ΕΛΛΗ Ν ΙΚΉ

ΔΗΜΟΚΡΑ ΊΙΑ
1\ΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10ητης 16/7/2014

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟτΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α. Π.

3 L/

8 Ί(9/

14 115Α. 2U14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σας παρακαλώ να

προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων

του Δημοτικού

Συμβουλίου (2αςΜαtου 8, 3°ς όροφος) τψ[fετάρτη 16 Ιουλίου 2014 Ι(αι ώρα 1 8:00', για
να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 των αρθ. 65
και 67 του Ν .3852/10 για τα εξής Κατεπείγοντα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
l' ΘΕΜΑ:

Έγκριση της μελέτης

: <<Κατα σι<ευή ν έου Κλειστού Γυ μναστηρίου 3.500 θ έσεων

Βιοκλιματιl(ό- Πολυδύναμο Αθλητι ι<ό Κέντρο Δή μου Ν έας Σ μύρνης>>.
2' Θ ΕΜΑ:

α) Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττιk"ής
και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο : <<Κατασι<ευή Νέου Κλειστού
Γυ μναστηρίου 3.500 θ έσεων Βιο ι<λιματιι<ό - Πολυδύνα μο Αθλητιι<ό Κέντρο

β) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή της
ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Δή μου Νέας Σ μύρνης>>,

Το Κατεπείγον της Συνεδρίασης, στο 1' θ έμα προκύπτει, διότι στα πλαίσια έγκρισης υπογραφής
της νέας προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή νέου Κλειστού
Γυμναστηρίου 3.500 θέσεων Βιοκλιματικό- Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας
Σμύρνης», η οποία εγκρίθηκε από το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεσμευθήκαμε για άμεση
λήψη απόφασης έγκρισης της προυπάρχουσας μελέτης που αφορά τη κατασκευή του εν λόγω
έργου.
Το Κατεπείγον της Συνεδρίασης, στο 2' θέμα προκύπτει, διότι η υπηρεσία μας προχώρησε στην
ολοκλήρωση όλων των απαιτουμένων μελετών με αποτέλεσμα να προκύπτει η άμεση ανάγκη
τροποποίησης- αναμόρφωσης της I ης Προγραμματικής Σύμβασης και η υπογραφή νέας πριν
τη λ1jξη ισχύος της προηγούμενης ώστε να δύναται να προχωρ1jσουν άμεσα οι εργασίες εκτέλεσης
του ως άνω έργου για να αποφευχθεί ο κίνδυνος οι αθλητικές υποδομές της πόλης μας να μείνουν
χωρίς Κλειστό Σύγχρονο χώρο άθλησης.

1

j(J
'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ

Νέα Σμύρνη

ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΙ<ΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

:

1 ο \($�. 201ft

3 L) 2_ 3 2._

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ : TEXNlKH YilliPEΣIA
ΠΛΗΡ: Α. ΚΩΣτΟΥΡΟΣ
τΗΛ : 213 2025807
FΑΧ : 213 2025808
Π ΡΟΣ: το ν κ . Πρόεδρο του Δ ημοτικού
Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση της μελέτης « ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
3.500 ΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑτΙΚΟ-ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΠΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ν.
ΣΜΥΡΝΗΣ»

Σας διαβιβάζουμε συνημμένως τη μελέτη για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ

3.500

ΘΕΣΕΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΠΚΟ-ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ

ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ» συνολικού

ΑΘΛΗτΙΚΟ

προϋπολογισμο ύ #17.850.000,00# Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και σας παρακαλούμε να τη φέρετε στο σώμα προς έγκριση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

'

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτιΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΡΓΟ

ΚλΤΑΙΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΠΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΊΉΡΙΟΥ 3.51)0 θΕΣΕΩΝ
ΒΙΟΚΛΙΜΑ11ΚΟ·ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
ΑθΛΗτiΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

ΘΕΣΗ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΡΤΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΡΧΠΕΚfΟΝΙΚΗ
ΜΕΛΕ'fΗ

ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ
i

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

.

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗΡΑτΙΟΣ

ΑΡΧΜΗΧ

ΚΩΗΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΛΜ ΗΧ.

ΗΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣIΜΟΣ

ΜΗΧΜΗΧ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΠΗΣ
ΩΜ ΜΕΛΕΤΗτΙΚΗ ΕΠΕ

I

ΑΡΧ.ΜΗΧ

ΑΘΗΝΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

I

Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.1.ΣΚΟΠΟΣ- ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το

Νέο Κλειστό Γυμναστήριο 3500 θέσεων, Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο Αθλητικό

Κέντρο του Δήμου Νέας Σμύρνης, θα ανεγερθεί στο χώρο του παλαιού κλειστού
Γυμναστηρίου, στο

αθλητικό συγκρότημα του Δήμου, το οποίο δ ιαθέτει ήδη κλειστό

Κολυμβητήριο, ανοιχτά γήπεδα αθλοπαιδ ιών, Παιδική Χαρά και υπαίθριο χώρο στάθμευσης,
επί των οδών Αρτάκης και Εθνικής Στέγης .
Θα έχει πολυχρηστικό χαρακτήρα και θα φιλοξενεί χρήσεις που έχουν αθλητικό,
πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Αναλυτικότερα:

Αθλητικές δραστηριότητες

Καλαθοσφαίριση
Πετοσφαίριση
Χειροσφαίριση
Π οδόσφαιρο 5 Χ 5 μ
Αντισφαίριση
Τραμπολίνο
Πάλη - Tae Kwon Do
Γυμναστική
Παραολυμπιακά Αθλήματα κλπ

Πολιτιστικές και Κοινωνικές δραστηριότητες

Συγκεντρώσεις
Συναυλίες
Θεατρικές Παραστάσεις κλπ

Θα έχει χωρητικότητα 3.514 θέσεων θεατών, ενώ σε περίπτωση συναυλίας θα
εξυπη ρετεί 5.500 άτομα.
Η φιλοσοφία του Δήμου για τη δημιουργία ενός τέτοιου Πολυδύναμου Αθλητικού

Κέντρου, στοχεύει στην ανάπτυξη και εξέλιξη αθλητικών και πολιτιστικών δ ραστηριοτήτων
ικανοποιώντας έτσι ανάγκες ενός σοβαρού αριθμού κατοίκων και γενικότερα πληθυσμιακών
ομάδων οι οποίες μέχρι σήμερα δεν δ ιαθέτουν κανένα χώρο άθλησης καθώς και
συγκέντρωσης για την προώθηση και εξέλιξη των δυνατοτήτων τους. Ειδική μέριμνα έχει
ληφθεί και για τα άτομα με ει δ ικές ανάγκες, στα π λαίσια της επανένταξης της ευαίσθητης
αυτής ομάδας στην κοινωνία, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία τα οποία ζουν σε
καθεστώς αποκλεισμού.

7

Η άθληση δεν είναι μόνο χαρά, διασκέδαση και άσκηση, αλλά μία διαδικασία

επίπονη και μακρόχρονη που συμβάλλει στη θεραπεία, την αποκατάσταση και κυρίως στην
ανεξαρτησία του ατόμου και την επανένταξή του στην κοινωνία.
Παρά τις πολλές πρακτικές δ υσκολίες και την έλλειψη έργων και αθλητικών
υπο δομών, όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων με αναπηρία αθλείται κατακτώντας
συνεχ ώς υψηλότερες επιδόσεις με αποτέλεσμα να θεωρούνται επάξια αθλητές με αναπηρία .
Η

άθληση ξεκινά κυρίως σαν μέσο αποκατάστασης και θ εραπείας, μετατρέπεται σε

μέσο ψυχαγωγίας και εξελίσσεται σε υπεύθυνη και συνειδητή άθληση υψηλών επιδόσεων.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διαπιστώνοντας τις ελλείψεις σε τέτοιου είδους υπο δομές
ακόμα και στην ευρύτερη περιοχ ή, φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα πρότυπο Κέντρο ανάπτυξης
ολυμπιακών και παραολυμπιακών αθλημάτων συμβάλλοντας στην εν δυνάμωση και εξέλιξη
αυτών των πληθυσμ ιακών ομά δων.
Παράλληλα με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, ο Δήμος λαμβάνοντας υπόψη
ότι μεγάλος αριθμός παι διών και μαθητών ασχ ολείται με αθλήματα όπως η αναρρίχηση, το
τραμπολίνο, η πάλη, η γυμναστική, στοχ εύει στην ανάπτυξη α υτών των αθλημάτων μέσα
στο ίδιο αθλητικό κέντρο.
Επιπλέον από τις παραπάνω λειτουργίες, το νέο Π ολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο θα
φ ιλοξενεί και πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις με στό χο τη ψ υχαγωγία και την
καλλιέργεια των κατοίκων του Δήμου.
Έτσι, το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο θα

καταστεί πόλος έλξης για μεγάλες

πληθυσμιακές ομάδες στην ευρύτερη περιοχ ή και θα αποτελέσει έναν αξιόλογο πυρήνα
ανάπτυξης.

8

Α. 2.

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΕΝ Ι ΚΑ

Το νέο Π ολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο θα κατασκευαστεί στη θέση του υφιστάμενου
κλειστού γυμναστηρίου , επί των οδών Αρτάκης και Εθνικής Στέγης.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτήριο πολλαπλών χρήσεων με χωρητικότητα 3.514
θέσεων, που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και με αυτόνομη
- κατά το δυνατόν - ενεργειακή κάλυψη των αναγκών του. Θα διαθέτει επίσης όλες όσες
κρίνονται απαραίτητες

θέσεις εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων ηλεκτρικού

ρεύματος, θέρμανσης και ψύξης.
Ο συνδυασμός της ενεργειακής κάλυψης με τη βιοκλψατική αντιμετώπιση των
συστημάτων δόμησης θα προβάλλει την αποδοτικότητα των λειτουργιών του κτηρίου όχι
μόνο στα αθλητικά αλλά και στα κοινωνικά δ ρώμενα του Δήμου.

9

Α. 3.

ΣτΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ-

OPOI ΔΟΜΗΣΗΣ

Το οικόπεδο στο οποίο υλοποιείται το κτήριο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου
Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέας Σμύρνης, με χρήση Αθλητικών Εγκαταστάσεων βάσει του ΦΕΚ
1 1 4/1 0-07-65 και ευ ρύτερα βρίσκεται εντός περιοχής με χρήσεις για Γενική κατοικία,
καθορισμένης από το Γ. Π. Σ. της Νέας Σμ ύρνης.
Παραχωρήθηκε με το υπ' αριθμό 74706/2-6-37 απόφαση στο Δήμο Ν. Σμύρνης.
Το

οικόπεδο

περιβάλλεται

από

τις

οδούς

Αρτά κης,

Εθνικής

Στέγης

και

Τραπεζούντος.
Τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου είναι:
i.

Το κανονικό σχή μα,

κατάλληλες

διαστάσεις

και

εμβαδόν για τη σωστή

χωροθέτηση του κτηρίου.

ii.

Η κλίση με μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των κορυφών Α και Ζ στις δύ ο
οδού ς τα 4,0 3 μ. Το ισχυρό αυτό επικλινές του εδάφους αντιμετωπίστηκε στην
αρχιτεκτονική μελέτη έτσι ώστε να έχουμε ισόγεια είσοδο στο κτή ριο από την
Εθνική ς Στέγης και η είσοδος από την οδό Αρτάκης να γίνεται σε στάθμη
ορόφου στο χώρο του κεντρικού foyer.

Οι κλίσεις

είναι ομαλές

και όχι

μεγαλύ τερες από 5 %, για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των ΑΜΕΑ.
ίίί.

Ο προσανατολισμός που ευνοεί τον καλό ηλιασμό και είναι νοτιοανατολικός
και νοτιοδυτικός στη βασική γωνία του.

ίν.

Η γειτνίαση με χρή σεις μη οχλού σες, επειδή βρίσκεται σε περιοχή γενική ς
κατοικίας με χαρακτή ρα γειτονιάς και τα κτή ρια των όμορων οικοδομικών
τετραγώνων έχουν χρή ση κατοικίας.

ν.

Η κεντροβαρική θέση του σε σχέση με τον πληθυσμό που εξυπηρετεί και η
κατάλληλη σύ νδεσή του με το οδικό δίκτυο της περιοχή ς.

νί.

Η δυνατότητα σύ νδεσης με τα υπόλοιπα δίκτυα υποδομή ς της περιοχή ς.

Η

επιφάνεια του οικοπέδου είναι 1 6.632, 50μ'. Περιλαμβάνει ένα κλειστό γυμναστήριο

εμβαδού 2.005,23μ2 το οποίο θα κατεδαφιστεί, ένα κλειστό κολυμβητήριο εμβαδού
2.923,61 μ', ένα ΚΑΠΗ εμβαδού 2 1 4, 85μ' το οποίο θα κατεδαφιστεί, αποδυτήρια εμβαδού
337,05μ2 και ισόγεια καταστήματα εμβαδού 1 .064,60μ' από τα οποία θα κατεδαφιστεί ένα
τμήμα εμβαδού 234.78μ2 για να δημιουργηθεί η είσοδος του χώροι στάθμευσης,
εκμεταλλευόμενοι την υψομετρική διαφορά του οικοπέδου.
Όροι δόμησης :

Δ/ΓΜΑ 2 1 -08-65 ΦΕΚ 1 1 4Δ/10-07-65 ΤΡΟΠ. Δ/ΓΜΑ 3 1 - 0 1 -85 ΦΕΚ 2 1 4Δ/3 1 -0 1 -85
Ε μ βαδόν, πρόσωπο, βάθος ως παρεχωρήθη Φ 1 85Β/8-1 0-36
10

Κάλυψη 60%, Σ.Δ.

=

2,40

Ύψος 22μ.

Στοιχεία Ν . Ο.Κ.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
ΔΟΜΗΣΗ

ΚΑΛΥΨΗ

ΟΓΚΟΣ

ΓΥΜΝΑΠΗΡΙΟ

7.484,03 μ'

4.356,36 μ'

76.134,36 μ'

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

2.923,61 μ'

2.853,08μ'

11.154,00 μ'

ΚΑΤΑΠΗΜΑΤΑ

829,80 μ'

553,80μ '

3.101,28 μ'

ΑΠΟΔΥfΗΡΙΑ

337,05 μ'

3 37,05μ'

1.112,2 6 μ'

8. 100,29μ'

91.501 ,90μ'

ΔΟΜΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

39.918,00μ'

ΚΜΥΨΗ

9.979,50μ'

ΟΓΚΟΣ

199.59Ομ'

11.574,49μ'

11

Α.4.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΛΕΠΟΥΡΓΙΚΑ

& TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΠΙΚΑ

Το κλειστό γυμναστήριο σχεδιάστηκε με σκοπό νσ τηρήσει τις προδιαγραφές
καταλληλότητας και τους κανόνες της ισχύουσας Νομοθεσίας.
Ο σχεδιασμός έγινε σύμφωνα με:

Τις Εθνικές Προδιαγραφές χώρων για τις ΚΛΕΙΠΕΣ ΑΘΛΗτΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕΙΣ
της Γ.Γ.Α., ΠΔ 2 1 9 1 ΦΕΚ 221 I Α' 1 3-1 0-2006, ΚΥΑ 46596,
ΦΕΚ 1 79316-1 2-2004

Το νέο Οικοδομικό Κανονισμό

Τον Κτηριοδομικό Κανονισμό

Τον κανονισμό Πυροπροστασίας των κτηρίων σύμφωνα με το ΠΔ 7 1 Ι ΦΕΚ 32Α' Ι
1 7-02-1983 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε μ ε τις Υ.Α 8 1 81 31542811 993
(ΦΕΚ 657Α') ΚΑΙ Υ.Α. 542291249811 994 (ΦΕΚ 3 1 2Β').

Τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Α. Μ.Ε.Α.)

Τις

αρχές

Βιοκλιματικού-Ενεργειακού

Σχεδιασμ ο ύ

και

διασφάλισης

των

επιδιωκομένων ωφελειών σύμφωνα με το Νόμο 3661 12008, ΦΕΚ 89AI20 1 0.

Το Π.Δ. 1 1 1 12004 περί Χώρων Στάθμευσης.

Οι ανωτέρω προδιαγραφές τηρήθηκαν ως προς:

Τις ελάχιστες διαστάσεις των χώρων (μήκος-πλάτος-ύψος)

Τα εμβαδά των χώρων

Την χωροθέτηση των απαιτουμένων λειτουργιών και χώρων

Τ ους κανόνες ασφαλείας, λειτουργικότητας και ορατότητας.

Ο σχεδιασμός του Περιβάλλοντα Χώρου έγινε έτσι ώστε να εξασφαλίζει:

Την άνετη δίοδο από το οδικό δίκτυο των οχημάτων ασφαλείας, τροφοδοσίας,
συντήρησης των εγκαταστάσεων, των οχημάτων των θεατών, των αθλητών κλπ.

Την απρόσκοπτη

προσπέλαση

των ειδικών

οχημάτων έκτακτης ασφαλείας

(Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Π υροσβεστική κλπ), τη δυνατότητα προσέγγισης στις θύρες του
κτηρίου και την πρόβλεψη μονίμων θέσεων για τα οχήματα αυτά.

Τη δημ ιουργία των προβλεπομένων από τη Νομοθεσία θέσεων στάθμευσης.

