You are on page 1of 68

1

)−â

äÇÖ^e kÛÓu
2009yŽ

¹zg Ã@g UbZ :k

Û
òO ZyWŒ
ß
yÎ 0*
0092-47-7628361:cgzZ y¯
hikmatbaalgha@yahoo.com:é~ Z

$‚d
c*http://jhanghikmat.co.cc/V $z
7Š}g Ñx Óƾ!*
÷[ ø Õ6,www.hamditabligh.net
2

+
~0zZ} Û
.È⠁

ò ÓZ L LŃÑÆ]]À M~9e
$ M ~œ
/%ÅkZgzZì >gÎãæ#Z >gÎ
ª XXp‚F ö̀ ûÖø]ZZq Û _¬B‚ÆVzqzŠÃ ] \ M ä\¬vZāì ZƒyÒ»y÷
â
-Zì c* á ó óÝz
gzZå»Ï0
+ F6,wßÑZÝZÆ~0
i ãK̈ZF + .®
zZ} Û
) ¤Zª XXÐù³vø³Ö] à³³mûôZZ }uzŠgzZˆy M Œ
Æ]\ M X ñY c* Š™̈¸6,( Ï0 +ix Â)+ŠÀÆÀÃ/Z +Š kZā @* ómz w°ÄÂyiZ á
G I G
~Š ã 0©E{$z kÓPH,
Cz Ï‚ Z,Z [¨î0G z ½Ô Vz ]úŠ ÔçG
M F,
gzZ š 4&zg Z 2
.nE +Z V˜ ~ ƒÑ
Ö ‡Zz ]Š ÞÅ h+Š V;z ÷ e
»# á !õÑÌgñZ
CZ ƒŽ ÷ ï÷
$¸z n¾ÝZ Åx?Z:Y m
aÆ xÑkZXì y÷
á ~i q
Ð Z Å ƒ ÑÆ \
å M ¸gzZ ì ï÷
á ̳% Ýz ò ÓZ
F ~} úŠÆyZZÆyZZ IZgzZ Ÿ»~Š ãC»yZZ **Îwâ z yY KZgzZ *
*™4z] .½ykZ
$ M ~œ
e /%kZ*g »]c* @Y¹ ó v
M†Å >gÎXì * ó Z−°Š ˜L L éS7˜ZÃÏZgzZì ]o»äƒ
Vâ ›yZÑZ ®~ ]c*
M ðZ’ZçO Xì*
@Y M ~™ã‚7 Ð ä™g¨‚ ZgfB‚Æ
ð•Zq
-Š 4, Ö 5z̀i~]gßÅäZl
ÆvZāì ˆÅÒgzZ # YÐvZ−°w yzŠ ˜Ã
E3!
D™~úŠ »›zGB‚ÆyZgzZ yZZ6,wÎgÆkZgzZvZÐ y!*
is܎ vß{z÷ nðšE
ÈZyñƒ D™wy~{ Zg ÅkZŽ vß{z÷[8ð•ZgzZ êŠ 7]Š ÞÅkZ¿»yZgzZ÷
X YYÑZ e 7êg ðÃ~ T÷g Z-Š 6M q á kZ~ k
Íā÷ D™ðZg M Ð y÷
-Z {z c* B
ce ãƒ7b§kZ lzg ~g vB‚ÆwÎg LZāì Š å ·#
HH[æÐt Ö Z~ KÏZ
6fÃ7.ñ]|{zā¶Åg (ZB‚Æx?Z@}]|gzZ .ñ]|äLZuZ µā‰
Æh
Ð äPÃyZŠŽ z!*
7i !* KãZzÐ 7 }]|gzZìg ï Š e
eNŠ V*¶ $f Z ¯z
X ˆà™t=ÂÅe
$Z@ÐyZgzZ‰ƒñ d„wŠÆyZā Zƒt³»Tñ M
yÒ»x¯ ¯gzZA
$Z%dZyZgzZ »[Z Nz̀ZÆvZ−°Š ˜~qÃg}uzŠÆ>gÎ
3

Ã`z²LZy*t~e MgzZXì Y™Ýq)g fÆvZ−°Š ˜ð¸ ïÈÃXì
$ M ~y
†{zā÷M -<gÄ£kZ)g fÆvZ−°wyzŠ ˜yZZ IZāì Š
h™Ýq ð‚gJ HV
[ æ» ( gÇŠæÆ´ âgzZ ‡ M ) óv
X N 0* ó Zg »Z L LñƒDƒxÝgzZ

ì C™tÝÅvZ
Ù
ì ~}iŽgzZì ~V⠁ WŽq{zC
ì ÑZzÕÔ̈¸{zgzZ
!ß ZzyZZ} Z
+Z ?
é5µLŽƒD™ ¹VY'!*
D™7G
ìg ZÜJÐ] !*
kZvZ
7 z™ Ž ¼ ] !*+Z ā
÷D ±™ )}6,
~{ZgÅvZŽ vß{z÷g ÇŠ™[8—"
÷g Z- Š ðƒðög c* gî, Z )
Íā ( 6,
¹Ðx ¸KZä( 7) .ñZ Ü z{z)gzZ
# ( ì ëÑÆ䙊 c*

+ZVY=? Ǹ
ƒï Š Z j
WZƒ5»vZk0*
Vƒc* }g v~āƒ… Y?èÑq
bŠ™ñ dwŠÆyQÌävZ óÅ~zg ¼äVÍßyQZ

êŠ7e Û **
$Z@ÃVâ ⠁ , ZvZgzZ
¹ä( 7)}d
WÆ*%Z Ü z{z)gzZ
# ( z™Š c*

WZƒ5»vZk0*
Vƒc* }g v~LZu Zµ} Z
™& ¤ÅkZ]Zg Â( ª)ì _ W¬Ðí( [ )Ž ( gzZ )
Vƒ@*
‹]g t
Vƒ@* KÅyZ ǃ£Zx **
»XÐN Wˆ}÷Ž9q
-ZgzZ
ñW™á V*¶
K?k0*
ÆVÍßyZ {zZ
#Q
4

ì zŠ YôÜÂtāÑì Â
ñ0 yc^Ñ6,vZŽ yÃÝ ªZ (,
+!* Ð kZgzZ
s§ÅxsZ ñYÂc*
šÃkZgzZ
@*
™ c* $Z@ÃVÍßÝ ª, ZvZgzZ
Š7e
-Y)ÐìÃÝzgÅ ( © Â)vZā÷T eƒ
,Š u( ™g â 7 t
ÇìgÆ™ Zg7ÃÝzgKZvZèÑq
Û »{ Zp
Vƒ„lp **

M )Ã9LZäTì „z
$Z@( ågzZ ~y
5™} Š h+ŠgzZe
}™̈¸6,
VeŠƒ  gzZÐ Zā @*
Ñ „ZæE
%NÃVÃæ{ Zp
Ün¿ÃÖ] ä×Ö] Ñ‚‘
5

zig M sw
oÎæ…^Ê…^jíÚ †òßnrÞ]

!‚ 1300 ÆY ¨Z ! †y**
›ÔÚq
-Z Å\¬vZÔyÎ 0* .o
Š ZŠ Z}
ò¬Z Vz%ã qzgz dÆ ‰
Ü z LZ LZgzZ É@*
sÔÉ@*
Ô'/ôÔ}Z »èâ
Ö ZgzZ {x»VE!*
Å0# Û ÅV ÂgúgzZ VzŠ%VÅÑ Ô1 »Vîzig M ÅvZÂg wYg
Œ
ƒ HÃo kZ Ð p Ò kZ Xì }iu Å V1ZpgzZ VjZ ¦½Z
®X å ’ e **
tā÷ {ZÍ-zÚZgzZk
,g »Å b » Z·WZZ g z ?å H[ Zp » yÎ 0*
+‡yÎ 0*
E
GG
n Æ ÄÜ@¬ gzZ ä™ Zg7Ã] G é5{3©!Æj @¬Æ xsZ ~¢qgzŠ o
Þ ‡q
B‚Æg ZŠ™àVgzZ¿. kZ F6,RÏ(gzZ ~Š OZÔ Y 
-ZÆ™/Š»]**
ÅarØg Å]·]|gzZg ózîÆx Â: ÑŠ ¬ÆxsZà *ŠgzZg {0
+i
HHÝqnÆä3Š¡
X åŠ
„ ó/ó ÛL(
L KZ {zì ¿g ¯äyÎ 0* ›ëªŽ ÅokZë @*
y**
D)gzZ ã.6,:Íq
-Zx Zúz mZpì ¯ » ã.6,z ãZªnÆÃz„IZ7
) !*
s÷[ ZugzZ!Zzq ÷ÇgzZªZz] ZçÆw÷g D»spÆw
-Z c*
Ã~g ø{zxÁZ®ðzzÇÅspkZÔÐ kZÃ
wÎgÆkZgzZvZgzZV„@*
h',
3Š…;Zg ø@ðûTì nZ²ZiÐ Vç»Æ+ŠÆ]·]|
Lg @*
Çñm .»í  ;e ä vZ gzZ ì Yƒ ÌU µ q
yZz6,/_ -Z » kZ Xì
6

Â÷ Ç] ZçD Ñr~ c~}g !*
ÆyÎ 0*
m, /ZgzZ ________
³íz¤
gzZ;¦½Z »Vâ ›gzZ '™7c*Í Ð V0gzZ ] ZçL~¸g ZËgzZ {0
Z< +i
LÂgÅ
Št ‚Æë!*
X 7„ !*
ë7V M} Zá Zz¶ŠÐ ë!* C
Z g ø V J Z Âì [ ™ g !*Î
___________
\¬vZ~ V-‚}÷ÆÏ-â gzZ D" {ŠŽñg0
+ZÆVâ ›íz ë
ì Å]!* Ù bY •Z"Æx™z¯ÆkZgzZ] **
kZ]gz¢÷ŠŽñÌC ˆZÆ
z,™g (Ztzg µëā
LZ™¾È #gzZ ,OŠ: y»6,} "z6,Æ c*
ù ŸœÅ¿Ë\¬vZX N Y− D™ ZŠ ZÃV- g ZŠ)f ÅyBz±ÔVç»´Š
xsZ~ g
$uz y M Œ á {zÃ]Ñq¦½Z}g øgz¢{z @*
Û Ž Ç}Š™ «y÷ Û7
â
+ZÆVÇÍ7~KÆj@¬Æ
Xì ðƒy Ò~i Z0
___________
Ö Z yZgzŠÆ~œq
Æ\¬vZ6,0# -Z¸¦
/~ i Z0 Ü z kZ
+Z¿ë‰
yZgzZ}Š ð3Š Ìy™ÅyZ~}ƒ0
+ZÆÏ- âā @*
÷ìg™{™E
+»] **
ˆZ
¿ñZ ¸gzZ!ßz { i @* á y ZÐ kZ ñ0*
-Z ~ VߊvZ Y ÷
q : UgÐB; ðZŠ »
X ÏñY M dÛ gzZw2„gwqï÷
$Œ á ŠæÅ\¬vZgzZ ǃZa,j *q
-Z~
X ÷ìg YG `gŠg ZzK
M F, á Z] uZzz] Ñq{z~sf
+Z CZg ÷
~i Z0
Ï(x Z ¸Z 8 g- gzZ å ` Zg »g EZ 8 g- ~ *Š ~g7 nµÆ Y 1900 X1
8 g- {z¸ Š Zi M ÌZ º´Žā åŠ Ze6,kZ„ ~j‰ðƒ ðY6,*Š Ì6,gî
úÌ„IèB‚Æ„ ~jgzZ Ï(¸ ˆ t ‚Æ ] ¸mgzZÌZ
ā åV c*
]¬Z%ÃVÍßgzZ¸ ìg™wEZ b‚zg Ñ" n Æ VÅá|´ ˜8 g-
Ø èÃg EZ 8 g- ¸ìg™x » »ä ¯ ð|™}Š
ÃVâ ›17pŠ ðÃÐ <
7

äVrZx » »ä¯ð|
Ã]¸~Š°ÅVâ ›b§kZgzZì HÐgØzgzi} (,
Ì~] ZÎ[ ZgzZ÷ìg™~ò{Ši!²iÔt Z²Ôyj
îjZ Ì[ ZgzZì Hgz$
XÐ,™6,x **
ÆŠ ZæZ
FÆ Vâ ›~ Y ¨Z ! †6,gîm{ ä g EZ ~â ¤',~ äâ i ÏZ
s ÜÆ}uzŠ q b‚zgzZ Zg¸ZÃ]Ã%ZÆ yZÆ™} •
-ZÃyZÆ™ ay
V× ;Šb «Å ~œ, ç O ì c*
{Z ~ b)ò¯gzZ à ¼ Ô~i !*
{øo
Ð Y fÃVÍß‘ñ 7,Ð T÷`z²`»Vl ¼gzZVzøod6,RÅ<
Ø è

H1x » »ä™ó$
+
Æ kZā åt wq »g EZ ~â ¤',~ Tì gzŠ {z i ¸ M » ~œ, X2
Lg yŠ }: }ā¸ Wz ãZ ]Ÿ=Æ kZ Ô å@*
ƒ 7[z¾ `gÎ »g Z MZ
~}g!* Å‚LZ ( Y 1971] Ãz )Ëg hR,
ÆV¤ZŠŠ c* ',cgñ~â ¤',gzZ å
ā¶t ñZg x ¬ ~6¤',
`z²{zì Ýq~ *Š `z²Ž Ãx ¸~â ¤', āì q
G G
Ù éMG
å^~g ðkZgzZ å2~øikZ Y ¯gzZ ~à~â ¤',
C 5©G3©8gzZ ǃ7»L
OÐ ¢kZÆyZ Ìy›}g øā ©
X¸W,
ä ‚f ~Š·@¬gzZ Š =yZy »wÍ Zxk
Hc* BJ-Y 1918---1914 X3
» ãZªnÆ DIZgzZXn ™Ýq] ZŠ ¢ LZ {zā @*Š Z±~ : M „Ã\g-
c*
~Š· Ì1 :Æ *̀gzZ åtâugzZ ‚f ~Š· ÌúÆ6¤', ) !*
āì ¯
ā¸T egzZ¸ T e 7yv»uò ¸LZgzZ CZ ~Š·ÝZgŠXtâugzZ‚f
{Š c*
iÐ {Š c*
i~}g !* Û
ÆwɃ DD»]ZŠ ¢~Š·ò̎ ~ ¢
X N YÅÝq]¬Z%
K» ā ã¢y›xq
» *̀Ô åy¶ -ZŽ ÅF,
~Ë Æ k
B kZ
»x ** sÜgzZ‰ Š™} i{ÆkZ „B‚Æ“Å*̀gzZ å~Š ŽZ
ÅF,
ôZ‘´Zg ‚ »}g ‚kli sÔ«ztæÔ¦ÔkYZš
~ m, M XŠ
H{go ‚¿
8

yZ Ð ¦‚z Å Vâ Zx{Šgz6,Æ m,ôZ }gzZ „
 Zg { Z',} Š
H` ~ zÈ
Û Z à ÑX Š
B kZāì ]‡x £É åwq¸ Ì»i
k ¯ D„Ï(6,V¸´
Hc*
tIð` V1ÍgzZ Zƒú6,~gzZ ðƒk
B Ž nÆä™Ýqi sÐ VÃF,
~
X ¶Å º´Æ[ º{ŠŽñgzZ¶y ›` ¯à Zz䙃

g y›FV- gzZ Š
Ð ã¢āZc* HM [ zZ Ïzg „ ~ Y 1917 X4
òsZÃVâ ›V˜ Š
H0( USSR) ê ~g œÎf $zÎs M 2-™– 
sÜ[ZŽ6¢āx~Y 1924gzZX Š
ÅF, Š uzg ùMƒÌÐh
Hc* Ã
»],
ex **
T c* Z w¾ @Æ™li ‚ä6¤',~ kZ ¶ˆƒŠzöJ
Š ¯ yZxÃuF,@* -
yâ ‡8 g- ™¢¯6,]c* Ö ÓòsZ~o ä
ZzgòsZ!‚ 1300 gzZ ~Š™ »#
gzZì ÄÜo dtX c* ~ V pZ° ( ~g Z]
Š™Ç** .¯gzZ ã Z-Š ) ROMAN LAW

X Y •ZÅwZzi6,
Ý ¬y **

ÎxsZ Ý ¬ Zg ‚ 6,;Å ÄÜ ~ Y 1924
Æ y ~â ¤',sÜ;g c* X5
Vîzy X Š ā HkCgzZ ð` q
Hƒ w ze Zâ Z eg ZMZ ~â ¤', -’g Z0
+÷á ä Vâ ›
X à™g (ZqË~ÄÜq
-’ÅVâ ›™,
$¸Ã]Ñqä
á ÅwD Z)´~R',Z
ÅyZgzZ å6,`z²{g *» ~²÷ # ì: â i { z ¸
á
Š™g ZËÃVâ ›gzZ ¶~Š îxðŠ~y~â ¤',}g‚ä~²÷
~äâ iÏZ åc*
á ÅyZ}vŠˆP QgzZì ð Mt ‚™¾ZgŠ8
x ZúÌ´ ùvŠÆ~²÷ -!*
X ÷ ãJ
-
-Y 2009[ Z™áÐ Y 1924kZ
ë~w‚ 85J
x ¬ {zì HÝq H HÐ x™z aÆ \¬vZ ä Vâ ›
ÔV+j Ô Vßßz gzZ ì {7q
-Z ÌÐ p ÒÆ õg @*ãK̈Z
Xì y*ZŠwZzi Ñq Û
-ZÅ ]@GgzZVE!*
Œ
WÆY 1945-- Y 1939 xk
gz$g EZ ~â ¤',~ Vß ‚ ~y B ~uzŠ X6
9

Vr’Å ~Š Zi W ˆƒ wJ&
+uÒ ú1 Æ ]YZy B gzZ Š
Z { C " Æ k HZ 7,
Š™Š Zi WÃV¸´y ›āª~ kZs¬ äg EZ 8 g- gzZ ˆ Z 7,yY~
X ñY c*
á ˆ Æ kZ ( Y 1943 Þâ 22) Zƒ Š Zi W ya ~ Y 1943 çO
~g† J ) x ÷
Æ kZ gzZ Xƒ Š Zi WÃ ( Y 1 9 4 5 ~Z 1 7 ) kz&
+Z Y 1 9 4 4 6]ZQ ( Y 1 9 4 4
āŠ
Hƒúzg {7q gzZ ˆ V6,`z²~Š Zi Wq
-Z » ãK̈Z õg @* -’~ y ~â ¤',
ˆ
›Âˆ Æ kZ X ( Y 1947 ~Z 14) Š
H0 yÎ 0* Ø è
CÅ<
gzZ Zƒ„o6,Š ã
 zsîÅ~Š Zi WÅ´ ˜
X ñƒq{¾Ð ÚÅ~Š Zi W}vŠˆP Žì „
X ÅÝq ~Š Zi Wä ´ ˜y›55 ~ ~œÛy ZgzŠÆ Y 1992--Y 1943
Ϲ  Š Š ÃV2c*
Hƒ ¹~ Y 1990 å 3g !* g y ›Fä T kzg f
$zÎ
X ˆƒÝqÚÅ~Š Zi WÃV2c*
gy ›
Œ }g ø Z åHE ( »ºRgzZ d! fJ
5ŸF -ÌZB‚Æ ~Š Zi WÏ( kZ X7
á ÃnÆå
÷V ÷ 3кO%ZgzZ8 g-~i Z0
+ZZy›~*Šë @*
ì~
LZuZ^Å Y 1973ÔY 1971cŠÔY 1965m) VlFäVâ › X8
c* $U*
Š™" Û gÑ" 6,µZñÆ( Y 1979 ï6,yj
™}Š V *!*
Œ îjZ » kzggzZ k
B
Ü ¤q
X ÷‰ -Z {zāì
ÌZŽ ~Š !*
W~(,
Ѓ X ÷¼Z~´ ˜38Ì[ Zy›6,R@¬ X9
nË7Z V˜ ì hz™ 18 Š Z®ÅX÷ y ›Æ ]g ¸ {zì ~ ¼Z J
-
Û «ÚÅ ~Š Zi W„¢ÌÃV•Z yZ \¬vZ÷ 7Ýqt £ðÃÆ
òñ⠁
Û [x»Ã4z]
X }WX ñ⠁ .ÅV⠛ƦgzZ
Æk Ü ¤@¬ ~â ¤',ÅY 1910
B ~uzŠ å] ¸~Š Zë Z 8 g- Ý ªŽ ‰ X 10
gzZì ˆƒŠzöJ
` @* Ö ÓÅkZ[ ZgzZ Š
-6¤',# Hƒ »ÐzzŶÅb‚z6,µñ
3gì‡ä\g- \gzZM%ZÐzzÅ ( ì {ÇÏ(yZô»u@¬\Ž )6¤',
ƒ[ƒxzn„¬ā²¹{z:¤
X @* /zì Zƒ
10

