You are on page 1of 67

ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ

Предмет: Информатика
VI (9) одделение

Глобално (годишно или перспективно) планирање
(Наставна програма по информатика за VI (9) одделение)
Програмско подрачје 1: Основи на информатиката – 8 часа
Период на реализација: септември 2013 год.
Цели: Ученикот да ги осознае основните поими од информатиката, да разликува различни видови
компјутери, а исто така да ги идентификува областите во кои се применуваат компјутерите во
опшеството.
Активности и методи: Објаснување, демонстрирање како работат основните делови на компјутерот и
дискусија.
Програмско подрачје 2: Компјутери – 18 часа
Период на реализација: октомври, ноември и декември 2013 год.
Цели: Ученикот да се запознае со структурата на компјутерот, да ги препознава основните делови и
операции на оперативниот систем и да знае да ги користи помошните програми како калкулатор,
програма за пишување на текст и сл.
Активности и методи: Објаснување, демонстрирање, дискусија и практична работа со помошните
програми во ОС.
Програмско подрачје 3: Мултимедија – 6 часа
Период на реализација: декември 2013 год.
Цели: Ученикот да ги осознае да ги користи програмите за работа со звучни и видео записи.
Активности и методи: Објаснување, демонстрирање, дискусија и практична работа.
Програмско подрачје 4: Интернет – 12 часа
Период на реализација: јануари и февруари 2014 год.
Цели: Ученикот да се запознае со основните елементи на компјутерската мрежа, да препознава различни
видови на Интернет услуги како и да ја сфати потребата од користење на антивирусна програма, а исто
така дасе оспособи да креира e-mail адреса за поедноставна комуникација со светот.
Активности и методи: Објаснување, демонстрирање, дискусија и практична работа на Интернет.
Програмско подрачје 5: Основи на цртање – 12 часа
Период на реализација: март и април 2014 год.
Цели: Ученикот да се запознае со можностите и алатките на програмата за цртање, да се оспособи да
креира и уредува цртежи и фотографии.
Активности и методи: Објаснување, демонстрирање, дискусија и практична работа.
Програмско подрачје 6: Обработка на текст – 16 часа
Период на реализација: април, мај и јуни 2014 год.
Цели: Ученикот да се запознае со наредбите и алатките на програмата за пишување текст, да се оспособи
да креира и уредува документ.
Активности и методи: Објаснување, демонстрирање, дискусија и практична работа со документ.

ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ

Предмет: Информатика
VI (9) одделение

Ученикотот Учениците работат во групи и ги пишуваат правилата. проверка на точноста зададената задача. Учениците ги презентираат. презентација. следење и бележење на интересот и активноста на часот евидентна листа. дискутираат за истите и ги истакнуваат. средствата во наставата што ќе се користат при изведување на истата како и начинот на оценување. одговори на усни прашања.ТЕМАТСКО – ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ Програмско подрачје: 1. Очекувани исходи:  да ги наведат и применуваат правилата и норми на однесување . разговор. Наставна содржина –Запознавање со нaставниот план и програм Активности Наставникот Наставникот ги запознава учениците со целите на наставната програма во VI одделение. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА 8 ЧАСА Час 1(1) Цели:    да се запознаат со целите на наставната програма за VI одделение. Наставни методи: објаснување. да ги осознаат и да ги применуваат правилата и нормите на етичко однесување во компјутерската училница да развијат чувство за одговорност. наставните содржини. дискусија. Наставни средства: учебник. Наставни форми: фронтална. интернет. Наставникот ги дели во групи и им задава задача да напишат по неколку правила за нивното однесување во училницата. компјутери. Наставникот поттикнува дискусија за нивното однесување во кабинетот. групна и индивидуална.

дискусија. да знаат стекнатите знаења да ги применуваат во конкретни примери за податок и информација и со споредба да умее да направи разлика. работен лист.интеграција: Поврзување со математика –податок. следење и бележење на интересот и активноста на часот во евидентна листа. информација. информација и информатика. Наставни средства: учебник. информација и информатика. Учениците ги презентираат одговорите и ги образложуваат.  да разликуваат што е податок. . Меѓутематско или меѓупредметно поврзување . информатика Тип на часот . да умее да објаснува податок. Наставни методи: објаснување. Учениците учествуваат во оценување на точноста на одговорите на другите ученици. одговори на усни прашања. разговор. компјутери. меѓусебна соработка и взаемна помош Наставна содржина –Основни поими –податок и информација. проверка на точноста зададената задача. информатика и компјутер  да наведуваат конкретни примери за податок и информација и умеат да направи разлика. Очекувани исходи:  да разликува и дава пример за податок. Наставни форми: фронтална и индивидуална. Ученикотот Учениците ги анализираат примерите и даваат свое мислење. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. презентација.час за нова наставна содржина  Активности Наставникот Наставникот преку прашања (Какви информации можеш да дадеш за себе? На кој начин разменуваш информации? Од каде најчесто добиваш нови информации?) ги потикнува учениците да дадат примери за информација и податок Наставникот преку примери ги насочува учениците да препознаат што податок. информација. а што информација Наставникот од одговорите на учениците ја дава дефиниција за информатика Наставникот на учениците им укажува на важноста на обработката на податоците Наставникот им задава задача да напишат по неколку примери за податок и информација Им задава задача – работен лист во кој соодветно ќе ги напишат податокот и информацијата ги поправа и дополнува одговорите на учениците и нивните образложенија и ги следи активностите на учениците и ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи.Час 2(2) Цели:     да осознае кои се основни поими: податок.

Учениците внимателно слушаат.Час 3(3) Цели:    да знае што е компјутер. написи за компјутери и фотографии и информации од Интернет. Наставна содржина – Историски развој на компјутерите Тип на часот . Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: одговори на усни прашања.) Наставникот преку слики и презентација визуелно им ги објаснува карактеристиките на секоја од генерациите како и развојот. Наставни средства: учебник. Наставни форми: фронтална и индивидуална. брзината на различни генерации компјутери со користење на илустративен материјал. Наставникот поставува прашања (Дали компјутерите изгледале како денешните? Каков бил првиот компјутер?.. проверка на точноста зададената задача. компјутери. дискусија. да знае да направи споредба меѓу генерациите и да ги издвојува карактеристиките на секоја од нив. Наставни методи: објаснување. да го осознаат развојот на компјутерите во секоја генерација. Учениците за домашна работа имаат задача да изработат документ за историскиот развој на компјутерите.  прави споредба меѓу генерациите и ги издвојува карактеристиките на секоја од нив. следење и бележење на интересот и активноста на часот во евидентна листа.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот развива дискусија со учениците за намената на компјутерот при што ги поттикнува да ги искористат податок и информација во дефинирање на компјутер. Ученикотот Учениците се запознавање со историјата на компјутерите преку можностите.. активно учествуваат во дискусии и во изработката на табелата. Наставникот со учениците изготвуваат табела со карактеристики за генерациите.  резимира за развојот на компјутерите во секоја генерација. . Очекувани исходи:  наведува пример од историјата на компјутерите. работен лист. презентација. разговор.

Час 4(4)

Цели:


да знае да набројува видови на компјутери
да се оспособи да направи разлика помеѓу различни видови компјутери
да ги подобри знаењата за примената на различните видови компјутери

Наставна содржина – Видови компјутери
Тип на часот - час за нова наставна содржина
Активности
Наставникот
Наставникот презентира слики и развива дискусија за сликите.
Наставникот помага при изработкаа на шема со поделбата на компјутерите.
Наставникот ја следи активноста на учениците и ги забележува нивните постигања во посебно
подготвени документи (во електронска или пишана форма), ги оценува групно и индивидуално.
Наставникот овие белешки ќе ги искористи за формирање на реална оценка за постигањата на
учениците.
Ученикотот
Учениците внимателно слушаат, активно учествуваат во дискусии и прават шема за поделбата на
компјутерите
Учениците ја презентираат домашната работа за историскиот развој на компјутерите, дискутираат.

Наставни методи: објаснување, дискусија, презентација, разговор.
Наставни форми: фронтална и индивидуална.
Наставни средства: учебник, компјутери, интернет, работен лист.
Меѓутематско или меѓупредметно поврзување - интеграција:
Поврзување со претходниот час развој на компјутерите и со секојдневниот живот
Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: одговори на
усни прашања, следење и бележење на интересот и активноста на часот во евидентна листа,
дискусија на час, проверка на точноста зададената задача.
Очекувани исходи:
 да наведат видови на компјутери
 да опишат разлика помеѓу различни видови компјутери
 да идентификуваат, истражуваат и дават свое мислење за видови компјутери

Час 5(5)

Цели:


да умее да даде пример за области во кои се применуваат на компјутерите
да ги подобрат знаењата за примената на компјутерот во различни области;
да стекнат основни знаења од информатиката и да ја сфатат нејзината улога во најразлични
области од човековата дејност;

Наставна содржина – Примена на компјутерите во општеството и наставата
Тип на часот - час за нова наставна содржина
Активности
Наставникот
Наставникот со поставување на прашања (За што го користиш ти компјутерот? Каде се користат
компјутерите и за какви цели? Дали твојот компјутер би можел да ги задоволи потребите, на
пример, во банка или на аеродром?) ги поттикнува учениците да размислуваат за примената на
компјутерот.
Наставникот ги дели учениците во групи и им задава задача - изработка на WebQuest за примена
на компјутерите.
Наставникот ја следи активноста на учениците и ги забележува нивните постигања во посебно
подготвени документи (во електронска или пишана форма).
Наставникот овие белешки ќе ги искористи за формирање на реална оценка за постигањата на
учениците.
Наставникот им задава домашна задача да напишат состав за интервју со некоја возрасна личнот
од својата околина која секојдневно применува компјутер во својата работа.
Ученикотот
Учениците активно учествуваат во дискусии
Истражувања поврзани со
Учениците истражуваат, собираат слики, потребен текст за областите во кои се применуваат
компјутерите и каква е нивната функција
Учениците ги организираат изработувајќи документ со примена на креативност.
Учениците ги презентираат своите изработки.
Учениците ги оценуваат изработките според критериумите кои наставникот ги изработува.
Наставни методи: објаснување, дискусија, презентација, разговор.
Наставни форми: фронтална, групна и индивидуална.
Наставни средства: учебник, компјутери, интернет.
Меѓутематско или меѓупредметно поврзување - интеграција:
Поврзување со претходните часови развој на компјутерите и поделбата, и со секојдневниот живот.
Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна
повратна информација, оценување меѓу учениците, одговори на усни прашања, следење и
бележење на интересот и активноста на часот во евидентни листи, проверка на точноста
зададената задача-презентација.
Очекувани исходи:
 да наведат примери за примена на компјутерите
 да разликуваат и идентификуваат области во кои се применува компјутерот;
 да резимираат за примена на компјутерите во најразлични области од човековата дејност;

Час 6(6)

Цели:

да ги утврдат знаењата за информација, податоци, видови компјутери и нивната примена

Наставна содржина –Утврдување за видови компјутери и нивната примена
Тип на часот - час за утврдување
Активности
Наставникот
Преку кратки прашања учениците повторуваат за изучениот материјал.
Наставникот учениците ги дели во групи, секоја од групите има задача да ги одговори прашањата
од квизот што претходно наставникот го изработува;
Наставникот ја следи активноста на учениците (нивната мотивираност, активност, истрајност) и ги
забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана
форма), ги оценува групно и индивидуално, повремено поставува прашања.
Наставникот овие белешки ќе ги искористи за формирање на реална оценка за постигањата на
учениците.
Ученикотот
Учениците ги следат упатствата и работат во група.
Учениците ги презентираат своите одговори и ги внесуваат во посебни табели.

