You are on page 1of 72

zsIviÿu
xHzxn]mEü]zth

(zsI viÿuxHzx n]m]vÙi xHith)

E-book Published By
http://malayalamebooks.org/
February 2012

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth

muKvu>
zsIviÿuxHzxn]mh: ni>vDi nUÕ]Þukš]yi B]>tIyR
nitYvuh p]>]yfh ecy[tuv>uÎ O>u \ÊmEü]ztm]f[
viÿuxHzxn]mh. EvdvY]xN xVyh >cic{t]y mÕu viÿu
xHzxn]mÆL p«pu>]fÊiÙuh mXYpu>]fÊiÙuh
mÕuh \eÞÜiÙuh, vY]xzpfItm]y mH]B]>tÊiÙuLeÏÈ
viÿuxHzxn]mÊin]f[ aDikh jnzpIti ÙBic{i>iÄu
Ît[. atiBISfm]y mH]B]>tyuÍÊinuEsSh Bgv]N
zsIkZÿeû niREÌsmnux>ic{[ yuDiS[Úi>N s>sy{yil
m>fvuh zptIÑic{ukiTÎi>uÎ BIS[m]c]>Ye> kÞu vàic{[
anuzgHh
EtTukyuÞ]yi.
¡]nvZÍn]y
BIS[mR
yuDiS[Úi>eû xhsyÆLÄ[ yEœ]cith xm]D]nh pryu
kyuh, >]jDRÐh \pEdsiÄukyuh ecy[tu. OTuvil yuDi
S[Úi>N BIS[mpit]mHEn]T[ |zpk]>h Ec]dic{u:
“kiEmkh eedvth EÙ]Ek kih v]EpYkh p>]yfh
x[tuvß® kh kmRcß® zp]p[nuyuRm]nv]® suBh
Ek] DRm® xRvDRm]f]h Bvt® p>Em] mt®
kih jpMucYEt jßuRjMxhx]>b³n]t[”

(EÙ]kÊil ~kn]y EdvN A>]f[? ~kvuh p>mvum]y
zp]pYØ]nh ~t]f[? ~et]>u Edven aRc{ic{]Ù]f[
mnuSYR xd[gti EnTuk? `Ù}] DRÐÆšiÙuhevc{[ ~Õvuh
EzsS[ÚemÎ[ aÆu k>utuÎ DRÐh ~t]f[? ~tien
jpic{]Ù]f[ mnuSYN jMxhx]>b³nÊilniÎ[ mu¬i
EnTuk?)
|o Ec]dYÆLÄuÊ>m]yi "jgt[zpBuvuh, anßnuh, Edv
Edvnum]y viÿuv]f[ ~kn]y EdvenÎuh, aviTuÎ]f[
xkÙtinuh zp]pYØ]nemÎuh, aviTueÊ üutiÄukyuh
2

|t]f[ aEÌHÊieû B]SYÆšil zpœmm]yetÎuh pryeÏTuÎu.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth aRc{iÄukyuh ecy{uky]f[ ~Õvuh EzsS[Úm]y DRÐ emÎuh. Ep]ÄÕ[ eexxiÙuh. `Î]l |Îuh zsIsÜ>]c]>Yvi>citm]y B]SYh teÎ ~ÕvumDikh jnxÐtm]yi niÙek]ÔuÎu. viÿuxHzxn]mÊin[ >ciÄeÏÈ B]SYÆšil ~Õvuh zp]cInm]yt[ zsIsÜ>]c]>YR >cic{ B]SYm]f[. viÿuxHzxn]mEü]zth |-buÄ[: viÿuxHzxn]mEü]zt Êin[ n]mm]ztm]y vYtY]xÆEš]eT ni>vDi p]ÚEBdÆ šuÞ[. p>]s>BÈR. tuTÆiy n]ˉtiÙDikh Ac]>YM]R viÿuxHzxn]mÊin[ B]SYh >cic{iÈuÞ[. atuek]Þ[ viÿuxHzxn]mh |buÄ[ ty{]r]ÄuÎtin[ zsIs]Ü>B]SYÊieÙ p]Úm]f[ AD]>m]eyTuÊi>iÄuÎt[. 3 . B¬ipURv{h xHzxn]mh jpic{uek]Þ[ Bgv]en aRc{iÄuÎ mnuSYR jMm>f>Upm]y xhx]>ÊilniÎu mu¬>]yi xd[gti EnTuÎu" `Îuh BIS[mR \Ê>h nÙ[ki. tdnß>h BIS[mR yuDiS[Úi>n[ \pEdsic{t]f[ zsIviÿu xHzxn]mEü]zth. gu>uv]y zsI Eg]viàp]dR A¡]pic{tnux>ic{[ zsIsÜ>]c]>YR >cic{t]f[ |o B]SYemÎuh. zsIsÜ>]c]>YR ÄuEsSh m]DV]c]>YR. |til AdYEÊt]f[ t]>tEmYn kUTutÙ]yi zpc]>ÊiÙuÔt[. |til zpD]nh zsIs]Ü>B]SYÊil k]fuÎ p]Úvuh zsI>]m]nuj]c]>Y>ueT siSYn]yi>uÎ p>]s>BÈR >cic{ B]SYÊil \pEy]gic{i>iÄuÎ p]Úvum]kuÎu.A5 eexxiÙuh. xHzxn]mh nitYp]>]yfh ecy{uv]n]zgHiÄuÎv>ueT xok>Yh kfÄieÙTuÊ[ viÿuxHzxn]mh |buÄ[ >Þu eexxil ty{]r]ÄiyiÈuÞ[ .

x]Nx[zkiÈ[ EQ]kYu emû[x[ eexÕieû nTÊiÏuk]E>]TumuÔ aeektvm]y nài |o xàRBÊil E>KeÏTuÊuÎu. atixuà>m]y O>u kvR |buÄinuEvÞi ty{]r]Äiy xuEgS[ Ac]>iEy]Tuh. atinu muNeekeyTuÊu zpvRÊic{tuh.zpx]DkN 4 . aEÌH ÊiEn]Tuh.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth kTÏ]T[: Eü]ztÊieûyuh n]m]vÙiyueTyuh Edvn]g>iyi ÙuÔ |eTk[ƒ[ "x]Nx[zkiÈ[ EQ]kYuemû[x[" `Î eexÕil nieÎTuÊt]f[. atYßh t]Ù[p>YEÊ]eTyuh ÑmEy]eTyuh Bhgiy]yuh atieû zpUP[rIQiÆ[ ecy[ttuh zsI >Gun]œNjiy]f[. . viÿuxHzxn]mEü]ztvuh n]m]vÙiyuh |buÄ]yi |o Eb}]gil Ep]ƒ[ ecy{femÎ[ niREÌsi c{tuh.