Την άνετη και ασφαλή πρόσβαση, αποχώρηση και εσωτερική κυκλοφορία των
οχημάτων μέσα στο οικόπεδο.

Την ασφαλή κυκλοφορία των χρηστών του Κλειστού Γυμναστηρίου, την άνετη και
ασφαλή κυκλοφορία ΑΜΕΑ καθώς και την κυκλοφορία τυφλών πάνω σε ειδικές
διαδρομές διαστρωμένες με ειδικά πλακίδια.

12

Την άνετη και ασφαλή έξοδο του κοινού στον περιβάλλοντα χώρο μετά από κάθε
αγώνα η οποιαδήποτε πολιτιστική εκδήλωση.

13

Α.5.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ

Α.5 . 1 . Χάραξη του κτηρίου στο οικόπεδο- Βα σικές α ρχές σχεδια σμού

Η ανέγερση του νέου κτηρίου θα δημιουργήσει μ ια σύγχρονη και δημόσια
εγκατάσταση που θα αναβαθμίσει την περιοχή, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του κοινωνικού
συνόλου και θα το αναδείξει ως τοπόσημο και πόλο έλξης στην περιοχή. Η μελέτη
επικέντρωσε στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του οικοπέδου αλλά και του άμεσου αστικού
περιβάλλοντος.
Το κτήριο του Νέου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου_ τ οποθετήθηκε στη θέση του
υφισταμένου γυμναστηρίου, του ΚΑΠΗ και τμήματος των καταστημάτων, τα οποία θα
κατεδαφιστούν, σύμφωνα με τους όρους δόμησης και τ ι ς απαιτούμενες πλευρικές
αποστάσεις από τα όρια του οικοπέδου και τα όμορα κτήρια εντός αυτού.
Κυρίαρχο στοιχείο για τη χωροθέτηση του κτηρίου είναι η προστασία του από το
βόρειο άνεμο, από τον κτηριακό όγκο του υπάρχοντος κλειστού Κολυμβητηρίου και η
δημιουργία των βασικών υπαίθριων χώρων στο Νότο, που συμπίπτει με τη γωνία του
οικοπέδου, έτσι ώστε η τοποθέτηση του νέου κτηρίου να α ποκλίνει της ιδανικής θέσης
προσανατολισμού κατά 1 5• δυτικά.
Βασική αρχή της ένταξης του κτηρίου στο οικόπεδο είναι η μεγιστοποίηση του
υπαίθριου χώρου, σεβόμενοι την υποχρεωτική πρασιά των 5μ που χαρακτη ρίζει τα
υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα και στους δύο δρόμους του οικοπέδου. Έτσι το κτήριο
τοποθετήθηκε σε υποχώρηση 5μ από τη ρυμοτομική γραμμή, στην οδό Εθνικής Στέγης και
1 2 ,00μ στην οδό Αρτάκης ώστε να προκύψει ο μεγαλύτερος δυνατός χώρος πρασίνου και
να δημιουργηθεί ένας άνετος χώρος υποδοχής στο κτήριο.
Σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό έπαιξε η έντονη κλίση του οικοπέδου -4,03μ - για τη
δημ ιουργία επιπλέον χώρων με φυσικό φωτισμό και μιας προβεβλημένης κεντρικής εισόδου
στο κτήριο. Η εκμετάλλευση της υψομετρικής διαφοράς εξασφαλίζει και την είσοδο-έξοδο
στον υπόγειο χώρο στάθμευσης των οχημάτων από την οδό Αρτάκης, που είναι ο κεντρικός
δρόμος του οικοπέδου.
Ο σχεδιασμ ό ς του βασικού όγκου του κτηρίου έγινε με βιοκλιματικά, αισθητικά­
μ ορφολογικά και λειτουργικά κριτήρια, με σκοπό τη δημιουργία ενός ΠΡΟΤΥΠΟΥ χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίου που εξασφαλίζει στους χρήστες τη θερμική άνεση και
σωστές συνθήκες ηλιασμού-σκιασμού-αερισμού των χώρων με τη μ ικρότερη δυνατή
κατανάλωση ενέργειας.
Επί πλέον ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του κτηρίου περιλαμβάνει:

14

Χρήση υλικών χαμηλής θερμοαπορροφητικότητας

Εφαρμογή διατάξεων σκίασης

Κατάλληλη φύτευση δένδρων στον περιβάλλοντα χώρο
τέλος, ο ενεργειακός σχεδιασμός του κελύφους του κτηρίου περιλαμβάνει:

Ισχυρή θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων και της οροφής

Τοποθέτηση δ ιπλών υαλοπινάκων χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας ( με
επίστρωση μεμβράνης χαμηλής εκπομπής, low-e ) και χαμηλού συντελεστή ηλιακού
κέρδους g

Τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου θερμοδιακοπής

Α.5 . 2 Μορφολογικά στοιχεία

Η μορφολογική επεξεργασία του κτηρίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη χρήση του
και απορρέει από αυτήν. Πρόκειται για ένα στέρεο, απλό, εύληπτο κτήριο, σχήματος
παραλληλεπιπέδου, συμμετρικό, με λοξές τις δύο μικρές πλευρές του, που δηλώνουν με
ένταση και σαφήνεια την υποδοχή-είσοδο στο κτήριο.
Το κτήριο έχει κύριο φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και οροφή από
μεταλλικά δικτυώματα και επικάλυψη από μεταλλικά πανέλλα τύπου sandwίch .
Οι δύο επιμήκεις πλευρές κατασκευάζονται από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα με
τάβλες μορφής ανοικτού V.
Οι άλλες δύο πλευρές κατασκευάζονται από υψίκορμα υποστυλώματα εμφανούς
σκυροδέματος ύψους 22 ,00μ και επικάλυψη από μεγάλα, λοξά υαλοπετάσματα (curtaίn
wall) και αναρτημένα ελαφρά μεταλλικά πανέλλα από ινοοπλισμένη τσιμεντοσανίδα και
πανέλλα με ξύλινη επένδυση προδιαγραφών εξωτερικού χώρου.
Η χρήση των καννάβων στο σχεδιασμό των κατόψεων και των όψεων δ ίνει κλίμακα
και ρυθμό.
Η

δυναμική

στέγασή

του,

μορφής ανοικτού V,

εκμεταλλευόμενη

το νότιο

προσανατολισμό συνεισφέρει στην ενεργειακή θωράκιση του κτηρίου και τη σύγχρονη
λειτουργία του.
τέλος, τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι σύγχρονα, ανθεκτικά, άρτια τεχνολογικά,
που προσιδιάζουν στο ύφος και τη χρήση του.

15

Λειτου ργική Οργάνωση - Κυ κλοφορία α θλητών - κοινού .

Α.5. 3.

δημοσιογράφων- ΑΜΕΑ
Λειτου ργική οργάνωση· Κυ κ λοφορίες

Α. 5 .3.1

Το νέο γυμναστήριο είναι ένα σύγχρονο κτήριο, σχεδόν συμμετρικό. Αποτελείται από
έναν κεντρικό χώρο μεγάλου ύψους (στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η αίθουσα
αθλοπαιδιών και περιμετρικά οι κερκίδες).
Έχει χωρητικότητα 3.514 θέσεων θεατών. Σε περίπτωση συναυλίας ή άλλης
πολιτιστικής εκδήλωσης, εξυπηρετεί 5.500 άτομα.
Αναπτύσσεται σε τρεις στάθμες άνω του εδάφους και τρεις στάθμες υπόγειες τις
οποίες καταλαμβάνει ο χώρος στάθμευσης και μία αίθουσα ενδυάμωσης-προπόνησης με
αποδυτήρια και χώρους υγιεινής. Στους υπόγειους χώρους επίσης χωροθετούνται οι χώροι
ΔΕΗ, Η/Μ εγκαταστάσεων, πυρόσβεσης και τα αντλιοστάσια.
Η Α' στάθμη (+0. 1 5) είναι η στάθμη του Α' ισογείου. Περιλαμβάνει τον Αγωνιστικό
Χώρο

καθώς

Αθλοπαιδιών.

και

τους

υποστηρικτικούς

και

βοηθητικούς

χώρους

της Αίθουσας

Μέρος των χώρων της στάθμης αυτής τοποθετείται κάτω από τα

συγκροτήματα των κερκίδων.
Η Β' στάθμη (+4,00) είναι η στάθμη του Β' ισογείου. Π ε ρ ιλαμβάνει τα συγκροτήματα
των κερκίδων και τους χώρους για την εξυπηρέτηση των θεατών (εισόδους, foyer, χώρους
υγιεινής, αναψυκτήριο, κλπ) οι οποίοι δημιουργούνται κάτω από τις κερκίδες.
Η r· στάθμη (+ 1 1 ,92/+ 1 4,80) είναι η στάθμη του τελευταίου διαδρόμου των
κερκίδων.

Στη στάθμη αυτή

βρίσκονται τα θεωρεία και

η αίθουσα εργασίας των

δημοσιογράφων.
Για την ομαλή διεξα γωγή της κυ κλοφορία ς για τις εσωτερικές λειτουργίες του
Γυμναστηρίου, εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη κίνηση των αθλητών, θεατών, δημοσιογράφων
και επισήμων (πλήρης εσωτερικός διαχωρισμός των επιμέρους διαδρομών) .
Τ ο γήπεδο έχει 3 εισόδους για τους θεατές, την κύρια είσοδο από την οδό Αρτάκης
και δύο στην Β.Δ. πλευρά του κτηρίου η οποία είναι προσπελάσιμη από την οδό Εθνικής
Στέγης.
Η είσοδος των αθλητών γίνεται από την Β .Α. πλευρά και εξυπηρετεί και τους αθλητές
των φιλοξενούμενων ομάδων, οι οποίοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης με λεωφορείο μέχρι
την είσοδο του κτηρίου.
Οι χώροι των αθλητών (αποδυτήρια κλπ) καθώς και των π ροπονητών είναι
ελεγχόμενα προσπελάσιμοι από την περιοχή των θεατών και άμεσα προσπελάσιμοι από
τους χώρους του Τύπου.
Η κίνηση των αθλητών γίνεται απρόσκοπτα, με όσο το δυνατό μικρότερες διαδρομές
προς από τους διάφορους χώρους που

χρησιμοποιούν και είναι ανεξάρτητη από τις

κινήσεις των θεατών .

16

Οι κινήσεις των θεατών δε διασταυρώνονται με εκείνες των αθλητών και του
προσωπικού του Γυμναστηρίου.
Η κίνηση των δημοσιογράφων προς και από τα δημοσιογραφικά θεωρεία είναι
ανεξάρτητη από τις κινήσεις των θεατών.
Τέλος , η άμεση μεταφορά των τραυματιών αθλητών και τυχόν θεατών εξυπηρετε ίται
με ανελκυστήρα φορείου που έχει άμεση πρόσβαση σε ασθενοφόρο στον περιβάλλοντα
χώρο.
Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για Άτομα Μειωμένης Κινητικότητα ς. Για την άθλησή
τους

δημιουργούνται

χώροι

αποδυτηρίων

με

ειδικές

προδιαγραφές

εξοπλισμού

εξυπηρέτησης, οι οποίοι επικοινωνούν άμεσα με το χώρο προπόνησης όπου θα διεξάγεται
και το πρόγραμμα άθλησης Α.Μ.Κ. Όσον αφορά στην παρακολούθηση αγωνιστικών
εκδηλώσεων από ΑΜΕΑ , αυτή θα γίνεται από το χώρο των κερκίδων στον κάτω διάδρομο
αυτών. Για την κατασκευή των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τα ΑΜΕΑ, λαμβάνονται
υπ· όψιν οι σχετικές διατάξεις του Γ.Ο.Κ. του Κτηριοδομικού Κανονισμού, η υπ' αριθμό
ΔΙΑΔΠ/26534/02-1 2-96 εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης καθώς και οι οδηγίες- προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Η χάραξη των κερκίδων είναι τέτοια ώστε κάθε θεατής, από οποιαδήποτε θέση να
έχει πλήρη ορατότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της Γ.Γ.Α. και τη
διεθνών Ομοσπονδιών.
Για

την

εξυπηρέτηση

των

μέσων

μα ζική ς

ενημέρωσης

κατασκευάζονται

δημοσιογραφικά θεωρεία με πρόβλεψη 46 θέσεων δημοσιογράφων γραπτού τύπου σε
σταθερά έδρανα και ένας χώρος εργασίας.
Τα δημοσιογραφικά θεωρεία τοποθετούνται επί των κερκίδων, στον ειδικό χώρο που
διαμορφώνεται για το σκοπό αυτό. Για την εξυπηρέτηση σημαντικών διοργανώσεων οι
παραπάνω θέσεις είναι εξοπλισμένες με αναμονές τηλεφωνικών γραμμών και αναμονές για
monίtors κλειστού

κυκλώματος

τηλεόρασης.

Στις περιπτώσεις συνήθων αθλητικών

διοργανώσεων οι θέσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους επισήμους.
Οι μηχα νολογικοί χώροι έχουν ευχερή πρόσβαση μέσω της ράμπας οχημάτων,
προκειμένου να εξασφαλίζεται άμεσα η τροφοδοσία και η συντήρησή τους.
Ο χώρος υποσταθμού της ΔΕΗ και το λεβητοστάσιο έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση
από τον περιβάλλοντα χώρο.

Α. 5. 3. 2. Αρχές σχεδιασμού για κίνηση α τόμων με ειδικές α νάγκες

Εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη προσπέλαση σε όλους τους χώρους, ατόμων με
ειδικές ανάγκες και ειδικότερα ατόμων που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδια
Ειδικότερα:

17

Στα σημεία εισόδων στο κτήριο, όπου υπάρχει ανισοσταθμία μεταξύ εσωτερικού
και εξωτερικού δαπέδου, δεν είναι μεγαλύτερη των 3εκ. Η είσοδος στο κτήριο από
την οδό Αρτάκης γίνεται στο επίπεδο του Α" ισογείου (+ 0,50) και η πρόσβαση στο
foyer γίνεται μέσω ανελκυστήρα προδιαγραφών ΑΜΕΑ.

Όλα τα επίπεδα της διαμόρφωσης ενώνονται με ράμπες κλίσης 5%.

Οι ανελκυστήρες έχουν κατάλληλες διαστάσεις για χρήσ η ΑΜΕΑ.

Η

προσπέλαση αναπηρικών αμαξιδίων γίνεται σε όλους τους χώρους (άνοιγμα

θυρών 1 ,ΟΟμ).

Σε κάθε όροφο και σε κάθε ενότητα υπάρχει χώρος υγιεινής με κατάλληλες
διαστάσεις και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση ατόμων κινουμένων σε αναπηρικό
αμαξίδια.

Π ροκειμένου να διευκολύνονται τα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα, έχουν
προβλεφθεί αποδυτήρια ΑΜΕΑ με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό. Επίσης
έχει ληφθεί μέριμνα για την απρόσκοπτη προ σπέλαση της ειδικής αυτής
κατηγορίας αθλουμένων, από τον εξωτερικό χώρο προς το aποδυτήριο που θα
χρησιμοποιούν και προς την αίθουσα αθλοπαιδιών (κατασκευή ραμπών 5%).

Όσον αφορά στην παρακολούθηση αγωνιστικών εκδη λώσεων από τα Α. Μ . Κ , αυτή
θα γίνεται από των χώρο των κερκίδων, στην πρώτη σειρά του επάνω διαζώματος.
Π ροβλέπονται 1 2 θέσεις αμαξιδίων.

Προβλέπονται W.C. ΑΜΕΑ πλησίον των foyer στου ς χώρους υγιεινής, για την
εξυπηρέτηση της ειδικής αυτής κατηγορίας χρηστών.

Επίσης προβλέπεται W . C. ΑΜΕΑ σε κάθε επίπεδο των υπογείων χώρων
στάθμευσης.

Επίσης προβλέπονται 19 θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ

εκ των οποίων

οι 7

χωροθετούνται στον περιβάλλοντα χώρο , 8 θέσεις στο Α" επίπεδο, 2 θέσεις στο
Β " επίπεδο και 2 θέσεις στο Γ' επίπεδο του υπόγειου χώρου στάθμευσης.

18

Β.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8.1 .

Τεχνική Περιγρα φή Προδια γρα φές Χώρων
·

8. 1 . 1 . Αγωνιστικός Χώρος - Αίθουσα Αθλοπα ιδιών κα ι Γυμνα στικής

Η Αίθουσα Αθλοπαιδιών και γυμναστικής, που καταλα μ βάνει το κεντρικό τμήμα του
κτιρίου, είναι ένας μεγάλος ενιαίος χώρος με υποστυλώματα στην περίμετρό του.
Χρησιμοποιείται για προπόνηση γυμναστικής, καθώς και για τις παρακάτω αθλοπαιδιές, για
διεθνείς, εθνικούς και διασυλλογικούς αγώνες, εκτός της χειροσφαίρισης που είναι για
εθνικούς και διασυλλογικούς :

Χειροσφα ίριση (Hand ball)

Καθαρή διάσταση αγωνιστικού χώρου: 20,00μ Χ 40,00μ
Συνολική διάσταση αγωνιστικού χώρου: 26,00μ Χ 44,00μ - ύψος 9,00μ

Κ α λα θοσφα ίριση (8asket ball)

Καθαρή διάσταση αγωνιστικού χώρου: 1 5,00μ Χ 28,00μ
Συνολική διάσταση αγωνιστικού χώρου: 22,00μ Χ 40,00μ - ύψος 9, 50μ

Πετοσφα ίρηση (Volley ball)

Καθαρή διάσταση αγωνιστικού χώρου: 9,00μ Χ 1 8,00μ
Συνολική διάσταση αγωνιστικού χώρου: 2 1 ,00μ Χ 36,00μ - ύψος 1 2,50μ.

