You are on page 1of 65

1

)−â

äÇÖ^e kÛÓu
2009Þâ

¹zg Ã@g UbZ :k

Û
òO ZyWŒ
yÎ 0*
ß
0092-47-7628361:cgzZ y¯
hikmatbaalgha@yahoo.com: é~ Z

c*http://jhanghikmat.co.cc/V
$‚d
$z
7Š}g Ñx Óƾ!* 
[ ø Õ6,www.hamditabligh.net
2

+
~0zZ} Û
.Èâ 

4â ]nn}g vvZwÎg

ïŠ hu Â

e¢ìñƒD™° dŠÃyZ?gzZ
f

ùâ: c*
ùâ]nnÆyZ ? ì',Z',~hÆyZ

Ç7¦
/Ù ÃyZvZ
C

êŠ7e Û **
$Z@ÃVÍßyâ vZ—"

ë ¸

ÆwÎgÆvZ z™: ay
( Tg ) k0* 6,
yZ

-VŒ
N Yv¸( Š lŠp )t J
3

Æ„vZäZ
Æ}igzZVâ MèÑq

B7v߬op

ãÜæ™^ßë¤
/Z ë

Ù !*
Ð,™C wïÐV ;zÃVÍß?fáZz]³Â

ÅVë¸gzZÅwÎgÆkZgzZì ÅvZ]³èÑq

… Y7¬op

!ß ZzyZZ} Z

}Š™:…¸Ã?Š ÑzZgzZw â}g v

ÅvZ
Њ c*

áZzäVZ{g Ävß{zÂÇ}™ (Z gzZ

ß™ ay
 ŠÃ?äë ( wâ ) gzZ
Ð~kZì c*
4

Ü zkZ
ñY M ]ñÃËÐ~? ¸Ð‰

g ÇŠgz6, Ü zkZ) Â
}÷} Z Ñì {z( ‰
~Š: VYúgzZÏ~hð=äÂ

@Yƒ4ZŠ~VÍß(gzZ©
* 8™] Zí~ @*

ÃËêŠ7ú¦
/Ù vZgzZ
C

Ü z»]ñÅkZZ
ñY M ‰ #

ìg ZŠ¸ÐkZvZƒD™ ?¼ gzZ
—Ün¿ÃÖ] ä×# Ö] Ñ‚‘™
5

zig M sw
Ö ZŠ Z
nÆ#
x » ~Š ã
C____ Æä™
ìzŠz
Däj‰çnµ 1‰ äj„+E

oÎæ…^Ê …^jíÚ †òßnrÞ]

Ö Z
Ë{z ì g D » ã.6,~„gzZ g œ6f T ` M 6,R@¬0#
-Z¸*gzZXì 7{æ7 Ð y›qŠgŠgzZÃr
~g Y ª¸Ð ~œq #™
X å¹ä( Y 1914] Ãz) à q **
Ññì
Ü z ÿ]N¥È ™ {d {} Z
ì ¬Š ‰ C
Ü z =Æ M ~ ,
ì Z 7,‰ Ö Z
F? #
á ~(,
ÐízåÐy +Š {z
ì Y !* $¾` M { z ~ öŠ6,
ºZ d
Xì 7Z{Š c*
i ðÃw q]gßÌ` MgzZ å̬ ~œq
-Z©¸ » Ïg e"
ÂN ZhzŠ Ã6,VlûgzZ yÎ 0*
íz LZ Zg fÆ™ÃsÜÐ Vâ›6,R@¬
Û bzggzZŒwŠh
Xì ‚ +'ת
Æ b » Z·WZZ Æ yÎ 0*
+‡gzZ wD Z)´ y*!* ~ }g Ѹ*
– »wc*
u** å ¬Š äVrZ[Zp »yÎ 0* HHn²ÐáZj
T åŠ
-Z b§Å [ M',îwq @*
q 3Š ä VrZ Ãy È **
u________ {z å c* ›
ì xêÅkZx ¸~g7 gzZg Ñ" ]; z ÅkZX e| (,7Ð MÐ éZpxƒñ
6

ìtsÜ{û6,§Zz]gßÂÐÃ`Æ LAYMAN q
-Z
; g @*Y V Z z g » » O ò » **
ñZz C
;g * ikˆ ZÐwŠÆV Zzg »
@YVc*
ó ó{“[Z L Lä wD Z)´ ì „zt‹»] Ñq6,RCc*
ÃgzZ ~„ë @*
Š¬~œq
X åc* -Z~
™ƒV ›~ äâ i¸ i d{ z C
Û ug @*
™ƒV M Œ ñƒg Zpëgz Z
ÆÄg7 °»ë @*
åZƒ qzѬ~œÛx »Ì»y M ÅZ à Z q g
ÃVÇÎÅ ~{gzZ lŠ¤
/Å] Ñq~ ] 5ç ãK̈Z Xì ¹!*
x » ‚¹ ÌZŠ z!*
Æ yÎ 0*
B‚B‚Æ x »Æ y M ÅZ à Z q g Z® Y Y »zg 7Ð "(,Ð M
ÆV7ŠgzZì³% »x PZÆ kZ[ Z ˆ M ~Š zŠ ZŠ Z}
.gzZ _Zq
-’n
.Åä¯o Cc*
Xì ~gz¢4z] Ãq-ZÃyÎ 0* Æäƒö~ª3,
Š z!*
ÆyÎ 0*
Ï!* %Gg OZ »“
Wq-’ò Zúq
-Z »y M ÅZ à Z q g]úŠ
Æ]Ñq {Š ñ @*
ǃ −(,
Ð M ~ i Z0 Ù
+Z: AZz nÆx PZÆoÃy›C
Xn YÐË
___________
[ZgzZ¸xÝÆ6¤',ë¬ ) nÆå
3Ðw q]gßu +pkZ
…( xÝgzZg D» ó ók
»V- g ZŠ)f KZÐá ZjÆyÎ 0* B °O%Z L L
ÆVâ âg ZgzZV1ZpÆb » Z·WZZ
+‡gzZ wD Z)´ÃyÎ 0*
gzZ ǃ *
*™kˆ Z
(ROLE MODEL) w e â wzg » ó „
ó c*
 g k# ~g/ òsZ L h
+
L].q
-Z ._
gzZ yΠ0* ǃ *
›m<!*
È ** Ù Æy Î 0*
*™ ZŠ Zg ZŠ™ CZÃ~àC nÆ kZ ǃ**
¯
ú~ðÅy Î 0*
X åH ZŠ Zg ZŠ™Vc* äVM]4IègzZ´Š {z™| (,Ѓ

»x ¸gzZì ýÒO¹!Åä™ ZŠ ZÆ ~g ZŠ)f kZ ( o›x Ó )>›6,RÏ(gzZ
7

ä V, ›Æ ` M 6,x **
Æ®) ) kZ ì Ìó ónŒ
Û L LZ(,¹t ó fÆ kZ 
G HgzZ ì Kß ª á " xk!*
zŠ M Æ yZ gzZ ÌŠp
.Z z Y !*
Ìä Š Z]
Û à â {Š c*
´Š Ìã !*
Œ  áÏZ ÌnÆâyÅy Î 0*
iÐ ƒ ________Z®

Xce*
*™Ìx » » ~g ZËò ZúngzZce
____________
Vc* ]4{z å Š
ú~ ä¯ y Î 0* HM Ì{™E
+t ~}g Ѹ*
CLÅy Î 0*
Z96,VzŠ ã tÃÃyÎ 0*
gzZ ǃ *
*™g ZË âui ZÃyûZzÆy Z¸
-Z Å ~g ZËò Zú @*
±gzZ ñYƒ Za Øq X σ *
*™úzœJnÆä™
» ä¯ „ g k# ~g/òsZ q
 c* -ZÃm, tÃ6,R¦½ZgzZ
³íz LZgzZ yÎ 0*
X Çñ Mt ‚³%† Z„6,äƒðƵ%kZ ñYƒZax ³
Ö ZŠ Z
x » ZuzŠ ____»ä™nÆ#
X 'gßÂ&~ d
$ŒÛ wn Æ yÎ 0* ›6,gî~Ã
y**
gzZì à ¾#nÆ~g ZËÅVâ ›äë 6,2 zGkZsÜ] **
kZt)
z]»',Åx »kZ WZ›ZÎ »Vâ ›6,R¦½ZgzZ{Š â M nÆä™x »_ß"
Vî 0*
LZŠpyÎ 0* Hƒ
y1;Z ________vŠ ]gzXì Š ZzÐ ÌZ
Ë ƒgl„ò ,gzZòÝ________ÂDƒ7} 96,
Xì $
à$
+7ª
 qÅx ¸kZJ
- ` M ä Z}
. C
à"q »%$ +ƪ qKZ\ M w ìÃTƒ:
M Ñ ì þÒO›!6,Vzu}g ø: c*
Å]Vâ ²Zy »ÞZ[Z± t™| (,
i @* Ѓ
 gzZ
/
X ( ?ãZŠ¤ Ö Z
zgÐx ©ZÆ]wÎgÆkZgzZ\¬vZ™ƒ#
Ï( ðÃ Ò M lpe
$.nÆyÎ 0* ›gzZì e]gßt «
y** /
ØÅ ~g ZË~ x ¸Ô ñ¯ uCZÃuñƒáÈ ( >›J -u ãkZ )®
))
G
$ZÆY 1946 %} 7,~ e Û gzZ] éhI¢ oIègzZ ________ƒ Za
$gZz‘
8

x ÂòsZ~o W,
c* ,
ZkiÆl gzZ" _
.ò ZúgzZ}™Ýq! x»g7½b§Å
X ñ Má~¿f λ ]@x Â
Û wŠÔ σ µZz ¶~ e

d Û Ð "(,Ð M 6,cg kZÆ ]Ñq
$g Zz‘
¦½ZÆ xsZ¢¹gzZ σ Za öu¦½Z ÇÔÏñ (,¿Zz›ÔÐN M
Ø èp ÒšyÎ 0*
›ÔIz< y1;ZÐ]»',
Åx ÂÆÄÜ ________x Â
XÐVƒìgƒoƒ
 ›)z
(Z ~ø ÚÆ ] Ñq ë @*
ì ¿wŠ gzZ Álp Z(,y kZt 6,gî~Ã
Xì „~ZgŠÆó óf 
á L L**
ƒ
WZŠ ZÎ~„Iè V; }g ø ìt ]gßÂ~uzŠ
Z(,» Vâ ›c* /
/Z X„‰g
¤ B„‰ ~w',z
$u IZ Q gzZ ì „‰ ~È- Š Q Xì @*
òsZ Lh
+] -ZÃyÎ 0*
.q Þ ‡x Ó~ yÎ 0*
Š™g ZËgÅ´Š ~] 4™f .
Ô ñY c*
/YZ x ³ » ä¯ ók# ~g/
6,Rò ZúÐzz Å ÕZzÐ èâ gzZ ñYƒ¤
Æ™x »6,xg ÃP Æ >›Æ +',
» Z LZ x «
JyZcz Y fÆ„‰~w ',
gzŠ ~g/Æ` M ________ÂB™ Za kˆ Z »wzg LZ~ ä¯ÆyÎ 0*
Þ LZ6,Š ã
6,D1 . CÅäƒ WZŠ ZÎÔD™7Ñ D™ k
HÃVzÈ V˜ Ô~
h™g Zû{ ZgÅf ÎÆ]@x Â~oÆ™Ýq ó óe
X M $ÒZ L L
˜Àx Zúz mZpÆWZ›ZÎgzZÁ¹µZñ~ `g { nÆÔykZkZ
Æ Dx° n LZ vß~ ó ó¼Z Lå
L ² D™7x » ~ øiÆ ó óe
$ÒZ L L
Ð MÆ™œJÆÚ}
X D YYgzZ_(, .
kZ ë @*
ì$Ë 0Ð7 » ~pg ZÎp ~(,6,R±Ìwq ]gßÂt
VZig Z =Ât ÃVâ ›\¬vZ X ì ]gz¢ÅœJgzZ ãxY ~(,~ 5 Zg
Û
X ( } M )X ñâ 
Ã:nƒx » » ~g ZËÅVâ ›6,
Cc* RÏ(: ìt]gßÂ~Š /
9

Æ™¤
/YZÃÌZ ÅwgzZ w qÔèâ Æ yÎ 0*
 ________ 6,R
ÔyZZ6,\¬vZÃx Zú6,RIè Ø{:gzZ ________ ñY ~Š™ 0*
',~pq
-Z
Û n Æ yÎ 0*
™ ÑŠ l Ð áZjÆ VE!*
Œ gzZ ›z GÐ ] ·]|
Æf ÎÆ] @x Â~ yÎ 0*
o n Y c*-g »q
Š8 -’ò Zú________
Å ÓÑÆVzÇgzZg _
OZÏ(gzZ ñYƒ BREAK THROUGH ðÃ~K
GÆ] Ý IèzãZZ KZ™weg ZM ZvßÆ„‰„q
-Z%ÆÉ0g
ñgzZ]»',
ª á uÐ" _
ÅÄÜx ÂÐ f ÎÆ]xòsZg .Æ] wÎg
]gß~uzŠgzZƒ: eÌ]gß«ªX Ù7t ‚Æ VÍß:%i»)¬
Ä ªÅ¬w ‚,~ o kZ ª ________ ñ M:à CƒÑzg Ì
yÎ 0*
Iè q ) ) Ï (q
-Z Ë c*
® .z l gzZ cIè ÅgzŠÆ
-Z ËgzZn Y H: Za/_
^zzgzZ)g fÆŸg 0* +Z ~g/~Vâ eszcÆ*Š)g fÆÝ
~i Z0
]gßÂJ
-u ãkZ ~ ] Ñq yZ ________ n Y ðÑ: ~p)g fÆ
Ü z kZ n Æ TgzZ)
-Z » ]4Iè x ÓÆ o ( ì Ìg Çi ‚}gŠ c‰
q
Xì * .Å{Ò M™ƒN Z6,
*™4z] xg ÃP
__________
-Z KZ ÅVzŠ Z Ï(gzZ Iè ~ õg @*
gzZì õg @*
q !‚J‚ÅyÎ 0*
¦½ZÆ x ZúgzZì t ‚ÌÆÃI Z **
YƒxQgzZ **/ÃV áÓà
Z¤ C»VzŠ Z
Ö ÓË ì *
Æ# @Yƒ¼:¼ Âx »t)g fÆVzŠ ZyZ ìzÌ»gÅ
Æó%
ó M L LËc* Ö Ó„‰1ìgJ
ðƒÁg# -äZ¤
/ÃkZ‰ƒ} 9s Ü
y´Z » ] !*
NZ Zƒ qzÑ^ » e
$g/ Ð e
$% M ©ìg L e t ‚
Û ',Š Z6,
{g:gZ Œ µñÆ ( ]g ZœÔÏ™Ô~M )„
 ( Å$Z Â________Zƒ
.»ä™x »™ï________ Âc*
HƒŠ ®/_
Š M µñ»ä™x »µZ # ªXn
!
X ‰ M} h M ]ZŠ ¢
)gzZ öÀÓhgzZ
10

g(Z^ÅŠ ZgzZ *
*™x »™ƒN Z »Vo) IèZ._Æt‹kZ
Þ ‡nÆ V ÂgßVâzŠ «{” `gŠ6,
up Ò. ,
zZgzZì k¦ {Š ñ] Ñb Â*
/** *™
+'
h × Ëq
-Š 4, ì ]gßÂuZz „ óŠó Z L L¸Ðzz Åäƒ: x »J
}g ø ë @* -
gzZce ¢
8™mpzg¨t Ð wŠ}Q…¬ Ð "È ~ ó óïÈLÆ
L óŠó Z L L
{Ò MgzZ ?H]; zÅäY {gx » **
ÆVzŠ Z—‚ ’ e GÌ$ÐkZ
Xì YYHù Ác*
»Ã]; zyZ
ïZú~Š ã
C~¿ÆUIgzZ“
WÆVzŠ ZIèÆèâ q
-Š 4,
}g ø
!
6,ƒ Ù ]
t X Tg hÑÃVzÒúÆ ÝC
 [ Z ] !* á}
.öÀÓh z Iè
Ë Y ½h
o }g ø ì $ Æ äƒg Z- Š¸âgzZ ì VÈ
sp š Ð ð**
+Š F,
Æ ÝL Z , a
ÅyZgzZì‡6,Š ã
CÅ´ )¨'Š ªÏ(Iè ÅyÎ 0*
D™Ÿë Z 'Š ªt ________ Z®ì‡Ð ï¢~(,„~ ]Z|g »zc
Æ™sŠ @* Û Æ \¬vZ xk!*
ðÃ: ðÃÅ]â ©ZÆ ] wÎgÆvZgzZ }Z Ü z

Æ ä3Šìt ‚Æ VÍßÝë LZgzZ f
e wï3 Zg pôðÃn LZ
+
Zg fh á ~p ÖZ `gŠ6,zZXì CYƒÌÏe]³!*
Ð óŠó ZL gLzZTg Ì.
Þ ‡
Xì 7Z{Š c* ƒÒ
iÐkZ|ë @*
!
œ6,CöÀÓh gzZIèx » »äZ¤
Šã /ÆVáÓ: Z% M~õg @*
ÅVzŠ Z
w° ¦½ZÆxsZgzZ¶Å aεë@* Þ ‡gzZì *
ìû. á}
@YƒeÐzzÅ].
ËÆŠ Z kZÐzz Åäƒ:ç¾6,]»',ÅÄÜgzZx ÂÆ)¬ª
ñgzZ
Û ',
h{g7gZŒ
XM Š ZgzZDY M} h M ó ]
ó ZŠ¢LgLzZó ónZ¾ZL L‰
Ü z‚Æ]»',
~
,
k/**
¦ µñÆ$Z {Ò MtgzZ )ƒŠ°**
6, ¯Š Z ðä
/Z[ Zq
-Š 4,
}g ø
Åä™ (HOME WORK)x » ~Š ã
C‚¹ ¬ Ð y´ZÆŠ Z kZ  ( ǃ
á}
y´ZnÆ䯊 ZÃ].ÆÜÁIèZq
-Ñ~Š ZgzZì ]gz¢”Z
Þ ‡gzZ ¿.
Å ä™ Za ñZg t · Z6,iwJ. Þ ‡ ðà » yZ c*
ä™gzŠ „ ¬ Ð
11

ëZ¹Ðg ±ZÆò}LZë @* Ù „ x »tXì ]gz¢
X ÇñWÂHgzZ à ©C
X ǃïq »] ZW,Z0*
,
kŠgzZ
òsZ ÃyÎ 0*f ÎÆ ] ½x  c*
c* f ÎÆ xsZ Æ Vo) Iè
IZ cä™±ÃV@æ½Z nÆÑ«g ZzdZÆ䯄 gk#~g/
 c*
X x¥Ãƒ
 ´ )¨}g ø{zÐN Wt ‚´ )szc Æ<
L
X òsZ®
) ) X 4„‰g
$uI ZX 3~È- ŠX 2„‰~w ',
X1
äz6,6,gîÇ~¸gÆöuzŠ Z c* -Zô )yZ
äh ~Š Zq
+äë » (HOME WORK)x » ~Š ã
gzZì ~gz¢¹{zì H{™E CTnÆ
Dq
Xì sfø-Š 4,
}g ø
œ£  Dƒ ¦Z
# +',» ZgzZ Y qiÆ ´ )}g ø {” `gŠ 6,
zZ /
V5Zg **
gzZ] á}.Ð ¹ ~ wŠ LZ4z!* Æ°WëÅs Z@ZgzZ uZ· ZÆ
!
ÃnZ¾Z öÀÓh gzZ CZ f nÆ x »¦½Z} (,Ë wgzZ n
pg ñÖ gzZ ñ!*
Š
~ {óÅ\¬vZÐ`´Š ________ bŠ: ÌZ c*
¢ Š „6,gîzzì e
8!*
Y ñÑt ‚iŠq
-Z¤ á}
/Z] .t ë @*
Xì Z Û ~(,¹
# ñ»[Z Nz̀ZgzZì ã!*
Œ
ÃV ÂgßÅ w¡Z b!* á}
ÂgzZ ] yZ IÐ i ¸WÆ x » iËgzZ Ã
.b!*
3G
Æ yZ éS›E ,
" gzZ +'» ZÆ ´ )x ÓÐ TXn Y Ñïiðà » yZ ™Ägt ‚
Š Z ÑZz äƒ ì‡~ ]gßkZ ì ¢Ã ¶Zg ÂN Yƒ twŠÆ Vzg »zc
Ù Æ VUâi WgzZ î !*
C Š Æ ] Ñq ³ #z g Çi ‚ ** Û ',
________ X Çìg Ìg Z Œ

gzZ Çnƒzy
 Ù ÆV.gzZ Vß e Å5#gzZ ñ3Š òŠ"
u~ y JZC $U*
6,³%
á yZX Çá xŠÆ™ÝqÃx ªzŠ zÑLZ
vZY 
____________
á}
™ `gŠÃ] ˜z].Æ´ )Z6,gîÆä%ë~gTÅsf
12

ñY Mt ‚™ƒãZzÌZÅA çck
,igzZƒã‚ M~KÃ]!* ì g
@*
t à ( Vzg »zcÆ yZgzZ )+',
» Z ÔY qiÆ„‰~w ',6,gîÆ w V
,ƙ4z]
Ô~w' .~ ]gßÅŠ Z________ ¤ á}
hƒ hÑ ] 
/Z M .
6,RÏ( ) Âì CYƒ[x»~ ä¯ # Ö ÓòsZ®) )gzZg
$uIZÔ~È- Š
! !
Æ]5ç öÀÓh ÆyZ6,RöÀÓh ( ñƒn
pgµ ZÄÅVÂg ZizgzZ„ÅVÒ
ªX ǃ¿i§H~}g !*
Æ VÎÆ w ÍÑZ ßg 12 Æ Ý ~w',
òsZ µákZ ~ }g !* /
Ö Ó
X ǃHê»#
X ÇñYHg (Ztzg H~}g !*
ÆVÎÆkZgzZŠ ZZÆ,ƒg Š
H /
× Æ Y 1z Zg z Z + ',» ZÆ Ý ~ w ',
á Zz äƒÂ6,y Zgz Z ] Zg Z' /
X Ï}™êH# Ö ÓòsZ µá~}g !* ÆVβÔVq
!
wÍÑZ ßg6,{)z ~z KÔ- i .) öÀÓh
Æx ÈZÆy ZgzZ]
+g 2~}g !* /
X ǃH‚Ÿ» ózF,
ÅVñZ¤ ÆyZ6,
/z6, VâŠg}uzŠgzZ
ùMƒ à aÎżZ c*
Ç ñY c*
Š ` Zzg],ÃgzZ Ý »e
$ÒZ6,R~g »u /
X ÇñYc*
Š™Ç**
_____________


