DATO: 11.

juli 2014

Frostating lagmannsrett
Trondheim (Norway)

― jf 14-
105559SAK-FROS,
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 2 av 24

I.
ANKE OVER LOVSTRIDIG KJENNELSE ― jf
14-105559SAK-FROS

Undertegnede mottok 04. ds lagmannsrettens kjennelse datert 03. ds ― jf 14-
105559SAK-FROS.
Kjennelsen har åpenbare feil og mangler, og man finner bevist at lagmanns-
rettens dommere ― Hans O KVELI, Knut RØSTUM og Sissel ENDRESEN
― har handlet mot bedre vitende og overtrådt straffeloven § 110 om for-
brytelser i den offentlige tjeneste.
Når det gjelder ankegrunnlaget per se (En ser for øvrig av lagmannsrettens
oversendte dokumentsider at man fortsatt nytter begrepene “kjæremål” og
“påkjæring” mv, og minner proforma om at da “Lov om mekling og
rettergang i sivile tvister” [“tvisteloven”] med virkning fra 01. jan 2008
erstattet “tvistemålsloven” av 13. aug 1915, ble det fra departementshold
presisert at man fra da av skulle anvende begrepene “anke” og “påanke”
mv.), så finnes dette hovedsakelig i tvisteloven § 29 ― man gjengir her § 29-
3 og § 29-21:
§ 29-3. Ankegrunnene
(2) En kjennelse om saksbehandlingen som etter loven skal treffes etter et skjønn over
hensiktsmessig og forsvarlig behandling, kan for den skjønnsmessige avveiningen bare
angripes på det grunnlag at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.
(3) En beslutning kan bare ankes på det grunnlag at retten har bygd på en uriktig
generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte
bestemmelse, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig.

§ 29-21. Saksbehandlingsfeil
(1) Feil ved saksbehandlingen skal tillegges virkning hvis det er nærliggende at feilen
kan ha hatt betydning for den avgjørelse som er anket.
(2) Følgende feil skal ubetinget tillegges virkning
a) at tvingende vilkår for å fremme saken eller avgjøre kravet var tilsidesatt,
b) at retten ikke var lovlig sammensatt,
c) at det er mangler ved avgjørelsen som ikke kan rettes etter §§ 19-8 og 19-9, og som
hindrer prøving av anken, eller
(1) En dom eller kjennelse kan ankes på grunn av feil i bedømmelsen av faktiske
forhold, rettsanvendelsen eller den saksbehandling som ligger til grunn for
avgjørelsen.
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 3 av 24

d) at avgjørelse er avsagt mot en part som ikke har møtt og som ikke har vært lovlig
innkalt eller som har hatt gyldig fravær.


Man fastslår umiddelbart at grunnlaget for anke etter tvisteloven § 29-3 er
rikelig til stede, og presiserer preliminært at:
A. Lagmannsrettens dommere er embetsmenn iht. Grunnloven § 21,
domstolloven § 55, og tjenestemannsloven § 1 mv,
B. domstolloven regulerer vesentlige deler av lagmannsrettens virke ― jf
domstolloven §§ 1 og 2 mv,
C. bestemmelsene i tvisteloven Kapittel 21 om bevisopptak mv gjelder for
påankede kjennelse ― jf domstolloven § 43.
Hosstående presisering impliserer at bestemmelsene om ugildhet i domstolloven
Kapittel 6 må overholdes når lagmannsretten skal fatte en kjennelse eller
behandle en anke over beslutninger som påklages etter tvisteloven § 29-3 mv.
Man gjengir domstolloven Kapittel 6:

6te kapitel. Ugildhet.
§ 106. Ingen kan være dommer eller lagrettemedlem:
1. naar han selv er part i saken eller medberettiget, medforpligtet eller regrespligtig i forhold til en
part, eller naar han i en straffesak er fornærmet ved den strafbare handling;
2. naar han er i slegt eller svogerskap i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen saa nær som
søskendebarn med nogen, som staar i saadant forhold til saken som nævnt under nr. 1;
3. naar han er eller har været gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller
fosterbarn til nogen, som staar i saadant forhold til saken som nævnt under nr. 1;
4. når han er verge for noen, som står i slikt forhold til saken som nevnt under nr. 1, eller har vært
verge for en part, etter at saken begynte;
5. når han styrer eller er medlem eller varamedlem av styret for et selskap, et samvirkeforetak, en
forening, sparebank, stiftelse eller offentlig innretning eller ordfører eller varaordfører i en
kommune eller fylkeskommune som står i et slikt forhold til saken som nevnt i nr. 1, eller når
han styrer eller er medlem eller varamedlem av styret for et bo som står i slikt forhold til saken,
og det ikke er tingretten selv som styrer boet;
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 4 av 24

6. naar han har handlet i saken for en part, eller for paatalemyndigheten eller den fornærmede;
7. naar han er i slegt eller svogerskap i op- eller nedstigende linje eller sidelinjen saa nær som
søskende eller gift med eller forlovet med nogen, som handler i saken for en part eller for
paatalemyndigheten eller den fornærmede;
8. når han tidligere har hatt med saken å gjøre som voldgiftsdommer eller i lavere rett som
dommer eller lagrettemedlem;
9. naar han er i slegt eller svogerskap i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen saa nær som
søskende eller gift med eller forlovet med nogen, som har været dommer i saken i lavere ret.
0
Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 18 des 1987 nr. 97, 28 apr 2000 nr. 34 (ikr. 1 juli 2000 iflg. res. 28 apr 2000 nr. 366), 30 aug
2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712), 14 mai
2004 nr. 25 (ikr. 1 jan 2005 iflg. res. 14 mai 2004 nr. 751), 29 juni 2007 nr. 81 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 23 nov 2007 nr. 1287), 26 mars
2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.

§ 107. Den, som er dommer eller lagrettemedlem, kan ikke være sakkyndig i saken.
Den, som er vidne i saken, kan ikke være dommer eller lagrettemedlem, saafremt han har hat
noget at forklare, som vedkommer saken.
Hvis en dommer eller et lagrettemedlem forlanges ført som vidne, men ikke har noget at
forklare, som vedkommer saken, kan han avgi forklaring herom fra dommersætet. Under
samme betingelse kan retten beslutte, at han skal avgi sin forklaring paa forhaand i et
retsmøte, som parterne varsles til. Beslutningen kan ikke angripes.
0
Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

§ 108. Dommer eller lagrettemedlem kan heller ikke nogen være, når andre særegne
omstendigheter foreligger, som er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet. Navnlig
gjelder dette, når en part av den grunn krever, at han skal vike sete.
0
Endret ved lover 24 juni 1933 nr. 5, 14 juni 1985 nr. 71.

§ 109. Er domstolens formann eller den tingrettsdommer som har tilsyn med
dommerfullmektigen ugild, er også dommerfullmektigen utelukket med mindre partene
samtykker i at dommerfullmektigen ikke viker sete.
0
Endret ved lover 18 des 1987 nr. 97, 14 des 2001 nr. 98 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416). Endres ved lov 21 juni 2013 nr. 100
(ikr. 1 jan 2016 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 736).

§ 110. Ingen som står i et forhold til saken som nevnt i § 106 nr. 1 til 6, kan delta i saken som
protokollsekretær eller utreder, jf. § 61, eller forestå trekning av meddommere eller
lagrettemedlemmer.
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 5 av 24

Ingen kan være stevnevitne, protokollfører eller rettsvitne, herunder vitne ved en forretning
for tvangsfullbyrdelse eller midlertidig sikring eller vitne ved en registreringsforretning for
tingretten, når vedkommende er i et forhold som nevnt i § 106 nr 1, eller er gift med eller
forlovet med eller i slegt eller svogerskap i opp eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær
som søsken med noen, som står i et slikt forhold. Det samme gjelder rettsvitner i saker etter
gjeldsordningsloven.
Retten kan desuten beslutte, at de tjenestemænd, som her er nævnt, skal fratræde, naar de
staar i noget andet av de forhold, som er nævnt i §§ 106 og 107. Det samme gjælder § 108,
hvis nogen av parterne kræver det.
0
Endret ved lover 27 juni 1986 nr. 48, 26 juni 1992 nr. 86, 17 juli 1992 nr. 99, 28 apr 2000 nr. 34 (ikr. 1 juli 2000 iflg. res. 28 apr 2000 nr.
366), 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).

§ 111. En part som vil kræve, at nogen skal utelukkes, bør gjøre det, saasnart han faar vite
om det forhold, som begrunder kravet.
Utelukkelse efter § 108 kan han ikke længer kræve, naar han har visst om de særegne
omstændigheter, men allikevel har indlatt sig i forhandling for retten.
Kravet fremsættes enten mundtlig eller skriftlig og skal angi de grunde, som det støttes paa.

§ 112. Naar en enedommer eller leder av retten er i et tilfælde, som er nævnt i § 106 eller
§ 107, skal han selv træffe de nødvendige forføininger.
Andre tjenestemænd som er i et saadant tilfælde, skal i tide si fra til rettens leder.
0
Endret ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

§ 113. Finder en dommer, at han er i en stilling, som gir parterne ret til at kræve ham
utelukket efter § 108, og forholdet ikke maa antages at være almindelig kjendt, bør han sørge
for, at parterne faar vite om det saa snart som mulig. Har retten flere medlemmer, bør han si
fra til rettens leder, som beslutter, hvad der videre skal foretages.
Er et lagrettemedlem, et rettsvitne, en protokollfører eller en annen embets- eller
tjenestemann i sådan stilling, skal han si fra til rettens leder.
0
Endret ved lover 24 juni 1933 nr. 5, 14 juni 1985 nr. 71, 28 apr 2000 nr. 34 (ikr. 1 juli 2000 iflg. res. 28 apr 2000 nr. 366), 17 juni 2005 nr.
90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

§ 114. (Opphevet ved lov 15 juni 2007 nr. 38 (ikr. 1 juli 2007 iflg. res. 15 juni 2007 nr. 654).)

WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 6 av 24

§ 115. Før forhandlingen i den enkelte sak begynner, skal rettens leder gjøre
lagrettemedlemmene eller meddommerne opmerksom på, at de er utelukket fra å gjøre
tjeneste, hvis de er i noget tilfelle som er nevnt i § 106 eller § 107, eller hvis der for deres
vedkommende foreligger sådanne omstendigheter som omhandlet i § 108, og han skal
opfordre dem og partene til å si fra, hvis det måtte være tilfellet.
0
Endret ved lover 24 juni 1933 nr. 5, 14 juni 1985 nr. 71, 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov
26 jan 2007 nr. 3.

§ 116. Ingen dommer må være med å avgjøre om han selv er ugild, dersom retten likevel er
domfør. Heller ikke bør han være med på avgjørelsen når en annen dommer i samme
domstol kan tilkalles i hans sted uten vesentlig ulempe eller utgift.
0
Endret ved lov 18 juni 1971 nr. 82.

§ 117. Reises spørsmål om utelukking forut for det rettsmøte i Høyesterett hvor saken skal
behandles, kan det settes rett til å avgjøre spørsmålet.
Også i andre domstoler kan spørsmål om utelukking avgjøres forut for det rettsmøte hvor
saken skal behandles. I så fall kan rettens leder treffe avgjørelsen alene dersom retten har
flere medlemmer, men det kan også settes alminnelig rett til å avgjøre spørsmålet på
forhånd når det kan gjøres uten vesentlig ulempe eller utgift. Er det spørsmål om å utelukke
en enedommer eller domstolens leder eller to av domstolens faste medlemmer, kan
enedommeren eller lederen beslutte at spørsmålet isteden skal forelegges for den nærmest
overordnede domstol, eller for Høyesteretts ankeutvalg dersom saken står for
lagmannsretten.
0
Endret ved lover 18 juni 1971 nr. 82, 8 juni 1984 nr. 60, 11 juni 1993 nr. 83, 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88)
som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

§ 118. Avgjørelsen træffes ved kjendelse, naar utelukkelse besluttes, eller naar en parts
begjæring om utelukkelse forkastes. Er der spørsmaal om at utelukke flere dommere, træffes
avgjørelsen særskilt for hver enkelt.
Retten kan beslutte at utelukke en dommer eller anden tjenestemand, uten at parterne er
hørt. Men den, som der er spørsmaal om at utelukke, bør saavidt mulig avkræves erklæring.
Kræver en utelukkelsesgrund nærmere undersøkelse, foretar retten undersøkelsen av eget
tiltak. Handles der om en grund av den art, som er nevnt i § 108, kan retten opfordre
vedkommende part til at gjøre nærmere rede for utelukkelsesgrunden og til at gjøre den
sandsynlig paa den maate, som retten tillater. Hvis det findes paakrævet, kan et retsmøte
holdes til behandling av spørsmaalet.

WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 7 av 24

§ 119. Har en part krevd at alle eller de fleste dommerne ved en domstol skal vike sete som
ugilde til å delta i behandlingen av en sak, kan den nærmest overordnede domstol, eller
Høyesteretts ankeutvalg dersom saken står for lagmannsretten, etter søknad fra domstolens
formann beslutte at saken skal overføres til en annen domstol av samme orden. Den
overordnede domstolens avgjørelse kan ikke angripes.
Søkes det om slik overføring etter at en domstol i medhold av bestemmelsene i §§ 116 til 118
har avgjort at alle dommere ved domstolen eller de fleste av dem er utelukket fra å gjøre
tjeneste i en sak, kan den overordnede domstolen oppheve kjennelsen dersom den finner at
utelukkelsen er besluttet uten gyldig grunn.
0
Endret ved lover 18 juni 1971 nr. 82, 11 juni 1993 nr. 83, 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved
lover 26 jan 2007 nr. 3, 21 des 2007 nr. 127.

§ 120. Hvis den myndighet, som skal opnævne stedfortræder for en utelukket tjenestemand,
finder, at utelukkelsen savner grund, kan den anke kjendelsen med opsættende virkning.
Avsiges kjendelsen under hovedforhandling, gjælder dette bare, naar saken allikevel
utsættes.
Ellers kan en kjendelse, som avgjør, at nogen er ugild, ikke angripes.
En kjendelse, som negter utelukkelse i de tilfælde, som er nævnt i § 110 tredje led, kan heller
ikke angripes.
0
Endret ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

§ 121. Naar en tjenestemand er i noget av de tilfælde, som er nævnt i §§ 106 og 107, jfr. §
110, eller naar en part har krævet ham utelukket, maa han bare foreta saadanne handlinger,
som ikke kan opsættes uten væsentlig ulempe.
Hvis utelukkelse er besluttet, og § 119 ikke kommer til anvendelse, skal uten ophold en
anden av rettens tjenestemænd eller en varamand tilkaldes eller stedfortræder opnævnes.
Den, som er utelukket, kan foreta saadanne handlinger, som ikke taaler at opsættes.

Man gjør gjeldende som fullgodt dokumentert at Frostating lagmannsrett var
informert om den mangeårige og illegale overvåkningen i Inga DALSEGGs
private bopel lenge før den forrige måned mottok gjenpart av undertegnedes
anmeldelse av ulovligheten (se vedlegg: “INTERNET DOCUMENTS by
Wilh. Werner Winther” : Document #4575 mv), og legger til grunn som
sikkert at påankede og lovstridige kjennelse 14-105559SAK-FROS bl.a. tar
sikte på å skjule og vanskeliggjøre formell oppklaring av forbrytelsen.
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 8 av 24

Undertegnedes politianmeldelse (datert 14 f.m.) av den ulovlige overvåkningen
av Inga Dalsegg ble for øvrig oversendt lagmannsretten som vedlegg til anke av
15. juni d.å (jf vedlegg til nærværende påanke) ― Frostating lagmannsrett unn-
later megetsigende å nevne anmeldelsen i 14-105559SAK-FROS.
Frostating lagmannsrett unnlater også ― fortsatt megetsigende ― å nevne
Vedlegg #2 (datert 05. sep 2010) til sistnevnte anke hvorav fremgår at:
“All kommunikasjon med undertegnede må, om ikke annet er avtalt,
foregå via e-post og telefon ― han mottar ikke sendinger fra f.eks
Posten Norge BA. ”
I påankede kjennelse 14-105559SAK-FROS anfører lagmannsretten mala fide
at:
“Winther fikk varsel om rettsmøte i brev av 5. mai 2014. Brevet har ikke
kommet i retur til retten. Det legges derfor til grunn at brevet er mottatt
av Winther.”
Undertegnede har definitivt ikke mottatt, sett eller på noe vis blitt gjort kjent
med brevet/innkallingen lagmannsretten viser til, og man tviler på at Sunnmøre
tingrett og Knut Anders OSKARSON kan fremlegge akseptable beviser på at
det/den faktisk er sendt (i denne spesielle saken hvor det bl.a. foreligge eksplisitt
ugildhet etter bestemmelsene i domstolloven Kapittel 6, holder det ikke med
enkle protokollanførsler).
Det utelukkes imidlertid ikke at hr Oskarson og tingretten kan ha sendt
angjeldende brev/innkalling ― man viser her til vedleggene “Human Rights
Complaint ” : ENCL. #2 og “INTERNET DOCUMENTS by Wilh. Werner
Winther” : Document #3611 mv.
Ellers fremholdes det at undertegnede ikke har mottatt forsendelser fra Posten
Norge BA de siste 10 årene.

Man gjør uavkortet gjeldende at betingelsene i tvisteloven § 13-4 om gyldig
fravær i dette tilfellet er oppfylt, og at dette skal tillegges betydning for
nærværende anke etter tvisteloven § 29.

Man gjør videre gjeldende at det foreligger graverende saksbehandlingsfeil
innbefattet av tvisteloven § 29-21 mv ved at lagmannsretten ikke var lovlig
sammensatt da den fattet påankede kjennelse 14-105559SAK-FROS ― jf
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 9 av 24

Grunnloven § 21 (jf vedlagte begjæring om riksrett), straffeloven § 110, og
domstolloven §§ 53, 55, 60, 62, 91, 106, 108, 109, 113, 115 og 116 mv.
Undertegnede vil under riksretten gjøre rede for hvordan representanter for
norske myndigheter ― herunder ansatte ved Sunnmøre politidistrikt (Ålesund),
Sunnmøre tingrett (Ålesund) og Frostating lagmannsrett (Ålesund/Trondheim)
― fremprovoserte drapet på Inga Dalseggs tvillingsøster Elin DALSEGG (f 14.
des 1974) den 31. okt 1996.

Når det gjelder lagmannsrettens inhabilitet etter domstolloven § 108 mv, vises til
samtlige dokumenter som vedlegges denne påanken ― det alvorlige fiend-
skapet mellom undertegnede og norske myndigheter fremkommer svært klart i
korresponderende dokumenter.
I denne sammenheng understrekes også at Frostating lagmannsrett (samt Justis-
og beredskapsdepartementet) før den fattet påankede kjennelse 14-105559SAK-
FROS var kjent med at undertegnede 12. f.m. på nytt søkte om politisk asyl
utenfor Norge for å unnslippe de illegale terroristhandlingene norske myndig-
heter har eksponert ham for siden 1992.

WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 10 av 24

II.
ANMELDELSE AV DOMMERE
VED FROSTATING LAGMANNSRETT

Som tidligere anført i nærværende anke har tre av dommerne ved Frostating
lagmannsrett (Trondheim) ― Hans O KVELI, Knut RØSTUM og Sissel
ENDRESEN ― handlet mot bedre vitende da de fattet påankede kjennelse 14-
105559SAK-FROS, og overtrådt straffeloven § 110 om forbrytelser i den
offentlige tjeneste.
Man legger til grunn som bevist at ovennevnte dommere har hatt et kriminelt
ønske om bl.a. å skjule og vanskeliggjøre etterforskingen av den ulovlige og av
undertegnede politianmeldte overvåkningen i Inga DALSEGGs private bopel i
Rindal kommune (se vedlegg).
Følgende dommere ved Frostating lagmannsrett begjæres siktet, tiltalt og
straffet for overtredelse av straffeloven § 110:
1. Hans O. KVELI,
2. Knut RØSTUM,
3. Sissel ENDRESEN.

Jf straffeprosessloven § 1 item Kapittel 18 ib. mv. Bestemmelsene i
tjenestemannsloven Annet kapittel gjelder ― jf tjml § 1 mv.


WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 11 av 24

III.
KRAV OM RIKSRETT

Riksrettstiltale kreves reist etter bestemmelsene i Grunnloven § 86 ― sic:

§ 86.

Riksretten dømmer i første og siste instans i de saker som
Stortinget anlegger mot statsrådets, Høyesteretts eller
Stortingets medlemmer for straffbart eller annet rettsstridig
forhold når de har brutt sine konstitusjonelle plikter.

De nærmere regler for Stortingets påtale etter denne paragraf
fastsettes ved lov. Dog kan det ikke settes kortere
foreldelsesfrist enn 15 år for adgangen til å gjøre ansvar
gjeldende ved tiltale for Riksretten.

Dommere i Riksretten er 6 medlemmer valgt av Stortinget og de 5
etter embetsalder eldste, fast utnevnte medlemmer av Høyesterett,
deriblant Høyesteretts justitiarius. Stortinget velger medlemmene
og stedfortrederne for 6 år. Et medlem av statsrådet eller
Stortinget kan ikke velges til medlem av Riksretten. I Riksretten
har Høyesteretts justitiarius forsetet.

Den som har tatt sete i Riksretten som valgt av Stortinget, trer
ikke ut av retten selv om den tid han eller hun er valgt for,
utløper før Riksrettens behandling av saken er tilendebrakt.
Heller ikke en høyesterettsdommer som er medlem av Riksretten,
trer ut av retten selv om han eller hun fratrer som medlem av
Høyesterett.

0 Endret ved grunnlovsvedtak 19 aug 1908, 25 feb 1911, 15 jan 1932 kunngjort 29
jan 1932, 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 nr. 364, 6 mai 2014 kunngjort ved
res. 9 mai 2014 nr. 613.


Straffebestemmelser og rettergangsmåten som anvendes under riksrettspro-
sessen finnes nedfelt i ansvarlighetsloven og riksrettergangsloven :

WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 12 av 24

Lov om ansvar for handlinger som påtales ved
Riksrett [ansvarlighetsloven].


Kapitel 1. Almindelige bestemmelser.

§ 1. Denne lov får anvendelse på handlinger som påtales ved
Riksrett.

Forsåvidt ikke annet følger av denne lov, gjelder bestemmelsene om
straff og erstatning i lovgivningen for øvrig ved siden av denne
lov, når Statsrådets, Høyesteretts eller Stortingets medlemmer har
brutt sine konstitusjonelle plikter.
0 Endret ved lover 14 apr 1972 nr. 15, 30 mars 2007 nr. 13.

§ 2.(Opphevet ved lov 30 mars 2007 nr. 13).

§ 3. For ethvert straffbart forhold som påtales ved Riksrett kan
tap av offentlig tjeneste idømmes istedenfor eller som tillegg til
den straff som ellers er bestemt.

Som tillegg til den straff som ellers idømmes, kan tap av
stemmerett i offentlige anliggender og av adgang til å oppnå
offentlig tjeneste idømmes for det tidsrom som retten bestemmer.
0 Endret ved lov 22 mai 1953 nr. 3.

§ 4. Bestemmelsene i denne lovs 2net og 3dje kapittel kommer også
til anvendelse på den handling som er forøvet av uaktsomhet,
såfremt det ikke uttrykkelig er bestemt at bare den forsettlige
handling er straffbar.
0 Endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003
nr. 712).

§ 5. Bestemmelsene om foreldelse i den almindelige borgerlige
straffelovs 6te kapitel kommer til anvendelse på handlinger som
påtales ved Riksrett, dog således at foreldelsesfristen for
adgangen til å reise straffesak eller avsi straffedom ikke i noget
tilfelle er kortere enn 15 år.

Foreldelsens løp avbrytes ved beslutningen om tiltale, eller ved
særskilt beslutning av Stortinget om å iverksette undersøkelser
såfremt beslutning om tiltale derefter blir fattet innen 1 år.
0 Endret ved lover 15 des 1950 nr. 6, 30 mars 2007 nr. 13.

§ 6.(Opphevet ved lov 30 mars 2007 nr. 13).

§ 7. For handling som påtales ved Riksrett kan den ansvarlige
tilpliktes å betale erstatning for den skade som er voldt.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 13 av 24

Kapitel 2. Særlige bestemmelser om straffansvar for
medlemmer av Statsrådet og Stortinget.

§ 8. Med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 5 år straffes
det medlem av Statsrådet som ved handling eller undlatelse
bevirker eller medvirker til
a) at noget som krever beslutning av Stortinget blir foretatt
uten Stortingets samtykke;
b) at en beslutning av Stortinget ikke blir gjennemført, eller
at en handling blir foretatt i strid med en stortingsbeslutning;
c) at protokoller, dokumenter eller oplysninger som skal
meddeles Stortinget blir tilbakeholdt, eller at statens regnskaper
ikke blir tilstillet Statsrevisjonen således som bestemt i
Grunnlovens § 75 bokstav k.

§ 9. Undlater noget medlem av Statsrådet under behandlingen av en
sak å gi oplysninger som har betydning for saken, eller gir han
uriktige oplysninger, straffes han med bøter eller med fengsel
inntil 5 år.

Det medlem av statsrådet som misligholder sin opplysningsplikt
overfor Stortinget, straffes med bøter eller med fengsel inntil 5
år.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 10. Med bøter eller med fengsel inntil 2 år straffes det medlem
av Statsrådet som bevirker eller medvirker til at statens
eiendommer eller øvrige midler ikke blir forsvarlig anvendt, eller
bestyrt, eller som på annen måte viser uforstand eller
forsømmelighet i sin virksomhet.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 11. Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i
denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse
bevirker eller medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven
eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10
år.

Med samme straff straffes de medlemmer av Statsrådet, som
forsømmer den dem med hensyn til innkallelse av Stortinget ved
Grunnlovens § 39 påliggende plikt.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 12. Det medlem av Stortinget som uten gyldig forfall undlater å
møte på Stortinget når dette trer sammen, straffes med bøter. På
samme måte straffes den representant som uten gyldig grunn
forsettlig unddrar sig fra å delta i Stortingets forhandlinger
eller som ikke retter sig efter Stortingets forretningsorden.

§ 13. Undlater noget medlem av Stortinget å gi oplysninger som han
plikter å meddele Stortinget, eller gir han uriktige oplysninger,
straffes han med bøter eller med fengsel inntil 5 år.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 14. Gjør noget medlem av Statsrådet eller av Stortinget sig
skyldig i sådan forbrydelse som nevnt i den almindelige borgerlige
straffelovs § 121, straffes han med bøter eller med hefte eller
fengsel inntil 5 år.
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 14 av 24

§ 15. Det medlem av statsrådet som ikke innleverer sin søknad om
avskjed i samsvar med Grunnlovens § 15 første ledd, straffes med
tap av embetet og bøter eller fengsel inntil 10 år.

På samme måte straffes det medlem av statsrådet som, etter at
Stortinget har truffet beslutning om mistillit, overskrider sin
bemyndigelse ifølge Grunnlovens § 15 tredje ledd.
0 Opphevet ved lov 15 des 1950 nr. 6, tilføyd ved lov 30 mars 2007 nr. 13.Kapitel 3. Særlige bestemmelser om straffansvar for
medlemmer av Høiesterett og Riksretten.

§ 16. De medlemmer av Høiesterett, som forsømmer den dem med
hensyn til innkallelse av Stortinget ved Grunnlovens § 46
påliggende plikt, straffes med bøter eller med hefte eller fengsel
inntil 10 år forsåvidt ikke nogen strengere straffebestemmelse
kommer til anvendelse på forholdet.

§ 17. Det medlem av Høiesterett, som
a. meddeler nogen part råd eller veiledning i en sak som står
for Høiesterett eller kan komme inn for Høiesterett,
b. eller i nogen betenkning, eller innstilling medvirker til
noget som er stridende mot Grunnloven,
c. eller i sin embedsgjerning for øvrig ved handling eller
undlatelse bevirker eller medvirker til noget som er stridende mot
Grunnlov eller lovgivning,

straffes med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 10 år.

Denne bestemmelse gjelder tilsvarende når et medlem av Høyesterett
er medlem av Riksretten.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 18.(Opphevet ved lov 30 mars 2007 nr. 13).
Kapitel 4. Lovens krafttreden.

§ 19. Denne lov trer i kraft straks.WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 15 av 24

Lov om rettergangsmåten i riksrettssaker
[riksrettsrettergangsloven].

§ 1. Rettsmøtene i Riksretten er offentlige. Når hensynet til
statens forhold til en fremmed makt eller andre særlige hensyn
krever det, kan retten beslutte at forhandlingene skal foregå for
lukkede dører og at de skal holdes hemmelig. Forhandling om å
utelukke offentligheten foregår for lukkede dører.

§ 2. Forhandlingene i Riksretten er muntlige.

Over forhandlingene føres en for hver sak innrettet rettsbok, som
autoriseres av Stortingets president. De forklaringer og
fremstillinger som den anklagede og forsvareren, anklageren,
vidner og sakkyndige gir, gjengis i rettsboken i den utstrekning
retten bestemmer.

Retten kan beslutte at forhandlingene istedenfor å innføres i
rettsboken skal optas med de tekniske midler som retten bestemmer,
og at de skal trykkes og utgis offentlig.

§ 3. Riksretten trer sammen i Høyesteretts lokaler. Foreligger
særlige grunner til å holde rettsforhandlingene et annet sted, i
eller utenfor rikets hovedstad, kan dette bestemmes av rettens
president forsåvidt det første rettsmøte angår, og senere av
Riksretten selv.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 4. Blir Riksrettens president kjent ugild, eller har han
forfall, trer den efter utnevnelsestiden eldste høiesterettsdommer
i hans sted.

Blir et annet av Høyesteretts medlemmer kjent ugild, eller har
forfall, trer den neste efter utnevnelsestiden eldste
høyesterettsdommer i hans sted.

Blir et av Stortinget valgt medlem kjent ugild eller har forfall,
trer en av Riksrettsutvalgets valgte stedfortredere i hans sted
etter fastsatt rekkefølge.

Riksrettens president kan bestemme at en eller flere av
stedfortrederne etter henholdsvis annet og tredje ledd skal
overvære forhandlingene for å tiltre retten om noen av dommerne
får forfall.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 5. Som protokollfører ved Riksretten tjenestegjør Høyesteretts
direktør. I stedet for eller ved siden av denne kan presidenten
anta en eller flere særskilte protokollførere.
0 Endret ved lov 28 apr 2000 nr. 34 (ikr. 1 juli 2000 iflg. res. 28 apr 2000 nr.
366).

§ 6. Om ugildhetsgrunner for dommere og protokollførere i
Riksretten gjelder forskriftene i lovgivningen om de alminnelige
domstoler. Også den dommer som det er spørsmål om å utelukke som
ugild deltar i avgjørelsen.
0 Endret ved lov 28 apr 2000 nr. 34 (ikr. 1 juli 2000 iflg. res. 28 apr 2000 nr.
366).
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 16 av 24

§ 7. Har nogen dommer i Riksretten vært fraværende fra et eller
flere rettsmøter, avgjør retten om fraværet skal tillegges den
betydning at han ikke lenger kan tjenestegjøre som dommer i saken.
I avgjørelsen kan vedkommende dommer ikke selv delta.

§ 8. Den anklagede innkalles til å møte personlig for Riksretten.
Uteblir han, kan saken allikevel fremmes og pådømmes. Dog skal
saken utsettes, dersom det er oplyst eller sannsynlig at han har
gyldig forfall, og retten finner hans nærvær nødvendig av hensyn
til oplysningen av saken.

Retten kan bestemme at en anklaget eller domfelt skal undergis
fengslig forvaring.

§ 9. Bevisførsel foregår umiddelbart for Riksretten.

Retten kan dog beslutte at et bevis skal føres gjennem særskilt
bevisoptagelse, som i så fall foretas ved tingretten på
vedkommende sted efter reglene i tvisteloven. Anke mot tingrettens
avgjørelser går til Riksretten.

Finner Riksretten det hensiktsmessig kan den også bestemme at
vidner som innkalles for å avgi forklaring skal avhøres for et
utvalg av rettens medlemmer. Dette utvalg som velges av retten
skal i tilfelle ha tre medlemmer, derav én høiesterettsdommer, som
tjenestegjør som leder, og to av medlemmene valgt av Stortinget.
Spørsmålet om vidneplikt avgjøres av utvalget, hvis ikke dette
finner at avgjørelsen bør treffes av den samlede rett. Treffer
utvalget avgjørelsen, kan den med opsettende virkning innbringes
for Riksretten innen en av utvalget fastsatt frist. I Riksrettens
avgjørelse deltar i så fall også utvalgets medlemmer.

Vidneforklaringer som er avgitt for det særskilte utvalg, skal
leses op i møte av den samlede rett, hvis ikke retten beslutter at
oplesning kan undlates.

Skriftlige bevis som fremlegges i saken leses op i rettsmøte i den
utstrekning retten finner det nødvendig.
0 Endret ved lover 14 des 2001 nr. 98 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr.
1416), 30 mars 2007 nr. 13, 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26
jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3, 9 mai 2014 nr. 16 (ikr.
9 mai 2014 iflg. res. 9 mai 2014 nr. 625).

§ 10. Enhver som opholder sig i riket og enhver norsk statsborger
er efter innkallelse pliktig til å møte som vidne ved Riksretten
uten hensyn til avstanden mellem vidnets opholdssted og
rettsstedet. Den samme møteplikt har den som retten opnevner til å
gjøre tjeneste som sakkyndig i saken.

Riksretten bestemmer om der skal mottas vidnesbyrd om hemmelige
underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i saker som har
betydning for rikets sikkerhet eller rettigheter i forhold til en
annen stat. Likeledes bestemmer Riksretten om et vidne skal fritas
for den taushetsplikt som efter lov eller annen gyldig bestemmelse
påhviler vidnet.

For øvrig gjelder om vidneplikten og plikten til å gjøre tjeneste
som sakkyndig, og om fremgangsmåten ved innkallelse og avhøring av
vidner og sakkyndige, reglene i tvisteloven. Vidner har rett til
godtgjørelse av statskassen efter bestemmelsene i den almindelige
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 17 av 24

lovgivning. Dog kan retten fastsette en høiere godtgjørelse.
Godtgjørelsen til sakkyndige fastsettes av retten og utredes av
statskassen.
0 Endret ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr.
88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

§ 11. For at straff skal kunne ilegges ved dom av Riksretten, må
et flertall av den dømmende retts medlemmer ha stemt for fellelse.
Det samme gjelder ved avgjørelsen av om skadeserstatning eller
erstatning for saksomkostninger skal idømmes. Ved andre
avgjørelser gjør presidentens stemme utslaget dersom stemmene står
likt.

Når noget medlem av retten forlanger det, skal avgjørelser av
Riksretten under sakens gang treffes efter rådslagning og votering
således som bestemt i denne lovs § 25.

§ 12. Om fremgangsmåten ved forkynnelser, om beregningen av
frister og om rettergangsstraffer gjelder forskriftene i
lovgivningen om de almindelige domstoler, forsåvidt ikke annet
følger av bestemmelsene i denne lov.

§ 13. Forsåvidt denne lov ikke har gitt forskrifter om
rettergangsmåten, kan Riksretten under saksbehandlingen gå frem på
den måte den finner hensiktsmessig og stemmende med de almindelige
rettergangsregler.

Enhver offentlig myndighet har plikt til å yde Riksretten den
bistand den begjærer.Kapitel 2. De enkelte ledd i rettergangen.


§ 14. Om Stortingets ansvarskommisjon gjelder reglene i kapittel
3.

Når beslutning om tiltale for Riksrett er fattet, antar Stortinget
en eller flere anklagere til å føre saken.

Stortingets president sender utskrift av tiltalebeslutningen til
Regjeringen og til Høyesteretts formann, og underretter denne om
at Riksrett er besluttet nedsatt og om valget av anklager eller
anklagere. Som president i Riksretten sørger Høyesteretts formann
for at tiltalebeslutningen uten ophold blir forkynt for den
anklagede. Forkynnelsen utføres ved notarius publicus. Dog kan
skriftlig erkjennelse fra den anklagede tre istedenfor sådan
forkynnelse. Ved forkynnelsen gjøres den anklagede bekjent med
bestemmelsene i denne lovs § 15.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 15. Så snart Stortinget har fattet beslutning om tiltale for
Riksrett, kan den eller de anklagede kreve opnevnt en forsvarer
som de selv utpeker. Er det flere anklagere, kan et tilsvarende
antall forsvarere kreves opnevnt.

Opnevnelsen foretas av Riksrettens president. Finner han det
rimelig, kan han efter begjæring opnevne særskilte forsvarere for
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 18 av 24

en enkelt eller enkelte av flere anklagede. Blir en begjæring om
opnevnelse av flere forsvarere ikke tatt tilfølge, kan avgjørelsen
prøves av Riksretten.

Blir begjæring om opnevnelse av forsvarer ikke fremsatt innen to
uker fra forkynnelsen av tiltalebeslutningen, opnevner presidenten
i alle tilfelle forsvarer.

Presidenten underretter den anklagede og anklageren om
oppnevnelsen.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 16. Når forsvarer er oppnevnt, sender Riksrettens president i
rekommandert brev en fortegnelse over Høyesteretts medlemmer og de
av Stortinget valgte medlemmer til anklageren, den anklagede og
forsvareren. Samtidig berammer han rettsmøte i saken. Han
utferdiger innkallelse til den anklagede med et varsel av minst to
uker og sørger for at innkallelsen blir forkynt. Om
forkynnelsesmåten gjelder bestemmelsen i § 14 tredje ledd.

Presidenten underretter anklageren og forsvareren om berammelsen
og innkaller til rettsmøte.
0 Endret ved lover 9 jan 1998 nr. 5, 30 mars 2007 nr. 13.

§ 17. Når Riksretten er trådt sammen, avgir de av Stortinget
valgte medlemmer skriftlig dommerforsikring etter reglene i
domstolloven § 60, for så vidt de ikke tidligere har avgitt slik
forsikring. Om forsikringens innhold gjelder de samme regler som
for utnevnte dommere. Det personale som tjenestegjør ved retten,
avgir skriftlig forsikring etter reglene i domstolloven § 141 om
at de vil bevare taushet om forhandlinger som besluttes holdt
hemmelig.

Derefter retter presidenten spørsmål til rettens medlemmer,
anklageren, den anklagede og forsvareren, om der for nogen dommer
antas å foreligge nogen ugildhetsgrunn, idet presidenten samtidig
uttrykkelig gjør opmerksom på, at domstolslovens § 111 også
gjelder for Riksretten. Anklageren og forsvareren får i tilfelle
adgang til å uttale sig hver to ganger før spørsmålet om ugildhet
blir avgjort. Den anklagede har adgang til å uttale sig ved siden
av forsvareren.
0 Endret ved lover 7 apr 1995 nr. 15 (ikr. 7 apr 1995 iflg. res. 7 apr 1995 nr.
286), 30 mars 2007 nr. 13.

§ 18.(Opphevet ved lov 30 mars 2007 nr. 13.)

§ 19.(Opphevet ved lov 30 mars 2007 nr. 13.)

§ 20.(Opphevet ved lov 30 mars 2007 nr. 13.)

§ 21. Når retten har fått sin lovlige sammensetning, gir
anklageren en kort fremstilling av saken og en kort oversikt over
de bevis som vil bli ført og hvad dermed aktes godtgjort.

Efterat forsvareren har fått ordet til en tilsvarende fremstilling
og bevisoversikt, avhøres den anklagede såfremt han er villig til
å avgi forklaring.

Avhøringen ledes av Riksrettens president eller, når han har
forfall eller bestemmer det, av den eldste høiesterettsdommer.
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 19 av 24

Anklageren og forsvareren kan stille spørsmål direkte til den
anklagede, når presidenten tillater det.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 22. Efterat den anklagede er avhørt, foregår bevisførselen.
Anklageren og forsvareren er forpliktet til i tide å forevise
hinannen de dokumenter, som de under prosedyren akter å benytte og
intet dokument må av anklageren fremlegges i retten, som ikke er
forsynt med forsvarerens forevisningspåtegning. Det samme gjelder
forsvareren eller den anklagede. Har tiden ikke vært tilstrekkelig
til å forberede bevisførselen, kan retten av denne grunn utsette
saken i så lang tid som finnes påkrevet.

Når vidner avhøres for den samlede rett, ledes avhøringen av
Riksrettens president eller, når han bestemmer det, av den eldste
høiesterettsdommer. Det samme gjelder om avhøringen av sakkyndige.
Det kan overlates til anklageren og forsvareren helt eller delvis
å foreta avhøringen.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 23. Når bevisførselen er tilendebragt, kan retten efter
begjæring utsette saken i så lang tid som finnes nødvendig for at
anklageren og forsvareren kan forberede sine fremstillinger til
retten.

Anklageren får ordet først og nedlegger påstand. Derefter får
forsvareren ordet og nedlegger sin påstand.

Anklageren og forsvareren har rett til å få ordet to ganger hver.
Den anklagede, eller om det er flere anklagede enhver av dem, kan
uttale sig hver gang forsvareren har hatt ordet. Er det flere
anklagere og forsvarere, kan hver av dem ta ordet to ganger.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 24. Når retten finner at saken er ferdig til å pådømmes,
erklærer Riksrettens president forhandlingen sluttet og saken
optatt til doms.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 25. Medlemmene av den dømmende rett trer uten ophold sammen til
rådslagning og votering for lukkede dører.

Voteringen begynner senest den 6te virkedag efterat saken er
optatt til doms. Når voteringen er påbegynt, må den ikke avbrytes,
før dommen er avsagt. Høiesteretts dommere, undtagen Riksrettens
president, voterer først. Efterat de av Stortinget valgte
medlemmer har votert, avgir presidenten sitt votum. Rekkefølgen i
voteringen bestemmes for øvrig ved loddtrekning.

Under voteringen skal hvert av rettens medlemmer gi en fullstendig
begrunnelse av den domsslutning han foreslår, dog således at en
senere voterende helt eller delvis kan henvise til det som er
uttalt i et tidligere votum.

Dommen avleses av Riksrettens president for åpne dører.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 26. I forbindelse med domsavsigelsen fastsetter retten den
godtgjørelse som tilkommer anklageren, forsvareren og særskilt
oppnevnte protokollførere. Godtgjørelsen utredes av statskassen.
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 20 av 24

Har Høyesteretts direktør eller noen av Høyesteretts
protokollsekretærer tjenestegjort som protokollfører ved
Riksretten, kan han tilstås godtgjørelse i den utstrekning retten
finner rimelig.

Blir den anklagede dømt eller retten finner at den anklagedes
forhold ikke har vært rettmessig efter forfatningen, kan det ved
dommen pålegges ham å betale erstatning til statskassen for
omkostningene ved saken. Omkostningsansvaret skal i så fall
fastsettes til et beløp som avpasses efter den domfeltes skyld og
økonomiske evne.
0 Endret ved lov 28 apr 2000 nr. 34 (ikr. 1 juli 2000 iflg. res. 28 apr 2000 nr.
366).

§ 27. Når Riksrettens dom avsies, offentliggjøres voteringen enten
ved oplesning i retten eller på annen måte som retten bestemmer.
Samtidig offentliggjøres de voteringer som ligger til grunn for
avgjørelser der er truffet under sakens gang, dersom disse
voteringer ikke tidligere er offentliggjort eller efter beslutning
av retten skal være hemmelige.

Er nogen del av Riksrettens forhandlinger eller voteringer
besluttet å skulle være hemmelige, kan det senere av Stortinget
bestemmes om, når og i hvilken utstrekning de kan offentliggjøres.

§ 28. Når saken således er tilendebragt, utferdiges avskrift av
dommen, som underskrives av Riksrettens president og paraferes av
dens sekretær. Hvis Stortinget er samlet, når dommen faller, blir
denne domsavskrift først å tilstille Stortingets president, for å
opleses i Stortinget, hvorefter den forsynes med
publikasjonspåtegning av Stortingets president og sendes tilbake
til Riksrettspresidenten, som derefter sender den til Regjeringen
med anmodning om dennes foranstaltning i henseende til dommens
fullbyrdelse. Er Stortinget ikke samlet, sender Riksrettens
president, efter å ha underrettet Stortingets president,
domsavskriften direkte til Regjeringen med sådan anmodning som
nevnt.

Sakens dokumenter og rettsboken i saken opbevares i Stortingets
arkiv.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 29. Om fullbyrdelse av en av Riksretten avsagt dom gjelder
forskriftene i den almindelige lovgivning om fullbyrdelse av
dommer.


Kapittel 3. Stortingets ansvarskommisjon


0 Kapitlet tilføyd ved lov 30 mars 2007 nr. 13.
§ 30. Når Stortinget ber om det, iverksetter Stortingets
ansvarskommisjon undersøkelser for å klarlegge om det er grunnlag
for å ta ut tiltale for Riksrett i henhold til Grunnloven § 86.

Ansvarskommisjonen skal ha 5 medlemmer som velges av Stortinget
for en periode på inntil 6 år etter innstilling fra Stortingets
presidentskap. Hvis særlige grunner tilsier det, kan Stortinget
velge stedfortreder for medlem av kommisjonen i en enkelt sak,
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 21 av 24

eller løse et medlem fra vervet og foreta nytt valg for den
resterende del av perioden.

Stortinget kan fastsette nærmere regler om kommisjonens
sammensetning, arbeidsmåte og administrasjon. For øvrig bestemmer
kommisjonen selv sin arbeidsmåte, og antar den bistand den finner
nødvendig. Kommisjonen kan ikke instrueres om sin utøving av
myndighet.
0 Endret ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 31. Ansvarskommisjonen gir en vurdering av om den mener det er
grunnlag for å gjøre konstitusjonelt ansvar gjeldende mot noen og
rapporterer til Stortinget. Rapporten skal være offentlig, med
mindre særlige hensyn tilsier at den helt eller delvis bør være
taushetsbelagt.
0 Tilføyd ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 32. Så snart Stortinget har besluttet å be ansvarskommisjonen
iverksette undersøkelser, har den som undersøkelsene er rettet mot
krav på å få oppnevnt offentlig forsvarer. Oppnevnelsen foretas av
kommisjonens leder. Den som undersøkelsene er rettet mot har for
øvrig de samme rettigheter som en som etterforskes i medhold av
straffeprosessloven.
0 Tilføyd ved lov 30 mars 2007 nr. 13.

§ 33. Ansvarskommisjonen kan iverksette slike
etterforskningsskritt som etter straffeprosessloven kan besluttes
av politi eller påtalemyndighet.

Enhver plikter etter innkalling å møte for kommisjonen.
Kommisjonen eller en som handler på vegne av den, kan foreta avhør
etter reglene om politiavhør. Etter reglene i straffeprosessloven
kan kommisjonen sette frem begjæring for tingretten om gransking,
bruk av tvangsmidler eller om bevisopptak, og kommisjonen kan søke
bistand hos sakkyndige. Kommisjonen kan anmode politiet om å
utføre nærmere angitte etterforskningsskritt.

§ 10 tredje ledd annet punktum om godtgjørelse til vitner gjelder
tilsvarende for den som etterkommer pålegg om å møte for
kommisjonen.
0 Tilføyd ved lov 30 mars 2007 nr. 13.Riksretten skal anlegge sak mot medlemmer av statsrådet, Høyesterett og
Stortinget når disse har brutt sine konstitusjonelle plikter mv, og man presiserer
at
Norges Grunnlov er Kongeriket Norges konstitusjon.
Grunnloven danner basis for Norges statsforfatning/-forvaltning, den
er rettsstatens viktigste dokument, og i den utstrekning andre
lovbestemmelser kommer i konflikt med Grunnloven må disse vike
etter lex superior-prinsippet.
WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 22 av 24

Kongen, statsrådets medlemmer og Norges embetsmenn mv er alle strengt
forpliktet til å respektere Grunnlovens bestemmelser ― jf Grl §§ 3, 9, 12, 13, og
21 etc.

Når undertegnede fremsetter krav om at riksrett skal reises, bygger dette i stor
grad på at det i 1992 ble fattet en statsrådsbeslutning mot ham som er klart
grunnlovsstridig på en rekke punkter ― jf dagens Grunnloven §§ 9, 21, 92, 95,
96, 98, 101, 102, og 113 mv.
Det er et grunnleggende rettsprinsipp at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft
― jf Grl § 97, så strafferettslig må grunnlovsversjonen som gjaldt i 1992 legges
til grunn ved riksrettstiltale. Her må man imidlertid understreke helt klart at
norske myndigheter aktivt og på eksplisitt illegalt vis har utnyttet den lovstridige
statsrådsbeslutningen helt frem til dags dato ― foreldelse etter Grunnloven § 86
foreligger således ikke.
I denne sammenheng bør det også fremholdes at norske myndigheter konsekvent
har søkt å dekke over sine forbrytelser ved å feilbehandle ― eller helt unnlate å
behandle ― alle lovlige ankesaker og politianmeldelser inngitt av undertegnede
personlig eller hans avdøde advokat Olav ØYEHAUG.
Det er også skjellig grunn til å mistenke statsmaktens representanter for ― ved
minst to anledninger ― å ha brutt seg inn i advokat Øyehaugs kontorlokaler for
å stjele dokumenter som kastet lys over norske myndigheters kriminalitet i
denne saken.

Man plikter å protokollføre alle saker som behandles av Kongen i statsråd etter
bestemmelsene i Grunnloven § 30, og i dette tilfellet blir det enkelt for
Stortingets ansvarskommisjon og Stortingets kontroll- og
konstitusjonskomité å finne den ulovlige statsrådsbeslutningen i korre-
sponderende protokoller.
Ved å studere innholdet i f.eks “FORMAL COMPLAINT vs the Kingdom of
Norway” (vedlegges) s 30–39, finner man navnene på de som primært må
gjøres strafferettslig ansvarlig for den grunnlovsstridige statsrådsbeslutningen.

Når det gjelder kravet om at riksrett må reises, viser man for øvrig til vedlagte
dokument “IMPEACHMENT” som ble forskriftsmessig overlevert norske
myndigheter i mai 2008 ― tross purringer har man aldri mottatt svar på
riksrettsbegjæringen fra offentlig hold.

WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 23 av 24

Samtlige dokumenter som vedlegges nærværende anke ― totalt 688 sider ―
legges ellers til grunn for dagens krav om at riksrettstiltale skal reises mot alle
skyldige i saken.

Undertegnede kan bistå Stortinget oa med tilleggsinformasjon og praktisk
veiledning.

Blant de sentrale personene man begjærer satt under riksrettstiltale finner man
høyesterettsjustitiarius Tore SCHEI, direktør i Høyesterett Gunnar BERGBY,
og riksadvokat Tor-Aksel BUSCH ― man legger således til grunn at
Høyesterett og riksadvokaten er blant de som er inhabile under den videre
saksbehandlingen.
KONKLUSJON OG BEGJÆRING

Lagmannsrettens dommere har overtrådt straffeloven § 110 på et vis som setter
Inga DALSEGG i livsfare (jf “INTERNET DOCUMENTS by Wilh. Werner
Winther” : Document #599, s 47–54 mv), og man legger til grunn som bevist at
retten var ulovlig sammensatt da den fattet påankede kjennelse 14-105559SAK-
FROS.
Med hjemmel i avgjørende saksbehandlingsfeil som tidligere er påpekt i
nærværende anke (se s 2–9 ovenfor) nedlegges påstand om at

Frostating lagmannsrett må ta anken over
besøksforbudet til følge.


Brattvåg, 11. juli 2014

Wilh. Werner Winther
Wilhelm Werner Winther

WILH. WERNER WINTHER --- PÅANKE TIL FROSTATING LAGMANNSRETT 11. juli 2014

Side 24 av 24

VEDLEGG:


 Påanke av uriktig domsavsigelse, datert 15. juni 2014;
 Anmeldelse av cyberkriminalitet, datert 07. juli 2014;
 Impeachment, datert July 07, 2014;
 Formal Complaint vs the Kingdom of Norway, datert April 2009;
 Internet Documents by Wilh. Werner Winther;
 Human Rights Complaint, datert Oct. 01 2011.

Totalt vedlegges 688 sider.

Wilhelm Werner Winther
NO-6270 Brattvåg

Dato: 11. juli 2014

Adressat: Frostating lagmannsrett, Trondheim
Side 1 av 5


Sunnmøre tingrett
Ålesund

PÅANKE AV URIKTIG DOMSAVSIGELSE OG POLI-
TIANMELDELSE AV INGA DALSEGG ― JF SAKSNR.
14-073943ENE-SUMO

Undertegnede mottok 14. ds tingrettens kjennelse datert 12. f.m.

Kjennelsen har åpenbare feil og mangler, og man vurderer å begjære tingretts-
dommer Knut Anders Oskarson siktet for overtredelse av straffeloven § 325 om
grov uforstand i tjenesten ― man vil i en eventuell anmeldelse komme nærmere
inn på visse bestemmelser i forvaltnings-/domstol-/tjenestemannsloven mv.
Hertil skal imidlertid tilføyes og understrekes at ― med tanke på at tingretts-
dommeren fullstendig har unnlatt å kommentere argumentene i undertegnedes
påanke av 27. april d.å. (se Vedl. #1) ― det i denne sammenheng kan bli aktuelt
å begjære hr Oskarson siktet/tiltalt/straffet for overtredelse av straffeloven § 110
om forbrytelser i den offentlige tjeneste dersom man finner bevist at han forsett-
lig har underslått og/eller manipulert essensielle saksmomenter og faktaopp-
Side 2 av 5

lysninger.

Inntil videre lar man spørsmålet om å straffeforfølge hr Oskarson bero, og gjør
i nærværede anke summarisk gjeldende at:
 Hr Oskarson har fattet en kjennelse uten å ha innhentet nødvendig
faktainformasjon, og
 at han har vist uforstand ved ikke å kontrollere riktigheten av
saksopplysningene påtalemyndigheten har overlevert tingretten.

Til ovennevnte bemerkes for øvrig at undertegnede ikke på noe vis har blitt
orientert om rettsmøtet tingrettsdommer Oskarson nevner i sin kjennelse, og
at man i påanke til Sunnmøre tingrett av 27. april i år viser til advokat Johs. A
Aspehaug, Ålesund (jf Vedl. #1, s 4).

Når det gjelder Inga Dalseggs begjæring per se, er ikke denne fremsatt fordi hun
har følt seg plaget eller truet……den ble i all hovedsak fremsatt fordi:
1) Hun uforstyrret av undertegnede ønsket å videreføre det vrengebildet av
tvillingsøsterens bortgang hun siden 1996 konsekvent, mala fide og
opportunistisk har presentert for massemedia oa for å fremme sin
kunstnerkarriere og tilfredsstille sitt personlige og ikke helt ubetydelige
behov for oppmerksomhet (jf “Artist Talk” i Molde 26. april d.å.), og
2) fordi hun ønsket å hevne seg for vedlagte anmeldelse av den fjollete
sjikanen mv hun utsatte kunstneren Marianne Aulie for (se Vedlegg #2).

Umiddelbart etter å ha fremsatt begjæringen om besøksforbud startet fr Dalsegg
en ryktekampanje mot undertegnede via sine tallrike kontakter i Human-Etisk
Forbund, og i løpet av april og mai d.å. sendte hun ham en rekke tomme
meldinger via Facebook for om mulig å lokke ham til å bryte nevnte forbud.

Side 3 av 5

Ellers skriver hr Oskarson i sin kjennelse at Inga Dalsegg i samtale med politiet
24. april i år opplyser ― sic: “….at Winther de siste månedene har sendt henne
cirka 15 henvendelser daglig via sms, facebook og epost. Dalsegg oppfattet
dette som svært belastende. Den 23. april mottok Dalsegg et bilde på epost fra
Winther. Det var et manipulert bilde av tvillingsøsteren som død.”

Undertegnede avviser kategorisk fr Dalseggs påstander som renspikket løgn, og
forlanger at hun ovenfor ansvarlig myndighet sporenstreks gjør rede for de 390
henvendelsene hun hevder å ha mottatt i perioden 29. mars til 23. april d.å.!
Undertegnedes smarttelefon og e-mail-program viser med all mulig tydelighet at
Inga Dalsegg i sistnevnte tidsrom mottok 7 tekst-/bildemeldinger og 3 e-poster
av udelt vennligsinnet/harmløs karakter.
Videre kan man med sikkerhet fastslå at fr Dalsegg aldri har fått tilsendt noe
“manipulert bilde av tvillingsøsteren som død”, og det presiseres at hun via e-
post den 23. april i år utelukkende mottok et rent vitenskapelig PDF-vedlegg
som kunne nyttes som fremtidig referansestoff.

Man finner at Inga Dalsegg (f 14. des 1974) i samtale med politiansatte har
fremsatt falske anklager mot undertegnede for med overlegg å påføre ham helt
uberettiget skade, og hun begjæres siktet/tiltalt/straffet herfor.

Man finner ikke belegg for hr Oskarsons påstand om at undertegnede har blitt
ilagt “kontaktforbud” tidligere, og ber om at dokumentasjon fremlegges.
En kan heller ikke se at Inga Dalsegg på noe tidspunkt har gitt uttrykk for at
kontakt med undertegnede var uønsket. Dokumentasjon bes fremlagt.
Det tingrettsdommer Oskarson skriver om at “Elin Dalsegg ble drept i Ålesund i
1996 sammen med kjæresten sin”, er fullstendig misvisende .

Tingrettens kjennelse ― jf saksnr . 14-073943ENE-SUMO ― ankes med
dette inn for lagmannsretten.
Side 4 av 5

Brattvåg, 15. juni 2014

Wilh. Werner Winther
Wilh. Werner Winther


Vedlegg:

 Undertegnedes påanke datert 27. april d.å. (jf Vedlegg #1),
 Anmeldelse mv av Inga Dalsegg datert 5. sep 2010 (jf Vedlegg #2),
 Politianmeldelse av ulovlig overvåkning datert 14. ds (jf Vedlegg #3).

PS:
Norske myndigheter retter alle henvendelser i saken til advokat Johs. A
Aspehaug, Ålesund.Side 1 av 4
Sunnmøre tingrett
Ålesund

PÅANKE AV BESØKSFORBUD

Beslutningen om å ilegge undertegnede besøksforbud fattet av Sunnmøre politi-
distrikt den 24. ds ankes inn for retten med hjemmel i straffeprosessloven § 222
a.


BEGRUNNELSE

Undertegnede har hatt en udelt vennligsinnet og 100 % lovlig dialog med Inga
DALSEGG (Rindal) via Facebook/Internett, og fr Dalsegg hadde hele tiden full
anledning til å informere meg om noe av det som ble skrevet vakte ubehag.
Inga Dalsegg har hverken blokkert eller på noen måte misbilliget undertegnedes
dialoginnlegg (noe Facebook-konseptet enkelt tillater), men tvert imot gitt
uttrykk for at hun ønsket mer informasjon om sin tvillingsøster.
Man fremholder for øvrig at dialogen mellom fr Dalsegg og undertegnede har
vært av strengt privat natur, og i den forbindelse minner man om bestemmelsene
i Menneskerettsloven:

§ 2.Følgende konvensjoner skal gjelde som norsk lov i den utstrekning de er bindende
for Norge:
1. Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av
VEDLEGG #1
Side 2 av 4

menneskerettighetene og de grunnleggende friheter som endret ved ellevte protokoll
11. mai 1994 og fjortende protokoll 13. mai 2004, med følgende tilleggsprotokoller:
a. Protokoll 20. mars 1952,
b. Fjerde protokoll 16. september 1963 om beskyttelse av visse rettigheter og
friheter som ikke allerede omfattes av konvensjonen og av første
tilleggsprotokoll til konvensjonen,
c. Sjette protokoll 28. april 1983 om opphevelse av dødsstraff,
d. Syvende protokoll 22. november 1984,
e. Trettende protokoll 21. februar 2002 om avskaffelse av dødsstraff under enhver
omstendighet,
2. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter,
3. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om sivile og
politiske rettigheter med følgende tilleggsprotokoller:
a) Valgfri protokoll 16. desember 1966,
b) Annen valgfri protokoll 15. desember 1989 om avskaffelse av dødsstraff.
4. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 20. november 1989 om barnets
rettigheter med følgende tilleggsprotokoller:
a) Valgfri protokoll 25. mai 2000 om salg av barn, barneprostitusjon og
barnepornografi,
b) Valgfri protokoll 25. mai 2000 om barn i væpnet konflikt
5. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 18. desember 1979 om avskaffelse
av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll 6. oktober 1999.


Endret ved lover 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 10 juni 2005 nr. 49 (protokoll nr.
13 til EMK ikr. 1 des 2005 iflg. res. 2 sep 2005 nr. 965; protokoll nr. 14 til EMK ikr. 18 juni 2010 iflg. res. 18 juni
2010 nr. 846), 19 juni 2009 nr. 80 (ikr. 19 juni 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 696).

§ 3.Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå
foran bestemmelser i annen lovgivning.


Av “Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms” fremgår at:

Art 8.Right to respect for private and family life
1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his
correspondence.
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right
except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in
the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country,
for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the
protection of the rights and freedoms of others.VEDLEGG #1
Side 3 av 4

Art 9.Freedom of thought, conscience and religion
1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right
includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in
community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in
worship, teaching, practice and observance.
2. Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only to such limitations
as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of
public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of
the rights and freedoms of others.

Art 10.Freedom of expression
1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to
hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by
public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from
requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.
2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may
be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by
law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security,
territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the
protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for
preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the
authority and impartiality of the judiciary.

Art 11.Freedom of assembly and association
1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association
with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his
interests.
2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are
prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national
security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of
health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This article
shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by
members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.
Undertegnede insisterer på at hans juridiske rettigheter respekteres fullt ut i
henhold til ovennevnte paragrafer og artikler, og presiserer at innholdet i
dialogen mellom ham og Inga Dalsegg ikke angår norske myndigheter.

Det skal ellers tilføyes og understrekes at ethvert ønske fra Inga Dalsegg om å
bryte kontakten ville blitt etterkommet umiddelbart dersom det hadde blitt
fremmet.

Når det gjelder Sunnmøre politidistrikts ønske om å bruke tvangsmidler, skal
man belyse dette nærmere i korresponderende anmeldelse til Spesialenheten for
politisaker (Hamar).
VEDLEGG #1
Side 4 av 4

TILLEGGSINFORMASJON


Straffeprosessloven § 100 b. om rett til forsvarer finner anvendelse i denne
saken ― jf straffeprosessloven § 107 mv.

Det lyktes ikke undertegnede å få kontakt med advokat Johs. A ASPEHAUG
(Ålesund) før denne helgen, men hans kontor vil i kveld få oversendt en kopi av
nærværende påanke. Om hr Aspehaug ønsker å gjøre tilføyelser av noe slag,
gjenstår å se….Brattvåg, 27. april 2014


W. W. Winther
Wilhelm Werner WintherVEDLEGG #1
1Spesialenheten for politisaker
Kongens gate 30
7012 Trondheim

Nordmøre og Romsdal politidistrikt
Storgata 43
6501 Kristiansund N


ETTERFORSKING AV MULIG KRIMINALITET OG
ANMELDELSE AV LOVBRUDD


Den 31. fm publiserte www.trollheimsporten.no et innlegg fra Anja C SOLVIK
hvor man åpnet for leserkommentarer, og undertegnede forfattet i den anledning
dette ekstemporerte inseratet:

“Fint at Trollheimsporten slipper til skribenter og kunstnere som ikke
heier på Inga DALSEGG hver gang hun „driter på draget‟!
Inga har plagiert et fotografi (Trollheimsporten mfl kan få kopi av dette
senere) Marianne AULIE har bruks-/opphavsretten til, og dermed
krenket flere paragrafer i åndsverkloven ― man kan godt kalle først-
nevnte kriminell.
Inga har nådd toppen av sitt kreative potensial, og mangler artistiske
utviklingsmuligheter ― hun har stagnert på et nokså beskjedent nivå.
Maleriene hennes er uten kunstnerisk verdi.
Jeg har i lengre tid prøvd å korrigere noen av de mest elementære,
kompositoriske mv feilene Inga vanligvis begår (se vedlegg etc), men
hun er så hovmodig og sta at det er vanskelig å lære henne noe som
helst…!
Takker Anja C SOLVIK for et godt innlegg!”

Få minutter etter at inseratet var sendt, mottok jeg følgende tilbakemelding fra
dagens redaktør i Trollheimsporten:
VEDLEGG #2
2


“Takk for innlegg! Her i Trollheimsporten slipper alle til! Personlig er
jeg ingen Inga-tilhenger og synes det hele bare er pinlig, men det er
mindre interessant.
Men et par ting før jeg setter inn innlegget ditt:
Bildene du har lagt ved er i noen „rare‟ formater som jeg ikke klarer
å lagre. Det gjelder det jeg antar er ditt bilde av en liggende kvinne
foran tre talglys og det bildet Inga har malt av samme og som du
mener er et plagiat. Det var vel slik å forstå? Du kunne ikke sendt dem
i jpg-format? Det hadde vært fint å sette dem inn sammen med inn-
legget.
„Kan du gi meg navnet på den muskelen?‟ er i Pdf-fil så den er grei, men
jeg forstår ikke helt hvorfor de to logoene til Inga er med?
Og Wilh. Werner WINTHER er det han jeg finner her?
http://wwerner.magix.net/
Hører jeg ikke noe, tar jeg inn innlegget i løpet av kvelden uten bilder.
Mvh Trollheimsporten (signert av kvinnelig redaktør)”

Etter denne henvendelsen fikk Trollheimsporten tilsendt litt mer informasjon
samt ovennevnte bilder i JPG-format ― se illustrasjonene nedenfor:Dette er bildet Inga Dalsegg plagierte
VEDLEGG #2
3Inga Dalseggs plagiat som bl.a ble gjengitt
i en rekke norske aviser

Et av Inga Dalseggs originale aktmalerier før jeg korrigerer det
(man bemerker spesielt kvinnekroppens absolutt håpløse proporsjoner)
VEDLEGG #2
4Mindre enn en halv time etter at Trollheimsporten fikk oversendt JPG-bildene
de hadde bedt om (i den aktuelle sendingen inngikk også et nytt bilde ― nemlig
en kopi av fotografiet Inga Dalsegg hadde plagiert), mottok jeg denne e-post-
meldingen fra direktør og daglig leder i Trollheimsporten, Willy KARL-
STRØM:

“Beklager, men vi har fått advarsler fra politimyndigheter om deg
og dine innlegg. Derfor blir dine innlegg avvist av Trollheimsporten!”


Jeg forfattet umiddelbart et par henvendelser til Trollheimsporten v/ hr
Karlstrøm, og skrev bl.a:

“Jeg mottok i går kveld en mail fra redaktør og daglig leder av
Trollheimsporten, Willy KARLSTRØM, hvor han hevdet å ha mottatt en
advarsel fra politimyndighetene som ga grunnlag for å refusere
debattinnleggene mine.
Inga Dalseggs aktmaleri etter at jeg har korrigert det
VEDLEGG #2
5


Hr Karlstrøm kjenner personlig både Inga DALSEGG* (*hun er også
hans Facebook-venn) og hennes far, og kan meget vel tenkes å ha
vikarierende motiver for å avvise innleggene mine. Det fremholdes også
at frøken Dalsegg er medlem av Trollheimsporten hvor hun er registrert
som selvstendig næringsdrivende m.m.
Når det gjelder politietaten, så er den gjennomsyret av stinkende
korrupsjon --- det finnes knapt noen i Norge som i detalj kjenner bedre til
dette enn undertegnede. Politi-/lensmannsansatte er fullstendig klar over
dette, og har hele tiden gjort sitt ytterste for å plage og sverte meg --- ofte
vha løgn og ryktespreding.
Man anmoder med dette Trollheimsporten ved Willy Karlstrøm om å
gjøre nærmere rede for hvordan og når den påståtte advarselen fra
politimyndighetene ble fremsatt, og ber om kopier dersom den er lagret
på digitale medier eller, på noe vis, eksisterer i skriftlig form. Det
understrekes ellers at kritikken mot Inga Dalsegg er berettiget på alle vis,
og at den meget lett kan gjøres langt mer alvorlig og omfattende --- jeg
forstår selvfølgelig at hr Karlstrøm, som Ingas personlige venn, misliker
innlegget mitt.
Det fremholdes nok en gang at politiets eventuelle utspill bunner i
mindreverdige hevnmotiver og mangler ethvert faktisk/aktverdig
fundament!
Undertegnede er for øvrig fullstendig ustraffet, og har neppe „gjort seg
skyldig i‟ annet enn juridisk å forfølge offentlig kriminalitet og regulær
djevelskap...”


Jeg fremholdt videre at hr Karlstrøm og Trollheimsporten neppe var tjent med å
dekke over kriminalitet, og at jeg regnet med å motta en forklaring på når og
hvordan de angivelige advarslene var fremsatt med det første.

Selv om man har purret på hr Karlstrøm for å få en forklaring, har han hittil for-
holdt seg taus om de påståtte advarslene fra politimyndighetene. Hr Karlstrøms
manglende vilje til å dokumentere de anførte advarslene kan skyldes en rekke
ulike og innbyrdes sammenhengende forhold ― f.eks:

 Advarslene har aldri blitt mottatt, og brukes som et fiktivt påskudd for å
avvise uønsket/krass kritikk av en nær venninne som også er medlem av
Trollheimsporten (hr Karlstrøm har laget flere reportasjer om Inga
Dalsegg tidligere, men man mangler endelig bekreftelse på at de har hatt
et seksuelt forhold).
 Advarslene fra politimyndighetene har blitt mottatt, men hr Karlstrøm har
blitt truet til ― eller sterkt anbefalt ― å tie om disse.
VEDLEGG #2
6

 Hr Karlstrøm har mottatt advarslene, men har på eget initiativ valgt å tie
om saken ― kanskje pga ren feighet, eller fordi han risikerer å skade
viktige forbindelser og venner i politi-/lensmannsetaten ved å formidle
ytterligere informasjon.
 Hr Karlstrøms oppførsel kan i større eller mindre grad tilskrives psyko-
patologiske lidelser eller renspikket vrangvilje/ondskap etc.


Man anmoder med dette habile etterforskere fra Nordmøre og Romsdal politi-
distrikt om å avhøre Trollheimsportens redaktør, Willy KARLSTRØM, for å
bringe klarhet i detaljene rundt advarslene han hevder å ha mottatt. Opprett-
holder hr Karlstrøm påstandene om å ha mottatt angjeldende advarsler ― eller
Nordmøre og Romsdal politidistrikt nekter å etterforske forholdet på adekvat vis
og innen rimelig tid, skal saken straks oversendes til Spesialenheten for
politisaker, Trondheim (det blir i så fall aktuelt å utvide anklagene mot politi-
/lensmannsansatte til å omfatte flere tilfeller av kriminalitet).
Tilstår hr Karlstrøm at han har løyet om advarslene for å beskytte Inga Dalsegg
(Rindal) mot hard kritikk, vil jeg ikke forfølge forholdet juridisk ― politiet kan
imidlertid, på eget initiativ, gå videre med saken.

Jeg skal for ordens skyld presisere at innleggene jeg tidvis skriver for ulike
aviser ingenlunde er forfattet for å tekkes f.eks korrupte eller annerledes in-
kompetente politiansatte ― snarere tvert imot! Innleggene er uten faktiske feil,
og presenteres alltid i en språkform som ligger godt innenfor rammene av det
allment akseptable.


ANMELDELSE AV INGA DALSEGG, RINDAL

Inga DALSEGG (f 14. des 1974) har ved å plagiere et fotografi den norske
kunstneren Marianne AULIE har bruks-/opphavsretten til (se illustrasjoner s 2
og 3) krenket flere paragrafer i åndsverkloven ― jf Lov om opphavsrett til ånds-
verk mv §§ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 20, 40, 41, 41a., 42, 43, 43a., 45c., 46, 47 og 48
etc.
Fr Dalsegg har egenhendig signert nevnte plagiat, og vha norske massemedier
aktivt markedsført dette som et originalprodukt hun selv har opphavsretten til.
Hun har nyttet plagiatet til offentlig å hetse fr Aulie på en særdeles upassende og
avskyelig måte (her viser man til en rekke artikler om og intervjuer med fr Dals-
egg i Dagbladet, Nettavisen, Driva, Tidens Krav, Sør-Trøndelag, Troll-
heimsporten, Radio Norge og P4 m.m), og det er hevet over tvil at flere av
uttalelsene hennes er grovt injurierende ― jf straffeloven §§ 246, 247, 248, 249,
251 og 254 mv.
VEDLEGG #2
7

Inga Dalsegg har også nyttet massemediaomtalen hun målbevisst har nørt opp
under de siste dagene til å selge plagiatet sitt, og det foreligger flere skjerpende
forhold i saken ― cf åvl § 54 item strl §§ 62, 63, 246, 247 og 248 mv.
Finnes fr Dalsegg strafferettslig tilregnelig (jf strl § 44), bør hun ― foruten å
bøtelegges og pålegges erstatningsansvar ― idømmes en ubetinget fengsels-
straff på minst 30 dager.

Inga Dalsegg har fått anledning til å uttale seg om denne anmeldelsen.

Dette dreier seg om en relativt alvorlig men oversiktlig injurie- og plagiatsak
hvor bevisførselen o.a byr på små utfordringer. Ikke desto mindre råder man
Marianne Aulie til snarest å engasjere en skarpskodd advokat med praktisk
erfaring i å reise injuriesøksmål ― her nevner man spesielt advokat Per DAN-
IELSEN (jf Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, St. Olavs Plass, Oslo) som en
av flere aktuelle kandidater.


TRUSLER FRA POLITIANSATTE

Det er helt vanlig at norske politi-/lensmannsansatte utsetter undertegnede for
angrep og trusler når han forfatter anmeldelser o.a som i varierende grad ved-
rører offentlig korrupsjon, og dette dokumentet er intet unntak!
Katten som er avbildet nedenfor har blitt torturert og druknet nesten umiddelbart
før den ble plassert på en av portstolpene mine i Åsen 4, Brattvåg, den 04.ds.
Katten har for øvrig ukjent eier, og har aldri blitt observert i Brattvåg tidligere.Denne katten ble grovt mishandlet og druknet nesten umiddelbart før den mellom kl 03:40 og 05:00
ble plassert på en av portstolpene utenfor Åsen 4, Brattvåg, den 04. sep 2010. Man antar at gjernings-
personene også mishandlet en kattunge til døde utenfor hovedinngangsdøren min tre dager tidligere.
VEDLEGG #2
8

KONTAKTINFORMASJON

All kommunikasjon med undertegnede må, om ikke annet er avtalt, foregå
via e-post og telefon ― han mottar ikke sendinger fra f.eks Posten Norge BA.Brattvåg, 05. sep 2010

(Wilh. Werner Winther)

VEDLEGG #2
Side 1 av 2

VEDLEGG #3
Side 2 av 2


Wilh. Werner Winther
VEDLEGG #3
Spesialenheten for Politisaker
Hamar (Norway)


ANMELDELSE AV CYBERKRIMINALITET
Selv om Spesialenheten rammes av undertegnedes påkommende krav om at det
skal reises riksrett (kravet fremsettes via Frostating lagmannsrett førstkommende
uke), finner man hensiktsmessig å inngi en forenklet anmeldelse mot politi-
ansatte som den 21. april d.å. saboterte harddisken på fornærmedes Toshiba
laptop vha militær bistand/teknologi.
Ovennevnte laptop fungerte perfekt og var ikke tilknyttet Internett da den ca kl
03:40 nevnte dato plutselig kollapset idet en uniformert politibil påfallende lang-
somt passerte mindre enn 6 meter fra fornærmedes hus.
Man mener politibilen er identisk med kjøretøyet på dette bildet:


Man har kjennskap til at politiet på tidspunktet for sabotasjen nylig hadde vært i
kontakt med representanter for det norske “Cyberforsvaret”, og i sentrum av
Brattvåg ble det også ― få timer senere ― gjort fysiske observasjoner av
militært personell utdannet ved Forsvarets Ingeniørhøgskole (de aktuelle
personene er fotografert mv, og det er hevet over tvil at de samarbeidet tett med
politietatens representanter).
Flere av de ansatte ved f.eks Ålesund politistasjon og Sunnmøre politikammer
har en viss forsvarsbakgrunn, og man begjærer de aktuelle personene avhørt i
sakens anledning.
Av regulært ansatte i det norske forsvaret begjæres bl.a avhørt generalmajor Odd
Egil PEDERSEN (nyansatt sjef for Cyberforsvaret) og oberstløytnant Roger
JOHNSEN (sjef for Forsvarets Ingeniørhøgskole).

Skadene på undertegnedes Toshiba laptop er irreparable, og man understreker at
politietaten har blitt anmeldt for lignende sabotasjehandlinger tidligere ― jf
“INTERNET DOCUMENTS by Wilh. Werner Winther” (en gammel versjon av
dokumentet vedlegges) Document ##7084, 7090, 8168, 9045, 9080, 9257, 9311
og 9370 mv.
De skyldige i anmeldte sabotasje begjæres siktet/tiltalt/straffet.
Brattvåg, 07. juli 2014
Wilh. Werner Winther
Wilhelm Werner Winther

2

The Sheriff Office, NO-6270 Brattvåg, Norway.

REMARKS:
Nearby notification is an integral part of the official United Nations
petition FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Mr Wilh. Werner WINTHER, and may consequently encompass
comments and information otherwise natural to omit in this kind of legal
documents.

Whereas there’s an imminent danger of new and potentially mortiferous
attacks carried out or underhandedly planned by representatives of
Norwegian authorities, judicial examination of the appellant in casu are
acceptable insofar as — and only if — the interrogation whereabouts are
duly approved and supervised by armed/neutral guards conscientiously
appointed and directed by the appropriate authorities of significantly
healthier and more upright nations than Norway.

Norwegian authorities should address all correspondence to counsellor
Johs. A. ASPEHAUG, P.O Box 837, 6001 Ålesund.

Representatives of foreign governments, human rights organizations,
international tribunals — etc — should apply couriers satisfyingly
identifying themselves as authentic messengers. No letters should be
forwarded through the official postal services of Norway or DHL.

Representatives of Norwegian authorities are personae non gratae in Åsen
4, NO-Brattvåg.

REFERENCES:
a) FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY* (*here-
after referred to as ―FOCO‖) by Mr Wilh. Werner WINTHER; pp 1–217,
b) INTERNET DOCUMENTS* (*hereafter referred to as ―INDO‖) by Mr
Wilh. Werner WINTHER; pp 1–173,

3

c) letter 108/08-63/ROS004 dated Jan 29 HA from the Norwegian Director
General of Public Prosecutions, Mr Tor-Aksel BUSCH (NO-Oslo); 1
page,

d) letter 070630/200700587 dated Feb 02 HA from the Special Investigating
Unit for Police Matters (NO-Hamar); 1 page,

e) e-mail of Oct 28, 2007, from Mr Wilh. Werner WINTHER to the Special
Investigating Unit for Police Matters, The Norwegian Supreme Court, the
Norwegian Prime Minister, the Norwegian Ministry of Justice, AO; 1
page.
IN RE:

Let’s make it perfectly plain already now;

The addressee of this legal notification — the Norwegian
King and his Council of State — are among the absolute
main culprits in the criminal case incident to the various
atrocities and human rights violations &c described in
FOCO/INDO....:


“Before kicking off the from A to Z daffy and lawless terror-campaign against
me in Oslo, Ms Aase Svendsen Roland and her deranged partners in crime
collusively obtained operational permission from e.g the Norwegian Parliament,
Government, Supreme Court and King‘s Council.....!‖
(cf FOCO, p 30)

―Ms Harlem Brundtland and her mafiosi in turn presented the disastrous
complot for the Norwegian monarch, Mr Harald HEADLESS, who spitefully
approved the insanities in the usually hebdomadal Council of State.‖
(cf FOCO, p 31)

―In 1992 Mr Harald HEADLESS (cf p 31) willingly sanctioned the stark illegal
and doubtlessly cracked conspiracy against me, and since then he and his
nearest
family ‘ve exhibited particular and — to me — wholly undesirable interest for
my personal undertakings.
The criminal inclination, unfairness, grave disrespect for the human rights and
4

general ignominy persistently displayed by the official royal family of Norway in
this case, clearly excludes friendly and even diplomatic relations with them (cf
Aphorisms ##135, 136 and 137 etc). It should also be called attention to the
disgraceful fact Harald Headless‘ father, King Olav V, had one of his faithful
employees incarcerated and maltreated at a state controlled bedlam exclusively
because he championed the human rights of other and unseemly hounded/ex-
ploited courtiers.....‖
(cf FOCO, pp 68–69)

―Actively sustained by and largely including governmental authorities and
flyblown principals of major state institutes, the innate corruption and wormy
diabolism pervades all executive and official branches of the infected nation
which — befittingly — 've been nicknamed ‗The Kingdom of Satan‘!‖
(cf FOCO, p 122)

―Studying Article 1 of the Norwegian Constitution, we learn that Norway is a
limited and hereditary monarchy. The present monarch — King Harald V the
Headless (cf pp 31 and 68–69), was born the 21
th
of February 1937, and formally
swore the oath specified in Article 44 of the Norwegian Constitution Feb 21, 1958.
Mr Headless, upon the death of his father, took office as Norwegian head of state
January 17
th
1991, and officially swore the oath laid down in Article 9 of the Nor-
wegian Constitution four days later.
To those acquainted with the innate corruptibility, judgmental maladroitness
and psychopathological temperament prevalent amongst Norwegian senior civil
servants and officials (cf pp 122–124 above), it should be no surprise to find
essential parts of the Norwegian Constitution going on the rocks right from the
start…..‖
(cf FOCO, p 169)

―In any event King Harald V the Headless most flagrantly has violated the oaths
laid down in Article 9 and Article 44 of the Norwegian Constitution — he has
repetitively and mala fide sanctioned and awarded the most serious and dishono-
rable examples of state supported rottenness and premeditated human rights vio-
lations ever seen in modern Norway (cf pp 31, 68–69 and 126 etc), and his regal
malversation are intensely disgraceful and totally condemnable indeed.‖
(cf FOCO, p 170)

―The downright corruption and hell-destined iniquity abidingly displayed by
Norwegian magistracy in juxtaposed facts of nearby case, are unparalleled in
modern monarchic history of law, and execrable diabolism and gangrenous
ghoulishness interosculates their exceedingly opprobrious criminality.‖
(cf INDO, pp 1–2)

5

―The Kingdom of Norway have intentionally, profusely and extendedly acted in a
manner extremely deleterious and discreditable for the IHF and its various
members — particularly if the obnoxious crimes and premeditated violations of
contractual provisions are accepted without adequate execution of sentence.‖
(cf INDO, p 67)


Studying above excerpts it should be entirely evident the Norwegian King and his
corrupted council are thoroughly incompetent when it comes to adjudging
anything at all in this case, and that’s about — quoad hoc — precisely the
conclusion arrived at in FOCO, pp 8–9:


―On account of preceding observations, it‘s evident all instances/persons menti-
oned beneath the heading “Accused” in nearby complaint are entirely disquali-
fied from exercising any degree of judicial authority in this case.....; they‘re
those legally reported/charged, and should be treated as suspects.

However — Norwegian authorities may correctly apply Article 93 in their Con-
stitution (sic):

‗In order to safeguard international peace and security or to promote
the international rule of law and cooperation between nations, the Stor-
ting may, by a three-fourths majority, consent that an international orga-
nization to which Norway adheres or will adhere shall have the right,
within objectively defined fields, to exercise powers which in accordance
with this Constitution are normally vested in the Norwegian authorities,
although not the power to alter this Constitution. For the Storting to grant
such consent, at least two thirds of the Members of the Storting shall be
present, as required for proceedings for amending the Constitution.
The provisions of this Article do not apply in cases of membership in an
international organization, whose decisions only have application for
Norway purely under international law.‘

Norwegian authorities are hereby encouraged to fulfill their juridical
obligations as stated above and entrust impartial representatives from the
United Nations with the formal responsibility for investigating, prosecuting and
adjudicating etc the various crimes wherewith the Kingdom of Norway are
charged in this legal case unique in Norwegian history of law.‖
As regards the Norwegian Director General of Public Prosecutions, Mr Tor-
Aksel BUSCH (b Mar 17, 1950), he’s formally and directly subject to the
Norwegian King in Council of State. Mr Busch is the head of the Norwegian
Prosecuting Authority* (*cf the Norwegian Criminal Procedure Act sec’s 55 and
6

56), and he’s not subordinate to any government department per se — though, as
the Council of State largely is composed of ministers acting in their capacity as
political supremos of their respective government ministries, many of his
decisions ex officio are explicitly marked by departemental influence.
Directly beneath the Director General of Public Prosecutions, we find the
regional public prosecutors superintending the activities of their respective
police districts in Norway.....and it should be emphasized that Mr Busch — and
most public prosecutors — has a past as regular police officer(-s).....and, as for
the Norwegian police force, quite a few and highly apposite remarks has
beforehand been put on paper:

―While 90% of regular Norwegian police officers has clearly marked,
psychopathic personality traits, the actual prevalence of explicit
psychopathy/sadism are 100% amongst the Norwegian Police ‗Security‘
Service officers.‖
(cf FOCO, p 10)

―The seemingly irresistible urge to compensate for assorted shortcomings
through stark falsehood and extensive nefariousness, soon turned out as
one of the foremost hallmarks of these fundamentally vicious ruffians....‖
(about officers from Majorstua Police Station in NO-Oslo, cf FOCO p 16)

―The police schemed provocations — which far and away may be more
comprehensive, enduring and truculent than actually described above —
may nevertheless be constructed, timed and intensified suchwise as to
bring about other and more pernicious outcomes than unjustified
psychiatric internment and stigmatizing alone.....and — in this connection
— the most attractive of the alternative end results is to carry on and
worsen the methodical terrorism until the victim attacks and hopefully
kills an innocent person in pure desperation.
Other frequently sought "payoffs" includes suiciding (the police may v.g
surreptitiously and specifically manipulate the regular broadcasting
reception playing songs/melodies on the victim's radio and/or television
units exacerbating sadness and praising self-destruction), physical
handicapping (may be induced e.g through intoxication, covert radiation
and various accident setups), or simply — assassination.”
(cf FOCO, pp 114–115)

―By and large brimming over with decayed sickees and back-alley
jimcrowists, the Norwegian state apparatus just about plenary may go to
truly astonishing lengths to actively support and safeguard against public
exposure serious criminality committed by their police officers and
7

assorted socii criminis, and various mass media — private as well as state
owned — are very likely to reflect this inglorious fact!‖
(cf FOCO, p 115)

―It is certainly in the cards the Norwegian police almost exclusively
attracts notorious badasses and psychopaths wholly unfit to assume any
sizable degree of responsibility (cf pp 104–121), and — as a matter of fact
and course; 2000 of the worst policemen/-women in active service should
be locked up straightaway (the overall treatment of these prisoners should
be extraordinary harsh indeed), and another 3000 of these chronic
malfeasants summarily fired (hard-core criminals who can be sentenced
and enjailed somewhat later without seriously endangering the
noncriminal population should, due to overcrowded nuthouses and
penitentiaries etc, be assigned to this category) — remaining personnel,
chiefly minor lawbreakers and incurable sociopaths, should be very
closely superintended and permanently excluded from the national police
force whenever practically feasible to supplant them with morally and
otherwise competent persons!‖
(cf FOCO, pp 155–156)

―Since 1998 the statesmen-approved and intentional abuse of audiovisual
spy-tech in Norway ‘ve exploded, and vice-ridden police officers are now
picklocking private living quarters all over this condemned kingdom to
lecherously spy upon persons they find sexually attractive, or to terrorize
human rights activists and intellectuals blaming official corruption.
The moral crap constituting the general body of Norwegian Government
officials and the national police force, quickly realized that the
combination of piccolo microphones and cobweb-optics was a valuable
ally when it came to evade legal actions against themselves. Hence and
consequently: — virtually always and wheresoever in this country
respectable people prepare for criminal persecution of rotten politicians,
chiefs of police, judges, district recorders or public prosecutors &c, foul
police sergeants are called out to audiovisually supervise the
complainants, to audio-/videotape all essential conversations/happenings,
and to copy/photograph/steal/hamper/falsify/annihilate every item of
evidence plus the sum of documents relating to the case — cf Article 25:1
in the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms!”
(cf INDO, p 61)
―Norwegian police has for years actively collected information about the
pathogenic effects of bodily/mental stress and torture, and they‘ve
villainously surveilled and persecuted real psychiatric patients in their
8

private homes while tentatively exploring techniques inflicting various
degrees of disability.‖
(cf INDO, p 85)

―As for Norwegian police officers, you‘ll get a tolerably accurate picture of
their mentality etc by studying the various documents above — item My
aphorisms.
Nevertheless — the striking attempts Norwegian police officers has made to
infiltrate vg humanitarian/charitable, political and health related
organizations etc in order to further professional influence, should be
emphasized. Unfortunately members of such coalitions may be easily duped,
as many of them are naturally caritative, idealistic and unbiased —
characteristics the police officers, wholly undeservingly, wish to be
professionally associated with.....‖
(cf INDO, p 97)

―Ad nauseam we‘ve witnessed how Norwegian police officers expediently
perpetrates and provokes grave criminality exclusively to ride high on the
confusion and fear thereby produced. Besides, aposematically liberticidal
bureaucrats opportunistically championing gross injustice steadfastly goose-
steps towards the totalitarian, Norwegian police state.....and in major
respects the democratic government system has proven ruefully deficient.‖
(cf INDO, p 102)

―Deposit your money in a savings bank, and receive interests; save
negative criticism of the Norwegian police, and get your due profit in
hell!‖
(cf Aphorisms &c, #26)


―No disaster so grave — no circumstances so terrifying, that interference
from Norwegian police not will aggravate the situation considerably!‖
(cf Aphorisms &c, #28)

―Lend the Norwegian police a willing hand: dig your own grave, pay the
undertaker, set fire to the cross, curse justice violently, praise the Habeas
Corpus Act of 1679 and administer the poison yourself listening
to the national anthem!‖
(cf Aphorisms &c, #45)

―It‘s written in Luke 4:5–7 that the kingdoms of the world belongs to the
Devil — and sure enough:
9

ample experience ‘ve confirmed that the Kingdom of Norway indeed is
ruled by Satan.....that the Norwegian authorities vanguarded by the
national police force are his loyal disciples worshipping evildoing,
deceiving the general population and terrorizing those righteous (cf
Matthew 15:8–9 and Isaiah 29:13)!‖
(cf Aphorisms &c, #48)

―Wherever in Norway there‘s a police station you‘ll find a satanic temple
and diabolic stronghold!‖
(cf Aphorisms &c, #51)

―Norwegian police officers will normally take great pains to get all relevant
facts of the corruption case against them on the table — before throwing the
entire stuff to the dogs, assassinating the chef-à-cuisine, falsely accusing the
butler and closing down the whole restaurant for purported ‗health
care reasons‘!‖
(cf Aphorisms &c, #67)

―Law-abiding Norwegians should forthright join forces — fully prepared
to protect themselves and suffering fellowmen against the rampageous
criminality of Norwegian police officers!‖
(cf Aphorisms &c, #98)

―It‘s not entirely proper to say the Norwegian Police ‗Security Service‘
lacks responsibility, care, generosity and culture.....whereas they‘re
positively responsible for

villainously assassinating dozens of guiltless
persons, and empirically shows marked care while generously spreading
their pernicious bacteria cultures in your private house and car (Cf
Aphorism #45 etc)!‖
(cf Aphorisms &c, #110)Referring to FOCO, the Norwegian Director General of Public Prosecutions is
categorically listed amongst those accused in this case (cf p 2), and Mr Tor-
Aksel Busch is — moreover — explicitly named on p 34:

―Supporting the psychotic complot against me from the onset, the office of
the Director General of Public Prosecutions was headed by Mr Georg
Fr. RIEBER-MOHN and Mr Tor-Aksel BUSCH.‖

10

As evident from Document #8123 (cf INDO, pp 157–158), FOCO constitute an
essential part of — and is enclosed with — corresponding report dated and duly
handed over to the sheriff office in NO-Brattvåg Aug 13 last year.
In his letter of Jan 29
th
HA (cf ref ―c‖) Mr Busch symptomatically evades
references to said report of Aug 13, while — tellingly — calling attention to my
letter of Sep 12 and formal notification of Nov 06, 2007 (cf INDO, pp 159–160
and 167–172, respectively). Indicated negligence is not casual, of course, and it
should be underscored that FOCO is unambiguously mentioned in both
documents referred to by Mr Busch (cf INDO, pp 159 and 168, respectively).
Mr Busch has certainly been fully aware FOCO as well as INDO was part and
parcel of and — as clearly indicated — enclosed with the legal reports in
question.....so, in effect — there’s no doubt about it; the Norwegian Director
General of Public Prosecutions, Mr Tor-Aksel Busch, has mala fide and ex
officio acted manifestly contrary to the formal disqualification rules he’s
professionally bound to obey.

Examining Mr Busch’s reasons for breaking the law in the present case, we
should pay close attention to the fact two of the persons he attempts to acquit —
Mr Jens STOLTENBERG and Mr Knut STORBERGET — both are members
of the King’s Council*:

*―The Council of State (cf Article 12 of the Norwegian Constitution) — or
‗King's Council‘ (cf pp 30–31 above) — normally consist of the Norwegian
King en personne, the Prime Minister, the Minister of Finance, the Minister
of Local Government and Regional Development, the Minister of Foreign
Affairs, the Minister of Defence, the Minister of Environment, the Minister of
Petroleum and Energy, the Minister of International Development, the
Minister of Trade and Industry, the Minister of Transport and
Communications, the Minister of Education and Research, the Minister of
Labour and Social Inclusion, the Minister of Justice and the Police, the
Minister of Children and Equality, the Minister of Culture and Church
Affairs, the Minister of Health and Care Services, the Minister of
Government Administration and Reform, the Minister of Agriculture and
Food, the Minister of Fisheries and Coastal Affairs, and the administrative
head of the Office of the Prime Minister functioning as the Council's
secretary.
The various members of the Council of State represents the political core of
the Norwegian Government, and the nation's highest administrative
authority are correspondingly vested in the King's Council (cf Article 3 of
the Norwegian Constitution). Said minister councillors acts in their capacity
as political supremos of their respective government ministries — e.g the
Ministry of Justice and the Police or the Ministry of Health and Care
11

Services, and more or less subordinate to these ministries we find a
conglomerate of directorates and different administrative organs.‖
(cf FOCO, p 170)


As it appears from FOCO, p 02, leading members of the Norwegian Council of
State as well as principal representatives of corresponding royal house are
amongst those explicitly culpable/accused in this case…..so, in consequence:
Mr Tor-Aksel Busch is Prime Minister Jens Stoltenberg’s and Minister of
Justice Knut Storberget’s particeps criminis* (*cf p 182 above).
This fact naturally sheds light on Mr Busch’s lawbreaking…..: he’s quite simply
— wholly on his own initiative or on orders from political executives —
backing up his partners in crime!

Of intrinsic interest and juridal importance, certain aspects of Mr Busch’s modus
operandi in this case should be elucidated somewhat further:

Referring to my letters of Sep 12 and Nov 06 last year, Mr Busch launches an
altogether ludicrous attack on the actual facts of the case — he writes (translated
from Norwegian, cf ref ―c‖):

―…..it appears that the alleged and criminal offence is attributable to
Prime Minister Jens Stoltenberg, Minister of Justice Knut Storberget, and
chief of police Arne S. Karoliussen (Sunnmøre police district).‖

Now, in the first instance, let’s take a further look at my formal notification of
Nov 06, 2007* (*cf INDO, pp 167–172).
The notification is addressed to the sheriff office in NO-Brattvåg, and
introductorily runs as follows:


“SUBSEQUENT CRIMES ARE FORMALLY
REPORTED:

Oct 27, 2007:
At 20:49 PM representatives of Norwegian authorities attempted to infect
my PC with a particularly nocuous variant of the virus ‗Downloader‘.
The attack was forcibly quenched, and the virus is now safely
quarantined.


12

Oct 28, 2007:
In the afternoon representatives of Norwegian authorities launched an
aggres-
sive attack aimed at ruining my PC.
The attack is discovered immediately and effectively quashed.

Nov 01, 2007:
Between 09:00 and 10:15 PM — while (utilizing my PC in Åsen 4, NO-
Brattvåg) editing and printing out 4 private photos sent my family by
relatives in the USA, representatives of Norwegian authorities
downloaded and stole ELINT-copies of said pics.
The US citizens photographically depicted in this case may all,
empirically, be exposed to illegal persecution/surveillance and potentially
fatal attacks carried out by depraved representatives of Norwegian
authorities.


Nov 03, 2007:
Between 10:00 and 11:00 AM — while I visited the shop ‗RS Elektronikk
AS‘ in NO-Brattvåg, a debauched representative of Norwegian
authorities (a middle-aged man) annoyed me with aggressive
exclamations and impolite behavior.

Between 04:00 and 05:20 PM representatives of Norwegian authorities
actively obstructed my Internet access (phone # +4792078613), and
repeatedly sabotaged official human rights documents opened off-line in
the program „Microsoft Word‘.”


Indicated notification of Nov 06 ends suchwise:


―Above notification was properly handed over to the sheriff office in No-
Brattvåg the 7
th
inst, and a few hours after it had been written down on my
PC the 6
th
inst my Internet connection suddenly and permanently broke
down (phone #: [+47] 92078613, I P address: 89.8.158.77, I nternet
provider: the Norwegian company ―NetCom‖)...!
In this connection it may be highly appropriate to call attention to the fact
I — the 5
th
inst — visited web sites like:

November 06, 2007
13

 UNDP Anti-Corruption Practitioners Network,
http://anticorruption.undp.sk (at 20:20 CET),

 Transparency I nternational,
http://transparency.org/ (at 20:24 CET),

 Group of States Against Corruption (GRECO),
http://coe.int/t/dgt/Greco/Default_en.asp (at 20:25 CET),

 Anti Corruption Gateway for Europe and Eurasia,
http://65.246.131.134/en.default.asp (at 20:27 and 20:34 CET),

 WJ I N Guide World J ustice I nformation Network,
http://www.wjin.net (at 20:38 CET),

 A Global Forum Fighting Corruption and Safeguarding
I ntegrity,
http://usinfo.state.gov/topical/econ/integrity/homepage.htm (at
20:42 CET).