Είναι σαφές ότι ο αγωνιστικός χώρος, εφ' όσον εξυπηρετεί τη χειροσφαίριση (hand
ball) έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει και αθλήματα που δ ιεξάγονται σε αγωνιστικούς
χώρους μικρότερων διαστάσεων, όπως τα βαρέα αθλήματα (άρση βαρών, πάλη, judo, Tae
Kwon Do, καράτε).
Ο χώρος επίσης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες, διαφορετικού του
αθλητικού τύπου εκδηλώσεις (πχ. εκθέσεις, συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, θεατρικές
παραστάσεις, συναυλίες).

Οι εκδηλώσεις αυτές φυσικά θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα

εκτός αγωνιστικής περιόδου, εφ' όσον η κύρια χρήση του χώρου είναι ως Γυμναστήριο.

Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος της αίθουσας είναι 1 2,50μ . , ούτως ώστε να είναι δυνατή
η

διεξαγωγή

διε θνών

αθλητικών

διοργανώσεων

(κυρίως

πετοσφαίρισης).

Σ'αυτό

συμπράττουν η χωρητικότητα των κερκίδων, όπως και η πληρότητα του συνόλου των
εγκαταστάσεων.
Η είσοδος των θεατών στην αίθουσα και η πρόσβαση στις κερκίδες γίνεται μέσα
από τους χώρους των φουαγιέ. Για τις απαιτήσεις της πυροπροστασίας, στην περίπτωση
που

η

αίθουσα

χρησιμοποιείται

για

εκδηλώσεις

άλλες

εκτός

των

αθλητικών,

24

κατασκευάζονται επιπλέον θύρες εισόδου-εξόδου, οι οποίες ο δηγούν στον περιβάλλοντα
χώρ ο.
Διαθέτει 8 εξόδους πλάτους 1 ,80μ, 2 εξόδους πλάτους 0,90μ (δηλαδή 1 Χ 1 , 80), 2
εξόδους πλάτους 3,60μ (δηλαδή 4Χ1 ,80) και 4 εξόδους πλάτους 2,4Ομ , δηλαδή , 4+4+4+1 =
1 3 έξοδοι των 1 ,80μ Χ 300 άτομα/έξοδο = 3.900 άτομα και 4 έξοδοι των 2,40μ Χ 400
άτομα/έξοδο = 1 .600 άτομα δηλαδή 5.500 άτομα συνολικά.
Ο πλήρης φυσικός φωτισμός και αερισμός της αίθουσας είναι σύμφωνος με τον
Κτηριοδομικό Κανονισμό και επιτυγχάνεται με ανοίγματα σε όλες τις πλευρές της αίθουσας.
Γενικά ο φωτισμός είναι ομοιόμορφος .
Ο τεχνητός φωτισμός γίνεται με προβολείς, αναρτημένους από τα box της οροφής
(σύμφωνα με την μελέτη φωτισμού Η/Μ εγκαταστάσεων).
Το δάπεδο είναι ξύλινο παρκέ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΓΓΑ, συνολικού
πάχους

με το υπόστρωμα (θερμομονωτικό υλικό, γαρμπιλόδεμα , αυτοεπιπεδούμενο

τσιμεντοειδές,) 25εκ.
Η στέγη της αίθουσας κατασκευάζεται από μεταλλικά επίπεδα δικτυώματα τα οποία
στηρίζονται σε υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η κατασκευή της στέγης
ακολουθεί τις προδιαγραφές εργασιών Πολιτικού Μηχανικού.
Τα υλικά και οι μέθοδοι κατασκευής εξασφαλίζουν την απαραίτητη θερμομόνωση,
την αποφυγή κατά το δυνατόν θερμογεφυρών, την απόλυτη και μεγάλης διάρκειας
στεγανότητα, ενώ θα ληφθούν και όλα τα απαραίτητα μέτρα aντιδιαβρωτικής και aντιπυρικής
προστασίας 1 2 0 ' όλων των μεταλλικών φορέων.
Θα δοθεί ιδια ίτερη προσοχή στα ευαίσθητα σημεία επαφής διαφορετικών τεμαχίων
των ι δίων ή διαφορετικών υλικών μεταξύ τους (κανάλια απορροής ομβρίων κλπ).
Ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής της οροφής θα είναι τέτοια που βοηθούν στην
αποφυγή aντηχήσεων (αυξημένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης). Κάτω από τα μεταλλικά
πανέλλα sandwich μ ε πολυουρεθάνη εσωτερικά πάχους 5εκ. τοποθετείται ορυκτοβάμβακας
πάχους 1 Οεκ. και μεταλλικός σκελετός με γυψοσανίδα. Επάνω από τα μεταλλικά πανέλλα,
στην πλευρά

με νότιο προσανατολισμό, προβλέπεται εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

πανέλλων και ηλιακών συλλεκτών εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας για ζεστό νερό.
Για λόγους ευχερούς συντήρησης της στέγης, φωτισμού, μηχανημάτων κλιματισμού
και άλλων εξαρτημάτων εξοπλισμού που αναρτώνται από την οροφή, κατασκευάζονται δύο
μεταλλικοί διάδρομοι εργασίας (catwalks) που στηρίζονται στα ζευκτά.
Οι

επιμήκεις πλευρές

της αίθουσας

αθλοπαιδιών θα

κατασκευαστούν

στο

μεγαλύτερο τμήμα τους από οπλισμένο σκυρόδεμα με μόνωση εξηλασμένης πολυστερίνης
εσωτερικά πάχους 1 Οεκ.

Εσωτερικά τα τοιχεία επενδύονται με μεταλλικό σκελετό πάχους

5εκ. και επένδυση διπλής γυψοσανίδας με ορυκτοβάμβακα 45χιλ. εσωτερικά.

25

Οι επιφάνειες πλήρωσης στις άλλες δύο πλευρές κατασκευάζονται από μεταλλικό
σκελετό με επένδυση διπλής γυψοσανίδας εσωτερικά, τσιμεντοσανίδας εξωτερικά και
θερμομόνωση πετροβάμβακα πάχους 1 0 εκ. εσωτερικά.
Τα μ εγάλα υαλοστάσια των όψεων θα είναι υαλοπετάσματα αλουμινίου {cυrtaίn
walls) με ενεργειακά διπλά κρύσταλλα, για την ελαχιστοποίηση των απωλειών.

8. 1 . 2

Κ ερκίδες

Ορα τότητα

·

Οι θέσεις των θεατών αναπτύσσονται περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Ο χώρος
που καταλαμβάνουν εξελίσσεται εκτός των ορίων ασφαλείας του αγωνιστικού χώρου και της
περιοχής της γραμ ματείας των αγώνων.
Η χωρητικότητα των κερκίδων είναι 3.5 1 4 καθίσματα. Οι θέσεις είναι όλες μόνιμες και
κατανέμονται ως εξής:

Θέσεις θεατώ ν:

Θέσεις επισή μων:

Θέσεις ΑΜΕΑ:

12

Θέσεις Δημοσιογράφων:

46

2.8 24
63 2

"Εχει δοθεί π ροσοχή στην ορατότητα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως, ελεύθερη
θέα στην αίθουσα Η μελέτη της καμπύλης ορατότητας έγινε σύμ φωνα με τις προδιαγραφές
.

της ΓΓΑ.
Οι έξοδοι έχουν προβλεφτεί σε θέσεις τέτοιες, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης
ασφάλεια των θεατών και η αποχώρησή τους στο μ ικρότερο χρονικό διάστημα, ιδίως σε
περιπτώσεις κινδύνου ή πανικού. Τηρούνται πλήρως οι διατάξεις του κανονισμού
πυροπροστασίας, με τις πρόσθετες απαιτήσεις της Γ.Γ.Α.
Η κυκλοφορία των θεατών στις κερκίδες και στους χώρους εξυπηρέτησής τους δεν
συμπίπτει ούτε διασταυρώνεται με την εσωτερική κυκλοφορία των α θλητών στον αγωνιστικό
χώρο και τους χώρους εξυπηρέτησής τους.
Οι κερκίδες δ ιαχωρίζονται σαφώς σε διακριτά και αυτόνομα τμήματα με ξεχωριστές
εισόδους- εξόδους και χώρους εξυπηρέτησης, ανάλογα με την κατηγορία των θεατών (π.χ.
επίσημοι, δημοσιογράφοι, θεατές διαφορετικών ομάδων).
Από τον τομέα των επισήμων θεατών υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στον
αγωνιστικό χώρο για την απονομή μεταλλίων, μέσω ελεγχόμενης και ασφαλούς διόδου.
Πλησίον των κερκίδων διαμορφώνονται οι χώροι εξυπηρέτησής τους, όπως αναψυκτήριο,
χώροι υγιεινής και χώρος συνεντεύξεων.

26

Στο

διάδρομο των κερκίδων,

εξασφαλίζονται

1 2 θέσεις για

στην πρώτη

σειρά

του επάνω διαζώματος,

ΑΜΕΑ , με εύκολη προσβασιμότητα και κυκλοφορία

αμαξιδίων διαστάσεων 0,90μ Χ 0,90μ.
Για τους δημ οσιογράφους διατίθεται ειδικός τομέας

κερκίδων με ανεξάρτητη

πρόσβαση από τον περιβάλλοντα χώρο και ασφαλή πρόσβαση στη μ ι κτή ζώνη, στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο στην έξοδο των αθλητών από τον αγωνιστικό χώρο, όπου δίνονται
σύντομες συνεντεύξεις μετά τον αγώνα. Σε άμεση επαφή με τον τομέα των κερκίδων των
δημοσιογράφων, μέσω κλιμακοστασίου χωροθετούνται οι χώροι εξυπηρέτησής τους όπως
αναψυκτήριο,

χώροι

υγιεινής,

αίθουσα

εργασίας,

κλπ.

Π ροβλέπονται

κλειστά

δημοσιογραφικά θεωρεία. Τα δημοσιογραφικά έδρανα καταλαμβάνουν 2 σειρές κερκίδων
πλάτους 2 , 1 Ομ.
τέλος, σημαντικό παράγοντα, καθοριστικό στο σχεδιασμό, αποτέλεσε η ορατότητα
των θεατών. Στον υπολογισμό της καμπύλης ορατότητας ελήφθησαν υπ' όψιν οι εξής
σταθερές:

Τα σημεία στόχευσης που στην προκειμένη περίπτωση είναι το όριο της
χειροσφαίρισης, η οποία απαιτεί το μεγαλύτερο αγωνιστικό χώρο.

Το ύψος των οφθαλμών του θεατή από το δάπεδο ορίζεται σε 1 ,25μ.

Η απόσταση της οπτικής ακτίνας καθήμενου θεατή από τον οφθαλμό καθήμενου
θεατή της προηγούμενης σειράς ορίζεται σε 0 , 1 0μ .

Ο ι κερκίδες αποτελούνται από σειρές αναβαθμών, κατα σκευάζονται από οπλισμένο
σκυρόδεμα και η κάθε μ ία απ' αυτές έχει πλάτος 85 εκ (πάτημα). το δε ύψος (ρίχτι), είναι
κυμαινόμενο, σύμφωνα με την εφαρμογή της γραμμής ορατότητας. Ενδιάμεσα του μ ή κους
των κερκίδων και σε θέσεις που επιλέγονται από την εφαρμογή του Κανονισμού
Π υροπροστασίας, κατασκευάζονται εγκάρσιοι διάδρομοι με σκαλοπάτια πρόσβασης στις
κερκίδες.
Τα καθίσματα τοποθετούνται σε σταθερό ύψος 45εκ, αποτελούνται από συνθετικό
υλικό, στηρίζονται στα ρίχτια και πληρούν τις απαιτήσεις της Γ. Γ.Α.
Οι επιφάνειες των κερκίδων θα είναι απόλυτα λείες. Τ ο ρίχτι θα είναι εμφανές beton
με ξυλότυπο betoform. Το πάτημα θα τριφτεί με ελικοπτεράκι μετά την σκυροδέτηση. Ο
ξυλότυπος θα πρέπει να είναι σε απόλυτη περασιά με το σκυρόδεμα, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η χρήση το υ μηχανήματος. Στην εξωτερική ακμ ή θα διαμορφωθεί φαλτσογωνιά 3εκ
και στην οριζόντια επιφάνεια θα δοθεί κλίση προς τα έξω 1 % για λόγους ευχέρειας
καθαριότητας. Η ίδια εργασία θα ακολουθηθεί και στα σκαλοπάτια των εγκάρσιων
διαδρόμων.

27

Στους διαδρόμους στο χώρο κερκίδων, η τελική επιφάνεια του οπλισμένου
σκυροδέματος θα τριφτεί με ελικοπτεράκι. Η κατασκευή του τελικού δαπέδου θα γίνει από
οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους Βεκ, σε ύψος 1 2εκ επάνω από

την πλάκα οπλισμένου

σκυροδέματος, κατασκευάζοντας εγκάρσιες δοκούς 20Χ12εκ ανά 2,00μ, και γεμ ίζοντας τα
κενά που δημιουργούνται με κυψελωτό κονιόδεμα σύμφωνα με την περιγραφή εργασιών της
στατικής μελέτης.
Ο διαχωρισμός των τμημάτων γίνεται μ ε κιγκλιδώματα, όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α
Αρ.

0\Κ.

46596/22-1 1 -2004.

Τα διαχωριστικά κιγκλιδώματα θα είναι απόλυτα ασφαλή, εκείνο δε που τοποθετείται
στον κάτω διάδρομο των κερκίδων ύψους 1 , 1 0μ

επιτρέπει την ελεύθερη ορατότητα των

θεατών, η δε υψομετρική διαφορά του διαδρόμου αυτού από το δάπεδο του αγωνιστικού
χώρου είναι 2.80μ. Στο διάδρομο των κερκίδων, στο όριο του αγωνιστικού χώρου και στις
σκάλες, θα τοποθετηθεί επίσης μεταλλικό κιγκλίδωμα, ύψους 1 , 1 Ομ , σύμφωνα με τα σχέδια
της μελέτης.
Τα κιγκλιδώματα θα αποτελούνται από επαναλαμβανόμενα πλαίσια σωληνωτά Φ
76χιλ, γαλβανισμένα και βαμμένα, μ ή κους 3 , 00μ, που στηρίζονται στο δάπεδο οπλισμένου
σκυροδέματος στους διαδρόμους με φλάντζα κυκλικής διατομ ή ς και στο πλαϊνό τμήμα στις
σκάλες. Τα πλαίσια απέχουν μεταξύ τους 1 5εκ και συνδέονται μεταξύ τους με 3 σωλήνες Φ
33χιλ

. Εσωτερικά θα φέρουν 2 κατακόρυφες λάμες 70/14mm οι οποίες επίσης θα

στηρίζονται στο πλάι με φλάντζα και καμπύλη την γωνία και

3 ενδιάμεσους οριζόντιους

σωλήνες Φ 33χιλ ανά 25εκ αξονικά . Στα κιγκλιδώματα θα κατασκευαστούν ανοιγόμενα
τμήματα που επιτρέπουν την πρόσβαση των επισήμων στον αγωνιστικό χώρο για την
απονομή μεταλλίων.
Τα διαχωριστικά κιγκλιδώματα των κερκίδων έχουν ύψος 2,50μ σύμφωνα με τις
προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης και αποτελούνται από επαναλαμ βανόμενα πλαίσια
από σιδηροσωλήνες Φ 76χιλ , γαλβανισμένους και βαμμένους, μήκους 3,00μ, τα οποία
πακτώνονται στο οπλισμένο σκυρόδεμα των κερκίδων και απέχουν μεταξύ τους 1 5εκ.
Εσωτερικά φέρουν

2 κατακόρυφες λάμες 70/1 4mm, οι οποίες επίσης πακτώνονται στις

κερκίδες, και δομικό πλέγμα Τ 1 3 1 (1 5Χ1 5εκ) με ευθύγραμμα τμήματα σε οριζόντιο και
κατακόρυφο κάνναβο.

8. 1 . 3

Υποστηρικτικοί Χώροι- Βοηθητικοί Χώροι

8 . 1 . 3.1

Αίθου σα Ενδυ νάμωσης

Το Κλειστό Γυμναστήριο έχει μια Αίθουσα Ενδυνάμωσης στη στάθμη ( -3, 1 0).