Наставни методи: објаснување, дискусија, презентација, разговор.
Наставни форми: фронтална и индивидуална.
Наставни средства: учебник, компјутери, интернет, наставни ливчиња.
Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна
повратна информација, одговори на усни прашања, оценување меѓу учениците, следење и
бележење на интересот и активноста на часот, инструмент за проверка на точноста зададената
задача.
Очекувани исходи:
 да ги резимираат знаењата за информација, податоци, видови компјутери и нивната
примена

одговори на усни прашања. Ученикотот Учениците активно учествуваат во дискусиите со предлози и размислувања со цел осознавање и примена на правилата за етичко однесување во компјутерската училница. активност. компјутери. ги оценува групно и индивидуално. Наставни методи: објаснување. Наставни средства: учебник. повремено поставува прашања. Учениците ги следат упатствата и работат во група. Наставникот учениците ги дели во групи. Наставникот ја следи активноста на учениците (нивната мотивираност. Наставна содржина –Етика и култура Тип на часот: час за примена на стекнатите знаења Активности Наставникот Наставникот преку прашања (Дали постојат правила на однесување со компјутерската опрема и користење на програмите? Дали е етички да се користат туѓи лозинки и туѓи трудови?) ги поттикнува да размислуваат за нивното однесување. секоја од групите има задача правила на однесување со компјутерската опрема. интернет. евидентен лист. следење и бележење на интересот и активноста на часот. . Учениците ги презентираат своите одговори и ги истакнуваат на видно место.Час 7(7) Цели:   да се запознаат и да ги применуваат правилата и нормите на етичко однесување со компјутерска опрема. Наставникот овие белешки ќе ги искористи за формирање на реална оценка за постигањата на учениците. презентација. истрајност) и ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). Очекувани исходи:  наведуваат што е право на приватност и сопственост. Наставни форми: фронтална и индивидуална. разговор. наставни ливчиња. да истражува за етичко однесување. дискусија.  разликуваат и ги применува правилата и нормите на етичко однесување во училницата со компјутерска опрема. Наставникот задава задача секој индивидуално да направи плакат со правилата на однесување. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација.

Час 8(8) Цели:  утврдување и презентирање на стекнатите знаења за информатика и нејзината примена Наставна содржина – Утврдување на темата Тип на часот: час за утврдување Активности Наставникот Наставникот изготвува наставно ливче и инструмент за проверка на постигањата на учениците со кои ја согледува ефикасноста од наставата и учењето. разговор. Ученикотот Ученикот самостојно одговара на поставените прашања од контролниот текст. оценување меѓу учениците. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: инструмент за проверка на точноста на тестот. дискусија. . Наставни форми: групна. демонстрација. Учениците учествуваат во проверка на наставно ливче на соучениците Наставни методи: објаснување. фронтална. работа во парови и индивидуална. Наставни средства: тест.

презентација. хардверот  правилно ја користи хардверската опрема . а што софтвер и да дефинира да знае да ја опише основната градба на компјутерот да се оспособат да ги препознаваат основните компоненти на компјутерот и да научат како функционираат тие да се оспособи правилно да ја користи хардверската опрема меѓусебна соработка и взаемна помош Наставна содржина –Компјутер. користејќи ја училишната опрема Наставникот им задава задача учениците да ги напишат основните компоненти на компјутерот и нивната функција Ученикотот Учениците учествуваат во дискусијата. компјутери. одговори на усни прашања. Меѓутематско или меѓупредметно поврзување .час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот поставува прашање: Што е компјутер? Наставникот преку прашања поттикнува дискусија и ги воведува поимите хардвер и софтвер Наставникот укажува на разлика и им дефинира што е хардвер. поврзување на часовите: Поврзување со претходната тема видови компјутери. опишува и разликува основни компоненти на компјутерот  да ги наведува функцијата на компјутерот. Учениците ја согледуваат разликата и даваат свои примери што спаѓа во хардвер. а што софтвер Наставникот преку дискусија ги насочува да ги покажат основните компоненти на PC и нивната функција.Програмско подрачје: 2. Наставни форми: фронтална. КОМПЈУТЕРИ 18 ЧАСА Час 1(9) Цели:      да осознае што е хардвер. разговор. Очекувани исходи:  да разликува хардвер од софтвер  да идентификува. а што во софтвер Наставни методи: објаснување. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. групна.интеграција. Наставни средства: учебник. дискусија. Учениците презентираат и дискутираат за одговорите. следат и дополнуваат. градба на компјутерот Тип на часот . следење и бележење на интересот и активноста на часот во евидентни листи.

поправа и дополнува Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во запознавањето и дискусијата Учениците го презентираат напишаното. евидентни листи. компјутери. дискутираат дополнуваат Учениците ја согледуваат разликата помеѓу влезните. Очекувани исходи:  да разликуваат влезни од излезни единици  ги опишуваат и групираат периферните единици  ги наведуваат функциите на периферните единици  идентификуваат. следење и бележење на интересот и активноста на часот. излезните. презентација. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: одговори на усни прашања. ги следи презентациите. дискусија.интеграција. разговор. анализираат и даваат свое мислење за градбени делови на компјутерот . проверка на точноста зададената задача-презентација. поврзување на часовите: Поврзување со претходната тема видови компјутери и со претходните часови хардвер и централна единица. Наставни средства: учебник.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот поставува прашања со цел да се поврзе претходно наученото со новото Наставникот преку дискусија ја објаснува функцијата на периферните единици (излезни и влезни) Наставникот им задава задача во парови да ги набројат сите периферни единици и да ги групираат во влезни и излезни.Час 2(10) Цели:     да умеат да направат разлика меѓу влезни и излезни единици да умеат да ги групираат периферните единици да ги осознаат и да ги наведат функциите на периферните единици да анализираат и дава свое мислење Наставна содржина – Влезни и излезни единици Тип на часот . ги набројуваат и ги опишуваат користејќи електронски и илустративен материјал Наставни методи: објаснување. Наставни форми: фронтална и индивидуална. Меѓутематско или меѓупредметно поврзување . списанија. интернет. Наставникот ја следи активноста на учениците.

куќиште Тип на часот . компјутери. дискусија. активно работат и учествуваат во дискусиите Наставни методи: објаснување. Наставни форми: фронтална и групна. преносна меморија) Ученикотот Учениците ги презентираат одговорите и дополнуваат. разговор.интеграција. презентација. софтвер и основните компоненти на компјутерот Наставникот им задава задача учениците да набројат елементи (делови) во куќиштето Наставникот ги отвара едно куќиште и дискутира за компонентите на куќиштето Наставникот ги запознава со елементите и нивната функција Учениците учествуваат во дискусијата за елементите на куќиштето и видови меморија (РАМ. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. проверка на точноста зададената задача Очекувани исходи:  да идентификуваат и набројуваат компоненти на централната единица  ја опишува функцијата на внатрешната и надворешната меморија  анализира и дава свое мислење за процесор. следење и бележење на интересот и активноста на часот во евидентни листи. РОМ. Учениците следат. РАМ и РОМ мемориите  умее правилно да ја користи хардверската опрема . Меѓутематско или меѓупредметно поврзување .Час 3(11) Цели:  да умеат да ги набројат компонентите на централната единица  да се оспособи правилно да изврши поделбата на централната единица и меморија  да знае за функцијата на централната меморија  да научи за функцијата на процесорот и РАМ и РОМ мемориите  да се оспособи правилно да ја користи хардверската опрема Наставна содржина –Централна единица. одговори на усни прашања. Наставни средства: учебник. дискусија на час.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот преку прашања кратко повторува за хардвер. поврзување на часовите: Поврзување со претходната тема видови компјутери и со претходниот час хардвер.

интеграција.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот поставува прашања со цел да се повтори изученото и да се поврзе со новото Наставникот преку дискусија доаѓа до дефиниција на надворешни мемории и ги дели на внатрешна и надворешна Наставникот дефинира мемориски капацитет Наставникот преку дискусија се опишуваат надворешните мемории и ги подредува според капацитет Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во запознавањето и дискусијата. проверка на точноста зададената задача. одговори на усни прашања. централна единица и влезни излезни. Наставни средства: учебник. за различни преносна меморија според капацитетот. Очекувани исходи:  идентификува видови на надворешната меморија  опишува и споредува различни видови мемории  резимира и ги подредува мемории по капацитет  анализира и дава свое мислење за градбените елементи на компјутерот и нивната функција . компјутери. Учениците следат и изработуваат табела Учениците ја согледуваат големината на надворешните мемории Наставни методи: објаснување. Наставни форми: фронтална и индивидуална. дискусија.Час 4(12) Цели:     да се запознаат со видови на надворешната меморија да умеат да ги опишат надворешните м. Меѓутематско или меѓупредметно поврзување . презентација. дискусија на час. разговор. следење и бележење на интересот и активноста на часот евидентни листи. наставни ливчиња. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. да се оспособат да ги подредуваат мемориите по капацитет да се оспособи да дава свое мислење Наставна содржина – Надворешни мемории Тип на часот . поврзување на часовите: Поврзување со претходната тема видови компјутери и со претходните часови хардвер.

анализираат и даваат свое мислење за софтверот . групна и индивидуална.интеграција. компјутери. а што софтвер Наставникот укажува на значењето и неопходноста од софтверот за функционирање на компјутерот Наставникот ги запознава со поделбата на софтвер Наставникот ја објаснува функцијата. разговор. дискусија на час. софтверот неопходен за функционирање на хардвер. апликативни програми и образовен софтвер  Идентификуваат. поврзување на часовите: Поврзување со претходните часови.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот поставува прашања за компјутер и неговата функција и бара од учениците да дефинираат што е хардвер. одговори на усни прашања. наставни ливчиња. Наставни средства: учебник. проверка на точноста зададената задача. презентација.Час 5(13) Цели:     да се запознае со софтверот и неговото значење да се оспособи да го користи софтверот -програмската опрема да умее да разликува системски програми. интернет.истражува и дава свое мислење Наставна содржина – Софтвер Тип на часот . Меѓутематско или меѓупредметно поврзување . апликативни програми и образовен софтвер да ги подобри знаењата . значењето и укажува на неопходноста на оперативен систем Наставникот укажува на потребата за користење на апликативни програми Наставникот преку дискусија го објаснува значењето и примената на образовни софтвери Наставникот ја следи активноста на учениците Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во запознавањето и дискусијата Учениците ја согледуваат неопходноста од потребата на оперативен систем Учениците ги усвојува знаењата за апликативни и образовни програми Наставни методи: објаснување. дискусија. Наставни форми: фронтална. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. следење и бележење на интересот и активноста на часот во евидентни листи. Очекувани исходи:  го наведуваат значењето на софтверот  умеат да го користи софтверот -програмската опрема  разликуваат и групираат видови софтвер системски програми.

Наставни средства: учебник. следење и бележење на интересот и активноста на часот. дискусија на час. со цел да се усвојат знаењата за хардверот и софтверот Наставникот ја следи активноста на учениците и ги бележи постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма).Час 6(14) Цели:  да се проверат и утврдат знаењата за хардвер и софтвер  да ги усвојат знаењата за функцијата. проверка на точноста зададената задача. ги оценува индивидуално. одговори на усни прашања. Според избран критериум на оценување го открива степенот на совладаниот материјалот Наставникот дава усна повратна информација за усвоеноста на материјалот Наставникот ја следи активноста на учениците Ученикотот Учениците следат активно учествуваат изработената задача применувајќи ги стекнатите знаења Наставни методи: објаснување. анализира и дава свое мислење . компјутери. разговор.час за презентирање на стекнатите знаења Активности Наставникот Наставникот дава кратки и прецизни напатствија за изработка на шема на компјутерот. Очекувани исходи:  да резимира. наставни ливчиња. Наставни форми: фронтална и индивидуална. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. значењето и поделбата на хардверот и софтверот  да се оспособи и дава свое мислење Наставна содржина – Утврдување за хардвер и софтвер – шема на компјутер Тип на часот . евидентни листи. интернет.

поврзување на часовите: Поврзување со претходните часови хардвер(потребен за инсталирање игри и играње) и софтвер (самата игра) едукативен или забавен. ги презентираат знаењата за целите. Очекувани исходи:  да опишуваат активирање на компјутерска игра  да идентификуваат постапки за разрешување на проблемите со почитување на правилата на играње кои доведуваат до остварување на целта и остварување поени .интеграција. презентација. разговор. следење и бележење на интересот и активноста на часот евидентни листи.резултат на успешноста  да ги подобри познавањата за основните елементи на компјутерските игри Наставна содржина – Карактеристики и елементи на компјутерски игри Тип на часот . Наставни средства: учебник. поени резултата на успешност. одговори на усни прашања. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. дискусија. интернет. да одговорат што е софтвер и да извлечат заклучок што се компјутерските игри Наставникот на учениците им поставува прашања со што заедно ги согледуваат карактеристики на игрите: проблеми и правила на играње. ги оценува индивидуално. Наставни форми: фронтална и групна.Час 7(15) Цели:    да умеат да дефинира и активира компјутерска игра да ги подобри познавањата за карактеристиките на компјутерските игри да ги објаснуваат и почитуваат правилата на играње кои доведуваат до остварување на целта и остварување поени . правилата и барањата за достапните игри.резултат на успешноста . остварување на целта Наставникот ги дели ви групи и на секоја група и задава да напише што се содржи една игра (елементите на игрите) Наставникот ја следи активноста на учениците и ги бележи постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). наставни ливчиња. Учениците ја активно учествуваат По еден од групата презентира и на крајот заедно ги запишуваат елементите на играта Наставни методи: објаснување. според избран критериум на оценување го открива степенот на совладаниот материјалот Наставникот дава усна повратна информација за усвоеноста на материјалот Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата. карактеристиките. Меѓутематско или меѓупредметно поврзување . дискусија на час. проверка на точноста зададената задача.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот ги поттикнува да размислуваат. компјутери.

