu
sevinç ve ıstıraplarında tamamen haklıdır. Yalnız, üç yaş çağının realitesi nasıl on sekiz yaş çağının
realitesi kadar önemli ise öylece on sekiz yaş çağının realitesi de üç yaş çağının realitesi kadar
çocukçadır.

Hayat binasını kuran ve yükselten seneler birbiri üzerine durmadan yığılmakta devam eder. On sekiz
yaşındaki genç kırk beş yaşındaki erişkin bir insan olur. Bu sırada dünya, gene önceki dünyadır. Fakat
kırk beş yaşına varan gencin görüşleri ne kadar çok değişmiştir!.. Artık o, güya, hayatın asıl anlamını
şimdi anlamıştır!..

Kırkbeş yaşındaki insan, çocukluğundaki “çocukça” oyunlarının, on sekiz yaş gençliğindeki “Hoppa ve
hayal peşinde koşan” arzularının ne kadar anlamsız şeyler olduğunu takdir ettiğine inanır. Artık o,
kendince olgunlaşmıştır. Bu olgun adam ilk yaşlarındaki gibi kavram ve budalaca hayaller peşinde
koşmayacak, tersine, müspet ve reel olaylar üzerinde duracak, tam anlamıyla aklı başında bir hayat
adamı olacaktır. Şahsi, ailevi, toplumsal bir takım menfaat düşünceleri onu işgal eder ve birçok
teşebbüslere sürükler. Artık onun yaptığı bu işler “ciddi”dir. Fakat bütün realitelerde olduğu gibi kırk beş
yaş çağının bu “olgun” realitesi de bütün hatalarla dolu ve zamanı gelince ölüme mahkum bir realitedir.
Gerçi bu yaştaki adam kendince en makul düşünen bir adamdır ve kendisine göre, hakikat ancak kendi
Ruh ve Kâinat95
düşüncelerine uygun olan şeydedir. Fakat böyle bir iddianın değeri, yaşlara oranla üç yaşındaki bir
çocuğun oyun hakkındaki iddiasından daha ileride değildir.

Nihayet zaman gelir, bu da geçer. Ve kırk beş yaşındaki adam altmış beş yaşına girer. Bu yaştaki
adamın düşünce ve anlayışlarında ne üç yaş çağının pasif körlüğü, ne on sekiz yaş çağının budalaca
megalomanileri, ne de kırk beş yaş çağının ihtiraslı faaliyet zorunlulukları kalmamıştır. Hayat gemisini
kullanan kaptanın şimdiye kadar gemisine vermiş olduğu istikamete göre ya mutluluğu ve huzurlu veya
utançları ve endişelerle dolu bir hayatı, bu yaş çağının realitesinde layt motifi oluşturacaktır. Altmış beş
yaşındaki insan, geçmiş realiteleri daha parlak ve açık olarak görür. O, bunların gerçek anlamlarını
şimdi biraz daha iyi anlar. Bundan dolayı, şimdiye kadar geçirdiği hayatını kullanma şekline göre az çok
kazandığı yeteneklerle o, gerek kendi hayatının ve gerek içinde bulunduğu toplum hayatının gerekleri
ve görüşleri, hakkında yanlış veya doğru eleştiriler yapar ve birtakım hükümler verir.

Fakat, köklü bir değişme mıntıkasına, hayatın kesin dönüm noktasına yaklaşmış olmak düşüncesinden
doğan bazı duygular, onun ruhsal hayatında ara sıra hakimcesine bir yer tutar. Bu duyguların ıstıraplı
veya zevkli olması onun şimdiye kadar geçirmiş olduğu hayat tarzına bağlıdır. Fakat şüphesiz ki
şimdiye kadar geçen realitelerin en olgununda yaşayan bu adamın realitesi de ölüme mahkumdur.
Buradaki duygu ve düşüncelerde de bir miyopluk ve hatta çok defa önceki yaşların realitelerinde
olduğundan daha fazla bir kararsızlık ve belirsizlik vardır. Örneğin onun kafasına şimdiye kadar
genellikle gelmeyen bazı sorular hücum eder: “Ben kimim, nerden gelip nereye gidiyorum, ölüm
nedir, acaba kendimi öbür tarafa hazırlayabildim mi?” O, bütün bu soruları kendisine, genellikle
titremeksizin soramaz. Bu karışık ve çapraşık meseleler kemal derecesine göre insanı ya zevkli
dakikalarda yaşatan ve hatta az çok yakın bir mutluluğu müjdeleyen belirsiz fakat tatlı bir takım
duyguları veya, bunun tamamen tersine olarak ıstıraplı ve korkunç endişeleri uyandırır. En sonunda
hayatın sonu gelir. Üç yaşındaki çocuk seksen beşlik ihtiyar olur, artık her taraf bembeyazdır ve herşey
beyaz rengin temsil ettiği safiyeti almıştır. Saçlar beyaz, düşünce ve duygular beyaz, bütün tabiat
beyazdır. İnsanın bütün hayatında ulaşabileceği en yüksek realite mertabesi hiç şüphesiz bu çağda
olandır. Henüz bu yaşlara varmadan bu yaş realitesinin değerini düşkün görenlerin hali 45
yaşındakilerin realitesinden hiçbir şey anlamayan üç yaşındaki çocukların haline benzer. 85 yaş çağının
realitesi, o yaşa kadar geçmiş olan bütün realitelerin realitesidir. Fizyolojik hayatta meydana gelen
sefalet, bedenin günden güne çökmesi son yaşlarda beyin faaliyetinin hakim rolünü artık kaybetmeye
başladığını gösterir. Fakat buna karşılık birtakım yeni duygular ve olaylar, yani, ruhun daha yüksek
maddeler arasında tezahür etmeye hazırlanan faaliyeti ara sıra sahnede kendini gösterir. Ruhun derin
yerlerinde yerleşmiş olan ve asla kaybolmayan hatıralar ve tecrübelerden alınmış izlenimler beyin
baskısının azalması oranında zaman zaman parlar ve ruhun ziynetlerini müjdeleyen bu parıltılar onun,
yeni başlayacak olan hayatına hazırlanmaya çalıştığını ifade eder gibi olur.

İhtiyar kendi içinde yaşar ve bu iç hayatında yaşarken, yakında kavuşacağı şuurlu alemi, ufukta
parlayan bir sabah yıldızı gibi görmeye başlar.

Gözleri genç yaş realitesinin maddi parlaklığı ile henüz kamaşık duran zavallı bazı insanlar, ihtiyarın
gittikçe artan maddi sefaleti ve çöküşü karşısında ona acırlar. Çünkü ihtiyarın bu iç hayatından onların
haberi yoktur.

Son hayat realitesinin adamı bir beyin adamı değil bir iç duygusu adamıdır. Çünkü o, bu
hayatının daha yüksek bir aleme kendini ulaştıracak olan sınırına yaklaşmıştır. Ve o sınırın karşı
tarafındaki faaliyet, beyne değil iç duygularına ait olacaktır.

İhtiyar adam, eğer ruhsal hayatını dünyada zenginleştirmiş ise, mutludur ve bu mutluluk birkaç adım
ileride duran sınırın öbür tarafındaki hayat alanlarından serpinti halinde gelir. Fakat onun şimdiki
Ruh ve Kâinat96
mutluluğu, önceki yaşlarda boş yere peşinden koştuğu halde kendisini asla tatmin etmemiş olan maddi
mutluluktan bambaşkadır. Bu çağın mutluluğu, peşinden koşulup da yakalanmayan bir kuruntu değil,
kendi kendine ruhta doğan bir huzur ve sevinçtir. Mutlu ihtiyar, yarı yarıya diğer bir alemde yaşamaya
başladığını anlamış ve buna inanmıştır. Ancak belli bir olgunluk derecesinde kazanılan bu ruhsal hal
içindeki ihtiyar, çevresinde bulunan toprağa ait her türlü ihtirası ve heyecanı tıpkı 3 yaşındaki çocukların
ihtiras ve heyacanlarına bizim gördüğümüz gibi çocukça görmekle beraber, onların zorunluluklarını da
sükunetle takdir ve kabul eder. Ve bu nitelik onda geniş bir tolerans hali doğurur. O, arkasında bıraktığı
gülü az, dikeni çok hayat yollarında itişe kakışa, düşe kalka ilerlemeye uğraşan beşeriyetin genç
yolcularına belki derin bir sevgi ile karışık merhamet hissi içinde bakarken kendi hayatındaki
kazançlarının değerini daha iyi anlamış gibi olur.

Mutlu ihtiyar için ıstırap hemen hemen yok denecek kadar azalmıştır. Çünkü o, ıstırabın ne kadar fani
bir şey olduğunu hayatında çekmiş olduğu binlerce üzüntü ve sıkıntıdan sonra anlamıştır. Ve belki de o,
öğrenmiştir ki ıstırap, insanı belli bir gayeye, yani kemal gayesine doğru yükselten ve geride
bırakılmaya mahkum olan bir kurtuluş yoludur.

Olgun ihtiyarın insanlar arasında, çocuk haleti ruhiyesini anlamış büyük bir eğitmenin çocuklar
arasındaki haline benzer bir hali vardır.

b- Dünyadan ayrılmak üzere bulunan insanın son ruhsal halleri

Seneler, aylar, günler, saatler geçer; nihayet ihtiyar, dünyadaki varlığının son dakikasına yaklaşmış
olduğunu anlar. Eğer yeter derecede olgunlaşmamış ise onu anlaşılmaz (:müphem) fakat tatlı bir
heyecan içinde karşılamaya hazırlanır.

Bu sırada o, kendisinde başka bir halin ortaya çıktığını duyar. Zaten o, kendisini dünyaya bağlayan ve
bilhassa son senelerinde hızla çözülmeye başlayan bağların çoğundan kurtulduğunu duymamış mı idi?

Fakat şimdi içinde bulunduğu halin bambaşka özellikleri vardır. Bu hal, onu yepyeni bir realite ile
karşılaşmak üzere bulunmasının ruhunda doğurduğu reaksiyondan ileri gelmektedir ki bunu tarif
etmek mümkün değildir. Çünkü böyle bir halin tezahür imkanlarını saymak ve sınırlamak imkansızdır.
Ne kadar insan varsa bunun da o kadar çeşitli şekli vardır denilebilir.

Fakat nasıl bir insan olursa olsun artık o, bu dakikada dünya hayatının eşiğinde bulunmaktadır. Ve bir
iki adım daha attıktan sonra gerekli ve yasaları başka diğer bir madde alemine geçecektir. Senelerden
beri Newton’ın, Einstein’in ve diğer alimlerin fizik dünyasındaki bilinen ve belli yasaları altında
yaşamaya alışmış olan insan, daha yüksek maddelerin gereklerine uygun büyük bir değişiklik
karşısında kalınca, bir taraftan normal hayat şartlarının alt üst olduğunu görmekten, diğer taraftan da
yeni hayatın yabancılığı karşısında kalmış olmaktan ileri gelen büyük bir şaşkınlığa düşecektir.

Teknik hayatın girmediği Afrikanın ortasında doğmuş ve büyümüş bir vahşiyi birdenbire Newyork’ın
ortasına koyarsanız ilk anlarda bu insanın ruhsal hallerinde büyük bir kargaşanın, şaşkınlığın meydana
geldiğini görürsünüz. O, memleketinde cansız şeylerin kendi kendine yürüdüğünü görmemiştir.
Kocaman kütlelerin oradan oraya koşuşmaları, onun fizik çevresinin ilkel yasalarına ve anlayışlarına
sığmaz. Havada uçan uçaklar onun gözünde canlı birer canavar halini alır. Dümdüz bir perde üzerinde
konuşan, dövüşen insanlar hayvanlar ve doğanın görülmemiş manzaraları ona mucize gibi görünür. Bir
yerine dokunmakla bir tahta kutunun içinden çıkan feryatları o, insan üstü varlıkların sesleri sanır.
Özetle, bütün bunlara alışıncaya kadar zavallı vahşi tam bir ruhsal şaşkınlık (:teşevvüş) içinde kalır.

Ruh ve Kâinat97
Fakat, değiştirdiği realite aykırılığı yukarıdaki örnektekinden daha çok geniş bir ölçüde oluşan
ihtiyarımızın hali, ilk zamanlarda bundan daha çaresiz olur.
.......................................................................................................
İnsan dünyadaki son dakikasını bitirince gözünü hemen bambaşka bir alemde açmayacaktır.
RUH VE KAİNAT (27)
Fakat, değiştirdiği realite aykırılığı yukarıdaki örnektekinden daha çok geniş bir ölçüde oluşan
ihtiyarımızın hali, ilk zamanlarda bundan daha çaresiz olur. O, öyle bir çevreye öyle bir madde
dünyasına giriyor ki orada dünya hayatında ikengörmeye alıştığı olaylara uygun olmayan sayıosız
olaylar tufanı vardır. Gerçi o çevrede de maddeler ve onları idare eden yasalar vardır. Fakat bu
yasalarla, bu maddelerle inisye olmayan insanın, onları doğal görebilmesi, Afrikalı vahşinin NewYork
şehrindeki olayları doğal görebilmesinden daha güç bir iş olur. Çünkü buradaki değişiklikler daha esaslı
ve daha inanılmaz bir haldedir. Örneğin, insanın düşündüğü ve istediği bir yere hemen bir ışık veya fikir
hızıyla gidivermesi, yüksek yerlerden aşağı düşmemesi, bütün hareketlerde yer çekiminin iflas etmiş
görülmesi, zaman ve mekan kavramının zayıflaması, istenilen şeylerin kendi kendine oluşuvermesi,
maddi engellerin ortadan kalkması, beş duygunun kaybolup yerine daka kapsamlı genel bir duygunun
gelmesi gibi sayısız ve mutat dışı süprizlerle karşılaşılması... NewYork’taki vahşinin karşılaştığı
sürprizlerden daha büyüktür.

İşte böyle bir köklü değişme anında ihtiyarımız, son defa ve bir yıldırım hızıyla bazen bütün dünya
hayatının bir revüsünü seyredebilir. Bu, bir veda seyredilmesi gibdir. Orada hayatın en ufak bir ayrıntısı,
bütün çıplaklığı ile tekrar canlanır. Otomatikman meydana gelen bu ruyet (:görme; bakma; görülme)
manasız bir şey değildir. Belki gelecek hayatının ruhsal faaliyetinin bir açılış resmidir. Biz bunu
ilerdeki konularda ayrıntılarıyla ele alacağımız kendiliğinden olma bir ekminezi olayı gibi kabul ederiz.

c- Dünyadan Ayrılış

Eğer insan, öbür alemin realitelerine bir dakikada geçivermiş olsaydı, yukarıda bir kısmını saydığımız
değişikliklerden hiç birine tahammül edemezdi. Bereket versin ki doğa olayları tatlı bir seyir izler. Ve
ilahi yasalar, tecrübesi, görgüsü az, zavallı bir zenciyi, göz kamaştırıcı, muazzam bir şehrin ortasına
birdenbire atıvermez. Bir çocuğu birdenbire ihtiyar yapmadığı gibi bir ihtiyarı da birdenbire yüksek
boyutlu alemlere göndermez. Esasen ruh hayatının maddi kainattaki uzun ömrünün sebebi de
varılması mukadder olan yüksek basamaklara aşama aşama, adım adım çıkmak zorunluluğudur.

Doğa yasaları, aşama aşama birbirine geçen realitelerle yaş ve zaman değişmelerini insanlara nasıl
uyguluyorsa, iki büyük alem arasında realite değişmesinde öylece tedricen hareket eder. Belki burada
nispi bir hız farklılığı varsa da bu, ruhun daha yüksek yeteneklerinin ortaya çıkması karşısında
tahammülsüzdür..

İnsan dünyadaki son dakikasını bitirince gözünü hemen bambaşka bir alemde açmıyacaktır. Bu
geçiş, ruhun ihtiyaç ve tahammül derecesine göre bir takım sübjektif olayların araya girmesiyle az
ve çok insanı öbür aleme alıştırıcı vetirelerin belirsiz bir zaman içinde meydana gelmesiyle
düzenlenmiş bulunur. Şu halde her insana göre başka türlü geçiş sahnesi vardır. Diğer bir bakıma
göre objektif olan bu sübjektif hayat, o kadar sinsi bir halde akıp giderki insan daha dünyadaki son
aylarından ve hatta bazen son senelerinden itibaren bu hayata ilk adımını atmıştır, denilebilir. O, yavaş
yavaş öbür aleme hazırlanmak üzere dünyada doğal görmediğimiz bir takım haller içinde kalır. Son
dakika gelince bu yürüyüşün temposunda bir hız meydana gelir. Fakat bu hız da gene ruhun
tahammül kabiliyetine göre ayarlanmıştır.

Ruh ve Kâinat98
Can çekişme dediğimi ve yukarda maddi niteliklerini incelerken korkunç gördüğümüz, olay, ruhun
dünyaya ait maddi düşüncelerinin sona ermekte bulunduğu ana karşılıktır. Buradaki ruhsal haller, dışta
bedende gördüğümüz çarpıntılı/çırpınmalı tezahürlerin bizim üzerimizde bıraktığı izlenimlerden başka
türlüdür. Denilebilir ki ruhsal şaşkınlık hali bu sahnenin eksenini oluşturur. Can çekişme halinin
devamınca ruh, dünya hayatının idrak vasıtası olan beş duygu oraganının esaretinden
kurtulmaya başlamıştır. Fakat bunun yerine henüz kendisinin de anlayamadığı yeni ıtla vasıtaları
yerini almaktadır. Bu esnada ruh, adeta iki alemde yaşıyor gibidir. Bir taraftan hazin ve matemli
tavırlarıyla çevresindeki dünya kardeşlerini sisli bir atmosfer içinde duyarken, diğer taraftan da yeni
aleminin karışık ruhiyetlerinin karşısında kalır. Fakat bu anda onun için her şey belirsizdir. Ve herşey
gittikçe yoğunluğunu artıran sisli bir perdenin arkasında cereyan eder.

Saniyeden saniyeye değişen ve birbirini tutmaz gibi görünen bu hadiselerin ruhta doğurduğu ilk sonuç
bir şaşkınlıktır. Fakat bu haller, gittikçe artar ve süprizler birbirini takip etmeye başlar. Onun görüş tarzı
esaslı bir değişikliğe maruz kalmıştır. Eşya daha ayrıntılı ve daha kapsamlı görülür. Örneğin o, bir
kürenin bütün yüzeyini, zerrelerini ve zerrelerinin her kısmını aynı zamanda görür. Bu küreden çıkan
inşaatı da fark eder. Bu inşaatın renk ve şekilleri o kadar canlanır ki onları izlenimi, asıl kürenin
izlenimini gölgede bırakır. Bütün bunlar ihtiyara yabancı gelir.

Can çekişme, maddi bir görünüştür. Bu sırada ruh, maddeden kısmen kurtulmuş bir haldedir. Ve
saniyeden saniyeye ondan daha çok kurtulmaya çalışmaktadır. Artık onun hasta ve aciz bedeni kendi
fani alemine terk edilmelidir. Çünkü bunlar o alemin demirbaş eşyasıdır. Oradan dışarı çıkarılamazlar.

Ölüm esansında ruhun yeni realitelere doğru yükselmeye çalışan hali ile bedenin ters bir istikamette
maddi doğasına uygun olarak atalet, zevale ve toprağa dönüş halini birbirine karıştırmamak gerekir.
Doğum olayı ile bu misafirhaneye giren ruhun, ölüm olayıyla asıl vatanına dönmesi gerekir.

Can çekişen insan, maddi bakımdan henüz ölmemiştir. Fakat ruhsal ele alış bakımından çoktan beri
ölmüş bulunmaktadır. Dünya realitelerinin son sınırını beş duygu organının iflası oranında o, çoktan
aşmış bulunmaktadır. Maddi ölüm gerçekte değilse bile görünürde anidir. İnsanın maddi
unsurlarından bazıları kalbin ve nefesin durmasından sonra bir süre daha yaşamakta devam ederse de
kaba anlamda şahsın ölümü olarak kabul ettiğimiz olay birden bire ve bir anda meydana gelir. Bir
saniye önce sağ olan insan herkesin gözü önünde birden bire yok oluverir. Fakat burada böyle birden
bire yok olan şey nedir? Bunu kimse bilmez. Çünkü beden gene aynı beden olarak ortada
durmaktadır. İşte gafil insanları ölümden korkutan etkenlerden biri de budur. Fakat ruh, her ne kadar
bedenini böyle bir anda terk ediyorsa da ondaki değişmeler böyle yıldırım hızıyla olmaktan çok uzaktır.
Biraz önce söylendiği gibi o, daha dünya hayatının son anlarında başlamış olduğu aşamalı
değişmelerine beden ayrıldıktan sonra da belki biraz daha hızlı bir yürüyüş ile devam eder. Bu sırada
onu işgal eden şey bedenden kurtulmak için meydana gelen mücadelesi değildir. Ve hatta o, hemen
hemen bedenden ayrıldığı anı bile her zaman bilemez. Bu sırada kalp ve nefes durmuştur. Ceset bir
pislik yığını halini almıştır. Ve hatta çukura bile atılmıştır. O, sayısız bozulma etkenlerinin etkisi altında
dağılıp kokmaya başlarken ruh, bu olaylardan habersiz olarak, daha hastalık anlarında iken başlamış
olduğu, yeni hayatının yolunda parlak ve güzelliğini tekrar kazanmış olan asıl beden ile, yani perisprisi
ile sarhoş ve şaşkın bir halde yaşamasına devam eder.

4- Ölüm Hakiki Anlamı ve Önemi

Ruhun çeşitli alemlerde yaşaması, oralarda etkinlik gösterecek bir duruma girmişolası demektir.
Herhangi bir alemden uzaklaşmak isteyen bir ruhun herşeyden önce bütün alakalarını o alemin maddi
bağlarından kurtarması gerekir.Bu da onun daha yüksek maddi alemlerde yaşama yeteneğini
kazanması oranında mümkün olur. Esasen bir madde alemi, kendisinden daha yüksek diğer bir alemin
Ruh ve Kâinat99
maddelerini kullanmak imkanını verdiği için ruha yükseltici bir okul gibidir. Demek ruhun şu veya bu
dünyada yaşaması süs türünden bir şey değil, tekamül yasasının bir zorunluluğudur ve insanın
daha yüksek bir aleme geçmesi için eski alemi bırakması da tekamül yasasının gereğidir.

Eğer “ölüm” kelimesinin anlamı bir insanın bu dünyadan ebediyen ayrılması olsaydı yukarıdan beri
nitelediğimiz olay dünyamız için hakiki bir ölüm olayı olurdu. Halbuki ruhların bedenlerinden
ayrılmaları mutlaka dünyada ebediyen ayrılmaları değildir. İkinci kitabımızdaki reenkarnasyonizm
konusunda görülüceği gibi ruhlar bu dünyaya bir çok defa gelip gitmektedirler. Bundan dolayı belki
çok kısa bir zaman sonra tekrar gelmek için dünyadan ayrılan bir insanın bu seyahatine, yukarıdaki
anlamda kabul olunan ölüm damgasını yapıştırmak doğru olmaz.

Çeşitli zamanlarda ruhlar dünyaya gele gide sonunda oradan alacaklarını alırlar ve orası ile bağlarını
çözerler. O zaman daha yüksek realiteler içinde ebedi tekamül yolarında devam etmek için bu küçük
dünyadan büsbütün ayrılırlar ve daha yüksek, ve daha mutlu bir halde diğer dünyaların uygun
şartlarından yararlanmak üzere oralara giderler ki dünya hayatına göre insanların kabul ettikleri
anlamdaki asıl ölüm budur.

Şu halde dışarıdan bizim gördüğümüz şey gerçekte ölüm değildir. Biz ölümü iyi tarif ediyoruz. Fakat o
tarifin uygulamalarındaki hükümlerimizde yanılıyoruz.

Haydi herkes gibi ölümü bedenden ayrılmakla bir tutalım; fakat böyle bir ayrılış olayından ilk
zamanlarda ruhların genellikle haberi olmadığı gibi haberleri olduktan sonra da bu, onlar gözünde bizim
verdiğimiz öneme sahip olmaktan çok uzaktır.

Ölüm anında ani değişmelerin olmayacağını daha önce söylemiştik ve ölümden sonra karışık, şaşırtıcı
bir takım süprizlerin de ruhu bulandıracağından (:teşviş edeceğinden) söz etmiştik. Hele ölümle ani ve
işi sona erdiren (:nihai) birtakım değişmelerin meydana geleceğine inanmış olanlar ve bunu
bekleyenler için bu karışıklık (:teşevvüş) hali tabii ki daha bariz ve daha sıkıntılı olacaktır. Yokluğa
inanmış bir kimse veya hayatında iken ölümün ötesiyle meşgul olmaktan ürkecek kadar ölüm ötesi
olaylarını doğa dışı farzeden insan, kafasındaki bu olaylara aykırı olaylarla karşılaşınca şüphesiz daha
büyük bir şaşkınlığa düşecektir. Fakat hatalarını anlamaktan veya daha doğrusu henüz anlayamamış
olmaktan doğan bu şaşkınlık bir tarafatan onların az çok huzursuzluklarına yol açarken diğer taraftan
yeni realitelerine uyabilmelerini sağlar.

Esasen insanların birçokları buna benzer realite değişmelerine hayatlarında, geçici olarak bazen
tesadüf ederler. Örneğin bir senkop halindeki insan, vizyonlarını bir realite olarak kabul eder. Onun bu
realitesi mutat (:alışılmış ,her zamanki gibi olan) hayatına uygun olmadığı halde, hatta o sıralardaki
hayat şartlarına zıt bir yönde bulunduğu halde o kadar yakın ve samimi görünür ki mutat hayatındaki
bütün olayları o anda ona unutturur. Kendi başımdangeçen bu türden iki olayı bir örnek olarak
yazıyorum.

1- 25 sene önce Prag’da idim. O sıralarda hayatım pek hoş geçmiyordu. Maddi ve manevi bir sürü
bir sürü güçlükler peşimden koşuyordu. Hatta hayatımı tehdit edici olaylarla bile karşılaşıyordum. Ufak
bir gripten sonra birgün baygınlık geçirdim. Bu sırada ruhumda güçlü izlenimler bırakan bir vizyonla
karşılaştım: Fakat çok gariptir ki vizyonum sırasında, içinde yaşadığım, olaylar mutat hayatımdakilerinin
tamamen aksi yönünde cereyan ediyordu. İstanbulda huzur içinde, mutlu bir hayat geçiriyordum. Bu
tatlı hayatım o kadar reel idi ki bana uyanık haldeki hastalığımı ve ıstıraplı haytımı tamamen
unutturmuştu.

Ruh ve Kâinat100
2- 15 sene kadar önce zahmetlice bir diş çektirme işlemi geçirmiştim. Gerçi güçlü bir anestezinin
yardımı ile işlem sırasında ağrı duymadıysam da iş olup bittikten ve anestezinin etkisi geçtikten sonra
hiçbir şeyle sükunet bulmayan devamlı ve şiddetli bir ağrı bütün yüzümü kaplamıştı. Istırabımdan hiçbir
şeyi gözüm görmüyordu. Tahammülümün son sınırına gelmiş olduğumu hissediyordum. Tam bu anda
kendimi kaybetmişim. Herşey birdenbire değişmişti. Fakat benim bu değişme halinden haberim yoktu.
Ben sadece bambaşka bir hayatta yaşadığımı duyuyordum. Hayatımda görmediğim ve tasavvur dahi
edemediğim güzellikler arz eden, sonsuz ufuklara doğru yayılan ve tabaka tabaka değişen, tarifi
mümkün olmayan bir alem önümde açılmıştı. Burası neresi idi? Asla bilmiyordum ve bilemeyeceğim.
Çünkü oradaki şekiller, renkler ve manzaralar dünyada görülmesi mümkün olmayan şeylerdi. Bu
güzelliğin ayrıntılarından önemli kısmı hafızamdan uzaklaşmıştır. Ancak onun sevinç ve mutlulukla
dolu, izlenimi unutulmaz bir şekilde ruhumda yerleşmiştir. Burası esiri bir alemdi. Orada her şekil vardı,
fakat aynı zamanda herşey şeffaftı. Bununla beraber bu şeffaflık bir şeklin veya bir rengin diğerine
karışmasına asla engel olmuyordu. Etrafım, sonsuz nüasnlarıyla ve muhteşem bir armoni içindeki tatlı
renkleriyle, şekilleriyle değişen tarif edilmez bir seyyaliyet arzediyordu. Burası bende adeta tecessüm
etmiş (:canlanmış; cisimleşmiş) bir güzellik izlenimini bırakıyordu ve orada ben kendimi o kadar hafif ve
mutlu hissediyordum ki yüz bin sene orada kalmış olsaydım ne o sırada yüzümü koparacak kadar
şiddetle duymakta olduğum ağrıyı, ne de bayılmış veya ölmüş olduğum fikrini aklıma bile getiremezdim.
Bu güzeliğin sinesinde mutluluğu yudum yudum içerek ne kadar yaşadığımı bilmiyorum. Fakat bana
oldukça uzun görünen bir zaman sonra birdenbire kendimi tekrar kapısında buldum. Ve bu soluk,
donuk, yoğun kapının önünde bilinen tahammül edilmez ıstıraplarım beni beklemekte idi. Bu baygınlık
hali sırasında evdekiler başıma üşüşmüşler ve büyük bir korku içinde kalmışlardı. İşte ölmekte olan
insanın duygu ve görüşüyle etrafındakilerin görüntüye kapılarak yüzeysel görüşleri arasındaki nispet
budur.

Deneysel veya kendiliğinden olma bu yoldaki bütün olayların iyice incelenmesinden sonra görülür ki
görünürde, yani madde aleminde ölüm sahnesinin doğurduğu meşum (:uğursuz; şom) ve karanlık
fikirler, asıl o sahnenin içinde yaşayanların düşüncelerine uygun değildir. Ve dünyadan ayrılanların
görüşleri dünya gözü ile yaşayanlarınkinden bambaşka anlamlara sahip bulunmaktadır. Dünyada
görülen olay maddenin kendi alemine dönmesinden ibarettir. Gerçekte cereyan eden olay ise ruhun
da kendi alemine dönmesidir. Dünyada kalanlar maddenin, dünyayı terk edenler ise kendi varlığının
peşini takipeder. İşte aradaki muazzam görüş farkı ve insan oğlunun ölüm manzarası karşısında
kafasında yarattığı yanlış görüş bundan doğar.

Metapsişik inceleme alanında ruh-beden ilişkilerini geveşetici deneyleri yaptığımız sırada, bu hususta
çok öğretici sonuçlar alıyoruz. Bu deneylerde maddi bedeninden kısmen kurtulmuş olan hiçbir süjenin
aklına ölüm fikrinin gelmediğini de görüyoruz. Süje saatlerce somnambül halinde kalıyor, hipnoz
halinde bulunuyor. Ve bu sırada mutat halinin realitesine hiç de uymayan bir takım realitelerde yaşıyor
ve onları bize anlatıyor. Fakat ölümden veya ölüme yakın bir halden asla bahsetmiyor. Halbuki bu yolda
çalışanların bildiği gibi somnambulizma ruhun yoğun alemimizle ilişkisini geçeci bir şekilde
gevşeterek daha ince ve esiri bir alemde yaşaması halidir. Bu bakımdan somnambulizmanın ölüm
haline yakın olduğunu kabul etmek gerekir. Gerçekten bu alanda çalışmış olanlar bilirler ki ölümün ilk
anlarında ruhta ortaya çıkan görüşler somnambulizma halindeki süjelerin ruhlarındaki görüşlere aşağı
yukarı benzer. Biz klasik hipnoz hallerinden telkin devresi’ni (etat de suggestion), ölenlerin teşevvüş
(şaşkınlık, karışıklık, bulanıklık) haline; donukluk devresi’ni (catalepsie); öldükten sonraki uyuşukluk
haline ve nihayet somnambulizma devresi’ni (somnambulisme ) de Spatyomdaki açık duygululuk
(lucidité) haline benzetebiliriz. Ölümle hipnoz hali arasıındaki bu benzeyişler ruhla beden arasındaki
maddi bağların birincisinde tam, ikincisinde kısmen kopmuş olması yüzünden şüphesiz derece farkları
ile birbirinden ayrılır.

Ruh ve Kâinat101
Şu halde rüya gören, bayılan, somnambulizma halinde bulunan bir insan, vizyonları esnasında ölüm
fikrini nasıl düşünmüyorsa ve içinde yaşadığı fevkalade hayatını nasıl doğal ve reel görüyorsa maddi
ölüm olayının meydana gelmesi esnasında bize göre “ölmüş veya yok olmuş” sanılan bir insan da
öylece içinde yaşamaya başladığı yeni realitelerinde ölüm fikrinden uzak olarak kalır.

Özetle, can çekişen birinin karşısında bizim “öldü” damgasını vurduğumuz zamandan daha çok önce
onun şuurunun bulanmaya başladığını, öbür aleme geçişin yarı yarıya meydana gelmiş olduğunu ve bu
halin cesetten ayrıldıktan sonra da, biraz daha hızlı bir tempoyla bir süre daha devam ettiğini, fakat
nihayet daha yüksek ve parlak realiteler içinde yeniden doğmaya hazırlandığını ve bütün bu işlerin
dünyaya gelirken olduğu gibi sessizce cereyan ettiğini düşünmek gerekir. Bu olayı çürütmeye
çalışacak, deneme dışında kalan ve varsayımsal değerlere dayanan herhangi kendince bir hükmün
etkin rolü olamaz: Burada asıl öneme sahip olan şey, vakalar ve olaylardır. Çünkü hiçbir şey bizi bu
vakaların ve olayların gerçek değerleri içinde ergeç yaşamak mecburiyetinden alıkoyamaz.
……………………………………………

Dünyadaki fikri hayatımızın önemi, bu hayatın faal durumumuz üzerinde doğrudan doğruya etkili
olup olmaması bakımından değil, faal hayatımız üzerinde doğrudan doğruya etkili olan duygu
ve eğilimlerimizin terbiyesine yardım etmesi bakımından düşünülebilir.

RUH VE KAİNAT (28)

DÖRDÜNCÜ KONU

SPATYOM

1- Spatyom kelimesine dair birkaç söz

Şimdiye kadar “Ruh alemi” adı altında anlaşılan manayı Spatyom kelimesi ile ifade etmek istiyoruz. Bu
ifade öncekinden daha kapsamlı olduğu gibi bir takım yanlış düşüncelerden de bizi kurtarabilir.

Ruh alemi sözü doğru değildir. Çünkü önceden yazdığımız gibi maddesiz ruhlar ve maddesiz
ruhlardan oluşmuş alemler bizim maddi kainatımızda söz konusu olamaz. Nerde olursa olsun bir
ruh alemi, ancak ruhun maddeler arasında tezahürat gösterdiği alem olabilir. Bu bakımdan dünyamız
da bir ruh alemidir. Çünkü bitkilik, hayvanlık ve insanlık da ruh varlıklarının dünyamızdaki maddeler
arasındaki tezahürlerinden doğmuştur. Demek dünyamızın dışında kalan ve ölümü müteakip dünya
varlıklarına kapılarını açan alem de, daha yüksek ve ince tertipte, bir madde alemidir. Ve ruh, dünyaya
olduğu gibi oraya da ancak maddi vasıtaları ile geçer (:intikal eder). Biz, dünyamız dışındaki bu alemleri
dünyadan ayırabilmek için nispi olarak spatyom (Latince: Spatium) kelimesiyle adlandırmak istedik.
Esasen bazı klasik eserlerde de bu kelime bu manada kullanılmıştır. Spatyomun türlü türlü isimleri
vardır. Ruh alemi, ahret, öbür dünya, ölüler diyarı, darıbaka, vs. Fakat kullanılan ifade ne olursa olsun,
insan zihnini karıştırıcı ve yanlış yollara sevk edici anlamda olmamalıdır.

Şu halde spatyom da maddi bir alemdir. Ve maddi tabiatını bilmeme durumumuz, onu, madde
dışında bir alem olarak kabul etmemize hak kazandırmaz.

2- Spatyoma girerken

A- Spatyom hayatına ait incelemelere girişebilir miyiz?

Ruh ve Kâinat102
Acaba spatyoma geçen bir insanın oradaki hayatı nasıl başlar ve nasıl geçer? Sorunun cevabını
araştırmak hakkına sahip miyiz?..

Her şeyden önce şunu beyan edelim ki bu, geçmiş asırlarda düşünüldüğü gibi, artık ne gülünç ve
manasız, ne de mukaddes bir meseledir. Bir veremlinin, bir nefropatın, bir kardiyakın fizyopatolojisini,
teşhisini, inzar(:geri bırakılma, geçiktirme) ve tedavisini araştırdığımız gibi bu meselenin
araştırılmasında da aynı hak ve yetkilere sahip olduğumuzu artık idrak etmeliyiz.

Bu gün, insanın ölümü anındaki ve ölümünden sonraki hayatını inceleyecek vasıtalara ve yöntemlere
az çok sahip bulunuyoruz. Gerçi bu hususta henüz çok eksiğiz ve aldığımız sonuçların hata ihtimali çok
fazladır. Ve spatyomun derin mıntıkalarına girmek istedikçe imkansızlıklarımızın artması ve bundan
ileri gelen hata oranlarımızın artması mukadderdir. Fakat esasen dünyamızın hangi ilmi yolunda
hatasız ve kesin neticelere varılabilmiştir?.. Eğer hataya düşmek korkusu ile ilim yapmaktan
vazgeçseydik bugünkü hayatımızın ilk asırlardakinden farkı kalmazdı.

Hatalar bizi yeni hamlelere sevk eder. Ve biz ancak bu şekilde ebedi kemal yolunda durmadan
ilerleyip yükselebiliriz. Vasıtalarımızın ve bilgilerimizin noksanlığı, geriliğimizin bir sonucudur. Tecrübe
ve görgümüzü artırmak cehdini göstermedikçe gelişmemiz mümkün değildir. Nasıl ki bu dünyada
bulunmamız da tecrübesizliğimizi ve görgüsüzlüğümüzü mümkün olduğu kadar azaltmak için cehitler
göstermek maksadına yöneliktir. İnsanoğlu hiçbir şeyde hiçbir zaman mutlak hakikate varamayacaktır.
Her şey gibi bütün bilgilerimiz ve bildiklerimiz ancak izafi ve nispi bir takım realitelerden ibarettir.
İşte bu hakikati bütün açıklığı ile takdir ederken spatyoma ait bulgularımızda zülal(:arı, hafif, soğuk,
tatlı, güzel su; hek. yumurta akı, albümin) gibi hakikate ulaşamayacağımızı tabiatıyla kabul etmiş
bulunmaktayız. Fakat ilmin her alanında olduğu gibi burada da böyle bir inanış, cesaretimizi asla
kıramaz.

Spatyoma ait bütün bilgileri ve meseleleri burada halletmenin gereğine kani olanlardan değiliz. Kainatın
sonsuzluğu hakkında şimdiye kadar her fırsattan yararlanarak söz söyledik. Böyle sonsuz ufuklarda
yayılıp giden bütün alemlerdeki hayatı şu kısa aklımız ve miskin vasıtalarımızla incelemeyi aklımıza bile
getiremeyeceğimiz açıktır. Fakat bu hal, hiçbir zaman imkanlarımız oranında bu alandaki bilgilerimizi
artırmak şevkinden bizi alıkoyamaz. Esasen bütün ilim hayatında hal böyledir. İlim, kainat kadar
sonsuzdur. Fakat ilim sonsuzdur diye kimsenin aklına onunla meşgul olmaktan çekinmek fikri gelmez.

İtiraf ederiz ki spatyoma ait edineceğimiz bilgiler mütevazice olacaktır, bununla beraber bu bilgiler
gereklidir. Çünkü insanın gelecek hayatındaki ve ruhsal hayat alanındaki uygulaması bakımından
onların değeri fizikokimyasal alemimizdeki emme-basma bir tulumbanın mihanikiyetine ait bilgiden
daha az değildir.

Şu halde akademik ilim hayatında nasıl kazandığımızla yetiniyor ve bununla yeni hamleler alıyorsak
spatyom hayatına ait bilgilerde de aynı şeyi yapıyoruz. Bundan anlaşılıyor ki bu işi de bir laboratuar, bir
okul haline getirmek ve bu yoldaki talimatı didaktik bir hale sokmak gerekir.

B- İç duygularının insan hayatındaki hakimane rolleri

Yukarıda söylediğimiz gibi ruhun dünyadan ayrılması ile realitelerinde kökten bir değişme meydana
gelmeye başlar. Ve bundan doğan şaşkınlık insanın o sıradaki başlıca haleti ruhiyesini oluşturur.

Bu şaşkınlık bir komplekstir. Ve türlü türlü iç duyguları bu kompleksin esas unsurlarını oluşturur. Öbür
aleme geçenler ilk zamanlarında hemen kural olarak fikirlerinden çok duygularının esiri olurlar.

Ruh ve Kâinat103
Dünyadaki hayatımızı inceleyince orada da buna benzer halleri görürüz. Birçok kötü alışkanlıklarımızın
kötülüğüne fikren inandığımız halde onlardan kendimizi kurtaramayışımız, eğilimlerimize karşı
koyamayışımız ve iyiliğini hükmettiğimiz bir maksada ulaşmak teşebbüsünde başarılı olamayışımız hep
eğilimlerimizin ve içgüdülerimizin hakimcesine etkilerinden ileri gelir.

Esasen dünyadaki başarı ve başarısızlıklarımız doğrudan doğruya duygu ve eğilimlerimizin terbiye ve
alışkanlık yoluyla şu veya bu yönde gelişmiş olmasına bağlıdır.

Bir insanın herhangi bir işte başarılı olmayı istemesi ve hatta bu başarının gerçekleşme yollarını bilmesi
yeterli değildir. Eğer onun duygu ve eğilimleri başarı şartlarına uygun değilse o insanın
başarısızlığı hemen hemen muhakkaktır.

Dünyadaki fikri hayatımızın önemi, bu hayatın faal durumumuz üzerinde doğrudan doğruya etkili olup
olmaması bakımından değil, faal hayatımız üzerinde doğrudan doğruya etkili olan duygu ve
eğilimlerimizin terbiyesine yardım etmesi bakımından düşünülebilir.

İşte bu sebepten dolayıdır ki iyi gördüğümüz ve yapmaya çalıştığımız birçok işlerdeki
başarısızlığımızdan doğan üzüntülerle çoğumuz karşı karşıya bulunmaktayız.

Fikrimize göre, telkin ve kendi kendine telkin konusunun doğru bir incelemesini (:mütalaasını)
yapabilmek için de bu bilgiye gerek vardır. Okuyucularımız, bu fikrin daha geniş ve tecrübelere dayalı
izahını, ikinci kitabın unutma ve hatırlama konularında bulabileceklerdir.

C-Spatyomda ilk adım

Ruh hayatının daha yüksek maddi tezahürlerine zemin oluşturan spatyoma girerken, beynin baskısı ve
bu baskıdan ileri gelen dünya maddelerine bağlı bütün kayıtlar ortadan yavaş yavaş kalkmaya
başlar. Buradaki süratin temposu ruhun kemal derecesine bağlıdır. Ruh ne kadar ileride ise bu bağlar
o kadar çabuk çözülür ve yeni sahnelerin perdesi o kadar hızlı ve güvenle açılır. Bu şekilde
dünyadayken vicdan duygularına gem vuran maddi bağlar ve bu bağlarla ilgili (:mukayyet)
hesaplı işler ortadan kalktıkça insan kendi iç duygularına samimiyetle kavuşur. Bu o kadar sıkı bir
kavuşmadır ki ona kendi varlığı dışındaki alemi unutturur. Bu sırada ruhun bütün iç duyguları
objektif birer varlık halinde canlanmış/cisimleşmiş olarak onun etrafını sarar ve çok az yoğun bir avra
içinde ruhu hapseder. Bunun sonucunda ruh, aşağı yukarı rüyada olduğu gibi iradesi dışındas baş
gösteren olaylar içinde ve çok defa yarı şuurlu bir halde yaşamaya başlar. Demek ki spatyomun ilk
aşamasındaki hayat, insanın bilmeden içinde yaşadığı iyi kötü birçok duygu ve eğilimlerinden oluşmuş
bir komplekstir. Bu kompleksin değerini daha iyi anlayabilmek için tahayyül konusunu gözden geçirmek
uygun olur.

Spatyoma geçmiş bir insanın tahayyül melekesi dünyadaki halinden birçok misli artmıştır.
Çünkü ağır maddi baskılardan oldukça kurtulmuş olan ruhun iradesi burada daha büyük faaliyetlere
kavuşur. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki buradaki iradenin ve tahayyülün faaliyetine ait
işlerden ilk aşamadaki ruhun hemen hemen haberi yok gibidir. Biz Üstat’tan aldığımız bir ifadeyle bu
hale “kendiliğinden tahayyül” (imagination spontanée) diyoruz. Okuyucularıma belki bu fikir belki
biraz karışık veya alışılmış dışı görünür. Halbuki bu, insanlar için o kadar alışılmış bir haldir ki insan
şimdiye kadar bu hususta zihnini işletmediğine hayret eder. Yaklaşık olarak kalbimizin saniyede bir
defa atması, ve otomatik olarak nefes alıp vermemiz, önceki konularda yazdığımız, bedenimizde
aralıksız cereyan eden binlerce hayatsal olay hiç şüphesiz bizim kendi tahayyülsel faaliyetimizin
bir sonucudur. Fakat bundan hiçbirimizin haberi yoktur ki bu faaliyetin bize ait olduğunu bile
tereddütsüzce inkar etmekten çekinmeyiz. Ve her an kendi irademizin, kendi kontrolümüzün etkisi
Ruh ve Kâinat104
altında olup biten bu işleri sanki kendiliğinden oluyormuş veya başka bir irade tarafından
yapılıyormuş gibi düşünmek gafletine de düşeriz. İşte spatyomun ilk aşamasındaki imajlar da,
daha geniş ve ruha hitap edici bir şekilde böyle cereyan eder.
Spatyomda serbestleşen duygu ve eğilimler, tahayyül süreciyle canlanır ve ruh varlığı için gerçek bir
hayat sahnesi halinde ortaya çıkar. Anlaşılıyor ki bu sahnelerin laytmotifini ruhta ön saflarda bulunan
duygular ve eğilimler oluşturmaktadır. Ruh bilmeden kendi kurduğu bu sahnelerde kendinden bağımsız
fakat aynı zamanda kendinden asla ayrılmayan bir alemde yaşar gibi yaşar.

Bu halin dünyada da küçük çapta örnekleri vardır. Bu örneklerden bazılarını biz, viziüel, oditif, olfaktif
halüsinasyonlarla mütefarık cinnet hallerinde görürüz. Bu zavallılar genellikle kendilerinin ve bazen de
başkalarının kurduğu, hemen hemen kendi duygu ve eğilimlerine uygun monoton birtakım sıkıcı
imajları, dışta mevcut birer varlık halinde duyarlar. Ve onları bu realitelerinden, bu inanışlarından
ayırmak çok zaman mümkün olmaz. Toplumun alışılmış usulune / düzenine (:nizamına) uygun
gelmeyen bu görüşlerinden ayrılamamaları yüzünden bu talihsizler, senelerce tımarhanelerde
yaşamak zorunda kalırlar. İşte imajların etkisine kapılan tecrübesi ve görgüsü az bir spatyom adamının
ilk anlardaki hali, aşağı yukarı bu mecnunun(:deli, kaçık, çıldırmış; çılgın; cin tutmuş) haline benzer.

Ruhun spatyomda çekeceği ıstıraplarının çoğu bu yoldan meydana gelir. Örneğin bir katili ele
alalım: Bu adam, katil sahnesinin bütün izlenimlerini ruhunda taşımaktadır. Geçmiş olaylardan hiç
birisinin unutulmayacağına dair ileride yazacağımız örnekler ve incelemeler bu iddiayı destekleyecektir.
Fakat dünyadayken beyin baskısının ve bu yoldan gelen dış maddi etkenlerin etkisiyle bu izlenimler
ruhta gizlenmiş ve uyuşmuş bir halde saklanır. Bütün maddi vazife görünümü ile beraber beynin
müdahalesi ortadan kalkınca yukarıda bahsettiğimiz duygu kompleksini kuran unsurlar (burada korku,
hiddet, acıma, utanma ve özellikle hakimane rolü oynayan pişmanlık) Bütün canlılığıyla uyanır ve
vicdanın direktifi altında tahayyülsel süreçlerle canlanarak objektif imajlar halinde sahneyi doldurur.
Ruh, bu sahnenin içine o kadar gömülür ve kendini oradan o kadar kurtaramaz ki artık onun için bu
imajların dışında bir alem söz konusu bile olamaz. Bu sahneler onun için bir alem ve bir ebediyet olur.
Örneğin, öldürülenin yarasından korkunç bir şekilde kanlar boşandığı halde sürekli kendisine hücum
eder gibi görünmesi, agonizan, hırıltılı ve acıklı bir sesin ve arasıra yakınmalı / sızlanmalı iniltilerin
kulağına çarpması, meçhul yerlerden gelen gürleyici azarlayıcı ve göz dağı verici seslerin işitilmesi, bir
takım karanlık ve fantomatik meçhul gölgelerin fena maksatlarla etrafta ortaya çıkması vs. gibi sayısız
çeşitte, fakat daima aynı konu etrafında monoton imajların artsız arasız devamı bu zavallı katilin
ruhu için en büyük bir işkence halini alan devamlı kabuslardır. O bütün bu imajlardan ne kaçabilir, ne
de gizlenebilir. Ve bu imajlar onu, ruhu kadar, yakın bir alaka ile her zaman, her yerde kendisini izler
durur.

Bu halin devamı süresince ona malum olmaz. Gerçekte bu sahneler mücrimin(9 ruhundan bu imajlara
sebep olan duygu ve eğilim unsurlarının silinip kaybolacağı ana kadar devam eder. Fakat bu an ruh için
bir ebediyet kadar uzun olabilir. Çünkü spatyomdaki zaman kavramı bizdekinden çok ayrıdır.
Denilebilir ki yüksek hallerdeki maddelerin esnekliği oranında ruhta mevcut olan zaman tasarlayışı,
ihtiyaca göre uzayıp kısalabilir. Demek her ruhun bilerek veya bilmeyerek kurduğu alemin icaplarına
uygun bir zaman tasarlayışı vardır. Öyle ki bizim ölçümüzle örneğin, bir saniyelik bir zaman içine ruh
birçok senelerimizin olaylarını sığdırabilir ve o kadar sene yaşadığına sanır. Şu halde ruhun dünyadan
ayrılması anından itibaren bizim hesaplarımıza göre örneğin, birkaç günlük çekeceği ıstırap ona
asırlarca süren bir işkence halinde görünür. Aşağıda vereceğimiz örneklerden de anlaşılacağı gibi,
böyle ıstırap çeken ruhlardan hangisine sorulursa sorulsun dünyadan henüz birkaç ay, birkaç hafta
veya birkaç gün ayrılmış olmalarına rağmen, hiç birisi zamanı belirtemiyor ve bu halin uzun
zamanlardan beri devam ettiğini ve ebediyen hep böyle kalacağını söylemek hususunda hepsi beraber
görünüyor. Eğer daha önce yazdığımız madde konusu üzerinde biraz durur ve maddi hallerin
imkanları ve birbirleriyle ilişkileri incelenirse ruhların bu duygularında fantezi yapmadıkları ve bir
Ruh ve Kâinat105
realiteyi ifade ettikleri kolaylıkla kabul edilir. Biz bu halin küçük bir örneğini rüyada görürüz. Keza
deneysel somnambülizm hali de bunun zengin örneklerini bize verir. Rüyada kendimize göre bir realite
içinde yaşarken geçen zamanı takdir edemeyiz.

Demek spatyomun bu sahnelerinde rol alan tipler şuurlu birer şahsiyet değildirler. Bunlar ruh
tarafından canlandırılmış bir takım mizansenlerdir. Karanlık ve görgüsüz bir durumda olan geri bir
ruh, bu mizansenlerin nasıl meydana geldiğinden habersizdir. Bu sebepten dolayı o, bunları kendisinde
üzmek için gelmiş şuurlu, bağımsız ve somut varlıklar sanır. Ve onun bu inanışı sahnenin dehşetini
büsbütün artırır.

Bu sahnelere yol açan duygular çok çeşitlidir. Ruhun bilgisi, görgüsü, son dünya hayatına karşı
göstermiş olduğu reaksiyonları ve nihayet geriliğini ortaya koyan bütün halleri bu duyguların sayısız
şekillerini doğuracak ve bundan da çeşitli manzarada sahneler meydana gelecektir.

Yukarıdan beri söylediğim şeyler basit bir faraziyeden ibaret değildir. Bu fikirler çeşitli zamanlarda çeşitli
deneysel spiritüalist okullara mensup otoritelerin toplamış oldukları deneysel gözlemlere ve bizzat
kendi tecrübelerimizden almış olduğumuz ilhamlara dayanmaktadır, ki bütün bu çeşitli kaynaklardan
gelen bilgilerin ana hatlarında inkarı mümkün olmayan bir aynılık vardır. İşte okuyucularımıza daha açık
ve müspet bir fikir verebilmek için çeşitli kaynaklardan aldığımız örneklerden bir kaçını yazmak
istiyoruz.
……………………………………………………………………………….
spatyomdaki ihtiyaçlar, para ile sağlanamaz

RUH VE KAİNAT (29)

Spatyomdaki varlıkların ilk hayatlarına ait izlenimleri

Bazı ruhlarda, bir öfori bu sahnelerin laytmotifini oluşturur. Yani ruh, içinde yaşadığı manasız ve hatta
sıkıntılı hayatının tatsızlığı ile ilişkisi olmayan bir neşe hali gösterir. Aşağıdaki örnek böyle ruhlardan
birinin ifadesidir.

“Ufff! Peki, mademki benim yardımımı istiyorsunuz!.. (bu ruh önceki bir celsede kendisini komik şair
olarak takdim etmiştir.)

“Fakat… ben bu makinede (medyomun bedeninde demek istiyor) kendimi pek şen duymuyorum.
(Kadınlara hitaben:) Bonjur, güzeller! Elinizi bana uzatmak ister misiniz?

Ah! Bu sizin kuramlarınız ve çalışmanız yok mu? Siz yürüyorsunuz, fakat aile ve eşlilik mutluluğu diye
tuttuğunuz yolda ilerleyemezsiniz. Bakalım siz bütün bunlara inanıyor musunuz?

(Celsede bulunan bir asistan kadına hitaben:) Ben senin için geldim. Eski zamanlardaki gibi benim
karım olmak ister misiniz? Ah! Ne kadar zaman geçti! Fakat artık kıskanç olmamalısınız! Kocan var
mı?.. Bilmiyorum. Fakat bunun ne zararı var?.. Ah! Kocanı o kadar seviyorsun ki… Onun için beni
reddediyorsun. Bu hal bana dokunuyor. Ben reddedilmeye alışmamışımdır…. ……… Öbür alemde
benim karım olman için sana bazı şeyler vermek istiyorum. Ben sana karılarımdan birisinin elbisesini
getireceğim. Kadınlar hediyelerle elde edilir.

Spatyomda bizim saraylarımız seyyaleden sütunlar üzerine kurulmuştur. Bunlar tıpkı sizin
saraylarınızın mermer sütunları gibidir. Ben sevimli bir sarayda oturuyorum… …Yalnız değilim.
Fevkalade güzel kadınlarla beraberim! Burada her zaman her türlü eğlencelere sahibiz. Bu hayatın
Ruh ve Kâinat106
zevkin tasvir etmek mümkün değildir… .. Benim haremimden bahsetmemi mi istiyorsunuz? Orada iki
harem ağası tarafından muhafaza edilen güzel kadınlarım vardır… Onlar yalnız benimdir. Dünyada
rasgelmiş olduğum bütün kadınlara burada kavuştum … ….. Hizmetçilerim de var.”

Bize göre bu ruh, henüz teşevvüş(:karışıklık, düzensizlik, şaşkınlık) içindedir. Fakat bu teşevvüş inbisati
(:yayılma, açılma, açılım; genişleme) bir zeminde cereyan ediyor. Bu bakımdan aşağıda örneklerini
vereceğimiz ıstıraplı hallerden ayrılır. Buradaki saraylar, güzel kadınlar, hizmetçiler vs. objektif olmakla
beraber imajiner misansenlerden başka bir şey değildir. Bu ruhun haliyle, tımarhanede cennette
yaşadığını sanan bir delinin hali arasında fark yoktur. Tecrübelerin öğrettiğine göre dünyadaki hayatını
serserice ve zevk düşkünlüğüyle geçirmekten başka bir iş yapmamış olan insanların bir çoğu
spatyomda oldukça uzun zaman böyle aldatıcı müşevveş (:karmakarışık,karıştırılmış, belirsiz,
düzensiz) bir hayat içinde yaşamaya mecbur kalmaktadırlar. Bundan dolayı tecrübesi ve görgüsü
henüz çok eksik olan bir ruhun bu geçici ve aldatıcı neşe halini ileride daha yüksek realiteler takip
edecek ve o zaman onda bu neşeden eser kalmayacaktır. Çünkü bu hal sefaletin ve ıstırapların en
büyüğü içinde yaşamakta olan bir insanın birkaç saniyelik neşeli rüyasına benzer ve uyanmak, gerçekle
karşılaşmak pek acıklı olur.

Aşağıdaki örnek suçlu bir adamın sözleridir. Bu ruh, dünyadaki suçlarını her hangi bir şekilde
gizleyebilmiş ve beşeri adaletten kendini kurtarmıştır.

“…… Işık beni kamaştırıyor ve nazik varlığıma bir ok gibi saplanıyor. ….. Bu iğrenç ışık ile mücadele
edeceğim.”

Dünyadaki kabahatlerini gizlemek için sağken yapmış olduğu ruhsal mücadele bu ruhun vicdanında,
kendisinden kaçılmaz, ok gibi saplanıcı bir ışık tufanı halinde yorumlanmış ve objektif bir değer
kazanmıştır. Yoksa, gerçekte bu ruh, önceden mevcut olan ışıklı bir muhite girmiş değildir. Netekim
ruhun bu ilk duygusu ortadan kalkınca o, yaptığı kabahatlere karşılık olan imajiner diğer sahneleri de
görmeye başlayacak ve hayatında spatyomun bu ilk merhalesine ait yeni bir değişikliğe uğrayacaktır.

Gelecek örnek, önceki hayatının bir hatası sonucu olarak son hayatında mezara diri diri gömülen bir
ruhun, öldükten sonra dahi bu korkunç akibetinin imajlar halinde devam eden duygularını
göstermektedir:

“Servi ağaçlarında inleyen rüzgarın sesini işitecek miyim? Canlı olarak beni tabuta koyacaklar mı?
Mezarın buz gibi soğukluğunu duyacak mıyım? Ölüler diyarında tek başına canlı kalarak!.. (bu ifadeler
ruhun henüz mezara girmeden önce, herkesin kendisine, ölmeden öldü dediği zamana ait
izlenimleridir.)

Bütün feryatlarıma, bütün umutsuzca imdat isteklerime rağmen bu korkunç vaziyette kalıyorum. Her
şeyi duyuyorum, bedenim lime lime oluyor, parçalanıyor. Ben şimdi bir iskeletten başka bir şey
olmadığımı duyuyorum. Efsus! Beni neden acele gömdüler?..

Istıraplarım geçmişti. Tatlı bir istirahat devresine girmiştim. Tamirkar bir uyku başlamıştı. Ve hemen
gene sıhhat haline dönmek üzere idim. Tam o sırada birdenbire haykırışlar ve ağlaşmalar duydum. Bir
masanın üzerine beyaz bir örtü ile iki yanan mum arasında İsa’nın heykelini, mukaddes suyu ve bir
şimşir ağacı dalını getirip koydular. Dostlar defin merasimini hazırlıyorlardı… Yarabbi, ben dalmış
olduğum uyuşuk halden bir türlü kendimi kurtaramıyordum…

Ertesi günü bir tabut getirdiler. Çocuklarım son defa üzerime atıldılar. Ve artık kadavra zannetikleri canlı
bedenimi kucakladılar… Ve tabuta yatırıldım!!! Tabutu kapatmak için üzerine mıhlanan her çivi sanki
Ruh ve Kâinat107
bana saplanıyor gibi oluyordu…. Çocuklarımı terk etmek, canlı olarak gömülmek! Ve ‘Ben sağım.’ Diye
bağırmamak!... Bundan sonra alay yola koyuldu. Kilisede papazların dualarını işitiyordum. Bu sırada
gerçekten ölmeyi ne kadar özlüyordum!.. Alay mezarlığa girdi. Henüz her şey kaybolmamıştı. Daha
ümidim vardı.. … Belki dilim çözülür diye umutlanıyordum. Belki bu sayede bir ses çıkartabilirdim, fakat
heyhat!.. Hiç!.. Hiç!.. Donuk ve uğursuz (:meşum) sesler çıkararak üzerime birer birer kürekle toprak
atılmaya başladı. Bende imdat isteme için hiçbir güç yoktu!..

Bitkin bir halde uyudum. Ne kadar uyudum? Bilmiyorum. (Ruhun buradan aşağıdaki izlenimleri,
spatyomdaki hayatının ilk aşamasına aittir.) Uykumda korkunç bir kabus başladı. Bedenimin yavaş
yavaş kaybolduğunu gördüm. Kemiklerim ruhumu dolduruyordu. Şimdi benim etim ve kanım nerdedir?..
Benim bedenim ne oldu? Bu bedenim tabuta konmuştu. Müthiş!.. Müthiş!..”

Bu ruhun spatyom vasıtaları maddeten, bedenle olan alakasını çoktan kesmiştir. Onun kendisini hala
mezarda görmesi, kemiklerinin soğukluğunu duyması ve facialı sahnelerin içinde yaşaması imajiner
fakat objektif hallerdir ve ruhun müşevveş durumuyla alakalıdır.

Şimdi vereceğimiz örnek, hayatında birçok fenalıklar yapmış ve ruhunu kötü işler ve düşüncelerle
beslemiş bir insanın ilk spatyom adımında şuursuzca yarattığı sahneleri niteler.:

“….. Yirmi dört yaşında terk etmekte olduğum hayat, benim için o kadar güçlü idi ki onun ziyanına
inanmıyordum. Bedenimi arıyordum. Ve bir sürü gölgelerin ortasında kendimi kaybolmuş görmekten
hem ürküyor, hem de hayret duyuyordum. Nihayet kendi hakkımdaki bilgi ve bütün enkarnasyonlarımda
irtikap etmiş olduğum kabahatlerin meydana çıkması birdenbire vaki oldu. Ve amansız bir ışık kendini
çıplak hisseden ruhumun en derin kıvrımlarındaki sırları aydınlattı. Ben, benim için yeni malum olan
şeylerle meşgul olarak bu ışığın açıkladığı (:ifşa ettiği) şeylerle karşılaşmaktan kurtulmayı denedim.
Esirdeki parlak ruhlar benim tadamadığım bir mutluluk içinde bulundukları fikrini bana veriyorlardı.
Tesellisiz ve karanlık varlıklardan bazıları hazin bir ümitsizliğe dalmış, diğerleri alaycı veya hiddetli bir
halde benim etrafımda ve bağlı olarak kaldığım arz üzerinde kayar gibi dolaşıyorlardı… …. Bir ölümlü,
etinin ürperişleriyle maddi işkenceleri duyabilir. Fakat ümitle yumuşayan eğlencelere tadil olunan ve
unutma ile ölen sizin cılız ıstıraplarınız, durup dinlenmeksizin ümitsizce ıstırap çeken bir ruhun
sıkıntılarını size anlatamaz. Uzunluğunu belirlemekten aciz bulunduğum bir zaman geçti. İhtişamını
sezdiğim seçkinlere gıpta ederek, ve beni alaylarıyla takip eden fena ruhlardan nefret ederek derin bir
ezginlikten manasız bir isyana geçtim.”

Bu ifadede geçen parlak ruhları, alaycı varlıkları gerçek somut varlıklar halinde kabul etmek hatadır.
Bunlar genellikle, olayın içinde yaşayan ruhun vicdanından kopan imajlar ve kısmen de onu yükseltmek
için tahayyülsel faaliyetlere ona imajlar gönderen diğer hami ruhların eserleridir.

Biraz yukarıda verdiğim diri gömülen adam hikayesinde olduğu gibi, ölüm esnasında meydana gelen
imajlar bazen ruhta uzun süre devam edebilir. Bu hal özellikle ani ölümlerde veya imajları doğuran
izlenimlerin pek şiddetli olduğu vakalarda meydana gelir. Aşağıdaki örnek bunlardan birisine aittir. Bu
örnekte ifade veren ruh, geçmiş bir hayatında birçok insanları çuvala koyup denize attırmak suretiyle
öldürmüştür.

“…. Korkunç bir çukurdayım. Yarabbi, beni buradan kim çıkaracak?

Denizin yutmuş olduğu bu talihsize kim kurtarıcı elini uzatacak?

Gece o kadar siyah ki; korkuyorum… Her tarafta dalgaların uğultusu var. Bu yüce (:alî) zamanda bana
yardım edecek, beni teselli edecek bir tek dost sesi yok mu?..
Ruh ve Kâinat108

Derin bir gece içindeyim. Bütün dehşetiyle gelen ölümdür!.. Ben sevdiğim şeyden asla ayrılmış değilim.
Bedenimi görüyorum. Ve benim şu anda uğradığım şey, ölüm sırasındaki korkunç hatıradan başka bir
şey değildir. …. Oh!.. Deniz…. Soğuk…. Yutuluyorum!.. İmdat!.. Boğuluyorum. Dalgalar beni
yutuyorlar…..”

Görülüyor ki bazen en müthiş caniler bile içinde yaşamakta oldukları halin bir hatıradan ibaret olduğunu
duyabiliyorlar. Fakat bu bilgi o hatıraların objektif değerlerini azaltmıyor ve ruhun onlardan duyduğu
ıstırabı hafifletmiyor. Ruhlar, bu aldatıcı sahnelerin içinde, bile bile gerçekte olduğu gibi yaşıyorlar.
Yukarıdaki adamın ilk tebliğinden iki ay sonra diğer bir tebliğ alınmıştır. Burada çekilen ıstırabın daha
canlı ve şuurlu ifadesini okuyoruz:

“Daima ıstırap çekiyorum. Ve Allah’ın izniyle bir felaketimin bir sonu olduğunu sezebiliyorum. …. Fakat
hey hat!.. Uçurum açılıyor, tethiş, ıstırap Allah’ın rahmetinin bütün hatıralarını siliyor… Gece, daima
gece!... Su, bedenimi yutan dalgaların gürültüsü, zavallı ruhumu kaplayan ürpertinin / korkunun ancak
zayıf bir imajıdır…”

Burada da öncekilerde olduğu gibi her şey bir imajdır. Ve bunlar bazen ruhtan, bazen de dışardan
gelmiştir. Spatyomda deniz, boğulma, gece vs. gibi şeyler yoktur. Bunlar ancak ruhların ihtiyacına göre
muvakkaten ve hususi nitelikte oluşmuş şeylerdir. Ve gene ruhun ihtiyacına göre az çok uzun bir süre
devam edecek zorunluluktadır.

Cimrilik, kıskançlık, intikam vs. gibi dünyada iken ruhta nemalandırılan (:büyütülen, serpilip geliştirilen)
bazı ihtirasların da ilk spatyom hayatında yukarıdakiler gibi objektif birer değer alarak ruhu üzeceğine /
tedirgin edeceğine dair elimizde birçok örnekler vardır. Aşağıdaki örnek bir cimri adamın spatyom
hayatına aittir.

“Benden ne istiyorsunuz?

Çalmış olduğunuz paralarımı bana iade etmekle daha iyi bir harekette bulunmuş olursunuz. Her şeyimi
aldınız, beni mahvettiniz, sokakta kaldım… Başımı nereye koyacağımı bilmiyorum. Oh! Lütfen bana
paralarımı iade ediniz.”

Aşağıdaki örnek de bu türdendir:

“Bütün benden aldıkları paraları istiyorum. Sefiller onu paylaşmak için benden aldılar! Onlar çiftliklerimi,
evlerimi her şeyimi paylaşmak için sattılar. Sanki bana ait değilmiş gibi bütün mallarımı gaspettiler.
Lütfen adaleti yerine getiriniz. Çünkü onlar beni dinlemiyorlar. Ve ben böyle bir alçaklığa şahit olmak
istemiyorum. Benim tefeci olduğumu söylüyorlar, bunu sebep göstererek paralarımı tutuyorlar!
Mademki bu para fena yollarda kazanılmıştır, niçin tutuyorlar ve bana iade etmiyorlar?..

“…. Hayır. Ben fakir olarak yaşamak istemiyorum. Beni yaşatacak param olmalıdır….”

Bütün bu gasplar, bütün bu para ihtiyaçları tahayyüli şeylerdir. Çünkü spatyomdaki ihtiyaçlar para ile
sağlanamaz. Ve orada para ile oynayan, para paylaştıran varlıklar yoktur. Bütün bunlar ruhun farkında
olmadan kendi ihtiraslarıyla kurduğu objektif hayallerdir.

Bu örneklerin yanında diğer büyük canilere ait öyle korkunç örnekler de vardır ki bunlarda görülen
aldatıcı imajlar, bu aldatıcılığına rağmen ruhlar için hakiki bir işkence niteliğini alır. Burada ruhlar bu
müthiş sahnelerin içinde sahiden yaşarlar ve bu sahnelerin boğuk, donuk, sisli fakat ateş gibi yakıcı
Ruh ve Kâinat109
veya buz gibi dondurucu ıstırapları çok canlı ve ruhta devamlı etkiler yapıcı bir şiddettedir. Bu hallere
en çok intihar edenlerle adam öldürenler arasında rasgelinir. Bunlara ait bir iki örnek veriyorum; Birinci
örnek boğazını ustura ile keserek intihar eden bedbahta aittir.

“Yaşayıp yaşamadığımı bana söyleyiniz… Tabutta boğuluyorum. Öldüm mü?

Hayır… Bedenimin içindeyim. Ne kadar ıstırap çekiyorum, bilmiyorsunuz!.. Boğuluyorum… Bu işi
bitirecek merhametli bir el yok mu!.. Ben ıstıraptan kaçtım fakat işkenceye yakalandım…

Hayatta yalnız kalmıştım ve ölüme susamıştım. İstirahat arıyordum. Ümitsizdim. Düşünmedim. Fakat
hayatım hala sönmedi. Ruhum bedenime bağlı. Kurtların bedenimi kemirdiğini duyuyorum.”

Bu örnek bize ruhtaki teşevvüş halinin en yüksek derecesini gösteriyor. Ruh, bir taraftan henüz
ölmediğini ve tabutun içinde sürekli boğulmakta olduğunu duyuyor ve başkası tarafından bir an önce
öldürülmesini istiyor. Diğer taraftan da kurtlar tarafından bedeninin kemirildiğini duyuyor. Bu tezat,
oldukça şiddetli bir işkencedir. Bu işin aslı aranırsa artık onun ne bedeni vardır, ne de boğulması veya
boynunun kesilmesi kalmıştır. Bütün bu olaylar olup bitmiştir. Fakat duygular canlı ve hakiki imajlar
halinde objektif olarak devam etmektedir.

Şimdiki örnek, birbirini seven fakat evlenemedikleri için beraberce intihar eden iki insanın spatyomdaki
korkunç imajlarını bize gösteriyor.
…………………………………………………………………………

Özellikle acemi ve henüz yeter derecede olgunlaşmamış, spiritizm celselerinden alınan
tebliğlerin gerçek değerlerini araştırmak zorunluluğu vardır.

Ruhun dünyaya gelmesinde etken olan şey, geriliğini yol açan hallerden kurtulması için gerekli
tecrübelere girişmesidir.

Ruh, çeşitli hayatlarda, tahammülü oranında azar azar tecrübelerini tamamlayarak yükselir.

RUH VE KAİNAT (30)

Kadının ruhundan alınan tebliğ:

“Hiçbir şey görmüyorum. Hatta içinde bulunduğum muhitte varlıklarını duyduğum ruhları bile
görmüyorum. Ne karanlık bir gecedeyim!.. Ve yüzüme gerilmiş olan örtü ne kadar kalın ve yoğun!..
(Spatyomdaki ilk adım:) Üşüyordum. Aynı zamanda yanıyordum. Damarlarımdan buzlar geçiyordu.
Alnımda ateş vardı! Acaip bir şeydi. Bir taraftan buz, diğer taraftan ateş beni mahvediyordu. Öldükten
sonra tekrar ölecek dereceye geliyordum. Bütün ıstırabım dimağım ve kalbimdedir. Oh, ben daima,
daima böyle kalacağım. Ara sıra cehennemi handeler işitiyorum. Korkunç sesler ulur gibi şunları
söylüyor: ‘Daima böyle kalacaksın!’ (Bu sırasında tecrübe celsesinde hazır bulunanlar ruhu teselli
etmek için bazı şeyler söylüyorlar.) Neler diyorsunuz?..

Şimdi sizi de işitemez oldum… Ah, bana ondan bahsetmeyiniz. Onu unutmak istiyorum. Ben gördüğüm
bir şeklin hayalinin silinmesini istiyorum… Bu şekil, uzun zaman için mahvına sebep olduğum ıstırap
çeken bir adamdır.”

Ruh ve Kâinat110
Burada da duyulan sıcaklık ve soğukluk duyguları, işitilen sesler ve görülen şekiller kadının iç
duygularıyla ve intiharına sebep olan ruhun cılız taraflarıyla alakalı, uydurma imajlardan ibarettir. Ve
o, bu imajlarla karşılaşmaktan dolayı dayanılması güç ıstıraplarını uzun süre çekeceğine inanmıştır.

Aşağıdaki örnek gene bir aşk yüzünden aşıkı eliyle içtiği zehirin ardından ölen bir kadının spatyomdaki
ıstırap verici imajlarını gösteriyor.

“Ne hüzünlü bir an! Ne hüzünlü günler! Ruhum ne kadar örtülü!.. Neden bu kadar aşağı yuvarlandım?..

Neden gözlerimin önünde önce ışıklar parlıyor sonra birden bire her taraf gene karanlıklara
bürünüyor?..

Oh!.. Tehditkar haykırışlar ve hala dumanları tüterek akan kan!... Ey korkunç hayaller, neden, neden
benim kanımı onun kanına karıştırmak için sürekli alıyorsunuz?..

Heyhat!.. Gözümün önünde bu kanın kim bilir daha ne kadar zaman akmakta devam ettiğini göreceğim!
Gelip geçici bir iki ümit arasında çekilen dehşetli ıstıraplar… Ah!.. İşte benim hayatım.

…… Ben tam sizin anladığınız manada bir ifriti(şeytan; kurnaz, hilekar) seviyorum. Fakat sizin onu
gördüğünüz gibi ben göremiyorum. Ondan uzak olarak ıstırap çekiyorum. Sizin, sizi bekleyen
dostlarınız var fakat, o!..Bun onu bekliyorum. Fakat heyhat!.. Dünyadan ayrılmış olduğu halde o beni
göremiyor. Onun bedeninin seyyaleleri benim alemime girmesine engel oluyor. Ben onsuz ve daima
onsuz olarak yaşayacağım. Ve onsuz olarak geldiğim yerlere döneceğim. Daima onsuz!..”

Sevdiği insan için ölen ve öldükten sonra ya sevgilisine kavuşacağını veya ebedi bir uyku ile her şeyin
bir daha canlanmamak üzere unutulup gideceğini tasarlayan bir insanın, ebedi bir hayatta uyandıktan
sonra sevdiği insanı bir daha bulamayacağına inanması ve onu aynı şiddette sevmekte devam etmesi
tahammül edilecek ıstıraplardan değildir. Bu örnekten diğer bir gerçeği daha öğreniyoruz: İnsanın
sübjektif hayatının spatyomdaki objektif tezahürleri bazı hallerde kendisini gerçek muhitinden
ayırabilmektedir. Örneğin, burada erkeğin ruhu kadınınkinin yanında olduğu halde, kadının imajlarından
oluşmuş avra onunla her türlü temasa engel olmaktadır. Diğer taraftan kadının bahsettiği akan kanlar,
acı haykırışlar, karanlık veya şiddetli aydınlık hayaller vs onun ön sıradaki realitesini oluşturan aldatıcı
imajlardır.

Katillerin ilk spatyom hayatı şimdiye kadar bahsettiklerimizden daha az korkunç değildir. Şimdi
vereceğimiz örnek, genç bir katil papazın halini göstermektedir.

“Ne istiyorsunuz?..

Ben nerde olduğumu bilmiyorum… Ben deliyim… Korkuyorum. Dua etmeye cesaretim yok!.. Bana bir
ses geliyor. Bu “o”nun sesine benziyor, bana: “Seni istemiyorum” diyor. Fakat bu benim tahayyülümün
mahsulüdür.!.. Ben deliyim. Ben deliyim diyorum size… Çünkü bedenimi bir tarafta, başımı da diğer bir
tarafta görüyorum. (Bu katil giyotin ile idam edilmiştir.) Bununla beraber ben hala yaşıyorum. Ve
kendimi arz ile sizin gökyüzü dediğiniz şeyin arasında muallakta görüyorum. Hatta boynuma düşmüş
olan bıçağın soğukluğunu da duyuyorum. Ölüm korkusu içindeyim… Etrafımda bana merhametle
bakan bir sürü ruhlar görüyorum. Onlar benimle konuşuyorlar. Fakat söyledikleri şeylerin hiçbirini
anlamıyorum… (Ölümden üç gün sonra:) Artık şimdi anlıyorum ki ben dünyada değilim. Yaptığım
işlerden üzgünüm ve bunun ıstırabını çekiyorum….”

Gelecek örnek gene bir katilin ilk spatyom hayatındaki müşevveş hallerini ifade etmektedir:
Ruh ve Kâinat111

“Ah! Merhamet… Benim ne kadar ıstırap çektiğimi bilmiyorsunuz!.. Hayır siz onu bilmiyorsunuz, siz onu
anlamıyorsunuz. Bu, korkunçtur!... Benim şimdi çekmekte olduğum ıstırapların yanında giyotin nedir?..

O, bir ana mahsus ıstıraptır. Fakat beni yakan ateş, devamlı bir ölümdür. Bu, ne dinlenen, ne de fasıla
veren ebedi bir işkencedir.

Öldürdüğüm insanlar ordalar, etrafımda… Bana yaralarını gösteriyorlar. Onların bakışları beni her
yerde takip ediyor. Onlar oradalar, önümde duruyorlar. Hepsini görüyorum. Evet hepsini.. Hepsi
orada… Onlardan kaçamıyorum!.. Ya bu kan birikintisi!.. Ya bu kana bulanmış altın!.. Hepsi burada…
Hep benim gözümün önünde… Siz kan kokusunu duyuyor musunuz?.

Kan!.. Her yerde kan!.. İşte onlar!.. Zavallı kurbanlarım, bana yalvarıyorlar… Ve ben merhametsizce
vuruyorum… Vuruyorum, daima vuruyorum. Kan aklımı başımdan alıyor…

……. Ölümümden sonra her şeyin son bulacağını zannederdim.. Fakat kendimi ebediyen ölmüş
zannettiğim sırada müthiş bir uyanma vaki oldu. Oh!.. Ne müthiş!.. Etrafımın kadavralarla ve tehditkar
şekillerle çevrilmiş olduğumu gördüm. Kan üzerinde yürüyorum. Bana öldüm gibi geliyor. Fakat
yaşamakta olduğumu görüyorum. Ne müthiş şey!.. Korkunç ve iğrenç!.. Arzın en korkunç şeylerinden
daha korkunç!..

Eğer bütün insanlar hayatın ötesinde olup biten şeyleri bilselerdi dünyada katil kalmazdı… Ben onları
altınları için merhametsizce öldürdüm… Ve onların yalvararak uzattığı elleri reddettim…

Ben zalimdim. Onları alçakça öldürdüm… Merhamet, Allahım. Ah! Merhamet!.. Merhamet!.. Sana
yalvarırım. Bana karşı yumuşak ol. Beni bu dehşetli, işkence verici, korkunç imajlardan kurtar!.. Beni bu
kandan ve… ve gözleri beni delerek bir hançer gibi kalbime saplanan bu öldürülmüşlerin imajlarından
kurtar.”

