You are on page 1of 14

ตะลุยโจทย์ฟส

ิ ก
ิ ส์ ม.ต้น
ความหมายของแรงและชนิดของแรง
1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของแรง
ก. อานาจอย่างหนึ่งที่ทาให้วัตถุมีความเร่ง
ข. เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาด และ ทิศทาง
ค. ทาให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ หรือ เปลี่ยนรูปร่าง
ง.
สิ่งที่ทาให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1
เมตร/วินาที
2. ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการกระทาของแรง
ก. มะม่วงหล่นจากต้น
ข. สมพงษ์ถูกมีดบาดมือ
ค. รถยนต์มีความเร็วลดลง
ง.
รถยนต์มีความเร็วคงที่
3.
แรงใดที่ต้นกาเนิดของแรงไม่จาเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุแต่ทาให้วัตถุเคลื่อนที่ได้
ก. แรงดึง
ข. แรงผลัก
ค. แรงโน้มถ่วง
ง.
แรงลม
4. การกระทาในข้อใดทาให้เกิดแรงอัด
ก. แดงนั่งบนเก้าอี้
ข. ดาใช้กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก
ค. เขียวบิดผ้าเมื่อซักเสร็จแล้ว
ง.
ส้มขึงลวดราวตากผ้า
5. วัตถุที่ขีดเส้นใต้ข้อใดได้รับแรงดึง
ก. การตอกเสาเข็ม
ข. การตัดเหล็ก
ค. การเคลื่อนที่ของเพลาในเครื่องจักร
ง.
ลวดสลิงยึดเสาไฟฟ้า
6. การกระทาในข้อใดไม่ทาให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิต
ก. สุดาใช้แท่งพลาสติกถูกับผ้าสักหลาด
ข. สุชาตินาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าไปแตะกับวัตถุที่เป็นกลาง
ค. สมนึกนาแท่งพลาสติกที่ถูกับผ้าสักหลาดเข้าใกล้กับเศษกระดาษ
ง.
สมศักดิ์นาลูกเหล็กถูกกับแผ่นสักกะสี

การใช้มือหยิบจับสิ่งของต่างๆ ข. การเคลื่อนที่ของใบพัดของพัดลมโคจร ง. การเคลื่อนที่ในข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบมีคาบ ก. แรงที่ทาให้อนุภาคโปรตอนอยู่รวมกันในนิวเคลียสของอะตอมได้ ข. ข้อใดไม่ใช่แรงพื้นฐานในธรรมชาติ ก. วิธีการในข้อใดไม่ใช่วิธีลดแรงเสียดทานในงานช่าง ก. แรงที่ทาให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม 8. การใช้จาระบี . การเคลื่อนที่ของลูกปิงปอง 10. การเคลื่อนที่ของล้อรถยนต์ ค. การเคลื่อนที่ของลมพายุผ่านเส้นศูนย์สูตร ข. การเคลื่อนที่ในข้อใดที่ทาให้การกระจัดมีค่าเป็นศูนย์ ก. การใช้เข็มฉีดยาผู้ป่วย 13. การหล่นของลูกมะพร้าวลงสู่พื้นดิน 12. แรงโน้มถ่วง ข. ข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบหมุนและเลื่อนตาแหน่งพร้อมกัน ก. การเคลื่อนที่ของรถไฟ ง. การเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วของรถ ค. การเคลื่อนที่ของบั้งไฟพญานาค ค. การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกา ค. การเคลื่อนที่ของชิงช้า ข. เดินจากบ้านไปโรงเรียนเส้นทางเดิมทุกวัน ข. แรงนิวเคลียร์ ง. การเตะลูกฟุตบอลให้โด่ง 11. แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียส กับ อิเล็กตรอนอิสระ ค.7. การตอกตะปูยึดติดกับไม้ ง. ข้อใดกล่าวถึงแรงนิวเคลียร์ได้ถูกต้อง ก. แรงดึงดูดที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของสาร ง. การใช้ชีวิตประจาวันในข้อใดที่ใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานน้อยที่สุด ก. แรงแม่เหล็ก 9. แรงดึงเชือก ค. การโยนก้อนหินขึ้นไปในอากาศและตกกลับสู่จุดเดิม ง.