~w' .t 6,gî OÃVǸ g
/Z ì Yƒ˜} $uIZ}g ø b§ÏZ
X ÇñYHu|HB‚Æ„‰gzZÝÆyZ ÂñY M̈ ¸Ã`gzZÝ
î*9gŠ0Zx â Z~+'
¦gzZì x £dZ¹»vZ G ,» ZÆÝg
$uIZ /
c* ÅyZgzZX CY @ŠÐ { óÅgŠ¹ ?£Åy ZgzZL³ Z
Šgzi6,ózF,
Ì a
ìì . ÅZ
+ÆyZÐ [Âò **yZÑZe
$¾ÐÃ`~w', ²ì *
@Y
. œ________ Z®X ë yZÑZ îG
4z] !ºñOÅyZÑZe
G $¾ÐZ {z
( WORKING Æ yZ ˆ Æ ! x» Å kZ gzZ y ZgzŠ Æ
] © z *Zzg b!*
13

XÐVƒH RELATION SHIP)

( Y 1793]Ãz)[ ;ßZ†0·Z
+‡gzZ áZzàZÐ [²V M',+'
h × /
ãc* Û »h
Š ‡z +á bŠÈ! ;zÃË6,Rò Zú²x â Z~¢qgzŠÆÝg
$uIZ
rg]Z W,
Xì ‚ iÐì
Z}{Š c*
á}
hƒhÑÃ+',» ZzY fÆÝ~È-Š}g ø]
M .RXÐ ÏZ
ÃVzu~k°Z œËë Âì á á}
# ~ ÏŠ ñÅ]
CŠ ZZ .yZX É 
yxgŠÆ Vߊ |gŠ ¦Æ ´ )Zvß ãZ M
h ƒ lp™Ì
ZnÆ4z]
.¦½Z œËèÑqXì CƒŠ ®öub!*
gzZ›z ¿Z
Xì oÑAÍ ZgzZ~(,
Ѓ  Å! x» **
ƒ»›z¿Zb!* ~Š Z Û ZÆVÇ» Z
!
Š Z öÀÓh zIèËÆd$ŒÛ wq }g ø________ ]„ø³ F̀ ×ô³³Êø
-Š 4,
¦ÑgzZe**
ðÃx »tgzZì ~gz¢*
*™ (HOME WORK)x » ~Š ã
Ct ¬Ð
mZpz Y f'
,» ZÆ s§VâzŠì ]!*
Å ¶ŠzÂÐ mïsÜì 7Xz³%
ÁêgzZÂkZXÐB™iÐ ! x»Ã³%kZ {z ì óŒ̈ ¸…Ð
** -Z » ´ )x ÓÆ <
ƒN Z(q Þ ‡gzZ ¿.
L I Zˆ Æ iwJ. Þ ‡Æ³%
á yZÐ kZgzZ ǃ Ÿ»~¡7„ ~gz¢q
kZgzZ \¬vZÔvZY -Z________
}Š h ÃVߊ}g ø \¬vZgzZ σÝq ŸgÅ]·]|Vâ ²Zy
M Ñ wÎgÆ
Û zg ôZÆVâ ›6,µñÆg$
\¬vZ~eÆã !*
Œ +k Û ‰ Ç
B ~ˆy M Œ
â Û™f »kZä
Xì c*
Ìø$Öø] äø×#Ö] à$ ÓôÖFæø ZÜ ồ eôçû×öÎö àønûeø køËû$Öø] «Ú$ ^÷ÃnûÛôqø š
ô …ûŸøû] oÊô ^Úø køÏûËø³Þûø] çû³øÖ
D63! Ù^ËÞ]Ÿ]EÜû ö̀ øßnûeø
h™: Za¿Z~VߊÆyZ ÌA
M $D™ ay
zŠ Ž*Š ?¤
ª /ZgzZ L L
X ó ó~Š wZ e¿Z~yZä„vZ1
. œgzZ σB‚ }g ø ]¾z G@*
G 4z] Å \¬vZ b§kZ
14

X Ïìg™ƒÐ! x»
-ZˆÆŠ Z kZ c*
q -ZÆ´ )x ÓÆ<
äY ñz6,~ ~±q L IZ
Æ kZgzZ \¬vZgzZ mÜ Zz mï ì y Z ǃt ‚gzZ nÆ ¬±z ç³%
.Æ„Zpíz *gzZ ó ó~g ZŠ ÃzL LÐ] wÎg
›~µ%kZ~ ÏŠ ñÅ" _
y**
n Æ ¬B F,Wz » <
L I Zì³% {z________ Ð Vƒ [ x» yÎ 0*
ui **
ë @* -Š 4,
¹³%t q 85B‚Ãx Zúz mZpz',» ZÆ ÝÛ
}g ø ¢
[f}g øìt Âã‚ M q
-Z nÆkZX 7Âðà *
*™uÃkZ ƒ tŠ ™/_
.
H1™iÐ! |Zlp~(,
kZV ;zgzZì Š ,
Xt~yZkZoòsZgŠ Z',Ïz7,~
gzZì ÅVzg »zcÆÝÛe
$ÒZV;z ì ;gƒ Ì¿Ð ~œ,g¸*6,
ÆÝÛgzZ~e $ÒZ< L IZ~yÎ 0*[ ZX ~¼ZV;z< L IZ
IZx £ ~ M MÆ yZk
,Z¤ GE
/Z Z®ì ÁÌÐ ï 4hÒX3Z~ yZk
,ZŠ Z®ÅVzg »zc
Š} ŠÃVÍßÆÝÛ~yÎ 0*
ñY c* ŠÃ<
Hc*
(STATUS) x £„zì Š L
á /: 
Åèâ : á Æ<
L IZÆ™wJÐ wŠAgzZ ÙlÃVǸÛ}g ø Â
X’ e** Ù ~x»Æ䯄
™yz¬» b§C gk#~g/òsZq
 c* -ZÃyÎ 0*

x Zu! lz ŒZx » ~Š ã /Z¬ Њ Z {iXáZz “
Ct ¤ W~w
A 5 ZgÆ$Z6,
$ƒœ6, RÏ(ÂñYc*
Š™pô™Ñ~k
,’{],
ZŠgzZñYc*
Š}Š
Ð M6,
$³(,
~g ø\¬vZÌA × 6,
5ZgÆ]]_gzZ]¸›Z' 5Zg!zZgzZÌ
XÏñY¬CƒF,

d Û ÐdÛ w2gzZÇñâ
$Œ Û ]¾zG@*
Ç}Š• ~V@Ã
',
Ì[ Zg à C Z ¬ Z ñB ¯ ¤
/Z à â Æ m C
Ë M ~m
Ì[ Zg ·_zgÐ m™< ì $
ˆmˆÃe ä×Ö] o× ÔÖ]ƒ ^Úæ
______
15

Û
$Z%zŠÆÞZƒŒ
A

oÎæ…^Ê …^jíÚ †òßnrÞ]

,Y 2009 ~Z X 16 q½ZÆ Y NgÆ ! ¾[ºI[æt
iz'
Ð _-e M [ZX å Š
H1™eg kg&åZƒ~Š !* Û g ZÂZ
M ßòO Z y M Œ
Å Mg ‡Æ¾!*
Õn Æ x ¬ ïŠ ÃZ ˆ Æ ¶à ©Æ ™Ü
Ö }
( {g ZŠ Z)Xì ;g YH7~# .
VoFÖ^Ãi æ Õ…^fi ä×Ö] Ù^ÏÊ ‚Ãe ^Ú] än× ØÒçjÞæ äe àÚ©Þæ å†ËÇjŠÞ æ äßnÃjŠÞæ å‚ÛvÞ ä×Ö ‚ÛvÖ]
( 17-8) oÚF…ø äø×# Ö] à$ ÓôÖFæø kønûÚø…ø ƒûô] kønûÚø…ø^Úøæø
Ün¿Â ä×Ö] Ñ‚‘
oûÖôçûÎø ]çû ö̀ ÏøËûmø oûÞô^ŠøÖôù àûÚôù é÷ ‚øÏûÂö Øû×öuû]æø pû†ôÚûø] oûôÖ†ûŠôùmøæø pû…ô‚û‘ø oûôÖ |û†øû] hôù…ø
}g ø X ó óA Û L Lì yZÄ»W~g ø ‰
$Z%zŠÆ ÞZ [Œ Ü z kZ ]Z|
s !*
]y yZZ ZuzŠgzZì v!* ó ª»yZZ ì ~Dƃ
yZZz  \W ó~ +Š
ó Z Lë&… â Ã+Zq
ÂÆ.v -Zë~v!*  ‚°!*
yZZX ª y ZZ ZŠgzZ
ò Z¤
/ñZ ÌgzZÆkZì Š Û X Dg å Ð
HZg åÌ™ÈÝgÐZ~ˆyWŒ
ÆÈÝgÐQ Š Û Ìt ~ LZu Z µ >gÎX ñW~ˆyWŒ
â
Hc* Û 
Å\¬vZXì „q
-Z {zgzZ ÆÏ Qx **
iZ}g ‚zg åÐ x **
gzZ Ëc*
zg å
16

kZ Ë@Æ™ Za Ë@! ZgzZì H Za Ã]Ñ»x ÓäT ì +Zq
-Z 
w:ì CWózZ:ì CW’:Ãk Q] Ìm{¼ Åk QXì ;g Ì`Ã
:ì O
ëX ]ÌÅ.vZ k Qt Xì mÈ:ì @*
ƒg F:ì ¥ :ì @*
3:ì @*Í
Z<
~‚fÆVâ Z â¼gzZÆV”x ¬h
+á óCW7Ã … â Ã+Zq
-Z
@YWÃvZ Âì *
|ì * @ Y`Ã e c*
ì*@Yƒ Z(,òŠ M Z
# Lg ÂÌZ ǃ
]| ì ™f ~ u 0* Û Ì» Vz9 ‚ñY ƒ Z(,„ H yK̈Z ì t
yWΠ
D™’ ÐúÆ}Š6,\ WvZ} Z c*
A ]!* -Z ä7.ñ
Š™ Ÿ»iŠq
9g;ZYq
-Z 7.ñ]|ävZX ñYƒ Ìg Zh
+Š ÂN Y Wt ‚iŠq
-Z
{ÒW: ¬Š 7Ã.vZ äË~ *Š kZX M
hNŠ 7=\ W c* Û Ì7Z
Š â
W Â{zì e¤
A ì ~]y
~¼ +Š »vZ kZX ¬Š 7ÌäVz9ÇAŠ
/Zg Zh
YYZƒd
$ŒÛ Æ .vZkZì
ó YYHÝq ì [Œ
Ûq
-Z » .vZkZ! V ;Xì
ó
X YY7¬ŠÃvZkZì
ó]
ó vZwÎg·L Lì {zìz »yZZ}g ø… â ëÃT~uzŠ
t‘ÅkZ T e‰vZ ]c*
Z@ Ð s§ÅvZ 7Z … â 9ëÃyZ
C 7ÃyK̈Zx ¬ËÆ™]!*
Ô@* Šp„ /Ï0
 Zg {Z',ÌL\¬vZ {z ,g Z ¦ +i yK̈Z
FXce ãg Z ¦
/,Z Ï0
+ ™7]!*
iƒìg™ H ?t ‚ @* Ù ™ W\¬vZ
Ð òŠ WC
wW~÷Â,Š}Š ¬= ~ [ZpŠp\¬vZ¤
/Z ì Yƒ wì~ wŠÆVÍß
N Yï=~[Zp ]· ì Yƒ~ wŠÆËc*
X Vâ â:¬»kZ~ 7
~÷7wW ì øÎòŠ W ÂDV ;}g øì ÌZ~(,
ÅV1ZpD,Š¬ðÃ=gzZ
Ð òŠ Wx ¬LvZ , ™¢\WpX Vj™~igz s ÜÅ[ Zpk Q~
]!*
Ë Y ~Š 7‹g Ç ðÃÅ kZ **
ÅéZpX $ YW[ ZpÆ ËÌ»] 9gzZ @*
™7
+ Y¬»kZ @* Ë Y ~Š 7‹g ÇÅk Qpì $
W7Ã… .vZ {zXì $ Ë Y
-VÍßx ». vZ 5ÃVz9ä kZ n Æ
ì LeùvZ ,Š àJ
17

ÐëŠpävZX , ™g (ZÃVzqÁƒÐVzqÁ,g Z ¦
/Ï0
+i}È}÷
X c*
àJ-ëx {zÐ)g fÆyZ OÃVz9{h
+¦',LZävZÉ Å7]!*
/
¬ Ð ~ yQ 7 xŠ W]|X D B9{z Š
HO ÎVi{z
+ â Æ yQ äQÆ] ·]|ëX ~y
WÐ ~ yQ]vZ wÎg·gzZ¸
CÃVzÈ }÷™ Y c*
Š ävZ MASSEGE{zXì yZZ Zg ø6,yQáZz
Ù ge MASSEGE{z ñY~g Z¦
¬w‚g ZD /, Z Ï0
+i T etvZ ñY c*
Š
ävZ Âì 5 −7,rä yK̈Z ÔŠ
Hƒ ~k
, ä yK̈Z‰Q å ã!*
’{z ÂÅ ¹F, i
¯ÁÂäyK̈ZQXbŠ â 
qzÑ ** Û «ä.vZ XX†³eö‡öZZ±ÔðƒèÔkz~k
,’
-Z] Zg Âó,Š â 
-ZgZ ¶[ Âq
-Zg1i ¶[ Âq
[Âq Û «ÁÂävZ ÂX
Zg ø ì Š ñk0*
}g ø x » .vZ k Q Âc* Û «u 0*
Šâ Û ävZQX ¶
yWŒ
/Ï0
X ?,g Z ¦ + ™µÂHÐVâ K̈Zëì LeH´ â Zg øÛ{
iùë ì @*
‰Vi{h
+¦/
,¹ Ì{zì c*
' -ëx {zÐ)g fÆVz9X
WJ
—ðÃ~kZ ÌgZŠuÆVz9x ÓgzZ¸Ì9~y
W]vZwÎg·Ð~ yQ
Û «[Â ðâ
 Ì{zðâ 
ÐV1ƒ Û «kz c*
Šx ä .vZ ÃyQX 7
ÜkZì [ ÂgŠ **
-Z XXˆmˆÂ hº^³jÒZZŠ
q Hc*Û ~ˆyWŒ
â Û Xì [ ÂdZ„¹
™èZgÃvZ kZX ÏñYWÐ V¹gzZ Âì 7„~ ãK̈Z õg @*
** N[ÂÅe
$Z@
+
h á ] !* 2…Ð)g fÆVz9ä .vZt 'â I » .vZ k Q
tgzZXì c*
ÐÆ]¡ãK̈Zt|gŠ ?ì 7]!*
à ZzäW~™Ât Vƒìg aÎ\ W
äÓ]© B‚ÆM%Z~o}g øÀ` Wì @*
ƒ„, Z~*ŠÔì ._
_t ‚ÆM%ZyZx}gø ì s %ZÐkZÃVÍ߃
 Íìg^6,R
H ƒ **
àx ðÃÃx ZúÅy Î 0*
/ZÃgœÆM%Z… â I »kZgzZD Y
¤
Å7„]!*
ÂÐíY ¾ òŠ Wðà @*
ƒ7Za „wZÎ Ç}™]!* Ù {z
Ð òŠ WC
kQì Cƒ HOT LINE Ð gœÆ o}g ø Â{ z ! 7X Vî Y yâ ù ~
18

y¯„¬Ð kZgzZ D™7Ìg OZ »[Z h
+á gzZ D™]!*
Ð)g fÆ
/
hzš!ÎÆyÎ 0*
** -VÍ߃
àx {zJ  ¹!* HVx ' ï ŠÄg
[ZX Š

vZ‚Xì d Û ÐÆãK̈Z]¡g » & §tXì ~g ZŠ)f Ågœk Q {zJ
-x Zú
x »vZ n Æ ä™ RECEIVE Ãkz KZ å c*Û g (Zi§¸ ä \¬
â
¹ävZ nÆKV−g !*
ÅkZ nÆKÃk QnÆä™ RECEIVE
Š MESSAGECZÃyQD Bx?Z:9{zñ¯Wvߢ
X c* A &!*
gzZ && dZgzZ d
$ŒÛ {Š c*
iÆVâ K̈Z ëÐg ±ZÆäƒ t‘{z
{z~« £ÆVâ K̈Zx ¬ëÐp ÒÆkZ **
Y™Ã]!* á ZgzZ¢
Ð}g 8™Ã]!*
Û {zì c*
Åy M Œ àJ-ëä .vZx CZ)g fÆyQ¸d
$ŒÛ {Š c*
i¹ÆvZ
$Š q ZgzZ<
g Û kZgzZì Š ñ~ ^
L {zì Åä] vZ wÎg·ô= Åy M Œ
}uzŠ {z´ÆyQgzZ]·Xì Š ñt ‚}g ø ~ ^Å]§Å ] \ MgzZ
Û {Š c*

ZgŠ Ì~ Vz9¸ d i¹ÆvZð**
Æäƒ9{z¸9Ìæ
^øß×û–$ Êø Øö‰ö†% Ö] Ôø×û³iôE Š Û ~qzÑÆ}g0*
â
Hc* }Š7‰q -Z9ƒ 
½äë6,‰Ã‰ÌÐ~yZì ® ) )ÅVßÎgt D õ̃ Ãûeø o×FÂø Üû ö̀ –øÃû³eø
]vZ wÎg·Xì ~È zgŠ Ì~ yQ 7Æ¥%q
-Zƒ
 Ì9Xì ~Š
ävZ X aZÐ ƒ
 ` @* z ZÐ ƒ
u g ZŠu 6,  ~ Vz9x Ó G
3ŠÆ™¿ä] vZwÎg 6,kZ Å «[ c*
}g ø Ì{z c* Ci§ Ã]·
+F,

d Û Æ .vZ~ kZ ~g Z¦
/Ï0
+i iKZ ä]vZwÎggzZì Š ñt ‚
Ägt ‚}g ø ~ Ï0
+i iKZ {z å Yƒ1q -u ãkZ Ì » äƒ yK̈Z
-ZJ
Yƒ dÛ {Š c*
$Œ  Æ . vZ yK̈Z ðÃÐ ~ t‘ vÎë¤
iÐ ƒ /Z ` WX c*
Š
ë ÂN Yï… 0*
¶ÝÆ kZ ñY ï…i§ »k Q ñYï…{Î Q »kZì
ä . vZ {z ÂóN Yƒ dÛ Æ.vZ ë b§kZ ǃy‚ WZ(,Â,™¿6,yQ

Û gzZ ] wÎg <
wÎg }Z L Ô]#Z ]§ì {zì Š ñk0*
}g øì c*
Š™ ½
19

gzZ Û{ LZ ì ¿(Z q $Š q Z ó]vZ
-Z ì {z·ù »VÐyZX CBg
[Â[ˆZ Ö ª p ÖZ~ g
# yŠÆ# $uX ådÛ {Š c*
$Œ  Æ´ â
iЃ
{z ǃ Z9{È [HÐ ƒ
 »vZ V˜ σ (d
$ŒÛ Ѓ
 ÆvZ  ǃ;gƒ
ÌQpX ÇVƒ„~{zh
+á ì µÂÐvZc*Û ä]g—gzZì óŠó úÄ£L L
â
ƒg D™ ¬Š ?ÌQ ì ¸ ¬™ ňÆyZ f Zì ð2¬™ H…ä]g—
Ð ~ Vâ K̈Z V˜ ì(+Zq
-ZŠúx £X}Š àJ
-ŠúÄ £k Q= \¬vZ
»Tì YY eÎ ì x £+F,

d Û ÆvZ {zgzZ ÇãyK̈Z‚lpq
-Z ðÃ
{Î Q{zòŠ WðÃ[ZXìt ‚}g ø{Î Q »yQX ]vZwÎg·{zì Š ñykZ
QgzZá Zl
@WÐ k Qá™È @WÐ kZá™Ã½ÜÐ k Qñ7,:
HèZgùÃvZgzZ ñY Zƒ d
$ŒÛ ùÆvZ ñY c* &
Ci§ðà }Q @*
+ðe
Û …q {z ÂävZXì .¼gzZ ~Ã{@*
}g ø ì ~Š™ë Z ÃÅkZt Q ÂñY
Þ ‡n }g øgzZì xyxgŠ
t ‚}g ø Ìä%vŠÆ k QgzZì Ì¿.
7Z Ð s§ Å . vZ ì Y Y ¹ gzZ ¸ 9 Â ] vZ wÎg· ;
åLg @* µZñZ7Z \¬vZ‰] c*
X6, Z@àSÔ¶Ýq PROTECTION
ÃÏ0 Ù F™NŠÃÏ0
+i ÅyQäVMñƒ Za ,ZyK̈Zg ZD +i Å]vZwÎg·p
) )Å'x Z™/ô{zc*
Xì ® Š 3ŠÆ™¿6,
k QgzZ¬ŠÐdÛ