Bize göre uydurma birer imajdan ibaret olan bu hayaller, onların realitesine inanmaya müsait bir ruh
haleti içinde bulunanlar için ne kadar sıkıcı ve ıstırap verici şeylerdir!.. Ve belki bunlar bizim dünyada
görebileceğimiz hakiki imajlardan daha etkilidirler. Çünkü onlarla karşı karşıya kalan bir ruh, hiçbir
şekilde distraksiyon imkanına sahip değildir. O, aralıksız bir şekilde dikkatini bu imajlar üzerinde
odaklamaya mecburdur. Daha doğrusu bu imajlar onun ruhunda, kendi varlığında yaşamaktadır. Bir
kelime ile onun subjektif hayatı bütün ayrıntılarına kadar objektif değer almış bulunmaktadır.

Şimdi sıra bir evlat katili bir ananın Spatyomdaki ilk hayatına ait izlenimlerine geliyor:

“Korkuyorum!.. Istırap içindeyim!.. Üşüyorum!.. Beyhude konuşuyorum. Beni kimse işitmiyor. Ve
karanlıklar her tarafımı kaplıyor. Sesim nerelere gidiyor?..

Niçin gecenin bu uğursuz sükutu içinde yalnız bir tek ses, yeni doğmuş bir çocuğun sesi kulağıma
geliyor?..

Evet!.. Cehennemde mi, arafda mı, veya insanların bilmediği başka bir yerde mi olduğunu bilmeyen
kaybolmuş, çilekeş ruhlar var. Fakat ben şimdiki ıstırabımla ne cehennemin korkunç görünen
özelliklerini, ne de hiç olmazsa ümit veren arafı bulamıyorum. Hayır, ben bir karanlık gecedeyim. Ve
bütün bedenim donmuş bir haldedir. Ah!.. Bana o kadar zalim bir çehre içinde anlatılan cehennem
bundan daha mı müthiştir?..

Ruh ve Kâinat112
Bununla beraber ben yaşıyorum. Ben varım. Ve hatta durumumun dehşetini takdir ediyorum.

Burada çocuk sesleri duydum. Karanlıklar içinde yürüdüm. Çocuk sesleri!.. Genç kız sesleri de var. Bu
temiz kalplerin karşısında kendi yavrumu öldürdüğümü itiraf edecek miyim?.

Ey misli görülmemiş ıstırap!.. Hançer gibi saplanan acılar!.. Benim kalbimde ne kadar ezici ümitsizlikler
var!.. Yavrumu oraya çağırıyorum ve o gelmiyor!.. Yırtılan kalbim ümitsizce ıstırap çekmekten başak bir
şey yapamıyor. Kulaklarım bu zavallı yavrunun bana gönderdiği acıklı haykırışlardan başka bir şey
duyamıyor… O aşıyor… Çünkü ben onu işitiyorum. Ey Allah, senin için her şeye kadirdir diyorlar bana
karşı iyi ol! Yavrumu bana ver. Bana onu canlı olarak ver!..”

Bir insan reel olarak tanıdığımız ıstıraplardan hangi birisinin içinde bu kadar candan yaşar?.

Fakat spatyomdaki ilk adım böyle daima ıstıraplarla dolu değildir.Yeni bir spiritüalist görüşün ana
hatlarını oluşturan bir kısım unsurları kendisinden aldığımız ve özellikle spiritizm mahafilindeki
(:toplanılacak yerler, görüşülecek yerler) son tebliğler arasında özel bir değer verdiğimiz A. Pauchard’ın
spatyoma geçişinden sonra iki ciltlik bir kitap içinde dünyamıza hediye ettiği tebliğlerinden bazılarını
kısaca ve konularımızı ilgilendirecek şekilde yazıyorum. Büyük bir zevkle naklettiğim bu tebliğlerde de
görülecektir ki ruhun, yükseklik seviyesi ne olursa olsun, spatyoma ilk geçişte az çok bir
teşevvüş halinden kurtulmasına imkan yoktur. Bununla beraber Pauchard’da olduğu gibi ileride
bulunan ruhlar bu hallerinde de az çok bir lüsidite göstermekte ve kendi durumlarını diğerlerine göre
daha iyi takdir edebilmektedirler:

“Sevgili dostum bilseniz insan dünyada ne kadar çok cüruf yakarsa o kadar iyidir. Çünkü burada
yakılması gereken her şey maddi bedenin azaltıcı seyri olmaksızın yakılır…

Hepimiz mevcut olduğumuz sürece içimizde bir tortu tabakası yaşıyoruz ki bunun mevcudiyetinden
haberdar değiliz. Bunun ne kadar doğru olduğunu buraya gelinceye kadar bilmiyordum. Araf bir kuruntu
değil bir realitedir. Siz ve ben iyi adamlarız. Buraya gelirken ben burada yalnız şeref ve
sevinç/neşe/keyif bulacağımı sanıyordum. Fakat ilk kurtuluş duygusu geçince “Eşik bekçisi” denilen
şeyle yüz yüze geldik…

Doğrusunu söylemek gerekirse bu, özel hüviyete sahip bir varlık değildir. Fakat bir dereceye kadar
özel bir hüviyeti de vardır. Yani onunla kendimizi bir yaptığımız zaman ona verdiğimiz hüviyet demek
istiyorum. Onun hayatiyeti ve gücü buradan çıkıyor. Fakat aslında o, kendi geçmişimizin bütün
yenileşmemiş güçlerinin odaklaşmasından başka bir şey değildir.”

A.Pauchard’ın tebliğini şimdiye kadar tebliğlerinden bazı parçalar verdiğim diğer alelade ruhlarınkinden
ayrı tutmak isterim. Çünkü hayatında metapsişik ilimler alanında çalışmış ve aydınlanmış bir
kişinin sözleri hiç şüphesiz öğretici büyük değerlere sahiptir. Gerçekten Puchard’ın bütün
tebliğlerinde şimdiye kadar hiç söylenmemiş veya kapalı kalmış bazı gerçeklerin canlı bir ifade ile
beyan edildiğini görüyoruz. Bununla beraber yenilikleri bakımından bazı noktalardan klasik
konsepsiyona uymaz gibi görünen ifadeler üzerinde durmak ve onların değerlerini ayrıca
belirginleştirmek gerekiyor. Eğer böyle yapılırsa bu değerli araştırcının sözlerinden eski ifadeleri
bozucu (:nakzedici) değil, onları tamamlayıcı ve manalandırıcı yeni yeni anlamlar çıkarmak mümkün
olur. Biz de bu düşünce ile, naklettiğimiz bazı parçalarını kesmek ve Pauchard’dan sonra dört boyutlu
alemden almış olduğumuz tebliğlerin kavramına göre onları yorumlamak zorunda kaldık. Ve böylece
daha açık ve kapsamlı bir bilgi edinebileceğimize inandık.

Ruh ve Kâinat113
Pauchard’ın “yenileşmemiş güçler” ifadesinden anladığımız mana, insanın dünyada iken düzeltmeyi
taahhüt etmiş (söz vermiş; yüklenmiş) olduğu bazı hatalı ve geri taraflarını, düzeltmeden ve onları yeni
meziyetlerle değiştirmeden olduğu gibi tekrar spatyoma götürmesidir. Bu suretle dünyadaki hayatta
olacak her sükut, her ihmal bir cehit eksiğine gösterir. O cehit ki, insanın yükselişine engel olan
görgüsüzlükten kurtulması için kabul edilmiş dünya eprövlerindeki başarıları sağlayacaktır.
Cehitle yenileştirilmemiş ruhun eski hamuleleri(:yük) öbür tarafa aynen dönünce, şüphesiz ki
ruh, hayatında yeni yeni eprövleri zorunlu kılacaktır. A.P. ın tebliğlerinin aşağıdaki kısımları bu fikri
daha açık olarak izah ediyor:

Bu münasebetle bilinmesi gereken bir nokta vardır: Doğduğumuz zaman bu müthiş güçlerden bir
kısmını beraber getiririz. Fakat yalnız bir kısmını. Çünkü aksi takdirde yükün altında eziliriz. Bu
getirdiğimiz kısım, üzerinde bu dünyada işlemeyi taahhüt ettiğimiz bir parçadır.”
Buradaki ifade çok açıktır. Ruhun dünyaya gelmesinde etken olan şey, geriliğini yol açan
hallerden kurtulması için gerekli tecrübelere girişmesidir. Ve bir tek hayatta ruhun bütün
geriliklerinden kurtulması için dört beş hayatlık tecrübeleri topyekün bir hayata sığdırmaya da imkan
yoktur. Ruh çeşitli hayatlarda, tahammülü oranında azar azar tecrübelerini tamamlayarak
yükselir.

“Tam biliş (:vukufu tamme) ile size şunu söyleyebilirim: Benliğimizin bütün kısımlarıyla doğrudan
doğruya yüz yüze konulmaktayız. O zaman çeşitli “ben”ler bize ayrı ve bağımsız şahsiyetler gibi
görünür. Fakat bunlar kendi vicdanımıza sıkı bir şekilde bağlıdırlar… Şu çeşitli manzaralar altında kendi
benliğimizle objektif mülakatlarımızdan çıkan anlamları hatırınıza bile getiremezsiniz..”

Bu sözler bizim yukardan beri söylediklerimizin diğer bir ifade ile tekrarıdır. Bizim diğer kaynaklardan da
aldığımız tebliğlere istinaden bir kuram halinde ortaya attığımız bu fikirlerin özellikle kompetan bir
metapsişikçi tarafından spatyomdan onaylanması, bizim için memnuniyet verici olmuştur.

“Emin olunuz neşeli olmayan bir takım dakikalar geçirmek gerekiyor. Bununla beraber şunu iyi
anlayınız ki [işlenen (:irtikap edilen) hatalar için ceza] türünden hiçbir fikir yoktur. (*)
Anlatayım: Buraya gelince ve mutlu kurtuluş ile sevinçli tekrar görüşe ait ilk dakika geçtikten sonra az
çok karanlık bir mıntıkaya iniyoruz. Ve orada şu bildiğimiz Eşik Bekçisine rasgeliyoruz. Öyle görünüyor
ki her şahsa göre haller biraz farklı cereyan ediyor. Benim durumumda, tuhafı şu ki, tenha yol boyunca
yapayalnız giderken yabani arılar veya buna benzer şeyler bana hücum ettiler ve beni sokmak
tehdidinde bulundular. Gök gürlemesi gibi bir ses bana dedi ki: ‘hadi canım, şikayete hakkın yok. Ya
onlar seni soksalardı halin nice olurdu?..’

Bana kendiliğinden bir anlayış geldi. Ve arz üzerinde pasif kalarak müsamaha ettiğim bütün
kızgınlıklar ve bütün eleştiri fikirleri ile bu işin ile bu işin uygun olduğunu düşündüm. Eğer ben onları
beslemiş olsaydım yaban arıları beni sokacaklardı. Eğer tersine onları kovsaydım hiç yaban arısı
bulunmayacaktı. Halbuki bu fikirlerden epeyce bir miktarı bende, onları yenmek iradesi
uyandırmaksızın ruhumdan geçebilmişti. Ve işte şimdi onları burada tekrar buldum. Tuhaf bir olay var ki
o da yaban arılarının vızıltıları bende – son derece daha şiddetli olarak- bu arıların temsil ettikleri
fikirleri uyandırıyordu. Şimdi bana göre bu fikirler, objektif bir şey, benden dışarıda bir şey olmuşlardı.
Ve onlara hakim olamıyordum. Gök gürlemesi gibi olan o ses bana:

-Yürü!.. Yürü!.. dedi.

Yürüyordum, yürüyordum!.. Bana bu, uzun, bitmeyecek kadar uzun görünüyordu.son derecede
öfkelenme duygusuna tabi olmamak pek zordur. Çünkü size şunu söylemeliyim ki burada duygular ve
Ruh ve Kâinat114
izlenimler tıpkı bir lamba üzerinden kalın ve koyu renkli bir abajur kaldırılınca nasıl ışık şiddetlenirse
onun gibi yüz misli güçlenir.”

Bu sözlerin gücü karşısında ona ekleyebilecek bir kelime bulamıyorum.

Aşağıdaki tebliğde de ruhların spatyomdaki ilk hayatlarına ait özellikleri belirginleştiren ifadeler vardır:

“…. Tıpkı fırtına geçtikten sonra denizin uzun süre dalgalı kalması gibi, fizik bedeninde artık mevcut
olmamasına rağmen bu otomatizma, (arza özgü alışkanlıklardan ileri gelen şuursuz imajinatif kreasyon
ürünlerinin devamı. yazar) uzun süredevam eder. Nihayet onlar yavaş yavaş sararır ve tıpkı denizin
tekrar sakinleşmesi ve gökyüzünü yansıtmaya başlaması gibi bizi doğamız da sükunet bulunur. Ve
daha yüksek bir ideale cevap verir…

O andan itibaren serbest irade kendini gösterir. Bu başkalaşımın vuku bulduğu anı tespit etmek güçtür.
Genellikle bu süreç yavaş yavaş vaki olur.

Şunu da söyleyelim: Sizin astral beden dediğiniz “arzular bedeni” güçlü bir tuzaktır. Fakat bu
tuzağın büyük bir kısmı fizik ihtiyaçlarla beslenmektedir. İmdi, arza en yakın olan mıntıkalarda
hayat, geniş bir şekilde arzda olduğu gibi devam eder. –Nispeten- okullarla, kiliseleriyle, bütün
şehirleriyle, hatta hastahaneleriyle ve kamu binalarıyla hayat devam eder. Fakat tekamül ilerledikçe
bütün bunlar kaybolur.

Yalnız bunların kaybolması dış gücün etkisiyle “ilga edilme (:kaldırılma)” şeklinde vuku bulmaz; hayır!
Bunlar daha çok içerden boşalırlar.“

Bu satırlarda derin hakikatler vardır.Bu hakikatlere nüfuz etmek için biraz düşünmek yeter. Doğrusu, ilk
spatyom hayatı dünyadaki alışkanlıkların etkisiyle meydana gelen kendiliğinden tahayyül
“imagination spontan”e” (Üstat’ın ifadesi) hayatı olunca oradaki olayların aşağı yukarı
dünyadakilere benzemesi gerekir. Esasen Pauchard’dan verdiğimiz örnekler arasında bunu
onaylayan başka tebliğler de vardır.

Klasik spiritzim tebliğleri arasında, özellikle bu tebliğler spatyomun arza yakın mıntıkalarındaki
ruhlardan gelmiş iseler, ruhların dünyadaki hayatlarına ait görüş ve izlenimleriyle bulaşık tebliğlerin
mevcut olmasını bu bakımdan tabii görmek gerekir. Bundan dolayı, bir papaz spatyomda, dünya
hayatında iken kilisede öğrendiği bir takım dinsel talimatlardan söz edebilir. Bir hoca, kafasını dolduran
cennet veya cehenneme ait imajlar içinde yaşadığını söyleyebilir. Her hangi bir kural sahibi, orada,
doğru veya yanlış, bu kuralının realiteleri ile karşılaşmış olduğunu iddia edebilir. Çünkü herkes
dünyada iken inanarak ruhunda yaşatmış olduğu duygu ver düşünceleri orada görür ve
bilmeksizin onlardan kurtulmuş olduğu, kendince büyük, bir alemin içinde yaşar.

Gene A.P. dan verdiğimiz aşağıdaki örnek bu kuramımızı gayet açık bir ifade ile güçlendirmektedir:

“Kendisinden bahsetmek istediğim diğer bir tip de hayatında çok zengin olan birisiydi. Bir kriz
neticesinde bu adam servetinin önemli bir kısmını kaybetmişti. Bununla beraber gene onun, sizde ve
bende olduğuna göre, sade bir hayat geçirmeye yardımı olabilecek kadar işlerinin yoluna koyulmasına
yarayacak miktarda parası kalmıştı. Buna rağmen o, bir züğürtlük duygusu içinde bunalmıştı. Kendisini
sefil hissediyordu.Ve bu hayali fakirliğin yükü onu o kadar çökertmişti ki bundan onun sağlığı adamakıllı
zarar gördü. Bünyesi direncini kaybetti ve son zamanda bir grip hastalığı onu dünyadan kaldırdı.

Ruh ve Kâinat115
Şimdi o burada partal elbiselerle dolaşıyor. Kendisine birinin yaklaştığını görünce utancından
saklanıyor.

Ben istiyorum – Ah! Ne kadar istiyorum! - ki ona, kendisinin ancak hayalden fakir olduğunu
söyleyebileyim. Fakat onun beni anlayacak saati henüz kendisi için gelmedi.”
Örnekte geçen ifadeler açıktır, ayrıca izaha muhtaç değildir.

Bütün bunlar düşünülünce, spiritizmde söylenmiş olan bütün sözlerin gerçek değerlerini takdir
edebilmenin ne kadar zor ve aynı zamanda ne kadar gerekli olduğu kolayca anlaşılır. Ruh aleminden
gelen her söz bir realitedir.Bir taraftan bunu böylece kabul ederken diğer taraftan da her realitenin
mutlaka verite olması gerekmediği ve bu realitelerin yükseklik derecelerinin şahıslara ve şahısların
tekamül durumlarına bağlı olduğunu bilmeliyiz.

Bundan dolayı, özellikle acemi ve henüz yeter derecede olgunlaşmamış, spiritizm celselerinden
alınan tebliğlerin gerçek değerlerini araştırmak zorunluluğu vardır. Bunların, sunmakta olduğumuz
neo-spiritüalizm ölçüleriyle incelenmesinden sonra bu bakımdan büyük faydalar vardır. cBu ölçüler
bize, herhangi bir ruhtan gelecek olan tebliğin, o ruhun şahsi görüş ve moral değeriyle uygun olduğunu
öğretir. Bütün bu verdiğimiz örneklerden anlaşılıyor ki insanın spatyoma ilk geçtiği anlarda
objektifleşmiş sübjektif bir hayatı vardır. O, bu işlemi bilmeden kendisi yapar. Ve burada onun bilinçsiz
iradesi, vicdanının direktifi altında hareket ederek bu işin oluşumuna etken olur. Buna Buna göre ölümü
müteakip anlarda insanın karşılaşacağı manzaralar pek çeşitlidir ve bunlar o kadar sonsuzdur ki her
insanın kendi özel durumuna göre ayarlanmış orada ayrı bir alemi vardır denilebilir.

(*) Okuyucularımın bu fikre ayrıca dikkatini çekerim.

Ruhların meydana getirdikleri imajlar onların bilerek veya bilmeyerek dikkat ve duygularını bu
imajlar üzerinde odaklayabildikleri sürece devamlı olabilirler.

Ruh yükseldikçe onun zarfı da o oranda ince, nazik ve elle tutulmaz bir hal alır.

RUH VE KAİNAT (31)

D- İlk Aşamanın Ardından

Bu ilk devreden sonra ruhların spatyomdaki hayatlarında bir takım yeni özellikler belirmeye
başlar ve bu özellikler onlarda yeni ve daha esaslı, daha kapsamlı duygu ve bilgileri meydana
getirir.

Ruhların kemal dereceleriyle spatyomdaki durumları arasında çok büyük ilişkiler vardır. Bu ilişkiler,
ruhların oradaki açık görüleri, anlayış çoklukları, fiiller ve hareketlerinde geniş bir şuura sahip
bulunmaları üzerinde görünür.Tekrar dünyaya inmek, hem de süratle inmek ihtiyacı spatyomun birçok
geri varlıklarında tahammül edilmez bir eğilim halinde mevcut bulunur. Dünyanın maddi aşırı isteklerini
tatmin edememek hırsı oradaki bu ruhların hakiki işkencesi olur. Uzun zamandan beri aç kalmış bir
kedinin mutfağa koşması gibi bunlarda adeta şuursuz bir içtepi etkisiyle dünyaya çekilirler. İşte ruhların
daha yüksek spatyom mıntıkalarına çıkamaması da gene bu alçak iç güdüler yüzündendir. Şu halde
böyle ruhlar için az çok uzun süren birinci merhalenin ardından ihtiraslarının tatminine
yarayacak yoğun mıntıkalara inmek doğal bir zorunluluk halini alır. Fakat ileride, tekamül
konusunda uzun uzadıya izah edeceğimiz gibi ruhun bu iç tepilerini, bu aşağı çekici duygularını
neden değil, sonuç kabul etmek gerekir. Aksi takdirde bazı spiritüalistlerin düştüğü hatalara
düşmek tehlikesi oluşur.
Ruh ve Kâinat116

Fakat diğer kısım ruhlar daha vardır ki çeşitli tekamül süreçlerini takip ettikten sonra dünya ile
bağlarını çözmüş veya adamakıllı gevşetmiş bir hale gelmiş bulunurlar. Dünyanın fizik ve sosyolojik
şartları bunlardan birincilere hiçbir şey öğretmeyecek, ikincilere de pek az şey öğretebilecektir.İşte bu
ruhlar, spatyomdaki ilk merhaleleri atlattıktan sonra tekamül dereceleri oranında diğer daha
yüksek merhalelere ulaşırlar. Bu merhalelerde de, birincide olduğu gibi imajinatif faaliyetler vardır,
fakat bunun öncekinden farkı, buradaki faaliyetlerin şuurlu ve bilerek, maksatlı bir şekilde yapılmış
olmasıdır. Bu sebepten dolayı bu derecedeki ruhların kendileri için olduğu gibi, başkalarını
yükseltmek için de yüklendikleri bir takım vazifeleri, hizmetleri vardır.

Spatyom hayatı sonsuzdur. Bizim tasavvur edebildiğimiz ve tasavvur edemediğimiz her şeyin
meydana gelmesi orada mümkündür. Bu hususta birçok inceleme yapılmış ve eserler yazılmış
olmakla beraber eksiklerimiz daha pek çoktur.

Şimdi ilk spatyom merhalesini takip eden anlara ait hayat hakkında bazı görüşleri ve tebliğleri
vereceğim. İlk sözü çok samimi olarak tanıdığım Kardesist Spiristlerden Léon Denis’ye bırakıyorum:

İyi ahlaklı bir ruh, ihtiraslarını yenip zafer ve ıstırap vasıtası olan sefil bendini bıraktıktan sonra
sonsuzluk içinde yükselir. Ve spatyomdaki kardeşlerine kavuşur. O, karşı konulmaz bir gücün etkisiyle
ahengin ve ihtişamın bulunduğu mıntıkalarda dolaşır… O, kendisini arza bağlayan zincirin
koptuğunu, mesafeleri kavramak yeteneğinin arttığını, sınırı olmayan boşluklara daldığını,
alemlerin mahrekini() aşıp gittiğini görmekten ileri gelen ne büyük hafiflik, ne tatlı sevinç duyar!..

…… Dünya çirkinliğinin yerine hoş/ruhsal şekillerde, seyyale halinde bir beden, şeffaf, parlak,
idealleşmiş bir insan şekli kaim() olur. Ruh, dünyada sevdiklerini orada bulur. Onlar, sanki kendisini
bekliyor gibidirler. Onlarla serbestçe görüşür… Evvelce beraber yürüyerek kendisiyle beraber acılar
çekmiş olan, son enkarnasyonunun kendisinden ayırdığı sevgililere kavuşur. Beraberce ak ve kara
günler geçirdiği, beraberce ağladığı ve ıstırap çektiği herkesle karşılaşır. Bütün hatıralarının o andan
itibaren uyanmasıyla onun duyduğu mutluluğu tasvir etmek mümkün olmaz… İç duygularını örten
kalın giysi, ağır manto yırtılınca onun idraki yüzlerce misli artar. Onun için ne sınırlar, ne de
sınırlı ufuklar kalır…

Geri ruhlar için sessiz ve soğuk olan bu sonsuzluk onun karşısında canlanır… Maddeden
soyutlanmış ruh, yavaş yavaş esirin tatlı titreşimlerini duyar. Göksel kolonilerden inmiş ince
ahenkleri idrak eder… O, sükut içinde çınlayan alemlerin bu şarkısına, sonsuzluğun bu sesine
gaşyoluncaya() kadar nüfuz eder. Ve onları tadar. Huşu ve heyecan içinde esir dalgalarında yüzer.
Hafif, çalak() ruhlardan oluşmuş kalabalığın derin yerlerine dalar. Alemlerin doğuşlarına iştirak eder.
Onların satıhlarında() hayatın doğuşunu ve büyüyüşünü görür. Onları dolduran beşeriyetin
gelişimini izler. Ve bu manzara karşısında o, her yerdeki faaliyetin, hareketin, hayatın kainatta bir
düzen dahilinde birleştiğini görür.”

Ruhlar bir defa teşevvüş halinden kurtuldukatn sonra muhitlerine ve kendilerinin spatyomla olan
ilişkilerine karşı yavaş yavaş şuuru artan bir ilgi duymaya başlarlar. Bu hal onların spatyomdaki gerçek
durumlarını kendilerine belirmeye başladığı bir merhaledir.İşte biz bunu izafi olarak üç boyutlu
spatyomun orta bir merhalesi sayıyoruz. Birinci merhaleden orta merhaleye kadar geçen zamanın
uzunluğu ruhun kemal derecesine, ihtiyaçlarına ve diğer bir takım şartlara bağlıdır.Ve ruhlar bu zamanı
doğru olarak belirlemekten aciz bulunurlar. Bu yolda araştırmalar yapan bütün spiritüalist alimlerin
vardıkları sonuçlar birdir.Her ciddi araştırıcı spatyomun bir köşesi hakkında bizi aydınlatıcı gözlemler
ortaya koymuştur. Okültizm üstatlarından Papus’un aşağıda bir kısmını naklettiğimiz gözlemi
spatyomun yaklaşık orta merhalesine ait ruh hayatı hakkında değerli bilgiler veriyor. Bu parçalar
Ruh ve Kâinat117
teşevvüş devresini bitirmiş bir ruhun ikinci merhalede karşılaşacağı ilk süprizlerden bir kısmını çok açık
ve güzel bir ifade ile bize öğretmektedir. Hatta yalnız bunları okumakla bile spatyomun bu merhalesinin
başlangıcı hakkında oldukça etraflı bir bilgiye sahip olmak mümkündür:

“Ne zamandan beri ölmüş bulunuyorum?..

Bunu bilmiyorum… Yalnız bir tür yarı şuurlu letarji halinin bu zamana kadar devam ettiğini belirsiz bir
şekilde hatırlıyorum… Kaba maddi organlarımın hangi yüksek hikmetle ortadan kalktığını anlıyorum.
Çünkü onlar varlığımdan fışkıran şiddetli ışığa ne vasıta olabilirlerdi, ne de tahammül edebilirlerdi.
Beden tümden ışıklıydı. Fakat o, dünyadaki bedenimin şeklini hemen hemen tamamen muhafaza
etmişti. Bununla beraber bedenimden yayılan bir halde çıkan ışık henüz zayıftır. Çünkü ben yeni
halimde yeni doğmaktayım…

Hamdolsun ki arzda iken geliştirmiş olduğum iradem yeni organizmamın gerçek bir devitkeni
(:muharriki) oldu. Ve Arzu’da bütün eylemlerin (actions) ekseni haline girdi. Gerçi hareket işi ani
oluyordu. Ve bu alemin herhangi bir yerine gitmek arzusuyla yapılan ufak bir irade darbesi, ani olarak
orada bulunmayı mümkün kılıyordu.Bu şekille, hareket noktasıyla varış noktası arasında intikalin
mevcut olmaması bir arz insanının en güç kavrayabileceği duygulardan biridir. Ben enkarne olduğum
zaman, ruyada arzın kırlarında uçardım. Böylece havada uçarken alınmış duygular, buradaki ani yer
değiştirmelerden elde edilen mutluluk hakkında ancak kaba bir fikir verebilir.

Bu yeni halimde dokunma duygusu tamamen kalkmıştır. Bir ağacın en küçük ayrıntısını kavramak için
dikkati ona doğru çevirmek yeterli geliyor. Eğer kaba bir tarzda ifadeye cesaret edebilirsem derim ki
ben ruyetimle(:görme, bakma, görülme; idare etme, çevirme; araştırma) dokunuyorum. Bu garip
alemde ışık ile hava, organlarımızın ihtiyacı olan yegane gıdadırlar… Dokunma duygusunda olduğu
gibi, tad duyma duygusu da ortadan kalkmıştır. Aynı zamanda faydasız olan karnımızın tamamen
atrofiye olmasıyla bedenimiz hafifçe bir şekil değişikliğine de uğramıştır… Ruyet duygusu değişmiştir.
Eşyanın doğrudan doğruya ışığına nüfuz ederek onların harimini(:harem dairesi; kutsal yer; bir
evin civarı; avlu) görmek melekesi ortaya çıkmıştır. Fakat beni en çok mesteden ve aynı zamanda
ürküten şey, başkaları istediği zaman onların düşüncelerini işitmek melekesidir. Bu, benim için yepyeni
bir melekedir… Arz üzerinde iken karanlıkta kalan hadsler (:tahmin; sezgi; seziş) (intuitions) burada
o kadar güçlü bir halde belirginleşmiştir ki bu yoldan meydana gelen iç duyguları hemen hemen
bizim yürürlükte olan hayatımızın duyumları (:ihsasatı) halindedir.

Birazda müessiriyet (:etkililik / etkinlik) organlarımdan bahsedeceğim… Arz üzerinde iken ben,
muhitimde dört tarzda müessiriyet gösterebilirdim. Yürümekle (bacaklar), hareketle (kollar), kelamla
(hançere), bakışla (gözler). Dokunma kaybolmuştur. Burada yürümek yoktur. Hareket özel bir suretle
şeklini değiştirmiştir. Eğer ben bir noktaya etkimek istersem oradaki herhangi bir objeye, yerimi
değiştirmeden kollarımı uzatmam yeterli gelir. O anda parmaklarımdan renkli bir takım hatlar çıkmaya
başlıyor. Ve o objenin yayınladığı/çıkardığı ışık ile karışıyor… Burada bakış bir harekete
geçiricidir(:muharriktir). Ve her şey bakışla hareket haline giriyor… Fakat benim yeni melekelerimin
arasında en iyisi ve hemen hemen ilahi olanı, bir fikri, kelamla hakiki bir varlık haline koyabilmektedir…
Eğer bir fikir bana güzel gelirse onun canlanmasını söylemem yeterli geliyor. Ve bu fikir derhal
benim yayınladığım / çıkardığım ışıktan bir miktarını alarak geçici bir beden haline giriyor ve
bana o şekilde görünüyor. Bu işlem hafif bir yorgunlukla müterafık oluyor. Fakat dünyadaki kaba
maddelerden, hatta masa gibi bayağı bir şekli meydana getirmek için sarfedilen zahmetli yorgunlukla
kıyaslanınca buradaki bu kadar hoş bir işi yapmak için harcanan bu emeğin hiçbir önemi kalmaz. Fakat
her birimiz tarafından yaratılan bu canlı şekiller gelip geçicidir. Ve sizin uykunuza karşılık gelecek bir
şekilde bizim geçirdiğimiz tatlı bir letarji halinin ardından bu yaratılmış şekillerin artık mevcut olmadığını
görürüz.
Ruh ve Kâinat118

Bu ifadelerden açıkca anlıyoruz ki ruh, zamanını belirleyemediği bir teşevvüş halinin ardından muhitiyle
olan ilişkilerini anlamaya başlıyor ve oradaki durumunu dünyadakiyle kıyaslayabilecek bir hale geliyor.
Bundan başka yarı karanlık bir bilgi ile oradaki imajinatif yeteneklerine ait faaliyetlerini de takdir
edebiliyor. Fakat ruhun dediği gibi bu mertebedeki tahayyüli kreasyonları yapabilen ruhlar, meydana
getirdikleri eserleri uzun zaman yaşatabilecek kadar güçlü ve ileride değildirler. Bunun sebebi de
açıktır. Ruhların meydana getirdikleri imajlar onların bilerek veya bilmeyerek dikkat ve
duygularını bu imajlar üzerinde odaklayabildikleri sürece devamlı olabilirler. Halbuki ruhun da
söylediği gibi bu merhalede böyle bir imajinatif faaliyet az çok bir yorgunlukla müterafık oluyor ve bu da
bir dinlenme ihtiyacını ruhta meydana getiriyor. İşte dikkatini, oluşturduğu imajlardan ayırmakla
müterafık olan bu letarji anında tabii ki imajlar derhal dağılıyor. Gelecek bir örnekteki İncil hikayesi bu
olayı daha canlı olarak gösterecektir. Netekim aşağıda oryantal imzasıyla tebliğ veren diğer bir ruh da
bu istirahat ve uyku hallerinden bahsetmektedir. Halbuki spatyomun daha ilerideki merhalelerine doğru
yükselmiş ruhlarda böyle yorgunluk ve dinlenme ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü bu ihtiyaç daha çok
maddidir. Ve perisprinin henüz yeter derecede yoğun maddi halinden kurtulamamış olmasının bir
sonucudur. Ruhlar tekamül ettikçe perisprileri hafiflik oluşturacak ve o oranda da maddelere özgü olan
yorulma ve dinlenme ihtiyacından kurtulacaktır. Esasen teşevvüş halinden yeni kurtulduğunu söyleyen
ve henüz ikinci merhalenin niteliğini tamamen elde edememiş olan bir ruhun bu halde bulunacağını da
çok doğal görmek gerekir. Bununla beraber muhitini az çok anlayabilecek bir duruma girmiş bu ruhun
spatyomdaki ikinci merhalenin ilk safhalarına ait ifadeleri bize çok değerli şeyler öğretici niteliktedir.. Bu
mıntıkalardaki spatyom manzaraları hakkında da aynı ruhun verdiği ayrıntıyı gözden geçirmeyi faydalı
görüyoruz:

“Arz üzerinde her şey yarım yamalak ışıklı bir fon üzerinde karanlık görünür. Arzın ışığı cisimlerin
cidarlarına(:duvar, zar) çarparak onların şekillerini ve renklerini gösterir. Burada ise her şey ışıklıdır. Bu
ışığın fonu koyu mavidir. Ve her objenin, her varlığın kendisine özgü bir ışığı vardır… Bu anda ben,
ayaklarımın altında hafif küçük ışıklar görüyorum. Bunların renkleri barizdir. Bunlar bizim maden
yığınlarımız ve taşlarımızdır. Bunların aralarından birçok nurlu saplar yükseliyor. Bu saplar türlü türlü
renkleriyle ve renk şiddetleri birbirinden farklı çiçekleriyle birbirinden ayrı olan bin bir türlü bitkiye aittir.
Ara sıra şimşek hızıyla bir böcek geçiyor… Bir varlık tekamül merhalesinde ne kadar yükselmiş ise
onun yayınladığı ışık o kadar şiddetli olur. Bu sebepten dolayı buradan bir insan geçse ışığının
şiddetiyle bütün doğa aydınlanır. Fakat eğer onun iradesi gidişini bir süre yavaşlatmazsa bu aydınlık
şimşek hızıyla olup biter. Çünkü evvelce söylediğim gibi bizim yer değiştirmemizin ani meydana
gelmesine karşılık şunu da bilmeniz gerekir ki biz irademizle gidişimizi yavaşlatabiliriz. Ve o zaman
spatyomda irademizle adeta uçar gibi yavaşça yer değiştirir. Nitelemekte olduğumuz çayırımıza
dönelim: Bu çayırın etrafı geniş bir ormanla çevrilmiştir. Ve bu ormanın büyük bitkisel ışıkları benim
önümde uzanıp gidiyor. Başımın üzerinde koyu esiri okyanusun seyyaleden dalgaları yuvarlanıyor. Ve
bizim bütün alemimiz bu okyanusla çevrilmiştir ki arzın havasından daha çok hafif olmasına rağmen, bu
okyanusun dalgaları, henüz maddelikten henüz yeter derecede kurtulamamış olanları sürükleyecek
kadar dehşetlidir. Bizleri haki alemden ayıran budur. Ve bizim alemimizin en geri varlıkları bunun içinde
yüzer…Arzdaki bazı enkarne ruhlarla görüşmek için bizim yaptığımız bütün cehitlere karşı koyan gene
bu müthiş cereyanlardır. Ey sevgili çocuğum, ben misli az görülmüş şiddette bir arzu ile ve aynı
zamanda yapabildiğim kadar dua ile, sana kavuşabildim. Fakat bu astral cereyan gittikçe şiddetleniyor.
Ve artık kaybolmaya mecbur kalıyorum. Dua et ve bekle gene geleceğim.”

Bu ifadeler bir realitedir. Ve diğer kaynaklardan alınanlara tamamen uygundur. Bunlardan anlaşılıyor ki
spatyomun az çok yoğun bir merhalesinde bizim fizikokimyasal maddelerimizin, daha çok
seyyal birer modeli vardır. Ve ruhlar daha yükseldikçe bir idrak içinde spatyomun bu merhalesinde
de, dünyadaki hayatlarını andıran muhitleri bulabilirler. Fakat bu merhale de fanidir (:gelip geçicidir) ve
Ruh ve Kâinat119
ruhun hayatında bir gaye değildir. Biz buna dünya hayatına pek yakın bir alem gözüyle bakabiliriz.
Fakat buradan geçmek zorunluluğu hepimiz için vardır.

Bu ruhun bahsettiği “müthiş esir dalgaları”nın bizim tarafımızdan duyulamaması onlarla doğrudan
doğruya ilgisi bulunmayan fizik bedenimizin, kalkan gibi, ruhumuzu muhafaza etmesinden ileri gelir. Bu
bedenden kurtulup seyyal olan perispri ile kalınca, perisprinin yoğunluğu oranında bu dalgalar bize de
az çok yoğun bir halde varlıklarını şüphesiz hissettireceklerdir. Kitabımızın madde, boyut ve beden
konularını okumuş olanlara bu ifadeler yabancı gelmeyecektir. Bu fikirleri hazmedemeyenlere ve gayrı
tabii görecek kadar dünyamızın fizikokimyasal maddeleri içinde boğulup kalmış olanlara karşı bu
alemlerin inceleme kapıları kapanmış olacaktır.

Şimdi “oriental” imzasıyla bazı önemli tebliğler vermiş olan diğer bir ruhun, gene spatyomun aynı
merhalesine ait tebliğlerinden birkaç parçasını yazacağız. Okuyucularım aynı konunun başka bir ifade
ile izah edildiğini göreceklerdir. Fakat bu ifadelerde öncekine nazaran biraz daha genişlik ve
kapsamlılık vardır:

“Doğan ve batan sonsuz güneşli dünyalarda inşaatta bulunarak yaşamaya davet olunan ve içinde
bulunduğu dünyayı inceleyen / düşünen (:mütalaa eden) serbest varlığın ulaştığı zirvelere kadar
yükselelim.

İstirahat anlarında onun araştırmaları (:ruyeti) çok yukarılara yükselir. Hatta gelecekteki olayları bile
önceden görebilecek kadar yükselir. Evet, dezenkarne istirahate kavuşur. Fakat o, içinde yaşadığı
seyyalelerle ilişkili olan bir istirahate kavuşur.Hatta o, bu huşu vaktini bekler ve arar. Arz dışı (supra-
terrien) varlığın uykusu, bir ölüm benzeri olan uyuşmak değildir. Onun uykusu sırasında perisprisi atıl
bir beden gibi terkedilmiş değildir. Ruh yükseldikçe onun zarfı da o oranda ince, nazik ve elle
tutulmaz bir hal alır. Perisprital tabaka onu, yani onun batıni düşüncesini daha az ağırlaştırır. Ve
sideryenin (*) organları ne kadar az ağır olusa onun uykusu da o kadar şuurlu olur…

Bedeni incelmiş öbür alemin bu sakini bütün titreşimleri, bütün tesirleri duyar. Ve onun ruyeti()
bedeninin her tarafına aynı zamanda yayılır.Tıpkı arz üzerinde degaje olmuş somnambülün gözüyle
değil ruhuyla görmesi gibi.

Evet spatyomda sideryen uyur, fakat bu uyku izafidir. Bu, bir istirahattir. Ne kadar yüksek olursa olsun o
da sizin gibi hatıralarında yaşar. Enkarne insan gibi o da kendi kendine dalar ve kendi varlığını inceler.
Fizik yorgunluk onun için söz konusu olmaksızın o, uyuduğu halde uyanıktır. Onun ruyası hemen
hemen uyanık halde gibi cereyan eder. İstirahat halinde o, dışı görmez. Fakat bizzat kendini görür,
uzun geçmişini görür. Bununla beraber arz dışı varlık bazen, bazı olayları unutabilir. Sizin haki
varlığınızda bile ayrıntılarını unuttuğunuz şeyler gibi o da büyük geçmişinden bazı şeyleri
unutabilir.Arada şu fark var ki sizin unuttuğunuz şeyi hatırlamanız mümkün olmadığı halde o, unuttuğu
şeyi daima kendisinde bulabilir.Onun görüşü daha uzundur, düşüncesi daha derindir. O, kendi ruhunu
açık bir kitap gibi okur, bütün varlıklarında geçmişin bütün işlemlerini (:amellerini) görür. Ruh ne
kadar yaşa ve ne kadar gençliğe sahip ise, yani onun gücü ve güzelliği ne kadar fazla ise geçmişi
sonsuz geleceğinin ufuklarını o kadar fazla genişletecektir…

Spatyomda da bir doğu vardır. Orada da öyle bir an vardır ki o zaman semalar binlerce güneşi
kucaklar.

Orada da alemlerin ve nebülöz nehirlerinin akışı vardır. Ve sideryen nurlarla donatılmış olduğu halde,
renkleri gökkuşağınınkilerle kıyaslanamayan bin bir parıltının / parlayışın içine gömülür. Onların sideral
şekilleri be bedenlerinin çeşitli kısımları sihirli nüanslarla değişir, ahenkli renklere bürünür. Bundan
Ruh ve Kâinat120
daha güzel, daha tatlı bir şey yoktur! Doğu güneşinde, mavi gök bütün berraklığı ile görünür. Oradan
elmas, yakut, zümrüt renkleri yansır. Fakat insanlar için birer meçhul olan bu renkler birer harikadır.
Orada her şey renktir. Her şey bir güzelliktir. Her şey sihirdir. Ah!.. Bunları söyleyebilmek için
kelime yoktur.! Onları ancak spatyom diliyle tarif etmek mümkün olur.Ve ben bu dili, bu dildeki
kelimeleri, şimdi vasıta olarak kullandığım medyomun beyniyle size nakletmeye muktedir olamıyorum.
Ve siz de bunları anlayamıyorsunuz. Çünkü dil sizin icat ettiğiniz bir şeydir.Bizim kullandığımız dili ise
siz ancak burada anlayabilirsiniz… Ruhun hayatı asla durmaz, ruhun arzda olduğu gibi gıdası
vardır. Onun yegane gıdası tekamüldür. İlerlemesiz hiçbir şey olmaz. Sizin arz üzerinde daha iyi
olmasını öğrendiğiniz gibi; zekanızı genişlettiğiniz, hikmette ve sevgide büyüdüğünüz gibi spatyomun
sakini de faaliyetler gösterir. Şundan emin olunuz ki kainatın büyük kadrosu içindeki mütalaa
meselesinde ihatası mümkün olmayan şey, yani tekamülü takip etmek yolundaki çalışmalar birbirine
benzer. Hiç şüphesiz ki sizler için bir hamlede bütün hakikatleri, bütün ilimleri öğrenmek mümkün
olmaz. Fakat sizin birçok enkarnasyonlarınız size bunları yavaş yavaş sağlar.

(*) Bu ifade spatyomda yaşayan varlıklara izafe edilmiştir.
……………………………………………………………………

Nihayet bir gün gelir ki, ruh, dünyadaki seyahatlerini bitirmiş olarak temiz bir halde ruhani
hayata girer. Orada fenalık, karanlık ve hata yoktur.

RUH VE KAİNAT (32)

Yalnız burada bahsi geçen uyku halini bir iki örnek öncesinde söylenen uyku haliyle bir tutmamalıdır.
Öncekinde letarjik bir halden bahsediliyordu. Bu da aşağı yukarı bir uyuşukluk halidir. Halbuki burada
ruhun kendi içinde yaşaması faaliyeti vardır. Ve bu da imajinatif bir hayattır. Demek ruhlar spatyomun
bir merhalesinde arzu ve bilgileri altında mazileri görürler ve geçmişin herhangi bir safhasında halen
yaşıyormuş gibi yaşarlar. İkinci kitabımızda az çok ayrıntılarıyla bahsedeceğimiz ekminezi (Ecmnesie)
halinin incelenmesi bizi ruhların bu hayatına alıştırır. Çünkü ekminezi yoluyla biz aynı hali süjelerde
meydana getirebiliriz.

Spatyom hayatı hakkında çok şey okumakla, çok şey görmek ve dinlemekle ve okunan, görülen,
dinlenen şeylerin hakiki manalarını iyi anlamaya çalışmakla bir fikir elde etmek mümkün olur. Fakat
sonu olmayan bir hayatın bilgisi de sonsuz olacağından spatyom hakkındaki bilgiler ne kadar çok
olursa olsun gene eksik kalmaya mahkumdur ve her zaman ona yeni bir bilgi, süprizlerle dolu yeni bir
gözlem ilave etmek mümkün olacaktır. İşte bu düşünce ile kitabımızın izin verdiği kadar gözlemleri
çoğaltmak istedik. Çünkü ancak bu suretle bu geniş konu üzerinde az çok açık bir fikir edinmek
mümkün olurdu. Aşağıdaki örnek spatyomun gene aşağı yukarı orta merhalelerine ait bir hayatı
tasvir eden tebliğin bazı parçalarıdır ve bizi başka bir bakımdan spatyom hayatı hakkında
aydınlatmaktadır:

“Yer yüzündeki insanın üç türlü hayatı vardır: Toplumsal hayatı (publique), özel hayatı (perivée),
mahrem hayatı (intime)… Toplumsal hayatı, maddesel meşguliyetlere; özel hayatı, aile hayatına;
mahrem hayatı da yalnız kendi vicdanına aittir…

Spatyom sakinlerinin hayatı sizinkine benzer. Arz dışı varlıkların da aile hayatı vardır. Onlar da sizin
gibi cemiyet halinde yaşarlar. Birbirine karşı feragatkar muamelede bulunurlar. Ve kemal derecelerine
göre birbirleriyle kaynaşırlar… Uzayda hakiki ebedi (:müebbet) aileler vardır. Orada da arz
üzerinde olduğu gibi iş anları vardır.Orada da yapılan iyi hareketlerden sonra tatlı istirahat anları vardır.
Çünkü diğerlerine göre daha büyük zahmetler içinde bulunan dezenkarneler vardır. Ve geride kalanları
kurtarmaya çalışan dezenkarneler vardır. Orada feragat her saat her an mevcuttur. Fakat bütün bu
Ruh ve Kâinat121
mücadele ile geçen anlardan sonra ve bir vazifenin ardından ruhlar ellerini birbirlerine uzatırlar…
spatyom sakinleri arasında mahrem hayat da vardır. Çünkü ruhlar birbirine karışmış halde değildirler.
Onlar, yükselmek için birbirinden ayrı olarak çeşitli şekillerden geçmişlerdir. Ve onların
ilerlemelerine yardım eden alemler, ayrı alemler olmuştur. Her varlığın tekamülü aynı tarzda
meydana gelmemiştir. Uzun ve zahmetli bir çalışmadan sonra ruhlar birbirleriyle birleşmek için aynı
yolu izlememişlerdir. Aynı bir bitki, aynı bir çiçek olmamışlardır. Ve hepsi aynı güzelliği görmemiştir.
Bununla beraber onlar öbür alemde birbirini bulunca toplu bir ahenk oluştururlar. Çeşitli duygular, çeşitli
görüşler, çeşitli kazançlar birleşir. Ve her zeka, öğrenmiş olduğu şeyi başkasına getirir…

Spatyomun sekenesi de kabahatler yapabilir. O, bir vazifeden vazgeçebilir. Himaye ettiği kimseyi terk
edebilir.Ve kendisinin meydan vermemeye başarabildiği fena bir etki altında; himaye etmesi gerektiği
varlığın sukutuna göz yummuş olabilir. Diğer iyi ahlaklı bir varlığı kırabilir. Mahrem hayatta gizli bir
hayat, bizzat sizin kendi hayatınız vardır. Orada siz kendi kendinizle karşı karşıyasınız. Ve hiçbir
kardeşiniz oraya giremez. Böylece spatyomda, her tekamül derecesinde bulunan ruhların,
kendilerinden daha yüksek olanların dışında nüfuz edemeyeceği bir perde ile örtülü bir mahrem
hayatı vardır.”

Bir Brahma imzasıyla başka bir tebliğ veren ruhun ifadesi de yukarıdakilerle alakadardır:

“Arzın ailesi daima ruhani ailenin aynı olamaz. Biz bazen dünyada bize yabancı bir aile içinde enkarne
olmak üzere spatyomdaki sevdiklerimizi terk ediyoruz. Ve belki de orada ihtiyacımız olan sempatiyi
bulamıyoruz. Çünkü spatyomdaki aile bağları sevgiden yapılmıştır. Ben burada hissi bir aşktan
bahsetmiyorum. Bu alemde gördüğümüz ve anladığımız sevgiden, bir sevgi-seyyale (= amour-fluide)
den bahsediyorum. Bu, öyle güçlü bir bağdır ki varlıklar birbirinden bir ebediyet içinde dahi ayrılmış
olsalar bu bağ kopmaz. Ve onlar daima birbirlerini bulacaklarından emindirler.

Yabancı bir aile içine sevgiyi öğretmek ve kendi sevgisi seviyesine onları yükseltmek için inilir.
Sevgi kudretlidir. O, sevenin etrafını kuşatır, ve bir güç, ve bir nur, sevişen varlıkları ıslah eder,
yükseltir, güzelleştirir.

Spatyomda sevgililerini terk etmek fedakarlığında bulunmuş bir kimse onları tamamen terk etmiş
değildir. Geceleyin o, sevdiklerini bulur. Fakat gündüzleri kendisini ezen ve acılara sevk eden dünya
üzerindeki kapanına şüphesiz tekrar dönmeye şüphesiz mecburdur. Ve burada o, bazen kendileri ile
yaşamakta olduğu insanların okşamalarından, gönül almalarından bile ıstırap duyar. Fakat sabır
gereklidir. Diğerlerine karşı beslenen ve kendisine karşı beslenmiş olan antipatilerle mücadele
etmek gerekir. Sebat gereklidir, fakat asla nefsi teslim etmek (:teslimi nefsetmek) değil! Bu
kelimenin asla yeri olmamalıdır. Mücadelede devama yarayan cesarete ve sebata sahip olmalıdır,
mücadeleden vazgeçirtecek teslimiyete değil! Sebat, sevgi ile olmalıdır. Çünkü spatyomun sevgisi
bir zevk ise dünyanın sevgisi bir ıstıraptır.”

Okuyucularımızın şüphesiz dikkatli gözlerinden kaçmamış olan bir şey vardır: Orta merhaledeki
spatyom hayatına dair buraya kadar vermiş olduğumuz örneklerde yeni yeni beliren bazı özellikler
görünüyor. Örneğin ilk zamanlarda yalnız kuru bir imajinatif faaliyetten bahsedilirken müteakip
tebliğlerde yavaş yavaş sevgiden ve güzelliklerden de bahsedilmeye başlanıyor. Bu hal, şüphesiz
ruhların tedricen yükselmiş olmalarıyla ilgilidir. Bundan dolayı, spatyomun her merhalesine birbirine
belirsiz nüanslar içinde geçen derece farkları vardır. Her şeyin büyük bir gayeye yönelik olduğu
düşünülünce, spatyom da görünen yeni melekelerin de böyle sevgi ve güzelliğe doğru gelişen bir
yürüyüş izlemesini doğal görmek gerekir. Vasıtalar yavaş yavaş gayelerin teminine yardım
edecektir. Hiçbir faaliyet boşuna olmadığı gibi, ruhun yüksek imajinatif faaliyetleri de kuru ve
boş bir şey değildir. Onun sevgiye, güzelliğe ve kim bilir daha nelere yarayan tarafları vardır.
Ruh ve Kâinat122

Aşağıda vereceğimiz diğer örnek, spatyomdaki estetik duyguların gelişmesine ve oraların
güzelliklerine temas etmektedir:

Dünya dışı varlıklar az çok ışınımlara sahiptirler. Onların bakışları, tekamül derecelerine göre
kainatın içindeki şeyler hakkında az çok nüfuz yeteneğine sahiptir. Hakiki ilerleme sadece iyi olmaya
bağlı değildir. Bu iyiliğe faziletleri, kaliteleri ve mütalaa planında kazanılmış bilgileri ilave etmek gerekir.
Bunlardan anlarsınız ki, sizin enkarnasyonlarınız, sonradan bizim aramıza döndüğünüz zaman
göreceğiniz ilk vizyonu muhakeme etmeye, duymaya, öğrenmeye ve bu yolda çalışmaya sizi
hazırlamak için mutlaka zorunlu olan bir tekamül yoludur. Ve sizin, spatyomda göreceğiniz işlere oranla
hiç hükmünde olan dünyadaki işleriniz ne kadar küçük olursa olsun öbür alemde önünüze konacak her
şeyi daha iyi kavramanız için zekanızı genişletmeye yarayacaktır. Bu kavrayış, kudreti ilerlemiş
ruhların nurunu ve güzelliğini oluşturur.

Ey insanlar!... Siz arz üzerinde gerçek güzelliğe sahip olunabileceğine inanır mısınız?..

Bir insan yüzünde toplanmış olan güzellik yalnız fiziki güzellik değildir. O yüzden iyilik ve ilim
parlaklığının, hikmet berraklığının ifadeleri de vardır.Özetle, ilerlemeye karşı bu kadar asi olan bu
dünyanın en gelişmiş / olgun zekasında gördüğünüz güzellik, küçük ve alçak bir ruh kıvılcımını
gerçekten güzel, nurlu ve bir güneş gibi parlak bir ruh haline getirinceye kadar binlerce ve binlerce
asırlar geçirmiş olan varlıkların güzelliği yanında hiçbir şey değildir. Siz ilerlemenin bu doruklarına
geldiğiniz vakit göreceksiniz ki dünyanızda hayran olduğunuz bütün güzellikler; sonsuz kemal alanında
tezahür eden sideryenlerin seyyalevi yüzlerindeki cazip ifadelerin yanında pek az bir şey olur. Oh!.. Bu
cazibeyi nitelendirmek benim için mümkün değildir. Ancak şu kadar söyleyebilirim ki, tatlı bir iyilikle
doymuş bir bakışı, sakin ve güçlü bir ifadeyi, ve bütün yüzden fışkıran nurlu bir şeyi tasavvur ediniz!...

Ey beşerin zafı!... Arz üzerinde güzel görünmekle övünüldüğü zaman spatyomdakiler bu övünme
hakkında nasıl mülahazalarda bulunuyorlar bilseniz.”

Spatyomun, incelenmesinde bulunduğumuz bu orta merhaleleri hakkında bazı diğer bilgileri topluca L.
Denis’nin aşağıdaki sözlerinde bulabilirisiniz:

“….. Nihayet bir gün gelir ki, ruh dünyadaki seyahatlerini bitirmiş olarak temiz bir halde ruhani
hayata girer. Orada fenalık, karanlık ve hata yoktur.Ve son maddi etkiler orada sönmüştür. Orada
eski zamanın endişeleri ve acıları yerine sükunet, huzur ve derin bir güvenlik hakim olmuştur. Orada
ruh, tecrübelerinin son sınırına varmıştır. Artık o, bir daha ıstırap çekmeyeceğinden emindir… Aydın,
sebatkar ve tatlı ruhların ortasında yaşadığını hissetmek ne kadar hoş bir şeydir! Hiçbir şeyin
koparamayacağı sevgi bağlarıyla onlara bağlanmak, onların ilhamlarına, meşgalelerine, zevklerine
iştirak etmek ve yine onlar tarafından anlaşılmış olduğunu, desteklendiğini, sevildiğini duymak ve
ölümden kurtulduğunu, asırların değiştiremeyeceği bir gençliğe kavuştuğunu bilmek ne kadar
mestedici bir şeydir!...

Yüksek mıntıkalar, bütün sanatların ilham aldığı, mükemmel ve ideal güzelliğin vatanıdırlar… Yüksek
ruh için sanat, bir çok yönleriyle bir duadır. Ebedi Prensibe yapılmış bir ibadettir.

Bizzat seyyalevi olan ruh, spatyomun seyyalelerine etki eder. Onun güçlü iradesi bu seyyaleleri
birleştirir. Ve arzusuna göre tertipler, kendi gayesine uygun bir tarzda onlara renkler ve şekiller verir…
Esiri mıntıkalarda ruhani bayramlar vardır. Nurlar içinde parlayan temiz ruhlar, oralarda aileler
halinde gruplanırlar. Dünyanın akortsuz görüntülerine karşılık tatlı bir armoni onları büyüler… Sayısız
Ruh ve Kâinat123
bir kalabalık halinde bulunan bu ruhlar, birbirini tanır ve aralarında sevişir. Ölümle kesilmiş olan maddi
hayattaki sevgi bağları bir daha kopmamak üzere tekrar kurulur.

Bu sevişen ruhlar spatyomun muhtelif noktalarından, muhtelif yüksek alemlerden gelerek toplanırlar.
Yapmış oldukları vazifelerin, işlerin sonuçları hakkında birbirlerine tebliğlerde bulunurlar. Ve
başarılarından dolayı birbirlerini tebrik ederler. Güç işlerde birbirlerine yardım ederler. Bu nezaket
kazanmış ruhların arasına hiçbir ikiyüzlülük, hiçbir kıskançlık duygusu nüfuz edemez. İlahi
elçilerden talimat alan ve daha çok yükselmek için yeni vazifeler kabul eden bu ruh topluluklarında
sevgi, itimat ve samimiyet hakimdir. Bunlardan bazıları milletlerin ve dünyaların tekamülünin ve
ilerlemesinin gözetimini / yönetilmesini yüklenirler. Diğerleri feragatle maddi dünyalarda enkarne
olurlar ve bütün insanları ilimde ve ahlakta aydınlatırlar. Diğer bir kısmı da enkarne insanlara
bağlanarak yol gösterici ve hami sıfatıyla onları maddi varlıklarının haşin yollarında doğum anından
ölüm anına kadar ve bir çok hayatlarda takip ederler, ve bu işlerden himaye edenlerin haberi olmaz…

Bu ruhlardan biri bir küçük kardeşinin himayesini bir defa üzerine aldıktan sonra ne kadar dostça bir
özlemle onu destekler ve ne kadar büyük bir sevinçle onun başarılarını karşılar ve önüne geçemediği
sükutlarının karşısında ne kadar derin acılar duyar!...

Ruhlar arasında sınıflar vardır. Bu sınıflamanın dayandığı esas, çalışmakla ve ıstırapla elde
edilmiş meziyetlerdir…”

Şimdi spatyomun bu merhalesine ait en son sözü daha önce okuyucularıma takdim etmiş olduğum
sayın dezenkarne dostlarımızdan Albert Pauchard’a bırakıyorum. Bu mesajın dikkatlice okunmasıyla,
ruhların spatyom mıntıkalarında üç boyut görüşünün zirvelerine doğru tedricen nasıl yükseldikleri
anlaşılabilir:
…………………………………………………………………

İmajinasyon (tahayyül) irade ile başlar, irade ile biter..
RUH VE KAİNAT(33)

“Ruhlar arasında sınıflar vardır. Bu sınıflamanın dayandığı esas, çalışmakla ve ıstırapla elde
edilmiş meziyetlerdir…”

Şimdi spatyomun bu merhalesine ait en son sözü daha önce okuyucularıma takdim etmiş olduğum
sayın dezenkarne dostlarımızdan Albert Pauchard’a bırakıyorum. Bu mesajın dikkatlice okunmasıyla,
ruhların spatyom mıntıkalarında üç boyut görüşünün zirvelerine doğru tedricen nasıl yükseldikleri
anlaşılabilir:

“ilk zamanlarımla şimdiki zamanım arasındaki fark imajinatif kreasyon’un önceleri irade dışı olarak
yapılması, şimdi ise yönünü iyi almış bir irade ile yapılmış olmasıdır. Bu, tedricen öğreniliyor. Etrafımda
rasgeldiğim insanlarda da durum böyledir.”

Büyük bir realiteyi ifade eden bu fikri, yanlış bir yönde kabul edilmesi endişesiyle kendi açımızdan biraz
açıklamak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Evvelden beri söylediğimiz gibi spatyom hayatının imajinasyon
ürünü sahnelerinin mevcudiyetini Pauchard çok güzel bir ifade ile burada tekrarlamış oluyor. Ancak,
iradesiz bir imajinasyonun mümkün olmayacağını biz kendi özel çalışmalarımız sonucunda
rehberlerimizin tebliğlerinden öğrenmiş bulunuyoruz. Bu bilgilerin bir realiteyi ifade ettiğini, bir çok
incelemelerden sonra da anlamış ve kabul etmişizdir. Bu hususta gerek tahayyül ve gerek tekamül
konularında gerekli olan mülahazalar ve tebliğler belirtilmiştir. Fakat sırası gelmişken burada da
üstadımızdan almış olduğumuz bu baptaki bazı tebliğlerden bir iki tanesini yazmayı faydalı gördük.
Ruh ve Kâinat124

“İmajinasyon (tahayyül) irade ile başlar, irade ile biter....Spontane (:kendiliğinden) olan
imajinasyonlar da gene gerçekte ruhun iradesiyle olur. Demin söylediğim gibi imajinasyon irade ile
başlar,irade ile biter. Bu irade, sizin gözünüzde her zaman apaçık (:aşikar) olmasa bile gerçektse
mevcuttur.”

İradesiz bir tahayyül söz konusu olamaz. Fakat imajinatif (:tahayyüli) bir faaliyette iradenin her vakit
apaçık olması da şart değildir. Bazen bu irade, tahayyül eden varlık için gizli kalabilir. İşte Pauchard’ın
irade dışı saydığı tahayyülü, biz bu türden bir tahayyül olarak kabul ediyoruz. Şu halde buna irade dışı
imajinasyon demekten ziyade bize göre, kendiliğinden imajinasyon demek daha doğru olur.

Gerçekten bir çoklarımızın böyle kendiliğinden bir tahayyülle yaptığı işler çoktur. Bu işlerin kendi
tarafımızdan yapıldığını çoğumuz bilmeyiz. Öbür aleme geçen ruhlar da böyledir. Ruhların ilk
spatyom adımlarında bilmeden meydana getirmiş oldukları imajların çoğu şüphesiz kendi
eserleridir. Ve bunlar şüphesiz kendi iradeleriyle olmuştur. Fakat bu iradeden onların haberi
olmadığı için imajların nerden geldiğini bilmezler ve onlara objektif kıymetler verirler.

Dünyamızda iradenin her zaman şuur alanında görünmediğini söylemiştik. Bu fikri daha iyi kavramak
için bazı örnekler bulabiliriz.

Hayvanlardaki irade bu örneklerin başında gelir. Bir hayvan, iradesiyle herhangi bir işi yaptığı halde
onun bu iradesinden haberi yoktur. Hatta hayvanların iradesi hakkındaki şuursuzluğuna bakarak
bir çoklarımız onlardaki iradenin varlığını bile inkar etmişizdir.

Fakat bize bu konuda en iyi fikri verecek olan gene insanlara ait gizli irade tezahürlerinden alınmış
örneklerdir. Çok dikkate değen bu ruh haletini Pauchard’ın diğer bir tebliği açıkça izah etmektedir. Bu
tebliğde söz konusu küçük S.Papa, Pauchard ve arkadaşlarının dostlarından olup, Pauchard’an sonra
spatyoma geçmiş bir kişidir ki tebliğ bu küçük S.Papa’nın Ispatyoma geçisinden üç gün sonraki
hayatına aittir.

“Küçük S.Papa’yı mı soruyorsunuz?... Ben ona hemen hemen değişmesinin ardından rasladım. Ona
dair size bazı şeyler söylemek isterim. Çünkü bu işte oldukça eğlenceli bir hikaye vardır.

Ben onun geçiş anını duymadım. Ancak küçük S.Papa beni gelip kendisi buldu. Onun mutlu, fakat
tantanalı bir tavrı vardı. Redingotu ile, silindir şapkasıyla ceketinde çiçeği ile ve elinde küçük incili ile
arzıendam ediyordu. Birbirimize rasgelmekten çok memnun olmuştuk. Ben:
-Pekala Küçük S.Papa, dedim. Buraya geldiğinizden dolayı memnun musunuz?
-Evet! tabii, dedi. Eşime kavuştum. Sizi aramak istiyordum ve ... İşte tesadüfen size rasgeldim.

Ben, bu karşılaşmamızda tesadüf olmadığını, benim onun arzusunu derhal duyduğumu kendisine izah
ettim. Gençleşmiş bir halde bulunmasından dolayı kendisine komplimanlarımı sundum. Fakat, niçin
böyle debdebeli bir kıyafette bulunduğunu kendisinden sorduğum zaman bana: Böyle bir alemde hiç
şüphesiz en iyi tarzda giyinmesi gerektiğini söyledi.! Özetle, bir süre beraberce iyi bir zaman geçirdikten
sonra ben tekrar görüşelim diye kendisinden ayrılacağım sırada o, elindeki incilinin kaybolduğunu
gördü. O sırada incilini düşünmediği için kaybetmişti. Buna çok canı sıkıldı. Fakat ben, incilini boş yere
aradığını söyledim. Çünkü burada bir şeyi aramak, onun mevcut olmadığını düşünmek ve bu şekilde
onun olmamasını neticelendirmektedir. Ona dedim ki:

-Kendi kendinize incilinizin elinizde bulunduğunu söyleyiniz o, elinizde olacaktır.
O, benim şaka söylediğimi zannetti ve:
Ruh ve Kâinat125
-Uzun zamandan beri ahrette olduğumuz halde siz hep ayni Pauchard’sınız! dedi. Ben :
-Fakat işte, İnciliniz elinizde duruyor,dedim.
Eline baktı, hakikaten doğru idi.”

Burada küçük S.Papa’nın elindeki incili, redingotu ve silindir şapkası hep kendisi tarafından meydana
getirilmiş şeylerdir. Fakat o, bunu henüz farkında değildir. Çünkü o, henüz spatyomun ilk merhalesinde
yaşamaktadır.Nitekim Pauchard’ın ihtarı üzerine bilmeden yaptığı bir irade ile incilini tekrar meydana
getirmiştir.

Fakat ruhlar spatyomun bu ilk merhalesini geçtikten sonra şuurlarında bir berraklık meydana çıkmaya
başlar. Ve o zaman şuurlu bir irade ile çalışarak tahayyüllerini ve onların sonuçlarını idrak etmek. İşte,
Pauchard’ın bahsettiği müteakip safhalardaki yönünü iyi almış bir irade ile yapılan imajinatif kreasyon’u
budur.Birinci halde ruhta bir teşevvüş vardır; ruh, dış alemi dolduran bütün olayların kendisinden veya
bazen de başkalarından gelmiş imajlar olduğunu fark edemez. Vakasına göre bu onun için bir ıstırap
veya bir haz kaynağı olabilir. İkincisinde ise ruh, gerek kendisinin ve gerek başkalarının
tekamülünü sağlamak için bilerek ve iyice ayarlayarak bir takım imajlar meydana getirir. Ve bu
meleke onun yükseklik derecesiyle orantılı olarak artar.

Çok önemli gördüğümüz bu ruh halini daha yakından incelemek için okuyucularımıza kitabımızın
tahayyül konusunu mütalaa etmelerini öneririz.


Bu izahattan sonra Pauchard’ın sözlerine devam ediyoruz:

“.....Etrafımda peyzaj ve aynı zamanda binalar görüyorum. Evet, hatta kiliseler, fabrikalar, kimya
labaratuarları, keresteci dükkanları...görüyorum. Fakat bütün bunlar o tarzda bi nura gark olmuş
haldedirler ki ben bu hali ancak semavi tabiriyle ifade edebilirim.Buradaki eşya dışardan aydınlanmış
değildir. Işık,onların kendilerinde vardır. Ve onlar kendiliğinden ışık yayınlıyorlar. Burada her varlık,
her şey ışık içinde ışıktır, karanlıklarını aydınlatan karanlık içinde bir ışık değildir. Arıyorum, fakat size
nasıl daha iyi bir izah yapabileceğimi bilmiyorum.

“Bu hal, izahın yokluğundan değil, şunu göz önünde iyi tutmalı ki, sizin haki varlığınızın sınırlı
olmasından ileri gelmektedir....
………………………………………………………………………..

Kainattaki her maddi şekil, ilahi yasaların gereklerine uygun bir halde ruhlar tarafından meydana
getirilir.

RUH VE KAİNAT(34)

”Bu hal, izahın yokluğundan değil, şunu göz önünde iyi tutmalı ki, sizin haki varlığınızın mahdut
olmasından ileri gelmektedir...

Ben demin laboratuarlardan, fabrikalardan ve inşa tezgahlarından bahsettim. Bu, şunu anlatır ki burada
herkes kendi idealini ifade etmek ve haki hulyalarını gerçekleştirmek imkanına sahiptir. O, ne beyin, ne
de dış şartların dar çerçevesi arasında mahsur değildir. Onun görüşü nurani bir şekilde ifade edilir ve
kendiliğinden şekil alır.”

Kıymetli kardeşimizin sözünü gene keseceğiz; çünkü ifadenin güzelliği ve en büyük realiteyi bu kadar
canlı bir tarzda anlatmış olması üzerinde biraz durmadan geçmek mümkün değildir.
Ruh ve Kâinat126

Pauchard’ın dediği gibi spatyom hayatının öyle bir merhalesi vardır ki oradaki ruhlar bilerek bir takım
eşyayı, şekilleri -hatta mekanizmasını anlamaya gerek görmeksizin-meydana getirirler. Bu, ilk
zamanlarda bahsettiğimiz şuursuz faaliyetlerden başka bir iştir. Burada Pauchard’ın bahsettiği
tezgahlar, fabrikalar v.s hep ruhların tahayyül melekesini kullanarak oluşturmuş oldukları şeylerdir. Ve
bunların kurulmasında hem kendilerinin hem de diğer varlıkların türlü türlü faydalanmaları gayesi vardır.
Esasen spatyomda olduğu gibi kainattaki her maddi şekil, ilahi yasaların gereklerine uygun bir
halde ruhlar tarafından meydana getirilir. Hatta şunu söylemekten çekinmeyiz ki muazzam maddi
dünyalar dahi böylece kurulmuş ve böylece yaşamakta devam edegelmiştir; ancak bu kadar yüksek
kudretlere sahip ruhlar, hiç şüphesiz ne uygulamalı ne de kuramsal inceleme alanımıza girebilecek
mıntıkalarda değildirler. Ruhların spatyomda kurdukları şeyler çok kısa veya çok uzun ömürlü olabilir.
Bu müddet birkaç saniyeden, bize göre bir ebediyet olan milyarlarca senelere kadar sürebilir. Bu
işlerin kurulmasında hakim bütün gaye, ruhların kemale ermeleri için gerekli araçların hazırlanmış
olmasına bağlıdır. Her ruh tabiatın bu muazzam işinde kendi kudreti derecesine göre amelelik vazifesini
az çok bir başarıyla yapmaya çalışır.

Burada Mutlak’a ait Yaradılış konusu ile bu söylediğimiz oluşturma, kurma olayını, haşa, birbirine
karıştırmamak gerekir. Bir şeyi yoktan var etmek başkadır, mevcuda şekil vermek başkadır. Bizim
Yaradılış hakkında hiçbir bilgimiz olamaz ve bu hususta bir tek söz bile söylemek kabiliyetinde
değiliz. Çünkü biz yokluğu idrak edemeyiz ki ondan hasıl olan varlıklardan bahsedebilelim. Bizim
cılız idrakimize yokluk kavramı hiçbir zaman giremez. Ve biz yokluktan hiçbir anlam çıkaramayız. Hatta
gelişi güzel bir yokluğu kabul etmek bile gene bir varlığı kabul etmekle denk olur. Yokluğu aklımız
almayınca Yaradılıştan bahsetmek abes bir iş olur.
Büyük ve henüz tanımadığımız ruhların milyarlarca asırlar payidar olan muazzam dünyaları, baş
döndürücü büyüklükteki nebülözleri oluşturmalarını yaratma tabiriyle ifade etmek tamamiyle
uydurma bir söz olur. Çünkü bunların hiç birisi yoktan var edilmiş değildir. Hepsi maddelerin
dönüşmelerini belirleyen ilahi yasalardan yararlanarak ruhlar tarafından ve esasen mevcut olan
maddelerden meydana getirilmiş oluşumlardır. Bu fikrimi bir örnek ile daha iyi anlatabilirim:
Bir heykel, heykeltraşın eseridir. Fakat bu, onun yoktan var ettiği bir şey değildir. Ancak mevcut eşyaya
kendi imajinatif faaliyetiyle vermiş olduğu bir şekildir. Bir sanatkarın böyle bir çamur parçasını alıp
ondan bir heykel meydana getirmesiyle aklımızın ermediği yüksek ruh mertebelerine varmış dev gibi
ruhların esir maddelerini bilmediğimiz yüksek yetenekleriyle bir araya toplayarak bir dünyayı meydana
getirmesi ve onu uzun zaman yaşatabilmesi arasında fark yoktur. Bunların ikisi de eserlerini yoktan var
etmiş değildirler. Esasen mevcut olan maddeleri onlar belli maksatlara göre bir araya toplamışlar ve
şekillendirmişlerdir. Böyle basit ve yalnız mahlukata özgü işlemi hiçbir mahlukla nispeti söz konusu
olmayan Yaradan’a, Mutlak’a izafe etmek O’nun hakkındaki duygu ve bilgi noksanından ileri gelmiş
bir hatadır.

Konumuzu biraz taşan bu düşünceleri, yukarıdaki fikirlerimizin yanlış anlaşılmaması için kısaca
yazdıktan sonra Pauchard’ın tebliğlerine devam ediyoruz:

“.....Arzu ve iç çekişleri (Aspirations), bizim alemimize özgü maddede kendine has gerçekleşimini
otomatikman sağlar. Burada sizdeki gibi, ona engel olacak ağır ve direnen hiçbir madde yoktur. Bu
şunu da intaç eder (:sonuçlandırmak; bitirmek; bir sonuca bağlamak) ki bu işlemde aklın (intellect)
müşterek müdahalesi o kadar zorunlu değildir.
“Bir an gelir ki o zaman eşyanın seyri esnasında bu imajinatif kreasyon imkanları tükenir. Bu taktirde
diğer bir arzu belirir. Bu da onun nasıl ve niçin olduğunu anlamak arzusudur.
“İşte bu noktada mantal faaliyete kayılmış olur....
Ruh ve Kâinat127
Benim burada etrafımı kaplıyan muhitle ilişkilerim tamamen bu son faaliyet şeklindedir. Çünkü ben, söz
konusu bu iki alemin sınırında bulunuyorum, bunlar iç duygusu (sentiment) ve akıl (intellect) alemleridir
ki siz bunlara astral ve mantal diyorsunuz.”

Teozoflarca uzun uzadıya tasniflere tabi tutulan astral ve mantal planların şemasını Pauchard şu iki
cümle içerisinde açıklıkla çizivermiştir. Beden konusunda münakaşasını yaptığımız gibi burada da bu
münasebetle tekrar ediyoruz ki spatyomda ayrı ayrı bedenler giyerek veya çıkararak girilecek
birbirinden bıçakla kesilmiş gibi ayrı planlar yoktur; fakat ruhun tekamülü ve faaliyetlerinin tezahür
zeminleri vardır.

Demek ki A. Pauchard’ın son ifadesinden de anlaşılacağı gibi üç boyutlu spatyom görüşünün
(:telakkisinin) son merhalelerinde eşyanın nedenini ve oluş hallerini araştırmak işi başlıyor. Netekim
aynı gerçeği L. Denis şu cümlelerle ifade etmektedir: “ ...... Ondan sonra sonsuz eseri mütalaa etmek,
temaşa ve yüceltmek, her yerde adaleti, güzelliği, semavi iyiliği tanımak ve onlarla birleşmek, yüksek
ruhları vazifelerinde ve hizmetlerinde takip etmek ve daima, daima yeni hazlarla, yeni çalışmalara ve
bizi bekleyen görüşlere doğru yükseleceğini anlamak: İşte ebedi hayat budur.”

Fakat bir an gelir ki ruhların üç boyutlu alemdeki görgü ve tecrübeleri kemale erer. Ve o zaman
onlarda daha yüksek bir alemin gerekleri içinde yaşamak ihtiyacı baş gösterir. Çünkü bu dereceye
gelmiş ruhların görüşlerinde esaslı değişmeler olmuştur. Üç boyutlu maddi dünyaların realiteleri bu
incelmiş ve yükselmiş görüşler karşısında tatminkar olmaktan çok uzak kalmıştır. İşte ruh halinde
ortaya çıkan bu esaslı değişme, ruhların üç boyutlu alemi müteakip bir aleme geçişini zorunlu kılar.
Daha önce de söylediğimiz gibi biz bu aleme bile bile, yanlış olarak dört boyutlu alem demek
zorunda kalıyoruz. Bu aleme geçen ruhların hayatı derhal bizim müdrikemizden (:entelekt) siliniyor.
Çünkü oralarda, bizim düşünebildiğimiz ve anlayabildiğimiz anlamda ne şekil, ne renk ve ne de
obje mevcuttur.

Fakat böyle yüksek alemler hakkında bilgi edinebilmemizin mümkün olmadığını kabul etmekle beraber
o kainatın üç boyutlu alemimizdeki bazı yansımalarını, çok güçlükle de olsa bir duygu halinde bize
sezdiren / duyuran bazı tebliğlerden yararlanarak duyabilmeye çalışıyoruz.
…………………………………………………………………………………

İnsan hiçbir zaman Halik (:Yaratan) olmadı ve hiçbir zaman Halik olmayacak…

RUH VE KAİNAT (35)

E- Dört Boyutlu Alemin Eşiğinde

Dört boyutlu kainatın varlıkları insanlar için o kadar anlaşılmaz o kadar yükselmiş bir haldedirler ki
zaman zaman bunlarla ancak aracılı temas haline geçmek mutluluğunu tatmış olan insanlar, bu
kainatın yüksek varlıklarını uluhiyet derecesinde karşılamışlar ve yüceltmişlerdir. Din tarihinde de
gördüğümüz gibi, Allah’la görüştüğünü zannedenler, ya da kendilerinde uluhiyet vehmedenler, ya
doğrudan doğruya duyulmuş veya başkaları tarafından anlatılmış bu yüksek alemlerin varlıkları ile olan
vasıtalı temasların etkisi altında kalmış olanlardır. Mutlak, Yaratan kavramı ile kendi idraki arasında
aşılmaz uçurumlar bulunan beşerin insan üstü varlıklara Allahlık yüklemelerini doğal görmek gerekir,
çünkü insanın Allah Hakkındaki duygu ve düşüncesi, onun tekamülü ile yükselir ve kıymetlenir.

Biz o kadar geriyiz, o kadar görgüsüz ve tecrübesiz ki en ideal bir düşünce ile bulabildiğimiz ilahi
vasıflar, ilahi kudret, ilahi güzellik ve ilahi her şey, her kavram Allaha gitmek şöyle dursun, ebedi ve
ezeli kainatlar içinde bir zerre dahi olmayan fakat bizlere ezeli ve ebedi görünen yüksek boyutlu
Ruh ve Kâinat128
alemlerin henüz ilk merhalelerinde rasgeldiğimiz bir mahlukta, bir ruhta takılıp kalıyor. Ve insanlar için
bundan daha tabii bir hal olamaz. İnsan hiçbir zaman Halik (:Yaratan) olmadı ve hiçbir zaman Halik
olmayacak… Esasen ezelde ve ebede ruhlar ve diğer nispi varlıklar Allah olmadığı ve olmayacağı için
Allah Halik, ruhlar ve bütün varlıklar da mahluk olmuşlardır. Bu iki kavramı hangi mantık ve hangi
sebeple olursa olsun, birbirine karıştırmak gafletinde bulunanların bir dalalet içinde kaldıkları
muhakkaktır. Kendimizi biraz riyazetle (:nefsin isteklerini kırma; perhiz) biraz soyutlanma (:tecerrüt)
haliyle bir Allah hissedebilmemiz mümkündür. Fakat bu, görgü ve tecrübelerle yeter derecede
olgunlaşmamış kör bir iman meselesi olur. Bu bakımdan bu hali tabii görmek mümkündür. Bununla
beraber bu hal bir arızadır ve gelip geçecektir. Çünkü tekamül süreci olan görgü ve tecrübe hayatı,
insanı bir an bile ara vermeden önüne takıp sürükler ve bu sürükleniş insan ruhunda saplanmış bir
takım dikenlerin, pürüzlerin ve arızaların ruhtan sökülüp atılmasıyla sonuçlanır.