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth \Ep]d[G]th H>i® O]h suk}]hb>D>h viÿuh ssivRfh ctuRBujh zpxÎvdnh DY]Eyt[ xRvviG[En]ps]ßEy 1 yxY dVi>dvz¬]dY]® p]>iSdY]® p>® sth vi¼h ni¼ßi xtth viSVk[Exnh tm]zsEy 2 vY]xh vxiænp[t]>h sE¬® poztmklmSh p>]s>]«jh vEà sukt]th tEp]niDih 3 vY]x]y viÿu>Up]y vY]x>Up]y viÿEv nEm] eev zbªniDEy v]xiæ]y nEm] nm® 4 avik]>]y suÍ]y nitY]y p>m]«En xeedk>Up>Up]y viÿEv xRvjiÿEv 5 yxY x[m>fm]Eztf jMxhx]>b³n]t[ vimucYEt nmüx[eem viÿEv zpBviÿEv 6 nmÓmüBUt]n]h AdiBUt]y BUBZEt aEnk>Up>Up]y viÿEv zpBviÿEv 7 O]h nEm] viÿEv zpBviÿEv zsIeevsá]yn \v]c zsutV] DRm]nEsESf p]vn]ni c xRvs® yuDiæi>® s]ßnvh punE>v]BYB]St 8 yuDiæi> \v]c kiEmkh eedvth EÙ]Ek kih v]EpYkh p>]yfh üuvß® kh kmRcß® zp]p[nuyuRm]nv]® suBh 9 Ek] DRm® xRvDRm]f]h Bvt® p>Em] mt® kih jpMucYEt jßuRjMxhx]>b³n]t[ 10 5 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth BIS[m \v]c jgt[zpBuh EdvEdvmnßh pu>uES]Êmh üuvN n]mxHEzxf pu>uS® xtEt]Ëit® 11 tEmv c]RcyÎitYh B¬Y] pu>uSmvYyh DY]yN üuvN nmxYhþ yjm]nüEmv c 12 an]diniDnh viÿuh xRvEÙ]kmEHsV>h EÙ]k]DYÑh üuvÎitYh xRvdu®K]tiEg] BEvt[ 13 zbªfYh xRvDRm¡h EÙ]k]n]h kIRtivRDnh EÙ]kn]œh mHd[BUth xRvBUtBEv]d[Bvh 14 ~S Em xRvDRm]f]h DREm]¸DiktEm] mt® yd[B¬Y] pu¥>Ik]Ñh üeev>REcÎ>® xd] 15 p>mh Ey] mHEÊj® p>mh Ey] mHÊp® p>mh Ey] mHd[zbª p>mh y® p>]yfh 16 pvizt]f]h pvizth Ey] mhgÙ]n]h c mhgÙh eedvth Edvt]n]h c BUt]n]h Ey]¸vYy® pit] 17 yt® xRv]fi BUt]ni BvßY]diyug]gEm yx[mihþ zpÙyh y]ßi punE>v yugÑEy 18 txY EÙ]kzpD]nxY jgÎ]œxY BUpEt viS[Ef]Rn]mxHzxh Em sZfu p]pBy]pHh 19 y]ni n]m]ni gof]ni viKY]t]ni mH]«n® äSiBi® p>igIt]ni t]ni vÑY]mi BUtEy 20 äSiRn]m[n]h xHzxxY EvdvY]Ex] mH]muni® CEà]¸nu¨up[ tœ] EdEv] Bgv]N EdvkIxut® 21 amZt]hsUd[BEv] bIjh s¬iREdvkinàn® ztix]m] HZdyh txY s]ßYREœ viniyujYEt 22 6 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth viÿuh jiÿuh mH]viÿuh zpBviÿuh mEHsV>h aEnk>Up eedtY]ßh nm]mi pu>uES]Êmh 23 Eksv® p]tu Em p]edo jhEG n]>]y]Ef] mm m]DEv] Em kTih p]tu Eg]viEà] guHYEmv c 24 n]Bih viÿuüu Em p]tuh jÚ>h mDuxUdn® \>züivizkm® p]tu HZdyh p]tu v]mn® 25 zsID>® p]tu Em k¦h HZSiEkEs] muKh mm pd[mn]Büu nyEn siE>] d]Em]dE>] mm 26 `vEmt]ni n]m]ni jpk]EÙ viEsSt® vinYExd]«>Ñ]RËh xRv{mhgšxiÍEy 27 pURvnY]x® zsIEvdvY]x \v]c O]h axY zsIviEÿ]RdivYxHzxn]m x[Et]ztmH]mzßxY zsI EvdvY]Ex] Bgv]N äSi® anu¨up[ Cà® zsImH]viÿu® p>m]«] zsImÎ]>]yEf] Edvt] amZt]hsUd[BEv] B]nu>iti bIjh EdvkInàn® zxE¨ti s¬i® \d[Bv® EÑ]BEf] Edv |ti p>Em] mzß® shKBZÎàkI czkIti kIÙkh s]Rq[gDnV] gd]D> |tYzüh >œ]hgp]fi>EÑ]BY |ti Enzth ztix]m] x]mg® x]Emti kvch Anàh p>zbEªti Ey]ni® 7 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth ätu® xudRsn® k]Ù |ti dig[b³® zsIvisV>Up |ti DY]nh zsImH]viÿuzpItYRœh xHzxn]mjEp viniEy]g® aœ nY]x® O]h si>xi EvdvY]xäSEy nm® muEK anu¨up[CàEx nm® HZdi zsIkZÿp>m]«Edvt]eey nm® guEHY amZt]hsUd[BEv] B]nu>iti bIj]y nm® p]dEy]REdvkInàn® zxE¨ti s¬Ey nm® xRv]hEg shKBZÎàkI czkIti kIÙk]y nm® k>xáuET mm zsIkZÿzpItYREœ jEp viniEy]g]y nm® |ti äSy]dinY]x® aœ k>nY]x® O]h visVh viÿuRvST[k]> |tYhguæ]BY]h nm® amZt]hsUd[BEv] B]nu>iti tRjnIBY]h nm® zbªEfY] zbªkZd[zbEªti mDYm]BY]h nm® xuvRfbiàu>EÑ]BY |tYn]mik]BY]h nm® nimiES]¸nimiS® zxgVIti kniæik]BY]h nm® >œ]hgp]fi>EÑ]BY |ti k>tÙk>pZæ]BY]h nm® |ti k>nY]x® 8 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth aœ SQhgnY]x® O]h visVh viÿuRvST[k]> |ti HZdy]y nm® amZt]hsUd[BEv] B]nu>iti si>Ex xV]H] zbªEfY] zbªkZd[zbEªti siK]eey vST[ xuvRfbiàu>EÑ]BY |ti kvc]y Huh nimiES]¸nimiS® zxgVIti Enztzty]y voST[ >œ]hgp]fi>EÑ]BY |tYx[zt]y PT[ |ti SQhgnY]x® zsIkZÿzpItYREœ viS[Ef]RdivYxHzxn]mjpmHh k>iESY |ti xÜlp® aœ DY]nh ÑIE>]dnVt[zpEdEs sucimfiviÙxt[ eexkEt mo¬ik]n]h m]Ù]k}up[t]xnØ® x[PTikmfinieeBR mo¬ieekRm¥it]hg® sueezB>eezB>deezB>up>ivi>cieetR mu¬pIyUS vReeS® AnàI n® punIy]d>inÙingd] shKp]fiRmukuà® 1 BU® p]do yxY n]BiRviydxu>niÙþzà xU>Yo c EnEzt kRf]v]s]® siE>] dYoRmuKmpi dHEn] yxY v]x[Etymçi® aß®Øh yxY visVh xu>n>KgEg] EB]gig³RveedeetY® cizth >h>mYEt th ztiBuvnvpuSh viÿumIsh nm]mi 2 9 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth O]h s]ß]k]>h Bujgsynh pd[mn]Bh xuE>sh visV]D]>h ggnxdZsh EmGvRfh suB]hgh ÙÑ[mIk]ßh kmÙnynh Ey]giBiRDY]ngmYh vEà viÿuh BvByH>h xRvEÙ]eekkn]œh 3 EmGsY]mh pItkoEsyv]xh zsIvX]Üh koüuEB]d[B]xit]hgh puEfY]Epth pu¥>Ik]yt]Ñh viÿuh vEà xRvEÙ]eekkn]œh 4 xshKczkh xki>ITku¥Ùh xpItvx[zth x>xI>uEHÑfh xH]>vÑ®ØÙkoüuBzsiyh nm]mi viÿuh si>x] ctuRBujh 5 C]y]y]h p]>ij]txY EHmxihH]xEn]p>i AxInmhbudsY]mm]yt]ÑmÙÜZth czà]nnh ctuRb]Huh zsIvX]Üit vÑxh >uk[mifI xtYB]m]BY]h xHith kZÿm]zsEy 6 O]h nEm] BgvEt v]xuEdv]y 10 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth aœ zsI viÿuxHzxn]mEü]zth zp]>BYEt H>i® O]h visVh viÿuRvST[k]E>] BUtBvYBvt[zpBu® BUtkZd[BUtBZd[B]Ev] BUt]«] BUtB]vn® 1 pUt]«] p>m]«] c mu¬]n]h p>m] gti® avYy® pu>uS® x]ÑI EÑztE¡]¸Ñ> ~v c 2 Ey]Eg] Ey]gvid]h Ent] zpD]npu>uESsV>® n]>xihHvpu® zsIm]N Eksv® pu>uES]Êm® 3 xRv® sRv® siv® Ø]fuRBUt]diRniDi>vYy® xhBEv] B]vEn] BRt] zpBv® zpBu>IsV>® 4 xVyhBU® shBu>]ditY® puS[k>]EÑ] mH]xVn® an]diniDEn] D]t] viD]t] D]tu>uÊm® 5 azpEmEy] HZSIEks® pd[mn]EB]¸m>zpBu® visVkRm] mnuüV¨] Øviæ® ØviE>] zDuv® 6 azg]HY® s]sVt® kZS[Ef] EÙ]Hit]Ñ® zptRdn® zpBUtx[ztikkuç]m pvizth mhgÙh p>h 7 |os]n® zp]fd® zp]Ef] EjYæ® Ezsæ® zpj]pti® Hi>fYgREB] BUgREB] m]DEv] mDuxUdn® 8 |osVE>] vizkmI DnVI EmD]vI vizkm® zkm® anuÊEm] du>]DRS® kZt¡® kZti>]«v]N 9 xuE>s® s>fh sRm visVE>t]® zpj]Bv® aH® xhvXE>] vY]Ù® zptYy® xRvdRsn® 10 aj® xREvsV>® xiÍ® xiÍi® xRv]di>cYut® vZS]kpi>Emy]«] xRvEy]gvini®xZt® 11 11 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth vxuRvxumn]® xtY® xm]«]¸xÐit® xm® aEm]G® pu¥>Ik]EÑ] vZSkRm] vZS]kZti® 12 >uEzd] bHusi>] bzBuRvisVEy]ni® sucizsv]® amZt® s]sVt Ø]fuRv>]E>]EH] mH]tp]® 13 xRvg® xRvvid[B]nuRviSVk[ExEn] jn]Rdn® EvEd] EvdvidvYhEg] Evd]hEg] Evdvit[ kvi® 14 EÙ]k]DYÑ® xu>]DYEÑ] DRm]DYÑ® kZt]kZt® ctu>]«] ctuRvYUHþtuRdhz¨þtuRBuj® 15 zB]jiÿuREB]jnh EB]¬] xHiÿuRjgd]dij® anEG] vijEy] Ejt] visVEy]ni® punRvxu® 16 \EpEzà] v]mn® zp]hsu>Em]G® suci>URjit® atIzà® xhzgH® xREg] DZt]«] niyEm] ym® 17 EvEdY] eevdY® xd]Ey]gI vI>H] m]DEv] mDu® atIzàiEy] mH]m]Ey] mEH]X]EH] mH]bÙ® 18 mH]buÍiRmH]vIE>Y] mH]s¬iRmH]dYuti® aniREdsYvpu® zsIm]nEmy]«] mH]zdiDZk[ 19 mEHSV]Ex] mHIBRt] zsIniv]x® xt]h gti® ani>uÍ® xu>]nEà] Eg]viEà] Eg]vid]h pti® 20 m>IciRdmEn] Hhx® xupREf] BujEg]Êm® Hi>fYn]B® xutp]® pd[mn]B® zpj]pti® 21 amZtYu® xRvdZk[ xihH® x³]t] x³im]N Øi>® aEj] duRmRSf® s]ü] vizsut]«] xu>]>iH] 22 gu>uRgu>utEm] D]m xtY® xtYp>]zkm® nimiES]¸nimiS® zxgVI v]cx[pti>ud]>DI® 23 12 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth azgfIRzg]mfI® zsIm]N nY]Ey] Ent] xmI>f® xHzxmURD] visV]«] xHzx]Ñ® xHzxp]t[ 24 AvRtEn] nivZÊ]«] xhvZt® xhzpmRdn® aH® xhvRtEk] v×i>niEÙ] D>fID>® 25 xuzpx]d® zpxÎ]«] visVDZgVisVBugViBu® xt[kRt] xt[kZt® x]DuRj×uRn]>]yEf] n>® 26 axhEKYEy]¸zpEmy]«] visi¨® si¨kZ¢uci® xiÍ]Rœ® xiÍxÜlp® xiÍid® xiÍix]Dn® 27 vZS]HI vZSEB] viÿuRvZSpRv] vZES]d>® vRDEn] vRDm]nþ vivi¬® zsutix]g>® 28 xuBuEj] duRDE>] v]‡I mEHEzà] vxuEd] vxu® eenk>UEp] bZHzdUp® sipivi¨® zpk]sn® 29 O]jx[EtEj]dYutiD>® zpk]s]«] zpt]pn® äÍ® x[p¨]ÑE>] mzßþzà]hsuRB]x[k>dYuti® 30 amZt]hsUd[BEv] B]nu® ssbiàu® xuE>sV>® OoSDh jgt® Extu® xtYDRmp>]zkm® 31 BUtBvYBvÎ]œ® pvn® p]vEn]¸nÙ® k]mH] k]mkZt[k]ß® k]m® k]mzpd® zpBu® 32 yug]dikZdYug]vREt] eenkm]Ey] mH]sn® adZEsY] vY¬>Upþ xHzxjidnßjit[ 33 |E¨]¸visi¨® siE¨¨® siK¥I nHuES] vZS® Ezk]DH] Ezk]DkZt[kRt] visVb]HuRmHID>® 34 acYut® zpœit® zp]f® zp]fEd] v]xv]nuj® ap]hniDi>Diæ]nmzpmÊ® zptiæit® 35 13 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth x[kà® x[kàDE>] DuE>Y] v>Ed] v]yuv]Hn® v]xuEdEv] bZHd[B]nu>]diEdv® pu>à>® 36 