Üûaö†Fiø Üû ö̀ ßønûeø ðö«Ûøuø…ö …ô^Ë$ ÓöÖû] o×øÂø ðöW‚$ ôø] äüÃøÚø àømû„ôÖ$] æø äô×# Ö] Ùöçû‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö
àûÚô Üû ồ aôçûqöæö oûÊô Üûaö^Ûønû‰ô ^Þ÷]çø•û…ô æø äô×#Ö] àøÚô ¡÷–ûÊø áøçûÇöøjfûm$ ]‚÷r$ ‰ö ^Ã÷Ò$ …ö
ØônûrôÞûŸôû] oÊô Üû ö̀ ×ö%øÚø æø éô…Fçûj$Ö] oÊô Üû ö̀ ×ö%øÚø ÔøÖôƒF ^ôçûröŠ% Ö] †ôø$ø]
Û » {z B‚Æ yZ vß gzZ X 9ÆvZ] ·L L
~ hÆ Vz
ÆvZ ) ì 8 ŠÃyZ Â( á ZzÚ Š} Z)X wŠ 3g~: MgzZJÂ
$
Bgu
E
Ôìg™Ô~ŠÛpÅkZgzZa»vZgzZŠ ðE ñƒv( Ð M
¸Æ yZ ñƒ} 7,y¶ OÅyZÐ W,ZÆ Š@( ]Ò )
K6,VE%
20

ó ó~gZs ™zZ¸gzZ~] Zg Âs ™zZ
H
yZ Š á ZF,
Ãy Q‰ ñ¯n}g ø {z¸ä%{Š™g » Æ]u 0*
Ñ
gzZ nÆ Vâ K̈ZÆJÖ ª Š
-# Ù Š
HH MAKE UP »yQ6,j§C HZg Z’Ã
ÐO›!
kðÃì ê ðÃì ~g !* × Z
zg » ðÃX N Y 0ä%{z nÆ VÍßÆ` Z'
XìŠ ñ~Ï0
+iÅ'x Z™/ô:%nÆq Ù ì ¿œðÃì @*
-ZC ™~h !*
ÌnÆVzŠ%¸:%nÆVâ K̈Zx Ó6,gî¦ù]vZwÎg ©
:%]vZwÎg·nÆ&Zp6,gîipX¸:%ÌnÆ&ZpgzZ¸:%
haÔce<§'
™XV c* ,, ZÃVÂgú c*
3Š 7™X§',Läg—¸7
wÎg·ävZ n Æ kZce ム7{Š c*
ice ムVc*
ha âZ N 3Š 7
Û «]Z0 • Zzi Z {Š c*
VXZN â Û «&ZpŠ¼Ã ]vZ
-Z N â
iÐ q
Ù XÐ V¸´ZЊ Z
-Z Å º´C
aÎY m{q Û ZáZzpg aÎZÐ
× »q
` Z' Ù S Ô! º Ôyò Ô¦ÔN Zg WÔ]‡Zg ì @*
-ZC × m{ì Cƒ
ƒ ` Z'
X X ¦~ yÆ] vZ wÎg ]Z0 • Zzi Z {zÐ bDZävZXì Z
Åy Q ä]vZ wÎgQ IðÑÆ `&ZpÅg ZŠ™dZgzZ { À 0*
M F,
š { z „¬
Û ðâ 
·QgzZ( ì CYÅs‰ÅsÅyZ) ]†÷nû ồ _ûøi ÜûÒö†ø³ ồù _ø³möæø ì ~ˆyWŒ Û
Æ{)z Ï À 0* Ù Ø+Š Aì c*
ì Y2Ã~çKZC 2+Š 7Z ä] vZ wÎg
wÎg·ä \¬vZ n ÏZ X Y 27ÌÃe \!*
{z ]5çvŠ gzZ ] 5ç
ãZ²m<!* Ûš
gzZ ðâ M F,Å yZ c*
Š ™ ¦Ã] Z0 • Zzi Z F~ Ï0
+i Å]vZ
™ù {Š6,ì 0Ð VÂgú z{z »õïÎ Z nÆJ
** Ö ªÌ~] 5ç
-#
xg~ ygzZ ?ì H“
M iz d Ù !*
$i ?ì H »C Æ y ?ì H{Š6,»g0
+ZÆ y ?ì
¼6,j§ÏZ X ]Z0 • Zzi Z {z Âì ðÃ:%¤
/Z n Æ VÂgút X ?ì ù
X åOakZÃ'x Z™/ôävZ~]5çm{
Û c*
ë ` WnÆkZ ÞZ[ Œ +
~0 .ƒ½ ðCn kZ ä ~,t
zZ}
21

vZ… Âce ** Û ì @*
ƒ ÞZ[ Œ # wZÎtÉ , ™w ZΙ YÐË
W~‚f Z
Ø Ð<
~ {Õ{ ËòŠ W D YW~ ‚f Ug ¯j§¼™? L Å] wÎgÆ
Û {z ÂÇ}™™f »vZ~}ƒ0
ƒŒ +Z ðà ÇÆÃ] Zg ðà Ç} ñ Äðà ÇñY
vß} (,
Ѓ ì à Zz¶Š wïЂftì ]!*
tX Çn™Ýq ~0
+ .
zZ}
Û {Š c*

¸d i ¹ Æ vZ Ð ~ Vâ K̈Z {z gzZ c*Û g » ä ] vZ wÎg·ÃX
â
ÆK
M F, ó Æ Vz9
) ) Å' x Z™/ô{zˆ
kZì ~ÈzgŠ Ì~ yZgzZì ®
Û Zb vŠÆ {w{‚Q + ”Zg ñ#¬ ¸ d
Q Š Z Û ÆvZ {zB‚

Xceà] !* +ƒôZgzZ/ô+̀'
t~V~f}g øX {)zg$
á Z~ kZг7,g
ÆÞZƒ½ ÇñWs§ÏZ {g $uq
-ZëÌZ
~ ]ŒŠ Vƒ òŠ W N*
gVƒ òŠ Wd
$¾~ 7, Z j§zŠ {z j§zŠ
áZz b‚z Tg ~à òŠ W÷Z \WgzZì Çi§t n }÷Vƒ Lg
„‰™| 7,®
) ) ,^Wa X 7,Z j§zŠ {zX B™g (Zi§t\W
g
C D Y7,ä™g (Z SCIENCE SUBJECTÃyZQ  D Y~, â

(Z ÂX ÇÇg SUBJECT }uzŠ Ug6 ÂñW7 iZ c*
Ç ¶ bZ ÔÇ ¶ ËZ e
N W } hðZg f }÷Bá }pÂ\ W[ » ¾ òŠ Wðà ì 7
zŠÆ ÞZƒ½ ALTERNATIVE zŠ {zì 7]!* @Y `OŠ Z~ 
+Z Vƒ *
Hg (Z „ q Ü zq
-Z ~ ‰ pg mÐ wj â Yg {Æ nzŠ {z Ô j§
-Z n
}uzŠ gzZ ó óøZÁ!* h ƒ 7VâzŠ ì YY
-Z ? H j§{z X M
[½L Lì q
kZ j§VâzŠtgzZ ó …
ó Z‡!*
[½L LñWp ÖZ~g
$u ì Š
Hc* Ãj§
Šx **
/Ï0
Vƒ ;gg Z ¦ +i~ *Š ~ ` M ÇAŠÃ]Ñq Yg { òŠ W 0Ð ]!*
Ù ªs ™] ÑqƬw‚ÎÐ kZ~gzŠ Të[Z
Ìv߸ Z ìC
g ZŠ)f ÅyZ¸gzZ Ì]Ñq¸vßgzZ¬w‚ÎzŠ¸gzZ
w‚Î{Ša‰gzZÌVc*
Ù Z] Ñq ` WX¸ ] ÑqgzZ ‰
Yg { òŠ WC Ü z kZ ¶®
) ) Åx Z™/ô¬
22

gzŠ »…Z‡!* ìgzŠ »øZÁ!*
[½c* [½gzŠ » `W Ç}™êgzZ ÇAŠÃ]Ñq
j§VâzŠ ì 7t X ǃ *
*™g(Z3 Zg {zÐZ ._ÆkZ ǃê QgzZì
Vì ÑZz ~(,Yì ÑZz Sl,gq
-Z −V- \WÃkZXß™g (ZƒeÃT
@™ VZ6,u ðÃì ;g Ö
{ zì ; g Ö @6,Sl,g ðÃÔq ðÃðÃì ‰ q ðÃðÃì @*
Î
Æh
+yq ðÃÆ™È @WgzZ *
 @Y7g Zi !* +Z Âì À
®Š J0 _Ð y ðZ

Šu[ Zce ãÎqt = [Z I WVx¤
Vc* /[Zì 8 ŠÃÌñÉ X @*
Ñ7
Ù ªs ™ÂIWVx¤
-ñìC
} iHgzZ^8 /Xce ãÎqt[ZI W
{z X Ï ñW7Ã{z ì q Å Vñ¤
/ Â I WVc*
ŠuX Ç ñW7ðÃà ‰
™ê ÌÑZz ~(,Y ÑZz & ™ VQ9uVì @*
Yg { ì @* ™ê ÌÑZz Sl,g
ÑZŠÎ¼t=ì Št ._Æ]Ñq
ì ã¾Ð~kZ ~h ;Š=ì ŠgzZì **
H]Ñq Yg { ì 8 ŠÃ]Ñq Yg { {zXì * » ygzZ äÑƾb
*™py
T @* Ù ªs ™ì ykZ » lg !*
Ñ 7q +Z ðÃ{zìC ` W ðì À # X
_{z Z
Y™7t pì Y™ ÂÂ**
{zì @* +Z »yvÆbâu}g ‚ÆkZÐ
ƒ60
+
~0 .[½ Ð BŠ 6,
zZ} CXìnç » b§ÏZ 'Xá™yv CZ
gî~Š ã
YƒÝq {z „н6,+Š ~p ÖZ+F,
y‚ W ?ì Yƒ Hi§ »ä™Ýq
pgyZZë6,VzqXóY7„ƒÂi§gzZ ðÃ{z´ÆkZì
ÆyZZkZn
[½„ Р䙿6,kZ ñÑ ] vZ wÎg·+Š gzZ ä™}g7 2»
e ]Ñq Yg{ÆnzŠ nÆ䙿6,+Š kZXì YƒÝq ~0
+ .
zZ}
Š »M%Z Ô ̀Ãz ÉÃ y ZxÔ [ Zy
î !* ] Ñq {0
+i ë ` W‰ì q
-Z :
pì ~gz¢Ì**
J 7,gzZ }g ø a Ôì s Ü c* 3 ½6,+Š Ôì
z  ä
s ÜÆ +Š Zg‚ {z ~ Vßj~ m,
ôZiZ ì ;g Y c*
J 7,¼ V; }g ø VŒ
X Vc* Ù ªs ™[ZXì
g6tìC
ó gzŠÆ”/]|ZƒÚ!*
ƒŠ ˜6,Vzuu ~ ^ðÃZ
# ågzŠq
-Z
23

Æ+Š æD Y− h
+'× ì @* # gzZ` Y {zÂevßæì ;g
WŸ»Z
}Ô7~gpx ZwðÃÔ7} e ZÆÙç$
+ðÃX ìgƒ}g7 ƒ
 { z 2 »
}™ HyZ â ¥@*
3q-ZX 7'!*
ÅnkZgzZ ðÃ7ð§"ðÃÔ7Ùâ[ZÑ
@Y `6,Š ˜ Âì Cƒ]gz¢Lì ; g ¾w'ì÷Z\!*
* »kZì yZ âq
-Z ?Ç
M Ÿ»¸ äY6,Š ˜ vß¼ì Lg~ yì *
¸ ‰ − {z åc* @Y W:ZzQì
~g ‚t ¢
n kZ ;e'!* 3 YZ nÆy Q ¹!*
8¯ykYZ <YZ **
\W 2 » Æ+Š6,zZ}÷6,RCZfX ìgƒ}g72» +Š
Û c*
n Í{zÐ s§ÅVâ ›x ÓXì ^¦½Zq
-Z Å„y Z {”ZgÄÜ6,
kZgzZì ð¯^äë ` Mìg:~ *Šx »ÄÜZ
# gzZXì „g™ ZŠ Z c*
ñ
7x  »ÄÜ{z ~ *Š ‰ Ü z kZ ì ¸,~Š ã C»kZìg™ ZŠ Z2 »Æ
E Å
Ù [Z Z®X » æ¾5.Zù4gzZ »szH!*
C Û Ðs§ÅVâ › ì
%Z}™ ZŠ Ztñn
-Z {zì kˆZt ÃVÍßXZ®X}™x »t Šp{z ì ˆ W~g ZŠ)fŠpi Z6,¿
q
b§ÏZh
+á X ñYƒx »¼:¼™Vï ,™~g »¼ ÅkZÆ™g (Z νZ
Z}» Ï QgzZì x » Ï QX ñYƒ ì‡x  »ÄÜ~ˆ ñY 0−ðÃ
ÅkZ óyZ âÑZz îà r èÍ~gzŠÆ” /]|X DQ ñVQë ì
ðÃìg @* ™vZvZñ7,i úìg ´~KñY¬ Ð){z ? HVc* g ZŠ)f
/dN Ì{z Âì yÒðÃ̈Æk Qñ7,ÎZzZñ7,[fX õE
kQgzZ õE /dN {zì y Ò
~ò ðX Åk QÌZì 7~g ZŠ)fgzZ ðÃX ñWyÐí@*
Qìg ´ÌˆÆ
t ZÑZ ÂñY
X ñ M™| 7,
wj â » ` W‰ì wjâ ZuzŠ q
¶æ ¬ Ðl ì wjâ {z c* -Zp
,™g¦»k Q~ ¶æ åwjâ dÛ Æ[ Z x
$Œ B gzZˆÆg$
Zk +kB å~
Í ÃVâ ›ÔŠÐ s§Vzg e
-ZÔ 9gŠÆ ä™ »ÃyQgzZ ñƒ}=
q
ó bŠ™„Ø{Ç!*
vZ Â{zì »Vâ › å Š Ù {g VZ c*
HWH»g ZD Ù {ŠaÂ~‰
g ZD Ü z
24

Û «ìc*
p~Š â Û «x £ dZ ävZÃVâ ›gzZ‰ ^ßx » **
Š â Û » 1Xä

Û»
kZX¸Tg D ¯"µ¸ Tg D™lÃnÆkZ¸9gŠÆkZ Â
-Z~ äâiÆ ] \ W ~Üæ] g— ì§Zz q
q -Z » #Z ]§~ wj â
-Z ¸ìgg¦
kZ ) ¬Š~ ‹q / -Z óåà‚ N*
Ð }B‚Æ'x Z™/ôiŠq g
ƒ „ (Z ˜ÀÌ[Z~ VÂŒŠ¸ Dƒy kSINGLE
@* Ü z
STORY} g ‚‰

` W:gzìg0yk} (,} (, ì ¹…ÂÀ` Wíì @*
ƒ „m{ ðÃì
kZ ¹!* -Zh
¶Cƒ 5 Kq +á ~ ] ŒŠ åwj â „ (Z¬ w‚Ô 30Ô 20 Ð
Ã\W }g¦
/]vZ wÎg ( ¸ D WÃDƒ Á¹ Ìy66,gîx ¬Æb§
vZwÎgX 1 ¯ {#gzZq zZÆy Q¸ } #&zŠ Ì ä Ë Š
-Z6, HWÃ{g !*-Z
aq
ðÃä]vZwÎgì y »r Cä Ë ?ì y »¾t Y7 ä]
# ™V# c*
.‰ − óc*
:Zz¸ ìg Y x »O] Û 7{ûðÃÅ7]!*
â +'
h × ðÃÅ7)
åy k{z »X”! ô{zÔ¸D™g !* á X‰ W
zg » CZ9 z ÒZ'x Z™/ôðƒx 
Ö ªnÆkZA Ðq¥"ÐyZ ]vZwÎg ÂñWÌ
] wÎgÆvZˆ W#
ìgïÐ q¥" ` WgzZå 9nçJ
Ð'/ôg ezŠ ?ì H] !* -ÀB‚Æ
-kQ å c*
ð‚g ÌJ ä ! ôT D™D™lˆy
C x ** ðW7™]!*
s !* Y7
Y7ä ] \ M ¸ìg Y~ ‹kZB‚Æ]wÎgÆvZë ¹ä kZ ˆƒ
Ãk QXì »r
ˆ W~™] !* # ™V# å c* Cä ~ Âì »¾{g !*
Š c* at å
Ûr
Kg ¸ìg â# ™+Z†ËZe 6` WX c* /c*
Š Z¤ Š J e {g !*
a{z™ Yäk Q
» ` WD™ÒÃÅä¯ ëDƒi Z0
+Z}g øÐ b§gzZ~ VÂ!*
Kg
CZ Ð b§q
-Z {zgzZì c* a {z ä ~g—H Ug ¯™ W{z  @*
/{g !*
Š Z¤ ƒ òŠ WðÃ
C ä VrZ Xce **
„ c* izgŠ Z÷ c*
ƒ {Š c* á Z ä ~ @*
Š™x »~}g  yˆ Z
¹P ˆá²¼X Š
P c* H^Ø Špi ZÃT'c*
H^Ø Š C 7ÃËÇ!*
7
Â?Š
H` V¹{z å{g !* /
aOŠ Z Y7 ä ]\WZƒg ¦OŠ Z » ]vZwÎg {g !*
zŠˆ‹
25

X ( 1) å c* /yŠ ÏZ ä VrZ Â{z c*
Š Z¤ Ü z kZ ! ôðÃÌ
C ä VrZ¸B‚‰
‹Z Å kZ ~ X ‰ − ¸ ìg Y x »O]
.gzZ ìg lñ{ Ì6,kZ ] vZ wÎg
ADD ~ yq ðÃŪ
œ?ì x ZwH ** a ìt wZÎX ;g C7]¬
¯ {g !*
ÆvZ ! 7?ì x Zw{z¢ 8™Zaö‚ WðÃaLZH ?ì x Zw¢
8¯t‚¢ 8™
äƒÚ!* Û X c*
-Z »gzŠÆ”/]| ìtt
q Û VYg ÖZ »WZg **
â ä]wÎg
Û ~ V- g ZŠ)f Å¿áZz ä¾ Ú!*
ì t -Z~gzŠ kZƶægzZ yZ âÑZz
q
[¦+Š »vZ ¬Ðl ì¸ ~ ¶æ]vZ wÎg Z
# ì „q Û gzZ
-Z t
pg"µ¸ÔŠ Üû ồ aô]çøÊû^øeô äô×#Ö]…øçûÞö ]çûòöËô_û³nöÖô áøæû‚ö³mû†ô³mö¸9gŠÔŠ å
vZ ¸n
Ü z k QX ,Š™ »Ð VØi ‚à ( ]xÅxsZgzZ e
wÎgÆvZ‰ $Z@gâ )gâÆ
ypgzZBzgq -Z åtÌŸ»»ÞZƒ½åtÌŸ»»+ŠgzZ¸T et ]
-Zq
/Z Ôƒ ̈¸ +Š »vZ ce 5~ x » kZ 4q
¤ -Z q Ü zg zZ {¢q
-Z »‰ -Z »
-Z q 
ìgƒ DRAIN b‚z {zì ;gƒ WASTE{z Âì ;g µ}OŠ QOŠ ZÐ VŒ
20 ™ W~gzŠÆ” /]|gzZ ìg µ s ÜÆu{ z ìg YgzZ }{ z

Ü z kZ ?VY ˆƒ^
+Šì ̈¸xs Z‰ ,Y ]!* ó ]!*
~g ‚ {z~ kZ ì ň w‚
ó Y Y HÝq [ Œ
ì Û »vZÐ j§gzZ ˉ
Ü z kZ gƒ}g7 2 »Æ
Û µgŠ Ô,™Ãz÷zÔ,™] ZíÔ, ™‘œÔ³7,Ò\ W
# X™Ö [yWŒ
Z
Ü z k Q ƒ[¦+Š »vZ
Æ| 7,t ZÑZgzZ ÇVî Y~ò Â~ Y¾ òŠ WðÉ
Â~}™ZƒÂì ~g ZŠ)f ðÃÇVî MˆÆY (gzZ ÇVî Y~)Q c*
ÇVî W:Zz
7eÌt  å7e** a óå7e‰
¯ {g !* Ü z kZt Ç Vz™ H „vZvZ '
i úÅt ZÑZ X B
bg7“_Ð Ï0
+i Å ]vZ wÎg {zì aÎ~g ø ` WX å
Ù â ÆäÑŠ ~0
ÆgzŠ kZ D B+ C + .ƒ½Ã}È gzZ5ß }g ø
zZ}
ÌZ¹ì ÌZ XÅt ZÑ Zq ÆyQ óM
-Š 4, h™dÛ ÆvZÃyK̈Z „z