Dört boyutlu kainatın varlıklarına dair hiçbir bilgiye sahip olamayacağımızdan daha önce sözetmiştik.

Biz evvelce de yazdığımız gibi medyomumuz vasıtasıyla oardaki yüksek varlıklara ait hiçbir şekil
görememiştik. Ve böyle bir şeklin orada mevcut olmadığını da gene onlardan öğrenmiştik. Fakat bu
varlıklar gene kendi ifadeleri ile bize istedikleri zaman maddeden bir hisse alarak görünebileceklerini de
söylemişlerdi.

“Bulunduğumuz bu planda sizin göreceğiniz bir şekil yoktur. Vasıtalarınızla göremezsiniz. Buradaki
görememeniz, sizin vasıtalarınızın eksikliğinden ileri gelir. Çünkü siz yalnız görmek kavramı ile
anlayabiliyorsunuz. Halbuki genel duygunuzla görmenizdir asıl görmek.

Bundan dolayı aşağı planlarda gördüğünüz tarzda bir şekil burada yoktur. Fakat biz istersek bu olabilir,
çünkü biz, maddeyi yoğunlaştırarak size görünebiliriz.”

Bu sözlerden iyice anlıyoruz ki oradaki varlıkların bizdeki gibi şekilleri yoktur. Fakat onlar, etki
güçlerini kullanarak maddelere istedikleri şekli verebilirler ve eğer her hangi bir maksatla bizim idrak
alanımıza girmek gereğini duyarlarsa o zaman maddelere bizim anlayabileceğimiz şekilleri
vererek bize görünebilirler. Biz buna gerek görmediğimiz için deneylerimizde bu nokta üzerinde ısrar
etmedik. Çünkü bu görünüş ne kadar yüksek olursa olsun dört boyutlu alemin hakiki manzarasını bize
vermeyecektir. Oralardaki bir varlığın bizim idrak alanımıza düşmesi, muhakkak hakiki durumundan o
nispette ayrılmış olması demektir. Bundan başka, böyle bir görüşün diğer bir bakımdan da büyük bir
değeri olamayacaktır: bu yüksek varlıkların kendilerini bizim realitelerimize uygun birer şekil halinde
gösterebilmeleri ancak muhataplarının alabilme yetenekleri oranında ve ona uygun bir tarzda olacaktır.
Buna göre bu görüş sabit olmayacaktır, her insana ve hatta insanın çeşitli tekamül safhalarına göre
değişik olacaktır. İşte bu hal, bu görüşün incelenmesi bakımından bize büyük bir şey öğretmiş
olmayacağını anlatmaya yeterli gelir.

Bununla beraber bu hususta hiç olmazsa pek ilkel bir fikir vermiş olmak için başka bir kaynaktan
verilmiş bilgileri okuyucularıma takdim etmeyi faydalı görüyorum. Bunun için gene Pauchard’ın
tebliğlerine döneceğim. Çünkü bu konuda en iyi bilgiyi bize vermiş olan bu kişidir. Onun sözlerini
gözden geçirirken okuyucularım, etrafını iyice anlamış bir ruh gözüyle ve belki kavrayabileceğimiz en
yüksek bir tasvirin imkanı oranında dört boyutlu kainatın yüksek varlıkları hakkında oldukça maddi bir
fikir edinebileceklerdir. Ancak daima söylendiği gibi, bütün bu tasvirleri hakiki anlamında ele almamak
ve bizim anlayış yeteneğimize göre uydurulmuş şeyler olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü
Pauchar’ın tarif ettiği bu varlıklar, onun bu tarifine girmiş olduğu sürece hakiki planlarından ayrılmış ve
bizim üç boyutlu realitemize girmiş bulunmaktadırlar: Bundan dolayı aşağıdaki satırlar dört boyutlu
varlıkları alçaltarak tasvir eder:

Ruh ve Kâinat129
“Bu gün, sizin yüzünüzden, ben gene bu latif (:hoş, güzel, nazik, yumuşak) varlıkla temas haline
geçtim. Bu zamana kadar böyle insan üstü Alemle alakadar değildim… Onun dili ile, heceli diller
arasında hiçbir münasebet yoktur. Onun Aleminde böyle konuşulmuyor.

Benim ondan almış olduğum ilk intiba, tatlı yeşil bir ışıktır… Onun etrafında büyüleyici bir atmosfer
vardır… Sanki doğanın bütün müziği ondan yayılıyor, veya onu kuşatmış gibi. Nasıl söyleyeceğimi
bilmiyorum. Evvelce tasvir ettiğim Grand Viellard da belki böyledir fakat o, insan cinsindendir. Bunu
hesaba katmayı unutmayınız. Onun görünüşü, hatta parlaklığı benim için o zamana kadar hiç tecrübe
edilmiş olmamakla beraber, bana yabancı bir unsur halinde gelmiyordu. Halbuki burada…! Eğer siz
sorularınızla bana yardım ederseniz ben de onu tasvir edebilmek için elimden geldiği kadar çalışırım.

O şeffaftır. Ve daima değişen bir haldedir. Birçok şeyler fazla olarak beşeri bir telakkiye (:anlayış,
kavrayış, tasarlayış, görüş) bürünüyor…

Fikirlerini bizlere intikal ettirirken onun bütün varlığı o kadar titreşim halinde ve o kadar şiddetli bir
canlılık içinde ki sizin bu realiteye, hatta uzaktan biraz olsun yaklaşabilmeniz için pek fazla bir
imajinasyon sarf etmeniz gerekir.

Onun ağırlığı yoktur, ve tekrar ediyorum onda daimi bir değişme hali vardır. Yalnız, onun yüzü benim
önümden kaybolmadı. Onun yüzü tapılmaya layık bir halde sedef renginde, şeffaf ve içerden
nurlanmıştır.

…… Tam manasıyla bir ayak görmüyorum. Fakat ayakların bulunması gereken yerde bir takım nurlu
titreşimler görüyorum ki bunlar manyetik cereyanlar gibi onun şeklinin yukarı taraflarına doğru çıkıyor…
Bazen de dalgalı hareketler yapan bir el izlenimini alıyorum, ve bu elin her hareketi hayati bir takım
ışınımlar saçıyor. Fakat müstesna anlar bir yana konursa onun şeklinde sabit olan hiçbir şey yoktur.

Gözlerini mi soruyorsunuz?..

Onu yakalamak çok güçtür. Bu güçlük hiç olmazsa benim için. Bir bakış görebildim. Fakat… gerçeği
söylemek gerekirse gözleri göremedim...

Biliyor musunuz dostum, bu fakirane taslağı size –hem de ne kadar çok eksik olarak- daha çok bir
tirbuşonla veriyorum!?

Onun tebessümü mü?

Bu, büyüleyicidir!.. Nur saçıcıdır!... Fakat bu, beşeri bir tebessüm değildir. –Yani beşeri tarzda değildir,
demek istiyorum. Bu, fevkalade canlı, anlamlı ve ışık saçan bir çehrenin (:yüz; görünüş) tebessümüdür.
Fakat bu, bir “çehre hatlarının hareketi” olmaktan çok bir “ışık oyunu”dur…

Onunla beraber olmak kalbe sevinç veriyor. Ve hayatı mutlu ediyor. İnsanda bulunan poetik anlamdaki
tohumlar onunla temas sonucunda İntaş (:çimlenme, yeşerme) ediyor!

Bu Güzellik, Şiir ve Sevinç Mahlukunun sırası gelince hem uyanık ve hem de huşu içinde bir peri,
feragat ve fedakarlık yolunda yürüyenlere rehberlik eden seçkin bir Ajan olacağını bizim beşeri
idrakimiz anlayamaz…”

A.Pauchard’ın güçlükle nitelemeye uğraştığı bu tipe, dört boyutlu alemin bir varlığı demekten çok, o
varlığın, üç boyutlu alemimizin en yüksek mıntıkalarına yansımış bir tezahürüdür demek doğru olur.
Ruh ve Kâinat130
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Bir varlık kendi objektifleşmiş subjektif hayatında yaşadığı gibi, ilişki halinde bulunduğu alakalı
ruhların objektifleşmiş subjektif hayatlarında da öylece bilerek veya bilmeyerek yaşayabilir.

RUH VE KAİNAT
(36)
3- Spatyom Hakkında Genel Bir Mülahaza

Spatyom hayatına dair verilmiş tebliğler o kadar dağınıktır ki bunları bir araya toplayarak kesin bir
sınıflama yapmaya imkan yoktur. Bunu pek doğal görmemiz gerekir. Çünkü imkanları sonsuz olan,
varyeteleri bütün beşeri tahminlerin dışında kalan bir alemi dar ölçülerle sınırlandıramayız. Bizim değer
ve ölçülerimiz karşısında orada her şey mümkündür. Ve her insana, her varlığa göre ayrıntısı değişen
bir spatyom hayatı vardır. İşte bu yüzden A. Pauchard ilk tebliğlerini içeren kitabının adını: L’AUTRE
MONDE; SES POSSIBLITES INFINITES (Öbür âlem: Sonsuz imkanları) demiştir.

Fakat insanların bir zafı vardır: Olayların grup ve sınıflara ayrılmasını ve bunların birbiriyle olan karşılıklı
ilişkilerinin belirginleştirilmesini isterler. Bizde bu zorunluluktan kendimizi kurtarmış değiliz ve bu
sebepten dolayı, ne olursa olsun, spatyomun belirgin gördüğümüz ana hatlarıyla bir sınıflamasını
yapmak zorunda kaldık. Fakat şunu önemle söylemek isterim ki buradaki merhaleler de, tabiatın bütün
olayları hakkında genellikle düşündüğümüz gibi, keskin sınırlarla birbirinden ayrılmış ve bütün
ayrıntılarıyla söylenmiş değildir.

Her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki üç boyutlu spatyom, alışmış (:mutad) olarak kullandığımız
anlamdaki yoğun bir madde dünyası değildir. Spatyom, dünyadaki görgü ve tecrübeler oranında
kazanılmış duygu ve fikir unsurları ile, tezahür zeminini genişletmek gücünü artırmış ruh faaliyet ve
etkililiğinin (indükleme gücünün), şuurlu veya şuursuz maddi gerçekleşme imkanlarını sağlayan ve
hazırlayan bir yerdir. Sübjektif ruh hayatının spatyomdaki seyyal maddeler yardımı ile, binbir çeşit
oluşumlar içinde objektifleşmiş halleri de bu kavram içine girer.

Hangi derecesinde olursa olsun üç boyutlu spatyomda yaşayan bir ruh, üç boyutlu dünyaların bütün
izlenimlerini ve hatıralarını kendisinde taşır. Dünyada iken kaba maddeler, kaba vasıtalar müsaade
etmediği için ruhun sübjektif hayatı layıkıyla objektif değerler kazanamaz. Bununla beraber bir insan,
tahayyül yolu ile istediği gibi sübjektif hayatını kurabilir. Bu işlemdeki imkanların derecesi onun iç
hayatının zenginliği derecesine, yani evvelce geçirilmiş tecrübelerden kalan kazançlarının
çokluğuna bağlıdır. Fakat ruh, spatyoma geçtikten sonra, yoğun maddelerin bağlarından kendini
kurtarınca, bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek sübjektif hayatının objektif değerler
kazanmış olduğunu görür. Yani dünyada iken inziva zamanlarında hayalen kurduğu imajları
burada gerçek varlıklar gibi etrafında şekillenmiş olarak tekrar bulur. Bu işlem için cehit sarf etmeye
gerek yoktur. Ruhun bilerek veya bilmeyerek yaptığı bir irade darbesi bu işe yeterli gelir.
Verdiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi örneğin, bir kitabı düşünen ve isteyen bir varlık, o kitabı derhal
karşısında bulur, ve bunun için bu işlemin ne şekilde olduğunu, nasıl meydana geldiğini onun bilmiş
olması şart değildir. Fakat bir varlık kendi objektifleşmiş subjektif hayatında yaşadığı gibi, ilişki
halinde bulunduğu alakalı ruhların objektifleşmiş subjektif hayatlarında da öylece bilerek veya
bilmeyerek yaşayabilir. O zaman bir ruh için, spatyomda geçirdiği hayatın sürekli değişen sonsuz
çeşitleri meydana gelir. Ve ruhlar bunlardan türlü türlü faydalar elde ederler.

Demek üç boyutlu spatyom, her derecesinde, ruhların yoğunsa dünyalarda bin bir meşakkatle
kazanmış oldukları duygu ve fikir unsurlarının bir gelişme yeridir. Fakat bunlar için bu spatyom hayatı
Ruh ve Kâinat131
büyük bir realitedir. Onların bu realiteleri, gerek kendi iradeleriyle gerek daha yüksek ruhların
yardımıyla, ihtiyaçlarına göre tasımlanır ve düzenlenir.

Spatyomdaki bu işlerin kolaylaşması için yüksek ruhların vukubulan yardımları yalnız oralarda değil
dünyada da, özellikle metapsişik çalışmalarda kendisini hissettirir. Buna dair bir fikir verebilmek için
kendi tecrübelerimizden birisine ait bir örneği yazıyorum.

Dört boyutlu alemlerde medyomumuzun ilk dolaştığı gün, oradan aldığı intibalar, o zamanki
acemiliğimiz yüzünden bize anlaşılmaz görünüyordu. Bu acemiliğimizi gidermeye çalışan üstatlarla
aramızda geçen bir konuşma bu hususta yeter derecede bilgi verebilir.
(12.4.1936 tarihli celse tutanağından:)
“S - Pekala bu planda etrafınızı iyice tetkik etmeye başlayınız.
C - Aydınlık içinde, sezme halinde varlıklar hissediyorum.
- Sezme halinde?... Onları iyi incelemeye çalışınız, ne gibi varlıklardır onlar?
- Hiçbir şey görmediğim halde, yanımda birçok varlıklar hissediyorum.
- Bir şey görmüyorsunuz, fakat varlıklar mı hissediyorsunuz?
- Kulağıma “varız” diye bir ses geliyor.
- Pekala, “varız” diyen şahsa rica ediniz kendisini size göstersin.
- “İsteme görünmemi.” diyor.
- isteme görünmemi, diyor öyle mi? Pekala bundan maksadı nedir acaba?
- Alışmadın, diyor. Göremeyişin de alışmadığının belirtisidir, diyor.
……………………………
- Evet, aşağı planla bu plan arasında ne fark var, bizim anlayacağımız şekilde?
- Burada şimdiye kadar alıştığınız tarza uymayan şeylerle karşılaşacaksınız. Bundan dolayı bunlara
tahammül edemezsiniz, diyor.
- Bu tahammülsüzlük ne bakımdandır?
- Tahammül edememek, gözünüzün kamaşmasında ne rahatsızlık duyarsanız duygularınızda da aynı
şeyi duymanız bakımındandır, diyor. Ben bunu ancak böyle sizin anlayışınızla anlatıyorum, diyor. (1)
……………………………
- Pekala alışmak için biraz dolaşın; o varlık size biraz direktif versin.
- Burada ne kadar dolaşsanız kimseyi göremeyeceksiniz, göreceğiniz bir ışıktan ibaret, diyor. Yalnız
etraftaki varlıkları hissedeceksiniz, bir sezme halinde, beş duygumuzla ilgili bulunmayan bir sezme.
- Şimdi bir şey daha soracağım: Gene görmemek şartıyla daha yükselmek istiyoruz?
- Alıştırmanızı / alışmanızı artırmadıkça daha yukarıya gitmenize müsaade etmem, yoksa bu ışık
gözünüze rahatsızlık verebilir, diyor. Tedrici elden bırakmayınız, korkarım ki gözlerinize zarar verir,
diyor. (2)
- Bizim acele etmeye niyetimiz yok. O plana ait söyleyeceği bir şey var mı?
- Tahammülünüz arttıkça bilgileriniz de artacaktır. Yalnız, tahammülünüzü zorlamayınız. İlla ki her şeyi
az zamanda öğrenmeye kalkmayınız, diyor. Kim söylüyor bilmiyorum.
- Bir şey daha soracağız: Aşağıdaki planda bulunmak bizim için daha mı iyidir, yoksa bu planda mı
kalalım?
- Daima yükseliniz, daima yükseliniz. Yükselmek gayeniz olmalıdır. Bunda kaide iyi niyet ve tedriçtir,
diyor.
- O halde biz bu planda bulunmakla daha iyi yapmış oluyoruz, öyle mi?
- En iyi değil; iyisi, diyor. Bundan şimdi bir zarar gelmeyecek. Gözlerinizin kamaşmadığı gibi
hissiyatınızın da kamaşmadığını gördünüz. Tedricen hareket ediniz.
- Şimdi bu söz bende şüphe bıraktı: Daha iyisi üçüncü planda mı kalmaktı?
- Daha iyisi tedriçtir.
- Yani buraya daha çıkmamalı mı idik?
- Bu dördüncü, beşinci sözlerini bırakınız. Burada sınırlı adetle sınırlı tabaka düşünmeyiniz, diyor.
Ruh ve Kâinat132
- O halde kendisi bize bir şeyi hatırlattı: Bundan önce İlyas efendi isminde aşağı planda bir kişiyle
tanışmıştık. (3) Bu dostumuz, bu kişi hakkında bize bir şey söyler mi?
- Diyor ki ruhlar aleminde her şey bir kaideye tabidir. Onun da karşınıza çıkması muhtemeldir. Ben ne
lehte ne aleyhte bir lakırdı söyleyemem.
- Pekala bize daima yükselmemizin esas olduğunu söylüyordu, halbuki İlyas efendi planında kalırsak…
- Kalın demedim, daima yükseliniz, fakat sizin gibi ruhlara tesadüf etmeniz…
- Yani biz tenkit istemiyoruz…
- İlyas efendi kendisine emredilen vazifeyi görmüştür. Ben ne onu…
- Demek, İlyas efendiye hariçten mi vazife verilmiştir?
- İlyas efendi bir müesserdir (:kendisine bir şey etki etmiş olan, etkilenmiş), sizin önünüze çıktı. O,
somut bir şey değildir.”

Burada okuyucularımın bakış inceliği önünde belirginleştirmek istediğim bir nokta vardır. O güne kadar
bu dört boyutlu alemin gerekleri hakkında hiçbir bilgimiz yoktu. Ve oradan doğrudan doğruya almış
olduğumuz bu ilk tebliğlere de henüz gereği kadar önem ve değer verememiştik. İşte bu halin sonucu
olarak bu muvasalada (:vasıl olma, varma, ulaşma, yetişim; erişim, eriştirim, gidişgeliş) Üstatların
tebliğlerini adeta güvensizlikle karşılıyormuş gibi bir tavır takınmıştık. Hatta bu hal bir münakaşa haline
varmıştır. Buna rağmen Üstatların bizi tehlikeli bir yoldan uzaklaştırmak, faydalı yollara sevk etmek
hususunda konuşmayı sükunet ve basiretle idare ettiklerini okuyucularım anlamışlardır.

“- Somut bir şey değildir, demekten maksatları bir ruh demek değildir mi demektir?
- Ruhun vasıtası imiş.
- O etkinin tabi olduğu bir ruh nasıl bir ruh imiş?
- Aslında kendisi bir ruh değilmiş, bir vasıta imiş. Bu olayları tanzim edenler ruhlardır, böyle yüksek
tabakalara erişmek maksadını takip edenlere türlü talimatta bulunmak ve onları hazırlamak için bir
takım geçirecekleri yollar vardır.Bu onların uygun gördüğüdür, diyor.
- Burası size ağır mı geliyor (medyomda hafif bir rahatsızlık görüldü). Pekala üçüncü plana inelim?
- Üçüncü plandayım, burası karanlık bir yerdir. Üçüncü diyoruz ama üçncü değil.
- Neredesiniz şimdi?
- …..
- Tekrar sizinle konuşan ruha fikrinizi çeviriniz, ve ondan hitabetini isteyiniz, cevap alıyor musunuz?
- Hazırım, diyor. Burada bana fikirler yukardan geliyor, sanki şakül vaziyetinde (:dikey) beynime iniyor.
- Pekala yukarıdaki plandaki sorularımıza devam etmek istiyoruz. Zihnimizin takıldığı bir nokta var: İlyas
efendi gerçeğe uymayan bazı şeyler söylemişti…
- Bunlar mukadderdir, bunlar böyle yapılmak gerekirdi. Birdenbire size hakikati göstermek, sizin
idrakinizin üstündedir, diyor.
- Fakat bu söz de bize kanaat vermiyor. Böyle hatalı sonuçlarla karşılaşmak bizi sarsıyor. Eğer maksat
bizi yıkmak ise fena bir şeydir.
- Unutmayınız ki sizin dünyanızda her şey bir çalışmanın, bir cehdin ürünüdür. Nasıl aleminizde her
istediğiniz şeye zahmetsiz erişemiyorsunuz ve engelsiz, hatasız ulaşamıyorsunuz, bu da tıpkı onun
gibidir. Siz dünyanızdan çıkmış değilsiniz. Sizi himaye eden ruhlar hataya sevk eder. Taki dünyanızdaki
kaidelere aykırı hareket etmeyesiniz.
- Bu son cümleyi biraz daha izah eder mi?
- Siz dünyasal yasalara tabisiniz, bu yasaların hükümlerinden sizi kurtarmak lehinizde olmaz. Bundan
dolayı cehitsiz, hatasız sizi her gerçeğe erişmek sizin lehinizde olmaz.
- Burada bir nokta kalıyor: Bizim öbür tarafta sarf edeceğimiz emekler boşa çıkacak gibi görünüyor.
Çünkü maksat bilgi sahibi…
- Anladım, diyor…
- Bizde dünyamızın kanunlarına aykırı çalışacağız, bu da bizim maksadımıza karşıt olacaktır…
Ruh ve Kâinat133
- Öyle demiyor. Size söylediğimi yanlış anladınız. Siz dünyada gerçeklere nasıl meşakkatle
erişebilirseniz, o kadar meşakkatle bu ahret olaylarına erişebilirsiniz. Yoksa dünyadaki kaidelere aykırı
hareket edilmiş olur. Gerçeğe erişemezsiniz; çünkü dünyadaki mesaide bir çok aldanmalar vardır.

Yukarıdaki konuşma ruhların bizi nasıl himaye ettiklerini ve özellikle bazı şekilleri ve mizansenleri bizim
tekamülümüze uygun bir şekilde nasıl meydana getirdiklerini gösteriyor.

Bir ruhun geçmişi ne kadar zengin ise; o, ne kadar fazla dünyalarda tecrübelerle bilgi ve
görgüsünü artırmış ise onun spatyom hayatı o kadar zengin ve güzel olur. Ve yukarıda verdiğim
izahlardan sonra bunun sebebini anlamak kolaylaşır. Demek tekamül fikrinde, dünyalarda iken
kurulan sübjektif hayatı mümkün olduğu kadar zenginleştirmek kavramı da vardır. İşte bu
noktada, dünyada iken estetik duygulara; güzelliği, iyiliği, vicdan huzurunu hazırlayıcı sanat ve fikir
hareketlerine verilmesi gereken değerin anlamı anlaşılır. Ruhlar spatyom hayatında yaşarken
kendilerinde eksik gördükleri şeyleri tamamlamak ve sübjektif hayatlarını daha zenginleştirmek ve
güzelleştirmek ihtiyacıyla ara sıra üç boyutlu dünyalara inerler. Çünkü üç boyutlu bilgi ve duyguların
eksik kalmış tarafları ancak üç boyutlu dünyalarda yapılacak fikirsel ve hissî tecrübe hayatıyla
tamamlanabilir.

Bütün bu ifadelerden çıkan sonuca göre spatyomdaki bir ruh, diğer boyutlu bir hayata geçinceye kadar,
üç boyutlu dünyalarla subjektif ve objektif olan ilişkilerini devam ettirecektir. Ve bu bakımdan üç
boyutlu dünyalarla spatyomları arasında devamlı bir ilişki vardır. Bu ilişkinin şekli ve sayısı da
sonsuzdur.

Fakat dediğimiz gibi, bir an gelir ki ruhun üç boyutlu alemdeki işleri kemale erer. O, bu alemden
alacağını almış bulunur. Ve neticede bu aleme hakim bir duruma girer. İşte o zaman ruh, bilmediğimiz
ve tahmin dahi edemediğimiz şartlar altında alemini değiştirir. Ve diğer boyutlu alemlere geçer. Vasıtalı
olarak alemimizle ilişkilerini devam ettirmekle beraber artık o, başka alemlere bağlanmış ve maddi
şartları bambaşka olan kainatın diğer alemleri ile doğrudan doğruya ilişki haline girmiştir. İşte bu
derecelere yükselmiş bir ruhun bizim dünyamızda reenkarne olması artık söz konusu değildir.

Şu halde bizim kabaca yaptığımız tasnifin dördüncü merhalesini bu yüksek boyutlu spatyom
oluşturmaktadır ki bu bize göre bambaşka bir alemdir. Fakat biz bu alemi tarif ve nitelemek için değil,
sadece onun spatyomumuzdan sonra gelecek bir merhale olduğunu ifade etmek için zikretmiş
olduk. Bundan dolayı spatyom hayatını yalnız üç merhalede mütalaa ile yetineceğiz ki bunun bile
nitelenmesinden ve son merhalelerine ait bilgilerden uzun uzadıya bahsetmeye cesaretimiz yoktur.

Şimdi kabaca üç merhaleye ayırdığımız, üç boyutlu spatyomumuzun bu merhalelerini ayrı ayrı ve
spatyomdan alınmış tebliğlere göre, belirgin gördüğümüz vasıfları ile mütalaa etmeye başlıyoruz.

İlk merhaledeki spatyomumuzun niteliği bir tür şuursuzluk ve teşevvüş halidir. Bu merhalede
bulunan ruhlar, kendi görüşlerine uygun gelmeyen yabancı bir muhitin birbirini izleyen, genellikle tatsız
olayları ve süprizleri karşısında şaşkın ve bulutlu bir ruh haleti içindedirler. Etraflarında olup biten
şeyleri yalan yanlış yorumlamaya uğraşırken onların nasıl meydana geldiğini bilmezler ve kendileriyle
bu olaylar arasındaki ilişkiler hakkında çok defa hiçbir fikre sahip bulunmazlar. Bu merhale bir geçiş
(:intikal) merhalesidir.

Buradaki varlıklar birçok şeyleri meydana getirirler, fakat karşılarında buldukları bu objelerin kendi
tahayyüllerinin ürünü olduğunu bilmezler. A. Pauchard’ın, “gayri iradi imajinatif kreasyon” dediği bu hale
biz, kendiliğinden (4) imajinasyon yoluyla meydana getirilen imajlar diyoruz. Bir sözün veya tabirin
Ruh ve Kâinat134
değeri, onun aracılık ettiği (:delalet ettiği) olaylardadır. Bundan dolayı bu iki ifade arasındaki farkı
okuyucularımız bu bahsin mütalaasından sonra takdir etmişlerdir.

Şu halde spatyomun ilk hayatı kendiliğinden tahayyül ürünleriyle tezahür eden bir hayat şeklidir.
Buradaki ruhlar bilmeden oluşturdukları imajların, mizansenlerin ve sahnelerin içinde yaşarlar ve bu
hayat onlar için yerine göre ıstıraplı, yerine göre ıstırapsız olur.

(devam edecek…/…)
(1)Dört boyutlu aleme ait, oradan alınan bilgiler, bendine bakınız.
(2)Dört boyutlu aleme ait, oradan alınan bilgiler, bendine bakınız.
(3)Geçmiş tecrübelerin birinde, medyomumuz üç boyutlu spatyomda dolaşırken, karşımıza bu ismde bir
tip çıkmış ve bize bir takım yanlış sözler söylemişti.
(4)Buradaki “kendiliğinden” ifadesi, irade dışı değil, fakat bilinmeyen bir irade ile oluşu ifade eder.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
Ne olursa olsun, spatyomun bütün merhalelerindeki varlıklar üç boyutlu idrakten kendilerini
kurtaramamışlardır.

RUH VE KAİNAT
(37)

Burada geçen hayat süresini hiçbir ruh belirleyemez. Bizim zaman ölçülerimize göre pek kısa, mesela
birkaç saatlik bir süre, ruhların görüşlerine göre pek çeşitli uzunlukta olabilir. Genellikle ruhlar, ne kadar
ileride iseler bu süre o kadar çabuk geçer. Geri bir ruh için bu, asırlarca uzun görünür. Ve belki dinlerin
bahsettikleri azapları sinesinde taşıyan ahret, spatyomun bu merhalesidir. Yani ruhun kendi bilgisi
dışında, vicdanından koparak oluşan Cennet, Araf, Cehennem buradadır.

Bundan sonra ikinci merhale gelir. Fakat bunu birinciden keskin bir hudutla ayırmamak gerekir. Esasen
tabiatta keskin hudutların olmadığını, her şeyin birbirine tatlı meyillerle geçtiğini evvelce de söylemiştik.
Bundan dolayı bütün bu spatyom devreleri binlerce nüans içinde birbirine tedricen dönüşür.

İkinci merhalede de imajinatif kreasyon devam eder ve hatta öncekine oranla artar bile. Fakat bu, ilk
merhaledeki gibi kendiliğinden olma değildir. Yani ruh burada imajinatif faaliyetlerindeki iradesini
anlamaktadır (:müdriktir). Demek bu merhaledeki ruhlar, etraflarındaki objelerin nerden geldiklerini
tekamül dereceleri oranında az çok bilirler. Ve kendi imajinatif kreasyonlarıyla başkalarından gelmiş
imajları, gene tekamül dereceleri oranında birbirinden ayırt edebilirler. Fakat demin dediğim gibi bu
işlerdeki şuurluluk hali yavaş yavaş ve ilerleyen bir şekilde gelişir. Örneğin birinciden ikinci merhaleye
ancak uzun bir zaman sonra, zorluklarla geçebilen geri bir spatyom varlığında, daha çok birinci
merhaledeki nitelikler sahneye hakim olur. İlk zamanlardaki şuursuzluk hali pek az değişikliğe
uğramıştır, bulanık ve bulutlu hal pek az değişmiş olarak devam eder. Hatta bazılarında ara sıra yarı
berraklaşan idrakin devamı bir şimşek süresi kadar gelip geçici olur. Ve böyle ruhlar spatyom hayatının
belki önemli bir kısmını ve belki de hepsini böyle geçirirler. Bunların hali dünyada, ne yaptığını ne
olduğunu bilmeden rasgele yaşar gibi görünen bir sürü basit ve ilkel insanların haline benzer. Demek
bu insanlar da birinci merhaledekiler gibi yüksek varlıklar tarafından himaye görecek ve
destekleneceklerdir. Örnekler bize gösteriyor ki özellikle bu merhaleden yukarı çıkamayan spatyom
sakinlerinin oradaki hayatları oldukça kısa sürmektedir. Ve bunlar daha yukarılara yani ikinci ve üçüncü
merhalelere çıkamadan tekrar üç boyutlu yoğun dünyalara inerler. Çünkü bunlar spatyomda, oranın
gereklerine uygun bir şekilde kendilerine tatmin edici hayatı kurmak için gerekli olan ruhsal
kazançlardan mahrumdurlar ve bunu sağlayacak olan yer yoğun maddeler alemidir. Ruhlar burada
karşılaşacakları olaylarla ve o olaylardan elde edecekleri bilgi ve görgülerle öbür alemdeki yüksek
Ruh ve Kâinat135
hayatlarını kurmaya yarayan unsurları elde etmiş olurlar. Bu sebepten dolayı ruhlar kendilerine gerekli
olan bu unsurları toplamak için tekrar maddeye bağlanmak zorunda kalırlar ki bu da bir takım arzular,
içtepiler vasıtasıyla gerçekleşmek imkanını bulur.

Sırası gelmişken şunu söyleyelim ki her zaman tekrarladığımız gibi biz, arzuları ve içtepileri bu
bakımdan; bir gaye değil, başka gayelerin gerçekleşmesine yarayan bir vasıta olarak kabul ediyoruz.
Fakat buradaki vasıtalarla gayeler birbirine o kadar sıkı bir şekilde bağlıdır ki biraz dikkat etmezsek
bunlardan birini diğerinin yerine koymak hatasına düşmüş oluruz. Bunu şuna benzetebiliriz: Şehvani
arzular birçok fenalıkların anası olabilir, buna göre bu arzu ruh için bir gerilik sayılabilir ve ondan
kurtulmak da bir gaye görülebilir. İşte böyle bir düşünce hatalıdır. Çünkü insanı gerçekten birçok fena
yollara sevk edebilen bu arzu, baştan savulması gereken bir şey değildir. Çünkü o, dünyadaki
jenerasyon kanununun gerçekleşmesine yarayacak en güçlü bir içtepidir, bir vasıtadır. Bu vasıta ile
ruhların dünyaya, birtakım tecrübeler geçirmek üzere inmesi mümkün olacaktır. Yeter ki bu vasıta iyi
kullanılmış olsun.. İşte bu vasıtaların iyi kullanılıp kullanılmaması ruhun tecrübe hayatını kuracak ve o
hayatın sonuçlarını belirleyecektir. Gene örnekler bize gösteriyor ki dünyadayken özellikle ahlaki,
ruhi bilgilerle, sanatla, güzellikle ve iyi hareketler işleyerek manevi varlıklarını
kıymetlendirememiş ve bu alanda hiçbir çaba sarfına gerek görmemiş olanlar, vakitlerini sadece
maddi zevkleri peşinde koşarak geçirenler spatyomun bu geri varlıklarını oluşturmaktadırlar.
Fakat bu hali asla bir ceza niteliğinde değil, büyük nedensellik yasasının bir gereği olarak kabul etmek
gerekir. Çünkü dünyada iken yalnız midesini şişirmekten ve etlerinin zevkini tatmin etmeye çalışmaktan
başka bir iş yapmamış olanlar, şüphesiz bu vasıtaların sağladığı gayeleri unutmuşlar ve kendilerini
yüksek gayelere hazırlayacak olan bu vasıtalardan yararlanamamışlardır. Ve bunun sonucu olarak
onların dünyaya gelmiş olmaları yarı yarıya boşuna gitmiştir. Spatyom hayatında bu vasıtalar yoktur.
Dünyadaki bu vasıtalar ancak ruhları spatyom hayatına hazırlamaya yararlar. Bu vasıtaları dünyada
iken gaye zannederek ona göre hareket edenler spatyoma, elleri bomboş olarak değilse bile, pek az bir
sermaye ile dönerler.Bundan dolayı onların evvelce kendilerini dünyaya sevk eden durumlarına aşağı
yukarı benzer bir durum içine tekrar düşmeleri doğaldır.

Diğer taraftan ikinci merhalenin bütün gereklerine uyabilecek kadar yükselmiş olan ruhlar bir süre
burada kalırlar ve buranın sonsuz güzellik ve iyilik imkanlarından yararlanarak mutluca bir hayat
geçirirler. Burası şuurlu bir imajinatif kreasyon alemidir. Fakat bu şuurluluk hali, en ilkel bir
dereceden başlayarak, nedensellik prensinbine göre yükselmek üzere tedricen gelişir. Buradaki ruhlar
hem kendilerinin, hem de başka ruhların muayyen yükseltici maksatlarla kurmuş oldukları olaylarda ve
olaylar kompleksinden oluşmuş çeşit çeşit alemlerde yaşarlar. Burası adeta bir mütalaa yeridir, bir
uygulama alanıdır. Ruhlar üç boyutlu yoğun maddeler aleminde görmüş, geçirmiş oldukları olayların
burada uygulamasını bilerek yaparlar ve bu şekilde kazanmış oldukları etki güçlerinin derecesini
denemek imkanını elde ederler. Yani ruhlar özellikle son enkarnasyonlarında görmüş ve içinde yaşamış
oldukları olayları güçleri oranında ve onlardan yararlanabildikleri kadar spatyomda başka
kombinezonlar ve yeni oluşumlar içinde tekrar kurarlar ve onlar üzerinde yetenekleri derecesine göre
az çok yüzeysel veya aza çok derin faaliyetler gösterirler.

Spatyomun her safhasındaki ruhlar imajinatif faaliyette bulunurlar. Ve bu faaliyet spatyomdaki
son derece seyyal ve işlek maddeler vasıtasıyla ve onlar üzerinde gerçekleştirilir. Ruhlar bu maddeleri
bilerek veya bilmeyerek istedikleri şekle, yetenekleri oranında, sokabilirler. Ve bu şekilleri gene
yetenekleri oranında istedikleri kadar yaşatabilirler. Fakat bunlar ilk hatıra gelebileceği gibi, kaprisle
yapılan anlamsız ve gereksiz şeyler değildir. Bu çalışma, ruhun madde kainatındaki güçlerini
artıracak bilgi ve görgüyü uygulama alanına çıkarmak amacıyla yapılır. Ancak bu işte ruh,
başarısını görür ve gösterebilirse o zaman yaşamış olduğu madde alemlerine hakim bir duruma
girmiş ve orada bir daha enkarne olmaya gerek kalmadan bir takım ilahi yasaları uygulamaya
memur yüksek varlıklar arasına karışmış olur.
Ruh ve Kâinat136

Görülüyor ki, dünyada iken genellikle içinde körü körüne yaşanılan olayların uygulaması spatyomda
yapılır ve ruhlar bunlardan ne dereceye kadaryararlanmış olduklarını ancak spatyomdaki uygulama
alanına geçtikten sonra görüp takdir edebilirler ve alacakları sonuca göre, ya tekrar dünyalara geri
dönerler veya daha yüksek mıntıkalarda da gelişmek için yollarına devam ederler.

Ruhlar evvela şuursuzca, sonra da gittikçe gelişen bir şuur haliyle ikinci merhaledeki bu imajinatif
faaliyetlerinde yeter derecede yetkinleştikten sonra üçüncü merhaleye girerler. Fakat tekrar ediyorum,
bu yürüyüş, keskin sınırları aşarak değil, çeşitli zamanlarda, çeşitli dünyalara girip çıkmalarla, birçok
tecrübeler geçirmekle ve bu tecrübelerden yararlanmayı sağlamak için birçok cehitler sarfetmekle
yavaş yavaş meydana gelir. Ve bir insanın dört yaşından seksen yaşına girinceye kadar belirsizce
yükselen hayatı gibi bu yükseliş de belirsizce olur. Üçüncü merhaleye bir nedensellik (causalité) alemi
diyebiliriz. Çünkü bu dereceye ermiş olan ruhlar, kendileri veya başkaları tarafından yapılan işlerin
niteliklerini araştırmaya ve bu yoldan, kainatı idare eden Büyük Kozaliteye idraklerini biraz daha
yaklaştırmaya aday bir duruma girmiş bulunurlar. Burada geçen hayat daha çok bir kontamplasyon
hayatıdır, Fakat bu bizim anladığımız anlamda cansız ve pasif bir tefekkür ve derin düşünme
(:teemmül) haliyle bir tutmamak gerekir. Buradaki kontanplatif hayat, baştan başa bir faaliyettir. Burada
ruh, milyarlar ve milyarlarca seneden beri geçirmiş olduğu hayatının bütün gözlemlerini inceden
inceye inceleyerek, onların sonuçlarından edindiği bilgilerle en yüksek hudut hatlarında dolaştığı üç
boyutlu alemi idare eden ilahi yasaların hikmetine nüfuz etmeye çalışır. Çünkü o, artık üç boyutlu
alemin eprövlerine veda etmek yolundadır. Geçmiş gözlemlerin bu incelemesi bizim düşünebildiğimiz
kadar basit bir iş değildir. Burada uygulamalı ve kuramsal bütün faaliyetler mevcuttur. Biz buradaki
varlıkları üç boyutlu idrak aleminin en son sınırında kabul ediyoruz Ve sanıyoruz ki bu merhale üç
boyutlu realitelerin bütün gereklerini idrak etmiş onların sebep sonuç zinciri halinde birbirini izleyen
halkalarının sırlarına nüfuz etmiş varlıkların meskenidir. Buradaki varlıkların enkarnasyonları, belki
bizim layıkıyla takdir edemeyeceğimiz yüksek sebepler altında olabilir. Ve bunların spatyomdaki
uğraşıları bizim bugünkü kategoriler alanımıza ya hiç girmez veya pek çok eksik olarak girebilir.

Fakat ne olursa olsun, spatyomun bütün merhalelerindeki varlıklar üç boyutlu idrakten
kendilerini kurtaramamışlardır. Renkler, şekiller hep üç boyuta ait şeylerdir. Duygular, düşünceler,
görüşler – ele alışlar hep üç boyutlu realitelerin etkisi altındadır. Acaba bu merhale ruh hayatının son
merhalesi olabilir mi?..

Şüphesiz hayır! İdrakimizin son merhalesini oluşturan bu mıntıkalardan sonra nasıl ve ne şekilde
meydana geldiğini belirlemekten aciz bulunduğumuz bir geçişle, daha yüksek boyutlu bir aleme intikal
ettiklerini, şimdiye kadar almış olduğumuz tebliğlerin incelemesi sonucunda, kabul etmek zorundayız.
Kitabımızın çeşitli konularında temas ettiğimiz bu aleme, biz dört boyutlu alem diyoruz.

Buradaki varlıkların artık bizim üç boyutlu dünyamızla doğrudan doğruya bağlılığı kalmamıştır. Ve
onların bu dünyalarda enkarne olmaları hem mümkün değildir hem de buna gerek yoktur. Artık onlar
başka bir alemin başka kanunları altında ve başka realiteleri içinde yaşayan ve ebedi yükselmesinde
devam eden başka varlıklardır. Ve o mıntıka bizim bütün yeteneklerimizin son bulduğu bir yerdir. Fakat
bu yer bize göre öyle bir sondur ki hilkatin ebedi ve ezeli varlığı içinde belki henüz bir başlangıç bile
olamaz!..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………

Dünya, ruhun spatyomdaki sonsuz hayatının sonsuz uygulama imkanlarını hazırlayan ve bu hayatın
güzelliklerini, güçlerini sonuçlandırıcı unsurları sağlayan bir talim ve terbiye müessesesidir.

Ruh ve Kâinat137

BEŞİNCİ KONU
E N K A R N A S Y O N

1- Enkarnasyon Nedir?

Enkarnasyon ete girme demektir. Deneysel spiritüalizmde, genellikle ruhların dünyada bir beden
vasıtası ile tezahür etmelerine, yani kabaca tabirle bedene girmelerine verilmiş isimdir.

Daha önce de söylediğimiz gibi, ruhlar spatyomda (:öteki alem, ahret) az çok bir süre yaşadıktan sonra
yoğun dünyalardan birine inerler. İlahi yasalar dahilinde geçen bu olay o kadar kesindir ki ruh bu
bağlılığın devamı süresince kendini o yoğun alemden kurtaramaz.

Bu irtibat perispri vasıtası ile olur. Yani ruh, kendi içinde taşıdığı etkililiği sayesinde perispri vasıtası ile
ineceği dünyaların maddelerinden, o dünyalardaki yoğun bedenini kurar. Ve gene aynı etkililiğin
devamıyla bu bedeni orada bir süre canlandırır.

Enkarne olmuş bir ruh mutat yaşayışı ile spatyom hayatından çok uzaklaşmıştır. O, spatyomdaki
hayatının (*) aksine olarak genellikle kendi iradesinin dışında cereyan eden yoğun maddi olaylarla
karşı karşıyadır. Ve çok defa arzularına, eğilimlerine uymayan bu olaylar içinde kendi nefsiyle
mücadele etmek zorundadır.

Demek enkarnasyon, spatyom konusunda izah olunan serbest iradeli hayattan geçici olarak
uzaklaşmayı ve dış iradelerin etkisiyle dış alemde cereyan eden olayların gereklerine bir süre
uymayı zorunlu kılan bir süreçtir. Bu anlamda alındığına göre enkarnasyonu tam bir mahpes hayatı
olarak kabul etmek gerekir. Çünkü Spatyomun gerek şuurlu ve gerek şuursuzca cereyan eden
imajinatif iradi faaliyetlerine karşılık, dünyaların irade dışında geçen, gerek ruhun spatyomdaki serbest
iradesiyle ve gerek daha yüksek varlıklar tarafından ruhun tekamül planına uygun olarak
düzenlenen olayları içinde, kendi nefsiyle ve arzuları ile durmaksızın mücadele ederek yaşamak zoru
vardır. Bu bilgi bizi şu nokta üzerinde durmaya sevk ediyor: Dünyada iradenin etkililiği olup olmadığı
hakkında tereddüt vardır. Bu tereddüt, ruhun spatyom hayatındaki serbest iradi hareketlerine ait
dünyaya getirmiş olduğu intibalarıyla, dünyadaki iradesinin doğrudan doğruya gerçekleşemezliği
arasındaki aykırılıktan/başkalıktan doğmaktadır.

Dünyada iradenin doğrudan doğruya gerçekleşmesi söz konusu olamaz. Çünkü dünya
maddelerinin doğal şartları buna uygun değildir. İradenin dünyadaki vasıtalı gerçekleşmesi, sebep ve
sonuçlar halinde zincirlenen bir sürü olaylar içinde gizlenir ve daima az inceleyici olan enkarne ruhun
gözünden genellikle kaçar.

Özetle, dünya hayatı bir tecrübe hayatıdır ve ruhu bazı zorunluluklara katlanmaya sevk eder.
Burada ruhun arzularını gerçekleştirebilmesi için iradesini serbestçe kullanmasını beklememek gerekir.

Demek dünya hayatındaki olaylar, bizim gene kendimizin spatyomda ihtiyaca göre ve daha
yüksek ruhların rehberliği yardımı ile ana hatlarını tespit etmiş olduğumuz şartlar ve planlar
dahilinde cereyan eder. Ve dünyada bunlardan kurtulup kaçmak bizim elimizde olmaz. İşte dünya
hayatının bir epröv, bir tecrübe hayatı olmasındaki sırları burada aramalıdır. İrademizin dışında geçen
bütün bu olaylar karşısında muhalif kalan arzularımız ve eğilimlerimizle mücadele etmek gerekir.
Dünyalarda öğreneceğimiz şeyleri ancak bu sayede öğrenebilir ve ruhumuzu maddi kainata hakim
kılacak güçleri bu sayede kazanabiliriz.

Ruh ve Kâinat138
Tabiatıyla dünyaya bu şekilde yetkinleşmek için gelmiş bir ruhun bu ince ve karışık ruhsal
mihanikiyetkleri bilmesine ve tek başına uygulamasına imkan yoktur ve burada bizim bilgimiz ve
irademiz dışında olan yüksek varlıkların yardımlarından hemen hemen hiçbirimizin haberi yoktur. Bu
hususta Üstadımız bir yerde şunu söylüyor: “ Bütün hal ve hareketleriniz kendinizden başkalarının ve
genellikle hamilerinizin eserleridir.” İlerideki konularda geçecek olan iradesel fiilleri buradaki “haller ve
hereketler” ile karıştırmamak şartıyla bu tebliğde yüksek bir hakikatin mevcut olduğunu görmek
mümkündür.

Görülüyor ki enkarnasyon baştan başa bir okul hayatını hazırlar. Ve insanın dünyaya inmesi, orada
zevk, arzu ve kaprislerini tatmin etmesi için değil onları yüksek idealler uğrunda, iyi bir şekilde
kullanarak ruhun etkililik alanını genişletmesi ve uygulamada yüksek, kemale ermiş durumları
kazanabilmesi içindir. Bu uygulama alanının ilk merhalelerini de spatyom konusunda kısaca görmüştük.

Özetle, kaba bir şekilde diyebiliriz ki dünya, ruhun spatyomdaki sonsuz hayatının sonsuz uygulama
imkanlarını hazırlayan ve bu hayatın güzelliklerini, güçlerini sonuçlandırıcı unsurları sağlayan bir talim
ve terbiye müessesesidir. Enkarne ruh öğrenir, dezenkarne ruh yapar. Bu ilke hatırda kalırsa
enkarnasyon sürecinin birçok esrarlı tarafını aydınlatmak kolaylaşır.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
Ruh, spatyomda bedenine vermiş olduğu şekli dünyada değiştiremeyecektir.

RUH VE KAİNAT
(39)

2- Ruhlar Dünyaya Nasıl İner?

Önceki konularda uzun uzadıya yazdığımız gibi (*) biz maddenin başlangıcını ve sonunu bilmiyoruz. Bu
bakımdan ruhun ilk madde ile, yani perisprisi ile ne zaman ve nasıl birleşmiş olduğu meselesi
bizim duygu ve düşünce imkanlarımızın dışında kalır ve söz konusu olamaz.

Demek dünyamızın fizikokimyasal maddelerine bağlanacak bir ruh, esasen maddi hayat imkanlarına
sahip, maddesel niteliklere sahip bir varlıktır. Bundan dolayı ruhun dünyada nasıl enkarne olduğu
meselesi bu nitelikleri kazandıran perisprisinin dünya maddelerine nasıl bağlandığı meselesidir.

Ruh dünya maddelerine nasıl etki eder ve nasıl bağlanır?..

Ruhun tahayyül gücü derece derece süptilleşen maddelerden şekilleri ve kütleleri kurma imkanına
sahiptir. İradesi ile başlayan ve iradesi ile biten bu tahayyülü sayesinde ruh, kainatın maddelerinden
yeteneğine göre, istediği şekli ve kütleyi meydana getirebilir. Yani o, bilmediğimiz bir teknikle kozmik
atomların hareketleri üzerinde etkin olarak atomların niteliklerinde bazı değişim, dönüştürümler
meydana getirmek ve bu şekilde onları bir araya toplamak veya dağıtmak gibi işlemleri yapmak gücüne
çeşitli derecelerde sahiptir ki bu dereceler de onun kemaliyle ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Esasen maddelerin görünüş ve oluş hallerinde atomik hareketlerinin rolü vardır. Bu hareket üzerinde
gösterilebilecek etkililikle çeşitli madde şekilleri ve halleri meydana getirilebilir. Bu hususta Üstat’tan
aldığımız bazı aydınlatıcı tebliğleri yazıyoruz:

“Atomların vaziyetleri, maddelerin insanlara göre görünüş şekillerini ihtilaflandırır. Maddelerin
dönüşümünü (:inkilaplarını) yapan, atomların hareketleridir. Ve atomların hareket şekilleridir ki
hacimlerindeki çeşitlenmeleri meydana getirir. Atomların içlerindeki titreşimlerin büyük ölçekte
Ruh ve Kâinat139
örneğini görüyoruz: Mesleki güneşiniz bu konuda (:bapta) size fikir verebilir. Yani bir merkez etrafında
dönen bir çok cisimler.. Mesleki güneşinizde olduğu gibi her yerdeki hareket dönme iledir (:devri).
Dönmeli hareket başlıca rolü yapar. Fakat bu hareketten başka tali bir takım hareketler de üstüne
katılır ki bu da maddenin biçimsel çeşitlenmesinde (:eşkali mutelifesinde) tali haller meydana getirir.
İşte bu tali hareketlerde çeşit çeşit olmalar vardır: Bazen dairesel, bazen helezoni, bazen düz olurlar.
Bir atomun yaptığı bu çeşitli hareketler birleşmiş (:müçtemi) bir haldedir. Ve bu hareketlerin bileşkesidir
ki maddenin şeklini meydana getirir.”

Şu halde bu titreşimlerin şekillerini değiştirebilecek imkanlara sahip bulunduğumuz takdirde
maddeleri daha yoğun veya seyyal bir hale getirebileceğimiz gibi, onların kütlesi ve nitelikleri
üzerinde de istediğimiz değişikliği yapabileceğiz. Perisprinin süptilliği sayesinde bu güçlere çeşitli
derecelerde sahip bulunan ruhların tekamüllerine yarayacak tarzda maddi şekilleri ve kütleleri
meydana getirebileceklerini tabii görürüz. Fakat ruhlar ve özellikle geri olanlar, genellikle bu işin
mekanizmasını bilmezler.

Üstat’ın bu yolda bizi aydınlatıcı diğer bazı tebliğlerini de yazıyorum:

“Maddeye olan bağdan murat, bütün maddi faaliyeti yapmak için ve bu faaliyetleri sayesinde
tekamülünü sağlayabilmesi için ruhun madde aleminde bir süre geçirmesidir. Maddi ilgileri (:rabıtaları)
sağlayan vasıtalar ruhun maddeye olan etkisidir, ruhun maddeye olan etkisi kendi varlığında
taşıdığı (:mündemiç) bir enerji ile olur.

Ruhun arz üzerindeki varlığı ancak madde ile olan irtibatı derecesindedir. Yoksa, maddeden ayrıldıktan
sonra derecesine göre dünyaya irtibatını muhafaza edebilir. O irtibattan kurtulmuş (:halas) da olabilir.

Ruhun dünya maddesine irtibatı evvelki celselerden birinde söz konusu olan perispri iledir. Perispri de
gene, ruhun kendi enerjisi ile yoğunlaştırdığı (:tekasüf ettirdiği) hafif bir maddeden ibarettir.

Evvelce de söylediğim gibi ruh, perisprisine istediği şekli verebilir. Fakat bir bedene bağlı olan ruh,
perisprisini daima o beden şeklinde düzenler. Ruhun enerjisinden çıkan iradesi, daha önce perisprisi
üzerine etki eder, önce ona şekil verir, sonra maddeyi onun üzerine kurar.

Geçen de söylediğim gibi her ruh kendisine layık olan perispriyi maddeden alır. Bu madde tam esir
değildir. Ruhun iradesiyle, ruhun yeteneğine uygun şekilde yoğunlaştırılmış (:tekasüf ettirilmiş) bir
şeydir. Perispri, önce de söylediğim gibi ruhun yüksekliği derecesiyle uyumlu olarak esirden daha
yoğun olduğu gibi daha hafifleşir de.

Ruhun tekamülü için bedenine vermek ihtiyacında olduğu mekanizma, ruhun buraya gelmezden
önceki iradesiyle seçilmiştir.”

Bu sözlere ilave edecek bir kelime bulamıyorum. Yalnız son cümle üzerinde biraz durmak istiyorum.
Buradaki fikre göre dünya bedeninde gördüğümüz mihanikiyet, ruhların buraya gelmezden önceki
iradelerine aittir. Netekim, ruhların bedenlerine verdikleri şekil hakkında da vaziyet böyledir. Yani
spatyom, ruhun imajinatif kreasyon yeridir. İrade orada gerçekleşir. Ve dünyaya indikten sonra bu
serbestlik kalmamakla beraber ruhun oradaki iradesi dünyada da gerçekleşmesini gösterir. Aşağıda
Üstat’dan vereceğimiz pasajlar bu hususta bizi biraz daha aydınlatacaktır.

Demek ruhlar ihtiyaçlarına uygun bir şekli spatyomdaki bedenlerine, yani perisprilerine, oradaki serbest
iradesiyle verirler ve bu da, belki ruhların spatyomdaki en önemli vazifelerinden birini oluşturur. Bu işi
yaptıktan sonra ruhlar, onu dünyada gerçekleştirecek şartlardan yararlanmanın yolunu ararlar ve ona
Ruh ve Kâinat140
göre enkarne olurlar. Yani perisprileri üzerine dünya maddelerinden ibaret maddi bedenlerini tedricen
kurmak üzere dünyaya bağlanırlar.

Ruhun bütün enerjisini kullanabilmesi, maddi alakalardan kurtulmuş / ilişiksiz olduğu zamandır. Madde
ile bağlı / ilişkili olduğu zamanda (ruhun) hakimiyeti devam eder, fakat enerjisi azalmıştır.

Bedenin gelişme (:neşvünema) değişiklikleri ruhun henüz bedenle ilişkiye geçmezden önce göstermiş
olduğu ilk enerji ürünüdür. Ruh bedenle birleştikten sonra gene beden üzerinde kısmi etkililiğini
muhafaza eder. Buradaki kısmi tabirine dikkat etmelidir.”

Demek ruh, spatyomda bedenine vermiş olduğu şekli dünyada değiştiremeyecektir. Fakat onun
bu aczi, maddi hayatın bir zorunluluğu olduğu gibi tecrübe hayatının da gerekli bir icabıdır. Çünkü
bedenini her an istediği gibi değiştirebilen bir ruhun dünyadaki tecrübe hayatı ihlal edilmiş / bozulmuş
olur. Bu husustaki tamamlayıcı bilgiyi aşağıdaki tebliğlerden alıyoruz:

Bir beden dahilinde bir hayat süresince yaşarken ruh perisprisini değiştirmek gücüne sahip değildir.
Bedenin dünyadaki gelişmesi esnasında meydana gelen sürekli değişme (:tahavvül), ruhun madde ile
alaka oluşturmazdan önceki iradesinin hakimiyeti ile olur. Örneğin bir insan, oluşmuş olan bedenin
şeklini ruhsal etkisi ile değiştiremez. Mavi gözlü adam kara gözlü olamaz. Burnu, eli, ayağı,
uzatmayalım bütün vücudu belli şeklini almış bir beden, bütün bütün kendi şeklini değiştiremez. Bu şekil
ruhun madde ile olan alakasından önceki iradenin ürünüdür. Eğer herhangi bir sebeple ruh madde ile
irtibatını tamamen veya kısmen bertaraf ederse onun bu ilk enerjisi istikametini değiştirebilir. Çünkü,
dediğim gibi ruhu, bütün enerjisini kullanmaktan alıkoyan madde ile bağlılığıdır (:merbutiyetidir).

Ruhun beden ile dünyada alakasını kesmesi bazen iradesi ile olur, bazen de harici etkilerle olur.
Örneğin manyetizma olayında madde ile alakasının kesilmesi oranında ruhun enerjisinin madde
üzerindeki etkililiği artar. Yalnız bu sırada ruhun madde ile olan alakası tamamen kesilmiş olmadığı için
enerjisini kullanabilmesi ancak nispidir. Çünkü burada ruh, maddeden, ölüm dediğiniz olayda olduğu
gibi tamamen ayrılarak bağımsızlığını almış değildir. Bundan dolayı örneğin manyetizma gibi bir olay ile
kısmen bedenden el çekmiş /sıyrılmış bir ruh, bedeni üzerinde, tamamen bedeninden el çekmiş bir
ruhun yapabileceği etkiyi yapamamakla beraber, bedene bağlı bir ruha oranla bedenini değiştirmek
hususunda daha etkili olabilir.”

Ruhun dünyada seçebileceği beden şekli, aile, cemiyet ve ırk şartları onun keyfine tabi olmayıp
tekamül ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir durumda olacaktır. Ruh, bütün bu hazırlıklarını yapıp
bitirdikten sonra planını çizmiş sayılır ve sıra o planın dünyadaki gerçekleşmesine gelir. Bu
gerçekleşmenin yaptırımı, ruhun spatyomdaki tahayyülünü dünyada gizli bir şekilde sürdüren bilinçsiz
iradesidir. Çünkü ruh dünyaya inmeye hazır bir hale gelince daha orada iken yavaş yavaş maddeye
gömülmeye başlar ve bu hal ilerledikçe onun spatyomdaki serbest iradesi, söylediğimiz gibi, gücünü
kaybeder. Buna dair elimizde spatyomdaki varlıklardan alınmış epeyce tebliğ vardır, ancak bu hal, her
şahsa göre ayrıntısı değişen modaliteler gösterdiğinden biz, okuyucularımıza kabaca bir fikir
verebilmek için, bunlardan yalnızca bir iki tanesini yazmakla yetineceğiz. Vereceğimiz iki tebliğde
ruhların dünyaya inmek için spatyomdaki hazırlıklarına dair bazı faydalı bilgiler vardır.

“…. Ruh, ruhani planda gerek kendisinin ve gerek diğer ruhların tekamülleri için eprövlerden geçmenin
gerektiğini anlar. İşte o anda büyük fedakarlığın yapılması gerektiği zaman girmiştir (:hulül etmiştir).

O, bütün geçmiş enkarnasyonları hakkında şuur sahibidir, son dünya hayatında neler kazandığını,
neler kaybettiğini bilir. Burada hakiki bir agoni başlar…. Ruhta gelecek hayatının ıstırapları karşısında
müthiş bir mücadele kendini gösterir.…..
Ruh ve Kâinat141

Çok zayıf bir iki zevkli, kısa anla araları kesilmiş olarak geleceğini sezdiği tecrübelerden: ıstıraplı
evlilikler, çocuklarının ölümü, sevgililerden ayrılmak, şerefinin kırılması ve belki de kürek cezaları gibi
acı sonlarla ruhu dolar, ve kendi nurlu varlığının parlaklığı kararmaya başlar. O zaman bağırır. Onun
feryadı görünen ve görünmeyen alemlerde çınlar….

(*) Kainat ve boyut, beden konularına bakınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Allahım, ben hazırım, yalnız arz üzerinde Allah’ımızın bir neferi olarak kalmama müsaade et, ve beni
terk etme, içine seçimimle gömüldüğüm bu haki cehennemde senin varlığın beni kurtaracaktır.

RUH VE KAİNAT
(40)

Çok zayıf bir iki zevkli, kısa anla araları kesilmiş olarak geleceğini sezdiği tecrübelerden: ıstıraplı
evlilikler, çocuklarının ölümü, sevgililerden ayrılmak, şerefinin kırılması ve belki de kürek cezaları gibi
acı sonlarla ruhu dolar, ve kendi nurlu varlığının parlaklığı kararmaya başlar. O zaman bağırır. Onun
feryadı görünen ve görünmeyen alemlerde çınlar….

O zaman hami ruhlar araya girerler. Atalara ait bütün nurlu varlıklar, yüksek mıntıkaların gönderdikleri
ilahi nurlar fatal tekamül yolcusunun sıkıntıdan kararmış bu ışığı etrafında toplanırlar, semavi ahenk
onu kuşatır ve takviye eder. Ulvi bir hayranlık anında ruh, kendisiyle beraber tekamül edecek olan
bütün planları ve varlıkları gözünün önünden geçirdikten sonra bağırır: ‘Allahım, ben hazırım, yalnız arz
üzerinde Allahımızın bir neferi olarak kalmama müsaade et, ve beni terk etme, içine seçimimle
(:ihtiyarımlar) gömüldüğüm bu haki cehennemde senin varlığın beni kurtaracaktır.’ Bunun ardından
nisyan (:unutma, unutulma) deryasının seyyaleleri, astral derya, inmek üzere bulunan ruhu kuşatır.”

Yalnız bunun bir örnek olduğunu ve inme hazırlığının her ruha, her ruhun yetenek ve telakkilerine göre
değiştiğini unutmamak gerekir. Fakat bütün bu nüanslar ve hatta bariz bir şekilde değişen tablolar
içinde sabit olarak her ruhun dünyaya inişinde tezahür etmesi gereken bir hususiyet vardır ki, o da ruhu
yavaş yavaş derin bir nisyana götüren ve gittikçe ağırlaşan bir uyuşukluk, bir letarj halinin yerleşmesidir
(:teessüsüdür).

Aşağıda vereceğim örnek, ruhların öbür alemden dünyamıza inmeye nasıl hazırlandıklarını A.
Pauchard’ın güzel sembolik ifadesiyle bize göstermektedir:

Biraz bu bahsedeceğim yer, bir Alemdir, bu, ruhların arza inmezden evvel bulundukları bir Alemdir.

Ruhlar daha şimdiden orada bir “çocuk” haline girmişlerdir. Bu, sizin astral dmeye alışık olduğunuz
alemlerden birisidir. Fakat burası ruhların ölümü müteakip geldikleri yer değildir.

Birincisinde ve diğerinde Hayat Dalgaları birbirinin aksine cereyan eder. Dünyaya dönen Yoldaki
Alemlerde zahiri bir “küçülme” vardır. Burada ruhlar çocuk manzarası arz ederler…..

Benim işim bu, doğumdan önceki plandadır… Benim vazifem henüz çok mütevazıdır. Ben çocuklara
nezaret etmek (:bakma, gözetme; yönetim, başkanlık) ve onları son merhalelerine ulaştırmak
vazifesiyle yükümlüyüm.

Ben onlarla oynuyorum. Ve onlara öğretiyorum.”
Ruh ve Kâinat142

Burada biraz duracağım: Pauchard’ın ifadesinde kullanılan bzaı tabirleri yanlış anlamamak /
yorumlamamak gerekir. Buradaki “oyun” ifadesi de böyledir. Bu ifadenin yüksek eğitimsel bir anlamı
vardır.sYoksa bundan Pauchard’ın, can sıkıntısını defetmek için oradaki çoluk çocukla oynamaya
kalkışması anlamı çıkmaz. Netekim bizim gözümüzde anlamsız görünen birçok oyuncakların da
çocuklar için çok önemli öğretici değerleri olduğunu biliriz. Devam edelim:

“Biraz benim kafilemden size bahsedeyim mi? Önce buna “benim” kafilem demek biraz iddialı oluyor!
Gerçekte o kafile YÜKSEK ve çok ESRARENGİZ bir varlık tarafından sevk ve idare edilmektedir.”

Burada Pauchard’ın bahsettiği bu VARLIK spatyom konusunda belirttiğimiz yüksek alemlere ait
varlıklardan biri olmalıdır.

“…Onun tabiatı bütün çocuklarında denize benzer bir izlenim bırakır. Bu izlenim:

*Sınırsızlık

*Varılmayan bir dipsizlik

*Ve daima büyük hareketlilik

İfade eden bir varlık izlenimidir.

Böyle bir varlığın çocukları nasıl haki bedenin bağları içinde tutunabilecekler?!...

Ben sevinç içindeyim. Ve aynı zamanda çocuklarımın çekecekleri ıstırapları görerek ağlıyorum.

Sevinç ve ıstırap Hayat Şarkısında başbaşa gider. Bu, iyidir. İYİ!

Bunun iyi olduğu görülünce hazırlanılmıştır… Hazırlanınca Hayat Şarkısını iyi teganni etmek için bir
daha Dünyaya dönmek mecburiyeti yoktur. Fakat eğer istenirse, bu yapılır.”

Buradaki Hayat Şarkısından murat, ruhun aktif hayatını kuran ahenkli olaylar toplamıdır
(:mecmuasıdır). Ruh, bu Şarkıyı iyi teganni etmesini öğrenmek için dünyaya inmeye mecburdur. Çünkü
bu işin yeri burasıdır. Bu şarkıda hüzün ve neşe, ahenkli bir şekilde birleşmiştir. Bütün marifet, bu
ahengi görebilmekte ve şarkıyı İYİ teganni etme yeteneğini elde etmiş olmaktır ki bu da bir çok acı tatlı
tecrübeler geçirmekle mümkün olur. Bu sağlandıktan sonra artık, Pauchard’ın dediği gibi, dünyaya
gelmek mecburiyeti kalmaz. Devam edelim:

“Bazen benim böyle hazırlanmış bir çocuğum oluyor. Fakat buna rağmen o da inmek istiyor. Bu hali
görmek çok güzeldir.”

Gerçekten olgun bir hale gelmiş ruhlar da bazı vazifeler görmek için arzularıyla dünyaya inerler. Ve bu
vazifeler insanı heyecana getirecek yüksek bir sevginin tecellisidir. Örneğin bütün dünyadaki tecrübe
hayatını ıstıraplarıyla bitirmiş ve spatyomun parlak mıntıkalarına yükselmiş bir ruh, dünyadaki zalim,
sert kalpli bir kardeşinin kalbini yumuşatmak ve bu şekilde gerilik felaketinden kurtaracak hamleyi ona
kazandırmak için dünyaya, o zalim kardeşinin yanına sakat (:alil), aciz, sefil ve acınacak bir beden
içinde inmeye razı olur. Gerçi bu hal, bize göre tahammül edilmez bir fedakarlık gibi görünebilir. Fakat
olgun ruhlar için bu hiçbir şey değildir. Bu hususta Üstadımızdan almış olduğumuz bir tebliği de sırası
gelmişken yayıyoruz:
Ruh ve Kâinat143

Soru: Yetkinleşmiş ve yükselmiş bir ruh vazife gereğiyle dünyaya gelirken kusurlu bir beden alabilir mi,
alırsa bunun sebebi nedir?

Cevap: Demin söylemiştim, ruh yapmak istediği vazifeye en uygun şekli seçer. Bundan dolayı,
mütevazı ve merhameti çekmek maksadına uygun ise ona uygun bir beden oluşturur.”

İşte A. Pauchard’ın bahsettiği “hazırlanmış” çocuk, Üstadın sözünde geçen bu olgun ruhlardan birisidir.
Pauchard’ın tebliğine devam ediyorum:

“Bütün benim çocuklarım güzeldir. Fakat onların hepsi henüz renklere sahip değildir. Onlar saftırlar ve
şeffaftırlar. Oralarında buralarında bu renkler azdır. Bazılarında ise daha çoktur. Fakat hazırlanmış
olanlar etraflarına muhteşem bir renk gamı yayıyorlar. Bunlar meleklerden daha güzeldirler…

Çocuklarım benden daima üzülerek ayrılırlar. Ben onları annelerine ilka ederken (:bırakmak, koymak,
atmak) buradaki bağlarımızı mühürlemek için her birine çeşitli hatıralar veririm: Bazısına şiir veririm:
Diğerine musiki. Ötekine bir peri masalı. Başkasına, hürriyet ihtiyacı uyandırmak için, bir hapishane
odası. Ve bütün kalplere evrensel sevginin tohumunu ekerim.”

Bu iki örnekte geçen iniş hazırlığına ait bilgiler bize, ruh hayatının bu kısmına ait sonsuz modaliteler
hakkında ilkel bir fikir verebilir. Şu halde ruhların dünyaya girişi, oradan çıkışı kadar şahsa göre değişen
sonsuz özellikleri içeren haller içinde olur.

3- Dünya Maddelerine Bağlanış

Ruh şiddetli bir cazibenin etkisiyle, enkarne olacağı muhite ve maddeye doğru şuursuzca çekilir. Bu
hal, perisprinin yoğunluğu oranında artar. Bu maddeye bağlanış hakkında elimizde her bakımdan bizi
tatmin edici güçte bir tebliğ yoktur. Fakat perakende olarak topladığımız bilgilerle bu hususta bazı
şeyler düşünebiliriz. Herhalde insan varlığına ait bilgilerin daha diğer birçok yerlerinde olduğu gibi bu
kısmında da birçok incelemelere ihtiyaç vardır.

Denilebilir ki maddeye bağlanış, ruhun şuursuzluğu içinde meydana gelir. Adeta dünyada kalbimizin,
midemizin, ve diğer iç organlarımızın bizden habersiz olarak meydana gelen hareketleri gibi ana
rahmindeki cenine de bağlanmamız şuursuzca ve sessizce olur. Ruh böylece, mihanikiyetini henüz
layıkıyla bilmediğimiz bir tarzda dünya bedenini kurmak üzere onun en ilkel haline perisprisi ile nüfuz
eder. Artık o andan itibaren o, bu bedene bağlanmış bir halde tespit edilir ve dünyanın fizikokimyasal
olaylarına tabi olmak zorunda kalır.

Burada akla bir soru gelebilir: Maddi engel tanımayan, fizikokimyasak mekanda yer tutmayan, ve
mevcudiyetini hiçbir maddi vasıta ile belli etmeyen ince ve seyyal bir varlık nasıl olur da bir dünya
bedeninin fizikokimyasal kaba maddeleri içinde hapsolup kalabilir?
....................................................................................................................................................................
.......................................
Beden, birbiriyle alakalanmış titreşimlere sahip, şahsa özgü madde unsurlarından oluşmuş kompleks
bir varlıktır.

RUH VE KAİNAT
(41)

Ruh ve Kâinat144
Burada akla bir soru gelebilir: Maddi engel tanımayan, fizikokimyasal mekanda yer tutmayan, ve
mevcudiyetini hiçbir maddi vasıta ile belli etmeyen ince ve seyyal bir varlık nasıl olur da bir dünya
bedeninin fizikokimyasal kaba maddeleri içinde hapsolup kalabilir?

Bu sorunun cevabını vermezden önce bazı eski bilgilerimize müracaat etmeyi faydalı görüyoruz. Önce
şunu hatırlatalım ki bedene bağlanan ruh değil, ruhun da kendisine bağlı olduğu perispridir. Halbuki
perisprinin bedene doğrudan doğruya bağlanmadığını,ancak sinirsel seyyaleler dediğimiz maddelere
benzer bir takım aracı ince maddelerle bağlanmış olduğunu beden konusunda söylemiştik. Hatta gene
orada, dünyaya inmek üzere hazırlanmış olan perisprinin, fizikokimyasal maddelerle alakalanabilecek
kadar doğal halinden ayrılıp yoğunlaştığını da belirtmiştik. Perispri ile beden arasında mevcut olan bağ,
hiç şüphesiz sinirsel seyyaleler ile, bilmediğimiz diğer seyyal etkenler arasındaki titreşimlerin ahengi ve
kaynaşması yolu ile sağlanmaktadır. Almış olduğumuz tecrübelerin neticeleri bizi böyle bir fikrin
kabulüne sevk ediyor.

Bir maddenin diğer bir maddeye başka maddelerden daha yakın ve özel bir alakasının olduğunu
biliyoruz. Önceki konularda bizi bu meseleye yaklaştıran sözler geçmişti. (*) Örneğin, iki albümin
türünün birbirine karşı olan özel alakasından ve hatta sanayide, tıpta, adli işlerden bunlardan
yararlanıldığından söz etmiştik. Fakat bu alaka bizim kaba bilgimiz ve inceleme vasıtalarımız ile
belirlemiş olduğumuz sınırlandan daha çok kapsamlıdır. Bu suretle organizmanın ayakta durmasında
kullanılan maddi alakaların özellikleri yalnız türler, cinsler ve fertler arasında değil, hatta bir ferdi
oluşturan çeşitli organların en küçük unsurları arasında da mevcuttur.

Demek beden, birbiriyle alakalanmış titreşimlere sahip, şahsa özgü madde unsurlarından oluşmuş
kompleks bir varlıktır. Öyle ki, örneğin Ahmet’le Mehmet’in aynı organlarının aynı yerlerindeki iki hücre,
kaba fizikokimyasal haliyle aynı olduğu halde henüz inceden inceye ayırt edemediğimiz biyolojik nitelik
bakımından ayrı ayrı şeylerdir. Yani, birisi Ahmet’in bedenini ihya eden şahsi hayat titreşimleriyle, diğeri
de Mehmet’in bedenini canlandıran ve Ahmet’inkinden ayrı olan hayatsal titreşimlerle ayarlanmış bir
haldedir. Bu titreşimleri biyolojik veya metapsişik yöntemlerle kontakt haline getirip birbiriyle
alakalandırmadıkça Mehmet’in hücresini Ahmet’in bedeninde ve Ahmet’inkini de Mehmet’in bedeninde
barındıramayız.

Bütün bu mülahazalardan anlaşılıyor ki, bir şahsın bedenini yalnız o şahsa özgü, niteliğini henüz
bilmediğimiz, bir takım titreşimlerle alakalanmış maddi unsurlardan bileşik bir bütün halinde mütalaa
edersek, perispriyi bedene bağlayan ve bedeni oluşturan unsurlar arasındaki sinir seyyalesi, ısı
dalgaları, manyetik dalgalar vs diğer bilmediğimiz ince maddeler gibi aracı unsurları da bu genel ve
şahsi titreşim ahenginin etkisi altında görmemiz gerekir. Bu hali manyetizm deneyleriyle müspet bir
şekilde incelemek mümkündür: Bütün manyetizörler bilir ki:

Evvela, sömnambül haline konmuş bir süjeye manyetizöreden başka hiçbir kimse doğrudan doğruya
dokunamaz. Manyetizm diliyle kontakt denilen işlem yapılmadan, yani somnambüle temas edecek
insanın eli tarafından süje ile temas haline getirilmeden, yabancı insan sömnambüle dokunursa süjede
tehlikeli neticeler doğurabilecek korkunç ve şiddetli az çok değişen bir takım ihtilaçlar (:titreme,
çarpınma, çarpıntı, seyrimeler) başlar. Ancak bu kontakt işleminden sonra o kimse süjeye zarar
vermeden dokunabilir. Fakat süje üçüncü bir şahsın temasına karşı gene yabancı kalır. Bunun için de
ya manyetizörün veya ikinci şahsın süjeyi bu üçüncü şahısla kontakt haline getirmesi gerekir.

Burada ne oluyor, neden süje kontakt halinde bulunmadığı kimselerin temasları karşısında
etkileniyor?..

Ruh ve Kâinat145
Şimdi uzun uzadıya izahına gerek görmediğimiz bir süreç ile manyetizör, süjesini manyetize ederken
onun şahsi titreşimleriyle kendi titreşimlerini ahenk oluşturacak duruma, bilmeden, koymuştur. Ve
esasen somnambülizm halinin oluşmasında gereken şartlardan birisi de budur. Diğer taraftan manyetik
uyku halinde bedeninden az çok ayrılmış süjenin perisprisi, uyanık halde olduğu gibi, dışardan gelen
kaba fizik titreşimleri frenleyerek perispriye gönderici bir bedenin koruyucu etkisinde mahrum
bulunmaktadır. İşte süje üzerinde meydana gelen bu sarsıntılı tezahürler, onun uyumlu olmadığı dış
titreşimlere karşı fevkalade hassas perisprisinin doğrudan doğruya o titreşimlerle temasından ileri
gelmektedir. (*) Bu hali, evvelce bahsettiğimiz (**)alerji veya anafilaksi olaylarına benzetebiliriz. Fakat
daha yüksek bir tertipte düşünmek şartıyla.

Sonra, manyetik sömnambül yalnız operatörden, yani kendisini manyetize edenden gelen sözleri duyar,
diğerlerinden gelen sözleri duymaz. Başkalarının sözlerini duyabilmesi için onun mutlaka operatör
tarafından o kimselerle kontakt haline getirilmiş olması getirilir. Yukarıdaki izahımız bunun da sebebini
anlatır. Demek insanın maddi varlığını kuran ince seyyaleler, kaba fizikçe nitelikleri aşağı yukarı bir
olan, çeşitli insanlardan çıkmış aynı seslerin titreşimlerini, fizik bedenden daha yüksek bir hassasiyetle,
ve hatta onlardan bazılarını hiç duymamak suretiyle birbirinden ayırt ediyor.

Ve nihayet, gene manyetizör bilir ki, süje ile operatörü arasında büyük bir yakınlık vardır. O kadar ki,
somnambülizma esnasında manyetizör süjesini o halde bırakıp uzak birr mesafeye giderse somnambül
bundan etkilenir ve rahatsızlık duyar. Bunun da sebebi, arada kurulmuş bulunan titreşim ahenginin
doğurmuş olduğu bağlardır.

Bunlardan ne çıkar?...

Perispri aracı hayatsal unsurların yardımı ile tedricen bedenini kurmuştur. Bunun anlamı şudur: Ruh,
kendine özgü titreşimlerle ayarlamış olduğu perisprisini kullanarak dünyanın maddi titreşimleri üzerinde,
fizikokimyasal yasaların gereklerine göre ve tekamül gayelerine uygun bir yolda etkililik gücünü tecelli
ettirir. Daha kısa bir ifade ile söyleyelim, ruh, bağlı bulunduğu perisprisinin titreşimlerini, aracı
titreşimlerle, bedenin titreşimlerine bağlamıştır. Yukarıdaki manyetizm hikayesinde söylediğimiz,
operatörle süjesi arasındaki geçici ve arızi titreşim alakasından, daha sıkı ve ayrılmaz bağları meydana
getiren perispri ile beden arasındaki bu birleşmeyi alelade anlamda, bir şeyin kapalı bir kap içinde
hapsolup kalmasına benzetmemek gerekir.

Perispri dünyanın en yüksek maddi unsurlarıyla alakalanabilecek kadar spatyomda yoğunluk oraya
çıkardıktan sonra, adeta arzın bu yüksek maddelerinin cazibesine kapılarak onlardan bazılarına
bağlanır. Yani onların titreşimiyle kendi titreşimlerini birleştirir. Ve canlandıracağı hayati maddi unsurları
bu titreşimler etrafında toplamaya başlayarak kendi özel bedenini tedricen kurar. Görülüyor ki, bütün bu
unsurlar birtakım uyumlu titreşim kompleksleriyle, ayrılmayacak tarzda birbirine kenetlenmiştir. Ve, ya
perisprinin titreşimleri her hangi metapsişik bir yoldan bilinen harici değişmelere maruz kalmadıkça,
veya bedenin titreşimleri; hastalık uyku vs. gibi patolojik ve fizyolojik şartlar altında bilinen şeklini
değiştirmedikçe yani mutat dışı zoraki hallerden birisi meydana gelmedikçe, özetle perispriye ait
titreşimlerle organik titreşimler arasında daimi veya gelip geçici oransızlıklar olmadıkça, perispri
bedenden ayrılmaz.

