You are on page 1of 80

Tµi liÖu tham kh¶o ...

::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

§Ò thi sè 1
----------------------
( Thêi gian 150 phót )
C©u 1:
Tr×nh bÇy c¸c quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n b»ng L/C nhËp khÈu theo tËp qu¸n cña c¸c
ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam . Vai trß cña chi nh¸nh cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i trong quy
tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n nµy nh− thÕ nµo . NÕu chi nh¸nh ®−îc ng©n hµng ph¸t hµnh chØ ®Þnh lµ
ng©n hµng tr¶ tiÒn ( Paying bank ) cho ng−êi h−ëng lîi L/C th× cã tr¸i g× víi UCP 500 1993 ICC
kh«ng ?
C©u 2:
Tr×nh bÇy c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông tËp qu¸n quèc tÕ quy ®Þnh trong hÖ thèng luËt cña n−íc
CHXHCN ViÖt Nam vµ giíi thiÖu nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt chñ yÕu quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn ®ã ?
C©u 3 :
1-URC 522 , 1995 ICC quy ñịnh những chứng từ nµo lµ chứng từ thương mại :
a - Invoice ,
b - Certificate of origin ,
c - Bill of exchange ,
d - Bill of Lading ,
e - Contract
2- Theo URC 522 ICC , Khi chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n , ng©n hµng thu ph¶i cã tr¸ch
nhiÖm :
a - Tr¶ ngay c¸c chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n cho ng©n hµng chuyÓn .
b - Th«ng b¸o ngay nh÷ng lý do tõ chèi thanh to¸n cho ng©n hµng chuyÓn
c - Trong vßng 60 ngµy kÓ tõ ngµy göi th«ng b¸o mµ kh«ng nhËn ®−îc ý kiÕn cña
ng©n hµng chuyÓn gi¶i quyÕt sè phËn cña chøng tõ , th× ng©n hµng thu sÏ tr¶ l¹i
chøng tõ cho ng©n hµng chuyÓn mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× thªm
3- Theo URC 522 ICC , Ngân hàng nhờ thu ( Collecting Bank ) có thể từ chối sự ủy thác
nhờ thu của ngân hàng khác mà không cần thông báo lại cho họ về sự từ chối ñó
a - Có ,
b - Không
4- Ng−êi h−ëng lîi ®` chÊp nhËn mét L/C trong ®ã cã quy ®Þnh ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ph¶i
cã x¸c nhËn cña ng−êi yªu cÇu më L/C . Ng©n hµng tr¶ tiÒn ®` tõ chèi thanh to¸n v× ho¸
®¬n kh«ng cã x¸c nhËn . Rñi ro nµy do ai g¸nh chÞu
a - Ng−êi yªu cÇu më L/C v× kh«ng ®Õn x¸c nhËn kÞp thêi ,
b - Ng−êi h−ëng lîi L/C
5- Khi nµo th× viÖc ®Ò nghÞ söa ®æi L/C cña ng©n hµng ph¸t hµnh cã hiÖu lùc ?
a - NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi ,
b - Ng©n hµng ph¸t hµnh cã b»ng chøng lµ ng−êi h−ëng lîi L/C ®` nhËn ®−îc ®Ò
nghi söa ®æi ,
c - Ngay sau khi ng©n hµng tr¶ tiÒn nhËn ®−îc c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi
L/C söa ®æi
6- Ng«n ng÷ cña hèi phiÕu trong thanh to¸n b»ng L/C lµ
a - Ng«n ng÷ do ng−êi ký ph¸t lùa chän ,
b - Ng«n ng÷ cña L/C .
7- Ng©n hµng chÊp nhËn c¸c chøng tõ nhiÒu trang nÕu nh− :
a - C¸c trang ®−îc g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau ,
b - C¸c trang g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau vµ ®−îc ®¸nh sè liªn tiÕp hoÆc cã chØ dÉn
tham kh¶o bªn trong trang .

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
1 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

c - C¸c trang rêi nhau vµ ®¸nh sè liªn tiÕp nhau .
8- C¸c chøng tõ cã in tiªu ®Ò tªn cña c«ng ty , khi ký cã cÇn thiÕt ph¶i nh¾c l¹i tªn cña
c«ng ty bªn c¹nh ch÷ ký kh«ng .
a - Cã ,
b - Kh«ng
9- Ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng b¸o L/C qua Ng©n hµng th«ng b¸o A. Theo tho¶ thuËn
gi÷a ng−êi h−ëng lîi vµ ng−êi xin më L/C r»ng chuyÓn ng©n hµng th«ng b¸o sang ng©n
hµng B, Ng©n hµng ph¸t hµnh tiÕn hµnh söa ®æi tªn cña ng©n hµng th«ng b¸o lµ B,vËy :
a - Ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n hµng B vµ yªu cÇu
ng©n hµng B th«ng b¸o cho ng©n hµng A biÕt ®iÒu nµy.
b - Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n hµng A.
c - Ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ th«ng b¸o söa ®æi qua ng©n hµng B vµ yªu cÇu hä
th«ng b¸o cho ng©n hµng A huû bá L/C ®ã .
10- Ng©n hµng ph¸t hµnh vµ Ng©n hµng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm
tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸:
a - 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng cho mçi ng©n hµng .
b - 7 ngµy theo lÞch cho mçi ng©n hµng.
c - 7 ngµy ng©n hµng.
11- VËn ®¬n hoµn h¶o nghÜa lµ g×?
a - Lµ mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù söa lçi ( correction ) nµo.
b - Lµ mét vËn ®¬n phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C vÒ mäi ph−¬ng diÖn.
c - Lµ mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù ghi chó nµo vÒ khuyÕt tËt cña bao b× vµ
hoÆc hµng ho¸.
12- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã ghi tham chiÕu eUCP 1.0 ICC ®` tõ chèi thanh to¸n cho
ng−êi h−ëng lîi L/C víi lý do lµ c¸c chøng tõ ®iÖn tö kh«ng ®−îc xuÊt tr×nh ®ång thêi víi
nhau lµ :
a - ®óng ,
b - sai
13- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C tham chiÕu eUCP 1.0 ICC cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n nÕu
ng−êi h−ëng lîi xuÊt tr×nh b¶n th«ng b¸o hoµn thµnh kh«ng ®óng h¹n ?
a- cã ,
b- kh«ng
14- NÕu mét chøng tõ ®iÖn tö lµ chøng tõ v©n t¶i kh«ng ghi râ ngµy giao hµng th× ngµy
nµo lµ ngµy giao hµng :
a- Ngµy giao hµng ghi trong L/C ,
b- Ngµy ph¸t hµnh chøng tõ ®iÖn tö ,
c- Ngµy nhËn ®−îc chøng tõ ®iÖn tö .
15- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C tham chiÕu eUCP 1.0 ICC cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n , khi
a- hµng giao kh«ng phï hîp víi L/C ,
b- kh«ng thÓ x¸c nhËn ®−îc tÝnh ch©n thËt bÒ ngoµi cña chøng tõ ®iÖn tö ,
c- chøng tõ ®iÖn tö kh«ng phï hîp ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C .
C©u 4:
PhÝ suÊt tÝn dông lµ g× ( cost of credit ) ? Ph©n tÝch c¸c yÕu tè cÊu thµnh cña phÝ
suÊt tÝn dông ?

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
2 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

§¸p ¸n ®Ò thi sè 1
C©u 1: ( 2,5 ®iÓm )
1.1- Quy tr×nh nghiÖp vô ( 1,5 ®iÓm )
- Ng−êi nhËp khÈu viÕt §¬n xin më L/C göi ®Õn Chi nh¸nh cña Ng©n hµng ®−îc chØ
®Þnh ph¸t hµnh L/C .
- Chi nh¸nh Ng©n hµng ph¸t hµnh :
+ ThiÕt kÕ L/C .
+ Tuú theo sù uû nhiÖm cña Ng©n hµng ph¸t hµnh , nÕu trÞ gi¸ L/C tõ møc x USD trë
xuèng , th× gi¸m ®èc chi nh¸nh ký L/C vµ chuyÓn lªn Ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó ph¸t
hµnh ra bªn ngoµi .
+ NÕu trÞ gi¸ L/C tõ møc x USD trë lªn , th× Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng ph¸t hµnh ký
L/C vµ Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¸t hµnh L/C ra bªn ngoµi.
- Mäi viÖc ph¸t hµnh L/C ®Òu ph¶i qua Ng©n hµng th«ng b¸o lµ ng©n hµng ®¹i lý cña
Ng©n hµng ph¸t hµnh , nÕu kh«ng , th× ph¶i qua mét ng©n hµng thø 3 cã quan hÖ ®¹i lý
víi c¶ 2 ng©n hµng ph¸t hµnh vµ Ng©n hµng th«ng b¸o . Ng©n hµng th«ng b¸o th«ng
b¸o L/C cho ng−êi h−ëng lîi .
- Ng−êi h−ëng lîi sÏ kiÓm tra L/C , nÕu chÊp nhËn th× giao hµng , ng−îc l¹i th× ®Ò nghÞ
tu chØnh L/C .
- Sau khi hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng theo hîp ®ång , Ng−êi h−ëng lîi L/C lËp
chøng tõ vµ xuÊt tr×nh ®ßi tiÒn Ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng qua Ng©n hµng th«ng b¸o .
- Ng©n hµng th«ng b¸o chuyÓn chøng tõ ®ßi tiÒn Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh
).
- Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) kiÓm tra chøng tõ trong thêi gian hîp lý
kh«ng qu¸ 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng ®Ó quyÕt ®Þnh nhËn hay tõ chèi chøng tõ .
- Tr−íc khi quyÕt ®Þnh nhËn hay tõ chèi chøng tõ , Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi
nh¸nh ) sÏ th«ng b¸o kÕt qu¶ kiÓm tra b»ng v¨n b¶n cho Ng−êi yªu cÇu më L/C ®Ó
kiÓm tra l¹i vµ yªu cÇu hä tr¶ lêi trong vßng 2 ngµy lµm viÖc ®ång ý hay tõ chèi tiÕp
nhËn chøng tõ .
- NÕu Ng−êi yªu cÇu ®ång ý tiÕp nhËn chøng tõ vµ ®ång ý thanh to¸n, Ng©n hµng ph¸t
hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) sÏ ký hËu B/L cho Ng−êi yªu cÇu ®Ó hä nhËn hµng . Ng©n
hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) chuyÓn tr¶ tiÒn cho ng−êi h−ëng lîi .
- NÕu Ng−êi yªu cÇu tõ chèi nhËn chøng tõ , Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh )
th«ng b¸o ngay cho Ng−êi xuÊt tr×nh vÒ nh÷ng sai biÖt cña chøng tõ vµ chê ý kiÕn
®Þnh ®o¹t chøng tõ cña hä . Trong mét thêi gian hîp lý , nÕu hä kh«ng cã ý kiÕn g× th×
Ng©n hµng ph¸t hµnh ( hoÆc chi nh¸nh ) chuyÓn tr¶ l¹i chøng tõ cho hä .
1.2- Vai trß cña Chi nh¸nh Ng©n hµng ph¸t hµnh ( 1 ®iÓm )
- Lµ Ng©n hµng uû th¸c cña Ng©n hµng ph¸t hµnh .
- Trong tr−êng hîp nµy ,Chi nh¸nh cña Ng©n hµng ph¸t hµnh lµ Ng©n hµng yªu cÇu
( Applicant Bank ) .
- Ng©n hµng ph¸t hµnh chØ ®Þnh Chi nh¸nh ®ãng vai trß Ng©n hµng tr¶ tiÒn cña L/C
( paying Bank ) lµ tr¸i víi ®iÒu 2 cña UCP 500 1993 ICC . §iÒu 2 quy ®Þnh r»ng Ng©n
hµng ph¸t hµnh cã thÓ chØ ®Þnh Chi nh¸nh cña m×nh lµ Ng©n hµng tr¶ tiÒn víi ®iÒu kiÖn
Chi nh¸nh ®ã ph¶i ®ãng trô së ë n−íc kh¸c .
- Tuy nhiªn , ®©y lµ sù tho¶ thuËn kh¸c mµ §iÒu 1 cña UCP 500 cho phÐp , miÔn lµ sù
tho¶ thuËn kh¸c ®ã ph¶i ®−îc ghi râ trong L/C vµ ph¶i ®−îc Ng−êi h−ëng lîi L/C chÊp
nhËn .

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
3 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

C©u 2 : ( 2,5 ®iÓm )
2.1- ( 1,5 ®iÓm )
Ph¸p luËt n−íc CHXHCN ViÖt Nam cho phÐp c¸c ph¸p nh©n vµ thÓ nh©n ViÖt Nam tham
gia c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ¸p dông c¸c tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ víi nh÷ng
®iÒu kiÖn sau ®©y :
- C¸c c«ng −íc mµ chÝnh phñ ViÖt Nam ®` ký kÕt hoÆc ®ang tham gia kh«ng ®iÒu
chØnh ®Õn ,
- Bé luËt d©n sù cña n−íc CHXHCN ViÖt Nam kh«ng ®iÒu chØnh ®Õn ,
- C¸c luËt kh¸c cã liªn quan ®Õn c¸c chñ thÓ tham gia kinh tÕ ®èi ngo¹i kh«ng
®iÒu chØnh ®Õn ,
- Hîp ®ång , khÕ −íc ký kÕt gi÷a c¸c chñ thÓ ViÖt nam vµ n−íc ngoµi kh«ng ®iÒu
chØnh ®Õn ,
- ViÖc ¸p dông vµ hËu qu¶ cña viÖc ¸p dông c¸c tËp qu¸n quèc tÕ kh«ng tr¸i víi
nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ph¸p luËt n−íc CHXHCN ViÖt Nam vµ hoÆc kh«ng
lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña ViÖt Nam .
2.2- ( 1 ®iÓm )
C¸c luËt cã liªn quan :
- Bé luËt d©n sù cña n−íc CHXHCN ViÖt nam 1995 , ®iÒu 827 .
- LuËt th−¬ng m¹i cña n−íc CHXHCN ViÖt nam 1997 , ®iÒu 4 .
- LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông 1997 , ®iÒu 3
- NghÞ ®Þnh 63/1998/N§-CP ngµy 17/08/1998 vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi .
C©u 3: ( 2,5 ®iÓm )
1( a,b,d ); 2( c ); 3( b ); 4( b ); 5( c ); 6( b ); 7( b ); 8( b ); 9( b ); 10( a ); 11( c ) ; 12 ( b );
13( a ) ; 14( b, c ); 15( b,c ) .
C©u 4: ( 2,5 ®iÓm )
PhÝ suÊt tÝn dông lµ mét tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh theo n¨m cña quan hÖ so s¸nh gi÷a
tæng chi phÝ vay thùc tÕ vµ tæng sè tiÒn vay thùc tÕ .
C¸c yÕu tè cÊu thµnh cña phÝ suÊt tÝn dông gåm cã :
4.1- L`i suÊt vay cña ng©n hµng lµ tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn sè tiÒn vay .
- Møc l`i suÊt phô thuéc vµo lo¹i tÝn dông , thêi h¹n tÝn dông , ®iÒu kiÖn sö dông
tÝn dông vµ gi¸ trÞ cña vËt thÕ chÊt hoÆc cÇm cè ®¶m b¶o tiÒn vay .
- ChÞu ¶nh h−ëng cña quan hÖ cung vµ cÇu tÝn dông ;
- ChÞu chi phèi bëi chÝnh s¸ch chiÕt khÊu cña Ng©n hµng Trung −¬ng ;
- Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më , chÞu ¶nh h−ëng bëi l`i suÊt quèc tÕ hoÆc khu
vùc ;
- ChiÕm tû träng lín trong phÝ suÊt tÝn dông .
4.2-Thñ tôc phÝ vµ lÖ phÝ vay cña ng©n hµng lµ tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn sè tiÒn vay .
- Møc lÖ phÝ vµ thñ tôc phÝ phô thuéc vµo lo¹i tÝn dông , kh«ng phô thuéc vµo sè
l−îng tÝn dông nhiÒu hay Ýt .
- C«ng bè c«ng khai , Ýt biÕn ®éng .
- Xu h−íng gi¶m , do c¹nh tranh tÝn dông
4.3-Hoa hång tr¶ cho ng−êi m«i giíi tÝn dông lµ tû lÖ phÇn tr¨m tÝnh trªn sè tiÒn vay .
- Hoa hång phô thuéc vµo lo¹i tÝn dông , môc ®ich sö dông tÝn dông .
- Hoa hång th−êng kh«ng ®−îc c«ng bè c«ng khai
4.4-C¸c chi phÝ dÊu mÆt kh¸c .
- Chi phÝ thiÖt h¹i ph¸t sinh do ng−êi ®i vay kh«ng ®−îc rót hÕt sè tiÒn vay , mµ
th−êng ph¶i ®Æt cäc mét % nhÊt ®Þnh trªn tµi kho¶n vay trong suèt thêi h¹n tÝn dông .

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
4 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

- Nh÷ng chi phÝ tiªu cùc kh¸c dïng ®Ó ký kÕt hîp ®ång tÝn dông .

§Ò thi sè 2
-----------------------
( thêi gian 150 phót )
C©u 1:
Mét L/C yªu cÇu Ng−êi h−ëng lîi xuÊt tr×nh “ Clean on Board “ Bill of Lading .
Ng©n hµng ph¸t hµnh kiÓm tra chøng tõ ®` ph¸t hiÖn ra r»ng trªn Bill of Lading xuÊt tr×nh
®` xo¸ ch÷“ Clean “ , do ®ã ng©n hµng ph¸t hµnh cho r»ng Bill of Lading nµy lµ “
Unclean “ , nªn ®` tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ vµ tr¶ l¹i ng−êi xuÊt tr×nh . Hái ng©n hµng
lµm nh− vËy lµ ®óng hay sai , biÕt r»ng L/C nµy cã ghi lµ tham chiÕu UCP 500 1993 ICC ?
C©u 2:
Transferable L/C lµ g× ? Dïng trong tr−êng hîp nµo ? C¸c m« h×nh chuyÓn nh−îng
L/C?
C«ng ty B ®−îc h−ëng lîi mét L/C chuyÓn nh−îng gèc ( Master transferable L/C ) do
Ng©n hµng cña C«ng ty A ph¸t hµnh theo gi¸ CIF cã trÞ gi¸ 1.000.000 USD muèn chuyÓn
nh−îng cho C«ng ty C víi trÞ gi¸ lµ 800.000 USD , trong lÖnh chuyÓn nh−îng (
transferable order ) , c«ng ty B ph¶i quy ®Þnh tû lÖ b¶o hiÓm lµ bao nhiªu th× chøng tõ b¶o
hiÓm do C«ng ty C lËp ra míi phï hîp víi sè tiÒn cña L/C chuyÓn nh−îng gèc . ?
C©u 3: KiÓm tra kiÕn thøc vÒ UCP 500 , ISBP 645 .
1- Cã ph¶i UCP lµ v¨n b¶n ph¸p lý duy nhÊt ®Ó dÉn chiÕu vµo L/C .
a- Cã ,
b- Kh«ng .
2- NÕu trong L/C kh«ng chØ râ ¸p dông UCP nµo th× :
a- L/C tù ®éng ¸p dông UCP 500 ,
b- L/C ¸p dông UCP 400 ,
c- L/C kh«ng ¸p dông UCP nµo c¶ .
3- Ngay c¶ khi UCP ®−îc dÉn chiÕu ¸p dông , c¸c ng©n hµng cã thÓ kh«ng ¸p dông mét
sè ®iÒu kho¶n nµo ®ã ®èi víi tõng lo¹i L/C riªng biÖt
a- §óng ,
b- Sai .
4- Mét L/C cã dÉn chiÕu ¸p dông UCP 500 mµ kh«ng nãi ®Õn ISBP 645 th× :
a- Kh«ng ¸p dông ISBP 645 ,
b- §−¬ng nhiªn ¸p dông ISBP 645 .
5- Mét L/C dÉn chiÕu ISBP 645 mµ kh«ng dÉn chiÕu UCP 500 th×
a- §−¬ng nhiªn ¸p dông UCP 500 ,
b- ChØ ¸p dông ISBP 645 .
6- Mét L/C dÉn chiÕu ¸p dông eUCP 1.0 mµ kh«ng dÉn chiÕu UCP 500 , ISBP 645
a- ChØ ¸p dông eUCP 1.0 ,
b- §−¬ng nhiªn ¸p dông c¶ UCP , ISBP .
7- Theo quy ®Þnh cña UCP 500 1993 ICC ,C¸c tæ chøc nµo cã thÓ ph¸t hµnh L/C
a- Ng©n hµng Nhµ n−íc ( trung −¬ng ) ,
b- C«ng ty b¶o hiÓm ,
c- Ng©n hµng th−¬ng m¹i ,
d- C«ng ty chøng kho¸n .

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
5 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

8- Nh÷ng tæn thÊt ph¸t sinh ra tõ nh÷ng ®iÒu m¬ hå ghi trong ®¬n xin ph¸t hµnh L/C hoÆc
söa ®æi L/C sÏ do ai g¸nh chÞu :
a- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C ,
b- Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh L/C .
9- C¸c ng©n hµng cã thÓ chÊp nhËn yªu cÇu ph¸t hµnh mét L/C “ t−¬ng tù “
a- §óng ,
b- Sai .
10- Ng−êi h−ëng lîi ®` chÊp nhËn mét L/C cã quy ®Þnh ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ph¶i cã x¸c
nhËn cña ng−êi yªu cÇu më L/C . Ng©n hµng tr¶ tiÒn ®` tõ chèi thanh to¸n v× ho¸ ®¬n
kh«ng cã x¸c nhËn . Rñi ro nµy do ai g¸nh chÞu
a- Ng−êi yªu cÇu më L/C v× kh«ng ®Õn x¸c nhËn kÞp thêi ,
b- Ng−êi h−ëng lîi L/C .
11- Ng−êi yªu cÇu më L/C ph¶i hoµn tr¶ tiÒn cho Ng©n hµng ph¸t hµnh trõ khi anh ta thÊy
r»ng : a- Hµng ho¸ cã khuyÕt tËt ,
b- Hµng ho¸ tr¸i víi hîp ®ång ,
c- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh kh«ng phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C.
12- Ng©n hµng th«ng b¸o L/C ph¸t hµnh b»ng ®iÖn kh«ng cã TEST :
a- Tõ chèi th«ng b¸o L/C vµ b¸o ngay cho ng−êi h−ëng lîi biÕt ,
b- Ph¶i x¸c minh tÝnh ch©n thËt cña bøc ®iÖn , nÕu ng©n hµng muèn th«ng b¸o L/C
®ã .
c- Cã thÓ th«ng b¸o L/C mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× .
13- Mét L/C yªu cÇu hèi phiÕu ký ph¸t ®ßi tiÒn ng−êi yªu cÇu më L/C
a- Yªu cÇu nµy sÏ bÞ bá qua ,
b- Hèi phiÕu sÏ ®−îc coi nh− chøng tõ phô ,
c- UCP , ISBP cÊm kh«ng ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ .
14- Ai ký ph¸t hèi phiÕu theo L/C
a- Ng−êi xuÊt khÈu ,
b- Ng©n hµng th«ng b¸o ,
c- Ng−êi h−ëng lîi L/C
15- Tªn cña ng−êi h−ëng lîi ghi trªn L/C lµ “ Barotex International Company, Ltd” . Tªn
cña ng−êi h−ëng lîi ghi trªn nh÷ng chøng tõ nµo d−íi ®©y lµ kh«ng kh¸c biÖt víi L/C
a- Ho¸ ®¬n : “ Barotex Company , Ltd “
b- Bill of Lading : “ Barotex Int´L Company , Ltd ” ,
c- C/O : “ Barotex Int´L Co ,Limited ” .
C©u 4:
Chuyªn chë hµng ho¸ b»ng ®−êng s¾t. C¸c toa tµu ®−îc nèi víi cïng mét ®oµn
tÇu . Th− tÝn dông quy ®Þnh “ partial shipments not allowed ”. Hµng ho¸ ®−îc chuyªn chë
trªn ba toa xe , mçi toa 60 tÊn vµ trong cïng mét ngµy , theo cïng mét tuyÕn ®−êng s¾t ,
cïng mét n¬i dì hµng xuång bëi cïng mét ®oµn tÇu . Ng−êi chuyªn chë ®` ph¸t hµnh ba
vËn t¶i ®¬n ®−êng s¾t kh¸c nhau . Hái theo quy ®Þnh cña UCP 500 1993 ICC :
4.1- LiÖu c¸c toa xe cã thÓ ®−îc coi lµ nh÷ng ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c nhau kh«ng
?
4.2- LiÖu Ng©n hµng ph¸t hµnh cã tõ chèi tiÕp nhËn c¸c vËn t¶i ®¬n ®−êng s¾t ®ã
v× L/C ®` quy ®Þnh “ partial shipment not allowed “

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
6 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

§¸p ¸n ®Ò thi sè 2
--------------------------------------
C©u 1: ( 1 ®iÓm )
Theo ®iÒu 32 UCP 500 1993 ICC , chøng tõ vËn t¶i hoµn h¶o lµ mét chøng tõ
kh«ng cã ®iÒu kho¶n hoÆc ghi chó nµo nãi râ rµng vÒ t×nh tr¹ng cã khuyÕt tËt cña hµng
ho¸ vµ hoÆc cña bao b× . Bill of lading nµy ®` xo¸ tõ “ Clean “ , nh−ng trªn Bill kh«ng cã
ghi chó g× vÒ t×nh tr¹ng cã khuyÕt tËt cña hµng ho¸ vµ hoÆc cña bao b× , cho nªn Bill nµy
tho¶ m`n ®iÒu 32 UCP 500 1993 ICC .
Ngoµi ra theo ®iÒu 92 , 113 , 136 , 162 ISBP 645 2002 ICC , nÕu tõ “ Clean “
xuÊt hiÖn trªn chøng tõ vËn t¶i vµ ®` ®−îc xo¸ ®i th× chøng tõ ®ã sÏ kh«ng ®−îc coi lµ cã
®iÒu kho¶n hoÆc ghi chó lµ kh«ng hoµn h¶o “ unclean “. V× vËy , ng©n hµng tõ chèi kh«ng
tiÕp nhËn Bill of lading nãi trªn lµ sai .
C©u 2: ( 4,5 ®iÓm )
2.1-Transferable L/C lµ mét lo¹i L/C trong ®ã quy ®Þnh quyÒn cña Ng−êi h−ëng
lîi hiÖn hµnh ( Ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt ) cã thÓ yªu cÇu Ng©n hµng ph¸t hµnh chuyÓn
nh−îng mét phÇn hay toµn bé quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c .
Ng−êi ra lÖnh chuyÓn nh−îng gäi lµ ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt . Ng−êi kh¸c nµy lµ ng−êi
h−ëng lîi thø hai .
2.2- L/C chuyÓn nh−îng ®−îc sö dông trong thanh to¸n th«ng qua trung gian ,
trong ®ã ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt lµ ng−êi trung gian .
2.3- Cã ba m« h×nh chuyÓn nh−îng :
- ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc xuÊt khÈu : Ng−êi xuÊt khÈu ®−îc h−ëng lîi mét
L/C cã thÓ chuyÓn nh−îng toµn bé hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C ®ã cho nh÷ng
ng−êi kh¸c ë n−íc ng−êi xuÊt khÈu .
- ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc nhËp khÈu : Mét C«ng ty néi ®Þa më L/C chuyÓn
nh−îng néi ®Þa ®Ó mua hµng cña mét C«ng ty NK . C«ng ty NK chuyÓn nh−îng toµn bé
hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C ®ã cho mét hay nhiÒu C«ng ty XK n−íc ngoµi .
- ChuyÓn nh−îng L/C qua mét n−íc thø ba : C«ng ty n−íc A më L/C chuyÓn
nh−îng cho C«ng ty n−íc B . C«ng ty n−íc B ra lÖnh chuyÓn nh−îng L/C ®ã cho C«ng ty
n−íc C .
2.4- C«ng ty B ph¶i mua b¶o hiÓm b»ng 110% gi¸ CIF ( 110% cña 1.000.000
USD ) . §Ó chøng tõ b¶o hiÓm do C«ng ty C lËp ra phï hîp víi trÞ gi¸ b¶o hiÓm cña L/C
chuyÓn nh−îng gèc , cho nªn C«ng ty B ph¶i chuyÓn nh−îng L/C 800.000 USD víi tû lÖ
b¶o hiÓm lµ
137,5% .
C©u 3: ( 2,5 ®iÓm )
1(b) ; 2(c) ; 3(a) ; 4(b) ; 5(a) ; 6(b) ; 7(c) ; 8(b) ; 9(a) ; 10(b) ; 11(c) ; 12(b) ; 13(b) ; 14(c)
; 15(b,c).
C©u 4: ( 2 ®iÓm )
- C¸c toa xe nèi víi ®oµn tÇu kh«ng thÓ coi lµ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c , bëi v× nÕu
t¸ch c¸c toa xe nµy ra khái ®oµn tÇu , th× chóng kh«ng thÓ coi lµ mét ph−¬ng tiÖn vËn t¶i
- §iÒu 40b UCP 500 1993 ICC quy ®Þnh hµng ®−îc chuyªn chë trªn cïng nhiÒu
ph−¬ng tiÖn vËn t¶i vµ cïng chung mét hµnh tr×nh chuyªn chë , cïng mét n¬i hµng ®Õn sÏ
kh«ng ®−îc coi lµ giao hµng tõng phÇn . §èi chiÕu víi ®iÒu quy ®Þnh nãi trªn , l« hµng

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
7 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

180 tÊn nµy còng kh«ng ®−îc coi lµ giao hµng tõng phÇn , cho nªn , ng©n hµng tõ chèi
tiÕp nhËn chøng tõ vËn t¶i nµy lµ sai .

§Ò thi sè 3
----------------------
( Thêi gian 150 phót )
C©u 1 :
1.1- C¨n cø vµo c¸c d÷ liÖu sau ®©y , h`y ký ph¸t mét hèi phiÕu th−¬ng m¹i :
- Tæng c«ng ty may ChiÕn Th¾ng , Hµ Néi lµ Ng−êi h−ëng lîi Irrevocable Letter of
Credit tr¶ chËm 180 ngµy kÓ tõ ngµy xuÊt tr×nh , sè 00105LCS BOC cña Bank of
China Singapore , më ngµy 28/06/2005 víi tæng sè tiÒn lµ 400.000 USD +/- 5% theo
yªu cÇu cña Hanway Co , Ltd Singapore .
- Ng©n hµng th«ng b¸o : Ng©n hµng C«ng th−¬ng ViÖt nam .
- Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ký ngµy 18/07/2005 víi tæng trÞ gi¸ lµ 390.000 USD .
1.2- Ai lµ ng−êi ph¶i ký chÊp nhËn tr¶ tiÒn hèi phiÕu nãi trªn ?
1.3- Ai lµ ng−êi cã thÓ ký hËu chuyÓn nh−îng hèi phiÕu nµy ?
1.4- NÕu chuyÓn sang ph−¬ng thøc thanh to¸n nhê thu ( collection ) , hèi phiÕu
nµy sÏ ®−îc ký ph¸t l¹i nh− thÕ nµo ?
C©u 2: KiÓm tra kiÕn thøc vÒ UCP , ISBP vµ eUCP
1- Trªn cïng mét chøng tõ mµ cã ph«ng ch÷ kh¸c nhau, thËm chÝ cã c¶ ch÷ viÕt tay , th×
cã coi chøng tõ ®ã ®` bÞ söa ch÷a vµ thay ®æi
a- §óng ,
b- Sai .
2-Mét L/C quy ®Þnh “ Kh«ng muén h¬n 2 ngµy sau ngµy giao hµng , ng−êi xuÊt khÈu
ph¶i th«ng b¸o b»ng ®iÖn cho ng−êi nhËp khÈu vÒ ETA ”. NÕu ngµy giao hµng lµ ngµy
1/10/2004 , th× ngµy ph¶i th«ng b¸o lµ ngµy nµo ?
a- 28/9/2004 ,
b- 3/10/2004 ,
c- 4/10/2004 .
3- Ng©n hµng ph¸t hµnh ®` tõ chèi thanh to¸n víi lý do ngµy th¸ng ghi gi÷a c¸c chøng tõ
m©u thuÉn nhau : 25 November 2003 , 25 Nov 03 , 2003.11.25 lµ
a- §óng ,
b- Sai .
4- Khi nµo th× söa ®æi L/C cña ng©n hµng ph¸t hµnh cã hiÖu lùc ?
a- NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi ,
b- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã b»ng chøng lµ ng−êi h−ëng lîi L/C ®` nhËn ®−îc ®Ò
nghi söa ®æi ,
c- Ngay sau khi ng©n hµng tr¶ tiÒn nhËn ®−îc c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi
L/C söa ®æi .
5- Ng©n hµng ph¸t hµnh :
a- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a th«ng b¸o chÊp
nhËn söa ®æi ,
b- BÞ rµng buéc kh«ng thÓ huû ngang vµo söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi
ch−a chÊp nhËn söa ®æi .
6- Ng−êi h−ëng lîi cã thÓ chÊp nhËn mét phÇn söa ®æi L/C trong v¨n b¶n chÊp nhËn cña
m×nh

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
8 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

a- Cã ,
b- Kh«ng .
7- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã quyÒn tõ chèi c¸c chøng tõ nh− hèi phiÕu , chøng tõ b¶o
hiÓm ®` kh«ng ghi ngµy th¸ng ký ph¸t chøng tõ :
a- §óng ,
b- Sai .
8- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã quyÒn tõ chèi ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ®` kh«ng ®−îc ký ,
cho dï L/C kh«ng yªu cÇu
a- §óng ,
b- Sai .
9- Khi ph¸t hµnh L/C, ng©n hµng ph¸t hµnh L/C ®` kh«ng ghi tõ "cã thÓ huû ngang"
trong néi dung L/C
a- DÉu sao L/C vÉn cã thÓ huû ngang v× thuËt ng÷ “kh«ng thÓ huû ngang" kh«ng
®−îc ghi vµo.
b- Ng©n hµng cã thÓ thªm thuËt ng÷ "cã thÓ huû ngang" b»ng c¸ch ®−a ra b¶n söa
®æi.
c- L/C chØ cã thÓ huû ngang nÕu ng−êi h−ëng lîi chÊp nhËn sù tu chØnh L/C mét
c¸ch râ rµng.
10- §iÒu 43a UCP quy ®Þnh nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xuÊt tr×nh , th× ng©n hµng
sÏ cã quyÒn tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ sau 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng , thêi h¹n nµy ¸p
dông cho nh÷ng chøng tõ nµo :
a- Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ,
b- Chøng tõ vËn t¶i b¶n gèc ,
c- TÊt c¶ c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C .
11- C¸c chøng tõ Delivery Order , Forwarder´s Certificate of Receipt , Mate´s Receipt sÏ
®−îc kiÓm tra :
a- Nh− c¸c chøng tõ vËn t¶i quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 23 – 29 UCP
b- Nh− c¸c chøng tõ kh¸c .
12- Ng©n hµng x¸c nhËn vÉn ph¶i thanh to¸n c¸c chøng tõ phï hîp ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn
ng©n hµng sau ngµy L/C x¸c nhËn hÕt h¹n, nÕu Ng©n hµng kiÓm tra chøng tõ göi v¨n b¶n
x¸c nhËn r»ng chøng tõ ®` ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng nµy trong thêi h¹n hiÖu lùc cña
L/C.
a- §óng.
b- Sai.
13- Shipping documents gåm nh÷ng chøng tõ :
a- Ho¸ ®¬n ,
b- Hèi phiÕu ,
c- C/O.
14- Ng©n hµng ph¸t hµnh:
a- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu nh− ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a chÊp nhËn
söa ®æi.
b- Cã thÓ thay ®æi söa ®æi tr−íc khi ng−êi h−ëng lîi chÊp nhËn.
c- BÞ rµng buéc kh«ng thÓ huû ngang vµo söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi
ch−a chÊp nhËn.
15- NÕu L/C kh«ng quy ®Þnh g× kh¸c ,Stale documents acceptable lµ nh÷ng chøng tõ ®−îc
xuÊt tr×nh :
a- Sau khi L/C hÕt h¹n hiÖu lùc ,
b- Sau thêi h¹n xuÊt tr×nh quy ®Þnh trong L/C ,

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
9 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

c- Sau 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng , nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xuÊt tr×nh
chøng tõ .
C©u 3:
Th− tÝn dông th−¬ng m¹i ( Commercial Letter of Credit ) lµ g× ? TÝnh chÊt cña L/C
th−¬ng m¹i ? Trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian , ng−êi ta th−êng sö dông L/C lo¹i nµo
, anh hay chÞ h`y tr×nh bÇy lo¹i L/C ®ã vµ nªu lªn nh÷ng viÖc cÇn chó ý khi vËn hµnh lo¹i
L/C nµy ?
C©u 4:
So s¸nh sÐc th−¬ng m¹i ( Private check ) vµ sÐc du lÞch ( traveller±s check )

§¸p ¸n ®Ò thi sè 3
----------------------
C©u1:( 2,5 ®iÓm )
1.1- Ký ph¸t hèi phiÕu
Sè 134/XK Hµ néi ngµy 18 th¸ng 07 n¨m 2005
Sè tiÒn: 390.000,00 USD Hèi phiÕu
180 ngµy sau khi nh×n thÊy b¶n thø nhÊt cña Hèi phiÕu nµy ( B¶n thø hai cïng néi
dung vµ ngµy th¸ng kh«ng tr¶ tiÒn ) tr¶ theo lÖnh cña Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam
mét sè tiÒn lµ Ba tr¨m chÝn m−¬i ngµn §« la ch½n .
Sè tiÒn thu ®−îc lµ do Hanway Co Ltd Singapore g¸nh chÞu .
Ký ph¸t ®ßi tiÒn Bank of China Singapore .
Theo Irrevocable L/C sè 00105LCS BOC më ngµy 28/06/2005
Göi : Bank of China Singapore Tæng c«ng ty may ChiÕn th¾ng , Hµ
Néi .
1.2- Bank of China Singapore .
1.3- Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam
1.4- NÕu chuyÓn sang ph−¬ng thøc Collection , Hèi phiÕu ký ph¸t nh− sau :

Sè 134/XK Hµ néi ngµy 18 th¸ng 07 n¨m 2005
Sè tiÒn: 390.000,00 USD Hèi phiÕu
180 ngµy sau khi nh×n thÊy b¶n thø nhÊt cña Hèi phiÕu nµy ( B¶n thø hai cïng néi
dung vµ ngµy th¸ng kh«ng tr¶ tiÒn ) tr¶ theo lÖnh cña Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam
mét sè tiÒn lµ Ba tr¨m chÝn m−¬i ngµn §« la ch½n .
Göi : Hanway Co Ltd Singapore Tæng c«ng ty may ChiÕn th¾ng , Hµ
Néi .