Û Å„V⠛̉
»Ð V@ÃgzZVE!*
Œ Ü ¤@¬Ükzg~Y 1990 X 11
÷ëì àWDÌM%Z[ ZgzZ ¯ y*G»kZ‘´ »y‚ Zy
 îjZgzZ ˆƒ
zyj
{z Âì @*Ü z ~y
W‰ 4ËZ
W»gz0* #h á ì @*
+÷ ™ cg »à Âì CW]ñÅgÈ Z
#
@¬ V˜ ì ó ó[ {Šñ',
L LÏ(‘´t »y ‚ Zy
 YƒgzWú6,y j
V- gzZì @* îjZ
X ÷CYƒt¾6,
gîÏ(™ WФ
m{ä\¬vZ÷›)x Ó´ ˜bZ 7Ðg ±ZÆ䃉
Ü ¤bZ X 12
Yß ({zgzZì c*
Š ¯‰ gî: Z7Ð~´ ˜›ÃyÎ 0*
Ü ¤bZ6, Û x™
â
āì c*
Xì 4}Ð [fÌ
Ø è Z (,Ð ƒ
8 g- ŠpgzZì xsZ <  ÑZzÌ ~ [fˆÆ Y 2001 X 13
OÐ ] xÅxsZ O%ZgzZ
™†ŸZ ~ ]¸Å kZgzZ ÷ ìgƒ y ›™ƒ W,
X ֓ g
i‘Óy ›7úÐ Ëy›~ yZyÆb‚gzZ ½
zÂ{Š c* X 14
÷ 6,VzÇdZ~ Vzg ZŠ Z ³‚@¬ x Óy ›~M%ZgzZ \g- ë @*
tŠ 7
X ÷n
pgx £V c* ú~¹F,
³‚gzZ
E
~ ´ ˜x Ó ã½gzZ ÷ 6,`z²À` W¹’Åxs Z î0E
0Ò‘~ Vâ › X 15
/Z Ã]4°÷ „g ™Ýq ! x» ÷ „g| (,ÐWV7
ÅM%Z gzZ [f¤
Ë ƒ[ x»„¢¹’tƒ:Ýq46,
Xì $ u
Ô] *nÔwzð 7¶Åb‚z k0*
Æ V”y›āì a» \¬vZ X 16
gŠÔº´¦giÔ ð**
Xì Zi ZâÐ Vz+ 4ä\¬vZn¾h N Ôc* Z ÂF
7ÁРˁy ;Z',
uy›gzZo y›ÌÐg ±ZÆb‚zà â X 17
¬{â PX ÷s ï > ZÃi¾°°Z eV1g Z}Š ZPÆ] Zg â ZgzZÔe
$ÃÔ[²~Š:
( éE Ö ÓÅe
M5Ÿ)Ž āâ ( Š ZæZ )]ZíÐ # $ÃgzZ[²~Š:°Z e[gZ 300äM%Z
Xì _ïÃM%Z
11

" µāœÔŠ‹zb #Å)Z›ñOÅŒ »ÅM%Zb‚z¸1
Xì ; g M dÛ [ Z‰
$Œ Ü z»äƒay
6, gz¢vŠgzZÌZÔ ` ¯Ô
]c*
__________
„Æ \¬vZt gzZì HÝq¼t ä ݬ È **
›~ w‚ 85¸¦
/
i ¹ VÒx»t Â, ™: i ZñÐ õg@*ãK̈Z x ¬ gzZ ì Zƒ Ð x™ a
÷ {Š c*
…ì 7ā²Z(,ðÃā²» ~œq
-Z~wZziz`z²ÆV'gzZ õg @*
ÅVñ¸
Æ< Ûh
L z yWŒ+'× Ã¿_Ñ LZ {ÒWgzZce *
*™ ZŠ Z]» \¬vZ6,]**
ˆZ y Z
b‚zgzZ] ‡zZ LZ nÆ„ÆxsZÃy›C
ay Ù ce **
™x ³»ä¯ ._
Vz‚&zŠ Œ Z Z á yZ ÂñYƒt ¤
# 7gzŠ yŠ {zvZY ÷ /Zce **
¯ ~Š ¬ » ä™
$! f________ [fgzZ ǃ [ ƒ̈¸6,*Š ~g ‚xs Z~
M%ZgzZ d
G
XÐVƒ` 0èâ î0~¢ƒ 
Ðægp Òāy WσVZ m,
/
¤

EE
Ð ©  î0*™$ ǃ g©m t
__________
vZ¶gK¬d -gzZ+−Z[]|~ŸÆVzgÇ:;â~}gÑkZ
$i8
{izg 25 X¸ n 0*
:(~}g ÑԎ ÷ }pFvŠgzZ ÷ Ï0
+i ]ÑqÆ
Æ ] Z|q
-Ñ~ VñZ¤
/ á y Z ÷Ç š
z6,—‚ ÏVƒ ~ ðю ÔyŽ vZ Y ÷ M F,
X ÷®
)÷á Zï÷
á nÆäJ (,
ÃV+jÆMg ‡Ì]Z W,@*
__________
12

Š ŽZ »yÎ 0*
y**

-Z ____|q
[ Zpq -Z
oÎæ…^Ê …^jíÚ †òßnrÞ]

$kx ÓÆyÎ 0*
A ›~ Y 1950ˆÆyÎ 0*
È** xª
Æ„A # ¬Št ä † 0©HŠ q
$ kx ÓZ -Z »Š ŽZÆ„
Æ xsZÃ]5çÆ yÎ 0* .ä x Z™Y f{Šgz M',
Š ZŠ Z} u31
X å1™t · Z6,
]ï22 nÆä`._
Ö }
÷# /ñZÆx Z™ñfyZ
.7ò Z¤
gu^‘ pæçÚ oF×Â] çe] ‚n‰ ^ÞŸçÚ !2gu^‘ pæ‚Þ á^Û׉ ‚n‰ ^ÞŸçÚ !1

gu^‘ pçÞ^ãi ÐvÖ] Ý ^Žju] ^ÞŸçÚ !4 gu^‘ ÜÖ^ …‚e ^ÞŸçÚ !3

gu^‘ oÞçm] ‚e ‚Ú^vÖ] ‚f ^ÞŸçÚ !6 gu^‘ oÞ^ÇÊ] ÐvÖ] ‹Û ^ÞŸçÚ !5

gu^‘ pç×â‚Þ^Ò ‹m…]‚ÛvÚ ^ÞŸçÚ !8gu^‘ Änˍ ‚ÛvÚ ojËÚ ^ÞŸçÚ !7

gu^‘ àŠu ‚ÛvÚ ojËÚ ^ÞŸçÚ !10 gu^‘ ‚ÛvÚ †nì ^ÞŸçÚ !9

gu^‘ p…çße ̉çm ‚ÛvÚ ^ÞŸçÚ !12gu^‘ l^ߊvÖ] ànÚ] ‚ÛvÚ†nµ !11

gu^‘ p‡^e†‰ ‚Û’Ö]‚f ^ÞŸçÚ !14 gu^‘ ànÚ] ‚ÛvÚ oq^u !13
13

gu^‘ àÛu†Ö] gnfu ^ÞŸçÚ !16 gu^‘ o× †`¾] ^ÞŸçÚ !15
gu^‘ xÖ^‘ ‚ÛvÚ †ËÃq çe] †nµ !18 gu^‘ àŠu] gÆ]… äÚ¡Â !17

gu^‘ pçÞˆÆ çñ] äÚ¡Â !20gu^‘ p†â‚ßÖ^q o× ‚ÛvÚ ^ÞŸçÚ !19
‚`jrÚ ànŠu km^ËÒ äÚ¡Â !22gu^‘ ‚`jrÚ ànŠu †ËÃq äÚ¡Â !21

gu^‘ ä×Ö] gnfu ^ÞŸçÚ !24 gu^‘ ØnÂ^Û‰] ‚ÛvÚ ^ÞŸçÚ !23

gu^‘ с^‘ ‚ÛvÚ ^ÞŸçÚ !26 gu^‘ o× ‚Ûu] ^ÞŸçÚ !25

gu^‘ p…çµ ‚m†Ê ÐvÖ] ‹Û ^ÞŸçÚ !28gu^‘ ÐÖ^íÖ]‚f ^ÞŸçÚ !27
gu^‘ p…^’Þ] ‚Ûu] †Ë¾ ^ÞŸçÚ !30] gu^‘ ojËÚ‚ÛvÚ ^Þ ŸçÚ!29

gu^‘ p‚ßa†‰ á^q ܍^a †nµ !31
ð]ˆrÖ] àŠu] ànÛ׊ÛÖ] ÄnÛq à ä×#Ö] Üa]ˆqæ ä×#Ö] Ü`Ûu…
]ï 22 XgzZ
:÷sf `gŠ Ì{z ZƒñZgt · Z6,
$ =Á q ÝZ X 1
X ì ] + Z [ g v Z Ð w ´ @z ö™G
: ÇñYc*
¯: yâ ‡(Z ðÃgzZ ǃF
F6,< Û yâ ‡»o X 2
L zy M Œ
L z[Ž ÇñYc*
Xƒs ÜÆ< Š¬ò OZ (Z ðÃ
ã—ó#óð5Z' Ëot X 3
z wßZ yZÉ 76,g¦gzZ Ë c*
Xì ]§‚ŸZƒH7»xsZk‚Z ÅXǃF
F6,
ϣ
Ã]Ãzcñƒñ¯Æ< L z[Âā ǃn Û t»òsZ X 4
òsZ î*ÐOh!gzZ Y´Z z Y§ZÆòsZ ],
ÃgzZ ñSÃ]Z” ó ™ì‡
G}
Ø èLZÆyZÃV¸
X}™x OZ »½~gz¢._Æ< Û
Ã]p Z zŠ ŽZ¸gÆ Ý¬ y** Û t» òsZ X 5
›{zā ǃ n
14

ÖVxgŠ Æ Vz°!*
›Æ „ g gzZ }™ F,~ ¸Ð ~ ¸
 c*
Ð Z ~Š â vŠ c*
÷Zg Åä½ZÆ ]Zi q ð‡´ó ã—ó#6,Š ã
CÅâY
X}™x OZ »x PZzDÆ]uzÅðsZIÆ™ŠzD
Ø è iq
gz¢ ãK̈Z ÅVÍß, Z x Ó{)z ±z <
]c* Ð Zš  X6
Þ ‡Ætig [õ ZŽ σÓŽgzZ„ç ó# ók] óZ½ª
:.
~g F ó~g Çizg" 6,gîèg ¬óVƒìg: c*
°Ð {Žz}uzŠ c* Vƒ
[õ Z[wÒZ
X Vƒ:gŠ ‡6,
yZ äðsZ<юÐVƒÝqt £x Ó{zÃoyÇ°!*X 7
~Š Zi M óz',M z wâ z yY Dg0
+Z Æ yâ ‡Šzu ªX ÷ G «Ã
Ü~Š Zi M óñZgg ÖZ ~Š Zi M ó]Z f ~Š Zi M ó]Š „~Š Zi M óÝz<
Ø è
gzZ ã7 ~ µZñƹF,ótig [õ Z ~Š Zi M óq ½Z ~Š Zi M ó•
wz
X h»}Š .ZÐVzg ZŠ Z „ Ãg
i ZŽ Æ yâ ‡òsZ hðà » ~àËÐ~ t £Ñ!*
{gÃè X 8
Û %ÃË~x Z²ZÆx̀ËgzZ ÇñY H: t‰
bZ Ü z Ë%Æ
X ÏñY~Š: Zwðê
Z°êzð̵ñ
σÝq ~Š Zi M Iè~g7g0 Û òsZ0 X 9
+ZÆã â ‡ŠzuÃV¸
Ø èLZÃVîzcLZ 7Z
—ÆyZX ǃÝq h»¶Š ½Å<
Ø è ¨LZê Z ŸÆ ]5ç
x OZ (ZgzZÐ Vƒ ._Æ <
X ,™êtè‡Æ„yZā ǃƒ
 o*
*™
ó]Š „z <
Ø è g0
+Z Æ yâ ‡Šzuà yÇ°!*
›) X 10
15

—KZ 7Z gzZ σ ~Š Zi M ~g7 Å ½Iè gzZ Äp z d

yâ ‡Iè LZ ŸÆ ]5ç
h» äZ™ ._Æ ` Zzg z Ìg c*
X ǃÝq
‰ G ]Z@çŽg0
+ZÆÜÑŠzuÐ yÇ°!*
›) X 11
yZ Š
HH~7iŠ™f » ~àt £XgzZ σòiÑ~È0*
ÅyZVƒ
Ð Vƒ q
-ÑÆ',
Z',o yÇ°!*
›gzZ o yÇ°!*
›)~
A & ó+D
¢ ƒŠ%y› » Kg X 12
+Æ Tì ~gz¢ **
XƒŠ OZÃVzÒúÉÆyZ c*
g/6,
ñZg"
$™ZgzZ
»]Zg (Z LZ {z%Z ǃg ZŠ)fÝZ »Ä„ Kg X 13
) )Ëc*
Xì Y™!ºÃ® Û Ëzb
Š ðÃ
y»g Z {z ª óσ ðZgØÉ 7: Z¤#
Ö ÓÅ Kg X 14
Ç}Šx ZuøZÛ LZ™á {gtÐg/yÇÒúÉgzZ# Ö Ó
Æ™Ø Uzb Õ䈮Ãg2Š {zā ǃ: Ýq ht ÁKg X 15
c*
Ö Ó%ÆògØ
XÑ ä™#
ÐñZg]Ò„z σi WÅ[NZƁKg®
) )Ž X 16
X σi WÌÅä™wzdÐZ
Z',Æ ÁZ îG%¬ ~ t £~àKg X 17
y⠇gzZ ǃ',
X ǃ: F,
Ñ!* .Z ¸
Ð{ ~
Ö ÓÁqz y»g Z X 18
-Z nÆ~àgzZ #
X ǃ‚Ÿz yâ ‡„ q
ÃkZ „—Z°x ¬6,
X Ï,™Ç** VâzŠgzZ
16

øZ ǃŠ Zi MgzZ {eÐðOZYD
Û LZD°ā @* ó °Y X 19
,
Xƒ:k ZÐðOZ~„Šx ZÅ
+W,
5
ÆòsZ Ž σ qN®
)÷á Z z VÅ]c*
Ãzg °Z,Z X 20
»x Z%ZÆ~Š IzwßZÏ‚Z
) !*
X Vƒ¯
ZÆ{uZz q ·Zz]c*
g´ò OZY Z b Ñz ZÆo X 21
ã—ó#wÅyZÐVƒ
V¸´ò OZÉ 7Å]Y{uZz©D c*
ò OZ ,@*
Æ ]Š ( ~œ
/%Ã7ÆVpœò OZ Îóσ Å
X ǃ: Ýq h» ÏeÐ œ
/%7Z1 óǃ ^ *™Š4]Zg (Z
,Y *
L z [ Ž σ: x¨+Z ðÃÅg2Š X 22
Xƒ s ÜÆ <
_____________

ìtcg ZuzŠ »k

` M ***
z Y #gzZ dYÆ',
» Z 7Zˆ w‚J‚ ` Mā
Æä™{@xuó»ªÅi" gzZ -" ÅyÎ 0*
È **

X ÷g D»]Ã%Z ñOÅ䃏ŠŽz!*
` Māl»} Z
Y 1950 yÈZŠÆ [zZ òsZgzZ yU*
g ZzÆ { Õ{zgæ
xsZ~ogzZ,Š wZ e6,~ð 9Ão kZ™ƒN ZÐ" _
.á Zz
¿~ p96,]xòsZ6,RÏ(gzZ ~Š OZ Ô Y gzZ f ÎÆ
ÂN Yƒ{Š â M6,
ä™ZŠ Zg ZŠ™ CZ nÆä¯DÃæ MgŠ
17

Ë ï…w2~g øÌ[Z
ì$
x Zú‹p Zz]¸ªZzyÎ 0*
gzZ
1»wrZzf ›‚gzZ
-Zª________ì Y0
q

k#~g/òsZh
+].
ì Y0wVÅ
g f»Ýzg _______nÆ´ ˜}uzŠgzZ
åc* -Z ̬Š ŽZt ä\ MvZ} Z
Š ¯|q
X}Š ¯|ÃkZ {g !* zŠ[Z
N Šg !*
èE±¤
/ x™,Z c*. Å
Z}
18

õg @*
! gzZ ~Šp
,

DÝçu†ÚE àm‚Ö] ÄnÊ… ‚ÛvÚ†9Ò]J
-Z » ó ówD ZÕ L L[ ÂÅ
[ !*
q

Æõg @*
³**
Hp÷ ë ó ó õg @*ã K̈Z L ÃL ŸÆ wdZÆV o) gzZ Š Z
Û Z ãK̈Z
ðûyZ HX ÷È 0* }°‡Ëì á
Æyâ ‡ c* » õg @*
CŠ7zg @* Ð XwqZ ãK̈Z
‚ ðÃÅ yZ HXì Ñ
/Z ì Š°w2 ðà c*
’gzZ~¸ì H {z Âì ¤
ðÃc*
x ¸ðà HXì wßZ ðà » wZzi z `z²Æ y Z HX ÷ ‚
FVY÷ C½ZVY
Ë {gpôЊi ÅïZúá Zz äSÃV'gzZVñ¸Žì $
ƒ$ Ë ƒ Ì+Z d

Ð ZgzZs ™zZÆx ¸kZXƒŠ°w2Åݬñ»g ZgzZ
x ¸+Zë HÐVƒ H] Zi q
й Œ^nÏÖ]]„aF o³×³ÂæX ÷Mh¯x ¸+ZÃ\WLZë HX ÷M
hÑ~ŠŽzÃ
E
4]I
Ô(SPENGLER) æκ1FÔ (DENILEVSKY)mC ´e~XäV\
! íN*
gzZ à ©) xk!* i (SOROKIN)ÁzgÎgzZ Ô(TOYNBEE)
KZ ÷ g{Š c*
ì ÅÒÃŶŠ] !*
ZŽÆ] ÑZΉÆnkZ~] >Ū
Zî~gz¢)
ËÐ ~ yZāìtzz ÅkZX ÷ ñƒ‡ZgzZ ãZz)gzZã]!*
ZŽÆ yZp
Z®X ÷ DƒŠiuÐ ]¡ÅyK̈Z wqZÆy K̈Zā 3g7pÅÃ] !*
kZ Ìä
Æ]uZzÆõg @* -Z »]¡ÅyK̈Z¬J
Ô ñYH: ZatÃ9gzZwëq -Z
#
19

Û ¬Ð ƒ
Å ãK̈ZŠ  õg @*
X 7e'ÃyZ÷ìg™x »]gŠ2Z ¸Žú
(UNIT)ð» Z Å õg @
* Ûì
ÅV'gzZVñ¸wqZÆãK̈ZŠó gÀg0
+ZÆ]¡
ÃVúù} (,} (,y Zëā7eñY Œ:Ãð» ZkZJ# ÷n
-Z pgwÅ
Û gzZ÷Dƒk
ā÷tpÆKÃ]¡Å ãK̈ZŠ ,+]gßÐ ð» ZkZŽ Ù
5
+Z ÅwdZÆkZ ªÃgÇZg eÆ~h ÇÅ,ÅkZ
# ñY ŒÃāø]¸ã zg0
Z
yK̈ZŽì ]gŠyâ ‡‚yÃ{zāÙx¥ëā7eƒ:D»] ¸kZ…J
-
™¥w2gzZ ‚ÅyZgzZì ‚
wZziz `z²ÆVñ¸gzZì @* rg~ ‚ÃwqZÆ
.Fāø]¸ÅwqZÆ y K̈ZÐ zg Å ~Šp,Xì ~zq6,[òZÆ
݁ Z}
.F x ¸ðÃZ
Ð Z} # Xì îŠ ^Åx ¸q Û ZŽì ] ¸{z¸gzZì
-ZÆ™ÃŠ Z
[™s ™zZÆw¾z Œ{zs§ÅTÃg¦gzZ Ëñ O ÅkZ {z Ân ™: ›
Ë ™
ÅkZÃwqZ}g ‚LZgzZì C™›Ð ÏZQgzZì g¯7Z·CZƒ$
w¾z Œ~ kZāì C™kC{z Z
# ˆÆā²¼ pì  ,@*
Æ›
-V Œ }™ qŽgÐ ›ÅkZāì Cƒg6{z 7ŠŽñ|gŠ s ™zZÆ
J
Ö Ð Äx ¸Âì CW"
X ì CY $ $âtZ Ç!*
# gzZ}Š™uF, Ð Zā
g ZzŠ Zg eÆݬõg @*
ãK̈Z äVrZāìt tgzZq
Å] ѻà õg @* -Z ÅV\yZÆõg @*
-Z »Ý ¬õg @*
gzŠq ¦ùõg@*
ãK̈ZèÑqXì ÅÒÃÅKÆ™µ ZÐ õg @*
¹!*
}WëB‚Æ y Z {zāì ~gz¢É Yƒ 7m" Ð g ZzŠ Z¬ Æ kZŽ ì
XƒÚgzZ
óā
ó { » õg @*
L L[ Â Å õg @*
@¬ KZ ä (H.G.WELLS)?z Y ÝZ
Û WñZ’Z6,gî OÃ (OUTLINE
gzZì H qzÑÐ à OF HESTORY)

,Zg ugi
(FRIEDRICH RATZEL) su Û nÆG @*
+ ŏñkZ LZ ä kZ
õg @* L ì HÜ~qzÑÆ[ ÂKZw¸: ZÔZŠgzZ Z÷ „e
Å ã K̈Z q â Lā $.t»
20