aEs]kü]>fü]>® sU>® so>iRjEnsV>® anukUÙ® st]vRt® pd[mI pd[mniEBÑf® 37 pd[mn]EB]¸>vià]Ñ® pd[mgRB® s>I>BZt[ mHRÍiRäEÍ] vZÍ]«] mH]EÑ] g>uQDVj® 38 atuÙ® s>EB] BIm® xmyE¡] HviRH>i® xRvÙÑfÙÑEfY] ÙÑ[mIv]N xmiti²y® 39 viÑE>] E>]HiEt] m]REg] EHtuRd]Em]d>® xH® mHIDE>] mH]B]Eg] Evgv]nmit]sn® 40 \d[Bv® EÑ]BEf] Edv® zsIgRB® p>EmsV>® k>fh k]>fh kRt] vikRt] gHEn] guH® 41 vYvx]Ey] vYvØ]n® xhØ]n® Ø]nEd] zDuv® p>RÍi® p>mx[p¨üu¨® pu¨® suEBÑf® 42 >]Em] vi>]Em] vi>Et] m]REg] EnEy] nEy]¸ny® vI>® s¬imt]h EzsS[EÚ] DREm] DRmviduÊm® 43 eevku¦® pu>uS® zp]f® zp]fd® zpfv® pZœu® Hi>fYgRB® sztuG[En] vY]p[Et] v]yu>ED]Ñj® 44 ätu® xudRsn® k]Ù® p>EmæI p>izgH® \zg® xhvXE>] dEÑ] vizs]Em] visVdÑif® 45 viü]>® Ø]v>Ø]fu® zpm]fh bIjmvYyh aREœ]¸nREœ] mH]Ek]Es] mH]EB]Eg] mH]Dn® 46 aniRviÉ® ØviS[EÚ]¸BURDRmyUEp] mH]mK® nÑztEnmiRnÑztI Ñm® Ñ]m® xmIHn® 47 14 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth y¡ |EjY] mEHjYþ zktu® xzth xt]h gti® xRvdRsI vimu¬]«] xRvE¡] ¡]nmuÊmh 48 xuzvt® xumuK® xUÑ[m® xuEG]S® xuKd® xuHZt[ mEn]HE>] jitEzk]ED] vI>b]HuRvid]>f® 49 xV]pn® xVvEs] vY]pI eenk]«] eenkkRmkZt[ vXE>] vXEÙ] vXI >t[ngREB] DEnsV>® 50 DRmguçRmkZÍRmI xdxt[Ñ>mÑ>h avi¡]t] xHzx]hsuRviD]t] kZtÙÑf® 51 gBüiEnmi® xÊVØ® xihEH] BUtmEHsV>® AdiEdEv] mH]EdEv] EdEvEs] EdvBZd[gu>u® 52 \ÊE>] Eg]ptiREg]p[t] ¡]ngmY® pu>]tn® s>I>BUtBZd[EB]¬] kpIEzà] BU>idÑif® 53 Ex]mEp]¸mZtp® Ex]m® pu>ujit[pu>uxÊm® vinEy] jy® xtYxE³] d]s]RH® x]ÊVt]áti® 54 jIEv] vinyit] x]ÑI mukuEà]¸mitvizkm® ahEB]niDi>nß]«] mEH]dDisEy]¸ßk® 55 aEj] mH]RH® xV]B]EvY] jit]mizt® zpEm]dn® AnEà] nàEn] nà® xtYDRm] ztivizkm® 56 mHRSi® kpiÙ]c]>Y® kZtE¡] EmdinIpti® ztipdx[ztids]DYEÑ] mH]sZhg® kZt]ßkZt[ 57 mH]v>]EH] Eg]vià® xuESf® knk]hgdI guEHY] gBIE>] gHEn] gup[tþzkgd]D>® 58 EvD]® xV]hEg]¸jit® kZEÿ] dZ™® xÜRSEf]¸cYut® v>uEf] v]>uEf] vZÑ® puS[k>]EÑ] mH]mn]® 59 15 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth Bgv]N BgH]¸¸nàI vnm]ÙI HÙ]yuD® AdiEtY] EjY]ti>]ditY® xHiÿuRgtixÊm® 60 xuDnV] K¥p>suRd]>uEf] zdvifzpd® div®x[pZk[ xRvdZgVY]Ex] v]cx[pti>Ey]nij® 61 ztix]m] x]mg® x]m niRv]fh EBSjh BiSk[ xhnY]xkZ¢m® s]Eß] niæ] s]ßi® p>]yfh 62 suB]hg® s]ßid® zx¨] kumud® kuvEÙsy® Eg]HiEt] Eg]ptiREg]p[t] vZSB]EÑ] vZSzpiy® 63 anivRtI nivZÊ]«] xhEÑp[t] EÑmkZ¢iv® zsIvXvÑ]® zsIv]x® zsIpti® zsImt]hv>® 64 zsId® zsIs® zsIniv]x® zsIniDi® zsIviB]vn® zsID>® zsIk>® Ezsy® zsIm]hEÙ}]kzty]zsy® 65 xVÑ® xVhg® st]nEà] nàiREjY]tiRgEfsV>® vijit]«]¸viEDy]«] xt[kIRtis[CiÎxhsy® 66 \dIRf® xRvtþÑu>nIs® s]sVtØi>® BUsEy] BUSEf] BUtiRviEs]k® Es]kn]sn® 67 aRciS[m]nRcit® kuhEB] visuÍ]«] viEs]Dn® ani>uEÍ]¸zpti>œ® zpdYum[En]¸mitvizkm® 68 k]ÙEnminiH] vI>® so>i® sU>jEnsV>® ztiEÙ]k]«] ztiEÙ]Eks® Eksv® EksiH] H>i® 69 k]mEdv® k]mp]Ù® k]mI k]ß® kZt]gm® aniREdsYvpuRviÿuRvIE>]¸nEß] Dn²y® 70 zbªEfY] zbªkZd[ zbª] zbª zbªvivRDn® zbªvid[ zb]ªEf] zbªI zbªE¡] zb]ªfzpiy® 71 16 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth mH]zkEm] mH]kRm] mH]Etj] mEH]>g® mH]zktuRmH]yjV] mH]yE¡] mH]Hvi® 72 üvY® üvzpiy® x[Et]zth üuti® x[Et]t] >fzpiy® pURf® pU>yit] pufY® pufYkIRti>n]my® 73 mEn]jvüIRœkE>] vxuE>t] vxuzpd® vxuzpEd] v]xuEdEv] vxuRvxumn] Hvi® 74 xd[gti® xt[kZti® xÊ] xd[BUti® xt[p>]yf® sU>ExEn] yduEzsæ® xÎiv]x® xuy]mun® 75 BUt]v]Ex] v]xuEdv® xRv]xuniÙEy]¸nÙ® dRpH] dRpEd] dZp[Et] duRDE>]¸œ]p>]jit® 76 visVmURtiRmH]mURtiRdIp[tmURti>mURtim]N aEnkmURti>vY¬® stmURti® st]nn® 77 ~Ek] eenk® xv® k® kih yt[ tt[pdmnuÊmh EÙ]kb³uREÙ]kn]Eœ] m]DEv] B¬vXÙ® 78 xuvRfvREf] EHm]hEg] v>]hgþàn]hgdI vI>H] viSm® sUEnY] GZt]sI>cÙþÙ® 79 am]nI m]nEd] m]EnY] EÙ]kxV]mI ztiEÙ]kDZk[ xuEmD] EmDEj] DnY® xtYEmD] D>]D>® 80 EtEj]vZES] dYutiD>® xRvsx[ztBZt]h v>® zpzgEH] nizgEH] vYEzg] eenksZhEg] gd]zgj® 81 ctuRmURtiþtuRb]HuþtuRvYUHþtuRgti® ctu>]«] ctuRB]vþtuREvdviEdkp]t[ 82 xm]vREt]¸nivZÊ]«] duRjEy] du>tizkm® duRÙEB] duRgEm] duREg] du>]v]Ex] du>]>iH] 83 17 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth suB]hEg] EÙ]kx]>hg® xutßuüßuvRDn® |zàkRm] mH]kRm] kZtkRm] kZt]gm® 84 \d[Bv® xuà>® xuEà] >t[nn]B® xuEÙ]cn® aREk] v]jxn® sZhgI jyß® xRvvi´yI 85 xuvRfbiàu>EÑ]BY® xRvv]gIsVE>sV>® mH]zHEd] mH]gREt] mH]BUEt] mH]niDi® 86 kumud® kuà>® kuà® pRjnY® p]vEn]¸niÙ® amZt]Es]¸mZtvpu® xRv¡® xRvEt]muK® 87 xuÙB® xuzvt® xiÍ® sztuji¢ztut]pn® nYEzg]ED]duhbE>]¸sVËþ]fU>]z³niSUdn® 88 xHzx]Rci® xp[tjiHV® xp[eetD]® xp[tv]Hn® amURti>nEG]¸ciEßY] BykZd[Byn]sn® 89 afuRbZHt[kZs® ØUEÙ] gufBZÎiRguEf] mH]N aDZt® xVDZt® xV]xY® zp]gVhEs] vhsvRDn® 90 B]>BZt[ kœiEt] Ey]gI Ey]gIs® xRvk]md® Azsm® zsmf® Ñ]m® xupREf] v]yuv]Hn® 91 DnuRDE>] DnuREvEd] dE¥] dmyit] dm® ap>]jit® xRvxEH] niyß]¸niyEm]¸ym® 92 xÊVv]N x]ÊVik® xtY® xtYDRmp>]yf® aBizp]y® zpiy]REH]¸RH® zpiykZt[ zpItivRDn® 93 viH]yxgtiREjY]ti® xu>uciRHutBugViBu® >viRviE>]cn® xU>Y® xvit] >viEÙ]cn® 94 anEß] HutBug[EB]¬] xuKEd] eenkEj]¸zgj® aniRviÉ® xd]mRSI EÙ]k]Diæ]nmd[But® 95 18 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth xn]Xn]tntm® kpiÙ® kpi>pYy® xVüid® xVüikZXVüi xVüiBuk[xVüidÑif® 96 a>ozd® ku¥ÙI czkI vizkmYURjits]xn® sé]tig® séxH® sisi>® sRv>Ik>® 97 azkU>® EpsEÙ] dEÑ] dÑif® Ñmif]hv>® vidVÊEm] vItBy® pufYzsvfkIRtn® 98 \Ê]>Ef] duS[kZtiH] puEfY] du®xVp[nn]sn® vI>H] >Ñf® xEß] jIvn® p>YvØit® 99 anß>UEp]¸nßzsIRjitmnYuRBy]pH® ctu>Ezs] gBI>]«] vidiEs] vY]diEs] dis® 100 an]diRBURBuEv] ÙÑ[mI® xuvIE>] >uci>]hgd® jnEn] jnjM]diRBIEm] BImp>]zkm® 101 AD]>niÙEy]¸D]t] puS[pH]x® zpj]g>® \oRDVg® xt[pœ]c]>® zp]fd® zpfv® pf® 102 zpm]fh zp]fniÙy® zp]fBZt[zp]fjIvn® tÊVh tÊVviEdk]«] jMmZtYuj>]tig® 103 BURBuv®xVü>uü]>® xvit] zppit]mH® yE¡] y¡ptiRyjV] y¡]hEg] y¡v]Hn® 104 y¡BZd[ y¡kZd[ y¡I y¡Bug[ y¡x]Dn® y¡]ßkZd[ y¡guHYmÎmÎ]d ~v c 105 A«Ey]ni® xVyhj]Et] eevK]n® x]mg]yn® EdvkInàn® zx¨] ÑitIs® p]pn]sn® 106 shKBZÎàkI czkI s]Rq[gDnV] gd]D>® >œ]hgp]fi>EÑ]BY® xRvzpH>f]yuD® 107 xRvzpH>f]yuD O]h nm |ti 19 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth vnm]ÙI gdI s]Rq[gI shKI czkI c nàkI zsIm]N n]>]yEf] viÿuRv]xuEdEv]¸Bi>Ñtu zsI v]xuEdEv]¸Bi>Ñtu O]h nm |ti \Ê>nY]x® BIS[m \v]c |tIdh kIRtnIyxY EksvxY mH]«n® n]m[n]h xHzxh divY]n]mEsESf zpkIRtith 1 y |dh sZfuy]ÎitYh yþ]pi p>ikIRtEyt[ n]suBh zp]p[nuy]t[kiWiEX]¸muEztH c m]nv® 2 Evd]ßEg] zb]ªf® xY]t[ÑztiEy] vijyI BEvt[ eevEsY] DnxmZÍ® xY]¢Uzd® xuKmv]p[nuy]t[ 3 DRm]RœI zp]p[nuy]ÍRmmRœ]RœI c]Rœm]p[nuy]t[ k]m]nv]p[nuy]t[ k]mI zpj]RœI c]p[nuy]t[ zpj]h 4 B¬im]N y® xEd]Ë]y suciüd[gtm]nx® xHzxh v]xuEdvxY n]m[n]Emtt[ zpkIRtEyt[ 5 ys® zp]p[En]ti vipuÙh ¡]tizp]D]nYEmv c acÙ]h zsiym]p[En]ti Ezsy® zp]p[En]tYnuÊmh 6 n Byh kVcid]p[En]ti vI>Yh Etjþ viàti BvtYE>]Eg] dYutim]NbÙ>Upguf]nVit® 7 E>]g]REt] mucYEt E>]g]d[ bEÍ] muEcYt b³n]t[ By]MuEcYt BItüu muEcYt]pÎ Apd® 8 duRg]fYtit>tY]su pu>uS® pu>uES]Êmh üuvÎ]mxHEzxf nitYh B¬ixmnVit® 9 20 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth v]xuEdv]zsEy] mREtY] v]xuEdvp>]yf® xRvp]pvisuÍ]«] y]ti zbª xn]tnh 10 n v]xuEdvB¬]n]msuBh vidYEt kVcit[ jMmZtYuj>]vY]DiByh eenEv]pj]yEt 11 |mh üvmDIy]n® zsÍ]B¬ixmnVit® yuEjYt]«xuKÑ]ßizsIDZtix[mZtikIRtiBi® 12 n Ezk]ED] n c m]X>Yh n EÙ]EB] n]suB] mti® Bvßi kZt pufY]n]h B¬]n]h pu>uES]ÊEm 13 dYo® xczà]RknÑzt] Kh diEs] BURmEH]dDi® v]xuEdvxY vIE>Yf viDZt]ni mH]«n® 14 xxu>]xu>g³Rvh xyEÑ]>g>]Ñxh jgdVEs vRtEtdh kZÿxY xc>]c>h 15 |zàiy]fi mEn] buÍi® xÊVh EtEj] bÙh DZti® v]xuEdv]«k]nY]Hu® EÑzth EÑzt¡ ~v c 16 xRv]gm]n]m]c]>® zpœmh p>iklpEt Ac]>zpBEv] DREm] DRmxY zpBu>cYut® 17 äSy® pitE>] Edv] mH]BUt]ni D]tv® jhgm]jhgmh Ecdh jgÎ]>]yEf]d[Bvh 18 Ey]Eg] ¡]nh tœ] x]hKYh vidY]® silp]di kRm c Evd]® s]x[zt]fi vi¡]nEmtXRvh jn]Rdn]t[ 19 ~Ek] viÿuRmHd[BUth pZœg[BUt]nYEnks® ztIhEÙ}]k]N vY]pY BUt]«] Buq[E¬ visVBugvYy® 20 |mh üvh BgvEt] viS[Ef]RvY]Exn kIRtith pEÚdY |E¢t[pu>uS® Ezsy® zp]p[tuh xuK]ni c 21 21 .