L ì Š ñÌe
wÎg ä ~L $Zzgt Ð vZègÈ ¬]|~›9pXì
26

gzZ”/]|gzZ ”–1Z]| n kZX ( 2) ó ó¬Š 7_7,
t ZÑZ LÃ]vZ
$¸]zŠgzZN YÖˆÆò¤
ƒ Hì ;g™ HÔŠVƒT /Z ] vZwÎg·[ »
7]gz¢Åä™x »gzZ ðÃÃÔŠQ Âì „g Wq :Z Hì ;g WyÃÐO—ì ;g
{zCƒ7¸ðÃÃË~k QD Yï, Z]&zŠ ì °»¸'
~uzŠ ðÃñW^g7g CID ðÃ~ ] k Q  D YÖ9ì™w Ze Z À
]!*
zŠ™s ™Æ™ú~]zŠ {z'ǃˆ]zŠ ì @*
ƒ {z'ñWq : Z ðÃñW 
j§zŠ Æ~0
+ .ƒ½Z®X å7et ~gzŠ k Q Â________ ÃÔŠ
zZ}
{z ] Ñq Yg {Ænq
-ZX 0Ð ] Ñq Yg {0Ð wj â ÆnzŠ {z
/Z] ÑqÆ` Wc*
ë¤ ¬Ðl ìågzŠ » ] vZwÎgZ# ¸ ~¶æ 
E
+Š Ì~ ]ÑqÆ ` W ÂÐ e Üï³Y Z5Z ðÃgzZÐ , ™t éE
5‹$ Z6,k Q
kZ Y ¾ ǃ „ MENTAL{zÂq }÷ƒ (ZòŠ WðÄh
-Š 4, +áì
ó [¦
]ÑqÆ` WZ®X Y7ÈkZjzlƒ E’ ¿ðÃh
+á ì ̈¸xsZ~*Š‰
Ü z
¹ ~ ¶æX d
$ŒÛ {Š c* i Ð gzŠ ug I k QÆ]vZ wÎg
i /x {Š c*
{Š ‚¹ÌQ Ï0
+iÅyZpD B/ôñ´Z ¸w q {ŠÎ M'/ô}g ‚
Ü zZg ‚b‚z}g ‚…Zg ‚ n kZ ;¶
ZÂ~g ‚‰
X ‰„gµ~uÏ QV × **
-Z ðÃÐ ~ yZÆ w”Æ ~0
g(Zi§q + .ƒ½ j§zŠt
zZ}
/xÐgzŠÆ”/]|]ÑqÆ ` W ǃ *
*™êt ¬…nÆä™ 
/xÐgzŠ kQÆ ]vZ wÎg ________c*
/xÐ {” ZgÄÜÔ
X ågzŠ »¬Ðl ì
ƒ Ýq)g f Æ óøZ
…Zâ {z ì @* Û L~0
+ .[½ ________
zZ}
Û ì t
~ˆyWŒ Û Z(,~ [½kZpÇñYƒ [½Ô@*
ƒ 7Ýq)g fÆ
:c*Û Xì ~h
â +Z >gÎ
è÷qø…ø^ø Üö¿øÂûø] ÔøòôÖFæö] ØøøjÎF æø xôjûËøÖû] ØôfûÎø àûÚô ÐøËøûÞø] àûÚ$ ÜûÓö³ßû³Úô pûçô³øjŠûmøŸø
27

]çû×öøjÎF æø ‚öÃûeø àÚô ]çûÏöËøÞûø] àømû„ôÖ$] àøÚôù
äTgzZ ) {zÅ ðZ±gzZ H ay
¬Ð (l ) ìÐ~ ?ä¿T L L
ˆäVMì ™| (,}ÐVÍßyZzgŠ »y Z7',
Z',( {zKúx »t
ó óHwyzŠ ˜( Ðg ñ )gzZ ( wZñZ ) ay
~
i¹zgŠ »kZ Ç}™ ay
gzZì {Š c*  Ü z kZì [¦xsZ‰
‰ Ü zq
-Z
ǃzgŠ ÇñY 1™wJÇ}™ ay
 Ü zq
ˆÆkZ ÇñYƒ̈¸xsZ~‰ -Z
t Âê ª` W ÂX ǃ Á¹ ~«£ÆkZzgŠ »kZ t pÏñY è„ n
ðÉZg B ñZg ,™ {gtÐ VzuzŠ ,™g¨[pgzZ ,™g¨\Wì » ä™
iÐgzŠ ãæÆ ] u 0*
+Šì/x{Š c* ÑgzŠ » ` WÐ [ˆ}÷wq¾X B
L Å]vZwÎg·Ô'¸ÔŠ Å+ŠÆ\¬vZÔ'¸³#+ŠgzZì [¦
gzZ<
{z6,gziÆ c*
zgzZ Ü~g ‚ Å ~g ‚Ф s ÜÆ kzgzZ ]tÅyQÔ]§
/Zce **
}g ø ¤ ƒt Ýq » aÎ~g ø Z®X T e bŠ w$
+‚f »ƒ
 }g ø
[½Xce *
áZz…Z‡!* *™g (Zi§ »øZÁ!*
[½Q ÂñYƒ Za/_
.g0
+Z
¯§n Æ yŠ¼ ð¸ î W ce N™ YÐ 5ß Â ` WgzZ Ç ñWÌgzŠ » j§
ƒ̈¸ + ŠQ D™̈ ¸Ã+ŠÆvZz™x »™ïB‚}g ø Ôß Z e w$
+]Š „
vZ Ìë ÇñYƒi§»…Z‡!*
[½QÐ N YƒB‚}g vÌë ÂÇñY
%Z Vƒ gƒ}g7 2 »Æ +ŠÆvZÐ ,™ ´~KÌëÐ ,™vZ

Ôì s »Z Ôì w° Ô7„ ì ~igz s Ü Å + Š Ôì æ¾5.Z ù4Ôì szH!*
X 7Ùç$
+7ð§" Ô „gƒ 7CŠ c*
i Ô;gƒ 7ÕÔì „gƒ ª
ñÅVÍß
X ŠzöJ
-…Z‡!* g ZŠ)f ÅyK̈Zx ¬Â
[½Vc*
X ÇñYÁú1Ð6, Ö Ó~g ZŠ)fÝZ ˆÆkZ
x ZúgzZ ÏñYƒÅ#
+Š »vZ ƒ kˆZt ¤
/Zì x=gzZÃ\Wi§ » ÞZ [½~gzŠÆ ` W Â
+
h á ä \W 6V; }g ø »øZ
Û X »øZÁ!*
[½ìi§t Âì [¦
28
File C:\neqsha-09.jpg not found.
29

Û i úì b ˜Z ¨ ì b ˜Z Ån
{izg Ôì n Ûq
-Z óǃ éE
5_NÌVŒ ¼ðÃ
Û i úQÔøZ
Âì Å×ì n Û g0 Û çz Ôì n
+ZÆçzQÔnÆi úì n Û
L Z
< Û g0
# Zz ,q¼ n +ZÆkZˆÆ"0 Û Ògg e
MQn
+!*
+
Ûq
ì {z b ˜Z Å n Ûq
-Z Xì b ˜Z ¨ ì t b ˜Z Å n-Z ÂX 
Û ì d
øZ $ŒÛ {Š c* Û {zì ðƒw EZ~ g
iÆkZ n ~ ] #Z]§
$Š q Z c*
(Z Ì¿ðÃÐ~\ W Vƒ &~gzZì Hx ¬äòsZ^g¦ìY »´Š
¹Ðs§ÅvZÔìg¦ì Yq Ûƒ
-Z»´ŠøZ ó: iÐkZ ǃ7
Zz{Š c*
ÃVzuzŠ ì ** Û }g ‚
™¿ÌŠpÔ ä™x »tt Æ + Š Ô 2 »Ô øZ
*™Ì̈¸ÃxsZgzZì ´Š Ì]úŠ
Xì *
VÙöçûÏömø "# äô×#Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃûÛô‰ø Ùø^³Îø ‚õ³nûføÂö àô³eû èøÖø^³–ø³Êö àû³Âø
XÝö¡ø‰ûŸôû^Êø o×FËûŠ% Ö] ^Ú$ ø] WèõÊø†ûÆö æø ^nø×ûÂöæø o×FËû‰ö Vlõ^nøeûø] èöø$¡øø$ Ýö¡ø‰ûŸôûø]
(ܺ×ôŠûÚö ^Þøø] Ùø^Îø Ÿ$ ô] ÜûãößûÚôù ‚ºuøø] Ùö^*Šûmö¡øÊø àønûÛô×ôŠûÛöÖû] èöÚ$ ^Âø äônû×øÂø Øøìø^ø
õ̃ Ãûeø àûÚô Øö–øÊûø] àønûÛô×ôŠûÛöÖû] ö̃ Ãûeø XÜûãôôÖ^ÛøÂûø] Øö•ö^ËøøjÊø ^nø×û³Ãö³Öû] ^³Ú$ ø]æø
Üûãø×ö–øÊûø] Ÿ$ ô] ^ãøöÖ^øßmøŸø Xäô×#Ö] Øônûfô‰ø oûÊô ^ö^ ø̀ rôÖû^³Êø ^³nø×û³Ãö³Öû] èÊø†û³Çö³Öû] ^³Ú$ ø]æø
!D^^`q h^jÒ Ù^ÛÃÖ]ˆßÒE
á g ZÃ]vZ wÎg ä~ ì ~z%Ð ” D0!c]| L L
Š
Û
 ì yk!2&xsZ :‹ ñƒ D â 
4ZŠ~ xsZ w2¬ Ð ƒ
TÂ: ‰ƒ 4ZŠ y›x ¬ ~ w2kZ ( −7,ݪ) ì **
ƒ
Û » c*
Ǿ ~ [Z {z Â( ƒy ›ª)ì yà  Ç}™wZÎÐ
ó ~ F,
¿y›‰ ì ',Å¿( w2Å6,
zZÐ kZ X Vƒ y›~
ó *
kZì .ÓZgw2dZЃ
*™Š ˜~Z} ',Ðp ÒÆ
 gzZXЉF,
óƒ
ó aZ~Vâ ›ƒ
 {z1YV7ðÃJ
-x £
Û ±56,ÔŒ Z~^Å]g q!20q
N â Û
-Zg¦ìY»´Š øZ
30

ÏZì=g f W,¸{Š c*  »ä™d
iÐ ƒ $ŒÛ ÆvZt ì g¦»øZ
Û t
Ï0
+i Å'x Z™/ô Â,™yÒ ~ Âq /ZÃkZ Xì wy~ ÏZì Š ˜ ~
-Z¤
» Ï0
+i Å' {w{‚X Ç ñY ñWt ‚uÑZz øZÁ!*
[½ ÂñY Åg (Z
ë ìt|X z™·_»Ï0
+ŠgzZy›¿!* +i Å'x Z™/ô}uzŠz™·_
7_7,ÃV70
+i Å'x Z™/ôŠ z!* ÛÆ
Æ äƒ y›áZz ä™ ZŠ Z øZ
/ôg;ZYkŠ {w{‚h
+á ì YY H, Z {i Z0
+Z »kZ 7 ZzÐ kZ
Ð kZ ó¶~Š ]g t
Yƒ HzgŠ Z (, Kż
A ~ *Š ÏZ ä]vZwÎgÃX 'x Z™
+iw ‚kŠìg {0
{0 +iw ‚zŠì Mt ~õg @* Ë Y ~Š ‹g ÇÅËì
Å ` W ?ì $
ðËg Ç~÷Y}Š 7ðËg ÇÅ\ WÇìg MÌQt }™t̼ {Zpìg
Ë Y ~Š 7-
/ôpX $ $JÌÅËÉ Y}Š 7ðËg ÇÅ\ M Y}Š 7
=t ì 1á)f »yZ ä] vZwÎg· ]Z|, Z kŠÐ ~' x Z™
~(,XXÐ ,™7x »s ÜÆ +ŠÐ ,™7t ì ¢
yZëXì ]!*
Ð ~ \W … Y 7Ìx **
Æ yZ 7 Zz ÌÐ ]ÑqÆ V−x
Q Â… Y 7Ìx **
Æ'x Z™/ôkŠ {w{‚ ÐVƒ {z vß{Š c*
iÐñŠ W
Ë ƒ ÚH…
h»äƒgñâ ~ ]g â Z Å ]·ä VMÐ +gñâ yZì $
Ýq:%Ð V ;z „z IDEAL Ân }g ø „z:% Ân }g ø c*
Š™ ZŠ Z
XÐÃVZxŠÐ M ÂÐ,™
/ôì Ï0
+i Å'x Z™/ô{z Âì 9 Š¤
/Z:%+F,dZ »øZÁZ[½
™ãZzÐw Vq
¹:gzVƒ@* Û H~ Ï0
-Zì t +i ~g øgzZ~Ï0
+i Å'x Z™
+Z »Vâ ›x ¬ìg| 7,
N Î{ i Z0 ,i úvß¹ Ì` WX ÏñY µk
,Š {Š c*
i
D™wìvß¼~g !*
zg »ÔìgÄg} izgÔìg| 7,
,i úvß}g ‚¹
[]gÎv߉ ó ] 5ç¼Æ Ï0 +i ÌgzZ ñY XÐKÆ x Zw 
kZð7,]gÎV#{z  D Y6,y»zŠ ÔCW7ÕäME&MV #Ð kZ Tg _7,
31

7,7 Ze 6,y»zŠ Cƒ 7~ga Ð
Ð kZ Tg _7,§Zz ]gÎ~ yÔ@*
ƒ 7t Ð ]gÎV# @*
X @* ƒ 7t Ð kZƒg _7,]gÎV # D W7ºÃ
: ºÃ } ì hÑ„q
-ZÃòŠ WX ~ Ï0
+i Å ` Wì g¦t ________'
ŠpòŠ WZ®X ñYƒ: {z }ñYƒ:t }ñYƒ: {q~g !*
zg »}ÔN Y M
~ˆ¹ÂÃ'x Z™/ôX ?¶HÏ0
+i Å'x Z™/ô Z
# Xì Lg @*
™nzÈ
Åw‚ 18 c*
17 Vƒ &~Ð ~ w ‚ 23 N C ä ] wÎgÆvZ wt

Û Â{z ‰7t ‚Æ yZ w~g ‚t ~ Xì {z Ï0
‰¸ ìg| 7,yWŒ +i
áZjÆ+ŠÃ\WLZäVrZ ¶t Ï0
+i Å'x Z™/ôX &ívZvZ_7,
7„ bŠ 4ŠÃ aÎKZ~k QÐ,™¿6,
k Që2 »Æ+Š åc*
Š™
ïŠ hgì ÂtgzZf *™7tgzZì *
e™ì y‚ Mt* *™t [» ì 
bŠ ™á ZjÆ vZ ] 5ç}g‚ LZ X ä™}g7 2 »Æ +Š
ì ;g^6,+Š}÷Ât ì Z÷{È Ât ì @* zg »
™«™ŠpvZƒ: yv~g !*
Šp~ì HvZ Ç}™«™yÃÅg !*
zg »Æ kZì * # n ÆŠ ˜
@Y ` î š Z
Æ V”Æ kZ ÇVz™Šp~ì HvZ Ç}™yë™ÅV”Æ kZ ÇVz™
ÅkZì)fÆvZ ÇVz™Šp~Ç}™ ã˜yÃÅ]5çÆyÆkZ] 5ç
Û vZì)f}÷Ç}™~g7yÃ{z]c*
)fÆvZì ;g â gz¢Ì gzZ ã˜
/Ï0
gZ ¦ +i Åè%ëD g Z¦
/vßÒZ Ï0
+i Å ã›` W ë²Xnç Zg ‚ì
êÂtì *
*™g !* Ú h W}ì *
zg » »M zg »t f
*™g !* e `¬g !*
zg ȑD
óñYƒ: <ѽ Ü ðÃg c*
ƒ ð>ƒ n~ kZ !ΈÆkZ[ Z Š

]gÎV# Âì ˆ M ÂðÃÅ b§kZ c*
ìŠHúuR,ðà Dg e~ kZQ
ðÃ~ ª
Z°Y ë ëQ Ç ñY ^guR,
{z î Zð7,ÄÑ q
-Z`™e
$WÔð7,
7¼ „ÃÐZ ÇñYƒ J0
+Z ÁqzŠ 7 $W'ÂÇñYƒR
-Y™| 7,ÏÆZ e
Åè%KZë »½6,+Š Zg ø` Wì i Z0
+Zt X Ç}Š™ê~ h}g v{z ÇñW
32

Ôð7,]gÎt ñY µ: v W~ kZì y»zŠ Åg !*
zg »ÆŠÎX ìgg Z¦
/Ï0
+i
Û bß~kZ
gzZ ñYƒ: yvðÃ~kZ DÎî» ãWŒ
H~Vzyx¥**
™á ZjÆvZÃ\WLZäVrZ ?¶HÏ0
+iÅ'x Z™/ô Z
# X D Î H
µñ»WÎ~ kZ ÇñW Ÿ» Ô ä™ ZŠ Z wq¾ {z Æ +Š2 » å c*
Š
ðà  k0*}÷ Ôì *
*™ Zg7 [Z Ã kZ 'ì Ÿ» » +Š Æ vZ Ôì 7„
Æ+ŠÆvZ {z å ;g™«™ÅyZvZ~ w q]gßkZXì 7„ OPTION
/ZX å;g™ŠpvZ«™Å] 5çÆyQgzZ¸ìg VZ} }
Šp] 5çLZë¤
`4Ð ëvZ ÂÐ,Š™á ZjÆvZëæM
h ` 74ãZh
+á ÂÐN`
Å'x Z™/ôgzZ HN ¬Š ~g ø ` W−Ð wV iq
-Z ÌÃkZ Xì Y
¬Š ðÃÅ ] g—?‰H (AMBITIONS) aÎÔ]÷ZpÅ yZ ‰HN ¬Š
~g ø ` W ó7ÌN ¬Š Å' x Z™/ô ó7„ì Â-ì 7sî{Š c*

ƒ H Âì Cƒ Z
vZ} Z ì @* # ¬Š -gzZ Cƒ Å] zŠ zŠ ] ] N ¬Š
~ wj»kZì 78»k0* Æ} (, ì g F éE
5O!N… Y \W a õ 0*

Š}Š [Z äËZ e ÔìXt »kZìXt »k QY ó;gƒ7¼ZŠ
ÃvZ HXì c*
Q Âì ~ ‚ft ¤/Z ì }g F éE5!N ì ;g^Ø ÃvZ Â ìg C \W è 7
Dƒìg™†ŸZ ~ DÆvZ‰ ÂÆ™N ¬Š ëXì ˜¹ ªÅyZZ
Û X
gZŠz »\ W D C ÃvZ {z D™uÑvß ' ì ~ˆyWŒ
vZ Âìg^6,+Š\ W¤
/ZX 7„ c*
¯g ZŠzðà ÂävZèÑqì ÌOŠ Zq
-Z
™«™Špi ZÅ]5çÆ\WÅg !*
zg »Æ\WÅVß ZzyÆ\WÅV”Æ\ W
b ¼ ~ kZQgzZ »è%KZg !*
zg »ìgg Z¦
/Ï0
+i Åè%KZ\W¤
/ZgzZì ;g
áZjÆvZÃÏ0
+ Ù ß™{/Âa
i ~g7 g¦tXß™] Zíß™‘œgzZß™ e w ‚C
ÏÈÅvZ~Ï0
+i ~g7 XXÜûÓöÏø×øìø pû„ôÖ$] ÜöÓöe$…ø ]æû‚öföÂû] Œö^$ß³Ö] ^³ãøm%ø] «³møZZì bŠ™
¶~Š™á ZjÆvZ Ï0
+i ~g7ä' x Z™/ôXì Yƒs ÜÆkZ'ì *
*™
33

H¹vZ[ x
{zgzZì Š  Û Ã'x Z™/ôX åƒõ»]5çÆyZŠpvZ'
~ˆyWŒ
t¹™ W~¶æ ¹7~U Š
H¹7Ð yŠ¬Š
H¹ˆÆ]æ m{q
-Z Ì

XvZ[x) ){”g »q
® -Zì
á Zs§Å] !*
{g $W Åw ÎÑZ >gÎ~Z’Z
ÏZ~ kZ ¶S7,ä~ e
î ̈ÆkZgzZ¶®
) ) {zLL~ õg @* ) ) 'x Z™/ô vZ[ x
 ì
{zX wq¾ÐVƒvß} hðσ~ *Š Ì[ZgzZì CW
?ì HvZ[x
~g ‚ä]g—~ k Q ¶]Zg à Zz¬ Ðg$
+ÒzçX D™ÀF,» e
$WkZ
Æò ðgzZ ¶Å]Š „~ kZ ¶ˆ~Š ¯ Ï~ ;Ñq
-Z ¶Å]Š „zÒZ c*
]Zg
:c*Û ävZ6,
â Û »™ VQe
kZ¢s§ÅVz $g½¯ä] \ W  †Z
#‰Ü z
D17-8E oÚF…ø äø×#Ö] à$ ÓôÖFæø kønûÚø…ø ƒûô] k
ø nûÚø…ø^Úøæø
{z ( ¶¢ä\ W ì ;gÈŠpvZ ) ¶¢ä] \WÅe
$g¯ tL L
»vZ [x
t X c* Ù zŠÃ]!*
Š ZC „q-ZiŠ &X ó ó¶¢ävZ Â{z ¶¢7ä \ W
B; ÆvZ {z g ZŒ~B; ÆvZ {zÐ ,™øZÁ!*
[½Ìvß ì g ZŠ™
Ù „ X Ç ñZ™Ð )g f Æ yZ Çì e *
C *™~*Š x » vZ ì ®
) )q
-Z ~
å/µZg ø Ô¶¢ä ë Â{zì ;gÈvZ ¶ðZ-
5Åe
$g ¯{zÐ ]g—
ì Ç å ¹Ð \W å/µ»vZ Ât ¶A™ Y V¹V¹e
$g {z ÇñYƒ,Z
[½ 6,j§}uzŠ Z ƒx »t å »vZ ¬óe
# Xì ** $g½¯{zzŠ N
~]ZŠ „òŠ W~kZÐ,Š™ÀF,
VZzgëÌZ»g
$u0ÐkZì ÑZz…Z‡Z
Û {Š c*
ň yWŒ i ¹ ™f {Š c*
i ¹ ] ZŠ „{Š c*
i ¹ …Zâ {Š c*
i¹ì *
@Y µ
Cƒ +Z {zì aÎ ÅkZ]÷Zp ÅòŠ WkZ ì *
@Yƒ HÐ kZX ]zˆ
¬Š ä\ W ÂñY^g !*
zg » »kZ ñYƒ•
',~tigÆkZì YZòŠ Wt ì
~ øZÁ!* @Y0B; »kZvZ ì ~ g
[½ì * $uX ÏñYƒ ~g7{zgzZ Å
ä wD Z)´ì g ZŒ‰ì @*
™w EZÃkZì Le‰vZì ~B; ÆvZ {È
34

'ìg ZŒq ó Z[ x
-Z~B;ÆvZ Â{zv ì „â I»vZx ¸ ì ¹Ì
x ¸{ z ~ ,„
 Šìc]gß C
Ù ì C™
[ïZ »¿LZ Vâ iC
Û‰
„ì ÂøZÜ z kZìi§Ì{z D™g (Zi§ »…Z‡!*
[½vß gzZ
Û7
vZ Ì{zì ðÃ6,yXÐ Vƒìg™Š ˜ Ð Vƒìg™ ZŠ Z „z ÂÃøZ
t {zXìi§ » äƒ d
$ŒÛ ÆvZ Ì6,LOWER LEVEL ì Yƒ dÛÆ