разговор. ги оценува индивидуално. одговори на усни прашања. проверка на точноста зададената задача. поврзување на часовите: Поврзување со претходните часови хардвер(потребен за инсталирање игри и играње) и софтвер (самата игра) едукативен или забавен. евидентни листи. дискусија.Час 8(16) Цели:     да се оспособат да ги препознаат. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. стратегиски. наставни ливчиња. Наставни средства: учебник.) и карактеристики за секоја од нив Наставникот ги остава учениците да поиграат и на тој начин да ги согледаат карактеристиките на разните видови игри Наставникот ја следи активноста на учениците и ги бележи постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). компјутери. стратегиски. аркадни игри да ги знаат карактеристиките на секој вид игри да ги подобрат знаењата за активно учествување во играњето игри меѓусебна соработка и взаемна помош Наставна содржина – Видови компјутерски игри Тип на часот . класифицираат на: логички. испитуваат барањата и правила на компјутерски игри е карактеристики  цртаат шема за поделбата на различни видови на игри . според избран критериум на оценување го открива степенот на совладаниот материјалот Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата Учениците активно работат и анализираат По еден од групата презентира и на крајот заедно ја запишуваат поделбата на игрите и нивните карактеристики Учениците ги запишуваат видовите игри и активно учествуваат во игрите Наставни методи: објаснување. симулациски. групна и индивидуална. Наставни форми: фронтална.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот ги дели во групи и им задава задача секоја група на наброи по неколку игри и истите да ги групира Наставникот ја следи активноста на учениците Наставникот заедно со учениците ги анализира нивните поделби (логички. Меѓутематско или меѓупредметно поврзување . симулациски.интеграција. презентација. наведуваат и групира компјутерски игри според нивните карактеристика  ги идентификуваат. следење и бележење на интересот и активноста на часот. аркадни и и др. Очекувани исходи:  ги идентификуваат и класифицираат компјутерските игри  резимираат. дискусија на час.

со цел да се усвојат знаењата за хардверот и софтверот Наставникот ја следи активноста на учениците и ги бележи постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). ги оценува индивидуално.час утврдување на знаењата Активности Наставникот Наставникот дава кратки и прецизни напатствија за наставното ливче. Според избран критериум на оценување го открива степенот на совладаниот материјалот Наставникот ја следи активноста на учениците Наставникот дава усна повратна информација за усвоеноста на материјалот Ученикотот Учениците следат активно учествуваат изработената задача применувајќи ги стекнатите знаења Наставни методи: објаснување.Час 9(17) Цели:  да се проверат и утврдат знаењата за хардвер и софтвер  да ги применат стекнатите знаењата за функцијата. Наставни средства: компјутери. значењето и поделбата на хардверот и софтверот  да се оспособи и дава свое мислење Наставна содржина – Повторување за хардвер и софтвер Тип на часот . евидентни листи. Очекувани исходи:  да резимира. анализира и дава свое мислење . наставни ливчиња. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. инструмент за проверка на точноста зададената задача. Наставни форми: фронтална и индивидуална.

работната површина да се оспособат за користење на глувче Наставна содржина – Оперативен систем –Windows и изгледот на Desktop Тип на часот . компјутери. Меѓутематско или меѓупредметно поврзување . разговор. истражува и дава свое мислење за различни оперативни системи  наведуваат правилно вклучуваат и исклучуваат компјутер . неговата функција и неопходност и карактеристиките Наставникот преку ги запознава со различни видови на оперативни системи Наставникот ги насочува. Наставни средства: учебник. правилно користење на глувчето Наставникот им задава задача да го опишат изгледот на екранот на Windows Наставникот ја следи работата на учениците и помага по потреба Наставникот ја следи презентацијата научениците и на крајот дава заклучок за изгледот на работната површина . Очекувани исходи:  наведува на кој оперативен систем работи  резимираат. Наставни форми: фронтална и индивидуална. проверка на точноста зададената задача. поврзување на часовите: Поврзување со првите часови од оваа тема .интеграција.Час 10(18) Цели:      да се оспособи за користење на оперативниот систем за комуникација со компјутерот. да умеат да споредуваат и донесуваат заклучоци за различни оперативни системи да се оспособат за правилно вклучување и исклучување на компјутерот да ги подобрат знаењата за изгледот на Desktop . поттикнува да се оспособат за правилно вклучување и исклучување на компјутерот.хардвер и софтвер. одговори на усни прашања.Desktop во Windows Наставникот ја следи активноста на учениците и ги бележи постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма).час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот поставува прашања за вклучување и исклучување на компјутерот Наставникот преку прашања повторува за софтверот и им укажува на значењето на оперативниот систем за комуникација со компјутерот. ги оценува индивидуално. дискусија. следење и бележење на интересот и активноста на часот во евидентни листи. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. дискусија на час. Според избран критериум на оценување го открива степенот на совладаниот материјалот Ученикот Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата Учениците активно работат и соработуваат со другарчињата во групата По еден од групата презентира и на крајот заедно запишуваат за изгледот и елементите на Desktop Наставни методи: објаснување. презентација.

Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. дискусија на час. одговори на усни прашања. да ги одобри знаењата за менито Start да се оспособат за користење на глувче Наставна содржина – Елементи на оперативен систем. дискусија. наставни ливчиња. поместување прозорец. Наставни средства: учебник.  ги разликуваат и објаснуваат составните елементи на прозорецот и активностите со прозорецот (менување димензии на прозорец. следење и бележење на интересот и активноста на часот. разговор.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот преку дискусија и демонстрација им ги објаснува елементите на прозорецот Наставникот им ги објаснува активностите со прозорецот Наставникот им задава задача да се кликне на копчето Start и преку дискусија се објаснува содржината Наставникот им задава задача да отворат прозорец и да ги набројат елементите и активностите Наставникот ја следи работата на учениците и помага по потреба Наставникот ја следи активноста на учениците и ги бележи постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). евидентни листи. компјутери. Очекувани исходи:  опишуваат користење оперативен систем за комуникација со компјутерот. поместување прозорец. проверка на точноста зададената задача. елементи на прозорец Тип на часот . Според избран критериум на оценување го открива степенот на совладаниот материјалот. презентација. ги оценува индивидуално. Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата. Наставни форми: фронтална и индивидуална. минимизирање и максимизирање). интернет. да умеат да ги објаснат составните елементи на прозорецот и активностите со прозорецот (менување димензии на прозорец.  опишуваат и даваат свое милење за изгледот на Desktop . минимизирање и максимизирање).  идентификуваат едноставни операции со прозорци и икони  опишуваат и објаснуваат користење на менито Start  да умеат правилно да го користат глувчето . Учениците активно работат и соработуваат со другарчињата во групата Наставни методи: објаснување.работната површина да умеат правилно да го користат глувчето Час 11(19) Цели:     да се оспособи за користење на оперативниот систем за комуникација со компјутерот.

затвори фолдер и да се промени иконата и погледот (наставно ливче) Наставникот ја следи работата на учениците и помага по потреба Наставникот ја следи активноста на учениците и ги бележи постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. компјутери. дискусија на час. во паови и индивидуална. презентација. следење и бележење на интересот и активноста на часот. дискусија.Час 12(20) Цели:      да се оспособат за навигација – движење низ Windows Explorer да умеат да ги објаснат фолдерот и фајлот да се оспособат за користење на глувче и тастатура да научат да прават разлика помеѓу фајлови и фолдери меѓусебна соработка и взаемна помош Наставна содржина – Фајлови и фолдери Тип на часот . ги оценува индивидуално. Учениците активно работат и соработуваат со другарчето и доаѓаат до некои заклучоци Наставни методи: објаснување. локација и изглед Наставникот објаснува за наставките на фајловите и врши нивно групирање Наставникот го објаснува значењето на + и – во прозорецот Наставникот задава задача да се отвори. Наставни форми: фронтална. локација и изглед Наставникот преку дискусија дефинира фајлови и кратко објаснува за адреса. Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата за фолдери и фајлови. Според избран критериум на оценување го открива степенот на совладаниот материјалот. евидентни листи. интернет. одговори на усни прашања.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот преку прашања кратко повторува за изгледот на работната површина со цел да поврзе со новиот час Наставникот преку дискусија дефинира фолдер и кратко објаснува за адреса. разговор. проверка на точноста зададената задача. наставни ливчиња. Очекувани исходи:  да опише движење низ Windows Explorer  да разликува и наведува функција и пример за фолдер и фајл  разликува и прави разлика помеѓу фајлови и фолдери меѓусебно соработка и взаемно си помага . Наставни средства: учебник.

бришење. реименува фолдер Наставникот ја следи работата на учениците и помага по потреба Наставникот ја следи активноста на учениците и ги бележи постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). компјутери. фолдери и датотеки  идентификуваат и користат наредби за копирање. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. евидентни листи. промена на името и папка во неа да умеат да копираат. Наставни средства: учебник.Час 13(21) Цели:      да се оспособат за креирање на нова папка. разговор. дискусија на час. копирање. дискусија. Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата. преместување Наставникот укажува на можноста на барање на фајлови и фолдери Наставникот задава задача да се креира. презентација. следење и бележење на интересот и активноста на часот. икони. ги оценува индивидуално. Според избран критериум на оценување го открива степенот на совладаниот материјалот. во парови и индивидуална. проверка на точноста зададената задача.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот преку прашања кратко повторува фолдер и фајл Наставникот преку дискусија и демонстрирање креира. Учениците активно работат и соработуваат со другарчето применувајќи го стекнатото и доаѓаат до некои заклучоци. Наставни методи: објаснување. преместување и бришат папки да се оспособат за пронаоѓање на папки и документи да умеат да ги применуват стекнатите знаења за работа во Windows Explorer меѓусебно соработуваат и взаемно си помагаат Наставна содржина – Работа и операции со папки и фајлови Тип на часот . Очекувани исходи:  наведуваат и применуваат едноставни активности со прозорци. одговори на усни прашања. преместување и бришење папки  наведуваат и применуваат едноставни начини на пронаоѓање на папки и документи  ги применуваат стекнатите знаења за работа во Windows Explorer . Наставни форми: фронтална. копира. наставни ливчиња. реименува. интернет.

фолдери и датотеки  го увежбаат. Наставни форми: фронтална и индивидуална. копирање. интернет. фајлови Наставни методи: објаснување. наставни ливчиња. резимираат и применуваат стекнатото знаење за активности со прозорци. Според избран критериум на оценување го открива степенот на совладаниот материјалот. копирање. одговори на усни прашања. прикажуваат и применуваат креирањето папка и фолдери (креирање. презентација. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. ги оценува индивидуално. проверка на точноста зададената задача. преместување и бришење папки)  да резимираат и даваат свое мислење за оператини системи и работа со нив . дискусија.Час 14(22) Цели:    да го увежбаат креирање на нова папка и папка во неа да ги применат стекнатите знаења за работа со папки (крирање. разговор. следење и бележење на интересот и активноста на часот. Очекувани исходи:  да го идентификуваат. компјутери. икони. пренесување) Наставникот ја следи работата на учениците Наставникот ја следи активноста на учениците и ги бележи постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). евидентни листи. копирање. преместување и бришење папки) да ги увежбаат своите способности за користење на глувче и тастатура меѓусебна соработка и взаемна помош Наставна содржина – Вежби со фолдери и фајлови Тип на часот . Ученикотот Учениците активно работат применувајќи ги стекнатите знаења за фолдери. дискусија на час.час за практична вежба Активности Наставникот Наставникот им дава упатства за наставно ливче во кое учениците треба да ги применат стегнатите знаења за работа со фолдери. Наставни средства: учебник. фајлови (креирање.