-Z x ÓÅ x Ó ā ’ e **
q %NÐ ¢ kZƒ » x **
ƒæF kZ µZß Z °Ž, »
-Zá ZzgV7 J
ì‡6,yâ ‡„q -y WÐ qzюìg¦„q -Z {zXì ]uz
ñ»g Zāìtzz ÅkZgzZì „
 gŠ Ç!* ©$tE0Æõg @*
Ãî0G , X óìó @*
W`
Åw2„q
-ZgzZì ‚
rgфq
-ZJWÐ qzÑŽì ¿ÚgzZuZzq
-y -Zݬ
wÿkZ÷`NŠ6,
-Z Ì]¸à Zz ¶Š •
q zZ ëā 6gzZì ;g Y k(,s§
.ŠpªðÒŠ Zg Z » Z}
kZgzZ åZƒÐ VúÃCÑ»i ¸W»¿kZXì Z} .{zgzZì „
åtÑ»Š~Š â Å]Ñ»X ¶âÊ™ 0*
¹F,
] Ñ» ~Š â ~gzŠ} (,¬Æ
„B‚ÆŠÅ{Š âçOXƒg Çi ‚nÆg¼ÆÏ0
+iŽá 0*
ê
qkZ {Š âā
ЧZz kZgzZ Zƒ ~ y Z³Æ3q
» Ý ¬ õg @* -Z ¬ Ð ƒ ú » Ï0
 g¼V c* +i
Å ]Ñ» X ðW~ ¿ŠC» § Å ]Ñ» 6,x !Z Æ TZƒ qzÑgzŠ Z (,
ZuzŠ
kZ/_ .~TñW~ŠŽzãZ³Ÿ(Zq
.»›Å Z} -Zā åtÑ»ŠC» §
ÆY »g ZÆk',Vzhz™ÆÏ0
+içOƒg ZŠ%6,gîÆāø] ¸ÅwqZ}g ‚Æ
Z(,ZŠ »Ý ¬ õg @*
Ðg¼Æ yK̈Z¬ Xì yK̈Z ¸gzZ c*
W~ŠŽz ãZ³Ÿt ˆ
Æ}i ó'¸ÅY »g Z~gzŠ kZX ’ e IgzŠ ª» õg @*
ãK̈Z&ì @*
ƒqzÑgzŠ
Û g »nÆŠCc*
»gzŠ kZX ÷g ⠁ CZlyZ~˜Í˜Í
ÃÅy K̈ZÆ™ Za Y m
ÅÏ0 + i igzZ½~ÃÅTƒg¼»]=rG ï»Ñq
î*9g c* -Zg »y
Wā åtÑ
ñYƒ~zq6,V‡~gz¢x ÓÆÏ0
+iiCgŠÅyK̈Z/_
.»›Å Z}
.~wV
Ï(ó¹ÜZÅyK̈ZŽ ñàÅ] §tÃï» (Zq -Zà ãK̈Z q âÐ b§kZŽgzZ
Xn à6, ©$E
w¾ î0G /gzZdó~Š OZ óãâ ‡ó(óãqzg ó
ÃV¶F,
»Ý¬ õg @*
gzZgzŠ ZuzŠ » õg @* ï» Ñ
ãK̈ZÐg¼Æ]=rØg c*
Ïã Ãw¾ LZ ãK̈Z q âZ Ü z kZ {zgzZì @*
# ǃ »‰ WgzZ åa
ƒ qzÑgzŠ ~y
ÆãK̈Z õg @* Ö Z Å] ï»Ñ c*
ªg ZzŠ Z¸a gzZ}ŠÆÝ ¬õg @*
# 0#Ö Z
V6& Å]Š ª Å ãK̈Z q â{zā @*
ì ðƒg ZŠ%~ ‰zÆg ZzŠ Z}uzŠgzZ¬
21

CZ¸*x ÓЦ‚zÅ]ï»Ñ {zÐs§q
]xÅY m nƒgz¾Ð
-Zā @*
äWÅ ãK̈Z q âÐzz Åi q Ð Z kZ LZÐ s§~uzŠgzZ ñY0ïq Åw¾Æ
T( Œô^ß$Ö] o×øÂø ðøZ‚ø ø̀ ö ]çû³Þöçû³Óö³øjôÖ)X ¶ú{ Zg[ x»Ð b§ÏZnÆVYàZz
( ÷]‚÷nû ồ ø ÜûÓönû×øÂø Ùöçû³‰ö†$ ³Ö] áøçû³Óö³møæø)÷¶ ú{ Zg[ x»ÆkZ]ï»ÑÐ b§
Ö ZäˆyWŒ
Xì ¹ ^÷_‰æ è÷Ú] Ã0# Û n kZ
-ZX ÷ y!Z x„ e
{z Âq $.]uZzg eÆ Ý ¬ õg @*
āì t Ýq
Æg) Za **-ZÆó ó‰
dq Ü zD, ÃL Lq
- k Ñà CÑ»gzZ Zƒi ¸W»Ý ¬ ðZ
#
+Y»3q
g ZŠ%g Z0 -Zª}~A}g )ÆVzg«Z
# {zZuzŠX 'ähzŠg0
+Z
,
Zƒk +g¼™á yÃîq
5 -Z »›Å Z} .~ULZ ãK̈ZŸåªZ # {zZŠX Zƒ
Ï0+itÃå{z~:%ÆÏ0 + iigzZ½~ÃÅ]=rG î*9gq
-ZZ# {zåagzZ
&& Å äàJ ©$E
-w¾ î0G Ù Å kZÃyK̈Zg0
Æ ¹F,Å q âC +Z LZŽ Zƒg ZŠ%
ƒÐ7 »gzŠŒ ZŽì @*
ÅkZgzZì @* ™i ¸W»gzŠq Ù Ð ~ y ZX ì ‚
-Z§ZzC rg
õg @*
Åg ZzŠ Z ãK̈Z Z®Xì @* WāJ
YWgzŠ ~y ™g Zû 3 Zg n Æ æW
-V Œ ì @*
X 7m"Ðg ZzŠ Z ~Š âgzZ C» §
Š õg @*
k\Z pXì c* ,q-Z Ìä (KARL MARX)¾g â wg »

Ã:
L ~Š ã F6,tÃßÆãK̈Z]¡ õg @*
CÆݬ ñ»g ZgzZì F ,»kZāì
Xì Š
H{g™ƒß0*
@*
ui Z {zZ®ì @* +ZÃÌ
™i Z0
wg Z0
+÷á »yK̈ZgzZŠÅ~Šp
ƒ (Z H ?Çãà •Z Åw¾z ŒLZ µZß Z ° yK̈Z H
wD Z ?ì e**
z Œ~ TXß Z e { ó6,]¡ÅyK̈Z ªxŠ WpÉ g7 : Ð ëwZÎt ì H
.tX Š
/_ ŠÄg/_
Hc* ×.
.ØZ'Þ ‡** Þ ‡**
gzZ Z pZ. -Z »›Æ~0
{ C" q + .w¾
zZ}
7¼gzZÆkZ ñZÎÈ »kZ ÂÇñ0*
„Z# gzZ Çìg™ 0* Ù
qC
„KZ~ª
]ÌÐ=g fÆ ¿ŒgzZ ( ]Š „) ]“Z °¸ª›Å Z}
.yK̈Zā ǃ
22

Ü zkZX ÇãJ
LZ[ ZŽ yK̈Z‰ - •ZÅŒLZÆ™[_
.ÃŒÆ~0
+ .
zZ}
Ð ÷ÕyZXì ;g ‡~ Vߊ b§Å Vziñ**
q^Ðzz Å÷ÕVÍ **
Í
Ü z kZ X Ç ñYƒ ¿wŠgzZ @b§ÅVziñ·^™ƒ u 0*
ā { _Å kZ ‰
ó¹ÜZÃ}i]Š X“
ûk
,¼ÅkZgzZ ÏñYƒgëgzZ kl{Š c* Û
i ÌÐ V¤
gîãqzggzZ C1)ód
ÍÆ™×zggzZ—6,
X Ç}Šx £»y Wc*
Û Zi ZVc*
} izgŠØVz‚ Û
gâu {_ r z C
/z Z k
} i z g Š ØV z Š ¤  Ãi Z } i
,¼ “
Ï 6,ó p â i Z ô x Š W pg Š P
} i zgŠ ØV z i ñºó Ëg0
+Z i ~
ì ~ŠpÌÈ»]c*
Ãß
7Z · » {z¤
/c* Û Ëāì @*
ãK̈Z Š C…wD Zā÷ ` NŠ ë6,
zZ
Xì @* /LZÃy ZÆ™ Za ÃwdZzwqZx ÓÆkZŒg¦c*
™±Š¤ ]§
ï Z g œ £ Âz i g W C
È { i Zè Z g w q Z í Š
Vƒ U ZÆ Ï0
6, +i iCgŠKZÃ7Z ·LZ {z¤
/c*Û ðÃZ
Š #
-Z Âì @*
tÃm{ q ¯ ._ÆVç»Æ 7Z ·LZÃy ZgzZì @*
™V ð
ìt ª Ü z kZX ì @*
q Å ã K̈Z q ≠ƒF W~ŠŽz Ï0
F6,7Z ·kZŽì @* +i
zzÅ] ÒÅkZgzZ÷Ð ¹Œ]Zg¦c* 7Z·ÆyZā
|]Zg¦c*
Ö ZsÜ~X÷ðƒM~Vo)Cc*
tûTì +Z0# ÃϹ{zÐ
™~ -ZÐ T7+Zª
.Z³t yK̈Zx ¬ q Ù „ pì F
q ÅkZC F6,{oÆ Z}
.
}oÆZ}
.÷g !¤e
$.Ž È) Cc*
ù!* Ã{zān
σŠ°»Y »g Z Cc*
Ãx ÓgzZì Š°w2Åy K̈Z „ Z}
Cc* .¤ ƒ Za wZÎX ÷ m" ¡Ð
/Zāì @*
) )„ ÅV26,Z}
Âσ® .® Ãà ZzäY’~*Š™ W̈¸6,V o)
) )Cc*
23

¿c*
yZ~õg @* ÃgzZ÷ˆ W~ŠŽzÐV ¹È)Cc*
Y »g Z Cc* ."t
ÃZ}
- •Z Åw¾z ŒÅkZÃyK̈ZŽ õg @*
X ÇñàJ ¿c* ÃXì Hg ZŠ™ »
Y »g Z Cc*
x ZÐ b§¾gzZ Ç}™g (Z ]gß H µZß Z °~ ÏŠŽñÅVo) y Z
ñ0*
{Š c* ]¡Åy K̈Z c*
i ÅwD Z ) c* xŠ WpÌ[ ZŽ » ] ÑZÎyZ q Æ wD Z X Ç
-Š 4,
õg @* ƒ Za Ð ]¡Å ~Šp ãK̈Z ( ñƒ D Ñ ~ x » à b ˜Z {h
Xì @* +I
]¡ÅyK̈ZwdZzwqZ ã K̈Zx ÓgzZì k
~ŠpÅkZ c* ŽÐ w dZzwqZÆy K̈Z
gzZ 7¼ gzZ ñZÎÆ ›Å Z} .g0+ZÆ ~Šp ãK̈Z p÷ DƒŠiuÐ ÈÆ
'ì @*
V ø { iÃi Z L Lt Z å}.E
ŠŠ Z F, Ù !*
WC Ð kZ¼Ž~ ]gßÅwdZz wqZÆy K̈Z
ôZß !*
c* Å „ Z} ƒg ÖZ ~gÅ) c*
.gzZì @* .{zó „
~gÅ » ›Å „ Z} ó zZgŠā

9q
Xì Cƒ^ißc*-ZÅ›ôZzš
 Z w õîg y z',Špi Z%
„ C
G-o4X
06,Š p ê ā f g ¾
÷ Dƒ6,{ Zg S¦KZ LgzZ ÷ D Y  L2 »Æ]¡Å ~Šp
.!*
Z} c*
Vƒ ] c* Wt ‚}g ø¼ Ž ~ Ï0
." {z ì @*
ÃZ} +i iÅ yK̈Z p
÷Dƒ] â £gzZ `g ZæÆ~ŠpgzZ÷DƒZa Ð ]¡Å~Špƒ
 {z] c*
Ã
Å]¡ÅkZgzZì ¹6,
7Z·Xì C™ ô=gzZ ã )F, á ZÆ~ŠpÏ0
Vzg ÷ +i
êŠØ »x £ Ë„Æ~ŠpgzZì @*
ƒ7Z ·„ » ~Šp~ ª Ù {zß c*
qC ƒ9
-ZÆ~Šp{zì ñƒ ñÎwŠ CZÐ 7Z·ß ËgzZì ”
q .¿Žì
G» Z}
·CZÃZ} .¿ŽgzZì - „ e
.gzZì } â ÃZ} $.x £t »kZp¤
/Zì 6,x £
z— e Û 7Z
/Zì 6,x £}uzŠÆ ~Šp{zì ñƒØŠg Z Œ
$.x £t » kZp¤
X 7¼gzZ ñZÎÆ"c*
ô=iÅ] ]_!* á ZÆ~Šp ãK̈Z®ì Ñ!*
] Zg÷
„ á Z bÑÏ0
 Z ~Šp] Zg ÷ +i C
 Z ~ Š p] â £ i Z Ñ Z z Ñ

24

] mZ » Z} Ãߪ] mZ »vZ)gzZg ïZ » Z}
.ìŠ Z%Ð ÑZgzZ] c* .Š Z%ÐÑV Œ
X ( ] §tÃ9ª)g ïZ »vZ)gzZ
-ZÅ›/_
¤Sq .Æ~Šp
›+Z Å Z}
.pì Se * .6,gî~gÅgzZ„
*™›Ð Z}  Zg { Z',~Šp
.ā Cƒ 7Za Ð h
» Œ] Ìx Ó Z} gzZh
eÄgŠ c* t Ð ¿Ë
e Í]!*
É ì Cƒ Za Ð ä™kˆ Z C Z f » ŒÆ Z} Þ ‡Æ ›gzZì ´ â
.É ì .
.%ÆkˆZgzZì x **
Z} „ »kˆZÆŒCZ fÆZ} .ā’ e IV-
.݁ Z}
¿„zªìh
+ŠÉ 7ï›Å Z} ƒ7ŠŽzðû›Å
.~p ÖZÆwD ZX @*
+ŠgzZ¸nÆïwD ZX ì ‚
h rg kˆZ CZ f » ŒÆ Z}
.Ž ì Y™›Ð Z}
.
›ÅVÍß Z} pì C™ ½¸=X ì @*
.!* Ñ~ x »]q ˜Z ÅÃnÆ
ÃÆn9gzZÐ
Xì CƒÝqÃÐwj â Cc*
7 gzZ ¼ ZÎ Æ ¸ k0*Æ Šy
 C
7 gzZ ¼ ZÎ Æ Ã ` ´ Z F,
{@xÆŒ]ÌÅ Z}
.{zāƒ(Zwjâ (c* û ~ŠpЬ$
Cc* +¤
/Z
ì @* Ù „ Ân ™: úz›ÅkˆZÆŒÆZ}
ƒx¥(ZC .gzZ}™ Za ^z»g~
X Ïìg „%Æ›Å7Z·Ë~ŠpQgzZ ÇñYug›/_
.» ~Špā
gzZ ËÉ Y7ug›î0E
Ã7Z ·³** ƒ7(Zp
.» ~ŠpX @*
!_
›/_ 8CZ™™Z}
.» ~ŠpX ì © .ƒ‚ ێ
L oÐ V¹ ÅkˆZgzZDÆŠ
rg 9
/-Z KZÐzz Å^z»g Ë{z Z
Ân ^:6,{ Çg ¦ gŠg ëg !q
# āì b§Å c* -Z
Ø Ð {Zg KZÉ 7ÂgQ
y‚ WŽì 4Õ6,3 Zg kZ™?
Ðzz Åäƒ - c*
~ 3 ZggzZì À
_^s§Å‚ß q
-ZÐ b§kZgzZì êŠ µñ »Õ Ð Z
Å^z»g C!*
.c*
_ ÃËZ
Cc* # ÌVZzg−»›Å~Špì @* ™{ nÃV-Š !*
Y`@* W
E
Ë Â @*7{ Zgì w¾z Œñ é<G
0* .ª7Z · 9LZÐzz
X-4$Ž s§Å Z}
25

.yK̈Z ðÃZ
ÆZ} { Zg {zs§ÅTì À
# ì Y0* _/s§Å7Z·}uzŠ
ZŠÆkZ] Zg¦gŠTQ Ân™: kˆ Z »Œ
TÐ~yZ÷Dƒ~D{],
tÛ/_
.LZÃÏZì &@{Š c*  ._Æ™KZ {z ÌÃg¦
iÐ ƒ
:g¦» Z} /ZX ì ©
.āì ~gz¢p¤ 8¯ 7Z ·CZ™ƒg6Ð ]gz¢Åä™
Xƒ ~g ¬Ð ]ÌÅw¾zŒ7Z·{zÐzz Åäƒ
KZ {zÐ b§kZë @*
ÃÏ0
+ +ZÐ |kZXì êŠ3 Zgà ·Æ›
~ŠpŽ äwD Zāì Yƒ{ i Z0
i c*
Xì VziñgŠ¾{zì ~ŠUÐ~0 g ëg!q
+ -Z
X Z V éG
ðƒ + 5k;X²ñŽ {z C
ðƒ ê Çu C i°
x à !Ñ ¹‚ Ð ZNŠ Zg f
+i t ì C ‹
x \ » Ï0
ÅnZ%Z! ¡Z
a
ßgzZ Ë›/_ .¿ðä
.» kZgzZƒ xzøÐ kˆZÆ ŒÆ Z} /Z
ZŠÆkZ ªn 0*
Žƒ:ŠŽñg¦ (Z ðÃ~Dï], :g ÖZ Ì~›Å7Z ·
~gÅ)c*
~gÅÃŒ] Ìx Ós§ÅkZ {zāƒ‚
rgš æâZ nÆkZ
M f Yc*
Ø {zÂn™[™6,gî
Yƒg D»nZ%Z6f}uzŠ „, ZgzZ!Š W6fÔy†Ô c*
@*
6,gî 9{zÐ Tñ0*
kZŽgzZƒt6,gîß c* :g¦ (Z ðÃ{z J
-Z
# gzZì
Ð p ÒkZì Lg 2~ ;‚y Zg2$ ó }Š 3 ZgÛ/_
+{z n .Æ kZ6,¯
ÿˤ rg¹xÐ éZpÅ Z½c*
/Zì ‚ uÈÅkZ/_
.»›Å Z}
.~ y K̈Z
ƒg6{zÂn W:xZ½BZ f lpgzZj¡ó{÷ÃkZgzZƒÐuÈÅ]”
āì @*
@iZ ~: â iÆ µJ} ½ù CZÐ ÏZn ïÌZ½Ž Ð Z
yK̈Z tzf !*
.yK̈Z ðÃZ
Ð ÄcÅ Z} # Ð b§ÏZX ÷ Dƒg66,ä3 íÆV ½gŠ
Æ䃳**
ŠŽz!* ƒg66,ä™g (ZÃ7Z·, Z Ë{zƒxzø
gzZߎì @*
26

qkZèYì @*
ÐZ~ª ) !*
ƒ¯ gzZdÁÅkZ
»ænÆkZÐzzÅ ãZŠ **
@**™[™Œs§Åg¦Ë: ËnÆä™ Zg7Ã]gz¢C;h
7,
* +”q
-Z KZ
ðƒ: ‚LuZgphZÃyK̈Z¤ ƒŠŽñÚðÃÅŒ~ kZ {Zpì
/ZXƒ: c*
Xì @* Q{zƒ
™kC]¯~„uZgp S
L » ~g ZG0*
: Å7Z·ß
**
¯7Z·CZÃg¦gzZ Ë{z´ÆZ}
ÐZ6,gîzzÂì @* .y K̈Zq
-ZZ
#
Û ÐZ {zZ

Ðd # yZgzŠÆ® Ö }
) ¤ZgzZ# .ÅkZpì &•Z Åw¾z Œ
F, YƒF,WzD{],ZŠ »kZZ
[pgzZ4Ð kZgzZì @* # c*
ì @*§ñ»KgzZÚ Š
0*
gzZì ꊙuF,
ÃkZ™ƒ¸!*
Ð ÷ÕÆkZ {zÂ÷D Yƒ4ZŠ~ kZ]Zg¦
Âì @*³**
0* # ˆÆā²¼ pì ©
ÌÐ Z Z 8¯ [8CZÃg¦ß6 ËQ
.»]¡ÅkZèY Y™7›Ð [8³**
›/_ Ë{zì ꊙuF,
ÌÐ Z
ãK̈Z wD Zì wZzi ÑgzZ Í" ï» Œ» Tì Š ¯ n Æ [8, Z q
Hc* -Z
Xì HñƒD™™f »¤SkZÅ~Šp
hW ó Ã 7 Z% Æ }g ó C
+ Ù C
GiG
ï óVZi Z·p} zag ó lp
4É!*
_______________

Û Ãa
ñ z ',p g X Š  g Z Œ C
}g óFp9ðwŠy â iVZ åG 4G
5F&
-̓
+ï .ā V We
Šg Z0 $ . êE
} g Zzy Z w$ +õ/E4»]I**{ X
G
Û
~ÝzgÅyWŒ
ÅUkZÆãK̈Z]¡~rq Û
-ZÆ7 Z',Z]|ä *™y WŒ
.āì c*
äZ} Û 0Æ7Z',
C…äˆyWŒ Z]|Xì ðÑŠzÂs§
27

