You are on page 1of 71

1

)−â

äÇÖ^e kÛÓu
2007m

,
¹zg Ã@g UbZ :kæ

òO ZyWŒ
Û
yÎ 0*
ß
0092-47-7628361:cgzZ y¯
hikmatbaalgha@yahoo.com:é~ Z

7Š}g Ñx Óƾ!*
÷[ ø Õ6, $‚d
www.hamditabligh.net V $z
2

+
~0 .y⠁
zZ} Û

( 74-41)§Zz>gÎ

Ùô^ÛøŽôùÖ] gövF‘ûø]«Úø Ùô^ÛøŽôùÖ] gövF‘ûø]æø
÷( ~[ Z±„ ) Há ZzB;N !*
( k\Z )á ZzB;N !*
gzZ
ÜõnûÛôuø æ$ ÝõçûÛö‰ø oÊô
~ã 0*
ñƒsÅgzZf( Å c izŠ ª)
ÝõçûÛövûm$ àûÚôù Øôù¾ôæ$
~ñ‚ÆNðŠ { (gzZ
Üõmû†ôÒøŸøæ$ õ…ô^eø Ÿø
¨p: ( ì ) ZQ: ( Ž )
àønûÊô†øjûÚö ÔøÖôƒF ØøfûÎø ]çûÞö^Òø ÜûãöÞ$ô]
¸ñƒ} 7,
~hH¬Ð kZvßt
Üônû¿ôÃøÖû] &ôßûvôÖû] o×øÂø áøæû†% ’ômö ]çÞö^Òøæø
¸ñƒ} h Z6,x{k
HgzZ
áøçû$öçûÃöfûÛøøÖ ^Þ$ô] ðø ^÷Ú^¿øÂôæ$ ^÷e]†øiö ^ß$Òöæø ^øßjûÚô ]„øñôø] áøçûÖöçûÏömø ]çûÞö^Òøæø
V c*
AgzZ‰ƒègzZ‰%ëZ
# >ā¸D™ ¹gzZ
?ǃ3ZQ…H Â( ‰ {gV*
c A„ )
áøçûÖöæ$ Ÿøû] áøæ. «eø!F æøø]
}g øHgzZ
?ÌÃZŠ ZŠ\ !*
3

àømû†ôìôŸFû]æø àønûÖôæ$ Ÿøû] á$ ô] ØûÎö
ÔgzZ¬—"āzŠÈ
Ýõçû×öÃûÚø Ýõçûmø lô^ÏønûÚô oÖFô] áøçûÂöçûÛörûÛøøÖ
Ü zÆgHizgq
ÐN YG ¦6,
‰ -Z ( ƒ
)
áøçûeö„ôùÓøÛöÖû] áøçû%Ö«–$ Öû]^ãøm%ø] ÜûÓöÞ$ô] Ü$ $ö
ƒZeß ZzäP} Z ?Q
ÝõçûÎ%‡ø àûÚôù †õrøø àûÚô áøçû×öÒôŸFø
# gŠÆC
Ðî 3| Ùð
áøçû_öföÖû]^ãøßûÚô áøç. ôÖ^ÛøÊø
Ðz½ùÐ ÏZgzZ
ÜônûÛôvøûÖ] àøÚô äônû×øÂø áøçûeö…ô^ŽøÊø
Ðkã0*
ZƒmÅ6,
kZgzZ
ÜônûãôÖû] hø†ûö áøçûeö…ô^ŽøÊø
W.
÷à $zZÐ \ ‰b§kZ ÂÌÐkgzZ
àômû‚ôùÖû] Ýøçûmø ÜûãöÖö ö̂ Þö ]„øâF

σÄMÅy ZtyŠÆZ b
áøçûÎö‚ôù’øiö Ÿøçû×øÊø ÜûÓößFÏû×øìø àövûøÞ
?B7s VY ( ÃàZ {g !*
zŠ ) ?Âì H Za ( ÂÌg !*
«)Ã?äë
áøçûßöÛûiö ^Ú$ Üûjömû ðø†øÊøø]
ƒs Z e ( ~3gÆV Âgú) ?Ã( û )Tā ÂdŠ
áøçûÏöÖô^íøÖû] àövûøÞ Ýûø] äüÞøçûÏö×öíûiø ÜûjöÞûø] ðø
?÷D ¯ë c*
ƒD ¯Ã ( yK̈ZÐ ) kZ ?H
àønûÎôçûföŠûÛøeô àövûÞø ^Úøæø løçûÛøÖû] ÜöÓößønûeø ^Þø…û‚$ Îø àövûøÞ
4

¬Ð ( ]!*
7b ) kZëgzZì c*
Š ZI*
*%~?äë
áøçûÛö×øÃûøi Ÿø^Úø oÊô ÜûÓöòøŽôßûÞöæø ÜûÓöøÖ^%øÚûø] Ùø‚ôùføÞ% áûø] o5 ×Âø
Ã?gzZN Wá(~g vvßgzZÆb§~g vā
,Š™ Za … Y7?ÃT~V ˜, Z
áøæû†öÒ$ „øøi Ÿø çû×øÊø oÖFæûŸöû] éø^øŽûß$Ö] ÜöjöÛû×ôÂø ‚ûÏøøÖæø
?7VY !Î?QXì à „yYÂöZa «ä?gzZ
áøçû$ö†övûiø ^Ú$ Üûjömû ðø†øÊøø]
ƒD1?¼Žā ÂdŠ >
áøçûÂö…ô] $̂ Ö] àövûøÞ Ýûø] äüÞøçûÂö…ø û̂ iø ÜûjöÞûø] ðø
?÷D Ç Zëc*
ƒD Ç ZÐZ ?H Â
áøçûãöÓ$ Ëøiø Üûjö×û¿øÊø ^Ú÷^_øuö äößF×ûÃørøøÖ ðö«ŽøÞø çûøÖ
î Y{g D ¯'!* /Z
?gzZ,Š™ ZgaZgaÐ Z Â÷eë¤
áøçûÚö†øÇûÛöøÖ ^Þ$ô]
‰ ú~yZz@*
jÂë ( ñ;ā )
áøçûÚöæû†övûÚø àövûøÞ Øûeø
‚" „÷ëÉ
áøçûeö†øŽûiø pû„ôÖ$] ðø«ÛøÖû] Üöjömû ðø†øÊøø]
W?ã*
ƒÃ 0 ŽÃ?dŠ >
áøçûÖö ô̂ ßûÛöÖû] àövûøÞ Ýûø] áô û̂ ÛöÖû] àøÚô åöçûÛöjöÖû ø̂ Þûø] ÜûjöÞûø] ðø
?÷D™wi **
ë c*
ì Hwi **
Ð wŠ !*
ÃkZä?H
áøæû†öÓöŽûiøŸø çû×øÊø ^q÷^qø]ö äößF×ûÃøqø ðö«ŽøÞøçûøÖ
/Z
?D™7VY]?Q,Š™~g 3Ð Zë Â÷eë¤
áøæû…öçûiö oûjô$Ö]…ø^ß$Öû] Üöjömû ðø†øÊøø]
5

ƒs ïÐ |
# gŠ ?v WŽ ÂdŠ >
áøç. ŽôßûÛöÖû] àövûøÞ Ýûø] «ãøøi†ørøø Üûiö^øŽøÞûø] ÜûjöÞûø] ðø
?÷D™ Za ëc* # gŠÆkZä?H
ì H Za Ã|
àømûçôÏûÛö×ûôÖù ^Â÷^jøÚø æ$ é÷†øÒô„ûiø ^ãøßF×ûÃøqø àövûøÞ
ì c*
¯Ãã', Û )gzZäÑŠŠ c*
ÆVz Ð Zä ë
Üônû¿ôÃøÖû] Ôøeôù…ø Üô‰û^eô xûfôùŠøÊø
z™ÄÅx ** ,
Ævg )g ÇŠgz6,
LZ ?Â
___________
6

zig M sw

! yT~ŠpKZy›…¸zZ
¯ā { ‚ Ñ®Š » ó ówL LÐ kZì ~ ó ówq L LT ` M0#
gzZ ** Ö Z
ŠgŠ »IgzZyK̈ZgÅ~fC
Ù Éì 7¿ÂgzZ {ë ðà 9 Š6,+hÆ]Ñì
Û bzgÆyŠá Zzä M 6C
¶Š hwŠgzZ ‚ &x »t¿ÑZzpg
Ù Éì Y™ ã‚ óE
X ÷g66,
WÎ(Zg !*g !*
Ð öÐ Z]uZzá Zz
ÔiÔ ~„ðÃ~ *Š kZ:gzZì 7νZ ËðÃ6,ng Z { æO°0#
Ö Z
~ Vâ K̈Z hz™ 650 É ÷ ìgg Z ¦
/Ï0
+ ,
i ë~ Tì Ü CZk +gzZ ~ÛD
zE +
y›¿V Zv0* Ö Z y›yK̈Z hz™ 130
Ù āì YY ¹V- gzZ ÷D B#
C
vßá Zzpg ] c* +çÉ Š „Ô Z8g e U/ UÆ y›q
Ã: Z0 -Z c*
ì
-÷ŠŽñ
Û Z ›)t _______ā ⠁
gzZ #Š xsZÐ ] Zg ±Z FŠ Z Û g¨Q
Æg e LkZV- gzZ÷ñƒ ñY6,*Š {z÷gzZ 5ë !*
~]c*
ÃÆÉ›
~z *Š Ôy â ‚zi ‚ mÔYß (Ô®ÔD0#
gzZ ÏŠÎ M ¹F, -Z L~ y~á
Ö Z óq ó I
Z',ËÌÐ p Ò ~Š°gzZì 7? ëgzZuëÆá IkZ Ì~ yÕz d
~', $
Æ< /›)kZ Xì 7ïq Å WEIGHTAGE gzZ
Ø è ð|îuÆ {z¤
Ù ~ #ŠxsZgzZ É›Ž ÷Š·¼Z Kge
nC $.q
-Z6,
zZÆy ZgzZ÷g »zc
X ÷tgzZlpÆ™wEZ j§Æ{ Z™ZzƒÆ
7

gzZ kZñ Ô “ _ ~ S C E N A R I O kZ gzZ ]Ñq yZ
KZ™hg6,wq}g ø…*Š›)āì et^q -ZÅ CO-EXISTANCE
ƒ\~ ] ÑìgzZ] c* M5G
ÃLZŠpB‚Æb‚z 85% éE " ½gzZ] ¸~Š°80%
6,
Œ0* -ZB‚Æ0#
Åä™ NEGLECTgzZyz¬x°Å b§q Ö ZgzZ ñY
yEZgzZyjðÃ6,gîzz™{g\~wq LZy ›b§kZ@÷
á ñYƒZc¿
+ðÃÅwLZgzZ$™hŽu] Z|gÇzY qiÆkZgzZ ÙÝq
ÙÛD
Z96,V î 0* .™µ~yÅx ¸ÜÁx¤
LZÃx ¸Æ™~g Ò M ÅyZZgzZ¿/_ /ugzZ
Xì 7„gàà *Š›)OÎ6, +÷
oèyZh á 1X Ù
¹F, +÷
Å[fh á @*
Ñ{z@*
Ñò}gzZ]ZxŽ ÂnÆ*Š›tÂ@* /Z
Yƒ(Z¤
ðä c* +÷
,g {Ò Mh á gzZ @*
Yƒ†ŸZ Ì~ ]**
kZgzZ 5 ZgÆäƒ ;Ð kZgzZ
X @*
=ÆðZ} .gzZ @*
Oïe » ó ó+
M **
Z L LKZ6, $.~œ
[‰~g7Ð yEZe

85%gzZ ~Š !*
M 80%Å *Š ÕäM)āì |Šq -Zt________p
Å y ZyC /ãK̈Zt ïq » b‚z {Š c*
Ù KZ ÐZ gzZ ì `{Ð xsZ Ý ¬ {z¤ iÐ
ì Cƒ kCÏ ó óT" L LgzZ ó ó]¯" L LÐ „ ÏŠŽñÅVâ ›~ *Š Ì~ F,
',
Xì V- ¼ |ÅkZ
Û Z 80%ó!ó I L L»x Z ¸Z̈¸‰
gzZ] ¸~Š Z +Š F,
Ü zkZāìh Þ ‡**
. ]!*
t /
ì[ÑW,,
Zk -ZÌÆ0#
iLZÃz/5q Ö ZB‚B‚Æb‚z{C"
Xì s  zÅVçx»ÅYß (gzZ ¹F, ³‚Å̈¸x Z ¸Z /
Æ]â ¥~}g !* ÆyygzZ~}g!* Æ÷÷Æng Z { æO°
E +G
5OB ãK̈Zx ¬Ì~c{zB‚
X ÷ìgwZ e ,ïÐ M }Ð ÿG
V M',
+'
h × Xì c*
Š™ 0*[ zZäYß (g9~Vzg ÏmÁ{ n
', /
Ã4Š Ñ!*
kZÅ *Š›)ä{)z’~C
Ù iÔg ÏÃZ̀Ôg Ï¡
Xì c*
Š™½yâ ‚ » ~ F,
',
8

-ZgzZbZ
ÆÃ(~uzŠÐ(q +'
Û Å] â ¥________h × 6,
kZ /
wZ e~]ªÐ©gzÃyK̈ZäR,
ÛgzZ c*
z7-Z¼ZÔy¯b!*
ñ~}g !*
Xì c*
Š
-ZÃ *Š ªZzä¹F,
Åx ¸gXì ~Š} Š^ÅVî Çq ÅÄgzæ M ù Zg f
ìy‚ M b§Å%Ze~Ù
A ~uzŠÐÙ
Aq
-Z„KZ[Zw”gzZ−F,
!āì C™gz!*
t*Š›)ŠŽ !*
Æ4Š Ñ!*
!kZ
$@¬{ŠŽñ
Xì ~g ¬Ð ]xgzZVßßZ ¹ÜZ dZd (1)
Cg ¸ZÃ] !*
.tgzZ ãZ³ÆyK̈ZnÆx PZgzZ î ;LZd
_ $t (2)
Ù »yK̈Z™ÑŠzÂs§ÅkZÉì
Xì „g™w¡Z: ×g"Ðb§C
Vƒ ]Z™ Zè~g !*
zg ȓ ek0*
Æy Zg ZŠ6, $t
g » dZÆkZgzZd (3)
ÛZ D Vƒ] Z™ ZèÆyz¬b!*
+Å î ;gzZw”ÆDc* ÆkB *c*
Û }uzŠÉì 7i ZŽ ¹ÜZgzZdgzZ?ŠµðÃ~wqË
gzZ & 
™| (,
Ѓ gzZ ~ F,
', ŠÔ÷ðŠ nÆäZëÃx Z ¸Zgz$
RÔ î !*
W,
ñ„]gúgzZ[ ZѧŜ ²Ô'V
/Z%ÆÙJgzZ ãc* $**
ƺ´
Xì=g f
ƒÐ x **ÆUNO}™x »~´ ˜}uzŠÐx ** Ëì ed
$t (4)
GÒ58E
yZ * CÅyK̈ZÔÐx **
*™x¬µZñÆúÅV ð3 E~Š ã ÆNGO,s c*
Xì AzZÑ»
ZÎÆg 4î ¯~C
Ù ªgzZ î 3gÄg ~C $@¬t™| (,
Ù ªd Ѓ gzZ (5)
X‰ â
Û wD Z)´ì 7¼
F,
-g @*
q Ð5 +Z×zg {n Å
ä yzg0
ì ~g Ç{m,gÅVùL Ñ1¦0t c*
Ö ÓÅV0]ñnÆwŠì
# c*
9

] Ñ M ÷ ï Š ÃÃ]z%k ˆ Z
Xì @* Û »kZ™ 3»ðŠyK̈Z „Ð î 3gÄg ~C
Yƒv Ù ªkZ
ŠŽz!* $@¬ ________āt ë ZÐ ƒ
Æ„ LZ d  gzZ ~y
M (6)
ï»gzZ VzgŠ ãK̈Z dZ Ô]c*
Ãt0*
— ÔVßßZ dZ Ôt ÜZ dZÆVâ ›
/
g¦]ñKZÄϊŽñÅkZ{zāì [ú%gŠkZÐxZ¤z6,
Æb #ãK̈Z
“Z F, M ¦kZ)ÆVâ›!x»KZÃkZgzZì C™
LZ (Ì~gzŠÆš
Xì C MÄ~䙊1** 
z–ÃäZ Æ] c*
ÃdZgzZd
ì {æ7~VÓPsf `gŠ MOTTO»kZ ________çO

X Vƒ• Lä\ M ̬h áŽ
X ÇñY’~*Š ~g ‚t:gzî ÖÃxs Z /
X z™Ég ZŠ™Å ~
V xsZ9gzZzŠ™e à *ŠÐ ] xÅxs Z /
$Z@ 㠁 Mā @*
ðà » e Ð Ái Z Á c*
zŠ ¯ q i p $¸Ð *Š Èy M Œ
zŠ™T Û /
[ ðÃàZz ¶Š kgŠ » t ÜZ dZgzZìg: ¹!*
6,}i ñzg SOURCE
Xƒ:~k,Š Åy K̈Z
Ð ]Zg¦Æb ïz,gzZ §zxю ) d
$ÅVâ ›gzZVâ › /
X zŠ™ »Ã ( ìg »
____________

ÇñC„wt÷Cƒ[ x»J
-u¾x Z ¸Z̈¸~x Z¤
/z6,
kZ LZ
~kÆd
~', $ãZ³Cc* ~g EZ@¬kZxsZݬ ` M ë @*
¹F,
Xì Zƒª b§
āì Å%ZkZ]gz¢
3TÃ|KZgzZ ~ŠpKZgzZ• Y________y ›ë /
~ F,
|ì {æ7Ð x Z ¸Z 0 C
10

bg { 0
~¾ ]g Z wà * Š ì B +i
ðÉgÐ kZgzZ³7,$uzy M Œ
Ãg Û gzZXgz´Š LZ ________ gzZ /
X N ¯u»wgzZBŠÃwq~ÝzgÅèâ LZ,™Ýq
·_»x¯ÆwD Z)´†ÆòsZÄÜx Â@¬gzZyÎ 0*gq /
X,™
+Z „gz Z »V ˜ x)
ì i Z0 ,[ ZāJZ C
ì i ¸ M »gzŠ}¾~[fztæ
ì ÑZzäƒÐ h{ ÇgŠQÃðñïÈ« C
! Z ² Z Á~ y ‚ f ã ¾ F,{ “
7Y M ? ̈ì ÷
[ Š¼ Žç M C
ÏñYƒHÐ H *ŠāVƒ]ª"
M σV Z m,
Ðægp ïāy /
¤
‘ C
Ð © ÂÏ Ç ƒ g ©m t
ì ¹!*
ÌZx »V¹ì ›
Û‰
Ü z C
ì ¹ !*
Ì Z x Ó Z » © Âg â
g Z 2 ZQƒ ~ * Š ¯ Å Ä Ü @* C
®z»»s sZ™| &
+ðeÐ}Ñ
ì x c*
Zí!*
×zg?Tì } Y C
ì x s Z 7Z Š 
Û ŽKŠ'
×
Û ïq#
7y M Œ Ö Zt~Vƒ} Y C
, Š »ðñïÈ ~g ZŠt âu„zì
sptpìÐ Vî Ÿ»Æ¢q) C
}9 q Ñ Z g D M ñ Y : ƒ
11

ÆÄÜx Â@¬ w2KZgzZ  e **
ƒg ZË Ã0#
Ö Z~ ] Ñqy Z
„*
* J 7,−7,»ˆy M Œ
Û n Æ ~g ZË kZ ’ e ÜZ ez CZÃy›C
Ù ~ w”
†÷ZgÅwÐ ÏZX ǃ†ŸZ~ y ZZÐ ÏZì Yƒ "
$U*
=g f W,
ñu Zz
,
Æ™k $! f̈¸™ƒ ©Ð Tσ Za ]ùm!*
iÃd +ZÆy K̈ZgzZ Ï
g0

XÐÃzyuë
ˆmˆÃe ä×Ö] o× ÔÖ]ƒ ^Úæ

x :{ â
gzZ
g ZŠ)f ~g ø
Vc*

ÑÅug MZypg

ypgx ªzx :Ñ

M F,
·»š gzZÉ H,
ug MZypg

œ£zÕX X X ]Š „Å{ izg

ëgzZypg

Š ˜gzZX X X X x :{ â ]5^
12

Û gzZypg
yWŒ

áö!†ûÏöûÖ] äônûÊô Ùø ô̂ Þûö] pû„ôÖ$] áø^–øÚø…ø†öãûø
Zƒwi ** Û ~T( ì )·»ypg ( x :{ â )
( wÍ ZwÍ Z )yWŒ
t áô^Îø†ûËöÖû]æø p‚F ö̀ Öû] à
ø Úô lõ^ßønôùeøæø Œô^ß$×ôÖù p‚÷aö
K?Åe
÷V*¶ $Z@( ~T)gzZì Ég»VÍߎ
ì ÑZz䙵 Zµ Z ( Ãë!*
gzZ h )ŽgzZ
ö nø×ûÊø†ø û̀ Ž$ Ö] ÜöÓößûÚô‚ø ồ ø àûÛøÊø
½ äö Ûû’
’ eƒŠŽñ~·kZÐ~?ðÎ Â
Çg} izgÆ·}g7ā
ø ö] Ýõ^m$ø] àûÚôù麂$ ÃôÊø†õËø‰ø o×FÂøæûø]^÷–mû†ôÚø áø^Òø àûÚøæø
½ †ø ì
á™Zg7g Ñ»yZ ( ™Äg )~VâŠ}uzŠ ƒ~^c*
ƒg FŽgzZ
û ÃöÖû] ÜöÓöeô‚ömû†ômöŸæø†øŠûnöÖû] ÜöÓöeô äö×#Ö]‚ömû†ômö
‡ †øŠ
Le7ñgzZì Leã‚ W~h}g vvZ
áøæû†öÓöŽûøi ÜûÓö×$ÃøøÖæø ÜûÒö‚Faø^Ú o×FÂø äø×#Ö] ]æ†öfôùÓøjöÖôæø éø‚$ ÃôÖû] ]ç×öÛôÓûjöôÖæø
yˆZkZgzZß™Zg7g Ñ»Vzizg ?ā ( Š
Hc*
Š ) n kZ ( ¬» ã‚ W )tgzZ
z™]»kZgzZz™yÒðc* $Z@Ã?ävZāá$
ºÅkZ ?ì Œe +Æ
13

]Š „Å} izg
œ£zÕ
@+ZyZ/ :k
,’
wcZ£ZËZ e :3zÀF,

q
ó Åì Zzl
Ù gzZì
C -ZwÅq
-ZC á gZ » ~
Ù Ð ~ ?āì Š ÷ V x™ Z Ñ
+X ÇñY HwZÎ0ÆVzƒÅkZÐ q
Vâ ›~M%Z àÑ ` MÐ ¬$ -Z
V-ƒŠp7Z ñOÆ䙫™ÅVzƒKZŽ ÷‰ƒZa ì Zzl
, ZÆ
Æd" KZŽ ÷Ég {z}g øtX ÷ìgwZ eÐ MÆ
ÆJÆ™Š ¿ZŠŽ !*
ó ™{Š c*
VzƒV˜ì Û w'ÊÎ
i ÌÐ kZ wq]gß~ *Š›X ÷ ïŠg Z Œ
t 0Ð xßgzZypg !ì ˆ M ~ Vð; ÆV-ƒŠp~gZŠ)f Åw¸NŠ Å
г7,Ðg¨ÐZ ÉggzZZ
+‡ÆVâ ›āì ;g Y –B‚ÆyZ kZ y*
XvZY ÷ ) !*
á yZX Ƕ ¯ »ä™ãZzÿi§9nÆy ZtgzZ
O Y6,y$
+ÆTì ÏÅ¿gz$ ð•Zq -Zg Ziª
q Å0ïGL!OZ ` M
71 Ô¦ÔòXƒ ;g kg ypxÐ XgzZ Vƒni} (,} (,
Vè}uzŠgzZ û
k?»r"gzZ ~gz$¦½Z ~g ø{zì ;gƒgzZì Zƒu|ŽB‚ÆVâ ›~
LZÊ Z +‡}g ø p÷ _š
Û ZgÇgzZ +Z /6,] Ñq yZ y ›Æ½ *Š Xì
Xì ¬»y M Œ
Û s§~uzŠXì 7›
Û „Ð ö‚ Mzx Zg M
gzZ {ŠispÃV7ŠÆvZā @* Û ó ó] ¸L L{Š c*
,™ë Z iÐ {Š c*
iy›ā
( 60:8wÎÑZ )Xn YH[ú%
B s ÜÆV>ªā @*
( 41-39:22ÝZ )n YÅk
14

