You are on page 1of 18

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA

SILABO 2008 - II
I- INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Asignatura : INTERNADO HOSPITALARIO
1.2. Código : 11-51
1.!. S"#"str" A$ad%#i$o : & Ci$'o
1.(. Cr%ditos : 2(
1.5. Condi$ión : O)'igatorio.
1.*. Horas S"#ana'"s : (( +( T"óri$as , ( Pr-$ti$as.
1./. Pr" r"0uisitos : 2* Cr%ditos a1ro)ados
1.2. Dura$ión : 2( s"#anas
1.3. Pro4"sor En$argado : Dr. 5OSE 67I8ONES LO9ANO
Dr. L7CAS LEI:A CORDO:A
Dr. 7gas 5uan 5u'i-n ;art<n"=
Dr. ;anu"' ;. Arr"dondo Cu)a

II-SUMILLA
Asignatura C'<ni$o >1ra$ti$o >0u" ti"n" $o#o 1ro1ósito in$or1orar nu"?os
$ono$i#i"ntos #%di$os +)asados "n 'a $'<ni$a.so)r" 'as 1ato'og<as ;"di$o-
6uir@rgi$as "n g"n"ra' 0u" s" 1r"s"ntan "n 'os di?"rsos $asos >Aa$i"ndo %n4asis
"n a0u"''os 0u" s" r"'a$ionan dir"$ta o indir"$ta#"nt" $on "' Sist"#a
Esto#atognati$o +$a#1o d" a$$ión d"' Onto"sto#ato'ogo.>1"r#iti"ndo as 0u"
$on "' in$r"#"nto d" 'os $ono$i#i"ntos B $u'tura #"di$a "' a'u#no 1u"da
int"rr"'a$ionar 'as 1ato'og<as d"' Sist"#a Esto#atognati$o $on 'as d" 'os d" #-s
Sist"#as B Crganos B ?i$"?"rsa> 1"r#iti%ndo'" "sto 1od"r ''"gar a un a$"rtado
Diagnosti$o as< $o#o so'i$itar d" #an"ra #as a$"rtada 'as <nt"r $onsu'tas 0u"
1u"dan s"r n"$"sarias >o1ti#i=-ndos" "' trata#i"nto 0u" r"0ui"ra "' 1a$i"nt"
III- OBJETIVOS
- In$r"#"ntar $ono$i#i"ntos "n "' $a#1o #"di$o 1ara 1od"r r"'a$ionar 'a 1ato'og<a
Sist%#i$a $on 'a Esto#ato'ogi$a o ?i$"?"rsa> )as-ndos" "n un a1ro1iado $rit"rio C'<ni$o
B d" "D-#"n"s d" AuDi'iar"s> $ontando ad"#-s "n 'os $asos 0u" 'o r"0ui"r"n $on 'a
<nt"r $onsu'ta $orr"s1ondi"nt".
- A1'i$ar $on $rit"rio> "0uidad B r"s1onsa)i'idad> 'os 1rin$i1ios %ti$os> )io%ti$os B
d"onto'ógi$o "n "' #an"Eo d"' 1a$i"nt". D"sarro''ando sus $a1a$idad"s "#o$iona'"s
r"s1"$to a 'a int"ra$$ión $on "' 1a$i"nt"> sus $o#1aF"ros B $on 'os do$"nt"s d"ntro d"
'os di?"rsos a#)i"nt"s d"' Aos1ita'.
- ;an"Ear "4i$i"nt"#"nt"> 'a Historia C'<ni$a> 'as di4"r"nt"s Ord"n"s d" ED-#"n"s
AuDi'iar"s> "' Cons"nti#i"nto In4or#ado> 'as Gnt"r $onsu'tas > 'as Trans4"r"n$ias >'a
R"4"r"n$ia B Contra r"4"r"n$ia> 'as a'tas "t$. $onsid"rados d"ntro d" 'a at"n$ión int"gra'
B "s1"$ia'i=ada d" 'os 1a$i"nt"s tanto d" 'a Consu'ta EDt"rna $o#o d" Hos1ita'i=a$ión B
E#"rg"n$ia "n 'as di4"r"nt"s Es1"$ia'idad"s.
- Parti$i1ar "n "' Diagnosti$o d" 'as 1ato'og<as d"' Sist"#a Esto#atognati$o $on
#ani4"sta$ión Lo$a' B H o Sist%#i$a B $o'a)orar "n 'a d"t"r#ina$ión d"' 1'an d"
trata#i"nto.
- Parti$i1ar "n "' trata#i"nto d" 'as 1ato'og<as d"' sist"#a Esto#atognati$o. Con
r"1"r$usión 'o$a' o sist%#i$a
IV CAPACIDADES / HABILIDADES
CAPACIDAD I:
1-Cono$" B $o#1r"nd" 'os 'in"a#i"ntos Iti$os> Jio%ti$os B d" onto'ógi$os> "' s"$r"to
1ro4"siona'K as< $o#o 'as )as"s '"ga'"s 0u" sust"ntan 'a at"n$ión asist"n$ia' "n "'
Hos1ita'.
Cono$" B $o#1r"nd" "D1'i$ando 'as )as"s t"óri$as d" 'as "s1"$ia'idad"s 0u"
$o#1r"nd"n "' d"sarro''o d"' Si'a)o "n 'a ad0uisi$ión d" $ono$i#i"ntos
so)r" 'os 4unda#"ntos )io'ógi$os> Lisio'ógi$os> 1ato'ógi$os> "st%ti$os B
1si$o'ógi$os "n "' #an"Eo d"' 1a$i"nt".
Cono$"> $o#1r"nd" B 1ra$ti$a 'as Nor#as 7ni?"rsa'"s d" Jios"guridad "n
'a at"n$ión $'<ni$a d"' 1a$i"nt".
E'a)ora idón"a#"nt" 'a Historia C'<ni$a> "' $ons"nti#i"nto in4or#ado> 'as ord"n"s d"
ED-#"n"s AuDi'iar"s 'as Gnt"r $onsu'tas> Trans4"r"n$ias> R"4"r"n$ias B Contra
r"4"r"n$ias> Hos1ita'i=a$ion"s B 'as A'tas r"s1"$ti?as "n 'os $asos n"$"sarios.
2- D"s$ri)"> ana'i=a " id"nti4i$a 'os di4"r"nt"s "0ui1os> instru#"nta'"s B )io#at"ria'"s
0u" s" uti'i=an "n 'a at"n$ión d"' 1a$i"nt" "n 'as di4"r"nt"s "s1"$ia'idad"s.
Cono$"> "D1'i$a B $o#1r"nd" 'as t%$ni$as 1r"?"nti?as> r"$u1"rati?as> B r"Aa)i'itadoras
"n "' #an"Eo d" 'as di?"rsas 1ato'og<as d" 'as di4"r"nt"s "s1"$ia'idad"s $on "s1"$ia'
%n4asis "n 'as $orr"s1ondi"nt"s a' Sist"#a Esto#atognati$o.
Parti$i1a "n "' Diagnosti$o> B 1'an d" trata#i"nto d" 'as di4"r"nt"s "n4"r#"dad"s d"'
Sist"#a Esto#atognati$o $on #ani4"sta$ión 'o$a' B H o Sist%#i$a.
Parti$i1a "n 'a Pr"1ara$ión B "E"$u$ión s"$u"n$ia' d" 'os di4"r"nt"s trata#i"ntos 0u" s"
a1'i$an "n 'as di?"rsas "s1"$ia'idad"s d" 1r"4"r"n$ia Esto#ato'ogi$a> a1'i$ando 'os
1roto$o'os Instituidos "n 'a s"d" 1ara "' ad"$uado trata#i"nto d"' 1a$i"nt" tanto d" 'a
Consu'ta EDt"rna $o#o d" Hos1ita'i=a$ión o E#"rg"n$ia.
CAPACIDAD II:
1.- Cono$" C'<ni$a#"nt" 'as 1ato'og<as> a't"ra$ion"s o d"sord"n"s 4isio'ógi$os d"sd" "'
as1"$to ;"di$o B H o 6uir@rgi$o 0u" s" 1r"s"ntan "n 'as di4"r"nt"s rota$ion"s
1rogra#adas durant" su int"rnado Aos1ita'ario.
2.- Ana'i=a 'as Historias C'<ni$as B 'os r"s1"$ti?os ED-#"n"s auDi'iar"s d" 'os 1a$i"nt"s
o)s"r?ados "n su rota$ión> a1ortando sug"r"n$ias B o "D1"ri"n$ias "n 'os $asos 0u"
s"an 1"rtin"nt"s B H o 0u" $o#1"tan dir"$ta o indir"$ta#"nt" a 'a 1ro4"sión.
.- Cono$" 'as #ani4"sta$ion"s C'<ni$as B 'os r"su'tados d" 'os "D-#"n"s auDi'iar"s d"
'as a4"$$ion"s Lisio'ógi$as BH o Psi$o'ógi$as d" 'os 1a$i"nt"s at"ndidos "n 'as di?"rsa
rota$ion"s a1r"ndi"ndo a r"$ono$"r 'as r"'a$ion"s dir"$tas o indir"$tas 0u" "stas
1ato'og<as +#"ta)ó'i$as> trau#ato'ógi$as> "ndo$rinas> nutri$iona'"s> $ong%nitas> "t$..
1u"dan t"n"r $on "' Sist"#a Esto#atognati$o o ?i$"?"rsa.