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth
viEsVsV>mjh Edvh jgt® zpBumvYyh
Bjßi Ey puS[k>]Ñh n Et y]ßi p>]Bvh

22

n Et y]ßi p>]Bvh O]h nm |ti
aRjun \v]c
pd[mpztvis]Ù]Ñ pd[mn]B xuE>]Êm
B¬]n]mnu>¬]n]h zt]t] Bv jn]Rdn

23

zsIBgv]nuv]c
Ey] m]h n]mxHEzxf x[Et]tumi¢ti p]¥v
Ex]H¸EmEkn Es}]Ekn üut ~v n xhsy®
üut ~v n xhsy O]h nm |ti

24

vY]x \v]c
v]xn]dV]xuEdvxY v]xith Buvnztyh
xRvBUtniv]Ex]¸xi v]xuEdv nEm]¸üu Et

25

zsI v]xuEdv nEm]¸üut O]h nm |ti
p]RvtYuv]c
EkEn]p]Eyn ÙGun] viS[Ef]Rn]mxHzxkh
pÚYEt p¥ieetRnitYh Ezs]tumi¢]mYHh zpEB]

26

|osV> \v]c
zsI>]m >]m >]Emti >Em >]Em mEn]>Em
xHzxn]m tÊuÙYh >]m n]m v>]nEn
zsI>]mn]m v>]nn O]h nm |ti
zbEª]v]c
nEm]¸üVnß]y xHzxmURtEy
22

27

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth
xHzxp]d]ÑisiE>]>ub]HEv
xHzxn]m[En pu>uS]y s]sVEt
xHzxEk]TI yugD]>iEf nm®

28

xHzxEk]TI yugD]>iEf O]h nm |ti
x²y \v]c
yzt Ey]EgsV>® kZS[Ef] yzt p]REœ] DnuRD>®
tzt zsIRvijEy] BUtiRzDuv] nItiRmtiRmm

29

zsIBgv]nuv]c
annY]þißyEß] m]h Ey jn]® p>Yup]xEt
EtS]h nitY]Biyu¬]n]h Ey]gEÑmh vH]mYHh

30

p>izt]f]y x]DUn]h vin]s]y c duS[kZt]h
DRmxhØ]pn]Rœ]y xhBv]mi yuEg yuEg

31

ARt]® viSÉ]® siœiÙ]þ BIt]®
EG]E>Su c vY]DiSu vRtm]n]®
xÜIRtY n]>]yfsém]zth
vimu¬du®K]® xuKiEn] Bvßu

32

k]Eyn v]c] mnExzàieeyRv]
buÍY]«n] v] zpkZtixVB]v]t[
kE>]mi ydYt[ xkÙh p>x[eem
n]>]yf]Eyti xmRpy]mi

33

|ti zsI mH]B]>Et stx]Hzxik]y]h xhHit]y]h eevy]xikY]h
Anus]xnikpRv]ßRgt d]nDRmpRvfi
zsI viEÿ]RdivYxHzxn]mEü]zth xáURÉh.
H>i® O]h tt[ xt[

23

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth
O]h nEm] BgvEt v]xuEdv]y

zsI viÿuxHzx n]m]vÙi
DY]nh
O]h s]ß]k]>h Bujgsynh pd[mn]Bh xuE>sh
visV]D]>h ggnxdZsh EmGvRfh suB]hgh
ÙÑ[mIk]ßh kmÙnynh Ey]giBiRDY]ngmYh
vEà viÿuh BvByH>h xRvEÙ]eekkn]œh
1. O]h visVx[eem nm®
2. O]h viÿEv nm®
3. O]h vST[k]>]y nm®
4. O]h BUtBvYBvt[zpBEv nm®
5. O]h BUtkZEt nm®
6. O]h BUtBZEt nm®
7. O]h B]v]y nm®
8. O]h BUt]«En nm®
9. O]h BUtB]vn]y nm®
10. O]h pUt]«En nm®
11. O]h p>m]«En nm®
12. O]h mu¬]n]h p>m]eey gtEy nm®

24

O]h n]>xihHvpuES nm® 22. O]h aÑ>]y nm® 18. O]h xhBv]y nm® 32. O]h niDEy avYy]y nm® 31. O]h EÑzt¡]y nm® 17. O]h BUt]dEy nm® 30. O]h pu>uS]y nm® 15. O]h Eksv]y nm® 24. O]h sRv]y nm® 27. O]h pu>uES]Êm]y nm® 25. O]h avYy]y nm® 14. O]h zpD]npu>uESsV>]y nm® 21. O]h Ø]fEv nm® 29. O]h zsImEt nm® 23. O]h Ey]gvid]h EnEzt nm® 20. O]h BREzt nm® 25 . O]h B]vn]y nm® 33. O]h xRvx[eem nm® 26. O]h siv]y nm® 28. O]h Ey]g]y nm® 19. O]h x]ÑiEf nm® 16.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 13.

