∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

∆ήµος : ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Εργο : ΝΕΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Είδος Εργασιών

ΑΑ

1

A.T.

2

3

Κωδικός
άρθρου
4

Μον.
Mετρ.
5

Ποσότητα

6

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
7

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

8

9

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
1 Καθαιρέσεις υπαρχόντων κτισµάτων ύψους έως 10m

1.01

2 Αποξήλωση σκληρών επιφανειών περιβάλλοντος
χώρου
3 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών,
κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων µε αυτοκίνητο
4 Αποµάκρυνση και φύλαξη υπάρχοντος εξοπλισµού σε
κατάλληλες θέσεις
5 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές ,
χωρίς την προµήθεια του υλικού
6 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος

1.02

7 Προµήθεια και φύτευση αειθαλών δέντρων, µεγάλων,
µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt
8 Προµήθεια και φύτευση φυλοβόλλων δέντρων,
µεγάλων, µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt
9 Προµήθεια και φύτευση κωνοφόρων δέντρων,
µεγάλων, µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt
10 Προµήθεια και φύτευση χαµηλών φυτών και θάµνων,
µε µπάλα χώµατος όγκου 0,40 - 1,50 lt
11 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά

1.05

ΝΑΟΙΚ
Ν2.04
ΝΑΟΙΚ
Ν2.10Β
ΝΑΟΙΚ
Ν0.04
ΝΑΟΙΚ
Ν2.03
ΝΑΠΡΣ Α06

1.06

ΝΑΠΡΣ ∆07

m3

200

8,50

1.700,00

1.07

ΝΑΠΡΣ
Ν\Ε09.5
ΝΑΠΡΣ
Ν\Ε09.5Β
ΝΑΠΡΣ
Ν\Ε09.5Α
ΝΑΠΡΣ
Ν\Ε09.3
ΝΑΠΡΣ Ε13.1

τεµ

9

15,00

135,00

τεµ

26

13,00

338,00

τεµ

38

18,00

684,00

τεµ

100

9,00

900,00

στρ.

0,75

2.000,00

1.03
1.04

1.08
1.09
1.10
1.11

m3

3.000

10,00

30.000,00

m3

1.000

25,00

25.000,00

m3/km

4.000

0,50

2.000,00

1

1.000,00

1.000,00

m3

400

2,60

1.040,00

αποκ

Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1.500,00
64.297,00

64.297,00

2. ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ
1 Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m

2.01

2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

2.02

3 Ασφαλτική προεπάλειψη

2.03

4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

2.04

5 Ασφαλτική στρώση βάσης, συµπυκνωµένου πάχους
0,05 m
6 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m

2.05

7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου
πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου

2.07

2.06

ΝΑΟ∆Ο
∆\Γ01.2
ΝΑΟ∆Ο
∆\Γ02.2
ΝΑΟ∆Ο
∆\∆03
ΝΑΟ∆Ο
∆\∆04
ΝΑΟ∆Ο
∆\∆05.1
ΝΑΟ∆Ο
∆\∆07
ΝΑΟ∆Ο
∆\∆08.1

m2

210

0,90

189,00

m2

210

1,00

210,00

m2

210

1,00

210,00

m2

210

0,38

79,80

m2

210

5,90

1.239,00

m2

210

5,70

1.197,00

m2

210

6,30

1.323,00

Σύνολο 2. ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ

4.447,80

4.447,80

3. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ
1 Γαρµπιλοδέµατα των 300 kg τσιµέντου ανά m3

3.01

2 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και
συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20
3 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και
συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C12/15
4 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι
οπλισµοί κατηγορίας B500C.
5 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος ∆οµικά πλέγµατα
B500C
6 Προσαύξηση τιµής σιδηροπλισµών ειδικών κατασκευών

3.02

7 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων µε κόντρα πλακέ
τύπου BETOFORM
Σε µεταφορά

ΝΑΟΙΚ
Ν1.02.02
ΝΑΟΙΚ
Β2.01.04

m2

620

75,00

46.500,00

m3

350

80,00

28.000,00

3.03

ΝΑΟΙΚ
Β2.01.03

m3

700

75,00

52.500,00

3.04

ΝΑΟΙΚ
Β8.20.02
ΝΑΟΙΚ
Β8.20.03
ΝΑΟΙΚ
Β8.25
ΝΑΟΙΚ
Ν8.13

kg

42.000

0,95

39.900,00

kg

5.000

0,90

4.500,00

kg

100

0,25

25,00

m2

18.500

16,00

296.000,00

3.05
3.06
3.07

467.425,00

68.744,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ

1

Σελίδα 2

Είδος Εργασιών

A.T.

2

3

Κωδικός
άρθρου
4

Μον.
Mετρ.
5

Ποσότητα

6

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
7

Μερική
∆απάνη
8

Από µεταφορά

8 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων µε πλανισµένες
σανίδες εξαιρετικά επιµεληµένης κατασκευής
9 Λάξευση επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος ή
γαρµπιλοδέµατος µε ειδική οδοντοτυπάδα (θραπίνα ή
ντεσιλίδικο),
10 Λάξευση επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος
σκαλοπατιών (πάτηµα - ρίχτυ) µε ειδική οδοντοτυπάδα
(θραπίνα ή ντεσιλίδικο)
11 Επεξεργασία επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος ή
γαρµπιλοδέµατος µε µηχανικό λειαντήρα
(ελικοπτεράκι),
12 Επεξεργασία επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος
κερκίδων - σκαλοπατιών (πάτηµα), µε µηχανικό
λειαντήρα (ελικοπτεράκι)
13 Κρασπεδόρειθρα από πρόχυτα κράσπεδα διατοµής
0,15Χ0,30m από σκυρόδεµα, µε τη βάση τους
14 Κατασκευή κρασπέδου (φιλέτο εγκιβωτισµού),
πλάτους 10cm και ύψους 20cm παρτεριών, νησίδων
κλπ χώρων πρασίνου από σκυρόδεµα C12/15 και
βάσης έδρασής του από σκυρόδεµα C12/15,
διαστάσεων 20Χ20cm
15 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα
βάρους 800 kg/m3
16 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών

∆απάνη (Ευρώ)