!.- Cono$" "' #an"Eo d" 'a <nt"r $onsu'ta> d" 'a r"4"r"n$ia B $ontra r"4"r"n$ia> as< $o#o
d" 'a d"ri?a$ión d" 'os $asos 0u" s"an r"a'#"nt" n"$"sarios. Para ta' "4"$to $ono$"r-
$a#1o d" a$$ión d" $ada "s1"$ia'idad.
".- Cono$" "' #an"Eo d"' 1a$i"nt" Hos1ita'i=ado> d"sd" su int"rna#i"nto Aasta "' a'ta
r"s1"$ti?a s"a "sta 1r"s$rita o a so'i$itud> 1arti$i1ando "n 'a "'a)ora$ión 'as Aistorias
$'<ni$as d" "stos 1a$i"nt"s B $o'a)orando "n 4or#a a$ti?a $on 'os r"s1onsa)'"s d" 'a
at"n$ión.
#.- Id"nti4i$a B $ono$" 'a $asu<sti$a d" E#"rg"n$ia 1arti$i1ando "n 'a "'a)ora$ión d" 'a
Historia C'<ni$a> dis$usión d" 'os $asos 1"rtin"nt"s B "n "' trata#i"nto igua'#"nt"
1"rtin"nt"s o $uando "' r"s1onsa)'" 'o d"t"r#in".
V-PRIMERA ROTACION
T$%&'(: 1" DIAS
L)*+, : D%'+,-+&%.-( /% M%/$0$.+
E' D"1arta#"nto ;"di$ina > $onsta d" 'as sigui"nt"s "s1"$ia'idad"s B -r"as :
;"di$inaInt"rna>Mastro"nt"ro'ogia>R"u#ato'ogia>D"r#ato'og<a>N"u#o'ogia>Cardio'ogi
a>In4"$to'ogia>Hos1ita'i=a$ion B E#"rg"n$ia.
Cono$" "n "st" D"1arta#"nto 'as di?"rsas En4"r#"dad"s> S<ndro#"s B a't"ra$ion"s
So#-ti$as o Psi$o'ógi$as d"' 1a$i"nt" Adu'to> dando i#1ortan$ia a' #%todo d"
diagnosti$o a tra?%s d" 'a Historia $'<ni$a> 'os "D-#"n"s auDi'iar'"s B 'a dis$usión
$'<ni$as " <nt"r $onsu'tas r"s1"$ti?as> 'as d"ri?a$ion"s d" 'os $asos >'os $rit"rios d"
Aos1ita'i=a$ión B a'ta as< $o#o "' #an"Eo instaurado 1ara $ada $aso. E' int"rno a1r"nd"
a int"rr"'a$ionar 'as a4"$$ion"s sist%#i$as 1"rtin"nt"s $on "' Sist"#a Esto#atognati$o
d"t"r#inando si "' orig"n d" "sta 1ato'og<a "s Esto#ato'ógi$a o si 'a #is#a 1u"d" t"n"r
r"1"r$usión "n "' Sist"#a Esto#atognati$o o si $ontraindi$a o di4i$u'ta "' trata#i"nto
Odonto'ógi$o o ?i$"?"rsa> $ono$i"ndo "' #an"Eo #"di$o d" 'as #is#as 1odr- arri)ar a
un $rit"rio d" #an"Eo Odonto'ógi$o ad"$uado. EE#>:Crit"rios d" #an"Eo Esto#ato'ogi$o
d"' 1a$i"nt" dia)%ti$o> d"' 1a$i"nt" $on dis$rasia sangu<n"a > d"' 1a$i"nt" $on Lu1us
Erit"#atoso> d"' 1a$i"nt" In#uno su1ri#ido> 1a$i"nt" Ai1"rtiroid"o> 1a$i"nt" $on
1@r1ura tro#)o$ito1"ni$a> 1a$i"nt" $on $irrosis A"1-ti$a> 1a$i"nt" $on artritis> 1a$i"nt"
$on tu)"r$u'osis> o u'$"ra g-stri$a> 1a$i"nt"s $on Insu4i$i"n$ia r"na'> 1a$i"nt"s $on
S<ndro#" $on?"rsi?o> 1a$i"nt"s $on Insu4i$i"n$ia r"s1iratoria> 1a$i"nt"s $on a'g@n ti1o
d" a4"$$ión $ardia$a "t$. E' int"rno 1arti$i1a "n 'as a$ti?idad"s asist"n$ia'"s d" Consu'ta
EDt"rna B E#"rg"n$ia> a$o#1aFando B asisti"ndo a' tutor asignado $on 0ui"n r"a'i=ara
'a Aistoria $'<ni$a> so'i$itud d" "D-#"n"s auDi'iar"s B otros 0u" indi0u" "' #"di$o
tratant" ad"#-s 1arti$i1a "n 'a "'a)ora$ión d"' 1'an d" trata#i"nto B "n "' #is#o dando
%n4asis "n a0u"''os 0u" ti"n"n r"'a$ión dir"$ta o indir"$ta $on "' Sist"#a
Esto#atognati$o.
En Hos1ita'i=a$ión "' int"rno 1arti$i1a "n 'as ?isitas diarias a 'os 1a$i"nt"s int"rnados>
$o'a)ora "n 'a "'a)ora$ión d" 'as Aistorias $'<ni$as> so'i$itud d" "D-#"n"s auDi'iar"s "
int"r1r"ta$ión d" 'os #is#os B otros 0u" "' #"di$o tratant" d"t"r#in"> ad"#-s 1arti$i1a
a$ti?a#"nt" $o'a)orando "n "' #an"Eo t"ra1%uti$o B $'<ni$o dando %n4asis "n 'as
1ato'og<as r"'a$ionadas dir"$ta o indir"$ta#"nt" $on "' sist"#a "sto#atognati$o
$o'a)ora ad"#-s "n 'a "'a)ora$ión d" 'as a'tas B "1i$risis $orr"s1ondi"nt"s B "n 'as
a$ti?idad"s 0u" "' tutor asignado d"t"r#in".
CONTENIDOS ESTRATEMIAS N
REC7RSOS
DIDACTICOS CONCEPT7AL PROCEDI;ENTAL ACTIT7DINAL
1.-Jas"s T"óri$as d" 'a
S"#io'og<a B 4isio1ato'og<a
d" 'as a4"$$ion"s BHo
"n4"r#"dad"s B s<ndro#"s
#an"Eados "n "'
D"1arta#"nto d" ;"di$ina
dando %n4asis a 'os
r"'a$ionados dir"$ta o
indir"$ta#"nt" $on 'a
"sto#ato'og<a.
Cono$"r 'os 1rin$i1ios d"
Iti$a> Jio%ti$a>
D"onto'og<a> S"$r"to
Pro4"siona'> Cons"nti#i"nto
In4or#ado.
2.-Cono$"r> $o#1r"nd"r B
a1'i$ar 'a 1si$o'og<a "n "'
#an"Eo d"' 1a$i"nt" adu'to.
!.-Jios"guridadOPrin$i1ios
B Nor#as 7ni?"rsa'"s d"
Jios"guridad:
Li#1i"=a>
d"s$onta#ina$ión>
d"sin4"$$ión B
"st"ri'i=a$ión.
As"1sia " In4"$$ion"s #-s
$o#un"s "n 'a at"n$ión d"'
1a$i"nt" adu'to.
(. Cono$i#i"nto d" 'as
1art"s d" 'a Historia C'<ni$a
B 'a 4or#a d" $on4"$$ionar'a
" int"r1r"tar'a.
5-Cono$"r " int"r1r"tar 'os
ED-#"n"s AuDi'iar"s 0u" s"
so'i$itan $o#o aBuda
diagnosti$a "n 'a "?a'ua$ión
d"' 1a$i"nt" adu'to

-Cono$"r> "?a'uar B
a1'i$ar 'os $rit"rios
Iti$os B $i"nt<4i$os 0u"
s" d")"n uti'i=ar "n "'
#an"Eo C'<ni$o d"'
1a$i"nt" 0u" s" ati"nd"
"n "st" D"1arta#"nto.
-Cono$"r 'os $rit"rios
d" 1si$o'og<a a1'i$ados
"n "' diagnosti$o B
#an"Eo d" 'as a4"$$ion"s
si$oso#-ti$as
1r"s"ntadas "n 'as
"s1"$ia'idad"s
-Cr"ar a$titud"s
4a?ora)'"s "n 'a
a1'i$a$ión d" nor#as d"
)ios"guridad.
-Cono$"r 'a $on4"$$ión
d" 'a Aistoria $'<ni$a> "'
$ons"nti#i"nto
in4or#ado> B 'os $rit"rios
)-si$os 1ara so'i$itar 'os
"D-#"n"s AuDi'iar"s> 'as
Gnt"r $onsu'tas>
trans4"r"n$ias r"4"r"n$ias
B $ontrarr"4"r"n$ias> 'as
Hos1ita'i=a$ion"s> B
a'tas.
-L""r " Int"r1r"tar 'os
ED-#"n"s AuDi'iar"s.
-Cono$" 'a
4isio1ato'og<a d" 'as
di4"r"nt"s "n4"r#"dad"s >
s<ndro#"s B d"sord"n"s
"stando "n $ondi$ion"s
d" r"'a$ionar'as "n $asos
1"rtin"nt"s $on "'
sist"#a "sto#atognati$o
-A1'i$a 'os
$ono$i#i"ntos )-si$os
"n "' "E" d" su
4or#a$ión 1ara
dis$"rnir "n "' $rit"rio
$'<ni$o d" diagnosti$o B
trata#i"nto d" 'as
di?"rsas 1ato'og<as B
a't"ra$ion"s dando
%n4asis a a0u"''as 0u"
s" r"'a$ionan $on "'
Sist"#a
"sto#atognati$o.
