1

OOPEAZ: EAAHNIKH AHMOKPATIA EPFO: KATAZKEYH NEOY KAEIZTOY FYMNAZTHPIOY
HEPIOEPEIA ATTIKHZ 3.500 OEZEON BIOKAIMATIKO-HOAYAYNAMO
AHMOZ N. ZMYPNHZ AOAHTIKO KENTPO AHMOY N. ZMYPNHZ

OEZH: EHI TON OAON EONIKHZ ZTEFHZ KAI APTAKHZ
AHMOY N. ZMYPNHZ
APXITEKTONIKH MEAETH

A. TEXNIKH EKOEZH

B. TEXNIKH HEPIFPAOH

B.1. TEXNIKH HEPIFPAOH – HPOAIAFPAOEZ XOPON

B.2. FENIKH HEPIFPAOH OIKOAOMIKON EPFAZION

B.3. ANAAYTIKH TEXNIKH HEPIFPAOH OIKOAOMIKON EPFAZION - YAIKON


2

HEPIEXOMENA

A. TEXNIKH EKOEZH

A1. ZKOHOZ – BAZÌKA ZTOÌXEÌA TOY EPFOY ……………………………………………..7-8

A2. HPOTAZH ……………………………………………………………………………………….9

A3. ZTOÌXEÌA OÌKOHEAOY – OPOÌ AOMHZHZ……………………………………………10-11

A4. HPOAÌAFPA4EZ – AEÌTOYPFÌKA & TEXNÌKA XAPAKTHPÌZTÌKA…………………12-13

A5. BAZÌKEZ EHÌAOFEZ TOY ZXEAÌAZMOY – XCPOOETHZH TOY KTHPÌOY –
HEPÌFPA4H XCPCN

A5.1. XAPAEH TOY KTHPÌOY ZTO OÌKOHEAO – BAZÌKEZ APXEZ ZXEAÌAZMOY……14-15

A5.2. MOP4OAOFÌKA ZTOÌXEÌA…………………………………………………………………..15

A5.3. AEÌTOYPFÌKH OPFANCZH – KYKAO4OPÌA AOAHTCN, KOÌNOY,
AHMOZÌOFPA4CN , AMEA
A.5.3.1 AEÌTOYPFÌKH OPFANCZH – KYKAO4OPÌEZ…………………………………………16-17
A.5.3.2 APXEZ ZXEAÌAZMOY FÌA KÌNHZH ATOMCN ME EÌAÌKEZ ANAFKEZ…………….17-18

A5.4. KTHPÌOAOFÌKO HPOFPAMMA…………………………………………………………..19-23


B. TEXNIKH HEPIFPAOH

B.1. TEXNÌKH HEPÌFPA4H - HPOAÌAFPA4EZ XCPCN

B.1.1 AFCNÌZTÌKOZ XCPOZ – AÌOOYZA AOAOHAÌAÌCN KAÌ FYMNAZTÌKHZ………….24-25

B.1.2. KEPKÌAEZ – OPATOTHTA………………………………………………………………..25-28

B.1.3. YHOZTHPÌKTÌKOÌ XCPOÌ – BOHOHTÌKOÌ XCPOÌ
B.1.3.1 AÌOOYZA ENAYNAMCZHZ……………………………………………………………….28-29
B.1.3.2 AHOAYTHPÌA AOAHTCN – HPOHONHTCN – AÌAÌTHTCN………………………….29-32
3
B.1.3.3 ZYFKPOTHMA 4YZÌOOEPAHEÌAZ – MAZAZ KAÌ ZAOYNA…………………………32-33
B.1.3.4 ÌATPEÌO………………………………………………………………………………………….33
B.1.3.5 DOPING CONTROL………………………………………………………………………..33-34
B.1.3.6 AÌOOYZA ZYFKENTPCZECZ AOAHTCN…………………………………………………..34
B.1.3.7 KAÌMAKOZTAZÌA – AÌAAPOMOÌ KYKAO4OPÌAZ…………………………………….34-35

B.1.4 XCPOZ EEYHHPETHZHZ OEATCN……………………………………………………..35-37

B.1.5 XCPOÌ EEYHHPETHZHZ EHÌZHMCN OEATCN……………………………………….37-38

B.1.6 XCPOÌ EEYHHPETHZHZ AHMOZÌOFPA4CN………………………………………….39-40

B.1.7 XCPOÌ AÌOÌKHZHZ…………………………………………………………………………41-42

B.1.8 AÌOOYZA EAEFXOY……………………………………………………………………….42-43

B.1.9 XCPOÌ H/M EFKATAZTAZECN – SHAFT……………………………………………….43-44

B.1.10 XCPOZ ZTAOMEYZHZ……………………………………………………………………44-45

B.1.11 HEPÌBAAACN XCPOZ…………………………………………………………………….45-46

B.2 FENIKH HEPIFPAOH OIKOAOMIKON EPFAZION

B.3 ANAAYTIKH HEPIFPAOH OIKOAOMIKON EPFAZION – YAIKON

B.3.1 HPOEPFAZÌEZ-KAOAÌPEZH YHAPXONTOZ KAEÌZTOY FYMNAZTHPÌOY…………..50

B.3.2 KONÌOAEMATA-OHAÌZMENA ZKYPOAEMATA-YHOBAZEÌZ AAHEACN-
METAAAÌKH 4EPOYZA KATAZKEYH……………………………………………………50-57
B.3.2.1 FENÌKA
B.3.2.2 ZKYPOAEMATA
B.3.2.3 YHOBAZEÌZ AAHEACN – MONCZEÌZ
B.3.2.4 MONCZEÌZ TOÌXCMATCN
B.3.2.5 4ÌAETA EFKÌBCTÌZMOY
B.3.2.6 EYAOTYHOÌ
B.3.2.7 METAAAÌKEZ 4EPOYZEZ KATAZKEYEZ

B.3.3 TOÌXOHOÌÌEZ-AÌAXCPÌZTÌKA HETAZMATA…………………………………………...58-61
B.3.3.1 HAÌNOOAOMEZ EECTEPÌKCN TOÌXCN
B.3.3.2 EZCTEPÌKEZ HAÌNOOAOMEZ, MHATÌKEZ-APOMÌKEZ
4
B.3.3.3 HPEKÌA-ZENAZ
B.3.3.4 HPOZOETEZ EPFAZÌEZ
B.3.3.5 EAA4PA AÌAXCPÌZTÌKA HETAZMATA
B.3.3.6 YAAOTOÌXOÌ

B.3.4 EHÌXPÌZMATA…………………………………………………………………………………..62
B.3.4.1 EECTEPÌKA EHÌXPÌZMATA TZÌMENTOKONÌAMATOZ (ARTIFICIEL)
B.3.4.2 EZCTEPÌKA EHÌXPÌZMATA MAPMAPOKONÌAZ

B.3.5 AAHEAA-ZOBATEHÌA……………………………………………………………………..63-75
B.3.5.1 MAPMAPÌNO AAHEAO
B.3.5.2 BÌOMHXANÌKO AAHEAO
B.3.5.3 AAHEAO AHO ZKYPOAEMA ME EHEEEPFAZÌA MHXANÌKHZ AEÌANZHZ
B.3.5.4 AAHEAO ANTÌOAÌZOHPCN HAAKÌAÌCN
B.3.5.5 EYAÌNO MONÌMO AOAHTÌKO AAHEAO HPOAÌAFPA4CN FFA
B.E.5.6 EYAÌNO MONÌMO AOAHTÌKO AAHEAO MULTIFLEX M
B.3.5.7 YHEPY+CMENO AAHEAO
B.3.5.8 AAHEAO AHO EHÌMEAHMENO ZKYPOAEMA ‘H FAPMHÌAOAEMA B’ 4AZHZ
B.3.5.9 AAHEAO ME TZÌMENTOKYBOAÌOOYZ
B.3.5.10 ACPÌAEZ OAEYZHZ TY4ACN

B.3.6 OPO4EZ-+EYAOPO4EZ…………………………………………………………………76-77
B.3.6.1 OPO4H AHO EM4ANEZ ZKYPOAEMA
B.3.6.2 EHÌXPÌZMENH OPO4H
B.3.6.3 +EYAOPO4H FY+OZANÌAAZ AHAHZ H ANOYFPHZ
B.3.6.4 +EYAOPO4H OPYKTCN ÌNCN

B.3.7 EHENAYZEÌZ…………………………………………………………………………….....78-81
B.3.7.1 EHENAYZH ME KEPAMÌKA HAAKÌAÌA
B.3.7.2 EHENAYZH ME EYAÌNA HXOAHOPPO4HTÌKA HANEAA
B.3.7.3 EHENAYZH ME HPOKATAZKEYAZMENA HANEAA ÌNOOHAÌZMENHZ
TZÌMENTOZANÌAAZ
B.3.7.4 EHENAYZH ME EYAÌNA HANEAA
B.3.7.5 EHÌKAAY+H ZTEFHZ ME METAAAÌKA OEPMOMONCTÌKA HANEAA

B.3.8 KOY4CMATA……………………………………………………………………………….82-88
B.3.8.1 EECTEPÌKA KOY4CMATA
B.3.8.2 EZCTEPÌKA KOY4CMATA
B.3.8.3 EEAPTHMATA

B.3.9 YAAOHÌNAKEZ………………………………………………………………………………….89
5

B.3.10 XPCMATÌZMOÌ………………………………………………………………………………90-94
B.3.10.1 XPCMATÌZMOÌ EM4ANOYZ ZKYPOAEMATOZ
B.3.10.2 XPCMATÌZMOÌ EHÌXPÌZMENCN EECTEPÌKCN TOÌXCN
B.3.10.3 XPCMATÌZMOÌ EECTEPÌKCN TOÌXCN TZÌMENTOZANÌAAZ
B.3.10.4 XPCMATÌZMOÌ ME HAAZTÌKA AHAA (EHÌ TOÌXOY)
B.3.10.5 HAAZTÌKA ZHATOYAAPÌZTA
B.3.10.6 XPCMATÌZMOÌ EYAÌNCN EHÌ4ANEÌCN
B.3.10.7 XPCMATÌZMOÌ METAAAÌKCN EHÌ4ANEÌCN
B.3.10.8 XPCMATÌZMOÌ ANTÌHYPÌKHZ HPOZTAZÌAZ
B.3.10.9 XPCMATÌZMOÌ BÌOMHXANÌKOY AAHEAOY
B.3.10.10 XPCMATÌZMOZ AÌAFPAMMÌZHZ OAOZTPCMATOZ
B.3.10.11 ZYFKENTPCTÌKH XPCMATÌKH HPOTAZH

B.3.11 MONCZEÌZ…………………………………………………………………………………95-97
B.3.11.1 YHOBAZEÌZ AAHEACN
B.3.11.2 MONCZEÌZ TOÌXCMATCN OHAÌZMENOY ZKYPOAEMATOZ
B.3.11.3 MONCZEÌZ HAAKAZ OHAÌZMENOY ZKYPOAEMATOZ
B.3.11.4 MONCZH ZTEFHZ AHO METAAAÌKA HANEAA
B.3.11.5 OEPMOMONCZH EECTEPÌKCN TOÌXCN

B.3.12 METAAAÌKEZ KATAZKEYEZ……………………………………………………………98-103
B.3.12.1 METAAAÌKEZ 4EPOYZEZ KATAZKEYEZ
B.3.12.2 ZTEFH – 4CTOBOATAÏKA HANEAA
B.3.12.3 METAAAÌKH HEPÌ4PAEH OÌKOHEAOY
B.3.12.4 METAAAÌKEZ OYPEZ HEPÌ4PAEHZ
B.3.12.5 METAAAÌKA ZTEFAZTPA EÌZOACN
B.3.12.6 METAAAÌKH KATAZKEYH HEPÌ4PAEHZ KAÌMATÌZTÌKCN MONAACN
B.3.12.7 HEPZÌAEZ EEAEPÌZMOY
B.3.12.8 HEPZÌAEZ ZKÌAZHZ
B.3.12.9 METAAAÌKA KÌFKAÌACMATA
B.3.12.10 METAAAÌKEZ ANEMOZKAAEZ
B.3.12.11 METAAAÌKEZ EZXAPEZ OMBPÌCN

B.3.13 ANEAKYZTHPEZ……………………………………………………………………………..104

B.3.14 EEOHAÌZMOZ……………………………………………………………………………105-107
B.3.14.1 EHÌHAA – HAFKOÌ
B.3.14.2 AHMOZÌOFPA4ÌKA EAPANA
B.3.14.3 ZAOYNA

6
B.3.15 AOAHTÌKOZ EEOHAÌZMOZ……………………………………………………………108-116
B.3.15.1 KYAÌOMENEZ MHAZKETEZ
B.3.15.2 EZTÌEZ XEÌPOZ4AÌPÌZHZ
B.3.15.3 HOAYZYFA 6 OEZECN
B.3.15.4 HAEKTPONÌKOZ HÌNAKAZ AHOTEAEZMATCN
B.3.15.5 OPOOZTATEZ HETOZ4AÌPÌZHZ
B.3.15.6 HAFKOÌ AAAAFHZ HAÌKTCN 10 OEZECN
B.3.15.7 TPAHEZÌ FPAMMATEÌAZ
B.3.15.8 EPMAPÌA AHOAYTHPÌCN
B.3.15.9 HAFKOÌ AHOAYTHPÌCN
B.3.14.10 KAOÌZMATA KEPKÌACN


7
A. TEXNIKH EKOEZH

A.1.ZKOHOZ – BAZIKA ZTOIXEIA TOY EPFOY

To Néo K/sio¡ó Fuµvdo¡qpio 3500 0éosov, Biok/iµd¡ikó-Ho/uôúvdµo A0/q¡ikó
Kév¡po ¡ou Aqµou Nédç Zµúpvqç, 0d dvsysp0si o¡o ¿opo ¡ou ¬d/dioú k/sio¡oú
Fuµvdo¡qpiou, o¡o d0/q¡ikó ouykpó¡qµd ¡ou Aqµou, ¡o o¬oio ôid0é¡si qôq k/sio¡ó
Ko/uµµq¡qpio, dvoi¿¡ó yq¬sôd d0/o¬diôiov, Hdiôikq Xdpó kdi u¬di0pio ¿opo o¡ó0µsuoqç,
s¬i ¡ov oôov Ap¡ókqç kdi E0vikqç Z¡éyqç .
Od é¿si ¬o/u¿pqo¡ikó ¿dpdk¡qpd kdi 0d ¢i/oÇsvsi ¿pqosiç ¬ou é¿ouv d0/q¡ikó,
¬o/i¡io¡ikó kdi koivovikó ¿dpdk¡qpd. Avd/u¡ikó¡spd:
• A0Kqtìkíç öpootqpìótqtrç
Kd/d0oo¢dipioq
Hs¡oo¢dipioq
Xsipoo¢dipioq
Hoôóo¢dipo 5 X 5 µ
Av¡io¢dipioq
Tpdµ¬o/ivo
Hó/q – Tae Kwon Do
Fuµvdo¡ikq
Hdpdo/uµ¬idkó A0/qµd¡d k/¬
• HoKìtìotìkíç koì Koìvmvìkíç öpootqpìótqtrç
Zuyksv¡poosiç
Zuvdu/isç
Osd¡pikéç Hdpdo¡óosiç k/¬

Od é¿si ¿opq¡ikó¡q¡d 3.514 0éosov 0sd¡ov, svo os ¬spi¬¡ooq ouvdu/idç 0d
sÇu¬qps¡si 5.500 ó¡oµd.
H ¢i/ooo¢id ¡ou Aqµou yid ¡q ôqµioupyid svóç ¡é¡oiou Ho/uôúvdµou A0/q¡ikoú
Kév¡pou, o¡o¿súsi o¡qv dvó¬¡uÇq kdi sÇé/iÇq d0/q¡ikov kdi ¬o/i¡io¡ikov ôpdo¡qpio¡q¡ov
ikdvo¬oiov¡dç é¡oi dvóyksç svóç ooµdpoú dpi0µoú kd¡oikov kdi ysvikó¡spd ¬/q0uoµidkov
oµóôov oi o¬oisç µé¿pi oqµspd ôsv ôid0é¡ouv kdvévd ¿opo ó0/qoqç kd0oç kdi
ouykév¡pooqç yid ¡qv ¬poo0qoq kdi sÇé/iÇq ¡ov ôuvd¡o¡q¡ov ¡ouç. Eiôikq µépiµvd é¿si
/q¢0si kdi yid ¡d ó¡oµd µs siôikéç dvóyksç, o¡d ¬/dioid ¡qç s¬dvév¡dÇqç ¡qç sudio0q¡qç
du¡qç oµóôdç o¡qv koivovid, iôidi¡spd yid ¡d ó¡oµd µs dvd¬qpid ¡d o¬oid çouv os
kd0so¡oç d¬ok/sioµoú.
8
H ó0/qoq ôsv sivdi µóvo ¿dpó, ôidokéôdoq kdi óokqoq, d//ó µid ôidôikdoid
s¬i¬ovq kdi µdkpó¿povq ¬ou ouµµó//si o¡q 0spd¬sid, ¡qv d¬okd¡óo¡doq kdi kupioç o¡qv
dvsÇdp¡qoid ¡ou d¡óµou kdi ¡qv s¬dvév¡dÇq ¡ou o¡qv koivovid.
Hdpó ¡iç ¬o//éç ¬pdk¡ikéç ôuoko/isç kdi ¡qv é//siµq épyov kdi d0/q¡ikov
u¬oôoµov, ó/o kdi µsyd/ú¡spoç dpi0µóç d¡óµov µs dvd¬qpid d0/si¡di kd¡dk¡ov¡dç
ouvs¿oç uµq/ó¡spsç s¬iôóosiç µs d¬o¡é/soµd vd 0sopoúv¡di s¬óÇid d0/q¡éç µs dvd¬qpid.
H ó0/qoq Çskivó kupioç odv µéoo d¬okd¡óo¡doqç kdi 0spd¬sidç, µs¡d¡pé¬s¡di os
µéoo µu¿dyoyidç kdi sÇs/ioos¡di os u¬sú0uvq kdi ouvsiôq¡q ó0/qoq uµq/ov s¬iôóosov.
O Aqµoç Nédç Zµúpvqç ôid¬io¡ovov¡dç ¡iç s//siµsiç os ¡é¡oiou siôouç u¬oôoµéç
dkóµd kdi o¡qv supú¡spq ¬spio¿q, ¢i/oôoÇsi vd dvd¬¡úÇsi évd ¬pó¡u¬o Kév¡po dvó¬¡uÇqç
o/uµ¬idkov kdi ¬dpdo/uµ¬idkov d0/qµó¡ov ouµµó//ov¡dç o¡qv svôuvóµooq kdi sÇé/iÇq
du¡ov ¡ov ¬/q0uoµidkov oµóôov.
Hdpó//q/d µs ¡iç ¬podvd¢spóµsvsç ôpdo¡qpió¡q¡sç, o Aqµoç /dµµóvov¡dç u¬óµq
ó¡i µsyó/oç dpi0µóç ¬diôiov kdi µd0q¡ov do¿o/si¡di µs d0/qµd¡d ó¬oç q dvdppi¿qoq, ¡o
¡pdµ¬o/ivo, q ¬ó/q, q yuµvdo¡ikq, o¡o¿súsi o¡qv dvó¬¡uÇq du¡ov ¡ov d0/qµó¡ov µéod
o¡o iôio d0/q¡ikó kév¡po.
E¬i¬/éov d¬ó ¡iç ¬dpd¬óvo /si¡oupyisç, ¡o véo Ho/uôúvdµo A0/q¡ikó Kév¡po 0d
¢i/oÇsvsi kdi ¬o/i¡io¡ikéç kdi koivovikéç skôq/oosiç µs o¡ó¿o ¡q µu¿dyoyid kdi ¡qv
kd//iépysid ¡ov kd¡oikov ¡ou Aqµou.
E¡oi, ¡o Ho/uôúvdµo A0/q¡ikó Kév¡po 0d kd¡do¡si ¬ó/oç é/Çqç yid µsyó/sç
¬/q0uoµidkéç oµóôsç o¡qv supú¡spq ¬spio¿q kdi 0d d¬o¡s/éosi évdv dÇió/oyo ¬upqvd
dvó¬¡uÇqç.

9
A.2. HPOTAZH

FENIKA

To véo Ho/uôúvdµo A0/q¡ikó Kév¡po 0d kd¡doksudo¡si o¡q 0éoq ¡ou u¢io¡óµsvou
k/sio¡oú yuµvdo¡qpiou, s¬i ¡ov oôov Ap¡ókqç kdi E0vikqç Z¡éyqç.
Hpóksi¡di yid évd oúy¿povo k¡qpio ¬o//d¬/ov ¿pqosov µs ¿opq¡ikó¡q¡d 3.514
0éosov, ¬ou 0d ¬/qpoi ó/sç ¡iç ¬poü¬o0éosiç yid sÇoikovóµqoq svépysidç kdi µs du¡óvoµq
- kd¡ó ¡o ôuvd¡óv - svspysidkq kó/uµq ¡ov dvdykov ¡ou. Od ôid0é¡si s¬ioqç ó/sç óosç
kpivov¡di d¬dpdi¡q¡sç 0éosiç sykd¡óo¡doqç svd//dk¡ikov ouo¡qµó¡ov q/sk¡pikoú
psúµd¡oç, 0épµdvoqç kdi µúÇqç.
O ouvôudoµóç ¡qç svspysidkqç kó/uµqç µs ¡q µiok/iµd¡ikq dv¡iµs¡o¬ioq ¡ov
ouo¡qµó¡ov ôóµqoqç 0d ¬poµó//si ¡qv d¬oôo¡ikó¡q¡d ¡ov /si¡oupyiov ¡ou k¡qpiou ó¿i
µóvo o¡d d0/q¡ikó d//ó kdi o¡d koivovikó ôpoµsvd ¡ou Aqµou.

10
A.3. ZTOIXEIA OIKOHEAOY – OPOI AOMHZHZ

To oikó¬sôo o¡o o¬oio u/o¬oisi¡di ¡o k¡qpio µpioks¡di sv¡óç ¡ou sykskpiµévou
Puµo¡oµikoú Z¿sôiou Nédç Zµúpvqç, µs ¿pqoq A0/q¡ikov Eykd¡do¡óosov µóosi ¡ou 4EK
114/10-07-65 kdi supú¡spd µpioks¡di sv¡óç ¬spio¿qç µs ¿pqosiç yid Fsvikq kd¡oikid,
kd0opioµévqç d¬ó ¡o F.H.Z. ¡qç Nédç Zµúpvqç.
Hdpd¿opq0qks µs ¡o u¬’ dpi0µó 74706/2-6-37 d¬ó¢doq o¡o Aqµo N. Zµúpvqç.
To oikó¬sôo ¬spiµó//s¡di d¬ó ¡iç oôoúç Ap¡ókqç, E0vikqç Z¡éyqç kdi
Tpd¬sçoúv¡oç.
To ¿opoktqpìotìkó tou oìkoníöou rívoì:
i. To kovovìkó o¿qµo, kotóKKqKrç öìootóorìç koì rµþoöóv yìo tq omotq
¿mpo0ítqoq tou ktqpíou.
ii. H kKíoq µr µíyìotq ugoµrtpìkq öìoçopó µrto{ú tmv kopuç6v A koì Z otìç öúo
oöoúç to 4,03µ. To ìo¿upó outó rnìkKìvíç tou röóçouç ovtìµrtmníotqkr otqv
op¿ìtrktovìkq µrKítq ítoì 6otr vo í¿ouµr ìoóyrìo ríooöo oto ktqpìo onó tqv
E0vìkqç Ztíyqç koì q ríooöoç onó tqv oöó Aptókqç vo yívrtoì or otó0µq
opóçou oto ¿6po tou krvtpìkoú foyer. Oì kKíorìç rívoì oµoKíç koì ó¿ì
µryoKútrprç onó 5%, yìo tqv onpóokontq kukKoçopío tmv AMEA.
iii. O npooovotoKìoµóç nou ruvorí tov koKó qKìooµó koì rívoì votìoovotoKìkóç
koì votìoöutìkóç otq þooìkq ymvío tou.
iv. H yrìtvíooq µr ¿pqorìç µq o¿Koúorç, rnrìöq þpíokrtoì or nrpìo¿q yrvìkqç
kotoìkíoç µr ¿opoktqpo yrìtovìóç koì to ktqpìo tmv óµopmv oìkoöoµìk6v
trtpoy6vmv í¿ouv ¿pqoq kotoìkíoç.
v. H krvtpoþopìkq 0íoq tou or o¿íoq µr tov nKq0uoµó nou r{unqprtrí koì q
kotóKKqKq oúvöroq tou µr to oöìkó öíktuo tqç nrpìo¿qç.
vi. H öuvotótqto oúvöroqç µr to unóKoìno öíktuo unoöoµqç tqç nrpìo¿qç.

H s¬i¢óvsid ¡ou oiko¬éôou sivdi 16.632,50µ². Hspi/dµµóvsi évd k/sio¡ó yuµvdo¡qpio
sµµdôoú 2.005,23µ² ¡o o¬oio 0d kd¡sôd¢io¡si, évd k/sio¡ó ko/uµµq¡qpio sµµdôoú
2.923,61µ², évd KAHH sµµdôoú 214,85µ² ¡o o¬oio 0d kd¡sôd¢io¡si, d¬oôu¡qpid sµµdôoú
337,05µ² kdi ioóysid kd¡do¡qµd¡d sµµdôoú 1.064,60µ² d¬ó ¡d o¬oid 0d kd¡sôd¢io¡si évd
¡µqµd sµµdôoú 234.78µ² yid vd ôqµioupyq0si q siooôoç ¡ou ¿opoi o¡ó0µsuoqç,
skµs¡d//suóµsvoi ¡qv uµoµs¡pikq ôid¢opó ¡ou oiko¬éôou.
Opoì öóµqoqç:

A/FMA 21-08-65 4EK 114A/10-07-65 TPOH. A/FMA 31-01-85 4EK 214A/31-01-85
Eµµdôóv, ¬póoo¬o, µó0oç oç ¬dps¿opq0q 4185B/8-10-36
11
Kó/uµq 60%, Z.A. = 2,40
¨µoç 22µ.

Ztoì¿río N.O.K.

EHITPEHOMENA HPAFMATOHOIOYMENA
AOMHZH KAAY+H OFKOZ AOMHZH KAAY+H OFKOZ
FYMNAZTHPÌO 7.484,03 µ² 4.356,36 µ² 76.134,36 µ³
KOAYMBHTHPÌO 2.923,61 µ² 2.853,08µ² 11.154,00 µ³
KATAZTHMATA 829,80 µ² 553,80µ² 3.101,28 µ³
AHOAYTHPÌA 337,05 µ² 337,05µ² 1.112,26 µ³
ZYNOAO 39.918,00µ² 9.979,50µ² 199.590µ³ 11.574,49µ² 8.100,29µ² 91.501,90µ³


12
A.4. HPOAIAFPAOEZ – AEITOYPFIKA & TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

To k/sio¡ó yuµvdo¡qpio o¿sôióo¡qks µs oko¬ó vd ¡qpqosi ¡iç ¬poôidypd¢éç
kd¡d//q/ó¡q¡dç kdi ¡ouç kdvóvsç ¡qç io¿úouodç Noµo0soidç.
O o¿sôidoµóç éyivs oúµ¢ovd µs:
• Tiç E0vikéç Hpoôidypd¢éç ¿opov yid ¡iç KAEÌZTEZ AOAHTÌKEZ EFKATAZTAZEÌZ
¡qç F.F.A., HA 219 / 4EK 221 / A’ 13-10-2006, KYA 46596,
4EK 1793/6-12-2004
• To véo Oikoôoµikó Kdvovioµó
• Tov K¡qpioôoµikó Kdvovioµó
• Tov kdvovioµó Hupo¬poo¡doidç ¡ov k¡qpiov oúµ¢ovd µs ¡o HA 71 / 4EK 32A’ /
17-02-1983 ó¬oç dv¡ikd¡do¡ó0qks kdi ¡po¬o¬oiq0qks µs ¡iç Y.A 81813/5428/1993
(4EK 657A') KAÌ Y.A. 54229/2498/1994 (4EK 312B’).
• Tiç ¬poôidypd¢éç ¡ou YHEXCAE yid ¡d ó¡oµd µs siôikéç dvóyksç (A.M.E.A.)
• Tiç dp¿éç Biok/iµd¡ikoú-Evspysidkoú Z¿sôidoµoú kdi ôido¢ó/ioqç ¡ov
s¬iôiokoµévov o¢s/siov oúµ¢ovd µs ¡o Nóµo 3661/2008, 4EK 89A/2010.
• To H.A. 111/2004 ¬spi Xopov Z¡ó0µsuoqç.

Oi dvo¡épo ¬poôidypd¢éç ¡qpq0qkdv oç ¬poç:
• Tiç s/ó¿io¡sç ôido¡óosiç ¡ov ¿opov (µqkoç-¬/ó¡oç-úµoç)
• Td sµµdôó ¡ov ¿opov
• Tqv ¿opo0é¡qoq ¡ov d¬di¡ouµévov /si¡oupyiov kdi ¿opov
• Touç kdvóvsç do¢d/sidç, /si¡oupyikó¡q¡dç kdi opd¡ó¡q¡dç.

O o¿sôidoµóç ¡ou Hspiµó//ov¡d Xopou éyivs é¡oi oo¡s vd sÇdo¢d/içsi:
• Tqv óvs¡q ôioôo d¬ó ¡o oôikó ôik¡uo ¡ov o¿qµó¡ov do¢d/sidç, ¡po¢oôooidç,
ouv¡qpqoqç ¡ov sykd¡do¡óosov, ¡ov o¿qµó¡ov ¡ov 0sd¡ov, ¡ov d0/q¡ov k/¬.
• Tqv d¬póoko¬¡q ¬poo¬é/doq ¡ov siôikov o¿qµó¡ov ék¡dk¡qç do¢d/sidç
(Ao¡uvoµid, EKAB, Hupooµso¡ikq k/¬), ¡q ôuvd¡ó¡q¡d ¬pooéyyioqç o¡iç 0úpsç ¡ou
k¡qpiou kdi ¡qv ¬póµ/sµq µoviµov 0éosov yid ¡d o¿qµd¡d du¡ó.
• Tq ôqµioupyid ¡ov ¬poµ/s¬oµévov d¬ó ¡q Noµo0soid 0éosov o¡ó0µsuoqç.
• Tqv óvs¡q kdi do¢d/q ¬póoµdoq, d¬o¿opqoq kdi soo¡spikq kuk/o¢opid ¡ov
o¿qµó¡ov µéod o¡o oikó¬sôo.
• Tqv do¢d/q kuk/o¢opid ¡ov ¿pqo¡ov ¡ou K/sio¡oú Fuµvdo¡qpiou, ¡qv óvs¡q kdi
do¢d/q kuk/o¢opid AMEA kd0oç kdi ¡qv kuk/o¢opid ¡u¢/ov ¬óvo os siôikéç
ôidôpoµéç ôido¡poµévsç µs siôikó ¬/dkiôid.
13
• Tqv óvs¡q kdi do¢d/q éÇoôo ¡ou koivoú o¡ov ¬spiµó//ov¡d ¿opo µs¡ó d¬ó kó0s
dyovd q o¬oidôq¬o¡s ¬o/i¡io¡ikq skôq/ooq.

14
A.5. BAZIKEZ EHIAOFEZ TOY ZXEAIAZMOY
XOPOOETHZH TOY KTHPIOY – HEPIFPAOH XOPON

A.5.1. Xópo{q tou ktqpíou oto oìkónröo – Booìkíç op¿íç o¿röìooµoú

H dvéyspoq ¡ou véou k¡qpiou 0d ôqµioupyqosi µid oúy¿povq kdi ôqµóoid
sykd¡óo¡doq ¬ou 0d dvdµd0µiosi ¡qv ¬spio¿q, sÇu¬qps¡ov¡dç ¡iç dvóyksç ¡ou koivovikoú
ouvó/ou kdi 0d ¡o dvdôsiÇsi oç ¡o¬óoqµo kdi ¬ó/o é/Çqç o¡qv ¬spio¿q. H µs/é¡q
s¬ikév¡poos o¡qv kd/ú¡spq ôuvd¡q dÇio¬oiqoq ¡ou oiko¬éôou d//ó kdi ¡ou óµsoou do¡ikoú
¬spiµó//ov¡oç.
To k¡qpio ¡ou Néou Ho/uôúvdµou A0/q¡ikoú Kév¡pou ¡o¬o0s¡q0qks o¡q 0éoq ¡ou
u¢io¡dµévou yuµvdo¡qpiou, ¡ou KAHH kdi ¡µqµd¡oç ¡ov kd¡do¡qµó¡ov, ¡d o¬oid 0d
kd¡sôd¢io¡oúv, oúµ¢ovd µs ¡ouç ópouç ôóµqoqç kdi ¡iç d¬di¡oúµsvsç ¬/supikéç
d¬oo¡óosiç d¬ó ¡d ópid ¡ou oiko¬éôou kdi ¡d óµopd k¡qpid sv¡óç du¡oú.
Kupidp¿o o¡oi¿sio yid ¡q ¿opo0é¡qoq ¡ou k¡qpiou sivdi q ¬poo¡doid ¡ou d¬ó ¡o
µópsio óvsµo, d¬ó ¡ov k¡qpidkó óyko ¡ou u¬óp¿ov¡oç k/sio¡oú Ko/uµµq¡qpiou kdi q
ôqµioupyid ¡ov µdoikov u¬di0piov ¿opov o¡o Nó¡o, ¬ou ouµ¬i¬¡si µs ¡q yovid ¡ou
oiko¬éôou, é¡oi oo¡s q ¡o¬o0é¡qoq ¡ou véou k¡qpiou vd d¬ok/ivsi ¡qç iôdvikqç 0éoqç
¬poodvd¡o/ioµoú kd¡ó 15° ôu¡ikó.
Bdoikq dp¿q ¡qç év¡dÇqç ¡ou k¡qpiou o¡o oikó¬sôo sivdi q µsyio¡o¬oiqoq ¡ou
u¬di0piou ¿opou, osµóµsvoi ¡qv u¬o¿pso¡ikq ¬pdoió ¡ov 5µ ¬ou ¿dpdk¡qpiçsi ¡d
u¬ó/oi¬d oikoôoµikó ¡s¡póyovd kdi o¡ouç ôúo ôpóµouç ¡ou oiko¬éôou. E¡oi ¡o k¡qpio
¡o¬o0s¡q0qks os u¬o¿opqoq 5µ d¬ó ¡q puµo¡oµikq ypdµµq, o¡qv oôó E0vikqç Z¡éyqç kdi
12,00µ o¡qv oôó Ap¡ókqç oo¡s vd ¬pokúµsi o µsyd/ú¡spoç ôuvd¡óç ¿opoç ¬pdoivou kdi
vd ôqµioupyq0si évdç óvs¡oç ¿opoç u¬oôo¿qç o¡o k¡qpio.
Zqµdv¡ikó pó/o o¡o o¿sôidoµó é¬diÇs q év¡ovq k/ioq ¡ou oiko¬éôou -4,03µ – yid ¡q
ôqµioupyid s¬i¬/éov ¿opov µs ¢uoikó ¢o¡ioµó kdi µidç ¬poµsµ/qµévqç ksv¡pikqç sioóôou
o¡o k¡qpio. H skµs¡ó//suoq ¡qç uµoµs¡pikqç ôid¢opóç sÇdo¢d/içsi kdi ¡qv siooôo-éÇoôo
o¡ov u¬óysio ¿opo o¡ó0µsuoqç ¡ov o¿qµó¡ov d¬ó ¡qv oôó Ap¡ókqç, ¬ou sivdi o ksv¡pikóç
ôpóµoç ¡ou oiko¬éôou.
O o¿sôidoµóç ¡ou µdoikoú óykou ¡ou k¡qpiou éyivs µs µiok/iµd¡ikó, dio0q¡ikó-
µop¢o/oyikó kdi /si¡oupyikó kpi¡qpid, µs oko¬ó ¡q ôqµioupyid svóç HPOTYHOY ¿dµq/qç
svspysidkqç kd¡dvó/ooqç k¡qpiou ¬ou sÇdo¢d/içsi o¡ouç ¿pqo¡sç ¡q 0spµikq óvsoq kdi
ooo¡éç ouv0qksç q/idoµoú-okidoµoú-dspioµoú ¡ov ¿opov µs ¡q µikpó¡spq ôuvd¡q
kd¡dvó/ooq svépysidç.
E¬i ¬/éov o µiok/iµd¡ikóç o¿sôidoµóç ¡ou k¡qpiou ¬spi/dµµóvsi:
• Xpqoq u/ikov ¿dµq/qç 0spµod¬oppo¢q¡ikó¡q¡dç
15
• E¢dpµoyq ôid¡óÇsov okidoqç
• Kd¡ó//q/q ¢ú¡suoq ôévôpov o¡ov ¬spiµó//ov¡d ¿opo
Té/oç, o svspysidkóç o¿sôidoµóç ¡ou ks/ú¢ouç ¡ou k¡qpiou ¬spi/dµµóvsi:
• Ìo¿upq 0spµoµóvooq ¡ov sÇo¡spikov ¡oi¿ov kdi ¡qç opo¢qç
• To¬o0é¡qoq ôi¬/ov ud/o¬ivókov ¿dµq/oú ouv¡s/so¡q 0spµo¬spd¡ó¡q¡dç ( µs
s¬io¡pooq µsµµpóvqç ¿dµq/qç sk¬oµ¬qç, low-e ) kdi ¿dµq/oú ouv¡s/so¡q q/idkoú
képôouç g
• To¬o0é¡qoq kou¢oµó¡ov d/ouµiviou 0spµoôidko¬qç

A.5.2 MopçoKoyìkó otoì¿río

H µop¢o/oyikq s¬sÇspydoid ¡ou k¡qpiou sivdi óµsod ouvôsôsµévq µs ¡q ¿pqoq ¡ou
kdi d¬oppési d¬ó du¡qv. Hpóksi¡di yid évd o¡épso, d¬/ó, sú/q¬¡o k¡qpio, o¿qµd¡oç
¬dpd//q/s¬i¬éôou, ouµµs¡pikó, µs /oÇéç ¡iç ôúo µikpéç ¬/supéç ¡ou, ¬ou ôq/ovouv µs
év¡doq kdi od¢qvsid ¡qv u¬oôo¿q-siooôo o¡o k¡qpio.
To k¡qpio é¿si kúpio ¢épov¡d opydvioµó d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd kdi opo¢q d¬ó
µs¡d//ikó ôik¡uoµd¡d kdi s¬ikó/uµq d¬ó µs¡d//ikó ¬dvé//d ¡ú¬ou sandwich.
Oi ôúo s¬iµqksiç ¬/supéç kd¡doksuóçov¡di d¬ó sµ¢dvéç o¬/ioµévo okupóôsµd µs
¡óµ/sç µop¢qç dvoik¡oú V.
Oi ó//sç ôúo ¬/supéç kd¡doksuóçov¡di d¬ó uµikopµd u¬oo¡u/oµd¡d sµ¢dvoúç
okupoôéµd¡oç úµouç 22,00µ kdi s¬ikó/uµq d¬ó µsyó/d, /oÇó ud/o¬s¡óoµd¡d (curtain
wall) kdi dvdp¡qµévd s/d¢pó µs¡d//ikó ¬dvé//d d¬ó ivoo¬/ioµévq ¡oiµsv¡oodviôd kdi
¬dvé//d µs Çú/ivq s¬évôuoq ¬poôidypd¢ov sÇo¡spikoú ¿opou.
H ¿pqoq ¡ov kdvvóµov o¡o o¿sôidoµó ¡ov kd¡óµsov kdi ¡ov óµsov ôivsi k/iµdkd
kdi pu0µó.
H ôuvdµikq o¡éydoq ¡ou, µop¢qç dvoik¡oú V, skµs¡d//suóµsvq ¡o vó¡io
¬poodvd¡o/ioµó ouvsio¢épsi o¡qv svspysidkq 0opókioq ¡ou k¡qpiou kdi ¡q oúy¿povq
/si¡oupyid ¡ou.
Té/oç, ¡d u/ikó ¬ou ¿pqoiµo¬oioúv¡di sivdi oúy¿povd, dv0sk¡ikó, óp¡id ¡s¿vo/oyikó,
¬ou ¬pooiôióçouv o¡o ú¢oç kdi ¡q ¿pqoq ¡ou.

A.5.3. Arìtoupyìkq Opyóvmoq – KukKoçopío o0Kqt6v – koìvoú -
öqµooìoypóçmv – AMEA
16
A.5.3.1 Arìtoupyìkq opyóvmoq - KukKoçopírç
To véo yuµvdo¡qpio sivdi évd oúy¿povo k¡qpio, o¿sôóv ouµµs¡pikó. A¬o¡s/si¡di d¬ó
évdv ksv¡pikó ¿opo µsyó/ou úµouç (o¡o kév¡po ¡ou o¬oiou µpioks¡di q di0ouod
d0/o¬diôiov kdi ¬spiµs¡pikó oi kspkiôsç).
E¿si ¿opq¡ikó¡q¡d 3.514 0éosov 0sd¡ov. Zs ¬spi¬¡ooq ouvdu/idç q ó//qç
¬o/i¡io¡ikqç skôq/ooqç, sÇu¬qps¡si 5.500 ó¡oµd.
Avd¬¡úoos¡di os ¡psiç o¡ó0µsç óvo ¡ou sôó¢ouç kdi ¡psiç o¡ó0µsç u¬óysisç ¡iç
o¬oisç kd¡d/dµµóvsi o ¿opoç o¡ó0µsuoqç kdi µid di0ouod svôuóµooqç-¬po¬óvqoqç µs
d¬oôu¡qpid kdi ¿opouç uyisivqç. Z¡ouç u¬óysiouç ¿opouç s¬ioqç ¿opo0s¡oúv¡di oi ¿opoi
AEH, H/M sykd¡do¡óosov, ¬upóoµsoqç kdi ¡d dv¡/ioo¡óoid.
H A´ otó0µq (+0.15) sivdi q o¡ó0µq ¡ou A´ iooysiou. Hspi/dµµóvsi ¡ov Ayovio¡ikó
Xopo kd0oç kdi ¡ouç u¬oo¡qpik¡ikoúç kdi µoq0q¡ikoúç ¿opouç ¡qç Ai0ouodç
A0/o¬diôiov. Mépoç ¡ov ¿opov ¡qç o¡ó0µqç du¡qç ¡o¬o0s¡si¡di kó¡o d¬ó ¡d
ouykpo¡qµd¡d ¡ov kspkiôov.
H B´ otó0µq (+4,00) sivdi q o¡ó0µq ¡ou B´ iooysiou. Hspi/dµµóvsi ¡d ouykpo¡qµd¡d
¡ov kspkiôov kdi ¡ouç ¿opouç yid ¡qv sÇu¬qpé¡qoq ¡ov 0sd¡ov (sioóôouç, foyer, ¿opouç
uyisivqç, dvdµuk¡qpio, k/¬) oi o¬oioi ôqµioupyoúv¡di kó¡o d¬ó ¡iç kspkiôsç.
H F´ otó0µq (+11,92/+14,80) sivdi q o¡ó0µq ¡ou ¡s/su¡diou ôidôpóµou ¡ov
kspkiôov. Z¡q o¡ó0µq du¡q µpiokov¡di ¡d 0sopsid kdi q di0ouod spydoidç ¡ov
ôqµooioypó¢ov.
Fid ¡qv oµd/q öìr{oymyq tqç kukKoçopíoç yid ¡iç soo¡spikéç /si¡oupyisç ¡ou
Fuµvdo¡qpiou, sÇdo¢d/içs¡di q dvsÇóp¡q¡q kivqoq ¡ov d0/q¡ov, 0sd¡ov, ôqµooioypó¢ov
kdi s¬ioqµov (¬/qpqç soo¡spikóç ôid¿opioµóç ¡ov s¬iµépouç ôidôpoµov).
To yq¬sôo é¿si 3 sioóôouç yid ¡ouç 0sd¡éç, ¡qv kúpid siooôo d¬ó ¡qv oôó Ap¡ókqç
kdi ôúo o¡qv B.A. ¬/supó ¡ou k¡qpiou q o¬oid sivdi ¬poo¬s/óoiµq d¬ó ¡qv oôó E0vikqç
Z¡éyqç.
H siooôoç ¡ov d0/q¡ov yivs¡di d¬ó ¡qv B.A. ¬/supó kdi sÇu¬qps¡si kdi ¡ouç d0/q¡éç
¡ov ¢i/oÇsvoúµsvov oµóôov, oi o¬oioi é¿ouv ôuvd¡ó¡q¡d ¬póoµdoqç µs /so¢opsio µé¿pi
¡qv siooôo ¡ou k¡qpiou.
Oi ¿opoi ¡ov d0/q¡ov (d¬oôu¡qpid k/¬) kd0oç kdi ¡ov ¬po¬ovq¡ov sivdi
s/sy¿óµsvd ¬poo¬s/óoiµoi d¬ó ¡qv ¬spio¿q ¡ov 0sd¡ov kdi óµsod ¬poo¬s/óoiµoi d¬ó
¡ouç ¿opouç ¡ou Tú¬ou.
H kivqoq ¡ov d0/q¡ov yivs¡di d¬póoko¬¡d, µs óoo ¡o ôuvd¡ó µikpó¡spsç ôidôpoµéç
¬poç d¬ó ¡ouç ôió¢opouç ¿opouç ¬ou ¿pqoiµo¬oioúv kdi sivdi dvsÇóp¡q¡q d¬ó ¡iç
kivqosiç ¡ov 0sd¡ov.
Oi kivqosiç ¡ov 0sd¡ov ôs ôido¡dupovov¡di µs sksivsç ¡ov d0/q¡ov kdi ¡ou
¬pooo¬ikoú ¡ou Fuµvdo¡qpiou.
17
H kivqoq ¡ov ôqµooioypó¢ov ¬poç kdi d¬ó ¡d ôqµooioypd¢ikó 0sopsid sivdi
dvsÇóp¡q¡q d¬ó ¡iç kivqosiç ¡ov 0sd¡ov.
Té/oç, q óµsoq µs¡d¢opó ¡ov ¡pduµd¡iov d0/q¡ov kdi ¡u¿óv 0sd¡ov sÇu¬qps¡si¡di
µs dvs/kuo¡qpd ¢opsiou ¬ou é¿si óµsoq ¬póoµdoq os do0svo¢ópo o¡ov ¬spiµó//ov¡d
¿opo.
Eiôikq µépiµvd é¿si /q¢0si yid Atoµo Mrìmµívqç Kìvqtìkótqtoç. Fid ¡qv ó0/qoq
¡ouç ôqµioupyoúv¡di ¿opoi d¬oôu¡qpiov µs siôikéç ¬poôidypd¢éç sÇo¬/ioµoú
sÇu¬qpé¡qoqç, oi o¬oioi s¬ikoivovoúv óµsod µs ¡o ¿opo ¬po¬óvqoqç ó¬ou 0d ôisÇóys¡di
kdi ¡o ¬póypdµµd ó0/qoqç A.M.K. Ooov d¢opó o¡qv ¬dpdko/oú0qoq dyovio¡ikov
skôq/oosov d¬ó AMEA , du¡q 0d yivs¡di d¬ó ¡o ¿opo ¡ov kspkiôov o¡ov kó¡o ôióôpoµo
du¡ov. Fid ¡qv kd¡doksuq ¡ov sykd¡do¡óosov ¬ou sÇu¬qps¡oúv ¡d AMEA, /dµµóvov¡di
u¬´ óµiv oi o¿s¡ikéç ôid¡óÇsiç ¡ou F.O.K. ¡ou K¡qpioôoµikoú Kdvovioµoú, q u¬’ dpi0µó
AÌAAH/26534/02-12-96 sykúk/ioç ¡ou Y¢u¬oupyoú Eoo¡spikov Aqµóoidç Aioikqoqç &
A¬okév¡pooqç kd0oç kdi oi oôqyisç – ¬poôidypd¢éç ¡ou YHEXCAE.
H ¿ópdÇq ¡ov kspkiôov sivdi ¡é¡oid oo¡s kó0s 0sd¡qç, d¬ó o¬oidôq¬o¡s 0éoq vd
é¿si ¬/qpq opd¡ó¡q¡d oúµ¢ovd µs ¡iç d¬di¡qosiç ¡ov ¬poôidypd¢ov ¡qç F.F.A. kdi ¡q
ôis0vov Oµoo¬ovôiov.
Fid ¡qv sÇu¬qpé¡qoq ¡ov µíomv µo(ìkqç rvqµípmoqç kd¡doksuóçov¡di
ôqµooioypd¢ikó 0sopsid µs ¬póµ/sµq 46 0éosov ôqµooioypó¢ov ypd¬¡oú ¡ú¬ou os
o¡d0spó éôpdvd kdi évdç ¿opoç spydoidç.
Td ôqµooioypd¢ikó 0sopsid ¡o¬o0s¡oúv¡di s¬i ¡ov kspkiôov, o¡ov siôikó ¿opo ¬ou
ôidµop¢ovs¡di yid ¡o oko¬ó du¡ó. Fid ¡qv sÇu¬qpé¡qoq oqµdv¡ikov ôiopydvoosov oi
¬dpd¬óvo 0éosiç sivdi sÇo¬/ioµévsç µs dvdµovéç ¡q/s¢ovikov ypdµµov kdi dvdµovéç yid
monitors k/sio¡oú kuk/oµd¡oç ¡q/sópdoqç. Z¡iç ¬spi¬¡oosiç ouvq0ov d0/q¡ikov
ôiopydvoosov oi 0éosiç du¡éç µ¬opoúv vd ¿pqoiµo¬oioúv¡di d¬ó ¡ouç s¬ioqµouç.
Oi µq¿ovoKoyìkoí ¿6poì é¿ouv su¿spq ¬póoµdoq µéoo ¡qç póµ¬dç o¿qµó¡ov,
¬poksiµévou vd sÇdo¢d/içs¡di óµsod q ¡po¢oôooid kdi q ouv¡qpqoq ¡ouç.
O ¿opoç u¬oo¡d0µoú ¡qç AEH kdi ¡o /sµq¡oo¡óoio é¿ouv dvsÇóp¡q¡q ¬póoµdoq
d¬ó ¡ov ¬spiµó//ov¡d ¿opo.

A.5.3.2. Ap¿íç o¿röìooµoú yìo kívqoq otóµmv µr rìöìkíç ovóykrç
EÇdo¢d/içs¡di q dvsµ¬óôio¡q ¬poo¬é/doq os ó/ouç ¡ouç ¿opouç, d¡óµov µs
siôikéç dvóyksç kdi siôikó¡spd d¡óµov ¬ou kivoúv¡di µs dvd¬qpikó dµdÇiôio
Eiôikó¡spd:
• Z¡d oqµsid sioóôov o¡o k¡qpio, ó¬ou u¬óp¿si dviooo¡d0µid µs¡dÇú soo¡spikoú
kdi sÇo¡spikoú ôd¬éôou, ôsv sivdi µsyd/ú¡spq ¡ov 3sk. H siooôoç o¡o k¡qpio d¬ó
18
¡qv oôó Ap¡ókqç yivs¡di o¡o s¬i¬sôo ¡ou A´ iooysiou (+0,50) kdi q ¬póoµdoq o¡o
foyer yivs¡di µéoo dvs/kuo¡qpd ¬poôidypd¢ov AMEA.
• O/d ¡d s¬i¬sôd ¡qç ôidµóp¢ooqç svovov¡di µs póµ¬sç k/ioqç 5%.
• Oi dvs/kuo¡qpsç é¿ouv kd¡ó//q/sç ôido¡óosiç yid ¿pqoq AMEA.
• H ¬poo¬é/doq dvd¬qpikov dµdÇiôiov yivs¡di os ó/ouç ¡ouç ¿opouç (óvoiyµd
0upov 1,00µ).
• Zs kó0s ópo¢o kdi os kó0s svó¡q¡d u¬óp¿si ¿opoç uyisivqç µs kd¡ó//q/sç
ôido¡óosiç kdi sÇo¬/ioµó yid ¡qv sÇu¬qpé¡qoq d¡óµov kivouµévov os dvd¬qpikó
dµdÇiôio.
• Hpoksiµévou vd ôisuko/úvov¡di ¡d ó¡oµd ¬ou é¿ouv kivq¡ikó ¬poµ/qµd¡d, é¿ouv
¬poµ/s¢0si d¬oôu¡qpid AMEA µs kd¡ó//q/q ôidµóp¢ooq kdi sÇo¬/ioµó. E¬ioqç
é¿si /q¢0si µépiµvd yid ¡qv d¬póoko¬¡q ¬poo¬é/doq ¡qç siôikqç du¡qç
kd¡qyopidç d0/ouµévov, d¬ó ¡ov sÇo¡spikó ¿opo ¬poç ¡o d¬oôu¡qpio ¬ou 0d
¿pqoiµo¬oioúv kdi ¬poç ¡qv di0ouod d0/o¬diôiov (kd¡doksuq pdµ¬ov 5%).
• Ooov d¢opó o¡qv ¬dpdko/oú0qoq dyovio¡ikov skôq/oosov d¬ó ¡d A.M.K, du¡q
0d yivs¡di d¬ó ¡ov ¿opo ¡ov kspkiôov, o¡qv ¬po¡q osipó ¡ou s¬óvo ôidçoµd¡oç.
Hpoµ/é¬ov¡di 12 0éosiç dµdÇiôiov.
• Hpoµ/é¬ov¡di W.C. AMEA ¬/qoiov ¡ov foyer o¡ouç ¿opouç uyisivqç, yid ¡qv
sÇu¬qpé¡qoq ¡qç siôikqç du¡qç kd¡qyopidç ¿pqo¡ov.
• E¬ioqç ¬poµ/é¬s¡di W.C. AMEA os kó0s s¬i¬sôo ¡ov u¬oysiov ¿opov
o¡ó0µsuoqç.
• E¬ioqç ¬poµ/é¬ov¡di 19 0éosiç o¡ó0µsuoqç AMEA sk ¡ov o¬oiov oi 7
¿opo0s¡oúv¡di o¡ov ¬spiµó//ov¡d ¿opo , 8 0éosiç o¡o A´ s¬i¬sôo, 2 0éosiç o¡o
B´ s¬i¬sôo kdi 2 0éosiç o¡o F´ s¬i¬sôo ¡ou u¬óysiou ¿opou o¡ó0µsuoqç.


A.5.4 KtqpìoKoyìkó Hpóypoµµo

To ouykpó¡qµd ¡ou k/sio¡oú Fuµvdo¡qpiou d¬o¡s/si¡di d¬ó ¬év¡s µdoikéç svó¡q¡sç:
19
1. Tqv kúpid Ai0ouod A0/o¬diôiov ¡ou Fuµvdo¡qpiou (ôisÇdyoyq d0/qµó¡ov)
2. To ouykpó¡qµd ¡ov u¬oo¡qpik¡ikov sykd¡do¡óosov kdi µoq0q¡ikov ¿opov
3. Tiç kspkiôsç ¡ov 0sd¡ov, s¬ioqµov, ¡ov sk¬pooo¬ov ¡ou ypd¬¡oú kdi ¡ou
q/sk¡povikoú ¡ú¬ou kdi ¡ov AMEA.
4. Tov u¬óysio ¿opo o¡ó0µsuoqç.
5. Tov ¬spiµó//ov¡d ¿opo.

O/oi oi ¿opoi é¿ouv ¿opo0s¡q0si µs yvoµovd ¡iç d¬di¡qosiç kdi ¡iç ¬poôidypd¢éç
¡qç Fsvikqç Fpdµµd¡sidç A0/q¡ioµoú yid ¡o ooo¡ó Z¿sôidoµó kdi ¡qv óp¡id Kd¡doksuq
KAEÌZTCN AOAHTÌKCN EFKATAZTAZECN.