9

467.425,00
ΝΑΟΙΚ
Ν8.13Β
ΝΑΟΙΚ
Ν1.76.02

m2

7.100

17,50

124.250,00

m2

460

5,60

2.576,00

3.10

ΝΑΟΙΚ
Ν1.76Α.02

m

900

4,20

3.780,00

3.11

ΝΑΟΙΚ
Ν1.76∆.02Α

m2

850

4,80

4.080,00

3.12

ΝΑΟΙΚ
Ν1.76Ε.02Α

m

3.300

6,10

20.130,00

3.13

ΝΑΟΙΚ
Ν1Β.01
ΝΑΟΙΚ
Ν9.01

m

350

11,80

4.130,00

m

400

22,00

8.800,00

ΝΑΟΙΚ
Β5.03
ΝΑΟΙΚ
Β8.02
ΝΑΟΙΚ
Β8.03
ΝΑΟΙΚ
Β8.16
ΝΑΟΙΚ
Β8.18
ΝΑΟΙΚ
Β9.24
ΝΑΟΙΚ
Ν9.22

m3

10

120,00

1.200,00

m2

100

20,00

2.000,00

m2

100

14,00

1.400,00

m2

100

20,00

2.000,00

m

50

2,50

125,00

kg

50

8,00

400,00

kg

50

1,50

75,00

ΝΑΟΙΚ
Β9.21
ΝΑΟΙΚ
Β9.05
ΝΑΟΙΚ
Β9.08

kg

50

1,20

60,00

kg

20

8,50

170,00

kg

20

5,00

100,00

3.08
3.09

3.14

3.15
3.16

17 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

3.17

18 Μεταλλότυποι υποστηλωµάτων κυλινδρικής διατοµής

3.18

19 ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεµα
20 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN
14889-2
21 Πρόσµικτα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο, κατά
ΕΛΟΤ EN 934-2 ενδεικτικού τύπου CERINOL 18 FM ή
ισοδύναµου
22 Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα
µείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
23 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά
υλικά
24 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά

3.19
3.20
3.21

3.22
3.23
3.24

Σύνολο 3. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

Ολική
∆απάνη

642.701,00

68.744,80

642.701,00

4. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
1 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους
οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου
(δροµικοί τοίχοι)
2 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους
οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου
(µπατικοί τοίχοι)
3 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα
γραµµικά δροµικών τοίχων
4 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα
γραµµικά µπατικών τοίχων
5 Τυποποιηµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής
βιοµηχανικής προέλευσης, µε προκατασκευασµένα
πανέλλα, βιοµηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου
Loggere ή ισοδύναµου
6 Εξωτερικά επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε
τσιµεντοκονίαµα και στεγανωτικό µάζας
7 Εσωτερικά επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε
µαρµαροκονίαµα και στεγανωτικό µάζης
Σε µεταφορά

4.01

ΝΑΟΙΚ
Β6.01.02

m2

1.200

17,50

21.000,00

4.02

ΝΑΟΙΚ
Β6.01.03

m2

1.800

30,00

54.000,00

4.03

ΝΑΟΙΚ
Β9.01.01
ΝΑΟΙΚ
Β9.01.02
ΝΑΟΙΚ
Ν0.15Β.01

m

600

15,00

9.000,00

m

700

17,50

12.250,00

m2

140

180,00

25.200,00

m2

200

12,50

2.500,00

m2

8.800

8,20

72.160,00

4.04
4.05

4.06
4.07

ΝΑΟΙΚ
Ν1.22
ΝΑΟΙΚ
Ν1.31

196.110,00

711.445,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ

1

Σελίδα 3

Είδος Εργασιών

A.T.

2

3

Κωδικός
άρθρου
4

Μον.
Mετρ.
5

Ποσότητα

6

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
7

9 ∆ιαµόρφωση σκοτίας βαθµίδων µήκους έως 2m µε
γωνία αλουµινίου 20/40/2 mm, Νο 3675
10 Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους αµµοβολής
, κοινούς, διαστάσεων 19Χ19Χ8εκ.

Μερική
∆απάνη
8

Από µεταφορά

8 ∆ιαµόρφωση σκοτίας αλουµινίου πάχους 15mm

∆απάνη (Ευρώ)

9

196.110,00

4.08
4.09
4.10

ΝΑΟΙΚ
Ν5.43Α
ΝΑΟΙΚ
Ν5.43Β
ΝΑΟΙΚ
Ν0.01

µµ

5

1,80

9,00

µµ

530

2,50

1.325,00

m2

2

280,00

560,00

Σύνολο 4. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Ολική
∆απάνη

198.004,00

711.445,80

198.004,00

5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
1 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, αντοχής
σε απότριψη "GROUP 8", διαστάσεων 30x30 cm ,
αντιολισθηρά R10/R11, ενδεικτικού τύπου GLOBAL
ROYAL MOSA ή ισοδύναµου
2 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια, αντοχής σε
απότριψη GROUP8 , διαστάσεων 15x30 cm,
ενδεικτικού τύπου GLOBAL ROYAL MOSA ή
ισοδύναµου
3 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια
4 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες
µαρµάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3
cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο,
προελεύσεως Πίνδου, χρώµατος γκρι - µπεζ, extra
5 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm από µάρµαρο
προέλευσης Πίνδου, χρώµατος γκρί- µπέζ, εξαιρετικής
ποιότητος (extra)
6 Κατασκευή έγχρωµου βιοµηχανικού δαπέδου µε
υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 8 cm
7 Κατασκευή αντιολισθηρού βιοµηχανικού δαπέδου
ράµπας (ραβδωτό) µε εποξειδικό ρητινοκονίαµα
8 Κατασκευή µόνιµου ξύλινου δαπέδου αγωνιστικού
χώρου από λωρίδες ξυλείας δρυός, ισόβενες,
διαστάσεων 1200X70X19mm προδιαγραφών Γ.Γ.Α,
µετά της απαιτούµενης ξύλινης υποδοµής και των
βάσεων στήριξης του αθλητικού εξοπλισµού.
9 Πλήρης τοποθέτηση δαπέδου κολλητού από πλάκες
συνδυασµένων δρύινων λωρίδων ενδεικτικού τύπου
Multiflex M της ΤARKETT SPORTS ή ισοδύναµου, µετά
της υποδοµής του
10 Σοβατεπιά λουσταρισµένα από ξυλεία τύπου ∆ρυός
πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12-15 mm
και µήκους τουλάχιστον 2,00m, όµοια µε του
αγωνιστικού χώρου
11 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε
τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, το οποίο
διαστρώνεται πάνω σε υφιστάµενη επιφάνεια από
γαρµπιλόδεµα για τοποθέτηση πλακιδίων πάχους 3,0
cm
12 Κατασκευή αυτοεπιπεδούµενου αντιολισθηρού
δαπέδου, υψηλής αντοχής, ενδεικτικού τύπου LEΑVEL
της SICΑ ή ισοδύναµου, πάχους 1,5 έως 2 cm
13 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων
από µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
προελεύσεως Πίνδου, πάχους 3 cm και πλάτους 11 30 cm, χρώµατος γκρι- µπεζ
14 Επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων µε ψυχρούς
τσιµεντοκυβόλιθους παλαιωµένου τύπου διαστάσεων
20Χ10Χ6 cm χρώµατος γκρι σε υπόστρωµα από άµµο
15 Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο
σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό χρώµατος γκρί - µπεζ,
προελεύσεως Πίνδου, πάχους 3 cm , βατήρων
16 Μόρφωση αδρής αντιολισθηρής λωρίδας στην
επιφάνεια των µαρµάρινων πατηµάτων