-:a'ora 'a i#1ortan$ia
d" 'a Psi$o'og<a "n 'a
at"n$ión d"' 1a$i"nt"
adu'to.
-Parti$i1a $on a$titud"s
"n 'a a1'i$a$ión d" 'as
nor#as d" )ios"guridad
-Parti$i1a "n 'a
$on4"$$ión d" 'a
Aistoria $'<ni$a B "'
$ons"nti#i"nto
in4or#ado> "D-#"n"s
auDi'iar"s> <nt"r
$onsu'tas
tras4"r"n$ias>
Aos1ita'i=a$ion"s >a'tas
-;anti"n"
$o#uni$a$ión 4'uida
$on "' tutor>
1arti$i1ando
a$ti?a#"nt" "n toda 'as
a$$ion"s d" diagnosti$o
B trata#i"nto 0u" "'
1ro4"siona' asist"nt"
$r"a $on?"ni"nt"s>
-;anti"n" "#1at<a $on
"' 1a$i"nt" adu'to
d"ntro d" un a#)i"nt"
d" r"s1"to )asa "n 'os
1rin$i1ios )io%ti$os B
d" %ti$a 1ro4"siona'.
-Pr-$ti$a $'<ni$a
$ontinua " int"ra$ti?a
"n "' $u#1'i#i"nto d"
'os o)E"ti?os B d" 'a
a1'i$a$ión d"
$ono$i#i"ntos "n 'a
$onsu'ta "Dt"rna>
Aos1ita'i=a$ión B
"#"rg"n$ia
-S"#inarios $on
ED1osi$ion"s B
1arti$i1a$ión a$ti?a d"
'os a'u#nos
-Tra)aEo gru1a'
dis$usión d" $asos
$'<ni$os> 1r"s"nta$ión
d" r"?ista d" r"?istas.
-S" uti'i=a 1i=arra>
1roB"$tor d" s'id"s>
r"tro1oB"$tor>
#u'ti#"dia. T: B :HS.
VI- SEGUNDA ROTACION:
T$%&'(: 1" d<as
L)*+, : D%'+,-+&%.-( /% P%/$+-,1+
E' D"1arta#"nto P"diatr<a> $onsta d" 'as sigui"nt"s "s1"$ia'idad"s B -r"as:
N"onato'og<a> Cirug<a P"di-tri$a> In4"$to'og<a P"di-tri$a> N"u#o'ogia P"di-tri$a>
Nutri$ión> Hos1ita'i=a$ión B E#"rg"n$ia.
E' int"rno $ono$" "n "st" D"1arta#"nto 'as di?"rsas En4"r#"dad"s > S<ndro#"s B
a't"ra$ion"s So#-ti$as o Psi$o'ógi$as d"' 1a$i"nt" NiFo >dando i#1ortan$ia a 'os #%todo
d" diagnosti$o a tra?%s d" 'a Historia C'<ni$a> ED-#"n"s AuDi'iar'"s > dis$usion"s C'<ni$as
Int"r $onsu'tas r"s1"$ti?as B 'as d"ri?a$ion"s d" 'os $asos 0u" 'o r"0ui"r"n > a' igua' 0u" 'os
$rit"rios d" Aos1ita'i=a$ión B a'ta as< $o#o "' #an"Eo instaurado 1ara $ada $aso .E' int"rno
a1r"nd" a int"rr"'a$ionar 'as a4"$$ion"s sist%#i$as 1"rtin"nt"s $on "' Sist"#a
Esto#atognati$o d"t"r#inando si 'a $ausa d" "sta 1ato'og<a "s Esto#ato'ógi$a o si 'a
#is#a "n su d"4"$to 1u"d" t"n"r r"1"r$usión "n "' Sist"#a Esto#atognati$o as< $o#o
$ontraindi$ar o di4i$u'tar "' trata#i"nto Odonto'ógi$o o ?i$"?"rsa> $ono$i"ndo "' #an"Eo
#"di$o d" 'as di?"rsas a't"ra$ion"s o 1ato'og<as 1"di-tri$as 1odr- arri)ar a un $rit"rio
a1ro1iado d" #an"Eo Odonto'ógi$o . EE#.:Crit"rios d" #an"Eo Esto#ato'ogi$o d"' 1a$i"nt"
$on a't"ra$ion"s $ong%nitas> d"' 1a$i"nt" $on dis$rasia sangu<n"a > d"' 1a$i"nt" In#uno
su1ri#ido> 1a$i"nt" $on H"#o4i'ia> 1a$i"nt" Ai1"rtiroid"o> 1a$i"nt" $on 1@r1ura
tro#)o$ito1"ni$a> 1a$i"nt" $on artritis Eu?"ni'> 1a$i"nt" $on tu)"r$u'osis> 1a$i"nt" $on
s<ndro#"s nutri$iona'"s o #"ta)ó'i$os> 1a$i"nt"s $on insu4i$i"n$ia r"na'> "t$.
E' int"rno d" P"diatr<a 1arti$i1a "n 'as a$ti?idad"s asist"n$ia'"s d" Consu'ta EDt"rna B
E#"rg"n$ia> a$o#1aFando B asisti"ndo a' tutor asignado $on 0ui"n r"a'i=ara 'a Aistoria
$'ini$a> so'i$itud d" "D-#"n"s auDi'iar"s B otros 0u" indi0u" "' #"di$o tratant" as< $o#o
1arti$i1a "n 'a "'a)ora$ión d"' 1'an d" trata#i"nto B "n "' #is#o> dando %n4asis "n a0u"''os
0u" ti"n"n r"'a$ión dir"$ta o indir"$ta $on "' Sist"#a Esto#atognati$o.
En Hos1ita'i=a$ión "' int"rno 1arti$i1a "n 'as ?isitas diarias a 'os 1a$i"nt"s Aos1ita'i=ados>
$o'a)ora "n 'a "'a)ora$ión d" 'as Aistorias $'<ni$as> so'i$itud d" "D-#"n"s auDi'iar"s "
int"r1r"ta$ión d" 'os #is#os B otros 0u" "' #"di$o tratant" d"t"r#in"> ad"#-s 1arti$i1a
a$ti?a#"nt" $o'a)orando "n "' #an"Eo t"ra1%uti$o B $'<ni$o d" 'os di?"rsos $asos dando
%n4asis "n 'as 1ato'og<as r"'a$ionadas dir"$ta o indir"$ta#"nt" $on "' sist"#a
"sto#atognati$o $o'a)ora ad"#-s "n 'a "'a)ora$ión d" 'as a'tas B "1i$risis
$orr"s1ondi"nt"s B "n 'as a$ti?idad"s 0u" "' tutor asignado d"t"r#in".
CONTENIDOS ESTRATEMIAS N
REC7RSOS
DIDACTICOS CONCEPT7AL PROCEDI;ENTAL ACTIT7DINAL
1.-Jas"s T"óri$as d" 'a
S"#io'ogia B 4isio1ato'og<a
d" 'as a4"$$ion"s BHo
"n4"r#"dad"s B s<ndro#"s
#an"Eados "n "'
D"1arta#"nto d" P"diatr<a
dando %n4asis a 'os
r"'a$ionados dir"$ta o
indir"$ta#"nt" $on 'a
"sto#ato'og<a.
Cono$"r 'os 1rin$i1ios d"
Iti$a> Jio%ti$a>
D"onto'og<a> S"$r"to
Pro4"siona'> Cons"nti#i"nto
In4or#ado.
2.-Cono$"r> $o#1r"nd"r B
a1'i$ar 'a 1si$o'og<a "n "'
#an"Eo d"' 1a$i"nt" niFo.
!.-Jios"guridadOPrin$i1ios
B Nor#as 7ni?"rsa'"s d"
Jios"guridad:
Li#1i"=a>
d"s$onta#ina$ión>
d"sin4"$$ión B
"st"ri'i=a$ión.
As"1sia " In4"$$ion"s #-s
$o#un"s "n 'a at"n$ión d"'
1a$i"nt" niFo.
(. Cono$i#i"nto d" 'as
1art"s d" 'a Historia C'<ni$a
B 'a 4or#a d" $on4"$$ionar'a
" int"r1r"tar'a.
5-Cono$"r " int"r1r"tar 'os
ED-#"n"s AuDi'iar"s 0u" s"
so'i$itan $o#o aBuda
diagnosti$a "n 'a "?a'ua$ión
d"' niFo.

-Cono$"r> "?a'uar B
a1'i$ar 'os $rit"rios
Iti$os B $i"nt<4i$os 0u"
s" d")"n uti'i=ar "n "'
#an"Eo C'<ni$o d"'
1a$i"nt" 0u" s" ati"nd"
"n "st" D"1arta#"nto.
-Cono$"r 'os $rit"rios
d" 1si$o'og<a a1'i$ados
"n "' diagnosti$o B
#an"Eo d" 'as a4"$$ion"s
si$oso#-ti$as
1r"s"ntadas "n 'as
"s1"$ia'idad"s
-Cr"ar a$titud"s
4a?ora)'"s "n 'a
a1'i$a$ión d" nor#as d"
)ios"guridad.
-Cono$"r 'a $on4"$$ión
d" 'a Aistoria $'<ni$a> "'
$ons"nti#i"nto
in4or#ado> B 'os $rit"rios
)-si$os 1ara so'i$itar 'os
"D-#"n"s AuDi'iar"s> 'as
Gnt"r $onsu'tas>
trans4"r"n$ias r"4"r"n$ias
B $ontrarr"4"r"n$ias> 'as
Hos1ita'i=a$ion"s> B
a'tas.
