You are on page 1of 12

OLE 1389

OLE
AutoCAD oferuje moliwo czenia i osadzania obiektw OLE (Object Linking and
Embedding). AutoCAD moe pracowa zarwno jako klient, jak i serwer OLE. Za po-
rednictwem OLE rysunki pochodzce z AutoCAD-a mog by umieszczone w innych
aplikacjach; pliki pochodzce z innych aplikacji mog by umieszczone w rysunkach
AutoCAD-a.
W rysunku AutoCAD-a umieszczono: rwnanie, schemat organizacyjny, wykres,
clipart oraz arkusz kalkulacyjny
1390 AutoCAD 2005
Na powyszym rysunku pokazano kilka obiektw OLE osadzonych na rysunku Auto-
CAD-a. Po dwukrotnym klikniciu obiektu automatycznie zostanie uruchomiona waci-
wa aplikacja, ktra umoliwi jego edycj.
Rysunki AutoCAD-a osadzone w dokumencie Worda
Na powyszym rysunku pokazano AutoCAD-a osadzone w dokumencie Worda. Po
dwukrotnym klikniciu rysunku automatycznie uruchomiona zostanie zainstalowana
w systemie najnowsza wersja AutoCAD-a, ktra umoliwia edycj rysunku.
Co to jest OLE?
OLE jest to technika wymiany danych pomidzy aplikacjami Windows oparta na cze-
niu i osadzaniu obiektw (Object Linking and Embedding). Umoliwia ona tworzenie
dokumentw zawierajcych obiekty utworzone przez inne programy. Na przedstawio-
nym powyej rysunku AutoCAD-a umieszczony zosta wykres oraz arkusz kalkulacyjny
utworzony w Excelu, rwnanie utworzone za pomoc edytora rwna Worda, clipart
z biblioteki clipartw oraz schemat organizacyjny utworzony za pomoc programu Orga-
nization Chart. W dokumencie Worda umieszczone zostay rysunki AutoCAD-a. W do-
kumencie lub rysunku mona osadzi wiele rnych obiektw pochodzcych z rnych
aplikacji. Aby dokona edycji obiektu OLE, kliknij na nim dwa razy, co spowoduje uru-
chomienie aplikacji, ktra utworzya obiekt (pamitaj, e aplikacja ta musi by zainsta-
lowana).
OLE 1391
Czym rni si czenie
od osadzania?
Technika OLE umoliwia umieszczanie obiektw na dwa sposoby:
n osadzanie,
n czenie.
Osadzanie (Embedding) polega na skopiowaniu oryginalnego obiektu i umieszczeniu
kopii w dokumencie. Po osadzeniu powstaje kopia obiektu pierwotnego. Osadzanie
moe bardzo zwikszy rozmiary dokumentu, gdy zostanie w nim umieszczona kopia
obiektu. Poniewa kopia nie zachowuje adnego poczenia z oryginaem, modyfikacja
osadzonego obiektu nie powoduje zmiany obiektu pierwotnego. Osadzanie przypomina
wstawiania bloku za pomoc polecenia INSERT.
czenie (Linking) polega stworzeniu poczenia pomidzy obiektem pierwotnym
a dokumentem, do ktrego obiekt ten jest doczony. Modyfikacja doczonego obiektu
pociga za sob automatyczn modyfikacj pierwowzoru. czenie jest bardzo przydat-
ne, gdy obiekt zosta umieszczony w wielu rnych dokumentach kada zmiana obiek-
tu bdzie odzwierciedlona we wszystkich dokumentach. czenie przypomina jest przy-
czanie odnonika za pomoc polecenia XREF.
Umieszczanie obiektw OLE
w rysunkach AutoCAD-a
Obiekty utworzone przez rne aplikacje mog zosta umieszczone w rysunkach Auto-
CAD-a za pomoc osadzania lub czenia. Do umieszczania obiektw OLE w Auto-
CAD-zie su polecenia: INSERTOBJ, PASTESPEC, PASTECLIP oraz OLELINKS.
Osadzanie INSERTOBJ
Polecenie INSERTOBJ umoliwia osadzenie obiektu w rysunku AutoCAD-a.
[Insert][OLE Object...]
7 io