İşte ruhun bedene bağlılığı ifadesinden anladığımız anlam budur. Bütün bu titreşimleri sevk ve idare
eden varlığın ruh olduğunu ve bunu kendi tekamül ihtiyaçlarına göre ve kudreti derecesinde
yapabildiğini unutmamalıyız. Bütün bu işleri ruh, önceden beri söylendiği gibi spatyomdaki serbest
iradeli imajinatif faaliyeti ile yapar.

Ruh ve Kâinat146
Ruhun bu imajinatif faaliyetiyle gerçekleşen etkililiği, dünyadaki hakimiyeti, kendinden daha güçlü bir
engele rasgelinceye kadar devam eder. Bu devam hali, adeta belli gayesine varmak üzere kurulmuş bir
otomaztizm tarzında cereyan eder. Bu hususta insanla hayvanın farkı yoktur. Dünyaya böylece inene
ruhun, daha spatyomdayken yavaş yavaş kararmaya başlayıp dünyaya ilk inişte tamamen kapanan
şuuru, doğumdan ancak bir süre sonra ve gene yavaş yavaş açılmaya başlar. Bu açılış oranında
insanlarla hayvanlar arasında olan mesafe genişler. Şuurun, dünyadaki açılışı, spatyomdaki
açılışına benzemez. Burada, dünya yasalarının maddi gereklerine uymak ve onların sınırını tecavüz
edememek zorunluluğu vardır. Bundan dolayı ruh, spatyomdaki melekelerinin pek çoğu tamamen
kaybolmuş ve geriye kalanı da değişmiş ve fakirleşmiş bir halde dünyaya uyanır.

(*) İnsan ilminin inceleme vasıtaları ve beden konularına bakınız.
(**) Manyetizm ve spiritizmin gerekli olan teknik konularının mütalaasına ait yayınlamaya çalışacağımız
fenni eserlerde bu olaylar ve benzerleri üzerinde ayrı ayrı durulacaktır.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Bilgi ve görgüsü pek artmış olan, duyguları iyice gelişmiş bulunan insanların realiteleri aşağı
tabakalardakilerin nüfuz edemeyecekleri kadar zengin ve kapsamlıdır.

RUH VE KAİNAT
(42)

4- Dünya Bedeninin Oluşması

Bedenin şekli, tekamül planına uygun olarak ruhun hakimiyeti altında meydana gelir. Maddi beden
şekilleri, ruhun dünyada geçireceği tecrübelere uygun bir durumda olmalıdır. Demek bedenin şekli,
ruhun halihazırdaki yükseklik derecesiyle uygun olmayıp, onun dünyaya inmekteki maksatlarına uygun
bir halde bulunur. Bundan şu çıkar ki, genellikle yapıldığı gibi, bir insanın şekil ve suretine bakarak o
adamın ruhen yüksekliği derecesi hakkında müspet veya menfi hükümler çıkarmak doğru olmaz.
Burada bizim takdir yeteneğimizdeki eksiklik bir yana, yukarıda söylediğimiz sebepten dolayı esasen bu
işte bir isabetsizlik vardır. Üstatlardan aldığımız tebliğler bu hususta bize çok şeyler öğretiyor.
Bunlardan bir kaçını yazıyorum:

“Bir insanın yüzüne, yakışıklılığına veya dış şekline bakıp o adamın ruhsal kemali hakkında az çok bir
fikir edinmek meselesinde iki şekilde yanılabilirsiniz. Biri, sizin herhangi bir kanıta dayanarak bir sonuç
çıkarmanızdaki hata ihtimali. Diğeri, o, dış manzaranın gerçeğe uymama ihtimali… Bu dış manzara her
zaman sadık bir kanıt sayılamaz. Önce buradaki uyumluluk ve uyumsuzluk, sizin hükümlerinize tabi
kalıyor. Sonra, esasen ruhun dış görüntüsü ile iç yüzündeki hüviyeti arasında mutlaka mutabakat
vardır, denilemez. Örneğin, verdiğiniz örnekteki gibi, pehlivan kılıklı, dev cüsseli bir adamda ince ve faal
bir ruh ve ona karşılık narin, zayıf yapılı insanlarda da durgun ve kaba bir ruh bulunabilir.

Yine, bedende mutlaka ruhun belli kusurlarını ifade edici belli ayıplar görünmez. Ruhun beden şeklini
seçmesindeki nizam doğa yasalarının altında (:tahtında) cereyan eder. Fakat doğa yasalarının, sizin
kavrayamayacağınız kadar kapsamlı ve muğlak (:güç anlaşılır; çapraşık; kapalı; anlaşılmaz) olduğunu
da hatırlayınız.

Ruh, istediği kalıbı kendi iradesiyle seçer. Bundan dolayı ruhun herhangi bir hayatında işlediği kusurun
karşılığı olarak kendi bedenini o yolda seçmiş olması da beklenir. Yalnız her kusurlu bedende mutlaka
kusurlu bir ruh bulunduğuna hüküm vermemelisiniz. Yine her kusursuz ruhun mutlaka kusurlu bir
bedene girmesi kural değildir.

Ruh ve Kâinat147
Ruh, kusursuz bir hale geldikten sonra dünyaya ancak vazife ile gelir. Ve bedenini o vazifesine en
uygun olacak şekilde seçer. Bundan dolayı, mütevazı ve merhameti çekme maksadına uygun ise ona
uygun bir beden oluşturur.”

Bu ifadelerde ne büyük hakikatler var!... İnsan varlığı ve mukadderatı hakkındaki bilgilerimiz arttıkça bu
sözlerin anlamındaki zenginliğe nüfuz etmek mümkün olacaktır. Çünkü insan bedeninin kurulması,
bizim yüzeysel ve maddi görüşlerimizden daha yüksek ve esaslı sebeplere bağlıdır ki biz onları ancak
derin bir incelemeden sonra anlayabiliriz.

Üçüncü Kısım
BİRİNCİ KONU

REALİTE
1- Realite Nedir?

Bu konunun mütalaasına başlarken realitenin tarifini mümkün olduğu kadar iyi yapmak ve bu kelimenin
ifade ettiği anlamı iyice tespit etmek gerekir.

Realitenin muhtelif tanımları arasında en kapsamlı olanı Üstadın tarifidir: “İnsanlar için realite, hislerinin
ilgili bulunduğu mevcudiyete kani olmalarıdır.

Bu tarifte üç unsur belirginleşiyor:

a- Bir mevcudiyet,
b- Bu mevcudiyetle alakalanmış insan duygusu ve
c- İnanış.

Demek, realitenin insanlar gözündeki değeri bazı şartlara bağlıdır. Ve bu şartlar her an herkeste değişik
olabilir. O halde önemli olarak tespit etmemiz gereken ilk fikir, insanlar için olan realitelerin Mutlak
olmayıp nispi değerlere sahip bulunmalarıdır.

Ruhun duygusu her yükseklik mertebesinde bir değildir. Ruh yetkinleştikçe duygu yeteneklerinde
önceki ile kıyas edilemeyecek derecede gelişmeler olur. Bu da onun diğer varlıklarla olan alaka alanını
genişletir. Yani yüksek bir ruhun duygu alanında nispeten daha çok mevcudiyetler ikamet eder.

Bundan başka tekamül gereği olan tecrübe ve görgünün artması da, duygu alanındaki mevcudiyetler
hakkında daha kapsamlı bir tetkik yapmak ve bilgi ortaya çıkarmak imkanını artırır ki bu da ruhta bir
inanış halinin doğmasına yol açar. Bütün bunlardan, ruhlar yükseldikçe realitelerinin genişlemesi
zorunluluğunu çıkarabiliriz.

Duygusu az, fikri dar bir budalanın; tecrübeli ve bilgili bir insana göre duyup inanabileceği
mevcudiyetler pek sınırlıdır. Şu halde böyle bir budalanın realite alanı adamakıllı dar olacaktır. Yalnız
burada söz konusu olan inanış, hiçbir duyguya ve mevcudiyetle ilgili bulunmayan kör bir imandan
ayrıdır. Ve eğer böyle bir iman hakikaten realitenin dayandığı unsurlara dayalı bulunmuyorsa realite
alanı dışında kalır.

Buna karşılık, bilgi ve görgüsü pek artmış olan, duyguları iyice gelişmiş bulunan insanların realiteleri
aşağı tabakalardakilerin nüfuz edemeyecekleri kadar zengin ve kapsamlıdır. Üstat bu fikri aşağıdaki
örnekle çok güzel izah ediyor:

Ruh ve Kâinat148
Ruhun kabiliyeti oranında realiteler değişir. Ruhlar yükseldikleri oranda realiteye sahiptirler. Kendinizi
bir ovada farzediniz. Orada ufkunuzu sınırlı görürsünüz. Fakat yüksek bir tepeye çıktığınızı farzediniz,
yukarı, zirveye doğru çıktıkça daha bir çok şeyler görebilirsiniz.”

Bizim bütün bilgilerimiz izafi değerlere dayanır. Felsefedeki, sosyolojideki, ahlak bilgisindeki, ilimdeki ve
sanattaki görüşlerimizde Mutlak değerler aramak caiz olmaz. Üstat: “…Sizin ancak maddi vasıtalarınız
oranında bilgileriniz vardır. Vasıtalarınız dışındaki bilgilerde muhakemeniz iş görmez.” Diyor. Şu halde
esasen böyle sınırlı bir bilgi ile, Mutlak Realiteden bahsetmeye imkan yoktur.

Mutlak Realite ancak Halika mahsustur. Biz ne kadar yükselirsek yükselelim bilgi ve duygularımızın
Mutlak Kıymete varabilmesi söz konusu olamaz. Üstadın aşağıdaki sözleri bu fikri müdafaa etmektedir:

“Mutlak Realite Halik Hakkında düşünülebilir. Nispi realitenin Mutlak Realite karşısındaki değeri sıfırdır.
Yani nispet kabul etmez. Ancak birbirine göre değer kazanan izafi realiteler, en yüksek derecelerinde
dahi hiçbir vakit Mutlak Realite Kıymetini alamazlar. Bu, uluhiyet kazanmak olur.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Dünyamızda aldanmaktan kendimizi hiçbir zaman kurtaramayacağız.

İnsanın realite alanı ne kadar darsa o kadar fazla hata yapma ihtimali vardır.

RUH VE KAİNAT
(43)

2- Realite İle Verite Arasındaki İlişki

Verite nedir? Verite ile realite arasında nasıl bir ilişki olabilir? Bu sorunun cevabı üzerinde şimdiye
kadar uzun uzadıya durulmamıştır.

Bu kavramı karşılaştırmak için önce onları ayrı ayrı tarif etmek gerekir. Realiteyi tarif ettik. Şimdi de
gene en iyi ve tatminkar bulduğumuz Üstadın verite hakkındaki tarifini veriyoruz: “Verite, düşüncenin
nefsülemre uygunluğudur. Buradaki nefsülemirden maksat, Allahın yasaları neticesindeki vaziyettir.”

Tarifi biraz genişleterek ifade edelim: Allahın yasaları neticesindeki duruma uygun, ruhun düşünme
yeteneğini kullandığı bütün mevzular veritedir. Buna göre, realite ile verite arasındaki farkı ve ilişkiyi
şöylece düşünebiliriz: Evvela her reel olan şey vire (vrai) değildir. Yani insanın duyup inandığı bir
mevcudiyet Allahın yasaları neticesindeki vaziyetlerden birisine ya uyar veya uymaz. Eğer uymuş ise o
şey vire’dir, uymamış ise bir hataya düşülmüş olur. İşte hatanın tarifini de buradan güzelce çıkartabiliriz.
Bu sözümü bir örnek ile izah edeyim: A+B=S diyorum, bu neticeye ve ilkeye ben müşahedemle
inanmışımdır. Bundan dolayı bu benim için bir realitedir. Fakat bu realitemin bir verite olup olmadığı
ayrı bir meseledir. Yani, bu realitemin verite olması için tabiat yasalarının neticelendirdiği bir duruma
uygun olması gerekir.

İnsanlar evvelce güneşin arz etrafında döndüğüne inanıyorlardı. Bu onlar için bir realite idi; fakat bugün
anlıyoruz ki bu bir verite değildir. Çünkü bu inanış, doğa yasalarına uygun düşmüyor. Fakat acaba arzın
güneş etrafında döndüğüne dair olan bizim bu günkü realitemiz bir verite midir? Belki evet, belki de
hayır. Fakat ileride söz konusu edeceğimiz gibi insanların yükseldikçe daha az hataya düşeceklerini
kabul ettiğimizden, bizim bugünkü realitemizin geçmiş zamanlardakinden daha çok veriteye yakın
olduğunu söyleyebiliriz. Ve elimizdeki inceleme vasıtalarının nispeten bu günkü mükemmeliyeti de
ayrıca bize bu düşünce hakkını verir. Demek realitelerimizin verite olup olmadığını kesin bir dille iddia
Ruh ve Kâinat149
etmekten de aciziz. Esasen bütün ilimdeki araştırmalarımızın, teknik araçları yetkinleştirmekteki
gayelerimizin hedefi de kendimizi bu aczden mümkün olduğu kadar kurtarmaktır. Şu halde
dünyamızda aldanmaktan kendimizi hiçbir zaman kurtaramayacağız. Netekim üstat bunu şu
kelimelerle ifade ediyor: “ Hata ihtimali daima mevcuttur. Düşüncenin nefsülemre uygun olup olmadığı
noktası aslında ya gerçekten gerçekleşmiştir, veya gerçekleşmemiştir. Gerçekleşmiş ise vire’dir.
Gerçekleşmemiş ise herhangi bir hatadan birine düşmüş olursunuz.”

Biraz da dünyamızın maddi hayatında kaçınılması mümkün olmamakla beraber insan tekamülünde
değerli ve gerekli bir rol oynayan hata konusu üzerinde durmamız faydalı olacaktır.

3- Hata, Dünyadaki Tekamülün Değerli ve gerekli Bir zorunluluğudur.

Hata kelimesinden anladığımız anlam yukarıdaki fikirlerden çıkarılabilir.Burada üzerinde duracağımız
nokta, hatanın gerek ve değeri, ve ondan kaçınılmasının mümkün olup olmadığıdır.

Biz “yüksek gerçeklerden” dem vururken çok defa yanılmakta olduğumuza dikkat etmeyiz. Bir
münakaşada herkesin hakkı ve hakikati kendi tarafında görmesi ve mücadelelerin, kavgaların çıkması
hep bu gafletin ortaya neticesidir. Herkes veya her gafil, Mutlak Realiteye ulaşmış gibi iddiaya girişir ve
bundan da hakikatin en yüksek tahtına oturduğunu zanneden dini, felsefi, ilmi, sosyolojik, ahlaki vs.
“ekol” sahipleri meydana çıkar. Bütün bu “ekol”cüler aralarında boğuşurlarken düşünmezler ki hiç birisi
inanışında Mutlak Realiteye ulaşmış değildir ve hepsinin az çok hatalı tarafı vardır. Fakat işin asıl zorlu
tarafı şudur ki hangi şefin, hangi noktada diğerinden daha çok hakikate yakın bulunduğunu takdir
etmeye az çok yarayacak ölçüler de herkesin kolayca kullanıp uygulayabileceği şeyler değildir. Bu hal
bir çok aldanmaları ve bu aldanmalar neticesinde doğacak önemli ve karışık bir sürü yararlı olaylara yol
açar.

İnsanın realite alanı ne kadar darsa o kadar fazla hata yapma ihtimali vardır. Bundan dolayı,
denilebilir ki en ilkel bir duygu ve düşünce ile yaşayan bir insanın hükümlerinde ve inanışlarında hemen
hemen yok denecek kadar az isabetler vardır. Üstat diyor ki: “Aşağı derecedeki ruhlar için olan
realitelerde, daha yüksek derecelere oranla hata ihtimali daha fazladır. Ruh yükseldikçe bu ihtimal
azalır. Fakat hata ihtimalinden kurtulmak bizim gibilere de müyesser olmaz.”

Şu halde ruh madde aleminde ne kadar yükselmiş olursa olsun asla hatadan uzak (:salim) değildir. Bu
hata, oran bakımından geri ruhlarınkine göre azdır, fakat tamamen yok değildir. Üstadın aşağıdaki
sözleri bu fikri tamamlar:

“Yüksek seviyelere çıktıkça ufku ruyet (:görme, bakma, görülme; idare etme, çevirme, yöneltme;
araştırma) genişler, hata ihtimali azalır; bunun ikisi de bir gider. Fakat -sadece dünyada değil!-
maddeye bağlı kaldığınız sürece, araçlarınızın eksikliği içinde kaldığınız sürece, hatta demin söylediğim
gibi bizim dereceye gelenlerin bile hatadan salim kalmaları ihtimali yoktur.”

Bu sözlerin hakiki değerini takdir edebilmek için Üstadın tekamül derecesi hakkında az çok bir fikir
sahibi olmak gerekir. Konumuz bu olmadığı için bu nokta üzerinde durmayacağım. Ancak şu kadarını
itiraf etmek zorundayım ki yıllarca süren tecrübe hayatımızın devamı süresince Üstadın işgal ettiği
mertebe bizim bütün duygu ve düşüncelerimizin üstünde kalmış ve takdir imkanlarımızı aşmıştır.
Burada yanılıyor muyuz, doğru mu düşünüyoruz bilmiyorum. Yalnız bugün benim için realite olan şey
şudur ki bizim şu anki yeteneklerimiz bu yüksek planlardaki kimselerin kemal mertebelerini takdir
etmeye uygun değildir. Buna rağmen Üstadın birçok kereler: “Bizler de hatadan masun değiliz.”
demesi bizim için, belki çok kimselerin henüz kavrayamayacağı çok manaları içerir. Aşağıdaki
tebliğler de aynı fikirlerin ayrıntılarını verir:
Ruh ve Kâinat150

“Şunu biliniz ki dünyamızda ne kadar yüksek olursa olsun hatadan salim bir fert yoktur. Her
zaman bazı şeylerin hatalı tarafları olduğunu göz önünde tutunuz. Zülal (:arı, hafif, tatlı, güzel su) gibi
hakikate desteres olmayı beklemeyiniz. Bütün hakikati anlayamazsınız.”

Hatta dünyanın ağır hayatından kurtulmuş fakat henüz bütün maddi bağlarını çözememiş varlıkların
bile hatadan salim olmayacakları düşünülürse bizim gibi dünyanın içinde yaşayanların hatadan muaf
kalacaklarını farzetmek gülünç bir iş olur.

Hata, özellikle dünyamızdakilerin kemal yolunda geçirecekleri tecrübe unsurlarından birisi sayılır.
Tecrübe ve hata birbirini yürütür ve bütünler. Bundan dolayı hatadan masun bir tecrübe hayatının
anlamı yoktur. (*) Her hakikati kolayca ve cehit göstermeden hatasızca elde edebileceğimize
inandığımız anda faaliyetimiz durur. Halbuki insanın madde kainatındaki varlığı, maddeler
üzerindeki etkililiğini artırmak içindir ki bu da ruhun faaliyetini kullanmaya alışmasıyla mümkün
olur. Cehit göstermek ihtiyacı duymayan bir ruh, atalete mahkumdur ve bu hal, ruhta bulunan etkililik
melekesiyle asla uzlaştırılamaz. Halbuki insanın cehdini kamçılayan ve sürdüren en önemli etkenlerden
biri de aldanmalar neticesinde meydana gelen vaziyettir. Şimdi vereceğim tamamlayıcı tebliğler bizi bu
alanda daha çok aydınlatacaktır: (**)

“Siz dünyada gerçeklere nasıl güçlükle erişebiliyorsanız, o kadar güçlükle bu ahret olaylarına
(:havadisine) erişebilirsiniz. Yoksa dünyadaki kurallara aykırı hareket edilmiş olur… Çünkü dünyadaki
mesaide bir çok aldanmalar vardır.

Unutmayınız ki sizin dünyanızda her şey, bir çalışmanın, bir cehdin ürünüdür (:mevlududur). Nasıl
aleminizde her istediğiniz şeye zahmetsiz erişemiyorsanız ve onlara engelsiz, hatasız ulaşamıyorsanız
buradaki mesainiz de tıpkı onun gibidir.

Siz, dünyanızdan çıkmış değilsiniz. Sizi himaye eden ruhlar da sizi hataya sevk edebilir. Ta ki
dünyanızdaki kuralların tersine hareket etmeyesiniz.” Bu son cümle hemen fikirleri altüst edebilir.
Netekim ilk işittiğimiz zaman bizde de aynı şeyi yapmıştı. Çünkü insanın hamileri, yardımcıları
tarafından hataya sevk edilmesi fikri, böyle bir düşünce tarzına henüz alışmamış olanların zihnini
karıştırıp bulandırabilir. İşte biz bu teşevvüş hali içinde Üstada şöyle bir soru sorduk: “Bu son cümleyi
biraz daha izah edebilir misiniz?”

Fakat aldığımız cevap tatminkar olmuştu. Ve şimdiye kadar üzerinde durduğumuz fikrin iyi bir özetini
vermektedir: “Siz dünyasal yasalara tabisiniz. Bu yasaların hükümlerinden sizi kurtarmak lehinize
olmaz. Bundan dolayı cehitsiz, hatasız sizi her hakikate eriştirmek sizin lehinizde değildir.”

Bu sözlerin iyice incelenmesinden sonra himaye edilmenin hataya sevk olunmakla ilişkisi daha iyi
anlaşılır. Üstadın sözlerine devam edelim:

“Aldanmak, sizin gerekli olanlarınızdandır… Dünyada isabetle hatanın yan yana gittiğini söyledim.
Netekim aldanacaksınız, hamle yapacaksınız… böyle aldanarak, hamleyi artırarak aradaki fazla
bilgiden yararlanacaksınız…

Her zaman tekrar ettiğim gibi gerçekleri kolayca ve eziyetsizce size tebliğ edemem. Bu, lehinizde
olmadığı gibi içinde bulunduğunuz dünyanın yasalarına da muhaliftir… Yanlız size mütevazı bir gerçeği
anlatmakta sakınca yok… Fakat gelecekte cehitlerle, hatalarla üreteceğiniz gerçekleri birer birer
anlatmaya muktedir (:gücü yetmek; iktidarlı) olmadığımı tekrar ederim.”

Ruh ve Kâinat151
Buradaki iktidarsızlığı keyfi veya rasgele bir hal gibi ele almamalıdır. Çeşitli yerlerde geçen sözlerden
de anlaşıldığı gibi bu, doğa yasalarının değişmez bir sonucudur. Ve hiçbir mahlukun iradesi bunun
önüne geçemez. Fakat şunu da unutmayalım ki her şeyde olduğu gibi burada da doğa yasaları daima
bizim taalimize yarayıcı sonuçlar doğurur.

Nihayet sevgili Üstatlarımız, son konuşmamızda, son celselerini gene bu konuya ait tebliğleriyle
kapatmışlardır:

“……… Diğer bir kısım hatalar, dünyanızda hakim olan yasalar gereği olarak kalacaktır. Hatalar
insanlara yeni hamle ve daha büyük hatadan kaçınma gibi faydalar temin eder. Tebrikler, sevgiler,
elveda.”

Zaten tabii hayatımız bize bu hükümlerin en canlı örneklerini bol bol vermektedir. Hangi insanoğlu ta
doğduğu günden itibaren bütün hayat programını kesinlikle, önceden bilmekteydi?

O, bir defa gözü kapalı olarak hayata karıştıktan sonra, hayat şartlarının sonu gelmez ve daima sarp,
ve dikenli yollarında yuvarlana yuvarlana yürümeye çalışır. Yarın ne olacak? Başladığı bir işin sonunda
kendisine ne gelecek?...

Bütün bunlar meçhul olmakla beraber o, yürümesinde devam eder. Burada ona kuvvet ve cesaret
veren bir tek etken vardır, o da genellikle aldatan ümit. Fakat belki ümitler boşa gider, belki emeller
gerçekleşmez. Fakat bu yolda sarf edilmiş cehitlerin hiçbiri ziyan olmuş değildir. Çünkü esasen o
cehitlerin gayesi, muhakkak surette gerçekleşecek olan, bizim asla düşünemediğimiz ve tasavvur dahi
edemediğimiz daha faydalı istikametlere yönelmiş idi! Bundan dolayı cehit yapılmış ve bizim bilgimiz
dışında gayesini gerçekleştirmiştir. Bunun, dünyasal görüşlerin esareti altında beklediğimiz, görünürde
şu veya bu neticeyi vermemesi, olsa olsa ancak onların karşısında göstereceğimiz reaksiyonlar
bakımında önemli olabilir. Gene aldanma hikayesi!...
Dünyadaki aktif ve yaratıcı insanların hayatlarını araştırırsanız onların kendilerini klasizm
çemberinden kurtarmış olduklarını görürsünüz. Hata yapmaktan ve hatasını kabul ve itiraf etmekten
korkanlara karşı ilim kapıları kapalı kalır. Çünkü bu hal, insanı cesaretsiz ve uyuşuk yapar. Buna
karşılık iyi niyetle ve iyilik için çalışan insanların düşeceği hatalar yükseltici güçlere sahiptir.
Böyle bir hatayı itiraf ve kabul ederken insan sıkılmaz sevinir. Bu sevinç hatayı yaptığı için değil, onu
keşfedebildiği içindir. Çünkü bu hal, onun bir ilerleme adımı olmuştur.

Bir okul çocuğu öğrenmek için bir çok hatalar yapacaktır. Bir çırak hatalar yapacaktır. Bunun gibi bir
talimgah olan dünyamızın insanları da hatalar yapacaklardır. Yeter ki bu hatalar kasten ve kötü
maksatlarla yapılmış olmasın. Ve böyle olursa onlar esasen hata kadrosundan çıkar. Şu halde
tekamül yolunda hata insanın hakkıdır. Onun bu hakkını kaldırmak suretiyle serbestliğine karşı
yapılacak saldırı görünürde iyi görünse bile, gerçekte zararlı olur.

Demek akıllı bir adam, kendisinden daha yüksek düşünen ve duyanlara karşı büyük bir saygı
gösterirken geri realitelerde yaşayan küçük kardeşlerine de geniş bir müsamahakarlık duygusu besler.
Ve o, bilir ki bu küçük kardeşi ne kadar hatalarda yuvarlanıyorsa kendisi de o kadar hatadan kurtulmuş
değildir.

(*) Üçüncü kitaptaki “unutma” konusunda bu fikir üzerinde, başka bir bakımdan, tekrar durulacaktır.
(**) Bu tebliğin bir kısmı başka bir münasebetle evvelce de yazılmıştı.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
Ruh ve Kâinat152
Vicdan hürriyetinin bulunmadığı yerde yükselme yoktur ve taassupla vicdan hürriyeti asla
bağdaşamaz!

Bir realiteye saplanıp kalmak, ne pahasına olursa olsun ondan vazgeçmemek büyük bir beladır,
insan ruhunu kemiren musibetlerin en büyüğüdür.

RUH VE KAİNAT
(44)

4- Realite Ayrılıkları

Şimdiye kadar söylenen sözlerden çıkan netice, her insanın diğerine göre az çok yüksek veya alçak bir
realiteye sahip bulunmasıdır. İnsanlar duygu, düşünce ve bilgilerinde ne kadar gelişirlerse o kadar
yüksek realitelere sahip olurlar. Demek insanların yükselmeleriyle realitelerinin genişlemesi baş başa
gider. Denebilir ki her insana göre ve hatta bir insanın hayat devrelerine göre çeşitli realiteler vardır.
Önce Üstadı dinleyelim:

“Sizin için realite olmayan bir çok şeyler, sizden yüksek ruhlar için realite olur. Ve daha ileriye doğru o
kadar derecesi yükselmemiş olanlar için realite olmayan şeyler de daha yüksek ruhlar için realitedir.
Örneğin, sizin realitenizle bizim alemimizin realiteleri arasında (*) çok fark vardır. Bu farkı ancak burası
ile ülfet (:alışma, kaynaşma; görüşüp konuşma, tanışma, dostluk) kazanmış olanlar anlayabilir. Bundan
dolayı sizin realiteleriniz dışında kalan birçok realiteler vardır. Deminde tekrar ettiğim nedeniyle
(:veçhiyle) ruh aleminde bile, birine göre mevcut olanın diğerine göre mevcut olmaması izafi bir
realitedir.

Aşağı derecelerde bulunanlar için henüz realite olmayan şeyler yukarıdakiler için realitedir. Aşağıdakiler
daha yüksek realiteler söz konusu olmadıkça onlardan haberdar olmazlar.”

Şu halde realitelerin değişmesi tekamülün bir zorunluluğudur. Bu gerçeği görmeyen insan tekamül
halinde olduğunu fark edemez. Bir fikre, bir inanışa bir görüşe saplanıp kalmak, onlara Mutlak Realite
değeri vermek ancak, henüz tecrübeleri eksik olan ruhların yapabileceği bir iştir.

Kemal derecelerinin nihayeti yoktur. Bu nihayetsiz yollarda tezahür eden realitelerin de nihayetsiz
olacağı da doğaldır. Her şey değişecektir, ve değişmelidir. Eğer realitelerimiz kolay kolay değişmiyorsa
kemal yolunda oldukça yavaş yürüdüğümüze inanabiliriz. Bir insanın hayatında tabiatıyla ve zorunlu
olarak değişen realitelerden evvelce söz etmiştik. (**)
Karşı karşıya iki adam tasavvur ediniz. Bunlardan biri gözündeki bilmediği bir arıza yüzünden evvelce
kendisince malum sarı renkleri örneğin mavi, ve mavi renkleri de sarı görmeye başlasın. Bunlara sarı
renkli bir kağıdın rengini sorduğunuz zaman normal adam onun sarı olduğunu, arızalı adam ise mavi
olduğunu iddia etmeye başlayacaktır. Sizin gözünüz bunlardan hangisinin görme şartlarına uygun
ise siz de onun tarafını tutacaksınız. Fakat eğer sizinkinde de bir arıza varsa ve siz de onu bambaşka
bir renkte, örneğin kırmızı renkte görüyorsanız o zaman kıyamet kopacak demektir. Burada tabii ki
herkes kendi görüşünü savunacak ve diğerlerini yanlış görüş sahibi olmakla itham edecektir. Çünkü
burada herkes duygusunun ilgili bulunduğu mevcudiyete inanmakta, kendince haklıdır. Bu, bir
komedyadır. Fakat zannediyor musunuz ki hayattaki bütün kavgaların sebebi olan ayrı görüş ve
düşünüşler bundan daha az komiktir?!..

Renk gibi elle tutulur en maddi olaylarda bile mümkün olabilen bu görüş ve kavrayış farkları, bizim idrak
alanımızdan gittikçe uzaklaşan yüksek ruhsal ve maddesel haller karşısında nasıl kendini
göstermeyebilir?
Ruh ve Kâinat153

O halde kimin Mutlak realiteden bahsetmeye hakkı vardır?...

İşte bu haksızlığı görebilen insan, devamlı ve sonsuz bir araştırma mecburiyetini ve “nihai bilgi”
efsanesinden uzaklaşmak zorunluluğunu kabul eder.

Mutlak realiteye inanmak, beşerin en büyük felaketi olmuştur. Gerçi Mutlak Realiteden bahsetmiş
olmak ithamını birçokları reddeder ve bunu kabul etmez görünür. Fakat gerçekte pek çok kimseler,
realitelerinin değişebileceğini akıllarına dahi getirmeye tahammül edemezler. İşte bu zıtlık bile, başlı
başına bu hareketteki basiretsizliği göstermeye yeterli gelir.

Bir realiteye saplanıp kalmak, ne pahasına olursa olsun ondan vazgeçmemek büyük bir beladır, insan
ruhunu kemiren musibetlerin en büyüğüdür. Bu belanın, bu musibetin yapacağı ilk büyük fenalık
tekamülün zorunluluğu olan, bütün insanlar arasındaki kapsamlı sevgiyi düşmanlığa çevirmek ve kini,
büyüklenmeyi ve kendini beğenmişliği körüklemektir. Dikkatli olanlar görmüşlerdir ki beşeriyetin başına
ne zaman büyük ve küçük bir felaket gelmiş ise insanların bir takım nispi ve hatalarla dolu olan
realitelerini bir ideal haline sokmaları buna sebep olmuştur.

Esasen geri varlıklarla dolmuş dünyamızın geri realitelerine bir de Mutlak kıymetler izafe edilerek
tapılırsa dünya bir cehennem olmaktan kurtulamaz. Bunun sonucu ruhsal tekamülün yavaşlaması ve
ıstırabın artması olacaktır. Çünkü bu iki şey baş başa gider. Dinsel, bilimsel, felsefi, sosyolojik ve
benzeri konularda bu yüzden doğan bağnazlığın (:taassubun) fena sonuçlarına her gün rasgeliyoruz.

Bir gün bir peygamber çıkar; bazı realitelerden bahseder, bu kişinin talimatı şüphesiz o zaman için geri
olan muhitine oranla yükseltici ve öğretici değerlere sahiptir. Netekim onun irşadı (:doğru yolu
göstermesi) işini görür ve birçok insanı karanlıktan biraz daha insanı kurtarabilir. Demek her realitenin
doğuşu gibi onun da doğuşunun insanlık için faydalı ve yükseltici nedenleri vardır. Yalnız unutulan veya
anlaşılamayan nokta, bunun da her realite gibi Mutlak olmadığı ve devresini bitirdikten sonra yerini
daha yüksek bir realiteye bırakması gerektiğidir.Fakat buradaki değişmeler tedrici ve daima ilerleyen /
yükselen bir tarzda meydana gelecektir.

İşte bu hakikatin anlaşılamaması yüzünden bu dinin sağladığı faydalar zamanla ortadan kalkar, onun
yerine gözleri kapalı taassup sahiplerinin kavgaları ve bu kavgaların zararlı sonuçları yer alır. Bu, bizim
iddiamız değildir, tarihin sözüdür.

Diğer bir gün, akademik ilim kürsüsünden bir ses duyarsınız; bu ses herhangi bir konu üzerinde Mutlak
hükümlerden söz eder. Eğer o ses sahibinin fikir temposuna dikkat ederseniz kendisinde kainatın sanki
en son hakikat dünyasında doğmuş olduğunu sananlara özgü bir tavır görürsünüz. Bu ses bir “Ekol”
kurar. Bu ekolün asırlarca hüküm süren şakirtleri birbirini izler. Bütün bu şakirtler şüphesiz bir realitenin
peşinde koşmaktadırlar. Ve bu da tekamülün bir icabıdır. Fakat bu ekolün salikleri günün birinde bu
realitelerinin değişmeye mahkum bulunduğunu ve ancak daha yüksek bir realiteye basamak
oluşturduğunu bilmiş olsalardı dünyada tekamül ne kadar çok hızlı olurdu!... Maalesef böyle olmaz.
Netekim o realite bütün realiteler gibi dünyada devresini tamamlar ve günün birinde onun yetiştirdiği ilim
ruhu eskimeye başlar, daha yüksek ilmi realitelere yetenekli ruhları hazırlar. Fakat ekol taassubu
yerinde saymakta devam eder. Yüz yıllardan beri devam eden bir kanaatin değişmez gerçekleri
içerdiğine dair olan kör bir iman eskimiş kafalarda mıhlı olarak durur. Vaktiyle zamanının çok güzel ilmi
realitelerini ifade eden bu ekolün esasları, artık bütün bu kıymetlerinden kendisini soyutlayan dogmatik
ve klasik bir çehre içinde sırıtmaya başlar. Binlerce talebe hocalarının sözünden başka türlü düşünmeyi
günah sayar, hocalar ise kara kaplı kitaplarından ayrılamaz olur. Fakat bu sırada güzel kainatın
harikulade laboratuarlarında doğa olayları sonsuz ebedi yükselişinde bilinen sessizliği ve sükuneti ile,
Ruh ve Kâinat154
asla geri dönmemek üzere ilerlemesine devam eder. İşte bu hali sezen bazı ruhlar, bu taassup
çerçevesini kırarlar ve yeni realitelerin öncüleri halinde, yeni bir ekol kurarlar. Fakat, bir taassup
çemberinin kırılması zorluğu içinde kurulan bu ekol de az çok bir zaman sonra dogmatik çehresini
sırıttırmakta gecikmez.

Yaklaşık 1935 yıllarında bir profesörün Üniversitede öğrencisine ders verirken, yirmi yıldan beri
savunduğu bir kuramının yanlış olduğunu anladığı için karşıtlarının fikirlerini kabul eden ve kendi
iddialarından vazgeçen başka bir alim hakkındaki sözlerini burada tekrarlarsam ilimdeki taassubun
güzel bir örneğini vermiş olurum. Bu profesör diyor ki: “F….. kuramını yirmi yıl hararetle savunmuştur.
O, bu savunmasında samimi idi. Fakat yirmi yıl sonra mağlup oldu ve karşıtlarının fikrini kabul etti. Bu
hal ciddi bir alime yakışmaz. Yirmi yıllık bir zaman, ilim hayatının yarısı demektir. Bazen de bir ilim
hayatı demektir. Bir alimin bütün hayatınca bağlandığı, savunduğu bir fikri yıkması ilimde bir intihar
sayılır, bunu yapmaktansa ölmek daha iyidir!..”

Bu hocanın sözlerine katılmakta mazurum.

Metafizikte de bundan daha aşağı olmayan taassupkar hareketlere oldukça sık rasgelinir: Mesela bir
gün bir ses duyarsınız; bu ses şöyle bağırır: Kainatta maddeden başka bir şey olamaz! Her şey bizim
duyularımız tarafından kabul edilen maddelerle onların hususiyetlerinden (attributs) ibarettir. Bundan
dolayı insanda maddeden başka bir varlığın mevcudiyeti düşünülemez. O, kendisini oluşturan
maddelerin değişmesiyle düşünen ve duyan varlığını ebediyen kaybeder. Allah, ruh gibi varlıklar soyut
tasavvurlardan ibarettir, vs..”

Bu sesin madde hakkında söylediği sözler hiç şüphesiz bir realitedir. Ve bu realite bir zamanlar fikir
aleminin mahrum kaldığı maddi bilgi eksikliğini tamamlamak için ruhları kamçılamış ve onların
düşüncelerini ataletten kurtararak tekamül yasasına hizmet etmiştir. Fakat bu hikayelerle kurulan
materyalist ekol salikleri, inanmış oldukları yoklukçuluğa Mutlak Realite değerini vermeye başladıkları
andan itibaren bu fikirler beşeriyetin manevi bünyesini eritip darmadağınık edecek bir zehir gücüyle
ortalığa yayılmaya başlamıştır. O zaman bu ekol salikleri realitelerinin daha yüksek bilgilere basamak
olduğunu tamamen unuttular ve dogmatik bir taassup içinde boğulup kaldılar.

Şüphesiz madde, dünyamızın ve hatta kainatımızın esasıdır. Ve bizim için sonsuzdur, ihata edilebilir
değildir. Biz maddesiz hiçbir şekilde düşünemeyiz ve hiçbir şey idrak edemeyiz. Gerek madde ve boyut
hakkında söylediğimiz sözler, gerek şimdiye kadar maddeye her hususta verdiğimiz kıymetler, maddeyi
kapsamlı manada düşünmek ve yoklukçu olmamak şartıyla, bizim de ne kadar ileride bir materyalist
olduğumuzu gösterir. Bu bakımdan materyalistler haklıdır; fakat yalnız bu bakımdan!.. Çünkü önce
madde, yoklukçu materyalistlerin düşündüğü gibi kaba hislerimiz tarafından sınırlanmış olan
basit birkaç haldeki maddeden ibaret değildir. İkincisi, maddenin sonu ve ondan sonrası hakkındaki
son sözü söylemek bizler için mümkün olmaz. Üçüncüsü, metapsişik bazı güçlerle fizikokimyasal bazı
hususiyetler arasında ortak noktaların bulunduğunu –materyalistlerin ifadesinde olduğu gibi- mutlak bir
hükümle iddia etmeye hak verdirecek ortada hiçbir ilmi kanıt yoktur. Halbuki ilmileşmiş bütün
metapsişik olaylar bunun aksini göstermektedir. Böylece, materyalistlerin yaptığı gibi, sırf hissi ve keyfi
hükümlerle Mutlak Realite binasının kurulabileceğinden bahsedilebilir mi?..

Eğer buna rağmen insanlar yoklukçu bir materyalizme bağlı bulunuyorlarsa bu, yalnız ve yalnız bir
taassubun neticesi olabilir.

Beşeriyetin başına bir bela halinde çöken taassubun karanlık örneklerini çoğaltmayı gerek
görmüyorum. Engizisyon işkenceleri, din ve hele son zamanlarda ırkçılık uğrunda yapılan boğuşmalar
ve cinayetler üzerinde durarak okuyucularımın ruhunu ağır ve kasvet bulutlarıyla örtmek istemiyorum.
Ruh ve Kâinat155
İlimde, sanatta, fikir ve duygu hayatında ortalığı karartan, alanları daraltan, ruhları kıskıvrak bağlayarak,
onların bütün serbest tekamül hareketlerine engel olan şey taassup olmuştur. Taassuba bilgisizliğin,
görgüsüzlüğün - bir kelime ile, ruh geriliğinin bir belirtisi olarak bakabiliriz. Bundan insanı kurtaracak bir
tek yol vardır, o da hiçbir bilginin, hiçbir düşüncenin ve hiçbir inanışın Mutlak olmadığını ve bütün
bunların zamanla değişmek ve daha yüksek bilgilere, düşüncelere, inanışlara yerlerini terk etmek
zorunda bulunduğunu anlamanın çaresini araştırmaktır ki bu da ruhun tekamülü ile olur. Yalnız kitaba,
yalnız hocaya körü körüne bağlanmak tekamülün yolu değildir. Eğer kemal (:yetkinlik) bu kadarcık bir
işle elde edilmiş olsaydı ne kadar kolay olurdu!.. İnsan ruhunun ilerlemesinde göstereceği cehdin gerek
ve zorunluluğundan kitabımızda çok bahsedildi ve bahsedilecek de. Bu cehdin gösterilmesine imkan
hazırlayan alan, doğa ve onun içindeki tecrübelerdir. Bu da tam serbestliğini kullanarak ruhun çeşitli
doğa olayları içinde yaşamasıyla gerçekleşir. İnsan burada kendi iradesiyle ve kendi cehdiyle düşe
kalka yürüyecek ve ilerleyecektir. Gene tekrar ediyoruz: Vicdan hürriyetinin bulunmadığı yerde
yükselme yoktur ve taassupla vicdan hürriyeti asla bağdaşamaz!

Burada birçoklarının düşündüğü gibi klasik bağlardan kurtulup serbest bir fikir ve tecrübe hayatına
atılınca insanın başıboş bir halde hayal ve hata alemlerinde uçmaya başlayarak kendini
kaybedeceğinden korkmak hataların en büyüğüne düşmek demek olur!.. Şunu asla hatırdan
çıkarmamak gerekir ki –eğer bir tehlike hatıra geliyor ise- büyük bir iyi niyetle ve yükselmek, doğada
faydalı bir unsur olmak maksadı ile doğanın sonsuz güzelliklerini, ibretli olaylarını seyretmeye koyulmuş
bir ruhun uğrayacağı muhakkak olan hatalı yollar; tozlu bir kitaba, geçmiş realitelere bağlı
örümceklenmiş beyinli bağnaz (.müteassıp) bir hocanın donmuş ve modası geçmiş görüşlerine
taassupla bağlanıp atalete düşen ve bütün vicdan hürriyetini kaybetmiş olan kimselerin içinde uyuşup
kaldıkları hatalı yollar kadar tehlikeli değildir.

(*) Dört boyutlu alem
(**) Hayatın çeşitli çağları ve realiteleri konusuna bakınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
İnsan ruhu olmasaydı realite söz konusu olur muydu, madde kainatı mevcut olmasaydı insan
ruhu için realite mevcut olur muydu?

RUH VE KAİNAT
(45)

5- Tarif Ettiğimiz Realite Karşısında Realizm ve İdealizm Meselesi

Buraya gelince karşımıza yeni bir konu çıkıyor; realiteyi bu kadar geniş bir manada kabul ettikten sonra,
acaba filezofların şimdiye kadar anlatmış oldukları idealizmi aynen kabul etmemiz mümkün olur mu?
Malumdur ki bir kısım filezoflar insan tasavvurlarının dışında eşyaya gerçek bir kıymet verirler. Bunlarca
eşyayı hariciye tasavvurlarla uydurulmuş şeyler olmayıp gerçekte mevcut olan şeylerdir. Yani insan
düşüncesi ve tasavvurları olmasaydı dıştaki eşya gene mevcut olacaktı, işte kısaca özetlediğim bu fikre
salik filezofların mesleğine realizm denir. Halbuki bunların yanında diğerleri de vardır ki bunlar asıl
kıymeti, dıştaki alemde değil tasavvurlarda ararlar. Bunlara göre dış alemde mevcut olan şeylerin
gerçek olup olmadığı meçhuldür. Onlara gerçektir dedirten, bizim tasavvurlarımızdır. Bunlar da idealizm
mesleğinde salik kimselerdir. Sanatta, sosyolojide, ontolojide aynı düşüncenin çeşitli tarzda ifade
edilmiş şekillerini görürüz.

Realite ve imajinasyon hakkındaki sözlerimiz gözden geçirildikten sonra realizm ve idealizmden
bizim başka türlü bir anlam çıkarmamızın gerektiği takdir olunacaktır.

Ruh ve Kâinat156
Filezofların, yukarıdaki gibi tasnife uğrayan, fikirlerinden şu veya bu tarafı tutabilmek için bir noktanın
iyice aydınlatılması gerekir: İnsan ruhu olmasaydı realite söz konusu olur muydu, madde kainatı
mevcut olmasaydı insan ruhu için realite mevcut olur muydu? Realite, maddi kainattan ve o kainatı
dolduran olaylardan doğmuştur. Ve bunu da doğuran, insan ruhudur. Şu halde insan ruhunda dış
alemden tamamen mücerret bir realite söz konusu olamayacağı gibi, ruh tarafından duyulmamış ve
inanılmamış, maddi kainatta soyut bir realite de öylece söz konusu olamaz. Varsayalım ki hiçbir ruh
varlığının mevcut olmadığı bir kainat tasavvur ediniz; burada realite nerdedir ve kime göredir?

Yine bunun gibi bütün maddi kavramdan soyutlanmış bir ruh alemi kabul edebilirsek buradaki ruhlarca
realitenin ne anlamı ve değeri kalır?

Fakat biz ne birinci şıktaki, ne de ikinci şıktaki ihtimali düşünüp tasavvur edemeyeceğimiz ve kabul
edilebilir göremeyeceğimiz için sadece maddesiz ve ruhsuz bir realitenin söz konusu edilemeyeceğini
söylemekle yetinmek zorundayız.


Böyle olunca bütün tasavvurlar maddi kavramlara dayanır, hem de sadece üç boyutlu maddi
kavramlara. Çünkü, yeryüzünde, gerek vasıtalı, gerek vasıtasız, maddi kavramlarla alakalı olmayan
tasavvurlar mevcut değildir. Burada değişebilen ve uydurulması mümkün olan tasavvurlar ancak
şekillere ve tertiplere ait olabilir ki bunların reel veya irreel olduklarını belirleyebilmek için de üç boyutlu
kainatın bir çok yüksek realitelerini idrak etmiş olmak gerekir. Bu cesareti kendinde görecek bahtiyar
adam kimdir?

Ben kanatlanarak uçan bir insanı tasavvur ediyorum, bu hareket, sanatta, kabul edilen klasik inanışa
göre, idealizmdir. Fakat acaba?..

Bu acabayı hatır için söylüyorum. Çünkü gerçekte adam kıyafetinde bir ruhun uçması şu duvarda asılı
saat rakkasının hareketi kadar realitedir, fakat bu realite şimdilik bana göre. Yarın da inanmayanlara
göre olabilir. O halde uçan bir adamın, tasvir edilmesi benim görüşlerime göre, sanatta realizm midir,
idealizm midir?

Eğer siz kendi görüşlerinizi esas tutarak buna idealizm derseniz bana karşı haksızlık etmiş olursunuz.
Netekim benim gibi diğer biri daha çıkıp da kendi bildiğini klasik realizm ve idealizm kavramlarına
uydurmaya çalışarak, bu harekete realizm derse o da size karşı haksızlık yapmış olur. O halde burada
hem sizi hem de beni aynı konu hakkında zıt hükümlerimizde haklı veya haksız çıkarak etken nedir?

İşte ben bu etkeni realizm ve idealizm hakkında yapılmış tariflerin veya bu manada anlaşılan realizm ve
idealizm kavramlarının pek fazla kendince (:indî) bir düşünceye dayanmış olmasında buluyorum.

Yine bugün her hangi bir konu üzerinde ortada mevcut bulunan düşünce ve görüşe aykırı bir realiteden
bahseden birini idealist olarak kabul etmek için elimizdeki kriteryom nedir?

Mesela fikir ve iş hayatında “ben realistim” diyen bir adam bu sözü ile neyi kastetmektedir?

Eğer bu ifadenin anlamı, ruhunda yaşattığı realiteden başka bir realiteyi tanımamak ise buna biz tam
anlamıyla bir realizm diyemeyiz. Bu, nihayet bir taassup (:bağnazlık) olur ve böyle bir insan, kendi
realitesinin dışındaki realiteleri boş birer tasavvurdan ibaret şeyler kabul etmekte ne kadar haklı ise
başka bir realite içinde duyan ve düşünen diğer bir insan da onun realitesini realite dışı saymakta aynı
nedenlerden dolayı o kadar haklı olması gerekir değil mi?..

Ruh ve Kâinat157
Netekim bugün insanların binlerce kilometrelik yüksek semalarda uçması bir realitedir. Amerika’daki bir
insan sesinin ve hatta nefes alıp vermesinin Avrupa’da bulunan bir evin içindekiler tarafından işitilmesi
de bir realitedir. Ve bu gün bu olaylardan bahseden bir insana biz realist diyoruz. Fakat acaba aynı
insan aynı olaylardan 1000 sene, hatta 100 sene önce bahsetmiş olsaydı kabul edilen tarife göre ona
gene realist diyebilir miydik?

Hayır. O zamanki insanların bu adama idealist demeleri gerekirdi. Çünkü o zamanın görüşüne göre bu
adamın bahsettiği şeyler realite olmayıp tasavvura ait şeylerden ibaret sayılırdı.

Bugün ben bu kitabımda eski görüşlerin çoğuna uymayan bazı şeyler yazmış oldum. Cari görüşlere
uymuyor diye ben bu kitaptaki fikirleri ortaya atmakla idealist mi oldum?

Eğer böyle düşünenler varsa onlara söyleyebilirim ki benim savunduğum konu, kendilerinin inandığı
herhangi bir konudan daha fazla bir realitedir. Bu bakımdan ben, klasik manada bir idealist değilim.
Fakat bir idealistim. O halde benim idealizmden anladığım mana başkadır; realizmden anladığım mana
başkadır.

Kainatın olaylarını sonsuz, ruh tahayyülünü sınırsız addeden bir insan, bu günkü görüşe göre bir realist
veya idealist olabilir mi?

Realist diyor ki: Ben realitelerim dışındaki rivayetlere (:söylentilere) kulak asmam. Onlar uydurma birer
tasavvurdan ibaret şeylerdir. İdealizmi ciddi bir bilgi ve gelişme yolu kabul edemem. Bundan dolayı ben,
kendi realitelerimin çerçevesi içinde yükselmek istiyorum. Ve bu realitelerin dışında gerçeklerin mevcut
olabileceğine ve onların bana saadet getireceğine inanmıyorum.

Böyle düşünen bir realist, Mutlak Realiteye inanıyor ve o realitenin de kendi realitesi olduğunu
zannediyor. Böyle bir kanaatin ne kadar büyük bir gaflet eseri olduğunu yukarıdaki bentlerde tartıştık.
Tekrar oraya dönmeyeceğiz.

İdealist de diyor ki: Ben kabıma sığamıyorum; etrafımda olup biten şeylerin hiçbiri beni tatmin
edemiyor. Her şey saçmadır. Bu gün itibarda olan bütün reel olaylar anlamsızdır. Asıl kıymetler benim
kafamda ve kalbimdedir. Ben ne düşünür ne duyarsam ona taparım.

Bu idealiste soruyoruz: Sen düşünce ve duygu unsurlarını nerden alıyorsun?

Eğer sen kafanın ve kalbinin dışındaki kıymetleri tanımıyorsan o kıymetler içinde bir kıymet olan
senin varlığının ve varlığınla ayakta duran düşünce ve duygularının ne kıymeti kalır?...

Burada ben, nihayetsiz boyutlar içinde yayılan ve her biri bir realite olan madde alemlerinin
oluşturduğu büyük kainattan bahsetmiyorum; sadece bu kainat içinde sınırlı ve küçük bir varlık
gösteren bize göre muazzam, üç boyutlu alemimizin görüşleri ve maddi realiteleri bile ortadan kalkınca
ne düşünce, ne de tasavvur diye meydanda bir şey kalmaz. Çünkü bütün bu düşünce ve tasavvurlar o
realitelerden doğmuştur ve onlarla ayakta durur.

Demek yukarıdaki manalara göre ne idealist ne de realist görüşler, bizi selamet diyarına götüremiyor. O
halde biz neyiz?

Neo-spiritüalist görüş ile, eğer mutlaka birbirinden ayrılması gerekiyorsa, realizm ve idealizm şu
anlamlarda kullanılabilir:

Ruh ve Kâinat158
Realizm, içinde yaşadığı realiteyi gaye sayan ve bütün değişim / dönüşümleri ancak o gaye yolunda
arayan bir düşünce tarzıdır.

İdealizm ise, bir realitenin büyük bir gaye uğrunda, daha yüksek diğer bir realiteye vasıta olduğunu
kabul eden ve hiçbir realitenin gaye olmayacağını idrak etmiş bulunan bir düşünce tarzıdır.

İşte bizim realizm ve idealizmden anlayabileceğimiz en açık mana budur. Bu düşünceye göre realist,
tekamül yolunda yürürken, gözlerini, bir daire içinde hapsolmuş adımlarından ayıramayan ve daima
yerinde sayan; İdealist ise gözlerini adımlarıyla iyi izlerken bir daha geri dönmemek üzere sürekli
parlak, yüksek yeni tekamül merhalerine varan insandır.

Ben kitabımı yazarken belki bu anlamda bir idealist oldum. Fakat her attığım adım, hiç olmazsa benim
için bir realitenin ifadesi oldu. Demek dikenleriyle, uçurumlarıyla geçilmesi geçilmesi güç, fakat yukarı
doğru müteccih düz istikametteki yollarda, birçok maddi ve manevi acılar elemler ve kırgınlıklar
(:inkisarlar) içinde hiç durmadan ilerleyen adımlarım, her hangi bir realistin olduğu yerde sayan
ayaklarının zincirlenmiş bulunduğu alanlara basarak yoluna devam etti. Şu halde ben, bu manada bir
idealistim, nasıl ki gene bu manaya göre, tekamülü seven bir insan, günden güne daha yüksek, daha
görgülü ve tecrübeli bir varlık haline girmek için cehit göstermek kararında bulunan bir varlık da bir
idealisttir.

Tekrar ediyoruz: Mutlak Realite insanlar için söz konusu değildir. Buna inanmadıkça tekamüle hız
vermek mümkün olmaz. Ve insan er geç taassup belasının pençesine düşer. Bu belanın doğuracağı
felaketlerden kurtulmanın yolu, her realitenin kendinden daha kapsamlı diğer bir realiteyi hazırlayıcı bir
basamak olduğunu kabul etmek ve her realitenin hata ihtimali daima mevcut olabileceğini düşünerek,
hiçbir realiteyi bir mabut haline getirmemek ve nihayet fiiller / işler ve hareketlerini bu anlayış zihniyetine
göre düzenlemektir. Bunu becerebilen bir idealist aynı zamanda, merhaleden merhaleye yükselen iyi
bir realist sayılabilir.

Kainatta “niçin”i olmayan olayların mevcudiyetine inananlar henüz yaşları yeter derecede
ilerlememiş olanlardır.

RUH VE KAİNAT
(46)
İKİNCİ KONU

T E S A D Ü F

1-Tesadüf Nedir?

Eski bir Üniversite profesörü bana, başından geçen şu hikayeyi anlatmıştı: Kendisi bir tarihte
laboratuarı için devlet hesabına bazı satın almalarda bulunmak üzere Viyana’ya gitmiş Gazinolardan
birinin önünde bir koltuğa kurulmuş, kahvesini içmiş ve garsonla hesabını görerek dışarı çıkmış.
Tramvayda giderken cüzdanını yoklamış, fakat çoğu kendine ait olmayan içinde külliyetlice paranın
bulunduğu cüzdanının yerinde olmadığını görmüş. Devlete ait birkaç bin liranın böyle yok oluvermesi,
maddi bir felaketten çok manevi rezaleti yol açacağını düşünerek aklı başından gitmiş.Deli gibi
tramvaydan atlayıp koşa koşa tekrar gazinoya gelmiş, garsonu çağırmış. Oturduğu koltuğu, yeri,
masanın üstünü, altını kısacası cüzdanın düşmesi mümkün olan her yeri aramışlar. Cüzdan
bulunmamış. Nihayet gazinocular paranın orada olmadığını, olsa bile birisinin eline geçip götürülmesi
olası bulunduğunu söylemişler. Bu şekilde ümidi büsbütün kesilen profesör yıldırımla vurulmuş gibi
ayakta duramaz olmuş ve evvelce oturmuş olduğu koltuğa takatsizce çöküvermiş. Fakat bu olayın
Ruh ve Kâinat159
doğurduğu sıkıntıdan, dökmekte olduğu terini silmek üzere pantalonunun arka cebindeki mendilini
mendilini çıkarmak için elini arkasına götürmüş, nasılsa eli cebine gireceği yerde dışarı kaymış ve
koltuğun iç kenarına sıkışıp kalmış olan ve profesör oturunca ucu meydana çıkan cüzdana değmiş. Bu
şekilde kaybolan parasını tam olarak bulmuş.

Bu hikayede, profesörün cüzdanını bulmasına yarayacak şekilde sıralanan olaylar acaba rasgele olmuş
şeyler midir?

Profesörün olay yerinden daha çok uzaklaşmadan cüzdanını yoklaması, tekrar gazinoya gelinceye
kadar kimsenin gelip o koltuğa oturmamış olması, cüzdanın koltuğa düşmesi, koltuğun kenarına
sıkışması, görünmez bir halde kalması, profesörün aynı koltuğa oturmak ihtiyacını duyması, o sırada
terlemesi, terini silmek için elini arka cebine götürürken elinin kayması ve nihayet tam cüzdanının
bulunduğu hizaya elinin uzanması rasgele mi sıralanmışlardır?..

Rasgele ne demektir?..

Bizim bu ifadeden anladığımız şey, hiçbir maksada yönelik olmadan ve evvelce tasarlanmadan
olayların birbiriyle karşılaşmasıdır.

Tesadüfte şuurlu bir tezahür aranmaz. Yukarıda verdiğimiz örnekteki sekiz on olayın birbirine
bağlanmak üzere sıralanması, milyarlarca imkandan bir tanesidir! Ve bu milyarlarca imkandan ancak
bu bir tanesidir ki profesöre parasını buldurtmuştur. Acaba bu sayısız imkanlardan bu bahsettiğimiz
karşılaşmalar rasgele meydana geldiği için mi profesör parasını bulmuştur, yoksa parasını ona
buldurtmak için mi bu milyarlarca imkanlardan en müsaiti seçilmiştir?

Burada ikinci ihtimali kabul etmek daha çok yerinde olur zannındayız. L. Denis’nin güzel bir teşbihini
burada tekrarlayacağım: Avucumuza bir sürü harf alıp onları yere serpsek acaba muntazam bir cümle
çıkar mı?

Ya da daha doğrusu bu şekilde hareket etmekle istediğimiz fikri içeren herhangi bir cümleyi meydana
getirebilir miyiz?

Tesadüfle böyle bir şeyin oluşması milyarda bir ihtimalden daha uzak olsa gerektir.

Halbuki bizzat kendisinin tesadüfle izah etmek istediği profesörümüzün başından geçen bu olaya
benzer “tesadüfler” nadir değildir ve hatta pek çoktur. O halde tesadüf nedir?

Olayların arkasında duran nedenleri inkar etmek için hiçbir bilgiye ve esasa dayanmaksızın
kullandığımız bu kelime neyi göstermektedir (:delalet eder)?

Tesadüfün en iyi tanımını Üstat veriyor: “Tesadüf, olayların umulmadık bir zamanda oluşmasıdır.
Ummak veya ummamak insanların havasındandır. Bundan dolayı tesadüfü tanımlarken insanlık nazarı
itibarda tutulmalıdır.”

Bu sözler çok şey ifade ediyor. İnsanlar bütün olayların hangi etkenler altında ve hangi maksatlara
yönelik olarak cereyan ettiğini bilmezler. Bu bilgisizlik, olayların oluşması hakkında onların hiçbir
tahminde bulunmalarına imkan bırakmaz. Bundan dolayı bu olayların meydana gelmesi insanlara göre
umulmadık bir zamanda umulmadık bir tarzda oluşabilir. Fakat acaba insanlar için böyle olan hal
gerçekte böyle midir?..

Ruh ve Kâinat160
Daha doğrusu doğaki bütün olaylar önceden tasarlanmamış ve neticeleri belli olmamış hareketlerin
rasgele çarpışmalarından mı ibarettir?..

2- Doğada Tesadüf Var mıdır?

Doğada nispeten iyi inceleyebildiğimiz olaylar arasında sebep – sonuç prensibini gösteren muntazam
bağların (:rabıtaların) bulunduğu bilinir. Olaylar arasındaki bu ilişkiler ve bağlar kesindir. Fakat bilgimizin
nihai sınırlarına yaklaştıkça bu olaylar zincirini kuran halkaların arasındaki bağlar bize göre yavaş
yavaş gevşemeye başlar. Ve nihayet büsbütün çözülür. O zaman biz, karanlık bir alanda bu halkaların
teker teker parladığını görürüz. Fakat bilgimizi oluşturan nur, o alanı aydınlattıkça bu soyut gibi görünen
halkaların arasında, evvelce varlığından şüphe bile etmediğimiz sıkı bir takım bağların da parlamaya
başladığını görmekte gecikmeyiz.

Doğada her hareketin kemal haline doğru yürümesi, milyarlar ve milyarlarca değişmelerden daima
güzel, daima yüksek ve daima maksatlı neticelerin doğması, bir tek kelime ile doğada ne yaptığını bilen
ve istediği gibi yapabilen şuurlu etkenlerin / etkililiklerin tezahürlerinin görünmesi, bizi orada cereyan
eden bütün olayların evvelden tasarlanmış ve düşünülerek belli maksatlar uğrunda yapılmış şeyler
olduğuna inanmaya zorunlu olarak sevk ediyor. Ve biz bu zorunluluğu ancak fikir ve duygularımızın
gelişmesi oranında anlayabiliyoruz. “Doğada şuurlanmış güçler yoktur. Bütün olaylar rasgele
çarpışmalardan doğmuştur.” diyebilmek için her şeyden önce doğada eserlerini gördüğümüz değişmez
yasaları inkar etmemiz gerekir. Bunu nasıl inkar edebiliriz?..
Eğer doğa yasalarını ve onların nizam üzere olan maddeler üzerindeki tecellilerini inkar edersek her
şeyden önce bütün ilim kapılarını kapatmamız gerekir. Çünkü ilim, doğadaki ilişkiler üzerine
kurulmuştur. Bu gerçeği reddettiğimiz anda şimdiye kadar toplamış olduğumuz bütün bilgilerin bir
hayalden ibaret olduğunu ilan etmiş oluruz.

Etrafımızda her şeyin muntazam yasalar altında cereyan etmesi, nedenler hakkındaki görüş
keskinliğimiz arttıkça tesadüfi görünen olayların azalması bize bu olayların zincirleme bir şekilde
birbirini takip ettiği ve doğada tesadüfün yeri olmadığı fikrini telkin eder. Biz, müspet ilim alanında
ilişkiler yasasından sıyrılmış hiçbir gerçek tanımıyoruz. Bir çok ilişkileri de yeni yeni öğrenmemiz,
bilmediğimiz bir çok ilişkilerin mevcudiyetini gösteriyor.Şu halde bazı olayların hiçbir ilişki kaydına tabi
olmadığını neye göre iddia edebiliriz?

Üstadın aşağıdaki tebliğleri bu hususta biz aydınlatır.

“Olayların doğa yasalarına göre (*) umulmadık tecellisi söz konusu olamaz. Kozmik olaylarda tesadüfün
rolü yoktur. Her şey muntazam yasaların neticesidir. Tesadüf yalnız insanların bakışındadır.”

Şu halde doğada her şey nedensellik prensibi ile birbirine bağlanmış bulunmaktadır. Doğa yasaları
hükümlerince herhangi bir olayı doğuran diğer bir olay, gene aynı yasalar altında başka bir olaydan
doğmuştur. Doğada tek başına olup biten bir olayın mevcut olabileceğini bugünkü terbiyemiz
(:eğitimimiz, görgümüz) kabul etmeye uygun değildir. Nedensellik prensibi, tekamülün ve belki de
kainatın en temelli ve manalı bir tezahürü olarak kalacaktır. İlerlemek isteyen her insanın bu yasaya
inanmaya ve onun etrafında araştırmalar yapmaya çalışması gerekir. Kainatta “niçin”i olmayan olayların
mevcudiyetine inananlar henüz yaşları yeter derecede ilerlememiş olanlardır.

Maddi kainatta hiçbir şeyin yoktan var olmadığını her şeyin başka şeylerden oluştuğunu ve başka
şeyleri oluşa vasıta olduğunu bugünkü ilim alemi sezip dururken, olaylardaki zincirlemeyi ve rabıtaları
inkar etmek münasebetsiz bir iş olur.

Ruh ve Kâinat161
Her hareket bir olaydır. A hareketi B hareketini meydana getirmek için olmuştur. B hareketi ise A
hareketinden ötürü meydana gelmiştir. İşte ne yaparsak yapalım buradaki “için” ile “ötürü” kelimelerinin
ifade ettiği anlamları değiştiremeyiz. Ve bunlardan birincisi sebebi, ikincisi neticeyi belirler. Bir tek olay
hakkında kabul etmek zorunda kaldığımız bu muta (:kendisine itaat olunan, sözü dinlenen) bütün
olaylarda geçerlidir. Çünkü bir olay hakkında mevcut olan bu zorunluluğun diğer bir olay hakkında
hatıra gelmez (:gayrı varit) olduğunu gösterecek, ispat edecek elimizde hiçbir ilmi kanıt yoktur.

3- İnsan Bilgisi ve Duygusu ile Tesadüfi Görünen Olayların İlişkisi

Bir tek halka bir zincir değildir. İnsanın zinciri kabul etmesi için birçok halkaların birbiriyle birleşmiş
olduğunu görmesi ve bilmesi gerekir. Olaylar hakkında da durum aynen böyledir.

Doğada tesadüfün yeri olmadığını, her şeyin muntazam ve zincirleme yasalar dahilinde, nedensellik
prensibine uygun olarak cereyan ettiğini tam anlamıyla duyup anlayabilmek için kainatın bütün
nedenleri hakkında vukuf sahibi olmak, yani bütün hakikatlere (vérités) ermiş bulunmak gerekir. Bu
derecelere yükselmiş bir ruh mertebesi, olsa olsa bizim ideal gördüğümüz fakat niteliklerini
anlayabilmekten çok uzak bulunduğumuz tekamül doruklarına varabilmiş ruhlar hakkında düşünülebilir.

Olayları belirleyen yasaların çoğundan hiçbirimizin haberi yoktur. Yarım yamalak bildiğimiz birkaç fizik
yasası ile canlı varlıklara ait yeni yeni sezmeye başladığımız müphem bazı kurallar, kainatın sınırsız
alanlarındaki nihayetsiz doğa yasalarının duygularımıza çarpan bir iki serpintisinden başka bir şey
değildir. Fakat, şu dar dünyamızın gereklerini geçip aşamayan bazı maddi keşiflerde bulunmamıza
yaradığı için, bu küçük bilgimize, büyük bir gaflet eseri olarak biz, bizi anlamsız bir iddiacılığa
sürükleyecek kadar fazla değerler vermekteyiz.

Bütün olayların nedenlerini bilmiyoruz. Bir örnek vereyim: Şiddetli rüzgarlı bir havada, bir çatının
altından geçmekte olan bir adam tasavvur ediniz. Onun o saatte oradan geçeceğini bilen ve damda
bulunan diğer bir adam, geçenin kafasını yarmak maksadıyla, kimseye sezdirmeden kocaman bir
kiremidi kaldırıp onun kafasına atsa ve onu öldürse kiremidi atanın niyetlerinden ve oradaki varlığından
haberi olmayan diğer insanların bu olayda kolayca verecekleri hüküm şu olacaktır: Rüzgarın şiddetiyle
damdan bir kiremit düştü ve “tesadüfen” oradan geçmekte olan zavallı bir adamın kafasına “rasgelerek”
onu öldürdü! Burada iyice tasarlanmış ve belki de birçok güçlüklerle ve cehitlerle uygulama alanına
konmuş planlı bir hareket vardır. Fakat bu hareket bazı gözlemciler için bir “tesadüf” ten başka bir şey
değildir.

Biz kendi zekamızın imkanları içinde bile ufak bir bilgi eksikliği yüzünden bu kadar kolaylıkla
aldanabildikten sonra, aklımızın bütün kavrayış imkanlarını fersah fersah aşan ve kainatın yüksek şuur
sahipleri tarafından meydana getirilen nihayetsiz olayların sebeplerine nasıl aldanmadan nüfuz
edebiliriz?...

Görüntüde tesadüfi görünen fakat arkasında birtakım şuurlu maksatları gizleyen olayların en iyi örneğini
hipnotizmde görürüz. Örneğin: A…i hipnoz haline koyunuz, kendisine şöyle bir telkin veriniz: “Pazar
günü saat ikide (...) sokağında (...) numaralı evin kapısı önünde dolaşınız, oradan B… geçecektir. Onun
kafasına bir taş atınız.” Aynı zamanda B… i de hipnoz haline koyunuz ve şu telkini veriniz: “Pazar günü
saat ikide (…) sokağındaki (…) numaralı evin önünden geçeceksiniz.” Uyandıktan sonra hiçbir süjenin
aklında bu telkinlere ait hatıra kalmaz. Fakat, vakti merhunu gelince her iki süje de kendilerine verilmiş
olan emirleri harfiyen yerine getirirler. Şimdi bu, olay hakkında A… ne düşünür?

O, sözü geçen yerde dolaşırken oradan “tesadüfen” B… nin geçtiğine ve içinde ona bir taş atmak
arzusunun doğduğuna inanır. B… de gene “tesadüfen” oradan geçerken A… tarafından taarruza
Ruh ve Kâinat162
uğradığını zanneder. Bütün bu hipnoz işlerinden haberi olmayan bir tanık ise aşağı yukarı aynı şeyleri
düşünür. Ve bunlardan hiç biri perdenin arkasında gizli duran asıl etkeni, yani hipnotizörün maksatlı
emirlerini hesaba katamaz. Ve bu da olayın tesadüfe bağlanmasıyla sonuçlanır.

Şüphe etmeyelim ki insan hayatının her safhasını dolduran olaylar böyle genellikle bizim meçhulümüz
kalan ve perdelerin arkasında gizli duran etkenler tarafından, çoğu bizim tekamülümüze ve iyiliğimize
göre tertiplenmiş planlı bir takım içgüdüler ve içtepiler yolu ile meydana getirilir. Ve bütün bunlar bizim
tarafımızdan tesadüflere bağlanır. Üstadımızın bu fikri kuvvetle canlandıran evvelce yazdığım bir
tebliğini burada da tekrarlıyorum: “Bütün hal ve hareketleriniz sizden başkalarının ve özellikle
hamilerinizin eseridir.”

Nedensiz hiçbir iş yoktur. Fakat nedenlerini bilmediğimiz sonsuz işler vardır. Ve insanları tesadüf
hurafesine inandıran etken de bu bilgisizliktir.

(*) İnsanlara göre değil! (yazar)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Her şey iyiliğe, güzelliğe doğru, daha yüksek güçler elde etmek üzere ilerliyor.

RUH VE KAİNAT
(47)

4- İnsan Tekamülü Karşısında Tesadüfün Değeri

Yerler ıslandı, çünkü yağmur yağdı. Yağmur yağdı çünkü bulutlar gökyüzünde toplandı, çünkü
bulutların gökyüzünde toplanmasını gerektiren doğal ve hava şartları bir araya geldi. Bu şartlar bir
araya geldi çünkü… …… Bilmiyorum. Acaba bu olayların bir araya toplanmasına ait nedenleri benim
bilmemem, bunların mevcut olmadığına yeter bir kanıt oluşturur mu?

Ben kimim ki bilmiyorum dediğim yerde sonsuz doğa olayları durmak zorunda kalsın, evrensel
nedensellik prensibi sıfıra müncer olsun! Kainat benim ilmim benim marifetlerimle mi oldu, onları ben mi
yaptım ben mi kurdum ki benim: “Dur!” dediğim yerde orada ezelden beri cereyan etmekte olan
olayların zincirleme akışı dursun ve benim bilgim, duygum dışındaki büyün olaylar yok olsun! Be ne
saçma ve ne budalaca bir iddia olur!

Buradaki “bilmiyorum” kelimesinin mevzu bulunduğu nokta bir cahil çocuğa, bir köylüye, bir okul
öğrencisine, bir alime, bir hakime göre daha ileride veya geride olabilir. Fakat cahil bir insanın bulutlar
toplandığı için yağmur yağdığını bilmemesi, bu yağmurun bulutlardan geldiği gerçeğini ortadan nasıl
kaldırmış olmazsa tıpkı onun gibi “alim” sayılan bir insanın da bulutları bir araya toplayan doğal şartların
sebeplerinden habersiz bulunması o sebeplerin mevcut olmamasını gerektirmez.

Şu halde realitelerin genişlemesi, ruhların yükselmesi tesadüf fikrini daraltır. Bir cahil için her şeyde
tesadüf vardır. Onun etrafı rastgele olaylarla doludur. Fakat realite alanlarında yükselmiş hakim bir
insan, bilmediği sebeplerin de mevcudiyetine kani olabilecek ve kendisince malum nedenler kadrosunu
nispeten genişletebilecek duruma gelmiştir. Üstadın aşağıdaki sözleri bu bakımdan bizi aydınlatır:

“İnsanlara tesadüfi olarak görünen şeyler, insanların maddeye bağlılığı dolayısıyla melekelerinin
eksikliğinden ileri gelir. Yoksa nedenleri de neticeleri de kapsamaya uygun genişlikte görüşleri olsa ona
tesadüf demezler. İnsanların tekamül dereceleriyle, tesadüfi olayların azlığı çokluğu arasında çok ilişki
vardır. Deminki izahatımdan da anlaşılacağı üzere insanların kapsama genişliğini (:vüsatı ihatasını)
Ruh ve Kâinat163
çoğaltan bütün gelişmeleri, tesadüfleri azaltır. Çünkü artık tesadüflerin bir kısmına başka bir gözle
bakarlar."

Fakat dediğimiz gibi insanların hiçbir zaman Mutlak Kemale ermesi söz konusu olamayacağına göre
olayların Mutlak Nedenlerine nüfuz edebilmeleri de düşünülemez. Bundan dolayı insanların “vüsatı
ihatası” genişledikçe belki bazı olayların ön nedenleri kendilerince bilinebilir, ve nihayet kozmik olayların
tesadüflerle olmadığı hakkında kendilerinde bir bilgi meydana gelebilir. Nitekim bu hususta Üstatla
aramızda geçen bir konuşma bu fikrimize tamamen uygun gelmektedir:

“S- Şu halde insanlar ne kadar geri olurlarsa onlar için tesadüfi şeyler o kadar fazla olur. Aksine, ne
kadar ilerlerse tesadüf kavramı o kadar anlamsız ve değersiz kalır öyle mi?

C- Evet. Anlamsız ve değersiz demeyiniz. Çünkü ilerledikten sonra gene kapsayamadığı geniş ve
sonsuz alanlar vardır. İnsan tekamülü durmayacağı için ileri derecelerde, kainatta tesadüfün yeri
olmadığını ancak muhakemesiyle: ‘Öyle olmak gerekir.’ şeklinde düşünebilir. Yoksa bütün nedenlerin
neticelerini takdir edemez.”

Esasen insanın bilgi ve görgüsünün artması ve realite alanının genişlemesi ile, tesadüf şanslarının
azalması ve olayların nedenleri hakkındaki vukufun kapsam kazanması başa baş gider ve bunların
heyeti umumiyesindeki gelişme, insanın kemalini tetviceder. Buna karşılık varlıklar tekamül serisinde
geriledikçe bu gelişmeler azalır ve hatta bir süre sonra tamamen kaybolur. Bir hayvan için nedensellik
prensibinin söz konusu olmaması şöyle dursun, tesadüfe inanmak dahi onun anlayış / kavrayış ve idrak
alanına sığmayacak kadar geniş bir konu olur. O kadar ki hayvanlık hayatında “niçin!” kavramı yoktur.
Hayvan, yalnız olaylarla temasını duyar. Halbuki biraz daha aşağılara inip bitki hayatına girersek bu
kadar basit bir duygunun dahi ortada kalmadığını görürüz. Onlar için ne nedensellik prensibi, ne
tesadüf varsayımı, ne de duygu imkanı söz konusu değildir.

5- Olayların Oluşundaki Gaye

Akla daima şöyle bir soru gelir: Acaba kainatta cereyan eden bütün olayların oluşundaki gaye nedir?

Şimdiye kadar ileri sürmüş olduğumuz fikirler bu sorunun tam bir cevabını vermek hususundaki
aczimizi göstermeye yeterli gelir. Yalnız bu günkü malûl realitelerimiz içinde şu kadar görüp
söyleyebiliriz ki etrafsımızda gördüğümüz bütün olayların cereyanında devamlı, tedrici ve asla geri
dönmeyen bir ilerleme, bir tekamül vardır. Her şey iyiliğe, güzelliğe doğru, daha yüksek güçler elde
etmek üzere ilerliyor.

Hayatımız esansında meydana gelen olayları genellikle biz hoş görmeyiz ve hatta onları kendi
varlığımız için zararlı görürüz. Fakat bu da yukardan beri yazdığım gibi nedensellik prensibi hakkındaki
bilgisizliğimizin neticesi, yanlış bir görüşten ibarettir. Netekim evvelce yanlış ve zararlı görünen ve belki
de görünüşe göre felaketimize yol açan bir olayın sonradan hayırlı sonuçlar doğurduğuna çok defa
şahit olmuşuzdur. Ben hayatımda hiç hoşuma gitmeyen, üzüntü ile karşıladığım bir çok olayın uzun
zaman sonra hakiki selamet ve mutluluğuma yardım edici diğer büyük olayları hazırlamış olduğunu
görerek evvelce onlara karşı isyankar davrandığım için ne kadar üzülmüşümdür! Herkesin hayatında en
aşağı bunun birkaç örneği vardır:

Bir gün en büyük bir felaketle karşılaşırsınız, o gün o felaketin sizce hiçbir anlamı ve iyi tarafı yoktur.
Hatta siz onu bir gaddarlık, bir zulüm görürsünüz. Ve teselli kabul etmez ıstıraplar içinde kıvranırsınız.
Bütün isyan hisleriniz kabarır, kainata ve hatta sizce mukaddes tanınmış varlıklara küfredersiniz.
Dünyadaki iyilik ve adalet kavramlarının boş şeylerden ibaret olduğunu söylemeye başlarsınız. Fakat,
Ruh ve Kâinat164
bu karanlık hükmünüzde ne kadar aldanırsınız!.. Sizin bu haliniz, evde kimse yokken beş katlı bir
binanın üst katından aşağı yuvarlanmasın diye kapalı bir odaya hapsedilen küçük ve bilgisiz bir
çocuğun ıstıraplı ve isyankar halinden farksızdır. Eğer çocuğun o sıralardaki arzu ve eğilimlerine nüfuz
ederseniz onun bu halindeki mantıksızlığın, sizinkinden daha çok safça ve masumca olmadığını
anlarsınız. Onun göz yaşlarıyla sizinkiler aynı nedenin, yani bilgisizlik ve görgüsüzlüğün sonucudur.
Netekim siz de az çok bir zaman sonra ıstıraplarınıza yol açan olayların, sizi büyük tehlikelerden
korumaya ve size mutlu günler getirmeye sebep olduğunu görebilecek bir duruma gelince, önceki
isyanlarınızın ne kadar yersiz olduğunu sessizce bir tebessümle hatırlayacak ve filezofça düşünmeye
başlayacaksınız.