-L""r " Int"r1r"tar 'os
ED-#"n"s AuDi'iar"s.
-Cono$" 'a
4isio1ato'og<a d" 'as
di4"r"nt"s "n4"r#"dad"s >
s<ndro#"s B d"sord"n"s
1"di-tri$os "stando "n
$ondi$ion"s d"
r"'a$ionar'as "n $asos
1"rtin"nt"s $on "'
sist"#a "sto#atognati$o
-A1'i$a 'os
$ono$i#i"ntos )-si$os
"n "' "E" d" su
4or#a$ión 1ara
dis$"rnir "n "' $rit"rio
$'<ni$o d" diagnosti$o B
trata#i"nto d" 'as
di?"rsas 1ato'og<as B
a't"ra$ion"s dando
%n4asis a a0u"''as 0u"
s" r"'a$ionan $on "'
Sist"#a
"sto#atognati$o
-:a'ora 'a i#1ortan$ia
d" 'a Psi$o'og<a "n 'a
at"n$ión d"' 1a$i"nt"
adu'to.
-Parti$i1a $on a$titud"s
"n 'a a1'i$a$ión d" 'as
nor#as d" )ios"guridad
-Parti$i1a "n 'a
$on4"$$ión d" 'a
Aistoria $'<ni$a B "'
$ons"nti#i"nto
in4or#ado> "D-#"n"s
auDi'iar"s> <nt"r
$onsu'tas
tras4"r"n$ias>
Aos1ita'i=a$ion"s >a'tas
-;anti"n"
$o#uni$a$ión 4'uida
$on "' tutor>
1arti$i1ando
a$ti?a#"nt" "n toda 'as
a$$ion"s d" diagnosti$o
B trata#i"nto 0u" "'
1ro4"siona' asist"nt"
$r"a $on?"ni"nt"s>
-;anti"n" "#1at<a $on
"' 1a$i"nt" adu'to
d"ntro d" un a#)i"nt"
d" r"s1"to )asa "n 'os
1rin$i1ios )io%ti$os B
d" %ti$a 1ro4"siona'.
-Pr-$ti$a $'<ni$a
$ontinua " int"ra$ti?a
"n "' $u#1'i#i"nto d"
'os o)E"ti?os B d" 'a
a1'i$a$ión d"
$ono$i#i"ntos "n 'a
$onsu'ta "Dt"rna>
Aos1ita'i=a$ión B
"#"rg"n$ia
-S"#inarios $on
ED1osi$ion"s B
1arti$i1a$ión a$ti?a d"
'os a'u#nos
-Tra)aEo gru1a'
dis$usión d" $asos
$'<ni$os> 1r"s"nta$ión
d" r"?ista d" r"?istas.
-S" uti'i=a 1i=arra>
1roB"$tor d" s'id"s>
r"tro1oB"$tor>
#u'ti#"dia. T: B :HS.
VII-TERCERA2 CUARTA2 3UINTA 4 SE5TA ROTACIONES
T$%&'(: 15 d<as 1or s"r?i$io
S%,6$0$(7: Cirug<a P'-sti$a> Cirug<a d" Ca)"=a B Cu"''o> Trau#ato'og<a> Otorrino
Laringo'og<a>
L)*+,: D%'+,-+&%.-( /% C$,)*1+
E' D"1arta#"nto Cirug<a> $onsta d" 'as sigui"nt"s "s1"$ia'idad"s B -r"as: Cirug<a
M"n"ra'> Cirug<a P'-sti$a> Cirug<a d" Ca)"=a B Cu"''o> Trau#ato'og<a> Otorrino Laringo'og<a>
Cirug<a d" tóraD B N"uro Cirug<a> Hos1ita'i=a$ión B E#"rg"n$ia.
E' int"rno Cono$" "n "st" D"1arta#"nto 'as di?"rsas 1ato'og<as 0uir@rgi$as> S<ndro#"s B
a't"ra$ion"s So#-ti$as d"' 1a$i"nt"> dando i#1ortan$ia a' #%todo d" diagnosti$o a tra?%s d" 'a
Historia $'<ni$a> 'os "D-#"n"s auDi'iar'"s B 'a dis$usión $'<ni$as " <nt"r $onsu'tas r"s1"$ti?as>
'as d"ri?a$ion"s d" 'os $asos> 'os $rit"rios 1ara 'a Aos1ita'i=a$ión> int"r?"n$ión 0uir@rgi$a>
$ontro' 1ost 0uir@rgi$o B d" a'ta as< $o#o "' #an"Eo instaurado 1ara $ada $aso. E' int"rno
a1r"nd" a int"rr"'a$ionar 'as a4"$$ion"s sist%#i$as 1"rtin"nt"s $on "' Sist"#a Esto#atognati$o
d"t"r#inando si "' orig"n d" "sta 1ato'og<a "s Esto#ato'ógi$a o si 'a #is#a 1u"d" t"n"r
r"1"r$usión "n "' Sist"#a Esto#atognati$o o si $ontraindi$a o di4i$u'ta "' trata#i"nto
Odonto'ógi$o o ?i$"?"rsa> $ono$i"ndo "' #an"Eo #"di$o d" 'as #is#as 1odr- arri)ar a un
$rit"rio d" #an"Eo Odonto'ógi$o ad"$uado. EE#.:Crit"rios d" #an"Eo d"' 1a$i"nt" $on
trau#atis#o En$%4a'o Cran"ano > d"' 1a$i"nt" Po'itrau#ati=ado> d"' 1a$i"nt" $on Tu#or"s
J"nignos o $on 6uist"s d" di4"r"nt" Etio'og<a > 1a$i"nt" $on Car$ino#a d" di4"r"nt"s "tio'og<a>
1a$i"nt" $on #a'4or#a$ion"s Cong%nitas ;aDi'o 4a$ia'"s> 1a$i"nt" $on sinusitis d" orig"n
Odontog"ni$o o d" di?"rsa Etio'og<a> 1a$i"nt" $on Lra$turas D" Cr-n"o >;a'ar> ar$o
9igo#-ti$o > L"4ort II> B II> Pato'og<a d" 'as M'-ndu'as Sa'i?a'"s > "t$. E' int"rno 1arti$i1a "n 'as
a$ti?idad"s asist"n$ia'"s d" Consu'ta EDt"rna B E#"rg"n$ia> a$o#1aFando B asisti"ndo a' tutor
asignado $on 0ui"n r"a'i=ara 'a Aistoria $'<ni$a> so'i$itud d" "D-#"n"s auDi'iar"s B otros 0u"
indi0u" "' #"di$o tratant" as< $o#o 1arti$i1a "n 'a "'a)ora$ión d"' 1'an d" trata#i"nto B "n "'
#is#o> dando %n4asis "n a0u"''os 0u" ti"n"n r"'a$ión dir"$ta o indir"$ta $on "' Sist"#a
Esto#atognati$o. En Hos1ita'i=a$ión "' int"rno 1arti$i1a "n 'as ?isitas diarias a 'os 1a$i"nt"s
Aos1ita'i=ados> $o'a)ora "n 'a "'a)ora$ión d" 'as Aistorias $'<ni$as> so'i$itud d" "D-#"n"s
auDi'iar"s " int"r1r"ta$ión d" 'os #is#os> "n 'as $irug<as 1rogra#adas B otros 0u" "' #"di$o
tratant" d"t"r#in"> ad"#-s 1arti$i1a a$ti?a#"nt" $o'a)orando "n "' #an"Eo t"ra1%uti$o > $'<ni$o
B 0uir@rgi$o d" 'os di?"rsos $asos dando %n4asis "n 'as 1ato'og<as r"'a$ionadas dir"$ta o
indir"$ta#"nt" $on "' sist"#a "sto#atognati$o $o'a)ora ad"#-s "n 'a "'a)ora$ión d" 'as a'tas B
"1i$risis $orr"s1ondi"nt"s as< $o#o "n 'as a$ti?idad"s 0u" "' tutor asignado d"t"r#in" B "n 'as
guardias 0u" '" 1rogra#"n.
CONTENIDOS ESTRATEMIAS N
REC7RSOS
DIDACTICOS CONCEPT7AL PROCEDI;ENTAL ACTIT7DINAL
1.-Jas"s T"óri$as d" 'a
S"#io'og<a B 4isio1ato'og<a
d" 'as a4"$$ion"s BHo
"n4"r#"dad"s B s<ndro#"s
#an"Eados "n "'
D"1arta#"nto d" Cirug<a
dando %n4asis a 'os
r"'a$ionados dir"$ta o
indir"$ta#"nt" $on 'a
"sto#ato'og<a.
Cono$"r 'os 1rin$i1ios d"
Iti$a> Jio%ti$a> D"onto'og<a>
S"$r"to Pro4"siona'>
Cons"nti#i"nto In4or#ado.
2.-Cono$"r> $o#1r"nd"r B
a1'i$ar 'a 1si$o'og<a "n "'
#an"Eo d"' 1a$i"nt" adu'to.
!.-Jios"guridad Prin$i1ios B
Nor#as 7ni?"rsa'"s d"
Jios"guridad:
Li#1i"=a> d"s$onta#ina$ión>
d"sin4"$$ión B "st"ri'i=a$ión.
As"1sia " In4"$$ion"s #-s
$o#un"s "n 'a at"n$ión d"'
1a$i"nt".
(. Cono$i#i"nto d" 'as 1art"s
d" 'a Historia C'<ni$a B 'a
4or#a d" $on4"$$ionar'a "
int"r1r"tar'a.