C©u 2: ( 2,5 ®iÓm )
1(b) ; 2(b) ; 3(b) ; 4(c) ; 5(b) ; 6(b) ; 7(a) ; 8(b) ; 9(c) ; 10(c) ; 11(b) ; 12(a) ; 13(a,c) ;
14(c) ; 15(c) .

C©u 3: ( 3 ®iÓm )
3.1- L/C th−¬ng m¹i lµ mét chøng tõ do Ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó cam kÕt tr¶ tiÒn
cho Ng−êi h−ëng lîi quy ®Þnh trong L/C víi ®iÒu kiÖn Ng−êi h−ëng lîi ph¶i xuÊt tr×nh
c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C ®ã .

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
10 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

3.2- L/C th−¬ng m¹i h×nh thµnh trªn c¬ së cña hîp ®ång mua b¸n , nh−ng sau khi
ra ®êi L/C l¹i hoµn toµn ®éc lËp víi hîp ®ång mua b¸n ®ã .
3.3- Trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian , ng−êi ta th−êng sö dông hai lo¹i L/C :
Transferable L/C vµ Back to Back L/C .
Transferable L/C lµ mét lo¹i L/C trong ®ã quy ®Þnh quyÒn cña Ng−êi h−ëng lîi
hiÖn hµnh ( Ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt ) cã thÓ yªu cÇu Ng©n hµng ph¸t hµnh chuyÓn
nh−îng toµn bé hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c (
Ng−êi h−ëng lîi thø hai ) .
Back to Back L/C lµ lo¹i L/C ®−îc ph¸t hµnh dùa trªn c¬ së mét L/C kh¸c dïng
lµm tµi s¶n ký quü më L/C nµy .
3.4- §Ó vËn hµnh tèt L/C chuyÓn nh−îng , cÇn chó ý nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y :
+ Cã thÓ chuyÓn nh−îng cho mét ng−êi hoÆc cho nhiÒu ng−êi h−ëng lîi thø hai ;
+ ChØ ®−îc chuyÓn nh−îng 1 lÇn , cã thÓ t¸i chuyÓn nh−îng cho ng−êi h−ëng lîi
thø nhÊt trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ;
+ PhÝ chuyÓn nh−îng do ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt g¸nh chÞu , trõ khi cã sù quy
®Þnh ng−îc l¹i ;
+ C¸c néi dung cña L/C chuyÓn nh−îng gèc cã thÓ ®−îc chuyÓn nh−îng gåm cã :
- Sè tiÒn ;
- §¬n gi¸ ghi trong L/C ;
- Thêi h¹n hiÖu lùc , thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ ;
- Sè l−îng , sè lo¹i chøng tõ ph¶i xuÊt tr×nh ;
- Tû lÖ b¶o hiÓm nÕu cã .
+Trong L/C chuyÓn nh−îng gèc ph¶i quy ®Þnh “ Third party documents are
acceptable”
3.5 - §èi víi Back to back L/C , khi sö dông cÇn chó ý tíi tÝnh t−¬ng thÝch cña
L/C dïng ®Ó ký quü më Back to Back L/C .
C©u 4: ( 2 ®iÓm )
Private Check Traveller±s Check
+ Ng−êi ph¸t hµnh : Doanh nghiÖp , c¸ thÓ Ng©n hµng
+ Ng−êi h−ëng lîi : BÊt cø ai ghi trªn sÐc Ng−êi mua sÐc du lÞch
+ lo¹i sÐc: V« danh , ®Ých danh , theo lÖnh ChØ cã ®Ých danh
+ ChuyÓn nh−îng : B»ng ký hËu Kh«ng thÓ chuyÓn nh−îng
+ Thêi h¹n hiÖu lùc : LuËt quy ®Þnh V« h¹n
+ Sè tiÒn : Ng−êi ph¸t sÐc quy ®Þnh Theo mÖnh gi¸ chuÈn
+ §iÒu kiÖn ph¸t hµnh: Cã tiÒn trªn tµi kho¶n Mua sÐc b»ng néi tÖ
+ C¸ch nhËn tiÒn : Nhê ng©n hµng thu tiÒn Ký ®èi chøng t¹i ng©n hµng chØ
®Þnh

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
11 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

§Ò thi sè 4
---------------------
( Thêi gian 150 phót )
C©u 1:
Mét C«ng ty ViÖt Nam ph¶i më mét L/C trÞ gi¸ 1.000.000,00 GBP t¹i Ng©n hµng
C«ng Th−¬ng ViÖt Nam ®Ó thanh to¸n hµng nhËp khÈu, biÕt r»ng :
- C«ng ty ph¶i ký quü 100% trÞ gi¸ L/C ;
- Thêi h¹n hiÖu lùc L/C lµ 3 th¸ng ;
- TiÒn l`i ký quü t−¬ng ®−¬ng b»ng l`i tiÒn göi ngo¹i tÖ kh«ng kú h¹n mµ ng©n hµng
cho c«ng ty h−ëng lµ 2,5% n¨m ( ®−îc tr¶ tr−íc );
- PhÝ më L/C lµ 0,01%/th¸ng trªn trÞ gi¸ L/C ;
- Tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam c«ng bè vµo lóc lµm ®¬n yªu
cÇu ph¸t hµnh L/C nh− sau:
+ GBP/USD = 1,6520/40
+ USD/VND = 16.240/16.250
Yªu cÇu tr¶ lêi :
1.1- C«ng ty ViÖt Nam ph¶i chi ra bao nhiªu VN§ ®Ó mua ®ñ sè ngo¹i tÖ ký
quü L/C vµ tr¶ thñ tôc phÝ më L/C ?
1.2- Tr−êng hîp c«ng ty ViÖt Nam øng tr−íc 20% trÞ gi¸ L/C cho Ng−êi h−ëng
lîi L/C trong vßng 20 ngµy tr−íc ngµy giao hµng , C«ng ty ph¶i më L/C
lo¹i g× vµ néi dung L/C ph¶i quy ®Þnh ®iÒu g× ®Ó phßng ngõa rñi ro ®ãi víi
sè tiÒn øng tr−íc ®ã ?

C©u 2: KiÓm tra kiÕn thøc UCP vµ ISBP
1- Ng©n hµng kh«ng cÇn kiÓm tra c¸ch tÝnh to¸n chi tiÕt trong ho¸ ®¬n mµ chØ cÇn kiÓm
tra tæng gi¸ trÞ cña ho¸ ®¬n so víi yªu cÇu cña L/C , trõ khi kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c ,

a- §óng ,
b- Sai .

2-Theo L/C x¸c nhËn, ng−êi h−ëng lîi cã thÓ göi th¼ng chøng tõ tíi Ng©n hµng ph¸t hµnh
®Ó yªu cÇu thanh to¸n:
a- §óng.
b- Sai.

3- ThuËt ng÷ “chiÕt khÊu” cã nghÜa lµ g×?
a- Thanh to¸n ngay lËp tøc.
b- KiÓm tra chøng tõ råi göi chøng tõ ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu thanh
to¸n.
c- KiÓm tra chøng tõ vµ chiÕt khÊu chóng tr−íc ngµy ®¸o h¹n .

4- Ng©n hµng cã thÓ tõ chèi chøng tõ v× lý do tªn hµng ghi trªn L/C lµ “ Machine 333 ”
nh−ng ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i l¹i ghi “ Mashine 333 ”
a- §óng ,
b- Sai .

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
12 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

5- Ng©n hµng chÊp nhËn c¸c chøng tõ nhiÒu trang nÕu nh− :
a- C¸c trang ®−îc g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau ,
b- C¸c trang g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau vµ ®−îc ®¸nh sè liªn tiÕp
c- C¸c trang rêi nhau vµ ®¸nh sè liªn tiÕp nhau ,

6- Mét L/C yªu cÇu “ Commercial Invoice in 4 copies ” , ng−êi h−ëng lîi L/C ph¶i xuÊt
tr×nh :
a- 4 b¶n gèc ho¸ ®¬n ,
b- 1 b¶n gèc vµ 3 b¶n sao ,
c- 4 b¶n sao ho¸ ®¬n ,
d- 2 b¶n gèc sè cßn l¹i lµ b¶n sao .

7- Gi÷a c¸c chøng tõ cã nh÷ng th«ng tin bæ sung trong kü m` hiÖu kh¸c nhau nh− c¶nh
b¸o hµng dÔ vì , r¸ch , kh«ng ®Ó lén ng−îc …cã ®−îc coi lµ cã sù sai biÖt
a- Cã ,
b- kh«ng .

8- UCP quy ®Þnh nh÷ng chøng tõ nµo nhÊt thiÕt lµ ph¶i ký , trõ khi L/C quy ®Þnh ng−îc l¹i
a- Ho¸ ®¬n ,
b- Hèi phiÕu ,
c- VËn t¶i ®¬n ,
d- GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng .

9- Ngay sau khi nhËn ®−îc chØ thÞ kh«ng râ rµng vÒ viÖc söa ®æi L/C :
a- Ng−êi h−ëng lîi ph¶i chØ thÞ cho ng−êi xin më L/C liªn hÖ víi ng©n hµng ph¸t
hµnh ®Ó x¸c minh.
b- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt kh«ng chËm trÔ.
c- Ng©n hµng th«ng b¸o ph¶i yªu cÇu ng©n hµng ph¸t hµnh x¸c minh kh«ng chËm
trÔ.

10- Ng©n hµng ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c chøng tõ yªu cÇu trong L/C :
a- §Ó biÕt ch¾c r»ng chóng cã ch©n thùc vµ phï hîp kh«ng.
b- §Ó ®¶m b¶o r»ng tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ nghiÖp vô ng©n hµng cã ®−îc ph¶n ¶nh
trong c¸c chøng tõ hay kh«ng .
c- §Ó ®¶m b¶o chóng phï hîp trªn bÒ mÆt víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña
L/C.

11- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh cã sai biÖt so víi L/C thuéc tr¸ch nhiÖm vÒ ai?
a- Thuéc ng−êi xin më L/C nÕu anh ta kh«ng tõ chèi chóng.
b- Thuéc vÒ ng−êi h−ëng lîi.
c- Thuéc vÒ Ng©n hµng chØ ®Þnh, nÕu ng©n hµng nµy ®` thanh to¸n chóng cã b¶o
l−u.
12- Ng©n hµng chØ ®Þnh göi c¸c chøng tõ ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh kÌm theo b¶n c«ng bè
chóng hoµn toµn phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C.
a- Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
13 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

b- Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng thÓ bÊt ®ång víi Ng©n hµng chØ ®Þnh v× ng©n hµng
nµy hµnh ®éng víi t− c¸ch lµ ®¹i lý cña nã.
c- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã nhiÖm vô kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ .

13- Ng©n hµng ph¸t hµnh vµ Ng©n hµng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm
tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸:
a- 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng cho mçi ng©n hµng .
b- 7 ngµy theo lÞch cho mçi ng©n hµng.
c- 7 ngµy ng©n hµng.

14- Ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu ng©n hµng A x¸c nhËn L/C vµ th«ng b¸o cho ng−êi
h−ëng lîi qua ng©n hµng B. Ng©n hµng B tiÕp nhËn chøng tõ vµ göi chóng trùc tiÕp dÕn
ng©n hµng ph¸t hµnh
a- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã quyÒn tõ chèi chøng tõ v× kh«ng do Ng©n hµng x¸c
nhËn xuÊt tr×nh.
b- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i xin uû quyÒn thanh to¸n tõ Ng©n hµng x¸c nhËn.
c- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i thanh to¸n nÕu chøng tõ phï hîp.

15- Ai lµ ng−êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng xem bé chøng tõ cã phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ
®iÒu kiÖn cña L/C hay kh«ng?
a- Ng−êi xin më L/C.
b- Ng©n hµng ph¸t hµnh.
c- Ng−êi xin më L/C vµ Ng©n hµng ph¸t hµnh.
C©u 3: URC 522 1995 ICC , UCP 500 1993 ICC vµ ISBP 645 2002 ICC lµ g× ? TÝnh
chÊt ph¸p lý cña chóng ?
C©u 4:
Ph−¬ng thøc thanh to¸n ghi sæ ( Open Account ) lµ g× ? §Æc ®iÓm vµ tr−êng hîp
¸p dông ?

§¸p ¸n ®Ò sè 4
----------------
C©u 1: ( 2,5 ®iÓm )
-Tû gi¸ mua GBP/VN§ :
BID ( GBP/VN§ ) = ASK ( GBP/USD )x ASK ( USD/VND )
= 1,6540 x 16.250 = 26.877,5
-TiÒn l`i ký quü = 1.000.000 GBPx 2,5% x 3/12 = 6.250 GBP
-Sè GBP ph¶i mua = 1.000.000 GBP – 6.250 GBP = 993.750 GBP
-C«ng ty ph¶i chi ra = 993.750 GBP x 26.877,50 VN§ = 26.709.515.630 VN§
-PhÝ më L/C = 1.000.000GBP x 0,001% x 3 = 300 GBP
C«ng ty ph¶i chi ra 300 GBP x 26.877,5 VN§ = 8.063.250 VN§
1.1- Tæng sè tiÒn VN§ ph¶i chi ra ®Ó mua ®ñ ngo¹i tÖ
= 26.709.515.630 VN§ + 8.063.250 VN§ = 26.717.578.880 VN§ .
1.2- C«ng ty ph¶i më L/C ®iÒu kho¶n ®á ®Ó øng tr−íc 20% trÞ gi¸ L/C cho Ng−êi h−ëng
lîi tr−íc ngµy giao hµng . Ng−êi h−ëng lîi ph¶i më ng−îc l¹i cho C«ng ty ViÖt Nam mét
L/G hoÆc mét Standby L/C ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång , trong ®ã cam kÕt r»ng nÕu

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
14 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

kh«ng giao hµng th× Ng−êi h−ëng lîi kh«ng nh÷ng ph¶i hoµn tr¶ tiÒn øng tr−íc cho C«ng
ty VN mµ cßn ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i cho C«ng ty VN b»ng X% tæng trÞ gi¸ Hîp ®ång .
C©u 2 : ( 2,5 ®iÓm )
1(a) ; 2(a) ; 3(c) ; 4(b) ; 5(b) ; 6(b) ; 7(b) ; 8(b,c,d) ; 9(c) ; 10(c) ; 11(b) ; 12(c) ; 13( a) ;
14(c) ; 15( b)
C©u 3: ( 2,5 ®iÓm )
3.1- Tr×nh bÇy c¸c t©p qu¸n quèc tÕ :
+ URC 522 1995 ICC lµ tõ viÕt t¾t cña Uniform Rules for Collection – C¸c quy t¾c
thèng nhÊt nhê thu , b¶n söa ®æi n¨m 1995 , sã 522 do Phßng th−¬ng m¹i quèc tÕ ban
hµnh dïng ®Ó ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc thanh to¸n nhê thu .
+ UCP 500 1993 ICC lµ tõ viÕt t¾t cña Uniform Customs and practice for
Document Credits – C¸c quy t¾c vµ c¸ch thùc hµnh thèng nhÊt ®èi víi tÝn dông chøng tõ ,
b¶n söa ®æi n¨m 1993 , sè 500 do ICC ban hµnh dïng ®Ó ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc thanh
to¸n b»ng L/C
+ ISBP 645 2002 ICC lµ tõ viÕt t¾t cña International Standard Banking Practice
for examination of documents under documentary Credits – TËp qu¸n ng©n hµng tiªu
chuÈn quèc tÕ dïng ®Ó kiÓm tra chøng tõ theo TÝn dông chøng tõ ban hµnh n¨m 2002 , sè
645 dung ®Ó kiÓm tra chøng tõ trong ph−¬ng thøc thanh to¸n b»ng L/C .
3.2- TÝnh chÊt ph¸p lý :
+ Kh«ng ph¶i lµ luËt quèc tÕ ;
+ Kh«ng b¾t buéc ph¶i ¸p dông tËp qu¸n , muèn ¸p dông th× ph¶i ®−îc c¶ hai bªn
®ång thuËn ;
+ Trong ¸p dông , cã thÓ tho¶ thuËn kh¸c tËp qu¸n , miÔn lµ ph¶i quy ®Þnh râ trong
c¸c chøng tõ cã liªn quan ;
+ ¸p dông tËp qu¸n lµ cã ®iÒu kiÖn , ®iÒu kiÖn nµy do hÖ thèng luËt quèc gia quy
®Þnh
C©u 4 ( 2,5 ®iÓm )
4.1- Ph−¬ng thøc thanh to¸n Ghi sæ lµ mét ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh Ng−êi b¸n më
mét Sæ c¸i ®Ó ghi Nî Ng−êi mua sau khi Ng−êi b¸n ®` hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng
hoÆc cung øng dÞch vô . §Õn tõng ®Þnh kú nhÊt ®Þnh , Ng−êi mua sÏ chuyÓn tiÒn thanh
to¸n cho Ng−êi b¸n . KÕt thóc hîp ®ång , hai bªn sÏ gÆp nhau quyÕt to¸n Sæ nî .
4.2- Quy tr×nh thanh to¸n nh− sau :
+ Ng−êi b¸n giao hµng hoÆc cung øng dÞch vô vµ göi chøng tõ göi hµng trùc tiÕp
cho ng−êi mua ;
+ Ng−êi b¸n ghi Sæ nî ®èi víi Ng−êi mua ;
+ §Õn tõng ®Þnh kú , Ng−êi mua dïng ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®Ó thanh to¸n cho
Ng−êi b¸n ;
+ KÕt thóc hîp ®ång , hai bªn quyÕt to¸n Sæ nî .
4.3- §Æc ®iÓm vËn dông :
+ §èi víi Ng−êi b¸n , ph−¬ng thøc Ghi sæ kh«ng cã sù tham gia cña ng©n hµng ;
+ ChØ më Sæ nî ë n¬i Ng−êi b¸n , Ng−êi mua më sæ chØ lµ theo râi , kh«ng cã gi¸
trÞ ph¸p lý ;
+ ¸p dông phæ biÕn trong thanh to¸n néi th−¬ng ;
+ Sö dông phæ biÕn trong ph−¬ng thøc göi b¸n , ®¹i lý tiªu thô ;
+ Ng−êi b¸n ph¶i tin t−ëng vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Ng−êi mua ;
+ Gi¸ mua hµng theo ph−¬ng thøc nµy th−êng cao h¬n thanh to¸n tr¶ ngay , bëi v×
®©y lµ ph−¬ng thøc tµi trî cña Ng−êi b¸n cho Ng−êi mua.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
15 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

§Ò thi sè 5
C©u sè1:
C¸c lo¹i tiÒn tÖ thÕ giíi ®−îc sö dông trong thanh to¸n quèc tÕ hiÖn nay vµ ®Æc ®iÓm ?
C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC .
1- Hai biªn lai b−u ®iÖn ®−îc xuÊt tr×nh, do hai b−u ®iÖn kh¸c nhau ®ãng dÊu nh−ng cïng
mét ngµy, cã thÓ hiÓu lµ giao hµng tõng phÇn kh«ng?
1.1- Cã.
1.2- Kh«ng.
2- NÕu ngµy hÕt hiÖu lùc cña L/C r¬i vµo ngµy lÔ , th×:
2.1- ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc lµ ngµy lµm viÖc ngay tr−íc ngµy lÔ.
2.2- ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc lµ ngµy lµm viÖc ®Çu tiªn ngay sau ®ã
2.3-ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc ®−îc kÐo dµi mét thêi gian ®óng b»ng kú nghØ.
3- Mét L/C ®−îc ph¸t hµnh cã hiÖu lùc trong 6 th¸ng.
3.1- UCP kh«ng khuyÕn khÝch c¸c ng©n hµng ph¸t hµnh L/C theo c¸ch nµy.
3.2- Ng©n hµng cã thÓ lµm nh− vËy, nh−ng ngµy b¾t ®Çu tÝnh vµo thêi h¹n hiÖu lùc
lu«n ph¶i lµ ngµy ®Çu tiªn cña th¸ng.
3.3- C¸ch nµy chØ ®−îc chÊp nhËn khi ghi râ ngµy giao hµng.
4- L/C hÕt h¹n vµo thø 7 (ngµy ng©n hµng nghØ). Bé chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n
hµng chØ ®Þnh vµo ngµy thø hai kÕ tiÕp:
4.1- Ng©n hµng chØ ®Þnh ghi ngµy trªn phong bao ®ùng chøng tõ lµ thø s¸u, tr−íc
ngµy hÕt h¹n.
4.2- Ng©n hµng chØ ®Þnh cã thÓ ghi ngµy trªn phong bao lµ thø hai v× ng©n hµng
ph¸t hµnh biÕt râ nã kh«ng lµm viÖc vµo thø b¶y.
4.3- Ng©n hµng chØ ®Þnh ph¶i ®−a ra b¶n c«ng bè r»ng bé chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh
trong thêi h¹n hiÖu lùc ®−îc gia h¹n theo ®óng ®iÒu kho¶n 44 môc (a) cña UCP
500.
5- C¸c tõ “ngay lËp tøc” hay “cµng nhanh cµng tèt” cã nghÜa lµ:
5.1- 3 ngµy.
5.2- 7 ngµy lµm viÖc.
5.3- SÏ bÞ c¸c ng©n hµng bá qua.
6- NÕu L/C quy ®Þnh sè l−îng hµng gåm 10 « t« vµ 5 m¸y kÐo , cho phÐp giao hµng tõng
phÇn , mét ho¸ ®¬n chØ kª khai ®` giao 4 « t« , liÖu Ng©n hµng cã chÊp nhËn kh«ng ?
6.1- Cã
6.2- Kh«ng
7- Ai lµ ng−êi ký ph¸t hèi phiÕu theo L/C :
7.1- Ng−êi xuÊt khÈu ,
7.2- Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh L/C ,
7.3- Ng−êi h−ëng lîi L/C .
8- Mét ho¸ ®¬n kª khai tÊt c¶ hµng ho¸ chØ râ trªn L/C , ®ång thêi ghi chó c¸c mÆt hµng
®` ®−îc giao , liÖu Ng©n hµng cã chÊp nhËn kh«ng ?
8.1- Cã.
8.2- Kh«ng.
9- Trong sè c¸c lo¹i sau, Theo UCP 500 th× chøng tõ nµo lµ chøng tõ tµi chÝnh?
9.1- Hãa ®¬n.
9.2- GiÊy b¸o cã.
9.3- Hèi phiÕu.
9.4-VËn ®¬n ®−êng biÓn.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
16 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

10- Ng©n hµng tõ chèi tiÕp nhËn GiÊy chøng nhËn xuÊt xø v× kh«ng ghi ngµy th¸ng x¸c
nhËn nguån gèc xuÊt xø cña hµng ho¸ lµ :
10.1- §óng ,
10.2- Sai .
11- NÕu L/C yªu cÇu C/O do Ng−êi xuÊt khÈu cÊp , ng©n hµng cã thÓ tõ chèi tiÕp nhËn
C/O v× do Phßng th−¬ng m¹i ë n−íc xuÊt khÈu cÊp lµ:
11.1- §óng ,
11.2 – Sai .
12- GiÊy C/O cã thÓ ghi ng−êi göi hµng hoÆc ng−êi xuÊt khÈu lµ mét ng−êi kh¸c víi
ng−êi h−ëng lîi L/C hoÆc ng−êi göi hµng ghi trong chøng tõ vËn t¶i
12.1- Cã thÓ ,
12.2- Kh«ng thÓ .
13- Mét L/C cã thÓ chuyÓn nh−îng ghi “cã thÓ chiÕt khÊu t¹i quÇy ng©n hµng ng−êi
h−ëng lîi”, ng−êi h−ëng lîi ®Çu tiªn yªu cÇu ng©n hµng chuyÓn nh−îng chuyÓn n¬i thanh
to¸n tíi n−íc cña ng−êi h−ëng lîi thø hai. Ng©n hµng cã thÓ lµm ®−îc nh− vËy kh«ng ?
13.1- Cã.
13.2- Kh«ng.
14- Mét L/C chØ cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc nÕu:
14.1- Nã ghi râ r»ng nã cã thÓ chia nhá.
14.2- Nã ®−îc x¸c nhËn vµ ng©n hµng x¸c nhËn cho phÐp chuyÓn nh−îng.
14.3- Nã ®−îc ph¸t hµnh d−íi h×nh thøc cã thÓ chuyÓn nh−îng.
15- NÕu mét th− tÝn dông chuyÓn nh−îng lµ lo¹i th− tÝn dông chiÕt khÊu tù do, th×:
15.1- C¸c ng©n hµng ®Òu cã thÓ trë thµnh ng©n hµng chuyÓn nh−îng.
15.2- ChØ cã ng©n hµng ®−îc uû nhiÖm trong L/C míi cã thÓ trë thµnh ng©n hµng
chuyÓn nh−îng .
15.3- ChØ cã ng©n hµng cña ng−êi h−ëng lîi thø hai míi lµ ng©n hµng chuyÓn
nh−îng.
16- Ng©n hµng ®−îc uû nhiÖm tr¶ tiÒn trong L/C chuyÓn nh−îng cã thÓ tõ chèi chuyÓn
nh−îng L/C chuyÓn nh−îng ®−îc kh«ng?
16.1- Cã ,
16.2- Kh«ng.
17- A lµ ng−êi h−ëng lîi mét L/C chuyÓn nh−îng trong L/C quy ®Þnh kh«ng cho phÐp
giao hµng tõng phÇn, vËy:
17.1- A cã thÓ chuyÓn nh−îng cho c¶ B vµ C.
17.2- A cã thÓ chuyÓn nh−îng cho B vµ B cã thÓ t¸i chuyÓn nh−îng cho A.
17.3- A cã thÓ chuyÓn nh−îng cho B vµ B cã thÓ chuyÓn nh−îng cho C.
18- NÕu mét L/C chuyÓn nh−îng quy ®Þnh giao hµng theo ®iÒu kiÖn CIF, ng−êi h−ëng lîi
thø hai ph¶i xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm .
18.1- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt.
18.2- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø hai.
18.3- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø hai, víi ®iÒu kiÖn ng−êi h−ëng
lîi thø nhÊt xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm cho phÇn chªnh lÖch.
19- Chøng tõ nµo kh«ng thay thÕ ®−îc trong thanh to¸n b»ng L/C chuyÓn nh−îng ?
19.1- Ho¸ ®¬n.
19.2- Bill of Lading
19.3- Hèi phiÕu.
20- Ng−êi h−ëng lîi cña mét L/C kh«ng cã ghi lµ cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc cã quyÒn
yªu cÇu ng©n hµng chuyÓn nh−îng toµn bé hay mét phÇn sè tiÒn cña L/C

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
17 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

20.1- Cã ,
20.2- kh«ng .
C©u sè 3 :
H`y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ( Remittence ) vµ ®Æc ®iÓm vËn dông ?
C©u sè 4:
H`y tr×nh bÇy L/C gi¸p l−ng ( ( Back to back L/C ) vµ ®Æc ®iÓm vËn dông ?

§¸p ¸n c©u sè 5
C©u sè1: ( 2,5 ®iÓm )
1.1- TiÒn tÖ thÕ giíi ( World Currency ) :
a/ Kh¸i niÖm : lµ tiÒn tÖ nµo mµ tÊt c¶ c¸c n−íc ph¶i sö dông ®Ó dù tr÷ vµ thanh
to¸n quèc tÕ cuèi cïng víi nhau kh«ng cÇn ph¶i ký hiÖp ®Þnh ®a ph−¬ng hoÆc song
ph−¬ng , ®ång tiÒn ®ã chØ cã thÓ lµ vµng .
b/ §Æc ®iÓm sö dông vµng trong TTQT ë thêi ®¹i ngµy nay :
- Vµng kh«ng ®−îc dïng lµm ph−¬ng tiÖn tÝnh to¸n quèc tÕ ,
- Vµng kh«ng ®−îc dïng ®Ó thanh to¸n quèc tÕ hµng ngµy gi÷a c¸c quèc
gia ,
- Vµng chØ ®−îc dïng ®Ó thanh to¸n cuèi cïng hµng n¨m gi÷a c¸c n−íc
con nî cuèi cïng vµ n−íc chñ nî cuèi cïng ;
- Vµng lµ ph−¬ng tiÖn dù tr÷ tiÒn tÖ quèc tÕ .
1.2- TiÒn tÖ quèc tÕ ( International Currency )
a/ Kh¸i niÖm : lµ tiÒn tÖ ®−îc quy ®Þnh trong c¸c hiÖp ®Þnh tiÒn tÖ quèc tÕ cã c¸c
chøc n¨ng do hiÖp ®Þnh quy ®Þnh . trong lÞch sö tiÒn tÖ thÕ gíi cã c¸c tiÒn tÖ quèc tÕ nh− :
USD thuéc HiÖp ®Þnh tiÒn tÖ Bretton Woods , EURO cña Liªn minh tiÒn tÖ Ch©u ©u (
EMU ) , Transferable Rouble thuéc HiÖp ®Þnh thanh to¸n nhiÒu bªn b»ng Róp chuyÓn
nh−îng cña c¸c n−íc trong Héi ®ång t−¬ng trî kinh tÕ quèc tÕ XHCN ( SEV).
b/ §Æc ®iÓm :
- TiÒn tÖ quèc tÕ hiÖn hµnh chØ cßn : EURO , SDR .
- EURO lµ tiÒn tÖ quèc tÕ ®a quèc gia .
- SDR lµ tiÒn tÖ quèc tÕ ch−a cã c¸c chøc n¨ng :
+ TÝnh to¸n trong th−¬ng m¹i quèc tÕ ,
+ Dù tr÷ qu«c tÕ ,
+ Thanh to¸n quèc tÕ .
+ SDR lµ tiÒn tÝn dông quèc tÕ cña IMF .
1.3- TiÒn quèc gia ( National Money) ®−îc sö dông lµm tiÖn tÖ quèc tÕ
a/ Kh¸i niÖm : lµ tiÒn tÖ cña c¸c quèc gia riªng biÖt ®−îc c¸c ®èi t¸c cña hai n−íc
lùa chän lµm tiÒn tÖ tÝnh to¸n , thanh to¸n trong c¸c hîp ®ång th−¬ng m¹i vµ ®Çu t− quèc
tÕ . C¸c ®ång tiÒn th−êng ®−îc lùc chän lµ USD , GBP , JPY .....
b/§Æc ®iÓm :
- ViÖc lùa chän tiÒn quèc gia nµo lµm ph−¬ng tiÖn tÝnh to¸n vµ thanh to¸n
trong c¸c hîp ®ång th−¬ng m¹i quèc tÕ vµ ®Çu t− quèc tÕ lµ hoµn toµn tù do vµ phô
thuéc vµo sù tho¶ thuËn gi÷a c¸c ®èi t¸c trong ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång ;
- Cã hai lo¹i tiÒn tÖ quèc gia tham gia thanh to¸n quèc tÕ : TiÒn mÆt vµ tiÒn
tÝn dông . Thanh to¸n quèc tÕ chñ yÕu b»ng tiÒn tÝn dông .
- Tû gi¸ hèi ®o¸i cña c¸c tiÒn tÖ quèc gia tham gia thanh to¸n quèc tÕ ®Òu
®−îc th¶ nèi tù do ;

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
18 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

- Søc mua cña c¸c tiÒn tÖ qu«c gia nµy th−êng xuyªn biÕn ®éng , trong ®ã
ph¶i kÓ ®Õn sù xuèng gi¸ liªn tôc cu¶ USD vµ B¶ng Anh .
- HÇu hÕt c¸c tiÒn tÖ nµy ®Òu lµ tiÒn tù do chuyÓn ®æi toµn phÇn .

C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm )
Tr¶ lêi ®óng = 0,1315 ®iÓm .
Tr¶ lêi sai trõ ®i = 0,0657 ®iÓm
1.1 ; 2.2 ; 3.1; 4.3; 5.3; 6.1; 7.3; 8.1; 9.3; 10.1; 12.1; 13.2; 14.3; 15.2; 16.1; 17.2;
18.1; 19.2 ; 20.1 .
C©u sè 3 : ( 2,5 ®iÓm )
3.1- Kh¸i niÖm :
Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn lµ ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh kh¸ch hµng ( ng−êi
yªu cÇu chuyÓn tiÒn ) yªu cÇu ng©n hµng chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng−êi
kh¸c ( ng−êi h−ëng lîi ) ë mét ®Þa ®iÓm quy ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn chuyÓn tiÒn do kh¸ch
hµng yªu cÇu .
C¸c ph−¬ng tiÖn chuyÓn tiÒn gåm cã chuyÓn tiÒn b»ng th− ( M/T ) vµ chuyÓn tiÒn
b»ng ®iÖn ( T/T ) .
3.2- C¸c tr−êng hîp ¸p dông :
- ChuyÓn tiÒn thanh to¸n hµng nhËp khÈu ;
- ChuyÓn tiÒn kiÒu hèi vÒ n−íc ;
- ChuyÓn tiÒn ®Çu t− ra n−íc ngoµi ;
- ChuyÓn tiÒn thanh to¸n c¸c ho¹t ®éng phi th−¬ng m¹i cña ChÝnh phñ , tæ chøc
kinh tÕ , v¨n ho¸ , x` héi , c¸ nh©n ....
- ChuyÓn tiÒn tr¶ nî n−íc ngoµi ;
- ChuyÓn tiÒn thanh to¸n cæ tøc , tr¸i tøc quèc tÕ ;
- C¸c chuyÓn tiÒn yÕu tè kh¸c ph¸t sinh gi÷a hai n−íc .
3.3- §Æc ®iÓm :
- Ch−a cã luËt quèc tÕ còng nh− tËp qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc nµy ,
phô thuéc vµo luËt quèc gia cña mçi n−íc ;
- Cã hai lo¹i ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn :
+ Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®éc lËp ;
+ Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn lµ mét bé phËn cña c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n
kh¸c , hoÆc më ®Çu mét phÇn hoÆc kÕt thóc toµn bé ph−¬ng thøc thanh to¸n kh¸c .
- Lµ mét ph−¬ng thøc thanh to¸n ®¬n gi¶n nhÊt trong c¸c ph−¬ng thøc thanh
to¸n quèc tÕ .

C©u sè 4: (2,5 ®iÓm )
4.1- Kh¸i niÖm :
L/C gi¸p l−ng ( Back to back L/C ) lµ mét lo¹i L/C ®−îc ph¸t hµnh dùa vµo mét
L/C kh¸c lµm tµi s¶n ký quü .
4.2- §Æc ®iÓm vËn dông :
- Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ;
- Sö dông trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian ;
- Hai L/C nµy ®éc lËp víi nhau , do ®ã ®¶m b¶o ®−îc bÝ mËt th−¬ng m¹i , ®iÒu
mµ L/C chuyÓn nh−¬ng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc .

§Ò thi sè 6 TTQT
--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
19 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

( Thêi gian 150 phót )
C©u sè 1 :
TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi lµ g× , ph©n lo¹i h`y gíi thiÖu nh÷ng tiÒn tÖ tù do chuyÓn
®æi mµ ViÖt nam th−êng sö dông ?
C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC
1- Ng©n hµng tõ chèi kh«ng tiÕp nhËn Bill of Lading ghi “ Duplicate “ ,“ Triplicate” víi lý
do lµ thiÕu ch÷ “Original” lµ
1.1- §óng ,
1.2- Sai .
2- Trªn B/L ghi “ shipped in apparent good order” hoÆc “clean on board” lµ kh«ng kh¸c
biÖt víi c¸ch ghi “ Shipped on board ” lµ
2.1- §óng ,
2.2- Sai .
3- Mét vËn ®¬n theo hîp ®ång thuª tµu do ®¹i lý cña chñ tµu ký vÉn ph¶i ghi râ tªn cña
thuyÒn tr−ëng.
3.1- §óng.
3.2- Sai.
4- L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh hîp ®ång thuª tµu.
4.1- Ng©n hµng th«ng b¸o ph¶i kiÓm tra hîp ®ång.
4.2- Ng©n hµng th«ng b¸o ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi h−ëng lîi.
4.3- Ng©n hµng th«ng b¸o sÏ chuyÓn nã cho Ng©n hµng ph¸t hµnh mµ kh«ng cÇn
kiÓm tra hay chÞu tr¸ch nhiÖm g×.
5- Mét L/C quy ®Þnh c¶ng bèc hµng lµ “ any European Port ” .Trªn VËn ®¬n hîp ®ång
thuª tÇu ph¶i ghi c¶ng bèc hµng nµo
5.1- BÊt cø c¶ng bèc nµo ë Ch©u ©u ,
5.2- Mét c¶ng nµo ®ã chñ yÕu ë Ch©u ©u ,
5.3- Mét c¶ng ®` bèc hµng thùc tÕ trong bÊt cø c¶ng nµo ë Ch©u ©u.
6- L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh “Multimodal transport document”.Ng©n hµng cã thÓ kh«ng tiÕp
nhËn :
6.1- Ocean Bill of Lading ,
6.2- Charter party Bill of Lading ,
6.3- Combined transport document .
6.4- Combined Bill of Lading .
7- Chøng tõ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc lµ chøng tõ:
7.1- Dïng cho viÖc vËn chuyÓn cã sù tham gia cña Ýt nhÊt hai con tµu kh¸c nhau.
7.2- Ghi nhËn r»ng chuyÓn t¶i ®` ®−îc thùc hiÖn.
7.3- Dïng cho viÖc vËn chuyÓn liªn quan ®Õn Ýt nhÊt hai ph−¬ng thøc vËn chuyÓn
kh¸c nhau.
8- NÕu mét L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh mét chøng tõ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc dïng cho c¶ qu¸
tr×nh chuyªn chë, c¸c ng©n hµng sÏ bá qua c¸c ®iÒu kiÖn trong L/C cÊm chuyÓn t¶i.
8.1- §óng.
8.2- Sai.
9- L/C yªu cÇu mét bé AWB ®Çy ®ñ. AWB sè 3 dµnh cho ng−êi göi hµng cã ®−îc chÊp
nhËn
9.1- Cã.
9.2- Kh«ng.
10- Mét chøng tõ vËn t¶i, ghi tªn ng−êi göi hµng kh«ng ph¶i lµ ng−êi h−ëng lîi cña L/C,
ph¶i tõ chèi.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
20 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

10.1- §óng.
10.2- Sai.
11-“C−íc phÝ cã thÓ ®−îc tr¶ tr−íc” t¹o thµnh b»ng chøng r»ng c−íc phÝ ®` ®−îc thanh
to¸n.
11.1- §óng.
11.2- Sai.
12- Mét L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh mét chøng tõ b¶o hiÓm. Chøng tõ nµo trong sè c¸c chøng
tõ sau kh«ng ®−îc chÊp nhËn?
12.1- GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm.
12.2- GiÊy b¶o hiÓm t¹m thêi.
12.3- B¶o hiÓm ®¬n.
13- Mét L/C giao hµng ®iÒu kiÖn CIF vµ yªu cÇu mét giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. Trong
sè c¸c lo¹i sau, giÊy chøng nhËn nµo ®−îc chÊp nhËn?
13.1- B¶o hiÓm ®óng 100% .
13.2- B¶o hiÓm 113% CIF
13.3- B¶o hiÓm 110% CIF , nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh sè tiÒn b¶o hiÓm tèi thiÓu .
13.4- B¶o hiÓm 110% sè tiÒn b¶o hiÓm tèi thiÓu quy ®Þnh trong L/C , nÕu L/C quy
®Þnh
14- Mét chøng tõ b¶o hiÓm ghi ngµy muén h¬n ngµy ký ph¸t B/L vÉn ®−îc chÊp nhËn lµ.
14.1- §óng.
14.2- Sai.
15- Víi lo¹i “b¶o hiÓm mäi rñi ro” tÊt c¶ c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra ®Òu ®−îc b¶o hiÓm.
15.1- §óng.
15.2- Sai.
16- Ho¸ ®¬n lu«n ph¶i ®−îc ký.
16.1- §óng.
16.2- Sai.
17- Sè tiÒn L/C lµ 100.000 ®« la MÜ. Mét ho¸ ®¬n ghi sè tiÒn 105.000 ®« la MÜ ®−îc xuÊt
tr×nh, nÕu giao hµng mét lÇn ,
17.1- Ng©n hµng chØ ®Þnh cã thÓ chÊp nhËn ho¸ ®¬n ®ã vµ chØ tr¶ 100.000 ®« la
MÜ.
17.2- Ng©n hµng chØ ®Þnh cã thÓ tõ chèi ho¸ ®¬n ®ã v× ®` v−ît qu¸ sè tiÒn L/C.
17.3- Ng©n hµng chØ ®Þnh cã thÓ chÊp nhËn ho¸ ®¬n ®ã víi ®iÒu kiÖn sè hµng trÞ
gi¸ 5.000 ®« la MÜ còng ®` ®−îc göi.
18- NÕu L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh “ Commercial Invoice ” , ng©n hµng cã thÓ tõ chèi :
18.1- Invoice ,
18.2- Consular Invoice ,
18.3- Tax invoice .
18.4- Proforma invoice
19- Tõ “kho¶ng” dïng ®Ó chØ sè l−îng ®−îc hiÓu lµ cho phÐp mét dung sai ± 10%.
19.1- Sè l−îng.
19.2- Sè l−îng vµ sè tiÒn.
20- Khi nµo dung sai ± 5% ®−îc ¸p dông?.
20.1- Khi sè l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng kil«gam hoÆc mÐt.
20.2- Khi sè l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng ®¬n vÞ chiÕc.
C©u sè 3:
H`y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc thanh to¸n ghi sæ ( Open Account ) vµ ®Æc ®iÓm vËn
dông?

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
21 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

C©u sè 4:
H`y tr×nh bÇy L/C chuyÓn nh−îng ( Transferable L/C ) vµ ®Æc ®iÓm vËn dông?

§¸p ¸n ®Ò thi sè 6
------------------
( thêi gian 150 phót )
C©u 1 : ( 2,5 ®iÓm )
1.1- Kh¸i niÖm : lµ tiÒn tÖ mµ luËt cña n−íc ph¸t hµnh ®ång tiÒn ®ã cho phÐp
nh÷ng ai cã thu nhËp ®ång tiÒn nµy ®Òu cã quyÒn yªu cÇu ng©n hµng cña n−íc ®ã
®æi ra c¸c ngo¹i tÖ kh¸c mét c¸ch tù do , kh«ng cÇn ph¶i cã giÊy phÐp ®æi tiÒn .
1.2- C¸c lo¹i tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi :
a/ TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi toµn phÇn ( Total Free Convertible Currency )
lµ tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi kh«ng phô thuéc vµo h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi hoÆc nguån
thu nhËp tiÒn tÖ hoÆc ng−êi chuyÓn ®æi lµ c− tró hay phi c− tró .
C¸c tiÒn tù do chuyÓn ®æi toµn phÇn : USD , EURO , GBP , JPY , AUD ,
ATS , CAD , SGD , SEK , MYR .....
b/ TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn ( Partial Free Convertible Currency )
lµ tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi phô thuéc vµo h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi hoÆc nguån thu
nhËp tiÒn tÖ hoÆc ng−êi chuyÓn ®æi lµ c− tró hay phi c− tró .
C¸c tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn : PHP , KRW , TWD , IDR , THB ,
EGP.
C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm )
Tr¶ lêi 1 ý ®óng = 0,1138 ®iÓm
Tr¶ lêi 1 ý sai trõ = 0,0569 ®iÓm
1.2; 2.1; 3.2; 4.3; 5.3; 6.1; 6.2; 7.3; 8.1; 9.1; 10.2; 11.2; 12.2; 13.3; 13.4; 14.2;
15.1; 16.2; 17.2; 18.4; 19.2 ; 20.1.
C©u sè 3 : ( 2,5 ®iÓm )
3.1- Kh¸i niÖm :
Ph−¬ng thøc thanh to¸n ghi sæ lµ mét ph−¬ng thøc , trong ®ã quy ®Þnh Ng−êi b¸n
sau khi hoµn thµnh giao hµng sÏ ghi nî ng−êi mua trong mét quyÓn sæ tai ®¬n vÞ cña m×nh
, ®Õn tõng ®Þnh kú nhÊt ®Þnh , ng−êi mua sÏ dïng ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn mµ hai bªn ®`
tho¶ thuËn ®Ó tr¶ tiÒn cho ng−êi b¸n , kÕt thóc hîp ®ång , hai bªn sÏ quyÕt to¸n sæ nî .
3.2- Tr−êng hîp ¸p dông :
- Phæ biÕn trong thanh to¸n néi ®Þa ;
- Thanh to¸n hµng ®æi hµng th−êng xuyªn ;
- Thanh to¸n trong ph−¬ng thøc ®¹i lý , göi b¸n ;
- Thanh to¸n c−íc phÝ , b¶o hiÓm phÝ , tiÒn hoa hång trong m«i giíi , l`i ng©n
hµng ;
- Hai bªn mua b¸n ph¶i tin cËy lÉn nhau ;
- Thanh to¸n trong c¸c hiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i tay ®«i .
3.3- §Æc ®iÓm :
- Ch−a cã luËt vµ tËp qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc nµy , do vËy luËt quèc
gia chi phèi ph−¬ng thøc ghi sæ ;
- Thùc chÊt lµ ng−êi b¸n cÊp tÝn dông cho ng−êi mua ;
- Ghi sæ nî ®¬n biªn , kh«ng ghi song biªn , nÕu cã , sæ cña bªn mua chØ lµ sæ theo
râi , kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lý .

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
22 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

- Lµ ph−¬ng thøc ®¬n gi¶n , nh−ng phøc t¹p trong quan hÖ ph¸p lý , cô thÓ lµ hai
bªn ph¶i th«ng nhÊt rÊt nhiÒu nh÷ng néi dung ghi sæ , vÝ dô :
+ §«ng tiÒn ghi sæ nî lµ tiÒn tÝnh to¸n cã bao gåm lµ tiÒn thanh to¸n
kh«ng , nÕu cã , ph¶i thèng nhÊt tû gi¸ thanh to¸n ;
+ Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®Ó thanh to¸n trong tõng kú thanh to¸n lµ g× ?
+ C¸c h×nh thøc chÕ tµi ¸p dông khi thanh to¸n chËm hoÆc kh«ng thanh
to¸n ?
+ Trong quyÕt to¸n , nÕu cã chªnh lÖch , gi¶i quyÕt nh− thÕ nµo ?
C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm )
4.1- Kh¸i niÖm :
L/C chuyÓn nh−îng lµ mét L/C trong ®ã ng©n hµng ph¸t hµnh cam kÕt sÏ chuyÓn
nh−îng quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c khi cã lÖnh yªu cÇu chuyÓn
nh−îng cña ng−êi h−ëng lîi hiÖn hµnh L/C.
4.2- §Æc ®iÓm vËn dông:
- Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ;
- Cã 3 m« h×nh chuyÓn nh−îng :
+ ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc ng−êi xuÊt khÈu ( lµ ng−êi h−ëng lîi ) ;
+ ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc ng−êi nhËp khÈu ( lµ ng−êi h−ëng lîi L/C
);
+ ChuyÓn nh−îng L/C qua n−íc thø ba .
- Sö dông L/C chuyÓn nh−îng trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian .
- §iÒu kiÖn tu chØnh L/C chuyÓn nh−îng .
- VÊn ®Ò thay thÕ chøng tõ trong L/C chuyÓn nh−îng ph¶i ®−îc quy ®Þnh râ rµng .

§Ò thi sè 7 TTQT
---------------
( Thêi gian 150 phót)
C©u sè1:
Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ g× ? C¸c lo¹i ngo¹i hèi quy ®Þnh trong Quy chÕ qu¶n lý ngo¹i
hèi cña n−íc Céng hoµ x` héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ?
C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC
1- NÕu L/C kh«ng yªu cÇu ghi râ ngµy göi hµng thùc tÕ, ngµy giao hµng trong tr−êng hîp
vËn chuyÓn b»ng ®−êng hµng kh«ng lµ
1.1- ngµy nhËn hµng ho¸.
1.2- ngµy ph¸t hµnh AWB.
1.3- ngµy bay thùc tÕ ghi trong « “chuyÕn bay/ ngµy” cña AWB .
2- Ngµy ®¸o h¹n hèi phiÕu “ 180 ngµy sau ngµy xuÊt tr×nh” lµ ngµy nµo?
2.1- 180 ngµy sau ngµy xuÊt tr×nh chøng tõ t¹i ng©n hµng tr¶ tiÒn
2.2- 180 ngµy sau ngµy xuÊt tr×nh chøng tõ t¹i ng©n hµng tr¶ tiÒn nÕu chøng tõ phï
hîp víi L/C .
2.3- Trong tr−êng hîp chøng tõ cã sai biÖt , sau khi th−¬ng l−îng, ng©n hµng ®ång
ý thanh to¸n h«Ý phiÕu , ngµy ®¸o h¹n cña hèi phiÕu lµ ngµy sau ngµy ®ång ý
thanh to¸n ®ã .
3- NÕu L/C yªu cÇu B/L ®−îc lËp “theo lÖnh”vµ ký hËu, th× ai lµ ng−êi ký hËu?
3.1- Ng©n hµng chiÕt khÊu.
3.2- Ng−êi göi hµng.
3.3- C«ng ty vËn t¶i.
4- VËn ®¬n hoµn h¶o nghÜa lµ g×?

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
23 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

4.1- Lµ mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù söa lçi ( correction ) nµo.
4.2- Lµ mét vËn ®¬n phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C vÒ mäi ph−¬ng diÖn.
4.3- Lµ mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù ghi chó nµo vÒ khuyÕt tËt cña bao b×
/hµng ho¸.
5- NÕu L/C yªu cÇu “ clean Bill of lading ” , ng©n hµng cã thÓ tõ chèi kh«ng nhËn nh÷ng
B/L nµo
5.1- B/L ghi “ bao b× hµng ho¸ bÞ r¸ch ”,
5.2- “ Shipped on board ” B/L ,
5.3- “ clean shipped on board ” B/L .
5.4- Bao b× dïng l¹i .
6- L/C yªu cÇu mét AWB. LiÖu mét HAWB cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng, nÕu tÊt c¶ c¸c yªu
cÇu vÒ AWB trong UCP ®Òu ®−îc ®¸p øng ®Çy ®ñ:
6.1- Cã.
6.2- Kh«ng.
7- Mét B/L ®` xo¸ tõ “ clean” trªn B/L ®` ghi chó “ clean on board ” , hái ng©n hµng cã
thÓ coi B/L lµ “ unclean” kh«ng
7.1- Cã
7.2- kh«ng .
8- Theo UCP 500 ,Ng©n hµng chÊp nhËn PhiÕu b¶o hiÓm t¹m thêi lµ
8.1- §óng.
8.2- Sai.
9- Chøng tõ b¶o hiÓm do V¨n phßng cña ng−êi m«i giíi b¶o hiÓm ph¸t hµnh sÏ ®−îc ng©n
hµng chÊp nhËn , nÕu nh− :
9.1- Do V¨n phßng cña ng−êi m«i giíi b¶o hiÓm ký ®èi chøng ( countersigned ) ,
9.2- Do c«ng ty b¶o hiÓm ®` ký,
9.3- Do ®¹i lý cña Ng−êi b¶o hiÓm ®` ký .
10- Ng©n hµng chØ chÊp nhËn chøng tõ b¶o hiÓm thÓ hiÖn c¸c rñi ro b¶o hiÓm cã kho¶ng
c¸ch tèi thiÓu lµ
10.1- Tõ kho c¶ng ®i ®Õn kho c¶ng ®Õn ,
10.2- door to door ,
10.3- Tõ ®Þa ®iÓm giao hµng t¹i ®Õn ®Þa ®iÓm dë hµng t¹i n¬i ®Õn quy ®Þnh trong
L/C ,
10.4- Tõ n¬i nhËn hµng ®Ó göi ®Õn n¬i hµng ®Õn cuèi cïng quy ®Þnh trong L/C .
11- L/C cã yªu cÇu mét vËn ®¬n ®−êng biÓn; nh−ng l¹i xuÊt tr×nh mét vËn ®¬n theo hîp
®ång thuª tµu th× cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng ?
11.1- Cã.
11.2- Kh«ng
12- Mét vËn ®¬n cña ng−êi chuyªn chë do thuyÒn tr−ëng ký mµ kh«ng chØ râ tªn cña
thuyÒn tr−ëng th× cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng?
12.1- Cã.
12.2- Kh«ng.
13- Mét vËn ®¬n cña ng−êi chuyªn chë do ®¹i lý cña thuyÒn tr−ëng ký mµ kh«ng chØ râ
tªn cña thuyÒn tr−ëng cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng?
13.1- Cã.
13.2- Kh«ng.
14- NÕu ph¶i ghi chó “®` bèc hµng lªn tÇu” trªn B/L “ nhËn hµng ®Ó chë” th× ng−êi ký
B/L ph¶i ghi:
14.1- Ngµy hµng ho¸ ®` ®−îc bèc lªn tµu.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
24 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

14.2-Ngµy hµng ®` ®−îc bèc lªn tµu ®Ých danh vµ ph¶i ®−îc x¸c thùc.
14.3- Ngµy hµng ho¸ ®` ®−îc bèc lªn tµu, ®−îc x¸c thùc bëi tªn cña bªn ghi chó.
15- LiÖu mét bé vËn ®¬n ®Çy ®ñ chØ bao gåm mét b¶n gèc (1/1)?
15.1- Cã.
15.2- Kh«ng.
16- L/C cÊm chuyÓn t¶i. Mét vËn ®¬n c«ng- te- n¬ cho toµn bé chuyÕn ®i vµ ®−îc xuÊt
tr×nh víi ®iÒu kho¶n “ Ng−êi chuyªn chë chØ b¶o l−u quyÒn chuyÓn t¶i” cã ®−îc chÊp
nhËn kh«ng?
16.1- Cã.
16.2- Kh«ng.
17- VËn ®¬n cã chøc n¨ng.
17.1- Lµ b»ng chøng vÒ nghÜa vô cña ng−êi göi hµng ®èi víi c«ng ty vËn t¶i.
17.2- Lµ b»ng chøng thanh to¸n c−íc phÝ.
17.3- Lµ b»ng chøng cña hîp ®ång chuyªn chë .
18- Chøng tõ nµo trong sè c¸c chøng tõ sau lµ giÊy chøng nhËn “quyÒn së h÷u ®èi víi
hµng ho¸” ?.
18.1- AWB.
18.2- VËn ®¬n ®−êng biÓn .
18.3- RWB
18.4- SWB
19- Mét vËn ®¬n theo hîp ®ång thuª tµu do thuyÒn tr−ëng ký vÉn ph¶i ghi râ tªn cña
ng−êi chuyªn chë.
19.1- §óng.
19.2- Sai.
20- Ng©n hµng tõ chèi kh«ng tiÕp nhËn Bill of Lading ghi “ Duplicate “ ,“ Triplicate” víi
lý do lµ thiÕu ch÷ “Original” lµ
20.1- §óng ,
20.2- Sai .

C©u sè 3:
H`y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n ( Clean Collection ) vµ ®Æc ®iÓm
vËn dông ?

C©u sè 4:
H`y tr×nh bÇy L/C ®iÒu kho¶n ®á ( Red Clause L/C ) vµ ®Æc ®iÓm vËn dông ?

§¸p ¸n ®Ò sè 7
------------------
C©u sè1: ( 2,5 ®iÓm )
1.1- Kh¸i niÖm :Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ quan hÖ so s¸nh gi÷a c¸c tiÒn tÖ cña c¸c n−íc
víi nhau hoÆc lµ gi¸ c¶ cña tiÒn tÖ n−íc nµy thÓ hiÖn b»ng mét sè tiÒn tÖ n−íc kia hoÆc
ng−îc l¹i .
a/ Quan hÖ so s¸nh gi÷a c¸c tiÒn tÖ víi nhau trong thêi ®¹i ngµy nay lµ so s¸nh
søcmua gi÷a c¸c ®ång tiÒn víi nhau ( 3 PPP ) .
b/ §¬n vÞ so s¸nh søc mua gi÷a c¸c tiÒn tÖ lµ ræ hµng ho¸ vµ dÞch vô vµ ræ tiÒn tÖ
cïng víi gi¸ vµng quèc tÕ .
1.2- C¸c lo¹i ngo¹i hèi gåm cã :
a/ Ngo¹i tÖ ( Foreign Currency ) ;

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
25 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

b/ C¸c ph−¬ng tiÖn l−u th«ng tÝn dông ghi b»ng ngo¹i tÖ : Check , Bill of
Exchange , Promissory Note , Credit Card ...
c/ C¸c lo¹i chøng kho¸n cã gi¸ ghi b»ng ngo¹i tÖ : Stock , Bond , Derivative
Documents ....
d/ Vµng ®−îc dïng lµm ph−¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ ;
e/ Néi tÖ cã nguån gèc ngo¹i tÖ .

C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm )
Tr¶ lêi 1 ý ®óng = 0,1136 ®iÓm
Tr¶ lêi sai 1 ý trõ = 0,0568 ®iÓm .
1.2; 2.2; 3.2; 4.3; 5.1; 6.1; 7.2 ; 8.2 ; 9.2 ; 9.3 ; 10.3; 10.4; 11.1; 12.1; 13.2; 14.2;
15.1; 16.1; 17.3; 18.2; 19.2; 20.2.

C©u sè 3 : ( 2,5 ®iÓm )
3.1- Kh¸I niÖm :
Ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n lµ mét ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh ng−êi
h−ëng lîi c¸c c«ng cô tµi chÝnh uû th¸c cho ng©n hµng thu sè tiÒn ghi trªn c¸c c«ng cô tµi
chÝnh ®ã tõ ng−êi cã nghÜa vô tr¶ tiÒn quy ®Þnh trªn c«ng cô tµi chÝnh .
C«ng cô tµi chÝnh bao gåm : Hèi phiÕu , Kú phiÕu , sÐc ......
3.2- Tr−êng hîp ¸p dông :
- Nhê thu phiÕu tr¬n trong c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i quy ®Þnh :
+ Ng−êi b¸n sau khi hoµn thµnh giao hµng vµ chøng tõ cho ng−êi mua th×
ký ph¸t hèi phiÕu ®ßi tiÒn ng−êi mua , sau ®ã uû th¸c cho ng©n hµng thu tiÒn hèi
phiÕu tõ ng−êi mua ;
+ Ng−êi b¸n sau khi nhËn ®−îc kú phiÕu hoÆc sÐc cña ng−êi mua th× tiÕn
hµnh giao hµng vµ chøng tõ cho ng−êi mua , sau ®ã uû th¸c cho ng©n hµng thu
tiÒn kú phiÕu hoÆc sÐc tõ ng−êi mua .
- Nhê thu tr¬n trong c¸c ho¹t ®éng phi th−¬ng m¹i quy ®Þnh :
Ng−êi h−ëng lîi c¸c c«ng cô tµi chÝnh sÏ uû th¸c cho ng©n hµng thu tiÒn tõ c¸c
c«ng cô tµi chÝnh ®ã , vÝ dô nhê thu sÐc , tiÒn l`i cña c¸c chøng kho¸n cã gi¸ ...
3.3- §Æc ®iÓm :
- T¹p qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n lµ URC 522 , 1995,
ICC ( Quy t¾c thèng nhÊt nhê thu , b¶n söa ®æi 1995 , sè xuÊt b¶n 522 cña Phßng th−¬ng
m¹i quèc tÕ );
- Ng−êi b¸n ph¶i tin cËy tuyÖt ®èi vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng−êi mua ;
- T¸ch rêi viÖc nhËn chøng tõ vµ hµng ho¸ ra khái viÖc thanh to¸n , do ®ã ngêi b¸n
sÏ ph¶i g¸nh chÞu nhiÒu rñi ro trong thanh to¸n vµ ®èi víi hµng ho¸ ®` giao .
- §−îc ¸p dông phæ biÕn trong thanh to¸n phi th−¬ng m¹i : Nhê thu tiÒn ®iÖn ,
tiÒn n−íc , tiÒn b−u chÝnh viÔn th«ng , tiÒn l`i ng©n hµng , tiÒn hoa hång , tiÒn cæ tøc , tr¸i
tøc , tiÒn tróng sæ sè quèc tÕ , tiÒn th−ëng , tiÒn ph¹t ......
- Ng©n hµng chØ gi÷ vai trß lµ ng−êi trung gian thu nhé vµ chi hé , ngaßi ra ng©n
hµng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× c¶ .

C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm )
4.1- Kh¸i niÖm :
L/C ®iÒu kho¶n ®á ( red Clause L/C ) lµ mét lo¹i L/C øng mét phÇn sè tiÒn cña
L/C cho ng−êi h−ëng lîi tr−íc ngµy giao hµng , sè tiÒn cßn l¹i cña L/C sÏ ®−îc thanh to¸n

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
26 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

víi ®iÒu kiÖn ng−êi h−ëng lîi ph¶i xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C phï hîp
vèi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C .
4.2- §Æc ®iÓm vËn dông :
- Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ;
- Ng−êi h−ëng lîi L/C ®iÒu kho¶n ®á ph¶i yªu cÇu ng©n hµng cña m×nh ph¸t hµnh
th− b¶o l`nh hoµn tr¶ tiÒn øng tr−íc nÕu nh− kh«ng thùc hiÖn ®−îc hîp ®ång .
- §Ó nhËn ®−îc tiÒn øng tr−íc , ng−êi h−ëng lîi sö dông hèi phiÕu ®Ó ®ßi tiÒn
ng©n hµng ph¸t hµnh .
- L/C ®iÒu kho¶n ®á thùc sù lµ mét kho¶n tÝn dông mµ ng−êi nhËp khÈu cÊp cho
ng−êi xuÊt khÈu .

----------------------------------------
§Ò thi sè 8 ttqt
---------------
( Thêi gian 150 phót )
C©u sè1:
Tr×nh bÇy c¸c lo¹i tû gi¸ hèi ®o¸i nÕu ph©n lo¹i theo c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n
quèc tÕ ( Tû gi¸ T/T , M/T , SÐc , Hèi phiÕu .. )?
C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC
1- Ngay khi nhËn ®−îc th«ng b¸o mét L/C ®−îc chuyÓn b»ng ®iÖn nh− lµ b¶n cã gi¸ trÞ
thùc hiÖn, ng©n hµng th«ng b¸o ph¸t hiÖn bøc ®iÖn thùc ra kh«ng hoµn chØnh:
1.2- L/C b»ng ®iÖn ®ã cã ®−îc coi lµ b¶n cã gi¸ trÞ thùc hiÖn.
1.3- L/C b»ng ®iÖn ®ã chØ cã gi¸ trÞ tham kh¶o.
1.4- Ng©n hµng th«ng b¸o g¸nh chÞu rñi ro nÕu nã kh«ng b¸o l¹i t×nh tr¹ng ®ã cho
Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng chËm trÔ.
2- Ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng b¸o L/C qua Ng©n hµng th«ng b¸o A. Theo tho¶ thuËn
gi÷a ng−êi h−ëng lîi vµ ng−êi xin më L/C chuyÓn ng©n hµng th«ng b¸o sang ng©n hµng
B, Ng©n hµng ph¸t hµnh tiÕn hµnh söa ®æi tªn cña ng©n hµng th«ng b¸o lµ B,vËy :
2.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n hµng B vµ yªu cÇu
ng©n hµng B th«ng b¸o cho ng©n hµng A biÕt ®iÒu nµy.
2.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n hµng A.
2.3- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ th«ng b¸o söa ®æi qua ng©n hµng B vµ yªu cÇu
hä th«ng b¸o cho ng©n hµng A huû bá L/C ®ã .
3- Ngay sau khi nhËn ®−îc chØ thÞ kh«ng râ rµng vÒ viÖc söa ®æi L/C :
3.1- Ng−êi h−ëng lîi ph¶i chØ thÞ cho ng−êi xin më L/C liªn hÖ víi ng©n hµng ph¸t
hµnh ®Ó x¸c minh.
3.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt kh«ng chËm trÔ.
3.3- Ng©n hµng th«ng b¸o ph¶i yªu cÇu ng©n hµng ph¸t hµnh x¸c minh kh«ng
chËm trÔ.
4- Ng©n hµng ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c chøng tõ yªu cÇu trong L/C :
4.1- §Ó biÕt ch¾c r»ng chóng cã ch©n thùc vµ phï hîp kh«ng.
4.2- §Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c tËp qu¸n ng©n hµng tiªu chuÈn quèc tÕ cã ®−îc ph¶n
¶nh trong c¸c chøng tõ hay kh«ng .
4.3- §Ó ®¶m b¶o r»ng chøng tõ phï hîp trªn bÒ mÆt víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu
kiÖn cña L/C.
5- NÕu chøng tõ kh«ng quy ®Þnh trong L/C ®−îc xuÊt tr×nh, ng©n hµng chiÕt khÊu:
5.1- Ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi xuÊt tr×nh.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
27 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

5.2- Ph¶i chuyÓn chóng cho ng©n hµng ph¸t hµnh mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g×.
5.3- Cã thÓ chuyÓn chóng cho ng©n hµng ph¸t hµnh mµ kh«ng cam kÕt g× nÕu
ng−êi h−ëng lîi yªu cÇu.
6- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh cã sai biÖt so víi L/C thuéc tr¸ch nhiÖm vÒ ai?
6.1- Thuéc ng−êi xin më L/C nÕu anh ta kh«ng tõ chèi chóng.
6.2- Thuéc vÒ ng−êi h−ëng lîi.
6.3- Thuéc vÒ Ng©n hµng chØ ®Þnh, nÕu ng©n hµng nµy ®` thanh to¸n chóng cã
b¶o l−u.
7- Ng©n hµng chØ ®Þnh göi c¸c chøng tõ ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh kÌm theo b¶n c«ng bè
chóng hoµn toµn phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C.
7.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ.
7.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng thÓ bÊt ®ång víi Ng©n hµng chØ ®Þnh v× ng©n
hµng nµy hµnh ®éng víi t− c¸ch lµ ®¹i lý cña nã.
7.3- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã nhiÖm vô kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ .
8- Ng©n hµng ph¸t hµnh vµ Ng©n hµng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm
tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸:
8.1- 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng cho mçi ng©n hµng .
8.2- 7 ngµy theo lÞch cho mçi ng©n hµng.
8.3- 7 ngµy ng©n hµng.
9- Ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu ng©n hµng A x¸c nhËn L/C vµ th«ng b¸o cho ng−êi
h−ëng lîi qua ng©n hµng B. Ng©n hµng B tiÕp nhËn chøng tõ vµ göi chóng trùc tiÕp dÕn
ng©n hµng ph¸t hµnh
9.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã quyÒn tõ chèi chøng tõ v× kh«ng do Ng©n hµng x¸c
nhËn xuÊt tr×nh.
9.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i xin uû quyÒn thanh to¸n tõ Ng©n hµng x¸c nhËn.
9.3- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i thanh to¸n nÕu chøng tõ phï hîp.
10- Ai lµ ng−êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng xem bé chøng tõ cã phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ
®iÒu kiÖn cña L/C hay kh«ng?
10.1- Ng−êi xin më L/C.
10.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh.
10.3- Ng−êi xin më L/C vµ Ng©n hµng ph¸t hµnh.
11- “C¸c chøng tõ thÓ hiÖn trªn bÒ mÆt phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C” cã nghÜa g×?
11.1- C¸c chøng tõ lµ ch©n thùc vµ kh«ng gi¶ m¹o.
11.2- C¸c chøng tõ kh«ng m©u thuÉn víi tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ nghiÖp vô ng©n
hµng nh− ®` ®−îc ph¶n ¶nh trong UCP.
11.3- Trªn bÒ mÆt cña c¸c chøng tõ ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña L/C vµ kh«ng
m©u thuÉn lÉn nhau .
12- NÕu ng©n hµng ph¸t hµnh thÊy r»ng c¸c chøng tõ trªn bÒ mÆt kh«ng phï hîp víi c¸c
®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña L/C mµ ng©n hµng kh«ng thÓ tiÕp nhËn chøng tõ :
12.1- Nã ph¶i tiÕp cËn ng−êi xin më L/C ®Ó xin bá qua c¸c sai biÖt.
12.2- Nã cã thÓ tr¶ l¹i bé chøng tõ cho ng−êi xuÊt tr×nh l−u ý anh ta tÊt c¶ c¸c sai
biÖt.
12.3- Nã ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi xuÊt tr×nh ngay .
13- NÕu mét hèi phiÕu cã ghi kú h¹n lµ “ 360 ngµy kÓ tõ ngµy B/L” , ngµy cña B/L nµo ®Ó
tÝnh ngµy ®¸o h¹n cña hèi phiÕu
13.1- Ngµy 20/03/2004 lµ ngµy ký ph¸t B/L “ on board ” ,
13.2- Ngµy 15/03/2004 lµ ngµy ph¸t hµnh B/L “ Received for shipment ”,

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
28 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

13.3- Ngµy 15/03/2004 lµ ngµy ph¸t hµnh B/L “ Received for shipment ” vµ trªn
B/L ®ã cã 3 ghi chó bèc hµng :
- 13.3.1- “ Clean shipped on board ” 21/03/2004 ;
- 13.3.2- “ Clean shipped on board” 22/03/2004;
- 13.3.3.- “ Clean shipped on board” 26/03/2004 .
14- NÕu bé chøng tõ cã 20 sai biÖt ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh, ng©n hµng
ph¶i göi b¶n l−u ý sai biÖt cho ng−êi xuÊt tr×nh, chØ ra:
14.1- Mét sè sai biÖt c¬ b¶n bëi v× kh«ng cÇn ph¶i chØ râ tÊt c¶.
14.2- Chi tiÕt vÒ 20 sai biÖt ®` ph¸t hiÖn.
14.3- C¸c sai biÖt c¬ b¶n kÌm theo côm tõ “vµ c¸c sai biÖt kh¸c”.
15- Khi kiÓm tra chøng tõ Ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng b¸o c¸c sai biÖt trong bé chøng tõ
nh−ng l¹i kh«ng cã thÓ gi÷ chóng ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi xuÊt tr×nh, th×
15.1- c¸c sai biÖt ®−îc coi lµ ®` ®−îc bá qua, Ng©n hµng ph¸t hµnh mÊt quyÒn
khiÕu n¹i vÒ chøng tõ cã sai biÖt .
15.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i ®îi ng−êi xin më L/C ®ång ý bá qua c¸c sai biÖt
v× nã ®` b¸o cho ng−êi xuÊt tr×nh lµ bé chøng tõ kh«ng phï hîp.
15.3- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i gÜ− bé chøng tõ ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña
ng−êi xin më L/C.
16- Cã nhiÒu bé B/L xuÊt tr×nh theo mét hèi phiÕu kú h¹n “ 180 ngµy kÓ tõ ngµy B/L ” ,
hái ngµy nµo ®−îc dïng ®Ó tÝnh ngµy ®¸o h¹n cña hèi phiÕu
16.1- Ngµy cña B/L ®Çu tiªn ,
16.2- Ngµy ghi chó “ on board ” cña B/L cuèi cïng ,
16.3- Ngµy ph¸t hµnh cña B/L “ on board ” cña B/L cuèi cïng .
17- C¸c ng©n hµng cã thÓ ph¶i l`nh tr¸ch nhiÖm do hËu qu¶ g©y ra bëi:
17.1- thÊt l¹c chøng tõ ®−îc göi ®i theo ®iÒu kiÖn cña L/C.
17.2- bøc ®iÖn göi ®i bÞ c¾t xÐn.
17.3- dÞch L/C sang ng«n ng÷ cña ng−êi h−ëng lîi .
18- Khi chØ ®Þnh mét ng©n hµng kh¸c thùc thi c¸c chØ thÞ cña ng−êi xin më L/C, ng©n
hµng ph¸t hµnh ®ang hµnh ®éng
18.1- víi chi phÝ vµ rñi ro cña nã.
18.2- víi chi phÝ vµ rñi ro cña ng−êi xin më L/C .
19- NÕu tÊt c¶ tiÒn hoa hång vµ phÝ do ng−êi h−ëng lîi chÞu mµ Ng©n hµng th«ng b¸o
kh«ng thÓ thu ®−îc phÝ ®ã, vËy ng−êi cã tr¸ch nhiÖm cuèÝ cïng tr¶ phÝ ®ã lµ ai?
19.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh .
19.2- Ng©n hµng th«ng b¸o bëi v× lÏ ra nã ph¶i thu tr−íc khi th«ng b¸o L/C.
19.3- Ng−êi xin më L/C .
20- B¶n ho¸ ®¬n nµo sÏ ®−îc chÊp nhËn lµ chøng tõ gèc:
20.1- b¶n sao ho¸ ®¬n b»ng giÊy than ®` ®−îc ký hîp lÖ b»ng tay.
20.2- NÕu b¶n ho¸ ®¬n photocopy ®−îc ®ãng dÊu “b¶n gèc” vµ cã ch÷ ký ®−îc t¹o
qua hÖ thèng m¸y Fax.
20.3- B¶n sao ho¸ ®¬n qua hÖ thèng m¸y tÝnh vµ ®−îc ký b»ng c¸ch ®ãng dÊu.
C©u sè 3 :
H`y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ ( Documentary Collection ) vµ
®Æc ®iÓm vËn dông ?
C©u sè 4:
H`y tr×nh bÇy L/C x¸c nhËn ( Confirmed Letter of Credit ) vµ ®Æc ®iÓm vËn dông ?