การใช้แบริง การทาให้ผิวหน้าสัมผัสเรียบ การลดความเร็วในการหมุน 14. ค. 150 cm/s 4. ง. ข้อใดเป็นการนาความรู้เรื่องแรงนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ ก. 50 cm/s 2. การเคลื่อนที่แบบหมุน ง.ข. ใช้ผลิตหลอดภาพอิเล็กตรอน ง. ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ข. 100 cm/s 3. การเคลื่นที่แบบสั่น เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1. 200 cm/s จากการทดลองดึงกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่มีอัตราการเคาะ 50 ครั้งต่อวินาที ได้ดังรูป . ขับเคลื่อนเครื่องบินความเร็วสูง 15. ใช้เป็นระบบนาร่องในการบิน ค. การคมนาคมขนส่งในปัจจุบัน เป็นการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่แบบใดมากที่สุด ก. การเคลื่อนที่แบบมีคาบ ข. การเคลื่อนที่แบบเลื่อนตาแหน่ง ค. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา เคาะ 100 ครั้ง/วินาที เมื่อดึงแถบกระดาษแล้ววัดระยะได้ดังรูป จงหาอัตราเร็วเฉลี่ย 1.

อัตราเร็วที่จุด A มีค่าเท่าไร 1. 100 4. 50 2. 75 cm/s 3.ความเร่งเฉลี่ยที่จุด C มีค่าประมาณเท่าใด 1.จากรูปตอบคาถามข้อ 2-3 2. 75 3. 420 cm/s 3. 420 4. 100 cm/s 4. 0. 50 cm/s 2.จากรูป เป็นส่วนหนึ่งของแถบกระดาษจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาชนิด 50 ครั้ง/วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยช่วง AB 1.00 m/s 4. 5. 0.10 m/s 2. 1.50 m/s 3.00 m/s .

90 cm/s 4. นารี อยู่จังหวัดอุบราชธานี ต้องไปอบรมลูกเสือที่ จังหวัดมหาสารคาม ให้ทันเวลา 09.5. จากรูป เป็นส่วนหนึ่งของแถบกระดาษจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาชนิด 50 ครั้ง/วินาที จงหาอัตราเร็วที่จุด D 1. 120 cm/s 3. 60 cm/s การเคลือ ่ นทีใ ่ นแนวตรง 1.30 น.ซึ่งมีระยะทาง 200 กิโลเมตร ถ้านารีนั่งรถโดยสารประจาทาง . รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ จาก A ไป B ได้ระยะทาง หรือ การกระจัด 500 เมตร ใช้เวลาในการเคลื่อนที่ 10 วินาที ไปทางทางทิศเหนือ รถยนต์คันนี้มีอัตราเร็วและ ความเร็วเฉลี่ย เท่าใด 3. อัตราเร็ว และ ความเร็ว แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 2. 180 cm/s 2.

150 เมตร ได้ครบ 1 รอบ และหยุดยืนที่จุดเริ่มต้นพอดี นักเรียนคนนี้วิ่งได้ ระยะทาง และ ระยะกระจัดเป็นเท่าใด 7. ความเร่ง และ ความหน่วง เหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร .ที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และออกเดินทางเวลา 06. ถ้าวัตถุหนึ่งตกอย่างอิสระ ความเร็วของวัตถุในขณะที่ตกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 6. นักเรียนคนหนึ่งวิ่งรอบสนามฟุตบอลที่มีความกว้าง และยาวของสนามเป็น 50 . นารีจะเข้าอบรมทันเวลาหรือไม่ เพราะเหตุใด 4.30 น. รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ได้ 50 กิโลเมตร ในครึ่งชั่วโมงแรก และเคลื่อนที่ต่อไป ได้ระยะทาง 70 กิโลเมตร ในครึ่งชั่วโมงต่อมา อัตราเร็วเฉลี่ยใน 1 ชั่วโมง มีค่าเท่าใด 5.