28

Οι καθαρές διαστάσεις της είναι 1 5, 1 0μ Χ 27 ,40μ . Το καθαρό ελεύθερο ύψος κάτω
από τα δοκάρια είναι 6,05μ.
Η είσοδος στην αίθουσα γίνεται μέσω διαδρόμου από το κλιμακοστάσιο και υπάρχει
και β' έξοδος κινδύνου προς τον εξωτερικό χώρο για λόγους πυροπροστασίας.
Το

δάπεδο

αυτοεπιπεδούμενου

είναι

ξύλινο

παρκέ,

τύπου

mυltiflex

Μ,

με

υπόστρωμα

δαπέδου , συνολικού πάχους 1 Οεκ. Θα τοποθετηθεί θερμομόνωση

από εξηλασμένη πολυστερίνη, αδρής επιφάνειας , πάχους

5εκ. στην οροφή του r·

υπογείου.
Ο φυσικός φωτισμός και αερισμός της αίθουσας επιτυγχάνεται με ανοίγματα στις
δύο πλευρές της αίθουσας σύμφωνα με τον κτηριοδομικό κανονισμό.
Η οροφή της αίθουσας κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα εμφανές με
ξυλότυπο από πλανισμένες τάβλες σύμφωνα με τα σχέδια των ανόψεων.
Ο τεχνητός φωτισμός γίνεται με προβολείς αναρτημένους από την οροφή (σύμφωνα
με τη μελέτη φωτισμού Η/Μ εγκαταστάσεων).
Τα κανάλια κλιματισμού είναι εμφανή και αναρτώνται από την οροφή.
Τα πλευρικά τοιχώματα της αίθουσας θα είναι οπτοπλινθοδομές επιχρισμένες
(διπλοί δρομικοί) με θερμομόνωση εσωτερικά από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5εκ.

Υποστηρίζεται με βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης των αθλητών (αποδυτήρια,
χώρους υγιεινής, αποθήκη οργάνων).

8 . 1 .3. 2 Αποδυ τήρια Αθλητών- Προπονητών- Διαιτητών

Αποδυ τήρια αθλητών (2 χώρους) στη στάθμη (+0 , 1 5) και τα αποδυτήρια της

οικείας ομάδας στη στάθμη (+0, 50).
Το εμβαδόν του κάθε χώρου είναι 89, 1 4μ2 - 89,1 4μ2 - 82,73μ2 και χωρίζεται σε τρεις
διακριτές περιοχές: στο χώρο ένδυσης-απόδυσης, στο χώρο λουτρού και στους χώρους
υγιεινής.
Ο χώρος ένδυσης-απόδυσης εξυπηρετεί 1 2 άτομα.
Ο χώρος λουτρού (ντους) εξυπηρετεί 7 άτομα συγχρόνως.
Ο προθάλα μ ος του χώρου υγιεινής διαθέτει ενιαίο πάγκο με επικαθήμενους νιπτήρες
με καθρέπτη , 2 W.C. και ένα χώρο καθαριότητας (SINK) με νιπτήρα και ντουζιέρα.
Κάθε μονάδα aποδυτηρίου εξοπλίζεται με πάγκους aποδυτηρίου πλάτους 0,40μ. ,
ντουλάπια μεταλλικά πλάτους 0, 3 1 μ το καθένα, ύψους 1 ,80μ και βάθους 0,50μ, που
διαθέτουν κλειδαριά.

29

Το δάπεδο επιστρώνεται με κεραμικά πλακίδια αντιολισθηρά (R1 1 ) σε όλο το χώρο
του aποδυτηρίου (ένδυση-απόδυση-ντους-W. C.), διαστάσεων 30Χ30εκ, χρώματος γκρι
σκούρο.
Όλοι οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι κατασκευάζονται από διπλή, άνθυγρη
γυψοσανίδα με μεταλλικό σκελετό και ορυκτοβάμβακα 45χιλ εσωτερικά και επενδύονται με
πλακίδια τοίχου διαστάσεων 1 5Χ30εκ, χρώματος γκρι μπεζ έτσι ώστε να συνδυάζονται οι
αρμοί τους με τα πλακίδια δαπέδου.
Οι διαχωριστικοί τοίχοι φθάνουν μέχρι το ύψος των 2,60μ για τον καλύτερο
εξαερισμό των χώρων. Οι τοίχοι των ντους θα συνδέονται μεταξύ τους με ανοξείδωτη
σωλήνα Φ 48χιλ , η οποία θα τοποθετηθεί στα 2,40μ από το τελικό δάπεδο. Τα πλακίδια θα
φθάνουν από το δάπεδο μέχρι του τελικού ύψους των διαχωριστικών τοίχων (+2,60μ).
Τα είδη υγιεινής θα είναι λευκού χρώματος και θα τοποθετηθούν στις θέσεις που
ορίζουν οι κατόψεις.
Ο ενιαίος μαρμάρινος πάγκος θα έχει βάθος 0,60μ κα ι θα στηριχτεί στον τοίχο με
ενισχυμένο μεταλλικό σκελετό. Σε κάθε επικαθήμενο νιπτήρα θα τοποθετηθεί αναμεικτική
μπαταρία και σαπουνοθήκη επίτοιχη.
Τα ντους θα έχουν αναμεικτική μπαταρία με σταθερό καταιονιστήρα που θα
τοποθετηθεί στον τοίχο σε ύψος 2,30μ.
Οι λεκάνες των W.C. θα είναι επιδαπέδιες, με καζανάκι dal. Στον τοίχο θα
τοποθετηθεί θήκη/υποδοχή για χαρτί τουαλέτας. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τον εξοπλισμό
των W . C. ΑΜΕΑ με τα ειδικά απαιτούμενα είδη υγιεινής και χειρολαβές.
Στο χώρο των ντους το δάπεδο θα έχει έντονη ρύση προς το σιφόνι για την
απορροή των νερών. Πέρα από τα ντους, απαιτούνται και σιφόνια δαπέδου για την
απορροή των νερών του καθαρισμού των αποδυτηρίων σύμφωνα με τη μελέτη των Η/Μ
εγκαταστάσεων.
Όλος ο χώρος των αποδυτηρίων θα έχει ψευδοροφή από άνθυγρη γυψοσανίδα σε
ύψος 2,80μ και 2,60μ για την οικεία ομάδα, από το τελικό δάπεδο και ο φωτισμός θα είναι
τεχνητός, σύμφωνα με τη μελέτη φωτισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων και τα σχέδια των
αν όψεων της μελέτης.
Ο εξαερισμός των χώρων θα γίνεται με κανάλια μέσα στην ψευδοροφή και
γραμμικά στόμια-περσίδες από φυσικό αλουμίνιο. Ειδικότερα στο χώρο ένδυσης-απόδυσης
θα έχουμε και προσαγωγή φρέσκου προκλιματισμένου αέρα.

Αποδυτήρια ΑΜΕΑ (2 χώροι) στη στάθμη (+0, 1 5 ).
Το εμβαδόν του κάθε χώρου είναι 62 , 1 3μ 2 και 62, 1 3μ2

και χωρίζεται σε δύο

διακριτές περιοχές: στο χώρο ένδυσης-απόδυσης, και στους χώρους υγιεινής με ντούς
εσωτερικά.

30

Ο χώρος εξυπηρετεί 5 άτομα συγχρόνως. Οι διαστάσεις των W.C είναι σύμφωνα
μ ε τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ.
Κάθε μονάδα aποδυτηρίου εξοπλίζεται με πάγκους aποδυτηρίου πλάτους 0,40μ . ,
ντουλάπια μεταλλικά πλάτους 0,31 μ το καθένα, ύψους 1 ,ΒΟμ και βάθους 0,50μ, που
δ ιαθέτουν κλειδαριά.
Τα υλικά κατασκευής είναι όμοια με τα αποδυτήρια των αθλητών. Ο εξοπλισμός
του χώρου θα είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις των ΑΜΕΑ.

Αποδυτήρια Προπονητών (2 χώροι) στη στάθμη (+0, 1 5).

Είναι χωροθετημένο κοντά στα αποδυτήρια των αθλητών. Έχουν εμβαδόν
25,5 1 1 μ2 ο κάθε χώρος .

Αποτελούνται από χώρο ένδυσης-απόδυσης με ερμάρια και

πάγκο, χώρο λουτρού και χώρο υγιεινής.
Ο χώρος υγιεινής περιλαμ βάνει ένα κλειστό χώρο W . C . με ντους εσωτερικά με
προδιαγραφές ΑΜΕΑ.
Ο χώρος λουτρού(ντους) εξυπηρετεί 1 άτομο με αντίστοιχο αριθμό καταιονιστήρων
. Το δεύτερο ντους βρίσκεται στο W.C. ΑΜΕΑ.
Τα υλικά κατασκευής και ο εξοπλισμός θα είναι όμοια με τα αποδυτήρια αθλητών.

Αποδυτήρια Διαιτητών (2 χώροι) στη στάθμη (+0 ,50).

Είναι ανεξάρτητα από τα αποδυτήρια των ομάδων, μη προσβάσιμα από το κοινό.
Έχουν εμβαδόν 20, 0 1 μ2 και 21 ,41 μ2 Αποτελούνται από χώρο ένδυσης-απόδυσης με
ερμάρια, κλίνη μαλάξεων και γραφείο, χώρο λουτρού και χώρο υγιεινής.
Ο χώρος υγιεινής περιλαμβάνει ένα κλειστό χώρο W .C.

με ντους και πληροί τις

προδιαγραφές ΑΜΕΑ.

Ο χώρος λουτρού ε ξυπηρετεί 1 άτομο με αντίστοιχο αριθμό καταιονιστήρων. Το
δεύτερο ντους βρίσκεται στο W . C. ΑΜΕΑ .
Τα υλικά κατασκευής και ο εξοπλισμός τους θα είναι όμοια με των αποδυτηρίων
αθλητών.

Αποδυτήρια Αίθουσας Ενδυνάμωσης (2 χώροι) στη στάθμη (-3 , 1 0)
Είναι χωροθετημένο δίπλα στην Αίθουσα Ενδυνάμωσης. Έχουν εμβαδόν 6 5 ,27μ2

το καθένα. Αποτελούνται από χώρο ένδυσης-απόδυσης, χώρο λουτρού (ντους) και χώρο
υγιεινής.
Ο χώρος λουτρού (ντους) εξυπηρετεί 3 άτομα ταυτόχρονα. Τ ο ένα ντους πληροί τις
προδιαγραφές ΑΜΕΑ.

31

Οι χώροι υγιεινής είναι δύο και ο ένας πληροί τις προδιαγραφές χρήσης από
ΑΜΕΑ.
Τα υλικά κατασκευής και ο εξοπλισμός τους θα είναι όμοια με τα αποδυτήρια
αθλητών.

Αποδυτήρια Προσωπικού Καθαριότητας στη στάθμη (-0 , 1 0)
Χωροθετείται aποδυτήριο καθαριότητας με χώρο λουτρού, χώρο υγιεινής

και ερμάρια για το προσωπικό καθαριότητας.
Τα υλικά κατασκευής και ο εξοπλισμός τους θα είναι όμοια με τα αποδυτήρια
αθλητών.

8 . 1 . 3. 3 Συγκρότημα φυσιοθεραπείας -υδρομασάζ και σάουνα

Χωροθετούνται

3 χώροι

στη στάθμη ( +0, 1 5).

Β ρίσκονται στο χώρο των

αποδυτηρίων, ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμοι . Έχουν εμβαδόν 2 1 ,75μ2 ο κάθε ένας.
Ένας επί πλέον χώρος φυσιοθεραπείας-μασάζ-σάουνα εμβαδού 24,37μ2 χωροθετείται
εντός των αποδυτηρίων της οικείας ομάδας.
Το δάπεδο - εκτός από το χώρο της σάουνας

επιστρώνεται με κεραμικά

πλακίδια αντιολισθηρα (R1 1 ), διαστάσεων 30Χ30εκ, χρώματος γκρι σκούρο όμοιου με των
αποδυτηρίων των αθλητών.
Όλοι οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι κατασκευάζονται από διπλή, άνθυγρη
γυψοσανίδα με μεταλλικό σκελετό και ορυκτοβάμβακα 45χιλ εσωτερικά.
Στο χώρο του υδρομασάζ όπου, οι εσωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται από
μεταλλικό σκελετό γ υψοσανίδας με επένδυση εσωτερικά τσιμεντοσανίδας, διπλή άνθυγρη
γυψοσανίδα εξωτερικά, ορυκτοβάμβακα 45χιλ εσωτερικά και επενδύονται με κεραμικά
πλακίδια τοίχων, διαστάσεων 1 5Χ30εκ, χρώματος γκρι μπεζ ,πριν την τοποθέτηση των
πλακιδίων, η τσιμεντοσανίδα θα επαλείφεται με δύο στρώσεις τσιμεντοειδές.
Η ψευδοροφή θα κατασκευαστεί σε ύψος 2,80μ από το τελικό δάπεδο, από
άνθυγρη γυψοσανίδα και ο φωτισμός θα είναι τεχνητός σύμφωνα με τη μελέτη φωτισμού
των Η/Μ εγκαταστάσεων και τα σχέδια των ανόψεων της μελέτης.
Ο χώρος

του

υδρομασάζ διαχωρίζεται από το χώρο φυσιοθεραπείας με

υαλοστάσιο με κρύσταλλο triρlex (5+5χιλ) και securit.
Η κατασκευή του υδρομασάζ έχει προδιαγραφές και υγρομόνωση πισίνας και
επένδυση με κεραμικά, aντιολισθηρό (R1 1 ) πλακίδια διαστάσεων 1 5Χ30εκ και χρώματος
γκρι σκούρο.
Ο χώρος θ α εξαερίζεται με κανάλι μέσα στη ψευδοροφή.

32

Η σάουνα θα είναι ανεξάρτητη κατασκευή, ξύλινη από σκανδιναβική Πεύκη, με
τοιχώματα πάχους 50χιλ και μόνωση από πετροβάμβακα και φύλλο αλουμινίου, με βάση τις
προδιαγραφές DIN4102.
Οι πάγκοι θα είναι από ξύλο που δε θερμαίνεται .

Η πόρτα θα είναι από

θερμομονωτικό κρύσταλλο και θα ανοίγει προς τα έξω για ασφάλεια, χωρίς κλειδαριά.
Θα διαθέτει τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

8 .1 . 3.4 Ιατρείο

Διαμορφώνονται 2 χώροι ιατρείων αθλητών και θεατών .
Ο χώρος του ιατρείου αθλητών βρίσκεται στην περιοχή των αποδυτηρίων και
πλησίον του αγωνιστικού χώρου στη στάθμη ( +0,50). Έχει εύκολη πρόσβαση

στον

περιβάλλοντα χώρο. Έχει εμβαδόν 29,3Βμ2 και περιλαμβάνει εκτός από τον χώρο του
ιατρείου, χώρο λουτρού και χώρο υγιεινής.
Το δάπεδο των χώρων επιστρώνεται με κεραμικά αντιολισθηρά πλακίδια
(R10) διαστάσεων 30Χ30εκ χρώματος γκρι μπεζ.
Στους τοίχους στην περιοχή των φορείων και σε ύψος 0,80-1 ,ΟΟμ θα τοποθετηθεί
προστατευτική φάσα από φυσικό αλουμίνιο ύψους 0,20μ.
Ο χώρος λουτρού (ντους) θα έχει καταιονιστήρα.
Ο χώρος υγιεινής θα περιλαμ βάνει W.C. με πλήρη εξοπλισμό, επίτοιχο νιπτήρα και
καθρέπτη. Η στήριξη του νιπτήρα θα γίνει με μ εταλλικό σκελετό στήριξης για διαχωριστικούς
τοίχους γυψοσανίδα ς.
Τα υλικά κατασκευής και ο εξοπλισμός του χώρου υγιεινής θα είναι όμοιος με των
αθλητών.
Σε όλο το χώρο του ιατρείου θα τοποθετηθεί ψευδοροφή, σε ύψος 2,80μ από το
τελικό δάπεδο, από κοινή γυψοσανίδα στον κυρίως χώρο του ιατρείου και άνθυγρη στο
χώρο υγιεινής.

8.1 . 3. 5

Doping Control

Ο χώρος του ελέγχου doping βρίσκεται πλησίον του αγωνιστικού χώρου, στη
στάθμη ( +0,50). Έχει εύκολη πρόσβαση στον περιβάλλοντα χώρο. Έχει εμβαδόν 3 1 , 37μ2,
δεν είναι προσβάσιμος από θεατές και εκπροσώπους τύπου και διαχωρίζεται σε αίθουσα
αναμονής, αίθουσα δειγματοληψίας, χώρο λουτρού και χώρο υγιεινής με πλήρη εξοπλισμό.
Η αίθουσα δειγματοληψίας θα έχει νιπτήρα με καθρέπτη και ερμάριο με κλειδαριά
για τα δείγματα. Το δάπεδο του χώρου αναμονής και της αίθουσας θα κατασκευαστεί από
κεραμικά αντιολισθηρά πλακίδια ( R 1 0), διαστάσεων 30Χ30εκ και χρώματος γκρι μπεζ.Οι
τοίχοι θα κατασκευαστούν από διπλή γυψοσανίδα με ορυκτοβάμβακα 45χιλ και θα
επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια, διαστάσεων 15Χ30εκ και χρώματος γκρι μπεζ.

33

Οι τοίχοι του προθαλάμου του χώρου υγιεινής θα επενδυθούν με καθρέπτη .

..