O]h zpBv]y nm® 35. O]h |osV>]y nm® 37. O]h puS[k>]Ñ]y nm® 41. O]h viD]Ezt nm® 45. O]h HZSIEks]y nm® 48. O]h azpEmy]y nm® 47.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 34. O]h am>zpBEv nm® 50. O]h tVEz¨ nm® 53. O]h Øviæ]y nm® 54. O]h mnEv nm® 52. O]h AditY]y nm® 40. O]h D]Ezt nm® 44. O]h visVkRmEf nm® 51. O]h Øvi>]y zDuv]y nm® 26 . O]h zpBEv nm® 36. O]h mH]xVn]y nm® 42. O]h an]diniDn]y nm® 43. O]h pd[mn]B]y nm® 49. O]h D]tu>uÊm]y nm® 46. O]h xVyhBuEv nm® 38. O]h shBEv nm® 39.

O]h vizkmiEf nm® 27 . O]h Hi>fYgRB]y nm® 71.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 55. O]h Ezsæ]y nm® 69. O]h zptRdn]y nm® 60. O]h kZÿ]y nm® 58. O]h azg]HY]y nm® 56. O]h pvizt]y nm® 63. O]h zp]f]y nm® 67. O]h zpBUt]y nm® 61. O]h zp]fd]y nm® 66. O]h BUgRB]y nm® 72. O]h |os]n]y nm® 65. O]h |osV>]y nm® 75. O]h mhgÙ]y p>x[eem nm® 64. O]h zpj]ptEy nm® 70. O]h EÙ]Hit]Ñ]y nm® 59. O]h s]sVt]y nm® 57. O]h m]Dv]y nm® 73. O]h ztikkuç]m[En nm® 62. O]h EjYæ]y nm® 68. O]h mDuxUdn]y nm® 74.

O]h vY]Ù]y nm® 93. O]h vizkm]y nm® 79. O]h xuE>s]y nm® 86. O]h kZt¡]y nm® 83. O]h DnViEn nm® 77. O]h A«vEt nm® 85. O]h xRvdRsn]y nm® 95. O]h sRmEf nm® 88. O]h kZtEy nm® 84. O]h EmD]viEn nm® 78. O]h xREvsV>]y nm® 28 . O]h zptYy]y nm® 94. O]h aE× nm® 91.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 76. O]h visVE>tEx nm® 89. O]h du>]DRS]y nm® 82. O]h aj]y nm® 96. O]h s>f]y nm® 87. O]h zpj]Bv]y nm® 90. O]h xhvX>]y nm® 92. O]h anuÊm]y nm® 81. O]h zkm]y nm® 80.

O]h vZSkRmEf nm® 113. O]h acYut]y nm® 101. O]h xtY]y nm® 107. O]h bzBEv nm® 117. O]h visVEy]nEy nm® 29 . O]h xm]y nm® 110. O]h vZS]kZtEy nm® 114. O]h pu¥>Ik]Ñ]y nm® 112. O]h xiÍEy nm® 99. O]h xm]«En nm® 108. O]h xiÍ]y nm® 98. O]h bHusi>Ex nm® 116. O]h vZS]kpEy nm® 102. O]h vxumnEx nm® 106. O]h xRvEy]gvini®xZt]y nm® 104. O]h axÐit]y nm® 109.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 97. O]h aEm]G]y nm® 111. O]h >uzd]y nm® 115. O]h aEmy]«En nm® 103. O]h vxEv nm® 105. O]h xRv]dEy nm® 100.

O]h avYhg]y nm® 130. O]h sucizsvEx nm® 119. O]h ctu>]«En nm® 138. O]h amZt]y nm® 120. O]h ctuRvYUH]y nm® 30 . O]h EvdviEd nm® 132. O]h DRm]DYÑ]y nm® 136. O]h mH]tpEx nm® 123. O]h xRvg]y nm® 124. O]h s]sVtØ]fEv nm® 121. O]h xRvvid[B]nEv nm® 125. O]h Evd]y nm® 128. O]h kZt]kZt]y nm® 137. O]h EÙ]k]DYÑ]y nm® 134. O]h v>]E>]H]y nm® 122. O]h visVk[Exn]y nm® 126. O]h jn]Rdn]y nm® 127.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 118. O]h xu>]DYÑ]y nm® 135. O]h Evd]hg]y nm® 131. O]h kvEy nm® 133. O]h EvdviEd nm® 129.

O]h atIzà]y nm® 158. O]h EjEzt nm® 149. O]h \oRjit]y nm® 157. O]h sucEy nm® 156. O]h visVEy]nEy nm® 150. O]h xhzgH]y nm® 159. O]h v]mn]y nm® 153. O]h vijy]y nm® 148. O]h EB]Ez¬ nm® 144. O]h xRg]y nm® 31 . O]h \Epzà]y nm® 152. O]h aEm]G]y nm® 155. O]h ctuRzdhz¨]y nm® 140. O]h xHiÿEv nm® 145. O]h zp]hsEv nm® 154. O]h EB]jn]y nm® 143. O]h anG]y nm® 147. O]h punRvxEv nm® 151. O]h zB]jiÿEv nm® 142.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 139. O]h jgd]dij]y nm® 146. O]h ctuRBuj]y nm® 141.

O]h m]Dv]y nm® 168. O]h mH]bÙ]y nm® 173. O]h mEH]X]H]y nm® 172. O]h mH]dYutEy nm® 177. O]h aniREdsYvpuES nm® 178. O]h zsImEt nm® 179. O]h aEmy]«En nm® 180.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 160. O]h mH]s¬Ey nm® 176. O]h ym]y nm® 163. O]h mH]zdiDZES nm® 32 . O]h niym]y nm® 162. O]h mH]vI>Y]y nm® 175. O]h DZt]«En nm® 161. O]h eevdY]y nm® 165. O]h mDEv nm® 169. O]h atIzàiy]y nm® 170. O]h EvdY]y nm® 164. O]h mH]m]y]y nm® 171. O]h mH]buÍEy nm® 174. O]h vI>G[En nm® 167. O]h xd]Ey]giEn nm® 166.

O]h xRvdZEs nm® 200. O]h mHIBREzt nm® 183. O]h BujEg]Êm]y nm® 194. O]h dmn]y nm® 191. O]h zpj]ptEy nm® 198. O]h ani>uÍ]y nm® 186. O]h xu>]nà]y nm® 187. O]h Eg]vià]y nm® 188. O]h xutpEx nm® 196. O]h x³]Ezt nm® 33 . O]h Hhx]y nm® 192. O]h pd[mn]B]y nm® 197.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 181. O]h zsIniv]x]y nm® 184. O]h Hi>fYn]B]y nm® 195. O]h mEHSV]x]y nm® 182. O]h xihH]y nm® 201. O]h amZtYEv nm® 199. O]h xt]hgtEy nm® 185. O]h m>IcEy nm® 190. O]h Eg]vid]h ptEy nm® 189. O]h xupRf]y nm® 193.

O]h gu>Ev nm® 210. O]h EnEzt nm® 34 . O]h zsImEt nm® 221. O]h animiS]y nm® 216. O]h v]cx[pty \d]>DiEy nm® 218. O]h duRmRSf]y nm® 206. O]h Øi>]y nm® 204.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 202. O]h azgEfY nm® 219. O]h aj]y nm® 205. O]h xu>]>iG[En nm® 209. O]h xtY]y nm® 213. O]h D]m[En nm® 212. O]h s]x[Ezt nm® 207. O]h vizsut]«En nm® 208. O]h nimiS]y nm® 215. O]h x³imEt nm® 203. O]h xtYp>]zkm]y nm® 214. O]h zg]mEfY nm® 220. O]h nY]y]y nm® 222. O]h zxgViEf nm® 217. O]h gu>utm]y nm® 211.

O]h v×Ey nm® 234. O]h xmI>f]y nm® 224. O]h xHzx]Ñ]y nm® 227. O]h aniÙ]y nm® 235. O]h visVBuEj nm® 240. O]h viBEv nm® 241.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 223. O]h AvRtn]y nm® 229. O]h nivZÊ]«En nm® 230. O]h x]DEv nm® 35 . O]h xHzxmURD[En nm® 225. O]h xHzxpEd nm® 228. O]h aH®xhvRtk]y nm® 233. O]h xhzpmRdn]y nm® 232. O]h xhvZt]y nm® 231. O]h visVDZES nm® 239. O]h D>fID>]y nm® 236. O]h zpxÎ]«En nm® 238. O]h xt[kZt]y nm® 243. O]h xuzpx]d]y nm® 237. O]h visV]«En nm® 226. O]h xt[kREzt nm® 242.

O]h xiÍix]Dn]y nm® 256. O]h azpEmy]«En nm® 249. O]h si¨kZEt nm® 251. O]h n]>]yf]y nm® 246. O]h xiÍxÜlp]y nm® 254. O]h n>]y nm® 247. O]h sucEy nm® 252. O]h vZSB]y nm® 258. O]h vRDn]y nm® 262. O]h vZSpRvEf nm® 260. O]h xiÍ]Rœ]y nm® 253. O]h axhEKYy]y nm® 248. O]h visi¨]y nm® 250. O]h viÿEv nm® 259. O]h vZS]HiEf nm® 257. O]h xiÍid]y nm® 255. O]h vZES]d>]y nm® 261. O]h j×Ev nm® 245. O]h zsutix]g>]y nm® 36 . O]h vivi¬]y nm® 264.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 244. O]h vRDm]n]y nm® 263.