แรงที่วัตถุกระทาตอเสนเชือก 4. รถคันหนึ่งเคลื่อนที่บนถนนตรงจากหยุดนิ่ง จนกระทั่งมีความเร็วเป็น 25 เมตร/วินาที ในช่วงเวลา 10 วินาที ความเร่งของรถยนต์คันนี้มีค่าเท่าใด 9. แรงสองแรงมีขนาดเทากัน เทากับ 3.0 นิวตัน กระทาตอมวล 6. รถยนต์คันเดิม (จากข้อ 8) เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที และเบรกจนหยุดนิ่งได้ในเวลา 5 วินาที รถยนต์คันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง หรือความหน่วง มีค่าเท่าใด กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 1.0 กิโลกรัม จงหาขนาด และทิศของความเรงของวัตถุเมื่อแรงทั้งสอง . แรงที่กระทาตอเกวียน 2. แขวนวัตถุดวยเสนเชือกจากเพดาน แรงปฏิกริยาตามกฎขอที่ 3 ของนิวตัน ของแรงซึ่งเป็นน้าหนักของวัตถุคือแรงใด 1. รถทดลองมวล 15 กิโลกรัม ถูกแรงดึง 30 นิวตัน จะเคลื่อนที่ดวยความเรงเทาใด และหาก ตอนแรกมวลนี้อยูนิ่งๆ ถามวาเมื่อเวลาผานไป 2 วินาที จะเคลื่อนที่ไปไดไกลกี่เมตร 4. แรงที่เสนเชือกกระทาตอวัตถุ 3. แรงที่วัวกระทาตอพื้นถนน 2. แรงโนมถวงที่วัตถุกระทาตอโลก 3. เมื่อวัวลากเกวียนใหเคลื่อนที่ แรงที่ทาใหวัวเคลื่อนที่ไปขางหนา คือ แรงตามขอใด 1.8. แรงที่เชือกกระทาตอเพดาน 2. แรงที่เกวียนกระทาตอวัว 3. แรงที่พื้นถนนกระทาตอวัว 4.

แทงไมมวล 5 . กระทาในทิศเดียวกัน ข. 8 และ 6 กิโลกรัม วางบนพื้นที่ไมมีความฝด ออกแรงขนาด 120 นิวตัน ลากมวลทั้งสามไป จงหาวาขนาดของแรงดึงในเสนเชือก T1 และT2 มีคากี่นิวตัน . จากรูปวัตถุมวล 30 kg และ 20 kg ผูกติดกันดวยเชือก อยูบนพื้นที่ไมมีแรงเสียดทาน หากความเรงของการเคลื่อนที่มีคา 3 m/s2 ใหหาแรง T1 และ T2 8. จากรูป มวลขนาด 10 . กระทาในทิศตรงกันขาม 5. 3 และ2 กิโลกรัม วางติดกันบนพื้นเกลี้ยงถาออกแรงผลัก 10 นิวตัน ดังรูป จงหาขนาดของแรงที่แทงไม 2 กิโลกรัม กระทาตอแทงไม 3 กิโลกรัม 7. จากรูปวัตถุ 20 kg และ 10 kg วางติดกันบน พื้นที่ไมมีแรงเสียดทาน ใหหา แรง P และ Q ในรูปภาพ 6.ก.

ดึงเชือกขึ้นดวยความเรง 2 เมตร/วินาที2 ข.9. หยอนเชือกลงดวยความเรง 2 เมตร/วินาที2 11.2 m/s2 . นักเรียนคนหนึ่งถือเชือกมวลนอยมาก ซึ่งปลายขางหนึ่งผูกติดกับเหล็กมวล 7 kg ใหหาแรงดึงเชือกเมื่อ ก. มวล3 ชิ้น วางอยูบนพื้นที่ไมมีแรงเสียดทานและถูกดึงดวยแรง T3= 30 N อยาก ทราบวาT2 / T1 มีคาเท่าใด 10. ชายคนหนึ่งมวล50 กิโลกรัม ยืนอยูในลิฟท จงหาแรงที่พื้นลิฟทกระทาตอชายคนนั้นเมื่อลิฟทเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นดวยความเรง 1.