X¸uñ„Ðq zÑ{zgzZ¶¿g}Še $Z@„Ð qzÑ7Z
ø nûÛôôÖ^Âø ä́eô ^$ßÒöæø ØöfûÎø àûÚô åü‚øû…ö Üønûaô†Feûô] ^øßnûiø! ‚ûÏøøÖæø
( 51-21) à
ó¸
ó … Y[pÃ]!*
kZëgzZ¶¿g}Š e
$Z@„ЬÍZ',
Zäë L L
 ŠqÆyZā,™ãZz]!*
ƒ  6,{g *KZ¸T e {z
t6,x ¸uæ„
ƒ „ +Zq
-ZsÜëÑÆ›ÅyK̈ZX 7ëÑÆ›ÅyK̈ZgzZ÷³**
Šq(Zƒ u 0* Ù gzZ ZÞÐ ÚC
Ð ÍC Ù Ž ƒ: u ðÃÅ ŒÆ TXì $
Ë
¸Ãx ¸KZ ä VrZ Z® Yƒ 7ðÃgzZƁz ng Z Û{ ñZÎ
z÷zÐ & §W,
VÍß Â¬Š ñƒ ¾6,¬ZÃ{g *q # ā Hg (Zà et nÆä™Ã
-ZZ
gzZ Š # pì Œ~ kZgzZì —gzZ×zgtèYì [g Z÷tā ¹Ã
H[ze {zZ
ÚX Y™7›Ðá Zz ¶ ze Ë~ā ¹ ˆƒg DW~g ZG 0* ÅŒÆkZ
**
# Q ( @*
Z hƒ7¦›gzZ
™7›ÐVß Zz¶ ze~X àø³nû×ô³ÊôŸF û] g% ³³uôö]Ÿø) M
# pì ™| m
[ze Ì{zZ Ù Œ»kZā c*
| (,Ð}g *C .CZÐ Z 0
CZ} +e
Z÷tā ¹ ÂZƒ qƒ`gÎZ
# ˆÆkZX c*
Š™uF, Û ³**
™}Šg Z Œ ÌÐZ Š
H
+e}g *Œ» kZgzZì Z(,{zèYì [g
# pX ì ™| (,ÐVâzŠ0
Ì{z Z
+eó`gΎ Vƒ @*
Û{ »Vzg *gzZ0 ¯ ŠqgzZ[8CZÁ+Z~ā ¹ Š
H[ze
 tgzZì Û{āƒëÃЃ
Xì t‘ÅkZƒ  yZŒ»kZāì ~gz¢Xì
ï»Ð ï»a Æ Š
g (ZÆ 7Z · F, Û ãK̈Z q
-Zāì t Ýq
-7Z·ÆÌ‚ÎkZ {zāJ
J -VŒ________ì Lg ~g YŸ »ä™
-Z nÆkZ Ì‚Ît Xì @*
q Ûq
ƒŠ-Z {z»TgzZì Zƒ Za {z~ Tì @*
YV
ÐWÐ 7Z·ÆÌ‚ÎkZ7Z·»kZāì Cƒ _™ Za wj â ((Z
# ì m$
Z — gzZ4gzZ YY7
+~ ]gßÏZ 7Z · » kZQX Yƒ 7F,
-ZŠpÆ™]zŒ Ð Ì‚Î{z Z
·* q +7Z · » Ì‚Î~g7
ñY w$
# c*
X}Š]úŠ Å[ zZÃVÍßgzZ}™77Z
28

t‹»¬|
]ÌÅ Z} Ë ™›Ð [8, Zq
.Žì $ Ùª
-Z sÜ~ŠpèaāìC
ƒg66,ä¯ [8CZÃgzZ ËñOÆ Z}
Ž ì @* .ŽB‚Æ yK̈Z kZ Z®ƒ ‚
rg
.Ð tÐ Zg0
‰Å Z} gzZ ßÆ kZāìt {zì @*
+ZÆ [8³** W7 {̀â
s§ÅkZ™™aÎgzZ6,gî~gÅÃ] ÌyZ {zgzZì CWÃs ™¡ Å]Ì
÷ŠŽñ]Ìx Ó{z~ kZāì © Û {zˆÆä™ (ZgzZì ꊙ[™
8™n
gzZ Y Z pZ . LZÆ™åÃtKZā @*
Þ ‡** .Ž {zgzZì ø{z »X
÷ ] ÌÅ Z}
Å[8kZ {zÃXÃ] Ì{0
+â ¹!*
Å Z} ÍX} ™tÛ/_
.{ z c* Þ ‡**
.Š Z−Z.
.q
Z} gî~gÅ)Y™7[™6,gî~gÅs§
-ZÐ Z {z Z®ì ꊙ[™6,
.F b§Tì @*
CY Å›B‚Æ Z} ™› b§ÏZ {zB‚Æ Tì ©

Xì c* â ہ™f »UkZÆ]¡ÅyK̈Zäœy WŒ Û Xì
]çûßöÚø! àømû„ô$Ö]æø äô×#Ö] gôùvöÒø Üû ö̀ øÞçûf%vôm% ]÷]‚øÞûø] äô×#Ö] áôæûö àûÚô „öíôj$m$ àÚø Œô^ß$Ö] àø³Úôæø
( 165-2) äè ×#Öô ^f&uö ‚% øø]
Þ £™hgà Z}
›„ +Z {zÐ X÷ n ¯ ŠqÆ. .ä VrZgzZ L L
.Ð zg Å]¡ãK̈ZŽ ÷D™
zŠŽ vß{zgzZ’ e ãƒnÆZ}
ª
ó ó÷D™›h .÷‚ !*
+”Ð Z} Ðy ZZ
ã‚ 7 Ð T Cƒ7t+Z * gzZßË™hgÃZ}
*™g (ZÃ[8³** .
kZB‚Æ7Z ·LZ ~ŠpÅkZì Lg ) 6,tkZ yK̈ZÉ ñY ï] 
7Z·LZ {zZ®÷„q
-Z7Z·»kZgzZ {zc*
Íāì CYƒ„
 kÐ b§
Xì Y™:gzZì YÍ:?Š ðÃÐ ã‚ Ws ÜÆ
]ñgzZ^óWÂÅ® Ãß
) )Cc*
-Z~ Š ÑzZ KZÛÅ7Z ·ß LZ ÑZz + â » 7Z ·ßQ
q
kZgzZŠ ÑzZ KZŠ ÑzZÅkZQgzZì @* Ð=g fÆ−Z ÂCc*
 Zg {Z',
™v„ ÃÆn
29

Ð=gfÆ−Z ÂãKgzZ C» §Ž b§Å ã Z³q âq
ì ÄgzZf(, -ZÐb§
J -Z Ð=g f Æ −Z Â Cc*
-ā²q Ãc* Û Z á Zz + â Ã7Z ·„ q
C;Š Z -Z
e™g (Z]gßÅ®
Q÷f ) ) ~(,¹ q -VŒ÷Tg Ë gzZ _(,
-ZāJ
kZXì CYW~ ^Å„
 c*-Z {zgzZì CYƒ Za ^q
gq +ZÆ ®
-Zg0 ) ) kZ
gzZ + â Ã]§ 7Z ·Ë: Ëq Ù Ð~ yZ÷ Zc*
-ZC Ü z
g Î~ *Š ‰
7Z·»„ g ËZ
 c* # Xì ˆƒ±6,gîÏ(Žì ® -Z ÅVß Zz e
) )q
eX @* Рwń
ƒ7g ZG 0* gg *6,Å7Z·kZŠŽz»kZ ƒß]§
 c*
ì @* Ü zq
Wgz¢(Z ‰ Wpìg ì‡6,7Z ·ÏZ J
-Zg »y Ù q
-w‚g ZD -Z {zì
Ö „
X ì CY $ g {zÂì @*
 c* Ü ztZ
W‰ # ì @*
7,** Ã7Z·kZÐ ZZ
™uF, #
g ~uzŠ(ÅkZgzZ
 c*
Xì CYW~ŠŽz„
[òZÆ]ñÅ® Ãß
) )Cc*
ó¹Ü ZÆ nß {zƒ ß7Z · »„ g ËZ
 c* # āìtzz ÅkZ
™ Za ]Ñq C¬:ZgzZ C1)óIè óY ¯ ód ó(ó ãâ ‡ ó~Š OZ
~g ø Ž ì @*
7Z ·…{z÷ D™I** WëÃXgzZ Dƒ 7._Æ Œñzig W
g »y
gzZ ä™]ÐÐ 7Z ·…Ð b§kZgzZ÷ ï ŠØ » 䃳**
s !*
y Æ
7Z ·Æ kZ wdZ z wqZ x ÓÆ „
 c*-ZX ÷ D™g66,ä™uF,
gq ÐZ
¯q
-ZÉ Cƒ7ª6f c*
"q -Z›Å7Z·q
-ZX ÷DƒŠiuÐ
x ÓÆÏ0
+i ÅkZgzZì C™¥ÃwdZx ÓÆ® Û Žì Cƒ¿] ¸{ C
) )gzZŠ
Xì C™', Æ7Z·™w$
Z', +ÃyZ c*
ì C™Za Ã]Ñq
ï Zgœ£Âzig W C
È { i Zè Zg w qZ íŠ
+ZÆ] ÑqÆÏ0
kZg0 +iÅkZ7Z·»„
 c*
g c*
) )±q
® -Z Z®
iÅkZ ó*Š Åt ‚ÆkZg0
+ZÆsWq YƒFÐb§
-ZÐb§Tì @*
30

C¬:ZgzZ ~Š OZ ó ãâ ‡óC1)ód óIè ó ¹ÜZ óY ¯ ó( óÏ( Å kZŽ Ï0
+i
“ âi „ âZŽì Cƒk
 i c* ,¦Éƒ Å7Z ·ÆkZì Cƒ Œ6,Vñ¤
/u
kZ7Z·ß »x ¸q # Z®ì Cƒ Za {zÐ T7Z·{zā Aì Cƒ
-ZZ
ZzÐ ÷ÕÆkZ {z Âì @*
Wt ‚ÆkZ~ ]gßÅk
, +ÅÏ0
¦ú$ +i iÅ
Xì @ä™]ÐÐkZgzZì CYƒ
) ) Cc*
LZ Ì® Ãq Ûq
-Z àZz äƒ ì‡6,7Z ·ß b§ÅŠ-Z
[™6,gî~gÅ)] ̹!*
gzZ6,gî~gÅ] ÌP ÅŒs§Å7Z ·
Æ] ÌyZ ÅŒÃ4z] Û {zāì @*
.x ÓKZ b§Å„Š ƒt³»TXì C™
[™6,gî~gÅs§Å7Z ·LZ {zÃXì C™sÜ6,g ÖZ Yg {gzZ i
ÅngzZ‰
Ü ZœŒ{zā] !*
¸pì C™i Z0
+ZÃÃŒ] Ìx Ó¹!*
gzZì C™
iKZÃŒ] ÌyZ {zāì îŠ ¯ e** +ZÃÃ]̉
nÆkZÔì C™i Z0
~ 7Z ·LZ {z ÏŠŽñÅXn ™¤
/YZB‚Æ ! x» ~ Ï0
+i Yg {gzZ
¹ÆŒ{zèaSe7* gîi{zÃXgzZì C™kC6,gî~gÅ
+ZÃ6,
*™i Z0
{Zz6,{zÅXÌÃVç»PyZÆŒ{zì Sg { Zz6," nÐ s§ÅVç»Ð
Ë ™7Zg7B‚Æ! x»gzZ Ï÷gzZ ~Š Zi Wì C™
X$
~gz¢tāì Cƒ ÅnkZ ]¡Å7Z ·ßq Ù ªÐ kZ
-ZāìC
-Z]ÑqÆkZ ñCZÐ Z Ìx ¸Žāì @*
V@Ã~g ‚Åx ¸ˆÆ]æ m{q ƒ
· ßX ñYƒŠ !*
',z { nÇ !* -VŒN Y − D ™y$
{zāJ Æ
+yŠŠŽz!*
@* +ZÆ]¡Å7Z ·ÆkZ yâ ‚ » ~Š !*
ƒŠŽñ„g0 ',Å„ gg *6,Å7Z
 c*
ì C™ÉŠp„\ WÐáLZ {zgzZì @*
ƒ6,ui **á : âW»„
c÷ g+Z Z®ì
 c*
Xì HÆ™[ æÐVzg ZŠbÆd
$´Š ÑÅh
+].)wD Z6,
¯kZ
Ï}™ÉŠp„\WÐáLZd
$~g v C
ǃ g Z G 0*Ç ¶ : â W? u i **
** ˜÷áŽ
31

nŒāì Let 7Z ·ßC
Ù āìtzz Å ~g ZG 0*Å„
** g +Z
 c*
èÑq }Š ™ i Z0
+Z ÃÃVç » ¹!* Ü ZœgzZ
Æ ™ Zg7 ÃVç»P sÜÆ ‰
Ü ZœgzZ n Œ
$¬Z gzZ Šæ Å Vç»}uzŠ Æ yZ Ÿ» ðû ‰
Zg7 %Æ -
\¬0
+ Ü ZœgzZ n ~ ŒgzZ ì ]Z f Å Z}
.gzZ ‰
zZ} .ŒZg ‚ X YY H 7
âgzZ [ õ Z » kZ gzZ ì ]uz q á w)z w°] Ìx ÓÅ
-Z Œèa ÷ ï÷
„~ V” Â: ŒX YY H7Ç!*
:gz ì YYH6,gîÆ „ ]uz q
-Z
Ï( }ì YY HÝqÃz}uzŠ™hgÃzq
-ZÆkZ „:gzZì YYH
.VâzŠ÷ ë K Z· Z & ]Zz) ~Š OZ c*
Å Z} $g/& ] Zz)
֑e
Ù bÆw°Ú
) ) ãK̈Z ðÃ&7+Z Ì]Zz)ðÃÐ~VâzŠ Z®÷C
®
6,gîxgzZ 噃 i * " Ð ›Å Z} %Æ ¹F,
.c* M F,śŠZ}
gzZ š .
Xn™Ýq
¿»wZziz`z²Æ® Ãß
) )Cc*
7Z·ßāì ¸Ø Ð ë›Æõg @*
ÅwZziz`z²ÆVñ¸ë @*
7Z·ßkZ Ï0
+ zg » »Tx ¸q
ig !* -Zy 6,gîƳÆT¿{z» ~zcÅ
s !*
ì îŠ hgÐ Z ™ƒ { Ç WÐ VÇZ',gzZ Vñ{ Å 7Z · LZ Ôƒ[ ƒ ì‡6,
Æ kZ ~ qzÑ qzÑXì @*
Y ’~ā²ā V-œkŠ J Wāì @*
ƒ sîÚ Z
{zgzZì Cƒ8ŠgzZmï6, ›ÅyZ÷Cƒ—, yZÅVß Zz e
gzZ(gzZ { i @*
-g y˜ Ð Z÷ D™[™s§Å kZ {z ŒŽā ÷ D™4z]
1z 8 Ù
.eC
ƒt³»kZXì C0*
·āì @* ÌgzZ›Åy ZÐ kZN 3ŠÆ™g DW~
¹F,
7Z·gzZ @* l fÓzW,Z {],
Y` @ Ù Å7Z
ZŠ »kZgzZ÷CY ¬f(,]q :ÅnC
V6,Nð•Z kZÆ `z²LZ {zā J
-V Œ ì CY C™ ¹F,
ØgzZ ] ¸Å

Ù {zāì {°‡t»]gŠXì YVÐzzÅV 6&{ Á!*
Ãx ¸C KZ {zV ˜ì @*
Y
ŵZñx ÓÆ% YgzZ"(, ƒ97Z·»kZ { Zp
-uÅV6&KZßc*
J
32

Ù gzZ~%C
]¡Å7Z·ÆkZgŠT~‚C Ù ÆÏ0
+ Ù gzZì Cà
ix ¸C
¸: èg ¬ ÅV-Z ·ßX ì C™ ¹F,
L » ¹F, ì$Ë }Š§ñ » ¹F,
ÐZ
Xì Hy Ò~p ÖZyZÃ]gŠyâ ‡kZäœy WŒ Û Xì
]…÷çû¿övûÚø Ôøeôù…ø ðö«_øÂø áø^Òø ^Úøæø Ôøeôù…ø ðô«_øÂø àûÚô ðôŸ?øç. a5 æø ðôŸ?øç. a5 ‚öÛôùÞö ¡& Òö
$Åg ÇŠgz6,Æ \ Wt ÌÅyZgzZ ÌÅyZ ÷ D™Šæ Ń
ã!*  ëL L
ó ó7Šzöã!*
$Åg ÇŠgz6,
Æ\ WgzZì
yZ Â÷” äƒg DW÷ÕÆV-Z·ßÆy ZZ
# CgCgp
ÆkZ[ Zp÷TghZzB‚ÆkZ Ì[ Z {zXì 4äWwZzi Ì~›Å
.»ö*Åy Z n
]¸Å7Z · Z®ì 4䃊ulŽ »¿Æy ZgzZgz$/_
Ð ÚÏZ Ì›ÅV< ¬gzZ VjZæÆkZgzZì CY Cƒ Áiz',izg•
ØgzZ
z Hn Æ ä™æF
%NÃY ÜÆ ›Å7Z ·~ Ï0+i KZ {zQgzZì CY n
Åy ZB‚Æ7Z·Ð ÚT÷D™qŽgs§Å ô¸gzZ˜ÓgzZ]‚
t gzZì CY f(,Ég ÅyZ s§Å]‚z HÐ ÚÏZì CY Cƒ Á›
L »wZziÆkZÉg Åx ¸Ð ]‚zHXì CY C™gz$gzZÛÅyZÉg
:
»x ¸āce ¢
8™ÂñYƒZa wq ]gßt Z
# Z®Xì Cƒ³» kZÉ 7
àZz äƒ ì‡6,V-Z ·ßXì dÛ VZ Å kZgzZì ;g VÕZ KZ wZzi

,
Xì Cƒ¸k¼ÅVo)Cc*
Ã
ì H5 Z k
,¼ V ƒ @*C Í~ C
gz k î ¤w z Z V ‹zc
W[ !*
y
Xì c* â Û Š÷
á g ZnÆ® ) )C Ù +Zäœy WŒ Û
áøçûÚö‚ôÏûøjŠûmøŸøæ$ è÷Âø^‰ø áøæû†öìô^ûøjŠûmøŸø Üû ö̀ ×öqøø] ðø«qø]ƒø^ôÊø غqøø] èõÚ$ ö] ØôùÓöôÖ
# ì ¿g™gH]æq
ƒ»]ætZ -ZÅÏ0
+ Û »C
inÆx ¸ Ù äZ}
.L L
ó ó Cƒ7úc*
ÐWÌnÆœq
-Z]ñÅy ZQ Âì CY
33

ú»ÑZz¶ŠÃ»ÔŠ ãzÛË6,µñ, Z
+Z Ëc*
[ x»ÅÔŠ ãzg0
·6 q
-Z Âì CYƒ»{zZ
# gzZì CY0: Ù ª»äƒ»ÆkZ]zŒ
L ~C
Âƒß Ì7Z · »x ¸5kZ¤
/Zì gá(ÅkZx ¸5q
-Z à Zz eÃ7Z
Ù Ð ~X’gzZ~¸Ð Tì ¿{zt gzZì @*
C ƒ „z Ì÷ » kZg »y
W
á KZì C™ ¹F,
y÷ ÷Cƒg ZŠ%6,nZÆõg @* F6,7Z·Ëq
ãK̈Zì CƒF -Z
Ö g »y
’gzZ~¸5gzZ÷CY $ - •Z Å•
W™ƒwZzi/zgQgzZì BJ Øz
Ù ŠÃ¿ÏZÆõg @*
X ÷CZC KZŽ ÷gá(Åy Z
Q6,~g !*
w2~y
WÅwZziz`z²ÆVñ¸
Ðzz Å÷ÕÆ kZÃ7Z ·ß LZ x ¸ðÃZ
g66,ä™uF, #
Ð ÷ÕÆ7Z ·¬} ™g (Z {zŽ 7Z · *āì C™Òà Âì Cƒ
7Z ·6 kZ n kZ ;ì H7Z · 9ā @*
ƒ 7x¥ÐZèa pƒ u 0*
Ù p¤
h7Z ·C /Z¸ 7~ 7Z ·¬ Ž ÷ D YƒŠŽñ÷ÕgzZg0
+ZÆ
Ù pì á
~ÜÁ‰ÆŒ7Z · *C CÐ ` ZâZÆŒ)z ŒgzZë!*
z
»7Z ·6 gzZ *
*™uF,»7Z ·äZ6,ë @*
Xì @* — Ð 7Z ·¬
ƒ F,
ƒ 7e%Æä™ o‚ »T
q âÐ b§kZX @* *™g (Z
$rzxÑW} (,} (,*
lgz6,~ Vâ Ãîá Zz äW9/ 9Ž b§Å CñkZ Œg¦» ãK̈Z
LZ™ 0*
— CgCg™ 0* Š Š} (,ì (Ãw¾
Ð [ cÆ_Š Zj â i WñgzZ ] !*
M F,
š
~— Œg¦» ã K̈Z q âZ
# ÇñWgz¢ (Z yŠ q
-Z Z®Xì @*
Y ` @* —Ð
ƒ F,
g6Ð ] Ñq ãK̈Z q âgzZ ÇñY VJ /ÌÐ y W~
-l²gzZ Ï™gzZ ÇñYg ¦
Û Ã„ Z}
kZ ]¡ÅyK̈ZŠpā÷`NŠ ë6,zZgzZX Ï} Šg Z Œ .ŠpŒg¦ CZ™ƒ
Ü ZœgzZ nŒãK̈Z q âgzZ Çìg™ƒ (Zāì ðŸÅ] !*
LZÃs ™zZƉ
E4 Å
.āÏñYWd
» Z} $ŒÛ gŠkZÆyK̈Z ö-G› Z·{h+IÆZ}.Æ™g DW~\ W
X ÇñY½Ð ›ÅkZwŠ
34

Š lg z 6,_ Š Z j−i Z ™Š Z w ì C
/i
} i z g Š Øy zÛ V ¾4[ Z Š ¤
Ï6,ó p â i Z ôx Š W pg Š P
} izgŠØVziñºóËg0
+Zi~
ä*{Š ë Z 0*
7, ZŠØVziñV O
} izgŠØyp6,
zZ|@*
iwŠ ZgV ZŠ m,
ā
kZ {zQ ÂÇ ñCZ™ú1 ™b§~g7 Ã7Z ·Æ Z} .y K̈Z Z
# gzZ

ì ˆÅ6, ÿL)X Çn™7uF,
zZ ô=ÅX„Ð [ òZ yZÆõg @* Ã7Z·
ÅyK̈ZŽ 6,g¦ï»gzZ 9, ZÆ Z}
.Ž ®
) ) Cc*
Ã{zāì C Yƒg DW] !*
t
ó PÆ õg @* ó ~zq6,V‡~gz¢x ÓÆ Ï0
¿{zì Cƒ ì‡ ƒ +i iCgŠ
Ð [ÛgzZ ÷Õx Óg¦ (Z » Z}
u 0* .èa ì Sg pôÐ ]Z W,Zá Zz ä™
~›KZ {zì C™›Ð kZgzZì Sgì‡6,kZgzZì CCZÐZx ¸ŽXì @*
ƒ
Ì6,x ¸kZp¤ ƒ 7wZzi LÛÅkZgzZ Cƒ 7g ezŠÐ V±-â L
/ZX @*
** W »g ZzŠ ZÆ ] ¸gzZ üÐzz ÅwZ]
Y** .z k
B gzZ " ÅV-Z ·
$‡g b!*
Ö ª@*
X ÷TgŠŽñ# 7Z·»kZgzZx ¸tŠŽz!* kZpì @*
Æ]!* ƒ~gz¢
___________
35