Σε µεταφορά

5.01

ΝΑΟΙΚ
Ν3.33Γ.02

m2

1.600

25,50

40.800,00

5.02

ΝΑΟΙΚ
Ν3.34Γ.02

m2

3.250

27,50

89.375,00

5.03

ΝΑΟΙΚ
Ν3.35Γ
ΝΑΟΙΚ
Ν4.30Γ.13Γ

µµ

700

5,00

3.500,00

m2

1.900

82,00

155.800,00

5.04

5.05

ΝΑΟΙΚ
Ν5.11Γ.02

µµ

2.800

6,50

18.200,00

5.06

ΝΑΟΙΚ
Ν3.92
ΝΑΟΙΚ
Ν3.95Β
ΝΑΟΙΚ
Ν3.50Ε

m2

9.200

20,00

184.000,00

m2

410

38,50

15.785,00

m2

1.200

138,00

165.600,00

5.09

ΝΑΟΙΚ
Ν3.43

m2

450

33,50

15.075,00

5.10

ΝΑΟΙΚ
Ν3.50∆

µµ

100

6,40

640,00

5.11

ΝΑΟΙΚ
Ν3.36.01

m2

2.350

12,20

28.670,00

5.12

ΝΑΟΙΚ
Ν3.94Γ

m2

1.600

32,60

52.160,00

5.13

ΝΑΟΙΚ
Ν5.01Β.04

m2

35

86,00

3.010,00

5.14

ΝΑΟΙΚ
Ν8.96Γ

m2

1.450

20,30

29.435,00

5.15

ΝΑΟΙΚ
Ν5.41Α.01

µµ

450

18,00

8.100,00

5.16

ΝΑΟΙΚ
Ν3.76Β

µµ

450

8,50

3.825,00

5.07
5.08

813.975,00

909.449,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ

1

Σελίδα 4

Είδος Εργασιών

A.T.

2

3

Κωδικός
άρθρου
4

Μον.
Mετρ.
5

Ποσότητα

6

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
7

Μερική
∆απάνη
8

Από µεταφορά

5.17

ΝΑΟΙΚ
Ν5.58Β

τεµ

400

19,90

7.960,00

5.18

ΝΑΟΙΚ
Ν5.31Ε

m2

25

83,50

2.087,50

5.19

ΝΑΟΙΚ
Ν5.60Α
ΝΑΟΙΚ
Ν9.45∆

m2

50

46,00

2.300,00

m2

1.350

12,50

16.875,00

5.21

ΝΑΟΙΚ
Ν9.47Ε

m2

1.700

12,80

21.760,00

5.22

ΝΑΟΙΚ
Ν9.47ΣΤ

m2

1.700

22,60

38.420,00

5.23

ΝΑΟΙΚ
Ν9.47∆

m2

90

10,50

945,00

5.24

ΝΑΟΙΚ
Ν9.47Ζ

m2

170

19,30

3.281,00

5.25

ΝΑΟΙΚ
Β8.05.01
ΝΑΟΙΚ
Β8.05.04
ΝΑΟΙΚ
Β8.05.05
ΝΑΟΙΚ
Β8.10.02
ΝΑΟΙΚ
Ν1.31
ΝΑΟΙΚ
Ν9.40Α

m2

10.120

11,60

117.392,00

26 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

5.26

m2

8.620

13,80

118.956,00

27 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

5.27

m2

2.700

15,00

40.500,00

28 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm

5.28

m2

1.400

28,00

39.200,00

29 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος

5.29

kg

44.600

1,60

71.360,00

30 Θερµο-ηχοµόνωση σταθερών χωρισµάτων
γυψοσανίδων µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50
mm, ενδεικτικού τύπου KRL 50 KNAUF,
λ=0,035W/mK,d= 50Kg/m³, ή ισοδύναµου
31 Θερµο-ηχοµόνωση σταθερών χωρισµάτων
γυψοσανίδων µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 100
mm, ενδεικτικού τύπου FKD-S KNAUF, λ=0,036W/mK,
d=115-120 Kg/m³, ή ισοδύναµου
32 Θερµο-ηχοµόνωση σταθερών χωρισµάτων από
γυψοσανίδες µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 45
mm, λ=0,037W/mK, ενδεικτικού τύπου
ULTRACOUSTIC P KNAUF ή ισοδύναµου
33 Θερµο-ηχοµόνωση ψευδοροφών από γυψοσανίδες µε
πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 100 mm,
λ=0,037W/mK, ενδεικτικού τύπου ULTRACOUSTIC P
KNAUF ή ισοδύναµου
34 Επένδυση όψης µε ξύλινα πανέλλα από συνθετική
ρητίνη και φυσικό καπλαµά µε µεταλλικό σκελετό
στήριξης ενδεικτικού τύπου Prodex της Prodema ή
ισοδύναµου

5.30

m2

200

10,95

2.190,00

5.31

ΝΑΟΙΚ
Ν9.40Β

m2

1.650

12,00

19.800,00

5.32

ΝΑΟΙΚ
Ν9.55Ε

m2

5.350

8,50

45.475,00

5.33

ΝΑΟΙΚ
Ν9.55ΣΤ

m2

4.150

10,50

43.575,00

5.34

ΝΑΟΙΚ
Ν0.11Β

m2

570

138,00

78.660,00

5.20

Ολική
∆απάνη
9

813.975,00

17 Σκαλοµέρια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 1cm και ύψους 5cm, χρώµατος γκρι
µπεζ, προελεύσεως Πίνδου
18 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm, και πλάτους 25-40
cm, προέλευσης Πίνδου, χρώµατος γκρί - µπεζ
19 Ποδιές παραθύρων από στραντζαρισµένο αλουµίνιο
κάλυψης εξωτερικών πανέλλων όψεων
20 Θερµοµόνωση δωµάτων και δαπέδων µε πλάκες από
µπλε αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη χωρίς
υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) , πάχους 50 mm,
ενδεικτικού τύπου Roofmate SL-Α της DOW ή
ισοδύναµου
21 Θερµοµόνωση τοιχείων µε πλάκες από αφρώδη
εξηλασµένη πολυστερίνη χωρίς
υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) , πάχους 50 mm,
ενδεικτικού τύπου Shapemate grec - A της DOW ή
ισοδύναµου
22 Θερµοµόνωση τοιχείων µε πλάκες από αφρώδη
εξηλασµένη πολυστερίνη χωρίς
υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) , πάχους 100 mm,
ενδεικτικού τύπου Shapemate grec - A της DOW ή
ισοδύναµου
23 Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη
εξηλασµένη πολυστερίνη απαλλαγµένης από
υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs), πάχους 50 mm,
ενδεικτικού τύπου Wallmate Xenergy, DOW ή
ισοδύναµου
24 Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη
εξηλασµένη πολυστερίνη απαλλαγµένης από
υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs), πάχους 100 mm,
ενδεικτικού τύπου Wallmate Xenergy, DOW ή
ισοδύναµου
25 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Σε µεταφορά

∆απάνη (Ευρώ)

1.484.711,50

909.449,80

909.449,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ

1

Σελίδα 5

Είδος Εργασιών

A.T.