ชายคนหนึ่งมวล75 kg อยูในลิฟท กดปุมใหลิฟทลง ลิฟทเริ่มลงดวยความเรงจนมีความเร็วคงที่ แลวเริ่มลดอัตราเร็วลงด้วยขนาดของความเรง 1m/s2 เพื่อจะหยุดแรงที่ลิฟทกระทาตอชายคนนี้ขณะที่ลิฟทกาลังจะหยุดเปนกี่นิวตัน 14. ลิฟทตัวหนึ่งมีมวล 500 กิโลกรัม บรรทุกสัมภาระมวล 100 กิโลกรัม หากลิฟทนี้เคลื่อนที่ขึ้นดวยความเรงสูงสุดไดเพียง2 เมตร/วินาที2 จงหาแรงดึงสายเคเบิลสูงสุดที่กระทาตอลิฟทนี้ 15. ลิฟทตัวหนึ่งมีมวล500 กิโลกรัม เคลื่อนที่ขึ้นดวยความเรงสูงสุดไดเพียง 2 เมตร/วินาที2 หากแรงดึงสายเคเบิลสูงสุดที่มีไดมีคา 8400 นิวตัน จงหาวาลิฟทนี้สามารถบรรทุกสัมภาระไดมากที่สุดกี่กิโลกรัม .12. นักเรียนคนหนึ่งมวล 50 kg ยืนอยูบนตาชั่งในลิฟทที่กาลังเคลื่อนที่ขึ้นดวยความเรง 1m/s2 ในขณะเดียวกันมือของเขาก็ดึงเชือกที่แขวนอยูกบ ั เพดานลิฟท ถาเชือกมีความตึง 150 นิวตัน เข็มของตาชั่งสปริงจะชี้ที่กี่กิโลกรัม 13.

05 จงหาแรงเสียดทานเมื่อ ก. ออกแรงดึง F 10 นิวตัน ข. วัตถุมวล 20 กิโลกรัม วางอยูบนพื้นฝดที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต 0. ออกแรงดึง F 30 นิวตัน ทาใหวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว . วัตถุมวล3 kg และ2 kg ผูกติดกันดวยเชือก ดังรูป วัตถุทั้งสองถูกดึงขึ้นดวยเชือกอีกเสนดวยความเรง 2 m/s2 ในแนวดิ่ง แรงดึงเชือกทั้งสองมีคาเทาใด แรงเสียดทาน 1. รถยนตคันหนึ่งมวล 2000 กิโลกรัม ชาย 2 คน ออกแรงผลักรถยนตดวยแรงขนาด 200 นิวตันและ 400 นิวตัน โดยมีแรงตาน 500 นิวตัน จงหาความเรงของรถยนต์ 2.16.1 และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน0.

แทงไมมวล 70 กิโลกรัม วางอยูบนแผนไมมวล 60 กิโลกรัม ถาสัมประสิทธิ์ ความเสียดทานระหวางแทงไมและแผนไมเปน 0. วัตถุมีปริมาตร 40 cm3 จมลงในของเหลวที่มีความหนาแน่น 1.8 สวนสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางแผนไมกับพื้นโตะมีคา 0.3.2 g/ cm3 แรงลอยตัวมีค่ากี่ g .1จะสามารถลากแผนไมดวยแรงในแนวระดับเทาไรโดยที่แทงไมไมหลุดจากแผน ไม้ แรงลอยตัว (แรงพยุง) 1.25 มวลทั้งสาม กอนจะเคลื่อนที่ดวยความเรงเทาใด 4. มวลขนาดเทากัน 3 กอน ผูกตอกันดวยเชือกเบา มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหวางพื้นกับมวลเทากับ 0.

เรือขนาดกว้าง 0.8 g/cm3 ลอยอยู่ในน้า จงหาปริมาตรส่วนที่จม 4. เรือลาหนึ่งมีมวล 500 kg ลอยในน้า ที่มีความหนาแน่น 1.5 m จะสามารถบรรทุกคนที่มีมวล 60 kg ได้อย่างมากที่สุดกี่คน จึงจะไม่ทาให้เรือจม กาหนดให้เรือมีมวล 40 kg 5.5 m ยาว 1 m สูง 0. วัตถุทรงกลมตันลูกหนึ่งลอยอยูในของเหลวโดยจมลงไปครึ่งลูกพอดี กาหนดว่าของเหลว มีความหนาแนน 1.7x103 kg/m3 ดวยเชือก จากนั้นนาไปแชในน้า แรงดึงในเชือกกอนและหลังแชน้าเปนเทาใด .2. แขวนกอนอะลูมิเนียมที่มีมวล 1 กิโลกรัม และความหนาแนน 2.0 x 103 kg/m3 จงหาปริมาตรเรือส่วนที่จมอยู่ใต้ผิวน้า 3.2 กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตร จงหาวาความหนาแนนของวัตถุมีคาเทาใด 6.วัตถุก้อนหนึ่งมีปริมาตร 200 cm3 มีความหนาแน่น 0.