*
( 75:4Y ûZ )nƒeÏgŠ ZŠ ÅVñ¤ā @gzZ
z$
ÐÃZa ]Ñq{z„ª +Åpgg Z Œ
Û ',
gzZä™Ýqà ó ó] ¸L L
+j
z$
(8 - 7 : 8 wÎÑZ) Ï ƒ ãZz gzZ ‚Þ ðC Å xsZ n Æ VÇ) ª
¾Ã ó ó] ¸L LkZ {z ?ñ0*
]ðYÐ r"gzZ ~gz$KZ0#
Ö Zāìt wZÎ
Û »w”ÆT}™Ýq {g !*
ì Ìt%ZÔg¨?ì ;g}Š¬œy M Œ zŠ b§
zŠz wâ H ?ì CƒÝq b§¾gzZì H ó ó] ¸L LÐ zg Åy M ÛŒā
z[ òZgzZª
Ð +̀'yâ ‚zu" ` ¯Å÷Œ
Û Â@* /Z ?ì ew”» ó ó]¸L Ð
ƒ(Z¤ L b‚z
x **
$zà ` Z ¯Z :Ð Œ »VÅgz0*
e 4q-Z:gzZ C3: “~ÆcÆg$
+
zŠz wâāìt ñZg øX @*
gzZb‚zz[òZ óª 7,*
*™ o‚ »uD f~
Ù ö Mª
$.c w”Æó ó]¸L LµZß Z °bZ
k‚ Z Å ó ó] ¸L L7Zp ó÷ ë Z e Û ÅUZ
ó g e ð¸Šó ŽZ óyZZgó ZŠZ ¹ÜZ óD ó~Š Zi M Âó ó] ¸L L~ÝZX YY ¹7
gzZÄ}
Xì $ z$
Ë ƒÝqª +Å„]Š ªÔ™
ó _ƒxzøÌÐ ~Š Zi M Å䙊pŸLZ0#
zÏ(p ì Ö Z` M
gq -Z ¬ Ð w”Æ ~Š Zi M Ùç
-Z Xì xi Ñ w” » ~Š Zi M Å nm!*
q
ÅkZŠp~gzZì n}÷m{{izg Lā
Zb L ì @*
⁠$u
Û \¬vZ Ð zgÅÏŠg
/Zāì Ìg ZŠgzigzZ ëZgŠÏZì {Š ‚ ANt X ó óÇVzŠ
{izg nÆvZ m{ë¤
°X ÏñY ¬ t6,ëÌ{ Zg Åë nÆvZ sÜÐ •
',ÅkZ ÂBJ´g
ó @*
ÆT ì /Ï0
gZ¦ +i n ÆvZ s܎ ì Š Zi M ~ Vs9y›„z "Z
ó @*
ÆvZ&gzZ ì ƒ ⁠.» ä™Ýq Ÿg ÅvZ sÜúÆ wdZ z wqZ
Û g »/_
Å} izgÆ ypgX Cƒ 7{ Zz6,ðÃÅ# WÅVß Zz *ŠgzZ *Š ~ A ç
Ö 5 c*
Ž:
ó k
ì L » ~Š Zi M m!*
ÅkZŽì $ -Zª
Ë ƒZa ªtÅmÜZ~y ›q z$
+
rÅ{ Zg Å~Š Zi M ÙçzÏ(nÆ#
Ö Z ~g7™^Ð M „ ~Š Zi M Çc*
m!*
tgzZ
Cq
Xì Š ã -ZÐ~VzŠ ã
CÅ ó ó] ¸L Ž

15

xi Z°Žì „g Yf(,Š Z®ÅVâ ›, ZyxgŠ}g ø` MÐ ¬$
+
gzZ ó÷ D™g (Z lzg Å ð²Z" gzZ WÑ~ KÆVzizgÆy pg W,,
ZkiÆ
CÅ–Š Ñā’ e ¢
Šã 8y YÃVâ ›, Z B7„ ~gz¢Ãpg { izg9ÒZŽ
gzZ xó Zwz w' óë!*
z hÐzz Å î !* ZÆkZāì ¤St Å}Ñ çì‡6,
ŠgzZ W,
ó CY $
ì ÆH !*
Ö y A & Åä™i q
™ƒ ÁCg Cg ¢ Gz szc
Û yxgŠÆ”
Ð Z z t
+Š Ñ ó÷ ó ó{ k
HL LwdZ ‰āì @* -V Œ
Yƒ"Ìg¦t Ð y;f ZÆ VÍßāJ
/
X ÷g™g (ZÌZ ~œ%] ÷ZpÅkZgzZyK̈ZŠpÉ 7x¯ »vZ~}Ñ ç
gzZ xs Z [ Z » TgzZ ì $Š· ~M%Z Ž ì x Z {zt
ó [ M 7ÃmgzZ e
,
Ø Zè Æ y Zā åk
< /**
¦ n Æ òg » z Š· Xì ;g 7,*
*™ o‚ ÌÃVâ ›
pX å c*
Š™ *ÃðC{Š™ «ÅvZ ä VrZèY óD YË ~ [ cÆ–Š Ñ
Û ān kZ Ôì 7g± ðÃ~ KkZ k0*
vZŠp{°z »«™Åy M Œ ÆVâ ›
Å~
Vg—Ì:%Zg7 » úÅ}Ñ çklq
-Z6,Š ã
CÅkZ 2 ì
ó Hä \¬
ÂT e ** +]
Å7•CZ™ƒ Ë~ {h .qY Åxi Z°ë¤
/Zì ŠŽñ~ <
L
+
gzZ Ï0 M K̈ZÝ ¬xsZāOgÃ7 LZ |t ‰
it ‚Æ+ Ù ëāì xiÑ
Ü zC
gzZ (Ý ¬ @',Æ ä%°Ž:%kl (Z q
-ZXì ‚
rg:%wŠ q
-Z » yÕ
C™gZ2ZB‚Æݬ ðZgzâ kZmZg ø ]Š „Å} izgì fp â Ð VzðZgzâ
ì g À° M ëÎâ Æ*Š klÅ(Ý ¬gzZ ~Š â ~g ø ª
z$
+ÅmÏZgzZì
+
»ä™g (Z&ì Ï0 +
i {ztñY ŬnÆŸg ÅvZs܎ì {z Ï0ikl
*
:ì@ â Û ì3Zg»w”Æó ]
Û \¬vZ~œy M Œ ó ¸L 3 ó Š
L Zg¸gzZì Hc*
Š¬…
?b§Tì Š
Hc* Û ´g { izg6,
Š™n ?ƒó ñÑy ZZŽÍß{z} Z L L
ÚÅò ¾~?Ð kZāìyZX åŠ
HHn V áZ«Ð
Û 6,
( 183 :{ÂZ )X ó óσZa
Ñ » kZgzZ ì
ó „g)i Ñ »]§i§IèÐå ]Š „Å} izg ª
16

$Š ÃZ Å} izg ëÐ Tì Kã{z „ ò ¾Xì w”» ÏF,Z}
õYÃe .c*
ò¾
Ð ]Š „Å} izg c*
Í Âì ;gƒ Za ò ¾~ ¿Ëª
z$
+Å} izg¤
/ZX ÷ M
h
/Zp ì
ñ¦}: }āìt È »kZ Âì 7(Z¤ ó ;gƒÝqŠ°ÝZ
~È0* $ÒZ ÅVâ ›Æ*Š ` Mp¤
ÅVzizge /ZXì Š
HHs ZāZÐ 5 Zg 9gzZ
pg 7} izgÆ ypgŽ ÷ Ì, Z y›~Š Z®~(,ë @*
ÅkZX n ó C™
ì
Ð}uÃÏF,Z}
.c* +]
ò ¾‚fh .èY ì
ó W,Z »„i§: *6,{Š â gzZ d
$! fzz
pg7n kZ {izgvßÐ ¹āìzz¸Xì 7„&Ú[£c*
n ë Z ðÃ
+]
ãZÆ VU‚ M ÅyÕh .vß {z c*
ó mZ e ñ~ ] 5z^: Zgz& ÅyZtā
ì
´gŠ c*
ÃVâ ›, ZX D 0*
7g »ÃŠpnÆöúÅnËā÷‰ƒ ~Š ¬
~g ZŠÎ⠁ ) ¤Z ªó xó sZ L Æ
Û z® L ™~igz s ÜÅx ©Z ãZzÆ\¬vZ {zā’ e
X ÷ìg™izˆÐ} ],
ZŠÆ
vZg Ö Z »ò ¾Ð p Ò¹ÜZX ãqzg ~uzŠgzZì ¹ÜZòq
-Z Åò ¾
Hn²~}g!*
ÆgZŠZ ¹ÜZXì @*
ƒÐ ~È0*
Å„ Zâz%ZzZ ñƒŠÆ\¬
 g ÖZ » ó ó] ¸L LÅ0#
ƒ Cq
Ö ZXìŠ ã -ZÐ ~VzŠ ã CÅ ó ó] ¸LtL āì [Y
G
I ÕäM}3!Ð T åypg {z ¸ gzZ ó Zƒ 6,µñÆ ( y pg 17)g$
+ïzç¬ Ð
ā ’ e **
Yƒ ãZz6,ë b§Å×zg izg ]!*
t X å Zƒ wi **
¬» †
Û Å} izg
i ¸ Māì zz ¸ Xì *
*™ Za ó ó]¸L L~ Vâ ›Ñ Z(,q
-Z » VzizgÆ y pg
i ¸ M »V lZ
# 6,µñkZЪñƒwi ** Û ˆk',
x ©ZÆx߆ 14Ækz
ó ó] ¸L gLzZ ó÷fm
yZz6,gzZ÷Cƒg Z2Zg ZŠZ ¹Ü Zª
z$
+Å} izgX åÑZzäƒ
Å úz›gzZx PZ ó’ ÅkZ „ ¡¹Ü Z Åx ¸Ëì 6,g ZŠZ ¹ÜZ 7Zg Zæzg ZŠ »
¾~ËÆwZzi ¹Ü Zāì @*
C ™}Š BVg !*
g !* Û çO Xì Cƒ ðŸ
yMŒ
-ZgzZx PZ ò ¸]Š „Å} izgāì @*
q ƒx¥Ð kZX ÷CYƒuhx Z ¸Z b§
CÌn ÆyÅyÕgzZ }Ñ çq¡
bg ÌZ ~Š ã
sÜg ZŠZ ¹ÜZ Xì B
17

yZz6,gzZ ä™ Za Ãg ZŠZ ¹ÜZ~–Š Ñó÷$
äJ m z$
Ë ƒ Za ª +Å„ <
Ø è
ó ˆ¿g6,è¸mzgzZxi Z°Š ã
zz ¸ ì CÅ„
 c* +]
gò ¸h .X ÷7&&Å
~ úÅ}Ñ çÐ wÅÜZŠ ¹ÜZg !¤q -Z<
Ø è ~„  c*
g +Z āì
ßÅ ï E  c*
GG34ƒz{zāì wõ%ZtnÆ„ gò ¸s§ ~uzŠX @*
0*
™7ZŠ Zg ZŠ™ CZ
q âx ÓÐ Z nÆkZèY }
ó ™wJÃg¦Æg ZŠZ ¹ÜZÇ™ƒY Zzg â Ð ~Ã
X Ç} 7,
*
*™tÌÃ]p ZgzZ]uzÅ ãK̈Z
Xì 6,ë›kZjñZgzâ g Zæzg ZŠ » Tì Ìò ãqzg q
-Z Å ò ¾
$Z@&³gzZ ªZz Åy M ÛŒāì c*
e Û yÒä \¬vZ~ ]c*
⁠M ðZ’Z Å{ÂZ >gÎ
Ì F,
0 ZÆ ò ¾XƒÝqª
ñZ b zŠ Å ò ¾Î÷ M hƒ [ »Š Z
Û Z „zÐ
Ûv
gzZˆy M Œ ó Z−° t ÎZgzZ > [ï
G ó yZZ6,(Ú «Ð ƒ
L !‡ZQ ì ~
g ®Z » ò ¾ā Zƒx¥______ ¢ å6,]y
M ~y
MgzZ óyZZ6,V[¸¦
/
-Z÷Tgë~T ZÎÆ*Š ~Š â kZāì6,
ݬgzZq + â Ã|kZ6,gî~Š ã
C
ó ãÃgzZ èg ¬ *Št ~g ø Xì Y Zgzâ РĤ
ݬt² ì /ÅkZj}g øŽì Ì
-Z *Š ~g øXì1ÅV zg ZG 0*
gzZ ÏñYƒ »izgq gzZ x*Š ðZgzâ c*
(
QgzZ [ Â[ ˆ » wqZÆ Vâ K̈Z x ÓV˜ Ç}™ Za Ý ¬ ZuzŠ q
-ZQ \¬vZ
L ì Ì6,KÃ|kZg Zæzg ZŠ » ò ¾X ÏA ZwzY Z b
Ðå ó ó+Š Lā ÅyZ7Z
Šp\¬vZèa Xì ~gz¢ **
Ñ y ZZ6,Y m
CZ x ÓgzZ V[だM x Ó óì ;g „ q
-Z
+ ŠX ì $ -ZsÜÌðCn kZì
Ë ƒ „q ó uZgzZuZz] Z f ÅkZgzZì
ó ó ó/Z L L
/ÌË{z { Zp,™x Z Z » ðCëāìt È »]uz Å
XƒÝq …Ð {z¤
MÃÏ0
}uzŠX}™¬nÆb #Å]y +i {ŠŽñKZyK̈Zāìt Ÿ» » ò ¾
 Í »Vzgâ YÆã!*
ypgzZ“ Û Ð zg Åœy M Œ
Π+
Û !}™¬Ï0icvZ~V/
-vZ ò ¾»Vâ K̈ZÉ (7J
ó ò ¾bzgÝZ Å+Š ªXì (J
gzZ ì -vZ
Xì @* - bzgÅ+ŠyK̈Zq
™Ýq ð‚gJ -Zª
z$
+Å} izg
18

-ZÃ ãK̈ZÑn
{Zg +Zq ó Vg—Æ\¬vZ ò ¾»yK̈Zā¬Ð kZ
Cà6,Vß2 ãqzgÐ ¹ÜZgzZ ¹Ü ZÐ ãKzg$
+zgŠÐZŽ ì C7,*
*™ð
¹ ó ó{g é$OZ ÑL L~ b ˜Z Åy M Œ ó » ä0*
Û &ì 1‡6,Vç» ãZ³³%ª Xì
# ì Cƒ"
Ñ‚kZZ $U*
@6,gîm{nÆÑkZ]Š „Å} izgXì Š
H
ƒzás§Å\¬vZ™wZ e1 :ÃVç» ãZ³LZyK̈Z~ËÆ
kZ Âì @*
Û Ãµ%kZì 4ä™y.6,ÌkˆZh
yMŒ +” » Vƒk
HLZÐZ „B‚Æ
E$E
©
k(,Ð M ¿»sgzZÉH,
# ˆÆkZXì H¨Ð b ˜Z Å ó)
Z ó Z ðO øL L Lä
Å
Û &ì³% » w¾ ãqzgt Xì 4"m
~y M Œ yZz6,ò ¾g0
+ZÆ y K̈Z Âì
Š ! E$E
©
Xì ŠH¹î0O øL L L
EJ4 )
ƒzás§Åh|™hñìÐ *Š »yK̈Zāì {ZÍ õg @*
Å<
Ø Zè
*Š ëā @* Û Z,jō zg kZy M Œ
™7ðZ ‚ C»<
Û Xì ;gÑ~Š ã Ø Zèx Ó„ **
Y
Û ó@',
Ù ÅkZgzZ *Šāìt½Åy M Œ
ÚC ÆkZX BÎßÐvZ™–
 Ç!*
Ð
-Z X B ¯ Ñ CZÃ b #Å]y
Ð ðñq M ëªÆì CY 0 uā
agzZ kl
/Ï0
nÆw”Æ! x»gzZ}g Z ¦ +iÐ j§g7½~ *Š {zāì @*
Y H Ÿ»
Å *Š yK̈ZªÆì 7Š § ~Š ã
CðÃyxgŠÆ ]y
M gzZ *Š X }™ÒÃ~g7
# ì e~ ]gßÏZ ŽnÆ]y
Z MpáJ** /nÆ]y
gZ¦ MÃÏ0
+i
yZz6,J
} izg…ÚtXá J m -uq
-ZÃÜZŠ ó:ó GZg L ŠL Žñ~]¡KZy K̈Z
+ZÆ] ‡zZ {gHë~Tì $
ÃÑLZ ÌÐ Vzqw'g0 Ë ƒÝq)g fÆ
euzg
X ÷f
@*
Y Vg—Æ\¬vZŽìÚ{zò ¾gzZì
ó w”» ò ¾Ñ»} izg
{z~ „ ypgì ðƒ âÎâ Æ}È gzZvZŽì Ïg {z y M Œ
Û s§~uzŠXì
Ðe $Z@Åy M Œ
Û ā÷`NŠëgzZ Zƒwi ** Û ~Tì Ìg;Z G
y MŒ 5Ū] Zg
îÏG
Ð ä™g¨6,ë›y ZmRŒ
Û »y M Œ CÅäVZ {Z
Û gzZ} izgì ò ¾oÑ~Š ã +Ã
19

éZx ª éMuSgzZ y M Œ
Û ]zˆ~¹Æypgāìzz ¸X ì @*
Yƒ ãZz ! l
CZ¸¦
Û Ì~ V kÑÅY m
Hn /{ izgX ì Š
Hc*
Šgzim{6,G
ggzZ"7,y M Œ
Û~
Æòg »zŠ·ë @* /
Xì ŠŽñógó â L LÌ` M ~ V[¸¦ Û gzZ óå Š
Ð zg Åy M Œ H
だM Åy Zān kZ óÙ]zˆÅ だM kz™Äg} izg {zāì ; g 7et n
Û sÜ ` M X ÷ 7„ŠŽñ~ y!*
uZz „œy M Œ qÝZ KZ ÁÂ
iÝZgzZª
Xì pôB‚ÆQ! ²ÝZ LZŽì [  だM
{Z',» XG ]â ZŠZ zŠ ä ~ V x™ Z Ñ g—ˆ Æ ]óÜæ Ðl
™ cg s§Åzk ,\
å M ÆäMzZX åÐ ]©Æ òg »zŠ· gzZ Vâ ›m„  Zg
B‚Æ Š· ä \ å MG éM5E
"U*
gzZ óå‚ » VÇ|gzZ V-Š· Ž ìg D™ ZŠ Z i úÆ
ð37~HV; ÆŠ·āìgŠ c*
) G qzÑ ´g} izg ._Æyâ ‡Æ]Zg Â
¯ b‡ »%Z kZÃ[ Â IZÐ ] â ZŠZ yZÆ ~
** +Z Zgø X ( CY
Vg—āìt {i Z0
D⁠CZ ÅX÷ ñÑ p=™á ½„z Ì\
Û VLZu Z µ ñm å Mā 劰
- VŒ }g ¦
āJ /~ wq kZ ¹17}g7 ˆ Æ ]ó ! DZ vZz X¸ ìg
n ÆÜæ Š· ¸gzZ óñ M á y ZZ xñ s0vZ†]|ݬgzZ ëOE§Æ V- Š·
ŠúñÑÃ~
Vg—._ÆVÇÍ7Å]Zg Â{zāÆkZ ñOX ¶~{ÅŸ
µÉ 7Ð LZuZ µm» ~
Vg—ā c*
Š™g ïZ n kZ¡ä VrZ óD™t
VØi ‚ÅyZs ÜÆVâ ›×gzZŠ »wŠÆŠ·ÐˆÆkZX åÐ ©Z
X Îä Mt ‚™Á~^ÅVEZzŠ6ggzZ
ˆ ùMg ¯ÆkZgzZ óZƒwi **
¬»‚~pÐ s§Å\¬vZ~| 2y @
¶ZÐ VzizgÆð~Îñ<Ñ]¬ÅXó‰ Š™n
Û } izgÆy pg
-Zª
q z$
+Å]i YZ kZ c*
Šg Z Œ,YÃØzyim~ VÂZg Åypg ä\¬vZçO
Û^
Òxk!*
~ *Šì @*
Yƒ ï÷ M qzg Ì~ A ç ãZ³gzZ ãKØ{
á K» +
ó Š
ypgäxs Zpì HŒ^z»g~w”Æ] â £ãqzg dZÃúÅÜZŠ
20

ÏZì Cƒ6,`z²}g7úz›ãqzgÅyK̈ZāZ ,YÐ Z Ì~¹‰
# ì 3g ^
Å<ÑgzZéZpÒÐ zg ÅTXì @*Mt ‚}g øÌ` ZzŠi Z,»xs ZÐ
gzZ ã Km»yizŠ%gzZÔ÷D Y0uā
agzZklŠpñOúÅkZ~Šzu
Æ~
Vg—çO ì @* -h|É 7„ úãqzg
Y 0 Ì=g f » îJ
uQÅV\ M ~÷gzZÒp ó]gú L L :÷ ˆð¯ [8,q &n }÷L ŠL ÷
á gZ
X óÇ L ±5 Xì Å7ä¸ ä! ²0ZÅ ó ì
ó Zm8Lƒ ó ~i ú
ì ð⠁ $¬gt ÃVz
Û «e Û )gzZ VÉ%ä \¬vZ~¹Æy pg
~<Ñx ©ZÐzzÅe$¬gkZX B™ Zg7g Ñ™Äg} izg~VâŠ}uzŠ {zā
/Zāì ~gz¢Ìn kZt Xì Š
¤ Hƒ ï÷
á K» ~I ïGG3Ò)’gzZ óã ‚ M ó~zg: x
Ø è(Z ÂñY 3g: p Ò»V-gz$gzZV-g6iÅVâ K̈Z~x © ZIè
æKZ<
ó Le ã‚ M n }g vvZāì H~ KkZ y M Œ
ì Û āì zz ¸ Xì êŠ Å
zz Å ~g F xË c*
9J (,¹ Ž Š Z
Û Z {z s§~uzŠ Le 7~g ZØŠgzZ Â
}gñÆ} izg {zāì Š
HÑÅ3 ZgtnÆyZVƒìg: .
Þ ‡Æpg { izgÐ
Xì C M t ‚}g ø ò CÑ çÅ} izgÐ ¬kZX Nî **
3ÃY *
!¾6,gîÆ
-ZçO Xì @*
q ƒ y!*
$ {Š c*  6,t‘KZ \¬vZ Z
iÐ ƒ # ì·{z y pg
A ~¹kZÐ zg Åg
} i ZzgŠÆØg ó÷ D Y Š wÅ} i ZzgŠÆ¼ $u
@*
Y c*
Š™{ÃVâ -gzZ÷D Y Š™È } i ZzgŠÆc izŠ ó÷D Y Š wÅ
ug MZ ypg Ì~
V x™ Zg—._Æe
$Zzg Å ¿vZ èg k„0Z ]|X ì
**
™ t ÎZ {Š c*
i Ð {Š c*
i ~ {Zg ÅvZ X¸ D ⠁
Û g Ö Z » Øg gzZ . m{ ~
-ZˆÆ]óy ›Z
±q #ŠHHnÜ z kZ {izgXì Ÿ» » bzg Åy pg
Û‰
É 7„nçCZ f »Š-Z { izgāì @*
Ûq ƒx¥Ð kZX¸`™g (Z^Å#
Ö Z
X슰Ì** $¾Æ}Ñ ç)g fÆkZ
qÅ] 4gz$gzZd
¯4ê
-Z {g ñ » æOÆy›}uzŠVð; Æy›q
q -Z ._Æy M Œ
Û
21