2

3

Κωδικός
άρθρου
4

Μον.
Mετρ.
5

Ποσότητα

6

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
7

Μερική
∆απάνη
8

Από µεταφορά

35 Επένδυση όψης µε σύστηµα προκατασκευασµένων
πανέλλων ινοπλισµένης τσιµεντοσανίδας, µε µεταλλικό
σκελετό στήριξης ενδεικτικού τύπου CARRAT της
SWISSPEARL, ή ισοδύναµου.
36 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες κοινές, πάχους
12,5 mm, µετά του σκελετού ανάρτησής της
37 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες ανθυγρές,
πάχους 12,5 mm, µετά του σκελετού ανάρτησής της
38 Ψευδοροφή ισόπεδη από πλάκες ορυκτών ινών,
πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm, µετά
του σκελετού ανάρτησής της
39 Κατασκευή λωρίδων - οδηγών όδευσης τυφλών µε
έντονη ράβδωση, πλάτους 40-135 cm, από
γαρµπιλόδεµα των 250-300 kg τσιµέντου ανά m3
40 Κατασκευή λωρίδων - οδηγών όδευσης τυφλών από
ραβδωτές τσιµεντόπλακες διαστάσεων 40Χ40cm,
χρώµατος γκρι, πάχους 3 έως 5 cm
41 Πάγκοι νιπτήρων από µάρµαρο σκληρό, προέλευσης
Πίνδου, χρώµατος γκρι-µπεζ, µε µετώπη από µάρµαρο
Πίνδου όµοιας ποιότητας και απόχρωσης µε του
νιπτήρα, πάχους 3 εκ, ύψους 25 εκ και µεταλλική βάση
στήριξης πλάτους 60cm
42 Καθρέπτες χώρων υγιεινής, οιωνδήποτε διαστάσεων,
από επαργυρωµένους υαλοπίνακες πάχους 5mm
43 Σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου καννάβου 60Χ60cm
µε τελική επιφάνεια πλακάκια από linoleum πάχους
2mm
44 Σοβατεπιά από στραντζαρισµένη λαµαρίνα αλουµινίου
ηλεκτροστατικά βαµµένης
45 Επένδυση από ξύλινα, ηχοαπορροφητικά πανέλλα
βιοµηχανικής παραγωγής ,µετά του σκελετού
ανάρτησης, ενδεικτικού τύπου n'H Akustik 30/2M της
QUALITY ή ισοδύναµου

∆απάνη (Ευρώ)

9

1.484.711,50

5.35

ΝΑΟΙΚ
Ν0.10Β

m2

560

113,00

63.280,00

5.36

ΝΑΟΙΚ
Ν8.34Α
ΝΑΟΙΚ
Ν8.34Β
ΝΑΟΙΚ
Ν8.34Γ

m2

5.200

18,20

94.640,00

m2

1.050

19,20

20.160,00

m2

25

25,50

637,50

5.37
5.38

5.39

ΝΑΟΙΚ
Ν1.02Β.01

m2

45

19,00

855,00

5.40

ΝΑΟΙΚ
Ν3.16

m2

40

14,50

580,00

5.41

ΝΑΟΙΚ
Ν5.76.02

m

80

58,50

4.680,00

5.42

ΝΑΟΙΚ
Ν6.30.01
ΝΑΟΙΚ
Ν8.70

m2

130

160,00

20.800,00

m2

130

73,50

9.555,00

m

120

5,00

600,00

m2

400

170,00

68.000,00

5.43

5.44
5.45

ΝΑΟΙΚ
Ν5.44
ΝΑΟΙΚ
Ν0.11Γ

Σύνολο 5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Ολική
∆απάνη

1.768.499,00

909.449,80

1.768.499,00

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
1 Θυρόφυλλα ξύλινα, πρεσσαριστά, ανθυγρά, µε χυτά
σόκορα ενδεικτικού τύπου bercopal epic mr της quality,
ή ισοδυνάµου και µεταλλική κάσα
2 Επένδυση ξύλινων επιφανειών µε φαινοπλαστικά
φύλλα (formica)
3 Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής
προέλευσης
4 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας µονόφυλλες,
ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης
60min ενδεικτικού τύπου ΝΙΝΖ της PROGET ή
ισοδύναµου
5 Σταθερές περσίδες αλουµινίου πλάτους 70 mm
ενδεικτικού τύπου ETEM E6620 και Ε6690
6 Περσίδες σκίασης, αλουµινίου, από παραλληλόγραµµη
διατοµή 140/18/2mm ενδεικτικού τύπου Νο 7648 της
ΕΤΕΜ
7 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας ανοιγόµενες,
δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60min,
ενδεικτικού τύπου ΝΙΝΖ της PROGET ή ισοδύναµου
8 Ξύλινες πρεσσαριστές, δίφυλλες, πυράντοχες θύρες,
µε στρογγυλό παράθυρο µε πυράντοχο υαλοπίνακα,
θερµικής αντίδρασης Τ-60 συνολικού πάχους 54mm
ενδεικτικού τύπου BERKVENS ή ισοδύναµο
9 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας συρόµενες ,δίφυλλες,
χωρίς ανθρωποθυρίδα, πυραντίστασης 60' ,ενδεικτικού
τύπου MEVERIN ή ισοδύναµου
10 Κάσες ανάρτησης θυρόφυλλων από γαλβανισµένη
λαµαρίνα διατοµής 32/90/17 πάχους 1,5mm, βαµµένη
µε ηλεκτροστατική βαφή
Σε µεταφορά

6.01

ΝΑΟΙΚ
Ν4.50

m2

280

115,00

32.200,00

6.02

ΝΑΟΙΚ
Β6.17
ΝΑΟΙΚ
Β2.50
ΝΑΟΙΚ
Ν2.60∆

m2

550

15,00

8.250,00

m2

37

180,00

6.660,00

m2

155

239,00

37.045,00

ΝΑΟΙΚ
Ν5.26
ΝΑΟΙΚ
Ν5.26Β

m2

50

130,00

6.500,00

m2

25

150,00

3.750,00

6.07

ΝΑΟΙΚ
Ν2.60Ε

m2

50

262,00

13.100,00

6.08

ΝΑΟΙΚ
Ν4.51Β

m2

23

240,00

5.520,00

6.09

ΝΑΟΙΚ
Ν2.65.01

m2

38

475,00

18.050,00

6.10

ΝΑΟΙΚ
Ν2.41Β

kg

2.250

5,90

13.275,00

6.03
6.04

6.05
6.06

144.350,00

2.677.948,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ

1

Σελίδα 6

Είδος Εργασιών

A.T.