{÷ ÷zgŠÔxor
á Š !* #™
(10) vZ¶gK¬d
$i8
-gzZ+−Z[]|
(Y 1707____Y 1618)
oÎæ…^Ê …^jíÚ†òßnrÞ]

á ÃY 1618Þâ 3 d
ûi Ÿ V; Æ V˜ {÷ $i 8
-gzZ +−Z []|
Þ »J
-x ‚ M™á Ð .
J -Y 1707 Ð Y 1658 X ñƒ Za ~ ] Z|Ð , Æ
Ð *Š ™}Šj» ó>
Ø ÷
á Š !*
: .zgŠ LJ Ö Ó
-~œÛÃY 1707 ag â 3 gzZ Å#
 Z¼ÅgñZ Y ¯gzZ Ï( Ôò OZÆ kZ gzZ ā Wz âZ X ñƒ Ág
Æ“
CZ f Ð ãæ M à ©Æ ™ " Û gzZ™ ÏV \ I ä YŠ% kZ ŠŽz!*
$ ň y WŒ
Xì ÂSwVÅkZ~ãK̈Z õg @*
ā÷ñ`] YZy
Z
¿»kZ ?å6,cg¾î ·»] uZzz] Ñq@¬~ ~{~œ,ƒ,
/~ ]uZzz ] ÑqÆvZ¶g ~ŠŠ _ö/Z† gzZvZ¶g ã U*
g¦ ³ ZŠë {™E
+
Xì ~gz¢ÜZ e Ýzg {g !* VîUPë @*
zŠ6, ì[
Cõg @*
6,gî~Š ã ā÷ … Y {zì ÃÅVÍßX6,õg @*
Å<Ø è z +Š
ZuzŠ „ »x £gzZ“y xgŠÆóÑ
+ZÁŠ “tLì x **
ì „g~i Z0 ó L gLzZ óí
ó LL
„g g™g (Z ^ÅxŠ £“t ì Çì ÇgzZ÷ë COLD WARÀ` W&
Xì „g CYƒZa wq]gßÅk
B Ð Tì
Û zŠÆ“Å óÑ
& ó L Lzóí
ó Lˆ
L Æ~gzWp=Å]·]|xsZ9
ÅV-œ{Ša¸¦
y›gzZLZu Z µÝZgŠ õg @* /gzZ÷‰ Wt ‚™ƒãZzÇ!*
36

B ųZµgzZLZuZµc*
»k
Xì x ** xs ZgzZe
$Š·c*
Æ xsZ ™g ¸Z ÃVzuzŠ å É 7k
B ™ Wt ‚ Lä e $Š·
yZgzŠÆ{”ZgÄÜX ÷¿g ~gY lÃÅä™ J¦ ðÅOQ CZÆ™ Z9.
Þ £ åLO$
jÏ(gzZ] xÅxsZ ÂZƒ Wz {],
ZŠ »]q :gzZ 5x PZ Ï(ÃxsZ Z
#~
H’~ *Š ~g ‚g¦ » ó„
„ ¬ Ð Vâ ›~Š· ë @*Š  c*
g k#LÝZgŠ gzZ
Ðzz Åx̀Æ äàJ
QN* ,Ã7 }]|~ Y 70
- «Æ àÎ÷pø)
ÔÏ(szcx ÓÆ*ŠgzZ¸`ƒg$ f Vð; Æ<Ã òzg
+gŠÐ ¦™ VZª
/Z%RgzZd
Ôt Z²Ôy *zy ! †ÔyšZ¸`ƒ[ x»~ ä) xŠ~ œ
(SETTLE Vc*
Š !* Û Z àÑ Ô\g- ! fz ¹æÔ ÅF,
W ~Š·~ {)z i s Ôi

¬Ð ® á Zz WÂÅ ó í Í÷ Å ~{~œ ~ŠgzZ ~uzŠ MENTIS)
ó L L c*
X å[weci7nÆ« £µáóÑ
ó LL
Ð ÄÃkZgzZg ZÜÐ kz㠁WvŠ p Ö!* Þ £æÆxs Z
6 kZ.
c*
¸¦
/ Í ÃxsZÐ b§Fä6kZ9gŠÆäS
™f »X÷K Æ% Z e Z=
-Z {g !*
q Ù ~uzŠ d
zŠ~ 6 kZ6,i ¸ WÆ~g ZD Û Æ| 1000 X ì [W~Vzg Ñ

X ÷ˆV6, /
`z²Vx¤ $Z@だWgzZì ZƒZa lŽ
u~¿#Åe
-Y 1400™áÐ Y 800~¨Z! †
1zg[ c»xsZ äVîzyJ
Ø èõ~X÷K wEZ} N FnÆ
å`z²`»kZ bŠ™ Z9 »<
ë@*
;ñY c* Ø è ò £ b§ËÃy›ā å,q
Š™§æ ~ < -Z »‚fzyúÆkZ
, Z ä Vzg e6,Æ kZ Zƒ i ¸W » ( BHAKTI -’™
MOVEMENT) q Õ Z®
÷q -Z È»yZ ÷ q
-Z Ì]xgzZì q -ZƒØ Zè だWā Hg e6,»] Ñì
<
™Èy Z=*
c* c ™È Óâ 6,ԙȰg c*
}g åÃvZ™ÈÝg ðÃā @* Û ðÃZ®
7,7t
}™¥#™Èy ZŠ m,
Æg3Z c*
x ÓgzZØ{ » ~I ]” Z®Xƒ x¯ ëÐ x **
-Z ñƒ D™x Z Z » }uzŠ q
q  gzZ ce ムðZk
-Z Ã ,5 Ø Zè
+V7 Å <
37

Xce** K»WgzZce**
¯7: ¶ WV ;Æ}uzŠ
Y**
7— ðÃ~ äƒ ò ZúÆq
[ckZ Ì]†~(,Fë @* -’kZ
Ø èõX Hg e6,» kZ ä ] †FÌÐ ~ Vâ ›gzZ I/~
ÅÏZ Z̀Z »<
Ö ÓÆ™gz$6,RÏ(ÃVâ ›gzZ ~I e
4Š" Ð # $jŽ ¶^¥q
-Z
zÒZgzZìg D Z”åÐ VáÓy›Âz¤
/x ÓÆV³n ÏZ ;¸T e *
*™
n ÏZ ( Š
HZg â ~gzŠ Æ d
$ggzZIÈÍÔ z¤ W ) ìg D 3“9
/õ~y
~ \zgÆ 5ßvßÐ ¹ W,Zk
, -’kZpìg Ìgz™Ð V³y ›
iÆq
( | 1000 c* Ù ~uzŠ ÅVâ ›X ‰ 0ug e6,ÆkZwJÃ,kZ
Y 1596) ~gZD

Hƒ Za yZx6º Z „Ð ~ Vâ ›gzZ Zñgzi ä q
-’kZ nµÆ
/ZX 1 5ÌB‚gzZ c*
&t Âzyp¤ Ø Zè x ÓÆ™~g YÃÞZ +Š ä
Š™ÌlpÃ<
________ å 1™x ZgÃVâ ›~ ^ź Z ä kZāì
ì YY ¹Ìt ë @*
āKZgzZ 15B‚ÃÜÁ³ ## -’™
Ö Óx ÓÆ™wJW,Z »q Õ kZ äº Zā
DZvZzXì õx ZzŠÃ
äkZgzZ Š Ù !*
HWC -’kZ „¢$˜ Zz3,⠁
Ð XÆq Û Æām

H -ZÆ™/ÂÐ {)z[ ZÑgzZ à ™/Â6,
-uq
O‡J ³ ZŠë
B;ÆvZ¶g ãU*
äq á ˆ Æ$˜ çO Š
WV~÷
-’kZ Â c* l W,Z » q
H` k(,@ -’kZ ë @*

Õ gzZ ‚f zy X Š
H0 ug e6,» kZ {zā H W,OgŠkZÃ{“Zg ZŠ d á
WÆ V ~ ÷
á¤
ˆÆ V˜ { ÷/Zā ÅÒÃt ä(MASTER ,g »Æ q
MINDS) y Zi ZŠ6 -’
ó ó{ç+k
, +L L1ÏñYƒ[ x»q
¼Ô {È+ÛD -’t ÂñY c*
Š ¯ y ZxÃ{“Zg ZŠ
³ ZŠë ågà„gzZ¼Ã]Ñ»Û{
ÆœÅvZ¶g ~ŠŠ_ögzZvZ¶g ãU*
Š™ÐWÃK¬ d
{“Zg ZŠgzZ c* -gzZ ävZ¸ 7á Zz äƒ »~¢âZ] Z W,Z
$i8
-gzZÝZgŠX 1weªz ` @*
$i8
d äd
ˆÆ\ !* á (Å
W}ŠÆV~÷
-’™
Ðq Õ {“Zg ZŠ ð¸ Z (,Z÷ā å 1,
$¸ ä kZgzZ åy ›{·Z tZg 9
38

Þ ‡**
™| (,ÐWä kZ Z®ì Y Vyv °ˆ. ÃxsZ Ð Tì W,
Mh+”
gzZ à á#
Š™{ÌÃ\!*
X c* Ö ÓgzZòYÆ™k
B Ð {“Zg ZŠ
š¸ÝªÃd -gzZ äVrZ Z®åY™7ÇLÿkZ‚fzy
$i8
Wā ÇñW~™ÂvÎÐ wÅy›q
Ãzyy ì ¹ H Hx¥**
-Zë @* gzZ
-ZÆ™ä VrZā¶¸ pŠ ?¶pŠ HÐ “
/µq W: yZxÆ{“Zg ZŠ
~ ^ÅK¬ d á ªŽ å ÷
-gzZÉ eƒ: ´6,„÷
$i8 á Z F, -Z Æ
yZxq
gzZ Hx » Z(,~ä¯W,¸)Ã] Z W, -’kZäTŠ
ZÆq HWt ‚ƒõ(Z »xs Z
Š‡Šú~œq
X c* -Z Ái Z Á
‰ó@wÑðŠ â LÐ ~ Vâ ›ā åW,
«Ž ‰ Wt ‚x ** Z »q
-’kZ
rgg0
ìzz¸ì ‚ +Z LZ] Z W, Ø ZèZ&@gzZ´ÔðŠ â ÂBŠ~Ã
ZÆ<
/
õ~ˆŽ )<%Z {g ZzŠ¤ õ™š ÃvZ¶g÷V x]|v) ,ggÆgƒÑā
.H'
Ãx Zúy›ā @*Š C÷ » ( Zƒgx **
ZÅgŠ ã
Hc* 5 y®Í gLzZ ¯ œ
ÆóÿF /% »q
-’
IÔ×™B‚Æ x ** -’t 3 Z éZ}
ÆVâ › ÂCYƒ[ x»q .Xn Y c*
ŠāðŠ
Ï~êgzZì [ ƒ qzÑ~ ]g ¸ À ` W‰ D WÃ¨Ñ ˜ ‚Æ p ÖZvŠgzZ
ä™ »Ãi ÑÄÆVâ ›q Æ(COMMON CIVIL CODE)
-’ŽÐ x **
X Cƒ_ƒ[ x»¬Vc*
œzŠÐ` W{zì „g^nÆ
( 21X ̉çm) áøçûÛö×øÃûmøŸø Œô^ß$Ö ]†øø%Òûø] à$ ÓôÖFæø ǻ†ôÚûø] o×5 Âø gºôÖ^Æø äö×# Ö]æø
ó ó… Y7vßÒZpì ̈¸6,
x » LZvZgzZ L L
\g- ~ ~{~œ,ƒ,gzZ ,ÛÎœ
/% Z (,ZuzŠ » Vñ¤
/uÅV7Š
Ö }
: ÷# á ZPg ZzK
.7}g ÷ ò}z[ òZÆVñ¤
M F,U¿6, /uyZX å
Š·V ˜å ;g W`LZ(,Ð Y 711g ZMZ›~ ( Ö0
+Z c*
6 ï) Ü ( 1)
»\g-\gzŠtgzZ å„»á|~\g-¹æX¸ìg {gÐðZgzZÏŠÎW~(,
XìgzŠ » (DARK AGES)
39

ìóå@* á ¹æ»\g- Žè™| (,
B{g@÷ Ö Óã¢Y 1453
ÐWä# ( 2)
á ~#
-Z 1™ï÷
q Ö ÓòsZ Ìz Z (,» \g- ¹æÆ™òŠ7h
+'× gzZ 1™
X ‰ˆVJ Û ã ¯y ›~‰
-»Æ÷Z Ü z
Ö |Zg ZŠ òzg
LZuZ µgzZ\g- \Ð äY− Ð Vð; Æè# ( 3)
+gzZV gzZ ˆ ã ð~( Š·)
W7Ã{g e ZÎÆ kZ 7Z ~ ÏZj$
~ Üā c*
i H1 ¯ ð|4Š',
Û Z àÑ c*
Š i c*Š™ »ÌÃV⠛ƙ »Ãg ZMZ›k
c* ,+wZzi
5
Xì »Y 1492§Zzt»©**
¾o dX Š
Hc*
Šg @* VÖ‚Æ
Z6,
',dgzZ ¹F,
B; Æ \g- \~ F, ³‚ ÅVâ ›~ Ü~gzŠ ÏZ ( 4)
gîÆg Ïq
Xì HwEZ6, $ZgzdkZ䊷gzZ ˆ W
-Z~V-œà ZzäWÃV
õg @* uKZ 䊷 Âñƒt ‚t W~Š·gzZ \~\g- Z
gzZ“ # ( 5)
$ÒZ ÅVÇ|ñO Åäƒg ezŠÐ 6 gz“gzZ ä™ o‚Šp._Æ
e
+0ð|´Å{Š™Š XZ „ LZ ª) ò q »] ÑìÁz6,q
ÆZ -Z „Ð ~
Š Zi WÐ á|Æ kZgzZŠŽz » kZÐ 4z] Û *(s Ü
Š™ Z9‘
.~(,gzZ c*
~ ^Å8{Æ#
Ö wÅŠÎ{xZ (,Ð ƒ
 ~Xn Z™gàÌ2Z ¸Ð ¹
X c*
Wt ‚
',kˆZ~ x Z ¸Z 8 g- 6,Š ã
Za ~ F, ',dgzZ ¹F,
CÅ ~ F, ³‚~ \g- ( 6)
tægzZ åkâ ªzZdg«~ [fÆ\g- X Š
HW³% » î ; ~„gzZ Ï( ÂZƒ
wѲ¸ ]Ÿ= ã¢J Û Z àÑ~ [†gzZ6¢āx~
-gzŠ ¹ Ìi
Wt ‚³% » lˆÅV î *Š 5~ wq]gßkZXg«ß~
vᒠ\g7 gzZ c*
ó ó{Èc*
{Ҏ L L7— ðÃ~ kZgzZ ñƒ} 9ò6,V2Zg ~d~ ^ÅVj (
™ï6,M%Z™ Y äVj ( ~g«y ZÆ\g- ì @*V»œ{zì @*
0* ™œŽ
6, ,
Vzk M"Š¼Æ*ŠgzZ 1™ï6,´vZgzZ ¶*Š 5Wz~(,
Š !*
b Ž ( Y 1498) 1
X ‰ƒ*‡Ì
40

ãZôk
, Ù â ~d y›ä â Ç ~ ejZz „ ~ Y 1498 ©: ÏZ
i Å+C ( 7)
āÐ TX 1™Äc* Û Z!†
gŠ3 Zg ~g«»äWtægzZ]g ¸™x˜Ði
x Zú8 g- gzZ ˆƒ eð‚gJ
- ¨Z ! †.Ð „ 5 ZgE™^ »6Š¤
/Æ6¢
V¸´´‚k0*
,e6,
}k ÆwXgzZ c* WVŒ~lˆÅV-rCg ˆä
Š™q zÑ **
&
+ZÆZ~ Y 1600X ‰ ƒ w'~ Vñ¤
c* / Û Ã]g ˆgzZ Š wZ e
uŶŠ r z
VzàäZ6,}g ø X ˆƒ*‡6,y*zy }g7 ~ˆ Ž ðƒ ì‡ (E.I.C) v
ÅòÝgzŠ ÏZ r !*
X ÷g ÇŠ c* v~
y*zy}g7Æ}ÒúÆx Z ¸Z8 g7~ lˆÅV- r5gzZ]g ˆ ( 8)
Š lŠp 5 Zg \¬vZ Âì @* # X à ™Ýq ð‚g ÌJ
™œyK̈ZZ -‹ŠgzZ“~
Âì g™g (Z óÀÂLŠ .x **
gzZì CYƒ I»gzZì CYÎx ¸Z
# gzZì ꊙ Za
X ÷D YfÐVð;c*
÷D YƒÈÌ} i ZzgŠŠŽñЬƹF,
b‚z
á {÷
ðÃÃY SZgzZ Y Ûò £~ ` ´Æ kZ  Zƒg F V˜ { ÷ hx
á Š !*
á Š !*
-Zā åy.6,¹{ ÷
Å¿7äT 劎ñ~ ‹Š ËZ e 8 g- q ðƒ: ! x»
á Š !*
` ´ ‚ ¿» { ÷ ä kZ ì Y™ ` ´ {z  ñY c*
Š µñ » ` ´ ÐZ ¤
/Z
á Ð TŠ
¹æÐ Q ä V ˜ { ÷ á Š !*
Hƒ q ¡{ ÷ gzZ H (OPERATION)

óât sÜ6,gîÆx ÅZ ä kZgzZ ?ƒ _⠎ ùâ :¹._Æe á Š !*
$Zzg ÅVƒ÷
Lò £ …ì 7{Š c*
i «o÷ ñWÐ n¾Å ]g ˆ÷ vß +Š6,ëā
}Š ~gàÅ] !* á Š !*
kZ~ ÏŠ ‚ä { ÷ N YØŠ™s ç (IMPORT TAX)
KZ „¢ä VrZgzZ ‰ Á5 ZgÆ äÑÌZ nÆ Vz̀@*
8 g- Ð T ~Š
y*zygzZ c*
X Š™q zÑÚ Š[ZpÆŒgzZºÏ(6, Š½ÐÌZÃV-Š !*
W
____________
$ » ām~ y ! †~©: kZ
-gzZ +−Z []|YÿL ŒE
8
Æ~gzŠÐ +ŠgzZ i$ -ZX Š
+ZÆV⠛РQs§q
+g0 HWg ZMZu',K¬ d
$i
41

<ÑŠŽz!* -Z ä V¦s§~uzŠ å o‚ »o zZ ~„:
Æg ZMZÆ~œq L
rZ°x ÓÆxsZā å4Ì~ yZykZd -gzZX åH7f Îï» »òs Z
$i8
4gzZ szH!* Ö Óy›gzZƒ Ñ!*
%Z ~g ZŠ)f Å# w1 »s »ZgzZ Vƒ Ç**
2Z ¸

Ø è îÒZ Å y *zy Ð Q s § ~Š ________ƒ Zg7 Ÿ» » æ¾5.Z ù
<
-’™
Ð äƒ*‡6,g ZMZÆ{“Zg ZŠgzZ äYà {g ZzÆq Õ Ð s§Åxi Zzy
ÚÅVî¤
/ .»¿áLOggzZ)œh
õ¸agzZ ________å˜} +” »äY {gxzø
F̂i »ām™á ~ïÃuugzZ[ º{ŠŽñm<!*
{zgzZ å o‚ »V ÂzŒ
÷Ð ñÐ Vâ ›ā @*
¸T ebŠ^ »Ð *Š›ÅÅF, ,
gzZyZkZÔ y j
îjZ¸g
Xn Y
Š µñävZÃK¬d
WzÔ~Š ãZxÅ~œÛā²sîgzZ c* $i8
-gzZ
Å +Š 6,Õ 9gzZ ~ i Z0
+Z 9{zā @* Û «
N â Û Z z ̬
» & Â~Š ā!²z
Ö }
Xn™# .
M F,
`gŠg ZzK á Zó**
~^Å]Zg ÷ g »PÆ~œÛÅ\ W~sf
X ÷D YK
Ü z {Š c*
~ ]¶Z‰ i~ gzŠ Æ òªsî KZ ä d
$i 8
-gzZ (])
òÐB; ÆkZ~ Y 1667 Ž H{Üõ»x ‚ M ! fä kZ~ Y 1662 X Zg Z ¦
/
Û ÃVÂzŒ Å.
ÐZ îSX Hz Þ »~ Y 1667 gzZ8
-Ç " ä kZ~ Y 1666 X Š
H
o‚ » lgØÅVâ ò ÃkZ {g !* bŠzÂ{Š c*
zŠ ~ Y 1681 gzZ Y 1672 X ~ 7, Þ »
i6,.
zŠ 6,VßÅ ( g7 ñŠzZ ) h ZñgzZ ( g7 |ŠŽ ) g ZŠ%ä kZ ~ Y 1679 X Z 7,*
*™
~ Y 1681 B‚Æ h ZñpŠ
HM ~ïÆ kZg ZŠ%Ð ~ yZKç [ x»
6,V2c*
g Å { ,wÍ~ Y 1686 gzZg7 › ä kZ ~ Y 1685 X Zƒð ðZ {@ç
i‚māg !* á ~mā7ZgzZK ç [ x » {g !*
«V- 1™ï÷ zŠ
X ˆ’J
-ðZŠÆ¿zy{ÙáÐ 8
-Ç "
42