I did also, Nov 5
th
ha, add more than 10 UN-/COE-addresses to my
private Yahoo! Mail contacts (wwerner77@yahoo.com).....and, in view of
the stark illegal and massive trouble Norwegian authorities has taken to
obstruct and corrupt all legal contact with e.g human rights organizations
earlier in this case, it‘s quite likely the mere appearance of said addresses
has scared the sinful daylights out of the explicitly mischief-happy cops
surveilling my Internet activities and thus triggered a new offense.... like
— sabotaging my I nternet connection!‖


To begin with one call attention to the irrefutable fact Mr Stoltenberg, Mr
Storberget, and Mr Karoliussen has been described as the actual perpetrators of
the crimes chronologically referred to in my notification of Nov 06 precisely
nowhere — said document contains nothing whatsoever pointing to a
direct/performatory connection between indicated/reported crimes and this
loathsome troika! Moreover; studying the nature of corresponding crimes we
immediately notes that these — with a single exception — are directly and
explicitly linked with PC usage and Internet related undertakings, and the only
persons expressively coupled with and more or less forthrightly accused of
sabotaging these activities are “....the explicitly mischief-happy cops surveilling
my I nternet activities....” (cf foregoing section, item INDO p 172)!

14

It sticks out a mile that Mr Busch — wholly on purpose — endeavours to
obscure the facts of the case by establishing a fictive/operational and
demonstrably nonsensical link between reported crimes and aforementioned
triad, and his fraudulence becomes even more manifest on account of the fact
Mr Stoltenberg and Mr Storberget — still referring to my formal notification of
Nov 06 last year — both are unmistakably mentioned in conjunction with a
demand for criminal proceedings against them AO submitted before commented
offences actually took place:

―It's especially discreditable — but not at all surprising — the hereinabove
reported crimes took place after I last month officially demanded the
Norwegian Prime Minister J ens STOLTENBERG, the Norwegian Minister
of Justice and the Police Knut STORBERGET, and several members of the
Norwegian Supreme Court (inter alios) duly summoned before a competent
Court of Impeachment....cf the Norwegian Constitution Articles 86 and
87*:‖
(cf INDO, p 169)


The fact quoted paragraph is appended to the notification in question as a mere
postscript scarcely makes Mr Busch’s obvious efforts to confuse the facts of this
case less conspicuous...!

If examining the other of my documents referred to by Mr Busch — the formal
complaint of Sep 12 previous year, one finds that corresponding text is
straightforward and very difficult to misunderstand (translated from
Norwegian):


―Hereby all criminal acts mentioned in enclosed letter dated DD
and addressed to counselor J ohs. A ASPEHAUG, Ålesund, are
formally reported to the police — cf the Criminal Procedure Act
sec‘s 223–226.*

Those guilty should be charged/sentenced/punished.‖*The actual letter to counselor Aspehaug (cf INDO, pp 159–160) runs suchwise:
15


―Sep 12, 2007

Dear Mr Aspehaug:

As telephonically stated, a number of Norwegian (senior) civil servants
were quite busy here in NO-Brattvåg today as well as the 6
th
inst; in a
couple hours these accursed swine amongst swine provoked acute power
failure in Åsen 4 13–14 times…!
Similar terror attacks has been formally reported earlier — cf Doc's
##7084 and 7090.

As regards my comprehensive report of the 13
th
previous month (cf Doc
#8123), this as well as enclosed documents has been forwarded the
thoroughly corrupted chief of police Mr Arne Sverre KAROLIUSSEN,
NO-Ålesund.
Mr Karoliussen — together with the Norwegian Minister of Justice and
the Police Mr Knut STORBERGET — are, of course, amongst the
numerous malefactors actual to imprison for the full term and period of
their remaining and natural life in this unparalleled case.

Mr Karoliussen are very well aware rotten officers from the police station
in NO-Ålesund, in cooperation with depraved employees/executives at the
head post office in the same town, has stolen several letters from e.g
human rights organizations addressed to your office — cf Incomplete
FORMAL COMPLAI NT vs the Kingdom of Norway pp 1, 10 and 179,
item Doc #3611 &c.

Closing nearby letter at 07:06 post meridiem, those guilty of described
criminality immediately sabotaged my PC deleting all text usw…!‖


As one sees, the corrupted chief of police Mr A S Karoliussen and the
Norwegian Minister of Justice (and the Police) Mr K Storberget are specifically
mentioned in a distinct section of the letter where they — unequivocally and
exclusively — are linked with my report of Aug 13, 2007, and the thereto
enclosed documents* (*i.e: ―Incomplete FORMAL COMPLAINT vs the
Kingdom of Norway‖ pp 1–195, and ―Internet Documents‖ pp 1–156).

Before winding up our modest expatiation on Mr Busch’s deliberate attempts to
corrupt essential facts of this grievous case, one call attention to the fact he has
mentioned my report of Sep 25 last year absolutely nowhere in his inculpating
letter of Jan 29, HA.
16

Said report was correctly handed over to Haram Sheriff Office (NO-Brattvåg)
the 25
th
of Sep 2007, and described sabotage of and theft from one of my rental
cars. Decisively attributable to Norwegian police officers, we may — rather
reasonably — imagine that Mr Busch found it tactically convenient to pass over
indicated crimes in ―suggestive silence‖....!

It’s altogether unnecessary to provide additional proofs testifying to Mr Busch’s
premeditated and definitely illegal obfuscation of facts in this case, whereas the
documentary evidence hitherto presented comfortably enables us to draw the
following and peremptorily justifiable

CONCLUSION:

Mr Tor-Aksel BUSCH, born March 17 1950, has in his
capacity as Norwegian Director General of Public Prose-
cutions premeditatedly and in explicitly aggravating manner
obstructed lawfull execution of justice by intentionally cor-
rupting essential facts of the present case and mala fide sup-
pressing information he positively knew was all important as
regards e.g unbiased criminal investigation of corre-
sponding offences. In light of established facts and manifest
implications it’s beyond all question Mr Busch in order to evade
legal prosecution of himself and his accomplices entirely will-
fully has committed a number of procedural errors aimed at
(v.g); falsifying the genuine cause of action, impeding impartial
securing/submission/examination of evidence, and — generally —
covering up a most offensive array serious crimes directly as-
cribable to Norwegian politicians and (senior) civil servants.


Mr Busch’s obnoxious malversation ex officio is certainly not limited to this
specific case, and it behooves absolutely to carry out a meticulous and wholly
unbiased expert examination of every single case he has dealt with in an official
capacity from 1981 to 2008 included.
Particular attention should be paid to Mr Busch’s highly conspicuous interaction
with the Norwegian Police ―Security‖ Service* (*cf FOCO, pp 104–121 &c)
after 1984 and down to this very day, and his professional relations with Mr
Lars FRØNSDAL* (*cf FOCO, pp 73–74) has — by the way — been rather
―offbeat‖ most of the time...!
With reference to this matter one should bear in mind that Assistant Director
General of Public Prosecutions, Mr Hans-Petter JAHRE, in May 2001 was
formally reported to the Norwegian King in Council of State — ipsissima verba:

17

―Hans-Petter Jahre, Esq, was appointed accessary Director General of
Public Prosecutions by the King‘s Council on Jan 09
th
1998, and has ex
officio recidivistic and arrogantly disgraced his office by extensive and
intentional malversation — particularly in civil proceedings and formal
complaint connections where the suspected party and accused persons
were police employees, senior state officials or, otherwise, public
servants.

Mr Jahre‘s absolutely unacceptable irresponsibility and loathsome
corruption are clearly manifested in his letter/decision of the 04
th
prev m
(cf enc‘s A, N, O, P, R & S) where he — without criminal investigation —
drops notifications encompassing v.g;


 premeditated homicides, attempted murder and complicity to
manslaughter/-slaying (cf enc‘s B, C, D & Q),


 gross vandalism, burglary, illicit search/seizure and aggravated
thefts (cf enc‘s C, E, F, G, H, I, J, K, N, O & P),


 comprehensive/systematic corruption, forgery, misdemeanor/felony
and extensive dereliction of duty (cf enc‘s B, C, E, F, G, H, J, K, L,
M, N, O, P, Q, R & S),


 false accusations, illegal deprivation of liberty and unlawful
detention in custody (cf enc‘s F, G & H),


 torture/molestation, illegitimate monitoring/surveillance,
defamations, assaults and breach of precedents item duty of secrecy
(cf enc‘s B, C, E, F, H, I, L, Q & R).


I refer to the I nternational Covenant on Civil and Political Rights
Articles 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 and demand Hans-Petter
Jahre, Esq, immediately suspended/dismissed from his present office in
accordance with the Civil Service Act sec‘s 15, 16 and 17 — cf sec 6 ib
item the Constitution sec 22 and the Criminal Procedure Act sec 56 etc.

18

Mr Jahre should, without delay, be subjected to independent criminal
investigation/proceedings and charged/sentenced in agreement with
Norwegian law.‖
(cf INDO, pp 4–7)Mr Jahre is a notorious police aficionado, and in INDO p 104 we find this
passage:

―It should be underscored that the recent chief of the Norwegian ‗Security
Service‘ Police, Mr J ørn HOLME, is Mr Dørum‘s former secretary. Mr
Holme has also worked as a senior public prosecutor for the National
Authority for Investigation and Prosecution of Economic and
Environmental Crime in Norway — ‗Økokrim‘, and thus is a former
colleague of vg Mr Hans-Petter J AHRE (cf Doc #115 above) and Mr
Anstein Birger GJ ENGEDAL (cf Doc #377 above — entry of Oct 26,
2000).‖


Returning to Mr Tor-Aksel Busch and the criminal proceedings against him, it’s
perfectly clear his professional corruption are punishable in accordance with a
good many sections of the Norwegian Penal Code. There are a number of
aggravating circumstances to be considered, and Mr Busch’s putrid decision
of Jan 29 HA (cf ref ―c‖) is most certainly invalid — cf the Norwegian Criminal
Procedure Act sec’s 60, 314, 342, 343, 384, 385 and 390–392, the Norwegian
Public Administration Act sec’s 1, 2, 6 and 41, item the Norwegian Courts of
Justice Act sec’s 106–121 etc.
As regards Mr Busch’s disqualification and criminality ex officio, the
Norwegian King in Council of State are — according to the Norwegian Criminal
Procedure Act sec 64 — supposed to handle these matters, and Article 22 of the
Norwegian Constitution reads:

“The Prime Minister and the other Members of the Council of
State, together with the State Secretaries, may be dismissed
by the King without any prior court judgment, after he has
heard the opinion of the Council of State on the subject. The
same applies to senior officials employed in government offices
or in the diplomatic or consular service, to the highest-
ranking civil and ecclesiastical officials, commanders of regi-
ments and other military formations, commandants of forts
and officers commanding warships. Whether pensions should
be granted to senior officials thus dismissed shall be deter-
19

mined by the next Storting. I n the interval they shall receive
two thirds of their previous pay.
Other senior officials may only be suspended by the King,
and must then without delay be charged before the Courts,
but they may not, except by court judgment, be dismissed nor,
against their will, transferred.
All senior officials may, without a prior court judgment,
be discharged from office upon attaining the
statutory age limit.”


Cf the Norwegian Civil Service Act sec’s 15 and 21 (cf FOCO, pp 166–168):


SECTI ON 15
A senior civil servant or civil servant may be summarily
discharged when he:
has shown gross negligence in the service or is guilty of a
gross breach of official duties or despite a written warning
or reprimand has repeatedly breached his official duties,
by improper behaviour in or outside the service proves
himself unworthy of his post or damages the respect or
confidence that is essential to the post.
The provision in this section shall not restrict the right to
punish a senior civil servant or civil servant by depriving
him of his post pursuant to the rules of penal legislation.

SECTI ON 21
If a senior civil servant or civil servant is subjected to
disciplinary measures or summary discharge for a criminal
offence, this shall not preclude normal criminal prosecution,
but assessment of the sentence shall take the disciplinary
measures or summary discharge into consideration.


Anyhow — seeing that an independent and impartial tribunal is sine qua non in
respect of a fair trial, lodging an appeal to the Norwegian King in Council of State
scarcely stands to reason at all in this case….whereas the very conspiracy against
me was enthusiastically approved by indicated monarch in person as well as his
vicious councillors (cf FOCO, pp 31 and 68–69 etc)!
All decisions drawn up by the Norwegian King in Council of State should be
recorded in accordance with regulations, and telling comments on the plot against
20

me has been found in a special protocol reserved for matters which the King’s
Council has decided to keep secret — cf the Norwegian Constitution Articles 30
and 31 (cf FOCO, pp 163–164):

ARTI CLE 30
All the proceedings of the Council of State shall be entered in
its records. Diplomatic matters which the Council of State
decides to keep secret shall be entered in a special record. The
same applies to military command matters which the Council
of State decides to keep secret.
Everyone who has a seat in the Council of State has the duty
to frankly express his opinion, to which the King is bound
to listen. But it rests with the King to make a decision ac-
cording to his own judgment.
I f any Member of the Council of State is of the opinion
that the King's decision conflicts with the form of govern-
ment or the laws of the Realm, or is clearly prejudicial to
the Realm, it is his duty to make strong remonstrances
against it, as well as to have his opinion entered in the
records. A Member who has not thus protested is deemed
to have been in agreement with the King, and shall be
answerable in such manner as may be subsequently de-
cided, and may be impeached by the Odelsting before
the Court of Impeachment.

ARTI CLE 31
All decisions drawn up by the King shall, in order to be-
come valid, be countersigned. The decisions relating to
military command are countersigned by the person who
has presented the matter, while other decisions are counter-
signed by the Prime Minister or, if he has not been present,
by the highest-ranking Member of the Council of State present.


Not only has the Norwegian King Harald V sanctioned the illegal conspiracy
against me with his personal signature, but he is — in all likelihood — entirely
unentitled to occupy the Norwegian Throne as well (cf FOCO, pp 169–170)…!
And….moreover; whereas the Norwegian King is possessed of a full-scale
Stanford-Binet IQ ominously below the absolute minimum requirement for
judges/experts (cf FOCO pp 9, 85 and 145–152), his judicial authority should be
firmly rejected on that score too (with a general Stanford-Binet IQ of 137, also the
Norwegian PM Mr Jens Stoltenberg fails to meet the recommended and
21

corresponding noometric minimum score of 140 — cf the Norwegian Constitution
Articles 12, 13 and 31 etc).

At all events Norwegian authorities — the King’s Council included — are obliged
to comply with the following Articles of the
 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Free-
doms,
 Universal Declaration of Human Rights,
 International Covenant on Civil and Political Rights:*


CONVENTION FOR THE PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS


Article 13:

Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are
violated shall have an effective remedy before a national authority
notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an
official capacity.


Article 14:

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be
secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour,
language, religion, political or other opinion, national or social origin,
association with a national minority, property, birth or
other status.


Article 17:

Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State,
group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed
at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their
limitation to a greater extent than is provided for in the Convention.


22

Article 18:

The restrictions permitted under this Convention to the said rights and
freedoms shall not be applied for any purpose other than those for which they
have been prescribed.


THE UNIVERSAL DECLARATION
OF HUMAN RIGHTS


Article 2:

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Decla-
ration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or
other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the
political, jurisdictional or international status of the country or terri-
tory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-
governing or under any other limitation of sovereignty.


Article 6:

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.


Article 7:

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to
equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any
discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to
such discrimination.


Article 8:

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national
tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the
constitution or by law.
23

Article 10:

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an
independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and
obligations and of any criminal charge against him.


Article 28:

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and
freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.


Article 29 (3):

These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the
purposes and principles of the United Nations.


Article 30:

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State,
group or person any right to engage in any activity or to perform any act
aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.


INTERNATIONAL COVENANT
ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTSArticle 2 (1):

Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure
to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights
recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as
race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or
social origin, property, birth or other status.24

Article 2 (3):
Each State Party to the present Covenant undertakes:

(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein
recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding
that the violation has been committed by persons acting in an official
capacity;
(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right
thereto determined by competent judicial, administrative or legislative
authorities, or by any other competent authority provided for by the
legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial
remedy;
(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies
when granted.


Article 3:

The State Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right
of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in
the present Covenant.


Article 5 (1):

Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State,
group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed
at the destruction of any of the rights and freedoms recognized herein or at
their limitation to a greater extent than is provided for in the present
Covenant.


Article 5 (2):

There shall be no restriction upon or derogation from any of the fundamental
human rights recognized or existing in any State Party to the present
Covenant pursuant to law, conventions, regulations or custom on the pretext
that the present Covenant does not recognize such rights or that it recognizes
them to a lesser extent.


25

Article 14 (1):

All persons shall be equal before the courts and tribunals. I n the deter-
mination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations
in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a
competent, independent and impartial tribunal established
by law. The Press and the public may be excluded from all or part of a
trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security
in a democratic society, or when the interest of the private lives of the
parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the
court in special circumstances where publicity would prejudice the in-
terests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at
law shall be made public except where the interest of juvenile persons
otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the
guardianship of children.


Article 16:

Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person be-
fore the law.


Article 26:

All persons are equal before the law and are entitled without any
discrimination to the equal protection of the law. I n this respect, the law shall
prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective
protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex,
language, religion, political or other opinion, national or so-
cial origin, property, birth or other status.*(In section 2 of the Norwegian ―Human Rights Act‖ of May 21, 1999, it is explicitly
laid down that the Council of Europe‘s ―Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms‖ [the ―European Convention on Human Rights‖],
the ―Universal Declaration of Human Rights‖ as well as the United Nations‘
―International Covenant on Civil and Political Rights‖ are fully applicable as
Norwegian law, and in sec 3 ib it‘s brought home that provisions confirmed through
conventions and protocols mentioned in sec 2 in case of controversy are prior to other
legislation.)

26

In this connection one call particular attention to the Norwegian Constitution
Article 110 c:

“It is the responsibility of the authorities of the State to respect and
ensure human rights. Specific provisions for the implementation of
treaties hereof shall be determined by law (cf, vg, the Norwegian
Human Rights Act of May 21, 1999 — sec‟s 2 and 3).”


Cf FOCO, pp 3–8 etc.


Studying above excerpts from various human rights conventions, it becomes
even clearer the Norwegian Council of State totally lacks the judicial power and
authority to hear and determine any thing whatever in this case (cf pp 176–178
above etc)....; corresponding councillors should most determinedly be seated in
the dock — they’re in all respects the malefactors, and by no means the
adjudicators!

It appears from the Norwegian Constitution Article 30 that members of the
King’s Council may be impeached by the Odelsting before the Court of
Impeachment (cf p 193 above), and in this connection it should be appropriate to
take a look at Articles 49, 71, 73–81 and 86–87 ib:


Article 49

The people exercises the Legislative Power through the Storting, which
consists of two departments, the Lagting and the Odelsting.


Article 71

The members of the Storting function as such for four successive years.


Article 73

The Storting nominates from among its members one fourth to constitute the
Lagting, the remaining three fourths to constitute the Odelsting. This
nomination shall take place at the first session of the Storting that assembles
after a new General Election, whereafter the Lagting shall remain unchanged
at all sessions of the Storting assembled after the same election, except insofar
27

as any vacancy which may occur among its members has to be filled by special
nomination. Each Ting holds its meetings separately and nominates its own
President and Secretary. Neither Ting may hold a meeting unless at least half
of its Members are present. However, Bills concerning amendments to the
Constitution may not be dealt with unless at least two thirds of the Members of
the Storting are present.


Article 74
As soon as the Storting is constituted, the King, or whoever he appoints for the
purpose, shall open its proceedings with a Speech, in which he shall inform it
of the state of the Realm and of the issues to which he particularly desires to
call the attention of the Storting. No deliberations may take place in the
presence of the King.
When the proceedings of the Storting have been opened, the Prime Minister
and the Members of the Council of State have the right to attend the Storting,
as well as both departments of the Storting, and, like its Members, although
without voting, to take part in any proceedings conducted in open session,
while in matters discussed in closed sessions only insofar as permitted by the
Ting concerned.


Article 75

I t devolves upon the Storting:
a) to enact and repeal laws; to impose taxes, dues, customs and other
public charges, which shall not, however, remain operative beyond 31
December of the succeeding year, unless they are expressly renewed by
a new Storting;
b) to raise loans in the name of the Realm;
c) to supervise the monetary affairs of the Realm;
d) to appropriate the moneys necessary to meet government expenditure;
e) to decide how much shall be paid annually to the King for the Royal
Household, and to determine the Royal Family‟s appanage which may
not, however, consist of real property;
f) to have submitted to it the records of the Council of State, and all public
reports and documents;
g) to have communicated to it the conventions and treaties which the King,
on behalf of the State, has concluded with foreign powers;
h) to have the right to require anyone, the King and the Royal Family
excepted, to appear before it on matters of State; the exception does not,
however, apply to the Royal Princes if they hold any public office;
28

i) to review the provisional lists of salaries and pensions and to make
therein such alterations as it deems necessary;
j) (repealed)
k) to appoint five auditors, who shall annually examine the State Accounts
and publish extracts of the same print, for which purpose the Accounts
shall be submitted to the auditors within six months of the end of the
year for which the appropriations of the Storting have been made, and
to adopt provisions concerning the procedure for authorizing the
accounts of government accounting officials;
l) to appoint a person, not a member of the Storting, in a manner
prescribed by law, to supervise the public administration and all who
work in its service, to assure that no injustice is done against the
individual citizen;
m) to naturalize aliens.


Article 76

Every Bill shall first be proposed in the Odelsting, either by one of its own
Members, or by the government through a Member of the Council of State.
I f the Bill is passed, it is sent to the Lagting, which either approves or rejects
it, and in the latter case returns it with appended comments. These are taken
into consideration by the Odelsting, which either shelves the bill or again
sends it to the Lagting, with or without alteration.
When a Bill from the Odelsting has twice been presented to the Lagting and
has been returned a second time as rejected, the Storting shall meet in plenary
session, and the bill is then decided by a majority of two thirds of its votes.
Between each such deliberation there shall be an interval of at least three
days.


Article 77

When a Bill passed by the Odelsting has been approved by the Lagting or by
the Storting in plenary session, it is sent to the King, with a request that it may
receive the Royal Assent.


Article 78
I f the King assents to the Bill, he appends his signature, whereby it becomes
law. I f he does not assent to it, he returns it to the Odelsting with a statement
29

that he does not for the time being find it expedient to sanction it. I n that case
the Bill must not again be submitted to the King by the Storting then
assembled.


Article 79

I f a Bill has been passed unaltered by two sessions of the Storting, constituted
after two separate successive elections and separated from each other by at
least two intervening sessions of the Storting, without a divergent Bill having
been passed by any Storting in the period between the first and last adoption,
and it is then submitted to the King with a petition that His Majesty shall not
refuse his assent to a beneficial, it shall become law even if the Royal Assent is
not accorded before the Storting goes into recess.


Article 80
The Storting shall remain in session as long as it deems it necessary and shall
terminate its proceedings when it has concluded its business.
I n accordance with the rules of procedure adopted by the Storting, the
proceedings may be resumed, but they shall terminate not later than the last
Sunday in the month of September.
Within this time the King shall communicate his decision with regard to the
Bills that have not already been decided (cf Articles 77 to 79), by either
confirming or rejecting them. All those which he does not expressly accept are
deemed to have been rejected by him.


Article 81

All Acts (with the exception of those mentioned in Article 79) are drawn up in
the name of the King, under the seal of the Realm of Norway, and in the
following terms; “We, X, make it publicly known: that the decision of the
Storting of the date stated has been laid before Us: (here follows the decision).
I n consequence whereof We have assented to and confirmed, as We hereby do
assent to and confirm the same as Law under Our Hand and the Seal of the
Realm.”
30

Article 86

The Court of Impeachment pronounces judgment in the first and
last instance in such proceedings as are brought by the Odelsting
against Members of the Council of State, or of the Supreme Court
or of the Storting, for criminal offences which they may have com-
mitted in their official capacity.
The specific rules concerning indictment by the Odelsting in accor-
dance with this Article shall be determined by law. However, the
limitation period for the institution of indictment proceedings be-
fore the Court of Impeachment may not be set at less than 15 years.
The permanent Members of the Lagting and the permanently app-
ointed Members of the Supreme Court are judges of the Court of
Impeachment. The provisions contained in Article 87 shall apply to the
composition of the Court of Impeachment in the particular case. I n the Court
of Impeachment the President of the Lagting shall preside.
Any person sitting in the Court of Impeachment as a Member of
the Lagting shall not resign from the Court if the period for which he
is elected as a representative to the Storting expires before the Court
of Impeachment has concluded the trial of the case. I f he ceases,
for any other reason, to be a Member of the Storting, he shall re-
sign as a judge of the Court of Impeachment. The same applies if
a J ustice of the Supreme Court, who is a Member of the Court of
Impeachment, retires as a Member of the Supreme Court.


Article 87

The accused and the person acting on behalf of the Odelsting in
the proceedings have the right to challenge as many Members of the Lagting
and of the Supreme Court as will leave remaining fourteen
Members of the Lagting and seven Members of the Supreme Court
as judges in the Court of Impeachment. Each party in the proceed-
ings may challenge an equal number of the Members of the Lagting,
although the accused has the preferential right to challenge one
more, if the number to be challenged is not divisible by two. The same
shall apply to the challenging of the Members of the Supreme Court.
I f there are several accused in such proceedings, they exercise the
right of challenge collectively in accordance with rules prescribed by
law. I f the right of challenge is not exercised to the extent permitted,
as many Members of the Lagting and of the Supreme Court as are in excess of
fourteen and seven respectively retire following the draw-
ing of lots.
31

When the case comes up for judgment, as many judges of the Court of
Impeachment shall retire following the drawing of lots that
the Court due to render judgment is left with fifteen Members, of
whom at most ten are Members of the Lagting and five J ustices of
the Supreme Court.
The President of the Court of Impeachment and the President of
the Supreme Court shall in no case retire following the drawing
of lots.
I f the Court of Impeachment cannot be composed of as many Mem-
bers of the Lagting or of the Supreme Court as prescribed above,
the case may nevertheless be tried and judgment rendered, provided
that the Court numbers at least ten judges.
Specific provisions as to the procedure to be followed in the compos-
ition of the Court of Impeachment shall be laid down by law.According to the Norwegian Constitution Article 86 the permanent members of
the Lagting and the permanently appointed members of the Supreme Court
should be judges of the Court of Impeachment — thus a pro forma survey of
indicated members follows:


Members of the Norwegian Lagting AD 2008

 ASPHJELL, Jorodd (Arbeiderpartiet)
 BERGO, Magnar L (Sosialistisk Venstreparti)
 BJØRNSTAD, Vidar (Arbeiderpartiet)
 BREDVOLD, Per Roar (Fremskrittspartiet)
 ENG, Sigrun (Arbeiderpartiet)
 ENGER. Inger S (Senterpartiet)
 GRIMSTAD, May-Helen M (Kristelig Folkeparti)
 GUNDERSEN, Gunnar (Høyre)
 HALLERAKER, Øyvind (Høyre)
 HJEMDAL, Line Henriette H (Kristelig Folkeparti)
 HOKSRUD, Bård (Fremskrittspartiet)
 HOLMBERG, Kari Lise (Høyre)
 JACOBSEN, Bjørn (Sosialistisk Venstreparti)
 JAGLAND, Thorbjørn (Arbeiderpartiet)
 JOHANSEN, Irene (Arbeiderpartiet)
 JOHNSEN, Espen (Arbeiderpartiet)
32

 KJOS, Kari K (Fremskrittspartiet)
 KNUTSEN, Tove Karoline (Arbeiderpartiet)
 KONGSHAUG, Leif Helge (Venstre)
 KRISTOFFERSEN, Gerd Janne (Arbeiderpartiet)
 LANGELAND, Hallgeir H (Sosialistisk Venstreparti)
 LARSEN, Anne Margrethe (Venstre)
 LYDVO, Hilde M (Arbeiderpartiet)
 LØNNING, Inge (Høyre)
 LÅNKE, Ola T (Kristelig Folkeparti)
 MANDT-BARTHOLSEN, Sonja (Arbeiderpartiet)
 MARTHINSEN, Marianne (Arbeiderpartiet)
 MOE, Ola B (Senterpartiet)
 NAVARSETE, Liv Signe (Senterpartiet)
 NIELSEN, Eva M (Arbeiderpartiet)
 NISTAD, Thore A (Fremskrittspartiet)
 PETERSEN, Jan (Høyre)
 REIKVAM, Rolf (Sosialistisk Venstreparti)
 RYTMAN, Jørund (Fremskrittspartiet)
 SAMUELSEN, Alf Ivar (Senterpartiet)
 SCHMIDT, Åse M (Fremskrittspartiet)
 SOLHOLM, Lodve (Fremskrittspartiet)
 STRØM, Tor-Arne (Arbeiderpartiet)
 SUND, Eirin Kristin (Arbeiderpartiet)
 VAKSDAL, Øyvind (Fremskrittspartiet)
 VALLERSNES, Finn Martin (Høyre)
 WIDTH, Per Ove (Fremskrittspartiet)
 AASLAND, Terje (Arbeiderpartiet)


Members of the Norwegian Supreme Court AD 2008

 SCHEI, Tore (Chief Justice, born 1946)
 GJØLSTAD, Liv (Justice, born 1945)
 LUND, Ketil (Justice, born 1939)
 GUSSGARD, Karenanne (Justice, born 1940)
 TJOMSLAND, Steinar (Justice, born 1948)
 COWARD, Kirsti (Justice, born 1940)
 STANG LUND, Eilert (Justice, born 1939)
 BROCH OFTEDAL, Lars (Justice, born 1939)
 FLOCK, Hans (Justice, born 1940)
33

 MATNINGSDAL, Magnus (Justice, born 1951)
 BRUZELIUS, Karin Maria (Justice, born 1941)
 SKOGHØY, Jens Edvin A (Justice, born 1955)
 UTGÅRD, Karl Arne (Justice, born 1951)
 STABEL, Ingse (Justice, born 1946)
 STØLE, Ole Bjørn (Justice, born 1950)
 ØIE, Toril Marie (Justice, born 1960)
 TØNDER, Bård (Justice, born 1948)
 ENDRESEN, Clement (Justice, born 1949)
 INDREBERG, Hilde (Justice, born 1957)
 SVERDRUP, Tone (Justice ad hoc, born 1951)
 BERGBY, Gunnar (Secretary General, born 1947)


As for the provisions regulating e.g the composition and exact procedure of the
Court of Impeachment, these was originally laid down in the Norwegian Act of
5 February 1932 relating to Punishment for Offences Indicted before the
Court of Impeachment....and this Act has in all probability been subject to a
number of tactical amendments triggered by distinct fear of nearby Complaint*
(*cf the Norwegian Act of 30 March 2007 no. 13)!
In any case the Norwegian Courts of Justice Act — which still applies to the
composition etc of the Court of Impeachment — provides that:

1. All judges (except lay-judges and assessors) must sign a binding
assurance obliging them to exert their office conscientiously (sec 60 – cf
sec 52 ib item the Norwegian Constitution Article 21 &c);
2. Only persons markedly competent as co-judges and members of the jury
through their righteousness, skills and independence should be elected
(sec 76 – cf sec’s 52, 53 and 65 &c ib);
3. Nobody can operate as a judge or juror when particular circumstances
potentially diminishing his impartiality eventuates (sec 108 — cf sec’s 52,
106, 107, 109 and 111 &c ib).


As is meet and proper the individual security under the law has been given a
prominent position in globally accepted human rights conventions (cf pp 194–
199 above), and Article 14 of the International Covenant on Civil and Political
Rights positively lays down that:

“All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the deter-
mination of any criminal charge against him, or of his rights and
obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and
34

public hearing by a competent, independent and impartial tribunal
established by law.”


However...; when it comes to the ―competence‖, ―independence‖ and
―impartiality‖ of Norwegian politicians and (senior) civil servants, it’s certainly
in order to recall some passages found in FOCO:

―The reader should constantly keep in mind Norwegian authorities
unscrupulously will exploit every adequate opportunity to erase, steal and
falsify/alter to their advantage any piece of evidence communicated
through nearby Complaint — empirically they‘re much prone to
manipulate, espy, harass/intimidate, incarcerate, obstruct, weaken and
explicitly harm/attack potential/actual witnesses in this and other cases
where Norwegian officials are the factual culprits.....and the presentation
of forthcoming matter are by and large accommodated these disquieting
facts.‖
(cf FOCO, p 10)


―Since 1992 it has been a main objective for Norwegian authorities to maim
my general health, ruin my social relationships, isolate me, deny my juri-
dical rights, subdue/quench legal complaints to international fora, mar my
reputation, intimidate me, induce pecuniary destitution, provoke harmful
tribulations, obstruct globally lifesaving work, minimize my standard of
living and — if possible — incite criminality and unethical behavior (cf Doc
#4588 etc).
The pernicious misconduct of Norwegian authorities in this case are pre-
cisely described in the Bible, Isaiah 59:5–8 (corresponding statements are
wholly valid independent of your religious faith and theological opinions —
cf Doc #2037, ‗Norwegian Vice Spreading‘):

‘They hatch the eggs of vipers and spin a spider’s web. Whoever
eats their eggs will die, and when one is broken, an adder is hatched.
Their cobwebs are useless for clothing; they cannot cover themselves
with what they make. Their deeds are evil deeds, and acts of violence
are in their hands. Their feet rush into sin; they are swift to shed
innocent blood. Their thoughts are evil thoughts; ruin and
destruction mark their ways. The way of peace they do not know;
there is no justice in their paths. They have turned them into
crooked roads; no-one who walks in them will know peace.’


35

In many respects Mr Ivar Oftedahl and Ms Harlem Brundtland represents
the archetype of my Norwegian foes; frailty, ignoble/plebeian, crabby,
evil/base, corrupted/criminal, unstable/dishonest, lunatic/schizophrenic,
hypocritical/ pharisaic, malevolent/envious, arrogant/aggressive and sickly
self-assertive miscreants attempting to compensate for their shortcomings,
inferiority complex and psychopathology through ascribing their nasty
defects, wickedness, mental derangement and systematic lawbreaking to
others (cf Doc‘s ##633 [‗Norwegian Police and Statesman Malignant
Syndrome‘] and 2037 [‗Official Norwegian Hypocrisy and Malevolence‘]).
Though human status correctly may be granted my Norwegian enemies, they
surely belongs to a particularly noxious subgroup bipeds strongly guided
and impressed by stark diabolism, madness, injustice and general low-
mindedness — the presence and influence of these infernally vile terrorists
are of course absolutely detrimental to any civilized society respecting the
human rights, guarding righteousness, and fostering ethicality, personal
magnanimity, intellectual/scientific eminence and artistic dexterity usw.‖
(cf FOCO, pp 72–73)


―Studying nearby complaint and adjoining enclosures (cf p 2 — ‗Comments
on disqualification‘), reasonable sane and sagacious readers pretty soon
will launch an almost inevitable question: ‗Can the various crimes and
atrocities described in this report possibly 've been perpetrated by mentally
sound creatures...?‘
Based on unique, comprehensive and well-structured collections of data on
documentable criminality committed by Norwegian officials since 1992, it's
quite easy to give a clear-cut answer to that query:

‗Certainly not.....the ghastly admixture of psychopathies, criminalism,
hypocrisy, parvanimity, theomachy, lewdness and fiendishness verily
characterizing the cracked personality of most Norwegian officials
are, far and away, the worst European and first world example of
gross intrapopular depravity and collective insaneness procurable!‘

Actively sustained by and largely including governmental authorities and
flyblown principals of major state institutes, the innate corruption and
wormy diabolism pervades all executive and official branches of the infected
nation which — befittingly — 've been nicknamed ‗The Kingdom of Satan‘!

Although psychiatric ill-health and multifarious impairment of higher
cerebral functions are alarmingly common amongst Norwegian officials, the
greater part of them tends to be criminally responsible as personality
36

disorders — particularly psychopathy — and various perversions are
predominant conditions.
The pathologically distorted thought and behavior patterns normally
typifying Norwegian public officials and senior civil servants may however
— viewed as an endemic phenomenon — partially rupture the commonly
accepted boundaries imposed by international norms of disease
classification. A genetically rooted and markedly offbeat syndrome
symptomatically approaching classical psychopathy and frequently
comprising atypical variants of the structural pathology conventionally
associated with organic brain diseases, it's hardly unbecoming to introduce
the acronym ‗NPSMS‘* — *‗Norwegian Police and Statesman Malignant
Syndrome‘ (if more convenient, you may think of NPSMS simply as
‗Norwegian psychopathy‘ or ‗Norwegian folie‘, of course)...!
In Doc's ##633 and 2037 — pp 67 and 95, respectively, I've described a
number of NPSMS' more or less pathognomonic symptoms — viz:

Inadequate judgmental ability, imprudence, atelonoesis,
rejoice in evildoing, ponerophilia, cruelty, sadism, dysempathy,
superiority/inferiority complexes and complemental maladjust-
ment/overcompensation, falsehood, charlatanism, hypocrisy,
professional double-dealing, sickly self-assertiveness, arrogance,
cantankerousness, megalomania, general lability, willful neglect
and violation of ethical norms, criminalism, recidivism, dikephobia,
corruptibility, deceitfulness, psychiatric conditions, delusional ideation,
religious insecurity/confusion, theomachy, icono-/supericlasm, hamartio-
philia, unwarranted suspiciousness/hostility, turncoat mentality, distrust-
ful jingoism, impudence, prevaricated sociability, ergasiomimesis, feigned
eunoia, refractoriness, spiteful envy, peevishness, aggression, irritability,
anosognosia, gloominess, lecherousness and voyeurism.....etc.

The above collection of personality traits and symptoms manifestly typical
but not necessarily conclusive of NPSMS, clearly invites to differentiated
diagnosing; while the moodiness and fluctuating self-image are amongst the
distinguishing features of the borderline personality, the thoroughgoing
reality distortion and oftentimes systematic misinterpretation of events
exhibited by some NPSMS afflicted individuals are truly archtypical of
regular psychoses. The severe, recurrent and wholly intentional misconduct
and criminality fundamentally peculiar to NPSMS-villains are closest related
to the antisocial personality disorder, however, but are more complex and
frequently includes dangerous paranoia, religious delusions and sheer
diabolism.
In most psychiatric disorders it's relatively uncomplicated to identify some
precipitating factors — i.e psychosocial and physical influence in all
37

likelihood triggering the mental derangement. When it comes to the NPSMS
it's usually hard to detect decisive, psychotogenic factors — as a matter of
fact one may feel slightly ill at ease attempting to discriminate readily
observable, morbid features from entirely self-willed and obviously
unreasonable evil-mindedness...! Ethically indefensible, evilness purely for
the sake of evilness may assuredly be a ponerologically acceptable and ipso
facto rational aim in itself (most religious dogmas omitted, of
course).....consequently — motive and means appearing practically identical
— unprovoked evilness may be seen both as a cardinal symptom and causa
sine qua non of the Norwegian Police and Statesman Malignant Syndrome.
As regards predisposing factors, genetic endowment and hereditary
metabolic, anatomical and physiological insufficiencies in prefrontal
cortices, the thalamencephalon, hypothalamus and limbic system may be
crucial for the actual onset and subsequent diagnosing of NPSMS. Various
somatosensory structures and convergence zones in the ventromedial
prefrontal sector of the brain may be visibly damaged, and dysfunctions of
the medial/lateral orbitofrontal circuit, nucleus accumbens, ventral striatum,
corpus Luysii and thalamic nuclei are common NPSMS features. Serotonin's
neuronal transmitter functions and capability to modulate v.g dopaminergic
neurons may be significantly reduced in NPSMS sufferers, and the
GABAergic output pathways of neostriatum and globus pallidus tends to be
impaired — monoamine based weaknesses and defective interconnections
between the dorsolateral prefrontal cortex, anterior subgenual cingulate
cortex and the ventral striatum may be NPSMS indicative.
Despite depicted brain abnormalities, many NPSMS-caitiffs are capable of
performing just about normally on standard neuropsychological tests —
working memory, concentration and the general intelligence seems to be
intact...‖
(cf FOCO, pp 122–124)


―Whereas the Hippocratic oath lay emphasis on honesty, respectfulness and
benevolence towards patients and impels physicians to champion
international human rights and exercise their professional judgment
uninfluenced by political pressure, physicians and other ‗health‘ personnel
involved in this ill-omened case maliciously 've displayed the most inexpiable
disregard inasmuch as dutiful compliance with ethical stipulations, the
statutory rights of others and their vocational integrity otherwise are
concerned.....honestly; it's stark impossible to find even the slightest trace of
formally mitigating circumstances, respectability or professional adequacy
in the uninterrupted orgy of lawless terrorism satanically indulged in by
Norwegian medics AO since 1992!

38

Anyhow, let's make it perfectly clear right now; the actual and radically
massive violations of quoted articles noways applies to the Norwegian public
‗health‘ service alone — corresponding malversation has continuously been
schemed and illicitly ratified v.g by diverse governmental bodies (cf pp 24–
25, 29–31, 68–74 and 83–88 usw), and does also — largely — include the
other officials and establishments referred to as ‗Accused‘ at page 2 of
nearby Complaint.
Cf Doc #4575, p 117 etc:

‗All interference from Norwegian authorities in this case 've been
unilaterally destructive, invidious, unwelcomed and
largely criminal — clearly reflecting the mental illness, habitual
double-dealing and emetic disregard for the human rights and
fundamental freedoms of man indeed characterizing
most of the malefactors.‘

The manifestly morbid preoccupation with supernormal intelligence and
human genius constantly displayed by Norwegian physicians, psychologists,
politicians, police officers et al has been touched upon earlier in this report
(v p 118 — cf Doc #1536, p 85), and it should be timely to supply foregoing
information with a few germane remarks.

Studying the thousands of registered crimes and calamitous boo-boos wholly
ascribable to Norwegian officials and local authorities the last decennium,
we are struck not only by the unprovoked diabolism and radical unsoundness
characterizing these misdeeds, but by the marked lack of foresight and stark
fatuity as well.

Inasmuch as essential parts of our noometric capability may be adequately
evaluated through standardized and accurately scaled intelligence
tests…..and given that we fairly correctly may equate corresponding IQ
scores with our immanent/potential ability to acceptably handle diverse
practical situations and precisely grasp more or less abstract/intricate
problems/ideas professionally or otherwise encountered, we may assuredly
ascribe much of said improvidence and bêtises ex officio to insufficient
psychometric intelligence.
At this point those of you familiar with the common classification of IQ
scores may feel somewhat bewildered, as it previously 've been correctly
stated several of the culprits actual to prosecute in this case possess' a
general IQ equal or superior to 140 on the Stanford-Binet scale (cf pp 9–10).
IQs corresponding to — or exceeding — indicated score are normally
regarded as highly impressive, and many psychologists will set the
intelligence quotient for ‗potential genius‘ at 140 or over. In the general
39

Norwegian population 1 out of 190 people are expected to achieve a
Stanford-Binet IQ of 140, and there are roughly 3 men for every woman
reaching specified score.
Howbeit —; comprehensive observations here in Norway bears witness to
the fact individuals with a Stanford-Binet IQ in the 130–155 range are
essentially unable to meet the dianoetic requirements necessary to acquire
even passable understanding of more intricate scientific, moral and purely
logical &c causata/implications/problems. Typically earning their university
and first-class degrees relatively hands down, these noometrically — and
oftentimes professionally — incompetent persons are likely to occupy central
community positions. In cases where the shortcomer has maintained his/her
moral and eunoic integrity, the psychometric inadequacy may be
accidentally fatal indeed — though — regularly and pragmatically
amendable, as the intellectually subpotent faultdoer will be genuinely eager
to admit, correct and avoid e.g professional mistakes induced by
noometrically overtaxing demands.
Inasmuch as the dianoetic deficiency and related/professional fall downs are
directly pertinent to NPSMS afflicted individuals/officials* (*cf pp 122–124)
— which conspicuously often is the case in Norway, we empirically knows
these severely disordered and thoroughly dikephobic wrongdoers will do
whatever practically feasible to cover up and belittle their
errors/unsuitability/corruption — frequently at the expense of wholly
guiltless persons facing false accusations and unwarranted castigation etc.
As for the latter case, special attention should be called to the average
Stanford-Binet IQ of Norwegian Parliament/Storting representatives at
127,5 (cf p 10) — which, not surprisingly, is 10–14 crucial points below
corresponding scores for national/federal assembly members in any Euro-
American country/state socioeconomically comparable with Norway.
Without validating the factual foundation of his suppositions etc, it may be
thematically justifiable though to refer to assistant professor of psychology
at Princeton University* (*New Jersey, USA) — Mr Carl C BRIGHAM*
(*creator of the well-known ‗Scholastic Aptitude Test‘) — who, in 1923,
published ‗A Study of American I ntelligence‘ where he concluded that the
IQ of immigrants increased in proportion to the number of years of US
residence — a phenomenon he ascribed to a lower proportion of Nordic
blood over the years, rather than increased familiarization with cultural and
educational factors…!
Anyhow; the US Immigration Restriction Act of 1924 favored immigration
from northern Europe, and restricted the entry of persons from other areas
referred to as ‗biologically inferior‘ ——

At the pages 9 and 85 I've fixed the lowest acceptable Stanford-Binet IQ of
different judges/experts at 145 and 140, respectively — but indeed; this does
40

not imply said scores are absolutely and professionally adequate! What
indicated minimum levels does mark, however, are the highest IQ scores
practically attainable a number of circumstantial factors and conventional
requirements* realistically considered (*amongst the formal prerequisites, a
sufficient and high degree of moral integrity, impartiality/independence and
educational competency are indispensable).
While a general Stanford-Binet IQ of 140 typically will enable otherwise
competent members of the Norwegian courts of appeals to handle around
80% of the various lawsuits in a justifiable manner, a ditto IQ of 258 are
required to keenly perceive and adequately evaluate usw the intricate
nuances and multifarious facts relevant to the most complicated cases
brought before these appellate tribunals. Although the present courts of
appeals comprises a few judges with a Stanford-Binet IQ equalling or
slightly exceeding 140, 45–50% of nowadays judgments/sentences should be
overruled on account of regular corruption and the number/severity of
procedural errors…..and, finally; whereas corruption are exlex altogether
and portrayed degree of erroneousness legally unacceptable, it should be
formally correct to render null and void all verdicts and conclusions passed
on by these incompetent and obscenely pretentious kangaroo courts
whatsoever — cf Doc #627 item nearby Complaint pp 2–8 and 84–88 etc!
As for the widespread depravity amongst Norwegian judges, much of it is
reflected by ‗The Professional Code and Ethical Philosophy of Norwegian
J udges‘* (*cf Aphorisms &c 107–109):

„Yes indeed — we‟re chronic crooks, murderers, perjurers, maniacs,
forgers, dopenicks, drunkards, corrupted lamebrains and moral
lepers.....but; since we effectively ‟ve blocked criminal investigation
of our iniquity, dexterously embezzled proofs against ourselves and
successfully hampered a diversity of legal actions opposed to our
inveterate transgressions and misfeasance, there exist no legally
enforceable judgments against us.....and for that reason we are — at
least in a profanely juridical sense — not guilty (cf the Courts of
J ustice Act sec 53, third per)!
Moreover we strongly feel that the Norwegian society generally
should bestow significantly more of their attention purely revering
our allelopathic lawbreaking.....‟cause it‟s an established truism that
our surreptitious foulness keep back the constitutional Ragnarok
and scandalous imprisonment etc of Norwegian top politicians and
Government officials unavoidably following unwarped trials and
objective, judicial factfinding procedures! So.....treat us courteously,
please, and immortalize our satanic statutory offenses and
monumental corruption by placing a luciferous statue outside the
Parliament Building, and a leviathan monument at the royal palace
41

square in Oslo where noble-minded adulators can bring their burnt
offerings and confer dignity upon our accomplished forensic
diabolism and — also — squareshootingly commemorate the many
illustrious adamites slain by our minister extolled vice.....AMEN!‟

Verily; though stinking, a shitfilled sack will stand upright…!‖
(cf FOCO, pp 144–147)


―Behind the previously indicated and markedly pathological interest in
paranormality and genius exhibited by Norwegian authorities, we find the
deep-seated inferiority complex and narrow-minded egotism broadly
explaining their preoccupation. From the very first these natural-born
villains and mountebanks searched for esoteric and absurd ways to
elevate their base intellect…; perhaps geniuses depended on some secret
ingesta or regimen skyrocketing their creativity and IQs….?!
Fatefully mixed with archtypical NPSMS symptoms* (*cf pp 122–124) as
v.g psychiatric idiosyncrasies, pronounced criminalism and unjustifiable
hostility, said selfishness has — in any case — triggered the most
pernicious chain of wholly deliberate, systematical and decidedly ill-
starred human rights violations ever seen in Norway! It's perfectly evident
many of the crimes dealt with in this petition and corresponding
documents had been very difficult to commit and impossible to get away
with in a relatively uncorrupted and otherwise healthy society…..and lo
— as might be expected; behind the wormy stage settings we find the
meanest herd of mentally deranged, felonious, self-aggrandizing and
utterly condemnable misfits and conspiring officials ever sighted in a
claimed — not to say pretended — democracy! — and, behold; I'm
truthfully characterizing the innately psychopathic descendants of a
notoriously fiendish people duly mentioned by the hounded and
grotesquely misknown genius William James SIDIS (1898–1944)…:

‗These Norse invaders in 'Vinland,' as they named the country, treated the
native inhabitants (whom they named 'Skrellings,' or 'skinned people')
about the same way as they did in Europe — as subjects for pillage and
slave-raids. They raided as far as the 'Wonderstrand' (Cape Cod), and
they usually made themselves enemies wherever they went, in America
as in Europe.‘"
(cf FOCO, pp 151–152)


42

―The heinous array of crimes habitually indulged in by Norwegian
officials and senior civil servants the latter years, are largely and
manifestly ascribable to the tremendous prevalence of indigenous
sociopathy* characteristic of Norway (*cf pp 122–124 &c). Based on
continuous and exacting observations since 1992, it's perfectly evident
Norwegian ‗health‘ personnel and police officers directly executing and
criminally liable for the atrocities partially described in nearby Petition
and elsewhere has derived sexual excitement and significant satisfaction
from their systematic nefariousness and lawbreaking.
Combined with fixed and markedly paranoic personality traits, the deep-
rooted psychopathy and sadism by and large hallmarking Norwegian
senior state officials and public servants are practically incurable* (*cf
pp 122–127, 155–156 and 172 &c).

Under otherwise ‗normal‘ circumstances and the disastrous ascendancy
and profane catholicity of state supported criminality considered, it's
hardly anything but a waste of time and energy to bring legal/intrastatal
actions against the slimy politicians and (senior) civil servants
constituting the rotten hard core of official Norwegian
malversation….and, especially if you're a high-principled human rights
activist, the only acceptable alternative left may be to apply for political
asylum outside Norway in order to escape explicitly nocent and unlawful
persecution.‖
(cf FOCO, p 190)


―The 2007 version of this official — though tactically incomplete and
slightly unconventional — human rights petition, gives a partially unique
and unvarnished picture of certain aspects and implications of the state
supported corruption obnoxiously suffusing next to all parts of the
Norwegian Civil Service.
Precisely as anticipated, Norwegian authorities has maintained and
segmentally reinforced their intensely criminal, human rights violating,
and contemptuously subhuman terrorism throughout AD 2007 (cf pp 1,
10, 122–124, item Doc #4588 etc), and I've described and formally
reported a tiny fraction of the various offences only. On the whole, this
year may be seen as a practically unbroken chain of state actuated
crimes, insanities, and malicious provocations massively corroborating
and justifying whatever denouncement of Norwegian authorities set forth
in nearby Complaint....indeed; the execrable picture of a nation
governed by a pack evil-minded, lunatic, and vehemently depraved
lowbrows enthusiastically subverting justice and promoting stark
diabolism has become still clearer (cf p 126 &c), and my beforehand well-
43

set antipathy toward these slimy and absolutely condemnable
representatives of mankind are significantly strengthened!

Whereas — as continuously and unambiguously demonstrated since 1992
— Norwegian authorities are both unable and totally unwilling to behave
in compliance with international human rights conventions and globally
accepted etiquette, it‘s certainly high time drastic steps are taken to
remove, incarcerate, and replace the heinously foul recidivists
responsible for the corresponding and state supported criminality dealt
with in nearby Complaint and enclosed documents* (*cf p 2 ib). Without
efficient neutralization of these arrantly criminal elements and —
preferably — stabilizing international intervention, Norwegian politicians
and (senior) civil servants will continue to annihilate essential human
rights regulations just for hell of it, and arrogantly — typically with
distinct delight — ignore Norwegian law whenever deemed necessary to
upkeep/escalate/hide etc their sociopathic terrorism or protect themselves
and their rotten accomplices against legal prosecution.

As expectable — the endemic character and genetic base of the
‗Norwegian Police and Statesman Malignant Syndrom‘* (*‗NPSMS‘, cf
pp 122–124 etc) considered, the extensive criminalism, general ineptness,
theological insecurity, and psychopathological disregard for ethical
norms usw by and large typifying nowadays Norwegian politicians and
(senior) civil servants, has an abundance of historical parallels.‖
(cf FOCO, 196–197)


Focusing more precisely on the specific reasons for disqualification directly
related to nearby impeachment case, special emphasis should be laid on the
intimate ties between the King’s Council and the Norwegian
Storting/Parliament.
Notwithstanding the revolting fact many Odelsting/Lagting members* (*cf
Articles 49 and 73 above) has been — and are — involved in the lawless
conspiracy against me (cf FOCO p 30 etc), it appears clearly from the
Norwegian Constitution Articles 74–81 that the actual interaction between the
Council of State and aforementioned Parliament renders a sufficient degree of
independence and impartiality wholly unattainable as far as appointment of
judges pursuant to Articles 86 and 87 of said Constitution is concerned;
members of the King’s Council will almost daily meet and associate closely
with Norwegian Parliament members both in- and outside the Storting Building
in Oslo — indicated persons are colleagues, bosom friends, fellow
party/committee/organization/club members, and….partners in crime (—
moreover, the great majority of Norwegian Parliament members are also
44

disqualified from the juror function on account of their intellectual insufficiency
— cf FOCO, pp 9 and 146)!

When it comes to the Norwegian Supreme Court, it’s sufficient — for the time
being — to refer to FOCO pp 30 and 68; several of corresponding judges —
among them Mr Tore SCHEI (the Chief Justice) — should be impeached (cf
FOCO pp 33 and 67–68, item pp 205–206 above).

In addition to the impeachment cases, there’ll be legal proceedings against
numerous (senior) civil servants in the Norwegian government ministries, the
Norwegian police force, the Norwegian public ―health‖ service, the Norwegian
State Church, the Norwegian armed forces, Møre og Romsdal county
municipality/council, Haram/Molde/Ålesund municipalities, the Norwegian
Telecommunications, the Norwegian Post Office Services, the Norwegian
Broadcasting Corporation….et alia (cf FOCO, p 2).

Although the various offences mentioned in FOCO/INDO provides a solid basis
for criminal investigation, a most substantial number of essential facts and
descriptions of illegal acts has been intentionally omitted from these tactically
incomplete books (cf FOCO pp 10 [last paragraph] and 196–197 &c) — in any
case unbiased and scrupulous investigation will produce more than enough
proofs that will stand up in the court.

Aforesaid and extraordinarily vile circumstances considered, it’s certainly
appropriate as well as obligatory to entrust impartial and otherwise competent
representatives from an international organization to which Norway adheres (e.g
the United Nations) — or will adhere — with the formal responsibility for
investigating, prosecuting and adjudicating etc the various crimes wherewith the
Kingdom of Norway are charged in this case — cf the Norwegian Constitution
Article 93, pp 175 and 178 above, item FOCO pp 8–9.


―The members of the actual juries in this case will face a pack well-
educated and politically experienced liars who will do their very best to
manipulate and deceive them.....so, by reason of the intellectual
challenges represented by this and other facts of the case, none
possessing a general IQ as measured on the WAI S, Stanford-Binet or
PM 47 (―PM 48‖, Raven — 40 min deadline) test subordinate to,
respectively; 142, 145 or 143 should be accepted as (lay) judges or
experts in forthcoming trials.‖*
(FOCO, p 9)

*Cf FOCO pp 145–149 etc.


46

ENCLOSURES:


1) FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY* (*here-
after referred to as ―FOCO‖) by Mr Wilh. Werner WINTHER; pp 1–217,
2) INTERNET DOCUMENTS* (*hereafter referred to as ―INDO‖) by Mr
Wilh. Werner WINTHER; pp 1–173,

3) letter 108/08-63/ROS004 dated Jan 29 HA from the Norwegian Director
General of Public Prosecutions, Mr Tor-Aksel BUSCH (NO-Oslo); 1
page,

4) letter 070630/200700587 dated Feb 02 HA from the Special Investigating
Unit for Police Matters (NO-Hamar); 1 page,

5) e-mail of Oct 28, 2007, from Mr Wilh. Werner WINTHER to the Special
Investigating Unit for Police Matters, The Norwegian Supreme Court, the
Norwegian Prime Minister, the Norwegian Ministry of Justice, AO; 1
page.United Nations petition — incomplete report
1
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
1


Date: April ……. , 2009

Plaintiff:


Surname: Winther First names: Wilhelm Werner Gender: Male

Birthplace/-date: NO-Ålesund — May 17, 1963 Nationality: Norwegian

Present address: Åsen 4, NO-6270 Brattvåg, Norway

Contact information:

Norwegian authorities should send their communications/representatives etc to
my counsellor in NO-Ålesund, Mr Johs. A ASPEHAUG (P.O Box 837, 6001
Ålesund [PRV: Kipervikg. 5 — ―Grimmergården‖ — Ålesund]).

Due to persistent, dangerous and totally illegal harassment and interference from
Norwegian authorities, representatives from foreign governments, human rights
organizations and tribunals etc should apply couriers satisfyingly identifying
themselves as authentic messengers — no letters should be forwarded through,
e.g, the official postal services of Norway (i.e ―Posten Norge BA‖) or DHL, and
no confidential information should be transferred by telecommunication or
direct consultation with aforesaid counsellor (Mr Aspehaug is trustworthy
enough, but his office etc ‘ve been unlawfully surveilled by Norwegian author-
ities for years).

Norwegian authorities are much likely to v.g; obstruct phone calls, steal telefac-
similes/letters, erase e-mails and to bug/surveil/eavesdrop clothes, luggage, PCs,
calculators, cellular phones, hotel rooms, restaurants, shops, public health facili-
ties, libraries, closed sessions, cars/taxicabs, parks and — pet animals etc.
United Nations petition — incomplete report

2
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

Accused:

Name: The Kingdom of Norway.

Leading members of the Norwegian Courts of Appeal, Odelsting, Lagting, Inter-
locutory Appeals Committee of the Supreme Court, Supreme Court, Court of
Impeachment, and Council of State item principal representatives of corre-
sponding royal house, conciliation courts, city courts and rural district courts are
all amongst those explicitly culpable in this case — in addition to the Director
General of Public Prosecutions and various public prosecutors, military officers,
chiefs of police, police station chief inspectors, district recorders, physicians,
nurses, ambulance drivers, psychologists, social security/welfare officers and
state employed engineers item members of the Norwegian Ministry of Justice,
Department of Health and Social Security, Parliament and Government etc.


Comments on disqualification:


Nearby complaint is handed over to the sheriff office in NO-Brattvåg, Norway
— cf the Norwegian Criminal Procedure Act sec 223, first period.

Said office has a central position as legally charged in this case.

As regards corresponding disqualification etc of various police authorities, the
district recorders, public prosecutors, Director General of Public Prosecutions,
conciliation courts, city courts, rural district courts, Courts of Appeal, Odelsting,
Interlocutory Appeals Committee of the Supreme Court, Supreme Court, Court
of Impeachment and royal house etc, cf; the Norwegian Public Administration
Act sec‘s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 and 10; the Norwegian Courts of Justice Act sec‘s 1,
2:b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 26:a, 33:a, 33:b, 52, 53, 60,
65, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
and 121; the Norwegian Constitution sec‘s 1, 3, 5, 9, 12, 13, 21, 25, 26, 28, 30,
31, 40, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 83, 86, 87, 88,
93, 102, 110:b and 110:c; enclosed Documents ##103, 108, 115, 135, 147, 161,
214, 240, 315, 339, 377, 599, 627, 633, 1536, 2037, 2418, 2907, 3217, 3611,
4000, 4318, 4502, 4575, 4588, 5007, 5817, 6009, 6078, 6097, 7011, 7084, 7090,
8017, 8123, 8168, 8197, 9045, and 9080, item Aphorisms &c ##1–166.


United Nations petition — incomplete report
3
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
3
In section 2 of the Norwegian ―Human Rights Act‖ of May 21, 1999, it is expli-
citly laid down that the Council of Europe‘s ―Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms‖ (the ―European Convention on
Human Rights‖), the ―Universal Declaration of Human Rights‖ as well as the
United Nations‘ ―International Covenant on Civil and Political Rights‖ are fully
applicable as Norwegian law, and in sec 3 ib it‘s brought home that provisions
confirmed through conventions and protocols mentioned in sec 2 in case of
controversy are prior to other legislation.
Hence — with respect to said disqualification(-s) etc — the following Articles
of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Free-
doms, the Universal Declaration of Human Rights item the International Cove-
nant on Civil and Political Rights are brought into legal force in adjacent case:
―CONVENTION FOR THE PROTECTION OF
HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS‖


Article 13:

Everyone whose rights and freedoms as set forth in this Convention are
violated shall have an effective remedy before a national authority
notwithstanding that the violation has been committed by persons acting
in an official capacity.


Article 14:

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention
shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race,
colour, language, religion, political or other opinion, national or social
origin, association with a national minority, property, birth or
other status.

Article 17:

Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State,
group or person any right to engage in any activity or perform any act
aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein
or at their limitation to a greater extent than is provided for in the
Convention.

United Nations petition — incomplete report
4
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
4

Article 18:

The restrictions permitted under this Convention to the said rights and
freedoms shall not be applied for any purpose other than those for which
they have been prescribed.

―THE UNIVERSAL DECLARATION
OF HUMAN RIGHTS‖


Article 2:

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Decla-
ration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth
or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of
the political, jurisdictional or international status of the country or terri-
tory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-
governing or under any other limitation of sovereignty.


Article 6:

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before
the law.


Article 7:

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to
equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any
discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to
such discrimination.

United Nations petition — incomplete report
5
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
5
Article 8:

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national
tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the
constitution or by law.


Article 10:

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an
independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and
obligations and of any criminal charge against him.


Article 28:

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights
and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.


Article 29 (3):

These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the
purposes and principles of the United Nations.


Article 30:

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State,
group or person any right to engage in any activity or to perform any act
aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.―INTERNATIONAL COVENANT
ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS‖

TSVP!
United Nations petition — incomplete report
6
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
6

Article 2 (1):

Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to
ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction
the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any
kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth or other status.


Article 2 (3):

Each State Party to the present Covenant undertakes:

(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein
recognized are violated shall have an effective remedy,
notwithstanding that the violation has been committed by persons
acting in an official capacity;
(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his
right thereto determined by competent judicial, administrative or
legislative authorities, or by any other competent authority provided
for by the legal system of the State, and to develop the possibilities
of judicial remedy;
(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such
remedies when granted.


Article 3:

The State Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal
right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set
forth in the present Covenant.


Article 5 (1):

Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any
State, group or person any right to engage in any activity or perform any
act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognized
herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the
present Covenant.

United Nations petition — incomplete report
7
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
7Article 5 (2):

There shall be no restriction upon or derogation from any of the funda-
mental human rights recognized or existing in any State Party to the
present Covenant pursuant to law, conventions, regulations or custom on
the pretext that the present Covenant does not recognize such rights or
that it recognizes them to a lesser extent.


Article 14 (1):

All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the deter-
mination of any criminal charge against him, or of his rights and
obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public
hearing by a competent, independent and impartial tribunal established
by law. The Press and the public may be excluded from all or part of a
trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security
in a democratic society, or when the interest of the private lives of the
parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the
court in special circumstances where publicity would prejudice the in-
terests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit
at law shall be made public except where the interest of juvenile persons
otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the
guardianship of children.


Article 16:

Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person be-
fore the law.


Article 26:

All persons are equal before the law and are entitled without any
discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law
shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and
effective protection against discrimination on any ground such as race,
colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or so-
cial origin, property, birth or other status.


United Nations petition — incomplete report
8
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
8
The Norwegian Courts of Justice Act provides that:

1. All judges (except lay-judges and assessors) must sign a binding
assurance obliging them to exert their office conscientiously (sec 60, cf
sec 52 ib item the Norwegian Constitution Article 21);
2. Only persons markedly competent as co-judges and members of the jury
through their righteousness, skills and independence should be elected
(sec 76, cf sec‘s 52, 53 and 65 ib);
3. Nobody can operate as a judge or juror when particular circumstances
potentially diminishing his impartiality eventuates (sec 108 — cf sec‘s 52
and 109 ib).

Moreover — in the Norwegian Constitution, Article 110:c, it‘s stressed that
(sic):
―It is the responsibility of the authorities of the State to respect and
ensure human rights. Specific provisions for the implementation of
treaties hereof shall be determined by law (cf, vg, the Norwegian
Human Rights Act of May 21, 1999 — sec‘s 2 and 3).‖

On account of preceding observations, it‘s evident all instances/persons menti-
oned beneath the heading ―Accused‖ in nearby complaint are entirely disquali-
fied from exercising any degree of judicial authority in this case.....; they‘re
those legally reported/charged, and should be treated as suspects.

However — Norwegian authorities may correctly apply Article 93 in their Con-
stitution (sic):

―In order to safeguard international peace and security or to promote
the international rule of law and cooperation between nations, the Stor-
ting may, by a three-fourths majority, consent that an international orga-
nization to which Norway adheres or will adhere shall have the right,
within objectively defined fields, to exercise powers which in accordance
with this Constitution are normally vested in the Norwegian authorities,
although not the power to alter this Constitution. For the Storting to grant
such consent, at least two thirds of the Members of the Storting shall be
present, as required for proceedings for amending the Constitution.
The provisions of this Article do not apply in cases of membership in an
international organization, whose decisions only have application for
Norway purely under international law.‖

Norwegian authorities are hereby encouraged to fulfill their juridical obligations
as stated above and entrust impartial representatives from the United Nations
with the formal responsibility for investigating, prosecuting and adjudicating etc
United Nations petition — incomplete report
9
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
9
the various crimes wherewith the Kingdom of Norway are charged in this legal
case unique in Norwegian history of law.

In any event the provisions of Article 21 (c) — second period — in the
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment are promoted as legally preponderant – sic:

―The Committee shall deal with a matter referred to it under this
article only after it has ascertained that all domestic remedies have
been invoked and exhausted in the matter, in conformity with the
generally recognized principles of international law. This shall not
be the rule where the application of the remedies is unreasonably
prolonged or is unlikely to bring effective relief to the person who
is the victim of the violation of this Convention (cf Doc #4588, pp
119–121 item Articles 1, 4, 9, 12, 13 and 20 etc of the Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment. Said Convention has particular regard to Article 7
of the International Covenant on Civil and Political Rights item
Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights — both of
which provide that no one shall be subjected to torture or to cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment.).‖

As widespread and grave abuse of the ―Cobweb-optics‖* (*cf Doc‘s ##123, 627
and 3217) occupies a decisively central position in this particular case, persons
directly or indirectly representing the USA must be avoided as (lay) judges, ex-
perts and investigators for reasons alluded to in Doc #2037, p 91.

The members of the actual juries in this case will face a pack well-educated and
politically experienced liars who will do their very best to manipulate and de-
ceive them.....so, by reason of the intellectual challenges represented by this and
other facts of the case, none possessing a general IQ as measured on the WAIS,
Stanford-Binet or PM 47 (―PM 48‖, Raven — 40 min deadline) test subordinate
to, respectively; 142, 145 or 143 should be accepted as (lay) judges or ex-
perts in forthcoming trials.
For their professional convenience, prospective jury members et al should be
aware the following facts and figures:

Several of the notorious culprits in this case possess‘ a general IQ equal
or superior to 140 on the Stanford-Binet scale — speaking about the
degree of sheer psychopathy, fraudulence and criminal inclination, Mr
Paul HELLANDSVIK (IQ 148 — cf Doc‘s ##4575 [p 117] and 4588
[p 120]), Mr Thorleif MARKEN (IQ 143 — cf Doc #1536, p 87),
United Nations petition — incomplete report
10
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
10
Mr Arne RUSET (IQ 140 — cf Doc #377, pp 41–44), Mr Ivar
OFTEDAHL (IQ 140 — cf Doc #377, pp 28 and 41) and Mr Carsten
SMITH (IQ 153,5 — cf p 68 etc) are amongst the most dangerous.
Average Stanford-Binet IQ for Norwegian physicians and nurses are
125 and 118, respectively (i.e full-scale WAIS IQ 123,5 and 117,
respectively — cf Doc #1536, pp 85–86). As regards Norwegian
Parliament members, average Stanford-Binet IQ is 127,5 (possessing
a general IQ of 152, the theologue Mr Inge LØNNING is the
noometric dux of this lamentable assembly suggestively termed the
―Snake Pit‖ or ―Pillbox‖), and for Norwegian police officers 113,5
(i.e full-scale Wechsler IQ 112,5 — cf Doc #1536, p 86).
The best qualified Norwegian Police ―Security‖ Service agents all
has an IQ between 128 and 132 (cf Doc #377, p 41. While 90% of
regular Norwegian police officers has clearly marked, psychopathic
personality traits, the actual prevalence of explicit psychopathy/sa-
dism are 100% amongst the Norwegian Police ―Security‖ Service
officers), and — as stated in Doc #3217 (p 106, cf pp 103–104) — the
Norwegian Minister of Gross Injustice, Mr Odd Einar DØRUM, has a
Stanford-Binet IQ of 137.
With his 155 Stanford-Binet score Mr Egil Tryggve STORÅS (cf
Doc #377, p 41) possess‘ the highest general IQ of the Norwegian co-
unty physicians and amongst those actual to interrogate/prosecute usw
in this case. Mr Storås is mentally unsound, and — fearing personal dis-
grace and professional setbacks etc, he‘s hardly expected to deliver
truthful testimonies (— though, of course, he‘ll attempt to convince
the jury et al his explanations and views are perfectly honest and
unbiased).
Background information


The reader should constantly keep in mind Norwegian authorities unscrupu-
lously will exploit every adequate opportunity to erase, steal and
falsify/alter to their advantage any piece of evidence communicated through
nearby complaint — empirically they‘re much prone to manipulate, espy, ha-
rass/intimidate, incarcerate, obstruct, weaken and explicitly harm/attack potent-
ial/actual witnesses in this and other cases where Norwegian officials are the
factual culprits.....and the presentation of forthcoming matter are by and large
accommodated these disquieting facts.
United Nations petition — incomplete report
11
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
11
OSLO 1992


We‘re back to August, 1992. At that time I was living in Oslo, Norway, where I
regularly/daily engaged in human rights and eleemosynary/peacekeeping work.

In connection to my altruistic endeavors, I frequently visited idealistic organizat-
ions and periodicals etc — sometimes I made lapidary notes about this activity
in my diaries: the 5
th
I had an assignment with ―Gateavisa‖* (*a liberal street pa-
per) and the subsequent day with ―FMK‖* (*a pacifist coalition).....then, the 7
th
,
I had appointments with e.g the newspapers ―Dag og Tid‖ and ―VG‖* (*―Verd-
ens Gang‖) in order to secure moral support and specialized know-how for said
publication/association. There was seldom less than 20 distinct visits etc of this
kind a month, and later — after permanently settling in NO-Brattvåg — I‘ve
met two of the coryphaei from this likable and humanitarian milieu in Oslo
through the organization ―We Shall Overcome‖* (*a private support structure
for persons mainly in conflict with psychiatry).....; I‘m talking about Tormod
and Ulf.

Both university educated and well above average intelligent, Tormod and Ulf
told the same, depressing story: they‘d been systematically terrorized by the
Norwegian Police ―Security‖ Service for years exclusively because they actively
battled human rights violations, warlike preparations and various criminality
perpetrated by v.g Norwegian politicians and police officers. They‘d both seri-
ously contemplated applying for political asylum, but their family commitments
had spoiled these plans. Nevertheless; Tormod — then the leader of the We
Shall Overcome organization — had received some official, pecuniary compen-
sation for parts of the illegal terror imposed by Norwegian police. Ulf and
Tormod agreed the police premeditatedly had attempted to ruin their health and
economy etc by e.g launching utterly false accusations thus forcing them into
destructive and highly stigmatizing contact with the state operated, psychiatric
hell-machinery.

It should be emphasized that the maltreatment of Ulf and Tormod no way is
unique: within outlined milieu nearly all principal human rights activists in Oslo
had equally disgusting experiences with Norwegian authorities and with the po-
lice in particular — óne had to run away from a train while on Inter-Rail in a
foreign country eagerly persecuted by a bunch armed security officers (the Am-
erican diplomat successfully arranging his final escape had the episode investi-
gated through his excellent contacts in the intelligence services, and it was read-
ily uncovered the authorities in the actual country had received at least one veri-
fiable warning from the Norwegian ―Security‖ Service Police in Oslo who had
United Nations petition — incomplete report
12
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
12
reassured them the peaceloving pacifist indeed was a most dangerous saboteur
and spy who had travelled to their nation solely to effectuate massive terrorist
attacks etc), another told how representatives from the police had spread po-
tentially lethal pathogens in his apartment in Oslo (unfortunately for the police
officers trustworthy neighbors observed the attempted assassination — before
the curtains were drawn. The victim returning to his apartment somewhat later,
became seriously sick, but survived) — the women narrated about frequent and
totally groundless body strippings/searches.....; stark naked they‘d been dorsally
handcuffed and forced to kneel — while one police woman squeezed their heads
between her thighs and held their chained hands, another sitting on the floor or
kneeling behind them penetrated and vigorously stimulated their vagina and
rectum with gloved fingers (many of these sexually motivated assaults lasted
more than 15 minutes, and usually included prolonged and sometimes painful
rubbing of the victim‘s clitoris — two of the girls told they habitually feigned
orgasm in order to dupe and satisfy the nauseatingly oversexed police women.
It must be thoroughly underlined none of the actual victims were prostitutes or
criminals/druggies; they were all hearty philanthropists condemning human
rights violations and narcotics!).

We‘re still in Oslo, 1992, but now in the month of September.
Chiefly due to the excruciating injustice I‘ve undergone, I‘m totally opposed to
disclosing details anywise of larger and especially strategic value to Norwegian
authorities.....in consequence, succeeding summary may be ―partially obscure‖:e

I‘ve always appreciated a given amount physical activity, so — upon finishing
more sedentary tasks in the evening, I normally stepped into my running shoes
to get some outdoor exercise.

During my vesperal — occasionally nocturnal — exertions, I‘d noticed Ms
FINNE-GRØNN (daughter of Mr Jørgen Magnus FINNE-GRØNN).
She worked as a nurse, and each evening she‘d leave her apartment in Rasmus
Vinderens vei at approximately the same time. Walking down said street she‘d
intersect the suburban commuter railway at Blinderen and turn sharply right —
heading for the private house of her old parents requiring her assistance before
bedding.

Perhaps it was the 2
nd
at 10:30 PM — while Ms Finne-Grønn proceeded on
foot towards the center of Vinderen* (*region in Oslo) — I saw a suspicious
man lurking behind some bushes right outside her apartment.....and maybe I
instantly recognized this person, doubtlessly a foreigner, as one I the previousUnited Nations petition — incomplete report
13
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
13
month had scared and chased while he — armed with a handgun — lay in wait
for Ms Finne-Grønn in a private garden in Villaveien* (*a street) a few meters
from her parents house. I‘m pretty sure the neighbors heard ―something‖ that
evening.....and feel completely convinced no one were hurt. In any event, at
10:45 PM, Ms Finne-Grønn reached her parents house a few minutes later —
in good condition.

On account of the possible observation of a potential murderer the previous eve-
ning, I surely guarded the area outside Ms Finne-Grønn‘s apartment the 3
rd
.
Less than 15 minutes before she appeared outside this evening, I observed the
man I feared had planned to kill her surreptitiously install himself around 25
meters westabout the crossroads where Rasmus Vinderens vei meet Anne
Maries vei* (*a street). Following the normal route to her parents, Ms Finne-
Grønn couldn‘t possibly escape the alleged brute awaiting her (a few hours
earlier he‘d — most likely — murdered his wife).....
Anyhow; the actual evening she hesitated.....peering into the dark she sensed
something not was quite right.....then she did an about-face and returned to her
apartment. Five minutes later Ms Finne-Grønn was back outside the freehold
flats where she lived — she‘d changed her previously light overcoat with a
dark ditto. Now — she‘d never done that before — she tiptoed along the north-
ern facade of the building turning sharply right at the corner.....then carefully
proceeding following adjacent riverbank southwards.
At reasonable distance I watched Ms Finne-Grønn as she rambled rather
irresolutely about — hoping she decided to follow Hafslundveien* (*a street)
all the way to Slemdalsveien* (*a street) where she safely could continue to
Frøen and Lille Frøens vei* (*a street) comfortably reaching her parents house
suchwise. But no: she turned off into Anne Maries vei — and less than 100
meters northwards I had to wade across a river in order to intersect her if she
came too close the uxoricide maniac ensconced at the end of said road.
Ms Finne-Grønn evidently looked for a place where she dry-shoed etc could
proceed to the suburban commuter railway east of her...but, unable to move
ahead into the dark and rough terrain on her right hand safely, she fatally deter-
mined to advance northward — indubitably targeting the previously indicated
crossroads. I supposed the presumable slayer hiding at the end of Anne Maries
vei had his pistol damned prepped for the occasion, and I knew a clever marks-
man would hit Ms Finne-Grønn with the first round if she took another 25 steps
onward.....so, in order to stop her, I had to disclose my presence. From my post
10 meters ahead of her I suddenly leapt unto the street — expecting her to be
frightened. But: instead of turning back fleeing out of the danger zone, Ms
Finne-Grønn studied me attentively a few seconds before smiling delighted —
stepping straight towards me! I‘ve never doubted she is a charming lady, but
the time and place for a romantic rendezvous were somewhat — inconvenient
United Nations petition — incomplete report
14
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
14

For juridical etc reasons, I‘m essentially unwilling to guarantee the absolute
correctness/completeness of the information found inside the stippled frames
above, but I strongly encourage able/impartial investigators to undertake inde-
pendent research.

May the 27
th
, 2005, I consulted the administration of the Norwegian Broad-
casting Corporation regarding the corpse left right outside their office doors
Sep 3
rd
, 1992.....but neither the radio nor the TV news department had recorded
any information about it — strange, isn‘t it? The Norwegian Broadcasting
Corporation is wholly controlled by Norwegian authorities, of course, and thus
the main-disperser of state forged propaganda!

As for the latter date, I paid the headquarters of the Christian Democratic Party
in Oslo my first and only visit that day — Mr Kjell Magne BONDEVIK (cf
Doc‘s ##1022, 1049 and 2037 etc) occupied a modest office on my right hand as
I entered their vapid base.....

Let‘s go on.....:

(besides, I dare add, I had excellent personal contact with another nice nurse at
that time)!
So, much to her surprise, I gestured her to halt and march away in the opposite
direction.....which she reluctantly did.....but she surely felt I‘d been very unkind
even refusing to talk to her (I‘m quite sure Ms Finne-Grønn had understood my
abrupt behavior much better if she knew the corpse of her stipulated would-be
killer‘s wife newly had been discovered at a parking-place conjoining the head-
quarters of Norwegian Broadcasting Corporation a few hundred meters south-
east of us).

The imaginable murderer? — I guess somebody might have seen him as he —
less than 3 minutes after Ms Finne-Grønn had left me — ran madly off in the
direction of a nearby nuthouse.....; ―something‖ had apparently terrified him!
United Nations petition — incomplete report
15
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
15
Due to the threatening situation previously described, I dearly wanted Ms
Finne-Grønn to change her hazardous routines a bit in regard to her nosto-
parental visits — so, the 4
th
, I sent her a concise (and inoffensive) note to
attain this objective.

The 5
th
Ms Finne-Grønn decided to inform the police about the situation. The
police station at Majorstua, Oslo, promptly assigned an officer to watch her flat
in her absence, and ordained a provisional bodyguard and motorcycle escort as
well.
‗Excellent — if they‘re able to protect her I finally can concentrate on my
athletic endeavors!‘, I was thinking.

Late in the evening the 6
th
she was back outside her apartment — wearing one
of her dark overcoats, she stealthily moved to-and-fro mostly concealed by a
dense hedge.....trying to figure out the goings-on, she intently studied every
passerby.
By now she had permanently altered some of her night-tide routines and exhi-
bited a hopefully prophylactic degree of reasonable suspicion.....so — for the
moment — I felt slightly alleviated.

Ensuing days I leisurely inspected the police activities around Ms Finne-Grønn,
and it soon became regrettably manifest they were incapable of rendering her
required assistance. Anxious for her life, I scornfully gazed at the various plain-
clothesmen as they lackadaisically strayed about in the vicinity of her dwelling
— they‘d understood next to nothing!

Ms Finne-Grønn was repeatedly seen wholly unprotected in the murky area
around her parents house, and I decided the murderer had to be caught rather
quickly. Some days later he was duly arrested — he‘d practically reported
himself, and obviously longed for a prison cell where he could feel somewhat
safe...!

Greatly relieved the manslaughter were jailed, I hoped for a few days off.....but
now the truly big problems commenced!

Unable to contrive the missing links and markedly confused by the complex
chain of causation generally, the police exhibited maladapted interest for me the
last part of September. Well acquainted with the different aspects of the case, I
continued my life much as normal and did no attempts whatsoever to mystify or
conceal e.g my movements in the neighborhood.
The officers from Majorstua Police Station had my identity at this point of time,
and suddenly started to act explicitly menacing — to a given person they ad-
United Nations petition — incomplete report
16
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
16
mitted they‘d planned to arrange a psychiatric internment for me.
The arrogant police officers had undeniably comported themselves woefully
clumsy, and rightfully felt intellectually and otherwise inadequate; someone —
―come hell or high water‖ — had to pay for their incontestable awkwardness!

The seemingly irresistible urge to compensate for assorted shortcomings
through stark falsehood and extensive nefariousness, soon turned out as one of
the foremost hallmarks of these fundamentally vicious ruffians.....

While I visited miscellaneous associations etc in Oslo October 6
th
, spiteful
officers from Majorstua Police Station did their best to denigrate my reputation
vis-à-vis my landlord and a pensioned ambassador in the immediate neighbor-
hood. A native Norwegian, the ambassador had been permanently stationed e.g
in Thailand.....and it‘s hardly unfair to describe him as a slimy turncoat with a
clear-cut predilection for nasty intrigues, espionage and perversions.

The police arranged an appointment with aforementioned ambassador in order
to utilize his private house a modest stone‘s throw west of my apartment as a
kind of headquarters for oncoming terrorism.....

Returning to my attic-lodging in the late afternoon, I immediately recognized
intruders employing at least óne forged key had searched the unpretentious
living room. Inspecting the small balcony adjoining the garret, I quickly discov-
ered a couple insulated wires inchoatively hidden by corresponding girders and
corner stud. Following the thin cords with the eyes, two of them ran along the
outside wall to the ground where they continued southwards, while another pair
apparently led into the apartment beneath.
I frequently employed said veranda for laundry purposes, and firmly knew none
of described wires had been there a week ago.....
‗Well — let‘s see what these bullies are up to!‘, I said to myself.
A few hours later I put on my tracksuit and went outside — it was dark.

I barely ran a kilometer before heading for my dwelling house — wading across
a nearby river, I surreptitiously advanced from east.....reaching the residence
garden unseen by the hectoring enemy. I‘d decided to inspect depicted wires
somewhat closer.....and as supposed: from the southwesternmost part of the
foundation those reaching the ground (largely concealed) continued westward
to adjacent street before sneaking along the trunk of an aged tree almost to the
top — in the dim light from a vicinal street lamp I saw the threadlike conduc-
tors traversing several meters above the road.....straight into the previously
indicated ambassador‘s private garden!
From my covert beneath the ambassador‘s domicile, I now studied the police

United Nations petition — incomplete report
17
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
17
officer I beforehand knew had been stationed in the former diplomat‘s lawn.
Partially hidden by surrounding shrubs he intentionally kept in the dark, but
each time he sucked his revered cigarette a tiny gleam dimly illuminated his
facial features — it was one of the notorious undercover agents.

I cautiously withdrew the same way as I came, and ran around roughly 20 min-
utes before returning to my apartment in Ivar Aasens vei* (*a street) the ordi-
nary way.

The next days the police continued their sentinelling outside the ambassador‘s
house — they‘d installed cobweb-optics (cf p 9) inside my flat, and bombarded
the attic with ultrasound by night (my landlord slept in a room underground,
and were hardly seriously affected by the terror — though he was noticeably
more confused and indisposed than usual these days). The ultrasound-cannon
was mounted on a tripod in the ambassador‘s garden (they always removed it
before dawn), and drew electricity from a power socket inside his house — he
certainly knew about it!

The ultrasound-terror wasn‘t a success for the police; notwithstanding a few
tactical adjustments, I carried on most of the human rights work etc as custo-
mary (— anyhow: perfectly aware the police illegally would surveil and
terrorize her if she was found, I‘d forbidden my girlfriend to visit/contact me
since the middle of September).

During their numerous break-ins the police had installed several electronic
hootanannies both inside and around my lodging — one of these accursed
gadgets were discovered in a narrow dead end of the attic less than 50 centi-
meters from my bed...

The police behaved both ridiculous and unacceptably unethical, so Oct 10
th
(at
02:20 AM) I signalized to their guard in the ambassador‘s garden to go indoor
— he‘d been seen in any case, I morsed. After fifteen minutes I‘d received no
reply, so — flashlight in hand — I entered the balcony again. I‘d morsed 3–4
characters when the brand new flashlight battery permanently went out of busi-
ness! I retreated inside, but 5 minutes later I was back on the modest veranda;
a man in his thirties frenetically struggled to remove as much of aforementioned
wires as possible! — ungraciously stumbling in the jungled cords, he took flight
like a badly moonstruck cuckoo upon detecting my peering presence.....!

October 11
th
I attended a vesper service for university students at ―Misjons-
kirken‖* (*a church), Oslo, while a bearded hobgoblin from the Norwegian
Police ―Security‖ Service attempted to photograph all the churchvisitors (the

United Nations petition — incomplete report
18
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
18
police had also stationed two well-known plainclothesmen right outside corre-
sponding porch/aisle).

Returning to my apartment in Ivar Aasens vei, I wasn‘t much surprised to learn
the police again had burglarized it. Nevertheless — a new and ominous trend
had been initiated this evening; studying some vacuum-packed sausages I
quickly discovered the miniscule pinprick underneath the price tag, and the
newly baked rye bread had been contaminated with a scarcely visible granulate!
This was, however, nothing but a sinister confirmation of what I‘ve been told
by other human rights activists; Norwegian police verily utilized pathogens and
poisonous substances to harm/assassinate persons ideologically or otherwise
opposed to their ghastly extensive criminality suo motu and ex officio!

Going collectively bananas, the bootless police officers now launched a dozen
strikingly hatefull attacks to annoy and cripple me.

The 15
th
— at 04:30 AM — a toolwielding motorcyclist from Majorstua Police
Station sabotaged the streetlight outside my dwelling, and forthcoming mid-
night the entire street lay bathed in darkness!

Due to the nocturnal ultrasound-terror, I routinely took a nap in the morning be-
fore going to the center of Oslo. Underneath I heard my landlord utilizing the
phone before leaving in his car, and I prepared to sleep for an hour and a half —
it was the 24
th
day of October.
Laying prone on the bed relaxing, an unexpected noise reached my ears; appa-
rently the sound of water running in the domiciliary plumbing system! This was
curious, because I knew the landlord not yet had returned — so, under other-
wise normal conditions, I should be the only person in just now.....
Still reclining on the bed, I‘d prepared mentally to go downstairs when the
oxygen evidently was ―sucked‖ out of the small attic abode — rendering breath-
ing impossible! I flung myself out of the room rather swiftly — rushing down
the stairs heading for the exterior door.....
Outside I forthwith entered nearby garage — grabbing a laid away matchbox, I
inhaled deeply before advancing upstairs. I‘d left the apartment door ajar, and
now I tried to light one of the safety matches in the quarter-opened doorway —
it ignited, but extinguished after maximum 2 seconds. Stretching my arms 40–
50 centimeters into the apartment, I attempted to enkindle a couple
matches.....but they didn‘t strike at all! Flinging the door agape, I withdrew
alfresco where I quickly found the matches to be in perfect condition.
Staying outside nearly 20 minutes before reentering the flat, I had no difficulties
burning up one of the matches, but I unclosed a window and opened the bal-
cony door though — the stuffy air had a peculiar odor.....not unlike that of
United Nations petition — incomplete report
19
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
19It should be duly underscored the police never found anything unlawful or other-
wise objectionable during the various break-ins touched upon above — neither
had they justifiable reasons for suspecting any degree of criminality.

What they actually discovered in my apartment — besides human rights papers
and pacifist-oriented magazines, was a few legal documents confirming I‘d
reported the misconduct of a former police officer — Mr Frederik BARTH —
to the national association of barristers.
Operating his counselor agency from Akersgata* (*a street), Oslo, I‘d consulted
Mr Barth in 1990. Mr Barth behaved more or less adequate until I mentioned Mr
Magne ENG — brother of the intensely Nazi-sympathizing police physician Mr
Hans ENG* (*Born in Oslo 1907, Dr Eng — like many other Norwegian police
employees — zealously supported the Nazi-German ―Endlösung‖. Actively tak-
ing part in the deportation etc of Norwegian Jews, he was indirectly guilty e.g of
genocide — but, darned significantly; he was never indicted for this notorious
and exceedingly opprobrious criminality! Imprisoned from 1948–1949 he was

carbon dioxide gas (CO
2
).

Staying indoor watching the apartment this afternoon, one of the uniformed and
police cooperating rangers I‘d seen the preceding day either fell or — very
uncoordinately — jumped down from the lower roof as I abruptly flung open
one of my eastward windows....!

Anyhow — the most pernicious assault by far this day, was planned and direct-
ed by the well-known but feckless Norwegian parascientess Ms Anna Elisabeth
WESTERLUND. A fatally improper onslaught, Ms Westerlund appeared out-
side my flat next day — carrying out a certain ritual before leaving.....; I won‘t
characterize her as an upright or particularly wise individual!

Completely reneging juridical regulations and social codes, the cops subsequent
days exploited every manifest opportunity to make trouble.....so — in the be-
ginning of November, I departed for Sweden.

Arriving in Stockholm, it became clear Norwegian police had informed their
Swedish colleagues about my presence. Anyhow — my mission was a perfectly
legal one: forthcoming problems rather forecasted, I‘d decided to deposit some
written and particularly valuable material outside Norwegian borders.
Said stuff discreetly and successfully transmitted, I immediately returned to
Norway —
United Nations petition — incomplete report
20
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
20
wholly and scandalously pardoned March 3
rd
, 1950, and immediately resumed
his ―medical practising‖.).
From spacious accommodations in Møllergata* (*a street), Oslo, Mr Magne Eng
and his highly questionable staff engaged in seemingly charitable business act-
ivities.....but when he — by way of a third party — learned I was strongly opp-
osed to the extermination of Jews enthusiastically partaken by his brother, he
promptly decided to swindle me for US$5000!
Anyhow; to support my de facto remuneration claim I had a prodigious bunch
receipts/contracts which — horribile dictu — Mr Barth now aggressively and
consultatory disjunctively flung up in the air with a sudden jerk.....spreading the
copious documentation all over his office floor!
Well — the national association of barristers naturally found the rather ill-
mannered Mr Barth guilty of malconduct ex officio.....a troublesome fact he and
his Nazi-friendly fuzz-chums never ‘ve been quite able to stomach —

The police officers irregularly begriming my flat in Ivar Aasens vei also found
legal papers indicating I‘d reported one of their depraved colleagues item the no-
toriously fractious Director General of Public Prosecution — Mr Georg Fredrik
RIEBER-MOHN — for premeditated dereliction of duty etc.
Telltalely a member of the beforehand contaminated Supreme Court since 1997,
the vindictive Mr Rieber-Mohn should be a main target for everybody whole-
heartedly striving to lessen official corruption and covert racism in Norway.

It ought to be emphasized parts of the blatant misconduct exhibited by the police
in Oslo were nourished by slandering brought about by — particularly — Mr
Olav HOFF, NO-Langevåg.
Pt employed at the district recorder‘s office in NO-Ålesund, Mr Hoff 7–8 years
earlier had displayed undesirable interest for me — he‘d vg registered that mis-
fortune and illness always befell those taunting me, and he wondered why. I
honestly replied I was an extraordinary upright person condemning wrongdoing
absolutely, so — whoever had accused or annoyed me was indeed wicked and
thus liable to punishment.
Nevertheless — based on lamebrained misconceptions, spite and most undue
curiosity, Mr Hoff willfully provoked and clearly applauded some of the rabid
terror exercised by his colleagues in Oslo.

In connection to the human rights document sent the permanent Representative
of the Russian Federation to the United Nations — Ambassador Andrey I
DENISOV — September 20, 2004 (cf Doc #3217), officers anxious to destroy
pieces of evidence against themselves arranged a fire at Majorstua Police
Station, Oslo, in the evening eight days later. Earlier that day I had informed
outlandish representatives of the United Nations and the European Union etc
about the unlawful document copying/theft, and feedback from these and other
United Nations petition — incomplete report
21
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
21
instances scared the downright iniquitous cops.....

Officers from Majorstua Police Station ‘ve continued persecuting and illegally
terrorizing me until today, i.e August 2006.

As for my landlord in Oslo, Mr Fridtjof HØYER, he probably suffered lasting
health impairment as a result of the police waged terrorism — and, in all like-
lihood, he became the victim of at least óne serious offence committed to hide
this criminality.....
A grandchild of the famous Norwegian Fridtjof NANSEN, Mr Høyer had ex-
hausted himself nursing his disabled wife before she died. Despite numerous
applications, Norwegian authorities bluntly refused to provide required assi-
stance and — as the wearying work gradually sapped his strength, they‘d told
Mr Høyer his recurrent requests for help to his sick spouse were triggered by
mental illness!
Mr Høyer never fully recovered from the malicious injustice, and frequently
lamented the lack of adequate empathy exhibited by his own children.

Above mentioned rangers were commissionaires from a special contingent para-
troopers known to cooperate closely with Norwegian police vg in anti- and
counterterrorism matters.
Military value and civilian applicability otherwise unquestioned, their present
liaison with the severely vitiated police force is eclectically contravening, pro-
fessionally deleterious and deeply disgraceful indeed.....; corresponding corps
d‘elite should enjoy sheltered training facilities and operational freedom wholly
exempt suborning influence from detrimentally crackbrained police principals!
Waging gross injustice rather than war in this case, the paratroopers should
purchase a physical, moral and purely intellectual standard unequalled by 97%
of Norwegian police officers.

Said Ms Westerlund was a notorious police collaborator, and she didn‘t fare
very well neither before nor after her death.....
Before expiring in 1995, she testamentary donated her brain to the university
in NO-Bergen, and one of the pathologists dissecting it — Mr Inge MORILD —
also conducted a post-mortem examination of my murdered fiancée in Nov-
ember 1996 (cf Document #599, pp 47–49).....

From the passenger station in Stockholm I phoned my sisters in Norway —
afterwards, in a narrow passageway, I confronted one of the Swedish plain-
clothesmen with the fact he‘d eavesdropped/recorded corresponding conver-
sation utilizing a wireless device: ‗You‘ll hand over a copy of that tape to Nor-
wegian police!‘ I said to him. He nodded — but they didn‘t like it.....they felt
something was wrong with this case, he said, and wondered if I could spell
United Nations petition — incomplete report
22
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
22
out the goings-on for him. I gave a short account. ‗Good luck!‘ he cheered.
Waiting for the train to Oslo, another Swedish police officer frustrated asked me
what kind of rancid hodgepodge their Norwegian colleagues tried to serve them.
I explained. ‗Goddamn, what a mess! — they‘re completely crazy!‘ he snarled,
and reassured me he noway supported the Norwegian cops in this case.

Norwegian authorities constantly and underhandedly searching for opportunities
to explain away etc their rotten misconduct, it is thoroughly stressed the truly
subhuman diabolism exercised by the police in Oslo were through and through
evil-intended and without extenuating circumstances.
Moreover; Norwegian authorities didn‘t suspect I possessed any kind of valu-
able material before leaving for Sweden in 1992, and knew nothing whatsoever
about the content of vg Document #599 before it was published in 2002!


ÅLESUND/HJELSET/BRATTVÅG 1992


Arriving Oslo, I continued by train to NO-Åndalsnes where I met my two
sisters and the boorish troublemaker Mr Jon Rune NYGÅRD* (*allegedly
engaged with my youngest sister) — twas November the 4
th
.

I‘d planned to rent an apartment in Ålesund forthcoming day, and found it con-
venient to share roof with my sisters and Mr Nygård until then.
I was about to enter bed when aforementioned Mr Olav Hoff and a female phy-
sician, Kristin HENDEN, came into the house. Pretending my mental condition
bothered them, Mr Hoff told they intended to bring me to a nearby hospital for
further examination.