2

3

Κωδικός
άρθρου
4

Μον.
Mετρ.
5

Ποσότητα

6

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
7

Μερική
∆απάνη
8

Από µεταφορά

6.11

12 Μπάρα πανικού για µονόφυλλη θύρα πυρασφαλείας,
µε ενσωµατωµένη κλειδαριά, πόµολο και µηχανισµό
επαναφοράς
13 Μπάρες πανικού και για τα δύο φύλλα δίφυλλης θύρας
πυρασφαλείας µε ενσωµατωµένη κλειδαριά, πόµολο
και µηχανισµό επαναφοράς
14 Υαλοστάσια από κρύσταλλο τύπου Τriplex και Securit,
πάχους 10,0 mm, µε ανοιγόµενο τµήµα πλάτους 90cm
15 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά βαµµένο
αλουµίνιο, δίφυλλες µε σταθερό φεγγίτη και σταθερά
τµήµατα εκατέρωθεν, ενδεικτικού τύπου Ε-85 της
ΕΤΕΜ ή ισοδύναµου
16 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά βαµµένο
αλουµίνιο, µονόφυλλες µε σταθερό φεγγίτη και σταθερά
τµήµατα εκατέρωθεν, ενδεικτικού τύπου Ε-85 της
ΕΤΕΜ ή ισοδύναµου
17 Υαλοπετάσµατα από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά
βαµµένο µε σταθερά ή ανοιγόµενα ή προβαλλόµενα
τµήµατα , ενδεικτικού τύπου Ε85 ΕΤΕΜ ή
ισοδύναµου, πάχους 50mm , µε πλάκα συγκράτησης
και καπάκι διαστάσεων 50Χ20mm
18 Θερµοµονωτικά κουφώµατα αλουµινίου
(θερµοδιακοπής) ανοιγοανακλεινόµενα, από αλουµίνιο
ηλεκτροστατικά βαµµένο ενδεικτικού τύπου ΕΤΕΜ Ε-45
ή ισοδύναµου
19 Θερµοµονωτικά κουφώµατα αλουµινίου(
θερµοδιακοπής) από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά
βαµµένο, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα
(επάλληλα), ενδεικτικού τύπου ΕΤΕΜ Θ- 3000 ή
ισοδύναµου
20 Υαλοπετάσµατα από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά
βαµµένο , σταθερά , ενδεικτικού τύπου Ε-85 ΕΤΕΜ ή
ισοδύναµου
21 Κουφώµατα αλουµινίου, θερµοδιακοπής,
ανακλεινόµενα, από αλουµίνιο ηλεκτροστατικά βαµµένο
ενδεικτικού τύπου ΕΤΕΜ Ε-45 ή ισοδύναµου
22 Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής
προέλευσης, δίφυλλες, ανοιγόµενες από γαλβανισµένη
λαµαρίνα, ηλεκτροστατικά βαµµένες, µε στρογγυλό
άνοιγµα Φ30εκ
23 Μεταλλικά σταθερά κουφώµατα από δύο λάµες
35/4mm οι οποίες ενώνονται µεταξύ τους µε µασίφ
διατοµή 28/18mm µε βίδες allen φρεζάτες.
24 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο
αλουµινίου
25 Μεταλλικό διαχωριστικό κιγκλίδωµα κερκίδων, ύψους
2,50 m
26 Μεταλλικό κιγκλίδωµα κερκίδων και κλιµάκων
αγωνιστικού χώρου ύψους 1,10
27 Μεταλλικό κιγκλίδωµα κλιµάκων και εξωστών
περιβάλλοντα χώρου , ύψους 1,10µ, από ορθοστάτες
από λάµα 60/10mm και οριζόντιους σωλήνες Φ33mm
ανά 26εκ.
28 Μεταλλικό κιγκλίδωµα κλιµάκων δηµοσιογράφων και
εξώστη αίθουσας ελέγχου, ύψους 1,0m από µασίφ
λάµες 40/10 mm
29 Μεταλλικός διάδροµος αίθουσας αθλοπαιδιών µε
δάπεδο από µεταλλική σχάρα ενδεικτικού τύπου ASCO
ή ισοδύναµου και κιγκλίδωµα ύψους 1,00µ µε
ορθοστάτες από µασίφ λάµες 40/10mm και οριζόντιες
λάµες 40/10mm

6.12

ΝΑΟΙΚ
Β2.30
ΑΤΗΕ
Ν422Β

kg

700

10,00

7.000,00

τεµ

79

78,93

6.235,47

6.13

ΑΤΗΕ
Ν422Α

τεµ

29

183,55

5.322,95

6.14

ΝΑΟΙΚ
Ν6.35.02
ΝΑΟΙΚ
Ν5.02.01

m2

15

250,00

3.750,00

m2

250

122,00

30.500,00

6.16

ΝΑΟΙΚ
Ν5.02.02

m2

15

143,00

2.145,00

6.17

ΝΑΟΙΚ
Ν5.20Β

m2

1.360

152,00

206.720,00

6.18

ΝΑΟΙΚ
Ν5.01Α

m2

15

178,00

2.670,00

6.19

ΝΑΟΙΚ
Ν5.01Β

m2

25

144,00

3.600,00

6.20

ΝΑΟΙΚ
Ν5.20Γ

m2

60

127,00

7.620,00

6.21

ΝΑΟΙΚ
Ν5.02Α

m2

5

161,00

805,00

6.22

ΝΑΟΙΚ
Ν2.50Α

m2

30

171,00

5.130,00

6.23

ΝΑΟΙΚ
Ν2.01

m2

60

170,00

10.200,00

6.24

ΝΑΟΙΚ
Β5.32
ΝΑΟΙΚ
Ν4.26Α
ΝΑΟΙΚ
Ν4.26Β
ΝΑΟΙΚ
Ν4.26Ι

m2

60

40,00

2.400,00

m2

120

32,50

3.900,00

m2

450

32,30

14.535,00

m2

170

35,10

5.967,00

6.28

ΝΑΟΙΚ
Ν4.26Γ

m2

55

38,20

2.101,00

6.29

ΝΑΟΙΚ
Ν4.26Π

m2

140

125,40

17.556,00

6.15

6.25
6.26
6.27

Ολική
∆απάνη
9

144.350,00

11 Σιδηρές θυρίδες εξαερισµού

Σε µεταφορά

∆απάνη (Ευρώ)

482.507,42

2.677.948,80

2.677.948,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ

1

Σελίδα 7

Είδος Εργασιών

A.T.