§¸p ¸n ®Ò sè 8
--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
29 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

--------------
C©u sè1:( 2,5 ®iÓm )
1.1- Tû gi¸ chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn ( Telegraphic Transfer Exchange Rate ): lµ tû
gi¸ b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng mµ ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè ngo¹i tÖ ®ã cho
ng−êi chØ ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn ®iÖn tÝn .
§Æc ®iÓm :
- Tèc ®é chuyÓn tiÒn nhanh ,
- Chi phÝ cao ;
- Lµ tû gi¸ c¬ së ®Ó tÝnh ra c¸c lo¹i tû gi¸ kh¸c .
1.2- Tû gi¸ chuyÓn tiÒn b»ng th− ( Mail Transfer Exchange Rate) lµ tû gi¸ b¸n
ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng mµ ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè ngo¹i tÖ ®ã cho ng−êi
chØ ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn th− tÝn .
§Æc ®iÓm :
- Tèc ®é chuyÓn tiÒn chËm ,
- Chi phÝ rÎ ;
1.3- Tû gi¸ sÐc ( Check Exchange Rate) lµ tû gi¸ b¸n sÐc ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng
.
§Æc ®iÓm :
- Ng−êi h−ëng lîi sÐc muèn thu tiÒn sÐc ph¶i nhê ng©n hµng thu hé , do vËy tèc
®é thu tiÒn rÊt chËm ;
- Tû gi¸ sÐc b»ng tû gi¸ T/T trõ ®i sè tiÒn l`i ph¸t sinh trong thêi gian kÓ tõ khi
mua sÐc ®Õn lóc sÐc nhËn ®−îc tiÒn .
VÝ dô :
+ Tû gi¸ T/T ViÖt Nam – Hoa Kú (USD/VND) = 15.600/15.680
+ L`i suÊt huy ®éng cña NHTM ViÖt Nam = 10% n¨m
+ Thêi gian chuyÓn sÐc ViÖt Nam – Hoa kú = 1 th¸ng .
Tû gi¸ sÐc 1 USD = 15.680 – [( 15.680 x 0,10):12] = 15.549,33 VND.
1.4- Tû gi¸ hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay( At sight Draft Exchange Rate ) lµ tû gi¸ b¸n
“hèi phiÕu ngo¹i tÖ” cho kh¸ch hµng .
§Æc ®iÓm :
- Ng−êi h−ëng lîi hèi phiÕu ng©n hµng ph¶i xuÊt tr×nh hèi phiÕu ®Õn ng©n hµng
chØ ®Þnh ®Ó thu tiÒn .
- C¸ch tÝnh gièng nh− tû gi¸ sÐc , tuy nhiªn l`i suÊt ®Ó tÝnh tû gi¸ lµ l`i suÊt huy
®éng ngo¹i tÖ .
1.5- Tû gi¸ hèi phiÕu kú h¹n ( Usance Draft Exchange Rate ) lµ tû gi¸ b¸n “hèi
phiÕu kú h¹n ngo¹i tÖ” cho kh¸ch hµng .
§¨ch ®iÓm :
- Tèc ®é thu tiÒn chËm h¬n hèi phiÕu tr¶ ngay .
- Thêi h¹n tÝnh l`i b»ng kú h¹n hèi phiÕu céng víi thêi h¹n chuyÓn hèi phiÕu .
C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm )
Tr¶ lêi 1 ý ®óng = 0,1190 ®iÓm
Tr¶ lêi 1 ý sai trõ = 0,0595
1.3; 2.2; 3.3; 4.3; 5.2; 6.2; 7.3 ; 8.1; 9.3 ;10.2; 11.3; 12.2; 13.1; 13.3.1; 14.2; 15.1;
16.3; 17.3; 18.2; 19.3; 20.1.
C©u sè 3 : (2,5 ®iÓm )
3.1- Kh¸i niÖm :
Ph−¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ lµ ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh ng−êi b¸n
hoÆc ng−êi cung øng dÞch vô sau khi hoµn thµnh nghÜa vô quy ®Þnh trong hîp ®ång sÏ
--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
30 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

xuÊt tr×nh kú phiÕu ®` tiÕp nhËn hoÆc lËp mét hèi phiÕu ®ßi tiÒn( hoÆc ho¸ ®¬n ) kÌm víi
c¸c chøng tõ thùc hiÖn hîp ®ång ®Ó uû th¸c cho ng©n hµng thu tiÒn kú phiÕu hoÆc hèi
phiÕu ( hoÆc ho¸ ®¬n ) tõ ng−êi tr¶ tiÒn quy ®Þnh trªn kú phiÕu hoÆc hèi phiÕu ( hoÆc ho¸
®¬n ) víi ®iÒu kiÖn :
- D/P ( Nhê thu tr¶ tiÒn ®æi chøng tõ ) hoÆc ,
- D/A ( nhê thu chÊp nhËn ®æi chøng tõ ) hoÆc ,
- D/TC ( Nhê thu thùc hiªn c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®æi chøng tõ )
3.2- Tr−êng hîp ¸p dông :
- ¸p dông phæ biÕn trong thanh to¸n hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ,
- Nhê thu trong c¸c lÜnh vùc phi th−¬ng m¹i : kÕt qu¶ ®Çu t− ë n−íc ngoµi , c¸c
lo¹i c−íc phÝ , b¶o hiÓm phÝ , hoa hång m«i giíi , tiÒn l`i cho vay , tiÒn lêi trong
®Çu t− vµo thÞ tr−êng chøng kho¸n ......
3.3- §Æc ®iÓm :
- URC 522 1995 ICC ( Quy t¾c thèng nhÊt nhê thu b¶n söa ®æi n¨m 1995 , sè 522
cña Phßng th−¬ng m¹i quèc tÕ ) lµ v¨n b¶n ph¸p lý ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc nµy .
- Ph−¬ng thøc nµy ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng−êi b¸n , nÕu nh− ng−êi mua muèn
nhËn hµng .
- Tèc ®é thu tiÒn rÊt chËm ;
- Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng cña ph−¬ng thøc nhê thu , do
vËy hai bªn ph¶i thèng nhÊt c¸ch ¸p dông ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn .
- Ng©n hµng chØ gi÷ vai trß lµ ng−êi trung gian thu hé vµ chi hé , ngoµi ra ng©n
hµng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× c¶ .
C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm )
4.1- Kh¸i niÖm :
L/C x¸c nhËn ( Confirmed L/C ) lµ mét lo¹i th− tÝn dông do ng©n hµng ph¸t hµnh
ra vµ ®−îc mét ng©n hµng kh¸c chÊp nhËn tr¶ tiÒn cho ng−êi h−ëng lîi L/C theo c¸c ®iÒu
kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C ®ã .
4.2- §Æc ®iÓm vËn dông :
- Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ;
- Cã ba m« h×nh x¸c nhËn :
+ Ng©n hµng x¸c nhËn ë n−íc thø ba ;
+ Ng©n hµng x¸c nhËn lµ ng©n hµng kh¸c ë n−íc ng−êi h−ëng lîi L/C ;
+ Ng©n hµng x¸c nhËn ®ång thêi lµ ng©n hµng th«ng b¸o L/C .
- Tu chØnh L/C còng ph¶i ®−îc x¸c nhËn bëi ng©n hµng x¸c nhËn .
- Thñ tôc phÝ x¸c nhËn th−êng rÊt cao , do vËy trong L/C ph¶i quy ®Þnh râ ai lµ
ng−êi tr¶ thñ tôc phÝ x¸c nhËn .

------------------------------------------
§Ò thi sè 9 TTQT
---------------------
( thêi gian 150 phót )
C©u sè1:
Tr×nh bÇy c¸c lo¹i sÐc trong thanh to¸n quèc tÕ ?
C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC .
1- Ngay khi nhËn ®−îc th«ng b¸o mét L/C ®−îc chuyÓn b»ng ®iÖn nh− lµ b¶n cã gi¸ trÞ
thùc hiÖn, ng©n hµng th«ng b¸o ph¸t hiÖn bøc ®iÖn thùc ra kh«ng hoµn chØnh:
1.2- L/C b»ng ®iÖn ®ã cã ®−îc coi lµ b¶n cã gi¸ trÞ thùc hiÖn.
1.3- L/C b»ng ®iÖn ®ã chØ cã gi¸ trÞ tham kh¶o.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
31 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

1.4- Ng©n hµng th«ng b¸o g¸nh chÞu rñi ro nÕu nã kh«ng b¸o l¹i t×nh tr¹ng ®ã cho
Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng chËm trÔ.
2- Ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng b¸o L/C qua Ng©n hµng th«ng b¸o A. Theo tho¶ thuËn
gi÷a ng−êi h−ëng lîi vµ ng−êi xin më L/C chuyÓn ng©n hµng th«ng b¸o sang ng©n hµng
B, Ng©n hµng ph¸t hµnh tiÕn hµnh söa ®æi tªn cña ng©n hµng th«ng b¸o lµ B,vËy :
2.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n hµng B vµ yªu cÇu
ng©n hµng B th«ng b¸o cho ng©n hµng A biÕt ®iÒu nµy.
2.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i th«ng b¸o sù söa ®æi qua ng©n hµng A.
2.3- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã thÓ th«ng b¸o söa ®æi qua ng©n hµng B vµ yªu cÇu
hä th«ng b¸o cho ng©n hµng A huû bá L/C ®ã .
3- Ngay sau khi nhËn ®−îc chØ thÞ kh«ng râ rµng vÒ viÖc söa ®æi L/C :
3.1- Ng−êi h−ëng lîi ph¶i chØ thÞ cho ng−êi xin më L/C liªn hÖ víi ng©n hµng ph¸t
hµnh ®Ó x¸c minh.
3.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt kh«ng chËm trÔ.
3.3- Ng©n hµng th«ng b¸o ph¶i yªu cÇu ng©n hµng ph¸t hµnh x¸c minh kh«ng
chËm trÔ.
4- Ng©n hµng ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c chøng tõ yªu cÇu trong L/C :
4.1- §Ó biÕt ch¾c r»ng chóng cã ch©n thùc vµ phï hîp kh«ng.
4.2- §Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c tËp qu¸n ng©n hµng tiªu chuÈn quèc tÕ cã ®−îc ph¶n
¶nh trong c¸c chøng tõ hay kh«ng .
4.3- §Ó ®¶m b¶o r»ng chøng tõ phï hîp trªn bÒ mÆt víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu
kiÖn cña L/C.
5- NÕu chøng tõ kh«ng quy ®Þnh trong L/C ®−îc xuÊt tr×nh, ng©n hµng chiÕt khÊu:
5.1- Ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi xuÊt tr×nh.
5.2- Ph¶i chuyÓn chóng cho ng©n hµng ph¸t hµnh mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g×.
5.3- Cã thÓ chuyÓn chóng cho ng©n hµng ph¸t hµnh mµ kh«ng cam kÕt g× nÕu
ng−êi h−ëng lîi yªu cÇu.
6- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh cã sai biÖt so víi L/C thuéc tr¸ch nhiÖm vÒ ai?
6.1- Thuéc ng−êi xin më L/C nÕu anh ta kh«ng tõ chèi chóng.
6.2- Thuéc vÒ ng−êi h−ëng lîi.
6.3- Thuéc vÒ Ng©n hµng chØ ®Þnh, nÕu ng©n hµng nµy ®` thanh to¸n chóng cã
b¶o l−u.
7- Ng©n hµng chØ ®Þnh göi c¸c chøng tõ ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh kÌm theo b¶n c«ng bè
chóng hoµn toµn phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C.
7.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ.
7.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng thÓ bÊt ®ång víi Ng©n hµng chØ ®Þnh v× ng©n
hµng nµy hµnh ®éng víi t− c¸ch lµ ®¹i lý cña nã.
7.3- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã nhiÖm vô kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ .
8- Ng©n hµng ph¸t hµnh vµ Ng©n hµng x¸c nhËn cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kiÓm
tra chøng tõ nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸:
8.1- 7 ngµy lµm viÖc ng©n hµng cho mçi ng©n hµng .
8.2- 7 ngµy theo lÞch cho mçi ng©n hµng.
8.3- 7 ngµy ng©n hµng.
9- Ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu ng©n hµng A x¸c nhËn L/C vµ th«ng b¸o cho ng−êi
h−ëng lîi qua ng©n hµng B. Ng©n hµng B tiÕp nhËn chøng tõ vµ göi chóng trùc tiÕp dÕn
ng©n hµng ph¸t hµnh
9.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã quyÒn tõ chèi chøng tõ v× kh«ng do Ng©n hµng x¸c
nhËn xuÊt tr×nh.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
32 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

9.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i xin uû quyÒn thanh to¸n tõ Ng©n hµng x¸c nhËn.
9.3- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i thanh to¸n nÕu chøng tõ phï hîp.
10- Ai lµ ng−êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng xem bé chøng tõ cã phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ
®iÒu kiÖn cña L/C hay kh«ng?
10.1- Ng−êi xin më L/C.
10.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh.
10.3- Ng−êi xin më L/C vµ Ng©n hµng ph¸t hµnh.
11- “C¸c chøng tõ thÓ hiÖn trªn bÒ mÆt phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C” cã nghÜa g×?
11.1- C¸c chøng tõ lµ ch©n thùc vµ kh«ng gi¶ m¹o.
11.2- C¸c chøng tõ kh«ng m©u thuÉn víi tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ nghiÖp vô ng©n
hµng nh− ®` ®−îc ph¶n ¶nh trong UCP.
11.3- Trªn bÒ mÆt cña c¸c chøng tõ ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña L/C vµ kh«ng
m©u thuÉn lÉn nhau .
12- NÕu ng©n hµng ph¸t hµnh thÊy r»ng c¸c chøng tõ trªn bÒ mÆt kh«ng phï hîp víi c¸c
®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña L/C mµ ng©n hµng kh«ng thÓ tiÕp nhËn chøng tõ :
12.1- Nã ph¶i tiÕp cËn ng−êi xin më L/C ®Ó xin bá qua c¸c sai biÖt.
12.2- Nã cã thÓ tr¶ l¹i bé chøng tõ cho ng−êi xuÊt tr×nh l−u ý anh ta tÊt c¶ c¸c sai
biÖt.
12.3- Nã ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi xuÊt tr×nh ngay .
13- NÕu mét hèi phiÕu cã ghi kú h¹n lµ “ 360 ngµy kÓ tõ ngµy B/L” , ngµy cña B/L nµo ®Ó
tÝnh ngµy ®¸o h¹n cña hèi phiÕu
13.1- Ngµy 20/03/2004 lµ ngµy ký ph¸t B/L “ on board ” ,
13.2- Ngµy 15/03/2004 lµ ngµy ph¸t hµnh B/L “ Received for shipment ”,
13.3- Ngµy 15/03/2004 lµ ngµy ph¸t hµnh B/L “ Received for shipment ” vµ trªn
B/L ®ã cã 3 ghi chó bèc hµng :
- 13.3.1- “ Clean shipped on board ” 21/03/2004 ;
- 13.3.2- “ Clean shipped on board” 22/03/2004;
- 13.3.3.- “ Clean shipped on board” 26/03/2004 .
14- NÕu bé chøng tõ cã 20 sai biÖt ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh, ng©n hµng
ph¶i göi b¶n l−u ý sai biÖt cho ng−êi xuÊt tr×nh, chØ ra:
14.1- Mét sè sai biÖt c¬ b¶n bëi v× kh«ng cÇn ph¶i chØ râ tÊt c¶.
14.2- Chi tiÕt vÒ 20 sai biÖt ®` ph¸t hiÖn.
14.3- C¸c sai biÖt c¬ b¶n kÌm theo côm tõ “vµ c¸c sai biÖt kh¸c”.
15- Khi kiÓm tra chøng tõ Ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng b¸o c¸c sai biÖt trong bé chøng tõ
nh−ng l¹i kh«ng cã thÓ gi÷ chóng ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi xuÊt tr×nh, th×
15.1- c¸c sai biÖt ®−îc coi lµ ®` ®−îc bá qua, Ng©n hµng ph¸t hµnh mÊt quyÒn
khiÕu n¹i vÒ chøng tõ cã sai biÖt .
15.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i ®îi ng−êi xin më L/C ®ång ý bá qua c¸c sai biÖt
v× nã ®` b¸o cho ng−êi xuÊt tr×nh lµ bé chøng tõ kh«ng phï hîp.
15.3- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i gÜ− bé chøng tõ ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña
ng−êi xin më L/C.
16- Cã nhiÒu bé B/L xuÊt tr×nh theo mét hèi phiÕu kú h¹n “ 180 ngµy kÓ tõ ngµy B/L ” ,
hái ngµy nµo ®−îc dïng ®Ó tÝnh ngµy ®¸o h¹n cña hèi phiÕu
16.1- Ngµy cña B/L ®Çu tiªn ,
16.2- Ngµy ghi chó “ on board ” cña B/L cuèi cïng ,
16.3- Ngµy ph¸t hµnh cña B/L “ on board ” cña B/L cuèi cïng .
17- C¸c ng©n hµng cã thÓ ph¶i l`nh tr¸ch nhiÖm do hËu qu¶ g©y ra bëi:
17.1- thÊt l¹c chøng tõ ®−îc göi ®i theo ®iÒu kiÖn cña L/C.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
33 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

17.2- bøc ®iÖn göi ®i bÞ c¾t xÐn.
17.3- dÞch L/C sang ng«n ng÷ cña ng−êi h−ëng lîi .
18- Khi chØ ®Þnh mét ng©n hµng kh¸c thùc thi c¸c chØ thÞ cña ng−êi xin më L/C, ng©n
hµng ph¸t hµnh ®ang hµnh ®éng
18.1- víi chi phÝ vµ rñi ro cña nã.
18.2- víi chi phÝ vµ rñi ro cña ng−êi xin më L/C .
19- NÕu tÊt c¶ tiÒn hoa hång vµ phÝ do ng−êi h−ëng lîi chÞu mµ Ng©n hµng th«ng b¸o
kh«ng thÓ thu ®−îc phÝ ®ã, vËy ng−êi cã tr¸ch nhiÖm cuèÝ cïng tr¶ phÝ ®ã lµ ai?
19.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh .
19.2- Ng©n hµng th«ng b¸o bëi v× lÏ ra nã ph¶i thu tr−íc khi th«ng b¸o L/C.
19.3- Ng−êi xin më L/C .
20- B¶n ho¸ ®¬n nµo sÏ ®−îc chÊp nhËn lµ chøng tõ gèc:
20.1- b¶n sao ho¸ ®¬n b»ng giÊy than ®` ®−îc ký hîp lÖ b»ng tay.
20.2- NÕu b¶n ho¸ ®¬n photocopy ®−îc ®ãng dÊu “b¶n gèc” vµ cã ch÷ ký ®−îc t¹o
qua hÖ thèng m¸y Fax.
20.3- B¶n sao ho¸ ®¬n qua hÖ thèng m¸y tÝnh vµ ®−îc ký b»ng c¸ch ®ãng dÊu.
C©u sè 3 :
H`y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc thanh to¸n b¶o l`nh theo yªu cÇu
( Letter of Demand Guarantee ) vµ ®Æc ®iÓm vËn dông ?
C©u sè 4:
H`y tr×nh bÇy L/C kh«ng thÓ huû bá ( Irrevocable Letter of Credit) vµ ®Æc ®iÓm
vËn dông ?

§¸p ¸n ®Ò thi sè 9
-----------------
C©u sè1( 2,5 ®iÓm )
1.1- SÐc ®Ých danh ( Name Check , Nominated Check ) lµ lo¹i sÐc ghi râ tªn ng−êi
h−ëng lîi trªn tê sÐc . SÐc ®Ých danh kh«ng thÓ chuyÓn nh−îng b»ng thñ tôc ký hËu , chØ
cã ng−êi nµo cã tªn ghi trªn sÐc míi cã thÓ lÜnh tiÒn tõ ng©n hµng .
1.2- SÐc v« danh ( Nameless Check ) lµ lo¹i sÐc kh«ng ghi tªn ng−êi h−ëng lîi
trªn tê sÐc . Trªn sÐc chØ ghi c©u “ Tr¶ cho ng−êi cÇm sÐc ”. BÊt cø ai cÇm sÐc nµy ®Òu cã
thÓ trë thµnh ng−êi h−ëng lîi sÐc . ViÖc chuyÓn nh−îng sÐc chØ b»ng c¸ch trao tay , kh«ng
cÇn ký hËu .
1.3- SÐc theo lÖnh ( To order Check ) lµ lo¹i sÐc ghi tr¶ theo lÖnh cña ng−êi h−ëng
lîi.
SÐc theo lÖnh cã thÓ chuyÓn nh−îng dÔ dµng b»ng thñ tôc ký hËu . Trong thanh to¸n quèc
tÕ , sÐc theo lÖnh ®−îc sö dông rÊt phæ biÕn .
1.4- SÐc g¹ch chÐo ( Crossed Check ) lµ lo¹i sÐc trªn bÒ mÆt tr−íc cña sÐc cã hai
g¹ch chÐo song song víi nhau . G¹ch chÐo cã thÓ ®−îc in s½n , còng cã thÓ do ng−êi
h−ëng lîi sÐc g¹ch chÐo b»ng bót cña m×nh . sÐc g¹ch chÐo kh«ng thÓ lÜnh ®−îc tiÒn mÆt .
Cã hai c¸ch g¹ch chÐo : G¹ch chÐo phæ th«ng ( Generally crossed Check ) vµ g¹ch chÐo
®Æc biÖt ( Specially crossed Check) .
G¹ch chÐo phæ th«ng lµ g¹ch chÐo mµ ë gi÷a hai dßng g¹ch chÐo kh«ng cã ghi
chó g× c¶. Víi lo¹i g¹ch chÐo nµy , nguêi h−ëng lîi cã thÓ uû th¸c cho bÊt cø ng©n hµng
nµo thu tiÒn còng ®−îc .

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
34 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

G¹ch chÐo ®Æc biÖt lµ g¹ch chÐo mµ ë gi÷a hai dßng g¹ch chÐo cã ghi tªn mét
ng©n hµng nµo ®ã . Trong tr−êng hîp nµy , chØ cã ng©n hµng ®ã míi cã thÓ ®−îc ng−êi
h−ëng lîi uû quyÒn thu hé tiÒn mµ th«i.
1.5- SÐc chuyÓn kho¶n ( Transferable Check ) lµ lo¹i sÐc kh«ng thÓ nhËn ®−îc
tiÒn mÆt , chØ cã thÓ nhËn tiÒn th«ng qua viÖc chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n ng−êi ph¸t sÐc sang
tµi kho¶n ng−êi h−ëng lîi sÐc .
1.6- SÐc du lÞch ( Traveller±s Check ) lµ lo¹i sÐc do ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó b¸n
cho kh¸ch du lÞch , trong ®ã ng©n hµng ph¸t hµnh cam kÕt tr¶ tiÒn mÆt cho kh¸ch du lÞch
lµ ng−êi h−ëng lîi sÐc khi sÐc ®−îc xuÊt tr×nh .
SÐc du lÞch kh¸c víi sÐc ng©n hµng vµ sÐc c¸ nh©n ë nh÷ng ®iÓm chñ yÕu sau ®©y :
- Kh«ng chuyÓn nh−îng ®−îc ;
- Thêi h¹n hiÖu lùc lµ v« h¹n ;
- SÐc cã mÖnh gi¸ ;
- Ng−êi mua sÐc lµ ng−êi h−ëng lîi sÐc ;
- Khi nhËn tiÒn ph¶i ký ®èi chøng .
- Ng©n hµng ph¸t sÐc lµ ng©n hµng tr¶ tiÒn sÐc .
1.7- SÐc x¸c nhËn ( Certified Check ) lµ lo¹i sÐc th−¬ng m¹i ( Private check ) ®−îc
mét ng©n hµng x¸c nhËn viÖc tr¶ tiÒn . Trong tr−êng hîp sÐc kh«ng ®−îc thanh
to¸n , ng©n hµng x¸c nhËn ph¶i ®øng ra tr¶ tiÒn sÐc cho ng−êi h−ëng lîi sÐc .
C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm )
Tr¶ lêi 1 ý ®óng = 0,1190 ®iÓm
Tr¶ lêi 1 ý sai trõ = 0,0595
1.3; 2.2; 3.3; 4.3; 5.2; 6.2; 7.3 ; 8.1; 9.3 ;10.2; 11.3; 12.2; 13.1; 13.3.1; 14.2; 15.1;
16.3; 17.3; 18.2; 19.3; 20.1.
C©u sè 3: ( 2,5 ®iÓm )
3.1- Kh¸i niÖm :
Ph−¬ng thøc b¶o l`nh thanh to¸n theo yªu cÇu lµ mét ph−¬ng thøc quy ®Þnh Ng©n
hµng ph¸t hµnh theo yªu cÇu cña mét kh¸ch hµng ph¸t hµnh mét th− b¶o l`nh trong ®ã sÏ
cam kÕt båi th−êng mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng−êi h−ëng lîi, nÕu ng−êi yªu cÇu kh«ng
thanh to¸n ®óng h¹n nh− quy ®Þnh trong th− b¶o l`nh , víi ®iÒu kiÖn lµ ng−êi h−ëng lîi
ph¶i xuÊt tr×nh mét b¶n tuyªn bè vÒ sù vi ph¹m kh«ng thanh to¸n vµ hèi phiÕu ký ph¸t ®ßi
tiÒn ng©n hµng ph¸t hµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña th− b¶o l`nh .
3.2- §Æc ®iÓm vËn dông :
- URDG 458 1992 ICC ( Quy t¾c thèng nhÊt b¶o l`nh theo yªu cÇu ) lµ tËp qu¸n
quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc b¶o l`nh thanh to¸n theo yªu cÇu .
- Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh b¶o l`nh ph¶i ký quü 100% trÞ gi¸ th− b¶o l`nh vµ dµnh
quyÓn cho ng©n hµng ph¸t hµnh gi¶i ng©n tiÒn ký quü v« ®iÒu kiÖn nÕu c¸c chøng tõ cña
ng−êi h−ëng lîi xuÊt tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña th− b¶o l`nh .
- TÝnh chÊt ®éc lËp vµ kh«ng thÓ huû bá cña th− b¶o l`nh .
- Ph−¬ng thøc nµy chØ cã lîi cho ng−êi xuÊt khÈu . V× vËy, ng−êi nhËp khÈu kh«ng
muèn ¸p dông , nÕu cã , chØ ¸p dông trong lÜnh vùc phi th−¬ng m¹i .

C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm )
4.1- Kh¸i niÖm : IRRevocable L/C lµ mét lo¹i L/C sau khi ng©n hµng ph¸t hµnh ra
muèn söa ®æi , bæ sung hoÆc huû bá trong thêi h¹n hiÖu lùc cña nã th× cÇn ph¶i cã sù
®ång ý cña ng−êi h−ëng lîi L/C vµ nh÷ng ng−êi kh¸c cã liªn quan .
4.2- §Æc ®iÓm vËn dông :

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
35 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

- Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 1993 , ISBP 645 2003 , eUCP 1.0 2002 ICC
.
- Lµ mét cam kÕt tr¶ tiÒn ch¾c ch¾n , æn ®Þnh vµ kh«ng thÓ huû bá trong thêi h¹n
hiÖu lùc cña L/C .
- Kh«ng cÇn thiÕt ph¶i ghi ch÷ IRREVOCABLE .
- Muèn söa ®æi , bæ sung hoÆc huû bá tõng phÇn , thËm chÝ toµn phÇn L/C , c¸c
bªn cã yªu cÇu ph¶i thùc hiÖn TU CHØNH L/C .

----------------------------------------------
§Ò thi sè 10
--------------------
( Thêi gian 150 phót )
C©u sè1:
H`y tr×nh bÇy thêi gian thanh to¸n tr¶ tiÒn tr−íc quy ®Þnh trong hîp ®ång th−¬ng
m¹i quèc tÕ ?
C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ URC 522 , UCP 500 & ISBP 645 ICC
1- Có thể áp dụng một hoặc một số ñiều khoản nào ñó của URC 522 1995 ICC trái với những
nguyên tắc cơ bản của luật Việt nam :
1.1- Có
1.2- Không
2-URC 522 quy ñịnh những chứng từ nào là chứng từ thương mại :
2.1- Invoice ,
2.2- Certificate of origin ,
2.3- Bill of exchange ,
2.4- Bill of Lading ,
2.5- Contract .
3-Ngân hàng nhờ thu ( Collection Bank ) có thể từ chối sự ủy thác nhờ thu của ngân hàng khác
mà không cần thông báo lại cho họ về sự từ chối ñó
3.1- Có ,
3.2- Không .
4-Trong phương thức nhờ thu phiếu trơn ( Clean Collection ) , người xuất khẩu phải xuất trình
những chứng từ nào :
4.1- Bill of Lading ,
4.2- AWB ,
4.3- Invoice ,
4.4- Bill of Exchange .
5-Nếu Chỉ thị nhờ thu không quy ñịnh rõ ñiều kiện nhờ thu , thì ngân hàng nhờ thu sẽ trao chứng
từ cho người nhập khẩu theo ñiều kiện nào
5.1- D/P ,
5.2- D/A ,
5.3- D/TC .
6-Trong thư ủy thác nhờ thu ( Collection Letter ) chỉ rõ người trả tiền (Drawee) phải thanh toán
cả tiền lãi ( nếu có ) và không giải thích gì thêm .Do người trả tiền chỉ trả tiền hàng mà không trả
tiền lãi , cho nên ngân hàng thu không trao chứng từ cho người trả tiền , theo quy ñịnh của URC
522 1995 ICC là
6.1- ðúng ,

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
36 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

6.2- Sai .
7-Theo URC 522 1995 ICC , Các ngân hàng chuyển ( Remitting Bank ) , ngân hàng thu (
Collection Bank ) có chịu trách nhiệm kiểm tra chứng từ nhờ thu :
7.1- Có ,
7.2- Không .
8-Ngân hàng xuất trình ( Presenting Bank ) có thể là ngân hàng nào
8.1- Ngân hàng thu , nếu người nhờ thu chỉ ñịnh ,
8.2- Ngân hàng thu , nếu ngân hàng chuyển không chỉ ñịnh ,
8.3- Ngân hàng khác không có quan hệ ñại lý với ngân hàng chuyển .
9-Có thể ghi lãi suất bên cạnh số tiền của một hối phiếu trả tiền ngay , nếu như trong chỉ thị nhờ
thu có quy ñịnh khoảng thời gian mà trong khoảng thời gian ñó người trả tiền phải thực hiện
thanh toán .
9.1- Có ,
9.2- Không .
10-Nếu ngân hàng thu nhận ñược số lượng và số loại chứng từ nhiều hơn và hoặc không có liệt
kê trong bảng kê khai chứng từ thì :
10.1- Ngân hàng thu phải trả lại cho ngân hàng chuyển ,
10.2- Ngân hàng thu chỉ xuất trình những chứng từ quy ñịnh trong bảng kê khai chứng từ
,
10.3- Ngân hàng thu cứ thế xuất trình ñể ñòi tiền người trả tiền .
11-Hình thức và ngôn ngữ của các chứng từ mà người trả tiền hoặc ngân hàng thu phải tạo lập
không ñược quy ñịnh trong chỉ thị hoặc thư ủy thác nhờ thu
11.1- phải giống như hình thức và ngôn ngữ của các chứng từ xuất trình ,
11.2- có thể khác .
12- Người xuất khẩu có thể gửi hàng trực tiếp vào ñịa chỉ của ngân hàng ở nước người nhập
khẩu
12.1- phải báo trước cho ngân hàng ñó ,
12.2- phải trả chi phí bảo quản cho ngân hàng ñó ,
12.3- phải ñược sự ñồng ý của ngân hàng ñó .
13- Ngân hàng thu từ chối nhận chứng từ vì người nhập khẩu thông báo rằng người xuất khẩu
không giao hàng là
13.1- ðúng ,
13.2- Sai .
14- Ngân hàng thu không giao chứng từ cho người nhập khẩu vì người nhập khẩu chấp nhận
thanh toán hối phiếu trả chậm không ñầy ñủ về hình thức và không ñúng về nội dung là
14.1- ðúng ,
14.2- Sai .
15- Trong trường hợp nào thì ngân hàng thu sẽ không giao chứng từ là ñúng :
15.1- Nếu chỉ thị nhờ thu quy ñịnh phí nhờ thu do người trả tiền chịu mà người trả tiền
không trả phí nhờ thu ,
15.2- Nếu chỉ thị nhờ thu quy ñịnh phí nhờ thu do người trả tiền chịu và không thể bỏ qua
mµ người trả tiền không trả phí nhờ thu
16- Khi chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n , ng©n hµng thu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm :
16.1- Tr¶ ngay c¸c chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n cho ng©n hµng chuyÓn .
16.2- Th«ng b¸o ngay nh÷ng lý do tõ chèi thanh to¸n cho ng©n hµng chuyÓn chøng tõ .

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
37 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

16.3- Trong vßng 60 ngµy kÓ tõ ngµy göi th«ng b¸o mµ kh«ng nhËn ®−îc ý kiÕn cña ng©n
hµng chuyÓn gi¶i quyÕt sè phËn cña chøng tõ , th× ng©n hµng thu sÏ tr¶ l¹i chøng tõ cho
ng©n hµng chuyÓn mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× thªm .
17- Cã ph¶i UCP lµ v¨n b¶n ph¸p lý duy nhÊt ®Ó dÉn chiÕu vµo L/C .
17.1- Cã ,
17.2- Kh«ng .
18- NÕu trong L/C kh«ng chØ râ ¸p dông UCP nµo th× :
18.1- L/C tù ®éng ¸p dông UCP 500 ,
18.2- L/C ¸p dông UCP 400 ,
18.3- L/C kh«ng ¸p dông UCP nµo c¶ .
19- Ngay c¶ khi UCP ®−îc dÉn chiÕu ¸p dông , c¸c ng©n hµng cã thÓ kh«ng ¸p dông mét sè ®iÒu
kho¶n nµo ®ã ®èi víi tõng lo¹i L/C riªng biÖt
19.1- §óng ,
19.2- Sai .
20- Mét L/C cã dÉn chiÕu ¸p dông UCP 500 mµ kh«ng nãi ®Õn ISBP 645 th× :
20.1- Kh«ng ¸p dông ISBP 645 ,
20.2- §−¬ng nhiªn ¸p dông ISBP 645
C©u sè 3 :
H`y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc thanh to¸n b¶o l`nh kÌm chøng tõ vµ ®Æc ®iÓm vËn dông ?
C©u sè 4:
H`y tr×nh bÇy REVOCABLE LETTER OF CREDIT vµ ®Æc ®iÓm vËn dông ?

§¸p ¸n ®Ò sè 10
----------
C©u sè1: (2,5 ®iÓm )
1.1-Kh¸i niÖm : Thêi gian thanh to¸n tr−íc quy ®Þnh trong hîp ®ång XNK lµ thêi
gian trong ®ã quy ®Þnh tr−íc ngµy giao hµng mét sè ngµy nhÊt ®Þnh hoÆc sau ngµy ký
hîp ®ång nh−ng tr−íc ngµy giao hµng , ng−êi nhËp khÈu ®` ph¶i thanh to¸n cho bªn xuÊt
khÈu mét phÇn hay toµn bé trÞ gi¸ cña hîp ®ång .
1.2- C¸c lo¹i :
a/ Tr¶ tiÒn tr−íc víi môc ®Ých cÊp tÝn dông cho ng−êi xuÊt khÈu . §Æc ®iÓm cña
lo¹i thêi gian tr¶ tiÒn tr−íc nh− sau :
- Thêi ®iÓm cÊp tÝn dông th−êng ®−îc tÝnh lµ x ngµy kÓ tõ ngµy ký kÕt hîp
®ång hoÆc kÓ tõ ngµy hîp ®ång chÝnh thøc cã hiÖu lùc ;
- Sè tiÒn cÊp tÝn dông phô thuéc vµo kh¶ n¨ng cÊp tÝn dông cña nhµ nhËp
khÈu vµ nhu cÇu vay cña ng−êi xuÊt khÈu ;
- Thêi h¹n cÊp tÝn dông th−êng lµ ng¾n han .
b/ Tr¶ tiÒn tr−íc víi môc ®Ých lµ mét kho¶n tiÒn ®Æt cäc nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn
hîp ®ång XNK . §Æc ®iÓm cña lo¹i thêi gian tr¶ tiÒn tr−íc nµy nh− sau :
- Thêi ®iÓm ®Æt cäc tiÒn th−êng ®−îc tÝnh lµ x ngµy tr−íc ngµy giao hµng
quy ®Þnh trong hîp ®ång ;
- Møc tiÒn ®Æt cäc tèi thiÓu ph¶i b»ng : PA=TA[(1+R)N - 1] + Pe
Trong ®ã :
- PA = tiÒn øng tr−íc ;
- TA = tæng trÞ gi¸ hîp ®ång ;
- TA[(1+R)N - 1] = tiÒn l`i vay ng©n hµng ;

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
38 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

- R = l`i suÊt vay ng©n hµng ;
- N = thêi h¹n vay ;
- Pe = tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång .

C©u sè 2 : ( 2,5 ®iÓm )
Tr¶ lêi 1 ý ®óng = 0,1136 ®iÓm
Tr¶ lêi sai 1 ý trõ = 0,0568 ®iÓm
1.2; 2.1; 2.2; 2.4; 3.2; 4.4; 5.1; 6.2; 7.2; 8.1; 9.1; 10.3; 11.2; 12.3; 13.2 ; 14.1;
15.2; 16.3; 17.2; 18.3; 19.1; 20.2 .

C©u sè 3: ( 2,5 ®iÓm )
3.1- Kh¸i niÖm :
Ph−¬ng thøc b¶o l`nh thanh to¸n kÌm chøng tõ lµ mét ph−¬ng thøc quy ®Þnh r»ng
theo yªu cÇu cña mét kh¸ch hµng, ng©n hµng ph¸t hµnh mét th− b¶o l`nh cam kÕt sÏ båi
th−êng mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng−êi h−ëng lîi, nÕu ng−êi yªu cÇu kh«ng thanh to¸n
®óng h¹n nh− quy ®Þnh trong th− b¶o l`nh , víi ®iÒu kiÖn lµ ng−êi h−ëng lîi ph¶i xuÊt
tr×nh mét hèi phiÕu vµ mét b¶n tuyªn bè vi ph¹m kh«ng thanh to¸n ®` ®−îc x¸c nhËn bëi
bªn thø ba phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña th− b¶o l`nh .
3.2- §Æc ®iÓm vËn dông :
- URCG 325 1992 ICC ( Quy t¾c thèng nhÊt b¶o l`nh kÌm chøng tõ ) lµ tËp qu¸n
quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc b¶o l`nh thanh to¸n kÌm chøng tõ .
- Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh b¶o l`nh ph¶i ký quü 10 – 25% trÞ gi¸ th− b¶o l`nh.
- TÝnh chÊt ®éc lËp vµ kh«ng thÓ huû bá cña th− b¶o l`nh .
- Trong th− b¶o l`nh cÇn quy ®Þnh râ ng−êi thø ba x¸c nhËn b¶n tuyªn bè vi ph¹m
.

