You are on page 1of 63

PELAN

INTEGRITI
NASIONAL
Integriti Anggota
Perkhidmatan Awam
vs
Integriti Anggota
Masyarakat Awam

Siapa Yang Tewas?
DAPATKAN KAJIAN
PERSEPSI AWAM
TERHADAP RASUAH
DI MALAYSIA
DAPATKAN
KAJIAN PERSEPSI
AWAM
TERHADAP RASUAH
DI MALAYSIA 2002
Hanya 13.7 peratus
Pelajar-responden telah
Menghadiri atau
menyertai mana-mana
Program Pendidikan
Masyarakat BPR
PERSEPSI
ANTARABANGSA MENGENAI
TAHAP RASUAH
DI MALAYSIA
Corruption Perception Index (CPI) Malaysia oleh
Transparency International (1995-2003)

Bilangan
Tahun Kedudukan Mata
Negara Dikaji
1995 23 41 5.28
1996 26 54 5.32
1997 32 52 5.01

1998 29 85 5.3
1999 32 99 5.1
2000 36 90 4.8
2001 36 91 5.0
2002 33 102 4.9
2003 37 133 5.2
Pengukuhan
Integriti

Apa telah dilakukan?
Antara lain …

™ Penggunaan Tanda Nama
™ Piagam Pelanggan
™ Penggubalan Kod Etika
™ Hari Bertemu Pelanggan
™ Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja
™ Sistem Pengurusan Akauntabiliti dan
Integriti – Aktiviti Berisiko
™ Modul Pengurusan intgriti
Antara lain …

™ Laporan Pengisytiharan Harta
™ Program Nilai Murni
™ Pusingan tempat Kerja
™ Penandaarasan
™ Bersih, Cekap, Amanah
™ Tonggak Duabelas
™ Kepimpinan Melalui Teladan
™ Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan
™ Pasukan Petugas Khas Menangani Karenah
Birokrasi
Objektif JKP

“ Untuk mewujudkan pentadbiran Kerajaan dan
Perkhidmatan Awam yang cekap, berdisiplin
serta mempunyai integriti yang paling tinggi
dengan mempertingkatkan amalan nilai-nilai
murni di samping berusaha mengatasi
masalah-masalah dan kelemahan
terutamanya dalam pengurusan kewangan
Kerajaan, pentadbiran awam, pengendalian
kes-kes tatatertib, rasuah, penyalahgunaan
kuasa dan penyelewengan yang ditegah
oleh peraturan, perundangan serta agama “
PERUNDINGAN
TINDAKAN
& PERATURAN
PEMULIHAN

SISTEM &
PROSEDUR
KERJA KAWALAN
TERMA DALAMAN

RUJUKAN
KOD ETIKA JKP
TINDAKAN
PENGESANAN
& PUNITIF

NILAI MURNI &
ETIKA PENGIKTIRAFAN
Jemaah Menteri

JKKMKPK

PKP JKP URUSETIA
I,II,III BPR/MAMPU

JKP Peringkat
JKP Kementerian Kerajaan Negeri

JKP Jabatan Jawatankuasa Kerja
kepada JKPKN
Persekitaran
JKP Kerajaan
JKP Jabatan dan Negeri
Agensi Persekitaran
di peringkat Negeri JKP Daerah
MENJADIKAN

INTEGRITI

BUDAYA
MASYARAKAT
Cabaran Masakini:

™ Memantapkan integriti
™ Mengurus kejayaan
™ Mewujudkan pembangunan seimbang dan
mapan untuk kesejahteraan rakyat
Wawasan 2020 –
mewujudkan sebuah
Negara maju menurut
Acuan sendiri
Menjelas tahun 2020
Dilancarkan
Oleh

Y.A.B. Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad
Badawi
Perdana Menteri, Malaysia

23 April 2004
Putrajaya
INDIVIDU

SISTEM &
PROSEDUR

FAKTOR
MENJEJASKAN KEPIMPINAN
INTEGRITI

STURKTUR &
INSTITUSI

BUDAYA
INDIVIDU SISTEM & PROSEDUR
• Kelemahan KEPIMPINAN • Kurang ketelusan
Individu • Kepimpinan kurang berteladan, • Kelemahan sistem,
• Kurang pendidikan lemah iltizam prosedur dan garis panduan
dan penghayatan • Arahan pemimpin yang • Kurang penguatkuasaan
nilai-nilai murni melanggar prosedur dan
• Penguatkuasaan berpilih
• Etika kerja lemah peraturan
• Kurang pemantauan dan
• Tamak penilaian
• Tidak nampak
kelemahan sendiri • Keupayaan sumber
manusia dan material yang
• Tekanan hidup terhad
KEMEROSOTAN • Kerangka undang-undang
lapuk dan percanggahan
BUDAYA
INTEGRITI dalam undang-undang