2

3

Κωδικός
άρθρου
4

Μον.
Mετρ.
5

Ποσότητα

6

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
7

40 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ
10 ins
41 Μεταλλική µπάρα ελέγχου της εισόδου και εξόδου των
υπόγειων χώρων στάθµευσης
42 Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή
γαλβανισµένη λαµαρίνα
43 Ξύλινος πάγκος εκδοτηρίων εισιτηρίων πλάτους 50εκ
και µήκους περίπου 2,10µ από MDF πάχους 25mm και
έπιπλο- γραφείο από µελαµίνη πάχους 25mm, πλάτους
60εκ και µήκους 2,10µ µε συρταριέρα και ντουλάπι
44 Επιπλο αναψυκτηρίου µήκους 4,15-4,70µ ,πλάτους
0,76µ και ύψους 1,10µ από µεταλλικό σκελετό και
MDFπάχους 16mm επενδεδυµένου µε ανοξείδωτη
λαµαρίνα και πάγκο από κόντρα πλακέ θαλάσσης
πεπενδεδυµένο µε φορµάικα, πλήρως εξοπλισµένο
45 Επιπλο αναψυκτηρίου µήκους 7,25µ ,πλάτους 0,90µ
και ύψους 1,10µ από µεταλλικό σκελετό και
MDFπάχους 16mm επενδεδυµένου µε ανοξείδωτη
λαµαρίνα και πάγκο από κόντρα πλακέ θαλάσσης
πεπενδεδυµένο µε φορµάικα, πλήρως εξοπλισµένο
46 Έπιπλο πληροφοριών µε πλάτος 80εκ, ύψος 1,10µ και
µήκος περίπου 2,50µ.
47 ∆ηµοσιογραφικά έδρανα από µεταλλικό σκελετό από
στράντζες 30/50/3mm, πάγκο εργασίας 0,90Χ0,55µ
από MDF πάχους 25mm επενδεδυµένο µε φορµάικα
και πλαστικό κάθισµα
48 Σάουνα από σκανδιναβική πεύκη, διαστάσεων
1,80Χ2,00-2,80µ, µε µόνωση από πετροβάµβακα και
φύλλο αλουµινίου, πάγκους από αφρικάνικο ξύλο και
πόρτα από θερµοµονωτικό κρύσταλλο
Σε µεταφορά

Μερική
∆απάνη
8

Από µεταφορά

30 Μεταλλικό πανέλλο - κιγκλίδωµα κλιµακοστασίων από
κατακόρυφα διπλά UNP 60/30mm µε διάτρητη
λαµαρίνα εσωτερικά και χειρολισθήρα από
σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο διατοµής Φ42
31 Μεταλλικό πανέλλο - κιγκλίδωµα κλίµακας εξώστη από
κοιλοδοκούς 40/80mm και ξύλινες τάβλες δρυός
πλάτους 150/25mm
32 Μεταλλικό κιγκλίδωµα ραµπών ύψους 1,00µ µε
ορθοστάτες από µασίφ λάµες 60/10mm και οριζόντιους
σωλήνες Φ33mm ανά 25εκ.
33 Χειρολισθήρας ραµπών επί τοίχου, ευθύγραµµος ή
καµπύλος, από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο διατοµής
Φ48 mm
34 Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου από γαλβανισµένη
σχάρα βρόγχου 132/62mm, λάµα 30/3mm και ράβδο
Φ5mm, ύψους 1,20µ, ενδεικτικού τύπου ASCO ή
ισοδύναµου και ορθοστάτες από κοιλοδοκούς
80/40/3mm.
35 Μεταλλική θύρα περίφραξης περιβάλλοντα χώρου,
συρόµενη, δίφυλλη ή µονόφυλλη, µε ή χωρίς
ανοιγόµενο τµήµα,ύψους 2,30m,µε σκελετό από
κοιλοδοκούς 80/40/3mm και εσχάρα βρόγχου
132/62mm λάµα 30/3mm και ράβδο Φ5mm ενδεικτικού
τύπου ASCO ή ισοδύναµη.
36 Μεταλλική θύρα περίφραξης περιβάλλοντα χώρου,
ανοιγόµενη, δίφυλλη ύψους 2,30m,µε σκελετό από
κοιλοδοκούς 80/40/3mm και εσχάρα βρόγχου
132/62mm, από λάµα 30/3mm και ράβδο Φ5mm
ενδεικτικού τύπου ASCO ή ισοδύναµη.
37 Μεταλλικές εσχάρες οµβρίων µε βρόγχο 25/76 mm µε
λάµα στήριξης 40/3mm - 50/4mm και Φ5 - Φ6
ενδεικτικού τύπου ASCO ή ισοδύναµου.
38 Χυτοσιδηρές εσχάρες οµβρίων D-400 διαστάσεων
40/85εκ
39 Προπέτασµα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο

∆απάνη (Ευρώ)

9

482.507,42
6.30

ΝΑΟΙΚ
Ν4.26∆

m2

150

52,00

7.800,00

6.31

ΝΑΟΙΚ
Ν4.26Ν

m2

45

49,50

2.227,50

6.32

ΝΑΟΙΚ
Ν4.26Ε

m

45

36,50

1.642,50

6.33

ΝΑΟΙΚ
Ν4.26ΣΤ

m

45

12,10

544,50

6.34

ΝΑΟΙΚ
Ν4.26Ζ

m

200

96,00

19.200,00

6.35

ΝΑΟΙΚ
Ν4.26Λ

m2

60

179,00

10.740,00

6.36

ΝΑΟΙΚ
Ν4.26Θ

m2

15

182,00

2.730,00

6.37

ΝΑΟΙΚ
Ν1.24

kg

750

3,50

2.625,00

6.38

ΝΑΟΙΚ
Ν1.24Β
ΝΑΟΙΚ
Β2.45
ΑΤΗΕ
Ν036.15
ΑΤΗΕ
Ν422Γ
ΝΑΟΙΚ
Β9.17
ΝΑΟΙΚ
Ν6.21Β

τεµ

15

225,80

3.387,00

m2

22

230,00

5.060,00

m

120

135,63

16.275,60

τεµ

2

1.468,40

2.936,80

µµ

160

2,50

400,00

τεµ

3

1.100,00

3.300,00

6.39
6.40
6.41
6.42
6.43

6.44

ΝΑΟΙΚ
Ν6.21∆

τεµ

2

2.500,00

5.000,00

6.45

ΝΑΟΙΚ
Ν6.21∆1

τεµ

1

3.500,00

3.500,00

6.46

ΝΑΟΙΚ
Ν6.21Ε
ΝΑΟΙΚ
Ν6.2Ζ

τεµ

5

2.100,00

10.500,00

τεµ

46

620,00

28.520,00

τεµ

3

6.850,00

20.550,00

6.47

6.48

ΝΑΟΙΚ
Ν6.2Θ

Ολική
∆απάνη

629.446,32

2.677.948,80

2.677.948,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ

Σελίδα 8

Είδος Εργασιών

1

A.T.