O]h O]jx[EtEj]dYutiD>]y nm® 276. O]h sipivi¨]y nm® 274. O]h x[p¨]Ñ>]y nm® 280. O]h ssbiàEv nm® 37 . O]h vxEv nm® 271. O]h v]‡iEn nm® 268.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 265. O]h zpk]sn]y nm® 275. O]h bZHzdUp]y nm® 273. O]h mEHzà]y nm® 269. O]h duRD>]y nm® 267. O]h eenk>Up]y nm® 272. O]h zpt]pn]y nm® 278. O]h amZt]hsUd[Bv]y nm® 284. O]h zpk]s]«En nm® 277. O]h mzß]y nm® 281. O]h B]x[k>dYutEy nm® 283. O]h xuBuj]y nm® 266. O]h czà]hsEv nm® 282. O]h vxud]y nm® 270. O]h äÍ]y nm® 279. O]h B]nEv nm® 285.

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 286. O]h xHzxjiEt nm® 38 . O]h eenkm]y]y nm® 303. O]h yug]vRt]y nm® 302. O]h OoSD]y nm® 288. O]h k]ß]y nm® 297. O]h BUtBvYBvÎ]œ]y nm® 291. O]h xtYDRmp>]zkm]y nm® 290. O]h anÙ]y nm® 294. O]h yug]dikZEt nm® 301. O]h p]vn]y nm® 293. O]h k]mkZEt nm® 296. O]h k]mG[En nm® 295. O]h zpBEv nm® 300. O]h xuE>sV>]y nm® 287. O]h adZsY]y nm® 305. O]h vY¬>Up]y nm® 306. O]h k]m]y nm® 298. O]h jgt® ExtEv nm® 289. O]h mH]sn]y nm® 304. O]h pvn]y nm® 292. O]h k]mzpd]y nm® 299.

O]h visVb]HEv nm® 317. O]h x[kà]y nm® 39 . O]h vZS]y nm® 314. O]h siK¥iEn nm® 312. O]h anßjiEt nm® 308. O]h zptiæit]y nm® 327. O]h avisi¨]y nm® 310. O]h zp]fd]y nm® 322. O]h siE¨¨]y nm® 311. O]h |¨]y nm® 309. O]h acYut]y nm® 319. O]h v]xv]nuj]y nm® 323. O]h mHID>]y nm® 318. O]h nHuS]y nm® 313. O]h ap]h niDEy nm® 324. O]h Ezk]DG[En nm® 315. O]h zpœit]y nm® 320.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 307. O]h aDiæ]n]y nm® 325. O]h azpmÊ]y nm® 326. O]h Ezk]DkZt[kREzt nm® 316. O]h zp]f]y nm® 321.

O]h AdiEdv]y nm® 335. O]h jEnsV>]y nm® 342. O]h pd[miEn nm® 345. O]h v]yuv]Hn]y nm® 332. O]h pd[mn]B]y nm® 347. O]h bZHd[B]nEv nm® 334. O]h a>vià]Ñ]y nm® 348. O]h Du>Y]y nm® 330. O]h so>Ey nm® 341. O]h x[kàD>]y nm® 329. O]h pu>à>]y nm® 336. O]h t]>f]y nm® 338. O]h t]>]y nm® 339.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 328. O]h sU>]y nm® 340. O]h pd[mgRB]y nm® 40 . O]h pd[mniEBÑf]y nm® 346. O]h anukUÙ]y nm® 343. O]h v>d]y nm® 331. O]h v]xuEdv]y nm® 333. O]h aEs]k]y nm® 337. O]h st]vRt]y nm® 344.

O]h mHRÍEy nm® 351. O]h viÑ>]y nm® 364. O]h vZÍ]«En nm® 353. O]h g>uQDVj]y nm® 355.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 349. O]h mH]Ñ]y nm® 354. O]h atuÙ]y nm® 356. O]h äÍ]y nm® 352. O]h mHID>]y nm® 41 . O]h s>I>BZEt nm® 350. O]h m]Rg]y nm® 366. O]h xRvÙÑfÙÑfY]y nm® 361. O]h ÙÑ[mIvEt nm® 362. O]h d]Em]d>]y nm® 368. O]h xmiti²y]y nm® 363. O]h xmy¡]y nm® 359. O]h EHtEv nm® 367. O]h xH]y nm® 369. O]h HviRH>Ey nm® 360. O]h E>]Hit]y nm® 365. O]h BIm]y nm® 358. O]h s>B]y nm® 357.

O]h EvgvEt nm® 372. O]h Edv]y nm® 376. O]h k]>f]y nm® 380. O]h vikREzt nm® 382. O]h EÑ]Bf]y nm® 375. O]h xhØ]n]y nm® 387. O]h kREzt nm® 381. O]h mH]B]g]y nm® 371.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 370. O]h \d[Bv]y nm® 374. O]h Ø]nd]y nm® 388. O]h p>EmsV>]y nm® 378. O]h amit]sn]y nm® 373. O]h vYvØ]n]y nm® 386. O]h gHn]y nm® 383. O]h vYvx]y]y nm® 385. O]h p>RÍEy nm® 390. O]h guH]y nm® 384. O]h k>f]y nm® 379. O]h zsIgRB]y nm® 377. O]h p>mx[p¨]y nm® 42 . O]h zDuv]y nm® 389.

zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 391. O]h >]m]y nm® 395. O]h m]Rg]y nm® 398. O]h vI>]y nm® 402. O]h eevku¦]y nm® 406. O]h DRm]y nm® 404. O]h vi>t]y nm® 397. O]h any]y nm® 401. O]h zp]f]y nm® 408. O]h Hi>fYgRB]y nm® 43 . O]h zp]fd]y nm® 409. O]h suEBÑf]y nm® 394. O]h vi>]m]y nm® 396. O]h zpfv]y nm® 410. O]h pu¨]y nm® 393. O]h ny]y nm® 400. O]h Eny]y nm® 399. O]h tu¨]y nm® 392. O]h pZœEv nm® 411. O]h pu>uS]y nm® 407. O]h s¬imt]h Ezsæ]y nm® 403. O]h DRmviduÊm]y nm® 405.

O]h p>izgH]y nm® 421. O]h aRœ]y nm® 431. O]h sztu¼]y nm® 413. O]h aED]Ñj]y nm® 416. O]h anRœ]y nm® 432. O]h mH]Ek]s]y nm® 44 . O]h xhvX>]y nm® 423. O]h \zg]y nm® 422. O]h viü]>]y nm® 427. O]h p>EmæiEn nm® 420. O]h zpm]f]y nm® 429. O]h vY]p[t]y nm® 414. O]h Ø]v>Ø]fEv nm® 428. O]h v]yEv nm® 415. O]h k]Ù]y nm® 419. O]h dÑ]y nm® 424. O]h xudRsn]y nm® 418. O]h ätEv nm® 417.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 412. O]h visVdÑif]y nm® 426. O]h vizs]m]y nm® 425. O]h bIj]y]vYy]y nm® 430.

O]h mH]EB]g]y nm® 434. O]h |jY]y nm® 447. O]h y¡]y nm® 446. O]h mH]mK]y nm® 440.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 433. O]h aBuEv nm® 438. O]h mEHjY]y nm® 448. O]h DRmyUp]y nm® 439. O]h Ñm]y nm® 443. O]h xt]hgtEy nm® 451. O]h aniRviÉ]y nm® 436. O]h Øviæ]y nm® 437. O]h xmIHn]y nm® 445. O]h Ñ]m]y nm® 444. O]h xRvdRsiEn nm® 452. O]h xRv¡]y nm® 45 . O]h nÑztEnmEy nm® 441. O]h zktEv nm® 449. O]h xzt]y nm® 450. O]h nÑztiEf nm® 442. O]h mH]Dn]y nm® 435. O]h vimu¬]«En nm® 453.

O]h xuKd]y nm® 460.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 454. O]h vI>b]HEv nm® 464. O]h xumuK]y nm® 457. O]h vY]piEn nm® 468. O]h eenkkRmkZEt nm® 470. O]h vXÙ]y nm® 472. O]h xVvs]y nm® 467. O]h vXiEn nm® 473. O]h eenk]«En nm® 469. O]h xuzvt]y nm® 456. O]h mEn]H>]y nm® 462. O]h DEnsV>]y nm® 46 . O]h xuHZEd nm® 461. O]h >t[ngRB]y nm® 474. O]h vX>]y nm® 471. O]h vid]>f]y nm® 465. O]h xV]pn]y nm® 466. O]h xUÑ[m]y nm® 458. O]h xuEG]S]y nm® 459. O]h ¡]n]Ey]Êm]y nm® 455. O]h jitEzk]D]y nm® 463.

O]h EdvBZd[gu>Ev nm® 494. O]h viD]Ezt nm® 485. O]h axEt nm® 480. O]h EdEvs]y nm® 493.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 475. O]h xihH]y nm® 489. O]h Ñ>]y nm® 481. O]h mH]Edv]y nm® 492. O]h BUtmEHsV>]y nm® 490. O]h avi¡]Ezt nm® 483. O]h \Ê>]y nm® 495. O]h aÑ>]y nm® 482. O]h kZtÙÑf]y nm® 486. O]h xÊVØ]y nm® 488. O]h xEt nm® 479. O]h gBüiEnmEy nm® 487. O]h xHzx]hsEv nm® 484. O]h DRmkZEt nm® 477. O]h Eg]ptEy nm® 47 . O]h DRmiEf nm® 478. O]h DRmguEp nm® 476. O]h AdiEdv]y nm® 491.

O]h vinyit]x]ÑiEf nm® 515. O]h amitvizkm]y nm® 48 . O]h s>I>BUtBZEt nm® 500. O]h pu>]tn]y nm® 499. O]h ¡]ngmY]y nm® 498. O]h EB]Ez¬ nm® 501. O]h xtYx³]y nm® 511. O]h viny]y nm® 509. O]h kpIzà]y nm® 502. O]h d]s]RH]y nm® 512. O]h Ex]mp]y nm® 504. O]h BU>idÑif]y nm® 503.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 496. O]h pu>uxÊm]y nm® 508. O]h pu>ujiEt nm® 507. O]h Ex]m]y nm® 506. O]h Eg]p[Ezt nm® 497. O]h x]tVt]h ptEy nm® 513. O]h jy]y nm® 510. O]h mukuà]y nm® 516. O]h jIv]y nm® 514. O]h amZtp]y nm® 505.