Според избран критериум на оценување го открива степенот на совладаниот материјалот. Наставни средства: учебник.Notepad  го опишуваат начинот на користење на помошни програми за внесување текст и негово уредување (средување)  да разликуваат фонт.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот преку дискусија ги потсеќа на тастатурата -влезна единица Наставникот поставува прашања за активирање на помошната програма бележник (Notepad). Очекувани исходи:  ги наведуваат можности и карактеристики на помошната програма .основните карактеристики на помошната програма . проверка на точноста зададената задача. одговори на усни прашања. следење и бележење на интересот и активноста на часот. разговор. презентација.Notepad да се оспособи за внесување на текст и негово уредување да се оспособи за меморирање и отворање на документ меѓусебна соработка и взаемна помош Наставна содржина – Помошна програма Notepad и Calculator Тип на часот . Наставни форми: фронтална и индивидуална. Ученикотот Учениците активно учествуваат во дискусиите и ги пробуваат можностите на помошните програми Учениците работат применувајќи ги стекнатите знаења за внесување и уредување на текст Наставни методи: објаснување.Notepad да ги научат основните карактеристики на помошната програма . стил. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација.Час 15(23) Цели:      да знаат правилно да ја стартува помошната програма . ги насочува учениците и доаѓа до одговор Наставникот им демонстрира зошто се користи . македонска поддршка.Notepad Наставникот преку дискусија и споредба со дигитрон ги објаснува основните можности на помошната програма Calculator Наставникот преку дискусија и демонстрација објаснува постапката за внесување на текст и негово уредување Наставникот преку прашања и демонстрирација ја објаснува постапката за меморирање и отворање на документ Наставниот им задава задача на учениците да внесат текст да го уредат и да го меморираат на соодветно место Наставникот ја следи активноста на учениците и помага по потреба Наставникот ја следи активноста на учениците и ги бележи постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). дискусија на час. интернет. големина и боја на фонт  разликуваат и применуваат меморирање и отворање на документ  меѓусебна соработка и взаемна помош . компјутери. дискусија. евидентни листи. ги оценува индивидуално.

наставни ливчиња. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. интернет.Час 16(24) Цели:      да знаат да ги увежбаат и утврдат знаењата за работа со фолдери и фајлови да научат даги применат и утврдат стекнатите знаења за внесување и уредување на текст да ги применат знаењата за меморирање на документ на соодветно место (папка) со конкретно име да научат креативно да создавање (изготвување) на документи меѓусебна соработка и взаемна помош Наставна содржина – Вежба во Notepad /Word Pad Тип на часот . анализираат и развиваат креативноста во создавање (изготвување) на документи . следење и бележење на интересот и активноста на часот. дискусија на час. Очекувани исходи:  да ги увежбат и утврдуват знаењата за работа со фолдери и фајлови  ги применаат и утврдат стекнатите знаења за внесување и уредување на текст  да ги применат знаењата за меморирање на документ на соодветно место (папка) со конкретно име  да резимираат. презентација. внесување и уредување на текст. компјутери. одговори на усни прашања. Според избран критериум на оценување го открива степенот на совладаниот материјалот. ги оценува индивидуално. Ученикотот Учениците работат 20 мин потоа се менуваат други поради мал број на компјутери Учениците практично ги применуваат стекнатите знаења за работа со папки. истражуваат. Наставни средства: учебник. Наставни методи: дискусија.час за практична вежба Активности Наставникот Наставникот им дава упатства за изработка на зададената практична вежба Наставникот преку дискусија и демонстрација објаснува постапката за внесување на Наставникот ја следи активноста на учениците и ги бележи постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). проверка на точноста практичната задача. Наставни форми: фронтална и индивидуална. фајлови.

енциклопедии  да планираат стекнатите информатичките знаења да ги користат понатамошното школување  да идентификуваат. одговори на усни прашања. Според избран критериум на оценување го открива степенот на совладаниот материјалот. Наставни средства: учебник. Очекувани исходи:  да опишуваат користење на програмите за учење на други наставни –образовен софтвер. наставни ливчиња. ги оценува индивидуално. дискусија. проверка на точноста практичната задача. Наставни форми: фронтална и индивидуална. Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во согледувањето на предноста при користење на едукативен (образовен) софтвер Учениците бараат податоци со користење на енциклопедија и образовни софтвери Наставни методи: објаснување. интернет. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. евидентни листи. компјутери. дискусија на час. разговор. презентација.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот преку дискусија и демонстрација заедно со учениците ги согледуваат предностите на познавањето и примената на едукативен софтвер Наставникот кратко објаснува користење на енкартата Наставникот им кажува неколку адреси на едукативен софтвер Наставникот им задава задача да најдат некои податоци со користење на едукативни софтвери Наставникот ја следи активноста на учениците и ги бележи постигања вопосебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). истражуваат и користстат достапен софтвер – од Интернет  да развиваат чувство за работа во парови .Час 17(25) Цели:     да ја знаат да ја воочат користа од примената на образовниот софтвер да се оспособат за користење на енциклопедии да умее да користи достапен софтвер – од Интернет развијат чувство за работа во парови Наставна содржина – Користење образовен софтвер. разгледување енциклопедии – Encarta Тип на часот . следење и бележење на интересот и активноста на часот.

Наставни методи: објаснување. Наставни средства: контролен тест. Наставни форми: индивидуална. Очекувани исходи:  да се утврдат и систематизираат стекнатите знаења од темата  да резимираат и да ги применат стекнатите знаења за работа со оперативен систем . применувајќи ги стекнатите знаења. Наставникот дава напатстија за начинот на изработка на тестот Наставникот ја следи работата на учениците Ученикотот Учениците самостојно одговарат на прашањата од тестот. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: инструмент за проверка на точноста на тестот.Час 18(26) Цели:   да се утврдат и систематизираат стекнатите знаења од темата да умеат да ги применат стекнатите знаења Наставна содржина – Утврдување на знаењата за компјутери Активности Наставникот Наставникот изработува инструменти за проверување на постигањата на учениците (прашањаконтролен тест) со кои ја согледува ефикасноста во учењето.

 објаснува и дава пример за видео и аудио запис. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација.  да знае да ги наброи можностите на програмата за мултимедија. одговори на усни прашања. наставни ливчиња. Го демонстрира активирањето на една од мултимедијалните програмите.  знае да активира програмата за мултимедија и ги набројува можностите на програмата. го поттикнува нивниот интерес и ги мотивира. звучен и видеозапис.  знае да ги наброи хардверските додатоци. Наставни средства: учебник. звучен и видеозапис. мултимедијална датотека. презентација.  да разликува и да објаснува мултимедија.Програмско подрачје: 3. разговор. презнтираат и дискутираат Наставни методи: презентација. Наставникот ги остава со давање напатствија да ги пробаат можностите на програмата. . познава и именува мултимедија.  да се запознае со програмата за мултимедија и нејзиното активирање. Преку дискусија и истражување се доаѓа до заклучок за звучни и видео фајлови.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот ги запознава со содржините што ќе ги обработуваат и со тоа што ќе научат во оваа тема. Наставникот со потпрашања им укажува на потребата и функцијата на хардверски додатоци. компјутери. интернет. дискусија. следење и бележење на интересот и активноста на часот. дискусија на час. Наставникот преку дискусија им дефинира што е мултимедија. Очекувани исходи:  разликува.  да знае да ги наброи хардверските додатоци. проверка на точноста зададената задача. Наставникот ја следи нивната работа и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи Ученикотот Учениците активно учествуват во дискусиите Учениците истражуваат и доаѓаат до заклучоци заосновните карактеристики на програмата. мултимедијална датотека. евидентни листи.  взаемна помош и соработка Наставна содржина – Мултимедија хардверски додатоци за мултимедија Тип на часот . МУЛТИМЕДИЈА 6 ЧАСА Час 1(27) Цели:  да се запознаат со поимот мултимедија. Наставни форми: фронтална и групна.

мултимедијална датотека.  умее да промени јачина на звук. промена на јачина на звук Тип на часот .  да се оспособат за промена на јачина на звук. одговори на усни прашања.Час 2(28) Цели:  да се запознаат со програмата за правење на едноставни мултимедијални записи-звучни. групна и индивидуална. презентација. Ученикотот Учениците активно учествуваат во истражување и откривање на можностите на програмата Учениците презентираат и дискутираат за програмата и можностите Наставни методи: дискусија. ги оценува групно и индивидуално. истрајност. компјутери.  меѓусебна соработка и взаемна помош . наставникот ја следи нивната активност на учениците (нивната мотивираност. проверка на точноста зададената задача. звучен и видеозапи со цел да го поврзе со новото. дискусија на час. активност. Наставни средства: учебник. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. Наставникот ги остава учениците да истражуваат и повремено помага во запознавање со изгледот и откривањето на можностите на програмата. истражување) и ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). следење и бележење на интересот и активноста на часот во евидентни листи. разговор. интернет. креативност.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот поставува за мултимедија.  меѓусебна соработка и взаемна помош Наставна содржина – Снимање звук со Sound Recorder. Наставни форми: фронтална. Очекувани исходи:  прави на едноставни мултимедијални записи-звучни. Наставникот ја следи нивната работа и помага по потреба.

презентација.  да развијат креативност при примена на програмата Windows Media Player  меѓусебна соработка и взаемна помош Наставна содржина – Windows Media Player-програма за репродукција Тип на часот . Наставникот ги остава учениците да истражуваат и повремено помага во запознавање со изгледот и откривањето на можностите на програмата. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација.Час 3(29) Цели:  да разликуваат видео од звучна датотека. интернет. ги оценува групно и индивидуално. анализира и ја користи програмата Windows Media Player  меѓусебна соработка и взаемна помош .  умеат да го опишат работниот прозорец на мултимедијалната програма. одговори на усни прашања. Наставни форми: фронтална и индивидуална. наставни ливчиња.  да умеат да го опишат работниот прозорец на мултимедијалната програма. активност. креативност. истражување) и ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма).  истражува. Наставникот ја следи нивната работа и помага по потреба. дискусија на час.  да се оспособат за преглед на мултимедијални документи со мултимедијалната програма. компјутери. Ученикотот Учениците активно учествуваат во истражување и откривање на можностите на програмата Учениците презентираат и дискутираат за програмата и можностите Наставни методи: дискусија. Наставни средства: учебник. проверка на точноста практичната задача. наставникот ја следи нивната активност на учениците (нивната мотивираност. истрајност. поттикнувајќи го нивниот интерес и ги мотивира за изучување и користење на истата. следење и бележење на интересот и активноста на часот.  умее да направи преглед на мултимедијални документи со мултимедијалната програма.час за нова наставна содржина Активности Наставникот Наставникот поттикнува дискусија за примената на програмата. Очекувани исходи:  разликуваат видео од звучна датотека.

дискусија на час. креативност.Час 4(30) Цели:  да разликуваат видео од звучна датотека.  да развијат креативност при примена на програмата Windows Movie Maker  меѓусебна соработка и взаемна помош Наставна содржина – Windows Movie Maker-програма за креирање видео записи Тип на часот . одговори на усни прашања.час за примена на стекнатите знаења Активности Наставникот Наставникот поттикнува дискусија за примената на програмата. наставникот ја следи нивната активност на учениците (нивната мотивираност. ги оценува групно и индивидуално. интернет. проверка на точноста практичната задача. компјутери. Наставникот ги остава учениците да истражуваат и повремено помага во запознавање со изгледот и откривањето на можностите на програмата. истражување) и ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). истрајност.  да се оспособат за преглед на мултимедијални документи со мултимедијалната програма. Наставни форми: фронтална и индивидуална.  да умеат да го опишат работниот прозорец на мултимедијалната програма. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. Наставникот ја следи нивната работа и помага по потреба. презентација.  истражува. следење и бележење на интересот и активноста на часот. Ученикотот Учениците активно учествуваат во истражување и откривање на можностите на програмата Учениците презентираат и дискутираат за програмата и можностите Наставни методи: дискусија. активност.  умеат да го опишат работниот прозорец на мултимедијалната програма. анализира и ја користи програмата Windows Movie Maker  меѓусебна соработка и взаемна помош . Наставни средства: учебник. поттикнувајќи го нивниот интерес и ги мотивира за изучување и користење на истата. Очекувани исходи:  разликуваат видео од звучна датотека.  умее да направи преглед на мултимедијални документи со мултимедијалната програма. наставни ливчиња.