To A´ IZOFEIO – A´ YHOFEIO (+0,15/+0,50) ¬spi/dµµóvsi ¡ouç sÇqç ¿opouç:

• Kúpio Ayovio¡ikó Xopo
(Ai0ouod A0/o¬diôiov kdi Fuµvdo¡ikqç) 1.114,00µ²
• A¬oôu¡qpid A0/q¡ov 1 89,14µ²
• Zóouvd – 4uoio0spd¬sid -Yôpoµdoóç 1 21,75µ²
• A¬oôu¡qpid A0/q¡ov 2 89,14µ²
• Zóouvd – 4uoio0spd¬sid -Yôpoµdoóç 2 21,75µ²
• A¬oôu¡qpid A.M.E.A 1 62,13µ²
• A¬oôu¡qpid A.M.E.A. 2 62,13µ²
• Ìd¡psio A0/q¡ov 29,38µ²
• E/sy¿o N¡ó¬ivyk 31,37µ²
• A¬oôu¡qpio Hpo¬ovq¡ov 1 14,31µ²
• A¬oôu¡qpio Hpo¬ovq¡ov 2 14,31µ²
• A¬oôu¡qpio Aidi¡q¡ov 1 22,01µ²
• A¬oôu¡qpio Aidi¡q¡ov 2 21,41µ²
• Ai0ouod Zuykév¡pooqç A0/q¡ov 23,93µ²
• Ai0ouod Zuvsv¡súÇsov 1 23,93µ²
• Ai0ouod Zuvsv¡súÇsov 2 39,04µ²
• A¬o0qkq Opyóvov 1 78,95µ²
• A¬o0qkq Opyóvov 2 21,06µ²
• A¬o0qkq Opyóvov 3 5,40µ²
• A¬o0qkq Opyóvov 4 48,72µ²
• A¬o0qkq Opyóvov 5 48,72µ²
• A¬oôu¡qpid A0/q¡ov Oiksidç Oµóôdç 82,73µ²
20
• Zóouvd – 4uoio0spd¬sid -Yôpoµdoóç 24,37µ²
• A¬o0qkq 7,02µ²
• Computer Room 22,29µ²
• Fpd¢sio Ao¡uvoµidç – Hupooµso¡ikqç 18,00µ²
• Kpd¡q¡qpio 4,32µ²
• Fpd¢sio Aisu0uv¡q Aioikqoqç/Ai0ouod Zuvsôpióosov 33,26µ²
• Fpd¢sio Aioikqoqç 1 18,45µ²
• Fpd¢sio Aioikqoqç 2 18,45µ²
• Xopoi Yyisivqç Aioikqoqç yuvdikov 8,91µ²
• Xopoi Yyisivqç Aioikqoqç dvôpov 8,91µ²
• A¬oôu¡qpio Hpooo¬ikoú Kd0dpió¡q¡dç 9,86µ²
• A¬o0qkq Eiôov Kd0dpió¡q¡dç 4,20µ²
• H/qpo¢opisç 9,31µ²
• K/iµdkoo¡óoio 1
• K/iµdkoo¡óoio E¬ioqµov
• K/iµdkoo¡óoio Aqµooioypó¢ov
• K/iµdkoo¡óoio A0/q¡ov


To B´ IZOFEIO (+4,00) ¬spi/dµµóvsi ¡ouç sÇqç ¿opouç:

• Ksv¡pikq Eiooôo – Foyer Koivoú 1 311,28µ²
• Avdµuk¡qpio 1 18,60µ²
• A¬o0qkq Avdµuk¡qpiou 3,05µ²
• Xopo Yyisivqç Avôpov 1 21,52µ²
• Xopo Yyisivqç Fuvdikov 1 30,05µ²
• Xopo Yyisivqç Avôpov 2 21,52µ²
• Xopo Yyisivqç Fuvdikov 2 30,25µ²
• Xopo Yyisivqç AMEA 1 4,37µ²
• Xopo Yyisivqç AMEA 2 4,35µ²
• A¬o0qkq Eiôov Kd0dpió¡q¡dç 1 3,72µ²
• A¬o0qkq Eiôov Kd0dpió¡q¡dç 2 3,05µ²
• Ekôo¡qpio Eioi¡qpiov 1 3,90µ²
• Ekôo¡qpio Eioi¡qpiov 2 3,90µ²
• Eiooôo 2 - Foyer Koivoú 47,90µ²
• Avdµuk¡qpio 2 11,70µ²
21
• Xopo Yyisivqç Avôpov 3 26,40µ²
• Xopo Yyisivqç Fuvdikov 3 19,00µ²
• Xopo Yyisivqç AMEA 3 3,80µ²
• Xopo Yyisivqç AMEA 4 3,62µ²
• A¬o0qkq dvdµuk¡qpiou 2,10µ²
• Eiooôo 3 - Foyer Koivoú 47,50µ²
• Ìd¡psio – Hpo¡ov Boq0siov 10,80µ²
• Xopo Yyisivqç Avôpov 4 18,85µ²
• Xopo Yyisivqç Fuvdikov 4 21,80µ²
• Xopo Yyisivqç AMEA 5 3,62µ²
• A¬o0qkq Eiôov Kd0dpió¡q¡dç 3 3,80µ²
• Eiooôo-Foyer E¬ioqµov- Aqµooioypó¢ov-Avdµuk¡qpio 112,40µ²
• E/sy¿oç –H/qpo¢opisç 5,80µ²
• A¬o0qkq dvdµuk¡qpiou 2,40µ²
• Xopo uyisivqç s¬ioqµov dvôpov 14,50µ²
• Xopo uyisivqç s¬ioqµov yuvdikov 11,60µ²
• Xopo uyisivqç s¬ioqµov AMEA 3,65µ²
• K/iµdkoo¡óoio 1
• K/iµdkoo¡óoio E¬ioqµov
• K/iµdkoo¡óoio Aqµooioypó¢ov
• K/iµdkoo¡óoio A0/q¡ov

H o¡ó0µq ( +11,92 / +14,80) ¡ov Krpkíömv ¬spi/dµµóvsi:

• Osopsid H/sk¡povikoú Tú¬ou 1 6,24µ²
• Osopsid H/sk¡povikoú Tú¬ou 2 6,24µ²
• Osopsid H/sk¡povikoú Tú¬ou 3 6,24µ²
• Kspkiôsç (3.514 0éosiç sk ¡ov o¬oiov 12 AMEA)
• K/iµdkoo¡óoio Aqµooioypó¢ov
• Oó/dµo E/éy¿ou 4o¡ioµoú Ai0ouodç 9,46µ²
• Ai0ouod E/éy¿ou Ai0ouodç A0/o¬diôiov 14,96µ²
• Xopo ¬poç ôió0soq 14,96µ²
• Ai0ouod Epydoidç Aqµooioypó¢ov 71,91µ²

To B´ YHOFEIO (-3,10) ¬spi/dµµóvsi:

22
• Eiooôo Y¬oysiou Parking
• Xopo Z¡ó0µsuoqç 54 0éosiç
• Fpd¢sio E/éy¿ou 29,20µ²
• Epydo¡qpio – A¬o0qkq 42,34µ²
• Fpd¢sio kdi A¬oôu¡qpio Zuv¡qpq¡ov 23,70µ²
• A¬o0qkq 14,66µ²
• Sink 8,54µ²
• Xopo uyisivqç dvôpov 5,10µ²
• Xopo uyisivqç yuvdikov 5,10µ²
• Xopo uyisivqç AMEA 4,20µ²
• Xopo Zu//sk¡ov 26,06µ²
• Asµq¡oo¡óoio 111,36µ²
• Yôpoo¡óoio 18,00µ²
• E.H.Z 22,20µ²
• Méoq Tóoq 11,47µ²
• M/Z1 – M/Z2 29,56µ²
• F.H.X.T 34,15µ²
• Xopo AEH 18,00µ²
• UPS 9,30µ²
• Ai0ouod Evôuvóµooqç 416,48µ²
• Xopo H/M 36,56µ²
• Xopo H/M 29,10µ²
• A¬o0qkq Opyóvov 17,40µ²
• A¬oôu¡qpid A0/q¡ov 1 65,27µ²
• A¬oôu¡qpid A0/q¡ov 2 65,27µ²
• Póµ¬sç kd0óôou-dvóôou
• K/iµdkoo¡óoid (4 ¿opoi)

To F´ YHOFEIO (-6,15) ¬spi/dµµóvsi:

• Xopo Z¡ó0µsuoqç 129 0éosiç
• Póµ¬sç kd0óôou-dvóôou
• K/iµdkoo¡óoid (4 ¿opoi)
• Xopoi Yyisivqç (3 ¿opoi)
• Sink 8,54µ²

23
To A´ YHOFEIO (-9,20) ¬spi/dµµóvsi:

• Xopo Z¡ó0µsuoqç 129 0éosiç
• Póµ¬sç kd0óôou-dvóôou
• K/iµdkoo¡óoid (4 ¿opoi)
• Xopoi Yyisivqç (3 ¿opoi)
• Sink 8,54µ²

O HEPIBAAAON XOPOZ ¬spi/dµµóvsi:

• Xopo 4ú¡suoqç 985,00µ²
• Xopo Z¡ó0µsuoqç 9 0éosov 143,00µ²
• Xopo Kuk/o¢opidç O¿qµó¡ov

B. TEXNIKH HEPIFPAOH

B.1. Tr¿vìkq Hrpìypoçq - Hpoöìoypoçíç X6pmv

B.1.1. Aymvìotìkóç X6poç – Aí0ouoo A0Konoìöì6v koì Fuµvootìkqç
24
H Ai0ouod A0/o¬diôiov kdi yuµvdo¡ikqç, ¬ou kd¡d/dµµóvsi ¡o ksv¡pikó ¡µqµd ¡ou
k¡ipiou, sivdi évdç µsyó/oç svidioç ¿opoç µs u¬oo¡u/oµd¡d o¡qv ¬spiµs¡pó ¡ou.
Xpqoiµo¬oisi¡di yid ¬po¬óvqoq yuµvdo¡ikqç, kd0oç kdi yid ¡iç ¬dpdkó¡o d0/o¬diôiéç, yid
ôis0vsiç, s0vikoúç kdi ôidou//oyikoúç dyovsç, sk¡óç ¡qç ¿sipoo¢dipioqç ¬ou sivdi yid
s0vikoúç kdi ôidou//oyikoúç :
• Xrìpooçoípìoq (Hand ball)
Kd0dpq ôióo¡doq dyovio¡ikoú ¿opou: 20,00µ X 40,00µ
Zuvo/ikq ôióo¡doq dyovio¡ikoú ¿opou: 26,00µ X 44,00µ – úµoç 9,00µ
• KoKo0ooçoípìoq (Basket ball)
Kd0dpq ôióo¡doq dyovio¡ikoú ¿opou: 15,00µ X 28,00µ
Zuvo/ikq ôióo¡doq dyovio¡ikoú ¿opou: 22,00µ X 40,00µ - úµoç 9,50µ
• Hrtooçoípqoq (Volley ball)
Kd0dpq ôióo¡doq dyovio¡ikoú ¿opou: 9,00µ X 18,00µ
Zuvo/ikq ôióo¡doq dyovio¡ikoú ¿opou: 21,00µ X 36,00µ - úµoç 12,50µ.

Eivdi od¢éç ó¡i o dyovio¡ikóç ¿opoç, s¢’ óoov sÇu¬qps¡si ¡q ¿sipoo¢dipioq (hand
ball) é¿si ¡q ôuvd¡ó¡q¡d vd sÇu¬qps¡qosi kdi d0/qµd¡d ¬ou ôisÇóyov¡di os dyovio¡ikoúç
¿opouç µikpó¡spov ôido¡óosov, ó¬oç ¡d µdpéd d0/qµd¡d (ópoq µdpov, ¬ó/q, judo, Tae
Kwon Do, kdpó¡s).
O ¿opoç s¬ioqç 0d µ¬opsi vd ¿pqoiµo¬oiq0si kdi yid ó//sç, ôid¢ops¡ikoú ¡ou
d0/q¡ikoú ¡ú¬ou skôq/oosiç (¬¿. sk0éosiç, ouyksv¡poosiç, ouvsôpióosiç, 0sd¡pikéç
¬dpdo¡óosiç, ouvdu/isç). Oi skôq/oosiç du¡éç ¢uoikó 0d ¬pé¬si vd /dµµóvouv ¿opd
sk¡óç dyovio¡ikqç ¬spióôou, s¢’ óoov q kúpid ¿pqoq ¡ou ¿opou sivdi oç Fuµvdo¡qpio.
To s/ó¿io¡o s/sú0spo úµoç ¡qç di0ouodç sivdi 12,50µ., oú¡oç oo¡s vd sivdi ôuvd¡q
q ôisÇdyoyq ôis0vov d0/q¡ikov ôiopydvoosov (kupioç ¬s¡oo¢dipioqç). Z’du¡ó
ouµ¬pó¡¡ouv q ¿opq¡ikó¡q¡d ¡ov kspkiôov, ó¬oç kdi q ¬/qpó¡q¡d ¡ou ouvó/ou ¡ov
sykd¡do¡óosov.

To s/ó¿io¡o s/sú0spo úµoç ¡qç di0ouodç sivdi 12,50µ., oú¡oç oo¡s vd sivdi ôuvd¡q
q ôisÇdyoyq ôis0vov d0/q¡ikov ôiopydvoosov (kupioç ¬s¡oo¢dipioqç). Z’du¡ó
ouµ¬pó¡¡ouv q ¿opq¡ikó¡q¡d ¡ov kspkiôov, ó¬oç kdi q ¬/qpó¡q¡d ¡ou ouvó/ou ¡ov
sykd¡do¡óosov.
H siooôoç ¡ov 0sd¡ov o¡qv di0ouod kdi q ¬póoµdoq o¡iç kspkiôsç yivs¡di µéod
d¬ó ¡ouç ¿opouç ¡ov ¢oudyié. Fid ¡iç d¬di¡qosiç ¡qç ¬upo¬poo¡doidç, o¡qv ¬spi¬¡ooq
¬ou q di0ouod ¿pqoiµo¬oisi¡di yid skôq/oosiç ó//sç sk¡óç ¡ov d0/q¡ikov,
kd¡doksuóçov¡di s¬i¬/éov 0úpsç sioóôou-sÇóôou, oi o¬oisç oôqyoúv o¡ov ¬spiµó//ov¡d
¿opo.
25
Aid0é¡si 8 sÇóôouç ¬/ó¡ouç 1,80µ, 2 sÇóôouç ¬/ó¡ouç 0,90µ (ôq/dôq 1X1,80), 2
sÇóôouç ¬/ó¡ouç 3,60µ (ôq/dôq 4X1,80) kdi 4 sÇóôouç ¬/ó¡ouç 2,40µ , ôq/dôq , 4+4+4+1=
13 éÇoôoi ¡ov 1,80µ X 300 ó¡oµd/éÇoôo = 3.900 ó¡oµd kdi 4 éÇoôoi ¡ov 2,40µ X 400
ó¡oµd/éÇoôo = 1.600 ó¡oµd ôq/dôq 5.500 ó¡oµd ouvo/ikó.
O ¬/qpqç ¢uoikóç ¢o¡ioµóç kdi dspioµóç ¡qç di0ouodç sivdi oúµ¢ovoç µs ¡ov
K¡qpioôoµikó Kdvovioµó kdi s¬i¡uy¿óvs¡di µs dvoiyµd¡d os ó/sç ¡iç ¬/supéç ¡qç di0ouodç.
Fsvikó o ¢o¡ioµóç sivdi oµoióµop¢oç .
O ¡s¿vq¡óç ¢o¡ioµóç yivs¡di µs ¬poµo/siç, dvdp¡qµévouç d¬ó ¡d box ¡qç opo¢qç
(oúµ¢ovd µs ¡qv µs/é¡q ¢o¡ioµoú H/M sykd¡do¡óosov).
To ôó¬sôo sivdi Çú/ivo ¬dpké, oúµ¢ovd µs ¡iç ¬poôidypd¢éç ¡qç FFA, ouvo/ikoú
¬ó¿ouç µs ¡o u¬óo¡poµd (0spµoµovo¡ikó u/ikó, ydpµ¬i/óôsµd , du¡os¬i¬sôoúµsvo
¡oiµsv¡osiôéç,) 25sk.
H o¡éyq ¡qç di0ouodç kd¡doksuóçs¡di d¬ó µs¡d//ikó s¬i¬sôd ôik¡uoµd¡d ¡d o¬oid
o¡qpiçov¡di os u¬oo¡u/oµd¡d d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd. H kd¡doksuq ¡qç o¡éyqç
dko/ou0si ¡iç ¬poôidypd¢éç spydoiov Ho/i¡ikoú Mq¿dvikoú.
Td u/ikó kdi oi µé0oôoi kd¡doksuqç sÇdo¢d/içouv ¡qv d¬dpdi¡q¡q 0spµoµóvooq,
¡qv d¬o¢uyq kd¡ó ¡o ôuvd¡óv 0spµoys¢upov, ¡qv d¬ó/u¡q kdi µsyó/qç ôiópksidç
o¡sydvó¡q¡d, svo 0d /q¢0oúv kdi ó/d ¡d d¬dpdi¡q¡d µé¡pd dv¡iôidµpo¡ikqç kdi dv¡i¬upikqç
¬poo¡doidç 120´ ó/ov ¡ov µs¡d//ikov ¢opéov.
Od ôo0si iôidi¡spq ¬pooo¿q o¡d sudio0q¡d oqµsid s¬d¢qç ôid¢ops¡ikov ¡sµd¿iov
¡ov iôiov q ôid¢ops¡ikov u/ikov µs¡dÇú ¡ouç (kdvó/id d¬oppoqç oµµpiov k/¬).
O ¡pó¬oç kdi ¡d u/ikó kd¡doksuqç ¡qç opo¢qç 0d sivdi ¡é¡oid ¬ou µoq0oúv o¡qv
d¬o¢uyq dv¡q¿qosov (duÇqµévoç ouv¡s/so¡qç q¿od¬oppó¢qoqç). Kó¡o d¬ó ¡d µs¡d//ikó
¬dvé//d sandwich µs ¬o/uoups0óvq soo¡spikó ¬ó¿ouç 5sk. ¡o¬o0s¡si¡di opuk¡oµóµµdkdç
¬ó¿ouç 10sk. kdi µs¡d//ikóç oks/s¡óç µs yuµoodviôd. E¬óvo d¬ó ¡d µs¡d//ikó ¬dvé//d,
o¡qv ¬/supó µs vó¡io ¬poodvd¡o/ioµó, ¬poµ/é¬s¡di sykd¡óo¡doq ¢o¡oµo/¡dikov
¬dvé//ov kdi q/idkov ou//sk¡ov skµs¡ó//suoqç q/idkqç svépysidç yid çso¡ó vspó.
Fid /óyouç su¿spoúç ouv¡qpqoqç ¡qç o¡éyqç, ¢o¡ioµoú, µq¿dvqµó¡ov k/iµd¡ioµoú
kdi ó//ov sÇdp¡qµó¡ov sÇo¬/ioµoú ¬ou dvdp¡ov¡di d¬ó ¡qv opo¢q, kd¡doksuóçov¡di ôúo
µs¡d//ikoi ôióôpoµoi spydoidç (catwalks) ¬ou o¡qpiçov¡di o¡d çsuk¡ó.
Oi s¬iµqksiç ¬/supéç ¡qç di0ouodç d0/o¬diôiov 0d kd¡doksudo¡oúv o¡o
µsyd/ú¡spo ¡µqµd ¡ouç d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd µs µóvooq sÇq/doµévqç ¬o/uo¡spivqç
soo¡spikó ¬ó¿ouç 10sk. Eoo¡spikó ¡d ¡oi¿sid s¬svôúov¡di µs µs¡d//ikó oks/s¡ó ¬ó¿ouç
5sk. kdi s¬évôuoq ôi¬/qç yuµoodviôdç µs opuk¡oµóµµdkd 45¿i/. soo¡spikó.
Oi s¬i¢óvsisç ¬/qpooqç o¡iç ó//sç ôúo ¬/supéç kd¡doksuóçov¡di d¬ó µs¡d//ikó
oks/s¡ó µs s¬évôuoq ôi¬/qç yuµoodviôdç soo¡spikó, ¡oiµsv¡oodviôdç sÇo¡spikó kdi
0spµoµóvooq ¬s¡poµóµµdkd ¬ó¿ouç 10 sk. soo¡spikó.
26
Td µsyó/d ud/oo¡óoid ¡ov óµsov 0d sivdi ud/o¬s¡óoµd¡d d/ouµiviou (curtain
walls) µs svspysidkó ôi¬/ó kpúo¡d//d, yid ¡qv s/d¿io¡o¬oiqoq ¡ov d¬o/siov.

B.1.2 Krpkíörç - Opotótqto
Oi 0éosiç ¡ov 0sd¡ov dvd¬¡úooov¡di ¬spiµs¡pikó ¡ou dyovio¡ikoú ¿opou. O ¿opoç
¬ou kd¡d/dµµóvouv sÇs/ioos¡di sk¡óç ¡ov opiov do¢d/sidç ¡ou dyovio¡ikoú ¿opou kdi ¡qç
¬spio¿qç ¡qç ypdµµd¡sidç ¡ov dyovov.
H ¿opq¡ikó¡q¡d ¡ov kspkiôov sivdi 3.514 kd0ioµd¡d. Oi 0éosiç sivdi ó/sç µóviµsç kdi
kd¡dvéµov¡di oç sÇqç:
• Oíorìç 0rot6v: 2.824
• Oíorìç rnìoqµmv: 632
• Oíorìç AMEA: 12
• Oíorìç Aqµooìoypóçmv: 46

E¿si ôo0si ¬pooo¿q o¡qv opd¡ó¡q¡d, é¡oi oo¡s vd sÇdo¢d/içs¡di ¬/qpoç, s/sú0spq
0éd o¡qv di0ouod . H µs/é¡q ¡qç kdµ¬ú/qç opd¡ó¡q¡dç éyivs oúµ¢ovd µs ¡iç ¬poôidypd¢éç
¡qç FFA.
Oi éÇoôoi é¿ouv ¬poµ/s¢¡si os 0éosiç ¡é¡oisç, oo¡s vd ôido¢d/içs¡di q ¬/qpqç
do¢ó/sid ¡ov 0sd¡ov kdi q d¬o¿opqoq ¡ouç o¡o µikpó¡spo ¿povikó ôióo¡qµd, iôioç os
¬spi¬¡oosiç kivôúvou q ¬dvikoú. Tqpoúv¡di ¬/qpoç oi ôid¡óÇsiç ¡ou kdvovioµoú
¬upo¬poo¡doidç, µs ¡iç ¬póo0s¡sç d¬di¡qosiç ¡qç F.F.A.
H kuk/o¢opid ¡ov 0sd¡ov o¡iç kspkiôsç kdi o¡ouç ¿opouç sÇu¬qpé¡qoqç ¡ouç ôsv
ouµ¬i¬¡si oú¡s ôido¡dupovs¡di µs ¡qv soo¡spikq kuk/o¢opid ¡ov d0/q¡ov o¡ov dyovio¡ikó
¿opo kdi ¡ouç ¿opouç sÇu¬qpé¡qoqç ¡ouç.
Oi kspkiôsç ôid¿opiçov¡di od¢oç os ôidkpi¡ó kdi du¡óvoµd ¡µqµd¡d µs Çs¿opio¡éç
sioóôouç – sÇóôouç kdi ¿opouç sÇu¬qpé¡qoqç, dvó/oyd µs ¡qv kd¡qyopid ¡ov 0sd¡ov (¬.¿.
s¬ioqµoi, ôqµooioypó¢oi, 0sd¡éç ôid¢ops¡ikov oµóôov).
A¬ó ¡ov ¡oµéd ¡ov s¬ioqµov 0sd¡ov u¬óp¿si q ôuvd¡ó¡q¡d ¬póoµdoqç o¡ov
dyovio¡ikó ¿opo yid ¡qv d¬ovoµq µs¡d//iov, µéoo s/sy¿óµsvqç kdi do¢d/oúç ôióôou.
H/qoiov ¡ov kspkiôov ôidµop¢ovov¡di oi ¿opoi sÇu¬qpé¡qoqç ¡ouç, ó¬oç dvdµuk¡qpio,
¿opoi uyisivqç kdi ¿opoç ouvsv¡súÇsov.
Z¡o ôióôpoµo ¡ov kspkiôov, o¡qv ¬po¡q osipó ¡ou s¬óvo ôidçoµd¡oç,
sÇdo¢d/içov¡di 12 0éosiç yid AMEA , µs súko/q ¬pooµdoiµó¡q¡d kdi kuk/o¢opid
dµdÇiôiov ôido¡óosov 0,90µ X 0,90µ.
Fid ¡ouç ôqµooioypó¢ouç ôid¡i0s¡di siôikóç ¡oµédç kspkiôov µs dvsÇóp¡q¡q
¬póoµdoq d¬ó ¡ov ¬spiµó//ov¡d ¿opo kdi do¢d/q ¬póoµdoq o¡q µik¡q çovq, o¡ov siôikó
ôidµop¢oµévo ¿opo o¡qv éÇoôo ¡ov d0/q¡ov d¬ó ¡ov dyovio¡ikó ¿opo, ó¬ou ôivov¡di
27
oúv¡oµsç ouvsv¡súÇsiç µs¡ó ¡ov dyovd. Zs óµsoq s¬d¢q µs ¡ov ¡oµéd ¡ov kspkiôov ¡ov
ôqµooioypó¢ov, µéoo k/iµdkoo¡doiou ¿opo0s¡oúv¡di oi ¿opoi sÇu¬qpé¡qoqç ¡ouç ó¬oç
dvdµuk¡qpio, ¿opoi uyisivqç, di0ouod spydoidç, k/¬. Hpoµ/é¬ov¡di k/sio¡ó
ôqµooioypd¢ikó 0sopsid. Td ôqµooioypd¢ikó éôpdvd kd¡d/dµµóvouv 2 osipéç kspkiôov
¬/ó¡ouç 2,10µ.
Té/oç, oqµdv¡ikó ¬dpóyov¡d, kd0opio¡ikó o¡o o¿sôidoµó, d¬o¡é/sos q opd¡ó¡q¡d
¡ov 0sd¡ov. Z¡ov u¬o/oyioµó ¡qç kdµ¬ú/qç opd¡ó¡q¡dç s/q¢0qodv u¬’ óµiv oi sÇqç
o¡d0spéç:
• Td oqµsid o¡ó¿suoqç ¬ou o¡qv ¬poksiµévq ¬spi¬¡ooq sivdi ¡o ópio ¡qç
¿sipoo¢dipioqç, q o¬oid d¬di¡si ¡o µsyd/ú¡spo dyovio¡ikó ¿opo.
• To úµoç ¡ov o¢0d/µov ¡ou 0sd¡q d¬ó ¡o ôó¬sôo opiçs¡di os 1,25µ.
• H d¬óo¡doq ¡qç o¬¡ikqç dk¡ivdç kd0qµsvou 0sd¡q d¬ó ¡ov o¢0d/µó kd0qµsvou
0sd¡q ¡qç ¬poqyoúµsvqç osipóç opiçs¡di os 0,10µ.

Oi kspkiôsç d¬o¡s/oúv¡di d¬ó osipéç dvdµd0µov, kd¡doksuóçov¡di d¬ó o¬/ioµévo
okupóôsµd kdi q kó0s µid d¬’ du¡éç é¿si ¬/ó¡oç 85 sk (¬ó¡qµd). ¡o ôs úµoç (pi¿¡i), sivdi
kuµdivóµsvo, oúµ¢ovd µs ¡qv s¢dpµoyq ¡qç ypdµµqç opd¡ó¡q¡dç. Evôióµsod ¡ou µqkouç
¡ov kspkiôov kdi os 0éosiç ¬ou s¬i/éyov¡di d¬ó ¡qv s¢dpµoyq ¡ou Kdvovioµoú
Hupo¬poo¡doidç, kd¡doksuóçov¡di sykópoioi ôióôpoµoi µs okd/o¬ó¡id ¬póoµdoqç o¡iç
kspkiôsç.
Td kd0ioµd¡d ¡o¬o0s¡oúv¡di os o¡d0spó úµoç 45sk, d¬o¡s/oúv¡di d¬ó ouv0s¡ikó
u/ikó, o¡qpiçov¡di o¡d pi¿¡id kdi ¬/qpoúv ¡iç d¬di¡qosiç ¡qç F.F.A.
Oi s¬i¢óvsisç ¡ov kspkiôov 0d sivdi d¬ó/u¡d /sisç. To pi¿¡i 0d sivdi sµ¢dvéç beton
µs Çu/ó¡u¬o betoform. To ¬ó¡qµd 0d ¡pi¢¡si µs s/iko¬¡spóki µs¡ó ¡qv okupoôé¡qoq. O
Çu/ó¡u¬oç 0d ¬pé¬si vd sivdi os d¬ó/u¡q ¬spdoió µs ¡o okupóôsµd, é¡oi oo¡s vd sivdi
ôuvd¡q q ¿pqoq ¡ou µq¿dvqµd¡oç. Z¡qv sÇo¡spikq dkµq 0d ôidµop¢o0si ¢d/¡ooyovió 3sk
kdi o¡qv opiçóv¡id s¬i¢óvsid 0d ôo0si k/ioq ¬poç ¡d éÇo 1% yid /óyouç su¿épsidç
kd0dpió¡q¡dç. H iôid spydoid 0d dko/ou0q0si kdi o¡d okd/o¬ó¡id ¡ov sykópoiov
ôidôpóµov.
Z¡ouç ôidôpóµouç o¡o ¿opo kspkiôov, q ¡s/ikq s¬i¢óvsid ¡ou o¬/ioµévou
okupoôéµd¡oç 0d ¡pi¢¡si µs s/iko¬¡spóki. H kd¡doksuq ¡ou ¡s/ikoú ôd¬éôou 0d yivsi d¬ó
o¬/ioµévo okupóôsµd úµouç 8sk, os úµoç 12sk s¬óvo d¬ó ¡qv ¬/ókd o¬/ioµévou
okupoôéµd¡oç, kd¡doksuóçov¡dç sykópoisç ôokoúç 20X12sk dvó 2,00µ, kdi ysµiçov¡dç ¡d
ksvó ¬ou ôqµioupyoúv¡di µs kuµs/o¡ó kovióôsµd oúµ¢ovd µs ¡qv ¬spiypd¢q spydoiov ¡qç
o¡d¡ikqç µs/é¡qç.
O ôid¿opioµóç ¡ov ¡µqµó¡ov yivs¡di µs kiyk/iôoµd¡d, ó¬oç opiçs¡di o¡qv K.Y.A
Ap. oik. 46596/22-11-2004.
28
Td ôid¿opio¡ikó kiyk/iôoµd¡d 0d sivdi d¬ó/u¡d do¢d/q, sksivo ôs ¬ou ¡o¬o0s¡si¡di
o¡ov kó¡o ôióôpoµo ¡ov kspkiôov úµouç 1,10µ s¬i¡pé¬si ¡qv s/sú0spq opd¡ó¡q¡d ¡ov
0sd¡ov, q ôs uµoµs¡pikq ôid¢opó ¡ou ôidôpóµou du¡oú d¬ó ¡o ôó¬sôo ¡ou dyovio¡ikoú
¿opou sivdi 2.80µ.Z¡o ôióôpoµo ¡ov kspkiôov, o¡o ópio ¡ou dyovio¡ikoú ¿opou kdi o¡iç
okó/sç, 0d ¡o¬o0s¡q0si s¬ioqç µs¡d//ikó kiyk/iôoµd, úµouç 1,10µ, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid
¡qç µs/é¡qç.
Td kiyk/iôoµd¡d 0d d¬o¡s/oúv¡di d¬ó s¬dvd/dµµdvóµsvd ¬/dioid oo/qvo¡ó 4
76¿i/, yd/µdvioµévd kdi µdµµévd, µqkouç 3,00µ, ¬ou o¡qpiçov¡di o¡o ôó¬sôo o¬/ioµévou
okupoôéµd¡oç o¡ouç ôidôpóµouç µs ¢/óv¡çd kuk/ikqç ôid¡oµqç kdi o¡o ¬/divó ¡µqµd o¡iç
okó/sç. Td ¬/dioid d¬é¿ouv µs¡dÇú ¡ouç 15sk kdi ouvôéov¡di µs¡dÇú ¡ouç µs 3 oo/qvsç 4
33¿i/ . Eoo¡spikó 0d ¢épouv 2 kd¡dkópu¢sç /óµsç 70/14mm oi o¬oisç s¬ioqç 0d
o¡qpiçov¡di o¡o ¬/ói µs ¢/óv¡çd kdi kdµ¬ú/q ¡qv yovid kdi 3 svôióµsoouç opiçóv¡iouç
oo/qvsç 4 33¿i/ dvó 25sk dÇovikó . Z¡d kiyk/iôoµd¡d 0d kd¡doksudo¡oúv dvoiyóµsvd
¡µqµd¡d ¬ou s¬i¡pé¬ouv ¡qv ¬póoµdoq ¡ov s¬ioqµov o¡ov dyovio¡ikó ¿opo yid ¡qv
d¬ovoµq µs¡d//iov.
Td ôid¿opio¡ikó kiyk/iôoµd¡d ¡ov kspkiôov é¿ouv úµoç 2,50µ oúµ¢ovd µs ¡iç
¬poôidypd¢éç kdi ¡d o¿éôid ¡qç µs/é¡qç kdi d¬o¡s/oúv¡di d¬ó s¬dvd/dµµdvóµsvd ¬/dioid
d¬ó oiôqpooo/qvsç 4 76¿i/ , yd/µdvioµévouç kdi µdµµévouç, µqkouç 3,00µ, ¡d o¬oid
¬dk¡ovov¡di o¡o o¬/ioµévo okupóôsµd ¡ov kspkiôov kdi d¬é¿ouv µs¡dÇú ¡ouç 15sk.
Eoo¡spikó ¢épouv 2 kd¡dkópu¢sç /óµsç 70/14mm, oi o¬oisç s¬ioqç ¬dk¡ovov¡di o¡iç
kspkiôsç, kdi ôoµikó ¬/éyµd T131 (15X15sk) µs su0úypdµµd ¡µqµd¡d os opiçóv¡io kdi
kd¡dkópu¢o kóvvdµo.

B.1.3 Ynootqpìktìkoí X6poì – Boq0qtìkoí X6poì

B.1.3.1 Aí0ouoo Evöuvóµmoqç

To K/sio¡ó Fuµvdo¡qpio é¿si µid Ai0ouod Evôuvóµooqç o¡q o¡ó0µq ( -3,10).
Oi kd0dpéç ôido¡óosiç ¡qç sivdi 15,10µ X 27,40µ. To kd0dpó s/sú0spo úµoç kó¡o
d¬ó ¡d ôokópid sivdi 6,05µ.
H siooôoç o¡qv di0ouod yivs¡di µéoo ôidôpóµou d¬ó ¡o k/iµdkoo¡óoio kdi u¬óp¿si
kdi µ’ éÇoôoç kivôúvou ¬poç ¡ov sÇo¡spikó ¿opo yid /óyouç ¬upo¬poo¡doidç.
To ôó¬sôo sivdi Çú/ivo ¬dpké, ¡ú¬ou multiflex M, µs u¬óo¡poµd
du¡os¬i¬sôoúµsvou ôd¬éôou , ouvo/ikoú ¬ó¿ouç 10sk. Od ¡o¬o0s¡q0si 0spµoµóvooq
d¬ó sÇq/doµévq ¬o/uo¡spivq, dôpqç s¬i¢óvsidç , ¬ó¿ouç 5sk. o¡qv opo¢q ¡ou F´
u¬oysiou.
29
O ¢uoikóç ¢o¡ioµóç kdi dspioµóç ¡qç di0ouodç s¬i¡uy¿óvs¡di µs dvoiyµd¡d o¡iç
ôúo ¬/supéç ¡qç di0ouodç oúµ¢ovd µs ¡ov k¡qpioôoµikó kdvovioµó.
H opo¢q ¡qç di0ouodç kd¡doksuóçs¡di d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd sµ¢dvéç µs
Çu/ó¡u¬o d¬ó ¬/dvioµévsç ¡óµ/sç oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov dvóµsov.
O ¡s¿vq¡óç ¢o¡ioµóç yivs¡di µs ¬poµo/siç dvdp¡qµévouç d¬ó ¡qv opo¢q (oúµ¢ovd
µs ¡q µs/é¡q ¢o¡ioµoú H/M sykd¡do¡óosov).
Td kdvó/id k/iµd¡ioµoú sivdi sµ¢dvq kdi dvdp¡ov¡di d¬ó ¡qv opo¢q. .
Td ¬/supikó ¡oi¿oµd¡d ¡qç di0ouodç 0d sivdi o¬¡o¬/iv0oôoµéç s¬i¿pioµévsç
(ôi¬/oi ôpoµikoi) µs 0spµoµóvooq soo¡spikó d¬ó sÇq/doµévq ¬o/uo¡spivq ¬ó¿ouç 5sk.

Y¬oo¡qpiçs¡di µs µoq0q¡ikoúç ¿opouç sÇu¬qpé¡qoqç ¡ov d0/q¡ov (d¬oôu¡qpid,
¿opouç uyisivqç, d¬o0qkq opyóvov).


B.1.3.2 Anoöutqpìo A0Kqt6v – Hponovqt6v – Aìoìtqt6v

• Anoöutqpìo o0Kqt6v (2 ¿opouç) o¡q o¡ó0µq (+0,15) kdi ¡d d¬oôu¡qpid ¡qç
oiksidç oµóôdç o¡q o¡ó0µq (+0,50).
To sµµdôóv ¡ou kó0s ¿opou sivdi 89,14µ² - 89,14µ² - 82,73µ² kdi ¿opiçs¡di os ¡psiç
ôidkpi¡éç ¬spio¿éç: o¡o ¿opo évôuoqç-d¬óôuoqç, o¡o ¿opo /ou¡poú kdi o¡ouç ¿opouç
uyisivqç.
O ¿opoç évôuoqç-d¬óôuoqç sÇu¬qps¡si 12 ó¡oµd.
O ¿opoç /ou¡poú (v¡ouç) sÇu¬qps¡si 7 ó¡oµd ouy¿póvoç.
O ¬po0ó/dµoç ¡ou ¿opou uyisivqç ôid0é¡si svidio ¬óyko µs s¬ikd0qµsvouç vi¬¡qpsç
µs kd0p鬡q , 2 W.C. kdi évd ¿opo kd0dpió¡q¡dç (SINK) µs vi¬¡qpd kdi v¡ouçiépd.
Kó0s µovóôd d¬oôu¡qpiou sÇo¬/içs¡di µs ¬óykouç d¬oôu¡qpiou ¬/ó¡ouç 0,40µ.,
v¡ou/ó¬id µs¡d//ikó ¬/ó¡ouç 0,31µ ¡o kd0évd, úµouç 1,80µ kdi µó0ouç 0,50µ, ¬ou
ôid0é¡ouv k/siôdpió.
To ôó¬sôo s¬io¡povs¡di µs kspdµikó ¬/dkiôid dv¡io/io0qpó (R11) os ó/o ¡o ¿opo
¡ou d¬oôu¡qpiou (évôuoq-d¬óôuoq-v¡ouç-W.C.), ôido¡óosov 30X30sk, ¿poµd¡oç ykpi
okoúpo.
O/oi oi soo¡spikoi ôid¿opio¡ikoi ¡oi¿oi kd¡doksuóçov¡di d¬ó ôi¬/q, óv0uypq
yuµoodviôd µs µs¡d//ikó oks/s¡ó kdi opuk¡oµóµµdkd 45¿i/ soo¡spikó kdi s¬svôúov¡di µs
¬/dkiôid ¡oi¿ou ôido¡óosov 15X30sk, ¿poµd¡oç ykpi µ¬sç é¡oi oo¡s vd ouvôuóçov¡di oi
dpµoi ¡ouç µs ¡d ¬/dkiôid ôd¬éôou.
Oi ôid¿opio¡ikoi ¡oi¿oi ¢0óvouv µé¿pi ¡o úµoç ¡ov 2,60µ yid ¡ov kd/ú¡spo
sÇdspioµó ¡ov ¿opov. Oi ¡oi¿oi ¡ov v¡ouç 0d ouvôéov¡di µs¡dÇú ¡ouç µs dvoÇsiôo¡q
30
oo/qvd 4 48¿i/, q o¬oid 0d ¡o¬o0s¡q0si o¡d 2,40µ d¬ó ¡o ¡s/ikó ôó¬sôo. Td ¬/dkiôid 0d
¢0óvouv d¬ó ¡o ôó¬sôo µé¿pi ¡ou ¡s/ikoú úµouç ¡ov ôid¿opio¡ikov ¡oi¿ov (+2,60µ).
Td siôq uyisivqç 0d sivdi /sukoú ¿poµd¡oç kdi 0d ¡o¬o0s¡q0oúv o¡iç 0éosiç ¬ou
opiçouv oi kd¡óµsiç.
O svidioç µdpµópivoç ¬óykoç 0d é¿si µó0oç 0,60µ kdi 0d o¡qpi¿¡si o¡ov ¡oi¿o µs
svio¿uµévo µs¡d//ikó oks/s¡ó. Zs kó0s s¬ikd0qµsvo vi¬¡qpd 0d ¡o¬o0s¡q0si dvdµsik¡ikq
µ¬d¡dpid kdi od¬ouvo0qkq s¬i¡oi¿q.
Td v¡ouç 0d é¿ouv dvdµsik¡ikq µ¬d¡dpid µs o¡d0spó kd¡diovio¡qpd ¬ou 0d
¡o¬o0s¡q0si o¡ov ¡oi¿o os úµoç 2,30µ.
Oi /skóvsç ¡ov W.C. 0d sivdi s¬iôd¬éôisç, µs kdçdvóki dal. Z¡ov ¡oi¿o 0d
¡o¬o0s¡q0si 0qkq/u¬oôo¿q yid ¿dp¡i ¡oud/é¡dç. Eiôikq µépiµvd 0d /q¢0si yid ¡ov sÇo¬/ioµó
¡ov W.C. AMEA µs ¡d siôikó d¬di¡oúµsvd siôq uyisivqç kdi ¿sipo/dµéç.
Z¡o ¿opo ¡ov v¡ouç ¡o ôó¬sôo 0d é¿si év¡ovq púoq ¬poç ¡o oi¢óvi yid ¡qv
d¬oppoq ¡ov vspov. Hépd d¬ó ¡d v¡ouç, d¬di¡oúv¡di kdi oi¢óvid ôd¬éôou yid ¡qv
d¬oppoq ¡ov vspov ¡ou kd0dpioµoú ¡ov d¬oôu¡qpiov oúµ¢ovd µs ¡q µs/é¡q ¡ov H/M
sykd¡do¡óosov.
O/oç o ¿opoç ¡ov d¬oôu¡qpiov 0d é¿si µsuôopo¢q d¬ó óv0uypq yuµoodviôd os
úµoç 2,80µ kdi 2,60µ yid ¡qv oiksid oµóôd, d¬ó ¡o ¡s/ikó ôó¬sôo kdi o ¢o¡ioµóç 0d sivdi
¡s¿vq¡óç, oúµ¢ovd µs ¡q µs/é¡q ¢o¡ioµoú ¡ov H/M sykd¡do¡óosov kdi ¡d o¿éôid ¡ov
dvóµsov ¡qç µs/é¡qç.
O sÇdspioµóç ¡ov ¿opov 0d yivs¡di µs kdvó/id µéod o¡qv µsuôopo¢q kdi
ypdµµikó o¡óµid-¬spoiôsç d¬ó ¢uoikó d/ouµivio. Eiôikó¡spd o¡o ¿opo évôuoqç-d¬óôuoqç
0d é¿ouµs kdi ¬poodyoyq ¢péokou ¬pok/iµd¡ioµévou dépd.

• Anoöutqpìo AMEA (2 ¿opoi) o¡q o¡ó0µq (+0,15 ).
To sµµdôóv ¡ou kó0s ¿opou sivdi 62,13µ² kdi 62,13µ² kdi ¿opiçs¡di os ôúo
ôidkpi¡éç ¬spio¿éç: o¡o ¿opo évôuoqç-d¬óôuoqç, kdi o¡ouç ¿opouç uyisivqç µs v¡oúç
soo¡spikó.
O ¿opoç sÇu¬qps¡si 5 ó¡oµd ouy¿póvoç. Oi ôido¡óosiç ¡ov W.C sivdi oúµ¢ovd
µs ¡iç ¬poôidypd¢éç yid AMEA.
Kó0s µovóôd d¬oôu¡qpiou sÇo¬/içs¡di µs ¬óykouç d¬oôu¡qpiou ¬/ó¡ouç 0,40µ.,
v¡ou/ó¬id µs¡d//ikó ¬/ó¡ouç 0,31µ ¡o kd0évd, úµouç 1,80µ kdi µó0ouç 0,50µ, ¬ou
ôid0é¡ouv k/siôdpió.
Td u/ikó kd¡doksuqç sivdi óµoid µs ¡d d¬oôu¡qpid ¡ov d0/q¡ov. O sÇo¬/ioµóç
¡ou ¿opou 0d sivdi oúµ¢ovoç µs ¡iç ¬poôidypd¢éç kdi ¡iç siôikéç d¬di¡qosiç ¡ov AMEA.

• Anoöutqpìo Hponovqt6v (2 ¿opoi) o¡q o¡ó0µq (+0,15).
31
Eivdi ¿opo0s¡qµévd kov¡ó o¡d d¬oôu¡qpid ¡ov d0/q¡ov. E¿ouv sµµdôóv
25,511µ² o kó0s ¿opoç . A¬o¡s/oúv¡di d¬ó ¿opo évôuoqç-d¬óôuoqç µs spµópid kdi
¬óyko, ¿opo /ou¡poú kdi ¿opo uyisivqç.
O ¿opoç uyisivqç ¬spi/dµµóvsi évd k/sio¡ó ¿opo W.C. µs v¡ouç soo¡spikó µs
¬poôidypd¢éç AMEA.
O ¿opoç /ou¡poú(v¡ouç) sÇu¬qps¡si 1 ó¡oµo µs dv¡io¡oi¿o dpi0µó kd¡diovio¡qpov
. To ôsú¡spo v¡ouç µpioks¡di o¡o W.C. AMEA.
Td u/ikó kd¡doksuqç kdi o sÇo¬/ioµóç 0d sivdi óµoid µs ¡d d¬oôu¡qpid d0/q¡ov.

• Anoöutqpìo Aìoìtqt6v (2 ¿opoi) o¡q o¡ó0µq (+0,50).
Eivdi dvsÇóp¡q¡d d¬ó ¡d d¬oôu¡qpid ¡ov oµóôov, µq ¬pooµóoiµd d¬ó ¡o koivó.
E¿ouv sµµdôóv 20,01µ² kdi 21,41µ². A¬o¡s/oúv¡di d¬ó ¿opo évôuoqç-d¬óôuoqç µs
spµópid, k/ivq µd/óÇsov kdi ypd¢sio, ¿opo /ou¡poú kdi ¿opo uyisivqç.
O ¿opoç uyisivqç ¬spi/dµµóvsi évd k/sio¡ó ¿opo W.C. µs v¡ouç kdi ¬/qpoi ¡iç
¬poôidypd¢éç AMEA.

O ¿opoç /ou¡poú sÇu¬qps¡si 1 ó¡oµo µs dv¡io¡oi¿o dpi0µó kd¡diovio¡qpov. To
ôsú¡spo v¡ouç µpioks¡di o¡o W.C. AMEA .
Td u/ikó kd¡doksuqç kdi o sÇo¬/ioµóç ¡ouç 0d sivdi óµoid µs ¡ov d¬oôu¡qpiov
d0/q¡ov.

• Anoöutqpìo Aí0ouooç Evöuvóµmoqç (2 ¿opoi) o¡q o¡ó0µq (-3,10)
Eivdi ¿opo0s¡qµévd ôi¬/d o¡qv Ai0ouod Evôuvóµooqç. E¿ouv sµµdôóv 65,27µ²
¡o kd0évd. A¬o¡s/oúv¡di d¬ó ¿opo évôuoqç-d¬óôuoqç, ¿opo /ou¡poú (v¡ouç) kdi ¿opo
uyisivqç.
O ¿opoç /ou¡poú (v¡ouç) sÇu¬qps¡si 3 ó¡oµd ¡du¡ó¿povd. To évd v¡ouç ¬/qpoi ¡iç
¬poôidypd¢éç AMEA.
Oi ¿opoi uyisivqç sivdi ôúo kdi o évdç ¬/qpoi ¡iç ¬poôidypd¢éç ¿pqoqç d¬ó
AMEA.
Td u/ikó kd¡doksuqç kdi o sÇo¬/ioµóç ¡ouç 0d sivdi óµoid µs ¡d d¬oôu¡qpid
d0/q¡ov.

• Anoöutqpìo Hpoomnìkoú Ko0opìótqtoç o¡q o¡ó0µq (-0,10)
Xopo0s¡si¡di d¬oôu¡qpio kd0dpió¡q¡dç µs ¿opo /ou¡poú, ¿opo uyisivqç
kdi spµópid yid ¡o ¬pooo¬ikó kd0dpió¡q¡dç.
Td u/ikó kd¡doksuqç kdi o sÇo¬/ioµóç ¡ouç 0d sivdi óµoid µs ¡d d¬oôu¡qpid
d0/q¡ov.
32

B.1.3.3 Zuykpótqµo çuoìo0rponríoç –uöpoµooó( koì oóouvo
Xopo0s¡oúv¡di 3 ¿opoi o¡q o¡ó0µq ( +0,15). Bpiokov¡di o¡o ¿opo ¡ov
d¬oôu¡qpiov, oo¡s vd sivdi óµsod ¬pooµóoiµoi . E¿ouv sµµdôóv 21,75µ² o kó0s évdç.
Evdç s¬i ¬/éov ¿opoç ¢uoio0spd¬sidç-µdoóç-oóouvd sµµdôoú 24,37µ² ¿opo0s¡si¡di
sv¡óç ¡ov d¬oôu¡qpiov ¡qç oiksidç oµóôdç.
To ôó¬sôo – sk¡óç d¬ó ¡o ¿opo ¡qç oóouvdç – s¬io¡povs¡di µs kspdµikó
¬/dkiôid dv¡io/io0qpd (R11), ôido¡óosov 30X30sk, ¿poµd¡oç ykpi okoúpo óµoiou µs ¡ov
d¬oôu¡qpiov ¡ov d0/q¡ov.
O/oi oi soo¡spikoi ôid¿opio¡ikoi ¡oi¿oi kd¡doksuóçov¡di d¬ó ôi¬/q, óv0uypq
yuµoodviôd µs µs¡d//ikó oks/s¡ó kdi opuk¡oµóµµdkd 45¿i/ soo¡spikó.
Z¡o ¿opo ¡ou uôpoµdoóç ó¬ou, oi soo¡spikoi ¡oi¿oi kd¡doksuóçov¡di d¬ó
µs¡d//ikó oks/s¡ó yuµoodviôdç µs s¬évôuoq soo¡spikó ¡oiµsv¡oodviôdç, ôi¬/q óv0uypq
yuµoodviôd sÇo¡spikó, opuk¡oµóµµdkd 45¿i/ soo¡spikó kdi s¬svôúov¡di µs kspdµikó
¬/dkiôid ¡oi¿ov, ôido¡óosov 15X30sk, ¿poµd¡oç ykpi µ¬sç ,¬piv ¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ov
¬/dkiôiov, q ¡oiµsv¡oodviôd 0d s¬d/si¢s¡di µs ôúo o¡poosiç ¡oiµsv¡osiôéç.
H µsuôopo¢q 0d kd¡doksudo¡si os úµoç 2,80µ d¬ó ¡o ¡s/ikó ôó¬sôo, d¬ó
óv0uypq yuµoodviôd kdi o ¢o¡ioµóç 0d sivdi ¡s¿vq¡óç oúµ¢ovd µs ¡q µs/é¡q ¢o¡ioµoú
¡ov H/M sykd¡do¡óosov kdi ¡d o¿éôid ¡ov dvóµsov ¡qç µs/é¡qç.
O ¿opoç ¡ou uôpoµdoóç ôid¿opiçs¡di d¬ó ¡o ¿opo ¢uoio0spd¬sidç µs
ud/oo¡óoio µs kpúo¡d//o triplex (5+5¿i/) kdi securit.
H kd¡doksuq ¡ou uôpoµdoóç é¿si ¬poôidypd¢éç kdi uypoµóvooq ¬ioivdç kdi
s¬évôuoq µs kspdµikó, dv¡io/io0qpó (R11) ¬/dkiôid ôido¡óosov 15X30sk kdi ¿poµd¡oç
ykpi okoúpo.
O ¿opoç 0d sÇdspiçs¡di µs kdvó/i µéod o¡q µsuôopo¢q.
H oóouvd 0d sivdi dvsÇóp¡q¡q kd¡doksuq, Çú/ivq d¬ó okdvôivdµikq Hsúkq, µs
¡oi¿oµd¡d ¬ó¿ouç 50¿i/ kdi µóvooq d¬ó ¬s¡poµóµµdkd kdi ¢ú//o d/ouµiviou, µs µóoq ¡iç
¬poôidypd¢éç DIN4102.
Oi ¬óykoi 0d sivdi d¬ó Çú/o ¬ou ôs 0spµdivs¡di. H ¬óp¡d 0d sivdi d¬ó
0spµoµovo¡ikó kpúo¡d//o kdi 0d dvoiysi ¬poç ¡d éÇo yid do¢ó/sid, ¿opiç k/siôdpió.
Od ôid0é¡si ¡ov d¬dpdi¡q¡o q/sk¡po/oyikó sÇo¬/ioµó.

B.1.3.4 Iotprío
Aidµop¢ovov¡di 2 ¿opoi id¡psiov d0/q¡ov kdi 0sd¡ov.
O ¿opoç ¡ou id¡psiou d0/q¡ov µpioks¡di o¡qv ¬spio¿q ¡ov d¬oôu¡qpiov kdi
¬/qoiov ¡ou dyovio¡ikoú ¿opou o¡q o¡ó0µq ( +0,50). E¿si súko/q ¬póoµdoq o¡ov
33
¬spiµó//ov¡d ¿opo. E¿si sµµdôóv 29,38µ² kdi ¬spi/dµµóvsi sk¡óç d¬ó ¡ov ¿opo ¡ou
id¡psiou, ¿opo /ou¡poú kdi ¿opo uyisivqç.
To ôó¬sôo ¡ov ¿opov s¬io¡povs¡di µs kspdµikó dv¡io/io0qpó ¬/dkiôid
(R10) ôido¡óosov 30X30sk ¿poµd¡oç ykpi µ¬sç.
Z¡ouç ¡oi¿ouç o¡qv ¬spio¿q ¡ov ¢opsiov kdi os úµoç 0,80-1,00µ 0d ¡o¬o0s¡q0si
¬poo¡d¡su¡ikq ¢óod d¬ó ¢uoikó d/ouµivio úµouç 0,20µ.
O ¿opoç /ou¡poú (v¡ouç) 0d é¿si kd¡diovio¡qpd.
O ¿opoç uyisivqç 0d ¬spi/dµµóvsi W.C. µs ¬/qpq sÇo¬/ioµó, s¬i¡oi¿o vi¬¡qpd kdi
kd0p鬡q. H o¡qpiÇq ¡ou vi¬¡qpd 0d yivsi µs µs¡d//ikó oks/s¡ó o¡qpiÇqç yid ôid¿opio¡ikoúç
¡oi¿ouç yuµoodviôdç.
Td u/ikó kd¡doksuqç kdi o sÇo¬/ioµóç ¡ou ¿opou uyisivqç 0d sivdi óµoioç µs ¡ov
d0/q¡ov.
Zs ó/o ¡o ¿opo ¡ou id¡psiou 0d ¡o¬o0s¡q0si µsuôopo¢q, os úµoç 2,80µ d¬ó ¡o
¡s/ikó ôó¬sôo, d¬ó koivq yuµoodviôd o¡ov kupioç ¿opo ¡ou id¡psiou kdi óv0uypq o¡o
¿opo uyisivqç.

B.1.3.5 Doping Control
O ¿opoç ¡ou s/éy¿ou doping µpioks¡di ¬/qoiov ¡ou dyovio¡ikoú ¿opou, o¡q
o¡ó0µq ( +0,50). E¿si súko/q ¬póoµdoq o¡ov ¬spiµó//ov¡d ¿opo. E¿si sµµdôóv 31,37µ²,
ôsv sivdi ¬pooµóoiµoç d¬ó 0sd¡éç kdi sk¬pooo¬ouç ¡ú¬ou kdi ôid¿opiçs¡di os di0ouod
dvdµovqç, di0ouod ôsiyµd¡o/qµidç, ¿opo /ou¡poú kdi ¿opo uyisivqç µs ¬/qpq sÇo¬/ioµó.
H di0ouod ôsiyµd¡o/qµidç 0d é¿si vi¬¡qpd µs kd0p鬡q kdi spµópio µs k/siôdpió
yid ¡d ôsiyµd¡d. To ôó¬sôo ¡ou ¿opou dvdµovqç kdi ¡qç di0ouodç 0d kd¡doksudo¡si d¬ó
kspdµikó dv¡io/io0qpó ¬/dkiôid (R10) , ôido¡óosov 30X30sk kdi ¿poµd¡oç ykpi µ¬sç.Oi
¡oi¿oi 0d kd¡doksudo¡oúv d¬ó ôi¬/q yuµoodviôd µs opuk¡oµóµµdkd 45¿i/ kdi 0d
s¬svôu0oúv µs kspdµikó ¬/dkiôid, ôido¡óosov 15X30sk kdi ¿poµd¡oç ykpi µ¬sç.
Oi ¡oi¿oi ¡ou ¬po0d/óµou ¡ou ¿opou uyisivqç 0d s¬svôu0oúv µs kd0p鬡q.


B.1.3.6. Aí0ouoo ouykrvtp6ormç o0Kqt6v
H di0ouod ouyksv¡poosoç µpioks¡di o¡qv µik¡q çovq o¡q o¡ó0µq (+0,15), o¡qv
éÇoôo ¡ov d0/q¡ov µs¡ó ¡ov dyovd ¬/qoiov ¡ou dyovio¡ikoú ¿opou kdi kd/ú¬¡si ôió¢opsç
ôpdo¡qpió¡q¡sç, ó¬oç ôiôdokd/id, osµivópid, svqµépooq, k/¬. E¿si sµµdôóv 23,93µ².
To ôó¬sôo 0d kd¡doksudo¡si d¬ó µópµdpo ¬poé/suoqç Hivôou, ¿poµd¡oç ykpi-
µ¬sç.
34
H µsuôopo¢q 0d sivdi d¬ó koivq yuµoodviôd kdi o ¢o¡ioµóç 0d sivdi ¡s¿vq¡óç,
oúµ¢ovd µs ¡q µs/é¡q ¢o¡ioµov ¡ov H/M sykd¡do¡óosov kdi ¡d o¿éôid ¡ov dvóµsov ¡qç
µs/é¡qç.

B.1.3.7 KKìµokootóoìo – Aìóöpoµoì kukKoçopíoç
To k/sio¡ó yuµvdo¡qpio é¿si 4 k/iµdkoo¡óoid: To k/iµdkoo¡óoio ¡ov d0/q¡ov
o¡qv B.A ¬/supó ¡ou k¡qpiou, ¡ov s¬ioqµov kdi ¡ov ôqµooioypó¢ov o¡q B.A ¬/supó kdi
¡ov 0sd¡ov o¡q N.A. ¬/supó, o¡qv oôó Ap¡ókqç, ¡d o¬oid sÇu¬qps¡oúv kdi ¡ov u¬óysio
¿opo o¡ó0µsuoqç.
Kdi ¡d 4 k/iµdkoo¡óoid é¿ouv s¬dpkq ¢o¡ioµó kdi dvs/kuo¡qpd µs kd¡ó//q/sç
ôido¡óosiç, oúµ¢ovd µs ¡ov K¡qpioôoµikó Kdvovioµó. O/sç oi okó/sç kdi ¡d
¬/d¡úokd/d kd¡doksuóçov¡di d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd ôido¡óosov oúµ¢ovd µs ¡ov
K¡qpioôoµikó Kdvovioµó.
To ôó¬sôo o¡ouç ôidôpóµouç kuk/o¢opidç kdi o¡d ¬/d¡úokd/d 0d kd¡doksudo¡si
d¬ó µópµdpo ok/qpó, ¬poé/suoqç Hivôou, ¬ó¿ouç 3sk, µd/dkoµévo, ¿poµd¡oç ykpi-µ¬sç
kdi ôido¡óosov 40X80sk µs s¬sÇspydoid dôidµpo¿o¬oiqoqç.
Z¡iç µd0µiôsç ¡o ¬ó¡oµd 0d kd¡doksudo¡si d¬ó ¡o iôio µópµdpo µs µid /opiôd
dv¡io/io0qpq, ¬/ó¡ouç 3sk, ¬ou 0d yivsi µs s¬sÇspydoid k¡svioµd¡oç. To pi¿¡i 0d
kd¡doksudo¡si d¬ó sµ¢dvéç beton µs betoform kdi 0d sivdi ¬spdoió µs ¡o µópµdpo, µs
oko¡id d¬ó dvioooks/q yovid ¢uoikoú d/ouµiviou 20/40/2¿i/, No30675.
To kiyk/iôoµd 0d sivdi µs¡d//ikó ¬dvé//o o¡o ¢dvópi, ¡o o¬oio 0d kd¡doksudo¡si
d¬ó oks/s¡ó UNP 30/60¿i/ kdi ôió¡pq¡q /dµdpivd µs ¡piyovikq ôió¡dÇq o¬ov ôidµé¡pou
8¿i/. q d¬óo¡doq ¡ov o¬ov 0d sivdi 12,50¿i/. O ¿sipo/io0qpdç 0d sivdi su0úypdµµoç,
ôid¡oµqç 42¿i/. os kó0s oké/oç, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov dvd¬¡uyµó¡ov ¡ov
k/iµdkoo¡doiov.
Oi soo¡spikoi ¡oi¿oi ¡ov k/iµdkoo¡doiov sivdi µ¬d¡ikéç o¬¡o¬/iv0oôoµéç µs
s¬i¿pioµd.
H opo¢q 0d sivdi d¬ó sµ¢dvéç, o¬/ioµévo okupóôsµd µs Çu/ó¡u¬o d¬ó
¬/dvioµévq ¡óµ/d, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov dvóµsov.