InsertOLE Object
1392 AutoCAD 2005
Na ekranie pojawi si okienko umoliwiajce wybr rodzaju obiektu przeznaczonego
do osadzenia w rysunku. Liczba i rodzaj dostpnych obiektw zaleny bdzie od konfi-
guracji komputera i aplikacji zainstalowanych w systemie. Standardowo tworzony jest
nowy obiekt, o czym informuje wczony przecznik Utwrz nowy.
Osadzanie nowego obiektu
Wybierz rodzaj obiektu i kliknij OK (lub dwukrotnie kliknij rodzaj obiektu). Urucho-
miona zostanie aplikacja suca do tworzenia obiektu wybranego typu. Wiele aplikacji
umoliwia wczytanie gotowego obiektu z dysku. Obiekt zostanie osadzony w rysunku
AutoCAD-a i pojawi si na ekranie.
Istnieje moliwo utworzenia okrelonego typu obiektu z pliku. W tym celu wcz
przecznik Utwrz z pliku.
Osadzanie istniejcego obiektu
Nastpnie okrel plik, w ktrym jest zapisany osadzany obiekt, wpisujc jego nazw
w polu Plik lub kliknij przycisk Przegldaj... i wska go na dysku. Plik zostanie osa-
dzony w rysunku.
OLE 1393
czenie INSERTOBJ
Za pomoc polecenia INSERTOBJ mona poczy obiekt z rysunkiem. czenie pole-
ga na utworzeniu poczenia midzy obiektem i rysunkiem AutoCAD-a. Obiekt nie zo-
stanie skopiowany do rysunku. Kada zmiana poczonego obiektu znajduje odzwier-
ciedlenie w rysunku AutoCAD-a.
[Insert][OLE Object...]
7 io

InsertOLE Object
Aby poczy obiekt z rysunkiem, wcz przecznik Utwrz z pliku, wybierz plik, a na-
stpnie wcz przecznik Pocz. Wybrany plik zostanie poczony z rysunkiem.
czenie zawartoci schowka PASTESPEC
czy mona rwnie za pomoc polecenia PASTESPEC (umoliwia ono poczenie
zawartoci schowka).
[Edit][Paste Special...]
7 PA
Uruchom aplikacj tworzc doczany obiekt. Utwrz lub wczytaj obiekt. Nastpnie
zaznacz cay obiektu lub jego cz i skopiuj go do schowka (CTRL-C). Przejd do Au-
toCAD-a i wybierz z menu [Edit][Paste Special...].
Wklej specjalnie
Wcz przecznik Wklej cze. W oknie Jako wyszczeglnione s rodzaje obiektw,
ktre mog zosta poczone. Wybierz z listy typ obiektu i kliknij OK. Mona nakaza
wywietlanie poczonego obiektu jako ikony. W tym celu wcz przecznik Wywietl
jako ikon. Po klikniciu ikony umieszczonej na rysunku AutoCAD-a uruchomiony zo-
stanie program macierzysty obiektu umoliwiajcy jego edycj.
1394 AutoCAD 2005
Wklejanie (osadzanie) zawartoci schowka
PASTECLIP
Za pomoc polecenia PASTECLIP zawarto schowka mona wklei do rysunku.
[Edit][Paste]
7 CTRL-V