ì* » kZì *
@Y 0Vî 0* @Y 0B; »òŠ WkZvZQgzZz™œ{Š c*
i~ …Zâ ì
~x »kZvZì @*
™òŠ W{zé Zpªì *
@Y0y»ÆkZì *
@Y0@WÅkZ
$ut j§zŠÆ [½t Xì *
g @ Yƒ Ug ¯, zì Le {z ì êŠ w Ze •
',
;g™ÀF,» kZ~ Ô ~zZgÆ kZ ” {k
,Ù 1Z ]|ì ~ pÑ~g gèa ì
C
gîÆ @*
Xìgt ‚}g øÌ6, Vƒ 
ët{zì e$ZzgД{k ,Ù 1Z]| D Ù^³Î ” 醳m†³a o³e] à³ÂE
C
ÏŠg
$ut D Ù^Î oÖ^Ãi ä×#Ö] á]Ec*Û Š
â á g Zä]vZwÎg D " # ä×#Ö] Ù牅 Ù^ÎE
Û t [Zì c*
~ yWŒ â Ût ä \¬vZ —" ìg âÛt Ì]vZ wÎg ì
Û ì x¯„ »vZpì ÏŠg
CWkz6,]·Ì{z´Æy WŒ $un ÏZì 7
$u Âc*
g ~ kZ ë ó óëkzL LëÃg
ŠÈä ]g—™á x ** $ua ÏZ ¶
Û vß ì Š
»vZ)g fÆ øZ Û ˆƒ ÏŠg
â
Hc* Hƒ x £ ™zZ » kZ ~
$u Š
Û
., ±(”x Z™/ô6Ð, ™Ýq[Œ
>gÎ{zX ¢q¬O]
ôðŸøç. ³³a5 †$ ³³³Æø ¶‚Æ· å¹täoo6,µñÆg$+ïzçì ~wÎÑZ
]ÑqÆy: Ù Š yŠ: Ù Š] Zg:tì c* ä]·ÂÃy Z Üû ö̀ ßömû^ô
Š™É0*
} 9JQ nÆk WŸ»ÃyZZ
B gzZŠ ˜ ì @* # Ù ŠÃVß Zz y: Ù Š
Æ yZ vZ [x
 â Ût n Æ VÍß, Z X Dƒ
t }È Æ vZt c*
Å kZì )fÆvZ¼ Zg ‚]5ç Ô¡Å V”Ô+Š Ag !*
zg » ÔD» ]ZŠ ¢
35

HN C ?Ç}™Å¾gzZ  Ç}™7Åy Z {zì )fÆvZ LOCK AFTER

Ñ ~kZV ZŠ¤
/ [½ X Ç}™ÅVzgagzZVzHÔVØç$
u~øZÁ!* +
ÐòŠ W, Z}÷ðà ^n&Öôæø oûôÖ p^F^Âø àûÚø c*Û à zÆvZvß, Z ñƒ
â
á ~v Z [ x
[½ì ï n ÆjÆ +ŠÆvZ)g fÆ øZÁ!*

Æ vZ [ x
ÇÇg #Š Ð kZ ðà c*Û ì Le **
â $Œ
ƒd Û Æ vZ Ð øZÁ!*
Ym Û ÇñZ”Ð kZ ÂQ ñY0ðÃvZ[x
CZ ïgÎ~ˆyWŒ ÇñW~«£
gzZD™ÐWÃvZ[x
ë6,«£ÂñWðÃÐ,Šw ï5»k Qëì ~
^ÑÃs ëÉ ) äüÇöÚø‚ûønÊø Øô›ô^føÖû] o×øÂø ÐôùvøûÖ^eô Íö„ôÏûÞø ØûeøX f
6, ew ï5»kZ
X (21-18)( ì êŠ h Âu»kZ {zÂDg â é
t hô†ûvøÖû^eô äüjöÞûƒø! ‚û³Ïø³Êø ÇÇg #ŠÐ®
) )+Z ðà ^&nôÖæø oûÖô p^F^Âø àû³Úø:c*Û
â
ÆVÍßy Qtì 7~}g !*
}g !* ÆV6: *Wt ì 7~}g !*
ÆVzc
Û ì®
â
Z÷c* ) ) Å'x Z™/ô‰D™g (Zi§»øZÁ!*
[½ ì ~
{zXÐ,±ÐvZ {zÐ ,±7Ð yQ {z c*
ÍXì k
B y´Z s ÜÆyQ Ì
/Z Ì` WXìB; »vZ Âú pσvZ[ x
¤  Ùª
t ‚Ð Vƒ'x Z™/ô~C
ì /5{zÂì yK̈Z »ZgŠ dZðÃgzZvZ à zyK̈ZYZðÃq
-Š 4,}÷~*Š ðÃ
6M%Z vZ [ x {z Xì Yƒ Ìs %Z wq¾XmvZ G î*9g Âì ]§¤
/Z
Ù ~ kZ {zì GOOGLE
Dg â y Y ÃqC EARTH ~Š Z}g7 Æ kZ o

V ¹ { z ì ~ ŒÆ y Q y j
îjZ Zg7 7A ÃyQJ
- ` W{z T e V˜ 
Âë D ±ðZ± gzZì ;g™«™ÅkZvZì V ¹ Âì {0
+i }ì ZƒÖ
ì C ƒ ce íÑ ða n Æ ðZ±ì 7{i Z0
+Z … n kZ 7D ±
gze ÅÏ0
+iì Cƒce: ZizgqC
Ù Kzg.
Þ e ÔÁ 3Ô|ŠzŠ Ô\â Âe ]c*
C** gz¢
@Yg ; ˆyŠg ezŠ ÔŠ {z ƒ: íÑðaónÆä™ì‡
DY%ÆÈ}g ‚ì *
$×Åy Z ì yÃ~*Š ~g7ìg ±{zÐ w ‚JW
Ë„vZ {z ?ì ;g™e
36

c*Û Xì @*
â ™«™ÅVzÈ LZ \¬vZì Њæ ÅvZt Xì ;g Zz™Ð=g fÆ
vZÐs§ÅyQ{zì k
B y´Zs ÜÆyQÌZ÷ÇÇg #ŠÐVÍß, Z
Ù „Ç} ±
Xì ðZ±ÐvZ~ÝZÐVƒ{zC
iЃ
{Š c*  c*Û ävZgzZ o$ øÖô] g$ uøø] ðõoû³pøôe pû‚ô³fûÂø o$ ³øÖô] hø†$ ³Ïø³øi ^³Úøæø
â
?ì H{z óñY Zƒ dÛ ÆvZ ì Y™g (Z {È ðà q
$Œ }÷i§[8
-Š 4,
ävZ »6, Û {z äônû×øÂø kö•û†øjøÊû] ^Úø àû³Úô
VzqyQ}™Ýq[½)g fÆøZ
X 7i§ðÃ4Ð kZì c*Û ŠpävZ ìi§dZÐ ƒ
â Û n
 t X ~Šg Z Œ Û
X ØnrÞŸ] oÊ Üã×%Ú æ é…çjÖ] oÊ Üã×%Ú ÔÖ]ƒ !²] höˆu ÔòÖæ]
»vZ ØôÊô]çøß$Ö^eô o$ øÖô] hö†$ Ïøøjmø pû‚ôfûÂø Ùö] ø̂ mø ^Úø æø …Z‡!*
[½ìi§ZuzŠ
7tìi§q
-Z »äƒd
$ŒÛ ÆvZÌ[Z Š
Hƒì‡x »ÄÜÔŠ
Hƒ̈¸+Š
SLOW ðÃìi§»äƒd Û ÆvZ ÌQX 'z™Hkî 3ˆÆk Q ì

ðÃgzZ :c*Û X ì 6,ì Zhð~zgŠì× Wì g ëg ï
â GibN ðÃì MOTION
Û Z÷)g fÆ …Zâ ì 7(Z {È Z÷
*™Ýq [Œ
Î ñ Y µ ~ k Qì e *
KÔì ™f Ôì ]zˆÔ ,i úÔ } izgÔ ]ZŠ „Òìg @*
™ ZŠ Z…Zâìg
ÐkZ~ äüf%uô]ö oj#uø?ǃH ÂÇìg Î~x »kZòŠ W Âì [MZÔì Î~
—ðÃì 4ä™›ÐyZvZD Y0[8ÆvZt[ZX ÇVÏä™›
ä́ôe ÄöÛøŠûmø pû„ôÖ$] äöÃøÛû‰ø kößûÒö Vƒ@* # ÐVÍß, Z äüjöfûføuûø] ]ƒø^ôÊø X 7
™›~Z
$Zzg ÅpÑ~g g [Z X F
p ÖZ ì e @Y 0y »Æ yQ~
g {zÐ TVƒ *
ÅyZgzZ ä́³eô†ö’ôfûmö pû„ô³$Ö] åö†ø³’ø³eø æø XÆ”{k
,Ù 1Z]|ÌgzZÐ, 7,
C Â+ â
Åk QÔì êŠ}Š ~!~]g wÅkZvZXì 8 Š {zÐTVƒ *
@Y0]g w
@Y0B;»kZ ^ ø̀ eô vö_ôfûmø oûjô$Ö] åö‚ømø æø Xì êŠ}Š ~!~®
{zÐTVƒ * )
æø Xì ¸{zÐTVƒ* @ Y0Vî 0* ÆkZ ^ ø̀ eô oûpôÛûmø oûjôÖ$] äö³×ø³qû…ô æø Xì @*
ñ
¬™ÅkZVƒêŠÐQ ˜i Ñ~ äü³ß$nø_ô³ÂûŸ.ø ì ‡â¼Ðí¤ /Z {È(Z oûßô³øÖ^*³‰ø áûwô
37

~ÂäüÞ$„ø³nûÂôŸ.ø ì ‡â {CÐqËÐí{z¤
/ZgzZ oûÞôƒø^Ãøjø‰û] àô³òô³øÖ æø Vƒ©
8™wJ
êŠ}ŠvZùâ: Hùâ H ì CƒÅk QéZpX VƒêŠ}Š {CÅkZÐZ˜i Ñ
Æè%ÅvZÃ\ WLZ{zì @*
ƒ;g™w EZvZ ÂÃyZìvZ[x
 pXì
{Š%ÌÃËTX ó ó{0
+iè„
$
+{Š%L -Z~ s¦X ï Š™áZj
L ì b ˜Z q
^z™Ã{0
+i 7„X ðà ½ ¥
8ZOŠ ZOŠ ZÃòŠ W{Š%ƒ ¬Š c*
ƒ Zƒ/ŠL»äj
}™OŠ Z‚ Zg f òŠ WðÃ7„Xðà ÂnÆ{Š%X ÂñYš
/Z{z¤
/ZìX Z(,Ü$
+
) ) Å ' x Z™/ô ì vZ [ x
KZ {z ¶®  b§ÏZ ÂX ÏñY w$
+^z™ Â
vZgzZ ŸgÅvZ å °» * á ZXì Ç'!¢qY ! ¬»vZ¸D™7è%
*™{g 
'ì ŸgÅ ] wÎgÆ
Å k̀i Z z WL Ë7K ß C
Û L7Z¢g z Z
» V †y â 
Xì ~Ï0
+iÅ'x Z™/ôÂìŠ ñ}?Zzg$
+¤ Ù ªs ™ìu t
/ZìC
;g™Ì~ ,™Ì\ W,™t‹ë ` WgzZ j§zŠÆ ÞZ [½t
Ýq ~0
+ /Z ` WZ®ì [¦+Š »vZ~gzŠÆ` Wq
.ƒ½¤
zZ} }÷X Vƒ
-Š 4,
ìg™)g fÆ…Z‡!* [½{zìi§Âðà »ä™
[½ ì 7»…Z‡!*
~g ‚t Špt ce *
*™x Zg W…gzZì ̈ ¸ +Š »vZ ì eÎt ä VrZ Âc*

{” ZgÄÜ å̈¸+Š »vZZ
# †~gzŠ kQ j§}g ‚t ì „g Cô=
Ü zkZ ågzŠ »ˆ1ÐkZ ¶ 
z ,™lˆ ROOTÅyZ\WX†j§t ‰
»yZ Âui Z ì ]gz¢ ` WX ìg W− J
- ` W{zgzZ D Yƒ »}g ‚™ Y
Û »vZÐ )g fÆ kZgzZ ñY H § Z »i§Æ øZÁ!*
[Œ [½ñY H § Z
VZ Z}» +ŠÆvZ ñY ¯ vZ [x
CZf KZ ñY c* ñY ÅÒÃÅä™Ýq
ƒ YZttÔ ñY0YZykÔ¹F, zg » AMBITIONSCZf éZp CZ f nZ¾Z
~g !*
»]5ç}g vŠpvZ óñYc*
Š™áZjÆvZ {z N YbŠ w ïÐ wŠ ƒ
 ñY
38

4ÌÐ ]uÂgzZ ]÷ZpÅ\W ǃ4 ì ¢= gzZ ǃƒõ4Ð ?
Xìi§Ât` WX ñYc*
Š™áZjÆvZsÜÃ\WLZX Ç}Š™
[½Q gzZ™Å ]!*
kZ = gzZ Ã\ W\¬vZ ì ¬™ Ð \¬vZ
Û CZ \¬vZ)g fÆøZÁ!*
=ÂÅ`â ¬™nÆä™ÒÃÅä™Ýq[Œ
¬ „ ¬Š ÂXì Ð M ÐÐ MQì tØQì/_ Û«
.Qì ¬Š ¬ X ñâ 
~(,ÂñY à8
Xì Cƒ]!* -â
l^Û׊ÛÖ]æ ànÛ׊ÛÖ] †ñ^ŠÖæ ÜÓÖæ oÖ ä×Ö]†ËÇj‰] æ ]„â oÖçÎ ÙçÎ]
…^^’Ú
^Ú Ù^ÏÊ èʆpÚ èfÎ pœ†Ê t†³ì "
# ä³×³Ö] Ù糉… á] ” ÔÖ^Ú àe ‹³Þ] à³Â ( 1)
äŠËÞ oÊ ^ã×Ûu æ kÓŠÊ Ù^Î …^’ÞŸ] àÚ Øq… á¡ËÖ å„â äe^v‘] ä³Ö Ù^³Î [儳â
ÔÖ]ƒ Äß‘ äß š†Â] Œ^ßÖ] oÊ än× Ü׊m "
# ä×Ö] Ù牅 ^ãfu^³‘ ð^³q ]ƒ] o³ju
Ù^ÏÊ äe^v‘] oÖ] ÔÖ]ƒ ^ÓpÊ äß š]†ÂŸ] æ änÊ g–ÇÖ] Øq†Ö] ͆ oju ]…]†³Ú
äjfÎ oÖ] Øq†Ö] Äq†Ê VÙ^Î !ÔjfÎ pœ†Ê t†ì ]çÖ^Î "
# ä×Ö] Ù牅 †ÓÞ¢ oÞ] ä³×³Ö]æ
^Ú Ù^Î ^â†m Ü×Ê Ýçm l]ƒ "
# ä×Ö] Ù牅 t†íÊ ________ ^â]ç‰ oju ^ãÚ‚ãÊ
ØÒ á] ^Ú] Ù^ÏÊ ^ãÚ‚ãÊ å ^Þ†fì^Ê äß ԕ]†Â] ^ãfu^‘ ^ßnÖ] ^Ó ]çÖ^Î [èfÏÖ] k×ÃÊ
D^¨]^ oe] à߉E äßÚ ‚eŸ ^Ú oßÃm Ÿ ^Ú Ÿ] Ÿ ^Ú Ÿ] èÚ^nÏÖ] Ýçm äfu^‘ o× Ù^eæ ð^ße
ov–Ö] èvf‰ o×’m " # ä×#Ö] Ù牅 kmœ…^Ú k³Ö^³Î ^`ß ä×#Ö] o³•… èpñ^ à ( 2)
äe ØÛÃm á] gvm çâ æ ØÛÃÖ] Å‚nÖ "
# ä×Ö] Ù牅 á^Ò á] æ ^³ãv³f‰Ÿ o³Þ] æ ¼³Î
DÜ×ŠÚ xnv‘EÜ`n× š†ËnÊ Œ^ßÖ] äe ØÛÃm á] ènpì
 Z V ÈÆ" V © §

 Zy*ZŠq
„ -V !*
i',h
+M Va
g Z i z) „ Z g z ` æ g
@6,ì
"D Z „
w  Z y xgŠ ‘
 z { Š%èZl

39

13 Ÿ»Vzg Ç6,]†gz M Š20
40

y"Å 5 ZgÆg EZ~â ¤',
Ôg›èÔB̀›

LãZìy Î

oÎæ…^Ê…^jíÚ†òßnrÞ]

V; Æ g› à Zz Zg© y Î ~ äâi [Ø M6,Æ ~œ ,zg VZ
nÆ«™gzZ „ZpÍÅðsZIÌZg©y Îñƒ Za ~Y 1750Þâ
ÌZìyÎgzZ ;g @* &
±Ð Vz'Ævc* Ü ¤~g EZ ~â ¤',
+ZÆZ‰ ½Ï0
+i
ÅVzm, ÆH !*
ôZy î Zg e n Æ Y qi ~â ¤',nÆ ŠÅuÆ \!*
;g ¯ [ Zp **
x Y»]Š Þg Zz: ZŠ%ÃY 1799#4™ƒ0* Š"ÐzzÅ~g kÅzygzZ~gÈ
z„
X Hlâ
E
y åG +
5‹Ò‘ypzu g™glp0Š™ ¯ C
ZgÎu 0* .
y °¬, Z+Øg Z}
____________
~ Y ¨Z ! †~ ( Y 1761 X Y 1770)}‚,Â‚Æ ~œ,zg VZ
Å1 àZz äƒ 0*
$ã0* ,~ËÆçÆ à Z$
' á £Z¸ìg Y6,c¥T]Ñq
+Z { 
JZÐy! †] ¸Y%¬X ‰ w$
+8ÐlÓÅ] ¸Y%~ðZ±~Š
yZyÆ 1
$ã * Ö Ó6,y }g7 ™ƒ*‡6,‹Š œ
0 ¶„gNŠ [ ZpÆ # /%™
J î]¸Y%Ð kZX ‰ ƒga =
-y ! †:Zz™ƒ « ƒÐ [¢à Z$
+Z „q
-Z~
Z FÆ¿kZ ˆƒŠzö
X sf `gŠPÐ~Xñ Mt ‚]Z W,
gzZ VÂ¸ð‡´ ~ ( | gzZ yñ Dq )V ¸´ ! fÆ Y ¨Z ! † X1
ƒLx  ~g ZŠu~ y ñ X B™ì‡àKZ ä Vzg ZŠu
H@*
~| gzZ Š
41

gzZ ñ) xŠ~[ºä yZ0 Ö ÓÅVzgj@*
+{Ï„Ð zˆ M # gzZVzhÈ
]¸õ~[ ºÔuu{Š ñX ðBgjz·„
 c* CÅ Ï„
g~ˆ ¿gŠ ã
________¶ðƒ ! Š Ðzz ÅN Ü ¤ ÅVV%1¶„g VZu
h ™:¨£ » ‰
-y ! †sÜV× Zzg » ÅkZgzZˆÆ äY 3“Æ ]¸Y%
{g™ƒŠzöJ
~ä™ì‡ ó ó#
Ö Óõ L Lq
-Z „¢gzZ ð Mt ‚™ƒógó UŠp L L{z[ ZÐzzÅäY
-Y 1846 ÐY 1789 ˆƒ[x»
X „g ì‡J
Ù kŠgzZ ~g ZD
á Zz£~g ZD ÙE@ÆgzŠÆm xk!*
~To X2
H{gmx **
Š ,Ð œ
ñZ' /%gzZ B ¯ àKZ~ V¸´ LZ ä Vzg ZŠu ð‡´
~g ‚t  Hï6,y*zy }g7 ™ M ä m,ôZ ©X Š Ü z
Hƒ »B‚B‚Æ ‰
yZgzŠÆg ZM ZÆ` Z%‚ ~â¤',X ‰ Mt‚k
,iÆg ZM Z ~ m,
ôZ º´gzZZc*
g
X ¶nµÆ600Š Z®ÅV2 c*
gy Z
gzZ 1™ê »*gJ-y ! †™ 3“Ð Vâ ›ä ]¸Y%zy X3
._Æ„ 0½E
 (îG & e *ŠKZñOÅ ðZ±„
 Zg { Z',ÐVâ ›[ ZiÕKZ
X1¯/µ»ä™Ã»gZMZÆyZgzZä™k ,iÃVâ›)gfÆŠægzZðZ ðE3.6XÅm,
ôZ
VØi ‚ÅQ÷Ã!z−Z ` Zu~ Ïö k
B ~ Y 1753 ` Z%‚ ~â ¤',
» vc*&
+Z ÆZgzZ WÂÅ ìZ³{z(LZ ~ y ÃkZ å [ }Š “)g fÆ
B‚ » y Z s ÜÆg ZM Z› ¶]gz¢ÅVzg Z åO‘Eh
+'× n Æ ä™ Wzg Z MZ
ñƒ … Y Ôµñä ]¸Y% Z®X å ‚
rgÛ „, zÐ Vâ ›zyX ,Š
X 1™ê»¶ŠB‚» ` Z%‚~â¤',
Å WAIT AND SEEz™g OZgzZÝZgŠêt »‚f zy6,gî~Š ã
C
H` âÆ` Z%‚~â ¤',[Z åâÆV⛬{z å » b§
sÜnç Š
Û »Îâ6,
X å7t Cå» CHANGE OF MASTERS
gî~Š ã
-u¹ÐVßßZÆ]¸~g EZ8g- wßZÆ„
} M ëJ  (zy X4
42