HHgH´g} izgJ
Xì Š -¹zŠ ƒ: ®
) , Z ÅkZ¤
/ZgzZ ó*
*™Š Zi MÃxÝðñ
ìzz¸ ó´g { izg b§Tì ¿ã qzg »ÎâÏZ Ì*
*™Š Zi MÃVñÝā Zƒx¥
¹ ÿkZgzZ™}Š & ¡z (F,
Å ~Š Zi M ÅVñÝXì Š
H3g',Z',ÃVâzŠā
+Z kZÃ}g ZŠ ZÆòÝä xsZ™}Šg Z Œ
ÅT H »~ i Z0 Û ÷ãqzggzZ n ~(,
-Z ñƒ»ÃòÝ~M%ZX Zƒe**
q .~}Ñ ç»VñÝ{”Š Zi Mª
ƒ[_ z$
+
Æ }Ñ ç O%Z Ì` M Š ÑzZ Å VñÝá Zz 䃊 Zi M p ì M ~œ
ó _š
.ÝZ »8{Æ òÝV ;zāìtzz ÅkZX mƒ 7ï÷
/_ /
á ~}g JŠ ~œ%
] Z f~y *zynç» b§ÏZÔ ¹ÜZ c*
zzÅx ÂÆ] 0* ãqzgā: åÙçāø
Æ èŠ M x Z Z gzZ } izg ~ < Ö zy gzZ á|Xì @*
Ø Zè VâzŠ # Y c*
0*
Ð
7et nÆVzg »zcÆ<
Ø Zè y Zāìzz ¸Xì 7ŠŽñmðÃyxgŠ
q CÑ çÅVâ K̈ZÃ] ¸ãqzg à Zz äƒÝqÐ } izg {zāì
ä¯ 4ª
-Z äkZāìt)**
} izgª÷CZ fgzZIèq g »ÝZ »xsZX ÙwEZ~
CÑ çWzÃ]¸ãqzgÆ™ì‡B‚Æ] Zz)ze
$wãK̈ZgzZ»# .m»
Ö }
Xì HwEZnÆŠ‹
5Å ] Zg Å ypg 27 gzZ ì
îGÏG Å ` ZcÅ ~
ó õg @* V x™ Z g—Z
# g 27
Tì ïq » ÌZ m{Ð g ±Z ãqzgā² » y xgŠÆ V ÂZg zŠ y Z Xì g;Z
Æ ZgŠ ‰zZ q - VŒ ì
-Zā J ó @*
Y ` @* M qzg ¦½Z ~
ƒ Y »g Z Ú» +
',Å+
{Zg Å úz › ãqzgÐ ZÐ • M qzg ¦½Z kZ ÌÒÃ~Š ZÐZ Åy ›
Xì îŠwZ e6,
$U*
X ÷Dƒ" +ÃÌnÆŸÉ bzgsÜ:} izgÆy pg
q{Z
g āZgzZHªÆó÷M
h™Ýq] Ð ! l
~gz¢)ÅŸëª
z$
+ÅVzizgy Z
~ w”Æ ]¸X ñY H: wEZ {Š c*
iÐ ]gz¢ » Vâ 3µ%Æ nn~
á Š !*
«„ ÷ Ã]ß ¤]|ä \¬vZçOì Z ÂgzZ ¡ãK
ó x £ë Z Ì» ð**
22

Ü ¤ ãKgzZ DLZ n Æ x £ kZ {zā å c*
¶ g Z,Ðzz ʼn âÜ z D™
Û‰
X ( 247:{ÂZ )X ÷
ëZ } izgÆ ypg Ì~ ä™g ZË ÃV6& !Åy K̈Z b§ÏZ
ÐzzŁg D™x»‰q
-Z~]‡zZ{gH~Ï0
+iÅ{%izgë÷D™ZŠZgZŠ™
ä3}g ø~¹Æy pgX ÷D Yƒg D »+
M 7 àZz ¶Š  Z Å q âq
-Z
-VŒ ó÷ D Yƒ spJ
~¹kZëāJ -u ~(,] ‡zZÆu Y äÎgzZ Å
W
ãKgzZŸsÜ:Ðzz Å~pkZX ÷ ” äg Z ¦
/Ï0
+i ÅnZÇ!*
-Z
q
¬{zgzZ÷CY Mt ‚™½Z Ì&&!s~ yK̈ZC +ÃÃx Â
Ù É ì ({Z
Xì @*
0*
g »Ã\ M LZnÆ] !*
Š6gzZ] Ñì66,
gî4{Š c*
i~« £Æ
CZ f » 1 ÅY * z$
!¾…ª +Š䙓
 ZŠ',k\ gzZ uÈÅ} izg
Æí~Vߊ}g øgzZ÷D™kC~Šg^{Š c* ó @*
inÆy Zëì ƒÝq/Š
+Z}g ø~} izg b§ÏZì @*
gŠÅuZgpg0 .nÆt ÎZgzZVñ»
ƒg ZË/_
CZ fÃðZ',Å q MgzZ s ZuZ~A çÆÅ
W ä3ëgzZ ì
ó @*
ƒ Za ÌkˆZ »
÷”K6,
¯Å"Š
ÅÏZX }™Ýqà ó ó]¸L L{zāìt x » »ä™nÆ0#
Ö Z` M
M ›ÅxsZgzZ ó*
‚Þt ‚Æ*ŠÃ+ *™ÏgŠ ZŠ ÅVñ¤ó* z$
*™[ú%ÃV7Šª +
CÅ ó ó] ¸L L~gzŠ Vāì @*
,Š ã ƒ x¥Ð ¬_Æ ]§X Çn ƒ e*
*™
z$
ª +ÅkZgzZ ó]Š ªÔ™gzZ]p Z óÄóyZZgó ZŠZ ¹Ü Z óDó~Š Zi M ªóIÅg Z2Z
+äV⠛Р•
kZ Ì` M X ~Š “Ãg ñ~g$ ',ÅTðƒÝq ó ó]¸L L{z
X ,™Ýq {g !* +” ð•Z Å%Z
zŠÃ ó ó]¸L LkZ y›āì „g Y ÅkC]gz¢h
X ÷D 3Š3 Zg »w”ÆÑÏZ…} izgÆy pg
( Y 1997~g†gƒÑt x
Ð )xâtÄ )
23

ëgzZug MZypg
c Z™ ó¯ç

-Z yZgzŠÆ ug MZ ypg ̈¸ Zi%û%q
LZ ~ } # q -Z ÷ ë
 zŠgzZ q
gzZ ñÑ p=V;z „ -ZÆ yZā¸ w'~Él@*
B‚Æ V2zŠ
X ì @* Š™{Ãy -~ y pgāì ‹ Âä ë Zi% :Ñ ìÐ Zi%Š{ Zgi Z
Yc*
# VY 7Ø Xì @*
[t Z YH{Ãy-V˜ ì {# „zt :¹ Zg ¯ä Zi%
Æ V¹‚ LZ˜â Zi%V˜ ì @*
ƒ yá »} # kZ6,oÐ Z Âì @*
W~ ‚f
Ö Ó6,V†ÅY âZXā ðW¸~g ¶ Z „ ` W ! **
ä# ¶ ŠX¸ìgöl@*
B‚
÷ˆ~Š™T $¸Ð ig:Ä- {zåHy ´Z »fy ZgzŠx Z ZÆug MZy pg
x Z ZÆug MZypgāì Š
H1™n kZIÐ i ¸ MÆug MZypgx »t éEM5Ÿ
ypgāì @* Û ÐÌx Z Z » ugMZ ypgt gzZ } 7,: t
Y¹ì 9 Û~
ypg c*
Í X Ìw; mgzZ Âe ãY ƒ È Ì:÷ +z ~ x Z Z Æ ug MZ
á -i
,Y x »t ~ V¸† {z´Æ ug MZ
~ x Z ZÆ ug MZ y pg V ; gzZ Ô÷ ^
NŠÃVzKðƒ ~½Ð V-i úX ÷CY S7,[p[pÌ,i úB‚ÆVzizg
k\ZpX N WÃ~VâŠ8Î&Æw‚øotl»āì CƒÕt~wŠ™
è W@* Û [Zω‰ā

ì CY CW¶ óg’ ~Š Z®ÅV-i úì CY CWd
 ā c*
‘ ˆÆ kZQX ÷ CYWÈ‚ug IÅgŠ‘
ÍX Sg Ýzg~ V¨Zl 
~gŠ
á ¿zg ¸ˆÆkZX ì ÞZ u¿IÐ äƒÉ r Zl
{)z iç’ ÷
4Z ä~g øXì Cƒ ~gz¢ÂÌ~g Zh
+yÅÏ óVƒ: VYgzZ÷CYƒ v~
24

+y
Ð yiŠŽzgzZX ÷ CWÃsz^~ äh 
Y âZvŠ ÅnÏZgzZ V-ha 5ÃVÂZg
Xì @* -g~]Ñ»k
ƒV »8 ,¦ì
X ÅäY G{Æy-¶„gƒ]!*
X âY V ¹Ð V¹]!*
¶Š
=Xì @* Š™{„~o}g ø „¸Ð Zāì @*
Yc* ƒkC(Zā å¹ä ~gzZ
ÌÐ kZ ó÷ BY6,y W~ V⊠x ¬Ž ó©ÅY âZ yZgzŠÆug MZ y pg
+Z {íf X ÷ @ägÃV- — Å õ%gzZ {C
ypg à ~gp «ogzZ ~iz0 Ù iÐW
ä÷ ÃVzizg LÌë ó{Š6,
HÐ \ WgzZXì @*
YƒÝq k¼6,Y ¯ Åug MZ
wkZ KZ[ZíÂëX¸ D™ c*
• Yƒsz^~Ú ŠØ*~ Vß ; mnÆ
gzZì @*
7,**
™ cg »Vß ; mÂ: nÆä÷{ izgÃVÍß Â[ Zp÷‰ Wi !*
Ð
 ZŠ',ú Å hoŠ ÅVÍßgzZ• ~g · n Æ ]„:
]gz¢Å 䙓
+ÃÆVÍß,qty
nÆ}Z WX •Z le[ ZgzZg WÏ~zQ ~z K¬Xì Cƒ
g ÕyZ X ÷ '!*
Ïx ¬ ¹ ÂtíX ñYc* +ÃÐ yZ: VY Â÷ ˆð¯
VZ {Z
/zŠÆ Vâ ›ā÷ AŠ Ìøo{z ~ VÂZg Åug MZ y pg Âä V\W
{z¤
$Y VâzŠ gzZ ÷ ìg™ h Y1 Å VCÍ6,}uzŠ q
År{Èì Çì ÇÐ + -Z
gzZŠ Zo dX ÷xzFzxi ÑwyzŠ ˜gzZy›X ñYH HX ÷„gƒ—N Zœ
™¿±~ :W{zÎóì ~gz¢ËgaÆkZ óì **
ðŠ Ìà r ZŠÆā J e o d
ª ãZZ Xì @* ƒ + 4n Æ Ëg kZ: â i » ug MZ ypg X ÷ f
e™
Ð kZX ì CY ňÆug MZ ypg 17 ˍgt éM$ÀXì Cƒ6,`z²}g7
á <]Zg ¶ Z6,g$
ypg X ÷ CƒÂcлgzZg Ç ó÷ D™ ù ÷ +{zç¬
zŠ¬Æug MZy pgtXì @* /q
ƒgzZ {z¤-Z »Vß Zzä¾V)y ZgzŠÆug MZ
/
ðÃX ÷ D WÃx¤ W%Z ÷ ï Š ð3Š ÁÁ Â~ Vz‚
u ð•Zt ~}‚~y
IèLt 6,VÌŠ MX ì ; g™ {C
Ù b» ~i ZzWlp KZ ðà Âì @*
ƒ;g ù wðe
~ä™g ZËnÆ~HÃVÍß (RELIGIOUS SINGERS) óØ
ó Í
25

t6,} i ZzgŠÆ\ W™0y¶ñš 0t„ˆUg ¯Æ[ZÏgzZ÷Dƒsz^
z$
Æpg { izg\ Wª +ÅX¸ ï÷
á ~ yZ ëā÷ Dƒ¢q nÆäÑŠŠ c*
X Dƒ]** pg { izgÆ~H%\W Âc*
vzŠÐ Tn /ZX ñƒ.
ÂDƒ: ë¤ Þ ‡
 ZŠ',]”ÅuȽyŠ }
“ Lq
ó uzŠX D Y{gxzøÐ 5ZŠ ZÅ<-Z\ WātwzZ
X C7,ã™
» Dg Ñ" ~uzŠ ÅnkZgzZtāN ⠁
Ž¬ Û g¨Ð ϤZgf [ Z Mg ‡
™Ú Z Â~ X » VÂ!* L ÂðÃy
yZ ǃ : W÷ CìZÃyZgzŠÆ ug MZ y pg …
Ø è+Š Zg ø6,Y ¯ÅTì Š
< HƒÍzZÐ V~f}gøg¦F,Wz»+ ŠāVƒc*
0*
 (gzZ ]Ñ çóuX·ù » ] â ÎggzZ ]ZŠ „Z
+Š „ +
ó -ªóì Š
H{g™0
g¦»] ZŠ „ó÷‰ƒg Z2Z6,Š ã
C: ZgZz‘ À !
Û gzZ ö Óh Z
+-ó÷‰ØŠ™ `g {Ð
ÃuX 7ôZzÌ»gzŠÐ +Š »Xì ˆƒg â½Å] â Îgy ZgzZì Š
HƒŠzö
CÅ Sq ÅvZgzZ 5ZŠ Z Å t £ CÑ ç Ô*
6,Š ã *™g Z2Z6,VzŠ ã
CÅx Zwz w'
tÂÃkÜZx ZúXì [ƒ"Ð V~f}g øg¦»„
gzZ'Y7ÌðC'!* (
7D»[ Ž ÷á Zzpg: D{z~yZgzZ L L÷‰ 0t Z]Æã WÛŒtWkZ {z
ìŠ
Hc*
ŠÄg™ {Z~V î ÕÂ7Z ( 178>ÂZ >gÎ)X óÆ pg
ó V î ÕKZ ñZÎn
Vƒ Š
Hc*
{Z~Vî Õ
VƒŠ
Hc*
÷Æ} Š ä[
‡Z~ lˆÅ„^g ÷ A kÜZx Zú2~ ªÅ
á ƾ ZŠ ~ ¼
Ñ » y WŒ Û wz4,
Û ~ ¹ klkZÆ yWŒ āì Å] !*
kZ ]gz¢X ÷ ñƒ
h» ypg wLZ =X ñYH ãZz6,y Z ¿6,kZgzZ û» kZ óe
$Š ÃZ ÅkZ ówz4,
Xì YƒZŠ Z
26

ypgxè ªzx :Ñ
è
‚Ûu] …]†‰] †9Ò]J

Æ wL ZÆ ug I{ â kZgzZ äƒnÐ ] »',Å ug MZ y pg
-ZÆÅzmvZ-x™ ZÑ nÆ~g »6f n
Xìƹ·_»\q
vZ yZçgx Z™/ô~ ~tKIk',Î{Ša Ð ` Wā¶ ŠÐg¦0
t~
V x™ Z Ñ n Æ yÒ Æ ug MZ y pgt ‚Æ y Zg zZ ÷ ¦ŽZ :
WÅy @{ âāì e
~y $ZzgÐÅvZègÏg ÃyG]|X ÷ìg ⠁ á g Z[
Û Š÷
-Z6,?!Íß} Z L L: c*
Ñq ⁠á g Z~ kZÔ c*
Û Š÷ -Z …ä~
Š[q V vZwÎgà õg @*
qzÑ **
7,Ð õg @*~y
WÅ y @t‚ » y pg c* ó ;gƒ …t‚·ÑZz
ÍX X X ó ì
 ) ] Zgq
Ù Ž ì ( gŠ‘
V¸g ZD -Z ~·kZX ì •
',!*
Z (,
·tL LXì @*

:Š á Zs§Åg;Z >gÎňyWŒ
Hƒ{g ÷ $uó Xó ì 4Ð
Û ~} •kZÆpÑg
H\ W( ! Ñ} Z )gzZì Hwi **  à ( yWŒ
~gŠ‘ Û ) kZäë L L
',zí)gŠ‘
Ù ( ~•
ÐV¸g ZD  ( t) !ì qHgŠ‘
āŒ
Xóì
ó 4
ì c* Û ´g { izg »·kZ ävZ L L: c*
ZIn ⁠á g ZÐWä~
Û Š÷ V x™Zg—~[
^ÐW~Ã] !* ó c*
kZX X X ó ì Û ÒÃ ( ôzZ F,
Šg Z Œ ª) ä™x ª~ ]Zg ÅkZgzZ
ó ÌZ HÅ ôzZ F,
ó û%zx £H »kZì
tQgzZì # Ÿz™
i úā ÇVz™yÒÐ s
*gB‚ƈ yWŒ
Û » kZ !ì H bzg ÝZ Åx ªÆ V ÂZg Å ug MZ ypgā
mvZ-x™ Zg—āk™^ât‰ $Š ÃZ+F,
Ü zkZ%Z ! !ì He xÅkZgzZmz
27

X ÷p ÖZ~[kZÆÅz
^Âç_i ä́×nÖ Ý^nÎæ è–m†Ê äÚ^n‘ ä×Ö] ØÃq
-x™ Zg—pì ¤~(,ÅkZgzZì Ò~‘Ù ÂéZx ªāì ] !*
C Ùª
C
ÅéZ x ª~ ugMZ ypgāì @* ƒgŠ s ™Ðāg Ip ÖZ yZÆ ÅzmvZ
G
kZgzZ q ð‰‹$ »kZÐ s§ÅvZp ì ó 7† /ZXì ¤zÌZàS
Û p¤
ðÎ L L:c*Û ÐWXì c*
⁠W ó ó ä×Ö] سóqL L÷B‚ÆVâzŠèY ìó "$U* B&Å
q ðšE
»kZÐZ ÂÇì e*
*™Ýq ŸgÅkZgzZ[Œ
Û »vZÆ™x » ðûn~·kZ Ì
Û Ë~ VâŠ}uzŠ‰ÇA Ú Z[ Z Nz̀Z
rzy%ªX ó óÇA 6,ä™ ZŠ ZÆn
Û ÅVâŠx ¬Ðg ±ZÆ[ Z Nz̀Z~ug I{ â kZ n
~z)Æ5ZŠ ZÅ]ZŠ „n
Û ,Æ : â i }uzŠ ÃkZ Âì @*
n Û ~·kZ ðÎ gzZ L LX Ï ñYƒ
™ ZŠ Z n
Â÷D™ ZŠ Zi ún -Z~ ug I{ â kZë¤
Ûq /Z c*ÍX X ó óÇA [ Z N', Z',
Æä™ ZŠ Z
Æ ä0* [ Z N',
Z',Æ ä™ZŠ Z ,i ú n Û çG.Oc {Š™ ZŠ Z Å ug MZ ypg)
Xóì A [ Z Nz̀Z »ñgzZì·»ñt gzZ L L: c*
ó ¼ â
Û ÐW _______÷ D Yƒ
.ÒLZÐi§^
Å/_ ,Yì
ó @* ZŠ',k\ uÈð¸ ÒÈ q
™“ -Z~·kZ
ó @*
ì ™g (Z Ùñ{6,VÂ!* gzZ `~zš
g ZÎp ** /ÅVÍßì ™[AZ ÌÐ ú
ó @*
ï÷  ÈÐ „ ZâÆq âÏZgzZx »x Ót X ì ÇÐgz−z Õ
á ~x|Æñƒ
KnÆ yZZ IZ V ˜ Z•t »pÑg
n ]g t $uX ì ¼
A !$
+»ñkZgzZ ó÷
tgzZ L L:c*
⁠-Z Ì»º
Û ÐW _______ì µ%xq ) š zs
# btV;zì ñƒ
ó ·» ~i )ŠgzZ ~Šg^ Å:W
7/Š» k\ uÈLÃËTā n kZX ó ì
Ò H6,yK̈Z Ð\ ÆÈËāì @*
ó ¥
·kZì ƒ7k ˆ Z »]!*
kZÐZ Â@*
ƒ
wŠ Gb§kZ !ì Cƒ Hk\ gzZ÷ ë£ uÈāì @* +Z ÌÐ Z~
Yƒ { i Z0
ðñ~ Tì·{z ¸gzZ L L c*Û ÐWXì @*
⁠.q
ƒg ZË/_ -Z » ~Šg^ ã K̈Z ~
~·kZ ðÎ L L: ZƒŠ ÷ ',~ kZ ªó ì
á g ZÐWì Cƒ• ó @*
ƒ†ŸZ~ tigÆ
28

Æ kZ óÇ ñZ™g āZ ( n Æ ä™Ýq[ Z NgzZ Ÿg ÅvZ ) { izg »g ZŠ {izg Ë
80*
Ì¢ /Åk ZgzZ σ Ì]nÅVƒk
Zg Ö Ð c izŠ >W » yŠ¤ HÆ kZ n
ä™g āZ ) kZāÆ kZ% ó ÇA Ì[Z Nz̀Z',
Z',Æg ZŠ {izg kZÐ ZgzZ X ǃ
]|ā ǃx¥Ã] Z|\ WX ó óñY ŶÌðÃÐ ~̀ZÆ( g ZŠ} izgá Zz
: ~EŠ [ òZzwZñZ k0*
ÆX¸Ð ~x Z™/ôY ZLy ZÅvZèg Ïg ÃyG
]glâZÃ[ ôZ yZ X¸ D 7,ºÃ Ì~ V⊠x ¬6,XgzZ¸ ',Z',Æ äƒ
$u ÏZç O X M
ÐW~ pÑg hZ™g āZ { izg »g ZŠ { izg Ë{zā ¶Ýq V ¹
-ZC
{izg ÂÃq L ì @*
Ù Ð ~ë ( ÅzmvZ -) wÎgÆvZ} Z : Hn²äë Lā W
kZ ó ó?Ð÷gxzøÐ [ Z Nz̀Z kZë H Âì 7®
) , Z ÅäZ™g āZ {izgÃg ZŠ
wÎg Â: ÷ D™yÒ ÐWÏg à y G]|Ð Z c*
⁠á g Z~ [ ZŽ Ž äg—6,
Û Š÷
Û «ÌÿkZ à¬vZ[ Z NtL L:c*
Ž Çñ⠁ ⁠á g Z~[ ZŽ äÅzmvZ -vZ
Û Š÷
ñZ™g āZ { izg »g ZŠ {izg Ë6,„ .
$˜q
-ZÆ ã 0*
sÜ c*
6,©Ï~hðÅ|ŠzŠ
W ä3~gzŠ kZ VŒ }g øā k™] !*
Ž ÅY âZ ÅÅ t VŒ _______Ç
ÃËÐ ~x Z™/ôY ZLˤ /Z‰
Ü zkZX åYYH7g¦»kZ‰ Ü z kZì o Z
ÛZ
Å
ðÃgzZ¸ D™ 1¯ ögO™5 ã0*~ kZ {z  å @*
Y ï|ŠzŠ¼ Ð }n Æg āZ
]ÑqÆ ‰ Ü z kZ Âá™q -Ñ~ ©Ð Z {z¤
/Z Â7xÌt &ƒ Ì(Z =g
á g ZÆÅzmvZ -x™Zg—ó¾ÐWX åg ôZ Z (,¹ Ìt ~
L L:ì ~g YîpÒ]»Š ÷
( W,
Ãnj ) ªnj}÷\¬vZÐ Z Ç ñî **
3™½ù Ãg ZŠ { izg ËðÎgzZ
k\ ÃkZ ( ~iZ%x Ó†™áг%Æ÷yZy)ā Çñ⠁
Û [ Z§ (ZÐ
» kZāì {z·tgzZ L L: c*
â+'
Ûh A {zè W@*
× X Ç ñYƒ 4ZŠ ~ ¼ ÏÑ 7„
]n{‚ZuzŠ ªz ãxgŠ » kZ óì g¼» Øg ÅvZ {‚ª ªz ðZ’Z
eZrÐ c izŠ >WÃV⊤
Åh /Â{‚ZŠªz~y
W»kZgzZì1» ~0
+ .
zZ}
,
~ ú ÅV2Šk +âgzZ ]g t
igzZ xŠ {z xÝ~·kZ ðÎ gzZì g©Ð h K
29