Though Mr Hoff‘s contemptible double-dealing and the perverted state of
affairs generally were perfectly evident from the onset, I said nothing about
it.....usually I swear to the ―accuse-me-and-condemn-yourself-policy‖ in cases
like this —


At the infirmary at Åse (a few kilometers east of NO-Ålesund) I was compul-
sory committed by the physician Ms Elin THOMASSEN DYRHAUG — Mr
Hoff enacted his self-appointed role as countersigning ―tutor/guardian‖, of
course!
I was forced to swallow some debilitating drugs, and locked up in a cozy hos-
pital pokey overnight. In the morning two police officers transported me by car


United Nations petition — incomplete report
23
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
23
From 1975–1979 I was an active member of the Norwegian Boy Scouts move-
ment, and much of the time I functioned as a Scoutmaster. One of the lads I
taught e.g first aid, pioneering/bivouacking, semaphoring/morsing, splicing/
knotting/roping, religion, lifeline maneuvering, improvised cooking, tracking,
map/compass reading, mountaineering and general outdoor survival etc, was
aforesaid — Mr Jon Rune NYGÅRD.
I can‘t say any of the scouts proved eminently teachable, and when Mr Nygård
finally managed to learn the Morse code by heart, he was immensely proud! —
as a matter of fact he earnestly recalled this ―mnemonic achievement‖ as one of
his truly remarkable intellectual feats for many years onwards.....!

Certainly not the brightest in my scout troop, Mr Nygård nevertheless surpassed
everybody in one, distinct discipline: malingering!
Instructing both Boy and Girl Scouts in first aid techniques as v.g cardiopulmo-
nary resuscitation, complicated fracture treatment, pulmonary edema relief,
arrest of arterial bleeding, management of traumatic diaphragm hernia, minor
surgery and emergency handling of second and third degree burns etc, Mr
Nygård unquestionably was the choicest casualty dummy!
Cosmetically pallid, pseudo-wounds frightfully agape and with artificial blood
trickling from ears and mouth etc, he most definitely seemed death-struck, and
several times persons unfamiliar with his bizarre talent for simulation indeed felt
convinced they faced an authentic emergency situation.....!

As Mr Nygård commenced secondary education, parts of his personality
changed for the worse — he became nauseatingly stuck-up, machinating and
outright mendacious. He‘d left the Boy Scouts a few years earlier, and without
the positively stabilizing influence from this uncorrupted youth movement he
soon proved a willing victim for the depraving impact wielded by some of his
classmates. One day I accidentally met Mr Nygård in NO-Mauseidvåg, he
straightaway confessed he‘d planned to harm me in one way or another. This
sudden hostility was totally unprovoked and unreasonable, so I immediately


to the funny farm at Hjelset right east of NO-Molde —

My first encounter with the loony bin at Hjelset proceeded pretty much as be-
forehand expected — never previously interned, I was certainly well prepared
for the fiendish absurdities awaiting me though.....!
United Nations petition — incomplete report
24
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
24
demanded an explanation. He admitted I always had treated him properly and
never offended him in any way, but he felt like backstabbing and injuring me
anyhow.....he didn‘t know exactly why, he said, and agreed it surely would be
wrongful.
Though Mr Nygård weighed 113 kg and was an enthusiastic soccer player, I had
always been much stronger and battlewise than him — if attacking me, he‘d
been defeated forthright.....and he knew that.
Before parting I asked if he somehow felt envy towards me, and he replied he
most likely did.

Mr Nygård waited more than 10 years before realizing his vow to harm me.....;
the actual opportunity arose the night to November the 5
th
, 1992 — then he
grabbed his mother‘s phone.....
First he phoned Mr Olav Hoff (at that time employed at the local sheriff office),
and then the nearby casualty department at NO-Åse.

Mr Hoff was beforehand informed by his colleagues in Oslo about my presence,
and had waited for this preplanned excuse to falsely accuse and illegally appre-
hend me. At this time I was wholly aware the married Mr Hoff for years had
abused his position as a police officer to gain sexual favor from a number of
women, and his flirtatiously manipulative behavior vis-à-vis the young and
naive Ms Henden was rather ostentatious this night. Later he was convicted for
some of his sexual turpitude, but the extension and negative consequences of his
misconduct was never uncovered by the partially corrupted jury.

Several representatives from the hospital at NO-Åse had been clandestinely
involved in the putrid complot against me before I reached the Ålesund-region,
and Ms Elin Thomassen Dyrhaug was absolutely one of them — she was e.g
identical with the slightly disguised woman exhibiting peculiar interest for me
on the train to Åndalsnes!
Whereas Ms Thomassen Dyrhaug decidedly is one of the principal culprits in
this disastrous case, the real architect behind the nosocomial conspiracy was
Ms Aase SVENDSEN ROLAND (b April 29, 1938) — one of her befriended
colleagues and the professionally incompetent and repugnantly immoral leader
of the psychiatric department at indicated hospital.

Married with the chief of health in Møre og Romsdal county — Mr Per
ROLAND (fully aware and actively supporting his wife‘s nauseating criminal-
ity, Mr Roland is another principal offender in this case) — and with solid
political connections, Ms Svendsen Roland had a nearly optimal basis for exert-
ing her vehemently corruptive influence.
Ms Svendsen Roland was also more or less acquainted with my parents in
advance, and with her criminal predisposition, suppressed sexuality, Christian
United Nations petition — incomplete report
25
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
25
delusions and sadomasochistic inclination etc, she didn‘t hesitate falsely
accusing and groundlessly terrorizing me.

Ms Aase Svendsen Roland and Ms Elin Thomassen Dyrhaug was both amongst
the physicians who had planned, approved and recommended the totally illegal
terror waged against me in Oslo!

Before the iatrogenic atrocities in Oslo, the emotionally wayward and intellectu-
ally trifling Ms Svendsen Roland had been shrewdly manipulated by my parents
who convinced her my strategically hustle-bustle eclosion and ensuing rejection
of them in 1984 was spurred by impulsivity and unsoundness.
Affected by my parents prevarication and willingly ignoring readily document-
able facts of the case, Ms Svendsen Roland subsequently committed the truly
fatal error in her life.....

Following grave and perhaps psychopathologically motivated child abuse, my
parents irrevocably lost my confidence in 1968 — a troublesome fact they al-
ways ‘ve taken considerable pains to hide. The child battering continued until
1975, and during the period we lived in NO-Langevåg my father‘s older sister,
Ms Judith MOLVÆR, several times threated to report the ill-treatment to the
national child welfare.

When I left my home in NO-Mauseidvåg in 1984, it was an extremely well-
planned move — a necessary step I‘d been prepared for since my earliest boy-
hood. In 1975 I decided to design the company logo unmistakably reflecting this
fact — a piece of circumstantial evidence convenient for future application.....:

A crowned and winged double-u/-you applied e.g as letterhead and spread
throughout the world — the announced ―flight of the W‖ is clearly
perceived.....cf illustration (the logo‘s three-pointed princess‘ crown —

W/E-3-∑
1
W/E-3-∑
United Nations petition — incomplete report
26
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
26
representing the 3 sisters mentioned in Doc #599 [Centurie I:76] — is also a sty-
lized ―W‖, ―E‖, ―3‖ and ―∑‖.....the digit ―1‖ is seen as the crown‘s
substratum/vinculum/integer and single bond. The ―W‖ — turned upside down
so as to resemble twin-peaks towering above an edged depression —
symbolizing the DALSEGG-sisters [cf Doc #599, pp 47–54 usw.
Toponymically/literally the surname ―Dalsegg‖ means ―dale‘s edge‖] whose
foundation rely on me, also represents an artistic version of the letter ―E‖
[―Elin‖], the number ―3‖, the mathematical symbol ―∑‖ [―summation of‖ —
signaling conclusions] and the rear sight of a firearm etc. Dextrorotating the
logo 90º it‘ll thus read W/E-31-∑ — levogyrating it 90º it‘ll also read W/E-31-∑
[in 1996 my fiancée, Elin — one of said sisters — was shoot down in Ålesund*
{*literally ―the narrow passageway separating v.g a pair principally — cf
―principal girl/boy‖ — interrelated islands/peaks etc. The etymological/suffixal
transfiguration and logogrammatic interpretation of portrayed townscape also
reads as ―significance/portent/earshot/proclaim/reliable/healthy/unimpaired‖. It
should be noted my fiancée was murdered in Skaregata — literally the ―Notch-
street‖ — toponymically/derivatively denoting aforementioned depression and
the bottomed way passing tween/twain the W‘s cleaved and sloped design
profoundly reflecting the symbolically out-of-the-way elevation of dispirited and
otherwise sinistrous circumstantial indicators.} the 31
st
of October.....the actual
month is represented by the alphanumeric position of the letter ―J‖ {corre-
sponding traitor‘s forename initial}, while the initial of the murderer‘s first
name — ―R‖ — is established by the alphanumeric distance between the
characters ―E‖ and ―W‖.]
Not composing a wholly conventional UN-report, I feel free quoting a poem by
the Belgian Nobel laureate Comte Maurice MAETERLINCK:

―Les trois sœurs ont voulu mourir
Elles ont mis leurs couronnes d‘or
Et sont allées chercher leur mort.

S‘en sont allées vers la forêt:
‗Forêt, donnez-nous notre mort,
Voici nos trois couronnes d‘or.‘

La forêt se mit à sourire
Et leur donna douze baisers
Qui leur montrèrent l‘avenir.

Les trois sœurs ont voulu mourir
S‘en sont allées chercher la mer
Trois ans après la rencontrèrent;

United Nations petition — incomplete report
27
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
27

‗Ô mer, donnez-nous notre mort,
Voici nos trois couronnes d‘or.‘

Et la mer se mit à pleurer
Et leur donna trois cents baisers,
Qui leur montrèrent le passé.

Les trois sœurs ont voulu mourir
S‘en sont allées chercher la ville
La trouvèrent au milieu d‘une île:

‗Ô ville, donnez-nous notre mort,
Voici nos trois couronnes d‘or.‘

Et la ville s‘ouvrant à l‘instant
Les couvrit de baisers ardents,
Qui leur montrèrent le présent.‖

The monetary unit in Norway is ‖krone‖ — literally ―crown/couronne‖.

The abbreviation ―K-O‖ at the lower part of the logo stands for ―kick-off/kick
off‖ and ―strikeout-operation‖. The ―K‖ also relate to the 10
th
/11
th
, and the ―O‖
to the 14
th
/15
th
— the tactically interpolated ―hyphen‖ marks the fatidic/onto-
logical division expressed as semiological confirmation of the semblable
duplicity and figurative orogeny synecdochically evoked by the sororal
transubstantiation and calendric synchoresis of chronologically interrelated
opposites factitiously promoted through the connotative separation emblem-
atically embodying the distinct features of forecasted capital offence).
The ice-blue logo printed on white stationery heralds my foreordained surname
— ―Winther‖ — as well as the ―wintry/glacial/chilly‖ conditions sublunary
typecasting my ―In-ter-twin-ED ≡ ‗Me—ta-mor—phos-is‘‖ (about literally:
―Ego sum lux [mundi] — though, thankfully, an intentionally dimming light‖
most appropriately leaving the rightfully doomed Earth in increasingly obscurity
[cf Centurie-III:94, Doc #599 usw]).
My carefully constructed company name was: ―Department of News‖
— i.e; depart -ment of nEWs (the suffix ―-ment‖ presaging the specified
object/action/process) and thus — ―the depart -ment of new/nominative EWs‖.

In their characteristically fraudulent and muddleheaded manner, Norwegian
authorities ‘ve attempted to portray my superbly structured disentanglement
from their noxious coercion as pathologically dictated — nefarious suppression
United Nations petition — incomplete report
28
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
28
of bothersome facts and exegetic information shedding light on their feculent
criminality ‘ve constantly been of paramount importance to them.
Also for my parents whom I left deliberately hurried in 1984 has it been
important to think up a spurious but — to themselves — soothing expla-
nation in respect of my deceptively dramatic take-off.
In any case the condemnation of the satanic persecution, torture and falsificat-
ions etc brought about and supported by Norwegian authorities and my pa-
rents are absolute, unalterable and sempiternal; all requests for absolution will
be turned down, no pecuniary compensation will be regarded as adequate or
even slightly attenuating, and religious pietism/penitence won‘t affect the
deservedly brutal fate awaiting those guilty.

Returning to the star-crossed conditions in Ålesund 1992, it should be empha-
sized I already before entering the private house of Mr Nygård‘s mother dis-
covered distinct and fresh traces outside the main entrance confirming my ene-
mies just had left the place — inside I immediately noticed a dozen signs betray-
ing the dwelling pretty short time ago had been infected by audiovisual spy-
accoutrements. Due to the continuous terrorism exercised by sadistic police
officers et al in Oslo, I hadn‘t slept since Oct 23
rd
.....but still my deductive and
observational capacity by far surpassed that of the treacherous pigwidgins and
moral lepers about to betray me (i.e; my sisters and Mr Nygård were wholly
unaware the house had been bugged etc, and even the most manifest vestiga left
by the intruders escaped the flawed attention of these haughty and mentally
unstable half-wits)!

Arriving the abhorred bughouse and political prison at Hjelset, I furtively carried
out a couple technical tests objectively confirming what I beforehand knew; the
federal slammer had very recently (many of the clear-cut clues were certainly
less than 24 hours old) been contaminated with the infernal Cobweb-Optics*
(*cf Doc‘s ##123, 627, 2037 and 3217) and pinhole-microphones — though, at
that time, the infection were limited to rooms I supposedly had to utilize (WCs
and bath-/bedrooms included).
Forthcoming inspections and tests gave credence to the fact the Cobweb-Optics
not had been installed other places than those normally frequented by me — not
even in the compartment for ―particularly dangerous‖ detainees (as for today,
however, the Cobweb-Optics and concealed microphones are probably abused
practically all over the execrable institution)!

Anyhow — by November 1992 my skillful stalwarts had been discreetly and
successfully emplaced both inside and in strategical vicinity of the vitiated
laughing academy; the amount final proofs intelligently collected by these
dauntless champions and professional entourage are truly enormous, and their
sharp-witted testimonies will be unconditionally devastating for my hope- and
United Nations petition — incomplete report
29
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
29
honorless foes!As natural for hominoid faeces, my state paid enemies clung foully together
also at Hjelset — now the altogether false and trenchantly sphacelated concoc-
tion fabricated to incarcerate me had to be ―consolidated‖ through pretendedly
scrupulous, catamnestic annotations etc.

The misbegotten son of a manic-depressive drunkard, the psychologist Mr Hans
Peter MØLLER was amongst the first creeps I encountered at the madhouse —
sporting an unkempt hairstyle conspicuously resembling a machine-gunned
magpie‘s nest, he decidedly had the look of a bombed and shell-shocked circus
clown!
A fundamentally pusillanimous, immature and perfidious good-for-nothing, Mr
Møller compensated for some of his shortcomings through attributing his own,
despicable frailness and vile nature to me. Criminally jumbled up with the
pharisaic falsehood characterizing the abject weakling and hitlerite alienist*
(*while 20% of primary care physicians [general practitioners] in Norway can
be correctly described as clearly anti-Semitic and/or naziphile, corresponding fi-
gure for psychiatrists pendulates between 50 and 55%. Viewed as a single
group, medical practitioners in Norway ‘ve been extremely overrated —
morally,
intellectually, socially and medicomechanically) Mr Magnus AASHEIM, the
commentaries entered in the ―medical record‖ by Mr Møller presumably be-
longs to the most low-minded fiction ever penned in Norwegian!

In said record the out-and-out criminal and medico/politician authorized ass-
aults launched by the police in Oslo had been described as purely imaginary, of
course, and the fibbing swine had shunned no iniquitous extremes to portray me
as paranoid and to cover-up their sickly vicious corruption.
As beforehand announced it‘s not my intention to furnish my diabolic foes with
especially useful information, so — at this point in the process — my direct co-
untercomments are tactically limited to declaring more than 90% of the slimy
stuff included in the scandalous record thoroughly false and deliberately mis-
guiding!

Acquainted with their forthcoming treachery long before they actually were
born in 1966 and 1970 respectively, it should nevertheless be underlined I al-
ways ‘ve held back any information my sisters prospectively could abuse — e.g
by passing it on to hostile persons.
When I met these fickle and neurotic wenches at Åndalsnes in 1992, they hadn‘t
seen me since 1984 — as for today, they both enjoy perpetual enemy-status due
United Nations petition — incomplete report
30
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
30


Before kicking off the from A to Z daffy and lawless terror-campaign against
me in Oslo, Ms Aase Svendsen Roland and her deranged partners in crime collu-
sively obtained operational permission from e.g the Norwegian Parliament,
Government, Supreme Court and King‘s Council.....!

Ms Svendsen Roland personally knew several of the local county representatives
to the national assembly in Oslo, and Ms Laila KALAND — a superintendent
nurse from NO-Sykkylven — clearly played a central role as commère introduc-
ing corresponding and sickly warped scheme to the beforehand corrupted pack
constituting the Norwegian ―Storting‖ (the other Storting representatives from
Møre og Romsdal County in 1992 was; Mr Rikard OLSVIK, Mr Anders
TALLERAAS, Mr Ingvard SVERDRUP, Mr Kjell Magne BONDEVIK,

to attempted and harmful cooperation with rabidly criminal representatives of
Norwegian authorities.....; all contact with them are strategically dictated, the-
atrically amicable and genuinely unwished.

The hell-destined exponents of satanic machination and unprovoked fiendish-
ness, I had also systematically and abundantly fed the bedlam-employees et al
with disinformation from the very first minute — seemingly trivial gestures and
―random‖ remarks all ingeniously contributed to the final doom and intermi-
nable anguish inconvertibly assigned these throughly rotten subhumans and
their equally depraved, extramural accomplices.

Fatally cocksure he correctly had understood and masterfully controlled the
macabre situation, Mr Aasheim frequently busied himself falsifying my
―medical record‖ and actively engaged in conspiratorial contact with culpable
police officers and the rope-ripe vermin from the hospital at NO-Åse etc — in
his private office he had dissembled several documents unambiguously testi-
fying his essentially criminal and dangerously schizophrenic personality.....

As for the police, they largely maintained their well-known tailgating whenever
I was allowed to go outside the stinking nuthouse — and I certainly knew these
mentally deranged and bloody criminals should engender vast difficulties and
illegally blockade justice also in the future.....

December 21
th
I was released from the political state prison at Hjelset, and
forthright settled in NO-Brattvåg where one of my cousins, Mr Egil HÅVIK,
had offered me temporary lodgment.

United Nations petition — incomplete report
31
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
31
Mr Per SÆVIK, Mr Gudmund RESTAD, Mr Lodve SOLHOLM, Ms Marie L
WIDNES and Ms Karita BEKKEMELLEM).
A tainted Labour Party representative like the Norwegian Prime Minister — Ms
Gro HARLEM BRUNDTLAND — herself, Ms Kaland et al handily acquired
governmental support for the assuredly morbid and stark illegal assaults against
me.
Ms Harlem Brundtland and her mafiosi in turn presented the disastrous complot
for the Norwegian monarch, Mr Harald HEADLESS, who spitefully approved
the insanities in the usually hebdomadal Council of State.

The premier and his/her ministers normally constitute the greater part of the
King‘s Council, and at the actual time in 1992 the Norwegian Government
looked suchwise:

 Prime Minister: — Ms Gro HARLEM BRUNDTLAND (Labour Party)
Secretaries: Mr Ole BERREFJORD, Mr Svein R HANSEN, Mr Øystein
SINGSAAS, Mr Bjørn SKOGSTAD AAMO and Ms Gerd-Liv VALLA

 The Ministry of Foreign Affairs:
— Mr Thorvald STOLTENBERG (Labour Party), foreign affairs
— Mr Bjørn Tore GODAL (Labour Party), trade
— Ms Kari NORDHEIM-LARSEN (Labour Party), international
development etc
Secretaries: Mr Jan Laurits EGELAND, Mr Jon Ivar NÅLSUND and Ms
Helga Maria HERNES

 The Ministry of Justice and the Police:
— Ms Grete FAREMO (Labour Party)

 The Ministry of Defence:
— Mr Johan Jørgen HOLST (Labour Party)
Secretary: Ms Elsa Lisbeth ERIKSEN

 The Ministry of Finance:
— Mr Sigbjørn JOHNSEN (Labour Party)
Secretaries: Mr Svein Harald ØYGARD and Mr Jan AABOEN

 The Ministry of Agriculture:
— Ms Gunhild ØYANGEN (Labour Party)
Secretary: Mr Ottar BEFRING

 The Ministry of Transport and Communications:
— Mr Kjell OPSETH (Labour Party)
United Nations petition — incomplete report
32
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
32
Secretary: Ms Anne-Karin SAUS

 The Ministry of Education, Research and Church Affairs:
— Mr Gudmund HERNES (Labour Party)
Secretary: Ms Randi ØVERLAND

 The Ministry of Fisheries:
— Mr Jan Henry T OLSEN (Labour Party)

 The Ministry of Children and Family Affairs:
— Ms Grete BERGET (Labour Party)
Secretary: Mr Stig Erik FOSSUM

 The Ministry of Local Government and Labour:
— Mr Gunnar BERGE (Labour Party)

 The Ministry of Cultural Affairs:
— Ms Åse KLEVELAND (Labour Party)
Secretary: Ms Lene LØKEN

 The Ministry of Social Affairs:
— Ms Grete KNUDSEN (Labour Party), social affairs
— Mr Werner CHRISTIE (Labour Party), health affairs

 The Ministry of Trade, Industry, Petroleum and Energy:
— Mr Finn KRISTENSEN (Labour Party)
Secretary: Mr Gunnar MYRVANG

 The Ministry of Government Administration:
— Ms Oddny ALEKSANDERSEN (Labour Party)

 The Ministry of Environment:
— Mr Thorbjørn BERNTSEN (Labour Party)
Secretary: Mr Børre PETTERSEN


The President and Vice President of the Norwegian Storting was Mr Jo
BENKOW (Conservative Party) and Ms Kirsti KOLLE GRØNDAHL (Labour
Party), respectively.

United Nations petition — incomplete report
33
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
33
The President and Vice President of the Norwegian Lagting was Mr Hans J
RØSJORDE (Progress Party) and Mr Jostein Fjærvoll (Christian Democratic
Party), respectively.

The President and Vice President of the Norwegian Odelsting was Ms Inger
Lise GJØRV (Labour Party) and Ms Tora AASLAND HOUG (Socialist Left
Party), respectively.

The corrupted Supreme Court was in 1992 constituted thus:

— Mr/Ms XXXXXXX (Director)
— Mr Carsten SMITH (Chief Justice)
— Mr Arne CHRISTIANSEN (judge)
— Mr Helge RØSTAD (judge)
— Mr Tore SINDING-LARSEN (judge)
— Mr Jan R SKÅRE (judge)
— Mr Gunnar AASLAND (judge)
— Mr Rolv HELLESYLT (judge)
— Mr Jens BUGGE (judge)
— Mr Jan FRØYSTEIN HALVORSEN (judge)
— Mr Nils P LANGVAND (judge)
— Mr Trond DOLVA (judge)
— MR Finn BACKER (judge)
— Mr Tore SCHEI (judge)
— Mr Ketil LUND (judge)
— Mr Steinar TJOMSLAND (judge)
— Ms Karenanne GUSSGARD (judge)
— Ms Liv GJØLSTAD (judge)
— Ms Vera L HOLMØY (judge)

King Harald Headless‘ personal and predominantly insane/psychopathic aides-
de-camp by 1992:

— Mr Ivar GJETNES
— Mr Tore ERIKSEN
— Mr Eivind C HAUGER JOHANNESSEN
— Mr Carl Magne HANSEN
— Mr Tom H KNUTSEN
— Mr Aage BARTNES

King Harald Headless‘ Lord Chamberlain and Marshal of the Court (A
1992) was Mr Kaare LANGLETE and Mr Lars Petter FORBERG, respectively.

United Nations petition — incomplete report
34
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
34
Supporting the psychotic complot against me from the onset, the office of the
Director General of Public Prosecutions was headed by Mr Georg Fr.
RIEBER-MOHN and Mr Tor-Aksel BUSCH.

The County Governors of Møre og Romsdal and Oslo og Akershus (A 1992)
— Mr Alv Jakob FOSTERVOLL and Mr Kåre WILLOCH — are particularly
interesting persons in this connection.....penologically.Members of the Norwegian Storting 1989–1993


Akershus County:

— Mr Reiulf STEEN (Labour Party)
— Ms Helen BØSTERUD (Labour Party)
— Mr Thor-Eirik GULBRANDSEN (Labour Party)
— Ms Anneliese DØRUM (Labour Party)
— Mr Jo BENKOW (Conservative Party)
— Ms Kaci KULLMANN FIVE (Conservative Party)
— Mr Jan PETERSEN (Conservative Party)
— Ms Eva R FINSTAD (Conservative Party)
— Mr Tore HAUGEN (Conservative Party)
— Ms Anne ENGER LAHNSTEIN (Centre Party)
— Mr Fridtjof Frank GUNDERSEN (Progress Party)
— Mr Finn THORESEN (Progress Party)
— Mr Jan Erik FÅNE (Progress Party)
— Ms Tora AASLAND (Socialist Left Party)
— Mr Paul CHAFFEY (Socialist Left Party)


Aust-Agder County:

— Ms Brit JØRGENSEN (Labour Party)
— Mr Tore A LILTVED (Conservative Party)
— Ms Helga HAUGEN (Christian Democratic Party)
— Mr Jens MARCUSSEN (Progress Party)


Buskerud County:

— Mr Erik DALHEIM (Labour Party)
United Nations petition — incomplete report
35
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
35
— Ms Kirsti KOLLE GRØNDAHL (Labour Party)
— Mr Trond JENSRUD (Labour Party)
— Ms Åse KLUNDELIEN (Labour Party)
— Mr Hallgrim BERG (Conservative Party)
— Mr Arild HIIM (Conservative Party)
— Mr Steinar MARIBO (Progress Party)


Finnmark County:

— Ms Oddrun PETTERSEN (Labour Party)
— Mr Karl Eirik SCHJØTT-PEDERSEN (Labour Party)
— Mr Reidar JOHANSEN (Socialist Left Party)
— Mr Anders AUNE (Aune-List)


Hedmark County:

— Mr Kjell BORGEN (Labour Party)
— Ms Eirin FALDET (Labour Party)
— Mr Sigbjørn JOHNSEN (Labour Party)
— Ms Sylvia BRUSTAD (Labour Party)
— Mr Einar Olav SKOGHOLT (Labour Party)
— Mr Johan C LØKEN (Conservative Party)
— Ms Ragnhild Q HAARSTAD (Centre Party)
— Mr Magnar SORTÅSLØKKEN (Socialist Left Party)


Hordaland County:

— Mr Hallvard BAKKE (Labour Party)
— Ms Grete KNUDSEN (Labour Party)
— Mr Leiv STENSLAND (Labour Party)
— Ms Ranveig FRØILAND (Labour Party)
— Mr Olav AKSELSEN (Labour Party)
— Mr Arne SKAUGE (Conservative Party)
— Mr Arne ALSÅKER SPILDE (Conservative Party)
— Ms Erna SOLBERG (Conservative Party)
— Mr Nils O GOLTEN (Conservative Party)
— Mr Svein ALSAKER (Christian Democratic Party)
— Ms Britt HARKESTAD (Christian Democratic Party)
— Mr Magnus STANGELAND (Centre Party)
— Mr Hans J RØSJORDE (Progress Party)
United Nations petition — incomplete report
36
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
36
— Mr Knut HANSELMANN (Progress Party)
— Ms Inger-Marie YTTERHORN (Progress Party)
— Ms Kjellbjørg LUNDE (Socialist Left Party)


Møre og Romsdal County:

— Mr Rikard OLSVIK (Labour Party)
— Ms Laila KALAND (Labour Party)
— Ms Karita BEKKEMELLEM (Labour Party)
— Mr Anders TALLERAAS (Conservative Party)
— Mr Ingvard SVERDRUP (Conservative Party)
— Mr Kjell Magne BONDEVIK (Christian Democratic Party)
— Mr Per SÆVIK (Christian Democratic Party)
— Mr Gudmund RESTAD (Centre Party)
— Mr Lodve SOLHOLM (Progress Party)
— Ms Marie L WIDNES (Socialist Left Party)


Nordland County:

— Mr Bjarne MØRK EIDEM (Labour Party)
— Ms Ragna BERGET JØRGENSEN (Labour Party)
— Mr Rolf BENDIKSEN (Labour Party)
— Ms Åshild HAUAN (Labour Party)
— Ms Inger PEDERSEN (Labour Party)
— Mr Petter THOMASSEN (Conservative Party)
— Ms Thea KNUTZEN (Conservative Party)
— Mr Dag Jostein FJÆRVOLL (Christian Democratic Party)
Mr Peter ANGELSEN (Centre Party)
— Mr Harry JENSEN (Progress Party)
— Mr Inge MYRVOLL (Socialist Left Party)
— Ms Lisbeth HOLAND (Socialist Left Party)


Nord-Trøndelag County:

— Ms Inger Lise GJØRV (Labour Party)
— Mr Roger GUDMUNDSETH (Labour Party)
— Mr Inge STALDVIK (Labour Party)
— Ms Wenche FROGN SELLÆG (Conservative Party)
— Mr Johan J JAKOBSEN (Centre Party)
— Mr Per AUNET (Socialist Left Party)
United Nations petition — incomplete report
37
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
37
Oppland County:

— Mr Haakon BLANKENBORG (Labour Party)
— Ms Berit BRØRBY LARSEN (Labour Party)
— Mr Johan M NYLAND (Labour Party)
— Ms Marie BRENDEN (Labour Party)
— Mr Dag C WEBERG (Conservative Party)
— Mr Syver BERGE (Centre Party)
— Mr Peder I RAMSRUD (Progress Party)


Oslo County:

— Ms Gro HARLEM BRUNDTLAND (Labour Party)
— Mr Thorbjørn BERNTSEN (Labour Party)
— Ms Sissel RØNBECK (Labour Party)
— Mr Bjørn Tore GODAL (Labour Party)
— Ms Marit NYBAKK (Labour Party)
— Mr Jan Peder SYSE (Conservative Party)
— Ms Annelise HØEGH (Conservative Party)
— Mr Per-Kristian FOSS (Conservative Party)
— Mr Anders C SJAASTAD (Conservative Party)
— Ms Kristin CLEMET (Conservative Party)
— Ms Eleonore BJARTVEIT (Christian Democratic Party)
— Mr Carl I HAGEN (Progress Party)
— Mr Pål Atle SKJERVENGEN (Progress Party)
— Mr Tor Mikkel WARA (Progress Party)
— Mr Theo KORITZINSKY (Socialist Left Party)
— Ms Kristin HALVORSEN (Socialist Left Party)


Rogaland County:

— Mr Gunnar BERGE (Labour Party)
— Ms Gunn Vigdis OLSEN-HAGEN (Labour Party)
— Mr Magnar SÆTRE (Labour Party)
— Mr Gunnar FATLAND (Conservative Party)
— Ms Thorhild WIDVEY (Conservative Party)
— Mr Sverre MAURITZEN (Conservative Party)
— Mr John S TVEIT (Christian Democratic Party)
— Ms Borghild RØYSELAND (Christian Democratic Party)
— Mr Ole Gabriel UELAND (Centre Party)
— Mr Jan SIMONSEN (Progress Party)
United Nations petition — incomplete report
38
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
38
— Mr Petter BJØRHEIM (Progress Party)
— Mr Eilef A MELAND (Socialist Left Party)


Sogn og Fjordane County:

— Mr Kjell OPSETH (Labour Party)
— Ms Astrid M NISTAD (Labour Party)
— Mr Dagfinn HJERTENES (Conservative Party)
— Mr Lars Gunnar LIE (Christian Democratic Party)
— Mr Leiv BLAKSET (Centre Party)


Sør-Trøndelag County:

— Ms Marit ROTNES (Labour Party)
— Mr Ulf GUTTORMSEN (Labour Party)
— Ms Mary KVIDAL (Labour Party)
— Ms Gunhild ØYANGEN (Labour Party)
— Mr Harald ELLEFSEN (Conservative Party)
— Ms Siri FROST STERRI (Conservative Party)
— Mr Kåre GJØNNES (Christian Democratic Party)
— Ms Tove Kari VIKEN (Centre Party)
— Mr Per RISVIK (Progress Party)
— Mr Erik SOLHEIM (Socialist Left Party)


Telemark County:

— Ms Ingeborg BOTNEN (Labour Party)
— Ms Ragnhild BARLAND (Labour Party)
— Mr Ingvald GODAL (Conservative Party)
— Ms Solveig SOLLIE (Christian Democratic Party)
— Mr John Ingolf ALVHEIM (Progress Party)
— Mr Børre RØNNINGEN (Socialist Left Party)


Troms County:

— Mr William ENGSETH (Labour Party)
— Ms Ranja HAUGLID (Labour Party)
— Mr Jan H ELVHEIM (Labour Party)
— Mr Svein LUDVIGSEN (Conservative Party)
United Nations petition — incomplete report
39
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
39
— Mr Terje NYBERGET (Progress Party)
— Mr Rolf Ketil BJØRN (Socialist Left Party)


Vest-Agder County:

— Mr Sigurd VERDAL (Labour Party)
— Ms Aud BLATTMANN (Labour Party)
— Mr John G BERNANDER (Conservative Party)
— Mr Jon LILLETUN (Christian Democratic Party)
— Mr Vidar KLEPPE (Progress Party)


Vestfold County:

— Mr Ernst WROLDSEN (Labour Party)
— Ms Karin LIAN (Labour Party)
— Mr Jørgen Hårek KOSMO (Labour Party)
— Mr Ole Johs. BRUNÆS (Conservative Party)
— Ms Ingrid I WILLOCH (Conservative Party)
— Mr Oscar D HILLGAAR (Progress Party)
— Ms Inger D STEEN (Socialist Left Party)


Østfold County:

— Mr Gunnar SKAUG (Labour Party)
— Mr Tom THORESEN (Labour Party)
— Ms Åsa SOLBERG (Labour Party)
— Mr Sigurd HOLEMARK (Conservative Party)
— Ms Kjellaug NAKKIM (Conservative Party)
— Mr Odd HOLTEN (Christian Democratic Party)
— Mr Edvard GRIMSTAD (Centre Party)
— Mr Øystein HEDSTRØM (Progress Party)
— Ms Wenche LYNGHOLM (Socialist Left Party)United Nations petition — incomplete report
40
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
40
Members of the Norwegian Storting 1993–1997


Akershus County:

— Ms Solveig TORSVIK (Labour Party)
— Mr Vidar BJØRNSTAD (Labour Party)
— Mr Kjell ENGEBRETSEN (Labour Party)
— Ms Grethe FOSSLI (Labour Party)
— Ms Anneliese DØRUM (Labour Party)
— Mr Jan Tore SANNER (Conservative Party)
— Ms Kaci KULLMANN FIVE (Conservative Party)
— Mr Jan PETERSEN (Conservative Party)
— Ms Eva R FINSTAD (Conservative Party)
— Ms Valgerd SVARSTAD HAUGLAND (Christian Democratic Party)
— Ms Anne ENGER LAHNSTEIN (Centre Party)
— Mr Fridtjof Frank GUNDERSEN (Progress Party)
— Mr Stephen BRÅTHEN (Progress Party)
— Mr Paul CHAFFEY (Socialist Left Party)


Aust-Agder County:

— Ms Brit JØRGENSEN (Labour Party)
— Mr Gunnar HALVORSEN (Labour Party)
— Mr Tore A LILTVED (Conservative Party)
— Mr Terje SANDKJÆR (Centre Party)


Buskerud County:

— Mr Erik DALHEIM (Labour Party)
— Ms Kirsti KOLLE GRØNDAHL (Labour Party)
— Mr Thorbjørn JAGLAND (Labour Party)
— Ms Sigrun ENG (Labour Party)
— Mr Hallgrim BERG (Conservative Party)
— Mr Arild HIIM (Conservative Party)
— Mr Per Olaf LUNDTEIGEN (Centre Party)
— Mr Roy WETTERSTAD (Progress Party)
United Nations petition — incomplete report
41
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
41
Finnmark County:

— Ms Mimmi BÆIVI (Labour Party)
— Mr Karl Eirik SCHJØTT-PEDERSEN (Labour Party)
— Mr Reidar JOHANSEN (Socialist Left Party)
— Ms Johanne GAUP (Centre Party)


Hedmark County:

— Ms Eirin FALDET (Labour Party)
— Mr Sigbjørn JOHNSEN (Labour Party)
— Ms Sylvia BRUSTAD (Labour Party)
— Mr Einar Olav SKOGHOLT (Labour Party)
— Mr Bjørn HERNÆS (Conservative Party)
— Ms Ragnhild QUESETH HAARSTAD (Centre Party)
— Mr Ola D GLØTVOLD (Centre Party)
— Mr Magnar SORTÅSLØKKEN (Socialist Left Party)


Hordaland County:

— Mr Hallvard BAKKE (Labour Party)
— Ms Grete KNUDSEN (Labour Party)
— Ms Rita TVEITEN (Labour Party)
— Ms Ranveig FRØILAND (Labour Party)
— Mr Olav AKSELSEN (Labour Party)
— Mr Oddvar NILSEN (Conservative Party)
— Ms Erna SOLBERG (Conservative Party)
— Mr Are NÆSS (Christian Democratic Party)
— Ms Anita APELTHUN SÆLE (Christian Democratic Party)
— Mr Magnus STANGELAND (Centre Party)
— Ms Bjørg HOPE GALTUNG (Centre Party)
— Mr John DALE (Centre Party)
— Mr Hans J RØSJORDE (Progress Party)
— Ms Kjellbjørg LUNDE (Socialist Left Party)
— Mr Lars SPONHEIM (Liberal Party)


Møre og Romsdal County:

— Mr Asmund KRISTOFFERSEN (Labour Party)
— Ms Laila KALAND (Labour Party)
United Nations petition — incomplete report
42
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
42
— Ms Karita BEKKEMELLEM (Labour Party)
— Mr Ottar KALDHOL (Labour Party)
— Mr Anders TALLERAAS (Conservative Party)
— Mr Kjell Magne BONDEVIK (Christian Democratic Party)
— Ms May Helen MOLVÆR GRIMSTAD (Christian Democratic Party)
— Mr Gudmund RESTAD (Centre Party)
— Mr Jørgen HOLTE (Centre Party)
— Ms Eli SOLLIED ØVERAAS (Centre Party)


Nordland County:

— Mr Gunnar BREIMO (Labour Party)
— Ms Ragna BERGET JØRGENSEN (Labour Party)
— Ms Hill-Marta SOLBERG (Labour Party)
— Mr Odd ERIKSEN (Labour Party)
— Mr Tomas NORVOLL (Labour Party)
— Mr Petter THOMASSEN (Conservative Party)
— Mr Dag Jostein FJÆRVOLL (Christian Democratic Party)
— Mr Peter ANGELSEN (Centre Party)
— Ms Inga KVALBUKT (Centre Party)
— Mr Odd Roger ENOKSEN (Centre Party)
— Mr Inge MYRVOLL (Socialist Left Party)
— Ms Lisbeth HOLAND (Socialist Left Party)


Nord-Trøndelag County:

— Ms Aud GAUNDAL (Labour Party)
— Mr Roger GUDMUNDSETH (Labour Party)
— Mr Jon Olav ALSTAD (Labour Party)
— Ms Marit ARNSTAD (Centre Party)
— Mr Johan J JAKOBSEN (Centre Party)
— Ms Jorunn HAGELER (Socialist Left Party)


Oppland County:

— Mr Haakon BLANKENBORG (Labour Party)
— Ms Berit BRØRBY LARSEN (Labour Party)
— Mr Johan M NYLAND (Labour Party)
— Ms Marie BRENDEN (Labour Party)
— Mr Dag C WEBERG (Conservative Party)
United Nations petition — incomplete report
43
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
43
— Mr Syver BERGE (Centre Party)
— Ms Marit TINGELSTAD (Centre Party)


Oslo County:

— Ms Gro HARLEM BRUNDTLAND (Labour Party)
— Mr Thorbjørn BERNTSEN (Labour Party)
— Mr Jens STOLTENBERG (Labour Party)
— Ms Grete FAREMO (Labour Party)
— Mr Bjørn Tore GODAL (Labour Party)
— Ms Marit NYBAKK (Labour Party)
— Mr Jan Peder SYSE (Conservative Party)
— Ms Annelise HØEGH (Conservative Party)
— Mr Per-Kristian FOSS (Conservative Party)
— Ms Kristin KROHN DEVOLD (Conservative Party)
— Mr Anders C SJAASTAD (Conservative Party)
— Mr Arne HAUKVIK (Centre Party)
— Mr Carl I HAGEN (Progress Party)
— Ms Ellen Christine CHRISTIANSEN (Progress Party)
— Mr Erik SOLHEIM (Socialist Left Party)
— Ms Kristin HALVORSEN (Socialist Left Party)
— Mr Erling FOLKVORD (Red Electoral Alliance)


Rogaland County:

— Mr Tore NORDTUN (Labour Party)
— Ms Oddbjørg AUSLAND STARRFELT (Labour Party)
— Mr Magnar SÆTRE (Labour Party)
— Mr Gunnar FATLAND (Conservative Party)
— Ms Thorild WIDVEY (Conservative Party)
— Mr Einar STEENSNÆS (Christian Democratic Party)
— Ms Hilde FRAFJORD JOHNSEN (Christian Democratic Party)
— Ms Magnhild MELTVEIT KLEPPA (Centre Party)
— Ms Unn AARRESTAD (Centre Party)
— Mr Jan SIMONSEN (Progress Party)
— Mr Eilef A MELAND (Socialist Left Party)


Sogn og Fjordane County:

— Mr Kjell OPSETH (Labour Party)
United Nations petition — incomplete report
44
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
44
— Ms Astrid M NISTAD (Labour Party)
— Mr Lars Gunnar LIE (Christian Democratic Party)
— Mr Håkon GIIL (Centre Party)
— Ms Jorunn RINGSTAD (Centre Party)


Sør-Trøndelag County:

— Mr Ola A RØTVEI (Labour Party)
— Mr Ulf GUTTORMSEN (Labour Party)
— Ms Gunn Karin GJUL (Labour Party)
— Ms Gunhild ØYANGEN (Labour Party)
— Mr Harald ELLEFSEN (Conservative Party)
— Ms Siri FROST STERRI (Conservative Party)
— Mr Ola T LÅNKE (Christian Democratic Party)
— Ms Tove Karin VIKEN (Centre Party)
— Mr Morten LUND (Centre Party)
— Mr Øystein DJUPEDAL (Socialist Left Party)


Telemark County:

— Mr Sigvald OPPEBØEN HANSEN (Labour Party)
— Ms Ragnhild BARLAND (Labour Party)
— Mr Bent HEGNA (Labour Party)
— Mr Ingvald GODAL (Conservative Party)
— Mr Terje RIIS JOHANSEN (Centre Party)
— Ms Solveig SOLLIE (Christian Democratic Party)
— Mr John Ingolf ALVHEIM (Progress Party)
— Mr Børre RØNNINGEN (Socialist Left Party)


Troms County:

— Mr William ENGSETH (Labour Party)
— Ms Ranja HAUGLID (Labour Party)
— Mr Tor NYMO (Centre Party)
— Ms Rita ROALDSEN (Centre Party)
— Mr Svein LUDVIGSEN (Conservative Party)
— Mr Rolf Ketil BJØRN (Socialist Left Party)United Nations petition — incomplete report
45
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
45
Vest-Agder County:

— Mr Rolf Terje KLUNGELAND (Labour Party)
— Ms Aud BLATTMANN (Labour Party)
— Mr Ansgar GABRIELSEN (Conservative Party)
— Mr Sigurd MANNERÅK (Centre Party)
— Mr Jon LILLETUN (Christian Democratic Party)


Vestfold County:

— Ms Anne Helen RUI (Labour Party)
— Ms Karin LIAN (Labour Party)
— Mr Jørgen Hårek KOSMO (Labour Party)
— Mr Ole Johs. BRUNÆS (Conservative Party)
— Mr Arild LUND (Conservative Party)
— Ms Eva LIAN (Centre Party)
— Mr Oscar D HILLGAAR (Progress Party)


Østfold County:

— Mr Gunnar SKAUG (Labour Party)
— Mr Tom THORESEN (Labour Party)
— Ms Ane Sofie TØMMERÅS (Labour Party)
— Ms Signe ØYE (Labour Party)
— Ms Kjellaug NAKKIM (Conservative Party)
— Mr Odd HOLTEN (Christian Democratic Party)
— Mr Edvard GRIMSTAD (Centre Party)
— Mr Øystein HEDSTRØM (Progress Party)


United Nations petition — incomplete report
46
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
46
Members of the Norwegian Storting 1997–2001


Labour Party (65 representatives):

Chairman: Ms Hill-Marta SOLBERG
Deputy Chairman: Mr Tom THORESEN
Secretary: Ms Berit BRØRBY
Members: Mr Dag Terje ANDERSEN, Mr Vidar BJØRNSTAD, Mr Haakon
BLANKENBORG, Ms Grethe FOSSLI, Mr Tore NORDTUN, Mr Kjell
OPSETH, Mr Ola RØTVEI, Mr Gunnar SKAUG, Ms Oddbjørg STARRFELT,
Ms Gunhild ØYANGEN.

— Mr Jon Olav ALSTAD, Nord-Trøndelag County
— Mr Dag Terje ANDERSEN, Vestfold County
— Mr Bendiks H ARNESEN, Troms County (member of the Lagting)
— Mr Vidar BJØRNSTAD, Akershus County (justice)
— Mr Haakon BLANKENBORG, Oppland County
— Ms Aud BLATTMANN, Vest-Agder County
— Mr Erling BRANDSNES, Hedmark County
— Mr Gunnar BREIMO, Nordland County (member of the Lagting)
— Ms Berit BRØRBY, Oppland County
— Ms Mimmi BÆIVI, Finnmark County (member of the Lagting)
— Mr Erik DALHEIM, Buskerud County (member of the Lagting)
— Ms Sigrun ENG, Buskerud County
— Mr Kjell ENGEBRETSEN, Akershus County
— Mr Odd ERIKSEN, Nordland County
— Ms Eirin FALDET, Hedmark County (sociologist)
— Mr Gard FOLKVORD, Hordaland County
— Ms Grethe FOSSLI, Akershus County (member of the Lagting)
— Ms Grethe G FOSSUM, Hedmark County
— Ms Ranveig FRØILAND, Hordaland County
— Ms Aud GAUNDAL, Nord-Trøndelag County (Lagting member)
— Ms Gunn Karin GJUL, Sør-Trøndelag County
— Ms Reidun GRAVDAHL, Oppland County (member of the Lagting)
— Mr Sigurd GRYTTEN, Hordaland County
— Ms Kirsti KOLLE GRØNDAHL, Buskerud County (Lagting member)
— Mr Gunnar HALVORSEN, Aust-Agder County
— Mr Sigvald OPPEBØEN HANSEN, Telemark County
— Mr Bent HEGNA, Telemark County
— Ms Britt HILDENG, Oslo County
— Mr Anders HORNSLIEN, Oslo County
United Nations petition — incomplete report
47
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
47
— Ms Inger Lise HUSØY, Oslo County (member of the Lagting)
— Mr Einar JOHANSEN, Finnmark County
— Ms Laila KALAND, Møre og Romsdal County (Lagting member)
— Mr Ottar KALDHOL, Møre og Romsdal County
— Ms Karin KJØLMOEN, Nord-Trøndelag County
— Ms Synnøve KONGLEVOLL, Troms County
— Mr Rune E KRISTIANSEN, Oslo County
— Mr Asmund KRISTOFFERSEN, Møre og Romsdal County
— Mr Frank Willy LARSEN, Buskerud County
— Ms Karin LIAN, Vestfold County
— Ms Rikke LIND, Akershus County
— Mr Leif LUND, Hordaland County (member of the Lagting)
— Ms Liv Marit MOLAND, Aust-Agder County (member of the Lagting)
— Mr Sverre MYRLI, Akershus County
— Ms Astrid Marie NISTAD, Sogn og Fjordane County (justice)
— Mr Tore NORDSETH, Sør-Trøndelag County
— Mr Tore NORDTUN, Rogaland County
— MR Tomas NORVOLL, Nordland County
— Ms Marit NYBAKK, Oslo County
— Ms Gunn OLSEN, Telemark County
— Mr Kjell OPSETH, Sogn og Fjordane County
— Ms Torny PEDERSEN, Nordland County
— Mr Jan Petter RASMUSSEN, Rogaland County (justice)
— Mr Torstein RUDIHAGEN, Oppland County (member of the Lagting)
— Ms Anne Helen RUI, Vestfold County (member of the Lagting), nurse
— Mr Ola RØTVEI, Sør-Trøndelag County (member of the Lagting)
— Mr Einar Olav SKOGHOLT, Hedmark County (Lagting member)
— Ms Hill-Marta SOLBERG, Nordland County
— Ms Oddbjørg AUSDAL STARRFELT, Rogaland County (health care)
— Mr Tariq SHAHBAZ, Oslo County
— Mr Tom THORESEN, Østfold County
— Ms Rita TVEITEN, Hordaland County
— Ms Ane Sofie TØMMERÅS, Østfold County (justice)
— Ms Gunhild ØYANGEN, Sør-Trøndelag County
— Ms Signe ØYE, Østfold County


Progress Party (25 representatives):

Chairman: Mr Carl I HAGEN
Vice-Chairman: Mr John I ALVHEIM
Secretary: Mr Øystein HEDSTRØM
United Nations petition — incomplete report
48
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
48
Members: Mr Hans J RØSJORDE, Mr Øyvind VAKSDAL, Mr Per Ove
WIDTH

— Mr John I ALVHEIM, Telemark County (nurse)
— Mr Torbjørn ANDERSEN, Aust-Agder County
— Mr Per Roar BREDVOLD, Hedmark County
— Mr Dag DANIELSEN, Oslo County
— Ms Ursula EVJE, Akershus County
— Mr Fridtjof Frank GUNDERSEN, Akershus County
— Mr Carl I HAGEN, Oslo County
— Mr Øystein HEDSTRØM, Østfold County
— Ms Siv JENSEN, Oslo County
— Mr Vidar KLEPPE, Vest-Agder County (member of the Lagting)
— Mr Terje KNUDSEN, Hordaland County
— Mr Ulf Erik KNUDSEN, Buskerud County
— Mr Øyvind KORSBERG, Troms County (member of the Lagting)
— Mr Per Erik MONSEN, Vestfold County (member of the Lagting)
— Mr Harald Tom NESVIK, Møre og Romsdal County
— Mr Thore Aksel NISTAD, Oppland County
— Mr Hans J RØSJORDE, Hordaland County (member of the Lagting)
— Mr Per SANDBERG, Nord-Trøndelag County
— Mr Jan SIMONSEN, Rogaland County (justice)
— Mr Lodve SOLHOLM, Møre og Romsdal County
— Mr Jørn L STANG, Østfold County (justice)
— Mr Christopher STENSAKER, Sør-Trøndelag County (Lagting)
— Mr Kenneth SVENDSEN, Nordland County
— Mr Øyvind VAKSDAL, Rogaland County
— Mr Per Ove WIDTH, Vestfold County (member of the Lagting)


Christian Democratic Party (25 representatives):

Chairman: Mr Kjell Magne BONDEVIK
Vice-Chairman: Mr Einar STEENSNÆS
Members: Ms Valgerd SVARSTAD HAUGLAND, Mr Odd HOLTEN, Ms
Randi KARLSTRØM, Mr Ola T LÅNKE, Ms Anita APELTHUN SÆLE
Deputy members: Ms Åse Gunhild WOIE DUESUND, Ms May-Helen
MOLVÆR GRIMSTAD, Ms Rigmor KOFOED-LARSEN,
Mr Gunnar LIE, Mr Are NÆSS, Mr Ivar ØSTBERG

— Mr Kjell Magne BONDEVIK, Møre og Romsdal County
— Ms Åse Gunhild WOIE DUESUND, Aust-Agder County
— Ms May-Helen MOLVÆR GRIMSTAD, Møre og Romsdal County
United Nations petition — incomplete report
49
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
49
— Ms Valgerd SVARSTAD HAUGLAND, Akershus County
— Mr Odd HOLTEN, Østfold County (member of the Lagting)
— Ms Hilde FRAFJORD JOHNSON, Rogaland County (anthropologist)
— Ms Randi KARLSTRØM, Finnmark County
— Ms Rigmor KOFOED-LARSEN, Oppland County (nurse)
— Mr Lars Gunnar LIE, Sogn og Fjordane County
— Mr Jon LILLETUN, Vest-Agder County
— Mr Arne LYNGSTAD, Nord-Trøndelag County
— Mr Ola T LÅNKE, Sør-Trøndelag County
— Mr Finn Kristian MARTHINSEN, Buskerud County (justice)
— Mr Are NÆSS, Hordaland County (physician)
— Mr Bror Yngve RAHM, Telemark County
— Mr Lars RISE, Oslo County (member of the Lagting)
— Mr Jan SAHL, Nordland County (member of the Lagting)
— Ms Elsa SKARBØVIK, Vestfold County (member of the Lagting)
— Mr Einar STEENSNÆS, Rogaland County
— Ms Anne Brit STRÅTVEIT, Vest-agder County (Lagting member)
— Ms Anita APELTHUN SÆLE, Hordaland County
— Mr Ingebrigt S SØRFONN, Hordaland County
— Ms Åse NILSSEN WISLØFF (Lagting member/justice), nurse
— Ms Kari ØKLAND, Nordland County
— Mr Ivar ØSTBERG, Troms County


Conservative Party (23 representatives):

Chairman: Mr Jan PETERSEN
Vice-Chairman: Mr Per-Kristian FOSS
Members: Ms Kristin KROHN DEVOLD, Mr Ansgar GABRIELSEN, Mr Svein
LUDVIGSEN, Ms Siri FROST STERRI

— Mr Børge BRENDE, Sør-Trøndelag County
— Mr Ole Johs. BRUNÆS, Vestfold County (member of the Lagting)
— Ms Kristin KROHN DEVOLD, Oslo County (justice)
— Mr Per Kristian FOSS, Oslo County
— Mr Ansgar GABRIELSEN, Vest-Agder County
— Mr Ingvald GODAL, Telemark County
— Mr Trond HELLELAND, Buskerud County
— Mr Bjørn HERNÆS, Hedmark County (justice)
— Mr Sverre J HODDEVIK, Sogn og Fjordane County
— Ms Annelise HØEGH, Oslo County
— Mr Bent HØIE, Rogaland County
— Mr Ivar KRISTIANSEN, Nordland County
United Nations petition — incomplete report
50
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
50
— Mr Svein LUDVIGSEN, Troms County (member of the Lagting)
— Mr Inge LØNNING, Oslo County
— Mr Petter LØVIK, Møre og Romsdal County (member of the Lagting)
— Ms Kjellaug NAKKIM, Østfold County
— Mr Oddvard NILSEN, Hordaland County
— Mr Jan PETERSEN, Akershus County
— Mr Jan Tore SANNER, Akershus County
— Ms Sonja Irene SJØLI, Akershus County (Lagting member), nurse
— Ms Erna SOLBERG, Hordaland County
— Ms Siri FROST STERRI, Sør-Trøndelag County (Lagting member)
— Ms Inger STOLT-NIELSEN, Rogaland County (Lagting member)


Centre Party (11 representatives):

Chairman: Mr Odd Roger ENOKSEN
Members: Mr Morten LUND, Ms Jorunn RINGSTAD, Ms Marit
TINGELSTAD
Deputy members: Mr John DALE, Mr Johan J JAKOBSEN

— Mr John DALE, Hordaland County (member of the Lagting)
— Mr Odd Roger ENOKSEN, Nordland County
— Mr Ola D GLØTVOLD, Hedmark County (member of the Lagting)
— Mr Johan J JAKOBSEN, Nord-Trøndelag County
— Ms Magnhild MELTVEIT KLEPPA, Rogaland County
— Ms Anne ENGER LAHNSTEIN, Akershus County
— Mr Morten LUND, Sør-Trøndelag County
— Mr Tor NYMO, Troms County (justice)
— Mr Gudmund RESTAD, Møre og Romsdal County
— Ms Jorunn RINGSTAD, Sogn og Fjordane County
— Ms Marit TINGELSTAD, Oppland County (member of the Lagting)


Socialist Left Party (9 representatives):

Chairman: Ms Kristin HALVORSEN
Vice-Chairman: Ms Karin ANDERSEN
Members: Mr Hallgeir H LANGELAND, Mr Rolf REIKVAM
Deputy member: Øystein DJUPEDAL

— Ms Karin ANDERSEN, Hedmark County
— Mr Olav Gunnar BALLO, Finnmark County (physician)
— Mr Øystein DJUPEDAL, Sør-Trøndelag County
United Nations petition — incomplete report
51
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
51
— Ms Kristin HALVORSEN, Oslo County
— Mr Hallgeir H LANGELAND, Rogaland County
— Mr Inge MYRVOLL, Nordland County (member of the Lagting)
— Mr Rolf REIKVAM, Akershus County
— Ms Lisbet RUGTVEDT, Oslo County
— Ms Ågot VALLE, Hordaland County (health care)


Liberal Party (6 representatives):

Chairman: Mr Lars SPONHEIM
Vice-Chairman: Mr Gunnar KVASSHEIM

— Mr Odd Einar DØRUM, Oslo County
— Mr Terje JOHANSEN, Akershus County (member of the Lagting)
— Mr Leif Helge KONGSHAUG, Møre og Romsdal County
— Mr Gunnar KVASSHEIM, Rogaland County
— Mr Lars SPONHEIM, Hordaland County
— Ms May Britt VIHOVDE, Hordaland County (member of the Lagting)


Non-Partisan Representatives (1 representative):

— Mr Steinar BASTESEN, Nordland County


The Storting representatives from Møre og Romsdal County are, in this
connection, particularly interesting:

— Mr Kjell Magne BONDEVIK (Christian Democratic Party)
— Ms May-Helen MOLVÆR GRIMSTAD (Christian Democratic Party)
— Ms Laila KALAND (Labour Party)
— Ms Karita BEKKEMELLEM ORHEIM (Labour Party)
— Mr Asmund KRISTOFFERSEN (Labour Party)
— Mr Lodve SOLHOLM (Progress Party)
— Mr Harald Tom NESVIK (Progress Party)
— Mr Gudmund RESTAD (Centre Party), former police officer
— Mr Leif Helge KONGSHAUG (Liberal Party)
— Mr Petter LØVIK (Conservative Party)
United Nations petition — incomplete report
52
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
52
Deputy representatives for the Labour Party in Møre og Romsdal County:

— Mr Ottar KALDHOL, Ulstein
— Mr Kjell Terje FEVÅG, Kristiansund
— Ms Grethe BJØRLO, Ålesund
— Mr Jan SILSETH, Sunndal
— Mr Bernhard RIKSFJORD, Aukra
— Ms Gudny FAGERHOL, Ørsta


Deputy representatives for the Christian Democratic Party in Møre og
Romsdal County:

— Mr Modulf AUKAN, Tustna
— Ms Anne Lise LUNDE, Stranda
— Mr Svein Atle ROSETH, Nesset
— Ms Reidun VIGESTAD BERGE, Ørsta
— Mr Magnar HEGGERNES (police officer), Vanylven


Deputy representatives for the Progress Party in Møre og Romsdal County:

— Ms Gerd FLADSET, Averøy
— Mr Arve Hans OTTERLEI, Fræna
— Mr Jan Steinar ENGELI JOHANSEN, Averøy
— Mr Oscar Jarle GRIMSTAD, Hareid
— Mr Gustav HAREIDE (physician), Ålesund


Deputy representatives for the Conservative Party in Møre og Romsdal
County:

— Mr Dagfinn RIPNES, Kristiansund
— Ms Elisabeth RØBEKK NØRVE, Ålesund
— Mr Lars RAMSTAD, Rauma
— Ms Marianne HOFSETH, Ålesund


Deputy representatives for the Centre Party in Møre og Romsdal County:

— Mr Jørgen HOLTE, Volda
— Ms Eli SOLLIED ØVERAAS, Vestnes
— Mr Per Ivar LIED (aspirant Ministry of Foreign Affairs), Stranda
United Nations petition — incomplete report
53
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
53
— Ms Else BRANDVOLL ANDRESEN, Surnadal


Deputy representatives for the Liberal Party in Møre og Romsdal County:

— Ms Aud FOLKESTAD, Stranda
— Ms Sylvia HAMMERSVIK, Molde
— Mr Arne Birger TUNHEIM, Giske
— Mr Iver G NORDSETH, SmølaMembers of the Norwegian Storting 2001–2005


Aust-Agder County:

— ANDERSEN Torbjørn (Progress Party)
— DUESUND WOIE Åse Gunhild (Christian Democratic Party)
— HALVORSEN Gunnar (Labour Party)
— OLSEN Jan Olav (Conservative Party)


Vest-Agder County:

— ANDERSEN Anne Berit (Conservative Party)
— ERIKSEN Dagrun (Christian Democratic Party)
— GITMARK Peter (Conservative Party), stand-in for Mr Ansgar
GABRIELSEN
— KLUNGLAND Rolf Terje (Labour Party)
— LILLETUN Jon (Christian Democratic Party)


Akershus County:

— ARNØY HALL Siri (Socialist Left Party)
— BJØRNSTAD Vidar (Labour Party)
— CHRISTIANSEN Julie (Conservative Party)
— DAHL André (Conservative Party), stand-in for Mr Jan PETERSEN
— ENGEBRETSEN Kjell (Labour Party)
— EVJE Ursula (Progress Party)
— FOSSLI Grethe (Labour Party)
— HAGA Åslaug (Centre Party)
United Nations petition — incomplete report
54
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
54
— HOLSTAD Einar (Christian Democratic Party), stand-in for Ms
Valgerd S HAUGLAND
— HØGLUND Morten (Progress Party)
— KVAKKESTAD André (Progress Party)
— ONARHEIM Leif Frode (Conservative Party)
— REIKVAM Rolf (Socialist Left Party)
— SANNER Jan Tore (Conservative Party)
— SJØLI Sonja Irene (Conservative Party)


Buskerud County:

— BERGO LUND Magnar (Socialist Left Party)
— ENG Sigrun (Labour Party)
— HELLELAND Trond (Conservative Party)
— HUNDHAMMER HEIEREN Beate (Conservative Party)
— JAGLAND Thorbjørn (Labour Party)
— KNUDSEN Ulf Erik (Progress Party)
— MARTHINSEN Finn Kristian (Christian Democratic Party)


Finnmark County:

— BALLO Olav Gunnar (Socialist Left Party)
— NIELSEN Eva (Labour Party)
— ROBERTSEN Raymond (Conservative Party)
— SCHJØTT-PEDERSEN Karl Eirik (Labour Party)


Hedmark County:

— ANDERSEN Karin (Socialist Left Party)
— BREDVOLD Per Roar (Progress Party)
— BRUSTAD Sylvia (Labour Party)
— FALDET Eirin (Labour Party)
— GLØTVOLD Ola (Centre Party)
— HERNÆS Bjørn (Conservative Party)
— STORBERGET Knut (Labour Party)
— WISLØFF-NILSSEN Åse (Christian Democratic Party)
United Nations petition — incomplete report
55
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
55
Hordaland County:

— AKSELSEN Olav (Labour Party)
— EKELAND Silja (Conservative Party), stand-in for Ms Erna
SOLBERG
— FRØILAND Ranveig (Labour Party)
— HAGESÆTER Gjermund (Progress Party)
— HALLERAKER Øyvind (Conservative Party)
— HANSEN Torbjørn (Conservative Party)
— LJONES Ingmar (Christian Democratic Party)
— LUND Leif (Labour Party)
— LYSBAKKEN BJØRLO Audun (Socialist Left Party)
— NILSEN Oddvard (Conservative Party)
— SKJÆLAAEN Rune (Centre Party)
— SORTEVIK Arne (Progress Party)
— SÆLE APELTHUN Anita (Christian Democratic Party)
— SØRFONN Ingebrigt (Christian Democratic Party)
— VALLE Ågot (Socialist Left Party)
— VIHOVDE May Britt (Liberal Party), stand-in for Mr Lars
SPONHEIM
— WOLDSETH S Karin (Progress Party)


Møre og Romsdal County:

— AUKAN Modulf (Christian Democratic Party), stand-in for Mr Kjell
Magne BONDEVIK
— GRIMSTAD MOLVÆR May-Helen (Christian Democratic Party)
— JACOBSEN Bjørn (Socialist Left Party)
— KRISTOFFERSEN Asmund (Labour Party)
— LØVIK Petter (Conservative Party)
— NESVIK T Harald (Progress Party)
— NØRVE RØBEKK Elisabeth (Conservative Party)
— ORHEIM BEKKEMELLEM Karita (Labour Party)
— SOLHOLM Lodve (Progress Party)
— ØVERAAS SOLLIED Eli (Centre Party)


Nordland County:

— BASTESEN Steinar (Coastal Party)
— ELLINGSEN Jan Arild (Progress Party)
— ELVIK Åsa (Socialist Left Party)
United Nations petition — incomplete report
56
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
56
— ENOKSEN Odd Roger (Centre Party)
— HANSEN Geir-Ketil (Socialist Left Party)
— KRISTIANSEN Ivar (Conservative Party)
— PEDERSEN Torny (Labour Party)
— SAHL Jan (Christian Democratic Party)
— SOLBERG Hill-Marta (Labour Party)
— STRØM Tor-Arne (Labour Party)
— SVENDSEN Kenneth (Progress Party)
— VOIE Søren Fredrik (Conservative Party)


Oppland County:

— BJØRKLUND Kjetil (Socialist Left Party)
— BLANKENBORG Haakon (Labour Party)
— BRØRBY Berit (Labour Party)
— ENGER Inger S (Centre Party)
— NISTAD Thore A (Progress Party)
— RUDIHAGEN Torstein (Labour Party)
— THOMMESSEN Olemic (Conservative Party)


Oslo County:

— ERIKSEN Ine-Marie (Conservative Party), stand-in for Mr Per-K
FOSS
— FROYN Bjørgulv (Labour Party)
— GRANDE SKEI Trine (Liberal Party), stand-in for Mr Odd E
DØRUM
— HAGEN Carl I (Progress Party)
— HALVORSEN Kristin (Socialist Left Party)
— HILDENG Britt (Labour Party)
— HOLMÅS Heikki (Socialist Left Party)
— JENSEN Siv (Progress Party)
— KJÆSTAD Hans R (Conservative Party), stand-in for Ms Kristin K
DEVOLD
— LARSSEN Heidi (Conservative Party)
— LØNNING Inge (Conservative Party)
— NYBAKK Marit (Labour Party)
— RAFIQ Afshan (Conservative Party)
— RISE Lars (Christian Democratic Party)
— STOLTENBERG Jens (Labour Party)
— SØRENSEN Heidi (Socialist Left Party)
United Nations petition — incomplete report
57
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
57

Rogaland County:

— GJEDREM Olaf (Christian Democratic Party), stand-in for Mr Einar
STEENSNÆS
— HØIE Bent (Conservative Party)
— KLEPPA MELTVEIT Magnhild (Centre Party)
— LANGELAND Hallgeir H (Socialist Left Party)
— MELING Siri A (Conservative Party)
— NORDTUN Tore (Labour Party)
— SIMONSEN Jan (independent)
— STARRFELT AUSDAL Oddbjørg (Labour Party)
— TØRRESDAL Bjørg (Christian Democratic Party)
— VAKSDAL Øyvind (Progress Party)
— VALLERSNES Finn Martin (Conservative Party)


Sogn og Fjordane County:

— HODDEVIK Sverre (Conservative Party)
— RINGSTAD Jorunn (Centre Party)
— RØYS GRANDE Heidi (Socialist Left Party)
— OSMUNDNES Per Steinar (Christian Democratic Party), stand-in for
Mr Magne AARØEN
— SANDAL Reidar (Labour Party)


Telemark County:

— ALVHEIM John I (Progress Party)
— HANSEN OPPEBØEN Sigvald (Labour Party)
— HOLMBERG Kari Lise (Conservative Party)
— MOLVIK Sigbjørn (Socialist Left Party)
— OLSEN Gunn (Labour Party)
— RAHM Bror Yngve (Christian Democratic Party)


Troms County:

— ARNESEN Bendiks H (Labour Party)
— JENSEN Lena (Socialist Left Party)
— KONGLEVOLL Synnøve (Labour Party)
— KONRADSEN Åge (Conservative Party)
United Nations petition — incomplete report
58
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
58
— KORSBERG Øyvind (Progress Party)
— ØSTBERG Ivar (Christian Democratic Party)


Nord-Trøndelag County:

— ARNSTAD Marit (Centre Party)
— GAUNDAL Aud (Labour Party)
— HANSSEN Bjarne Håkon (Labour Party)
— LYNGSTAD Arne (Christian Democratic Party)
— RYAN Inge (Socialist Left Party)
— SANDBERG Per (Progress Party)


Sør-Trøndelag County:

— DJUPEDAL Øystein (Socialist Left Party)
— GISKE Trond (Labour Party)
— GJUL Gunn Karin (Labour Party)
— HOFSTAD Linda Cathrine (Conservative Party), stand-in for Mr
Børge BRENDE
— LUND Morten (Centre Party)
— LÅNKE Ola T (Christian Democratic Party)
— MALVIK VAGGEN Ingvild (Socialist Left Party)
— MOMYR Michael (Conservative Party)
— STENSAKER Christopher (Progress Party)
— ØYANGEN Gunhild (Labour Party)


Vestfold County:

— FLÅTTEN Svein (Conservative Party)
— HOGSNES Hans Kristian (Conservative Party)
— KOSMO Jørgen Hårek (Labour Party)
— MONSEN Per Erik (Progress Party)
— RUI Anne Helen (Labour Party)
— SKARBØVIK Elsa (Christian Democratic Party)
— THORKILDSEN Inga Marte (Socialist Left Party)
— WIDTH Per Ove (Progress Party)
United Nations petition — incomplete report
59
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
59
Østfold County:

— DYBEVIG Carsten (Conservative Party), stand-in for Ms Ingjerd
SCHOU
— ENGESET Martin (Conservative Party)
— HANSEN May (Socialist Left Party)
— HANSEN Svein R (Labour Party)
— HEDSTRØM Øystein (Progress Party)
— HOLTEN Odd (Christian Democratic Party)
— RØD Henrik (Progress Party)
— ØYE Signe (Labour Party)The Norwegian Government Oct 25
th
, 1996–Oct 17
th
, 1997


 Prime Minister: — Mr Thorbjørn JAGLAND (Labour Party)

 The Ministry of Finance:
— Mr Jens STOLTENBERG (Labour Party)

 The Ministy of Defence:
— Mr Jørgen Hårek KOSMO (Labour Party)

 The Ministry of Fisheries:
— Mr Karl Eirik SCHJØTT-PEDERSEN (Labour Party)

 The Ministry of Justice and the Police:
— Ms Anne HOLT (Labour Party)
— Ms Gerd-Liv VALLA (Labour party), from Feb 2
nd
, 1997

 The Ministry of Education, Research and Church Affairs:
— Mr Reidar SANDAL (Labour Party)

 The Ministry of Environment:
— Mr Thorbjørn BERNTSEN (Labour Party)

 The Ministry of Transport and Communications:
— Ms Sissel RØNBECK (Labour Party)


United Nations petition — incomplete report
60
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
60
 The Ministry of Cultural Affairs:
— Ms Turid BIRKELAND (Labour Party)

 The Ministry of Agriculture:
— Mr Dag Terje ANDERSEN (Labour Party)

 The Ministry of Foreign Affairs:
— Mr Bjørn Tore GODAL (Labour Party), foreign affairs
— Ms Kari NORDHEIM-LARSEN (Labour Party), international
development etc

 The Ministry of Petroleum and Energy:
— Ms Grete FAREMO (Labour Party)
— Ms Ranveig FRØILAND (Labour Party), from Dec 19
th
, 1996

 The Ministry of Health and Social Affairs:
— Ms Hill-Marta SOLBERG (Labour Party), social affairs
— Mr Gudmund HERNES (Labour Party), health affairs

 The Ministry of Trade and Industry:
— Ms Grete KNUDSEN (Labour Party)

 The Ministry of Planning and Coordination:
— Mr Terje RØD-LARSEN (Labour Party)
— Mr Bendik RUGAAS (Labour Party), from Nov 29
th
, 1996

 The Ministry of Children and Family Affairs:
— Ms Sylvia BRUSTAD (Labour Party)

 The Ministry of Local Government and Regional Development:
— Mr Kjell OPSETH (Labour Party)United Nations petition — incomplete report
61
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
61
The Norwegian Government Oct 17
th
, 1997–Mar 17
th
, 2000


 Prime Minister: — Mr Kjell Magne BONDEVIK (Christian Democratic
Party)

 The Ministry of Finance:
— Mr Gudmund RESTAD (Centre Party)

 The Ministry of Defence:
— Mr Dag Jostein FJÆRVOLL (Christian Democratic Party)
— Ms Eldbjørg LØWER (Liberal Party), from Mar 15
th
, 1999

 The Ministry of Fisheries:
— Mr Peter ANGELSEN (Centre Party)

 The Ministry of Justice and the Police:
— Ms Aud-Inger AURE (Christian Democratic Party)
— Mr Odd Einar DØRUM (Liberal Party), from Mar 15
th
, 1999

 The Ministry of Education, Research and Church Affairs:
— Mr Jon LILLETUN (Christian Democratic Party)

 The Ministry of Environment:
— Ms Guro FJELLANGER (Liberal Party)

 The Ministry of Transport and Communications:
— Mr Odd Einar DØRUM (Liberal Party)
— Mr Dag Jostein FJÆRVOLL (Christian Democratic Party), from Mar
15
th
, 1999

 The Ministry of Cultural Affairs:
— Ms Anne ENGER LAHNSTEIN (Centre Party)

 The Ministry of Agriculture:
— Mr Kåre GJØNNES (Christian Democratic Party)

 The Ministry of Foreign Affairs:
— Mr Knut VOLLEBÆK (Christian Democratic Party), foreign affairs
— Ms Hilde FRAFJORD JOHNSON (Christian Democratic Party),
international development and human rights
United Nations petition — incomplete report
62
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
62
 The Ministry of Petroleum and Energy:
— Ms Marit ARNSTAD (Centre Party)

 The Ministry of Health and Social Affairs:
— Ms Magnhild MELTVEIT KLEPPA (Centre Party), social affairs
— Mr Dagfinn HØYBRÅTEN (Christian Democratic Party), health
affairs

 The Ministry of Trade and Industry:
— Mr Lars SPONHEIM (Liberal Party)

 The Ministry of Labor and Government Administration:
— Ms Eldbjørg LØWER (Liberal Party)
— Ms Laila DÅVØY (Christian Democratic Party), from Mar 15
th
, 1999

 The Ministry of Children and Family Affairs:
— Ms Valgerd SVARSTAD HAUGLAND (Christian Democratic Party)

 The Ministry of Local Government and Regional Development:
— Ms Ragnhild QUESETH HAARSTAD (Centre Party)
— Mr Odd Roger ENOKSEN (Centre Party), from Mar 15
th
, 1999The Norwegian Government Mar 17
th
, 2000–Oct 19
th
, 2001


Information up-to-date Sep 25
th
, 2001

 Prime Minister: — Mr Jens STOLTENBERG (Labour Party)
Secretaries: Mr Jonas GAHR STØRE, Mr Norvald MO, Mr Tom
THERKILDSEN, Ms Lisbeth BERG-HANSEN
Political advisers: Ms Hilde SINGSAAS, Ms Kathinka MEIRIK

 The Ministry of Labour and Government Administration:
— Mr Jørgen Hårek KOSMO (Labour Party)
Secretary: Ms Marianne SEIP HAUGSNES
Political adviser: Ms Hilde Kristine NYSTEN THORKILDSEN

 The Ministry of Children and Family Affairs:
— Ms Karita BEKKEMELLEM ORHEIM (Labour Party)
Secretary: Ms Solveig SOLBAKKEN
United Nations petition — incomplete report
63
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
63
Political advisers: Mr Kjell Erik ØIE, Ms Eli Anne HOLE

 The Ministry of Finance:
— Mr Karl Eirik SCHJØTT-PEDERSEN (Labour Party)
Secretaries: Mr Vidar OVESEN, Ms Ellen MO, Ms Hege Marie
NORHEIM
Political adviser: Mr Torbjørn GIÆVER ERIKSEN

 The Ministry of Fisheries:
— Mr Otto GREGUSSEN (Labour Party)
Secretary: Ms Ellen BERGLI
Political adviser: Ms Venke NORDEIDE

 The Ministry of Defence:
— Mr Bjørn Tore GODAL (Labour Party)
Secretary: Mr Øystein SINGSAAS
Political adviser: Ms Tonje WESTBY

 The Ministry of Justice and the Police:
— Ms Hanne HARLEM (Labour Party)
Secretaries: Mr Øystein MÆLAND, Ms Anne Lise RYEL
Political adviser: Mr Kjetil MJØSUND

 The Ministry of Education, Research and Church Affairs:
— Mr Trond GISKE (Labour Party)
Secretaries: Ms Nina TANGNÆS GRØNVOLD, Ms Randi ØVERLAND
Political adviser: Mr Wegard Håkon HARSVIK

 The Ministry of Local Government and Regional Development:
— Ms Sylvia BRUSTAD (Labour Party)
Secretaries: Mr Steinar PEDERSEN, Mr Audun TRON, Mr Sverre
BUGGE, Mr Einar GELIUS
Political adviser: Ms Marianne AASEN AGDESTEIN

 The Ministry of Cultural Affairs:
— Ms Ellen HORN (Labour Party)
Secretary: Mr Roger INGEBRIGTSEN
Political adviser: Ms Aina HOLST

 The Ministry of Agriculture:
— Mr Bjarne Håkon HANSSEN (Labour Party)
Secretary: Mr Sveinung VALLE
United Nations petition — incomplete report
64
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
64
Political adviser: Ms Sikke NÆSHEIM

 The Ministry of Environment:
— Ms Siri BJERKE (Labour Party)
Secretary: Mr Stein LIER-HANSEN
Political adviser: Mr Jo Stein MOE

 The Ministry of Trade and Industry:
— Ms Grete KNUDSEN (Labour Party)
Secretaries: Ms Britt SCHULTZ, Mr Tore O SANDVIK
Political advisers: Mr Trygve BOLSTAD, Ms Helga PEDERSEN

 The Ministry of Petroleum and Energy:
— Mr Olav AKSELSEN (Labour Party)
Secretary: Ms Bjørg Kirsten SANDAL
Political adviser: Mr Erlend JAHNS BROLI

 The Ministry of Transport and Communications:
— Mr Terje MOE GUSTAVSEN (Labour Party)
Secretary: Ms Eirin Kristin SUND
Political adviser: Mr Arnt Frode JENSEN

 The Ministry of Health and Social Affairs:
— Ms Guri INGEBRIGTSEN (Labour Party), social affairs
— Mr Tore TØNNE (Labour Party), healt affairs
Secretaries: Mr Lars Erik FLATØ, Mr Tore HAGEBAKKEN
Political advisers: Ms Inger Marit N EIRA, Ms Eva Torunn JUPSKÅS

 The Ministry of Foreign Affairs:
— Mr Thorbjørn JAGLAND (Labour Party), foreign affairs
— Ms Anne Kristin SYDNES (Labour Party), international development
Secretaries: Mr Jan BØHLER, Mr Raymond JOHANSEN, Mr Espen
BARTH EIDE, Ms Sigrun MØGEDAL
Political adviser: Ms Anne Marit BJØRNFLATEN, Mr Håvard
AAGESENUnited Nations petition — incomplete report
65
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
65
The Norwegian Government Oct 19
th
, 2001–


Information up-to-date Mar, 2005

 Prime Minister: — Mr Kjell Magne BONDEVIK (Christian Democratic
Party)

 Ministry of Agriculture and Food:
— Mr Lars SPONHEIM (Liberal Party)

 Ministry of Children and Family Affairs:
— Ms Laila DÅVØY (Christian Democratic Party)

 Ministry of Culture and Church Affairs:
— Ms Valgerd SVARSTAD HAUGLAND (Christian Democratic Party)

 Ministry of Defence:
— Ms Kristin KROHN DEVOLD (Conservative Party)

 Ministry of Education and Research:
— Ms Kristin CLEMET (Conservative Party)

 Ministry of Finance:
— Mr Per-Kristian FOSS (Conservative Party)

 Ministry of Fisheries and Coastal Affairs:
— Mr Svein LUDVIGSEN (Conservative Party)

 Ministry of Foreign Affairs:
— Mr Jan PETERSEN (Conservative Party), foreign affairs
— Ms Hilde FRAFJORD JOHNSON (Christian Democratic Party),
international development etc

 Ministry of Health and Care Services:
— Mr Ansgar GABRIELSEN (Conservative Party)

 Ministry of Justice and the Police:
— Mr Odd Einar DØRUM (Liberal Party)

 Ministry of Modernisation:
— Mr Morten Andreas MEYER (Conservative Party)
United Nations petition — incomplete report
66
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
66
 Ministry of Local Government and Regional Development:
— Ms Erna SOLBERG (Conservative Party)

 Ministry of Petroleum and Energy:
— Ms Thorhild WIDVEY (Conservative Party)

 Ministry of Labour and Social Affairs:
— Mr Dagfinn HØYBRÅTEN (Christian Democratic Party)

 Ministry of Trade and Industry:
— Mr Børge BRENDE (Conservative Party)

 Ministry of Transport and Communications:
— Ms Torild SKOGSHOLM (Liberal Party)

 Ministry of the Environment:
— Mr Knut Arild HAREIDE (Christian Democratic Party)The Norwegian Supreme Court — Jan, 1998


 Mr Gunnar BERGBY (Director), b Aug 28, 1947

 Mr Carsten SMITH (Chief Justice), b Jul 13, 1932
 Ms Vera HOLMØY (judge), b Apr 27, 1931
 Mr Jan Rasmus SKÅRE (judge), b Jan 17, 1929
 Mr Gunnar AASLAND (judge), b Apr 15, 1936
 Mr Jens BUGGE (judge), b May 10, 1930
 Mr Trond DOLVA (judge), b Jul 13, 1934
 Mr Tore SCHEI (judge), b Feb 19, 1946
 Ms Liv GJØLSTAD (judge), b Jan 9, 1945
 Mr Ketil LUND (judge), b Oct 14, 1939
 Ms Karenanne GUSSGARD (judge), b Jan 2, 1940
 Mr Steinar TJOMSLAND (judge), b Jul 23, 1948
 Ms Kirsti COWARD (judge), b Dec 19, 1940
 Mr Magnus AARBAKKE (judge), b Oct 14, 1934
 Mr Eilert STANG LUND (judge), b Jul 15, 1939
 Mr Lars OFTEDAL BROCH (judge), b Jan 1, 1939
 Mr Hans FLOCK (judge), b Apr 18, 1940
 Mr Magnus MATNINGSDAL (judge), b Sep 29, 1951
United Nations petition — incomplete report
67
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
67
 Mr Georg Fredrik RIEBER-MOHN (judge), b Aug 13, 1945
 Ms Karin M BRUZELIUS (judge), b Feb 19, 1941The Norwegian Supreme Court — Dec, 2000


 Mr Gunnar BERGBY (Director), b Aug 28, 1947

 Mr Carsten SMITH (Chief Justice), b Jul 13, 1932
 Ms Vera HOLMØY (judge), b Apr 27, 1931
 Mr Karl Arne UTGÅRD (judge), b Mar 6, 1951
 Mr Gunnar AASLAND (judge), b Apr 15, 1936
 Mr Jens Edvin A SKOGHØY (judge), b Feb 16, 1955
 Mr Trond DOLVA (judge), b Jul 13, 1934
 Mr Tore SCHEI (judge), b Feb 19, 1946
 Ms Liv GJØLSTAD (judge), b Jan 9, 1945
 Mr Ketil LUND (judge), b Oct 14, 1939
 Ms Karenanne GUSSGARD (judge), b Jan 2, 1940
 Mr Steinar TJOMSLAND (judge), b Jul 23, 1948
 Ms Kirsti COWARD (judge), b Dec 19, 1940
 Mr Magnus AARBAKKE (judge), b Oct 14, 1934
 Mr Eilert STANG LUND (judge), b Jul 15, 1939
 Mr Lars OFTEDAL BROCH (judge), b Jan 1, 1939
 Mr Hans FLOCK (judge), b Apr 18, 1940
 Mr Magnus MATNINGSDAL (judge), b Sep 29, 1951
 Mr Georg Fredrik RIEBER-MOHN (judge), b Aug 13, 1945
 Ms Karin M BRUZELIUS (judge), b Feb 19, 1941
 Ms Nina FRISAK (judge), b Nov 28, 1950The Norwegian Supreme Court — May, 2005


 Mr Gunnar BERGBY (Director), b Aug 28, 1947

 Mr Tore SCHEI (Chief Justice), b Feb 19, 1946
 Mr Karl Arne UTGÅRD (judge), b Mar 6, 1951
 Mr Gunnar AASLAND (judge), b Apr 15, 1936
United Nations petition — incomplete report
68
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
68
 Mr Jens Edvin A SKOGHØY (judge), b Feb 16, 1955
 Ms Inger-Else STABEL (judge), b Dec 14, 1946
 Mr Ole Bjørn STØLE (judge), b Apr 9, 1950
 Ms Liv GJØLSTAD (judge), b Jan 9, 1945
 Mr Ketil LUND (judge), b Oct 14, 1939
 Ms Karenanne GUSSGARD (judge), b Jan 2, 1940
 Mr Steinar TJOMSLAND (judge), b Jul 23, 1948
 Ms Kirsti COWARD (judge), b Dec 19, 1940
 Mr Eilert STANG LUND (judge), b Jul 15, 1939
 Mr Lars OFTEDAL BROCH (judge), b Jan 1, 1939
 Mr Hans FLOCK (judge), b Apr 18, 1940
 Mr Magnus MATNINGSDAL (judge), b Sep 29, 1951
 Mr Georg Fredrik RIEBER-MOHN (judge), b Aug 13, 1945
 Ms Karin M BRUZELIUS (judge), b Feb 19, 1941
 Mr Sverre MITSEM (judge), b Jul 3, 1944
 Ms Toril Marie ØIE (judge), b Jul 17, 1960


The Norwegian Supreme Court commanded by Chief Justice Mr Carsten
SMITH and nonchalantly ―supervised‖ by Mr Gunnar BERGBY has constantly
been a main source of diabolic rancor, injustice and corruption in this case,
and — though he left his post in 2002 — recent intelligence have demonstrated
Mr Smith still actively entertains his satanically dictated virulence towards me.
It‘s not impossible Mr Smith and Mr Bergby may be directly linked to the acut-
ely fiendish Black Mass slaughtering of a young demimonde lured into the base-
ment of the Supreme Court erection under false pretenses (in 1992/-93 it was
still easy to access/leave corresponding building entirely undetected by guards
and other security measures). Frequently strolling the streets around the Su-
preme Court and governmental high-rise blocks in Oslo, the likable and good-
looking ―woman of the profession‖ had several politicians/officials amongst her
customers, and her convenient ―disappearance‖ was sequentially hushed up, of
course —
Covert affiliation to regular Satanism and occult sects may partially explain
outlined immolation.....


In 1992 Mr Harald HEADLESS (cf p 31) willingly sanctioned the stark illegal
and doubtlessly cracked conspiracy against me, and since then he and his nearest
family ‘ve exhibited particular and — to me — wholly undesirable interest for
my personal undertakings.
The criminal inclination, unfairness, grave disrespect for the human rights and
general ignominy persistently displayed by the official royal family of Norway
in this case, clearly excludes friendly and even diplomatic relations with them
United Nations petition — incomplete report
69
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
69
(cf Aphorisms ##135, 136 and 137 etc). It should also be called attention to the
disgraceful fact Harald Headless‘ father, King Olav V, had one of his faithful
employees incarcerated and maltreated at a state controlled bedlam exclusively
because he championed the human rights of other and unseemly hounded/ex-
ploited courtiers.....
However; there has also been a number indecorous, markedly loony and unduly
maleficent aggressions not directly attributable to said, royal family themselves
— but to their various courtiers/intendants usw.

By November 1993 King Harald Headless‘ Lord Chamberlain, Marshal of
the Court and private secretary was Mr Lars Petter FORBERG, Mr Arne
OMHOLT and Ms Berit TVERSLAND, respectively.
His aides-de-camp was: Mr Ulf Erik HUSEBØ, Mr Jørgen BERGGRAV, Mr
Jon RIKTER-SVENDSEN, Mr Kai Ole HOLTER, Ms Anne RYDNING, Mr
Per Hermann BODAL and Mr Terje ÅGREN, respectively.

By November 1997 King Harald Headless‘ Lord Chamberlain, Marshal of
the Court and private secretary was Mr Lars Petter FORBERG, Mr Arne
OMHOLT and Ms Berit TVERSLAND, respectively.
His aides-de-camp was: Mr Petter Andreas ASK, Mr Tor Arnt SANDLI, Mr
Ole SANNES, Mr Nils Petter GRANHOLT, Mr Per HØIBY and Ms Merete
Kristine GUNDERSEN, respectively.

By November 2001 King Harald Headless‘ Lord Chamberlain, Marshal of
the Court and private secretary was Mr Lars Petter FORBERG, Mr Arne
OMHOLT and Ms Berit TVERSLAND, respectively.
His aides-de-camp was: Mr Bjørn RUUD, Mr Ulf Erik HUSEBØ, Mr Øivind
BERGENE, Mr Jørgen BERGGRAV, Mr Gunnar Torgny STOKLAND, Mr
Anders RANGUL and Ms Anne RYDNING, respectively.

By November 2003 King Harald Headless‘ Lord Chamberlain, Marshal of
the Court and private secretary was Mr Lars Petter FORBERG, Mr Arne
OMHOLT and Ms Berit TVERSLAND, respectively.
His aides-de-camp was: Mr Ulf Erik HUSEBØ, Mr Jørgen BERGGRAV, Mr
Jon RIKTER-SVENDSEN, Mr Kai Ole HOLTER, Mr Per-Hermann BODAL,
Mr Terje ÅGREN and Ms Anne RYDNING, respectively.

By May 2005 King Harald Headless‘ Lord Chamberlain, Marshal of the
Court and private secretary was Mr Rolf T ANDERSEN, Mr Arne OMHOLT
and Ms Berit TVERSLAND, respectively.


United Nations petition — incomplete report
70
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
70
September 4
th
, 1992, the Norwegian PM, Ms Gro HARLEM BRUNDTLAND,
opportunistically changed several of her governmental ministers — those
removed was:

 Ms Tove VEIERØD
 Ms Tove STRAND GERHARDSEN
 Ms Oddrun PETTERSEN
 Ms Kari GJESTEBY
 Mr Ole KNAPP
 Mr Kjell BORGEN

The new ministers was:

 Mr Werner CHRISTIE
 Mr Jan Henry T OLSEN
 Mr Finn KRISTENSEN
 Ms Grete FAREMO
 Ms Grete KNUDSEN
 Ms Oddny ALEKSANDERSEN
 Ms Kari NORDHEIM-LARSEN
 Mr Gunnar BERGE

Cf pp 31–32 of nearby report.

For penological etc reasons, the criminaloids Mr Werner CHRISTIE, Ms Grete
FAREMO and Ms Grete KNUDSEN should be singled out.


It‘s of particular interest that Ms Gro Harlem Brundtland‘s youngest son,
Jørgen, committed suicide Sep 24
th
, 1992 — a few days before the cops sabo-
taged my tenancy agreement and initiated their terrorism (cf pp 15–18).....
Before finally succeeding, Jørgen had attempted to kill himself several times
earlier in his short lifetime — a sinistrous fact by 1992 wholly unknown to his
MD/MPH-mother (significantly enough Ms Harlem Brundtland has functioned
as Director of Health Services for Oslo‘s schoolchildren.....she engaged in re-
search on children‘s health issues at Nic Waal‘s Institute, and has described the
notoriously criminal Norwegian alienists — Mr Leo EITINGER [1912–96] and
Mr Ørnulv ØDEGÅRD [1892–1976] — as likable psychiatry teachers).
May 13
th
, 1998, the World Health Assembly elected Ms Harlem Brundtland
Director-General of the World Health Organization* (*WHO) — cf Doc
#377, entry of said date* (*it should be underlined my fiancée was murdered as
a result of iniquities brought about by Ms Harlem Brundtland and her criminally
depraved accomplices. As regards the president of the villainous kangaroo court,
United Nations petition — incomplete report
71
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
71
Mr Ivar OFTEDAHL, there still circulates a fistful incensing anecdotes in NO-
Molde illustrating his goatish show-off, lawlessness, heavy drinking and gene-
rally bunglesome demeanor etc. If Ms Harlem Brundtland is an unsuccessful
mother, Mr Oftedahl is most certainly a defective father — both largely respon-
sible for the psychiatric usw misery of their respective children [in 1998 we
carried out punctilious investigation proving the apartment of Mr Oftedahl‘s
son — Ravn OFTEDAHL — had been infected by cobweb-optics* {*cf vg
Doc‘s ##123, 2037 and 3217} underhandedly installed at request from his per-
verted dad]).
In the Constitution of the WHO it‘s laid down the following principles are fun-
damental to the happiness, harmonious relations and security of all people:

 Health is a state of complete physical, mental and social well-being and
not merely the absence of disease or infirmity.

 The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the
fundamental rights of every human being without distinction of race,
religion, political belief, economic or social condition.

 The health of all peoples is fundamental to the attainment of peace and
security and is dependent upon the fullest co-operation of individuals and
States.

 The achievement of any State in the promotion and protection of health is
of value to all.

 Healthy development of the child is of basic importance; the ability to
live harmoniously in a changing total environment is essential to such
development.

 Informed opinion and active co-operation on the part of the public are of
the utmost importance in the improvement of the health of the people.

 Governments have a responsibility for the health of their peoples which
can be fulfilled only by the provision of adequate health and social
measures.

According to Article 1 in the WHO Constitution the objective of the organi-
zation shall be the attainment by all peoples of the highest possible level of
health, and in order to achieve this objective (Article 2) the functions of the
organization shall be:

United Nations petition — incomplete report
72
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
72
a) to act as the directing and co-ordinating authority on international health
work;

b) to establish and maintain effective collaboration with the United Nations,
specialized agencies, governmental health administrations, professional
groups and such other organizations as may be deemed appropriate;

c) to assist governments, upon request, in strengthening health services;

.....etc.....and;

v) generally to take all necessary action to attain the objective of the
organization.


Ms Harlem Brundtland‘s and the Norwegian Government‘s etc radically dis-
orderly conduct vis-à-vis me point by point seriously violates the WHO
statutes.....:

Since 1992 it has been a main objective for Norwegian authorities to maim
my general health, ruin my social relationships, isolate me, deny my juri-
dical rights, subdue/quench legal complaints to international fora, mar my re-
putation, intimidate me, induce pecuniary destitution, provoke harmful tribu-
lations, obstruct globally lifesaving work, minimize my standard of living
and — if possible — incite criminality and unethical behavior (cf Doc #4588
etc).
The pernicious misconduct of Norwegian authorities in this case are pre-
cisely described in the Bible, Isaiah 59:5–8 (corresponding statements are
wholly valid independent of your religious faith and theological opinions —
cf Doc #2037, ―Norwegian Vice Spreading‖):

―They hatch the eggs of vipers and spin a spider‘s web. Whoever
eats their eggs will die, and when one is broken, an adder is hatched.
Their cobwebs are useless for clothing; they cannot cover themselves
with what they make. Their deeds are evil deeds, and acts of violence
are in their hands. Their feet rush into sin; they are swift to shed
innocent blood. Their thoughts are evil thoughts; ruin and
destruction mark their ways. The way of peace they do not know;
there is no justice in their paths. They have turned them into
crooked roads; no-one who walks in them will know peace.‖United Nations petition — incomplete report
73
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
73
In many respects Mr Ivar Oftedahl and Ms Harlem Brundtland represents the
archetype of my Norwegian foes; frailty, ignoble/plebeian, crabby, evil/base,
corrupted/criminal, unstable/dishonest, lunatic/schizophrenic, hypocritical/
pharisaic, malevolent/envious, arrogant/aggressive and sickly self-assertive
miscreants attempting to compensate for their shortcomings, inferiority com-
plex and psychopathology through ascribing their nasty defects, wickedness,
mental derangement and systematic lawbreaking to others (cf Doc‘s ##633
[―Norwegian Police and Statesman Malignant Syndrome‖] and 2037 [―Off-
icial Norwegian Hypocrisy and Malevolence‖]).
Though human status correctly may be granted my Norwegian enemies, they
surely belongs to a particularly noxious subgroup bipeds strongly guided and
impressed by stark diabolism, madness, injustice and general low-
mindedness — the presence and influence of these infernally vile terrorists
are of course absolutely detrimental to any civilized society respecting the
human rights, guarding righteousness, and fostering ethicality, personal mag-
nanimity, intellectual/scientific eminence and artistic dexterity usw.


