Đề thi môn Thị trường chứng khoán Đế 1 : Lý thuyết Câu1 : Nêu chức năng của thị trường chứng

khoán? Liên hệ việc thực hiện các chức năng đó tại Việt Nam hiện nay? Câu 2 : Nêu các giai đoạn của khớp định kỳ? Hãy cho biết cơ chế chế vận hành khớp lện định kỳ tại SGDCK TPHCM hiện nay? ( Câu này die toàn tập) Bài tập ( không nhớ rõ số liệu nhưng đại khái là như sau ) Số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành : 800 000 CP Số lượng cổ phiếu ưu đãi là 30 000 lãi xuất 13%/năm, giá 20 000 đã lưu hành đc 5 năm Hai năm trước N-1 và N-2 công ty chưa trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi Ngày 6/1/ N công ty thực hiện quyèn mua theo ty le 5:1 , giá mua theo qyuen là 20.000 Ngày 12/6/N Công ty quyết định mua lai 30 000 co phiếu thường từ đối tác với số tiền là 350 trd Số liệu kế toán ngày 1/10/N nhu sau : Tổng tài sản : Không nhớ Tổng nợ : Không nhớ Yêu cầu : 1 Tính giá mua theo quyền 2 . Xác định số lương cổ phiéu thường đang lưu hành trước và sau khi thực hiện quyền mua 3 . Tính NAV ( giá trị sổ sách) ngày 1/10/N 4 . Ngày 1/10/N ông A nắm giữ 120 000 cổ phiếu . Hỏi ông A nắm giữ bao nhiu % quyền của công ty Cho biết : Thị giá của cổ phiếu mua theo quyền là 35.000 Công ty chỉ trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi vào cuối mỗi năm nếu kinh doanh có lãi ) Cần đọc kỹ chú ý nha Cổ tức cổ đông ưu đãi chỉ trừ đi 2 năm thui nha Chúc các bạn thi tốt Nếu có thắc mắc gì về môn này thì cứ liên lạc với mình na Con đề kia thì cũng không kém phần " khoai" lý thuyế thui chứ bài tập dễ lắm Tớ chỉ nhớ đại khái là Cấu 1 Định nghĩa chỉ số giá Các phương pháp tính chỉ số giá Vn-Index là chi? Cách tính Liên hệ với VN? Câu 2 Định nghĩa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp ? Phân biệt? Liên hệ với VN
Đề khác

1. Trái phiếu là gi? Phân tích các cách phân loại trái phiếu. Liên hệ việc phân loại trái

phiếu ở VN hiện nay. 2. Chỉ số giá chứng khoán là gì? Nêu các phương pháp tính chỉ số giá chứng khoán? Nêu cách tính chỉ số VN_Index?cho ví dụ. 3. Bài tập về lệnh.Tính giá mở cửa của cổ phiếu, các lệnh được thực hiện. Tổng giá trị cổ phiếu. Xác định số tiền mà ông A nhận được với số cổ phiếu được khớp lệnh và có tính phí môi giới là 0,5% 1.phân loại thị trường chứng khoán?việc phân loại có ý nghĩa j đối với việc quản lý và phát triển 2.quyền mua rights là j?các nội dung của quyền mua.cho ví dụ.khi nào thì phát hành quyền mua?và tại sao quyền mua lại được giao dịch trên thị trường chứng khoán. đây là đề 17.đề 15 thì tớ chịu.bài tập cùi lém.cả phòng tớ tính ra h = 2,2 .hix ko bít có sai ko.

Đề 11 Câu 1: Trái phiếu là gì? các cách phân loại trái phiếu. liên hệ việc phát hành trái phiếu ở việt nam Câu 2: Chỉ số giá chứng khoán là gì? Các phương pháp tính chỉ số giá? VnIndex được tính theo phương pháp nào? lấy ví dụ minh họa về VnIndex Câu 3: bài tập cho bảng số liệu a. tính giá mở cửa b. lệnh và số lượng được giao dịch c. tổng giá trị thị trường được giao dịch d. Số tiền nhà đầu tư thu được khi thực hiện lệnh bán Đề 14 Câu 1: Khái niệm, đặc trưng thị trường chứng khoán? Ý nghĩa Câu 2: Nêu giống và khác nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi Câu 3: bài tập chương 5 Đề 20 câu 1: Phân tích nội dung hợp đồng chọn quyền bạn, cho ví dụ minh họa và ý nghĩa của nó với đầu tư chứng khoán Câu 2: Khái niệm đặc điểm của cổ phiếu thường? Bình luận câu cổ phiếu là quyền lực Câu 3: bài tập chương 5

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.