5-Cono$"r " int"r1r"tar 'os
ED-#"n"s AuDi'iar"s 0u" s"
so'i$itan $o#o aBuda
diagnosti$a
*-Cono$" 'as t%$ni$as
0uir@rgi$as 1ara "'
trata#i"nto d" 'as A"ridas
0uir@rgi$as B trau#ato'ógi$as
-Cono$"r> "?a'uar B
a1'i$ar 'os $rit"rios Iti$os
B $i"nt<4i$os 0u" s" d")"n
uti'i=ar "n "' #an"Eo
C'<ni$o B 6uir@rgi$o d"'
1a$i"nt" 0u" s" ati"nd" "n
"st" D"1arta#"nto.
-Cono$"r 'os $rit"rios d"
1si$o'og<a a1'i$ados "n "'
diagnosti$o B #an"Eo d"
'as a4"$$ion"s
si$oso#-ti$as 1r"s"ntadas
"n 'as "s1"$ia'idad"s
-Cr"ar a$titud"s
4a?ora)'"s "n 'a a1'i$a$ión
d" nor#as d"
)ios"guridad.
-Cono$"r 'a $on4"$$ión
d" 'a Aistoria $'<ni$a> "'
$ons"nti#i"nto
in4or#ado> B 'os $rit"rios
)-si$os 1ara so'i$itar 'os
"D-#"n"s AuDi'iar"s> 'as
Gnt"r $onsu'tas>
trans4"r"n$ias r"4"r"n$ias
B $ontrarr"4"r"n$ias> 'as
Hos1ita'i=a$ion"s> B a'tas.
-L""r " Int"r1r"tar 'os
ED-#"n"s AuDi'iar"s.
-A1'i$a $ono$i#i"ntos
1ara "' #an"Eo guiado d"
'as A"ridas>
trau#ato'ógi$as B
0uir@rgi$as.
-A1'i$a 'os
$ono$i#i"ntos )-si$os
"n "' "E" d" su
4or#a$ión 1ara dis$"rnir
"n "' $rit"rio $'<ni$o d"
diagnosti$o B
trata#i"nto d" 'as
di?"rsas 1ato'og<as B
a't"ra$ion"s dando
%n4asis a a0u"''as 0u" s"
r"'a$ionan $on "'
Sist"#a
"sto#atognati$o.
-:a'ora 'a i#1ortan$ia
d" 'a Psi$o'og<a "n 'a
at"n$ión d"' 1a$i"nt"
adu'to.
-Parti$i1a $on a$titud"s
"n 'a a1'i$a$ión d" 'as
nor#as d" )ios"guridad
-Parti$i1a "n 'a
$on4"$$ión d" 'a Aistoria
$'<ni$a B "'
$ons"nti#i"nto
in4or#ado> "D-#"n"s
auDi'iar"s> <nt"r
$onsu'tas
tras4"r"n$ias>
Aos1ita'i=a$ion"s >a'tas
-;anti"n" $o#uni$a$ión
4'uida $on "' tutor>
1arti$i1ando
a$ti?a#"nt" "n toda 'as
a$$ion"s d" diagnosti$o
B trata#i"nto 0uir@rgi$o
0u" "' 1ro4"siona'
asist"nt" $r"a
$on?"ni"nt"s>
-;anti"n" "#1at<a $on
"' 1a$i"nt" d"ntro d" un
a#)i"nt" d" r"s1"to
)asado "n 'os 1rin$i1ios
)io%ti$os B d" %ti$a
1ro4"siona'.
-Pr-$ti$a $'<ni$a
$ontinua " int"ra$ti?a
"n "' $u#1'i#i"nto d"
'os o)E"ti?os B d" 'a
a1'i$a$ión d"
$ono$i#i"ntos "n 'a
$onsu'ta "Dt"rna>
Aos1ita'i=a$ión B
"#"rg"n$ia
-S"#inarios $on
ED1osi$ion"s B
1arti$i1a$ión a$ti?a d"
'os a'u#nos
-Tra)aEo gru1a'
dis$usión d" $asos
$'<ni$os> 1r"s"nta$ión
d" r"?ista d" r"?istas.
-S" uti'i=a 1i=arra>
1roB"$tor d" s'id"s>
r"tro1oB"$tor>
#u'ti#"dia. T: B :HS.
VIII- SETIMA2 OCTAVA2 NOVENA 4 DECIMA ROTACIONES
T$%&'(: 15 d<as 1or D"1arta#"nto
S%,6$0$(7: Cirug<a Es1"$ia'idad"s> ;"di$ina> P"diatr<a B Min"$o'og<a
L)*+,: D%'+,-+&%.-( /% E&%,*%.0$+
E' D"1arta#"nto E#"rg"n$ia> $onsta d" 'as sigui"nt"s "s1"$ia'idad"s: Cirug<a M"n"ra'>
;"di$ina> P"diatr<a> Min"$o'og<a> Trau#a SAo$P.
E' int"rno Cono$" "n "st" D"1arta#"nto 'as di?"rsas 1ato'og<as 0uir@rgi$as> S<ndro#"s B
a't"ra$ion"s So#-ti$as d"' 1a$i"nt"> dando i#1ortan$ia a' #%todo d" diagnosti$o a tra?%s d"
'a Historia $'<ni$a> 'os "D-#"n"s auDi'iar'"s B 'a dis$usión $'<ni$as " <nt"r $onsu'tas
r"s1"$ti?as> 'as d"ri?a$ion"s d" 'os $asos> 'os $rit"rios d" Aos1ita'i=a$ión> Int"r?"n$ión d"
E#"rg"n$ia> "?o'u$ión #"di$a in#"diata B todos 'os 1ro$"di#i"ntos d" E#"rg"n$ia 1ara
sa'?ar 'a ?ida a' 1a$i"nt"> as< a1r"nd" a d"t"r#inar 'os $asos d" urg"n$ia 1ara 4ina'#"nt"
sa)"r "' #o#"nto d" a'ta > as< #is#o $ono$" "' #an"Eo instaurado 1ara $ada $aso. E'
int"rno a1r"nd" a int"rr"'a$ionar 'as a4"$$ion"s sist%#i$as 1"rtin"nt"s $on "' Sist"#a
Esto#atognati$o d"t"r#inando si "' orig"n d" "sta 1ato'og<a "s Esto#ato'ógi$a o si 'a
#is#a 1u"d" t"n"r r"1"r$usión "n "' Sist"#a Esto#atognati$o o si $ontraindi$a o di4i$u'ta
"' trata#i"nto Odonto'ógi$o o ?i$"?"rsa> $ono$i"ndo "' #an"Eo #"di$o 0uir@rgi$o d" 'as
#is#as 1odr- arri)ar a un $rit"rio d" #an"Eo Odonto'ógi$o ad"$uado. EE#.: Crit"rios d"
#an"Eo Esto#ato'ogi$o d"' 1a$i"nt" $on Crisis As#-ti$a "n "' niFo o "n "' adu'to> 1a$i"nt"
$on $uadro Hi1"rt"nsi?o o Ai1ot"nsión> d"' SAo$P Ai1o?o'"#i$o> d"' trau#atis#o En$%4a'o
Cran"ano> d"' 1a$i"nt" Po'itrau#ati=ado> d"' 1a$i"nt" $on Lra$turas d" ;a'ar> ar$o
9igo#-ti$o> L"4ort I> II> B II> "t$. E' int"rno 1arti$i1a "n 'as a$ti?idad"s asist"n$ia'"s d"
E#"rg"n$ia> a$o#1aFando B asisti"ndo a' tutor asignado $on 0ui"n r"a'i=ara 'a Aistoria
$'<ni$a> so'i$itud d" "D-#"n"s auDi'iar"s B otros 0u" indi0u" "' #"di$o tratant" as< $o#o
1arti$i1a "n 'a "'a)ora$ión d"' 1'an d" trata#i"nto B "n "st" #is#o> dando %n4asis "n
a0u"''os 0u" ti"n"n r"'a$ión dir"$ta o indir"$ta $on "' Sist"#a Esto#atognati$o. En
Hos1ita'i=a$ión +o)s"r?a$ión. "' int"rno 1arti$i1a "n 'as ?isitas diarias a 'os 1a$i"nt"s )aEo
o)s"r?a$ión> $o'a)ora "n 'a "'a)ora$ión d" 'as Aistorias $'<ni$as> so'i$itud d" "D-#"n"s
auDi'iar"s " int"r1r"ta$ión d" 'os #is#os B otros 0u" "' #"di$o tratant" d"t"r#in"> ad"#-s
1arti$i1a a$ti?a#"nt" $o'a)orando "n "' #an"Eo t"ra1%uti$o > $'<ni$o B 0uir@rgi$o d" 'os
di?"rsos $asos dando %n4asis "n 'as 1ato'og<as r"'a$ionadas dir"$ta o indir"$ta#"nt" $on "'
sist"#a "sto#atognati$o $o'a)ora ad"#-s "n 'a "'a)ora$ión d" 'as a'tas B "1i$risis as<
$o#o "n 'as a$ti?idad"s 0u" "' tutor asignado d"t"r#in" B "n 'as guardias 0u" '"
1rogra#"n.
CONTENIDOS ESTRATEMIAS N
REC7RSOS
DIDACTICOS CONCEPT7AL PROCEDI;ENTAL ACTIT7DINAL
1.-Jas"s T"óri$as d" 'a
S"#io'og<a B 4isio1ato'og<a
d" 'as a4"$$ion"s BHo
"n4"r#"dad"s B s<ndro#"s
#an"Eados "n "'
D"1arta#"nto d" E#"rg"n$ia
dando %n4asis a 'os
r"'a$ionados dir"$ta o
indir"$ta#"nt" $on 'a
"sto#ato'og<a.