ÆDÆ ]ZŠ ¢ LZzygzZ Š
H` @* Û Ã4zŠ kZ Z® ( Ì` MgzZ )X¸
ƒ rz
ó óÔŠ ›L gLzZ¸ìgïÌŠ ¢ÐZÐ T Š
H` k(,Ð M ~ 4zŠ ` Z%‚B‚
x ÙZ Ð~ wŠÆkZÐ TX å ;gƒØ{ »g ZMZ› ¶„gƒ[x»ÌŒ0*
X å;gïyj7Zж~v M Å
Zg©y Îä VV%~y ! †„ Æ aΦùkZ Å‚f zy X5
B‚ » ` Z%‚ ~â ¤',{Š6,gŠ Ìñƒ Dƒ c* ]¬Z%Æ Z ì yÎgzZ
¬g Cc*
________2ñYƒ ÌØ { »g Z MZ›gzZ ñ M: Ìx Z²Z @
* 1™ê» ¶Š
X ÃY ×Ì]¬Z%Ð` Z%‚6,8{Æg ZM Z›
x  G o¢B; Æ g EZ ~â ¤',ä ]¸Y% Æ li ‚ ÏZ
yÎ~] ÑqyZX 1™{°z »¶ŠŠ ZæZ Y ¯ 6,
$JÅg ZM Z LZ ÌäŠ !*
- Mg©
&
äY ~ òÝ Å ` Z%‚ ~â ¤',Æy gzZ ìZ ³VÂÆ vc*
+Z ÆZ Zg©
p-
o $ZŠÆVº̀~â ¤',~VÃcFÆg›gzZ åZƒ¯y"o¢Å 5 ZgÆ
+
yÎ0 Û ÆkZ%G {™E
i +»uÆZg©yΊ
Hƒg66,䃫
îX å[™
Ë M 7t ‚®
Ð M äkZÃuÏZÆ\!*
$ ) ¼gzZò+ZßzZgzZó**
g »ÆZì
X åc*
J (,
__________
Û Vlzë„ LZ ` Z%‚ ~â¤',J
úZ MÆ~œ,zg VZ
-Vz‚~y
ðà » ä3Š — Ã}uzŠ q
-Zt gzZ å Lg âi M ŠÎÐ ` Z%‚ DUTCH gzZ ` Z%‚
Y 1813 Ð Y 1780ÂwVVc*  ÅkZ X¸ ï Š 7äYÐB; µñ
úÐ ƒ
-Z » ¿
q Û Z à ÑgzZ^Å÷Z
´ ÏZX (Ô º´Æi Û gzZ6¤',ÅJ
-
Û X åZƒî~y! † ì {z[!*
y! †X ¶ãZz#ŠÐ6¤',Å ` Z%‚úZ
& Û gzZ‰V*zY úZ
+ZÆZ Å÷Z
c* Û 6,V¸´ ´‚s§Å[fÐ w X ~
á ÃnÆWÂÅìZ³LZgî~¡gzZX ¶*‡v
X ¶ÌV
43

LZ ä Z ì yÎì *
@Y 0 „ Ö ÓgzZ „
 zŠ ÔŠ » ÔŠ ~ # (
cÁêÐ ` Z%‚ ~â ¤',ÂÑeg ZMZZ ( Y 1782 )]ÃzÅZg©\!*
# 6,
÷ZÛ ä ãZìyÎX ðƒ Ì! x»~ kZgzZ ÅÔŠæ Y ¯Ð ÷Z Û nÆ
~â ¤',gzZ ñ M y*zy {z ÈÌlg \gzZ –ÌâÃ^g 0*
** 34E
1 A ðF
G & ÉgÆ
Û gzŠ »Y 1800X X Y 1790 1Æzg3 Zg » ` Z%‚
å&)u Z (,ŠpnÆ ÷Z
Û [zZ~I²kZ
',/gØgzZ m: {Ðzz Å÷Z
»x PZÆ[zZgzZX ‰0*
# ~ Vß ‚yZ ë @*
Z Hƒg hÐ ! x»d
Š Û Æ Y 1800 y
$Œ ÆH !*
å~g Y¿
Û ¶]gz¢ÅŠæÃãZìyÎ
ÅŠægzZ ðZzg » ~(,Ë~y ! †]Š ªúZ
Æ}Š Zg ZgzZ}°z________ Z®X ¶7~ci7
e M:Ñzg/µtŠ z!*
Š Ø{ Š g z M t Z²i Z t c*
F,@* C ª
Y
Š Ø{ Š % , Z g Š { h
+¦ /ë]M
X ˆƒ Z a ªà Z z
Ü 1r
Ô! ²{z´Æ xEòsZX å‰ # ™gzZ¿œÔ~̀ã„Ð ‚
i Ü~NÔï@*
kZ 2X å 1™Ýqgˆ„¢6,Vâ !* Û Ô~ m,
ÔzŠg Z Ô úZ ôZ ÔÏg Ã
§¾~{)zÅ Z¾gzZ ~i Z0 { 2Ô~Z¾ÔãicÔ~¤
+Z“Ô~i !* /(y.Æäâ i
zxiggzZ[ ZŠ MÆ[¢z [wy Îãí íú
) ÍgzZ ¶à ™Ýq]g '
X å[ƒ ôZÆg 
ZzÌÐVh§~ m,
__________
Æ yÎgzZ X ¶B ~ Xgz à yÎ ã ðZg M f õs ÜÆ Vzm,ôZ
Æ−Zz LZ~ ã Z Çä kZ ({z J# 7euZgŠ Z§ ¾ »Vñ**
-Z g»
Ù ÃV7ŠgzZ ¶,±Ì~#
+»y Z å Hg ezŠÐV'iŠC
ñY H: {™E Ö ÓgzŠ
X i Z§¶gV- 6, beK̈ZòsZr
³%kZ c* #™
«~ Ï0
Xì @*M t ‚}g ø g !* +i Y ¯y Îã~ Y 1765 L L
44

ƒgz Mú6,g !*
zŠ sÜä kZ VŒ Xì @* ÑâB‚Æ y{ Zg© {z Z
#
6,T 1á ~ „
 ZwÃH} (,q Ù &
-ZÆ ÔŠB‚Æ V‘3g ZD
á ~` ¯ƒõKZÐZ™ƒlpäZg©
X Å «) YgzZ1™ï
;gg â 9Y6,] ÃpÆ kZgzZ kg Zæ yÎãÃY 1767 y 19
{zÐ VŒ X¸ ñƒgz Mú6,Zg©~g›g!* Ü z kZX å
«m,ôZ‰
Æg´ M 2X ;g @*
JB;»−Zz~hÅ~h !*
ßZŠgzZg7âF,
ñƒ3ß:Zz
-ÑÌ~}Üõ
X ;gq
Æy ZÃy Îã ÂX 1™ï6,( wc*
hÃgÈ )g¹ä Vzm,ôZ Z
#
VrZ VŒ X àV;z ÌZg©ú úÆ kZX Š
H5n Æ«£
Û ZgZD
™}Š”zÈÅ~ÇÊ Z Ù äñƒ} ñ~g [X ¬we=ä
yÎãŠpgzZX c* Ù g ZD
Š™ Z9t ‚Æä{\ Â~ m,ôZ~ ~•Åg ZD Ù
Hƒ: Zzgs§Åkg ZæZg©ˆÆ! c*
Š ì6,f õkZX Zƒgz Mú6,
Vagñ
+ŠÐ kZX c*
Š™g66,™)** Ö ÓÃY 1769s6,
*Ãkg Zæ # ZX 4 gzZ
Zg©X HkCLgzZo¢ÃŠpäVrZgzZ Š H¤/g ‡z » v~ V2c*
g
Æg›~ ]Š ªÅ î Zg ëE ã ¯Y% Âc*
5!F, M :Zz™ûÐ Vzm,ôZ
X¸B‚Æ yZ Ìg ZŠuÆ?š
/gzZ âz‚X ‰„g}Š .Š6,Vzi ZzgŠ
ä kZçO X}™{nÇg ÅVV%{z 5 ¬ÃyÎã6,µ%kZ
+
0zg EgzZ c* Ù i ~ V1Ñ@*
Š Zß eC gzZ Vî.x ÓŠ ñ~ ×Æ VV%
D»kZÃVV%X ;e **
g â?Y6,×ÆVV%ÌäZg©[ ZXáZ e
Zg©s ÜÆñZg ÅVzX ~Š™ qzÑk
B ™< äVrZgzZ Š

TŠ .Ð \!*
Hƒ Z] Û Z kZX Š
LZ ã~ ~¸Z Û s§ÅÙ óu
Hƒg Z
Æ kZ |² c*
Š ™y´Z » ~g ë¤
/ÅãgzZ c* +Ã ä VV%Ð
VZ {Z
\!* +ïB‚Æ Vzg 0Y yŠ zŠ ã¶@',
HVÙ óu™w$
VâzŠgzZ Š
45
E&
HM ßÐ}ÜõyŠ , ðiG
Š 54G
4G 5!F,
î Zg ëE Xìgg¸V ;zJ -{ â q
-Z g
C
E G
î ZgðŠ â Z§Æ VV%~ Y 1772 X Š H` s§Ågz éE C #- ™JZÐ V;zgzZ
ä Zg© ñƒ D VZ {Z +ÃÐ “ ãzg0 +Z Å ** gŠˆ Æ ]Ãz Å
7 c*
ÒZ~yZX n áÐ VV%º´ã xgŠÆÙ™gzZg¼ßñc*

-ÑÌã~] ¶
X ;gq
} âãyÎgzZZg©X ˆrk zŠÐ Vzm,ôZ~Y 1780
B {g !*
× çH
â9™™ Vxgz ˜»Š' 54gX Ñ‚( m,ôZ DãYS
.¿G -* Ù
*™B‚Æ` ¯g ZD
Y4±
E
G
6,9ÃyÎã å ;g M Ðg ð3 B‚ÆÌZ‡g yâ ‚ Ôå ;g™g OZ »
,
b§~' H5c ä™ú
}6,é{gGÐxgz ˜»Ã9äyÎX Š
+F, HHs Z‹Zˆ Æ “Å 9 X 1™{™}Š “
+”t Š
h
ã¯m,ôZ B¸Ð ×Ð6,]¸~ m, ôZ ~ y*zy X ¶[¢
1™{Üõ » ^vw c*
ggzZ ¶ M ùMg ¯yÎçO X „g Vg !*
Ñâ i‚
yÎãX ‰ Vã **
7 Æ™à {^vw 0*
„¬ Ð îÆ kZ m,ôZ
XóóB¸ÅwÙZÆZg© åc*™:ú{zÌZ1X1™{ÜõÌ» ã**
0* 7ä

òªÅãyÎgzZwÙZ»Zg©
! w–Æc*
beK̈ZòsZr
#™
Ü z ÏZ {z gzZ B¸ÃyÎãÃY 1782 cŠ 7 Å Zg© L L
ƒ: Zzg ‰
x ÓäkZ å Zƒ ZIH»kZV˜ ÔŠ
HVgø{zÃY 1782 cŠ 25 X Š
H
µB‚ÆÙñ{ÃcŠ 26| 1197 xø20 gzZ ~Š™Æ˜ÅxÎg Ùâ
Ü zÆ òªX ðƒ ZŠ Z Ìg Åò
s§àÑ~ ÁŠ Åy Îã‰
~ [fgzZ ^ v ¹æ~ tæÔgæzZR, g ‚! †ÔÙ™ñc*
 c*
„ gŠ
-Zt ª
q +Åx OZ ŒgzZ ~&gi Ô~Š !*
z$ -g«´‚
M X ¶ðƒ #J
x ÂgzZX%ñäò £{z´ÆVzm,ôZ ìzz¸X ¶ g Z0
+á
46

Zz3,Û » º´kZ s§~uzŠ1X¸ ~„Åh
â e ÏÃ º´kZg©
Ì~ ÏŠ ZPgzŠÉ å@WgzZ ~̀6,gîOzgñsÜ: X åy Î(Zq
-Z
X ó óå[አZŠ Å',
+
DgzZAjzx ³
__________
ðâ i M½Ð` Z%‚~â ¤'
,@¬
Û gzZVEZzŠ6gÅŠ !*
Å÷Z Mg©x ÂgzZVîyÔ]ÑqmºÆy! †
Hê »ä™¨£ » ` Z%‚ ~â ¤',Ë@ä@WŠ%kZŠ z!*
ÆÙñ{Ð s§
Ü z',gzZ 9Hê {z ì {ZÍ õg @*
å{z3 Zg » 46,*ŠgzZ ÙÍs¬å‰ gzZX å
äyÎ6,T¶{z {Zgç6,ÅwyZŠ%________ 1å 1CZ äx ÂgzZVîy
X åH껽
Æ Vâ ›~ w X 0z Õ ä m,ôZ ~ Vz‚g eˆ Æ Ïö k
B
HkªÌÃwÆVâ›6,kZgzZ‰k0*
ÆyΛg7g ÅkZ 3g ZzgB‚
&
+ZÆZgzZ å1™ê » ~g—YgzZòÝx ZŠ" Å m,ôZ „¢ä zy X å YY
c*
Hµ~ w”Æ]ZŠ ¢6,Rò ¸Æ™g Z2Z6,gî¢ÌZ% Cg ˆB‚Æv
åŠ
m, RÏ(zäÓgzZ å;g™wEZ} NÆä3Š —ÌŠpzyÃVâ ›gzZ
ôZ6,
X å; g™gz$Ãg ZM Z›Æ™ŠæÅ
/y›X åg ZŠ™» ó ó~ŸÆy L Lq
V- œF¸¦ -Zg ZŠ™ »zy6,
µñkZ
Ô` Zzg z Ìg LZÆ yZ gzZ ¸ yZx})•
Ñ š Æ º´Æ Y ¨Z ! †Ð
Å Vâ › å Zz zy Ð TX ‰]â Îg z ]ZŠ „Iè gzZ j§gîÔÄp
È »á̂ Y~ŠÍÅ ` Z%‚ ~â¤',Æzy b§kZ åDÃzy Ì»V-gz$
ôZ Ð zz Å T åg ZŠ™ » ó ó~Ÿ » y L L~ }g !*
~ y ÃVz m, Æ V â›
G
Vâ ›~ ] ; z Å ûÒOh$Æ ` Z%‚ ~â ¤',6,Y ¨Z ! †X NƒÝq VÒx»
Åg ZM Z ~ m, MgŠ »]‚zHgzZ] Ã%Zb!*
ôZ1åÌ** ÔV™~jÔÏ( Å
47

C];Å ó óäJ e ]
X ¶zz~Š ã L ó ó~ŸÆy LL~Vçx»gëg!gzZÚ
dLÆ
VØF1ˆƒ g â½Å ] ¬¡8g- „ D™Ýqg Z MZ ~ wX
Å} Àò £²X ‰Ån~Šge
$.]¬¡~â ¤',~ÅÅ} Àm<!*
gzZY Z%Z ä%HŠÆ[ Zîz;ZgzZ° J eÔ¸77y›~TÅ
äm, W D F,
________ ¸‘
ôZë @* {Š c* á Š !*
i¸ D M ~ wEZÆVƒ
szc ðÃgzZ c*
Š èï » Åò £§{ Å | Û Å w â LZ 6,j§: Óª
# z
gîÆZw~ ìZ̀ZÆ™g ë¤
/ÃVzvg »y›É H7w EZi§~g !*
zg »
zŠ °!* Þ ‡Æx »{zÐT Š ZÍ`ùZB; ÆyZ6,
Åt V- gzZìg: .
pg0*
~XgzÐ òzg~ãZxi Z0 +Z8g- V× Zzg»: Ó ªtˆh ÂxŠ~VÇ;Š &
EH YEH
4E
5 4X
! † ì Ht~ ó xó Š £ » V', L L[ Â KZ õE
/45½5 8 b§n Æ T åc* M
» Ýb ( Æ b§Å ã"ñ**
} ZÍ ): ×g" 6,V7Š gzZŠŸòzg„ » d
$,
D :çOåyƒ%
@¬«~á²ãxgŠÆY 1750 ÐY 1500 _____ L L
†ŸZ~Š Z¦Z mÅyZg Zæzg ZŠ »! x»ÅVß Zz[f~ä™ì‡Ã
c*
g ZM Zc* ÃLZÃ *Š ä[fXì Š
] c* Hc* »[zZY ¯ÃTX å
Šx **
Ø è
kZ~䙊Ÿ± H ìÐzzkZÉ X åH7ìÐzzÅ<
pD YwÈ ÂvßÆ[fÃTì |{ztX ¶Ýq ~ F,Ã
',
Ù ¤ØZ†3ÀF,
( 42™ÔC ) óóXM Û vß! f)
h™7lñZ
__________
B Å ’ ÅVâ ›~©:kZ
¸ {zì ~±g Zz: ZŠ%ä@WŠ%Tk
ÔVØi ‚å ä VÛ áÆ kZgzZ ` Z%‚ ~â¤',
Z# ì „ ãZ ì y Î
5B‚ÃVÍß„™ 3Š [ZpL ÑÆãZxÅwgzZVz°z L ÑÔÓÑ
gzZì c*
48

X XÝqVÒx»
:Æ` Z%‚~â ¤'
{Š6, ,
~È/µgzZ]¸ãè
-Z ÝZgŠ c*
q B 6¤',~ ˆ yà Z {Òú » ` Z%‚ ! f
UK c*

ãè åx **
» x Z¤
/ -Z Œ6,V-zg ãK̈Z)Æ ] ¸K Z gzZ/µ ãè
z6,q
Zu » V¡vx ÓŽ *Š X å c*
ŠK B‚Æ | q
M F, -g !*
~(,ä Vzi ‚/µ
Xì MYÐ] ¸ãèK ZÏZÝZgŠ
__ gzZ __ THE SECRET SOCIETIES OF THE WORLD

\gzZ ›Å *Š Á ò **
ÏZ ~ õg @* THE PAWNS OF THE GAME

Û m!*
~ó ~œ«ä VM º x Ó~ Vâ › CVZ {Š6,Ð gZŠ™ ãè
Ö Ã] xÅxsZ Æ T g ZŠ™ »ó Zg e ÏZ {zì c*
Ô** - ` WÐ
VZuJ
GgzZ›Å]·]|gzZxsZÐ wŠÆVâ ›gzZ *
*™Ég ZŠ™Å]xsZ9
gzZ¸ Ö ÓˆÃ Ôå b ï0ŒL¬X s Z@ZÆ kZ bŠ wïÃ
 ZÔ ¶#
áC
X {)z{)z„Ù ÍÔ~gƒÑÔãc* +]
Š ‡~h .§zŠ
²ªä™ ók]"LgzZ { ZeÃ7 xŠ WŠ ÑzZ ._ƽLZ+Z
M c*
+
{Š6,:Ã]xÅxs ZgzZ åV;Zp »g ZMZ z ] ¸nÆ äÑ s§Å+
M Z³gzZ
Ù zŠ¸¦
Xì H¿Ðw ‚g ZD /µkZX ¶oÑÅ! x»ÅkZ**
/äkZ6, Yá
6,3Zz ÃVÇ| Å kYZ š
M ~ Y 1097 ~ `z²gzŠ Æ Vâ›
M Vð; Æ! -Z+−Z b &yÎnµÆY 1190 ë@*
š X¸lp} (,~Š·
-’ãèkZÐ äY− k0*
kZpÎ _Š Z (,Ãq Æ Vâ ›:ZzÆ kYZ
m!* +ZÆ Vâ ›ä kZ [ZX 1w$
wìë LZg0 +kB ÈZyÉ ãâ 7g ; ä
n Æ w”Æ ]¸Y ¯gzZ Ï(B‚B‚Æ 46, Û
u Å yZ gzZ ä™ Za º
Å ` WgzZ c*
¯/µ» ä™ ~9] ¸KZ q
-Z ñO Å ä™0z½ Zg7 6,VÇ|
49

X îŠ Ø »iZ%Æ {ÒWgzZ iZ%ZÆ/µÏZ VÒx» ãè~g ‚
X t]uZzë ZÆkZ
Ø è™ƒ k- â Ð á|\g- ˆÆ3ZzÅkYZš
< Mè
M ä+ /
*™g Zû{ZgnÆä™Za{z¤
X ~Š™qzÑ* / Ø ègzZŠ Zi WÐ<
g ZÜ< Ø è6,x **
Æ
ë@*Zƒ " { Ç Zl
$U* n Æ Š· „ \g- \Zg7 Â, z n Æ x » kZ /
$.n Æ" µkZ w ð5Z'gzZ CÑç Y ÅV;zgzZ }iuÅ6¤',
e
X „gg Çi ‚
„¢ÃV1µÆ kZ gzZ e
$Š· ________y›gzZ ð| Iè /
Mèn ÏZìg … T
Åpgg ZûcnÆ! x»ÅV1µgzZ ’ KZä+
X Hi ¸W» aΰgzZ‚f Iè)Ðn¾
Ù gzZ ˆ ðVZ i ZzWÅ ãK̈Z t £~ yà Z ~ Y 1215 çO
ÃyK̈ZC
Š Ø èLZgzZ*g {0
Î{È» ~Š Zi WÅ䙿6,<
Hc* + Ø èp Òš
-gÔIz <
i±z8
+âÅ! x»~kZ nÆy-gzZ {z¤
h /++1åÌæ6,gzZ {Š ‚ Z(,
M$ Ù„
{ÈtC

q á „ ~ yà Z~ Y 1225
-Z nÆ t £ãK̈Z)g fÆ yàZ Ó /
B MAGNA
gzZ c* á » ãK̈Zt £~ˆ Š
CARTAg ‚ Hc* Û ìY
Z™~g Yyâ 
á »Vçx»x ÓÅwÐZ
HŒ{g@

ãK̈ZgzZ Š Š ™ ½Ã] Zg (Z óðZ}
Hc* .LŠ C " Æ \7 „g0
+ZÆ m /
ÐÆðŠ~T Š Š™i ¸W»q
Hc* -’q Û s ÜÆñZg ~Š Zi WgzZt £
-Z™}Šg ZŒ
Hg hÐ ! x»Ãq Û ä VÍß„
-’kZgzZ , Š V*!*
Œ  zŠ yK̈ZÐ ¹gzZ;!*
MèsÜ{Z
ä+ Ø è ~Š Zi WgzZ ñZg ~Š Zi W]gzpkZ ë @*
+ÃÐ } ÈÆ <
- ` WgzZc*
Xì „g VZJ VZ
ñƒ Dƒ\gzZŠ Zi WÐ\7~«£Æ´Åg0
+ZÆmçO /
50