B.1.4 X6poì r{unqpítqoqç 0rot6v

• Eíooöoç koìvoú – nKqpoçopírç – Foyer
To K/sio¡ó Fuµvdo¡qpio é¿si 4 sioóôouç 0sd¡ov d¬ó ¡ov ¬spiµó//ov¡d ¿opo, 2
d¬ó ¡qv oôó Ap¡ókqç kdi 2 o¡q B.A. ¬/supó. Eivdi d¬ó/u¡d ôid¿opioµévsç d¬ó ¡qv siooôo
¡ov d0/q¡ov, ¡ov s¬ioqµov kdi ¡ov ôqµooioypó¢ov. Td foyer µpiokov¡di µs¡dÇú ¡qç
di0ouodç d0/o¬diôiov kdi ¡ou ¬spiµó//ov¡d ¿opou, sivdi ¿opoi ouvó0poioqç koivoú kdi
35
¬/qpoúv ¡iç d¬di¡qosiç ¡ou Kdvovioµoú Hupo¬poo¡doidç. A¬o¡s/oúv ¿opo sk¡óvooqç kdi
dvdµovqç ¡ou koivoú kdi koµµikó oqµsio kivqosov ¬poç kdi d¬ó ¡qv di0ouod kdi ¡iç
kspkiôsç. Z¡iç µsyó/sç ¬/supéç ¡ou k¡qpiou u¬óp¿ouv siooôoi-éÇoôoi ¬ou ¿pqoiµo¬oioúv¡di
oç éÇoôoi kivôúvou. H kuk/o¢opid ¡ov AMEA yivs¡di d¬póoko¬¡d. Z¡o ¿opo ¡ov sioóôov-
foyer ¬poµ/é¬ov¡di skôo¡qpid sioi¡qpiov, ¿opoç yid ¬/qpo¢opisç, dvdµuk¡qpio kdi ¿opoi
uyisivqç (dvôpov-yuvdikov).
To ôó¬sôo 0d kd¡doksudo¡si d¬ó µópµdpo ok/qpó, ¬poé/suoqç Hivôou, ¬ó¿ouç
3sk, µd/dkoµévo, ¿poµd¡oç ykpi-µ¬sç, µs s¬sÇspydoid dôidµpo¿o¬oiqoqç kdi ôido¡óosov
40X80sk, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov kd¡óµsov.
H opo¢q ¡ov foyer sivdi µd0µiôo¡q, oúµ¢ovd µs ¡q ysoµs¡pid ¡ov kspkiôov
(¬ó¡qµd-pi¿¡i) kdi kd¡doksuóçov¡di d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd µs sµ¢dvq sÇdips¡ikó
s¬iµs/qµévo Çu/ó¡u¬o ¬/dvioµévqç ¡óµ/dç, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov dvóµsov.

• Avoguktqpìo
To K/sio¡ó Fuµvdo¡qpio é¿si ôúo ¿opouç dvdµuk¡qpiou sk ¡ov o¬oiov o évdç
¿opo0s¡si¡di o¡qv ksv¡pikq siooôo d¬ó ¡qv oôó Ap¡ókqç, o¡o ¿opo ¡ou foyer kdi o
ôsú¡spoç o¡qv B.A ¬/supó ¡ou k¡qpiou. E¿ouv sµµdôóv 18,60µ² kdi 11,70µ² kdi
ôid0é¡ouv kdi d¬o0qkq ¡po¢oôooidç µs ¡qv o¬oid s¬ikoivovoúv soo¡spikó.
To é¬i¬/o ¡ou bar 0d é¿si µqkoç 7,25µ kdi 4,20µ oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov
kd¡oµsov, ¬/ó¡oç 0,70µ kdi úµoç 1,10µ kdi 0d kd¡doksudo¡si d¬ó MDF s¬svôsôuµévo µs
dvoÇsiôo¡q /dµdpivd kdi ¬óyko ouvd//dyov d¬ó kóv¡pd ¬/dké 0d/óooqç, ¬ó¿ouç 80¿i/,
s¬svôsôuµévo µs dvoÇsiôo¡q /dµdpivd oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid /s¬¡oµspsiov. O ¬óykoç
spydoidç soo¡spikó 0d sivdi ¬/qpoç sÇo¬/ioµévoç.
To ôó¬sôo 0d kd¡doksudo¡si d¬ó µópµdpo Hivôou, os ouvé¿sid ¡ou ôd¬éôou ¡ou
foyer.

• HKqpoçopírç
Xopo0s¡oúv¡di 3 ¿opoi ¬/qpo¢opiov, évdç os kó0s foyer.
To é¬i¬/o ¡qç u¬oôo¿qç (reception) 0d é¿si µqkoç 2,50µ ¬/ó¡oç 0,70µ. kdi úµoç
1,10µ , 0d kd¡doksudo¡si d¬ó µs¡d//ikó oks/s¡ó, MDF s¬svôsôuµévo µs ¢opµóikd
oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid /s¬¡oµspsiov . O ¬óykoç 0d kd¡doksudo¡si d¬ó kóv¡pd ¬/dké
0d/óooqç.

• Eköotqpìo rìoìtqpímv
Xopo0s¡oúv¡di 3 skôo¡qpid sioi¡qpiov. Aúo (2) o¡qv ksv¡pikq siooôo d¬ó ¡qv oôó
Ap¡ókqç kdi évd o¡q B.A ¬/supó. H ¬o/qoq ¡ov sioi¡qpiov 0d yivs¡di d¬ó ¡ov sÇo¡spikó
¿opo.
36
O ¬óykoç 0d kd¡doksudo¡si d¬ó MDF s¬svôsôuµévo µs ¢opµóikd oúµ¢ovd µs ¡d
o¿éôid /s¬¡oµspsiov . Od é¿si µó0oç 50sk kdi ¬ó¿oç 25¿i/.

• X6poç ìotpríou – Hp6tmv þoq0rì6v
Xopo0s¡si¡di évdç ¿opoç ék¡dk¡qç ¢pov¡iôdç kdi ¬dpo¿qç ¬po¡ov µoq0siov, o¡q
o¡ó0µq (+4,00), sµµdôoú 10,80µ², yid ¡ouç 0sd¡éç, oúµ¢ovd µs ¡qv io¿úouod voµo0soid,
µs súko/q ¬póoµdoq o¡ov ¬spiµó//ov¡d ¿opo kdi os do0svo¢ópo.
Z¡o ¿opo ¬poµ/é¬s¡di ¿opoç /ou¡poú kdi ¿opoç uyisivqç. Od sivdi sÇo¬/ioµévoç
¬/qpoç kdi 0d kd¡doksudo¡si µs ¡d iôid u/ikó kdi ¡iç ¬poôidypd¢éç ¡ou id¡psiou ¡ov
d0/q¡ov.

• X6poì uyìrìvqç koìvoú
Xopo0s¡oúv¡di ¡éoospd ouykpo¡qµd¡d ¿opov uyisivqç. Kó0s ouykpó¡qµd ôid0é¡si
¿opouç uyisivqç dvôpov kdi yuvdikov, évd W.C. yid AMEA kdi évdv d¬o0qksu¡ikó ¿opo µs
vi¬¡qpd kdi v¡ouçiépd yid ¡q ¢ú/dÇq ¡ov siôov kd0dpió¡q¡dç. Hpoµ/é¬ov¡di 65 W.C.
dvôpov, yuvdikov, AMEA yid 3.514 ó¡oµd (ysyovóç ¬ou oqµdivsi 1 W.C. / 54 ó¡oµd < 65
ó¡oµd).
Kó0s ouykpó¡qµd é¿si ¢uoikó kdi ¡s¿vq¡ó ¢o¡ioµó kdi dspioµó.
Z¡o ¿opo uyisivqç ¡ov dvôpov ¬poµ/é¬ov¡di 10 ¿opoi, sk ¡ov o¬oiov oi 3 sivdi
k/sio¡oi (W.C.) kdi oi u¬ó/oi¬oi 7 os ôidµop¢oµévo ¿opo yid oupq¡qpid.
Z¡o ouykpó¡qµd ¿opov uyisivqç ¡ov yuvdikov ¬poµ/é¬ov¡di 4 k/sio¡oi ¿opoi
(W.C.), sk ¡ov o¬oiov o évdç ¬/qpoi ¡iç ¬poôidypd¢éç yid AMEA.
Hpoµ/é¬s¡di kdi évdç dvsÇóp¡q¡oç ¿opoç uyisivqç AMEA dvôpov.
O/oi oi ¬po0ó/dµoi ¡ov W.C.sivdi ¬/qpoç sÇo¬/ioµévoi yid ¡qv sÇu¬qpé¡qoq ¡ov
¿pqo¡ov. Od ôid0é¡ouv svidio µdpµópivo ¬óyko µs s¬ikd0qµsvouç vi¬¡qpsç kdi µs¡d//ikq
u¬oôoµq o¡qpiÇqç. Zs kó0s s¬ikd0qµsvo vi¬¡qpd 0d ¡o¬o0s¡q0si dvdµsik¡ikq µ¬d¡dpid kdi
od¬ouvo0qkq s¬i¡oi¿q. O kd0p鬡qç 0d sivdi svidioç ¬óvo d¬ó ¡ov ¬óyko.
Oi ¡oi¿oi kó0s ouykpo¡qµd¡oç, ¬ó¿ouç 100¿i/, 0d kd¡doksudo¡oúv d¬ó µs¡d//ikó
oks/s¡ó yuµoodviôdç µs q¿oµóvooq opuk¡oµóµµdkd 45¿i/ kdi ôi¬/q óv0uypq yuµoodviôd
skd¡épo0sv µé¿pi úµouç 2,75µ d¬ó ¡o ¡s/ikó ôó¬sôo. Od s¬svôu0oúv µs ¬/dkiôid ¡oi¿ou
15X30sk, ¿poµd¡oç ykpi µ¬sç, µé¿pi ¡qv µsuôopo¢q.
Td W.C. ôid¿opiçov¡di µs¡dÇú ¡ouç µs oúo¡qµd ¬pokd¡doksudoµévov óv0uypov
kdi dv¡iµdvôd/io¡ikov ¿opioµó¡ov d¬ó µdoi¢ ¢opµóikd , úµouç 2,40µ, d¬ó ¡o ôó¬sôo
µé¿pi ¡qv µsuôopo¢q ¡ou ¿opou.
To ôó¬sôo 0d o¡po0si µs kspdµikó ¬/dkiôid, dv¡io/io0qpó (R11), ôido¡óosov
30X30sk, ¿poµd¡oç ykpi µ¬sç é¡oi oo¡s vd ouvôuóçov¡di oi dpµoi ¡ouç µs ¡d ¬/dkiôid
37
¡oi¿ou. Od kd¡doksudo¡oúv oi¢ovid ôd¬éôou yid ¡qv d¬oppoq ¡ov vspov ¡ou kd0dpioµoú,
oúµ¢ovd µs ¡q µs/é¡q H/M sykd¡do¡óosov.
Td siôq uyisivqç 0d sivdi /sukoú ¿poµd¡oç kdi 0d ¡o¬o0s¡q0oúv o¡q 0éoq ¬ou
opiçouv oi kd¡óµsiç. Oi /skóvsç ¡ov W.C 0d sivdi s¬iôd¬éôisç µs kdçdvóki dal. Z¡ov ¡oi¿o
0d ¡o¬o0s¡q0si 0qkq/u¬oôo¿q yid ¿dp¡i ¡oud/é¡dç. Eiôikq µépiµvd 0d /q¢0si yid ¡ov
sÇo¬/ioµó ¡ov W.C AMEA µs ¡d siôikó d¬di¡oúµsvd siôq uyisivqç kdi ¿sipo/dµéç.
Zs kó0s ouykpó¡qµd 0d ¡o¬o0s¡q0oúv ôúo du¡óµd¡oi o¡syvo¡qpsç ¿spiov.
H opo¢q ¡ov ¿opov uyisivqç 0d kd¡doksudo¡si os úµoç 2,75µ, d¬ó µs¡d//ikó
¢épov¡d o¡oi¿sid oúµ¢ovd µs ¡q o¡d¡ikq µs/é¡q, oo¡s vd ¬dpd/óµsi ¡d ¢op¡id ¡ov
k/iµd¡io¡ikov µovóôov oi o¬oisç 0d ¡o¬o0s¡q0oúv o¡qv opo¢q.
Oi k/iµd¡io¡ikéç µovóôsç sÇo¡spikó 0d s¬svôu0oúv yid dio0q¡ikoúç /óyouç µs
µs¡d//ikq ¬spoiôd ¿poµd¡oç RAL 7015
Kó0s ouykpó¡qµd 0d é¿si µsuôopo¢q d¬ó óv0uypq yuµoodviôd os úµoç 2,40µ
d¬ó ¡o ¡s/ikó ôó¬sôo, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov dvóµsov.


B.1.5 X6poì r{unqpítqoqç rnìoqµmv 0rot6v

• Eíooöoç rnìoqµmv
H siooôoç ¡ov s¬ioqµov sivdi dvsÇóp¡q¡q, ¬pooµóoiµq d¬ó do¢d/q ¬spio¿q ¡ou
¬spiµó//ov¡d ¿opou, o¡q o¡ó0µq ( +4,00), µs ôuvd¡ó¡q¡d ¬pooéyyioqç kdi o¡ó0µsuoqç
¡ov o¿qµó¡ov ¬ou ¡ouç µs¡d¢épouv kdi ¿opo0s¡si¡di o¡q B.A. ¬/supó ¡ou k¡qpiou, o¡qv
siooôo d¬ó ¡qv oôó E0vikqç Z¡éyqç. H siooôoç yivs¡di s¬ioqç kdi d¬ó dvsÇóp¡q¡o
k/iµdkoo¡óoio ¡o o¬oio s¬ikoivovsi µs ¡ov sÇo¡spikó ¿opo kdi ¡ov u¬óysio ¿opo
o¡ó0µsuoqç.

• Aí0ouoo ovoµovqç (foyer) – ouvrvtrú{rmv – nKqpoçopírç
O ¿opoç dvdµovqç ¡ov s¬ioqµov sÇu¬qps¡si kdi ¡ouç ôqµooioypó¢ouç kdi é¿si
sµµdôóv 112,40µ². A¬o¡s/si ¿opo sk¡óvooqç d¬ó kdi ¬poç ¡qv di0ouod d0/o¬diôiov kdi
¡iç ôidkskpiµévsç 0éosiç. H ¬póoµdoq o¡iç kspkiôsç sivdi óµsoq, o¡o s¬i¬sôo ¡ou kó¡o
ôidôpóµou, µs póµ¬d k/ioqç 4%. Y¬óp¿si q ôuvd¡ó¡q¡d vd ¬dpé¿ouv oi s¬ioqµoi oúv¡oµsç
ouvsv¡súÇsiç.
O ¬óykoç ¬/qpo¢opiov 0d µpioks¡di µéod o¡o ¿opo ¡qç di0ouodç kdi 0d é¿si
ôido¡óosiç 2,10X0,70µ.
Oi soo¡spikoi ôid¿opio¡ikoi ¡oi¿oi, ¬ó¿ouç 100¿i/, 0d kd¡doksudo¡oúv d¬ó
oks/s¡ó yuµoodviôdç µs ôi¬/q yuµoodviôd skd¡épo0sv kdi opuk¡oµóµµdkd 45¿i/ yid
q¿oµóvooq.
38
H opo¢q ¡ou ¿opou sivdi µd0µiôo¡q, oúµ¢ovd µs ¡q ysoµs¡pid ¡ov kspkiôov
(¬ó¡qµd-pi¿¡i) kdi kd¡doksuóçs¡di d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd µs sµ¢dvq sÇdips¡ikó
s¬iµs/qµévo Çu/ó¡u¬o ¬/dvioµévqç ¡óµ/dç, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov dvóµsov kdi o
¡s¿vq¡óç ¢o¡ioµóç oúµ¢ovd µs ¡q µs/é¡q ¢o¡ioµoú ¡ov H/M sykd¡do¡óosov.
To ôó¬sôo 0d kd¡doksudo¡si d¬ó µópµdpo óµoio µs ¡o ôó¬sôo ¡ov foyer ¡ov
0sd¡ov kdi 0d sivdi svidio o¡ouç ¿opouç ¡ov s¬ioqµov.
• Avoguktqpìo
Xopo0s¡si¡di o¡qv di0ouod dvdµovqç. Aid0é¡si d¬o0qkq ¡po¢oôooidç sµµdôoú
2,40µ².
To é¬i¬/o ¡ou bar 0d é¿si µqkoç 4,70µ kdi 0d kd¡doksudo¡si d¬ó MDF
s¬svôsôuµévo µs dvoÇsiôo¡q /dµdpivd. Od é¿si ¬óyko d¬ó kóv¡pd ¬/dké 0d/óooqç,
¬ó¿ouç 80¿i/, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid /s¬¡oµspsiov. O ¬óykoç spydoidç soo¡spikó 0d sivdi
¬/qpoç sÇo¬/ioµévoç. Z¡ov ¡oi¿o ¬ioo d¬ó ¡o bar 0d kd¡doksudo¡oúv pó¢id kdi spµópid
µó0ouç 30sk d¬ó MDF s¬svôsôuµévo µs ¢opµóikd.

• X6poì uyìrìvqç
Xopo0s¡oúv¡di ôúo ¿opoi uyisivqç µs ¬po0ó/dµo kdi ¬/qpq sÇo¬/ioµó. Evdç yid
óvôpsç kdi évdç yid yuvdiksç os s¬d¢q µs ¡o dvdµuk¡qpio. O ¿opoç uyisivqç ¡ov dvôpov
¬spi/dµµóvsi 2 k/sio¡oúç ¿opouç (W.C ) kdi 2 oupq¡qpid. O ¿opoç uyisivqç ¡ov yuvdikov
¬spi/dµµóvsi 3 k/sio¡oúç ¿opouç (W.C). Aidµop¢ovs¡di s¬ioqç évdç dvsÇóp¡q¡oç ¿opoç
uyisivqç AMEA.
Td u/ikó kd¡doksuqç kdi o sÇo¬/ioµóç ¡ov ¿opov sivdi iôioç µs ¡ouç ¿opouç
uyisivqç ¡ov 0sd¡ov.


B.1.6 X6poì r{unqpítqoqç öqµooìoypóçmv

• Eíooöoç- ovoµovq
Oi ¿opoi sÇu¬qpé¡qoqç ôqµooioypó¢ov ôid0é¡ouv Çs¿opio¡q siooôo d¬ó ¡ov
¬spiµó//ov¡d ¿opo, o¡q o¡ó0µq ( +4.00), µs ôikó ¡ouç k/iµdkoo¡óoio kdi dvsÇóp¡q¡q
¬poo¬é/doq d¬ó kdi ¬poç ¡iç kspkiôsç kdi ¡d d¬oôu¡qpid ¡ov d0/q¡ov. Aid0é¡si évd ¿opo
dvdµovqç µs pó¢id kdi 0upiôsç yid ¡d ôs/¡id svqµépooqç .
Oi ôqµooioypó¢oi sÇu¬qps¡oúv¡di d¬ó ¡o dvdµuk¡qpio ¬ou µpioks¡di o¡o foyer
¡ov s¬ioqµov.

• Aí0ouoo rpyooíoç
39
Xopo0s¡si¡di o¡iç kspkiôsç o¡q o¡ó0µq (+14,80) kdi é¿si ¬póoµdoq os ó/sç ¡iç
sykd¡do¡óosiç s¬ikoivovidç. E¿si sµµdôóv 71,91µ².
Oi ôid¿opio¡ikoi ¡oi¿oi, ¬ó¿ouç 100¿i/, 0d kd¡doksudo¡oúv d¬ó oks/s¡ó
yuµoodviôdç µs ôi¬/q yuµoodviôd skd¡épo0sv kdi opuk¡oµóµµdkd 45¿i/ yid q¿oµóvooq.
EÇo¡spikó ¬poç ¡o ¿opo ¡qç di0ouodç d0/o¬diôiov, 0d s¬svôu0si µs Çú/ivd
q¿od¬opo¢q¡ikó ¬dvé/d µioµq¿dvikqç ¬dpdyoyqç ¬ou o¡spsovov¡di s¬óvo o¡iç
yuµoodviôsç d¢oú ¬dpsµµ/q0si Çú/ivoç oks/s¡óç.

To ôó¬sôo 0d kd¡doksudo¡si d¬ó µópµdpo ok/qpó, ¬poé/suoqç Hivôou, ¬ó¿ouç
3sk, µd/dkoµévo, ¿poµd¡oç ykpi-µ¬sç, µs s¬sÇspydoid dôidµpo¿o¬oiqoqç.
H opo¢q ¡ou ¿opou 0d kd¡doksudo¡si os úµoç 2,80µ, d¬ó µs¡d//ikó ¢épov¡d
o¡oi¿sid oúµ¢ovd µs ¡q o¡d¡ikq µs/é¡q .Od kd¡doksudo¡si µsuôopo¢q d¬ó yuµoodviôd
oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov dvóµsov kdi o ¡s¿vq¡óç ¢o¡ioµóç oúµ¢ovd µs ¡q µs/é¡q
¢o¡ioµoú H/M sykd¡do¡óosov.

• Aí0ouoo ouvrvtrú{rmv
Xopo0s¡oúv¡di ôúo di0ouosç, q µid o¡qv µik¡q çovq o¡q o¡ó0µq ( +0,15), o¡qv
éÇoôo ¡ov d0/q¡ov µs¡ó ¡ov dyovd ¬/qoiov ¡ou dyovio¡ikoú ¿opou kdi sivdi súko/d
¬pooµóoiµq µéoo ¡ou k/iµdkoo¡doiou ¡ov ôqµooioypó¢ov kdi é¿si sµµdôóv 23,93µ² kdi
q ôsú¡spq os s¬d¢q µs ¡qv di0ouod d0/o¬diôiov o¡q o¡ó0µq ( +0,50), kdi é¿si sµµdôóv
39,04µ² .
To ôó¬sôo 0d kd¡doksudo¡si d¬ó µópµdpo ok/qpó, ¬poé/suoqç Hivôou, ¬ó¿ouç
3sk, µd/dkoµévo, ¿poµd¡oç ykpi-µ¬sç, µs s¬sÇspydoid dôidµpo¿o¬oiqoqç kdi ôido¡óosov
40X80sk.
Oi ôid¿opio¡ikoi ¡oi¿oi ¬ó¿ouç 100¿i/ 0d kd¡doksudo¡oúv d¬ó oks/s¡ó
yuµoodviôdç µs ôi¬/q yuµoodviôd skd¡épo0sv kdi soo¡spikó opuk¡oµóµµdkd 45¿i/ yid
q¿oµóvooq.
H µsuôopo¢q 0d kd¡doksudo¡si d¬ó yuµoodviôd oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov
dvóµsov kdi o ¡s¿vq¡óç ¢o¡ioµóç oúµ¢ovd µs ¡q µs/é¡q ¢o¡ioµoú H/M sykd¡do¡óosov.
H di0ouod 0d é¿si µsyd¢ovikó oúo¡qµd.
Td kd0ioµd¡d 0d sivdi o¡d0spó kdi 0d ôid0é¡ouv ó/ov ¡ov d¬di¡oúµsvo
µq¿dvo/oyikó sÇo¬/ioµó.

• Ormprío öqµooìoypóçmv
Xopo0s¡oúv¡di os ôidkskpiµévq 0éoq o¡iç kspkiôsç, é¿ouv dvsµ¬óôio¡q 0éd os ó/o
¡ov dyovio¡ikó ¿opo ¡ou k/sio¡oú Fuµvdo¡qpiou kdi sivdi ¬poo¡d¡suµévd d¬ó ¬i0dvéç
¬dpsµµo/éç 0sd¡ov. Oi µóviµsç 0éosiç ¡ov ôqµooioypó¢ov sivdi 46 kdi sivdi sÇo¬/ioµévsç
40
µs s¬i¢óvsid spydoidç ôido¡óosov 0,90X0,45µ kdi kd¡d/dµµóvouv 2 osipéç ¬/ó¡ouç 2,10µ
kdi µqkouç 0,90µ. Zs kó0s éôpdvo 0d u¬óp¿si ¬dpo¿q q/sk¡pikoú psúµd¡oç kdi
¡q/s¬ikoivovidkq oúvôsoq.
Z¡o s¬i¬sôo (+11,92) ¿opo0s¡oúv¡di 3 k/sio¡oi 0ó/dµoi. Oi ¡oi¿oi 0d
kd¡doksudo¡oúv d¬ó µs¡d//ikó oks/s¡ó yuµoodviôdç µs opuk¡oµóµµdkd 45¿i/ soo¡spikó
kdi s¬évôuoq ôi¬/qç yuµoodviôdç skd¡épo0sv. EÇo¡spikó 0d s¬svôu0oúv µs Çú/ivd
q¿od¬dppo¢q¡ikó ¬dvé//d µioµq¿dvikqç ¬dpdyoyqç ¬ou o¡spsovov¡di s¬óvo o¡iç
yuµoodviôsç d¢oú ¬dpsµµ/q0si Çú/ivoç oks/s¡óç.
H opo¢q ¡ov 0d/óµov 0d kd¡doksudo¡si d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd µs sµ¢dvq
sÇdips¡ikó s¬iµs/qµévo Çu/ó¡u¬o ¬/dvioµévqç ¡óµ/dç, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov
dvóµsov kdi o ¡s¿vq¡óç ¢o¡ioµóç oúµ¢ovd µs ¡q µs/é¡q ¢o¡ioµoú ¡ov H/M
sykd¡do¡óosov.
To ôó¬sôo 0d sivdi oúo¡qµd u¬spuµoµévou ôd¬éôou ôido¡óosov 60X60sk, µs
s¬ikó/uµq ¬/dkiôid linoleum 60X60sk, ¡o o¬oio 0d ¡o¬o0s¡q0si s¬óvo o¡qv ¬/ókd ¡ou
o¬/ioµévou okupoôéµd¡oç yid ¡q ôisukó/uvoq ôié/suoqç ¡ov kd/oôiov svôióµsod.

• X6poì uyìrìvqç
EÇu¬qps¡oúv¡di d¬ó ¡ouç ¿opouç uyisivqç ¡ov s¬ioqµov oi o¬oioi sivdi
s¬duÇqµévoi yid ¡qv sÇu¬qpé¡qoq kdi ¡ov ôqµooioypó¢ov.

B.1.7 X6poì Aìoíkqoqç

• Eíooöoç-nKqpoçopírç
Xopo0s¡si¡di o¡q o¡ó0µq (+0,50), é¿si dvsÇóp¡q¡q ¬póoµdoq d¬ó ¡qv oôó
Ap¡ókqç kdi ôid0é¡si kdi ¿opo ¬/qpo¢opiov µs é¬i¬/o-¬óyko µqkouç 2,60µ, ¬/ó¡ouç
0,70µ kdi úµouç 1,10µ, d¬ó µs¡d//ikó oks/s¡ó kdi MDF s¬svôsôuµévo µs ¢opµóikd
oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid /s¬¡oµspsiov . O ¬óykoç 0d kd¡doksudo¡si d¬ó kóv¡pd ¬/dké
0d/óooqç.

• Fpoçrío Aìoíkqoqç – Aìru0uvtqç – Aí0ouoo Zuvröpìóormv
Xopo0s¡oúv¡di 2 ypd¢sid sµµdôoú 18,45µ² ¡o kd0évd , évd ypd¢sio yid ¡o
ôisu0uv¡q µs ¿opo uyisivqç kdi ¿opo ouvsôpióosov sµµdôoú 33,26µ². O/oi oi ¿opoi
ôioikqoqç ôid0é¡ouv s¬dpkq ¢uoikó ¢o¡ioµó kdi dspioµó.
41
Oi ôid¿opio¡ikoi ¡oi¿oi 0d sivdi d¬ó ôi¬/q yuµoodviôd skd¡épo0sv oks/s¡oú
µs¡d//ikoú yuµoodviôdç µs µóvooq opuk¡oµóµµdkd ¬ó¿ouç 45¿i/.
To ôó¬sôo 0d o¡po0si µs µd/dkoµévo µópµdpo Hivôou, ¿poµd¡oç ykpi-µ¬sç,
¬ó¿ouç 3sk kdi ôido¡óosov 40X80sk, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid kd¡óµsov kdi µs s¬sÇspydoid
dôidµpo¿o¬oiqoqç.
O/oi oi ¿opoi 0d é¿ouv µsuôopo¢q d¬ó yuµoodviôd, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid
dvóµsov ¡qç µs/é¡qç.

• X6poì uyìrìvqç öìoìkqtìkoú npoomnìkoú
Xopo0s¡si¡di évdç ¿opoç uyisivqç yid óvôpsç µs ôúo W.C ,kdi ¬po0ó/dµo µs
¬/qpq sÇo¬/ioµó kdi évdç ¿opoç uyisivqç yid ¡iç yuvdiksç µs ôúo W.C ,kdi ¬po0ó/dµo µs
¬/qpq sÇo¬/ioµó.
E¬ioqç, kov¡ó o¡ouç ¿opouç uyisivqç ôioikqoqç, ¿opo0s¡si¡di ¿opoç d¬oôu¡qpiou
kd0dpió¡q¡dç µs ¿opo /ou¡poú, ¿opo uyisivqç kdi spµópid yid ¡o ¬pooo¬ikó
kd0dpió¡q¡dç. Ai¬/d o¡o ¿opo ¡ou d¬oôu¡qpiou ¬poµ/é¬s¡di d¬o0qkq µs vi¬¡qpd kdi
v¡ouçiépd yid ¡q ¢ú/dÇq ¡ov siôov kd0dpió¡q¡dç.
Td u/ikó kd¡doksuqç kdi o sÇo¬/ioµóç ¡ouç 0d sivdi óµoioç µs ¡ov u¬o/oi¬ov
¿opov uyisivqç.

• Fpoçrío Aotuvoµíoç – Hupooþrotìkqç
Xopo0s¡si¡di o¡q o¡ó0µq (+0,50) yid ¡qv Ao¡uvoµid kdi ¡qv Hupooµso¡ikq. E¿si
óµsoq s¬ikoivovid µs ¡ov ¬spiµó//ov¡d ¿opo µs dvsÇóp¡q¡q siooôo kdi sµµdôóv 18,00µ²
.Hpoµ/é¬s¡di kdi évdç ¿opoç kpd¡q¡qpiou sµµdôoú 4,32µ² o¡q o¡ó0µq (+0,09).

• X6poç HKqpoçopìok6v Zuotqµótmv (Computer room)
Xopo0s¡si¡di o¡q o¡ó0µq (+0,15) kdi é¿si sµµdôóv 22,29µ² yid ¡qv sykd¡óo¡doq
¡ov ¬/qpo¢opikov ouo¡qµó¡ov. H µsuôopo¢q ¡ou ¿opou sivdi opuk¡ov ivov yid ¡qv
súko/q ôié/suoq ¡ov kd/oôiov

• Fpoçrío Zuvtqpqt6v
Xopo0s¡si¡di o¡q o¡ó0µq ( -3,10) ¬/qoiov ¡ov µq¿dvo/oyikov ¿opov
(µq¿dvoo¡doiou) kdi é¿si sµµdôóv 23,70µ². Aid0é¡si d¬oôu¡qpio µs ¿opo /ou¡poú, ¿opo
uyisivqç kdi spµópid µs ¬/qpq sÇo¬/ioµó.
Oi ¬spiµs¡pikoi ¡oi¿oi 0d sivdi ôi¬/oi ôpoµikoi s¬i¿pioµévoi, µs 0spµoµóvooq d¬ó
sÇq/doµévq ¬o/uo¡spivq soo¡spikó ¬ó¿ouç 5sk.Td ¡oi¿sid d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd 0d
0spµoµovo0oúv µs ¬/óksç sÇq/doµévqç ¬o/uo¡spivqç ¬ó¿ouç 5sk. dôpqç s¬i¢óvsidç µs
s¬i¿pioµd.
42
To ôó¬sôo 0d o¡po0si µs kspdµikó ¬/dkiôid dv¡io/io0qpó.

• Epyootqpìo
Xopo0s¡si¡di o¡q o¡ó0µq ( -3,10) kdi é¿si sµµdôóv 42,34µ² . Xpqoiµo¬oisi¡di d¬ó
¡ouç ouv¡qpq¡éç yid µikpqç k/iµdkdç s¬ioksuéç. Bpioks¡di kov¡ó o¡ouç µq¿dvo/oyikoúç
¿opouç.
Oi ¬spiµs¡pikoi ¡oi¿oi 0d sivdi ôi¬/oi ôpoµikoi s¬i¿pioµévoi, µs 0spµoµóvooq d¬ó
sÇq/doµévq ¬o/uo¡spivq soo¡spikó ¬ó¿ouç 5sk.Td ¡oi¿sid d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd 0d
0spµoµovo0oúv µs ¬/óksç sÇq/doµévqç ¬o/uo¡spivqç ¬ó¿ouç 5sk. dôpqç s¬i¢óvsidç µs
s¬i¿pioµd.
To ôó¬sôo 0d o¡po0si µs kspdµikó ¬/dkiôid dv¡io/io0qpó.

B.1.8 Aí0ouoo EKíy¿ou
Xopo0s¡si¡di o¡qv di0ouod d0/o¬diôiov, os o¡ó0µq ( +6,60), o¡qv ¬spio¿q ¡ov
kspkiôov, o¡q µsyó/q ¬/supó ¡ou k¡qpiou. E¿si ¬dvopdµikq 0éd ¡ou soo¡spikoú ¿opou ¡ou
k/sio¡oú Fuµvdo¡qpiou kdi sivdi sÇo¬/ioµévq µs o0óvsç s¬i¡qpqoqç µs k/sio¡ó kúk/oµd
¡q/sópdoqç kdi oúo¡qµd dvdkoivoosov. Kóµspsç ¬dpdko/oú0qoqç 0d ¡o¬o0s¡q0oúv os
ó/sç ¡iç ¬pooµóosiç oúµ¢ovd µs ¡q µs/é¡q H/M sykd¡do¡óosov.
H ¬póoµdoq o¡qv di0ouod yivs¡di d¬ó ¡o ¿opo ¡ov kspkiôov µs ôuo ouµµs¡pikéç
okó/sç d¬ó sµ¢dvéç o¬/ioµévo okupóôsµd µs s¬sÇspydoid k¡u¬q¡oú beton (v¡soi/iôikou).
Oi ¡oi¿oi ¡qç óµqç dvóµsod o¡d u¬oo¡u/oµd¡d d¬ó sµ¢dvéç o¬/ioµévo okupóôsµd 0d
kd¡doksudo¡oúv d¬ó µs¡d//ikó oks/s¡ó yuµoodviôdç 50¿i/, µs opuk¡oµóµµdkd 40¿i/
soo¡spikó kdi ôi¬/q yuµoodviôd skd¡épo0sv. H sÇo¡spikq ¬dpsió 0d s¬svôu0si µs Çú/ivo,
q¿od¬oppo¢q¡ikó ¬dvé//o. Z¡d oqµsid s¬d¢qç µs ¡d u¬oo¡u/oµd¡d 0d kd¡doksudo¡si
oko¡id 15¿i/.
To ôó¬sôo 0d kd¡doksudo¡si d¬ó oúo¡qµd u¬spuµoµévou ôd¬éôou, d¬ó ¬/óksç
ôido¡óosov 60X60sk µs s¬ikó/uµq d¬ó ¬/dkiôid linoleum ¬ó¿ouç 2¿i/ yid ¡q ôié/suoq
kd/oôiov.
Z¡d kiyk/iôoµd¡d ¡ov okd/ov 0d o¡qpi¿¡oúv ¬dvé//d d¬ó µs¡d//ikó oks/s¡ó d¬ó
koi/oôokoúç 40/80¿i/ kdi Çú/ivsç ¡óµ/sç, oúµ¢ovd µs ¡d dvd¬¡úyµd¡d k/iµókov.

B.1.9 X6poì H/M rykotootóormv – Shaft

• Mq¿ovoKoyìkoí ¿6poì
Oi ¿opoi H/M sykd¡do¡óosov ¿opo0s¡oúv¡di o¡o B´ u¬óysio (-3,10) kdi q
¬póoµdoq os du¡oúç sÇdo¢d/içs¡di µéoo ¡qç póµ¬dç o¿qµó¡ov ¡ou ¿opou o¡ó0µsuoqç.
To µq¿dvoo¡óoio ¬spi/dµµóvsi ¡ouç sÇqç ¿opouç:
43
! Asµq¡oo¡óoio
! Yôpoo¡óoio
! Xopo ou//sk¡ov
! Y¬oo¡d0µó AEH
! Xopo µs¡do¿qµd¡io¡q
! Xopo µéoqç ¡óoqç
! Xopo UPS
! Xopo HZ
O dspioµóç ¡ou µq¿dvoo¡doiou sivdi s¬dpkqç, oúµ¢ovd µs ¡iç ¬poôidypd¢éç
/si¡oupyidç ¡ou.
H ôsÇdµsvq ¬upóoµsoqç kdi ¡o dv¡/ioo¡óoio ¿opo0s¡oúv¡di o¡o A´u¬óysio, o¡q
o¡ó0µq (-10,20), kó¡o d¬ó ¡iç póµ¬sç kuk/o¢opidç ¡ov o¿qµó¡ov.
O ¿opoç ¡qç AEH kdi ¡o Asµq¡oo¡óoio é¿ouv dvsÇóp¡q¡q ¬póoµdoq d¬ó ¡ov
¬spiµó//ov¡d ¿opo, µs sÇo¡spikq k/iµdkd.
Td µq¿dvqµd¡d ¡ov k/iµd¡io¡ikov µovóôov 0d ¡o¬o0s¡q0oúv o¡ov u¬di0pio
¿opo, ¬ioo d¬ó ¡o Ko/uµµq¡qpio kdi µéoo µq¿dvo/oyikoú ôidôpóµou u¬óysiou, ¬/ó¡ouç
1,80µ kdi úµouç 2,20µ, oôqyoúv¡di ¬dpó//q/d µs ¡q B.A ¬/supó ¡ou k¡qpiou o¡o
B´u¬óysio kdi o¡ouç µq¿dvo/oyikoúç ¿opouç.
To ôó¬sôo ¡ou µq¿dvo/oyikoú ôidôpóµou 0d kd¡doksudo¡si d¬ó o¬/ioµévo
okupóôsµd kdi 0d ¡pi¢¡si µs s/iko¬¡spóki. Oi ¡oi¿oi kdi q opo¢q ¡ou 0d kd¡doksudo¡oúv
d¬ó dvs¬i¿pio¡o o¬/ioµévo okupóôsµd µs sµ¢dvq Çu/ó¡u¬o betoform.
Oi svôióµsooi ¡oi¿oi ¡ov H/M ¿opov 0d kd¡doksudo¡oúv µ¬d¡ikoi µs s¬i¿pioµd
kdi ó/sç oi 0úpsç 0d sivdi ¬updo¢d/sidç, µs¡d//ikéç, ouµ¬dysiç, ¿opiç dvoiyµd¡d.
To ôó¬sôo 0d sivdi µioµq¿dvikó kdi q opo¢q dvs¬i¿pio¡o okupóôsµd µs sµ¢dvq
Çu/ó¡u¬o µs betoform.

• Shaft
Xopo0s¡oúv¡di 4 shaft o¡iç ¡éoospsiç yovisç ¡ou k¡qpiou. Aid¿opiçov¡di os ôúo
¿opouç ¡o kó0s évd, évdv dyoyó sÇdspioµoú kdi évd ¿opo ôié/suoqç oo/qvoosov
q/sk¡po/oyikov kdi úôpsuoqç-d¬o¿é¡suoqç.
Oi ¬spiµs¡pikoi ¡oi¿oi o¡d u¬óysid sivdi d¬ó dvs¬i¿pio¡o o¬/ioµévo okupóôsµd
kdi o¡qv dvoôoµq d¬ó µs¡d//ikó oks/s¡ó µs koi/oôokoúç, µs s¬évôuoq ôi¬/qç ¬upóv¡o¿qç
yuµoodviôdç soo¡spikó, ¡oiµsv¡oodviôd sÇo¡spikó kdi ¬s¡poµóµµdkd 100¿i/ soo¡spikó yid
/óyouç ¬upo¬poo¡doidç.
Z¡o ¿opo µs ¡q ôié/suoq ¡ov oo/qvoosov 0d ¡o¬o0s¡q0si µs¡d//ikq o¿ópd oç
ôó¬sôo.

44
B.1.10 X6poç Ztó0µruoqç
O ¿opoç o¡ó0µsuoqç opydvovs¡di os ¡psiç u¬óysisç o¡ó0µsç (-3,10/ -6,15/ -
9,20) kdi sÇu¬qps¡si 312 du¡okivq¡d.
Oi 0éosiç o¡ó0µsuoqç é¿ouv o¿sôido0si oúµ¢ovd µs ¡o HA. 110/2004 kdi
d¬di¡oúv¡di oúµ¢ovd µs ¡o vóµo oi ¬dpdkó¡o 312 0éosiç ouvo/ikó :
Eµµ.Ayovio¡ikoú Xopou kdi Ai0. Evôuvóµooqç =1560,48µ² / 100=16 0éosiç
Eµµ.Fpd¢siov =116,14µ² / 60=3 0éosiç
Oéosiç Osd¡ov= 3514 /12=293 0éosiç
Hpdyµd¡o¬oioúv¡di 321 0éosiç , 60 0éosiç o¡o B´u¬óysio,126 0éosiç o¡o F´
u¬óysio, 126 0éosiç o¡o A´ u¬óysio kdi 9 o¡ov Hspiµó//ov¡d ¿opo.
E¬ioqç d¬di¡si¡di ¡o 5% ¡ov 0éosov o¡ó0µsuoqç vd sivdi yid ¿pqoq AMEA
,ôq/dôq 16 0éosiç. Xopo0s¡oúv¡di 20 0éosiç AMEA, sk ¡ov o¬oiov 6 ¿opo0s¡oúv¡di o¡ov
¬spiµó//ov¡d ¿opo, 8 o¡o B´u¬óysio, 3 o¡o F´ u¬óysio kdi 3 o¡o A´ u¬óysio.
H siooôoç- éÇoôoç yivs¡di µs póµ¬d d¬ó ¡qv oôó Ap¡ókqç ¬/ó¡ouç 3,50µ ¡o kó0s
¡µqµd µs ¡o ¬sçoôpóµio ¬/ó¡ouç 0,50 sk. Z¡qv póµ¬d 0d ¡o¬o0s¡q0oúv µ¬ópsç s/éy¿ou
¡ov du¡okivq¡ov.
Eoo¡spikó q kuk/o¢opid yivs¡di µs dvsÇóp¡q¡sç póµ¬sç dvóôou-kd0óôou
¬/ó¡ouç 3,35µ µs ¡o ¬sçoôpóµio. Z¡iç póµ¬sç ¡ou µ´ kdi y´ u¬oysiou ¡o¬o0s¡oúv¡di
oupóµsvsç ¬upóv¡o¿sç ¬óp¡sç yid /óyouç ¬upo¬poo¡doidç ,oo¡s kó0s u¬óysioç ópo¢oç
vd sivdi dvsÇóp¡q¡o ¬upoôidµépioµd.
To ôó¬sôo 0d sivdi µioµq¿dvikó µdpéoç ¡ú¬ou yid vd é¿si dv¡o¿q kdi 0d ¬spdo¡si
µs ok/qpuv¡ikó u/ikó s¬oÇsiôikqç µóoqç, oo¡s vd d¬ok¡qosi ¡qv d¬di¡oúµsvq
dv0sk¡ikó¡q¡d. Z¡d ôó¬sôd ¡ov u¬oysiov 0d ôo0oúv oi kd¡ó//q/sç púosiç yid ¡qv d¬oppoq
¡ov vspov ¬poç ¡d oi¢ovid ôd¬éôou.
Td ¡oi¿sid ¡ov u¬oysiov, oi opo¢éç kdi ¡d ôokópid 0d sivdi dvs¬i¿pio¡o o¬/ioµévo
okupóôsµd µs sµ¢dvq Çu/ó¡u¬o µs betoform.
Oi soo¡spikoi ¡oi¿oi 0d sivdi µ¬d¡ikoi µs s¬i¿pioµd.

B.1.11 HrpìþóKKmv X6poç
O ¬spiµó//ov ¿opoç d¬o¡s/si oqµdv¡ikó o¡oi¿sio ¡qç dp¿i¡sk¡ovikqç oúv0soqç
kdi o¿sôióo¡qks µs µiok/iµd¡ikó kpi¡qpid, µs o¡ó¿o ¡q ôqµioupyid svóç k¡qpiou ¿dµq/qç
svspysidkqç kd¡dvó/ooqç kdi ¡q µs/¡iooq ¡ou µikpok/iµd¡oç ¡qç ¬spio¿qç.
O o¿sôidoµóç ¡ou sÇdo¢d/içsi:

Tqv óvrtq koì ooçoKq npóoþooq koì ono¿6pqoq tmv 0rot6v.
Tqv otó0µruoq 9 o¿qµótmv rk tmv onoímv 6 rívoì yìo ¿pqoq AMEA.
Tqv óvrtq koì ooçoKq kukKoçopío AMEA koì tuçK6v.
45
Tqv óvrtq npóoþooq ( ríooöo ) onó tqv oöó tqç E0vìkqç Ztíyqç tmv o¿qµótmv
tpoçoöooíoç, ooçoKríoç ( nupooþrotìkq ) koì o0Kqt6v ko06ç koì tqv ooçoKq í{oöo
out6v onó tqv oöó Aptókqç.
Tqv óvrtq koì ooçoKq npóoþooq koì ono¿6pqoq tmv o¿qµótmv onó tov unóyrìo
¿6po otó0µruoqç onó tqv oöó Aptókqç.
Tqv µíyìotq rnìçóvrìo çútruoqç µr (6vrç npooívou ugqKqç koì ¿oµqKqç çútruoqç
nrpìµrtpìkó tou ktqpíou koì oto ópìo tou oìkoníöou.

To ôó¬sôo o¡qv ¬spio¿q kuk/o¢opidç ¡ov o¿qµó¡ov 0d o¡po0si µs µu¿poúç
¡oiµsv¡okuµó/i0ouç, ¬d/dioµévouç, ôido¡óosov 10X20sk kdi ¿poµd¡oç ykpi. Oi kuµó/i0oi
0d ¡o¬o0s¡q0oúv µs óµµo, ¬ó¿ouç 4-6sk s¬óvo os gross beton (C16/20) ¬ó¿ouç 15sk.
Hspiµs¡pikó kdi svôióµsod 0d kd¡doksudo¡oúv ¢i/é¡d sykiµo¡ioµoú d¬ó okupóôsµd
C16/20, ¬ó¿ouç 10sk kdi úµouç 10sk, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov kd¡óµsov.
Z¡iç ¬spio¿éç kuk/o¢opidç ¡ov ¬sçov 0d kd¡doksudo¡si ôó¬sôo d¬ó
ydpµ¬i/óôsµd µs o¡sydvo¬oiq¡ikó µóçqç yid ¡qv d¬o¢uyq pqyµd¡oosov, µs s¬sÇspydoid
v¡soi/iôikou, «k¡u¬q¡ó beton» µs 0pd¬ivd kdi kd¡doksudo¡ikéç oko¡isç, oúµ¢ovd µs ¡o
o¿éôio ¬spiµó//ov¡oç ¿opou.
Z¡ouç sÇoo¡sç ¡o ôó¬sôo 0d sivdi d¬ó ydpµ¬i/óôsµd µs s¬sÇspydoid v¡soi/iôikou
kdi kd¡doksudo¡ikéç oko¡isç .
H ¬opsid ¡ou ¡u¢/oú 0d kd¡doksudo¡si d¬ó sµ¢dvéç okupóôsµd µs év¡ovsç
pdµôoosiç ¬ó¿ouç 20¿i/.
Td ¬sçoôpóµid 0d o¡po0oúv µs µu¿poúç, ¬d/dioµévouç ¡oiµsv¡okuµó/i0ouç,
¿poµd¡oç ykpi, s¬óvo os óµµo ¬ó¿ouç 4-6sk q o¬oid 0d ¡o¬o0s¡q0si kd¡’ su0sidv o¡o
¿oµd.
H ¬opsid ¡ou ¡u¢/oú 0d kd¡doksudo¡si µs ¡oiµsv¡ó¬/dksç pdµôo¡éç, ôido¡óosov
40X40sk, ¿poµd¡oç ykpi.
Oi u¬di0pisç okó/sç 0d kd¡doksudo¡oúv d¬ó sµ¢dvéç okupóôsµd µs s¬sÇspydoid
«v¡soi/iôikou». Td ¬d¡qµd¡d kdi ¡d pi¿¡id 0d kd¡doksudo¡oúv os B´¢óoq µs ¡d ôó¬sôd ¡ov
sÇoo¡ov. To okupóôsµd 0d ¬éosi o¡qv qôq u¬óp¿ouod µó0d ¡qç okó/dç µs dvdµovéç d¬ó
¡q ¢óoq ¡qç okupoôé¡qoqç ¡ou oks/s¡oú ¡ou k¡qpiou.
H ¢ú¡suoq kd¡d/dµµóvsi ¡o µsyd/ú¡spo ¡µqµd ¡qç ôidµóp¢ooqç kdi d¬o¡s/si
kupidp¿o ouv0s¡ikó o¡oi¿sio. E¿si sµµdôóv 985µ².
Td ¬dp¡épid o¡qv ¬spiµs¡pó ¡qç 0d é¿ouv ¢i/é¡d sykiµo¡ioµoú d¬ó óo¬/o
okupóôsµd ôido¡óosov 10X20sk. H s¬óvo s¬i¢óvsió ¡ouç 0d sivdi ¬spdoió µs ¡d ôó¬sôd
¡ou ¬spiµó//ov¡oç ¿opou kdi 0d sivdi iôidi¡spd s¬iµs/qµévq. Z¡qv ¬spio¿q ó¬ou q ¢ú¡suoq
ysi¡vióçsi µs ôó¬sôd d¬ó okupóôsµd q ydpµ¬i/óôsµd ôs 0d kd¡doksudo¡si s¬i¬/éov ¢i/é¡o
sykiµo¡ioµoú.
46
H s¬i/oyq ¡ov ¢u¡ov kdi ¡ov ôévôpov éyivs µs yvoµovd ¡iç dp¿éç µiok/iµd¡ikoú
o¿sôidoµoú, dsi0d/q kdi µq/ó ôévôpd o¡qv µopsioôu¡ikq ¬/supó, ¢u//oµó/d µsyó/d
ôévôpd o¡q vo¡ioôu¡ikq kdi vo¡iodvd¡o/ikq ¬/supó.
Z¡o ¬ioo ópio ¡ou oiko¬éôou kdi o¡o ¬/divó ¬poç ¡o Ko/uµµq¡qpio, 0d
¡o¬o0s¡q0oúv kovo¢ópd ôévôpd oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ôidµóp¢ooqç ¡ou Hspiµó//ov¡oç
Xopou.
Zs ó/sç ¡iç s¬i¢óvsisç ¢ú¡suoqç 0d ¡o¬o0s¡q0si ¿/oo¡ó¬q¡dç.
Z¡d ¬dp¡épid ¡qç sioóôou d¬ó ¡qv oôó Ap¡ókqç, ôsÇió kdi dpio¡spó kdi µs¡dÇú ¡ov
k/iµókov, 0d ¡o¬o0s¡q0oúv ¿dµq/ó 0dµvoôq ¢u¡ó kdi dv0ó¢u¡d.

47
B.2. FENIKH HEPIFPAOH OIKOAOMIKON EPFAZION

H ¬dpoúod Fsvikq Hspiypd¢q d¢opó o¡iç oikoôoµikéç spydoisç yid ¡qv dvéyspoq
¡ou k¡qpiou ¡ou Néou K/sio¡oú Fuµvdo¡qpiou - Ho/uôúvdµou A0/q¡ikoú Kév¡pou N.
Zµúpvqç kdi ¬spi/dµµóvsi ¡iç µdoikéç ¬poôidypd¢éç yid ¡qv kd¡doksuq ¡ouç. H ouvo/ikq
Ts¿vikq Hspiypd¢q Aoµikov Epydoiov µdçi µs ¡ov Hivdkd Ts/sioµó¡ov , Kou¢oµó¡ov kdi
¡iç Ts¿vikéç Hpoôidypd¢éç d¬o¡s/oúv ¡o oúvo/o ¡s¿vikov ópov ¡ov u/ikov kdi spydoiov
¬ou 0d io¿úoouv o¡qv kd¡doksuq ¡ou épyou.
Zs ¬spi¬¡ooq dv¡i¢d¡ikqç dvdypd¢qç os kó¬oid d¬ó ¡d µépq ¡ou Tsú¿ouç ¡ov
Hpoôidypd¢ov, q osipó io¿úoç ¡ov µspov opiçs¡di oç kd¡o¡épo :
d. Ts¿vikq Hspiypd¢q Aoµikov Epydoiov
µ. Hivdkdç Ts/sioµó¡ov
y. Ts¿vikéç Hpoôidypd¢éç
O¬ou d¬ó ¡o Tsú¿oç Hpoôidypd¢ov ¬pokú¬¡si s¢dpµoyq ¬spiooo¡épov ¡qç
µidç /úosoç spydoidç q u/ikoú, sóv ôsv opiçs¡di µovooqµdv¡q /úoq o¡d o¿éôid q o¡d
/oi¬ó ouµµd¡ikó ¡sú¿q, ¡ó¡s o spyo/óµoç ép¿s¡di os ouvsvvóqoq µs ¡ov µs/s¡q¡q ¡ou
épyou. Zr nrpíntmoq oKKoyqç uKìkoú, rpyooíoç, tpononoíqoqç o¿röímv koì yrvìkó
kó0r oKKoyq rktíKroqç rpyooì6v koì uKìk6v 0o yívrtoì µrtó onó tqv íyypoçq
íykpìoq tqç Aìru0úvouooç Ynqproíoç.
H ¬dpoúod Ts¿vikq Hspiypd¢q ouµ¬/qpovs¡di d¬ó ¡d o¿éôid ¡qç µs/é¡qç kdi ¡iç
u¬óp¿ouosç kdvovio¡ikéç ôid¡óÇsiç ¬ou d¢opoúv ¡qv sk¡é/soq ¬dpsµ¢spov épyov. O¬ou
ôsv dvd¢éps¡di pq¡ó ¡pó¬oç sk¡é/soqç spydoidç q ¿pqoiµo¬oioúµsvo u/ikó, ìo¿úouv oì
kovóvrç tqç tí¿vqç koì tqç rnìotqµqç npoç rnítru{q tou opíotou onotrKíoµotoç.
Zto ktípìo 0o ¿pqoìµonoìq0oúv uKìkó víoç tr¿voKoyíoç koì ópìotqç noìótqtoç.
Z¡o u¬óysio, o ¢épov opydvioµóç ¡ou k¡qpiou sivdi d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd kdi
oi ¡oi¿o¬oiisç µs¡dÇú ¡ov soo¡spikov ¿opov d¬ó o¬¡ó¬/iv0ouç µs s¬i¿pioµd q kdi Çqpó
ôóµqoq. Y¬épysid o ¢épov opydvioµóç sivdi s¬ioqç d¬ó dvs¬i¿pio¡o o¬/ioµévo
okupóôsµd µs sµ¢dvq Çu/ó¡u¬o d¬ó ¬/dvioµévq ¡óµ/d.
Td u/ikó ¬/qpooqç ¡ou ks/ú¢ouç sivdi dvs¬i¿pio¡o okupóôsµd µs sµ¢dvq
Çu/ó¡u¬o d¬ó ¬/dvioµévq ¡óµ/d, ¡oi¿o¬oiisç Çqpóç ôóµqoqç µs µs¡d//ikó oks/s¡ó kdi
s¬évôuoq d¬ó o/ok/qpoµévo oúo¡qµd dspiçóµsvqç óµqç µs ¬pokd¡doksudoµévd ¬dvé//d
ivoo¬/ioµévqç ¡oiµsv¡oodviôdç o¡o ioóysio q d¬ó Çú/ivd pq¡ivoú¿d ¬dvé//d o¡ov ópo¢o
kdi ud/o¬s¡óoµd¡d ôi¬/ov 0spµoµovo¡ikov ud/o¬ivókov ¬ou ¢épov¡di os µs¡d//ikó
oks/s¡ó d¬ó koi/oôokoúç 50/150/6 yd/µdvioµévouç kdi µdµµévouç.
48
H o¡éyq o¡qpiçs¡di os µs¡d//ikó oks/s¡ó d¬ó s¬i¬sôd ôik¡uoµd¡d ¡d o¬oid
sôpóçov¡di os u¬oo¡u/oµd¡d sµ¢dvoúç o¬/ioµévou okupoôéµd¡oç kdi ys¢upovouv
d¬óo¡doq 56,40µ.
H s¬ikó/uµq ¡qç s¬i¢óvsidç ¡qç o¡éyqç µop¢qç dvoik¡oú V sivdi d¬ó
0spµoµovo¡ikó µs¡d//ikó ¬dvé//d ¬o/uoups0óvqç.
Eoo¡spikó q ôidµóp¢ooq ¡ov ¿opov yivs¡di µs o¬¡o¬/iv0oôoµéç q Çqpó ôóµqoq.
Zs opioµévouç ¿opouç ¬poµ/é¬s¡di µsuôopo¢q kd¡ó//q/q yid ¡iç dvóyksç ¡qç
ouykskpiµévqç ¿pqoqç.
Td ôó¬sôd ¡ov ¿opov dvó/oyd µs ¡q ¿pqoq sivdi:
" Kúpid Ai0ouod A0/o¬diôiov –
Ai0ouod Evôuvóµooqç: Eú/ivo ôó¬sôo
" Xopoi Osd¡ov-Aióôpoµoi Kuk/o¢opidç-
K/iµdkoo¡óoid: Mópµdpo Hivôou
" Yypoi Xopoi-A¬oôu¡qpid-A¬o0qksç: Kspdµikó Av¡io/io0qpó H/dkiôid
" Xopoi Z¡ó0µsuoqç, H/M ¿opoi: Bioµq¿dvikó ôó¬sôo
Td kou¢oµd¡d ¡ou k¡qpiou sivdi d¬ó ¬po¢i/ d/ouµiviou kdi ¬/qpooq
0spµoµovo¡ikov svspysidkov ud/o¬ivókov. Od sivdi ôs kupioç ¬poµd//óµsvd yid ¡ov
dspioµó ¡ov ¿opov.
Hpoµ/é¬ov¡di 0úpsç µs¡d//ikéç kdi Çú/ivsç ¬updo¢d/sidç yid ¡ouç ¿opouç ¬ou
opiçouv ¬upoôidµspioµd¡d oúµ¢ovd µs ¡q µs/é¡q Hd0q¡ikqç Hupo¬poo¡doidç. Z¡ouç H/M
¿opouç ¬poµ/é¬ov¡di 0úpsç µs¡d//ikéç kdi Çú/ivsç ¬psodpio¡éç µs s¬évôuoq ¢opµóikd
o¡ouç u¬ó/oi¬ouç ¿opouç.

Frvìkóç ópoç rívoì ótì óKo to uKìkó nou rvomµot6vovtoì otqv kotookruq
tou ktìpíou, npínrì vo ovtonokpívovtoì oto npótuno koì npoöìoypoçíç nou
nrpìKoµþóvovtoì oto ouµþotìkó trú¿q koì o¿íöìo, vo rívoì A’ noìótqtoç koì vo
unoþóKKovtoì npoqyouµívmç yìo íykpìoq AìooçóKìoqç Hoìótqtoç otov unrú0uvo
tqç Ynqproíoç, µr kotóKKqKo öríyµoto, nKqpoçopìokó ívtuno, nìotonoìqtìkó
noìótqtoç, npoöìoypoçíç koì tov onopoítqto ouo¿rtìoµó µr ouµþotìkíç
npoþKígrìç. Arv 0o rvomµot6vrtoì oto ípyo kovívo uKìkó, yìo to onoío ör 0o í¿rì
npoqyq0rí q ovmtípm öìoöìkooío koì q o¿rtìkq íykpìoq.