StandardPaste from Clipboard


Po osadzeniu obiektu na ekranie pojawia si okno waciwoci umoliwiajce okrelenie
waciwoci tego obiektu: wielkoci, wspczynnika skali, wysokoci napisw oraz jako-
ci wywietlania obiektw OLE na ekranie.
Zarzdzanie poczeniami OLE OLELINKS
Za pomoc polecenia OLELINKS zarzdzamy poczeniami w rysunku.
[Edit][OLE Links...]
Zarzdzanie poczeniami
Wska poczenie i dokonaj jego modyfikacji za pomoc przyciskw i przecznikw.
Aktualizacja rodzaj sposobu uaktualniania poczenia:
Automatyczna
poczenie uaktualniane automatycznie przy kadej zmianie
doczonego obiektu,
Rczna
poczenie uaktualniane przez uytkownika. Przy otwiera-
niu rysunku uytkownik zostanie poinformowany o zmianie
doczonego obiektu.
OLE 1395
Anuluj przerwanie wykonywania polecenia.
Aktualizuj teraz dokonuje natychmiastowej aktualizacji wskazanego poczenia.
Otwrz rdo otwiera plik, w ktrym poczony obiekt zosta zapisany
(w programie macierzystym) i podwietla fragment pliku
widoczny w AutoCAD-zie.
Zmie rdo... umoliwia okrelenie nowego pooenia przyczonego
obiektu.
Przerwij cze rozbija poczenie.
Zamknij koczy wykonywanie polecenia.
Jeeli w rysunku nie ma adnych pocze, polecenie nie jest dostpne.
Polecenie nie dziaa w przypadku obiektw osadzonych.
Wklejanie zawartoci schowka
z przeksztaceniem w obiekty AutoCAD-a
Aby wklei zawarto schowka jako obiekty AutoCAD-a, wybierz z menu [Edit]
[Paste Special...], nastpnie z listy Jako wybierz opcj AutoCAD Entities. Obiekty
znajdujce si w schowku zostan przeksztacone w obiekty AutoCAD-a, a nastpnie
umieszczone na rysunku.
Wklejanie z rwnoczesnym przeksztaceniem w obiekty AutoCAD-a funkcjonuje tylko
w przypadku osadzania.
Umieszczanie rysunkw AutoCAD-a
w innych aplikacjach
Rysunki AutoCAD-a mona umieszcza w innych aplikacjach. Kopiujemy obiekty Au-
toCAD-a do schowka, a nastpnie wklejamy je do aplikacji. Aby utworzy poczenie,
naley posuy si poleceniem COPYLINK.
1396 AutoCAD 2005
Osadzanie COPYCLIP
Aby osadzi rysunek AutoCAD-a (lub jego fragmentu) w innej aplikacji, naley naj-
pierw skopiowa rysunek (lub jego fragment) do schowka.
[Edit][Copy]
7 CTRL-C

StandardCopy to Clipboard
W odpowiedzi na komunikat Select objects: wska obiekty, ktre maj zosta sko-
piowane do schowka. Na zakoczenie nacinij ENTER. Jeeli chcesz skopiowa wszyst-
kie obiekty znajdujce si na rysunku, w odpowiedzi na Select objects: wpisz all.
Poniewa osadzanie tworzy kopi w dokumencie docelowym wybranych obiektw,
dwukrotne kliknicie rysunku spowoduje edycj tylko osadzonego jego fragmentu
(kopii), a nie caego rysunku. Jeeli chcesz, aby dostpny by cay rysunek (cho nie-
koniecznie widoczny), osad go w caoci albo skorzystaj z czenia.
Wycicie i osadzenie CUTCLIP
Aby osadzi rysunek (lub jego fragment) w innej aplikacji i usun go z rysunku, sko-
rzystaj z polecenia CUTCLIP. Polecenie to dziaa podobnie do polecenia COPYCLIP,
jednake po umieszczeniu obiektw w schowku usuwa je z rysunku.
[Edit][Cut]
7 CTRL-X