» ~Š Zi WÐ c izŠ >WÐZgzZ Çñ⠁
Û ]nÅkZ à ¬vZ ÂÇ}Š™¶gzZ f
Û «: Zz6,
X Çñ⠁
$ukZ {Š™e
{zt Ð zg ÅpÑg $Zzg ÅÅvZ èg Ïgà yG]|
! lÃ] Z|\ WÐ kZ c*
⁠á g Zà õg @*
Û Š÷ WÅy@äx™ ZюìāgI[
~y
+Z
gzZá Zz ÑkZ vßā ;et b§¾ä ÅzmvZ -x™Zg—āì Yƒ { i Z0
-Z
J # ān kZX N Yƒg » éSE
54Xf nÆäƒnzoзá Zz• ',
gzZ6,gî 9Ð kZ y K̈Z J
-‰ ó : gÅ » 7zgŠ ÇÅq ËÿË
Ü z kZ ƒ
X Y7„™{Š .Zg7½
G
~ X ì Œ6,]c* 45J"Æ >ÂZ >g΍ W[ Z
Wb Ž s§Å qÃg , ðiG
 X Vz™n²¼ ~}g !*
«Ð ƒ Æāg I] c*
Wy ZB‚Æg "ZāVƒLe
gzZx ©Zx ÓÔ}p´Ð kZāìnçàStB‚Æ} izgāk™t] !*
Û Æ~g ‚ÅkZ
Ž i úāì ~DÆ\ WX ÷ˆ W™ƒ Š6,x £kZ~ˆyWŒ
ó c*
ì Û oßn é†Î gzZ àm‚Ö] ^ÛÂä~
⁠V x™Zg—&ì
ó WgÁgÅxsZy»g Z
-Z Ëāì 7tnç eZ
‰ ØŠ™yÒ x ©Z -x Ó0Ð i ú6,x £ „ q
ñêZB‚Æ> [QX ÇA x6,]â £tº~ˆyWŒ
Û ™f »i úÃ\ WX Vƒ
Æ > 2i pX Ç ñWÃ6,]â £ ZÐ ] Ò~ ˆ y WŒ
Û Ã\W™f » > 2i
Æ kZ Xì 7}~ˆyWŒ ,
Û }g7 ™f » ]æ Å5ZŠ ZgzZ ç»kŠ £Ô[ »
pX ìnç» eÐ b§ÏZX ÷X~ pÑg L …x ©Z -]
$uz<
xsZy»g Z c*
Í Âá™Ã]c* /Zāìtnç»} izgªxß
Wby ZÆ™È ðä
ÝqÐ Z D» kZ óì c* Û ¼Ž ~}g !*
W~œyWŒ -ZÐ ~
Æ xߪÁg q
x £tā k y Y Ì] !*  Zg {Z',6,] c*
t ~ „Y Z’ZIÐ W„ WyZX ÇñYƒ
-Z
yZX ÷ Y Zg W~‚Z~ KÆ kZgzZì Ð~ yWÅZ ] )Ð g ±Zq
!zZŒpX Ì~îgzZì ŠŽñÌ~x{zì 1wŠ Z÷6,ñZgTÐ ~
30

X ì ÍzZÐ Vƒóxk!* ó 7™f » kZ6,gîx ¬èa ~§·zŠg Z
ñZg {z Z®ì
e‰ Ü zkZ] !*
Ü zkZ bŠ bÑŠx ÓnÆkZp óÇVÅgt ‚Æ\W~‰ „z
qÃgkZāìt ñZg {zXì 7Ã7kgŠ ×»] c* Ü zkZèY ǃ7
Wy Z‰
X ÷ 0Ð VzizgÆÞx c*
ZÉ 70Ð } izgÆypg ] c*
WzŠ «Å
~¹ÃVâ ›ä\ W~Y Z’Z ÂñÑp={gëÜæZ
# ÅzmvZ-x™ ZÑ
óyŠá Zz VÂZg×zg÷Š Z%Ð Þx c*
ZX ð⠁$Z@Åpg} izg&ÆÞx c*
Ûe Z
+e ª
VzizgÆ V⊠&yZ X yŠ ‹Ð V ÂZg ,ðgG gzZ , ðŠaÔ , ƒ¾Å0
-Zt X ˆ W~ ]c*
ì ñZgq WzŠ yZ6,gîƬРs§Åà ¬vZ e
$Z@ 0Ð
ÌY Zg W~uzŠ {z´Æ kZā Hn²ä ~ā 6X Vƒ;g™yÒ „ ÐZ ~ gzZ
Xì Zƒt6,
kZwŠ Z÷p÷
P¶~Š äÅzmvZ -x™ Z Ñ e
$Z@ÅX~ VzizgÆV⊠&y Z
/Zāt}X ‰ˆ¿g Ìt¬g
&gzZÐ ðÃñO Åy Z ƒg F?~ V⊠&yZ¤
+'
X ¶h $¬gq
× e -ZXƒ M
h™ ZŠ Z ,ÅyZ~ˆÂƒ6,^ ?¤ /ZX ßÄg {izg~ VâŠ
IZèa gzZì Š
Hc*/
¯¤ SC+Gg D
p éE + ™
ÃVÍßāì Ð ö G$
=ÕÅxsZ m» kZgzZ
]|gzZ ¶kâ â ) n Æ yZ ]Š „ÅxßÔ¸ 7„ Zz Ð } izg [²
ë ð+Š {z&gzZ¸ D™~È0*
Å] c*
ZzgX{zÆ™[™s§ÅZ',Z
t ~ Y Z’Z n Æ ä™kâ â Ð ]Š „Å { izg Z® ó å7ŠŽñ{ izg ~ kZ ó¸
: { izg Mz!*
Æ äƒ }gzZ ŠŽz!* /Zā ˆ¿g Ìe
Æ äƒ q¡ ?¤ $¬g
# ˆ n ZX ÇñY0tÆ»kZtózŠ î **
à Zz} izgÆypgZ -Z ÂÅg
3èq
/Zā÷gg Z Œ
ƒg F L¤ Û ',!q ZÂt¬g zŠ «Âðƒ wi ** $W ) e
( 185e $W
$¬gh
e +' h™ , ƒ
× ~ŠŽ {zp _______ß™~g7 ~ˆŠ Z®ƒ M Û )c*
ā‰Š
HHn
Û { izg6,?!ß ZzyZZ} Z L L:ZƒŠ ÷
á g Z Z® 󈃎‚{z ¶Åä™ ZŠ ZtÆ
7~Š ¬Æ} izg vßÆ [²èa ó Xó ¸ ¬ Ð ?Ž 6,VÍßyZ åŠ
HHnہt
31

ì ;g Yc*
Š »Žì 7¬*ðÃtā ˆðâ ہt ~ i Z0
+ZÆäŒ] !*
«ÂX¸
ì Ð p ÒƆ â ہt » à ¬vZāìg ãZzXì [ ïÌÃV áZ «¬tÉ
Û **
āì x¥Ãë] !*tèYì 7Ðg ±ZÆ_ ZÑz[ ZŠ WgzZ: â iŠó Z®ÅVzizgā
Xì ;gt CZ—‚gzZx?Zz> }Z é<XE
Û ~ù ZÑÅËgzY m -8™Z~·<Ñ
ðÃÃà ¬vZ ™wZ e ~ 1z ú kZ »ā ˆ ðŒt ] !*
~uzŠ
!ì H{zgzZXìāÅn }g v~ kZÉ ! vZ f ç óCƒ 7Ýq ]ä
Ãx|gzZ pÆ ò ¾X ò ¾ì ÅÅ} izg c*
Í ó óñYƒZa ò ¾~ ?ā @*
LL
÷ pÆó óò ¾L LX Ï ñYW~™Ð ã‚ W~(,ÕgzZ Åt Ð h
e yY
x ZwóÈÐ äh ÂÃx © ZÆvZ ªóG Za ¢k˜Z~ kZ äˆyWŒ
Û XÈ
¹2 »‰ÆÑ}g øāì x¥Ã\ WXì ò ¾tó ÈÐ C ó ÈÐ
Û Ôì ‡â Ãä3ù }÷ gziì
/Z Âì 7Ãä3q w' ðÃā < n
ðä
kZ]gz¢Z® ÇÆg âì~x Zw ÂñYƒg6Vð; ÆuÈy ›
ì Å] !*
ÏZ Xìg [ x»~ ä0*
1‡6,uÈJ
-u ~y
Wā ñY à Z e ]Š ¬t ~ kZā
Ì6,] ÷ZpyZ ÅÑ„B‚ÔÇg~ wzNÃ]áÔ ñÑ~ wzNÃk\ b§
-[ ëWè[z¾Ðò »ƒZ®X Vƒ °oÆ+ŠŽƒÝq wÅä0*
ä3J 1‡
W
Ñ‚ì Ýq » kZì CY ðZ™wŽ Š䃿{g )Ð Øz yi mgzZ Å
1‡6,Vç»Æ} h˜gziìÆÑLZÃðñ{Èq
-ZāìtŠ°_______
X ñYƒZa ]Š ¬ÅkZgzZ ñYƒwÅpg~wzNgzZä0*
ó {L‚ N*
ì gq-ZC
Ù „XXáçϳji ܳӳ׳óÖZZB‚ƬƆ
Û Åxß
Xì ïq »ö Y~(,
gzZÐe ]ŠzŠtÂñYH',
$.óZg \ „ Z(, +
Dzg¨p
izg ]!*
t gzZ X IWw¦½Zz ~Š ZÐZgzZ m!* +Zn Z
Ù ª ~g ‚ Å} izgg0
z ~C
ÅvZ ªX ò ¾»Ñm<!*
ó ò ¾w”Š°»} izgā ˆƒ‚Þb§Å×zg
ì
B‚Æw4Z6,„ Zâz%ZzZÆvZÐ spÆZwÅ ã ⠁
Û **
ÅvZgzZtØÆ›
32
©E$E
ÆÏZX *
*™Ýq“R, M F,
gzZš Åpg~1‡Ã{g â Z øL LZ nƁg ā
ó H,L ì
X óÉ -ZÅ+ Š}g øn
L b ˜Z ìYzszcgzZq
wŠgzZ ã !*+Ô'!*
i$ -Z VΠ[ Z
eÔ^ÑÔÕā k™†ŸZgzZ »]!*
q
$upXì ðWN @*
g ~(,~ g
$uz yWŒ
Û ÅvÐ Vƒk
HÆn{)z ~gZi W
+'
Æ ]”h × N @*
Å v Ð Vƒk
HyZ ~ ª
q Å} izg6,gîm{~ pÑ
ñZÎÐ } izg kZ ÂH7[ AZÐ Vƒk
HyZ äg ZŠ} izg¤
/Zāì ðWB‚
ÐWvZ Y ÷ $Š q ZP ~ KÆ kZX ÇñW7B; ¼gzZÆ ºÃ
á yZ~fÑg
X ÇVz™y Ò
ƒÐ p ÖZXi ¸Z »e
ì yâ ‚ »−nÆyZZ IZ~ yZì @* $W‹Z
+ZŽ ~ÀF,
kZ {zì Hg(Z i Z0 ä ~X ó ó! ÷ „ yŠPÆ2
Ì L L:7î Z<
Í ā
ât :Z »º¦gzZì CWº¦6, W XXl]æ ‚³Ã³³ÚZZÂVŒān
yizkZXì c*
¬ðZ’Z0Ð Vzizg&ÆÞx c*
Ztāì Q?Št ÌÐ kZì @*
ƒ6,ÁÐ
+'
h hƒ7g Ñ XXl]æ‚Ã³Ú ^³Ú^³m] ZZÂ} izgÆyŠ 30c*
× ~kZQX M 29Xì
}uzŠá™~g7Š Z®{zƒ~^c*
ƒg FÐ ~ ?ðÎQ L L:X ð⠁ $¬g
Û y Òe
pg‰
)fÆy Z Â( Og:Q )÷n Ü ¤Åpg { izgvߎgzZ L Lc*
þ â
Û ÐWX ó ~
ó VâŠ
VzizgÆ Þx c* $¬g kZXì **
Z Ìm» e î ** -ZtÆ ( » { izg q
3èq -Z )
ó 4~hÆkZtÂñ¾n{Š c*
ì iÐ ÙpKZŽQ L L:ˆðÑŠ ÷¡ÐWX åÐ
nçÑZzgâZgâtÔì H Âî î ** -ZgzZÅg Ì{ izgāñƒtpÆkZ
3èq
t Ð kZX X X ó õ /Zì 4n }gvtÂÅg { izg ?¤
ó ?¤ /ZgzZ L Lc*
⁠á g ZÐWǃ
Û Š÷
-Zāì ¸¿i§{h
} izgèq +I:gz ì àSe
$¬gtāì @*
ƒiáÌ
XÅg { izg ŠpñOÅäî **
36,
gîÆtÆÆ
p óðƒ wi **ˆ Æā²¼ Ž ì CWe $W~ŠÅ q âkZÐW[ Z
ÆïçE,ÅZ >gΉóŠ
Hc* á 6,
Š™ï÷ x £ÏZÃ] c* L oÅy*
W&†gzZÃkZÐ9
33

6,e
$Wq -Zs܎ qÃg ZuzŠ »kZpì >gÎVtāì } Y~g ‡C
Ù »ˆyWŒ Û0
ïçE,ÅZ >gÎÐZÐ 9
L oÅy*pZƒwi ** ~gzŠ ãæ~ˆp¤ /Z {zì Œ
]c* $W‹ZÐ g ±Z ãâ i ÌV Œ Ð j§ÏZ X ì Š
WzŠ ëgzZ e H3gB‚Æ
Xì ŠHc*
Š™ï÷
á B‚Ƭ¬Ð ZÐ 9 L oÅ qçñpì å›E $N~
:ì @* á g ZX  ⠁
ƒ Š÷ $W ‹Z [ Z
Û wzK à ] ˜Âs§ Å·_Æ e
$Z@nÆVÍßÔŠ
ó ¯ðÉgze
tgzZ ó ™ HHwi ** Û ~Tì {z·»y pg L L
y WŒ
¹gzZ×zg ~(,
Æe$Z@LÉ +ZÆVDc*
L 7~ i Z0 $Z@
ãÔÚÌðÉgz e
VŒ X X X óB Û ~ ë!*
ó ‚Æ bÑŠ o¢gzZ A á Zz ¶Š™×z t z hgzZ ãZz
á +F,
ā÷ðƒy Ò3÷ á Š¼Åœy WŒ
ë Z&Ð~Vâ ÷ Û
ì ò† ZtÔì [ Âà Zzä™ðÉgs§Å{ Zg 9t( 1)
gzZì Œ6,
]ÓCt( 2)
Ð Z~ë!*
Xì [ Âà Zzä™i q ó y ‡ÁZt( 3)
z hì
{zāì xi Ñ6,kZƒŠŽñ~·kZÐ ~ ?ÌðÎ : L L: c*
â
Û ÐW
+à » †
xßt gzZì ;g}Š {Z L V Œ X ó óÇg} izgÆ { â kZ
Û (VâzŠ ó ó ÍL Ý
zÂ. $.p ÖZÆ XX†³`ŽÖ] ç³³`ZZ~āg Ie
Þ ‡e $WkZXì ;gƒ™f »y pg
GE
V˜÷Ìõ§‹3!, Z6,ng Z ï™ākyY] !* tV ŒX ¢
80*
»¹Æypg ªó÷
7qƒ„ `gÎV˜ ÷ Ìê , Z b§TX @*
ƒ 7„C +e
Ù ª~·q zÑ0
V;zZ®Xì CYÅ ZŠ Zi úÐ[ ˆÆ~{6,
V ;zgzZì @*
ƒqƒx **
ñZ',
c*
@*
ƒ
Û pg } izg Æ ·Æ y pg Æ™ [ ˆ Ð ( ~ e) * ¾
XÐVƒ n
Ñp ÖZ, Z {zāì i ÚZ »y WÛŒtXì ï÷
ÐXì @* á ] !*
t~ XX†`ŽÖ]ç³`ZZ
GE
X ÷M hYá ïinÆb)ÆêgzZ õ§‹3!C Ù Æ™wÑ+ Z
X åYY O·Ì‚ ðÃnÆVzizgā <g¨6,] !* -Z[ Z
ë ZgzZq
Vzizg y Zp óåYƒ Zg7 Ñ » wÅÑ‚ D YÇg Ì~¹T} izg
34

Û wz,
»yWŒ 4tā Š
Hc*
Š} Š~ „ qzÑ[ ZŽ eZ ! ZƒVY[ NZ »ypg {â nÆ
gzZ q «ÃéZx ªä ÅzmvZ -x™ Z ÑB‚Æ} izgÆyŠ~ T ì ó ·
ñW| 7,~ e$Zzg ÅÅvZ èg Ïg à yG]|ëā 6ì c* B&
Û vZ ðw ðšE
Šg Z Œ
éZx ª Zg f [ ZX ÷ ñÑ~ ó óyZÑZ ™ L L[  KZ x â Z ÂÃe
$Zzg kZX ÷
9
$u[Zg;ZYzŠÆ#
vZ é):X+g›x â ZgzZ ~g g x â Z g Ö Z nÆ+ YÃÌZ Å
,
ÅvZèg {k $u{z Å
Ù 1Z]|~ ®äòVñâ ZyâzŠ yZŽ k™±5Ìg
C
~ypgÇg} izg äT L L:c*
⁠$ZzgÐ
á g Z äÅzmvZ-g—āì Åe
Û Š÷
Hxª( ÃVÂZg) äTgzZX {k ó ‚Æ[ïZzyZZ
H—‚xÓÆkZ‰ØŠjB
H—‚]ÆkZ‰ØŠjB‚Æ[ïZzyZZ~y pg
( ›z~g g ) ó ó{ k
gzZ yiz ëÇ!* $u kZ Å®ó ¬Š ä \ W
x ªgzZ x :Ð zg Å g
ä~ÀF,»Tì c* $ukZ ! ÷D 0*
WŽ »XXÝ^³³ÎZZ~g Û ~z)gzZ ~i Z á
gZŒ
m°Z0Zz/0ZvZ†]|Ã\ W~ ?ŠgnÆkZ Âì H ó óx ªÃVÂZg L L
$Zzg~ ó óyZÑZ ™ L LävZ¶g x â Z& Vƒ@*
e ‹g$uÅ ¿à ¬vZèg
Û gzZ {izg L L:c*
yWŒ ⁠$ZzgvZ†]|ì H
Û äÅzmvZ -vZwÎgā÷D™e
~] ZggzZÇg} izg~ yŠŽ Å}È kZ ª)XÐ,™lg \Å}È VâzŠ
:Ç}™n²{ izg ( ! Ç• c*
Çñ 7,ˆyWŒ
Û x¯u 0*
»kZ™ƒ} 9~g—ÆvZ
Wä3Ã}ÈkZä~!g ÇŠgz6,}÷} Z
ÆzgÐä™ Zg7éZpÅÑgzZÅ
nç »Øgz ]nB‚ÆkZgzZ ) ⠁
Û wJ~ hÆkZ lg \ ~÷ ` W óå3g
ó å 3gÆzgÐ ä™x Zg WgzZ äÎÆ ] ZgÃkZ ä ~ā Ǿ y WŒ
Û gzZ ( ! ⠁
Û
Û nç»e
(⁠$ÁgzZ„B‚ÆkZgzZ) ⁠+
Û wJlg \~÷~hÆkZ `W0 .
zZ}
Æ kZgzZ ) ÏñY ð⠁ Û gzZ { izgçO
Û w J~ hÆ {È kZ lg \ÅVâzŠ yWŒ
ó ó( ÇñYZi ZâÃkZÐ: ZzÆ3Z%mE{gzZ ! ÇñYc*Šâ An
Û ê»]ngzZ¼
G§O3!
ÅñÏg à yG]|ā ˆƒ‚ÞgzZ ÷ Ç!* ] !*t Ð pÑg $ukZ
35

$u
Åy pgāì ¸Y Az¬æÝZ »kZgzZŠ Z%ÝZÐ kZì™f »x ªT~ g
B™vß\ W[ Z GX ñYH¬B‚ƈyWŒ
Û z{Š c*
iÐ {Š c*
i »y Z c*
'Zg
$ukZX ’ e レB‚ÆyWŒ
g CÅñZgkZ ~÷āÐ
Û ] Zg ~g7āì HŠ ã
Û ]Zg ~g7 Åy pgāìt ¿aZāì @*
B‚ƈyWŒ ƒ iát sÜ: Ð
-zgŠÆ[Žz] !*
Xì CYVJ tÐzgÅkZÉ } /
ó g¦
c* $WQ [Z
W¬n Æ} izgÆ y pgX < qŽg s§Å 185 e
[ZçOX ó Ç
ó g} izgÆ kZ ˜iÑ {zƒŠŽñ~·kZ ÌðÎ Ð ~ ? Lā
L
t¬gzŠŽ nÆ VzizgÆÞx c*
Z ë @*

HW¬» †
Û ÅVzizgÆ{ â }g7
Ì ™Äg} izg~VâŠ}uzŠ {zƒ6,
~g72 ^c* Û ',{z‰
ƒg FðÎgzZ L L:÷gg Z Œ
-Zā¶ˆ~ŠB‚ƬÆÞx c*
»} izgq $¬g {zp _______ó á
ZŽ e ó ™
vZ -vZ wÎgë @*

Hc* $¬g kZ ì
Š™Ž‚gzZ c™Ãe ó **
î ** -ZtÆ
3èq
Hƒ Jh1 ¹ ¿ðÉÔì 3gg Z Œ
[ZgzZƒŠ Û ',ÃkZ~ ]Ñq m{ ä Åzm
ðÃÅ Ë[Z&ƒ!%EZŠ ðÃÔƒ „g: ¹!*
„®) , ZÇ!*
Åpg { izg~kZ
kZgzZXì !%EZŠ »ûc*
f ðà c*
ì ~ nZ eêÅ! KðÃ}Xƒ „g: „ µÂ
X k™kªÃnZ%Zz ng ZúZvŠ6,ÏZXì 7yZ ðÃÅäƒ [c*
¡Æ
-Z {izg °{zāì ¿gg Z Œ
q Û ',
$¬gtäÅzmvZ-x™ ZÑ nÆVÍß, Z
e
»_ ZÑ~uzŠP gzZg ZlÅ ` **
Z(Åä3Ô,Š î **
3™½ù »‰
Ü zzŠÃ¨
ä~
Xì 3g ¹!* V g—Ãe
$¬gkZ~] Ñqm{nºZì Š
HHçÌ
g (ZtÃÅzmvZ -vZ wÎgāì ð ißZ ] !*-Š 4,
tq Æ<L IZ
†ŸZ6,¬Æy WŒ h™m{Ãx ¬Æy WŒ
Û ó÷ M Û gzZx ¬Ãm{ÆyWŒ
Û \ Wāì
L +”
ì „ZeÅ< GtX ÷ M
h}Š ¬h
+'× ~ Å¬ÆyWŒ h⠁
Û gzZ ÷ M Û
$Š q Z‰èÑqX … â 7u~+ŠÃx ©ZÆ\WgzZ<
~Äg L Åg—{zā
W ä3ā ':t L L: c*
»X÷x Zw,q „zsÜÅÅ Û äg—āì c*
⁠# Zy
Ws
36