Enìoqµoívrtoì ótì :
A¬di¡si¡di úµio¡q kd¡doksudo¡ikq ¡s/sió¡q¡d ¡óoo o¡o s¬i¬sôo ¡ov ¿dpóÇsov,
kd/ou¬oµó¡ov, dvdµovov óoo kdi o¡o s¬i¬sôo ¡ov ¿pqoiµo¬oioúµsvov u/ikov kdi
kd¡doksudo¡ikov µs0óôov. Akpiµsiç dvd/oyisç u/ikov kdi ¬póoµik¡ov, kd/q ôóvqoq
okupoôéµd¡oç, ooo¡ó «ôsµévouç» Çu/ó¡u¬ouç, dkpiµsid o¡iç ¿dpóÇsiç ôis/súosov,
49
o¡d0µov, kd. Kd0oç s¬ioqç d¬do¿ó/qoq sÇsiôiksuµévov ouvspysiov (¢épov opydvioµóç,
d/ouµivid, µé¡d//d k.d.) kdi duo¡qpq s¬iµ/sµq ¡ou épyou.
O¬ou o¡qv ¬dpoúod Ts¿vikq Hspiypd¢q ó¬oç kdi o¡d ¡sú¿q Hpoôidypd¢ov
u/ikov kdi spydoiov ¡qç Ms/é¡qç dvd¢éps¡di o ópoç "!"#!$%&$%'( &)*+(" yid opioµévsç
kd¡doksuéç, ouoksuéç, u/ikó q µq¿dvqµd¡d, ôisukpiviçs¡di ó¡i du¡ó d¬ooko¬si o¡ov
od¢éo¡spo kd0opioµó ¡ov s¬i0uµq¡ov iôio¡q¡ov ¢uoikov q ¿qµikov ¡ov
¿pqoiµo¬oioúµsvov u/ikov kdi ¡qv ¬oió¡q¡d ¡ouç. H dvd¢opó du¡q os kdµid ¬spi¬¡ooq
ôsv ôsoµsúsi ¡ov Avóôo¿o. O Avóôo¿oç ¡ou épyou µ¬opsi vd ¿pqoiµo¬oiqosi o¬oioôq¬o¡s
iooôúvdµo u/ikó, o¬oiouôq¬o¡s kd¡doksudo¡ikoú oikou, µs ¡iç dv¡io¡oi¿sç iôió¡q¡sç kdi
úo¡spd d¬ó ¡qv éykpioq ¡qç s¬iµ/sµqç. A¬dpdi¡q¡q ¬poü¬ó0soq sivdi ¡o kó0s u/ikó vd
ouvoôsús¡di d¬ó ¡d d¬di¡oúµsvd ¬io¡o¬oiq¡ikó ¬oió¡q¡dç kdi ¡d ¡s¿vikó ¢u//óôid ¡ou
oikou ¬dpdyoyqç ¡ou. Eiôikó yid sÇsiôiksuµévd u/ikó d¬ok/sio¡ikqç d0/q¡ikqç ¿pqoqç 0d
¬pé¬si vd ¬pookoµiçov¡di oi ¬io¡o¬oiqosiç kdi sykpiosiç ¡ov ouykskpiµévov u/ikov d¬ó ¡iç
dv¡io¡oi¿sç Ais0vsiç A0/q¡ikéç Oµoo¬ovôisç.
50
B.3 ANAAYTIKH TEXNIKH HEPIFPAOH OIKOAOMIKON EPFAZION –
YAIKON

B.3.1 HPOEPFAZIEZ – KAOAIPEZH YHAPXONTOZ KAEIZTOY FYMNAZTHPIOY
Oi ¬pospydoisç kdi ouykskpiµévd oi kd¡sôd¢iosiç, oi ¿oµd¡oupyikéç spydoisç kdi
oi ysvikéç skokd¢éç 0d sk¡s/so¡oúv oúµ¢ovd µs ¡iç E0vikéç Ts¿vikéç Hpoôidypd¢éç ¡ou
Ìvo¡i¡oú¡ou Oikovoµidç Kd¡doksuov ¡ou ¬poqv YHEXCAE [HETEH/02-03-00-00].

B.3.1.1 Frvìkó
Z¡iç ¬pospydoisç ¬spi/dµµóvov¡di kd0dipéosiç, d¬oÇq/oosiç, kdi d¬oµdkpúvosiç
d¬ó ¡o ¿opo ¡ou spyo¡dÇiou kó0s kd¡doksuqç q sykd¡óo¡doqç q ó¿pqo¡ov u/ikov ¬ou ôsv
sv¡óoos¡di /si¡oupyikó o' du¡ó q ¬ou 0d µ¬opoúos vd ôqµioupyqosi o¬oioôq¬o¡s
¬póµ/qµd o¡qv kd¡doksuq q kdi o¡qv /si¡oupyid ¡ou épyou s¢óoov ôsv ouµµdôiçouv µs ¡qv
µs/é¡q, o¡qv ¬spio¿q ¬ou 0d kd¡d/q¢0si d¬ó ¡o k¡ipio, ¡d yq¬sôd kdi ¡iç ôidµop¢oosiç ¡ou
¬spiµó//ov¡oç ¿opou q ysvikó ó¬ou 0d yivouv skokd¢éç q s¬i¿oosiç. Oi spydoisç 0d
sk¡s/so0oúv µs ouµµd¡ikó µéod (µq¿dvikó kdi ¿sipovdk¡ikó).

B.3.1.2 Anoµókpuvoq npoïóvtmv
Td ¬poióv¡d kd0dipéosov, d¬oÇq/oosov k/¬ 0d d¬oµdkpuv0oúv d¬ó ¡ov ¿opo
¡ou spyo¡dÇiou os ¬spio¿éç ¬ou s¬i¡pé¬s¡di q piµq ¡ouç d¬ó ¡iç dpµóôisç dp¿éç.
H d¬oµókpuvoq kdi q µs¡d¢opó ¡ou d0/q¡ikoú sÇo¬/ioµoú (kd0ioµd¡d,
µ¬doké¡sç, k/¬) 0d yivsi os µépoç ¬ou 0d u¬oôsiÇsi q s¬iµ/sµq.


B.3.2 KONIOAEMATA - OHAIZMENA ZKYPOAEMATA – YHOBAZEIZ AAHEAON -
METAAAIKH OEPOYZA KATAZKEYH
O ¢épov opydvioµóç d¬o¡s/si¡di d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd. Z¡qv kd¡doksuq
o¡éyqç ¡qç kupidç di0ouodç 0d ¿pqoiµo¬oiq0si µs¡d//ikq ¢épouod kd¡doksuq. Fid ó/sç ¡iç
kd¡doksuéç d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd si¡s sv¡óooov¡di, si¡s ó¿i o¡o ¢épov¡d opydvioµó
io¿úsi ¡o dv¡io¡oi¿o ¡sú¿oç ¡qç Z¡d¡ikqç Ts¿vikqç Hspiypd¢qç kdi Hpoôidypd¢ov.

B.3.2.1 Frvìkó
H dv¡io¡oi¿q ¬spiypd¢q d¢opó o¡qv kd¡doksuq ¡ov kó0s ¢úoqç d¬/oú q
o¬/ioµévou okupoôéµd¡oç oikoôoµikov épyov, ¬spi/dµµóvsi ¡iç d¬di¡qosiç yid ¡d u/ikó kdi
¡qv ¬oió¡q¡d ¡ou okupoôéµd¡oç, ¡o oiôqpó o¬/ioµó, ¡ouç ¡ú¬ouç kdi ¡iç µs0óôouç
kd¡doksuqç.
51
H ¬spiypd¢q ¬spi/dµµóvsi s¬ioqç kdi ¡iç sÇqç spydoisç:
1. Fdpµ¬i/oôéµd¡d sÇioooqç o¡ó0µqç ôd¬éôov
2. Epyd ¬spiµó//ov¡oç ¿opou d¬ó d¬/ó q o¬/ioµévo okupóôsµd.
3. Hpékid q osvóç ôid¢ópov ôid¡oµov.
4. Kpdo¬sôópsi0pd.
Td okupoôéµd¡d 0d sivdi:
1. Epyoo¡doidkó é¡oiµo okupóôsµd. Z¡qv ¬spi¬¡ooq du¡q ¡d ôokiµid 0d sivdi kuµikó
dkµqç 20cm.
2. Epyo¡dÇidkó é¡oiµo okupóôsµd
# Zs ¬spi¬¡ooq ôióo¡pooqç okupoôéµd¡oç s¬i ¡ou sôó¢ouç ¬pé¬si ¬poqyouµévoç
vd é¿ouv sk¡s/so0si ó/sç oi spydoisç ¬pos¡oiµdoidç ¡qç s¬i¢óvsidç, µovoosov,
¡o¬o0é¡qoq oo/qvoosov k/¬.
# To spyoo¡doidkó (é¡oiµo) okupóôsµd 0d ôido¡povs¡di dµéooç µs¡ó ¡qv ¬dpóôooq
¡ou o¡o spyo¡óÇio. To spyo¡dÇidkqç ¬dpdyoyqç okupóôsµd 0d ôido¡povs¡di
dµéooç µs¡ó ¡qv dvóµsiÇq ¡ou kdi os kdµió ¬spi¬¡ooq ôsv s¬i¡pé¬s¡di o ¿póvoç
µs¡dÇú ¡qç ¡o¬o0é¡qoqç ¡ou ¡oiµév¡ou o¡ov dvdµik¡qpd kdi ¡qç ôióo¡pooqç vd
Çs¬spvó ¡d 3/4 ¡ou ¿póvou évdpÇqç ¡qç ¬qÇqç ¡ou ¡oiµév¡ou.
# H ôióo¡pooq 0d yivs¡di é¡oi oo¡s vd d¬ok/sis¡di q µs¡ó0soq ¡ov oiôqpov
o¬/ioµov kdi ¡ov ó//ov svooµd¡oµévov sÇdp¡qµó¡ov.
# H ôióo¡pooq 0d yivs¡di os oµoióµop¢sç o¡poosiç, µs ¬ó¿oç ¬ou sÇdo¢d/içsi ¡q
ooo¡q ouµ¬úkvooq kdi µs ¡d¿ú pu0µó ¬ou vd d¬ok/sisi ¡o o¿qµd¡ioµó
opiçóv¡iov dpµov spydoidç.
# H ouµ¬úkvooq 0d yivs¡di µs ôovq¡éç kdi o Avóôo¿oç ¬pé¬si vd sÇdo¢d/içsi
s¬dpkq dpi0µó kd¡ó//q/ov ôovq¡ov, ¬ou 0d sivdi os óµoyq kd¡óo¡doq d¬ó
ó¬oµq /si¡oupyidç.

B.3.2.2. Zkupoöíµoto
B.3.2.2.1 Zkupóörµo kotqyopíoç C12/15
Hpoµ/é¬s¡di:
Cç okupóôsµd ôidµóp¢ooqç ¡qç s¬i¢dvsidç éôpdoqç ¡ov 0sµs/iov (okupóôsµd
kd0dpió¡q¡dç)

B.3.2.2.2 Zkupóörµo kotqyopíoç C16/20
Hpoµ/é¬s¡di:
" Z¡d ¡oi¿sid dv¡io¡qpiÇqç.
52
" Z¡o ôó¬sôo ¬spiµó//ov¡oç ¿opou ¬ou ép¿s¡di os s¬d¢q µs ¡o éôd¢oç kdi 0d
o¡po0si µs kuµó/i0o q 0d µsivsi sµ¢dvéç µs s¬sÇspydoid v¡soi/iôikou. Z¡iç
¬spi¬¡oosiç du¡éç ¬poµ/é¬s¡di o¡sydvo¬oiq¡ikó u/ikó µóçdç okupoôéµd¡oç ¡qç
éykpioqç ¡qç Y¬qpsoidç, o¡iç dvd/oyisç ¬ou ¬poµ/é¬ouv oi ¬poôidypd¢éç ¡ou
u/ikoú du¡oú. Z¡d ôó¬sôd du¡ó 0d ¡o¬o0s¡q0si ôoµikó ¬/éyµd.
" Z¡qv s¬i ¡ó¬ou kd¡doksuq ¢i/é¡ov sykiµo¡ioµoú kdi kpdo¬sôopsi0pov .
" Z¡qv kd¡doksuq ¬pskiov, osvóç, ¬oôiov ¬ou kdµió ¡ouç s¬i¢óvsid ôsv 0d
¬dpdµsivsi dvs¬i¿pio¡q.
" Z¡ov sykiµo¡ioµó ¬pokd¡doksudoµévov kpdo¬éôov yid ¡qv kd¡doksuq
kpdo¬sôopsi0pov.
" Z¡qv µóv¡pd ¡qç ¬spi¢pdÇqç.
" Zs o¬oidôq¬o¡s ó//q kd¡doksuq ¬ou q o¡d¡ikq µs/é¡q ¬poµ/é¬si vd yivsi d¬ó
okupóôsµd C16/20

B.3.2.2.3 Zkupóörµo kotqyopíoç C25/30
Hpoµ/é¬s¡di oúµ¢ovd µs ¡q o¡d¡ikq µs/é¡q:
" Z¡qv kd¡doksuq ¡ou ouvó/ou ¡ou ¢épov¡oç opydvioµoú ¡ou k¡qpiou (0sµs/iooq,
ôó¬sôd u¬oysiov, dvoôoµq), ¡u¿óv d¬di¡ouµévov ¡oi¿ov dv¡io¡qpiÇqç, k/iµókov
¬spiµó//ov¡oç ¿opou k/¬.
" Z¡d okupoôéµd¡d B´¢óoqç
Aó¬sôd ôidôpóµou kspkiôov, µik¡qç çovqç.
K/iµdksç sÇo¡spikoú ¿opou (¡piyovo ¬ó¡qµd-pi¿¡i) oo¡s vd k¡u¬q0si q
s¬i¢óvsió ¡ouç µs 0pd¬ivd (¬s/skq¡ó beton – v¡soi/iôiko).

B.3.2.3 Ynoþóorìç öoníömv – Mov6orìç
H ôidµóp¢ooq ¡qç u¬oµóoqç ¡ov ôd¬éôov s¬i ¡ou sôó¢ouç, d¬ó ¡q o¡ó0µq
skokd¢qç µé¿pi ¡q o¡ó0µq okupoôé¡qoqç ¡ou ôd¬éôou ¡ou A´ u¬oysiou 0d yivsi µs ¡qv
dkó/ou0q osipó:
" Z¡pooq 0pduo¡oú u/ikoú /d¡oµsiou ¬ó¿ouç 40sk
" EÇoµd/uv¡ikq o¡pooq óo¬/ou okupoôéµd¡oç C12/15 (beton kd0dpió¡q¡dç)
¬ó¿ouç 5sk.
" Yypoµóvooq µs µsµµpóvq µ¬s¡ovi¡q µs ysoú¢doµd skd¡épo0sv.
" Ao¬/o okupóôsµd C12/15, ¬ó¿ouç 10sk.
" Zkupoôé¡qoq sôd¢ó¬/dkdç C25/30, ¬ó¿ouç 25sk.
" Hpoióv¡d s¬i¿ooqç ¬ó¿ouç 100sk.
53
" Z¡pooq 0pduo¡oú u/ikoú /d¡oµsiou ¬ó¿ouç 20sk.
" Zkupoôé¡qoq ¬/ókdç u¬oysiou C25/30, ¬ó¿ouç 20sk.

B.3.2.4 Mov6orìç toì¿mµótmv
Oi µovoosiç ¡ov ¡oi¿oµó¡ov yivov¡di µs ¡qv dkó/ou0q osipó:
" Zkupoôé¡qoq ¡oi¿siou dv¡io¡qpiÇqç okupoôéµd¡oç C25/30
" Zúv0s¡q d¬oo¡pdyyio¡ikq µsµµpóvq (duyou/iépd)
" Yypoµóvooq µs µsµµpóvq µ¬s¡ovi¡q µs ysoú¢doµd skd¡épo0sv.
" Zkupoôé¡qoq ¡oi¿siou okupoôéµd¡oç C25/30, ¬ó¿ouç 30sk.
" Ospµoµovo¡ikó u/ikó sÇq/doµévqç ¬o/uo¡spó/qç (svôsik¡ikoú ¡ú¬ou Shapemate
DOW q iooôúvdµou), ¬ó¿ouç 5sk.
To 0spµoµovo¡ikó u/ikó 0d ¡o¬o0s¡q0si µóvov ó¡dv é¿ouµs ¿opo kúpidç ¿pqoqç.
Hspiµs¡pikó ¡ov ¡oi¿oµó¡ov ¡ou u¬oysiou ¡o¬o0s¡si¡di ôió¡pq¡oç oo/qvdç
d¬oo¡póyyioqç 4 300.

B.3.2.5 OìKíto rykìþmtìoµoú
Hpoµ/é¬ov¡di oúµ¢ovd µs ¡q µs/é¡q o¡ov ¬spiµó//ov¡d ¿opo dvóµsod o¡ouç
kuµó/i0ouç kdi ¡d ¢u¡sµévd ¬dp¡épid os ¬spdoió µs ¡qv s¬i¢óvsid ¡ov kuµó/i0ov. E¿ouv
¬/ó¡oç 10sk. kdi q s¬i¢óvsió ¡ouç 0d sivdi sÇdips¡ikó s¬iµs/qµévq kdi 0d k¡u¬q0si µs
0pd¬ivd “ v¡soi/iôiko “.

B.3.2.6 EuKótunoì

B.3.2.6.1 Frvìkó
Hpoµ/é¬ov¡di o¡q µop¢q kdi ¡iç ôid¡óÇsiç ¬ou kd0opiçov¡di o¡qv µs/é¡q yid ¡ov
sykiµo¡ioµó ¡ov ¬óoqç ¢úosoç ôido¡poµévov okupoôsµó¡ov.
Od kd¡doksudo¡oúv oú¡oç oo¡s vd ¢épouv do¢d/oç ¡o µópoç ¡ou
okupoôéµd¡oç, µs¡ó ¡ou ó¬oiou oiôqpoú o¬/ioµoú ¡ou, kd0oç kdi ¡ov kuk/o¢opoúv¡ov
¢op¡iov, ¡ov ôovqosov k/¬., kd¡ó ¡qv ôiópksid ¡qç ôióo¡pooqç.
Od ôo0si iôidi¡spq ¬pooo¿q o¡iç ¬poµ/éµsiç o¡ov Çu/ó¡u¬o, ¬ou d¬oppéouv d¬ó
¡iç dvóyksç H/M sykd¡do¡óosov q ó//ov oikoôoµikov spydoiov, é¡oi ¬ou vd sÇdo¢d/içs¡di
¡o s¬i0uµq¡ó d¬o¡é/soµd.

B.3.2.6.2 EuKótunoì koìvoí
Oi koivoi Çu/ó¡u¬oi d¬o¡s/oúv¡di d¬ó Çú/ivd µépq, (¡óµ/sç, kdôpóvid, µdôépid,
Çú/ivsç ôokoúç, ¬/óksç ¡s¿vq¡qç Çu/sidç - µ¬s¡o¢ópµ, k/¬) ¬ou 0d o¡qpiçov¡di ¬óvo o¡o
ôó¬sôo spydoidç µéoo Çú/ivov q µs¡d//ikov ikpioµó¡ov.
54
Hpoµ/é¬s¡di vd ¿pqoiµo¬oiq0oúv os ó/sç ¡iç µq opd¡éç s¬i¢óvsisç okupoôéµd¡oç.
Zs ó/sç ¡iç ¬spi¬¡oosiç, odv u/ikó kd¡doksuqç Çu/ó¡u¬ou 0d ¿pqoiµo¬oiq0oúv:
" Zdviôsç oouqôikqç Çu/sidç ¬/ó¡ouç ¬spi¬ou 10 - 12sk. kdi ¬ó¿ouç 2,5sk. os
ópio¡q kd¡óo¡doq, oo¡s vd sÇdo¢d/içs¡di q dkpiµsid ¡ov ôido¡óosov, q dkdµµid
¡qç kd¡doksuqç kdi q s¬i¬sôó¡q¡d ¡ou Çu/o¡ú¬ou.
" Tu¬o¬oiqµévoi Çu/ó¡u¬oi d¬ó odviôsç q Çu/sid ó//ou ¡ú¬ou os
ouvdpµo/oyoúµsvd kdi d¬oouvdpµo/oyoúµsvd ¡sµó¿id yid ¡iç
s¬dvd/dµµdvóµsvsç óµoisç kd¡doksuéç. Asv 0d yivsi ouµ¬/qpooq ¡ov
Çu/o¡ú¬ov µs µikpoodviôsç, /dµdpivsç k/¬.
Fsvikó, oi o¬éç kdi du/ókid o¡ov 4.O. yid ¡qv sÇu¬qpé¡qoq ¡ov sykd¡do¡óosov 0d
¬poµ/é¬ov¡di o¡qv µs/é¡q ¡ou 4.O. kdi 0d sÇdo¢d/io¡oúv kd¡ó ¡qv ¢óoq kd¡doksuqç ¡ov
Çu/o¡ú¬ov.

B.3.2.6.3 EuKótunoì rµçovoúç okupoöíµotoç µr betoform
O Çu/ó¡u¬oç d¬ó Çu/ó¬/dksç ¡ú¬ou betoform, ¬ó¿ouç 19¿i/, ¬pé¬si vd sivdi os
kd/q kd¡óo¡doq kdi µsyé0ouç ¬poodpµooµévou o¡iç ôido¡óosiç ¡ou o¡oi¿siou. A¬ok/sis¡di
q ¿pqoiµo¬oiqoq ¢0dpµévov kdi do¿é¡ov u/ikov (¬.¿. ¿dp¡óvid k/¬). Eiôikó ¡d o¡poyyu/ó
u¬oo¡u/oµd¡d ¡ov u¬oysiov ¿opov 0d kd/ou¬o0oúv µs µs¡d//ó¡u¬ouç. Z¡ouç
u¬óysiouç ¿opouç o¡ó0µsuoqç µóvo 0d ¡o¬o0s¡q0oúv ¢d/¡ooyoviéç o¡iç dkµéç. Oi
s¬i¢óvsisç ¡ov Çu/o¡ú¬ov 0d s¬d/si¢0oúv µs kd¡ó//q/o d¬oko//q¡ikó u/ikó µé¿pi
kopsoµoú.

B.3.2.6.4 EuKótunoì rµçovoúç okupoöíµotoç µr nKovìoµívq tóþKo.
O Çu/ó¡u¬oç ¬pé¬si vd sivdi sÇdips¡ikó s¬iµs/qµévoç, kd¡doksudoµévoç µs ¡óµ/sç
¬/ó¡ouç 10sk. yid opo¢éç, ¡oi¿sid kdi u¬oo¡u/oµd¡d kdi ¬/ó¡ouç 5sk. yid o¡poyyu/ó
u¬oo¡u/oµd¡d, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov óµsov kdi dvóµsov.
Asv 0d kd¡doksudo¡oúv oko¡isç o¡qv 0éoq ôidko¬qç spydoiov.
Z¡iç dkµéç ôsv 0d kd¡doksudo0oúv ¢d/¡ooyoviéç d//ó 0d d¬o¡s/oúv op0éç
yovisç, óµoysç kd¡doksudo¡ikó. Au¡ó s¬i¡uy¿óvs¡di µs ¡qv ¬poo0qkq kd¡ó//q/ou
psuo¡o¬oiq¡ikoú o¡o okupóôsµd, kd/qç ôóvqoqç o¡qv ¢óoq ¡qç okupoôé¡qoqç kdi ópio¡d
kd¡doksudoµévou kdi «k/sioµévou» o¡iç yovisç Çu/ó¡u¬ou.
H kd¡doksuq ¡ov okupoôsµó¡ov ¡ov óµsov, o¡iç ¬spio¿éç ôidko¬qç ¡ov
spydoiov, ¬pé¬si vd yivsi µs o¬io0o¿opqoq ¡qç okupoôé¡qoqç kdi ôqµioupyid ¬d¡oúpdç
¬spi¬ou 5-7sk. Kd¡ó¬iv, o¡qv s¬óµsvq okupoôé¡qoq, oi opiçóv¡isç d¬o/qÇsiç ¬pé¬si vd
«µd¡içov¡di» s¬i ¡ó¬ou µs µsyó/q dkpiµsid.
H Çu/sid ¬ou 0d ¿pqoiµo¬oiq0si o¡o k¡ipio ¬pé¬si vd sivdi kdivoúpyid,
¬/dvioµévq.
55
Hpiv ¡qv ôióo¡pooq ¡ou okupoôéµd¡oç oi Çu/ó¡u¬oi 0d s¬d/si¢ov¡di µs siôikó
u/ikó ¬ou sµ¬oôiçsi ¡qv ¬póo¢uoq ¡ou okupoôéµd¡oç s¬óvo o¡ouç Çu/o¡ú¬ouç kdi
s¬i¡pé¬si ¡qv súko/q kdi ¿opiç µ/óµq ¡ou okupoôéµd¡oç d¬oÇq/ooq ¡ouç. To u/ikó du¡ó,
svôsik¡ikoú ¡ú¬ou OIL DECOFRAGE, 0d sykpi0si d¬ó ¡qv s¬iµ/sµq kdi 0d ¿pqoiµo¬oiq0si
oúµ¢ovd µs ¡iç oôqyisç ¡ou ¬poµq0su¡q. Oi odviôsç 0d é¿ouv ¡o kd¡ó//q/o µqkoç kdi 0d
¡o¬o0s¡q0oúv opiçóv¡id q kd¡dkópu¢d, ¬/syµévsç anglais, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov
óµsov , 0d sÇdo¢d/io0si ôs ¬/qpqç s¢dpµoyq ¡ov odviôov µs¡dÇú ¡ouç, µs dpµoúç
d¬ó/u¡d su0úypdµµouç kdi ¬dpó//q/ouç. Ms kd¡ó//q/q ¬ukvq ôió¡dÇq ¡ou oks/s¡oú
o¡qpiÇqç, dvó/oyd µs ¡o ¬ó¿oç kdi ¡o úµoç ¡ov o¡oi¿siov ¬ou kd¡doksuóçov¡di kd0oç kdi
µs ¡qv ¿pqoq ¡ov siôikov µs¡d//ikov ouvôéoµov, 0d sÇdo¢d/io0si ¡s/sioç ¡o su0úypdµµo
kdi ¡o d¬dpdµóp¢o¡o ¡ov Çu/o¡ú¬ov dvsÇóp¡q¡d d¬ó ¡o ¡u¿óv µsyó/o µqkoç q úµoç ¡ov
kd¡doksuov. H oúv0soq kdi o¡qpiÇq ¡ov Çu/o¡ú¬ov ó¬ou d¬di¡si¡di 0d yivsi µs ¿pqoq
"¢oupks¡ov" kdi ¬/do¡ikó oo/qvóki, oo¡s vd µsivsi q µikpó¡spq ôuvd¡q ¡pú¬d µs¡ó ¡qv
d¢dipsoq ¡ouç, d¬dyopsuµévqç d¬o/ú¡oç ¡qç ¿pqoqç ¡pu¬óÇu/ov, q ¡ov d¬/ov (¿opiç
¬/do¡ikó oo/qvd) oiôqpov póµôov, µs¡ó ôs ¡qv d¬oÇq/ooq oi o¬éç du¡éç kd0oç kdi
¡u¿óv µikpó-d¡é/sisç 0d o¡okdpio¡oúv µs siôikó ¡oiµév¡o ¡ú¬ou CERINOL BFS, µs iôidi¡spq
¬pooo¿q o¡o ¿poµd oo¡s vd ¬pokúµsi dkpiµoç ¡o ¿poµd ¡ou u¬óp¿ov¡oç okupoôéµd¡oç.
Ìôidi¡spq ¬pooo¿q ¬pé¬si vd ôo0si o¡o ¿poµd –d¬ó¿pooq- ¡ou okupoôéµd¡oç, ¡o
o¬oio ¬pé¬si vd sivdi d¬o/ú¡oç oµoió¿poµo os ó/sç ¡iç okupoôs¡qosiç kdi ¡iç 0éosiç ¡ov
sµ¢dvov okupoôsµó¡ov.
To s¬i0uµq¡ó ¿poµd ¬pé¬si vd sivdi ¡qç d¬o/ú¡ou sykpiosoç ¡qç s¬iµ/éµsoç kdi
vd s¬i/sysi d¬ó ôsiyµd¡d okupoôsµó¡ov ouo¡óosoç ¬pooµik¡ov kdi ¬pos/súosoç
dôpdvov.
Td ôsiyµd¡d du¡ó ¬pé¬si vd kd¡doksudo0oúv o¡qv ¢óoq ¡qç 0sµs/iooqç kdi ¡ov
okupoôs¡qosov ¡ou u¬oysiou, o¬ó¡s kdi 0d yivsi q s¬i/oyq ¡ou s¬i0uµq¡oú ¿poµd¡oç.
O¡i dvoµd/id ¬dpouoido¡si µs¡ó ¡qv d¢dipsoq ¡ou Çu/ó¡u¬ou, q o¬oid ¬pé¬si vd
sivdi iôidi¡spd ¬spiopioµévqç ék¡doqç – kd¡ó ¡qv d¬ó/u¡q kpioq ¡qç s¬iµ/sµqç – ¬pé¬si vd
¬dpdµsivsi yid vd ôiop0o0si sk ¡ov uo¡épov d¬ó siôiksuµévo ouvspysio.
Z¡qv ouvé¿sid, kdi ó¡dv ¡o okupóôsµd d¬ok¡qosi ¡qv ¬/qpq dv¡o¿q ¡ou, ¬pé¬si vd
¡pi¢¡si µs oµoupóki o¡d oqµsid ouvé¿ioqç ¡ov spydoiov, oo¡s vd yivsi /sio kdi s¬i¬sôo.
Kd¡ó¬iv ¬pé¬si ¡o oúvo/o ¡qç s¬i¢dvsidç vd ¡pi¢¡si ¬o/ú kd/ó µs
oupµd¡óµoup¡od kdi vd ¬/u0si µs µóvikd, oo¡s vd ¢úysi kó0s i¿voç okóvqç kdi ¿vouôioú
d¬ó ¡qv s¬i¢óvsid ¡ou.
E¬i ¡ou ¡piµµévou kdi kd0dpoú ¬/éov okupoôéµd¡oç, siôiksuµévo ouvspysio
¬pé¬si vd o¡okópsi ¡iç µikpod¡é/sisç ¬ou ¬i0dvóv é¿ouv µsivsi µs siôikó ¡oiµév¡o ¡ú¬ou
CERINOL BFS , µs iôidi¡spq ¬pooo¿q o¡o ¿poµd sk µépouç ¡qç s¬iµ/sµqç oo¡s vd
¬pokúµsi dkpiµoç ¡o ¿poµd ¡ou u¬óp¿ov¡oç okupoôéµd¡oç.
56
Té/oç ¡o oúvo/o ¡qç s¬i¢óvsidç ¬pé¬si vd ¬spdo¡si µs siôikq ôid¢dvq oi/ikóvq
oi/oÇdvikqç µóoqç q o¬oid 0d kd¡do¡qosi ¡o okupóôsµd uôpó¢oµo, kdi 0d /si¡oupyqosi
odv ¬poo¡doid d¬ó ¡qv d¡µoo¢dipikq pú¬dvoq kdi ¡qv d¬ooó0pooq.

B.3.2.6.5 Zkupoöíµoto B´çóoqç µr rµçovíç okupóörµo, nrKrkqtó «vtroìKíöìko»
Zkupoôéµd¡d ôsú¡spqç ¢óoqç 0d kd¡doksudo¡oúv o¡d ôó¬sôd kdi ¡iç okó/sç
(¡piyovo ¬ó¡qµd-pi¿¡i), ó¬ou ¬poµ/é¬s¡di ¡s/ikq s¬i¢óvsid sµ¢dvéç ¬s/skq¡ó «v¡soi/iôiko»
beton. Oi s¬i¢óvsisç du¡éç 0d ¬s/skq0oúv µs siôikó spyd/sio /óÇsuoqç (0pd¬ivd).
Ms¡ó ¡o ¬s/ékqµd, oi s¬i¢óvsisç ¬pé¬si vd ¬spdo¡oúv µs oi/ikovoú¿o µspviki
sµ¬o¡ioµoú.
Z¡qv okupoôé¡qoq du¡ov ¡ov s¬i¢dvsiov, ¬pé¬si vd ¿pqoiµo¬oiq0si o¬/ioµóç d¬ó ivsç
úd/ou , yid vd µqv ¬dpouoido¡oúv poyµéç.
To okupóôsµd ¬ou 0d ¿pqoiµo¬oiq0si ¬pé¬si vd sivdi /s¬¡ókokko, óµµoç-
¡oiµév¡o-púçi (max kókkoç 1,5 sk) kdi vd ¬poo¡s0si o¡sydvo¬oiq¡ikó µóçdç kdi
psuo¡o¬oiq¡ikó okupoôéµd¡oç.
Fid ¡q ôidµóp¢ooq ¡ov ¬d¡qµó¡ov-pi¿¡iov 0d ¬pé¬si vd é¿ouv d¢s0si dvdµovéç
d¬ó ¡ov o¬/ioµó ¡qç ¢épouodç kd¡doksuqç ¡qç okó/dç.

B.3.2.6.6 Enr{rpyooío okupoöíµotoç nKok6v µr µq¿ovìkó µíoo
H ¡s/ikq s¬i¢óvsid ¡ou okupoôéµd¡oç 0d /sidv0si µs µq¿dvikó µéod kdi o¡q
ouvé¿sid 0d ko¬oúv dpµoi dvó 6µ µqkoç,
Oi spydoisç ¬ou 0d yivouv sivdi oi ¬dpdkó¡o:
# EÇoµó/uvoq ¡ou okupoôéµd¡oç µs ¬q¿q ¿sipóç kdi spyd/sid, ¬po ¡ou ¢divoµévou
¡qç s¢úôpdoqç ¡ou okupoôéµd¡oç.
# Hspdi¡épo sÇoµó/uvoq ¡qç s¬i¢dvsidç ¡ou okupoôéµd¡oç µs s/ikó¬¡spo, ó¡dv ¡o
okupóôsµd «é¿si ¡pdµqÇsi»
# Zuvs¿siç /sióvosiç ¡ou ôd¬éôou µs ¡ov /sidv¡qpd (s/iko¬¡spóki) éoç ó¡ou ¡o
ôó¬sôo /sidv0si ¡s/sioç.
# Ts/ikq /sidvoq ¡ou ôd¬éôou µs o¬ó¡ou/d q okoú¬d

B.3.2.7 MrtoKKìkíç çípouorç kotookruíç
O ¢épov kdi ôsu¡spsúov opydvioµóç ¡ov µs¡d//ikov kd¡doksuov (o¡éyq,
o¡éydo¡pd) 0d yivsi d¬ó k/sio¡éç kdi dvoik¡éç ôid¡oµéç ¿ó/uµd .
Oi oiôqpéç kd¡doksuéç 0d ¬poo¡d¡súov¡di µs dv¡iôidµpo¡ikq o¡pooq µiviou. Td
u/ikó ¬poo¡doidç kdi µd¢qç 0d ¬pookoµiçov¡di kd¡ó//q/d ouoksudoµévd kdi 0d
ouvoôsúov¡di d¬ó ¡d o¿s¡ikó ¬io¡o¬oiq¡ikó kd¡d//q/ó¡q¡dç kdi ¡iç oôqyisç ¿pqoqç. Oi
57
opio¡ikéç ôid¡oµéç ¡ov µs¡d//ikov o¡oi¿siov ¡ov µs¡d//ikov kd¡doksuov ¬pooôiopiçov¡di
o¡q o¡d¡ikq µs/é¡q.
Ìôidi¡spq ¬pooo¿q 0d ôo0si o¡d oqµsid ouykó//qoqç kdi ¬poodpµoyqç. H
dv¡iokopidkq s¬ó/siµq kdi ¿poµd¡ioµóç ¡ov µs¡d//ikov ôid¡oµov ¬spiypó¢ov¡di o¡o
ks¢ó/dio ¬spi «¿poµd¡ioµov».
Td ¢épov¡d µs¡d//ikó o¡oi¿sid ¡qç o¡éyqç 0d ¬spdo¡oúv µs ¬upóv¡o¿q µd¢q
120´, oúµ¢ovd µs ¡iç ¬poôidypd¢éç ¡ou kdvovioµoú Hupo¬poo¡doidç.

58
B.3.3 TOIXOHOIIEZ – AIAXOPIZTIKA HETAZMATA

B.3.3.1 HKìv0oöoµíç r{mtrpìk6v toí¿mv
H/iv0oôoµéç sÇo¡spikov ¡oi¿ov ¡ou k¡qpiou µs ¬/iv0ouç, ôido¡óosov 9/12/19sk.,
oi o¬oioi 0d kd¡doksudo0oúv d¬ó ôúo ôpoµikéç ¬/iv0oôoµéç µs ôióksvo yid ¡qv u¬oôo¿q
¡ou 0spµoµovo¡ikoú u/ikoú (sÇq/doµévq ¬o/uo¡spivq ¬ó¿ouç 10sk, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou
Wallmate DOW q iooôúvdµou). Z¡o úµoç ¡ov ¬oôiov ud/oo¡doiov 0d kd¡doksudo¡si
osvóç d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd C16/20, os ó/o ¡o µqkoç ¡ou ¡oi¿ou. H dykúpooq 0d yivsi
q µs u¬óp¿ov¡d ¡oépkid (dvdµovéç) ¡ou u¬oo¡u/oµd¡oç, o¡o kd¡ó//q/o úµoç q µs
¢oupké¡sç 412 o¿qµd¡oç H ¬ou oi ókpsç ¡ouç sioôúouv os o¬éç ¬ou dvoiyov¡di o¡o
u¬oo¡ú/oµd, os µó0oç 5sk d¬ó ¡qv s¬i¢óvsió ¡ou. H ôóµqoq ¡ov ¬/iv0oôoµov 0d yivsi µs
doµso¡o¡oiµsv¡okovidµd 1:2,5 ¡ov 150Kgr ¡oiµév¡ou.

B.3.3.2 Eomtrpìkíç nKìv0oöoµíç, µnotìkíç-öpoµìkíç
Hpoµ/é¬ov¡di o¡qv kd¡doksuq soo¡spikov ¡oi¿ov k¡qpiou oi o¬oioi
kd¡doksuóçov¡di si¡s ôpoµikoi µs s/ó¿io¡o ¬ó¿oç 9sk. d¬ó ôió¡pq¡ouç o¬¡ó¬/iv0ouç d’
¬oió¡q¡dç ¡u¬o¬oiqµévov ôido¡óosov 9X12X19, si¡s µ¬d¡ikoi ¬ó¿ouç 19sk. ó¬ou
s¬iµó//s¡di ¡o µsyd/ú¡spo ¬ó¿oç, ó¬oç ¢divs¡di o¡d Ap¿i¡sk¡ovikó o¿éôid. Zsvóç d¬ó
okupóôsµd C16/20 kd¡doksuóçs¡di ¬óv¡d o¡o µéoov ¡ou úµouç. Oi ¬/iv0oi ¡qç ¡s/su¡didç
osipóç 0d sivdi /oÇoi o¢qvo¡oi kdi ¡o yéµioµd ¡ov ôióksvov µs kovidµd s¬iµs/qµévo.

B.3.3.3 Hpíkìo – Zrvó(
O/sç oi o¬¡o¬/iv0oôoµéç ¬spd¡ovov¡di kd¡ó kdvóvd o¡qv opo¢q ¡qç ¬óvo
¬/ókdç ¡ou 4.O q os ôokoúç kdi ¢épouv osvóç ouvs¿éç, o¡o úµoç ¡qç ¬oôióç ¡ov
¬dpd0úpov sóv sivdi sÇo¡spikéç kdi o¡o 1,00µ d¬ó ¡o ôó¬sôo sóv sivdi soo¡spikéç.
Oi o¬¡o¬/iv0oôoµéç ¬ou ¡o úµoç ¡qç ôóµqoqç ¡ouç sivdi µsyd/ú¡spo ¡ov 3,00µ
0d ¢épouv osvóç ouvo¿qç µs ¡o ¬péki o¡o úµoç ¡ov 0upov q ¬dpd0úpov sóv sivdi
sÇo¡spikéç.
Td ¬pékid ¡ov 0upov kdi ¬dpd0úpov 0d é¿ouv ¬/ó¡oç óoo ¡o ¬ó¿oç ¡ov ¡oi¿ov
kdi µqkoç óoo ¡o µqkoç ¡ou dvoiyµd¡oç duÇqµévo kd¡ó 20sk d¬ó kó0s ¬/supó.
Oi ôi¬/éç o¬¡o¬/iv0oôoµéç ¬ou ¢épouv svôióµsoq µóvooq ouvôéov¡di µs¡dÇú
¡ouç µs svidio osvóç o¡iç 0éosiç ¬ou dvd¢ép0qkdv ¬io ¬óvo. Td osvóç úµouç 10sk. kdi
¬/ó¡ouç dvó/oyd µs ¡o ¬/ó¡oç ¡ou ¡oi¿ou, ¢épouv s/ó¿io¡o o¬/ioµó 4¢8 kdi 4¢12
dv¡io¡oi¿d kdi ouvôs¡qpsç ¢8/20.59
B.3.3.4 Hpóo0rtrç rpyooírç
Ms ¡o oúvo/o ¡ov o¬¡o¬/iv0oôoµov o¿s¡içov¡di oi sÇqç µdoikéç siôikéç
kd¡doksuéç kdi ¬poµ/éµsiç :
• Oi ¬poµ/éµsiç ó/ov ¡ov H/M ôis/súosov ¬ou µs¡ó ¡qv sykd¡óo¡doq kdi ¡ov
é/sy¿o ¡ov ôik¡úov d¬okd0io¡dv¡di, é¡oi oo¡s vd d¬o¢súyov¡di ó/sç oi sk ¡ov
uo¡épov ôidvoiÇsiç o¬ov, ¬ou d¬oµsiovouv ¡qv dv¡o¿q ¡ou ¡oi¿oµd¡oç.
• O/sç oi sÇsiôiksuµévsç kd¡doksuéç osvóç kdi ¬/qpoosov ¬ou d¢opoúv o¡qv
kd¡doksuq ¡ov ¢o/sov ¬upóoµsoqç, év¡dÇqç ¡ov q/sk¡po/oyikov ¬ivókov k./.¬.
• O/sç oi kd¡doksuéç ¬póo0s¡ov osvóç ¬ou sÇdo¢d/içouv dvdp¡qosiç spµdpiov q
ó//ov o¡oi¿siov µóviµou sÇo¬/ioµoú (¬.¿. vi¬¡qpsç), oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡qç
µs/é¡qç.

B.3.3.5 EKoçpó öìo¿mpìotìkó nrtóoµoto
Hpoµ/é¬ov¡di o¡qv kd¡doksuq sÇo¡spikov kdi soo¡spikov ¬s¡doµó¡ov, oúµ¢ovd
µs ¡d ysvikó o¿éôid ¡qç µs/é¡qç.
" E{mtrpìkó rKoçpó nrtóoµoto
Kd¡doksuóçov¡di d¬ó soo¡spikó µs¡d//ikó oks/s¡ó d¬ó k/sio¡éç ôid¡oµéç d¬ó
yd/µdvioµévsç koi/oôokoúç ôido¡óosov 100/100¿i/ ¬ou o¡spsovov¡di o¡o ôó¬sôo kdi ¡d
u¬oo¡u/oµd¡d. Eoo¡spikó 0d o¡qpiçs¡di ôi¬/óç µs¡d//ikóç oks/s¡óç, ¬/ó¡ouç 50¿i/,
kd¡doksudoµévoç d¬ó yd/µdvioµévq /dµdpivd, kd¡ó//q/d ôidµop¢oµévq yid ¡ouç
o¡po¡qpsç kdi yid ¡ouç op0oo¡ó¡sç.
Z¡o µs¡d//ikó du¡ó oks/s¡ó 0d o¡spsovov¡di ¢ú//d ¡oiµsv¡oodviôdç, ¬ó¿ouç
12,50¿i/, d¬ó ¡qv sÇo¡spikq ¬/supó kdi ôúo ¢ú//d koivqç q óv0uypqç q ¬upóv¡o¿qç
yuµoodviôdç, ¬ó¿ouç 12,50¿i/. ékdo¡q, soo¡spikó, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou KNAUF q
iooôúvdµou. To ouvo/ikó ¬ó¿oç ¡ov ¡s/sioµévov ¬s¡doµó¡ov 0d sivdi 137,5¿i/. H
soo¡spikq ¬/qpooq 0d yivs¡di µs ¬s¡poµóµµdkd ¬ó¿ouç 100¿i/ kdi µópouç 115-120Kg/m³.
" Eomtrpìkó rKoçpó nrtóoµoto
Kd¡doksuóçov¡di d¬ó soo¡spikó µs¡d//ikó oks/s¡ó yd/µdvioµévqç /dµdpivdç,
¬ó¿ouç 50¿i/, kd¡ó//q/d ôidµop¢oµévqç yid ¡ouç o¡po¡qpsç kdi yid ¡ouç op0oo¡ó¡sç. Oi
op0oo¡ó¡sç 0d ¡o¬o0s¡q0oúv os ôido¡qµd¡d ¡ov 600¿i/.
H s¬évôuoq 0d d¬o¡s/si¡di d¬ó ôi¬/éç koivéç q óv0uypsç q ¬upóv¡o¿sç
yuµoodviôsç, ¬ó¿ouç 12,50¿i/ ékdo¡q, oi o¬oisç 0d o¡spsovov¡di µs µiôsç kdi d¬ó ¡iç ôuo
¬/supéç ¡ou oks/s¡oú, dvó/oyd µs ¡iç iôidi¡spsç d¬di¡qosiç ¡ou kó0s ¿opou.
H soo¡spikq ¬/qpooq 0d yivs¡di ouvq0oç µs opuk¡oµóµµdkd ULTRA ACOUSTIC
, ¬ó¿ouç 45¿i/, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou KNAUF q iooôúvdµou.
60
Zs ¿opouç ¬upoôidµspioµó¡ov q soo¡spikq ¬/qpooq 0d yivs¡di µs
¬s¡poµóµµdkd ¬ó¿ouç 50-100¿i/ kdi µópouç 50-120kg/m³, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡qç
µs/é¡qç.
To ouvo/ikó ¬ó¿oç ¡ov ¡s/sioµévov ¿opioµó¡ov 0d sivdi kd¡ó kdvóvd 100¿i/. Zs
¬spi¬¡oosiç ¬ou ouv¡pé¿ouv /óyoi ôis/súosoç oo/qvoosov (¬.¿. W.C.) 0d
kd¡doksudo¡oúv 200¿i/ µs ôi¬/ó µs¡d//ikó oks/s¡ó soo¡spikó.
Zs ¬spi¬¡oosiç ¬ou ysi¡vióçouv µs u¬oo¡u/oµd¡d d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd o
oks/s¡óç kdi q s¬évôuoq yuµoodviôdç 0d kd¡doksudo¡oúv sÇo¡spikó ¡ou
u¬oo¡u/oµd¡oç.
O¡dv q opo¢q sivdi sµ¢dvéç okupóôsµd 0d kd¡doksuóçs¡di oko¡id 20¿i/ o¡qv
sÇo¡spikq yuµoodviôd ¡ou ôid¿opio¡ikoú ¬s¡óoµd¡oç .
Zs ¿opouç µs uµq/éç d¬di¡qosiç q¿oµóvooqç 0d ¡o¬o0s¡si¡di ¬spiµs¡pikó µs¡dÇú
o¡po¡qpov ôd¬éôou, opo¢qç kdi ¡oi¿ou du¡okó//q¡q ¡divid P.V.C. yid ¢póyµd q¿ou.
To úµoç ¡ov ¿opioµó¡ov kd¡ó kdvóvd 0d ¢¡óvsi µé¿pi ¡qv µsuôopo¢q kdi o
µs¡d//ikóç oks/s¡óç 0d o¡qpiçs¡di o¡o ôó¬sôo kdi ¡qv opo¢q d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd.
O¡dv ¡o ¿opioµd ôsv ¢¡óvsi µé¿pi ¡qv µsuôopo¢q (¬.¿. ¿opoi uyisivqç) 0d kd¡doksuóçs¡di
¬óvo d¬ó ¡qv ¬óp¡d ¬péki d¬ó yuµoodviôd úµouç 10sk. Eiôikó o¡ouç ¿opouç ¡ov v¡ouç
oi ¡oi¿oi 0d ouvôéov¡di µs¡dÇú ¡ouç µs dvoÇsiôo¡q oo/qvd ôid¡oµqç 4 30.
E¬ioqç o¡ouç ¿opouç uyisivqç, soo¡spikó o¡o oks/s¡ó, 0d ¡o¬o0s¡q0oúv siôikéç
µóosiç o¡qpiÇqç yid ¡d siôq uyisivqç, ó¬ou d¬di¡si¡di (¬.¿. oupq¡qpid, vi¬¡qpsç k/¬).
Zs ¿opouç ¡ou k¡qpiou ¬ou é¿ouv dvóykq yid o¬¡ikq s¬ikoivovid 0d
¡o¬o0s¡q0oúv ud/oo¡óoid µs ôi¬/oúç ud/o¬ivdksç os kóoooµd d/ouµiviou, oúµ¢ovd µs
¡ov ¬ivdkd soo¡spikov kou¢oµó¡ov.

" Xmpíoµoto W.C. µr npokotookruooµívo novíKKo
Oi kdµ¬ivsç ¡ov W.C., 0d sivdi µioµq¿dvikqç kd¡doksuqç, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou
Loggere q iooôúvdµou. Od ¬pookoµio0oúv é¡oiµd kdi 0d ouvdpµo/oyq0oúv o¡iç 0éosiç
¬ou ôsi¿vouv ¡d o¿éôid. Od sivdi:
Eiôikó ¬pokd¡doksudoµévd óv0uypd, antivandal ¿opioµd¡d, yid ¿opouç uyisivqç
(W.C.) µs ¬óp¡sç, k/siôdpiéç kdi o¡d0spó o¡oi¿sid, sµ¬póo0id kdi sykópoid, d¬ó ouµ¬dyq
¬dvé//d d¬ó µdoi¢ ¢opµóikd (HPL). Td ¬dvé//d o¡qpiçov¡di o¡o ôó¬sôo os siôikó
µs¡d//ikó o¡oi¿sid µop¢qç U. H ôió¡dÇq kd0opiçs¡di o¡d o¿éôid ¡qç µs/é¡qç. Fsvikó ¡d
¿opioµd¡d ¡o¬o0s¡oúv¡di ¬óvo os svidio ôó¬sôo oo¡s vd sÇdo¢d/içs¡di sus/iÇid os
µs//ov¡ikéç dvdôidppu0µiosiç ¡ou soo¡spikoú ¿opou.
O oks/s¡óç o¡qpiÇqç d¬o¡s/si¡di d¬ó ¬po¢i/ d/ouµiviou, o¡qpiyµd¡d ¡oi¿ov
/ôd¬éôou, yovisç k/¬.
61
To ouvo/ikó úµoç ¡ov ¿opioµó¡ov sivdi 2,40µ, d¬ó ¡o ôó¬sôo µé¿pi ¡qv opo¢q.
H d¬óo¡doq d¬ó ¡o ôó¬sôo kdi ¡qv opo¢q 0d sivdi 1sk. ¡d 0upó¢u//d 0d sivdi d¬ó ¡o iôio
u/ikó, ôido¡óosov 07,0µX2,40µ kdi dvdp¡ov¡di µs ¡psiç siôikoúç nylon µsv¡soéôsç µs
d¡oó/ivouç ¬úpouç kd/uµµévouç µs nylon yid vd ¬poo¢épouv dv0uypó¡q¡d.
To 0upó¢u//o 0d ¢épsi siôikq k/siôdpió nylon µs ¿poµd¡io¡q évôsiÇq
«KATEÌAHMMENO / EAEYOEPO». Od u¬óp¿ouv stop d¬ó s/do¡ikó, ¡o¬o0s¡qµévd o¡ov
¡oi¿o yid vd d¬o¢súyov¡di ¡d k¡u¬qµd¡d. Td ¬óµo/d 0d sivdi ¿poµd¡oç ykpi dv0pdki.
To ¿poµd ¡ov ¬po¢i/ d/ouµiviou 0d sivdi ¢uoikó dvoôsioµévo kdi ¡d sÇdp¡qµd¡d
µdúpd. To ¿poµd ¡ov ¿opioµó¡ov 0d sivdi G059 ykpi dv0pdki.
Td ¿opioµd¡d W.C. ó¡dv ¡o¬o0s¡q0oúv 0d ¬pé¬si vd ôqµioupyoúv /sid s¬i¢óvsid
¿opiç kd¡dkópu¢d ¬po¢i/ d/ouµiviou, ¬/qv ¡ov yovidkov kdi ¡ou opiçóv¡iou oôqyoú.
Oi svoosiç ¡ov 0upov µs ¡d ¬dvé//d o¡d0spo¬oioúv¡di o¡ov ¡oi¿o µs ¡q ¿pqoq
¬po¢i/ U 20X30¿i/. Opd¡éç µiôsç ôs yivov¡di d¬oôsk¡éç.

B.3.3.6 YoKótoì¿oì
Od ¡o¬o0s¡q0oúv o¡o foyer ¡ov 0sd¡ov. Od kd¡doksudo¡oúv d¬ó ud/ó¬/iv0ouç
dµµoµo/qç ôido¡óosov 19X19X8sk. Hó¿oç dpµoú ¬spi¬ou 10¿i/. Od u¬óp¿si opiçóv¡ioç
o¬/ioµóç 246, kó0s 60sk úµoç. Oi ókpsç ¡ou o¬/ioµoú ¬dk¡ovov¡di o¡iç ¬dpsiéç. To
dpµo/óyqµd 0d yivsi µs o¡poyyu/sµévo oiôspo, oú¡oç oo¡s vd sioé¿ouv s/d¢pó kdi vd sivdi
/sioi.
Oi ud/ó¬/iv0oi 0d sykiµo¡io¡oúv os yd/µdvioµévo, µs¡d//ikó ¬/dioio ôid¡oµqç H,
80/20/2¿i/. Td ¬/dioid dykupovov¡di o¡ov svio¿uµévo µs¡d//ikó oks/s¡ó ¡ou ¡oi¿ou d¬ó
yuµoodviôd. Z¡d ¬spiµs¡pikó ôióksvd, µs¡ó ¡o k¡ioiµo ¡ov ud/ó¬/iv0ov, 0d ¡o¬o0s¡q0si
d¢poôsç s/do¡ikó u/ikó kdi 0d o¢pdyio¡si µs ¬/do¡ikó o¡óko. Hpiv ¡qv ¡o¬o0é¡qoq, ¡d
¡s/ópd é¿ouv ¬spdo¡si µs ôi¬/q o¡pooq dv¡iokopidkoú. O ¡s/ikó ¿poµd¡ioµóç ¡ou
¡s/ópou 0d sivdi os d¬ó¿pooq ykpi. E¬ioqç, oi dpµoi 0d yivouv µs o¡óko ¿poµd¡oç ykpi.62
B.3.4 EHIXPIZMATA

B.3.4.1 E{mtrpìkó rnì¿píoµoto toìµrvtokovìóµotoç (ARTIFICIEL)
Td s¬i¿pioµd¡d sÇo¡spikó ¿pqoiµo¬oioúv¡di os ¬o/ú ¬spiopioµévo µd0µó,
oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov óµsov. Kd¡doksuóçov¡di os ¡psiç o¡poosiç ouvo/ikoú ¬ó¿ouç
35¿i/, é¡oi oo¡s vd svooµd¡ovouv ¡iç µs¡d//ikéç µsu¡ókdosç o¡ouç /dµ¬óôsç ¡ov
kou¢oµó¡ov. O/sç oi o¡poosiç 0d svio¿u0oúv µs ¡oiµév¡o os dvd/oyid 450Kg/m³
kovióµd¡oç.
H ¡pi¡q o¡pooq 0d svio¿u0si µs 450Kg/m³ /sukoú ¡oiµév¡ou kdi óµµo /d¡oµsiou
puçioú. H s¬i¢óvsid ¡qç ¡pi¡qç o¡pooqç 0d ¬dpdµsivsi ¡pi¢¡q. Fid ¡qv sÇdo¢ó/ioq ¡qç
uôd¡oo¡sydvó¡q¡dç ¬poµ/é¬s¡di q ¬poo0qkq siôikoú o¡sydvo¡ikoú µóçqç yid ¡qv µs/¡iooq
¡ov uôd¡od¬o0q¡ikov iôio¡q¡ov ¡ou s¬i¿pioµd¡oç.
Hpiv ¡qv kd¡doksuq ¡qç ¡pi¡qç o¡pooqç ¡ou s¬i¿pioµd¡oç, ¡o¬o0s¡oúv¡di oi ¬oôiéç
¡ov ¬dpd0úpov d¬ó µópµdpo kdi ¡d kd¡o¢/id ¡ov sÇo¡spikov 0upov, ¬ó¿ouç 3sk, d¬ó ¡o
iôio µópµdpo, ¬poé/suoqç Hivôou.
Z¡iç ¬spio¿éç ¬ou s¢ó¬¡ov¡di µs dvs¬i¿pio¡sç s¬i¢óvsisç okupoôéµd¡oç 0d
ôqµioupysi¡di oko¡id 3sk.
Oi µs¡d//ikéç µsu¡ókdosç ¬poo¡d¡súov¡di, ¬piv ¡qv ¡o¬o0é¡qoq, µs dv¡iokopidkq
µd¢q kdi µs¡ó ¡qv o/ok/qpooq ¡ov s¬i¿pioµó¡ov µs v¡oúko o¡iç opd¡éç ¡ouç s¬i¢óvsisç.

B.3.4.2 Eomtrpìkó rnì¿píoµoto µopµopokovíoç
Eoo¡spikó s¬i¿piov¡di ó/sç oi o¬¡o¬/iv0oôoµéç kdi ¡d ¡oi¿sid µs µóvooq
oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov kd¡óµsov kdi ¡ov ¬ivdkd ¡s/sioµó¡ov.
O/d ¡d soo¡spikó s¬i¿pioµd¡d kd¡doksuóçov¡di os ¡psiç o¡poosiç ouvo/ikoú
¬ó¿ouç 20¿i/. H ¬po¡q o¡pooq 0d sivdi ¡oiµsv¡okovidµd ¡ov 450Kg/m³ ¡oiµév¡ou. H
ôsú¡spq o¡pooq,¡o /óo¬oµd, 0d yivsi µs ¬poo0qkq ¡oiµév¡ou 150Kg/m³ kdi 0d
kd¡doksudo¡si µs ¡q µoq0sid kd¡dkópu¢ov kdi ouvs¬i¬sôov oôqyov, ¬/ó¡ouç 10sk. dvó
1,00µ. H ¡pi¡q o¡pooq - ¡pi¢¡ó µdpµdpokovidµd - 0d svio¿u0si µs /sukó ¡oiµév¡o ¡ov
150Kg/m3 kdi /s¬¡ókokkq óµµo /sukoú µdpµópou.
Fid ¡qv ¬dpdoksuq ¡ou µdpµdpokovióµd¡oç (¡pi¡q o¡pooq) ¡ov ¿opov uyisivqç,
dv¡i vspoú ¬poo0é¡ouµs yd/ók¡oµd uôd¡od¬o0q¡ikó yid ¡qv sÇdo¢ó/ioq ¡qç o¡sydvó¡q¡dç
¡ov s¬i¢dvsiov.
Ìôidi¡spq ¬pooo¿q ¬pé¬si vd ôo0si o¡qv s¬i¬sôó¡q¡d kdi kd¡dkopu¢ó¡q¡d ¡ov
s¬i¿pioµó¡ov ¡ov ¡oi¿ov ¬ou 0d s¬svôu0oúv µs ¬/dkiôid.
Z¡iç ¬spio¿éç ¬ou oi s¬i¿pioµévoi ¡oi¿oi s¢ó¬¡ov¡di µs s¬i¢óvsisç sµ¢dvoúç
okupoôéµd¡oç opiçóv¡isç (opo¢éç) 0d ôqµioupysi¡di oko¡id 2sk.