à óà ìŠ Zi W LgzZ ó~Š Zi W LJ
-Ï0
+i i™á Ð ] c*
Ãz ]Ñì ________Ì
` ~ Vð; Æ Vzi ‚/µ! èg (ZÝZgŠ ~ h WÅ ó~Š Zi W LkZgzZ Š
Hïi Z
m»kZgzZ Š
sÜÐ ª!*
x ** H3g "PROTESTANTS" x ** Û kZX Š
» º H
\sÜmt Š Û gzZ kz ã WgzZ Š
Hƒ »4Š ¿» 7 9‹ZŠñ -u Å
H{g J
H3g ¹!*
XŠ nÆäZz
ãè~ h WÅ óŠ
Hc* ÁlpwŠ » óà ì×zg L~ˆ &óà ìŠ Zi W L
Š x ** /
Ø Zè VÐïqÆ kz ã WgzZ X 1™ ^
Æ ]xÅ < ,Y Ã Šó Î Lä Vzi ‚/µ
X 1™g (Z¿i§( ì x ZwUSURYŠÎ~á|gzZe
$Š·ÔxsZ )@',
x ZwÙç) š ªäVzi ‚/µÆq
-’K ZkZ~Y 1545 çO /
(PAPER ^â~½»¬ Ð kZ X Hì‡Ð x **
ÆÖZ s M š ( {e Z » ~g »
Ù ñ
C á ÅkZgzZ Š Û „¢Ãx »Æ š Z® å [ M CURRENCY)
HƒÝq rz
X 'U(
Û M%Z~ ~œ,ð,
~ËÆTá¹’~g/~ {)z ÷Z /
-’ãè{Z
kZ ä T ZƒÃq +ÃÝZgŠ~ h M ÅkZ1‰ ï Ât £~g/ÃyK̈Z
Hc*
Š Ø è~] 5ç4c*
Š™Á4Š¿»< Hc*
ggzZ Š Ø ègzZ„
Š™{eÃ< g6,µñ
 c*
XŠ Hƒ»8™ M~~œ,y
`z²gzŠ »xi Z°gzZŠ
HV6, s !*

gzZ b‚ ä ]” Å {oÆ egzZ ]Zg (ZÆ \7 ~ m /
Åx M Ô~ 7,Ši6,] Zg¦IèÐ ¹F,
~%Æ]ƒX »zg3 Zg » ﳂ
Jä Vzg ZŠbÆ e6,T‰ w$ Æ v M Ð Äc*
+] Zg¦~ }g !* gŠ
Ø èz„
Å<  c* Ø èÌ%» ï× M× MÐT,Š N Zw
Hƒg ZÜÐ<
ggzZ Š
6,VzŠ ã
C°V- gzZ Š
Hƒ µ Z™– Ø è Ì% » ïzb‚ˆÆ Ïe
Ð <
CÅb‚gzZ„
X ˆƒg Z2ZŠ ã  c*
g
Ø è„
{eÐ < Ù iÆ eª<
gÐzz Å]ZW,ZYC
 c* Ø è\
51

Ö Ói§òzg X HæF
"É : Óª Z(,# Ö Ói§òzggzZ Ñ ðzgÃÜkZ Âðƒ
%Nä #
ÆyK̈ZgzZŠ ã
CÅ ~i ‚yâ ‡²X ˆƒ 4Š Ñ!*
Åg EZ ! fÐzz ÅT å: ×g
X à áä,ã** Ø ènÆ]Zg¦ðZgzâ n
- (Å<
Ì F,
0 ñZ b Ø èŠ ã
ZÆkZgzZìgZ2Z6,#Š< CÅ„!fÅ `Wb§kZ
X¸{)zTg Z}ÒúÆTì,ã** Ö Ói§òzgÔy â‡òzg
Z°z#
-ìª
/Z‰_ƒ¢¹J
~kZ~ˆp¤ CÅ„! f
-~œ,ð,,Š ã
sÑ ZóyK̈ZLgzZ ˆ¬ CW ó+ Æóàì×zg LgzZ ó~Š Zi WB
M Z³ L6,x ** Ü z
L ‚B‚Æ ‰
E
4Ó¡—Z _Z Ð x £Æ ]‡JZ
» ~œ,å Z ` Wè W@*Š H` Ó±s§Å èEG
~Š Zi WÐ g ZŠZ ¹Ü ZgzZì {Ñ ç MORALIES gzZ VALUELESS [f
Xì {È»kZ
___________
QgzZ ðƒ ¹F,
³‚B‚Æ„kZ~ \g- JMÆ ~œ, zg VZ
-y /
z .x Óäx Z ¸Z ~g7gzZ 1á ~ KZý *Š äx Z¸Z 8g- Âc*
Ô~ F, W[zZ
Zä x Z ¸Z 8g- X Y Y 7Ñ$
+ÃTì ]¡ ãK̈Z ë @*
X 1 )ï 6,',zd
Û Z à ш W"
ÆŒ6,^~i -VlgzZ ÅÔ
$âJ P K nÆŒ6,]Ÿ=
á »ÏZ(ÅÖZgzZ÷Z
X ‰: Ä Ûn
yàZ à Vzi ‚/µ ãèÌ™ VZ yv Zhð~ ö}g ‚ kZ /
Hïµñ»äÑŠ 4Š Ñ!*
XŠ Ã( 6¤',
)

]â ZŠZë ZzŠÆVzi‚/µãè
ó } $Æ +
Å/µsîkZÐ VlÅ :WÅ ¸ Mè x Z¸Z 8 g-
gzZ OPEN MARKET~yZyÆ]c* .»ò » **
Š OZgzZ ~Š Zi W~¡Z®å˜}
H1CZwßZ» MONOPOLYñOÆHEALTHY
XŠ COMPETETION

-Z » õg @*
q nÆ Ý¬x Z¸Zx ZŠZt Xn Y N*
ßÐ Vð; VâzŠÃݬx Z¸ZvŠ @*
52

hvyp » *Š ~Š~g7 })•
Ñš x Z¸Z ! fJ
- ` WЈÆT åyŠ {(
X CYá~V”LZzZ (,
»tigb‚zÆyZgzZ„g8™
XK]â ZŠZë ZzŠ äV¨â Š ãèçO
tÉÐ,™7k
B ~ :W6,] Ÿ=x Z ¸Z 8g- Š
HHtê ª /
Åx Z¸Z 8g- Æ TXÐ Vƒ *
*™wJÃ
 {zgzZÐ Vƒ)g fÆ \7 Ÿ
™Ýq 4Š Ñ!*
ãZzq
-Zèa ` Z%‚ ~â ¤',JÜ z kZgzZ ˆƒ »m: { Å:W
-‰
gzZ6¤',
X ‰ 0}g ZŠ ZLgzZg !¤¹ÖZs Wal Z®å[
KZ KZ x Z ¸Z 8 g- ¤
/Z~ y Zy ~Š OZ________ Zƒtê ZuzŠ /
«oÐ ªÅ«£q¡b§kZ Âg C™| Û ~Lg â ?]¬¡
# z
:gzZ å7Zg ZÍ]gßËÂf K ZgzZ ~Š· ǃà *Š ~Š{Z
+ÃgzZ σ Á~gp
X å Le ŠÅ V1µ ã- LZ Æ™ ¦ «o ~¢ {z n kZ ì [Z
Ü z kZ ~ x Z¸Z 8g- Š
._Æ wz ]¸Å ‰ HHðt________Z®
Åh ›Zg M gzZ ] c* Û }X Š
Øp ÷Z Š™^ ÑZ ÃV”ZÃ]¬¡Z
Hc*
8g- »]¬¡8g- Ð kZX {)z {)zì @*
¯h Cg q–Ôì @*
¯ ]¬¡
ˆ) ÏÙwßz x ZŠ fâì6,Š ã
CÅ ¹F,
³‚KZ {zÉ Çƒ 7¨£~x Z¸Z
ZuzŠgzZì @* -Z ðÃ]¬¡ZgzZ ˆ¬Cƒ ~y$
¯o 8 g- q +yŠ„t ~
]|~ Vß‚¸¦
/ ¯ug úe sÜbZQÆnZ%ZÆwŠ }@*
ì @* ¯7
á yIg » ~ ug úe ñƒ D™0ÂÅ ]·
»]¬¡Åug úegzZ ñƒ ù 
gzZIƒa**
s !*
y zŠ ZnÆc6,MÆVÉ%ÆwŠ~VâŠPÂZƒ^§!*
]c*
( X Z 7,
*
*™ »^§!*
{zUg6
4Š Ñ!*
@¬ Å ` Z%‚ ~â¤',gzZ5 x PZÃx Z ¸Z 8g- Ð ] âZŠZ zŠ yZ
Ü z Ë ‰ 0} $Æ/µãèkZx Z¸Z 8g- ¹!*
~x » ̉ gzZ ˆƒo¢
h Yñ Ñ
X M
53

Ô4Š Ñ!*
8g- sÜ6,x !ZÆ ~œ,zg VZ x ¬›i y!*
i ` M '!*
t
›)ÆVâ ›gzZÐ óyZÄÆ
L „8g- ~©:ÆVA»Z"gzZŠŸzÕ
Š Zë Z -Š kZ ë @* Ë Y c Î6,gîƘ}
X ‰$ .Æ äƒ xÝ Vð; Æ x Z¸Z
ä @WŠ% T» ________ /µ ãègzZ ` Z%‚ ~â ¤',
________

t ‚Æ [ cÆ ` Z%‚ ~â ¤',{z G gzZì yÎã {zì H¨ £g Zz: ZŠ%
$U*
X Zƒ" M
„y"~y
òsZ ]¬Å yZ X 0*
,]¶ ˆ Æ wÙZÆ \!*
' ä ãyÎ
:sf`gŠ._Æc*
beK̈Z
X H »ä™±Ã ` ¯KZx »ªÐƒ äyÎã„ s e# Ö Ó
HE
4)9E
gZƒâ ~ y*zy¬Ð kZX ~Š™gH{Z 9g Zƒâ gzZXgHèG45 g {°‡ !*
äkZ
ä%8g- Ã ` ¯ @*
XÝq]â } Û äkZå7Ìg¦»{ Z9
.ÅVzfZúZ

X ¶d Û ÆÄÑq-Z ` ¯{°‡!* ÅyÎã._Æe $Zzgx ¬XnYH±6,
G4$
Ægâ%
+gzZ c* Ñâ âui Z~ ÏŠ™uÅ i ð -G
Š™ú6,g !* w¾ä Vzm,ôZ
Š™áZjÆVzm,
c* ôZ6,oÑkZgâ%
+ Z Áq
/ßZg7 É°zàsÜ: äy{i c*
Ãá Z¯ä kZ Âðƒ¸ÃyÎX ñY ¿g~ sAÅÏZg2$
+#Ö ÓÅkZ
6,º´} (,._ÆDõÐ y {i c*
Z m, Ü z kZX 5Ð n¾Å q Ê
-‰
ôZJ
x ¸ÅVzm,ôZpÅÒÃÅäXà º´ ¹!*
ä á Z¯X¸`ƒ *‡
XÇg ZzgÝbu**
ŠgŠ ð•ZV;zäVzm,ôZˆÆìX ¬:q
-ZÅkZt ‚Æ
HY6,Vzm,ôZgzZ VZ b§Åá$ {z ÂqJ
ä kZ Š -yÎ,¸t
Þw¾m,ôZX 1™{Üõ»kZgzZ àgC{zV ŒX 1™ï6,gâ%
+~ç„q
-Z
Ù z“Ð s§C
ôZ™ VZuD
Vzm, Ù XbŠ™\Š6,)**
*ÃY 1783 ~Z 2ä
ðZ™li ‚ Å äè6,~¢Ã YZg zy ~ Ù óuX c*
Š ™i ¸W » VØi ‚~g›ä
ôZÃY ag â 11 ³gzZ¬:q
gzZVzm, -Z ÅyZt ‚ÆVzÛD
+ÅyÎãpX ˆ
54

Û Ðzg ÅTX ‰ƒ\Š6,
:Zzº´<<ä¢ -ZÎâÆyÎ
}@çq
x ÂgzZ VV%ä yΙƒ rg ÃÐ Vzm, B yZ§ZgzZbŠ™
ôZX Š hgk
Æ VV%gzZ x ÂOŠ Z X Z7,9 Šì » ò » ** Ù ÅŠ ZB‚Æ
ÐZpÅÒÃeC
Ã]Ÿ= ãÎx Ó ¹!* g—‚ Åg› Š
 c*
™hg„ Hƒ t · Z6,%Z kZ yxgŠ
Û VâzŠˆÆ\Qq
B‚ÆyÎ~Y 1787 ~gz ™á
-ZX ñY1™„ë !*
X Ï,ŠŠæÃyÎs ÜÆVzm,ôZФVâzŠ c*ðX ‰ƒg66,h
0* e™ *
ä ´ ˜tä VâzŠ & óHg (Z Ä » {
á Š !*
ä yÎ~ äâ i ÏZ
]5çò OZ X H ~g YBzg * X c* á x **
Z™ï CZ(Åy Zxh~\X Ht
Ö ÓM W * X G „
Å ~óÍX âÃx !ZyÅ dZK~ Ù óuX HÇ**
#  gŠ
6ÆV¸X å @*
~½ogzZÇgx ** ƒ qzÑÐ ]ti ¸W H~g Y ~·Í(
f Îi»kZ™ƒW,OÐe Û äy ÎN Zz™~g Y×Z
$g/g2ŠÆ÷Z
$ÎÃY Zgiz>]Zg (Z F,
, x ÓvŠ {z´ÆgñZ Yg {gzZ¦ÃŠgzZ ;e *
*™ÌV; LZ
¯ÃtŠ ™÷gz»Zgœª( dZk
X c* ,iz)÷»TX Š
Û Z,jÐ V;zX å5è™ ¯ÉÃV{y¢äyÎ~Y 1784
Z‚
: Zzg6,]g \q á Ô} 6y{ZxÝ Â c*
-ZÃð·gzZ á Z¯ÔvZgâ{ W[ Z
Ð „ Å F, Û ˆÆè& X H
Y ÌyàZQgzZ ÷Z
sÜ]g \t 1 å **
yÎ: Zz6,nÆ y ÎãÐ wÅäƒÑä ÅF,
yÎX ðW^ß:Zz
gzZ yj á yâ iÔy Zk
îjZ Áq ãZgŠ { ,Z ÁqÔ0
+i V { *™ä yÎ b§ÏZ X c*
Z{
Û {
Æ÷Z
X N Z{'g \µ Zµ ZÌk0* á
Wy*zy ™0 w¾ 3,
x Ó„ D Wä kZ X c* Ü z kZ
gÍÖZâg » egÑ ‰
%bŠ “ÃyÎã 1 Î {i Z0 Š™ qzÑ *
+Z ä kZ X c* *™s Z8ZÐ Vz@ç
Æ ~ F,
',~Š°z Y ¯1X 7e* Ö Ó~ m,
*™Ýq¨Å[ ZpÆ ä™ì‡# ôZ
»VØi ‚ä ÖZâg »™NŠt X¸ M
h ™: ÙWÐ “ÃyÎ{z J
-ÌZŠ z!*
55

X c* wwYq
Š™qzÑ ** -Z
äzZgÆgæzZR, ¶~g Yïz „ÅVzm,ôZB‚Æ x ÂgzZ VV%
ÐV- k
,åEE ~yZgzŠ ÏZX 1™ï6,uà º´ãÎ6,
5ÅŠ ägæzZR, ˜ÅVzm,ôZ
pg wë Z6,uuÅg›Ð p ҦÊ n h
X¸ n +y
g  ó™gzZëÃ Ø ³ zŠ
gÍ~k
KZ~kZÌä3, ,åE
E
5ÅŠgzZX åHÌg ÖZ»Ïh
+I**}ŠÎkZäÖZâg »
6,
»VzuuKZäyÎZ
# ÃY 1789~Z /14 ~] ÑqyZX Hg ÖZ »/Zzx°
»uÃ2N Y Š}Š :ZzÐZ³ VâzŠ –ÃzZgâq
-Z ä kZ ÂX H{ ^
,Y
Æä™à ÑÍÅkZ ä yÎ6,[ Z : Zg ZŠ)f)ÆzZg ñY c*
Š™:Zz Ì‘´
X ðƒ\QÏKgÅV ¯ÅzZgB‚ÆTÈ` ¯¼ n
–ÃyÎ._Æe
$Z@ÅÖZâg »ä3,
gÍÆkg Zæ~Y 1790ðÑ
—ì 4 ¹gzZ Ht · Z ä yÎX N Y GH—nÆpÆ} ×
Š™g ïZЗä kZ ¯ 3,
ä yÎX c* gÍizzZ ÆkZ
# N Y Š Ÿk0*
ƒce * 5BgzZ**
X z™ZŠ ZyZz@* â: ÌÐZ Âì e'ÉLZ
: ·Ã§ZzÆgæzZR,
äVzm,ôZ ì |tñƒÌ¼ ]uZzƈ
Š™ú6,g›g !*
! †äkZX à ey ¾Å ` ¯äizzw¾~Z’ZX c* ~Š™ ¯
Û Xìg x » **
~gz ç Æ kZ J Š ™ú6,g›Ð ‚
-Y 1790 cŠ Ð #X c*
~fZæ ` ¯ ãÎ J(,s§ÅgCJ¦gzZ à ey ¾ä ÖZâg »~Y 1791
X 1™{Üõ»Ù óu~Y 1791 #ˆÆä™ ìÃgCä ÖZâg »gzZ „gx » **
¶™ VZ {ÜõÖZâg » ÌZX Š
Hƒg66,äVZ {ÜõÐzz Åä7,^YD1
{Üõ»Ùóu{g !* Û V-gzZX ‰ WÊæ ÅkZX% å„
zŠ äkZ~Y 1792 ~gz
Ù ` ¯ãÎOŠ ZX å: spðà »ª
C ZîÅ{ÜõÐZ~ ÏŠ ñŇgyâ ‚X 1™
h™Ø{ »g› ÂT e m,
M Ü z {zt X ¶_ƒxzøÐ ( Ån
# å‰
ôZ Z
»<rÃy› å [ ƒ ~g ¤gŠkZ6,yZ/$
„ ä¯ È0* +Š »yÎã1X¸
56

X : c*ð~<rkZ ªs¬~
0*
X}Š™áZjÆ( x ÂgzZX%Ôm,ôZ )V- Š Z Ûy ÎX 1
ÄÑ8hz™q ¶gÅ} e,ÄÑMhz™&X 2
-ZÐ~ kZX}Š yZz@*
X ñY~Š™ZŠ Z¢i Z¢ ¶g ¹!*
gzZ ñY Å ZŠ ZUg ¯¶gÅ
X N YbŠ™ ;gk
B y§
Z Zx ÓX 3
,
V- Š Z wâkg= d -äƒ ~g7 …ÑÅ} @çX 4
WzŠÆ y ÎJ
Æ
X gk0*
+ZX Ð[¢J6,gîò OZgzZ ÙçÔÏ(6,yÎÐ }@çkZ
{i Z0
hz™&gzZ}ŠB; Ìo Û{zÔƒ hz™ðJ h ZDâ »o T ì ]!*
Å äÎ
Æ kZX Ï ñYƒ tª
ä yΊ z!* q ÙçÅkZX}Š ÌyZz@* iÐ
{Š c*
B‚Æ É§ {Š c*
i }Ð ¬{zgzZ c* Û ðÃ~ ò+Zß Z ÅkZX ~g ; : È
W: t
Û Z,jÅ®
ðZ‚ ) ZgiX 1ÕÐ Vzg ZŠ ÃzX ~Š ZwÃVíu Š
Hµ~ x OZ
Š}Š ÑeÃu±ÐœÓZÅk',
X c* „õ0*
sÜgzZHLâui ZÃ`¯gzZÅ
gzZ ]gˆX g ~g Y ÌVx¤
/u Y ¯gzZ Ï( Å yÎ~ yZgzŠ kZ
Ü zkZX G Ì}@çY ¯FB‚Æ÷Z
™ ì^Az‰ Û äkZ {z´ÆÅ
Wy*zy5 ZgÆyZk
** ,Z {z ì @*Ù ªÐyZ‘ÃyÎãâ äkZX å[
ƒC
{z Â~ Z’Z X ¸ {Ç WÌm,
ôZÐ â kZ Xn ûÐ Vzm,ôZ VŒ å Le
ôZ Â Š
m, Hƒ ¢ » -
$zç å¹ZÐ s§Åx ÂgzZ VV%Z
# 1ìg lñ{
+4ÃyÎäà ²Š3,
X G qzÑ™oèöWh gÍ
Ö ÓÅVâ ›6,y*zy ‰„gNŠóÎgzŠ ÅyÎ
äƒ »#
x ¸q
-Z Åg 0*
g«]‚gzZX¸`ƒgz$¯ ÆwuÅ:Wy ›Xì à Zz
) !*
6y*zy¢¹ Š
HH:¨ £ »x ¸kZ¤
/ZXì „g h Ç~ }iukZlLZ
٠ê
àyà Z~ \zgC zŠÐ VŒ ÇñY ` ~ŒÆVzm,
ôZ‘´&gi
57