C©u sè 4 : ( 2,5 ®iÓm )
4.1- Kh¸i niÖm : Revocable L/C lµ mét lo¹i L/C sau khi ng©n hµng ph¸t hµnh ra,
ng©n hµng cã quyÒn söa ®æi , bæ sung hoÆc huû bá nã mµ kh«ng cÇn cã sù ®ång ý cña
ng−êi h−ëng lîi L/C .
4.2- §Æc ®iÓm vËn dông :
- Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 1993 , ISBP 645 2003 , eUCP 1.0 2002 ICC
.
- Lµ mét lêi høa tr¶ tiÒn , kh«ng ph¶i lµ mét cam kÕt tr¶ tiÒn ch¾c ch¾n , æn ®Þnh
vµ kh«ng thÓ huû bá .
- L/C cã thÓ huû bá mét khi ®` ®−îc ng−êi h−ëng lîi thùc hiÖn th× viÖc huû bá , bæ
sung , söa ®æi sau nµy sÏ ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña ng©n hµng ph¸t hµnh vµ b¶n th©n ng−êi
h−ëng lîi .
- L/C cã thÓ huû bá ph¶i ®−îc chØ râ lµ cã thÓ huû bá ( Revocable ), nÕu kh«ng ,
L/C trë thµnh kh«ng thÓ huû bá ( Irrevocable ) .
- L/C cã thÓ huû bá kh«ng cã lîi ®èi víi ng−êi h−ëng lîi L/C .

------------------------------------------------
§Ò thi tuyÓn chän sè 11
----------------
( Thêi gian 150 phót )
C©u 1:

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
39 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

Ng©n hµng th−¬ng m¹i lµ g× ? C¸c chøc n¨ng cña Ng©n hµng th−¬ng m¹i ?
C©u 2: kiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ URC , UCP vµ ISBP.
Trắc nghiệm về URC 522 1995 ICC
1- Có thể áp dụng một hoặc một số ñiều khoản nào ñó của URC 522 1995 ICC trái với những
nguyên tắc cơ bản của luật Việt nam :
1.3- Có
1.4- Không
2 -Nếu Chỉ thị nhờ thu không quy ñịnh rõ ñiều kiện nhờ thu , thì ngân hàng nhờ thu sẽ trao
chứng từ cho người nhập khẩu theo ñiều kiện nào
a- D/P ,
b- D/A ,
c- D/TC .
3 -Nếu ngân hàng thu nhận ñược số lượng và số loại chứng từ nhiều hơn và hoặc không có liệt
kê trong bảng kê khai chứng từ thì :
a- Ngân hàng thu phải trả lại cho ngân hàng chuyển ,
b- Ngân hàng thu chỉ xuất trình những chứng từ ghi trong bảng kê khai chứng từ ,
c- Ngân hàng thu cứ thế xuất trình ñể ñòi tiền người trả tiền .
4- Trong trường hợp nào thì ngân hàng thu sẽ không giao chứng từ là ñúng :
a- Nếu chỉ thị nhờ thu quy ñịnh phí nhờ thu do người trả tiền chịu mà người trả tiền
không trả phí nhờ thu ,
b- Nếu chỉ thị nhờ thu quy ñịnh phí nhờ thu do người trả tiền chịu và không thể bỏ qua
mà người trả tiền không trả phí nhờ thu .
5- Khi chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n , ng©n hµng thu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm :
a- Tr¶ ngay c¸c chøng tõ bÞ tõ chèi thanh to¸n cho ng©n hµng chuyÓn .
b- Th«ng b¸o ngay nh÷ng lý do tõ chèi thanh to¸n cho ng©n hµng chuyÓn chøng tõ .
c- Trong vßng 60 ngµy kÓ tõ ngµy göi th«ng b¸o mµ kh«ng nhËn ®−îc ý kiÕn cña ng©n
hµng chuyÓn gi¶i quyÕt sè phËn cña chøng tõ , th× ng©n hµng thu sÏ tr¶ l¹i chøng tõ cho
ng©n hµng chuyÓn mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× thªm .
C©u tr¾c nghiÖm vÒ UCP 500 , ISBP 645
6- Cã ph¶i UCP lµ v¨n b¶n ph¸p lý duy nhÊt ®Ó dÉn chiÕu vµo L/C .
a- Cã ,
b- Kh«ng .
7- Mét L/C dÉn chiÕu ISBP 645 mµ kh«ng dÉn chiÕu UCP 500 th×
a- §−¬ng nhiªn ¸p dông UCP 500 ,
b- ChØ ¸p dông ISBP 645 .
8- Ng−êi h−ëng lîi ®` chÊp nhËn mét L/C cã quy ®Þnh ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ph¶i cã x¸c nhËn cña
ng−êi yªu cÇu më L/C . Ng©n hµng tr¶ tiÒn ®` tõ chèi thanh to¸n v× ho¸ ®¬n kh«ng cã x¸c nhËn .
Rñi ro nµy do ai g¸nh chÞu
a- Ng−êi yªu cÇu më L/C v× kh«ng ®Õn x¸c nhËn kÞp thêi ,
b- Ng−êi h−ëng lîi L/C .
c- Ng©n hµng th«ng b¸o .
9- Mét L/C yªu cÇu hèi phiÕu ký ph¸t ®ßi tiÒn ng−êi yªu cÇu më L/C
a- Yªu cÇu nµy sÏ bÞ bá qua ,
b- Hèi phiÕu sÏ ®−îc coi nh− chøng tõ phô ,
c- UCP , ISBP cÊm kh«ng ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ .
10- Mét chøng tõ cã ngµy ký sau ngµy lËp chøng tõ th× ngµy ph¸t hµnh lµ
a- Ngµy lËp ,
b- Ngµy ký ..
--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
40 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

11- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã quyÒn tõ chèi c¸c chøng tõ nh− hèi phiÕu , chøng tõ b¶o hiÓm
®` kh«ng ghi ngµy th¸ng ký ph¸t chøng tõ :
a- §óng ,
b- Sai .
12- Ng©n hµng x¸c nhËn vÉn ph¶i thanh to¸n c¸c chøng tõ phï hîp ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n
hµng sau ngµy L/C x¸c nhËn hÕt h¹n, nÕu Ng©n hµng kiÓm tra chøng tõ göi v¨n b¶n x¸c nhËn
r»ng chøng tõ ®` ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng nµy trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C.
a- §óng.
b- Sai.
13- NÕu tÊt c¶ tiÒn hoa hång vµ phÝ do ng−êi h−ëng lîi chÞu mµ Ng©n hµng th«ng b¸o kh«ng thÓ
thu ®−îc phÝ ®ã, vËy ng−êi cã tr¸ch nhiÖm cuèÝ cïng tr¶ phÝ ®ã lµ ai?
a- Ng©n hµng ph¸t hµnh .
b- Ng©n hµng th«ng b¸o bëi v× lÏ ra nã ph¶i thu tr−íc khi th«ng b¸o L/C.
c- Ng−êi xin më L/C .
14- Ngµy ®¸o h¹n hèi phiÕu “ 180 ngµy sau ngµy xuÊt tr×nh” lµ ngµy nµo
a- 180 ngµy sau ngµy xuÊt tr×nh chøng tõ t¹i ng©n hµng tr¶ tiÒn
b- 180 ngµy sau ngµy xuÊt tr×nh chøng tõ t¹i ng©n hµng tr¶ tiÒn nÕu chøng tõ phï hîp víi
L/C ®−îc ng©n hµng chÊp nhËn .
c- Trong tr−êng hîp chøng tõ cã sai biÖt , sau khi th−¬ng l−îng, ng©n hµng ®ång ý thanh
to¸n h«Ý phiÕu , ngµy ®¸o h¹n cña hèi phiÕu lµ ngµy sau ngµy ®ång ý thanh to¸n ®ã .
15- NÕu L/C yªu cÇu B/L ®−îc lËp “theo lÖnh”vµ ký hËu ®Ó tr¾ng, th× ai lµ ng−êi ký hËu?
a- Ng©n hµng chiÕt khÊu.
b- Ng−êi göi hµng.
c- Ng−êi nhËp khÈu
C©u 3:
TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi lµ g× ( Convertible Currency ), c¸c lo¹i ?
C©u 4:
L`i suÊt LIBOR lµ g× ? Vai trß cña nã trong quan hÖ tÝn dông quèc tÕ ?
------------------------------
§¸p ¸n ®Ò thi sè 11

--------------------
C©u 1: ( 2,5 ®iÓm )
1.1-Theo quy ®Þnh cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông n¨m 1997 , Ng©n hµng th−¬ng m¹i lµ
mét lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ , lµm dÞch vô ng©n hµng víi néi dung
nhËn tiÒn göi vµ sö dông tiÒn göi ®Ó cÊp tÝn dông , cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n trong nÒn
kinh tÕ quèc d©n .
1.2- C¸c chøc n¨ng cña ng©n hµng th−¬ng m¹i gåm cã :
- Chøc n¨ng trung gian tÝn dông : huy ®éng vèn tõ nÒn kinh tÕ quèc d©n ®Ó cho c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ quèc d©n vay .
- Chøc n¨ng trung gian thanh to¸n : Thùc hiÖn viÖc chi tr¶ gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
quèc d©n th«ng qua hÖ thång tµi kho¶n cña hä më t¹i ng©n hµng .
- Chøc n¨ng “ t¹o tiÒn ” th«ng qua viÖc cho kh¸ch hµng vay b»ng c¸ch ghi cã trªn tµi
kho¶n cña kh¸ch hµng më t¹i ng©n hµng
C©u 2: ( 3 ®iÓm )
1(b) ; 2(a) ; 3(c) ; 4(b) ; 5(b,c) ; 6(b) ; 7(a) ; 8(b) ; 9(b) ; 10(b) ; 11(a) ; 12(a) ; 13(c) ;
14(b,c) ;15( b) .

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
41 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

C©u 3: ( 2,5 ®iÓm )
3.1- TiÒn tù do chuyÓn ®æi lµ mét tiÒn tÖ mµ luËt tiÒn tÖ cña n−íc ph¸t hµnh tiÒn tÖ ®ã cho phÐp
bÊt cø nh÷ng ai cã thu nhËp tiÒn tÖ nµy ®Òu cã quyÒn yªu cÇu hÖ thèng ng©n hµng cña n−íc ®ã
®æi ra bÊt cø c¸c tiÒn tÖ nµo kh¸c .
3.2- Tuú theo ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi do luËt quy ®inh , ng−êi ta chia tiÒn tù do chuyÓn ®æi ra hai
lo¹i tiÒn kh¸c nhau : TiÒn tù do chuyÓn ®æi toµn phÇn ( Total Convertible Currency ) vµ tiÒn tù do
chuyÓn ®æi tõng phÇn ( Partial Convertible Currency ) . TiÒn nµo mµ viÖc chuyÓn ®æi phô thuéc
vµo mét trong ba ®iÒu kiÖn sau ®©y th× gäi lµ tiÒn tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn:
- Chñ thÓ chuyÓn ®æi : H¹n chÕ chuyÓn ®æi ®èi víi ng−êi phi c− tró ( Resident ) , tù do
chuyÓn ®æi ®èi víi ng−êi phi c− tró ( Non – resident ) ;
- Nguån thu nhËp : H¹n chÕ ®èi víi c¸c nguån thu nhËp tõ ho¹t ®éng phi th−¬ng m¹i, ®Çu
t− néi ®Þa ,kh«ng h¹n chÕ chuyÓn ®æi ®èi víi c¸c nguån thu nhËp th−¬ng m¹i , ®Çu tõ n−íc ngoµi
;
- H¹n ng¹ch chuyÓn ®æi : d−íi mét møc nµo ®ã do luËt quy ®Þnh th× chuyÓn ®æi tù do ,
trªn møc ®ã ph¶i xin giÊy phÐp .
C©u 4: ( 2 ®iÓm )
4.1- LIBOR lµ tõ viÕt t¾t cña London Interbank Offerred Rate , cã nghÜa lµ L`i suÊt cho
vay liªn hµng quèc tÕ ë London . §Æc ®iÓm :
- L`i suÊt cho vay b×nh qu©n gi÷a 5 ng©n hµng lín ë London ;
- L`i suÊt ng¾n h¹n ;
- N¨m tÝnh l`i lµ 365 ngµy ;
- C«ng bè vµo håi 11 giê GMT t¹i London .
4.2- Vai trß cña LIBOR :
- Lµ l`i suÊt cho vay ng¾n h¹n c¬ së trong quan hÖ tÝn dông quèc tÕ ;
- Lµ l`i suÊt c¬ së ®Ó tÝnh l`i suÊt cho vay dµi h¹n quèc tÕ . VÝ dô L`i suÊt vay 5 n¨m cña
kho¶n tÝn dông cña Ng©n hµng A lµ = LIBOR + 2,5% .

-------------------------------------

§Ò thi tuyÓn chän sè 12
-------------------
( Thêi gian 150 phót )
C©u 1:
H`y tr×nh bÇy c¸c lo¹i nghiÖp vô cña Ng©n hµng th−¬ng m¹i ?
C©u 2:
LiÖu thanh to¸n tr¶ tr−íc cã ph¶i ®−îc quy ®Þnh trong mét L/C , nÕu mét L/C yªu cÇu “
Ho¸ ®¬n chi tiÕt , mét b¶n gèc vµ mét b¶n sao cho mçi l« hµng ho¸ “ . Ng−êi h−ëng lîi xuÊt tr×nh
ho¸ ®¬n ghi nh− sau :
Tæng céng : 100.000,00 USD ;
Trõ : 15.000,00 USD ( 15% thanh to¸n tiÒn øng tr−íc )
Tæng céng : 85.000,00 USD .
:C©u 3 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ URC , UCP , ISBP .
1-URC 522 quy ñịnh những chứng từ nào là chứng từ thương mại :
2.6- Invoice ,
2.7- Certificate of origin ,

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
42 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

2.8- Bill of exchange ,
2.9- Bill of Lading ,
2.10- Contract .
2-Ngân hàng nhờ thu ( Collection Bank ) có thể từ chối sự ủy thác nhờ thu của ngân hàng khác
mà không cần thông báo lại cho họ về sự từ chối ñó
a- Có ,
b- Không .
3-Trong phương thức nhờ thu phiếu trơn ( Clean Collection ) , người xuất khẩu phải xuất trình
những chứng từ nào :
a- Bill of Lading ,
b- AWB ,
c- Invoice ,
d- Bill of Exchange
4- C¸c tæ chøc nµo cã thÓ ph¸t hµnh L/C
a- Ng©n hµng Nhµ n−íc ( trung −¬ng ) ,
b- C«ng ty b¶o hiÓm ,
c- Ng©n hµng th−¬ng m¹i ,
d- c«ng ty chøng kho¸n
5- Ng−êi yªu cÇu më L/C ph¶i hoµn tr¶ tiÒn cho Ng©n hµng ph¸t hµnh trõ khi anh ta thÊy r»ng :
a- Hµng ho¸ cã khuyÕt tËt ,
b- Hµng ho¸ tr¸i víi hîp ®ång ,
c- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh kh«ng phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C.
6- Ng©n hµng th«ng b¸o L/C më b»ng ®iÖn kh«ng cã TEST :
a- Tõ chèi th«ng b¸o L/C vµ b¸o ngay cho ng−êi h−ëng lîi biÕt ,
b- Ph¶i x¸c minh tÝnh ch©n thËt cña bøc ®iÖn,nÕu ng©n hµng muèn th«ng b¸o L/C ®ã c-
Cã thÓ th«ng b¸o L/C mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× .
7- Ng©n hµng ph¸t hµnh :
a- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a chÊp nhËn söa ®æi
b- BÞ rµng buéc kh«ng thÓ huû ngang vµo söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi ch−a chÊp
nhËn söa ®æi .
8- Ng−êi h−ëng lîi cã thÓ chÊp nhËn mét phÇn söa ®æi L/C trong v¨n b¶n chÊp nhËn cña m×nh
a- Cã ,
b- Kh«ng .
9- Ng©n hµng x¸c nhËn vÉn ph¶i thanh to¸n c¸c chøng tõ phï hîp víi L/C ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn
ng©n hµng sau ngµy L/C x¸c nhËn hÕt h¹n, nÕu Ng©n hµng kiÓm tra chøng tõ göi v¨n b¶n x¸c
nhËn r»ng chøng tõ ®` ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng nµy trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C.
a- §óng.
b- Sai.
10- Shipping documents gåm nh÷ng chøng tõ :
a- Ho¸ ®¬n ,
b- Hèi phiÕu ,
c- C/O.
11- Khi nµo th× söa ®æi L/C cã hiÖu lùc ?:
a- NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi ,
b- Khi ng©n hµng th«ng b¸o cã b»ng chøng lµ ng−êi h−ëng lîi ®` nhËn ®−îc ®Ò nghÞ tu
chØnh L/C.
c-Ngay khi chøng tõ yªu cÇu ®−îc xuÊt tr×nh phï hîp víi L/C söa ®æi.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
43 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

12- Sè tiÒn L/C lµ 100.000 ®« la MÜ. Mét ho¸ ®¬n ghi sè tiÒn 105.000 ®« la MÜ ®−îc xuÊt tr×nh,
nÕu giao hµng mét lÇn ,
a- Ng©n hµng chØ ®Þnh cã thÓ chÊp nhËn ho¸ ®¬n ®ã vµ chØ tr¶ 100.000 ®« la MÜ.
b- Ng©n hµng chØ ®Þnh cã thÓ tõ chèi ho¸ ®¬n ®ã v× ®` v−ît qu¸ sè tiÒn L/C.
c- Ng©n hµng chØ ®Þnh cã thÓ chÊp nhËn ho¸ ®¬n ®ã víi ®iÒu kiÖn sè hµng trÞ gi¸ 5.000 ®«
la MÜ còng ®` ®−îc göi.
13- NÕu L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh “ Detailed Commercial Invoice ” , ng©n hµng cã thÓ tõ chèi :
a- Detailed Invoice ,
b- Consular Invoice ,
c- Detailed Tax invoice .
14- Trong sè c¸c lo¹i sau, Theo UCP 500 th× chøng tõ nµo lµ chøng tõ tµi chÝnh?
a- Hãa ®¬n.
b- C/O
c- Hèi phiÕu.
d-VËn ®¬n ®−êng biÓn.
15- NÕu L/C yªu cÇu C/O do Ng−êi xuÊt khÈu cÊp , ng©n hµng cã thÓ tõ chèi tiÕp nhËn C/O v× do
Phßng th−¬ng m¹i ë n−íc xuÊt khÈu cÊp lµ
a- §óng ,
b – Sai .
C©u 4:
Ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n lµ g× ( Clean Collection ) ? Tr×nh bÇy quy tr×nh nghiÖp vô
thanh to¸n nhê thu phiÕu tr¬n ?

----------------------------------------

§¸p ¸n ®Ò thi tuyÓn chän sè 12
--------------------------
C©u 1: (2,5®iÓm )
Ng©n hµng th−¬ng m¹i tiÕn hµnh c¸c lo¹i nghiÖp vô sau ®©y :
1.1- NghiÖp vô huy ®éng vèn ( NghiÖp vô tµi s¶n nî )
+ Huy ®éng vèn ®iÒu lÖ
+ Huy ®éng vèn tiÒn göi
- TiÒn göi kh«ng kú h¹n ;
- TiÒn göi cã kú h¹n
+ Huy ®éng vèn vay
- Vay NHNN ;
- Vay ng©n hµng n−íc ngoµi ;
- Vay trªn thÞ tr−¬ng liªn ng©n hµng ;
- Vay b»ng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ tÝn phiÕu .
+ Vèn tiÕp nhËn kh¸c
1.2- NghiÖp vô tµi s¶n cã ( cho vay , ®Çu t− tµi chÝnh , cÇm cè ….)
+ NghiÖp vô ng©n quü;
+ NghiÖp vô cho vay ;
- Cho vay chiÕt khÊu , øng tr−íc ,thÊu chi , tr¶ gãp
- Cho vay cÇm cè , thÕ chÊp
- ChÊp nhËn , b¶o l`nh , Thuª mua ………

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
44 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

+ NghiÖp vô ®Çu t− tµi chÝnh :
- §Çu t− bÊt ®éng s¶n ;
- §Çu t− chøng kho¸n .
1.3- NghiÖp vô trung gian .
+ NghiÖp vô trung gian thanh to¸n ;
+ NghiÖp vô tÝn th¸c ;
1.4- NghiÖp vô ®¹i lý .
+ NghiÖp vô v`ng lai ®ång nghiÖp ;
+ Lµm ®¹i lý cho kh¸ch hµng .
C©u 2: ( 2,5 ®iÓm )
§iÒu 64 ISBP 645 2002 ICC quy ®Þnh “ Ho¸ ®¬n còng cã thÓ thÓ hiÖn phÇn khÊu trõ do
thanh to¸n tr−íc , chiÕt khÊu ..kh«ng ®−îc quy ®Þnh trong L/C ” . V× vËy , ®èi víi tr−êng hîp trªn
, dï cho L/C kh«ng quy ®Þnh , Ho¸ ®¬n vÉn ®−îc quyÒn khÊu trõ
C©u 3: ( 2,5 ®iÓm )
1(a,b,c) ;2(b) ; 3(d) ; 4(c) ; 5(c) ; 6(b) ; 7(b) ; 8(b) ; 9(a) ; 10(a,c) ; 11(c) ; 12(b) ; 13(b)
14( c) ; 15(b) .

C©u 4: ( 2,5 ®iÓm )
4.1- Ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n lµ mét ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh Ng−êi b¸n sau khi
giao hµng vµ chøng tõ cho Ng−êi mua th× lËp hèi phiÕu ®ßi tiÒn Ng−êi mua vµ uû thac cho ng©n
hµng thu hé sè tiÒn cña hèi phiÕu ®ã .
4.2- Quy tr×nh thanh to¸n nh− sau :
+ Ng−êi b¸n giao hµng vµ chøng tõ cho Ng−êi mua ;
+ Ng−êi b¸n ký ph¸t hèi phiÕu vµ thiÕt lËp ChØ thÞ nhê thu ( Collection Instruction ) ®Ó uû
th¸c cho Ng©n hµng Ng−êi b¸n thu tiÒn tõ Ng−êi mua.Trong ChØ thÞ Nhê thu , Ng−êi b¸n ph¶i
quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu thu tiÒn®èi víi Ng©n hµng .
+ Ng©n hµng Ng−êi b¸n thiÕt lËp Th− uû th¸c nhê thu ( Collection Letter ) kÌm hèi phiÕu
®Ó uû th¸c cho Ng©n hµng Ng−êi mua thu tiÒn .
+ Ng©n hµng Ng−êi mua xuÊt tr×nh hèi phiÕu ®ßi tiÒn Ng−êi mua .
+ Ng−êi mua kiÓm tra hèi phiÕu vµ sau khi nhËn hµng xong sÏ tr¶ tiÒn cho Ng−êi b¸n
hoÆc tõ chèi tra tiÒn nÕu cã nh÷ng lý do chÝnh ®¸ng vµ s¸c thùc .

------------------------------------

§Ò thi tuyÓn chän sè 13
---------------------
( Thêi gian 150 phót )
C©u 1 :
Kh¸i niÖm vµ quy tr×nh cña ph−¬ng thøc thanh to¸n Ghi sæ ( Open Account ) ? §Æc ®iÓm
vµ tr−êng hîp ¸p dông ?
C©u 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP , ISBP .
1- Ng©n hµng tõ chèi kh«ng tiÕp nhËn Bill of Lading ghi “ Duplicate “ ,“ Triplicate” víi lý do lµ
thiÕu ch÷ “Original” lµ
a- §óng ,
b- Sai .
2- Mét vËn ®¬n theo hîp ®ång thuª tµu do ®¹i lý cña chñ tµu ký vÉn ph¶i ghi râ tªn cña thuyÒn
tr−ëng.
a- §óng.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
45 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

b- Sai.
3- Mét L/C quy ®Þnh c¶ng bèc hµng lµ “ any European Port ” .Trªn VËn ®¬n hîp ®ång thuª tÇu
ph¶i ghi c¶ng bèc hµng nµo
a- BÊt cø c¶ng bèc nµo ë Ch©u ©u ,
b- Mét c¶ng nµo ®ã chñ yÕu ë Ch©u ©u ,
c- Mét c¶ng ®` bèc hµng thùc tÕ trong c¸c lo¹t c¶ng ë Ch©u ©u.
4- L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh “ Multimodal transport document” . Ng©n hµng cã thÓ tõ chèi tiÕp nhËn
:
a- Ocean Bill of Lading ,
b- Charter party Bill of Lading ,
c- Combined transport document .
d- Combined Bill of Lading .
5- Chøng tõ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc lµ chøng tõ.
a- Dïng cho viÖc vËn chuyÓn cã sù tham gia cña Ýt nhÊt hai con tµu kh¸c nhau.
b- Ghi nhËn r»ng chuyÓn t¶i ®` ®−îc thùc hiÖn.
c- Dïng cho viÖc vËn chuyÓn liªn quan ®Õn Ýt nhÊt hai ph−¬ng thøc vËn chuyÓn kh¸c
nhau.
6- L/C yªu cÇu mét bé AWB ®Çy ®ñ. AWB sè 3 dµnh cho ng−êi göi hµng cã ®−îc chÊp nhËn
kh«ng?
a- Cã.
b- Kh«ng.
7- Mét chøng tõ vËn t¶i, ghi tªn ng−êi göi hµng kh«ng ph¶i lµ ng−êi h−ëng lîi cña L/C, Ng©n
hµng ph¶i tõ chèi.
a- §óng.
b- Sai.
8- Mét L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh mét chøng tõ b¶o hiÓm. Chøng tõ nµo trong sè c¸c chøng tõ sau
kh«ng ®−îc chÊp nhËn?
a- GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm.
b- GiÊy b¶o hiÓm t¹m thêi.
c- B¶o hiÓm ®¬n.
9- Mét chøng tõ b¶o hiÓm ghi ngµy muén h¬n ngµy ký ph¸t B/L vÉn ®−îc chÊp nhËn lµ.
a- §óng.
b- Sai.
10- Ho¸ ®¬n b¾t ph¶i ®−îc ký.
a- §óng.
b- Sai.
11- Khi nµo dung sai ± 5% ®−îc ¸p dông?.
a- Khi sè l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng kil«gam , tÊn .
b- Khi sè l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng ®¬n vÞ chiÕc.
12- Hai biªn lai b−u ®iÖn ®−îc xuÊt tr×nh, do hai b−u ®iÖn ë hai n¬i kh¸c nhau ®ãng dÊu nh−ng
cïng mét ngµy, cã thÓ hiÓu lµ giao hµng tõng phÇn kh«ng?
a- Cã.
b- Kh«ng.
13- NÕu ngµy hÕt hiÖu lùc cña L/C r¬i vµo ngµy lÔ ,
a- ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc lµ ngµy lµm viÖc ngay tr−íc ngµy lÔ.
b- ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc lµ ngµy lµm viÖc ®Çu tiªn ngay sau ®ã
c- ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc ®−îc kÐo dµi mét thêi gian ®óng b»ng kú nghØ.
14- Mét L/C ®−îc ph¸t hµnh kh«ng cã ghi thêi h¹n hiÖu lùc :

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
46 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

a- L/C nµy cã thêi h¹n hiÖu lùc v« h¹n ;
b- Thêi h¹n hiÖu lùc kÕt thóc lµ 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng nh− ®iÒu 43a UCP quy
®Þnh .
c- L/C nµy thiÕu tÝnh ch©n thËt bÒ ngoµi .
15- Ai lµ ng−êi ký ph¸t hèi phiÕu theo L/C
a- Ng−êi xuÊt khÈu ,
b- Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh L/C ,
c- Ng−êi h−ëng lîi L/C .
C©u 3 : C¨n cø vµ hèi phiÕu d−íi ®©y :

No 114/dtj hanoi 18 july 2004
For usd 100.000,00 bill of exchange
At 360 days after sight of this second of bill of exchange ( first of the Same tenor and date
unpaid ) pay to viet nam industrial and commercial bank Or order the sum of one hundred
thousand dollars .
value received and charge the same to account of the sanyo co ltd, tokyo, japan
drawn under the taiyo kobe bank ltd,tokyo , japan
l/c n0 071a282 lc02 dated 18 may 2004
To: the taiyo kobe bank ltd barotex company
tokyo , japan hanoi
yªu cÇu tr¶ lêi :
1. Hèi phiÕu nµy ®ang ®−îc dïng ®èi víi ph−¬ng thøc thanh to¸n nµo ?
2. Ai lµ ng−êi ký ph¸t ?
3. Ai lµ ng−êi tr¶ tiÒn ?
4. Ng−êi ®−îc quyÒn ký hËu chuyÓn nh−îng hèi phiÕu nµy lµ ai ?
5. Ai lµ ng−êi yªu cÇu më L/C ?
6. Lo¹i hèi phiÕu ?
7. Ai ph¶i ký chÊp nhËn tr¶ tiÒn hèi phiÕu ?
8. Ký chÊp nhËn ë ®©u ?
9. LËp hèi phiÕu trªn theo yªu cÇu cña ph−¬ng thøc nhê thu ?
10. ChØ xÐt trªn bÒ mÆt cña hèi phiÕu , ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã thÓ tõ chèi thanh to¸n hèi
phiÕu nµy ®−îc kh«ng , t¹i sao ?

§¸p ¸n ®Ò tuyÓn chän sè 13
-------------------
C©u 1: ( 3 ®iÓm )
2.1- Ph−¬ng thøc thanh to¸n Ghi sæ lµ mét ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh Ng−êi b¸n më mét Sæ
c¸i ®Ó ghi Nî Ng−êi mua sau khi Ng−êi b¸n ®` hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng hoÆc cung øng
dÞch vô . §Õn tõng ®Þnh kú nhÊt ®Þnh , Ng−êi mua sÏ chuyÓn tiÒn thanh to¸n cho Ng−êi b¸n . KÕt
thóc hîp ®ång , hai bªn sÏ gÆp nh©u quyÕt to¸n Sæ nî .
2.2- Quy tr×nh thanh to¸n nh− sau :
+ Ng−êi b¸n giao hµng hoÆc cung øng dÞch vô vµ göi chøng tõ göi hµng trùc tiÕp cho
ng−êi mua ;
+ Ng−êi b¸n ghi Sæ nî ®èi víi Ng−êi mua ;
+ §Õn tõng ®Þnh kú , Ng−êi mua dung ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®Ó thanh to¸n cho Ng−êi
b¸n ;
+ KÕt thóc hîp ®ång , hai bªn quyÕt to¸n Sæ nî .
--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
47 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

2.3- §Æc ®iÓm vËn dông :
+ §èi víi Ng−êi b¸n , ph−¬ng thøc Ghi sæ kh«ng cã sù tham gia cña ng©n hµng ;
+ ChØ më Sæ nî ë n¬i Ng−êi b¸n , Ng−êi mua më sæ chØ lµ theo râi , kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p
lý ;
+ ¸p dông phæ biÕn trong thanh to¸n néi th−¬ng ;
+ Sö dông phæ biÕn trong ph−¬ng thøc göi b¸n , ®¹i lý tiªu thô ;
+ Ng−êi b¸n ph¶i tin t−ëng vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Ng−êi mua ;
+ Gi¸ mua hµng theo ph−¬ng thøc nµy th−êng cao h¬n thanh to¸n tr¶ ngay , bëi v× ®©y lµ
ph−¬ng thøc tµi trî cña Ng−êi b¸n cho Ng−êi mua .
C©u 2 : ( 3 ®iÓm )
1(b) ; 2(b) ; 3(c) ; 4(a,b) ; 5(c) ; 6(a) ; 7(b) ; 8(b) ; 9(b) ; 10(b) ; 11(a) ; 12(a) ; 13(b) ; 14(c) ; 15(
c).
C©u3: ( 4 ®iÓm )
- Ph−¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ ;
- Barotex Company Hanoi;
- The Taiyo Kobe Bank LtD Tokyo Japan
- Vietnam Industrial and Commercial Bank
- Sanyo Co LtD TokyoJapan
- Hèi phiÕu kú h¹n 360 ngµy , theo lÖnh ;
- The Taiyo Kobe Bank LtD Tokyo Japan;
- Vµo mÆt tr−íc cña hèi phiÕu ;
-Giång nh− hèi phiÕu kÓ trªn , tuy nhiªn cÇn xo¸ bá nh÷ng dßng sau ®©y :
Value received and charge the same to account of Sanyo Co LtD Tokyo Japan
Drawn under The Taiyo Kobe Co LtD Tokyo Japan
L/C No 071A282 LC02 dated 18 May 2004
To: The Taiyo Kobe Bank LtD Tokyo Japan
Vµ thªm vµo To : Sanyo Co LtD Tokyo Japan
- Theo ®iÒu 13a UCP 500 , ICC , Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã thÓ tõ chèi thanh to¸n hèi phiÕu
nµy , v× sè tiÒn cña håi phiÕu m©u thuÉn nhau : Sè tiÒn b»ng sè lµ 100.000,00 USD , nh−ng sè
tiÒn b»ng ch÷ kh«ng chØ ®Þnh râ lµ lo¹i §« La nµo .

§Ò thi sè 14
---------------
( Thêi gian 180 phót )
C©u sè1:
Tr×nh bÇy c¸c lo¹i tû gi¸ hèi ®o¸i nÕu ph©n lo¹i theo c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n
quèc tÕ ( Tû gi¸ T/T , M/T , SÐc , Hèi phiÕu .. )?
C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc vÒ UCP , ISBP vµ eUCP
1- Trªn cïng mét chøng tõ mµ cã ph«ng ch÷ kh¸c nhau, thËm chÝ cã c¶ ch÷ viÕt tay , th×
cã coi chøng tõ ®ã ®` bÞ söa ch÷a vµ thay ®æi
a- §óng ,
b- Sai .
2-Mét L/C quy ®Þnh “ Kh«ng muén h¬n 2 ngµy sau ngµy giao hµng , ng−êi xuÊt khÈu
ph¶i th«ng b¸o b»ng ®iÖn cho ng−êi nhËp khÈu vÒ ETA ”. NÕu ngµy giao hµng lµ ngµy
1/10/2004 th× ngµy ph¶i th«ng b¸o lµ ngµy nµo ?
a- 28/9/2004 ,
b- 3/10/2004 ,
c- 4/10/2004 .