Amongst the many malefactors exerting themselves to harm me all these years,
we also find Mr Lars FRØNSDAL (b Dec 01, 1945) — one of the alcoholized,
drug abusing and markedly perverted public prosecutors in Oslo.
The summer 1992 a few women observed Mr Frønsdal stark naked in one of
Oslo‘s public parks — drunk as a fiddler‘s bitch and messing around with his
beer bottles in a bag....!
Well.....Mr Frønsdal may assuredly embrace his Mary Jane — or another
lady, crack his flasks, be on the hog, speed downtown, lick his stamps, buy
junk from Charlie, ride high on a good horse, practice space-basing, enjoy his
swipes, hunt Mars hares in civic greens and have a few buttons missing
without interference from me.....inasmuch as he doesn‘t blame me for his
dependence, withdrawal symptoms and bad trips etc.....but: — that‘s exactly
what he‘ve done!
Subsequent to his unapparelled stunt, Mr Frønsdal was badly in need of a
seemingly plausible alibi explaining his rather amusing comportment.....so,
consequently, one of his helpful and mendacious buddies confidentially told
him I probably had added some ―mystical substance‖ to his beer or shit pro-
foundly upsetting his beforehand cracked brain! As might be expected of a
desperate and debauched boozer in such an unpleasant situation, the warped
public prosecutor devoured this alternative explanation hook, line and sinker!
Let‘s make it perfectly clear: I‘m wholly unacquainted with Mr Frønsdal and
I‘ve never had any kind of contact with him, and has — of course — not
intoxicated etc his beer/narcotics/drugs!
In this connection it may be appropriate to emphasize that the combination of
alcohol and cocaine* (*C
17
H
21
O
4
N) is particularly dangerous — the
United Nations petition — incomplete report
74
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
74
cocaethylene thus produced by the liver is strongly addictive and may affect
the heart lethally.....a significant number abuse-related deaths has been caused
by this potentially backstabbing euphoriant.


In 1992 the Norwegian Police ―Security‖ Service was officially/nominally
headed by Mr Jan Steinar GRØNDAHL (chief) and Mr Kjell Gunnar ESKILT
(second in command) — chief of police in Oslo was Mr Willy HAUGLI.
Other noticeable police principals in the Oslo-area in 1992 includes (though
depraved/criminal individuals, some of those named are without guilt in this
specific case):

Ms Ellen HOLAGER ANDENÆS
Mr Roger ANDRESEN
Ms Marit BAKKEVIK
Mr Øystein BERGER
Mr Bjørn BIGSET
Mr Kjell BJERKE
Mr Nicolai BJØNNES
Mr Lars O BROCH
Ms Ann T BUGGE
Mr Lars Henrik BØHLER
Ms Else DAHL
Mr Sigmund ENGEN
Mr Morten ERIKSEN
Mr Jostein E ERSTAD
Mr Iver T FRIGAARD
Ms Siri FRIGAARD
Mr Truls FYHN
Mr Anstein GJENGEDAL
Mr Bjørn GRAN
Ms Anne-Marie GRAN
Mr Erling GRIMSTAD
Mr Kjell GROBE
Mr Tore GRÆGER
Mr Jan A GUNDERSEN
Mr Oddvin HAGE
Mr Stein E HAUGEN
Ms Ellen M HAUGSRUD
Mr Helmer HAUKAAS
Mr Bjørn HEGGELUND
Mr Stein HELGESTAD
Mr Jørn HOLME
United Nations petition — incomplete report
75
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
75
Mr Bjørn HOLMSEN
Mr Arne HUUSE
Mr Einar HØGETVEIT
Mr Lars HAAVIK
Mr Stein Egil IKDAL/IKDAHL (police physician)
Mr Hans-Petter JAHRE
Mr Frank JENSEN
Mr Olav JOHANSEN
Mr Svein O KRISTIANSEN
Mr Leif A LIER
Mr Sverre LILLENG
Mr Knut R MIKKELSEN
Mr Gaute NESVIK
Mr Leif Erik NILSEN
Mr Roy Henry NILSEN
Mr Thomas NORTVEDT
Mr Lasse QVIGSTAD
Mr Thomas RANDBY
Mr Per REHORST
Mr Arne RUSTAD
Mr Svein T RØER
Mr Leif SELJESÆTER
Mr Einar SKEI
Mr Kolbjørn SKJERVENGEN
Mr Bjørn SKUGGEVIK
Mr Jostein SKÅRE
Mr Sveinung SPONHEIM
Ms Trine STANDAL
Mr Lars STOLTENBERG
Ms Marit SULANDER
Mr Kim R SUNDET
Ms Inger L SÆTREN
Mr Per SØNSTELID
Mr Vidar THOLIN
Mr Kai E TØRDAL
Mr Dag ULIMOEN (police physician)
Mr Stein ULRICH
Mr Georg VETTI
Mr Per E VOLLEDAL
Mr Geir WANGANSTEN-ØYE
Ms Inger WIIG
Ms Halldis WINJE
Ms Ingrid WIRUM
United Nations petition — incomplete report
76
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
76
Mr Per WAAGE
Mr Morten YGGESETH
Mr Odd H ØSTEBØ


At the office of the Norwegian PM (in Akersgata 42, Oslo), Ms Gro Harlem
Brundtland, we should notice (some of those mentioned are without guilt in this
specific case):

— Ms Inger ANDERSEN
— Mr Dag BERGGRAV
— Mr Ole BERREFJORD
— Mr Per Arne BJERKE
— Ms Torill ENGSETH
— Mr Trond FEVOLDEN
— Mr Bjørn T GRYDELAND
— Ms Målfrid AA. HELLAND
— Ms Kari KJENNDALEN
— Ms Sigrun H LØKEN
— Mr Aage MONSEN
— Ms Inger RØISE
— Mr Trygve SCHIØLL
— Mr Arne SPILDO
— Ms Gerd-Liv VALLA
— Mr Øivind ØSTANG
— Mr Bjørn SKOGSTAD AAMO


Amongst those employed by the Norwegian Ministry of ―Justice‖ and the Police
in 1992, should be mentioned (though criminal/depraved persons, some of those
named are without guilt in this specific case):

Mr Bjørn ASKIM
Mr Bernt O BAHR
Mr Svein BERBU
Ms Vigdis BERG
Mr Bjørn BERGGREN
Mr Øystein BLYMKE
Mr Tom BRUNSELL
Mr John BRUVIK
Mr Kåre BØDAL
Mr Tore-Jarl CHRISTENSEN
Ms Kirsti COWARD
United Nations petition — incomplete report
77
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
77
Mr Werner DALSVEEN
Mr Leif T ELDRING
Mr Eystein ERIKSEN
Mr Ulf ERTZAAS
Mr Steffen FELBERG
Mr Jørgen FLOOD
Mr Erling FOSSE
Ms Inger M FRIDHOV
Mr Johan FROM
Ms Anne FRØSTRUP
Mr Per GAMMELGÅRD
Ms Hilde GAARDER
Mr Ole HAFNOR
Mr Harald T HAMBORG
Mr Yngve HAMMERLIN
Mr Gunnar HARR
Mr Geir HAUGSTVEIT
Mr Torgeir HEIMLI
Mr Jan T HELLIESEN
Mr Christian F HORST
Ms Kari JENSEN
Mr John JOHANSSON
Mr Jon KAPELRUD
Ms Ingelin KILLENGREEN
Mr Arnulf KJÆSETH
Ms Sissel KOFOED
Mr Per O KVAM
Ms Wenche KVERNELAND
Mr Asbjørn LANGÅS
Mr Johannes LARSEN
Mr Kåre LEIKSETT
Mr Tor LØKKEN
Mr Tor MEHL
Mr Kristian MØRKØRE
Mr Arild NESDAL
Mr Stein L NILSEN
Mr Knut OLSGAARD
Mr Stein OWE
Mr Vidar REFVIK
Ms Marit ROSSEHAUG
Mr Morten RUUD
Mr Ivar SIMASTUEN
Mr Kaare SINGSAAS
United Nations petition — incomplete report
78
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
78
Ms Evelyn SKARNES
Mr Per Arne SKOGSTAD
Ms Ingrid SMEDSRUD
Ms Berit SOLLIE
Mr Kyrre STENBRO
Ms Astri TVERSTØL
Mr Rasmus VASSHUS
Mr Einar VATNE
Mr Arild VIST
Mr Jens S WEGNER
Mr Rolf B WEGNER
Mr Thorleif WAALER
Mr Hans Olav ØSTGAARD
Mr Kjell Bjørn AARØ
Mr Audun AASEBØ
Ms Eli T AASHEIM


In 1992 the Norwegian Ministry of Social Affairs and the adjoining Public
Health Department was — inter alios — manned by (though predominantly
depraved/criminal/insane earthlings, some of those listed are without guilt in
this particular case):

— Ms Anne ALVIK
— Ms Ellen AMUNDSEN
— Ms Elin ANGELVIK
— Mr Jon Olav ASPÅS
— Mr Reidar S BANG
— Mr Ketil BENTZEN
— Mr Knut Å BERGE
— Mr Kjell BILDØY
— Ms Inger E BIRKELAND
— Mr Andreas BJELDE
— Ms Anne S BORGE
— Ms Malin BRATTSTRØM
— Mr Knut BROFOSS
— Ms Helma BØHLER
— Mr Hans E BØRRESEN
— Ms Elfriede BØRSUM
— Mr Knut B CRISTOPHERSEN
— Mr Svein EIK
— Ms Jorunn FRYJORDET
— Ms Grete GJERTSEN
United Nations petition — incomplete report
79
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
79
— Ms Grethe HAMMARQVIST
— Mr Rolf HANSEN
— Mr Bodolf HAREIDE (NB!)
— Mr Harald E HAUGE
— Ms Anne B HEM
— Ms Bjørg Eva HENRIKSEN
— Mr Peter F H HJORT (NB!)
— Mr Fredrik H HOFFMANN
— Mr Knut HOLM
— Ms Kari HOLST
— Mr Egil HORNELAND
— Ms Karen M HVAM
— Mr Finn HØVIK
— Ms Inger J HAALAND
— Mr Christian BOE KIELLAND
— Mr Ingar Kr. KOMPELIEN
— Mr Petter KRAMÅS
— Mr Alfred KVALHEIM
— Ms Heidi LANGAAS
— Ms Unni LUND
— Ms Lisbeth LØCHEN
— Mr Thomas MAURITZEN
— Mr Torbjørn MORK
— Mr Knut MUNCH-SØEGAARD
— Mr Arnt MYHRER
— Ms Unn NICOLAYSEN
— Ms Randi NILSEN
— Mr Jon O NORBOM
— Mr Leif NORLI
— Ms Trine NORMANN
— Ms Jorun O NYGÅRD
— Ms Synnøve NYMO
— Mr Øystein OPDAHL
— Ms Anne ORTH
— Mr Reidar RAND
— Ms Aase ROKVAM
— Mr Mons RUD
— Mr Jan RØSEGG
— Mr Harald SALVESEN
— Ms Ellen SEIP
— Mr Ketil SKOGEN
— Mr Bjarne STRAND
— Ms Laila B STUB
United Nations petition — incomplete report
80
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
80
— Ms Eli SUNDBY
— Ms Liv SUNNANÅ
— Mr Øyvind SÆBØ
— Ms Kari SØNDERLAND
— Ms Liv TELLE
— Ms Ellen M THORBJØRNSRUD
— Mr Jan TVEDT
— Mr Kåre TØNNESEN
— Ms Gerd M VANDESKOG
— Ms Elisabeth VAAGEN
— Ms Tove VEIERØD
— Ms Britt VENNER
— Ms Mette WALAAS
— Mr Reidar ØKLAND
— Ms Rikka ØSTBYE
— Mr Roger ØSTBØL
— Mr Ketil ØSTVEDT
— Ms Ingrunn AALVIK
— Mr Hans J ÅNSTAD (NB!)
— Mr Bjørn Martin AASEN (NB!)
— Mr Olaf G AASLANDBRATTVÅG/HJELSET/ÅLESUND 1993


Continued from p 30 —Before arriving Mr Håvik‘s private house in NO-Brattvåg, I‘d been informed
my state employed, Norwegian foes recently had burglarized the dwelling in-
stalling their satanic cobweb-optics and pinhole-microphones etc.
As I moved into the small house, ‘twas a simple job to dovetail corresponding
intelligence reports — and, empirically, I was NOT surprised to learn that even
the toilet and bedrooms had been infected by AV surveillance contraptions.

As soon as I went outside e.g to buy victuals or visit relatives in Brattvåg, I was
pursued by a gang thoroughly psychopathic cops — many of them known from
the Oslo-area and the Norwegian Police ―Security‖ Service.United Nations petition — incomplete report
81
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
81
The nauseating abuse of AV spy-appurtenances in Brattvåg was no way limited
to my own, modest residence — the private abodes of my aunts/uncles, additio-
nal cousins and some other kinsfolk had been extensively befouled by this
hellish material as well!
It soon became unmistakably clear the police et al systematically recorded in-
formation about my quotidian affairs — there was comprehensive recitals of
decent conversations with in every respects estimable octogenarians, and de-
scriptions of trifling everyday incidents without the slightest affinity to crimi-
nality or otherwise blameworthy behavior.....

The worldly ambassadors of Satanic hate and excruciating iniquity, the putrid
malevolence exhibited by my Norwegian adversaries was no surprise how-
ever — they merely proceeded along the extirpating course exactly mapped
very well in advance!

The continuous provocations waged by the cops the last week of December
1992 and the first half of January 1993, included a number of break-ins and
illegal searches —
As I informed various persons — e.g independent lawyers — about the ongoing
and state instigated terror, the police quickly forged a half dozen thoroughly
false accusations against me; it was crucial, of course, to halt legal actions and
investigation disclosing their contemptible criminality.....
Consequently — January 14
th
— two country policemen employed by the
sheriff office in Brattvåg and accompanied by a female council physician
wedged their way into my living room in order to imprison me at the formerly
described, political calaboose at NO-Hjelset!
The police officers and the dishonest, general practitioner — Ms Iris RELLING
NIELSEN — refused to explain where they‘d obtained a key to open the
mortise lock in the exterior door with, and later pretended I‘d declined to let
them into the house.....; in reality they stealthily unlocked the outer main door
and entered wholly without announcing their presence at a moment they posi-
tively knew I — relaxing in the sitting room — tried to hire a trustworthy coun-
sellor utilizing Mr Håvik‘s wiretapped phone!

Arriving the wretched devildom at Hjelset, I had an introductory parley with the
enemy collaborating physician, Mr Knut DROTTNING.
Exclusively another shameful and unbesought pro forma palaver designed to
―varnish‖ my reputation additionally, I returned the distasteful compliment by
devotedly steering the guileful Mr Drottning along a track ensuring his ultimate
downfall.....

As regards aforesaid Mr Magnus AASHEIM, he steadfastly stuck to his
scelerate monkey business encompassing v.g; thoroughgoing falsification of my

United Nations petition — incomplete report
82
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
82
―medical record‖, clandestine cooperation/sessions with explicitly corrupt/
criminal/fiendish officials and active maintenance/masking of a practically
unbroken chain sadistic/unwarranted transgressions and trumped-up charges
aimed at sapping my psychosomatic health etc.

Mr Johan FOSSE — a highly fraudulent, malicious and swelled-headed young
quack belonging to the inner circle of arrantly rotten and servilely flattering
accomplices surrounding Mr Aasheim, should also be listed amongst the potty-
borne sociopaths doing their best to terrorize me at the politico-strategic Paddy-
Dolfole at Hjelset —

During January 1993 I formally engaged Mr Olav ØYEHAUG, NO-Molde, as
my personal counsellor in connection to the ―compulsory commitment‖ — or
more correctly stated; political enjailment — at Hjelset.
Mr Øyehaug was a bonhomous and rather altruistic fellow with certain family
ties to the Brattvåg-region — although his dipsomania significantly undermined
his attorneyship etc once in a while, he was — purely ethically spoken —
number one amongst contemporary lawyers in Molde.
In any event the felonious skunks in the administration at Hjelset did their best
to unlawfully subvert Mr Øyehaug‘s professional efforts, and it‘s halfway
remarkable they didn‘t intern him in order to quench legal remonstrations at
that time.....!

As a result of my unreserved human rights advocation and juridical objections
in respect of the extended maltreatment suffered, Mr Aasheim and his truckling
scapegraces decided to supplement the torture by coercively exposing me to
intramuscular injections with the neurotoxic cholinesterase inhibitor Trilafon*
(*Basically a popular trade name for the heterocyclic sulfur compound perphen-
azine — a piperazinyl phenothiazine, C
21
H
26
ClN
3
OS, with chemical name
4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol and molecular
weight 403.97). Cf pp 89–103.
Like the majority of other anticholinesterases* (*Various substances contraven-
ing solvolysis of the neurotransmitter acetylcholin. By inhibiting the hydrolytic-
catalytic action of the enzyme cholinesterase — i.e acetylcholinesterase, accu-
mulation of acetylcholin in the body will reach potentially fatal levels rapidly)
— e.g the chemical warfare agents Tabun (O-ethyldimethylamidophosphoryl-
cyanide/etyl dimethylamidocyanophosphate, C
5
H
11
N
2
O
2
P) and Sarin (isopropyl
methylphosphonofluoridate, C
4
H
10
FO
2
P) — Trilafon toxicologically influences
certain nerve tissue v.g by pathologically altering the cholinergic synaptic trans-
mission at neuroeffector/-muscular junctions item in the autonomic ganglia and
central nervous system.

Malignantly affecting e.g the tropic, receptive, conductive and transmissive

United Nations petition — incomplete report
83
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
83
functions of the neurons, neuroleptic drugs — and cholinergic antagonists on
the whole — are notorious for their explicit psychosomimetic properties.
Blockading the dopamine receptors and woefully overturning v.g the cortico-
diencephalic mechanism* (*Hypothalamus is the part of this apparatus acti-
vating, controlling and integrating e.g the peripheral autonomic mechanism,
endocrine activity and numerous somatic functions. The hypothalamic nuclei
controlling the anterior lobe of the pituitary — the adenohypophysis — do so
by synthesizing substances entering the portal system and thus activating the
glandular cells of the pituitary. The adenohypophysis secrets v.g growth hor-
mone, thyroid-stimulating hormone [i.e "thyrotropin"], adrenocorticotropin,
follicle-stimulating hormone, prolactin, interstitial cell-stimulating hormone
[i.e "luteinizing hormone"], melanocyte-stimulating hormone, β-lipotropin and
many peptides of varying significance. The neurohypophysis produces and
secrets e.g vasopressin and oxytocin.
The hypothalamic hormones are v.g; thyrotropin-releasing hormone, growth
hormone-releasing hormone, somatostatin [i.e "growth hormone-inhibiting
hormone"], gonadotropin-releasing hormone [i.e "luteinizing hormone-releasing
hormone"] and a prolactin-inhibiting factor commonly classified as
―dopamine‖.
All neurons elaborating hypophysiotropic hormones are influenced by the
hypothalamic neurotransmitters — e.g dopamine, serotonin, acetylcholine,
norepinephrine and endorphins — modifying the secretory activity of anterior
pituitary hormones.), perphenazine intake is strongly productive of e.g general
weakness, clumsiness, mental confusion, visual/auditory hallucinations, speech
disturbances, alienation, disorganization and extensive reality distraught —
those empoisoned are typically unable to distinguish between objective events
and medicament induced, sensorineural/perceptual disarray etc.

When the state paid molesters at the political dungeon at NO-Hjelset realized
Mr Øyehaug and I planned to bring an action against the Norwegian Ministry of
Social Affairs, they forthrightly — only slightly delayed by a few conspiratio-
nal conversations — decided to intoxicate me with perphenazine.....because, as
Mr Aasheim later confessed, they were wholly aware the psychosis causing and
devitalizing properties of the drug.
So — accompanied by further and most extensive corruption of my "medical
record" etc, Mr Aasheim and his scummy accomplices made a feverish and
arrantly blackhearted effort to chemically stir up genuine daftness and signifi-
cantly impair my sturdy health and dianoetic capacity....!

This utterly contemptible and flagrantly criminal campaign to wipe me out by
underhandedly distributing detrimentally psychoactive substances was not
unique however —; it's next to sure the main constituent of the granulate meti-
culously smirched on my bread in Oslo (cf p 18) was ergot* (*i.e the mycelial

United Nations petition — incomplete report
84
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
84
mass of the fungus Claviceps purpurea infecting rye and some other grasses
— contains several poisonous alkaloids causing ergotism. The potent hallucino-
gen "LSD" — "lysergic acid diethylamide" [C
15
H
15
N
2
COOH] — was first
synthesized from ergot in 1943. LSD acts as a serotonin reuptake inhibitor, and
a larger dose ergot excessively stimulating the serotoninergic system may
trigger the serotonin syndrome** — **symptoms include v.g confusion/delus-
ions, panic, bizarre behavior, restlessness, lethargy, epileptiform convulsions,
tremor, muscle jerks/disorders, gangrene, extremital paresthesia, weakness,
sweating, abdominovesical cramping, vomiting, abortion, vasoconstriction,
angiorrhexis, hypoxemia, hemolysis, cerebral/cardiac infarction, platelet
clotting, dyspnea, acrotism, kidney failure, anuria, hematuria, dipsosis, delusio-
nal stupor, hyperthermia and death), and the sickening mixture of enfeebling
narcotics I was compelled to gulp down at NO-Åse (cf p 22) had been selec-
tively designated to induce snafu/derangement, unconsciousness/amnesia and
general asthenia/indisposition.....!

Aforementioned action against the Ministry of Social Affairs had been laid to
July 22
nd
, 1993 — "Case #83-175 A." (corrected: "Case #93-175 A."), Sunn-
møre District Court (NO-Ålesund).
The situational putrescence considered, we had no hope whatsoever impartial
and otherwise competent doomsmen should be appointed — and our gloomy
expectations was duly confirmed:

As president of the superbly damnable kangaroo court had been installed Mr
Finn LYNGHJEM (cf Doc #377, entries of May 13, 1998 and Nov 07, 2000)
— a professional double-dealer and duffer symptomatically serving as chairman
of the state operated committee notoriously supposed to check over the "formal
legality" of compulsory commitments and forced drugging etc undertaken by
Norwegian officials,
and as lay judges was telltalely picked out the Nazi-sympathizing lobotomy-
advocate Mr Karl-Ewerth HORNEMAN (NO-Trondheim) — a formerly
police employed fogy-bogie and skull-jinx obnoxiously given to public adulte-
ration, and Mr Arild HUNSTAD (NO-Ålesund) — at that time a subordinate
physician wholly directed by Ms Åse SVENDSEN ROLAND (cf pp 24–25),
the sexually perverted and sadistic head of the psychiatric lockup where he was
permanently employed.

The Norwegian Courts of Justice Act* (*also termed the "Court Act") of Aug
13, 1915, expressly provides that:

§ 53;
.....all judges should hold a Norwegian citizenship and be trustworthy men
or women (cf §§ 60 and 76 etc ib),

United Nations petition — incomplete report
85
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
85
§ 60;
.....all judges — except lay-judges and assessors — must sign a binding
assurance obliging them to exert their office conscientiously (cf §§ 52, 53
and 65 ibid, item the Norwegian Constitution Article 21),

§ 76;
.....only persons markedly competent as co-judges and members of the jury
through their righteousness, skills and independence should be elected (cf §§
52, 53, 60 and 65 ib), and that

§ 108;
.....nobody can operate as a judge or juror when particular circumstances
potentially diminishing his impartiality eventuates (cf §§ 106 and 109 etc
ibid).

Furthermore; § 107 ib explicitly lays down that ".....neither judges nor jurors
can serve as experts in one and the same case.....(in this case all jury members
— viz Mr Horneman and Mr Hunstad — in their capacity as buddy-buddy
psychiatrists and tainted mercenaries chummily backing up their accomplices/
seniors, functioned as — experts)", and sec's 112, 113 and 115 ibid emphasizes
that the president of the court and his jurors are obliged to inform one another
and the respective parties about their actual disqualification. In this court case
unambiguous inhability after §§ 106 (items 1, 4 and 6), 107 and 108 in the Nor-
wegian Courts of Justice Act existed, and neither judge nor lay judges possess-
ed the moral and intellectual qualifications required by §§ 53, 60 and 76 ib (Mr
Lynghjem and Mr Horneman both had a Stanford-Binet IQ of 127 [cf Doc
#377, entry of Nov 07, 2000], and this alarming fact is in itself disqualifying...;
though — at least in this connection — a pitifully modest score, a general and
minimum IQ of 140 should be required of judges at all law courts)....and — not
only was there a very distinct lack of professional competency and noological
capability.....; we're dealing with downright corruption!
Handpicked to cover up official turpitude and give the various illegalities a
most treacherous garnish of "respectability", corresponding jury's felony may be
prosecuted/adjudicated usw in agreement with — e.g — subsequent sections of
the Norwegian Penal Code of May 22, 1902:

§ 110;
A judge, juror or assessor who in such capacity acts against his better
judgment shall be liable to imprisonment for a term not exceeding
five years.
If he thereby caused or was accessory to causing any person to be
wrongfully subjected to penalty or to a greater penalty than he deserved,
he shall be liable to imprisonment for a term not less than two years.
United Nations petition — incomplete report
86
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
86
If the felony has resulted in the execution of a death sentence or the
serving of a custodial sentence for more than five years, imprisonment
for a term not exceeding 21 years may be imposed. (Cf §§ 275 and 276)

§ 120;
If a public servant in any record pertaining to his office makes a false
entry or conceals the truth, or if he in preparing any official copy,
telegram or telephone message or in stamping, marking or any other
official attestation which is issued to serve as evidence makes or attests
any false statement or conceals the truth, he shall be liable to loss
of office or to imprisonment for a term not exceeding three years, but
not exceeding six years if he has acted for the purpose of obtaining
for himself or another an unlawful gain or injuring any person.
(Cf §§ 116, 117, 123, 124, 275 and 276 ib)

§ 275;
Any person who, for the purpose of obtaining for himself or another an
unlawful gain or inflicting damage, neglects another person's affairs
which he manages or supervises or act against the other person's interests
shall be guilty of breach of trust.
The penalty for breach of trust is imprisonment for a term not exceeding
three years. Fines may be imposed in addition to a sentence of imprison-
ment. An accomplice shall be liable to the same penalty. Under
especially extenuating circumstances fines alone may be imposed.
A penalty pursuant to this section shall not be applicable to an act
that comes under section 255, cf section 256.

§ 276;
The penalty for gross breach of trust is imprisonment for a term not
exceeding six years. Fines may be imposed in addition to a sentence
of imprisonment. An accomplice shall be liable to the same penalty.
In deciding whether a breach of trust is gross, special regard shall be
paid to whether the act has caused considerable economic damage,
whether it has been committed by a public official or any other person
by a breach of the special confidence placed in him as a consequence
of his position or activity, whether the offender has kept false accounts
or books or has destroyed, damaged, or concealed accounts, books or
other documents, or whether he has knowingly caused material loss
or danger to another person's life or health.

United Nations petition — incomplete report
87
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
87
A complex case drenched with conventionally aggravating circumstances,
accumulation, concurrence and uncommon constellations otherwise entailing
increased penalty, the following sections of the Norwegian Penal Code has
particular interest for the assessment of sentence:

§ 62;
If any person has by one or more acts committed more than one felony
or misdemeanour punishable by imprisonment or detention, a joint cus-
todial sentence shall be imposed which must be more severe than the
highest minimum penalty prescribed for any of the felonies or misdem-
eanors and must in no case exceed the highest penalty prescribed for
any of them by more than 50 percent. The joint custodial penalty shall
normally take the form of imprisonment when any criminal acts would
have been punishable thereby.
The provisions of the first paragraph shall apply correspondingly if a
joint sentence of community service is imposed. If community service
is imposed as well as unconditional sentence of imprisonment, in ass-
essing the sentence of community service the unconditional sentence of
imprisonment shall be taken into account.
If any of the felonies or misdemeanours should have been punished by
imprisonment, the same supplementary penalties shall be imposed in the
case of detention as would have applied in the case of imprisonment.

§ 63;
If any person has by one or more acts committed more than one felony
or misdemeanour punishable by fines, a joint fine shall be imposed
which must be more severe than that which any one of the felonies or
misdemeanours should have incurred.
The court may, when some of the felonies or misdemeanours should
have been punished by a custodial sentence and others by fines, regard
the felonies or misdemeanours for which fines are prescribed as aggra-
vating circumstances instead of pronouncing sentence for them.


As his legal representative, the Norwegian Attorney-General — Mr Bjørn
HAUG — had appointed assistant lawyer Ms Bergljot WEBSTER.
Ms Webster was thus employed at the same office as assistant advocate
Ms Hanne HARLEM* (*cf p 63 item Doc #377 — entries of Oct 18 and
26) who — pathognomonically — functioned as Mr Haug's personal assi-
stant...!
It's perfectly clear Ms Webster and Ms Hanne Harlem indulged in numerous
and unmistakably conspirational conversations the weeks and days before att-
ingent court case.....and, perhaps you've guessed it; Hanne is the younger sister
United Nations petition — incomplete report
88
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
88
of Ms Gro HARLEM BRUNDTLAND* (*cf pp 31, 70, 71, 72 and 76)!

As regards Mr Magnus Aasheim* (*cf pp 29–30 and 81–82), it pleased him
to become somatically "sick" during the doomful court case, so — he never
gave a testimony (the depraved jury had excellent opportunities to examine Mr
Aasheim telephonically, but symptomatically declined to make use of this
possibility).
The political oubliette at NO-Hjelset was represented by Mr Hans Peter
MØLLER* (*cf p 29), who cooperated closely with said Ms Webster.
Mr Møller and Ms Aase SVENDSEN ROLAND* (*cf pp 24, 25 and 84) —
together with Mr Tore FÆSTØ* (*county psychiatrist and notorious screwball
from NO-Molde hired and paid by Norwegian authorities to gloss over their
heinous felony) — was of course amongst the few "witnesses" "examined" by
the severely hell-ridden mock court.
During the theatrical questioning of Ms Svendsen Roland, my lawyer — Mr
Øyehaug — and I was forebodingly chased out of the fetid court room.....; Mr
Øyehaug characterized the exclusion as flagrantly illegal, and told he never had
experienced a similar shut out in his long-standing, professional career!

When it comes to myself, I hung around the first day of the fateful lawsuit only.
Soundly aware the satanic machination partaken by the rotten jury, my pro
forma presence fostered "certain supranational objectives".....; through their
premeditatedly nefarious judgment, the profane jury was allowed to irrevocably
doom itself.....and, on behalf of the "Executive Council", I feel extremely
delighted to inform you Mr Karl-Ewerth Horneman now is unalterably
deposited in the worst subdivision of Hell where his agonized ululation greatly
delectates the specially educated and remorseless tormentors!

Carrying the signatures of Mr Lynghjem, Mr Horneman and Mr Hunstad, the
sublunar judgment conclusion is nothing but a most mephitic and verbatim re-
production of the acutely stinking humbug opportunistically fabricated by
aforesaid Mr Aasheim and Mr Møller. The allegation on page 1 of the flag-
itious libel — stating that the parties and legal representatives of the mock
proceeding beforehand had been informed about the identity of the appointed
jurors and that no objections as regards the composition of the kangaroo court
had been submitted — is tactical fiddle-faddling.....; in any case neither Mr
Øyehaug nor I can recall or physically detect the letter of July 02, 1993, refer-
red to by Mr Lynghjem and his damnable accomplices.

It should be rather unnecessary to bring home the corrupted and wholly scanda-
lous "judgment conclusion" is thoroughly and legally invalid —


United Nations petition — incomplete report
89
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
89

In June 1951 the French surgeon Henri-Marie LABORIT, Esq, obtained the
compound ―4560-RP‖ from Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc — a
parisian manufacturer of synthetic textiles, organic chemicals and pharmaceut-
icals (since 1961 known as Rhône-Poulenc SA).
Mr Laborit had served as an army surgeon during World War II, and was still
searching for a substance efficiently curing surgical/traumatic shock and war
neurosis. Administering 4560-RP to test animals and persons about to undergo
operative chirurgery, Mr Laborit discovered that systemic stress and presurgical
anxiety was significantly reduced, and thus concluded he was dealing with a
chemical powerfully influencing the central nervous system and autonomic
functions.

Discovered and first synthesized Oct 3
rd
and Dec 11
th
1950, respectively, 4560-
RP (i.e 10-[3-dimethylaminopropyl]-2-chlorphenothiazine) was initially tested
on hospitalized, French bedlamites in January/February 1952. The results of the
inaugural experiments was reported to representatives of Société Medico-
Psychologique in Paris, who concluded the psychoactive properties of 4560-RP
— now termed ―chlorpromazine‖ — had medical value. From June 1952 chlor-
promazine was commonly prescribed by French physicians.

While chlorpromazine* (*trade names Largactil/Thorazine) is considered the
prototype of neuroleptic drugs generally, perphenazine* (*trade names
Trilafon/Fentazine — cf p 82) was formally introduced a couple of years later.
Though slightly different pharmaco-/toxicokinetically, perphenazine basically
has the same pharmacodynamic and toxicological index as chlorpromazine.
Perphenazine negatively affects practically all organs/parts of the human body,
and on account of the more than 7000 adverse effects documented by a truly
lavish number clinical laboratory procedures and analytical techniques etc, we
might unimpeachably wonder if this chemopsychiatric noxa is administered
mainly for its explicitly pathopoietic properties!
In any case it takes at least 5000 — five thousand — compactly composed pages
to give a scientifically commendable description of the pathogenic attributes
substantially assignable to perphenazine.....and it is, of course, far outside the
scope of this unpretending report to present an exhaustive treatise on the
medicopsychological/biochemical/pathophysiological etc damages brought
about by this chthonian toxicant. I shall nevertheless venture to launch a
resolutely abridged sketch indicating some of the baneful side effects verily
United Nations petition — incomplete report
90
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
90
attributable to perphenazine/Trilafon/Fentazine, as I believe this may be of
common interest and value —

Firstly perphenazine will overturn and largely invalidate the endogenous pro-
duction, chemical properties and natural distribution etc of several catechol-
amines chiefly generated by hydroxylation of the L-isomeric amino acid
tyrosine* (*cf tyrosinase → cathecol oxidase).
The 3,4-dihydroxyphenylalanine* (*DOPA) formed by the tyrosine hydroxylase
is the biosynthetic precursor of the essential cathecholamines dopamine* (*[3,4-
dihydroxyphenyl]ethyl amine), noradrenaline* (*norepinephrine) and
adrenaline* (*epinephrine).
The cathecolamines serves and triggers an impressive number specialized
physiological and neurochemical etc functions and actions impeded by the
toxicological impact of perphenazine; vital mechanisms regulating e.g blood
pressure, heart rate, breathing, metabolism and muscle tone are temporary or
permanently corrupted/destroyed. Dangerously interfering with the hydroxy-
lation of phenylalanine to tyrosine and subsequent dihydropteridine reductase,
the transamination of tyrosine to p-hydroxyphenylpyruvate and concurrent
reaction with O
2
to form homogentisate is significantly incapacitated, thus
provoking detrimental accumulation of the nerve poison phenylpyruvic acid in
the body fluids as well as in varietal tissues where it evades most drug
monitoring and toxicological screening procedures usw. Exerting a generally
cytopathogenic effect, perphenazine obstructs the natural interaction between
various nitrogenase and reductase agents, and consequently upset the entire
nitrogen
equilibrium/metabolism; hydrolysis of ATP* (*adenosine triphosphate) and
hepatic amino acid degradation is incapacitated, and the constructive functions
of v.g the enzymes alanine/aspartate aminotransferase and glutamate dehydro-
genase perilously hampered.
Whereas practically all fundamental properties of cells are products of molecular
interactions between their respective nucleic acids and proteins, the metabolic-
ally decisive amounts of the adenine nucleotides ATP/ADP/AMP is relatively
disproportionated by the principally cytoclastic influence waged by perphen-
azine — ATPs phosphoryl transfer potential is diminished, and efficient hydro-
lysis of phosphocreatine obstructed.
Adenosine triphosphate is the universal main carrier of all forms of chemical
energy in living organisms — as it transfer energy to other molecules, ATP loses
its terminal phosphate group as inorganic phosphate* (*orthophosphate, P
i
), or
two of its phosphate groups as inorganic pyrophosphate* (*PP
i
), becoming
adenosine diphosphate* (*ADP) or adenosine monophosphate* (*AMP), res-
pectively.
Described hydroxylation of ATP to ADP/P
i
and AMP/PP
i
relies on the catalytic
purveyance of the enzymes hexokinase* (*catalyzing the phosporylation of glu-
United Nations petition — incomplete report
91
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
91
cose by ATP and regenerates ADP for the creatine kinase), creatine kinase and
adenylate kinase item the intermediate properties of phosphoenolpyruvate*
(*central in the conversion of phosphoglycerate to pyruvate — CH
3
COCOOH.
The pyruvic acid is thus converted to acetyl coenzyme A in which form it may
be regarded as the origin of the tricarboxylic acid cycle — also termed ―Krebs‘
cycle‖ or ―citric acid cycle‖; a cyclical series biochemical reactions where the
two-carbon acetyl coenzyme A initially interacts with the four-carbon oxaloace-
tate to yield the six-carbon citrate and to liberate coenzyme A. The actual
reaction is catalyzed by citrate synthase, and via interconversions of various
carboxylic acids the acetyl coenzyme A formed from pyruvate finally is
completely oxidized to carbon dioxide.)
While the oxidative decarboxylation of pyruvate to form acetyl coenzyme A
(taking place within the mitochondria where electron transport by way of the
respiratory chain generates a proton gradient across the cytosolic side of the
inner, mitochondrial membrane) marks the commonly accepted nexus between
glycolysis and the tricarboxylic acid cycle, the concomitant and stepwise
circulatory oxidations where hydrogen atoms or electrons are removed from
intermediate compounds etc quantitatively represents the major, degradative
pathway for the generation of ATP from ADP and inorganic phosphate (as a
matter of fact the oxidation of each nicotinamide adenine dinucleotide mole-
cule is coupled to the formation of three ATP molecules, while accompanying
oxidation of flavin adenine dinucleotide begets two molecules of ATP — this
way each turn of the cycle may lead to the production of 11 ATP molecules
[counting the molecule in, we may calculate the ―net yield‖ to 12 ATP mole-
cules per molecule of acetyl coenzyme A and — additionally — oxidation of the
two pyruvate molecules derived from fragmentation of glucose has given us two
ATP molecules.....and the cycle also generates one molecule of guanosine
triphosphate equivalent to one ATP molecule; we may thus conclude that the
aerobic oxidation of two pyruvate molecules makes available to the cell at least
15 times more ATP per molecule of glucose catabolized than is produced
anaerobically. Nevertheless; acetyl coenzyme A doesn‘t exclusively arise from
the oxidation of pyruvate, but also from that of fats and several amino acid com-
prising proteins]!)
All in all we may correctly state that the oxidative phosphorylation where elec-
trons from nicotinamide adenine dinucleotide or flavin adenine dinucleotide are
transferred to carbon dioxide by electron carriers is responsible for the gene-
ration of roughly 90 percent of the ATP molecules formed when glucose is
completely oxidized to CO
2
/H
2
O — and this process is thus, by far, the major
source of ATP in aerobic organisms.
Otherwise the rate of the tricarboxylic acid cycle is adjusted to meet frequently
changing needs for cellular ATP, and the actual turnover of ATP is typically
very high; an athlete weighing 100 kilos won‘t do a lot of physical exercising or
heavy manual labor before he‘ve consumed his own body weight — or more —
United Nations petition — incomplete report
92
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
92
of ATP (a sedentary, 80 kilos officeholder normally expends 60–70 kg ATP in
24 hours)!

The cellulotoxic properties of Trilafon/Fentazine (perphenazine) adversely
affects most of the 4–7 trillion reactions ordinarily taking place within each cell
every second, and the destructive metabolic impact of this alienist praised mor-
bificum is no way limited to oxidative subversion of amino acids, carbohydrates
and fatty acids in the tricarboxylic acid cycle....; the overall efficaciousness of
the ―Embden-Meyerhof pathway‖ (the pyruvate produced during the anaerobic
breakdown of glucose [i.e glucolysis] is either converted to acetyl coenzyme A
— and thus enters the tricarboxylic acid cycle — or to lactic acid, ethanol, car-
bon dioxide or a few other, organic products) and the ―urea cycle‖* (*this cycle
is linked to the tricarboxylic acid cycle through the synthesis of fumarate**
[**i.e butenedioic acid, HCOOHC:CHCOOH] hydrated to malate and thus
oxidized to oxaloacetate. The oxaloacetate may undergo transamination to
aspartate, be converted into glucose or pyruvate or condensate with acetyl
coenzyme A to form citrate) are also deleteriously impeded!
The poisonous influence of perphenazine will seriously hamper almost every
step of the glycogenesis, glycogenolysis and gluconeogenesis* (*i.e the format-
ion of glucose from noncarbohydrate sources) — multitudinous enzyme-
catalyzed reactions are desperately impaired, and the antiporter function of the
transport protein ATP-ADP translocase* (*i.e the adenine nucleotide carrier —
constituting about 15% of the inner mitochondrial membrane protein) as well as
the specialized missions of many other, mitochondrial symporters/antiporters/
carriers etc, consequentially corrupted.
The adenylate kinase dependent hydrolyzation of ATP are curtailed, as per-
phenazine has messed up the optimal concentration of Mg
2+
and thus weakened
the capacity of the magnesium ion to form a complex with ATPs terminal phos-
phate groups — reducing the negative charge on the ion thereby becomes ardu-
ous, and the whole substitution reaction are endangered (in addition the general
stability of the carbonyl group in pyruvic acid has been fundamentally perverted,
and later in the glycolysis it‘ll be burdensome for the reactive phosphate ester to
transfer a phosphate group back to the adenosine diphosphate and thus regene-
rate ATP).

Animadverted subversion of the ATP purveyance etc will also harm the ATP-
driven ―calcium pump‖ — the ―Ca
2+
–ATPase‖ — and a sodium–calcium ex-
changer using the Na
+
gradient across the plasma membrane as the main energy
source (cf the ―Na
+
–K
+
pump‖).
The distribution of body fluids is largely determined by osmotic forces, and the
concentration of certain solutes in these fluids is decisive for the osmotic con-
centration* (*i.e the ―osmolality‖).
Extracellular fluids (including blood plasma) — containing sodium as their pre-
United Nations petition — incomplete report
93
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
93
dominant cation, and intracellular fluids — having potassium as their dominant
cation, respectively amount to 25 and 33 percent of the body weight.....and ATP
hydrolysis drives the pumping of sodium/potassium ions across the plasma
membrane.
The abnormalities of the acid–base balance of the blood brought about by per-
phenazine, are normally accompanied by characteristic/pathological changes in
electrolyte concentrations in the plasma.
Acetyl coenzyme A cannot enter the tricarboxylic acid cycle unless it condenses
with oxaloacetate, and the synthesis of oxaloacetate by carboxylation of pyru-
vate is dangerously havocked by perphenazine — further; biotin* (*vitamin B
4
,
C
10
H
16
O
3
N
2
S), a covalently attached prosthetic group of pyruvate carboxylase
and a well-known carrier of O
2
, is not carboxylated unless acetyl coenzyme A is
bound to the actual enzyme. The allosteric/catalytic properties of pyruvate car-
boxylase are — of course — undermined by perphenazine, and the functions of
oxaloacetate as a stoichiometric intermediate in gluconeogenesis torped-
oed.....the conversion of oxaloacetate into amino acids for protein synthesis is
largely obstructed, and the entire production of intermediates for biosyntheses
caretaken by the tricarboxylic acid cycle handicapped.

The driving force of oxidative phosphorylation is the electron transfer potential
of NADH* (*the reduced form of nicotinamide adenine dinucleotide) and
FADH
2
* (*the reduced form of flavin adenine dinucleotide) relative to that of
O
2
,

and in the respiratory chain electrons are transferred from NADH to O
2

through a sequence of three protein complexes called NADH-Q reductase and
cytochrome oxidase. The operational power of these transmembrane complexes
responsible for pumping protons across the inner mitochondrial membrane (i.e
from the matrix to the cytosolic side) are severely quenched by perphenazine, as
the initial binding of NADH and subsequent transfer of its two high-potential
electrons to the flavin mononucleotide prosthetic group of corresponding
complex has been significantly throttled by the neurocytotoxic qualities of the
drug — ideal/adequate output of the reduced form of flavin mononucleotide is
thereby thwarted.
As coenzymes the oxidized forms of nicotinamide adenine dinucleotide (except
for the presence of an additional phosphate group, the oxidized form of nicotin-
amide adenine dinucleotide phosphate is identical with the former) are act-
ively involved in more than 500 different operations, and hundreds of enzymes
require their nicotinamide moiety — however; most of the functions of the
actual oxidoreductases/dehydrogenases etc are spoiled by perphenazine....the
conversion of alcohols to aldehydes/ketones, amino acids to keto acids, hemi-
acetals to lactones and aldehydes to acids are but a few examples of reactions
where catalytic efficiency has beeen hazardously frustrated by this nocent quack
dope!
United Nations petition — incomplete report
94
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
94
As regards peptide hormones, catecholamines and receptors of the G-protein
class utilizing guanine nucleotide-binding proteins to interface with target
proteins (e.g phospholipase C), perphenazine makes it knotty for corresponding
ligand hormone to bind to the actual receptor protein thus activating the adeny-
late cyclase through the guanine nucleotide regulatory protein binding guano-
sine triphosphate* (*GTP).
Generally impairing the GTPase activity in regulatory protein and thus damag-
ing the 21-kd ras proteins cycling between GTP and GDP* (*guanosine di-
phosphate) forms, perphenazine will corrupt the GTP form of these proteins
(stimulating cell growth and differentiation) item the 120-kd integral mem-
brane protein and adjacent transmembrane segments of adenylate cyclase and,
resultantly, significantly increase the cancer risk.
The formation and further hydrolyzation of cyclic adenosine monophosphate*
(*cAMP) to 5‘-AMP by a specific phosphodiesterase is hindered by perphena-
zine, as the activation of adenylate cyclase converting ATP to cAMP and the
normal 3‘-OH group of the ribose unit attacking the α-phosphoryl group of
ATP to form a phosphate bound with the concomitant release of pyrophosphate
has been greatly and negatively upset by the unilaterally injurious effects of this
politically abused and virose downer.
Cyclic adenosine monophosphate is supposed to bind to the regulatory subunit
of protein kinase thus dissociating the catalytic subunit vitally responsible for
the phosphorylation of a wide spectrum enzymes and other proteins, and it en-
hances the degradation of storage fuels, increases the secretion of acid by the
gastric mucosa, leads to the dispersion of melanin pigment granules, diminishes
the aggregation of blood platelets and induces the opening of chloride channels
etc.

All enzymes are believed to be synthesized intracellularly, and most of them
certainly carry out their functions within the cells in which they are formed....
anyhow; many of those enzymes later finding their way into the blood or other-
wise exerting their functions within extracellular fluids, will have the better part
of their constructive properties devastated by perphenazine — the catalytic ope-
rativeness of the proteases and other hydrolases (secreted into the gastrointest-
inal tract) item the plasma-specific enzymes* (*enzymes concerned e.g with
fibrinolysis and the functionality of the blood-clotting mechanism and comple-
ment system) are dramatically suppressed.....this may — amongst dozens of
other complications — catastrophically lower the general immune response, and
lead to partial/complete and potentially fatal paralysis of certain viscerimotor/
splanchnic nerves.

The list of metabolic disturbances and overall pathogenicity linked to perphena-
zine intake is almost endless; all catabolic pathways of the branched-chain am-
ino acids* (*leucine, isoleucine and valine) are devitalized, and the natural out-
United Nations petition — incomplete report
95
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
95
put and properties of e.g oxidative decarboxylase, valine transaminase and iso-
valeryl-CoA-dehydrogenase corrupted — there‘ll be sulfur amino acids disord-
ers, and pathological alterations of the imino acid metabolism.....convenient
conversion of methionine to homocysteine is sapped, and crucial functions of
cystathionine synthease, serine, proline oxidase and pyrroline-5-carboxylic acid
dehydrogenase vehemently perverted.
Perphenazine will perilously inhibit the thermal transition of ribonuclease, and
the conformational transition of α-lactalbumin is either slowed down or comple-
tely barred — the formation of molten globules is constrained, and the hydrogen
bond donor of serine, aspartate and asparagine is frequently harmed (natural dis-
ruption of α-helicles is thereby obstructed).....basically; the stabilization of
intermediates necessary for unimpaired protein folding is crippled.

In the Krebs-Hensleit cycle* (*i.e the urea cycle) the intermediate properties of
citrulline, arginine, ornitrine and arginiosuccinic acid are strongly reduced by
perphenazine, and the ominous presence of this psychotogenic nosotoxicant will
induce multiform, systemic irregularities of the amino acid metabolism —
we‘ll find several substrate-specific defects, and there‘ll be grave histidine,
lysine and glycine metabolism abnormalities.

Perversion of the proline oxidase and lysine/glycine metabolism etc will deplete
the vital/steric repulsion of the pyrrolidone rings found in the proline/hydroxy-
proline residues of the collagen helix (collagen — the most abundant protein in
man/mammals — has no hydrogen bonds within its triple helix strands, hence
the stability of the three collagen helicles depends on indicated repulsion...any-
how; because there‘s no space near the helix axis for a larger amino acid, every
third residue of its superhelical cable must be glycine, and the three intertwined
strands of corresponding superhelix are bonded to each other by — hydrogen.),
and described suppression of v.g the proteases/hydrolases etc will detrimentally
affect the functions of three major digestive enzymes — viz; chymotrypsin
(hydrolyzing proteins in the small intestine), trypsin and pepsin — the enzyme/
zymogen synthesizing in the acinar cells of the pancreas is sabotaged.
The extracellular protein collagen is commonly known as the main fibrous com-
ponent of the skin, bone, teeth, cartilage and tendon, and attingent gutting of its
primary/secondary/tertiary/quaternary structure etc by perphenazine is associ-
ated with a very extensive range disagreeable implications; the conversion of
many lysine side chains to aldehydes and the further combination of said alde-
hydes with the ε-amino groups of intact lysine chains is recurrently diverted, and
the degradation of cross-linked collagen/elastin and subsequent formation of
(iso-)desmosins from cross-linked lysine fragments menacingly vacillated —
there‘ll be disturbances of the water/electrolyte balance, acid–base imbalances,
a most distressing variety of e.g cardiovascular/liver/biliary tract/renal/splenetic/
United Nations petition — incomplete report
96
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
96
duodenal/pancreatic/gastroenterological/periodontal/hematic diseases, and
frequently axonal degeneration, demyelination, mono-/polyneuropathies, radi-
culoneuropahty/-neuritis, radiculomyelopathies, radiculalgia, paralyses, meta-
bolic/endocrine neuropathies, myotonias/tremors/hemiataxia/dyskinesias, intra-
cranial haemorrhage, cerebral infarction, akinetic/rigid syndromes, vasoneuro-
pathy, angioparalysis/vasoparesis, angiomalacia, angiolymphitis, osteoarthro-
pathies, osteitis, ostealgia, ostempyesis/osteomyelitis, periostitis, cemento-
clasia/odontolysis/odontonecrosis, cementitis, caries, odontagra/odontia and
odontobothritis.....usw!
Colinear with their polypeptide products, perphenazine may also affect the
exons of the collagen gene and their sequence in messenger ribonucleic acid*
(*mRNA) — pernicious nucleic acid hybridization is but one of many, potential
outcomes (Cells contain several kinds of RNA, and the mRNA is the template
for protein synthesis — an mRNA molecule is produced for each gene, or group
of genes, that is to be expressed, and — in a sequence determined by the mRNA
template — ―transfer RNA‖* [*tRNA] carries amino acids in an activated form
to the ribosome for peptide-bond formation. In effect; RNA are used to translate
―DNA‖ — ―deoxyribonucleic acid‖ — into protein, and the amino acid sequ-
ence of proteins are specified by DNA. A sequence of these bases is called a
codon, and specifies an amino acid. An exon is a block of DNA encoding part
of a given polypeptide chain, and many exons encode structural/functional units
of proteins.....indeed; an entire domain of a protein may be encoded by a single
exon!).


Petitionary befitting and professionally agreeable though, I regret to say may un-
pretentious treatise on perphenazine and some of its accursed side effects has
been significantly marred both qualitatively and quantitatively by principled ob-
servance of the retaliatory precautions announced at page 12 of this report.
Proceeding within the choking and flimsy limitations dictated by conventional,
medical knowledge, I shall close my run-of-the-mill discourse with a handful
remarks of more summary nature.


Perphenazine is an explicitly backstabbing poison capable of maiming and
killing you in a truly horrifying number of ways....;United Nations petition — incomplete report
97
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
97


intake is associated with enduring/irreversible impairment
of v.g the (specification may be slightly overlapping):


autonomic nervous system, thalamus/epithalamus, subthalamic nucleus,
pituitary, hypothalamus, corpus interpedunculare/striatum, psychocortical
center, locus ceruleus/niger (substantia ferruginea/nigra), pes infraorbital/
anserinus, cerebellar (inferior/middle/superior) peduncle, vermis cerebelli/
inferior/superior, peduncle of flocculus, tegmentum, pons cerebelli/varolii
(corticopontive fibres), crura cerebri/cerebelli, endocrine glands, viscero-
peritoneal/-visceral functions/reactions and protein/carbohydrate/fat/purine/
constructive metabolism.


More or less common
SIDE EFFECTS
of Perphenazine / Trilafon / Fentazine

intake includes e.g (specification may be partially overlapping):


paramutism/haphephobia, pessimism/melancholia/depression/
suicidality/apathy/la belle indifference/intropunitiveness/hyphedonia/
lethargy/asthenia/somnolence/hypoaffectivity, anhedonia/frigidity/
impotence/apareunia/dyspareunia/anaphrodisia/mastodynia/mastade-
nitis/anorgasmy/emmeniopathy/kysthitis/cervicovaginitis, lesions
of cranial nerves (Olfactory/Optic/Oculomotor/Trochlear/Trigeminal/
Abducens/Facial/Vestibulocochlear/Glossopharyngeal/Vagus/Spinal
Accessory/Hypoglossal), logopathia/bradyphrasia/dysprosody/pykno-
phrasia/lalorrhea/aprosody/raving/autoecholalia/verbomania/hypologia/
odynacusis/autophony/onomatomania/logagnosia, embryopathy/abortion/
dystocia/teratogenesis/fetal distress/abruptio placentae, pericystitis/endo-
metritis/salpingitis/perisalpingoovaritis/orchiopathy/bradyspermatism/
orchidalgia/aspermatism/dyspermia/asthenospermia/azoospermia/mal-
emission, psychoparesis/hyponoia/paralogia/dyslogia/paranomia/mnem-
asthenia/pseudomnesia/bradylexia/dyscalculia, visual/auditory/haptic/
extracampine/olfactory/kinetic hallucination (hallucinosis), dispersonal-
ization/delusion/ambivalence/ambitendency/impulsion/compulsion/hypo-
United Nations petition — incomplete report
98
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
98
chondria/distractibility/nervousness/confusion/erethisophrenia/irritability/
obfuscation, neurogenic/irritable bladder, urinary/fecal incontinence, diarrhea,
prostatorrhea/prostatosis/prostatism/prostatovesiculitis/prostato-
megaly/prostatodynia/paraproctitis, didymitis/epididymitis, interstitial/
parenchymatous mastitis, psychosexual disorders, erotophobia, copro-
lagnia/-philia, délire de toucher, paraphilia, halitosis, glossopyrosis/
glossoplegia/glossospasm, coated tongue, stomatitis, psychosis/psycho-
neurosis/monomania/dysergasia/paranoia/delirium/geophagia, toxicomania
(drug addiction, dipsomania/alcoholism etc), autochthonous/fixed/compul-sive
ideation (idée fixe), catalepsy, hemiparesis/hemiplegia, hemiopalgia,
distress/malaise/hangover, icterus obstructive/sanguinis, pustulation,
odontopathy/odontalgia, mastoiditis, glossoptosis, parosmia/dysgeusia/
parosphresia/cacogeusia, gnathalgia, nictitating spasm, postocular
neuritis, oculomotor nerve paralysis, oculogyric crisis, cycloplegia/
cyclophoria, photophobia/photangiaphobia, mydriasis/miosis, pinhole/
fixed/tonic pupil, pupilloplegia, central/cerebral/essential/laryngeal/
ocular/objective/organic/peripheral/subjective/auditory/toxic/vestibular
vertigo, conjunctivitis, cephalalgia, encephalopathy, gutturotetany, pseud-
acusis, tinnitus auricum, bradyacusia, cillosis, glaucoma, astheno-
pia, kearatoscleritis/keratopathies, nephelopia/diplopia, object
blindness, cyclic vomiting, emesis, moniliasis, xerostomia/ptysis/
ptyalism (salivation), odaxesmus, logaditis, xanthoderma/jaundice,
asterixis/tremor, pallor, nasal congestion, rhinorrhea/rhinopharyngitis/
rhinomycosis, tic convulsive/facial/spasmodic/habit/douloureux, oneir-
ism/nightmares/noctambulism, allodynia/alliesthesia, salaam convulsion,
torticollis/retrocollis/cervicodynia/nuchalgia, amnesic/motor apraxia,
sore throat (angina simplex/acuta), amygdalopathy, angina abdominis/
decubitus/laryngea/Ludovici/maligna/variant/phlegmonous, amyotonia,
phallalgia, epiglottiditis, vaginismus, prosopdynia/prosopneuralgia,
neurogliomatosis, otalgia/otitis/otantritis/otoantritis, Reye's syndrome,
anatropia, hemeralopia, antisociality/resentment/hostility/grudging/dis-
loyalty/fabulation/paramania/desperation/cacoethes/perversion/immoral-
ity/criminality/depravity/irresponsibility/recklessness/torpidity, thanato-
phobia/anxiety/egotheism/theomania/theophobia/sophomania/megalomania,
déjà vu/entendu, torpor intestinorum (constipation), pannus, nystagmus,
paragraphia, affective disorders, ureteralgia/ureteritis/cystitis/hematuria/
hemobilinuria, tenesmus, defeatism/cunctation/underachievement/nolition/
listlessness/tedium/stinginess/affectaplasia (affectlessness)/incuriosity,
indifference/egoism/parvanimity/fussiness/infantilism/petulance/crudeness/
impoliteness/passivity/negligence, social isolation/disintegration/expulsion/
stigmatization/degradation/retirement, eremitism/oikomania/oikophobia/
eccentricity/shyness/timidity/dysthesia/dread/vagabondism/sauntering/mis-
anthropy, insomnia, incubus, gingivitis/periodontitis, uvulitis, wanness,
United Nations petition — incomplete report
99
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
99
non-alignment/-attendance, epithymetic corruption, disinterest, touch-me-
notishness, fallaciousness/illogicalness/absurdity, emotionalism/tenderness/
superexaltation/hypersensitiveness/maladdress/rambunctiousness/lability,
mysophilia/-phobia, ablutomania, forced invalidity/unemployment/pension-
ing, matrimonial/interpersonal disunion/havoc/destitution, accident-
proneness, professional/educational downfall/shortcoming/abandon/re-
jection, impecuniosity, pauperization/vagrancy/begging/prostitution/
homelessness/hoboism, extraordinary complications/problems, extreme
misery/misfortune, valetudinarianism/ruin, suspiciousness/misthought/
mispersuasion, detention/immurement/hospitalization/institutionalization,
adenalgia, (attracts) official abuse/malversation/lawlessness/upsidaisyness/
persecution/arrogance/exploitation, victimization, impatience, self-denial/
-effacement, poor-spiritedness, clinophilia/bed-riddenness, Jocasta complex,
phantasmality/reverie, surfeiting/gluttony/phagomania, moon-raising/moon-
raking/alienation/alamortism/nebbishness, spectatoritis, flaccid paralysis,
muscle cramping/twitching/weakness, slight/moderate dyspnea, hypopnea,
hyperpnea, pnigophobia, myalgia/algiomotoricity, myatrophy, ponophobia,
hepatosplenopathy/hepatonephromegaly, mismarriage, dysadrenalism,
autoallergy, xerosis, hepatodynia/-lysis/-necrosis, myopathy/myo-
paresis, paranephritis, dysdiadochokinesia, cinclisis/bradykinesia/
hypersynergia/hyporeflexia/dyscinesia, anisoaccommodation, dyscrin-
ism, dysmetria/akinesia (algera/amnestica), apallesthesia, jejuno-
ileitis, aperistalsis, polytendinitis, Guillain-Barré syndrome (poly-
radiculoneuropathy), Parry's disease (hyperthyroidism), hypothymism,
peripherapose, delayed/mixed neuropathy, toxic/clonic/tonic convulsion,
wheezing/coughing/emptysis, bradycardia/tachycardia, ventricular
fibrilation, abdominal cramps, hypersecretion by salivary/lacrimal/
sweat/bronchial glands, dystrypsia, muscular fasciculations, tightness
in throat/chest, sternalgia, cardiac/local/swallow/vasovagal syncope,
dysglobulinemia, hypo-/hypertension, ectopic rhytm, pyorrhea alveolaris,
autoimmunity, paramima, vagotonia, necrocytosis, cancer/oncogenesis,
tumultus cordis, cardialgia, epigastralgia, dyspepsia, pseudocrisis, tubulor-
rhexis, dysgerminoma, neuroarthropathy, pyloroduodenitis, pychnemia,
necrobiosis, hypopselaphesia, hypothalamic/endogenous obesity, fibrillo-
lysis, thermoanesthesia/crymodynia/hypercryalgesia, pyrosis, pyocephalus,
empyema, gene mutations/modifications, jaw necrosis, lung abscess, brain
tumor, eczema, thalamic syndrome, flight of ideas, dipsesis/-osis, neuro-
myositis, diabetes insipidus/mellitus, fibrinoid changes, endocrine/latent/
non-insulin-dependent diabetes, hypinosis, anemia, Farre's tubercles,
diminished myodynamic/sthenometric/cardiovascular/psychometric/noo-
metric potential, hiccups, fibropapilloma, anergastic reaction, fascitis, fibro-
myalgia, hyperthermic reactions (thermacogenesis), permanent damage
of thermoregulatory centers in the hypothalamus, irreversible tardive dys-
United Nations petition — incomplete report
100
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
100
kinesia, "Neuroleptic Malignant Syndrome" ("NMS"), cardiac dysrhytmias,
diaphoresis, systemic infections, (acute) renal failure, renal insufficiency/
necrosis, pyelonephritis/renopathy, retinal changes, potentially
fatal anaphylactic/asthmatic/allergic reactions caused by sodium
bisulphite/hydrosulphite (NaHSO
3
) found in Trilafon injection, nocent
potentiation of e.g the CNS-depressing effects of alcohol/opiates/seda-
tives/analgetics/barbiturates/anesthetics/palliatives/tranquillizers and anti-
convulsant medication etc, subversion of levodopa administration (v.g in
patients with Parkinson's disease), augmentation of anticholinergic
effects of atropine/antidepressants/antihistamines/insecticides usw,
inhibition of diphenylhydantoin (sodium) metabolism, guanethidine
antagonism aggravating hypertension, shock/syncope induced by concurrent
use with e.g methyldopa and cardiorespiratory drugs (beta-adrenoceptor
blockers), chemical mutagenesis — lasting/perilous corruption of DNA
replication and RNA transcription, intra-/extragenic reversion ("genetic
reversion" — accumulation and zygotic transfer of mutant genes), liver
metastases, hepatocellular carcinoma, accentuating of UV-induced
mutations (repair and adequate substitution of radiation-damaged DNA
segments are significantly hampered), glomerulonephritis (immune com-
plexes tends to aggregate at the glomerular basement membrane), general
decay, hemonephrosis, hematopericardium, presenility, abulia, presbyopi,
interstitial/myocardial etc ischemia, arteriosclerosis, premature/unexpected
death, Stokes–Adams syndrome/attack, aortic stenosis, carotid sinus hyper-
sensitivity, vestibular schwannomas/neuronitis, herpetic eruption, Ménière's
disease, venous jaw claudication, chorea, lateral medullary syndrome
(occlusion of one vertebral artery — or the posterior inferior cerebellar
artery), ipsilateral Horner's syndrome, paralysis of the soft pallate, weight-
gain, galactorrhea, pituitary adenomas, hemochromatosis ("bronze dia-
betes" — may be related to pituitary irradiation/adenoma/hyposecretion),
Carney's syndrome (cardiac myxoma etc), fibrous/cystic/cartilaginous
myxoma, Nelson's syndrome, Cushing's disease (pituitary adenoma),
hypercalcemia (normally caused by hyperparathyroidism), Grave's disease,
hypoglycemia, hypostasis, hemangiopericytoma, retroperitoneal fibro-
sarcoma(-s), Addison's disease, Hodgkin's disease, autoimmune hepatitis,
hematemesis, Crohn's disease, Zollinger–Ellison syndrome, syringobulbia,
syringitis, retrosternal goitre, aortic aneurism, malignant/benign strictures,
bulbar/pseudobulbar paralysis, pericardial effusion, sinus arrhytmia, Wolff–
Parkinson–White syndrome, abnormal P/Q/R/S/T waves and S-T/P-R
segment depression — QRS/Q-T interval irregularities (ECG variables),
tuberculation, myoclonia, rhagades, thrombopenia/-pathy, eosinopenia,
ESR abnormalities, phlebitis, cold extremities, pollakiuria, urina hysterica,
bilirubinemia, dyschroa, dermatocelidosis/-pathy (generally degenerative
changes in the skin — impaired visage/appearance), tenesmus, pruritus,
United Nations petition — incomplete report
101
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
101
Bergeron's chorea (Dubini's disease), Déjérine's syndrome (syndrome de
Déjérine–Roussy), tabes, Banti's syndrome, varicosis, hemorrhoids,
Biermer's disease, rosacea, acne vulgaris/atrophica, spondylosis, bacterial
vaginosis, lumbago/notalgia, leucinuria, Chiari–Frommel syndrome,
leukemogenesis, Schamberg's disease, biliary cirrhosis (inflammatory
destruction of interlobular bile ducts), portal hypertension, antitrismus, drug-
induced (acute) hepatic failure, morning headache, recurrent laryngeal palsy,
phrenic nerve palsy, myasthenic syndrome (Eaton–Lambert syndrome),
Broca's dysphasia (lesions in the infero-lateral dominant front lobe — cf
"Broca's area"), constructional dyspraxia (hemisphere lesions),
cluster/tension headache, idiopathic neuralgia, Budd–Chiari syndrome,
orthopnea, plethora, lytic bone metastases, formation of Charcot–Leyden
and Charcot–Robin crystals (in diseased tissues and blood respectively),
inhibition of plasma cholinesterase, various pharmacogenetic disorders
(e.g corruped protein polymorphism and functional derangements caused
by isoallelic variants), hemiballism, opisthotonos/emprosthotonos, vagino-
mycosis, trismus, cerebrospinal fluid abnormalities, venous sinus thrombosis,
sinusitis (inflammation of paranasal sinuses), progressive dementia,
luteoma, Vogt–Koyanagi–Harada syndrome, astrocytomas/oligodendro-
gliomas/meningiomas, compression of the medulla by herniation of the
cerebellar tonsils caudally through the foramen magnum, scotomata,
progressive muscular atrophy, progressive degeneration of motor neurons,
progressive bulbar palsy, hemiglossitis, Alzheimer's disease (severe cortical
neuronal loss — accumulation of extracellular amyloid fibrils in cerebral/
meningeal microvessels etc), reticuloma, axonal degeneration, mononeuritis
multiplex, symmetrical sensory polyneuropathy, reticuloendothelioma/-osis,
amyloidosis (disturbed immunoglobulin synthesis usw), myasthenia gravis,
hemidysergia, osteoarthropathy/osteomalacia, Eaton–Lambert syndrome
("myasthenic–myopathic syndrome" due to defective acethylcholine release
at the neuromuscular juntion), Graefe's sign, bizarre dreams, gynecomastia,
mastoptosis, mastocytoma/-carcinoma/-chondroma, adiposis cerebralis,
abdomen pendulous, cerebropsychosis, glycuresis, amenorrhea, acid–base
disorders, metabolic acidosis, Kussmaul's breathing, renal tubular acidosis,
diabetic/lactic acidosis, obstructive sleep apnea, cystic fibrosis (dysfunction
of exocrine glands etc), pituitary apoplexy, disequilibration syndrome,
vascular steal syndrome, ambulatory/cyclic peritoneal dialysis, retriperi-
toneal fibrosis (progressive obstruction of ureters), perianeurysmal fibrosis,
steatorrhea (pancreatic diseases), (chronic) diverticulitis, gastrointestinal
malabsorption, nephrotic syndrome (most drugs inflicting v.g proteinuria
may give rise to this syndrome), acquired asyndesis, ascites, tubulo-
interstitial disease (progressive renal damage), renovascular disease,
renal/vesical calculi (nephrolithiasis), idiopathic hypercalciuria,
Goodpasture's syndrome (progressive glomerulonephritis etc — possible
United Nations petition — incomplete report
102
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
102
death from renal failure), maintenance/renal dialysis ("hemodialysis" —
erectile impotence and [secondary] infertility are common complications),
rhematoid arthritis, bursitis, carpal tunnel syndrome, mioplasmia, pleural
effusion, induction of organ-spesific/IgG/nuclear protein antibodies and
cryoglobulins (cryoglobulinemia) — interaction of antinuclear antibodies
and cell nuclei may originate v.g hematoxylin-stained deposits and
hematinemia, morphea, Raynaud's disease (particularly in females),
sclerodactylia, trigger finger, compartmental syndrome, olecranarthropathy,
Osgood–Schlatter disease, calculosis (e.g prostatic calculi), amyloidosis,
angioedema, vasovesiculitis, contact dermatitis, hemolytic anemia, pan-
cytopenia, biliary stasis, systemic lupus erythematosus, hyperprolactinemia,
gastritis, blood dyscrasias, EEG abnormalities, idiovariations, exacerbation
of psychotic symptoms, exfoliative dermatitis, idiometritis, inappropriate
ADH secretion, lymphoplasmacytoid/centrocytic lymphoma, paraprotein-
emia (Bence Jones protein — albumin-/proteinuria), cartilage degeneration,
myxochondrofibrosarcoma, blockage of the nasolacrimal duct (normally
accompanied by inflammation of the lacrimal sac), meibomitis, myxemia,
keratoconus, acute anterior uveitis, reversed epinephrine effect, choro-
iditis, retinal detachment (following oncogenesis or inflammation of
the underlying choroid), optic neuropathy/atrophy (destruction of neural
tissue), chronic simple glaucoma, exophthalmic goitre (i.e "Grave's disease"
or "thyrotoxicosis"), myxedema, myoglobinuria, Pick's disease, medullary
cancers (arising from cells producing thyrocalcitonin — frequently associ-
ated with another tumor arising in the adrenal medulla), acid eructations,
protein-losing enteropathy, gastric/duodenal ulcer, hearthburn, carcinoid
syndrome (serotonin producing tumors), flatulence, vipomas, irritable bowel
syndrome, pseudohypoparathyroidism, secondary hypothyroidism (lack of
pituitary "TSH" — "thyroid stimulating hormone"), lymphoreticular
disorders, pseudogynecomastia (excess of fat in the breast area),
lymphomatosis/-pathy, acute/chronic myelogenous leukemia, multiple
sclerosis (focal disruption of blood–brain barrier and severe myelin damage
etc), hemolytic crisis in G6PD*-deficient subjects (*Glucose-6-Phosphate
Dehydrogenase), nausea, Parkinson's disease, impaired immune response,
melena.....usw!


Some of the side effects described may have a latency period of
25–30 years as DNA damage is likely to accrue over a lifetime, and
because the efficiency of our DNA repair mechanisms is
individual and decreases with aging.


United Nations petition — incomplete report
103
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
103
intake may result in sudden/rapid death e.g by inducing:

respiratory/cardiac/laryngotracheal/esophagal/supranuclear/
vasomotoric paralysis, aphagia, bronchoconstriction, cardiac
spasm/arrest, vasodepression, acute/malignant cerebral/cardiac/
laryngeal edema, ganglionic stimulation, hypoxemia, hormonal
breakdown, thyroid/extrapyramidal crisis, neurocirculatory coll-
apse, abdominoperineal crisis, apnea, CNS depression, septicemia,
hyperergia, anaphylaxis, toxonosis, mucosanguineous/fibrinopuru-
lent agglutination/obstruction, pulmonary insufficiency/congestion,
apoplexy, vagal summation, violent seizures and stupor!
PERPHENAZINE / TRILAFON
®
/ FENTAZINE
®


 intake may induce "false positive" or "false negative" results of
urine pregnancy tests...
 will reduce secretion of adrenocortical hormones and may thus
interfere with metyrapone testing/treatment...
 is excreted readily in breast milk and will cross the human placental
barrier — neonatal/fetal distress including cardiopulmonary arrest
and fatal seizures/convulsions may result...
 intake may cause abnormal and potentially lethal complications and
pathogenesis in subjects with absent/decreased C21-hydroxylase
activity (usually congenital adrenal hyperplasia — enzyme defects
may include P450 genes)...
 is a vicissitudinous carcinogen and DNA-corrupting substance
whose recessive mutations may remain hidden for generations —
until disclosed by homozygosity...
 are only prescribed/recommended/portrayed as therapeutics by
individuals of insufficient intellectual/ethical/eunoic standard!United Nations petition — incomplete report
104
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
104
The Norwegian 'Police "Security" Service' — "PST"* (*Norwegian acronym),
is an arrantly autonomous subdivision of the Norwegian police force popularly
supposed to detect, record, counteract and prosecute etc illegal activities
presumably endangering Norway's national security.

Normally we'll find a number of PST representatives at each and all police
stations and sheriff offices in Norway, and as a rule of thumb the respective
chiefs of police and sheriffs are personally and regularly engaged in various
tasks on behalf of the Police "Security" Service — other PST agents
traditionally — but not exclusively — includes middle-aged police
inspectors/intendants and chief administrative officers.
PST does also routinely employ younger police officers and civilians in order to
infiltrate, corrupt, espy, provoke and/or overthrow etc human rights and pacifist
organizations, Red Cross groups and medical treatment facilities, peace corps,
closed institutions, charismatic sects, students' associations, social workers' and
servicemen's associations, commissions on racial equality and ethnical minority
coalitions, trade/labor unions, employers' federations, political parties and local
councils, executive committees/sessions, administrative appeal bodies, joint
councils for the welfare of immigrants, training/advisory/examining boards,
agencies for international development/cooperation, iron and steel trades
confederations, travel agents' associations, broadcasting staffs/corporations,
shipbuilding and engineering unions, commonwealth offices, public finance and
accounting institutes, trade/industry federations, associations for the care and
resettlement of offenders, prison officers' associations, foreign
delegations/embassies/consulates, importers/wholesalers/retailers of Russian
merchandise/cars, free trade unions, editorial offices and publishing
corporations, civil/public services associations, municipal workers' unions, debt-
collecting agencies, Masonic lodges (esoteric brotherhoods etc on the whole),
Officer Candidate Schools and Officer's Reserve Corps, Home Guard Sub-
districts and the Civil Defence Rescue/Wardens' Service, public/mental health
services, fire departments/brigades, production platforms in the North sea,
mining partnerships etc at Svalbard, the Coast Guard, signal and
telecommunications engineering departments, manufacturers/importers of
security locks and alarm systems, information bureaux,
scientific/technical/managerial staffs, airtraining corps, Special Forces and
ranger units, scuba/diving clubs, aero/parachuting clubs, motorcycle (MC) clubs,
rifle/pistol clubs, athletic federations, youth clubs, research establishments,
cargo ships (tankers), shipping/offshore companies, manpower services
commissions, societies of operative printers/illustrators/typographers and other
United Nations petition — incomplete report
105
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
105
media personnel, communications and postal headquarters, transport
organizations, diplomatic corps, equestrian federations (participation in
outlandish horse/harness racing and show jumping may — like attendance at
other sports events — provide excellent cover-up for espionage, break-ins,
sabotage ventures, thefts and political assassinations), the highways and port
authorities, the federal aviation administration, railway express agencies, coastal
steamers, bus stations, the Customs, hotel/restaurant chains, holiday camps and
travel agencies.....usw!

The Norwegian Police "Security" Service has established several companies and
otherwise provided civilian jobs for many of their operative agents — their
officers may e.g disguise as shop assistants, storekeepers, sales representatives,
managers/directors, dispatch clerks, electricians, telecommunications engineers,
installers/fitters, personal computer retailers/consultants, system analysts,
accountants, technical inspectors/repairmen, carpenters, cicerones, bartenders or
superintendents.
Here in Brattvåg they operated a seemingly unpretentious shop offering properly
bugged scanners enabling you to "eavesdrop" some of the radio communication
between ordinary patrol wagons etc — as far as we know this is the first time
PST has entered upon a regular business venture exclusively to map the modi
operandi of a single person...!

The actual prevalence of psychopathological dysfunctions amongst the general
population of Norway is truly horrendous, and — as correctly stated at page 10
of nearby complaint, 90% of regular Norwegian police officers has clearly
marked, psychopathic personality traits — we've found none amongst present
PST officers not explicitly afflicted with antisocial personality traits and varying
degrees of paranoia and/or melancholia.

Since 1998 the Police "Security" Service has expanded both their formal and
irregular cooperation with the Norwegian public health service dramatically (cf
Doc #627, pp 60–61), and a substantial percentage thoroughly depraved and
mentally ill politicians are largely blameworthy for this baleful development (cf
Doc #2037).
Precisely like PST the Norwegian public health service villainously misuses the
devilish "cobweb-optics"* (*cf Doc #3217, pp 105–106) and concealed
microphones (clothes are frequently bugged) etc to espy, provoke/terrorize and
harm particularly upright persons investigating, recording and legally
complaining usw their diversiform criminality* (*nosocomial/iatrogenic delicts
may comprise intentional/premeditated/involuntary homicide, sexual
abuse/perversion, torture/harassment, wilful poisoning/sickening, illegal
detention/hog-tying, false accusations/complaints, thefts of
money/organs/documents, illicit monitoring/eavesdropping, unlawful/offensive
United Nations petition — incomplete report
106
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
106
postmortem examinations, bill forgery, embezzlement, drug abuse/addiction,
and radical falsification of medical records...etc).
Intimate collaboration between the public health service and PST provides
significant "benefits" for both camps; Norwegian physicians, psychologists,
sociologists and nurses etc may e.g systematically abuse the misplaced
confidence of uninformed dullards to collect medical data and different
background information on subjects of special interest to the police, while PST
may supply v.g technical know-how/equipment and bug, search, rob and surveil
etc the victims private homes/computers and — also — render impossible
adequate/impartial criminal investigation and legal prosecution of the various
felonies committed.

Empirically some Norwegian Police "Security" Service officers are likely to
employ lethal substances and spread contagious diseases in order to assassinate
or disable their victims, and PST representatives may visit or break into
hospitals/morgues/laboratories and certain factories/arsenals etc to
underhandedly purchase or steal the chemicals/toxins/pathogens necessary to
accomplish these goals.
Norwegian policemen/-women permitted to associate freely with the common
and noncriminal population in pandemia struck areas generally represents a
special risk, and neither police officers, health professionals nor other
Norwegian officials should normally be allowed to stroll unrestrained around in
buildings/offices/apartments usw where they undisturbed can install and later
abuse their satanic cobweb-optics and pinhole-microphones etc (these rules also
and wholly apply outside Norwegian borders/territory) — cf Doc #2037, pp 91–
92 etc.
The cobweb-optics per se and its damnable misapplication is properly scorned in
Isaiah 59, verses 5–8 (the Lord‘s Servant speaking):


―They hatch the eggs of vipers and spin a spider‘s web. Whoever
eats their eggs will die, and when one is broken, an adder is hatched.
Their cobwebs are useless for clothing; they cannot cover themselves
with what they make. Their deeds are evil deeds, and acts of violence
are in their hands. Their feet rush into sin; they are swift to shed
innocent blood. Their thoughts are evil thoughts; ruin and
destruction mark their ways. The way of peace they do not know;
there is no justice in their paths. They have turned them into
crooked roads; no-one who walks in them will know peace.‖
United Nations petition — incomplete report
107
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
107
There are thousands of obnoxious examples illustrating the nationwide and
massive abuse of the cobweb-optics and concealed microphones by PST
representatives and the Norwegian health service, and one of the worst
incidents in that respect doubtlessly took place here in my own county,
Haram, in August 2001 when Mr Hector Hugo MIRANDA murdered his
wife, children and himself in order to escape further persecution by
Norwegian authorities.
Mr Miranda — a political refugee who had suffered human rights violating
incarceration and torture in his fatherland, had initially been silly enough to
place his confidence in Norwegian authorities who forthrightly betrayed him
and secretly surveilled his most private abodes. In agreement with their
arrogant and thoughtless disposition, the Norwegian health professionals and
police officers engaged to carry out the AV and absolutely condemnable
monitoring fatally underestimated Mr Miranda's vigilance and resoluteness;
it's clear Mr Miranda had been perfectly aware the abominable espionage
several weeks before peremptorily deciding to slay his family and himself,
and that he strongly suspected other immigrants in the insular vicinity was
continuously offended in the same, iniquitous manner.
Mr Miranda certainly became severely shocked as he prudently uncovered
some of the accomplished treacherousness routinely partaken by the
humanoid filth he naively had trusted for years, and as the dreadful
extension of the demoniac and acutely human rights violating spying
appeared steadily clearer, he correctly concluded his family never could
acquire an adequate degree of freedom, security and dignity etc in a nation
largely governed by bloody criminals/terrorists, sadists and lunatics....!
Subsequent to Mr Miranda's death, local health authorities and collaborating
sheriff — Mr Jens Vidar BJØRKEDAL (cf Doc #240) — naturally did their
very best to cover up the illicit and lethally provocative maltreatment they'd
exposed him to.....through their press releases and interviews those indirectly
guilty of adjoining murders despicably portrayed themselves as the true
victims deserving public sympathy usw!

The Norwegian police force overflows with insidiously double-dealing and
racist jingoists surreptitiously exerting themselves to minimize the number
of immigrants in Norway, and it should be throughly emphasized that the
PST et al systematically endeavor to depict e.g Muslims and refugees from
developing countries as an especially criminal, dangerous, base-minded and
generally worthless part of the Norwegian population.
In order to publicly create and uphold a superficially believable picture of
most foreigners as a grave intrastatal threat, Norwegian police officers — in
increasingly degree through delinquent and hideously opprobrious
cooperation with the official health service — will make industrious efforts
United Nations petition — incomplete report
108
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
108
to provoke serious criminality and health problems etc amongst
ethnic/religious minorities and nonnative individuals generally.
The standardized procedure followed by PST representatives and other
police officers involved in this kind of viperous monkey business, roughly
runs like this:

( 1 )
THE VICTIM IS SINGLED OUT AS AN UNWANTED
OR PARTICULARLY EXPLOITABLE INDIVIDUAL

He/she may e.g:

 Be a Rastafarian or profess the Islamic or Judaistic faith,

 be an organized biker or actively engage in human rights and
peacekeeping work,

 belong to a colored race,

 stand out as sexually attractive/abusable,

 be endowed with certain talents arousing envy amongst the
police officers,

 possess disclosing knowledge about criminality committed by
Norwegian officials and local authorities,

 be sufficiently intelligent/righteous to constitute a noteworthy
menace to corrupted/criminal officials,

 appear especially suitable for terrorization and illegal
experimentation,

 have a conspicuously flawed character obviously susceptible to
manipulation/indoctrination, malversation and threats,

 be selected more or less randomly to satisfy the explicitly
criminotic and subhuman urge many Norwegian policemen/-
women harbors to humiliate, mistreat/harm, persecute and
United Nations petition — incomplete report
109
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
109
dastardly assassinate etc those superior to or different from
themselves.


( 2 )
PREPARATORY STEPS TO SURVEIL/TERRORIZE/
ASSASSINATE SELECTED VICTIM ARE TAKEN

The police — eventually in cooperation with the Norwegian public health service
— are at this stage systematically/clandestinely gathering information about the
victim's whereabouts, everyday routines, hobbies, circle of friends, family,
religious faith, political opinions/activities, educational/intellectual level, sexual
inclinations, income/debt situation, medical status, criminal record and personal
peculiarities etc.
Usually there'll be photographic reconnaissance and strategical missions to detect
overall security deficiencies and to determine the exact types of
doors/windows/hinges/locks and alarms etc installed in the victim's
domicile/office. The police are rather likely to plug into central supply points,
overhead connections and main junction boxes etc in order to manipulate/surveil
the victim's electricity provisions — television sets, video cassette recorders, video
monitors, PCs, printers, photocopiers, calculators, portable sound systems, ghetto
blasters, CD/ROM/DVD players and phones are eavesdropped.
If the PST agents deem it possible to approach the victim's habitat/workplace etc
without detection or arousing suspicion, pinhole-microphones may be installed
near the main entrance(-s) and perhaps immediately beneath/above windows
expected to be left ajar — minuscule photocells are oftentimes embedded close to
entry-/drive-/stairways, and the infernal cobweb-optics are most likely installed
above — or next to — all front/back doors and on the outer side of windowpanes
enabling visual monitoring of the kitchen, sitting/living/dining room(-s), offices,
bedrooms, bathroom(-s), walk-in wardrobe(-s) and basement etc (if it's possible to
break into e.g garden sheds, garages, cottages and boathouses without leaving
easily visible clues, one should expect these places to be infected with spy
accoutrements too — miniature radio/microwave transmitters and amplifiers etc
may v.g be hidden between ceiling/floor joists and wall studs, beneath wall
panels/sheathing, in board/foam/blanket insulation, or in warm-air and plumbing
systems).
GPS/GSM/digital vehicle tracking units may be tucked away in the victim's cars
and motorcycles etc — these units normally have a built-in motion detector and
emits digitally encrypted signals betraying geographical vehicle location and speed
usw. Tracking units may display shortest distance to target in meters/feet/yards,
United Nations petition — incomplete report
110
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
110
and are sometimes equipped with a sensitive microphone recording e.g
conversations taking place inside or immediately outside bugged vehicle.
Letters/e-mails are secretly opened/copied, and the house refuse scrutinized —
those approaching the victim's main entrance(-s) etc will be photographed and/or
filmed by employment of the cobweb-optics* (*the zooming properties and pic
quality of this satanic undercover tech are rather hellacious).


( 3 )
ACTIVE INFORMATION GATHERING — THE
VICTIMS'S DOMICILE IS BUGGED INTERIORLY

Permanently eavesdropping/tracking the unsuspecting victim's phones and vehicles
will enable the aggressors to plot his/hers quotidian schedule fairly precisely. They
may e.g learn that the victim enjoys his tennis/squash training Mondays and
Thursdays from 6 to 8 PM, that he's likely to be away from home Fridays between
6 and 9 PM as he regularly engages in voluntary/unpaid human rights work, that
he's a gifted hobby mechanician painstakingly keeping his swanky Harley-
Davidson MC in tip-top condition, and — very much to the green-eyed cops
discontentment — that their sympathetic victim handles far heavier loads than
themselves in honored weightlifting exercises as v.g the bench press, dead lift,
squat and clean/jerk! Besides; reconnaissance has brought home that a standard pin
tumbler lock produced by the massively police infiltrated Norwegian company
TrioVing is installed in the victim's front door, and that his homely burglar alarm
will be mere piece of cake to put out of action.

Now.....: let's assume that one Thursday evening at 6:30 PM — while one of their
training suit wearing agents discreetly keeps an eye on the tennis playing victim
and another plainclothesman are watching the driveway leading to the latter's
dwelling from his hideout at a nearby hill — two experienced PST officers
effortlessly sabotages the victim's unsophisticated alarm system breaking into his
otherwise unguarded house utilizing one of their numerous master keys.....
Due to outlined intelligence gathering the depraved burglars will possess pretty
accurate information about the various rooms and movables — taking care not to
leave e.g foot- or fingerprints in macroscopic dust and normally avoiding speaking
during their customary break-ins, the most deservedly detested intruders hardly
ever throws away their time; while one of them expeditiously are installing their
pinhole-tattlers, the other badguy may set up the fiendish cobweb-optics in a matter
of minutes. Mikes are carefully concealed in (sheathing) boards/studs/joists etc
United Nations petition — incomplete report
111
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
111
close to v.g tables, armchairs, sofas and beds — or wherever conversations are
likely to take place! The cobweb-optics are traditionally installed alongside the
upper/outermost borders of rooms — and just above/behind/beside e.g;
writing/executive/secretarial desks, dressing/computer/printer/dining tables,
display/filing cabinets, control/instrument panels, message displays, combination
locks, keyboards, safes and mirrors usw. The sickly preoccupation with
palli/pudenda item anorectal and scatological topics clearly unfolds as the vicious
PST officers installs their cobweb-optics in close propinquity to private beds,
shower cubicles, bathtubes, bidets, toilets and certain washbasins usw.....; the
devilish spy-optics will usually be strategically fixed 50–120 centimeters above the
floor on all sides of and in immediate proximity to indicated household
constructions in order to provide maximal exposure of — and prime facilities for
photographing/videotaping etc — genitourinary structures/functions, defecation
and sexuality (it should be rightfully emphasized this kind of
execrable/morbid/criminal sex-espionage has been actively and extensively
partaken and shockingly oftentimes initiated by rotten nurses and senior personnel
employed by the hideously corrupted public health service in Norway — cf Doc
#4575 etc)...!

During their "installation-break-ins", the PST thugs will bring with them some
implements; a jimmy, hammer, file, multipurpose tool, needle-nose pliers,
hacksaw, multimeter, an adjustable spanner, screws/nails, manual/electric
drills/screwdrivers and various locksmithing/picking tools...etc.
The jimmy and hammer will be utilized to carefully un-/refasten (sheathing) boards
giving access to suitable hidings inside floor/walls/ceiling usw for v.g transmitters,
transceivers, transponders, amplifiers, downconverters, repeaters, scanners,
beaconing contraptions and a few other small-scale apparatuses. Amongst the
preferred places to hide away electronic gadgetry, the extreme borders of
attics/garrets should be mentioned especially — the fact access to the interior part
of walls frequently are gained by temporary removing the outer framework of
doorways and windows, are also particularly noticeable...
Since 1999 a steadily increasing number of PST officers have worn balaclavas,
gloves and a protective/concealable KEVLAR vest during their break-ins, and —
contrary to former practices, a pistol firing the 9-mm Parabellum cartridge
nowadays belongs to the standard outfit brought into your home by these
disgustingly state supported assassins.
United Nations petition — incomplete report
112
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
112
( 4 )

THE VICTIM'S FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS
AND PRIVACY ARE ACUTELY VIOLATED —
METHODICAL PROVOCATIONS AND ATTACKS

At this point of time the state authorized aggressors will lean back in their chairs
studying the victim's intimate indoor privacy on a number of video monitors
installed in front of them.
The thoroughly perverted and largely brainsick PST bullies will lewdly and
permanently record scenes of the nude victim taking a shower or engaging in
normal, sexual activities with his girlfriend/wife etc. Surprisingly oftentimes
harboring homosexual tendencies and nearly always morbidly obsessed with
penile bulkiness and shapes, the official paraphiliacs selectively will go for
close-up shots of assholes and penoscrotal features (It should be emphasized
though that these swinish voyeurs seldom enact their homoerotic propensities
through sexual intercourse — as a matter of fact they're curiously dependent on
their wives and concubines venerally as well as for "moral support"! Their
mistresses are frequently spying and collecting information on behalf of their
ball-fixated and most crooked under-the-cover dicks...)!
Frowardly unwilling to distinguish clearly between well-paid and wholly
consenting pornstars and the uninformed victims whose basic privacy they've
villainously ruined through criminal intrusions and espionage, many of the PST
officers 've watched hundreds of hard-core erotic films exclusively for pleasure
while their hounded observanda are asleep or otherwise don't require constant
attention. Besides their sexually motivated malefaction, the PST terrorists will
record the personalia of every person visiting or otherwise enjoying social
contact with the victim — all surveillance procedures referred to above may be
extended so as to encompass the victim's family, friends and more peripheral
acquaintances.
The morally flyblown PST gangsters will also and especially register any
personal peculiarities and routines of potential value for forthcoming attacks on
the victim's health, life and belongings etc.
As the state hired and notorious badasses feel they've acquired satisfying insight
into the victim's household activities, systematical and covert provocations to
spoil the latter's mental equilibrium are launched.
In order to induce regular paranoia, the PST bugbears will design the variform
harassment suchwise an alarming feeling of beeing persecuted results...:

United Nations petition — incomplete report
113
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
113
Though he/she changed corresponding battery less than a month ago, the victim
may wake up at the dead of night because the smoke detector in the hall right
outside the bedroom emits high-pitched beeps — precisely as it's supposed to
when the battery is about to run down! The victim will either remove
permanently or for security reasons replace the battery immediately — however;
if the latter solution is chosen, he or she may experience that the actual beeping
reoccurs after a short period of time....!
Inside the wall — less than two meters from the victim's bed — a hellish device
constantly gives off ultrasonic noises inaudible to the human ear.....though
"great" for keeping portrayed victim awake until daybreak (cf p 17)!
Tired and confused after the nocturnal terrorism, the victim may discover that —
although it had functioned perfectly well previous evening — the automatic
filter coffee maker is stone-dead.....so, 40–50 minutes later, he/she will leave for
work without the customary cups of coffee necessary to expel matutinal
drowsiness ——
Arriving at his workplace, the victim may search in vain for essential stationery
and documents etc and perhaps discover that half a pint of coffee has been
ostensibly spilled on the floor underneath his or hers computer table.....
Unaware the illegal monitoring and ongoing PSYWAR* (*psychological
warfare), the victim is likely to suspect some of his workmates are teasing him
or her.....which in turn — and in perfect agreement with the evil-intended PST-
plot — may give rise to peculiar questions, conflicts and groundless mistrust.
Finishing work, the victim may find his private car unlocked — though he or
she knows with absolute certainty the vehicle indeed was locked when they left
it.....and returning home, the heckled thing may stumble upon a lump of wet
concrete or some queer object placed just in front of their private main entrance!
Well inside their apartment or house, the victim may observe a quizzical woman
(actually a debauched stool pigeon hired and instructed by the PST officers)
wearing a yellow sou'wester and spectacular poncho seemingly watching their
residence from a nearby parking lot, and 20–30 minutes later they may receive a
bizarre phone call.
At this point of time the average victim have an impression of beeing recurrently
haunted by disturbingly weird incidents, and a subversive insecurity feeling
normally pervades their mind. In order to reinforce the rising paranoia and
trigger a maximally overwhelming psychosis, the PST impalers will prolong the
ultrasound directed sleep deprivation and oftentimes poison the victim's food or
beverage with scarcely traceable doses psychoactive/hallucinogenic substances.
Opportunistically "striking while the iron is hot" and loathsomely exploiting the
chemogenic derangement, the PST officers may now phone the local emergency
ward or mental health care personnel presenting themselves as v.g anxious
neighbors, relatives or colleagues of the victim who prefers to be anonymous
either because they fear violent reprisals or because their personal relationship
United Nations petition — incomplete report
114
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
114
with the victim allegedly and otherwise will be spoiled if their identity usw
perchance should be betrayed.
Thereupon — slyly faking genuine and warmhearted concernment — the
Norwegian police skunks speciously and rather detailed reports the victim's
recent behavior as disquieting and socially offbeat with markedly
psychopathological and potentially dangerous manifestations.....typically the
threat portrayed and improper conduct represents to the surroundings and the
victim's own life/health are massively accentuated/exaggerated.
In some cases, however, the PST rats de facto will introduce themselves as
police officers falsely claiming they've received several alarming complaints
from trustworthy persons worrying about the victim's psychiatric status etc, and
in other cases the entire and venomous hotchpot is an offensively rotten
mishmash of clear-cut criminality and substantial corruption jumbled up through
preplanned and deliberately lawless cooperation between the police and the
ignominiously double-dealing public health service.
Apprehended by the police and/or mental health care personnel the nescient
victim — at least initially — may fancy he or she is surrounded by sincerely
caring, respectable and reliable etc individuals anxious to relieve them from
snarled and frightening circumstances. As the simplehearted victim most
unwisely rattles off a truthful account of his weird experiences the preceding
days, the frequently corrupted health professionals may nod encouragingly while
launching a handful enmeshing though seemingly innocuous questions. When
the victim a few days or weeks later — possibly accompanied by their lawyer —
are permitted to look over and perhaps copy the different entries in their
"medical record", they may — at first — feel fairly convinced they're studying
the ghastly anamnesis usw of an absolute stranger...!
The actual descriptions of their background and factual behavior etc may deviate
perversely and distinctly systematically from the truth in order to falsely justify
v.g compulsory and politically dictated commitments, trumped-up
diagnoses/charges and sadistic/destructive abuse of neurotoxic chemicals etc.

The police schemed provocations — which far and away may be more
comprehensive, enduring and truculent than actually described above — may
nevertheless be constructed, timed and intensified suchwise as to bring about
other and more pernicious outcomes than unjustified psychiatric internment and
stigmatizing alone.....and — in this connection — the most attractive of the
alternative end results is to carry on and worsen the methodical terrorism until
the victim attacks and hopefully kills an innocent person in pure desperation.
Other frequently sought "payoffs" includes suiciding (the police may v.g
surreptitiously and specifically manipulate the regular broadcasting reception
playing songs/melodies on the victim's radio and/or television units exacerbating
sadness and praising self-destruction), physical handicapping (may be induced
United Nations petition — incomplete report
115
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
115
e.g through intoxication, covert radiation and various accident setups), or simply
— assassination.


( 5 )
PRACTICAL APPLICATION OF ACHIEVED RESULTS


The police and their corrupted upholders will invariably and with hell-bent
determination utilize all episodes/information — real as well as fabricated and
illegally provoked/obtained — commonly deemed unacceptable to harm the
victim and eventually the socioreligious/-cultural and ethnic etc subgroups
pertinent to the latter.
Most likely there'll be a number of vitiated press conferences/releases
opportunistically stressing the economic needs and counterfeited, political
downgrading of the police force — the difficult and assumedly unwholesome
working conditions of Norwegian police officers will be grotesquely
exaggerated, and wage claims typically accentuated.....demands for extended
access to weaponry and immoral investigation procedures are apt to follow, and
troublesome regulations restricting human rights violating policemanship and
fiendish totalitarianism supporting the absolute police state, normally shoot
down ——
By and large brimming over with decayed sickees and back-alley jimcrowists,
the Norwegian state apparatus just about plenary may go to truly astonishing
lengths to actively support and safeguard against public exposure serious
criminality committed by their police officers and assorted socii criminis, and
various mass media — private as well as state owned — are very likely to
reflect this inglorious fact!