8.1 . 3. 6. Αίθουσα συγκεντρώσεως αθλη τ ών

Η αίθουσα συγκεντρώσεως βρίσκεται στην μ ικτή ζώνη στη στάθμη (+0, 1 5), στην
έξοδο των αθλητών μετά τον αγώνα πλησίον του αγωνιστικού χώρου και καλύπτει διάφορες
δραστηριότητες, όπως διδασκαλία, σεμινάρια, ενημέρωση, κλπ. Έχει εμβαδόν 23,93μ2.
Το δάπεδο θα κατασκευαστεί από μάρμαρο προέλευσης Πίνδου, χρώματος γκριμπεζ.
Η ψευδοροφή θα είναι από κοινή γυψοσανίδα και ο φωτισμός θα είναι τεχνητός,
σύμφωνα με τη μελέτη φωτισμών των Η/Μ εγκαταστάσεων και τα σχέδια των ανόψεων της
μελέτης.

8 . 1 .3. 7

Κλιμακοστάσια - Διάδρομοι κυκλοφορίας
Το κλειστό γυμναστήριο έχει 4 κλιμακοστάσια: Το κλιμακοστάσιο των αθλητών

στην Β.Α πλευρά του κτηρίου, των επισήμων και των δημοσιογράφων στη 8.Δ πλευρά και
των θεατών στη Ν.Α. πλευρά, στην οδό Αρτάκης, τα οποία εξυπηρετούν και τον υπόγε ιο
χώρο στάθμευσης.
Και τα 4 κλιμακοστάσια έχουν επαρκή φωτισμό και ανελκυστήρα με κατάλληλες
διαστάσεις, σύμφωνα με τον Κτηριοδομικό Κανονισμό.

Όλες

οι

σκάλες

και

τα

πλατύσκαλα κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων σύμφωνα με τον
Κτηριοδομικό Κανονισμό.
Το δάπεδο στους διαδρόμους κυκλοφορίας και στα πλατύσκαλα θα κατασκευαστεί
από μάρμαρο σκληρό, προέλευσης Πίνδου, πάχους 3εκ, μαλακωμένο, χρώματος γκρι-μπεζ
και διαστάσεων 40Χ80εκ με επεξεργασία αδιαβροχοποίησης.
Στις βαθμίδες το πάτωμα θα κατασκευαστεί από το ίδιο μάρμαρο με μ ία λωρίδα
αντιολισθηρή, πλάτους 3εκ, που θα γίνει με επεξεργασία κτενίσματος. Το ρίχτι θα
κατασκευαστεί από εμφανές beton με betoform και θα είναι περασιά με το μάρμαρο, με
σκοτία από aνισοσκελή γωνία φυσικού αλουμινίου 20/40/2χιλ, Νο30675.
Το κιγκλίδωμα θα είναι μεταλλικό πανέλλο στο φανάρι, το οποίο θα κατασκευαστεί
από σκελετό UNP 3 0/60χιλ και διάτρητη λαμαρίνα με τριγωνική διάταξη οπών διαμέτρου
8χιλ. η απόσταση των οπών θα είναι 1 2, 50χιλ. Ο χειρολισθήρας θα είναι ευθύγραμμ ος,
διατομής 42χιλ. σε κάθε σκέλος, σύμφωνα με τα σχέδια των αναπτυγμάτων των
κλιμακοστασίων.
Οι εσωτερικοί τοίχοι των κλιμακοστασίων είναι μπατικές οπτοπλινθοδομές με
επίχρισμα.

34

Η οροφή θα είναι από εμ φανές, οπλισμένο σκυ ρ όδεμα με ξυλότυπο από
πλανισμένη τάβλα, σύμφωνα με τα σχέδια των ανόψεων.

8 . 1 .4

Χώροι εξυπηρέτησης θεατών

Είσοδος κοινού - πληροφορίες - Foyer
Το Κλειστό Γυμναστήριο έχει 4 εισόδους θεατών από τον περιβάλλοντα χώρο, 2

από την οδό Αρτάκης και 2 στη Β.Δ. πλευρά. Είναι απόλυτα διαχωρισμένες από την είσοδο
των αθλητών, των επισήμων και των δημοσιογράφων. Τα foyer βρίσκονται μεταξύ της
α ίθουσας αθλοπαιδιών και του περιβάλλοντα χώρου, είναι χώροι συνάθροισης κοινού και
πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Π υροπροστασίας. Αποτελούν χώρο εκτόνωσης και
αναμονής του κοινού και κομβικό σημείο κινήσεων προς κα ι από την αίθουσα και τις
κερκίδες. Στις μεγάλες πλευρές του κτηρίου υπάρχουν είσοδοι-έξοδοι που χρησιμοποιούνται
ως έξοδοι κινδύνου. Η κυκλοφορία των ΑΜΕΑ γίνεται απρόσκοπτα. Στο χώρο των εισόδων­
fοyer προβλέπονται ε κδοτήρια εισιτηρίων, χώρος για πληροφορίες, αναψυκτήριο και χώροι
υγιεινής (ανδρών-γυναικών).
Το δάπεδο θα κατασκευαστεί από μάρμαρο σκληρό, προέλευσης Πίνδου, πάχους
3εκ, μαλακωμένο, χρώματος γκρι-μπεζ, με επεξεργασία αδιαβροχοποίησης και διαστάσεων
40Χ80εκ, σύμ φωνα μ ε τα σχέδια των κατόψεων.
Η οροφή των foyer είναι βαθμιδωτή, σύμφωνα με τη γεωμετρία των κερκίδων
(πάτημα-ρίχτι) και κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμφανή εξαιρετικά
επιμελημένο ξυλότυπο πλανισμένης τάβλας, σύμφωνα με τα σχέδια των ανόψεων.

Α ναψυκτήριο
Το Κλειστό Γυμναστήριο έχει δύο χώρους αναψυκτηρίου εκ των οποίων ο ένας

χωροθετείται στην κεντρική είσοδο από την οδό Αρτάκης, στο χώρο του foyer και ο
δεύτερος στην Β .Δ πλευρά του κτηρίου. Έχουν εμ βαδόν 1 8 ,60μ2 και 1 1 , 70μ2

και

διαθέτουν και αποθήκη τροφοδοσίας με την οποία επικοινωνούν εσωτερικά.
Το έπιπλο του bar θα έχει μήκος 7,25μ και 4,20μ σύμφωνα με τα σχέδια των
κατοψεων, πλάτος Ο , 70μ και ύψος 1 , 1 Ομ και θα κατασκευαστεί από MDF επενδεδυμένο με
ανοξείδωτη λαμαρίνα και πάγκο συναλλαγών από κόντρα πλακέ θαλάσσης, πάχους 80χιλ,
επενδεδυμένο με ανοξείδωτη λαμαρίνα

σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. Ο πάγκος

εργασίας εσωτερικά θα είναι πλήρως εξοπλισμένος.
Το δάπεδο θα κατασκευαστεί από μάρμαρο Πίνδου, σε συνέχεια του δαπέδου του
foyer.

35

Πληροφορίες

Χωροθετούνται 3 χώροι πληροφοριών, ένας σε κάθε foyer.
Το έπιπλο της υποδοχής (reception) θα έχει μήκος 2,50μ πλάτος 0,70μ. και ύψος
1 , 1 0μ

, θα κατασκευαστεί από μεταλλικό σκελετό, MDF επενδεδυμένο με φορμάικα

σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών

Ο πάγκος θα κατασκευαστεί από κόντρα πλακέ

θαλάσσης.

Ε κδοτήρια εισιτηρίων

Χωροθετούνται 3 εκδοτήρια εισιτηρίων. Δύο (2) στην κεντρική είσοδο από την οδό
Αρτάκης και ένα στη Β.Δ πλευρά. Η πώληση των εισιτηρίων θα γίνεται από τον εξωτερικό
χώρο.
Ο πάγκος θα κατασκευαστεί από MDF επενδεδυμένο με φορμάικα σύμφωνα με τα
σχέδια λεπτομερειών . Θα έχει βάθος 50εκ και πάχος 25χιλ.

Χώρος ιατρείου - Πρώτων βοηθειών

Χωροθετείται ένας χώρος έκτακτης φροντίδας και παροχής πρώτων βοηθειών, στη
στάθμη (+4,00), εμβαδού 1 0,80μΌ για τους θεατές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
με εύκολη πρόσβαση στον περιβάλλοντα χώρο και σε ασθενοφόρο.
Στο χώρο προβλέπεται χώρος λουτρού και χώρος υγιεινής. Θα είναι εξοπλισμένος
πλήρως και θα κατασκευαστεί με τα ίδια υλικά και τις προδιαγραφές του ιατρείου των
αθλητών.

Χώροι υγιεινής κοινού
Χωροθετούνται τέσσερα συγκροτήματα χώρων υγιεινής. Κάθε συγκρότημα διαθέτει

χώρους υγιεινής ανδρών και γυναικών, ένα W.C. για ΑΜΕΑ και έναν αποθηκευτικό χώρο με
νιπτήρα και ντουζιέρα για τη φύλαξη των ειδών καθαριότητας. Προβλέπονται 65 W.C.
ανδρών, γυναικών, ΑΜΕΑ για 3. 5 1 4 άτομα (γεγονός που σημαίνει 1 W.C. Ι 54 άτομα< 65
άτομα).
Κάθε συγκρότημα έχει φυσικό και τεχνητό φωτισμό και αερισμό.
Στο χώρο υγιεινής των ανδρών προβλέπονται 1 Ο χώροι, εκ των οποίων οι 3 είναι
κλειστοί (W.C.) και οι υπόλοιποι 7 σε διαμορφωμένο χώρο για ουρητήρια.
Στο συγκρότημα χώρων υγιεινής των γυναικών προβλέπονται 4 κλειστοί χώροι
(W.C.), εκ των οποίων ο ένας πληροί τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ.
Π ροβλέπεται και ένας ανεξάρτητος χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ ανδρών.
Όλοι οι προθάλαμοι των W.C.είναι πλήρως εξοπλισμένοι για την εξυπηρέτηση των
χρηστών. Θα διαθέτουν ενιαίο μαρμάρινο πάγκο με επικαθήμενους νιπτήρες και μεταλλική

36

υποδομή στήριξης. Σε κάθε επικαθήμενο νιπτήρα θα τοποθετηθεί αναμεικτική μπαταρία και
σαπουνοθήκη επίτοιχη. Ο καθρέπτης θα είναι ενιαίος πάνω από τον πάγκο.
Οι τοίχοι κάθε συγκροτήματος, πάχους 1 ΟΟχιλ, θα κατασκευαστούν από μεταλλικό
σκελετό γυψοσανίδας με ηχομόνωση ορυκτοβάμβακα 45χιλ και διπλή άνθυγρη γυψοσανίδα
εκατέρωθεν μέχρι ύψους 2,75μ από το τελικό δάπεδο. Θα επενδυθούν με πλακίδια τοίχου
1 5Χ30εκ, χρώματος γκρι μπεζ, μέχρι την ψευδοροφή.
Τα W.C. διαχωρίζονται μεταξύ τους με σύστημα προκατασκευασμένων άνθυγρων
και αντιβανδαλιστικών χωρισμάτων από μασίφ φορμάικα , ύ ψους 2,40μ, από το δάπεδο
μέχρι την ψευδοροφή του χώρου.
Το δάπεδο θα στρωθεί με κεραμικά πλακίδια, αντιολισθηρά (R1 1 ), διαστάσεων
30Χ30εκ, χρώματος γκρι μπεζ έτσι ώστε να συνδυάζονται οι αρμοί τους με τα πλακίδια
τοίχου . Θα κατασκευαστούν σιφώνια δαπέδου για την απορροή των νερών του καθαρισμ ού,
σύμφωνα με τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων.
Τα είδη υγιεινής θα είναι λευκού χρώματος και θα τοποθετηθούν στη θέση που
ορίζουν οι κατόψεις. Οι λεκάνες των W.C θα είναι επιδαπέδιες με καζανάκι da l . Στον τοίχο
θα τοποθετηθεί θήκη/υποδοχή για χαρτί τουαλέτας. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τον
εξοπλισμό των W.C ΑΜΕΑ με τα ειδικά απαιτούμενα είδη υγιεινή ς και χειρολαβές.
Σε κάθε συγκρότημα θα τοποθετηθούν δύο αυτόματοι στεγνωτήρες χεριών.
Η οροφή των χώρων υγιεινής θα κατασκευαστεί σε ύψος 2,75μ, από μεταλλικά
φέροντα στοιχεία σύμφωνα με τη στατική μελέτη, ώστε να παραλάβει τα φορτία των
κλιματιστικών μ ονάδων οι οποίες θα τοποθετηθούν στην οροφή .
Οι κλιματιστικές μονάδες εξωτερικά θα επενδυθούν για αισθητικούς λόγους με
μεταλλική περσίδα χρώματος RAL 701 5
Κάθε συγκρότημα θα έχει ψευδοροφή από άνθυγρη γυψοσανίδα σε ύψος 2,40μ
από το τελικό δάπεδο, σύμφωνα με τα σχέδια των ανόψεων.

8.1.5

Χώρ οι εξυπηρέτησης επισήμων θεατών

Είσοδος επι σ ήμων
Η είσοδος των επισήμων είναι ανεξάρτητη, προσβάσιμ η από ασφαλή περιοχή του

περιβάλλοντα χώρου, στη στάθμη ( +4,00), με δυνατότητα προσέγγιση ς και στάθμευσης
των οχημάτων που τους μεταφέρουν και χωροθετείται στη Β.Δ. πλευρά του κτηρίου, στην
είσοδο από την οδό Εθνικής Στέγης. Η είσοδος γίνεται επίσης και από ανεξάρτητο
κλιμακοστάσιο το οποίο επικοινωνεί με τον εξωτερικό χώρο και τον υπόγειο χώρο
στάθμευσης.

37

Α ίθουσα αναμονής (foyer) - συνεντεύξεων - πληροφορίες
Ο χώρος αναμονής των επισήμων εξυπηρετεί και τους δημοσιογράφους και έχει

εμβαδόν 1 1 2 ,40μ2• Αποτελεί χώρο εκτόνωσης από και προς την αίθουσα αθλοπα ιδιών και
τις διακεκριμένες θέσεις. Η πρόσβαση στις κερκίδες είναι άμεση, στο επίπεδο του κάτω
διαδρόμου, με ράμπα κλίσης 4%. Υπάρχει η δυνατότητα να παρέχουν οι επίσημοι σύντομες
συνεντεύξεις.
Ο πάγκος πληροφοριών θα βρίσκεται μέσα στο χώρο της αίθουσας και θα έχει
διαστάσεις 2 , 1 ΟΧΟ,70μ.
Οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι, πάχους 1 00χιλ, θα κατασκευαστούν από
σκελετό γυψοσανίδας με διπλή γυψοσανίδα εκατέρωθεν και ορυκτοβάμβακα 45χιλ για
ηχομόνωση.
Η οροφή του χώρου είναι βαθμιδωτή, σύμφωνα με τη γεωμετρία των κερκίδων
(πάτημα-ρίχτι) και κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμφανή εξαιρετικά
επιμελημένο ξυλότυπο πλανισμένης τάβλας, σύμφωνα με τα σχέδια των ανόψεων και ο
τεχνητός φωτισμός σύμφωνα με τη μελέτη φωτισμού των Η/Μ εγκαταστάσεων.
Το δάπεδο θα κατασκευαστεί από μάρμαρο όμοιο μ ε το δάπεδο των foyer των
θεατών και θα είναι ενιαίο στους χώρους των επισήμων.

Α ναψυκτήριο
Χωροθετείται στην αίθουσα αναμονής. Διαθέτει αποθήκη τροφοδοσίας εμβαδού

2,40μ2•
Το έπιπλο του bar θα έχει μήκος 4,70μ και θα κατασκευαστεί από MDF
επενδεδυμένο με ανοξείδωτη λαμαρίνα. Θα έχει πάγκο από κόντρα πλακέ θαλάσσης,
πάχους 80χιλ, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. Ο πάγκος εργασίας εσωτερικά θα είναι
πλήρως εξοπλισμένος. Στον τοίχο πίσω από το bar θα κατασκευαστούν ράφια και ερμάρια
βάθους 30εκ από MDF επενδεδυμένο με φορμάικα.

Χώρ οι υγιεινής
Χωροθετούνται δύο χώροι υγιεινής με προθάλαμο και πλήρη εξοπλισμό. Ένας για

άνδρες και ένας για γ υναίκες σε επαφή με το αναψυκτήριο. Ο χώρος υγιεινής των ανδρών
περιλαμ βάνει 2 κλειστούς χώρους ιyν.c ) και 2 ουρητήρια. Ο χώρος υγιεινής των γ υναικών
περιλαμ βάνει 3 κλειστούς χώρους ιyν . C). Διαμορφώνεται επίσης ένας ανεξάρτητος χώρος
υγιεινής ΑΜΕΑ.
Τα υλικά κατασκευής και ο εξοπλισμός των χώρων είναι ίδιος με τους χώρους
υγιεινής των θεατών.