Cono$"r 'os 1rin$i1ios d"
Iti$a> Jio%ti$a> D"onto'og<a>
S"$r"to Pro4"siona'>
Cons"nti#i"nto In4or#ado.
2.-Cono$"r> $o#1r"nd"r B
a1'i$ar 'a 1si$o'og<a "n "'
#an"Eo d"' 1a$i"nt" adu'to.
!.-Jios"guridad Prin$i1ios B
Nor#as 7ni?"rsa'"s d"
Jios"guridad:
Li#1i"=a> d"s$onta#ina$ión>
d"sin4"$$ión B "st"ri'i=a$ión.
As"1sia " In4"$$ion"s #-s
$o#un"s "n 'a at"n$ión d"'
1a$i"nt".
(. Cono$i#i"nto d" 'as 1art"s
d" 'a Historia C'<ni$a B 'a
4or#a d" $on4"$$ionar'a "
int"r1r"tar'a.
5-Cono$"r " int"r1r"tar 'os
ED-#"n"s AuDi'iar"s 0u" s"
so'i$itan $o#o aBuda
diagnosti$a
*-Cono$" B a1'i$a 'as
t%$ni$as 0uir@rgi$as 1ara "'
trata#i"nto d" 'as A"ridas
0uir@rgi$as B trau#ato'ógi$as
d" E#"rg"n$ia.
-Cono$"r> "?a'uar B
a1'i$ar 'os $rit"rios Iti$os
B $i"nt<4i$os 0u" s" d")"n
uti'i=ar "n "' #an"Eo
;"di$o B 6uir@rgi$o d"'
1a$i"nt" d" E#"rg"n$ia
0u" s" ati"nd" "n "st"
D"1arta#"nto.
-Cono$"r 'os $rit"rios d"
1si$o'og<a a1'i$ados "n "'
diagnosti$o B #an"Eo d"
'as a4"$$ion"s
si$oso#-ti$as 1r"s"ntadas
"n 'as "s1"$ia'idad"s
-Cr"ar a$titud"s
4a?ora)'"s "n 'a a1'i$a$ión
d" nor#as d"
)ios"guridad.
-Cono$"r 'a $on4"$$ión
d" 'a Aistoria $'<ni$a> "'
$ons"nti#i"nto
in4or#ado> B 'os $rit"rios
)-si$os 1ara so'i$itar 'os
"D-#"n"s AuDi'iar"s> 'as
Gnt"r $onsu'tas>
trans4"r"n$ias r"4"r"n$ias
B $ontrarr"4"r"n$ias> 'as
Hos1ita'i=a$ion"s> B a'tas.
-L""r " Int"r1r"tar 'os
ED-#"n"s AuDi'iar"s.
-A1'i$a $ono$i#i"ntos
ad0uiridos 1ara "' #an"Eo
guiado d" 'as A"ridas>
trau#ato'ógi$as B
0uir@rgi$as.
-A1'i$a 'os
$ono$i#i"ntos )-si$os
"n "' "E" d" su
4or#a$ión 1ara dis$"rnir
"n "' $rit"rio $'<ni$o d"
diagnosti$o B
trata#i"nto d" 'as
di?"rsas 1ato'og<as B
a't"ra$ion"s dando
%n4asis a a0u"''as 0u" s"
r"'a$ionan $on "'
Sist"#a
"sto#atognati$o.
-:a'ora 'a i#1ortan$ia
d" 'a Psi$o'og<a "n 'a
at"n$ión d"' 1a$i"nt"
adu'to.
-Parti$i1a $on a$titud"s
"n 'a a1'i$a$ión d" 'as
nor#as d" )ios"guridad
-Parti$i1a "n 'a
$on4"$$ión d" 'a Aistoria
$'<ni$a B "'
$ons"nti#i"nto
in4or#ado> "D-#"n"s
auDi'iar"s> <nt"r
$onsu'tas
tras4"r"n$ias>
Aos1ita'i=a$ion"s >a'tas
-;anti"n" $o#uni$a$ión
4'uida $on "' tutor>
1arti$i1ando
a$ti?a#"nt" "n toda 'as
a$$ion"s d" diagnosti$o
B trata#i"nto d"
E#"rg"n$ia 0u" "'
1ro4"siona' asist"nt"
$r"a $on?"ni"nt"s>
-;anti"n" "#1at<a $on
"' 1a$i"nt" d"ntro d" un
a#)i"nt" d" r"s1"to
)asado "n 'os 1rin$i1ios
)io%ti$os B d" %ti$a
1ro4"siona'.
- Pr-$ti$a $'<ni$a
$ontinua " int"ra$ti?a "n
"' $u#1'i#i"nto d" 'os
o)E"ti?os B d" 'a
a1'i$a$ión d"
$ono$i#i"ntos "n
E#"rg"n$ia>
-S"#inarios $on
ED1osi$ion"s B
1arti$i1a$ión a$ti?a d"
'os a'u#nos
- Dis$usión d" $aos
$'<ni$o> B r"?ista d"
r"?istas.
I5-ONCEAVA
T$%&'(: 15 d<as
S%,6$0$(7: Min"$o - O)st"tri$ia
L)*+,: D%'+,-+&%.-( /% G$.%0(8(*1+
E' D"1arta#"nto Min"$o'og<a> $onsta d" 'as sigui"nt"s "s1"$ia'idad"s: Min"$o O)st"tri$ia>
L"rti'idad> P'ani4i$a$ión La#i'iar> Min"$o'og<a> C"ntro O)st%tri$o
E' int"rno Cono$" "n "st" D"1arta#"nto 'as 1ato'og<as B a't"ra$ion"s Min"$o'ógi$as 0u"
1u"d"n r"'a$ionars" dir"$ta o indir"$ta#"nt" $on "' Sist"#a Esto#atognati$o dando
i#1ortan$ia a' #%todo d" diagnosti$o a tra?%s d" 'a Historia $'<ni$a> 'os "D-#"n"s
auDi'iar'"s B 'a dis$usión $'<ni$as " <nt"r $onsu'tas r"s1"$ti?as> 'as d"ri?a$ion"s d" 'os
$asos> 'os $rit"rios d" Aos1ita'i=a$ión> "?a'ua$ión B a'ta as< $o#o "' #an"Eo instaurado
1ara $ada $aso. E' int"rno a1r"nd" a int"rr"'a$ionar 'as a4"$$ion"s sist%#i$as 1"rtin"nt"s
$on "' Sist"#a Esto#atognati$o d"t"r#inando si "' orig"n d" "sta 1ato'og<a "s
Esto#ato'ógi$a o si 'a #is#a 1u"d" t"n"r r"1"r$usión "n "' Sist"#a Esto#atognati$o o si
$ontraindi$a o di4i$u'ta "' trata#i"nto Odonto'ógi$o o ?i$"?"rsa> $ono$i"ndo "' #an"Eo
#"di$o 0uir@rgi$o d" 'as #is#as 1odr- arri)ar a un $rit"rio d" #an"Eo Odonto'ógi$o
ad"$uado. EE#.:Crit"rios d" #an"Eo Esto#ato'ogi$o d" 'a 1a$i"nt" g"stant"> d" 'a 1a$i"nt"
$on g"sta$ión d" a'to ri"sgo> g"stant" $on an"#ia s"?"ra >g"stant" $on Ai1"r A%#"sis
>g"stant" $on 4o$os in4"$$iosos s"?"ros> #"di$a$ión ad"$uada "n 'a g"stant" "t$. E' int"rno
1arti$i1a "n 'as a$ti?idad"s asist"n$ia'"s d" C"ntro O)st%tri$o> a$o#1aFando B asisti"ndo a'
tutor asignado. En Hos1ita'i=a$ión "' int"rno 1arti$i1a "n 'as ?isitas diarias a 'os 1a$i"nt"s
Aos1ita'i=ados> $o'a)ora "n 'a "'a)ora$ión d" 'as Aistorias $'<ni$as> so'i$itud d" "D-#"n"s
auDi'iar"s " int"r1r"ta$ión d" 'os #is#os B otros 0u" "' #"di$o tratant" d"t"r#in"> ad"#-s
1arti$i1a a$ti?a#"nt" $o'a)orando "n "' #an"Eo t"ra1%uti$o > $'<ni$o B 0uir@rgi$o d" 'os
di?"rsos $asos dando %n4asis "n 'as 1ato'og<as r"'a$ionadas dir"$ta o indir"$ta#"nt" $on "'
sist"#a "sto#atognati$o $o'a)ora ad"#-s "n 'a "'a)ora$ión d" 'as a'tas B "1i$risis
$orr"s1ondi"nt"s B "n 'as a$ti?idad"s 0u" "' tutor asignado d"t"r#in" as< $o#o "n 'as
guardias 0u" '" 1rogra#"n.
CONTENIDOS ESTRATEMIAS N
REC7RSOS
DIDACTICOS CONCEPT7AL PROCEDI;ENTAL ACTIT7DINAL
1.-Jas"s T"óri$as d" 'a
S"#io'og<a B 4isio1ato'og<a
d" 'as a4"$$ion"s BHo
"n4"r#"dad"s B s<ndro#"s
#an"Eados "n "'
D"1arta#"nto d" Min"$o'og<a
dando %n4asis a 'os
r"'a$ionados dir"$ta o
indir"$ta#"nt" $on 'a
"sto#ato'og<a.
Cono$"r 'os 1rin$i1ios d"
Iti$a> Jio%ti$a> D"onto'og<a>
S"$r"to Pro4"siona'>
Cons"nti#i"nto In4or#ado.