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
48 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

3- Ng©n hµng ph¸t hµnh ®` tõ chèi thanh to¸n víi lý do ngµy th¸ng ghi gi÷a c¸c chøng tõ
m©u thuÉn nhau : 25 November 2003 , 25 Nov 03 , 2003.11.25 lµ
a- §óng ,
b- Sai .
4- Khi nµo th× söa ®æi L/C cña ng©n hµng ph¸t hµnh cã hiÖu lùc ?
a- NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi ,
b- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã b»ng chøng lµ ng−êi h−ëng lîi L/C ®` nhËn ®−îc ®Ò
nghi söa ®æi ,
c- Ngay sau khi ng©n hµng tr¶ tiÒn nhËn ®−îc c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi
L/C söa ®æi .
5- Ng©n hµng ph¸t hµnh :
a- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a th«ng b¸o chÊp
nhËn söa ®æi ,
b- BÞ rµng buéc kh«ng thÓ huû ngang vµo söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi
ch−a chÊp nhËn söa ®æi .
6- Ng−êi h−ëng lîi cã thÓ chÊp nhËn mét phÇn söa ®æi L/C trong v¨n b¶n chÊp nhËn cña
m×nh
a- Cã ,
b- Kh«ng .
7- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã quyÒn tõ chèi c¸c chøng tõ nh− hèi phiÕu , chøng tõ b¶o
hiÓm ®` kh«ng ghi ngµy th¸ng ký ph¸t chøng tõ :
a- §óng ,
b- Sai .
8- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã quyÒn tõ chèi ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ®` kh«ng ®−îc ký ,
cho dï L/C kh«ng yªu cÇu
a- §óng ,
b- Sai .
9- Khi ph¸t hµnh L/C, ng©n hµng ph¸t hµnh L/C ®` kh«ng ghi tõ "cã thÓ huû ngang"
trong néi dung L/C
a- DÉu sao L/C vÉn cã thÓ huû ngang v× thuËt ng÷ “kh«ng thÓ huû ngang" kh«ng
®−îc ghi vµo.
b- Ng©n hµng cã thÓ thªm thuËt ng÷ "cã thÓ huû ngang" b»ng c¸ch ®−a ra b¶n söa
®æi.
c- L/C chØ cã thÓ huû ngang nÕu ng−êi h−ëng lîi chÊp nhËn sù tu chØnh L/C mét
c¸ch râ rµng.
10- §iÒu 43a UCP quy ®Þnh nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xuÊt tr×nh , th× ng©n hµng
sÏ cã quyÒn tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ sau 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng , thêi h¹n nµy ¸p
dông cho nh÷ng chøng tõ nµo :
a- Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ,
b- Chøng tõ vËn t¶i b¶n gèc ,
c- TÊt c¶ c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C .
11- C¸c chøng tõ Delivery Order , Forwarder´s Certificate of Receipt , Mate´s Receipt sÏ
®−îc kiÓm tra :
a- Nh− c¸c chøng tõ vËn t¶i quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 23 – 29 UCP
b- Nh− c¸c chøng tõ kh¸c .
12- Ng©n hµng x¸c nhËn vÉn ph¶i thanh to¸n c¸c chøng tõ phï hîp ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn
ng©n hµng sau ngµy L/C x¸c nhËn hÕt h¹n, nÕu Ng©n hµng kiÓm tra chøng tõ göi v¨n b¶n

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
49 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

x¸c nhËn r»ng chøng tõ ®` ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng nµy trong thêi h¹n hiÖu lùc cña
L/C.
a- §óng.
b- Sai.
13- Shipping documents gåm nh÷ng chøng tõ :
a- Ho¸ ®¬n ,
b- Hèi phiÕu ,
c- C/O.
14- Ng©n hµng ph¸t hµnh:
a- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu nh− ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a chÊp nhËn
söa ®æi.
b- Cã thÓ thay ®æi söa ®æi tr−íc khi ng−êi h−ëng lîi chÊp nhËn.
c- BÞ rµng buéc kh«ng thÓ huû ngang vµo söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi
ch−a chÊp nhËn.
15- NÕu L/C kh«ng quy ®Þnh g× kh¸c ,Stale documents acceptable lµ nh÷ng chøng tõ ®−îc
xuÊt tr×nh :
a- Sau khi L/C hÕt h¹n hiÖu lùc ,
b- Sau thêi h¹n xuÊt tr×nh quy ®Þnh trong L/C ,
c- Sau 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng , nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xuÊt tr×nh
chøng tõ .
C©u sè 3 :
H`y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ ( Documentary Collection ) vµ
®Æc ®iÓm vËn dông ?
C©u sè 4:
H`y tr×nh bÇy L/C x¸c nhËn ( Confirmed Letter of Credit ) vµ ®Æc ®iÓm vËn dông ?
C©u sè 5 :
5.1- C¨n cø vµo c¸c d÷ liÖu sau ®©y , h`y ký ph¸t mét hèi phiÕu th−¬ng m¹i :
Tæng c«ng ty may ChiÕn Th¾ng , Hµ Néi lµ Ng−êi h−ëng lîi Irrevocable Letter of Credit
tr¶ chËm 180 ngµy kÓ tõ ngµy xuÊt tr×nh , sè 00105LCS BOC cña Bank of China
Singapore , më ngµy 28/06/2005 víi tæng sè tiÒn lµ 400.000 USD +/- 5% theo yªu cÇu cña
Hanway Co , Ltd Singapore .
Ng©n hµng th«ng b¸o : Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt nam .
Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ký ngµy 18/07/2005 víi tæng trÞ gi¸ lµ 390.000 USD .
5.2- Ai lµ ng−êi ph¶i ký chÊp nhËn tr¶ tiÒn hèi phiÕu nãi trªn ?
5.3-Ai lµ ng−êi cã thÓ ký hËu chuyÓn nh−îng hèi phiÕu nµy ?
5.4- NÕu chuyÓn sang ph−¬ng thøc thanh to¸n nhê thu ( collection ) , hèi phiÕu
nµy sÏ ®−îc ký ph¸t l¹i nh− thÕ nµo ?
---------------------------------
§¸p ¸n ®Ò sè 14
-------------
( thêi gian 180 phót )
C©u sè1:( 2 ®iÓm : 5 lo¹i )
1.1- Tû gi¸ chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn ( Telegraphic Transfer Exchange Rate ): lµ tû
gi¸ b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng mµ ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè ngo¹i tÖ ®ã cho
ng−êi chØ ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn ®iÖn tÝn .
§Æc ®iÓm :
- Tèc ®é chuyÓn tiÒn nhanh ,
- Chi phÝ cao ;

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
50 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

- Lµ tû gi¸ c¬ së ®Ó tÝnh ra c¸c lo¹i tû gi¸ kh¸c .
1.2- Tû gi¸ chuyÓn tiÒn b»ng th− ( Mail Transfer Exchange Rate) lµ tû gi¸ b¸n
ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng mµ ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè ngo¹i tÖ ®ã cho ng−êi
chØ ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn th− tÝn .
§Æc ®iÓm :
- Tèc ®é chuyÓn tiÒn chËm ,
- Chi phÝ rÎ ;
1.3- Tû gi¸ sÐc ( Check Exchange Rate) lµ tû gi¸ b¸n sÐc ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng
.
§Æc ®iÓm :
- Ng−êi h−ëng lîi sÐc muèn thu tiÒn sÐc ph¶i nhê ng©n hµng thu hé , do vËy tèc
®é thu tiÒn rÊt chËm ;
- Tû gi¸ sÐc b»ng tû gi¸ T/T trõ ®i sè tiÒn l`i ph¸t sinh trong thêi gian kÓ tõ khi
mua sÐc ®Õn lóc sÐc nhËn ®−îc tiÒn .
VÝ dô :
+ Tû gi¸ T/T ViÖt Nam – Hoa Kú (USD/VND) = 15.600/15.680
+ L`i suÊt huy ®éng cña NHTM ViÖt Nam = 10% n¨m
+ Thêi gian chuyÓn sÐc ViÖt Nam – Hoa kú = 1 th¸ng .
Tû gi¸ sÐc 1 USD = 15.680 – [( 15.680 x 0,10):12] = 15.549,33 VND.
1.4- Tû gi¸ hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay( At sight Draft Exchange Rate ) lµ tû gi¸ b¸n
“hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay ngo¹i tÖ” cho kh¸ch hµng .
§Æc ®iÓm :
- Ng−êi h−ëng lîi hèi phiÕu ph¶i xuÊt tr×nh hèi phiÕu ®Õn ng©n hµng chØ ®Þnh ®Ó
thu tiÒn .
- C¸ch tÝnh gièng nh− tû gi¸ sÐc , tuy nhiªn l`i suÊt ®Ó tÝnh tû gi¸ lµ l`i suÊt huy
®éng ngo¹i tÖ .
1.5- Tû gi¸ hèi phiÕu kú h¹n ( Usance Draft Exchange Rate ) lµ tû gi¸ b¸n “hèi
phiÕu kú h¹n ngo¹i tÖ” cho kh¸ch hµng .
§Æc ®iÓm :
- Tèc ®é thu tiÒn chËm h¬n hèi phiÕu tr¶ ngay .
- Thêi h¹n tÝnh l`i b»ng kú h¹n hèi phiÕu céng víi thêi h¹n chuyÓn hèi phiÕu .
C©u sè 2 :( 2 ®iÓm )
1(b) ; 2(b) ; 3(b) ; 4(c) ; 5(b) ; 6(b) ; 7(a) ; 8(b) ; 9(c) ; 10(c) ; 11(b) ; 12(a) ; 13(a,c) ;
14(c) ; 15(c) .
Tr¶ lêi 1 ý ®óng : + 0,1333 ®iÓm
Tr¶ lêi 1 ý sai : - 0,0666 ®iÓm

C©u sè 3 : ( 2®iÓm )
3.1- Kh¸i niÖm (0,5 ®iÓm )
Ph−¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ lµ ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh ng−êi b¸n
hoÆc ng−êi cung øng dÞch vô sau khi hoµn thµnh nghÜa vô quy ®Þnh trong hîp ®ång sÏ
xuÊt tr×nh kú phiÕu ®` tiÕp nhËn hoÆc lËp mét hèi phiÕu ®ßi tiÒn( hoÆc ho¸ ®¬n ) kÌm víi
c¸c chøng tõ thùc hiÖn hîp ®ång ®Ó uû th¸c cho ng©n hµng thu tiÒn kú phiÕu hoÆc hèi
phiÕu ( hoÆc ho¸ ®¬n ) tõ ng−êi tr¶ tiÒn quy ®Þnh trªn kú phiÕu hoÆc hèi phiÕu ( hoÆc ho¸
®¬n ) víi ®iÒu kiÖn :
- D/P ( Nhê thu tr¶ tiÒn ®æi chøng tõ ) hoÆc ,
- D/A ( nhê thu chÊp nhËn ®æi chøng tõ ) hoÆc ,

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
51 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

- D/TC ( Nhê thu thùc hiªn c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®æi chøng tõ )
3.2- Tr−êng hîp ¸p dông (0,5 ®iÓm )
- ¸p dông phæ biÕn trong thanh to¸n hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ,
- Nhê thu trong c¸c lÜnh vùc phi th−¬ng m¹i : kÕt qu¶ ®Çu t− ë n−íc ngoµi , c¸c
lo¹i c−íc phÝ , b¶o hiÓm phÝ , hoa hång m«i giíi , tiÒn l`i cho vay , tiÒn lêi trong
®Çu t− vµo thÞ tr−êng chøng kho¸n ......
3.3- §Æc ®iÓm ( 1 ®iÓm )
- URC 522 1995 ICC ( Quy t¾c thèng nhÊt nhê thu b¶n söa ®æi n¨m 1995 , sè 522
cña Phßng th−¬ng m¹i quèc tÕ ) lµ v¨n b¶n ph¸p lý ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc nµy .
- Ph−¬ng thøc nµy ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng−êi b¸n , nÕu nh− ng−êi mua muèn
nhËn hµng .
- Tèc ®é thu tiÒn rÊt chËm ;
- Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng cña ph−¬ng thøc nhê thu , do
vËy hai bªn ph¶i thèng nhÊt c¸ch ¸p dông ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn .
- Ng©n hµng chØ gi÷ vai trß lµ ng−êi trung gian thu hé vµ chi hé , ngoµi ra ng©n
hµng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× c¶ .
C©u sè 4: ( 1,5 ®iÓm )
4.1- Kh¸i niÖm (0,5 ®iÓm )
L/C x¸c nhËn ( Confirmed L/C ) lµ mét lo¹i th− tÝn dông do ng©n hµng ph¸t hµnh
ra vµ ®−îc mét ng©n hµng kh¸c chÊp nhËn tr¶ tiÒn cho ng−êi h−ëng lîi L/C theo c¸c ®iÒu
kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C ®ã .
4.2- §Æc ®iÓm vËn dông (1 ®iÓm )
- Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ;
- Cã ba m« h×nh x¸c nhËn :
+ Ng©n hµng x¸c nhËn ë n−íc thø ba ;
+ Ng©n hµng x¸c nhËn lµ ng©n hµng kh¸c ë n−íc ng−êi h−ëng lîi L/C ;
+ Ng©n hµng x¸c nhËn ®ång thêi lµ ng©n hµng th«ng b¸o L/C .
- Tu chØnh L/C còng ph¶i ®−îc x¸c nhËn bëi ng©n hµng x¸c nhËn .
- Thñ tôc phÝ x¸c nhËn th−êng rÊt cao , do vËy trong L/C ph¶i quy ®Þnh râ ai lµ
ng−êi tr¶ thñ tôc phÝ x¸c nhËn .
C©u sè 5 :( 2,5 ®iÓm )
5.1- Ký ph¸t hèi phiÕu ( 1 ®iÓm )
Sè 134/XK Hµ néi ngµy 18 th¸ng 07 n¨m 2005
Sè tiÒn: 390.000,00 USD Hèi phiÕu
180 ngµy sau khi nh×n thÊy b¶n thø nhÊt cña Hèi phiÕu nµy ( B¶n thø hai cïng néi
dung vµ ngµy th¸ng kh«ng tr¶ tiÒn ) tr¶ theo lÖnh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam
mét sè tiÒn lµ Ba tr¨m chÝn m−¬i ngµn §« la Mü ch½n .
Sè tiÒn thu ®−îc vµ chi phÝ cïng lo¹i lµ do Hanway Co Ltd Singapore g¸nh chÞu .
Ký ph¸t ®ßi tiÒn Bank of China Singapore .
Theo Irrevocable L/C sè 00105LCS BOC më ngµy 28/06/2005
Göi : Bank of China Singapore Tæng c«ng ty may ChiÕn th¾ng , Hµ
Néi

5.2-Bank of China Singapore (0,25 ®iÓm)
5.3-Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam (0,25 ®iÓm )
5.4-NÕu chuyÓn sang ph−¬ng thøc Collection , Hèi phiÕu ký ph¸t nh− sau (1 ®iÓm
):

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
52 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

Sè 134/XK Hµ néi ngµy 18 th¸ng 07 n¨m 2005
Sè tiÒn: 390.000,00 USD Hèi phiÕu
180 ngµy sau khi nh×n thÊy b¶n thø nhÊt cña Hèi phiÕu nµy ( B¶n thø hai cïng néi
dung vµ ngµy th¸ng kh«ng tr¶ tiÒn ) tr¶ theo lÖnh cña Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam
mét sè tiÒn lµ Ba tr¨m chÝn m−¬i ngµn §« la Mü ch½n .
Göi : Hanway Co Ltd Singapore Tæng c«ng ty may ChiÕn th¾ng,Hµ Néi

§Ò thi sè 4 TTQT
---------------
( Thêi gian 180 phót)
C©u sè1:
Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ g× ? C¸c lo¹i ngo¹i hèi quy ®Þnh trong Quy chÕ qu¶n lý ngo¹i
hèi cña n−íc Céng hoµ x` héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ?
C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC
1- NÕu L/C kh«ng yªu cÇu ghi râ ngµy göi hµng thùc tÕ, ngµy giao hµng trong tr−êng hîp
vËn chuyÓn b»ng ®−êng hµng kh«ng lµ
1.1- ngµy nhËn hµng ho¸.
1.2- ngµy ph¸t hµnh AWB.
1.3- ngµy bay thùc tÕ ghi trong « “chuyÕn bay/ ngµy” cña AWB .
2- Ngµy ®¸o h¹n hèi phiÕu “ 180 ngµy sau ngµy xuÊt tr×nh” lµ ngµy nµo?
2.1- 180 ngµy sau ngµy xuÊt tr×nh chøng tõ t¹i ng©n hµng tr¶ tiÒn
2.2- 180 ngµy sau ngµy xuÊt tr×nh chøng tõ t¹i ng©n hµng tr¶ tiÒn nÕu chøng tõ phï
hîp víi L/C .
2.3- Trong tr−êng hîp chøng tõ cã sai biÖt , sau khi th−¬ng l−îng, ng©n hµng ®ång
ý thanh to¸n h«Ý phiÕu , ngµy ®¸o h¹n cña hèi phiÕu lµ ngµy sau ngµy ®ång ý
thanh to¸n ®ã .
3- NÕu L/C yªu cÇu B/L ®−îc lËp “theo lÖnh”vµ ký hËu, th× ai lµ ng−êi ký hËu?
3.1- Ng©n hµng chiÕt khÊu.
3.2- Ng−êi göi hµng.
3.3- C«ng ty vËn t¶i.
4- VËn ®¬n hoµn h¶o nghÜa lµ g×?
4.1- Lµ mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù söa lçi ( correction ) nµo.
4.2- Lµ mét vËn ®¬n phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C vÒ mäi ph−¬ng diÖn.
4.3- Lµ mét vËn ®¬n kh«ng cã bÊt cø sù ghi chó nµo vÒ khuyÕt tËt cña bao b×
/hµng ho¸.
5- NÕu L/C yªu cÇu “ clean Bill of lading ” , ng©n hµng cã thÓ tõ chèi kh«ng nhËn nh÷ng
B/L nµo
5.1- B/L ghi “ bao b× hµng ho¸ bÞ r¸ch ”,
5.2- “ Shipped on board ” B/L ,
5.3- “ clean shipped on board ” B/L .
5.4- Bao b× dïng l¹i .
6- L/C yªu cÇu mét AWB. LiÖu mét HAWB cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng, nÕu tÊt c¶ c¸c yªu
cÇu vÒ AWB trong UCP ®Òu ®−îc ®¸p øng ®Çy ®ñ:
6.1- Cã.
6.2- Kh«ng.
7- Mét B/L ®` xo¸ tõ “ clean” trªn B/L ®` ghi chó “ clean on board ” , hái ng©n hµng cã
thÓ coi B/L lµ “ unclean” kh«ng

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
53 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

7.1- Cã
7.2- kh«ng .
8- Theo UCP 500 ,Ng©n hµng chÊp nhËn PhiÕu b¶o hiÓm t¹m thêi lµ
8.1- §óng.
8.2- Sai.
9- Chøng tõ b¶o hiÓm do V¨n phßng cña ng−êi m«i giíi b¶o hiÓm ph¸t hµnh sÏ ®−îc ng©n
hµng chÊp nhËn , nÕu nh− :
9.1- Do V¨n phßng cña ng−êi m«i giíi b¶o hiÓm ký ®èi chøng ( countersigned ) ,
9.2- Do c«ng ty b¶o hiÓm ®` ký,
9.3- Do ®¹i lý cña Ng−êi b¶o hiÓm ®` ký .
10- Ng©n hµng chØ chÊp nhËn chøng tõ b¶o hiÓm thÓ hiÖn c¸c rñi ro b¶o hiÓm cã kho¶ng
c¸ch tèi thiÓu lµ
10.1- Tõ kho c¶ng ®i ®Õn kho c¶ng ®Õn ,
10.2- door to door ,
10.3- Tõ ®Þa ®iÓm giao hµng ®Õn ®Þa ®iÓm dë hµng t¹i n¬i ®Õn quy ®Þnh trong L/C
,
10.4- Tõ n¬i nhËn hµng ®Ó göi ®Õn n¬i hµng ®Õn cuèi cïng quy ®Þnh trong L/C .
11- L/C cã yªu cÇu mét vËn ®¬n ®−êng biÓn; nh−ng l¹i xuÊt tr×nh mét vËn ®¬n theo hîp
®ång thuª tµu th× cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng ?
11.1- Cã.
11.2- Kh«ng
12- Mét vËn ®¬n cña ng−êi chuyªn chë do thuyÒn tr−ëng ký mµ kh«ng chØ râ tªn cña
thuyÒn tr−ëng th× cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng?
12.1- Cã.
12.2- Kh«ng.
13- Mét vËn ®¬n cña ng−êi chuyªn chë do ®¹i lý cña thuyÒn tr−ëng ký mµ kh«ng chØ râ
tªn cña thuyÒn tr−ëng cã ®−îc chÊp nhËn kh«ng?
13.1- Cã.
13.2- Kh«ng.
14- NÕu ph¶i ghi chó “®` bèc hµng lªn tÇu” trªn B/L “ nhËn hµng ®Ó chë” th× ng−êi ký
B/L ph¶i ghi:
14.1- Ngµy hµng ho¸ ®` ®−îc bèc lªn tµu.
14.2-Ngµy hµng ®` ®−îc bèc lªn tµu ®Ých danh vµ ph¶i ®−îc x¸c thùc.
14.3- Ngµy hµng ho¸ ®` ®−îc bèc lªn tµu, ®−îc x¸c thùc bëi tªn cña bªn ghi chó.
15- LiÖu mét bé vËn ®¬n ®Çy ®ñ chØ bao gåm mét b¶n gèc (1/1)?
15.1- Cã.
15.2- Kh«ng.
16- L/C cÊm chuyÓn t¶i. Mét vËn ®¬n c«ng- te- n¬ cho toµn bé chuyÕn ®i vµ ®−îc xuÊt
tr×nh víi ®iÒu kho¶n “ Ng−êi chuyªn chë chØ b¶o l−u quyÒn chuyÓn t¶i” cã ®−îc chÊp
nhËn kh«ng?
16.1- Cã.
16.2- Kh«ng.
17- VËn ®¬n cã chøc n¨ng.
17.1- Lµ b»ng chøng vÒ nghÜa vô cña ng−êi göi hµng ®èi víi c«ng ty vËn t¶i.
17.2- Lµ b»ng chøng thanh to¸n c−íc phÝ.
17.3- Lµ b»ng chøng cña hîp ®ång chuyªn chë .
18- Chøng tõ nµo trong sè c¸c chøng tõ sau lµ giÊy chøng nhËn “quyÒn së h÷u ®èi víi
hµng ho¸” ?.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
54 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

18.1- AWB.
18.2- VËn ®¬n ®−êng biÓn .
18.3- RWB
18.4- SWB
19- Mét vËn ®¬n theo hîp ®ång thuª tµu do thuyÒn tr−ëng ký vÉn ph¶i ghi râ tªn cña
ng−êi chuyªn chë.
19.1- §óng.
19.2- Sai.
20- Ng©n hµng tõ chèi kh«ng tiÕp nhËn Bill of Lading ghi “ Duplicate “ ,“ Triplicate” víi
lý do lµ thiÕu ch÷ “Original” lµ
20.1- §óng ,
20.2- Sai .

C©u sè 3:
H`y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n ( Clean Collection ), tr−êng hîp ¸p
dông vµ ®Æc ®iÓm vËn dông ?

C©u sè 4:
H`y tr×nh bÇy L/C ®iÒu kho¶n ®á ( Red Clause L/C ) vµ ®Æc ®iÓm vËn dông ?
C©u sè 5:
Mét C«ng ty ViÖt Nam ph¶i më mét L/C trÞ gi¸ 1.000.000,00 GBP t¹i Ng©n hµng
Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam ®Ó thanh to¸n hµng nhËp khÈu, biÕt r»ng :
- C«ng ty ph¶i ký quü 100% trÞ gi¸ L/C ;
- Thêi h¹n hiÖu lùc L/C lµ 3 th¸ng ;
- TiÒn l`i ký quü t−¬ng ®−¬ng b»ng l`i tiÒn göi ngo¹i tÖ kh«ng kú h¹n mµ ng©n hµng
cho c«ng ty h−ëng lµ 2,5% n¨m ( ®−îc tr¶ tr−íc );
- PhÝ më L/C lµ 0,01%/th¸ng trªn trÞ gi¸ L/C ;
- Tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam c«ng bè vµo lóc lµm ®¬n yªu
cÇu ph¸t hµnh L/C nh− sau:
+ GBP/USD = 1,6520/40
+ USD/VND = 16.240/16.250
Yªu cÇu tr¶ lêi :
1.3- C«ng ty ViÖt Nam ph¶i chi ra bao nhiªu VN§ ®Ó mua ®ñ sè ngo¹i tÖ ký
quü L/C vµ tr¶ thñ tôc phÝ më L/C ?
1.4- Tr−êng hîp c«ng ty ViÖt Nam øng tr−íc 20% trÞ gi¸ L/C cho Ng−êi h−ëng
lîi L/C trong vßng 20 ngµy tr−íc ngµy giao hµng , C«ng ty ph¶i më L/C
lo¹i g× vµ néi dung L/C ph¶i quy ®Þnh ®iÒu g× ®Ó phßng ngõa rñi ro ®ãi víi
sè tiÒn øng tr−íc ®ã ?

-------------------------------------------

§¸p ¸n ®Ò sè 4
-----------------
( thêi gian 180 phót )
C©u sè1: ( 1,5 ®iÓm )
1.1- Kh¸i niÖm (0,5 ®iÓm )

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
55 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ quan hÖ so s¸nh gi÷a c¸c tiÒn tÖ cña c¸c n−íc víi nhau hoÆc lµ
gi¸ c¶ cña tiÒn tÖ n−íc nµy thÓ hiÖn b»ng mét sè tiÒn tÖ n−íc kia hoÆc ng−îc l¹i .
a/ Quan hÖ so s¸nh gi÷a c¸c tiÒn tÖ víi nhau trong thêi ®¹i ngµy nay lµ so s¸nh
søcmua gi÷a c¸c ®ång tiÒn víi nhau ( 3 PPP ) .
b/ §¬n vÞ so s¸nh søc mua gi÷a c¸c tiÒn tÖ lµ ræ hµng ho¸ vµ dÞch vô vµ ræ tiÒn tÖ
cïng víi gi¸ vµng quèc tÕ .
1.2- C¸c lo¹i ngo¹i hèi gåm cã ( 1 ®iÓm )
a/ Ngo¹i tÖ ( Foreign Currency ) ;
b/ C¸c ph−¬ng tiÖn l−u th«ng tÝn dông ghi b»ng ngo¹i tÖ : Check , Bill of
Exchange , Promissory Note , Credit Card ...
c/ C¸c lo¹i chøng kho¸n cã gi¸ ghi b»ng ngo¹i tÖ : Stock , Bond , Derivative
Documents ....
d/ Vµng ®−îc dïng lµm ph−¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ ;
e/ Néi tÖ cã nguån gèc ngo¹i tÖ .

C©u sè 2 : ( 3 ®iÓm )
Tr¶ lêi 1 ý ®óng = + 0,01363 ®iÓm
Tr¶ lêi sai 1 ý = - 0,0681 ®iÓm .
1.2; 2.2; 3.2; 4.3; 5.1; 6.1; 7.2 ; 8.2 ; 9.2 ; 9.3 ; 10.3; 10.4; 11.1; 12.1; 13.2; 14.2;
15.1; 16.1; 17.3; 18.2; 19.2; 20.2.

C©u sè 3 : ( 1,5 ®iÓm )
3.1- Kh¸I niÖm ( 0,5 ®iÓm )
Ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n lµ mét ph−¬ng thøc trong ®ã quy ®Þnh ng−êi
h−ëng lîi c¸c c«ng cô tµi chÝnh uû th¸c cho ng©n hµng thu sè tiÒn ghi trªn c¸c c«ng cô tµi
chÝnh ®ã tõ ng−êi cã nghÜa vô tr¶ tiÒn quy ®Þnh trªn c«ng cô tµi chÝnh .
C«ng cô tµi chÝnh bao gåm : Hèi phiÕu , Kú phiÕu , sÐc ......
3.2- Tr−êng hîp ¸p dông (0,5 ®iÓm )
- Nhê thu phiÕu tr¬n trong c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i quy ®Þnh :
+ Ng−êi b¸n sau khi hoµn thµnh giao hµng vµ chøng tõ cho ng−êi mua th×
ký ph¸t hèi phiÕu ®ßi tiÒn ng−êi mua , sau ®ã uû th¸c cho ng©n hµng thu tiÒn hèi
phiÕu tõ ng−êi mua ;
+ Ng−êi b¸n sau khi nhËn ®−îc kú phiÕu hoÆc sÐc cña ng−êi mua th× tiÕn
hµnh giao hµng vµ chøng tõ cho ng−êi mua , sau ®ã uû th¸c cho ng©n hµng thu
tiÒn kú phiÕu hoÆc sÐc tõ ng−êi mua .
- Nhê thu tr¬n trong c¸c ho¹t ®éng phi th−¬ng m¹i quy ®Þnh :
Ng−êi h−ëng lîi c¸c c«ng cô tµi chÝnh sÏ uû th¸c cho ng©n hµng thu tiÒn tõ c¸c
c«ng cô tµi chÝnh ®ã , vÝ dô nhê thu sÐc , tiÒn l`i cña c¸c chøng kho¸n cã gi¸ ...
3.3- §Æc ®iÓm (0,5 ®iÓm )
- T¹p qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n lµ URC 522 , 1995,
ICC ( Quy t¾c thèng nhÊt nhê thu , b¶n söa ®æi 1995 , sè xuÊt b¶n 522 cña Phßng th−¬ng
m¹i quèc tÕ );
- Ng−êi b¸n ph¶i tin cËy tuyÖt ®èi vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng−êi mua ;
- T¸ch rêi viÖc nhËn chøng tõ vµ hµng ho¸ ra khái viÖc thanh to¸n , do ®ã ng−êi
b¸n sÏ ph¶i g¸nh chÞu nhiÒu rñi ro trong thanh to¸n vµ ®èi víi hµng ho¸ ®` giao .
- §−îc ¸p dông phæ biÕn trong thanh to¸n phi th−¬ng m¹i : Nhê thu tiÒn ®iÖn ,
tiÒn n−íc , tiÒn b−u chÝnh viÔn th«ng , tiÒn l`i ng©n hµng , tiÒn hoa hång , tiÒn cæ tøc , tr¸i
tøc , tiÒn tróng sæ sè quèc tÕ , tiÒn th−ëng , tiÒn ph¹t ......

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
56 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

- Ng©n hµng chØ gi÷ vai trß lµ ng−êi trung gian thu hé vµ chi hé , ngoµi ra ng©n
hµng kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× c¶ .

C©u sè 4: ( 1,5 ®iÓm )
4.1- Kh¸i niÖm (0,5 ®iÓm )
L/C ®iÒu kho¶n ®á ( red Clause L/C ) lµ mét lo¹i L/C øng mét phÇn sè tiÒn cña
L/C cho ng−êi h−ëng lîi tr−íc ngµy giao hµng , sè tiÒn cßn l¹i cña L/C sÏ ®−îc thanh to¸n
víi ®iÒu kiÖn ng−êi h−ëng lîi ph¶i xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C phï hîp
vèi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C .
4.2- §Æc ®iÓm vËn dông ( 1 ®iÓm )
- Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ;
- Ng−êi h−ëng lîi L/C ®iÒu kho¶n ®á ph¶i yªu cÇu ng©n hµng cña m×nh ph¸t hµnh
th− b¶o l`nh hoµn tr¶ tiÒn øng tr−íc nÕu nh− kh«ng thùc hiÖn ®−îc hîp ®ång .
- §Ó nhËn ®−îc tiÒn øng tr−íc , ng−êi h−ëng lîi ký ph¸t hèi phiÕu ®Ó ®ßi tiÒn ng©n
hµng ph¸t hµnh .
- L/C ®iÒu kho¶n ®á thùc sù lµ mét kho¶n tÝn dông mµ ng−êi nhËp khÈu cÊp cho
ng−êi xuÊt khÈu .
C©u sè 5: ( 2,5 ®iÓm )

-Tû gi¸ mua GBP/VN§ :
BID ( GBP/VN§ ) = ASK ( GBP/USD )x ASK ( USD/VND )
= 1,6540 x 16.250 = 26.877,5
-TiÒn l`i ký quü = 1.000.000 GBPx 2,5% x 3/12 = 6.250 GBP
-Sè GBP ph¶i mua = 1.000.000 GBP – 6.250 GBP = 993.750 GBP
-C«ng ty ph¶i chi ra = 993.750 GBP x 26.877,50 VN§ = 26.709.515.630 VN§
-PhÝ më L/C = 1.000.000GBP x 0,001% x 3 = 300 GBP
C«ng ty ph¶i chi ra 300 GBP x 26.877,5 VN§ = 8.063.250 VN§
5.1- ( 1,5 ®iÓm )
Tæng sè tiÒn VN§ ph¶i chi ra ®Ó mua ®ñ ngo¹i tÖ
= 26.709.515.630 VN§ + 8.063.250 VN§ = 26.717.578.880 VN§ .
5.2- ( 1®iÓm )
C«ng ty ph¶i më L/C ®iÒu kho¶n ®á ®Ó øng tr−íc 20% trÞ gi¸ L/C cho Ng−êi
h−ëng lîi tr−íc ngµy giao hµng . Ng−êi h−ëng lîi ph¶i më ng−îc l¹i cho C«ng ty ViÖt
Nam mét L/G hoÆc mét Standby L/C ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång , trong ®ã cam kÕt r»ng
nÕu kh«ng giao hµng th× Ng−êi h−ëng lîi kh«ng nh÷ng ph¶i hoµn tr¶ tiÒn øng tr−íc cho
C«ng ty VN mµ cßn ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i cho C«ng ty VN b»ng X% tæng trÞ gi¸ Hîp
®ång .

----------------------------------------

§Ò thi sè 5
( Thêi gian 180 phót )
C©u sè 1 :
TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi lµ g× , ph©n lo¹i vµ h`y giíi thiÖu nh÷ng tiÒn tÖ tù do
chuyÓn ®æi mµ ViÖt nam th−êng sö dông ?

C©u sè 2 : KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP 500 , ISBP 645 ICC

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
57 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

1- Ng©n hµng tõ chèi kh«ng tiÕp nhËn Bill of Lading ghi “ Duplicate “ ,“ Triplicate” víi lý
do lµ thiÕu ch÷ “Original” lµ
1.1- §óng ,
1.2- Sai .
2- Trªn B/L ghi “ shipped in apparent good order” hoÆc “clean on board” lµ kh«ng kh¸c
biÖt víi c¸ch ghi “ Shipped on board ” lµ
2.1- §óng ,
2.2- Sai .
3- Mét vËn ®¬n theo hîp ®ång thuª tµu do ®¹i lý cña chñ tµu ký vÉn ph¶i ghi râ tªn cña
thuyÒn tr−ëng.
3.1- §óng.
3.2- Sai.
4- L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh hîp ®ång thuª tµu.
4.1- Ng©n hµng th«ng b¸o ph¶i kiÓm tra hîp ®ång.
4.2- Ng©n hµng th«ng b¸o ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi h−ëng lîi.
4.3- Ng©n hµng th«ng b¸o sÏ chuyÓn nã cho Ng©n hµng ph¸t hµnh mµ kh«ng cÇn
kiÓm tra hay chÞu tr¸ch nhiÖm g×.
5- Mét L/C quy ®Þnh c¶ng bèc hµng lµ “ any European Port ” .Trªn VËn ®¬n hîp ®ång
thuª tÇu ph¶i ghi c¶ng bèc hµng nµo
5.1- BÊt cø c¶ng bèc nµo ë Ch©u ©u ,
5.2- Mét c¶ng nµo ®ã chñ yÕu ë Ch©u ©u ,
5.3- Mét c¶ng ®` bèc hµng thùc tÕ trong bÊt cø c¶ng nµo ë Ch©u ©u.
6- L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh “Multimodal transport document”.Ng©n hµng cã thÓ kh«ng tiÕp
nhËn :
6.1- Ocean Bill of Lading ,
6.2- Charter party Bill of Lading ,
6.3- Combined transport document .
6.4- Combined Bill of Lading .
7- Chøng tõ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc lµ chøng tõ:
7.1- Dïng cho viÖc vËn chuyÓn cã sù tham gia cña Ýt nhÊt hai con tµu kh¸c nhau.
7.2- Ghi nhËn r»ng chuyÓn t¶i ®` ®−îc thùc hiÖn.
7.3- Dïng cho viÖc vËn chuyÓn liªn quan ®Õn Ýt nhÊt hai ph−¬ng thøc vËn chuyÓn
kh¸c nhau.
8- NÕu mét L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh mét chøng tõ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc dïng cho c¶ qu¸
tr×nh chuyªn chë, c¸c ng©n hµng sÏ bá qua c¸c ®iÒu kiÖn trong L/C cÊm chuyÓn t¶i.
8.1- §óng.
8.2- Sai.
9- L/C yªu cÇu mét bé AWB ®Çy ®ñ. AWB sè 3 dµnh cho ng−êi göi hµng cã ®−îc chÊp
nhËn
9.1- Cã.
9.2- Kh«ng.
10- Mét chøng tõ vËn t¶i, ghi tªn ng−êi göi hµng kh«ng ph¶i lµ ng−êi h−ëng lîi cña L/C,
ph¶i tõ chèi.
10.1- §óng.
10.2- Sai.
11-“C−íc phÝ cã thÓ ®−îc tr¶ tr−íc” t¹o thµnh b»ng chøng r»ng c−íc phÝ ®` ®−îc thanh
to¸n.
11.1- §óng.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
58 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

11.2- Sai.
12- Mét L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh mét chøng tõ b¶o hiÓm. Chøng tõ nµo trong sè c¸c chøng
tõ sau kh«ng ®−îc chÊp nhËn?
12.1- GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm.
12.2- GiÊy b¶o hiÓm t¹m thêi.
12.3- B¶o hiÓm ®¬n.
13- Mét L/C giao hµng ®iÒu kiÖn CIF vµ yªu cÇu mét giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. Trong
sè c¸c lo¹i sau, giÊy chøng nhËn nµo ®−îc chÊp nhËn?
13.1- B¶o hiÓm ®óng 100% .
13.2- B¶o hiÓm 113% CIF
13.3- B¶o hiÓm 110% CIF , nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh sè tiÒn b¶o hiÓm tèi thiÓu .
13.4- B¶o hiÓm 110% sè tiÒn b¶o hiÓm tèi thiÓu quy ®Þnh trong L/C , nÕu L/C quy
®Þnh
14- Mét chøng tõ b¶o hiÓm ghi ngµy muén h¬n ngµy ký ph¸t B/L vÉn ®−îc chÊp nhËn lµ.
14.1- §óng.
14.2- Sai.
15- Víi lo¹i “b¶o hiÓm mäi rñi ro” tÊt c¶ c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra ®Òu ®−îc b¶o hiÓm.
15.1- §óng.
15.2- Sai.
16- Ho¸ ®¬n lu«n ph¶i ®−îc ký.
16.1- §óng.
16.2- Sai.
17- Sè tiÒn L/C lµ 100.000 ®« la MÜ. Mét ho¸ ®¬n ghi sè tiÒn 105.000 ®« la MÜ ®−îc xuÊt
tr×nh, nÕu giao hµng mét lÇn ,
17.1- Ng©n hµng chØ ®Þnh cã thÓ chÊp nhËn ho¸ ®¬n ®ã vµ chØ tr¶ 100.000 ®« la
MÜ.
17.2- Ng©n hµng chØ ®Þnh cã thÓ tõ chèi ho¸ ®¬n ®ã v× ®` v−ît qu¸ sè tiÒn L/C.
17.3- Ng©n hµng chØ ®Þnh cã thÓ chÊp nhËn ho¸ ®¬n ®ã víi ®iÒu kiÖn sè hµng trÞ
gi¸ 5.000 ®« la MÜ còng ®` ®−îc göi.
18- NÕu L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh “ Commercial Invoice ” , ng©n hµng cã thÓ tõ chèi :
18.1- Invoice ,
18.2- Consular Invoice ,
18.3- Tax invoice .
18.4- Proforma invoice
19- Tõ “kho¶ng” dïng ®Ó chØ sè l−îng ®−îc hiÓu lµ cho phÐp mét dung sai ± 10%.
19.1- Sè l−îng.
19.2- Sè l−îng vµ sè tiÒn.
20- Khi nµo dung sai ± 5% ®−îc ¸p dông?.
20.1- Khi sè l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng kil«gam hoÆc mÐt.
20.2- Khi sè l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng ®¬n vÞ chiÕc.