Her şey iyiliğe, her şey Mutlak Yaratıcının hiçbir şeyle nispet kabul etmeyen, bizim ancak sevgi
kelimesiyle ifade edebileceğimiz, İlahi Alakasının cazibesine kapılmış olarak ebedi kemal doruklarına
doğru ilerlemektedir. Ve bu yükselmeyi hazırlayan ön safta görebildiğimiz yasa da nedensellik
prensibidir. Bu yasa kainatın o kadar güzel bir yasası, İlahi Alakanın o kadar adilane (:tüzece) ve
cazibeli bir tezahürüdür ki insan ona nüfuz edebildikçe ve onun tükenmez anlamlarını yavaş yavaş
kavrayabildikçe yalnız etrafında gelip geçen olayları anlayıp zekasını geliştirmek gibi kemal yolunun
zorunlu fakat çorak bir kenarında yürümekle kalmaz, aynı zamanda her an karşısına çıkan bin bir türlü
ıstırabın anlamlandırdığı güzelliği ve hayatın sonsuz cilvelerini nedenleriyle birlikte anlamak ve bundan
doğan mutlulukları doya doya tatmak imkanını da elde etmiş olur. Ve böylece insan ruhu; yüksek,
şuurlu bir vecit halinde, kendisini yaratan Halika karşı duyduğu sevgi tufanı içinde bizce meçhul
semtlere doğru gider.

Âkil olan bilir ki nasıl olay ile karşılaşırsa karşılaşsın, o olay uzak veya yakın bir gelecekte kendisine
mutlaka bir iyilik getirecektir. Fenalık zannetiğimiz her şey bir iyiliğin müjdecisidir. Fenalık gerçekte
yoktur. Fakat bu sözün anlamını böylece kabul edebilecek kaç kişi bulunur!

Ve bunun içindir ki dünyada henüz ne kadar ıstırap ne kadar çok gözyaşı ve bu gözyaşlarını besleyen
ne kadar yanlış görüşler ve inanışlar vardır!...

Ben bilirim ve kabul ederim ki bana fenalık yapmak isteyen bir insan bilmeden iyilik yapmaktadır. Ve o
adam çok zavallı bir gafildir. Çünkü eğer bana yaptığı bu “fenalık” ın büyük iyilikler getireceğini bilecek
kadar hakim olsaydı bu fenalığı bana yapmazdı. Bu, benim bu güne kadar varabildiğim en yüksek
realitemdir. Ve ben bunu yükseltici ıstırabın bağlı bulunduğu nedensellik yasasından öğrendim. Bana
kini, intikamı ve gelip geçici izafi değerler ve kavramlar için beyhude kavramları unutturan büyük bilgi
bu oldu.

Acaba bütün insanlar böyle düşünebilselerdi bundan ileri gelen görüşlerde belirecek vahdetin (:birliğin),
bu gün en korkunç bir cehennemden beter olan dünyayı ruhlar için biraz daha sakin, biraz daha mutlu
bir köşe haline koymasına yardımı olur muydu dersiniz?...

Fakat heyhat!... dünyanın belki daha çok uzun süre bir cehennem halinde kalması zorunludur. Çünkü
orada o cehennemi hayattan ve onun sayısız acılarından faydalanarak yükselmek ihtiyacında bulunan
bir çok ruhlar vardır. Biz kendi hesabımıza dünyayı böyle görmekten ne kadar umutsuz / karamsar
oluyorsak onlar hesabına da bu hali o kadar zorunlu görüyoruz. Çünkü bu, nedensellik prensibinin
değişmez ve değerli bir tezahürüdür.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
ÜÇÜNCÜ KONU

İ M A J İ N A S Y O N
Ruh ve Kâinat165
(TAHAYYÜL)

1- İmajinasyon Nasıl Bir Melekedir?

Varlıkların ancak insanlık mertebesinde başlayan bu kurucu melekesini Üstat şöyle tarif ediyor:
“İmajinasyon, bir şeyi ruhta suretlendirmektir.”

Bir şeyi ruhta suretlendirmek ile gelişigüzel (:laayettayin) zihinde bir şeyi suretlendirmek anlamına
gelen tasavvuratı birbirine karıştırmamak gerekir. Bundan dolayı Türkçe’ye “tahayyül” diye
çevireceğimiz imajinasyonu mütalaa ederken tasavvur halinde kalan zihinsel işlemden başka bir konu
üzerinde bulunduğumuzu okuyucularıma hatırlatmak isterim. Tasavvur alelade bir düşüncedir, ve bu
konuda uzun uzadıya zikredeceğimiz tahayyül melekesinin yüksek değerlerine asla sahip değildir.

Bir şeyi ruhta suretlendirmek, ruhun maddeler üzerindeki etkililiğini kullanması ile başa baş gider. Ve
ruh, etkisi ile bir objeye şekil vermek istediği zaman onu imajinasyon melekesinin yardımı ile yapar. O
halde, imajinasyon, ruhun incelenmeye değer, tanıdığımız en yüksek melekelerinden biridir.

İmajlar gerek doğrudan doğruya bir insanın ruhunda oluşmuş olsun, gerek başkalarından gelmiş
bulunsun alakalandıkları kozmik maddelerden kendilerine uygun kalıpları oluşturmuş bir halde
bulunurlar. Şu halde imajine edilmiş her şey, fizik alemimizdeki kaba tezahürlerini göstermezden önce
süptil kozmik maddeler aleminde gerçekleşmiş bulunur. Ruhsal etkinin imajinatif gerçekleşmelerine ait,
elimizde çok örnekler ve tecrübelere dayalı kanıtlar vardır. Ruhun etki edici niteliğini mütalaaya az çok
yardımı olan bu imajinatif gerçekleşmelere yabancı kalmamak, ciddi araştırıcıların ihmal edemeyeceği
bir iş olmalıdır.

Hepimizin yapabileceği basit bir deney vardır: Elinize bir kalem alınız, ucunu bir kağıda dayadıktan
sonra bütün varlığınızı bir şekil, örneğin bir daire üzerinde toplayınız, o kadar ki o anda sizin için,
ruhunuzda canlandırdığınız bu daireden başka bir şey mevcut olmasın. Ruhunuzda yeter derecede bu
daireyi canlandırabilmeniz için bir süre beklemeniz ve bu şekilde kendinizden geçmeniz gerekir. Bunun
da sebebi ruhunuzun maddeden, maddi alakalardan az çok kurtararak imajinasyon melekesini nispeten
daha çok etkin olan serbest iradesiyle kullanabilmesini mümkün mertebe sağlamaktır. Bu durumu
sağlayınca elinizin hemen kendi kendine harekete geçtiğini ve sanki iradenizin dışındaki bir güçle sevk
ve idare edildiğini görmekte gecikmeyeceksiniz. Eliniz, hatta bazen, dikkatinizn de takip edemeyeceği
bir süratle bir çok daireler çizmeye başlar. Bu ne demektir? Telkindir, diyeceksiniz değil mi? Fakat
bununla ne demek istiyorsunuz?..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
RUH VE KAİNAT
(48)

…… Eliniz, hatta bazen, dikkatinizin de takip edemeyeceği bir süratle bir çok daireler çizmeye başlar.
Bu ne demektir? Telkindir, diyeceksiniz değil mi? Fakat bununla ne demek istiyorsunuz?..

Sinirleri tahrik eden seyyalelerden evvelce bahsetmiştik. Sinirsel merkezlerde imal edilen bu güçler sinir
yollarından geçerek fizyolojinin henüz izah edemediği bir tarzda adalelere etki eder ve onların
gerilmesini veya gevşemesine yol açar. Bu ince mihanikiyet hareket fonksiyonunu sağlar. Bu
hareketlerin maksatlı çalışması ancak bunu meydana getiren kör seyyaleye şuurlu bir varlığın etkili
olmasıyla mümkün olur. Bu deneyimde ruhunuz bir daireyi imajine etti. Bu imajinasyon perisprital
titreşimler yoluyla sinirsel merkezlerdeki seyyaleye etki ederek orada daire şekilleri meydana getirdi, ve
bu daire vibrasyonlarını taşıyan seyyalenin hakimiyeti altında bulunan adalelerimiz zorunlu olarak,
Ruh ve Kâinat166
otomatikman, onun titreşimlerine uydu ve daireleri kolunuza çizdirmeye başladı. Bundan dolayı bu etki,
serbest iradenizle (*) ortaya çıktığı için şuur alanınızda değildir ve bu sebepten dolayı siz onu yabancı
bir kaynaktan geliyormuş gibi kabul edersiniz. Halbuki o, sizin öz malınız, yani ruhunuzun malıdır. Ve
tahayyül yoluyla ortaya çıkmış bir otomatizmadır.

İmajinasyon yoluyla ruh, beden içindeki sinirsel seyyaleler üzerinde meydana getirdiği bu hareketler
gibi hareketleri, iradesine uygun bir hedefe doğru alakadar bulunduğu bütün kozmik maddeler üzerinde
de oluşturur. Netekim metapsişik tecrübelere esas olan bütün telestezik ve telekinetik olayları en doğru
olarak ancak bu yoldan izah edebiliriz.

Önceki konularda konuşulduğu gibi, kainatta mutlak boşluk (:halâ) yoktur. Her yer maddelerle doludur.
Bu maddelerin sonsuz seyyaliyet derecelerinde uzanıp gitmesi, birçoklarının bizim idrakimizden
uzaklaşmasına ve bunun neticesinde de idrakimizde birtakım boşlukların kendini göstermesine yol açar
ki boşluk dediğimiz şey işte budur. Boşluk görüşü, bilgisizlikle orantılı olarak artar. Bir cahile göre hava
ile dolu boş bir şişenin içinde hiçbir şey yoktur. Tıpkı bunun gibi hava zerrelerinin arasındaki
mesafelerde de hiçbir şeyin mevcut olmadığını zanneden evvelkinden daha az cahiller yok değildir.
Fakat “boşluk” denilen kavramın kuruntudan ibaret olduğunu kabul edenler bilirler ki bir insanın sinirsel
merkezlerinden parmak uçlarına kadar uzanan sinirlerindeki sinirsel seyyaleler ruhun imajlarını nasıl
taşıyabiliyorlarsa ve kaba maddeler üzerinde tezahürlerini nasıl gösterebiliyorlarsa bütün kainatı, bütün
“boşlukları” dolduran kozmik maddeler de öylece imajları taşıyarak uzayda imajinasyon ürünlerinin
objektif değerlerini neticelendirirler. Bu imajların bizim tarafımızdan duyulup duyulmaması, onları
taşıyan maddelerle duygu vasıtalarımızın alakası derecesine bağlı bir meseledir. İşte metapsişik bir
süjeyi, bir medyomu hazırlamak demek, onun sinirsel seyyalelerini, bu kozmik titreşimleri alabilecek bir
hassasiyet derecesine ulaştırmak demektir. Bu yapılınca bütün kainatı dolduran, normal duyguların
almadığı bin bir çeşit varlığa ait imajları yakalamak mümkün olur.

İmajinasyon ürünlerinin objektif birer varlık halinde değer kazanmaları bir çok tecrübelerle sabit olmuş
bir gerçektir. Bu tecrübelerden bir iki tanesini, bu hususta bir fikir verebilmek için kısaca yazmayı faydalı
görüyorum. Evvela Dr. Ochorowiez’in fotoğraf plağı ile bu imajları tespit etmek için yaptığı tecrübeleri
hatırlatmak isterim:

Dr. Ochorowiez dolunay halindeki Ay’ı düşünmekte olan süjesinden 30-40 cm uzak bir mesafede
fotoğraf plaklarını bir süre tuttuktan sonra onları develope etmiş ve üzerinde dolunay halinde Ay
resminin oluştuğunu görmüştür. Hatta bu imaj plakta o kadar güçlü bir iz bırakmıştır ki pozitif hayalin
tespiti için klorürlü kağıdın beş saat, bromürlü kağıdın ise 80 saniye güneş ışığına bırakılması
gerekmiştir. Bu tecrübe ile elde edilmiş fotoğrafı iktibas ettim. Bu resim imajine edilmiş, uydurulmuş,
fakat kozmik maddeler arasında gerçekleşme zemini bulmuş bir imajdır. (**)

Bu tecrübe açıkça gösteriyor ki süjenin ruhunda mevcut imajlar, kimyasal bir taamül meydana
getirebilecek kadar maddeler üzerinde etkili olmakta ve onlara iradi şekillere uygun değerler
verdirmektedir. Diğer bir tecrübe de şöyle yapılmıştır: Süje hipnoz haline konduktan sonra, kendisine
siyaha boyanmış bir disk gösterilmiş ve bunun bir kenarında bir imajın, örneğin bir üçgenin mevcut
olduğu telkin edilmiştir. Süje bu hayali şekli orada görmeye başlayınca disk kaldırılmış ve arkasına,
süjenin hayali gördüğü yerin hizasına kimsenin fark edemeyeceği gizli bir işaret yapıldıktan sonra,
kendisinden hiçbir şekilde ayırt edilmesi mümkün olmayan diğer 15-20 diskle karıştırılmış ve bütün
diskler süjeye birer gösterilmeye başlanmıştır. Süje yukarıda belirtilen işaretli diske gelinceye kadar
gördüğü bütün disklerde hiçbir şekil göremediğini söylemiş, fakat işaretli diske gelince onun üzerinde ve
aynı noktada önceki üçgen şeklini görmeye başlamıştır. Demek disk üzerinde görünen şekiller süjenin
kafasında değil dışarıda oluşmuş bulunmaktadır. Netekim bunu tahkik etmek için yapılan tamamlayıcı
tecrübelerden, bu hususta hiçbir şüpheye meydan vermeyecek kesin neticeler alınmıştır: Mesela,
Ruh ve Kâinat167
dışarıdaki imajla süjenin arasına ince veya kalın kenarlı mercekler konduğu zaman, merceklerin türüne
göre hayaller süje tarafından daha büyük veya daha küçük görülmüştür. Yine araya bir prizma konunca
süje iki hayal gördüğünü söylemiştir. Halbuki süjenin bu malumatı uyduracak kadar optik bilgisi yoktur.

Esasen, her biri ruhun imajinatif faaliyeti ile meydana gelen bedenimizin içindeki organik ve hayati bazı
tezahürlerin son zamanlarda bazı ince yöntemlerle dışta tespit edilmesi, bu yolda, henüz çok iptidai
olmakla beraber, atılmış ilk akademik araştırma adımlarından biri gibi görülebilir. İç hastalıklarına ait tıp
biliminde birçok görüşlere yol açan elektrokardiyografi bunlardan biridir. Bu sayede kalbin
hareketlerinden doğan ve şimdiye kadar meçhul kalan elektrik dalgalarını filimler üzerinde tesbit
edebiliyoruz. Yine elektroansefalografi ile de beyinde çeşitli ruhsal faaliyetlere karşılık gelen bazı
titreşimleri tespit etmek mümkün oluyor. Fersahlarca uzak mesafelere, hemen hemen zaman
kavramımıza sığmayan bir hızla varan radyodifüzyon postalarının haberleri odamızdaki bir makineyi
sarsacak kadar objektif tezahürlerini gösterirken ondan daha yüksek bir güç olduğu meydanda bulunan
fikir dalgaları neden objektif değerden mahrum bulunsun?

Özetle, bütün imajinasyon ürünleri objektif değere sahiptirler. Fakat bunları yakalayabilmek için bu
imajları taşıyan, maddi titreşimlerle ayarlanmış duygu organları gerekir. Kendi sinir seyyalelerini, bir
insan ne derece, bu imajinatif objelere ait titreşimlerle alakalanacak kadar hassas bir hale koyabilirse
o insan için kainatın sınırı o kadar genişler. İşte metapsişik araştırmalarda biz medyomlara bunun için
değer vermekteyiz.

2- İradenin İmajinasyondaki Rolü

İrade nedir?

Burada da üstadın tanımını esas tutacağız. O, İradeyi şöyle tanımlıyor: “İrade, herhangi bir canlı
varlığın bir şeyi istemesidir.”

Okuyucularım bu tanımın anlamını birdenbire nüfuz edemeyecektir. Tanımın değerini belirtmek için
biraz konuşmaya ihtiyaç vardır. Önce, burada kullanılan “canlı” ifadesi yepyeni bir kavramdır. Ve
bu kavramdan şimdiye kadar hiçbir yerde bahsedilmemiştir. Şu halde Üstat ağzından çıkan, iradenin
tanımını hakkıyla anlayabilmek için önce bu “can” ifadesinin ne demeye geldiğini mütalaa etmemiz
gerekir.

Can kelimesi esasen Türkçe’de vardır, fakat ne dilimizde, ne de başka bir dilde bu kelime Üstattan
aldığımız anlamda kullanılmamıştır. Ve bu anlamda büyük bir hakikatin ifadesi saklıdır. Bu ancak
Üstattan aldığımız tebliğlere dayanarak neo-spiritüalizm görüşü ile izah edebilmek mümkün olacaktır.

Dünyada bizim bildiğimiz bitki haliyle başlayan ruh varlığı çok geri bir safhadadır. Hayvan varlığına
yükselmiş ruhlar bu ilk safhadaki bitki ruhunda görülemeyen bazı nitelikler gösterirler ki bunlardan biri
de iradedir. Bu safha hayvan ve insan mertebelerinde gelişir ve devam eder. Ve insan mertebesinden
sonra daha yüksek melekelerle ortak olur (:iştirak eder). İşte Üstat, iradenin başladığı ruh safhasından,
yani hayvan mertebesinden insanlığın üstündeki diğer bir tekamül merhalesine kadar geçen ruh
safhasına can mertebesi demektedir. Ve bu safhadaki bütün ruhlar canlıdır. Bunun üstündeki ve
altındaki ruhlarda ise can söz konusu olmaz. Aşağıdaki tebliğler bu fikri açık bir dille ifade etmektedir:

“Can, esas itibariyle ruh demektir. Fakat ruhun biraz tekamül etmiş olduğu safhaya can diyorum.
Ruh, candan daha umumidir. Gerek evvelce ve gerek şimdi verdiğim izahlardan anlaşıldığı üzere ruh
umumi, can hususi anlama sahiptir. Bundan dolayı her nerde can varsa orada ruh vardır, demektir.
Ruh ve Kâinat168
Fakat her nerde ruh varsa orada can vardır, denilemez. Yani, ruhun biraz tekamül etmiş bulunduğu
safhadan belli bir tekamül beklenildiği safhaya kadar olan devresine can ifadesini kullanıyorum.

“Can safhası hayvan mertebesinden başlar. Hayvanlar da canlıdır. Bundan dolayı onların da
kendilerine göre iradesi vardır. Bitkilerde irade yoktur. Çünkü onların ruhları henüz kendisine can
denilecek safhaya varmamıştır.

Ruh tekamül ede ede bir an gelir ki can safhasından kurtulur. İnsanlar dünyadan uzaklaştıktan
sonra bir tekamül safhası geçirince onlara da artık can denilemez. Saffeti arttıkça gene ruh ismini alır.
Ruhun bu safhasına bir isim verilmemiştir. Fakat bu safha can safhasından daha yüksek bir varlığa
aittir.”

Bu tebliğlere göre irade, ruhun belli bir safhasına ait bir melekedir.Yani düşünüldüğü gibi, bizim
anlayabildiğimiz anlamdaki irade, ruhun en yüksek bir melekesi olmaktan çok uzaktır. Ve insanlık
mertebesinin ardından gelen bir tekamül safhasından sonra bu meleke bizim anlayamayacağımız daha
yüksek melekelerin yanında belki pek sönük kalacaktır. Çünkü iradenin tanımında ruh yerine canlı
varlık ifadesi kullanılmıştır. Canlı varlıkların bir şeyi istemesi şeklinde tanımlanan irade bu varlıkların ne
altındakiler ne de üstündekiler hakkında bariz bir nitelik olarak mütalaa edilemez.

Burada sırası gelmişken iradeyi alelade arzudan ayırmanın gereğini söyleyeceğim. Bu hususta sözü
Üstada bırakıyorum: “Arzu, bir şeye eğilimdir. Arzu ile irade arasında çok fark vardır. Çünkü eğilim
duyulan bir şeyi gerçekten (:bilfiil) istemek ayrı bir şeydir.” O halde iradenin imajinasyondaki rolünü
araştırırken burada bir şeyi bilfiil istemekle mütarafık olmayan ruhsal eğilimlerin söz konusu olmadığını
daima göz önünde tutmamız gerekecektir.

Acaba iradenin imajinasyonda bir rolü var mıdır? Bu soruya Üstat şöyle yanıt veriyor: “İmajinasyon
irade ile başlar, irade ile biter.”

Şu halde imajinasyon iradesiz olmaz, ve imajinasyonun bütün süresince irade etkindir.

Burada belki şimdiye kadar dikkatten kaçmış olan bir noktaya temas edeceğiz: Acaba imajinasyonu
sevk ve idare eden irade insanlarca her zaman bilinir bir halde midir? Spatyom konusunun özellikle ilk
devrelerine ait ruhsal halleri incelerken bu meseleye değinmiştik. Burada vereceğimiz izahlar onları
tamamlamaya yarayacaktır.

Bazı sebeplerden dolayı irade şuura geçmeyebilir. Bu sebeplerden en önemlisi ruhun maddeye
bağlılığı yüzünden kendini gösteren melekelerindeki kapanıklıktır. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz: Bir
ruh maddi varlıklar silsilesinde ne kadar geri ve maddeye bağlı bir halde bulunuyorsa o kadar
iradi faaliyetinden haberdar olamaz. Hatta hayvanlarda iradenin mevcudiyetine rağmen onların
bundan haberi olmaması da bu bakımdandır. Bu hal, madde aleminde şuurun, ancak tekamül oranında
ve bunun sonucu olarak maddi esaretin azalmasıyla gelişmesinden ileri gelir. Bundan dolayı maddi
bedenlerini terk etmiş olmalarına rağmen özellikle ilk anlarında kendilerini henüz maddi esaretten yeter
derecede kurtaramamış spatyom sakinleri mutat dışı olan iradi faaliyetlerinden az çok bir süre zarfında
haberdar olamazlar. Çünkü onlar maddeye bağlılıkları yüzünden, serbest iradelerine ait şuura sahip
değildir. Hatta bu yüzden A. Fauchard, bu tarzda ruhların yaptığı imajinasyona “gayri iradi imajinasyon”
demiştir. Biz ise Üstattan öğrendiğimiz gibi buna “spontane imajinasyon” dediğimizi o zaman
söylemiştik.

Burada çok önem verdiğiniz bu meseleye dair Üstadın sözlerini aynen yazıyorum:

Ruh ve Kâinat169
“İradesiz dediğiniz spontane imajinasyonlar dahi gene gerçekte ruhun iradesiyle olur.

Demin söylediğim gibi imajinasyon irade ile başlar, irade ile biter. Bu irade sizin gözünüzde her zaman
açık olmasa bile gerçekte mevcuttur.”

(*) Spatyoma ait iradenizle
(**)Kitapta, imajiner dolunay halindeki Ay bu sayfada görülmektedir.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Spatyomdaki insan ruhu da dünya hayatında gerçekleştireceği beden şekillerini orada imajinatif
faaliyetlerde bulunarak tespit eder. Bu faaliyetin etkililiği, enkarne olduktan sonra hakimiyetini muhafaza
eder ve, aşağı yukarı ipnotik süjelerde olduğu gibi, insan bilmeden etkililiğinin gereklerini dünyada
gerçekleştirir.

RUH VE KAİNAT
(49)

“İradesiz dediğiniz spontane imajinasyonlar dahi gene gerçekte ruhun iradesiyle olur.

Demin söylediğim gibi imajinasyon irade ile başlar, irade ile biter. Bu irade sizin gözünüzde her zaman
açık olmasa bile gerçekte mevcuttur.”

Bu bilgi bir çok meselelerin halli konusunda bizi aydınlatır. Beden konusunda söylendiği gibi,
organizmamızda geçen yüz binlerce olayı ve hayatımızın çeşitli alnında genellikle kendi irademizin
müdahalesi olmaksızın meydana geldiğini sandığımız bir takım fiillerimizin neticelerini kendi spontan
imajinasyonumuzun ürünü olarak görebiliriz. Netekim Üstadın aşağıdaki tebliği bu fikri belirtiyor:

“Organizmada şuursuz olarak meydana gelen bütün vejetatif fonksiyonlar imajinasyonla olur. Yalnız
imajinasyonun irade ile başlayıp irade ile bittiği ve bu iradenin bazen madde aleminde şuura
geçmemesinin (:intikal etmemesinin) de mümkün olduğu evvelce söz konusu olmuştu.”

Hatta bütün beden teşekkülatının dünya hayatı süresince tamlığını muhafaza etmesinin dahi
spatyomdaki irademizle mümkün olduğunu ve bundan haberimizin bulunmadığını da evvelce
söylemiştik. (1) Bu fikri güçlendiren aşağıdaki tebliğ dikkate değer:

“Dünya hayatında bedenin büyüyüp gelişme değişikliklerini yapan, ruhun madde ile alaka
oluşturmasından önceki iradesidir. Nasıl ki evvelce dediğim gibi ruh, madde ile alakasından önceki
iradesinin ürünü olan hakimiyetini tamamen muhafaza eder.”

Bütün bunlardan çıkan büyük ilmî realite şudur:
Biz bilmeden birçok işler yapıyoruz; ve bu işlerin olmasında etmen olan irademizden o kadar haberimiz
olmuyor ki ya onların başkaları tarafından yapılmakta olduğuna veya kendi kendine meydana geldiğine
inanacak kadar safiyet gösteriyoruz. Bunun en canlı örneğini organizmamızda geçen hayatsal bir sürü
olaylar oluşturur. Kalbimiz muntazaman atar, ciğerlerimiz işler, bedenimizde aklımızın almayacağı
muğlak (:kapalı, güç anlaşılır, çapraşık, anlaşılmaz) biyolojik ve fizikokimyasal olaylar cereyan eder. Biz
bunların hiç birinden haberdar olmayız. Bunlar bize adeta kurulmuş bir makine halinde kendi kendine
işliyormuş gibi gelir. Fakat, acaba dünya hayatınız için elzem olan ve en küçük bir sapması (:inhirafı)
bile hastalık ve hatta ölüm olaylarını meydana getirebilen bedenimizdeki bu işler kimin eseridir? Burada
bizim idaremiz görünmüyorsa kimin iradesi söz konusu olabilir?... Gerçi burada görünüşe göre sinir
merkezlerinin, etlerin, kemiklerin …. Kendilerine düşen ayrı ayrı rolleri mevcuttur. Ve bu rollere ihtiyaç
Ruh ve Kâinat170
vardır. Fakat bunlar kurulmuş bir makinenin, tıpkı bizim gördüğümüz gibi, pasif olarak çalışan
aksamından başka bir şey değildir. Kendilerinde ne irade, ne de imajinasyon gücü bulunmayan bu atıl
maddelerin herhangi maksatlı eseri gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Hatta burada atıl olmamakla
beraber hayattar veya yalnız iradeli varlığın değil, aynı zamanda imajinasyon yeteneğine sahip varlığın
müdahelesini kabul etmek zorundayız. Bunun içindir ki kendi imajinatif yetenekleri henüz gelişmemiş
varlıklara yüksek ruhlar yardım eder, diyoruz. Fakat burada mutlaka imajinasyonun gelişmemiş olması
da şart değildir. Bir ruha hakim diğer bir ruh, onun maddeleri üzerine, imajinatif faaliyetiyle ve bu ruhun
iradesini kullanmak suretiyle etkili olabilir ki biz bu hali, genellikle bu mihanikiyeti düşünmeden telkin
kelimesinin mefadı altında tanırız. Bunun basit ve iyi örneklerini gene hipnoz hallerinde görürüz.

Nancy de Dr. Liébault’un Focachon’la yapmış olduğu ünlü bir deneyi vardır: Bu deneyciler, hassas bir
süjenin koluna yakı yerine adi bir kağıt parçası yapıştırarak bir süre beklemişlerdir. Fakat bu kağıt
parçası tıpkı yakının yaptığı gibi süjenin kolunda papüller, püstüller ve nihayet cerahatlenmeler
meydana getirmiştir. (2) Buradaki hikaye nedir?

Burada operatör bir olayın oluşmasını, yani süjenin elinin yanmasını düşünmüştür. Bu işte yakının veya
kağıdın vasıta olmasına da gerek yoktur, operatör sadece. “Kolunuz yanıyor.” Deseydi bile bu yanma
olayı meydana gelirdi. Yeter ki operatörün meydana getirdiği imajlara süje inanmış olsun ve serbest
iradesiyle imajinatif faaliyetini bu yönde kullansın. Bunun için de süjenin iradesinin her noktada
operatörünki ile uyum halinde olması yeterlidir. Hipnoz halinde bunu sağlayan şartlar mevcuttur. Kaba
bir ifade ile, telkin ve kendi kendine telkin diye anılan olayın mihnikiyeti bize göre budur. Bu mihanikiyeti
sağlayan şartlar ne kadar yerinde olursa ve kendi kendine telkinin etkisi de o kadar açık olur.
Hayvanlara telkin yapamamızın nedeni, onların imajinasyon melekesinden yoksun bulunmalarıdır. Yine
insanlar üzerine telkinin en çok hipnoz halinde olması da önce bu haldeki süjenin iradesiyle operatörün
iradesini uyum halinde tutacak şartların mevcut olması, sonra hipnoz halindeki bir insan ruhunun
nispeten serbest iradesiyle ruhunun imajinasyon melekesini daha iyi kullanabilmesi gibi nedenlerden
ileri gelir.

İşte yukarıdaki örnekte olduğu gibi süje mutat dışı görünen bu olayı tarif ettiğimiz yoldan kendi
iradesinin başarısıyla ve imajinasyon gücüyle yaptığı halde ondan kendisinin haberi yoktur ve bu işe
kendisi ve hatta etrafındaki deneyciler iyi tarif edilmemiş bir telkin etkisiyle kağıdın neden olduğunu
düşünebilirler. (3)

Spatyomdaki insan ruhu da dünya hayatında gerçekleştireceği beden şekillerini orada imajinatif
faaliyetlerde bulunarak tespit eder. Bu faaliyetin etkililiği, enkarne olduktan sonra hakimiyetini muhafaza
eder ve, aşağı yukarı ipnotik süjelerde olduğu gibi, insan bilmeden etkililiğinin gereklerini dünyada
gerçekleştirir. İkinci kitapta post ipnotik telkinlere dair vereceğimiz örnekler bu meseleyi daha çok
aydınlatacaktır.


İrademizin etkililiği o kadar kapsamlıdır ve biz ondan o kadar habersiz ki evvelce söylendiği gibi (4)
gerek insan, gerek hayvan bedenlerindeki sonsuz ruhları idare eden hayvanları bu işe inandırmak bile
söz konusu olamayacağı gibi insanları da inandırmak pek güç olur. Üstat diyor ki:

“Hayvanlarda yetişmek üzere bulunan ruhlar, hayvan ruhlarının idaresindedir. Fakat nasıl, insan madde
aleminde ruhun faaliyetine vakıf değilse hayvanlar da bilemez.”

(1) Beden konusuna bakınız.
(2) Madde ve Ruh konularına bakınız.
(3) Hipnozun fenomenik tezahürleri, bendine bakınız.
Ruh ve Kâinat171
(4) Beden konusuna bakınız
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Doğada bütün güçler, ruh melekelerinin gelişimi oranında kazanılır.

RUH VE KAİNAT
(50)

İmajinasyon ve İmaj

Buraya kadar yapılan mülahazalar içinde iki noktayı birbirinden ayırmak gerekir: Bunlardan biri, ruhun
iradesiyle bir şeyi suretlendirmesi (:şekillendirme, biçimlendirme) işi, diğeri de bu işten doğan
neticelerdir. İmajinasyonun mutlaka gerçekleşen bir neticesi olacağı meselesi üzerinde ileride
duracağız. Bu gerçekleşen neticeye, ister malumuz olsun ister olmasın, imaj diyebiliriz.

Bütün imajlarda, ancak imajinasyonun sahibinin iradesi saklı bulunur (:mündemiç olur). İmajda taşınan
(:müdemiç olan) bu iradeyi bulabilmek, onun sahibini bulmak demektir.

İmajlar genellikle sahiplerinden gayrı varlıklardan çıkabilirler. Bu hal, onların başkaları tarafından
benimsenmiş olmalarından ileri gelir. Şu halde bir imajın hakiki sahibini bulmak için onun kimden
çıktığını bilmek asla yeterli değildir.

İmajinasyonda ruhun kurucu bir faaliyeti vardır. İmajlar ise ruha, tabir mazur görülsün, saprofit
olarak sokulmuş oluşumlardır. Bunun bariz örneklerini sanat eserlerinde gösterebiliriz.

Goethe’nin Faust’u, bu yazarın bir imajinasyonu ürünüdür. Bu eser onun ruhunda suretlenmiş ve
şahısları onun ruhunda canlandırılmıştır. Yine Beşinci Senfoni de Beethoven’in ruhunda suretlenmiş ve
canlanmıştır. Bundan dolayı bu eserler bu sanatçılarındır. Ve bunlar birer imajdır. Halbuki diğer taraftan
Faust ile Beşinci senfoniyi ruhunda istedikleri zaman tekrar aynıyla yaşatabilen, onları çeşitli vasıtalarla
diğerlerinin ruhlarında da yaşatmaya muktedir olan belki milyonlarca adam bulunabilir. Fakat bunlardan
hiç birisi bu eserlerin sahibi sayılmaz.

Bu hal bir makineyi meydana getiren mühendisle onu işleten işçilerin haline benzetilebilir.

Hayvanlarda da vaziyet böyledir. İradeye sahip olan bu varlıklar imajinasyondan yoksudurlar. Bununla
beraber onların bazı işlerine bakarak insan, hayvanlarda da imajinasyon olduğu zannına düşebilir.
Fakat, unutulmamalıdır ki bunlar daima kendilerinden yüksek varlıkların hazırlamış oldukları imajlara
göre iradelerini kullanırlar. Eğer bir hayvan dayaktan kaçıyorsa evvelce yediği dayağın izlenimiyle bu işi
yapıyor demektir. Halbuki insan dayaktan kaçarken bu izlenimle beraber ondan daha önemli etkiler
altında bulunur. Onun nefsini savunmaya yönelik imajinatif faaliyeti bu etkilerin en önemlisidir. Dayağın
neticesinde kafasının patlayıp ölebileceği, gözünün kör olabileceği, bir tarafının kırılabileceği ilh.. gibi
“olası” bir takım tasavvurlar onun dünya hayatındaki devamına dair olan imajinatif faaliyetlerine uygun
gelmez.

Demek bir hayvanda canlanan imajlar, şuuraltında gizli kalmış şeylerdir. Hayvanın kendi iradesiyle
imajları oluşturmak gücü yoktur. İşte bundan dolayıdır ki yeni şeyleri icat etmek / türetmek
yeteneğinden yoksundurlar. Bir beygiri örnek alıyorum: imajinasyondan yoksun olan bu hayvan yer,
içer, hareket eder, çiftleşir vs. Fakat bu faaliyetlerin hiç birisi hakkında onun kafasında önceden
tasarlanmış bir plan yoktur. Bununla beraber onun bir çok hareketlerinde maksatlı bir plana uygun işler
vardır; insanoğlu bu beygiri bir arabaya koşar, arabanın hareketinden planlı ve maksatlı bir olay doğar.
Ruh ve Kâinat172
Bu hareket şüphesiz beygirin iradesiyle olur, yani o istemezse araba yürümez. Ancak onun bu iradesini
kullanması kırbacın etkisiyle olmuştur. Bundan dolayı ona bu hereketi veren etken dışardan
gelmektedir. Eğer bu hayvan dile gelmiş olsaydı “Kırbaçtan korktuğum için koşuyorum.” derdi. Halbuki
o, bu yürüyüşü ile maksatlı bir iş yapmış oldu. Ve o işi yapmak için yürüdü. O halde görünüşe göre
beygirin işi gibi görünen bu iş gerçekte onun değil arabacınındır. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz: Bir işin
olmasında tek başına hiçbir etkililiği olmayan irade, başkalarının imajlarına eşlik (:refakat) ettiği zaman
onların uygulama alanına konmasında önemli roller oynar.

4- Tekamülle İmajinasyon Arasındaki İlişki

Acaba imajinasyonun gelişim üzerinde ruhsal tekamülün veya ruh tekamülü üzerinde
imajinasyonun geliştirici etkin rolleri var mıdır?... Yüksek alemlerle ilişkimiz esnasında bu önemli
mesele de bizim için ayrıca bir inceleme konusu olmuştur.

İmajinasyonun irade ile ayakta durduğunu öğrendikten sonra onun ruhun tekamülü ile alakadar
olduğunu kabul etmek zorunlu olur. Bitkilerde irade olmadığına göre onlar hakkında imajinasyon söz
konusu olmayacaktır. Başka bir konuya ait Üstadın söylediği bazı sözleri burada da aktarabiliriz:
“Bitkiler intihar edemez. Bitkilerde can olmadığını ve iradenin canla başladığını evvelce söylemiştim.
Bundan dolayı onların ölümü harici bir yasaya ve iradeye tabi olarak meydana gelir.” İmajinatif
faaliyetlerle, işlerin gerçekleşmesi arasındaki ilişkiyi mütalaa ederken geçecek olan sözlerle bu tebliği
karşılaştırırsak bitkilerde imajinasyonun olmadığı neticesine varırız.

Acaba iradeye sahip olan hayvanlarda imajinasyon yeteneği var mıdır? İmajinasyonun iradesiz
olmayacağını öğrendik. Şimdi de imajinasyonsuz iradenin mevcut olabileceğini göreceğiz. Üstat bir
tebliğinde: “imajinasyonsuz irade mevcut olabilir.” Diyor. Bundan şunu anlarız ki iradenin mevcut olduğu
bir varlıkta mutlaka imajinasyon olması şart değildir. Netekim Üstat: “Hayvanlarda imajinasyon yoktur.”
Sözüyle bu meseleyi açıkça izah etmiş oluyor. Doğrusu hayvanlar iç ve dış güdülerin ve etmenlerin
etkisi altında iradelerini kullanarak istedikleri gibi hareket etmekte serbesttirler. Doğada bütün güçler,
ruh melekelerinin gelişimi oranında kazanılır. Bundan dolayı hayvanlarda kendiliğinden görülmesi
onlardaki irade melekesinin gelişimine bağlı bir iştir. Netekim bu melekelerden yoksun olan birkilerde
hareket gücü yoktur.

Şu halde imajinasyon melekesi insan mertebesinde başlar. Ve bunun içindir ki insanlarda bu
melekenin kullanılmasına yarayan yetenekler mevcuttur. Bütün bu sözlerden anlaşılıyor ki dünya
varlıklarında irade melekesi, imajinasyon melekesinden önce gelişmiş bulunmaktadır. İrade
hayvanlarda hareket yeteneğini sağlarken imajinasyon da insanlardaki kuruculuk ve yapıcılık güçlerini
geliştirir ki bu, insanlarla hayvanlar arasındaki en önemli ayırmaçı oluşturur. Eğer bir örümcek on bin
seneden beri, ne kadar hesaplı olursa olsun, yapmakta olduğu ağını değiştiremiyorsa bu
yeteneksizliğin nedenini imajinasyon yokluğunda aramak gerekir.

İmajinasyonu hangi yüksek varlıkta, hangi yüksek melekenin izleyeceğini bilmiyoruz. Fakat iradenin
insanüstü bir varlıkta daha yüksek ruh melekeleriyle iştirak ettiğini ve imajinasyonun da irade ile ayakta
durduğunu düşünürsek, insanüstü varlıkların bir mertebesinde, imajinasyonu, bizim şimdi tahmin
etmekten çok uzak bulunduğumuz ruh güçlerini meydana çıkarıcı daha yüksek melekelerin izleyeceğini
söyleyebiliriz. Fakat kendisinin henüz yoksun bulunduğu imajinasyon melekesi nasıl bir hayvanın idrak
alanına girmezse, bu yüksek ruh melekeleri de onlardan yoksun olan biz insanların öylece idrak
alanımıza giremez.

Fakat, imajinasyonun ruh kemalleriyle uygun olarak geliştiğini böylece kabul ederken bir noktayı
gözden kaçırmamak gerekir. Ruhun tekamül yolları pek çeşitlidir. Bu yollardan bazıları onun
Ruh ve Kâinat173
imajinasyon melekesini, diğeri de başka melekelerini nispeten daha hızlı olarak geliştirebilir. Örneğin
güzel sanatlar üzerinde, keşif ve icat işlerinde fazla çalışmış olanların bu melekesi, ömrünü bir büroda
yazı yazmakla geçirmiş insanlarınkinden şüphesiz daha ileride olası gerekir. Çünkü önceki şekildeki
işler ruhun imajinasyon melekesini daha çok kullanmasını gerektirir. Ruhun herhangi bir melekesi
üzerinde fazlaca bir cehit sarf ederek durması, tabiatıyla onun gelişimine yol açar. Bundan dolayı bir
insanın imajinasyon melekesinin yükseklik derecesi, onun her alanda yetkinleşmiş olduğunu
göstermez. Üstadın aşağıdaki sözleri bu hususta bizi aydınlatır:

“İmajinasyon, ruhsal yetenek ve yetkinlikler (:kemalat) ile uyumlu olarak gelişir. Ancak, yetkinlikler çeşitli
yönlerde vaki olduğu için imajinasyonun mevcudiyet ve gelişimi ruhun her alanda tekamülünü ifade
etmez. Yani ruhun her bakımdan yetkinliklerine imajinasyon yeterli bir ölçü olamaz. Bundan dolayı
ruhun bir tekamül dalını izlemesiyle imajinasyonun fazlalaşması mümkün olduğu gibi, o tekamül dalını
izlemeyen diğer bir ruhun imajinasyonundan daha aşağı bir mevkide kalması mümkündür.”

Birazda imajinasyonun ruh tekamülü üzerindeki etkilerinden bahsedelim. Onun bu hususta oynadığı rol
büyüktür. İmajinasyon yeteneği insanın tasavvur halinde bulunan düşüncelerini manen veya maddeten
uygulama mevkiine çıkarmasına yarar ve bu da ruhun etkililiğini artırmak suretiyle onun tekamülüne yol
açar. Bundan dolayı imajinasyon melekelerini iyice geliştirmiş olanların ellerinde daha uygun tekamül
vasıtaları ve imkanları vardır, demektir. Şu tebliğler bunu gösteriyor:

“İmajinasyonun insan tekamülünde çok büyük rolü vardır. Tekamülde imajinasyonun rolü, tasavvur
halinde bulunan ruhun düşüncelerini ya manen veya maddeten uygulamaya çıkarmasıyla görülür.”

5- Ruhsal Faaliyetin Gerçekleşmesinde İmajinasyonun Rolü

Bir işin gerçekleşebilmesi ancak imajinasyonla mümkün olur.Yani ruhun maddeler üzerindeki etkinliği
ancak imajinasyon yoluyla vaki olur. Bu söz tabii ki bizim alemlerimiz hakkındadır. Daha yukarılarda
daha yüksek melekeleri elde etmiş ruhlar hakkında sözümüz yoktur.

Evvelce de söylediğimiz gibi bir işi yapan kimse bazı haller dolayısıyla bu imajinasyonundan haberdar
olmayabilir, fakat, bu iş kendisinin ise mutlaka o kimsenin imajinatif faaliyeti meydana gelmiştir.Üstadın
aşağıdaki sözleri bunu ifade eder:

Bir işin olabilmesi için imajinasyon şarttır. İnsan ister bilsin, ister bilmesin başarıyla yaptığı bir işte
muhakkak imajinatif bir faaliyet göstermiştir.”

Burada akla bir soru gelebilir: Acaba imajinasyon daki etkililik doğrudan doğruya bu melekeye mi aittir,
yoksa imajinasyonu sevk ve idare eden iradeye mi aittir?..

Eski bilgilerimize göre bir işin yağpılmasında etkili olan etken iradedir. Üstatlarla ilişkimizin bize öğrettiği
realiteler arasında bu bilgimizi değiştirecek veya daha doğrusu düzeltecek noktalar vardır; işlerin
gerçekleşmesinde tek başına iradenin doğrudan doğruya hiçbir etkisi yoktur. İrade ancak imajinasyon
melekesinin bir unsuru haline girdiği zaman o melekeyi sevk ve idare etmek suretiyle olayların
gerçekleşmesinde etkili olur. Yani canlı varlıklar tarafından istenen bir şey imajine edilerek veya
imajlara uygunluk göstererek gerçekleşme imkanını bulur. Aşağıdaki tebliğler bunu gösteriri:

“İmajinasyonsuz irade mevcuttur: fakat tek başına irade, bir eserin gerçekleşmesinde kesinlikle etkili
olmaz. Bir işin gerçekleşmesi için imajinasyon şarttır.”

Ruh ve Kâinat174
Hatta Üstat daha ileri giderek bir iş yalnız irade ile meydana gelmiş görünürse o iş onu iradesi ile yaptı
görünenin eseri olmaz, diyor. Doğrusu bazen öyle olur ki hiçbir imajinatif faaliyet zahir olmaksızın bir
insan tarafından bir eser ortaya konabilir ve bu insan bu eser hakkında hiçbir imajinatif faaliyette
bulunmuş olmayabilir. Bu eserin bu kişi tarafından ortaya konulmasında şüphesiz onun iradesi rol
oynamıştır. Bütün bunlara bakarak bu eserin imajinasyonsuz bir irade ile meydana geldiğine hüküm
vermek doğru olmaz. Böyle bir hal iki yoldan mümkün olur: Birisi geçen bentte belirttiğimiz gibi imajların
doğrudan doğruya ikinci bir şahıs tarafından hazır olarak alınması ve benimsenmiş olmasıdır. Bir
kompozitörün bestelediği bir parçayı çalan veya söyleyen bir virtüozdan çıkar, onun iradesiyle olur,
fakat kompozitörün eseridir. Çünkü onun imajıdır. Eğer biz kompozitörü tanımasak virtüoza ait
olduğuna inanabiliriz. O zaman bu eserin meydana getirilmesinde virtüozun imajinatif faaliyetinin
geçmiş olduğuna inanmamız gerekir ki bütün bu düşüncelerimiz hatalı olur ve bizi bu hataya sevk eden
etken de virtüozun iradesini kullandığını görmemiz olur. Şu halde tek başına irade ile yapılmış bir işin,
mutlaka o işi yapanın imajinasyonuyla müterafık olup olmadığını doğrudan doğruya anlamak mümkün
değildir. Bir eseri ortaya koyanla onu meydana getirenin muhakkak aynı kişi olması gerekmediği gibi
bunları birbirinden ayırt etmek de ilk bakışta mümkün olmaz. Aşağıdaki tebliğ bunu açıkça gösterir:

“Eğer bir ruhun imajinasyonu dışında gerçekleşmiş bir iş varsa o, onu yapan ruhun eseri olmaz. Bir işi
gerçekleştirmiş olan bir insan o işin sahibi sayılabilmek için muhakkak o iş hakkında imajinatif bir
faaliyette bulunmuş olmalıdır. İnsan bunu ister bilsin ister bilmesin!”

Bir eserin meydana gelmesinde imajinasyonun tezahür etmemesinin ikinci yolu da şudur: Evvelce de
söylendiği gibi, imajinasyonu sevk ve idare eden irade, ruhun maddeye bağlılığı yüzünden bazen şuur
alanına geçmiş olmayabilir. Bu takdirde imajinatif faaliyetinden kişi bizzat haberdar olmaz. Post hipnotik
telkinlerin gerçekleşmesi bunun en güzel örneğini oluşturur. Burada uyku halinde iken yapmış olduğu
imajinatif faaliyetinin uyandıktan sonra, yani maddeye bağlılığını arttırdıktan sonra, hakimiyeti altında
kalarak iş gören süjenin bu husustaki imajinasyonundan haberdar olmaması sırf maddeye bağlanmış
olmaktan ileri gelen şuur alanının daralmasından ileri gelmiş bir olaydır. Hayvanlarda da hal bir çok
defa böyle olur: Hayvan ruhlarının maddeye girmezden önce az çok imajinatif faaliyetleri vardı, fakat
onların sıkı sıkıya maddeye bağlanmış olmaları dünyada bu melekelerini karartır. Bundan dolayı onların
dünyadaki hayatlarını sürdürmeye imkan verecek olaylar meydana getirmeleri, bizim kabaca ve esaslı
bir şey anlatmayan içgüdü dediğimiz etkenden daha derin ve yüksek etkenlerle yani, ruh halinde
yapmış oldukları imajinatif faaliyetlerinin, madde dünyasında şuursuz olarak devam eden
hakimiyetleriyle olur. Evvelce bahsetmiş olduğumuz veçhile bizim de hayati fonksiyonlarımızın
cereyanında olduğu gibi. Bize bu ilhamı veren aşağıdaki tebliğler olmuştur:

“Ruhun madde ile alakasının, onun melekelerini gölgelendirdiğini evvelce söylemiştim. Bundan dolayı
bu alakanın etkisiyle ruh bir iş hakkında imajinasyon yaptığını farkında olmasa bile gene imajinasyon
eserini gösterir.”

(devam edecek …/…)
İmajinasyonla yükselmek istiyorsak onu kullanırken başımızı yere değil gök yüzüne
çevirmeliyiz.

RUH VE KAİNAT
(51)

“Ruhun madde ile alakasının, onun melekelerini gölgelendirdiğini evvelce söylemiştim. Bundan dolayı
bu alakanın etkisiyle ruh bir iş hakkında imajinasyon yaptığını farkında olmasa bile gene imajinasyon
eserini gösterir.”

Ruh ve Kâinat175
Şu halde yaptığımız ve yapar gibi göründüğümüz eserlerden hangisinin bize ait olduğunu ve hangisinin
başkasından geldiğini, eğer görünürde bir kanıt yoksa madde aleminde belirlemek gerçekten kolay bir
iş değildir. İşte bu yüzden kendi eserimiz olan bir çok işleri başkalarına ve başkalarına ait olan diğer bir
çok işleri de kendimize ait gibi düşünür ve bir çok olayları da tesadüflerle açıklamaya kalkışırız. Bu hal
bizim madde alemindeki çocukluk halimizin bir tezahürüdür!

Demek yaptığımız işler ya bizim şahsi imajinasyonumuzun ürünü eserlerdir, o zaman biz bunlara haklı
olarak kendi fiillerimiz diyebiliriz. Ya da bizim imajintif faaliyetimizin dışında meydana gelmiş şeylerdir ki
bunlar bizim eserimiz olamaz. Bunlara fiillerimiz demekten çok hal ve hareketlerimiz demek doğru olur,
yani hal ve hareketlerimiz bizden başkalarının eseridir. Bunu Üstat şu dille ifade ediyor: “Bütün hal ve
hareketleriniz kendinizden başkalarının ve genellikle hamilerinizin eserleridir.” Bunlar, faydalı olmak, bir
felaketten kurtarmak, iyi yola sevk etmek gibi maksatlarla genellikle bizi seven, himaye eden varlıklar
tarafından bizde içtepiler, iç güdüler vs. uyandırmak suretiyle etkili olmak için gönderilmiş imajinasyon
ürünleridir. Fakat bunlar bazen de fena kaynaklardan gelip zayıf ruhlarımızı felakete sevk edebilir.
Obsesyonlar bunun en iyi örneğini oluşturur.

İmajinasyonun tekamüldeki rolünü ilmi ve moral hayatımızda da bariz olarak görürüz. İmajinasyonsuz
ilim olmaz. İnsan bilgisini artıran bütün keşifler ancak imajinatif faaliyetle mümkün olmuştur. İlmin
laboratuarları, kuramları, araştırmaları… her şeyi imajinasyon ile beslenir. İmajinasyonun yıkılması ilmin
yıkılması demektir. En küçük sanatlardan en büyük ilmi araştırmalara kadar dünyadaki bütün işlerde
görülen gelişmeler imajinasyon sayesinde olmuştur.

Güzel sanatlarda imajinasyonun oynadığı önemli rollerden uzun uzadıya bahsetmeye gerek
görmüyorum. Diğer işlerdeki bütün yaratılardan daha fazla buradaki yaratılarda imajinasyon kendi
mevcudiyetini hissettirir.

Moral alanlarda imajinasyonun iyi veya kötü istikametlerde rolü olabilir. İmajinasyon irade ile başlatıp
irade ile bittiğine göre iradenin alacağı istikamete göre imajinasyon faydalı veya zararlı bir etkililik
gösterebilir. Sevgi, fazilet, başkalarını düşünen gibi insanı yükseltici veya kin, intikam, bencillik gibi
alçaltıcı duyguların seyri üzerinde imajinasyonun uyaran veya uyuşturucu etkileri muhakkak vardır.
Hatta yalnız bu bakımdan bile söyleyebiliriz ki gerek ilimde, gerek özellikle güzel sanatlarda
imajinasyondaki iradenin tabi bulunduğu iyi veya kötü duygularla alacağı istikamete göre ortaya çıkacak
eserler gerek onların sahipleri için, gerek cemiyet için ahlak bakımından ya yükseltici veya geriletici,
hatta tehlikeli olur. Bu halin insan cemiyetlerinde her zaman bir çok örneklerini görmek mümkündür.

Bir alimin adam öldürmek için sarf ettiği imajinatif faaliyeti neticesinde ortaya çıkacak bir eserin
insanları mutluluğa kavuşturacağına inanmak güç olur. Dünyaya egoistçe fikirleri ve duyguları yayan bir
filezofun zihinlerde yerleşmiş kötü imajları hakkında da aynı şeyi düşünmek gerekir. Hele uçkur
havalarını terennüm eden (:hoş bir sesle öten, şakıyan, şarkı söyleyen) saz, söz ve şekil sanatları
hakkında söylenecek hiç bir söz yoktur. Bunlara güzel sanat demek caiz olmaz. İnsanı alçaltan, kaba
ve hayvani duyguları artıran / büyüten hiçbir şey güzel olamaz. Ete ve kaba maddelere ilişkin hırsları,
iştihaları körükleyen ve tatmin eden herhangi bir fikir ve duyguda güzellik kabul etmek ancak geri
realitelerden doğmuş bir görüş ürünü olabilir.

Şu halde, toplumun ve insanlığın selameti, mutluluğu ve moral değerlerin gelişmesi uğrunda beslenmiş
asil duygularla imajine edilen şeyler, insanı iyiliğe, güzelliğe ve kemale doğru zorunlu olarak
yükseltirken sinsi bir egoizm bataklığının alçak ve nefsani duygu çirkeflerine gömülerek kullanılmış
tahayyül melekesi de tekamülün önüne genellikle aşılması çetin uçurumlar ve engeller çıkarır. Demek,
imajinasyonla yükselmek istiyorsak onu kullanırken başımızı yere değil gök yüzüne çevirmeliyiz. Çünkü
o, almış olduğu istikamete doğru bizi zorunlu olarak sürükler.
Ruh ve Kâinat176

Biz işlerimizdeki ve tahayyülsel faaliyetimizdeki gizli ve kapaklı kabahatlerin, hiçbir “hilei şeriye” ile
hafiflemeksizin, hesabını vicdanımıza karşı daima vermeye mecbur olduğumuzu biliriz ki bu hesap da
spatyomda verilecektir

RUH VE KAİNAT
(52)

6- İmajinasyonun Önemi hakkında

İmajinasyon, bu kadar önemine rağmen akademik mahafilde layık olduğu yeri yazık ki henüz almış
değildir. Birer İmajinasyon ürünü olan romanların, sanat eserlerinin, hatta çocuk masallarının bu günkü
ilmi görüş karşısında “reel” değeri yoktur. Bir çok “ciddi” insanlar gözünde bunların değeri, genellikle
beyhude vakit geçirten, bir eğlence vasıtası olmaktan ileri gidemez.

Halbuki, özellikle henüz geri realiteler içinde yaşayan insanların çoğu, yenileşmekten ve değişmekten
hoşlanmaz. Hatta bu hoşlanmayış kendilerinin yükselmemesi pahasına da olsa.

Bundan dolayı, böylelerince tahayyülsel faaliyetler yalnız “değersiz” olmakla kalmaz, “Zaralı ve tehlikeli”
bile olur. Çünkü bu faaliyetler onların rahatlarını ve keyiflerini kaçırabilecek sonuçları kendilerine anlatır.

Sanatta, ilimde, toplumsal hareketlerde kendini yeni eserleriyle göstermiş imajinatif bazı faaliyetlerin
zaman zaman kafirliğine hükmedildiğini bildiren tarih sayfaları bu fikrimizin canlı örneğini oluşturur.

Hatta bu gün bile bu husustaki gafletimiz bazen o kadar ileri gider ki fizik ve metafizik konusunda
imajine edilmiş şeyler, eğer herhangi bir sebepten dolayı akademinin donmuş yoğun vasıtalarıyla
değerlendirilemeyecek bir durumda bulunuyorsa onlara, ilim hayatında tutunabilecek hiçbir yer vermek
istemeyiz.

Ben üniversite kürsüsünde: “laboratuarların bıçaklarını kullanmadan ruhsal melekeler hakkında ciltler
dolusu kitap yazan filozofların ve ruhiyatçıların hayalhanelerinde uydurmuş oldukları boş fikirler”den
bahseden hocaları dinledim. Bu sözlerin ilme ve ilmi araştırmalara ve bu faaliyetlerden doğacak
kazançlara yönelik manasına asla itiraz etmiyorum. Çünkü gene, içinde bulunduğumuz konuda, genel
tekamülün İmajinasyon melekesini geliştirmekteki önemli rolünü kabul ettiğimize dair geçen sözleri
unutmuş değilim ve tecrübe ile görgünün tekamülde ne kadar değerli ve esaslı bir unsur olduğuna da
inananları başında bulunmaktayım. Bizim hücumumuz “hayalhanede uydurulmuş boş fikirler” ifadesine
karşıdır. Çünkü hayalhanede uydurulmuş boş fikir ifadesinden maksat eğer evvelce bahsettiğimiz
alelade zihinde bir şeyi şekillendirmek / biçimlendirmek manasına gelen tasavvurlar değil de imajinatif
faaliyetlerin neticesi ise biz bunların boş şeyler olduğuna inanmıyoruz. Ve şuna da kaniyiz ki “boş
şeyleri doğuran” hayalhane bu sözleri söyleyen muhterem hocaya yalnız ilmi hüviyetini kazandırmış
olmakla kalmamıştır, aynı zamanda ona insanlık vasıflarını da kazandırmıştı. Çünkü evvelce de
söylediğimiz gibi eğer imajinasyon melekesine sahip olmasaydı bu kişinin, on binlerce yıldır yaptığı
ağının şeklini değiştiremeyen bir örümcekten farkı kalmazdı.

Bir masal, bir çocuğun şu veya bu tertipten bir insan olmasında, çoğumuzun henüz anlamaktan uzak
olduğu büyük etkilere sahiptir. Ve bu da laboratuarın bıçak oyunlarıyla anlaşılabilecek işlerden
değildir. Büyük bir filozofun, büyük bir müzisyenin, büyük bir romancının, nihayet imajinasyon melekesi
iyice gelişmiş büyük bir alimin toplum hayatın da oynadığı rollerin gizli etkilerini görmek gerekir. Bu
etkilerin insanlık hayatında çok iyi veya çok kötü neticeleri olabilir. Bundan dolayı, insanlığa yön veren
bir ruh melekesinin “boş” şeyler doğurduğunun kabul etmek bir gaflet eseri olur.
Ruh ve Kâinat177

Tebliğlerinden çok yararlandığımız A. Pauchard’ın bu bahsi ilgilendiren şu iki cümlesini zikretmeden
geçmeyeceğim:

“Şunu iyi anlayınız! Şiir (Poésie) hayat kaynağına, (Source de Vie) mantıktan (Logiqe) daha yakındır.
‘peri masalları’ ,’tarihi olaylar’dan daha reeldir. “

imajinasyon vasıtasıyla ruhun etkililiği iyice mütalaa edilmedikçe Pauchard’ın bu sözlerindeki manayı
anlamak mümkün olmaz.

İyice tahayyül edilmiş bir roman, doğada diğer varlıklar için reel bir sahne olabilir. Onu okumuş olan bir
insan, özel usullerle soyutlanma (:tecerrüt) haline (*) sokulduğu zaman gerçek bir hayat sahnesinde
yaşıyormuş gibi o romanın bütün ayrıntılarında yaşar. Bir tablo veya bir senfoni ve opera parçaları
karşısında da durum aynen böyledir. İyi tahayyül edilmiş bir obje, mesela bir bina, bir alet, bir heykel…
Tahayyül edenin yeteneği derecesine göre az çok süptil ve az çok devamlı bir halde doğada mevcuttur.
Bunların süptillik dereceleri yüksek, esiri titreşimlerden adeta donmuş şekillere kadar değişik farklar
gösterir. Bize göre fikir intikallerinin, telepatilerin, ilhamların ve hatta sonradan meydana gelmiş bazı
sempati ve antipatilerin …. Teknik izahına bir noktadan girmek gerekir. Bundan dolayı tahayyül
sahibinin bu işteki gücü derecesine göre, tahayyül ürünleri, istikametini aldığı yollardaki canlı veya hatta
bazen cansız varlıklar üzerinde az çok bariz etkiler yapabilir. Bu etkiler iyi olabileceği gibi kötü de
olabilir. Fakat bu sözlerin anlamını iyice anlayabilmek ruh bilgisine, daha doğrusu, ruhun maddeler
üzerindeki etkililiği bahsine ait etütleri derinden derine incelemiş olmaya bağlı olmaktadır. Bu işi,
halihazırdaki fizikokimyasal bilgilerle veya onun çizmiş olduğu hudutlardan dışarı çıkamayan klasik ruh
bilimi bilgisi ile kavrayabilmek pek güç ve zoraki bir iş olur. Çünkü bütün bu klasik çalışmalar ruh
etkililiğinin maddelerle olan münasebetleri üzerinde değil, yalnız maddenin ahvali (o da pek sınırlı) ve
nitelikleri (attributs) üzerinde toplanmaktadır. Bundan dolayı, etken mütalaa edilemediği için inkar
olunan veya fena hurafesel görüşler içinde boğulan bir etkinin yarım yamalak mütalaası, ruhun
maddeler üzerinde gene maddeler yoluyla olan yüksek etki mihanikiyetlerini açık ve ilmi bir dille izah
etmeye imkan bırakmaz.

İmajların ruhumuzda nasıl objektif birer değer aldıklarını mütalaa etmek hakikaten enteresandır. Ve bu
mütalaanın ilerlemesi bizi bir çok yeni düşüncelere ve gerçeklere götürür. İleride okuyucularım bu
konuya ait bazı orijinal tecrübelerimin neticeleriyle karşılaşacaklardır. Mesela orada söz konusu olan
Bayan N … yalnız bir göz atışı ile görebildiği adi bir resimde mevcut imajların içinde, tecerrüt halinde
iken, gerçekte yaşıyormuş gibi yaşamaktadır; bir Arabistan çölünü tasvir eden resim ona uzaktan bir
tablo halinde görünmüyor: Bayan N … kendisini; kumların üzerinde yürüyen, develerle, devecilerle ve
ehramlarla karşı karşıya bulunan, çölün ortasındaki bir insan halinde duyuyor.. Onun o andaki realitesi
ile çölün ortasında olduğu zamanki realitesi arasında hiçbir fark yoktur.

Rüyalarda da hal böyledir. Gündüz ruhta, şuurlu veya şuursuz, yerleşmiş olan bir imaj, yarı maddi
saiklerin etkisi altında bazen olduğu gibi, bazen de sembolik sahneler içinde canlanır. Ve insan bunları,
kendisinin veya başkalarının imajinasyonları ürünü olduğunu düşünmeden, bir realite olarak kabul eder.

Spatyom konusunda verilmiş örneklerden bazıları burada da gözden geçirilebilir. İmajların reel
değerlerini yalnız şekil ve kelam işlerinde değil, aynı zamanda ses işlerinde de görürüz. A. Pauchard,
iktibas ettiğimiz aşağıdaki sözleriyle bunu bize pek güzel anlatıyor:

“ …. Ben uzakta, uzakta, uzaktayım – siz beni işitemiyorsunuz… Bir ay ışığı üzerinde daha yaklaşmak
istiyorum:

Ruh ve Kâinat178
Büyük baba beni böyle çağırıyor!

İşte geldim.

Ben flütün inci sesleri üzerinde geldim.

Evet: Önümden berrak bir çay akıyordu. İçinde inciler vardı. Bunlar ayaklarımın basabileceği kadar
büyüktü.

Ben bu suretle inciden inciye atlayarak geldim. Ve çayın öbür ucunda büyük baba beni çağırmak için bu
incileri (flütünden) çıkartıyordu.”

Bu sözler ruh ve madde ilişkilerine ait bilginin esasından haberi olmayanlara göre bir takım saçmadan
ibaret kalır. Fakat incelemelerde ilerlemiş olanlar, doğa bilgisinin yüksek öğretici gerçeklerini
Pauchard’ın bu sözlerinde sezmeye başlarlar.

Büyük baba diye anılan deneycilerden birinin çaldığı flüt sesleri, görülüyor ki, spatyomda inci tanesi
kadar yoğun ve oranın maddi bedenlerine çarpacak kadar sert bir hale giriyor. Dünya maddeleri
arasında ancak kulak organımızı harekete getirebilen bu titreşimlerin yüksek maddeler aleminde ne
kadar bariz tezahür imkanlarına sahip olduğunu bu örnek de bize gösteriyor. Bir imajinasyon ürünü olan
bu titreşimlerin hedeflerine vardığı zaman orada elle tutulur bir hale girişini, peripriye dair evvelce
vermiş olduğumuz izahlarda imajinasyon konusunu karşılaştırdıktan sonra anlamak kolay olur.

Şu halde imajinasyonu iyi mütalaa etmekle onu şu veya bu yolda kullanmak imkanlarını daha kolay
bulmuş oluruz. Bu kazancın dünyadaki deneyim hayatımız üzerinde büyük ve faydalı etkileri olacaktır.
Ve bu faydalardan biri de yaptığımız işler kadar tahayyül ettiğimiz işlerden de vicdanımıza karşı
sorumlu bulunduğumuzu öğrenmektir. Bundan dolayı biz işlerimizdeki ve tahayyülsel faaliyetimizdeki
gizli ve kapaklı kabahatlerin, hiçbir “hilei şeriye (:şer’i çare)” ile hafiflemeksizin, hesabını vicdanımıza
karşı daima vermeye mecbur olduğumuzu biliriz ki bu hesap da evvelce örnekleriyle gösterdiğimiz gibi
bütün çıplaklığı ile spatyomda verilecektir. (**)

İmajinasyonun doğa yasaları karşısındaki durumu da çok önemlidir. İşlerimizdeki sorumluluk meselesini
ilgilendiren bu durum gelecek konuda gözden geçirilecektir.

(*) Herhangi bir usulle şuur baskısından şuur altını kurtararak onu bağımsız ve serbest bir hale sokmak.
(**) Spatyom konusuna bakınız.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Dünya ruhun atölyesi değildir. Bu durum spatyoma aittir.

RUH VE KAİNAT
(53)

DÖRDÜNCÜ KONU

D E T E R M İ N İ Z M

1- Fatalizm ve Determinizm

İnsanlar arasında hemen hemen herkese özgü ayrı bir hayat şekli vardır. Bir taraftan sarf edilecek yeri
bulunmayan zenginlik, diğer taraftan bir insanı günün zorunlu ihtiyaçları içinde kıvrandıran fakirlik; bir
Ruh ve Kâinat179
taraftan sıhhat ve neşe, diğer taraftan hastalık ve ıstırap; bir taraftan şan ve şeref, diğer taraftan
hakaret ve rezalet; bir taraftan hürriyet, diğer taraftan esaret… Ve bütün bu tezatların sayısız
tezatlarından oluşmuş bin bir çeşit hayat alaşımı dünya sahnesinin çokluk halini doğurur.

Acaba bu kahkahalar ve bu gözyaşları insanlar arasına gelişigüzel serpili mi vermiştir.? Hayır, bunlar
asla sebepsiz değildir; eğer böyle olsaydı, dünyanın ve orada geçen realitelerin hiçbir anlamı ve hatta
güzelliği kalmazdı.

Bu çokluğun rasgele hadiselerden olmadığını tesadüf konusunda uzun uzadıya yazmıştık; tekrar oraya
dönecek değiliz. Bütün bu tezatlara rağmen, gayet muntazam yasaların genel ahengi ve güzelliği içinde
akıp giden hayat sahnesindeki olayların muhakkak şuurlu kuvvetler tarafından, belli maksatlar yolunda
idare edildiğini kabul etmek zorunluluğu vardır. Bu hususta gereğinden fazla kanıt toplamaya çalışarak
yorulmak gereksizdir. Çünkü duygu ve bilgisini yeter derecede geliştirmiş her insan, ne tarafa elini
uzatsa orada bu halin bariz tezahürlerini yakalamakta güçlük çekmez.

Fakat eğer bu işler şuurlu bir varlık veya varlıklar tarafından idare ediliyorsa, maksat ne olursa olsun,
bütün bu eşitsizlikler bir adaletsizlik olmaz mı?

Hem evet, hem hayır…

Bu hususta hüküm verebilmek için evvela gücümüz yettiği kadar bu eşitsizliğin nedenlerine nüfuz
etmeye çalışmamız gerekir. Eğe bütün bu işler fatal bir görüşe dayanıyorsa burada adaletsizlik vardır,
determinist bir görüşe dayanıyorsa yoktur.

Acaba dünyadaki hayat, fatalist (:kaderci) bir görüşe göre mi, yoksa determinist bir görüşe göre mi
ortaya çıkmıştır?

Fatalizm nedir?

Fatalizm, bütün olayların hiçbir kimse tarafından değiştirilemez surette evvelden doğa üstü bir İlk
Neden (:İlleti Ulâ) tarafından tespit edilmiş olduğuna inanan bir felsefe dalıdır.

Bu inanca göre, biz hiçbir olayı değiştirmeye muktedir değiliz. Çünkü bizim üstümüzdeki irade onu öyle
yapmak istemiş ve öyle yapmıştır. Hatta daha ileri gidilirse bunun sebebini dahi soruşturmak boşunadır.
Bütün sebepler, bütün amaçlar o iradede toplanmıştır. Bundan dolayı bizim, olacak veya olmayacak
olaylar karşısında tam bir teslimiyetle boyun eğmekten başka yapacak işimiz yoktur. Ve bu husustaki
bütün cehitlerimiz faydasızdır. Yalnız, eğer yalvarmak suretiyle O İradeyi keyfimize uygun bir şekilde
yumuşatmak için kandırabilirsek ne âlâ; ve illa susmak, kabul etmek ve teslim olmak gerekir.

Bu kanaate göre Mutlak İrade’nin keyfî icraatı söz konusudur. Ve burada sebep aramak abestir. Çünkü
bizim aklımız ona ermez. Eğer Ahmet zengin ise İrade Sahibi öyle istemiştir. Mehmet fakir ise İrade
Sahibi onu da öyle istemiştir. Mehmet fakir ise İrade Sahibi onu da öyle istemiştir. Bundan başka sebep
aramaya gerek yoktur.

Determinizm’e gelince; determinizm, her olayı maddi veya manevi bir takım sebeplerin zorunlu neticesi
olarak kabul eden diğer bir felsefe dalıdır.

Bu inanca göre de olayların meydana gelmesindeki şartları iyice bilen ve uygulayabilen herkes onların
seyrini değiştirebilir. Varlıklar, etkililiklerini, doğa yasalarının her türlü gereklerinden yararlanarak tam bir
serbestlikle ve hiçbir kayda tabi olmadan kullanabilirler. Demek, nedensellik prensibi (Causalité), yani
Ruh ve Kâinat180
nedeni / amacı malûlüne bağlayan nispetler yasası bu inanışın temelini oluşturmaktadır. Gerçi burada
da Allah’a yalvarmakla olayların şekilleri üzerinde ruh etkililiğinin artacağı kanaati vardır; fakat fatalistin
yalvarışı ile deterministin yalvarışını sevk ve idare eden iki ruhsal halet arasındaki büyük ve esaslı
farkları, bu iki mesleğin ana hatlarını birbirinden iyice ayıran okuyucular çok iyi takdir ederler.

Bu iki tanımdan fatalizm ile determinizm arasındaki bariz farklar çıkarılabilir. Birincisinde, insan
iradesinin değeri sıfırdır. Burada bazı güçlü itirazlara karşı bir kalkan olarak fatalistler tarafından
kullanılan “iradei cüziye” gibi uydurma bir kavramın hiçbir anlamı yoktur.

Bu işte düşünceler derinleştikçe bu terkipteki manasızlık belirginleşir (:tebarüz eder).

Fatalistlere göre insan istesin istemesin, olaylar başka iradenin istikametine uyacaktır. Ve insan şu
veya bu yolda ne kadar cehit sarf ederse etsin, sonuç daima onun üstündeki iradeye göre vuku
bulacaktır.

İkincisinde ise vaziyet böyle değildir. Burada bir takım doğa yasalarına itibar edilir ve insan bu
yasalardan, onları kullanmasını bilmek şartıyla istediği gibi yararlanarak istediği olayı meydana
getirebilir. Demek, insanın görgüsü, tecrübesi ve kudreti oranında iradesinin eşya üzerindeki etkisi
artar.

Fatal bir insan pasiftir ve öyle kalmalıdır. Ona düşen vazife budur. O, yapan ve yaptığı işin sonucunu
bekleyen bir insan değil, sadece, gelecek olaylarla yetinen bir insandır. Determinist insan aktiftir. O,
hiçbir şeyin kendi kendine gelmeyeceğine, her şeyin birçok sebepler altında meydana geldiğine inanır.
Olayları kendi mutluluk ve selametine uygun yollara sevk etmenin çarelerini araştırmak ihtiyacını duyar
ve bu ihtiyaç onu sürekli olarak bir faaliyete sevk eder ki bu faaliyet de durmadan onun yükselmesini
gerektirir.

Acaba bu iki inanıştan hangisi neo-spiritüalizm görüşüne uygun gelir. Bu sorunun yanıtı kitabımızın
hemen her sayfasında verilmiş bulunmaktadır. Yalnız burada kısaca söyleyelim ki biz, en maddi ve geri
insanlara özgü, nefsine mağlup, her gün değişen arzular ve ihtiraslarla isteyen ve hükmeden ve bu gün
isteyip hükmettiğini yarın, niçin olursa olsun, bozmak ve değiştirmek zafını ve hatasını gösteren Mutlak
her hangi bir gücü tanımıyoruz. Böyle bir varlık mutlak olamaz. Bizim tanıdığımız Mutlak İllette
(:nedende, amaçta) ne beşeri, ne de diğer herhangi bir mahluka (:yaratılmışa) ait vasıflardan hiçbirinin
bulunması söz konusu olamaz. Hatta iradeyi bile biz ona izafe edemeyiz. Nasıl edelim ki bizden bir
merhale ilerdeki mahluk varlıklarda bile iradeyi gölgede bırakacak bizim anlamaktan aciz
bulunduğumuz nice yüksek ruh melekeleri vardır.

Allah hakkındaki bu sonsuz cehlimizin (:bilgisizliğimizin) karşısında daha fazla söz sarf etmenin
beyhudeliğini düşünerek sadece deriz ki hiçbir şeye nispet edilmesi söz konusu olmayan Allah’a, bizim
miskin ve belki ruh mertebelerinde ancak en geri merhaleleri vasıflandırabilen irademizi nispet etmeye
kalkışmamız anlamsızdır. Ve bundan dolayı bize göre fatalizm bir hakikat yolu değildir.

Eğer fatalizmi doğru bir yol olarak kabul edersek bütün irademizi, cehit ve gayretlerimizi, bunların
hepsinden daha önemli olarak ruhumuzun mümeyyiz vasfı olan etkililik kudretimizi, şahsi hüviyetimizi
ve nihayet olayların ve varlıkların oluşlarındaki sebep ve amaçları ve özellikle tekamülü bir kalemde
ortadan kaldırmış oluruz. Böyle bir neticenin anlamsızlığını bu kitap, başından sonuna kadar izah edici
fikirlerle doludur. Bu neticeyi kabul etmenin bizi ulaştıracağı yol, kendimizi mutlak derecesinde görmek
veya Mutlak’ı kendi derecemize indirmek gibi, yolların en sakimlerinden (sakim: bozuk, yanlış, eksik;
sakat, hasta, hastalıklı; rivayeti doğru sağlam olmayan) ve en kötülerinden biri olur.

Ruh ve Kâinat181
2- Determinizm ve Reenkarnasyonizm

Fakat determinizm en iyi delaletini ve en iyi manasını reenkarnasyonist görüşle kazanır. Determinizmi
reenkarnasyonist görüşten başka hiçbir görüşün eni boyuna uygun bir duygu ve düşünce ile
canlandırmasına imkan yoktur.

Reenkarnasyonizme göre insan, içinde yaşadığı bütün olayları kendisi meydana getirir. Bu olaylar
arasında insanın cehit ve gayretinden veya ihmalciliğinden doğmuş olmayan bir tek olay bile yoktur.
Eğer, bazı hallerde, dış iradelerin etkisi bulunursa bu da gene insan durumunun neticelendirmiş olduğu
hallerden ileri gelmiştir.

İnsan bilmeden gelecek hayatını kendi fiiller ve hareketleriyle, yani kendi iradesiyle hazırlar. Bundan
dolayı bir hayat, kendinden önceki hayatta sarf edilen cehit ve gayretlerin neticesi olduğu gibi gelecek
hayatı da neticelendiren bir illet olur. Demek olaylar kompleksinden ibaret olan dünya hayatı, ruhun
genel hayat zinciri içinde kendisini hazırlayan bir önceki halkaya ve kendisinin hazırladığı müteakip
halkaya çözülmez bir şekilde bağlıdır.

O halde bir reenkarnasyonist gözünde irade, insanı cehit ve gayretlere sevk eden ve imajinasyon
melekesine ve faaliyetine yön veren ve bu suretle insanın gelecek mukadderatını doğa yasaları
gereklerine uygun bir şekilde belirleyen etkin bir unsurdur.

İnsan şu veya bu işi yapmak istemekte tamamen serbesttir. Ve serbest olmalıdır. Fakat insanın istediği
zaman ve mekanda gerçekleşip gerçekleşmemesi ayrı bir meseledir. Hayatında iyi veya kötü niyetle bir
işi tahayyül eden insanın bu tahayyülü tahakkuk etmemiş bile olsa onun ruhta meydana getireceği
reaksiyonlar, gelecekte mutlaka tezahür zemini bulacak ve ruhun yeni hayat şartlarını belirleyen
unsurların başında gelecektir. Spatyom konusunda imajinasyonun oynadığı rollerden uzun uzadıya
bahsetmiştik.

Hayatımızın akışı sıralarında, irademizin dışında olmuş gibi görünen olayların çoğu, uzak veya yakın bir
mazide ruhumuza kendi ekmiş olduğumuz tohumlardan çıkmıştır. Üçüncü kitabımızda bu hususta
yeterli sözler geçeceğinden burada ayrıntılara girişmiyorum. Bundan dolayı yarınki hayatımızı
kendimizin kurduğunu bilirsek bugünkü hayatımızın irademiz dışında meydana geldiğini zannetmek
hatasına düşmeyiz.

Eğer başımıza bir musibet (:ansızın gelen büyük felaket; pis, murdar, uğursuz) geldi ise bunun sebebini
her şeyden önce kendimizde aramalıyız. Çünkü onu kendimiz yarattık. Bu hususta bilgimizin olup
olmaması, o musibetin meydana gelmesi veya gelmemesi üzerinde etkili olmaz. Bu gerçeği bilmenin şu
iyiliği de var ki eğer bu gün her hangi bir şeyi imajine ederken yarın ki hayatımızın bir olayını
yarattığımızı düşünürsek tekamülümüzü daha hızlı ve emin adımlarla ilerletmiş oluruz. Çünkü
tekamülün bizim için zorunlu bir gaye olduğunu anlarız.