Cf Doc #2907 — "ANNOTATIONS".

United Nations petition — incomplete report
116
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
116
PST IN BRATTVÅG


Subsequent annotations may be read as an unmediated continuation of pp 80–81
of nearby gravamen —

Suspecting no criminality or irregularities aside from the satanic terrorism
systematically brought about by themselves and their festered accomplices (cf
pp 11–30 usw), the facinorous PST kooks nevertheless had their own and
screwed motives for dragging on the trenchantly cranky harrying of me.
During their nefarious and formerly described aggressions in Oslo, the various
PST agents invariably reported they forthrightly had been detected whenever
attempting to surveil or stealthily pursue me.....and this obviously represented an
experiential novelty to the gunky flatfoots accustomed to undiscovered track and
espy etc their usually woefully inattentive victims.....so — after plundering my
attic-lodging in Oslo (stealing ready cash, my passport, dozens of books,
documents and miscellaneous thingamajigs — everything perfectly legal stuff),
these demon guided swine amongst swine decided to find out how it was
practically possible to unmask their foul sleuths such and such!

In NO-Brattvåg the PST goons forthwith acquired point-blank support for their
wicked and lawless insanities from the evilest mortal ever settling in NO-Haram
County; Mr Thorleif MARKEN (b Dec 16, 1940) — the local sheriff!
Mr Marken was formally and permanently appointed sheriff in 1989, and held
this office until 2001 when he relinquished due to somatic illness.
It's extremely seldom — even amongst the worst criminals — we're
encountering individuals entirely destitute of at least a few creditable personality
traits, but indeed; Mr Marken is one of these rare creatures!
Of humble birth and without close relatives approaching his inordinate
malevolence and reasonable Stanford-Binet IQ of 143 (cf Doc #1536, p 87), Mr
Marken consuetudinary conceals his real intentions and feelings from exposure
— even the social interaction with his wife and children is a purely hammy
business scurvily enacted to beguile these credulous everyday characters.

During his incumbency Mr Marken's behavior and ratiocination steadily grew
more offbeat and befuddled. Initially suspecting I was a mere fruitcake, his
clodhopping mind transmuted my markedly altruistic and human rights
advocating being into a cold-blooded and superbly adroit crimelord in a matter
of months....the uncontested coordinator and spearhead of all organized
criminality — particularly drug trafficking — in Norway (later — as he became
even more cocksure as for my fancied leadership role, he generously expanded
my criminal empire to encompass the entire Earth....)!

United Nations petition — incomplete report
117
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
117
Mr Marken's unsound and eminently iniquitous brain almost unceasingly
hatched new plots to terrorize, harm and murder me.....: for more than a year —
the loaded pistol expectantly tucked away in the drawer unit of his executive
desk — he impatiently waited for an opportunity to unprovokedly gun me down
if I happened to enter his office in a legal errand (afterwards he'd planned to
explain I physically had attacked him and suchwise rendered "self-defence"
unavoidable), and for many months he meticulously framed his damned
blueprint for slaying me while enjoying my vespertine promenade (Mr Marken
were well acquainted with several experienced big game hunters residing near
his native homestead in NO-Vestnes County, and he'd planned to employ one of
these as sniper — convincing the ignorant and nationalistic marksman I was an
extremely dangerous mass murderer and mafioso seriously endangering and
sapping the very foundation of the whole, "democratic" nation....; — "You've
shot bucks before, (name)!", Mr Marken cheerfully reassured himself. There's
no evidence Mr Marken ever informed other PST representatives about his
deranged designs.)!
Otherwise Mr Marken was — and supposedly still is — an ardent adherent of
poisoning and diversified application of maiming and lethal
toxins/venoms/chemicals....: during the more than 20 break-ins at my private
house in Åsen 4, Brattvåg, the PST butchers presumably infected and destroyed
with cardiotoxic substances alone bedclothes, towels, clothing, books and
paraphernalia etc worth at least US$5000 (cf Doc #377 — entry of Sep 29, 2000
etc)....!

While Mr Marken's personal PST engagement most definitely were morbidly
out-of-bounds and totally indefensible, his established police lieutenant and
second in command at the local sheriff office, Mr Kjell Børje MOE (cf Doc
#377 — entries of Oct 19 and 28, 1998), wisely maintained a significantly
squarer course vis-à-vis other PST agents.
In striking contrast to the uniformly atrocious and radically false Mr Marken, Mr
Moe is an experienced and generally well-thought-of military senior officer of
sensible empathic and beneficent proclivity. Mr Moe never partook the
attempted assassinations regularly launched by Mr Marken and other PST
officers, but — alas — he certainly hold back piles of information about serious
crimes committed by his colleagues...!

Many of the lawbreaking PST activities in Brattvåg has been upheld, actively
partaken and sometimes initiated by the slimy whited sepulchers of the
categorically scandalous and largely condemnable public health service.
Offering suitable sheltering, personnel, matériel and vast assistance in many
other respects, sickly self-righteous and perversely wrongheaded "health"
professionals in increasingly degree has adopted and underhandedly adapted to
meet their specific and illicit needs the throughly unprincipled spy-tech
United Nations petition — incomplete report
118
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
118
beforehand pertinent to special and intelligence gathering units of the police and
armed forces alone!
By studying pp 15–30 and 80–88 of nearby report, some of the unilaterally
fiendish motives Norwegian health officials had — and still have — in regard to
illegally surveilling, terrorizing and injuring me etc should be readily
discernible/deductible. One of the truly queerish incentives in this connection
nonetheless remains unexposed: Erelong the constantly vexing PST hellhounds
had reported they were unqualified as to determine my exact intellectual level,
but that they anyhow felt positively convinced my general IQ exceeded 150
(farther down the mucky road — as they acquired knowledge of some of my
modest childhood feats, they consulted independent experts unreservedly
declaring the actual accomplishments certainly equalled a Stanford-Binet IQ
prodigiously transcending 200 and most probably surpassing 250 on said scale)
— and....their assertion quickly triggered the far and away most rabid, lawless
and disgraceful quest for genius ever taking place in this wretched nation!
So....; while vitiated PST hit men searched our private house in NO-Mauseidvåg
(cf Doc #4000, entry of Jan 2005) and several other dwellings from basement to
attic collecting psychobiographical material, appallingly criminal namby-pamby
toads from the public health service systematically monitored my private
activities in Åsen 4, Brattvåg....! And — once the Doc's ##599 and 777 had been
published on the Internet (on Oct 17, 2002 and Feb 22, 2003, respectively), 3
new SIGs appeared practically overnight: the first group were morbidly
obsessed with clairvoyance/occultism and the prophecies of the French seer
Nostradamus* (*b. 1503 – d. 1566); the second with medicine and
pharmacology (cf Doc #599, p 55); and the third with religion and apocalyptical
exegesis etc. These illegally founded and macabre SIGs are still kept alive by
brainsick, Norwegian officials (By the way — the manifestly haywired
preoccupation with parapsychological topics was not a wholly span-new
craze.....: in 1998 when I — as a result of all over fraudulent accusations —
were incarcerated at the political black hole at NO-Hjelset [cf Doc #377 — entry
of Oct 30, 1998], the Norwegian author and schoolmaster — Mr Oddbjørn
MYKLEBUST — together with a member of the "fair sex" were allowed to
enter corresponding spudhole. Mr Myklebust and his female attendant had been
admitted by Mr Arne RUSET* [*cf Doc #377 — entry of Nov 07, 2000] et al,
and didn't introduce themselves or consult me directly — they merely kept some
distance trying to look convincingly uninterested. Mr Myklebust had formerly
published a book about a moderately second sighted kinswoman — Ms Olga
TANDSTAD SKAUE — and was currently compiling material for a biography
about her clairvoyant father, Mr Karl Johan TANDSTAD, and other Norwegians
presumably possessing paranormal faculties. Ignorant his identity, whereabouts
and objectives were duly imparted, Mr Myklebust and the accompanying
woman left the scene after a while — slightly puzzled and discontended, I'm
afraid...).
United Nations petition — incomplete report
119
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
119
Personal connections with the faintest smell of romance or sexuality 've always
aroused fervent, pathological reactions amongst Norwegian PST officers and
"health" personnel...:

 In the autumn 2001 — when I most presumably saved her oldest daughter
from being stabbed to death — the PST fiends broke into the private
apartment of Ms Katrin JØSOK (b Sep 20, 1965), NO-Brattvåg.
The PST swine suspected Ms Jøsok and her underaged daughters were
particularly interesting specimens since I offered them this kind of
personal assistance.....so — they conscientiously installed their hellish
cobweb-optics in her sitting room, bedchambers, kitchen and
bathroom.....etc! During the next weeks the exclusively male voyeurs
scrutinized the perfectly unremarkable, bodily makeup of the small family
without detecting anything unusual such and such — they concluded the
teenybopper and her much younger sister had a physique altogether
matching their respective age-groups, while they described the sexual
attributes and general build of Ms Jøsok as "less attractive"...!

 The emetic and secret monitoring of Ms Inga DALSEGG (b Dec 14,
1974) has been sufficiently portrayed in Doc #4575 of April 30, 2005.
The brainsick spies were much amused by Ms Dalsegg's whimsical
behavior until they witnessed scenes described as explicitly
pedophilic.....and after a while they were bewildered by some of her
apparently morbid idiosyncrasies as well.

 In the end of August 2005 I commenced the construction of a literally
"heartsome" poster for Ms Tuva Magritt MOLVÆR (b Aug 21, 1985),
NO-Langevåg — a nice girl and relative.
Illegally downloading hundreds of banal sequences from the absolutely
unpretentious composition process, the utterly ludicrous and wild-eyed
psychologists/physicians etc nodded enthusiastically as they pruriently
watched the "artful integration" of quixotic hearts and stars: "Aha — so
this is how a true genius works......interesting, very interesting, indeed!"
It didn't take many hours before the nematoid apostles of Satan had
bugged and severely infected Ms Molvær's modest apartment in NO-
Bergen with their infernal cobweb-optics, of course...
AV studying the homely routines of this religious and gentle lady for a
while, the contaminators concluded Ms Molvær seemed slightly
depressed and listless — though they didn't quite understand why.....and
since she never sullyed herself through improper conduct or off-putting
remarks, the slimy onlookers strongly suspected she somehow had been
informed about the ongoing monitoring of her privacy.

United Nations petition — incomplete report
120
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
120
 Dec 10
th
, 2005, the Norwegian "Mensa-chick" Ms Anne Lene
JOHNSEN showed up in NO-Brattvåg.
Somewhat delayed due to womanly makeup redoing, she smilingly
appeared outside the shopping center I was about to leave. A psychologist
involved in the reprehensible and totally unlawful monitoring of me had
recently told Ms Johnsen I probably appreciated military garments and
nice-assed gals, so she had purchased a pair of brand-new camo trousers
and — expectantly kneeling on her car seats — she soon did her best to
favorably expose her yummy and "warlike" bum...! It was a well-disposed
and charming miss, indeed — and a reasonably gifted one, too.....but alas:
the lovable "IQ-lass" had been contemptibly befooled by stupider
persons...!
Some time ago ill-fated contaminants had broken into Ms Johnsen's
private apartment installing their notorious cobweb-optics — allegedly to
examine her mental health and "mating qualifications"! Though the vile
intruders left many and easily detectable vestiges, the overconfident Ms
Johnsen failed to notice anything irregular.....so — she had her sexuality
and absolute privacy heinously and illegally violated by the state
sponsored crackpots she unwisely relied on...
Typically irradiating with delight when she managed to solve a given
problem or formulate a particularly smashing sentence, the truly
subhuman aggressors concluded Ms Johnsen not actually was crazy —
she was "funny and slightly eccentric", only.....so they naturally decided
to prolong the "delectable" monitoring of her indefinitely!

 During most of A 2006 I've had much and predominantly chummy
contact with Ms Kjærsti Elida GUSECK (b June 18, 1973).
Ms Guseck is a photogenic and rather amatorious primadonna, and the
constantly marring PST officers and "health" professionals 've of course
criminally downloaded dozens of strictly private photos of her from my
PC and corresponding video monitor — also shots of explicitly
pornographic nature...!
It goes practically unsaid Ms Guseck's private apartments 've been
systematically and massively infected with AV spy-tech — all her phone
conversations 've been recorded, and comprehensive annotations on her
intimate privacy journalized.....as a matter of fact Norwegian authorities
permanently, illegally and lecherously have monitored the definite
bedroom privacy of this half Austrian and sexually attractive lady for
years! Cf Doc's ## 7084 and 8017 etc.


Official and sexually motivated violations of the palsy-walsy privacy of
juridically blameless citizens are extremely commonplace in Norway today, and
United Nations petition — incomplete report
121
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
121
— to the extent parts of corresponding monitoring are formally/clandestinely
logged, Norwegian authorities will go to absolute extremes to give their
monstrous criminality the slightest shine of respectability...: — empirically
exhaustively fraudulent accusations and the most absurd excuses may be
recorded to cover up the principal motive of the scummy surveillance!

During their long-standing presence in Brattvåg, the PST officers 've also carried
out systematic and extensive monitoring etc wholly independent of the public
health service and other official institutions....: they've e.g AV spied on health
personnel engaging in sexual intercourse, WC visits and religious observances
in their private homes (one of those suchwise espyed, Mr Sharan
MOGHADDAM [cf Doc #377 — entries of Oct 30, 1998 item Aug 31 and Sep
29, 2000 etc], has himself operated the cobweb-optics installed in my own and
most private dwelling in Åsen 4, Brattvåg)...!

— and oh...: the PST paranoiacs does of course suspect somebody somehow
actively and secretly 've watched themselves during their stay here in Brattvåg
— it's a truly majestic mess, is not it....?!

By studying and comparing the different documents enclosed and once in a
while referred to in this complaint, one should acquire a fairly precise idea of the
abject essentials constituting the "garden-variety terrorism" perfunctorily carried
out by the nocuous PST vermin.


United Nations petition — incomplete report
122
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
122
Studying nearby complaint and adjoining enclosures (cf p 2 — "Comments on
disqualification"), reasonable sane and sagacious readers pretty soon will
launch an almost inevitable question: "Can the various crimes and atrocities
described in this report possibly 've been perpetrated by mentally sound
creatures...?"
Based on unique, comprehensive and well-structured collections of data on
documentable criminality committed by Norwegian officials since 1992, it's
quite easy to give a clear-cut answer to that query:

"Certainly not.....the ghastly admixture of psychopathies, criminalism,
hypocrisy, parvanimity, theomachy, lewdness and fiendishness verily
characterizing the cracked personality of most Norwegian officials
are, far and away, the worst European and first world example of
gross intrapopular depravity and collective insaneness procurable!"

Actively sustained by and largely including governmental authorities and
flyblown principals of major state institutes, the innate corruption and wormy
diabolism pervades all executive and official branches of the infected nation
which — befittingly — 've been nicknamed "The Kingdom of Satan"!

Although psychiatric ill-health and multifarious impairment of higher cerebral
functions are alarmingly common amongst Norwegian officials, the greater part
of them tends to be criminally responsible as personality disorders —
particularly psychopathy — and various perversions are predominant conditions.
The pathologically distorted thought and behavior patterns normally typifying
Norwegian public officials and senior civil servants may however — viewed as
an endemic phenomenon — partially rupture the commonly accepted boundaries
imposed by international norms of disease classification. A genetically rooted
and markedly offbeat syndrome symptomatically approaching classical
psychopathy and frequently comprising atypical variants of the structural
pathology conventionally associated with organic brain diseases, it's hardly
unbecoming to introduce the acronym "NPSMS"* — *"Norwegian Police and
Statesman Malignant Syndrome" (if more convenient, you may think of
NPSMS simply as "Norwegian psychopathy" or "Norwegian folie", of
course)...!
In Doc's ##633 and 2037 — pp 67 and 95, respectively, I've described a number
of NPSMS' more or less pathognomonic symptoms — viz:
United Nations petition — incomplete report
123
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
123
Inadequate judgmental ability, imprudence, atelonoesis,
rejoice in evildoing, ponerophilia, cruelty, sadism, dysempathy,
superiority/inferiority complexes and complemental maladjust-
ment/overcompensation, falsehood, charlatanism, hypocrisy,
professional double-dealing, sickly self-assertiveness, arrogance,
cantankerousness, megalomania, general lability, willful neglect
and violation of ethical norms, criminalism, recidivism, dikephobia,
corruptibility, deceitfulness, psychiatric conditions, delusional ideation,
religious insecurity/confusion, theomachy, icono-/supericlasm, hamartio-
philia, unwarranted suspiciousness/hostility, turncoat mentality, distrust-
ful jingoism, impudence, prevaricated sociability, ergasiomimesis, feigned
eunoia, refractoriness, spiteful envy, peevishness, aggression, irritability,
anosognosia, gloominess, lecherousness and voyeurism.....etc.


The above collection of personality traits and symptoms manifestly typical but
not necessarily conclusive of NPSMS, clearly invites to differentiated
diagnosing; while the moodiness and fluctuating self-image are amongst the
distinguishing features of the borderline personality, the thoroughgoing reality
distortion and oftentimes systematic misinterpretation of events exhibited by
some NPSMS afflicted individuals are truly archtypical of regular psychoses.
The severe, recurrent and wholly intentional misconduct and criminality
fundamentally peculiar to NPSMS-villains are closest related to the antisocial
personality disorder, however, but are more complex and frequently includes
dangerous paranoia, religious delusions and sheer diabolism.
In most psychiatric disorders it's relatively uncomplicated to identify some
precipitating factors — i.e psychosocial and physical influence in all
likelihood triggering the mental derangement. When it comes to the NPSMS it's
usually hard to detect decisive, psychotogenic factors — as a matter of fact one
may feel slightly ill at ease attempting to discriminate readily observable,
morbid features from entirely self-willed and obviously unreasonable evil-
mindedness...! Ethically indefensible, evilness purely for the sake of evilness
may assuredly be a ponerologically acceptable and ipso facto rational aim in
itself (most religious dogmas omitted, of course).....consequently — motive and
means appearing practically identical — unprovoked evilness may be seen both
as a cardinal symptom and causa sine qua non of the Norwegian Police and
Statesman Malignant Syndrome.
As regards predisposing factors, genetic endowment and hereditary metabolic,
anatomical and physiological insufficiencies in prefrontal cortices, the
thalamencephalon, hypothalamus and limbic system may be crucial for the
actual onset and subsequent diagnosing of NPSMS. Various somatosensory
structures and convergence zones in the ventromedial prefrontal sector of the
brain may be visibly damaged, and dysfunctions of the medial/lateral
United Nations petition — incomplete report
124
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
124
orbitofrontal circuit, nucleus accumbens, ventral striatum, corpus Luysii and
thalamic nuclei are common NPSMS features. Serotonin's neuronal transmitter
functions and capability to modulate v.g dopaminergic neurons may be
significantly reduced in NPSMS sufferers, and the GABAergic output pathways
of neostriatum and globus pallidus tends to be impaired — monoamine based
weaknesses and defective interconnections between the dorsolateral prefrontal
cortex, anterior subgenual cingulate cortex and the ventral striatum may be
NPSMS indicative.
Despite depicted brain abnormalities, many NPSMS-caitiffs are capable of
performing just about normally on standard neuropsychological tests — working
memory, concentration and the general intelligence seems to be intact...

Those unfamiliar with e.g: the bloodcurdling history of medicine; the execrable
crimes inspired by physicians/nurses in Nazi Germany; the political role of
psychiatrists in diagnosing dissenters/intellectuals as mentally ill; the numerous
medical practitioners serving as regular torturers; the many vivisections on
various prisoners/internees; the widespread falsification of medical reports to
cover up serious crimes; the active involvement of physicians in weapon-related
production.....etc.....may find the heinously extensive an untautly described
cooperation between corrupted "health" professionals and notoriously criminal
police officers (et al) downright shocking and unbelievable.
There exist a universally acclaimed and professional code of deontological
principles serving as ethical cornerstone for medical teachers and practitioners,
namely the "Hippocratic oath"...:


THE ORIGINAL HIPPOCRATIC OATH

"I swear by Apollo the physician, and Aesculapius, and Health, and
All-heal, and all the gods and goddesses, that, according to my
ability and judgment, I will keep this Oath and this stipulation —
to reckon him who taught me this Art equally dear to me as my pa-
rents, to share my substance with him, and relieve his necessities
if required; to look upon his offspring in the same footing as my
own brothers, and to teach them this Art, if they shall wish to learn
it, without fee or stipulation; and that by precept, lecture, and every
other mode of instruction, I will impart a knowledge of the Art
to my own sons, and those of my teachers, and to disciples bound
by a stipulation and oath according to the law of medicine, but to
none others. I will follow that system of regimen which, according
to my ability and judgment, I consider for the benefit of my patients,
and abstain from whatever is deleterious and mischievous. I will
give no deadly medicine to any one if asked, nor suggest any such
United Nations petition — incomplete report
125
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
125
counsel; and in like manner I will not give to a woman a
pessary to produce abortion. With purity and with holiness
I will pass my life and practice my Art. I will not cut persons
laboring under the stone, but will leave this to be done by men
who are practitioners of this work. Into whatever house I enter,
I will go into them for the benefit of the sick, and will abstain
from every voluntary act of mischief and corruption; and, further
from the seduction of females or males, of freemen and slaves.
Whatever, in connection with my professional practice or not,
in connection with it, I see or hear, in the life of men, which ought
not to be spoken of abroad, I will not divulge, as reckoning that
all such should be kept secret. While I continue to keep this Oath
unviolated, may it be granted to me to enjoy life and the practice
of the Art, respected by all men, in all times! But should I trespass
and violate this Oath, may the reverse be my lot!"


THE REVISED HIPPOCRATIC OATH

"I promise that my medical knowledge will be used to benefit
people's health. Patients are my first concern. I will listen to them,
and provide the best care I can. I will be honest, respectful, and
compassionate towards patients. I will do my best to help anyone
in medical need, in emergencies. I will make every effort to ensure
that the rights of all patients are respected, including vulnerable
groups who lack means of making their needs known. I will exercise
my professional judgment as independently as possible, uninfluenced
by political pressure or the social standing of my patient. I will not
put personal profit or advancement above my duty to my patient.
I recognize the special value of human life, but I also know that pro-
longation of human life is not the only aim of health care. If I
agree to perform abortion, I agree that it should take place only
within an ethical and legal framework. I will not provide treat-
ments that are pointless or harmful, or which an informed and com-
petent patient refuses. I will help patients find the information and
support they want to make decisions on their care. I will answer as
truthfully as I can, and respect patients' decisions, unless that puts
others at risk of substantial harm. If I cannot agree with their requests,
I will explain why. If my patients have limited mental awareness, I
will still encourage them to participate in decisions as much as
they feel able. I will do my best to maintain confidentiality about
all patients. If there are overriding reasons preventing me keeping a
patient's confidentiality, I will explain them. I recognize my know-
United Nations petition — incomplete report
126
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
126
ledge has limits: I will get advice from colleagues when needed.
I will acknowledge my mistakes. I will do my best to keep myself
and my colleagues informed of new developments, and ensure that
poor standards or bad practices are exposed to those who can im-
prove them. I will show respect for all those with whom I work and
be ready to share my knowledge by teaching others what I know. I
will use my training and professional standing to improve the
community in which I work. I will treat patients equitably and
support a fair and humane distribution of health resources. I will
try to influence and redirect authorities whose policies harm public
health. I will oppose policies which breach internationally accepted
standards of human rights. I will strive to change laws that are
contrary to patients' interests or to my professional ethics. While
I continue to keep this Oath unviolated, may it be granted to me
to enjoy life and the practice of the Art, respected by all,
in all times."


The wholly deliberate and fulsomely imbuing lawlessness, terrorism and
nefariousness arrogantly paraded by the Norwegian public "health" service (et
al) in this case, represents an all-out and portentously hellish onslaught of the
high-minded stipulations laid down in the Hippocratic oath — we are,
categorically, facing the worst and most dishonorable example of state
supported inequity, official folly and premeditated human rights violations seen
in Norway after World War II (cf Doc #4588, p 120)...!
A judicious and impartial being may turn over and search underneath each stone
and windfall without finding factually extenuating circumstances in this
case.....the intensely loathsome picture of an occupational group rapaciously
vandalizing their professional code and, in symptomatic confederacy, illegally
terrorizing a particularly valiant man opportunistically deemed morally and
intellectually superior — and for that reason malevolently persecuted by
depraved dunces, incessantly becomes more detailed and horridly scandalous as
new pieces of evidence appears.
Caveat lector...:

 "...according to my ability and judgment, I will keep
this Oath and this stipulation...",

 "...I will follow that system of regimen which, according
to my ability and judgment, I consider for the benefit of
my patients, and abstain from whatever is deleterious and
mischievous...",

United Nations petition — incomplete report
127
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
127
 "...with purity and with holiness I will pass my life
and practise my Art...",

 "...into whatever house I enter, I will go into them for
the benefit of the sick, and will abstain from every vol-
untary act of mischief and corruption...",

 "...I will be honest, respectful, and compassionate towards
patients...",

 "...I will make every effort to ensure that the rights of all
patients are respected...",

 "...I will exercise my professional judgment as independently
as possible, uninfluenced by political pressure or the social
standing of my patient...",

 "...I will not provide treatments that are pointless or harmful,
or which an informed and competent patient refuses...",

 "...I will acknowledge my mistakes...",

 "...I will try to influence and redirect authorities whose
policies harm public health...",

 "...I will strive to change laws that are contrary to patients
interests or to my professional ethics...", and

 "...I will oppose policies which breach internationally ac-
cepted standards of human rights..." — — ;

it certainly looks glorious on paper and screen, doesn't it...? The revolting truth,
however, is that preaching human rights and ethical code observance to
Norwegian authorities — the public "health" service vastly included — in this
case invariably have had the same, questionable effects as solemnly offering a
literally bloody, honeyed and invigorating sacrament to a swarm screwy, hell-
ordained and plague-spreading rat fleas...:

“As regards official criminality in Norway, the number explicit
lawbreakings recorded by adjacent branch of Hellvow Anticorruption
clearly reflects the execrable and usually well-masked contempt for
human rights, democratic standards and the basic principles of
United Nations petition — incomplete report
128
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
128
corresponding legal system distinctly prevalent amongst
Norwegian officiaries practically routinely abusing their
professional privileges to e.g seriously offend fellowmen
and consequently elude the criminal investigation and
prosecution juridically pertinent.
The blatant hypocrisy and treacherous opportunism by and
large characterizing nowadays Norwegian officials, was be-
fittingly coined "bigoterie" in medieval France — germanely
delineating the grungy and widespread practice amongst Norwe-
gian Normans to worship the Christian Trinity as well as their
heathen deities out of strictly materialistic motives.....whereas —
following Christian baptism, the French regularly bestowed
generous gifts on "converted" pagans. So, the largely marauding
Norwegians shamelessly exploited Gallic benevolence and
Catholic naïveté maximally, and quite a few of them underwent
sacramental affusion and immersion more than seven times!”
(Doc #2037, p 90);

“Acquainted with various Christian doctrines, the Norwegian
prime minister — Mr Kjell Magne Bondevik (cf Doc's ##1022
and 1049 above) — and his religious accomplices believed they
ruthlessly, endlessly and unpunished could exploit/abuse evan-
gelical reassurances about forgiveness to repetitively commit the
most disgusting offences! While seeing the pope for absolution
or praying for exculpation, their ignoble minds were busy
planning new, abominable violations!”
(Doc #2037, p 97);

“Priestly educated, the Norwegian Prime Minister found
it highly praiseworthy to consecrate heaven-born
righteousness on his filthy scaffold of thoroughly
condemned post hoc fallacies ex ministerii — offering
the human rights ritualistic irreverence and, devil-may-
care, sacrilegiously slaughtering the cardinal virtues
on his hellhole altar of mephitic self-gratification while
passionately blessing the sepulchral liturgy satanically
dictating the ceremonious under-the-table molestation
of supernal sinlessness.....all the time disgracefully
attempting to convince God that his bloody peccancy
ex officio eucharistically glorified the macabrely pre-
tended transubstantiation of political headlessness
to deified ingenuity celestially appraised and factio-

United Nations petition — incomplete report
129
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
129
nally benedictive; proh pudor — what a messy mass!”
(Aphorisms &c, #37);

“The „Norwegian plague‟* (*ie the „cobweb-optics‟) is now
rapidly spreading throughout the world, and we hereby
encourage the nations to battle this hellborn technology
fiercely!”
(Doc #3217, p 106);

“Long-standing, ample and bitter experience ‟ve duly
confirmed Norwegian authorities object vg generosity,
compassion and mildness as exploitable weaknesses —
as a frank invitation to carry on and intumesce their
manipulative hellishness.....and; — if ever accepting
their seemingly charitable offers, you give ‟em the upper
hand, and they‟ll despise you even more because of
your manifest humble and gullible nature!”
(Doc #3217, p 104);

“Yes indeed — we‟re chronic crooks, murderers, perjurers, maniacs,
forgers, dopenicks, drunkards, corrupted lamebrains and moral
lepers.....but; since we effectively ‟ve blocked criminal investigation of our
iniquity, dexterously embezzled proofs against ourselves and successfully
hampered a diversity of legal actions opposed to our inveterate
transgressions and misfeasance, there exist no legally enforceable
judgments against us.....and for that reason we are — at least in a
profanely juridical sense — not guilty (cf the Courts of Justice
Act sec 53, third per)!
Moreover we strongly feel that the Norwegian society generally should
bestow significantly more of their attention purely revering our
allelopathic lawbreaking.....‟cause it‟s an established truism that our
surreptitious foulness keep back the constitutional Ragnarok and
scandalous imprisonment etc of Norwegian top politicians and
Government officials unavoidably following unwarped trials and
objective, judicial factfinding procedures! So.....treat us courteously,
please, and immortalize our satanic statutory offenses and monumental
corruption by placing a luciferous statue outside the Parliament Building,
and a leviathan monument at the royal palace square in Oslo where
noble-minded adulators can bring their burnt offerings and confer dignity
upon our accomplished forensic diabolism and — also —
squareshootingly commemorate the many illustrious adamites slain by
our minister extolled vice.....AMEN!”
(The professional philosophy of Norwegian judges. Doc #627, p 58);
United Nations petition — incomplete report
130
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
130
“Norwegian authorities will comply with international
law and human rights conventions exclusively if forced
to by v.g military pressure, serious political scandals or
massive fiscal/material/human losses.”
(Doc #4588, p 121);

“For more than 15 — fifteen — years I‟ve been working
actively and altruistically with disclosing severe human
rights violations and variform criminality committed by
Norwegian officials. My human rights agitation and justi-
fiable stinging reports ‟ve significantly disturbed culpable
and heinously corrupted politicians, judges and police offi-
cers et al who, consequently,‟ve done their very best to con-
ceal their offences and to harm me.
Representatives from the Norwegian Police „Security‟ Service
‟ve also, several times, attempted to assassinate me — appa-
rently with utterly scandalous assent from v.g the Supreme
Court and the Norwegian Minister of „Justice‟.”
(Doc #4588, p 119);

“It‟s perfectly evident the rotten terrorism steadily exer-
cised by Norwegian authorities aims at ruining my general
health, mutilating my social relationships, marring my
reputation, adding to my pecuniary expenses and —
if possible — provoking criminality.
My sociomedical situation here in Norway ‟ve been in-
tolerable the last 12 — twelve — years, and I‟ve never
had any future whatsoever in a nation satanically perse-
cuting me because I‟m noble, insist on justice and vigo-
rously defends the human rights and fundamental free-
doms of man. Shortly; the ghoulish corruption, abject pol-
troonery and utterly unreasonable fiendishness abidingly
brandished by Norwegian authorities in my case, will fill
every honorable man and woman with the most intense and
enduring contempt and hostility towards them!
There‟s no hope my situation here in Norway will improve —
on the contrary Norwegian authorities will continue and extend
their swinish violations of the human rights, and the exceptio-
nally prolonged, intense and hateful terrorist attacks are
doubtlessly strongly detrimental to my health etc.”
(Doc #4588, p 121);


United Nations petition — incomplete report
131
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
131
“The downright corruption and hell-destined iniquity
abidingly displayed by Norwegian magistracy in
juxtaposed facts of nearby case, are unparalleled in
modern monarchic history of law, and execrable
diabolism and gangrenous ghoulishness intero-
sculates their exceedingly opprobrious criminality.”
(Doc #103, pp 1–2);

“Norwegian authorities has hitherto manifested nothing
but depraved disrespect for international declarations and
covenants of human rights when independent, extraterritorial
investigators etc, potentially could uncover the heinous
corruption which, especially the last 5 years, have infected
increasingly larger parts of the official functions in
the country.”
(Doc #123, p 9);

“Studying enclosed documents — Doc‟s ## 103, 108, 115, 123,
135, 147, 161, 214, 240, 315, 339, 377, 590, 599 and 627 (tot
54, fifty-four, pp) — makes unequivocally plain that we‟re dealing
with multifold, aggravated, protracted and premeditated violations
of the human rights and fundamental freedoms scornfully preplotted
and deliberately perpetrated by Norwegian authorities.
The systematic, repugnant, recidivistic and long-drawn-out violations
does not only attest to a deep-rooted disrespect for basal human rights
and lawfulness, it also demonstrate a transparent contempt for the
discerning qualities and safeguarding potency of other nations.
The sociopathic manipulation of facts and emetic hypocrisy wontedly
promulgated by Norwegian politicians and their official delegates
to cosmopolitan fora, circumstantiate the fact that Norwegian author-
ities furtively look upon — inter alios — the United Nations, the Council
of Europe and the International Helsinki Federation as inferior assem-
blages of retarded easy marks and puling cowards!
It's nevertheless perfectly clear that the depraved conduct abidingly
exhibited by Norwegian government officials, police officers and judges
etc in adjacent case complex, not ‟ve emerged from sane, honorable,
equilibrated or brilliant minds — though they are criminally responsible,
as they volitionally — fully aware the detrimental and lethal consequences
of their undertakings — ‟ve chosen to breach the law, disregard the
human rights, ignore contractual provisions and exuberantly indulge
in putrid and lavish evildoing.”
(Doc #633, pp 66–67);

United Nations petition — incomplete report
132
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
132
“Ad nauseam we‘ve witnessed how Norwegian police officers
expediently perpetrates and provokes grave criminality exclu-
sively to ride high on the confusion and fear thereby produced.
Besides, aposematically liberticidal bureaucrats opportunistically
championing gross injustice steadfastly goosesteps towards the totali-
tarian, Norwegian police state.....and in major respects the demo-
cratic government system has proven ruefully deficient.
In a regular tyranny statutes and the application of law normally
will be adapted so as to legitimate, simplify and consolidate
authoritarian oppression of „commoners‟ item — of course —
the right to criminalize, confine and suitably stigmatize „dangerous‟
libertarians etc.”
(Doc #2907, p 102);

“Considered the occurrence of pathologic depression and stark
madness are comparatively more frequent in Norway than else-
where in Europe, it's especially noticeable Norwegian physicians
clearly and statistically negatively distinguish themselves as proner
to psychiatric suffering and bizarre fits etc than the population
generally.”
(Doc #1536, p 85);

“Much in the same manner as the Sacred College
of Cardinals and the pope symbolizes divine enlight-
enment and moral splendor to pious Catholics and
Christians globally, the Norwegian Parliament and
present (anno 2003) prime minister serve as
perfect epitomes of eclipsing diabolism and benighted
depravity to philanthropists and human rights
activists nationwide!”
(Aphorisms &c, #54);

“The Devil and accomplished evildoers may be
hard to detect when lurking beneath Norwegian
altars, judgements-seats or corresponding parlia-
ment rostrum, and cumbersome to exorcise when
visibly safeguarded by national interests!”
(Aphorisms &c, #56);

“After thoroughly studying the present Norwegian
government, I feel absolutely convinced they‟re
totally unable to behave ethical and wise inasmuch
as it‟s a matter of choice — I‟ve never seen them
United Nations petition — incomplete report
133
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
133
doing anything honorable or otherwise correct when
opposing alternatives exist!”
(Aphorisms &c, #63);

“Suicide is generally the last successful attempt
Norwegian physicians makes to avoid justice!”
(Aphorisms &c, #71);

“According to Mr Oscar Wilde „any preoccupation
with ideas of what is right or wrong in conduct
shows an arrested intellectual development‟ —
hence the thoughtless injustice, unrestrained
mindlessness and prodigiously liberal interpre-
tation of facts so peculiar to Norwegian judges
and Christian politicians, I suppose...!”
(Aphorisms &c, #72);

“Bountiful evidence attests to the disturbing
fact many Norwegian health professionals
opportunistically confuses occupational success,
deontological integrity and juridical blamelessness
with illegally omissive and even resolutely
untruthful patient journals!”
(Aphorisms &c, #76);

“In steadfast concordance with his fragile psyche
and social touchiness, the average Norwegian physician
exclusively admits his gruesome mistakes inasmuch
as you or somebody else are willing to take the whole
and unabridged responsibility — the worst and
best doctors will all valiantly stand by their errors
to confirm their professional aptness!”
(Aphorisms &c, #81);

“I‟m cultured, valiant, savvying, likeable, ingenious,
truthful and incorruptible — in all major respects the
manifest horror and living nightmare of
most Norwegian bureaucrats!”
(Aphorisms &c, #84);

“The present (A 2004) Norwegian government has
unveeringly demonstrated conspicuous tolerance
and significantly advanced the nation‟s commerce;
United Nations petition — incomplete report
134
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
134
state aided lawbreaking generously appanaged
by fateful misconceptions is by now an accepted
way of living amongst officials, and parliament
incited troublemaking has become
a major industry!”
(Aphorisms &c, #89);

“Beware professional fools who‟ve exalted sheer
stupidity and vice to religion and thus faithfully
believes in their „sacred‟ misconceptions,
liturgical wickedness and „God-given‟
praiseworthiness!”
(Aphorisms &c, #90);

“Law-abiding Norwegians should forthright join
forces — fully prepared to protect themselves
and suffering fellowmen against the rampageous
criminality of Norwegian police officers!”
(Aphorisms &c, #98);

“It‟s the moral and patriotic obligation of all worthy
Norwegians to condemn and forcefully battle the
ravaging assaults of nowadays (A 2004)
Norwegian government!”
(Aphorisms &c, #99);

“Above 90 percent of the crimes committed in Norway
anno 2002 was triggered by public injustice reflecting
addlepated directives of governmental easy marks
insidiously aimed at casuistic legitimation of state
propelled offences hitting beguiled victims of ballistic
law-abidingness notoriously scoreboarded by bully
pulpited mass media unawarely publishing political
propaganda secularly enhancing criminality through
additional restrictions following dioristic misconceptions
of ontologic fractions embodying the societal mosaic
broken by penal provisions obscuring clear-sightedness
eo ipso segregating vitreous humor gnomologically
expounded — respice finem!”
(Aphorisms &c, #38);United Nations petition — incomplete report
135
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
135
“The council physician accompanying the spiteful
rascals exhibited a most charming, helminthoid appetency
for dragging himself along the chitterling ambages of
swinish, verminous, hog wild and bootlicking pig in a
poke venality.....so, indeed; I was forthwith cloistered
in one of the glorified state tophets of Norway — a loony
bin and satanic point d‟appui for governmental
beastliness (excerpt from Doc #377)!”
(Aphorisms &c, #103);

“You won‟t tell this uppish meshuggener the truth — you‟re
going to fabricate a tenable nursery-tale closely matching
his unsightly ignorance.....yeah; you‟ll cheerfully piggyback
his self-deceptive paralogisms and nod slyly approvingly
when his shamus-amenable moonshine casts grotesque
shadows onto the lunatic quagmire of grey matter consti-
tuting the firmament of his castle-in-the-sky
haecceity (about the „Norwegian physician injudiciously
gawking at you behind his rosepink spectacles‟)!”
(Aphorisms &c, #104);

“Keep the body armor on and your first aid kit at
hand — Norwegian authorities are likely to stab
you in the back anytime these days!”
(Aphorisms &c, #112);

“Norwegian authorities appreciates nice lads and
good girls — usually they‟re the simplest and
most agreeable victims!”
(Aphorisms &c, #114);

“The various facilities found in the Parliament Building
(„the Pillbox‟) in Oslo, is a touching example of the
altruistic compassion Norway shows her
psychiatric outcasts!”
(Aphorisms &c, #64);

“Synchronously with steadily growing disrespect for the
human rights amongst Norwegian officials, the need to
report related violations increases accordingly.
Norwegian authorities routinely steals, obstructs, dest-
roys and illegally copies etc jural communications to and
from human rights tribunals/organizations AO, and actual
United Nations petition — incomplete report
136
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
136
complainers ‟ve been incriminated, terrorized, confined,
infected/poisoned and — murdered.
Vanguarded by the national police force, Norwegian
authorities systematically attempts to eradicate all possi-
bilities for transmitting unbiased and wholly lawful reports
on human rights conditions and official corruption etc in
Norway —; thus special safeguarding of human rights
communications to/from Norway is a must!”
(Doc #3611, p 107).


Preceding quotations clearly reflects much of the cap-à-pie Pharisaism and
scurvy misconduct wontedly showed off by Norwegian officials attempting
to belittle, conceal and obstruct adequate investigation etc of their extensive
corruption. To these chronic and obtrusively arrogant malefactors, your
adherence to soft-boiled human rights and ethical codes simply means they
can protract and possibly intensify their obnoxious offences without risking
dismaying sanctions and burdensome, international interference.....verily;
your idealistic and perchance pusillanimous approach is nothing but an
enheartening incitement to these naturally schizoid and overly low-minded
felons!
Instead of mollycoddling and inadvertently spurring Norwegian authorities
mayheming the human rights, the world community at large and international
fora in particular should go for explicitly pragmatic solutions to halt and
legally punish corresponding and vaingloriously contemptuous criminality.
More precisely, we can imagine a highly specialized, mobile and
cosmopolitan intervention unit of superbly fit and comprehensively trained
police officers duly commissioned to secure final proofs and forcibly
apprehend state supported culprits — e.g in Norway...
Principally dedicated to human rights' enforcement rather than conventional
counterterrorist tasks, judicious application of cogent measures to prevent
abuse of portrayed unit is crucial.
In any event — and this point can hardly be overstressed: before international
and politically powerful alliances are willing to resolutely and with required
sternness arrest, imprison, convict and otherwise treat Norwegian officials in
accordance with the categorical condemnation the latter's satanic
fiendishness, double-dealing and odious corruption ex officio en effet calls
for, the well-meant but woefully uncharged pro forma chiding normally
launched by human rights organizations/tribunals scarcely becomes more
than a waggish and downright encouraging brutum fulmen to Norwegian
authorities...!

United Nations petition — incomplete report
137
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
137
More specifically returning to the Norwegian public "health" service, it
should be properly emphasized some of the meanest villains hired to
routinely and absolutely illegally terrorize me here in NO-Brattvåg neither
are physicians nor nurses, but fulsomely rotten ambulance drivers.
A fairly homogeneous pack sociopaths and grubby good-for-nothings with a
general Stanford-Binet IQ clustered betwixt 118 and 121, three of these
befittingly and irrevocably hell-doomed chauffeurs has distinguished
themselves by particularly swinish behavior — viz:

1. Mr Ron Borge "Schizo" FINNØY, NO-Brattvåg,
2. Mr Torgeir "Rattus" AKSLEN, NO-Brattvåg, and
3. Mr Kjell-Arne OTTERLEI, NO-Brattvåg.

For years on end we've witnessed how this accursed troika and other depraved
"health" professionals wholly on their own initiative — or to carry out orders
unlawfully sanctioned e.g by Norwegian government/parliament officials —
orgiastically and with diabolic delight 've trampled to pieces central articles of
the International Covenant on Civil and Political Rights...:


Article 6
Every human being has the inherent right to life. This right shall
be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.


Article 7
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without
his free consent to medical or scientific experimentation.


Article 9
Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be
subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his
liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as
are established by law.


Article 10
All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and
United Nations petition — incomplete report
138
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
138
with respect for the inherent dignity of the human person.


Article 12
Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that
territory, have the right to liberty of movement and freedom to
choose his residence.

Everyone shall be free to leave any country, including his own.

The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions
except those which are provided by law, are necessary to protect
national security, public order (ordre public), public health or morals
or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other
rights recognized in the present Covenant.

No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own
country.


Article 14
All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the
determination of any criminal charge against him, or of his rights
and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair
and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal
established by law. The Press and the public may be excluded from
all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public)
or national security in a democratic society, or when the interest of the
private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary
in the opinion of the court in special circumstances where publicity would
prejudice the interests of justice; but any judgment rendered in a criminal
case or in a suit at law shall be made public except where the interest of
juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial
disputes or the guardianship of children.


Article 16
Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person
before the law.

United Nations petition — incomplete report
139
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
139
Article 19
Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall
include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all
kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the
form of art, or through any other media of his choice.


Article 21
The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may
be placed on the exercise of this right other than those imposed in confor-
mity with the law and which are necessary in a democratic society in the
interests of national security or public safety, public order (ordre public),
the protection of public health or morals or the protection of the
rights and freedoms of others.


Article 22
Everyone shall have the right to freedom of association with others,
including the right to form and join trade unions for the protection
of his interests.

No restrictions may be placed on the exercise of this right other than
those which are prescribed by law and which are necessary in a
democratic society in the interests of national security or public safety,
public order (ordre public), the protection of public health or
morals or the protection of the rights and freedoms of others.
This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on
members of the armed forces and of the police in their
exercise of this right.


Article 26
All persons are equal before the law and are entitled without any discri-
mination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall
prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and
effective protection against discrimination on any ground such as race,
colour, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth or other status.
United Nations petition — incomplete report
140
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
140
We shall also take a further look at the UN Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (cf p 9 of
this Complaint)...:

The States Parties to this Convention,

Considering that, in accordance with the principles proclaimed
in the Charter of the United Nations, recognition of the equal and
inalienable rights of all members of the human family is the foun-
dation of freedom, justice and peace in the world,

Recognizing that those rights derive from the inherent dignity
of the human person,

Considering the obligation of States under the Charter, in par-
ticular Article 55, to promote universal respect for, and observance
of, human rights and fundamental freedoms,

Having regard to article 5 of the Universal Declaration of Human
Rights and article 7 of the International Covenant on Civil and
Political Rights, both of which provide that no one shall be subjected
to torture, or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,

Having regard also to the Declaration on the Protection of All Persons
from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, adopted by the General Assembly on
9 December 1975,

Desiring to make more effective the struggle against torture and other
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment throughout
the world,

Have agreed as follows (Part I):


Article 1
For the purposes of this Convention, the term "torture" means any
act by which severe pain or suffering, whether physical or mental,
is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining
from him or a third person information or a confession, punishing
him for an act he or a third person has committed or is suspected of
United Nations petition — incomplete report
141
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
141
having committed, or intimidating or coercing him or a third
person, or for any reason based on discrimination of any kind,
when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation
of or with the consent or acquiescence of a public official or other
person acting in an official capacity. It does not include pain or
suffering arising only from, inherent in or incidental to
lawful sanctions.

This article is without prejudice to any international instrument or
national legislation which does or may contain provisions of
wider application.

Article 2
Each State Party shall take effective legislative, administrative,
judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory
under its jurisdiction.

No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war
or a threat of war, internal political instability or any other public
emergency, may be invoked as a justification of torture.

An order from a superior officer or a public authority may not be
invoked as a justification of torture.


Article 4
Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences
under its criminal law. The same shall apply to an attempt to commit
torture and to an act by any person which constitutes complicity or
participation in torture.
Each State Party shall make these offences punishable by appropriate
penalties which take into account their grave nature.


Article 6
Upon being satisfied, after an examination of information available
to it, that the circumstances so warrant, any State Party in whose
territory a person alleged to have committed any offence referred to
in Article 4 is present shall take him into custody or take other legal
measures to ensure his presence. The custody and other legal
United Nations petition — incomplete report
142
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
142
measures shall be as provided in the law of that State but may
be continued only for such time as is necessary to enable any
criminal or extradition proceedings to be instituted.

Such State shall immediately make a preliminary inquiry into
the facts.


Article 7
The State Party in the territory under whose jurisdiction a person
alleged to have committed any offence referred to in Article 4 is
found shall in the cases contemplated in Article 5, if it does not
extradite him, submit the case to its competent authorities for the
purpose of prosecution.

These authorities shall take their decision in the same manner as
in the case of any ordinary offence of a serious nature under the
law of that State. In the cases referred to in Article 5, paragraph 2,
the standards of evidence required for prosecution and conviction
shall in no way be less stringent than those which apply in the cases
referred to in Article 5, paragraph 1.

Any person regarding whom proceedings are brought in connection
with any of the offences referred to in Article 4 shall be guaranteed
fair treatment at all stages of the proceedings.


Article 9
States Parties shall afford one another the greatest measure of assi-
stance in connection with criminal proceedings brought in respect of
any of the offences referred to in Article 4, including the supply of
all evidence at their disposal necessary for the proceedings.

States Parties shall carry out their obligations under paragraph 1 of this
Article in conformity with any treaties on mutual judicial assistance
that may exist between them.
United Nations petition — incomplete report
143
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
143
Article 10
Each State Party shall ensure that education and information
regarding the prohibition against torture are fully included in
the training of law enforcement personnel, civil or military,
medical personnel, public officials and other persons who may
be involved in the custody, interrogation or treatment of any indi-
vidual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment.

Each State Party shall include this prohibition in the rules or
instructions issued in regard to the duties and functions of
any such person.


Article 11
Each State Party shall keep under systematic review interrogation
rules, instructions, methods and practices as well as arrangements
for the custody and treatment of persons subjected to any form
of arrest, detention or imprisonment in any territory under its juris-
diction, with a view to preventing any cases of torture.


Article 12
Each State Party shall ensure that its competent authorities proceed
to a prompt and impartial investigation, wherever there is reasonable
ground to believe that an act of torture has been committed in any
territory under its jurisdiction.

Article 13
Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has
been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the
right to complain to, and to have his case promptly and impartially
examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure
that the complainant and witnesses are protected against all ill-
treatment or intimidation as a consequence of his complaint or
any evidence given.
United Nations petition — incomplete report
144
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
144
Article 16
Each State Party shall undertake to prevent in any territory
under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treat-
ment or punishment which do not amount to torture as defined in
Article 1, when such acts are committed by or at the instigation of or
with the consent or acquiescence of a public official or other person
acting in an official capacity. In particular, the obligations contained
in Articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for refe-
rences to torture or references to other forms of cruel, inhuman
or degrading treatment or punishment.

The provisions of this Convention are without prejudice to the
provisions of any other international instrument or national law
which prohibits cruel, inhuman or degrading treatment or pun-
ishment or which relates to extradition or expulsion.


Whereas the Hippocratic oath lay emphasis on honesty, respectfulness and
benevolence towards patients and impels physicians to champion international
human rights and exercise their professional judgment uninfluenced by political
pressure, physicians and other "health" personnel involved in this ill-omened
case maliciously 've displayed the most inexpiable disregard inasmuch as dutiful
compliance with ethical stipulations, the statutory rights of others and their
vocational integrity otherwise are concerned.....honestly; it's stark impossible to
find even the slightest trace of formally mitigating circumstances, respectability
or professional adequacy in the uninterrupted orgy of lawless terrorism
satanically indulged in by Norwegian medics AO since 1992!

Anyhow, let's make it perfectly clear right now; the actual and radically massive
violations of quoted articles noways applies to the Norwegian public "health"
service alone — corresponding malversation has continuously been schemed
and illicitly ratified v.g by diverse governmental bodies (cf pp 24–25, 29–31,
68–74 and 83–88 usw), and does also — largely — include the other officials
and establishments referred to as "Accused" at page 2 of nearby Complaint.
Cf Doc #4575, p 117 etc:

"All interference from Norwegian authorities in this case 've been
unilaterally destructive, invidious, unwelcomed and
largely criminal — clearly reflecting the mental illness, habitual
double-dealing and emetic disregard for the human rights and
fundamental freedoms of man indeed characterizing
most of the malefactors."
United Nations petition — incomplete report
145
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
145
The manifestly morbid preoccupation with supernormal intelligence and human
genius constantly displayed by Norwegian physicians, psychologists, politicians,
police officers et al has been touched upon earlier in this report (v p 118 — cf
Doc #1536, p 85), and it should be timely to supply foregoing information with
a few germane remarks.

Studying the thousands of registered crimes and calamitous boo-boos wholly
ascribable to Norwegian officials and local authorities the last decennium, we
are struck not only by the unprovoked diabolism and radical unsoundness
characterizing these misdeeds, but by the marked lack of foresight and stark
fatuity as well.

Inasmuch as essential parts of our noometric capability may be adequately
evaluated through standardized and accurately scaled intelligence tests…..and
given that we fairly correctly may equate corresponding IQ scores with our
immanent/potential ability to acceptably handle diverse practical situations and
precisely grasp more or less abstract/intricate problems/ideas professionally or
otherwise encountered, we may assuredly ascribe much of said improvidence
and bêtises ex officio to insufficient psychometric intelligence.
At this point those of you familiar with the common classification of IQ scores
may feel somewhat bewildered, as it previously 've been correctly stated several
of the culprits actual to prosecute in this case possess' a general IQ equal or
superior to 140 on the Stanford-Binet scale (cf pp 9–10). IQs corresponding to
— or exceeding — indicated score are normally regarded as highly impressive,
and many psychologists will set the intelligence quotient for "potential genius"
at 140 or over. In the general Norwegian population 1 out of 190 people are
expected to achieve a Stanford-Binet IQ of 140, and there are roughly 3 men for
every woman reaching specified score.
Howbeit —; comprehensive observations here in Norway bears witness to the
fact individuals with a Stanford-Binet IQ in the 130–155 range are essentially
unable to meet the dianoetic requirements necessary to acquire even passable
understanding of more intricate scientific, moral and purely logical &c
causata/implications/problems. Typically earning their university and first-class
degrees relatively hands down, these noometrically — and oftentimes
professionally — incompetent persons are likely to occupy central community
positions. In cases where the shortcomer has maintained his/her moral and
eunoic integrity, the psychometric inadequacy may be accidentally fatal indeed
— though — regularly and pragmatically amendable, as the intellectually
subpotent faultdoer will be genuinely eager to admit, correct and avoid e.g
professional mistakes induced by noometrically overtaxing demands.
Inasmuch as the dianoetic deficiency and related/professional fall downs are
directly pertinent to NPSMS afflicted individuals/officials* (*cf pp 122–124) —
which conspicuously often is the case in Norway, we empirically knows these
United Nations petition — incomplete report
146
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
146
severely disordered and thoroughly dikephobic wrongdoers will do whatever
practically feasible to cover up and belittle their errors/unsuitability/corruption
— frequently at the expense of wholly guiltless persons facing false accusations
and unwarranted castigation etc.
As for the latter case, special attention should be called to the average Stanford-
Binet IQ of Norwegian Parliament/Storting representatives at 127,5 (cf p 10) —
which, not surprisingly, is 10–14 crucial points below corresponding scores for
national/federal assembly members in any Euro-American country/state
socioeconomically comparable with Norway.
Without validating the factual foundation of his suppositions etc, it may be
thematically justifiable though to refer to assistant professor of psychology at
Princeton University* (*New Jersey, USA) — Mr Carl C BRIGHAM* (*creator
of the well-known "Scholastic Aptitude Test") — who, in 1923, published "A
Study of American Intelligence" where he concluded that the IQ of immigrants
increased in proportion to the number of years of US residence — a
phenomenon he ascribed to a lower proportion of Nordic blood over the years,
rather than increased familiarization with cultural and educational factors…!
Anyhow; the US Immigration Restriction Act of 1924 favored immigration
from northern Europe, and restricted the entry of persons from other areas
referred to as "biologically inferior" ——

At the pages 9 and 85 I've fixed the lowest acceptable Stanford-Binet IQ of
different judges/experts at 145 and 140, respectively — but indeed; this does not
imply said scores are absolutely and professionally adequate! What indicated
minimum levels does mark, however, are the highest IQ scores practically
attainable a number of circumstantial factors and conventional requirements*
realistically considered (*amongst the formal prerequisites, a sufficient and high
degree of moral integrity, impartiality/independence and educational
competency are indispensable).
While a general Stanford-Binet IQ of 140 typically will enable otherwise
competent members of the Norwegian courts of appeals to handle around 80%
of the various lawsuits in a justifiable manner, a ditto IQ of 258 are required to
keenly perceive and adequately evaluate usw the intricate nuances and
multifarious facts relevant to the most complicated cases brought before these
appellate tribunals. Although the present courts of appeals comprises a few
judges with a Stanford-Binet IQ equalling or slightly exceeding 140, 45–50% of
nowadays judgments/sentences should be overruled on account of regular
corruption and the number/severity of procedural errors…..and, finally; whereas
corruption are exlex altogether and portrayed degree of erroneousness legally
unacceptable, it should be formally correct to render null and void all verdicts
and conclusions passed on by these incompetent and obscenely pretentious
kangaroo courts whatsoever — cf Doc #627 item nearby Complaint pp 2–8 and
84–88 etc!
United Nations petition — incomplete report
147
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
147
As for the widespread depravity amongst Norwegian judges, much of it is
reflected by "The Professional Code and Ethical Philosophy of Norwegian
Judges"* (*cf Aphorisms &c 107–109):

“Yes indeed — we’re chronic crooks, murderers, perjurers, maniacs,
forgers, dopenicks, drunkards, corrupted lamebrains and moral
lepers.....but; since we effectively ’ve blocked criminal investigation of
our iniquity, dexterously embezzled proofs against ourselves and
successfully hampered a diversity of legal actions opposed to our
inveterate transgressions and misfeasance, there exist no legally
enforceable judgments against us.....and for that reason we are — at
least in a profanely juridical sense — not guilty (cf the Courts of J ustice
Act sec 53, third per)!
Moreover we strongly feel that the Norwegian society generally should
bestow significantly more of their attention purely revering our
allelopathic lawbreaking.....’cause it’s an established truism that our
surreptitious foulness keep back the constitutional Ragnarok and
scandalous imprisonment etc of Norwegian top politicians and
Government officials unavoidably following unwarped trials and
objective, judicial factfinding procedures! So.....treat us courteously,
please, and immortalize our satanic statutory offenses and monumental
corruption by placing a luciferous statue outside the Parliament
Building, and a leviathan monument at the royal palace square in Oslo
where noble-minded adulators can bring their burnt offerings and
confer dignity upon our accomplished forensic diabolism and — also —
squareshootingly commemorate the many illustrious adamites slain by
our minister extolled vice.....AMEN!”

Verily; though stinking, a shitfilled sack will stand upright…!


Much silly has been said and written about supernormal IQs and persons of
genius, and my personal comments on these touchy topics naturally ought to be
very restricted in a UN report supposedly and largely dealing with — human
rights violations…!
First — let's take a look at the theoretical/global distribution of different IQ
scores derived from standardized intelligence tests:


United Nations petition — incomplete report
148
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
148

STANFORD-BINET
IQ
WECHSLER
IQ
CATTELL
IQ
Expected
RARITY, 1/x
130 128 145 33
135 133 153 70
140 138 160 190
145 142 168 400
150 147 175 1020
155 152 183 3400
160 156 190 11 000
165 161 198 40 000
170 166 205 160 000
175 170 213 700 000
180 175 220 3 500 000
185 180 228 20 000 000
190 184 235 110 000 000
195 189 243 700 000 000
200 194 250 5 000 000 000
205 198 258 33 333 330 575
210 203 265 99 999 991 726
215 208 273
220 213 280
258 248 337


Based on statistical distribution etc, the various levels of superior IQs may be
classified suchwise:

STANFORD-BINET IQ CLASSIFICATION
135–149 "high IQ"
150–164 "very high IQ"
165–179 "superhigh IQ"
180– "noometric genius IQ"


Arguably there are several degrees and categories of human genius, and I shall
briefly specify but two of the latter — viz; "noometric" and "creative" genius.

To satisfy the categorical and exclusively psychometric requirement for
noometric genius, a general score equalling or exceeding a full-scale Stanford-
United Nations petition — incomplete report
149
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
149
Binet IQ* of 180 must be obtained on a correctly standardized, time limited and
supervised intelligence test of high quality (*presently the Stanford-Binet
intelligence test for adults are divided into 15 categories — viz; Vocabulary,
Codes, Differences between Abstract Words, Arithmetical Reasoning, Proverbs,
Ingenuity, Memory for Sentences, Repeating Digits Reversed, Sentence
Building, Essential Similarities, Finding Reasons, Reconciliation of Opposites,
Repeating Thought of Passage, Orientation and Opposite Analogies).
To gain status as a creative genius, one must single-handedly create or blueprint
an unspecified but normally considerable number of commonly
valuable/interesting or distinctly serviceable products reflecting a degree of
originality and general perfection unattainable through mere talent.

Though a noometric genius don't have to demonstrate extraordinary creative
ability — or a creative genius exceptional noometric capacity, there is a
statistically significant correlation between extremely high IQ and first-class
creativity; in an otherwise randomly selected group composed of 600 grown
men and women who all have a general Stanford-Binet of 150, we'll expect to
find but 1 — one — creative genius…..in a similarly composed group
exclusively comprising individuals with a full-scale Stanford-Binet IQ of 180,
we should normally find 66 — sixty-six — creative geniuses.

The English philosopher and economist John STUART MILL* (*1806–1873)
had a general Stanford-Binet IQ of 200, and his remarks on genius and
originality etc were well-founded…:

"Persons of genius, it is true, are, and are always likely to be, a small
minority; but in order to have them, it is necessary to preserve the soil
in which they grow. Genius can only breathe freely in an atmosphere
of freedom. Persons of genius are, ex vi termini, more individual than
any other people — less capable, consequently, of fitting themselves,
without hurtful compression, into any of the small number of moulds
which society provides in order to save its members the trouble of forming
their own character. If from timidity they consent to be forced into one of
these moulds, and to let all that part of themselves which cannot expand
under the pressure remain unexpanded, society will be little the better for
their genius. If they are of a strong character, and break their fetters, they
become a mark for the society which has not succeeded in reducing them
to commonplace, to point out with solemn warning as 'wild,' 'erratic,' and the
like; much as if one should complain of the Niagara river for not flowing
smoothly between its banks like a Dutch canal.
I insist thus emphatically on the importance of genius, and the necessity
of allowing it to unfold itself freely both in thought and in practice, being
well aware that no one will deny the position in theory, but knowing
United Nations petition — incomplete report
150
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
150
also that almost every one, in reality, is totally indifferent to it.
People think genius a fine thing if it enables a man to write an
exciting poem, or paint a picture. But in its true sense, that of
originality in thought and action, though no one says that it is
not a thing to be admired, nearly all, at heart, think that they can
do very well without it. Unhappily this is too natural to be wondered
at. Originality is the one thing which unoriginal minds cannot feel
the use of. They cannot see what it is to do for them: how should they?
If they could see what it would do for them, it would not be originality.
The first service which originality has to render them, is that of opening
their eyes: which being once fully done, they would have a chance of
being themselves original. Meanwhile, recollecting that nothing was ever
yet done which some one was not the first to do, and that all good things
which exist are the fruits of originality, let them be modest enough to
believe that there is something still left for it to accomplish, and assure
themselves that they are more in need of originality, the less they are
conscious of want.
In sober truth, whatever homage may be professed, or even paid, to real
or supposed mental superiority, the general tendency of things throughout
the world is to render mediocrity the ascendant power among mankind."

"No government by a democracy or a numerous aristocracy, either in its
political acts or in the opinions, qualities, and tone of mind which it fosters,
ever did or could rise above mediocrity, except in so far as the sovereign
Many have let themselves be guided (which in their best times they always
have done) by the counsels and influence of a more highly gifted and in-
structed One or Few. The initiation of all wise or noble things comes and
must come from individuals; generally at first from some one individual.
The honour and glory of the average man is that he is capable of following
that initiative; that he can respond internally to wise and noble things, and
be led to them with his eyes open. I am not countenancing the sort of 'hero-
worship' which applauds the strong man of genius for forcibly seizing on
the government of the world and making it do his bidding in spite of itself.
All he can claim is freedom to point out the way. The power of compelling
others into it is not only inconsistent with the freedom and development of
all the rest, but corrupting to the strong man himself. It does seem, however,
that when the opinions of masses of merely average men are everywhere
become or becoming the dominant power, the counterpoise and corrective
to that tendency would be the more and more pronounced individuality of
those who stand on the higher eminences of thought. It is in these circum-
stances most especially, that exceptional individuals, instead of being de-
terred, should be encouraged in acting differently from the mass. In other
United Nations petition — incomplete report
151
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
151
times there was no advantage in their doing so, unless they acted not
only differently but better. In this age, the mere example of non-
conformity, the mere refusal to bend the knee to custom, is itself a service.
Precisely because the tyranny of opinion is such as to make eccentricity
a reproach, it is desirable, in order to break through that tyranny, that
people should be eccentric. Eccentricity has always abounded when and
where strength of character has abounded; and the amount of eccentricity
in a society has generally been proportional to the amount of genius, mental
vigour, and moral courage it contained. That so few now dare to be eccentric
marks the chief danger of the time."
(From the essay "On Liberty", 1859)

As for Mr Mill's ready treatise on genius and originality/eccentricity, it should
be sternly emphasized any creative genius or person with a general Stanford-
Binet IQ equalling/exceeding 165 runs a practically constant and very
considerable risk of being misunderstood, persecuted and unlawfully exploited
by less gifted and perhaps violently envious individuals. While creative geniuses
may sublimate and turn (inter-)personal conflicts to astounding account, purely
noometric geniuses may frequently get the best of it by minimizing intimate
association with those sporting a full-scale Stanford-Binet IQ below 160…..

Quite a few things are left to say about human genius and supernormal IQs, but
I'm afraid we must stick to our guns and already now concentrate on how these
topics concerns certain human rights matters.

Behind the previously indicated and markedly pathological interest in
paranormality and genius exhibited by Norwegian authorities, we find the deep-
seated inferiority complex and narrow-minded egotism broadly explaining their
preoccupation. From the very first these natural-born villains and mountebanks
searched for esoteric and absurd ways to elevate their base intellect…; perhaps
geniuses depended on some secret ingesta or regimen skyrocketing their
creativity and IQs….?!
Fatefully mixed with archtypical NPSMS symptoms* (*cf pp 122–124) as v.g
psychiatric idiosyncrasies, pronounced criminalism and unjustifiable hostility,
said selfishness has — in any case — triggered the most pernicious chain of
wholly deliberate, systematical and decidedly ill-starred human rights violations
ever seen in Norway! It's perfectly evident many of the crimes dealt with in this
petition and corresponding documents had been very difficult to commit and
impossible to get away with in a relatively uncorrupted and otherwise healthy
society…..and lo — as might be expected; behind the wormy stage settings we
find the meanest herd of mentally deranged, felonious, self-aggrandizing and
United Nations petition — incomplete report
152
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
152
utterly condemnable misfits and conspiring officials ever sighted in a claimed —
not to say pretended — democracy! — and, behold; I'm truthfully characterizing
the innately psychopathic descendants of a notoriously fiendish people duly
mentioned by the hounded and grotesquely misknown genius William James
SIDIS (1898–1944)…:

"These Norse invaders in 'Vinland,' as they named the country, treated the
native inhabitants (whom they named 'Skrellings,' or 'skinned people')
about the same way as they did in Europe — as subjects for pillage and
slave-raids. They raided as far as the 'Wonderstrand' (Cape Cod), and
they usually made themselves enemies wherever they went, in America
as in Europe."
(From Chapter III of the unpublished manuscript "The Tribes and the States")


Mr Sidis, by the way, most effectively revenged himself by withholding,
forswearing and burlesquing his gorgeous genius…..and the witlessly harassing
world shall certainly be unable to make up for the scientific losses thereby
imposed!

In regard to the recurrently described and vehemently prevailing rottenness
among Norwegian officials, it should be highly seasonable to quote some up-to-
the-situation passages from the oftentimes misinterpreted Bible:


(God speaking:)
"Here is my servant, whom I uphold, my chosen one in whom I delight;
I will put my Spirit on him and he will bring justice to the nations.
He will not shout or cry out, or raise his voice in the streets. A bruised
reed he will not break, and a smouldering wick he will not snuff out.
In faithfulness he will bring forth justice; he will not falter or be
discouraged till he establishes justice on earth.
In his law the islands will put their hope."


(The LORD's Servant speaking:)
"Listen to me, you islands; hear this, you distant nations: Before I
was born the LORD called me; from my birth he has made mention of my
name. He made my mouth like a sharpened sword, in the shadow of his
hand he hid me; he made me into a polished arrow and concealed me
in his quiver. He said to me, 'You are my servant, Israel, in whom I will
United Nations petition — incomplete report
153
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
153
display my splendour.'
But I said, 'I have laboured to no purpose; I have spent my strength in
vain and for nothing. Yet what is due to me is in the LORD's hand,
and my reward is with my God.'
And now the LORD says — he who formed me in the womb to
be his servant to bring Jacob back to him and gather Israel to
himself, for I am honoured in the eyes of the LORD and my God has
been my strength— he says:
'It is too small a thing for you to be my servant to restore the tribes
of Jacob and bring back those of Israel I have kept. I will also make
you a light for the Gentiles, that you may bring my salvation to the
ends of the earth.'
This is what the LORD says — the Redeemer and Holy One of
Israel — to him who was despised and abhorred by the nation, to
the servant of rulers; 'Kings will see you and rise up, princes will
see and bow down, because of the LORD, who is faithful, the Holy
One of Israel, who has chosen you.'

Surely the arm of the LORD is not too short to save, nor his ear
too dull to hear. But your iniquities have separated you from
your God; your sins have hidden his face from you, so that he will
not hear. For your hands are stained with blood, your fingers with
guilt. Your lips have spoken lies, and your tongue mutters wicked
things. No-one calls for justice; no-one pleads his case with integrity.
They rely on empty arguments and speak lies; they conceive trouble
and give birth to evil. They hatch the eggs of vipers and spin a
spider‟s web. Whoever eats their eggs will die, and when one
is broken, an adder is hatched. Their cobwebs are useless for
clothing; they cannot cover themselves with what they make.
Their deeds are evil deeds, and acts of violence are in their
hands. Their feet rush into sin; they are swift to shed innocent
blood. Their thoughts are evil thoughts; ruin and destruction
mark their ways. The way of peace they do not know; there
is no justice in their paths. They have turned them into crooked
roads; no-one who walks in them will know peace.

The Sovereign LORD has given me an instructed tongue, to know
the word that sustains the weary. He wakens me morning by
morning, wakens my ear to listen like one being taught. The
Sovereign LORD has opened my ears, and I have not been
rebellious; I have not drawn back. I offered my back to those
who beat me, my cheeks to those who pulled out my beard;
I did not hide my face from mocking and spitting. Because the
United Nations petition — incomplete report
154
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
154
Sovereign LORD helps me, I will not be disgraced. Therefore have
I set my face like flint, and I know I will not be put to shame.
He who vindicates me is near. Who then will bring charges
against me? Let us face each other! Who is my accuser?
Let him confront me! It is the Sovereign LORD who helps
me. Who is he who will condemn me? They will all wear out
like a garment; the moths will eat them up.
Who among you fears the LORD and obeys the word of his
servant? Let him who walks in the dark, who has no light,
trust in the name of the LORD and rely on his God.
But now, all you who light fires and provide yourselves with
flaming torches, go, walk in the light of your fires and of
the torches you have set ablaze.
This is what you shall receive from my hand:
You will lie down in torment.

Truth is nowhere to be found, and whoever shuns evil becomes
a prey. The LORD looked and was displeased that there was no
justice. He saw that there was no-one, he was appalled that
there was no-one to intervene; so his own arm worked salvation
for him, and his own righteousness sustained him. He put on
righteousness as his breastplate, and the helmet of salvation on
his head; he put on the garments of vengeance and wrapped
himself in zeal as in a cloak. According to what they have
done, so will he repay wrath to his enemies and retribution
to his foes; he will repay the islands their due. From the
west, men will fear the name of the LORD, and from the
rising of the sun, they will revere his glory. For he will come
like a pent-up flood that the breath of the LORD drives
along.
'The Redeemer will come to Zion, to those in Jacob who
repent of their sins,' declares the LORD.

'As for me, this is my covenant with them,' says the LORD.
'My Spirit, who is on you, and my words that I have put
in your mouth will not depart from your mouth, or from
the mouths of your children, or from the mouths of their
descendants from this time and for ever,' says the LORD."
(Excerpts from Isaiah chaps. 42, 49, 50 and 59)

United Nations petition — incomplete report
155
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
155
To enhance specific and general understanding, the biblical passages should be
contextually interlinked with e.g Doc's ##115, 377, 599, 627, 633, 777, 1022,
1049, 1536, 2037, 2418, 2907, 3611, 4000, 4588, 6097 and 7011.
One should — by no means — be astonished to find perfect congruity between
the fiendish persecution and various crimes outlined in said Documents, and the
pervading injustice and evilness biblically depicted…:

The LORD's Servant
is of course an absolute prime target for all kinds of hellish onslaughts,
and the Norwegian police force — in particular — has constantly been a
most willing instrument of unmitigated and veritably Satanic diabolism!HANDLING OF STATE SUPPORTED CRIMINALITY

Nearby Complaint and coupled Documents considered, it should be obvious
enough there exist a highly acute need to counteract and permanently do away
with the illegal and intensely hateful terrorism routinely exerted by Norwegian
authorities.

As beforehand stated (cf p 3), it is positively laid down in sec's 2 and 3 of the
Norwegian Human Rights Act of May 21, 1999, that various and international
Human Rights conventions/covenants are fully applicable as Norwegian law —
and even prior to other legislation in case of controversy.
According to the Norwegian Criminal Procedure Act sec's 223–225, criminal
acts shall be reported to and investigated by — the police…..i.e; by the slimy
larrikins committing a good many of the crimes mentioned in nearby Complaint
and concatenated Documents!
It is certainly in the cards the Norwegian police almost exclusively attracts
notorious badasses and psychopaths wholly unfit to assume any sizable degree
of responsibility (cf pp 104–121), and — as a matter of fact and course; 2000 of
the worst policemen/-women in active service should be locked up straightaway
(the overall treatment of these prisoners should be extraordinary harsh indeed),
and another 3000 of these chronic malfeasants summarily fired (hard-core
criminals who can be sentenced and enjailed somewhat later without seriously
endangering the noncriminal population should, due to overcrowded nuthouses
and penitentiaries etc, be assigned to this category) — remaining personnel,
chiefly minor lawbreakers and incurable sociopaths, should be very closely
superintended and permanently excluded from the national police force
United Nations petition — incomplete report
156
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
156
whenever practically feasible to supplant them with morally and otherwise
competent persons!
The Norwegian prison service is entirely comparable with the police in respect
of downright corruption, and the actual statuses of various courts of "justice" are
animadverted upon e.g at pp 146–147 — cf Doc #627 etc.
Without specifying the exact number of severely corrupted and particularly
dangerous judges, district recorders, public prosecutors, politicians, "health"
professionals AO necessary to shut in forthwith, a high-security prison camp
providing adequate accommodations for 11 000* non-proliferation lifers will do
in this connection (*not incl the 2000 police employees/executives beforehand
indicated) — another 20 000** of the most depraved public officials and civil
servants should be summarily fired and, as far as practically possible,
imprisoned later on (**not incl the 3000 police employees/executives
beforehand indicated).
While the Norwegian island "Bjørnøya" at 74.31ºn 19.01ºe may be singled out
as a suitable location for our gargantuan prison camp(-s), I'm afraid it's next to
impossible to realize portrayed mass seizing and subsequent incarcerations
without massive and hardbought international/military support…..so, in
consequence, the actual and permanent eradication of Norwegian state
corruption is ordained by the stipulations irrevocably laid down in Doc #599 —
cf Doc #4000 item pp 152–155 above.
At any rate — and for a while, we shall concentrate on certain guidelines the
self-aware citizen may observe in order to battle and protect him-/herself against
the subversive everyday corruption exerted by Norwegian authorities.


Generally, state initiated/supported criminality are considerably facilitated and
furthered by the fact most commoners lacks reliable and sufficient information
about the actual and oftentimes extensive corruption partaken by their
authorities…..and those unsuspecting of — and perhaps largely unacquainted
with — flagrant evilness and injustice, very easily becomes victims of e.g
official propaganda and disinformation designed to create/nourish unjustified
confidence and cover up corresponding depravity. Moreover, perverted officials
and senior civil servants are also, normally, in a particularly convenient position
when it comes to manipulating the press, hiding their malefaction, and evading
criminal investigation of — and legal actions against — themselves…..and, here
in Norway, they're quite ready to exploit that bothersome fact!
So, inferentially; those caring for their personal integrity and condemning
said iniquity should — first and foremost — highten their overall
suspiciousness vis-à-vis the Norwegian state apparatus (cf PRECAUTION
#1 below).


United Nations petition — incomplete report
157
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
157
The Norwegian state apparatus are composed of individuals, and its overall
quality depends on the individual capability and moral standard of these
persons…..thus, in view of this fact; one should collect/record as much
relevant information about Norwegian officials and senior civil servants as
practically affordable without ethically compromising oneself (cf
PRECAUTION #2 below).


On the whole, official corruption in Norway depends on suppressing as much
information about the actual malversation as possible, and — if found out —
adroitly misrepresenting and belittling corresponding crimes vis-à-vis the hoi
polloi and untainted public servants…..hence; responsible persons should, as a
rule, endeavor to detect and impart knowledge of state actuated/sustained
lawbreaking generally (cf PRECAUTION #3 below).


To determine whether a given crime has been committed or not, one need a
certain familiarity with the statutory provisions and practical application of law
etc…..therefore; everybody eagerly fighting state supported criminality in
Norway and possessed of normal or higher IQ should strive to acquire
comprehensive knowledge of international law and human rights
conventions/covenants in general, and all aspects/implications of Norwegian
jurisprudence/legislation and state constitution/administration in particular
(cf PRECAUTION #4 below).


Empirically, public servants in Norway are especially prone to give their mean
disposition full rein when they has an ax to grind, feel above suspicion or able to
elude complications unfavorable to themselves, and whenever one of the rabid
vampire bats they have in their sinistrous belfry — for special and perhaps
unexpected reasons — runs wholly riot regardless of implications…..in any
case; upright individuals should normally denounce and attempt to
prevent/avoid/eliminate situations maintaining/aggravating or particularly
likely to trigger official corruption, and also take specific/concrete etc
measures to guard themselves and select persons against the material
manifestations and noxious implications of state waged criminality (cf
PRECAUTION #5 below).


In order to take effective measures against the various manifestations and
harmful side effects of official corruption, tactical/strategical information about
the aggressor(-s) is required…..consequently; those intending to protect
themselves and others against the wide-ranging and pernicious criminality
United Nations petition — incomplete report
158
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
158
exercised by Norwegian authorities, should systematically
gather/analyze/evaluate accurate information e.g about the attacker's target
identification/description, standing operating procedure, political mandate,
regular armed forces support/involvement, conflict spectrum,
strategical/tactical intentions/aim, documentable/previous modi operandi,
projected/actual time/point/methods of attack, principal approach, outlined
withdrawal plans, pugnacity/depravity, command strength, manning level,
task organization, leadership structure, mobility, general interoperability,
military training/capacity, armament, technical outfit/know-how,
mental/physical ability, psychiatric profile/status, formal schooling,
ideological foundation, professional doctrines, former acts of
violence/hostility/sabotage etc, collaborationist networking, intelligence
systems/procedures/direction/build-up, countermeasures, counter-
countermeasures, communication facilities/net and economic/material
back-up apparatuses (cf PRECAUTION #6 below).


As stressed in Doc's ##103, 135, 627 (p 61), 3217 and 3611 item at pp 1 and 10
of nearby Petition, Norwegian authorities are very prone to steal, obstruct,
embezzle, corrupt/falsify, destroy and unlawfully copy human rights documents
and formal complaints etc dealing with state supported criminality partaken or
exclusively masterminded and carried out by Norwegian officials…..so, for that
sake; efficient steps to guard — particularly — human rights
communications and other legal correspondence against illegal interference
from Norwegian authorities, should be taken (cf PRECAUTION #7 below).


Nowadays Norway is an irrevocably condemned and mortally wounded police
state led by small-minded lower-class rascals naturally unable to handle even
moderate responsibility, and Norwegian authorities are — in perfect agreement
with this revolting fact — most eager to glorify and break new ground for their
acutely festering corruption…..so, that being the case; high-principled
nonconformists should resolutely boycott and sap the foundation of state
operated and private establishments/enterprises/organizations etc actively
or passively supporting said malversation (cf PRECAUTION #8 below).


In faithful concordance with their vitiated disposition and trivial intellect,
Norwegian officials are villainously ready to espy/ill-treat/harm and ruthlessly
exploit to their own advantage any person overtly demonstrating eminent
intelligence and creative faculty (cf p 151 above)…..so, seen that activities and
products enriching/sustaining the Norwegian tyranny must be avoided; idealists
possessed of outstanding IQ and creativity should do whatever feasible to
United Nations petition — incomplete report
159
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
159
hide their mental excellence and render unexploitable actual creations and
notes etc potentially valuable to Norwegian authorities and their
collaborators (cf PRECAUTION #9 below).


The horrid corruption consuetudinary exerted by Norwegian officials is certainly
not an admirable or in any respects a copyworthy example…..so — always
mindful worldly rules and regulations are nothing but spurious collections of
factitious views and fallible arguments harbored and autocratically forwarded by
frailty mortals; virtuous men and women should zealously reprobate
corresponding depravity and take every acceptable measure to safeguard
their personal integrity while exemplarily shunning all kinds and degrees of
unethical behavior themselves (cf PRECAUTION #10 below).


It's both arduous and largely inadvisable to fight the widespread and deep-rooted
corruption systematically indulged in by Norwegian officials wholly
unassisted…..so — l'union fait la force; upright individuals earnestly battling
the shockingly profuse malversation routinely partaken or exclusively
actuated and carried through by Norwegian authorities, should willingly
cooperate and enter into more stable alliances with — particularly —
foreign organizations/companies/fora/persons honestly advocating human
rights matters and possessed of specialized know-how etc (cf
PRECAUTION #11 below).


Those efficiently persecuting the lowering criminality regularly perpetrated by
Norwegian officials and senior civil servants, will frequently be exposed to hate-
ful and illicit attacks planned, supervised and carried out by the culprits…..so —
particularly if health and life is seriously endangered; human rights activists
AO subject to unlawful and markedly malevolent hostilities wholly or par-
tially ascribable to Norwegian authorities, should normally and without un-
due hesitation apply for political asylum outside Norway (cf PRECAUT-
ION #12 below).


The number of countermeasures and recommendations offhandedly
emphasized on should certainly be both doubled and tripled in a more
comprehensive and less suppressed memorandum…..so — just to level
off somewhat; instead of expanding our improvised and tactically abrid-
ged list point by point, we shall now enumerate it and supply the pre-
cautions/admonitions already launched with some apposite remarks:

United Nations petition — incomplete report
160
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
160
PRECAUTION #1

HIGHTEN YOUR OVERALL SUSPICIOUSNESS VIS-À-VIS
THE NORWEGIAN STATE APPARATUSCf p 156 above.

Nationwide and efficient dissemination of cover-up fibs, insidious bread and
circuses stuff and popularizing propaganda are vital to Norwegian authorities
frenetically upkeeping, camouflaging and odiously glorifying their pestilent
corruption. The main dispenser of official propaganda in Norway is the state
governed "Norwegian Broadcasting Corporation"* (*i.e "Norsk rikskring-
kasting" — "NRK", cf p 14), and it's naturally imperative to warn particularly
against stuff spread by this increasingly authority menial agitprop — though;
one should constantly be on one's guard against all kinds of irregular and schem-
ingly victim directed/designed press elements in general (cf p 114 etc).

As stressed above, the fatally contaminated Norwegian state apparatus are com-
posed of individuals…..and the individual corruptibility and actual depravity of
these persons determines — summa summarum — the degree of corruption gene-
rally ascribable to Norwegian authorities. While the satanic iniquity of Norwegian
authorities are befittingly underscored many places in this Complaint — cf e.g pp
10, 68–69, 72–73 and 104–137 (cf Doc's ##103, 115, 339, 377, 627, 633, 1022,
1536, 2037, 2418, 2907, 3217, 3611, 4000, 4575, 4588, 5007, 5817, 6097, 7011
and 7084 &c), the actual point here, in any case, is that our alertness in no way
should be limited to the various parts of the state apparatus per se — our suspic-
iousness should indeed encompass the corresponding culprits' private activities
and circle of acquaintances too.

None possessed of an adequate degree of moral integrity, perspicacity and infor-
mation would nowadays — and voluntarily — work as a senior civil or public
servant here in Norway…..and, dealing with the actual officeholders, we should
always keep in mind we're up against individuals not quitting their despective jobs
either because they — for various reasons — feels forced to stay, are unaware
serious corruption, are unable to comprehend the nature or implications of their
own or others' malfeasance, or because they consciously — sufficiently aware
the incriminating/ponerological/immoral aspects of their misconduct — supports
or actively partakes indicated malversation.
Although there are multifarious and hitherto undescribed aspects and degrees of
United Nations petition — incomplete report
161
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
161
the foregoing assertion, the golden rule is never to rely on a Norwegian senior
civil servant or official whatsoever…..whereas unimpelled employment with and
amicable contributions to nowadays Norwegian authorities normally points
to dangerous moral/intellectual/informational defects.

Regardless of our empirically and otherwise well-founded distrust, we may to a
given extent intercommunicate and associate feignedly jovially with the actual
officeholders to meet tactical requirements like the gathering, evaluation and
spreading of essential intelligence…..in most circumstances, however, it's
generally unbecoming to distinctly respectable persons to communicate needlessly
and unobliged/volitionally keep company with these authority hired individuals
who for preventive reasons should be brusquely denied admittance to all assemb-
lies of zealously upright and sharply discerning men and women.
As an absolute debarment of Norwegian senior state and public officials from all
groups of superbly wise and virtuous persons may seem unduly extreme to some of
you, I shall spend a few minutes explaining why such radical measures neverthe-
less are recommendable.
Initially we shall pay particular attention to some articles of "The Constitution
of the Kingdom of Norway":


ARTICLE 1
The Kingdom of Norway is a free, independent, indivisible and
inalienable Realm. Its form of government is a limited and
hereditary monarchy.

ARTICLE 3
The Executive Power is vested in the King, or in the Queen if she
has succeeded to the Crown pursuant to the provisions of Article 6
or Article 7 or Article 48 of this Constitution. When the Executive
Power is thus vested in the Queen, she has all the rights and obli-
gations which pursuant to this Constitution and the Law of the Land
are possessed by the King.

ARTICLE 4
The King shall at all times profess the Evangelical-Lutheran religion,
and uphold and protect the same.

ARTICLE 5
The King's person is sacred; he cannot be censured or accused. The
responsibility rests with his Council.
United Nations petition — incomplete report
162
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
162
ARTICLE 9
As soon as the King, being of age, accedes to the government, he
shall take the following oath before the Storting: "I promise and
swear that I will govern the Kingdom of Norway in accordance
with its Constitution and Laws; so help me God, the Almighty
and Omniscient."
If the Storting is not in session at the time, the oath shall be made in
writing in the Council of State and be repeated solemnly by the
King at the first subsequent Storting.

ARTICLE 12
The King himself chooses a Council from among Norwegian cit-
izens who are entitled to vote. This Council shall consist of a
Prime Minister and at least seven other Members.
More than half the number of the Members of the Council of
State shall profess the official religion of the State.
The King apportions the business among the Members of the
Council of State, as he deems appropriate. Under extraordinary
circumstances, besides the ordinary Members of the Council of
State, the King may summon other Norwegian citizens, although
no Members of the Storting, to take a seat in the Council of State.
Husband and wife, parent and child or two siblings may never
sit at the same time in the Council of State.

ARTICLE 13
During his travels within the Realm, the King may delegate the
administration of the Realm to the Council of State. The Council
of State shall conduct the government in the King's name and on
his behalf. It shall scrupulously observe the provisions of this
Constitution, as well as such particular directives in conformity
therewith as the King may instruct.
The matters of business shall be decided by voting, where in the
event of the votes being equal, the Prime Minister, or in his
absence the highest-ranking Member of the Council of State
who is present, shall have two votes.
The Council of State shall make a report to the King on
matters of business which it thus decides.

ARTICLE 19
The King shall ensure that the properties and prerogatives of the
State are utilized and administered in the manner determined by
United Nations petition — incomplete report
163
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
163
the Storting and in the best interests of the general public.

ARTICLE 21
The King shall choose and appoint, after consultation with his
Council of State, all senior civil, ecclesiastical and military
officials. Before the appointment is made, such officials shall
swear or, if by law exempted from taking the oath, solemnly
declare obedience and allegiance to the Constitution and the
King, although senior officials who are not Norwegian natio-
nals may by law be exempted from this duty.
The Royal Princes must not hold senior civil offices.

ARTICLE 22
The Prime Minister and the other Members of the Council of
State, together with the State Secretaries, may be dismissed
by the King without any prior court judgment, after he has
heard the opinion of the Council of State on the subject. The
same applies to senior officials employed in government offices
or in the diplomatic or consular service, to the highest-
ranking civil and ecclesiastical officials, commanders of regi-
ments and other military formations, commandants of forts
and officers commanding warships. Whether pensions should
be granted to senior officials thus dismissed shall be deter-
mined by the next Storting. In the interval they shall receive
two thirds of their previous pay.
Other senior officials may only be suspended by the King,
and must then without delay be charged before the Courts,
but they may not, except by court judgment, be dismissed nor,
against their will, transferred.
All senior officials may, without a prior court judgment,
be discharged from office upon attaining the
statutory age limit.

ARTICLE 30
All the proceedings of the Council of State shall be entered in
its records. Diplomatic matters which the Council of State
decides to keep secret shall be entered in a special record. The
same applies to military command matters which the Council
of State decides to keep secret.
Everyone who has a seat in the Council of State has the duty
to frankly express his opinion, to which the King is bound
United Nations petition — incomplete report
164
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
164
to listen. But it rests with the King to make a decision ac-
cording to his own judgment.
If any Member of the Council of State is of the opinion
that the King's decision conflicts with the form of govern-
ment or the laws of the Realm, or is clearly prejudicial to
the Realm, it is his duty to make strong remonstrances
against it, as well as to have his opinion entered in the
records. A Member who has not thus protested is deemed
to have been in agreement with the King, and shall be
answerable in such manner as may be subsequently de-
cided, and may be impeached by the Odelsting before
the Court of Impeachment.

ARTICLE 31
All decisions drawn up by the King shall, in order to be-
come valid, be countersigned. The decisions relating to
military command are countersigned by the person who
has presented the matter, while other decisions are counter-
signed by the Prime Minister or, if he has not been present,
by the highest-ranking Member of the Council of State present.

ARTICLE 41
If the King is absent from the Realm unless commanding in
the field, or if he is so ill that he cannot attend to the govern-
ment, the person next entitled to succeed to the Throne shall,
provided that he has attained the age stipulated for the King's
majority, conduct the government as the temporary executor
of the Royal Powers. If this is not the case, the Council of
State will conduct the administration of the Realm.

ARTICLE 44
The Princess or Prince who, in the cases mentioned in Article
41, conducts the government shall make the following oath in
writing before the Storting: "I promise and swear that I will
conduct the government in accordance with the Constitution
and the Laws, so help me God, the Almighty and Omniscient."
If the Storting is not in session at the time, the oath shall be
made in the Council of State and later be presented to the
next Storting. The Princess or Prince who has once
made the oath shall not repeat it later.

United Nations petition — incomplete report
165
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
165
ARTICLE 81
All Acts (with the exception of those mentioned in Article 79)
are drawn up in the name of the King, under the seal of the
Realm of Norway, and in the following terms; "We, X, make
it publicly known: that the decision of the Storting of the date
stated has been laid before Us: (here follows the decision). In
consequence whereof We have assented to and confirmed, as
We hereby do assent to and confirm the same as Law under
Our Hand and the Seal of the Realm."

ARTICLE 96
No one may be convicted except according to law, or be
punished except after a court judgment. Interrogation by
torture must not take place.

ARTICLE 99
No one may be taken into custody except in the cases deter-
mined by law and in the manner prescribed by law. For
unwarranted arrest, or illegal detention, the officer concerned
is accountable to the person imprisoned.
The Government is not entitled to employ military force
against citizens of the State, except in accordance with the
forms prescribed by law, unless any assembly disturbs the
public peace and does not immediately disperse after the
Articles of the Statute Book relating to riots have been read
out clearly three times by the civil authority.

ARTICLE 102
Search of private homes shall not be made except in criminal cases.

ARTICLE 110
It is the responsibility of the authorities of the State to
create conditions enabling every person capable of work
to earn a living by his work.
Specific provisions concerning the right of employees
to co-determination at their work place shall be laid
down by law.

ARTICLE 110 C
It is the responsibility of the authorities of the State to re-
United Nations petition — incomplete report
166
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
166
spect and ensure human rights. Specific provisions for
the implementation of treaties hereof shall be
determined by law.


We shall also take a look at some sections of the Norwegian Civil Service Act of
March 4, 1983 (no. 3):


SECTION 1
This Act applies to employees of the Norwegian Civil
Service. The Act applies to senior civil servants where
expressly stated. The Act does not apply to ministers
or state secretaries.

A senior civil servant (embetsmann) is either a govern-
ment official appointed by the King and installed as a
senior civil servant or an official who is temporarily
appointed by the King in a senior administrative post.

A civil servant (tjenestemann) is any employee of the
Norwegian Civil Service who is not a senior civil servant.

The King may stipulate that the Act shall apply to other
employees whose salary and working conditions are laid
down through collective agreements between the govern-
ment and Civil Service unions. In cases of doubt, the King
may stipulate to whom the Act shall apply, and may also
decide that groups of employees wholly or partly shall be
excepted from the Act when special grounds so indicate.
The King may then lay down special regulations.

SECTION 5
Civil servants are appointed by the King, or if the King so
directs, by a ministry, by a collegiate board for an agency
or group of agencies, or by an appointment committee. The
procedure to be followed in connection with appointments
is laid down in regulations. The King may set out general
guidelines for the practice of the right of appointment.
The appointment committee shall have an equal number of
representatives from the staff and from the management.
The chairman shall be appointed by the management.
United Nations petition — incomplete report
167
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
167
Regulations shall also be laid down giving further par-
ticulars concerning the composition of the committee
and the appointment of staff representatives.

If the civil servants are not represented in the board of
an agency or group of agencies, at least two representa-
tives for the civil servants shall sit on the board when
appointment cases are handled in such cases as referred
to in sections 8–10 and 12–17.
If a board or appointment committee does not reach agree-
ment about an appointment, each member may demand
that the case be referred to the ministry concerned or to
the agency designated in the regulations. The demand shall
be submitted in writing. The candidate appointed must then
be chosen from the applicants supported by members of
the appointment committee.
If among the applicants there are any who have been dis-
missed or summarily discharged pursuant to section 10
or have received notice of dismissal or summary discharge
from a post with equal or higher pay and the appointment
committee wishes to appoint another applicant, the case
shall be decided by the King or by an agency thereby
authorized. This applies also in cases where the right of
appointment is laid down in a separate Act.
The person appointed shall be notified of the appointment
in writing. The notification shall contain information about
any special conditions decided. In the case of temporary
appointments the notification shall also specify the duration of
the appointment or the assignments that shall be carried out.

SECTION 11
A civil servant always has a right to resign his post.
The period of notice shall be, unless otherwise laid
down in regulations:
during the probationary period: three weeks,
if the length of service is one year or less: one month,
if the length of service exceeds one year: three months.
Shorter periods of notice may be laid down in regulations
or collective agreements.

SECTION 14
Senior civil servants (other than judges) and civil servants
United Nations petition — incomplete report
168
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
168
who are not by Statute subject to another disciplinary au-
thority may be subjected to disciplinary measures for:
infringement of official obligations or failure to fulfil
official duties,
improper behaviour in or outside of the service that dam-
ages the respect or confidence essential to the post.
As disciplinary measures, senior civil servants and civil
servants may be subjected to a written reprimand, or to loss
of seniority for a period of one month to two years.
Civil servants may also as a disciplinary measure, either
permanently or for a limited period be demoted
to a lower grade.
An ordinary service reprimand shall not be regarded as
a disciplinary measure.
Disciplinary measures are entered in the officer's re-
cord or personnel card. Regulations stipulate when the
entry shall be removed.
Any officer may demand a printout of his/her record
or personnel card.

SECTION 15
A senior civil servant or civil servant may be summarily
discharged when he:
has shown gross negligence in the service or is guilty of a
gross breach of official duties or despite a written warning
or reprimand has repeatedly breached his official duties,
by improper behaviour in or outside the service proves
himself unworthy of his post or damages the respect or
confidence that is essential to the post.
The provision in this section shall not restrict the right to
punish a senior civil servant or civil servant by depriving
him of his post pursuant to the rules of penal legislation.

SECTION 21
If a senior civil servant or civil servant is subjected to
disciplinary measures or summary discharge for a criminal
offence, this shall not preclude normal criminal prosecution,
but assessment of the sentence shall take the disciplinary
measures or summary discharge into consideration.

Voilà!
United Nations petition — incomplete report
169
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
169
In nearby Complaint the terms "senior civil servant" and "senior state official"
applies to any government official and official permanently/temporarily appointed
by the Norwegian King in Council of State pursuant to Article 21 of the here-
inabove cited Constitution.
A "civil servant", "public servant", "public official" or an "official" may, in this
Complaint, be any person employed by the Norwegian Civil Service or by a local
authority in Norway who is not a senior civil servant or a senior state official.