• Budaya masyarakat yang
kurang menitikberatkan
integriti
• Takut membuat laporan
STRUKTUR DAN INSTITUSI
kerana bimbang tindakan
balas • STRUKTUR
• Sikap tidak ambil peduli • Struktur tidak kemas dan kurang fokus
• Enggan melaporkan • Matlamat tidak jelas dan munasabah
kesalahan yang dilakukan
• Struktur lapuk, tidak sesuai dengan tuntutan dan cabaran baru
pihak lain
• INSTITUSI
• “angguk” dan “ampu”
• Pertindihan skop, tugas dan tanggungjawab antara institut
• Kurang koodinasi
• Pertentangan matlamat antara institusi menyebabkan penyebaran
nilai-nilai yang bertentangan – krisis nilai
Pelan Integriti Nasional

™ Merangkumi semangat dan prinsip
Perlembagaan Persekutuan

™ Menyerap falsafah dan prinsip Rukun
Negara
Objektif Umum PIN
---------------------------------------------------------------------------

Merealisasikan hasrat Wawasan 2020

“ membentuk sesebuah masyarakat yang kukuh
ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya
mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang
utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.”

(Cabaran ke-4 Wawasan 2020)
Pelan Integriti Nasional
---------------------------------------------------------------------------

™ Lahir selaras dengan aspirasi rakyat dan
dilaksanakan untuk kesejahteraan mereka

™ Mencerminkan ciri-ciri khusus masyarakat dan
negara

™ Mengambil kira perkembangan dan pengalaman
antarabangsa serta impak arus globalisasi
Konsep PIN
---------------------------------------------------------------------------

™ Pelan untuk hala tuju dan bimbingan kepada
semua sektor untuk bekerjasama membina
masyarakat bermoral, beretika dan
berintegriti tinggi

™ Digerakkan oleh pucuk pimpinan dengan
sokongan padu rakyat

™ Kerjasama dan sinergi semua sektor menjadi
kekuatan dan amalan masyarakat
Objektif Khusus PIN
---------------------------------------------------------------------------

¾ Meningkatkan kesedaran, komitmen dan
kerjasama pelbagai sektor negara dan
masyarakat terhadap integriti

¾ Menjadikan integriti budaya masyarakat

¾ Memperkukuhkan asas moral masyarakat dan
negara
Objektif Umum PIN
---------------------------------------------------------------------------

¾ Meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat

¾ Meningkatkan daya saing dan daya tahan
negara dalam usaha menangani cabaran
globalisasi
LIMA SASARAN PIN:
TEKAD 2008

Pencapaian objektif secara berfasa

2004 – 2008

Pengukuran Prestasi
Pencapaian Sasaran
SASARAN 1
---------------------------------------------------------------------------

Mengurangkan gejala rasuah, salah
guna kuasa dan penyelewengan
secara berkesan
Sasaran 1: Mengurangkan gejala rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan
secara berkesan

Tanda aras antarabangsa yang digunakan ialah skor dalam Indeks
Persepsi Rasuah yang digubal oleh Transparency International.
Menaikkan skor 5.2 mata yang dicatat oleh Malaysia pada tahun
2003 menjadi sekurang-kurangnya 6.5 mata (10 ialah skor terbaik
manakala 1.0 skor terburuk) menjelang tahun 2008.

Mengubah kedudukan ke 37 daripada 133 negara menjadi
sekurang-kurangnya kedudukan ke 30;
Dari segi ukuran dalam negeri,
kejayaan langkah-langkah oleh
Badan Pencegah Rasuah (BPR)
dalam menyiasat dan
menyelesaikan kes rasuah akan
digunakan
SASARAN 2
---------------------------------------------------------------------------

Meningkatkan kecekapan
dalam sistem penyampaian
khidmat awam, mengatasi
karenah birokrasi dan
penyelewengan
Sasaran 2: Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian
perkhidmatan awam dan mengatasi karenah birokrasi

Indeks persepsi awam bagi agensi perkhidmatan
dalam sektor Kerajaan, dengan menurunkan skornya
supaya berada di bawah paras 2.5 mata (1.0 ialah
skor terbaik manakala 5.0 skor terburuk)