StandardCut to Clipboard
W odpowiedzi na komunikat Select objects: wska obiekty, ktre maj zosta przenie-
sione do schowka. Na zakoczenie nacinij ENTER. Po skopiowaniu do schowka obiek-
ty zostan usunite z rysunku.
czenie COPYLINK
Polecenie COPYLINK kopiuje biecy widok do schowka, aby doczy go pniej do
innego dokumentu.
[Edit][Copy Link]
Przejd do aplikacji, w ktrej ma zosta umieszczone poczenie. Wybierz z menu
[Edycja][Wklej specjalnie...]. Wybierz rodzaj obiektu AutoCAD drawing obiekt.
Wcz przecznik Wklej cze. Kliknij OK.
OLE 1397
2000
Umieszczanie zawartoci okna
tekstowego w schowku COPYHIST
Za pomoc polecenia COPYHIST umieszczamy ca zawarto okna tekstowego Auto-
CAD-a w schowku. Okno tekstowe oprcz treci widocznej w oknie zawiera cay prze-
bieg sesji rysunkowej. Polecenie to wpisujemy z klawiatury.
Widoczno obiektw OLE
Zmienna systemowa Olehide steruje widocznoci obiektw OLE na ekranie oraz na
wydruku. Aby zmieni warto tej zmiennej, wpisz jej nazw w linii polece. W odpo-
wiedzi na Enter new value for OLEHIDE <0>: podaj now warto zmiennej.
0
Obiekty OLE bd widoczne w przestrzeni papieru i modelu.
1
Obiekty OLE bd widoczne tylko w przestrzeni papieru.
2
Obiekty OLE bd widoczne tylko w przestrzeni modelu.
3
Obiekty OLE nie bd widoczne.
Obiekty OLE znikaj z ekranu podczas chowania linii niewidocznych. Mona temu
zaradzi umieszczajc obiekt OLE w osobnej rzutni (w przestrzeni papieru), w ktrej
nie nakaemy chowania linii niewidocznych.
Domylna jako wywietlania
obiektw OLE
Zmienna systemowa Olequality steruje domyln jakoci wywietlania obiektw OLE na ekra-
nie. Aby zmieni warto tej zmiennej, wpisz jej nazw w linii polece. W odpowiedzi na ko-
munikat Enter new value for OLEQUALITY <1>: podaj now warto zmiennej.
0
jako niska (grafika liniowa).
1
jako tekstowa.
2
jako graficzna.
3
jako fotograficzna.
4 jako super-fotograficzna.
1398 AutoCAD 2005
2005
2005
Zmienna Olequality ma wpyw tylko na osadzone (embedded) obiekty OLE.
Skalowanie obiektw OLE
OLESCALE
Obiekty OLE s podczas wstawiania do rysunku automatycznie skalowane, tak by ich
wielko na rysunku w przyblieniu odpowiadaa wielkoci w aplikacji, z ktrej pocho-
dz. Dziki temu atwiej jest wstawia do AutoCAD-a takie obiekty, jak: pliki Worda,
arkusze Excela, prezentacje PowerPointowe, pliki graficzne, itp.
Po wstawieniu obiektu OLE mona zmieni wielko i rodzaj czcionki napisw. W
tym celu zaznacz obiekt, kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu
kontekstowego opcj: [Ole >][Text size...].
Okno dialogowe suce do zmiany wielkoci i rodzaju czcionki obiektu OLE
Edycja obiektw OLE
Edycja zawartoci obiektw OLE osadzonych lub wklejonych do AutoCAD-a wykony-
wana jest przez aplikacj, ktra ten obiekt utworzya. Po dwukrotnym klikniciu obiektu
OLE waciwa aplikacja zostanie uruchomiona automatycznie.
W wersji 2005 obiekty OLE traktowane s analogicznie jak inne obiekty rysunkowe
i polecenia edycyjne AutoCAD-a dziaaj w stosunku do tych obiektw.
OLE 1399
Po wskazaniu kursorem obiektu OLE i naciniciu prawego przycisku myszy pojawi si
menu kontekstowe.
Open otwiera obiekt w macierzystej aplikacji.
Reset przywraca oryginalne rozmiary obiektu OLE..
Text Size... umoliwia skalowanie obiektu OLE w zalenoci od wiel-
koci czcionki napisw.
Convert... dokonuje konwersji obiektu.
Po wybraniu konwersji na ekranie pojawia si okno dialogowe umoliwiajce wybranie
formatu, na ktry powinien zosta przeksztacony wybrany obiekt OLE.
Konwersja obiektu
Gdy wczysz przecznik Uaktywnij jako, obiekt nie zostanie przeksztacony, ale zo-
stanie otwarty zgodnie z wybranym formatem.
1400 AutoCAD 2005
Osadzanie za pomoc metody
przenie-i-upu
Istnieje moliwo osadzenia obiektu (np. arkusza kalkulacyjnego, wykresu, itp.) na ry-
sunku AutoCAD-a za pomoc metody przenie-i-upu. Okno AutoCAD-a i okno
aplikacji musz by widoczne na ekranie. Aby obiekt osadzi, zaznacz go, przecignij
do okna AutoCAD-a i upu. Obiekt zostanie usunity z aplikacji i osadzony w rysunku
AutoCAD-a. Aby skopiowa obiekt, podczas przecigania naley nacisn na klawiatu-
rze klawisz CTRL.