38

8.1 . 6

Χώροι εξυπηρέτησης δημοσιογράφων

Είσοδος- αναμ ονή

Οι Χώροι εξυπηρέτησης δημ οσιογράφων διαθέτουν ξεχωριστή είσοδο από τον
περιβάλλοντα χώρο, στη στάθμη ( +4.00), με δικό τους κλι μ ακοστάσιο και ανεξάρτητη
προσπέλαση από και προς τις κερκίδες και τα αποδυτήρια των αθλητών. Διαθέτει ένα χώρο
αναμονής με ράφια και θυρίδες για τα δελτία ενημέρωσης .
Οι δημοσιογράφοι εξυπηρετούνται από το αναψυκτή ριο που βρίσκεται στο foyer
των επισήμων.

Αίθουσα εργασίας
Χωροθετείται στις κερκίδες στη στάθμη (+ 1 4 ,80) και έχει πρόσβαση σε όλες τις

εγκαταστάσεις επικοινωνίας. Έχει εμ βαδόν 7 1 ,91 μΌ
Οι

διαχωριστικοί τοίχοι, πάχους 1 ΟΟχιλ, θα κατασκευαστούν από σκελετό

γυψοσανίδας με διπλή γυψοσανίδα εκατέρωθεν και ορυκτοβάμβακα 45χιλ για ηχομόνωση.
Εξωτερικά

προς

το

χώρο

ηχοαποροφητικά πανέλα

της

αίθουσας

αθλοπαιδιών,

βιομηχανικής παραγωγής που

θα

επενδυθεί με

ξύλινα

στερεώνονται επάνω στις

γυψοσανίδες αφού παρεμβληθεί ξύλινος σκελετός.

Το δάπεδο θα κατασκευαστεί από μάρμαρο σκληρό, προέλευσης Πίνδου, πάχους
3εκ, μαλακωμένο, χρώματος γκρι-μπεζ, με επεξεργασία αδιαβροχοποίησης.
Η οροφή του χώρου θα κατασκευαστεί σε ύψος 2,80μ, από μεταλλικά φέροντα
στοιχεία σύμφωνα με τη στατική μελέτη .Θα κατασκευαστεί ψ ευδοροφή από γυψοσανίδα
σύμφωνα με τα σχέδια των ανόψεων και ο τεχνητός φωτισμός σύμφωνα με τη μελέτη
φωτισμού Η/Μ εγκαταστάσεων.

Αίθουσα συνεντεύξεων
Χωροθετούνται δύο αίθουσες, η μία στην μικτή ζώνη στη στάθμη ( +0, 1 5 ), στην

έξοδο των αθλητών μετά τον αγώνα πλησίον του αγωνιστικού χώρου και είναι εύκολα
προσβάσιμη μέσω του κλιμακοστασίου των δημοσιογράφων και έχει εμβαδόν
η δεύτερη σε επαφή με την αίθουσα αθλοπαιδιών στη στάθμη ( +0,50),
39,04μ2

23,93μ2 και

και έχει εμβαδόν

Το δάπεδο θα κατασκευαστεί από μάρμαρο σκληρό, προέλευσης Πίνδου, πάχους
3εκ, μαλακωμένο, χρώματος γκρι-μπεζ, με επεξεργασία αδιαβροχοποίησης και διαστάσεων
40Χ80εκ.

39

Οι

διαχωριστικοί

τοίχοι πάχους

1 ΟΟχιλ θα

κατασκευαστούν από σκελετό

γυψοσανίδας με διπλή γυψοσανίδα εκατέρωθεν και εσωτερικά ορυκτοβάμβακα 45χιλ για
ηχομόνωση.
Η ψευδοροφή θα κατασκευαστεί από γυψοσανίδα σ ύ μφωνα με τα σχέδια των
ανόψεων και ο τεχνητός φωτισμός σύμφωνα με τη μελέτη φωτισμού Η/Μ εγκαταστάσεων.
Η αίθουσα θα έχει μεγαφωνικό σύστημα.
Τα καθίσματα θα είναι σταθερά και θα διαθέτουν όλον τον απαιτούμενο
μ ηχανολογικό εξοπλισμό.

Θ εωρεία δημοσιογράφων

Χωροθετούνται σε διακεκριμένη θέση στις κερκίδες, έχουν ανεμπόδιστη θέα σε όλο
τον αγωνιστικό χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου και είναι π ροστατευμένα από πιθανές
παρεμβολές θεατών. Οι μόνιμες θέσεις των δημοσιογράφων είναι 46 και είναι εξοπλισμένες
με επιφάνεια εργασίας διαστάσεων 0,90ΧΟ,45μ και καταλαμβάνουν 2 σειρές πλάτους 2 , 1 0 μ
και μήκους 0,90μ.

Σε κάθε έδρανο θα υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και

τηλεπικοινωνιακή σύνδεση.
Στο

επίπεδο

(+1 1 ,92)

χωροθετούνται

3

κλειστοί

θάλαμοι.

Οι

τοίχοι

θα

κατασκευαστούν από μεταλλικό σκελετό γυψοσανίδας με ορυκτοβάμβακα 45χιλ εσωτερικά
και επένδυση διπλής γυψοσανίδας εκατέρωθεν. Εξωτερικά θα επενδυθούν με ξύλινα
ηχοαπαρροφητικά πανέλλα βιομηχανικής παραγωγής που στερεώνονται επάνω στις
γυψοσανίδες αφού παρεμβληθεί ξύλινος σκελετός.
Η οροφή των θαλάμ ων θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμφανή
εξαιρετικά επιμελημένο ξυλότυπο πλανισμένης τάβλας, σύμφωνα με τα σχέδια των
ανόψεων

και ο τεχνητός

φωτισμός σύμφωνα

με τη μελέτη

φωτισμού

των Η/Μ

εγκαταστάσεων.
Το δάπεδο θα είναι σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου διαστάσεων 60Χ60εκ , με
επικάλυψη πλακίδια linoleum 60Χ60εκ, το οποίο θα τοποθετηθεί επάνω στην πλάκα του
οπλισμένου σκυροδέματος για τη διευκόλυνση διέλευσης των καλωδίων ενδιάμεσα.

Χώροι υγιεινής
Εξυπηρετούνται από τους χώρους υγιεινής των επισήμων οι οποίοι είναι

επαυξημένοι για την εξυπηρέτηση και των δημοσιογράφων.

40

8.1 .7

Χώροι Διοίκη ση ς

Είσοδος-πλη ροφορίες
Χωροθετείται στη στάθμη (+0,50), έχει ανεξάρτητη πρόσβαση από την οδό

Αρτάκης και διαθέτει και χώρο πληροφοριών με έπιπλο-πάγκο μήκους 2,60μ, πλάτους
0,70μ και ύψους 1 , 1 0μ , από μεταλλικό σκελετό και MDF επενδεδυμένο με φορμάικα
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών . Ο πάγκος θα κατασκευαστεί από κόντρα πλακέ
θαλάσσης.

Γραφεία Διοίκη ση ς - Διευθυντής - Αίθουσα Συνεδριάσεων
Χωροθετούνται 2 γραφεία εμβαδού 1 8,45μ2

διευθυντή

το καθένα , ένα γραφείο για το

με χώρο υγιεινής και χώρο συνεδριάσεων εμβαδού 33,26μ'- Όλοι οι χώροι

διοίκησης διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό.
Οι διαχωριστικοί τοίχοι θα είναι από διπλή γυψοσανίδα εκατέρωθεν σκελετού
μεταλλικού γυψοσανίδα ς με μόνωση ορυκτοβάμβακα πάχους 45χιλ.
Το δάπεδο θα στρωθεί με μαλακωμένο μάρμαρο Π ίνδου, χρώματος γκρι-μπεζ,
πάχους 3εκ και διαστάσεων 40Χ80εκ, σύμφωνα με τα σχέδια κατόψεων και με επεξεργασία
αδιαβροχοποίησης.
Όλοι οι χώροι θα έχουν ψευδοροφή από γυψοσανίδα, σύμφωνα με τα σχέδια
ανόψεων της μελέτης.

Χώροι υ γιεινής διοικη τικού προσωπικού
Χωροθετείται ένας χώρος υγιεινής για άνδρες με δύο W.C ,και προθάλαμο με

πλήρη εξοπλισμό και ένας χώρος υγιεινής για τις γυναίκες με δύο W.C ,και προθάλαμο με
πλήρη εξοπλισμό.
Επίσης, κοντά στους χώρους υγιεινής διοίκησης, χωροθετείται χώρος aποδυτηρίου
καθαριότητας με χώρο λουτρού, χώρο

υγιεινής και ερμάρια για το προσωπικό

καθαριότητας. Δίπλα στο χώρο του aποδυτηρίου π ροβλέπεται αποθήκη με νιπτήρα και
ντουζιέρα για τη φύλαξη των ειδών καθαριότητας.
Τα υλικά κατασκευής και ο εξοπλισμός τους θα είναι όμοιος με των υπολοίπων
χώρων υγιεινής.

Γραφείο Αστυνομίας - Πυ ροσβεστικής
Χωροθετείται στη στάθμη (+0,50) για την Αστυνομία και την Π υροσβεστική. Έχει

άμεση επικοινωνία με τον περιβάλλοντα χώρο με ανεξάρτητη είσοδο και εμβαδόν 1 8,00μ2
. Π ροβλέπεται και ένας χώρος κρατητηρίου εμβαδού 4 , 32μ2 στη στάθμη (+0,09).

41

Χώρος Πληροφοριακών Συστ ημάτων (Compυter room)
Χωροθετείται στη στάθμη (+Ο, 1 5) και έχει εμβαδόν 22,29μ2 για την εγκατάσταση

των πληροφορικών συστημάτων. Η ψευδοροφή του χώρου είναι ορυκτών ινών για την
εύκολη διέλευση των καλωδίων

Γραφείο Συντηρη τών
Χωροθετείται

στη

στάθμη

( -3, 1 0)

πλησίον

των

μηχανολογικών

χώρων

(μηχανοστασίου) και έχει εμβαδόν 23,70μ2. Διαθέτει aποδυτήριο με χώρο λουτρού, χώρο
υγιεινής και ερμάρια με πλήρη εξοπλισμό.
Οι περιμετρικοί τοίχοι θα είναι διπλοί δρομικοί επιχρισμένοι, με θερμομ όνωση από
εξηλασμένη πολυστερίνη εσωτερικά πάχους 5εκ.Τα τοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα θα
θερμομονωθούν με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5εκ. αδρής επιφάνειας με
επίχρισμ α.
Το δάπεδο θα στρωθεί με κεραμικά πλακίδια aντιολισθηρό.

Εργαστήριο
Χωροθετείται στη στάθμη ( -3, 1 0) και έχει εμβαδόν 42,34μ2 • Χρησιμοποιείται από

τους συντηρητές για μικρής κλίμακας επισκευές. Βρίσκεται κοντά στους μ ηχανολογικούς
χώρους.
Οι περιμετρικοί τοίχοι θα είναι διπλοί δρομικοί επιχρισμένοι, με θερμομόνωση από
εξηλασμένη πολυστερίνη εσωτερικά πάχους 5εκ.Τα τοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα θα
θερμομονωθούν με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5εκ. αδρής επιφάνειας με
επίχρισμα.
Το δάπεδο θα στρωθεί με κεραμικά πλακίδια aντιολισθηρό.

8 . 1 .8

Αίθουσα Ελέγχου
Χωροθετείται στην αίθουσα αθλοπαιδιών, σε στάθμη ( +6,60), στην περιοχή των

κερκίδων, στη μεγάλη πλευρά του κτηρίου. Έχει πανοραμική θέα του εσωτερικού χώρου του
κλειστού Γυμναστηρίου και είναι εξοπλισμένη με οθόνες επιτήρησης με κλειστό κύκλωμα
τηλεόρασης και σύστημα ανακοινώσεων. Κάμερες παρακολούθησης θα τοποθετηθούν σε
όλες τις προσβάσεις σύμφωνα με τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων.
Η πρόσβαση στην αίθουσα γίνεται από το χώρο των κερκίδων με δυο συμ μετρικές
σκάλες από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα με επεξεργασία κτυπητού beton (ντεσιλίδικου).
Οι τοίχοι της όψης ανάμεσα στα υποστυλώματα από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα θα
κατασκευαστούν από μεταλλικό σκελετό γυψοσανίδας 50χιλ, με ορυκτοβάμβακα 40χιλ

42

εσωτερικά και διπλή γυψοσανίδα εκατέρωθεν. Η εξωτερική πα ρειά θα επενδυθεί με ξύλινο,
ηχοαπορροφητικό πανέλλο. Στα σημεία επαφής με τα υποστυλώματα θα κατασκευαστεί
σκοτία 1 5χιλ.
Το δάπεδο θα κατασκευαστεί από σύστημα υπερυψω μ ένου δαπέδου, από πλάκες
διαστάσεων 60Χ60εκ με επικάλυψη από πλακίδια linoleυm πάχους 2χιλ για τη διέλευση
καλωδίων.
Στα κιγκλιδώματα των σκαλών θα στηριχτούν πανέλλα από μεταλλικό σκελετό από
κοιλοδοκούς 40/80χιλ και ξύλινες τάβλες, σύμφωνα με τα αναπτύγματα κλιμάκων.

8 . 1 .9

Χώροι Η/Μ εγκα ταστάσεων

-

Shaft

Μ ηχανολογικοί χώροι
Οι χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων χωροθετούνται στο Β ' υπόγειο (-3 , 1 0) και η

πρόσβαση σε αυτούς εξασφαλίζεται μέσω της ράμπας οχημάτων του χώρου στάθμευσης.
Το μ ηχανοστάσιο περιλαμβάνει τους εξής χώρους:
J;>

Λεβητοστάσιο

J;>

Υδροστάσιο

J;>

Χώρο συλλεκτών

J;>

Υποσταθμό ΔΕΗ

J;>

Χώρο μετασχηματιστή

J;>

Χώρο μέσης τάσης

J;>

Χώρο UPS

;. Χώρο ΗΖ
Ο αερισμός του μ ηχανοστασίου είναι επαρκής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
λειτουργίας του.
Η δεξαμενή πυρόσβεσης και το αντλιοστάσιο χωροθετούνται στο Δ ' υπόγειο, στη
στάθμη (-1 0 ,20), κάτω από τις ράμπες κυκλοφορίας των οχημάτων.
Ο χώρος της ΔΕΗ και το Λεβητοστάσιο έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση από τον
περιβάλλοντα χώρο, με εξωτερική κλίμακα.
Τα μηχανήματα των κλιματιστικών μονάδων θα τοποθετηθούν στον υπαίθριο
χώρο, πίσω από το Κολυμβητήριο και μέσω μ ηχανολογικού διαδρόμου υπόγειου, πλάτους
1 ,80μ και ύψους 2,20μ, οδηγούνται παράλληλα με τη Β . Δ πλευρά του κτηρίου στο
Β ' υπόγειο και στους μ ηχανολογικούς χώρους.
Το δάπεδο του μ ηχανολογικού διαδρόμου θα κατασκευαστεί από οπλισμένο
σκυρόδεμα και θα τριφτεί με ελικοπτεράκι. Οι τοίχοι και η οροφή του θα κατασκευαστούν
από ανεπίχριστο οπλισμένο σκυρόδεμα με εμφανή ξυλότυπο betoform.

43

Οι ενδιάμεσοι τοίχοι των Η/Μ χώρων θα κατασκευαστούν μπατικοί με επίχρισμα
και όλες οι θύρες θα είναι πυρασφαλείας, μεταλλικές, συμπαγείς, χωρίς ανοίγματα.
Το δάπεδο θα είναι βιομηχανικό και η οροφή ανεπίχριστο σκυρόδεμα με εμφανή
ξυλότυπο με betoform.

Shaft

Χωροθετούνται 4 shaft σης τέσσερεις γωνίες του κτηρίου. Διαχωρίζονται σε δύο
χώρους το κάθε ένα, έναν αγωγό εξαερισμού και ένα χώρο διέλευσης σωληνώσεων
ηλεκτρολογικών και ύδρευσης-αποχέτευσης.
Οι περιμετρικοί τοίχοι στα υπόγεια είναι από ανεπίχριστο οπλισμένο σκυρόδεμα
και στην ανωδομή από μεταλλικό σκελετό με κοιλοδοκούς, με επένδυση διπλής πυράντοχης
γυψοσανίδα ς εσωτερικά, τσψεντοσανίδα εξωτερικά και πετροβάμβακα 1 ΟΟχιλ εσωτερικά για
λόγους πυροπροστασίας.
Στο χώρο με τη διέλευση των σωληνώσεων θα τοποθετηθεί μεταλλική σχάρα ως
δάπεδο.
8. 1 . 1 0

Χώρος Στάθμευσης
Ο χώρος στάθμευσης οργανώνεται σε τρείς υπόγειες στάθμες (-3, 1 01 -6, 1 5/

9,20) και εξυπηρετεί 3 1 2 αυτοκίνητα.
Οι θέσεις στάθμευσης έχουν σχεδιασθεί σύμφωνα με το ΠΔ. 1 1 0/2004 και
απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο οι παρακάτω 3 1 2 θέσεις συνολικά :
Εμβ.Αγωνισηκού Χώρου και Αίθ. Ενδυνάμωσης = 1 560,48μ2 / 1 00= 1 6 θέσεις
Εμβ. Γραφείων = 1 1 6, 1 4μ2 / 60=3 θέσεις
Θέσεις Θεατών= 3 51 4 /1 2=293 θέσεις
Πραγματοποιούνται

321 θέσεις , 60 θέσεις στο Β 'υπόγειο, 1 26 θέσεις στο Γ '

υπόγειο, 1 26 θέσεις στο Δ ' υπόγειο και 9 στον Περιβάλλοντα χώρο.
Επίσης απαιτείται το 5% των θέσεων στάθμευσης να είναι για χρήση ΑΜΕΑ
, δηλαδή 1 6 θέσεις. Χωροθετούνται 20 θέσεις ΑΜΕΑ, εκ των οποίων 6 χωροθετούνται στον
περιβάλλοντα χώρο, 8 στο Β'υπόγειο, 3 στο r· υπόγειο και 3 στο Δ' υπόγειο.
Η είσοδος- έξοδος γίνεται με ράμπα από την οδό Αρτάκης πλάτους 3,50μ το κάθε
τμήμα με το πεζοδρόμιο πλάτους 0,50 εκ. Στην ράμπα θα τοποθετηθούν μπάρες ελέγχου
των αυτοκινήτων.
Εσωτερικά η κυκλοφορία

γίνεται με ανεξάρτητες ράμπες ανόδου-καθόδου

πλάτους 3,35μ με το πεζοδρόμιο. Σης ράμπες του β' και γ' υπογείου τοποθετούνται
συρόμενες πυράντοχες πόρτες για λόγους πυροπροστασίας ,ώστε κάθε υπόγειος όροφος
να είναι ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα.