63
B.3.5 AAHEAA – ZOBATEHIA

B.3.5.1 Mopµópìvo öónröo
O/oi oi ôióôpoµoi kuk/o¢opidç, ¡d k/iµdkoo¡óoid, ¡d foyer, ¡d ypd¢sid, oi
di0ouosç ôid/éÇsov & ouvsv¡súÇsov ôido¡povov¡di µs µópµdpo ¬poé/suoqç Hivôou,
¿poµd¡oç ykpi-µ¬sç, oúµ¢ovd µs ¡ov ¬ivdkd ¡s/sioµó¡ov.
Od ¿pqoiµo¬oiq0oúv ysvikó µópµdpd 3cm ¬ó¿ouç, os ¬/óksç 40X80cm, ó¬oç
¢divs¡di o¡d o¿éôid ¡ov kd¡óµsov. Z¡d ¬d¡qµd¡d kdi pi¿¡id ¡ov okd/ov 0d ¡o¬o0s¡q0oúv
µópµdpd ¬ó¿ouç 3cm kdi 0d kd¡doksudo0oúv ó¬oç ¢divs¡di o¡d o¿éôid /s¬¡oµspsiov
k/iµdkoo¡doiov. H ¡s/ikq ¡ouç s¬i¢óvsid 0d sivdi µd/dkoµévq kdi ó¿i yud/ioµévq.
Fsvikoç ó/d ¡d µópµdpd ¬ou 0d ¿pqoiµo¬oiq0oúv o¡o épyo ¬pé¬si vd sivdi ¡qç
iôidç ¬poé/suoqç, ¿poµd¡oç kdi A´ ¬oió¡q¡dç. A¬o/ú¡oç yovidoµévd kdi iôiov
ôido¡óosov.
O/sç oi ¬/óksç ¬pé¬si vd sivdi oµoió¿poµsç ¿opiç ¬pooµiÇsiç kdi s/d¡¡oµd¡d. Od
¡o¬o0s¡q0oúv ¿opiç dpµoúç.
Hpiv ¡qv ¡o¬o0é¡qoq, kó0s ¬/ókd ¬pé¬si vd ¬spdo¡si o¡qv ¬ioo ¬/supó ¡qç kdi
¡d oókopd µs µspviki sµ¬o¡ioµoú kdi dôidµpo¿o¬oiqoqç é¡oi oo¡s vd d¬o¢su¿0oúv ¬i0dvó
«Çspóoµd¡d» o¡qv ¡s/ikq s¬i¢óvsid d¬ó ¡d ¬póoµik¡d ¡qç u¬óµdoqç.
Z¡d ¬d¡qµd¡d ¡ov okd/ov, 0d ôidµop¢o0si 2sk ¬piv ¡qv dkµq , óypid «k¡u¬q¡q»
s¬i¢óvsid dv¡io/io0q¡ikq, ¬/ó¡ouç 3sk.
Z¡qv s¬i¢óvsid s¬d¢qç ¡ou µdpµópou µs ¡o pi¿¡i (sµ¢dvéç beton µs betoform) 0d
kd¡doksudo¡si oko¡id 20¿i/, d¬ó yovid ¢uoikoú d/ouµiviou 20/40¿i/.
Oi µdpµdpoo¡poosiç 0d kd¡doksudo0oúv s¬i kovióµd¡oç kdi u¬oµóosoç
dvd/óyoç ¡qç ¬spio¿qç ¬ou µpiokov¡di.
To ooµd¡s¬i 0d sivdi d¬ó µópµdpo úµouç 50¿i/ kdi ¬ó¿ouç 20¿i/ kdi 0d sÇé¿si
d¬ó ¡ov s¬i¿pioµévo ¡oi¿o 10¿i/. Z¡iç s¬i¢óvsisç d¬ó sµ¢dvéç okupóôsµd ôs 0d
¡o¬o0s¡q0si ooµd¡s¬i, yi’ du¡ó ¬pé¬si vd kd¡dµ/q0si iôidi¡spq ¬pooo¿q o¡q ouvdpµoyq ¡ou
ôd¬éôou µs ¡o kd¡dkópu¢o o¡oi¿sio. Z¡iç okó/sç ¡d okd/oµépid 0d kd¡doksudo¡oúv d¬ó
µópµdpo úµouç 50¿i/ kdi ¬ó¿ouç 10¿i/. H évooq 0d yivsi u¬ó yovid 45°.

B.3.5.2 Bìoµq¿ovìkó öónröo
Ms µioµq¿dvikó ôó¬sôo 0d o¡po0oúv oi u¬óysioi ¿opoi o¡ó0µsuoqç kdi oi ¿opoi
H/M sykd¡do¡óosov oúµ¢ovd µs ¡ov ¬ivdkd ¡s/sioµó¡ov.
Od sivdi uµq/qç dv¡o¿qç os µq¿dvikéç q ¿qµikéç kd¡d¬ovqosiç, d¬ó
ydpµ¬i/óôsµd ¡ov 300Kg µs ¬/éyµd Aópiyk T131. H ¡s/ikq s¬i¢óvsid ¡ou ôd¬éôou 0d
/sidv0si µs µq¿dvikó µéod.
Oi spydoisç 0d yivouv ó¬oç ¬spiypó¢s¡di ¬dpdkó¡o:
64
" EÇoµó/uvoq ¡ou ydpµ¬i/oôéµd¡oç µs ¬q¿u kdi spyd/sid ¿sipóç, ¬po ¡ou
¢divoµévou ¡qç s¢úôpdoqç ¡ou.
" E¬i ¬/éov sÇoµó/uvoq ¡qç s¬i¢dvsidç µs s/ikó¬¡spo, ó¡dv ¡o okupóôsµd «é¿si
¡pdµqÇsi»
" Zuvs¿siç /sióvosiç ¡ou ôd¬éôou µs ¡o /sidv¡qpd éoç ó¡ou /sidv0si ¡s/sioç.
" Ts/ikq /sidvoq ¡ou ôd¬éôou µs o¬ó¡ou/d q okoú¬d.
" Kó/uµq ¡ou ôd¬éôou s¬i 7 qµépsç µs ¢ú//o ¬/do¡ikoú q µpsyµévsç /ivó¡osç yid
¡qv dyoyq ¡ou okupoôéµd¡oç.
" Ko¬q dpµov sv¡óç 48 opov d¬ó ¡q ôióo¡pooq ¡ou okupoôéµd¡oç s¢’ óoov
kóµs¡di ¿opiç vd kd¡do¡pé¢ov¡di oi dkµéç ¡ou dpµoú. Oi dpµoi 0d é¿ouv ¬/ó¡oç
5¿i/ kdi µó0oç 25¿i/ ¬spi¬ou.
" H/qpooq ¡ov dpµov µs 0spµq, oÇsiôoµévq óo¢d/¡o, ¡ú¬ou 85/25 q do¢d/¡ikq
µdo¡i¿q kdi d¢dipsoq ¡qç ¬spioosidç óoo du¡q sivdi dkóµq 0spµq. Zqµsiovs¡di ó¡i
o¡ouç dpµoúç spydoidç ôs 0d ôqµioupysi¡di dpµóç d//ó ¡o ôó¬sôo 0d ouvs¿içs¡di
kdi 0d kóµs¡di dpµóç o¡qv iôid 0éoq.
" Aisukpiviçs¡di ó¡i q ¡s/ikq s¬i¢óvsid ¡ou ôd¬éôou 0d sivdi d¬ó/u¡d s¬i¬sôq µs
púosiç ¬poç ¡d oi¢ovid ôd¬éôou.
" Av ¬poµ/é¬ov¡di µs¡ó ¡qv kd¡doksuq ¡ou ôd¬éôou ó//sç spydoisç, ¡o ôó¬sôo 0d
kd/u¢0si oo¡s vd ¬poo¡d¡su¡si d¬ó ¡iç ¢0opéç (µq¿dvikéç q ¿qµikéç). To ôó¬sôo
0d ¬pé¬si vd ¬dpdôo0si kd0dpó.
To ôó¬sôo 0d s¬d/si¢0si µs s¬oÇsiôikq µd¢q ¿poµd¡oç ykpi ¡ou okupoôéµd¡oç.
To ooµd¡s¬i o¡ouç ¿opouç ¬ou 0d kd¡doksudo¡si µioµq¿dvikó ôó¬sôo kdi oi
¡oi¿oi 0d sivdi s¬i¿pioµévoi 0d sivdi µópµdpo Hivôou ¬ó¿ouç 2sk kdi úµouç 5sk kdi 0d
sÇé¿si d¬ó ¡ov s¬i¿pioµévo ¡oi¿o 10¿i/.
Z¡d ¡oi¿sid d¬ó sµ¢dvéç okupóôsµd ôsv 0d ¡o¬o0s¡q0si ooµd¡s¬i.
Z¡iç póµ¬sç dvóôou – kd0óôou 0d kd¡doksudo0si pdµôo¡ó µioµq¿dvikó ôó¬sôo
µs póµôooq os o¿éôio “µdpokókd/o” µs /sid ¬spiµs¡pikq /opiôd. Oi du/dkoosiç 0d
kd¡doksudo0oúv µs oôov¡o¡q o¬ó¡ou/d.

B.3.5.3 Aónröo onó okupóörµo µr rnr{rpyooío µq¿ovìkqç Kríovoqç
Z¡iç kspkiôsç kdi ¡ouç ôidôpóµouç kuk/o¢opidç, µéod o¡qv Ai0ouod A0/o¬diôiov,
0d kd¡doksudo¡si ôó¬sôo d¬ó okupóôsµd C25/30 µs ôoµikó ¬/éyµd. Z¡o
okupóôsµd 0d ¬poo¡s0si o¡sydvo¬oiq¡ikó µóçqç yid vd d¬ok¡qosi s/do¡ikó¡q¡d kdi 0d
/sidv0si µs s/iko¬¡spóki oúµ¢ovd µs ¡qv ¬spiypd¢q ¡ou µioµq¿dvikoú ôd¬éôou.
H s¬i¢óvsid ¡ov kspkiôov 0d sivdi d¬ó/u¡d /sid. To µé¡o¬o (pi¿¡i) 0d sivdi
sµ¢dvéç beton µs betoform. To ¬ó¡qµd 0d ¡pi¢¡si µs s/iko¬¡spóki µs¡ó ¡q okupoôé¡qoq. O
Çu/ó¡u¬oç 0d ¬pé¬si vd sivdi os d¬ó/u¡q ¬spdoió µs ¡o okupóôsµd é¡oi oo¡s vd sivdi
65
ôuvd¡q q ¿pqoq ¡ou µq¿dvqµd¡oç. Z¡qv dkµq (¬ó¡qµd-pi¿¡i) 0d ôidµop¢o0si ¢d/¡ooyovió
3sk kdi o¡qv opiçóv¡id s¬i¢óvsid 0d ôo0si k/ioq ¬poç ¡d éÇo 1%.
Oi oç óvo s¬i¢óvsisç s¬d/si¢ov¡di µs dv¡io/io0q¡ikq s¬oÇsiôikq µd¢q ôid¢dvq,
q o¬oid ¬poo¢épsi uµq/q ok/qpó¡q¡d kdi dv¡o¿q o¡iç ¡piµéç. To u/ikó du¡ó s¢dpµóçs¡di
kd¡’dp¿qv µs po/ó os µid o¡pooq kdi dko/ou0si s¬i¬doq ¡qç dkóµd vo¬qç s¬io¡pooqç µs
¿d/dçidkq óµµo kokkoµs¡pidç 40,6 – 1,2mm q 40,4 – 0,8mm dvó/oyd µs ¡qv s¬i0uµq¡q
dv¡io/io0qpó¡q¡d. Ms¡ó ¡qv ok/qpuvoq ¡ou u/ikoú oi µq s¬iko//qµévoi kókkoi
d¬oµdkpúvov¡di µs okoú¬d uµq/qç d¬oppo¢q¡ikó¡q¡dç.
Td µé¡o¬d (pi¿¡id) os ó/sç ¡iç ¬spi¬¡oosiç s¬d/si¢ov¡di s¬ioqç, µs s¬oÇsiôikq
µd¢q ôid¢dvq, q o¬oid ¬poo¢épsi uµq/q ok/qpó¡q¡d kdi dv¡o¿q o¡iç ¡piµéç. To u/ikó
s¢dpµóçs¡di ¡pdµq¿¡ó µs oôov¡o¡q o¬ó¡ou/d.
Z¡qv Ai0ouod A0/o¬diôiov, o¡o ôióôpoµo ¡ov kspkiôov kdi ¡o ¬óvo ôióçoµd,
o¡qv s¬évôuoq ¡ov ¡oi¿iov µs ¡oiµsv¡oodviôd, 0d ¡o¬o0s¡q0si ooµd¡s¬i d/ouµiviou úµouç
50¿i/ kdi ¬ó¿ouç 1,5¿i/ os ¿poµd ¢uoikó.

B.3.5.4 Aónröo ovtìoKìo0qp6v nKokìöímv.
Ms kspdµikó ¬/dkiôid svôsik¡ikoú ¡ú¬ou Global Royal Mosa q iooôúvdµou,
o¡povov¡di oi ¿opoi ¡ov d¬oôu¡qpiov d0/q¡ov, ¬po¬ovq¡ov, ôidi¡q¡ov, ¬pooo¬ikoú, oi
¿opoi uyisivqç 0sd¡ov, oi ¿opoi uysiovoµikqç kdi id¡pikqç u¬oo¡qpiÇqç kdi oi d¬o0qksç,
oúµ¢ovd µs ¡ouç ¬ivdksç ¡s/sioµó¡ov.
Oi ôido¡óosiç ¡ov ¬/dkiôiov ôd¬éôou 0d sivdi 30X30sk.To ¿poµd ¡ov ¬/dkiôiov
dvd¢éps¡di o¡qv dvd/u¡ikq ¬spiypd¢q ¡ov ¿opov.
Td ¬/dkiôid 0d ¬pé¬si vd µqv ¬dpouoióçouv uypod¬oppó¢qoq s¬i¢dvsidç
µsyd/ú¡spq d¬ó 0,05% kd¡ó EN 176 B1, svo o¡o u¬óo¡poµd 0d ¬pé¬si vd ¬dpouoióçouv
uypod¬oppó¢qoq 3% é¡oi oo¡s vd s¬i¡uy¿óvs¡di q ópio¡q ¬póo¢uoq kdi kó//qoq ¡ouç kdi
vd µqv d¬oko//oúv¡di.
H ok/qpó¡q¡d ¡qç s¬i¢dvsidç ¡ouç 0d ¬pé¬si vd sivdi ¡ou/ó¿io¡ov 8 Mosh kdi 0d
¬pé¬si vd ¬dpouoióçouv dv¡io/io0q¡ikó¡q¡d R11 o¡d d¬oôu¡qpid kdi R10 o¡ouç
u¬ó/oi¬ouç ¿opouç..
Oi ôido¡óosiç ¡ouç ôs 0d ¬pé¬si vd ¬dpouoióçouv d¬ók/ioq µsyd/ú¡spq d¬ó
±0,3%.
To yéµioµd ¡ov ôd¬éôov 0d yivsi µs ydpµ¬i/óôsµd 250Kg, ¬ó¿ouç 7sk kdi
u¬óo¡poµd ¡oiµsv¡okovidç ¬ó¿ouç 1,5-2sk. H s¬ikó//qoq 0d yivsi o¡o ¡s/ikó u¬óo¡poµd
¡oiµsv¡okovidç µs siôikq kó//d KERAFLEX ¡qç MAPEI q dv¡io¡oi¿q. H kó//d ôido¡povs¡di
o¡o u¬óo¡poµd µs oôov¡o¡q o¬ó¡ou/d os kd¡dvó/ooq 4Kg/m2.
Z¡ouç ¿opouç ¡ov v¡ouç 0d ôo0si év¡ovq púoq ¬poç ¡o oi¢óvi.
66
H dpµo/óyqoq ¡ov ¬/dkiôiov yivs¡di µs u/ikó ¡ú¬ou KERAPOXY ¡qç MAPEI q
dv¡io¡oi¿ou u/ikoú, ¬ou sivdi s¬oÇsiôikóç o¡ókoç ôúo ouo¡d¡ikov. O dpµóç 0d
kd¡doksudo¡si 3¿i/. Ìôidi¡spq ¬pooo¿q 0d ôo0si oo¡s oi dpµoi vd sivdi ioo¬d¿siç kdi
su0úypdµµoi.
H s¢dpµoyq ¡ou u/ikoú yivs¡di os o¡syvoúç dpµoúç µs súkdµ¬¡q µs¡d//ikq
o¬ó¡ou/d, os ouvo/ikq kd¡dvó/ooq ¬spi¬ou 2Kg/m2, µs¡ó ¬poqyoúµsvou ¬poosk¡ikoú
kd0dpioµoú kdi ¡s/ikqç d¬oµókpuvoqç ¡ou ¬/sovóçov¡oç u/ikoú µs ok/qpó o¬óyyo kdi
kd0dpó vspó.
Td ¬/dkiôid 0d ¬dpdôo0oúv kd0dpó kdi ¿opiç µsyóôid. Oi s¬i¢óvsisç 0d
¬poo¡d¡su0oúv µs s¬ikó/uµq ¿dp¡ovioú q ó//o kó/uµµd µs dv¡o¿q, oo¡s vd ¬po/q¢0si q
¢0opó kdi ¡o /óo¬oµd.
Od d¬dyopsu¡si o¬oidôq¬o¡s kuk/o¢opid ¬sçov d¬ó ¡d ¬/dkoo¡poµévd ôó¬sôd
yid ¡ou/ó¿io¡ov (3) ¡psiç µépsç µs¡ó ¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ov ¬/dkiôiov ôd¬éôou.
Zs óoouç ¿opouç ôsv ¬poµ/é¬s¡di s¬évôuoq µs kspdµikó ¬/dkiôid o¡ouç ¡oi¿ouç,
0d ¡o¬o0s¡q0si ¬spiµs¡pikó ooµd¡s¬i d¬ó ¬/dkiôid úµouç 5sk.

B.3.5.5 EúKìvo µóvìµo o0Kqtìkó öónröo Hpoöìoypoç6v FFA
To¬o0s¡si¡di o¡qv Kúpid Ai0ouod A0/o¬diôiov, o¡ov Ayovio¡ikó Xopo oúµ¢ovd
µs ¡iç ¬poôidypd¢éç ¡qç FFA .
Hpóksi¡di yid oúo¡qµd kd¡doksuqç µs kúpio u/ikó ¡o Çú/o ¬ou yid vd sÇdo¢d/iosi
¡d iôidi¡spd ¿dpdk¡qpio¡ikó ouµ¬spi¢opóç yid ¡qv d0/q¡ikq ¿pqoq ¬ou ¬poopiçs¡di,
d¬o¡s/si¡di sv yévsi d¬ó ôúo ôidkskpiµévsç o¡poosiç – u¬oouo¡qµd¡d
o) To unooúotqµo «unóþooq»
þ) To unooúotqµo «trKìkq rníotpmoq»
To unooúotqµo «unóþooq» sivdi du¡ó ¬ou kupioç sÇdo¢d/içsi ¡d iôidi¡spd
¿dpdk¡qpio¡ikó s/do¡ikó¡q¡dç, dvd¬qôqoqç µ¬ó/dç, dv¡o¿éç k/¬ ¬ou évd d0/q¡ikó ôó¬sôo
¬pé¬si vd ôid0é¡si, os ouvôudoµó µéµdid µs ¡qv s¬i/oyq ¡ou u¬oouo¡qµd¡oç «¡s/ikq
s¬io¡pooq» ¡o o¬oio, ¬épdv ¡qç ouµµs¡o¿qç ¡ou o¡q ôidµóp¢ooq ¡qç o/ok/qpoµévqç
kd¡doksuqç – sikóvdç ¡ou Çú/ivou d0/q¡ikoú ôd¬éôou (o¡o µd0µó ¬ou ¡d u/ikó ¡o
s¬i¡pé¬ouv) kd0opiçsi ¡s/ikó ¡qv dio0q¡ikq d//ó o¬ooôq¬o¡s kdi ¡q ¿pqoq (kd0dpó
d0/q¡ikq, ¬o//d¬/q) ¡ou d0/q¡ikoú du¡oú ôd¬éôou.
E¬ioqç 0d ¬pé¬si vd oqµsio0si sôo ó¡i oi ¬dpóyov¡sç 0spµokpdoidç, q uypdoidç
¬ou ¬óv¡d /dµµóvov¡di u¬óµq o¡iç kd¡doksuéç, o¡qv ¬spi¬¡ooq s¬i/oyqç ¡qç
kd¡doksudo¡ikqç /úoqç ¬ou ¬spiypó¢s¡di o¡o ¬dpóv, 0d ¬pé¬si vd é¿ouv ¬o//d¬/óoid
µdpú¡q¡d µs ¡qv ôsôoµévq sk ¡ov ¬po¡épov iôidi¡spq ouµ¬spi¢opó – su¬ó0sid ¡ou Çú/ou
odv u/ikoú o¡iç iôidi¡spsç ouv0qksç ¡ov ¬dpdyóv¡ov du¡ov.

67
1. Kotookruq
Hpiv ¡qv kd¡doksuq ¡ou Çú/ivou ôd¬éôou 0d yivsi s¬iµs/qµévq kd0dpió¡q¡d ¡qç
s¬i¢dvsidç ¡ou okupoôéµd¡oç, 0d ¬spdo¡si µs do¢d/¡ikó yd/ók¡oµd, 0d o¡po0si µs
0spµoµovo¡ikéç ¬/óksç sÇq/doµévqç ¬o/uo¡spivqç ¬ó¿ouç 5sk kdi ydpµ¬i/óôsµd ¡ov 250
kg ¬ó¿ouç 8sk é¡oi oo¡s vd sÇdo¢d/io¡si opiçóv¡id s¬i¢óvsid. Fid ¡o /óyo du¡ó, o¡qv
s¬i¢óvsid ¡ou ydpµ¬i/oôéµd¡oç 0d o¡po0si, ¡oiµsv¡osiôéç du¡os¬i¬sôoúµsvo ôó¬sôo
uµq/qç dv¡o¿qç os 0/iµq, ¬ó¿ouç 1,5-2sk. yid ¡qv sÇdo¢ó/ioq d¬ó/u¡d opiçóv¡idç
s¬i¢óvsidç.
O ¡pó¬oç kdi ¡d u/ikó kd¡doksuqç u¬óµdoqç oúµ¢ovd µs ¡iç ¬poôidypd¢éç ¡qç
Fsvikqç Fpdµµd¡sidç A0/q¡ioµoú, sivdi o ¬dpdkó¡o:

1. 1. Ynóþooq
Hpootooío Yypooíoç – Opóyµo Yöpotµ6v
Fid ¡qv ¬poo¡doid ¡ou Çú/ivou µóviµou d0/q¡ikoú ôd¬éôou d¬ó uôpd¡µoúç kdi
uypdoisç, ¡o u¢io¡óµsvo du¡os¬i¬sôoúµsvo ôó¬sôo ¬óvo o¡o o¬oio 0d kd¡doksudo0si ¡o
Çú/ivo ôó¬sôo 0d o¢pdyio0si, µs¡ó d¬ó ¡ov d¬dpdi¡q¡o s¬iµs/q kd0dpioµó, µs ¡qv
s¢dpµoyq ¡pi¬/qç do¢d/¡ikqç s¬ó/siµqç µs do¢d/¡ikó yd/ók¡oµd os ¡psiç o¡dupo¡éç
o¡poosiç kdi kd¡dvó/ooq 350gr. u/ikoú dvó o¡pooq.
Eìöìkíç rpyooírç tono0ítqoq þóormv otqpì{qç o0K. E{onKìoµoú
Hpi v sk¡s/so¡si o¬oi dôq¬o¡s spydoi d, o¡ov ¿opo ¬ou 0d kd¡doksudo0si
¡o µóvi µo Çú/i vo d0/q¡ikó ôó¬sôo, 0d yivsi q ¬pospydoid yid ¡qv µs¡é¬si¡d ¡o¬o0é¡qoq
¡ov µóosov o¡spéooqç ¡ou ¬poµ/s¬óµsvou d0/q¡ikoú sÇo¬/ioµoú. Hpoksiµévou vd
u¬óp¿si ôuvd¡ó¡q¡d µikpoôiop0oosov oç ¬poç ¡qv ¡s/ikq kdi dkpiµq ¡o¬o0é¡qoqç ¡ouç
o¡qv ¢óoq du¡q 0d ôidvoi¿¡oúv o¬éç o¡o u¢io¡óµsvo d¬ó okupóôsµd ôó¬sôo ¡ou k/sio¡oú
yuµvdo¡qpiou o¡iç o¬oisç 0d ¡o¬o0s¡q0oúv dµidv¡o¡oiµsv¡ooo/qvsç, ôidµé¡pou 10 sk.
¡ou/ó¿io¡ov µsyd/ú¡spqç d¬ó sksivq ¡qç dv¡io¡oi¿qç µóoqç kdi µqkouç 10 sk. ¡ou/ó¿io¡ov
µsyd/ú¡spou d¬ó sksivo ¡qç dv¡io¡oi¿qç µóoqç, ¬ou 0d o¡spso0oúv µs ydpµ¬i/óôsµd. Z¡q
¢óoq ¡qç kd¡doksuqç ¡ou ¢póyµd¡oç uôpd¡µov, oi do¢d/¡ikéç s¬d/siµsiç 0d kd/úµouv kdi
¡o ¡µqµd ¡ov ¬dpd¬óvo oo/qvov ¬ou ¬posÇé¿si ¡qç ¬/ókdç d¬ó okupóôsµd ¡ou k/sio¡oú
yuµvdo¡qpiou. Z¡q ouvé¿sid kdi ôidpkoúoqç ¡qç kd¡doksuqç ¡ou ¬s¡ooµd¡oç ¡ou Çú/ivou
ôd¬éôou, o¡spsovs¡di o¡ov kd0évd d¬ó ¡ouç ¬dpdkó¡o dµidv¡o¡oiµsv¡ooo/qvsç q
dv¡io¡oi¿q µóoq, µs ¡qv µéyio¡q ôuvd¡ó¡q¡d, dkpiµsid kdi µs ¡o ¬oµd ¡qç ¡o¬o0s¡qµévo os
d¬ó/u¡q ¬spdoió µs ¡o ¬é¡ooµd ¡ou Çú/i vou ôd¬éôou ¬ou kóµs¡di yúpo – yúpo
d¬ó ¡q µóoq kdi sôpóçs¡di o¡o ¿si /oç ¡ou dµidv¡o¡oiµsv¡ooo/qvd. Z¡q ¢óoq ¡qç
¡o¬o0é¡qoqç ¡ov ¬dpké¡ov, µop¢ovs¡di ¬óvo d¬ó kó0s µóoq ¡s¡pdyovikq o¬q, oi
ôidyovioi ¡qç o¬oidç ouµ¬i¬¡ouv µs ¡o kév¡po ¡ou ¬oµd¡oç ¡ov µóosov kdi é¿si
68
ôido¡óosiç dképdid ¬o//d¬/óoid ¡ou ¬/ó¡ouç ¡ov ¿pqoiµo¬oioúµsvov ¬dpké¡ov.
Av¡i o¡oi ¿d kd¡doksuóçs¡di ¡s¡pdyovi koú o¿qµd¡oç ¬oµd, ¡s/i kov ôi do¡óosov
1,0–1,5¿i/. µikpó¡spov d¬ó sksivsç ¡qç o¬qç, d¬ó ¬dpké¡d ¬ou ouyko//ié¡di ¬óvo o¡o
µs¡d//ikó ¬oµd ¡qç µóoqç µs ¡q µoq0sid s¬oÇsiôikqç pq¡ivqç ¡d¿sidç ¬qÇsoç. To ¬oµd
du¡ó ¡piµs¡di kdi ¬poo¡d¡sús¡di µs µspviki ó¬oç dkpiµoç kdi ¡o u¬ó/oi¬o Çú/ivo ôó¬sôo. H
d¢dipsoq ¡ou, ¬poksiµévou vd ¡o¬o0s¡q0si ¡o dv¡io¡oi¿o o¡oi¿sio d0/q¡ikoú sÇo¬/ioµoú,
yivs¡di µs µpsyµévq µsv¡oúçd µs µóoq ¡qv dp¿q ¡qç ôid¢opóç ¬iéosoç AP = 1Atm.
To ¬oooo¡ó ¬spis¿óµsvqç uypdoidç, os ó/q ¡qv Çu/sid ¬ou ¬póksi¡di vd
¿pqoiµo¬oiq0si yid ¡qv kd¡doksuq ¡ou Çú/ivou ôd¬éôou, ôq/dôq ¡óoo o¡d ¬dpké¡d óoo kdi
o¡qv Çu/sid u¬óµdoqç ¡ou (¡dkókid, ¡óµ/sç) d//ó kdi o¡d ooµd¡é¬i, ôsv 0d sivdi µikpó¡spo
¡ou 6% kdi µsyd/ú¡spo ¡ou 10% (DIN280/5 MAPTÌOZ 1996).
Ev ouvs¿sid, ¬spiypó¢ov¡di µs ¡q osipó ¡ouç, dvd/u¡ikó, oi d¬di¡oúµsvsç spydoisç:
Hpiv d¬ó ¡qv sk¡é/soq o¬oidoôq¬o¡s spydoidç ¬ou é¿si o¿éoq µs ¡qv kd¡doksuq ¡ou
µoviµou Çú/ivou d0/q¡ikoú ôd¬éôou, kdi ouykskpiµévd ¬piv ¡o¬o0s¡q0oúv ¡d ¡dkókid, 0d
/q¢0si ¬póvoid oo¡s vd ¡o¬o0s¡q0oúv é¡oi, oo¡s ¡o ¡s/sioµévo ôó¬sôo v’ d¬é¿si d¬ó
o¬oioôq¬o¡s o¡d0spó sµ¬óôio ó¬oç ¬.¿. ¡oi¿o¬oiisç, o¡oi¿sid okupoôéµd¡oç k/¬.,
d¬óo¡doq ¡ou/ó¿io¡ov 3-7sk, ¬poksiµévou vd u¬ópÇsi ¿opoç yid ¡qv sk¡óvooq ¡ou
ôd¬éôou o¡qv ¬spi¬¡ooq ouo¡o/oôido¡o/ov.
Hóvo o¡qv ¬poo¡d¡suµévq oúµ¢ovd µs ¡qv ¬poqyoúµsvq ¬dpóypd¢o s¬i¢óvsid
¡ou du¡os¬i¬sôoúµsvou ôd¬éôou, 0d ¡o¬o0s¡q0oúv ¡dkókid d¬ó ¡óµ/sç /sukqç Çu/sidç
(spu0ps/ó¡q) ¬ó¿ouç 2,5 kdi ôido¡óosov 12×12 sk. os kóvvdµo, 0,50×0,50 µ. os ó/q ¡qv
s¬i¢óvsid. Td ¡dkókid ôsv kdp¢ovov¡di o¡o ôó¬sôo d//ó sôpóçov¡di ¬óvo os du¡ó. Kó¡o
d¬ó ¡d ¡dkókid ¬poµ/é¬s¡di vd ¡o¬o0s¡q0oúv oµodÇovikó, koµµó¡id d¬ó s/do¡oµspéç
u/ikó, ¬ó¿ouç 6¿i/., ôido¡óosov ¡ou/ó¿io¡ov 20×20sk.
E¬óvo o¡d ¡dkókid kdi kó0s¡d o¡ov µsyó/o óÇovd ¡qç di0ouodç 0d kdp¢o0oúv µs
4kdp¢ió q kó0s µid (ôúo yid kó0s ¡dkóki), ¡óµ/sç d¬ó /sukq Çu/sid (spu0ps/ó¡q) µqkouç
48sk. ¬/ó¡ouç 12sk. kdi ¬ó¿ouç 2,5sk.
E¬óvo o¡iç ¡óµ/sç du¡éç kdi ¬dpó//q/d ¬poç ¡ov µsyó/o óÇovd ¡qç di0ouodç kdi
o¡q µéoq ¡ov d¬oo¡óosov µs¡dÇú ¡ov ôúo ¡dkdkiov 0d kdp¢o0oúv µs ôúo kdp¢ió yid
kó0s oqµsio ôido¡dúpooqç, ¡s¡póµs¡psç kdi oi µioéç ôiµs¡psç, oo¡s oi µd¡iosiç vd µqv
¬é¢¡ouv ó/sç o¡qv iôid su0sid d//ó os ¬sooosiôq ôió¡dÇq (ANGLAIS).
To ¬é¡ooµd d¬ó ¡óµ/sç /sukqç Çu/sidç ¬/ó¡ouç 12sk. kdi ¬ó¿ouç 2,5sk. 0d
kdp¢o0si kó0s¡d o¡ov µsyó/o óÇovd ¡qç di0ouodç, ¬óvo o¡qv ¬poqyoúµsvq o¡pooq µs
ôúo kdp¢ió os kó0s ôido¡dúpooq µs ¡pó¬o oo¡s vd d¢qvs¡s µs¡dÇú ¡ouç ksvó 5skd¡oo¡ov.
Oi ¡óµ/sç ¡ou ¬s¡ooµd¡oç 0d ¡o¬o0s¡q0oúv kdi du¡éç µs ¬sooosiôq ôió¡dÇq
(ANGLAIS). O/q q ¬io ¬óvo Çu/sid ¬ou 0d ¿pqoiµo¬oiq0si ôq/dôq ¡dkókid kdi ¡óµ/sç 0d
¬pé¬si ¬piv d¬ó ¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ouç, vd é¿ouv sµ¬o¡io¡si µs kd¡ó//q/o µukq¡ok¡óvo kdi
69
sv¡oµok¡óvo uypó (ouv¡qpq¡ikó Çú/ou) s¢oôidoµévd µs ¬io¡o¬oiq¡ikó kd¡d//q/ó¡q¡dç, os
siôikó spyoo¡óoio sµ¬o¡ioµoú.

1. 2. Tr Kì kq Ení ot pmoq – Hopkí t o
Td ¬dpké¡d 0d sivdi ôpúivd, ioóµsvd, su0úivd, ¿opiç póçouç, µqkouç 1200¿i/,
¬/ó¡ouç 70¿i/ kdi ¬ó¿ouç 19¿i/.
E¬i ¡qç o¡pooqç ¡qç ¬poqyoúµsvqç ¬dpdypó¢ou 0d ¡o¬o0s¡q0oúv ¡d ¬dpké¡d,
¬dpó//q/d ¬poç ¡ov µsyó/o óÇovd ¡qç di0ouodç, µs ¬sooosiôq ôió¡dÇq (ANGLAIS) O/d
¡d ¬dpké¡d ¬ou 0d ¿pqoiµo¬oiq0oúv kdi ¬piv d¬ó ¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ouç 0d ¬spdo¡oúv os
ó/sç ¡ouç ¡iç s¬i¢óvsisç µs ¬poo¡d¡su¡ikó µukq¡ok¡óvo kdi sv¡oµok¡óvo uypó kdi o¡q
ouvé¿sid d¢oú µsivouv ¡éoospiç ¡ou/ó¿io¡ov µépsç yid vd o¡syvooouv 0d ¬spdo¡oúv os
ó/sç ¡ouç ¡iç s¬i¢óvsisç µs do¡ópi µspvikioú ¬o/uoupdi0dvikqç µóoqç svóç ouo¡d¡ikoú.
Ìôidi¡spq ¬pooo¿q 0d ôo0si o¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ov ¬dpké¡ov, q ¡o¬o0é¡qoq ¡ov o¬oiov 0d
Çskivqosi d¬ó ¡ov µsyó/o óÇovd ¡qç di0ouodç ¬poç ¡iç skd¡épo0sv du¡oú µsyó/sç ¬/supéç
¡qç. Kó0s évd o¡oi ¿si o – ¬dpké¡o 0d o¡spsovs¡di ¬óvo o¡o ¬é¡ooµd µs kdp¢i ó
T, ¬ou é¿ouv vsupoosiç kdi µqkoç 6sk. µs ¬io¡ó/i ¬s¬isoµévou dépd, 5 ¡ov dpi0µó yid
¬dpké¡o µqkouç 1200¿i/., svd//óÇ µs µiôsç (ôq/. µid µiôd dvó kdp¢i).To dposvi kó –
0q/ukó d¬ó ¡q µi d ¬/supó ¡ou óÇovd 0d si vdi ¡s/si oç dv¡i 0s¡o µs ¡o dposvi kó –
0q/ukó ¡qç ó//qç ¬/supóç. Td ¬dpké¡d 0d ¡o¬o0s¡oúv¡di skd¡épo0sv, ¡ou µsyó/ou óÇovd
¡qç di0ouodç, ôid0é¡ouv óµoisç sv¡opµisç ôsÇió kdi dpio¡spó ¡ou óÇovd oo¡s vd
¬poodpµóçs¡di o’ du¡éç oup¡dpo¡ó, ¬q¿óki d¬ó kóv¡pd ¬/dké ¬ou 0d ko//q0si .

Anoörktó ríöq, Hoìótqto & Aìootóorìç {uKríoç nopkítmv
Fid vd sÇdo¢d/io0si q oµoióµop¢q os ó/q ¡qv s¬i¢óvsid ¡ou Çú/ivou µoviµou
d0/q¡ikoú ôd¬éôou ouµ¬spi¢opó, ó/d ¡d ¬dpké¡d 0d ¬pé¬si vd é¿ouv: To iôio dkpiµoç
µqkoç (ÌZOMHKH)Nd ¡o¬o0s¡oúv¡di µs ¬sooosiôq ôió¡dÇq (ANGLAIS) Nd ôid0é¡ouv
sv¡opµid (/oúki) kdi ¬posÇo¿q (y/oood) os ó/sç ¡iç ¬/supéç ¡ouç( oókopd – µi kpé ç
kdi ¬dpó//q/d µs ¡ d vs pó –µs yó/s ç )
Ìôidi¡spq ¬pooo¿q ¬pé¬si vd ôo0si o¡qv oµoióµop¢q kdi dio0q¡ikó d¬oôsk¡q
sµ¢óvioq ¡qç s¬i¢óvsidç ¿pqoqç ¡ou ôd¬éôou (¬dpké¡d).Fid ¡qv ôido¢ó/ioq ¡qç kdi ¬épdv
¡ov óoov kd0opiçov¡di o¡qv dv¡io¡oi¿q ¬dpóypd¢o yid ¡d ¬dpké¡d s¬iµó//s¡di kdi o s¬i
¡ó¬ou é/sy¿oç ¡qç oµoio¿poµidç ¡ov ¬dpké¡ov q ¡ou/ó¿io¡ov ¡o /úoiµo kdi q dvóµsiÇq
¡ov ôsµó¡ov ¡ov ¬dpké¡ov ¬piv d¬ó ¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ouç, dkóµq kdi q d¬óppiµq
¬dpké¡ov ¬ou q ôid¢opó d¬ó¿pooqç sivdi kd¡d¢dvqç.
O¬oidôq¬o¡s dµ¢iµo/id ¬pokúµsi yid ¡o siôoç kdi ¡qv ¬oió¡q¡d ¡ov
¬pookoµiçóµsvov o¡o épyo ¬dpké¡ov, µs¡dÇú dvdôó¿ou kdi Y¬qpsoidç, dpµóôid yid ¡qv
ékôooq o¿s¡ikoú ¬io¡o¬oiq¡ikoú ópydvd 0sopoúv¡di ¡d s¬ioqµd kdi dvdyvopioµévd
70
ivo¡i¡oú¡d q ¢opsiç ¡s¿vo/oyidç Çú/ou ¡qç E//óôdç q ó//ou kpó¡ouç µé/ouç ¡qç
Eupo¬dikqç koivó¡q¡dç, q ôs ôd¬óvq ékôooqç ¡ou µdpúvsi sÇ’ o/ok/qpou kdi d¬ok/sio¡ikó
¡ov dvóôo¿o ¡ou épyou.
To ¡piµiµo ¡ou ¬dpké 0d yivsi µs ¡é¡oio ¡pó¬o oo¡s q s¬i¢óvsió ¡ou vd µqv
¬dpouoióçsi dvo¿éç s¬i¬sôó¡q¡dç µsyd/ú¡spsç d¬ó sksivsç oi o¬oisç ¬dpd¡i0sv¡di o¡ov
¬ivdkd ¬ou dko/ou0si ôq/.:

Zs s¢dpµoyq ¬q¿q µqkouç 4µ. µéyi o¡q s¬i ¡ps¬óµsvq dvo¿q 3¿i /.
Zs s¢dpµoyq ¬q¿q µqkouç 10µ. µéyi o¡q s¬i ¡ps¬óµsvq dvo¿q 4¿i /.
Zs s¢dpµoyq ¬q¿q µqkouç 15µ. µéyi o¡q s¬i ¡ps¬óµsvq dvo¿q 5¿i /.

Kd¡ó ¡q ôiópksid ¡qç spydoidç ¡ou ¡piµiµd¡oç, q ¬poo¡doid ¡qç s¬i¢óvsidç ¡ou
Çú/ivou ôd¬éôou µs ¡o do¡ópi (primer) ¡qç ¬poqyoúµsvqç ¬dpdypó¢ou kd¡do¡pé¢s¡di kdi
d¬di¡si¡di sk véou s¢dpµoyq ¡qç.
Ms¡ó ¡qv o/ok/qpooq ¡qç spydoidç ¡ou ¡piµiµd¡oç kdi os ¿povikó ôióo¡qµd ó¿i
µsyd/ú¡spo ¡ou 24opou, oo¡s vd µqv s¬qpsdo¡si ¡o Çú/ivo ôó¬sôo d¬ó ¡qv uypdoid ¡ou
¬spi µó//ov¡oç, 0d ¬poo¡d¡su0si sk véou µs do¡ópi µspvi ki oú ¬o/uoupdi 0dvi kqç
µóoqç svóç ouo¡d¡ikoú µs¡ó ¡qv opiµdvoq ¡ou o¬oiou 0d s¢dpµoo¡si q ¬po¡q o¡pooq
¡ou µspvikioú.
H ypdµµoypó¢qoq ¬óvo o¡o Çú/ivo ôó¬sôo ¡ov ó¬oiov dyovio¡ikov ¿opov
¬poµ/é¬ov¡di d¬ó ¡qv µs/é¡q, 0d yivsi oúµ¢ovd µs ¡d ¬pó¡u¬d o¿éôid ¡qç F.F.A. kdi ¡ouç
kdvovioµoúç ¡ov dv¡io¡oi¿ov ôis0vov oµoo¬ovôiov. Zs ó¡i d¢opó ¡ouç ¿poµd¡ioµoúç ¡qç
ypdµµoypó¢qoqç ¡ov ¬io ¬óvo dyovio¡ikov ¿opov, 0d ¡qpq0oúv sksivoi ¬ou kd0opiçsi o
yspµdvikóç kdvovioµóç DIN18032 kdi si vdi :

y ì o t o B A S K E T B A L L : Mo ú p o
yì o t o VOLLEYBALL: MnKr
yì o t o HANDBALL: Hopt okoKí

q ó//oi, d¬oôsk¡oi d¬ó ¡iç dv¡io¡oi¿sç kd¡ó ¬spi¬¡ooq E//qvikéç Oµoo¬ovôisç.
To u/ikó ¡ov ¿poµó¡ov ¬ou 0d ¿pqoiµo¬oiq0oúv, 0d ¬pé¬si vd é¿si ópio¡q
¬póo¢uoq, vd sivdi ouµµd¡ó µs ¡o µspviki ¬ou 0d ¿pqoiµo¬oiq0si kdi 0d s¢dpµoo¡si os ôúo
o¡poosiç, kdi µs d¬o¿poosiç ¬ou ¬dpdµévouv dvsÇi¡q/sç.
H ôsú¡spq o¡pooq µspvikioú ¡ou ôd¬éôou (¬ou 0d sivdi kdi q ¡s/ikq) 0d kd/úµsi
¡qv ypdµµoypó¢qoq yid /óyouç ¬poo¡doidç kdi 0d d¬o¡s/éosi ¡qv ¡s/ikq s¬i¢óvsid ¿pqoqç
¡ou Çú/ivou ôd¬éôou. Fsvikó ¬pé¬si vd oqµsio0si ó¡i, ¬piv s¢dpµoo0si o¬oidôq¬o¡s
o¡pooq µspvikioú, q ¬poqyoúµsvq 0d ¡piµs¡di s/d¢pó é¡oi oo¡s vd sÇdo¢d/içov¡di q
71
ôuvd¡ó¡q¡d ôióp0ooqç, µikpó d¡s/siov d//ó kdi oi kd¡ó//q/sç ouv0qksç yid ¡qv ¬póo¢uoq
¡qç s¬óµsvqç o¡pooqç.
O¬ou ¡o Çú/ivo ôó¬sôo ysi¡vióçsi µs u¢io¡óµsvd dvoiyµd¡d (kou¢oµd¡d) ¡ou
k/sio¡oú yuµvdo¡qpiou, ó¬ou sk ¡ov ¬pdyµó¡ov ¬pokú¬¡si uµoµs¡pikq ôid¢opó µs¡dÇú
s¬i¢óvsidç ¿pqoqç ¡ou Çú/ivou ôd¬éôou kdi ó//ov ôidµop¢oµévov s¬i¢dvsiov
(¬.¿.ôi dôpóµov kuk/o¢opi dç k¡/.), 0d kd¡doksuóçs¡di ksk/i µévo s¬i ¬sôo –
póµ¬d q s¬i¢óvsid ¿pqoqç ¡ou o¬oiou 0d d¬o¡s/si¡di d¬ó ¬dpké¡d iôid dkpiµoç kd0’ ó/d
kdi ¬poo¡d¡suµévd µs µspviki ó¬oç kdi sksivd ¡ou u¬ó/oi¬ou Çú/ivou ôd¬éôou.

Anoörktó Brpvíkìo, & ¿p6µoto ypoµµoypóçqoqç
To µspviki ¬ou 0d ¿pqoiµo¬oiq0si yid ¡o µspvikoµd ¡ov µoviµov d0/q¡ikov
ôd¬éôov, ouµ¬spi/dµµdvoµévov ¡ou do¡dpioú kdi ¡ov ¿poµó¡ov ¡qç ypdµµoypó¢qoqç 0d
sivdi ¬o/uoupdi0dv i k q ç µ ó o q ç s v ó ç o u o ¡ d ¡ i k o u , µs iôidi¡spq dv¡o¿q kdi
ôiópksid os ¿pqoq, dv¡dvdk/do¡ikó (ôq/. µd¡ q od¡ivé) kdi dv¡io/io0q¡ikó, q o¬oioôq¬o¡s
ó//o ¬ou d¬oôsôsiyµévd sk¬/qpovsi ¡iç d¬di¡qosiç ¡ou yspµdvikoú kdvovi oµoú
DIN18032/2 os ó¡i d¢opó ¡qv ouµ¬spi ¢opó os o/i o0qoq, dvdk/do¡i kó¡q¡d
¢o¡óç k/¬.

1. 3. E{ or pì oµóç
To ksvó ¬ou ôqµioupysi¡di, /óyo ¡qç ôidôokiôooqç ¡ou Çú/ivou ôd¬éôou, µs¡dÇú
¡qç s¬i¢óvsidç éôpdoqç ¡ou (du¡os¬i¬sôoúµsvo ôó¬sôo) kdi ¡ov ¬dpké¡ov, ¬spiµs¡pikó
¡ou Çú/ivou ôd¬éôou, 0d ¬dpdµsivsi dvoik¡ó yid ¡ov sÇdspioµó ¡ou kdi 0d ¬poo¡d¡su0si d¬ó
ouooopsuoq d¬oppiµµó¡ov dv¡iksiµévov k./.¬., µs ôió¡pq¡q ôid¡oµq –¬spi0opio
sÇdspioµoú kdi ¬poo¡doidç o¿qµd¡oç dvioooks/oúç yovidç 70/100 ¿i/. d¬ó yd/µdvioµévq
ôió¡pq¡q o¡pdv¡çdpio¡q /dµdpivd ¡ou sµ¬opiou ¬ó¿ouç 1,2¿i/ioo¡ov. H ¬dpd¬óvo
ôió¡pq¡q ôid¡oµq 0d kóµs¡di kuk/ikó, o¡d oqµsid sksivd ¬ou d¬di¡si¡di, ¬poksiµévou vd
¬spvóvs µéod d¬ó ¡d dvoiyµd¡d du¡ó ¡d o¡oi¿sid ¡ov µóosov ¡o¬o0é¡qoqç ¡ou
ôid¿opi o¡i koú ki yk/i ôoµd¡oç d0/ouµévov –koi voú, (ó¬ou du¡ó ¬poµ/é¬s¡di vd
¡o¬o0s¡q0si ) 0d o¡spsovs¡di µs 2 ¡ou/ó¿io¡ov µiôsç yid kó0s ôiµs¡po ¡µqµd ¡qç, µs¡ó
¬/do¡ikov µuoµó¡ov ¡ú¬ou UPAT, HILTI k/¬. o¡o u¢i o¡óµsvo du¡os¬i ¬i ôoúµsvo
ôó¬sôo. To ókpo ¡qç ¬dpd¬óvo ôió¡pq¡qç ôid¡oµqç ¬ou s¢ó¬¡s¡di o¡qv ¬spd¡oµévq kdi
é¡oiµq yid ¿pqoq s¬i ¢óvsi d ¡ou Çú/i vou ôd¬éôou 0d kd/ú¬¡s¡di d¬ó
¬poo¡d¡su¡i kq ôi d¡oµq– profi l o¿qµd¡oç H ¬/ó¡ouç ¿i /. d¬ó PVC Neoprene
k/¬. ¬ou o¡sydvovsi ¡ov dpµó, kd¡ó ¡qv ¡o¬o0é¡qoq kdi oúo¢iÇq ¡qç ôió¡pq¡qç
µs¡d//ikqç ôid¡oµqç sÇdspioµoú.

1. 4. EúKì vo nr pì 06pì o ( Zoþot r ní ) - Póµnr ç
72
Z¡ouç dpµoúç ¬ou ôqµioupyoúv¡di µs¡dÇú ¡ov véov kd¡doksuov (µs¡d//ikoú
¬/dioiou Çú/ivou ôd¬éôou kdi ¡ov kd¡dkópu¢ov s¬i ¢dvsi ov ¡ov u¢i o¡óµsvov
kd¡doksuov – ¡oi ¿oi , pi ¿¡i d kspkiôov k/¬.) 0d ¡o¬o0s¡q0si Çú/ivo ¬spi0opio
(ooµd¡s¬i) ôpuóç, ôido¡óosov 80/12 ¿i/. d¬ó Çu/sid ¡ou iôiou siôouç kdi ¬oió¡q¡dç µs
sksivq ¡ov ¬dpké¡ov ¡ou Çú/ivou ôd¬éôou. Td Çú/ivd ¬spi0opid 0d sivdi ¬spdoµévd ¬piv
d¬ó ¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ouç os ó/sç ¡ouç ¡iç s¬i¢óvsisç µs ¬poo¡d¡su¡i kó µukq¡ok¡óvo
kdi sv¡oµok¡óvo uypó, do¡ópi ¬o/uoupdi 0dvi kqç µóoqç svóç ouo¡d¡i koú, kdi ôúo
o¡poosiç µspvikioú, o¡iç opd¡éç ¡ouç s¬i¢óvsisç µs µspviki ¡qç iôidç dkpiµoç ¬oió¡q¡dç µs
sksivq ¡ou µspvikioú µs ¡o o¬oio ¬poo¡d¡sús¡di ¡o Çú/ivo ôó¬sôo. H ¡o¬o0é¡qoq ¡ouç 0d
yivs¡di µs µiôsç, ¬poo¡d¡suµévsç q/sk¡po/u¡ikó (kóôµio, ipiôio, ¿poµio k/¬.) kd¡ó ¡qç
ôióµpooqç, µéoo ¬/do¡i kov sÇdp¡qµó¡ov o¡spéooqç
(µuoµó¡ovUPAT,HILTIk/¬) dvó 50-60sk.

2. Enì Koyq- EykKì µot ì oµóç- Tono0í t qoq EúKì vou Aoní öou
A¬di¡si¡di ¬poéykpioq ¡qç Aisu0úvouodç ¡o épyo Y¬qpsoidç yid ¡qv s¬i/oyq kdi
¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ou Móviµou Eú/ivou A0/q¡ikoú ôd¬éôou. Fid ¡ov oko¬ó du¡ó o dvóôo¿oç
u¬o¿psoú¡di vd ¬pookoµiosi µsµdiooq d¬ó ¡ov ¬poµq0su¡ikó oiko Çu/sidç yid ¡d ¬dpké¡d
kdi yid ¡qv Çu/sid ¡qç u¬óµdoqç. H µsµdiooq 0d ¬io¡o¬oisi ¡qv ¬ooó¡q¡d kdi ¡qv ¬oió¡q¡d
¡ov u/ikov. To oúvo/o ¡ov u/ikov ¡ou Çú/ivou ôd¬éôou u¬óksi¡di os ôidôikdoid
syk/iµd¡ioµoú o¡o épyo. Fid ¡o /óyo du¡ó o dvóôo¿oç 0d ¬poµq0su¡si kdi 0d d¬o0qksúosi
sykdipoç s¬i ¡ó¬ou ¡ou épyou ó/d ¡d d¬di¡oúµsvd u/ikó ¡ou Çú/ivou ôd¬éôou.

3. Ko0opìoµóç
To ôó¬sôo 0d ouvoôsús¡di µs¡ó ¡q sykd¡óo¡doq ¡ou µs sy¿sipiôio ouv¡qpqoqç kdi
¬poo¡doidç o¡qv s//qvikq y/oood kd0oç s¬ioqç kdi µs siôikó uypó kd0dpioµoú kdi
ôid¡qpqoqç.

4. Eyyúqoq
To d0/q¡ikó ôó¬sôo 0d ouvoôsús¡di d¬ó spyoo¡doidkq syyúqoq kd/qç /si¡oupyidç
8 s¡ov.

5. Hìotonoìqtìkó
To ôó¬sôo s¬i ¬oivq d¬ok/sioµoú 0d ouvoôsús¡di d¬ó Hio¡o¬oiq¡ikó FIBA, d¬ó
Hio¡o¬oiq¡ikó Hoió¡q¡dç kdi Aid¿sipioqç Hspiµó//ov¡oç ¡ou kd¡doksudo¡q, ¬io¡o¬oiq¡ikó
CE, ¬io¡o¬oiq¡ikó µpdôukduo¡ó¡q¡dç, ¬io¡o¬oiq¡ikó s/éy¿ou kd¡ó EN 14904 oúµ¢ovd µs
¡d Eupo¬dikó ¬pó¡u¬d, Hio¡o¬oiq¡ikó FSC ôid¿sipioqç ôdoov kdi Hio¡o¬oiq¡ikó PEFC
¬po¡ú¬ou dsi¢opikqç ôdoikqç ôid¿sipioqç kd0oç s¬ioqç kdi o ¬poµq0su¡qç 0d ¬pé¬si vd
73
¬pookoµiosi s¬i ¬oivq d¬ok/sioµoú ¬io¡o¬oiq¡ikó ¬oió¡q¡dç ISO 9001:2008 yid ¡qv
s¢dpµoyq kdi ¡qv sykd¡óo¡doq.