Bilangan aduan kepada BPR, Biro Pengaduan Awam
(BPA), Laporan Audit Negara dan lain-lain
maklumbalas pelanggan kepada jabatan atau agensi
Kerajaan serta saluran aduan yang lain
SASARAN 3
---------------------------------------------------------------------------

Meningkatkan tadbir urus
korporat dan etika
perniagaan
Sasaran 3: Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan

☻ Peningkatan bilangan syarikat yang mematuhi
syarat-syarat penyenaraian Malaysian Securities
Exchange Berhad (MSEB);
☻ Pengurangan kes penipuan korporat;
☻ Peningkatan tender yang dilakukan secara telus
dan pengurangan tender secara langsung;
☻ Penerimaan Rukun Negara Malaysia oleh
syarikat-syarikat perniagaan;
☻ Pengurangan kes pelanggaran terhadap Akta
Perlindungan Penggunaan 1999
SASARAN 4
---------------------------------------------------------------------------

Memantapkan Institusi
Keluarga
Sasaran 4: Memantapkan institusi keluarga

♣ Pengurangan kadar perceraian;
♣ Pengurangan konflik keluarga seperti isu
perebutan harta dan hak penjagaan anak;
♣ Pengurangan kadar keganasan rumahtangga;
♣ Pengurangan kadar penderaan dan pengabaian
kanak-kanak;
♣ Peningkatan bantuan kepada keluarga beribu
atau berbapa tunggal; dan
♣ Pengurangan kes pengabaian warga tua
SASARAN 5
---------------------------------------------------------------------------

Meningkatkan kualiti
hidup dan kesejahteraan
masyarakat
Sasaran 5: Memantapkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat

Kadar jenayah dalam masyarakat, khususnya
jenayah berat, jenayah harta benda, dan
jenayah seks. Pengurangan kadar jenayah
petunjuk kepada kehidupan masyarakat yang
lebih selamat.

Kadar gejala sosial seperti penagihan dadah,
perlakuan seks rambang dan bebas serta
pasangan bersekedudukan – Pengurangan
kadar ini petunjuk kepada kehidupan
masyarakat yang lebih sihat dan bermoral
Kadar kemalangan jalan raya.
Pengurangan dalam petunjuk
ini mencerminkan pembaikan
etika pemanduan di kalangan
para pemandu dan kemajuan
dalam penguatkuasaan undang-
undang lalu lintas
Kadar perbuatan salah laku di kalangan
sekolah. Pengurangan kadar ini petunjuk
keberkesanan pendidikan “sivik dan
Kenegaraan” serta penguatkuasaan disiplin di
kalangan pelajar

Kadar kerosakan dan pencemaran alam sekitar.
Pengurangan kadar ini mencerminkan
peningkatan kesedaran manusia terhadap
pentingnya pembangunan yang lestari
MODEL PEMANTAPAN INTEGRITI

Negara & Masyarakat

PENTADBIRAN

POLITIK EKONOMI

MASYARAKAT
SIVIL
KELUARGA
KEMUNITI

AGAMA SOSIOBUDAYA

PELAN INTEGRITI NASIONAL & INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA
PELAN TINDAKAN
Strategi 1

Pelaksanaan agenda
Integriti untuk
Institut Keluarga
Contoh :

Program/ Kumpulan Agensi
Matlamat
Aktiviti Sasaran Pelaksana
Memantapkan ƒ Memastikan Keluarga kanak- ƒ KPM
pendidikan anggota kanak warga ƒ KBS
menghormati keluarga dan tua, remaja, ƒ KPWKM
dan mematuhi masyarakat pelajar dan belia
undang-undang mematuhi Masyarakat ƒ KP
dan peraturan undang-undang ƒ Agensi
semasa Penguatkuasaan
ƒ Memastikan ƒ NGO
keselamatan ƒ Media
dan
perlindungan di
pelbagai
tempat
Contoh :

Program/ Kumpulan Agensi
Matlamat
Aktiviti Sasaran Pelaksana

Menentukan ƒ Meningkatkan ƒ Keluarga ƒ KPWKM
setiap keluarga kualiti hidup ƒ JKM
mempunyai anggota ƒ NGO
kemudahan keluarga
asas yang ƒ KPKT
mencukupi bagi ƒ KKLW
kehidupan yang
sempurna
PELAN TINDAKAN
Strategi 2

Pelaksanaan Agenda
Integriti untuk Komuniti
Contoh :