Ö wÅX÷ Ì, q gzZ¼ ì ŠŽñ™f ~ y WŒ
X ó óVƒ;g}Š ¬»~ » # Û
-g—ì YÄg7~ b ïÃV“zŠ ‰ -Zā c*
Ü z à ¿q Û ‰c*
W¬~ˆyWŒ
à ÌظB‚Æ!{gzZ 7B‚ÆÕYā c* +'
Š™x ¬h × ÐZ ä ÅzmvZ
,Š n kZBVPä~‰
Ü zkZ÷BVg Ñ" +ZYY3g7~b ï‰
Ü z
c VÉ%EZŠ gzZ Vðh1 ä~
V g—āƒ wDZt ~ ‚fÆ ¿Ë¤
/Zā ÷
ñYƒãZz ]!* Û ',
tgzZ ñYƒ«gwDZ{zÂ3gùgZŒ ÃtÆÆ} izgÆypg
Xì Ýq hÃ\ W»yZgzZ÷~g (ZÆÅzmvZ-vZwÎg,qtā
vZ L L c*
⁠$W ÌZ _______ ¾ ÐW
Û X ì ~g YŸ » 185 e
~g ‚t ªó óLe 7;gzZ ñz ~g ZØŠ n }g vgzZì Le ã ‚ W~ h}g v
Û V*‚ W~ hÆ VzÈ Š°»vZÐ kZ ÷ ðƒ yÒ Ž —œgzZ t¬g
ëZ
óN Yƒ ,} izgŽÐzz Å^ c*
~g FZ®X V=gzZ V` óV c* ó *
g ZØŠā: ì *™
tVŒXß™ŠÅyZ~ˆ
-Zāìg¦ß »ò ¾gzZ ntāk™] !*
Åg eÎq
x ÈZ » VzizggzZ ÷ ìg Y6,^Ô 7g » n Æ ähg{izgpì g g » ~¤
/e
-ZtgzZì ŠŸ6,
āì ÌÚyZ¬ » b§q zZ LZ|gŠt X ì ;gƒ Ìx ZoZz
+ÃÐ y Z\ W ó÷~Št¬gŽ äà ¬vZ
wìt{ Z ({ ZpÃVÍßÒZXìg VZ7{Z
gƒÑÐ c Z™\WāØHÃ\ WèÑqÔì ‚yÃÌ^ »À` Wāì Š
HƒZa
Z ñY ug nÆ]b õ0*
6,xg ÃP Ë~h Ç~3 ZggzZ á~ sg nÆ
Ë W;‚Å b§¾Ì~^ÆÀ` Wā k™kª6,ÏZ ?Ð,™ H\ W[
$
É: ]!*

S /
Ù Ãä™{Š .ZÐ kZ »Ë Âì ~Še
C $¬gäà ¬vZ¤
/Z[ ZX ÷
á g Z »ÅzmvZ -g—X ì Š
VÍß L L:āì ugIŠ ÷ Hc*
Š} Š wßZ nÆ kZÉ
ÅzmvZ -x™ Z Ñāì @* $u 9X ó zó ™: Za ;gzZ ñóz™ Za ã‚ WnÆ
W~ g
ÃvZŽ 슟6,zZ LZ |gŠt X ó ì
ó 7] !*
Å n ´g { izg ~^ L L: c*
â
Ûä
-Zt » ãWŒ
Z®ì [|Zx ¬q ) šā k™gzZ ]!*
Ûº -Z6,µñkZXì 7I
q
37

Ù ÆvZXì 7s ¸ñ6,„x :sÜnç »z^~zkZÆe
揪C $W
~g ZØŠ ðÃV ˜X ώ„ BgzZ¤g~ hÆVzÈ~
Ë W7~gzmc*
ƒ$
Xì ˆ~ŠÄgÁg c*
$¬gƒ
e p  oðÃ: ðÃV ;z
Ð zƒ
†ŠÃÖ] ÜÓe ‚m†m Ÿæ†ŠnÖ] ÜÓe ä×Ö] ‚m†mö
kZtXì 7^gp÷t¬gtX é‚ÃÖ] ]ç×Û³Ó³jÖæ :c*
â
Û ˆUg ¯Æ
7t X σ ã™~g7 wq¾Š Z®X ó ßó ™~g7 Š Z® ?( ~ˆ)ā @*
L L÷ ˆ¿g n
z™rÅ[g LZ ?ā @*
gzZ L L: c*
â
Û ÐWX N Y $Ðpg { izg™}ŠtÆ\ Wāì
$Z@ Ž ) ð3Š „
»e  Zg {Zg »ä kZ Žā6,kZ ( z™g ÖZ » ðc*
º Å kZ )
+ZÃ ?āt {z ?ì H]t gzZì Hrt X óƒ
{i Z0 /]?ā @*
ó g™0gZ ¦ gzZ ( ð⠁
Û«
zŠ ~(,XgzZÚxXÅvZy WÛŒtāƒuZgŠ ZzgÅÔƒ’ WÔƒ
X !ì ª
 { i Z0
ùgzZ“ +Z »7zgŠ9Ū
zŠgzZÚkZāì ÅK]!* t[Z
E
$WkZ n Æ „z g¨}g ø gzZ ì 0Ð y WŒ
e Û ïGL.Š“z ]T]!*tX ǃ
x ÓÐ Zªì Š
Hc* Û 6,
Û XXŒ^³ß³×³ôÖù p‚÷³âZZÈy WŒ
⁠-Z~
x £kZXìNë Zq
~ i ¸WÇ!* ó Š
Æ>ÂZ >gÎā÷ Ù Š ëpX ó ì Hc* $Z@nÆVâ K̈Z
Ûe
Šg Z Œ
yZ[ ZX ó ì $Z@nÆVªtL à
ó e L nÏjÛ×Ö p‚â ì @*Yc*
â
Û 0Æy WŒ
Û ÏZ
$Z@ ‘ °gzZ îG
»e +~ˆyWŒ
!Z & Û X ǃ 'Ð Z óì mz*gŽ ~ VÂ!* VâzŠ
$Z@ Ð kZp ì
~ TÇ}™Ýq „z e ó ŠŽñnÆãK̈Z q â~g7 yâ ‚
¶7~ 61Z qt X ì ŠŽñÔ¼:¼ Å hlˆgzZ íg¼:¼ Å ò ¾
$Z@ ÅyWŒ
VY†1ZX ;gxzøÐ kZgzZ e™7{Š .ZÐ e Û {z ó;g à { {zçO
$Z@c*
Åe ÍX å{Š â »ÏF,Z}
.„:gzZ ¶íg ðÃÅò ¾Ì~kZāakZ ?;gxzø
x¥Ã\ W‰! }™ù {Š .Z ðÃ:ŠŽñÔJ
-Z
# ÂX ¶7ŠŽñ„Ô
+Z » 7zgŠ Å ã0*
7„ {i Z0 -‰
à \ WJ Ü z kZ Ñ -Z
ó : k\ J # āì
KZnúÆã0*
$˜q
. -Z Ì{ ÷
á Š !*
Z(,Ð} (,ƒµ6,yY¯
) !* /Z Yƒ
Æk\ ¤
38

x¥ VZ6,ÌKzg ¿Î ƒ ðƒ ÐuÈh
+” óÇ ñYƒ {Š â W6,¶Š ā~g7
/Z pX σ
:X σ 7áZg ËÌs§Å Z½ {÷Ð {÷ Âì 7uȤ
{zZ®X @*
ƒ7kˆZ »7zgŠÅÚËJ
-‰ -Z
Ü zkZƒ: ÔJ# ā Zƒx¥
+Z }g vÐ } izg kZ Xì Š
ò ¾g0 HH n
Û { izg 6,?n Æ ä™ Za Ô
}gvā @*
î Yƒ} 9g—Æ[g LZÃ] Zg™á Ø7 Åò ¾kZ[ Z Ç}½Z
$ÏÐ',6,?Z
à ?A # Z‚
Û Z y Y lg !*
t óØg yZg !*
t Xƒ wz4,» yWŒ
Û kZ6,»
āì y ˆZgzZx ÅZ Z (,H »vZgzZì ª
zŠ ~(,Xì
ó ÚxXtā ǃ kˆ Z
g ±Z kZXì @*
ƒÚÅ1x¯āì x¥Ã\ WX c*Û «u 0*
⁠x¯t …ä kZ
+ZÆÜ~p ÖZzszwgzZ]ZßZ ~g øXì ÚÅvZˆyWÛŒtÐ
ðƒèg0
Û kZì t ‚}g øx¯ÚÅà ¬vZ
»ò¯ëÐ à ¬vZ…Ð=g fÆyWŒ
X ÷Dƒìg™]YoÐ kZëgzZì @* Û x¯Ð ë{zì @*
ƒ; g ⠁ ƒÝqsÑ
Xì ½~g ÃZyZäwD Z)´~p ÖZdwŠgzZ}g \ } (,
Žì ] !*
¸
 Z āw Š g Šç W * Í l Ã
„ *
 ZvŠ} q –" Â, Z

 Z a ë z V © hé
zZ„
 c*Í z { Ò 0*z { 0
zZ„ +i
Š Øv Š V Y Ä g Š V O V a
Š Øv Š V ˜ ”v Š V a V Y
ó {æ7 ~ wŠ }÷ ] *
ÐZ ì !Ž ~ }g !*
Æ [ Â kZ L L _______x|
à¬z: 4h]Z ft !ìÚ„gzZ¼ 7[Âtāìt |! Vzg ¦
/È„6´Z
ì‡ågzZì Ìr1óL Y…gzZ óÌC
Ù ªgzZì Ì{æ7# âÆÏZ Z®Xì x¯ »
-Zg0
q +ZÆ kZ Âì CY™e
$Zu~ í!*
Æ ËZ
# œ[ ÂtX Ìà Zz g
~g7nÆkZ ªì +*Š Åg0
ó CYw$ +ZÆwŠÆËZ
# gzZì @*
Yƒ0*
',[ zZ
39

+*Š
ó ó!ì CYW~ŠiÅ[ zZ „*Š ~g7nÆkZ Âì CYw$
L »e
à bzg kZ²[ ZX ì : $¾zt´Æbzg ã!*
gx¯t ˆ
ó yWÛŒt
/
œ%LZ L gLzZ σzás§ÅvZ™ƒ**
Z ÂgzZ ~ ¸âui ZÐ kZ {zÂÏA Z½ÝZÅkZ
Þ Z* »]ÆvZÐ VÇZ÷ Å»}g vÂÏ}™7u» ó ói Zz6,s§Å
.
:c*
⁠$W‹ZyÒZg \ Z (,
Û Xì ~( 186)e »kZ ódžH³»]kZQX Ç} 7,
\W Â) ,™wZÎÐ \W~}g !* # ! Ñ} ZgzZ L L
}÷}È}÷Z
ì ]!* -Z[ ZŽz wZÎtāì @*
Ï{eq ƒx¥C -Š 4,
Ù „ ó óVƒ „q ~ ( ØŠÈ
# ā Ç ñYW~™s ™ Â<g¨p ! ˆ Wù ~ KÆ x ©ZÆ x :t gzZ
Z
/_ # gzZ B°Ã bzg Åð¸{È q
.»]~ »ÆkZ Z -Z~³Æx ªzx :
ÐvZ~ËXƒZa ]”~!ßzzlŽÆvZ ìmāì Ÿ»Ð»kZ ÂZ½Z

Ð kZ äZ ¥/t ‚Æ kZ ä;B; ÐWÆ kZ óä™wZÎÐ kZ ó`â
/
gzZ Vî æKZgzZ ä™ q Žg s§ÅkZ ä™Ôg ¦gŠz,Ð kZ óä™g lZ
~g7 gzZ @! s§ÅvZ {È [ Z c* ñ] !*
ÍX Vƒ y b .Æ ä™/ÂÐ VØ»
_
gî~¡[ ZÔƒzáÐðÎq
XÐí[g Z÷āì YƒZa wZÎ~wŠ6, -
# Ñ} Zāì @*
}÷}È }÷Z Y c*Û Ð ÅzmvZ -x™Z Ñ Z® ?ìgzŠ
â
-Š 4,
! Vƒ„q ~ā £ŠÈÐ yZÐ s§~÷Â,™Äc*
gŠÐ \ W~}g !*
āƒ?ÂtX X ó } # Vƒù
ó g å=Z 7g åÅá Zzäg åC
Ù Â~L L:ðâ ہt] !*
‹ZgzZ
X Dƒ7zágzZ D™7cgs§~g ø
! 7„b‚ ðÃ÷x™/bâ Âë C
! 7„ w2zC
Ù g£ N îŠ { Zg
ŠŽñyWC Ù Â{z÷7zás§kZëāìtzzÝZÅ~gzŠÐvZ
Ù (C
záä ~ ë Â÷ Dƒ} 9nÆi ú\ W÷s§gzZ Ë] ˜Â~g øì
7~gzZ™ƒ;Ѓ
 }igzZy Wñ¯äTs§ÅvZÏZÃ}nLZ H
40

Æ ¶ŠÈp ÖZtāì ]!*
zÂs§ÅvZŠŽz!* ó ~ VÃæVƒ
~uzŠt X ó Ð
Xì Lg < _Å„] 5ç~EŠ r â Šì Sg~[ Â[ ˆLZzÂCƒ7
Û z ypgāì ;g Y c*
uœŽ »x ªz x :gzZ y WŒ $WkZ
Ct ~āg Ie
kZ Âσzás§ÅvZgzZ Ïñ0*
$¾Ïƒg ZË bzg ~g vāìt {z dž³
e
ÅäY~Vâ !*
Ò}nÆä™lˆ=X Vƒ7gzŠ}~āì ~Ÿpn

„dÛ Ç!*
}g vÂ~ì 7]gz¢Åä™N ?~ Vzg ¸ ÅVzh N gzZ
c*
ÍX Vƒ
g c*
,
k WWÆwŠ
¦ì ~N *
à N Š ð q yŠ ¤
/Zg f Z
#
 Zg {Z',J
„ -kZāì Š
H1™ì‡t g¦: hYq
-Z~}g !*
Æà¬vZ
-g !*
gzZW Zzg Ñ" nÆð‚gJ Ø ZèZçOX 7„ eð‚g
gŠÆvZ~<
Û X ÷ ‰ n ¯ x Â: »æû.
gzŠ Ãëz kZ ä yWŒ Þ ‡**
gzZ ÷ ‰ n {gz

kZXì dÛ Ç!* ó ìg™gzŠ&?āì c*
Éì 7gzŠ {zƒ Š Cs ™s ™Æ™
# Xì 7]gz¢ÅäY}nÆäƒx¯ëÐ
Ð kZƒeV ˜gzZƒeZ
-Z KZ ä wD Z)´X î Yƒx¯ë
á g Z »vZāì 5u~ Äq
}÷Žtāì Š ÷
yZìÏpeƒ
 tX $ -í%G lpÃy Zā÷‰Ö™0y!*
Ë ƒ7ð‚gJ gŠ
ìÄ»)´Xì Zƒî‰ -ZC
Ù nÆq
Ü zC gŠ Z÷X zŠ UÐ VŒÃ
Ù g !*
}Š6,÷gbq~t‘zÛ{VY C
! z Š V Z Ð GÃ G y Z c
Ø z6,ËÔ] HËÔ ~g ù ËÔ ~gŠ 0*
> ËÔ\7 ˬŠ ~g vāì 7(Z
Æ}È gzZvZāì t · Z=¶ Š ) !ì $ -íÐ ¦ ‚zÆ„c Ëc*
Ë VJ
 yZ Â( ÷DƒqzÑÐ „ó ó\L Lx **
Špƒ  á ZzäƒbqVxgŠ
ÆVØ'ƒ
 Zg { Z',
„ B‚Æ}Èmz*g »vZX zŠ UÐ ~yxgŠÃV+zgzZVTZz‚
41

KZX ÷Špë[ sÎâÆmkZÔ7„]gz¢ÅW ZzËnÆkZ gzZXì
gà ¬Š ~gv9C
ÑZzG Ù {zÔ </Â~ [ » ÅvZgzZ < ue {Š6,» V ƒ
Ù yWC
GÎZg fXì @* $Œ
YƒZa mS~xÀkZ Â~ypggzZì Lgd Û „å {zÔì
y â ‚ »s KXn }g ø~zkZÆāg Ie
# ZggzZ ú ó−ó]g t $Wā2Â
~ *Šāì x¥Ã\ W !ì x  » ~Š Zi WXn Æ y K̈Z ~ kZ Xì Š
Hc*
ŠÄg
āVƒ&~² óì xðŠ ¹ Å ( MAGNACHARTA) ógó šÆt £ãK̈Z L L
Y!
kZ Xó 8ZÐ kZ Šó c*
 g » éE
Û Ð kZ ómz*gÐ à ¬vZā7ðÃgzZ N* 5 Z(,Ð kZ
5½G
 ZpgŠ ÅðZzg~
Xì 7bqôZzðÃ~„ # qÐ kZgzZ-
$7ZÐ
Û Ž ”%kF,Z}
yWŒ .ðÃX ;g™7ÔÅŠ ÷
á g ZŸÆ x Z™ñ5ß~
ÆÅzmvZ -wÎgÆkZgzZ à¬vZ6,gî9gzZ ä™ÑÉ H, Lz
~ Ýzg Å<
$Z@ãZìŒ
._Æe Û Å àn΁^’Ö] ÄÚ ]çÞ çÒƒÑZzä`6,
āo ZÜñƒñC
+%Ô ~cVŒ}g øp’ e *
ßgzZx ¬Ž » ~h *™Ýq;gz¢Ð +”%, Z
X Vƒ;g™ÔÅkZ~Ðg ±ZÆkZì òZgg¦
gg åC
»kZgzZG $WìgpÅ]!*
Ù Åá Zzäg å~{kZÆe -Z%Z
q
Ù āƒ: hѵt VŒ X ì ™f » ¶Š [ ZŽ
X ì Ì{°z î» ä™wJƬŠC
Ïyà !Ñ c*
ìínÆkZ~kZì -â q~EŠŽ {zā¸HÃ}È}g œ
ó ;g8
Øg ÅvZŽ ÏVƒ wJ„z N ¬Š Z® !µÏyÃgzZ σÆ~ hÆ kZÚ
{Èāì ~Š ~ŸptäÅzmvZ-ØgÑpX ÏVƒ7°oÆhÕ è z
Ð
êL ‘Æà¬vZ {z¤
/Zì ‡â ¬Š nÆqT{zX ù Ÿ:ì CƒŠg: ¬Š ðÃÅðñ
q 4Ð kZ ÐZQ c*
Xì CY ~Š™ «Ð Z ÂσÆn Æ }È ~ ï»
Û n~ hÆ}È Ã ¬Š kZ *ÆZ[gvZQ c*
ÆkZ™}Šg Z Œ $Á
X ì CYƒe
Ð ~ wqZ î0%** 8⠁
Æ kZ núƬŠ kZ Xì © WÃ[ Z Nz̀Z
Û pôn Æ ]y
{zX Cƒ7ù Ÿ¬Š ðÃÅðñ{ÈnºZX ÷D YØŠðŠ r ZŠÆVÇZ',Ϲ
42

Xì CƒwJ~]gßË: Ë
t «X ì ;g Wy Ò»VîÑzŠ~ kZX # 7,z† Z »āg Ie
$WkZ[ Z
c*
â
Û ~oÑ«X ǃ'ÃVâzŠy Z oe ]çßÚçnÖæ āt~uzŠgzZ oÖ ]çfnrjŠn×Êā
# ~Ô}Ž 6,g å ~÷Ô3â ¬Z÷ā ’ e ÌÃVzÈ }÷ā
Zg¯Vzg å Z
ug VzŠ uzgÐ q TgzZÐ x » TÔ NÑ O VzŠ ¬»q TÔN Yƒ¢q
†”à ¬vZāÏA(Š¼]!* Û Ã\ WÔÇ− 7n熔N Y
t~ˆyWŒ
:c*Û ~>ÂZ >gΉX @*
â Û 7nç
â
~Ž ÇVz™ Zg7 ÃÇkZ~ì HÐí ä ?Ž z™ Zg7 ÃÇkZ ?gzZ L L
ó HÐ?ä
Xóì
! c*Û ~Z',Z >gΉgzZ
â
Å~]** igzZ»ë ÂÐz™]Zg ø?¤
/ZgzZXÐ,Š ?{Š c*
ä ?¤ /Z L L
Ì[ Z±Zg øQ Â
X ó óǃJZ (,
:c*
â
Û ~( Ý¡ŠÖ]æ é¡’Ö] ^ãfu^‘ o×ÂE·>gÎb§ÏZ
/Z ! y ZZIZ} Z L L
X ó óÇ}™Šæ~g v{zÂÐz™ŠæÅ+ŠÆvZ ?¤
: Zg c*
Ð V2!*
ÆkZgzZz™i !*
i ‚Ð V7ŠÆkZÉ z™:ŠæÅ ( +ŠÆ)vZ ?
/ZX ǃ†§zŠnç Âóǃ 7t Â}™Šæ ~g vvZāƒegzZ[Ç
~āƒ T e ?¤
~uzŠgzZ !z™wJx ©Z}÷gzZ¼Ž6,g å ~÷Ì? ÂVz™wJN ¬Š ~g v
āg Ip ÖZ yZì @* $WkZ ó óOg¢ y ZZ6,íā’ e 7Z Lā
ƒx !Z » e L t oÑ
VƒZgyZtgzZN YÁ÷ZgÅe
$Z@z”ggzZ b #zi ¯6,
yZā @*á悍†m Ü`×ÃÖ:6,
× Ç6,
X ó óN Yƒy'
$W~y
e WÅ qÃgkZX ÷x © Z0Ð} izg~( 187) e
$W‹Z
Z÷ ¹ ~ |pX @*
ƒ 7x¥mÐ VzizgÆ ypgC
Ù „ » ( 188)
ˆð⠁ $¸ÅVzizgÐæz”} (,6,]â £zŠān kZX ì m
Û yÒó óò ¾L Le
43