B.3.5.6 EúKìvo µóvìµo o0Kqtìkó öónröo Multiflex M
To¬o0s¡si¡di o¡qv di0ouod svôuvóµooqç.
Hpiv ¡qv kd¡doksuq ¡ou Çú/ivou ôd¬éôou 0d yivsi s¬iµs/qµévq kd0dpió¡q¡d ¡qç
s¬i¢dvsidç ¡ou okupoôéµd¡oç, , 0d o¡po0si µs ¡oiµsv¡okovid ¬ó¿ouç 3-3,5sk µs
o¡sydvo¬oiq¡ikó µóçdç yid ¡qv d¬o¢uyq pqyµd¡oosov é¡oi oo¡s vd sÇdo¢d/io¡si opiçóv¡id
s¬i¢óvsid. Fid ¡o /óyo du¡ó, o¡qv s¬i¢óvsid ¡qç ¡oiµsv¡okovidç 0d o¡po0si, ¡oiµsv¡osiôéç
du¡os¬i¬sôoúµsvo ôó¬sôo uµq/qç dv¡o¿qç os 0/iµq, ¬ó¿ouç 1,5-2sk. yid ¡qv sÇdo¢ó/ioq
d¬ó/u¡d opiçóv¡idç s¬i¢óvsidç.
Fid ¡qv ¬poo¡doid ¡ou Çú/ivou µóviµou d0/q¡ikoú ôd¬éôou d¬ó uôpd¡µoúç kdi
uypdoisç, ¡o u¢io¡óµsvo du¡os¬i¬sôoúµsvo ôó¬sôo ¬óvo o¡o o¬oio 0d kd¡doksudo0si ¡o
Çú/ivo ôó¬sôo 0d ¬poo¡d¡su0si, µs¡ó d¬ó ¡ov d¬dpdi¡q¡o s¬iµs/q kd0dpioµó, µs ¡qv
s¢dpµoyq nylon os ó/q ¡qv s¬i¢óvsid ¡ou ôd¬éôou. Td ¢ú//d ¡ou nylon 0d ¡o¬o0s¡q0oúv
µs s¬ikó/uµq 20sk µs¡dÇú ¡ouç. Z¡q ouvé¿sid 0d o¡po0si s/do¡ikó u¬óo¡poµd ¬ó¿ouç
15¿i/ kdi s¬óvo 0d ¡o¬o0s¡q0si kóv¡pd ¬/dké oqµúôdç ¬ó¿ouç 9¿i/. os ¢ú//d ¡d o¬oid 0d
d¬é¿ouv µs¡dÇú ¡ouç 5-10¿i/. Td ¢ú//d ¡ou kóv¡pd ¬/dké 0d ¡o¬o0s¡q0oúv u¬ó yovid 45
µoipov µs ¡qv µsyó/q ¬/supó ¡ou dyovio¡ikoú ¿opou. Té/oç 0d o¡po0si ¬dpké ôpúivo
¬po/ouo¡pdpioµévo, ¬ó¿ouç 14¿i/ ¬dpó//q/d µs ¡qv µsyó/q ¬/supó ¡ou yq¬éôou , ¡o
o¬oio 0d ko//q0si o¡o kóv¡pd ¬/dké µs siôikq kó//d.
Ìôidi¡spq ¬pooo¿q ¬pé¬si vd ôo0si o¡qv oµoióµop¢q kdi dio0q¡ikó d¬oôsk¡q
sµ¢óvioq ¡qç s¬i¢óvsidç ¿pqoqç ¡ou ôd¬éôou. Fid ¡qv ôido¢ó/ioq ¡qç ¬oió¡q¡dç
s¬iµó//s¡di kdi o s¬i ¡ó¬ou é/sy¿oç ¡qç oµoio¿poµidç ¡ov ¬dpké¡ov q ¡ou/ó¿io¡ov ¡o
/úoiµo kdi q dvóµsiÇq ¡ov ôsµó¡ov ¡ov ¬dpké¡ov ¬piv d¬ó ¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ouç, dkóµq
kdi q d¬óppiµq ¬dpké¡ov ¬ou q ôid¢opó d¬ó¿pooqç sivdi kd¡d¢dvqç.
O¬oidôq¬o¡s dµ¢iµo/id ¬pokúµsi yid ¡o siôoç kdi ¡qv ¬oió¡q¡d ¡ov
¬pookoµiçóµsvov o¡o épyo ¬dpké¡ov, µs¡dÇú dvdôó¿ou kdi Y¬qpsoidç, dpµóôid yid ¡qv
ékôooq o¿s¡ikoú ¬io¡o¬oiq¡ikoú ópydvd 0sopoúv¡di ¡d s¬ioqµd kdi dvdyvopioµévd
ivo¡i¡oú¡d q ¢opsiç ¡s¿vo/oyidç Çú/ou ¡qç E//óôdç q ó//ou kpó¡ouç µé/ouç ¡qç
Eupo¬dikqç koivó¡q¡dç, q ôs ôd¬óvq ékôooqç ¡ou µdpúvsi sÇ’ o/ok/qpou kdi d¬ok/sio¡ikó
¡ov dvóôo¿o ¡ou épyou.
H ypdµµoypó¢qoq ¬óvo o¡o Çú/ivo ôó¬sôo, 0d yivsi oúµ¢ovd µs ¡d ¬pó¡u¬d
o¿éôid ¡qç F.F.A. kdi ¡ouç kdvovioµoúç ¡ov dv¡io¡oi¿ov ôis0vov oµoo¬ovôiov. Zs ó¡i
d¢opó ¡ouç ¿poµd¡ioµoúç ¡qç ypdµµoypó¢qoqç, 0d ¡qpq0oúv oi ¬poôidypd¢éç ¡ou
Çú/ivou µóviµou ôd¬éôou ¬ou dvd¢épov¡di ¬dpd¬óvo.
74
To u/ikó ¡ov ¿poµó¡ov ¬ou 0d ¿pqoiµo¬oiq0oúv, 0d ¬pé¬si vd é¿si ópio¡q
¬póo¢uoq, vd sivdi ouµµd¡ó µs ¡o µspviki ¬ou 0d ¿pqoiµo¬oiq0si kdi 0d s¢dpµoo¡si os ôúo
o¡poosiç, kdi µs d¬o¿poosiç ¬ou ¬dpdµévouv dvsÇi¡q/sç.
Od ¡o¬o0s¡q0si Çú/ivo ¬spi0opio (ooµd¡s¬i) ôpuóç, ôido¡óosov 80/15 ¿i/. d¬ó
Çu/sid ¡ou iôiou siôouç kdi ¬oió¡q¡dç µs sksivq ¡ov ¬dpké¡ov ¡ou Çú/ivou ôd¬éôou. Td
Çú/ivd ¬spi0opid 0d sivdi ¬spdoµévd ¬piv d¬ó ¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ouç os ó/sç ¡ouç ¡iç
s¬i¢óvsisç µs ¬poo¡d¡su¡i kó µukq¡ok¡óvo kdi sv¡oµok¡óvo uypó, do¡ópi
¬o/uoups0dvi kqç µóoqç svóç ouo¡d¡i koú, kdi ôúo o¡poosiç µspvikioú, o¡iç opd¡éç
¡ouç s¬i¢óvsisç µs µspviki ¡qç iôidç dkpiµoç ¬oió¡q¡dç µs sksivq ¡ou µspvikioú µs ¡o o¬oio
¬poo¡d¡sús¡di ¡o Çú/ivo ôó¬sôo. H ¡o¬o0é¡qoq ¡ouç 0d yivs¡di µs µiôsç, ¬poo¡d¡suµévsç
q/sk¡po/u¡ikó (kóôµio, ipiôio, ¿poµio k/¬.) kd¡ó ¡qç ôióµpooqç, µéoo ¬/do¡i kov
sÇdp¡qµó¡ov o¡spéooqç (µuoµó¡ov UPAT,HILTIk/¬) dvó 50-60sk.
To oúvo/o ¡ov u/ikov ¡ou Çú/ivou ôd¬éôou u¬óksi¡di os ôidôikdoid
syk/iµd¡ioµoú o¡o épyo. Fid ¡o /óyo du¡ó o dvóôo¿oç 0d ¬poµq0su¡si kdi 0d d¬o0qksúosi
sykdipoç s¬i ¡ó¬ou ¡ou épyou ó/d ¡d d¬di¡oúµsvd u/ikó ¡ou Çú/ivou ôd¬éôou.

B.3.5.7 Ynrpugmµívo öónröo
Od ¡o¬o0s¡q0si o¡ouç 0d/óµouç ¡ov ôqµooioypó¢ov kdi o¡qv di0ouod s/éy¿ou,
oo¡s vd s¬i¡pé¬s¡di ¡o ¬épdoµd ¡ov kd/oôiov psúµd¡oç, ¡q/s¢ovov kdi H/Y o¡ouç
¿opouç du¡oúç.
To oúo¡qµd ¡ou u¬spuµoµévou ôd¬éôou d¬o¡s/si¡di d¬ó Çú/ivsç ¬/óksç,
µopioodviôsç, ôido¡óosov 60X60sk kdi ¬ó¿ouç 38¿i/, os ouvôudoµó µs ¢ú//o d/ouµiviou
¬ó¿ouç 0,05¿i/ o¡qv kó¡o ¬dpsió yid svio¿uoq.
H ¡s/ikq s¬i¢óvsid 0d sivdi ¬/dkókid linoleum, ¬ó¿ouç 2¿i/ kdi ôido¡óosov
60X60sk. To ooµd¡s¬i 0d sivdi /óµd d¬ó ¢uoikó d/ouµivio, úµouç 50¿i/ kdi ¬ó¿ouç 1,5¿i/.

B.3.5.8 Aónröo onó rnìµrKqµívo okupóörµo q yopµnìKóörµo B´çóoqç
Od kd¡doksudo¡si o¡iç okó/sç ¡qç kúpidç Ai0ouodç A0/o¬diôiov kdi o¡ouç
sÇoo¡sç, ôidôpóµouç, okó/sç u¬di0piou ¿opou, os ôsú¡spq ¢óoq, yid vd d¬o¢su¿0oúv oi
o¬oisoôq¬o¡s ¢0opéç ¡qç ¡s/ikqç s¬i¢óvsidç.
Od sivdi d¬ó okupóôsµd 25/30 o¡iç okó/sç, d¬ó ydpµ¬i/óôsµd 300Kg/m³ o¡ouç
sÇoo¡sç, ¬ó¿ouç 8sk kdi d¬ó okupóôsµd C16/20, ¬ó¿ouç 15sk, o¡ouç ôidôpóµouç
kuk/o¢opidç o¡o ¿oµd o¡iç s¬i¢óvsisç ¢ú¡suoqç. Hpé¬si vd sivdi s¬iµs/qµévo, µs dpµoúç
spydoidç 3sk kdi µó0ouç óoo ¡o ¬ó¿oç ¡ou ôd¬éôou, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov kd¡óµsov
kdi vd sÇdo¢d/içsi ¡iç d¬di¡oúµsvsç púosiç.
H ¡s/ikq s¬i¢óvsid ¡ou okupoôéµd¡oç q ¡ou ydpµ¬i/oôéµd¡oç ¬pé¬si vd ¬s/skq0si
µs 0pd¬ivd, é¡oi oo¡s vd ôivsi svidid, oµoióµop¢q s¬i¢óvsid.
75
Ztqv noprío óöruoqç tou tuçKoú q ¡s/ikq s¬i¢óvsid 0d kd¡doksudo¡si µs
oko¡isç ¬/ó¡ouç 2sk kdi µó0ouç 2sk, kó0s 2-3sk. oúµ¢ovd µs ¡o o¿éôio ôidµóp¢ooqç ¡ou
¬spiµó//ov¡d ¿opou.
Té/oç, 0d ¬spdo¡si µs µspviki sµ¬o¡ioµoú kdi dôidµpo¿o¬oiqoqç, óod ¿épid
¬poôidypó¢ov¡di d¬ó ¡ov kd¡doksudo¡q ¡ou u/ikoú, é¡oi oo¡s vd o¡spso¬oiq0si kdi vd
d¬o¢su¿0si «koviop¡o¬oiqoq» ¡qç s¬i¢dvsidç.

B.3.5.9 Aónröo µr toìµrvtokuþóKì0ouç
Od ¡o¬o0s¡q0oúv o¡ov ¬spiµó//ov¡d ¿opo kdi o¡o ¬sçoôpóµio, oúµ¢ovd µs ¡d
o¿éôid ¡ov kd¡óµsov kdi 0d ¬spiµó//ov¡di d¬ó ¢i/é¡d sykiµo¡ioµoú d¬ó okupóôsµd
sµ¢dvéç kdi iôidi¡spd s¬iµs/qµévo kdi ¬s/skqµévo µs 0pd¬ivd..
Od sivdi µu¿poi ouµ¬dysiç ¡oiµsv¡okuµó/i0oi ¬d/dioµévou ¡ú¬ou, ¿poµd¡oç ykpi
kdi ôido¡óosov 100X200X60¿i/, ¬ou ¡o¬o0s¡oúv¡di ¿opiç kovidµd s¬óvo os u¬óo¡poµd
d¬ó kd0dpq óµµo ouµ¬ukvoµévou ¬ó¿ouç 4sk. Aq/dôq, ôióo¡pooq ¡qç óµµou ¡ou
u¬oo¡poµd¡oç kdi ouµ¬úkvooq µs ôovq¡ikq ¬/ókd q ¿sipokivq¡o kú/ivôpo, ¡o¬o0é¡qoq
¡ov kuµó/i0ov os o¿éôio anglais oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid, ¬poodpµoyq ¡ov ¡s/sioµó¡ov
¡qç s¬io¡pooqç os ¡oi¿ouç, kpóo¬sôd, k/¬ µs siôikó ¡sµó¿id kuµó/i0ov, é¡oiµd q koµµévd
µs ôioko¬piovo kdi ôóvqoq ¡ov kuµó/i0ov µs s/d¢pió ôovq¡ikq ¬/ókd ¬ou 0d é¿si /óo¡i¿o
o¡qv s¬i¢óvsió ¡qç q µs Çú/ivo kó¬dvo ó¬ou ôsv µ¬opsi vd µ¬si q ôovq¡ikq ¬/ókd, yid ¡qv
sÇioooq ¡ov kuµó/i0ov kdi ¡q ôqµioupyid d¬ó/u¡d s¬i¬sôqç s¬i¢óvsidç, okóp¬ioµd µi/qç,
kookivioµévqç óµµou 0d/óooqç (µs¡ó ¡q ôóvqoq) kdi o¡pooiµo du¡qç µs µoúp¡od, oo¡s vd
ysµioouv oi dpµoi µs¡dÇú ¡ov kuµó/i0ov kdi vd sÇdo¢d/io¡si ¡o dµs¡dkivq¡o ¡qç
s¬io¡pooqç.
Z¡ov Hspiµó//ov¡d Xopo oi ¡oiµsv¡okuµó/i0oi kdi q óµµoç 0d ¡o¬o0s¡q0oúv os
u¬óo¡poµd d¬ó s/d¢pó o¬/ioµévo okupóôsµd, ¬ó¿ouç 15sk, yid /óyouç duÇqµévov
kd¡d¬ovqosov d¬ó ¡qv soo¡spikq kuk/o¢opid o¿qµó¡ov.
Z¡o ¬sçoôpóµio oi ¡oiµsv¡okuµó/i0oi kdi q óµµoç 0d ¡o¬o0s¡q0oúv s¬i ¡ou
sôó¢ouç.


B.3.5.10 Ampíörç óöruoqç tuçK6v
Od ¡o¬o0s¡q0oúv o¡o ¬sçoôpóµio yúpo d¬ó ¡o oikó¬sôo. Od kd¡doksudo¡oúv
d¬ó µu¿péç ¡oiµsv¡ó¬/dksç ôido¡óosov 40X40sk, ¿poµd¡oç ykpi, µs siôikéç pdµôoosiç
o¡qv óvo s¬i¢óvsió ¡ouç, ¬ó¿ouç 3-5sk, µs dpµoúç 5¿i/, ¬ou ¡o¬o0s¡oúv¡di os u¬óo¡poµd
¬ó¿ouç 3sk d¬ó ¡oiµsv¡okovidµd ¡ov 600Kg ¡oiµév¡ou.
Z¡d oqµsid d//dyqç kd¡sú0uvoqç 0d ¡o¬o0s¡q0oúv dv¡i ¡ov pdµôo¡ov ¬/dkov,
¬/óksç ¬ou ¢épouv o¡qv óvo s¬i¢óvsió ¡ouç dvóy/u¢q oqµdvoq (µoú/sç).
76
B.3.6. OPOOEZ - +EYAOPOOEZ

B.3.6.1 Opoçq onó rµçovíç okupóörµo.
Oi opo¢éç o¡ouç ¿opouç ¬ou 0d ¬dpdµsivouv dvs¬i¿pio¡sç 0d kd¡doksudo¡oúv
d¬ó sµ¢dvq Çu/ó¡u¬o iôidi¡spd s¬iµs/qµévo.
Z¡ouç u¬óysiouç ¿opouç o¡ó0µsuoqç oi opo¢éç 0d ¬dpdµsivouv dvs¬i¿pqo¡sç kdi
0d kd¡doksudo¡oúv d¬ó sµ¢dvq Çu/ó¡u¬o d¬ó Çu/ó¬/dksç betoform. Z¡qv dvoôoµq oi
dvs¬i¿pqo¡sç opo¢éç 0d kd¡doksudo¡oúv µs ¬/dvioµévsç Çú/ivsç ¡óµ/sç ¬/ó¡ouç 10sk,
os o¿éôio anglais, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov dvóµsov.

B.3.6.2. Enì¿pìoµívq opoçq
E¬i¿piov¡di oi opo¢éç ¡ov H/M ¿opov kdi ¡ov d¬o0qkov, µs s¬i¿pioµd
µdpµdpokovidç.

B.3.6.3. +ruöopoçq yugooovíöoç onKqç q óv0uypqç.
+suôopo¢q d¬ó koivéç yuµoodviôsç ¡o¬o0s¡si¡di o¡ouç ypd¢sidkoúç ¿opouç
,ôidôpóµouç kuk/o¢opidç, o¡qv di0ouod d0/o¬diôiov ¿opouç uysiovoµikqç kdi id¡pikqç
u¬oo¡qpiÇqç k/¬, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov dvóµsov. +suôopo¢q d¬ó óv0uypq
yuµoodviôd ¡o¬o0s¡si¡di o¡ouç uypoúç ¿opouç kdi ¡d d¬oôu¡qpid.
H kd¡doksuq 0d sivdi d¬ó ¬/óksç koivov q óv0uypov yuµoodviôov ¬ó¿ouç 12,5
mm, ¬ou µiôovov¡di s¬óvo os µs¡d//ikó oks/s¡ó. O oks/s¡óç d¬o¡s/oúµsvoç d¬ó kúpiouç
kdi ôsu¡spsúov¡sç oôqyoúç (¬po¢i/) µs ó/d ¡d ¬poµ/s¬óµsvd siôikó sÇdp¡qµd¡d sivdi d¬ó
o¡pd¡çdpio¡ó, yd/µdvioµévd sv 0spµo ¿d/uµôos/óoµd¡d, ¬ó¿ouç 0.6 mm, kdi ôid¡oµqç H
25X50¿i/ µs µs¡d//ikéç póµôouç pu0µiçóµsvou úµouç (v¡içsç), dvdp¡ó¡di ôs d¬ó ¡qv opo¢q
kdi o¡spsovs¡di o¡d ¬spiµs¡pikó oikoôoµikó o¡oi¿sid. Oi yuµoodviôsç ¡o¬o0s¡oúv¡di kó0s¡d
o¡ouç ôsu¡spsúov¡sç oôqyoúç kdi µiôovov¡di ¬poç µid kd¡sú0uvoq yid vd d¬o¢su¿0oúv
¡u¿óv ¬dpdµop¢oosiç ¡ouç, svo ¬iéçov¡di kd/ó ¬óvo o¡o oks/s¡ó. Oi µiôsç 0d ôid¬spvoúv
¡qv yuµoodviôd kó0s¡d kdi 0d sio¿opoúv o¡d µs¡d//ikó ¬po¢i/ ¡ou oks/s¡oú ¡ou/ó¿io¡ov
kd¡ó 10 mm. Oi ks¢d/éç ¡ouç 0d µu0içov¡di kd¡ó 1mm ¬spi¬ou o¡qv s¬i¢óvsid ¡qç
yuµoodviôdç oo¡s vd µ¬opoúv vd o¡okdpio¡oúv. Ms¡ó ¡o ¬épdç ¡ov spydoiov oi dpµoi
kd/ú¬¡ov¡di µs ¡divid dpµov kdi o¡okópov¡di µs siôikó u/ikó dpµo/óyqoqç dvó/oyd µs ¡ov
¡ú¬o ¡ov yuµoodviôov, ¡ov ókpov ¡ov ¬/dkov kdi ¢ivipov¡di oo¡s vd s¬i¡su¿0si ¡é/sid
s¬i¢óvsid. E¬ioqç, 0d ¬poµ/s¢0oúv 0upiôsç s¬ioksµqç ¡ov H/M sykd¡do¡óosov, ó¬ou
d¬di¡si¡di.

B.3.6.4 +ruöopoçq opukt6v ìv6v
To¬o0s¡si¡di o¡o Computer room.
77
Od kd¡doksudo¡si d¬ó ¬/óksç opuk¡ov ivov , ¿opiç dµidv¡o, ôido¡óosov
60X60sk kdi ¬ó¿ouç ¡ou/ó¿io¡ov 15¿i/.H ¡s/ikq s¬i¢óvsid 0d sivdi ¿poµd¡ioµévq kdi ôs 0d
suvosi ¡qv dvó¬¡uÇq µikpoopydvioµov k/¬.
O oks/s¡óç dvóp¡qoqç, dvdp¡qpsç, yovidkó o¡qpiyµd¡d k/¬ 0d sivdi d¬ó
o¡pd¡çdpio¡éç ôid¡oµéç yd/µdvioµévou ¿d/uµôó¢u//ou, ¬ó¿ouç 0,6¿i/. O/d ¡d sµ¢dvq
¡µqµd¡d 0d sivdi ¿poµd¡ioµévd µs q/sk¡poo¡d¡ikq µd¢q os d¬ó¿pooq iôid µs du¡qv ¡ov
¬/dkov.


78
B.3.7. EHENAYZEIZ

B.3.7.1 Enívöuoq µr krpoµìkó nKokíöìo
To¬o0s¡oúv¡di o¡ouç ¿opouç uyisivqç 0sd¡ov kdi d0/q¡ov, ¬po¬ovq¡ov,
ôidi¡q¡ov kdi ¬pooo¬ikoú kd0oç kdi o¡ouç ¿opouç uysiovoµikqç kdi id¡pikqç u¬oo¡qpiÇqç,
oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid dvd¬¡uyµó¡ov kdi ¡ov ¬ivdkd ¡s/sioµó¡ov.
E¿ouv ôido¡óosiç 15X30sk, ¿poµd¡oç ykpi µ¬sç. Oi ¡oi¿oi s¬svôúov¡di µé¿pi ¡qv
µsuôopo¢q.
To¬o0s¡oúv¡di si¡s os s¬i¢óvsisç s¬i¿pioµévsç µs µdpµdpokovidµd s¬iµs/qµévo
si¡s os s¬i¢óvsisç óv0uypqç yuµoodviôdç, µs siôikq o¢i¿¡q kó//d ¬ou d¬/ovs¡di os
s¬i¢óvsid ¡o ¬o/ú 0,50µ² µs siôikq oôov¡o¡q o¬ó¡ou/d.
Oi dpµoi 0d sivdi d¬o/ú¡oç kd¡dkópu¢oi kdi opiçóv¡ioi ¬/ó¡ouç 2¿i/, os d¬ó/u¡q
ouvé¿sid µs ¡ouç dpµoúç ¡ou ôd¬éôou. H s¬óvo dkµq ¡qç ¬po¡qç os s¬d¢q µs ¡o ôó¬sôo
osipóç 0d sivdi ¡s/sioç opiçóv¡id. H kó¡o dkµq ôidµop¢ovs¡di oúµ¢ovd µs ¡qv k/ioq ¡ou
ôd¬éôou, kd¡ó//q/d µs kó¢¡q. Z¡iç kup¡éç yovisç ¡d ¬/dkiôid s¢ó¬¡ov¡di os ¢d/¡ooyovió
¬ou yivs¡di µs kd¡ó//q/o ¡pó¿ioµd kdi ko//ioúv¡di µs¡dÇú ¡ouç µs kó//d µdpµópou (o¡d
oókopd ¡qç ¢d/¡ooyovióç)
Zs ¬spi¬¡ooq µqkouç µsyd/ú¡spou ¡ov 4,5µ ôidµop¢ovs¡di kd¡dkópu¢oç dpµóç
ôido¡o/qç ¬/ó¡ouç 1sk, os oqµsio µq opd¡ó dv sivdi ôuvd¡óv, ¬ou ¬/qpoú¡di µs o¡óko
oi/ikóvqç.
Z¡ouç ôid¿opio¡ikoúç ¡oi¿ouç ¬ou ôs ¢0óvouv µé¿pi ¡qv opo¢q, s¬svôús¡di µs
¬/dkiôid q óvo opiçóv¡id s¬i¢óvsió ¡ouç ¬ou sykiµo¡içs¡di µs¡dÇú ¡ov skd¡épo0sv
¬/dkiôiov ¡qç dvo¡d¡qç osipóç.
Oi s¬i¢óvsisç ¡qç s¬évôuoqç, ó¡dv ¡s/siooouv ó/sç oi spydoisç, 0d sivdi ¡s/sioç
kd¡dkópu¢sç, ¿opiç dvoµd/isç, µs dpµoúç su0úypdµµouç opiçóv¡iouç kdi kd¡dkópu¢ouç
kdi µs ¡o iôio ¬ó¿oç.

B.3.7.2 Enívöuoq µr {úKìvo q¿oonoppoçqtìkó novíKKo
To¬o0s¡oúv¡di o¡qv di0ouod d0/o¬diôiov, o¡ouç ¿opouç ¡ov ôqµooioypó¢ov kdi
o¡qv di0ouod s/éy¿ou, oç s¬évôuoq ¡ov sÇo¡spikov ¡oi¿ov ¬poç ¡o ¿opo ¡qç di0ouodç,
oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡qç µs/é¡qç.
H s¬évôuoq ¡o¬o0s¡si¡di os ¡oi¿o koivqç yuµoodviôdç µs µs¡d//ikó oks/s¡ó
yd/µdvioµévqç /dµdpivdç ôid¡oµqç 50X50¿i/, µs opuk¡oµóµµdkd 45¿i/ soo¡spikó.
Td ¬dvé//d ¬ó¿ouç 16¿i/ kd¡doksuóçov¡di d¬ó ivoodviôd kd¡qyopidç B2 q B1
kd¡ó DIN 4102 kdi s¬svôúov¡di o¡qv sµ¢dvq óµq ¡ouç µs dpio¡qç ¬oió¡q¡dç ¢uoikó
kd¬/dµó ôpuóç. Td ¬dvé//d o¡qv ¬ioo ¬/supó ¡ouç ¢épouv ôió¡pqoq 16/16/10 kdi siôikó
q¿od¬oppo¢q¡ikó ¢i/¡po SPF, svo q óµq ¡ouç ôidµop¢ovs¡di µs oko¡isç ¡ú¬ou 14/2. Oi
79
dkµéç é¿ouv siôikq ôidµóp¢ooq é¡oi oo¡s kd¡ó ¡qv ¡o¬o0é¡qoq vd ¬dpouoióçouv d¬ó/u¡d
svidisç s¬i¢óvsisç ¿opiç sµ¢dvsiç dpµoúç ouvdpµoyqç. Z¡d ¬spiµs¡pikó ¡s/sioµd¡d
¡o¬o0s¡oúv¡di ¡d ¬poµ/s¬óµsvd d¬ó ¡ov ¬poµq0su¡q siôikó ¡s/sioµd¡d. Eµ¢dvsiç µiôsç,
kdp¢ió k/¬ ôsv sivdi d¬oôsk¡ó.
Z¡qpiçov¡di o¡ov ¡oi¿o yuµoodviôdç µs Çú/ivo oks/s¡ó d¬ó /opiôsç ivoodviôov
ôid¡oµqç 100X16¿i/.
Z¡d ¡s/sioµd¡d ¡ov kd¡dkópu¢ov s¬svôúosov µs ¡o ôó¬sôo kdi ¡qv opo¢q
ôqµioupysi¡di «µ¬óçd» úµouç 5sk, os u¬o¿opqoq, ¬ou sÇdo¢d/içsi ¡o ooo¡ó ¡s/sioµd ¡qç
s¬évôuoqç. H ¢óod du¡q kd¡doksuóçs¡di d¬ó ¬dvé//o óµoiou ¢ivipioµd¡oç kdi ¬oió¡q¡dç
µs du¡ó ¡ov s¬svôúosov, d//ó ouµ¬dyéç ¿opiç ôió¡pqoq.

B.3.7.3 Enívöuoq µr npokotookruooµívo novíKo ìvoonKìoµívqç toìµrvtooovíöoç.
To¬o0s¡oúv¡di o¡iç sÇo¡spikéç óµsiç ¡ou k¡qpiou oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov
óµsov.
H s¬évôuoq 0d kd¡doksudo¡si d¬ó oúo¡qµd ¬pokd¡doksudoµévov ¬dvé//ov
¬/dyiokó/uµqç d¬ó ivoo¬/ioµévqç ¡oiµsv¡oodviôdç ôido¡óosov 2,50X1,21µ, oúµ¢ovd µs
¡d o¿éôid ¡ov óµsov, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou Carrat ¡qç Swisspearl q iooôúvdµou dv¡io¡oi¿ov
¬poôidypd¢ov, oµoioysvoúç oúv0soqç, ¬ó¿ouç 8¿i/, ¿poµd¡oç Black Opal 7021 µs
s¬sÇspydoid UV yid dv¡o¿q ¡ou ¿poµd¡oç µóosi ASTM.
Td ¬dvé//d ¬pé¬si vd é¿ouv siôikó µópoç 16Kg/m², vd µqv ¬dpouoióçouv
uypod¬oppó¢qoq µsyd/ú¡spq d¬ó 14%, q dv¡o¿q ¡ouç os çso¡ó vspó 0d ¬pé¬si vd sivdi
21MPa kd¡ó EN12467. H dkduo¡ó¡q¡d ¡ov ¬dvé//ov 0d ¬pé¬si vd sivdi A2-S1 kd¡ó
EN13510-1.
To oúo¡qµd dvóp¡qoqç d¬o¡s/si¡di d¬ó:
Opiçóv¡isç k/sio¡éç ôid¡oµéç d/ouµiviou 100X20X2¿i/ ¬ou o¡spsovov¡di µs
du¡oôió¡pq¡d µúoµd¡d s¬i ¡ov kd¡dkópu¢ov µs¡d//ikov o¡oi¿siov ¬ou µpiokov¡di ¬ioo
d¬ó ¡iç ¡oiµsv¡oodviôsç. Td kd¡dkópu¢d du¡ó o¡oi¿sid ¬pé¬si vd sivdi ¡o¬o0s¡qµévd os
kóvdµo ikdvó vd ¢épsi ¡o ¢op¡io ¡qç s¬évôuoqç.
E¬i ¡ov opiçóv¡iov ôid¡oµov d/ouµiviou ¡o¬o0s¡oúv¡di µs du¡oôió¡pq¡ouç ko¿/isç
oi yovisç dvóp¡qoqç 100X100X3¿i/, ¬po¡pu¬qµévoi µs oµó/ ôid¡pqosiç s¬i ¡ov o¬oiov
o¡spsovov¡di µs du¡oôió¡pq¡ouç ko¿/isç oi kd¡dkópu¢oi oôqyoi dvóp¡qoqç ¡ov ¬dvé/ov.
Oi kd¡dkópu¢oi oôqyoi dvóp¡qoqç ¡o¬o0s¡oúv¡di os d¬oo¡óosiç ¬ou kd0opiçov¡di d¬ó ¡ov
kd¡doksudo¡q ¡ov ¬dvé/ov.
Z¡d oqµsid ó¬ou ¬pokú¬¡si q ¡o¬o0é¡qoq 2 ¬dvé/ov ¬ou ôqµioupyoúv µs¡dÇú
¡ouç oko¡id ouvdpµoyqç ±8¿i/, ¡o¬o0s¡si¡di oôqyóç ôid¡oµqç «T» ¡ú¬ou 6063TS,
120X42X2¿i/ svo o¡d svôióµsod oqµsid o¡qpiÇqç ¡o¬o0s¡si¡di oôqyóç ôid¡oµqç «F» ¡ú¬ou
6063L, 40X40X1,3¿i/.
80
H ¡o¬o0é¡qoq ¡ov ¬dvé/ov s¬i ¡ov oôqyov yivs¡di µs ¬pi¡oivid 4X18, os
d¬ó¿pooq óµoid µs du¡q ¡ov ¬dvé/ov kdi os d¬oo¡óosiç ¬ou kd0opiçov¡di d¬ó ¡ov
kd¡doksudo¡q ¡ouç.
Z¡d oqµsid s¬d¢qç µs ¡d kou¢oµd¡d d/ouµiviou 0d kd¡doksudo¡si ¬oôió d¬ó
o¡pd¡çdpio¡q ôid¡oµq d/ouµiviou o¡o ¿poµd ¡ou kou¢oµd¡oç, µs k/ioq ¬poç ¡d éÇo yid ¡qv
d¬oppoq ¡ov vspov, ¬ou µiôovs¡di ¬óvo o¡qv kóod ¡ou kou¢oµd¡oç.

B.3.7.4 Enívöuoq µr {úKìvo novíKo
To¬o0s¡oúv¡di o¡iç sÇo¡spikéç óµsiç ¡ou k¡qpiou oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov
óµsov.
H s¬évôuoq 0d kd¡doksudo¡si d¬ó Çú/ivd ¬dvé/d svôsik¡ikoú ¡ú¬ou Prodema
Prodex q iooôúvdµou dv¡io¡oi¿ov ¬poôidypd¢ov, ôido¡óosov 1,22X2,44µ, ¡d o¬oid
kd¡doksuóçov¡di d¬ó ¬upqvd 0spµook/qpqµévqç ouv0s¡ikqç pq¡ivqç kuµs/o¡ov ivov
uµq/qç ¬ukvó¡q¡dç ¬ou s¬svôús¡di sÇo¡spikó µs ópio¡o ¢uoikó kd¬/dµó Eyong,
¿poµd¡oç Pale ¬ou é¿si ¬/qpoç sµ¬o¡io¡si µs siôikq pq¡ivq sÇdo¢d/içov¡dç é¡oi ¡qv
¬/qpq dv0uypó¡q¡ó ¡ou d//ó kdi ¡qv o¡d0spó¡q¡d ¡ov ¿poµó¡ov kd¡ó ¡qv ék0soq ¡ouç os
UV dk¡ivoµo/id.
E¬i¬póo0s¡d oi sµ¢dvsiç ¬/supéç ¡ov ¬dvé/ov 0d é¿ouv s¬svôu0si µs siôikó
dkpi/ikó ¢i/µ ¡o o¬oio ¢póçsi ó/ouç ¡ouç ¬ópouç ¡qç s¬i¢óvsidç kd0io¡ov¡dç ¡qv
s¬i¢óvsid du¡o¬/svóµsvq kdi ôivov¡dç µd¡ u¢q.
Hdvé/d ¿opiç ¢uoikó kd¬/dµó d//ó µs ¿poµd¡ikq d¬óôooq ôsv yivov¡di
d¬oôsk¡ó. Td ¬dvé/d 0d ¬pé¬si vd é¿ouv siôikó µópoç 1,4kg/dm
3
kd¡ó NF 51005, vd µqv
¬dpouoióçouv uypod¬oppó¢qoq µsyd/ú¡spq d¬ó 2% os 721/20°C, q µq¿dvikq ¡ouç dv¡o¿q
0d ¬pé¬si vd sivdi 170mpa kd¡ó ÌSO 178 yid 0pdúoq kdi 70mpa kd¡ó ISO 178 yid o¡d¡ikq
kdµ¬ú/q. H dkduo¡ó¡q¡d ¡ov ¬dvé/ov 0d ¬pé¬si vd sivdi ¡ou/ó¿io¡ov M2 kd¡ó UNE
23727 & NFP 92507.
To ¬ó¿oç ¡ov ¬dvé/ov ôsv ¬pé¬si vd sivdi µikpó¡spo d¬ó 8 mm.
H dvóp¡qoq ¡ov ¬dvé/ov 0d yivsi s¬i oks/s¡oú d¬ó opiçóv¡isç ôid¡oµéç
d/ouµiviou 100X20X2¿i/. O oks/s¡óç dvóp¡qoqç 0d o¡spso0si µs du¡oôió¡pq¡d µúoµd¡d
s¬i ¡ov kd¡dkópu¢ov µs¡d//ikov o¡oi¿siov ¬ou µpiokov¡di ¬ioo d¬ó ¡iç ¡oiµsv¡oodviôsç
¡ov sÇo¡spikov ¡oi¿ov.
Td kd¡dkópu¢d du¡ó o¡oi¿sid ¬pé¬si vd sivdi ¡o¬o0s¡qµévd os kóvdµo ikdvó vd
¢épsi ¡o ¢op¡io ¡qç s¬évôuoqç.
E¬i ¡ov opiçóv¡iov ôid¡oµov d/ouµiviou ¡o¬o0s¡oúv¡di µs du¡oôió¡pq¡ouç ko¿/isç
oi yovisç dvóp¡qoqç 100x100x3mm ¬po¡pu¬qµévoi µs oµó/ ôid¡pqosiç s¬i ¡ov o¬oiov
o¡spsovov¡di µs du¡oôió¡pq¡ouç ko¿/isç oi kd¡dkópu¢oi oôqyoi dvóp¡qoqç ¡ov ¬dvé/ov.
81
Oi kd¡dkópu¢oi oôqyoi dvóp¡qoqç ¡o¬o0s¡oúv¡di os d¬oo¡óosiç ¬ou kd0opiçov¡di d¬ó ¡ov
kd¡doksudo¡q ¡ov ¬dvé/ov.
Z¡d oqµsid ó¬ou ¬pokú¬¡si q ¡o¬o0é¡qoq 2 ¬dvé/ov ¬ou ôqµioupyoúv µs¡dÇú
¡ouç oko¡id ouvdpµoyqç ±8mm, ¡o¬o0s¡si¡di oôqyóç ôid¡oµqç «T» ¡ú¬ou 6063TS,
120x42x2¿i/ svo o¡d svôióµsod oqµsid o¡qpiÇqç, ¡o¬o0s¡si¡di oôqyóç ôid¡oµqç F ¡ú¬ou
6063L, 40x40x1.3¿i/.
H ¡o¬o0é¡qoq ¡ov ¬dvé/ov s¬i ¡ov oôqyov yivs¡di µs ¬pi¡oivid 4x18 os
d¬ó¿pooq óµoid µs du¡q ¡ov ¬dvé/ov kdi os d¬oo¡óosiç ¬ou kd0opiçov¡di d¬ó ¡ov
kd¡doksudo¡q ¡ouç.
Z¡d oqµsid s¬d¢qç µs ¡d kou¢oµd¡d d/ouµiviou, 0d kd¡doksudo¡si ¬oôió d¬ó
o¡pd¡çdpio¡q ôid¡oµq d/ouµiviou o¡o ¿poµd ¡ou kou¢oµd¡oç, µs k/ioq ¬poç ¡d éÇo yid ¡qv
d¬oppoq ¡ov vspov, ¬ou µiôovs¡di ¬óvo o¡qv kóod ¡ou kou¢oµd¡oç.

B.3.7.5 EnìkóKugq tqç otíyqç µr µrtoKKìkó 0rpµoµovmtìkó novíKKo
H ¡s/ikq s¬ikó/uµq ¡qç o¡éyqç yivs¡di µs 0spµoµovo¡ikó µs¡d//ikó ¬dvé/d
¬o/uoups0óvqç, ¬ó¿ouç 50¿i/, ¬ou d¬o¡s/oúv¡di d¬ó ôúo ¢ú//d yd/µdvioµévqç
/dµdpivdç ¬ó¿ouç 1¿i/. To sÇo¡spikó ¢ú//o 0d sivdi ¬poµdµµévo o¡qv sÇo¡spikq ¡ou
¬dpsió, µs ¬o/uso¡spikq µd¢q, ¿poµd¡oç RAL 9007.
To ¬po¢i/ ¡ov s/doµó¡ov 0d sivdi ¡pd¬sçosiôoúç ôidµóp¢ooqç ¡o sÇo¡spikó kdi
s¬i¬sôqç ¡o soo¡spikó.
H oúvôsoq ¡ov ¢ú//ov 0d yivs¡di µs du¡oôió¡pq¡q µiôd kdi siôikq µs¡d//ikq
kd/ú¬¡pd, svo q kd/ú¡spq o¡syóvooq ¡ou oqµsiou o¡qpiÇqç 0d s¬i¡su¿0si µs ¡q ¿pqoq
s/do¡ikoú ¬dpsµµúoµd¡oç (poôé/dç). Td ¿d/uµôos/óoµd¡d 0d ¬pé¬si vd ikdvo¬oioúv ¡iç
Ais0vsiç Hpoôidypd¢éç Hoió¡q¡dç.
Od ôo0si iôidi¡spq éµ¢doq o¡qv sÇdo¢ó/ioq ¬/qpouç o¡sydvo¬oiqoqç ¡qç o¡éyqç
kdi iôidi¡spd o¡d oqµsid ¡ov svoosov, é¡oi oo¡s vd µqv sioép¿ov¡di o¡o yq¬sôo µpó¿ivd
vspó. Eiôikó¡spd:
• Z¡iç svoosiç ¡ov ¡pd¬sçosiôov ¢ú//ov 0d ¡o¬o0s¡q0si o¡sydvo¡ikó u/ikó.
• Z¡iç kd¡ó µqkoç ¬/supéç 0d ¡o¬o0s¡q0si siôikq do¢d/¡o¡divid kdi o¡q ouvé¿sid q
évooq 0d kd/u¢0si µs siôikó ¡sµó¿io d¬ó yd/µdvioµévo é/doµd.
• Z¡qv d¬ó/qÇq ¡ov ¡pd¬sçosiôov ¢ú//ov, o¡o ksv¡pikó /oúki, 0d ¡o¬o0s¡q0si
o¡sydvo¡ikó u/ikó.
Td ¬dvé/d 0d µiôovov¡di s¬óvo os ôidôokiôsç d¬ó ¿d/úµôivsç ôid¡oµéç µop¢qç
C180. Avóµsod o¡iç ôidôokiôsç kdi kó¡o d¬ó ¡d ¬dvé/d ¡o¬o0s¡oúv¡di ¬/óksç
opuk¡oµóµµdkd ¬ó¿ouç 100¿i/ kdi ¡é/oç µs¡d//ikóç oks/s¡óç µsuôopo¢qç µs µid koivq
yuµoodviôd ¬ó¿ouç 12,5¿i/.
B.3.8 KOYOOMATA
82

B.3.8.1 E{mtrpìkó kouç6µoto
Td kou¢oµd¡d ¬ou 0d ¿pqoiµo¬oiq0oúv o¡o k¡qpio sivdi:
d. Hdpó0upd q ¢syyi¡sç, o¡d0spó, oupóµsvd q dvoiyok/ivóµsvd, d/ouµiviou
0spµoôidko¬qç.
µ. Hdpó0upd µs¡d//ikó
y. Yd/ó0upsç dvoiyóµsvsç d/ouµiviou 0spµoôidko¬qç
ô. Yd/o¬s¡óoµd¡d d/ouµiviou 0spµoôidko¬qç

o. Hopó0upo q çryyítrç oKouµìvíou 0rpµoöìokonqç.
To¬o0s¡oúv¡di o¡o ké/u¢oç ¡ou k¡qpiou. Od kd¡doksudo¡oúv d¬ó ôid¡oµéç
d/ouµiviou k/sio¡éç, µdµµévsç µs q/sk¡poo¡d¡ikq µd¢q RAL 7015, ôido¡óosov ¬/dioiou
60X100¿i/, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou O-3000 ¡qç ETEM q iooôúvdµou dv¡io¡oi¿ov ¬poôidypd¢ov
yid ¡d oupóµsvd kdi ôido¡óosov ¬/dioiou 76X67¿i/, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou E-45 ¡qç ETEM q
iooôúvdµou yid ¡d dvoiyok/ivóµsvd, µs ó/d ¡d sÇdp¡qµd¡d oúvôsoqç kdi o¡spéooqç
(o¡po¢siç, póou/d svio¿uµévd µs póôsç ¬o/udµiôqç, µiôsç s¬ikdôµioµévsç, µ¬ou/óvid
k./¬.) kdi ¡d kd¡ó//q/d s/do¡ikó ¬dpsµµúoµd¡d (¡ó¬sç, µoup¡oókid k/¬.) dv0sk¡ikó o¡qv
q/idkq dk¡ivoµo/id, kd0oç kdi ¡iç kd¡ó//q/sç µdo¡i¿sç (¬o/uoups0óvqç, dkpu/ikéç) yid ¡q
o¢póyioq ¡ov sÇo¡spikov kdi soo¡spikov dpµov. O/d ¡d sÇo¡spikó kou¢oµd¡d 0d sivdi
s¢oôidoµévd µs ¡iç kd¡ó//q/sç k/siôdpiéç do¢d/sidç, ¿sipo/dµéç, µq¿dvioµoúç
s¬dvd¢opóç, ó¬ou d¬di¡oúv¡di k/¬.
Od ¡o¬o0s¡q0oúv µsu¡ókdosç yd/µdvioµévsç, oi o¬oisç sÇo¡spikó – o¡d oqµsid s¬d¢qç µs
dvs¬i¿pio¡o okupóôsµd – 0d kd/u¢0oúv d¬ó ¬po¢i/ d/ouµiviou kdi soo¡spikó d¬ó
yuµoodviôd q ooµó. Eiôoç, 0éoq kdi ¡pó¬oç dvoiyµd¡oç ¡ov kou¢oµó¡ov ¢divov¡di o¡ov
¬ivdkd kou¢oµó¡ov.

þ. Hopó0upo µrtoKKìkó
To¬o0s¡oúv¡di o¡iç s¬iµqksiç ¬/supéç ¡ou ks/ú¢ouç, o¡iç s¬i¢óvsisç dvs¬i¿pio¡ou
sµ¢dvoúç okupoôéµd¡oç µop¢qç dvoik¡oú V.
Od kd¡doksudo¡oúv d¬ó ôúo ¬/dioid d¬ó /óµd 35/4¿i/ sÇo¡spikó kdi 35/4¿i/
soo¡spikó, ¡d o¬oid svovov¡di µs¡dÇú ¡ouç µs µdoi¢ ôid¡oµq 28/18¿i/ µs µiôsç allen
¢psçó¡sç. H ¬oôió 0d sivdi d¬ó o¡pd¡çdpio¡q /dµdpivd d/ouµiviou, ¬ó¿ouç 1,2¿i/, µs k/ioq
yid ¡qv d¬oppoq ¡ov vspov, q/sk¡poo¡d¡ikqç µd¢qç RAL 7015.
Ìôidi¡spq ¬pooo¿q ¬pé¬si vd ôo0si o¡q o¡syóvooq ¡ou kou¢oµd¡oç µs siôikq
µdo¡i¿q.
y. YoKó0uprç oKouµìvíou 0rpµoöìokonqç.
83
To¬o0s¡oúv¡di o¡iç sioóôouç ¡ov 0sd¡ov o¡ouç dvsµo¢pók¡sç.
Od kd¡doksudo0oúv d¬ó ôid¡oµéç d/ouµiviou, ôido¡óosov 67X76¿i/. µdµµévsç µs
q/sk¡poo¡d¡ikq µd¢q RAL 7015, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou E-85 ¡qç ETEM q iooôúvdµou
dv¡io¡oi¿ov ¬poôidypd¢ov. Od é¿ouv ¡pdµépod 140¿i/. o¡o kó¡o µépoç kdi µ¬ópd
¬dvikoú, ó¬ou d¬di¡si¡di d¬ó ¡qv µs/é¡q ¬upo¬poo¡doidç, q/sk¡poo¡d¡ikqç µd¢qç kdi
¿poµd¡oç RAL7015.

ö. YoKonrtóoµoto oKouµìvíou 0rpµoöìokonqç.
To¬o0s¡oúv¡di o¡o ké/u¢oç ¡ou k¡qpiou, kupioç o¡qv µopsioôu¡ikq kdi vo¡ioôu¡ikq
óµq kdi 0d é¿ouv o¡d0spó kdi ¬poµd//óµsvd ¡µqµd¡d oúµ¢ovd µs ¡ov ¬ivdkd
kou¢oµó¡ov.
Od kd¡doksudo¡oúv d¬ó ôid¡oµéç d/ouµiviou, µdµµévsç µs q/sk¡poo¡d¡ikq µd¢q
RAL 7015, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou E-85 ¡qç ETEM q iooôúvdµou dv¡io¡oi¿ov ¬poôidypd¢ov. Oi
ôid¡oµéç 0d é¿ouv ¬/ó¡oç 50X130¿i/. To ¬é¡doµd sÇo¡spikó 0d é¿si ¬/ókd ouykpó¡qoqç
kdi kd¬óki ôido¡óosov 50X20¿i/. H o¿éoq dv¡o¿q/µópoç ¡ov ôid¡oµov ¡ou oks/s¡oú ¡ou
ouo¡qµd¡oç 0d ¬pé¬si vd sivdi iôidi¡spd duÇqµévq oo¡s vd µ¬opsi vd kd/ú¬¡si ¡iç
duÇqµévsç d¬di¡qosiç dvsµo¬iéosov. Fid ¡qv svio¿uoq ¡qç kd¡doksuqç 0d
¿pqoiµo¬oiq0oúv koi/oôokoi yd/µdvioµévoi kdi µdµµévoi q/sk¡poo¡d¡ikó os ¿poµd RAL
7015,ôido¡óosov 60/100¿i/.
H 0spµikq ouµ¬spi¢opó ¡ou ¬s¡óoµd¡oç 0d ¬pé¬si vd sivdi iôidi¡spd duÇqµévq
oo¡s vd µsio0oúv oi d¬o/sisç kdi ¡d ¢divóµsvd ouµ¬úkvooqç uôpd¡µov.

B.3.8.2 Eomtrpìkó kouç6µoto
Td soo¡spikó kou¢oµd¡d ¬ou 0d ¿pqoiµo¬oiq0oúv o¡o k¡qpio sivdi:
d. Eú/ivsç 0úpsç ¬psodpio¡éç
µ. Ms¡d//ikéç 0úpsç
y. Ms¡d//ikéç 0úpsç dvoiyóµsvsç ¬upóv¡o¿sç
ô. Ms¡d//ikéç 0úpsç oupóµsvsç ¬upóv¡o¿sç
s. Eú/ivsç ¬upóv¡o¿sç 0úpsç

o. EúKìvrç 0úprç nproopìotíç
To¬o0s¡oúv¡di o¡ouç soo¡spikoúç ¿opouç ¡ou k¡qpiou. Z¡ouç ¿opouç ¡ov W.C
kdi d¬oôu¡qpiov 0d sivdi óv0uypsç.
H kóod 0d sivdi µs¡d//ikq, yovidkq, µioµq¿dvikqç kd¡doksuqç, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou
GF100 ¡qç Quality q iooôúvdµou, ôid¡oµqç 32/90/17¿i/ kdi 0d ¢épsi 3 ¿ovsu¡oúç
pu0µiçóµsvouç µsv¡soéôsç µs ¬spiµs¡pikó, dv¡ikpouo¡ikó ¬dpéµµuoµd. O/sç oi kóosç 0d
é¿ouv ¬/ó¡oç 100¿i/, dvsÇdp¡q¡oç ¬ó¿ouç ¡oi¿ou.
84
Z¡ouç uypoúç ¿opouç q µs¡d//ikq kóod 0d «dykd/ióçsi» kdi ¡iç ôúo ¬dpsiéç ¡ou
¡oi¿ou. O¡dv o ¡oi¿oç sivdi s¬i¿pioµévoç 0d ¡o¬o0s¡si¡di µsu¡ókdod d¬ó yd/µdvioµévq
/dµdpivd oú¡oç oo¡s vd u¬óp¿si ¿opoç yid ¡o s¬i¿pioµd ¡ou oókopou ¡ou ¡oi¿ou. O¡dv o
¡oi¿oç sivdi µs s¬évôuoq yuµoodviôdç ¬ó¿ouç µsyd/ú¡spou ¡ov 10sk, 0d ¡o¬o0s¡si¡di
yuµoodviôd o¡o oókopo kdi µs¡ó 0d µiôovs¡di q yovidkq kóod.
H kóod 0d ¬spdo¡si µs dv¡iokopidkó kdi 0d µd¢si µs v¡oukó¿poµd ¿poµd¡oç
RAL 9007.
To ¬psodpio¡ó 0upó¢u//o 0d sivdi svôsik¡ikoú ¡ú¬ou BERKOPAL ¡qç NEUFORM
q iooôúvdµou dv¡io¡oi¿ov ¬poôidypd¢ov. Od kd¡doksudo¡si d¬ó oks/s¡ó /sukqç Çu/sidç,
ôid¡oµqç 33X37¿i/. Z¡o ¬/dioio 0d ¡o¬o0s¡q0si ¬upqvdç d¬ó ôió¡pq¡q µopioodviôd q d¬ó
dôpdvq, ¬o/uµspioµévd, óv0uypd u/ikó yid ¡o óv0uypo 0upó¢u//o.
E¬ioqç ¬spiµs¡pikó o ¬upqvdç 0d kd/u¢0si d¬ó «¿u¡q» ôid¡oµq PUR, q o¬oid
uypoµovovsi ¡o 0upó¢u//o kdi ôsv s¬i¡pé¬si ¡qv dvó¬¡uÇq µikpoµiov, svo ¡o ¬poo¡d¡súsi
d¬ó ¡qv uypdoid kd¡ó ¡qv ¿pqoq q ¡ov kd0dpioµó. E¬i ¡ov ôuo ¬/supov ¡ou ¢ú//ou
¬óp¡dç 0d s¬iko//q0oúv ¢ú//d d¬ó ouoooµd¡oµévsç ivsç Çú/ou (HDF) ¬ó¿ouç 3,2¿i/ kdi
µóçdç óykou ± 1.000Kg/m. H sÇo¡spikq s¬i¢óvsió ¡ou 0upó¢u//ou 0d sivdi µs s¬évôuoq
¢opµóikdç ¿poµd¡oç D90-60 North Sea. Ms¡ó ¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ov ¿u¡ov dkµov
¬spiµs¡pikó, ôsv ¬pé¬si vd sµ¢dviçs¡di dvoik¡óç dpµóç. To ouvo/ikó ¬ó¿oç ¡ou
0upó¢u//ou 0d sivdi 40¿i/.
Oi ¬óp¡sç 0d sivdi µovó¢u//sç kdi ôi¢u//sç oúµ¢ovd µs ¡ov Hivdkd
Kou¢oµó¡ov. Z¡o kó¡o µépoç ¡qç ¬óp¡dç 0d ¢épouv ¬poo¡d¡su¡ikéç ¬/óksç d/ouµiviou,
úµouç 30sk kdi ¬ó¿ouç 2¿i/ os ó/ouç ¡ouç ¿opouç ¡ov d0/q¡ov.

þ. MrtoKKìkíç 0úprç
To¬o0s¡oúv¡di o¡ouç u¬óysiouç ¿opouç (d¬o0qksç k/¬).
Td µs¡d//ikó 0upó¢u//d ¿opiç siôikéç iôió¡q¡sç dv¡o¿qç os ¢o¡ió, 0d sivdi ôi¬/oú
¬s¡ooµd¡oç µs ouvo/ikó ¬ó¿oç 60¿i/, svo ¡o kó0s ¢ú//o s¬évôuoqç 0d d¬o¡s/si¡di d¬ó
yd/µdvioµévq /dµdpivd ¬ó¿ouç 1,5¿i/. Ms¡dÇú ¡ov ôuo ¢ú//ov 0d u¬óp¿si yéµioµd d¬ó
opuk¡éç ivsç. O¬ou d¬di¡si¡di 0d u¬óp¿ouv ¬spoiôsç yid ¡ov dspioµó ¡ov ¿opov. Oi kóosç
0d sivdi d¬ó yd/µdvioµévq /dµdpivd ¬ó¿ouç 1,5¿i/. Td 0upó¢u//d kdi oi kóosç 0d sivdi
¿poµd¡oç RAL 9007.
y. MrtoKKìkíç 0úprç ovoìyóµrvrç nupóvto¿rç
85
To ¡o¬o0s¡oúv¡di os ó/ouç ¡ouç H/M ¿opouç, ¡d k/iµdkoo¡óoid kdi ysvikó ó/ouç
¡ouç ¿opouç ¬ou d¬o¡s/oúv ¬upoôidµspioµd¡d oúµ¢ovd µs ¡q µs/é¡q Hd0q¡ikqç
Hupo¬poo¡doidç kdi ¡ov Hivdkd Kou¢oµó¡ov.
Od sivdi ¬upóv¡o¿sç µs ôsik¡q ¬upo¬poo¡doidç 60’, µovó¢u//sç q ôi¢u//sç, µs
¬io¡o¬oiq¡ikó dpµóôidç dp¿qç, oúµ¢ovd µs ¡ov Kdvovioµó Hupo¬poo¡doidç UNI 9723 &
EN1634-1, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou PROGET ¡qç NINZ q iooôúvdµou µs dv¡io¡oi¿sç
¬poôidypd¢éç.
Od d¬o¡s/oúv¡di d¬ó:
- Kóoo d¬ó 1,5mm yd/µdvioµévq /dµdpivd ¬ou ôid¡i0s¡di os 2 ôid¢ops¡ikéç µop¢éç
dvó/oyd ¡ov ¡ú¬o ¡ou ¡oi¿ou ó¬ou ¡o¬o0s¡si¡di :
A. Aid¡oµqç «Z» ¬upo¬/ioµévq µs ókduo¡d dôpdvq u/ikó yid ¡o¬o0é¡qoq os é¡oiµo
¡s/sioµévo ¡oi¿io ¬/iv0oôoµqç q µ¬s¡óv
B. Aykd/ido¡ó ¬po¢i/ kóodç yid ¡o¬o0é¡qoq os ¿opioµd yuµoodviôdç
- OupóçuKKo, ¡ú¬ou oóv¡oui¡ç d¬ó q/sk¡poyd/µdvioµévo ¿d/uµôoé/doµd µs
soo¡spikq yéµioq d¬ó ¬upóv¡o¿d u/ikó, ouvo/ikoú ¬ó¿ouç 60mm
- Hupóv¡o¿q k/siôdpió, ¡ú¬ou CISA CE yid kú/ivôpo kd¡ó EN12209.
- Z¡d0spó éµµo/o o¡qv ¬/supó ¡ov µsv¡soéôov.
- Hupóv¡o¿d ¿d/úµôivd ¬óµo/d PE6 kdi s¬io¡óµid µs s¬évôuoq PA ¿poµd¡oç µdúpou.
- Aúo évo¢dipouç ¬upóv¡o¿ouç µsv¡soéôsç os kó0s ¢ú//o, sk ¡ov o¬oiov o évdç µs
s/d¡qpio yid du¡óµd¡q s¬dvd¢opó.
- Ospµoôioykoúµsvq ¡divid ¬spiµs¡pikó o¡qv kóod q kdi o¡qv óvo kdi kó¡o dkµq ¡ou
0upó¢u//ou dvó/oyd ¡qv ¬upo¬poo¡doid.
- Hivdkiôd µs ¡d o¡oi¿sid ¬io¡o¬oiqoqç.
- Kóod kdi 0upó¢u//d µdµµévd µs s¬oÇikq µd¢q ¢oúpvou µs ¬ó¿oç 70micro os ¿poµd
RAL 9007
- Mq¿dvioµó ¬po¡spdió¡q¡dç k/sioiµd¡oç ¢ú//ov, µóvo o¡iç ôi¢u//sç.
- Hpoo¡doid ó/ov ¡ov d¢dvov µs¡d//ikov o¡oi¿siov µs yd/µóvioµd kdi uµq/q
dv¡iokoupidkq ¬poo¡doid.
- Zúp¡q o¡d0spo¬oiqoqç qµio¡d0spoú ¢ú//ou yid ¡iç ôi¢u//sç.


ö. MrtoKKìkíç 0úprç oupóµrvrç nupóvto¿rç
To¬o0s¡oúv¡di o¡ouç u¬óysiouç ¿opouç o¡ó0µsuoqç, o¡q póµ¬d dvóôou-
kd0óôou ¡ov o¿qµó¡ov.
Od sivdi ¬upóv¡o¿sç µs ôsik¡q ¬updv¡io¡doqç 60’ – 120’ , µovó¢u//sç, µs
¬io¡o¬oiq¡ikó dpµóôidç dp¿qç, oúµ¢ovd µs ¡ov Kdvovioµó Hupo¬poo¡doidç UNI9723,
svôsik¡ikoú ¡ú¬ou MEVERIN q iooôúvdµou dv¡io¡oi¿ov ¬poôidypd¢ov.
86
Od d¬o¡s/oúv¡di d¬ó:
- Oupó¢u//o d¬ó ¬dvé//d yd/µdvioµévqç /dµdpivdç, ysµioµévd µs siôikó
¬upóv¡o¿o u/ikó kdi svoµévd µs¡dÇú ¡ouç µs µiôsç ouvo/ikoú ¬ó¿ouç 80¿i/.
- Opiçóv¡id póyd d¬ó yd/µdviçé ¬po¢i/ ¿ó/uµd ¬po¡pu¬qµévo yid ¡o¬o0é¡qoq µs
µúoµd¡d kdi µq¿dvioµó µs póou/d ¿dµq/qç ¡piµqç sv¡óç ¡qç póydç, kd/uµµévo µs
siôikó ¬po¢i/ ¿ó/uµd.
- Aidµop¢oµévouç /dµúpiv0ouç /dµdpivdç.
- Pu0µiçóµsvo dv¡iµdpo sv¡óç ôidµop¢oµévou ¬po¢i/ ¿ó/uµd µs koi/ó¡q¡d yid ¡o
ókpo ¡ou 0upó¢u//ou.
- Xspoú/id kdi o¡iç 2 óµsiç.
- Ospµoôioykoúµsvsç ¡divisç os ó/ouç ¡ouç /dµúpiv0ouç kdi kó¡o d¬ó ¡o
0upó¢u//o.
- Hivdkiôóki dvdyvopioqç o¡o ¿spoú/i.
Od sivdi µdµµévsç µs s¬oÇikq µd¢q ¢oúpvou µs ¬ó¿oç 70micro os ¿poµd RAL
9007.H /si¡oupyid ¡ov 0upov 0d ¬pé¬si vd sivdi µs 0spµikq do¢ó/sid.

r. EúKìvrç nupóvto¿rç nóptrç.
To¬o0s¡oúv¡di o¡qv Ai0ouod A0/o¬diôiov. Od sivdi ¬upóv¡o¿sç µs ôsik¡q
¬updv¡io¡doqç 60´, ôi¢u//sç, µs ¬io¡o¬oiq¡ikó dpµóôidç dp¿qç, oúµ¢ovd µs ¡ov
Kdvovioµó Hupo¬poo¡doidç UNI 9723 & EN 1634-1.
Od d¬o¡s/oúv¡di d¬ó:
- Kóod d¬ó 1,5¿i/ yd/µdvioµévq /dµdpivd µop¢qç Z yid ¬/iv0oôoµq kdi µs
dykd/ido¡ó ¬po¢i/ yid ¿opioµd yuµoodviôdç.
- Oupó¢u//d dvoiyóµsvd, ¬ó¿ouç 54¿i/, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou BERKVENS q
iooôúvdµou, kd¡doksudoµévd d¬ó ¬/dioio ouµ¬dyoúç Çu/sidç Meranti ¬ó¿ouç 47¿i/ µs
syko¬éç yid 0spµoôioykoúµsvd kd¬voo¡sydvó kopôóvid. Méod o¡o ¬/dioio 0d ¡o¬o0s¡q0si
ókduo¡oç ¬upqvdç ¬ó¿ouç 47¿i/ ¬ou 0d s¬svôu0si dµ¢i¬/supd µs ¬dvé//d HDF ¬ó¿ouç
1,3¿i/. H sÇo¡spikq s¬i¢óvsid ¡ou 0upó¢u//ou 0d sivdi µs s¬évôuoq ókduo¡qç ¢opµóikdç
¿poµd¡oç D90-60 North Sea.
- Z¡d0spó o¡poyyu/ó ¬dpó0upo do¢d/sidç (¢ivio¡pivi) ôidµé¡pou 30sk µs
¬upóv¡o¿o ud/o¬ivdkd.
- Hupóv¡o¿q k/siôdpió kd¡ó DIN 18250 yid kú/ivôpo µs ¬/dké¡d 24X235¿i/.
- Hupóv¡o¿d ¬óµo/d µs s¬io¡óµid ¿poµd¡oç µdúpou.
- M¬ópd ¬dvikoú.
- H/óksç o¡o kó¡o µépoç ¡qç ¬óp¡dç, úµouç 30sk, d¬ó ¢uoikó d/ouµivio ¬ó¿ouç
2¿i/, yid ¬poo¡doid ¡qç ¬óp¡dç d¬ó ¡d ¿¡u¬qµd¡d.
87
- Ospµoôioykoúµsvq ¡divid ¬spiµs¡pikó o¡qv kóod q kdi o¡qv óvo kdi kó¡o dkµq
¡ov 0upó¢u//ov, dvó/oyd µs ¡qv ¬upo¬poo¡doid.