44

Το δάπεδο θα είναι βιομηχανικό βαρέως τύπου για να έχει αντοχή και θα περαστεί
με

σκληρυντικό

υλικό

εποξειδικής

βάσης,

ώστε

να

αποκτήσει

την

απαιτούμενη

ανθεκτικότητα. Στα δάπεδα των υπογείων θα δοθούν οι κατάλληλες ρύσεις για την απορροή
των νερών προς τα σιφώνια δαπέδου.
Τα τοιχεία των υπογείων, οι οροφές και τα δοκάρια θα είναι ανεπίχριστο οπλισμένο
σκυρόδεμα με εμφανή ξυλότυπο με betoform.
Οι εσωτερικοί τοίχοι θα είναι μπατικοί με επίχρισμα.

8.1 . 1 1

Περιβάλλων Χώρος
Ο περιβάλλων χώρος αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης

και σχεδιάστηκε με βιοκλιματικά κριτήρια, με στόχο τη δημιουργία ενός κτηρίου χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση του μικροκλίματος τ η ς περιοχής.
Ο σχεδιασμός του εξασφαλίζει:

Την άνετη και ασφαλή πρόσβαση κα ι αποχώρηση των θεατών.
Την στάθμευση 9 οχημάτων εκ των οποίων 6 είναι για χρήση ΑΜΕΑ.
Την άνετη και ασφαλή κυκλοφορία ΑΜΕΑ και τυφλών.
Την άνετη πρόσβαση ( είσοδο ) από την οδό της Εθνικής Στέγης των οχημάτων
τροφοδοσίας, ασφαλείας ( πυροσβεστική ) και αθλητών καθώς και την ασφαλή έξοδο
αυτών από την οδό Αρτάκης .
Την άνετη και ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση των οχημάτων από τον υπόγειο
χώρο στάθμευσης από την οδό Αρτάκης .
Την μέγιστη επιφάνεια φύτευσης με ζώνες πρασίνου υψηλής και χαμηλής φύτευσης
περιμετρικά του κτηρίου και στα όρια του οικοπέδου.
Το δάπεδο στην περιοχή κυκλοφορίας των οχημάτων θα στρωθεί με ψυχρούς
τσιμεντοκυβόλιθους, παλαιωμένους, διαστάσεων 1 0Χ20εκ και χρώματος γκρι. Οι κυβόλιθοι
θα τοποθετηθούν με άμμο, πάχους 4-βεκ επάνω σε gross beton (C1 6/20) πάχους 1 5εκ.
Περιμετρικά και ενδιάμεσα θα κατασκευαστούν φιλέτα εγκιβωτισμού από σκυρόδεμα
C1 6/20, πάχους 1 0ε κ και ύψους 1 0εκ, σύμφωνα με τα σχέδια των κατόψεων.
Στις

περιοχές

κυκλοφορίας

των

πεζών

θα

κατασκευαστεί

δάπεδο

από

γαρμπιλόδεμα με στεγανοποιητικό μάζης για την αποφυγή ρηγματώσεων, με επεξεργασία
ντεσιλίδικου, «ΚΤυπητό beton» με θραπίνα και κατασκευαστικές σκοτίες, σύμφωνα με το
σχέδιο περιβάλλοντος χώρου.
Στους εξώστες το δάπεδο θα είναι από γαρμπιλόδεμα με επεξεργασία ντεσιλίδικου
και κατασκευαστικές σκοτίες .

45

Η πορεία του τυφλού θα κατασκευαστεί από εμφανές σκυρόδεμα με έντονες
ραβδώσεις πάχους 20χιλ.
Τα πεζοδρόμια θα στρωθούν με ψυχρούς, παλαιωμένους τσιμεντοκυβόλιθους,
χρώματος γκρι, επάνω σε άμμο πάχους 4-βεκ η οποία θα τοποθετηθεί κατ' ευθείαν στο
χώμα.
Η πορεία του τυφλού θα κατασκευαστεί με τσιμεντόπλακες ραβδωτές, διαστάσεων
40Χ40εκ, χρώματος γκρι.
Οι υπαίθριες σκάλες θα κατασκευαστούν από εμφανές σκυρόδεμα με επεξεργασία
«ντεσιλίδικου». Τα πατήματα και τα ρίχτια θα κατασκευαστούν σε Β'φάση με τα δάπεδα των
εξωστών. Το σκυρόδεμα θα πέσει στην ήδη υπάρχουσα ψάθα της σκάλας με αναμονές από
τη φάση της σκυροδέτησης του σκελετού του κτηρίου.
Η φύτευση καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της διαμόρφωσης και αποτελεί
κυρίαρχο συνθετικό στοιχείο. Έχει εμβαδόν 985μ2•
Τα παρτέρια στην περίμετρό της θα έχουν φιλέτα εγκιβωτισμού από άοπλο
σκυρόδεμα διαστάσεων 1 ΟΧ20εκ. Η επάνω επιφάνειά τους θα είναι περασιά με τα δάπεδα
του περιβάλλοντος χώρου και θα είναι ιδιαίτερα επιμελημένη. Στην περιοχή όπου η φύτευση
γειτνιάζει με δάπεδα από σκυρόδεμα ή γαρμπιλόδεμα δε θα κατασκευαστεί επιπλέον φιλέτο
εγκιβωτισμού.
Η επιλογή των φυτών και των δένδρων έγινε με γνώμονα τις αρχές βιοκλιματικού
σχεδιασμού, αειθαλή και ψηλά δένδρα στην βορειοδυτική πλευρά, φυλλοβόλα μεγάλα
δένδρα στη νοτιοδυτική και νοτιοανατολική πλευρά.
Στο πίσω όριο του οικοπέδου και στο πλαϊνό προς το Κολυμβητήριο, θα
τοποθετηθούν κωνοφόρα δένδρα σύμφωνα με τα σχέδια διαμόρφωσης του Περιβάλλοντος
Χώρο υ.
Σε όλες τις επιφάνειες φύτευσης θα τοποθετηθεί χλοοτάπητας.
Στα παρτέρια της εισόδου από την οδό Αρτάκης, δεξιά και αριστερά και μεταξύ των
κλιμάκων, θα τοποθετηθούν χαμηλά θαμνώδη φυτά και ανθόφυτα.

46

8.2 .

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟ ΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα Γενική Περιγραφή αφορά στις οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση
του κτηρίου του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου - Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου Ν.
Σμύρν η_ς και περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές για την κ α τασκευή τους. Η συνολική
Τεχνική Περιγραφή Δομικών Εργασιών μαζί με τον Π ίνακα Τελε ιωμάτων , Κουφωμάτων και
τις Τεχνικές Προδιαγραφές αποτελούν το σύνολο τεχνικών όρων των υλικών και εργασιών
που θα ισχύσουν στην κατασκευή του έργου.
Σε περίπτωση αντιφατικής αναγραφής σε κάποια από τα μέρη του Τεύχους των
Προδιαγραφών, η σειρά ισχύος των μερών ορίζεται ως κατωτέρ ω :
α . Τεχνική Περιγραφή Δομικών Ε ργασιών
β. Π ίνακας Τελειωμάτων
γ. Τεχνικές Προδιαγραφές
Όπου από το Τεύχος Π ροδιαγραφών προκύπτει εφα ρμογή περισσοτέρων της
μιας λύσεως εργασίας ή υλικού, εάν δεν ορίζεται μονοσήμαντη λύση στα σχέδια ή στα
λοιπά συμβατικά τεύχη, τότε ο εργολάβος έρχεται σε συνεννόηση με τον μελετητή του
έργου. Σε περίπτωση αλλαγής υλικού, εργασίας, τροποποίη σης σχεδίων και γενικά
κάθε αλλαγή εκτέλεσης εργασιών και υλικών θα γίνεται μετά από τη ν έγγραφη
έγκριση της Δ ιευθύνουσ ας Υπη ρεσία ς.
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συμπληρώνεται από τα σχέδια της μελέτης και τις
υπάρχουσες κανονιστικές διατάξεις που αφορούν την εκτέλεση παρεμφερών έργων. Όπου
δεν αναφέρεται ρητά τρόπος εκτέλεσης εργασίας ή χρησιμοποιούμενο υλικό, ισχύουν οι
κανόνες της τέχνη ς και της επισ τήμης προς επίτευξη του αρίστου αποτελέσ ματος.
Στο κτίρι ο θα χρησ ιμοποιη θούν υλικά νέα ς τεχνολογία ς και άριστης ποιό τητας.
Στο υπόγειο, ο φέρων οργανισμός του κτηρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και
οι τοιχοποιίες μεταξύ των εσωτερικών χώρων από οπτόπλινθους με επίχρισμα ή και ξηρά
δόμηση. Υπέργεια ο φέρων οργανισμός είναι επίσης από ανεπίχριστο οπλισμένο
σκυρόδεμα με εμφανή ξυλότυπο από πλανισμένη τάβλα.
Τα υλικά πλήρωσης του κελύφους είναι ανεπίχριστο σκυρόδεμα με εμφανή
ξυλότυπο από πλανισμένη τάβλα, τοιχοποιίες ξηράς δόμησης με μεταλλικό σκελετό και
επένδυση από ολοκληρωμένο σύστημα αεριζόμενης όψης με προκατασκευασμένα πανέλλα
ινοοπλισμένης τσιμεντοσανίδας στο ισόγειο ή από ξύλινα ρηηνούχα πανέλλα στον όροφο
και υαλοπετάσματα διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων που φέρονται σε μεταλλικό
σκελετό από κοιλοδοκούς 50/1 50/6 γαλβανισμένους και βαμμένους.

47

Η στέγη στηρίζεται σε μεταλλικό σκελετό από επίπεδα δικτυώματα τα οποία
εδράζονται σε υποστυλώματα εμφανούς οπλισμένου σκυροδέματος και γεφυρώνουν
απόσταση 56,40μ.
Η επικάλυψη

της επιφάνειας της στέγης μορφής ανοικτού V είναι από

θερμομονωτικά μεταλλικά πανέλλα πολυουρεθάνης.
Εσωτερικά η διαμόρφωση των χώρων γίνεται με οπτοπλινθοδομές η ξηρά δόμηση.
Σε ορισμένους χώρους προβλέπεται

ψευδοροφή

κατάλληλη για

τις ανάγκες

της

συγκεκριμένης χρήσης.
Τα δάπεδα των χώρων ανάλογα με τη χρήση είναι:

Κύρια Αίθουσα Αθλοπαιδιών Ξύλινο δάπεδο

Αίθουσα Ενδυνάμωσης:

Χώροι Θεατών-Διάδρομοι Κυκλοφορίας­
Κλιμακοστάσια:

Μάρμαρο Π ίνδου

Υγροί Χώροι-Αποδυτήρια-Αποθήκες:

Κεραμικά Αντιολισθηρά Πλακίδια

Χώροι Στάθμευσης, Η/Μ χώροι:

Βιομηχανικό δάπεδο

Τα

κουφώματα

του

κτηρίου

είναι

από προφίλ

αλουμινίου

και πλήρωση

θερμομονωτικών ενεργειακών υαλοπινάκων. Θα είναι δε κυ ρίως προβαλλόμενα για τον
αερισμό των χώρων.
Π ροβλέπονται θύρες μεταλλικές και ξύλινες πυρασφαλείας για τους χώρους που
ορίζουν πυροδιαμερίσματα σύμφωνα με τη μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας. Στους Η/Μ
χώρους προβλέπονται θύρες μεταλλικές και ξύλινες πρεσαριστές με επένδυση φορμάικα
στους υπόλοιπους χώρους.

Γενικός όρος είναι ότι όλα τα υλικά που ενσωμα τώνονται στην κα τασκευή
του κτιρίου, πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα κα ι προδιαγραφές που
περιλαμβάνοντα ι στα συμβατικά τεύχη και σχέδια, να είναι Α' ποιότητας και να
υποβάλλονται προηγουμένως για έγκριση Διασφάλισης Ποιότητας στον υπεύθυνο
τ ης Υπηρεσίας, με κατάλληλα δείγματα , πληροφοριακά έντυπα, πιστοποιητικά
ποιότητας,

πρ οδιαγραφές

και

τον

απαραίτητο

συσχετισμό

με

συμβα τικές

προβλέψεις. Δεν θα ενσωματώνε ται στο έργο κανένα υλικό, για το οποί ο δε θα έχει
προηγηθεί η ανωτέρω διαδικασία και η σχε τική έγκριση.

Επισημαίνεται ότι :
Απαιτείται ύψιστη κατασκευαστική τελειότητα τόσο στο επίπεδο των χαράξεων,
καλουπωμάτων, αναμονών όσο και στο επίπεδο των χρησιμοποιούμενων υλικών και
κατασκευαστικών μεθόδων. Ακριβείς αναλογίες υλικών και πρόσμικτων, καλή δόνηση
σκυροδέματος,

σωστά <<δεμένους» ξυλότυπους, ακρίβεια στις χαράξεις διελεύσεων,

48

σταθμών, κα. Καθώς επίση ς απασχόλη ση εξειδικευμένων συνερ γε ίων (φέρων οργανισμός,
αλουμίνια, μέ ταλλα κ.α.) κω αυστη ρή επίβλεψη του έργου.
Όπου στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή όπως και σ τα τεύχη Π ροδιαγραφών
υλικών κω εργασιών τη ς Μελέτ η ς αναφέρε τα Ι ο όρος "ενδεικτικός τύπος" για ορισμένες
κα τασκευές, συσκευές, υλικά ή μηχανήμα τα, διευκρινίζετω όη αυ τό αποσκοπεί στον
σαφέστερο

καθορισμό

των

επιθυμ ητών

ιδιο τ ή τ ων

φυσικών

ή

χη μικών

των

χρ η σιμοποιούμενων υλικών κω την ποιότη τα τ ους. Η αναφορά αυτ ή σε καμία περίπτωσ η
δεν δεσμεύει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος του έργου μπορεί να χ ρησιμοποιήσει οποιοδήποτε
ισοδύναμο υλικό, οποιουδήποτε κα τασκευαστικού οίκου, με ης αντίστ οιχες ιδιό τητες και
ύστερα από τ ην έγκριση τη ς επίβλεψ η ς. Απαραίτητ η προ ϋπόθ ε ση είναι τ ο κάθε υλικό να
συνοδεύε ται από τα απαιτ ούμενα πιστοποιη τικά ποιό τ η τα ς και τα τεχνικά φυλλάδια του
οίκου παραγωγής του. Ειδικά για εξειδικευμένα υλικά αποκλει στ ικής αθλητικής χρήση ς θα
πρέπει να προσκομίζον τω οι πιστοποιήσεις κω εγκρίσεις των σ υγ κεκριμένων υλικών από τις
αν τίστοιχες Διεθνείς Αθλητ ικές Ομο σπονδίες.

49

eι ο
<;><\

.J. Y.:.?..:.�1 ι)
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: .. :::?ι 4 .. t3..ιe{.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτιΑ

Νέα Σμύρνη :

ΝΟΜΟΣ ΑΠΙ ΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ν ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡ: Σ. Κωβαίου
ΤΗΛ : 2 1 3 2025830
FAX : 2 1 0 9355681

ΙΙΡΟΣ: τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : 1) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για
το έργο : «Κατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 3.500
Θέσεων Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου
Ν. Σμύρνης>>.
2) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή της ως άνω
Προγραμματικής Σύμβασης
Κύριε Πρόεδρε
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για :
1.

Την έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο: «Κατασκευή Νέου
Κλειστού

Γυμναστηρίου

3.500

Θέσεων

Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ν. Σμύρνης»,

Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο

όπως το συνημμένο σχέδιο όρων

που σας επισυνάπτουμε.
2.