Ð gî¾g¼i» kZgzZX ì Hg £ » ò ¾kZā Ç} 7,OÎ0Æ kZX ì
w'ÀZg £ÝZ » ò ¾É X 7?ì Ð säz Ånm{Ëm» ò ¾HX ǃ
GG
^gzZ säz „ Xì e X ì 7~ ðW©$ Âì 7tóì ò ¾Âì w'ÀZ Xì
ÝZ {zÉ Xì @*
Y Œó óò ¾L L6,gîx ¬ÃXƒ ˆà ¯ ._ÆVzq yZ ]gßz
egzZ} /6,} /w‚CÙ gzZX Vƒ‰ n ΃e „ ÄÆV Š „Xì 7ò ¾
HyÒ ~āg IîG!WkZg £ÝZ » ò ¾X 7ò ¾ÝZ Ìt ÂX Vƒìg YG e6,
G
yim! D 37VY,q w'\ W~} izgāì ÅK]!*
ë Zt X ì ;g Y
/Z ~ ª
\W¤ q Å} izgpÔì 7¬»vZā n kZ X D™7VY ì‡Øz
X
vwÎgX 7„ 3g { izg|gŠ ä\ W Â÷ìg™[ ‚g Z »<Ñ ö06Zâ}uzŠ
@*
hg7*
*™¿6,kZgzZ Ü1^Ñ~ª
qÅ} izg¿Ž L Lc*
â
Û äÅzmvZ-
~ :WgzZ L Lþc*Û çO ó óX }Š hg Á
⁠C**
3 CZ {zāì 7]gz¢ðÃÅkZÃvZ Â
,Y**
Ð Vh§^ gzZ6,
gîÆ]Øg )ÃwZñZ LZgzZ ó Xó z™: \E -Z
Ù wâ »}uzŠq
w1… Yz¼ »wâÆVÍß b§kZā î ¯# -x © ( ™ÑŠ}Š
Ö =g f »îJ
X 1Z™x **
LZ h»ËgzZ ~Š]ØgÃx ©ā **
™: (ZªX ó óî Y™ÇÐ{ k
HgzZ h**
» ò ¾Çt ‚}g ø ä kZāì ë Z ~(,Ð g ±Z kZ e
$W~y
Wt Å qÃg kZ
Xì c* -Z
ŠÄgg £q
GgzZ „Zâx Óy Zëāñ⠁
Ã$Ð ] Z” Û «=ÂÃ\ WgzZ= à ¬vZ
~ Vߊ }g ø n Æ ä™g (Z ò ¾9gzZ X ì Le **
X …+Š Zg ø Ð X
Û ]¾ ~g ø n Æ g āÏ0
X ñ⠁ +i ~g7 6,kZgzZ ñ⠁
Û Za tŠ ™Ô
rZ[g c*
}W
( Y 1993ag âgƒÑt x
Ð )xâtÄ)
44

ugMZypg
M F,
·»š zÉH,
9
jœèE.°W ZP

ÐZ6,]â £‰X ÷Ɓgg
# gzZ1g pÆó óxßL LÐg ±Z ~½
$U*
ÝZgŠ X ÷ i âÆ x|ÏZ w4ZgzZ òŠ" óÑ‚Xì Š
HH¨ÌÐñ
Yƒ g D » kƒzZƒ ] ‡zZ ‰ñƒ º 6,{ ZC
ÒŠ Y ÐZ Xì @* Ù÷ +
á Å Ï0i y K̈Z
g ZŠ™ » { izg~ kZì Häzx Ž » ] ZŠ „äà ¬vZ nÆpg ì‡6,wZŠZ
+ZB‚Æ V¼ Zp~C
gzZ wŠÐ V¼ Zp ãzg0 Ù ªāìt Š°Ð kZXì ëZ Z(,
pg]¸{C " gzZgzi6,, ZÆÑ\ 5ÒgzZÅ
W ä3X ñY 3gpôÃy !*
i
ó F,
n kZì g ZØŠ 7„g ZØŠ ** Cá Zz
z,îi 7Zā÷ ] ]_ÆÎâ~Š ã
X6,
y Z „ì Âg ®Z »½ñ’gzZì s ¸ñ6,
4Z Ì]Z f ñ’ā
 Ú óyi Z Â~ òŠ W
CZ { Zg Å ‰ Âä kZ ~gñZ ZgzZƒ wZŠZgzZ ƒ
ù~ kZ VÒpt [ Zì Lg XÐ VÏgzZVE.6,g Ñ" ~ Ï0
+i {z ƒ ¿g
0zC
Ù ¤q -Zì @* ™Æ™ Za wj â Z_s ™gzZ { À 0*
-Z ` ´ »yZxsZ óVƒZa
q
E
B-#Fā @*
]‡zZ: éºE ì êŠgzi6,
Ö ‡ZÅi ús§q
# -Z {znÆäÑg »ñz', Ãwj â
ä™ 0*
',Š Y6,}i ÅvZ {zgzZìg-g¦»´ â z Û{ÆkZt ‚ÆkZ~
Xì Hx ÈZ »pgo ZÐ ZÆ™³Šzuyâ ‡s§~uzŠgzZìgXÐ
Û Ì} izgƽ·~ w‚ä à ¬vZB‚B‚Æpg ì‡Ãi ú

6,
y Z]Š „Âtā c*
CgzZXìg:] !*
ãrZtā @* +»Vñ¸«ØŠ™
HÌ{™E
45

Û Îâ Æë!*
ÆpguZgŠ Z »t z h6,xŠ/xŠgzZ ä¯ g ÇÌ6,gzZ „gn
ÛÌ
āŠ
HZg @* Û nÆŠÅÑë Z kZ~ ¹Æ ypgX å~gz¢¿t n
Z y WŒ
ì‡ö» ~q„~Š´zŠ@Ô}™g¨ñ
ó 7,g !*
g !* q Å} izgy ›
Ð Z~ ª
X}™ZŠ Z]» à¬vZgzZ ÌÐ ¿gzZ ÌÐ y !*
i}™yÒðZ (,ÅvZQgzZÇg
ˆÆqc* $Zu~9zvgÆkZ/_
g&š Ž·gzZ ñY™e .»yp
Ð ZzÎ
vZÆkZÐ Tìg VZi **
6,e
$Z@ kZgzZ ñYƒZ9™y @*
Bt ‚Æ]¨¤
 gŠ ] 5ç{%izgÆkZ sÜ: ª
÷g„ z$
+Å]¸ú7kZgzZì Zi ZâÐZ ä
¸wzg »kZ Ì~gñZ¦½ZÉ
Xìg W,
G
ó : { izg îZzg { izg Zg øāì òi ÑnÆä™ Za g »] ¸gzZ Š Z å)-dZt
ƒ
ós ÜÆa‰ÝÇgzZŠ Y óŠ ós ÜÆò¯$
+ñY0wJ e { izg ªƒ
ó { izg ÇÉ
:ā c*
⁠/
Û ä\WXƒezÅò Z¤ á g ZÆÅzmvZ-*™Ñā @*
Š÷
á] oÊ èq^u ä×Ö ‹n×Ê ä́e ØÛÃÖ]æ …æˆÖ] ÙçÎ Å‚m ÜÖ àÚ
Dp…^íeE äe]†æ äÚ^Û Å‚m
hg: *
*™¿6, qÅ} izgäËT L L
^ÑgzZ Ü1^Ñ~ª
C**
Á 3 CZ¿{ zā¶: ]gz¢ðÃÅ] !*
kZÃvZāá y Y {zZ
Xó}
ó Š hg
‚ \ »È'{ÈāIðÎ7/Èn kZsÜ6,] ]_&ÆÑ
c* -Z »gšÆ% YZÐZ6,gîm!*
g ~ Tāz (Z ó åzë Z q ÂtÉ Xìg
Ù ªX ó ó C™Zƒ7c*
C L c*
g~} izg Lā ⁠/ðû
Û ä ÅzmvZ -vZ wÎgX 7g ¦
ÐvZ {Èāì @*
ó ;g a
ì $Jt**
Û-
™ëZ ƒ: » c*
ggzZöúzŠ%~]Š „Ëāì
# ëXì ;gƒo¢{Š c*
Å]Š „kZā÷ Ù Š Z /] Z f ÅkZ
i‚Zg » kZÐ ò Z¤
ÂX 7„ CW~Ú ŠÉ ó CW7~ŠŽzÐ ä™ÆwqZ¼tì
ó tuZuÎâ
/ZŸtX yxgŠÆ}È gzZvZì i Zgq
»Vß2gzZVŠgt Âìg „Ÿ¤ -Zt c*
Í
46

Xì ò \
B‚Æ[ ïZgzZyZZtāìt] !* ë ZgzZ ~gz¢ð•ZnÆ} izg
»g;Z îGÏG +'
5Åāt h × g zZƒB‚Æ [ ïZgzZ yZZ Ìx ª» VÂZg „, Z óñY 3g
$ZzgÅvZ èg {k
ā÷ D™e ,Ù 1Z ]|X ƒB‚Æ [ïZgzZ y ZZ Ì x ª
C
:c*Û äÅzmvZ-x™ ZÑ
â
àÚæ ä́fÞƒ àÚ Ý‚Ïi^Ú äüÖ†ËÆ ^÷Þ^Šu]æ ^÷Þ^Ûm] á^–Ú… Ý^‘ àÚ
Ý^Î àÚæ Xä́fÞƒ àÚ Ý‚Ïi^Ú äüÖ†ËÆ ^÷e^Šju]æ ^÷Þ^Ûm] á^–Ú… Ý^Î
Dän× ÐËjÚE ä́fÞƒ àÚ Ý‚Ïi ^Ú äüÖ†ËÆ^÷e^Šju]æ ^÷Þ^Ûm] …‚ÏÖ] è×nÖ
kZ ÂB‚Æ [ ïZgzZ yZZÇg} izgÆ y pg ä ¿TL L
Ð Vƒ ñƒŠiu¬ Ð kZŽ ÐN Y ñŠ™s ç { k
Hƒ { zÆ
yZZ ( Å]Š „™ƒ} 9ÃV ÂZg ª) Hx ª~ y pg ä ¿TgzZ
¬ ä kZŽÐ N Y ñŠ™s çg]{zÆ kZ ÂB‚Æ [ ïZgzZ
ÂB‚Æ[ ïZgzZ yZZ Hx ª~g;Z îGÏG
5Åä ¿TgzZÐ
ó VƒG
ó Xó ÐN YñŠ™s çÐVƒG¬äkZŽ { k

 {zÆkZ
! ÷D™~p ÖZyZ ô=Å[ïZgzZy ZZ ~
ò ŠzŠñZÑZ1Z¦
{o{z ’ e ** -Z0ÆZ}
ƒ {oŽ »y›q .āìt È »y ZZ L L
» ŸgÅ„vZòŠ WāìtÈ »[ïZgzZìg {i @*
b§~g7~‚f
ÅvZ {z }āÇg Ã6,wqZ LZ gzZ ]Ñì LZ ‰ Ù gzZƒ ̈¤
Ü zC
Æypg ¿ŽB‚ÆVzq VâzŠ yZXì ;g^7Âs ÜÆŸg
/Zān kZ óÇñYá Zö{ k
L{z¤ HÔLZ {z ÇáÄg} izg}g7
Û **
qŽg b§~g7 s§Å´ â LZ ä kZ[Z ÂÌå{È y⠁ gzZ¿u
ÑZzä™/ÂÐ { k
H XXäÖ gÞƒ Ÿ àÛÒ gÞ„Ö] àÚ g³ñ^³jÖ] L gLzZ 1™
HäkZ‰āì (Z
( 96m]h) ó óå: „ H{ k
47

Ìi ¸W»} izgÇg~ { ó9C
Ù Ã[ZŠ WÆ} izg {zāìt x » »ðñ
-Z {°‡!*
uq nÆ]‡zZVâzŠ äÅzmvZ -wÎgÆvZX Ìx ZgzZƒí
:c*Û äÅzmvZ-\ W~}g !*
⁠Æ~HXì c*Û m,?g »
â
Dän× ÐËjÚE èÒ†e …çvŠÖ] oÊ á^Ê ]æ†vŠi
X óì ',
ó • ~(,~ä3~HèYz™ 13~H L L
:c*Û äÅmvZ-\ W~}g!*
⁠Æg āZgzZ
( ~g g ) †_ËÖ] ]ç×r ^Ú †níe Œ^ßÖ] Ù]ˆmŸ
óÐ qÐ÷g D™~¢~ä™g āZvßJ
ó ÷g~íª -Z
# LL
á g ZÆ ÅzmvZ -x™ Z Ñ ñOÆ ä™ ~zc Å ysggzZ tzf LZ c*
ÅŠ ÷ Í
ˆÆ äƒ [z¾ `gÎāt :gzZ ñYΙ 3 **
3„Ã] Zgāt : ñY Å ~zc
xzøÐ • -Z 3Z : ‰
',~(,¹ q ™g OZ » äYY Zƒ0
Ü z Æ ~HXìg @* +Z
q **
ò ¾ªXì t Z]»äYƒ»Æíª ,
ÎkŠ~g āZgzZì sŠ ZáÆäƒ
) ¤Z Åy⠁
: ñƒD™® Û ÆÅzmvZ -x™ ZÑāì s ¸ñ6,%Z kZw”»
x ÓÅV ¯ Å‚Šz x »~g āZ: gzZ ñYHizˆÐ wZŠZ ~ ä3Æ ~H Â
X ñY3gt ‚Ã~Š m, +MÊzu
Z ñAÉ X ñYZ0
+Ãë Ze
ex ÈZ »i úÅzāìt {Z $.q
-Z »àZ nÆä3~H
Û ZŠ Zi úÅzÐ Ï°‡!*
ègx Z™/ôgzZ ¸ D ⠁ ÅzmvZ -*™ÑXì @*

Û ¸ï Š Ì(F,
¥#ÃÅzmvZ -vZwÎg~œyWŒ Åx ZoZÆkZÃevZ

Hc*
â
Û Æ™
( 79:LZuZµ) ÔÖ è×Ê^Þ äe ‚r`jÊ Øn×Ö] àÚæ
+'
ó ah
óì .nÆ\ Wt! < J 7,z~{¼Æ‘
× » Z}  gzZ L L
ØZ ]gzpÆ sgzZ íä yWŒ
ñƒ D i ZâÐ ]!* Û ÃVß Zz ä™x ÈZ »z
X : ð⠁
Û yÒÚtÅy Z
48

áæ†ËÇjŠm Üa…^v‰Ÿ^eæ OáçÃr`m^Ú Øn×Ö] àÚ ¡n×Î ]çÞ^Ò
GG
( 18: ì "W g¯Z )

ó D™ Hg lZ]‡zZÆHgzZ¸D Î~{} hðÆ] Zg {zL L
ó¸
Û ]¸Å] mzñ~ h{ZggzZ ä™É H,»t ÜZzÑi úÅzāìC
»ä™ë Z Ùª
ì ÞZŠ ÷
á g ZXì=g f W,$.q
ñe -Z
( 6:ïçE,ÅZ ) ¡nÎ ÝçÎ]æ ^›æ ‚] oa ØnÖ] èò^Þ á]
 gŠe
kZì „ $.gzZì ÑZzä0
+zg „[pÃÑ3Z »‘
µš
ó f »‰
ó™ Ü z
ì i úÅzàZz äY S7,~‘
 i úaZÐ ƒ
 ˆÆVzi ún
Û
X :āì c* $uq
W~g -Z

d .gzZì ¹ÅVÍß(tzó ™x ZoZ »i úÅzL L
Û »Ð Z}
ŸgzZXì à ZzäXÐ Vƒk
HgzZ à ZzäSÃVƒk
Hóà Zzä™
ó àZzä–ÃV-g FÐ
Xóì
-Z 3Z™h ÂÃ’
gzZ ™x Z¾Z » kZ~ V⊠x ¬ X ì x »g ZØŠgzZ Âq
S7,
i úÅzñƒ… YÔÉ
Ü zÆ~H~VâŠÆy pgn kZ ó7y‚ W
-ZäÎßÐvZtÂìg CY
:ì=g fë Zq
ƒ à Z ç óƒ ~ i Zg óƒ òzg óƒg « C
„ ÇH{ W" @*W 7B ; ¼
.{ÈÑZz ä™VâÍuÐ [g LZ V-
Ð ] ¸wZzi ÑkZ ÅtØz[_
:ì @*
OV-pðÃÅ}çgzZì @* +Z',
Yƒx Z0 { i°+Zāì @* áu
Yƒg ÷
ìÐ# /Z ì
Ö Z k Z Âð ÃçÃí¤ C
-[ Zì ~Ð { ÅT
z ig Wg ZÑJ
-[Z~x ¸kZw{w{
{z÷D WÃJ
49

! çz Ý ªŽ Ð „ ÇH— Z ÷ D ™
Û wz4,
:ì·»yWŒ ·»y pgā÷Ù Šë
( 185:>ÂZ ) áj†ÏÖ] änÊ ÙˆÞ] p„Ö] á^–Ú… †`
X ó óŠ
HHwi ** Û ~Tì·{zy pg L L
yWŒ
·{z nÆ ]Š „xÅÎ⊻Рb§q -Z Å} izg ä à ¬vZ
E
[Â m,
_Ð ï $Z@gzZ,
G‹“ñze Û W[ zZ óú7q-Z äkZ~Tā c* â
ÛÉ
Û ~ T ó»x ªÃ] ZggzZ ZƒgŠ ™¬»pg {izg ~ yŠ X ~g @*
gzZ ñY Ì‹y WŒ Z
{— ¸<
L ÿÆ"7,Ð K
M F, Û åg !*
ÃyWŒ -Z~¹}g7X ñY ÌJ 7,
q
Ù ÅzmvZ -·]|Ñ}gøX Š
x?ZmLƒ]|~x :{â w‚C Hc* Û
Šg Z Œ
Lƒä\ Ww‚kZ ñƒÁgÐ *Š\ Ww‚TX¸D™ c* Û Zg7Ã
‹yWŒ
Zg7 ~ ôzZ F,
g !*
-Z Ái Z ÁÌevZ èg x Z™/ôX c*
q â Û g !*
Û {gzŠ » yWŒ zŠB‚Æ
gyWÛŒāì e
G $ZzgÅñyZn0−{]|X¸D ⠁ gy WŒ
Û x ÈZ »ä‹gzZG Û
Ù zŠÐ "7,
Xì ZC Û [ Z Nz̀Z »
y WŒ
vZ†]|g !*
-ZX åtع»G
q g™ Zð7,yWŒ
Û ÃÅzmvZ-*™Ñ
Š&0vZ†]|~ [ ZŽ X N ‹™| 7,y WŒ
Û {zā c*
â
Û ÐÅvZ ègŠ&0
c*Û ä \ W ó ó!ì Zƒ wi **
â Û Â6,\ W ?V î ‹~ ! g—L L c*
yWŒ â
Û äÅvZ èg
>gÎäŠ&0vZ†]|X ó óV’~gzZñ 7,ZuzŠāXì 4 YZ= ! î ‹V;L L:
:ã6,
$WkZ\ WZ
e # gzZÅ qzÑ −7,Y ûZ
ðô¤©âF o× Ôe ^ßòqæ ‚n`Že èÚ] ØÒ àÚ ^ßòq ]ƒ] ÌnÓÊ
( 41:Y ûZ ) ]‚n`
-ZÐ~#
{ ZÍq Ö ZC # ǃwq H‰
Ù ëZ Ü zkZaÎQ L L :ÀF,
å W6,
ó ó?Ð,™ Z9ÐwÅ{ ZÍÃ \ VÍßyZgzZÐNÑ
Û ÅvZ ègŠ&0Z]|X ó ó''L Lc*
ä ~ā÷ D ⠁ â
Û ä\W Â
50

( ~g g ) ó ó÷VZzg²WÐ V\WÅ\ W¬ŠÃÅzmvZ-\ W
ÌÂñY J 7,Z
# gzZ ñY ‹Ð u ìZgzZzÂe
$.y WŒ
Û āìt oÑ
„Ð „ ZâÆ kZgzZì **
Ñ OÃ%ZzZÆ kZāB‚Æ x ³kZgzZÐ ',D
+zg¨
:ì c*
â
Û äà¬vZXì xg
h^fÖŸ] ]çÖæ] †Ò„jnÖæ äjmF! ]æ†e‚nÖ Õ†fFÚ ÔnÖ] äßFÖˆÞ] gjFÒ
( 29:m )
vßā @* ',
ó à Zz•
ì ~(,
ó Ès§Å\ WäëŽ [  L L
ì
ó ó,™ÝqÃÐ kZ=IZgzZ,™„zg¨6, ] c*WÅkZ
YÀGk4É
Æö5 E ŠgzZ ã ÒZ lp óñ 7,B‚Æ +
M mÜZÃœ[  kZ ðñ{È
$Z@[ ÂÐ Zƒ
”g ÈgzZ[ zZ[ Âe ¬gzZƒÌð; }
ó Ì~ b ó ™]zˆB‚
ÉH,» bzgz »Xì @* -i » Vߊ Æ VÍß „ , Z Âñ 7,™™e
ƒ gzŠ 8 $Z@z
WÌä ÅzmvZ -*™ÑXì CWï¢~vZ ìmgzZXì @*
~[~y ƒ
:åc*
â
Û¸
( ›) ä×Ö] h^jÒ äe ÜjÛ’jÂ] á] å‚Ãe ]ç×–i àÖ^Ú ÜÓnÊ kÒ†i ‚Îæ
/Z¸u »TVƒ;g Y} hgq{zy xgŠ}g v~gzZ L L
ï¢?¤
ó Z[Âì q{zÐ
óv +Z @*
ó ƒ7{ Ze ( L )$ ?ÂÅgóåÐ
gzZá ¯VYiwÐZá
ó x åÃyWŒ/Zðñ{È~¹ug IÆy pg
Û¤
tX ÇìggëÐ ÝzgÅe z~Vzƒ0
$Z@É ó7DZ +Z G{zÂñYiÐ kZ
nƁghZzÐ ØgðZŠÆZ}.ì Z ‚ +âX ypgyèg Zì
Û y Yh
G $ G $
èE4hGiy WŒ e– èE4hGiV›„ Zpò ¤
Û /b /
ZŠgzZì ¦ZŠ » ]n ZuzŠ óì † » V8g {‚ª » ug MZ y pg
gzZB‚Æ[ ïZgzZyZZì oz漃
 t1 ì
ó ',x \ » ~Š Zi WÐ v WÅ3
á g ZkZÆÅzmvZ-*™Ñ
:ā~øÚÆŠ ÷
51

äe^‰ á^Ê Xgí’m Ÿæ &ʆm ¡Ê ÜÒ‚u] Ýç‘ Ýçm á^Ò ]ƒ]
(m5) Üñ^‘ æ1 †Ú] oÞ] ØÏn×Ê ä×i^Î æ] ‚u]
Ù b» ð§" Â: {zƒyŠ »} izg »ËÐ~?Z
gzZ}™{C # LL
ā¾ Â} ™ Z×ðZ ±c* /ZQÔ » ã !*
a‰Ý ÇÐ kZ ðä +„:
i$
ó ó! Vƒg ZŠ {izg Â~( ð¸)
iZ ~
ó Vo‚g \
{z ~VwöW]Š X~ Û Wg · Æ y pg
ó ] ‡zZ +
WX}™«™Å} izg LZ6,xŠxŠXìg @*
~}‚~y ™g lZÐ ö
VÂïB‚B‚ÆVÂāV- Xìgy·Š »kZ6,]Zg ÅgŠ}
ó ™s MZ ƒe
gzuyZX} Š™sÜ~Š c*
ÅvZÃV¸~g‚Å¿z„~ VwyZƒ +Z¯Ð
ó iz0
ŠíÅ wŠ Ð vZgzZñ 7,ñƒ D™„zg¨ó™IIÃu 0* Û ~ V-{öW
yWŒ
.~»ÆkZg Zâ Z {zā @*
[_ ó Gg—ÆvZ nÆUÆh ZÃÈÆwŠì
ƒ ó e
! c*Û äÅzmvZ-x™ ZÑX N Yƒ
â
æ ä×Ò ‚ŠrÖ] xב kvב ]ƒ] èÇ–Ú ‚ŠrÖ] oÊ á]æ Ÿ]
( zâ 0Z ) g×ÏÖ] oaæ Ÿ] ä×Ò ‚ŠrÖ] ‚ŠÊ l‚ŠÊ ]ƒ]
 gŠ {z¤
„ /Zāì (Z ZÆßq
-Z~Ÿ}g vGóî Yƒ{ Ç W !Íß L L

ƒ ! Zy /Zgz Z Çñ Yƒ„
gz Zvzg~ kZ¤  gŠŠŽ z Zg7 Âñ Yƒ
ó »ZÆß{zî Yƒ{ Ç W ! ÏñY™e
óì $Zu! Zy
{z~ŠŽz}g7
 ZpgŠÚÐvZ
X :ā}™„
C» ~&
~÷óVƒ g + C»xÝ}¾ óxÝ Z¾~ v
ß ~¾gz Z g ó Z} Z L L
êZ¾~}g !* ó ~g Y¬Z¾6,íì
}֓ O
ó ~¯~¾ ã%
ó Z¾ŽÐW ZzÆx **
äÂÐTì Ù }¾Ð~ì h',
kZC
KZ äÂÃT c*
ì Zg @*
Z~[ ÂKZ äÂÃT c*
ì Zg åÃ\ WLZ
Û ÂāVƒ@*
}÷Ãy WŒ  ZpgŠtì
™„ ó c*
2ÃËÐ~t‘
52