Program/ Kumpulan Agensi
Matlamat
Aktiviti Sasaran Pelaksana
Mengenalpasti ƒ Menyediakan ƒ Pemimpin dan ƒ KPWKM
dan melatih kumpulan penduduk ƒ KPT
penceramah penceramah setempat ƒ KP
yang sesuai dan dan fasilitator
berkesan untuk mengenai ƒ BTN
meningkatkan integriti ƒ IIM
pemahaman ƒ Pusat latihan
mengenai etika ƒ Meningkatkan kepimpinan
dan integriti nilai-nilai
untuk pelbagai murni
lapisan kejiranan
masyarakat
PELAN TINDAKAN
Strategi 3

Pelaksanaan Agenda Integriti untuk
Masyarakat Sivil
PELAN TINDAKAN
Strategi 4

Pelaksanaan Agenda Integriti untuk
Institusi Sosiobudaya
Contoh :

Program/ Kumpulan Agensi
Matlamat
Aktiviti Sasaran Pelaksana
Mengkaji semula ƒ Menghapuskan ƒ Remaja ƒ KKDN
keberkesanan penagihan ƒ Pelajar ƒ Agensi
program dadah ƒ Orang Penguatkuasaan
membanteras dewasa ƒ Agensi Dadah
salah guna Mewujudkan Kebangsaan
ƒ ƒ Keluarga
dadah – fokus masyarakat
kepada ƒ Semua ƒ KPM
yang sihat dan sektor KPT
pembinaan bebas dari najis
ƒ
rohani jasmani dadah ƒ PEMADAM
ƒ KP
ƒ NGO
ƒ Polis
Contoh :

Program/ Kumpulan Agensi
Matlamat
Aktiviti Sasaran Pelaksana
Memperkenalkan ƒ Membina ƒ Pelajar IPT ƒ KPM KPT
subjek etika dan pelajar yang ƒ Belia ƒ KPM
intergriti sebagai beretika, ƒ Pelajar ƒ KPT
kursus wajib patriotik dan
bagi semua berhemah ƒ KBS
pelajar di IPTA ƒ JPLKN
dan IPTS ƒ BTN
ƒ Pusat Latihan
Kepimpinan
PELAN TINDAKAN
Strategi 5

Pelaksanaan Agenda Integriti untuk
Institusi Agama
PELAN TINDAKAN
Strategi 6

Pelaksanaan Agenda Integriti untuk
Institusi Ekonomi
PELAN TINDAKAN
Strategi 7

Pelaksanaan Agenda Integriti untuk
Institusi Politik
PELAN TINDAKAN
Strategi 8

Pelaksanaan Agenda Integriti untuk
Institusi Pentadbiran
Pelaksanaan PIN dalam
Kementerian Pengajian
Tinggi
Format Pelaporan

Program/ Kumpulan Agensi Jadual Kentajuan Ulasan/
Ulasan/
Bil.
Bil. Matlamat Tindakan
Aktiviti Sasaran Pelaksanaan Pelaksanaan Masalah Catatan
FAKTOR PENENTU
KEJAYAAN

Penentu kejayaan pelaksanaan
objektif dan program
PIN
Kepimpinan
berteladan
Kesediaan Pendidikan
individu berterusan
untuk dan
berubah berulang

Faktor Penentu Komiunikasi
Kecukupan dan Kejayaan berkesan
kecekapan
Sumber

Kerangka Persekitaran
perundangan Budaya
berkesan dan Yang
kehakiman Kerjasama kondusif
bebas jentera politik
dan jentera
pentadbiran
Gambarajah 3 : STRATEGI PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI NASIONAL

PELAN INTEGRITI NASIONAL

GERAKAN PEMANTAPAN INTEGRITI

AGENDA INTEGRITI

PENDEKATAN & STRATEJI
PELAKSANAAN

PELAN TINDAKAN

Komuniti Sosio Budaya Ekonomi Pentadbiran

Keluarga Masyarakat Sivil Agama Politik

INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA
INSTITUT
INTEGRITI
MALAYSIA
(IIM)
Objektif IIM

Menjadikan jentera pelaksana Pelan
Integriti Nasional (PIN) ke arah
membangunkan sebuah bangsa
Malaysia yang berintegriti, berbudaya
tahan dan menghayati nilai-nilai murni
sejagat
Fungsi IIM

Mengendalikan penyelidikan
Menganjurkan persidangan, seminar dan forum
Menghimpun pendapat pelbagai sektor
Menggubal dan melaksanakan program latihan dan
pendididkan
Mengemukakan perakuan-perakuan dasar
Fungsi IIM

Membangunkan pangkalan data
Memberi khidmat nasihat program integriti
Mewujudkan jaringan dengan organisasi
antarabangsa
TAMAT