2

3

Κωδικός
άρθρου
4

Μον.
Mετρ.
5

Ποσότητα

6

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
7

55 Εντοιχισµένες ντουλάπες από νοβοπάν επενδεδυµένο
µε µελαµίνη
56 Ράφια ή χωρίσµατα από µοριοσανίδες, πάχους 22 mm
57 Μεταλλικές ανεµόσκαλες πλάτους 50εκ από σωλήνα
Φ25/2mm βαθµιδοφόροι και πατήµατα και
προστατευτικό κλωβό διαµέτρου 80εκ από λάµες
40/10mm
58 Πάγκος αλλαγής παικτών 10 θέσεων από µεταλλικό
σκελετό και πλαστικό κάθισµα µε πλάτη από
πολυπροπυλένιο
59 Τραπέζι γραµµατείας διαστάσεων 420Χ 90Χ76εκ από
ξύλο και 6 καθίσµατα
60 Μπασκέτα κυλιόµενη
61 Εστία χειροσφαίρισης µε το απαραίτητο δίχτυ
διαστάσεων 3,00Χ2,00µ
62 Πολύζυγο γυµναστικής διαστάσεων 270x483 cm µε 17
µπάρες οβάλ διατοµής
63 Ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων,
αλφανουµερικός, διαστάσεων 360 x 200cm και βάρους
110 Kg
64 Σετ δύο (2) ορθοστατών πετοσφαίρισης
65 Μεταλλική πόρτα περιστρεφόµενη (τουρνικέ) διπλή
ενδεικτικού τύπου ΜP 53/ της STANDOOR HELLAS
S.A. ή ισοδύναµη
66 Μεταλλική πόρτα περιστρεφόµενη (τουρνικέ) µονή
ενδεικτικού τύπου ΜP 33 της STANDOOR HELLAS
S.A. ή ισοδύναµη

Μερική
∆απάνη
8

Από µεταφορά

49 Μεταλλικός σκελετός στήριξης φωτοβολταϊκών panels
και ηλιακών συλλεκτών από γωνιακά και µορφής Ζ
ελάσµατα αλουµινίου
50 Μεταλλικό στέγαστρο εισόδων µε σκελετό από λάµες
τραπεζοειδούς µορφής πάχους 8mm, ανά 1,20µ και
κρύσταλλο triplex πάχους 10mm µε αµµοβολή
51 Μεταλλική κατασκευή περίφραξης κλιµατιστικών
µονάδων µε σκελετό από κοιλοδοκό 80/40/3mm
περιµετρικά και περσίδες αλουµινίου εσωτερικά,
ενδεικτικού τύπου Ε-6620 και Ε-6690 της ΕΤΕΜ ή
ισοδύναµου
52 Ερµάρια αποδυτηρίων διαστάσεων 1800Χ310Χ510mm
από µασίφ laminate ενδεικτικού τύπου HPL της
LOGGERE METAALWERKEN ή ισοδύναµου
53 Προκατασκευασµένος ξύλινος πάγκος αποδυτηρίων
ύψους 42εκ, πλάτους 40εκ, µήκους ως στα σχέδια της
µελέτης
54 Ράφια από µελαµίνη µε σύστηµα DEXION

∆απάνη (Ευρώ)

9

629.446,32
6.49

ΝΑΟΙΚ
Ν1.28

m2

2.100

15,20

31.920,00

6.50

ΝΑΟΙΚ
Ν1.29

m2

230

211,50

48.645,00

6.51

ΝΑΟΙΚ
Ν4.26Ξ

m2

210

152,50

32.025,00

6.52

ΝΑΟΙΚ
Ν6.25Α

τεµ

149

224,00

33.376,00

6.53

ΝΑΟΙΚ
Ν6Α.21

m

110

62,00

6.820,00

6.54

ΝΑΟΙΚ
Ν6.07
ΝΑΟΙΚ
Ν4.75
ΝΑΟΙΚ
Β6.04.01
ΝΑΟΙΚ
Ν4.26Ο

m

4

20,00

80,00

m2

10

85,00

850,00

m2

85

35,00

2.975,00

τεµ

4

320,00

1.280,00

6.55
6.56
6.57

6.58

ΝΑΟΙΚ
Ν6Β.1

τεµ

2

910,00

1.820,00

6.59

ΝΑΟΙΚ
Ν6Β.2
ΝΑΟΙΚ
Ν6Β.3
ΝΑΟΙΚ
Ν6Β.4
ΝΑΟΙΚ
Ν6Β.5
ΝΑΟΙΚ
Ν6Β.6

τεµ

1

770,00

770,00

τεµ

3

2.820,00

8.460,00

τεµ

2

480,00

960,00

τεµ

3

480,00

1.440,00

τεµ

2 15.200,00

30.400,00

6.60
6.61
6.62
6.63

6.64
6.65

6.66

ΝΑΟΙΚ
Ν6Β.7
ΝΑΟΙΚ
Ν2.61Α

ζεύγος

ΝΑΟΙΚ
Ν2.61Β

1

865,00

865,00

τεµ

3 10.780,00

32.340,00

τεµ

2

12.400,00

6.200,00

Σύνολο 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Ολική
∆απάνη

876.872,32

2.677.948,80

876.872,32

7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
1 Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 140 gr/m2

7.01

2 Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές
(αυγουλιέρα)
3 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές
ασφαλτικό γαλάκτωµα (φράγµα υδρατµών)
4 Επιστρώσεις µε στεγανωτικές µεµβράνες µπετονίτη µε
γεωύφασµα εκατέρωθεν,
5 Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη από ασφαλτο πολυπροπυλένιο (APP), 4 Kg/m2 µε οπλισµό trevira.

7.02

Σε µεταφορά

7.03
7.04
7.05

ΝΑΟΙΚ
Ν9.15.02
ΝΑΟΙΚ
Β9.18
ΝΑΟΙΚ
Ν9.02
ΝΑΟΙΚ
Ν9.11
ΝΑΟΙΚ
Ν9.11Β

m2

650

2,40

1.560,00

m2

2.350

9,00

21.150,00

m2

800

2,00

1.600,00

m2

8.000

12,40

99.200,00

m2

800

12,00

9.600,00

133.110,00

3.554.821,12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ

1

Σελίδα 9

Είδος Εργασιών

A.T.