Hiçbir şey tesadüfle olmadığı gibi, hiçbir şey de layık olmadığımız halde bize zorla kabul ettirilmiş
değildir. Ancak evvelce de söylendiği gibi irademizi iyi veya kötü kullandığımıza göre ya tekamül
planımızla çizilmiş yollarda veya kar ve zararımızı gerektirecek şekillerde bazı dış müdahaleler hal ve
hareketlerimizin üzerinde etkili olur ki buna imkan ve izin veren etken gene kendi kurduğumuz oluş
halimiz ve durumumuzdur. Bir varlığın dünyadaki iradesi ve imajinatif yetenekleri ne kadar az gelişmiş
ise onun üzerindeki dış etkenlerin baskısı o kadar fazla olur. Eğer hayatımızın bazı anlarında
serbestliğimizi kaybetmiş bulunuyorsak bunun sebebini anlamak için bu kuralı hatırdan geçirmek
faydalı olur.

Ruh ve Kâinat182
İradenin gelişmesiyle, imajinasyon melekesinin artan gücüyle öyle olaylar meydana gelir ki bunlar
sayesinde ruhun serbestliği ve bağımsızlığı gittikçe ilerleyen bir şekilde zorunlu olarak kurulur / yerleşir.
İradesi sınırlı, imajinasyonu madde aleminde henüz gelişmemiş bir hayvanın dış etkiler altında
yaşamasının şans oranı imajinasyonu gelişmiş insanınki ile ölçülemeyecek kadar fazladır. İnsanlarda
da durum aynıdır. İrade ve imajinasyonu ile yetkinleşmiş bir insan diğerlerine göre daha çok kendi
kendisinin sahibi ve efendisidir.

Özetle, insanın bir hayattaki huzur ve mutluluğu, hürriyeti ve hatta müteakip hayat şartlarını belirlemek
hususunda göreceği kolaylıklar ve uğrayacağı güçlükler, kaynaklarını geçmiş hayatındaki imajinasyon
melekesini kullanma şeklinden alır. Ve bu bakımdan denilebilir ki reenkarnasyonizm, determinizm
üzerine kurulmuştur.


3- İrade ile Başarı Şartları Arasındaki İlişki

Akla bir soru geliyor: Dünyada bir çok olayların oluşu veya olmayışı hakkında, ister irademizle, ister
imajinasyonumuzla olsun, ciddi ve devamlı gayretler sarf ettiğimiz halde bunların seyrini genellikle
değiştiremiyoruz. İrade, söylendiği gibi, eğer imajinasyon yoluyla gerçekleşiyorsa bu başarısızlığımızın
sebebini neye hamletmemiz gerekir?

Bunun iki sebebi vardır: Birincisinde, evvela söyleyelim ki imajinasyonun muhakkak bizim irade
ettiğimiz şekilde veya istediğimiz zamanda gerçekleşmesi gerekmez. İmajinasyonun gerçekleşebilmesi
için onun mutlaka doğa yasalarıyla uygunluk halinde bulunması şarttır. Doğa yasalarına uygun olmayan
imajinasyon gerçekleşemez. (*) Yalnız bunu “imajinasyon hiç gerçekleşmez” anlamına almamalıdır.
Çünkü doğa yasaları bizim düşünebildiğimiz bütün imkanlara ve idrakimize girmeyecek kadar geniş ve
hatta sonsuz modalitelere sahiptir. Madde ve kainat konularında kainatın ve madenin sonsuz
imkanları hakkında söylediğimiz sözler ilahi yasaların sonsuzluğu karşısında hiç mesabesinde kalır.
Bundan dolayı bir bakımdan doğa yasaları dışında kalan bir imaj, bizim bilmediğimiz diğer bir doğa
yasasına uygun düşerek o yoldan gerçekleşme imkanı bulur. Şu halde nihayetsiz doğa yasaları
karşısında muhakkak kendisine bir sığınak (:melce) bulabilecek olan bizim sınırlı imajinasyonlarımızın
hemen daima gerçekleşme imkanları mevcut olduğunu düşünmek hatalı olmasa gerektir. İmajlarımızın
düşündüğümüz gayeye ulaşıp ulaşmayacakları meselesi de ayrı bir iştir. Ve bu da gene doğa
yasalarıyla belirlenmiştir. Bu hususta Üstat şu tebliğleri veriyor:

“İnsan iradesinin doğa yasaları karşısındaki mevkii, o yasalara uygun geldikçe etkisini göstermesi
muhalefet ettikçe göstermemesidir.

Fakat evvela şunu söyleyelim ki doğa yasaları sizin ihata edemeyeceğiniz derecede çok kapsamlı ve
karmaşıktır (:muğlaktır). Bundan dolayı, bir kısım doğa yasalarına muhalif gibi görünen bir irade, diğer
bir takım doğa yasalarının etkisiyle kendisini gerçekleştirir.”

İradenin başarısızlığa uğrar görünmesinin ikinci sebebi de şudur: İnsan iradesi ruhun maddeye bağlılığı
oranında, diğer bütün melekelerde olduğu gibi, örtülür ve bu yüzden etkililiği kaybolacak derecede
azalır. Yani insan bedeninde enkarne olmuş bir ruh, spatyom hayatındaki serbest iradesine sahip
değildir. Bunun için ruhun serbest hayatına ait etkililiği insan bedenindeki bir ruh hakkında
düşünülemez. Üstat: “Ruhun bütün enerjisini kullanabilmesi maddi alakalardan kurtulmuş olduğu
zamandır. Madde ile bağlı olduğu zamanda hakimiyeti devam eder, fakat enerjisi azalmıştır.” diyor.

Biz bu dünyada her hoşumuza gitmeyen olayı istediğimiz gibi değiştiremeyiz. Çünkü bu olay, serbest
ruh halimizdeki irade gücümüzün etkisi ile ortaya çıkmıştır. Maddeye bağlı varlığımızın iradesi onu
Ruh ve Kâinat183
değiştirmeye muktedir değildir. Bu da bizim dünya hayatındaki tecrübelerimizin başarı şartlarına uygun
bir süreçtir. Eğer biz dünyadaki irademizi spatyomdaki kadar serbestçe kullanabilmiş olsaydık
dünyadaki olayları istediğimiz biçime sokar ve bu şekilde, görgü ve tecrübelerimizi sağlayacak
vasıtaları ortadan kaldırmış olurduk. Böyle olunca olaylar arasında cehit ve gayretimizi kullanmak
fırsatını kaybeder ve bu suretle ruhumuzu kuvvetlendirecek nahoş gerginlikler ve tersliklerden
yararlanmazdık. Şu halde dünyaya inmekteki gayemizin amaçladığı tecrübe hayatının selametiyle
spatyom iradesinin dünya iradesine hakim bulunması süreci arasında yerinde bir uygunluk vardır. Buna
göre dünyamızda zahiren başarısızlıkla neticelenmiş görünen bir çok istek ve teşebbüslerimizin
gerçekte bizim için daha büyük başarıları hazırlamakta olduklarını unutmamalıyız. Ancak bu başarılar,
bizim her şeyi geçici olarak / şimdilik unutmuş olduğumuz gelecek bir hayatta kendisini gösterecektir.

Alınan tebliğlerden ve yapılan incelemelerden anlaşılıyor ki spatyomda serbest halinde iken ruh,
müstakbel dünya planının ana hatlarını çizer. Ve dünyaya bağlanmış ruh, bazı yeni şartlar araya
girmedikçe, bu planın istikametini değiştiremez. Mesela beden konusunda yaptığımız gibi ruhun
serbest iradesiyle belirlenmiş bedenin esas şekli, maddeye bağlı irade ile değiştirilemez. Fakat serbest
iradenin ilgili bulunmadığı ruhun tecrübe imkanlarını genişletici ikinci derecede olan (:feri) değişmeler
hakkında bağlı iradenin az çok etkisi olabilir. Diğer olaylar hakkında da durum böyledir.

Özetle, bütün bunlardan çıkan neticeye göre insanın spatyomdaki iradesiyle ortaya çıkan bir takım
olaylar vardır ki bunları o, dünyadaki iradesiyle değiştirmez. Fakat gene tecrübe ve plan gereği, serbest
irade ile ortaya çıkmayan bir çok küçük ve gelip geçici olayların oluşmasında maddeye bağlı iradesi bir
dereceye kadar etkili olabilir. Şu halde biz irademizle hem geçmiş hayatımızı kurduk, hem bu
hayatımızı kurmaktayız, hem de gelecek hayatımız kuracağız.S

Burada önemli iki soru akla gelir: Acaba insan gerek kendisinin, gerek başkalarının imajinasyonu ile
hastalanabilir mi, bir hastalıktan kurtulabilir mi veya ölümünü hızlandırma (:tacil) veya erteleme (:tecil)
yapabilir mi?

Yukarıdan beri söylenen sözlere bakılırsa bütün bu sorulara karşı “evet” demek gerekir. Esasen
Üstadın bir tebliği bu hususta bize ilk düşünce kapısını açmıştır: “Bitkiler intihar edemez; Bitkilerde can
olmadığını ve iradenin canla başladığını evvelce söylemiştim. Bundan dolayı onların ölümü harici bir
yasa ve iradeye bağlı olarak meydana gelir.”

Bu tebliğden açıkça anlaşılıyor ki irade sahibi olan varlıklar intihar edebilirler. Bundan sonra hayatlarını
bir dereceye kadar uzatabileceklerini ve hastalıkların oluşması ve şifası üzerinde etkili olabileceklerini
kabul etmek kolay olur. Fakat bütün bu işlerde hüküm vermek isterken evvelce söylenmiş olan sözleri
göz önünde tutmak gerekir. Yani, insanın dünyada göstereceği bütün iradi cehitler, spatyomda iken
istikametini almış iradesiyle ve doğa yasalarının o yoldaki gerekleriyle tezat halinde bulunmamalıdır. Bu
fikirlerden şu da çıkar ki hipnoz, degajman gibi ruhun nispi serbestliği hallerinde onun olaylar üzerindeki
etkililiği biraz daha artmış olabilir. Fakat bu etkililiğin de gerçekleşmesi gene doğa yasaları hükümleri
dairesinde olur.

Burada akla şu soru gelir: Mademki bu dünyada bütün iradeler gerçekleşemiyor, daha doğrusu
istediğimiz şekilde gerçekleşemiyor ve insan yapacağı işlerin bir çoğunda çeşitli etkenlerden doğan
kayıtlarla bağlanmış bulunuyor, o halde bu irade serbestliğinin ne anlamı kalır?

İnsanın dünyadaki hikmeti vücudu (:var olma nedeni) iyice araştırılırsa bu itirazın yerinde olmadığı
anlaşılır. İnsan dünyaya olayları yaratmak için gelmemiştir. Evvelce gene genellikle kendisi tarafından
doğrudan doğruya tertiplenmiş hadiselerin içinde bir süre yaşamak ve onlara karşı tahammülünü
denemek için gelmiştir. Bu tahammülünü her alanda deneyebilmesi için iradesini serbestçe kullanarak
Ruh ve Kâinat184
bir takım teşebbüslere girişmesi gerekir. Spatyomdaki irade, olayları meydana getirir.Dünyadaki irade
ise bu olayları, dünyaya gelmekteki tekamül gayelerine uygun veya aykırı yollarda kullanmak için insanı
bir takım teşebbüslere sevk eder. Görülüyor ki spatyomdaki iradi durumun etkililiği ile dünyadaki
serbest irade, ortak bir gayeye doğru yapılacak işleri yetkinleştirmek hususunda tam bir uygunluk
halinde ayarlanmıştır.

Dünya ruhun atölyesi değildir. Bu durum spatyoma aittir. Dünyadaki ruh, esasen kurulmuş bir atölyede
kendi varlığı üzerinde işlemekle ve varlığının bir çok kaba ve münasebetsiz taraflarını yontmakla
yükümlüdür. İşte iki dünya hayatı arasındaki spatyom hayatı, dünyada bu “yontma” işi için gerekli olan
unsurları spatyom atölyesinde imal etmek maksadına yöneliktir. Bundan dolayı onun buradaki iradesi
olay yaratmak için değil, olaylar karşısında kendisine çeki düzen verebilmek içindir.Ve onun bu yolda
sarf edeceği iradenin iyi veya kötü neticeleri dünyadan ayrıldıktan sonra ve diğer hayatlarda
neticelerini, doğrudan doğruya, göstecektir ki bu vasıtasız olan tecelliler hakkında üçüncü kitabımızdaki
reenkarnasyon konusu yeter derecede bilgileri ihtiva etmektedir.

4- İradenin Serbestliğine Dair bazı Tebliğler

İnsanların iradelerini serbestçe kullanmaları dünya hayatının selameti için gereklidir. Bu serbestlik
ancak ruh kemalatıyla (:insanın bilgi ve ahlak güzelliği bakımından olgunluğu) dünyadaki en yüksek
derecesine varabilir. Esasen baş başa giden bu iki olay, ruhların gittikçe daha hızlı ve daha güvenli bir
yürüyüşle yükselmelerine yol açar. Ve onun içindir ki insan alemindeki tekamül, hayvan alemindekinden
ve bu sonunculardaki tekamül de, bitki alemindekilerden daha çok hızlıdır.

Bu o kadar önemli bir olgudur ki Üstatlarımızla yaptığımız bütün görüşmeler esnasında buna dair sık
sık ve kendiliğinden tebliğler gelmiştir. Bunlardan bazılarını, bu konunun önemini belirginleştirmek için,
bolca miktarda iktibas ediyorum:

“S- İlerleyip yükselmemiz için hat ve hareketlerimiz hakkında bir tavsiyeniz var mı?

C- Her şey cehtinize bağlı ve onunla uyumludur.” (36/XXVI)

Buradaki ifade çok açıktır. Bütün yükselişlerimizin cehtimize bağlı olduğunu ve ancak cehtimiz oranında
yükselebileceğimizi bundan daha açık bir sözle anlatmak mümkün değildir. Gelecek tebliğlerde de
Üstadın ısrarla bu nokta üzerinde durması bu işte bizim verdiğimizden daha büyük kıymetlerin
bulunduğunu gösterir:

“S- Hayrımıza nurlanmamıza, yükselmemize yarayacak bir nasihatiniz var mı?

C- Hayır. (56/XIII)

S- Bu akşam bize ilerlememiz için ya da tecrübelerimizin selameti için yapılacak bir tavsiyeniz var
mıdır?

(*) Bu düşünceyi fatalizm imanı ile karıştırmamak için arada mevcut olan ince, fakat çok esaslı farklara
dikkat etmelidir.
……………………………………………………………………………………………………………………….

İnsan, kendisine verilenlerden değil kendisinin alabildiklerinden faydalanır.

Doğada ceza ve mükafat yoktur.
Ruh ve Kâinat185

RUH VE KAİNAT
(54)

“S- Bu akşam bize ilerlememiz için ya da tecrübelerimizin selameti için yapılacak bir tavsiyeniz var
mıdır?

C- Sizin ilerleyip yükselmeniz oranında ufku ıttılanız (:öğrenme, tanıma) genişleyecektir. Bunu evvelce
de söylemiştim.” (56/XIV).

“S- Bize ve insanlara faydalı gördüğünüz tavsiyeler var mı?

C- Tavsiyem yok. Daha çok yükselmenizi temenni ederim.” (79/XV).

“S- Bu akşam ki celsemizde bize bir tavsiyeniz var mı?

C- Hayır.” (68/XVI).

“S- Acaba bizim ve insanların selameti adına bize verilecek bir tavsiyeniz var mı?

C- Hayır. Sevgiler.” (43/XVII).

“S- Gerek kendimizin ve gerek hemcinslerimizin talisi için bize verilecek nasihatiniz varsa lütfunuzu rica
ederim.

C- Hayır, talinizi temenni ederim.” (67/XXI).

Görülüyor ki hemen her celsemizde kendilerinden almak istediğimiz direktif hakkındaki ricalarımız
boşuna gitmiştir. Hiçbir zaman Üstattan bir emir ve hatta dünyadaki hat ve hareketimiz hakkında
irademiz üzerine etkili olabilecek bir tavsiye dahi almak mümkün olmadı. Bazı anlar oldu ki
tecrübelerimizin istikametinde asistanlar arasındaki ahengi alakalandıran sebeplerden dolayı, meydana
gelen teşevvüşler yüzünden nasihate gerçekten ihtiyacımız görüldü; yolumuzu belirlemede güçlüğe
uğradık ve o zaman ısrarla Üstattan bize en doğru yolu gösterecek nasihatler istedik.. Fakat burada da
kendileri irademizi zorlamamak hususundaki kararlarından ayrılmadılar ve aldığımız cevaplar yukarıda
yazdıklarımızdan başka türlü olmadı:

“S- Bir arkadaşımızın içimizden ayrılması mecburiyeti ortaya çıktı… Daha çok hazırlanmış olarak
huzurunuza çıkabilmek için geçici veya geçici olmayan bir zaman için deneysel celselerimizi tatil etmek
istedik. Bu kararımız yerinde / isabetli midir?

C- Uygundur. Ne zaman kendinizi hazırlanmış buluyorsanız o zaman tekrar başlayabilirsiniz.

S- Bu tatil ne kadar uzatılırsa faydalı olur, bu hususta bize yaklaşık bir süre belirlemek ister misiniz?

C- Hayır. Söylediğim yeterlidir.

S- Bu süre çok kısa olabildiği gibi çok uzun da olabilir, çok uzun veya çok kısa olsa mı daha iyi olur?

C- Gene söylediğim gibi.

Ruh ve Kâinat186
S- Mesela, 1 – 2 yıl kadar uzaması gerekse bundan dolayı sizinle olan münasebetlerimize bir ziyan
gelebilir mi?

C- Demin söylediğim gibi mesele hazırlığınıza mütevekkiftir. Bunun fazla uzaması şimdiye kadar elde
ettiğiniz yeteneği paslandırabilir.

S- Bu tatil kararımızda sizin rıza ve onayınız (:muvafakatınız) var mıdır?

C- Demin söylediğim gibi uygundur.

S- Tatil esnasındaki kuramsal (:nazari) çalışmalarımızda takip etmemiz gereken hat ve hareket
hakkında bize lütfen faydalı tavsiyelerde bulunmanızı diliyoruz.

C- Bunu iradenize bırakırım.

S- Teşekkür ederiz. Şimdiye kadar sizlerden çok şey öğrendik… Eski durumumuza oranla bilgimiz
artmıştır… Yardımlarınızı unutmayacağız. Bize söylemek istediğiniz bir şey var mıdır?

C- Cehtinizin semerelerini (n) (:iktitaf ediyorsunuz) meyvelerini alıyorsunuz. Benden taalinizi temenni
etmekten başka bir vazife yoktur.” (Celse: XXII).

Bu görüşmeye dikkat edenler dört boyutlu denilen bir alemden bir çok kıymetli fikirleriyle bizi
aydınlatmış bir varlığın irademize ne kadar büyük bir titizlikle saygı gösterdiğini ve bütün taalimizin
ancak onu serbestçe kullanmakla mümkün olduğunu ne kadar açık bir dille izah ettiğini takdir etmekte
güçlük çekmezler.

Hele bunu takip eden son celselere doğru aldığımız tebliğlerde gene temposu değişmeyen Üstadın bu
yoldaki yürüyüşüne sevgi hislerinin de karıştığına dikkat edersek bu tebliğlerdeki samimiyete ve
yakınlığa daha çok nüfuz etmiş oluruz:

S- Gene bir çok şeyler öğrendik size teşekkür ederiz… Bizim için faydalı gördüğünüz bazı tavsiyeler var
mı?

C- İlerleyip yükseliyorsunuz (:terakki ediyorsunuz), sevgiler.” (62/XXVI).

S- Bu akşam çok yararlandık, bize gerek kendimiz için ve gerek başkaları için faydalı tavsiyeleriniz var
mıdır?

C- Her cehit, onunla uygun semere verir. Sevgiler.” (51/XXVI)

“S- ……. Bugünkü görüşmemizde çok nurlandık. Sizinle temaslarımız bize inbisat (:yayılma,açılma,
açılım; genişleme) veriyor… Gerek kendi yükselmemiz / ilerlememiz ve gerek hemcinslerimizin iyilik ve
yükselmeleri / ilerlemeleri için bize verilecek bir nasihatiniz var mıdır?

C- Her şey cehtinize bağlı ve onunla uygundur” (119/XXIX).

Hele aşağıdaki tebliğ kesindir:

“S- ….. Bu izahatınız bizim için ciltler dolusu sözden daha veciz ve faydalı oldu… Sizinle her
karşılaşışımızda yeni şeyler öğreniyoruz… Şükranlarımızı nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz.
Ruh ve Kâinat187

C- Her zaman söylediğim gibi kendi cehtinizin semerelerinin meyvelerini alıyorsunuz. Hiç kimseye
şükran borcunuz yoktur.” (45/XXIV).

Bu kadarı yeterli. Bu tebliğler gösteriyor ki realitelerin edinilmesi esnasında insan hiçbir şeyi kabul
etmeye zorlanmıyor. Ve insanın serbest bir hayatta en iyi gelişme zemini bulabileceği anlaşılıyor. Bütün
tecrübelerimiz bize göstermiştir ki insan, kendisine verilenlerden değil kendisinin alabildiklerinden
faydalanır. Bu da ancak ve ancak serbestlikle ayakta kalır (:kaimdir). Özellikle vicdan serbestliği ile.
İnsanın tekamülünü kolaylaştırmak bakımından bu nokta üzerinde ne kadar ısrar edilse azdır. İyiliğe
yönelik serbest bir irade ve bu irade ile yapılacak bütün teşebbüsler insanı ve toplumu muhakkak
yükseltir. Bu, değişmez doğa yasaları gereklerindendir. Ve insanlık alemi bugünkü seviyesine ancak bu
yoldan varabilmiştir. Serbestçe yapılacak teşebbüsler esnasında hiç şüphesiz birçok hatalar olacaktır.
İşte, hata bendinde de söylendiği gibi, asıl bu yoldandır ki insan bilgi ve görgülerini artırmak ve faaliyet
alanını daha büyük hatalara düşmeden genişletebilmek imkanını elde etmiş olur.

5- Sorumluluk Konusunda İmajinasyonun Rolü

İnsanın, iradesini serbestçe kullanabildiğini ve imajinasyonu ile şu veya bu istikamete yönelik bir takım
işleri gerçekleştirdiğini gördük. Fakat bu bilgi ile beraber sorumluluk fikri de derhal kafamızda
doğuverdi.

İnsan yaptığı her işten sorumludur ve onun bu sorumluluğu serbestçe iradesini kullanabilmesini zorunlu
kılar. Fakat, burada kullandığımız sorumluluk ifadesiyle biz, bir cezaya çarpılmayı veya bir şeyin
hesabını başka birisine vermeyi kastetmiyoruz.

Doğada ceza ve mükafat yoktur. Ceza ve mükafat fikri bizim madde ile irtibatımızdan doğan ve
bugünkü görüşlerimize bağlı bulunan iyilik ve kötülük kavramının etkisi altında kalmış olmamızdan ileri
gelmiştir.

Bizim burada kullandığımız sorumluluk kelimesinin anlamı, sebep ve netice zinciri ile birbirine bağlı
olayların ruhumuzda meydana getireceği doğal ve zorunlu reaksiyonlardır.

Bir işi, yasalarıyla ortaya çıkmış sonuçları zorunlu olarak takip eder. Fakat tekrar ediyoruz: Bu yasalar
bizim için nihayetsiz olduğundan onların neticelendirdikleri işler bizim kavrayamayacağımız şekillerle
tecelli edebilir. Fakat şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki her işin bilmediğimiz şartlar altında, bilmediğimiz
neticeleri vardır. Tesadüf konusunda geçen sözler burada da tekrarlanabilir.

İşte sorumluluktan kastettiğimiz anlamı bu cepheden görebiliriz. Elime ateşi alırım, mutat ve malum
şartlar altında ateş elimi yakar. Elimin yanması, ateşi tuttuğum içindir. Bu işte ne bir ceza, ne de bir
kabahat söz konusu değildir. Fakat basit bir görüşe göre ben “ateşi tuttuğum için bir kabahat işledim,
bunun cezasını çekiyorum” diyebilirim. Halbuki doğa yasaları bakımından düşünürsek bu hikayede
böyle bir şeyin varit olmadığını anlarız. Ve gene anlarız ki bu hüküm benim canımın yanmasından
doğan izafi bir realitenin ürünüdür. Netekim eğer elimin yanmasından hiçbir zarar görmeseydim bu
olayı bir kabahat ve bir ceza niteliğinde görmeyi aklıma bile getirmezdim.

İşte nispi görüş ve düşünüşle insan her şeyde olduğu gibi burada da aldanabilir. Mükafat görülmesi
yüksek bir realite gereği olan herhangi bir olayı, aldanarak, ceza maskesi içinde görmek çok defa
mümkündür. Bu hal tecrübesiz bir çocuğun, yaldızlı güzelliğine aldanarak kendisine zehir veren bir
insanda gördüğü itibari iyiliğe benzetilebilir.

Ruh ve Kâinat188
Özetle iyilik ve fenalık kavramı üzerinde kesin hükümler vermeye imkan yoktur. Çünkü evvela bunu
takdir etmek mümkün değildir. Sonra, gerçekte esasen böyle bir şey yoktur .Bu görüş maddi bağlardan
doğan gelip geçici bir realite ürünüdür. Demek biz imajinasyonun akibetleri üzerinde dururken, iyilik ve
fenalık kavramını ancak bu cepheden kabul etmekteyiz.

İmajinasyonun doğa yasaları hükümlerine göre gerçekleşebileceğini söylemiştik. İmajinasyon bir
faaliyettir. Her faaliyet gibi bunun da bir neticesi olması gerekir. Ve bu netice de her şeyden önce ruhun
reaksiyonları şeklinde kendini gösterir. Fakat bu reaksiyonlar sabit değildir. Aynı imajinasyon, birisi için
iyi diğeri için fena görünen reaksiyonlar doğurabilir. Buradaki iyilik ve fenalık görüşünü meydana getiren
etken yukarıda söylediğimiz gibi dışarıdan gelmiş olmayıp ruhun bizzat kendisinde mevcuttur. Ve bu
etken de ruhun vicdan melekesidir. O halde vicdanın iyi dediği şeylere karşı ruhta daima iyi
reaksiyonlar, fena dediği şeylere karşı da daima fena reaksiyonlar uyanır. Ve bunlar iyilik veya fenalık
derecelerine, daha doğrusu vicdanın vermiş olduğu hükümlere göre ruhta az çok sevinç veya az çok
ıstırap hali doğurur. Bundan dolayı iyilik veya fenalık duygularını belirten meleke vicdanımızdır.

İmajinasyonu sevk ve idare eden iradenin iyi veya fena maksada yönelik olduğuna göre ruhta iyi veya
fena reaksiyonlar uyanır. Ve bu reaksiyonlara göre de insanın acı veya tatlı akibetleri hazırlanır.
Buradaki niyetlerin iyiliğini veya fenalığını vicdan tayin eder.

İşte bu suretle ruhun vicdan melekesi tarafından takdir olunan iyilikten veya fenalıktan ibaret sevinç
veya ıstırabı, onu geri durumlardan kurtarmaya ve yükseltmek çaresine başvurmaya zorlar ki bu
çarelerin başında da yeni bir dünya hayatının ağır yükleri altına girmeye katlanmak gelir. Bu suretle ruh,
geçmiş hayatında gerçekleştirememiş gördüğü cehitlerinin neticelerini, tekrar değiştirilmesi güç olan
gelecek dünya hayatında gerçekleştirmeye hazırlanır.

Demek bir hayatta sarf edilen imajinatif faaliyetler o hayatta gerçekleşmeseler bile müteakip hayatlarda
gerçekleşeceklerdir.

Acaba gelecek hayatta veya başka bir zamanda acı veya tatlı neticeler verebilmesi için, bir iradesel
teşebbüsün mutlaka uygulama alanına çıkmış olması şart mıdır?

Mesela, bir insan imajine ettiği bir hırsızlığı herhangi bir sebepten dolayı yapmayı başaramasa acaba o
hırsızlığı yapmış gibi bir akibete uğrar mı?Şimdiye kadar bu önemli sorunun cevabı her zaman tehlikeden ari bir şekilde verilmiş değildir.

İmajinasyon hakkında söylenilen sözler ve özellikle imajinasyonun tarifi üzerinde durulursa bu sorunun
en iyi cevabı kendiliğinden meydana çıkar. Bir şeyin ruhta suretlendirilmesi, onun ruhta gerçekleşmiş
olması demektir. Bundan dolayı ona karşı ruhta herhangi bir reaksiyonun uyanması için onun ayrıca
dışarıda da gerçekleşmesine gerek yoktur. Çünkü esasen yukarıdan beri söylendiği gibi bu reaksiyonlar
dışarıdaki değil, içerdeki, yani ruhtaki etmenlerin etkisi altında doğar. Bundan dolayı bir imajinasyonun
acı, tatlı neticelerini tatmak için, onun dış alemde gerçekleşme zemini bulup bulmamış olması önemli
bir rol oynamaz. Burada iç etmenleri tenbih edici şartlar, yani vicdanı harekete getirici iyi veya kötü
imajlar mevcut olduğundan vicdanın harekete geçmesi ve akibetin ona göre belli olması zorunlu bir hal
olur. O halde imajine edilen her şey ister o anda gerçekleşmiş, ister gerçekleşmemiş olsun
imajinasyonu idare eden iradenin iyi veya kötü niyetlere göre almış olduğu istikamet tatlı veya acı
akibetleri zorunlu olarak hazırlar. Bundan dolayı bize göre evvelce de söylediğimiz gibi “hilei şeriye”
Ruh ve Kâinat189
yoktur. Çünkü herkesi aldatabiliriz, fakat kendi harimimizde (:kutsal yerimizde) daima uyanık duran ve
bizden ayrılmayan vicdanımızı asla!..

Demek ki, bir şeyin kimse tarafından görülüp bilinmeden yapılmış olması ile insanın kendini onun
akibetinden kurtarabilmesi şöyle dursun, hatta o şeyin hiçbir kimse tarafından sezilmemekle beraber
imajine edilip de gerçekleşmiş olmaması bile onun iyi veya kötü akibetlerinden insanı masun
(:saklanmış, korunmuş, dokunulmaz) kılmaz. Üstadın aşağıdaki sözleri bu husustaki müeyyidemizi
(:yaptırım, yaptırma gücü) teşkil eder:

“İnsan iradesi, doğa yasalarına uygun düştükçe etkisini gösterir. Muhalefet ettikçe göstermez. Her iki
takdirde eğer maksadı hayır ise ona göre, şer ise gene ona göre akibete ulaşır.”

………………………………………………………………………………………………………………………

Bir küften en gelişmiş insana gelinceye kadar olan yol, dünyamızda, bir iki yerinde kesilmiştir.

İnsanlarla hayvanlar arasındaki maddi ve ruhi irtibatı sağlayan varlıklar, halihazırda bu dünyada
yoktur.

RUH VE KAİNAT
(55)

BEŞİNCİ KONU

T E K A M Ü L

1- Hayattaki Varlıklar Arasında Görülen Tekamül Farkları

Dünyadaki hayattar varlıkları incelediğimiz zaman onlar arasında bir takım tekamül farklarının
bulunduğu gözümüze çarpar. Birbirine göre olan bu ilerleyiş farkları; bitkilerde çeşitli türler arasında,
hayvanlarda çeşitli türler ve fertler arasında, insanlarda ise çeşitli türler ve fertler arasında olduğu gibi,
aynı ferdin çeşitli zamanlarında da kendini gösterir. Bitkilerde bir ot parçası, bir küften daha gelişmiş
organizmaya sahip olduğu gibi, bir gül ağacı da bir ot parçasından daha ileri durumdadır. Fakat bu
güllerin, otların ve küflerin bütün fertleri hiç olmazsa bizim takdirimize göre hemen hemen aynı tekamül
derecesinde görünmektedir. Hayvanlarda bir köpek bir koyundan daha ileride görünmekle beraber, iki
köpek de birbirine göre bir çok noktalarda tekamül farkı gösterir. İnsanlara gelince bunların hiç biri
diğerine benzemez. Bundan başka insan hayatının hemen her saatinde, bir evvelki saatine göre az çok
bariz bir fark vardır. En geri olanlarından en yükseklerine kadar bütün insanlarda bir tekamül gayret ve
faaliyetini görmek mümkündür. Hatta şuursuzca olan bütün hayati faaliyetlerde bile tekamül gayesi
yolundaki tezahürleri görmemek mümkün değildir. Hayat mücadelesi, dünyadaki varlığın sürekliliği
yolunda gösterilen içgüdüsel bir cehittir. Ve bu da tekamüle hizmet eder. Şahsın ve cinsin bakası
(:kalımı) için sarf edilen bütün emekler genel tekamül yasasının zorunluluğudur.

Bir küften en gelişmiş insana gelinceye kadar olan mesafe uçurum halinde değildir. Bu, belirsiz tatlı ve
meyilli bir yol arz eder. Fakat bilgisizliğimiz bu yolu layıkıyla takip etmeye imkan bırakmamaktadır.
Bundan başka bu yol, dünyamızda, bilmediğimiz bazı sebeplerden dolayı bir iki yerinde kesilmiştir de.
Mesela ileride de söyleneceği gibi insanlarla hayvanlar arasındaki maddi ve ruhi irtibatı sağlayan
varlıklar halihazırda bu dünyada yoktur. Fakat ne olursa olsun bu yolun iki ucundaki
(:müntehasındaki) varlıklar arasında beliren tekamül farklarını kimse inkar edemez. Esasen dünyada
eşitsizce serpilmiş hayat şartları, bu tekamül farklarının doğurduğu çokluk halinden ileri gelir. Dünyada
Ruh ve Kâinat190
ideal bir eşitliğin kurulabileceğini düşünmek hatadır. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kaybolması onların
her noktada birbirinden farksız bir halde birleşmiş olması demektir. Bu nasıl mümkün olur?

Özellikle şahsiyetini kazanmış olan hiçbir varlık diğerine benzemez. Bunların birbirine benzediğini kabul
etmek, ideal kemale vardıklarını kabul etmekle bir olur. Halbuki dünyadaki bütün varlıklar böyle bir
kemal mertebesinden çok uzaktadır.

Etrafımıza bakarsak varlıkların birbirine nispetle çok muntazam bir yükseliş yolu takip ettiklerini görürüz.
Bitkilerde olan her özellik veya onun benzeri, hayvanlarda mevcuttur. Fakat hayvanlarda bulunan birçok
tezahürü bitkilerde göremeyiz. İnsanlarla hayvanlar arasında da aynı hal caridir. Bitkilerde hemen
hemen göremediğimiz şahsiyet hayvanlarda kendini göstermeye başlamıştır. Bir kediyi diğerine tercih
ederiz. Fakat aynı güzellikte açmış iki çiçeğin seçiminde bu kadar titiz davranmayız. Bunun sebebi
hayvanlarda mevcut olan şahsiyete bağlanmış olmamızdır. Hele dünyada, şahsiyetin en yüksek
derecesini kazanmış insanlar hakkındaki bu intihap meselesi daha derin his ve fikir unsurlarına dayanır.
Bitkilerde gelişmemiş şahsiyetin hayvanlarda belirginleşmesi, insanlarda en yüksek derecesini alması
ve bu işlerin tedricen ve yükselen / ilerleyen bir şekilde cereyan etmesi, dünyadaki hayattar varlıklar
arasında muntazam bir yükselişin mevcut olduğunu göstermeye yeterli gelen kanıtlardan birisidir.
Üstadın bu husustaki sözleri bu konuyu aydınlatır:

“Dünya üzerindeki en ilkel ruhun maddi varlığı ile en gelişmiş bir insan arasında geçen bütün tekamül
safhaları muntazaman yükselen ilerleyen /yükselen bir silsileyi takip eder. Bitkiler hayvanlardan daha
geridir. Tekamülde muntazam ve ilerleyen bir zincirleme mevcut olduğuna göre bir hayvanın bir daha
bitki olmasına imkan yoktur.”

Özellikle son sözlerden çıkan anlama göre, varlıklar arasında gerilemenin mümkün olmadığını ve
daima ilerleyişin bulunduğunu öğreniyoruz. Yalnız, burada bazı tarafları da gözden uzak tutmamak
gerekir. Gerek dünyada geçirilecek tecrübe icaplarına, gerek bilmediğimiz diğer sebeplere göre bir
varlık kendi türünü değiştirmemek şartıyla öncekine göre biraz daha geri bir durumda dünyaya tekrar
gelebilir. Bu halin biraz önce bahsettiğimiz muntazam yükselişlerle tezat oluşturduğuna hükmedilemez.
Çünkü evvela bu ilerleyiş maddi bakımdandır, ruhun yüksekliğine halel getirmez. Sonra, bu maddi
gerileyişte de gene ruhun talisine yardım edecek hal ve hareketler mevcuttur. Üstadın aşağıdaki sözleri
bu fikri tamamlar:

“…… Fakat bir tür varlık arasında gelişmiş olan bir ferdin aynı türde daha az gelişmiş olarak dünyaya
gelmesi mümkündür. Çünkü belli bir dereceye kadar yükselmiş olan bir ruh, gerek kendinin dış etkiler
altında maddeye bağlılığını hissetmesi, gerek fena muhitlerde buluna buluna onların titreşimlerine
uyması ile tekrar maddeye bağlılığını artırabilir. Fakat bu, fazla bir düşüş (:sukut) olmaz ve sırf ruh
bakımından bir gerileme sayılmaz. Çünkü o, kendisi için kazanılmış bir mertebedir. Yani yükselmiş bir
ruh için tam bir düşüş yoktur, ufak düşüşler vardır ki o da madde alemindedir.”

2- Cansızlarla Hayattar Varlıklar Arasındaki Ayrılık

Madde ve ruh konularını okuyanlar bunların arasındaki farklara dair kitabımızda bazı şeylerin söylenmiş
olduğunu hatırlarlar. İçinde bulunduğumuz konuyu bazı noktalardan ilgilendiren oradaki fikirlere tekrar
ve kısaca döneceğiz.

Etrafımızdaki varlıkların iki büyük gruba ayrıldığını görüyoruz. Bunlara iki büyük grup dememizin
nedeni, belirgin niteliklerle birbirinden ayrılmış olmalarıdır. Birinci gruptakilerin ayırt edici niteliği etki
edicilik (:müessiriyet) kudretleridir. İkinci gruptakilerin ayırt edici niteliği ise etkilenicilik (:müesseriyet)
kabiliyetleridir. Yalnız şu var ki bu etki edici ve etkilenicilik hususiyetlerini ayırmak her zaman kolay ve
Ruh ve Kâinat191
hatta mümkün olmaz. Bu imkansızlık da olayların nedenleri (:illetleri) hakkındaki bilgisizliğimizden
(:vukufsuzluğumuzdan) ileri gelir. (*) Her olayda etkili görünen etkenlerin gerçekten etkili olup
olmadıklarını kesinlikle takdir edebilmek için bu bilişe mutlaka gerek vardır. Biz bu bilgisizliğimiz
yüzünden genellikle etkilenici (:müesser) olarak olaylara müdahale eden etkenleri, etki edici (:müessir)
etkenler gibi kabul etmek hatasına düşeriz. Ve bu gibi hatalardan kaçınma bizler için mümkün olmaz.
Netekim bilgimiz ilerledikçe evvela etki edici gibi gördüğümüz bir etkenin, başka bir etkiyle tahrik
edilmekte olduğunu daha sonra anlayabilmemiz sık sık vaki olan hallerdendir. (**)

Hayattar varlıklar etki edicidir (:müessirdir). Buradaki etki edicilik (:müessiriyet) kelimesinin ifade ettiği
anlamda maksatlı bir takım neticelere doğru hareketleri tertipleyicilik taşır. Cansızlarda görülen atalet
hali bu niteliğin yokluğu ile ondan ayrılır.

İlmin öğrettiğine göre maddenin en karakteristik niteliği onun ataleti ve oluş şartlarındaki sebatlılığıdır.
Bu nitelik daha ilk bakışta etki edicilik fikrinden ayrılır. Çünkü kendi kendini değiştirmek kudretinden
yoksun bir varlıkta etki edicilik kudreti aranmaz. Madde ebedi varlığında kendiliğinden değişme /
dönüşme (:tahavvüller) göstermez. Radyoaktif bazı maddelerde görülen değişmelerin bu bahsettiğimiz
tahavvüllerle benzerliği yoktur. Oradaki değişmeler de gene doğa yasalarının çizmiş olduğu plan
dahilinde meydana gelen atıl hareketlerdir. Ve o maddenin oluş şartlarına bağlı bir zorunluluk burada
hakimdir. Üstatla aramızda geçen bir görüşmede, onun ruha özgü bu etki edicilik özelliğine ne kadar
önem verdiğini anlıyoruz.

“S- Maddenin ruha göre en karakteristik hususiyetine atalet dersek doğru olur mu?

C- Ruhun etki edici özelliği bulunduğunu evvelce söylemiştim, en büyük ayırt edici farkı budur. “


(*) Tesadüf konusuna bakınız.
(**) Tesadüf ve ruh konularına bakınız.


……………………………………………………………………………………………………………………...
RUH VE KAİNAT
(56)

3- Gene Materyalizm ve Spiritüalizm Davası

Hayattar varlıkların etki ediciliği, cansızların da etkilenici rollerini iyice kavradıktan sonra onların birbirini
tamamlayan bu aktif ve pasif durumlarının kainattaki büyük ahenk içinde ne kadar yakışıklı bir yer
tuttuklarını ve bunlardan birinin eksikliğini kabul etmekle bu ahengin ne kadar derin çöküntülere
uğrayacağını anlamak kolay olur. Hayat sahipleri mevcut olmadan cansızların varlığını veya cansız
varlıklar olmadan hayat sahiplerinin mevcudiyetini kabul etmek kainatımızın ve kendi varlığımızın var
olma nedenini (:hikmeti vücudunu) ortadan kaldırır. Ve o zaman “kainat ve biz niçin varız?” sorusunun
cevabı hakkında söylenecek bir söz kalmaz. Bundan dolayı madde ve ruh konusunda da söylediğimiz
gibi kainatımızda maddeyi ruhtan ve ruhu maddeden ayırmak imkanı yoktur. Tek başına maddeci ve
tek başına ruhçu olmakla doğru yol bulunmaz.

İşte bu düşünce ile biz, fikir hayatında ara sıra çarpışan materyalizm-spiritüalizm konsepsiyonlarının
birleşmeleri gerektiğini ve birinin diğerini tamamladığını söylüyoruz. Buradaki hikaye şudur: Madde
kainatında daima yükselmek zorunluluğunda bulunan hayat sahibi varlıklar gerek kendilerinin, gerek
başkalarının tekamül gayelerini gerçekleştirmek için maddedeki etkilenicilik özelliğinden yararlanarak
Ruh ve Kâinat192
onların sonsuz halleri üzerinde etkili olurlar ve bu etki edicilikle o hallerin birini diğerine dönüştürmek
(:tahvil etmek), hareketlerinin tabiat ve istikametlerini değiştirmek… gibi bildiğimiz veya bilmediğimiz
sayısız maddi kombinesyonları meydana getirerek neticede doğacak olaylardan kendi gayeleri yolunda
çeşit çeşit faydalar sağlarlar. Demek bütün bu cansız maddeler hayattar varlıkların milyarlar ve
milyarlarca kombinezonlar içinde kullandıkları birer tekamül vasıtasından ibarettir. İşte maddi
hareketlerde görebildiğimiz veya göremediğimiz zeka tezahürleri, hayattar varlıkların maddelerden asla
eksik olmayan bu müdahalelerinden doğar.

Günün birinde görüyoruz ki doğada cansız olarak tanıdığımız azot, karbon, hidrojen, oksijen …. gibi
maddeler bir araya toplanıyorlar. Milyonlarca tertipler içinde bir insan bedenini kuruyorlar. Ve
bazılarımıza öyle geliyor ki ayrı ayrı oldukları zaman kendi kendine hareket istikametini değiştiremeyen
ve kendi kendine başkaları üzerinde atalet niteliğinden arî değişim / dönüşümler meydana getiremeyen
bütün bu cansız maddeler bir araya geldikleri zaman, bu meşhur maddi niteliklerini kaybederek
bildiğimiz maddi niteliklerden hiçbirine benzemeyen yüksek insan dehasını yaratabilecek kudrette etkili
ve şuurlu birer varlık haline giriveriyorlar. Her noktasında kuvvetli ve yıkıcı itirazlarla karşılanmaya aday
bu çürük fikri uzun uzadıya tenkit etmeye gerek görmüyoruz. Çünkü bu mesele şimdiye kadar çok
söylenmiş fakat asla ispat edilememiş bir davanın saçmalığı apaçıklık (:bedahat) haline girmiş
hikayesidir. Buna karşı yalnız şu kadar sözü yeterli görürüz: Dış etkilerin yaptığı yüz binlerce değişik
müspet veya menfi etkilere karşı koyarak hayatı muhafaza etmeye çalışan bu şuurlu varlık, gayesi
yolunda gereken tedbirleri almakta ve bu hususta büyük bir basiret göstermektedir. Böyle yüksek bir
basireti cansız ve atıl maddelere izafe etmek için elimizde hiçbir delil yoktur. Eğer maddelere bu niteliği
mal edebilseydik bugün ilimde kabul olunan maddi karakterleri inkar etmemiz gerekirdi.

Modern ilimde maddenin tanımı şudur: “Maddenin tanım niteliği kütledir. Kütle kendisini iki şekilde
gösterir: Birincisi atalet ikincisi ağırlıktır.” Ataletle ağırlığın ilmi anlamını göz önünde tutmak şartıyla
maddelerin böyle sekiz on tanesinin değil, milyarlarca tanesinin bir araya gelmesinin bile fizik ve
kimyanın madde hakkındaki tanımında yeri olmayan sevgi, kin, intikam, haset, şuur, irade, imajinasyon,
vicdan …. gibi bir çok ruhsal niteliklere sahip kompleks ve ataletle uzlaştırılması imkansız etkili bir
varlığın meydana gelebileceğini şimdiye kadar hiçbir ilim kitabı kendi yöntemi içinde bize göstermiş
olmadığı gibi, bunu bir var sayım halinde kabul etmek de maddenin ilmi tanımına aykırı bir hareket olur.
Bundan dolayı bütün bunlara rağmen fizikokimyasal maddelerin şu kadar miktarının şu veya bu biçimde
tesadüfi olarak bir araya gelivermesinden atalet fikriyle uzlaşması mümkün olmayan şuurlu bir varlığın,
bir etki edicinin meydana geldiğini mümkün saymak uydurma bir varsayımdan ibaret kalır.

Özetle, kainatta birbirini destekleyen, birbirinin yardımları ile tezahür imkanları bulan ve nihayet birinin
aktif etki edicilik kudreti ile diğerinin pasif etkilenicilik kabiliyeti ahenkli bir şekilde birbirine bağlanmış
bulunan bu iki gruptaki varlığın mevcudiyetini kabul ettikten sonra materyalizm-spiritüalizm davasının
anlamı kalmaz. İşte neo-spiritüalizm, ikilik kabul etmeyen bu tek yol üzerinde yürümektedir.

4- Genel Tekamül

A- Cansızlarda Tekamül

Biraz önce söylendiği gibi hayattar varlıklarla cansızların kainatımızdaki mukadderatı birbirine bağlıdır.
Bundan dolayı birincilerin devamlı bir tekamül halinde bulunduklarını kabul edersek onların etki
ediciliklerinden azade kalmayan cansızların da ister istemez tekamül halinde bulunduğunu kabul
etmemiz gerekecektir. Gerçekte hal böyledir. Ruh ve beden konularında gördüğümüz gibi ruhun
tekamülü perisprisinin tekamülü ile uygun olarak meydana gelir. Hatta orada ısrarla üzerinde
durduğumuz gibi ruhun tekamülü perisprisi ile ilişkisinin tekamülü demektir. Perispri sadece bir
maddedir. Ve ruhun etkisi altındadır. Ruhun tekamülü ile gelişen perisprisi gittikçe daha yüksek
Ruh ve Kâinat193
titreşimlerle ilgilenebilecek durumlara girer. Demek bir taraftan ruh, perisprisinin bu gelişimiyle kainatta
daha geniş etki etme imkanlarını bulurken diğer taraftan da onun tedricen gelişimini sağlamış olur.
Üstat şunları söylüyor: “Ruhun tekamülü ile perisprisi gittikçe hafiflik edinir. Perisprinin yoğunluktan
seyyal hallere geçmesi, ruhun tekamülü ve madde üzerindeki etkisi ile olur.”

Perispri nasıl böyle ruhların etkisi ile gittikçe tekamül ediyorsa kainatın bütün maddeleri de öylece
yüksek şuurlu varlıklar tarafından ilahi yasalara göre kullanılarak tekamül ettirilmektedirler ki bu
varlıkların hemen hemen hiçbirisinden bizim haberimiz yoktur.

Maddelerin tanıdığımız halleri, onların en kaba olanlarıdır. Katı, sıvı, gaz …. gibi haller belki birbirinden
diğerine geçebilecek kadar birbirine yakın aynı gruptaki maddi varlıklardır. Madde bahsinde de
söylendiği gibi, çok yüksek maddi hallerin bu saydıklarımızla ilişkisi olmaması gerekir. (*) Bütün
maddeler bu ve bundan daha kaba haldeki durumlarında tedricen yüksele yüksele alemden aleme
geçmekte ve ruhlarla beraber geriye dönmemek üzere tekamüllerine devam etmektedirler. Biz
varsayabiliriz ki arzımız bütün maddi varlığı ile bizim duyamadığımız bir tarzda, yavaş yavaş uzayda
kaybolmaktadır. Bütün maddelerde radyoaktif halin mevcut olduğunu ilim alemi elbette bir gün tasdik
edecektir. Bu, maddi tekamülün bir neticesidir. Ve bunu bir alem içinde meydana gelen ileri-geri maddi
değişmelerden ayırmak gerekir. Burada, bize göre çok yavaş /ağır hareketli, fakat geriye dönmemek
üzere meydana gelen maddi kainatın bir tekamülü söz konusudur. Üstadın aşağıdaki tebliğleri bu
fikrimize yol vermektedir:

“Her şey gayet mükemmel doğa yasaları hükümlerine tabi olarak cereyan etmektedir. Güneş ve onun
gezegenleri uzayda sabit bir noktada durmazlar. Tüm sistem birlikte (:heyeti umumiyesi ile) uzayda
yerlerini değiştirirler. Kainatta sabit bir şey yoktur. Hep hareket, hep tekamül. Bütün yıldızlar kainatta
cereyan eden tekamül yasalarının sevkiyle sürekli değişmeye maruzdurlar. Güneş sisteminin uzayda
hep birlikte hareketleri esnasında katettikleri mesafe sizin ölçünüze girmeyecek kadar yüksek bir
sürattir. Bu hareketler tekamül yasalarının hakimiyeti altında devam eder.”

Maddenin tekamülü üzerinde dururken bunu hayattar varlıkların tekamülü ile karıştırmamak gerekir.
Çünkü bu iki varlığın tekamülü ayrı ayrı yollarda yürür. Maddenin, tekamül ettikçe, etkilenirlik özelliğinin
artmasına karşılık ruhların tekamülü aksine etki edicilik güçlerinin gelişmesine yol açar. Ve zaten genel
tekamül bu iki olayın birbiriyle uyumlu olarak meydana gelmesine bağlıdır.

Demek madde ve ruh tekamüllerinin zıt yollarda birbirinden gittikçe ayrılan, fakat o oranda birbirini
tamamlayan ve karşılıklı gelişmelerine neden olan yürüyüşleri vardır. (**) (**) Biz burada tezat içinde bir
vahdet ve ahenk görüyoruz. Yüksek ruhlar en iyi etki edicilik imkanlarını en iyi etkilenir kabiliyetine
sahip maddeler arasında bulabilecekleri gibi, yüksek etkilenirlik kabiliyetine sahip olan maddeler de
ancak yüksek ruhların etkinlik alanlarında yüksek maddi değerlerini kazanabilirler. Kaba bir ruh yüksek
maddi bir muhitte asla yaşayamaz. İşte madde kainatında, daima söylediğimiz gibi, ruhların tekamül
ihtiyaçlarını onlara duyuran etkenlerin başında bu ahenksizlik gelir. Ruhların bu ahenksizliği idrak
etmeleri, çeşit çeşit ruhsal reaksiyonları davet eder ki bunlar ruhlar için, kendilerini cehitlere sevk
edecek gerçek birer ıstırap kaynağı olur. Özetle maddeler pasif oluş hallerinde ebediyen nasıl
yükselmekte iseler ruhlar da buna karşılık aktif oluş hallerinde öylece ebediyen yükseleceklerdir. Ve bu
iki tür yükseliş, kainatımızda birbiri için zorunlu olan ve birbirini tamamlayan iki esaslı harekettir.

(*) Madde, boyut ve kainat konularına bakınız.

RUH VE KAİNAT (56) ya aittir:
Ruh ve Kâinat194
(**) Bizim madde ve ruh hakkında düşündüğümüz tekamül istikametlerinin zıddıyeti ile Lead Beater’ın
ruh ve elemantal varlıklarda kabul ettiği (bkz: Lead Beater’a göre ruh beden münasebeti; RUH VE
KAİNAT (17) tekamül yolu zıddıyeti arasında büyük fark vardır.
…………………………………………………………………………………………………..

RUH VE KAİNAT
(57)

B- Hayattar Varlıkların Tekamülü

a- Ruhun Kainata Girişi

Evvelce de söylediğimiz gibi (1) ruhların ilk yaradılışlarına ait ne bir bilgimiz, ne de bir tahminimiz vardır.
Yalnız bazı yüksek tebliğlere ve ruhun ardı ardına gelen tekamül aşamalarına bakarak genel tekamül
konusunda ruhun madde ile olan ilişkilerine ait bazı çıkarımlarda bulunabiliriz.

Ruhlar madde kainatında doğdukları zaman bütün melekeleri kendilerinde mevcut bulunuyordu. Ve her
biri ferden ayrı ayrı şahsiyet sahibi idiler. Ancak bunlar, kendilerinde eksik olan görgü ve tecrübelerini
artırmak için maddelere bağlandıkları zaman melekeleri tabiatıyla kararıyordu. İşte madde dünyalarında
tezahürlerinin gittikçe arttığını gördüğümüz ruhun yüksek melekeleri, onun tekamül süreciyle madde
bağlarından kurtulması oranında, tedricen kendilerine birer tezahür zemini bulabilmelerinden ileri
gelmektedir.

Demek ruhun geriliğini nitelendiren şey, bilgisizlikleri veya amiyane tabiriyle fena tabiatta olmaları gibi
yanlış hükümlere bağlı izafi nitelikleri değil, görgü ve tecrübelerindeki eksiklikleridir. Bu eksiklik de
onların maddelerle karşılaşmalarından ileri gelmiştir. Netekim bu eksik taraflarını gidermek için
maddeler kainata girmişler ve maddelere ilk zamanlarda gene bu görgü ve tecrübesizlikleri yüzünden
bağlandıkları için de melekelerinin bir çoklarından geçici olarak mahrum kalmışlardır. Ruhların
kainatımızdaki ilk durumlarına ait Üstattan aldığımız bazı tebliğleri yazıyoruz:

“Ruhlar ilk yaratılışlarında ferden ayrı birer şahsiyet sahibi olmakla beraber diğer hususlarda bir
seviyede idiler. Onların ilk zamanlarda kendilerine ve muhitlerine ait bilgileri vardı ve aktif idiler. Fakat
onların tecrübeleri ve görgüleri yoktu. Ruhun geriliği, tecrübe ve görgüsünün eksikliğindendir. Görgü ve
tecrübe ancak onları elde etmeye / üretmeye hizmet eden vasıtalar sayesinde kolaylaşır (:müyesser
olur).”

Kainatımızda ruhlar maddelerden uzak / ilişiksiz kalamazlar. Bu, doğa yasalarının bir gereğidir. Evvelce
yazdığımız bir tebliğde de söylendiği gibi, madde ruhun “atılamaz”ı (:lazım gayrı müfariki) olmamakla
beraber ruhun bir merkezi (:makarrı) olmak bakımından ondan ayrılmaz. (2) Ruh ancak maddi
vasıtalarla bu kainatta etki etme kudretini gösterir ve geliştirebilir. Şu halde ruhlar kainatta maddi
vasıtalarıyla, yani perisprileriyle beraber doğmuşlardır, diyebiliriz. İşte evvelce de söylediğimiz gibi, bu
düşünce bizi sürekli olarak elbise değiştirir gibi ruhların beden değiştirdiklerine dair olan teozofik
iddialardan ayrılmaktadır. Çünkü esasen varlık nedeni (:hikmeti vücudu) ruha vasıta olmakta bulunan
bu maddelerin tekamüldeki rolü, ruhların onlarla olan ilişkilerini geliştirmelerinde tecelli etmektedir.
Özetle ruhlar madde alemine tekamül etmek için girerler. Üstat bu hususta şunları söylüyor:
“Ruhun tekamülü doğa yasaları gereğince maddelerin içinde bulunmasına bağlıdır. Ruh bütün maddi
faaliyetini yerine getirmek için ve bu faaliyetleri sayesinde tekamülünü sağlayabilmek için madde
aleminde bir süre geçirir.”

Ruh ve Kâinat195
Ruhtan ayrılmayan Perispri; ruhsal faaliyet sayesinde gittikçe seyyalleşerek, gittikçe ruhun elinde daha
işlek daha elverişli bir vasıta haline girerek onun kainattaki etkililik kudretinin daha büyük tezahür
imkanlarına zemin hazırlar. Önceki konularda ruhla Perisprinin ilişkilerine, ruhun Perispri üzerimdeki
etki kudretine ve ruhsal tekamül ile Perisprinin seyyalleşmesine dair Üstattan aldığımız bazı tebliğleri
yazmıştık. (3) Onların bu konuyu okurken de geçirilmesi faydalı olur.

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki ruhlar, madde kainatında doğuşlarından itibaren bağlı (:merbut)
bulundukları perisprilerini daha yoğun madde alemlerinde bir süre geçirmekle daha hafif bir hale
koyarak bu sayede etkililiklerini artırmaya çalışırlar. İşte bu nedenden dolayı bir ruhun kainata ilk girişi
ile tekamül aşamalarında ilerledikten sonra olan faaliyeti arsında pek büyük farklar vardır. Üstat
aşağıdaki sözleriyle bunu belirtiyor:

“Ruhun ilk zamanlarındaki aktivitesi ile, yetkinleştikten sonra bilâhara olan aktivitesi arasında çok fark
vardır. Ve bu fark tekamülün ürünüdür. Ruhu tekamüle ulaştıran bütün vasıtalar onun etkililiğini
doğrular.”

Maddi kainattaki ruhların tekamülleri çeşitli aşamalardan geçe geçe meydana gelir. Bu yükseliş gayet
muntazam ve ilerleyen bir şekilde olur. Fakat ruhların bizim dünyamıza gelinceye kadar geçirdikleri
tekamül merhaleleri hakkında bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Dünyamızda bitki içindeki hayatımızla
başlayan ruhun tekamül safhası onun, bizim görebildiğimiz en geri maddi varlığını oluşturur. Yalnız,
gene Üstatlarımızdan öğrendiğimize göre henüz bitki halinde olmayan ruhun dünyamızda daha bir ilkel
bir safhası vardır ki biz ona “küf” ismini vermekteyiz. Fakat Üstatlarımızdan aldığımız tebliğler küf
ruhunun üç boyutlu alemde en geri bir ruh olduğunu söyleyebilmemize imkan bırakmıyor, çünkü bu
tebliğlere göre bu alemde küften daha geri maddeler içinde enkarne olan bilmediğimiz diğer varlıklar
daha vardır. Buna dair olan tebliğlerden bazılarını yazıyorum:

“Ruhun bitkilerden önce cansızlara en yakın olarak geçirdiği diğer aşamalar da vardır. Siz buna küf
diyorsunuz. Fakat, cansız ile bitki arasında mevcut olan sizin anlamadığınız daha bir çok varlıklar
vardır.

(1) Ruh konusuna bakınız.
(2) Beden konusuna bakınız.
(3) Neo-spiritüalist düşünceye göre ruhla beden ilişkisi bendine bakınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
Şahsiyet varlığın madde alemindeki etkilerinin, ferdi irade ile, yönü belirlenmiş tezahürlerine bağlı bir
kavramdır.

RUH VE KAİNAT
(58)

b- Bitkilerde Tekamül

Bitkiler ile cansızlar arasında ne fark vardır?..

Bitkilerin cansızlara göre olan yüksek özelliklerini ilk bakışta takdir etmemek mümkün değildir. Önce,
bitkilerde görülen hayati tezahürlerin hiçbiri cansızlarda yoktur. Bu hal, üzerinde uzun uzadıya durmak
gereğini hissettirmeyen bir realitedir.

Fakat biz, herkes tarafından bilenen bu biyolojik realiteden daha az bakışların dikkatini çekmiş olan
bazı özelliklere temas etmek istiyoruz. Bunlardan birisi şahsiyettir. Hayvanlarla insanlara karşı; bitkilerle
Ruh ve Kâinat196
cansızlar kendilerinde şahsiyetin olmamasıyla ortak bir cephe almış bulunmaktadırlar. Bu fikrimizin
kapalı kalmaması için önce burada kullandığımız şahsiyet kelimesi ile neyi kastettiğimizi söylemek
gerekir.

Bizim anladığımız anlamdaki şahsiyet, maddelere özgü çeşitlenmeleri meydana getiren özellikler
kompleksinin ifadesidir. Eğer arzu edilirse örneğin, H maddesine, fizikokimyasal özelliklerine göre, bir
şahsiyet izafe edilir. Ve bu manada maddi şahsiyetten de söz edilebilir. Fakat bu, ayrı bir düşünce
ürünü olur.

Şahsiyet kelimesiyle bizim kastettiğimiz şey, varlığın madde alemindeki etkilerinin, ferdi irade ile, yönü
belirlenmiş tezahürlerine bağlı bir kavramdır. Bütün kainattaki H atomları aynı şeydir, Bunların kendi
aralarında hiçbir şahsiyeti yoktur. Fakat H atomlarının diğer madde atomlarına göre, şahsiyet
diyemeyeceğimiz, farklı özellikleri vardır. Bunlara şahsiyet diyemeyeceğimizi söyledik, çünkü bu
özellikler sabittir ve onların değişmelerinde irade gibi, ferdi şahsiyeti belli edecek bir unsurun rolü
yoktur. Halbuki irade sahiplerinin, dış etkilere karşı göstermiş oldukları tesirli reaksiyonları onlara ferdi
değerler verir ve bu da şahsiyetin belli olmasına yarar.

İşte cansızlarda göremediğimiz bu hali aşağı yukarı bitkilerde de göremiyoruz. Bitkilerin iradesi madde
aleminde tecelli etmediği için, irade ile ayakta duran şahsiyetleri de bu alemde henüz görünmemiştir.
Bir gül ağacının dış etkenlere karşı iradesiyle, diğer bir gül ağacına göre kendi ferdiyetini
değerlendirecek reaksiyonları yoktur. Aynı cinsten bütün gül ağaçları hiç olmazsa bizim gözümüzde
aynı şeydir. Çünkü hepsinin hayat tezahürlerinde; çeşitli şartlar altında, çeşitli fizikokimyasal olayların
belli neticeleri ön sırada görülür ki bu da onlarda iradenin henüz tecelli etmeyişinin bir neticesidir. Üstat
bu noktayı şu cümle ile ifade ediyor: “Şahsiyet irade ile kendini gösterir. Bitkilerde ise iradenin
bulunmadığını evvelce söylemiştim.”

Fakat, aradaki bu ortak özelliğe bakarak acaba cansızlarla bitkileri aynı gruptan saysak doğru olu mu?

Hayır.

Çünkü evvela bitkilerde görülen hayati diğer vasıflar buna engeldir. Sonra, gerek küflerde ve gerek
bitkilerde görülmeyen irade ve şuur halleri esasen bunların ruhlarında mevcuttur. Ancak bu geri ruhların
madde ile olan güçlü bağları onların bu melekelerini karartmıştır. Bundan dolayı bunlarda şahsiyetin
olmayışı ancak madde alemindeki, yani dünyamızdaki, bir görünüştür. Ve hatta her ne kadar bunların
dünyadaki şahsiyetleri belirmemiş dahi olsa cansızlarla kıyaslanınca, bitkilerde, nispeten ferdi
değerlerin, pek ilkel ve maddi şekilde bir şahsiyet taslağını düşündürebilecek nitelik arz ettiği görülür.
Her H atomu birbirine benzer. Fakat hiçbir gül çiçeği diğerine benzemez. Bu hal bitkilerde mukaddem
(:takdim olunmuş, sunulmuş; önce konmuş; önce, önce gelen, önceki: değerli, üstün) bir iradenin
varlığını gösteren etki edicilik yeteneğini ifade eder ve bunu cansızlarda olmayan bir özellik olarak
tanımamız gerekir. Üstadın aşağıdaki ifadeleri bu fikrimize hak verdirir:

“Ruhlar, bitki halinde çeşitli şekillere girip bazen uzun, bazen kısa süren bir tekamül safhası takip eder.
Fakat insan ve hayvanlarda olduğu gibi bitkilerde dahi tekamül madde bakımından değil ruh
bakımından hedeftir. Bundan dolayı bitkilerde maddi olan büyüklük küçüklük, uzunluk veya kısalık gibi
meseleler gerçek tekamül mahiyetinde sayılamaz. Yani tekamül zahiri görünüşe göre
hükmedilmemelidir.”

Ruhların yükselmelerini belirleyen kanunlardan birisi ve en önemlilerinden biri de tekamülleri esnasında
bilerek veya bilmeyerek kendilerinden daha geri durumlarda bulunan diğer ruhlara tali yolunda yardım
etmeleridir. Şimdiye kadar edindiğimiz bilgilerden şunu çıkarabiliriz ki kainatta veya hiç olmazsa bizim
Ruh ve Kâinat197
tanıdığımız alemlerde soyut veya kendi başına (:münferit) bir tekamül yoktur. Tekamülün kolektif bir
faaliyetle gerçekleşmesi bir zorunluluktur. Hodbinliğin (:kendini beğenen, kendini beğenmiş, mağrur,
bencil), tekamülü güçleştirmesindeki rolünü bu bakımdan daha iyi anlayabiliriz. Keza sevgi ve şefkat
duygularının da tekamülü hızlandırıcı niteliklerini gene bu yoldan anlamak kolaylaşır. Çünkü bunlardan
birincisi ruhu tecrit etmeye, ikincisi ise aksine diğer varlıklara ve kolektif faaliyete yaklaştırmaya sevk
eder. İşte bütün tekamül aşamalarında gördüğümüz bu yasa bitkiler aleminde de yürürlükte olandır. Bir
ağacın gövdesinde bir çok saprofitler sembiyoz halinde yaşar. Buna dair bitkiler ilmi bir çok örnekler
verecektir. Fakat burada bizim göstereceğimiz örnek şimdiye kadar söylenmiş olanlar arasında
bulunanlardan değildir:

Bitki ruhları tekamül merhalelerini geçirmek üzere dünyamızda bitki halinde yaşarken bedenlerini kuran
hücrelerinde de sayısız ruhları yaşatarak onların tekamüllerine vasıta olmaktadırlar. Bitki bedenindeki
bu ruhlar bitkilerin ruhlarından çok geri bir durumda bulunmaktadırlar. Yalnız, bitkilerde henüz şahsiyet
oluşmadığı için hem bunları,hem de bitkileri daha yüksek ruhlar idare eder. Ve tabii ki bitki ruhlarının bu
işlerden bitki halinde iken haberleri olmaz. Bitki bedenlerinde yaşayan bu ruhlar çok geri olmakla
beraber bağımsız birer varlık halindedirler. Ancak, onların kendi tekamüllerini yapmak için gösterdikleri
faaliyet, bitki ruhunun tekamülü için yapacağı faaliyetle ahenktardır. Yani bütün bu nihayetsiz hücre
ruhlarının faaliyeti, kendileriyle beraber bitki ruhunun tekamülünü de sağlar. Fakat böyle yetişmek üzere
bulunan geri ruhlar yalnız bitki bedenlerinde olmayıp hayvan ve insan bedenlerinde de vardır. Bununla
beraber hayvan bendindekiler bitkilerdekinden ve insan bedenindeki ruhlar da hayvanlarınkinden daha
ileridedirler. Hatta insan bedeninde bulunan bu sayısız ruhlar bizzat bitki ruhlarından biraz daha
ileridedir. Fakat bunlarda da irade olmadığından şahsiyet mevcut değildir ve bu bakımdan bu ruhlar
hayvan ruhlarından daha geridir. Bu konuya dair Üstatlarımızdan aldığımız bilgileri veriyoruz:

“İnsanların, hayvanların ve bitkilerin bedenlerinde yetişmek üzere bulunan nihayetsiz ruhlar vardır.
Hayvanlarla insanların bedenlerindeki ruhlar insan veya hayvan ruhunun idaresi olduğu halde bitkilerin
bedenlerindeki ruhlar onların idaresinde değildir. Sistemi (:heyeti umumiye) idare eden şahsın ruhu ile
hücrelerinin ruhu arasındaki ortak faaliyet, aynı bedenin ortak faaliyeti yolunda birleşmekten ibarettir.
Şahsın ruhu mevcut olmazsa demin söylediğim bakımdan sistemin düzen bağını / düzenini sağlayan
faaliyet ortadan kalkmış olur.

İnsan bedenindeki ruhlar bitkilerden biraz daha ileridedir. Fakat ne bitkilerde, ne de bunlarda irade
olmadığından, şahsiyet ise irade ile kendini gösterdiğinden bu ruhlarda ve bitki halinde bulunan
ruhlarda şahsiyet yoktur.

Bedenlerdeki bu hücreler doğma (:tevalüt) ve üreme (:tenasül) ile devam ederler. Bunların bazılarının
hayatı diğer bazılarınınkinden daha uzunca veya daha kısaca olabilir.”

Bu sözler bize insan ve hayvan bedenlerinden ayrılan parçaların dışarıda bir süre daha
yaşatılabilmeleri imkanını izah etmektedir. Mesela, bir köpek kalbi bedenden alınarak dışarıda bir süre
yaşatılabiliyor. Yine A. Carrelin yaptığı gibi bir örgü (doku) parçası dışarıda uzun süre yaşatılıp
üretilebiliyor (Explantation). Halbuki bu kalbin ve bu dokunun ait olduğu beden ruhu çoktan ayrılmış
bulunmaktadır.
……………………………………………………………………………………………………………………….
RUH VE KAİNAT
(59)

C- Hayvanlarda Tekamül

Ruh ve Kâinat198
Bitkilerden sonra ruhun dünyada tanıdığımız müteakip tekamül aşaması hayvan bedenlerinde cereyan
eder. Fakat bitki alemiyle hayvan alemi hemen birbirini izlemez. Bunların aralarında bir takım diğer
varlıklar mevcuttur ki bu varlıkların bir kısmı başka dünyalarda bulunmaktadır. Dünyamızda bulunan
diğer bir kısmı ise henüz bizim bilgi alanımıza girmemiştir. Üstat bu hususta diyor ki:

“Bitkilerden hayvanlara geçiş safhası müdeaddit (:çok, bir çok, birkaç, türlü türlü) alemlerde vukua gelir.
Sizin dünyanızda da böyle geçiş safhaları vardır ki siz bunlara isim vermiyorsunuz. Bunları gelecekte
kısmen tanıyacaksınız. Bu gün siz bunların mevcudiyetinden tamamen habersiz bulunuyorsunuz.”

Hayvanlarla bitkiler arasında büyük bir tekamül farkı görüyoruz. Acaba bu fark ne bakımdandır?
Evvelce iradenin bitkilerde olmadığını söylemiştik. Halbuki ruhun bu kıymetli melekesi hayvanlarda
görünmeye başlamıştır. İşte iradenin hayvanlarda bu tezahürü onları büyük bir uçurumla bitkilerden
uzaklaştırmaktadır.

Doğrusu evvelce söylendiği gibi iradenin hayvanlarda tecellisiyle beraber ruhun bir tekamül mertebesini
ifade eden can safhası da hayvanlarda başlamıştır. Şu halde bu safhaya, arzımızın tekamül serisi’ne
dahil olan dünyalarda, ruhun şahsiyetini ilk gösterebildiği bir safha gözüyle bakabiliriz. Demek can
safhasıyla başlayan irade ve şahsiyet, hayvanları bitkilerden bariz bir şekilde ayırmaktadır.

Hayvanların beden şekilleri doğa yasaları tarafından belirlenmiş şekillerden biridir ki bunu hayvan ruhu
dünyaya girmezden evvelki iradesiyle seçmiştir. Daha yüksek ruhlar tarafından kendi yetenekleri
oranında arz edilen bu şekillerden birini seçmekte hayvan ruhu serbesttir. Bu bapta Üstattan şu sözleri
dinliyoruz:

“Hayvanlar doğa yasası hükümleri içinde kendilerine uygun olan biçimi seçerler. Hayvanların şekilleri
evvelce ruhun iradesiyle belirlediği şekillerdir. Bunlar, henüz tekamül etmemiş bir ruhun doğa
yasalarıyla belli olan bir takım biçimleridir ki yetkinleşmemiş (:gayrı mütekamil) ruhlar bu yasa haricinde
bir biçim seçemezler (:ihtiyar edemezler).”

Hayvanlar bu bakımdan insanlara göre farklıdır. Onlar insanlar derecesinde görgü ve tecrübe sahibi
olmadıklarından bedenlerini seçme serbestliğine insanlar kadar sahip değildirler.

Bitkiler hakkında sorulan soru burada da sorulabilir: Acaba beden oluşumu (:teşekkülatı) ile hayvan
ruhunun tekamül derecesi arasında bir ilişki var mıdır? Burada iki noktayı birbirinden ayırmak gerekir.
Birincisi irilik / büyüklük (:cesamet), şekil vs. gibi bedenin dış manzarasıyla, diğeri de beden
mekanizmasının inceliği ile ruhsal tekamül arasındaki ilişkilere aittir.

Bedenin dış görünüşü ile ruh tekamülü arasında sabit ve kesin ilişki yoktur. Mesela, bir fil gövdesinin
büyüklüğü onun ruhunun küçücük bir bedene sığan maymun ruhundan daha gelişmiş olduğunu
göstermeyeceği gibi bir tavus kuşunun güzel renkli tüyleri de onun ruhunun çirkin suratlı bir
maymundan daha ileride olduğunu göstermez. Bundan dolayı gerek hayvanların, gerek insanların
bedenlerini seçme meselesinde cüsse ve cesametin ve beden güzelliğinin tekamül derecesiyle kesin
ilişkileri yoktur. Bu mesele daha çok diğer bazı tekamül zorunluluklarını ilgilendirir. Bu hususa dair
evvelki konularda bazı sözler geçmişti. (1) Bundan dolayı hayvanların görünen şekillerine bakarak
onların tekamül dereceleri hakkında kesin hükümler veremeyiz. Üstat: “Cüsse ve cesametle ruhun
tekamülü arasında ilişki yoktur. Cüsse itibariyle her büyüklük, mekanizma muğlakıyetini (:güç
anlaşılırlığını, çapraşıklığını) gerektirmez. İnsanların bedenleriyle tarih öncesi yaşayan hayvanların
cüsselerini kıyaslarsanız ince bir fonksiyonman gösteren bir bedenin mutlaka şu kadar cesamette
olması gerekir, gibi bir kayıt konulamayacağını anlarsınız.” diyor.

Ruh ve Kâinat199
Halbuki buna karşılık bir bedendeki mihanikiyet inceliğinin ve muğlaklığının ruh tekamülü ile ilişkili
olacağı tabiidir. Çünkü her şeyden önce böyle bir bedeni idare etmek bir görgü ve tecrübe işidir ve bu
da ruhun tekamülü ile alakadar, madde üzerindeki etkisinin gelişmesi meselesidir. Halbuki Üstadın
biraz yukarıdaki sözlerinde de anlaşılıyor ki beden fonksiyonmanındaki incelik ve muğlaklıkla cesamet
ve güzellik arasında fark yoktur. Netekim tüylerinin rengindeki güzelliğe rağmen tavus kuşunun
bedenindeki ve özellikle sinir sistemindeki muğlakiyet maymun bedenindeki kadar fazla değildir.
Üstadın aşağıdaki sözleri bu fikri iyice aydınlatır: “Binnisbe karışık bir mekanizmayı, ancak onu idare
edebilecek yetenekte bir ruh kendine mal eder. Mesela insan ruhuna yükselmiş safhasında bir ruhun
ihtiyaçlarına ne bir protozoer ve ne de bir fil bedeni cevap veremez.”

Burada akla bir soru gelir. Acaba bir varlığın diğer bir varlıktan gelişmiş sayılabilmesi için onun
kullandığı bedenin her noktasının diğerininkinden daha muğlak bir vazife görünümüne sahip olması mı
gerekir? Gerek aldığımız tebliğler, gerek müşahedeler bunun aksini gösteriyor. Geri bir ruhun kullandığı
beden, daha ileri bir ruhun bedenindeki muğlakiyetten bazı noktalarda daha ince muğlakiyet
gösterebilir. Mesela her bakımdan karışık yapıya (:teşekkülata) sahip insan bedenine göre bazı hayvan
bedenlerinde daha yüksek niteliğe sahip bazı organlar bulunabilir. Bir insan gözü kartal gözü kadar
keskin değildir. Bunun gibi bitki zincirinin en son safhalarında da bazı bitkiler vardır ki bunlar ilkel
hayvan bedenlerinden bazı noktalarda daha az muğlak olabilirler. Bu hal, ruhların tekamül ihtiyaçları
oranında vasıtaya sahip olmak zorunluluğundan ileri gelir. Aşağıdaki tebliğler bunu açıkça gösteriyor:

“Bitkiler zincirinin son mertebelerindeki bazı bedenlerin hayvanlar zincirinin ilk mertebelerindeki
bedenlere göre bazı cihetlerden daha muğlak olması mümkündür. Tekamülün çok çeşitli yolları vardır.
Mesela insanlar kadar gelişmiş olmadığı şüphesiz bulunan bazı hayvanlarda insanlardakinden daha
yüksek duygular görürsünüz. Bundan dolayı hayvanlar zincirinin ilk mertebede muğlakiyetinin, bitkiler
zincirinin son mertebelerinde bulunan bedenlere göre daha basit olmalarında hayret edilecek bir taraf
yoktur.”

Bu fikirlere göre de bir hayvanın şu veya bu vazife görümündeki yüksekliğe bakarak onun diğer bir
hayvandan daha yüksek olduğuna hükmetmek doğru olmaz. Daha iyi koku alıyor diye bir kediyi bir
insandan daha yüksek diyemeyiz. Burada, bedenin genel vazife görümünün bileşkesi / elde ettiği toplu
sonuç düşünülür.

d- İnsanlarda Tekamül

Yeryüzündeki ruh tekamülünün bitki ve hayvan safhalarının ardından insan safhası gelir. İnsan safhası
imajinasyon yeteneğinin madde aleminde ilk tezahür ettiği bir merhaledir. (2)

Hayvanlarla insanlar arasındaki geçit safhaları halen dünyamızda mevcut değildir. Bundan dolayı biz,
reenkarnasyonist olarak bir taraftan Darwin’in kuramlarını kendi açımıza göre kabul ederken diğer
taraftan insanın hemen maymundan geldiğini sanmıyoruz. En ilkel bir insanla en gelişmiş gördüğümüz
dünyanın bir hayvanı, örneğin bir maymun arasında derin tekamül farkları vardır. Kainatta bütün
olayların tedrici değişimlerle meydana geldiğini ve hiçbir değişimin keskin sınırla kendisini hazırlayan
olaylardan ayrılmadığını kabul ettiğimizden, ilkel bir insanla gelişmiş bir hayvan arasında gördüğümüz
keskin sınıra bakarak bunların hemen birbirini izlemediklerini düşünebiliriz.

İnsanla maymun arasındaki farkı niçin keskin bir sınır halinde görüyoruz?