` ´» ã.6,
z„}÷gzZ ZzZ滧}÷gó â »J
g}÷gó ·ÅwŠ
Xó}
ó Š¯
w%Z÷ · " q Oy pg ] Ït g©Ð tØz [_
Ãy Z X ÷܁ .
X ÷ G y Ò ~gTÑ!* /
zgqä ëŽ ’ e xg x¤u6,oè4Z n ƃ
+Z}g øQ ÂÐ÷g e{Š Y6,
]¸x{zg0 #
{ ZgkZB‚ÆgÅzkˆZ}g7ëZ
ët ‚Æ ]÷Zp ^
,Y**
óÏÇg â i WŠÎÐ ]¨¤ izgz ‘
 …Ž σ úzg
zgi Ð
ó ÃÄgpÅå ëÃt
Û Îâ Æx Zwz w'óÏN Y 0g Z- Š ðƒ ðö g
ó Vƒ: W,MÐ0
1agzZÐ÷g D™ ZŠ Zt £ÆVâ [gzZVJZÐ +a[ÅC
Ù ZŽ
Û CZ SÅ szc óñ0*
n Û >LZ9ËāÐ ÷g
äƒ: ·U Ð øZ
Æ kZ6,COŠ ÅvZ XÐ−~g ZŠ)f KZ Ãx åuzg Å]Z”
GgzZÐ 3ZŠ¤ /
EG
Ð, ™7‡6,p ÖZ **Z ÂsÜXÐ÷gwdgzZx¤ uU! nÆ åE
/ 5©3E
G " ÅM W
Æò ¾XÐN Y− _(,s§Ås Z@Z ÇLZ™{gg ÷ $sÅyZÉ
á uÐ e
w‚ā @*
B½V 1ÑgzZ N Wì ÒYÐ Vo‚,µ„ +Z*u »Š%ÅC
َ
D SÃe$Zzg sÜëā}™:vZ÷g V ]ç]øt Ì~ V¸{g Š H† Æ
Y
}gø ZÎÆ õÁE /
7 ]ggzZ k\ uÈV- gzZ÷g à {Ð bzgVx¤u~g øgzZ ÷g
gzZ !} Š =ÂÅpg { izg Ç…‡WZgøgzZ´ â Zg ø________ñW:¼B;

q{¾Ð VìpÅÏ™ƒzyu~öâ i Wú6,gzZVYóâ i Wñ kZëV-
} KX Vƒ
( Y 2006',Æ Z gƒÑt x
Ð )xâtÄ)
53

oèº

ó !*
ß ó¾ , # ™¹zg Ã@g U x Hzxm,
Læ r
Õ Lk ³
M»',zvZ G
î*9gzix?Z
L xâ Ð ~È0*
Õ L) Ù ā Œ Æi Z ³Z kZÃ{g » **
{ âC kZ ä \ W
F,
[pÐ [p{g ÑC -[ Z X ÷ ìg™w‚g Z ó¾
á }g Ñb J
Ù gzZ ÷ `ƒ ù ÷ ó !*
,
gzi}™vZXì Zƒ ´kæ. +ZÆ\ Wā åx¥7…Xì
Þ ‡ÑZz™ YZ Ú Zg0
Xì $ Ì~g Ï+ZX {Š c*
Ë 0!ZŽ>„¢Žì ~Ð {LZ[g c* iƒgzZ¯
76,]¬çñógzZ ´Š ÔdÌ{zgzZ −7,r{Š c*
i Ô Vƒ yK̈Z ‚ò ¬ q
-Z~
Ù Â÷ g U\WX ì YZ ¹ Ì?N*
qC »!‚gX @* .N¼ Ì~:gz} Y
Ö }
™#
ÆkZgzZì Z(,ó óÕ L % ,
L ZXìk +Z {÷¹ ó¾
’~i Z0 ó !*
Õ L 6,
L ?N*
Xìg U
X < Ú!*
Zgf ÌÐZì N* ó !*
g ó¾ L L~¨ £
ó ó^á xwñÎQ L Ls§q wCQ ¹~ó¾
-Zì CWÕ ó !*
ÕLL
òO Z yWŒ
Û { âC
Ù s§~uzŠ Âì ~g YŸ »wgÃ. yWŒ ,
Û { izg 25 yZÄkiÆ
~g Y ŽXì Ÿ„ p -Z »g Ç6,]†gzWŠäÅ òsZ õg @*
Ð Ñq ~ß
à¬vZX ì ;g™ b§¾‰ -Zāì ]ª=Xì ~g‚
Ü zà x »}g ‚t ¿q
wJæ)Å\ WgzZ ñ⠁ +'
Û «=Âh × Å# .Å÷+ŠÃ\ W{zāì ¬ŠÐ
Ö }
54


\WyÅgƒÑòO Zy WÛŒāƒx¥ÃVÍßÁ„¹h á [ Z] !*
t( } K)X ñ⠁
Û
# ™ 7Œ
~ ß ä \ W[ ZgzZXì 5yƒ%ÅVèÅr Û G‡x HgzZ Å
Xì c*
Šx Z)** -Z™ ¯wdb§C
g »gzZq Ù Ð ZgzZÆ™ì‡òO Zy WŒ
Û
Š !*
WVà{ i @*
ÃIZÐ,™ Å
Xì Š
Hï[ c*
** -Z~^Å\ W7Zāƒug IÃß IZ
Ù Íq
C
x?Zz zò q Zg øà ¬vZ
XĆ**
( c Z™Š !* gŠ ØZ†è‡)
Wò**
______________

# ™¹zg Ã@g U[»x H
r
M»',zvZ G
î*9gzix?Z
Ð Ï°‡!*
{â C ó !*
Ù {g Ñ » ó¾ Õ L L)xâ Ãq**
{È Ð s§Å \ W
Û w‚g Z6,gî~i Z ³Z!‚gāì ã!*
÷ ìg ⠁ $gzZ .Å\ Wt Xì ;gƒwßñ
ÅxsZ +ŠX åÃ[ f Y8 -gz íZ m,e *»á ‚g Zƒwßñ!‚g »Y 2007 ðю { â
ó !*
CZ » ó¾ ïG½7L LX ÷ìgƒ ù ÷+Z̀´Šg Ñ" ~o~eÆ®
áZ )÷ á Zz V
™g Zû { Zg Å6U*> ¶
x » » ~i ‚‚f gzZ ** KÅxsZ)g fÆ TX ì„i Z0
+Z d
+̀t {Š™~g Y »\ Wāì ¬ŠÐ à¬vZXì ï÷
{h á ~œ£Æ kZ bŠ x Zu
m<!*
gzZ kÜZ x ZúÃg¦! zZ 9Æ xs ZgzZ}™ Za — x £ CZ~ V òd
/YZ g0
Å \ Wà ¬vZ ( } K)X ñYƒ [ x» ~ 䙤 +Z Æ # +qz Y f
Ö Z +Z

Å y Z ÷ ìg wZ ez CZ CZ ~ ® +Å!‚g kZ Š Z
á Zz +zD Û Z ̎ gzZ VØz»
Ø) x?Zz
( yM~g »Z@• } KX} i ZâÐ qJsÑÃVØz»
______________

# ™¹zg Ãg UbZ[»x H
r
55

Vz[ ºIòsZ^÷Z
M»',zvZ G
î*9gzix?Z
Õ)xâ XÐVƒÐ s¬zíg »Y NgzwÈzIZ ›\ WāVƒÍ ¬Š
ðюƾ!*
Õ)xâ X Vƒ@*
™7Š ·g IÚÅ\ WgzZÃ\ W~6,Y Z̀Zƾ!*
ó óx|» ¹F, # ™+−Z <g·ËZ e~}g ÑÆ
gzZ ~Š Zi W~xs Z L Ly*»xj%r
9
ì lg Z*Ð \ W~÷Xì YZ¹Ÿ » èE.°W Z >gÎ~ i ¸WÆá ‚gX c* WI
]†òs Zgz M Š20g ǎ Ãg Z ÂZ «Å¹ ~ m,ôZ ~ ß òO Z yWŒ
Ûā
á g ZzŸ~á ‚gkZ Ì{z÷ìgƒ~}g !*
Û kgŠX N YG ù ÷
gzZyWŒ Æ
$ukgŠ
Ð Fâá Zzó ó^á xwñÎQ L LnÆkZX N YG q zÑeÆg
} KX}™ Zg7Ãœ£ÆòO Zy WŒ hYG q zÑetÌ
Û à ¬vZX ÷M
9
( w(g7£Z èE.°W ZY «·) x?Zz
______________

# ™¹zg Ãg Ux H
!r
î*9gzix?Z
vZ G
Ð Ï°‡!* ó !*
}g ÑÆ ó¾ $í \ Wì yZ
Õ L LXÐ Vƒ Ð e
û» ] x ãWŒ /]u " » \ W~ X ÷ ìg ï
Û Ð ·_Æ yZ X Vƒ g Z ¦
~ gzŠ kZÆ ó óc*
z L LD™ ¹F,
Ð ~g ëg t',Xì QŠæ ~(,~ ä™Ýq
-ZÃxs ZŽ N Y ðÑ ] ÷
q á g ó+Zāì lg Z*~÷Xì ]gz¢”Z ű5t
$U*
Ãxs ZāñYH" B‚ÆwÑ+Z~XX ,™7Ð wÅÆŸ ~¡
ä™]zŒ Ð ]¡āì |›t gzZ ì **
ƒ }WëB‚Æ ]¡Ô**
CZ
Ö b§Åß swÐ Ä}Ñ çá Zz
Î Š ŽZ L LB‚Æ kZ X ÷ D Y $
Š gzi Ì6,ó óÁZ
]P̀Å \ W~ ì ~gz¢n Æ’ ~g ø%Zt [ Z X ñYc*
Û » ¯z bßlgz6,\ WÌ~ ] Ñq°)**
x Z9 yZāVƒ@*
™7xsÃÈz
56

X Vƒ@*
™ ZŠ Zt]Qg !*
-Z ó ó{Š c*
q i÷AjÆXtì x » »7Z L LX ÷ìg}Š
Si *
( wD ZŠúŒ)
ß Ò»¯gÍzŠg Z%Š *Z
______________
57

ð]‚Ÿ] äe l‚`^Ú Ø–ËÖ]
L ÝZ »y„
?yÃ:
c*
Š™ga=ƒ[ Zp »y *zy{Zg øäwD Z
îìZ6,åHÓE
( 6¤', -8E
× ZgçE,G
&zÐ}' )
CLZ c*
qŽg s§ÅVßßZ ~Š ã 8CZÃe
’e¢ $h+]
.ÃxsZ H
Ð p Ò ð5Z'‰
Ü zÆ x ª LZŽ y xgŠÆkg Zæ, ZzŠ ?’ e *
*™
Þ ‡~gzŠ kZÃ #kZ Å] c*
Œ7²Z. ôŠ Ô¸6,, ÃÆéP
~] c*
Ãgu',ë !*
zŠÃxsZ h ZgŠ à ©t ~ k',100Œ ZpX Š
H
- ` M ‚i !*
Xì „g ôÍ~*ŠJ ÅT¶Zœ+Z à Zz䙄
îJ0_gæ ¬ Ð äƒC -Z Æ # à ©kZ
Ù ª~ ]gßÅ yZd q
-Ñ~ÑāœÆ y *zy ~Š Zi M ã !*
q /ZgzZÈ-Š
Æ ;gE- | ¥
+ZÃÃs %ZÆ] **
¥ÆVzg ZŠ Z VâzŠ ñƒ D™i Z0 Dg (gzZ¸
Ö ÓY Z%‚~R',~ VÇ;Š ðZ’ZÆ~œ, ogzZ
Ø{Æ#
~{ ZgÅŠ ŽZgz$kZ] **
Dg R ¸pX¸ï÷
á B‚ÆVîzynÆ
-Z » V2c*
ÆVâ ZxhgzZ å·ùq g ZŽ y *zy X ‰ ƒ bq
{g 0*
{g 0*
6, C Iè gzZ RÆ ` Z%‚ ~â ¤',å Š
VzŠ ã Hƒ
x ** á y›m,
»T ä®gzZ²÷ +ŠC
Ùq-ZˆÆxk
B «X Îäƒ
D VZ wZÎ »wżZ›~ y *zy Š Zi MÆ wÔ åwD Z·
CÅtÃR ¸òs Zq
X Å qzÑ ´gŠ ã -Zñƒ
Ô å @*
Y ŒÞ\ »Š ŽZ›zy Ðzz ÅV¸KZ ~gzŠ ËÎwD Z
OZ ~Š· á Zz äƒ k
Æ (DIASPORA) xg_ ,+q ¸z ~ \g-
5
L YÔÑ ä MÃ,ð•Z[Z~}g !*
\g- ð|ä wD Z Lè Æx Z
58

t 7Z gzZ å ¬Š Dƒ {g 0*
{g 0*M Zuz ~Š· ~ e
Ã+ $ÒZ Dp Å
/Zā åwì » yZX ǃx Z ¸ Ì» Vâ ›ā ¶hÑ ã .6,
Vâ ›¤
.~ kZ {z× M× M Âc*
[_ ®Åè¸~yÃd
ŠJm $KZ ä
y!*
i ò ¸{gÇ{g ZŠ ZÆ yÎ 0*
] !*
t ó Xó Ð N Yƒxznñƒ Dƒ
# ™· ìñi
är -Z ˆè6,„Ï(ÅwD ZgzZ}çÆ
+ZÆ[Âq
X Åy Ò
cŠ 29t ‚Æq ½Z!* -ZÆ>›c*
kZjq +Zw M ä wD Z
&
îÒZ›~ y *zy ! fwÑā 3g it » wq ]gßkZÃY 1930
g Z MZ CZ »Vâ ›V˜ íz {eq -Z Ôƒ„  c* -Z Œ6,V1ß
gŠ Zi M q
}' -8EWZk
× Zg çE,G ,iz ~â ¤',» ] ‡z kZ X å&ā }Š ¿Šg » m,
?kZ Xƒ
{ā VZ gå (JAMES RAMSAY MacDONALD) åHÓE
&zÐ
Œ Z ó Xó ì c*
Š¢ ã0* á wD Z6,VØz»x Ó~g øL LnÆ y*zy
ä²÷
tæätZgŠ ZÆ (TIMES OF LONDON)yßs MZN*
izg „
-Z Œ6,V ¸´ ~uuÆ āÏzg gzZ y j
{q îjZ ÔyZk
,ZÔ «z
»/µÆ„
X H el  c*
gòs Z
( Y 2007~Z 13+ G̃ìN*
)
( wD Zx ZàÀF,
)
59

Š ˜gzZx :{ â ]5z^
~N -8™Zª
W MÆ> }Z é£E ‚gw‚z{ â

¿!* ',!*
Ù ÌZ Å]ZŠ „ŹxgzZ •
C kZgzZì æ M æ M Åx : { â
gzZ _______]5z^KZ~ { â kZāìtg¦x ¬ Zg ø ë @*
Xì ãZz6,y ›

{â kZh á „ xgÑ ~ ]Š „]Zg yŠ 'Æ™ {ÃwŽ éÆb§C
Ù Ânƒ
~ ug MZ ypg bc6,gîx ¬ ëāì Ìt h
+÷á zz ÅkZgzZì *
*™ ZŠ Z h»x :
× ÏZŽ ÷ D™y Ò{z „]¬gzZ ~
aÎÏZgzZ÷Ìïq Å ` Z' V ~tg
$Š q Z
+
Ž~Vz™E ,
Æ+Šy Çg ) ¸*V;}g ø÷àZzä™F,
Æw‚Îbõ0* ¢Ã
{â kZāìti§»s sZ'āì „ (Z {zì @*Mt ‚ »] 5z^Åx :{ âu
Å
ö:XWZ] ZŠ „'ñOÅäΉ
Ü z~] ‡5éÐx ZúgzZ ñYc* Š™uF,
^ »nCÙ
/‰
X ñYZg Z ¦Ü z~ä™ngzZ
{â gzZ xß]Š „V Œ ÂBŠ ~ x¯ t (ƈ y M Œ
Û x¯Æ \¬vZ
x?Zm…Z'
,Z]|¬qÃgPÐ qÃgá ZzyÒÆ]¬gzZ] 5z^Åx :
.Æ ~
» x?Z m ³Z ]|ëZ ] V ·]| ‡ M }g ø gzZ ì {™E

MÔZ xQgzZ _______™f »~y _______
ÅT_______ » ¬Š ;
— ÔÑ +F,)Z gzZ ï»1‰ µ w‚ 2500 p¤
»gzZ wÎgt0* /Z Â~ qJ
X ñÑp=~
V·]|ÆÔZ
C àqw–
60
-o!h
éPCG +âg z Z 2ñ ¬ Š +ƒÐì M ñUñƒ
Zh
M ÏZ „6,
_______ÅqÂÅvZš +
i ¸ MÆÏ0i ãæ Å ~
V \ MQ
Å kZ gzZ ì {™E +»‚sAª ÏŠ4 _______t Z]Æ ó ¦ ó g g Z å¨GB+Eh L L
E
?n Æ : éºE B-#Fi úizgā _______ » ÌZ ~œ
/ +
%~ Ï0i Å Vâ ›{Ò M
X ǃ*
*™ cgs§Å‚kZ»ƒÌ}V˜â ›
~gz M p=Å\ Māì ™f » ~
V [ ó $ª
‚g y÷ $Z@ ëZ kZ
á ˆ Åe
{z 7Z ~
x ¬ '!* V \ MākŠZ y ÷
á Å\
å Mt ¸ 7ZzÐ |?¬ Ð
+
> [gzZñ„B‚Æ}™E +÷
gZ0 +Z
á kZgzZX¸ 7… YtŽ ÷ìg 2~ i Z0
]Š Þ~ { Zg kZgzZì ™f »« £Ð g ñgzZ VlôZß !*
_______ì ™f »

+
X¼: {Š%7Z÷Dƒ{0i ÂLāì™f »x £dZÆ
Å
VŠ ªßgzZ ö:XWZ ] c* +
M ðƒ CƒÐ }™EÆŠ· ] !*
~©: kZ

gzZ x Zwz w'ì C M 6,™fÆ y -ˆÆá ZjÆ V- i ‚ Åy ðÒ}. Z[ZgzZ
Xì @*
ƒ»qÃg6,ˆy M Œ
Û g ïZÆŠ·
+» ó ó|ÅnL LVŒ[Z
ā _______ÔÅ6fŠ§ÅŠ·ì {™E
™ìs§Å[fztæ
MgzZvZ ÂnÉ 7nÀ„ **
ÅzmvZ -9gzZÃ]y
gzZŠ ˜ ~ kZ ÷ ñÑg¦ » nŽ ~
V \ M gzZì ~ + â Æ ~
V·]|ª
$Zzg -Å ”†0f ç]|ā 6ì ^dZ Ån„wy
Ð ut^Ž e
Xì C Mt ‚ì 0
$Zgz ˆ Æ V Š Þ ª b) {” Za Ð Š ˜ ÏZ VZi Z ˆ
vŠ gzZ V
~ qÃg kZgzZ ÷ gÃè ÆgzZ x ©ZÆ kZgzZ †
Û Å} izgˆ Æ ]¬
á Z »y ÷
gzZì {g ÷ +
á — ÅÏ0 +
i IOgzZ fÅÏ0i ÅŠŠB‚Æ ]Š „Å} izg
B Q „B‚gzZ eˆÆqÃg kZXì ™f »w'ÀZgzZ w'ā„B‚
™f »k
B ÔŠ ˜ t òz t (~ˆy M Œ
{â yxgŠÆ „ b)´Æ kZgzZ k Û c*
ÍXì
61

-[ Z Xì ™f » ¤Åˆ y M Œ
»WÅJ Û gzZ ¤Å { â kZgzZì ™f » x :
=g f » ¹F,ãqzgq
-Z ú
7~ ôzZ F,»ˆy M Œ M F,
Û gzZì š -Z { izgāìt Ýq
q
ÂÁ{Ò M ~g »t ?ì n ÆѾúœ~g ‚tāìt wZÎ1ì
³**
LZŠp ¶Zg ÒÃÅ ` Z 5Z kZ _______ ?÷ „g™{g ÷
á Z s§ÅiZ%
~(,gzZì N*
+Š LZ ¶Zg » T σ ]!* ggzZ ]g( u 0*
**
-Z  u™Ð ‚f
q
ðÃ~] 5ç´ŠāXì Y7ÌaΧ{Å«™Åy ZZz
Ð yzÅZí]!*
X ñYÅ?Š š* Ø
c ™?
~
V #Z ]§ n Æ ä¯ &³Ãc ~g ‚ kZ _______ M
g »: Z9Æ~
÷Ù Š ª÷Ù Š~ Ýzg ÅVñ** V [ ó$ª
‚ggzZw‚{ âÆ
V¹‚Æ~ /ù ug MZ ypg ä ~
V \ M gzZ}g Z ¦ V ·]| ‡ M }g øā
Ü zt~q nZgzZöÅ\
X HsÜù‰ å M äŽZ:vZyZçgx Z™/ôª
____________
Û ~â | 2 } izgÆug MZy pgāìð] !*
ÆkZgzZ ñƒn t
á ZŠp 23 qÃg » {• >gÎ~ˆy M Œ
{g ÷ Û ā 6ñƒåÐ ~ Vß ‚&zŠx ©Z
X슎ñ`»wz,
4: â i~] c*
M ÅkZāì ;g™
-ug Iw™zÆ~
ßg ªJ V \ M Ð ugMZ ypgÆ â | 2 [ Z
å M x : { â 9 t X ÷ ñ M ~©] § Å\
gzZù ä \ -â| 11 wzÑZ
å M x :{â9 J
?c*
Šx HgzZ ð⠁M F,HÅ ( evZèg )V¹‚ LZgzZ}g Z ¦
Ûš /~] ÑqÁ
X ÷Ù ŠÐá ZjÆV1ÂÅ ~
V #Z]§{z
â | 2 ug MZypg
Ô Zƒ i ¸ M »]Š „kZ ~ {gëÜæ Ð tØz tzf } (,ì x : { â ªt
EE
~ ÏŠ™uÅ”¾0vZ†]|î~ îÏC+~Š ZzŽ ~l „B‚X Š HHx ÈZ
U ¿œggzZ]Z W,ZÆkZ Š
HZg ⠁ -ZÃ|â 2 Z
Û »q # gJVð; ÆyZgzZ ¶Å: Zzg
62