,X e™:ÃVØi ‚à Zz äƒ~g !*
kZŠpø) gŠgzZûLZy Î k\Z1Ð,Š
X 7c*
ì VziñÌ}it ¬Š:t1X ~Š w ZeE Åe Ûä
$g/Åi§úZ
{zX¸ìg™wEZ6,gî^ Ã] Zg (ZY Zgiz‰V{+−Z‡gzZ *g7Ô tŠ ™÷
,Y**
} (, Ö ÓgzZ¸ ñƒA Ð Vzm,
Æ šoz # ôZ {Š6,gŠ ~ ÓÑÆZ
+Z ¯~g ¯
yZ~ wŠÆyÎZ
# X¸ ï Š àJ Ù »yÎ~y Z ÅVzÇ} (,
-yZ i ZgC
Í (ä u“0ÆVØi ‚
™š ~ Ù óudZKÃVzg ZŠ {Çx Óä kZ Â~=
`z²/i ‚ÅVzm,
X ¶_ V6, ôZ åYƒH[Z1X 1Õ » ~g Z0
+ZZgzZ ~g ZŠ Ãz
òŠ7 ä kg ; w¾ ~ Y 1798 ðÑ å [ } Š –Š Å k
B Ãy Î à ²Š gzZ
-Z »<r¸Ð ~g !*
q !Í6,Ù óuä kZÃY 1799 s6,Z /22 X ~Š™ qzÑ
f ð•Z~TX c*
`gŠ _ ZÑöWª Ö }
Š ŸnÆä™\Š~# .ÅyÎ{Šz
Ug¯hz™q
-ZÐ~TX ñYc* hz™zŠX ñY~Š hg ÛªX ‰
ŠyZz@*
+ZÆ] äa [Z t X N Y Š w âk
g0 ,g=B̀g egzZ d
Wg eX ñY H ZŠ Z
Hóâ
X åŠ
ÅyŠq
-Z Åè L
L å!k»kZX åY™: *6,_ ZÑöWª
f +ZyÎ
!Í6, Û Zy Zóì
Y:[ Z Z ‚
°äk‹w¾6, ó 4ÐÏ0
+i!‚ÎÅh.Ï0
+i
Š [ Z Ð ~Ú~g7» ~g !*
ãÎ1X c* !ÍkZ ä ` Z¯Z ãÎX ~Š Z™ qzÑ~g !*
!ÍäVrZ¸Æñ3nÅ~g Z¼Y Zgiz
Š ZCÍgzZè~Šzg !*
X c*
g 0*
^0*
/
¦ÎzŠ » ~k
,zȖc*
gŠŠ ñŠ¤
/ÆÙ óu ` ¯~ m,ôZ ðÅ# /4
kZÐ1X ¶Å³` ¯¦ÃŠ V;zŠpäyÎX Hú6, s ”q -ZÆkÆ™
+ZØš`¯m,
Xˆƒ4ZŠg0 ôZV-X1šä·Æ䙄{Z9Ã`¯ƒõä*g7‰ Ü z
Ü z »PzŠ
3 å ´™ WÒ y ¿‚™ Î6 Ð6,VagñyÎã å‰
ZOŠt ‚ **
ôZ `è Bq :Z ÅäƒLÆg F¦g 0yYq
~ m, -Z å„ c*
VZˆÌZX å
ó
ó áZzäYd $kÌëLXL1VZB;Ðä3™ÈtäyÎìˆ W~°`¯
58

yYP J (,s§Å} i ZzgŠ ~ e e yÎX ¶_ Wg0 Ü z ÏZ
+Z ` ¯m,ôZ‰
Ù !*
tŠ ™÷pñY à {C6,(gzZ Ë™òC г c*
Š {gtäVrZ¸B‚g 0
Ã~g Z¼ Å kZg 0yY q
-Z Š $Y ÅàŠpgzZ c*
Hƒ: Zzg + Ù !*
Š Z™È {i ZzgŠ ™òC ä
/ÅkZÐg Zz„q
X ~Š Z h ZyŠ¤ -ZÆg ZŒ™hzŠúgzZ 1,

LZg ZŒÅkZŠ z!*
ÆkZX å [ y~ ` ¯m, ôZÐs§C Ù yÎ[Z
Š™wJ&
äVzg ZŠ ÃzX c* +ä ni ~ŠX¸` µnizŠÆyÎX ¶„g 3ŠC Ù
™ga Ð V¿i yÎX c* Š ‡Š }6,7Z ä xWq
-ZpX ;e ÜZe ~ Ë0*
™ VZ
ÌZ X „ e **
g @*-7 2Å kZ ™| (,ÐWä „3 m,
Zê -Z X Z 7,¤
ôZ q /6,}i
}6,™^»Ã„ 3gzZX Hg Zz»g ZŒUg ¯X å ¹!*
l »])gzZíg ÅÏ0+ i~yÎ
Š™LÃyÎÐg ZzÆw^ä„ 3ÏZh
X c* á c*
+ -ZX c*
„3gzZq ŠN
WZZ +‡ë @* ì*@Y c*3ŠÆSh ZŠ%{z~ I ¯g6,gîx ¬ÅãyÎ
HJ
Sh ZŠ ~g7 ó óqÑ!* ,
L Lk¦ÅãyÎ6,ÿ5G4&N*Æ Tì Š ñ[Âq -Z~ ~k $Ñ
,
Ãy ÎäVzm,ôZXì pôk0*
}÷Ì8» I ¯ÅÔkZXì ˆð3ŠB‚Æ
¶._Æè%KZ {zÅ~g Yk
,¦ ˆá²nÆäZ¤ /ÐVƒóÅVâ ›
CYƒqzÑÐy*zy! † „%Gg OZ »w‚ 30 q
-’Ü+Lq -’:gz
ZƒÂW11.00@*W9.00 ðg ZÂZ iz',Y 2007 y 3 g Çt
gzuxÝ$Wz6,[»Ô±6, # ™·y{Wz6,
õZz( g )r [ »~kZ
yÎä] Z|DI ZvŠ {z´Ær # ™w D ZŠúŒWz6,gzZr
#™
X c*Û w ìg ÖZ6,Ï0
â +i] ÑqÆLãZì
59

Æk
x ** æ
,

# ™¹zg Ãg UbZ[ »
r
ß¾!*
Õkæ
,
t²Ôœà ©) ä \ M~ {g ÑÆ Y 2009 m ó¾
ó !* L xâ
Õ L)
á £Z qçñ~œ
{ / Ù „ Xì Å ~g É6,qçñÑ!*
% ÂC gÃè Ð lz» ógzZ ~ m,g
óqçñÃk
Iè ÔDpÔQÔð5Z'Ô ]g @* i1ó **
, g »gzZ ,ÅvZ¶g à Z$
+Z
Xì ŠH[Š y*~œ
/ z$
%ª +Å ì ó Š
HH7~ Z åE˜W y* î J m Q Ï(gzZ
g @*
HIGHLIGHT ó **
g »gzZ ,ÅvZ¶g à Z$
+Z~ i Z0 á Èc*
+Z y á TvŠ p ÖZ/

ó Âeäƒ
Xnƒ7¸
+
h á 6,Rò Zú1ì ~g £J Þ ‡ Â~V5ddZ {ûk
-ud. , ,
iÔk’
Û [zZÔ âÇ ~ ejZzÔàÃÔ~œ,ðg VZXn Y H: {i Z0
÷Z +Z »7zgŠÅkZ
` M ] **
Ză B ÅM%Z
 t {)z\g- gzZ ¨Z ! †Ô¨Z Vz Ôa6¤',Ô ~Š Zi Wk
X Y Zgz⠹н§£Æ} Z! Ô} ZpZÆ
R'
,B‚B‚Æ äƒ ]7g;Z Y»xsZ ñ*Šµš vZ¶g à Z$
+Z
ÐÂ@*
W:Êæ ÅyÈ ** %NkZXì Ìí»Vâ ›Æyz u0*
³%[ØWæF
›6,
X êŠ Sy¶ »Vâ ›Ðy}iu&šÈÃîY% åe
Kzx **
k QÅ[²ì ó ;g @*
ƒ[‚gZ »tîZzgÐVâZxgzZÃy ›x
+G +G
Ö Ó~œ
÷L à 7„| ÷L Ã̇0· ÂCš : :ZzÃvZ¶g ̇0·# / Ü z
%ʼn
60

gZG0* ÑZ e 0
xë @* +zgÃy*zy }g‚ ã½ä ~âçŠúyÎ~ˆX @*
ƒy
Ö Ó›xä~g¨+−Z[ÞX @*
# W7Ã@* Ö Ó
ú/µðûx ªÆ#
0*
WZº ZóñWhˆÆvsÇX c*
`ÐV6YLZx »{Š c*
i1ÅÛD
+Åx ªÆ
$i 8
d hg: Ÿ ðÃ~ äh 3Z ÃVza
-gzc* Å gzZ8{Æg ZM Z ›ä
$U*ëÑ**
" ÔlÈdY hx Óˆ Æ ]Ãz ~ Y 1707 ÅvZ¶g K¬
gzZ IZ**
OÃVâ Zxhä[cY% J
-VŒàYà •Z Åäw Zzi›~yX ‰ƒ
Ðyc* Š −yZÃy È**
N Yƒzy{z c* ›äVV%2X 1™ï6,‹ŠÆ™
]ÑqÁ{ngzZ«y ZX ÇñY c*
Š™ »Ãy QvŠ ‹gzN Y− yZk
, yj
Z c*îjZ
ðâ i W½Áês ÜÆVV%vZ¶g à Z$ á~
g ZÜZøgzZ]úŠ ÅvZ¶gvZà z{ 
+Z6,
vZ¶g à Z$
+ZX ZƒŠg Zz~ k Æ1
B È Zy]g @* ( ~ Y 1761) nÆä™
$ ã0*
Ù u Ú‡gzZöWïGÅOf +ZÃHY%ÆVÅÑä
nÆ {ÒW Hg ezŠÐ uD
ˆÂøÎÅx ªx~y àZ$ Hƒu {è0
kZ! l»X Š
+Z6,³%ui ** + Y%
kgÎ **
ƒZu»yzu 0*
X @* á ZgÍgzZ„ 
$âÅ„
R',G` WX CW: " á 2~
B̀q
-Z V¹ì ;g™7k
, u»w qgzZ èâ » Vâ ›
¦Š „Ç!*
ÆyV ¹gzZì @* ƒ Z9ònÆ «™Åz',M z ]³ÅVâ ›gzŠ éVzg ZD Ù
i 0tg ¤ˆÆŠzgz6,Ö0
ä {Š c* +Q ÿL7‚LX ]i YZz ]úŠ ÅíÃÔŠ „g0 +Z
GG
sÜ̇0·Xà Y J - ({i ZzgŠ »u)`»›0 îE +VV
0G45¢X ,Š™>W§2
Vzg »Å! -Z +−Z b &X ày z| 6,g åÅyÂ{y›q
-Z~/Åw‚ 17
ä ]P̀z ])ÅãgzZ àZ$
+Z Ô~g¨Ô ~âçX c*
Š î#~ Vâ Z-ZÆ *Š ð|ä
+ZgzZEZŠ
XKϔ~$
~ ] § Ó Ç g » ~â ç ì 7 H C
] oÎÆ xwÿL X3 Z³Ð “ Æ
7 Ì ñ@ q
-Z ~ i s S ‡
61

ò DZ )
(w Û z¤Š ñuÌZ g Z$
] Z +@*ì p ¤
/
gi Ôu7g e Ô])" Æ¢q §zŠ ~ !k ¤ 0Æ òã yÎ
 6,

+
ì 4zg$ÐÏ0
+i!‚ÎÅguÏ0
+iÅyŠq
-ZÅè ?ì x HnÆVâZx
wJ ™ : w2 ì tØ Šgâ Ó g  C
ò DZ )
(w wJ ™ : • Â ƒ dë Ì b
Ô{Y z w â µƒ ÔË" Ô-" u ‹\Z Å VâZxy›Æ ¢q §zŠ
Š Z@ ¹ dX Ï }™g e zŠ Ð ˜Z ¾ÃðsZ I äY : òÝ ñp Ôr"
X ( Y 1971) J e¹ d( Y 1857) þ Š¹ dÔ ( Y 1492)©**
¾¹ dÔ ( Y 1258)
äWÆóà Z$
+ZÔ~âçÔÌ‡Ë Â[ZX ¶glZg øo dh
+'× ðÃ}™ **
vZ
X ´ âÆë~g ø[ ZR,Zz gzZ} Z ðWÏX 7yQ ðÃÌÅ
Ð w i Zì ò :t » è‡Æk
,¼ C
]Y¢À% Zw Å fÄ̀ì
gzuxÝWz6, ðg :÷0
e], +Zí ! ! …^’eŸ] oÖæ] ^m æ†fjÂ^Ê
ß õg@*
%

# ™¹zg Ãg UbZò(zò H
r
M»',zvZõgzix?Z
X ]ˆrÖ] ೊu] 䳳׳Ö] ܳÒ]ˆ³q X ì ; g ïÐ Ï° ‡ !*
¾ !*
Õ
$Š ÃZÅkZÐg ±Zq
e -ZÉì ~Š™{i @* Åà Zçx âZäó ó †fÛÞ Ýç×óÖ] ð^³nu]L L
Š c*
»xE³‚~ äâi kZ b§kZ {zì Cƒ kC{Š c*
i ÌÐ x »Æsßñx â Z
KZÃèg Z {™}g7 [ Z™ƒ qzÑÐ V- œzŠ| l,e¸¦ M 7ÌZ [ct
/ å c*
Ý¬Æ š Ü z, Z ä \ M X ì [ á ~
M ú% ð•Z *Š ›~g ‚²~ ‰
» ó óx‰ZY § Z L ì
r Zl á Ãc ä™} M ëÐ ½x Â! fýx ÂLZ~
L V
62

Ýzg Å r Zl
kZgzZ} i ZâÐx̀ZÃ\ M \¬vZXì c* Û Æ™×zg
Š™ ZŠ Ztñn
XˆmˆÃe ä×Ö] o× ÔÖƒ ^Úæ }Š ;~xsZݬ}g7ó{ˆgzZyÎ 0* ÆäMÍZ
á â [²~Š: BÃ"7,¸t å„ H·_»lz» {2kZ Å\ MOŠ Z
Y
kZX ǃx OZ »½o ‘~TXì ;g™ì‡;gE- +Zq
-ZÅYß (zb‚vZ
á ]|ÐVß Zz“
{ W ^z»g~{ ZgkZ ( g ¶ Z ~ m, Åe
ôZ!Zf)ìt¸{ i @*
-ZÆwY fCZg (Z dZÅ[²~Š:6,
Mq gî~g ¯gzZìgÍŠpr
#™
o‘{z ì * Ctg]»yZì Š
@Yc* Hc* à p†pnpÖ] †’Þ àe ‚É î³n
Š™s§',
á ~[»6,x **
Vzq‰àZz äY Åï Æb‚,i Z {z´X¸ s Üƽ
LZ}g øOŠ ZX¸ ] ˜¼ 7Z ÌÐá ZjÆ {)z Y »gZtûyzg Ze‰
@¬ÐZ ì ¸ Ìs@ » kZ Xì ˆÅ ~g Y Œ0*
( ~ „ w q ~ o
„gY ÅÒø Ì~}g !*
Æ kg Zæ ´Š ©ñY c*
¯ ù ._Æ Vç»
á ùK» 46,
™xsZ/sæýx ÂK ZL L~, Z ñYHï {Š â ~yZ ì
H ‰ZŠ Zñ{2Ú ZÐœTä\ Mì x » »}Š¤
/ ¯ó ókÙkzzkÙZ}
®** .Æ
@* ugIÐ VÇZ {åZÅwŠÃ\ M~6,
™7Š !* kZì H7ÃkZÐCgzpgzZ
Û «•
X ñâ '
,~/gzZ} iZâÐäsz¡Ã\ M \¬vZ Vƒ@*
™ ¬ŠgzZVƒ
ÆV-gE- x ÓÅo ó ó †fÛÞ Ýç׳óÖ] ð^³nu] L
L ì m,?~÷~y
M
» kZ {z ñY c*Z{B‚Æ „ ZpgŠ kZ ýñZgiz ð!*ßz ¹Ãz Ôi·e õZz
:XЛÅ
á yZX ÇñYƒZg7Ÿ»» ó óyâk
vZY ,ê zÚg \Z>mL Ð
L kZX ,™gz¢·_
ä×Ö] oÊ ÜÒ çì] Ý]†ÒŸ] ÄÚ Ý¡ŠÖ]æ
y{ ºZ;
63

ˆmˆÃÖ] ä×Ö] ð^ á]
: Ñ‚ »òsZ^Y Ng

À
q ½ZyÎ 0*
)¯ úg Z ÂZiz',
Þâ 15
@*
×i úY 2009 Þâ 17
Ý^ÏÛe
gjz·òs Z^{Ç q ½Z~œ
/%
Y 09 Þâ 15 {z ì CYÅe
$Z@ÃY Ng
N YV~{Ç q ½ZJ
-P0W3
à×ÃÛÖ]
òsZ^dZò**
y Î 0*
042-36316638-36366638 :y¯

ˆ‰… çÒ ke^jÒ æ ¼ì äÃm…„e oÛ`Ê á†Î
64

»I°Z ¸~Š ã
CÆy !*
i! ²gzZ „Ç MÐ]x~$ Û Æy
+ZÅy M Œ

=ÄÎçÚ …^Þ
Š»3ÆÎâKZx ÈZk
,iÆgƒÑy M ÅZx Z}
.³Z ~œ
/%

~gY¾ZŠ~wgÃ"
$Âzâ
Û
ðÉgiz~„Åœy M Œ X1
Xì kgÃW, $.tÐ{ ó`Æ} Š .ZÐ e
¸gzZÆe Û
+ZÅy M Œ
$Z@~$
L Æf- e M 44V M',h
ÅÃ +'× Ôì [ø
7Š Ì~ ^·,Š Zñ„¬Z nÆkgÃkZ
Û Š Zñ„¬ZÌ~]gßÅ CDR,
XìYYHë Z ÛgzZ~]gß
$ÂzâÎZ¤
(III,II,I)" /! ² X2
~gz¢¹ 'YðZ ¸ÆkZ nÆ/ZzÐ ! ²ªy!*
i Åg Û
$uz y M Œ
V”&ÆÎZ¤
Tì Œ6, á ųZ ~œ
/! ²y‚ M [Â{Š™ù /%kgÃÎZ¤
/! ²ì
HH©q »°Z¸~gz¢x Óã½ÆÎZ¤
Xì Š /! ²~
Û ÀF,
kgÃœy M Œ X3
Û Îì Š
p ÖZ ã M Œ Hc* nÆ]]¤z Y CyZ â6,gîàSkgÃt
M F,
ŠK
Û ]c*
Šæ~Kx|» ã M Œ M b§kZgzZD Y ñZz™Š c*  Zg {Z',ãçÆ
gzZ ñ Œ„
Xì Q
Û q g6,ísf `gŠ nÆ] â ¥vŠgzZw”ÆMZ6,
Nâ ]Z|qéZpƼZŠ
wgÃ"
$Âzâ%ò**
5869501-03 :y ¯ gƒÑyî N* Û
we âÆÔ 36òO Zy M Œ
65

¬Š ÅV”
Ýôçû³³mø Øö³³fôÏû³³jø‰ûø] ½õ^³³³³³pøßô³³³eô Ýôçû³$Þ à³Úô çû³³vö³³‘ûø] ^³³³Û÷³³ŠôøjfûÚö
™w LZ »yŠ LZB‚Ʊ Vƒ@*
Vƒ @* ƒgZËÐ’KZ ñƒDZ—~
]…÷çû³Óö³³ø äô³³³³×# ³³Öô oû³³³×ôù³³‘øö] æø ]…÷çû³³ ö̀ ›ø ðô^³³³Ûø³³ûÖ^³³³eô ç. ³³•$ çø³³³øiø]
ñƒ D™] »vZ Vƒ k7,i úgzZ Vƒ @*
™ çz B‚ Æ ã0*{ À 0*
oû³fô×ûÎø pçF Ïû$jÖ^³³ôe †ø³³Úö^+³³mø á^³³Òø hôù…ø çû³³Âö^ûø] pû^ôçû³³rö³³‰ö ‚ø³³ßû³³Âô
ì êŠ {gt » ò ¾= wŠ Z÷ c*
Í Vƒ @*
g å Ã [g LZ ~ Vz> LZ
‹ô³Ûûp$ Ö^³³Òø Äö³_ø³Šûmø õð^³³nø–ô³eô oû³ŠôËû³øÞ Ñö†ô³pûiö oû³iô¡ø‘ø ‚ø³³Ãû³³eø
ì Äb§Å\ðŠ Ð Ýzg +Z ì *
@ Y Ý Ñ Z÷ ˆ Æ i ú
áô^³³³Ûø³³mûŸôû] Üø³³Ãû³³³›ø Ñöæ$ „ø³³³øiø] áôW†û³³³³Ïö³³³³ûÖ] lô^³³³³³³mø! .]†ø³³³³³Îûø]
™ Ýq ]¯ Å yZZ Vƒ @*
Vƒ @* ™ ]zˆ Å ]c* Û
M Å yMŒ
åö^³³ ø̀ eûø] ^³³³Úø äü³³³³×ø³³Ûø³³qûø]^³³³Úø å¡øuûø] ^³³³³³Úø oû³³³³³ ồ ÖFô] †ö³³³³³Òûƒô
ì ]gzpgŠ ¾ì hZ gŠ ¾ ì · gŠ ¾ Š c*Å vZ }÷
oû³³³fôùø׳³mö æø xö³³ôfùŠømö (ç³³³Âö‚û³³³mø hôù…ø xö³³³fôùŠømö áôçû³³³Óø³³³ûÖ] Ø% ³³³Òö
ì f7,¼gzZ C™yÒ Å 0*
Ô Òâ ¬Š ì C™ ÄÅ [g }÷ ]Ñ» ~g ‚
†ü³³rø³p$ Ö] æø xö³³fôùŠømö Åö…û $̂ ³³³Ö] æø †ü³Ûø³Ïø³ûÖ] æø oû³×ôù³’ø³iö ‹ö³³³Ûû³³p$ Ö]
$
Bgu
E
# gŠgzZì C™yÒ Å 0*
Ì| +e gzZ ì @*
Ìk Ì 0 ƒ Š ðE Ì `gÎ
äö³³³×# ³Ö] äö³³³Ûö³³×ø³³Ãû³³mø ºð^³³³Âø^ö æø 麳¡ø‘ø …ôçû³Ëö³’û³Ãö³³Öû] èöÏø³³pøÏû³³ø
ì } Y vZ à T ì ¬Š +Z gzZ ì i ú Ì Üï i Zz M » c*

m
ßx^ î*’**
Ï%