2.-Cono$"r> $o#1r"nd"r B
a1'i$ar 'a 1si$o'og<a "n "'
#an"Eo d" 'a g"stant".
!.-Jios"guridad Prin$i1ios B
Nor#as 7ni?"rsa'"s d"
Jios"guridad:
Li#1i"=a> d"s$onta#ina$ión>
d"sin4"$$ión B "st"ri'i=a$ión.
As"1sia " In4"$$ion"s #-s
$o#un"s "n 'a at"n$ión d"'
1a$i"nt".
(. Cono$i#i"nto d" 'as 1art"s
d" 'a Historia C'<ni$a B 'a
4or#a d" $on4"$$ionar'a "
int"r1r"tar'a.
5-Cono$"r " int"r1r"tar 'os
ED-#"n"s AuDi'iar"s 0u" s"
so'i$itan $o#o aBuda
diagnosti$a
*-Cono$" B a1'i$a 'os
$rit"rios #%di$os 1ara "'
trata#i"nto Esto#ato'ogi$o
d" 'as g"stant"s.
-Cono$"r> "?a'uar B
a1'i$ar 'os $rit"rios Iti$os
B $i"nt<4i$os 0u" s" d")"n
uti'i=ar "n "' #an"Eo
Min"$o o)st%tri$o d"'
1a$i"nt" 0u" s" ati"nd"
"n "st" D"1arta#"nto.
-Cono$"r 'os $rit"rios d"
1si$o'og<a a1'i$ados "n "'
diagnosti$o B #an"Eo d"
'as a4"$$ion"s
si$oso#-ti$as 1r"s"ntadas
"n 'as "s1"$ia'idad"s
-Cr"ar a$titud"s
4a?ora)'"s "n 'a a1'i$a$ión
d" nor#as d"
)ios"guridad.
-Cono$"r 'a $on4"$$ión
d" 'a Aistoria $'<ni$a> "'
$ons"nti#i"nto
in4or#ado> B 'os $rit"rios
)-si$os 1ara so'i$itar 'os
"D-#"n"s AuDi'iar"s> 'as
Gnt"r $onsu'tas>
trans4"r"n$ias r"4"r"n$ias
B $ontrarr"4"r"n$ias> 'as
Hos1ita'i=a$ion"s> B a'tas.
-L""r " Int"r1r"tar 'os
ED-#"n"s AuDi'iar"s.
-A1'i$a $ono$i#i"ntos
1ara "' #an"Eo guiado d"
'as g"stant"s.
-A1'i$a 'os
$ono$i#i"ntos )-si$os
"n "' "E" d" su
4or#a$ión 1ara dis$"rnir
"n "' $rit"rio $'<ni$o d"
diagnosti$o B
trata#i"nto d" 'as
di?"rsas 1ato'og<as B
a't"ra$ion"s dando
%n4asis a a0u"''as 0u" s"
r"'a$ionan $on "'
Sist"#a
"sto#atognati$o.
-:a'ora 'a i#1ortan$ia
d" 'a Psi$o'og<a "n 'a
at"n$ión d"' 1a$i"nt"
adu'to.
-Parti$i1a $on a$titud"s
"n 'a a1'i$a$ión d" 'as
nor#as d" )ios"guridad
-Parti$i1a "n 'a
$on4"$$ión d" 'a Aistoria
$'<ni$a B "'
$ons"nti#i"nto
in4or#ado> "D-#"n"s
auDi'iar"s> <nt"r
$onsu'tas
tras4"r"n$ias>
Aos1ita'i=a$ion"s> a'tas.
-;anti"n" $o#uni$a$ión
4'uida $on "' tutor>
1arti$i1ando
a$ti?a#"nt" "n toda 'as
a$$ion"s d" diagnosti$o
B trata#i"nto 0u" "'
1ro4"siona' asist"nt"
$r"a $on?"ni"nt"s>
-;anti"n" "#1at<a $on
"' 1a$i"nt" d"ntro d" un
a#)i"nt" d" r"s1"to
)asado "n 'os 1rin$i1ios
)io%ti$os B d" %ti$a
1ro4"siona'.
-Pr-$ti$a $'<ni$a
$ontinua " int"ra$ti?a "n
"' $u#1'i#i"nto d" 'os
o)E"ti?os B d" 'a
a1'i$a$ión d"
$ono$i#i"ntos "n 'a
$onsu'ta "Dt"rna>
Aos1ita'i=a$ión B
"#"rg"n$ia.
-Tra)aEo gru1a'
dis$usión d" $aos
$'<ni$os> B r"?ista d"
r"?istas.
-S"#inarios $on
ED1osi$ion"s B
1arti$i1a$ión a$ti?a d"
'os a'u#nos
-S" uti'i=a 1i=arra>
1roB"$tor d" s'id"s>
r"tro1oB"$tor>
#u'ti#"dia. T: B :HS.
5-DOCEAVA SEMANA
T$%&'(: 15 d<as
S%,6$0$(7: Cirug<a Ju$a' B ;aDi'o La$ia'
L)*+,: D%'+,-+&%.-( /% O/(.-(8(*1+.
E' D"1arta#"nto Odonto'og<a> $onsta d" 'as sigui"nt"s "s1"$ia'idad"s: Car1o'og<a B
"ndodon$ia> Odonto1"diatria> Cirug<a Ju$a' B ;aDi'o La$ia'. E' int"rno Cono$" "n "st"
D"1arta#"nto 'as 1ato'og<as B a't"ra$ion"s d"' Sist"#a Esto#atognati$o dando
i#1ortan$ia a' #%todo d" diagnosti$o a tra?%s d" 'a Historia $'<ni$a> 'os "D-#"n"s
auDi'iar'"s B 'a dis$usión $'<ni$as " <nt"r $onsu'tas r"s1"$ti?as> 'as d"ri?a$ion"s d" 'os
$asos> 'os $rit"rios d" Aos1ita'i=a$ión> "?a'ua$ión B a'ta as< $o#o "' #an"Eo instaurado
1ara $ada $aso. E' int"rno a1r"nd" a int"rr"'a$ionar 'as a4"$$ion"s sist%#i$as 1"rtin"nt"s
$on "' Sist"#a Esto#atognati$o d"t"r#inando si "' orig"n d" "sta 1ato'og<a "s
Esto#ato'ógi$a o si 'a #is#a 1u"d" t"n"r r"1"r$usión "n "' Sist"#a Esto#atognati$o o si
$ontraindi$a o di4i$u'ta "' trata#i"nto Odonto'ógi$o o ?i$"?"rsa> $ono$i"ndo "' #an"Eo
#"di$o 0uir@rgi$o d" 'as #is#as 1odr- arri)ar a un $rit"rio d" #an"Eo Odonto'ógi$o
ad"$uado. EE#.: Crit"rios d" #an"Eo Esto#ato'ogi$o d" 'a 1a$i"nt" g"stant"> 1a$i"nt"s $on
a'guna a't"ra$ión o a4"$$ión sist%#i$a> 1a$i"nt"s $on C"'u'itis 4a$ia' d" orig"n
odontog"ni$o> 1a$i"nt"s $on trau#atis#o ;aDi'o La$ia'> 1a$i"nt"s $on 4ra$tura d"ntó
a'?"o'ar> 1a$i"nt"s $on a)s$"so 4a$ia' u ora' d" orig"n odontog"ni$o> 1a$i"nt"s $on tu#or"s
o 0uist"s d"' sist"#a d" di?"rsa 'o$a'i=a$ión B "tio'og<a> "t$. E' int"rno 1arti$i1a "n 'as
a$ti?idad"s asist"n$ia'"s d" Consu'ta "Dt"rna> a$o#1aFando B asisti"ndo a' tutor asignado
$on 0ui"n r"a'i=ara 'a Aistoria $'<ni$a> so'i$itud d" "D-#"n"s auDi'iar"s B otros 0u" indi0u"
"' #"di$o tratant" as< $o#o 1arti$i1a "n 'a "'a)ora$ión d"' 1'an d" trata#i"nto B "n "'
d"sarro''o d"' #is#o> "' int"rno 1arti$i1ara "n 'as $irug<as 1rogra#adas "n sa'a d"
o1"ra$ion"s . En Hos1ita'i=a$ión "' int"rno 1arti$i1a "n 'as ?isitas diarias a 'os 1a$i"nt"s
Aos1ita'i=ados> $o'a)ora "n 'a "'a)ora$ión d" 'as Aistorias $'<ni$as> so'i$itud d" "D-#"n"s
auDi'iar"s " int"r1r"ta$ión d" 'os #is#os B otros 0u" "' #"di$o tratant" d"t"r#in"> ad"#-s
1arti$i1a a$ti?a#"nt" $o'a)orando "n "' #an"Eo t"ra1%uti$o > $'<ni$o B 0uir@rgi$o d" 'os
di?"rsos $asos >$o'a)ora ad"#-s "n 'a "'a)ora$ión d" 'as a'tas B "1i$risis
$orr"s1ondi"nt"s B "n 'as a$ti?idad"s 0u" "' tutor asignado d"t"r#in" .
CONTENIDOS ESTRATEMIAS N
REC7RSOS
DIDACTICOS CONCEPT7AL PROCEDI;ENTAL ACTIT7DINAL
1.-Jas"s T"óri$as d" 'a
S"#io'og<a B 4isio1ato'og<a
d" 'as a4"$$ion"s BHo
"n4"r#"dad"s B s<ndro#"s
#an"Eados "n "' S"r?i$io d"
Cirug<a Ju$o ;aDi'o La$ia'
Cono$"r 'os 1rin$i1ios d"
Iti$a> Jio%ti$a> D"onto'og<a>
S"$r"to Pro4"siona'>
Cons"nti#i"nto In4or#ado.