помага по потреба. презентација. 6 (31. компјутери.час за примена настекнатите знаења Активности Наставникот Наставникот им задава наставно ливче со претходно изготвени критериуми за оценување Наставникот им задава задача да изработат видео запис со запазување на некои критериуми Наставникот ја следи работата и активноста на учениците. наставни ливчиња. Ученикотот Учниците одговарат на поставените прашања. звучен и видеозапис. звучен и видеозапис. мултимедијална датотека. следење и бележење на интересот и активноста на часот. ги оценуваат наставните ливчиња на соучениците според зададените критериуми Учениците истражуваат и практично ги применуваат стекнатите знаења за креирање на видео записи Учениците ги презентираат видео записите и ги меѓусебно ги оценуваат Наставни методи: дискусија. евидентни листи. проверка на точноста практичната задача. мултимедијална датотека.  да умеат да модифицираат видео запис преку додавање на ефекти. Наставни форми: фронтална и индивидуална. дискусија на час. прави белешки за постигањата на учениците во посебно подготвени документи и белешките ќе ги искористи за формирање на реална оценка за постигањата на учениците.Час 5. Наставни средства: учебник. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација.  модифицираат видео запис преку додавање на ефекти.  меѓусебна соработка и взаемна помош Наставна содржина – Изработка на проект со мултимедијални средства Тип на часот .  меѓусебна соработка и взаемна помош . интернет. Очекувани исходи:  анализираат и ги применуваат знаењата мултимедија. одговори на усни прашања. 32) Цели:  да ги утврдат и применат знаењата мултимедија. разговор.

Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. компјутери. презентација.  да се запопзнае со LAN и WAN мрежи.  да се умее да ги наброи и препознае уредите за поврзување:  воочува и заклучува. групна и индивидуална. следат и активно учествуваат во дискусијата. ИНТЕРНЕТ 12 ЧАСА Час 1(33) Цели:  да се запознае со компјутерска мрежа.  ги наброи и препознае уредите за поврзување:  истражува. интернет.  соработува со учениците и го почитува нивното мислење.  да знае да ги наброи можностите и придобивките од постоењето на компјутерска мрежа.  да разликува и објаснува компјутер сервер и клиент. одговори на усни прашања. Наставна содржина –Компјутерски мрежи Активности Наставникот Наставникот ги запознава учениците со целите на темата Наставникот поставува прашања: Дали компјутерите можат да разменуваат податоци меѓу себе? Дали со другарите сте играле игра на повеќе поврзани компјутери? Дали со другарите „разговарате“ или разменувате пораки користејќи ги компјутерите? Со цел да поттикне дискусија и да објасни што е компјутерска мрежа и која е целта на нејзиното постоење Наставникот ги дели учениците во групи и им задава задача да размислат и да ги запишат разликите помеѓу компјутерите (нивните и на наставникот односно онеи на кои играат во интернет кафе и главниот) . воочуваи дава свое мислење за компјутерски мрежи. Наставни средства: учебник. разговор.  ги набројува можностите и придобивките од постоењето на компјутерска мрежа. . Очекувани исходи:  познава и објаснува компјутерска мрежа и видови. евидентна листа изготвени од наставникот.Програмско подрачје: 4. ги дополнува учениците и укажува на поделбата на компјутертите –сервер и клиент Наставникот поттикнува дискусија ги објаснува LAN и WAN мрежите Ученикотот Учениците фронтално одговараат на поставените прашања. Наставни форми: фронтална.  соработува со учениците и го почитува нивното мислење. доаѓаат до заклучоци Наставни методи: дискусија. презентираат. следење и бележење на интересот и активноста на часот.  разликува и објаснува компјутер сервер и клиент.

 меѓусебна помош и соработка. Наставна содржина– Инретнет и сервиси на Интернет Активности Наставникот Наставникот поставува прашања за компјутерска мрежа. групна и индивидуална. дискусија. одговори на усни прашања. презентација. Наставникот преку дискусија. . поттикнува дискусија. проверка на точноста зададената задача.  меѓусебна помош и соработка. начин на поврзување. дополнува ги набројува сервисите и дава повратна информација за точноста на напишаното.  ги објаснува сервисите на Интернет и можностите што ги нудат тие. Наставникот прави белешки и белешките ќе ги искористи за формирање на реална оценка за постигањата на учениците. ја активираат програмата и ги набројуваат елементите на прозорецот.  да знае за начините на поврзување на Интернет.набројува и објаснува начините на поврзување на Интернет. анализира и дава заклучоци. компјутери. разговор. Учениците презентираат и активно учествуваат во дискусија и даваат свое мислење и го бранат. следење и бележење на интересот и активноста на часот во евидентни листи. можности со цел да се повтори и поврзе новиот материјал. набројува и објаснува функционирањето на Интернет. Интернет адреса и веб адреса.  да ги знае сервисите на Интернет и можностите што ги нудат тие. Очекувани исходи:  познава.  размислува. анализира и дава заклучоци. поставување на прашања објаснува Интернет. Наставни форми: фронтална. Наставникот ја следи нивната работа и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи Ученикотот Учениците во парови по двајца работат активно. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. видови.Час 2 (34) Цели:  да умее да го објасни функционирањето на Интернет.  да размислува. Наставни средства: учебник. интернет. Наставни методи: објаснување.  познава. Наставникот ги дели учениците во групи и им задава задача да размислат и да напишат што се можат да направат со користење на интернет Наставникот ги следи презентациите на учениците.

размислува и дава заклучоци за правилата на однесување на Интрнет. презентација.Час 3 (35) Цели:  да умее да анализира. повремено поставува прашања. размислува и дава заклучоци за правилата на однесување на Интрнет. разговор. секоја од групите има задача правила на однесување на интернет. Наставна содржина . Наставни форми: фронтална. активност. Наставникот задава задача да направи плакат со правилата на однесување Ученикотот Учениците активно учествуваат во дискусиите. дискусија.Правила на однесување на интернет Активности Наставникот Наставникот преку прашања (Дали постојат правила на однесување на интернет? Дали е етички да се користат туѓи лозинки и туѓи трудови?) ги поттикнува да размислуваат за нивното однесување. Наставникот учениците ги дели во групи. Учениците ги следат упатствата и работат во група. Наставникот овие белешки ќе ги искористи за формирање на реална оценка за постигањата на учениците. .  меѓусебна помош и соработка.  меѓусебна помош и соработка.  ги применува правилата на однесување. Очекувани исходи:  анализира. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. одговори на усни прашања. компјутери.  ги применува правилата на однесување. Наставни методи: објаснување. истрајност) и ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). следење и бележење на интересот и активноста на часот. интернет. ги оценува групно и индивидуално. Учениците презентираат и активно учествуваат во дискусија и даваат свое мислење и го бранат. групна и индивидуална. Наставникот ја следи активноста на учениците (нивната мотивираност. Наставни средства: учебник. проверка на точноста зададената задача.

следење и бележење на интересот и активноста на часот во евидентна листа. компјутери. групна и индивидуална. објаснува и разликува Web – страна од Web.врска  да се оспособи за препознавање на типот на сајтот според кратенката. воочува и заклучува. доаѓаат до заклучоци Наставни методи: дискусија. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. одговори на усни прашања. потоа дискутираат за истите.  соработува со учениците и го почитува нивното мислење. интернет. Наставна содржина – Веб страни. презентација. следат и активно учествуваат во дискусијата.Час 4 (36) Цели:  да знае да објаснува и разликува Web – страна од Web.сајт  го објаснува значењето на деловите во URL адресата  умее да дефинира и препознае хиперлинк. разговор. воочува и заклучува и дава примери за веб страни и сајови.  анализира. веб сајтови и хостирање Активности Наставникот Наставникот поставува фронтални прашања со цел да се повтори за сервисите на Интернет и информации што може да се најдат на Интернет Наставникот преку дискусија и разгледување на една страна на интернет објаснува веб страна и сајт Наставникот им дава задача да напишат неколку страни што ги знаат во парoви по двајца. дополнува за деловите на адресата и нивното значење(задржувајќи се на кратенките на типот) Наставникот ја следи работата и помага по потреба Наставникот движејќи се низ страната ги наведува да ги откријат разлики -објаснува што е хиперлинк. Наставни средства: учебник. Наставни форми: фронтална. Наставникот објаснува публикување и хостирање на веб страна Ученикотот Учениците фронтално одговараат на поставените прашања.  да се запознае со начинот на хостирање и публикување на веб сајтот.сајт  да го научи значењето на деловите во URL адресата  да умее да дефинира и препознае хиперлинк.  соработува со учениците и го почитува нивното мислење.врска  го објаснува начинот на хостирање и публикување на веб сајтот.  анализира. презентираат. . Очекувани исходи:  познава.

Наставникот преку дискусија објсаснува и дефинира веб прелистувач . да ги напишат имињата и функциите на алатките Наставникот ја следи работата на ученикот. . интернет. презентација. дополнува и дава повратна информација за точноста Наставникот ја објаснува постапката за промена на домашната странa . Наставникот ја следи нивната работа и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи Ученикотот Учениците фронтално одговараат на поставените прашања сУчениците во парови по двајца работат активно. Наставни форми: фронтална. групна и индивидуална.Час 5 (37) Цели:  да знае што е програма за прелистување  да умее да ја стартува програмата за прелистување  да умее да го опише изгледот на активниот прозорец на Internet Explorer  да ја научи функцијата на алатките и нивната примена  да се оспособи да ја промени својата Home Page страница.  меѓусебна помош и соработка. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. ја активираат програмата и ги набројуваат елементите на прозорецот. разликува и објаснува програма за прелистување  умее да стартува програмата за прелистување  умее да го опише изгледот на активниот прозорец на Internet Explorer  умее да ги користи алатките.  размислува.  да размислува. проверка на точноста зададената задача. Наставникот им задава на учениците да напишат го опишат изгледот прозорецот Internet Explorer. анализира и дава заклучоци за различните веб прелистувачи. разговор. Наставни средства: учебник. евидентна листа. Учениците презентираат и активно учествуваат во дискусија и даваат свое мислење и го бранат. анализира и дава заклучоци. Очекувани исходи:  познава. компјутери. следење и бележење на интересот и активноста на часот. .  меѓусебна помош и соработка. дискусија. одговори на усни прашања. дискусија на час. Наставна содржина –Веб прелистувачи Активности Наставникот Наставникот поставува прашања со цел да се повтори изученото и да се поврзе со новиот материјал.Home page Наставникот прави белешки и белешките ќе ги искористи за формирање на реална оценка за постигањата на учениците. Наставни методи: објаснување.

Наставникот го објаснува начинот на пребарување по категории (Yahoo.com) и по клучни зборови (Google. Учениците презентираат и активно учествуваат во дискусија и даваат свое мислење и го бранат. Наставна содржина.com  да умеат да најдат најдат податоци на Интернет  да умеат да преземаат податоците и сликите и истите да ги зачуваат  да се оспособат да пребаруваат со клучни зборови и со позната URL адреса  да размислува. проверка на точноста зададената задача. групна и индивидуална. ги зачувуваат. текст). бараат податоци (слики. интернет. одговори на усни прашања. Наставникот преку дискусија објаснува и дефинира пребарувач. дискусија.com и Google. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. Наставни форми: фронтална.Час 6 (38) Цели:  да се оспособат за користење на пребарувачите Yahoo. презентација. Наставни средства: учебник. следење и бележење на интересот и активноста на часот. Учениците во парови по двајца работат активно.com  истражуваат. анализира и дава заклучоци. анализираат и умеат да најдати преземаат податоци и слики на Интернет и истите да ги зачуваат  објаснуваат пребарување по клучни зборови и со позната URL адреса  меѓусебна помош и соработка. презентација. . Очекувани исходи:  објаснува и дава свое мислење за пребарувачите Yahoo. дополнува и дава повратна информација за точноста Наставникот прави белешки и белешките ќе ги искористи за формирање на реална оценка за постигањата на учениците.Веб пребарувачи Активности Наставникот Наставникот поставува прашања за податоци кои може да се најдат на интернет. Ученикотот Учениците фронтално одговараат на поставените прашања Учениците следат и учествуваат во дискусијата.  меѓусебна помош и соработка. компјутери.com) Наставникот им задава задача да најдат податоци(слики и текст за некој град да ги зачуваат во фолдер што ќе го креираат). евидентна листа. Наставни методи: објаснување. Наставникот ја следи работата на ученикот.com и Google. разговор. организирање на податоците со цел да се повтори изученото и да се поврзе со новиот материјал.