-Z {zÐ ¬$
q /~x Z¾Zzx OZÆāäkZ k',FŒ Z
+1}g Z ¦
µñ » äVZuÃVzg ZŠuò £ ä ~¢q)ÚÐ œ
/%X eƒ: " =Y Z
$U*
-Z d
q $i8 Š:á̂:Ð uÌLÐZ ä VV%îSX c*
-gzZ@',ƺ ZX c* Š
Y Œïq »Z
ä kZì @* # åy ›{·Z ”å
+0: ZJ{“Zg ZŠ 𸠻 kZāZ
" ~D°x Â~ekZ ÅÒÃÅä™Ç**
~ Ýzg Å[ M wZ ¸ZÃ2Z ¸òs Z
$%} zëÆ·ùZÔXV´pg Ñ
¯kZ ñZ™A
gzZy›wìŠ Zi MÐ ¹6,
kZnZ ‹Z Z (,
-gzZā å6,] !*
8 Ѓ ÃVâ ›X ‰ƒ³ #ÆkZzyï
kZÃzygzZ å c*
6,]!*
ā¶m .szwÆ©ÝÐ6,öäd
Š¬»ä™sv $i
Š™ c™Ã2Z ¸Æº Z0Æxsi§: ZzygzZ ñÇ
f äkZ
äVîyX åc*
X ÷KZ Ë gqgzZ(
+¬Ì] â Z²ZÆ( Ë "
$6,
kZ
Š™Èó‰°oÆxsZ c*
 gzZ c*
ƒ ‰òsZ)ŽÃxÎgx Ó+ZäK¬ (h)
gzZ {D‚ óX] q & Z~g !*
ÔÅ Za ÏŠ ‚~ V+Æ Ù7 ` @* gŠ ä kZ¬ Ð
Š™È izgâ¡Ô~Š™ »Ìg Åá̂~ÆzLÔbŠ™s ¸ñòæ~g !*
* ¾ÞZÔc* gŠ
g ãX ñZ™È {)z kāÆxø{z´ÆkZ ÔÅ òZg * ¾òsZÆ™ c™
Ô~i !*
wÈy ‹zcvßÐzz ÅW, ÛÓ
Zw5)ÆuñÔ~Š™È Ùâ[ ZÑÔÙz
ó `ƒË~[ !*
X ~Š Z™ÈÌuñäK¬¸ gzkî ¤™
»<ÑÃx Zú›
[ZÔKgHºÚ} (,äkZ nÆä¯È0*
46, -Z nÆ ä™y Íæ}òs Z ÔÅsÅ]
uÅK¬ ä TÅgHwq .)
Xì·ù»]àò Z ¸ÑZΎ óHA
$%~K¬òzë~
Zzg òsZ Ï0
Ô¶._ÐÆ] c* +i ÅkZ Ô å´ â »g ZŠ™— ¹K¬ (t)
uZgpgzZ k]Ô ¶gzŠ VÎÃÐ x Zg MzHÏ0
+ Ð ñ»] ‚Zz Iè x Ó{z
i ÔåÈ0*
CZ f LZ Ô1:… q $â Z ò ¸å Ã: Z 
-Z LgzZ Œ- ~g »uä kZ Ô¶{Š ‚ ~(,
Û gzZ !V\ IÐB; LZ {z nÆä™}g7 sg r
6,wßZ ÏZgzZ qˆy M Œ
43

ā åH{zX å—¹ #
Ö Óg¦»kZÔågZ] °ßq
.@* -Z {zÔŬÏ0
+ix ÓäkZ
œgzZVƒ {0
+i nÆVzuzŠÉ 7n LZ~ā c*
Ñn kZ~ *Š kZ=Z}
.
-ukZsÜw ì »s
-uTVz™J
Ð ZJ Û Z÷X V î VZúz
# Zg KZāì n
XƒÝqÙpÅ c*
¬g ~÷
W 9:00ðg Z ÂZiz',Y 2007ag â 4g Çt
-W 11:30@*
J
W6,[ »Ôr
# ™›Šú]
.‚[ »~x Z¤
/z6,kZX ZƒÂ
g›ZŠvŠ {z´Ær # ™gzuxÝ$
# ™¹zg Ãg UbZgzZr
Ï0
+i] ÑqÆvZ¶gK¬d
$ggzZ+−Z []|ä] Z|
Û wìg Ö Z6,
â
( {g ZŠ Z ) X c*
44

fp â ÐZ
+Z̀´ŠÜç
b‚zŠzöÑÔ]÷ZpŠzö(1)
Ð÷g D™ðÉgÅVâ K̈ZJÖ ª]g ˆwßZÆxsZ
-#

p…^ÏÖ] àm‚Ö] ovÚ ànŠu

^ð»g Z CZ²e â ~g !*
zg »ZgzZ*Zçò Z ¸ÑZÎ{Š™äznÆ]g ˆ
6 6 nÆ÷) Ø Zè Z÷ ñƒÇg ~g Y
,}Ñ çïqÆV'gzZ <
Ì„»e -Ñ~ hzŠ Å侫o{Š c*
$Š â b§kZ÷q iÆ™äzwßZ
iÐ {Š c*
Ø èuZzxsZXì YY ¬Š ãZz
CÆ]g ˆä Tì <
w‚ 1400 wßZ ~Š ã
÷g ï Š ðÉgJÖ ªÃ+
-# h YK 7spŽbŠ™ äz I
M K̈Z wßZt ÔM
Ë gÃ` ZcÅ! x»d
xsZXì $ $gzZ {Ñ çÌðÃñƒTgì‡6,yZgzZÐ
we â wzg Zg ø ` W Â÷ Ù ŠÃ]Ñq {ŠŽñëIÐ ä™] !* zg »Æ
6,x  ~g !*
! fgzZ °Ôg7g » ! fÔ} ÷)
Å ¹F,ä [fX ÷ Vå0* ,» [f
,äxsZXì „g™~zcÅkZ *Š ` WgzZ c*
wßZŽÆ÷) Šx Â*Æ™ðwi o
[fíeï: ÑZz äŒðà c*
c* +ZÃÔŠ
Š™i Z0 H7ŒÃ bzgÝZ ÅkZK äz
Þ ‡n ÆgzŠÆ ` Wwe â ÷)
7¿. Š »xsZā Š
,Zƒc* ŠÈt gzZ ˆÅÇÅ
Hc*
~ Vzà‰kcgzZ yßÔ ¶:¸Å›‚gÃ[fZ
# Iw‚ÎJ W]‚X ;g
/
g eÐ &~Š ZgzZ Zo¤gzZ\ Œ
Û Vzà} (,
ÆÜ›Ô å:g¦»J
-xzgB!*
+ZiÐ800 Ô‰C™ Zƒ ŽÅ 1gÎ
Ž ¸ EXPELLERS Æ %Æ yìiZ
45

y›~ *Š ~g7 gzZ¸ D™^gE Z OLIVE OIL ~ \g- gzZ [²}g7

÷) Ü z kZgzZ å el
,{Š™ « »xsZÉ 7» WEST t ‚Æ yZ ‰ » Vz̀@*
zg » kZ ä Vâ ›X ÷ ] Ñg— ã!*
FÆ ™¿6,we â ~g !* Æ T åw e â
ÐW™á we â » COST Ö Ó6,*Š J
EFFICIENCY u ` WX Å # -w‚Î
L COPY CATgzZì ˆƒ Å COPY CATwgzZi Z0
+Z »kZ1ì ;g| (,
gzZ Å ¹F, ,¥gzZ CZ »xs ZXn 07gz0*
ä Vâ ›™ CZ&ì we â ÷) 4
X c*
CZä*Š ~g ‚ÐZV Zi Zˆ
Ü zŽì ~gz¢{™E
Ɖ +»²e â¼ òZg~*Š {z´Æwe â ÷)
,òs Z
-ZÐ~yZX ‰ − ~©:B‚
Ь~T åRELATIVISMwe â q
Ù gzZì Y™ì eŽŠ
ñZg ÅËC ÛC
Ù āŠ Šg¦t ñO Å+ â ÃVßßZ {”ð
Hc*
Š ™ŠgÐ Z ä }Ñ ç n kZ e0: x  ðà b§kZì „
ˆ Æ kZ X c*  gŠ
ā å O˜Š¤
/Æ ] !* C» T ˆÅ ] !*
kZ g¦~Š ã Å UTILITARIANISM
 gŠ ñY 1CZ ̎i§Âì @*
ì s ÜÆxsZ Ìwe âtXì „ /Z
ƒZg7Ѥ
¾…Ѥ
Ì™^ßš Âì ** /Zì [ ƒuZgŠ Z »÷ÕÆkZ ÌÃ[f[ ZgzZ
Y ƒ Ýq Ñ 1 ì ß ‹Z6,ì Y Y H Ýq
x  ZŠ Xì @*
ñO ų~y
WgzZ ‹Z6,āì t%Z NŠ ~ Tì UNIVERSALISM
ó CY~ŠqÍZÃäƒ9Æ}Š Zg Z
 gŠ ̳gzZƒßÌ‹Z6,ì eì
X ñW:„
™ê™NŠÃVгgzZ ¿Ô+
x Âtāì @* Þ ‡Ìx  (Z
M xsZX Yƒ 7¿.
rg 7t˜Ð +ËZ e ÷)
X‚ ,î sZ Ìx Ât n kZ X ß c*
ì„ gŠ
Û Æ]g ˆx ÂòsZŽì » DISTRIBUTIVE

ìd JUSTICE w e â åa

ÆbzgÝZ ÅkZÃkZ1ì ;g^x Ât Ì~ y Î 0* -uËgzZ
Xì ÌÇ**
J
xi 5gzZ ´ â x Ât ì @* itèY @*
ƒ ú â ~ w”Æ «o{Š c* Y H7Ç**
B‚
SOCIALIST gzZ x  : Zg ZŠ tâu n kZ ì @* Å t £Æ VâzŠ
™ ]!*
46

,™¯Z wzZ ó÷ 7d
Æ } ÷) Û Æ x  ~g !*
$Œ zg » òsZ VâzŠ ECONOMY
ä xs ZāZ
# ì @* Åt £ÆV.g »sÜ™¯Zy
™]!* ¸gzZì êŠDÃt £
xi 5gzZ ´ â ~ DISTRIBUTIVE Å ~zg: xå
JUSTICE Xì Å ] !*

Û xsZ ƒ ;gƒ: W,M{Ñ ç¤
ÆŠ Y Zg â 7h» ËgzZì M̀Z »œÃVâzŠ
/ZX @*
ׁ
„g™x » (Z ðÙï 'Û F¤
/ZX Ç}Š 7DQ ƒ@*
ƒW,
O¤/ZÔ Ç}ŠDÃt £
Ûq
+ÃÃ}Ñ çx
}Š {Z -Z ðÃgzZì ;gƒyvñO Å{Z
+ÃÃ}Ñ ç »T÷
Û F¤
-Z ðÃgzZ ÷ „g™x » YZx
q /ZgzZX Çñà{Z Ûq
+ÃÃx-Z kZxsZ Âì „g
òsZèYX Çñà{Z ׁ
+ÃÃ'Û y ZÄ÷) Û
,òs Z Âì „gàyvÃ}Ñ çx
ß Ëe
ì CYƒ ¦6,] !* /Z ì 7~g/Æ ™È @ M x  ~g/
$ÒZ ¤
$g/Æ ÎŠ¶ zŠzu¼ xs Z Ô @*
e $g/ +Z xsZ Â
™7 SPPORT ‡Ãe
X ì êŠ
Û 6,
nƶŠ rz $g7g»gzZg Ã×ÆETHICS÷)
wCf ,î sZ
-ZÐ ~ X, ™]â ZŠZ ë Z gāì ~gz¢
Å MORAL ADVOCATE q
Ù Ãci7Å MORAL ADVOCATEXì Ì]gß
kZŽ ñYH Za ~vC
r zہtzg ¹ÜZ YZ~ vāñ¯ DÃ] !*
MORAL ADVOCATE X ì ; g 0*

Cg ˆgzZg ZŠZ òsZg0
+ZÆv{zāƒ ~g ZŠ)f ÅTXì Yƒ ÌŠp´ â » v
,òsZÃ}i 5ÆvgzZ ñ¯DÃwj âÆ] ªÜ Z
tgzZ ñ2] ªÜ ZÅ÷)
# ā σ [ x» °lz»
òsZ X}™ÍÑ Ì6,ŠpÃ] ªÜZ y Z CEO » vZ
,k
kZ {zāì ~g ZŠ)f Åc^ Hg W›q Û » ´ â h»@~ x  Cg ˆ
-ZXì n
COST gzZ yZÖ iB‚Æ@ā ñ¯ DÃ] !*
 e Z6,~ t £Æ@ƒ: CŠ c*
gzZ COST EFFICIENCY xsZ Xì @
* Y 3g pÅÃ VâzŠ EFFICIENCY
™ÌnÆ@7nÆvsg e ] !*
t Xì @* Å TIME EFFICIENCY

œ{Ša xsZ1ì ðW™[ ZˆÆ] !*
ÆkZ IVc* ŠÆw‚ A‚Ã[f] !*
47

Xì [™äzwßZ
xsZ²ì ì‡6,b‚zŠzögzZ ]÷ZpŠzöÑŠ ã ,y7z
CÅwe â ÷)
, ZXì êŠg¦»b‚zŠzöÑgzZ] ÷ZpŠzötāìtCgzpÅwe â ÷)

Ö QgzZ o Ô}Ñ ç
1}™œn Æ b‚zŠzöю ì Y}Š “yÃÃ#
7&
ogzZ m, +Z ÂñY 1 CZÃwe â kZÆxsZX}Š: "(,Ðuq
-ZÃ] ÷Zp
™ƒ} 96,Vî 0*
LZ Ì{zgzZ ÇAzÌÃx Zúd
$¾Ð ~ «ogzZ Ç}™ ¹F,
ñƒ0Æ}Ñ çÐ ä™Y{Š c*
iXÐÙÝqx £]³!*
~}Ñ ç
$¾gzZxi 5Ô´ âtâuāìtg¦»÷)
x Zúd Ë Y ~Š à ¥pÃV5
,»xsZì $
~ we â òsZÆ÷)
,}ó ™7 {g  »„
 c* -Z {Ñ çgzZƒ„~ VÐ
g k#q
ŠzöÑÃb‚zÆ™ŠzöÃ]÷ZpgzZg¦~Š ã
C» ~g ZŠ - Š xgzZ ~gZŠ -
$c* $c*
Š
à ` ZcÅ ¹F, ,›Æ™¿6,X÷ wßZ ~¯{z œÅä™
~ *Š } ÷)
izgtÄ)X ÷M
Ü zñZâ)**
( Y 2009#8‰ hg
____________

gZÅkm',(2)
gnßÚ ‚ÛvÚ
LZpågzZ¼ Âx **
ÝZ »kZÔ å{°!*
»mG{zÔ劤
/÷á » qÁkm',
Ø Ð ó ówqZÆ VßÎg L L[ klÅVÇ|Ôå @*
Bkm',Ðzz Å ò ¾z@i
¿¸ÔåB‚ÆqÁЄ Z’ZtÔå@* ƒ~VzŠ¤ /÷ á g;ZYg Ñ»kZāì ¸
N
Æ qÁ ªz$ +Å ÏZ X ( 30 @*25X 11 [ wqZ) c*
Ñ *zk ,Ð ‹F, à ø7Å Ž å
N
» V¹‚Æ kZgzZ qÁ ¬ Ð kZ ø7Å èY Zƒ wb Š OZ » Ö7 ~ VzŠ¤ á

N
Æ{)zmGÔÉ éŒ$E ZˆÆä™wJá|ä ø7Å { Z_ÆÏZÔ åÔŠ +F, J
ÅN
Ë~t ZgzZÆõg @*ø7Â@* ƒ: km', àJ
/Z c*
¤ -gzŠgzŠx » qÁgzZK}gzŠ
Ô( 39 [15) ðƒ "
$U* Ü Ãg ÅVâzŠpåí»Ö7 km',V- @*
èg¬ ‰ ƒ[ƒ
48
N
6,}iŽ åZÇ!* -Z ä‚fÆ ø7Å èY
Ð qÁ kZt å 1lZ F,qÁ *q
N
ÃqÁ ñƒÚZ F,Æ ø7Å ä km',X å @* á Š !*
™~Š oÅ „÷ Å Z}
.gzZ å @*Q¸
N
Æ ø7Å ˆ Æ s %Z Iƒ Z]
.÷Zg ÅVâzŠ Ð V Œ c*Š ™g ï ZÐ ä™wJ
klÅVÇ|]o»kZX c*
Š N™wï b§ÅíÐ|ŠzŠÃkm',ä V™
á ™f »km',~X÷ÁÂ
x » LZ äk;Z bzg&! k\Z ñZzXì M„ f ÷
ÅN
-Z ÅÙñZ
q Û yˆZt c*
Š™ œg ä V™Æ ø7 ÐZ ( 2[ 13wqZ) å OnÆ
-Dõg @*
X „g:ŠzöJ Û y ˆZÅy Zpì wVdZ
ÅÙñZ
~ Y 325 Âñ (,Ð u} ×~ VÇ|„
 6,egzZ © ÂZ
#
E
Ù zŠ~ T ðš ±ÃÅ )nÆä™ê »ã**
Ðg ZD Zxä í éH 5E
45HkÃ$ Y ÷
 6,e1Ô åð|)Zz**
„ Ð wqè|{ ÷X Š
HHúæÃV-gŠ 0*
RZ+Zi
á CZ ä kZ W,Zk
ñƒ D™wEZg (Z „ ÷ ,iÆ X¸ w!* ÅkZ ð|
Æ u **
ÃV-gŠ 0* Å{ ÷b§kZX c*
 6,eÐ ãZŠ **
„ Û IZ **
Š} Šg Z Œ Î{,
ÃV-gŠ 0*
Hïg (Z »[ NZÆ7 }į
¦- gzZ ‡ßÔ²%Ôä™ VZB; sÜä VMŠ
yZ ‰ bŠ °¸ n µÆ k Ž ° x Ó ¹!* X õqJ½ÑÃã** ZÅ
G
- Ê
á ¬tX ‰ï÷
„÷ Z Åkm',gzZ øŸ â ÔkB~ V ¶á Zz äY ñ°
á Ìã**
™ VÅkZ c*
Zƒ@* ÃgZgzZ Ë{z´Æã**
Zƒk7, Zg eyZ¿ðä
/Zā ZƒgŠ ™Ì
xJ Ztb§kZX ÇñY c*
- ` WŽ Nƒ òZg‹g Zã** Z^ vÆ]ñŠ
Šg @* Hc*
0*
ó¶CY ÅtR~Vî Y¤
/Ætg\ZIÐ kZŽ gZ Åkm',
gzZ÷CYª
© Â{z ÂÅ wJá| {°‡!*
ä { ÷Z ůX ˆƒ >Wg 2
# āì t ] !* +
H0y TÅá|eÒoZ®X ¶_ƒk
XŠ ,Š¹[ Zp¯ð|„
 6,
-Z
:t ‚™½Z sJ ÛJ
# 7g Z Œ Ü zkZÐZì
-‰ ó ðƒZa /Z !*
] Ñ»
îŠ 'Š Þ »¯ »z ] Ñ»t ~ hÆ VÇ|„
 6,© Âāì zz ¸ X ñYW
gzZ© Âāì§Zzt ó¶Äc*
gŠ ÅgZ ÅkZÐGÅkm',]Š Þo¢q
-ZX „g
49

eäāZ # å„  6,© Âkm',X åÌ~ V- g ZjÆ 7 }Z× »e
N
èÅkZā å Š
Hƒ hј}
.t Ù¯ZyWˆÆ} ×Æ km',gzZ ø7Å X „
 6,
ÆkZˆÆ] ÃzgZ ÅkZāŤztäkZ Z®ñYƒ: ù Ÿ}gZ ðƒ
Å]]ÀWŽ ¶gZ¸ :X ñYƒpôЊS ñY~ŠÄg6,J
nŠ Å: â iā @* g
ð** 3½E
Ž C1Ôxg ðH 4] éH
5G & Z ) ðƒæW'
5½G WÆ km',I~œq
,Ð g U* -Z ã½Ð ]Š Ñz
XŠ Š Ö6,
Hc* ¯ÅƒÃÄc* gŠ kZ ( Y 1698\gAZ450@*
422] ,IX x N*
E+G
Æ á| ÷L g @* Ü z kZ gZ Å km',
É ¶a **
‰ ā 7t È » kZ
á ZjÆT‰ŠŽñÌA ÆVÍßwÝÅgZ kZāì ¸Ø Ð·_
$k0*
gŠ kZX¸ Tg ï Šì — ì Ç ð|„
»ïnÆ© ÂXä Äc*  6,© Â
(GELASIAN å t ƒ íX c*
~™e ¯° ÐZ Iw‚ P Ð ~ Š x»
ÆxzgñGgZtèY Š
Hc* Û gZ qçñÆDECREE)
Š™Šš™}Šg Z Œ
ä xs Z å Š +0Xp¶CZ”Ð ] ZŠ NZ
HHŠšÐ Z nÆ% Z e {Š6,6,Z
äVzg zÃßT L LŠ
H’Îg ehgzZ ˆƒ{g 0* â zgāX 1¯“
{g 0* M iKZ7Z
X ó óŠ
Hƒß»}uÆäÄzHŠg
䙊šÐ ZQgzZpg~ i Zg 8gZ Åkm',ä G„
 6,e
kZāt ZƒX ~Š ]Š ÞÅ hQ ä ]Ñ»~ ~œ,ÛÎpX ÅÒÃÏKZ Å
Æe%Z  zŠÆ2kðH
Û„ 4h½]\7 ¶pô~ ~k
, -Z ÅgZ
$ÑCZ f Å\7 Ž Üq
Æ ñZ±)g fÆ·ÃÆ (z6,Æ™ÀF, i ~ß ¤Z » kZ ä TÐB;
~ y !*
ðƒv**
c* ,
z~k Ö }
# ~Y 1738X H7~#
$ÑÅ}Š ZPZ .Åå- }Š ZP
gzZ›VZi ZˆXì ŠŽñ~ **
c* ,
z s W~k$ÑsßZ Ì[ ZgzZ Š tÂ
HVV;zÀF,
á Ð egx Wö6,yhäÀF,~ m,
ù÷ ôZ » kZ ~ Y 1907 ä vg −&
+Ñ å
™zMâ ÅkZ wq¾X Š
Hƒ T
$¸Ð g Zi !* t ] Zg VÂZgpX H
6,gîg Zu Z6,ÀF,
ãð~V-gŠ 0* á ~Š Z®Mä†
Æxzg[ ZX Hù ÷  R,ãZ1È ¬&ˆï8 »
50