B.3.8.3 E{optqµoto

B.3.8.3.1 Mrvtroíörç
Oi µsv¡soéôsç 0d sivdi d¬ó s¬i¿poµioµévo ¿ó/uµd, ôi¬/éç poôé/sç d¬ó
dvoÇsiôo¡o ¿ó/uµd. Od u¬óp¿ouv 3 µsv¡soéôsç yid kó0s 0upó¢u//o, µs 8 ¢psçdpio¡éç
µiôsç o¡ov kó0s µsv¡soé.
B.3.8.3.2 Zuotqµoto outóµotqç rnovoçopóç 0upóçuKKou
Td ouo¡qµd¡d du¡oµó¡ou k/sioiµd¡oç ¡ov 0upov 0d sivdi o¡spsoµévd o¡qv
s¬i¢óvsid ¡ou 0upó¢u//ou kdi 0d sivdi ¡s/sioµévd µs d/ouµivio os od¡ivé dvoôikq
oÇsiôooq. H ó/q o¡spéooq 0d yivs¡di oúµ¢ovd µs ¡iç oôqyisç ¡ou kd¡doksudo¡q.
B.3.8.3.3 KKrìöopìíç koì µóvtoKo
Oi k/siôdpiéç kdi ¡d µóv¡d/d 0d sivdi ¿ovsu¡ó µéod o¡iç ¬óp¡sç. Oi ¬póo0isç
du¡éç ¬/óksç ó/ov ¡ov k/siôdpiov 0d sivdi d¬ó dvoÇsiôo¡o ¿ó/uµd. Td ¿ovsu¡ó µóv¡d/d
0d sivdi kd¡dkópu¢ou ¡ú¬ou, úµouç 102¿/o¡ µs o¡dµ¬dpioµévq ¿d/úµôivq 0qkq kdi
opsi¿ó/kivouç µo¿/oúç.
Oi ¿ovsu¡éç k/siôdpiéç 0d sivdi kd¡dkópu¢ou ¡ú¬ou, úµouç 102 ¿/o¡, µs ¡psiç
µo¿/oúç k/siôoµd¡oç, µs o¡dµ¬dpioµévq 0qkq kdi opsi¿ó/kivouç µo¿/oúç.

B.3.8.3.4 XrìpoKoþíç
Oi ¿sipo/dµéç ¡ú¬ou µo¿/oú 0d é¿ouv o¿qµd " U " µs kuk/ikq ôid¡oµq ôidµé¡pou
22 ¿/o¡. H dv¡io¡oi¿q ¬/ókd 0d é¿si ôido¡óosiç 154¿/o¡. X 165¿/o¡. µs o¡poyyu/sµévsç
yovisç. To u/ikó ¡qç ¿sipo/dµqç 0d sivdi dvoÇsiôo¡oç ¿ó/uµdç.
B.3.8.3.5 XrìpoKoþíç ovonqpmv
Hpoµ/é¬ov¡di o¡qv ¬óp¡d ¡ou ¿opou uyisivqç ¡ov dvd¬qpov kdi o¡ov ¡oi¿o sv¡óç
¡ou ¿opou kdi d¬o¡s/oúv¡di d¬ó :
- opsi¿ó/kivo oo/qvd s¬i¿poµioµévo 4 25 ¿/o¡. µs ¢/óv¡çsç 76 ¿/o¡.
- o¡spéooq o¡ouç ¡oi¿ouç µs µs¡d//ikó µúoµd¡d kdi o¡pi¢ovid kdi o¡qv ¬óp¡d µs
Çu/óµiôsç.
B.3.8.3.6 «Zton» 0up6v
Td «o¡o¬» ¡ov 0upov 0d sivdi o¡spsoµévd o¡o ôó¬sôo, 0d é¿ouv ¬upqvd d¬ó
s/do¡ikó kdi sÇo¡spikó ¡s/sioµd d/ouµiviou.

88

B.3.9 YAAOHINAKEZ

89
Zs ó/d ¡d sÇo¡spikó kou¢oµd¡d 0d ¡o¬o0s¡q0oúv ôi¬/oi svspysidkoi,
0spµoµovo¡ikoi µs s¬io¡pooq svóç ¢ú//ou ¿dµq/qç sk¬oµ¬qç ud/o¬ivdksç, µs ouv¡s/so¡q
sk¬oµ¬qç > 0,05, svôióµsoo ksvó 12mm (6 q 8-12-5)¿i/ kdi Ug: 1,7W/m²K.
Oi sÇo¡spikoi ud/o¬ivdksç 0d sivdi ¡ú¬ou LAMINATED (dv¡ik/s¬¡ikoi sandwich)
d¬o¡s/oúµsvoi d¬ó ôúo ud/o¬ivdksç ¬ó¿ouç 4¿i/ o kd0évdç, µs svôióµsoq siôikq µsµµpóvq
yid ¡o ioóysio kdi ¬ó¿ouç 3¿i/ o kd0évdç yid ¡d u¬ó/oi¬d. O/oi oi ôi¬/oi ud/o¬ivdksç 0d
sivdi kd¡doksudoµévoi µs ¡o oúo¡qµd ôi¬/qç o¢póyioqç.
A¬ok/siov¡di oi kd0ps¬¡içov¡sç kdi okoúpoi ud/o¬ivdksç.
Oi ud/o¬ivdksç ¡ov soo¡spikov ¿opov 0d sivdi s¬ioqç ôi¬/oi, q¿oµovo¡ikoi µs
svôióµsoo ksvó (5-12-5)mm, ôid¢dvsiç, sk¡óç d¬ó ¡d oqµsid ¬ou o ¬ivdkdç kou¢oµó¡ov
¬poµ/é¬si vd sivdi µs s¬sÇspydoid dµµoµo/qç.
B.3.10 XPOMATIZMOI

90
Oi s¬i¢óvsisç ó/ov ¡ov ¿opov kdi ôoµikov o¡oi¿siov ¡ou k¡qpiou sÇo¡spikó kdi
soo¡spikó, ¬ou ôsv s¬svôúov¡di, 0d u¬oo¡oúv s¬sÇspydoid kdi ¿poµd¡ioµó oúµ¢ovd µs
óod dvd¢épov¡di o¡q µs/é¡q kdi ¡ov ¬ivdkd ¡s/sioµó¡ov ¿opov.
O/d ¡d ¿poµd¡d ¬pé¬si vd d¬oôiôouv s¬i¢óvsisç µs dv¡o¿q o¡iç ouv0qksç ¡ou
¬spiµó//ov¡oç ¬ou s¢dpµóçov¡di, vd ¬dpdµévsi o¡d0spq q d¬ó¿pooq ¡ouç kdi vd µqv
suvooúv ¡qv dvó¬¡uÇq µikpoopydvioµov o¡iç ouv0qksç ¡ou épyou. Td ¿poµd¡d sÇo¡spikqç
¿pqoqç ¬pé¬si vd dv¡é¿ouv o¡iç kdipikéç ouv0qksç kdi ¡qv q/idkq dk¡ivoµo/id. O/d ¡d
¿poµd¡d 0d ¬pé¬si vd sivdi oiko/oyikó kdi vd ¢épouv ¡qv dv¡io¡oi¿q ¬io¡o¬oiqoq.

B.3.10.1 Xpmµotìoµoí rµçovoúç okupoöíµotoç

o. Eµçovíç okupóörµo µr nKovìoµívrç tóþKrç
Oi sÇo¡spikéç s¬i¢óvsisç ¡ou k¡ipiou d¬ó sµ¢dvéç okupóôsµd µs ¡óµ/d kd0oç kdi
oi soo¡spikéç s¬i¢óvsisç sµ¢dvoúç okupoôéµd¡oç µs ¡óµ/sç ¡qç dvoôoµqç, 0d ¬spdo¡oúv
µs µspviki ôid¢dvéç.
To sµ¢dvéç du¡ó okupóôsµd 0d kd¡doksudo0si d¬ó ¡qv dp¿q sÇdips¡ikó
s¬iµs/qµévo oç ¬poç ¡d ysoµs¡pikó ¡ou o¡oi¿sid (s¬i¬sôó¡q¡d, kd¡dkopu¢ó¡q¡d), kdi o¡qv
kd¡doksuq ¡ou Çu/ó¡u¬ou (¡óµ/sç) µs iôidi¡spq ¬pooo¿q o¡iç ouvdpµoyéç kdi ¡qv ouvé¿ioq
spydoiov kdi ¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ou o¬/ioµoú µs ¡qpqoq ¡ov ¬poµ/s¬oµévov µsys0ov
s¬ikó/uµqç. Ìôidi¡spq ¬pooo¿q ¬pé¬si vd ôo0si s¬ioqç o¡qv oúo¡doq ¡ou kdi ¡qv
s¬sÇspydoid ¡ou µs ¬poo0qkq psuo¡o¬oiq¡ikoú svôsik¡ikoú ¡ú¬ou CERINOL 18FM, é¡oi
oo¡s q ¡s/ikq s¬i¢óvsid vd sivdi d¬o/ú¡oç kd0dpq, oµoióµop¢q ¿opiç dvóyksç
«µspsµs¡ioµd¡oç».
H ¡s/ikq ¢ivipioµévq s¬i¢óvsid ¡ou sµ¢dvoúç okupoôéµd¡oç 0d ¬spdo¡si µs siôikq
ôió¢dvq oi/ikóvq oi/oÇdvikqç µóoqç, q o¬oid 0d kd¡do¡qosi ¡o okupóôsµd uôpó¢oµo kdi
0d ¡o ¬poo¡d¡súosi d¬ó ¡qv d¬ooó0pooq kdi ¡qv d¡µoo¢dipikq pú¬dvoq oúµ¢ovd µs ¡iç
¬poôidypd¢éç ¡ou kd¡doksudo¡q.
H ¬pospydoid ¬ou 0d dko/ou0q0si sivdi q sÇqç :
Kd¡´ dp¿óç oi s¬i¢óvsisç ¬pé¬si vd ¡pi¢¡oúv ó¬ou d¬di¡si¡di oo¡s vd ¬pokúµsi
¢ivipioµévq s¬i¢óvsid. Kd¡ó¬iv ¬pé¬si vd kd0dpio¡oúv ¬o/ú kd/ó d¬ó ¡qv okóvq, vd
«µi/oo¡okdpio¡oúv», ó¬ou kpi0si d¬dpdi¡q¡o d¬ó ¡qv s¬iµ/sµq, µs ¡oiµsv¡osiôéç kdi vd
¡pi¢¡oúv. Kd¡ó¬iv vd yivsi ¡o ¡s/ikó kd0ópioµd µs dépd u¬ó ¬isoq kdi vd ¬spdo¡si ¡o
dôidµpo¿o¬oiq¡ikó.
Té/oç, os ¬spio¿éç ¬ou sivdi ¬poo¬s/óoiµsç d¬ó ¡ov ôpóµo, ¬pé¬si vd ¬spdo¡si
siôikó dv¡iµdvôd/io¡ikó µspviki ó¿poµo, ¡o o¬oio ¬po¢u/óoosi ¡qv s¬i¢óvsid d¬ó ¡d graffiti
kdi ¡iç ¢0opéç.

91
þ. Eµçovíç okupóörµo µr betoform
O/sç oi s¬i¢óvsisç ¡ov u¬oysiov d¬ó sµ¢dvéç okupóôsµd µs betoform 0d
¿poµd¡io¡oúv µs ¡oiµsv¡ó¿poµd ¿poµd¡oç ykpi ¡ou okupoôéµd¡oç, úo¡spd d¬ó kd0dpioµó
kdi s¬ioksuq ¡qç s¬i¢dvsidç ¡ouç, oo¡s vd d¬oôiôs¡di oµoioysvqç, oµoió¿poµq kdi ¿opiç
vspó s¬i¢óvsid.

y. Eµçovíç okupóörµo öoníömv ktunqtó
O/sç oi s¬i¢óvsisç d¬ó sµ¢dvéç dpµo/oyqµévo, k¡u¬q¡ó okupóôsµd (v¡soi/iôiko)
ôd¬éôov kdi okd/ov sÇo¡spikoú kdi soo¡spikoú ¿opou 0d ¬spdo¡oúv µs siôikó, ôid¢dvéç
µspviki sµ¬o¡ioµoú kdi dôidµpo¿o¬oiqoqç.

B.3.10.2. Xpmµotìoµoí rnì¿pìoµívmv r{mtrpìk6v toí¿mv
Oi sÇo¡spikoi s¬i¿pioµévoi ¡oi¿oi, ¡oiµsv¡okovióµd¡oç artificiel, 0d µd¢oúv µs
oi/ikovoú¿o ¿poµd uµq/qç ôió¿uoqç o¡ov uôpd¡µó, dôióµpo¿o kdi uµq/ó pu¬od¬o0q¡ikó
¿poµd¡oç D501G ¡ou ¿poµd¡o/oyiou ¡qç BÌBEXPCM.

B.3.10.3. Xpmµotìoµoí r{mtrpìk6v toí¿mv toìµrvtooovíöoç
. Oi sÇo¡spikoi ¡oi¿oi ¡oiµsv¡oodviôdç 0d o¡okdpio¡oúv oúµ¢ovd µs ¡iç
¬poôidypd¢éç ¡ou u/ikoú kdi 0d µd¢oúv µs oi/ikovoú¿o ¿poµd dôióµpo¿o kdi
pu¬od¬o0q¡ikó ¿poµd¡oç D501G ¡ou ¿poµd¡o/oyiou ¡qç BÌBEXPCM .

B.3.10.4. Xpmµotìoµoí µr nKootìkó onKó (rní toí¿ou)
Xpoµd¡ioµoi koivoi µs ¬/do¡ikó d¬/ó, ¿opiç ¬pos¡oiµdoid (o¬d¡ou/ópioµd),
s¢dpµóçov¡di o¡ouç µoq0q¡ikoúç ¿opouç ¡ou k¡qpiou kdi ¿opouç H/M sykd¡do¡óosov,
oúµ¢ovd µs ¡ov ¬ivdkd ¡s/sioµó¡ov ¿opov.
Ms ¡ov iôio ¡pó¬o 0d µd¢oúv kdi oi s¬i¢óvsisç yuµoodviôdç ¡ov soo¡spikov
¿opov ¡qç di0ouodç d0/o¬diôiov, ¬ou 0d s¬svôu0oúv sÇo¡spikó ¬poç ¡o ¿opo ¡qç
di0ouodç µs Çú/ivd q¿od¬oppo¢q¡ikó ¬dvé/d.
Oi ¬po¬dpdoksudo¡ikéç spydoisç 0d sivdi oi ¬dpdkó¡o:
d. Asidvoq ¡qç s¬i¢óvsidç ¡ov ¡oi¿ov d¬ó kó0s dvoµd/id µs o¬ó¡ou/d.
µ. E/d¢pó ¡piµiµo µs yud/ó¿dp¡o, kd0ópioµd d¬ó ¡q okóvq kdi o¡okópioµd.
y. Bóµiµo µs /s¬¡óppsuo¡o ¬/do¡ikó (do¡ópoµd), µi/oo¡okópioµd µs kd0dpó o¡óko
kdi s¬sÇspydoid ¡ov µi/oo¡okdpioµévov s¬i¢dvsiov µs siôikq µqk¡pd (Çsokovio¡pd). Z¡q
ouvé¿sid 0d s¬dko/ou0qosi q s¢dpµoyq ¡ou ¬/do¡ikoú ¿poµd¡oç, oúµ¢ovd µs ¡iç oôqyisç
¡ou spyoo¡doiou kd¡doksuqç, os ôúo o¡poosiç.

B.3.10.5. HKootìkó onotouKopìotó
92
E¢dpµóçov¡di o¡ouç soo¡spikoúç ¡oi¿ouç (s¬i¿pioµévouç & yuµoodviôdç) ó/ov
¡ov ¿opov kúpidç ¿pqoqç ¡ou k¡ipiou, µé¿pi ¡o kó¡o µépoç ¡ov µsuôopo¢ov, kd0oç kdi
os ¿opouç uyisivqç kdi d¬oôu¡qpid, ó¬ou ôsv ¬poµ/é¬ov¡di s¬svôúosiç µs kspdµikó
¬/dkiôid kdi o¡iç µsuôopo¢éç d¬ó yuµoodviôd. Oi ¬po¬dpdoksudo¡ikéç spydoisç 0d sivdi
oi ¬dpdkó¡o :
d. Eúoiµo ¡qç s¬i¢óvsidç µs o¬ó¡ou/d
µ. Kd0ópioµd d¬ó ¡q okóvq
y. Aúo o¡poosiç kó0s¡sç µs¡dÇú ¡ouç (o¬d¡ou/ópioµd)
Z¡q ouvé¿sid 0d s¬dko/ou0qosi q ôióo¡pooq ¡ou ¬/do¡ikoú ¿poµd¡oç oúµ¢ovd
µs ¡iç oôqyisç ¡ou spyoo¡doiou kd¡doksuqç kdi os ôúo ¡ou/ó¿io¡ov o¡poosiç.

B.3.10.6. Xpmµotìoµoí {úKìvmv rnìçovrì6v
O/sç oi sµ¢dvsiç Çú/ivsç s¬i¢óvsisç s¬svôúosov 0d ¬spdo¡oúv µs µspviki
ôid¢dvéç, µd¡ q od¡ivé oúµ¢ovd µs ¡iç ôidypd¢éç ¡ou kd¡doksuq. Ms¡ó ¡q /sidvoq ¡ov
s¬i¢dvsiov µs yud/ó¿dp¡o kdi ¡ov kd0dpioµó µs µoúp¡od yid ¡qv d¬oµókpuvoq ¡qç
okóvqç, 0d dko/ou0si s¬ó/siµq µs siôikó do¡dpo-µspviki yid vd k/sioouv oi ¬ópoi ¡qç
Çú/ivqç s¬i¢óvsidç. Ms ¡o o¡éyvoµd ¡ou do¡dpoµd¡oç q s¬i¢óvsid 0d ¡piµs¡di µs
yud/ó¿dp¡o, 0d kd0dpiçs¡di kdi 0d dko/ou0si s¬ó/siµq µs µspviki os ôúo o¡poosiç.

B.3.10.7. Xpmµotìoµoí µrtoKKìk6v rnìçovrì6v
O/sç oi µs¡d//ikéç s¬i¢óvsisç o¡o soo¡spikó kdi sÇo¡spikó ¡ou k¡qpiou 0d µd¢oúv
µs µspvikó¿poµd ouv0s¡ikov pq¡ivov (v¡oúko) oúµ¢ovd µs ¡iç ¬poôidypd¢éç ¡ou
kd¡doksudo¡q.
Hpiv ¡qv µd¢q ó/sç oi µs¡d//ikéç s¬i¢óvsisç ¬pé¬si vd u¬oo¡oúv ¡qv svôsôsiyµévq
s¬sÇspydoid kd0dpioµoú d¬ó okoupiéç, okóvsç, /óôid (¡piµiµo µs oupµd¡óµoup¡od kdi
yud/ó¿dp¡o q dµµoµo/q) vd o¡okdpio¡oúv µs oiôqpóo¡oko kdi vd do¡dpo0oúv µs
kd¡ó//q/o ykpi dv¡iokopidkó do¡ópi.


B.3.10.8. Xpmµotìoµoí ovtìnupìkqç npootooíoç
O/sç oi s¬i¢óvsisç ¡ou µs¡d//ikoú o¡d¡ikoú ¢opéd ¡ou k¡qpiou 0d s¬ikd/u¢0oúv
µs siôikq ¬upóv¡o¿q µd¢q, kd¡ó//q/q yid ôsik¡q ¬updv¡io¡doqç 120 /s¬¡ov, o¡o ¬ó¿oç
s¬io¡pooqç ¬ou dvd¢éps¡di o¡iç ¬poôidypd¢éç ¡ou kd¡doksudo¡q. Ms¡ó ¡qv kd¡ó//q/q
¬pos¡oiµdoid ¡ov s¬i¢dvsiov, ¡o u/ikó s¢dpµóçs¡di os o¡poosiç é¡oi oo¡s vd s¬i¡su¿0si ¡o
kd¡ó//q/o ¬ó¿oç.

B.3.10.9. Xpmµotìoµoí þìoµq¿ovìkoú öoníöou
93
To µioµq¿dvikó ôó¬sôo ¡ou u¬óysiou ¿opou o¡ó0µsuoqç 0d s¬d/si¢0si µs
s¬oÇsiôikq µd¢q ¿poµd¡oç ykpi, q o¬oid ¬poo¢épsi uµq/q ok/qpó¡q¡d kdi dv¡o¿q o¡iç
¡piµéç.
To µioµq¿dvikó ôó¬sôo ¡ov kspkiôov 0d s¬d/si¢0si µs s¬oÇsiôikq µd¢q ôid¢dvq,
q o¬oid ¬poo¢épsi uµq/q ok/qpó¡q¡d kdi dv¡o¿q o¡iç ¡piµéç.

B.3.10.10. Xpmµotìoµóç öìoypóµµìoqç oöootp6µotoç
H ôidypóµµioq ¡ou ôd¬éôou ¡ou u¬óysiou ¿opou o¡ó0µsuoqç 0d s¬d/si¢0si µs
u/ikó uµq/qç dv¡o¿qç kdi dvdk/do¡ikó¡q¡dç oúµ¢ovd µs ¡iç ¬poôidypd¢éç ôidypóµµioqç
oôoo¡poµó¡ov.

B.3.10.11. Zuykrvtpmtìkq ¿pmµotìkq npótooq.
H ¿poµd¡ikq ¬pó¡doq o¡o oúvo/o ¡ou k¡qpiou, sÇo¡spikó kdi soo¡spikó ¿opo
sivdi:
o. E{mtrpìkó nrpíþKqµo
• Eµ¢dvéç okupóôsµd kd¡doksudoµévo µs ¬/dvioµévsç ¡óµ/sç, o¡iç sÇo¡spikéç
óµsiç ¡ou k¡qpiou kdi o¡qv ¬spi¢pdÇq, 0d ¬dpdµsivsi o¡o ¢uoikó ¿poµd ¡ou
okupoôéµd¡oç s¢dpµóçov¡dç ¡qv ¬pospydoid kdi ¬poo¡doid ¬ou dvd¢éps¡di o¡o
dv¡io¡oi¿o ks¢ó/dio.
• EÇo¡spikó ¬dvé//d ivo¬/ioµévqç ¡oiµsv¡oodviôdç o¡iç óµsiç ¡ou k¡qpiou 0d sivdi
¿poµd¡oç Black Opal 7021 o¡o ¿poµd¡o/óyio ¡qç SWISSPEARL
• EÇo¡spikó ¬dvé//d µs Çú/ivq s¬évôuoq 0d sivdi ¿poµd¡oç Pale o¡o ¿poµd¡o/óyio
¡qç PRODEMA.
• Kou¢oµd¡d d/ouµiviou, ud/o¬s¡óoµd¡d kdi koi/oôokoi soo¡spikó 0d sivdi
¿poµd¡oç RAL 7015 (ykpi okoúpo dv0pdki).
• H¡u¿o¡ó ¬dvé//o kuµd¡osiôoúç /dµdpivdç, ¬ou ¡o¬o0s¡si¡di o¡q o¡éyq ¡ou
k¡qpiou 0d sivdi ¿poµd¡oç RAL 9007 (ykpi µs¡d//ikó)
• Kiyk/iôoµd¡d ¡ou sÇo¡spikoú ¿opou 0d sivdi ¿poµd¡oç RAL 7015 (ykpi okoúpo
dv0pdki) kdi ¡qç ¬spi¢pdÇqç 0d sivdi yd/µdviçé.
• Ms¡d//ikó o¡éydo¡pd ¡ov sioóôov 0d sivdi ¿poµd¡oç RAL 7015 (ykpi okoúpo
dv0pdki )
• Td µs¡d//ikó kou¢oµd¡d kdi ¡d po/ó soóôou-sÇóôou o¡o ¿opo o¡ó0µsuoqç 0d
sivdi ¿poµd¡oç RAL 7015 (ykpi okoúpo dv0pdki).
• Oi ¬spoiôsç d/ouµiviou yid ¡ov sÇdspioµó ¡ou k¡qpiou 0d sivdi ¿poµd¡oç RAL
7015 ó¡dv sivdi os s¬d¢q µs ¡qv ivoo¬/ioµévq ¡oiµsv¡oodviôd kdi RAL 9007 ó¡dv
sivdi os s¬d¢q µs sµ¢dvéç okupóôsµd.

94
þ. Eomtrpìkoí ¿6poì
• Eµ¢dvéç okupóôsµd kd¡doksudoµévo µs ¬/dvioµévsç ¡óµ/sç o¡ouç ¿opouç ¡ov
foyer (u¬oo¡u/oµd¡d, k/iµdko¡q opo¢q kó¡o d¬ó kspkiôsç) 0d ¬dpdµsivsi o¡o
¢uoikó ¿poµd ¡ou okupoôéµd¡oç ó¬oç kdi o¡o sÇo¡spikó ¬spiµ/qµd.
• Eµ¢dvéç okupóôsµd µs betoform o¡ouç u¬óysiouç ¿opouç o¡ó0µsuoqç (¡oi¿sid,
u¬oo¡u/oµd¡d, opo¢q) 0d sivdi ¿poµd¡oç ykpi ¡ou okupoôéµd¡oç.
• E¬i¿pioµévsç s¬i¢óvsisç kdi s¬i¢óvsisç yuµoodviôov o¡ouç ¿opouç ¡ov foyer kdi
di0ouosç d0/o¬diôiov, 0d sivdi ¿poµd¡oç ykpi D901 D ¡ou ¿poµd¡o/oyiou ¡qç
BÌBEXPCM. Z¡ouç u¬ó/oi¬ouç ¿opouç 0d sivdi ¿poµd¡oç u¬ó/sukou.
• +suôopo¢éç yuµoodviôdç o¡qv di0ouod d0/o¬diôiov 0d sivdi ¿poµd¡oç ykpi
D901 D ¡ou ¿poµd¡o/oyiou ¡qç BÌBEXPCM.
• Kou¢oµd¡d d/ouµiviou os s/d¢pó ¿opioµd¡d yuµoodviôdç 0d sivdi ¿poµd¡oç
RAL 7015.
• Ms¡d//ikéç kóosç soo¡spikov 0upov 0d sivdi ¿poµd¡oç RAL 9007
• Oupó¢u//d ¬psodpio¡ó µs ¢opµóikd 0d sivdi ¿poµd¡oç D90-60 North Sea
• Oupó¢u//d µs¡d//ikó d¬/ó kdi ¬upóv¡o¿d 0d sivdi ¿poµd¡oç RAL 9007 iôiou µs
¡iç µs¡d//ikéç kóosç.
• Ms¡d//ikó ôik¡uoµd¡d o¡qv o¡éyq ¡qç di0ouodç d0/o¬diôiov 0d sivdi ¿poµd¡oç
RAL 9007 (ykpi µs¡d//ikó).
• Eú/ivd q¿od¬oppo¢q¡ikó ¬dvé//d o¡qv di0ouod d0/o¬diôiov 0d sivdi o¡o ¢uoikó
¿poµd ¡qç ôpuóç.
• Ms¡d//ikó kiyk/iôoµd¡d kdi ôid¿opio¡ikó o¡qv di0ouod d0/o¬diôiov kdi o¡d
k/iµdkoo¡óoid 0d sivdi ¿poµd¡oç RAL 9007 (ykpi µs¡d//ikó).
• Ms¡d//ikoi ôióôpoµoi s¬ioksµqç k/iµd¡io¡ikov µq¿dvqµó¡ov o¡qv opo¢q ¡qç
di0ouodç 0d sivdi ¿poµd¡oç RAL 9007 (ykpi µs¡d//ikó).
• Ms¡d//ikéç ¬spoiôsç ¬poo¡doidç ¡ov k/iµd¡io¡ikov µovóôov o¡ouç ¿opouç ¡ov
foyer 0d sivdi RAL 9007 (ykpi µs¡d//ikó).B.3.11. MONOZEIZ

B.3.11.1. Ynoþóorìç öoníömv
O¬oç ¬spiypó¢s¡di o¡o ks¢ó/dio B.3.2

B.3.11.2. Mov6orìç toì¿mµótmv onKìoµívou okupoöíµotoç
95
O¬oç ¬spiypó¢s¡di o¡o ks¢ó/dio B.3.2

B.3.11.3. Mov6orìç nKókoç onKìoµívou okupoöíµotoç
Fid ¡qv o¡sydvo¬oiqoq ¡qç ¬/ókdç o¬/ioµévou okupoôéµd¡oç ¬poµ/é¬ov¡di
oi dkó/ou0sç spydoisç :
• E¬iµs/qç kd0dpioµóç ¡qç ¬/ókdç yid ¡qv d¬oµókpuvoq u/ikov, oo¡s q ¡s/ikq
s¬i¢óvsid vd sivdi s¬i¬sôq kdi o¿s¡ikó /sid.
• Aqµioupyid ¢póyµd¡oç uôpd¡µov µs s¬ó/siµq ¡qç s¬i¢óvsidç os ôúo o¡poosiç µs
do¢d/¡ikó yd/ók¡oµd ¬ou yupiçouµs kdi o¡d kd¡dkópu¢d o¡oi¿sid.
• To¬o0é¡qoq 0spµoµovo¡ikov ¬/dkov sÇq/doµévqç ¬o/uo¡spó/qç ¬ó¿ouç 5sk.
• Aqµioupyid ¡ov s¬i0uµq¡ov púosov µs ôióo¡pooq kuµs/o¡oú kovioôéµd¡oç,
s/ó¿io¡ou ¬ó¿ouç 5sk.
• Aióo¡pooq s¬i ¡qç s¬i¢óvsidç ¡oiµsv¡okovidç sÇoµó/uvoqç yid vd ôs¿0si ¡qv
o¡sydvo¡ikq o¡pooq d¢oú ¬poqyq0si sÇoµó/uvoq ¡ov yoviov.
• Aióo¡pooq do¢d/¡ó¬dvou s/do¡oµspoúç 4Kg µs o¬/ioµó trevira.
• Aióo¡pooq ydpµ¬i/oôéµd¡oç ¬ó¿ouç 8sk, ¡o o¬oio 0d k¡u¬q0si (v¡soi/iôiko) oç
¡s/ikq s¬i¢óvsid.

Zs ¬spi¬¡ooq ¬ou q ¡s/ikq s¬i¢óvsid sivdi ¿oµd, µs¡ó ¡q ôqµioupyid ¡ov
s¬i0uµq¡ov púosov kdi ¡qç ¡oiµsv¡okovidç sÇoµó/uvoqç, ¬poµ/é¬ov¡di oi dkó/ou0sç
spydoisç:
• Aióo¡pooq o¡sydvo¡ikqç µsµµpóvqç µs dv¡ipiçikq ¬poo¡doid FPO.
• To¬o0é¡qoq ysou¢óoµd¡oç ¬poo¡doidç 140gr/m²
• Aióo¡pooq µs ydpµ¬i/i
• To¬o0é¡qoq ysou¢óoµd¡oç ¬poo¡doidç 140gr/m²
• To¬o0é¡qoq ¢u¡ikqç yqç ¬ó¿ouç 40sk. kdi kq¬su¡ikoú ¿oµd¡oç ¬ó¿ouç 20sk.

Z¡ouç sÇoo¡sç ¬poµ/é¬ov¡di oi dkó/ou0sç spydoisç:
• E¬iµs/qç kd0dpioµóç ¡qç ¬/ókdç yid ¡qv d¬oµókpuvoq u/ikov, oo¡s q ¡s/ikq
s¬i¢óvsid vd sivdi s¬i¬sôq kdi o¿s¡ikó /sid.
• Aióo¡pooq sÇioo¡ikqç ¡oiµsv¡okovidç yid vd ôs¿¡si ¡qv o¡sydvo¡ikq o¡pooq.
• Aióo¡pooq s/do¡oµspoúç do¢d/¡ó¬dvou 4Kg µs o¬/ioµó trevira.
• Aióo¡pooq ydpµ¬i/oôéµd¡oç k¡u¬q¡oú (v¡soi/iôiko) ¬ó¿ouç 8sk.


B.3.11.4. Móvmoq otíyqç onó µrtoKKìkó novíKKo
96
H o¡éyq s¬ikd/ú¬¡s¡di µs µs¡d//ikó ¬dvé//d µs ¬o/uoups0óvq soo¡spikó ¬ó¿ouç
5sk, ó¬oç ¬spiypó¢s¡di o¡o ks¢ó/dio B.3.
Fid ¡qv o¡sydvo¬oiqoq kdi 0spµoµóvooq ¡ou /oukioú ¡qç o¡éyqç o¡o µd¿ió
¬poµ/é¬ov¡di oi ¬dpdkó¡o spydoisç, d¬ó µéod ¬poç ¡d éÇo:
• To¬o0é¡qoq µs¡d//ikoú oks/s¡oú µs s¬évôuoq ôi¬/qç yuµoodviôdç.
• To¬o0é¡qoq opuk¡oµóµµdkd, ¬ó¿ouç 10sk.
• Kd¡doksuq /oukioú d¬ó /dµdpivd µop¢qç U, ¬ó¿ouç 3mm, µs ¡iç d¬dpdi¡q¡sç
k/iosiç yid ¡qv d¬oppoq ¡ov oµµpiov.
• Aióo¡pooq ¡oiµsv¡okovidç sÇoµó/uvoqç ¬ó¿ouç 2¿i/. yid vd ôs¿¡si ¡q o¡sydvo¡ikq
o¡pooq, d¢oú ¬poqyq0si q sÇoµó/uvoq ¡ov yoviov.
• To¬o0é¡qoq s/do¡oµspoúç do¢d/¡ó¬dvou 4,5Kg µs o¬/ioµó trevira kdi
s¬ikó/uµq µs µq¢iôd.

B.3.11.5. Orpµoµóvmoq r{mtrpìk6v toí¿mv
Z¡ouç sÇo¡spikoúç ¡oi¿ouç, soo¡spikó ¬poµ/é¬s¡di 0spµoµovo¡ikó u/ikó ¬ó¿ouç
10sk. Avó/oyd µs ¡d u/ikó ôóµqoqç ¡ou ¡oi¿ou ¬poµ/é¬ov¡di ¡d sÇqç:

o. Toí¿oì OntonKìv0oöoµqç
Z¡o svôióµsoo ksvó ¬ou ¬poµ/é¬s¡di µs¡dÇú ¡ov ôúo o¬¡o¬/iv0oôoµov
¡o¬o0s¡si¡di 0spµoµovo¡ikó u/ikó d¬ó ¬/óksç d¢poôouç sÇq/doµévqç ¬o/uo¡spivqç
¬ó¿ouç 100mm. Fid ¡qv o¡qpiÇq ¡ou u/ikoú o¡qv soo¡spikq o¬¡o¬/iv0oôoµq
¿pqoiµo¬oioúv¡di siôikó o¡qpiyµd¡d os ¬ukvó¡q¡d 6¡sµ/¬/ókd.

þ. Toì¿río onKìoµívou okupoöíµotoç
Fid ¡q 0spµoµóvooq ¡ov ¡oi¿iov ¡ou ¢épov¡oç opydvioµoú ¿pqoiµo¬oioúv¡di
¬/óksç d¢poôouç ¬o/uo¡spivqç µs dôpq s¬i¢óvsid yid kd/ú¡spq ¬póo¢uoq ¡ov
s¬i¿pioµó¡ov. To ¬ó¿oç ¡qç 0spµoµóvooqç yid ¡qv dvoôoµq sivdi 100mm svo o¡d
u¬óysid sivdi 50mm o¡ouç ¿opouç kúpidç ¿pqoqç oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov kd¡óµsov.


y. EKoçpó ¿mpíoµoto {qpóç öóµqoqç
Z¡ouç sÇo¡spikoúç ¡oi¿ouç Çqpóç ôóµqoqç ¬ó¿ouç 150¿i/, µs ôi¬/ó oks/s¡ó
50mm, µid ¡oiµsv¡oodviôd sÇo¡spikó kdi ôi¬/q yuµoodviôd soo¡spikó, ¡o¬o0s¡si¡di
0spµoµovo¡ikó u/ikó d¬ó ¬/óksç ¬s¡poµóµµdkd ¬ó¿ouç 100¿i/, /=0,036Watt/mK kdi
µópouç 115-120Kg/m³.

B.3.11.6 Orpµoµóvmoq-H¿oµóvmoq romtrpìk6v toí¿mv
97
Z¡ouç soo¡spikoúç ¡oi¿ouç, soo¡spikó ¬poµ/é¬s¡di 0spµoµovo¡ikó kdi
q¿oµovo¡ikó u/ikó. Avó/oyd µs ¡o ¿opo kdi ¡o siôoç ¡ou ¡oi¿ou ¬poµ/é¬ov¡di ¡d sÇqç:

o. Toí¿oì OntonKìv0oöoµqç
Z¡ouç soo¡spikoúç ¡oi¿ouç ¬ou opio0s¡oúv ¿opo kúpidç ¿pqoqç o¡o u¬óysio
(¿opoi 0spµdivóµsvoi) o¡o svôióµsoo ksvó ¡o¬o0s¡si¡di 0spµoµovo¡ikó u/ikó d¬ó ¬/óksç
sÇq/doµévqç ¬o/uo¡spivqç ¬ó¿ouç 50¿i/.

þ. EKoçpó ¿mpíoµoto {qpóç öóµqoqç
Z¡ouç soo¡spikoúç ¡oi¿ouç Çqpóç ôóµqoqç, ¬ó¿ouç 100¿i/, µs µs¡d//ikó oks/s¡ó
50¿i/ kdi ôi¬/q yuµoodviôd skd¡épo0sv, soo¡spikó ¡o¬o0s¡si¡di opuk¡oµóµµdkdç ¬ó¿ouç
45¿i/, /=0,037Watt/mK yid /óyouç q¿oµóvooqç.

y. EKoçpó ¿mpíoµoto {qpóç öóµqoqç nupóvto¿o
Z¡ouç soo¡spikoúç ¬upóv¡o¿ouç ¡oi¿ouç Çqpóç ôóµqoqç, ¬ó¿ouç 100-150mm, µs
µs¡d//ikó oks/s¡ó 50mm kdi ôi¬/q ¬upóv¡o¿q yuµoodviôd skd¡épo0sv, soo¡spikó
¡o¬o0s¡si¡di ¬s¡poµóµµdkdç ¬ó¿ouç 50¿i/, /=0,035 Watt/mK kdi µópouç 50Kg/m³, yid
¬/ó¡oç ¡oi¿ou 100¿i/. kdi ¬s¡poµóµµdkdç ¬ó¿ouç 100¿i/, /=0,036 Watt/mK kdi µópouç
115-120Kg/m³, yid ¬/ó¡oç ¡oi¿ou 150¿i/.

ö. Enívöuoq µr yugooovíörç
Z¡ouç sÇo¡spikoúç ¡oi¿ouç d¬ó ¡oi¿sid o¬/ioµévou okupoôéµd¡oç ¡qç di0ouodç
d0/o¬diôiov, soo¡spikó ¡o¬o0s¡si¡di µs¡d//ikóç oks/s¡óç µs s¬évôuoq yuµoodviôdç kdi
¬/óksç opuk¡oµóµµdkd ¬ó¿ouç 45¿i/, /=0,037Watt/mK, yid /óyouç dkouo¡ikqç.


B.3.12. METAAAIKEZ KATAZKEYEZ

B.3.12.1. MrtoKKìkíç çípouorç kotookruíç
O/sç oi µs¡d//ikéç ¢épouosç kd¡doksuéç (ôokiôsç, ôik¡uoµd¡d o¡éyqç, ôióôpoµoi
¬póoµdoqç H/M sykd¡do¡óosov opo¢qç, opo¢q di0ouodç spydoidç ôqµooioypó¢ov,
opo¢q ¿opov uyisivqç µ´iooysiou, k/¬) ¬spiypó¢ov¡di dvd/u¡ikó o¡q o¡d¡ikq µs/é¡q.

98
B.3.12.2. Ztíyq- OmtoþoKtoïkó novíKo
Hpoµ/é¬s¡di s¬ikó/uµq ¡ou ¢opéd ¡qç o¡éyqç µs ¬dvé//d ¡pd¬sçosiôoúç
/dµdpivdç µs ¬o/uoups0óvq, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid /s¬¡oµspsiov ¡qç µs/é¡qç. E¬óvo o¡q
o¡éyq 0d kd¡doksudo0si µs¡d//ikóç oks/s¡óç o¡qpiÇqç ¢o¡oµo/¡dikov ¬dvé/ov kdi
q/idkov ou//sk¡ov, d¬ó yovidkó kdi µop¢qç Z s/óoµd¡d d/ouµiviou.

B.3.12.3. MrtoKKìkq nrpíçpo{q oìkoníöou
Hpoµ/é¬s¡di µs¡d//ikq kd¡doksuq ¬spi¢pdÇqç oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡qç µs/é¡qç,
q o¬oid 0d ¬dk¡o0si os ¡oi¿sio o¬/ioµévou sµ¢dvoúç okupoôéµd¡oç ¬ó¿ouç 20sk, µs
betoform . To kiyk/iôoµd úµouç 1200¿i/, 0d kd¡doksudo¡si d¬ó ôoµikó ¿ó/uµd kd¡ó DIN
EN 10025, d¬ó yd/µdvioµévsç /óµsç sv 0spµo 30/3¿i/, µpo¿iôsç 132/62¿i/, µs sykópoid
¬spdo¡q póµôo 4 5¿i/, o¡o kév¡po ¡qç /óµdç, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou ASCO q iooôúvdµou kdi
op0oo¡ó¡sç d¬ó koi/oôokoúç 80/40/3¿i/. ¬ou ¬dk¡ovov¡di o¡o ¡oi¿sio o¬/ioµévou
okupoôéµd¡oç ¡qç ¬spi¢pdÇqç. O/d ¡d u/ikó , 0d sivdi yd/µdvioµévd sv 0spµo kd¡ó DIN
50976.

B.3.12.4. MrtoKKìkíç 0úprç nrpíçpo{qç
Hpoµ/é¬ov¡di µs¡d//ikéç 0úpsç oupóµsvsç (ôi¢u//sç q µovó¢u//sç) kdi ôi¢u//sç
dvoiyóµsvsç, oi o¬oisç 0d kd¡doksudo¡oúv d¬ó µs¡d//ikq so¿ópd yd/µdviçé, svôsik¡ikoú
¡ú¬ou ASCO q iooôúvdµou.

o. Oúprç öíçuKKrç ovoìyóµrvrç
Oi ôi¢u//sç dvoiyóµsvsç 0úpsç, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou ASCO q iooôúvdµou, sivdi d¬ó
ôoµikó ¿ó/uµd kd¡ó DIN EN 10025, úµouç 2300¿i/ (oúµ¢ovd µs ¡iç ôido¡óosiç ¡ov 0upov
ó¬oç du¡éç opiçov¡di o¡o o¿éôio ¡qç ¬spi¢pdÇqç), µs oks/s¡ó d¬ó koi/oôokó 40X40X3 mm
¬spiµs¡pikó kdi soo¡spikó o¿ópd d¬ó /óµd 30/3¿i/, µpo¿iôd 132/62 ¿i/, µs sykópoid
¬spdo¡q póµôo 45¿i/, o¡o kév¡po ¡qç /óµdç.
Z¡o kó¡o µépoç ¡qç ¬óp¡dç u¬óp¿ouv 4 opiçóv¡ioi koi/oôokoi 80X40X3 ¿i/. µs
svôióµsoo ksvó 3sk. H ¬óp¡d o¡qpiçs¡di os ôúo koi/oôokoúç 80X40X3¿i/. H o¡qpiÇq ¡ov
¢ú//ov o¡ouç koi/oôokoúç yivs¡di µs ôúo µsv¡soéôsç yid kó0s ¢ú//o. Z¡o kó0s ¢ú//o
u¬óp¿si kd¡dkópu¢oç oúp¡qç yid ¡qv dkivq¡o¬oiqoq. O/d ¡d u/ikó , 0d sivdi yd/µdvioµévd
sv 0spµo kd¡ó DIN 50976.

þ. Oúprç oupóµrvrç µovóçuKKrç koì öíçuKKrç
To¬o0s¡oúv¡di o¡iç kúpisç sioóôouç ¬sçov kd0oç kdi sioóôouç-sÇóôouç
s¬iµd¡ikov o¿qµó¡ov kdi o¿qµó¡ov do¢d/sidç. H 0éoq ¡ouç ¬pooôiopiçs¡di o¡d o¿éôid
ysvikqç ôió¡dÇqç.
99
Oi ¬óp¡sç, svôsik¡ikoú ¡ú¬ou ASCO, kd¡doksuóçov¡di d¬ó ôoµikó ¿ó/uµd kd¡ó
DIN EN 10025, úµouç 2.300¿i/. (oúµ¢ovd µs ¡iç ôido¡óosiç ¡ov 0upov ó¬oç du¡éç
opiçov¡di o¡o o¿éôio ¡qç ¬spi¢pdÇqç), µs oks/s¡ó d¬ó koi/oôokó 80/40/3 ¿i/ ¬spiµs¡pikó
kdi soo¡spikó o¿ópd d¬ó /óµd 30/3¿i/, µpo¿iôd 132/62¿i/ µs sykópoid ¬spdo¡q póµôo
45¿i/ o¡o kév¡po ¡qç /óµdç. Z¡o kó¡o µépoç ¡qç ¬óp¡dç u¬óp¿ouv 4 opiçóv¡ioi koi/oôokoi
80X40X3 ¿i/. µs svôióµsoo ksvó 3sk.
H ¬óp¡d ¢épsi o¡o¬ do¢d/sidç kdi o¡qpiçs¡di os ôúo koi/oôokoúç 80/40/4 ¿i/, d¬ó
¡ouç o¬oiouç o évdç ¢épsi o¡qv kopu¢q ¡ou póou/d ¡s¢/óv yid ¡qv kú/ioq ¡qç ¬óp¡dç kdi o
ó//oç u¬oôo¿q yid ¡o k/sioiµo ¡qç. H ¬óp¡d ¢épsi ôúo póou/d 4100 yid ¡qv kú/ioq ¡qç
¬óvo o¡ov oôqyó. O oôqyóç d¬o¡s/si¡di d¬ó dvso¡pdµµévo UPN 100, yovid 30/30/3¿/o¡
kdi ¡çivé¡id yid ¡qv ¬ók¡ooq ¡ou. O/d ¡d u/ikó 0d sivdi yd/µdvioµévd sv 0spµo kd¡ó DIN
50976.

B.3.12.5. MrtoKKìkó otíyootpo rìoóömv
Hpoµ/é¬ov¡di ôuo µsyó/d µs¡d//ikó o¡éydo¡pd o¡iç sioóôouç ¡ou k¡qpiou,
oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡qç µs/é¡qç.
Od kd¡doksudo¡oúv d¬ó /óµsç ¡pd¬sçosiôoúç µop¢qç, ¬ó¿ouç 8¿i/ dvó 1,20µ.
Kó0s /óµd o¡o óvo ókpo svio¿ús¡di µs yovisç 45/45¿i/ skd¡épo0sv ¡qç /óµdç ,svo o¡o
kó¡o ókpo ouyko//ié¡di opiçóv¡id /óµd 40/5 yid ¡qv o¡qpiÇq kpúo¡d//ou triplex ¬ó¿ouç
10¿i/. dµµoµo/qç. To kpúo¡d//o o¡d0spo¬oisi¡di µs ôsú¡spq /óµd 15/5 skd¡épo0sv ¡qç
kd¡dkópu¢qç ¡pd¬sçosiôoúç µop¢qç /óµdç.
Oi kúpisç /óµsç o¡qpiçov¡di o¡o ¬ioo ókpo ¡ouç os o¡pdv¡çdpioµévq /óµd
ôid¡oµqç dvoik¡oú H, ó¬ou µop¢ovs¡di kdi q uôpoppoq ¡ou o¡syóo¡pou, µs ôi¬/éç
/d¬ó¡osç 170/130/6¿i/. H o¡pdv¡çdpioµévq /óµd 0d ¬dk¡o0si o¡qv ¬/ókd sµ¢dvoúç
o¬/ioµévou okupoôéµd¡oç. To µ¬poo¡ivó ókpo ¡ov kúpiov /dµov 0d sivdi s/sú0spo kdi 0d
ouvôéov¡di µs¡dÇú ¡ouç µs oo/qvd 448¿i/ os d¬óo¡doq 50sk d¬ó ¡qv ókpq . To o¡éydo¡po
dvdp¡ó¡di µs oupµd¡óo¿oivd d¬ó oo/qvd 4127¿i/, q o¬oid o¡qpiçs¡di µs¡dÇú ¡ov
u¬oo¡u/oµó¡ov d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd ¡ou k¡qpiou, dvó 2,40µ. O/d ¡d u/ikó 0d sivdi
yd/µdvioµévd kdi µdµµévd os ¿poµd RAL 7015.

B.3.12.6. MrtoKKìkq kotookruq nrpíçpo{qç KKìµotìotìk6v Movóömv
Hpoµ/é¬s¡di µs¡d//ikq kd¡doksuq ¬spi¢pdÇqç ¡ov K.K.M o¡ov u¬di0pio ¿opo yid
/óyouç do¢d/sidç, ¬poo¡doidç & dio0q¡ikqç kdi o¡qv opo¢q ¡ov ¿opov uyisivqç. Od
kd¡doksudo¡si d¬ó µs¡d//ikó oks/s¡ó d¬ó koi/oôokó 80/40/3¿i/ ¬spiµs¡pikó kdi ¬spoiôsç
d/ouµiviou soo¡spikó svôsik¡ikoú ¡ú¬ou E-6620 kdi E-6690 ¡qç ETEM os ¿poµd
RAL9007.
100
Eoo¡spikó o¡o foyer o¡qv opo¢q ¡ov W.C koivoú, 0d ¡o¬o0s¡q0si s¬ioqç,
µs¡d//ikq kd¡doksuq d¬ó ¬spoiôsç ¬spi¢pdÇqç ¡ov soo¡spikov µq¿dvqµó¡ov ¡ov K.K.M.
O ¡pó¬oç kdi ¡d u/ikó kd¡doksuqç 0d sivdi ¡d iôid µs ¡ov sÇo¡spikov ¬spoiôov os ¿poµd
RAL9007.
Z¡ouç ¢syyi¡sç ¡ov H/M ¿opov ¡qç di0ouodç svôuvóµooqç, o¡o /sµq¡oo¡óoio
kdi o¡d SHAFT ¡ov u¬oysiov 0d ¡o¬o0s¡q0oúv s¬ioqç ¬spoiôsç d/ouµiviou svôsik¡ikoú
¡ú¬ou E-6620 kdi E-6690 ¡qç ETEM os ¿poµd RAL7015.

B.3.12.7. Hrpoíörç r{orpìoµoú.
Hpoµ/é¬ov¡di o¡iç óµsiç ¡ou k¡qpiou, ¬spoiôsç sÇdspioµoú d¬ó d/ouµivio oi
o¬oisç o¡qpiçov¡di os ¬/dioio d¬ó yovió d/ouµiviou svôsik¡ikoú ¡ú¬ou E-6620 kdi E-6690
¡qç ETEM os ¿poµd RAL 7015.

B.3.12.8. Hrpoíörç okíooqç
Hpoµ/é¬ov¡di o¡iç óµsiç ¡ou k¡qpiou o¡qv o¿ioµq, ¬ou ôqµioupysi¡di o¡o kév¡po
¡ou ¡oi¿iou sµ¢dvoúç okupoôéµd¡oç µop¢qç dvoik¡oú V. Od kd¡doksudo0oúv d¬ó
¬dpd//q/óypdµµq oo/qvo¡q ôid¡oµq d/ouµiviou ôido¡óosov 140/18/2¿i/ svôsik¡ikoú
¡ú¬ou No 7648 ¡qç ETEM q iooôúvdµou, os ¿poµd RAL 7015 kdi 0d µiôo0oúv os
op0oo¡ó¡sç d/ouµiviou 40/30/3¿i/ No 7502 dvó 12sk dÇovikó, ¿poµd¡oç RAL7015.

B.3.12.9. MrtoKKìkó kìykKìö6µoto
Hpoµ/é¬ov¡di oi dkó/ou0oi ¡ú¬oi:

o. KìykKìö6µoto r{mot6v koì kKìµókmv unoí0pìou ¿6pou
Td µs¡d//ikó kiyk/iôoµd¡d ¡ov sÇoo¡ov kdi ¡ov k/iµókov ¡ou ¬spiµó//ov¡d
¿opou, é¿ouv úµoç 1,00 d¬ó ¡o ¡s/ikó ôó¬sôo kdi d¬o¡s/oúv¡di d¬ó op0oo¡ó¡sç d¬ó /óµd
60/10¿i/ dvó 1,20µ. kdi 4 opiçóv¡iouç oo/qvsç 433 dvó 26sk. dÇovikó , ¬ou o¡qpiçov¡di
o¡qv ¬/divq ¬dpsió ¡qç ¬/ókdç o¬/ioµévou okupoôéµd¡oç µs ¢/óv¡çd ôidµé¡pou 100¿i/.
O/d ¡d u/ikó 0d sivdi yd/µdvioµévd kdi µdµµévd os ¿poµd RAL 7015.


þ. KìykKìö6µoto koì öìo¿mpìotìkó krpkíömv koì kKìµókmv
Td kiyk/iôoµd¡d 0d é¿ouv úµoç 1.10µ kdi d¬o¡s/oúv¡di d¬ó s¬dvd/dµµdvóµsvd
¬/dioid o¿qµd¡oç H, d¬ó oo/qvd 4 76¿i/, yd/µdvioµévd kdi µdµµévd, µqkouç 3,00µ, ¬ou
o¡qpiçov¡di o¡o ôó¬sôo o¬/ioµévou okupoôéµd¡oç o¡ouç ôidôpóµouç µs ¢/óv¡çd kuk/ikqç
ôid¡oµqç kdi o¡o ¬/divó ¡µqµd o¡iç okó/sç. Td ¬/dioid d¬é¿ouv µs¡dÇú ¡ouç 15sk kdi
ouvôéov¡di µs¡dÇú ¡ouç µs 3 oo/qvsç 4 33¿i/ . Eoo¡spikó 0d ¢épouv 2 kd¡dkópu¢sç
101
/óµsç 70/14mm oi o¬oisç s¬ioqç 0d o¡qpiçov¡di o¡o ¬/ói µs ¢/óv¡çd kdi kdµ¬ú/q ¡qv
yovid kdi 3 svôióµsoouç opiçóv¡iouç oo/qvsç 4 33¿i/ dvó 25sk dÇovikó . Z¡d kiyk/iôoµd¡d
0d kd¡doksudo¡oúv dvoiyóµsvd ¡µqµd¡d ¬ou s¬i¡pé¬ouv ¡qv ¬póoµdoq ¡ov s¬ioqµov
o¡ov dyovio¡ikó ¿opo yid ¡qv d¬ovoµq µs¡d//iov.
Td ôid¿opio¡ikó kiyk/iôoµd¡d ¡ov kspkiôov é¿ouv úµoç 2,50µ oúµ¢ovd µs ¡iç
¬poôidypd¢éç kdi ¡d o¿éôid ¡qç µs/é¡qç kdi d¬o¡s/oúv¡di d¬ó s¬dvd/dµµdvóµsvd ¬/dioid
d¬ó oiôqpooo/qvsç 4 76¿i/ , yd/µdvioµévouç kdi µdµµévouç, µqkouç 3,00µ, ¡d o¬oid
¬dk¡ovov¡di o¡o o¬/ioµévo okupóôsµd ¡ov kspkiôov kdi d¬é¿ouv µs¡dÇú ¡ouç 15sk kdi
ouvôéov¡di µs¡dÇú ¡ouç µs 9 oo/qvsç 4 33¿i/ . Eoo¡spikó ¢épouv 2 kd¡dkópu¢sç /óµsç
70/14mm, oi o¬oisç s¬ioqç ¬dk¡ovov¡di o¡iç kspkiôsç, kdi ôoµikó ¬/éyµd
T131/150X150X5¿i/ µs su0úypdµµd ¡µqµd¡d os opiçóv¡io kdi kd¡dkópu¢o kóvvdµo.
O/d ¡d o¡oi¿sid kd¡doksuqç ¡ov kiyk/iôoµó¡ov ¬poµ/é¬ov¡di yd/µdvioµévd kdi
µdµµévd os ¿poµd RAL 9007.

y. KìykKìö6µoto kKìµokootooímv
Z¡o ¢dvópi ¡ov k/iµókov 0d kd¡doksudo¡si µs¡d//ikó ¬dvé//o ôido¡óosov,
oúµ¢ovd µs ¡d dvd¬¡úyµd¡d ¡ov k/iµdkoo¡doiov . Od d¬o¡s/si¡di d¬ó kd¡dkópu¢d ôi¬/ó
UNP 30/60¿i/, ouvôsôsµévd µs¡dÇú ¡ouç µs /óµd 50/8¿i/. kdi opiçóv¡isç yovisç 30/30¿i/
dvó 1,70µ. Eoo¡spikó 0d ¡o¬o0s¡q0si ôió¡pq¡q /dµdpivd µs ¡piyovikq ôió¡dÇq o¬ov
ôidµé¡pou 8mm kdi d¬óo¡doq µs¡dÇú ¡ouç 12,50mm. O ¿sipo/io0qpdç 0d sivdi
su0úypdµµoç skd¡épo0sv ¡ou ¬dvé//ou, d¬ó oo/qvd 442¿i/, ¬ou µiôovs¡di o¡d UNP kdi
os µs¡d//ikó ¬dpéµµ/qµd , ¬ou ¡o¬o0s¡si¡di µs¡dÇú ¡ov yoviov, oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid
¡qç µs/é¡qç.
To ¬dvé//o 0d o¡qpiçs¡di o¡o ôó¬sôo ¡ou u¬oysiou kdi o¡qv opo¢q ¡ou dvo¡spou
s¬i¬éôou d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd.
O/d ¡d o¡oi¿sid kd¡doksuqç ¡ov kiyk/iôoµó¡ov ¬poµ/é¬ov¡di yd/µdvioµévd kdi
µdµµévd os ¿poµd RAL 9007.