сервиси на интернет. интернет.  да размислува. анализира и дава свое мислење. 8 (39.  меѓусебна помош и соработка. дополнува и дава повратна информација за точноста. . Наставна содржина –Повторување и вежби со пребарувачи/Еко стандард I точка на акција 1. интернет. разговор.Час 7. презентација. групна и индивидуална. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација.2 Активности Наставникот Наставникот дава напатствија за решавање на наставно ливчиња со цел да се повтори изученото и да се поврзе со новиот материјал. сервиси на интернет. евидентна листа.  меѓусебна помош и соработка. компјутери. анализира и дава заклучоци. проверка на точноста зададената задача. следење и бележење на интересот и активноста на часот.  ги применуваат стекнатите знаења за барање и зачувување на податоци од интернет. Наставни форми: фронтална.  да ги примени стекнатите знаења за барање и зачувување на податоци од интернет. Наставни средства: учебник. одговори на усни прашања. дискусија. дискусија на час. Очекувани исходи:  ги презентираат знаењата за компјутерски мрежи. Наставникот ја следи работата на ученикот. 40) Цели:  да ги утврди знаењата за компјутерски мрежи.  размислува. Наставникот прави белешки и белешките ќе ги искористи за формирање на реална оценка за постигањата на учениците. Наставни методи: објаснување. интернет. Наставникот ја следи нивната работа и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во рашавање на наставното ливче.

 меѓусебна помош и соработка. Наставни средства: учебник. анализира. поделба. презентација. Ученикотот Учениците учествуваат во дискусија и фронтално одговараат на поставените прашања Учениците во парови пишуваат за вируси.Час 9 (41) Цели:  да умеат да дефинираат и објаснат компјутерски вирус  да се запозна со начинот на пренесување на вируси  да се оспособат да ги препознаваат вирусите според штетите што ги прават  да се оспособат да објснат и користат антивирус програма  да размислува. проверка на точноста зададената задача.. начин на пренесување. штетата што ја прават. Наставна содржина –Компјутерски вируси и антивируснипрограми Активности Наставникот Наставникот ппреку дискусија дефинира компјутерски вируси Наставнкот им дава кратка задача да напишат на кој начин и со какви вируси се сре. какви штети им направиле. Учениците презентираат и активно учествуваат во дискусија и даваат свое мислење и го бранат. заштита работат активно. одговори на усни прашања. споредува антивирус програми и дава заклучоци. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. дискусија. групна и индивидуална. Очекувани исходи:  наведуваат функции на компјутерски вируси и антивируси  објаснува вируси и антивируси  истражува. анализира и дава заклучоци. следење и бележење на интересот и активноста на часот. Наставни форми: фронтална. дополнува и дава повратна информација за точноста Наставникот поттикнува дискусија за начинот на откривање и заштита од вируси Наставникот прави белешки и белешките ќе ги искористи за формирање на реална оценка за постигањата на учениците. Наставни методи: објаснување. евидентна листа.. Наставникот ја следи презентацијата дополува и ги поттикнува на размислување. компјутери. Наставникот ја следи работата на ученикот. интернет. разговор. .  умее да ја користи антивирус програмата која му е на располагање  меѓусебна помош и соработка.

Наставни средства: учебник.mail. следење и бележење на интересот и активноста на часот. презентација. Наставникот преку дискусија објанува потреба од е-mail. Учениците пги следат уатствата и креираат е. анализира и дава заклучоци. . проверка на точноста зададената задача. сандаче и сервер  применува креирање на е-mail. сервиси на интернет со цел да се повтори наученото. Наставни форми: фронтална. интернет. Наставна содржина –Електронска пошта Активности Наставникот Наставникот поставува прашања за интернет. дават свое мислење. Наставни методи: објаснување. разговор. ги објаснува деловите Наставникот дава напатствија за креирање на е-mail Наставникот ја следи работата. Очекувани исходи:  разликува електронска пошта и набројува придобивки од неа. Ученикотот Учениците учествуваат во дискусија и фронтално одговараат на поставените прашања. Наставникот ја следи работата на ученикот. одговори на усни прашања. групна и индивидуална.  меѓусебна помош и соработка. дополнува и дава повратна информација за точноста Наставникот прави белешки и белешките ќе ги искористи за формирање на реална оценка за постигањата на учениците. дискусија. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. сандаче и сервер  да се запознаат со видовите на електронска пошта  да се оспособат за користење на електронска пошта  да се оспособат за креирање на е-mail  да размислува. компјутери.  меѓусебна помош и соработка. дава примери за е-mail адреса.  објаснува електонска адреса. евидентна листа.Час 10 (42) Цели:  да умеат да дефинираат електронска пошта  да се запозна со поимот електонска адреса. помага по потреба.

Наставна содржина. Очекувани исходи:  објаснува електронска адреса. дават свое мислење. групна и индивидуална.  меѓусебна соработка. 44) Цели:      да се оспособат да се логираат на e-mail серверот да умеат да ја објаснат функцијата на сандачиња да се запозна со поимот електонска адреса. корисничко име и лозинка. сервиси на интернет со цел да се повтори наученото. презентација. Ученикотот Учениците учествуваат во дискусија и фронтално одговараат на поставените прашања. сандаче и сервер да се оспособат да испратат и примат електронска пошта применуваат препраќање и одговарање на електронска пошта да размислува.  објаснуваат логираат на e-mail серверот  објаснува функцијата на сандачиња  применува програма за праќање и примање електронска пошта  препраќање и одговарање на електронска пошта  размислува.Праќање и примање електронска пошта Активности Наставникот Наставникот поставува прашања за интернет. дискусија. одговори на усни прашања. анализира и дава заклучоци. евидентна листа. компјутери. Наставникот ја следи работата на ученикот. помага по птреба. интернет.  меѓусебна помош и соработка.mail. дава примери за е-mail адреса. проверка на точноста зададената задача. дополнува и дава повратна информација за точноста Наставникот прави белешки и белешките ќе ги искористи за формирање на реална оценка за постигањата на учениците. Учениците пги следат уатствата и креираат е. разговор. 12(43. Наставникот преку дискусија објанува потреба од е-mail.Час 11. анализира и дава заклучоци. Наставни форми: фронтална. следење и бележење на интересот и активноста на часот. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. Наставни методи: објаснување. Наставни средства: учебник. ги објаснува деловите Наставникот дава напатствија за креирање на е-mail Наставникот ја следи работата. .

евидентна листа. одговори на усни прашања. дискусија на час. групна и индивидуална. следење и бележење на интересот и активноста на часот. Наставни форми: фронтална. презентација. да набљудува. компјутерска графика Наставникот преку дискусија ги запознава со можностите и значењето на програмите за работа со слики Наставникот им презентира неколку слики и преку дискусија ја објаснува разиката помеѓу бит мапирана и векторска графика. Наставна содржина –Компјутерска графика и типови Активности Наставникот Наставникот ги запознава учениците со целите на темата како и програмата што ќе ја користат за изучување на истата Наставникот ги запознава со средствата во наставата што ќе се користат при изведување на истата како и начинот на оценување. соработува со учениците и го почитува нивното мислење. Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата.PAINT 12 ЧАСА Час 1(45) Цели:       да научи што е компјутерска графика. интернет. Наставникот поттикнува дискусија за видовите податоци. ОСНОВИ НА НА ЦРТАЊЕ . Очекувани исходи: .. Наставни средства: учебник. доаѓаат до заклучоци Наставни методи: дискусија.Програмско подрачје: 1. воочува и заклучува и да го аргументира своето тврдење. разговор. компјутери. да објаснува и дефинира пиксел и графичка резолуција. да воочи разликите помеѓу бит мапирана и векторска графика. така ги доближува до поимот слика. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. да ги согледа можностите на програмите за работа со графика.

групна и индивидуална. да се оспособи за активирање на програмата за цртање. следење и бележење на интересот и активноста на часот. поттикнува дискусија. Учениците презентираат и активно учествуваат во дискусија и даваат свое мислење и го бранат. дискусија. дополнува и дава повратна информација за точноста на напишаното. Наставникот ја следи нивната работа и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи Наставникот им објаснува начин на избор на основната и дополнителната боја резиме Наставникот ги следи презентациите на учениците. взаемна помош и соработка. да се поттикне желбата за цртање и менување на готови цртежи. проверка на точноста зададената задача. Ученикотот Учениците во парови по двајца работат активно. Наставникот им задава задача да нацртаат цртеж за да ги види нивните предзнаења. да знае да го опише изгледот на прозорецот на програмата за цртање и да се оспособи за промена на изгледот. дискусија на час. одговори на усни прашања.Час 2 (46) Цели:        да умее да именува програма за цртање. Очекувани исходи: . Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. да умее правилно да ги користи глувчето. компјутери. интернет. Наставникот прави белешки и белешките ќе ги искористи за формирање на реална оценка за постигањата на учениците. ја активираат програмата и ги набројуваат елементите на прозорецот. Наставни методи: објаснување. Наставни средства: учебник. презентација. Наставни форми: фронтална. Наставна содржина –Елементи на прозорецот на програмата за цртање-Paint Активности Наставникот Наставникот на учениците им задава задача да ја активираат програмата за цртање. разговор. евидентна листа. да умее да работи со палетата со бои. да ги набројат елементите на прозорецот.

линија и кантичка и да напишат зошто се користат и кои можности. Наставникот им задава задача да ги применат алатки: молив. Учениците следат и практично работат применувајќи ги стекнатите знаења. Учениците учествуваат во оценување на точноста на изработките на другите ученици. ја следи нивната презентација и дополнува. разговор. истрајност. Очекувани исходи: . Наставни методи: објаснување. креативност. одговори на усни прашања. Учениците ги презентираат одговорите и ги образложуваат. ја следи нивната активност на учениците (нивната мотивираност. компјутери. дискусија на час. гума. дискусија. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. да знаат правилно да ги применуваат при практична работа. меѓусебна соработка и взаемна помош Наставна содржина – Дејството на алатките во Tool box Активности Наставникот Наставникот поставува прашања за програмата и изгледот на основниот прозорец со цел да се поттикне нивниот интерес и да се мотивираат за изучување и користење на истата. Наставникот ја следи нивната работа поставува прашања.Час 3 (47) Цели:      да се запознаат со алатките од Tool box. презентација. истражување) и ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). работен лист. активност. евидентна листа. презентираат и аргументираат. отсечка. Наставни средства: учебник. да умеат да ги разликуваа и именуваат алатките. четка спреј. воочуваат. заклучуваат. ги оценува групно и индивидуално Ученикотот Учениците активно работат. Наставни форми: фронтална и индивидуална. следење и бележење на интересот и активноста на часот. проверка на точноста зададената задача. Наставникот им задава задача да изработат цртеж со примена на изучените алатки:.

Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. Наставни форми: фронтална и индивидуална. евидентна листа. Наставникот поставува прашања за наредбите од менито File и заедно со учениците нивните претходни знаења за наредбите од програмата WordPad ги дефинираат функциите на наредбите. Учениците активно работат и учествуваат во дискусијата. Учениците изработуваат цтреж и ги применуваат изучените наредби. разговор. Наставникот им задава задача да изработат цртеж и да ги применат стекнатите знаења (зачувување на документ и отворање). Очекувани исходи: . Ученикотот Учениците внимателно слушаат.Час 4 (48) Цели:    да се оспособат за зачувување на цртежи. активно учествуваат во дискусии. дискусија. да умеат да отвораат постоечки и нов документ. работен лист. меѓуоценување со однапред изготвена чек листа. презентација. компјутери. Учениците ги оценуваат изработените цртежи според претходно зададени критериуми Наставни методи: објаснување. Наставни средства: учебник. да ги знае и да ги применува операциите со блокови и цртежи. следење и бележење на интересот и активноста на часот. Наставникот преку дискусија и демонстрација им ја објаснува функцијата за наредбите од менито Edit Наставникот ја следи работата на учениците и помага по потреба. дискусија на час. Наставна содржина – Мени за работа со цртежите-File и Edit Активности Наставникот Наставникот ја најавува целта на наставниот час. одговори на усни прашања.

Час 5 (49) Цели:     да умеат да ги разликуваат и опишуваат можностите на алатките за цртање. Наставникот ја следи нивната работа поставува прашања и помага по потреба. Очекувани исходи: . точноста и креативноста. дискусија на час. следење и бележење на интересот и активноста на часот. кантичка . евидентна листа. линија.. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. интернет. ги оценува групно и индивидуално. проверка на точноста зададената задача. Наставна содржина – Изработка на цртеж со алатките од Tool Box (бољери за топла вода) /Еко стандард I (точка на акција 1) Активности Наставникот Наставникот им задава задача изработка на цртеж/и со примена на изучените алатки: молив. презентација. креативност. да се развие брзината. четка спреј. Ученикотот Учениците активно работат применувајќи ги своите знаења. Учениците одговараат на поставените прашања. анализираат. истражување) и ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). креативност.. работен лист. да умеат да споредуваат. компјутери. да умеат алатките за цртање соодветно да ги применуваат во практичните вежби. истрајност. гума. активност. дискусија. заклучуваат и даваат свое мислење. разговор. Наставни методи: објаснување. Наставникот ја следи нивната активност на учениците (нивната мотивираност. одговори на усни прашања. брзина и точност. Наставни средства: учебник.. Наставни форми: фронтална и индивидуална. отсечка.