,
™k’ä y ›ËgZtā Hg (Zñt nÆäZryY KZ ä VrZ ˆ
āŠ
Åkm', HHÌòúŠtÉ 7¸X ì ~Š™[™Ð x **
Ækm',{ Z (ZpÆ
/
a¤+ÑøZŠz=,',
h Å bg7„ŠŽzgZ
XB
Æá Zjð|„
 6,© Â&¶ègZq
-Zäkm', Ð õg @*
$U*
āì " èÑq
¯Œ~ ~{~œ”¶è7gZ ðÃäkm',
/Z¸D™wEZ6,gî
¤
Û qçñgZ ´ÃÆ~™e
# ?¶ˆÅŠš™}Šg Z Œ
¶„ gZ Åkm',{zāZ
Ë ^ù ÜKÑ~ ÏŠŽñÅgZÝZ Â( ïN*
Z®Xì $ be K̈ZdŠ )
',s Wc*
Xì c* ,
Š™k’ˆV- œäy›ËÐZāìŠ ã
C" nZ ‹Zt

d X ¶hgZ ÅäÐGÅkm',
Û Æ qÁ km', āì ^ÑÌt
ā¶]gz¢ HÐZ åÌ +x¤
/ -ZÉ 7„ ~g Zj{z ÔåÐ ~ V- gZj+F,
uq
kZ Â]ª™| (,Ð kZ ! @*
ì6,] !* YáB‚~GgZ ÅäñOÆgZ KZ
H"
ÆT M7r Zu ðÃÌ»gZ kZ Åä~ ~k $Ñ !²z Wz Å;èE½5Gzā
,
Æõg @* 3½5E
xg ðH 4] éH
G & ZgzZ ~™e ¯°X ¶BÐGÅkm',{zì g^Ñt 0
5½G
kZ ë›t ÷ ìg C hÓ ZgÃVÇ|ôZß *
°ZzgzZ °» » ]!* ! Ž ÷ ë›ûZ
āìtÅkZzzXìRgzZx{Š c* Zg e {ŠŽñgZ Åkm',
iÐ ã** ā÷]o
á v»Ï0
²%X 7@÷ +i Å7}Ìq
-ZÐ ~ W
ü Æã**
ZVzg e {ŠŽñ
/Z ¦- gzZäX å: ~g Zj »7}ðÃÐ~‡ßgzZ
gZÅäp¸gz¢~g Zjp¤
ÆŠ
¸K ¦wZ ¸ZÆqÁÐ x ** i ãZ‡ääó7{Š™k
Hß~ y!* ,’KZ ÅkZ
~Tì gZ ÅäŠp]o»kZ óÅA ÆkZ ägzZ Ë™| 7,&
$%gZÐ x **
( 9[ !* $¸uZz8™f »“
!Zj )Xì ~T WŠ¤
/÷á Æ7}ÆkZ

tÔ劤 á » qÁŽ 7Å ¦- k QgZ Å ¦- ì »gZ Å ¦- wq¸
ÅgZ kZ ._Æïh
öZa õg @* +].X ˆÅk
,’ˆÆä%Ʀ- µz—š
 gZ ðä
Ѓ /Z~Ýzg Åë›]g @*
Z®Xì ňw‚ 140ÆqÁÁi Z Á
51

ÌŠpY f ð|‚¯Z Wz Fs Z ‹Z »Tì gZ Åkm',{z Âì g±Z ëÑ{Š c*
i
Æ7 }Ž ì gZuZztāìt Â]!*
«÷ ]; Žz FÅkZ X ÷ `™
á v » Ï0
x ÓÅ qÁāt }uzŠ X å@÷ +i Å yZ Ž gzZ ì {Š™k
,’KZ Å ~g Zj
Xì M ~ gZ ÏZ sÜ~ i Z0
+Z R{Š c*
iÐ ƒ  ™f » VzgzŠ —gzZ ] x
EÒO5!
s܎ ì ÝqE¯6,äÐ Z b§kZ Ìü EgzZ åÌ~gZjkm', āt }Š
āt ™| (,Ð ƒ y‚ W~KgzZ F,9y Ò » km',
 Xì F, āt ¸a X å~g Zj
( 221[ !* )X ¶Åä7}ŠpN @*
X km', Å™gZÃkm',
bŠ bÑŠŽ nÆä™ì‡g ±Z »ã**
Z Vzg eāìt ] !*
Ðq-Z
CXgzZ÷D ZIx{Š c*
Åkm',6,VzŠ ã i}ÃgZ Åkm',bÑŠ „z÷D Y
CIx){Š c*
iÌÐ gZÅkm',ã**
ZVzg e6,VzŠ ã YHŠg »gZ
C7Zì @*
(VS. THE GOSPELS DR. M.H.DURRAM) ( THE GOSPELS, ™±5) ÷

L »äYKœgÆgZÅkm',
:¶ : Ž÷_7,
Ã]‚½ZyZ}gZzy
iZ–g
× s§Å ( km',
Ìb§Ë! km',dŠ ¹gzZ Z& ) szāZ ¶Zg qÁgzZ L L X1
ÏZgzZ ÷ ` W7~ Ï0
+i Å *Š kZŽ 0Æ VÂ!*
x ÓyZ wZjZ }%1
ó óñÑyZZ6,s q Ôå ZƒB‚Æ{ZŠ·‰6,j§
Ù gzZ N 3:āðŠg ZŠ Ãzā @*
-ZC
( 221[ !*
)
4Ð òŠ Wy;** -ZāVƒ HÐ ?~ ªZzL Lc*
ÌÂq Š [ ZŽ ä qÁ X2
) ó Xó ì
( 22[ !*
{zèYÔÚZ F,
: w3Z
+Zi KZŽ zŠ hgn Æ kZ sp L L ¹ä qÁQ X3
) ó Xó ì xzøÐ ¼
( 23[ !* A
Ù ƒ ÒL L ¹ä kZ™ VZu CZgzZ
ãCt ~ wZ ¸Z }÷Ž 6,¿kZC X4
) ó Xó Vƒg
( 53[ !* C» Z}
.~ā}™
!ÙÃs§~g ø!·} ZÐāZg åŽ Ç} Š Ï0
+iÃVÍßÉx ÓZ}
.Q X5
52

( 54[ !*
)
( 90[ !* -Z Ì+ Š b§ÏZÇì q
)Xì q .b§TāVY
-Z Z} X6
A ~ §{ ~¾ā VY !·zIL L¹ ä Z}
M {tZ » ]‡‘gzZ *Š Ô¼ . X7
ñ0* Ç}™Y z~¾ ðÎā ©Vƒ @*
Y Zb -Z N ~ » TÔVƒ ÑZz ä¯
¯jq
# X ǃ7ÇÐÃN ðÎgzZÔ Ç
¯9{yŠ ]  CZ ÂÇVÙ~ *Š N ~ Z
Þ y WgzZ}iā b§kZ ! ǃ Cw¸Z¾gzZ ÇVÙ™
7++Š Z¾pÐN YT
) ó Xó ǃ
( 97[ !*
µz —šāVY ÔVâ z™¢ c*
Š [ZŽ ñƒ D ¦
8ÃVâ KZ ä qÁ X8
™| 7,Ã] ‚ ½Zy Z ( 220[ !* /
)X Z%7¦Ù ( 6,Ç)~āVƒHÐ~?~
C
Æ qÁ {zāìt Âzz «X ðƒŠšVY gZ Åkm',
āì @* Yƒ { i Z0 +Z ! l
ÌÅ] Ãz6,ÇÅ7}{zāìtzz ~uzŠXì C™h Åï
+Š F, GG3O;XÅWZè0Z „úŠ
Û F,
ëZpXì îŠg Z Œ +ÌÐ Vzgâ YÃVâ ;**
$ +Š F,
{zāìtzz ~ŠXì C™h
ÆgZ ! ²Åkm',gzZ÷Ý ¬ ~^ð|q -ZŽ ðCä ] ZŠ ‚2ËZ ezz +F,
I4&
Æ( ])·~ V- Í èEjG
C™™f »x ** FKZgZ Åkm',
èaL LÔ÷˜~d âŠ
ðÃ~ kZā7x)n kZgZ Åkm',ªó Xó ì u‡‰
Ü ZœÅkZ Z®ì
c* Û u‡ÐZ ä gzŠ h
Š }Š g Z Œ +].6,Y ¯ ÅŠ Á CZ f Ð ]g—É ì Y Ü ]g @*
I4&Å¿, ZB‚Æx **
ðÍ èEjG
F ƒó : VY „ Ñ {z@ Ô¿ðÃ~ wìÆyZXì
Û èY7]!*
yWŒ ÐðÃt nÆy›q
-Z²X Zƒ7„ Za ÌZŽ Y™7
ˆ}÷ÇñWŽ »wÎgq -ZVƒw~L Lc*ZzÐ 7}ävZāì ~ u 0*
YEkI4&
ð ð½ 5 GFä 7 }ÌÐ x ** $WX  ÒgÎ) ó Xó ǃ£Zx **
Æ£ZçO( 6e » kZ
G
ä7Š î ZŠ~ ] Ñ»Z ç7¸X Š Š™ûG3Ò¡g Ã~ y!*
Hc* - ÀF,»T¶Å
i ã**
:÷tp ÖZ ãZ‡~ZÌgzŠgG Æ·
KÐ x **
ZX&~Š]g t å
I
Ð5_ 3E E+ E
GA - .
ó óêG ,
k] ðG4E Ù i} ŠzŠ {Š *·ðÒC ê Ó L L
&¦C
53
Ð5_I
Zg \ Z÷ìt!@ÅêG z6,Xì x·0* Zu{zV ;ì ,è'i Zì»kZ )
YEkI4&
t p ÖZ ]©X Å ð ð½5 G FÐ x **·Ìä Ù$*kc* zÉ 7¸X ( ã Y Z÷ìt
4)gG4&
G
ãqzg ±)~ ãZ L L óMó 63 ÷ á hMy CZ·M6+g e ZÐÒZ è Z Lā
EG L ÷
,
gzZyZkZÔ y*zy ]Y!ZjFgzZ ,i Z {z´ó Xó c*
WB‚ÆVzŠ¤
/÷á LZ »x **
·Š *Z
Ì` WŽ p7öRVŒ Å™fÆX÷ ŠŽñÌ~tâuIèÆê ¾æ
~g†c Z™g ZgŠ „âi Z fp ò$) X ÷e
( Y 09ag â @* nÆhÈâO
$Z@r Zl
54

à Òû

b‚gÆ~gƒÑx â Z :[ Âx **
øZŠ%vZgâ ~gƒÑZ£Z **
Ññ]|x â Z :¯‹¥g
# ™ã ›xéZ†**
r Ññ M F,
:K
7`gŠ :7 ] ,334 Ö B
:#
{à⊠!*
WÛ{{k
,Ù 1ZeY,òO ZÌØZ
C :Ñ **
Æ ó ób‚gÆ ~gƒÑ x â Z L LjgŠV Z¤ -Z Ð s§Å òO Z ÌØZ
/gzZ q
ðÄh
+÷á Ð ò ** ÆvZ¶g ~gƒÑ Z£Z x â Z‘Z Xì Š
Ä** HH7Ð y ZÄ
Û µgŠÆvZ¶g ~gƒÑ ]|ƒZz**
-s ) Z z s Z§ZÆgƒÑ ôÍÅy WŒ
#J
4ZX ¶4',Hš 6,¥‚Ž ¶Cƒ lg !* ƒ HkgŠ Ô ¶ðƒ
Åx Z™ Zz s ®Z å @*
 R,jœ »¯ »z {e{e¬ Ãb‚gÆvZ¶g ~gƒÑ 
VZzg — zgÆ c Z™†
Æe á är
$Š ÃZgzZ ÌZ Åb‚gˆÆ kZ H ù ÷ # ™ jœyâ ²Zgµ` ÒZ
IF
4&
+Z ]gzp¹ ä r
i Z0 # ™ ã ›xéZ† **
Ññ]|gœÆòO Z ÌØZÃøL G
Xì c* +ZÆ¢q
$%g0
Š™A -Z~
ÐVƒÆ7zgŠ¾b‚gāì @* +Z „™NŠ yZÄÆb‚g
Yƒ{ i Z0
å ZŠ ~jÔ#
ÃVâ ›Ô # å Z ` ZcÔ ~t`ªz Ô( ~ Ýzg Åg
$Š q Z ) Ï0
+i åL}G
©!
55
E
-Z ÔøZÛ Æ ]gúy›Ôi ú î0ªEiÒ¡ÔwZ ¸ZÆ Zi%gzZ [ òZÆ ]ÐÐ áZ' ×
Ôê ¦Ñ » I ¯Ô]â Îg òsZ {™E
Å VŽ !* +Ô_ Z÷Áâ Ô] Z',‘ GG3©EE
 Ä© Z Ô ï 38
gzZx ÂY ¯»xs ZÔ[ òZÆx Z ¸Z • z²Ôè%Å Z} Û Æh
.ÔøZ Ö w
+%gzZcÔ#
X yÎ 0*
ÄPZ
E
á ~i çJ.G
Ð ¹gzZ÷ï÷ 2¢Z.
$™ÌÀ` W Â] ¬çñ‰Ð ~yS
Û Z6,]¬çñy Z ] 4
9з_Æ b‚g y Sāì yQ X ÷ g D » y¸z o Z
X Ïn ïðÉgs§Å‚
Þ ‡Å ò~gƒÑ]|gzZ "
. $ÂR, -g óg
ÛÔ¢o¢]gß[pÔ ?N*
8
G [ Ât ì yJZa Æ·_¾zfÆ Mg‡3‡@t =Ð Vzk ,’¿
&‡q
X σ†ŸZgŠÿLE -Z~çÅMg ‡
______2______
vZ¶g LyYŒ·** $Z öZÎz{™E
Ññg + :[ Âx **
( {àâÌØZ)xâ m{®
)և Z)
ã ›xéZ†**
Ññ :;@*
7`gŠ :7 ] ,616 Ö B
:#
{àâÔŠ !*
WÛ{Ô{k
,Ù 1ZeYÔòO ZÌØZ
C :Ñ **
àSÅ ó óÌØZ L L {h Û ¸ LZ »¯ »z ,{ëh
+̀Œ +i ã› xéZ† **
Ññ
yZ {z Âs§q
-Z b§kZ ÷ Tg D™x ÈZ »®
)÷á Z ÅVzmºgzZ V o÷
á Z
s§~uzŠ ÷ ìg ™pôn Æ VY{ÒWÃ]ÑqÆ Y xgzZ s sZ z ', »Z
ÆdœÿLE &‡{z b§kZ÷ ìg™ ZŠ Z Ì ótó ñn
Û L LÐ s§ÅÈ -Š èE4¨ G
LG
GÒ› 3!
G
X ÷ìg}Šx ZuËèE L #{zå»ä™ÆVñO Zx »Žā÷ëÑ
** $Z Žì m{ ï
Ññ]|g á Z,z13Å ó óÌØZ L L[ÂÃæLG
GL“÷ %i
yZÆdÛ èâ yYŒ·**
$Œ ÑñXì Œ6,ÕÒ™E
+Æ\¬vZ¶gLyYŒ·
56

,
Ãk $u®Ž¸ Dƒg Ñ~ Y f',
Ü Š~ g
iX¸ \ WwVKZÐ p ÒÆÉ »Z
yZ1÷ D™¤ $Z }pÐ ¹ ÂV- ~ [ Â
/YZÃg ZŠ™,ÅvZ¶g g
LZäVrZ~T÷yYÅ®
)÷á ZkZ] ‚ ½ZÐó ó] §öZΓ
 âŠp L LÅ
Xì HÌ{™E
+»x Z™{ E
+‚ Z LZB‚B‚ÆÏ0
+i]Ñq
Ô] Ñ£z ] hÔ] Ѿz s ™zZ Ô] â }
.ò ¸Ô> E +ÔÏ0
+‚ Z {™E +i ¶Ý
$Z ]¾] Ãzñ; õg @*
ÅvZ¶g g gzZ] Z W,òG zÔ]Z W,òG
&Æö6,gzZ c* &ÆY f
-g ógXì Š
V!Ô¢]gzpÔ?N*
8 Š™™f ~ [ Â kZā { å» ,
Hc*
3‡@t =Ð Vzk
,’Åx Z™Y f¯IZgñ**
z iñWâÐ ¹gzZ "
$Âu 0*
Ð
.‚wD ZëZ :g ó{û)Xìg »nÆ“
(] W“M iÅ~k
,$ÑÅ\ W
________________
57

]w=wÎgÆ
å W ~g ‚ Å ~g ‚ Ï0
ä\ + å W ~g Zi z {W Å n Æ #
i gzˆ Å ä \ Ö Z KZ
²L
å W~g ÒWZ
ä\ # ÅÐ VpÔ Z LZ wY Æ ]uz õÑ£ ~ 46,ì GE
"N§Zig {
å W ~g Z‡ 0*Å V9 VB Å Zâ z v'," ¸ Ž c*
ä\ ÎÐJ
g à yZ
å W ~g Y ŒÃVÎ\ Æ yp ;g @*
ä\ PK
Y § z gŽ Ô ƒ î ; Ô
.@*ŒÃ Vzg e **, Z ¶: ðZÛ Ì~ î y LZ Å X
å W ~g Z]
ä\
å W ~g » [¢ ðÎ V- Å [Z Ñ Ñ ! / c*» X Šgz å 4 c*
ä\
ä\å W ~g ‚ { Å « à Vâ Zx xÝÆ V- œ¸ Ž ¦äBÑ [ Z
å W~g!*
ä\ [8ï GLšÒ7EÃÐ Z
# [æ » a GLI
-5 ëL ]Ig ä u { ï i! c*
0*
E
ä\ LO ¢ 5 Ã +
å W ~g É Ã kZ ì ð2 gzZ K èE "zZ Ð gŠ Æ \ å W

~h Âä~/Âg!* Ù
Vzg ZD
~hgKZäÂ:„1 ~h Âä~/Âg !* Ù
Vzg ZD
~hÃKYuZ ~Š:~{Zg ~ F, ñZh Z c†ùã3×+ ™áÐ ‚
/Ågz$1
~hz%yŠ¤ áp
gzWgziŽ 5ÔÅæ÷
~hŽ Å V-gzZÑ~Š qì Vƒª ~w−Š~ÅVƒk
H
~hvž"0
+1ÅÛ 0zÕÈg » Vƒ ;g
6,
~hðÌV V] Ò~÷ì Þ £ ÆØg V c*
. 0*
" ~ F,
~hŽ ~÷Ðà zuZÚā »VzH H ™f ~ Vz™
~hÃq
-Z å: wñ:¤
/z -5 ëL ]IgVƒÐØg)F,
a
$©äkZ7
~hŽÐ wŠe |ì ÅVÈä+
"zZ
"zZt Zi°Z†bZ
If/I +
58

÷Çš Û { izg 25¸¦
M F,ã M Œ /

^á xwñÎQ

]Z W,ÆY »ÑP
@*

Y »ÑŽ ì {Çš ÅnŠ»q
M F, -Z { Çš ä‡Z ó ó^á xwñÎQ L L
M F,
ÅwZziz`z²Æxs ZgzZ ’ MÐ õg @* Û~
òs ZԛРs sZÔtØ» .y M Œ
YY¹Xì C™g ZË/_
.»6U*KQ~wZzi§zŠ kZÆ` MÆ™ÉuÇ/Ç