İmajinasyon yeteneği bir tekamül safhasını nitelendiren olağanüstü bir melekedir. Ne kadar yüksek
görünürse görünsün, hiçbir hayvanda bu melekenin mevcudiyetine ait bir belirti göremiyoruz. Belki
maymunlarda imajları daha iyi zaptetmek ve onları diğer hayvanlara göre daha büyük bir sadakatle
Ruh ve Kâinat200
tekrar meydana getirmek (taklitçilik) gibi yetenekler mevcuttur. Fakat bu hal ile insanlara özgü yapıcı
imajinasyon kudretinin aynı şey olmadığını tekrarlamaya gerek görmüyorum. (3) Maymun hayatında,
bin sene önceki zamanla bugünkü zaman arasında hiçbir fark yoktur. Halbuki insanlar arasında
seneden seneye belirginleşen tekamül farkları herkesin bildiği bir şeydir. Bu farkı belirten etken
imajinasyon konusunda uzun uzadıya söylenmiştir. Ve ruhun bu yüksek melekesi ancak insanlarda
tecelli etmiş bulunmaktadır. Biz, insanlarda tecelli eden bu melekenin dünyada birden bire doğduğunu
görüyoruz. Kendisinde bu melekenin daha ilkel safhalarını geliştirmekte olan hiçbir hayvan tanımıyoruz.
Fakat bu varlıkların muhakkak mevcut olması gerekir. O halde bunlar nerdedirler?.. Bu sorumuza karşı
Üstat şu cevabı vermektedir:

“Gelişmiş hayvanla gelişmemiş insan arasında çok büyük mesafeler vardır. Bu mesafe insanların en
gelişmişi ile en az tekamül etmiş bulunanları arasındaki mesafeden daha çok fazladır.

Hayvanlarla insanlar arasındaki geçit safhaları evvelce bu dünyada bulunuyordu. Şimdi başka
alemlerdedir.”

İradesi, imajinasyon melekesinin gelişimiyle daha çok belirmiş olan insanlarda şahsiyet, bu dünyada
halen mümkün olabilen en yüksek derecesine varmıştır. Bu nedenden dolayı biz insanların
tekamüllerini daha kolaylıkla takip edebiliyoruz. Ve gene bu sebepten dolayıdır ki insanlık alemine
girmiş olan ruhlar evvelki alemlerdekilerden daha süratle tekamül etmektedirler.

İmajinasyon, insanlık aleminde başladığı gibi bu alemde daha diğer bazı önemli melekeler de tecelli
etmeye başlar ki bunlar da şuur ve vicdandır. Görülüyor ki ne bitkilerde, ne de hayvanlarda mevcut
olmayan ruhun bir takım nispeten yüksek melekeleri insanlarda birdenbire beliriveriyor. Üstat: “Şuur ve
vicdan dünyanızda insan mertebesinden başlar.” diyor.

Şuur ve vicdan nedir?.. Bu iki meleke hakkında Üstadın verdiği tanımı yazarsak okuyucularımızı tatmin
etmiş oluruz.

“Şuurla vicdan, ruhun melekesi olmakta birleşendir. Yalnız şuur, ruhun içindeki umumi bilgisidir. Vicdan
ise hayrı ve şerri ayırt eden ruhun melekesidir.”

Acaba şuurun madde aleminde gelişimiyle ruhun tekamülü arasında bir ilişki var mıdır? Bu ilişki vardır,
fakat tek taraflıdır. Yani mevcudun tekamülünde şuurun bir rolü yoktur. Netekim şuursuz
imajinasyonların mevcut olduğunu evvelce de söylemiştik. Yine bitkilerde ve hayvanlarda şuur olmadığı
halde onlar pekala tekamül etmektedirler. Fakat şuurun tezahür ve gelişmesinde tekamülün rolü vardır.
Ruh ne kadar yetkin bir halde bulunursa onun madde alemindeki şuuru o oranda aşikar olur. Üstat bu
hususta şunları söylüyor:

“Şuur ve vicdan dünyanızda insan mertebesinde başlar, mevcudun tekamülünde şuurun rolü yoktur.
Şuurun gelişmesinde mevcudun tekamülünün rolü vardır. “

Bundan şu neticeyi çıkarabiliriz.: Şuur, tekamülün nedeni değil neticesidir. Ve mevcudun şuur
alanındaki gelişmeleri onun tekamülü oranında mümkün olur. Esasen ruh tekamülünün gayeleri
üzerinde dururken ve ruhun madde kainatındaki doğuşundan bahsedilirken bir çok ve hatta bütün
melekeleri gibi şuurun da ruhta esasen mevcut olduğundan ve ancak madde alemindeki tekamülü
oranında tezahür edebildiğinden daima bahsedilir. Netekim ruhun insanlık aleminde de kapalı kalmış
daha nice yüksek melekeleri vardır ki onların hiç birinden haberimiz yoktur. Ve insan madde alemindeki
sonsuz tekamülü ile onları yolu üzerinde ceste ceste bulacaktır.

Ruh ve Kâinat201
Mamafih insanlık aleminde gelişmiş olmasına rağmen insanlar arasında şuurun muhtelif derecelerde
tezahürleri vardır. Hatta bu hal aynı insanın çeşitli zamanlarında da görülür. Bunun, insanlar arasındaki
tekamül farklarından ileri geldiğini söylemeye gerek yoktur. Fakat daima olduğu gibi burada da kesin
hükümlerden kaçınmak gerekir. Çünkü tekamül planı gereği olarak ilerlemiş bir ruhta nispeten az
şuurluluk halinin tezahür etmesi de mümkündür. Yeni doğmuş bir insan halini buna misal olarak
gösterebiliriz. Bir çok yerlerde hakim olan bilgisizliğimiz bu meselede de bizi hatalı hükümlere sevk
edebilir. Üstat şunları söylüyor: “Ruh maddeye bağlı olduğu oranda şuurunda eksiklik olur. Şuur
hakkında verdiğim izahattan anladığınız veçhile, ruhun bu melekesi bedenine bağlılık dolayısıyla çeşitli
safhalar arz eder ki insanlar bu safhaların bazılarına dikkat ederek sübkosiyans, enkosiyans, konsiyans
vs. gibi itibari isimler vermişlerdir.”

Ta bitkilerden insanlara gelinceye kadar yeni yeni ilavelerle tedricen arttığını gördüğümüz ruhun
melekeleri bize bütün varlıklar arasında tekamül hareketinin çok muntazam yasalar altında cereyan
ettiğini gösterir.

İnsanlarda iyice belirginleşmiş olan şahsiyet, onları birbirinden bir çok ince veya kaba nüanslarla ayırt
ettirir. Her insanın etki etme tarzı diğerinkinden farklıdır. İnsanlar yükseldikçe bu farklar belirginleşir. Ve
şahsiyetler de bu şekilde daha özel niteliklere bürünür.

Şu halde biz, tekamül ettikçe ruhların şahsiyetlerini kaybedip birbiriyle kaynaşarak bir tek gelişmiş varlık
içinde yok olacaklarını düşünenlerden değiliz. Böyle düşünce ruhun tekamülü fikriyle taban tabana zıt
neticeler verir. Çünkü dünya varlıklarında birbirinden daha yüksek olarak beliren ruhsal vasıtalar, bir
yükselmenin kanıtıdır. Bütün bu yüksek melekelerle beraber, insanlık aleminde en bariz şeklini almış
şahsiyet hali ve ruhun ileride gelecek daha yüksek melekeleri eğer en son bir yükselme mertebesinde
mahvolup gidecekse evvelce de söylendiği gibi, bu ceste ceste ve tekamüle uygun ilerleyen bir
şekilde aşikar olan ruh melekelerinin hiçbir anlamı kalmaz. Ve esasen tekamül esnasında görülen
her olay bu düşüncenin doğruluğunu ispat etmeye yeterli gelir. Ruhlar şahsi değerlerini yok etmek
için değil, belki onu aklımızın alamayacağı yüksek derecelerine ulaştırmak için tekamül ederler.

(1) Beden konusuna bakınız.
(2) İmajinasyon konusuna bakınız.
(3) İmajinasyon konusuna bakınız.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Savaşların da birer vahşet numunesi olduğuna tereddütsüzce hükmedilebilir. Ve bu hal alemimizin
daha yüksek dünyalarını dolduran gelişmiş varlıkları arasında bizim ne kadar geri bulunduğumuzu
gösterir.

RUH VE KAİNAT
(60)

I- Tekamülün Bir İnsan Hayatındaki Tezahürleri

Bir insan hayatının dünyadaki tarihçesi nedir?.. İnsanı bir günlük, bir aylık, bir senelik, on senelik…
Hayatlarında incelerseniz dikkate değer bir çok psikolojik neticelere varırsınız. (1) Özellikle çocukluk
devrinden gençliğe doğru yürürken hafıza ve merak melekeleri, insan ruhunun en belirgin tezahürleri
arasında bulunur. Bu iki meleke ilkel bilgileri sağlamanın en iyi vasıtasıdır. Çocuk manalı manasız her
şeyi sorar, öğrenmek ister. Kendisine öğretilen şeyleri kolaylıkla aklında tutabilir. Acaba ilk bilgileri elde
etmeye yarayan bu iki değerli meleke çocuk ruhiyatının neden ağırlık merkezini oluşturur?.. Neden
çocuklukta belirgin olan bu melekeler ihtiyarladıkça zayıflar?..

Ruh ve Kâinat202
Belli olmuştur ki çocuklar yeni öğrendikleri şeyleri akıllarında kolayca tutup olaylar üzerinde dikkatlerini
iyice odaklayabildikleri halde ihtiyarlar aksine bu dikkatini odaklayabilme ve yeni şeyleri akıllarında
tutabilme kabiliyetlerini nispeten kaybetmişler, fakat buna karşılık eski hatıralarını canlandırmak
melekesine kavuşmuşlardır. İşte bu psikolojik olayda tekamül yasasının güzel bir tezahürünü
görüyoruz. Bu dünyaya ilişkin olayları öğrenmeye başlamak ihtiyacında bulunan çocuğun bu ihtiyacını
karşılayacak melekeleri sahip bulunması doğaldır. Bu, tekamül yasasının birinci tezahürüdür. Fakat
artık bu dünya olaylarına ait şimdilik yeni bilgi ihtiyacından serbest (:vareste) kalan ve bu alanda işini
bitirmiş olup sadece elde ettiği eski bilgilerin üzerinde işlemek suretiyle ruhun müstakbel hayatını
kurmak yolunda bulunan ihtiyarın bu ihtiyacını karşılayacak melekelere sahip olması tekamül yasasının
diğer bir tezahürüdür.

Çocuk bu iki melekesinin yardımıyla olgun yaşına girinceye kadar geçireceği kısa zamanda birçok
gerekli ilk bilgileri süratle öğrenir. Ve yeryüzündeki şahsiyetini belirginleştirecek vasıfları bu suretle
sağlar. İşte çocukluk böylece onun bir tekamül merhalesi olur.

Çocukluk ve gençlik yaşının realiteleri, olgun yaşlılık ve ihtiyarlık realitelerinden bam başkadır. (1) Ve
ileri yaşlardakilere göre çocukça görülen hayatın ilk zamanlarına ait bu realiteler manasız
değildir.Çocukluk hayatına girmedikten sonra bu hayata ait kazançları elde etmek kolay bir iş olmaz.
Siz, elli yaşındaki düşünce ve duygularınızla beş yaşındaki bir çocuğun hayatına girseydiniz haliniz nice
olurdu?... Her şeyden önce sizin bugünkü realitenizden doğmuş olan izzeti nefis hakkındaki görüşünüz
o hayatı sizin için tahammül edilmez bir hale koyardı.

Olgun yaş çağına girelim. Bu devrede muhakeme ve yapıcılık yeteneklerinin gelişimiyle beraber diğer
taraftan da neslin devamına, aile hayatının selametine ilişkin ruhta birçok melekeler belirir. Bu çağda
bulunanlar yeni şeyleri öğrenmekten çok öğrenilmiş şeyleri belli gayeler yolunda kullanmaya
eğilimlidirler. Ve bu da sakin, dürüst ve elverişli / pratik (:amelî) bir duygu ile mümkün olur. İşte bu
yaştakilerde bariz olan ruhsal vasıflarda bu merkez etrafında toplanır.

Nihayet ihtiyarlık çağının ruhsal melekeleri de, evvelce söylediğimiz gibi, bu devrenin ihtiyaçlarına göre
kendini gösterir. İhtiyar bu dünyada kendisinin varabileceği en yüksek tekamül devresine ulaşmıştır.
Yani o, burada hayat planı gereğince öğrenmesi gereken şeyleri öğrenmiştir. Ve şimdi onun önünde
yeni ufuklar açılmaktadır. O ufukların arkasında, yeni bir hayatın icapları başlayacaktır. İşte ihtiyar daha
şimdiden bu hayata hazırlanmaya başlamıştır. Bunun için onun bu dünya ile olan bağlantılarından
yavaş yavaş kendini kurtarması gerekir. Daha parlak müstakbel hayatımızı görmekten aciz bulunan biz
faniler, ihtiyarın bu hazırlığının farkına varamayız. Sadece, bu dünyada onun gittikçe sefalete düşen
maddi ve görünen varlığı gözümüze çarpar. Ve bu görünen manzara bizde, yerine göre ya anlamsız bir
acıma veya anlamsız bir tiksinti duygusu uyandırır. Halbuki, insan ilk nefesini aldığı saniyeden son
nefesini vereceği ana kadar dünyada sürekli yükselmektedir ve onun doğal olan maddi sefaleti de
yükselişinin diğer bir modalitesidir.

II- Tekamülün Toplumsal Hayattaki Tezahürleri

Ferdi hayatta olduğu gibi toplumsal hayatta da devamlı bir tekamül vardır. Benim yedi kuşak önce
gelen atalarım yedi kuşak sonra gelecek torunlarım kadar yetişkin değildi. Bunun gibi medeni bir
milletin çocuklarındaki yetenekleri vahşi çocuklarında göremeyiz. Hatta aynı medeni topluluklar
arasında ve hatta bir topluluğun çeşitli hayat safhalarında bariz bir gelişme farkları görülür.

Dünyadaki bütün fenalıklar: intiharlar, katiller, harpler, hırsızlıklar vs şüphesiz birer hata ürünüdür. Ve
bu hatalarda ruhun maddi alemlerle olan şiddetli bağlarından doğmaktadır. (2) Fakat dünyada mevcut
bütün bu fenalıklara bakıp insanların ilerlemediğine hükmetmek doğru olmaz. Çünkü evvelce, hata
Ruh ve Kâinat203
konusunda söylediğimiz gibi, esasen işlenen bu hatalar ruhu geriletmeye değil, ilerletmeye çalışan
(:sai) birer etkendir. (1) Hiçbir hata yoktur ki ruhu uyanmaya / kendine gelmeye davet edecek bir netice
doğurmuş olmasın.

O halde bir toplumun tekamül halinde olup olmadığını anlamak için onun hayatını geçmiş zamandaki
hayatıyla kıyaslamak daha doğru bir iş olur.

Örneğin, evvelki savaşları göz önüne getirelim. Evvela geçmiş zamanın savaş sebepleri bu günküne
göre daha basit duygu ve düşüncelere dayanıyordu. Önceki insanlar genellikle bir tek zalim
hükümdarın kaprisleri uğrunda birbirine girer ve hayvan sürüleri gibi maksatsız ve şuursuzca
boğuşurlardı. Bir hükümdarın gelip geçici bir arzusu veya şahsi ihtirasları, bir çok insanların birbiriyle
boğuşmasına yeterli bir sebep olabilirdi. Tarihi bilenler bize bu konuda birçok örnekler verebilirler. Bu
günkü harplerde artık ne bir şefin bir kadına karşı olan aşkı, ne bir padişahın can sıkıntısı, ne de
şuursuzca zaferler hırsı insanlar arasında kolay kolay bir harp sebebi olamıyor ve böyle bir küstahlık
vaki olsa bile hızla ve etkili bir şekilde cezasını görüyor. Bugünkü savaşların sebeplerini daha derin ve
kapsamlı meselelerde arayabiliriz. Bu meseleler milletler ve toplumlar arasındaki anlaşmazlıktan doğan
sosyal, ekonomik ve ideolojik bir takım gerginlikler halinde ortaya çıkıyor. İşte önceki ve şimdiki savaş
sebepleri arasında görülen bu fark yeniler hesabına önemli bir ilerleme sayılır.

Savaşın şekline gelince: Bu günkü savaşların daha vahşice cereyan etmekte olduğu zannı yüzeysel bir
görüşe dayanır. İyice dikkat edilirse daha bol olan ezici ve öldürücü vasıtalarına rağmen, bu günkü
savaşlarda eski savaşlardaki vahşetin olmadığı görülür. Birden bire paradoksal bir iddia sayılması
mümkün olan bu sözüm üzerinde biraz durmak gerekir.

Ben şuna kaniim ki bugün uzaktaki binlerce adamı öldürmek üzere kapalı gözle atılan bombalar ve
mermiler ortadan kaldırılarak iş evvelki süngü savaşlarına dökülmüş olsaydı bu günün cengaverleri
savaş meydanlarında eskiler kadar şiddet göstermezlerdi. Bu gün karşısındakinin gözünü ve kalbini
hiçbir ürperme hissi duymaksızın süngüsünün ucu ile delebilecek ruhtaki insanlar henüz ortadan
tamamen kalkmış olmamakla beraber eski zamanlardakine göre bir hayli azalmıştır denilebilir. Eski
zamanın insanı harpte düşmanının kalbini eliyle parçalardı ve o, bundan belki de bir zevk duyardı.
Bunun en iyi örneğini eski gladyatörlerde görürüz. Birbirini, binlerce seyircinin duyduğu heyecanlar
içinde parçalamak üzere karşı karşıya gelen ruhlar bu gün çok yumuşamış bir haldedir. Bu günün
insanı harpte öncekinden daha çok insan ölümüne sebebiyet verdiği halde kurbanlarının çoğundan
haberi yoktur. O, bir bomba savurur, bomba nereye gider, ne yapar? Bütün bunlar onun için ayrı bir
meseledir. Ve bu mesele adam ölmesinden çok belli bir gayeye ulaşma hırsı ile ilgilidir. Eğer, önündeki
bu manevelayı, harekete geçirmekle belki binlerce adamın ölümüne sebebiyet veren, bu savaşçıya
süngüyü verirseniz bir kişiyi öldürmek için bile bir hayli heyecan geçirdiğini görürsünüz.

Vahşet bizzat olaylarda değildir. Vahşi görünen olaylara karşı insan ruhunda beslenen sevgide ve
ihtiraslardadır. İstemeyerek ve bilmeyerek bin kişiyi öldürmekten istemeyerek fakat bilerek bir kişiyi
öldürmek daha vahşiyanedir. İstemeyerek fakat bilerek bin kişiyi öldürmekten de isteyerek fakat
bilmeyerek bir kişiyi öldürmek daha vahşiyanedir. İsteyerek fakat bilmeyerek bin kişiyi öldürmekten ise
hem isteyerek hem de bilerek bin kişiyi öldürmek daha vahşiyanedir.

Yeni harplerin askerleri arasında belki gözü kapalı, bilmeden ve hatta istemeden bir çok adam öldüren
kimseler vardır. Fakat eski savaşların yegane savaş gayelerini isteyerek ve bilerek adam öldürmek
zevki oluştururdu.

Bu günkü savaşlarda teknik ruhu hakimdir. Bir mühendis maroken koltuğunda otururken uçak
planlarını, infilak maddelerine ait planlarını hazırlar. Fabrikalar bu planlar gereğince uçakları ve
Ruh ve Kâinat204
bombaları yaparlar ve bu işte on binlerce işçi çalışır. Bakılırsa bunların hiç birisi adam öldürmez.
Nihayet başkomutan olan kişi belli bir alanın işgalini emreder, birçok askeri üssubaylar tertibat alır ve
bu tertibat gereğince uçakçılar uçaklarına binerler, belli alanlar üzerinde havadan bombalarını
bırakırlar. İşte bütün bu işlerin neticesinde binlerce kişi ölür. Burada öldürmek isteyen kimdir? Herkes
veya hiç kimse.

Bir adamın gözlerini aheste aheste oymak, uzaktan ve görmeden bir taş parçası atarak onun kafasını
parçalamaktan daha çok vahşiyane bir iştir. Eskiler düşmanlarının gözlerini parmaklarıyla oyarlardı.
Şimdikiler ise görmeden attıkları taş parçalarıyla bir çok kafaları patlatıyorlar!...

Savaş sonu işleri bakımından da eski ve yeni zamanlar arasında yeni tekamül farkları vardır. Eski
zamanlarda savaş esirlerine yapılan muamelelerle bugünkü medeni milletlerin savaş esirlerine karşı
gösterdikleri muamele arasındaki farkı herkes bilir. Artık eskiden olduğu gibi esirlerin gözleri oyularak
piramitlerin taş yığınlarını onların sırtlarıyla göklere yükseltmek ve esirlere hayvan muamelesi yapmak
adetlerini bu günkü insan toplumları nefret hissi duymadan düşünemez. Evvelce olduğu gibi galip
milletlerin mağluplara karşı harp sonunda az çok yardım etmek için gösterdikleri gayretlerde göz
önünde tutulursa dünyanın eski zamanki haline göre oldukça ileride bulunduğunu kabul etmek gerekir.

Fakat unutulmamalıdır ki tekamül çok ağır seyreder. Ve insan ne de olsa gene insandır. Onları
tekamülün zirvesinde görmek maalesef henüz mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı onun bu günkü
tekamülü de her şey gibi nispidir. Eski ve yeni zamanların savaşlarını kıyaslarken bu günkü savaşları
bir gelişmişlik eseri gibi göstermek istemediğimi ayrıca izaha gerek görmüyorum. İdeal gelişme (:kemal)
bakımından düşünülürse bu günkü savaşların da birer vahşet numunesi olduğuna tereddütsüzce
hükmedilebilir. Ve bu hal alemimizin daha yüksek dünyalarını dolduran gelişmiş (:mütekamil) varlıkları
arasında bizim ne kadar geri bulunduğumuzu gösterir. Bundan dolayı yukarıdaki sözlerimiz nispidir.

Toplum hayatına bakarsak beşeriyetin önceki zamandakine göre tekamül farklarını daha iyi görürüz.
Eski zamanlardakine oranla bugün şahsın ve ailenin hakları ve dokunulmazlıkları daha güven
altındadır. İnsanlar arsındaki yardım hareketleri bu gün daha genişlemiş ve daha teşkilatlandırılmıştır.
Yetim ve yardım evleri, dispanserler poliklinikler, sağlık yurtları (ocakları), öğretim (:talim) müesseseleri
vs. medeni kuruluşlar / örgütler insanların ıstıraplarından bir kısmını hafifletmekte ve onlara yardım ve
teselli kucağını açmaktadır.

Teknik hayatta atılan adımlardan –birçoklarının fena yollarda kullanılmasından vazgeçilirse diğer- bir
çoklarının beşeriyete yaptığı iyilikleri görmemek ve onların bir tekamül ürünü olduğunu kabul etmemek
mümkün olmaz. Evvelce insanları sürüler halinde süpürüp götüren salgın hastalıkların hemen hemen
kaybolması, dünyanın birbirinden uzak iki ucundaki insanlarını birbirine yaklaştıran bir çok nakil ve
iletişim vasıtalarının işlemeye başlaması, duygu ve fikirleri birleştirecek basın hayatının kurulmuş /
yerleşmiş bulunması eski ve yeni dünyalar arasındaki tekamülü göstermeye yeterli gelen kanıtlardır.

Birkaç yüz yıl önce, okunacak bir kitabı araştırıp bulmak / edinmek büyük fedakarlıkların harcanmasını
gerektirirdi. Eskiden ilim, sayıları sınırlı üstatların bizzat ağzından alınırdı. Birçok ilim severler marifet
kazanmak sevdasıyla uzun ve yorucu seyahatler yapmak suretiyle vakit ve güçlerinden bir çoğunu israf
etmek zorunda kalırlardı. Bu gün bilgi edinmek için ufak bir irade, az bir cehit yeter gelmektedir.
Öğrenme vasıtaları o kadar bollaşmıştır ki insan ne tarafa dönse orada bir bilgi kaynağının taşkın
bolluğuyla (:feyizleriyle) karşılaşabilir. Bu kazanç tekamülün en büyük bir tecellisidir!...

Eskiden ölüme mahkum sayılan bir şeker hastası, bir veremli, bir kanserli ve kudurmaya aday bir insan
karşısında artık insanlar kollarını kavuşturup seyirci kalmıyorlar. Bu zavallılara çatması muhakkak olan
bir felaketi önleyebilmek kısmen mümkün oluyor. Evladının, ana ve babasının, eşinin veya sevgili bir
Ruh ve Kâinat205
dostunun, sevgilisinin ölümünü bekleyen bir insana bu felaketlerden kurtulabilmek umudunu vermek
suretiyle teselli veren keşiflerin bulunması bu günkü dünyanın tekamülü lehine kaybedilecek
hallerdendir.

Hala bir çok yerlerde olduğu gibi hesapsız ve yersiz gelen bir sel, bir tufan felaketinin çok yerlerde
önüne geçilmiş ve bu yüzden şehirler (:mamureler) kurtarılmış ve harabeler bayındır haline çevrilmiştir.

Fizik ve kimya ilimlerinde, özellikle son asırlarda meydana gelen gelişmeler ve teknik hayattaki büyük
gelişmeler kimsenin inkar edemeyeceği realitelerdir.

Bazen denilir ki: Belki eski zamanın insanları bilgi hayatında bugünkülerden daha ileride bulunuyordu.
Bu iddiayı beslemek için de eski zamana ait şurada burada, yer altından çıkan bakır teller ve pişmiş
tuğlalar hikayesi öne sürülebilir. Yer altından çıkmış bütün bu malzemeye rağmen geçmiş zaman
insanlarının maddi bilgi hakkında bu günkü insanlardan daha ileride olduklarını iddia etmek esassız bir
varsayım olur. Hatta maddi bilgilerden geçtik, fikir ve güzel sanat hayatında da aynı şeyi düşünürsek
hata etmiş olmayız. İddia olunabilir ki insan bilgisi şimdiye kadar hiçbir zaman bu günkü kadar kapsamlı
bir hal almamıştır. Ne ilim ve ne sanat tarihinde bunun aksini gösterecek güçlü bir kanıt yoktur. Dünya
en mütekamil devrinde bu gün yaşıyor. O, bu kemaline bir çok asırlardan beri devam eden bazen
maddi, bazen de manevi yollardaki çalışmalarıyla erebilmiştir. Ve şüphe edilmemelidir ki insanın bu
günkü seviyesini bulmasında etken olan en esaslı unsur maddi bilgi olmuştur.

(1) Ölüm konusuna bakınız.
(2) Realite konusuna bakınız.

Dünyanızdaki koşullarda değil, fakat büsbütün başka koşullarda Güneşte de enkarne ruhlar vardır.

RUH VE KAİNAT
(61)

C- Diğer Dünyalarda Tekamül

Camile Flammarion’un, eserlerinde Mars yıldızının müstakbel ve daha mütekamil meskenimiz olduğuna
dair ileri sürdüğü fikirleri aynen kabul etmemekle beraber bu sözlerde bir gerçeğin mevcut olduğunu
onaylarız.

Bütün kainatta bir zerre bile olmayan dünyamız hayattar varlıkların yegane meskeni değildir..Bu fikirde
olmayanların hiçbir tartışmaya gerek kalmadan, sadece kainat hakkındaki sınırsız görüşleri esas
tutarak düşünmeleri, gerçeği görmelerine yeterli gelir.

Kainatta her yer meskundur. Tek başına ruh düşünülemeyeceği gibi tek başına maddenin de
düşünülemeyeceğine dair evvelce söylenmiş sözler bu iddianın en makul bir izahını yapmaya yeterlidir.
Üstat: “Bütün kainat varlıklarla doludur.” diyor.

Yalnız dünyanın meskun olabileceğine dair insanda meydana gelen yanlış kanaatin pek çeşitli
sebepleri vardır. Ve bunları ayrı ayrı açıklamanın faydası yoktur. Burada sadece şu noktayı
belirginleştirmek yeterlidir: İnsanların kötü bir alışkanlığı vardır. Kötü olmakla beraber tabii görülmesi
gereken bu alışkanlık insanın, her olayı ancak kendi açısından görmesi ve gördüğü gibi olmasını
istemesidir. Bunun dışındaki realiteler insana haşin (:sert, katı, kaba, kırıcı, gönül kırıcı) ve nahoş
(:tatsız, beğenilmeyen, cansıkıcı) gelir. Bundan dolayı diğer dünyalarda ve alemlerde varlıkların olup
olmadığını düşünürken insan her şeyden önce dünyasındaki doğal şartlarla, kendi maddi varlığının o
Ruh ve Kâinat206
şartlar karşısındaki durumunu göz önünde tutar. Ona göre hayattar bir varlığın yaşaması için muayyen
bir sıcaklık derecesine ihtiyaç vardır. Onun sınırını ne aşağıdan ne de yukarıdan aşmamak gerekir.
Hava basıncı, ısı derecesi, su ve hava ihtiyacı gibi meselelerde hep aynı düşünce hakim olur. İnsan bu
görüşüne o kadar sıkı sıkıya bağlanmıştır ki bu görüş dışındaki herhangi bir realiteyi aklına bile
getirmek istemez. Mesela Ay’da su yoktur; bir varlık susuz nasıl yaşar? Onun bu hükmü vermesi çok
kolaylıkla olur. Ve bu hükmün aynı görüşe aynı taassupla bağlı diğer insanlar tarafından kabul edilmesi
de o kadar kolay olur. Keza Güneş hakkında da diğer bir bakımdan aynı muhakemeler yürütülür;
Güneş akkor halindedir, ateşin içinde kim yaşayabilir?.. Tabii böyle bir iddianın karşısında itiraz etmek
kimsenin aklından geçmez.

Tek taraflı hükümlerden kaçınmak daima iyidir. Bu da olayları etraflıca inceledikten sonra düşünmekle
mümkün olur. Bizim Dünya’daki maddi hayatımız nedir?.. Bu sorunun cevabı iyi verilirse mümkün değil
gibi görünen yukarıdaki meselelerin doğal imkanları meydana çıkar. İnsanın dünyadaki maddi varlığı
ruhun Dünya maddelerini kullanması şeklinde tecelli eder.Bedeni oluşturan unsurlar bu Dünya’nın
maddelerinden müteşekkildir. Su, hava, gıda vs. doğal şartlara olan ihtiyacımız bu cihetten kendini
gösterir. Acaba Dünya’nın maddelerini beden halinde kullanan bir ruh Ay’ın veya Güneş’in maddelerini
de aynı şekilde kullanamaz mı?.. Eğer oralardaki maddeleri oralarda kullanırsa o maddelerin de
Dünyamızdaki doğal şartlar altında mı mevcudiyetlerini göstermeleri (:izhar etmeleri) gerekir? Kaldı ki
ruhun bir vasıta olarak kullanabilmesine, Dünyamızın maddeleri diğer dünyaların maddelerinden daha
az uygundur ve onun içindir ki Dünyamıza geri bir dünya diyoruz. Bu kadar geri durumdaki maddeleri,
kendi tabiatlarına uzak bulunmasına rağmen, kullanmak imkanına sahip olan veya böyle bir
zorunlulukta bulunan ruhlar yüksek doğalarına nispeten daha yakın, yüksek maddeleri beden halinde
birer vasıta yapmaya neden başarılı olamasınlar?..

Yalnız şu var ki yoklukçu bir materyalist gözü ile bu muhakemeleri yürütmeye imkan yoktur. Ruhu inkar
eden, hayatı maddi vasıtalarda arayan düşünce sahipleri, hayatın yalnız bu dünya maddelerine özgü
olduğunu iddia ederlerse buna karşı bir diyeceğimiz kalmaz. Ancak bu iddianın değer kazanabilmesi
için yoklukçu materyalist okulun esas prensiplerinde davasını kazanmış olması gerekir ki onun bunda
asla başarılı olamayacağının sebeplerini evvelce yazmıştık.

Sıcaklık, ateş, su vs. nin bizce değeri, bunların dünyamızdaki fizik bedenimizle olan alakaları
bakımından söz konusu olabilir. Ruhun perisprisi, mutat halinde iken, yani bu dünyanın maddelerinden
tamamen soyutlanmış bir halde iken ne ateşten, ne sudan, ne de Dünya’nın herhangi maddesinden
asla etkilenmez. Onun bunlardan etkilenmesi ancak dünya maddelerine bağlandığı oranda mümkün
olur ki bu da enkarnasyon veya materyalizasyon olaylarıyla meydana gelebilir. Bundan başka burada
etkilenen doğrudan doğruya ruh değildir, ruhun doğal şartlar altında iradesini kullanarak dünya
maddeleriyle, alakalandırdığı perispri ile olan ilişki halidir ki ruhta duygusal (:hassi) izlenimleri uyandırır.
Dünyada ateş insanı yakarsa yanan ruh değildir. Dünyanın maddelerinden kurulmuş olan bedendir ve
bundan doğan duygular da bu maddelere bağlı perispri titreşimlerinin ruha aksetmesinde ileri gelmiştir.
Bu hal ruhun enkarne olmak istediği her dünyadaki maddeler hakkında aynen caridir. Dünyada
yanacak maddeler vardır ve ruhlar da bedenlerini bunlardan kurmuştur, onun için yanarlar. Halbuki
Güneş’te yanacak maddeler belki yoktur veya bütün maddeler yanar haldedir ve ruhlar da bedenlerini
bu maddelerle kurdukları için onlar hakkına yanmak bizdeki gibi söz konusu olmaz. Hatta belki de
oradaki maddelerin tabiatları ruhsal cevherlwerinkine, nispeten daha yakın olduğundan, o dünyalarda
enkarne olan ruhlarbizimkilerde bulunan ruhlardan daha rahat ve müsait bir durumda yaşarlar. Bu fikri
Üstat açık bir dille tasdik ediyor: “Dünyanızdaki koşullarda değil, fakat büsbütün başka koşullarda
Güneşte de enkarne ruhlar vardır.” (1)

Esasen madde ve spatyom bahisleri incelenirken görülmüştür ki kızgın Güneşimizden çıkan enerji
süper fizik maddelerden doğan enerjinin yanında pek sönük kalır. Ve eğer biz bugünkü maddi
Ruh ve Kâinat207
durumumuzla mümkün olsa da spatyomun hatta alçak mıntıkalarına girebilsek bir anda eriyip gideriz.
Dört boyut konusunda medyomun uğradığı tehlikeli duruma dair yazılmış olan örnek bu konuda da
tekrar gözden geçirilebilir. Halbuki yalnız perisprileriyla kalan ve bu etki vasıtalarını oradaki maddelerle
ayarlamış bulunan ruhlar sadece o maddelerden zarar görmemekle kalmıyorlar, aynı zamanda
derecelerine göre spatyomun yüksek mıntıkalarında büyük bir huzur ve saadet içinde yaşıyorlar. Ve
tekrar ediyorum, bu yerler, bizim maddi durumumuz karşısında korkunç olan en şiddetli güneşlerimizin
bile, bir an dahi, barınamayacağı kadar yakıcıdır.

Her yerde olduğu gibi burada da ahenk meselesi söz konusudur. Güneşe bakamayışımız onun yaydığı
titreşimlere göz organımızın kabul edebileceği titreşimler arasındaki uygunsuzluktan ileri gelir. Eğer bu
uzvumuzun alabileceği titreşimlerin sınırını yeter derecede genişletebilirsek gözümüz kamaşmadan
pekala bakabiliriz. Bu kamaşma hali bir ahenksizliğin ifadesidir ve ruhun bağlı bulunduğu vasıtalarla
uygunsuzluk gösteren her titreşim karşısında duyulur. Biz spatyoma gönderdiğimiz medyomların
“Müthiş bir ışık tufanı içindeyim, bütün vücudum kamaşıyor, dayanamıyorum, beni buradan indiriniz.”
gibi yalvarmalarına sık sık rasgeldik. Bununla beraber bu medyomların bedenleri dünyamızda ve
kamaşma ile münasebeti olmayan doğal oda şartları içinde bulunuyordu. Demek ruhun kullandığı etki
vasıtası hangi şartlara adapte olmuş bir bedene bağlı bulunuyorsa ancak o bedenin tabi bulunduğu
dünyada onun yaşaması mümkün olur. Üstat: “Her muhitte o muhite uygun varlıklar yaşar.” diyor. Bu
kuralın dışına çıkılınca yerine göre ya sırasıyla kamaşma ve yanma, ya da uyuşma ve donma duyguları
şeklindeki tabiatın ihtarı insana o muhitle kaynaşamamış olduğunu bildirir.

Dünyamızda enkarne olacak ruhların evvela perisprilerini spatyomda yoğunlaştırmak mecburiyetinde
kaldıklarından evvelce söz etmiştik. (2)

Her dünyada ruhlar enkarne olmuştur. Bunların enkarne olduğu maddeler o dünyaların doğal şartlarına
uygun bulunmaktadır. Be sebepten dolayı enkarne ruhların izleyecekleri tekamül yolları da o dünyadaki
maddi şartların gereklerine tabiatıyla uygun olacaktır. Bu sözlerle söylemek istediğimiz şey şudur:

Dünyamızda bitki ve insan serisinde meydana gelen tekamül, ruhların yetkinleşmeleri için takip
edecekleri yegane yol değildir. Bu yol nihayetsiz tekamül yollarından ancak bir tanesidir. Herhangi bir
tekamül yolunu tutmuş ruhlar artık hep o yolda gelişen tekamül serisini izlerler ve ancak bu serideki
maddi varlıklara uygun durumlardaki dünyalarda enkarne olurlar.

(1) Artık bunlara “enkarne” demek tabii ki doğru olmaz.
(2) (2) Enkarnasyon konusuna bakınız.
…………………………………………………………………………………………………………………..
“Jüpiter ve Satürndeki varlıklar bitki, hayvan ve insan şeklinde değildir. Bunlardan başka bir şeydir.
Bunların kemal dereceleri biraz daha ileridedir. Buna göre arzınızdaki kemal derecesini tamamladıktan
sonra Jüpiter, ruhlar için müteakip maddi merhale olamaz.”

RUH VE KAİNAT

(62)

Dünyamızda bitki ve insan serisinde meydana gelen tekamül, ruhların yetkinleşmeleri için takip
edecekleri yegane yol değildir. Bu yol nihayetsiz tekamül yollarından ancak bir tanesidir. Herhangi bir
tekamül yolunu tutmuş ruhlar artık hep o yolda gelişen tekamül serisini izlerler ve ancak bu serideki
maddi varlıklara uygun durumlardaki dünyalarda enkarne olurlar.

Ruh ve Kâinat208
Halbuki üç boyutlu alemlerden bahsederken söylenilen sözlere göre bu alemlerdeki oluş imkanlarının
bize göre sonu yok gibidir. Her dünyanın kendine özgü doğal şarları vardır. Ve aşağı yukarı ortak doğal
şarlara sahip dünyalar olduğu gibi bu hususta birbirinden tamamen ayrılanlar da vardır. Buna göre aynı
gruptaki dünyalarda tedricen tekamül eden bir seriye, örneğin bitki, hayvan ve insan serisi halindeki
varlıklara karşılık diğer gruptaki dünyalarda bambaşka varlıklar serisinde yükselişler olur. Ve bütün bu
serilerde tekamüllerini takip eden varlıklar belli bir tekamül merhalesinde tekrar buluşmak üzere üç
boyutlu alemde birbirinden ayrı yollarda yürürler.

Mesela yıldızlar arasında, doğal şartları dünyamızdakine uyanlar vardır ki bunlardan birisi Merihtir.
Bundan dolayı bu yıldızda bulunan varlıkların bitki, hayvan ve insan serisinde tekamül eden ruhlar
olması doğaldır. Netekim Üstat bu konuda şunları söylüyor: “Merih’teki enkarnelerin size kısmen
benzeşlik vardır. Orada insanlar mevcuttur. Oradaki insanlar size göre biraz daha ileridedirler. Sizin bu
günkü yürüyüşünüzle oradaki insanların tekamül derecelerine varabilmenizi sene ölçüsü ile
göstermekte ispat olmaz. Oradaki insanlar arasında yükseliş oranın şartlarındaki farkla alakadardır.
Orada manevi taraf (:cihet) daha kıymettedir.

Onların şekline gelince: Merih’teki insanlar da şekil itibariyle arzın insanlarına benzeşlik arz ederlerse
de şartların başkalığı diğer bazı noktalarda ayrılığı gerekmiştir. Onların altı hisleri vardır. Altıncı his
uzaktan birbiriyle görüşmeye yarar. Oradaki insanların muhitlerine uygun bir şekilde etrafı ulviye ve
süfliyeleri vardır.

Keza oranın şartları ile sizin dünyanızdaki şartlar arasındaki az çok benzeşlik dolayısıyla ve o oranda
oranın insanları arasında sağlık ve hastalık kavramı vardır.

Oradaki insanların ömrü konusunda ortalama veya yaklaşık olarak dahi söylemenin gerçekten (:fîlen)
semeresi yoktur. Mâhaza orada ortalama ömrün gene oradaki insanlar tarafından 25-30 kendi seneleri
olmak üzere hesap edildiğini söyleyebilirim.

Oradaki insanlar arzınızda yaşayan insanlar hakkında az çok bir bilgi edinmişlerdir.”

Bu sözlerden anlıyoruz ki Merih’in arzımızınkinden daha yüksek veya daha uygun doğal şartlara sahip
bulunması, orada bizdekinden daha yüksek varlıkların yaşamasına imkan vermiştir.

Ay’daki şartlar da aşağı yukarı arzımız grubundaki doğal şartlara uygundur ve bu sebepten dolayı
orada da bize benzeş varlıklar yaşar. Fakat bu iki dünya arasında gene mevcut olan bazı doğa şartları
farkları orada yaşayan insanların bizlerden biraz daha yüksek bir durumda olmalarını kolaylaştırmıştır.
Buna dair Üstat diyor ki:

Aydaki varlıkların, sizin dünyanızdakilere göre daha genç olmalarını lüzum şeklinde tasvir etmeniz
doğru olmaz. (1) Fakat Ay’daki varlıkların dünyanızdakinden daha genç olmadıklarını biliniz. Aydaki
varlıkların takip ettikleri kemal yolları hususunda arza nispetle büyük fark yoktur. Yalnız bugünkü durum
devam ettikçe farklar belirginleşmektedir. (2) Fakat gene Güneşimiz sistemine ait olduğu halde doğa
şartları arzımızdakinden oldukça ayrılan diğer dünyalar vardır ki buralardaki varlıklar bizdekilerden
bambaşka maddi durumlarda oluşmuş bulunmaktadır. Bunların başında Güneş gelir. Burada
materyalize olan ruhlarda bitkilik, hayvanlık ve insanlık nitelikleri yoktur. Fakat bunların insanlık
merhalesinden geçmediklerine bakarak oradaki varlıkların geri olduğuna hükmedemeyiz. Üstadımızın
buna dair verdiği şu bilgi bu fikrimizi izah eder:

Ruh ve Kâinat209
“Güneşte yaşayan enkarneler bitki, hayvan ve insandan hiç birisi değildir. Bunların bitki, hayvan ve
insandan daha geri olması da söz konusu olamaz. İnsan ancak sizin aleminizde ve ona benzer
alemlerde en yüksek derecededir. Başka alemlerdeki varlıklar insan addolunamaz.”

Bu bendin başında Camile Flammarion’un sözüne her noktasında iştirak edemeyeceğimizi yazmıştık,
gerçekten Jüpiter’in de diğer yıldızlar gibi meskun olduğunu kabul etmekle beraber oradakilerin bitki,
hayvan ve insan merhalelerinde tekamül etmediklerini de öğrenmiş bulunuyoruz. Gerek bu yıldızın ve
gerek Satürn gezegeninin doğa şartlarındaki fazla değişiklik oralardaki ruhların maddi oluşumlarında da
bizimkilerden ayrı manzaraların ortaya çıkmasını tabiatiyle gerektirmiş /sonuçlandırmış olacaktır.
Netekim Üstadın sözleri bu nokta üzerinde durmaktadır:

“Jüpiter ve Satürndeki varlıklar bitki, hayvan ve insan şeklinde değildir. Bunlardan başka bir şeydir.
Bunların kemal dereceleri biraz daha ileridedir. Buna göre arzınızdaki kemal derecesini tamamladıktan
sonra Jüpiter, ruhlar için müteakip maddi merhale olamaz.”

(1) Bu meseleye dair Üstattan şöyle bir soru sormuştuk: Ay’daki enkarnelerin bize göre daha genç
olmaları gerekir mi, gelirse bizim onlardan daha gelişmiş (:mütekamil) olmamız gerekir mi?

(2) Üstat planındakinden ayrı bir kaynaktan Ay’daki hayata dair bazı sözler aldık. Bunların sıhhati
hakkında hiçbir garantiye sahip değiliz. Fakat bu sözlerde bazı enteresan noktalar gördüğümüz için ve
aynı zamanda onların sıhhati hakkında kesin delillere sahip olmadığımız için her türlü ihtiyati kayda
riayetle onları metin dışı olarak okuyucularımıza takdim etmeye karar verdik.Tekrar etmek isterim ki
burada verilen fikirlerin Üstatlardan aldığımız tebliğler ile hiçbir alakası yoktur ve bunların gerçeğe ne
dereceye kadar uyduklarına dair müteakip tecrübeleri de maalesef henüz yapmış değiliz:

Süjenin sırf kendi izlenimlerini içeren bu celseye ait tutanağın bizi burada alakalandıran bazı kısımlarını
aynen yazıyorum:

“S-Ayda ne görüyorsunuz?
C- Donuk ışıklı, üzerinde girintili ve çıkıntılı arızalar var. Ölü gibi cansız görünen bir kocaman küre.
S- Bu küreye yaklaşınız.
C- Üzerindeyim dolaşıyorum.
S- Etrafınızda neler görüyorsunuz?
C- Bütün alanlar kayadan bileşmiş (:mürekkep) Bitki yok.
S- Hayvan da yok mu?
C- Yok.
S- Herhangi diğer bir varlık var mı?
C- ……. Bunlar şeffaf ve gayrı maddi gibi birer vücuttan oluşmuş. Kısa boylu, adama benziyor. Fakat
bizim görmeye alıştığımız adamlardan olmayan mahluklar…
S- Acaba bunlar Ay’ın şartlarına uygun enkarne ruhlar mıdır?
C- Hayır, enkarne değil. Ay’ın şartlarına uygun şekilde bedenlenmiş mahluklar. Et olmadığı için enkarne
denilemezmiş.
S- Şu halde onlara ne denirmiş?
C- Maddileşmiş denir. Bizim bildiğimiz şekilde değil, bu sözler içimde söyleniyor.
S- Pekala, Aydaki bu mahluklarla ilişkiye girişebilir misiniz? Buna çalışınız.
C- Bunlar ile ruhsal anlaşma mümkün. Boyları kısa, başlarının üst kısmı geniş, çeneye doğru olan
kısmı dar, elleri binnisbe uzunca….
S- Demek bunlarda şekil var öyle mi?

C- Demin söylediğim madde şekli.
Ruh ve Kâinat210
S- Bu şekil üç boyut madde kanunlarına mı tabi?
C- Evet.
S- Şu halde orada da tul (:uzunluk; dalga boyu; boylam) arz, umuk var?
C- Var, netekim şekilleri de var.
S- Pekala, hayatlarını sürdürmek için bunların da zorunlu ihtiyaçları var mıdır?
C- Vardır.
S- Bu ihtiyaçları ne gibi şeylerdir.
C- Havadan ve üzerinde bulundukları maddelerin ışınımlarından kendilerine gelen hisse ile
karşılanıyor.
S- Demek bunlar daha seyyal maddelerden istifade ederek yaşıyorlar öyle mi?
C- Evet, ancak, buradaki hava bizim bildiğimiz bir terkipte değil, Ay’a özgü. Niteliği çok farklı, Niteliği
hikmetleri (:hikemiyesi) ve kimyasalları çok farklar gösteren bir hafif esen rüzgarlı hava (:havayi nesimi).
S- Pekala bu havanın terkibinde, arzımızda bulunan maddelere benzeyenler var mıdır?
C- Kısmen, çok büyük kısmı benziyor.
S- Orada bu varlıklar arasında çoğalma nasıl oluyor?
C- Arzımızda cari olan birbirinden doğup üreme kuralından ayrı bir şekilde. Yalnız iki çeşit cinsin başka
bir türlü bir teması ile oluyor.
S- Demek orada da kadın ve erkek gibi iki çeşit cins vardır?
C- İki cins var, fakat isimleri kadın ve erkek değil.
S- İsimleri nedir?
C- Onlar aralarında bir ve iki diye ayrılırlar. İki bizim dünyadaki kadına ve dişiye denk. Erkeğe bir,
kadına ve dişiye iki denilmesi çoğalma (:tekessür) olayının onda vukuundan dolayı imiş.
S- Orada bu ikinin teksir olayı nasıl olur?
C_ Demin söylediğim gibi iki cins arasında bizim dünyamızın vukuatına benzemeyen bir şekildeki
temas ile kadında bir başka vücuda kaynak (:menşe) olmak yetkisi meydana geliyor.
S- Orada da Dünyamızda olduğu gibi kadının aylarca beklemesi gerekir mi?
C_ Beklemesi gerekiyor, fakat dünyadaki kadar uzun süre değil.
S- Ne kadar lazım?
C- Orada üç ay isabet ediyor …
S- Aydaki bu bahsettiğiniz varlıklar bize göre ne tekamül derecesindedirler?
C- Bir derece daha aşağı.
S- Biz Aydaki varlıkların bizden daha ileride olduklarına dair dört boyutlu alemden tebliğler almıştık.
Acaba sizin gördüğünüz varlıklar bunlar değil midir?
C- Hayır. Bizim dünyamızda yalnız insanlarla hayvanlar ve bitkilerden ibaret bir mahluklar topluluğu
(:zümresi) vardır, dersek bu yanlış olur. Bütün kainat milyonlarca ve milyarlarca çeşit varlıklarla
meskündur. Ay’da benim gördüğüm ve demin bahsettiğim mahluklar insanlardan bir derece geri
olanlardır. İler olanlar benim gördüklerim değildir.
S- Demek Ay’da sizin gördüklerinizden başka olarak dünyadaki insanlardan daha ileride varlıklar var
öyle mi?
S- Evet. Dünyada olduğu gibi. Dünyadaki varlıklar da aynı mertebede değildir. Hatta gözle
gördüklerimiz de çeşitli derecelere münkasemdir. Görmediklerimiz göz önünde tutulursa bunlar
arasında da çok yüksekleri vardır.
C- O halde madem ki ilk olarak bunlara rasgeldiniz, biz de biraz bunlar üzerinde duralım, bu
bahsettiğiniz varlıkların ortalama ömürleri ne kadardır.
C- Ay senesiyle bunlar 30, nihayet 40 sene yaşayabilirler.
S- Ay senesi bizim zamanımıza nispetle ne kadardır?
C- Ay senesi dünyanın günlerinden 285 gün kadardır.
S- Bu varlıklar aralarında nasıl anlaşıyorlar?
C- Gayet sınırlı bazı ses ve haller /duruşlar (:evza) ve hareket işaretleriyle anlaşırlar.
S- Bunların çıkardıkları sesler neye benzer?
Ruh ve Kâinat211
C- Bizim hava ortamında duymaya alıştığımız ses şeklinde değil. Fakat ona bizim ifademizle sesten
başka bir şey denemez.
S- Pekala, burada bizim dikkatimizi çeken bir nokta var, demin bu varlıkların bizden bir derece daha
aşağı olduğunu söylemiştiniz; ondan evvel de bunları nitelerken bu varlıkların adeta gözle
görülemeyecek kadar seyyal olduklarını ve maddi ihtiyaçlarını nesimi maddelerden sağladıklarını
söylediniz. Bu sözlere göre bu varlıkların daha seyyal ve daha esiri olması gerekiyor, öyle ise bunlar
bizden daha mütekamil değil midirler?
C- Hayır. Bizim gözümüzle görünmemeleri mutlaka esire yakın bir hafiflikte olmalarını gerektirmediği
gibi gıdalarını bizden başka surette sağlamaları da dünya mahlukatına üstün olmaları için ölçü olamaz.
S- Ayın en yüksek varlıklarıyla bu varlıkları bizim dünyamızdaki hangi varlıklar arasındaki nispete
denktir?
C- Kamerdeki bu varlıklar gene Ay’da bulunan en yüksek varlıklar arasındaki mesafe bizim
dünyamızdaki insanlarla hayvanlar arasındaki mesafeye hemen hemen denktir.
S- O halde diyebilir miyiz ki bunların hayvanları bizimkilerden bir derece aşağı insanları da bizlerden
aşağıdır.
C- Hayır.”

(Not: Burada dikkate şayan bir nokta vardır: Operatör yanlışlıkla son soruyu ters sormuştur, buna
rağmen cevap medyomun Ay hakkındaki diğer sözlerine uygun olarak verilmişti. Soruyu sorarken
operatör şöyle düşünüyordu: “Dünyanın hayvanları ve insanları Ay’ınkilerden bir derece aşağı mıdır?)

………………………………………………………………………………………………………………………
İnsanların daima tekamül halinde bulunduklarını görmek için bu gün onları birer melek gibi görmek
istemek; dünyanın belli bir gayeye, tekamül gayesine doğru kurulmuş hayat şartlarını inkar etmek olur.

RUH VE KAİNAT
(63)

“Jüpiter ve Satürn’deki varlıklar bitki, hayvan ve insan şeklinde değildir. Bunlardan başka bir şeydir.
Bunların kemal dereceleri biraz daha ileridedir. Buna göre arzınızdaki kemal derecesini tamamladıktan
sonra Jüpiter, ruhlar için müteakip maddi merhale olamaz.”

Üç boyutlu kainatta ruhların tekamül yolları başka başkadır. Ve her yolu hazırlayan maddi vasıtaların
özelliklerindeki türlüleşme bu ayrılıkları meydana getirmiştir. Fakat bütün ruhların gayesi bir olduğu
için böyle ayrı ayrı yollarda yürümekle beraber, ruhlar arasındaki münasebetler ebediyen kesintiye
(:inkıtaya) uğramış değildir. Hatta daha maddi dünyalarda bile onlar tekamülleri oranında birbirinden
haberdar olurlar. Üstadın aşağıdaki sözleri bunu gösterir:

“Jüpiter ve Satürn’deki varlıkların, sizin arzınız hakkında, sizin onlar hakkındaki bilginizden daha çok
bilgileri vardır. Ve onların bu hususta kullandığı vasıtaların bir kısmı maddesel , bir kısmı ruhsaldır.”

Bazı yıldızlar da vardır ki oradaki varlıklar Dünya’mızdakilerden daha geri şartlar altında yaşarlar.
Örneğin astronomların söylediklerine göre güneşten yaklaşık yüz milyon fersah uzakta bulunan ve
Merih ile Müşteri arasında görülen gezegenlerin hepsi bu aradadır. Bunlar hakkında Üstat şunları
söylüyor:

“Bu gezegenlerin hepsi, diğer gezegenlerin oluşumuna hakim olan yasalar dairesinde vücut bulmuş
binlerce küçük göksel yıldızlardır (:ecramı semaviyedir). Bu küçük gezegenlerdeki varlıklar sizin
dünyanızdaki şartlara göre daha geri şartlar altındadır.”

Ruh ve Kâinat212
5- Dünyamızdaki Geri Hayat Şartları Tekamülün bir Zorunluluğudur

Zamanımıza kadar geçen beşeriyetin hayatını incelediğimizde muntazam ve yükselen /ilerleyen şekilde
tekamül etmiş olduğunu görürüz. Daha uzun süre devam edecek olan yırtıcılık hislerinin tezahürlerine
rağmen, bu günkü beşeriyeti iki bin sene önceki beşeriyetle kıyaslayınca aradaki büyük tekamül farkları
görmek mümkün olur. Bununla beraber hayat kavgası dünyamızda daha çok uzun zaman, belki en
değerli bir tekamül vasıtası olarak kalacaktır.

İnsanların daima tekamül halinde bulunduklarını görmek için bu gün onları birer melek gibi görmek
istemek; dünyanın belli bir gayeye, tekamül gayesine doğru kurulmuş hayat şartlarını inkar etmek olur.
Çünkü bu şartlar, insanın hayat kavgasına atılmasında teşvik edici ve hatta zorlayıcı icapları ihtiva
eder. Ruhun buna olan ihtiyacı kendisini bu dünyaya çekmiştir. O halde dünyamızda bir çok bin sene
örümcek sineği , eşek arısı bal arısını ve büyük balık da küçük balığı yemeye devam edecektir. Her ne
kadar nispi bir tekamül mertebesine ulaşmış olsa bile insan da bu yasanın hükümlerinden hariç
kalamaz. O da yaşamak için mutlaka koyunu boğazlayacak ve az çok sert yöntemlerle hemcinsleri
arasında bir çok mücadelelerde bulunacaktır. Bunun aksini istemek ideal kemale ulaşmak arzusu
bakımından hiç şüphesiz kutlulama / yüceltmeye değer bir hareket olmakla beraber dünyamızın
realitelerinden uzaklaşmış bir hareket sayılır. Ve bundan dolayı gerçekleşmesi mümkün olmaz.
Sezgilerimize göre genel tekamül yasalarında şu madde yazılıdır: Ruhlar yükselmek için görgü ve
tecrübe hayatı geçirecektir. Görgü ve tecrübe hayatı uyuşukluk içinde geçmez. O, aksine her türlü
faaliyetin mevcut bulunduğu bir alanda cereyan eder. Bizim kafamızda doğan iyilik kötülük kavramları o
alanda aynı değerde yer tutar. Istıraplar, mihnetler, ölümler ve bütün felaketler bu görgü ve tecrübe
hayatının unsurları arasında, hoşumuza giden diğer olaylar kadar ve hatta onlardan daha önemli ve
gerekli birer tekamül unsurudur.

Dünyamızın kapıları her duyguyu taşıyan ve yontulmaya muhtaç olan bütün mahluklara açıktır. Kan,
ölüm ve cinayetten ders almak ihtiyacında bulunan bir ruh bizim dünyamız gibi dünyaları arar. Ve hayat
şartları arasında bu işlere en çok yer ayıran dünyalardan biri de maalesef bizim, içinde yaşadığımız
dünyadır. Buraya inen bir ruhun bütün bu icaplardan yararlanmaya hakkı vardır. Bir örümcek, bir sineği
yemekten men edilemez. Örümcek nesli dünyadan kalkıncaya kadar onun bu hakkını kimse ortadan
kaldıramaz. Örümcek aleminin bu hakları dünyanın diğer alemlerinde başka başka tecelli eder. Ve bu
alemler yükseldikçe ideal gayelere yaklaşmak ve ideal gayelere yaklaştıkça da bu dünya ile olan sıkı
bağları çözmek ruhlara mümkün ve müyesser olur.

Dünyamız diğer dünyalar gibi bir takım doğa yasalarıyla ortaya çıkmış maddi bir varlıktır. Ve bu maddi
varlığın varoluş hikmeti, belli bir tekamül merhalesinde bulunan ruhlara bir süre için görgü ve tecrübe
alanı olmasındadır. Bundan dolayı burada ruhun tekamülü ancak olaylarla karşılaşarak, onlar içinde
yoğrularak meydana gelir. Bu olaylar içinde girmek gereğini spatyomda görüp dünyaya inmiş bir uh için
onlardan kaçmak tekamül yasasına uygun olmaz. Özellikle maddelerden tiksinme duygusunu besleyen
bazı taşkın spiritüalist görüşlerin, tekamülü geciktirici olmaları bakımından oldukça tehlikeli bir yola
sapmış bulunduklarına kani bulunuyoruz. Eğer tekamülün gayesi maddelerden nefret etmek olsaydı
bunun en iyi çaresi ruhun kainata, yani maddi kainata girmemiş bulunması olurdu. Ve bu da ruhların
yaradılıştaki mevcudiyetlerine halel getirmezdi. O halde ruhların maddeler kainatına girmekle takip
ettikleri daha yüksek ve daha derin maksatları vardır.
……………………………………………………………………………………………………………………….
RUH VE KAİNAT
(64)

6- Yükseltici Unsurlar

Ruh ve Kâinat213
Doğa yasaları, insanların ve bütün varlıkların yükselmesi için gereken unsurları hazırlamıştır.

Yüksek alemlerden insanları olgun duygu ve düşüncelere sevk edici içtepi, içgüdü ve hatta gayet açık
fikirler halindeki tebliğler sürekli arzımıza inmektedir. Ve her insan, her varlık bunlardan kendi yeteneği
oranında bilerek veya bilmeyerek yararlanmaktadır. Henüz görgülerinin eksikliği yüzünden bu yüksek
tezahürlere ve ilhamlara karşı ne kadar müteasi durumda olursa olsun insanlar bu yükseltici unsurların
gizli veya aşikar etkilerinden kendilerini hiçbir zaman kurtaramazlar. Çünkü kendilerini bunlardan
kurtaramamak ruhların tabiatı gereklerinden ve en büyük ihtiyaçlarından biridir. İşte diğer yüksek maddi
alemlerden ve spatyomdan gelen bu ilhamlar ve tebliğler dünyamızı yavaş yavaş o alemlere
yaklaştırıyor. Dünyamızın bu yüksek alemlere yaklaşması demek yükselmesi demektir.

İş (:efal) ve hareketlerini doğa yasalarıyla nispeten daha ahenkli bir duruma sokabilmiş olan insanlar da
dünyadaki daha geri kardeşlerinin tekamüllerinde etkin roller oynarlar. Bütün beşeriyet tarihinde zaman
zaman görünen veya gölgede kalmış bulunan büyük simaların, ruhları yükseltici etkilerini, görmesini
bilen hiçbir göz inkar edemez.

Buda ruhlara yeni bir tekamül hızı vermiştir. İsa da öyle yapmıştır. Ve böyle yapan ve az çok farklı
tekamül merhalelerinde bulunan diğer birçok büyük insanlar dünyaya gelmiştir. Peygamber, alim,
sanatkar, hakim, mürşit kılığında yeryüzüne feragatle inen bir çok büyük ruhlar, beşeriyetin bu güne
kadar tekamül yolunda attığı her adımda hisse ve şeref sahibidirler. Bunların, geri ruhları sevgi, bilgi,
şefkat, diğerkamlık duygularıyla yumuşatarak ileri doğru götürmeleri çoğumuzun henüz akıl
erdiremediği bir çok etkenlerin ve yüksek maksatların etkisi altında olmuştur.

Fakat insanları tekamüle sevk eden unsurlar arasında yalnız fertler yoktur. Toplum hayatı da bu işte
mühim rol oynar. İleri milletler geride kalmış olanları uyandırır. Ve bu uyandırma işinde görülen zahiri
sebeplerden daha yüksek ve kapsamlı sebepler vardır ki bunlar insan gözünden kaçabilir.

Tekamül pek yavaş yürür ve onun yolları sayısızdır. Afrika ormanlarında yarı şuurlu bir halde yaşayan
bir vahşiyi bir hamlede olgun ve medeni bir insan yapmak mümkün olmaz. Vahşinin bu hale gelebilmesi
için geçireceği bir çok merhaleler vardır. Ve bu merhaleler de birbirinden oldukça uzak mesafelerle
ayrılmış olabilir. İnsanı bir merhaleden diğerine sevk edecek yollar çeşitlidir. Geri bir insanı bu
merhalelerin birinden diğerine ulaştıran şey bazen zalim bir şefin kırbacı, bazen şefkat ve sevgi silahı
ile donanmış bir mürşidin güçlü ve okşayıcı elleri olur. Bazen de bir takım medeni ve yükseltici
yasalarla teşkilatlandırılmış kocaman bir toplum olur. Fakat bütün bu hareketler sinsice ve gerçek
maksatlarını genellikle göstermeden cereyan eder. Şef mazlumunu kırbaçlarken ona “Seni tekamül
ettirmek için bunu yapıyorum.” demez. Ve o, bunun farkında bile olmadan bu işi yapar. Bütün bu işler
doğa yasalarının nizamı altında ve yüksek etkenlerin gözetimi (:nezareti) altında vukua gelir. Ve ruh
düştüğü tatlı veya acı, insaflı veya insafsız bir tekamül yoluna, nedensellik yasası gereğince mutlaka
müstehak olmuş bulunur.

Her hareketin ya doğrudan doğruya ya da dolaylı (:bilvasıta) yükseltici bir neticesi vardır. Çünkü
sebepsiz hiçbir hareket olmaz ve madde kainatındaki bütün sebeplerin ruhların yükselmesi gelir.

Dünyamızı kuran ve onu idare eden ruhlar vardır. Bir insan ruhu bedenini nasıl kuruyor ve bedeninin
her hücresinde yaşayan nihayetsiz ruhları nasıl sevk ve idare ediyorsa yüksek bir ruh da öylece bir
dünyayı kurabilir. Ve onun her zerresinde yaşayan nihayetsiz ruhların tekamülleri hususunda yardımcı
bir etken olabilir. Fakat bütün bunlar ancak ilahi yasaların hükümleri içinde cereyan eder.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ruh ve Kâinat214
RUH VE KAİNAT
(65)

Önceki bentte bazı taşkın (:müfrit) spiritüalist okulların zararlı görüşlerinden bahsetmiştim. Öneminden
dolayı tekrar oraya geri dönüyorum. Ruhun dünyadaki tekamülünü sağlayan en büyük unsur maddeler
arasındaki faaliyetidir. Esasen böyle olmasaydı onun dünyaya inmesine hiçbir gerek kalmazdı. Üstat:
“Dünyasal işleriniz sizin tekamülünüze hizmet eder. Nasıl ki bu sebeplerden dolayı dünyada
bulunuyorsunuz.” diyor. Bu faaliyetin gerçek manasına nüfuz edebilirsek maddelerden tiksinmeyi
(:teneffürü) meslek kabul eden (:ittihaz eden) düşüncelerin ne kadar hatalı olduğunu kolaylıkla
anlayabiliriz.

Gerçi bazılarına göre “nefsi ıslah” yolunda yapılan ve taassupla inanılan bir takımaşırı sofuca eylemler /
işlemler (:zahidane ameliyeler) vardır. Bu eylemlerin bütün gayesi insanların ruhunu maddi alakalardan
ayırmaktır. Bu da maddelerden nefret etmek, maddi olaylardan uzak durmak, bir kelime ile, insanları
aktif hayattan uzaklaştırıp pasif bir hayata sevketmekle mümkün olur. Bu suretle ruhun yükseleceği ve
ideal mutluluğun gerçekleşeceği zannedilir. İnsanları bu batıl düşüncelerinde aldatan etkenler çoktur;
bunların başında ruhun maddi alakalardan uzaklaşması oranında, kendi serbestliğini alacağı için,
tezahür etmeye başlayan olağanüstü güçleri gelir. Yani ruh, birçok melekelerini karartan dünyaya
bağlılıklarından kurtuldukça tabiatıyla serbest haldeki güçlerini tekrar göstermeye başlar. Ruh bilgisi
hakkında vukuf sahibi olmayanlar için, fevkaledeliği yüzünden, bir yükselme alameti gibi düşünülebilen
bu halin gerçekte, ruhun dünyaya inmekteki tekamül gayeleriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Aksine böyle
yanlış tutulmuş bir yolun neticesinde yapılamayan işlerin geri kalması yüzünden bu tekamül yavaşlar.
Ve bundan doğan büyük zararları, dünyada iken gösterilmiş olan olağanüstü gösteriler, marifetler telafi
edemez. İleride bu fikre başka bir münasebetle tekrar dönülecektir.

İradenin ruhsal yetkinlikle münasebeti bulunduğunu evvelce yazmıştık. Bir taraftan ruhun gelişmesi
esnasında birçok melekeleriyle beraber iradesi de gelişirken, diğer taraftan bu melekeler onun
tekamülünü kolaylaştırır. Bundan dolayı iradenin tekamülde oynadığı roller vardır. Üstat şunları
söylüyor: “İradenin tekamülde rolü vardır. İradenin gelişmesi için olan şartlar da çok türlü türlüdür.
Özellikle ruhun yetkileşmesi başlıca rolü ifa ederse de gelişmemiş ruhlarda da diğer bazı sebepler ile
iradenin kuvvetli gibi göründüğü vakidir.”

Bazı eğilimler ve ihtiraslar ruhu herhangi bir işi yapmaya sevk edebilir. İlk bakışta irade ürünü gibi
görünen bu hali tutmak gerekir. Özellikle geri ruhlarda sık görülen bu eğilimlerden ve ihtiraslardan
doğma hareketler irade gücünü göstermiş olmaz. Şimdi Üstadın sözlerine devam edelim: “Fakat gayrı
mütekamil (:gelişmemiş) bu ruhlarda güçlü gibi görünen bu irade, gerçekte güçlü değildir ve eğilimler ile
ihtirasların gücünden iradeye bir güç geçmiş bulunur.”

Üstadın bahsettiği böyle bir iradeyi “inatçılık”ın bir sinonimi olarak kabul edebiliriz. Bir kedinin fare deliği
önünde saatlerce beklemesi irade gücünden ziyade kedinin fareyi yakalamak hırsından doğan bir
olaydır. Bunun gibi bir çok geri insanların fenalık yolunda, maddi menfaatleri peşinde gösterdiği devamlı
faaliyetler de bir takım geri eğilimlerden ve ihtiraslardan hızını almış güçlü bir irade ürünü gibi
görünebilir. Fakat iyi niyetle yüksek gayeler uğrunda kullanılmış iradenin yükseltici rolüne karşılık, böyle
kötü eğilimlerden ve ihtiraslardan doğma bir inatçılığın insan tekamülünü ne kadar çok zarara uğratıcı
etkileri vardır!...

İnsanın tekamülünde hissin ve fikrin de rolü vardır. Bunun gibi ruhsal tekamülün şu veya bu alanda
gelişmiş olması ya daha ziyade hissi veya daha ziyade fikri unsurların varlıkta belirginleşmesine sebep
olabilir. Örneğin hissen yükselmiş bir insanın fikren yükselmiş olandan mutlaka daha ileride olduğu
iddia edilemez. Bunun aksi de böyledir. Bununla beraber teorik olarak yalnız hassasiyeti ile en yüksek
Ruh ve Kâinat215
dereceye varmış bir insanı gene teorik olarak yalnız düşüncesiyle en yüksek dereceye varmış olan ile
mukayese edersek birincisine daha yüksektir diyebiliriz. Çünkü hassasiyetin rolü fikrin oynadığı
rollerden daha esaslıdır. (*) Bu hususu iyice kavramak için Üstadın aşağıdaki sözlerini tetkik etmek
uygun olur.

“İrade his yolu ile mi yoksa fikir yolu ile mi gelişir, meselesine gelince: Mutlak şu veya bu şekilde irade
gelişir, (:tekemmül eder) denemez. Bazen şarlara göre şu şekilde, bazen de bu şekilde tekemmül
etmesi mümkündür.

“Tekamülün çok çeşitli dalları (:şuabatı) olduğunu evvelce söylemiştim. Tabiidir ki düşüncesiyle
hassasiyeti dünyada mümkün olabilen tekamüle varmış bir ruh o hadde varmayan diğer bir ruhtan daha
gelişmiştir (:Mütekamildir)

“Esasen her ne kadar (pensée) ile (sensebilité) nin sizin aleminizde nitelikleri daima ayrı olsa bile, ruh
aleminde bir mertebe vardır ki orada artık onlar daha yüksek bir meleke halinde; daha kapsamlı olarak
birleşirler. Ancak şu var ki dünyanızda yalnız hassasiyeti ile en yüksek dereceye varmış bir insanı ve
yalnız düşüncesiyle en yüksek dereceye varmış diğer bir insanı karşılaştırırsanız, hassasiyeti ile
yükselmiş olan tekamül yolunda daha ilerlemiş bulunur.”

Gerçekten, etrafındakilere karşı büyük bir feragatle muamele edecek ve onları sevecek kadar hissen
yükselmiş bir çoban, fikren ileri olmakla beraber duygu ve düşünceleri kapkara bir profesörden daha
tekamül yolundadır.

7- Tekamül Nedir?

(devam edecek …/…)

(*) Spatyom bahsine bakınız.
…………………………………………………………………………………………………

Madde kainatında doğmuş bir ruh, ondan önce daha bir çok kainatlardan geçmiş bulunuyordu.

Ruhun melekelerine gelişim zemini olacak diğer kainatlar içinde bizim bu kainatımız,
sonsuzluğa göre bir hiç değerinde kalır.


RUH VE KAİNAT
(66)

7- Tekamül nedir?

Fikirlerimizin daha açık olabilmesi için kemal ve tekamül diye kullandığımız kelimelerin anladığımız
manadaki delaletleri üzerinde biraz durmak istiyoruz. Bizce bu, şimdiye kadar görebildiğimiz yerlerde
tatmin edici şekilde açıklandırılamamış çok önemli bir konudur.

Kemal nedir?... Her düşünce tarzına göre bunun ayrı bir tanımı yapılabilir. Fakat ruhların kainattaki
mevkilerini mümkün olduğu kadar kapsamlı ilişkiler içinde belirlediğimiz oranda kemalin manasını geniş
bir ölçüde anlamak imkanını elde etmiş oluruz.

Ruh ve Kâinat216
Evvelce de söylediğimiz gibi, çeşitli kaynaklardan toplanmış bilgilere dayanarak edinmiş olduğumuz
kanaate göre, biz ruhun hayatının maddi kainatta başlamadığına kani bulunuyoruz. Bu bakımdan da
ruhların başlangıç noktası / ilkesi (:mebdei) ve yaradılışı / tabiatı (:hilkatı) bizim duygu ve düşünce
alanımızın tamamen dışında kalır. Ruhta saklı (:meknuz) bütün melekeler ancak kendilerine
tezahür zemini buldukça gelişir. Ve ruhların sonsuz melekelerinin gelişimine yarayacak sonsuz
tezahür zemini vardır. Bu alanlar kainat içinde kainatlardır ki biz bunlardan ancak bir tanesini yarım
yamalak anlayabiliyoruz. Ve buna madde kainatı diyoruz. İçinde bulunduğumuz halde, bu kainat
hakkındaki bilgimizin ne kadar eksik olduğunu evvelce söylemiştik. O kadar ki kainatımızın füshati
içinde tabiatıyla sınırlı olması gereken ruhsal hayatımızı bile sonsuz addetmekten kendimizi
kurtaramadık. Halbuki bu kainatlardan daha tükenmez, daha kapsamlı ruhun melekelerine gelişim
zemini olacak diğer kainatlar içinde bizim bu kainatımız, sonsuzluğa göre bir hiç değerinde kalır.

Ruhlar kendilerini Yaradana yükseltecek, yani O’nun kanunlarıyla kendi varlıklarını birleştirip
(:tevhidedip) her alanda onlarla işleyen / etken (:amil) olabilecek duruma kendilerini namzet kılan
ve sevk eden melekelerini geliştirmek zorundadırlar. İşte kemal dediğimiz şey bu zorunluluğun
gerçekleşmesidir. Bu nasıl olur?... Bunun nasıl olabileceğini düşünmezden önce doğa yasaları altında
andığımız ilahi yasaların kapsam derecesini ve sonsuzluğunu düşünmek gerekir.

Madde kainatında doğmuş bir ruh, ondan önce daha bir çok kainatlardan geçmiş bulunuyordu.
Netekim sonsuz gördüğümüz kainatımızı bitirdikten (:ikmal ettikten) sonra o, diğer kainatlarda da
ebediyet içinde doğup yaşamakta devam edecektir. Ruhun ebedi hayatı hakkındaki sezişlerimiz bize bu
kanaati veriyor. Bunlar hangi kainatlardır?. Kim bilir?... Fakat şimdilik bize bunların ne isimleri, ne de
biçimleri gerekli değildir. Çünkü madde kainatımız henüz bize daha çok ve çok zamanlar mesken
olmakta devam edecek ve bize zaman kavramımızla ölçülemeyecek bir ebediyet içinde sayısız gelişme
aşamalarını hazırlayacaktır. Bundan dolayı ruhların bu kainattaki kemal derecelerini ne önceki
kainatlardaki ve ne de gelecek kainatlardaki halleriyle nispet etmek mümkün ve gerekli değildir.

Ruhun kemali deyince aklımıza, onun melekelerinin maddi kainattaki melekelerinden ancak
kavrayabildiğimiz kadarına ait kısımlarının münkesif (:tutulan, tutulmuş) hali gelir. Ruhun bu kainattan
evvelki ve sonraki hayatı hakkında hiçbir bilgimiz ve tahminimiz olmadığı için ruhların oralardaki
durumlarını kemal vasfıyla nispet edemeyiz. Üstat diyor ki:

“ Ruhun maddelere bağlanmazdan önceki hayatında daha mütekamil durumda olup olmadığını
soruyorsunuz. Bu sıfatlara gerek olmadığını söylemiştim. Evvelce bahsettiğim şekilde ruhun
maddelere bağlanması, görgüsünü artırmak için tekamül safhasına katlanmasıdır.” Bundan iyice
anlaşılıyor ki tekamül safhaları da birer vasıtadır ve asıl gaye ruhun görgüsünü artırmasıdır.

Bu gayeye varmak için ruhlar tekamül safhalarını tamamlamak üzere maddi kainata girerler. Ve
tabiatıyla buraya ilk girdikleri zaman maddeler karşısında tamamen görgüsüz ve tecrübesiz bulunurlar,
yani bu maddeleri doğa yasaları hükümlerince kullanabilecek durumdan mahrumdurlar. Çünkü bu işler
için gerekli olan melekeler kendilerinde henüz münkesif (:tutulan, tutulmuş) olmayıp saklı (:meknuz) bir
halde bulunur.

İşte bunların gelişimine yarayacak şekilde, maddeler arasında tecrübeler yaparak rüsuh (:sağlam olma,
aslını bilme, bir bilimin derinliğine inceliğine varma; Muhkem, sağlam; maharet, el uzluğu, meleke) ve
kudret sahibi olmak için ruhlar geçici olarak daha yoğun madde dünyalarına bağlanırlar. Fakat bu
bağlılık bir esarettir. Çünkü ruhun bir çok melekelerini kararttığından serbestliğine engel olur. Fakat
geçici olan bu esaret şüphesiz daha geniş bir ruh serbestliğini kazanmak için bir vasıta olacaktır. Şu
halde ruhlar görgüsüzlükleri oranında maddelere bağlanmak zorunluluğundadırlar ki bu da o oranda
onların serbestliğini ortadan kaldırır.
Ruh ve Kâinat217

Diğer taraftan ruhların bu yoğun maddelere esir bir durumda bulunmaları, kendilerinde o maddelerin
tabi bulundukları doğa yasaları gereği olarak bir takım eğilimlerin ve ihtirasların doğmasına sebebiyet
verir. Demek maddi teamül (:adet, gelenek, yapılageliş; tepkime) ve ihtiraslar genellikle zannedildiği
gibi esasen ruhun bünyesinde mevcut olan bir eksiklik / kusur değil, maddi bağlardan doğma arızi bir
netice ve aynı zamanda da tekamül gayesine yönelik bir vasıtadır. Bu noktayı kaçırmamak tekamül
konusunda bizi çok hatalı yollara sapmaktan kurtarır. Bütün bu gerçeklere göre ruhların geri
eğilimlerinden kurtulması, maddelere ve maddi olaylara esir olmayıp hakim bir duruma girebilmeleri ile
baş başa gider ve bu da onların tekamül gayelerine bağlı bir netice olur. Üstadın aşağıdaki sözleri bu
fikrimizi destekler:

Ruh bütün maddi faaliyetini yerine getirmek için ve bu faaliyetleri sayesinde tekamülünü sağlayabilmek
için madde aleminde bir süre geçirir. (*) Ruhun madde ile incizabını (:kapılma, tutulma) azaltıcı çareler,
onun maddesel bağını iradesiyle azaltabilmesi, yani tekamül edebilmesi için olan vasıtalardır.” Bu
sözlerin mefadı şudur: Ruhu yetkinleştirecek (:tekemmül ettirecek) vasıtalar, onun maddi bağlarının
çözülmesiyle sonuçlanan maddi faaliyetleridir. Ruh bu faaliyeti göstermek için maddeye bağlanır.

Özetle tekamül fikri bu günkü anlayışımıza göre, ruhun madde kainatındaki durumu ile alakadar bir
kavramdır. Maddeyi ve bütün maddi kavramları ortadan kaldırınca ruhun bizzat varlığı gibi, tekamül fikri
de ortadan kalkmış olur.