O]h aj]y nm® 522. O]h mEH]dDisy]y nm® 520. O]h mH]sZhg]y nm® 537. O]h ztipd]y nm® 535. O]h EmdinIptEy nm® 534. O]h mH]RH]y nm® 523. O]h mHRSEykpiÙ]c]>Y]y nm® 532. O]h nàn]y nm® 528. O]h ztids]DYÑ]y nm® 536. O]h kZt]ßkZEt nm® 49 . O]h ahEB]niDEy nm® 518. O]h kZt¡]y nm® 533. O]h Anà]y nm® 527. O]h aßk]y nm® 521. O]h xV]B]vY]y nm® 524. O]h zpEm]dn]y nm® 526.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 517. O]h xtYDRmEf nm® 530. O]h jit]mizt]y nm® 525. O]h ztivizkm]y nm® 531. O]h nà]y nm® 529. O]h anß]«En nm® 519.

O]h v]>uf]y nm® 555. O]h Eg]vià]y nm® 540. O]h mH]v>]H]y nm® 539. O]h ajit]y nm® 550. O]h vZÑ]y nm® 556. O]h czkgd]D>]y nm® 547. O]h kZÿ]y nm® 551. O]h BgvEt nm® 50 . O]h v>uf]y nm® 554. O]h guHY]y nm® 543. O]h xÜRSf]y]cYut]y nm® 553. O]h xV]hg]y nm® 549. O]h mH]mnEx nm® 558. O]h knk]hgdiEn nm® 542. O]h gHn]y nm® 545. O]h gBI>]y nm® 544. O]h puS[k>]Ñ]y nm® 557.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 538. O]h gup[t]y nm® 546. O]h EvDEx nm® 548. O]h xuESf]y nm® 541. O]h dZ™]y nm® 552.

O]h HÙ]yuD]y nm® 563. O]h AditY]y nm® 564. O]h v]cx[ptEy aEy]nij]y nm® 574. O]h BgG[En nm® 560. O]h AnàiEn nm® 561. O]h xuDnVEn nm® 568. O]h vnm]ÙiEn nm® 562. O]h x]m[En nm® 577. O]h xHiÿEv nm® 566. O]h K¥p>sEv nm® 569.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 559. O]h zdvifzpd]y nm® 571. O]h ztix]m[En nm® 575. O]h EBSj]y nm® 579. O]h div®x[pZEs nm® 572. O]h xRvdZgVY]x]y nm® 573. O]h EjY]ti>]ditY]y nm® 565. O]h BiSEj nm® 51 . O]h gtixÊm]y nm® 567. O]h niRv]f]y nm® 578. O]h d]>uf]y nm® 570. O]h x]mg]y nm® 576.

O]h s]ßid]y nm® 588. O]h s]ß]y nm® 583. O]h EÑmkZEt nm® 600. O]h niæ]eey nm® 584. O]h Eg]ptEy nm® 593. O]h Eg]p[Ezt nm® 594. O]h xhnY]xkZEt nm® 581. O]h s]eeßY nm® 585. O]h Eg]Hit]y nm® 592. O]h sm]y nm® 582. O]h p>]yf]y nm® 586. O]h xhEÑp[Ezt nm® 599. O]h suB]hg]y nm® 587. O]h vZSB]Ñ]y nm® 595. O]h nivZÊ]«En nm® 598. O]h zxEz¨ nm® 589. O]h vZSzpiy]y nm® 596. O]h kuvEÙsy]y nm® 591. O]h kumud]y nm® 590. O]h anivRtiEn nm® 597. O]h siv]y nm® 52 .zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 580.

O]h EjY]tiRgEfsV>]y nm® 620. O]h st]nà]y nm® 618. O]h zsIviB]vn]y nm® 610. O]h zsImEt nm® 614. O]h zsIniDEy nm® 609. O]h zsIs]y nm® 607. O]h xV]hg]y nm® 617. O]h zsID>]y nm® 611. O]h zsIptEy nm® 604. O]h EÙ]kzty]zsy]y nm® 615. O]h zsId]y nm® 606. O]h zsIniv]x]y nm® 608. O]h zsIvXvÑEx nm® 602. O]h EzsyEx nm® 613.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 601. O]h nàEy nm® 619. O]h zsIv]x]y nm® 603. O]h vijit]«En nm® 621. O]h zsImt]h v>]y nm® 605. O]h xVÑ]y nm® 616. O]h aviEDy]«En nm® 53 . O]h zsIk>]y nm® 612.

O]h viEs]k]y nm® 632. O]h kuhB]y nm® 636. O]h aRcit]y nm® 635. O]h xt[kIRtEy nm® 623. O]h k]ÙEnminiG[En nm® 54 . O]h xRvtþÑuES nm® 626. O]h visuÍ]«En nm® 637. O]h amitvizkm]y nm® 642. O]h viEs]Dn]y nm® 638. O]h aRciS[mEt nm® 634. O]h zpdYum[n]y nm® 641. O]h BUsy]y nm® 629. O]h CiÎxhsy]y nm® 624.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 622. O]h \dIRf]y nm® 625. O]h BUSf]y nm® 630. O]h azpti>œ]y nm® 640. O]h BUtEy nm® 631. O]h ani>uÍ]y nm® 639. O]h anIs]y nm® 627. O]h s]sVtØi>]y nm® 628. O]h Es]kn]sn]y nm® 633.

O]h sU>jEnsV>]y nm® 646. O]h zbªEf nm® 55 . O]h so>Ey nm® 645. O]h anß]y nm® 660. O]h k]ß]y nm® 655. O]h zbªfY]y nm® 662. O]h k]mEdv]y nm® 652. O]h aniREdsYvpuES nm® 657. O]h zbªkZEt nm® 663. O]h k]mp]Ù]y nm® 653. O]h Eksv]y nm® 649. O]h EksiG[En nm® 650.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 643. O]h ztiEÙ]k]«En nm® 647. O]h viÿEv nm® 658. O]h Dn²y]y nm® 661. O]h k]miEn nm® 654. O]h kZt]gm]y nm® 656. O]h ztiEÙ]Eks]y nm® 648. O]h vI>]y nm® 659. O]h H>Ey nm® 651. O]h vI>]y nm® 644.

O]h zbªviEd nm® 667.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 664. O]h zbªvivRDn]y nm® 666. O]h mH]EtjEx nm® 674. O]h x[Et]zt]y nm® 682. O]h mEH]>g]y nm® 675. O]h zbªiEf nm® 669. O]h üutEy nm® 683. O]h >fzpiy]y nm® 56 . O]h mH]zktEv nm® 676. O]h üvzpiy]y nm® 681. O]h zb]ªfzpiy]y nm® 671. O]h üvY]y nm® 680. O]h mH]HviES nm® 679. O]h mH]zkm]y nm® 672. O]h zbªEf nm® 665. O]h mH]kRmEf nm® 673. O]h mH]y¡]y nm® 678. O]h mH]yjVEn nm® 677. O]h zbª¡]y nm® 670. O]h x[Et]Ezt nm® 684. O]h zb]ªf]y nm® 668.

O]h xd[BUtEy nm® 703. O]h HviES nm® 699. O]h vxuzpd]y nm® 695. O]h pU>yiEzt nm® 687. O]h mEn]jv]y nm® 691. O]h sU>Exn]y nm® 705. O]h xt[kZtEy nm® 701. O]h vxEv nm® 697. O]h pURf]y nm® 686. O]h xd[gtEy nm® 700. O]h vxuzpd]y nm® 694. O]h xt[p>]yf]y nm® 704. O]h v]xuEdv]y nm® 696.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 685. O]h vxumnEx nm® 698. O]h yduEzsæ]y nm® 57 . O]h xÊ]eey nm® 702. O]h tIRœk>]y nm® 692. O]h pufY]y nm® 688. O]h vxuE>tEx nm® 693. O]h an]my]y nm® 690. O]h pufYkIRtEy nm® 689.

O]h dRpG[En nm® 713. O]h ~kx[eem nm® 726. O]h visVmURtEy nm® 718. O]h xÎiv]x]y nm® 707. O]h BUt]v]x]y nm® 709. O]h dIp[tmURtEy nm® 720. O]h aEnkmURtEy nm® 722. O]h dZp[t]y nm® 715. O]h amURtimEt nm® 721. O]h dRpd]y nm® 714. O]h anÙ]y nm® 712. O]h mH]mURtEy nm® 719. O]h avY¬]y nm® 723. O]h st]nn]y nm® 725. O]h ap>]jit]y nm® 717. O]h xuy]mun]y nm® 708. O]h stmURtEy nm® 724. O]h eenkx[eem nm® 58 . O]h v]xuEdv]y nm® 710. O]h duRD>]y nm® 716. O]h xRv]xuniÙy]y nm® 711.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 706.

O]h acÙ]y nm® 746. O]h xuvRfvRf]y nm® 738. O]h kx[eem nm® 730. O]h pd]y]¸nuÊm]y nm® 733. O]h sUnY]y nm® 744. O]h càn]hgdiEn nm® 741. O]h k]y nm® 729. O]h EÙ]kn]œ]y nm® 735. O]h vI>G[En nm® 742. O]h xv]y nm® 728. O]h EÙ]kb³Ev nm® 734. O]h tx[eem nm® 732. O]h GZt]siES nm® 745. O]h yx[eem nm® 731. O]h viSm]y nm® 743.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 727. O]h v>]hg]y nm® 740. O]h cÙ]y nm® 747. O]h am]niEn nm® 59 . O]h EHm]hg]y nm® 739. O]h B¬vXÙ]y nm® 737. O]h m]Dv]y nm® 736.