Наставникот ја следи нивната работа поставува прашања и помага по потреба. интернет. ги оценува групно и индивидуално. да се развие брзината. следење и бележење на интересот и активноста на часот. компјутери. Наставникот ја следи нивната активност на учениците (нивната мотивираност. Наставни средства: учебник. евидентна листа. истражување) и ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). дискусија. активност. Очекувани исходи: . креативност.. презентација.Час 6 (50) Цели:    да умеат алатките за цртање соодветно да ги применуваат во практичните вежби. Наставни форми: фронтална и индивидуална. креативност. работен лист. истрајност. Ученикотот Учениците активно работат применувајќи ги своите знаења. брзина и точност. да умеат да ги применуваат алатките и наредбите за работа со блокови. разговор. Учениците учествуваат во оценување на точноста на изработките на другите ученици. проверка на точноста зададената задача. одговори на усни прашања. Наставни методи: објаснување. точноста и креативноста. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. Наставна содржина – Изработка на цртеж –работа со блокови Активности Наставникот Наставникот им задава задача изработка на цртеж/и со примена на изучените алатки и наредбите од Edit менито. дискусија на час.

дискусија. Наставна содржина – Геометриски трансормации со блокови. проверка на точноста зададената задача. Наставни методи: објаснување. работен лист. се развива меѓусебна соработка и взаемна. Учениците следат и работат – креираат цртеж со примена на наредбите од Image. активност. интернет. да умеат да ги менуваат карактеристиките на цртеж. Наставникот им задава задача изработка на цртеж/и со примена на изучените алатки според зададен модел. Наставникот преку демонстрација и дискусија ја објаснува функцијата на наредбите од менито Image. да се поттикне желбата за цртање цртежи. разговор. ги оценува групно и индивидуално. Ученикотот Учениците одговараат на поставените прашања.Час 7 (51) Цели:      да умеат да ги разликуваат и и соодветно да ги применуваат командите од менито Image. креативност. нивните можности. изведување заклучоци. Очекувани исходи: . Наставникот прашува за алатките што се користат за обележување. Наставникот им задава задача со примена на наредбите за трансформација да креира цртеж. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. истрајност. истражување). да го менуваат цртежот да со операциите превртување. Учениците аргументираат и ги бранат своите ставови. Наставни форми: фронтална и индивидуална. Наставникот ја следи нивната активност на учениците (нивната мотивираност. алатки). помага по потреба и ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). евидентна листа. самокритичност. компјутери. ротација издолжување и стеснување како и искосување и создавање оригинален цртеж. дискусија на час. презентација. практично работат применувајќи ги изучените наредби. следење и бележење на интересот и активноста на часот. креативност. одговори на усни прашања.мени Image Активности Наставникот Наставникот поставува фронтални прашања со цел да се повторат изучените работи (промена на изглед на прозорец. Наставни средства: учебник.

евидентна листа. Наставни форми: фронтална и индивидуална. Учениците активно работат. работен лист. активност. да ја развијат креативноста со анализа и примена на можностите на алатките за цртање и пишување текст. компјутери. одговори на усни прашања. креативност. интернет. Учениците учествуваат во оценување на точноста на изработките на другите ученици Наставни методи: објаснување. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. истрајност. Очекувани исходи: . ги оценува групно и индивидуално. проверка на точноста зададената задача. да се оспособат да истражуваат. разговор. анализираат и разговараат за вметвување на текст и негово уредување во Paint . Наставни средства: учебник. поставува прашања и ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). дискусија на час. анализираат и го применуваат своето знаења. Наставникот ја следи нивната активност на учениците (нивната мотивираност. дискусија. Ученикотот Учениците следат и истражуваат. следење и бележење на интересот и активноста на часот. истражување). презентација.Час 8 (52) Цели:    да се запознаат со наредбата за вметнување текст. Наставна содржина – Работа со текст Активности Наставникот Наставникот преку дискусија ја демонстрира постапката за внесување текст во друг готов цртеж или креирање свој. Наставникот им задава задача да креираат цртеж во кој ќе вметнат текст на соодветно место.

дискусија. Учениците одговараат на поставените прашања. да умеат да споредуваат. брзина и точност. линија. гума. Наставни форми: фронтална и индивидуална. истрајност. точноста и креативноста. да се развие брзината. Наставни методи: објаснување. креативност. Очекувани исходи: .Час 9 (53) Цели:     да умеат да ги разликуваат и опишуваат можностите на алатките за цртање.. заклучуваат и даваат свое мислење. одговори на усни прашања. евидентна листа. работен лист. Наставна содржина – Вежби со наредбите од менито Image Активности Наставникот Наставникот им задава задача изработка на цртеж/и со примена на изучените алатки: молив. Наставникот ја следи нивната активност на учениците (нивната мотивираност. кантичка . проверка на точноста зададената задача. следење и бележење на интересот и активноста на часот. Наставни средства: учебник. презентација. компјутери. ги оценува групно и индивидуално. дискусија на час. анализираат. интернет. разговор. четка спреј. да умеат алатките за цртање соодветно да ги применуваат во практичните вежби. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. активност.. отсечка. Наставникот ја следи нивната работа поставува прашања и помага по потреба. креативност.. истражување) и ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). Ученикотот Учениците активно работат применувајќи ги своите знаења.

одговори на усни прашања. разговор. Очекувани исходи: . активност. истражување). ги оценува групно и индивидуално. работен лист. проверка на точноста зададената задача. да ги применат и увежбаат стекнатите знаења од Paint. Наставникот ја следи работата и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи. истрајност. да ја развијат креативноста со анализа и примена на можностите на алатките за цртање.. Наставникот ја следи нивната активност на учениците (нивната мотивираност. евидентна листа. истражуваат слики на интернет за еко стандардот и ги комбинираат во свој цртеж применувајќи ги своите знаења-креираат оригинален документ. Учениците учествуваат во оценување на точноста на изработките на другите ученици. да анализираат и дават свое мислење. Наставна содржина – Работа со готови слики / Еко стандард I (Изработка на упатства за рационално користење на водата) Активности Наставникот Наставникот им ја демонстрира постапката за внесување на слика и кратко демонстрира промена на цртежот со вметнување друг готов цртеж или креирање свој. поставува прашања и ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). Наставникот им задава задача да внесат слика и врз неа да извршат операции и да креираат оригинална слика. следење и бележење на интересот и активноста на часот. дискусија. Наставни форми: фронтална и индивидуална.Час 10 (54) Цели:      да се запознаат со наредбата за вметнување на слики. Ученикотот Учениците активно работат. креативност. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. компјутери. интернет. да се оспособат да истражуваат. презентација. Наставни средства: учебник. Наставни методи: објаснување. дискусија на час. анализираат и разговараат за фотографии и нивни формати.

Очекувани исходи: . Наставни методи: објаснување. разговор. Ученикотот Ученикот самостојно одговара на поставените прашања од контролниот текст. дискусија. презентирање на стекнатите знаења за програмата за цртање Paint Наставна содржина – Повторување Наставна содржина – Утврдување на програмата за цртање Активности Наставникот Наставникот изготвува контролен тест и инструмент за проверка на постигањата на учениците со кои ја согледува ефикасноста од наставата и учењето.Час 11. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: инструмент за проверка на точноста на тестот. Наставни форми: групна. демонстрација. 12 (55. Наставни средства: тестови. 56) Цели:  повторување и утврдување. работа во парови и индивидуална. фронтална.

Очекувани исходи: . презентација. ги следи нивните презентации дополнува и дава усна повратна информација за точноста на напишаното Наставникот ги набројува можностите на програмата Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата Учениците ја активираат програмата Учениците работат во група и го опишуваат изгледот користејќи ги стекнатите знаења Ученииците следат и активно учествуваат во запознавањето и дискусијата како и во оценување на точноста на изработките на другите ученици. разговор.  да умее да го опише работниот прозорец и основните елементи на програмата за обработка на текст Наставна содржина – Изглед на основниот прозорец на Word Активности Наставникот Наставникот развива дискусија за недостатоците на апликацијата Notepad. дискусија на час. групна и индивидуална. Наставникот им демонстрира неколку начини на активирање на програмата Наставникот им задава задача да го опишат изгледот на основниот прозорец на Word како и лентите со алатки со цел да ги види претходните знаења Наставникот ја следи нивната работа. ОБРАБОТКА НА ТЕКСТ 16 ЧАСА Час 1(57) Цели:  да се оспособат за активирање и затворање на програмата Word  да ги осознае основните карактеристики на програмата за обработка на текст Microsoft Word  да се запознае со можностите на програмата и основните поими што се користат во организацијата на програмата Word. дискусија.Програмско подрачје: 1. Наставни форми: фронтална. следење и бележење на интересот и активноста на часот. компјутери. помага по потреба и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи. Наставни методи: објаснување. одговори на усни прашања. Наставни средства: учебник. интернет. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: Усна повратна информација.

U) . дискусија на час.е. Home. следење и бележење на интересот и активноста на часот. интернет. Очекувани исходи: . евидентна листа. големина. TAB Shift и Caps Lock Наставникот развива дискусија за можните промени врз внесен текст или промени пред да се внесе текстот. Ctrl + Home. големина. Ctrl + Home. и Caps Lock  да научат правилата на пишување на текст . боја и др) Наставна содржина – Внесување и уредување и форматирање на текст Активности Наставникот Наставникот поставува прашања за активирање на програмата. PageDown. презентација. одговори на усни прашања.дали и зошто тоа е потребно Наставникот кратко демонстрира избор на фонт. стил (B. End. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: усна повратна информација. Наставни средства: учебник. I. PageUp. групна и индивидуална. можностите и карактеристиките Наставникот им укажува на правилно внесување на текст (користење интерпукциски знаци) Наставникот им ја објаснува примената и функцијата на копчињата Enter. го уредуваат текстот со бришења и додавање на букви и зборови. TAB Shift. помага по потреба и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата Учениците ја активираат програмата и го внесуваат зададениот текст Учениците работат во парови. да го отворат документот да извршат форматирање и изработениот документ да го зачуваат со променето име Наставникот им демонстрира движење низ документот со помош на копчињата од тастатурата Home. разговор. изгледот на основниот прозорец на Word. Ctrl + End) и да знае соодветно да ги применува  да се оспособи внесен текст да го форматира (да умее да му промени фонт. компјутери. Home. форматирање на текст користејќи ги стекнатите знаења Наставни методи: објаснување. Ctrl + End) Наставникот ја следи работа на учениците. PageUp. проверка на точноста зададената задача. PageDown.правилно да ги користат интерпукциските знаци  да ги научи копчињата за движење низ текстот (Home. Наставни форми: фронтална. End. стил и порамнување на текст.Час 2 (58) Цели:   да се оспособат за користење на глувчето задвижење низ текстот да се оспособи за работа со тастатурата запознавајќи ја функцијата на копчињата Delete и Backspace  да ја согледаат функцијата и примената на Enter. дискусија. боја и порамнување на текст Наставникот им задава задача во внесен текст (што го венсуваа претходниот час) да ги применат стекнатите знаења т.

Cut и Paste (по дадени барања) и да го зачуваат документот со ново име. користејќи ги стекнатите знаења Наставни методи: објаснување. разговор. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: Усна повратна информација. копирање и пренесување на текст Активности Наставникот Наставникот развива дискусија за примената на копирањето и преместувањето во веќе изучена апликација Наставникот демонстрира како се селктира текст со глувче и со тастатура и како се прави копирањето и преместувањето Наставникот им задава задача да го отворат креираниот документ од претходниот час да селектираат текст и да ги применат наредбите Copy. наставно ливче. дискусија на час изведбана активност Очекувани исходи: . ги извршуваат зададените задачи од страна на наставникот. дискусија. следење и бележење на интересот и активноста на часот. компјутери.Час 3 (59) Цели:  да се оспособи за селектирање на текст со помош на тастатура и глувче  да знае да копира и пренесува текст Наставна содржина – Селектирање. презентација. Наставникот ја следи работата на учениците. помага и ги дополнува и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата Учениците работат во група (парови) го отвораат документот. одговори на усни прашања. Наставни средства: учебник. Наставни форми: фронтална. групна и индивидуална.