2.-Cono$"r> $o#1r"nd"r B
a1'i$ar 'a 1si$o'og<a "n "'
#an"Eo d" 'os 1a$i"nt"s.
!.-Jios"guridad Prin$i1ios B
Nor#as 7ni?"rsa'"s d"
Jios"guridad:
Li#1i"=a> d"s$onta#ina$ión>
d"sin4"$$ión B "st"ri'i=a$ión.
As"1sia " In4"$$ion"s #-s
$o#un"s "n 'a at"n$ión d"'
1a$i"nt".
(. Cono$i#i"nto d" 'as 1art"s
d" 'a Historia C'<ni$a B 'a
4or#a d" $on4"$$ionar'a "
int"r1r"tar'a.
5-Cono$"r " int"r1r"tar 'os
ED-#"n"s AuDi'iar"s 0u" s"
so'i$itan $o#o aBuda
diagnosti$a
*-Cono$" B a1'i$a 'os
$rit"rios #%di$os 1ara "'
trata#i"nto Esto#ato'ogi$o.
-Cono$"r> "?a'uar B
a1'i$ar 'os $rit"rios Iti$os
B $i"nt<4i$os 0u" s" d")"n
uti'i=ar "n "' #an"Eo d"'
1a$i"nt" 0u" s" ati"nd"
"n "st" S"r?i$io.
-Cono$"r 'os $rit"rios d"
1si$o'og<a a1'i$ados "n "'
diagnosti$o B #an"Eo d"
'as a4"$$ion"s
si$oso#-ti$as 1r"s"ntadas
"n 'as "s1"$ia'idad"s
-Cr"ar a$titud"s
4a?ora)'"s "n 'a a1'i$a$ión
d" nor#as d"
)ios"guridad.
-Cono$"r 'a $on4"$$ión
d" 'a Aistoria $'<ni$a> "'
$ons"nti#i"nto
in4or#ado> B 'os $rit"rios
)-si$os 1ara so'i$itar 'os
"D-#"n"s AuDi'iar"s> 'as
Gnt"r $onsu'tas>
trans4"r"n$ias r"4"r"n$ias
B $ontrarr"4"r"n$ias> 'as
Hos1ita'i=a$ion"s> B a'tas.
-L""r " Int"r1r"tar 'os
ED-#"n"s AuDi'iar"s.
-A1'i$a $ono$i#i"ntos
1ara "' #an"Eo guiado d"'
1a$i"nt" $on 1ato'og<a
Ju$o ;aDi'o La$ia'.
-A1'i$a 'os
$ono$i#i"ntos )-si$os
"n "' "E" d" su
4or#a$ión 1ara dis$"rnir
"n "' $rit"rio $'<ni$o d"
diagnosti$o B
trata#i"nto d" 'as
di?"rsas 1ato'og<as B
a't"ra$ion"s dando
%n4asis a a0u"''as 0u" s"
r"'a$ionan $on "'
Sist"#a
"sto#atognati$o.
-:a'ora 'a i#1ortan$ia
d" 'a Psi$o'og<a "n 'a
at"n$ión d"' 1a$i"nt"
adu'to.
-Parti$i1a $on a$titud"s
"n 'a a1'i$a$ión d" 'as
nor#as d" )ios"guridad
-Parti$i1a "n 'a
$on4"$$ión d" 'a Aistoria
$'<ni$a B "'
$ons"nti#i"nto
in4or#ado> "D-#"n"s
auDi'iar"s> <nt"r
$onsu'tas
tras4"r"n$ias>
Aos1ita'i=a$ion"s> a'tas.
-;anti"n" $o#uni$a$ión
4'uida $on "' tutor>
1arti$i1ando
a$ti?a#"nt" "n toda 'as
a$$ion"s d" diagnosti$o
B trata#i"nto 0u" "'
1ro4"siona' asist"nt"
$r"a $on?"ni"nt"s>
-;anti"n" "#1at<a $on
"' 1a$i"nt" d"ntro d" un
a#)i"nt" d" r"s1"to
)asado "n 'os 1rin$i1ios
)io%ti$os B d" %ti$a
1ro4"siona'.
-Pr-$ti$a $'<ni$a
$ontinua " int"ra$ti?a "n
"' $u#1'i#i"nto d" 'os
o)E"ti?os B d" 'a
a1'i$a$ión d"
$ono$i#i"ntos "n 'a
$onsu'ta "Dt"rna>
Aos1ita'i=a$ión B
"#"rg"n$ia.
-Tra)aEo gru1a'
dis$usión d" $aos
$'<ni$os> B r"?ista d"
r"?istas.
-S"#inarios $on
ED1osi$ion"s B
1arti$i1a$ión a$ti?a d"
'os a'u#nos
-S" uti'i=a 1i=arra>
1roB"$tor d" s'id"s>
r"tro1oB"$tor>
#u'ti#"dia. T: B :HS.
V.- EVALUACIÓN
Lina'i=ada 'a rota$ión "' int"rno s"r- "?a'uado 1or "' tutor B 1or "' Coordinador d" s"d"
d" 'a sigui"nt" #an"ra:
Por "' Tutor: s" sugi"r"n 'os sigui"nt"s 1ar-#"tros d" "?a'ua$ión: $ono$i#i"nto t"óri$o>
d"str"=a #anua'> ini$iati?a d"di$a$ión> 1untua'idad> )u"na 1r"s"nta$ión> r"s1"to>
$u#1'i#i"nto d" 'as nor#as d" )io%ti$a B d" %ti$a> 1arti$i1a$ión a$ti?a> 1arti$i1a$ión "n
'a dis$usión $'<ni$a> a1ort"s t"óri$os> $a1a$idad d" ada1ta$ión> "t$.
D"' $oordinador d" s"d": s" sugi"r"n 'os sigui"nt"s 1ar-#"tros: $u#1'i#i"nto $on 'as
nor#as d"' int"rnado> 1arti$i1a$ión "n 'a dis$usión d" $asos $'<ni$os> r"?ista d" r"?istas>
"D1osi$ion"s> d"#ostrar ini$iati?a> 1untua'idad> r"s1"to> dis$i1'ina B d"di$a$ión.
La "?a'ua$ión "s 1"r#an"nt" B s" "E"$uta "n todo "' 1ro$"so "du$ati?o $o#o 1art" d"'
a1r"ndi=aE" signi4i$ati?o durant" "' d"sarro''o d" 'as $o#1"t"n$ias> tanto "n "' ni?"' au'a
$o#o "n "' ni?"' do$"n$ia asist"n$ia' "n 'a $'<ni$a.
Todas 'as $'as"s 1r-$ti$as son $a'i4i$adas $ua'itati?a B $uantitati?a#"nt" 1or "' 1ro4"sor
r"s1onsa)'" )aEo 'os sigui"nt"s 1ar-#"tros: Puntua'idad> Pr"s"nta$ión> Cono$i#i"ntos>
Ha)i'idad"s B D"str"=as> A$titud"s B 'a $o#uni$a$ión "#1-ti$a.
• La 1untua'idad B 'a $orr"$ta 1r"s"nta$ión> ?a'ida 'a asist"n$ia> "'
in$u#1'i#i"nto d" "st" r"0uisito $on4igurar- 'a 4a'ta a' #is#o.
• Las "?a'ua$ion"s son 1ara 'as -r"as d" t"or<a B 1r-$ti$a B "n n@#"ro d" dos 1or
-r"a.
• E' !Q d" inasist"n$ia> i#1osi)i'ita a' a'u#no a 'a "?a'ua$ión r"s1"$ti?a.
• La nota a1ro)atoria "s d" 11 +on$"..> "' #"dio 1unto a 4a?or só'o t"ndr- ?a'id"=
"n "' 1ro#"dio 4ina'.
• Las 1r-$ti$as son $a'i4i$adas "n $ada rota$ión.
• Los tra)aEos BHo #onogra4<as son 1ro#"diados $on 'as "D1osi$ion"s.
VI.- PRESENTACIÓN.

Los a'u#nos s" 1r"s"ntaran "n 'as 1r-$ti$as $o#1'"ta#"nt" uni4or#ados d" J'an$o>
+$Aa0u"ta> 1anta'ón> #andi' )'an$o 'argo> #"dias B =a1atos )'an$os. 'i#1ios> B guant"s
d"s$arta)'"s 1ara "Da#"n $'<ni$o.
Las a'u#nas no d")"r-n 1ortar: ar"t"s $o'gant"s> ani''os o sortiEas> ni 1in"s a'guno>
$a)"''o su"'to +%st" d")"r- "star r"$ogido.> B no "Dag"rar $on 'os adita#"ntos
$os#%ti$os 1"rsona'"s.
Los a'u#nos s" 1r"s"ntaran $on "' $a)"''o r"$ortado> sin sortiEas o ani''os> sin ar"t"s> ni
1in"s a'guno.
VII.- E5POSICIONES.
Las "D1osi$ion"s 0u" 1u"d"n s"r indi?idua'"s o gru1a'"s B s" r"a'i=ar-n "n 'as Aoras d"
1r-$ti$a> 'as #is#as 0u" s"r-n $a'i4i$adas> B "s r"0uisito 1r"s"ntar ant"s d" 'a
"D1osi$ión 'a ;onogra4<a d"' t"#a a "D1on"r "n nu#"ro d" dos una 1ara 'a s"d" B otra
1ara 'a uni?"rsidad > B un r"su#"n d"' t"#a 1ara sus d"#-s $o#1aF"ros .