(devam edecek …/…)

(*) Üstadın buradaki madde aleminden kasdı yoğun madde dünyalarıdır.
Hatasız ve günahsız, hakikatlere varmak ve yükselmek mümkün değildir.

Ruhun fena ve geri eğilimlerinden kurtulması, maddi ihtiraslarından azade kalması kemalin
sebebi değil sonucudur, gayesi değil vasıtasıdır.

RUH VE KAİNAT
(67)

Özetle tekamül fikri bu günkü anlayışımıza göre, ruhun madde kainatındaki durumu ile alakadar bir
kavramdır. Maddeyi ve bütün maddi kavramları ortadan kaldırınca ruhun bizzat varlığı gibi, tekamül fikri
de ortadan kalkmış olur.

İçinde bulunduğumuz kainatta hiçbir şeyi madde düşüncesinden ayıramayız. Hatta en “gayrı maddi”
tasavvur ettiğimiz saf ruhsal haller bile ancak maddi kavramlarla idrak ve takdir edilebilir. En saf ve en
ilahi bir sevgi bile, asla unutulmasın ki, maddi kavramlarla yaşayabilir. Biz maddeden ve maddi
kavramdan soyutlanmış bir ruhu sevemeyiz. Çünkü o, bizim için bir ademdir ve adem sevilemez. En
saf sevgiyle sevdiğimiz şey, ruhun hiçbir zaman kıymetlendiremediğimiz kendisi değildir. Onun çeşit
çeşit maddeler arasındaki faaliyetlerinin tezahürüdür. Biz bu hakikati hiçbir okulun hatırı için
görmezlikten gelemeyiz. Yalnız şunu takdir ederiz ki ruhun bu faaliyet tezahürlerine zemin olan
maddeler ne kadar seyyal bir hal almış ise onlara karşı gösterdiğimiz sevgi de o kadar yüksek bir
karakter alır ve ilahileşir. Gayri maddi olarak görmemize en uygun görünen sevgi hakkındaki bu
düşüncemizi diğer duygularımız hakkında da belki daha kolaylıkla uygulayabiliriz.

Bundan dolayı bizim bu günkü yükseklik derecemiz ancak kainatımızdaki görgü ve tecrübelerle elde
edilmiş bir kazançtır. Ve tekamülün halen revaçta olan klasik manası bu bakımdan genişletilmek
gerekir. Maddeler kainatında yaşayan ruhlar için maddi ilişkilerden, maddi bilgi ve görgüden azade
Ruh ve Kâinat218
(:hür, serbest, özgür, kurtulmuş, sıyrılmış, boynundan atmış) bir “kemal” düşünemeyince bu kainatın
dışındaki varlıklar hakkında bizim anlayabildiğimiz en yüksek manasındaki kemal kavramı bile
hakikatten ne kadar uzak kalacağını takdir etmekte gecikmeyiz. Çünkü bu kavram ancak ruhların maddi
kainatıyla olan ilişkileri bakımından söz konusu olabilir.
Sık sık tekrarlandığı gibi ruhun fena ve geri eğilimlerinden kurtulması, maddi ihtiraslarından azade
kalması kemalin sebebi değil sonucudur, gayesi değil vasıtasıdır. Doğrusu, ruhun kemal
kelimesiyle ifade olunan yüksek gayesine varması, maddeler arasında tecelli eden kötü vasıflarından
kurtularak güzel vasıflar kazanması ile beraber yürür. Fakat bu güzel vasıfları kazanmak, maddi
esaretten kurtulmanın, daha doğrusu maddelere hakim olmanın zorunlu bir neticesidir.

Her zaman söylendiği gibi ruh aslında fena değildir. Bir ilahi parıltıda (:lemai ilahiyede) kendiliğinden
fenalığın bulunabileceğini düşünemeyiz. Bunun içindir ki gerek teozoflar, gerek spiritler ve gerek birçok
diğer spiritüalist meslek erbabı fenalığın ancak madde ile irtibattan ileri geldiğine inanmışlardır. Maddi
bağlar ruhları geriletir. Fakat bu manadaki gerilemeyi ruhların maddi kainata inmekteki gayesi olan
tekamülün tam zıddı gibi görmemelidir. Çünkü bu gerileyiş kemalin zıddı değil ancak ona yardın eden
bir tekamül sürecidir. O halde maddi dünyalarda geri durumlar içinde yuvarlanan ruhları bu bakımdan
takbih (:çirkin görmek, beğenmemek, kınamak, ayıplamak) değil tebcil etmek (:büyüklemek, ağırlamak,
ululamak, yüceltmek) lazım gelir. Çünkü onlar bu halleriyle tekamül yoluna girmiş bulunmaktadırlar.
Hatasız ve günahsız, hakikatlere varmak ve yükselmek mümkün değildir.

8- Tekamülün Gayesi

(devam edecek …/…)
Ruhların tekamüllerinin gerçek gayeleri hakkında kesin söz söylemek şöyle dursun bir tahminde
dahi bulunmanın imkanı olmadığını unutmayacağız.

RUH VE KAİNAT
(68)

8- Tekamülün Gayesi

O halde ruhların maddi kainata inmelerinde bizi en çok tatmin edici ve ruh bilgisindeki ilmi
kanaatlerimize uygun gelici nitelikte bir gayenin söz konusu edilmesine ihtiyacımız vardır. Bu gaye
nedir?...

Tekamül fikri ancak ruhun maddelerle olan ilişkisi bakımından değer kazanır dedik, şu halde ruhun
tekamülündeki maddi kavram ne olabilir?...

Şimdiye kadar söylediklerimizden çıkan anlama göre biz tekamülü ruhun maddelerden ve maddi
kainattan alakasını keserek onu ebediyen terk etmesi şeklinde kabul etmiyoruz. Aksine tekamül,
ruhun bu kainata hakim olacak bir duruma girmesi ve bu suretle faaliyetinin, yani maddeler
üzerindeki hakimiyetinin ebedileşmesi demek oluyor. Henüz maddi kainatın esareti altında bulunan
ruhlar için bu gayenin gerçekleşmiş olması söz konusu olamaz.

Ruhların maddeye bağlanmaları, bizim kastettiğimiz anlamda bir ilişki kurmuş olmaları demek değildir.
Bu anlamdaki ilişki esasen ruhların madde kainatına inmelerindeki gayeyi oluşturur. Yani bizim
düşündüğümüz anlamdaki ilişkide, ruhların maddeye hakimiyeti fikri saklıdır / fikrini taşır. Fakat ruhların
böyle ideal bir mertebeye çıkabilmeleri için her şeyden önce kainatın içinde, onun unsurları arasında
yoğurulmaları ve bazen pasif, bazen de nispeten aktif roller alarak bir çok tecrübeler geçirmek suretiyle
doğa yasaları hükümlerince kainata hakim bir duruma girmesini öğrenmeleri gerekir. İşte görgü ve
Ruh ve Kâinat219
tecrübe devresi dediğimiz bu devre, ruhun maddelere bağlı ve esir olarak kalması haline uygun gelir
(:tevafuk eder). Bu devrede tabiatıyla ruhlarda mevcut olan bütün yüksek melekeler kararacak ve
maddi esaretle, ruhların maddi gereklere uygun bir takım maddi eğilimleri ve ihtirasları el ele
yürüyecektir. Bundan dolayı maddi kainatın muhtelif dünyalarında ruhlarda görülen geri durumlar
onların madde ile irtibatlarının zorunlu bir neticesidir. Onların bu bağlardan kurtulmaları da maddelere
hakim durumlara girmelerinin, yani tabiat kanunları gereğince kainatta etkin roller almalarının bir
neticesi olacaktır.

Fakat tekrar ediyoruz: maddi bağları çözmek veya maddi esaretten kurtulmak maddelerle olan ilişkileri
kesmek değildir. Aksine evvelce ruhun mahkumiyetini doğuran / neden olan bağların çözülmesiyle
onların yerine maddeler üzerindeki ruh etkisinin kaim olması, ruhla maddi kainat arasındaki hakiki ve
ideal ilişkilerin ebedileşmesini ifade eder.

Pek tabiidir ki sonsuz bir kainatta aktif ve hakim bir rol oynayabilecek yetkisini kazanmış bir ruh, bu
muazzam faaliyeti ile alakadar bütün yüksek melekelerini geliştirmiş bulunacaktır.

Görülüyor ki bizim tekamül gayesi hakkındaki davamız, ruhun faaliyet imkanları üzerinde
toplanmaktadır. Çünkü bildiğimize göre ruhun ayırt edici vasfı olan etki edicilik gücü kainattaki en
yüksek derecesini bu faaliyet alanında gösterir.

Fakat şurasını da unutmamak gerekir: faaliyet, ruh etkisinin doğa yasalarına uyumlanmasının zorunlu
bir neticesidir. Ruhlar, etki edicilik güçlerini doğa yasaları ile ahenkleştirebildikleri oranda kainatta faal
durumlara zorunlu olarak girerler. Demek ruhun tekamülü, kainatta ilahi yasaları tatbike memur tabii ve
şuurlu bir etken haline girmesi gayesine yöneliktir. Fakat böyle muazzam bir gaye hakkındaki bu
ifademiz ne kadar aciz ve eksiktir!... Bu eksikliği belirginleştirmek için mahlukların sayısızlığını ve
sonsuz kainatın her bir zerresinin bile bizim için gene sonsuz bir kainat kadar anlaşılmaz bir
büyüklüğü içerdiğini düşünmek yeterlidir.

Ruh kemalinin maddi ilişkilerle kaim olduğunu (:ayakta durduğunu) kabul ettikten sonra, tekamül gayesi
konusunda, maddi unsurları göz önünde tutmak gerekir. Ruhun kainattaki kazançlarını maddeler
dışında ve maddi ilişkilerden uzak olarak düşünmek istersek onun bu kainata inmiş olmasının anlamını
anlayamayız. Eğer ruhların tekamülü gayesinde maddi kavram ihmal edilirse, eğer ruhların bu kainatta
bir süre yaşadıktan sonra ayrılıp onunla bütün alakalarını kestikleri, varsayımsal olarak, düşünülürse
yani daha doğrusu tekamülün gayesi maddelerden ayrılmak, bütün ilişkileri ebediyen kesmek şeklinde
kabul olunursa o zaman ruhun bu kainattaki kazançlarının yalnız kendi manevi bünyesinde meydana
gelmiş bir değişmeden ibaret olduğunu tasdik etmek mecburiyeti ortaya çıkar.

Fakat, evvela böyle bir değişikliği hiçbir insanoğlunun tasavvur edebilmesine imkan yoktur. Sonra,
madde ile alakası bulunmayan böyle bir değişikliğin maddeler vasıtasıyla meydana gelmesi
zorunluluğunu anlamak güç olur.

Bir ruhun dünyalarda tecrübe hayatı geçirmesi, bu tecrübelerin gayesiyle ona vasıta olan maddi
olayların ahenkleştirilmesine doğru cehitler sarf etmesi demektir. Bu fikre göre dünyadan kemaliyle
ayrılmış bir ruh demek, oradaki maddi şartların üstüne yükselmiş, yani onun üzerinde bütün etki
imkanlarını kullanabilecek bir duruma girmiş bir ruh demektir. Bunu böylece kabul ettikten sonra ruhun
ne dünyalara girmesinin, ne de tekamül etmesinin mantıklı ve makul anlamını anlamak mümkün olmaz.
İşte aramızda tekamül aşamalarını tamamlayıp yükselmiş bir ruh karşısında arzın bu durumu ne ise
kainatımızın bütün tekamül aşamalarını tamamlamış yüksek bir ruh karşısında da kainatın durumu,
tabiatıyla daha geniş ölçekte, odur. Ruhlar çeşitli tekamül yollarında yürüyerek üç boyutlu alemin bütün
realitelerinin üstüne çıktıktan sonra tekamüllerine daha yüksek tertipte devam etmek üzere, dört boyutlu
Ruh ve Kâinat220
alemde birleşirler. Ve buraya kadar yükselmiş olan ruhlarda artık bizim kainatımızda olduğu gibi
bedenler, şekiller v.s. kalmaz ve bunun neticesi olarak oradaki varlıklar hakkında ne cinsiyet, ne
insanlık – hayvanlık – bitkilik veya kainatımızın dünyalarına özgü herhangi maddi bir varlık hali söz
konusu olmaz. Üstattan aldığımız bazı tebliğler bu hususta bizi aydınlatmıştır:

“Ben de insanlık aleminden geldim, bu bakımdan kendime insanım, diyorum. Fakat incelerseniz bu gün
sizin aleminizde olmadığımı anlarsınız. Bu gün kendime insanım dememin sebebi sizin dünyanızdan
geldiğimi anlatmaktır.”

Ruhların, tekamül ettikçe etki ediciliklerinin artması da gene belki bizim tahmin bile edemediğimiz büyük
bir nedensellik prensibine dayanmaktadır. Bu sayede ilahi yasaların gereklerinden olan bütün
mahlukların düzeni (:nizamı) sağlanır. Evvelce de değindiğimiz gibi Yaradılış (:Hilkat), maddi kainatın
sayısız çeşitlerini meydana getiren teşekkül hallerinden ayrı bir şeydir. Bizim kainatımızda ne yoktan
var olan, ne de yok olan hiçbir şey yoktur. Bundan dolayı yoktan var olma anlamına gelen Hilkat
hakkında bizim hiçbir fikrimiz olamaz. Kainatımızda mevcut bütün olaylar maddelerin hal ve şekil
değiştirmelerinden ibarettir. Ve bu da ilahi yasaların uygulanmasına memur veya daha doğrusu böyle
bir faaliyete hak (:istihkak) kazanmış yüksek bir takım varlıkların maddeler üzerindeki güçlerini bütün
kemaliyle kullanabilmeleri sayesinde mümkün olur. Kainatların sonsuzluğu, ruhların sonsuz alanlar
içinde tekamüllerine devam etmeleri ile büyük bir mutabakat halindedirler. Bu baş başa yürüyüşün
sonunu görebilmek ve hatta bu konuda herhangi bir tahminde bulunabilmek bizim gibilere kolay
olmayacaktır. O halde ruhların tekamüllerinin gerçek gayeleri hakkında kesin söz söylemek şöyle
dursun bir tahminde dahi bulunmanın imkanı olmadığını unutmayacağız. Bu hususta
söyleyebileceğimiz şeyler ancak ruhların kendi alemlerimizle olan ilişkilerine ait bilgi ve tahminden ileri
gidemez. Ve biz alemlerimizde cereyan eden ruhların yukarıda söz ettiğimiz faaliyetleri hakkında da
ancak bazı müşahedelere sahip bulunuyor ve ona göre fikir yürütüyoruz.

Evvelce de söylenmişti: Bizlere göre ne kadar sonsuz ve kapsamlı görünürse görünsün mahluklar
yalnız içinde yaşadığımız maddi kainattan ibaret değildir. Ve ruhlar, madde kainatının dışında
bilmediğimiz diğer varlıklar arasında, bilmediğimiz yollarda hayatlarını geçirirler. Ve bu arada, uzun
cehitlerle sağlamış oldukları madde kainatı üzerindeki etki ediciliklerini ebediyen sürdürürler. Ruhların
kainatımızdaki tekamülü, mahluklar arasında ilahi yasaların hükümlerini uygulayacak yüksek
etkenler arasına girebilmeleri gayesine yöneliktir. Ruhlar maddi kainatın varlıklarına esir olmamak,
orasını doğa yasalarına uyarak idare etmek gayesiyle maddelere bağlandıktan sonra, orada uzun bir
süre görgü ve tecrübe hayatı geçirirler. Bu hal onların yavaş yavaş madde kainatı üzerindeki faaliyet ve
etki edicilik bütünlüğünü geliştirir. Bu faaliyetin doruklarına varmış ruhların durumları bir insan oğlunun
idrakine sığmaz.

Kolaylıkla söyleyiverdiğimiz, fakat gerçek ve yüksek niteliğinden haberdar olmadığımız bu idealin ne
zaman ve nasıl gerçekleşeceğini bilemeyiz. Çünkü bizim bulunduğumuz tekamül derecelerinden
başlarsak bu gayenin gerçekleşmesi için ebediyet kabul etmemiz gerekir.

Bir karınca ruhu bir karınca bendini oluşturabilecek / kurabilecek duruma girmiştir. Fakat o, henüz bir
insan bedenini kuramaz. Karınca basit yuvasını yapabilir, fakat insanların meydana getirdikleri
muazzam şehirleri meydana getiremez. Netekim bir gül ağacının ruhu da gül ağacını yapabilir; fakat ne
bir karınca bedenini, ne de karınca yuvasını oluşturamaz. Bir insan yoğun maddeleri bir araya getirerek
veya dağıtarak bir çok eserler meydana koyar. Taşlardan veya diğer maddelerden heykeller, abideler…
ilh. yapar. Perakende sesleri toplayarak onlardan bir senfoni meydana getirir. Bütün bunlar sanat
aleminin bir dünyasıdır. Bununla beraber insan oğlunun eseri ne kadar yüksek olursa olsun, sonsuz
tekamül basamaklarında yükselmiş olan ruhların muazzam eserleri yanında pek az bir şey kalır. Dört
boyutlu alemdeki varlıklarla aramızda bulunan mesafenin, insanla hayvan arasındaki mesafeden kıyas
Ruh ve Kâinat221
kabul etmeyecek kadar büyük olduğu göz önünde tutululunca oralardaki faaliyetin bizimkinden ne
kadar yüksek olduğu düşünülebilir.

Dört boyutlu ve ondan daha büyük boyutlu alemlerdeki varlıklar, insanların yaptıkları gibi, üzerlerinde
işlenme yeteneği sıfır değerinde olan yoğun taş parçalarından heykeller veya sınırlı seslerden
senfoniler yapmazlar. Onlar kozmik seyyal maddeler üzerinde çalışarak bu maddelerden diğerlerini ve
onlardan da daha diğerlerini oluşturmak suretiyle alemleri ve dünyaları kurup dağıtırlar. Fakat bu söz ilk
hamlede anlaşılabilecek manadaki kadar basit değildir.Bu faaliyetler bizim idrak edemeyeceğimiz bir
takım etki tarzları ile ve idrakimiz dahilinde olan zaman ve mekan kavramları dışında vukua gelir. Bütün
bu işlerde yalnız Allah’a mahsus yoktan var edicilik söz konusu olmayıp onun yasalarına mutabık bir
şekilde kuruculuk hali vardır.

Özetle ruhlar yükseliyor ve yükseldikçe maddi esaretten kurtularak ilahi yasalara intibak ediyor. Bu hal
onların doğadaki etki güçlerinin o oranda artmasını zorunlu kılan bir etkendir. Üstatlarımızın aşağıdaki
tebliğleri bu yolda bizi nurlandırmaktadır:

“Doğa yasaları gereğince ruhun tekamülü, onun maddi varlıklar içinde yaşamasına bağlıdır. Ruhun
dünyada maddi varlığı, demin de söylediğim gibi maddeye olan bağdan ibarettir. Maddi faaliyetleri
sayesinde tekamülünü sağlayabilmesi için ruh madde aleminde bir müddet geçirir.

“Ruhun madde ile olan incizabını (:kapılma, tutulma) azaltıcı çareler onun madde ile olan bu bağını
azaltabilmesine yardım eder, bu da ruhun maaliyata (:yüksek, derin fikirler, düşünceler; şerefler,
ululuklar, yücelikler) eğilimi ile olur. Maaliyattan ne kastettiğimi anlıyorsunuz.

“Bir ruhun prensibinde / başlangıcında (:mebdeinde) melekeleri kapanık değildir. Maddeye bağlılık bu
melekeleri gölgelendirir. Maddeye bağlılık devam ettikçe bir taraftan ruh tekamül eder; fakat maddeye
bağlılık bu tekamülün tezahürüne meydan vermez. Diğer taraftan ruh maddeden kurtuldukça hasıl olan
(:kendini gösteren, olan, çıkan) gelişme bir tezahür zemini bulur.”

Şu halde bizim idrakimize göre ruh kemalinin zirvesi ve nihayeti yoktur. Bu tekamül ebediyet içinde
ve bilmediğimiz bir istikbale doğru uzanıp gidecektir. Ebediyet içinde ebediyet, sonsuzluk içinde
sonsuzluk! İşte kainat hakkında olduğu gibi, ruhların tekamülü konusunda da duygu ve düşüncemizin
varabildiği son nokta budur.

(devam edecek …/…)
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..


Dördüncü Kısım

BİRİNCİ KONU

PERİSPRİNİN BEDENLE İLİŞKİLERİNİN MUTAT HALİYLE GEVŞEMESİ

1- Genel Mütalaa

Perisprinin bedenle ilişkilerine dair kitabımızın birinci cildinde bazı şeyler söylenmişti. Bir takım haller ve
şartlar altında perispri bedenle olan ilişkilerini gevşetebilir. Bu gevşeklik kısmî veya tam olabilir. Tam
olunca ölüm dediğimiz hal meydana gelir.
Ruh ve Kâinat222

Perisprinin bedenle ilişkisinin gevşemesi haline degajman deriz. Degajmanın derinliği oranında insan;
dış alemden, yani dünya maddelerinden az çok alakasının kesildiğini duyar.

Degajmanın çeşitli dereceleri vardır. İnsanın mutat hayatında yaşarken geçici olarak etrafıyla ilgisini
kesip kendi kendine dalmasına degajmanın en hafif şekli diyebiliriz. Ve bu hale de soyutlanma
(:tecerrüt) hali (isolement) deriz. Bundan dolayı soyutlanma veya dalgınlık hali degajmanın bir
başlangıcıdır, onun ilk merhalesidir. Demek, ilkel bir soyutlanma halinden başlayan perispri – beden
ilişkilerinin gevşekliği tedricen arta arta ve şuurla şuuraltının disosyasyonu, uyku, hipnoz ve letarji
halleri gibi kaba duygularımızın takdirine göre noktaladığımız bir sürü merhalelerden geçe geçe tam bir
ayrılma hali olan ölüm olayına kadar ilerleyebilir. O halde bizim ölçülerimize göre ölüm, izolman halinin
sonu olduğu gibi, izolman da ölümün başlangıcıdır.
Bu iki uç arasında mevcut psişik merhaleler bir çok sebepler altında kendiliğinden veya arzuya göre
meydana gelebilir. Bu sebepler: asabi, toksik, biyolojik, fizyolojik, patolojik, ilh. olabilir. Mesela sinirli bir
kadıncağız korkunç ve mutat dışı bir olay karşısında düşüp bayılıverir. Bu hal, bünyesel şarlara göre
derinliği az çok ileride bir degajman halidir, asabi yoldan meydana gelme bir beden –perispri gevşekliği
olayıdır.

Hipnotik süreçlerle meydana getirilen uyku halleri de böyledir. Esrar çekmiş veya kloroformlanmış bir
insanın degajmanı toksik sebeplerdir. Ağır bir hastalık, bir koma halindeki hastaların degajmanı gene
toksik ve patolojik bir degajmandır. Manyetizm yoluyla olan somnambülizm halini vital ve hipnoz
halindeki degajmanı da asabi sebepler altındaki degajman hallerine örnek gösterebiliriz. Nihayet,
manastırda dindar kadınların, çilehanelerde yaşayan zahitlerin vecit halleri esnasındaki
degajmanları psikolojik sebeplerden ileri gelir. İleride, dedublüman konusunda bu noktalara tekrar
geri dönülecektir.

O halde bizim degajman ismi altında mütalaa ettiğimiz olaylar bedenle perisprinin arasındaki ilişkilerin
bazı sebepleri altında değişmesinden ibaret fizyo-psikolojik bir takım fenomenlerdir. Diğer ifadeyle
degajman, ruhun bedenle olan ilişkilerinin gevşemesi yüzünden az çok serbestleşerek spatyoma doğru
kaymasıdır, denilebilir.

Perisprinin bedenle ilişkisini gevşetmesi, o oranda ruhun serbestleşmesini ve spatyom hayatına
dalmasını zorunlu olarak neticelendirir. O halde degajmanın derinleşmesi, ruhun o oranda spatyom
hayatına dalması ve o oranda spatyom hayatının dünyadakilere açılması (:münkeşif olması)
demektir.

Bundan şu netice çıkar ki gerek kendiliğinden, gerek tecrübe yoluyla olan degajmanların iyi ve vukufla
mütalaasını yaparak spatyom hayatı hakkında müspet ve ilmi bir çok gerçeklere ulaşmak
mümkündür. Aslında muhtelif araştırıcılar tarafından spatyomdaki ruhlardan, oranın çeşitli merhaleleri
hakkında verilmiş izahlar ve tanımlar; degajman yoluyla topladığımız ve bizim gibi çalışan diğer
müelliflerin (Caslan) topladıkları müşahedelere bir çok noktalardan uygun gelmektedir. Ve hatta bazen
olaylar birbirine o kadar yaklaşır ve bağlanır ki bunların iyice incelenmesiyle ilmi bir takım neticeler ve
kanaatler belirginleştirilebilir. Mesela enkarne insanların degajmanları halinde iken vaki ifadeleri,
dezenkarne varlıkların, özellikle spatyom hayatına dair izlenimlerine benzemektedir. Buna karşılık
birinciler de, ikinciler kadar candan ve yakından duygular yoktur ki bunun sebebini de birçok defa
yazdığımız maddi bağların frenleyici etkilerinde aramak gerekir. Aşağıda degajman halindeki süjelerden
alarak vereceğim örnekleri incelerken okuyucularım bu fikirlerimi onaylayacaklardır. Bu örnekler
arasında bazı süjeler karanlık içinde kaldığını, bazıları üşüdüğünü, bazıları dikenlerin vücutlarına
battığını… ilh. söylemektedir. Bunlar spatyom konusunda verdiğimiz örneklerle karşılaştırılırsa özellikle
oranın ilk aşamasındakilerle bunlar arasında büyük benzerliklerin bulunduğu derhal göze çarpar.
Ruh ve Kâinat223

Görülüyor ki burada, insan bilgisine ve mukadderatına dair çok geniş ve sonsuz bir çalışma
alanı vardır. Bu hususta mevcut bol materyallerden yararlanılabildiği takdirde beşeriyetin
tekamül yolundaki gelişmesi şüphesiz hızlanacak, bugünkü soğukluk, huzursuzluk bütün
sebepleriyle birlikte insanların arasından yıkılıp gitmeye yüz tutacaktır. Fakat dünyanın şu anda
donmuş, kökleşmiş ve idealleşmiş maddi geri hırsları insanların gözüne kalın bir perde halinde
gerilmiştir. Bu günkü beşeriyette henüz onu söküp atabilecek ruhsal enerji yoktur. Bu hal,
şimdilik pek küçük bir zümreye özgü (:münhasır) kalan bu yüksek mebahisin (:bölümler; bir
şeyin bahsolunduğu yerler; araştırma, arama yerleri) mütalaasına yayılma imkanı
vermemektedir. Bununla beraber tekamül zorunluluğuna inanan herkes gibi biz de bu karanlık
durumun geçici olduğuna ve insanların bu günkü, bilmeden kendiliğinden tahayyülleriyle
yaşattıkları kabuslarından bir gün kurtulacaklarına kani bulunuyoruz.

İşte bu kanaat bizi insan bilgisine ve mukadderatının mütalaasına başlangıç olabilecek konular
üzerinde bazı fikirler yürütmeye ve bu kitabı yazmaya sevk etti. Biz kitabımızdaki konuları ve
özellikle üçüncü ciltteki konuları alakalandıran degajman hallerinin mütalaasına önem veriyoruz. Bu
sebepten dolayı bu olayı kitabımızın hacmine uygun bir tarzda kısaltarak mütalaa edeceğiz. Ruhun
degajman hali didaktik bakımdan iki modalite içinde incelenebilir. Bunlardan biri; perisprinin aşağı
yukarı mutat, yani saf haliyle bedenden ayrılması, diğeri de bedenden bir kısım partikülleri beraber
alarak ondan ayrılması şekline aittir.

Biz bunları birbirinden ayırmak için birincisine perisprinin bedenle ilişkisinin saf haliyle gevşemesi,
ikincisine de perisprinin bedenle ilişkisinin bulaşık halde gevşemesi diyeceğiz.

Bu konumuz perisprinin bedenle ilişkisinin saf haliyle gevşemesine ayrılmıştır ki bunu da iki yoldan
incelemek mümkün olur: Bu yollardan bir hipnoz yoludur, diğeri ise mutat halde psikolojik infisal hali
diyebileceğimiz (dissociation psychologique) yoldur.

Hipnoz halindeki süjenin mutat şuuru ortadan tamamen kalkmıştır, yani süje dış alemle olan bütün
alakasını kesmiş ve bütün dikkatini sübjektif hayatı üzerine çevirmiştir. Burada idrak, ileride izah
edileceği gibi mutat dışı bir yoldan meydana gelir. Özellikle bu mesele üçüncü ciltteki bölümleri
(:mebahisi) çok yakından ilgilendireceği için hipnoz halinin bazı tezahürlerinden orada da
yararlanılacaktır.

Bu konuda degajmanın inceleme yollarından ikincisi, yani psikolojik disosyasyon hali öncekinden
farklıdır. Burada süjenin mutat şuuru ortadan kalkmamıştır. O, bütün dikkatini şuuraltı alanına, yani
kendi varlığına çevirmiş olmakla beraber onu her an dış alemle alakalandırabilecek halde
bulundurmaktadır. Diğer ifadeyle süje burada uyumamıştır. Yalnız şuurla şuuraltı birbirinden ayrılmıştır.
Buna psikolojik disosyasyon dememizin sebebi de budur. Bu haldeki süjelerde şuur ve şuur altı
tezahürleri birbirinden ayrı bağımsız şahsiyetlere aitmiş gibi uyanık dururlar. Mutat şuur, asılı bir halde
bulunmakta ve şuur altına müdahale etmemektedir. Şimdi bunlar üzerinde ayrı ayrı duracağız.

(devam edecek …/…)

2- Hipnoz veya Somnambül Hali

A- Manyetizm ve Hipnoz Nedir?
RUH VE KAİNAT
(70)

Ruh ve Kâinat224
2- Hipnoz veya Somnambül Hali

A- Manyetizm ve Hipnoz Nedir?

Gerek hipnoz, gerek somnambülizma bir uyku halidir. Bunların meydana getirilmesi için kullanılan
yöntemler ayrı ayrı olmakla beraber çok defa hem bu yöntemler, hem de onların neticelendirmiş
oldukları uyku halleri, yani hipnoz ve somnambül halleri birbirine karışır ve karıştırılabilir.

Bunlar üzerinde ayrı ayrı durmak kitabımızın konusuna dahil değildir. Çünki biz burada ancak bu uyku
hallerinin neticelerinden yararlanıyoruz. Fakat bu iki halin ayrı ayrı neticelerini değerlendirmek, daha
büyük faydalar elde etmek bakımından arzu edilen bir şeydir. Bundan dolayı teknik prosedeleri ve
fenomenik tezahürleri (Les manifestation phénoméniques) ayrı olan bu iki psikolojik olay hakkında
evvela kısaca birkaç söz söylemek istiyorum.

Manyetizm adı altında çok defa yalan yanlış anlaşılan ve bir çok hokkabazlarca istismar vasıtası olan
bazı gösteriler, tabiatıyla bizim burada bahsedeceğimiz şeyler değildir. Taklit – ve çok kaba ve kusurlu
bir taklit – yolu ile bu tür tezahürlerin her çeşit kötüye kullanılması ve istismarcılığa müsait olması, onun
genellikle yanlış anlaşılmasına neden olmuştur. Manyetizm hokkabazlık değildir. Ve bir hokkabaz
manyetizör olamaz. Nasıl ki fenni maniplasyonlarıyla bir fizikçi ve bir doktor da hokkabaz olamaz.
Hem fizikçinin, hem de doktorun yaptığı işlerdeki yüksek gayeler bir hokkabazın küçük maksatlarıyla
uzlaştırılamaz (:kabili telif değildir). Tıpkı bunun gibi bir manyetizörün yaptığı işlerdeki yüksek değerler
de hokkabazın değersiz kurnazlıklarıyla nispetlendirilemez. Bu sözleri bana söyleten etken, metapsişik
tezahürlerin ve özellikle manyetizmin söz konusu olduğu yerlerde, hatta aklı başında sayılan kimselerin
bile derhal söze, zamanın bir takım hokkabazlarının isimlerini karıştırmaya kalkıştıklarına sık sık şahit
olmaklığımdır.

O halde manyetizm ve hipnotizm nedir?

Yaklaşık bundan 150 yıl önce Mesmer isminde Viyanalı bir doktor kendine özgü kuramıyla desteklediği
manyetizm fikrini ortaya atmıştır. Fakat bu süreç ile bir uyku halini, somnambulizmi ilk defa meydana
getiren zat Marquis Puységur olmuştur. Bunu müteakip diğer birçok araştırmacı, bu çalışmalar üzerinde
durarak manyetizm ve somnambülizmin yavaş yavaş gelişmesine yardım etmiştir. (Deluze, Du Potet,
Ch. Lafontaine, Hector Durville… v.s.)

Bu alanda çalışan her müellif birbirine yaklaşan veya birbirini tutmayan bir takım kuramlarla manyetizmi
izah etmeye çalışmışlardır. Bütün bu kuramların bileşkesi olarak biz bugün manyetizmi şu manada
kabul ediyoruz: Bazı maddelerde daha bariz olmak üzere her maddeden bir takım emanasyon çıktığı
gibi, organik maddelerden de öylece ve evvelkilerden daha yüksek tertipte bir takım emanasyon çıkar.
Bunların hayat sahibi varlıklar üzerinde tecrübe ile meydana getirebildikleri bir takım fizyolojik ve
psikolojik etkilere bakarak, bunu hayati hususiyetlere sahip bir seyyale gibi kabul edebiliriz.
Manyetizörler bu seyyaleye bir sürü isimler vermişlerdir. (Hayvansal mıknatısıyet, beşeri mıknatısıyet,
manyetik kuvvet, asabi kuvvet, beşeri radyoaktivite… ilh.)

Özellikle H. Durville manyetik titreşimlere ait yaptığı bir çok değerli deneyleriyle bunların fizyolojik ve
psikolojik tezahürlerini ilmi ve deneysel yollardan tahkik etmiş, hatta bir takım yasalarını da meydana
çıkarmıştır. (2,14)

Gerek bu araştırıcıların yapmış oldukları tecrübelerin tetkiki, gerek bizim şahsi tecrübelerimiz
manyetizmin ortaya konmuş fiziki yasalarının sıhhatine bizi inandırmıştır. Konumuz dışında kaldığı için
burada bu yasalardan ve onlara ait tecrübelerden bahsedemeyeceğim.
Ruh ve Kâinat225

Şu halde manyetizm, insandan çıkan henüz niteliği ne akademiye mensup fizyolojiciler, ne de fizikçiler
tarafından tetkik edilememiş bir takım titreşimler (veya seyyaleler) yolu ile hayattar organizmalar
üzerinde bazı fizyolojik ve psikolojik tezahürlerin meydana getirilebileceğini kabul eden bir ilim dalıdır.

Fakat yukarıda söylediğimiz gibi manyetizörler ve özellikle Charles Lafontaine manyetizmanın gerçek
ve ilmi değerlerini genelleştirmeye (:tamim etmeye) uğraşırken manyetizmin kuramlarına karşı gelen bir
çok aleyhtar da aynı olayları başka yollardan sinir sisteminin fizyo-patolojik durumlarından yararlanarak
meydana getirmeye çalışıyorlar ve bunda başarılı olduklarını iddia ederek manyetizörlerin bedenden
çıkan seyyalelerini veya titreşimlerini çürütmeye uğraşıyorlardı. İşte burada karşı gelen bir deneyci
olarak ilk ortaya atılan kişi İngiliz doktoru Braid olmuştur. Bu sebepten buna braidizm derler ki
hipnotizm dediğimiz şey budur. Netekim manyetizmin de diğer ismi onu ilk defa genelleştiren yapan
kişiye izafeten mesmerizm’dir.

Braidzm veya hipnotizm nedir?

Braid, manyetizörler gibi operatörün bedeninden bir takım seyyalelerin veya titreşimlerin çıkıp süjeye
etki ettiğini kabul etmiyor. Ve süjede görünen hipnoz halinin gayri tabii, histerik bir tezahür olduğunu ve
bunun kendiliğinden telkinle veya sinirsel sistemi yorucu herhangi bir vasıtayı kullanmakla husule
getirilebileceğini ileri sürüyor. Ona göre manyetizörlerin iddia ettikleri “hayati veya mıknatısi
seyyaleler”e gerek kalmadan onlar vasıtasıyla yapıldığı söylenen hipnotik tezahürleri bu son vasıtalarla
ve özellikle telkinle meydana getirmek pekala mümkündür. Bu görüşe göre manyetizörlerin iddia
ettikleri emanasyonlar boş, manasız ve var sanılan (kuruntu) şeylerdir. İşte bu yüzden bir taraftan
mesmeristler, diğer taraftan braidistler uzun bir mücadeleye tutuşmuş ve her biri hakikatin ancak kendi
tarafında olduğunda ısrar etmiştir. Biz burada bunların münakaşasına girişecek değiliz. Yalnız şu kadar
söyleyelim ki hipnotik olayların husulü için kullanılan çeşitli vasıtaları savunmakta iki tarafın da hakkı
vardır, çünkü hem mesmeristlerin, hem de braidistlerin
savundukları tez aynı fizyo-psikolojik bir olayın prosedeleriyle ve fenomenik tezahürleriyle birbirinden
ayrı yolda tezahürler gösteren iki modalitesine aittir.

Örneğin bize göre manyetik hipnoz ile hipnotik hipnoz Perispri-beden ilişkisi bakımından birbirine
benzeyen iki olaydır. Yani perisprinin bedenden az çok kurtulma halidir, bir degajmandır. Yalnız, bu
degajmanın her iki halde nicelik ve niteliksel farkları görülür. Ve burada uzun uzadıya anlatılması
mümkün olmayan sebeplerden dolayı manyetik hipnozda görünen yüksek psikolojik tezahürler hipnotik
hipnozda bulunmaz.

Şu halde hipnozun ilkel tezahürlerini incelemek için braydizme müracaat edilebilir, fakat yüksek fizyo-
psikolojik incelemeleri bu yoldan yapmaya kalkışmakla büyük başarılar elde edilemez, o zaman daha
derin ve tabii bir degajman hali olan manyetik ipnozdan yararlanılmalıdır.

Biz kendi hesabımıza hipnotik süreçlerden büyük faydalar göremedik, hatta bu halin oluşması için
kullanılan prosedeler bakımından hipnotik hipnozu sinirsel seyyalelerin şiddeti, ani ve sarsıcı
boşalmasıyla birlikte, sinirleri yorucu, bundan dolayı tehlikeli bir hal olarak kabul ederiz. Fakat
konumuz bu olmadığı için bunları kısaca söyleyip geçmek zorundayız.

Şu halde hipnotik hipnoz ancak fizyo-patolojik tetkik bakımından enteresan olabilir fakat fizyo-psikolojik
bakımdan tavsiyeye değmez. Burada manyetizmden yararlanılacaktır.

Manyetizm, öncekinin tersine ne şiddetli, ne de yavaş bir sinirsel seyyale boşalması (Decharge
nérveuse) ile birlikte değildir. Aksine burada operatörden çıkan seyyalelerle süjenin sinir sistemi
Ruh ve Kâinat226
takviye (Fortification) edilmektedir. Bundan dolayı bu, önceki gibi zararlı ve tehlikeli olmadığı gibi
faydalı ve hatta sıhhidir. Onun için hastaların tedavisinde de bugün bir çok mahafilde bundan
yararlanılmaktadır. Ve bu tedavi sistemine biyoterapi ismi verilmiştir.

Hipnotik tezahürlerin mütalaasına başlamazdan önce şunu söylemek isterim ki biz, bir taraftan hem
mesmeristlere, hem de braydistlere hak verirken diğer taraftan ikincilerin birincileri yalanlamalarına
katılmıyor ve bu hareketi braydistlerin hesabına eksik yapılmış bir tetkik ürünü sayıyoruz. Çünkü
dediğim gibi ruhsal incelemeler bakımından şüphesiz braidizmadan daha çok verimli ve yüksek
tezahürlere zemin olan manyetik somnambulizm, manyetizörlerin söyledikleri gibi insandan ve hatta
madensel, bitkisel ve hayvansal varlıklardan çıkan bir takım emanasyonlarla meydana getirilir. Bu
bir hakikattir ve elimizde bu hakikati gösteren sayısız müşahedeler vardır. Maalesef bunlar üzerinde
uzun uzadıya duramayacağız. Yalnız okuyucularıma bir fikir vermek için insan bedeninden çıkan
emanasyonların tespiti için şimdiye kadar çeşitli müellifler tarafından müracaat edilen ilmi tetkik
vasıtalarından bir tanesine temas edeceğiz. Bu da, bu emanasyonların çeşitli yöntemlerle alınmış
fotoğraflarıdır. Aşağıda verdiğim bu şekilde (şekil 2) (*) bir el resmi görüyorsunuz. Bu resim göründüğü
gibi alelade bir fotoğraf makinesinin karşısında tutularak bildiğimiz yollardan alınmış bir elin fotoğrafı
değildir. Daha doğrusu bu resim elin kendisine ait değildir. Elden çıkan seyyalelerin resmidir. Bu, nasıl
elde edilmiştir? Bu sorunun cevabını deneycinin bizzat kendisinden, yani G. Delanne’dan kısaltarak
dinleyelim: (48)

“Evvelce ismi geçen deneycilerin gözlemlerinden ve bu gözlemler hakkında yapılmış tenkitlerden
yararlanarak birkaç sene fotoğraf plaklarının üzerindeki bu seyyalelerin izlerini tetkik ve mütalaa ettim.
Ben burada yalnız, beşeri seyyalenin etkisini, inkarı mümkün olmayacak şekilde ispat ettiğine kanaat
getirdiğim deneylerden birkaç tanesini yazacağım.
“Şunu hatırlatmak isterim ki bu işi yaparken özenle hareket etmek için gereken bütün tedbirler
alınmıştır: Hassas plağın temiz olmasına, jelatin tabakasına toz gibi yabancı cisimlerin yapışmamasına,
izhar banyosunun süzülmüş olmasına ve emanasyonlarının resmi alınacak elin plağa değmemesine,
uzaktan tutulmasına ve nihayet developman esnasına izhar banyosunun sürekli çalkalanarak bir takım
hayalleri taklit edebilecek tortuların plak üzerinde çökelmemesine dikkat edilmiştir.

“Bu deneyleri Bayan W.B. ile yaptık. Bayanın eli plağa karşı o tarzda konmuştur ki eğer sıcaklıkda
mevcut olan enfraruj ışık dalgaları plağa etki ediyorsa buna imkan bırakılmasın. Bundan başka ciltteki
Tarchanoff’un elektrik cereyanlarıyla hayallerin izahını da önlemek için eli ne plağa, ne de plağın
konmuş bulunduğu küvete temas ettirmedik.

“Biz bu şartları gerçekleştirmek için iki türlü tertibat kullandık: Evvela, öyle bir eriyik bulmak gerekliydi ki
bu, karanlık ısıl (:haruri) radyasyonları emsin ve geçirmesin. Alun bize bu iş için en uygun bir madde
göründü. Çünkü malumdur ki içinde yoğun alun eriyiği bulunan bir balon güneş ışığına tutulursa kırılmış
ışınlar öbür taraftan geçerler ve bu ışınlar sanki tıpkı bir adeseden geçmiş gibi arka tarafta çok parlak
bir odak meydana getirirler. Fakat, güneşten gelen bu ışıklar arasında bütün karanlık ışıklar eriyik
tarafından emilmiş ve öbür tarafa geçirilmemiş bulunur. Çünkü alun vasıtasıyla süzülmüş ışınların
parlak odağına konan bir parça pamuk barıtı orada hiçbir etkiye maruz kalmadan istendiği kadar
tutulabilir.

“İşte alunun bu etkisinden yararlanarak bir küvet içine onun yoğun eriyiğini yaparak koyduk ve suyu
buharlaşmaya terk ettik. Su tamamen kaybolduktan sonra küvetin dibinde yaklaşık 15 mm kalınlığında
ince bir alun tabakası oluştu. Hassas plak ise hidrokinon eriyiğini içeren ikinci bir küvette bulunuyordu.
Alunu içeren küveti plağın konmuş bulunduğu ikinci küvet içine koyduk. Bu şartlar altında operatör
Bayan W.B. nin eli ile ne plağa, ne küvete, ne de eriyiğe temas etmeyecekti. Bundan başka plakla el
Ruh ve Kâinat227
arasında alun tabakası bulunduğundan ve söylediğimiz gibi karanlık ışınlar bu madde tarafından
emildiğinden onların alttaki plağa etki etmeleri de söz konusu olamazdı.

“Deney tam bir karanlıkta yapıldı. Yaklaşık otuz dakikalık poz verdik. Bunun neticesinde doğrudan
doğruya eflüvoğrafi yolu ile bir elin tabii büyüklükteki resmini almak mümkün oldu. Burada bizzat elin
fotoğrafı söz konusu olamaz, çünkü bu iş nihayet elden çıkan karanlık ısıl ışınların enerjisi ile olabilirdi
ki bunlarda alun tarafından zaptedilmişlerdir. Yine bundan başka elden çıkması düşünülebilen herhangi
bir enerji de fizikçe bilinen bir etken değildi. Çünkü bu, alundan ve küvetin camından kırılmaya
uğramadan doğrudan doğruya geçmiş ve elin, parmakların hemen hemen tabii hatlarını meydana
getirmiştir.”

Fakat bu tedbirlerden başka ısıl ışınların etkisiyle bu işin olabileceği fikrini ortadan büsbütün kaldırmak
için G.D. şahit bir deney daha yapıyor. Önceki gibi plağı alun tabakasını içeren cam küvetin altına
sakladıktan sonra etrafı pamukla sarılmış (yabii ki dibi serbest) ve içine kırk derece sıcaklıkda ısıtılmış
su olan bir bardağı operatörün elini tuttuğu mesafeden plağın üzerinde 35 dakika tutuyor. Bu sırada ısı
derecesini düşürmemek için özel bir şifon tertibi ile suyu sürekli yeniliyor. Fakat bütün bu çalışmalara
rağmen neticede plağın üzerinde hiçbir hayal veya leke görülmüyor. Bu hal evvelce çıkan el resminin
ısıl ışınlarla alakası olmadığını ispatlar.

Buna benzer deneyle diğer birçok müellifler tarafından yapılmış ve daima müspet neticeler alınmıştır.
Aşağıdaki fotoğrafta da gene aynı özenle tespit edilmiş iki el görüyoruz. (şekil 3) (*) bu ellerden birisi
kitabımızda ismi ara sıra geçen alim manyetizörlerden H. Durville’dir. (2) Diğeri ise Majewska isminde
bir genç kızın elidir. Burada özellikle dikkati çeken şey şudur:

İki elden çıkan emanasyonlar resimde birbirini defetmekte ve birbirinden uzaklaşmaktadır. Bu hal H.
Durville’in didaktik bir şekilde ortaya koyduğu fizik – manyetik yasalarından biriyle (polarizasyon yasası)
alakalı bir olaydır. Bu yasaya göre aynı isimli (izonom) seyyaleler karşılaştıkları zaman birbirini
defederler. (14) Buradaki ellerin ikisi de sağ eldir.Bundan dolayı bu, izonom bir tatbiktir ve aynı isimde,
yani pozitif seyyaleleri yayar.

Halbuki aynı müellifin deneylerine ait aşağıda iktibas ettiğim diğer bir resim yukarıdakinin tersidir, (şekil
4) (*).

Burada ayrı ayrı emanasyonlar yayan sağ ve sol eller vardır. Gene fizik-manyetik’in polarizasyon
yasası gereğince ayrı isimler taşıyan (Heterenom) seyyaleler de birbirini çekmiş ve birbirine karışarak
elleri ayırt edilemez bir hale koymuştur. Bu resimlerdeki ellerden altta olanı manyetizör Bay Durville’e
aittir ve onun sol elidir. Bu el fizik-manyetik deneylerden alınmış sonuçlara göre negatif emanasyonlar
yayar. Üstte olanı ise Bayan Majewska’nın sağ elidir ve bu da pozitif emanasyonlar yaymaktadır. Eğer
iyi düşünülür ve ilmi bir düşünce ile hareket edilirse fotoğraftan başka tespit olunan fizik-manyetik
yasasının bu tezahürü bile bu emanasyonların realitesini kabul ettirmeye yeterli gelir.

Tekrar ediyoruz ki bu resimler mutat yöntemlerle alınmış alelade el resimleri olmayıp bir kısmını
yukarda geçirdiğim özel yöntemlerle tespit edilmiş emanasyonlara ait fotoğraflardır.

(devam edecek …/…)

(*) Not: Resimleri sizlere daha sonra iletmeye çalışacağım. Nurgül.

B- Hipnozun Fenomenik Tezahürleri

Ruh ve Kâinat228

RUH VE KAİNAT
(71)

B – Hipnozun Fenomenik Tezahürleri


Şimdi manyetik veya hipnotik hipnozun bizi ilgilendirecek veya faydalandıracak fenomenik tezahürlerine
geçiriyorum. Fakat evvelce de söylediğim gibi burada hipnozdan bahsederken daima manyetik
süreçlerle elde edilmiş haller dikkate alınmıştır.

Mutat insana bazı özel işlemlerle hipnoz veya somnanbül haline koymak mümkündür. Burada uzun
uzadıya bu işin fenni prosedelerinden bahsetmeyeceğim. Bu hususta söyleyeceğim şeyler pek kısa ve
burada bize ancak gereği kadar olacaktır.

Süje, bir iskemleye oturtulur, operatör karşısına geçer ve fenni bir takım yöntemlerle onu hipnotize veya
manyetize etmeye başlar. Bu işlemin süjedeki ilk etkisi bir ağırlık duygusundan ibarettir. Bu etki süjenin
bünyesel kabiliyete göre ya bu derecede kalır veya daha ileriye gider. Eğer süje uygun durumda ise
üzerindeki ağırlık hissi kendisini, kendi iradesiyle harekete imkan bırakmayacak bir tarzda atalete ve
uyuşukluğa sevk eder. Bu sırada şuuru bulanmaya başlar, gözleri kararır, etrafı yavaş yavaş silinmeye
yüz tutar. Bu haller süjenin dış alemle ilişkilerini gittikçe gevşetmeye başladığını bütün belirtileriyle
belirginleştirir. Süjenin bu duygusuzluğu ve küntleşen şahsiyeti ard arda ve şuuru bulana bulana bir an
gelirki o , dış alemle ilişkilerini tamamen keser ve bu hal süjeye şahsiyetini dahi unutturacak bir
dereceye kadar ilerler. Artık o, hiç bir şey değildir veya her şey olabilir. İşte bu hale, deneyciler inanma,
telkin, şarm vs halleri gibi bir takım isimler vermiştir. Biz buna biraz aşağıda göstereceğimiz
sebepten dolayı kendiliğinden tahayyül devresi diyeceğiz (*).

Hipnozun bu devresinde bulunan süjenin şuur alanını ilgilendiren kendi üzerindeki kontrolü tamamen
felce uğramıştır. Çünkü o, tam bir teşevvüş halindedir. Onun bu teşevvüşünü gerektiren nedenler aşağı
yukarı spatyomun ilk aşamalarına intikal etmiş ruhların teşevvüşü hakkında söylediğimiz sebeplerin
aynıdır (*).

İşte bu teşevvüş halinin neticesi olarak operatörün iradesi süjenin imajinasyonunu sevk ve idare eden
iradesine yön verir. Burada esas olan şey, operatörün iradesiyle meydana gelen imajlara süjenin
inanmış olmasıdır ve bu da her şeyden önce onun vicdanıyla ilgili bir meseledir. Mesela; bir kadın olan
süjeye operatör, erkek bir garson olmasını söyler söylemez o, derhal kendisini erkek garson halinde
duymaya başlar ve erkek garsonluğun bütün gereklerine kendisini tam bir teslimiyetle bırakır çünkü
operatörün iradesiyle uyanan kendiliğinden imajinatif faaliyet, süjeyi bu hale inandırmıştır. Bu sırada
operatör fikrini değiştirip ona satıcı bir çocuk olmasını söylerse süje derhal satıcı bir çocuk haline girer
ve satılacak mallarını bağıra çağıra satmaya başlar…

Burada bir noktaya işaret etmek isterim: Yukarıda geçen sözler iyi incelenirse genellikle sanıldığı gibi
hipnoz halinde bulunan bir süjenin iradesinin ortadan kalktığını veya manyetizörün iradesinin mutlak bir
surette hakimiyeti altına girdiğini düşünmek hatasına düşülmemiş olur.

Bu haldeki süjenin gösterdiği karakteristik fenomenlere ait bazı misaller üçüncü kitabın hatırlama
konusunda yazılıdır. Burada hipnozun bu devresine ait ruhsal halleri belirginleştirmek için bir iki örnek
daha verilecektir. Aşağıdaki örnek Charles Richet’nin tecrübelerinden alınmıştır.

Ruh ve Kâinat229
Bu örnekte dindar, namuslu, ağır başlı bir aile kadınına hipnoz halindeyken yapılan bir telkinle onun
köylü kadını, hoppa ve kayıtsız bir bar kızı, cesur bir asker, bir baş komutan rollerinin bütün inceliklerini
temsil ettiğini ve bu sırada mutat şahsiyetini tamamen unuttuğunu görüyoruz :

“. . . Süjeye biraz önce bir köylü kadını olduğunu telkin etmiştik. Kadın hala köylü tipinin asık ve
meşakkatli çehresini muhafaza ediyordu. Bu sırada ona bir bar kızı olduğunu söyledik. Çapkın bir
tebessümle şöyle söylenmeye başladı: “Şu etekliğimi görüyorsunuz ya… Bunları patron uzattırdı… Bu
patronlarda ne kadar can sıkıcı oluyorlar!.. Etek ne kadar kısa olursa insana o kadar iyi yakışır… Hem
bütün bu elbiselerde fazla… Bir incir yaprağı kafi değil mi?.. Sen benim gibi düşünüyorsun değil mi
canım? Lucie’nin bacaklarına bak!.. Amma da bacakları var… Söyle bana bakayım (gülerek) sen
kadınlardan niçin bu kadar utanıyorsun? Ara sıra bana gel! Bilirsin ki ben her gün… ilh.” (64).

İşte ağır başlı bir ev kadının şuuraltından nelerin çıkabileceğini burada görüyoruz. Fakat iş bununla
daha bitmiyor. Profesör Richet aynı kadına önceki tecrübeyi müteakip bir asker olduğunu söylüyor:

“. . . Kendine komutan olduğu söylendiği zaman hemen amirine bir tavır aldı ve şu emirleri vermeye
başladı: “Dürbünümü veriniz!.. İyi, iyi… Altıncı Zuaf alayının komutanı nerde?.. Düşmanların karşıki
hendeği aştığını görüyorum. Komutan!.. Bir müfreze alınız. Şu herifleri oradan kovunuz!.. Bir sahra
bataryası da almayı unutmayınız!.. ilh. (böylece bir müddet söylendikten ve subayları tenkit ettikten
sonra:) Zuaflar da ne kadar iyi asker oluyorlar!.. Tepelere ne güzel tırmanıyorlar!.. (yüksek sesle
bağırarark) Haydi çabuk kılıcımı getiriniz! (kılıç kuşanır gibi yapar) İleri!.. Marş!.. Ahh!.. Vuruldum…”
(64).

Burada ne oluyor! Bu örneğin iyice incelenmesiyle şimdiye kadar söylediklerimizin lehine bazı
hakikatlere varmak mümkün olur. Deneyci, süjede, daha doğrusu süjenin ruhunda telkin yoluyla bir imaj
meydana getiriyor. Bu ne demektir?

Biliyoruz ki hipnozun bu devresi ruhun bedene olan irtibatını gevşettiği ilk merhaledir. Bundan dolayı
spatyom konusunda da söylediğimiz gibi bu aşama ruhun hemen hemen spatyomdaki ilk zamanlarına
ait teşevvüş halini ilkel ve daha hâkî bir şekilde taklit eder. O halde burada da ruhun kendiliğinden
tahayyülü ( Fransızca imagination spontanée) yoluyla bir takım imajlar meydana gelir. Fakat bu imajlar
süjenin ruhunda mevcut saklı fikir ve duygu unsurlarından oluşmuştur. Bundan dolayı spatyomda
olduğu gibi burada da süjelerin, yönünü vicdandan almış iradeleri, bu unsurları bir takım
kombinezonları içinde birleştirerek objektif bir alem meydana getirirler. Demek operatörün buradaki
iradesinin rolü, süjenin ruhunda mevcut imajları belirginleştirmekten ibaret kalır. Ve bu suretle tenbih (=
tembih: uyandırma, uyarma, şöyle veya böyle davranmasını söyleme; uyarım.) olunan ve süjenin
teşevvüş haliyle kendiliğinden meydana gelen imajinatif faaliyetlerden süjelerin haberi olmaz.
Onlar, tıpkı spatyomun ilk merhalelerindeki varlıkların yaptıkları gibi kendi kurdukları bu alemin
realitesini kabul ederler. Bundan dolayı, tekrar ediyoruz, telkin burada esas rolü oynamaz. O, ancak
zaten ruhta mevcut bilgi ve duygu unsurlarını uyandıracak bir münebbih (: uykudan kaldıran,
uyandıran; uyaran, uyarıcı, uyandırıcı) vazifesini görür. Hipnozun bu haline ait örneklerden bolca
miktarı tetkik edilince bu hakikat anlaşılır. Özetle operatörün iradesiyle süjenin vicdanında meydana
gelen intibahlar (: uyanma, uyanıklık, uyanış, kendine gelme). derhal onun iradesini harekete geçirir. Ve
bu irade de süjenin imajinatif faaliyetini kendisi bilmeden sevk ve idare eder. Demek hipnozun bu birinci
devresinde görünen tezahürlerin zenginliği süjenin ruhundaki bilgi ve duygu unsurlarının zenginliğine
bağlıdır.

Bu fikri biraz daha aydınlatmak için aşağıda şahsi tecrübelerinizden bir tanesine ait bazı tafsilatı
veriyorum. Bu deney 1931 yılında bir şoför üzerinde yapılmıştı:

Ruh ve Kâinat230
“ (süje hipnozun ilk safhasındadır).
“S- Zannediyorum ki siz şimdi bir hakimsiniz ve mahkemede katil fiilinden şüphe altında bulunan bir
sanığı muhakeme ediyorsunuz?

C- Evet!... Görüyorum, salon çok kalabalık, gürültü yapıyorlar (imajinatif dinleyicilere hitaben bağırarak).
Susunuz! Gürültü yapanları dışarı attıracağım!.. savcının iddiası doğru değil… avukatta iyi müdafaa
edemiyor.

S-Neyi müdafaa etmiyor?

C- Sanığı. Bu adam katil değil!

S- Buna neden hükmediyorsunuz?

C- Çünkü görüyorum. Katil başkası, onun nasıl öldürdüğünü görüyorum, kaçıyor. Bu adam günahsızdır.

S- Fakat bunu sizin karşınıza katil diye getirmişler, herhalde elde kuvvetli kanıtlar olsa gerek.

C- Hayır! Katilin, şaşırtmak için katil mahalinde bıraktığı bazı eşyaya bakarak aldanmışlar. Bu adam
katil değildir. Onun beraatına karar veriyorum. Asıl katilin tutuklanmasını istiyorum… ilh.

Bu örnek incelenirse “telkin” aşamasında meydana gelen haleti ruhiyenin dışardan görüldüğü gibi
operatörün “emriyle” meydana gelmediği anlaşılır. Çünkü operatör katilin sanık olduğunu telkin edici
sözler söylediği halde süje bunu kabul etmiyor. Kendi düşünce ve duygusunu savunuyor.

Burada süjenin herhangi bir şahsiyeti veya olayı temsil edebilmesi için mutlaka ona inanması gerekir.
Bu inanma da ancak o şahsiyete veya o olaya ait süjenin ruhunda bazı izlenimlerin ve izlerin
bulunmasına bağlıdır. Operatörün telkini sadece bu izlenimlere ve izlere göre süjenin vicdanını ve
iradesini tenbih etmekten ibaret kalır. Bir defa bu hal vaki olduktan sonra süje kendi spontane imajinatif
haliyle objektifleştirmiş sübjektif hayatında yaşamaya başlar.

Bu hakikati az çok sezen başka deneyciler de vardır ve hatta onlar bu yüzden hipnozun ilk aşamalarına
“inanma hali” demişlerdir. Eğer süje operatörün emirlerine inanmazsa, daha doğrusu kendi ruhunda bu
emirler uygun izlenimleri ve izleri taşımazsa telkin boşuna gider ve operatör ne kadar ısrar ederse etsin
süjesine emirlerini kabul ettiremez. Eğer manyetizör süjenin inanmadığı ve tahammül etmediği
emirlerinde gereğinden fazla ileri giderse süje histerik krizlere düşer veya uyanır ve o emri yerine
getirmez. Aşağıdaki tecrübeler bu gerçeği gösterir.

“Biliyoruz ki bazı süjeler karakterlerine uygun gelmeyen telkinlere karşı direnirler. Hatta bu hal
insanların bir dereceye kadar seciyelerini anlamaya da yarar. Örneğin, süjelerin arasında sinirli ve sefih
bir kadın vardı ki hırsız, ara bozucu, kabadayı, kavgacı ve yıkıcı olmayı büyük bir istekle kabul ederdi.
Halbuki aynı kadın bir alim, ahlakçı, terbiyeci olması telkinini tahammülsüzlük ve isyanla karşılardı.
Buna benzer diğer süjeler de vardır ki bunlar erkeklik ve kadınlık gibi büyük cinsiyet farklarını
gözetmeden bu rolleri kabul ettikleri halde karakterlerine uymayan bazı şahsiyetleri reddederler. İşte
Col ve Chiarl bu tür süjelerdendir.

“Hipnoz haline koyduğum bu iki üniversiteli gence bir hırsız olduklarını söylediğim zaman, başka zaman
yaptıkları gibi emirlerime itaat etmeleri gerekirken bunu yapmamak için derhal odadan dışarı fırlarlar ve
deli gibi koşmaya başlarlardı. Bununla birliktes bir deneyde bunlardan birisi haydut olmayı nihayet kabul
Ruh ve Kâinat231
edebildi. Fakat ikisi de paçavracı rolünü reddediyordu. Hatta eğer kabul edilmemiş bir telkinde fazlaca
ısrar edersem Chiarl derhal uyanıyordu.” (70).

O halde hipnozun bu devresindeki bir insanın, operatörün emri altında değil, kendi imajları içinde
yaşadığını kabul etmek zorundayız.

Fakat hipnozun gene bu aşamasında diğer ruhsal bir halet daha vardır ki bu, yukarıdaki sözlerimi
zahiren çürütür gibi görünür. Çünkü burada operatörün emirleri ve telkinleri aşikar şekilde
gerçekleşmektedir. Buna “post-hipnotik telkin” derler. Bu meselenin tartışmasına girişmezden evvel
post-hipnotik telkini izah edelim. Çünkü bizce başka bir bakımdan önemli olan bu ruhsal haletten
üçüncü kitabımızdaki unutma konusunda da yararlanılacaktır. Hem oradaki bölümlerin daha kolay
anlaşılabilmesi, hem de yukarıdaki itirazın cevaplandırılması için post-hipnotik telkin olayı üzerinde
durmak faydalı olacaktır.

Hipnozun ilk devresindeki süjelere uyandıktan sonra belli bazı işlerin yapılması telkin edilirse süjeler o
işleri söz verilmiş (:mevut) vakti gelince yaparlar. Bizim bu yolda yaptığımız deneylerden birisine ait
gözlemi aşağıya aktarıyorum:

“(Süje hipnoz haline konulduktan sonra sırasıyla katalepsi ve somnambülizm hallerine götürülüp tekrar
geriye doğru telkin devresine getirildi.)
S-Rahatsınız değil mi?
C- Evet!
S-Şimdi sizi uyandıracağım fakat önce, uyandıktan sonra yapmanızı arzu ettiğim bir iş vardır, bunu
bana va’dediyor musunuz?
C- ….. (Burada süjenin sükûtu yukarıdaki hükümlerimizin lehinde anlamları içerir. Görülüyor ki süje her
hangi bir va’di körü körüne kabul etmek istemiyor.)

S-Tekrar ediyorum sizin elinizde olan yapabileceğiniz bir işi uyandıktan sonra yapmanızı istiyorum.
Buna va’dediyor musunuz?
C- Evet va’dediyorum.
S-Saat onda uyanmış bulunacaksınız, uyandıktan on beş dakika sonra, yani saat 10:15 de bay K.nın
(Psödonim kaydetmek mecburiyetinde kaldığım Bay K…. toplumsal mevkisi yüksek ve süje ile
hususiyeti ve yakınlığı olmayan bir kişidir.) yanına gideceksiniz onun ceketinin dış cebindeki mendilini
alacaksınız ve ceketinizin yan cebine koyacaksınız.

“Süje va’di tekrarlamak suretiyle bu teklifimi kabul etti. Ve bunu müteakip tam saat onda yatay paslarla
uyandırıldı. (Yukarıda söylediğim gibi süjenin Bay K…. ile olan münasebeti mutat halinde iken böyle bir
işi yapabilmesine asla uygun değildir.)

“Saat 10:15 e kadar süje hiçbir söz söylememiş ve yapacağı işe iyice karar vermiş insanların ruhsal
haleti içinde beklemişti. Fakat neyi beklediğini ve ne yapmak istediğini bilmiyordu. (Çünkü hipnoz
halindeki süjeler uyandıktan sonra her şeyi unuturlar.)

“Saat 10:15 olmazdan iki dakika önce süje bir hamlede yerinden fırladı ve kimsenin soru sormasına
veya düşünmesine vakit bırakmadan kesin, kararlı ve metin adımlarla hızlı hızlı yürüdü. Bay K.nın
yanına gitti ve tereddütsüzce elini uzatarak ceketinin ön cebindeki mendili şiddetle çekip aldı ve
lambaya doğru tutup eliyle mendili silkti “Ne güzel mendil!” dedikten sonra onu gene aynı kesinlik ve
metanetle yan cebine koydu. Mendil cebine girer girmez bir anda aklı başına geldi. Derhal değişti, tavır
ve hareketlerinde önceki cesaretten ve kesinlikten hiçbir eser kalmadı. Şimdi şaşkın, mahçup ve
kabahatli bir hale düşmüştü. Özür dilemeye ve yalvarmaya başladı:
Ruh ve Kâinat232

“ – Affedersiniz Beyefendi … (Kekeliyerek ve bir iki saniye içinde bir şeyler uydurmaya çalışarak:) Bunu
ben kendi mendilim zannetmiştim. Affedersiniz.”

İşte yukarıda olabileceğini söz konusu ettiğim itiraz burada kendini gösterebilir:

Evvelce söylemiştik ki bir ruhun serbest halindeki iradesi bedene bağlı iradesine göre daha etkilidir. O
kadar ki ruh bedene bağlanmazdan önceki iradesini bedene bağlandıktan sonraki iradesiyle
değiştiremez. Halbuki burada az çok degaje olmuş, yani az çok spatyoma kaymış bir süjenin serbest
iradesi operatörün bedene bağlı iradesine mahkum bir vaziyette görünüyor. Birbirini çürüten bu iki olayı
nasıl izah etmeli?

Bu görünüş yüzeyseldir. Eğer örnekler iyi incelenir ve serbest iradenin etkisine dair gerek spatyom ve
imajinasyon konularında ve gerek biraz önce kendiliğinden imajinasyona dair söylenmiş sözlerde geçen
fikirler göz önünde tutularak düşünülürse bu görüşteki yüzeysellik belirginleşir.

Burada da hikaye evvelce söylediğimiz gibidir: Operatör iradesiyle süjenin ruhunda bazı imajları
uyandırmıştır. Tıpkı spatyomun ilk merhalelerindeki varlıklarda olduğu gibi, teşevvüş halinin inangaçlığı
içinde bulunan süje bu imajların realitesine inanmıştır. Bu hal teşevvüş halindeki serbest spatyom
hayatında, vicdanın direktifi altında hareket eden ve hareket noktasını operatörün telkin ettiği
imajlardan alan iradesiyle süjeyi derhal imajinatif faaliyete sevk etmiştir.

Doğa yasalarına uygun her imajinasyonun gerçekleşmesi zorunlu olduğundan bu imajinasyon da
tabiatıyla gerçekleşme zemini bulacaktır. Diğer taraftan biliyoruz ki serbest iradesel faaliyetin etkisi,
bedene bağlı irade ile değiştirilemez. Bundan dolayı süjelerin uykuları sırasında serbest iradeleriyle
vermiş oldukları kararları uygulamaları zorunlu bir iş olur. Fakat burada “vermiş oldukları kararları”
ifadesine dikkat etmek gerekir. Çünkü onlar bu kararı vermemiş iseler o işi uyandıktan sonra
yapmazlar. Netekim aynı süje ile yaptığımız diğer bir tecrübede, orada hazır bulunan bir bayan
uyandıktan yarım saat sonra, herkesin karşısında öpmesini ısrarla istemiştik. Süje, bu teklifimizi,
ısrarlarımıza rağmen, kabul ettiğine dair hiçbir şey söylemeden uyandırıldı. Teklifin vaat olunmuş
(:mevut) vakti gelince süje kendi kendine gülümsemeye başladı, başını iki tarafa sallayarak: “acaip,
dedi. Aklıma tuhaf şeyler geliyor.” Bunun ne olduğunu sorduk. Söylemedi. Bir iki dakika daha aynı
mütebessim ve hayret ifade eden yüzü ile başını sallayarak aklına gelen fikri uzaklaştırmaya çalıştı ve
bu işte kolaylıkla başarılı oldu, post-hipnotik telkinimiz gerçekleşmedi. Tekrar her şeyi unuttu ve mutat
halini aldı. Bu sırada kendisini yine hipnoz haline koyduk. Uyanık iken aklına gelen şeyin ne olduğunu
sorduk. “Aklıma, (….) ı öpmek geldi.” dedi. Bu işi neden yapmadığı sorumuza karşı: “Yapmak
istemedim.” Dedi. “Neden?” dedik. “Uygun görmedim.” dedi.

Görülüyor ki post-hipnotik telkin olayı, akla ilk geldiği gibi hipnozdaki serbest iradenin mahkumiyetini
değil, aksine, etkisini ifade etmektedir. Ve her post-hipnotik telkinin uyandıktan sonra süjeler tarafından
mutlaka yerine getirilmesi de gerekmez. Burada serbest ve gizli iradenin sıkı sıkıya bağlı bulunduğu
vicdan baş rolü oynar.

O halde operatör tarafından süjelere verilen emirlerin rolü zahiri (:görünüşe göre) ve talidir (:ikincildir).
Teşevvüş halinde bulunan ruhlarda murakabe (:kendi iç alemine bakma) zihniyeti felce uğramıştır.
Böyle bir ruh, içinde yaşadığı sahnelerdeki imajlara körü körüne inanır ve onlara inanması da
kendisinde gömülü fikir ve duygu unsurlarına karşı olan samimi bağları ile ilgili bir olaydır. Bu suretle bu
gömülü unsurlar vicdanın direktifi altında serbest irade yoluyla canlandırılır ve bu canlanma işinde
doğrudan doğruya etken olan imajinasyon, bu haldeki süjelerin şuuruna çarpmadan gerçekleşir.

Ruh ve Kâinat233
Konularımızı yakından ilgilendiren hipnozun bu ilk aşamasını biraz ayrıntılı zikrettikten sonra diğer
aşamalarını da hızla ve kısaca gözden geçirelim:

Hipnozun birinci devresini müteakip donma hali (atet de catalepsie) denilen devresi gelir. Burada
süjenin gözleri açıktır. Fakat donuktur. Her şey donmuştur. Ellere, ayaklara, yüze kısaca bütün iradesel
adalelere verilen vaziyetler uzun süre sabit kalır. Süje konuşmaz, sadece hareketlerin ve bir de müziğin
etkisi altında görünür. Etrafındaki diğer gürültülerden hiç birini duymaz.

Bundan sonra klasik tertipte uykunun üçüncü hali gelir ki buna da somnambülizm derler. Somnambül
halindeki süje kendi üzerindeki kontrol yeteneklerini mutat halinden daha şuurlu ve kapsamlı olarak
tekrar kullanmaya başlar. Artık doğrudan doğruya telkin mümkün olmaz. Süje ancak ikna yoluyla sevk
edilebilir. Yani birinci devrede telkinin kendiliğinden imajinasyon haline geçmesi otomatik olarak
şuursuzca meydana gelir. Bu devrede ise telkin, tahayyülsel faaliyeti, ancak muhakeme yoluyla ve
süjenin az çok şuurlu iradesiyle harekete getirebilir. Bu noktanın hipnoz halinde meydana gelen bir
çok olayları izah etmesi bakımından büyük önemi vardır. Somnambülizm halinin bir çok talî
tezahürleri ve devreleri vardır ki bunlar derece derece uyku halinin derinleşmesi neticesidir.

Tezahürlerini pek eksik ve kısaca nitelediğimiz hipnoz haline ait bu bilgiler bu konudaki mütalaamıza
yeter gelecektir.

O halde suni uyku ne demektir? Acaba gerçekten bu hal bir uyku halimidir?

Deneylerde kullanılan fenni yöntemlere göre alınmış sonuçlar kesinlikle gösteriyor ki bu hal, bizim
bildiğimiz bir uyku hali değil, belki onun tamamen tersine olmuş (:vuku bulmuş), ruhun bir faaliyet
halidir. Bundan dolayı buna suni uyku demek yanlıştır. Bunların tartışmasını ve izahını, burada
gereksizliğinden dolayı yapacak değiliz. Biz sadece ve kısaca bu hale hipnoz veya somnambülizm hali
deyip geçeceğiz ve bu ifadeyle de bu halin realitesini şimdilik en iyi ifade ettiğimizi zannetmekteyiz.

(devam edecek …/…)

(*) Spatyom konusuna bakınız.

C- Hipnozun Olması Mekanizmasının Neo-Spiritüalizm Görüşüyle İzahı
Ruh ve Kâinat234
Hipnoz, perisprinin bedenden az çok ayrılmış, daha doğrusu bedenle ilişkilerini az çok
gevşetmiş bir halidir, yani bir degajman halidir.


RUH VE KAİNAT
(72)

C- Hipnozun Husulü Mekanizmasının Neo-Spiritüalizm Görüşüyle İzahı

Acaba hipnoz hali, hangi ruhsal mihanikiyetle meydana geliyor ve burada cereyan eden fizyo-psikolojik
olaylar nelerdir?

Bu hususta şimdiye kadar herkes bir şey söylemek istemiştir. Bunlardan birisi de biz olacağız. Hangi
fikrin hangi kuramın bu işi daha iyi aydınlatmış olacağını zamanla, araştırmalarla ve müteakip
tecrübelerle bulup belirginleştirecek veya bunlardan daha iyisini ortaya koyabilecek ilim adamları
şüphesiz gelecektir.

Biz bu olay hakkında gerek kendi şahsi tecrübelerimizden almış olduğumuz neticeler ve gerek bu işte
gerçekten yetki ve bilgiyle çalışmış büyük araştırıcıların ortaya koydukları tecrübe ve gözlemlere
dayanarak burada sunacağımız hükümlere varmış bulunuyoruz.

Ruhun bedenle doğrudan doğruya ilişkide bulunmadığını ve arada perispri gibi daha seyyal maddi bir
vasıtanın mevcut olduğunu evvelce söylemiştik. Ve gene evvelce söz konusu ettiğimiz gibi perisprinin
de doğrudan doğruya bedene yapışmış olmadığını biliyoruz. Buradaki irtibat, üç boyutlu dünyamızın bir
takım seyyal maddelerinden sinirsel, ısısal, mıknatıssal ve daha bilmediğimiz bir takım süptil seyyalenin
yardımıyla mümkün olmaktadır. Öyle ki gerek sıcaklığın ve gerek sinirsel seyyalenin azalmasıyla veya
çoğalmasıyla perisprinin bedenle ilişkileri gevşemeye yüz tutar. Hatta bu etkenler gerek aşağıdan gerek
yukarıdan sınıra biraz daha yaklaştıkları zaman bedenin adeta bir ölüm halini aldığını görürüz. Bu hal,
hayati seyyalelerin dağıtımda (:tevziatında) meydana gelen münasebetsizlikler yüzünden peripri ile
beden arasındaki irtibatın gevşemesi ile meydana gelir. Eğer bu aracı seyyalelerin azalıp çoğalması
aşağıdan ve yukarıdan sınırı aşarsa perispri tamamen ve kesin olarak bedenden ayrılır ki buna ölüm
deriz.

Bedenle perisprinin ilişkisine yarayan ve sinirsel sistemden ayrılmayan en önemli hayat etkeni sinirsel
seyyale ile, aynı hayati gayelere yönelik diğer aracı nedenler, ruhsal müessiriyetin etkisi altında
birbirine etki edebilir. Örneğin, manyetik seyyaleler sinirsel seyyalelere, ısısal seyyaleler sinirsel veya
manyetik seyyalelere geçebilir. Bu işi idare eden ruh, kendi plan ve maksatlarına göre bu seyyal
maddeler arasındaki dengeyi düzgün tutarak perisprinin bedenle irtibatını mümkün olduğu kadar
sürdürmeye çalışır.

Bu noktayı iyice düşünüp kavradıktan sonra hipnoz halinin mihanikiyetini anlamak kolaylaşır. Çünkü
bizim manyetik ve hipnotik süreçlerle yaptığımız iş, perispri ile beden arasında denge halinde bulunan
bu aracı seyyaleleri azaltıp çoğaltarak veya bedenin bir kısmından diğer kısmına aktararak bu dengeyi
bozmaktan ve böylece perisprinin bedenle ilişkilerini gevşetmekten ibarettir.

Şimdiye kadar hipnoz olayının izahına dair ileri sürülmüş mütalaalar arasında bu fikir, zannımca, hipnoz
halinin diğer kuramlardan daha akla yakın bir tarzda izahına yarayabilir. Bu kuram, ileride
okuyucularımıza takdim etmeye çalışacağımız diğer bir eserde örnekleriyle uzun uzadıya
savunulacaktır.

Ruh ve Kâinat235
Şu halde hipnoz, perisprinin bedenden az çok ayrılmış, daha doğrusu bedenle ilişkilerini az çok
gevşetmiş bir halidir, yani bir degajman halidir.

…………………………………………………………………………………………………

Biz kendimizi, geleceğimizi ve mukadderatımızı öğrenmek ihtiyacındayız ve bu ihtiyacımızı
tatmin edeceğini beklediğimiz her yoldan faydalanmayı gaye edinmişizdir.


RUH VE KAİNAT
(73)

3- Psikolojik İnfisal (La dissociation psychologique)

A- Psikolojik İnfisal Halinin İlmi Anlamı ve Metapsişik İncelemelerde Faydası

Fakat ruhla beden ilişkilerinin gevşemesi yalnız ve mutlaka hipnoz haline bağlı bir olay değildir. İnsan
uyumadan da az çok derece farkıyla bu gevşekliği meydana getirebilir.

Esasen biz farkında olmadan bu gevşekliğin çok hafif şekillerine sık sık düşeriz. Örneğin, herhangi bir
şeye dalarsınız, bu sırada dış alem sizin için yok olmuştur. O kadar ki etrafınızda konuşulan şeyleri,
gürültüleri duymazsınız, gelip geçenleri görmezsiniz. Özetle bambaşka bir alemde, daha doğrusu kendi
aleminizde, kendi içinizde yaşamaya başlarsınız, kendi varlığınıza dalarsınız. O sırada sizin iradeniz
dışında gibi görünen bir takım düşünceler ve imajlar, hatta biraz ileri derecelerde, objektif denecek
kadar belirgin olarak sizin varlığınızda canlanır. Ve siz bu düşüncelerin ve imajların içine gömülürsünüz.
Hiç unutmayınız ki bu anda sizin perispriniz bedenle irtibatını az çok gevşetmiş bir halde
bulunmaktadır. Bu gevşemeden ileri gelen ruhunuzun serbestleşmesi, unutulmuş bir takım hatıraların
canlanması, hatta mutat hayatınızda beceremeyeceğiniz bir tak