,
k /6,kZ ~
i Å yç1Z ( ]| )¸ ñƒ Çg { ó ~š V x™ Z Ñ gzZ å ~g Y ~
á oš‡Ž ]Š ª
Æ kZ ~ ( Y 625 Þâ._) â | 2 wzÑZ ~Š ) å ;g Y x ÷
X¸`™: Zzgîq
-Znƈ
Ü ¬
V~x ÙZlŽ Ì÷Œ
Û gzZ‰] ¬:ZÅkZ å;g M :ZzÌš‡{z[ Z
(
E
å Mā¸ sz^~ V- g» m™èEŸN
313 ~ ‹ }uzŠÆug MZ ypg ä \
ÐÜæÆ™{Š Zg Z »1zg3 Zg »¶ ‡B‚Æ~g »¾e
$.™áB‚ÃVzg Y
+ÃVz
g$ +KZgzZ c*
Û »gzZy ZZIZÐÛD â
Û {°z» ìä\¬vZ „~^kZgzZ†
t X c* ó Z x c*
Š ¯ yŠ ë ZÐ ~ ó v +x-L ™
Z L ÃL ógó $ L }Š ì ]g @*
ä \¬vZ V˜ c*
Šà
B gzZ òŠ7Åg$
k +kB ug MZ ypg ª t c*
ÍXì » ug MZ ypg 17 §Zz

g Z0 +_______Ï«ÅVâ ›X Š
á Åg$ Hg ¦
/2ë2
ë Ð ]Ñqƈ Æ
k M 6,ì Åg$
+gzZ )Üæ » ~¸lpÅ ì Å òg »Š· Šúñ ~ xzg >gÎ! x»
C /
X ~g Z ¦~āÆŠ ¯zºÐ V¸´Æk0*
ÝñxW V â õÏ +Šzo ï“VZŠ Zi MÏ
| 3 ug MZypg
/~ ¶æ ä '/ôÆ\ MgzZ ~
}g Z ¦ V \ M â | 3 ug MZypg
VvZwÎggzZ‰„g M ] ¬:Z ÅŠÅV-g » mŽw‚Å÷Œ
~ Û yZgzŠ kZ
-ZÃ\
)g fÆœ‡q - kā¸ìgg Z ¦
å Mq /‰
Ü z~VzgtB‚Æñ[ ôZ LZ
Zƒ: ZzgB‚Æ ~g »g7½Ž B q :Z Å āZzg ÅHÆ Š Z
Û Z g ZD
Ù 3000 Ðl
Û ~È/µmgzZ¦ÃŠgzZG}gtÐ ·ä~
X ð⠁ V \ MX å
X Z F,
ZÜæ Ã|â 3 wZØ 6H » ÷Œ /~ ~È /µÏZ[Z Ï
Û ~g Z ¦
B Ã|â 3 wZØ7 gzZ ~g Z ¦
yŠ » å7NQ k /] Zg™òC B‚Æ'/ôä ~
Ù !* V\ M
$ZŠÆ~
- V \ MgzZ}¤
/6,}i ñƒ Âi ~
V \ Māì ë Z¹ ÌV- yŠt ì
B kZX ñƒLug I
Ô{ Ú]|~XHlâ]Š Þx YäVâ ›70~k
63
E
á Ì' îÏŒE38]|gzZ@0 ïEš{!]|
~|â 3 wZØ~ ]Ñq7ZX¸ ï÷
X ZƒÐ”Z]|b ï » Ò  ÅvZwÎg
ñ Ã~Š Zñ™KgЃ
â | 4 ug MZypg
+{zç& c*
ë xzŠg$ -Z ._ÆÇÆg ñ~|â 4 y@
M 7ācq
\ M ug I{ â »y pg6,3ZzX ‰ á p=%Y~
å MŽ c* VvZwÎg~kZ÷
/
X Zg Z ¦~¶æä
â | 5 ug MZypg
9
Z {zç w– Æ ~gÁg I èE.°W Z % **
[Z x Ññ³‡Æ xaZ ®°Z
VÜæ ] ¬:Z ÅV-g » mÅ÷Œ
Û „Ð I{ â &zŠ X å c*
M 7~|â 5 wZØ
Æú6,ÜægzZ¸g »HÆ bD ( ~Š ŽZ )™Æ ÷Œ
Û Ð½[²X ‰„g
»]ù CZ f Å\ Š ¬» äŠÅtçä ~
å Mt X c* V vZ wÎg~©: kZX³
ðZ5ÅkZÐ ã x Ye $.äVâ ›gzZ ¶D¢a³ 9 éEM5G
" ½tçt Xìg ‚÷
á
ypggzZ y @Z -Ñ~ kZ Ì~
# g {â X åÌñ» ~Šuìgq V vZ wÎgŠpX Å
ÅH·»wZØX ug MZ ypg ¹!*
gzZX Š
Hg ¦
/~ ~g »ÏZzq
-Z »|â 5 ug MZ
Š Z%**
Æì%H»g ñë @* /~ {çÆúgzZæ M
;g {Üõt yŠ 28 ~ wZØX Zg ¦
VzPgzZV-g » mÌug MZypgtX ¶! x» ~(,nÆVâ ›tX Š
H^ß
/
X Zg ¦~wj âÆŠ ˜gzZ~āÆ
â | 6 ug MZypg
Å
ZzZgzZ ðƒ āZzg n Æ þÒŒ{.Z µ {zçÃy@2
ÏZ Ô3Zz ~ y@y
]5çwy~
V\ MJ
-izg 40Ð T c*
M 7§Zz»s ‹6,È
ñ ¬]|~ {zç
b§kZug MZy pg Zg7X ìgg ezŠÐ ª™Ðzz ÅbzgÆoo~
/
X Zg Z ¦ -Z6,
~ãj" Å b§q Ùª
gî~C
â | 7 ug MZypg
64

n Æ {/ñ,n kZ¸ ñ0*
™7{/y›6,µñÆiu *
Æ~gz M p=Üæä~
V Ñ}g øgzZ ;g: â i »ðZˆÆ*X ðƒāZzg~â| 7
]»',Å} izgÃ'/ôgzZ Zg Z ¦ /
B‚Æyje$.Žì ug MZypg ªtˆ
! c*Û : ZzgE
⁠G3!x £nÆîq
-ZÃ'/ô130gzZñ2 x ©ZgzZ
â | 8 ug MZypg
Û {@ç »iu „¬ Ð æ M Åug MZ y pg
+Å÷Œ
Ðzz Å ~Ç$
+‰ÅkZ ä yç1Z ]|X å [ ^ I
ä ÅzmvZ -vZ wÎg1ÅÒÃÅh
B ä~
Åk V \ MˆÆ3Zz Åy ç1Z]|X ð⠁
Û 7„ ] ‡5Ð y ç1Z
î Z 7,
Ù !*
C Ù kŠgzZ Hi ¸ M »^ˆÆ~g »gzZ c*
ÆlB‚ÆHÆg ZD Š}Š¬» ~g »
Ð wÅ <Ã~l ~
V x™ Z ÑQgzZ ñ M á y ZZ ” yç1Z ]|X ÑZ e
~lyŠ 15ì »|â 8 ug MZypg 29§ZztX Š
HƒìlÆk
B %ñƒ4ZŠ
B gzZŠ ˜ x : { â gzZ X ¶ˆƒ āZzgl „ Ð ug MZ ypg bZzZ c*
Åk Í ;g x ª
X Zƒ¬~]Ý
â | 9 ug MZypg
X ð⠁ B kZ¬ ä ~
Û ~g » Åk V \ M X Zƒ sÜ~ ut^x : { â t
-ZX ZƒsÜ~äY{ â q
q -Z ñƒ: Zzgutx £™áH» 30,000~Šx ¬’
ug MZy pg^ »3ZzX c*
M 76,¨ £~k
B xzg„ ;gx ªV;znµÆ{ â
/
X Zg¦~Š ˜^Zg7x :{âtX ðƒ~gz M p=Üæ~bZzZÆwZØgzZX Zƒ~
|â 10 ug MZypg
~Üæ ä~
V \ M c*
M ¬ { âb éE " ½Ð ] Ãz Å ~
M5G V \ MŽ x : {ât
Ðzz Åäƒ:}~Üæ~
V \ M ~x : { â Æ|â 9 gzZâ| 8 èa gzZ Zg Z ¦
/
Ü×Â] ä×Ö]æ X c*Û s MZ »{â }g7ä~
⁠V \ M n ÏZX¸n™7s MZ
!āìtx¯āÜ
65

{z÷Ž Â] »',ãqzggzZì @*M F,
™š -ZŽ ÅnY ¯ÅVâ ›x :{ ât
q X1
»‚zÄkZì @*
¯~Š ¬»‚zÄgzZ»e ÌÐ~]»',Ù ª÷
~C
Y 5ß!Î7x ¸È c*
ÉggzZy ›x ¬» ` Mt ?ì HwEZgzZs@
Ì]!* M F,
t?ì Hs@»š M F,
kZ1÷ìg™š +%LZx Z™
ÅVzh
M F,
Xì 7ÆvZ−°Š ˜ñZÎs@»š kZì ~gz¢*
*™x ¬gzZ **
C
gzZ ~Š Ì~Š ˜^gzZ ~Š Ì~Š ˜yZyš tä~
M F, VvZwÎg
X c*
2wEZ 9gzZs^9»] »',
Å} izg
ypg~X X ñ Mx :{â 9~gzŠ ãæÆ©]§Å ~
V\ M X2
X ‰ƒsÜ~~g »ÅIÐuZk
B |â 3ypggzZ~g$
+k
B |â 2
/
X Zg ¦~V- g» mgzZ ðZ5ÅtçIÐ [ Z x Zk
B |â 5y pg
Å
§Zz~³Æ]g ZÑÅoo6, 3ZzÐ þÒŒ{.Zµ{zç|â 6y pg
/
Æl ì|â 8 ug MZypgX Zg ¦~[™gzZ]ÑqÁy.6,
Æ’ Z
HƒsÜ~]â OZ mˆÆkZgzZl ìgzZ^
„x :{ â »|â 9 X Š
sÜX Š
Hg ¦
/ B ~« £Æxzg
~3ZzgzZx ªāZzgÅHáÆk
/
X }g ¦ q~¶æx :{ â 3Æ|â 10 Ô |â 7 Ô|â 4
~ðZª
gzZ ð** +ZÐ kZ
Z ÂÝq~ËÆ]Š „Å{ â ÏZāì YYH{i Z0 X3
X å:¼gzZÆŠ ˜ñZÎs@ÝZ »tØgzZ" _
.ãqzg
/ug MZypg »VǸy ›}g ‚}g øgzZ Zg ø` M l»
gzZäg Z ¦ X4
xŠîÆ~
/ôgzZ6, V·]|‡ M}g øs@»w”Æ] »',
ÅkZ

Ð kZh á ÂñYƒ„ **/YZ/_
™¤ .gzZtØ»Š ˜~q nZÆ'x Z™
+k
X ñYw$,¼Å0#
Ö Z
ˆmˆÃe ä×Ö] o× ÔÖƒF ^Úæ
66

ug MZypg { â
g ·Ìñ»V>
$Š q Z
~ÝzgÅāg Ig

äüßûÂø äö×#Ö] oø•ô…ø oôù‰ô…û^ËøÖû] áø^Ûø×û‰ø àûÂø
$ZzgÐÅvZègÏg ÃyG]|
āì e
áø^føÃûø àûÚôù Ýõçûmø †øìô! Üø×$‰øæø äônû×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø äô×Ö] Ùöçû‰ö…ø ^ßøfø_øìø Ùø^Îø
c* -ZÃëä~
Š[q VvZwÎgà õg @*WÅy@{ â
~y
Õº…ø^føÚö †ºãûø ܺnû¿ôÂø †ºãûø ÜûÓö×$¾øø] ‚ûÎø Œû^ß$Ö] ^ãøm%ø]^mø Ùø^ÏøÊø
ì ;gƒ…Zt‚·ÑZz•
', -Z6,
gzZ ÑZzÑq ?!Íß} Z c*
â
Û ~kZgzZ
†õãûø ÌôÖûø] àûÚôù †ºnûìø èº×ønûøÖ äônûÊô †ºãûø
 )] Zgq
Ù Žì ( gŠ‘
Xì 4Ð V¸g ZD -ZŹug IkZ
^÷Âç% _øiø ä́×ônûøÖ Ýø^nøÎôæø è÷–ømû†ôÊø äüÚø^nø‘ô äö×#Ö] ØøÃøqø
äƒ} 9~V ÂZgÅkZgzZG n
Û äà ¬vZ} izgƹkZ
Xì HgH]Š „ÒÃ ( "7,
ôzZ F,
ª)
åö]çø‰ô ^ÛønûÊô è÷–ømû†ôÊø p# ø] àûÛøÒø áø^Òø †ônûíøÖû] àøÚô èõ×ø’ûíøeô äônûÊô hø†$ Ïøiø àûÚø
Û )ðÃnÆä™Ýq[ Œ
]Š „n Û gzZ ŸgÅvZ~¹kZ¿Ž
X ÇA [ Z N »kZ',Z',
ÆVç
Û Æäâ i}uzŠÃkZ ÂÇ}™ ZŠ Z
åö]çø‰ô ^ÛønûÊôè÷–ømû†ôÊø àønûÃôfû‰ø p# ø] àûÛøÒø áø^Òø äônûÊô è÷–ømû†ôÊø p# ø] àûÚøæø
Xì',
Z',
ÆVç
Û ,Æäâ i}uzŠ[ Z N »ä™ ZŠ Zn
Û ~¹kZgzZ
67

èöß$røÖû] äöeö]çø$ø †öfû’$ Ö]æø†ôfû’$ Ö]†ãûø çøâöæø
A !$
Xì ¼ +»ñgzZì·»ñt
àôÚô©ÛöÖû] Ñö‡û…ô äônûÊôö] ø̂ mö †ºãûøæø éô^‰ø]çøÛöÖû] †öãøæø
YH†ŸZ~tigÆð¸~¹kZgzZì·» ~g Z ÁgzZ ~Šg^t
Xì @*
…ô^ß$Ö] àøÚø ä́jôføÎø…ø ÐöjûÂôæø ä́eôçûÞö„öôÖù 麆øËôÇûÚø äüÖ áø^Òø ^÷Ûñô^‘ø äônûÊô †ø_$ Êø àûÚø
]nÅVƒk
HnÆkZ Âc*
Z™g āZÃg ZŠ} izgË~¹kZäT
X ǃ=g f » ~Š Zi WÐc izŠ >WgzZ
ðºoûø ǻ†ôqûø] àûÚô “
ø Ïøøjßûmö áø] †ônûÆø àûÚô ǻ†ôqûø] Øö%ûÚô äüøÖ áø^Òøæø
āÆkZ%ÇñYc*
Š[ Z N',
Z',
Æg ZŠ} izgÃkZgzZ
X ñYŶðÃ~[ Z NÆg ZŠ} izg
Üøñô^’$ Ö] ä́eô †û_ôùËømö ^Úø ‚ûrômø ^øß×%Òö ‹ønûøÖ äô×#Ö] Ùøçû‰ö…ø^mø^øß×ûÎö
-ZC
ÃgZŠ} izgÃq Ù Ð~ëwÎgÆvZ} ZÅn²äë
@*
ƒ7xyâ ‚ »äZ™g āZ
# äô×#Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^ÏøÊø
"
c*Û ä~
⁠V \W
õð^Úø àûÚô è÷eø†ûø æûø] àõføøÖ èõÎø„ûÚø o×FÂø ^÷Ûñô^‘ø †ø_$ Êø àûÚø hø]çø%$Ö] ]„âF äö×#Ö] o_ôÃûmö
6,.
$˜q
-ZÆã 0*
c*
6,©Å|ŠzŠŽ Ç}Š ÌÿkZ[ Z Ntà ¬vZ
X}Š Zz™g āZ { izg »g ZŠ} izgË
èøß$røÖû] Øøìö‚ûmø oj#uø ^*Ûø¿ûmø Ÿø è÷eø†ûø oû•ôçûuø àûÚô äö×#Ö] éö^Ïø‰ø ^÷Ûñô^‘ø Äøføûø] àûÚøæø
[ Z§(ZÐnj}÷à ¬vZÃkZ} Š î **
3Zg7ÃgZŠ} izgËðÎgzZ
-V ŒÏÑ 7k\ LÃkZˆÆTÇ}™
A āJ
X ñYƒ4ZŠ~¼
…ô^ß$Ö] àøÚôù кjûÂô åü†öìô!æø 麆øËôÇûÚø äü_ö‰øæûø] æø èºÛøuû…ø äüÖöæ$ ø] †ºãûø çøâö æø
WgzZì ]nzãxgŠgzZì ØgzðZ’Z »ug I{ â kZgzZ
z~y
68

Xì ~Š Zi WÐv WÅ c izŠ
…ô^ß$Ö] àøÚô äüÏøøjÂûø]æø äüøÖ äö×#Ö]†øËøÆø äônûÊô ä́Òôçû×öÛûÚø àûÂø ÌøË$ ìø àûÚøæø
]nÅkZ à¬vZ Ç}Š™f~x »ÆxÝLZ~¹kZòŠ WŽgzZ
X Ç}Š ~Š Zi WÐc izŠÃkZgzZ Ç} Š ⠁
Û
Dá^ÛmŸ] gÍ oÊ oÏãnfÖ] å]æ…E
_________________

Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 Ù^Î
ā c*
â
Û äÅzmvZ-vZwÎg
äfôÞƒø àÚô Ýø‚$ Ïøiø^Úø XäøÖ†ËôÆö ^øe^Šøjôuô]æø ^øÞ^Ûømô] áø^–øÚø…ø Ýø^‘ø àÚø
ÆyZÐOgB‚Æ[ ïZzyZZ} izgÆy pgvߎ L L
ó N YŠ™s ç{ k
X óÐ H¸¦
/
ƒ
äfôÞƒø àÚô Ýø‚$ Ïøøi^Úø XäøÖ†øËøÆö ^øe^Šøjôu]æø ^øÞ^Ûømô] áø^–Úø…ø Ýø^Îø àÚøæø
…Zâ~VÂZgÅy pgB‚Æ[ ïZzy ZZvߎ „, ZgzZ ZZ
N YŠ™s ç{k
HÔƒ
 ÌÆyZг7,
( zzôzZ F,
)
X óÐ
ó
äôfôÞƒø àÚô Ýø‚$ Ïøøi ^Úø XäøÖ †øËôÆö ^øe^Šøjôu] æ ^øÞ^Ûømô] …ô‚ÏøÖ] èø×ønøÖ Ýø^Îø àÚøæø
…ZâB‚Æ[ ïZzyZZ~gŠ‘
³7,  vߎ b§ÏZgzZ L L
XÐN YŠ™s ç{ k
H¬}g ‚ÌÆyZÐ
,
( {ñkO! Zùm5)
$u kZ ( ^â )
Ð ¤SgzZ …ZâÆ VÂZg Å kZ Ô VzizgÆ y pg ~ g
L L…ZâgzZ} izgtāªÆì Š Caz » °çgzZ ]nÅVƒk
Hc* HÔÃgŠ‘

´Š m{ [ ïZ z yZZ _________VƒB‚ Æ [ïZ z yZZ gzZ y ZZ
CÅkZ ñY H¿(Žāìt È »yZgzZ ÷ ²˜Z
sÜuø»kZgzZŠ ã
69

ÑÅ[ Z Nz̀Z ñƒ ñCÆyZgzZ **
Ñ¢6,Ïz Ô{°zÆkZgzZ 'â ÃwÎggzZvZ
$Zsg çi Z fp â ) Xƒ: uø»kZÑgzZ/_
(g .ZuzŠ ðÃÔƒ„yZgzZ
_____________
Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 Ù^Î
! c*
âÛ Š÷á g ZäÅzmvZ-vZwÎg
ÌôÕô èøñ^ÛøÃøf‰ø oøÖô] ^ãøÖ^ø%Ú] †ôŽÃøeô èøßøŠvøÖ] ÌøÂø^–ømø Ýøø! àôeô] ØøÛøÂø ØÒö
ì @*
Yc*
J (,
-{ k
J HÎ] ‚Ð k
HkŠ[ Z N »¿iZC
Ù ÆòŠ M
Ýç’Ö]Ÿ] oFÖ^Ãi ä×Ö] Ù^Î
ó ( F,
óì Ñ!* á g Z »\¬vZ ZZ
gzZ ) IÐ yâ ‡x ¬kZ { izgāìŠ ÷
äeô p ô̂ qø] ^Þøø]æø oôÖ äÞ$^Êø
„~gzZìjn}÷m{( Ð s§Å{È) { izgèY ZZ
X ÇVzŠ[Z Nz̀Z »kZ ( ÇVƒe b§T )
o×ôqø] àÚô XäÚø^Ãø›øæø äiøçãø Åö‚ømø
C**
ó êŠ hg Á
X óì 3 CZgzZÑéZp KZW ZzÆŸg ~÷{ÈZ÷
áø^øju†Êø Üñ^’×ôÖ
X ó ó÷V âpzŠ nÆg ZŠ { izg L L
äe$…ø ðø^øÏÖô ‚øßÂô èøuø†Êø __æ __ å†_Êô ‚ôßÂô èøu†Êø
Ü zÆä™g āZ { izgÙpq
LZÙp~uzŠ ___gzZ ___‰ -Z L L
Ü zÆ]‡5Å[g
X ó ó‰
èöß$qö Ýö^nø’$ Ö]æø
MgzZ c î XÐV.Æy -zÑ~*Š ) { izggzZ L L
~]y
ó wJ e ( c î XÐ[ Z±Æc izŠ
Xóì
ÜÒö‚ôuøø] Ýôç‘ø Ýøçmø áø^Òø ]ƒô]æø
70

ó { izg »ËÐ~?Z
óƒ # gzZ ZZ
X gíø’mø Ÿøæø &Êø†mø ¡øÊø
ó ™ÁzgØ„:gzZ}™: '!*
ó} egzZ {Šƒ{zÂZZ
Üöñ^‘ø ø]†Úøø] oÞôùô] ØÏönø×Êø Xä×øiø^Îø æø] ‚øuøø] äeù^‰ø á^øÊø
~ā}ŠÈ Â}™ Z×c* /ZgzZ ZZ
a‰àÇÐ kZ ZuzŠ ðä
,
( {ñkO! Zùm5) ó óVƒg ZŠ} izg
gzZ wm{Ž Ñ!*
{gÃèāì {g ÷ $Z@ ~y
á Z~ e M Å u 0*
$u kZ ( ^â )
g
Vƒk
H{z´ÅÅ
W ä3gzZÑ‹á~X÷ ÅVzizg 4Zt ÷ ˆÅy Ò Q',
X ñYH[AZ ÌÐV Â!*+I**
{h gzZ ~',ā ©Ð
_____________
=Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 Ù^Î
äeô ØøÛøÃøÖ]æø …øæ $̂ Ö] ÙøçÎø Åø‚mø ÜøÖ àÚø
ó hg:x »ë!*
ó} gzZx¯ë!* pg { izg )òŠ MŽ L L
( ñƒn
äeø]†øøæø XäÚø^Ãø›ø Åø‚ømø áø] èøqø^uø äô×#ôÖ ‹øn×øÊø
7]gz¢ðÃŁgÐ \ ÆÈÆkZÃ\¬vZ ÂL L
,
( {ñkO! Zù~g g{Zzg )
Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^øÎ
:c*
⁠á g ZäÅzmvZ-vZwÎg
Û Š÷
…‚ÏøÖû] èö×ønûøÖ áø^Òø ]ƒøô]
Z
Xì CƒgŠ‘#
èôÓñ¡ÛÖ] àÚ èõføÓöfûÒö oÊ Ý¡ŠÖ] än× Ønñ†øfq Ùø ø̂ øÞ
÷Dƒwi **
~$Ö LÆV¤
Û x?ZmLZƒ]| Â
ØùqæˆÂ äø×Ö]†öÒö„ûmø ‚õÂô^Îø æûø] Üõñ^Î ‚õfûÂø ØÒ o× áøç×%’ømö
71

]Š „z™fÆvZ ´c*
Z9Ž ÷D™Øg ñ¬Š nÆ}ÈkZC
Ù
ì @*
ƒw'~
Däß ä×Ö] o•… ‹Þ] à á^ÛmŸ] gÍ oÊ oÏ`ne å]æ…E
_____________

¤Ås MZ
^Û`ß ä×Ö] o•… Œ^f àe] ä×Ö]‚f àÂ
$ZzgÐ k„0Z]|
āì e
ÌôÓôjøÃûÛöÖû] oÊô Ùø^Îø Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅
ā c*Û ~}g!*
⁠Æá Zzä™s MZäÅzmvZ-vZwÎg
høçÞ„% Ö] ÌöÓôjøÃûmø ça
Xì Lg XÐ Vƒk
H( ÐzzŁg„~K ) {z
^ãø×ôùÒö lô^ßøŠøvøÖû] ØôÚô^ÃøÒø lô^ߊøvøÖû] àûÚô äüøÖ pû†ôrûmøæø
Xì Lg ~g Yb§Å}Èá Zzä™V )~g ‚[ ˆ»V>nÆkZgzZ
Däq^Ú àe] å]æ…E
_______________