C©u 3 : C¨n cø vµo hîp ®ång d−íi ®©y , h`y kiÓm tra L/C cho ý kiÕn nhËn xÐt ?
Hîp ®ång sè 7/XK/2004
Hîp ®ång nµy ®−îc thiÕt lËp ngµy h«m nay gi÷a :
C«ng ty VÜnh Hoa , Hµ Néi do «ng Vâ thóc H»ng , gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn , d−íi ®©y gäi
t¾t lµ Bªn B¸n vµ

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
59 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

C«ng ty Nayo , Tokyo do «ng Takemura , gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn , d−íi ®©y gäi t¾t lµ Bªn
Mua , theo ®©y Bªn Mua ®ång ý mua Bªn B¸n ®ång ý b¸n hµng ho¸ theo nh÷ng ®iÒu kiÖn
sau ®©y :
§iÒu 1 : Tªn hµng : S¾n l¸t kh« bãc vá ;
§iÒu 2 : Sè l−îng : 3.000,00 MT ±5% tuú quyÒn lùa chän cña ng−êi thuª tÇu;
§iÒu 3 : Quy c¸ch phÈm chÊt :S¾n l¸t bãc vá , ®é Èm: 14,5 tèi ®a ; Acid Hydrocytric :
0,005/100 tèi ®a;
bét : 70% tèi thiÓu
§iÒu 4 : Gi¸ c¶ : USD 150/MT FOB c¶ng H¶i Phßng theo Incoterms 2000 .
Tæng trÞ gi¸: 450.000,00USD ( Bèn tr¨m n¨m m−¬i ngµn ®« la Mü)±5%.
§iÒu 5 : Bao b× : bao gai ( cã thÓ cò , kh«ng r¸ch ) tõ 40Kg ®Õn 50Kg tÞnh / bao.
§iÒu 6 : Thêi h¹n giao hµng : kh«ng chËm qu¸ ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2004.
§iÒu 7 : Giao hµng
- C¶ng bèc hµng : H¶i Phßng ViÖt Nam
- C¶ng dì hµng : Osaka , NhËt B¶n
§iÒu 8 : 30 ngµy lµ muén nhÊt tr−íc ngµy giao hµng , Bªn Mua ph¶i më L/C kh«ng thÓ
huû ngang , tr¶ tiÒn ngay , miÔn truy ®ßi cho Bªn B¸n h−ëng b»ng 100% tæng trÞ gi¸ hîp
®ång t¹i ng©n hµng Taiyo Kobe Bank LtD Tokyo Japan th«ng qua Ng©n hµng Ngo¹i
Th−¬ng ViÖt Nam . Chøng tõ xuÊt tr×nh gåm cã
1- Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i chi tiÕt ®` ký ;
2- Mét bé ®Çy ®ñ B/L b¶n gèc , hoµn h¶o , ®` bèc hµng lªn tÇu;
3- GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng do SGS ViÖt Nam cÊp ;
4- GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt
Nam cÊp;
5- GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch thùc vËt do Côc kiÓm dÞch thùc vËt cÊp ;
§iÒu 9 : Hîp ®ång lµm b»ng tiÕng Anh , 2 b¶n cã gi¸ trÞ nh− nhau , mçi bªn gi÷ mét b¶n
Mäi söa ®æi , bæ sung vµo hîp ®ång nµy ph¶i cã sù ®ång ý cña c¶ hai bªn . V¨n b¶n söa
®æi , bæ sung hîp ®ång lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hîp ®ång nµy .
Hîp ®ång lµm t¹i Hµ Néi ngµy 12 thµng 5 n¨m 2004 vµ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

Bªn Mua Bªn B¸n
C«ng ty Nayo , Tokyo C«ng ty VÜnh Hoa , Hµ Néi

40A - Lo¹i L/C : Kh«ng thÓ huû bá ;
20 - Sè L/C : 24 LC 0203 IM;
31C - Ngµy ph¸t hµnh : 20/11/2004;
31D - Ngµy vµ n¬i hÕt h¹n hiÖu lùc : 30/12/2004 t¹i Tokyo , Japan
50 - Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh L/C : C«ng ty Nayo , Tokyo ;
59 -Ng−êi h−ëng lîi : C«ng ty VÜnh Hoa , Hµ Néi , sè 2 , phè Bµ TriÖu , QuËn Hoµn KiÕm
, Hµ Néi ;
32B - Sè tiÒn 450.000,00 Dollars ( Bèn tr¨m n¨m m−¬i ngµn ®« la ch½n ) ± 5%;
42C - Hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay b»ng 100% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n ;
42D - Ng©n hµng tr¶ tiÒn : The Taiyo Kobe Bank Ltd , Tokyo , Japan ;
43P - Kh«ng cho phÐp giao tõng phÇn ;
43T - Kh«ng cho phÐp chuyÓn t¶i ;
44A - C¶ng bèc hµng : H¶i Phßng ViÖt Nam
44B - C¶ng dì hµng : BÊt cø c¶ng nµo ë NhËt B¶n ;

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
60 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

44C - Ngµy giao hµng chËm nhÊt : 20/12/2004;
45A - M« t¶ hµng ho¸ :
- Tªn hµng : S¾n l¸t bãc vá ;
- Sè l−îng : 3.000,00 tÊn ±5%
- §é Èm : 14,5 tèi ®a;
- Acid Hydrocitric : 0,005/100 tèi ®a ;
- Bét : 76% tèi thiÓu ;
- XuÊt xø : ViÖt Nam ;
- §¬n gi¸ : USD150,00 /MT FOB c¶ng H¶i Phßng;
- Bao gãi : trong bao gai , 40-50Kg tÞnh /bao
46A - Chøng tõ yªu cÇu xuÊt tr×nh :
- Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ®` ký lµm thµnh 03 b¶n gèc ;
- Mét bé ®Çy ®ñ b¶n gèc B/L , hoµn h¶o , ®` bèc hµng , lµm theo lÖnh The
Taiyo Kobe Bank Ltd , Tokyo , ghi chó c−íc phÝ tr¶ tr−íc vµ th«ng b¸o cho
ng−êi nhËn hµng ;
- GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do Phßng th−¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp cÊp;
- GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng do Vinacontrol cÊp .
- GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm do B¶o ViÖt CÊp ;
- GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch do Côc kiÓm dÞch thùc vËt cÊp .
47A - C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c :
- B/L ®Õn chËm còng nhËn ;
- B/L cña bªn thø 3 còng nhËn .
71B - Mäi chi phÝ ngoµi NhËt B¶n lµ do ng−êi h−ëng lîi L/C chÞu ;
48 - Thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ lµ trong vßng 5 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng .
57D - Ng©n hµng th«ng b¸o : Ng©n hµng c«ng th−¬ng ViÖt Nam .

C©u sè 4:
H`y tr×nh bÇy L/C chuyÓn nh−îng ( Transferable L/C ) vµ ®Æc ®iÓm vËn dông?

C©u sè 5 :
Giới thiệu các tập quán quốc tế hiện hành ñiều chỉnh L/C thương mại và trình bầy các
ñiều kiện áp dụng các tập quán quốc tế theo quy ñịnh của pháp luật nước Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam ?
§¸p ¸n ®Ò thi sè 5
-----------------
( thêi gian 180 phót )
C©u 1 : ( 1,5 ®iÓm )
1.1- Kh¸i niÖm (0,5 ®iÓm )
lµ tiÒn tÖ mµ luËt cña n−íc ph¸t hµnh ®ång tiÒn ®ã cho phÐp nh÷ng ai cã
thu nhËp ®ång tiÒn nµy ®Òu cã quyÒn yªu cÇu ng©n hµng cña n−íc ®ã ®æi ra c¸c
ngo¹i tÖ kh¸c mét c¸ch tù do , kh«ng cÇn ph¶i cã giÊy phÐp ®æi tiÒn .
1.2- C¸c lo¹i tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi ( 1®iÓm )
a/ TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi toµn phÇn ( Total Free Convertible Currency )
(0,5 ®iÓm )
lµ tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi kh«ng phô thuéc vµo h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi hoÆc nguån
thu nhËp tiÒn tÖ hoÆc ng−êi chuyÓn ®æi lµ c− tró hay phi c− tró .

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
61 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

C¸c tiÒn tù do chuyÓn ®æi toµn phÇn : USD , EURO , GBP , JPY , AUD ,
ATS , CAD , SGD , SEK , MYR .....
b/ TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn ( Partial Free Convertible Currency )
(0,5 ®iÓm )
lµ tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi phô thuéc vµo h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi hoÆc nguån thu
nhËp tiÒn tÖ hoÆc ng−êi chuyÓn ®æi lµ c− tró hay phi c− tró .
C¸c tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn : PHP , KRW , TWD , IDR , THB ,
EGP.
C©u sè 2 : ( 3 ®iÓm )
Tr¶ lêi 1 ý ®óng = + 0,1363 ®iÓm
Tr¶ lêi 1 ý sai = - 0,0681 ®iÓm
1.2; 2.1; 3.2; 4.3; 5.3; 6.1; 6.2; 7.3; 8.1; 9.1; 10.2; 11.2; 12.2; 13.3; 13.4; 14.2;
15.1; 16.2; 17.2; 18.4; 19.2 ; 20.1.
C©u sè 3 : ( 2 ®iÓm : 19 ý sai = - 0,1053 ®iÓm )
40A: thiÕu miÔn truy ®ßi;
31D: nªn lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng;
32B: US g× , ®óng lµ USD . Thªm ch÷ Mü vµo ®« la;
44B: OSAKA,JAPAN;
45A: -Tªn hµng thiÕu ch÷” KH¤”,
- thay ch÷ tÊn b»ng T/M,
- 70% thay 76%,
- ®¬n gi¸ thiÕu INCOTERMS 2000;
46A: - Ho¸ ®¬n thiÕu ch÷ “Chi tiÕt” ,
- tªn Ng©n hµng thiÕy chø “Japan”,
- c−íc phÝ lµ “thu sau”,
- GiÊy C/O thiÕu chø “ViÖt Nam”;
- Thõa giÊy chøng b¶o hiÓm;
- ThiÕu ch÷ “ thùc vËt ”
- GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng do “SGS ViÖt Nam” cÊp
48: Thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ qu¸ ng¾n , nªn lµ “21 ngµy”;
57D: Ng©n hµng th«ng b¸o ®óng lµ “Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt nam”;
ThiÕu dÉn chiÕu nguån luËt ¸p dông : UCP 500,1993,ICC
C©u sè 4: ( 2 ®iÓm )
4.1- Kh¸i niÖm (0,5 ®iÓm )
L/C chuyÓn nh−îng lµ mét L/C trong ®ã ng©n hµng ph¸t hµnh cam kÕt sÏ chuyÓn
nh−îng quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c khi cã lÖnh yªu cÇu chuyÓn
nh−îng cña ng−êi h−ëng lîi hiÖn hµnh L/C.
4.2- §Æc ®iÓm vËn dông( 1,5 ®iÓm )
- Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ;
- Cã 3 m« h×nh chuyÓn nh−îng :
+ ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc ng−êi xuÊt khÈu ( lµ ng−êi h−ëng lîi ) ;
+ ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc ng−êi nhËp khÈu ( lµ ng−êi h−ëng lîi L/C
);
+ ChuyÓn nh−îng L/C qua n−íc thø ba .
- Sö dông L/C chuyÓn nh−îng trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian .
- §iÒu kiÖn tu chØnh L/C chuyÓn nh−îng .
- VÊn ®Ò thay thÕ chøng tõ trong L/C chuyÓn nh−îng ph¶i ®−îc quy ®Þnh râ rµng .
C©u sè 5 : ( 2 ®iÓm )

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
62 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

5.1- (0,5 ®iÓm )Trong thanh toán bằng L/C , các tập quán quốc tế sau ñây ñược áp
dụng phổ biến :
- UCP 500 1993 ICC ñề ra 49 quy tắc ñiều chỉnh L/C . UCP ra ñời từ năm 1933 , cho
ñến nay ñã sửa ñổi 5 lần . UCP 500 ñã ñược trên 174 nước và khu vực trên thế giới
tuyên bố áp dụng , trong ñó có Việt nam .
- ISBP 645 2003 ICC là tập quán quốc tế bổ sung cho ñiều 13 a UCP 500 1993 ICC .
- eUCP 1.0 2002 ICC là bản phụ trương của UCP 500 1993 ICC về xuất trình chứng từ
ñiện tử thanh toán theo L/C .
5.2- Các ñiều kiện áp dụng tập quán quốc tế quy ñịnh trong hệ thống luật của Việt
Nam như sau (1,5 ®iÓm )
- Nếu các công ước quốc tế mà chính phủ Việt Nam ký kết hoặc ñang tham gia
không ñiều chỉnh thì cho phép áp dụng tập quán quốc tế ,
- Nếu bộ luật dân sự của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam không ñiều chỉnh ñến thì
cho phép áp dụng tập quán quốc tế ,
- Nếu các luật khác của Việt Nam có liên quan không ñiều chỉnh ñến thì cho phép
áp dụng tập quán quốc tế .
- Nếu hợp ñồng dân sự của hai bên không ñiều chỉnh ñến thì cho phép áp dụng tập
quán quốc tế ,
- Việc áp dụng và hậu quả áp dụng tập quán quốc tế không trái với các nguyên tắc
cơ bản của pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và không làm thiệt hại ñến lợi ích
của Việt Nam .

--------------------------------------------
§Ò thi sè 17
----------
( thêi gian 150 phót)
C©u sè 1:
Tû gi¸ ngo¹i hèi kú h¹n lµ g×? H`y tÝnh tû gi¸ mua kú h¹n 90 ngµy USD/VND, biÕt r»ng,
t¹i Ng©n hµng A Hµ néi, tû gi¸ vµ l`i suÊt ®uîc c«ng bè nh− sau:
Tû gi¸ giao ngay USD/VND = 15.550/15.650
L`i suÊt huy ®éng USD 90 ngµy = 1,50%
L`i suÊt huy ®éng VND 90 ngµy = 4,50%
C©u sè2: Kiểm tra kiến thức pháp lý về URC 522 , UCP 500 , ISBP 645 ICC
1- Có thể áp dụng một hoặc một số ñiều khoản nào ñó của URC 522 1995 ICC trái với những
nguyên tắc cơ bản của luật Việt nam :
1.5- Có
1.6- Không
2- Ngân hàng nhờ thu ( Collection Bank ) có thể từ chối sự ủy thác nhờ thu của ngân hàng khác
mà không cần thông báo lại cho họ về sự từ chối ñó
2.1- Có ,
2.2- Không .
3-Nếu Chỉ thị nhờ thu không quy ñịnh rõ ñiều kiện nhờ thu , thì ngân hàng nhờ thu sẽ trao chứng
từ cho người nhập khẩu theo ñiều kiện nào
3.1- D/P ,
3.2- D/A ,
3.3- D/TC

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
63 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

4-Theo URC 522 1995 ICC , Các ngân hàng chuyển ( Remitting Bank ) , ngân hàng thu (
Collection Bank ) có chịu trách nhiệm kiểm tra chứng từ nhờ thu :
4.1- Có ,
4.2- Không .
5-Có thể ghi lãi suất phạt chậm trả bên cạnh số tiền của một hối phiếu trả tiền ngay , nếu như
trong chỉ thị nhờ thu có quy ñịnh khoảng thời gian mà trong khoảng thời gian ñó người trả tiền
phải thực hiện thanh toán .
5.1- Có ,
5.2- Không
6-Hình thức và ngôn ngữ của các chứng từ mà người trả tiền hoặc ngân hàng thu phải tạo lập
không ñược quy ñịnh trong chỉ thị hoặc thư ủy thác nhờ thu
6.1- phải giống như hình thức và ngôn ngữ của các chứng từ xuất trình ,
6.2- có thể khác
7- Ngân hàng thu từ chối nhận chứng từ vì người nhập khẩu thông báo rằng người xuất khẩu
không giao hàng là
7.1- ðúng ,
7.2- Sai
8- Trong trường hợp nào thì ngân hàng thu sẽ không giao chứng từ là ñúng :
8.1- Nếu chỉ thị nhờ thu quy ñịnh phí nhờ thu do người trả tiền chịu mà người trả tiền
không trả phí nhờ thu ,
8.2- Nếu chỉ thị nhờ thu quy ñịnh phí nhờ thu do người trả tiền chịu và không thể bỏ qua
mà người trả tiền không trả phí nhờ thu
9- Cã ph¶i UCP lµ v¨n b¶n ph¸p lý duy nhÊt ®Ó dÉn chiÕu vµo L/C .
9.1- Cã ,
9.2- Kh«ng .
10- Ngay c¶ khi UCP ®−îc dÉn chiÕu ¸p dông , c¸c ng©n hµng cã thÓ kh«ng ¸p dông mét sè ®iÒu
kho¶n nµo ®ã ®èi víi tõng lo¹i L/C riªng biÖt
10.1- §óng ,
10.2- Sai .
11- Mét L/C dÉn chiÕu ISBP 645 mµ kh«ng dÉn chiÕu UCP 500 th×
11.1- §−¬ng nhiªn ¸p dông UCP 500 ,
11.2- ChØ ¸p dông ISBP 645 .
12- C¸c tæ chøc nµo cã thÓ ph¸t hµnh L/C
12.1- Ng©n hµng Nhµ n−íc ( trung −¬ng ) ,
12.2- C«ng ty b¶o hiÓm ,
12.3- Ng©n hµng th−¬ng m¹i ,
12.4- c«ng ty chøng kho¸n .
13- C¸c ng©n hµng cã thÓ chÊp nhËn yªu cÇu ph¸t hµnh mét L/C “ t−¬ng tù “
13.1- §óng ,
13.2- Sai .
14- Ng−êi yªu cÇu më L/C ph¶i hoµn tr¶ tiÒn cho Ng©n hµng ph¸t hµnh trõ khi anh ta thÊy r»ng
14.1- Hµng ho¸ cã khuyÕt tËt ,
14.2- Hµng ho¸ tr¸i víi hîp ®ång ,
14.3- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh kh«ng phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C.
15- Mét L/C yªu cÇu hèi phiÕu ký ph¸t ®ßi tiÒn ng−êi yªu cÇu më L/C
15.1- Ký phat hối phiốu nhố quy ốốnh cốa L/C.
15.2- Hèi phiÕu sÏ ®−îc coi nh− chøng tõ phô ,

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
64 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

15.3- UCP , ISBP cÊm kh«ng ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ
16- Tªn cña ng−êi h−ëng lîi ghi trªn L/C lµ “ Barotex International Company, Ltd” . Tªn cña
ng−êi h−ëng lîi ghi trªn nh÷ng chøng tõ nµo d−íi ®©y lµ kh«ng kh¸c biÖt víi L/C
16.1- Ho¸ ®¬n : “ Barotex Company , Ltd “
16.2- Bill of Lading : “ Barotex Int´L Company , Ltd ” ,
16.3- C/O : “ Barotex Int´L Co ,Limited ” .
17- Mét chøng tõ cã ngµy ký sau ngµy lËp chøng tõ th× ngµy ph¸t hµnh lµ
17.1- Ngµy lËp ,
17.2- Ngµy ký ..
18- Ng©n hµng ph¸t hµnh ®` tõ chèi thanh to¸n víi lý do ngµy th¸ng ghi gi÷a c¸c chøng tõ m©u
thuÉn nhau : 25 November 2003 , 25 Nov 03 , 2003.11.25 lµ
18.1- §óng ,
18.2- Sai .
19- Ng©n hµng ph¸t hµnh :
19.1- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a chÊp nhËn söa ®æi ,
19.2- BÞ rµng buéc kh«ng thÓ huû ngang vµo söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi ch−a
chÊp nhËn söa ®æi .
20- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã quyÒn tõ chèi c¸c chøng tõ nh− hèi phiÕu , chøng tõ b¶o hiÓm
®` kh«ng ghi ngµy th¸ng ký ph¸t chøng tõ :
20.1- §óng ,
20.2- Sai
C©u sè 3:
H`y tr×nh bÇy c¸c lo¹i ký hËu hèi phiÕu ¸p dông trong thanh to¸n quèc tÕ ? Trong nh÷ng tr−êng
hîp nµo , ng−êi thô h−ëng ph¸i ký hËu hèi phiÕu ?
C©u sè 4:
L`i suÊt LIBOR lµ g× ?

§¸p ¸n ®Ò thi sè 17
----------------------
( thêi gian 150 phót )
C©u sè 1: ( 2,5 ®iÓm )
- Tû gi¸ ngo¹i hèi kú h¹n lµ tû gi¸ x¸c ®Þnh ngay vµo ngµy ký hîp ®ång nh−ng ngµy
giao nhËn vµ thanh to¸n hîp ®ång sÏ xÈy ra vµo mét thêi h¹n cô thÓ trong t−¬ng lai .
- C«ng thøc tÝnh tû gi¸ kú h¹n :
Rf = Rs + RsK( Ibt – Ibc)
Rf = Tû gi¸ kú h¹n
Rs = Tû gi¸ giao ngay
K = thêi h¹n
Ibt = L`i suÊt huy ®éng tiÒn ®Þnh gi¸
Ibc = L`i suÊt huy ®éng tiÒn yÕt gi¸

Rf ( USD/VND) = 15.650 + 15.650 ( 0,045 – 0,0150 )
= 15.650 + 469,50
= 16.119,50
C©u sè 2: ( 2,5 ®iÓm )
Tr¶ lêi ®óng = + 0,1136 ®iÓm
Tr¶ lêi sai = - 0,0568 ®iÓm

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
65 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

1.2- 2.2- 3.1- 4.2- 5.1- 6.2- 7.2- 8.2- 9.2- 10.1- 11.2- 12.3- 13,1- 14,3- 15,2- 15,1- 16,3- 16,2-
17,2- 18,2- 19,2- 20,1.
C©u sè 3 : (2,5 ®iÓm )
3.1- C¸c lo¹i ký hËu :
+ Ký hËu ®Ých danh lµ lo¹i ký hËu ghi râ tªn ng−êi thô h−ëng kÕ tiÕp . Víi lo¹i ký
hËu nµy, kh«ng thÓ chuyÓn nh−îng kÕ tiÕp b»ng thñ tôc ký hËu n÷a.
+ Ký hËu v« danh, hay ®Ó trèng lµ lo¹i ký hËu kh«ng ghi ai lµ ng−êi thô h−ëng.
BÊt cø ai cÇm hèi phiÕu ®` ®−îc ký hËu v« danh ®Òu cã thÓ trë thµnh ng−êi thô h−ëng kÕ tiÕp.
+ Ký hËu theo lÖnh lµ lo¹i ký hËu ®Ých danh cã kÌm ch÷ theo lÖnh bªn c¹nh tªn
ng−êi thô h−ëng kÕ tiÕp . Lo¹i ký hËu nµy cã thÓ chuyÓn nh−îng kÕ tiÕp bëi ng−êi thô h−ëng
b»ng thñ tôc ký hËu tiÕp thªo.
+ Ký hËu miÔn truy ®ßi lµ lo¹i ký hËu cã ghi thªm ch÷ miÔn truy ®ßi l¹i ng−êi ®`
ký hËu ®Ó chuyÓn nh−îng hèi phiÕu cho m×nh , mét khi hèi phiÕu bÞ tõ chèi thanh to¸n.
3.2- C¸c tr−êng hîp ph¶i ký hËu:
+ ChiÕt khÊu hèi phiÕu .
+ CÇm cè hèi phiÕu.
+ ChuyÓn nh−îng cho ng−êi kh¸c.
+ Lµ ph−¬ng tiÒn ®ßi tiÒn trong c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n Nhê thu, L/C, L/G,
Standby L/C , ng−êi thô h−ëng hèi phiÕu muèn thu tiÒn hèi phiÕu th× ph¶i ký hËu hèi phiÕu cho
ng©n hµng.
C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm )
LIBOR lµ ch÷ viÕt t¾t London interbank offerred rate , tøc lµ l`i suÊt cho vay liªn hµng
quèc tÕ ë London . L`i suÊt nµy quy ®Þnh nh− sau:
+ L`i cho vay ng¾n h¹n ;
+ C«ng bè vµo 11 giê GMT hµng ngµy t¹i London;
+ L`i cho vay b×nh qu©n cña 5 ng©n hµng lín ë London ;
+ §−îc dïng lµm l`i cho vay c¬ së .

---------------------------------------------
§Ò thi sè 18
-------------------------
( thêi gian 150 phót )
C©u sè 1:
NghiÖp vô ¸c bÝt ngo¹i hèi lµ g× , cã mÊy lo¹i ?
C©u sè 2: KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ URC, UCP vµ ISBP ICC
1- §iÒu 43a UCP quy ®Þnh nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xuÊt tr×nh , th× ng©n hµng sÏ cã
quyÒn tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ sau 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng , thêi h¹n nµy ¸p dông cho
nh÷ng chøng tõ nµo :
1.1- Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ,
1.2- Chøng tõ vËn t¶i b¶n gèc ,
1.3- TÊt c¶ c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C .
2- Ng©n hµng x¸c nhËn vÉn ph¶i thanh to¸n c¸c chøng tõ phï hîp ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng
sau ngµy L/C x¸c nhËn hÕt h¹n, nÕu Ng©n hµng kiÓm tra chøng tõ göi v¨n b¶n x¸c nhËn r»ng
chøng tõ ®` ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng nµy trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C.
2.1- §óng.
2.2- Sai.
3- Khi nµo th× söa ®æi L/C cã hiÖu lùc ?:
3.1- NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi ,

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
66 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

3.2- Khi ng©n hµng th«ng b¸o cã b»ng chøng lµ ng−êi h−ëng lîi ®` nhËn ®−îc ®Ò nghÞ tu
chØnh L/C.
3.3-Ngay khi chøng tõ yªu cÇu ®−îc xuÊt tr×nh phï hîp víi L/C söa ®æi
4- Stale documents acceptable lµ nh÷ng chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh :
4.1- Sau khi L/C hÕt h¹n hiÖu lùc ,
4.2- Sau thêi h¹n xuÊt tr×nh quy ®Þnh trong L/C ,
4.3- Sau 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng , nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xuÊt tr×nh
chøng tõ .
5- Ng«n ng÷ cña hèi phiÕu trong thanh to¸n b»ng L/C lµ
5.1- Ng«n ng÷ do ng−êi ký ph¸t lùa chän ,
5.2- Ng«n ng÷ cña L/C .
6- Theo L/C x¸c nhËn, ng−êi h−ëng lîi cã thÓ göi th¼ng chøng tõ tíi Ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó yªu
cÇu thanh to¸n:
6.1- §óng.
6.2- Sai.
7- Ng©n hµng cã thÓ tõ chèi chøng tõ v× lý do tªn hµng ghi trªn L/C lµ “ Machine 333 ” nh−ng
ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i l¹i ghi “ Mashine 333 ” lµ
7.1- §óng ,
7.2- Sai
8- Mét L/C yªu cÇu “ Commercial Invoice in 4 copies ” , ng−êi h−ëng lîi L/C ph¶i xuÊt tr×nh :
8.1- 4 b¶n gèc ho¸ ®¬n ,
8.2- 1 b¶n gèc vµ 3 b¶n sao ,
8.3- 4 b¶n sao ho¸ ®¬n ,
8.4- 2 b¶n gèc sè cßn l¹i lµ b¶n sao
9- Nh÷ng chøng tõ nµo UCP quy ®Þnh nhÊt thiÕt lµ ph¶i ký , trõ khi L/C quy ®Þnh ng−îc l¹i :
9.1- Ho¸ ®¬n ,
9.2- Hèi phiÕu
9.3- VËn t¶i ®¬n ,
9.4- GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng .
10- Ngay khi nhËn ®−îc th«ng b¸o mét L/C ®−îc chuyÓn b»ng ®iÖn nh− lµ b¶n cã gi¸ trÞ thùc
hiÖn, ng©n hµng th«ng b¸o ph¸t hiÖn bøc ®iÖn thùc ra kh«ng hoµn chØnh:
10.2- L/C b»ng ®iÖn ®ã cã ®−îc coi lµ b¶n cã gi¸ trÞ thùc hiÖn.
10.2- L/C b»ng ®iÖn ®ã chØ cã gi¸ trÞ tham kh¶o.
10.3- Ng©n hµng th«ng b¸o g¸nh chÞu rñi ro nÕu nã kh«ng b¸o l¹i t×nh tr¹ng ®ã cho Ng©n
hµng ph¸t hµnh kh«ng chËm trÔ
11- Ngay sau khi nhËn ®−îc chØ thÞ kh«ng râ rµng vÒ viÖc söa ®æi L/C :
11.1- Ng−êi h−ëng lîi ph¶i chØ thÞ cho ng−êi xin më L/C liªn hÖ víi ng©n hµng ph¸t hµnh
®Ó x¸c minh.
11.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt kh«ng chËm trÔ.
11.3- Ng©n hµng th«ng b¸o ph¶i yªu cÇu ng©n hµng ph¸t hµnh x¸c minh kh«ng chËm trÔ
12- NÕu chøng tõ kh«ng quy ®Þnh trong L/C ®−îc xuÊt tr×nh, ng©n hµng chiÕt khÊu:
12.1- Ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi xuÊt tr×nh.
12.2- Ph¶i chuyÓn chóng cho ng©n hµng ph¸t hµnh mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g×.
12.3- Cã thÓ chuyÓn chóng cho ng©n hµng ph¸t hµnh mµ kh«ng cam kÕt g× nÕu ng−êi
h−ëng lîi yªu cÇu.
13- Ng©n hµng chØ ®Þnh göi c¸c chøng tõ ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh kÌm theo b¶n c«ng bè chóng
hoµn toµn phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C.
13.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
67 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

13.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng thÓ bÊt ®ång víi Ng©n hµng chØ ®Þnh v× ng©n hµng nµy
hµnh ®éng víi t− c¸ch lµ ®¹i lý cña nã.
13.3- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã nhiÖm vô kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ
14- Ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu ng©n hµng A x¸c nhËn L/C vµ th«ng b¸o cho ng−êi h−ëng lîi
qua ng©n hµng B. Ng©n hµng B tiÕp nhËn chøng tõ vµ göi chóng trùc tiÕp dÕn ng©n hµng ph¸t
hµnh
14.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã quyÒn tõ chèi chøng tõ v× kh«ng do Ng©n hµng x¸c nhËn
xuÊt tr×nh.
14.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i xin uû quyÒn thanh to¸n tõ Ng©n hµng x¸c nhËn.
14.3- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i thanh to¸n nÕu chøng tõ phï hîp.
15- “C¸c chøng tõ thÓ hiÖn trªn bÒ mÆt phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C” cã nghÜa g×?
15.1- C¸c chøng tõ lµ ch©n thùc vµ kh«ng gi¶ m¹o.
15.2- C¸c chøng tõ kh«ng m©u thuÉn víi tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ nghiÖp vô ng©n hµng nh−
®` ®−îc ph¶n ¶nh trong UCP.
15.3- ChØ mÆt tr−íc chø kh«ng ph¶i mÆt sau cña chøng tõ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña L/C.
16- NÕu mét hèi phiÕu cã ghi kú h¹n lµ “ 360 ngµy kÓ tõ ngµy B/L” , ngµy cña B/L nµo ®Ó tÝnh
ngµy ®¸o h¹n cña hèi phiÕu
16.1- Ngµy 20/03/2004 lµ ngµy ký ph¸t B/L “ on board ” ,
16.2- Ngµy 15/03/2004 lµ ngµy ph¸t hµnh B/L “ Received for shipment ”,
17- Khi kiÓm tra chøng tõ Ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng b¸o c¸c sai biÖt trong bé chøng tõ nh−ng
l¹i kh«ng gi÷ chóng ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi xuÊt tr×nh, th×
17.1- c¸c sai biÖt ®−îc coi lµ ®` ®−îc bá qua, Ng©n hµng ph¸t hµnh mÊt quyÒn khiÕu n¹i.
17.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i ®îi ng−êi xin më L/C ®ång ý bá qua c¸c sai biÖt v× nã ®`
b¸o cho ng−êi xuÊt tr×nh lµ bé chøng tõ kh«ng phï hîp.
17.3- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i gÜ− bé chøng tõ ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi xin
më L/C.
18- C¸c ng©n hµng cã thÓ ph¶i l`nh tr¸ch nhiÖm do hËu qu¶ g©y ra bëi:
18.1- thÊt l¹c chøng tõ ®−îc göi ®i theo ®iÒu kiÖn cña L/C.
18.2- bøc ®iÖn göi ®i bÞ c¾t xÐn.
18.3- dÞch L/C sang ng«n ng÷ cña ng−êi h−ëng lîi
19- NÕu tÊt c¶ tiÒn hoa hång vµ phÝ do ng−êi h−ëng lîi chÞu mµ Ng©n hµng th«ng b¸o kh«ng thÓ
thu ®−îc phÝ ®ã, vËy ng−êi cã tr¸ch nhiÖm cuèÝ cïng tr¶ phÝ ®ã lµ ai?
19.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh .
19.2- Ng©n hµng th«ng b¸o bëi v× lÏ ra nã ph¶i thu tr−íc khi th«ng b¸o L/C.
19.3- Ng−êi xin më L/C .
20- NÕu L/C kh«ng yªu cÇu ghi râ ngµy giao hµng thùc tÕ, ngµy giao hµng trong tr−êng hîp vËn
chuyÓn b»ng ®−êng hµng kh«ng lµ
20.1- ngµy nhËn hµng ho¸.
20.2- ngµy ph¸t hµnh AWB.
820.3- ngµy bay thùc tÕ ghi trong « “chuyÕn bay/ ngµy” cña AWB .
C©u sè 3:
Transferable L/C lµ g× ? Dïng trong tr−êng hîp nµo ? C¸c m« h×nh chuyÓn nh−îng L/C?
C«ng ty B ®−îc h−ëng lîi mét L/C chuyÓn nh−îng gèc ( Master transferable L/C ) do Ng©n hµng
cña C«ng ty A ph¸t hµnh theo gi¸ CIF cã trÞ gi¸ 1.000.000 USD muèn chuyÓn nh−îng cho C«ng
ty C víi trÞ gi¸ lµ 800.000 USD , trong lÖnh chuyÓn nh−îng ( transferable order ) , c«ng ty B ph¶i
quy ®Þnh tû lÖ b¶o hiÓm lµ bao nhiªu th× chøng tõ b¶o hiÓm do C«ng ty C lËp ra míi phï hîp víi
sè tiÒn cña L/C chuyÓn nh−îng gèc ?
C©u sè 4:

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
68 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

C¨n cø vµ hèi phiÕu d−íi ®©y :

No 114/dtj hanoi 18 december
2005
For usd 100.000,00 bill of exchange

At 360 days after sight of this second of bill of exchange ( first of the Same tenor and
date unpaid ) pay to barotex company hanoi Or order the sum of one hundred thousand
dollars .
value received and charge the same to account of the sanyo co ltd, tokyo, japan
drawn under the taiyo kobe bank ltd,tokyo , japan
l/c n0 071a282 lc02 dated 18 may 2004
To: the taiyo kobe bank ltd barotex company
tokyo , japan hanoi
Yªu cÇu tr¶ lêi :
4.1- Ng©n hµng th«ng b¸o lµ NHCT VN . C«ng ty BAROTEX xuÊt tr×nh chøng tõ ®ßi tiÒn
TAIYO KOBE BANK LTD qua ng©n hµng nµo ? §Ó hèi phiÕu cã thÓ xuÊt tr×nh ®ßi tiÒn ng©n
hµng ph¸t hµnh L/C nãi trªn, C«ng ty Barotex ph¶i lµm thñ tôc g× ?
4.2- Ai lµ ng−êi ph¶i ký chÊp nhËn hèi phiÕu trong thêi h¹n hiÖu lùc L/C?
4.3- LuËt nµo ®iÒu chØnh hèi phiÐu nµy ?
4.4- Ng−êi yªu cÇu më L/C lµ ai ?
4.5- Ai ®−îc quyÒn ký hËu chuyÓn nh−îng ?
4.6- Lo¹i hèi phiÕu?

§¸p ¸n ®Ò TTQT sè 18
---------------------
( thêi gian 150 phót )
C©u sè 1: ( 2,5 ®iÓm )
NghiÖp vô ¸c bÝt ngo¹i hèi lµ nghiÖp vô trong ®ã quy ®Þnh c¸c ng©n hµng lîi dông chªnh
lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a c¸c thÞ tr−êng kh¸c nhau ®Ó chuyÓn ngo¹i tÖ tõ ®Þa ®iÓm nµy sang ®Þa
®iÓm kh¸c nh»m môc ®ich kiÕm lîi .
C¸c lo¹i ¸c bÝt :
+ ¸c bÝt tuyÕn tÝnh hay cßn gäi lµ ¸c bÝt hai ®iÓm : vÝ dô lîi dông chªnh lÑch tû gi¸ ngo¹i
tÖ gi÷a USD vµ GBP ë hai thÞ tr−êng ngo¹i hèi London vµ Newyork ®Ó ¨n chªnh lÖc tû gi¸ .
+ ¸c bÝt phi tuyÕn tÝnh hay cßn gäi lµ ¸c bÝt nhiÒu ®iÓm : VÝ dô lîi dung chªnh lÖch tû gi¸
cña USD vµ GBP , gi÷a JPY vµ USD , gi÷a GBP vµ JPY ë ba thÞ tr−êng London, Newyork vµ
Tokyo ®Ó chuyÓn USD sang GBP, tõ GBP sang JPY vµ tõ JPY sang USD ®Ó ¨n chªnh lÖch tû gi¸ .
C©u sè 2: (2,5 ®iÓm)
Tr¶ lêi 1 ý ®óng = + 0,1136 ®iÓm
Tr¶ lêi 1 ý sai = - 0,0568 ®iÓm
1,2 - 2,1 - 3,3 - 4,3 - 5,2 - 6,1 - 7,2 - 8,2 - 9,2 - 9,3 - 9,4 - 10,2 - 11,3 - 12,2 - 13,3 - 14,3 - 15,2 -
16,1 - 17,1 - 18,3 - 19,3 - 20,2 .
C©u sè 3: (2,5 ®iÓm )
Transferable L/C lµ mét lo¹i L/C trong ®ã quy ®Þnh quyÒn cña Ng−êi h−ëng lîi hiÖn hµnh
( Ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt ) cã thÓ yªu cÇu Ng©n hµng ph¸t hµnh chuyÓn nh−îng mét phÇn hay
toµn bé quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c . Ng−êi ra lÖnh chuyÓn nh−îng gäi
lµ ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt . Ng−êi kh¸c nµy lµ ng−êi h−ëng lîi thø hai .