2

3

Κωδικός
άρθρου
4

Μον.
Mετρ.
5

Ποσότητα

6

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
7

18 Βερνικοχρωµατισµί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα
συνθετικών ρητινών, βάσεως διαλύτου
19 Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα
µείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
20 Προστασία µαρµάρινων επιφανειών µε άχρωµο βερνίκι
αδιαβροχοποίησης
21 Εφαρµογή πυρίµαχης επίστρωσης κατηγορίας F1200
κατά DIN 4102 µε πυράντοχο χρώµα, ενδεικτικού
τύπου PYROPLAST - HW ή ισοδύναµου, επί σιδηρών
επιφανειών οποιασδήποτε µορφής και σχήµατος
22 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί ,
ενεργειακοί υαλοπίνακες, µε επίστρωση ενός φύλλου
χαµηλής εκποµπής, συνολικού πάχους 23 mm,
(κρύσταλλο laminated 6 mm (3+3) , κενό 12 mm,
κρύσταλλο 5 mm)
23 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί ,
ενεργειακοί υαλοπίνακες, µε επίστρωση ενός φύλλου
χαµηλής εκποµπής, συνολικού πάχους 25 mm,
(κρύσταλλο laminated 4+4 mm, µε ενδιάµεση ειδική
µεµβράνη, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)
24 ∆ιαγράµµιση δαπέδου υπογείου χώρου στάθµευσης µε
αντιολισθητική και ανακλαστική βαφή
25 Βαφή βιοµηχανικού δαπέδου µε αυτοεπιπεδούµενη
εποξειδική επίστρωση ενδεικτικού τύπου SIKAFLOOR
ή ισοδύναµης

Σε µεταφορά

Μερική
∆απάνη
8

Από µεταφορά

6 Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη από ασφαλτο πολυπροπυλένιο (APP), 4,5 Kg µε οπλισµό trevira και
επικάλυψη ψηφίδας
7 Αντιριζικές στεγανοποιητικές µεµβράνες από εύκαµπτη
πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ) πάχους 1,5 mm
8 Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από
γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση πολυουρεθάνης
9 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή
τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιµεντόχρωµα
10 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών µε
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικήςακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
11 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή
σκυροδέµατος µε χρώµατα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.µε σπατουλάρισµα εσωτερικών επιφανειών µε
χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως.
12 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών µε
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
βάσεως.
13 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών
σκυροδέµατος µε διαφανή σιλικόνη σιλοξανικής βάσης
14 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης
προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής
βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.
15 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού
υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, µε
βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό
ψευδάργυρο
16 Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από
ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου
17 Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων

∆απάνη (Ευρώ)

9

133.110,00

7.06

ΝΑΟΙΚ
Ν9.11Γ

m2

260

13,20

3.432,00

7.07

ΝΑΠΡΣ
Ε16.4.2.1
ΝΑΟΙΚ
Β2.65
ΝΑΟΙΚ
Β7.10

m2

300

23,20

6.960,00

m2

4.400

40,00

176.000,00

m2

17.000

3,50

59.500,00

7.08
7.09

7.10

ΝΑΟΙΚ
Β7.80.01

m2

7.650

8,00

61.200,00

7.11

ΝΑΟΙΚ
Β7.81.01

m2

12.000

12,00

144.000,00

7.12

ΝΑΟΙΚ
Β7.80.02

m2

200

9,00

1.800,00

7.13

ΝΑΟΙΚ
Ν7.97
ΝΑΟΙΚ
Β7.95

m2

7.000

7,20

50.400,00

m2

2.000

4,50

9.000,00

7.14

7.15

ΝΑΟΙΚ
Β7.20.02

m2

800

2,50

2.000,00

7.16

ΝΑΟΙΚ
Β7.30
ΝΑΟΙΚ
Β7.33
ΝΑΟΙΚ
Ν7.50
ΝΑΟΙΚ
Β9.21
ΝΑΟΙΚ
Ν7.84
ΝΑΟΙΚ
Ν7.93

m2

17.000

2,00

34.000,00

kg

150

0,30

45,00

m2

800

6,20

4.960,00

kg

80

1,20

96,00

m2

1.900

6,10

11.590,00

m2

1.600

8,10

12.960,00

7.17
7.18
3.22
7.19
7.20

7.21

ΝΑΟΙΚ
Ν6.27Β.1

m2

1.200

48,00

57.600,00

7.22

ΝΑΟΙΚ
Ν6.27Γ.1

m2

230

72,10

16.583,00

7.23

ΝΑΟΙΚ
Ν\Ε17.1
ΝΑΟΙΚ
Ν3.94

m2

500

3,10

1.550,00

m2

9.300

26,40

245.520,00

7.24

Ολική
∆απάνη

1.032.306,00

3.554.821,12

3.554.821,12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ

1

Σελίδα 10

Είδος Εργασιών

A.T.

2

3

Κωδικός
άρθρου
4

Μον.
Mετρ.
5

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)

6

7

Μερική
∆απάνη
8

Από µεταφορά

1.032.306,00

26 Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισµάτων
(βάθος/πλάτος/ύψος), σύµφωνα µε την µελέτη
27 Επιστρώσεις µε συνθετικές µεµβράνες, µεµβράνη
συνθετικού ελαστικού (EPDM)
28 Στεγανωση αρµών κατασκευών µε βουτυλικό κορδόνι

7.27

29 Αυτοκόλλητη στεγανωτική ταινία από EPDM - VOUTYL,

7.28

7.25
7.26

ΝΑΟΙΚ
Ν8.97Α
ΝΑΟΙΚ
Β9.12.01
ΝΑΟΙΚ
Ν9.37Α
ΝΑΟΙΚ
Ν9.38Α

τεµ

3.564

4,50

16.038,00

m2

240

14,00

3.360,00

m

230

16,00

3.680,00

m

130

21,50

2.795,00

Σύνολο 7. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

1.058.179,00
Αθροισµα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ
Αθροισµα
Απρόβλεπτα
Αθροισµα
ΦΠΑ

Οι µελετητές

∆απάνη (Ευρώ)
Ολική
∆απάνη
9

3.554.821,12

1.058.179,00

18,00 %

4.613.000,12
830.340,02

9,00 %

5.443.340,14
489.900,61

23,00 %

5.933.240,75
1.364.645,37

Γενικό Σύνολο

7.297.886,12

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

7.297.886,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι ελεγκτές

Ο ∆ιευθυντής