Studying Article 1 of the Norwegian Constitution, we learn that Norway is a
limited and hereditary monarchy. The present monarch — King Harald V the
Headless (cf pp 31 and 68–69), was born the 21
th
of February 1937, and formally
swore the oath specified in Article 44 of the Norwegian Constitution Feb 21, 1958.
Mr Headless, upon the death of his father, took office as Norwegian head of state
January 17
th
1991, and officially swore the oath laid down in Article 9 of the Nor-
wegian Constitution four days later.
To those acquainted with the innate corruptibility, judgmental maladroitness
and psychopathological temperament prevalent amongst Norwegian senior civil
servants and officials (cf pp 122–124 above), it should be no surprise to find
essential parts of the Norwegian Constitution going on the rocks right from the
start…..

The "hereditary monarchy" referred to in Article 1 of said Constitution, is founded
on the regulations of Article 6 ib — sic:

"The order of succession is lineal, so that only a child born in
lawful wedlock of the Queen or King, or of one who is her-
self or himself entitled to the succession may succeed, and so
that the nearest line shall take precedence over the more remote
and the elder in the line over the younger.
An unborn child shall also be included among those entitled to
the succession and shall immediately take her or his proper place
in the line of succession as soon as she or he is born into the world.
The right of succession shall not, however, belong to any person
who is not born in direct line of descent from the last reigning Queen
or King or a sister or brother thereof, or is herself or himself
a sister or brother thereof.
When a Princess or Prince entitled to succeed to the Crown of Norway
is born, her or his name and time of birth shall be notified to the first
Storting in session and be entered in the record of its proceedings.
For those born before the year 1971, Article 6 of the Constitution
as it was passed on 18 November 1905 shall, however, apply. For
those born before the year 1990 it shall nevertheless be the case
that a male shall take precedence over a female."
United Nations petition — incomplete report
170
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
170
Now — to cut this gangrenous matter short:

We're convinced Mr Headless' father, King Olav V, was
an illegitimate child clearly and legally unentitled to inherit
and in any respects occupy the Norwegian Throne (cf Article
6 above)…..and — even if King Headless claims he here-
tofore has been completely ignorant of his familial illegi-
timacy, we feel quite sure he has been fully cognizant of
this scandalous fact since his youth (cf Aphorisms
&c ##135 and 137).

In any event King Harald V the Headless most flagrantly has violated the oaths
laid down in Article 9 and Article 44 of the Norwegian Constitution — he has
repetitively and mala fide sanctioned and awarded the most serious and dishono-
rable examples of state supported rottenness and premeditated human rights vio-
lations ever seen in modern Norway (cf pp 31, 68–69 and 126 etc), and his regal
malversation are intensely disgraceful and totally condemnable indeed.

The Council of State (cf Article 12 of the Norwegian Constitution) — or "King's
Council" (cf pp 30–31 above) — normally consist of the Norwegian King en per-
sonne, the Prime Minister, the Minister of Finance, the Minister of Local Govern-
ment and Regional Development, the Minister of Foreign Affairs, the Minister
of Defence, the Minister of Environment, the Minister of Petroleum and Energy,
the Minister of International Development, the Minister of Trade and Industry, the
Minister of Transport and Communications, the Minister of Education and
Research, the Minister of Labour and Social Inclusion, the Minister of Justice and
the Police, the Minister of Children and Equality, the Minister of Culture and
Church Affairs, the Minister of Health and Care Services, the Minister of
Government Administration and Reform, the Minister of Agriculture and Food, the
Minister of Fisheries and Coastal Affairs, and the administrative head of the Office
of the Prime Minister functioning as the Council's secretary.
The various members of the Council of State represents the political core of the
Norwegian Government, and the nation's highest administrative authority are
correspondingly vested in the King's Council (cf Article 3 of the Norwegian Con-
stitution). Said minister councillors acts in their capacity as political supremos of
their respective government ministries — e.g the Ministry of Justice and the Police
or the Ministry of Health and Care Services, and more or less subordinate to these
ministries we find a conglomerate of directorates and different administrative
organs.
Norway is divided into 19 distinct counties, and each county consists of a number
of municipalities together forming the county municipality — partially self-
governing, said counties and corresponding municipalities are balefully under the
heel of central/national authorities though.
United Nations petition — incomplete report
171
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
171
Basically the county municipalities and attingent county councils with their
boards of aldermen/-women represents the main link between the Norwegian
state administration and local authorities — the respective county governors,
county executives and chairmen/-women of the county councils being principal
collaborators (cf p 34 etc).
In addition to more exoteric channels, the subversive influence of central
Norwegian authorities may reach local government officers AO through a truly
lavish number of alternative, obscure and irregular pathways — local members of
political parties/organizations, police/customs/prison officers, military personnel
(frequently occupying civilian posts), tax office staffers, fire marshals, Red Cross
principals, journalists/editors, local industrialists, council engineers, Civil Defence
regional commissioners, chairmen/-women of municipal councils, deputy chiefs,
city managers, district recorders, public prosecutors, professional/lay judges,
Probation and Aftercare Service confederates, State Agency for the Recovery of
Fines/Damages/Costs associates, social security & health sector employees/
executives, and friends/relatives etc of said/potential agents may oftentimes be of
particular interest on that score.
No matter how; the crucial point is that corruption initiated by the Norwegian
government apparatus — empirically — spreads rapidly to the remotest and most
subordinate officials at municipality level…..and, in many cases, vice versa!

Obviously enough it's practically impossible, even for extraordinary gifted and
otherwise well-informed persons, to be sufficiently acquainted with all the strictly
individual personality traits and widely different circumstances determining the
professional career and political sympathies usw of everyone employed by central/
local authorities in Norway, and — complementarily — our preventive measures
must be adapted to counteract the negative consequences of our ignorance.
On the other hand, to be sure, we don't actually need a lot of specifically personal
information about one and all serving as a senior civil or public servant here in
Norway to wholly justifiable declare these officeholders personae non gratae as a
group, in general, and under certain circumstances, in particular…
What's truly indispensable in this connection — besides the fact we next to never
are possessed of the information strictly required to assess precisely all relevant
aspects of said officeholders professional attachment etc — are reliable/copious/
varied/long-standing and preferably firsthand experience as for the crimes fact-
ually brought about or actively sustained by a statistically significant number and
blend of Norwegian senior state and public officials…..and the recurrent theme in
this Petition is, assuredly ipso facto, various aspects of the accursed corruption
amongst persons employed by the Norwegian state or a local authority in Norway!

On the basis of reliable data on criminality committed or explicitly patronized by
Norwegian authorities since 1992, it's certain beyond the shadow of a doubt afore-
United Nations petition — incomplete report
172
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
172
mentioned officeholders generally represents an extreme threat not only to the
individual joie de vivre, security and integrity usw of Norwegian citizens, but —
on the whole — to the human race and Earthly existence as well (cf pp 122 and
152–155, item Doc's ## 555 [pp 55–56], 633, 777, 2037 and 4000 etc)!
While the grisly prevalence of NPSMS-related misconduct amongst Norwegian
senior civil servants and officials has been touched upon earlier (cf pp 122–124
and 151–152 &c), it should be underscored the prognosis in full-blown sociopathy
is quite unfavourable — a troublesome fact rendering medical efforts to weaken
and eradicate the psychopathological foundation of the fulsome corruption practi-
cally useless…..so, tant mieux; let's return to our prison camps at Bjørnøya (cf pp
155–156)! The most warped and dangerous Norwegian officeholders should be
interned forthwith for the same reason as it normally makes sense to isolate
patients suffering from highly communicable and potentially fatal diseases from
the healthier part of the general population — it's a matter of preventing the
spread and influence of illness-/havoc-causing agents!
Possessed of no artistic talent or noometric potential of great import and lacking
patrician refinement, dignity and leadership qualities altogether, these scandalously
appointed officeholders and natural born losers has no beneficial functions in a
wholesome, human rights respecting and meritoriously sophisticated society what-
soever…; the morbid lawbreaking, low-brow insensateness and truculent terrorism
of these state paid villains and archpharisees are absolutely detrimental to all kinds
of intellectual, cultural and moral excellence, and — consequently — they repre-
sents a special danger to distinctly noble-minded and superbly gifted individuals
whose creative zest, health and socioeconomic prosperity Norwegian authorities
are exceedingly likely to mess up illegally and ruin completely as far as practically
possible.

So, to sum up a couple of main points:

1. NEVER RELY ON A NORWEGIAN SENIOR CIVIL SERVANT
OR OFFICIAL WHATSOEVER.

2. NORWEGIAN OFFICEHOLDERS NORMALLY AND IN VARIOUS
WAYS/DEGREES ADDS A CLEARLY DESTRUCTIVE AND INFER-
IOR ANGLE TO WHATEVER GATHERING AND ASSOCIATION
THEY'RE PERMITTED TO JOIN, AND SHOULD — IN PARTICU-
LAR AND AS A GROUP — BE MERCILESSLY AND COMPLETE-
LY BARRED FROM PARTICIPATION AND INCLUSION IN ALL
MEETINGS AND ORGANIZED FELLOWSHIPS OF OUTSTAND-
INGLY GIFTED AND HONORABLE MEN/WOMEN.THIS SUBSECTION IS INTENTIONALLY INCOMPLETE, AND
MAY BE SUBJECT TO FUTURE ALTERATION/EXPANSION!
United Nations petition — incomplete report
173
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
173
PRECAUTION #2

RECORD AS MUCH RELEVANT INFORMATION ABOUT
NORWEGIAN OFFICIALS AND SENIOR CIVIL SERVANTS
AS PRACTICALLY AFFORDABLE WITHOUT ETHICALLY
COMPROMISING YOURSELFCf p 157 above.

Information about intelligence targets/procedures/evaluation etc is of particular
interest to Norwegian authorities, and this Precaution is therefore left provisio-
nally uncommented.
PRECAUTION #3

RESPONSIBLE PERSONS SHOULD, AS A RULE, ENDEAVOR
TO DETECT AND IMPART KNOWLEDGE OF STATE ACTU-
ATED/SUSTAINED LAWBREAKING GENERALLYCf p 157 above.

The extent of this Precaution should be obvious enough — further comments
deemed unnecessary in praesent!
United Nations petition — incomplete report
174
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
174
PRECAUTION #4

EVERYBODY EAGERLY FIGHTING STATE SUPPORTED
CRIMINALITY IN NORWAY AND POSSESSED OF NORMAL OR
HIGHER IQ SHOULD STRIVE TO ACQUIRE COMPRE-
HENSIVE KNOWLEDGE OF INTERNATIONAL LAW AND
HUMAN RIGHTS CONVENTIONS/COVENANTS IN GENERAL,
AND ALL ASPECTS/IMPLICATIONS OF NORWEGIAN JURIS-
PRUDENCE/LEGISLATION AND STATE CONSTITUTION/
ADMINISTRATION IN PARTICULARCf p 157 above.

Explanatory comments are hardly required!
PRECAUTION #5

UPRIGHT INDIVIDUALS SHOULD NORMALLY DENOUNCE
AND ATTEMPT TO PREVENT/AVOID/ELIMINATE SITUATIONS
MAINTAINING/AGGRAVATING OR PARTICULARLY LIKELY
TO TRIGGER OFFICIAL CORRUPTION, AND ALSO TAKE
SPECIFIC/CONCRETE ETC MEASURES TO GUARD THEM-
SELVES AND SELECT PERSONS AGAINST THE MATERIAL
MANIFESTATIONS AND NOXIOUS IMPLICATIONS OF
STATE WAGED CRIMINALITYCf p 157 above.

Amongst the many material manifestations and noxious implications of state
waged criminality, it may be worthwhile to say a few words about the illicit break-
United Nations petition — incomplete report
175
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
175
ins, thefts and monitoring frequently approved or personally carried out by
Norwegian senior civil and civil servants.
To some extent this disgusting and weighty topic has been focused on earlier — cf
pp 105–115, but it may be appropriate to supply the foregoing information with a
handful useful annotations.

Safeguarding your dwelling house, apartment, commercial premises, office
building — or whatever — against unwarranted intrusion and burglary, almost in-
variably implies installing high security locks/doors and a sophisticated alarm and
access control system…..the standard five pin household lock and US$250 burglar
alarm you purchased through your local hardware dealer or a celebrated online
shop won't stop a dedicated and professional cracksman!
As for the security locks and alarm/access system the rule of thumb is:

BUY SUCH ITEMS — as well as all computer supported surveillance
devices/systems, safes, reinforced stationery/filing cabinets, safety glass,
fiber optics, video monitors/units/cameras, CCTV connection panels,
communications equipment generally, switchboards/terminals, micro-
wave transmitters, GPS articles, tamper indicating sensors, ELINT/
SIGINT/electromagnetic/acoustoelectronic/nuclear usw shielding…etc —
OUTSIDE NORWAY!

There are quite a few and widely different kinds of high security locks being
manufactured today, and some of them can't be purchased by "the man in the
street". Anyhow; you're looking for an up-to-date security lock produced out-
side Norwegian borders by a company/lockmaker wholly without signifi-
cant ties to Norway.
High security locks are normally spacer-free, biaxial with solid sidebars, and the
deadbolt are thoroughly ruggedized — the keyways, plugs/rotors, hulls/cylinder
cases, rings and massive face- and strike plate are most likely made of first class
hardened steel, and they're efficiently secured against the "vibration" and "one-
pin-at-a-time" lock picking techniques.
High security doors are usually made of hardened steel, and should be dimen-
sioned to stop NATO's 7.62 x 51mm armor-piercing rounds. Each door should
be furnished with at least two high security locks, oversized/bulletproof escutch-
eons covering the shutting stile all the way to the closest jamb, and ultrasolid
hinges impossible to demolish with a gauge 12 shotgun and slugs at point-blank
range (jambs, thresholds and top rails etc should all be extremely solid, of
course, and preferably made of steel).

Otherwise, your security measures may include e.g; guards, watchdogs, door/
window bars, steel shutters, exit/entrance turnstiles, gates, containers, advanced
cipher locks, massive padlocks/chains, barbed wire, reinforced concrete barri-
United Nations petition — incomplete report
176
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
176
cades, fortified walls/fences/stockades, augmentation of natural impediments,
tactical compartmentalization of out-/indoor spaces (vg secure/private/admini-
strative/public areas), moats, various traps, footbridges, underground/secret
rooms/passageways, protective lighting, elevators, and numerous security
systems.
All strategic doors, windows, skylights/trapdoors, ladders etc should be equip-
ped with high-quality tamper indicating devices, and particularly strict moni-
toring of stairwells and hallways are obligatory.

Electronic/audiovisual etc surveillance of your strictly private/professional
premises and sites should always be generously indicated by easily visible/
understandable warning/safety/prohibition symbols/signs/notices, and welcomed
guests should — if deemed necessary — be informed orally about the moni-
toring. Moreover, it should be clearly emphasized that all security measures
dealt with in this subsection are specifically and exclusively aimed at pre-
venting/detecting unwarranted INTRUSION and BURGLARY;
corresponding surveillance should — ON NO ACCOUNT — include
audiovisual etc monitoring of accepted visitors'/employees'/executives'
strict privacy* (*a senior civil or civil servant forcing his way into your private
house/apartment or office building on the pretext of carrying out his/her duty, is
not an "accepted visitor" — he/she is an unwanted INTRUDER).
Said surveillance should — IN NO CIRCUMSTANCES — trespass the
following Regulation (cf Doc #2037, pp 92–93):


REGULATION

―Whoever supposing they actually are, has been or in the future will
become victims of uninvited and undesirable monitoring, overhearing
or spying in their private houses, apartments, lodgings, vehicles or
abodes or in any unspecified dwelling, construction or place of residing
apart from this where compelled* to stay for a given time, can — inde-
pendent of religious faith and theological opinions and whether the spy-
technology are mobile or stationary — by addressing God Almighty in
silent or voiced prayer, righteously demand eternally condemned and
maximally severely punished in Hell anybody directly or indirectly
guilty in exercising or authorizing aforesaid violations of their privacy,
and their application shall immediately be registered and granted in
agreement with the stipulations laid down by Me, God‘s Servant, in
nearby Regulation and otherwise.‖

*Welcomed guests should, of course, be entirely free to leave your premises/sites whenever you or themselves
want — they are in no way, and as far as this Regulation applies, "compelled to stay"!
United Nations petition — incomplete report
177
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
177
REGULATORY
PARTICULARIZATION/AMPLIFICATION

1) Those applying for condemnation and punishment of their
aggressors in conformity with above Regulation, can‘t themselves
employ vg electronic, technical, wave-based, optical, vitreous or
visual contrivances, composites, arrangements or constructions
offending others privacy pursuant to said Regulation.

2) As for Jewish officials directly acting on behalf of Israeli
authorities and for information gathered through clairvoyance,
there are moderate modifications in respect of above Regulation,
but abuse are punished in either case.

3) The Regulation is wholly inapplicable vis-à-vis God‘s and Satan‘s
angels, and does primarily — but not exclusively — apply to
mankind.

4) The human body is a most private and inalienable abode, and the
Regulation perfectly apply to all kinds of detectors, sensors,
transmitters, electronics and technology etc installed in or at it —
item in or at clothing, movables, paraphernalia, outfit and
personal luggage — without the owners explicit and voluntary
consent.

5) In regular psychiatric institutions, medical hospitals and
authentic health care situations where observation is strictly
required for life rescuing reasons, observers/sensors/cameras
wholly visible or tactile for the patient may be employed in critical
phases — whereas secret monitoring is punishable in agreement
with above Regulation.

6) The Regulation wholly apply to hidden and overt audiovisual
surveillance in buildings and constructions formally and
authentically consecrated worship of God Almighty — whereas
use of plain smoke/fire/gas detectors/alarms in said structures are
permissible.

7) Divine enforcement of the Regulation is entirely independent of
and unaffected by human, worldly and transmundane
beliefs/opinions, sanctions/conventions/agreements,
laws/rules/jurisprudence and approval etc.
United Nations petition — incomplete report
178
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
178
8) The Regulation has Tellurian and cosmical extent and
applicability.


PRECAUTION #6

THOSE INTENDING TO PROTECT THEMSELVES AND OTHERS
AGAINST THE WIDE-RANGING AND PERNICIOUS CRIMINALITY
EXERCISED BY NORWEGIAN AUTHORITIES, SHOULD SYSTE-
MATICALLY GATHER/ANALYZE/EVALUATE ACCURATE INFOR-
MATION E.G ABOUT THE ATTACKER'S TARGET IDENTIFICAT-
ION/DESCRIPTION, STANDING OPERATING PROCEDURE, POL-
ITICAL MANDATE, REGULAR ARMED FORCES SUPPORT/IN-
VOLVEMENT, CONFLICT SPECTRUM, STRATEGICAL/TACTICAL
INTENTIONS/AIM, DOCUMENTABLE/PREVIOUS MODI OPERAN-
DI, PROJECTED/ACTUAL TIME/POINT/METHODS OF ATTACK,
PRINCIPAL APPROACH, OUTLINED WITHDRAWAL PLANS,
PUGNACITY/DEPRAVITY, COMMAND STRENGTH, MANNING
LEVEL, TASK ORGANIZATION, LEADERSHIP STRUCTURE, MO-
BILITY, GENERAL INTEROPERABILITY, MILITARY TRAINING/
CAPACITY, ARMAMENT, TECHNICAL OUTFIT/KNOW-HOW,
MENTAL/PHYSICAL ABILITY, PSYCHIATRIC PROFILE/STATUS,
FORMAL SCHOOLING, IDEOLOGICAL FOUNDATION, PROFESS-
IONAL DOCTRINES, FORMER ACTS OF VIOLENCE/HOSTILITY/
SABOTAGE ETC, COLLABORATIONIST NETWORKING, INTELLI-
GENCE SYSTEMS/PROCEDURES/DIRECTION/BUILD-UP, COUNT-
ERMEASURES, COUNTER-COUNTERMEASURES, COMMUNI-
CATION FACILITIES/NET, AND ECONOMIC/MATERIAL
BACK-UP APPARATUSES

THIS SUBSECTION IS INTENTIONALLY INCOMPLETE, AND
MAY BE SUBJECT TO FUTURE ALTERATION/EXPANSION!
United Nations petition — incomplete report
179
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
179
Cf pp 157–158 above.


Much of the wide-ranging and pernicious criminality exercised by Norwegian
authorities may correctly be described as downright/unprovoked/brainsick/
systematic/premeditated/satanic and totally illegal/condemnable
TERRORISM….and naturally; in order to protect yourself and others from
destructive terrorist acts, you need reliable/ample/detailed background infor-
mation etc on the attacker!

Otherwise, this Precaution is left tactically uncommented (cf Precaution #2)….
whereas one of the thumb rules in this and some other connections is:

NORWEGIAN AUTHORITIES WILL, SOONER OR LATER,
CRIMINALLY/VEHEMENTLY ABUSE ANY PIECE OF IN-
FORMATION/EQUIPMENT THEY CAN LAY THEIR BLOOD-
STAINED HANDS ON!
PRECAUTION #7

EFFICIENT STEPS TO GUARD — PARTICULARLY — HUMAN
RIGHTS COMMUNICATIONS AND OTHER LEGAL CORRESPON-
DENCE AGAINST ILLEGAL INTERFERENCE FROM NORWEGIAN
AUTHORITIES SHOULD BE TAKENCf p 158 above.

Postal safeguarding of human rights communications in Norway are briefly dealt
with in Doc #3611 — cf Doc #3217 etc.

Total boycott of DHL and the official postal services of Norway* (*i.e; Posten
Norge BA) are recommended.

Human rights documents and legal correspondence etc may be sent successfully
from one of Norway's neighboring countries — e.g Sweden.

United Nations petition — incomplete report
180
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
180
Application of sophisticated encryption devices/systems and unconventional
stratagems should be considered.
PRECAUTION #8

HIGH-PRINCIPLED NONCONFORMISTS SHOULD RESOLUTELY
BOYCOTT AND SAP THE FOUNDATION OF STATE OPERATED AND
PRIVATE ESTABLISHMENTS/ENTERPRISES/ORGANIZATIONS
ETC ACTIVELY OR PASSIVELY SUPPORTING OFFICIAL
NORWEGIAN MALVERSATIONCf p 158 above.

With reference to this matter, it should be appropriate to quote a few passages
from Doc #599, pp 55–56 (figures were up-to-date by Nov 2002):

"The loss of human lives through above referred atrocities and lawlessness
wholly attributable to the Norwegian police, Government and Parliament
etc, has already surpassed the total number of killed — civilians/militaries —
due to World War II…!

Basically Norwegian authorities — through longtime and premeditated cri-
minality and terrorism — efficiently, and in spite of hundredfold warnings,
have rendered impossible the introduction of medicaments practically
100% effective in the treatment of all groups and varieties of malignant
neoplasms (notice that cancer not is a single disease, but at least 120
variform diseases with, however, the common characteristic of abnormal
cell growth [cycles]).

How many persons will die of cancer in, e.g, the USA alone this year —
550 000…?

Very aware their horrid crimes against mankind could create major
problems if and when discovered, the Norwegian Parliament established
a separate committee to evaluate the danger of war — the actual comm-
ittee were formally dissolved last spring.
United Nations petition — incomplete report
181
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
181
Nothwithstanding that — I'll explain why farther down — it would be
highly appropriate, wise and advantageous to embargo, exclude and
in other ways boycott Norway the next 500 years, ye shall not military
attack the country during stated Quingentium.
Howbeit; if I — no matter how — as a direct or an ambagious result
of my mortal enemies gangrenous hostilities should become lethally in-
jured, the global outlock is apocalyptically different from the guaran-
teed security offered through the Quingentium-Agreement alluded to
by Nostradamus, and I shall lay no restrictions on you.
Nostradamus, through seraphic/empyrean guidance, truly knew I were
the one and only ever able to empower and offer you a quingentium-
agreement in order to secure planet Earth from destruction 500 years
onward from AD 2002!
No matter how dark and dangerous the situation might appear; planet
Earth will endure as long as the Quingentium-Agreement are observed.
During corresponding quingentium waging war would be difficult and
unnecessary — it'll always be possible to contrive more intelligent so-
lutions…and as far as the populace of the Earth observe the actual
Agreement, so will I, and throughout the duration of the contract*
(*500 years) ye will be given several and reassuringly auguries pro-
ving that our treaty indeed is valid.
For the next quingentium there'll be no great prophet — and ye won't
be in need of one either…

If you want me set going the

QUINGENTIUM-AGREEMENT,
I solely demand that you, the nations of the world, in confederacy
and for the next 500 years to come effectively embargo (not medi-
cal remedies and drugs), exclude and in most ways boycott the
Kingdom of Norway and its official representatives by reason of
the 50 000 000 (— fifty mil —) persons who, hitherto, have suff-
ered and finally died due to the sheer and unprovoked evilness
exercised by Norwegian authorities since AD 1992!

I'm quoting some passages from the composition "Woe unto you, Norway"
(Cf Doc #108):


Woe unto you, dissembling Norway, who deceive the world and
bamboozle pious politicians to honor Satan!
United Nations petition — incomplete report
182
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
182
Woe unto you, dissembling Norway, who drink to one another
with blood from blameless victims of your evilness!
Woe unto you, dissembling Norway, who globally pretends to help
while devastating righteousness and succoring flagitiousness!
Verily, scurvy Norway; your heinous wickedness and nefarious lies
shall vehemently torment you till Earth passes away!
Verily, scurvy Norway; those supporting or trading with you shall
inexorably gather God’s scathing wrath!
Verily, scurvy Norway; you’ve cogently aroused the ire of heavenly
hosts and shall ride your condigned fate!


Norway will survive your boycott, and normal sociodynamic etc conditions
and progress swiftly regained when the last traces of hooked wickedness and
hamartiological vitiation substantiated by the very being and nitwitted
villainy of the offenders in casu are sufficiently extirpated.....which render
necessary an intestine purgatory lasting 500 years.

Whether you wish to turn me down upon reading this document or — as
Nostradamus predicts — let me illuminate you and brighten your
future.....that‟s up to you now!"


Whereas Norwegian authorities hitherto has exerted themselves to prevent the
boycott required by the Quingentium-Agreement, they will — in the near
future — be among those most eagerly encouraging it!
Anyhow — let me remind you of what's written in the Bible (cf pp 152–155 of
this Petition, item Doc #4000 etc):

"Who among you fears the LORD and obeys the word
of his servant?
Let him who walks in the dark, who has no light, trust
in the name of the LORD and rely on his God.
But now, all you who light fires and provide yourselves
with flaming torches,
go, walk in the light of your fires and of the torches you
have set ablaze.
This is what you shall receive from my hand:
You will lie down in torment."

(Isaiah 50:10–11)
United Nations petition — incomplete report
183
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
183
When it comes to "state operated and private establishments/enterprises/
organizations etc actively or passively supporting official Norwegian
malversation", the list of actual culprits are quite long….nevertheless —
it'll serve a couple of supreme objectives to, eventually, present a more
elaborate survey later on.
In the meantime and independent of your nationality/whereabouts;
boycott Norwegian authorities and their known/vile collaborators
pitilessly at every turn and down the line!


PRECAUTION #9

IDEALISTS POSSESSED OF OUTSTANDING IQ AND CREATIVITY
SHOULD DO WHATEVER FEASIBLE TO HIDE THEIR MENTAL EX-
CELLENCE AND RENDER UNEXPLOITABLE ACTUAL CREATIONS
AND NOTES ETC POTENTIALLY VALUABLE TO NORWEGIAN
AUTHORITIES AND THEIR COLLABORATORSCf pp 158–159 above.

Though the term "outstanding IQ" exclusively applies to a full-scale Stanford-
Binet IQ ≥ 165 (cf pp 148–151), it'll be wise to make precautionary allowances
for the fact Norwegian authorities are damned liable to persecute illegally top-
notchers and markedly creative individuals with a ditto IQ as low as 125.

Nowadays high IQ societies exists all over the world, and they're all — in
general — quite honest and above board as regards membership personalia and
organizational details. Such openheartedness may certainly be convenient if you
happens to live in a country where Civil Service employees/executives and top
politicians won't conspire against you solely on account of your superior IQ….
THIS SUBSECTION IS INTENTIONALLY INCOMPLETE, AND
MAY BE SUBJECT TO FUTURE ALTERATION/EXPANSION!
United Nations petition — incomplete report
184
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
184
'cause, quorum pars magna fui; Norway, in symptomatic conformity with its
star-crossed NPSMS prevalence* (*cf pp 122–124 &c), is — as far as one
knows — the only nation where official "health" personnel AO has rushed off a
formal application for carte blanche experimentation with and illegal/lifelong
incarceration of a completely unconsenting/guiltless person exclusively because
he, supposedly, were possessed of outstanding intelligence!
According to the partially disallowed plot, the chosen victim and experimentee
was to be portrayed as a particularly dangerous maniac by means of false
accusations/statements and massive psychotomimetic drugging — thus
"justifying" the internment usw (cf pp 22–31 and 80–103 etc)!
Careful investigation has confirmed the planned experiments included regular/
diversified torture, sexual abuse, and a considerable number life-endangering
hostilities which — perhaps — had shocked the infamous Nazi doctor Josef
MENGELE…!

Notwithstanding the fact Norwegian senior civil, ecclesiastical (cf Doc #7011
&c) and military officials solemnly has declared obedience/allegiance to the
Constitution* (*cf ARTICLE 21, p 163 of this Petition), Article 7 in the
International Covenant on Civil and Political Rights unambiguously lays
down that:

―No one shall be subjected to torture or to cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment.
In particular, no one shall be subjected without his
free consent to medical or scientific experimentation.‖

The Norwegian Human Rights Act of May 21, 1999, has turned international
human rights conventions/covenants into a fundamental part of Norwegian
legislation (cf pp 3 and 155), and Article 110 c. of the Norwegian Constitution
correspondingly reads (cf pp 165–166) — sic:

"It is the responsibility of the authorities of the State
to respect and ensure human rights. Specific provis-
ions for the implementation of treaties hereof shall be
determined by law."

Anyway — as things actually have turned out in this exceedingly macabre case,
said experimentee has been diabolically and continuously terrorized/surveilled
in his private house etc since 1992 (cf pp 15–25, 28–31, 68–74 and 80–84, item
Doc #4588 &c), and the stark psychopathic culprits has all the time, and without
exception, been perfectly aware the thoroughly criminal extent/implications of
United Nations petition — incomplete report
185
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
185
their nefarious malversation — cf Section 15 of the Norwegian Civil Service
Act of March 4, 1983 (no. 3):

"A senior civil servant or civil servant may be summarily
discharged when he:
has shown gross negligence in the service or is guilty of a
gross breach of official duties or despite a written warning
or reprimand has repeatedly breached his official duties,
by improper behaviour in or outside the service proves
himself unworthy of his post or damages the respect or
confidence that is essential to the post.
The provision in this section shall not restrict the right to
punish a senior civil servant or civil servant by depriving
him of his post pursuant to the rules of penal legislation."


Essential and engaging though, I won't discuss the purely juridical/psychopatho-
logical aspects of official Norwegian corruption further in this specific subsection
(if this and related topics are of particular interest, you may e.g study my Apho-
risms &c ##1–4, 7–14, 16, 19–34, 37–52, 54–67, 71–72, 74, 76–82, 84, 96, 98–
120, 123–128, 130, 134, 136–140, and 143–166) — we shall, on the other hand,
take a look at some practical precautions against the explicitly morbid/unlawful
persecution of outstandingly intelligent/creative individuals wantonly indulged in
by Norwegian authorities the latter years:

Whereas the cobweb-optics* (*cf pp 105–111, item Doc #3217 [pp 105–107]) and
eavesdropping devices are vehemently abused by state paid baddies practically
everywhere in Norway — in/at airports, railroad stations/cars, subways, ferryboats,
havens, busses, taxicabs, rent-a-cars, hotels/motels/hostels, tourist homes/accom-
modations, restaurants/cafés, barrooms, cabarets/casinos/resorts, playhouses, cine-
mas, museums/collections/galleries, stadia/gyms, travel agencies, lobbies, commer-
cial premises, shops, office buildings, conference centers, universities/schools, em-
bassies/consulates, churches/meetinghouses, hospitals, ticket counters, camp-
grounds, parks, bathrooms/pissoirs/WCs, private houses/apartments/cottages/
vehicles…etc, the two most important rules in this connection are:

1. Unless strictly required;
DON'T ENTER NORWEGIAN TERRITORY!

&
United Nations petition — incomplete report
186
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
186
2. If already inside Norwegian borders;
LEAVE NORWEGIAN TERRITORY AS SOON AS
AFFORDABLE!

Possessing a Norwegian citizenship or displaying goodwill vis-à-vis Norwegian
officials and senior civil servants, significantly increases the risk Norwegian auth-
orities will persecute/surveil/exploit you illegally — therefore the next pair of rules
are:

3. If you're a Norwegian subject;
ANNUL YOUR NORWEGIAN CITIZENSHIP AS
SOON AS JURIDICALLY FEASIBLE!

4. Independent of your nationality/whereabouts;
AVOID CONTACT WITH NORWEGIAN AUTHORI-
TIES AND ALL KINDS OF PRO-NORWEGIAN ELE-
MENTS, AND NEITHER SAY NOR DO ANYTHING
SOCIOPOLITICALLY ADVANTAGEOUS TO NOR-
WAY!


Observance of these four basic rules will, as far as Norwegian auth-
orities are implicated, normally render steps to hide your intellec-
tual superiority unnecessary.


I'm completely aware the explicit exhortations laid down in PRECAUTION #9
not yet has been touched upon directly, and it should be underscored a more exten-
sive and scientifically well-founded treatise on the actual topics and some inter-
related themes are appropriate. Nonetheless — I shall launch a few provisional
guidelines applying insofar as you're staying within Norwegian territory or are
closely monitored by Norwegian authorities:

Norwegian authorities will almost invariably try to obtain authentic test results
confirming your superior intelligence level — consequently;

A. RENDER ALL TEST RESULTS REFLECTING NOO-
METRIC EXCELLENCE WHOLLY INACCESSIBLE/
UNVERIFIABLE TO NORWEGIAN AUTHORITIES,
AND — GIVEN A STANDARD DEVIATION OF 16
United Nations petition — incomplete report
187
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
187
POINTS — MAKE SURE ALL SCORES OFFICIALLY
AVAILABLE INDICATES A GENERAL IQ ANY-
WHERE IN THE 92–116 RANGE!

B. CAREFULLY IMITATE THE TYPICAL BEHAVIOR OF
PERSONS WITH A FULL-SCALE STANFORD-BINET
IQ IN THE 105–115 RANGE, AND DO NOTHING POIN-
TING TO A GENERAL IQ MORE THAN ONE STAND-
ARD DEVIATION ABOVE THE POPULAR MEAN!


Moreover…:


C. In their frenzied quest for your real IQ, Norwegian author-
ities are highly liable to employ trickish/damnable methods
— so;
CONSTANTLY BE ON YOUR GUARD AGAINST V.G
FLASHING/SCINTILLATING LIGHTS/DISPLAYS &C
DESIGNED TO MEASURE THE PUPILLARY LIGHT
REFLEX, PET/MEG/MRI/CT/BRAIN SCANNING TO
DETERMINE THE COMPARATIVE SIZE/COMPACT-
NESS/SHAPE OF CERTAIN BRAIN STRUCTURES,
EEG/TACHISTOSCOPE/VISUOSENSORY/NEURO-
LOGICAL EXAMINATIONS, COVERT/SUBTLE
CHECKUPS/INTERVIEWS/QUESTIONNAIRES, COM-
PUTER GAMES, PUZZLES/LABYRINTHS, BRAINY/
POINTLESS WITTICISMS/CARTOONS, PREARRAN-
GED SITUATIONS/SETUPS/DILEMMAS INTENDED
TO TEST YOUR QUICK-WITTEDNESS/KNOWLEDGE/
SKILLS, AND ALL KINDS OF DISGUISED/PLAIN PER-
SONALITY/APTITUDE/MULTIPLE-CHOICE/ASSOCI-
ATION/VOCABULARY/MEMORY/NUMERIC/SPATI-
AL/SPEED/ACCURACY/SOCIOMETRIC USW TESTS!

D. Always remember your very presence and outstanding in-
telligence are regarded as an imminent danger by Norweg-
ian authorities anxious to cover up their opprobrious cor-
United Nations petition — incomplete report
188
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
188
ruption — hence;
BE MENTALLY AND OTHERWISE PREPARED TO
CONFRONT E.G UNWARRANTED INTERNMENTS/
SEIZURES/SEARCHES/INTERROGATIONS/ENFOR-
CEMENTS/FINES/FEES/REJECTIONS, FALSE ACCU-
SATIONS/COMPLAINTS, FORGERIES, KANGAROO
COURTS, MISCARRIAGES OF JUSTICE, CHARAC-
TER ASSASSINATIONS, BREAK-INS/THEFTS/VAN-
DALISM/SABOTAGE, UNPROVOKED/PERNICIOUS
ASSAULTS, INTENTIONAL NEGLIGENCE/INDISCRE-
TION, AND ILLEGAL/EXTENSIVE SPYING/HARASS-
MENT/PROVOCATIONS/INTERFERENCE/RESTRIC-
TIONS…ETC!

E. Norwegian authorities, suspecting your offspring has in-
herited your superior IQ, are extremely apt to persecute/
abuse/harm/intern/retain/indoctrinate usw your descen-
dants — thus;
NEITHER GIVE BIRTH TO NOR RAISE CHILDREN
WITHIN NORWEGIAN TERRITORY/JURISDICTION!


Finally…:


F. EMPLOY/ADAPT PRECAUTIONS/ADMONITIONS/
INFORMATION GIVEN ELSEWHERE IN THIS PE-
TITION, AND DON'T BE AFRAID TO MAKE ENTIRE-
LY NEW PROVISIONS!

THIS SUBSECTION IS INTENTIONALLY INCOMPLETE, AND
MAY BE SUBJECT TO FUTURE ALTERATION/EXPANSION!
United Nations petition — incomplete report
189
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
189
PRECAUTION #10

VIRTUOUS MEN AND WOMEN SHOULD ZEALOUSLY REPROBATE
THE HORRID CORRUPTION CONSUETUDINARY EXERTED BY
NORWEGIAN (SENIOR) CIVIL SERVANTS AND POLITICIANS AND
TAKE EVERY ACCEPTABLE MEASURE TO SAFEGUARD THEIR
PERSONAL INTEGRITY WHILE EXEMPLARILY SHUNNING ALL
KINDS AND DEGREES OF UNETHICAL BEHAVIOR THEMSELVESCf p 159 above.

On account of "chronological implications", I've decided to leave this otherwise
interesting Precaution uncommented…!
PRECAUTION #11

UPRIGHT INDIVIDUALS EARNESTLY BATTLING THE SHOCKING-
LY PROFUSE MALVERSATION ROUTINELY PARTAKEN OR EXCLU-
SIVELY ACTUATED AND CARRIED THROUGH BY NORWEGIAN
AUTHORITIES, SHOULD WILLINGLY COOPERATE AND ENTER
INTO MORE STABLE ALLIANCES WITH — PARTICULARLY —
FOREIGN ORGANIZATIONS/COMPANIES/FORA/PERSONS HONEST-
LY ADVOCATING HUMAN RIGHTS MATTERS AND POSSESSED
OF SPECIALIZED KNOW-HOW ETCCf p 159 above.

The scope of this Precaution is largely self-evident…!United Nations petition — incomplete report
190
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
190
PRECAUTION #12

HUMAN RIGHTS ACTIVISTS AO SUBJECT TO UNLAWFUL AND
MARKEDLY MALEVOLENT HOSTILITIES WHOLLY OR PARTIAL-
LY ASCRIBABLE TO NORWEGIAN AUTHORITIES, SHOULD
NORMALLY AND WITHOUT UNDUE HESITATION APPLY
FOR POLITICAL ASYLUM OUTSIDE NORWAYCf p 159 above.

The heinous array of crimes habitually indulged in by Norwegian officials and
senior civil servants the latter years, are largely and manifestly ascribable to the
tremendous prevalence of indigenous sociopathy* characteristic of Norway
(*cf pp 122–124 &c). Based on continuous and exacting observations since
1992, it's perfectly evident Norwegian "health" personnel and police officers
directly executing and criminally liable for the atrocities partially described in
nearby Petition and elsewhere has derived sexual excitement and significant
satisfaction from their systematic nefariousness and lawbreaking.
Combined with fixed and markedly paranoic personality traits, the deep-rooted
psychopathy and sadism by and large hallmarking Norwegian senior state
officials and public servants are practically incurable* (*cf pp 122–127, 155–
156 and 172 &c).

Under otherwise "normal" circumstances and the disastrous ascendancy and pro-
fane catholicity of state supported criminality considered, it's hardly anything
but a waste of time and energy to bring legal/intrastatal actions against the slimy
politicians and (senior) civil servants constituting the rotten hard core of official
Norwegian malversation….and, especially if you're a high-principled human
rights activist, the only acceptable alternative left may be to apply for political
asylum outside Norway in order to escape explicitly nocent and unlawful
persecution.

Article 14 in the Universal Declaration of Human Rights and Article 12 in
the International Covenant on Civil and Political Rights respectively
reads — sic:
United Nations petition — incomplete report
191
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
191
ARTICLE 14

"Everyone has the right to seek and to enjoy in
other countries freedom from persecution."


ARTICLE 12

Everyone lawfully within the territory of a State shall,
within that territory, have the right to liberty of move-
ment and freedom to choose his residence.

Everyone shall be free to leave any country, including
his own.

The above-mentioned rights shall not be subject to any
restrictions except those which are provided by law, are
necessary to protect national security, public order (or-
dre public), public health or morals or the rights and
freedoms of others, and are consistent with the other
rights recognized in the present Covenant.

No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter
his own country.Whereas the official obligation to recognize and ensure effective observance of
international human rights treaties are firmly established in current Norwegian
legislation &c (cf pp 3, 155, 165–166 and 184, item Doc #633), the obnoxious
malfeasance and systematic disregard for lawfulness actually displayed by Nor-
wegian authorities charged with easily documentable and serious human rights
violations necessitates extraordinary steps to ensure the complainant's personal
security!

As regards applications for political asylum, those submitting such requests
should pay close attention to these well-founded guidelines:United Nations petition — incomplete report
192
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
192
1. One of the main rules in this connection is;
APPLICATIONS FOR POLITICAL ASYLUM
SHOULD NORMALLY BE LAUNCHED OUT-
SIDE NORWEGIAN TERRITORY.

2. If Norwegian authorities realizes you're going
to lodge an application for political asylum some-
where, they'll normally do their very best to
terrorize/surveil you and sabotage the actual
and perfectly legal request — so;
AVOID IMPRUDENT REMARKS AND DETEC-
TABLE PREPARATIONS/ACTIONS INDIRECT-
LY OR OTHERWISE BETRAYING YOUR OB-
JECTIVES, AND CARRY OUT YOUR PLANS
WITHOUT UNDUE HESITATION/COMPLICA-
TIONS.*

*Be especially aware that all information stored in digital/personal
computers/databanks/diaries and cellular phones etc easily may be
intercepted and accurately reconstructed by Norwegian authorities
AO utilizing more or less distant ELINT/TEMPEST equipment!

3. I guess it's rather unnecessary to warn particularly
against the official postal services of Norway (i.e
"Posten Norge BA") and formally registered cou-
rier/transport agencies operating within Norwegian
territory — in any case;
APPLICATIONS FOR POLITICAL ASYLUM
SHOULD AS FAR AS PRACTICALLY POSS-
IBLE BE SUBMITTED DIRECTLY TO RESPON-
SIBLE AUTHORITIES OF THE ADDRESSED NA-
TION(-S) — ACTIVE COOPERATION WITH
NATIVE NORWEGIANS SHOULD NORMALLY
BE AVOIDED AT ALL STAGES OF THE APP-
LICATION PROCESS.
United Nations petition — incomplete report
193
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
193
4. Be aware Norwegian authorities or their accom-
plices possibly has contaminated your vehicles,
luggage, clothes, passport, driver's license, and
VISA/credit/ID card(-s) &c with minuscule
tracking/eavesdropping devices — hence;
LET AN AUTHORIZED AND TRUSTWORTHY
EXPERT ON TECHNICAL SURVEILLANCE
COUNTERMEASURES SPEND A FEW MINU-
TES CHECKING OVER POTENTIALLY IN-
FECTED PARAPHERNALIA/OBJECTS.

5. If your application for political asylum is granted,
Norwegian authorities will go to great lengths to
pinpoint your new whereabouts — thus;
CHANGE ALL ESTABLISHED BEHAVIOR PAT-
TERNS, PERSONAL PECULIARITIES AND HOB-
BIES ETC POTENTIALLY PROVIDING YOUR
ENEMIES WITH A CLUE TO YOUR HIDEOUT.

6. When your application for political asylum has been
granted, Norwegian authorities will scrutinize each
letter/fax/e-mail and phone call &c from you reaching
their territory in order to find compromising infor-
mation — therefore;
REDUCE ALL CONTACT WITH NORWEGIAN
CITIZENS/COMPANIES/ORGANIZATIONS USW
TO AN ABSOLUTE MINIMUM, AND FOLLOW
THE DIRECTIONS FOR SUCH COMMUNICAT-
ION ORDAINED BY THE NATIONAL SECURITY/
INTELLIGENCE SERVICES OF YOUR RESIDENT-
IAL COUNTRY.

7. No matter how well-founded and formally correct your
application(-s) for political asylum are — Norwegian
authorities are highly apt to expose you to new and po-
tentially life-endangering atrocities inasmuch as they're
able to locate and approach you….consequently;

United Nations petition — incomplete report
194
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
194
MAKE SPECIFIC PREPARATIONS — PREFE-
RABLY IN COOPERATION WITH THE AU-
THORITIES OF YOUR RESIDENTIAL COUN-
TRY — ENABLING YOU TO DETECT AND EF-
FICIENTLY STOP POTENTIAL ASSASSINS AND
TERRORISTS UNDERHANDEDLY EMPLOYED
BY NORWEGIAN AUTHORITIES.Recipients of political asylum applications submitted by Norwegian citizens
should among other things:

A. Keep in mind it's quite unlikely a Norwegian sub-
ject would take the trouble to launch an applicat-
ion for political asylum unless he/she is an authentic
victim of serious human rights violations actively
supported or carried out by Norwegian authorities.

B. Take adequate measures to protect the applicant
against further hostilities/criminality brought about
or carried out by Norwegian authorities.

C. Be aware Norwegian authorities are highly liable to
spread false/detrimental information about the
applicant.

D. Offer the applicant a new identity if this is likely to
improve his/her personal security.

E. Clandestinely transfer the applicant to a new country
if this makes it more difficult for Norwegian authori-
ties to detect/attack him/her.

F. Encourage the applicant to make a formal human
rights complaint against the Kingdom of Norway.


United Nations petition — incomplete report
195
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
195
G. Take into consideration the conspicuous prevalence
of psychopathology, sadism and double-dealing
amongst Norwegian politicians and (senior) civil
servants at all stages of the formal application
management.United Nations petition — incomplete report
196
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
196
A few jury-rigged remarks on the 2007 edition of
FORMAL COMPLAINT
VS THE KINGDOM OF NORWAY


The 2007 version of this official — though tactically incomplete and slightly
unconventional — human rights petition, gives a partially unique and
unvarnished picture of certain aspects and implications of the state supported
corruption obnoxiously suffusing next to all parts of the Norwegian Civil
Service.
Precisely as anticipated, Norwegian authorities has maintained and segmentally
reinforced their intensely criminal, human rights violating, and contemptuously
subhuman terrorism throughout AD 2007 (cf pp 1, 10, 122–124, item Doc
#4588 etc), and I've described and formally reported a tiny fraction of the
various offences only. On the whole, this year may be seen as a practically
unbroken chain of state actuated crimes, insanities, and malicious provocations
massively corroborating and justifying whatever denouncement of Norwegian
authorities set forth in nearby Complaint....indeed; the execrable picture of a
nation governed by a pack evil-minded, lunatic, and vehemently depraved
lowbrows enthusiastically subverting justice and promoting stark diabolism has
become still clearer (cf p 126 &c), and my beforehand well-set antipathy toward
these slimy and absolutely condemnable representatives of mankind are
significantly strengthened!

Whereas — as continuously and unambiguously demonstrated since 1992 —
Norwegian authorities are both unable and totally unwilling to behave in
compliance with international human rights conventions and globally accepted
etiquette, it‘s certainly high time drastic steps are taken to remove, incarcerate,
and replace the heinously foul recidivists responsible for the corresponding and
state supported criminality dealt with in nearby Complaint and enclosed
documents* (*cf p 2 ib). Without efficient neutralization of these arrantly
criminal elements and — preferably — stabilizing international intervention,
Norwegian politicians and (senior) civil servants will continue to annihilate
essential human rights regulations just for hell of it, and arrogantly — typically
with distinct delight — ignore Norwegian law whenever deemed necessary to
upkeep/escalate/hide etc their sociopathic terrorism or protect themselves and
their rotten accomplices against legal prosecution.

As expectable — the endemic character and genetic base of the ―Norwegian
Police and Statesman Malignant Syndrom‖* (*―NPSMS‖, cf pp 122–124 etc)
considered, the extensive criminalism, general ineptness, theological insecurity,
United Nations petition — incomplete report
197
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
197
and psychopathological disregard for ethical norms usw by and large typifying
nowadays Norwegian politicians and (senior) civil servants, has an abundance of
historical parallels.
In 1388/-89 popular vacuity, religious confusion, aristocratic disintegration, and
a fatal lack of higher leadership qualities among the native administrators forced
Norway into a political union with Denmark lasting until 1814. During said
epoch Norway — more or less — functioned as a Danish province, and most
administrative posts were permanently occupied by Danes and Germans.
In July 1814 Sweden launched a military attack on Norway, and within two
weeks the Danish/Norwegian king — Christian Frederick — resigned....and,
in consequence, the politically fatuous Norwegians had to accept a union with
Sweden lasting until 1905 (cf the ―Treaty of Kiel‖).
One of many things worth emphasizing in this connection is the upsetting fact
the political impotence, goofiness, self-conceit, irresponsibility, unsoundness,
and general degeneration etc necessitating the unions with Denmark and Sweden
are inheritable defects very much alive and kicking AD 2007.....and, as stated
beforehand (cf p 122 &c), the state supported criminality described in this report
and enclosed documents couldn‘t have been planned and carried out by
mentally sound individuals. We‘re up against a most felonious bunch
psychopathic good-for-nothings, and — demonstrably incapable of governing
themselves and others in a juridically and otherwise acceptable manner, I firmly
believe nowadays Norwegian Government and national assembly should be
forcibly and completely replaced by way of well-accommodated international
intervention.
Notwithstanding the self-evident fact we can‘t accept a soiled pack criminal
insanes as administrators, official representatives and civil servants, it may be
convenient to take a further look at the


United Nations Convention against Corruption*

*Preamble:

The States Parties to this Convention,

Concerned about the seriousness of problems and threats posed by
corruption to the stability and security of societies, undermining the
institutions and values of democracy, ethical values and justice and
jeopardizing sustainable development and the rule of law,

United Nations petition — incomplete report
198
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
198
Concerned also about the links between corruption and other forms of
crime, in particular organized crime and economic crime, including
money-laundering,

Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities
of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources
of States, and that threaten the political stability and sustainable
development of those States,

Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational
phenomenon that affects all societies and economies, making
international cooperation to prevent and control it essential,

Convinced also that a comprehensive and multidisciplinary approach is
required to prevent and combat corruption effectively,

Convinced further that the availability of technical assistance can play an
important role in enhancing the ability of States, including by
strengthening capacity and by institution-building, to prevent and combat
corruption effectively,

Convinced that the illicit acquisition of personal wealth can be
particularly damaging to democratic institutions, national economies and
the rule of law,

Determined to prevent, detect and deter in a more effective manner
international transfers of illicitly acquired assets and to strengthen
international cooperation in asset recovery,

Acknowledging the fundamental principles of due process of law in
criminal proceedings and in civil or administrative proceedings to
adjudicate property rights,

Bearing in mind that the prevention and eradication of corruption is a
responsibility of all States and that they must cooperate with one another,
with the support and involvement of individuals and groups outside the
public sector, such as civil society, non-governmental organizations and
community-based organizations, if their efforts in this area are to be
effective,

Bearing also in mind the principles of proper management of public
affairs and public property, fairness, responsibility and equality before the
United Nations petition — incomplete report
199
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
199
law and the need to safeguard integrity and to foster a culture of rejection
of corruption,

Commending the work of the Commission on Crime Prevention and
Criminal Justice and the United Nations Office on Drugs and Crime in
preventing and combating corruption,

Recalling the work carried out by other international and regional
organizations in this field, including the activities of the African Union,
the Council of Europe, the Customs Cooperation Council (also known as
the World Customs Organization), the European Union, the League of
Arab States, the Organisation for Economic Cooperation and
Development and the Organization of American States,

Taking note with appreciation of multilateral instruments to prevent and
combat corruption, including, inter alia, the Inter-American Convention
against Corruption, adopted by the Organization of American States on
29 March 1996, the Convention on the Fight against Corruption involving
Officials of the European Communities or Officials of Member States of
the European Union, adopted by the Council of the European Union on
26 May 1997, the Convention on Combating Bribery of Foreign Public
Officials in International Business Transactions, adopted by the
Organisation for Economic Cooperation and Development on 21
November 1997, the Criminal Law Convention on Corruption, adopted
by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 27 January
1999, the Civil Law Convention on Corruption, adopted by the
Committee of Ministers of the Council of Europe on 4 November 1999,
and the African Union Convention on Preventing and Combating
Corruption, adopted by the Heads of State and Government of the African
Union on 12 July 2003,

Welcoming the entry into force on 29 September 2003 of the United
Nations Convention against transnational Organized Crime,

Have agreed as follows:United Nations petition — incomplete report
200
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
200
CHAPTER I
General provisions


Article 1
Statement of purpose

The purposes of this Convention are:
(a) To promote and strengthen measures to prevent and combat
corruption more scientifically and effectively;

(b) To promote, facilitate and support international cooperation and
technical assistance in the prevention of and fight against corruption,
including in asset recovery;

(c) To promote integrity, accountability and proper management of
public affairs and public property.


Article 6
Preventive anti-corruption body or bodies

1. Each State Party shall, in accordance with the fundamental
principles of its legal system, ensure the existence of a body or
bodies, as appropriate, that prevent corruption by such means as:

(a) Implementing the policies referred to in Article 5 of this
Convention and, where appropriate, overseeing and coordinating
the implementation of those policies;
(b) Increasing and disseminating knowledge about the prevention of
corruption.

2. Each State Party shall grant the body or bodies referred to in
paragraph 1 of this article necessary independence, in accordance
with the fundamental principles of its legal system, to enable the
body or bodies to carry out its or their functions effectively and
free from any undue influence. The necessary material resources
and specialized staff, as well as the training that such staff may
require to carry out their functions, should be provided.

3. Each State Party shall inform the Secretary-General of the United
Nations of the name and address of the authority or authorities that
United Nations petition — incomplete report
201
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
201
may assist other State Parties in developing and implementing
specific measures for the prevention of corruption.


Article 7
Public sector

1. Each State Party shall, where appropriate and in accordance with
the fundamental principles of its legal system, endeavour to adopt,
maintain and strengthen systems for the recruitment, hiring,
retention, promotion and retirement of civil servants and, where
appropriate, other non-elected public officials:

(a) That are based on principles of efficiency, transparency and
objective criteria such as merit, equity and aptitude;
(b) That include adequate procedures for the selection and training of
individuals for public positions considered especially vulnerable to
corruption and the rotation, where appropriate, of such individuals
to other positions;
(c) That promote adequate remuneration and equitable pay scales,
taking into account the level of economic development of the State
Party;
(d) That promote education and training programmes to enable them to
meet the requirements for the correct, honourable and proper
performance of public functions and that provide them with
specialized and appropriate training to enhance their awareness of
the risks of corruption inherent in the performance of their
functions. Such programmes may make reference to codes or
standards of conduct in applicable areas.

2. Each State Party shall also consider adopting appropriate legislative
and administrative measures, consistent with the objectives of this
Convention and in accordance with the fundamental principles of
its domestic law, to prescribe criteria concerning candidature for
and election to public office.

3. Each State Party shall also consider taking appropriate legislative
and administrative measures, consistent with the objectives of this
Convention and in accordance with the fundamental principles of
its domestic law, to enhance transparency in the funding of
candidatures for elected public office and, where applicable, the
funding of political parties.

United Nations petition — incomplete report
202
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
202
4. Each State Party shall, in accordance with the fundamental
principles of its domestic law, endeavour to adopt, maintain and
strengthen systems that promote transparency and prevent conflicts
of interest.


Article 8
Codes of conduct for public officials

1. In order to fight corruption, each State Party shall promote, inter
alia, integrity, honesty and responsibility among its public officials,
in accordance with the fundamental principles of its legal system.

2. In particular, each State Party shall endeavour to apply, within its
own institutional and legal systems, codes or standards of conduct
for the correct, honourable and proper performance of public
functions.

3. For the purpose of implementing the provisions of this article, each
State Party shall, where appropriate and in accordance with the
fundamental principles of its legal system, take note of the relevant
initiatives of regional, interregional and multilateral organizations,
such as the International Code of Conduct for Public Officials
contained in the annex to General Assembly resolution 51/59 of 12
December 1996.

4. Each State Party shall also consider, in accordance with the
fundamental principles of its domestic law, establishing measures
and systems to facilitate the reporting by public officials of acts of
corruption to appropriate authorities, when such acts come to their
notice in the performance of their functions.

5. Each State Party shall endeavour, where appropriate and in
accordance with the fundamental principles of its domestic law, to
establish measures and systems requiring public officials to make
declarations to appropriate authorities regarding, inter alia, their
outside activities, employment, investments, assets and substantial
gifts or benefits from which a conflict of interest may result with
respect to their functions as public officials.

6. Each State Party shall consider taking, in accordance with the
fundamental principles of its domestic law, disciplinary or other
United Nations petition — incomplete report
203
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
203
measures against public officials who violate the codes or standards
established in accordance with this article.


Article 11
Measures relating to the judiciary and prosecution services

1. Bearing in mind the independence of the judiciary and its crucial
role in combating corruption, each State Party shall, in accordance
with the fundamental principles of its legal system and without
prejudices to judicial independence, take measures to strengthen
integrity and to prevent opportunities for corruption among
members of the judiciary. Such measures may include rules with
respect to the conduct of members of the judiciary.

2. Measures to the same effect as those taken pursuant to paragraph 1
of this article may be introduced and applied within the prosecution
service in those State Parties where it does not form part of the
judiciary but enjoys independence similar to that of the judicial
service.


Article 19
Abuse of functions

Each State Party shall consider adopting such legislative and other
measures as may be necessary to establish as a criminal offence,
when committed intentionally, the abuse of functions or position,
that is, the performance of or failure to perform an act, in violation
of laws, by a public official in the discharge of his or her functions,
for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or
herself or for another person of entity.


Article 24
Concealment

Without prejudice to the provisions of article 23 of this
Convention, each State Party shall consider adopting such
legislative and other measures as may be necessary to establish as
a criminal offence, when committed intentionally after the
commission of any of the offences established in accordance with
this Convention without having participated in such offences, the
United Nations petition — incomplete report
204
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
204
concealment or continued retention of property when the person
involved knows that such property is the result of any of the
offences established in accordance with this Convention.


Article 25
Obstruction of justice

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as
may be necessary to establish as criminal offences, when
committed intentionally:

(a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise,
offering or giving of an undue advantage to induce false testimony
or to interfere in the giving of testimony or the production of
evidence in a proceeding in relation to the commission of offences
established in accordance with this Convention;
(b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with
the exercise of official duties by a justice or law enforcement
official in relation to the commission of offences established in
accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph
shall prejudice the right of State Parties to have legislation that
protects other categories of public officials.


Article 32
Protection of witnesses, experts and victims

1. Each State Party shall take appropriate measures in accordance
with its domestic legal system and within its means to provide
effective protection from potential retaliation or intimidation for
witnesses and experts who give testimony concerning offences
established in accordance with this Convention and, as appropriate,
for their relatives and other persons close to them.

2. The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include,
inter alia, without prejudice to the rights of the defendant,
including the right to due process:

(a) Establishing procedures for the physical protection of such persons,
such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and
permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the
United Nations petition — incomplete report
205
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
205
disclosure of information concerning the identity and whereabouts
of such persons;
(b) Providing evidentiary rules to permit witnesses and experts to give
testimony in a manner that ensures the safety of such persons, such
as permitting testimony to be given through the use of
communications technology such as video or other adequate means.

3. States Parties shall consider entering into agreements or
arrangements with other States for the relocation of persons
referred to in paragraph 1 of this article.

4. The provisions of this article shall also apply to victims insofar as
they are witnesses.

5. Each State Party shall, subject to its domestic law, enable the views
and concerns of victims to be presented and considered at
appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a
manner not prejudicial to the rights of the defence.


Article 36
Specialized authorities

Each State party shall, in accordance with the fundamental
principles of its legal system, ensure the existence of a body or
bodies of persons specialized in combating corruption through law
enforcement. Such body or bodies or persons shall be granted the
necessary independence, in accordance with the fundamental
principles of the legal system of the State Party, to be able to carry
out their functions effectively and without any undue influence.
Such persons or staff of such body or bodies should have the
appropriate training and resources to carry out their tasks.


Article 37
Cooperation with law enforcement authorities

1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage
persons who participate or who have participated in the commission
of an offence established in accordance with this Convention to
supply information useful to competent authorities for investigative
and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to
United Nations petition — incomplete report
206
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
206
competent authorities that may contribute to depriving offenders of
the proceeds of crime and to recovering such proceeds.

2. Each State Party shall consider providing for the possibility, in
appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person
who provides substantial cooperation in the investigation or
prosecution of an offence established in accordance with this
Convention.

3. Each State Party shall consider providing for the possibility, in
accordance with fundamental principles of its domestic law, of
granting immunity from persecution to a person who provides
substantial cooperation in the investigation or prosecution of an
offence established in accordance with this Convention.

4. Protection of such persons shall be, mutatis mutandis, as provided
for in article 32 of this Convention.

5. Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in
one State Party can provide substantial cooperation to the
competent authorities of another State Party, the States Parties
concerned may consider entering into agreements or arrangements,
in accordance with their domestic law, concerning the potential
provision by the other State Party of the treatment set forth in
paragraphs 2 and 3 of this article.


Article 43
I nternational cooperation

1. States Parties shall cooperate in criminal matters in accordance with
articles 44 to 50 of this Convention. Where appropriate and
consistent with their domestic legal system, States Parties shall
consider assisting each other in investigations of and proceedings in
civil and administrative matters relating to corruption.

2. In matters of international cooperation, whenever dual criminality
is considered a requirement, it shall be deemed fulfilled irrespective
of whether the laws of the requested State Party place the offence
within the same category of offence or denominate the offence by
the same terminology as the requesting State Party, if the conduct
underlying the offence for which assistance is sought is a criminal
offence under the laws of both States Parties.
United Nations petition — incomplete report
207
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
207


Article 48
Law enforcement cooperation

1. States Parties shall cooperate closely with one another, consistent
with their respective domestic legal and administrative systems, to
enhance the effectiveness of law enforcement action to combat the
offences covered by this Convention. States Parties shall, in
particular, take effective measures:

(a) To enhance and, where necessary, to establish channels of
communication between their competent authorities, agencies and
services in order to facilitate the secure and rapid exchange of
information concerning all aspects of the offences covered by this
Convention, including, if the States Parties concerned deem it
appropriate, links with other criminal activities;
(b) To cooperate with other States Parties in conducting inquiries with
respect to offences covered by this Convention concerning:

i. The identity, whereabouts and activities of persons suspected of
involvement in such offences or the location of other persons
concerned;
ii. The movement of proceeds of crime or property derived from the
commission of such offences;
iii. The movement of property, equipment or other instrumentalities
used or intended for use in the commission of such offences;

(c) To provide, where appropriate, necessary items or quantities of
substances for analytical or investigative purposes;
(d) To exchange, where appropriate, information with other States
Parties , concerning specific means and methods used to commit
offences covered by this Convention, including the use of false
identities, forged, altered or false documents and other means of
concealing activities;
(e) To facilitate effective coordination between their competent
authorities, agencies and services and to promote the exchange of
personnel and other experts, including, subject to bilateral
agreements or arrangements between the States Parties concerned,
the posting of liaison officers;
(f) To exchange information and coordinate administrative and other
measures taken as appropriate for the purpose of early
identification of the offences covered by this Convention.
United Nations petition — incomplete report
208
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
208

2. With a view to giving effect to this Convention, States Parties shall
consider entering into bilateral or multilateral agreements or
arrangements on direct cooperation between their law enforcement
agencies and, where such agreements or arrangements already exist,
amending them. In the absence of such agreements or arrangements
between the States Parties concerned, the States Parties may
consider this Convention to be the basis for mutual law
enforcement cooperation in respect of the offences covered by this
Convention. Whenever appropriate, States Parties shall make full
use of agreements or arrangements, including international or
regional organizations, to enhance the cooperation between their
law enforcement agencies.

3. States Parties shall endeavour to cooperate within their means to
respond to offences covered by this Convention committed through
the use of modern technology.


Article 49
J oint investigations

States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral
agreements or arrangements whereby, in relation to matters that
are the subject of investigations, prosecutions or judicial
proceedings in one or more States, the competent authorities
concerned may establish joint investigative bodies. In the absence
of such agreements or arrangements, joint investigations may be
undertaken by agreement on a case-by-case basis. The States
Parties involved shall ensure that the sovereignty of the State Party
in whose territory such investigation is to take place is fully
respected.


Article 50
Special investigative techniques

1. In order to combat corruption effectively, each State Party shall, to
the extent permitted by the basic principles of its domestic legal
system and in accordance with the conditions prescribed by its
domestic law, take such measures as may be necessary, within its
means, to allow for the appropriate use by its competent authorities
of controlled delivery and, where it deems appropriate, other
United Nations petition — incomplete report
209
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
209
special investigative techniques, such as electronic or other forms
of surveillance and undercover operations, within its territory, and
to allow for the admissibility in court of evidence derived
therefrom.

2. For the purpose of investigating the offences covered by this
Convention, States Parties are encouraged to conclude, when
necessary, appropriate bilateral or multilateral agreements or
arrangements for using such special investigative techniques in the
context of cooperation at the international level. Such agreements
or arrangements shall be concluded and implemented in full
compliance with the principle of sovereign equality of States and
shall be carried out strictly in accordance with the terms of those
agreements or arrangements.

3. In absence of an agreement or arrangement as set forth in paragraph
2 of this article, decisions to use such special investigative
techniques at the international level shall be made on a case-by-case
basis and may, when necessary, take into consideration financial
arrangements and understandings with respect to the exercise of
jurisdiction by the States Parties concerned.

4. Decisions to use controlled delivery at the international level may,
with the consent of the States Parties concerned, include methods
such as intercepting and allowing the goods or funds to continue
intact or be removed or replaced in whole or in part.


Although it lies outside the scope of this improvised survey to give a more
comprehensive treatise on the legal applicability of the UN Convention against
Corruption in this specific case, there‘s no doubt wise utilization of this and a
couple other international conventions will provide the means necessary to
remove and replace the present members of the Norwegian Government/Storting
et al in a judicially acceptable manner.
On account of strong historical ties and significant linguistic/sociocultural
similarities, it may be convenient to replace — inter alios —nowadays
Norwegian Storting/Government/Supreme Court members with highly
intelligent and reliable Swedes…..and I faithfully believe international fora like
— e.g — the United Nations and the Council of Europe should work
systematically and fast toward indicated goal.

Oct 28 ha I officially demanded the Norwegian Prime Minister, Minister of
Justice and several members of the Norwegian Supreme Court (inter alios)
United Nations petition — incomplete report
210
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
210
summoned before a competent Court of Impeachment (cf Doc #9080)….and, as
expected, Norwegian authorities immediately responded with new crimes and
haughty provocations.
When it comes to the various crimes and harassments etc described in nearby
UN report and corresponding documents (cf p 2), Norwegian authorities —
nervously aware it‘ll be extremely hard to find as much as a single sane and
uncorrupted psychiatrist/psychologist/judge/politician usw outside Norway not
stamping their inordinate misconduct as violently psychotic and totally
unacceptable — have collectively decided to deny all factualities and cover up
their execrable offences as best they can (cf pp 9–10 &c). This preplanned
flimflam represents no substantial hindrance in any case, whereas the putrid
falsehood, ignoble low-mindedness and deep-seated criminal makeup are clearly
written all over these state employed felons who‘ll be utterly unable to deceive
or impress truly sophisticated, genuinely truth-seeking and highly
intelligent/intuitive persons.November 29, 2007

Wilh. Werner WINTHER
United Nations petition — incomplete report
211
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
211
APPENDIX


Members of the Norwegian Storting AD 2005–


Stortinget
President: Mr JAGLAND, Thorbjørn Vice President: Mr HAGEN, Carl I


Lagtinget
President: Mr LØNNING, Inge Vice President: Mr LÅNKE, Ola T

Odelstinget
President: Ms BRØRBY, Berit Vice President: Mr BALLO, Olav G


Members:


 AASLAAND, Terje (Arbeiderpartiet)
 AASLAND, Tora (Sosialistisk Venstreparti)
 AGDESTEIN, Marianne Aa (Arbeiderpartiet)
 AKSELSEN, Olav (Arbeiderpartiet)
 AMUNDSEN, Per-Willy (Fremskrittspartiet)
 ANDERSEN, Dag Terje (Arbeiderpartiet)
 ANDERSEN, Karin (Sosialistisk Venstreparti)
 ANDERSEN, Torbjørn (Fremskrittspartiet)
 ANUNDSEN, Anders (Fremskrittspartiet)
 ARNESEN, Bendik H (Arbeiderpartiet)
 ASMYHR, Hans Frode K (Fremskrittspartiet)
 ASPAKER, Elisabeth (Høyre)
 ASPHJELL, Jorodd (Arbeiderpartiet)
 BALLO, Olav Gunnar (Sosialistisk Venstreparti)
United Nations petition — incomplete report
212
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
212
 BEKKEMELLEM, Karita (Arbeiderpartiet)
 BERGO, Magnar L (Sosialistisk Venstreparti)
 BJØRNFLATEN, Anne Marit (Arbeiderpartiet)
 BJØRNSTAD, Vidar (Arbeiderpartiet)
 BREDVOLD, Per Roar (Fremskrittspartiet)
 BREEN, Thomas (Arbeiderpartiet)
 BREKK, Lars Peder (Senterpartiet)
 BRENDE, Børge (Høyre)
 BRUSTAD, Sylvia (Arbeiderpartiet)
 BRØRBY, Berit (Arbeiderpartiet)
 BØHLER, Jan (Arbeiderpartiet)
 CHAUDHRY, Akhtar (Sosialistisk Venstreparti)
 CHRISTOFFERSEN, Lise (Arbeiderpartiet)
 DAHL, André O (Høyre)
 De RUITER, Freddy (Arbeiderpartiet)
 DJUPEDAL, Øystein (Sosialistisk Venstreparti)
 DUESUND, Åse Gunhild W (Kristelig Folkeparti)
 DØRUM, Odd Einar (Venstre)
 DÅVØY, Laila (Kristelig Folkeparti)
 ELDEGARD, Gunvor (Arbeiderpartiet)
 ELLINGSEN, Jan Arild (Fremskrittspartiet)
 ELVIK, Åsa (Sosialistisk Venstreparti)
 ENG, Sigrun (Arbeiderpartiet)
 ENGER. Inger S (Senterpartiet)
 ENGESET, Martin (Høyre)
 ERIKSEN, Dagrun (Kristelig Folkeparti)
 ERIKSSON, Robert (Fremskrittspartiet)
 FALDET, Eirin (Arbeiderpartiet)
 FLÅTTEN, Svein (Høyre)
 FOSS, Per-Kristian (Høyre)
 FOSTERVOLD, Kåre (Fremskrittspartiet)
 FREDRIKSEN, Jan-Henrik (Fremskrittspartiet)
 GILTUN, Vigdis (Fremskrittspartiet)
 GISKE, Trond (Arbeiderpartiet)
 GITMARK, Peter S (Høyre)
 GJUL, Gunn Karin (Arbeiderpartiet)
 GRANDE, Trine S (Venstre)
 GRIMSTAD, May-Helen M (Kristelig Folkeparti)
 GULLVÅG, Steinar (Arbeiderpartiet)
 GUNDERSEN, Gunnar (Høyre)
United Nations petition — incomplete report
213
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
213
 GÅSVATN, Jon J (Fremskrittspartiet)
 HAGA, Åslaug (Senterpartiet)
 HAGEBAKKEN, Tore (Arbeiderpartiet)
 HAGEN, Carl I (Fremskrittspartiet)
 HAGESÆTER, Gjermund (Fremskrittspartiet)
 HALLERAKER, Øyvind (Høyre)
 HALVORSEN, Kristin (Sosialistisk Venstreparti)
 HANSEN, Eva Kristin (Arbeiderpartiet)
 HANSEN, May (Sosialistisk Venstreparti)
 HANSEN, Sigvald O (Arbeiderpartiet)
 HANSEN, Svein Roald (Arbeiderpartiet)
 HANSEN, Torbjørn (Høyre)
 HANSSEN, Bjarne Håkon (Arbeiderpartiet)
 HAUGEN, Arne L (Arbeiderpartiet)
 HEGGØ, Ingrid (Arbeiderpartiet)
 HELLELAND, Trond (Høyre)
 HENRIKSEN, Per Rune (Arbeiderpartiet)
 HILDENG, Britt (Arbeiderpartiet)
 HJEMDAL, Line Henriette H (Kristelig Folkeparti)
 HOKSRUD, Bård (Fremskrittspartiet)
 HOLMBERG, Kari Lise (Høyre)
 HOLMÅS, Heikki (Sosialistisk Venstreparti)
 HORNE, Solveig (Fremskrittspartiet)
 HUITFELDT, Anniken (Arbeiderpartiet)
 HØGLUND, Morten (Fremskrittspartiet)
 HØIE, Bent (Høyre)
 HØYBRÅTEN, Dagfinn (Kristelig Folkeparti)
 JACOBSEN, Bjørn (Sosialistisk Venstreparti)
 JAGLAND, Thorbjørn (Arbeiderpartiet)
 JAKOBSEN, Alf E (Arbeiderpartiet)
 JENSEN, Lena (Sosialistisk Venstreparti)
 JENSEN, Siv (Fremskrittspartiet)
 JOHANSEN, Irene (Arbeiderpartiet)
 JOHNSEN, Espen (Arbeiderpartiet)
 KHAN, Saera (Arbeiderpartiet)
 KJOS, Kari K (Fremskrittspartiet)
 KLEPPA, Magnhild M (Senterpartiet)
 KLUNGLAND, Rolf Terje (Arbeiderpartiet)
 KNUDSEN, Ulf Erik (Fremskrittspartiet)
 KNUTSEN, Tove Karoline (Arbeiderpartiet)
United Nations petition — incomplete report
214
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
214
 KONGSHAUG, Leif Helge (Venstre)
 KORSBERG, Øyvind (Fremskrittspartiet)
 KOSMO, Silvia K (Arbeiderpartiet)
 KRISTIANSEN, Ivar (Høyre)
 KRISTOFFERSEN, Asmund (Arbeiderpartiet)
 KRISTOFFERSEN, Gerd Janne (Arbeiderpartiet)
 KVASSHEIM, Gunnar (Venstre)
 LANGELAND, Hallgeir H (Sosialistisk Venstreparti)
 LARSEN, Anne Margrethe (Venstre)
 LEIRSTEIN, Ulf (Fremskrittspartiet)
 LIEN, Tord (Fremskrittspartiet)
 LJUNGGREN, Anna (Arbeiderpartiet)
 LODE, Trond (Senterpartiet)
 LUDVIGSEN, Gunvald (Venstre)
 LUNDTEIGEN, Per Olaf (Senterpartiet)
 LYDVO, Hilde M (Arbeiderpartiet)
 LYSKLÆTT, Vera (Venstre)
 LØITE, Inger (Arbeiderpartiet)
 LØNNING, Inge (Høyre)
 LØVIK, Petter (Høyre)
 LÅNKE, Ola T (Kristelig Folkeparti)
 MANDT-BARTHOLSEN, Sonja (Arbeiderpartiet)
 MARTHINSEN, Marianne (Arbeiderpartiet)
 MICAELSEN, Torgeir (Arbeiderpartiet)
 MOE, Ola B (Senterpartiet)
 MYRLI, Sverre (Arbeiderpartiet)
 NAVARSETE, Liv Signe (Senterpartiet)
 NESVIK, Harald T (Fremskrittspartiet)
 NIELSEN, Eva M (Arbeiderpartiet)
 NISTAD, Thore A (Fremskrittspartiet)
 NORDTUN, Tore (Arbeiderpartiet)
 NYBAKK, Marit (Arbeiderpartiet)
 OLSEN, Gunn (Arbeiderpartiet)
 OPHEIM, Torfinn (Arbeiderpartiet)
 PEDERSEN, Helga (Arbeiderpartiet)
 PEDERSEN, Torny (Arbeiderpartiet)
 PETERSEN, Jan (Høyre)
 RAMIN-OSMUNDSEN, Manuela (Arbeiderpartiet)
 REIKVAM, Rolf (Sosialistisk Venstreparti)
 RIIS-JOHANSEN, Terje (Senterpartiet)
United Nations petition — incomplete report
215
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
215
 RUDIHAGEN, Torstein (Arbeiderpartiet)
 RYAN, Inge (Sosialistisk Venstreparti)
 RYTMAN, Jørund (Fremskrittspartiet)
 RØYS, Heidi G (Sosialistisk Venstreparti)
 SAHL, Jan (Kristelig Folkeparti)
 SAMUELSEN, Alf Ivar (Senterpartiet)
 SANDAL, Reidar (Arbeiderpartiet)
 SANDBERG, Per (Fremskrittspartiet)
 SANDE, Erling (Senterpartiet)
 SANNER, Jan Tore (Høyre)
 SCHMIDT, Åse M (Fremskrittspartiet)
 SJØLI, Sonja Irene (Høyre)
 SKJELSTAD, André N (Venstre)
 SKJÆLAAEN, Rune J (Senterpartiet)
 SKULSTAD, Ivar (Arbeiderpartiet)
 SKUMSVOLL, Henning (Fremskrittspartiet)
 SOLBERG, Erna (Høyre)
 SOLBERG, Hill-Marta (Arbeiderpartiet)
 SOLHEIM, Erik (Sosialistisk Venstreparti)
 SOLHJELL, Bård Vegar (Sosialistisk Venstreparti)
 SOLHOLM, Lodve (Fremskrittspartiet)
 SOLVIK-OLSEN, Ketil (Fremskrittspartiet)
 SORTEVIK, Arne (Fremskrittspartiet)
 SPONHEIM, Lars (Venstre)
 STARHEIM, Åge (Fremskrittspartiet)
 STOKKAN-GRANDE, Arild (Arbeiderpartiet)
 STOLTENBERG, Jens (Arbeiderpartiet) (Arbeiderpartiet)
 STORBERGET, Knut (Arbeiderpartiet)
 STRØM, Tor-Arne (Arbeiderpartiet)
 STRØM-ERICHSEN, Anne-Grete (Arbeiderpartiet)
 STØRE, Jonas G (Arbeiderpartiet)
 SUND, Eirin Kristin (Arbeiderpartiet)
 SUNDSBØ, Dagfinn (Senterpartiet)
 SVENDSEN, Kenneth (Fremskrittspartiet)
 SYVERSEN, Hans Olav (Kristelig Folkeparti)
 SØREIDE, Ine Marie E (Høyre)
 SØRFONN, Ingebrigt S (Kristelig Folkeparti)
 TEIGEN, Dag Ole (Arbeiderpartiet)
 TENDEN, Borghild (Venstre)
 THOMMESSEN, Olemic (Høyre)
United Nations petition — incomplete report
216
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
216
 THOMSEN, Ib (Fremskrittspartiet)
 THORKILDSEN, Inga Marte (Sosialistisk Venstreparti)
 TRETTEBERGSTUEN, Anette (Arbeiderpartiet)
 TYBRING-GJEDDE, Christian (Fremskrittspartiet)
 TØRRESDAL, Bjørg (Kristelig Folkeparti)
 VAKSDAL, Øyvind (Fremskrittspartiet)
 VALLE, Ågot (Sosialistisk Venstreparti)
 VALLERSNES, Finn Martin (Høyre)
 VEDUM, Trygve S (Senterpartiet)
 WICKHOLM, Truls (Arbeiderpartiet)
 WIDTH, Per Ove (Fremskrittspartiet)
 WOLDSETH, Karin S (Fremskrittspartiet)
 ØVERAAS, Eli S (Senterpartiet)
 ØYE, Signe (Arbeiderpartiet)The Norwegian Government Nov AD 2007


 Prime Minister:
Mr Jens STOLTENBERG (Arbeiderpartiet)

 Minister of Finance:
Ms Kristin HALVORSEN (Sosialistisk Venstreparti)

 Minister of Local Government and Regional Development:
Ms Magnhild M KLEPPA (Senterpartiet)

 Minister of Foreign Affairs:
Mr Jonas G STØRE (Arbeiderpartiet)

 Minister of Defence:
Ms Anne-Grete STRØM-ERICHSEN (Arbeiderpartiet)

 Minister of the Environment:
Ms Tora AASLAND (Sosialistisk Venstreparti)

 Minister of Petroleum and Energy:
Ms Åslaug HAGA (Senterpartiet)

United Nations petition — incomplete report
217
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
217
 Minister of Development Cooperation:
Mr Erik SOLHEIM (Sosialistisk Venstreparti)

 Minister of Trade and Industry:
Mr Dag Terje ANDERSEN (Arbeiderpartiet)

 Minister of Transport and Communications:
Ms Liv Signe NAVERSETE (Senterpartiet)

 Minister of Knowledge:
Mr Bård Vegar SOLHJELL (Sosialistisk Venstreparti)

 Minister of Labour and Social Inclusion:
Mr Bjarne Håkon HANSSEN (Arbeiderpartiet)

 Minister of Justice:
Mr Knut STORBERGET (Arbeiderpartiet)

 Minister of Equality and Consumer Affairs:
Ms Manuela RAMIN-OSMUNDSEN (Arbeiderpartiet)

 Minister of Culture and Church Affairs:
Mr Trond GISKE (Arbeiderpartiet)

 Minister of Health and Care Services:
Ms Sylvia BRUSTAD (Arbeiderpartiet)

 Minister of Renewal:
Ms Heidi G RØYS (Sosialistisk Venstreparti)

 Minister of Agriculture and Food:
Mr Terje RIIS-JOHANSEN (Senterpartiet)

 Minister of Fisheries and Coastal Affairs:
Ms Helga PEDERSEN (Arbeiderpartiet)United Nations petition — incomplete report
218
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
218
A summary appendix to the 2009 edition of
FORMAL COMPLAINT
VS THE KINGDOM OF NORWAY


As for anno 2008, the scandalous and grossly criminal malconduct of Norweg-
ian authorities throughout the year mirrors and substantially testifies to the
sinistrous but most accurate portrayal found in Formal Complaint vs the
Kingdom of Norway* (*FOCO) pp 196―197.
Whereas a precise and thoroughly verified description of the rotten and assured-
ly morbid terrorism waged by Norwegian (senior) civil servants already exist, it
should be synoptically defensible to put forth a somewhat cursory presentation
of a few main events taking place during 2008 and the first trisection of this
year.


May 7―June 20, 2008:

On May 7 Document #9125 and corresponding enclosures (cf Internet Docu-
ments by Wilh. Werner Winther* − *INDO − and the separated document
Impeachment found at www.scribd.com/wwerner778689) are formally handed
over to the notoriously trustless and violently corrupted sheriff office in NO-
Brattvåg.

As for this specific complaint/application and firmly based on broad/inimical
experience with official corruption in general, I cherished no illusions whatso-
ever prosecuted authorities would comply with Norwegian law or otherwise
fulfill their juridical obligations according to international covenants/regulations
(cf Doc #9125, p 218)….and sure enough:
When I telephonically contacted the Norwegian Parliament archivist Ms Lene
ANDREASSEN (AO) June 18, she was most astonished to discover Document
#9125 and complemental attachments could be found absolutely nowhere in
their − in other respects − tidy archives! Still somewhat bewildered, Ms
Andreassen asked me to send a copy of Doc #9125 to her fax machine
straightaway….and I did.
June 20 I had a new phone conversation with Ms Andreassen who declared she
had received my fax sending and intended to place Doc #9125 before Mr
Thorbjørn JAGLAND* and/or Mr Inge LØNNING* (*presidents of the
Norwegian Parliament/Lagting, respectively ‒ cf FOCO p 211) that afternoon.

United Nations petition — incomplete report
219
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
219
It should surprise nobody harboring even a slightly realistic conception of the
execrable corruption suffusing the Norwegian state apparatus to learn that
heretofore − ie April 16, 2009 − nothing has been heard from Norwegian auth-
orities in this matter since June 20, 2008…!
An interesting parallel to this established ―shut-up-like-a-clam-policy‖ and
―keep-up-your-appearance-tactic‖ has been described in INDO, p 35 (cf Doc
#377, entry of Aug 26, 2000 ib).


August 26, 2008:

The low-tension distribution lines supplying electricity to my private house in
Åsen 4, NO-Brattvåg, are physically disconnected by representatives of the
highly questionable company Nordvest Nett AS.
While Nordvest Nett AS underhandedly talked their planned sabotage operation
over with my local authority and government employed enemies, no
forewarning whatever was passed on to me….of course!

Nordvest Nett AS later attempted to justify the vandalism by referring to an
electricity bill I neither had paid nor by any manner of means had been informed
about. When it comes to the bill, per se, it quickly − and not unexpectedly −
turned out to be at least three times higher than my actual power consumption
warranted…!
With reference to this foul-smelling matter, it should be emphasized that
Norwegian police officers − doubtlessly with the diabolic blessings of the
Norwegian government/Storting et al − maliciously has manipulated my power
supply accommodations for years as a means of, e.g, sabotaging electric articles
and inducing exorbitant expenditures (cf INDO Doc‘s ##7084, 9257 and 9311
&c).
Moreover, one call attention the off-putting fact a boom truck belonging to
Nordvest Nett AS has been employed in order to facilitate second/third/top floor
Cobweb-installing* (*cf FOCO pp 105, 106, 109 and 111, item INDO pp
105―106 [Doc #3217] etc) − this company is evidently involved in aggravated
criminality and human rights violations advocated and aggressively carried out
by Norwegian authorities, and should be intensely distrusted!


August 28, 2008:

In the middle of the night my neighbor in Åsen 7 (Brattvåg) – Mr Ingolf Peder
ABELSETH* (*cf INDO Doc #5817, p 126) – rapidly develops potentially life-
threatening glossopharyngeal edema as a result of intoxication brought about by
United Nations petition — incomplete report
220
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
220
Norwegian officials, and his emergency travel to a nearby hospital is danger-
ously impeded by a number of unusual occurrences.


August 29, 2008:

A comprehensive application for political asylum is formally handed in outside
Norwegian borders.

This entry may be subject to future amplifications.


September 05, 2008:

The low-tension distribution lines and corresponding supply point are recon-
nected by representatives of Nordvest Nett AS – cf entry of Aug 26, 2008.

This entry may be subject to future amplifications.


September 09, 2008:

An unknown man associated with Norwegian authorities telephonically annoys
Mr Ingolf Peder ABELSETH* (*cf INDO Doc #5817, item entries of Aug 28
2008, Sep 15 2008, Oct 22 2008, Nov 06 2008, Nov 07 2008, Nov 08 2008, Dec
05 2008 and Mar 03 2009) who refuses to talk with him.


September 15, 2008:

This night an explosive fire destroys the detached house privately owned and
inhabited by a married couple related by blood to Mr Ingolf Peder ABELSETH*
(*cf INDO Doc #5817, item entries of Aug 28 2008, Sep 09 2008, Oct 22 2008,
Nov 06 2008, Nov 07 2008, Nov 08 2008, Dec 05 2008 and Mar 03 2009) – the
husband dies in the flames, but his moderately injured and more energetic wife
escapes.
Said couple and one of their sons guested Mr Abelseth habitually, and one of
their granddaughters befriends Ms Kjærsti Elida GUSECK* (*cf INDO, Doc‘s
## 7084 and 8017) as well as the latter‘s mother. Mentioned granddaughter also,
a few days before the fire, visited Mr Abelseth in order to rent an apartment in
his house.

United Nations petition — incomplete report
221
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
221
In the afternoon, when described fire had been extinguished, Mr Sigmund
Martin EKREM* (*cf INDO, Doc‘s ##214 and 1536 &c) – next-door-neighbor
of the burnt-out-ruins – decided to inspect the optical smoke alarm/detector
affixed to the ceiling in the hall next to his kitchen and sitting room….and
immediately discovers someone very recently – probably the day before – has
removed/stolen his only security device!
Now – to cut the matter short; we strongly believe Mr Ekrem‘s smoke alarm/
detector was stolen by the same Norwegian Police ―Security‖ Service officers
burglarizing the burned house less than 14 hours before the actual fire broke out,
and we‘re absolutely convinced indicated police officers are perfectly identical
with two of the slimy psychopaths terrorizing Mr Abelseth and myself…!
Furthermore one believe we‘re dealing with most willful and aggravated arson,
and emphasize that the Norwegian Police ―Security‖ Service has under-the-table
access to a number of incendiary systems and – vg – acid/water/sugar based
ignition/delay mechanisms leaving no documentable traces.


October 21, 2008:

A few applications for political asylum are formally/personally submitted to
embassies in Oslo.

This entry may be subject to future amplifications.


October 22, 2008:

Mr Ingolf Peder ABELSETH* (*cf entry of August 28, 2008) has repetitively/
telephonically been harassed by an unknown man somehow associated with
Norwegian authorities.


November 06, 2008:

Mr Ingolf Peder ABELSETH* (*cf INDO Doc #5817, item entries of Aug 28
2008, Sep 09 2008, Sep 15 2008, Oct 22 2008, Nov 07 2008, Nov 08 2008, Nov
24 2008, Dec 05 2008 and Mar 03 2009) has been invited to dinner by his
officially appointed support person, Mr Kjell KALVØY (NO-Brattvåg).

Mr Abelseth is away from his home several hours today, and psychopathic
officials seizes the opportunity to – once again – break into his private dwelling
house in Åsen 7, Brattvåg.

United Nations petition — incomplete report
222
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
222
November 07, 2008:

Mr Ingolf Peder ABELSETH* (*cf INDO Doc #5817, item entries of Aug 28
2008, Sep 09 2008, Sep 15 2008, Oct 22 2008, Nov 06 2008, Nov 08 2008, Nov
24, 2008, Dec 05 2008 and Mar 03 2009 ) shows the first symptoms of the
recurrent poisoning continuing till his death about four months later.


November 08, 2008:

I was making for my own home in Åsen 4 when I – at 07:45 PM – recognized
that the light had been switched on in the untenanted and normally empty
basement in Åsen 7, Brattvåg (I had visited corresponding house half an hour
ago, and positively knew the actual light in the laundry room had been turned
off when I left).
A speedy investigation testified to the fact somebody had entered and left the
basement through a locked and practically unused door a few minutes earlier.

On the first floor Mr Ingolf Peder ABELSETH* (*cf INDO Doc #5817, item
entries of Aug 28 2008, Sep 09 2008, Sep 15 2008, Oct 22 2008, Nov 07 2008,
Nov 24 2008, Dec 05 2008 and Mar 03 2009) – the only resident and owner of
the house – peacefully watched television completely unaware someone just had
broken into his dwelling (Mr Abelseth was born in 1918, and depended on a
walking chair and hearing aids – in the course of the year he had, with great
efforts, entered the basement only once).

Well, booby-trapped/contaminated or not – for safety‘s sake I decided to steer
clear of the basement for a couple of days…!


November 24, 2008:

Mr Ingolf Peder ABELSETH* (*cf INDO Doc #5817, item entries of Aug 28
2008, Sep 09 2008, Sep 15 2008, Oct 22 2008, Nov 07 2008, Nov 08 2008, Dec
05 2008 and Mar 03 2009) is somewhat disquieted this afternoon, because in the
morning – around 08:00 AM – he‘d discovered a great number of huge
footprints in his private garden.
It had snowed quite a bit between 02 and 03 AM that night, and the tracks left
by the paper boy about 05:15 AM had partially destroyed some of the intruder‘s
larger/deeper footmarks….so, as the latter prints was covered by a thin snow
layer, the uninvited guest had prowled around just before 03:00 AM studying
the basement windows in Åsen 7, Brattvåg!

United Nations petition — incomplete report
223
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
223
UN-DOCUMENT
1
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Nov 21, 2001

Ambassade d‘Australie
4, r Jean Rey
FR-75015 Paris
France


VOILÀ — L‘OCCASION FAIT LE LARRON !

Cf phone conversation the 13
th
inst —

The registered letter sent you the 5
th
inst (cf enc Certificate of Posting) is
evidently stolen by Norwegian police officers — probably with reticent approval
from noisomely depraved senior state officials in, e.g, the Norwegian
government.

In corresponding solicitation one sharply accentuate that Articles 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 18 and 19 in the Universal Declaration of Human Rights
repeatedly, continuously and premeditatedly had been rampageously violated by
Norwegian authorities since — at least — 1992.

Norwegian police has earlier thieved registered mail to, v.g, the American and
French embassies item the Human Rights Committee.

Described interception acutely violates sections 145 and 145a etc in the
Norwegian Penal Code, and does also — very clearly — infringe Articles 24
item 27 (paragraphs 1 and 2, v Article 31 ib) in the Vienna Convention on
Diplomatic Relations (1961), cf Articles 35 (paragraphs 1–2) and 43 ib in the
Vienna Convention on Consular Relations (1963).

The downright corruption and hell-destined iniquity abidingly displayed by
Norwegian magistracy in juxtaposed facts of nearby case, are unparalleled in
UN-DOCUMENT
2
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
modern monarchic history of law, and execrable diabolism and gangrenous
ghoulishness interosculates their exceedingly opprobrious criminality.

I enclose a copy of my application for political asylum dated the 5
th
inst, and
some documents highlighting selected counts vs Norwegian authorities.


Sincerely yours,

Wilhelm Werner Winther


cc: Secretariat of the CPT, FR-67075 Strasbourg Cedex, France.UN-DOCUMENT
3
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


Jul 09, 2001

Amnesty International
99–119 Rosebery Ave
London EC1R 4RE
UK


NOTA BENE

May 2
nd
this y the Norwegian King in Council of State was forwarded enc
teletransmissive, ―Hans-Petter J ahre — suspension/dismissal‖ (03 — three —
pp), by registered mail.
Although Norwegian police stole the receipt, corresponding letter is testified
received by the royal house in Oslo (cf certificate of posting and adjacent
signature belonging to the King‘s private secretary — v, respectively,
cotransmissives A & B).

In spite of telephonic reminders/requests the King‘s secretary has — much as
expected — not replied to our communication. The 4
th
inst the King‘s archivist
et al was told we intended to lodge an appeal to an international court of justice
if an appropriate and written answer not reached us today — a legal compte
rendu to The Human Rights Committee (Geneva, Switzerland) is initiated.

The cotransmissive ―Woe Unto You, Norway‖ was composed Good Friday
(April 13, 2001).


Wilhelm Werner Winther

UN-DOCUMENT
4
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

May 01, 2001


The King in Council of State
Oslo, Norway


HANS-PETTER JAHRE — SUSPENSION/DISMISSAL

Hans-Petter Jahre, Esq, was appointed accessary Director General of Public
Prosecutions by the King‘s Council on Jan 09
th
1998, and has ex officio
recidivistic and arrogantly disgraced his office by extensive and intentional
malversation — particularly in civil proceedings and formal complaint
connections where the suspected party and accused persons were police
employees, senior state officials or, otherwise, public servants.

Mr Jahre‘s absolutely unacceptable irresponsibility and loathsome corruption are
clearly manifested in his letter/decision of the 04
th
prev m (cf enc‘s A, N, O, P,
R & S) where he — without criminal investigation — drops notifications
encompassing v.g;


 premeditated homicides, attempted murder and complicity to
manslaughter/-slaying (cf enc‘s B, C, D & Q),


 gross vandalism, burglary, illicit search/seizure and aggravated
thefts (cf enc‘s C, E, F, G, H, I, J, K, N, O & P),


 comprehensive/systematic corruption, forgery, misdemeanor/felony
and extensive dereliction of duty (cf enc‘s B, C, E, F, G, H, J, K, L,
M, N, O, P, Q, R & S),
UN-DOCUMENT
5
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


 false accusations, illegal deprivation of liberty and unlawful
detention in custody (cf enc‘s F, G & H),


 torture/molestation, illegitimate monitoring/surveillance,
defamations, assaults and breach of precedents item duty of secrecy
(cf enc‘s B, C, E, F, H, I, L, Q & R).


I refer to the International Covenant on Civil and Political Rights Articles 2,
5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 & 19 and demand Hans-Petter Jahre, Esq,
immediately suspended/dismissed from his present office in accordance with
the Civil Service Act sec‘s 15, 16 and 17 — cf sec 6 ib item the Constitution sec
22 and the Criminal Procedure Act sec 56 etc.

Mr Jahre should, without delay, be subjected to independent criminal
investigation/proceedings and charged/sentenced in agreement with Norwegian
law.