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
69 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

L/C chuyÓn nh−îng ®−îc sö dông trong thanh to¸n th«ng qua trung gian , trong ®ã ng−êi
h−ëng lîi thø nhÊt lµ ng−êi trung gian .
Cã ba m« h×nh chuyÓn nh−îng :
+ ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc xuÊt khÈu : Ng−êi xuÊt khÈu ®−îc h−ëng lîi mét
L/C cã thÓ chuyÓn nh−îng toµn bé hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C ®ã cho nh÷ng
ng−êi kh¸c ë n−íc ng−êi xuÊt khÈu (0,33 ®iÓm ).
+ ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc nhËp khÈu : Mét C«ng ty néi ®Þa më L/C chuyÓn
nh−îng néi ®Þa ®Ó mua hµng cña mét C«ng ty NK . C«ng ty NK chuyÓn nh−îng toµn bé
hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C ®ã cho mét hay nhiÒu C«ng ty XK n−íc ngoµi (0,33
®iÓm )
+ChuyÓn nh−îng L/C qua mét n−íc thø ba : C«ng ty n−íc A më L/C chuyÓn
nh−îng cho C«ng ty n−íc B . C«ng ty n−íc B ra lÖnh chuyÓn nh−îng L/C ®ã cho C«ng ty
n−íc C (0,33 ®iÓm)
C«ng ty B ph¶i mua b¶o hiÓm b»ng 110% gi¸ CIF ( 110% cña 1.000.000 USD ) . §Ó
chøng tõ b¶o hiÓm do C«ng ty C lËp ra phï hîp víi trÞ gi¸ b¶o hiÓm cña L/C chuyÓn nh−îng gèc
, cho nªn C«ng ty B ph¶i chuyÓn nh−îng L/C 800.000 USD víi tû lÖ b¶o hiÓm lµ 137,5% .

C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm )
4.1- NHCT VN , Ký hËu cho NHCT VN .
4.2- TAIYO KOBE BANK LTD.
4.3- Ph¸p lÖnh th−¬ng phiÕu n¨m 1999 ViÖt Nam .
4.4- SANYO CO LTD TOKYO.
4.5- C«ng ty BAROTEX Hµ Néi .
4.6- Hèi phiÕu theo lÖnh vµ kú h¹n.
§Ò thi TTQT sè 19
--------------------
(thêi gian 150 phót )
C©u sè1:
C¨n cø vµo hîp ®ång d−íi ®©y , h`y kiÓm tra L/C cho ý kiÕn nhËn xÐt ?

Hîp ®ång sè 7/XK/2004
Hîp ®ång nµy ®−îc thiÕt lËp ngµy h«m nay gi÷a :
C«ng ty VÜnh Hoa , Hµ Néi do «ng Vâ thóc H»ng , gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn , d−íi ®©y gäi
t¾t lµ Bªn B¸n vµ
C«ng ty Nayo , Tokyo do «ng Takemura , gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn , d−íi ®©y gäi t¾t lµ Bªn
Mua , theo ®©y Bªn Mua ®ång ý mua Bªn B¸n ®ång ý b¸n hµng ho¸ theo nh÷ng ®iÒu kiÖn sau
®©y :
§iÒu 1 : Tªn hµng : S¾n l¸t kh« bãc vá ;
§iÒu 2 : Sè l−îng : 3.000,00 MT5% tuú quyÒn lùa chän cña ng−êi thuª tÇu;
§iÒu 3 : Quy c¸ch phÈm chÊt :S¾n l¸t bãc vá ,
- ®é Èm: 14,5 tèi ®a ;
- Acid Hydrocytric : 0,005/100 tèi ®a;
- bét : 70% tèi thiÓu
§iÒu 4 : Gi¸ c¶ : USD 150/MT FOB c¶ng H¶i Phßng theo Incoterms 2000 .
Tæng trÞ gi¸: 450.000,00USD ( Bèn tr¨m n¨m m−¬i ngµn ®« la Mü)5%.
§iÒu 5 : Bao b× : bao gai ( cã thÓ cò , kh«ng r¸ch ) tõ 40Kg ®Õn 50Kg tÞnh / bao.
§iÒu 6 : Thêi h¹n giao hµng : kh«ng chËm qu¸ ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2004.
§iÒu 7 : Giao hµng

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
70 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

- C¶ng bèc hµng : H¶i Phßng ViÖt Nam
- C¶ng dì hµng : Osaka , NhËt B¶n
- kh«ng cho phÐp giao tõng phÇn ;
- kh«ng cho phÐp chuyÓn t¶i ;
- sau khi giao hµng xong , ng−êi B¸n ph¶i ®iÖn b¸o cho ng−êi Mua biÕt träng
l−îng tÞnh , träng l−îng c¶ b× cña hµng ho¸ vµ giê tµu rêi c¶ng ®Ó ng−êi Mua
mua b¶o hiÓm .
§iÒu 8 : 30 ngµy lµ muén nhÊt tr−íc ngµy giao hµng , Bªn Mua ph¶i më L/C kh«ng thÓ
huû ngang , tr¶ tiÒn ngay , miÔn truy ®ßi cho Bªn B¸n h−ëng b»ng 100% tæng trÞ gi¸ hîp
®ång t¹i ng©n hµng Taiyo Kobe Bank LtD Tokyo th«ng qua Ng©n hµng C«ng Th−¬ng
ViÖt Nam . Chøng tõ xuÊt tr×nh gåm cã
6- Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i chi tiÕt ®` ký ;
7- Mét bé ®Çy ®ñ B/L b¶n gèc , hoµn h¶o , ®` bèc hµng lªn tÇu;
8- GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng do SGS ViÖt Nam cÊp ;
9- GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp n−íc ViÖt
Nam cÊp;
10- GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch thùc vËt do Côc kiÓm dÞch thùc vËt cÊp

§iÒu 9 : Gi¶i quyÕt tranh chÊp :
Mäi tranh chÊp ph¸t sinh tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nµy sÏ gi¶i quyÕt b»ng
th−¬ng l−îng , nÕu th−¬ng l−îng kh«ng ®i ®Õn thèng nhÊt sÏ ®−a ra Trung t©m träng tµi
quèc tÕ ViÖt Nam ®Æt bªn c¹nh Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam gi¶i quyÕt .
Ph¸n quyÕt cña Träng tµi lµ chung thÈm . PhÝ träng tµi do bªn thua kiÖn chÞu .
§iÒu 10 :
Hîp ®ång lµm b»ng tiÕng Anh , 2 b¶n cã gi¸ trÞ nh− nhau , mçi bªn gi÷ mét b¶n .
Mäi söa ®æi , bæ sung vµo hîp ®ång nµy ph¶i cã sù ®ång ý cña c¶ hai bªn . V¨n b¶n söa
®æi , bæ sung hîp ®ång lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hîp ®ång nµy .
Hîp ®ång lµm t¹i Hµ Néi ngµy 12 thµng 5 n¨m 2004 vµ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

Bªn Mua Bªn B¸n
C«ng ty Nayo , Tokyo C«ng ty VÜnh Hoa , Hµ Néi

IRREVOCABLE L/C
15- TEST : 22.776;
27- Sè tê 2/2;
40A - Lo¹i L/C : Kh«ng thÓ huû bá ;
20 - Sè L/C : 24 LC 0203 IM;
31C - Ngµy ph¸t hµnh : 20/11/2004;
31D - Ngµy vµ n¬i hÕt h¹n hiÖu lùc : 30/12/2004 t¹i Tokyo , Japan
50 - Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh L/C : C«ng ty Nayo , Tokyo ;
59 -Ng−êi h−ëng lîi : C«ng ty VÜnh Hoa , Hµ Néi , sè 2 , phè Bµ TriÖu , QuËn Hoµn KiÕm
, Hµ Néi ;
32B - Sè tiÒn 450.000,00 Dollars ( Bèn tr¨m n¨m m−¬i ngµn ®« la ch½n );
39A - Dung sai :  5%;
41D - Cã thÓ chiÕt khÊu t¹i bÊt cø ng©n hµng nµo ë n−íc ng−êi h−ëng lîi ;
42C - Hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay b»ng 100% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n ;
42D - Ng©n hµng tr¶ tiÒn : The Taiyo Kobe Bank Ltd , Tokyo , Japan ;

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
71 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

43P - Kh«ng cho phÐp giao tõng phÇn ;
43T - Kh«ng cho phÐp chuyÓn t¶i ;
44A - C¶ng bèc hµng : H¶i Phßng ViÖt Nam
44B - C¶ng dì hµng :; BÊt cø c¶ng nµo ë NhËt B¶n ;
44C - Ngµy giao hµng chËm nhÊt : 20/12/2004;
45A - M« t¶ hµng ho¸ :
- Tªn hµng : S¾n l¸t bãc vá ;
- Sè l−îng : 3.000,00 tÊn 5%
- §é Èm : 14,5 tèi ®a;
- Acid Hydrocitric : 0,005/100 tèi ®a ;
- Bét : 76% tèi thiÓu ;
- XuÊt xø : ViÖt Nam ;
- §¬n gi¸ : USD150,00 /MT FOB c¶ng H¶i Phßng;
- Bao gãi : trong bao gai , 40-50Kg tÞnh /bao
46A - Chøng tõ yªu cÇu xuÊt tr×nh :
- Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ®` ký lµm thµnh 03 b¶n gèc ;
- Mét bé ®Çy ®ñ b¶n gèc B/L , hoµn h¶o , ®` bèc hµng , lµm theo lÖnh The
Taiyo Kobe Bank Ltd , Tokyo , ghi chó c−íc phÝ tr¶ tr−íc vµ th«ng b¸o cho
ng−êi nhËn hµng ;
- GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do Phßng th−¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp cÊp;
- GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng do Vinacontrol cÊp .
- GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm do B¶o ViÖt CÊp ;
- GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch do Côc kiÓm dÞch thùc vËt cÊp .
47A - C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c :
- B/L ®Õn chËm còng nhËn ;
- B/L cña bªn thø 3 còng nhËn .
71B - Mäi chi phÝ ngoµi NhËt B¶n lµ do ng−êi h−ëng lîi L/C chÞu ;
48 - Thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ lµ trong vßng 5 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng .
57D - Ng©n hµng th«ng b¸o : Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam .

C©u sè 2: KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ URC,UCP, ISBP ICC

1- NÕu mét L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh mét chøng tõ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc dïng cho c¶ qu¸ tr×nh
chuyªn chë, c¸c ng©n hµng sÏ bá qua c¸c ®iÒu kiÖn trong L/C cÊm chuyÓn t¶i.
1.1- §óng.
1.2- Sai.
2- Mét chøng tõ vËn t¶i, ghi tªn ng−êi göi hµng kh«ng ph¶i lµ ng−êi h−ëng lîi cña L/C, ph¶i tõ
chèi.
2.1- §óng.
2.2- Sai.
3- Mét L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh mét chøng tõ b¶o hiÓm. Chøng tõ nµo trong sè c¸c chøng tõ sau
kh«ng ®−îc chÊp nhËn?
3.1- GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm.
3.2- GiÊy b¶o hiÓm t¹m thêi.
3.3- B¶o hiÓm ®¬n.
4- Mét chøng tõ b¶o hiÓm ghi ngµy muén h¬n ngµy ký ph¸t B/L vÉn ®−îc chÊp nhËn lµ.
4.1- §óng.
4.2- Sai.
--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
72 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

5- NÕu L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh “ Commercial Invoice ” , ng©n hµng cã thÓ tõ chèi :
5.1- Invoice ,
5.2- Proforma Invoice ,
5.3- Tax invoice
6- Khi nµo dung sai ± 5% ®−îc ¸p dông?.
6.1- Khi sè l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng kil«gam hoÆc mÐt.
6.2- Khi sè l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng ®¬n vÞ chiÕc.
7- NÕu ngµy hÕt hiÖu lùc cña L/C r¬i vµo ngµy lÔ ,
7.1- ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc lµ ngµy lµm viÖc ngay tr−íc ngµy lÔ.
7.2- ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc lµ ngµy lµm viÖc ®Çu tiªn ngay sau ®ã
7.3-ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc ®−îc kÐo dµi mét thêi gian ®óng b»ng kú nghØ.
8- L/C hÕt h¹n vµo thø 7 (ngµy ng©n hµng nghØ). Bé chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng chØ
®Þnh vµo ngµy thø hai kÕ tiÕp:
8.1- Ng©n hµng chØ ®Þnh ghi ngµy trªn phong bao ®ùng chøng tõ lµ thø s¸u, tr−íc ngµy hÕt
h¹n.
8.2- Ng©n hµng chØ ®Þnh cã thÓ ghi ngµy trªn phong bao lµ thø hai v× ng©n hµng ph¸t hµnh
biÕt râ nã kh«ng lµm viÖc vµo thø b¶y.
8.3- Ng©n hµng chØ ®Þnh ph¶i ®−a ra b¶n c«ng bè r»ng bé chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh trong
thêi h¹n hiÖu lùc ®−îc gia h¹n theo ®óng ®iÒu kho¶n 44 môc (a) cña UCP 500.
9- Mét L/C cã thÓ bá qua môc quy ®Þnh ngµy giao hµng chËm nhÊt:
9.1- Cã.
9.2- Kh«ng.
10- Ng©n hµng tõ chèi tiÕp nhËn GiÊy chøng nhËn xuÊt xø v× kh«ng ghi ngµy th¸ng x¸c nhËn
nguån gèc xuÊt xø cña hµng ho¸ lµ
10.1- §óng ,
10.2- Sai
11- Mét L/C chØ cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc nÕu:
11.1- Nã ghi râ r»ng nã cã thÓ chia nhá.
11.2- Nã ®−îc x¸c nhËn vµ ng©n hµng x¸c nhËn cho phÐp chuyÓn nh−îng.
11.3- Nã ®−îc ph¸t hµnh d−íi h×nh thøc cã thÓ chuyÓn nh−îng

12- NÕu mét L/C chuyÓn nh−îng quy ®Þnh giao hµng theo ®iÒu kiÖn CIF, ng−êi h−ëng lîi thø hai
ph¶i xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm b¶o hiÓm.
12.1- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt.
12.2- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø hai.
12.3- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø hai, víi ®iÒu kiÖn ng−êi h−ëng lîi thø
nhÊt xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm cho phÇn chªnh lÖch
13- Ng−êi h−ëng lîi cña mét L/C kh«ng cã ghi lµ cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc cã quyÒn yªu cÇu
ng©n hµng chuyÓn nh−îng toµn bé hay mét phÇn sè tiÒn cña L/C
13.1- Cã ,
13.2- kh«ng .
14-URC 522 quy ñịnh những chứng từ nào kh«ng ph¶i là chống tố thốống mối :
14.1-Invoice ,
14.2-Certificate of origin ,
14.3-Bill of exchange ,
14.4-Bill of Lading ,

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
73 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

15-Trong phương thức nhờ thu phiếu trơn ( Clean Collection ) , người xuất khẩu phải xuất tr×nh
những chứng từ nào :
15.1- Bill of Lading ,
15.2- AWB ,
15.3- Invoice ,
15.4- Bill of Exchange .
16-Trong thư ủy th¸c nhờ thu ( Collection Letter ) chỉ ra người trả tiền (Drawee) phải thanh to¸n
cả tiền phÝ và không giải thÝch g× thªm .Do người trả tiền chỉ trả tiền hàng mà kh«ng trả tiền phÝ ,
cho nªn ng©n hàng thu kh«ng trao chứng từ cho người trả tiền , theo quy ñịnh của URC 522 1995
ICC là
16.1- ðóng ,
16.2- Sai .
17-Ng©n hàng xuất tr×nh ( Presenting Bank ) cã thể là ng©n hàng nào
17.1- Ng©n hàng thu , nếu người nhờ thu chỉ ñịnh ,
17.2- Ng©n hàng thu , nếu ng©n hàng chuyển kh«ng chỉ ñịnh ,
17.3- Ng©n hàng kh¸c kh«ng cã quan hệ ñại lý với ng©n hàng chuyển .
18-Nếu ng©n hàng thu nhận ñược số lượng và số loại chứng từ nhiều hơn và hoặc kh«ng cã liệt
kª trong bảng kª khai chứng từ thu :
18.1- Ng©n hàng thu phải trả lại cho ng©n hàng chuyển ,
18.2- Ng©n hàng thu chỉ xuất tr×nh những chứng từ quy ñịnh trong bảng kª khai chứng từ
,
18.3- Ng©n hàng thu cứ thế xuất tr×nh ñể ñßi tiền người trả tiền
19- Người xuất khẩu cã thể gửi hàng trực tiếp vào ñịa chỉ của ng©n hàng ở nước người nhập khẩu
19.1- phải b¸o trước cho ng©n hàng ñã ,
19.2- phải trả chi phÝ bảo quản cho ng©n hàng ñã ,
19.3- phải ñược sự ñồng ý của ng©n hàng ñã .
20- Ng©n hàng thu kh«ng giao chứng từ cho người nhập khẩu v× người nhập khẩu chấp nhận
thanh to¸n hối phiếu trả chậm kh«ng ñầy ñủ về h×nh thức và kh«ng ñóng về nội dung là
20.1- ðóng ,
20.2- Sai .
C©u sè 3::
H`y tr×nh bÇy thêi gian thanh to¸n tr¶ tiÒn tr−íc quy ®Þnh trong hîp ®ång th−¬ng m¹i
quèc tÕ ?
C©u sè 4:
H`y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc thanh to¸n b¶o l`nh theo yªu cÇu ( Letter of Demand Guarantee ) vµ
®Æc ®iÓm vËn dông ?

§¸p ¸n ®Ò thi sè 19
-------------------
(thêi gian 150 phót)

C©u 1: ( 2,5 ®iÓm cho 18 ý ®óng .1 ý ®óng = 0,1388®iÓm )
CÇn bæ sung vµ sö ®æi L/C nh− sau :
- 40A - Lo¹i L/C : tr¶ tiÒn ngay , miÔn truy ®ßi ;
- 31C - Ngµy ph¸t hµnh : tr−íc ngµy 20/11/2004 ;

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
74 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

- 31D - Ngµy vµ n¬i hÕt h¹n hiÖu lùc : qu¸ ng¾n , kh«ng kÞp xuÊt tr×nh chøng tõ , nªn lµ
21 ngµy lµ tèi thiÓu
- 32B – Sè tiÒn : ThiÕu ch÷ : US vµ ch÷ Mü;
- 44B – C¶ng dì hµng : Osaka ,
- 45A – M« t¶ hµng ho¸ :
+ Tªn hµng thiÕu ch÷ Kh« .
+ Sè l−îng thiÕu ch÷ : T ;
+Bét : 70% thay v× 76%;
+ §¬n gi¸ : thiÕu ch÷ Incoterms 2000
- 46A – Chøng tõ :
+ Ho¸ ®¬n thiÕu ch÷ : chi tiÕt ;
+B/L ghi sai : Tr¶ sau thay v× tr¶ tr−íc ,
+ C/O : ThiÕu ch÷ ViÖt nam
+GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng ghi sai : SGS ViÖt Nam thay v× Vinacontrol;
+ Thõa giÊy B¶o hiÓm ;
- 48 – Thêi h¹n xuÊt tr×nh qu¸ ng¾n : Nªn lµ 15 ngµy hay lµ nh− UCP quy ®Þnh 21 ngµy
;
- 57D – Ng©n hµng th«ng b¸o ®óng lµ : Ng©n hµng C«ng th−¬ng ViÖt Nam ;
- Ch−a dÉn chiÕu nguån ph¸p lý ¸p dông : UCP 500,1993,ICC .
C©u sè 2: ( 2,5 ®iÓm )
Tr¶ lêi 1 ý ®óng =+0,125 ®iÓm
Tr¶ lêi 1 ý sai = - 0,0625 diÓm
1.1 – 2.2- 3.2 – 4.2 – 5.2 – 6.1 – 7.2 – 8.3 – 9.1 – 10.1 – 11.3 – 12.1 – 13,1 – 14.3 – 15.4 – 16.2
– 17.1 – 18.3 – 19.3 – 20.1 -

C©u sè 3 : (2,5 ®iÓm )
Kh¸i niÖm
Thêi gian thanh to¸n tr−íc quy ®Þnh trong hîp ®ång XNK lµ thêi gian trong ®ã quy ®Þnh
tr−íc ngµy giao hµng mét sè ngµy nhÊt ®Þnh hoÆc sau ngµy ký hîp ®ång nh−ng tr−íc ngµy giao
hµng , ng−êi nhËp khÈu ®` ph¶i thanh to¸n cho bªn xuÊt khÈu mét phÇn hay toµn bé trÞ gi¸ cña
hîp ®ång .
C¸c lo¹i
a/ Tr¶ tiÒn tr−íc víi môc ®Ých cÊp tÝn dông cho ng−êi xuÊt khÈu (
§Æc ®iÓm cña lo¹i thêi gian tr¶ tiÒn tr−íc nh− sau :
- Thêi ®iÓm cÊp tÝn dông th−êng ®−îc tÝnh lµ x ngµy kÓ tõ ngµy ký kÕt hîp ®ång hoÆc kÓ tõ ngµy
hîp ®ång chÝnh thøc cã hiÖu lùc ;
- Sè tiÒn cÊp tÝn dông phô thuéc vµo kh¶ n¨ng cÊp tÝn dông cña nhµ nhËp khÈu vµ nhu cÇu vay cña
ng−êi xuÊt khÈu ;
- Thêi h¹n cÊp tÝn dông th−êng lµ ng¾n han .
b/ Tr¶ tiÒn tr−íc víi môc ®Ých lµ mét kho¶n tiÒn ®Æt cäc nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång XNK
.§Æc ®iÓm cña lo¹i thêi gian tr¶ tiÒn tr−íc nµy nh− sau :
- Thêi ®iÓm ®Æt cäc tiÒn th−êng ®−îc tÝnh lµ x ngµy tr−íc ngµy giao hµng quy ®Þnh trong hîp
®ång hoÆc x ngµy sau ngµy ký hîp ®ång.
- Møc tiÒn ®Æt cäc tèi thiÓu ph¶i b»ng : PA=TA[(1+R)N - 1] + Pe
Trong ®ã :
PA = tiÒn øng tr−íc ;
TA = tæng trÞ gi¸ hîp ®ång ;

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
75 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

TA[(1+R)N - 1] = tiÒn l`i vay ng©n hµng ;
R = l`i suÊt vay ng©n hµng ;
N = thêi h¹n vay ;
Pe = tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång .
C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm )
Kh¸i niÖm
Ph−¬ng thøc b¶o l`nh thanh to¸n theo yªu cÇu lµ mét ph−¬ng thøc quy ®Þnh Ng©n hµng ph¸t hµnh
theo yªu cÇu cña mét kh¸ch hµng ph¸t hµnh mét th− b¶o l`nh trong ®ã sÏ cam kÕt båi th−êng mét
sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng−êi h−ëng lîi, nÕu ng−êi yªu cÇu kh«ng thanh to¸n ®óng h¹n nh− quy
®Þnh trong th− b¶o l`nh , víi ®iÒu kiÖn lµ ng−êi h−ëng lîi ph¶i xuÊt tr×nh mét b¶n tuyªn bè vÒ sù
vi ph¹m kh«ng thanh to¸n vµ hèi phiÕu ký ph¸t ®ßi tiÒn ng©n hµng ph¸t hµnh phï hîp víi ®iÒu
kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña th− b¶o l`nh .
§Æc ®iÓm vËn dông
URDG 458 1992 ICC ( Quy t¾c thèng nhÊt b¶o l`nh theo yªu cÇu ) lµ tËp qu¸n quèc tÕ
®iÒu chØnh ph−¬ng thøc b¶o l`nh thanh to¸n theo yªu cÇu .
Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh b¶o l`nh ph¶i ký quü 100% trÞ gi¸ th− b¶o l`nh vµ dµnh quyÓn
cho ng©n hµng ph¸t hµnh gi¶i ng©n tiÒn ký quü v« ®iÒu kiÖn nÕu c¸c chøng tõ cña ng−êi h−ëng
lîi xuÊt tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña th− b¶o l`nh
TÝnh chÊt ®éc lËp vµ kh«ng thÓ huû bá cña th− b¶o l`nh .
Ph−¬ng thøc nµy chØ cã lîi cho ng−êi xuÊt khÈu . V× vËy, ng−êi nhËp khÈu kh«ng muèn
¸p dông , nÕu cã , chØ ¸p dông trong lÜnh vùc phi th−¬ng m¹i .
§Ò thi sè 20
(thêi gian 150 phót)
C©u sè 1:
Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ g× ? C¸c lo¹i ngo¹i hèi quy ®Þnh trong Quy chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi cña n−íc
Céng hoµ x` héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ?
C©u sè 2: KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP, ISBP ICC
1- NÕu trong L/C kh«ng chØ râ ¸p dông UCP nµo th× :
1.1- L/C tù ®éng ¸p dông UCP 500 ,
1.2- L/C ¸p dông UCP 400 ,
1.3- L/C kh«ng ¸p dông UCP nµo c¶ .
2- Mét L/C cã dÉn chiÕu ¸p dông UCP 500 mµ kh«ng nãi ®Õn ISBP 645 th× :
2.1- Kh«ng ¸p dông ISBP 645 ,
2.2- §−¬ng nhiªn ¸p dông ISBP 645
3- Mét L/C dÉn chiÕu ¸p dông eUCP 1.0 mµ kh«ng dÉn chiÕu UCP 500 , ISBP 645
3.1- ChØ ¸p dông eUCP 1.0 ,
3.2- §−¬ng nhiªn ¸p dông c¶ UCP , ISBP .
4- Nh÷ng tæn thÊt ph¸t sinh ra tõ nh÷ng ®iÒu m¬ hå ghi trong ®¬n xin ph¸t hµnh L/C hoÆc söa ®æi
L/C sÏ do ai g¸nh chÞu : ( §iÒu 2 ISBP )
4.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C ,
4.2- Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh L/C .
5- Ng©n hµng th«ng b¸o L/C më b»ng ®iÖn kh«ng cã TEST :
5.1- Tõ chèi th«ng b¸o L/C vµ b¸o ngay cho ng−êi h−ëng lîi biÕt ,
5.2- Ph¶i x¸c minh tÝnh ch©n thËt cña bøc ®iÖn , nÕu ng©n hµng muèn th«ng b¸o L/C ®ã .
5.3- Cã thÓ th«ng b¸o L/C mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g×
6- Ai ký ph¸t hèi phiÕu theo L/C
6.1- Ng−êi xuÊt khÈu ,
6.2- Ng©n hµng th«ng b¸o ,

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
76 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

6.3- Ng−êi h−ëng lîi L/C
7- Trªn cïng mét chøng tõ mµ cã ph«ng ch÷ kh¸c nhau, thËm chÝ cã c¶ ch÷ viÕt tay , th× cã coi
chøng tõ ®ã ®` bÞ söa ch÷a vµ th©y ®æi
7.1- §óng ,
7.2- Sai
8- Khi nµo th× viÖc ®Ò nghÞ söa ®æi L/C cña ng©n hµng ph¸t hµnh cã hiÖu lùc ?
8.1- NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi ,
8.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã b»ng chøng lµ ng−êi h−ëng lîi L/C ®` nhËn ®−îc ®Ò nghi
söa ®æi ,
8.3- Ngay sau khi ng©n hµng tr¶ tiÒn nhËn ®−îc c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi L/C
söa ®æi
9- Ng−êi h−ëng lîi cã thÓ chÊp nhËn mét phÇn söa ®æi L/C trong v¨n b¶n chÊp nhËn cña m×nh
9.1- Cã ,
9.2- Kh«ng
10- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã quyÒn tõ chèi ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ®` kh«ng ®−îc ký , cho dï
L/C kh«ng yªu cÇu
10.1- §óng ,
10.2- Sai
11- Mét ng©n hµng ph¸t hµnh L/C khi ph¸t hµnh L/C ®` kh«ng ghi tõ "cã thÓ huû ngang" trong
néi dung L/C ,th×
11.1- DÉu sao L/C vÉn cã thÓ huû ngang v× thuËt ng÷ “kh«ng thÓ huû ngang" kh«ng ®−îc
ghi vµo.
11.2- Ng©n hµng cã thÓ thªm thuËt ng÷ "cã thÓ huû ngang" b»ng c¸ch ®−a ra b¶n söa ®æi.
11.3- L/C chØ cã thÓ huû ngang nÕu ng−êi h−ëng lîi chÊp nhËn sù tu chØnh L/C mét c¸ch
râ rµng.
12- C¸c chøng tõ Delivery Order , Forwarder´s Certificate of Receipt , Mate´s Receipt sÏ ®−îc
kiÓm tra :
12.1- Nh− c¸c chøng tõ vËn t¶i quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 23 – 29 UCP
12.2- Nh− c¸c chøng tõ kh¸c .
13- Shipping documents gåm nh÷ng chøng tõ :
13.1- Ho¸ ®¬n ,
13.2- Hèi phiÕu ,
13.3- C/O.
14- Ng©n hµng ph¸t hµnh:
14.1- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu nh− ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a chÊp nhËn söa
®æi.
14.2- Cã thÓ thay ®æi söa ®æi tr−íc khi ng−êi h−ëng lîi chÊp nhËn.
14.3- BÞ rµng buéc kh«ng thÓ huû ngang vµo söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi ch−a
chÊp nhËn
15- Nh÷ng chøng tõ nµo cã thÓ do bªn thø ba cÊp theo yªu cÇu cña L/C “ Third party documents
acceptable”
15.1- Hèi phiÕu ,
15.2- Ho¸ ®¬n ,
15.3- C/O.
16- Ng©n hµng kh«ng cÇn kiÓm tra c¸ch tÝnh to¸n chi tiÕt trong chøng tõ mµ chØ cÇn kiÓm tra tæng
gi¸ trÞ cña chøng tõ so víi yªu cÇu cña L/C lµ
16.1- §óng ,
16.2- Sai

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
77 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

17- ThuËt ng÷ “chiÕt khÊu” cã nghÜa lµ g×?
17.1- Thanh to¸n ngay lËp tøc.
17.2- KiÓm tra chøng tõ råi göi chøng tõ ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu thanh to¸n.
17.3- KiÓm tra chøng tõ vµ chiÕt khÊu chóng tr−íc ngµy ®¸o h¹n .
18- Ng©n hµng chÊp nhËn c¸c chøng tõ nhiÒu trang nÕu nh− :
18.1- C¸c trang ®−îc g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau ,
18.2- C¸c trang g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau vµ ®−îc ®¸nh sè liªn tiÕp
18.3- C¸c trang rêi nhau vµ ®¸nh sè liªn tiÕp nhau ,
19- Gi÷a c¸c chøng tõ cã nh÷ng th«ng tin bæ sung trong kü m` hiÖu kh¸c nhau nh− c¶nh b¸o
hµng dÔ vì , r¸ch , kh«ng ®Ó lén ng−îc …cã ®−îc coi lµ cã sù sai biÖt
19.1- Cã ,
19.2- kh«ng .
20- C¸c chøng tõ cã in tiªu ®Ò cña c«ng ty , khi ký cã cÇn thiÕt ph¶i nh¾c l¹i tªn cña c«ng ty bªn
c¹nh ch÷ ký kh«ng .
20.1- Cã ,
20.2- Kh«ng
C©u sè 3 :
Tr×nh bÇy c¸c lo¹i tû gi¸ hèi ®o¸i nÕu ph©n lo¹i theo c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ (
Tû gi¸ T/T , M/T , SÐc , Hèi phiÕu .. )?
C©u sè 4:
TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi lµ g× , ph©n lo¹i vµ h`y giíi thiÖu nh÷ng tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi
mµ ViÖt Nam th−êng sö dông ?

§¸p ¸n ®Ò thi sè 20
------------------
( thêi gian 150 phót )
C©u sè 1: (2,5 ®iÓm )
Kh¸i niÖm (
Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ quan hÖ so s¸nh gi÷a c¸c tiÒn tÖ cña c¸c n−íc víi nhau hoÆc lµ
gi¸ c¶ cña tiÒn tÖ n−íc nµy thÓ hiÖn b»ng mét sè tiÒn tÖ n−íc kia hoÆc ng−îc l¹i .
a/ Quan hÖ so s¸nh gi÷a c¸c tiÒn tÖ víi nhau trong thêi ®¹i ngµy nay lµ so s¸nh
søcmua gi÷a c¸c ®ång tiÒn víi nhau ( 3 PPP ) .
b/ §¬n vÞ so s¸nh søc mua gi÷a c¸c tiÒn tÖ lµ ræ hµng ho¸ vµ dÞch vô vµ ræ tiÒn tÖ
cïng víi gi¸ vµng quèc tÕ .
C¸c lo¹i ngo¹i hèi gåm cã (
a/ Ngo¹i tÖ ( Foreign Currency ) ;
b/ C¸c ph−¬ng tiÖn l−u th«ng tÝn dông ghi b»ng ngo¹i tÖ : Check , Bill of
Exchange , Promissory Note , Credit Card ...
c/ C¸c lo¹i chøng kho¸n cã gi¸ ghi b»ng ngo¹i tÖ : Stock , Bond , Derivative
Documents ....
d/ Vµng ®−îc dïng lµm ph−¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ ;
e/ Néi tÖ cã nguån gèc ngo¹i tÖ .

C©u sè 2: (2,5 ®iÓm )
Tr¶ lêi 1 ý ®óng = + 0,1136 ®iÓm
Tr¶ lêi 1 ý sai = - 0,0568 ®iÓm
1.3 – 2.2 – 3.2 – 4.2 – 5.2 – 6.3 – 7.2 – 8.3 – 9.2 – 10.2 – 11.3 – 12.2 – 13.1 – 13.3 – 14.3
– 15.3 – 16.1 – 17.3 – 18.1 – 18.2 – 19.2 – 20.2.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
78 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

C©u sè 3 : (2,5 ®iÓm )
Tû gi¸ chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn ( Telegraphic Transfer Exchange Rate ): lµ tû gi¸ b¸n ngo¹i
tÖ cho kh¸ch hµng mµ ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè ngo¹i tÖ ®ã cho ng−êi chØ ®Þnh b»ng
ph−¬ng tiÖn ®iÖn tÝn .
§Æc ®iÓm :
- Tèc ®é chuyÓn tiÒn nhanh ,
- Chi phÝ cao ;
- Lµ tû gi¸ c¬ së ®Ó tÝnh ra c¸c lo¹i tû gi¸ kh¸c .
Tû gi¸ chuyÓn tiÒn b»ng th− ( Mail Transfer Exchange Rate) lµ tû gi¸ b¸n ngo¹i tÖ cho
kh¸ch hµng mµ ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè ngo¹i tÖ ®ã cho ng−êi chØ ®Þnh b»ng ph−¬ng
tiÖn th− tÝn .
§Æc ®iÓm :
- Tèc ®é chuyÓn tiÒn chËm ,
- Chi phÝ rÎ ;
Tû gi¸ sÐc ( Check Exchange Rate) lµ tû gi¸ b¸n sÐc ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng .
§Æc ®iÓm :
- Ng−êi h−ëng lîi sÐc muèn thu tiÒn sÐc ph¶i nhê ng©n hµng thu hé , do vËy tèc
®é thu tiÒn rÊt chËm ;
- Tû gi¸ sÐc b»ng tû gi¸ T/T trõ ®i sè tiÒn l`i ph¸t sinh trong thêi gian kÓ tõ khi
mua sÐc ®Õn lóc sÐc nhËn ®−îc tiÒn .
VÝ dô :
+ Tû gi¸ T/T ViÖt Nam – Hoa Kú (USD/VND) = 15.600/15.680
+ L`i suÊt huy ®éng cña NHTM ViÖt Nam = 10% n¨m
+ Thêi gian chuyÓn sÐc ViÖt Nam – Hoa kú = 1 th¸ng .
Tû gi¸ sÐc 1 USD = 15.680 – [( 15.680 x 0,10):12] = 15.549,33 VND.
Tû gi¸ hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay( At sight Draft Exchange Rate ) lµ tû gi¸ b¸n “hèi phiÕu tr¶
tiÒn ngay ngo¹i tÖ” cho kh¸ch hµng .
§Æc ®iÓm :
- Ng−êi h−ëng lîi hèi phiÕu ph¶i xuÊt tr×nh hèi phiÕu ®Õn ng©n hµng chØ ®Þnh ®Ó
thu tiÒn .
- C¸ch tÝnh gièng nh− tû gi¸ sÐc , tuy nhiªn l`i suÊt ®Ó tÝnh tû gi¸ lµ l`i suÊt huy
®éng ngo¹i tÖ .
Tû gi¸ hèi phiÕu kú h¹n ( Usance Draft Exchange Rate ) lµ tû gi¸ b¸n “hèi phiÕu kú h¹n
ngo¹i tÖ” cho kh¸ch hµng .
§Æc ®iÓm :
- Tèc ®é thu tiÒn chËm h¬n hèi phiÕu tr¶ ngay .
Thêi h¹n tÝnh l`i b»ng kú h¹n hèi phiÕu céng víi thêi h¹n chuyÓn hèi phiÕu
C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm )
Kh¸i niÖm
lµ tiÒn tÖ mµ luËt cña n−íc ph¸t hµnh ®ång tiÒn ®ã cho phÐp nh÷ng ai cã thu nhËp ®ång
tiÒn nµy ®Òu cã quyÒn yªu cÇu ng©n hµng cña n−íc ®ã ®æi ra c¸c ngo¹i tÖ kh¸c mét c¸ch tù do ,
kh«ng cÇn ph¶i cã giÊy phÐp ®æi tiÒn .
C¸c lo¹i tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi (
TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi toµn phÇn ( Total Free Convertible Currency )
lµ tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi kh«ng phô thuéc vµo h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi hoÆc nguån thu nhËp tiÒn
tÖ hoÆc ng−êi chuyÓn ®æi lµ c− tró hay phi c− tró .

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
79 tgiungar33@yahoo.com
Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::…

C¸c tiÒn tù do chuyÓn ®æi toµn phÇn : USD , EURO , GBP , JPY , AUD , ATS , CAD ,
SGD , SEK , MYR .....
TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn ( Partial Free Convertible Currency )
lµ tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi phô thuéc vµo h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi hoÆc nguån thu nhËp tiÒn tÖ hoÆc
ng−êi chuyÓn ®æi lµ c− tró hay phi c− tró .
C¸c tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn : PHP , KRW , TWD , IDR , THB , EGP.

--Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông --
80 tgiungar33@yahoo.com