You are on page 1of 8

SEKOLAH KEBANGSAAN SAINT GEORGE

11000 BALIK PULAU
PULAU PINANG
UJIAN PKSR 1 TAHUN 2Q
MORAL 2014
Nama: ……………………………………..
BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF
BULATKAN JAWAPAN YANG BETUL. JAWAB SEMUA SOALAN
BAHAGIAN A
1. Mei Lin berbangsa Cina, kamu patut menghantar
…………………. kepadanya.
A. kad Selamat Hari Raya
B. Kad Selamat Hari eepa!ali
C. kad Selamat "ahun Baru Cina
#. Ra$u pergi ke kuil untuk bersembahyang. Apakah
agama yang dianuti %leh Ra$u?
A. &slam
B. Buddha
C. Hindu
'. Ali tidak makan se(ara berlebihan, )alaupun makanan
itu sedap.
A. ia tidak kuat makan.
B. ia tidak suka makanan itu.
C. ia mengutamakan kesihatan.
*. Su+ie ter$umpa sebuah d%mpet di kantin sek%lah. ia..
1
A. mengambil dan membelan$akan )angnya.
B. mengambil dan serahkannya kepada guru.
C. mengambil dan simpan dalam begnya.
,. Saya membasuh ba$u dengan ………………………
A. sabun
B. ubat gigi
C. syampu
-. Kemudahan a)am seperti tandas, tele.%n a)am, dan
paip b%mba mestilah dia)asi dengan ………………………
A. baik
B. mer%sakkan
C. tidak ambil tahu
/. Salmah selalu ……………………….. a$ar adiknya yang
belum pandai memba(a.
A. tidak
B. membiar
C. menun$uk
0. Apabila ber(akap dengan ibu bapa kita mestilah…………
A. tidak ber(akap.
B. meninggikan suara.
C. merendahkan suara.
1. 2ika kamu bersalah, kamu akan ……………………………
A. meminta maa..
B. mengulangi kesalahan itu.
2
C. Membiarkan saha$a kesalahan yang dilakukan.
13. Kita patut ……………………….. semasa lagu 4egaraku
dinyanyikan.
A. berlari
B. berdiri tegak
C. berbual bersama ka)an
Bahagian B
Arahan5 2a)ab semua s%alan.
A. Susun (erita berdasarkan gambar di ba)ah
3
1. Semut menggigit kaki pemburu.
#. Burung mengugurkan daun.
'. 6emburu hendak menembak burung.
*. Semut ter$atuh ke dalam sungai.
,. 6emburu men$erit. Burung terke$ut lalu
terbang.
-. Semut terselamat.
B. "ulis semula (erita di atas mengikut susunan yang betul.
6emburu hendak menembak burung. 7777777777777777
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
4
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
C. 4yatakan sama ada tindakan yang berikut ‘BETUL atau
‘SALAH
1. Lim suka menge$ek Ali yang miskin.
#. A+man memin$amkan pembaris kepada (h%ng.
'. Singh dan Ra$u bermain b%la sepak di padang.
*. Ha+i+i menga$ak Aiman p%nteng sek%lah.
,. 8i(key membantu Lisa menyelesaikan ker$a
sek%lah.
-. Sandy suka berhutang dengan ka)annya.
/. Kumar dan K%h pergi ke perpustakaan bersama.
0. a!id menga$ak Chua pergi ke pusat hiburan.
1. Anita selalu membantu ibunya men$aga adik.
13.a!id suka mela)an kata ayahnya.
11. Rashid membantu ibunya mengemas rumah.
5
!. &si tempat9 tempat k%s%ng di ba)ah ini dengan perkataan
yang sesuai.
1. :ubir membantu abangnya
"#ng#$a% (ermin tingkap.
#. Kumar ………………. semula
buku9bukunya di dalam almari
selepas menggunakannya.
'. Ha;+ sedang …………………
k%lam ikan di belakang
rumahnya.
*. 4urin ……………………. bunga
di halaman rumah.
,. Kakak sedang ………………….sampah
di ruang tamu.
6
membersihka
n
mengelap menyusun
menanam menyapu
E. &sikan tempat k%s%ng dengan kata yang sesuai.
1. Bendera Malaysia mempunyai …………… )arna.
#. <arna = )arna pada bendera Malaysia ialah
……………..,
……………………, ………………………. dan
…………………
'. Lagu Kebangsaan Malaysia ialah …………………………….
*. Kita mesti berdiri apabila …………………….lagu
4egaraku.
,. Kuala Lumpur ialah ibu …………..………………. Malaysia.
&. ) Suaikan $a)apan yang B>"?L pada pernyataan yang
betul dan SALAH pada pernyataan yang salah.
1. Kita perlu mengh%rmati amalan ibadat agama lain .
@ A
#. Batimah dan ibunya membuka kasut sebelum masuk ke
mas$id.@ A
'. Muthukumaran dan abangnya keta)a dengan kuat
semasa berada di kuil. @ A
7
'i() "#(ah *)ning N#ga(a*)
#"%a+ %)+ih *,+a
"#n-an-i*an
*. Beribadat bersama keluarga men$amin kehidupan yang
lebih bahagia.@ A
,. 2%hn mengikut bapanya ke gere$a dengan memakai seluar
pendek. @ A
~Kertas soalan tamat. Selamat menjawab ~
Disediakan oleh: Disemak oleh:
....................................................... ..........................................
(En.Mokhnizam Md.Dinar) (Ketua Panitia Moral)
8