O]h EmDj]y nm® 754. O]h ctuRb]HEv nm® 767. O]h EÙ]kxV]miEn nm® 751. O]h m]nd]y nm® 749. O]h ztiEÙ]kDZES nm® 752. O]h xuEmDEx nm® 753. O]h gd]zgj]y nm® 765. O]h dYutiD>]y nm® 759. O]h DnY]y nm® 755. O]h ctuRgtEy nm® 60 . O]h xRvsx[ztBZt]hv>]y nm® 760. O]h EtEj]vZS]y nm® 758. O]h ctuRmURtEy nm® 766. O]h m]nY]y nm® 750. O]h D>]D>]y nm® 757.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 748. O]h xtYEmDEx nm® 756. O]h zpzgH]y nm® 761. O]h eenksZhg]y nm® 764. O]h ctuRvYUH]y nm® 768. O]h nizgH]y nm® 762. O]h vYzg]y nm® 763.

O]h kZtkRmEf nm® 789. O]h duRgm]y nm® 779. O]h suB]hg]y nm® 783. O]h du>]v]x]y nm® 781. O]h tßuvRDn]y nm® 786.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 769. O]h xutßEv nm® 785. O]h ~kpEd nm® 773. O]h xm]vRt]y nm® 774. O]h mH]kRmEf nm® 788. O]h du>]>iG[En nm® 782. O]h anivZÊ]«En nm® 775. O]h EÙ]kx]>hg]y nm® 784. O]h duRjy]y nm® 776. O]h ctuREvdviEd nm® 772. O]h kZt]gm]y nm® 61 . O]h duRg]y nm® 780. O]h ctu>]«En nm® 770. O]h |zàkRmEf nm® 787. O]h ctuRB]v]y nm® 771. O]h duRÙB]y nm® 778. O]h du>tizkm]y nm® 777.

O]h xuEÙ]cn]y nm® 795. O]h mH]zHd]y nm® 804. O]h xuvRfbiàEv nm® 801. O]h xRvvi´yiEn nm® 800. O]h kumud]y nm® 808. O]h pRjnY]y nm® 62 . O]h mH]niDEy nm® 807. O]h mH]BUt]y nm® 806. O]h aEÑ]BY]y nm® 802. O]h mH]gRt]y nm® 805. O]h jyß]y nm® 799. O]h >t[nn]B]y nm® 794. O]h xuà>]y nm® 792. O]h aRk]y nm® 796. O]h xuà]y nm® 793. O]h xRvv]gIsVE>sV>]y nm® 803. O]h v]jxn]y nm® 797.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 790. O]h \d[Bv]y nm® 791. O]h kuà]y nm® 810. O]h sZhgiEf nm® 798. O]h kuà>]y nm® 809.

O]h asVË]y nm® 825. O]h amZtvpuES nm® 815. O]h c]fU>]z³niSUdn]y nm® 826. O]h sztut]pn]y nm® 822. O]h xuzvt]y nm® 819.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 811. O]h xiÍ]y nm® 820. O]h anG]y nm® 63 . O]h p]vn]y nm® 812. O]h sztujiEt nm® 821. O]h aniÙ]y nm® 813. O]h xp[tv]Hn]y nm® 830. O]h xp[eetDEx nm® 829. O]h amURtEy nm® 831. O]h xHzx]RciES nm® 827. O]h xRvEt]muK]y nm® 817. O]h amZt]s]y nm® 814. O]h xRv¡]y nm® 816. O]h xp[tjiHV]y nm® 828. O]h \duhb>]y nm® 824. O]h xuÙB]y nm® 818. O]h nYEzg]D]y nm® 823.

O]h vhsvRDn]y nm® 847. O]h kœit]y nm® 849. O]h niRguf]y nm® 841. O]h xVDZt]y nm® 844. O]h Ey]giEn nm® 850. O]h mHEt nm® 842. O]h Ey]gIs]y nm® 851. O]h afEv nm® 836. O]h Azsm]y nm® 64 . O]h xV]xY]y nm® 845. O]h ØUÙ]y nm® 839. O]h zp]gVhs]y nm® 846. O]h BykZEt nm® 834. O]h acißY]y nm® 833. O]h xRvk]md]y nm® 852.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 832. O]h kZs]y nm® 838. O]h bZHEt nm® 837. O]h B]>BZEt nm® 848. O]h aDZt]y nm® 843. O]h Byn]sn]y nm® 835. O]h gufBZEt nm® 840.

O]h ap>]jit]y nm® 863. O]h xtYDRmp>]yf]y nm® 871. O]h x]ÊVik]y nm® 869. O]h aym]y nm® 867. O]h Ñ]m]y nm® 855. O]h xupRf]y nm® 856.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 853. O]h dmyiEzt nm® 861. O]h xtY]y nm® 870. O]h aBizp]y]y nm® 872. O]h DnuRD>]y nm® 858. O]h xRvxH]y nm® 864. O]h aRH]y nm® 65 . O]h zpiy]RH]y nm® 873. O]h v]yuv]Hn]y nm® 857. O]h zsmf]y nm® 854. O]h aniym]y nm® 866. O]h DnuREvd]y nm® 859. O]h niyEzß nm® 865. O]h xÊVvEt nm® 868. O]h dm]y nm® 862. O]h d¥]y nm® 860.

O]h viH]yxgtEy nm® 877. O]h aniRviÉ]y nm® 893. O]h EÙ]k]Diæ]n]y nm® 66 . O]h xuKd]y nm® 890. O]h xviEzt nm® 885. O]h eenkj]y nm® 891. O]h zpiykZEt nm® 875. O]h >vEy nm® 882. O]h anß]y nm® 887. O]h >viEÙ]cn]y nm® 886. O]h HutBuEj nm® 888. O]h xd]mRSiEf nm® 894. O]h EB]Ez¬ nm® 889. O]h zpItivRDn]y nm® 876. O]h EjY]tiES nm® 878. O]h viBEv nm® 881. O]h xu>ucEy nm® 879. O]h xU>Y]y nm® 884.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 874. O]h azgj]y nm® 892. O]h HutBuEj nm® 880. O]h viE>]cn]y nm® 883.

O]h xVüid]y nm® 902. O]h kpiÙ]y nm® 899. O]h czkiEf nm® 909. O]h a>ozd]y nm® 907. O]h ku¥ÙiEn nm® 908. O]h kpEy nm® 900. O]h sisi>]y nm® 914. O]h séxH]y nm® 913. O]h \oRjits]xn]y nm® 911. O]h xVüidÑif]y nm® 906.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 895. O]h xVüiBuEj nm® 905. O]h azkU>]y nm® 67 . O]h xVüikZEt nm® 903. O]h ad[But]y nm® 896. O]h vizkmiEf nm® 910. O]h xn]tntm]y nm® 898. O]h sRv>Ik>]y nm® 915. O]h sé]tig]y nm® 912. O]h xn]t[ nm® 897. O]h apYy]y nm® 901. O]h xVüEy nm® 904.

O]h pufY]y nm® 926. O]h By]pH]y nm® 936. O]h >Ñf]y nm® 929. O]h xd[EBY] nm® 930. O]h anß>Up]y nm® 933. O]h vI>G[En nm® 928. O]h p>YvØit]y nm® 932. O]h \Ê]>f]y nm® 924. O]h ctu>zs]y nm® 68 . O]h vItBy]y nm® 922. O]h duS[kZtiG[En nm® 925. O]h jIvn]y nm® 931. O]h anßzsiEy nm® 934. O]h Ñmif]h v>]y nm® 920. O]h jitmnYEv nm® 935. O]h EpsÙ]y nm® 917. O]h vidVÊm]y nm® 921. O]h pufYzsvfkIRtn]y nm® 923.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 916. O]h du®xVp[nn]sn]y nm® 927. O]h dÑif]y nm® 919. O]h dÑ]y nm® 918.

O]h BImp>]zkm]y nm® 950. O]h zpj]g>]y nm® 954. O]h ÙÑ[eemY nm® 944. O]h BuEv]BuEv nm® 943. O]h puS[pH]x]y nm® 953.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 937. O]h \RDVg]y nm® 955. O]h zpfv]y nm® 69 . O]h an]dEy nm® 942. O]h vY]dis]y nm® 940. O]h xuvI>]y nm® 945. O]h vidis]y nm® 939. O]h jnjM]dEy nm® 948. O]h >uci>]hgd]y nm® 946. O]h BIm]y nm® 949. O]h jnn]y nm® 947. O]h aD]Ezt nm® 952. O]h xt[pœ]c]>]y nm® 956. O]h dis]y nm® 941. O]h AD]>niÙy]y nm® 951. O]h zp]fd]y nm® 957. O]h gBI>]«En nm® 938.

O]h y¡ptEy nm® 973. O]h yjVEn nm® 974. O]h ~k]«En nm® 966.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 958. O]h y¡]hg]y nm® 975. O]h y¡kZEt nm® 978. O]h zp]fniÙy]y nm® 961. O]h pf]y nm® 959. O]h y¡v]Hn]y nm® 976. O]h zp]fjIvn]y nm® 963. O]h tÊVviEd nm® 965. O]h zpm]f]y nm® 960. O]h t]>]y nm® 969. O]h tÊV]y nm® 964. O]h zppit]mH]y nm® 971. O]h y¡iEn nm® 70 . O]h jMmZtYuj>]tig]y nm® 967. O]h BURBuv® xVü>Ev nm® 968. O]h zp]fBZEt nm® 962. O]h xviEzt nm® 970. O]h y¡BZEt nm® 977. O]h y¡]y nm® 972.

O]h p]pn]sn]y nm® 993. O]h gd]D>]y nm® 998.zsIviÿuxHzxn]mEü]zth 979. O]h y¡x]Dn]y nm® 981. O]h aÎ]d]y nm® 985. O]h y¡guHY]y nm® 983. O]h ÑitIs]y nm® 992. O]h s]Rq[gDnVEn nm® 997. O]h aÎ]y nm® 984. O]h EdvkInàn]y nm® 990. O]h A«Ey]nEy nm® 986. O]h eevK]n]y nm® 988. O]h czkiEf nm® 996. O]h x]mg]yn]y nm® 989. O]h xRvzpH>f]yuD]y nm® |ti zsIviÿuxHzxn]m]vÙI xm]p[t] 71 . O]h y¡]ßkZEt nm® 982. O]h shKBZEt nm® 994. O]h zxEz¨ nm® 991. O]h nàkiEn nm® 995. O]h xVyhj]t]y nm® 987. O]h aEÑ]BY]y nm® 1000. O]h y¡BuEj nm® 980. O]h >œ]hgp]fEy nm® 999.