ö. KìykKìö6µoto koì µrtoKKìkóç öìóöpoµoç ouvtqpqoqç H/M rykotootóormv
Oi ôióôpoµoi ¡ov ouv¡qpq¡ov ¬ou sv¡óooov¡di o¡d ôik¡uoµd¡d ¡qç o¡éyqç, yid
¡qv ouv¡qpqoq ¡ov µq¿dvqµó¡ov, 0d kd¡doksudo0oúv d¬ó ôúo IPE 120¿i/ kdi µs¡d//ikq
o¿ópd d¬ó /óµd 40/3¿i/, µpo¿iôd 25/76¿i/ µs sykópoid ¬spdo¡q póµôo 45¿i/ o¡o kév¡po
¡qç /óµdç, q o¬oid 0d µiôo0si o¡d IPE 120¿i/. Td kiyk/iôoµd¡d úµouç 1,00µ 0d
kd¡doksudo0oúv d¬ó kd¡dkópu¢sç /óµsç 40/10¿i/, q/sk¡poouyko//qµévsç o¡iç ¢épouosç
ôokoúç, kou¬do¡q d¬ó /óµd 40/10¿i/ kdi µid opiçóv¡id /óµd 40/10¿i/ o¡o µéoo ¡ov
op0oo¡d¡ov.
102
O/d ¡d o¡oi¿sid kd¡doksuqç ¡ov kiyk/iôoµó¡ov ¬poµ/é¬ov¡di yd/µdvioµévd kdi
µdµµévd os ¿poµd RAL 9007.

r. KìykKìö6µoto poµn6v
Td µs¡d//ikó kiyk/iôoµd¡d ¡ov pdµ¬ov o¡q µik¡q çovq, é¿ouv úµoç 1,00µ d¬ó ¡o
¡s/ikó ôó¬sôo kdi d¬o¡s/oúv¡di d¬ó op0oo¡ó¡sç d¬ó /óµd 60/10¿i/ dvó 1,20µ. ¬ou
o¡qpiçov¡di o¡qv ¬/divq ¬dpsió ¡qç ¬/ókdç o¬/ioµévou okupoôéµd¡oç µs ¢/óv¡çd
ôidµé¡pou 100¿i/ kdi 4 opiçóv¡iouç oo/qvsç 433 dvó 25sk. dÇovikó .
Z¡ov ¬/supikó ¡oi¿o ¡ov pdµ¬ov 0d ¡o¬o0s¡q0si ¿sipo/io0qpdç ôidµé¡pou
448¿i/, os úµoç 1,05µ d¬ó ¡o ¡s/ikó ôó¬sôo kdi o¡qpiyµd¡d dvó 2,00µ d¬ó /óµsç
50/10mm µs ¢/óv¡çsç 4 80mm.
O/d ¡d u/ikó 0d sivdi yd/µdvioµévd kdi µdµµévd os ¿poµd RAL 9007.

ot. KìykKíömµo kKíµokoç öqµooìoypóçmv
Td µs¡d//ikó kiyk/iôoµd¡d ¡qç k/iµdkdç ¡ov ôqµooioypó¢ov, é¿ouv úµoç 1,00µ
d¬ó ¡o ¡s/ikó ôó¬sôo kdi d¬o¡s/oúv¡di d¬ó op0oo¡ó¡sç d¬ó /óµd 40/10 dvó 1,20µ, ¬ou
o¡qpiçov¡di o¡qv ¬/divq ¬dpsió ¡qç k/iµdkdç µs ¢/óv¡çd ôidµé¡pou 100¿i/, kou¬do¡q d¬ó
/óµd 40/10¿i/ kdi 3 svôióµsosç /óµsç 40/10¿i/ dvó 25sk. dÇovikó . O/d ¡d u/ikó 0d sivdi
yd/µdvioµévd kdi µdµµévd os ¿poµd RAL 9007.

(. KìykKíömµo r{6otq oí0ouooç rKíy¿ou
To µs¡d//ikó kiyk/iôoµd ¡ou sÇoo¡q é¿si úµoç 1,00µ d¬ó ¡o ¡s/ikó ôó¬sôo kdi 0d
kd¡doksudo0si d¬ó op0oo¡ó¡sç d¬ó /óµd 40/10 dvó 1,12µ, ¬ou o¡qpiçov¡di o¡qv ¬/divq
¬dpsió ¡qç ¬/ókdç sµ¢dvoúç o¬/ioµévou okupoôéµd¡oç µs ¢/óv¡çd ôidµé¡pou 100¿i/,
kou¬do¡q d¬ó /óµd 40/10¿i/ kdi 3 svôióµsosç /óµsç 40/10¿i/ dvó 25sk. dÇovikó . O/d ¡d
u/ikó 0d sivdi yd/µdvioµévd kdi µdµµévd os ¿poµd RAL 9007.

q. MrtoKKìkó novíKo-kìykKíömµo kKíµokoç r{6otq
To µs¡d//ikó ¬dvé/o é¿si ôido¡óosiç 4,60X4,60µ kdi 0d kd¡doksudo0si d¬ó
op0oo¡ó¡sç d¬ó koi/oôokó 80/40/3¿i/ dvó 0,70µ, oi o¬oioi 0d µiôo0oúv o¡q ¬/divq ¬dpsió
¡qç k/iµdkdç kdi o¡o ôó¬sôo kdi 0d µd¢oúv os ¿poµd RAL9007. Z¡ouç op0oo¡ó¡sç 0d
µiôo0oúv Çú/ivsç ¡óµ/sç ôpuóç ¬/ó¡ouç 150/25 ¿i/, oi o¬oisç 0d d¬é¿ouv µs¡dÇú ¡ouç 5sk.

B.3.12.10. MrtoKKìkíç ovrµóokoKrç
Ms¡d//ikéç dvsµóokd/sç µs ¬poo¡d¡su¡ikó k/oµó ¬poµ/é¬ov¡di yid ¡qv s¬ioksµq
¡ov H/M sykd¡do¡óosov ¡qç di0ouodç d0/o¬diôiov ¬/ó¡ouç 50sk. Od kd¡doksudo¡oúv
d¬ó oo/qvd tubo 425/2¿i/ oi µd0µiôo¢ópoi kdi ¡d ¬d¡qµd¡d. Kd0´ ó/o ¡o úµoç 0d
103
u¬óp¿si ¬poo¡doid kuk/ikqç kó¡oµqç, ôidµé¡pou 80sk. d¬ó /óµsç 40/10¿i/, oi o¬oisç 0d
ouvôéov¡di µs¡dÇú ¡ouç µs 3 kd¡dkópu¢sç /óµsç 30/10¿i/.
H k/iµdkd 0d o¡qpiçs¡di o¡o sµ¢dvéç okupóôsµd µs oo/qvd tubo 425/2¿i/
kdi /d¬ó¡osç 4120¿i/ . O/d ¡d u/ikó 0d sivdi yd/µdvioµévd kdi µdµµévd os ¿poµd RAL
9007

B.3.12.11. MrtoKKìkíç ro¿óprç óµþpìmv
Hpoµ/é¬ov¡di µioµq¿dvo¬oiqµévsç o¿ópsç oµµpiov ¢psd¡iov ¿u¡ooiôqpéç D-400
ôido¡óosov 40X85sk. oi o¬oisç 0d ¡o¬o0s¡q0oúv o¡ov ¬spiµó//ov¡d ¿opo.
E¬ioqç ¬poµ/é¬ov¡di o¿ópsç kdvd/iov oµµpiov ¬/ó¡ouç 30sk kdi µqkouç,
oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov kd¡óµsov, d¬ó ôoµikó ¿ó/uµd, yd/µdvioµévsç sv 0spµo, yid
kuk/o¢opid µdpéov o¿qµó¡ov, µs /óµd o¡qpiÇqç 50/4¿i/, µpo¿iôd 76/25¿i/ kdi sykópoid
¬spdo¡q póµôo 4 6, ¡o¬o0s¡qµévsç os ¡s/ópo d¬ó yovidkó s/óoµd¡d 50/50/5 ¿i/. Eo¿ópsç
¬poµ/é¬ov¡di kdi o¡qv court anglaise µs /óµd o¡qpiÇqç 40/3¿i/, µpo¿iôd 76/25¿i/ kdi
sykópoid ¬spdo¡q póµôo 4 5, ¡o¬o0s¡qµévsç os ¡s/ópo d¬ó yovidkó s/óoµd¡d 40/40/4
¿i/.
B.3.13. ANEAKYZTHPEZ

Oi ¬óp¡sç ¡ov dvs/kuo¡qpov 0d kd¡doksudo¡oúv d¬ó dvoÇsiôo¡q /dµdpivd
od¡ivé kdi 0d sivdi s¬ó//q/sç oupóµsvsç.
104
To ôó¬sôo 0d o¡po0si µs µópµdpo Hivôou (ykpi-µ¬sç), ¬ó¿ouç 2sk, os ¬/óksç
ôido¡óosov 40X80sk.
Oi ¡oi¿oi 0d s¬svôu0oúv µs dvoÇsiôo¡q /dµdpivd od¡ivé.
H µsuôopo¢q 0d sivdi d¬ó ¬/dioio d¬ó yovid 20/20¿i/, dvoÇsiôo¡qç /dµdpivdç
od¡ivé kdi ¬/sÇiyk/óç yd/dk¡ó¿poµo µs /óµ¬sç ¢0opioµoú soo¡spikó.
B.3.14 EEOHAIZMOZ

B.3.14.1 TnìnKo – nóykoì

105
o. TnìnKo nKqpoçopì6v
To é¬i¬/o ¬/qpo¢opiov é¿si ¬/ó¡oç 80sk, úµoç 1,10µ kdi µqkoç ¬spi¬ou 2,50µ.
Oi dkpiµsiç ôido¡óosiç 0d /q¢0oúv d¬ó ¡d o¿éôid ¡ov kd¡óµsov. Od kd¡doksudo¡si
oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid /s¬¡oµspsiov d¬ó µs¡d//ikó oks/s¡ó d¬ó o¡póv¡çsç 30X50X2¿i/ kdi
3 op0oo¡ó¡sç úµouç 1,10µ. H µs¡o¬q d¬o¡s/si¡di d¬ó o¡póv¡çsç 25X50¿i/ kdi 0d µiôo0si
o¡ouç op0oo¡ó¡sç ¡ou µs¡d//ikoú oks/s¡oú. Ms¡dÇú ¡ouç 0d ¬dpsµµ/q0si s¬i¢óvsid MDF
¬ó¿ouç 19¿i/ s¬svôsôuµévq µs ¢opµóikd ¿poµd¡oç D90-60 North Sea. H s¬évôuoq ¡ou
óvo ¡µqµd¡oç (s¬i¢óvsid ouvd//dyov) 0d kd¡doksudo¡si d¬ó kóv¡pd ¬/dké 0d/óooqç
¬ó¿ouç 40mm, /ouo¡pdpioµévo o¡o ¢uoikó ¡ou ¿poµd. O ¬óykoç spydoidç 0d
kd¡doksudo¡si d¬ó MDF 19¿i/, s¬svôsôuµévo µs ¢opµóikd D90-60 North Sea kdi 0d
ôid0é¡si d¬ó kó¡o oup¡dpiépd µs ¡pid oup¡ópid µó0ouç 50sk d¬ó µs/dµivq soo¡spikó kdi
MDF s¬svôsôuµévo µs ¢opµóikd D90-60 North Sea sÇo¡spikó. Td µs¡d//ikó o¡oi¿sid 0d
µd¢oúv os ¿poµd RAL 9007.

þ. Hóykoç rköotqpímv rìoìtqpímv
O ¬óykoç ouvd//dyqç ¡ov skôo¡qpiov sioi¡qpiov 0d é¿si µqkoç ó/o ¡o ¬/ó¡oç ¡ou
¿opou kdi ¬/ó¡ouç 30sk. Od kd¡doksudo¡si d¬ó µs/dµivq ¬ó¿ouç 25¿i/ ¿poµd¡oç ykpi kdi
0d µiôo0si o¡ov ¡oi¿o µs yovisç os úµoç 1,20µ. A¬ó kó¡o 0d kd¡doksudo¡si é¬i¬/o
ypd¢sio d¬ó µs/dµivq ¿poµd¡oç ykpi µqkouç, ó/o ¡o ¬/ó¡oç ¡ou ¿opou kdi ¬/ó¡ouç 60sk
kdi 0d ôid0é¡si oup¡dpiépd 45sk µs ¡pid oup¡ópid dpio¡spó kdi v¡ou/ó¬i 60sk µs évd pó¢i
ôsÇió.

y. TnìnKo ovoguktqpíou
To é¬i¬/o ¡ou ku/iksiou é¿si ¬/ó¡oç 70sk q µóoq ¡ou, úµoç 1,10µ kdi ¡o µqkoç ¡ou
¬oiki/si. Oi dkpiµsiç ôido¡óosiç 0d /q¢0oúv d¬ó ¡d o¿éôid ¡ov kd¡óµsov. Od
kd¡doksudo¡si oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid /s¬¡oµspsiov d¬ó µs¡d//ikó oks/s¡ó soo¡spikó
40X60X3¿i/ kdi 0d s¬svôu0si µs MDF 16¿i/ skd¡épo0sv ¡ou oks/s¡oú. Eoo¡spikó 0d
¬spdo¡oúv ó/sç oi d¬di¡oúµsvsç ¬dpo¿éç (uôpdu/ikéç, q/sk¡pikéç). EÇo¡spikó q µs¡o¬q
d¬ó MDF 0d s¬svôu0si µs /dµdpivd dvoÇsiôo¡q od¡ivé ¬ó¿ouç 1¿i/.
H s¬i¢óvsid ¡ou ¬óykou ouvd//dyov ¬/ó¡ouç 40sk kdi ¬ó¿ouç 8sk 0d
kd¡doksudo¡si d¬ó kóv¡pd ¬/dké 0d/óooqç kdi 0d s¬svôu0si µs ¢opµóikd o¡qv s¬óvo kdi
kó¡o s¬i¢óvsid. O ¬óykoç 0d o¡qpiçs¡di os /dµdpivd ¬ó¿ouç 4mm kdi os ôi¬/éç /óµsç
¡pd¬sçosiôoúç ôid¡oµqç ¬ó¿ouç 5¿i/ µs d¬oo¡d¡qpsç dvóµsoó ¡ouç ôido¡óosov 10X20¿i/.
Z¡iç /óµsç 0d o¡qpi¿0oúv o¡póv¡çsç 25X50¿i/ opiçóv¡isç µs d¬óo¡doq 10¿i/
µs¡dÇú ¡ouç.
O/d ¡d µs¡d//ikó o¡oi¿sid 0d µd¢oúv os ¿poµd RAL 7015.
106
Eoo¡spikó ¡ou s¬i¬/ou 0d kd¡doksudo¡oúv v¡ou/ó¬id d¬ó kou¡ió µs/dµivqç kdi
¬op¡ókid d¬ó µdks/i¡q ¿poµd¡oç ykpi okoúpo. O ¬óykoç spydoidç 0d sivdi d¬ó µdks/i¡q,
ókduo¡oç, ¬ó¿ouç 3sk, ¿poµd¡oç ykpi. Z¡o kó¡o ¡µqµd 0d ¡o¬o0s¡q0si µ¬óçd µs s¬évôuoq
d¬ó ¢uoikó d/ouµivio.

B.3.14.2. Aqµooìoypoçìkó íöpovo
Td ôqµooioypd¢ikó éôpdvd µqkouç 90sk ¡o kd0évd, ¡o¬o0s¡oúv¡di o¡iç ¡s/su¡disç
osipéç kspkiôov oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid ¡ov kd¡óµsov. A¬o¡s/oúv¡di d¬ó µs¡d//ikó
oks/s¡ó d¬ó o¡pdv¡çdpio¡éç ôid¡oµéç 30X50X3¿i/, ¬ou 0d ôid0é¡ouv siôikoúç ¿opouç-
u¬oôo¿éç yid ôié/suoq kd/oôiov, 0éoq o0óvqç kdi ¡q/é¢ovo. H kd¡doksuq 0d dko/ou0qosi
¡iç ôido¡óosiç kdi ysvikó ¡d ysoµs¡pikó o¡oi¿sid ¡ov o¿sôiov ¡qç µs/é¡qç. H s¬i¢óvsid
spydoidç ¬/ó¡ouç 55sk. 0d kd¡doksudo¡si d¬ó MDF 25¿i/ s¬svôsôuµévo µs ¢opµóikd
¿poµd¡oç ykpi. H s¬i¢óvsid ¡ou kd0ioµd¡oç 0d é¿si kdi pó¿q kdi 0d sivdi d¬ó dv0sk¡ikó
¬/do¡ikó, µó0ouç 40-45sk, dvd¡oµikó µs ¡s/sioµd¡d kdµ¬u/oµévd.

B.3.14.3 Zóouvo
H Sauna 0d sivdi kd¡doksudoµévq d¬ó okdvôivdµikq Hsúkq, ôido¡óosov
1,80X2,00-2,80µ, µs ¡oi¿oµd¡d ¬ó¿ouç 50 mm kdi µóvooq d¬ó ¬s¡poµµóµµdkd kdi ¢ú//o
d/ouµiviou µs µóoq ¡iç ¬poôidypd¢éç DIN 4102.
Oi ¬óykoi 0d sivdi d¬ó d¢pikóviko Çú/o abachi ¬ou ôsv 0spµdivs¡di.
H ¬óp¡d 0d sivdi d¬ó 0spµoµovo¡ikó kpúo¡d//o kdi 0d dvoiysi d¬ó µéod ¬poç ¡d
éÇo yid do¢ó/sid, µs µid d¬/q ¬isoq. AEN OA YHAPXEÌ KAEÌAAPÌA
Td 0spµdv¡ikó ooµd¡d kdi oi ¬ivdksç s/éy¿ou 0d sivdi sykskpiµévd d¬ó ¡ov
Fspµdvikó opydvioµó VDE (q ó//o dv¡io¡oi¿o Eupo¬dikó), ¬ou syyuó¡di ¡qv d¬ó/u¡q
do¢ó/sid o¡qv ¿pqoq.
Od sivdi ¬/qpoç sÇo¬/ioµévq µs :
• H/sk¡pikó 0spµdv¡ikó ooµd kdi
• H/sk¡po/oyikó ¬ivdkd s/éy¿ou
• Au¡óµd¡o 0spµoo¡ó¡q kdi ó/d ¡d d¬dpdi¡q¡d dÇsoouóp ó¬oç kou¡ó/d, kóôo,
uypdoióµs¡po, 0spµóµs¡po, k/sµúôpd, 0sioú¿sç ¬é¡psç, siôikó ¢o¡io¡ikó ooµd ,
kd/oôio oi/ikóvqç 5 X 2,5 mm yid ¡qv oúvôsoq ¡ou 0spµdv¡ikoú ooµd¡oç kdi 3 X
1,5 mm yid ¡o ¢o¡io¡ikó.
• Hpo¢u/dk¡qpd oóµ¬dç
• H/ó¡sç o¡ouç ¬óvo ¬óykouç
• 3 ¬óykouç


107

B.3.15 AOAHTIKOZ EEOHAIZMOZ

B.3.15.1. KuKìóµrvrç µnookítrç
108
H µ¬doké¡d 0d é¿si ¡q ôuvd¡ó¡q¡d vd ¬¡úoos¡di oo¡s vd kd¡d/dµµóvsi ¡ov
s/ó¿io¡o ôuvd¡ó ¿opo yid ¡qv d¬o0qksuoq ¡qç. Zs kdvovikq 0éoq /si¡oupyidç ¬pé¬si vd
¬/qpoi ¡iç sÇqç ¬poü¬o0éosiç :
o) Hpé¬si vd é¿si ¡q ôuvd¡ó¡q¡d vd o¡d0spo¬oisi ¡ov ¬ivdkd o¡q 0éoq kdvovikoú
¬diyviôioú (µs úµoç kd/d0ioú 3,05 d¬ó ¡o ôó¬sôo) kd0oç kdi o¡q 0éoq ¬diyviôioú ¡ou µivi-
µ¬óoks¡ (µs dv¡io¡oi¿o úµoç kd/d0ioú 2,60µ. d¬ó ¡o ôó¬sôo). Kdi o¡iç ôúo ¬io ¬óvo
¬spi¬¡oosiç 0d ¬pé¬si q d¬óo¡doq ¡ou µs¡o¬ou ¡ou ¬ivdkd, ¬ou µ/é¬si ¬poç ¡ov
dyovio¡ikó ¿opo d¬ó ¡d kd¡dkópu¢d o¡qpiyµd¡d, vd sivdi ¡ou/ó¿io¡ov 3,25µ.
þ) Hpé¬si vd sôpóçs¡di o¡d0spó o¡iç kd0opioµévsç 0éosiç, vd µq ¬pokd/oúv¡di
¡d/dv¡oosiç d¬ó ¡d k¡u¬qµd¡d ¡qç µ¬ó/dç kdi s¬i ¬/éov vd sivdi sÇdo¢d/ioµévq d¬ó
dvd¡po¬q (¬.¿. µs dv¡iµdpd).
y) Hpé¬si vd µqv ¬pokd/si o¬oidôq¬o¡s µóviµq ¬dpdµóp¢ooq q ¡pduµd¡ioµó ¡ou
ôd¬éôou. Ìôidi¡spq ¬póµ/sµq ¬pé¬si vd yivsi yid ¡o u/ikó ¡ov ¡po¿ov kdi ¡ov o¡qpiyµó¡ov.
H µéyio¡q ¬dpdôsk¡q ¬isoq o¡o s/do¡ikó ôó¬sôo ¡ov k/sio¡ov yuµvdo¡qpiov ôsv 0d
¬pé¬si vd sivdi µsyd/ú¡spq d¬ó 165 KN/M2.
ö) To oúo¡qµd /si¡oupyidç 0d ¬pé¬si vd sivdi µq¿dvikó q uôpdu/ikó. O/oi oi
¿sipioµoi yid ¡qv /si¡oupyid ¡qç µ¬doké¡dç 0d ¬pé¬si vd µ¬opoúv vd yivouv d¬ó évd µóvo
ó¡oµo. Od u¬óp¿si µq¿dvioµóç do¢d/sidç yid ¡o k/siôoµd ¡qç µ¬doké¡dç o¡iç 0éosiç
¬diyviôioú. Ek¡óç d¬ó du¡ó 0d ¬pé¬si vd u¬óp¿si sÇdo¢ó/ioq d¬ó ¡o svôs¿óµsvo do¡o¿idç
/si¡oupyidç ¡ou µq¿dvioµoú óoo q µ¬doké¡d sivdi os dvoik¡q 0éoq, oo¡s vd d¬o¢su¿0si q
skôq/ooq µidiou ¬spio¡d¡ikoú: ¬.¿. d¬ó¡oµo ôi¬/oµd ¡qç µ¬doké¡dç q di¢viôid
d¬s/su0épooq s/d¡qpiou q sk¡óvooq u/ikoú u¬ó ¬isoq os uôpdu/ikó µq¿dvioµó.
r) Zs dvoi¿¡q 0éoq ¡o µé¡o¬o ¡ou op0oo¡ó¡q ¡qç µ¬doké¡dç ¬poç ¡o µépoç ¡ou
yq¬éôou 0d ¬pé¬si vd ¬poo¡d¡sús¡di µs s¬évôuoq d¬ó s/do¡ikó u/ikó yid ¡qv d¬oppó¢qoq
svôs¿óµsvov k¡u¬qµó¡ov d¬ó d0/q¡éç. To ¿poµd ¡qç s¬évôuoqç du¡qç 0d ¬pé¬si vd sivdi
év¡ovo, oo¡s vd ôidkpivs¡di súko/d. Zs ó¡i d¢opó o¡iç ôido¡óosiç, d¬oo¡óosiç, ôidypóµµioq
kdi ysvikó ¡d ysoµs¡pikó o¡oi¿sid s¢dpµoyqç ¡qç µ¬doké¡dç, 0d s¢dpµoo¡oúv oi o¿s¡ikéç
¬poôidypd¢éç ¡qç FIBA ¬ou 0d io¿úouv kd¡ó ¡qv ¬spioôo sykd¡óo¡doqç.

B.3.15.2. Eotírç ¿rìpooçoípìoqç
Oi so¡isç 0d ouvoôsúov¡di µs ¡d d¬dpdi¡q¡d ôi¿¡ud.
Aido¡óosiç : 3,00X2,00µ. To ¡épµd sivdi kd¡doksudoµévo oúµ¢ovd µs ¡ouç
Ais0vsiç Kdvovioµoúç kdi ¢épouv ¬io¡o¬oiq¡ikó ¡qç Ais0voúç Oµoo¬ovôidç
Xsipoo¢dipioqç, IHF.
Td µs¡dkivoúµsvd ¡épµd¡d sivdi kd¡doksudoµévd d¬ó ¬po¢i/ d/ouµiviou
¡s¡póyovqç ôid¡oµqç 80X80¿i/ kdi ¬ó¿ouç 4¿i/. µs soo¡spikéç svio¿úosiç ôid¡oµqç.
109
Td ¡épµd¡d d¬o¡s/oúv¡di d¬ó 3 ¡sµó¿id. To opiçóv¡io koµµó¡i µqkouç 3µ. kdi ¡d
ôúo kó0s¡d µqkouç 2µ. q oúvôsoq ¡ouç yivs¡di µs ¡qv ¬dpsµµo/q ouµ¬dyoúç yovidkoú
d/ouµivéviou sÇdp¡qµd¡oç o¡qv soo¡spikq ¬/supó µs siôikéç vsupoosiç dv¡io¡oi¿sç ¡ou
¬po¢i/ ¡o o¬oio o¡spsovs¡di µs ¡éoospd ¡sµó¿id kd¡ó//q/sç ¢psçó¡sç d/svóµiôsç
M10X40¿i/ yd/µdvioµévsç. Ms du¡óv ¡ov ¡pó¬o ¬s¡u¿divs¡di q ókdµ¬¡q oúvôsoq ¡ou
opiçóv¡iou µs ¡d kó0s¡d koµµó¡id.
Z¡o s¬óvo µépoç ¡qç yovidç u¬óp¿ouv kd¡ó//q/d ôidµop¢oµévsç oo/qvsç 1’’ kdi
¬ó¿ouç 3¿i/. 0spµoyd/µdvioµévsç o¿qµd¡oç <<F>> kdi µqkouç 600¿i/ ¬ou kpd¡oúv ¡o
o¿qµd ¡ou ôi¿¡uoú. Oi oo/qvsç du¡éç ouykpd¡oúv¡di os siôikó ôidµop¢oµévq /óµd
40X5¿i/, o¿qµd¡oç H ¬ou s¬i¡pé¬si ¡qv dvdôi¬/ooq ¡qç kd¡doksuqç yid ¡qv súko/q
µs¡d¢opó kdi d¬o0qksuoq ¡ou ¡épµd¡oç.
Ms ¡ov iôio ¡pó¬o dvdôi¬/ooqç o¡o kó¡o µépoç ¡ou kó0s¡ou ¡sµd¿iou u¬óp¿si
koi/oôokóç 40X40X3¿i/ 0spµoyd/µdvioµévoç yid ¡qv kd/ú¡spq o¡qpiÇq kdi ¡o¬o0é¡qoq ¡ou
¡épµd¡oç. Z¡o ¬ioo µépoç ¡ou d/ouµivéviou ¬po¢i/ u¬óp¿si siôikq soo¿q yid ¡qv
¡o¬o0é¡qoq ¬/do¡ikov dykupiov o¿qµd¡oç <<8>> µqkouç 50¿i/ ó¬ou o¡qpiçs¡di ¡o ôi¿¡u.
Td dykúpid sivdi o¡spsoµévd o¡o yko/¬óo¡ µs µiôsç d//sv M6X30¿i/. Fid kó0s kó0s¡o
¡o¬o0s¡oúv¡di 8 ¡sµó¿id dykúpid svo o¡o opiçóv¡io 15 ¡sµó¿id.
Td ¡épµd¡d sivdi µdµµévd µs q/sk¡poo¡d¡ikq µd¢q os ¿poµd /sukó RAL 9016 svo
dvó 200¿i/ sivdi µdµµévo µs kókkivo ¿poµd RAL 3020.
Z¡qv µóoq ¡ou ¡épµd¡oç u¬óp¿si s/do¡ikó ¬ó¡qµd, dv¡io¡oi¿o ¡ou ¬po¢i/, yid vd
µq kd¡do¡pé¢s¡di ¡o ôó¬sôo.
To ôi¿¡u sivdi kd¡doksudoµévo d¬ó NAYLON ¬ó¿ouç 6¿i/. To kdpé ¡ou ôi¿¡uoú
sivdi sÇóyovo kdi oi ôido¡óosiç ¡ou 3X2µ.

B.3.15.3. HoKú(uyo 6 0íormv
Ho/úçuyd yuµvdo¡ikqç ôido¡óosov 270x483 cm µs 17 µ¬ópsç oµó/ ôid¡oµqç oi
o¬oisç o¡spsovov¡di o¡ouç 2 ¬/supikoúç o¡ú/ouç µs siôikó ¬/do¡ikó kd/úµµd¡d ¡d o¬oid
s¬i¡pé¬ouv ¡qv súko/q ouvdpµo/óyqoq kdi d¬oouvdpµo/óyqoq ¡ou ¬o/úçuyou. To
oúo¡qµd du¡ó s¬i¡pé¬si ¡qv dv¡ikd¡óo¡doq ¡qç µ¬ópdç os ¬spi¬¡ooq 0pdúoqç. O/o ¡o
¬o/úçuyo sivdi kd¡doksudoµévo d¬ó µdoi¢ Çú/o d¢pikdvikqç Çu/sidç.

B.3.15.4. HKrktpovìkóç nívokoç onotrKroµótmv
H/sk¡povikóç ¬ivdkdç d¬o¡s/soµó¡ov, d/¢dvouµspikóç, ôido¡óosov 360 x 200cm
kdi µópouç 110 Kg, d¬ó d/ouµivio µs ¬póooµq d¬ó siôikq, ¬psoodpio¡q s¬sÇspydoid yid
¡qv ôqµioupyid u¬oôo¿ov ¡ov LED. Ms ¡o oúo¡qµd du¡ó, ¡d LED sivdi kó¡o d¬ó ¡qv
s¬i¢óvsid ¡qç ¬póooµqç, os siôikoúç 0ó/ouç µs d¬o¡é/soµd vd u¬óp¿si ópio¡q
110
¢o¡sivó¡q¡d kdi vd µqv ¿psióçs¡di kdvévd ¬poo¡d¡su¡ikó yid ¡qv ¬poo¡doid ¡ou ¬ivdkd. H
ó/q kd¡doksuq sivdi anti-vandal kdi é¿si ¬io¡o¬oiq¡ikó dv¡o¿qç kd¡ó DIN.
Yµq/qç ¢o¡sivó¡q¡dç SMD LEDs kdi pú0µioq ¢o¡sivó¡q¡dç d¬ó ¡o ksv¡pikó ¿sipio¡qpio (5
ôid¢ops¡ikó s¬i¬sôd). Auvd¡ó¡q¡d vd yivsi d//dyq ¡qç pú0µioqç o¬oidôq¬o¡s o¡iyµq kd¡ó
¡q ôiópksid ¡ou dyovd.
Aoúpµd¡q s¬ikoivovid 869 MHz.
To doúpµd¡o ¿sipio¡qpio µ¬opsi vd /si¡oupyqosi µs ¡qv µ¬d¡dpid (8 opsç du¡ovoµid).
Fid ¿pqoq os soo¡spikoúç ¿opouç q kó¡o d¬ó oké¬do¡po yid sÇo¡spikq ¿pqoq.
Avdyvooiµó¡q¡d : 120 m.
Fovid opd¡ó¡q¡dç : 160°.
Kópvd, 120 dB o¡o 1 m.
Tpo¢oôooid ¬ivdkd : µs psúµd 220V
Eµ¬póo0io óvoiyµd yid súko/q ouv¡qpqoq.
Méyio¡q kd¡dvó/ooq (ó/d ¡d Leds dvoik¡ó) : 797W.

XAPAKTHPIZTIKA HINAKA :
Xpovóµs¡po µs 4 o¡oi¿sid úµouç 25sk, ki¡pivou ¿poµd¡oç
Zkop Home / Guest d¬ó 0 éoç 999 3 o¡oi¿siov úµouç 25sk, kókkivou ¿poµd¡oç
Oµdôikéç ¬oivéç 2 o¡oi¿siov úµouç 20sk, ki¡pivou ¿poµd¡oç
Api0µóç ¬spióôou µs úµoç o¡oi¿siou 20sk ki¡pivou ¿poµd¡oç
Hivdksç kd¡dµé¡pqoqç 3 ¬oivov ôiópksidç 2 /s¬¡ov yid ¡q Xsipoo¢dipioq µs dpi0µoúç
¬dik¡ov ¬poypdµµd¡ioµévouç d¬ó 1 éoç 99 µs úµoç o¡oi¿siov 15sk.
Hivdksç évôsiÇqç d¡oµikov ¬oivov
E¬i/oyq dpi0µoú ¬dik¡ov d¬ó 0-99 µs úµoç o¡oi¿siov 10sk.
E¬i/oyq ovóµd¡oç oµóôdç µs 11 ¿dpdk¡qpsç q ku/ióµsvo µqvuµd 60 ¿dpdk¡qpov sk¡óç
¬di¿viôioú µs úµoç o¡oi¿siou 12sk.
3 svôsiÇsiç time-out
EvôsiÇq o¡dµd¡qµd¡oç ¬di¿viôioú
EvôsiÇq q/idkqç opdç sk¡óç dyovd µs úµoç o¡oi¿siov 25sk
Hivdkdç évôsiÇqç kd¡o¿qç µ¬ó/dç, s¬i¡pd¬éçioç
Hivdkdç 24’’ µs ¬spiµ/qµd d/ouµiviou, ôido¡óosov 400x500x83¿i/.
To ¿sipio¡qpio kd¡o¿qç µ¬ó/dç é¿si ôido¡óosiç 91x146x30¿i/.
Ms dv¡ikpdôdoµikq ¬poo¡doid oúµ¢ovd µs DIN 18032-3.
Avdyvooiµó¡q¡d : 80µ.
Fovid opd¡ó¡q¡dç : 160
o

Fid ¿pqoq os soo¡spikoúç ¿opouç q kó¡o d¬ó oké¬do¡po yid sÇo¡spikq ¿pqoq.
Pu0µiçóµsvq ¢o¡sivó¡q¡d µs 5 ôid¢ops¡ikó s¬i¬sôd év¡doqç.
111
Aoúpµd¡q s¬ikoivovid 868 MHz
Evooµd¡oµévq kópvd, 120dB o¡o 1m.
Ts¿vo/oyid SMD LED.
Xsipio¡qpio kd¡o¿qç µ¬ó/dç µs 2 µq¢iov o0óvq LCD yid ¡qv évôsiÇq ¡ou ¿póvou kd¡o¿qç
¡qç µ¬ó/dç µs úµoç o¡oi¿siov 20 sk.
EvôsiÇq o¡dµd¡qµd¡oç ¬di¿viôioú kdi évôsiÇq ôskó¡ov ¡ou ôsu¡spo/鬡ou o¡o ¡s/su¡dio
ôsu¡spó/s¬¡o

B.3.15.5. Op0ootótrç nrtooçoípìoqç
To os¡ op0oo¡d¡ov ¬s¡oo¢dipioqç d¬o¡s/si¡di d¬ó :
" To ¢i/é
" ¡iç µóosiç ¡o¬o0é¡qoqç ¡ov op0oo¡d¡ov µs ¡d ¬oµd¡d ¡ouç
" ¡ouç ôúo op0oo¡ó¡sç o¡póyyu/qç ôid¡oµqç
" ¡o ôi¿¡u
" ¡iç dv¡évsç
" ¡iç s¬svôúosiç ¡ov op0oo¡d¡ov yid ¡qv ¬poo¡doid ¡ov d0/oúµsvov.
" Zkó/d ôidi¡q¡q pu0µiçóµsvq os úµoç
Oi op0oo¡ó¡sç ¬s¡oo¢dipioqç ¬dpé¿ouv ¡qv ôuvd¡ó¡q¡d vd sÇdo¢d/içouv, ¡óoo d¬ó ¡ouç
iôiouç óoo kdi d¬ó ¡o ôi¿¡u, ¡d úµq ¬ou kd0opiçov¡di d¬ó ¡q Ais0vq Oµoo¬ovôid
Hs¡oo¢dipioqç (F.I.V.B.) yid ¡ouç s¬ioqµouç dyovsç dvôpov, s¢qµov kdi yuvdikov
vsdviôov (2,43 kdi 2,24µ).
Oi op0oo¡ó¡sç sivdi kd¡doksudoµévoi d¬ó siôikó ¬po¢i/ d/ouµiviou ôid¡oµqç 100¿i/. kdi
¬ó¿ouç 5sk µs soo¡spikéç vsupoosiç yid ¡qv dkdµ¬¡ó¡q¡d ¡ou op0oo¡ó¡q. To ¬po¢i/ sivdi
o¡q µid ¡ou ¬/supó dvoi¿¡ó yid ¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ou µq¿dvioµoú ¡óvuoqç ¡ou ôi¿¡uoú.
O µq¿dvioµóç ¡óvuoqç sivdi d¬ó dvoÇsiôo¡o ¿ó/uµd µs ôidôpoµq 380¿i/ yid ¡qv ¡óvuoq. H
s¬i/oyq ¡ou úµouç ¡ou ôi¿¡uoú yivs¡di µs d¬/ó oúo¡qµd. Z¡ov µq¿dvioµó sivdi
¡o¬o0s¡qµévd póou/d d¬ó ok/qpó ERTALON yid ¡qv ¡óvuoq ¡ou ôi¿¡uoú. O o¡u/oµó¡qç
¢épsi µs¡pikq ôidµó0µioq yid ¡qv s¬i/oyq ¡ou úµouç os kó0s kd¡qyopid.
Zs kdvévd oqµsio ¡ou o¡u/oµó¡q ôsv ¬posÇé¿ouv µs¡d//ikó o¡oi¿sid. Z¡o s¬óvo kdi o¡o
kó¡o µépoç ¡ou kó0s o¡u/oµó¡q u¬óp¿si s/do¡ikó ¬é/µd µsyó/ou ¬ó¿ouç yid ¡qv
¬poo¡doid ¡ov ôd¬éôov. O µq¿dvioµóç ¡óvuoqç /si¡oupysi µs µdviµé/d o¬do¡q 3
oqµsiov.
Oi op0oo¡ó¡sç sivdi s¬svôsôuµévoi µs d¢poôsç kó/uµµd ¡o o¬oio sivdi s¬svôsôuµévo µs
dv¡iµukq¡idkó u/ikó µpdôsidç dvó¢/sÇqç. Z¡spsovs¡di µs Velcro.
112
To ôi¿¡u µó/si sivdi ¬poôidypd¢ov F.I.V.B. d¬ó vqµd NAYLON ¬ó¿ouç 3,5mm kdi ¢óod
PVC o¡o ¬óvo kdi kó¡o µépoç ¬/ó¡ouç 50¿i/ kd0oç kdi oupµd¡óo¿oivo yid ¡qv ¡óvuoq
¡ou, ¬ó¿ouç 3,5¿i/. Oi ôido¡óosiç ¡ou sivdi 9,50X1,00 m.
Oi dv¡évsç sivdi súkdµ¬¡sç póµôoi µqkouç 1,80m kdi ôidµé¡pou 10mm kd¡doksudoµévsç
d¬ó Fiber Glass µs ¡iç dv¡io¡oi¿sç 0qksç ¡o¬o0é¡qoqç ¡ouç. Td 80cm ¬posÇé¿ouv ¬óvo
d¬ó ¡o ôi¿¡u kdi sivdi çoypd¢ioµévd µs /opiôsç ¡ov 10cm os ¿poµd¡ioµó ¬ou vd
ôqµioupysi dv¡i0soq, kd¡ó ¬po¡iµqoq kókkivo kdi óo¬po ¿poµd.
O/d ¡d sÇdp¡qµd¡d sivdi oúµ¢ovd µs ¡ouç kdvovioµoúç kdi ¡iç ¬poôidypd¢éç ¡qç Ais0voúç
Oµoo¬ovôidç Hs¡oo¢dipioqç F.I.V.B.
Zkó/d ôidi¡q¡q yid s¬dyys/µd¡ikoúç dyovsç µó/si µs pu0µiçóµsvo úµoç 100 sk éoç 150 sk.
A¬ó yspó oo/qvosiôéç µé¡d//o µs ksv¡pikó yd/µdvioµévo o¡ú/o sÇo¬/ioµévoç µs /dµq yid
pú0µioq ¡ou úµouç. H ¬spio¿q o¡qpiÇqç sivdi kd¡doksudoµévq d¬ó HPL ¬ó¿ouç 10¿i/.
O/ok/qpoµévq µs póôsç µs¡d¢opóç kdi ¿poµd¡io¡ó kó0ioµd ¬o/u¬po¬u/sviou.
H okó/d ouvoôsús¡di µs os¡ ¬poo¡d¡su¡ikov o¡q µóoq ¡qç kdi o¡o µ¬poo¡ivó µépoç.

B.3.15.6. Hóykoì oKKoyqç noìkt6v 10 0íormv
Kd¡doksuóçov¡di d¬ó koupµ¬dpio¡q oo/qvd ôidµé¡pou 40 ¿i/ioo¡ov q
op0oyovidç ôid¡oµqç ôido¡óosov 40X40 ¿i/ kdi 100X40 ¿i/ dvó/oyd µs ¡qv ¿pqoq. O
µs¡d//ikóç oks/s¡óç sivdi µdµµévoç s¬oÇsiôikó yid µsyó/q dv¡o¿q, os ¢oúpvo o¡ouç 220
µd0µoúç. To kó0ioµd µs ¬/ó¡q sivdi ¬/do¡ikó d¬ó ¬o/u¬po¬u/évio µs ôido¡óosiç
35X41X44 sk. Td ¬é/µd¡d ¡ov ¬óykov ¢épouv s/do¡ikó ókpd yid ¡qv ¬poo¡doid ¡ou
ôd¬éôou.
Oi ¬óykoi ouvoôsúov¡di d¬ó dvsÇóp¡q¡o ¬poo¡d¡su¡ikó ¬é¡doµd, yid ¡ouç ¬dik¡sç, d¬ó
µs¡d//ikó ¬/dioio kdi ôió¢dvsç ¬o/ukdpµ¬ovikó u/ikó. Z¡qpiçov¡di ¬óvo os póôsç.


B.3.15.7. Tponí(ì ypoµµotríoç
To ¡pd¬éçi ypdµµd¡sidç 0d sivdi kd¡doksudoµévo os qµikuk/ikq µop¢q d¬ó Çú/o
kdi s¬évôuoq, oúµ¢ovd µs ¡ouç ¡s/su¡diouç kdvovioµoúç ¡qç FIBA. Z¡iç ôúo ¬/supéç ¡qç
ypdµµd¡sidç u¬óp¿ouv siôikó s¬svôsôuµévd okdµvió ó¬ou kó0s¡di o ¬dik¡qç d//dyqç.
O/sç oi yovisç sivdi o¡poyyu/sµévsç kdi ó/q q ypdµµd¡sid sivdi s¬svôsôuµévq é¡oi oo¡s vd
sivdi do¢d/qç yid ¡ouç ¬dik¡sç. H s¬évôuoq sivdi d¬ó u/ikó TMB dv¡iµdk¡qpiôidkó kdi
µpdôúkduo¡o os ¿poµd¡d µ¬/s kdi óo¬po. To ¡pd¬éçi ypdµµd¡sidç kivsi¡di µs póôsç kdi
ouvoôsús¡di d¬ó 6 kd0ioµd¡d yid ¡ouç kpi¡éç.
Oi ôido¡óosiç ¡ou sivdi 300+60+60 x 90 x 76sk.
Zuvoôsús¡di s¬ioqç d¬ó ¬poo¡d¡su¡ikó ypdµµd¡sidç, d¬ó µs¡d//ikó ¬/dioio kdi d¬ó
ôid¢dvéç ¬o/ukdpµ¬ovikó u/ikó. Z¡qpiçs¡di os 4 póôsç kú/ioqç.
113

B.3.15.8. Epµópìo onoöutqpímv
Td spµópid ¡ov d¬oôu¡qpiov 0d sivdi µovó, ôido¡óosov 310X1800X500¿i/,
óv0uypd kdi antigraffiti.
Od kd¡doksudo¡oúv d¬ó ouµ¬dyq óv0uypd ¬dvé//d ¢opµóikdç HPL kd¡ó EN486,
¬ó¿ouç 10mm kdi ¿poµd¡oç ykpi D90-60 North Sea. Td 0upó¢u//d 0d dvdp¡ov¡di d¬ó
siôikoúç µsv¡soéôsç d¬ó dvoÇsiôo¡o ¿ó/uµd kdi 0d ¢épouv k/siôdpió µs kú/ivôpo
do¢d/sidç µs 2 k/siôió dvó ¬óp¡d. Eoo¡spikó ¡o spµópio 0d ¢épsi pó¢i d¬ó HPL 10¿i/ kdi
yóv¡ço kpéµdoqç iµd¡iov.

B.3.15.9. Hóykoì onoöutqpímv
Oi ¬óykoi ¡ov d¬oôu¡qpiov 0d kd¡doksudo¡oúv µs ¬/dioio¡ó oks/s¡ó d¬ó
ôid¡oµéç ¡s¡póyovsç 30X30¿i/ yd/µdvioµévqç /dµdpivdç, µdµµévqç µs q/sk¡poo¡d¡ikq
µd¢q os d¬ó¿pooq RAL 9007.
O ¬óykoç 0d é¿si úµoç 420mm, ¬/ó¡oç 400¿i/ kdi µqkoç oúµ¢ovd µs ¡d o¿éôid
¡ov kd¡óµsov. To kó0ioµd ¡ou ¬óykou 0d kd¡doksudo¡si d¬ó ouµ¬dyq ¢opµóikd HPL,
¬ó¿ouç 13mm, ¿poµd¡oç ykpi D90-60 North Sea , µs o¡poyyu/sµévsç dkµéç kdi yovisç.
Kó¡o d¬ó ¡ov ¬óyko 0d kd¡doksudo¡si pó¢i os ó/o ¡o µqkoç ¡ou yid ¢ú/dÇq
u¬oôqµó¡ov.

B.3.15.10. Ko0íoµoto krpkíömv
E¬i ¡ov dvdµd0µov ¡ov kspkiôov 0d ¡o¬o0s¡q0oúv dvsÇóp¡q¡d kd0ioµd¡d ¬ou
0d o¡spso0oúv o¡o pi¿¡i [µé¡o¬o] ¡ov kspkiôov µs svidio o¡d0spó kó0ioµd kdi pó¿q kdi
µpd¿iovd o¡qpiÇqç oúµ¢ovd µs ¡d kó¡o0i : Td oç óvo kd0ioµd¡d 0d ¡o¬o0s¡q0oúv d¬'
su0sidç s¬i ¡ov µs¡o¬ov ¡ov kspkiôov oi o¬oisç d¬o¡s/oúv¡di d¬ó o¬/ioµévo okupóôsµd
¢ivipioµévo kd¡ó//q/d. lôid kd0ioµd¡d, ¬svqv¡d ¡ov dpi0µó, 0d ¬dpdôo0oúv d¬ó ¡ov
dvóôo¿o o¡qv E¬i¡po¬q Aioikqoqç ¡ou Fq¬éôou yid dv¡d//dk¡ikó.
Oi ¡s¿vikéç d¬di¡qosiç ¬ou ¬pé¬si vd sk¬/qpovouv ¡óoo ¡d ¬dpd¬óvo
kd0ioµd¡d óoo kdi ¡o oúo¡qµd o¡spéooqç ¡ouç, é¿ouv oç dko/oú0oç :

o. AìootooìoKóyqoq – Epyovoµío - AoçóKrìo
- Nd ôid0é¡si kó0ioµd kdi pó¿q, os svidio oúvo/o (ké/u¢oç).
- Nd é¿si ¬/ó¡oç ¡é¡oio, oo¡s q d¬ó óÇovd os óÇovd kd0ioµd¡oç opiçóv¡id d¬óo¡doq vd
sivdi d¬ó 450 éoç 480¿i/. µs µs¡dÇú ¡ouç ksvó 30¿i/.
- Nd é¿si µó0oç ¡é¡oio, oo¡s kd¡ó ¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ou o¡iç kspkiôsç ( ¬/ó¡ouç 850¿i/.) vd
d¢qvsi µs¡dÇú ôúo osipov, ôióôpoµo kuk/o¢opidç kd0dpoú ¬/ó¡ouç d¬ó 400 éoç 450 ¿i/.
114
- Nd ôid0é¡si pó¿q ¡qç o¬oidç ¡o úµoç vd sivdi d¬ó 320 éoç 400 ¿i/. µs¡poúµsvo d¬ó ¡o
kó¡o ókpo ¡ou kd0ioµd¡oç.
- Nd ôid0é¡si ¡s/sioµd¡d ó¿i di¿µqpó, d//ó kdµ¬u/oµévd µs dk¡ivd kdµ¬u/ó¡q¡dç
¡ou/ó¿io¡ov 5 ¿i/.
- Nd sivdi dvd¡oµikó, vd µqv s¬i¡pé¬si ¡qv o/io0qoq ¡ou ooµd¡oç kdi ikdvo¬oiov¡dç ¡iç
d¬di¡qosiç ¡ov ¬poqyoúµsvov ¬dpdypó¢ov, vd ¬dpé¿si ¡iç kd/ú¡spsç ôuvd¡éç ouv0qksç
spyovoµidç kdi óvsoqç kd0ioµd¡oç.

þ. Avto¿q
Nd ôid0é¡si µq¿dvikq dv¡o¿q ¡é¡oid, é¡oi oo¡s vd ¬dpd/dµµóvsi ôuvóµsiç
kd¡dkópu¢sç, ¡ou/ó¿io¡ov 150Kp o¡o kó0ioµd kdi ôuvóµsiç opiçóv¡isç, ¡ou/ó¿io¡ov 100Kp
o¡q pó¿q kdi d¬ó ¡iç ôúo ¬/supéç, ¿opiç vd sµ¢dviçsi ¬dpdµévouosç ¬dpdµop¢oosiç q
kó¬ooq ¡ou u/ikoú d¬ó ¡o o¬oio sivdi kd¡doksudoµévo. d//ó kdi v' dv¡é¿si os
kd¡d¬ovqosiç kóµµqç, s¢s/kuoµoú, ouo¡po¢qç kdi kpoúoqç :
- ¡o kó0ioµd du¡ó kd0' sdu¡ó.
- ¡o oúo¡qµd o¡qpiÇqç ¡ou o¡iç kspkiôsç.
- ouy¿póvoç kdi ¡d ôúo µdçi.
Nd ôid0é¡si dv¡o¿q o¡q ¢o¡ió ¡é¡oid, oo¡s vd kd¡d¡óoos¡di ¡ou/ó¿io¡ov o¡qv
kd¡qyopid "Aúoko/d dvd¢/éÇiµd" oúµ¢ovd µs ¡o Fspµdvikó ¬pó¡u¬o Dln4102 B1 q classe
1 oúµ¢ovd µs ¡o Ì¡d/ikó ¬pó¡u¬o q ó//sç dv¡io¡oi¿sç ¬poôidypd¢éç.

y. Xpmµotìoµóç
H o¬oidôq¬o¡s d¬ó¿pooq o¡q o¬oid ¬dpdôiôs¡di d¬ó ¡ov kd¡doksudo¡q ¡ou,
µéod d¬ó ¡d ¿poµd¡o/óyid ¬ou du¡óç ôid0é¡si, vd u/o¬oisi¡di µs ¿poµd¡d dvsÇi¡q/d,
uµq/qç µq¿dvikqç, ¿qµikqç dv¡o¿qç kdi dv¡o¿qç o¡q ¢o¡ió kdi dvó/oyd µs ¡d u/ikó
kd¡doksuqç ¡ou, óppqk¡d ouvôsôsµévd µs ¡qv u¬óµdoq ¡ouç, s¢' óoov ôsv sivdi
svooµd¡oµévd o¡q µóçd ¡ou u/ikoú kd¡doksuqç ¡ou, ó¬oç ouµµdivsi µs ¡o ¬o/udµiôio, ¡o
¬o/u¬po¬u/évio k/¬ ¬/do¡ikó.

ö. Apí0µqoq
Nd ôid0é¡si os sµ¢dvéç µépoç ¡qç µóoqç sµ¬póç ¬ivdkiôd dpi0µqoqç, d/ouµiviou
¡o¬o0s¡qµévq µs ¬pi¡oivid µsyó/qç dv¡o¿qç.

r. Enìçóvrìo
H s¬i¢óvsió ¡ou, ¬ou u/o¬oisi¡di si¡s µs ¿poµd¡ioµó, si¡s µs éy¿poµq µóçd
u/ikoú, vd sivdi :
- Asid, oo¡s vd ¬dpé¿s¡di q ôuvd¡ó¡q¡d súko/ou kd0dpioµoú.
115
- Av¡dvdk/do¡ikq, oo¡s vd d¬o¢súyov¡di dvs¬i0úµq¡sç dv¡dvdk/óosiç.
- Av0sk¡ikq ¿qµikó, os d¬oppu¬dv¡ikó kdi kd0dpio¡ikó dvdypd¢qç ouv0qµó¡ov.
- Av0sk¡ikq os µq¿dvikéç kd¡d¬ovqosiç kdi ¢0opéç (yôópoiµo k/¬).
- Av0sk¡ikq os ¢o¡ió.
- Av¡io¡d¡ikq, oo¡s vd d¬o¢súys¡di q ôqµioupyid o¡d¡ikov q/sk¡pikov ¢op¡iov.

ot. EukoKío ovtìkotóotooqç
Nd ¬dpé¿si ¡q ôuvd¡ó¡q¡d ¡d¿sidç dv¡ikd¡óo¡doqç os ¬spi¬¡ooq ¢0opóç q
kd¡do¡po¢qç ¡ou.

(. Ztqpì{q
To kó0ioµd vd o¡qpiçs¡di o¡qv kó0s¡q s¬i¢óvsid (pi¿¡i) ¡qç kó0s kspkiôdç µs
µpd¿iovd d¬ó ¬o/udµiôio µs svio¿uoq ud/oµóµµdkd ôido¡óosov 310x340 ¿i/.,
o¡spsoµévoç µs 3 µiôsç du¡osk¡ovoúµsvsç, M8. Oi soo¡spikéç o¬éç ¡ou vd d¬o¡pé¬ouv ¡qv
ouooopsuoq vspoú kdi okóvqç. To kó0ioµd vd ¢épsi 4 µiôsç o¡spéooqç o¡qv éôpd ¡ou µs
¡ov µpd¿iovd o¡qpiÇqç, oi o¬oisç kd/ú¬¡ov¡di µs siôikó kd/úµµd¡d. To kó0s kó0ioµd vd
¢épsi siôikéç vsupoosiç o¡qv ¬spio¿q ¡qç ¬/ó¡qç kdi ¡qç éôpdç ¬ou d¬o¡pé¬ouv ¡qv
¬spi¬¡ooq µdvôd/ioµoú.

q. EnìKoyq ko0íoµotoç
Fid ¡qv s¬i/oyq kdi ¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ov kd0ioµó¡ov, d¬di¡si¡di ¬poéykpioq ¡qç
Aisu0úvouodç ¡d épyd Y¬qpsoidç. Oi d¬o¿poosiç ¡ouç 0d s¬i/syoúv d¬ó ¡q Aisu0úvouod
Y¬qpsoid µs µóoq ¡d ¿poµd¡o/óyid ¬ou 0d ¬pookoµiosi o dvóôo¿oç u¬o¿pso¡ikó kdi oi
o¬oisç ¬pé¬si vd ¬spi/dµµóvouv ¡ou/ó¿io¡ov ¡iç d¬o¿poosiç ¡ou MHAE, KÌTPÌNOY,
KOKKÌNOY, HPAZÌNOY ¬ou ôsv 0d s¬iµdpúvouv os kdµid ¬spi¬¡ooq ¡qv
¬poü¬o/oyio0siod ¡iµq ¡ou kd0ioµd¡oç.
Fid ¡qv s¬i/oyq ¡ou kd0ioµd¡oç, o dvóôo¿oç ¬pé¬si ¬piv ¡qv ¬poµq0sid ¡ov
kd0ioµó¡ov kdi ¡qv ¡o¬o0é¡qoq ¡ouç, vd ¬pookoµiosi o¡q Aisu0úvouod Y¬qpsoid ¡d
¬dpdkó¡o :
- Asiyµd ¡ou ¬poo¢spóµsvou kd0ioµd¡oç.
- Hivdkd d0/q¡ikov épyov (k/sio¡ó yuµvdo¡qpid, yq¬sôd ¬oôoo¢dipou k/¬) o¡ouç
o¬oiouç vd é¿ouv ¬poµq0súosi kdi ¡o¬o0s¡qosi kd0ioµd¡d óµoid µs ¡o ¬poo¢spóµsvo.
- Evqµspo¡ikó ¡s¿vikó ¢u//óôid (prospectus) dvd¢spóµsvd o¡o ¬poo¢spóµsvo
kó0ioµd.
- Hio¡o¬oiq¡ikó dvd¢/sÇiµó¡q¡dç dpµoôiou s¬ioqµou spydo¡qpiou q dp¿qç ¬ou vd
d¬oôsikvúsi ¡qv sk¬/qpooq ¡qç d¬di¡qosoç ¬spi dv¡o¿qç os ¢o¡ió.
116
- Hio¡o¬oiq¡ikó dv¡o¿qç dpµoôiou s¬ioqµou spydo¡qpiou q oqµd ¬oió¡q¡dç dpµoôiou
¢opéd, ¬ou vd d¬oôsikvúsi ¡qv sk¬/qpooq ¡ov d¬di¡qosov ¬spi dv¡o¿qç o¡iç
µq¿dvikéç kd¡d¬ovqosiç.
- Hio¡o¬oiq¡ikó FIBA
- Hio¡o¬oiq¡ikó ôido¢ó/ioqç ¬oió¡q¡dç ¡ou kd¡doksudo¡q oúµ¢ovd µs ¡o ISO 9001
- Hio¡o¬oiq¡ikó Hoió¡q¡dç kdi ¡s¿vikqç u¬oo¡qpiÇqç ¡ou ¬poµq0su¡q oúµ¢ovd µs ¡o
¬pó¡u¬o ISO 9001O Zuvtó{oç