You are on page 1of 8
014/2 Nama .... Kelas .... o14n INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH Bahasa Inggeris BIL 2/2014 Kertas 2 - Julai 14 jam BAHASA INGGERIS Kertas 2 TAHUN 6 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 3 eee Ee Bahagian B, dan Bahagian C. 2. Jawab semua soalan. 3. Jawapan kami hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Sekiranya ruang yang. disediakan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahari daripada guru anda. 4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan sebaik saja ujian ini selesai. Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak dan 3 halaman tidak bercetak 014/2 : [Lihat sebelah 2 SECTIONA Write five sentences about the situation in the picture below. You may use the words in the boxes to help you. Tulis lima ayat tentang situasi dalam gambar di bawah. Kamu boleh menggunakan perkataan-perkataan di dalam kotak untuk membantu anda. hospital waiting cry calling walking stick giving seats counter medicine patients 8. NGGERIS /2)-THNG (10 marks) [Lihat sebelah B.INGGERIS (2)-THNG,