Wilhelm Werner Winther


Enclosures:

 A: Administrative decision from the public prosecutor in
Møre/Romsdal,

 B: information about the police etc,

 C: a small apropos (Feb 19
th
, ‘01),

 D: another apropos,

UN-DOCUMENT
6
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

 E: report de jure vs police officials,

 F: formal complaint vs police officials (Feb 01
th
, ‘01),

 G: notification vs police officials (Feb 07
th
, ‘01),

 H: complaint vs Sunnmøre police station (Ålesund),

 I: report vs police employees (Oct 15
th
, ‘01),

 J: formal complaint vs police employees (Feb 05
th
, ‘01),

 K: notification vs police employees (Jan 26
th
, ‘01),

 L: illicit monitoring/surveillance,

 M: complaint to the EOS-committee,

 N: appeal to the Director General of Public Prosecutions,

 O: formal complaint vs Ivar Svendsgaard, Esq,

 P: formal complaint vs Jan Hoel, Esq,

UN-DOCUMENT
7
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
 Q: letter from Kåre Torvholm, Esq,

 R: accessory information,

 S: drop of case, Director General of Public Prosecutions.UN-DOCUMENT
8
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
May 11, 2001
WSO-MR/WWW/hrv 01

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France


SUBJ: HUMAN RIGHTS — VIOLATIONS OF,

This communication should be submitted for consideration under Article 34 in
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
(as amended by Protocol No. 11) asap.


I. Information concerning the author of the Communication

Name: Winther First names: Wilhelm Werner Nationality: Norwegian
Profession: WSO-representative Date/place of birth: May 17
th
, ‘63, Norway
Present address: Åsen 4, NO-6270 Brattvåg, Norway

All replies to nearby complaint must be sent as registered letters or conveyed by
an authorized courier.

Submitting communication as: Appointed representative and legal counsel of
the victim who is a member of the organization We Shall Overcome (WSO).

UN-DOCUMENT
9
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

II. Information concerning the victim

Name: Håndlykken First names: Ole Martin Nationality: Norwegian
Profession: Carpenter Date/place of birth: Feb 09
th
, ‘64, Norway
Present address: Brusdalsvegen 341, NO-6011 Ålesund, Norway

The victim is presently incarcerated at PST Brøset, NO-7440 Trondheim,
Norway. No crimes has been committed, and Mr Håndlykken constitutes no
danger nor nuisance to anybody.


III. State concerned/articles violated/domestic remedies

Hereby one legally summons the Kingdom of Norway for protracted,
premeditated, numerous and severe violations of Articles 1, 3, 5 (subsec‘s 1 &
4), 6, 8, 9, 10, 11, 13 and 14 in the Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms.

All administrative appeal bodies has been exhausted nationally and Norwegian
authorities, generally, do almost anything to illegally prevent the forthcoming
and actual effectuation of appeals like nearby communication.

Norwegian authorities has hitherto manifested nothing but depraved disrespect
for international declarations and covenants of human rights when independent/
extraterritorial investigators potentially could uncover the heinous corruption
which, especially the 5 last years, have infected increasingly larger parts of the
official functions in the country.


IV. Other international procedures

This matter has been attempted submitted for examination/registration etc under
the Human Rights Committee, Geneva (Switzerland) — cf our certificates of
posting (enc F), but all postal items has vanished and we‘ve been constantly and
illegally counteracted by Norwegian police wiretapping our telephones,
intercepting/stealing telefacsimiles/letters, electronically monitoring the
emission from our PCs, preventing free access to the WWW and AV surveilling
our private residences.UN-DOCUMENT
10
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

V. Facts of the claim

Mr Håndlykken has repetitively faced compulsory psychiatric commitments and
coerced I.M. injections with debilitating neurotoxins* (*qe neuroleptics) since
1985. He has, practically nonstop, lamented the multifarious and grave side
effects of the highly undesirable magistral/psychotropic drugs forcedly inserted
to all relevant appeal courts and appellate bodies in Norway, without deserved
approval and emancipation from the chemical strait jacket effectively
suppressing — and gradually annihilating — his deeper and more subtle
emotions and intellectual functions. Håndlykken, Esq, who is fundamentally
religious, particularly regret that the long-lasting iatrogenic maltreatment and
extensive nosocomial etc abuse of chronically noxious substances qualitatively
enfeeble his spiritual contemplation, biblical delectation en règle, and overall
comprehension — especially of complex tropological paragraphs and the hol-
istic application of noologically demanding parables configurationally.

Voluntary and rather copious intake of parasympatholytic (anticholinergic)
medicaments has proven approximately useless, and has evidently only
aggravated the victims somatopsychic misery. Mr Håndlykken rightfully
perceive described chemopsychiatric assault as an orthomolecular abomination,
a pharmaceutical disaster and as regular torture acutely infringing, v.g., Articles
3, 5 and 8 in the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms. The psychiatric drug most frequently thrust on
Håndlykken, Esq, ―Cisordinol Depot‖ — ―Zuclopenthixoli decanoas‖ (qe
―Clopixol‖ — ―zuclopenthixol décanoate‖), mainly — chemoreceptoric —
affect the dopaminergic receptors D
1
and D
2
and thus — like other
thioxanthènes (which has many chemical and pharmacologic similarities to the
―phenothiazines‖) — lack intrinsic and plausible biochemical/pharmacodynamic
usw affinity to the basilar etiology epistemic partaken, nominally and actually,
by mental disorders like, e.g., psychoses. Do also take a further look at the
composition of the neuroleptic ―Navane‖ (―thiothixene hydrochloride‖), a
thioxanthene derivative: N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)-
propylidene]thioxanthene-2-sulfonamide. From this, thinking about the
molecular structure, we‘ll understand that the ―thioxanthenes‖ differ from, v.g,
―phenothiazines‖ by the replacement of nitrogen in the central ring with a
carbon-linked side chain fixed in space in a rigid structural configuration —
spero meliora!

Among adverse reactions connected to psychiatric abuse of Cisordinol one but
mention: Tardive dyskinesia (irreversible), Neuroleptic Malignant Syndrome
(NMS), tachycardia, hypotension, syncope, EKG changes, drowsiness,
UN-DOCUMENT
11
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
restlessness, agitation, insomnia, hyperreflexia, cerebral edema, cerebrospinal
fluid abnormalities, (pseudo-)parkinsonism, akathisia, dystonia, elevations of
serum transaminase and alkaline phosphatase, leukopenia, leucocytosis,
agranulocytosis, eosinophilia, hemolytic anemia, thrombocytopenia,
pancytopenia, rash, pruritus, urticaria, photosensitivity, anaphylaxis, exfoliative
dermatitis, xerostomia, blurred vision, nasal congestion, constipation, increased
sweating, salivation, impotence, miosis, mydriasis, adynamic ileus,
hyperpyrexia, anorexia, nausea, vomiting, diarrhea, increased appetite/weight,
weakness, fatigue, polydipsia, peripheral edema, CNS depression, torticollis,
tremor, dysphagia, muscular twitching, disturbance of gait, oculogyric crisis,
frigidity, urinary retention, amenorrhea, gynecomastia, galactorrhea,
hyperprolactinemia, coma and sudden death (often from cardiac arrest or
asphyxia).

It‘s also, indeed, factually and immanently irrelevant whether Mr Håndlykken‘s
theocentric dissent, soteriological confusion and doxological inclination have a
psychopathological origin and foundation, as long as he satisfactorily care for
himself, is law-abiding and not evolve menacing or unacceptable burdening
manners. Cf Articles 5, 6, 8, 9, 10, 11 and 14 in the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
The victims religious preoccupation is the only and real cause for the
unilaterally nocent contact with the psychiatric establishment forced on him by
arrogant, ochlocratic and dianoetically wanting officials here in Norway. WSO
utterly condemn national and strictly personal conduct suppressing the freedom
of thought, conscience and religion in above depicted way.

Mr Håndlykken has severely suffered both physically, mentally and
socioeconomically through his involuntary tangency with psychiatric institutions
and feebleminded physicians, and it‘s beyond doubt that his iatric tribulation and
madhouse confinements etc, dreadfully violates Articles 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
13 and 14 in the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms.
Speaking about compulsory commitments generally and psychiatric
imprisonments dictated by political motives distinctively, Norway has placed
itself in an optimally unfavorable and most revealing position in Europe, and
WSO need international assistance to efficiently battle governmental/official
depravity.

The efforts Norwegian authorities, especially the police, has taken to sabotage
the origination and fulfillment of this compte rendu and similar documents,
unequivocally offend the provisions in Articles 1, 6, 8, 9, 10, 11 and 13 in the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

UN-DOCUMENT
12
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
I very strongly, on behalf of Norway, regret that our homeland has turned into
a police state wilfully and opportunistically desecrating all international
covenants and universal declarations of human rights, and I underscore that a
correct and accommodating trial of the case at hand would be a valuable
support for us striving to restore a — nowadays — juridically putrefying
nation.


VI. DEMAND

Ole Martin Håndlykken, Esq, should permanently and readily be exempted from
any compulsory contact with the psychiatric apparatus in Norway and elsewhere
and appropriate, criminal investigation and proceedings against Norway, be
initiated asap. Disciplinary penalty and precautionary measures must be imposed
deterrently.


VII. Accessory information and remarks

The author of this communication, WSO-representative Wilhelm Werner
Winther, did, Oct 25
th
previous year, dispatch an application for political asylum
to the American, French, Russian and British embassies in Norway (Oslo),
England (London) and elsewhere — in perfect concordance with Article 14 in
the Universal Declaration of Human Rights. In corresponding solicitation one
sharply accentuate that Articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18 and 19 in
mentioned declaration repeatedly, continuously and premeditatedly had been
rampageously violated by Norwegian authorities since — at least — 1992.

Everybody investigating Norwegian authorities should be aware the ―cobweb-
optics‖ now widely abused by their police. The cobweb-optic represents
technology hitherto, presumptively, unknown to other countries, and is a most
efficient medium for visual surveillance of apartments/offices &c.
Abhorrently misusing described spy-tech, highly perverted police employees
has, absolutely unlawfully, tried to copy the content in the report close at hand,
and the Norwegian government et al will, probably, be informed hereupon by
chartered rascals....possibly wearing blue or blackish uniforms with flamboyant
distinctions! —
The Norwegian government and, particularly, the Ministry of Justice and the
Police, has through an appalling lack of sound discernment, dishonesty ex
officio and moral decay, put themselves in a devastating catch-22 situation
where they — consequently — must deny the sombre truth to avoid global and
extraordinarily sweltering disgrace. I have many times and in a plain language,
UN-DOCUMENT
13
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
warned leading officials in Norway about this nefarious state of affairs, but the
authorities in my fatherland have hitherto exhibited nothing but arrogant
contempt and dishonorable vindictiveness when rebuked and legally prosecuted
for their inauspicious criminality.


Wilhelm Werner Winther

Enclosures:

 A: Appeal to the Norwegian Board of Health (ie Statens
Helsetilsyn) of July 20
th
, 2000 (02 — two — pp),

 B: first application to the Norwegian Board of Health of Oct
12
th
, 2000 (01 — one — p),

 C: reply from the Norwegian Board of Health (Statens
Helsetilsyn) of Nov 7
th
, 2000 (01 — one — p),

 D: administrative decision from the county physician
(Fylkeslegen) in Møre og Romsdal of July 14
th
, 2000 (02 — two
— pp),

 E: first application to the county physician in Møre og Romsdal
of Jan 11
th
, 2001 (01 — one — p),

 F: certificates of posting (01 — one — p),

UN-DOCUMENT
14
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
 G: communication to the Human Rights Committee, Geneva (06
— six — pp),

 H: formal complaint vs police officials of Feb 01
th
, 2001 (02 —
two — pp),

 I: another copy of nearby writ of summons (06 — six — pp).PS: The European Court of Human Rights should feel completely free to obtain
additional background information etc — if desirable and necessary.
UN-DOCUMENT
15
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, NorwayFeb 05, 2001

SEFO
PO box 632
NO-6501 Kristiansund N
Norway

Att: Mr. Ivar Svendsgaard


POLICE OFFICIALS — REPORT DE JURE VS,

On Oct 25
th
previous year I teletransmitted an application for political asylum to
the American, French, Russian and British embassies in Norway and England
which — horribile dictu — were, absolutely illegally, electronically intercepted
and read by Norwegian police employees wiretapping my telephone.

Described crime acutely violates sections 145 and 145 a. in the Norwegian Penal
Code, and I herby demand the police officials guilty, legally prosecuted and
sentenced.

Mentioned interception does also, very clearly, infringe Articles 24 item 27
(paragraphs 1 and 2, v Article 31 ib) in the Vienna Convention on Diplomatic
Relations (1961) — cf Articles 35 (paragraphs 1–2) and 43 ib in the Vienna
Convention on Consular Relations (1963).

Nearby report might be reviewed and adjudicated etc by the International
Court of Justice (The Hague, Netherlands).


Wilhelm Werner Winther
UN-DOCUMENT
16
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


Riksadvokaten
Stortorvet 2
Oslo


ANMELDELSE AV IVAR SVENDSGAARD

Ivar Svendsgaard, 6520 Frei, er leder for SEFO i Møre/Romsdal/Sogn/Fjordane
og virker som herredsdommer ved Nordmøre herredsrett, Kristiansund.

En har i dag hatt telefonisk kontakt med hr Svendsgaard og Jan Hoel,
Statsadvokatene i Møre/Romsdal/Sogn/Fjordane, som begge nekter å utlevere
gjenpart av SEFOs beslutning om å henlegge en anmeldelse hvor politi-
/lensmannsansatte begjæres etterforsket/siktet/tiltalt/straffet for bl.a skadeverk,
innbrudd, illegal husinkvisisjon og grovt tyveri av mer enn kr 2000.
Ifølge et skriv fra Jan Hoel datert 19. fm (cf kotransmissiv), har SEFO i
Møre/Romsdal/Sogn/Fjordane henlagt anmeldelsen ―....idet det ikke er påviselig
grunn til å etterforske....osv‖. Hr Svendsgaard var i likhet med Hoel, Esq,
erklært inhabil i korresponderende sak, kfr strpl § 60 2.–4. pt (v dl § 106 pkt 1
og 6, jf § 108 ib) item fvl § 6 bokstav a samt 2. t.o.m. 4. pt. ——

Man viser til FNs Internasjonale Konvensjon om Sivile og Politiske
Rettigheter, spesielt Artikkel 14 1.–2. pt, og understreker at Norge ingenlunde
er tjent med notorisk korrupsjon av det slaget Ivar Svendsgaard og Jan Hoel
konsekvent forfekter. Et land som ønsker å kalle seg en ―rettsstat‖ må vise vilje
og evne til å straffeforfølge mv øvrighetspersoner oa når disse gjør seg skyldig i
alvorlig kriminalitet.

En begjærer hermed Ivar Svendsgaard siktet/tiltalt/straffet for fortsettlig
pliktforsømmelse og korrupsjon knyttet til ovennevnte henleggelse, jf strpl §
223 3. pt (jf § 55 pkt 1 ib), tjml §§ 14 og 15, strl ikrl § 10, strl §§ 12, 62, 63,
110, 118, 120, 123, 124, 125, 324 og 325 pkt 1–2.

UN-DOCUMENT
17
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

05. mars 2001

Wilhelm Werner WintherKotransmissiver:

 Anmeldelse av Jan Hoel og sistnevntes henleggelse (02 — to — s).

UN-DOCUMENT
18
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


SEFO
v/ Ivar Svendsgaard
KR.sund

ANMELDELSE AV POLITI-/LENSMANNSANSATTE

Den 02. aug a.p påklaget undertegnede oppførselen til ―visse ansatte‖ ved
Sunnmøre politikammer (Ålesund politistasjon), Ålesund, til Justis- og
politidept, og begjæring om å sikte/tiltale/straffe de skyldige ble samme dato
sendt Statsadvokatene i Møre/Romsdal/Sogn/Fjordane (SEFO har tidl mottatt
gjenpart av korresponderende dokumenter).

Etter avtale oppsøkte undertegnede 10. aug a.p Lensmannen i Ørskog, hvor
Helge Abelvik mottok en anmeldelse rettet, spesielt, imot Ove Finnes ved
Haram lensmannskontor, Brattvåg. SEFO har erkjent at anmeldelsen er
registrert.

Den 12. aug a.p — mens undertegnede er i Sula kommune — tar politi-
/lensmannsansatte seg inn i Åsen 4, Brattvåg, med falsk nøkkel, og saboterer et
stort avløpsrør i husets kjelleretasje. Påfølgende vannlekkasje mv ble utbedret av
rørlegger tre dager senere, og forsikringsselskapet Gjensidige underrettes etc.

De skyldige i innbruddet/sabotasjen/skadeverket bes siktet/tiltalt/straffet — jf
strl §§ 40, 62, 147* (*innbrudd ―forøvet i Hensigt at bane Adgang til nogen
anden Forbrydelse‖, kfr 3. pt) og 292 (skjerpende; hevnakt), samt tjml §§ 15
item 16 oa.


05. feb 2001

Wilhelm Werner Winther
UN-DOCUMENT
19
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

Statsadvokatene i Møre og Romsdal/
Sogn og Fjordane,
Molde


ANMELDELSE AV POLITI-/LENSMANNSANSATTE

Den 11. ds vasket Sigmund Martin Ekrem (f 110748), 6270 Brattvåg, klær i sin
privatbolig — bl.a to dongeribukser han etterpå hengte til tørk utenfor huset sitt.
Dagen etter, om formiddagen, oppdaget hr Ekrem at buksene hans —
sannsynligvis i løpet av natten — var påført større mengder gul maling/lakk
(øyensynlig med sprayflaske). Ekrem lot de nå ødelagte buksene henge på
klessnoren, og dro straks til Ørskog og Ålesund. Samme ettermiddag når han
returnerte til bopel, konstaterte han at buksene var stjålet og at uvedkommende
hadde brutt seg inn i hjemmet hans.

Beskrevne skadeverk/tyveri/innbrudd etc er begått av politi-/lensmannsansatte,
og en begjærer avhørt alle som 12. ds betjente det tekniske person-
/boligovervåkingsutstyret mv til politi-/lensmannsetaten i Brattvåg (Haram).

De skyldige bes siktet/tiltalt/straffet, jf strl §§ 62, 147, 227, 257 (393), 291
(391), 325 pkt 1, 2 og 3, item tjml §§ 15 og 16 mv.


15. okt, 2000


Wilhelm Werner Winther Sigmund M Ekrem


UN-DOCUMENT
20
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, NorwayJustis- og politidept
Politiavd
Oslo


KLAGE PÅ SUNNMØRE POLITIKAMMER

Forløpne halvår har undertegnede via tallrike skriftlige og muntlige
henvendelser til jurist Olav Aarø, Sunnmøre politikammer (SUPO), med
hjemmel i strpl § 213 mv begjært tilbakelevert materiell — primært
dokumenter/dagbøker — beslaglagt under en ulovlig husundersøkelse i Åsen 4,
Brattvåg, 04. nov 1996.

Hver gang man purrer bedyrer hr Aarø at beslaget snarest skal utleveres, idet
han fremholder at etterforsker Frode Asbjørnsen (SUPO) ansporet av personlig
fiendskap til ansøker konsekvent saboterer effektueringen.
Etter samråd med konstituert lensmann Jens Vidar Bjørkedal, Haram
lensmannskontor (Brattvåg), ble SUPOs politimester, Arne S Karoliussen, 19.
fm underrettet om beskrevne situasjon og gitt 14 — fjorten — d frist til å påse at
eiendelene mine ble returnert. Som ventet har ikke politikammeret etterkommet
den tidsbegrensede anmodningen.

Adressant og representanter for denne har politianmeldt Karoliussen, Aarø og
Asbjørnsen én eller flere ganger tidligere, men utstrakt kameraderi og en defekt
SEFO-ordning har hittil umuliggjort effektiv rettsforfølgelse av den notoriske
depravasjonen ved SUPO. Politiinspektør Yngve Skovly (SUPO) som signerte
korresponderende husinkvisisjonsordre, ble anmeldt første gang 17. aug ‘96 —
jf fvl kap II om inhabilitet, Grl § 102 item strl § 116 om ulovlig ransaking.

Klagers persekusjon av SUPO-ansatte de jure — cf strpl § 223 — omfatter for
øvrig forhold som vg; falsk anklage/forklaring, ulovlig frihetsberøvelse,
UN-DOCUMENT
21
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
legemsfornærmelse, tortur/legemsbeskadigelse, innbrudd, skadeverk,
dokumentfalsk, brudd på taushetsplikt, korrupsjon, ærekrenkelser, illegal
telefon-/brevkontroll (for å unndra seg straffeforfølgning) og en lang rekke nøye
tilsiktede tjenesteforseelser.

En understreker at politiets vedvarende pliktforsømmelse i ovennevnte
beslagsak er forsettlig og tilskyndet av uverdige hevnmotiver. Vi snakker om en
tjenesteforseelse som rammes av strl §§ 324–325, og det foreligger ulikeartet
idealkonkurrens — kfr tjml §§ 14–15, strl § 29 og politil § 2, pkt 2, 3 og 7.


02. aug ‘00

Wilhelm Werner WintherUN-DOCUMENT
22
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


Høyesteretts kjæremålsutvalg
Oslo


GJENOPPTAGELSESBEGJÆRING

I forbindelse med at Sak nr 97-731 M : Sunnmøre Herredsrett (dom av 04. okt
1997) item Sak 97-00972 M : Frostating Lagmannsrett (dom av 19. mai 1998)
mv snarlig begjæres gjenopptatt av undertegnede, ber en om gjenpart av
adressats avgjørelse i saken (h.r.adv. Tor Erling Staff, Oslo, anket på vegne av
sin klient, Roy Christer Forsberg, lagmannsrettens dom til Høyesterett —
kjæremålsutvalgets beslutning er datert 06. aug 1998), jf offvl § 2 og tvml § 409.

Gjenopptagelsesbegjæringen fremmes i eget prosesskrift, cf tvml §§ 409–410.
Vilkårene for gjenopptagelse etter tvml §§ 405 og 407 er rikelig tilstede, og en
vil dokumentere at begjæringen er rettidig fremsatt, kfr tvml § 408 siste pt.
Man har forståelse for at Høyesteretts kjæremålsutvalg på grunnlag av
disponible saksdokumenter ikke har avdekket defekter.

En fremholder at adressant har partsrettighet som siktet i korresponderende
drapssak, idet han ble pågrepet og varetektsfengslet (Sunnmøre politikammer,
Ålesund, 23. des 1996) i anl. etterforskningen. I direkte tilknytning til anføre sak
ble det også gjennomført husundersøkelse med påfølgende beslag i hans private
bopel 04. nov 1996 (se vedl), cfr strpl § 82.

Avsender var for øvrig forlovet med den myrdede kvinnen, Elin Dalsegg.


22. aug ‘00

UN-DOCUMENT
23
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Wilhelm Werner Winther

Bilag:
 Klage til Justis- og politidept av 02. ds (01 — én — s),
 anmeldelse til Statsadvokatene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane
av 02 d.m (01 — én — s).

UN-DOCUMENT
24
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

SEFO Vår ref: WSO-MR/WWW 01
v/ Ivar Svendsgaard
Kr.sund


ANMELDELSE AV POLITIANSATTE

Under telefonsamtale med undertegnede av dd fremsatte Ole Martin
Håndlykken (f 090264), Ålesund, begjæring om at følgende forhold SEFO-
anmeldes:

Hr Håndlykken forklarer at han sent om ettermiddagen 21. des a.p satt fredelig i
hytten sin i Brusdalsvegen 341, Ålesund, da to uniformerte polititjenestemenn
fra Ålesund politistasjon uten å banke på ytterdøren trengte seg inn for å pågripe
ham. Håndlykken, Esq, oppfattet den barduse og urimelige situasjonen som
truende, og forteller at han gjorde litt fysisk motstand da politimennene
korporlig angrep ham. Tjenestemennene påsatte Håndlykken håndjern dorsalt,
immobiliserte benene hans vha strips for så å sammenbinde øvre/nedre
ekstremiteter. Liggende i denne pinefulle og forsvarsløse kroppsstillingen, ble hr
Håndlykken de neste 45–60 minuttene sammenhengende påført grov og ytterst
smertefull stump vold av, særlig, den eldste av politimennene. Håndlykken
fremholder at en flittig nyttet albuer og knær for å tilføye ham optimale lidelser
samtidig som ansiktet hans brutalt ble presset ned mot underlaget — noe som
resulterte i at han flere ganger var nær ved å kveles.
Etter ovennevnte tortursekvens, ble Håndlykken lempet inn i en bil og kjørt til
Sentralsykehuset, Åse, hvor man påtvinger ham en injeksjon med, muligens,
Stesolid. Deretter blir Håndlykken atter påført håndjern dorsalt — han kastes inn
i en bil hvor en straks sammenknytter hender og føtter med strips, slik at han
igjen befinner seg i samme smertefulle legemsposisjon som ovenfor beskrevet.
Håndlykken blir liggende i skildrede kondisjon i 2 ½ time — konstant med store
smerter, mens torturistene tar seg frem til Psykiatrisk storavdeling, Hjelset, hvor
offeret interneres.
UN-DOCUMENT
25
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
De prektige representantene for politivesenet kjører nå tilbake til hr
Håndlykkens bolig i Brusdalen — gjennomfører en illegal husinkvisisjon og
stjeler kr 10 000 fra et skap i hytten som de, for øvrig, hadde passet på å la stå
ulåst/usikret da de forlot den tidligere på dagen. Håndlykken, Esq, kunne ved
selvsyn konstatere at pengene hans var stjålet da han var innom hytten sin 23.
des a.p —

Hr Håndlykken forsikrer om at han meget lett vil gjenkjenne politimennene
skyldig i ovenskisserte kriminalitet, og han beskriver kort den eldste av
gjerningsmennene slik: ca 45 år gammel, mustasje, mørk, 182–185 cm høy og
90–100 kg tung.

SEFO bes avhøre bl.a Ole Martin Håndlykken snarest (pt innesperret ved PST
Brøset [Post A], 7440 Trondheim).

En understreker at hr Håndlykken er medlem av organisasjonen We Shall
Overcome (WSO). I WSOs vedtekter § 1, pkt 2, heter det — sic: ―WSO skal
hindre overgrep mot og mishandling av psykiatriske klienter både i og utenfor
institusjonene.‖

De alvorlige forbrytelsene en hermed anmelder rammes naturligvis av flere
tunge paragrafer i bl.a straffeloven, men jeg skal — i dette tilfellet — la SEFO
selv få vurdere hvilke juridiske implikasjoner de politiansattes heslige oppførsel
nødvendigvis må avstedkomme.

De to polititjenestemennene skyldig i kriminalitet omtalt i dette tilskrivet
begjæres siktet/tiltalt/straffet herfor.


01. feb 2001

WSO Møre og Romsdal
Wilhelm Werner Winther
UN-DOCUMENT
26
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Jan 30, 2002

Secretariat of the CPT
Human Rights Building
Council of Europe
FR-67075 Strasbourg Cedex
France


HIDEOUS NORWAY II — ABRIDGED CHRONOLOGY

Sequential records largely consists of translated excerpts from documents
prudently apportioned irrevocably criminal Norwegian authorities desperately
attempting to conceal and destroy bountiful pieces of evidence against
themselves. Therefore consecutive information partially might appear rather
simplified and even — for tactical reasons — intentionally neglectful.


Apr 06, 1998:

An austere complaint to the Norwegian EOS-Committee marshalled by Rikard
Olsvik (NO-6657 Rindal) is composed and sent as registered mail with 39
different enclosures.
In corresponding report of complaint one sharply abjurgate numerous and
particularly nefarious burglaries committed by Norwegian police officers, and
condemn the illegal and most despicable abuse of monitor technology by
Norwegian authorities to terrorize important witnesses and evade international
prosecutions etc.
The unlawful and odious intimidation/surveillance of three scheduled witnesses
— Mr Sigmund M Ekrem (NO-6270 Brattvaag), Miss Nina K Rantapelkonen
(NO-6224 Hundeidvik) and Mr Ørn Dahle (NO-6224 Hundeidvik) — are
distinctly mentioned and denounced in a separate passus where I demand the
guilty part charged/sentenced in agreement with notorious jurisprudence.

UN-DOCUMENT
27
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Apr 16, 1998:

Phone conversation with Mr Rikard Olsvik, EOS-Committee.


Apr 22, 1998:

Information reach me confirming that a registered letter sent from the state
controlled post office in NO-Brattvaag the 30
th
previous month, arrived NO-
Lysaker the 16
th
inst (— normally the letter should reach its addressee the
following day, on Mar 31
th
)!
The postal matter in question contained a complaint exposing some of the
downright vandalism perpetrated by Norwegian police officers in my private
house (NO-Brattvaag).


Apr 23, 1998:

The private courier bureau ―ILX‖ carries out research proving that they not had
handled certified/registered mail to above mentioned addressee this month, and
becomes puzzled and horrified when they realize that my letter have been
delivered by an impostor pretending to represent ILX. Further investigation
quickly disclosed that the falsification &c had been enacted by Norwegian
police trying to suppress evidence against themselves and add to my actual
expenses.


May 12, 1998:

Mr Ørn Dahle and his concubine, Miss Nina K Rantapelkonen (cf entry of Apr
6
th
above), are guests in my private home where they spend the night. During the
visit both laments the execrable and completely unlawful terror imposed on
them by Norwegian police officers. Cf Doc #1536, pp 87–88 etc.


May 13, 1998:

Frostating Court of Appeal commanded by Mr Ivar Oftedahl arranges a put-up
lampoon in NO-Aalesund where they — contrary to Norwegian law and my
legally authorized objections (cf Doc #315 above) — unsuccessfully tried to
UN-DOCUMENT
28
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
examine me as a mere witness in a court case disastrously handling the killing of
two persons in Aalesund Oct 31
st
, 1996.
At this point of time it was perfectly clear that Mr Oftedahl was the motive
power behind much of the the utterly contemptible and explicitly illicit abuse of
technology to espy and roughshod Norwegian citizens in their private living
quarters, and several close links to e.g. the Norwegian Police Security Service
installing and operating corresponding monitor accoutrements was readily
uncovered and affirmed. Fully aware Mr Oftedahl‘s inebriated escapades, his
personal prejudices and false accusations etc against certain societal groups, I
found ungentlemanly to converse the burlesque thespians seated in the depraved
judicature seriously.
The subsequent and to the Hell-doomed panel of judges befittingly dissembling
verdict and final passing of sentence in corresponding lawsuit was — in perfect
concordance with my unpretentious anticipations — an emetic brew of ossuary
rejectamenta, venomous lies, hogwash, sepulchral mayhem and a tremendous
portion pure diabolism seasoned with the cremains of my fiancée who was one
of those dispatched in the correlated and in great part police instigated shooting
(the baseless rancor and denigrating activities of Mr Frode Asbjørnsen, NO-
Sunnmøre Police Headquarters [Aalesund Police Station], was the paramount
trigger-factor rendering possible and finally actuating the murders. Mr
Asbjørnsen found a solid foothold for his lethal subversion in the putrid
foundation scandalously brought into being by district judge Mr Finn Lynghjem
[NO-Aalesund] and his accomplice [lay judge] Mr Karl-Ewerth Horneman [NO-
Trondheim] a few years earlier — the vile troika, in spite of massive protests,
illegally and actively participated in the ―criminal investigation‖ and following
prosecution connected to the homicides they‘d impelled....detrimentally
corrupting and steering the course of the defeasible court case).

Frostating Court of Appeal was thus constituted: Mr Ivar Oftedahl, Mr Jan Terje
Bårseth, Mr Erik Sølberg, Mr Johan Munkhaug, Ms Jorunn Ulstein Fjørtoft,
Miss Theodora Baldvinsdottir and Mr Svein Rune Smådal.
The nauseating corruption paraded by named ―judges‖ and the ―expert witness‖,
Mr Karl-Ewerth Horneman, is very clearly punishable in accordance with the
Norwegian Criminal Code sections 110, 120 and 125 — cf section 62 etc ib.


Jun 18, 1998:

Mr Ørn Dahle, NO-Hundeidvik, consults me telephonically because the
abnormal car activity &c outside their living house is distressing. Mr Dahle was
beforehand warned that the continual and star-crossed bullying carried out by
Norwegian police officers targeted his mental equilibrium — contriving
UN-DOCUMENT
29
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
paranoia, criminality and incarceration in a mental institution being their chief
objectives.

Jun 22, 1998:

Another registered letter sent Mr Rikard Olsvik in the Norwegian EOS-
Committee.
The long-standing terror Norwegian police has exposed Mr Ørn Dahle to is
about to succeed, and he boots out his concubine, Miss Nina K Rantapelkonen.


Jul 09, 1998:

One more letter sent Amnesty International and an Icelandic professor colleague
— crimes committed by Norwegian police officers and gross injustice on behalf
of the Norwegian government being the main theme.


Jul 21, 1998:

In NO-Oslo — conference with personnel from a friendly embassy and Amnesty
International.


Sep 15, 1998:

Mr Ørn Dahle, NO-Hundeidvik, complains because Norwegian police
ceaselessly provoke and harass him and his concubine Nina. Mr Dahle report
that — shortly after putting on a cotton sweater which had hung on a chair in
their kitchen a few days — he evolved fever, aching muscles, sore throat, skin
eruptions and abnormal suffusion/bleeding. It‘s thoroughly confirmed that
Norwegian police officers repetitively and illegally burglarized Mr Dahle‘s
dwelling house in advance of described incident, and we know that —
particularly the Norwegian Police Security Service — have carried out
experiments using chemicals/substances harmful when drizzled on v.g. garments
and towels.


Sep 22, 1998:

Telephone conversation with Sunnmøre Police Headquarters (NO-Aalesund),
the Supreme Court (NO-Oslo), the Director General of Public Prosecutions
UN-DOCUMENT
30
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
(NO-Oslo), the public prosecutor in Møre/Romsdal/Sogn/Fjordane (NO-Molde)
and the district sheriff in Haram (NO-Brattvaag) — arrant, inveterate,
documentational, and painstakingly intentional felony/misdemeanour committed
by Norwegian police officers being complained (cf Doc‘s #115 and #240
above).


Sep 23–30, 1998:

The lawless terrorist activities routinely carried out by Norwegian police officers
in e.g. NO-Brattvaag does increase markedly this week....


Oct 01, 1998:

Rendering the district sheriff in Haram , NO-Brattvaag, a visit. Situation is now
highly critical, and the country cops are warned. Nevertheless; in the evening
and throughout the night Norwegian police officers persevere as regards
formerly indicated intimidations.


Oct 02, 1998:

Additional security measures observed — two basement doors in Aasen 4, NO-
Brattvaag, fortified.


Oct 03, 1998:

Mr Ørn Dahle, NO-Hundeidvik, lose control and put to death his concubine,
Miss Nina K Rantapelkonen (cf Doc #1536, pp 87–88 etc)....
The industrious harassment conducted by Norwegian police employees has
proven a real succès fou — a literally smashing achievement accomplished with
steady support from Norwegian psychiatry completely devastating the victims
brain chemistry, eunoia and orthophrenic commensurability through headless
abuse of neurotoxic morbifica! Heartrending compliments to MD Mr Victor
Grønstad (NO-Eidsnes) and psychol Mr Hans Peter Møller (NO-Molde) — both
cumbersomely responsible for the ―alterative refection‖!


Oct 12, 1998:

UN-DOCUMENT
31
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Phone conversation with the French vice-consul, Mr Anders Møller (NO-
Aalesund), who wants to meet me in NO-Brattvaag asap.

Oct 18, 1998:

At 01:10 A.M. intruders from the Norwegian police stealthily approaches my
house in Aasen 4, NO-Brattvaag — one of their aims consists in sabotaging my
Securitas-installed alarm system. Five minutes later the cops realize they‘re
closely watched, and immediately retreat in great haste and
disorder....nonetheless; a less essential part of the burglarproof safety
arrangement is slightly, technically damaged.


Oct 19, 1998:

Chief inspector Mr Kjell Børje Moe (NO-6270 Brattvaag) is handed over a
formal and unmasking complaint vs the district sheriff in NO-Haram County,
Mr Thorleif Marken (NO-Brattvaag).


Oct 19, 1998:

Telefacsimile sent the Norwegian Parliament and Ministry of Justice and the
Police in NO-Oslo — Norwegian statecraft criminality being protested.


Oct 28, 1998:

Two country policemen, Mr Kjell Børje Moe and Mr Ove P Finnes (both NO-
Brattvaag), approach me residentially. The quibbling and lies served being
anticipated, it was a smooth task to repudiate their allegations aimed at
besmirching me and withdrawing public attention from police conducted
villainy.


Oct 30, 1998:

3 representatives from Sunnmøre Police HQ (NO-Aalesund police station [―the
Pigsty‖]) superintended by Mr Frode Asbjørnsen (cf Doc #240 item entry of
May 13
th
above) falsely and odiously accuse me in order to arrange my
internment in a psychiatric noxatorium where my juridical rights, freedom of
movement and scrutinizing in point of police perpetrated ignominies could be
UN-DOCUMENT
32
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
efficaciously suppressed. The accusations — undersigned by assistant chief of
police, Mr Jogeir Nogva (hence, of course, promoted to the ranch of public
prosecutor [NO-Molde]) — were asininely fabricated and quite easy to prove
conspiratorially treacherous. However; the Iranian council physician, Mr Sharan
Moghaddam (NO-Brattvaag [educated in Göteborg, Sweden]), accompanying
the spiteful rascals exhibited a most charming, helminthoid appetency for
dragging himself along the chitterling ambages of swinish, verminous, hog-wild,
and bootlicking pig in a poke venality....so, indeed; I was forthwith cloistered in
one of the glorified state tophets of Norway — a loony bin and satanic point
d‘appui for governmental beastliness outside NO-Molde.
The corresponding bedlamites malis avibus and the nanonoematic staffers in
particular requires millesimal book pages to be treatised somewhat adequately in
respect of their peculiarities. Though an assuredly thorough description of the
lunatic Pandemonium at NO-Hjelset entirely will dwarf the Dantesque inferno
as regards atrocities, one ought to expose internationally the fulsome
ponerological self-gratification certain Norwegian politicians, police
commissioners and public officers gains from illegitimately boobyhatching and
torturing their morally superiors....so; — we‘ll see if I find enough time to
compose the factual opus depropero before dikephobic indifference with respect
to the alienist wielded hell heretofore betoken possibly sweep ye away drowned
in the demolishing and cataclysmic redcaps of guiltless blood shed and
teleologically enraged by the selfsame leviathan!


Anno 1999:

A detailed listing of events has been included in the unshortened and nonpublic
edition of contiguous docket.


Mar 10–17, 2000:

The Norwegian Prime Minister, Mr Kjell Magne Bondevik (the Christian
Democratic Party), and the Minister of Justice, Mr Odd Einar Dørum (the
Liberal Party), are replaced by respectively Mr Jens Stoltenberg and Ms Hanne
Harlem (both representing the Labour Party).


May 22, 2000:

Phone conversation with Mr Ørn Dahle (cf entries above).

UN-DOCUMENT
33
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Jun 16, 2000:

The newspapers ―Dagbladet‖ (NO-Oslo) and ―Sunnmørsposten‖ (NO-Aalesund)
does both publish articles loathed by Norwegian police officers. Corresponding
follow-ups and information about a Norwegian human rights organization sent
various companions.


Jun 17, 2000:

Personal encouragements sent a female physician. The homely epistle —
difficult to comprehend for the police employed and philistine hellcats,
originates dread amongst the uncouth bluecoats who consequently behaves
increasingly aberrantly.
The daily Dagbladet (NO-Oslo) publishes a septempaginal exposé of police
related turpitude in Norway. The reportage, including photos from NO-
Aalesund, maddens the culpable cops additionally....; now — completely losing
their heads — some headless, retaliatory undertaking is inevitable to restore
their ―presence of mind‖ and beguile ancillary the ensuing, national cortège of
headline-mongering and idolizing journalists.


Jun 18, 2000:

Announcing — shortly before midnight the 17
th
(using a phone eavesdropped by
the police) — that he intended to walk back home pretty soon, Mr Bjarne Eide
(aet 17), NO-Karmøy, ―disappears‖ in the blooming killing time....
Mr Eide‘s relatives are among those rightfully surprised by the negligence and
antagonism exhibited by Norwegian police as regards adequate, criminal
investigation of his extirpating encounter with the pallid, jetty-tabarded ―Mr 14‖

Not particularly strong — rather slender and agile; who do you think able to
approach the noctiperipatetic juvenile without awakening his ―run-away-
instinct‖....?


Jun 21, 2000:

Letter sent Mr Ørn Dahle.UN-DOCUMENT
34
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Aug 02, 2000:

Complaint vs Sunnmøre Police HQ (NO-Aalesund) sent the Ministry of Justice
and the Police, NO-Oslo (cf Doc #240 US).


Aug 06, 2000:

The Interlocutory Appeals Committee of the Supreme Court of Norway
dismisses summarily two appeals germanely concomitant with the
phonylitigation and res injustitia recited US beneath the entry of May 13
th
, 1998.


Aug 08, 2000:

Missive sent the Supreme Court, NO-Oslo. Ola Thug (Norwegian equivalent of
John Law) escalates his governmentally approved tailgating &c —


Aug 09, 2000:

Visiting a notalgia afflicted but amicable counsellor in NO-Molde.


Aug 10, 2000:

A formal complaint vs police officers burglarizing and plundering my private
estate locus Aasen 4, NO-Brattvaag, in Nov–Dec 1998 (— when I still was held
captive at NO-Hjelset [cf entry of Oct 30
th
, 1998] —) is recorded by the county
sheriff in NO-Ørskog.


Aug 12, 2000:

My dwelling house in Aasen 4, NO-Brattvaag, is vandalized by Norwegian
police officers — cf Doc #161 above.

UN-DOCUMENT
35
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Aug 16, 2000:

Campaign to recruit new members to an organization disliked by Norwegian
police because the alliance has brought to light some of the profuse criminality
perpetrated by Norwegian cops and government officials — cf Doc‘s ##123 and
339 US.


Aug 19, 2000:

A letter from the Supreme Court, NO-Oslo, reaches me. The note, dated Aug 17,
is very evasive and signed by Mr Gunnar Bergby, Director (Head of the Office
of the Supreme Court).


Aug 22, 2000:

Missive sent the Interlocutory Appeals Committee of the Supreme Court, NO-
Oslo (cf Doc #315 US).
Mr Jan Farstad, the director of health and social services in NO-Haram County,
phones in order to question me about a couple bulky leaf books delivered at his
office the 18
th
inst. The moderately sensitive documents, not properly stored,
had popped up astray.
Mr Farstad, normally a well-mannered and agreeable officiary to deal with,
behaved correct during our conversation — though he didn‘t get requested
information in extenso.


Aug 26, 2000:

A few lines from the Supreme Court, NO-Oslo, received. The highly circuitous
reply — dated Aug 25
th
and undersigned by Mr Gunnar Bergby (cf entry of Aug
19
th
US) — gives rise to investigatory moves, and interesting facts about the
Court and the societal interaction etc of its judges et al are readily provided. One
of multifarious circumstances disquieting....is the fact that Mr Bergby, the
administrative director of the Supreme Court, has left no regular and archival
traces of our correspondence! Most irregular, a discrete inquiry is launched soon
confirming that none of the actual — and likable (!) — secretaries have seen or
heard uttered a single word about Mr Bergby‘s and my own letters, and they‘re
probably still wondering why....!


UN-DOCUMENT
36
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Aug 29, 2000:

Brief phone dialogue with a secretary at the Supreme Court, NO-Oslo, stating
that Mr Gunnar Bergby will be away from his office rest of the day.
Ola Thug (cf entry of Aug 08
th
above) expands his terroristic bustling.


Aug 30, 2000:

Telephone call from the Supreme Court, NO-Oslo — conversation
eavesdropped and recorded by Norwegian police wiretapping my phone number
986 62 841.


Aug 31, 2000:

Here goes!! Mr Sharan Moghaddam (cf entry of Oct 30
th
, 1998 US) and two
country policemen cracks up — with fictive permission from the deputy sheriff
in NO-Haram County, Mr Ove P Finnes (cf Doc #161 and entry of Oct 28
th
,
1998, above. Mr Finnes was, moreover, formally notified for dereliction of duty
on Aug 02
nd
, 1996) — the main entrance to my house in Aasen 4, NO-Brattvaag,
in order to intern me at a lunatic asylum. The all over mendacious accusations
was undersigned — though not fabricated — by Miss Inger Ferstad, jurist at
NO-Aalesund Police Station/Sunnmøre Police HQ (cf Doc‘s ##161, 240 and
339 item entries of May 13/Sep 22/Oct 30, 1998 &c above). All police
principals being utterly disqualified, the forged document signed by Miss
Ferstad was thrown away, and a new impromptu warrant underwritten by Mr
Jan Farstad (cf entry of Aug 22
nd
US) — several hours after the illegal restraint
and corresponding vandalism (destruction of outer door and windows)! Mr
Moghaddam, completely aware he‘d committed a new crime, did afterwards
whatever possible to suppress facts of the case through black lies and
denigration — Allahu akbar!


Sep 19–21, 2000:

Conference with embassy deputies et al in NO-Oslo. Ola Thug (VS) snoops
unproductively around....
UN-DOCUMENT
37
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Sep 22–28, 2000:

Several significant events — Norwegian police officers are surpassing
themselves as regards macabre farcicalities usw.


Sep 29, 2000:

A concise application is written and mailed to an affable embassage in NO-Oslo
— the hunt for political asylum is maintained (cf Doc #123, ―VII. Accessory
information and remarks‖, US).
When walking to the post office in NO-Brattvaag, Ola Thug treads upon my
heels persistently — names, whereabouts and pedigrees appropriate to the
various bird-dogs/rapscallions being plain as the snouts in their despised mugs.
When inside the PO, a vassal from the Norwegian Police Security Service
utilizing a false front-door key worms himself into my dwelling in Aasen 4, NO-
Brattvaag. The middle-aged paterfamilias and ordinary-looking cop —
described by some of his neighbors (in another geographical part of Norway) as
trustworthy, jovial and commonplace ( — though a refined old lady
straightaway characterized him as a murderer and sly pretender), immediately
heads for my refrigerator — showing no attention to observable cash and
documents. The scheming cabinet-jingoist, having killed in misunderstood esprit
de corps before (―qui aime bien châtie bien !‖), adds a lethal dosage poison to a
box liver paste and hastily retreats.
Although the veneno-neco-attempt was rather expected and applied poison
familiar from the very outset of unprovoked hostilities, some of the pâté was
forwarded a forensic laboratory for closer examination &c. A few days later
information reached me ratifying my suspicions; in the decennium 1986–1996
dozens of political murders had been committed in XXXX (cf entry of Oct 30
th
,
1998, US) through utilization of this deadly agent practically impossible to
detect for the average patho-/toxicologist when shrewdly administered.
Furthermore; the laboratory and cohering institute could right away document
that corresponding poison had been abused by Norwegian police since 1981 —
though they supposed Ola Thug (VS) criminally had misused the substance long
time before that. Mr Moghaddam (cf entry of Oct 30
th
, 1998 and Aug 31
th
ha,
US) cooperated closely with the riffraff-filchers (Norwegian police officers ‘ve
exhibited a natural predilection for nocturnally foraging and poaching human
leftovers!) this day — prospectively forging a long-yearned certificate of death
doubtlessly being a mighty, Mephistophelian inspiration!UN-DOCUMENT
38
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Oct 09–11, 2000:

Numerous telefacsimiles sent different embassies and organizations &c — the
world ought to know something about official, Norwegian double-dealing and
maliciousness....and I‘m still looking for political asylum somewhere (cf Doc
#4000 etc)!
The Norwegian Ministry of Justice and the Police has not replied to my
complaint vs Sunnmøre Police HQ of Aug 02
nd
ha (cf Doc #240, US), so the 09
th

an application is submitted.


Oct 12, 2000:

A formal complaint vs police officers burglarizing and plundering my private
estate locus Aasen 4, NO-Brattvaag, on Sep 05
th
ha (when I, due to their
unmitigatedly perjurious imputations [cf entry of Aug 31
th
, ha/US], had to spend
some days at a nuthouse) is recorded by the county sheriff in NO-Ørskog (NO-
6240 Sjøholt). Amongst the fuzz-knaves demanded examined as
witnesses/suspects one make note of Mr Frode Asbjørnsen (cf Doc #240 item
entries of May 13
th
and Oct 30
th
, 1998, US), Mr Sindre Ryssevik (prime
instigator behind sundry illicit housebreakings, searches, incarcerations,
wiretappings, room buggings and vandalistic deeds etc in NO-Aalesund), Mr
Ingmar Farstad (previously reported for provable, criminal offences), and Mr
Ove Finnes (cf Doc #161 and entries of Oct 28
th
, 1998, item Aug 31
st
ha, US).
The vandalism/theft/burglary reported in Doc #214 US, are attributable to the
fact that Mr Sigmund Ekrem, NO-Brattvaag, attended me when lodging the
complaint standing counter — an unlawful retribution segmentally nakedizing
some of the crappy meanspiritedness generally typifying Norwegian police
officers nowadays.


Oct 15, 2000:

Telefacsimiles sent a few persons despised by Norwegian police because
they‘ve legally attacked and publicly reproved cop corruption. Ola Thug is
groaning — discussing alternative, retaliatory and lawless endeavors to get even
with those respecting the globally approved human rights and Norwegian law
singularly.
UN-DOCUMENT
39
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Oct 18, 2000:

Conversation over the telephone with the Norwegian Minister of Justice, Ms
Hanne Harlem (cf entry of Mar 10-17 ha, US), who gave me her fax number.
Telefacsimile transmitted; Ms Harlem receives a total of 17 pages portraying
some of the criminality committed by, mainly, Norwegian police officers. Ms
Harlem was strongly urged to clean up the practically incredible mess willfully
created by extraordinarily irresponsible and imprudent public prosecutors (all
former police employees), district recorders, police officers, judges and
politicians et al. In my letter to Ms Harlem I clearly stated that Mr Ivar Oftedahl
and Mr Frode Asbjørnsen (cf entry of of May 13
th
, 1998 item 12
th
inst US/usw)
should be legally investigated, prosecuted and punished.


Oct 19, 2000:

Telephonically transmitted and recorded warnings sent my cellphone number
986 62 841 (cf entry of Aug 30
th
, ha/US) from source ―8031‖ reading thus
(translated from Norwegian):

01: ―Yes we‘ve warned you.‖
02: ―We‘ve considered taking contact.‖
03: ―Let the light be on if everything is OK.‖
04: ―We have you under surveillance , due to your activity.‖

The messages being received at 10:17 PM, it should be emphasized that
representatives from the Norwegian Police Security Service had behaved highly
menacing this afternoon — attempting to find embrasures and stands fit for
firing their handguns at me. Feigning it all had been a mere ―warning‖ (cf entry
01 US) now tentatively integumenting their deviltry in seemingly concernment
for my well-beeing (cf entry 03. US), aftermath felt crucial for the police ‘cause
— normally accomplishing assassinations successfully and without major
obstacles, they didn‘t mind hiding their mugs well when doing uttermost to
slaughter me....the live cartridges, their behavior and in camera dialogues &c
before/after the attempted murder totally eliminating doubt regarding their
internecine plot.
It might sound somewhat nonchalant, but really; I‘ve stopped counting the
number of actual incidents arranged by Ola Thug (VS) to kill or harm me in
some way or another — although I know for sure I‘m the unawarded and
national champion of a perilous record!


UN-DOCUMENT
40
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Oct 25, 2000:

Dispatching applications for political asylum to different embassies (cf Doc
#123, ―VII. Accessory information and remarks‖, US).


Oct 26, 2000:

Mr Ivar Oftedahl (cf entry of May 13
th
, 1998, item Oct 18
th
ha/US) is compèring
a conference on corruption (!!) and economic criminality taking place in NO-
Oslo (Institute for Criminology, St. Olavs plass). The conference is opened by
— the Minister of Justice, Ms Hanne Harlem (cf entry of Oct 18 ha/US)...!!
Among the persons showing up at the conference I mention: Mr Tor-Aksel
Busch (Director General of Public Prosecutions — cf Doc #115 above), Ms.
Ingelin Killengreen (Director General of Police), Mr Arne Huuse (head of the
National Bureau of Crime Investigation), Mr Per Sefland (chief of the
Norwegian Security Service Police), Mr Anstein Gjengedal (chief of police,
NO-Oslo), Mr Rolf B Wegner (chief of police, NO-Bergen), and Ms Kristin
Krohn Devold (Chairman of the Standing Committee on Justice, the Norwegian
Parliament [from Oct 19
th
, 2001, Minister of Defence]).


Oct 27–Nov 03, 2000:

Actively working with human rights all week — hundreds of pages
teletransmitted to e.g. Amnesty International, Human Rights Watch and the UN.
Ola Thug is rather busy spying — human rights ―activism‖ is indeed a gruesome
lese majesty!


Nov 07, 2000:

Objection on the ground of disqualification sent the county physician in Møre og
Romsdal, NO-Molde. In the repudiation, principally aimed at Mr Egil Tryggve
Storås (b Sep 23
rd
, 1943) and Mr Arne Victor Larssen (b Feb 08
th
, 1938), one
emphasizes that the county physician repetitively has exhibited gross
misjudgement in the course of duty and consequently brought upon the
addresser et al serious and variform mischief, cf the Norwegian Public
Administration Act &c —
Although Mr Storås possess the highest general IQ of those criticized in nearby
documents (comparative Stanford-Binet scores for some of the actual persons
are: Mr Jan Hoel [Doc #147] IQ 141, Mr Ivar Oftedahl [Doc #377] IQ 140, Mr
UN-DOCUMENT
41
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Karl-Ewerth Horneman [Doc #377] IQ 127 and Mr Finn Lynghjem [Doc #377]
IQ 127. By March, 2001, no Norwegian police officer was able to score higher
than 143 on referred scale [rarity 1/x, Norwegian population anno 2002: 293],
and the best qualified of the Norwegian Police Security Service agents all scored
around IQ 130 — scores on verbal material being significantly higher than
corresponding results for numerical and visuo-spatial ability), we can dig up the
wormy cadavers of innocent victims of his dianoetic insufficiency all over Møre
og Romsdal County! The flagrant malfeasance brought about by Mr Storås
should nevertheless not be entirely compared with the rotten malversation and
feculent fiendishness intentionally promulgated by and personified through v.g.
implicated Norwegian police officers and the police pill pedlar Mr Karl-Ewerth
Horneman* (*b Dec 29
th
, 1920 — authorized police collaborator since anno
1962), as Mr Storås perfunctorily enact his decisions bona fides....with
occasionally baneful consequences for his fellow men ——

Amongst the Norwegian physicians grossly abusing their occupation to harm
others mala fide, I‘ll distinctly and in an unilaterally negative sense mention Mr
Arne Ruset (b Jun 18
th
, 1951) — detested headshrinker at the funny farm
―outside NO-Molde‖* (*i.e.: at NO-6450 Hjelset, cf entry of Oct 30
th
, 1998,
US).
Of unimposing stature and appearance, Mr Ruset have discovered an almost
perfect playground to show off his psychopathic personality and towering
wickedness through villainously accusing, tormenting and otherwise devastating
the lifes of those fatuously submitted to his ghoulish perverted custody at this
hell-haunted factory of human havocs and agony.
With undivided irreverence as regards the miscellaneous meters and stanzas of
accomplished poetry, Mr Ruset has begotten a number of booklets reading as a
continuous anamnesis clearly unveiling some of his psychopathologic suffering
in a vulgarly ostentatious language feigned to be Pegasean. I‘ve translated a few
lines of his Hippocrene assaults to English — Mr Ruset‘s erroneous inflections,
syntagmatic impreciseness and peculiar anacolutha being segmentally reflected:


SKELETON-POEM 1 (pub 1982)

It‘s difficult to see when the skeleton
is smiling.
But if you‘re watching closely
you can see small motions in the jawbones
and the mouth-structure opening.
The eye sockets doesn‘t change
at all
UN-DOCUMENT
42
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
and it‘s that making it so difficult.

The skeleton smiles
both often and enduring
where it stands solitary
in the anatomy auditory
to learn us assist
our fellowmen.

It‘s a case
of using the charm.


SKELETON-POEM 2 (pub 1982)

In the anatomy auditory
I‘m dancing tango
with all the skeletons.

So light your arm feels on my shoulder.
So delicate your knuckles feels in my hand.
So bottomless your eyes are looking at me.
So easy we can tread the dance.

It‘s so gratifying to dance
with somebody not caring.


YOU‘RE NOT SAFE (pub 1982)

You‘re not safe as regards me.
Like a letter I can arrive unopened.

When you least expect me
I‘m there.
Fully written
and with best greetings between my feet.

And when you‘re opening
letters from others
I‘m sitting on first line.
Grinding your teeth.
UN-DOCUMENT
43
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Gnawing your nails.

You‘re not safe as regards me
as long as the mailmen keeps up the vanguards.
I‘m sitting in the enormous mailbags
and blowing the twisted horns.
The mail must be forwarded.

So you can feel safe.
A dark evening I‘ll reach you,
I‘m plunging in between your tits
and remains there.


THE FORTY-YEARS WAR (pub 1993)

(....) And the art is always good
to go about with, drinking
a brimming toast for it
and the frail rustling from the tinfoil
when the white tablets are pressed out and making me
a great artist.
Drinking and drinking

in the bloodred night, black
is the wine in the glass (....)


IN A WOMB OF MOLD (pub 1993)

(....) I‘ve passed forty
and has never been an able swimmer.
And little by little I‘ve started
looking for a savior, a pilot
through the rapids.
But as I let go the last grasp, fills the lungs, rushing
downwards
in the increasing chasing
I feel a silent joy ‘cause I don‘t
know
when in the watercourse
the crushing fall
UN-DOCUMENT
44
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
comes (....)


Strange....when reading ―In a Womb of Mold‖ US I spontaneously recall a
remark by Saint Teresa of Ávila (b Mar 28
th
, 1515 — d Oct 04
th
, 1582)....:
―From long experience I have learned that there is nothing like holy water
to put devils to flight and prevent them from coming back again. They also
flee from the cross, but return; so holy water must have great value.‖
Above document is
INCOMPLETE!

UN-DOCUMENT
45
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
FR-67075 Strasbourg Cedex
FranceINAUGURAL REP — HUMAN RIGHTS VIOLATIONS

July 26
th
HA Ole Martin Håndlykken (cf Doc‘s ##123 & 339 US), peacefully
resting in his private maisonette locus Brusdalsvegen 341 : NO-Aalesund, was
arrested by several heavily armed police officers without warning breaking into
mentioned domicile.
Fully aware Mr Håndlykken was unarmed and had no objects otherwise
representing serious danger to them at his disposal, the cops — in all likelihood
— had planned to slay him with a few bursts from their submachine guns as he,
hopefully, reacted with a reflex spurred counterattack to their aggression.

Mr Håndlykken was right away jailed in NO-Aalesund, and three days later
transferred to the state managed political prison and loathed lunatic asylum at
Hjelset east of NO-Molde.
At Hjelset notorious sadists strapped Mr Håndlykken to a procrustes bed where
they continuously and most abhorrently tortured him with noxious chemicals the
next three weeks — Mr Håndlykken has emphasized the central role partaken by
a violent pervert named Steinar Malones in corresponding chemotorture and
pertaining maltreatment generally.

The despicable torture of Mr Håndlykken is now carried on at the psychiatric
lockup at Brøset (NO-Lade) outside NO-Trondheim — his Christian zeal and
justified criticism of the state homologated repression of religiosity being the
main charge and impetus of ongoing molestation.

UN-DOCUMENT
46
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Amongst the multitude of sections in Norwegian law thoroughly and wilfully
violated through described turpitude, I but direct attention to: the Penal Code
sections 228, 229, 230 and 231 — individual assessment of sentence should be
in concordance with the contextual statute in section 232 ib., cf chapter 21 item
sections 61, 62, 63, 123, 124, 125, 145, 325 & 325 loc cit and furthermore the
Civil Service Act sections 14, 15 and 16 plus the Constitution section 96 etc.
As regards international law and agreements &c formally ratified and
intentionally contravened by Norwegian authorities in adjacent case, I only
allude to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment and the European Convention for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment.

When the French seer, physician and astrologer
Nostradamus (b. Dec 14
th
, 1503 — d. July 02
nd
, 1566)
almost 500 years ago characterized nowadays
Norwegian kingdom as a tyranny, he was indeed
SAINTLY!
Very truly yours,

Wilhelm Werner Winther

UN-DOCUMENT
47
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

Oct 17, 2002


NOSTRADAMUS ASSEVERATED — GLOBAL VISTA

In order to somewhat relieve the meritorious amongst you and prospectively
brighten an otherwise gloomy, mundane future, I shall bring to light the
fulfillment of a few prophecies by the French seer Nostradamus (b. Dec 14
th
,

1503 — d. July 02
nd
, 1566) as I — rather epigraphically — make plain some
peremptory implications hereto conjoined.
As the complete meaning behind the various prophecies are known in extenso,
the translation per se is mildly paraphrastic to ease and deepen your
comprehension.


Centurie-VI:72


Par fureur feinte
d’esmotion diuine,
Sera la femme du grand
fort violee:
Iuges voulans damner telle
doctrine,
Victime au peuple ignorant
immolee.
Through wrath pretended
to be supernally imposed,
Is the woman belonging to
the great one betrayed and
violently assaulted:
Though the judges will ban
this affirmation,
She became the immolated
victim of a blind and
mindless people.
UN-DOCUMENT
48
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

In spite of manifest admonitions and warnings communicated to her parents,
older sister and a couple of other persons, my fiancée — Miss Elin Dalsegg (b.
Dec 14
th
, 1974) — was gunned to death together with her traitor in NO-
Aalesund Oct 31
st
, 1996 (The ―Samhain I mmolation‖, also ―Halloween
Immolation‖ or ―Halloween Murders‖).
The male double-crosser, anticipating the would-be murderer, Mr Roy-Christer
Forsberg (b. Aug 12
th
, 1969), to arrive slightly later, had nevertheless unlocked
the outer main entrance to her rented apartment when he suddenly — Miss
Dalsegg being informed about the plot and aware Mr Forsberg‘s peeping
presence — found himself in an explicitly suggestive situation instantly
apperceived as grossly fraudulent by the beforehand perturbed Mr Forsberg
who, very contrary to their original plan, fired some 9 mm projectiles through
the trunk of his — perhaps — best comrade.
I find appropriate to make mention of the fact that triggermen hired to kill me
simultaneously were on their way from NO-Sjøholt to NO-Brattvåg when they
learned that Mr Forsberg had been deliberately misguided with respect to my
agenda and whereabouts....

Mr Forsberg was readily arrested at the close of foretold and nearby described
homicides, and soon — after prelusively admitting he had planned and
committed the crime exclusively on his own and, truly, felt blithesomely content
with the massacre — found abundant time pondering prescribed penalty scale
and assorted community reactions related to his fatal violation and, thus,
regulating his personal and deservedly swarthy future.
Hence Mr Forsberg cooked up and served a fantastic cock and bull story about
how I, through superhuman power &c, completely had possessed him and
compelled him to murder my fiancée (Mr Forsberg and the cooperating betrayer
were both among Miss Dalsegg‘s former boyfriends, and had recently vowed to
harm her)! According to Mr Forsberg‘s prevarications he had entirely been
deprived his free will, and solely acted as an automaton filled with divine wrath
and programmed to dispatch Miss Dalsegg and the traitor to hell!
Howbeit....; none of you will ever meet the well-beloved Ms Elin Dalsegg in
hell, but if the alternate woman persistently cling to some of her grave
misconceptions, a few of you shall chance upon an extremely tormented lady so
closely resembling the former in respect of visage and general semblance, that
you initiatory might be deluded to believe you‘ve seen the original Samhain
victim....!

As regards ensuing lawsuit etc (cf Doc‘s ##315 & 377 [entry of May 13
th
, 1998]
above), villainously rejecting and suppressing easily documentable facts of the
case were a main purpose for the corrupted judges trying to quench all
information elucidating how their own, former lawlessness, together with
UN-DOCUMENT
49
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
unsound vengefulness on behalf of rightfully blamed police officers, triggered
the slayings.
Fourth estate reporters — particularly (...but not exclusively...) journalists from
the newspaper ―Sunnmørsposten‖ (NO-Aalesund), published premeditatedly
perverted articles from the illegal proceedings.....but their discreditable
evildoing shall amuse them no more when they realize that correlated
compositions were their autographic and promptly granted application for
sempiternal detention and anguish in hell...!
ELIN BECAME THE IMMOLATED VICTIM
OF A BLIND AND MINDLESS PEOPLE...!


Centurie-II:36

Du grand Prophete les
lettres seront prinses,
Entre les mains du tyran
deuiendront:
Frauder son Roy seront ses
entreprinses,
Mais ses rapines bien tost
le troubleront.
Letters belonging to and
sent by the great Prophet
will be stolen and seized,
They’ll be manipulated by
and fall into the hands of
the tyrant:
In consequence the great
Prophet will befool his
king,
Though his direption quite
soon shall trouble his
conscience.


In regards to stolen/seized/manipulated letters, I refer to the content in
Documents ##103, 108, 115, 135, 240, 315 and 377 (entry of Apr 22
nd
, Apr 23
rd
,
Jun 17
th
, Aug 10
th
, Aug 26
th
and Oct 27
th
–Nov 03
rd
) US.
In all, since 1996, a 3-digit number of letters and documents ‘ve been
stolen/seized by Norwegian police officers and forwarded the national leviathan
and tyrant!
If I ever ‘ve tricked the royal house and (thus) made a fool of the Norwegian
king, I couldn‘t — for profanely juridical reasons — admit it (yet), and such an
UN-DOCUMENT
50
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
enterprise should (only) trouble my conscience inasmuch as guiltless persons
became suspected (cf Doc‘s ##108 & 115 etc above)....!
However, speaking in nebulous terms of reference generally and about royalties
specificatively:

“Vive „Le Roi Soleil (nec plurimus impar)‟ !”Centurie-I:76


D’vn nom farouche tel
proferé sera,
Que les trois seurs auront
fato le nom:
Puis grand peuple par
langue & faict dira
Plus que nul autre aura
bruit & renom.
He’ll reveal himself
through a personal name
whose initials can’t be
ignored,
And of such composition
that the destiny of three
sisters are interweaved
and determined by virtue
of it:
Then he’ll address a great
people through words and
actions
His fame and renown will
be unequalled.


I was born in 1963 and adopted formally a new personal name in 1984 —
―Wilhelm Werner Winther‖ — whose initials, ―WWW‖, immediately are
recognized by everybody familiar with Internet and the World Wide Web.
Long before Nostradamus himself even were born in France on Dec 14
th
, 1503,
it was firmly decided that this delineation and presentation should take place on
the Internet today, and that you....and ye....were to read it just now! Difficult?
UN-DOCUMENT
51
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
— OK, but keep in mind; nothing is impossible or erroneous merely because it‘s
difficult comprehending, and a given piece of — let‘s say — machinery might
function exceedingly well although you‘re unable to identify its motive power
and figure out the construction &c of its various and sophisticated components.

Well, I‘m not going to spend too much time and space explaining calculations
etc interesting few and understood by still fewer of you. The amply gifted will
nevertheless be able to follow the nether, curtailed and largely uncommented
treatise representing approximately a tenth of the assignments and computations
brought to a close by me in 1973 — i.e; well in time before two of the factual
girls in quest, the twin-sisters Elin & Inga Dalsegg, were born in NO-
Trondheim Dec 14
th
, 1974 (their older sister is Anne Dalsegg, NO-Rindal).

Notice Nostradamus‘ birthday, alphameric status of the letter ―N‖, the
onomastics pertinent to the surname
―Nostradamus/Nostredame/Nostradame/Notredame‖ item the meanings and
inflections of the latin words ―domina/dominus‖ and ―nostrum‖
(nominative/accusative ―nos‖, dative/ablative ―nobis‖ and genitive [denotes
possessions] ―nostrum/nostri‖ [i.e partitive genitives]). Samhain/Halloween
(Oct 31
st
) are fixed to week 44 in our calendar, occurring 44 days before Dec
14
th
.


TSVP!


UN-DOCUMENT
52
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
(22)
5 1+2 9 1+4
E L I N
I N G A
9 1+4 7 1
(22)
(22)
(8)
EL
(14)
IN
IN
(14)
GA
(8)
(22)


I+N+G+A+A+N+N+E+E+L+I+N = 60*

*XX + XX + XX (sex chromosomes & autosomes,
karyotype I + II)
*XX + XX + XX = VV + VV + VV = W + W + W
*22 + 22 + 22 = VVVV + VVVV + VVVV = 44 : 44 : 44
(autosomes II/I)
*ING/21 (codon, karyotype II) + LIN/17 (codon,
karyotype II [= 38, 38 X 2 = 76])
UN-DOCUMENT
53
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
*AA + NN + EE, autosomes karyotype I, VV/W : 22
= 76

I N G A A N N E E L I N
I G A N E L
G E N I A L

7 5 5 9 1 3G + E + N + I + A + L + G + E + N + I + A + L
= 60

G + E + N + I + A + L + (W + R)** = 44

**Letters/bases (codons)/amino acids/DNA/RNA (cf
―double helix‖)

A + N + N + E (4 X 4 X 4, 64 codons : 4 bases) = 16
(44 + 16 = 60)


W + E + R + N + E + R + W + E + R + N + E + R
= 76


UN-DOCUMENT
54
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Cardinal bases (Werner/Anne/Inga/Elin):
W + A + I + E
NE + RW + ER = autosomes, karyotype II, Werner :
AIE : 38
INGA/ELIN + ANNE/ANNE : 22 + 22 + 16 + 16 = 76
WERNER : 38, ANNE + INGA (ELIN) :
16 + 22 (+ 22 = 60) = 38 + 38 (76)

Sapienti sat...!


Now I‘m addressing the United States of America: you‘re in serious trouble
— do you mind if I ask you to secure your continent through, simply,
offering me political asylum over there...? — omens following!Centurie-III:94


De cinq cens ans plus
compte [lon][l’on] tiendra,
Celuy qu’estoit l’ornement
de son temps:
Puis à vn coup grande
clarté donra,
Qui par ce siecle les
rendra trescontents.
For five hundreds years to
come all people will put
their confidence in and
give credit to him,
Who was the splendor of
his time:
Like a thunderbolt he’ll
illuminate them and
enlighten their future,
He who abundantly will
delight them this century.


UN-DOCUMENT
55
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
The loss of human lives through above referred atrocities and lawlessness (cf the
various documents) wholly attributable to the Norwegian police, Government
and Parliament (the ―Storting‖) etc, has already surpassed the total number of
killed — civilians/militaries — due to World War II...!

Basically Norwegian authorities — through longtime and premeditated
criminality and terrorism — efficiently, and in spite of hundredfold warnings,
have rendered impossible the introduction of medicaments practically
100% effective in the treatment of all groups and varieties of malignant
neoplasms (notice that cancer not is a single disease, but at least 120 variform
diseases with, however, the common characteristic of abnormal cell growth
[cycles]).

How many persons will die of cancer in, e.g, the USA alone this year —
550 000...?

Very aware their horrid crimes against mankind could create major problems if
and when discovered, the Norwegian Parliament established a separate
committee to evaluate the danger of war — the actual committee were formally
dissolved last spring.
Notwithstanding that — I‘ll explain why farther down — it would be highly
appropriate, wise and advantageous to embargo, exclude and in other ways
boycott Norway the next 500 years, ye shall not military attack the country
during stated quingentium.
Howbeit; if I — no matter how — as a direct or an ambagious result of my
mortal enemies gangrenous hostilities should become lethally injured, the global
outlook is apocalyptically different from the guaranteed security offered through
the Quingentium-Agreement alluded to by Nostradamus, and I shall lay no
restrictions on you.
Nostradamus, through seraphic/empyrean guidance, truly knew I were the one
and only ever able to empower and offer you a quingentium-agreement in order
to secure planet Earth from destruction fully 500 years onward from AD 2002!
No matter how dark and dangerous the situation might appear; planet Earth
will endure as long as the Quingentium-Agreement is observed.
During corresponding quingentium waging war would be difficult and
unnecessary — it‘ll always be possible to contrive more intelligent
solutions.....and as far as the populace of the Earth observe the actual agreement,
so will I, and throughout the duration of the contract* (*500 years) ye will will
be given several and reassuringly auguries proving that our treaty indeed is
valid. For the next quingentium there‘ll be no great prophet — and ye won‘t be
in need of one either....!
If you want me to set going the
UN-DOCUMENT
56
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Quingentium-Agreement,
I solely demand that you, the nations of the world, in confederacy and for
the next 500 years to come effectively embargo (not medical remedies and
drugs), exclude and in most ways boycott the Kingdom of Norway and its
official representatives by reason of the 50 000 000 (— fifty mil —) persons
who, hitherto, have suffered and finally died due to the sheer and
unprovoked evilness exercised by Norwegian authorities since AD 1992!

I‘m quoting some passages from the composition ―Woe unto you, Norway‖ (cf
Doc #108 US) :

Woe unto you, dissembling Norway, who deceive the world and
bamboozle pious politicians to honor Satan!
Woe unto you, dissembling Norway, who drink to one another
with blood from blameless victims of your evilness!
Woe unto you, dissembling Norway, who globally pretends to help
while devastating righteousness and succoring flagitiousness!
Verily, scurvy Norway; your heinous wickedness and nefarious lies
shall vehemently torment you till Earth passes away!
Verily, scurvy Norway; those supporting or trading with you shall
inexorably gather God‘s scathing wrath!
Verily, scurvy Norway; you‘ve cogently aroused the ire of heavenly
hosts and shall ride your condigned fate!

Norway will survive your boycott, and normal sociodynamic etc conditions and
progress swiftly regained when the last traces of hooked wickedness and
hamartiological vitiation substantiated by the very being and nitwitted villainy
of the offenders in casu are sufficiently extirpated.....which render necessary an
intestine purgatory lasting 500 years.

Whether you wish to turn me down upon reading this document or — as
Nostradamus predicts, let me illuminate you and brighten your future.....that‘s
up to you now!


SAPERE AUDE!

Wilhelm Werner Winther
UN-DOCUMENT
57
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, NorwayDec 14, 2002

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France


CORRUPTION AND THE RULE OF LAW IN NORWAY

During a phone conversation yesterday, Mr Ole Martin Håndlykken (cf Doc‘s
##123, 339 and 590 above) invited me to act as a legal witness in a forthcoming
court case at Sunnmøre Urban District Court, NO-Aalesund — cf Doc #590 US.

Mr Håndlykken‘s request is dismissed because the Courts of Justice Act
provides that

1) all judges (except lay-judges and assessors) must sign a binding assurance
obliging them to exert their office conscientiously (sec 60, cf sec 52 ib
item the Constitution sec 21),
2) only persons markedly competent as co-judges and members of the jury
through their righteousness, skills and independence should be elected
(sec 76, cf sec‘s 52, 53 & 65 ibid), and that
3) nobody can operate as a judge or juror when particular circumstances
potentially diminishing his impartiality eventuates (sec 108, cf sec‘s 52
and 109 ib).

The urban district court in NO-Aalesund is captained by district recorder Mr
Øystein Erling Knudsen (cf the Courts of Justice Act sec 19 etc), and among his
depraved collaborators I name Mr Finn Lynghjem (cf Doc #377, May 13
th
, US)
UN-DOCUMENT
58
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
and Mr Kjetil Gjøen (Mr Gjøen, not otherwise deficient as regards philanthropic
qualities, has nevertheless with his 121 Stanford-Binet IQ been a favorite victim
of malicious police jurists/officials manipulating him practically ad lib! Mr
Gjøen‘s illegitimate behavior is also, partially, due to the fact that I made a
formal complaint against him in Jan, 1997).
We thoroughly know through years of distressing experiences and meticulous
information gathering, that Mr Knudsen, Mr Lynghjem and Mr Gjøen together
with the judges of Frostating Court of Appeal (cf Doc #377, May 13
th
, above)
and the Supreme Court (cf Doc‘s ##315 and 377 [Aug 08, 19, 22, 26, 29 & 30]
US) — indicated judicatures represents pro forma appeal courts (cf the Civil
Procedure Act sec‘s 360, 365, 373, 374, 384, 385, 386, 387, 395, 405, 407, 408,
409, 484 & 485 item the Criminal Procedure Act sec‘s 8 and 13 &c) — in all
germane respects are totally unable to meet prescribed requirements in regard to
sufficient ability, justness and general integrity ex officio. Assigned judges
exclusively owe their penological nonconfinement to the coaxed defects of
Norwegian criminal legislation, and scornfully invested with outstanding
vocational possibilities to avoid justified prosecution and conviction themselves,
their professional philosophy goes thus:

“Yes indeed — we‟re chronic crooks, murderers, perjurers, maniacs,
forgers, dopenicks, drunkards, corrupted lamebrains and moral
lepers.....but; since we effectively ‟ve blocked criminal investigation of
our iniquity, dexterously embezzled proofs against ourselves and
successfully hampered a diversity of legal actions opposed to our
inveterate transgressions and misfeasance, there exist no legally
enforceable judgments against us.....and for that reason we are — at
least in a profanely juridical sense — not guilty (cf the Courts of J ustice
Act sec 53, third per)!
Moreover we strongly feel that the Norwegian society generally should
bestow significantly more of their attention purely revering our
allelopathic lawbreaking.....‟cause it‟s an established truism that our
surreptitious foulness keep back the constitutional Ragnarok and
scandalous imprisonment etc of Norwegian top politicians and
Government officials unavoidably following unwarped trials and
objective, judicial factfinding procedures! So.....treat us courteously,
please, and immortalize our satanic statutory offenses and monumental
corruption by placing a luciferous statue outside the Parliament
Building, and a leviathan monument at the royal palace square in Oslo
where noble-minded adulators can bring their burnt offerings and
confer dignity upon our accomplished forensic diabolism and — also —
squareshootingly commemorate the many illustrious adamites slain by
our minister extolled vice.....AMEN!”

UN-DOCUMENT
59
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
The above and manifest acrimonious though ruthlessly reasonable unfoldment
of the testimony riddled corruption soaking Norwegian judiciary, conclusively
imply that none of the courts of law Mr Håndlykken are obliged to conduct
pleadings before are qualified to pass a valid verdict or judgment — cf the Penal
Code sec‘s 2, 9, 12, 15, 16, 17, 29, 31, 61, 62, 110, 117, 118, 119, 120, 125, 145,
146, 147, 182, 183, 185, 231, 232, 233, 233 a, 236, 237, 275, 276, 291, 292, 350
& 390 a, the Courts of Justice Act sec‘s 108, 109, 113 and 116, the Civil
Procedure Act sec‘s 384, 385, 405 & 407 item the Criminal Procedure Act sec‘s
306, 314, 343 and 347 usw.
Furthermore; the 21
st
of May, 1999, a new ordinance to strengthen the human
rights‘ position in Norwegian law was put into force — the ―Human Rights
Act‖. In section 2 of the Human Rights Act it is explicitly laid down that the
Council of Europe‘s Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (the ―European Convention on Human Rights‖) and
the United Nations‘ International Covenant on Civil and Political Rights are
fully applicable as Norwegian law, and in sec 3 ibid it‘s brought home that
provisions confirmed through conventions and protocols mentioned in sec 2 in
case of controversy are prior to other legislation.
Observing the preferential right maintained by the Human Rights Act sec 3, we
realize that the only commendable foundation as regards a fair trial for Mr
Håndlykken are represented by Articles 6, 13 & 14 in the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Article 2, 14 and
16 in the International Covenant on Civil and Political Rights.

From above discourse on the competency &c of Norwegian judges, we must
conclude that:

No passing of sentence at the hands of Sunnmøre Urban District
Court, Frostating Court of Appeal or the Norwegian Supreme
Court manned by nowadays moral filth is legally valid.Sincerely yours,

Wilhelm Werner Winther

UN-DOCUMENT
60
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
APPENDIX


A FEW AUXILIARY COMMENTS

When Norway is marketed abroad, potential tourists are shown magnificent
photographs of snow-covered mountains, blue fjords, gorgeous waterfalls and
picturesque valleys.....and chauvinistic hucksters slyly delude gullible visitors to
identify the national geography of Norway with the human nature of innate
Norwegians!
In view of the pestiferous aspects indigenously linked to credulous confusion of
indicated perspectives, I find prophylactic affordable to emphasize that the
Norwegians not ‘ve created even óne of the sceneries they opportunistically and
with great enthusiasm promulgate as their territorial fixtures — they‘ve merely
devastated and exploited terrain noncontractually feasible as semblable property
to meet specific needs.

Much in the same way as Norwegians ‘ve deluged beautiful landscapes and
penstocked imposing freshets to generate hydroelectricity heating and
illuminating their living accommodations, they‘ve ruined the gentle nature of
fellowmen by confining them in lunatic asylums restraining the stream of life to
produce misery temperamentally satisfying their dull-witted crave for personal
power. In the selfsame hunt for dynamic energy to keep going their generator
units and psychiatric factories, Norwegians expediently intermingle their self-
ordained constitutional conception and corresponding notion regarding freedom
of environmental manipulation, with the edified persuasion that human nature
by analogy can be legally oppressed and liberally machinated at the mandament
of Norwegian authorities.
A concrete example of stated fallacy is found e.g in sec 37 in the Personal Data
Act (―Personopplysningsloven‖) of April 14
th
, 2000, which laically provides that
Norwegian citizens can be visually monitored in their private homes and without
their knowledge/consent, inasmuch as the national authorities claim they‘re
trying to establish whether the actual victims ever ‘ve been or prospectively can
be suspected, charged, indicted or convicted formerly or presently for factual or
imaginable criminality — cf sec‘s 2–36 and 38–41 ib! The official English
translation of section 37 runs thus:

―The provisions of sections 38-41 shall apply to all video surveillance.
The same applies to sections 8, 9, 11, 31 and 32. However, video
surveillance of which the purpose is to uncover such data as are
mentioned in section 2, no. 8, litra b, is permitted even if the conditions
set out in section 9, first
UN-DOCUMENT
61
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
paragraph, are not fulfilled.
When image recordings from video surveillance are stored in a way that
makes it possible to retrieve data relating to a specific person, cf section
3, first paragraph, the other provisions of this Act shall also apply.
However, the obligation to obtain a licence pursuant to section 33 shall
not apply to video surveillance of which the purpose is to uncover data
such as are mentioned in section 2, no 8, litra b.‖

Through practical application of common judicial analogy, we find that the
Personal Data Act also lay down that the use of vg hidden microphones are
permissible in order to allegedly or objectively collect information specified in
section 2 — a deduction perfectly congruous with authentic detection and
destruction of dozens police installed and usually eddy currented or
piezopowered bugs in the interior sheathings, skirting boards, wall studs, head
frames, sill rails and ceilings etc of our private dwellings!
With respect to the visual surveillance in consideration, the cobweb-optic
compactly portrayed in Doc #123:VII above, invariably ‘ve been employed.
Incontrovertible findings of larger amounts cobweb-optics in psychiatric
institutions must be seen in relation to stipulations expressed in the Personal
Data Act sec‘s 8 and 9 (nurses are normally uninformed about the optics used).

The cobweb-optic ‘ve been grossly misused by the Norwegian police since, at
least, 1990. Initially the Norwegian Police Security Service utilized the cobweb-
optics to secretly supervise foreign consular personnel and embassy
representatives, a few espionage suspected Norwegians, to secure Norwegian
Government institutions and to perpetrate security analyses of persons in official
key positions. Since 1998 the statesmen-approved and intentional abuse of
audiovisual spy-tech in Norway ‘ve exploded, and vice-ridden police officers
are now picklocking private living quarters all over this condemned kingdom to
lecherously spy upon persons they find sexually attractive, or to terrorize human
rights activists and intellectuals blaming official corruption.
The moral crap constituting the general body of Norwegian Government
officials and the national police force, quickly realized that the combination of
piccolo microphones and cobweb-optics was a valuable ally when it came to
evade legal actions against themselves. Hence and consequently: — virtually
always and wheresoever in this country respectable people prepare for criminal
persecution of rotten politicians, chiefs of police, judges, district recorders or
public prosecutors &c, foul police sergeants are called out to audiovisually
supervise the complainants, to audio-/videotape all essential
conversations/happenings and to
copy/photograph/steal/hamper/falsify/annihilate every item of evidence plus the
sum of documents relating to the case — cf Article 25:1 in the Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms!
UN-DOCUMENT
62
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
When Nostradamus (v Doc‘s ##590 and 599 US) declared that Norway was a
debased tyranny, he wholly sensed that no people in the world ever had their
democratic liberty, personal dignity, domestic integrity and human rights at
large worse violated by means of genuinely illicit spy technology and the moral
oligophrenia of execrably perverted and rigmarole addicted politicians
advocating concordant criminality than — the Norwegians!

In addition to the Norwegian courts mentioned in this document, the former as
well as the present Prime Minister and Minister of Justice — Mr Jens
Stoltenberg, Mr Kjell Magne Bondevik, Ms Hanne Harlem and Mr Odd Einar
Dørum (cf Doc #377 US, entry of Mar 10–17) — are amongst those who
eagerly ‘ve promoted the despicable oppression of Norwegian subjects in the
latters private living units and in manners heretofore described.


Wilhelm Werner Winther

UN-DOCUMENT
63
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Dec 31
st
, 2002

International Helsinki Federation for
Human Rights (the ―Federation‖),
Wickenburgg. 14/7, A-1080 Vienna,
Austria


NORWAY: BREACH OF CONTRACTUAL PROVISIONSFACTS OF THE CASE


The purposes of the International Helsinki Federation for Human Rights (IHF) are
— cf the IHF-Statutes as amended by Nov 7
th
, 1998:

Article II:2.1 (a)

.....to support and publicize the principles of the Final Act of the Conference on
Security and Cooperation in Europe signed in Helsinki, Finland, in August 1975
(the ―Helsinki Accords‖) by 35 governments of the states of Europe and North
America and subsequently by governments of other states (the ―Participating
States‖) and subsequent OSCE documents; and

Article II:2.1 (b)

.....to strengthen, assist and coordinate the efforts of its members to monitor
compliance by the Participating States with the principles of the Helsinki Accords
and the follow-up documents in the field of human rights and humanitarian
concerns; and


UN-DOCUMENT
64
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Article II:2.1 (c)

.....to support the development of democratic institutions, the promotion of the rule
of law, human rights and human rights education.


In furtherance of its purposes the Federation shall — cf Statutes ref:

Article II:2.2 (a)

.....urge Participating States to comply with their obligations under the Helsinki
Accords; and

Article II:2.2 (b)

.....gather and disseminate to the public information concerning the provisions and
principles of the Helsinki Accords, the Participating States‘ compliance with those
provisions, and human rights conditions in the Participating States; and

Article II:2.2 (c)

.....promote the formation in the Participating States of nongovernmental
organizations to monitor compliance with the human rights provisions of the
Helsinki Accords, and support, assist and coordinate the work of such
organizations; and

Article II:2.2 (d)

.....assist victims of violations of human rights in the Participating States, whether
individuals or groups.


All IHF-Members and OSCE* (*Organization for Security and Cooperation in
Europe) Contrahents

―.....shall advance the interests of the Federation and shall avoid any action
which might discredit or damage the Federation or interfere with the
achievement of its aims.‖ (cf Article III:3.2 (a), Stat cit)


According to the Federation Statutes in re, Article III:3.3 (a), IHF-membership
shall be terminated if a Committee:
UN-DOCUMENT
65
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
 (ii) has failed actively to monitor compliance with the human rights
provisions of the Helsinki Accords; or
 (iii) has failed to fulfill its obligations as set forth in paragraph 3.2; or
 (iv) has violated the principles of the Federation.


The Final Act 1 (a) — ―Declaration on Principles Guiding Relations between
Participating States‖—– subsection VII, ―Respect for human rights and
fundamental freedoms, including the freedom of thought, conscience, religion
or belief‖, lay down that

 ―The participating States will respect human rights and fundamental
freedoms, including the freedom of thought, conscience, religion or belief,
for all without distinction as to race, sex, language or religion;

 The participating States will promote and encourage the effective exercise of
civil, political, economic, social, cultural and other rights and freedoms all
of which derive from the inherent dignity of the human person and are
essential for his free and full development;

 Within this framework the participating States will recognize and respect the
freedom of the individual to profess and practice, alone or in community
with others, religion or belief acting in accordance with the dictates of his
own conscience;

 The participating States on whose territory national minorities exist will
respect the right of persons belonging to such minorities to equality before
the law, will afford them the full opportunity for the actual enjoyment of
human rights and fundamental freedoms and will, in this manner, protect
their legitimate interests in this sphere;

 The participating States recognize the universal significance of human rights
and fundamental freedoms, respect for which is an essential factor for the
peace, justice and well-being necessary to ensure the development of
friendly relations and co-operation among themselves as among all States;

 The participating States constantly will respect these rights and freedoms in
their mutual relations and will endeavour jointly and separately, including in
co-operation with the United Nations, to promote universal and effective
respect for them;

UN-DOCUMENT
66
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
 The participating States confirm the right of the individual to know and act
upon his rights and duties in this field;

 In the field of human rights and fundamental freedoms, the participating
States will act in conformity with the purposes and principles of the Charter
of the United Nations and with the Universal Declaration of Human Rights.
They will also fulfill their obligations as set forth in the international
declarations and agreements in this field, including inter alia the
International Covenants on Human Rights, by which they may be bound.‖


The principles of the Final Act as quotationally referred and corroboratory
amended through the IHF-Statutes by Nov 7
th
, 1998, was signatory ratified by the
Norwegian Prime Minister, Mr Tryggve Bratteli, Aug 1
st
, 1975 (Helsingfors,
Finland).
The Kingdom of Norway is thus and otherwise legally binding contractually
obliged to enforce and officially conform to the statutory provisions usw of the
Universal Declaration of Human Rights, the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms and the International Covenant on
Civil and Political Rights — cf Doc #627 &c US.CAUSE OF ACTION


Studying enclosed documents — Doc‘s ##103, 108, 115, 123, 135, 147, 161, 214,
240, 315, 339, 377, 590, 599 and 627 (tot 54, fifty-four, pp) — makes
unequivocally plain that we‘re dealing with multifold, aggravated, protracted and
premeditated violations of the human rights and fundamental freedoms scornfully
preplotted and deliberately perpetrated by Norwegian authorities.
The systematic, repugnant, recidivistic and long-drawn-out violations does not
only attest to a deep-rooted disrespect for basal human rights and lawfulness, it
also demonstrate a transparent contempt for the discerning qualities and
safeguarding potency of other nations. The sociopathic manipulation of facts and
emetic hypocrisy wontedly promulgated by Norwegian politicians and their official
delegates to cosmopolitan fora, circumstantiate the fact that Norwegian authorities
furtively look upon — inter alios — the United Nations, the Council of Europe and
the International Helsinki Federation as inferior assemblages of retarded easy
marks and puling cowards!

UN-DOCUMENT
67
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
It‘s nevertheless perfectly clear that the depraved conduct abidingly exhibited by
Norwegian government officials, police officers and judges etc in adjacent case
complex, not ‘ve emerged from sane, honorable, equilibrated or brilliant minds —
though they are criminally responsible, as they volitionally — fully aware the
detrimental and lethal consequences of their undertakings — ‘ve chosen to breach
the law, disregard the human rights, ignore contractual provisions and exuberantly
indulge in putrid and lavish evildoing.
Dikephobia, hamartiophilia, poneropathy, peccatipoiesis, ergasiomimesis,
demonotropism, stygioendemism, atelonoesis, supericlastic and honestiprivic are
all words descriptively and sematic pertinent to the ―Norwegian Police and
Statesman Malignant Syndrome‖, ―NPSMS‖* (i.e; *―Ondartet norsk politi-
og statsmannssyndrom‖, ‗ONPSS‘), underlying the behavior pattern implicit and
factually described. NPSMS is basically a psychiatric disorder chiefly generated
by; relative morosity, peculiar feeblemindedness, acquired corruptibility,
theological confusion, sickly self-assertion, general lability, typical dishonesty,
familiar wickedness, spiteful envy, professional double-dealing, habitual
arrogance, witching predilections, delusional ideas, injurious inclination, distrustful
jingoism, obstinate hypocrisy, innate pettishness, prevaricated sociability and
feigned eunoia. We are, very definitively, portraying explicitly psychopathic
personalities!

It should be thoroughly pinpointed that Norwegian authorities legally and for years
formally ‘ve been advised to quench criminality and abandon their satanic
terrorism.....and that they always ‘ve replied with new atrocities, false arrests,
fibbing and odious haughtiness — exhibiting nothing but gross disdain for the
human rights and lawfulness.

The Kingdom of Norway have intentionally, profusely and extendedly acted in a
manner extremely deleterious and discreditable for the IHF and its various
members — particularly if the obnoxious crimes and premeditated violations of
contractual provisions are accepted without adequate execution of sentence.


TSVP!
UN-DOCUMENT
68
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

DEMAND


The Kingdom of Norway should be readily expelled from the International
Helsinki Federation for Human Rights (IHF) in accordance with the
provisions laid down through Article III:3.3 littera (a) in the IHF-Statutes as
amended by November 7
th
, 1998, and information on nearby Demand made
public in agreement with Article II:2.2 littera (b) in said Statutes.Wilhelm Werner Winther
cc: Secretariat of the CPT and The Registrar, European Court of Human Rights,
F-67075 Strasbourg Cedex, France.
UN-DOCUMENT
69
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, NorwayAtt: (...erased text...)

State of Israel, Government
Jerusalem, Israel
February 22, 2003

Dear (...erased text...):

Beneath letter is a modified copy of My E-mail sent you the 18
th
inst.
Though stylistically unpretentious, a more powerful textus delectus has never
crossed the territorial borders of Israel!
Remember what‘s written (Isaiah):

―Listen to me, my people; hear me, my nation:
The law will go out from me; my justice will become
a light to the nations. My righteousness draws near
speedily, my salvation is on the way, and my arm will
bring justice to the nations. The islands will look to
me and wait in hope for my arm.‖


GOD‘S MESSAGE TO ISRAEL

From the Pentateuch (Genesis) you‘ve learned that the LORD, the Holy One of
Israel, was willing to save the city of Sodom from destruction insofar He could
find ten — or even less — righteous persons there.....but He actually didn‘t, and
burning sulphur befittingly rained down on Sodom and Gomorrah.
Very much in the same way as the LORD searched for incorruptibility in Sodom,
I‘ve been looking for virtue amongst the nations of the world for years.....and not
found it — conclusively I deem examined countries despicable and unworthy
upholding.
However; I‘ve noted that the State of Israel wisely ‘ve rejected certainly perverted
claims from e.g the United Nations (UN), and to an extent unmasked some of the
heinous falsehood particularly the last decade characterizing official
UN-DOCUMENT
70
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
representatives from the Norwegian kingdom. Through their membership in
international organizations and politically dictated allocations of the Nobel Peace
Prize etc, the condemned evilmindedness of Norwegian statesmen ‘ve procreated
stinking corruption and spectacular disasters/attacks worldwide!
Israel has direfully realized that their search for peace and justice hitherto ‘ve been
practically futile.....something is very wrong, and Israeli politicians and religious
leaders ‘ve heretofore been unable to sufficiently pinpoint and solve the actual
problem(-s). Nonetheless, your release is within reach — your demanding trial can
be brought to an extraordinarily glorious and victorious conclusion inasmuch as
you obey the LORD your Redeemer: I‘m not only (...erased text...) of your LORD,
Israel‘s Saviour, but His (...erased text...) as well. Read what‘s written about
(...erased text...) in the section of the Hebrew canon known as the ―Nevi‘im‖ (the
book of Isaiah):

―Here is my servant, whom I uphold, my chosen one in
whom I delight; I will put my Spirit on him and he will
bring justice to the nations. He will not shout or cry out,
or raise his voice in the streets. A bruised reed he will not
break, and a smouldering wick he will not snuff out.
In faithfulness he will bring forth justice; he will not
falter or be discouraged till he establishes justice on
earth. In his law the islands will put their hope.‖
&
―And now the LORD says — he who formed me in the womb
to be his servant to bring Jacob back to him and gather
Israel to himself, for I am honoured in the eyes of the LORD
and my God has been my strength — he says:
‗It is too small a thing for you to be my servant to restore
the tribes of Jacob and bring back those of Israel I have
kept. I will also make you a light for the Gentiles, that you
may bring my salvation to the ends of the earth.‘
This is what the LORD says — the Redeemer and Holy One
of Israel — to him who was despised and abhorred by the
nation, to the servant of rulers: ‗Kings will see you and
rise up, princes will see and bow down, because of the LORD,
who is faithful, the Holy One of Israel, who has
chosen you.‘‖

I‘m the (...erased text...) Norwegian authorities falsely ‘ve accused, villainously
tortured and vehemently tyrannized for years in order to hide their obnoxious
crimes and keep down the Israeli people in a satanic pit of misery, injustice and
terror! I‘m the (...erased text...) unfailingly executing the will of Israel‘s God, the
LORD Almighty, and I‘m the (...erased text...) peremptorily declaring that none of
UN-DOCUMENT
71
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
the Norwegian politicians who — even in slightest manner — ‘ve supported said
offences against Myself and the State of Israel ever shall see the Kingdom of
Heaven or receive God‘s forgiveness. I‘m the (...erased text...) authoritatively
stating that never have more unappeasably condemned and fiercely punished
miscreants contaminated mankind than the Norwegian police officers advocating
and honoring the putrid evilness of God‘s Archenemy in nearby case.....; still, after
777 septillion years, their agonized howling and hopeless cries for mercy will rise
from the most pitiless abodes of the torturous inferno very eagerly awaiting them!

Now you should visit, print out and study the content at
http://geocities.com/wwerner280
where Document #599, ―NOSTRADAMUS ASSEVERATED — GLOBAL
VISTA‖, is of outmost importance for the Israeli future and what‘s written in
adjacent mail. The wisest amongst you shall put everything I‘ve told you to the
test, and also establish the genealogical connections between Isaiah (cf the ―Latter
Prophets‖ of the ―Nevi‘im‖) and Nostradamus.
When you duly realize I‘m your God‘s (...erased text...) and properly comprehend
that what I‘ve told you is divine truth/will manifested, you must forthright act —
don‘t waste a minute! Each single hour the Norwegian embassy in Israel and the
Israeli embassy in Norway are open and diplomatically accepted by you, will
inflict additional problems, suffering, setbacks and homicides etc striking the
Israeli population as well as Jews abroad! Consequently both embassies should be
closed immediately, and every Norwegian holding an office in Israel expelled from
your country without delay. For the next 500 years there shall be no diplomatic
relations, mercantile cooperation, cultural interactions or scientific interchange usw
between the State of Israel and the Kingdom of Norway. For 500 years onwards no
official representative from Norway must be allowed to enter the State of Israel —
neither shall official representatives from Israel visit Norway or indulge in friendly
contact with Norwegian authorities during stipulated period.