групна и индивидуална. повремено поставува прашања за објаснување на некоја постапка. компјутери. наставно ливче. Наставни форми: фронтална. одговори на усни прашања. следење и бележење на интересот и активноста на часот. слики и уметнички текст Учениците работат во група го внесуваат текстот – креираат документ и ги извршуваат зададените задачи од страна на наставникот.Час 4 (60) Цели:  да се оспособат за вметнување на уметнички текст  да се оспособат за додавање слики во документ  да се оспособат правилно и соодветно да вметнуваат геометриски форми  да истражуваат. слики и уметнички текст Наставникот задава вежба со цел да ги применат стекнатите знаења (вметнување и форматирање слики и уметнички текст) Наставникот задава вежба со цел да ги применат стекнатите знаења Наставникот ја следи нивната работа и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). Очекувани исходи: . дискусија на час. геометриски форми и уметнички текст во Word Активности Наставникот Наставникот развива за алатките од Drawing. нивниот избор како и функција Наставникот ги запознава со наредбата за поставување геометриски форми. користејќи ги стекнатите знаења Наставни методи: објаснување. дискусија. анализираат и умеат практично да ја применат алатките Наставна содржина – Вметнување и уредување слики. разговор. Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: Усна повратна информација. презентација. Наставни средства: учебник. ги оценува групно и индивидуално. изведбена активност. истражуват и ги дознаваат можностите на алатките за цртање геометриски фигури.

повремено поставува прашања за објаснување на некоја постапка.. изведбена активност. големина.Час 5 (61) Цели:  да се повторат и утврдат знаењата за o активирањето и опис на изгледот на прозорецот на Word o форматирање (промена на фонт. следење и бележење на интересот и активноста на часот. Наставни средства: учебник. големина. копирање. стил) на внесен текст o селектирање. наставно ливче. копирање и пренесување на текст o внесување и уредување слики. дискусија. геометриски фигури и уметнички текст Натавна содржина – Практични вежби за повторување на изучените команди на Word Активности Наставникот Наставникот развива дискусија за активирањето и опис на изгледот на прозорецот на Word. геометриски фигури и уметнички текст Наставникот ја следи работата и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). боја. стил) на внесен текст. дискусија на час. пренесување. групна и индивидуална. форматирање (промена на фонт. користејќи ги стекнатите знаења Наставни методи: објаснување. ги оценува групно и индивидуално.). компјутери. разговор. Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата Учениците работат во група го внесуваат текстот – креираат документ и ги извршуваат зададените задачи од страна на наставникот. внесување и форматирање на слики. боја. селектирање. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: Усна повратна информација. како и поставува прашања со цел да се е повторат и утврдат знаењата за изученото Наставникот им задава вежба со цел да се повторат и утврдат знаењата за: внесување и уредување (движење низ текстот. Очекувани исходи: .. одговори на усни прашања. презентација. Наставни форми: фронтална.

повремено поставува прашања за објаснување на некоја постапка. дискусија на час. Наставни средства: учебник. следење и бележење на интересот и активноста на часот. Очекувани исходи: . презентација. нејзините можности и им демонстрира користење Наставникот развива дискусија за потребата од внесување на некои симболи од математика. ги запоанава со наредбата за внесување симболи Наставникот задава вежба со цел да ги применат стекнатите знаења (нумерирање на страница и примена на соодветно набројување) Наставникот ја следи нивната работа и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). изведбена активност. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: Усна повратна информација.Час 6 (62) Цели:  да ја научат наредбата за вметнување на симбол  да се оспособат да ја применат наредбата Symbol  да се оспособат за примена на набројувањето со бројки и со симболи  да умеат да ја применат наредбата за набројување  да истражуваат и да го уредат документот со користење набројување Наставна содржина – Автоматско набројување. Наставни форми: фронтална. одговори на усни прашања. разговор. дискусија. вметнување симболи и поставување рамка Активности Наставникот Наставникот развива дискусија за потребата за внесување на текст со набројување ги запознава со наредбата за набројување. користејќи ги стекнатите знаења Наставни методи: објаснување. групна и индивидуална. ги оценува групно и индивидуално. наставни ливчиња. истражуваат и ги дознаваат можностите на на наредбата за автоматско набројување и внесување на соодветни симболи Учениците работат во група го внесуваат текстот – креираат документ и ги извршуваат зададените задачи од страна на наставникот. компјутери. Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата.

. Наставни форми: фронтална.менување на нејзиниот изглед Наставникот им задава задача да креираат документ со табела Наставникот ја следи нивната работа и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). 65) Цели:  да се оспособат за креирање едноставни табели  да умеат да извршат едноставни операции врз табелите во Word  да се оспособат за менување карактеристики на табел а(стил. истражуват и ги дознаваат можностите при уредување на табела Учениците работат во група го креираат и уредуваат табела воWord документ и ги извршуваат зададените задачи од страна на наставникот. ги оценува групно и индивидуално. 8. користејќи ги стекнатите знаења Учениците даваат свое мислење за успешноста и точноста Наставни методи: објаснување.)  да умеат да го применат стекнатото знаење за креирање и урдвување на табела Наставна содржина Креирање табела во Word 7 и 8 часВежби со табела 9 час Активности Наставникот Наставникот поставува прашања со цел да се открие потребата за вметнување на табели во Word Наставникот со дискусија и поставување на кратки прашања наставникот им ја појаснува постапката за креирање на табела Наставникот демонстрира додавање и бришење редици и колони Наставникот со поставување на усни прашања и со практично демонстрирање заедно со учениците ја објаснува постапката на форматирање на табела. Наставни средства: учебник.. Наставникот им задава задача да си ги оценат своите изработки според зададените критериумиж Ученикотот Учениците следат. следење и бележење на интересот и активноста на часот. повремено поставува прашања за објаснување на некоја постапка. компјутери. наставни ливчиња. активно учествуваат во дискусијат. групна и индивидуална. евидентни листи Очекувани исходи: . презентација.. дискусија.Час 7. 64. 9 (63. боја на линија. дискусија на час. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: Усна повратна информација. одговори на усни прашања. разговор.

истрајност. Наставни форми: фронтална. разговор. компјутери. ориентација на страницата. Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата Наставни методи: објаснување. дискусија. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: Усна повратна информација. ги вежбаат наредбите за поставување на маргини. презентација. Учениците практично работат . ориентација на страницата. Наставникот ги запознава и практично и усно им демонстрира на учениците избор на страници за печатење и број на копии. Наставникот им задава практична задача (вежба) во која ќе ги применат наредбите за изборот на маргини. практична вежба и инструмент за нејзино оценување. активно учествуваат во дискусии. дискусија на час. креативност. активност. ориентација на страницата избор на страници за печатење и број на копии. усно одговараат на поставените прашања од наставникот. следење и бележење на интересот и активноста на часот. истражување) и ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). повремено поставува прашања за објаснување на некоја постапка што ја примениле при креирање на документ Ученикотот Учениците внимателно слушаат.Час 10 (66) Цели:    да се оспособи да ги користи наредбите за поставување маргини на да се оспособи да постави ориентацијата на станицата во Word да се оспособи да ја објасни и примени постапката за избор на страници за печатење и број на копии  вршат споредба и изведуваат заклучоци за уредена страница Наставна содржина – Подготовка на документ за печатење Активности Наставникот Наставникот поставува прашања со цел да се е повторат и утврдат предзнаењата Наставникот со поставување кратки усни прашања и со практично демонстрирање заедно со учениците ги објаснува можностите на наредбата за поставување маргини. Наставни средства: учебник. ги оценува групно и индивидуално. Наставникот ја следи активноста на учениците (нивната мотивираност. одговори на усни прашања. групна и индивидуална. Очекувани исходи: .креираат документ во Word примена стекнатите знаење. интернет.

тест. Очекувани исходи: . Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: инструмент за проверка на точноста на тестот. наставно ливче. Наставни форми: фронтална и индивидуална. Наставникот дава напатстија за начинот на изработка на тестот Наставникот ја следи работата н учениците Ученикотот Учениците самостојно одговарат на прашањата од тестот. Наставни методи: објаснување.Час 11 (67) Цели:  да ги применат и утврдат знаењата за креирање Наставна содржина – Утврдување на знаењата за Word Активности Наставникот Наставникот изработува инструменти за проверување на постигањата на учениците (прашањаконтролен тест) со кои ја согледува ефикасноста во учењето. компјутери. разговор. применувајќи ги стекнатите знаења. презентација. Наставни средства: учебник. дискусија.

уметнички текст  примена на соодветно набројувањето и нумерирањето Наставникот ја следи нивната работа и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). групна и индивидуална. ги оценува групно и индивидуално. Очекувани исходи: . боја. дискусија. следење и бележење на интересот и активноста на часот. користејќи ги стекнатите знаења Учениците меѓусебно си ги оценуваат изработените вежби Наставни методи: објаснување. презентација. дискусија на час. одговори на усни прашања. листи за самооценување и тест примери за нив. повремено поставува прашања за објаснување на некоја постапка Наставникот ги забележува и постигањата на учениците од меѓусебното оценување Ученикотот Учениците одговараат на поставените прашања Учениците работат во група го внесуваат текстот – креираат документ и ги извршуваат зададените задачи од страна на наставникот. Наставни форми: фронтална. уметнички текст  примена нуваат соодветно набројувањето . додаваат и форматирање слики. геометриски форми. разговор. Наставни средства: учебник. наставни ливчиња. Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: Усна повратна информација. геометриски форми.  анализираат и применуваат соодветни симболи  креира и уредува табела според зададени барања Наставна содржина – Изработка на документ во Word-практична вежба / Еко стандард I (Значење на водата за живиот свет) Активности Наставникот Наставникот поставува прашања со цел да се е повторат и утврдат знаењата за изучените наредби од менито Format и Insert Наставникот им задава вежба креирање и уредување на Word документ со цел да се повторат и утврдат знаењата за:  форматирање и уредување на внесен текст  додавање и форматирање слики. компјутери. големина. стил) и уредување на внесен текст  истражуваат. евидентни листи.Час 12 (68) Цели:   да се повторат и утврдат стекнатите знаења применуваат соодветно форматирање (промена на фонт.

Ученикотот Учениците следат и активно учествуваат во дискусијата Учениците работат во група го внесуваат текстот – креираат документ и ги извршуваат зададените задачи од страна на наставникот. презентација. применат и утврдат знаењата за o форматирање (промена на фонт. уметнички текст  креира и уредува табела  примена на соодветно набројувањето и нумерирањето Наставникот ја следи нивната работа и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). компјутери. геометриски форми. геометриски форми. дискусија на час.Час 13. разговор. боја. користејќи ги стекнатите знаења Учениците додаваат свои елементи за документот да биде што покреативно направен Наставни методи: објаснување. дискусија. повремено поставува прашања за објаснување на некоја постапка. ги оценува групно и индивидуално. одговори на усни прашања. Наставни средства: учебник. стил) на внесен текст и уредување o додавање и форматирање слики. 70) Цели:  да се повторат. наставни ливчиња Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: Усна повратна информација. големина. евидентни листи Очекувани исходи: . Наставни форми: фронтална. уметнички текст o примена на соодветно набројувањето и нумерирањето o вметнување табела и нејзино уредување и форматирање o поставување на маргини Наставна содржина – Изработка на оригинален документ во Word Активности Наставникот Наставникот им задава вежба креирање и уредување на Word документ со цел да се повторат и утврдат знаењата за:  форматирање и уредување на внесен текст  додавање и форматирање слики. групна и индивидуална. следење и бележење на интересот и активноста на часот. 14 (69.

повремено поставува прашања за објаснување на некоја постапка. групна и индивидуална.Час 15. Ученикотот Учениците изработуваат документ со претходно превземени и селектирани слики и текстови од Интернет Наставни методи: објаснување. компјутери Наставни инструменти и постапки за формативно и сумативно оценување: Усна повратна информација. презентација. евидентни листи и инструменти за меѓуоценување. Очекувани исходи: . 16 (71. одговори на усни прашања. 72) Цели:  да се оспособат за преземање на документи од Интернет  да умеат преземените документи да ги уредат Наставна содржина – Преземање текстови и објекти од интернет и нивно уредување Еко стандард I точка на акција 6 и Еко стандард III точка на акција 6 Активности Наставникот Наставникот поставува прашања со цел да се е повторат и утврдат знаењата за изучените наредби од менито Format и Insert Наставникот им задава вежба креирање и уредување на Word документ со користење на готов документ преземен од Интернет Наставникот ја следи нивната работа и активноста на учениците ги забележува нивните постигања во посебно подготвени документи (во електронска или пишана форма). ги оценува групно и индивидуално. Наставни форми: фронтална. Наставни средства: учебник. следење и бележење на интересот и активноста на часот. разговор. дискусија на час. дискусија.