M½ZÐ VÇZ÷ÅwŠ „™ƒq
h 9~}g !*
-Ñ~kZ]Z W,@* ÆkgÃkZāì
I8
ög F: @* +{Š !*
! Z{ãZ0 *™y Òì YYH ÂkCÃX÷
,Z]¯ Å Xì Â*
1
£Z´−Zz vZ .:x **
à :ögi
If/I I[v 290n +Z B.COM:½
kZ ~ā ~Š =Â= ä kZāì y ˆZ Z (,6,í » F, ,ñZ}
',z vg ) .
t ÑZz äƒÂ~ òO Z kZX c* Û nÆä™kgÃ{ izg 25
W~ ß òO Z yWŒ
nÆ ±y ZŽ ânÆ "7,gzZKÏ0
+i ÄÂgÃ+Š ókgÃ.y M Œ
Û { izg 25
@g U îS~Xì Š
HHg »™™aÎgzZ ìY Z (,[» » kZXì µñ+4
+Š 4q
-Zq ™7]o` Zy
-Z CZ ä VrZāVƒ @*  kZÃr
6,]!* # ™ ¹zg Ã
Û Æxs Z ]â }
r z Û «¡7Z \¬vZì Zƒ Hz nÆ
ñ⠁
.KZ {zā @*
59

x‰r
# ™¹zg Ã~ÆVƒ &‚lpÃ\ WLZ~gzZ÷g ï Š nÆ
õg @* Ûr
$q Z ÔˆyWŒ
Ôg ™Ýq ½J
# ™ ¹zg ÃX ;g @* -yŠ 25 t‚k
,iÆ òŠ W
X ÷gìg D Zz™d‚fÃY »ÑÐi§lŽ6,gzZiZ ¹ ÃwD Zx¯gzZ xs Z
e¼ÌÐr
»yZ 5µñ»h
i§»äJ 7, # ™Ý°Z2Wz6,x H{z´Æy Z
]5çò OZ Xì Ýqgˆ6,! ²ªZzÃr
# ™Ý°Z Y «?gzZ Xì HŠ ¹
~gðŠ ZðOZ%Ær ZgātÉ ÷g Z0
# ™** +÷á gzZ dZ¹] â }
.År
# ™**
Zg~
( }W )XÇgìZŠzì‡åÃòO ZkZ \¬vZXì
2
[ ©·:−Zz =g·:x **
I{g7xsZD:ögi
wZzzg ** +Z B.COM:½
Ü z¼™hgÃ]1‰KZā ~Š =ÂäkZāì ]» *™vZ
I+Š‰
Ù ‰ ñJ 7,}pŽ ~ òO Z …~ Vâ›25 y Z VŒ X e ™–n Æ
C
+‚ Z LZ ~ Xce **
# ™ ¹zg à @g Ux Z™ { E
Y « ?Ôr ƒ D» yZ Ãy ›
c* # ™Ý°Z2Ôr
J 7,B‚Æœ~(,…ä VrZāVƒg‡»r # ™Ý°Z
~ Vñ»Æ + Šå gzZ}Š x̀Zà ™ ¬™Ð \¬z: 4vZgzZ
 yZāVƒ @*
™ ¬™ Ð \¬vZ gzZ XÇg sz^
Å xs Z gzZ ä2xsZ ÃòO Z kZā Vƒ @*
Ù á Zzä™Ýqš
ÃD̈¤C 6,VŒ}Š ¹F,
M F, WåaÆ~—u
gzZÇgŠ !*
( }W )X }Š=ÂÅä™ ZŠ Zg ZŠ™~~—uÅ+Š
3
á :−Zz
y{á ~Š ÷ y{Š ZŽ£Z :x **
wš:ögi
àZâ xyî N* +Z ( pz~6,) F.S.C:½
ãZā åøÎ~gzZ ¶éZp~(,Åä™ÝqD» +Š ~ wŠ}÷
nÆDÆ+Š~gzZ÷D™^ »V¸´i ZgŠgzŠ nÆw”ÆD~z*Š vß
60

Û ä~åq„Z (,~çOǃ{Z
{izg 25~ß òO WyWŒ Ù !*
+ù ÂÇVdC
m,gÆÏöZ pZ ä ~¬Š~ÄÜñZ0
ˆÆ « + Û
g 3Z »kgÃ.y M Œ
Zƒt · Z »G /z6,ÆCD'S&zŠ År
g x Z¤ # ™¹zg Ãx HX c* /
¯ x Z¤z6,»äWV Œ
c* # X σ]‡5ÌÐ yZā¶é Zp~÷Î YZ °»VÒ i Z0
WVŒ ~ Z +Z »y Z Â
VŒ Š
Ç!* HïãÐ V¹‚gzZ V2zŠ ƒ
 gzZ c*yj6,¹v:ZÃ\ WLZ Â
0*
°»~ DмÆr # ™ ¹zg Ãx HX åwj â 6y
# ™Ý°Z 2x HgzZ r
+à °» Ì~ kZ à k¯Å! ²ä r
! ²X Zƒ {Z # ™Ý°ZY «?x HX Zƒ†ŸZ
}i 5vŠÆòO ZgzZ r ZgX ¿g ~g Y ÒÃv:ZpåÂZg f x » »I
# ™**
{zā ÇVzŠ ]úŠ ÌÃV¹‚}uzŠ LZ ~ ~y
WX Zg¦Ü z YZ ¹B‚Æ
/‰
Å *ŠèY ǃ {Z á y ZX ,™#
+à ¹ vZ Y ÷ Ö ù Ÿ‰
Ü z CZ N W~ V$V Œ
~÷Xì 6g™ WāŽ D™7̼ nÆ]y
Wp÷ D™¼ ¹ ë §{
c* Ù ā @*
ƒ yZŽ â{Zpy›C Çg ìZŠ z ì‡JÖ ªÃòO Z kZ \¬vZāì ¬Š
-#
X ÙÝq{Š .ZÐkZX J h1
4
Ï„gŠ ·Z:−Zz Ï„Š Zi W·:x **
I:ögi
òŠ Zi W r !* +Z a:½

@g U[ » yŠ q ™y»zŠ Å VzÀ~ (òŠ Zi M ) r !*
-Z Vƒ @* ~
{izg 25 ~ T åg 3Zq
-Z „ tgzu »kZ 5¾!*
Õ!‚g)xâ »r
# ™ ¹zg Ã
H1ì ˆƒw‚ 61/~÷—"ā eÎt~wŠX å~}g !* Û
ÆkgÃ.y WŒ
~ƒ YZ „ H ÂñYƒ ðÉg ~÷~}g !*
Æg Û Ì~/kZ¤
$uz yWŒ /Z Zƒ
}ƒ0 á â c*
+Z¾ëā `Ø ™ WVŒ vZY ÷ W` VŒ gzZ ÅÈ y »zŠ ÅVzÀKZ ä
~ wŠ ] !* -Z Å ¹zg Ã@g Ux H™m{ `Ø »VÂ!*
-Zq
q Ϲ ÷Tg~
Þ ‡{zJ 7,
}÷ÌQì d. +ZÆ›zg \ T¶àZzä™W,Z
äVrZÐi Z0
61

ì ¬Š ¸ ~÷X MkgŠtÐ yZIw‚äkŠÐ ` Wl»ā Š
H{gy âg Zt ~ wŠ
vZì yk
u 0* ,izŽ » œ
/%kZgzZN Z™ðwi oÅ! x»Ãœ
/ vZā
%kZ u 0*
Û ŠÅkZÐx™zaLZ
( }W )X N ⠁
5
sÑ Z·:−Zz y Z/·:x **
;gz?V ØâD:ögi
+Z a:½

{izgækZ~ā c*
Š µñ+4=äT»\¬~g !*
]Z f k Q]À
# ™ ¹zg Ãg U[ »X Zƒ ÌngzZ Zƒq
š~g7 ÅyZgzZ r -Ñg7 ½~ x Z¤
/z6,
$Š qZÔxsZõg@*
g ÔÎZ¤
/!²X ÅW6, ]¬çñZÆ+Š~iZ0+ZiZe$.ä
ā ZƒkC™ WV Œc*ÍðƒÝq ÕäE -u°»=Ð Tc*
7LJ wD Zx¯gzZ ~t
J 7,
ÏÈ ¶Ýá ®Šb Š ™ä Éu C
?bß, ¤
,™{ i @* /~}>î W
Ö }
σÒÃgzZ Vƒ ;g Y n x ³»# .Å+ŠgzZ/_ -Z »+ ŠÐ V Œ [ ZgzZ
.*q
N YñJ 7,
Q c* kgÃt((gzZ Ì~gz?gzZ ñYÅœnÆx Z¤
/z6,
kZā
Û X ñY Hx ¬ÃÏZ ~g »],ZŠ LZ ÁÐ Á
wŠÐ á ZjÆðOZ ÅòO Z y WŒ
Ö }
»y ZvZXì Å# .¹ äV¹‚x ÓÆyQr # ™vZ ï GšEE Zgì t¹
3r**
Û {zāÐ ¬ŠÐvZ~y
okZÆVñŠ {ÆyWŒ Û pô~ÞZ { Çg !*
WX ñ⠁ KZ̀Z
X VƒnÐ] »',ÅkZgzZVÆkZÔñ‚ÆkZvßgzZ ñJ m
yZz6,Ã
Ägg ·yZÐo{g3k Å
6
ã òݰZa:−Zz Ý°Z†:x **
á yæD:ögi
àß { ÷ +Z a:½

Z åE
˜òO ZXì#â ÅX U*
Zw%Zq Ü zZƒ{g ¦
-Z‰ / Û v:Z
~òO Zy WŒ
62

K Ðó ó^á xwñÎQ L LX å: } YJ
M F, -u¹¬Ð ` WŽì c* ¼ { z~
0*
I!
wy] 1œÅVŒXì YZ wj â » òO Z Xì {Zg ÿL ›i n }g ø [ » Š
Hc*Š
Ü z',¶Cƒ ]gz¢Åq T÷ 7ÁÐ ] 1œ
+‚ Z X ¶CY ï…‰
Æ{E
~(,gzZ¸ D Y V~ xzg k¯ { E Ü z}g7Ôì YZ ¹i Z0
+‚ Z ~ ‰ +Z » äJ 7,
# ™¹zgÃ@g U[ »X¸D J 7,Ð œgzZÎ
}gøÐ kzgŠ LZär
¶~kZgzZÏìgSÈB‚ÆðZŠ}g øåŽì Å ½bzg! zZq
-ZÃí!*
kZ ?ì H+ŠÝZāì ** á yZ ǃ†ŸZ ñO Å
Y Ìt äë~ kgÃkZXvZY ÷
~ Ï0
+ Û Xì Le HÐ ë{z ?÷H2 »iÆ
i ~÷»ä™Ýqû»ˆy M Œ
Û g0
û»y WŒ +Z}÷~ V⊠æyZXì õ¯ n }÷Žì µñª th
) !* +և
-Š›0*
gzZX ÇVî àJ á yZ~gzZì Zƒg ZË/_
Ð ZvZY ÷ -Z »ä™Ýq
.*q
ËÐzz ŽÅ! ²ÅXVƒg Z ¦
/]àSÌ»r
# ™Ý°ZY «?[ » ~
ÛJ
X Zƒy ‚ W'yWŒ-uË:
wì Z (,»x Íz x ª}g ø ä VrZāVƒ @*
™ ZŠ Zt]c» r
# ™ **
Zg
x ¸Ë„ Z½{÷gzZ+4èYX¸n ~!{÷¹~ä3gzZ 3g
 Í c*
pg {)z“
¹ »òO Z}i 5]gzZX ñ⠁
Û «̀Z »kZÃy Z \¬vZXì #
Ö ´Å4gHÅ
Š wj â w y…Ð œÓZ KZ äVMVƒ g Z ¦
{zāì ¬Š Ð vZX c* /]
Ã] Y/µ(y ZÆòO ZkZ {zā @*
-Št0*
J } Š,jgzZÈÃòO ZðOZ
( }W )X ÷Çg aÎ~}g !*
ÆòO ZkZäVrZŽ Ãà
63

hZÐ] Z|Y hzx Z™Y f
,™zEnÆ]t»-q Ù
-Z »{ âC
-B +
= Zz { ³ÑZ ä òêGE
6,102m], +ix â ZçO Xì k‚ Z Å+Š ]t »{o '/
# ]‚Ûv³Ú áù] ͆³Ã³m Ü³Ö ]ƒ]L L :āì –
àÚ äÞŸ Ü׊Ûe ‹n×Ê ð^nfÞŸ] †ì "
;ì 7y›{zó÷Ñ ~y
M ]]À Māƒ:x¥tÿT ó ó l^³m…憳–³Ö]
gz¢{otāakZ
XìÐ~+Š‹ c*
Û »Ãt·#
™È Ö ZgzZy ›ÃŠp{z²÷
Û » ãc*
Š ‡Ð zg ÅyÎ 0*
M M '/
X ÷ìg™]zŒÐM M
Ô·i Ú”ÛÔ ~ eg M * Zq -’ˆÆ Y 197 4]t »q
-’Ô] ½q -’ '/
t Z²o dÔg » O%ZQ Ïzg~ y j
îjZ Ô(t Z²Ôe
$ÃÔyZk
,Z Ôt Z²ÔM ã—
x » »DÆ]t »Ðzz ÅV-g6gzZ b)™gzZ !* -KwÑ¢‚Ð
¥lƒJ
Ôe Ô{ izg Ôi úèÑqX ˆƒw~â U*
~"$æ óÅ¿Æ[ ïZÆ+
M c*
Š ‡gzZ
Û ‰Š ˜gzZ VÔ> 2i
Å]g—m»]t»gzZì Ð wqZÆ]g—m»øZ
XìÐ ug I]Z f
Ö }
Xì sŠ ZáÆ#  Zg è{Z',
.Å]kŠZ] Z f„ Å]t» '/
ã ò0*
»X-q Ù Ái Z Á{zāì hZ: ZqŠgŠÐ ]Z|¿x Ó:Z® '/
-Z » { âC
gzZ ÈŠpÐ + Š ‡X F Æ å~t®
M c* ) ËÆ™z n Æ y Ò Æ ]t
! } MXƒÜ** á ~øZ
 ë\¬vZXì ï÷
zò q »ƒ Û }g ø** Ö Z
XÃ#
= Ý ¡Š Ö ] æ
·y{zZp ( y›ZpzZp **
Ññ)
64

Æk
x ** æ
,

# ™¹zg Ãg UbZ[»x H
r
$í!ix?Z
[£zŠŽñe
pŠgzZzÂe$.Y 2009#ó ó †fÛÞ Ýç×ÃÖ] ð^³nu]L L» ¾
ó !*
Õ Lä~
O
gzZ wqÔèâ ~ }pX ÷ ÿÉæ ,k ,’gzZ VziñŠ ZñÔ {÷g £ »kZXì J 7,Ð
Æ XÔX ~ ®
)÷á Z àS ÏZ ä \ WXì ` ZáZ ]gzp » w
á ]÷
Å ï÷ á g ó iz
Û Z ]ù e á}
kZ Æ wgzZ ] ÷
$.6,]** .Ôò}Ô] Z W,Z
x ¬Æ™g(Z i§+g D
+ ,
~ Vzk ÛC
’óyZX ÷ ]gz¢ë Z ÅŠÙ Ì` WŽX ÷
Xì Š
HH Za y â ‚ » .™nÆMg ‡
E
à{6,DCZ@xgzZ C!* CŠﳂh
Š6,Š ã .gzZ½î0ªEiÒ¡ÆwD Z
+]
3Š ¯izg ™{ 6,ä¯ „
c* .Ã,z„! fXì Å c NŠ
.gzZ kÙZ}
 6,Z}
ÆkzxEÃy.zxEF,
,™,@* x ÓLZ y ›āì ZƒæW',
t³x» kZXì
G
Wg »!WK Z™Ñ~ s¥ÃÐ]¡z ÐÿL ¨“gzZ
B‚ÆkZX ,™[ AZÐ “
× Ç~ ‚„
y'  gŠ6,gî~zb t ÂJ
]!* ,â s Z ÅxEzz%„
-V ŒX ,™c^
65

-Z„i§t b§kZ~ wì}÷Xì Cƒ kC
-ôm{q
gzZXì ;gƒŠzöJ
+Z »xsZXì Š
tXì Zgzâ Ð Vâ iz}i Âx ~$ HƒŠ ®U»EÃWÐ ~ kZ
D «,uuÅxE{gzZ [āì |
V1 b§ÏZX ‰ƒ7÷~–
Ë W7~pðÃ~ ½[ »gzZx ÂÐ%$
ëāìt˜ZÝZ Zg øX $ Æ
+?N*
ƒi ZgŠ„MtgzZX ÷`ƒg D »Š §~„
" ò}gzZ ]Z W,ZÆÏZXì ;g Y @*
Ù Zg
/{ā~ ]gßÅy Zd ~„gzZ ~zC
Ð ° M ëgzZ t · ZÊ §kZ X ÷ ìgƒ¤
èâ Xì @* Ù Xì ]gz¢”Z Å%$
™ Zƒ k? »]Ñq èzcÆgzŠ LZtÃC +
~„{Š c*  gzZ Zg ‚āì @*
iÐ ƒ ƒx¥b§kZ s Zz/ št ÂBŠ™< Ãt ZgzZÆ
Špi Z b)}g ‚t ÂCY0{uZz I¤ /Z î*ÐOh!#
Ö ZXì ;g „~ Vâ ›î Z”
(Æ vZ¶g yzº0Z y â Z gzZvZ¶g à Z çx â Z IÐ ¦uÇX D Yƒa **
Xì „g¿#gzZkZñÔt˜Ì~] c*
~g ZMZgzŠÆVzm,ôZ~R', Ã
O¹ Ãx  ~„ä ~I ÒÅy {£Z¦u~ËÆŠ§Æ!Š ZŒxE
W,
c*
z7 $6,Žì »Š ÒZ kZÉ ì 7»½XÝZāVƒ &~X H
-Z¼ZgzZ .
dgzZ DpÔR~g ø)g fÆ
Ì„] ¸Ð ë ÂäÏZÉì ;g™îÅÃVza
3Š…Ž ÷Ælp6,Ú Š „z™h Ç@ M ëXì à™t
<gËZ eXì ;g Yc*
Xì & pgzZ|@* ák
6,Ž ì Åï÷, Ã(Æ +−Z
’sîà{ ä \ M 6,] c*
sÜäº ZX¸VÑ**
Ð$ ZÆ[fd
+] Z W, $VâzŠ ~Š !*
M!Zº ZgzZwD Z)´
Xy Ò V ÒZy
Åd
$V˜ ä wD ZāZ Š Îgzi Zg‚6,1zgÃVCZŠZ"
# c*
Û » b & Z6f Åx ¸nÆäCZÃVçpV ;z
Šx Z! lÌ9
[fäVrZX c*
~g Y6,R~„k 2*
B tgzZ c* *™lgz6,Å~Šp™}Š kgŠ »[ AZÐÇS0
+Z Å
h ™7ŠgÃ] â ¥gzZ D{”ÝqÐ j§ÌË b§ÌËëX ¿g
D%Z M
Ûr
A Ìä y M Œ
¼ # ™gzZ u 0* Û X÷M
yMŒ h égz¢ÝÃu~ŠúDgzZxñè
66

Š hgŠ Zi M ~ ä™[ NZ » 5 ZggzZ c*
c* Û i~}g !*
⁠ÆV2ZgVâzŠ c izŠgzZ
Æ ä¯ **
Z ÂÃVâzŠ Xì “
% » VâzŠ ŸgzZ bzg y K̈Zāì | ÂÌt Xì
Ð kZ…ìg©Ð Yß (gzZb‚¢qÇXì ]gz¢ÅVî Z½Z]
.Z]
.n
xEt X M Û ',ŠŽz ™ƒ µ Z Ð sz .
hÄg 7g Z Œ Þ ‰èY ÷ [£xEx Ó´
~Xì À
_U »d
$CgzZyÐ ]â ¥{”ÝqÐ yZÉ ÷ 7°sZ¯!*
CŠ뛎 xEx ÓāVƒ &
ƒÐ ïz y.m»yZ { ZpVƒ6,VzŠ ã
zb‚ c*
Û Z »ŠŽzƉ
kZ= X ÷D™g Z Œ
ì t · ZåÐ ] !* Ü ¤F,gzZxXÐ [Š Z
',
’ e **
@* ÃÆÏZ½[ »gzZ½x »o Cc*
ƒgz¢} M ëЊŽzCc* Ãā
} i ZzgŠÆŠ ¿ZgzZ ïB‚B‚ÆkZXnÄggZ Œ
Û ', Ùā
# ÙgzZ•CZx ¸C
|
i» b)Æ¢qÇgzZƒ: g D »Š§ ~„x ¸ā @* Ü z! Ì
÷e  g A ‰
ƒ 4Š ¿Z (,¹ »g ZŠ™z t ÜZ~ wZziz `z²Æ Vñ¸èa Xn ™Äc*
ì @* gŠ
X ’ e ÜZ e71:c*
’ e* Û¦
*™7lñZ/Ù 6,
C x £ÌËÃUkZ Z®
B‚ÆVY ¯@*
gzZ VE!*
@*x ÓKZ {g ÑàSt » ó¾
F, ó !*
Õ L Lwq¾
ÃU ~„ì eXÐ ÷gk
, ZÆ kZ G Xì Š
6,V~f ] Z W,
Š @* Ñ6,Šáw
Hc*
Û gzZ ]g ZŠ Z >gzZ ¯IZx Ó6,lz» {÷kZ~X ñY 0:
ÅòO Z y M Œ L »%$
+
~g YŸ » ~g ZË 6fgzZŸ~„t ì yZ X Vƒ @* ug IÃ[ xZ]
™7Š !*
X Çìg
á Zg(Wz6, qi *

ß Ò» ~¤
/e¯gÍ
67

i Zg » _____4Š Ñ!*
Å[f_____Å ` M

'Æó x
ó Š £»V'L L[Â: âig
Í]†jÂ] ^Ò ___à9,ß9ßa oµ ØñçÛn‰
ì‡Ãā@¬«~á²ã xgŠÆY 1750 Ð Y 1500 _____L L
X 冟Z ~Š Z¦Z mÅyZg Zæzg ZŠ » ! x» ÅVß Zz [f~ ä™
Xì Š
Hc* »[zZY ¯ÃT
Šx **

Ø è c*
H7 ìÐzz Å< g ZMZ c* ÃLZà *Š ä [f
]c*
X ¶Ýq ~ F,ÃkZ~䙊Ÿ±ā H ìÐzzkZÉX å
',
! f)p÷ D Y wÈ ÂvßÆ [fÃTì |{zt
Û vß
h™7lñZ
L L _____M
Æ õg @*ãK̈Z [Ã õg @* /
gzZì C™g¦œ% » *ŠÃŠpd Ù LL
$C
i6,[f@',ÆV'~uzŠ w¸t Xì C™k
{Š c* ,’b§ÅóZg e ~œ
/%
RM(Å]Zg¦á Zz~ F,Åd
', -ZÆi Z0
$q +ZkZë @*
Xì @*M tŠ ™
å1,
$¸Ã|kZ¬¹äi°eÆV'X ÷ìg 0*
` Zzg]Zg¦
Æ~œ,ë @* ~ÃßÅ[fäVpg‡x‰!íN*
X ¶ÅW6, gzZ
Å *Š[Zd Û Ãg¦kZgZ2Z6,
$Å[fā Zƒrz ~Ãß~Vß ‚~y
M
ó Xó ì d
$¹Ã M
Ù ¤ØZ†ÀF,)
(C
68