I‘m well aware you‘ll need more detailed instructions etc than this after a while,
but it‘s enough for now.

You‘ll unmistakably notice that virtually all fundamental circumstances and
weighty predicaments etc in Israel — as well as the general esteem and conditions
for the Jews at large — becomes significantly and readily improved when you
observe enclosed guidance.....and as you encourage the various nations to boycott
and exclude Norway in the same way as yourself, global peace will settle both
firmly and prompt! Trust your God, Israel!

There are no exceptions as regards the instructions given in Doc #599.
UN-DOCUMENT
72
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


Very truly yours,

Wilhelm Werner Winther
(...erased text...)


PS: (...erased text...)

PPS: I should NOT be approached through Norway‘s official postal services (i.e
Posten Norge BA) — which I‘m boycotting!

Encl: (...erased text...)UN-DOCUMENT
73
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
This document is a transcript of my e-mail sent the Knesset today. As the matter
at hand has global impact, it should be irresponsible not to publish
corresponding warning forthright.

The Knesset
Kaplan st, Jerusalem
Israel


WARNING

According to official sources, the Israeli prime minister — Mr Ariel SHARON —
intends to visit Norway the 16
th
inst.

It‘s my duty to emphasize that aforesaid stopover calamitously does desecrate
God‘s unambiguous instructions as laid down in Document #777 at

www.geocities.com/wwerner280 (i.e above)

I‘m obliged , faithfully caring for the Israeli republic, to underscore that indicated
violation — wholly in agreement with God‘s proclaimed vengeance, swiftly will
bring about implications extremely disastrous for Israel et al.

The Norwegian PM — Mr Kjell Magne BONDEVIK — is familiar with the
content in referred edict, and is calculatingly aware announced halt seriously will
harm Israel and worldwide peacekeeping etc. Said Mr Bondevik, cognizant eternal
punishment for his nefarious and explicitly willful malfeasance is inevitable, is by
now a dedicated medium underhandedly promoting satanic machination
conjunctively exceptionally noxious.

Though additionally catastrophic for their country, Norwegian intelligence service
potentially might attempt to obstruct and sabotage nearby message.....so; rush me a
confirmatory receipt!
UN-DOCUMENT
74
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
July 03, 2003

Wilhelm Werner WintherPS: Keep this note for your complementary reference — ; when you ruefully
are compelled to acknowledge that my thoughtful warning were most
justified, there shall be no doubt whatsoever which kingdom to retaliatory
assault as responsible for oncoming destructions!

UN-DOCUMENT
75
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, NorwayPREMEDITATED/FATAL SACRILEGE


Cf Doc #777 and 1022 above.

Document #777, addressee Mr Ariel SHARON, was published on the Internet
May 26
th
— a few days later the Norwegian prime minister, Mr Kjell Magne
BONDEVIK, most fatefully decided to invite Mr Sharon to Norway....

In spite of clear-cut and multiple warnings, the Israeli PM officially visited
Norway yesterday.
Nevertheless — Mr Sharon and his government was strongly anticipated to
disregard God‘s well-advised instructions as set forth in said documents....:

―Go now, write it on a tablet for them, inscribe it on a
scroll, that for the days to come it may be an ever-
lasting witness. These are rebellious people, deceitful
children, children unwilling to listen to the LORD‘s
instruction. They say to the seers, ‗See no more visions!‘
and to the prophets, ‗Give us no more visions of what is right!
Tell us pleasant things, prophesy illusions. Leave this way,
get off this path, and stop confronting us with the Holy One
of Israel!‘ Therefore, this is what the Holy One of Israel says:
‗Because you have rejected this message, relied on oppression
and depended on deceit, this sin will become for you like a
high wall, cracked and bulging, that collapses suddenly, in an
instant. It will break in pieces like pottery, shattered so merci-
lessly that among its pieces not a fragment will be found for
taking coals from a hearth or scooping water out of a
cistern (Isaiah 30:8–14 — cf Jeremiah chaps. 4, 5 and 6 etc).‘‖
&
―Who among you fears the LORD and obeys the word of his
servant? Let him who walks in the dark, who has no light,
UN-DOCUMENT
76
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
trust in the name of the LORD and rely on his God. But now,
all you who light fires and provide yourselves with flaming
torches, go, walk in the light of your fires and of the torches
you have set ablaze. This is what you shall receive from my
hand: You will lie down in torment (Isaiah 50:10–11 — cf
Isaiah 30:1 and Genesis 15:17–21 etc).‖


NOW:
BEHOLD AND REALIZE!July 17, 2003

Wilhelm Werner Winther


UN-DOCUMENT
77
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, NorwayRecipients:
International synedria/tribunals and
human rights organizations

Oct 30, 2003

ORIENTATION HORS COMMERCE

During week 37 ha several persons from Haram county, Norway, was hospitalized
in NO-Ålesund due to poisoning with methanol* added to their home brew by
Norwegian police officers (*by methanol, ―methyl alcohol‖, we refer to CH
3
OH
made by catalytic oxidation of methane [CH
4
] or dry distillation of wood.
Methanol, pyridine [C
5
H
5
N] — a heterocyclic compound e.g used as an industrial
solvent — and blue dye are commonly added to make ethanol [C
2
H
5
OH]
undrinkable [cf methylated spirits]).
One of those intentionally venenated was Mr Sigmund Martin EKREM (b Jul 11,
1948), NO-Brattvåg. In this connection it shall be appropriate to liberally translate
a few notes sent the corrupt Mr Ivar SVENDSGAARD — local head of the
absolutely scandalous SEFO*-hoax (*SEFO, i.e ―The Special Police Investigation
Commission‖). The reader should be aware all contact with SEFO has been strictly
pro forma dictated and framed to match the despicable corruption pervading the
entire, juridical lupanar in Norway:TSVP!


UN-DOCUMENT
78
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Jan 26 and Feb 19, 2001


SEFO
Att: Mr Ivar SVENDSGAARD
NO-Kristiansund


VARIOUS REMARKS...

Subsequent info is strongly simplified and facts potentially revealing
intelligence gathering techniques and criminal investigation procedures etc
are omitted.

Nov 20, 2000:

Mr Sigmund M EKREM (NO-Brattvåg) is visiting Mr Svein DYRKORN, Storg 41
(NO-Brattvåg), when they both — ca 02:00 AM — are terrified by a heavy thud
from the western housefront brought about by Norwegian police officers. Mr
Ekrem and Mr Dyrkorn are peacefully seated in adjacent TV-room when the actual
incidence occurred.

Nov 21–22, 2000:

Norwegian police officers are discussing how to commit a regular housebreaking
in Åsen 4, NO-Brattvåg — e.g the possibility of entering through a second story
east window is considered (however — that plan is finally abandoned, as they
instantly will be detected....usw).

A Norwegian police officer stealthily breaks into Mr Sigmund M Ekrem‘s private
country house.....envenoming a refrigerated Coca-Cola bottle with deadly poison.
Late in the evening the 22
nd
I receive a telephone call from Mr Ole Martin
HÅNDLYKKEN who declares he the last 2–3 weeks has felt abnormally asthenic
&c. It‘s an established fact Norwegian police officers has surveilled and
burglarized Mr Håndlykken‘s private maisonette in Brusdalsvegen 341, NO-
Ålesund.

Nov 23, 2000:

Mr Sigmund M Ekrem is visited by some comrades this night, and one of these
drank — like Mr Ekrem himself — from above mentioned Coca-Cola bottle.
Around 04:00 AM, shortly after his visitors had left, a Norwegian police officer
UN-DOCUMENT
79
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
launch a resounding blow towards the westward facade of Mr Ekrem‘s private
house. A few days later we learned that the man in his thirties who drank from
commented bottle had died from the poisoning thereby induced.
Notice that Nov 23
rd
was a Thursday.

Nov 24, 2000:

This night Norwegian police officers illegally invades the basement of Mr Ekrem‘s
private house. Several manifestations of abnormal behavior amongst local police
officers are registered.

Nov 26, 2000:

The Iranian physician Mr Sharan MOGHADDAM (i.e Mr Shahram
MOGHADDAM MAMEGHANI, NO-Brattvåg) attempted to tailgate Mr Ekrem
this evening — he doesn‘t quite understand why Mr Ekrem still is alive (Mr Ekrem
visited me three days earlier....and my alexipharmic etc knowledge is rather
profound) — ! Mr Moghaddam did also behave strikingly aberrant Sep 29
th
, 2000,
when a Norwegian police officer applying a forged front-door key broke into Åsen
4, NO-Brattvåg, and injected a lethal dose poison into a liver paste canister (in
order to somewhat delight the police employed assassins, I ate quite a lot of the
envenomed paste.....before, of course, swallowing a potion antidote). It has been
thoroughly documented Mr Sharan Moghaddam indulge himself in most irregular
contact with Norwegian police officers et al.

Nov 27, 2000:

Around 03:00 AM several Norwegian police officers illegally burglarizes the
basement of Mr Ekrem‘s private dwelling house, but flee from the locus in quo in
two cars when informed they‘d been detected.

Nov 29, 2000:

Between 02 and 02:30 AM Norwegian police officers make efforts to break into
Mr Sigmund M Ekrem‘s private house.....though they‘re successful in vandalizing
the basement only.
During a phone conversation with Mr J-K W (omitted name), Ålesund, the
dialogue is sabotaged and multifold technical problems induced by Norwegian
police officers on night duty are registered. Between 11:00 PM and midnight I
speak with Mr Ole Martin Håndlykken and does, amongst other things, scornfully
condemn the misbehavior of Norwegian police officers.


UN-DOCUMENT
80
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Nov 30, 2000:

A Norwegian police officer breaks into Mr Sigmund M Ekrem‘s private residence
envenoming some refrigerated milk with mortiferous poison. Notice this was a
Thursday.

Dec 02, 2000:

Telephone conversation with Mr Sigmund M Ekrem ca 02 AM — Mr Ekrem‘s
bodily comfort is excellent, and he‘s joyful. Straightaway after our small talk, Mr
Ekrem ingest a little bread sipping of the milk referred to above — he immediately
became acutely sick and started vomiting violently. Throughout the night Mr
Ekrem is constantly and seriously ill.....he‘s puking up numerous times, and in the
morning he‘s fetched by an ambulance and forthright hospitalized in NO-Ålesund.

Dec 05, 2000:

Between 02:30 and 05:00 AM Norwegian police officers unlawfully breaks into
the basement of Mr Ekrem‘s private dwelling — dislocating and messing up the
drip-drying laundry.

Dec 11, 2000:

Norwegian police officers illegally burglarizes the basement of Mr Ekrem‘s private
house stealing a newly washed — doormat...!

Dec 23, 2000:

Norwegian police officers utilizing a forged key absolutely illegitimately raids the
first floor of Mr Ekrem‘s private house between 08:30 AM and 02:00 PM.

Dec 25, 2000:

During the afternoon/evening Norwegian police officers destroys the security locks
in Mr Ekrem‘s dwelling in order to illegally encroach the living room &c. Mr
Ekrem, returning from NO-Ålesund around 10:10 PM, does notice numerous
footprints in the snow outside the house — probably imprints made by paramilitary
boots and ca 31 cm‘s long, he‘ve told.

UN-DOCUMENT
81
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Jan 08, 2001:

Two Norwegian police officers breaks into the first-floor of Mr Ekrem‘s residence.
Numerous footprints, ca 31 cm‘s long, in the snow on all sides of the house — in
all likelihood made by (para-)military boots. A ladder has been raised alongside the
southern part of the facade.

Jan 14, 2001:

Without statutory authority Norwegian police officers burglarizes and foul up the
basement of Mr Ekrem‘s private house before, finally, scattering the content of
several garbage sacks all over the floor.

Jan 27, 2001:

The underwriter forwards a writ of summons etc to a human rights tribunal
describing some of the abominable crimes perpetrated by Norwegian police
officers. A formal complaint written on behalf of Mr Sigmund Martin Ekrem is
sent SEFO.

Jan 28, 2001:

Phone conversation with Miss LR (omitted name), NO-Ålesund, who fustigates the
misdemeanor of employees and executrices etc at Ålesund Police Station.

Jan 29, 2001:

Phone conversation with Mr Ole Martin Håndlykken who, amongst other things,
sharply reproach the Norwegian police force.

Jan 30, 2001:

Conversing a SEFO representative and counsellor Aspehaug (NO-Ålesund) —
AO. Contact with freemasons well-informed about some of the criminality
committed by Norwegian police officers etc. Allied intelligence/security services
highly indignant at the criminality exercised by Norwegian police officers and
judges etc.

Jan 31, 2001:

Concise dialogue with Mr Ivar Svendsgaard, SEFO, and the newspaper
Sunnmørsposten (NO-Ålesund) — the mischief-makers referred to did both
UN-DOCUMENT
82
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
receive info earlier this day shedding some light upon a few of the crimes
committed by the Norwegian police force.
Norwegian police has illegally embezzled and copied etc several SEFO-reports.

Feb 01, 2001:
Conversation with Mr Ole M Håndlykken who requested me to compose a formal
complaint to SEFO — the actual report is written, and the Norwegian police force
is familiar with correlated context.

Phone conversation with Mr Egil DAHLE who — Oct 03, 1998 — lost his mind
and murdered his concubine Miss Nina K RANTAPELKONEN. During the
dialogue Mr Dahle gave emphasis to the fact he felt constantly provoked and
harried by Norwegian police officers before the killing, and underlined said
persecution strongly and negatively affected him — without corresponding
terrorism it‘s much likely the slaying never had occurred, he declares. Further; Mr
Dahle stress the fact Norwegian police officers, particularly Mr Finn GRANLIEN
and Mr Frode ASBJØRNSEN (both NO-Ålesund Police HQ), not was markedly
interested in the homicide per se — they exclusively snooped for personal
information about me! Almost six months before the actual murder I notified the
Norwegian EOS-Committee about the illegal surveillance &c of Mr Dahle and
Miss Rantapelkonen.

A postal executrix call me on the phone to tell a charge containing severe
condemnation of Norwegian authorities ( — also the police — ) now had reached
the international tribunal quesited.

Today Mr Oddmund ROGNE, NO-Ålesund, ―disappears‖.....Norwegian police
officers and Mr Sharan Moghaddam alike behaves grotesquely bizarre —
especially between 6:00 and 7:00 PM. Feb 01
th
was a Thursday, and it should be
noted Mr Rogne was below 175 cm‘s tall and delicately built.

Feb 09, 2001:

Mr Sharan Moghaddam (i.e Mr Shahram MOGHADDAM MAMEGHANI), NO-
Brattvåg, is ostensibly nervous and does like several Norwegian police officers
attempt spying me out — apparently I knew too much....

Feb 13, 2001:

Phone conversation with Mr OR (name omitted), NO-Fosnavåg, about the
murderee Mr Kåre Jan TORVHOLM, NO-Moltustranda (Herøy), who died Dec

UN-DOCUMENT
83
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
20
th
the previous year. Discussing the same subject with Mr MA (name omitted),
NO-Selfors.

Feb 14, 2001:

―Somebody‖ in SEFO has alarmed certain Norwegian police officers who
suddenly displays significantly increased watchfulness when operating e.g AV
spy-tech installed in Åsen 4, NO-Brattvåg.
Letters sent a few foreign embassies. The intrigue sheet Sunnmørsposten, NO-
Ålesund, is forwarded sparse info describing some of the damnable behavior
exhibited by specific Norwegian police officers.
Apparently promising modifications as regards the wiretapping of telephone (+47)
70 21 78 77.

Feb 15, 2001:

Certain Norwegian police officers behaves explicitly deviant between 10:00 and
11:00 AM. Mr Oddmund Rogne is ―stumbled upon‖ a few hours later — dead.
This day Mr Einar RUNDE, NO-Runde (Herøy), unexpectedly ―disappears‖ while
recreationally stretching his legs in the Aksla-region (NO-Ålesund). Mr Runde was
seen alive 3:30 PM, and the crew on the pilot boat where he worked began
worrying when he didn‘t show up as appointed 05:00 PM. The local police force
was well acquainted with the fact Mr Runde habitually promenaded the Aksla-
area, and definitively knew he was going to turn up in the actual landscape this
afternoon. Mr Einar Runde was less than 175 cm‘s tall, of rather non-athletic built
and not particularly strong dynamometric. Feb 15
th
was, of course, a Thursday.

Feb 18, 2001:

Several Norwegian police officers behaves conspicuously inapposite all day
through — especially by night when some of them stealthily trespassed my
residential boundaries in Åsen 4, NO-Brattvåg, and surreptitiously started studying
the main entrance to my house.....the doorway was apparently of particular
interest! Some hours later Mr Einar Runde is ―found‖ cold and garrotted on the
northern side of NO-Aksla.....and the police, of course, ―doesn‘t suspect anything
criminal‖.....usw!

(Important sections omitted)

Wilhelm Werner Winther


UN-DOCUMENT
84
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Oct 30, 2003:

A FEW COMMENTS TO ABOVE CHRONOLOGY

Sep 08
th
last year I visited one of my cousins and, in order to spark off a jocund
discussion, I played ―the devils advocate‖ enthusiastically arguing all Norwegians
righteously could distil their own spirits to battle the official wine and liquor
monopoly and unreasonable high alcohol prices (anno 2002 a bottle [70 cl‘s]
Glenfiddich Pure Malt Whiskey costed US$ 56,70; a bottle Johnnie Walker Black
Label Whiskey US$ 54,80; a bottle Martell Medaillon VSOP Cognac US$ 62,00; a
bottle Smirnoff Vodka [prod in the USA] US$ 52,70 and a bottle plain 60% spirit
[prod in Norway] US$ 51,30). I was beforehand perfectly aware parts of my
cousins private house had been bugged by my police employed tormentors, and
sure enough; the eavesdropping police officers swiftly decided to create some
―action‖ by adding easily obtainable methanol to some known deposits of alleged
contraband spirits — thus creating nationwide attention favorable to the
Norwegian police force and detrimental for the ―illegal‖ buying and selling of
alcohol &c.
A few days later the first Norwegians started to die of the devilish poisoning, and
the murderers, of course, actively warned the population against the fatal spirits —
a ―great show‖ where the poisoners had much fun investigating crimes committed
by themselves (cf Doc #2907)!

The 06
th
prev mo I jokingly conversed a likable shopassistant reassuring her I
wholeheartedly supported those distilling their own firewater.....and the chitchat
was, as expected, recorded by Norwegian police officers eavesdropping the
counter/till-division of the actual grocery in NO-Brattvåg. Four–five days later the
first victims of methanol poisoning from NO-Brattvåg was hospitalized in NO-
Ålesund, and some of the culpable police officers received much publicity from
harum-scarum newspapers like Sunnmørsposten (NO-Ålesund) and Haramsnytt
(NO-Brattvåg). The police interrogated and jailed several guiltless persons —
charging them with criminality perpetrated by Norwegian police officers. It‘s no
accident Mr Ove FINNES, NO-Brattvåg, was sheriff temporary appointee when
Norwegian police officers previous month envenomed claimed contraband spirits
in NO-Haram county. Mr Finnes was the sheriff temporary in charge Nov 2000,
too — when Norwegian police officers attempted to dispatch Mr Sigmund M
EKREM by adding deadly poison to his milk.

The 20
th
prev mo I decided to furnish a local shopkeeper known to be illegally
surveilled with some information likely to arouse particular interest and fear
amongst ―certain police officers‖, and two days later I reassured the same
storekeeper in NO-Brattvåg we now had many conclusive pieces of evidence
UN-DOCUMENT
85
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
against the Norwegian police in the ―methanol case‖ — the eavesdropped &c
information greatly disturbed the culpable police officers!
The subsequent day, Sep 23
rd
, a middle-aged woman ―disappears‖ from her private
home in NO-Langevåg — less than one hour comfortable drive from NO-Brattvåg.
The Norwegian Ministry of Defence et al has recently hammered out official
stratagems for beguiling &c the national population, and military/civil authorities
have exhibited a certainly morbid interest for v.g clairvoyance and human genius
— so, charlatans and insignificantly gifted persons claiming to be ―second
sighted‖ are now engaged to trace the ―vanished‖ woman, and a contemptible
hanky-panky show is sparked....!

None truly clairvoyant will ever render the slightest assistance to Norwegian
authorities/police, and their abilities are never for sale or entertainment!

As regards the recurrent and chronologically described housebreakings, this is but
a part of the terror wontedly exercised by Norwegian police to harm persons v.g
opposed to their pervading corruption. The objective is normally to induce regular
paranoia or — e.g when the victim formally reports the absurd pestering, to falsely
accuse him of beeing psychotic and thus — by way of befoolable physicians et al
finding unbelievable his truthful narration of continuous and manifold harassment
carried out by Norwegian police officers — having him locked up at an official
madhouse. This tactic has proved magnificent for ruining a persons reputation,
health and economy usw!
Norwegian police has for years actively collected information about the pathogenic
effects of bodily/mental stress and torture, and they‘ve villainously surveilled and
persecuted real psychiatric patients in their private homes while tentatively
exploring techniques inflicting various degrees of disability.
Considered the occurrence of pathologic depression and stark madness are
comparatively more frequent in Norway than elsewhere in Europe, it‘s especially
noticeable Norwegian physicians clearly and statistically negatively distinguish
themselves as proner to psychiatric suffering and bizarre fits etc than the
population generally. With an average full-scale Wechsler IQ of 123,5 (distribution
of WAIS IQ — : 110-119, 16%; 120-129, 56% and 130-139, 27%) Norwegian
physicians no way can be singled out as noometrically superior to other
professional groups as v.g secondary school teachers, graduate engineers, jurists or
chartered accountants. Howbeit — Norwegian physicians indeed exel in other
respects: they‘re absolutely overrepresented when it comes to accomplished
suicide, conjugal troubles and drug abuse — and their histrionic personality
frequency, autopsychic insufficiency and cacoëthes for personal power are truly
unparalleled by other occupational subdivisions! When a Norwegian physician has
outreached his self-righteous potential and disclamatory capacity, he‘s very likely
to behave self-destructive/-defeating as the truth about his fatal mistakes,
UN-DOCUMENT
86
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
intellectual shortcoming, criminality and apparent incompetence no longer can be
denied for himself or eventually hidden from public view.

Though the average full-scale WAI S I Q for Norwegian police officers is 11
points subordinate to ditto median for physicians, their streetwise-quotient
(SWQ) and everyday realism by far and in terms of convertible practicality
transcends the half-assed sophomania and mawkish narcissism diathetically
characteristic and con variazioni dictating the quixotic Weltanschauung of most
Norwegian MDs. Thus the street-smart police officer is likely to succeed when he
attempts to convince the authority menial and ivory towered would-be felos-de-
se-medico that you‟re crazy!

Advancing even readily documentable facts is very imprudent in depicted situation
— notions/expressions etc as: CO/REMOBS (Central Office — Remote
Observance), reversed-biased-diode/neon-bulb/spare-pair/spare-pair-to-earpiece &
microphone/ground-return/third-wire bypass, line extension, howl-back,
hookswitch mute circuit, four-layer device, capacitive discharge from
interconnected bug conductors, capacitor/condenser deviance due to insufficient
polarization (frequency/current/cycle discrepancy), dielectric losses, unnatural
resistor resistance (unsteady voltage and current weakness — the varying potential
difference doesn‘t properly match the output signal), slave device, drop out rely,
Wavecom/Trango tech, QAM/BPSK/ATSC pilots, horizontal/vertical retrace sync
pulse, TEMPEST, CRT synchronizing, ELINT, coaxially interconnected monitors,
EMR, demodulation, carrier wave frequency, signal amplitude, COMINT,
HUMINT, SIGINT, TSCM, ANDVT (Advanced Narrowband Digital Voice
Terminal), SINCGARS (Single Channel Ground and Airborne Radio System),
GCCS (Global Command Central System), ATW (Advanced Tactical
Workstation), IDHS (Intelligence Data Handling System), IMINT (Imagery
Intelligence), ECHELON, satellite interception (of terrestrial microwave spillage
etc), SONET (Synchronous Optical Network), wideband snapshot analyzers,
assorted surveillance multisource/-sensor integration and algorithm parameters are
but a few examples of high-relevant concepts and acronyms &c to be avoided
completely when confabulating the unrealistic — and perhaps drugged —
physician injudiciously gawking at you behind his rosepink spectacles! You won‘t
tell this uppish meshuggener the truth — you‘re going to fabricate a tenable
nursery-tale closely matching his unsightly ignorance....yeah; you‘ll cheerfully
piggyback his self-deceptive paralogisms and nod slyly approvingly when his
shamus-amenable moonshine casts grotesque shadows onto the lunatic quagmire of
grey matter constituting the firmament of his castle-in-the-sky haecceity!

In a forthcoming document authenticated data etc will tell you why and how often
Norwegian physicians employ premeditated killing, mutilation, torture,
UN-DOCUMENT
87
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
incarceration and insalubrious stigmatizing as therapy.....to ambitiously cure —
themselves!

It should be distinctly underscored though; Norwegian police officers generally
exerts themselves considerable to fashion their terror suchwise none aptly believes
the actual victim(-s) — they‘re likely to play on what‘s markedly absurd, and to
deliberately abuse the wholly unjustified confidence specifically naive, toadyish
and servile good-for-nothings consuetudinary displays vis-à-vis Norwegian
authorities.

As regards the entry of Feb 01, 2001 I briefly direct attention to a few facts in my
report to the Norwegian EOS-Committee of Apr 06
th
, 1998:

The leader of the EOS-Committee, Mr Rikard OLSVIK, belongs to the same
political party as the father of my former — and murdered — fiancée, Miss Elin
DALSEGG. They reside the same village, and has for years been politically active
in the same local council — they‘re close acquaintances.
In said EOS-report the pathologic traits and ostensible evilness characterizing the
various housebreakings &c in Åsen 4, NO-Brattvåg, are highlighted. One day —
Mar 30, 1998 — there was 3 successive and demonstratively offensive break-ins in
my private house! The local main instigator of mentioned and a dozen other
housebreakings and grave offences, was Mr Thorleif MARKEN — the regional
and much underestimated sheriff. Though wanting as regards sophistication and
formal education, his Stanford-Binet IQ of 143 and atavistic huntsman-instinct
made him more dangerous than rest of the police employed pushovers. Mr Marken
is going to ridicule and firmly deny all ties to described crimes etc — even when
confronted with absolutely conclusive items of evidence.....but it won‘t help him
anyhow; the metalegal execution of sentence is steadily approaching, and he won‘t
bear the multiform and interminable penal agony usw particularly well — !

When it comes to Mr Egil (Ørn) DAHLE and Nina K RANTAPELKONEN they
both, together with 6 other persons, was summoned as central witnesses in an
oncoming criminal proceedings against Norwegian authorities — and we believe
this largely explains the satanic terror exercised by Norwegian police officers. In
my recital to the EOS-Committee those responsible for aforesaid terror are applied
legally charged, indicted and punished for corresponding crimes (cf Doc #377).
The 7 members of the EOS-Committee is appointed by the Norwegian Parliament,
and the committee — according to Norwegian law of Feb 03, 1995 (No 7) — is
supposed to control intelligence gathering, surveillance assignments and security
services ordained, executed or supervised by Norwegian public administration. The
EOS-Committee is v.g responsible for preventing injustice and unnecessary
restraint etc imposed by Norwegian authorities. Though the functions of the EOS-
Committee — as regulated by law — has limited scope and extent when it comes
UN-DOCUMENT
88
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
to investigation &c of criminal offences committed by e.g Norwegian politicians
and ministry employed principals, Mr Rikard Olsvik clearly belongs to the officials
responsible for encouraging and through unlawful and intentional failure to
perform his duties sanctioning the totally illegal and most repulsive terrorism
provoking and actually resulting in the murdering of Miss Nina K Rantapelkonen.
As regards the murderer per se, Mr Egil (Ørn) Dahle, he was criminally
irresponsible at the moment of committing the act. Mr Dahle has since 1998 been
the victim of evil-minded alienists methodically and premeditatedly undermining
his health through applied chemotorture and physical coercion etc officially and
deceptively termed ―therapy‖ or ―psychiatric treatment‖. It must be sharply
emphasized Mr Dahle himself — confined, tortured, brainwashed and afraid
retaliatory mistreatment — pretty much will be unable to give a plain-spoken
account of many circumstances juridically and otherwise advantageous to him and
harmful to the civil servants continuously hectoring him.

With respect to the insinuated killings of Mr Oddmund ROGNE and Mr Einar
RUNDE, I‘ll brusquely remark they‘re ―only‖ two of the 30 — thirty — men and
women deliberately murdered by Norwegian police officers AD 2001 and 2002.
The various first-degree murders are typically camouflaged as suicides,
disappearances, accidents, intoxications or as natural/medical insufficiencies — e.g
renal, valvular, cardiac or respiratory insufficiency (provoked cerebrovascular
accidents — apoplexia is another but more resource demanding way of killing).
Optimizing publicity is normally essential for Norwegian police — an objective
easily attained by, e.g, abducting and dispatching comparatively young persons
likely to be lamented by a considerable number inexperienced and sentimental
teens in search of consolation. Initially Norwegian police officers found outlet for
some of their psychopathy and criminal predisposition through covert AV
surveillance of guiltless citizens in the latters private homes etc, but soon
discovered most people morally and otherwise was their superiors and significantly
more honorable than formerly expected. The sexual excitement originally obtained
through their voyeurism gradually vanished, and some Norwegian police officers
started looking for new stimulus. The actual police officers quickly realized getting
away with murder was surprisingly simple and that Norwegian burghers and mass
media &c was delightfully easy to con. Murdering more or less randomly targeted
victims was indeed extraordinarily thrilling, and offered the police officers the
existential ―kick‖ they strongly yearned for. However....after a while the urge to
kill turned uncontrollable, and most of the Norwegian police officers involved in
the murdering became slightly worried — their fatal compulsion controlled them,
and the assassinations could only and eventually be postponed somewhat. As this
warning is publicized, thoroughly planning the different killings becomes more
important for the actual police officers — the police officers in quest are known to
apply false accusations/pretexts, to procure/display official/forged documents and
to abuse their professional identity cards and service marks/stamps to
UN-DOCUMENT
89
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
approach/arrest their gullible victims before murdering them. The surveillance of
oncoming murderees through cellular phone monitoring has heretofore been a
modi operandi characteristic — allowing the police officers to geographically
pinpoint potential victims, and to predict their future movements. After the
publication of Document #777 (cf entry of Jun 18, 2000, above) Norwegian police
is known to have replaced v.g celluar phones originally carried by their slain soft
marks immediately prior to the murder.....afterwards ―discovering‖ the phone in
e.g the victims private homes, makes the ―suicide‖ and ―voluntary disappearance‖
theories more plausible ( — in the actual cases explicatory notes &c composed by
the murderee has, hitherto, been nonexistent).


Wilhelm Werner Winther


UN-DOCUMENT
90
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
MORAL/LEGISLATIVE MEDLEY

As regards official criminality in Norway, the number explicit lawbreakings
recorded by adjacent branch of Hellvow Anticorruption clearly reflects the
execrable and usually well-masked contempt for human rights, democratic
standards and the basic principles of corresponding legal system distinctly
prevalent amongst Norwegian officiaries practically routinely abusing their
professional privileges to e.g seriously offend fellowmen and consequently elude
the criminal investigation and prosecution juridically pertinent.

The blatant hypocrisy and treacherous opportunism by and large characterizing
nowadays Norwegian officials, was befittingly coined ―bigoterie‖ in medieval
France — germanely delineating the grungy and widespread practice amongst
Norwegian Normans to worship the Christian Trinity as well as their heathen
deities out of strictly materialistic motives.....whereas — following Christian
baptism, the French regularly bestowed generous gifts on ―converted‖ pagans. So,
the largely marauding Norwegians shamelessly exploited Gallic benevolence and
Catholic naïveté maximally, and quite a few of them underwent sacramental
affusion and immersion more than seven times.....!

I‘ll return to described tartufferie and indecent fickleness farther down in this
document — forasmuch as these are indigenous and statutorily constitutional
characteristics still indispensable to official, Norwegian corruption.


NORWEGIAN VICE SPREADING

When the Norwegian prime minister — Mr Kjell Magne BONDEVIK — in 2001
and subsequent to a nervous breakdown and atypical burnout declared he had felt
like ―nought‖ prior to and during the actual collapse in 1998 (cf vg the front-page
of Dagbladet [NO-Oslo] of May 19, 2001), he conspicuously portrayed the
massively preponderant inferiority complex and religious insecurity verily
typifying the Christian officials keenly advocating widespread abuse of the
UN-DOCUMENT
91
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

cobweb-optics (cf Doc #627 above, ―Appendix‖) and given nano-microphones etc
in strictly private, Norwegian homes.

Like the weeds in our gardens, what‘s otherwise harmful and undesirable tends to
spread rapidly.....and the mephitic deviltry of Mr Bondevik (cf e.g Doc #1022
above) and the official bushbilkers around him, are no exception!
Let me cite one of my own aphorisms:

―Nowadays Norway most strikingly resemble a
melanotic sarcoma metastatically spreading its fatal
perversion and intrinsic hellishness worldwide!‖

Informed readers will recall the atypical, political contact between the
―commander-in-chief‖ of Indivisiblia, Mr Jorge Rambler SHRUB, and Mr Kjell
Magne Bondevik and his government representatives etc last year.
Through my Internet pages Mr Shrub had learnt about the cobweb-optics, and Mr
Bondevik had duly confirmed the abuse of this spytech (— for purportedly decent
reasons, of course —) in a recorded phone conversation.
Mr Bondevik and his depraved accomplices was perfectly aware able and
nationally independent investigators readily would uncover dozens of heinous and
officially supported/authorized violations of vg international human rights
covenants ratified by Norway, and thus was desperately in need of obtaining
goodwill from the Indivisiblian government AO.
In this way the military powerful Indivisiblia effortlessly purchased cobweb-optics
and necessary know-how about producing it. Six months ago corresponding
spyoptics was already field operative in Mr Shrub‘s homeland.

The detestable and downright abuse of cobweb-optics will now accelerate
significantly, and erelong be a cursed threat and irritant hideously havocking the
privacy of guiltless citizens worldwide.....; don‘t forget to ―compliment‖ Norway
for forthcoming iniquity!

The cobweb-optics per se and its damnable misapplication is properly scorned in
Isaiah 59, verses 5–8 (the Lord‘s Servant speaking):

―They hatch the eggs of vipers and spin a spider‘s web. Whoever
eats their eggs will die, and when one is broken, an adder is hatched.
Their cobwebs are useless for clothing; they cannot cover themselves
with what they make. Their deeds are evil deeds, and acts of violence
are in their hands. Their feet rush into sin; they are swift to shed
innocent blood. Their thoughts are evil thoughts; ruin and
destruction mark their ways. The way of peace they do not know;
UN-DOCUMENT
92
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
there is no justice in their paths. They have turned them into
crooked roads; no-one who walks in them will know peace.‖

Against the fiendish violations of human integrity and personal
autonomy implicitly imposed by the increased abuse of e.g secret
monitoring and varietal eavesdropping devices, I‘ll give you a highly
efficient weapon no one and nothing ever can deprive you:


REGULATION

―Whoever supposing they actually are, has been or in the future will
become victims of uninvited and undesirable monitoring, overhearing
or spying in their private houses, apartments, lodgings, vehicles or
abodes or in any unspecified dwelling, construction or place of residing
apart from this where compelled to stay for a given time, can —
independent of religious faith and theological opinions and whether the
spytechnology are mobile or stationary — by addressing God Almighty
in silent or voiced prayer, righteously demand eternally condemned and
maximally severely punished in Hell anybody directly or indirectly
guilty in exercising or authorizing aforesaid violations of their privacy,
and their application shall immediately be registered and granted in
agreement with the stipulations laid down by Me, God‘s Servant, in
nearby Regulation and otherwise.‖


REGULATORY PARTICULARIZATION/AMPLIFICATION

1) Those applying for condemnation and punishment of their
aggressors in conformity with above Regulation, can‘t themselves
employ vg electronic, technical, wave-based, optical, vitreous or
visual contrivances, composites, arrangements or constructions
offending others privacy pursuant to said Regulation.

2) As for Jewish officials directly acting on behalf of Israeli
authorities and for information gathered through clairvoyance,
there are moderate modifications in respect of above Regulation,
but abuse are punished in either case.

3) The Regulation is wholly inapplicable vis-à-vis God‘s and Satan‘s
angels, and does primarily — but not exclusively — apply to
mankind.
UN-DOCUMENT
93
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

4) The human body is a most private and inalienable abode, and the
Regulation perfectly apply to all kinds of detectors, sensors,
transmitters, electronics and technology etc installed in or at it —
item in or at clothing, movables, paraphernalia, outfit and
personal luggage — without the owners explicit and voluntary
consent.

5) In regular psychiatric institutions, medical hospitals and
authentic health care situations where observation is strictly
required for life rescuing reasons, observers/sensors/cameras
wholly visible or tactile for the patient may be employed in critical
phases — whereas secret monitoring is punishable in agreement
with above Regulation.

6) The Regulation wholly apply to hidden and overt audiovisual
surveillance in buildings and constructions formally and
authentically consecrated worship of God Almighty — whereas
use of plain smoke/fire/gas detectors/alarms in said structures are
permissible.

7) Divine enforcement of the Regulation is entirely independent of
and unaffected by human, worldly and transmundane
beliefs/opinions, sanctions/conventions/agreements,
laws/rules/jurisprudence and approval etc.

8) The Regulation has Tellurian and cosmical extent and
applicability.


MEMENTO

Above regulation won‘t be ―particularly popular‖ amongst vg criminal
investigators and military intelligence officers — anyhow; hitherto there ‘ve been
committed no crime anywhere impossible to clear up without e.g technical
eavesdropping and visual surveillance.....if unable to solve the puzzles without
employing criminal investigation procedures ethically and otherwise unacceptable,
you‘re more or less unqualified as detective and intelligence officer!

Adequately punishing those hamartiologically and thus genuinely culpable —
as opposed to those found guilty in offending man-made rules by a profane
UN-DOCUMENT
94
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
jury, and for that sake held chargeable — has in no way been and will never
become the slightest problem!
Furthermore; as the human intellect and discerning capabilities are markedly
limited and easily led astray item penal provisions and penological methods vastly
insufficient and regularly fallacious secularly, sentencing fellowmen normally
should be discouraged.

The greater part of humanity has heretofore unwittingly cuddled the fatally
popular misbelief Divine regulations can be rightfully violated or even
annulled through man-ordained decrees and treaties usw.....and the worst
example of this macabre illusion, is the widespread belief homicides and
various atrocities are wholly acceptable — and even praiseworthy — as part
of officially approved warfare and armed operations. However — you‘ve not
been told murdering is prohibited exclusively on sunny days and in peacetime,
whereas permissible on rainstormy nights and in wartime.....nay; — you‘ve
been instructed NOT to commit manslaughter, and this Divine commandment
is ABSOLUTE!

Yes, guys....; you‘ll find the war heroes from Waterloo and your decorated
veterans from vg the World Wars in the worst parts of Hell! — every soldier is his
own, supreme commander, and thus fully and personally answerable for his
misdeeds.
The usual apologies: “I just obeyed orders!”, “I‟ve only done my job!”, “I‟m a
good Christian/Muslim!”, “I‟ve confessed my sins and the priest granted me
absolution!” and “I felt convinced slaying the enemy was perfectly legal in
warfare!” have never saved a single man-of-arms or murderer from
everlasting damnation and torments in Hell.....

As for murdering during regular military/armed operations ordained by
legal, Israeli authorities, there are own regulations and exempts for Jewish
soldiers and security officers defending and maintaining Israeli borders and
territory as biblically stipulated.

Whereas man is sufficiently intelligent to manufacture, load and murderously
let off a number of weapons, he — symptomatically enough — is unable to
comprehend the ultimate consequences of his actions.....


ADDITIONAL REGULATION

―Nontherapeutic/elective/artificial abortion of the human fetus/embryo will
from today (April 16, 2004) be Divinely punished as regular and premeditated
UN-DOCUMENT
95
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
murder — whereas volitional use of oral contraceptives, tubal ligation,
vasectomy, spermicides, condoms and intrauterine devices are acceptable for
preventing conception.‖

 The Additional Regulation has Tellurian and cosmical extent and
applicability.

 The Additional Regulation primarily — but not exclusively — apply to
mankind.

 Divine enforcement of the Additional Regulation is entirely independent
of and unaffected by human, worldly and transmundane
beliefs/opinions, sanctions/conventions/agreements,
laws/rules/jurisprudence and approval etc.


OFFICIAL NORWEGIAN HYPOCRISY AND MALEVOLENCE

Subsequent comments are but an epitomized presentation of certain motivational
etc aspects coalescing the highly alarming integral of manifest crimes committed
by Norwegian officials since 1992 —

In Norwegian the words ―hell‖ and ―luck‖ are synonyms, but it‘s rather doubtful
this fact alone wholly can explain the conspicuous enthusiasm exhibited by
Norwegian officials striving to force their way into Hell!
Anyhow — when examining motivational factors underpinning the disastrous
behavior demonstrated by Norwegian officials premeditatedly violating the human
rights, terrorizing guiltless individuals and illegally depredating/surveilling etc
private dwellings, we‘ll find certain predominant and recurrent personality traits:

 Inadequate judgmental ability,
 rejoice in evildoing,
 superiority/inferiority complexes and complemental
maladjustment/overcompensation,
 falsehood, hypocrisy and double-dealing,
 psychiatric conditions and illusions,
 corruptibility and deceitfulness,
 religious insecurity/confusion,
 enviousness and spite,
 arrogance and cantankerousness,
 gloominess and irritability,
 peevishness and aggression, item
UN-DOCUMENT
96
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
 general lability.
It‘s documented most Norwegian police officers and psychiatrists examined had
marked, antisocial personality traits already when 12 years old.
Cf Doc #633 (―CAUSE OF ACTION‖) above, ―Norwegian Police and Statesman
Malignant Syndrome‖ (―NPSMS‖).

Some of the morbid corruption typifying Norwegian psychiatrists can be illustrated
by an authentic example:

Three psychiatrists had gathered in a locked room where they — normally —
could speak confidentially. They discussed the ongoing, secret audiovisual
monitoring of certain internees, and agreed it was medically/ethically appropriate
to diagnose a given person as ―paranoid schizophrenic‖ because he — absolutely
correctly — felt surveilled.
The conclusion was reached thus; as the integrity of Norwegian authorities were
unquestionable, the compulsory committed internee was supposed to feel safe and
sans gêne and to trust the psychiatrists unconditionally when reassured none was
clandestinely watching him.....when the victim still insisted he was surveilled, it
was deemed psychotic since — according to the psychiatrists — there were no
apparent reasons to distrust them, and because the internee impossible could see
the cobweb-optic and tiny microphones installed several places in his cell....!
Truly; — whenever encountering such primitive duplicity, you apodictically
knows you‘re amongst ―civilized‖ bipeds!

After the Second WW Norwegian physicians has partaken and initiated dozens of
ethically and otherwise damnable experiments on allegedly retarded, psychotic or
antisocial internees — like; exposing unconscious/ignorant/disagreeing victims to
radioactive contamination, interstitial/ionizing radiation and intoxication with LSD
(lysergic acid diethylamide) and mescaline etc. In a strictly negative sense,
Norwegian physicians as vg Mr Wilhelm SEM-JACOBSEN, Mr Ole H ROBAK,
Mr Odvar SKAUG, Mr Gordon JOHNSEN, Mr Leo EITINGER, Mr Nils
RETTERSTØL and Mr Odd LINGJÆRDE are particularly noteworthy in this
connection.....

A further description of Norwegian physicians and their peculiarities are found in
Doc #1536 (―A FEW COMMENTS TO ABOVE CHRONOLOGY‖) above, and in
some of My aphorisms.

The Norwegian politicians urging and passively supporting illegal surveillance of
My private house and whereabouts etc, have chiefly been motivated by a brutally
fatal thirst for specialized knowledge, and Norway is still the only country where
thoroughly warned government representatives commits unpardonable sacrileges
to gain theological information!
UN-DOCUMENT
97
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
While they all were fully aware God banished Adam and Eve from the Garden of
Eden because they illegally ate fruits from the tree of the knowledge of good and
evil (cf Genesis, chapters 2 and 3), they apparently felt sure it was all right to
terrorize His Servant* (*cf Doc‘s ##599, 777, 1022 and 1536 above item Isaiah,
chapters 42, 49, 50 and 59 etc) continuously for years inasmuch as insisting their
motives were ―respectable‖! Acquainted with various Christian doctrines, the
Norwegian prime minister — Mr Kjell Magne Bondevik (cf Doc‘s ##1022 and
1049 above) — and his religious accomplices believed they ruthlessly, endlessly
and unpunished could exploit/abuse evangelical reassurances about forgiveness to
repetitively commit the most disgusting offences! While seeing the pope for
absolution or praying for exculpation, their ignoble minds were busy planning new,
abominable violations!
I tell you the truth: not only are the actual politicians/officials irrevocably and
perpetually condemned, they‘ll belong to the absolutely most hated and
mercilessly tormented sinners in Hell as well....!
Though completely aware eternal condemnation and punishment were inevitable
for personnel involved in the nauseating surveillance, Norwegian politicians have
urged the satanic undertaking by promising higher retirement pensions etc to
hesitating officials arguing the activity fell outside their professional duties. And,
sensing their contemptible terrorism may be sharply reprobated by new
officeholders AO, Norwegian politicians and police officers has tried to obnubilate
their vice by surreptitiously fabricating and depositing repugnantly false suspicions
— like the one I was a dangerous intelligence officer and spy collecting sensitive
information about Norway for a fiendish nation....!
It has, of course, been crucial to Norwegian authorities to prevent
impartial/adequate criminal investigation, mar My general reputation and to deny
Me fair trials and exculpating compensations etc in order to outwardly maintain the
pro forma semblance of their hellish falsifications —

(There are many celebrated examples illustrating how dogmatic biblicism and
exegetic confusion has sent otherwise reputable persons straight to Hell, and I
willingly accept mankind‘s inquiry for authorized guidance. It‘s My God-given
mandate to amend or annul etc whatever parts of vg the Bible deemed insufficient
by Me, and I may later fulfill this optional commission.)

As for Norwegian police officers, you‘ll get a tolerably accurate picture of their
mentality etc by studying the various documents above — item My aphorisms.
Nevertheless — the striking attempts Norwegian police officers has made to
infiltrate vg humanitarian/charitable, political and health related organizations etc
in order to further professional influence, should be emphasized. Unfortunately
members of such coalitions may be easily duped, as many of them are naturally
caritative, idealistic and unbiased — characteristics the police officers, wholly
undeservingly, wish to be professionally associated with.....
UN-DOCUMENT
98
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, NorwayApril 16, 2004

Wilhelm Werner Winther


UN-DOCUMENT
99
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

COMPLAINT VS NORWEGIAN POLICE OFFICIALS

Though fully aware Norwegian authorities will make no honest attempts
whatsoever to clear up grave criminality committed by v.g their corrupted police
officers and judges, they‘ll receive a pro forma copy of nearby notification.
No pieces of evidence will be handed over to Norwegian authorities, and it‘s
beneath the dignity of upright and informed persons to associate friendly with their
depraved representatives.
Norway will soon cease to exist altogether, and in respect of this fact we‘re
unwilling to spend time on elaborate reports.

Shortly, Norwegian police officers are accused of:

1. ATTEMPTED ARSON (in my private house, NO-Brattvåg, the 13
th
inst
between 12:30 and 1:00 PM),

2. SABOTAGE (of an oil-filled radiator [in my private house, NO-Brattvåg,
the 13
th
inst], an electric cooker [in my private house, NO-Brattvåg, Feb 03
ha between 9 and 9:15 PM] and my fax machine [in my private house —
NO-Brattvåg — Nov 04, 2001]),

3. BURGLARY (in my rented cars — lately May 16 ha between 10:30 and 11
PM),

4. AGGRAVATED THEFT (from the private car of my cousin in NO-
Mauseidvåg — Mr Knut M Skotheimsvik — Oct 17, 2003), and

5. TERRORISM (more than 200 incidents....).

The police officers guilty of described criminality are demanded prosecuted,
sentenced and punished.

UN-DOCUMENT
100
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

June 14, 2004


Wilhelm Werner Winther
(complainant)


UN-DOCUMENT
101
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, NorwayCASUAL BRIEFING — SOME ANNOTATIONS

In connection with a blatantly injurious article published by the Norwegian tabloid
―Verdens Gang‖ (―VG‖) Jul 28
th
ha, Hellvow Anticorruption circulated some
information in defence of the actual victim, Mr Per Erik FOSSUM.

Corresponding newspaper article depicted Mr Fossum as a murderer because —
according to Norwegian police — he had sold contraband spirits containing a
potentially lethal amount methyl alcohol (ie ―methanol‖, CH
3
OH) de facto
resulting in the death of some Norwegians.

Hellvow Anticorruption emphasized the documentable fact Mr Fossum was the
target of inveterate police crookery deceptively portraying Norwegian police
officers as upright and well-meaning individuals through conspiratorial wangling,
slyly accommodated criminality and tactical framing of persons and associations
etc disliked by them.
Moreover, Hellvow Anticorruption underscored Norwegian police officers
themselves — subsequent to longtime and absolutely contemptible surveillance of
Mr Fossum — added the methanol to the spirits mala fide, and now calculatingly
exploited intended confusion (cf Doc #1536 — ―A FEW COMMENTS TO
ABOVE CHRONOLOGY‖).

Mr Fossum was completely unaware the spirits sold surreptitiously had been
poisoned by Norwegian police!

Mr Fossum‘s lawyer, Mr Benedict DE VIBE (C J Hambros pl 5, NO-Oslo), has
been recommended to launch a claim for damages for his client and — later on —
to lodge an appeal to an international human rights tribunal.

Hellvow Anticorruption has signalized readiness to supply final proofs against the
culpable police officers.

UN-DOCUMENT
102
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

ANNOTATIONS

Ad nauseam we‘ve witnessed how Norwegian police officers expediently
perpetrates and provokes grave criminality exclusively to ride high on the
confusion and fear thereby produced. Besides, aposematically liberticidal
bureaucrats opportunistically championing gross injustice steadfastly goose-steps
towards the totalitarian, Norwegian police state.....and in major respects the
democratic government system has proven ruefully deficient.

In a regular tyranny statutes and the application of law normally will be adapted so
as to legitimate, simplify and consolidate authoritarian oppression of ―commoners‖
item — of course — the right to criminalize, confine and suitably stigmatize
―dangerous‖ libertarians etc.
So, consequently we advise you to hasten whatever countermeasures deemed
objectively adequate and ethically appropriate to protect yourself, your relatives
and friends etc against human rights violating, life endangering and otherwise
unlawful interference from Norwegian authorities (et al).....and — remember:

Not all prohibited by man-made bodies of laws are truly ―wrong‖,
and not everything permitted by worldly rules and regulations
actually ―right‖ — the Criminal Code, hardly being anything but
a spurious collection of factitious opinions and fallible arguments,
must never become our ultimate key to what‘s unadulteratedly
correct, praiseworthy or reprehensible!


Aug 07, 2004


HELLVOW ANTICORRUPTION
(Wilh. Werner Winther)


UN-DOCUMENT
103
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

UN-DOCUMENT


DHL NORWAY — A GRAVE SECURITY RISK!

The 20
th
previous month we sent a registered and insured human rights
document to the permanent Representative of the Russian Federation to the
United Nations — Ambassador Andrey I DENISOV, Esq (New York, USA).

The actual sending, DHL Express registration #4451756761, was forwarded
through the DHL office in Vegsundet, NO-6037 Eidsnes.

At indicated DHL location worked a rather young man identifying himself as
DHL employee Hans Edvard (TORVIK) GAUSDAL (NO-Ålesund).
Mr Gausdal had beforehand been instructed by representatives from the
Norwegian Police ―Security Service‖ (i.e ―PST‖) how to assist them with
illegally photographing/recording the content in the perfectly legal human rights
document to UN Representative and Ambassador Denisov, Esq (— more than a
week before actually mailing aforesaid document, we consulted the driver of a
DHL-transporter operating in the Brattvåg-area — simply demanding some
freight charges information. The driver immediately reported our request to
other, DHL employed police informants.....so, Norwegian police had plenty of
time to instruct eg the DHL traitors Mr Gausdal and Ms BRANDAL* [*DHL
office in Lihauggata 8-B, NO-Ålesund]).
In order to perpetrate the treachery, Mr Gausdal categorically refused to accept
mentioned sending if not allowed to read corresponding document. So —; Mr
Gausdal read .....and surreptitiously had the human rights document to
Ambassador Denisov, Esq, filmed.....at his own responsibility! The amount of
guilt ascribable to Mr Gausdal, is thus maximal.....
UN-DOCUMENT
104
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

We‘ve invited the DHL administration to comment above episode, but ‘ve heard
nothing from them. Investigation ‘ve nevertheless divulged close and clearly
criminal cooperation between Norwegian police and DHL in this case —
beforehand we‘d noticed a degree of corruption also in the DHL ―Nordic
Customer Care‖ service.....

It should be thoroughly emphasized the actual and DHL forwarded human rights
document exclusively deals with grave criminality and human rights violations
committed by Norwegian authorities (Norwegian authorities were well
acquainted with this fact, and thus had obvious motives for illegally obstructing
etc the sending).

Described iniquity is but one of a dozen recent examples clearly demonstrating
Norwegian authorities ‘ve no dignity whatever — they respect neither the
Russian Federation nor the human rights, and when the Norwegian Minister of
Gross Injustice — Mr Odd Einar DØRUM — arrived at NO-Brattvåg Sep 21
th

ha (fully informed about and juridically responsible for the illegal copying of
aforesaid human rights document), he had required a number naval officers and
enlisted men for extraordinary protection!
It should be underscored that the recent chief of the Norwegian ―Security
Service‖ Police, Mr Jørn HOLME, is Mr Dørum‘s former secretary. Mr Holme
has also worked as a senior public prosecutor for the National Authority for
Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime in
Norway — ―Økokrim‖, and thus is a former colleague of vg Mr Hans-Petter
JAHRE (cf Doc #115 above) and Mr Anstein Birger GJENGEDAL (cf Doc
#377 above — entry of Oct 26, 2000).

Long-standing, ample and bitter experience ‟ve duly confirmed Norwegian
authorities object vg generosity, compassion and mildness as exploitable
weaknesses — as a frank invitation to carry on and intumesce their
manipulative hellishness......and; — if ever accepting their seemingly
charitable offers, you give ‟em the upper hand, and they‟ll despise you even
more because of your manifest humble and gullible nature...!

A much sterner attitude vs Norwegian authorities is a
prerequisite, and no excuses can be accepted in this case —
as described violations are sanctioned etc by central
members of the Norwegian Government.UN-DOCUMENT
105
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


Oct 06, 2004HELLVOW ANTICORRUPTION
(Wilh. Werner WINTHER, President)


PS:

The human rights document to Ambassador and UN Representative Andrey I
DENISOV, Esq, was strongly supposed to be stolen and/or read by hostile
individuals — a fact clearly stressed in adjacent text. Consequently ―some‖ e-
mails etc from us ‘ve contained stuff tactically designed to bewilder Norwegian
authorities in a serviceable manner...!

PPS:

We‘ve decided to add a few words about the ―cobweb-optics‖ (cf vg Doc #123
[―Accessory information and remarks‖] and Doc #2037 [―NORWEGIAN
VICE SPREADING‖] above) — the spy-tech most execrably abused by the
Norwegian Police ―Security Service‖ et al.

Some years ago representatives from Hellvow Anticorruption SA visited the
contemporary production site for this unquestionably efficient technology.
The plant, formally owned by the state controlled company ―Telenor AS(A)‖ —
ie ―Norwegian Telecommunications‖, was situated in one of the southernmost
towns in Norway.
Looking rather ordinary, the combined maintenance shop and factory had an
apparently abandoned compartment; old dust and patinated rubbish on the
hallway floor.....regular spiderweb in the corners.....seemingly a forsaken wing!
However.....studying the floor somewhat closer, we quickly discovered someone
newly had trampled on a now half dead spider.....and on the wall vis-à-vis a
particular steel door, was fixed an unmistakably active ―spider-orb‖ (ie
―cobweb-eye‖)! Kind of shabby looking, a special security lock had nevertheless
been installed on the actual door.....and in the windowless room behind it, two
UN-DOCUMENT
106
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
middle-aged men watched the machinery producing the expensive —
cobweb-optics!
Their closest family truly knew nothing about the cobweb-optics production,
and believed their husbands/fathers/sons etc worked as regular industrial
engineers for the Telenor company.....
The production was closely monitored from a nearby central, and the two
engineers had both a Stanford-Binet IQ of 125 ( ie 12 points below
corresponding score for the Norwegian Minister of Gross Injustice —).

The ―Norwegian plague‖ (ie the cobweb-optics) is now rapidly spreading
throughout the world, and we herby encourage the nations to battle this hellborn
technology fiercely! A handful moderately gifted but dedicated civil engineers
won‘t use many days to find absolutely efficacious methods for detecting and
destroying this stygian pest.....so get started!
In the meantime you can cover infected spots with oil paint, wallpaper,
sheathing or attractive pictures —!UN-DOCUMENT
107
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


POSTAL SAFEGUARDING OF
HUMAN RIGHTS COMMUNICATIONS
IN NORWAY

Synchronously with steadily growing disrespect for the human rights amongst
Norwegian officials, the need to report related violations increases accordingly.

Norwegian authorities routinely steals, obstructs, destroys and illegally copies
etc jural communications to and from human rights tribunals/organizations AO,
and actual complainers ‘ve been incriminated, terrorized, confined,
infected/poisoned and — murdered.

Vanguarded by the national police force, Norwegian authorities systematically
attempts to eradicate all possibilities for transmitting unbiased and wholly lawful
reports on human rights conditions and official corruption etc in Norway —;
thus special safeguarding of human rights communications to/from Norway is a
must!

We believe a number of ―Human Rights Post Offices‖ (―HRPOs‖) should be
established throughout Norway (— eg in Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund,
Bergen, Stavanger, Oslo and Lillehammer —) to prevent illegal interference
from Norwegian authorities. At the actual HRPOs Norwegian citizens et al will
deposit their human rights missives against a receipt and appropriate postage
and also, of course, sign incoming human rights correspondence out.

All HRPOs must be totally independent of Norwegian authorities, and it‘s
probably sufficient to man them 1–2 hours a week (in the afternoon/evening,
and as far as possible on the same weekday for all offices).
Postal matters should be guarded very closely, and brought in/out of Norway by
absolutely trustworthy couriers — vg once a week, and preferably on the same
UN-DOCUMENT
108
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
weekday as the HRPOs are open to the general public. Ideally couriers should be
granted — or already possess — diplomatic immunity.


Dec 01, 2004


HELLVOW ANTICORRUPTION
(Wilh. Werner WINTHER, President)
UN-DOCUMENT
109
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


Feb 07, 2005

GLOBAL TERMINATION
— NORWAY GUILTY —


Cf Document #2418 above .

Despite austere admonitions Norwegian authorities routinely carries on
their truculent and obnoxiously human rights violating terrorization of
juridically blameless and otherwise estimable individuals — a few
examples:

 February 2004:
A Norwegian police officer and murderer utilizing a forged/master key
surreptitiously enters the private house of Mr FLD, NO-Mauseidvaag,
spreading a contagium disabling said victim. Mr FLD, whom I sometimes
visits, is still out of work.

 April 2004:
A Norwegian police officer is burglarizing the private garage of Mr Rune
SAND, NO-6035 Fiskarstrand. The police had beforehand installed
audiovisual etc surveillance accoutrements numerous places inside his
private house — e.g in bath-/bedrooms. Mr Sand frequently visits an older
brother of Mr Knut M SKOTHEIMSVIK (cf Doc #2418 above).

 December 2004:
Norwegian police officers utilizing a forged/master key illegally enters the
private house of Amnesty representative Mr Amund HALSEBAKKE,
NO-6057 Ellingsøy. Mr Halsebakke and his family has been
unlawfully/audiovisually surveilled in their private home by the same,
UN-DOCUMENT
110
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
police employed criminals suspecting I‘d planned to consult him in
human rights matters.
 January 2005:
Norwegian police officers burglarizes the company ―Bilhuset‖ item a
private house in Haugraasa 14, NO-6036 Mauseidvaag. AV surveillance
accoutrements installed both places. Bilhuset is partially owned by one of
my cousins, and the house in Haugraasa is inhabited by other relatives.

Satanically terrorizing the Lord‘s Servant* (*cf Doc #2037 etc above) for years,
Norwegian officials premeditatedly ‘ve committed the most unforgivable of
sins.....consequently:
God ‘ve decided to destroy
planet Earth quite soon.

The fact Norwegian authorities ‘ve carried on their unparalleled transgressions
wholly aware they utterly could devastate the Earth‘s future, is an absolutely
aggravating factor.

As the nations of the world realizes they‘re unable to halt oncoming
extinction, several of them will attack Norway military. In these last
days of the Earth pilots seeking death and revenge will smash their
aircrafts into Norwegian public buildings etc with horrendous
effect.....and in many Norwegian cities/towns chemical weapons will
flow like small creeks in the streets, the ground will be covered with
deadly radioactive material and acutely toxic war gases etc will fill the
air.....; no country has ever been more thoroughly annihilated
military ....neither has any nation destroyed so much for so many as
— Norway —

I believe my warnings etc ‘ve been sharp enough in this case — cf Aphorisms
##28, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 68, 72, 79,
80, 84, 89, 91, 98, 99, 102, 111, 112, 115, 116, 119, 123, 126, 128, 130, 134,
135 and 136 etc item Doc‘s ##599, 627, 633, 777, 1022, 1049 and 2037 etc
above.....

In order to escape vehemently illegal and exceptionally despicable persecution
by Norwegian authorities, the author of nearby document applied for political
asylum in concordance with Article 14 in the Universal Declaration of Human
Rights both in 2003 and 2004.

Wilhelm Werner Winther
UN-DOCUMENT
111
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Johs. A ASPEHAUG, advokat
Ålesund
07. april, 2005
FRI RETTSHJELP ETC

Oversender gjenpart av en mail jeg forsøkte å nå deg med tidligere i dag (fra
werner@nowzer.com) — oversendelsen ble blokkert av slimklumpene i politi-
/lensmannsetaten (brukte en PC hos Haram Folkebibliotek, Brattvåg):

―Hei!

Her i Brattvåg har vi stadig og i økende grad problemer med snørrunger fra
politi-/lensmannsetaten som bl.a stjeler og saboterer mine private eiendeler.

Denne uken (natt til mandag kl 04:15–04:30) hadde man f.eks nok et
innbruddsforsøk rettet mot garasjen min i Åsen 4 — to kvisete drittsekker fra
politietaten rev løs en låsebolt på garasjedøren, men uten å komme seg inn.
Tidligere har svina stjålet en nøkkel til samme garasjen hvor de saboterte en helt
ny gressklipper — må kjøpe ny i år (nøkkelen til garasjedøren ble stjålet fra en
privatbolig i Mauseidvåg)!

Ellers i år har disse satans, uniformerte lakeiene bl.a sabotert en kostbar
‗verdensradio‘, ødelagt ringeklokker, laget massevis av problemer på Internett,
bråket med innbrudds-/brannalarmer, terrorisert hedersmennesker mer enn 80 år
gamle og klusset med strømforsyningen i Åsen 4 & 7 (Brattvåg)....
De har også begått mer enn ett dusin innbrudd etc hos mine venner/slektninger.

UN-DOCUMENT
112
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Vi får lage en formell klage på disse og noen av de andre forbrytelsene
minusvariantene har begått....så du får søke om fri rettshjelp for meg snarest (gi
beskjed dersom du trenger underskriften min)!

Sivilombudsmannen*/Datatilsynet skal få oversendt en kopi av dette uformelle
notatet.‖
Vennlig hilsen

Wilhelm Werner Winther
PS:

Tar sikte på å fremme saken for internasjonale tribunaler — her i Norge får man
neppe medhold så lenge denne bleikfeite/evneveike trønderklysa er
‗justis‘minister...!‖

*Sivilombudsmann Arne FLIFLET er visstnok kjent som en hederlig kar, men
det gjenstår å se om han er tøff, rettsindig og klok nok til å støtte oss i denne
spesielle saken. Han skal vite at om han tar opp kampen mot den sykelig
perverterte råttenskapen som så ettertrykkelig har infisert bl.a regjeringen,
Stortinget og ―visse‖ domstoler, vil han straks — kanskje allerede i dag — bli
utsatt for ulovlig og sterkt krenkende overvåkning. Han kan ikke stole på
medlemmene i f.eks EOS-utvalget, og blant de møkkete barnerumpene som må
straffes i denne saken, finnes utvilsomt bl.a fhv stats-/justisminister Jens
STOLTENBERG og Hanne HARLEM.

I denne unike saken har bl.a Stortinget/regjeringen utviklet seg til et stinkende
ormebol av sinnssyke smådjevler anført av nominelt religiøse rasshøl som f.eks
Kjell Magne BONDEVIK og ledelsen i Kristelig Folkeparti.....; det er ingen
tvil om at meget harde og utradisjonelle metoder må tas i bruk for å få bukt med
den særdeles giftige faenskapen....!

Cf: www.geocities.com/wwerner280

UN-DOCUMENT
113
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, NorwayGjenpart:
 Sivilombudsmannen v/ Arne FLIFLET, Oslo
 Datatilsynet, Oslo


UN-DOCUMENT
114
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


Advokat
Johs. A Aspehaug,
Ålesund


15. april, 2005


BEGRENSET MEMENTO

Mønsteret for den audiovisuelle &c monitoringen av strengt private
oppholdsrom i Åsen 4, Brattvåg, undergikk denne uken merkbare endringer —;
de politiansatte terroristene prøver nå i større grad enn tidligere å skjule
korresponderende overvåkning, og de har — tydelig fordekt — jobbet med å
aktivere tidligere unyttede linker for å videreføre trakasseringen.
Atferdsendringen kan skyldes at sivilombudsmannen har intervenert, eller at
Kjell Magne BONDEVIK 10. ds besøkte Brattvåg.
For helt å få slutt på den ulovlige spionasjen, er det imidlertid nødvendig å frata
forbryterne alle tekniske muligheter for å utøve den — ―fagre ord og løfter om
bot og bedring‖ fra misdederne, må ingenlunde stoles på!

Mht sivilombudsmann Arne FLIFLET så er han — som forutsagt i mitt
(uformelle) brev av 07. ds — nå satt under absolutt illegal og sterkt foraktelig
overvåkning. Hr Fliflet er nok en tøffing det blir vanskelig å kontrollere
effektivt, men han bør merke seg at utstrålingen fra f.eks
digitale/personlige/portable databanker/adresselister/dagbøker samt kalkulatorer
etc med nokså enkelt utstyr kan oppfanges og dekodes på temmelig lang avstand
(kfr ―TEMPEST‖). Legger han inn info på mobiltelefonen sin, vil denne
oppfanges før eventuell videresending — i det hele bør alt digitalt være ―nei-
ting‖ for ham nå (.....dersom han ikke nytter denne forræderske teknologien til å
spre nøye tilsiktet desinformasjon)!
UN-DOCUMENT
115
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
PST har òg i meget stor grad misbrukt enhver praktisk anledning til å bugge
f.eks klær (særlig yttertøy), bagasje og — husdyr!

En av hovedmennene i denne saken — teologen Kjell Magne Bondevik, har i
lang tid innstendig bedt om å slippe helvetesstraff for sin opplagt forsettlige
delaktighet i de bestialske overgrepene. Vel.....; dersom hr Bondevik via
sannferdige og fyllestgjørende vitnemål etc aktivt bidrar til at flest mulig av de
skyldige i sammenfallende sakskompleks sekulært straffedømmes, har de
tallrike bønnene hans knapt vært forgjeves (— av åpenbare grunner bør den
eventuelle oppryddingen påbegynnes i god tid før han går av som sjef for
regjeringen).
Nå får vi se om norges statsminister har ryggrad og vett til å forfekte sannhet &
rettferd.....det vil nok lønne seg!

Saken for øvrig bærer utvetydig preg av at mange av de skyldige er sinnslidende
— dog strafferettslig tilregnelige, og det er liten tvil om at lange
sikringsdommer er betimelig når de fleste av disse skal straffedømmes. Det er
spesielt forstemmende — men slett ikke uventet — at så mye ‗helse‘personell
velvillig har deltatt i de ekstremt graverende og eksplisitt morbide krenkelsene*
(*sannsynligvis — pga de mange rikspolitikerne/embetsmennene etc involvert,
de verste eksemplene på systematiske menneskerettighetsbrudd i Norge etter
annen verdenskrig).

Jeg søker ufortrødent om politisk asyl — selv om norske myndigheter (sikkert
for å kunne plage meg ytterligere) rutinemessig forsøker å stjele/åpne disse
legale petisjonene til utenlandske diplomater oa.

Under arbeidet med å forfatte dette begrensede mementoet, har representanter
for fienden aktivt lastet ned stoffet på PCene sine.....dette
vil ikke hjelpe dem — snarere tvert imot!

Redaksjonen avsluttet kl 22:15.


Wilhelm Werner WintherGjenpart:
 Sivilombudsmannen v/ Arne FLIFLET, Oslo
 Statsministerens kontor v/ Kjell Magne BONDEVIK, Oslo

UN-DOCUMENT
116
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Counsellor
Johs A ASPEHAUG, Esq
Ålesund, Norway
April 30, 2005

ILLICIT SURVEILLANCE

OF MS INGA DALSEGG (b Dec 14, ‘74)

Information particularly useful for Norwegian authorities ‘ve been carefully
omitted from adjacent and significantly shortened text.

Corresponding victim, Ms Inga DALSEGG (NO-Rindal), is mentioned in
Document #599 at www.geocities.com/wwerner280 — the author of nearby
note formally engaged her murdered twin sister, Ms Elin DALSEGG, in 1996
(cf Centuries–I:76 and –VI:72 etc in aforesaid Doc).

Subsequent to Elin‘s death in 1996, state employed criminals believing
there existed a special interrelation between the Dalsegg-twins and me
(cf mentioned Centuries) installed AV spy-accoutrements in Inga‘s
apartment in NO-Rindal (i.e; she was still living in Leicester, England,
when Elin was murdered). Inga‘s customary physician — a middle-aged
man she most naively trusted — together with a couple depraved nurses,
were hired to operate the cobweb-optics* (*cf Doc‘s ##123, 2037 and 3217
at www.geocities.com/wwerner280) and pinhole-microphones etc.

Totally unaware she is closely watched, Inga frequently plays with her sexu-
ality; asshole yawning and genital labia lustfully spread she‘s eagerly mimicking
copulation etc to reach her orgasm(-s).....and the sickly perverted NorwegianUN-DOCUMENT
117
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
―health‖ professionals are willingly studying her otherwise undistinguished,
rectovaginal attributes — finding the frenzied spectacles rather amusing!

Later, when meeting her e.g at the local health centre, they all attempt to behave
as natural as possible — though, behind her back, they‘re laughing at her
lecherousness and inordinate gullibility.

The completely illegal and extremely condemnable surveillance of Ms Inga
Dalsegg has continued until today, and ‘ve been explicitly approved by, v.g;
Mr Kjell Magne BONDEVIK, Mr Ansgar GABRIELSEN and Mr Odd Einar
DØRUM — all members of the Norwegian Government.
The stark immorality, pathologic cynicism and life endangering irresponsibility
of Mr Paul HELLANDSVIK — the managing director of Helse Midt-Norge*
(*Norwegian health care region), are referred to in my applications for political
asylum.

All interference from Norwegian authorities in this case ‘ve
been unilaterally destructive, invidious, unwelcomed and
largely criminal — clearly reflecting the mental illness,
habitual double-dealing and emetic disregard for the human
rights and fundamental freedoms of man indeed
characterizing most of the malefactors.

Due to described offences, Ms Dalsegg is advised to apply for political asylum
in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in agreement with
Article 14 in the Universal Declaration of Human Rights.Regards,

Wilhelm Werner Winther

UN-DOCUMENT
118
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

Place/date: Ålesund/Norway — April , 2005TO:

.......................................................................

Address line 1: ......................................................................................................
Address line 2: ......................................................................................................

FROM:
Surname: WINTHER First names: Wilhelm Werner Gender: Male
Birthplace/-date: NO-Ålesund — May 17, 1963 Nationality: Norwegian
Present address: Åsen 4, NO-6270 Brattvåg, Norway
Contact information:
UN-DOCUMENT
119
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Due to persistent, dangerous and totally illegal harassment and interference from
Norwegian authorities, only couriers satisfyingly identifying them-selves as
authentic/official representatives of your country are accepted as messengers.
No letters should be forwarded through, e.g, the official postal services of
Norway (i.e ―Posten Norge BA‖) or DHL.
My counsellor in NO-Ålesund, Mr Johs. A ASPEHAUG, can be reached at
phone No (+47) 70134545 or fax No (+47) 70134546 — however; no confi-
dential information should be transferred by telecommunication or direct
consultation with Mr Aspehaug.....the counsellor is trustworthy enough, but his
office ‘ve been unlawfully bugged/surveilled by Norwegian authorities for
years!
Norwegian authorities are much likely to obstruct phone calls, steal tele-
facsimiles and erase e-mails etc.


Nearby application is submitted in agreement with Article 14 in
the Universal Declaration of Human Rights — (sic):FACTS OF THE CLAIM

For more than 15 — fifteen — years I‘ve been working actively and
altruistically with disclosing severe human rights violations and variform
criminality committed by Norwegian officials. My human rights agitation and
justifiable stinging reports ‘ve significantly disturbed culpable and heinously
corrupted politicians, judges and police officers et al who, consequently, ‘ve
done their very best to conceal their offences and to harm me.

Representatives from the Norwegian Police ―Security‖ Service ‘ve also, several
times, attempted to assassinate me — apparently with utterly scandalous assent
from v.g the Supreme Court and the Norwegian Minister of ―Justice‖.

Due to the umpteen Norwegian statesmen and senior civil servants etc involved
in coinciding maltreatment, the nefarious and shockingly extensive crimes
―Everyone has the right to seek and to enjoy in
other countries freedom from persecution.‖

UN-DOCUMENT
120
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
against me veritably represents the worst examples of systematic and deliberate
human rights violations in Norway after the Second World War.
The facts of the case, per se, clearly reflects the distressing lunacy characterizing
most of the malefactors — though, juridically spoken, they‘re criminally
responsible.

Amongst the numerous Norwegian officials who unambiguously ‘ve displayed
a nauseating degree of stark immorality and damnable, professional
irresponsibility in this case, is MD Mr Paul HELLANDSVIK — the managing
director of Helse Midt-Norge* (*Norwegian health care region). Mr
Hellandsvik‘s pathologic cynicism and factual, criminal activities, acutely
violates e.g Article 7 in the International Covenant on Civil and Political Rights
— (sic):


It‘s perfectly evident the rotten terrorism steadily exercised by Norwegian
authorities aims at ruining my general health, mutilating my social relationships,
marring my reputation, adding to my pecuniary expenses and — if possible —
provoking criminality.

My sociomedical situation here in Norway ‘ve been intolerable the last 12 —
twelve — years, and I‘ve never had any future whatsoever in a nation satanically
persecuting me because I‘m noble, insists on justice and vigorously defends the
human rights and fundamental freedoms of man.
Shortly; the ghoulish corruption, abject poltroonery and utterly unreason-able
fiendishness abidingly brandished by Norwegian authorities in my case, will fill
every honorable man and woman with the most intense and enduring contempt
and hostility towards them!

There‘s no hope my situation here in Norway will improve — on the contrary
Norwegian authorities will continue and extend their swinish violations of the
human rights, and the exceptionally prolonged, intense and hateful terrorist
attacks are doubtlessly strongly detrimental to my health etc.
Otherwise a few of the crimes committed by Norwegian authorities are des-
cribed at www.geocities.com/wwerner280 (please note that I‘ve been deprived
―No one shall be subjected to torture or to cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment. In
particular, no one shall be subjected without his free
consent to medical or scientific experimentation.‖


UN-DOCUMENT
121
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
editorial access to the actual Internet documents etc in connection to an ongoing
sham-case here in Norway where Norwegian police officers added methanol to
alleged contraband spirits — cf Doc‘s ##1536 [―A FEW COMMENTS TO
ABOVE CHRONOLOGY‖] and 2907. It‘s of course vitally important for
Norwegian police officers to silence and throw suspicion on any person able to
provide conclusive evidence against them in this and many other, criminal cases
where the real offenders are police officers).


I t should be thoroughly emphasized all criticism of Norwegian authorities is a
natural result of — not the reason for — the corresponding and state wielded
terrorism.

While composing this application, balefully depraved representatives for
Norwegian authorities ‘ve been busy downloading corresponding material on
their hard disks.....and — profusely empirically; Norwegian authorities will
comply with international law and human rights conventions exclusively if
forced to by v.g military pressure, serious political scandals or massive
fiscal/material/human losses. Moreover; long-standing, ample and bitter
experience ‘ve duly confirmed Norwegian authorities object e.g generosity,
compassion and mildness as exploitable weaknesses — as a frank invitation to
carry on and intumesce their manipulative and explicitly illicit hellishness!


Generally:

A much sterner and significantly
more excluding attitude vs Nor-
wegian authorities is a
PREREQUISITE!


UN-DOCUMENT
122
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, NorwayIn order to escape explicitly illegal and life endangering
persecution by Norwegian authorities, I hereby apply for
POLITICAL ASYLUM
in

.......................................................................................................
in concordance with Article 14 in the
Universal Declaration of Human Rights


Needless to say: I‘ll do whatever possible to favorably enhance the general
reputation and grandeur of my new homeland!Sincerely,

Wilhelm Werner Winther


Enclosures:
CLAIM

UN-DOCUMENT
123
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

1): ..........................................................................................................
2): ..........................................................................................................
3): ..........................................................................................................
4): ..........................................................................................................
5): ..........................................................................................................
6): ..........................................................................................................
7): ..........................................................................................................
8): ..........................................................................................................
UN-DOCUMENT
124
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


OHCHR–UNOG
8–14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10
Switzerland
HUMAN RIGHTS PETITION

I‘m presently composing a comprehensive United Nations petition vs the
Kingdom of Norway.

Corresponding complaint is addressed to the Committee against Torture, and
demanded dealt with in agreement with Article 21 (c) — second period — in
the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treat-
ment and Punishment.

Employing e.g TEMPEST-equipment, Norwegian authorities are constantly
downloading stuff appearing on my PC-screen — consequently they‘ve kicked
off a putrid charm campaign to surreptitiously influence v.g the UN and vari-
ous human rights organizations in this case!

Representatives for Norwegian authorities ‘ve already decided to illegally halt
etc said petition if it proves too disclosing.....so; I‘m wondering if the UN can
offer me special protection against unlawful interference —

The UN should send their prompt reply to my counsellor in NO-Ålesund:
Mr Johs. A ASPEHAUG, P.O. Box 837, NO-Aalesund, NORWAY


Wilhelm Werner Winther
June 2005
UN-DOCUMENT
125
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Amnesty International
London, UK

United Nations
Geneva, Switzerland
Dec 05, 2005

BRUTALIZATION OF CONFLICT WITH
NORWEGIAN AUTHORITIES


Cf my standardized application for political asylum and letter to OHCHR–
UNOG, CH-Geneva, earlier this year.

From the content of indicated documents it‘s readily seen continuation/
aggravation of the explicitly illegal terrorism unprovokedly waged by
Norwegian authorities indeed was anticipated!

As stated in specified UN-document duly arriving corresponding headquarters in
Switzerland June 27, Norwegian authorities thoroughly exlex attempts to halt/
destroy etc a legal complaint addressed to the Committee against Torture.
The comprehensive petition is demanded dealt with in agreement with Article
21(c) — second period — in the Convention against Torture and other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment and Punishment.

Due to the threatening state of affairs here in Norway, it should be appropriate to
give v.g human rights organizations a swiftly composed and concise account of
the latest criminal stunts undertaken by Norwegian authorities in this sinistrous
case:
UN-DOCUMENT
126
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
The enemy expecting me to routinely proceed to my sleeping quarters
at that time, the water supply to my own and all neighbouring houses was
abruptly turned off around 01:30 AM the 03
rd
inst! — though required by
law, no premonition had been announced e.g through the local
newspaper ―Haramsnytt‖, and none of those afflicted by the stoppage
had otherwise been informed about it.....

The water supply weren‘t reopened before ca 09:00 AM.....allegedly
because there ‘d been ardent disputation as for the ethicality of poi-
soning the drinking water of so many guiltless persons!
Around 06:20 AM I tried to reach my neighbour in Åsen 7, Brattvåg —
Mr Ingolf Peder ABELSETH — from phone 986 62 841.....but the
enemy obstructed the calls! Mr Abelseth was wide awake at the actual
time, and ‘ve confirmed his otherwise noisy phone — placed less than
a meter from his bed — had been perfectly silent this morning.

(Mr Abelseth‘s private phone — # 70216138 — has been illegally
wiretapped e.g by stark criminal/perverted/psychotic ―health personnel‖
for years.....and the through and through lawless and overly nauseating
surveillance of this highly respectable and mentally unimpaired old tailor,
also includes covert audiovisual monitoring of his sitting room, kitchen,
bath-/bedroom and stairway etc!)

In the Norwegian daily ―Dagbladet‖ this Saturday, the Norwegian minister of
foreign affairs, Mr Jonas GAHR STØRE (b Aug 25, 1960), had a telltalely mis
leading article about Norway‘s ―official point of view‖ etc in various human
rights matters.
Based on longtime experience with the criminality of Norwegian authorities, we
know tactically structured and slyly fraudulent handouts like Mr Gahr Støre‘s
populistic tab confect more or less perfunctorily are published immediately prior
to

serious human rights violations where there‘s a
qualified chance influential persons/ organizations/
companies etc rightfully may suspect
NORWEGIAN OFFICIALS!

Mr Gahr Støre (— like the Norwegian PM, Mr Jens STOLTENBERG [b
March 16, 1959 —]) has been deeply involved in the fiendish complot against
me since 1992, and he‘s one of the Norwegian debauchees who‘ve tried to
collect information about me in Paris/France.
UN-DOCUMENT
127
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Amongst culprits in the Brattvåg-region (not necessarily guilty of sabotaging/
intoxicating the water supply), I preliminary and most briefly mention but a few:

 Mr Thorleif MARKEN (former sheriff/politician)
 Mr Bjørn SANDNES (engineer/politician/militarist)
 Mr Eldar SÆTERØY (engineer etc)
 Mr Oddbjørn VATNE ( chairman of Haram county council)
 Mr Jan Petter EIDE (manager Haram county council)
 Mr Stig FJØRTOFT (local fire captain — married to Ms Jorunn
ULSTEIN FJØRTOFT)
 Mr Magne LUNDEMO (headmaster — married to Ms Eva
LUNDEMO)
 Mr Vegard AUSTNES (sociologist)
 Mr Ron Borge FINNØY (ambulance driver)
 Ms Margrethe TENNFJORD (former chairwoman of Haram
county council)
 Ms Eva LUNDEMO (unit nursing officer — married to Mr Magne
LUNDEMO)
 Ms Kristin MOLT KORSNES (unit nursing officer)
 Ms Jorunn ULSTEIN FJØRTOFT (cook/politician — married to
Mr Stig FJØRTOFT)
 Ms Kjellrun HAMMERSLAND (nursing assistant)
 Several physicians/nurses/police officers

The majority of enlisted criminals are dangerous sociopaths, and a further
description of their psychopathy and factual evildoing etc will be published
later.
Sincerely,

Wilhelm Werner Winther
UN-DOCUMENT
128
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

OHCHR–UNOG
CH-1211 Geneva 10
Switzerland

April 25, 2006


NEW PROVOCATIONS FROM NOR-
WEGIAN AUTHORITIES


Employed by local authorities in NO-Haram county to remove private house re-
fuse etc in the Brattvåg-region, the company Reno Norge AS has its head office
in Lindebergveien 3, NO-2016 Frogner, and a regional office at Hovdeland 133
– Bingsa Industriområde, NO-6019 Ålesund (the area manager is Mr Leif Ove
ANDREASSEN).

Stored in special garbage sacks, the household rubbish are picked up by trucks
from Reno Norge AS immediately outside private dwellings usw —

Garbagemen from Reno Norge AS has recurrently and mala fide refused to take
away correctly sorted and stored etc trash sacks placed outside my private house
in Åsen 4, NO-Brattvåg, as a part of the continuous, illegal, human rights vio-
lating and thoroughly insane terrorization Norwegian authorities systematically
has exposed me to since 1992 (cf Doc #4588 etc).

We believe local representatives from Reno Norge AS has been instructed by
fiendish officeholders in NO-Haram county to disregard their duty in this case,
and simple investigation has brought home that Mr Stig FJØRTOFT* and Mr
Eldar SÆTERØY* (*cf Doc #5817) both were amongst those beforehand in-
formed about described and provocatively intentional dereliction of duty.
UN-DOCUMENT
129
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Mr Fjørtoft is married to Ms Jorunn ULSTEIN FJØRTOFT* (*cf Doc's
##5817 item 377 — entry of May 13, 1998), and is one of the notorious lunatics
and troublemakers villainously abusing their office criminally here in NO-
Brattvåg to harm me.
Mr Fjørtoft has repetitively and malevolently attempted to gain personal infor-
mation about me from one of my childhood friends — Mr Tore LANGVATN,
NO-6090 Fosnavåg (Mr Langvatn is employed as fire captain in NO-Herøy
county).
An uncouth bloke without noteworthy education and intellectual faculties, Mr
Fjørtoft in many respects represents the archetype of the numerous, inane and
utterly contemptible "public lowbrows" exerting themselves to quench human
rights advocacy, ethicality and justice in nearby case.

As regards explicit corruption, professional ineptitude, stark madness and over-
all heinousness, the state and council engaged terrorists in NO-Haram county
clearly and wholly negatively distinguish themselves nationally —Sincerely,

Wilhelm Werner Winther

UN-DOCUMENT
130
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, NorwayDen norske kyrkja
v/ Jan Inge KRINGSTAD
BrattvågAD: RONNY JØRGENSEN, BRATTVÅG

Hr Ronny Jørgensen har en tid vært ansatt ved Den norske kyrkja i Haram
Prestegjeld.

Etter at Jørgensen tilflyttet Åsen 1, Brattvåg, har naboer o.a registrert at han
tilnærmet konsekvent nytter søn- og helligdager til tungt og støyende kropps-
arbeid i og umiddelbart utenfor korresponderende enebolig.
Hr Jørgensens privathus er beliggende tett ved en relativt sterk trafikkert bygde-
vei hvor forbipasserende knapt kan unngå å se den notoriske kirkegårdsarbeid-
eren kappe fjeler, spikre, bære stein, grave, nytte motoriserte hageredskaper og
vaske kjøretøyene sine etc søndagene.
Noen av Jørgensens hviledagskrenkelser er vitterlig såpass spektakulære og
upassende at han med skjellig grunn kan mistenkes for å undergrave Kirkens
alminnelige omdømme forsettlig (jf vedl foto)...!

Den norske statskirkens sakrale fundament er for lengst skandaløst svekket av
sekulær overstyring og politisering m.m, og Haram Prestegjeld mfl anmodes om
å sanere og iaktta Kirkens helligede grunnlag bl.a ved å avskjedige ansatte som
med overlegg grovt ringeakter Gudgitte forordninger.

Ronny Jørgensen har mot bedre vitende, i lang tid og på særlig graverende vis
vanhelliget hviledagspåbudet, og bes straks — uten profane palaver — fratatt
ethvert profesjonelt engasjement for Kirken og andre kristelige sammen-
slutninger!
UN-DOCUMENT
131
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


03. okt 2006


Wilh. Werner WINTHER*
*Må ikke kontaktes via Posten Norge BA eller DHL!UN-DOCUMENT
132
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
Biskopen i Møre
Julsundv. 13
Molde


PERSONALKLAGE — PÅANKE AV,

Viser til personalklage på Ronny JØRGENSEN, Brattvåg, samt korresponder-
ende tilsvar fra kirkeverge i Haram Prestegjeld — Hege STEINSLAND —
datert hhv 03. og 23. ds (jf vedlegg).

Fr Steinslands nonchalante og megetsigende ansvarsfraskrivelse påankes
hermed til biskopen i Møre.

Man stiller naturlig nok spørsmålstegn ved fr Steinslands moralske integritet og
profesjonelle skikkethet mv, og utelukker ikke at hun i andre og konvergerende
saker er involvert i regulær kriminalitet* (*dette gjelder særlig forhold hvor hun
på ulikt vis har samarbeidet illegalt med den notoriske yrkesdamnifikanten og
psykopaten Vegard AUSTNES, helse-/sosialsjef i Haram kommune).

Man finner ingen formildende — kun eksplisitt skjerpende — omstendigheter i
klagesaken mot hr Jørgensen, og fremholder at det er formelt korrekt å
underlegge Hege Steinsland uhildet/adekvat etterforsking* før hun eventuelt
avskjediges som kirkeverge etc (*kommuneadministrasjonen og lensmanns-
etaten mfl i Haram er gjennomsyret av alvorlig korrupsjon som vil komplisere
slikt arbeid).


25. okt 2006
UN-DOCUMENT
133
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


Wilh. Werner WINTHER*
Vedlegg:

1. Personalklage på Ronny Jørgensen av 03. ds (1 – én – s),
2. tilsvar fra Hege Steinsland datert 23. d.m (1 – én – s).


NB:
Undertegnede mottar ikke forsendelser fra Posten Norge BA ─ svar sendes:

Jan Inge Kringstad
6270 Brattvåg


UN-DOCUMENT
134
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


Haram kyrkjelege fellesråd 7. nov 2006
v/ Peter Odd BJØRKHAUG, leiar
Vatne


PERSONALKLAGE — NY PÅANKE AV,

Jf tilsvar fra biskop Odd BONDEVIK samt korresponderende påanke datert
hhv 31. og 25. f.m (se vedlegg).

I ovennevnte påanke understrekes at "kommuneadministrasjonen og lensmanns-
etaten mfl i Haram er gjennomsyret av alvorlig korrupsjon" som vil komplisere
uhildet/adekvat etterforsking av kirkeverge Hege STEINSLAND, og man
finner således symptomatisk at biskop Bondevik fremholder adressat som
klageinstans.
Det negative inntrykket forsterkes kraftig ved at fr Steinsland er daglig leder,
saksbehandler og sekretær for — nettopp — Haram kyrkjelege fellesråd…!

Biskopens rolle og myndighet er for en stor del nedfelt i Tjenesteordning for
biskop hvor det i § 1 heter at — sic:

"Biskopen skal gjennom forkynnelse og sakramentforvaltning ta
vare på den apostoliske lære etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse,
fremme og bevare enheten i Guds kirke og rettlede og oppmuntre
bispedømmets menigheter, kirkelig tilsatte og øvrige medarbeidere."

Biskopen har et uttrykkelig tilsynsansvar for all kirkelig virksomhet i bispe-
UN-DOCUMENT
135
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
dømmet, og skal bl.a påse at de kirkelige fellesrådene utfører sitt arbeid i
samsvar med kirkeloven § 28.

Klagesaken mot Ronny JØRGENSEN og Hege Steinsland inngår ellers som et
kompletterende (— dog taktisk ufullstendig —) norsktekstlig supplement i et
langt mer omfattende og alvorlig sakskompleks hvor flere geistlige — deriblant
biskopens fetter Kjell Magne BONDEVIK — er strafferettslig involvert.
Det er hevet over tvil, dessverre, at Odd Bondevik for mer enn tolv år siden var
informert om noen av lovbruddene beskrevet i adressants "INCOMPLETE
FORMAL COMPLAINT VS THE KINGDOM OF NORWAY" av aug d.å,
uten at han grep inn for å avgrense eller stoppe den avskyelige kriminaliteten
hvori hans navngitte og mentalt forstyrrede søskenbarn var delaktig.

Med hjemmel i forannevnte o.a, bes biskop Odd Bondevik snarest underkastet
grundig/upartisk etterforsking for å klarlegge hvorvidt han kan straffes f.eks
etter straffeloven §§ 123–125 og 324–325. Cf Grunnloven §§ 21–22, tjeneste-
mannsloven § 15 item kirkeloven § 32 mv.

Det kirkelige fellesrådet er et kommunalt forvaltningsorgan hvis sammensetning
og arbeidsoppgaver bl.a reguleres av kirkeloven §§ 12–14. Rådet er underlagt
forvaltnings-/offentlighetsloven som gjelder med unntak av særbestemmelsene i
kirkeloven § 38.
Av habilitetskravene i forvaltningsloven § 6 fremgår at en offentlig tjeneste-
mann* (*jf §§ 1 og 10 ib) "er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en
avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak" f.eks når han selv
er part i saken eller særegne forhold som kan svekke tilliten til hans upartiskhet
foreligger.
Uten at en her går nærmere inn på skyldspørsmålet og de juridiske implikasjon-
ene av å bidra til en straffbar handling etc, legges til grunn at Det kyrkjelege
fellesrådet over tid har kjent til deler av den regulære kriminaliteten man i
påanke av 25. f.m diplomatisk antyder at Hege Steinsland kan være involvert i,
og at de formelle kravene til straffbarhet og straffeforhøyende omstendigheter på
dette og strategisk uspesifisert vis er oppfylt. Medlemmene i Haram kyrkjelege
fellesråd er dermed blant de eksplisitt mistenkte i denne saken, og forvaltnings-
lovens inhabilitetsbestemmelser gjelder desisivt — jf § 2 ib, siste punktum, hvor
det fastslås at "Et forvaltningsorgan likestilles med privat rettssubjekt ved an-
vendelse av første ledd dersom organet har samme interesse eller stilling i saken
som private parter kan ha." I Håndbok for kirkelig fellesråd 1.2, fremholdes
at "Alle kirkelige enheter bygger på soknet som grunnenhet, og i juridiske
termer er soknet en 'juridisk person'."

Haram kyrkjelege fellesråd har pt følgende medlemmer:

UN-DOCUMENT
136
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway
 Peter Odd BJØRKHAUG (leder)
 Andreas HELLEVIK (nestleder)
 Reidun SÆTER
 Knut FRISVOLL
 Michael HOFFMANN
 Per Inge VIK
 Oddbjørn VATNE (varaordføreren i Haram er
vararepresentant for hr Vatne)

Både Oddbjørn Vatne og hans vararepresentant til Det kyrkjelege fellesrådet,
Torleiv ROGNE, er faste medlemmer av administrasjonsutvalget og formann-
skapet i Haram kommune. Hr Vatne og andre lokalpolitikere/kommuneansatte er
for øvrig nevnt i undertegnedes "Document #5817" på en slik måte at det
partielt anskueliggjør ovenstående ugildhetsinnsigelser.

Mht kirkeverge Hege Steinsland, så har hun tillikemed mange andre velvillig og
mala fide medvirket i et morbid renkespill hvor — især — de offentlig ansatte
aktørenes immanente uforstand, sinnslidelser og ditto abnorme kriminalitet står
sentralt, og man finner ikke saklig grunnlag for å endre anførslene i vedlagte
påanke av 25. f.m.


07. nov 2006

Wilh. Werner WINTHER*
Vedlegg:
 Personalklage på Ronny Jørgensen av 03. f.m (1– én – s),
 tilsvar fra Hege Steinsland datert 23. f.m (1– én – s),
 adressants påanke av 25. f.m (1– én – s),
 tilsvar fra biskop Odd Bondevik datert 31. f.m (1– én – s).

NB:
Undertegnede mottar ikke forsendelser fra Posten Norge BA ─ svar sendes:
Jan Inge Kringstad, 6270 Brattvåg
UN-DOCUMENT
137
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway


03. des 2006
ORIENTERING
Fr Gry Beate MOLVÆR* (*f 16. okt '70), Trondheim, har status som
beskrevet i undertegnedes "INCOMPLETE FORMAL COMPLAINT VS
THE KINGDOM OF NORWAY" s 29–30, jf s 22–28 ib.

Fr Molvær har på eget initiativ avtalt et møte med ansatte i Haram kommune
medio ds, og bedt om fullmakt til å representere meg — formålet er angivelig
å sikre elektrisitetsforsyningen til Åsen 4, Brattvåg, som eies av hennes mor.

På bakgrunn av fr Molværs anførte fiendestatus og utilbørlige interaksjon med
offentlige funksjonærer oa, har jeg naturlig nok avvist ovennevnte anmodning.

Fr Molvær ble erklært persona non grata i Åsen 4, Brattvåg, 02. ds.

Ettersom jeg årlig søker om politisk asyl for å unnslippe daglig og eksplisitt
illegal trakassering iscenesatt av norske myndigheter, finnes tilbørlig at et dertil
skikket medlem av Amnesty International etter fullmakt ivaretar den strengt
nødvendige og for meg kvalmende kontakten med f.eks Haram kommune.


Med hilsen


Wilh. Werner WINTHER*

Advokat
Johs. A ASPEHAUG
Ålesund
UN-DOCUMENT
138
INTERNET DOCUMENTS
by Wilh. Werner WINTHER, Norway

NYTT TERRORANGREP
Siden 1992 har Åsen 4, Brattvåg, vært åsted for noen av de mest forrykte og
ondsinnede terrorhandlinger som noensinne er begått av norske kommune- og
statsansatte.