Την

Εξουσιοδότηση

στον

Δήμαρχο

για

την

υπογραφή

της

ως

άνω

Προγραμματικής Σύμβασης

)

Συνημμένα

Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Κατασκευή Νέου Κλειστού
Γυμναστηρίου 3.500 Θέσεων Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο
Δήμου Ν. Σμύρνης»

ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑ Μ Μ ΑτΙΚ Η ΣΥ Μ ΒΑΣΗ

Για το έργο:
« Κατασκευή νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 3.500 θέσεων
Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας
Σμύρνης»

ΣΥΜ ΒΑΛΛΟΜ ΕΝΟΙ

1.

Π εριφέρεια Απικής

2.

Δήμος Ν. Σμύρν ης

ΑΘΗΝΑ -

2014

ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Κα τασκευή νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 3.500 θέσεων
Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Νέας Σμύρνης»

, ημέρα

Στην Αθήνα σήμερα

οι

παρακάτω

συμβαλλόμενοι :

1. Η

Περιφέρεια

Αττικής,

που

εδρεύει

στην

Αθήνα

(),

όπως

ε κπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη
Σγουρό,
2.

Ο

Δήμος

Ν.

Σμύρνης,

νόμιμα

εκπροσωπούμενος

από

τον

Δ ή μαρχο, κ. Σταύρο Τζουλάκη.

Έχοντας υπόψη :

1.

Το Ν . 3852/201 0 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/20 1 0) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλ ι κράτη ς».

2 . Το

Π .Δ.

1 45/2 0 1 0 (ΦΕΚ 238Α - 27/1 2/201 0) «Οργανισμός της

Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ. 44403/04-1 1 -201 1 Απόφαση
Έγκριση Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ
24948 - 04/1 1 /201 1 ).
3. Το

Ν.

3463/2006

·κώδικας

Δήμων

και

Κοινοτήτων··,

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα
με το Ν. 1 4 1 8/84 και το Π .Δ. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και
συ μπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94, Π .Δ. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04
κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν . 3669/2008 και ισχύουν σήμερα.
5. Το άρθρο 47 του Ν. 4257/20 1 4 (ΦΕΚ 93Α/1 4-4-201 4).
6. Το αίτημα του Δήμου Νέας Σμύρνης.
7. Την υπ. αρ. ΤΥ-Δα/ΦΟ1 0/ΟΙΚ.5579/2 1 -02-201 4 θεώρηση της μελέτης
από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, η οποία θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας
2

ΣΧΕΔΙΟ
Σμύρνης, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 34232/1 0-07-201 4 έγγραφο της
Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης.
8. Τις υπ' αρ. 303/201 3 και 304/201 3 αποφάσεις του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε αντίστοιχα, το
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους
201 4 και ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2014.
9 . Τις

υπ' αρ.238/2014 και 239/2014

αποφάσεις του Περιφερειακού

Συμβουλίου Αττικής σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε αντίστοιχα η

τροποποίηση

του

Προγράμματος

Περιφέρειας Αττικής του έτους 201 4 και

Εκτελεστέων
η 4η

Έ ργων

τροποποίηση

της
του

Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής του έτους 201 4 .
1 0 . Το μ ε αριθμό 330 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 69/1960) καθώς και το με
από 24-4-1 985 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 2 1 4/1985).
1 1 . Τις

με

κτηματολογικό αριθμό,

ΚΑΕΚ

051 04081 601 1 /0/0

αρχικές

εγγραφές του κτηματολογικού γραφείου Νέας Σμύρνης.
1 2 . Την υπ. αριθ.

. . . . . . . . /201 4 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αττικής για την έγκριση των όρων της παρούσας.
1 3 . Την υπ' αριθ.

/20 1 3 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφώνησαν
Να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής :

3

ΣΧΕΔΙΟ
ΑΡΘΡΟ 1 :

Περιεχόμενα τη ς σύμβαση ς :
>>>>>>>>>>>>-

Σκοπό ς και αντικείμενο τη ς σύμβαση ς
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση του έργου
Φορέα ς εκτέλεση ς και φορέα ς διαχείριση ς του έργου
Ι διοκτησιακό καθεστώ ς - Χρήση χώρου
Χρονική διάρκεια τη ς σύμβαση ς - Χρονοδιάγραμμα
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Σύσταση και ρόλος τη ς Κοινή ς Επιτροπή ς
Τροποποίηση της Προγραμματική ς Σύμβαση ς
Αντισυμβατική Συμπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες
Επίλυση Διαφωνιών
Τελικέ ς διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝ τΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπό ς της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου «Κατασκευή
νέου

Κλειστού

Γυμναστηρίου

3.500

θέσεων

Βιοκλιματικό-Πολυδύναμο

Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνη ς », με στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξη
αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ικανοποιώντας έτσι ανάγκε ς ενός
σοβαρού α ριθμού κατοίκων και γενικότερα πληθυσμιακών ομάδων οι οποίες
μέχρι σήμερα στερούνται χώρου άθλησης. Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί και για
τα άτομα με ειδικές ανάγκες, στα πλαίσια τη ς επανένταξη ς τη ς ευαίσθητη ς
αυτ ή ς ομάδα ς στην κοινωνία, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία τα οποία
ζουν σε καθεστώ ς αποκλεισμού.

Αντικείμενο

τη ς

σύμβαση ς

είνα ι

η

κατασκευή

νέου

κλειστού

γυμναστηρίου πολλαπλών χρήσεων, κατασκευασμένου με βιοκλιματικές
προδιαγραφέ ς ,

το οποίο θα ανεγερθεί στο χώρο του παλαιού κλειστού

Γυμναστηρίου, στο αθλητικό συγκρότημα του Δήμου , επί των οδών Αρτάκης
και Εθνική ς Στέγη ς .
Θα έχει πολυχρηστικό χαρακτήρα και θα φιλοξενεί χρήσει ς που έχουν
αθλητικό, πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Αναλυτικότερα:

Αθλητικέ ς δ ραστηριότητε ς

4

ΣΧΕΔΙΟ
Καλαθοσφαίριση
Πετοσφαίριση
Χειροσφαίριση
Ποδόσφαιρο 5 Χ 5 μ
Αντισφαίριση
Τραμπολίνο
Πάλη - Tae Kwon Do
Γυμναστική
Παραολυμπιακά Αθλήματα κλπ
Πολιτι στ ι κέ ς και Κο ινωνικές δραστηριότητες

Συγκεντρώσεις
Συναυλί ες
Θεατρικές Π αραστάσεις κλπ

Θα έχει χωρητικότητα 3.500 θέσεων θεατών, ενώ σε περίπτωση
συναυλίας ή άλλης πολιτιστικής εκδήλωσης, θα εξυπηρετεί περίπου 5.500
άτομα.
Σύμφωνα

με τη

θεωρημένη

μελέτη

του

έργου

έχουν

ληφθεί

υπόψη κατά τη σύνταξή της

Οι Εθνικές Προδιαγραφές χώρων για τις ΚΛΕΙΠΕΣ ΑΘΛΗτΙΚΕΣ
Ε ΓΚΑΤΑΠΑΣΕΙΣ της Γ.Γ.Α., ΠΔ 2 1 9 I ΦΕΚ 221 I Α' 1 3-1 0-2006, ΚΥΑ
46596,
ΦΕΚ 1 79316-1 2-2004

Ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Ο Κτηριοδομικός Κανονισμός
Ο κανονισμός Π υροπροστασίας των κτηρίων σύμφωνα με το ΠΔ 7 1 I
ΦΕΚ 32Α'

Ι

1 7-02-1983 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με

τις Υ.Α 8 1 81 31542811 993 (ΦΕΚ 657Α') ΚΑΙ Υ.Α. 542291249811 994
(ΦΕΚ 3 1 28').

Οι προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
(Α. Μ . Ε.Α.)

Οι αρχές Βιοκλιματικού-Ενεργειακού Σχεδιασμού και διασφάλισης των
επιδιωκομένων ωφελειών σύμφωνα με το

Νόμο 366112008, Φ Ε Κ

89Α/2 0 1 0.

5

ΣΧΕΔΙΟ

Το Π.Δ. 1 1 1 /2004 περί Χώρων Στάθμευσης.

Η επιφάνεια του οικοπέδου είνα ι 1 6.632,50μ2• Το υπάρχον κλειστό
γυμνα στήριο εμβ α δού 2.005,23μ2 θ α κα τεδαφιστεί.
Βα σική

α ρχή

της ένταξης του

κτηρίου στο οικόπεδο είν α ι

η

μεγιστοποίηση του υπα ίθριου χώρου, σεβόμενοι την υποχρεωτική πρ α σιά
των 5μ που χαρ α κτηρίζει τα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα κα ι στους δύο
δ ρόμους του οικοπέδου. Έτσι το κτήριο τοποθετήθηκε σε υποχώρηση 5μ από
τη ρυμοτομική γρα μμή, στην οδό Εθνικής Στέγης κ α ι 1 2,00μ στην οδό
Αρτάκης ώστε να προκύψει ο μεγαλύτερος δυνα τός χώρος πρ ασίνου κ α ι να
δ ημιουργηθεί ένα ς άνετος χώρος υποδοχής στο κτήριο.
Ο σχεδι α σμός του β α σικού όγκου του κτηρίου έγινε με βιοκλιμ α τικά,
α ισθητικά-μορφολογικά κα ι λειτουργικά κριτήρια , με σκοπό τη δημιουργία ενός
Π ΡΟΤΥΠΟΥ χα μηλής ενεργει α κής κα τανάλωσης κτηρίου που εξα σφ α λίζει
στους χρήστες τη θερμική άνεση και σωστές συνθήκες ηλι α σμού-σκι ασμού­
α ερισμού των χώρων με τη μικρότερη δυνα τή κα τανάλωση ενέργει α ς.
Επί πλέον ο βιοκλιμ α τικός σχεδι α σμός του κτηρίου περιλα μβάνει:

Χρήση υλικών χα μηλής θερμοαπορροφητικότητα ς

Εφα ρμογή δι α τάξεων σκίαση ς

Κα τάλληλ η φύτευση δένδρων στον περιβάλλοντα χώρο
Ο ενεργει α κός σχεδι α σμός του κελύφους του κτηρίου περιλα μβάνει :

Ισχυρή θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων κ α ι της οροφής

Τοποθέτηση

διπλών

υα λοπινάκων

χα μ ηλού

συντελεστή

θερμοπερ α τότητα ς ( με επίστρωση μεμβράνης χα μη λής εκπομπής,
low-e ) κα ι χα μ ηλού συντελεστή η λι α κού κέρδους g

Κουφώμ α τα α λουμινίου με θερμοδι α κοπή.

Το νέο γυμνα στήριο είνα ι ένα σύγχρονο κτήριο, σχεδόν συμμετρικό.
Αποτελείτα ι α πό ένα ν κεντρικό χώρο μεγάλου ύψους (στο κέντρο του οποίου
β ρίσκετα ι η α ίθουσα α θλοπα ιδιών κα ι περιμετρικά οι κερκίδες).
Αν απτύσσετα ι σε τρεις στάθμες άνω του εδάφους κα ι τρεις στάθμες
υπόγειες.

6

ΣΧΕΔΙΟ
Στους υπόγειους χώρους

δημιουργούνται

θέσεις

αποδυτήρια, αίθουσα ενδυνάμωσης - προπόνησης και

στάθμευσης,

χωροθετούνται οι

χώροι ΔΕΗ, Η/Μ εγκαταστάσεων, πυρόσβεσης και τα αντλιοστάσια.
Οι τρεις στάθμες άνω του εδάφους διαμορφώνονται ως εξής:
Η

Α' στάθμη

( +0. 1 5) είναι η στάθμη του Α' ισογείου. Περιλαμβάνει τον

Αγωνιστικό Χώρο καθώς και τους υποστηρικτικούς και βοηθητικούς χώρους
της Αίθουσας Αθλοπαιδιών.

Μέρος των χώρων της στάθμης αυτής

τοποθετείται κάτω από τα συγκροτήματα των κερκίδων.
Η Β'

στάθμη

(+4,00) είναι η στάθμη του Β ' ισογείου. Περιλαμβάνει τα

συγκροτήματα των κερκίδων και τους χώρους για την εξυπηρέτηση των
θεατών (εισόδους, foyer, χώρους υγιεινής, αναψυκτήριο, κλπ) οι οποίοι
δημιουργούνται κάτω από τις κερκίδες.
Η Γ

στάθμη

(+1 1 ,92/+14,80) είναι η στάθμη του τελευταίου διαδρόμου

των κερκίδων. Στη στάθμη αυτή βρίσκονται τα θεωρεία και η αίθουσα
εργασίας των δημοσιογράφων.
Για την ομαλή

διεξαγωγή της

κυκλοφορίας

για τις εσωτερικές

λειτουργίες του Γυμναστηρίου, εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη κίνηση των
αθλητών,

θεατών,

δημοσιογράφων και

επισήμων (πλήρης εσωτερικός

διαχωρισμός των επιμέρους διαδρομών).
Το γήπεδο έχει 3 εισόδους για τους θεατές, την κύρια είσοδο από την
οδό Αρτάκης και δύο στην Β.Δ. πλευρά του κτηρίου η οποία είναι
προσπελάσιμη από την οδό Εθνικής Στέγης.
Η είσοδος των αθλητών γίνεται από την Β .Α. πλευρά και εξυπηρετεί και
τους αθλητές των φιλοξενούμενων ομάδων, οι οποίοι έχουν δυνατότητα
πρόσβασης με λεωφορείο μέχρι την είσοδο του κτηρίου.
Οι χώροι των αθλητών (αποδυτήρια κλπ) καθώς και των προπονητών
είναι ελεγχόμενα προσπελάσιμοι από την περιοχή των θεατών και άμεσα
προσπελάσιμοι από τους χώρους του Τύπου.
Η κίνηση των αθλητών γίνεται απρόσκοπτα, με όσο το δυνατό
μικρότερες διαδρομές προς από τους διάφορους χώρους που χρησιμοποιούν
και είναι ανεξάρτητη από τις κινήσεις των θεατών.
Οι κινήσεις των θεατών δε διασταυρώνονται με εκείνες των αθλητών
και του προσωπικού του Γυμναστηρίου.

7

ΣΧΕΔΙΟ
Η κίνηση των δημοσιογράφων προς και από τα δημοσιογραφικά
θεωρεία είναι ανεξάρτητη από τις κινήσεις των θεατών.
τέλος, η άμεση μεταφορά των τραυματιών αθλητών και τυχόν θεατών
εξυπηρετείται με ανελκυστήρα φορείου που έχει άμεση πρόσβαση σε
ασθενοφόρο στον περιβάλλοντα χώρο.
Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για
την

άθλησή

τους

Άτομα Μειωμένης Κινητι κότητας.

δ η μιουργούνται

χώροι

αποδυτηρίων

Για

ειδικές

με

προδιαγραφές εξοπλισμού εξυπηρέτησης, οι οποίοι επικοινωνούν άμεσα με
το χώρο προπόνησης όπου θα διεξάγεται και το πρόγραμμα άθλησης Α.Μ.Κ.
Οσον αφορά στην παρακολούθηση αγωνιστικών εκδηλώσεων από ΑΜΕΑ ,
αυτή θα γίνεται από το χώρο των κερκίδων στον κάτω διάδρομο αυτών. Για
την κατασκευή των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τα ΑΜΕΑ, λαμβάνονται
υπ· όψιν οι σχετικές διατάξεις του Γ.Ο.Κ. του Κτηριοδομικού Κανονισμού, η
υπ' αριθμό ΔΙΑΔΠ/26534/02-12-96 εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών
Δ ημόσιας Διοίκησης

&

Αποκέντρωσης καθώς και οι οδηγίες - προδιαγραφές

του Υ Π ΕΧΩΔΕ.
Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την κίνηση Ατόμων Μειωμένης
Κινητικότητας καθώς και για την κίνηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και
ειδικότερα ατόμων που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδια εξασφαλίζοντας την
ανεμπόδιστη προσπέλασή τους σε όλους τους χώρους.
Η χάραξη των κερκίδων είναι τέτοια ώστε κάθε θεατής, από
οποιαδήποτε θέση να έχει πλήρη ορατότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών της Γ. Γ.Α. και τη διεθνών Ομοσπονδιών.
Για

την

κατασκευάζονται

εξυπηρέτηση
δ η μοσιογραφικά

των

μέσων

θεωρεία

με

μαζικής

πρόβλεψη

ενημέρωσης

46

θέσεων

δ ημοσιογράφων γραπτού τύπου σε σταθερά έδρανα και ένας χώρος
εργασίας.
Τα δημοσιογραφικά θεωρεία τοποθετούνται επί των κερκίδων, στον
ειδικό χώρο που διαμορφώνεται για το σκοπό αυτό. Για την εξυπηρέτηση
σ ημαντικών διοργανώσεων οι παραπάνω θέσεις είναι εξοπλισμένες με
αναμονές τηλεφωνικών γραμμών και αναμονές για monitors κλειστού
κυ κλώματος

τηλεόρασης.

Στις

περιπτώσεις

συνήθων

αθλητικών

διοργανώσεων οι θέσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται από

τους

επισήμους.

8

ΣΧΕΔΙΟ
Οι

μηχανολογικοί χώροι

έχουν ευχερή πρό σβαση μέσω της ράμπας

οχημάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται άμεσα η τροφοδοσία και η
συντήρησή τους.
Ο χώρος υποσταθμού τη ς ΔΕΗ και το λεβητοστάσιο έχουν ανεξάρτητη
πρόσβαση από τον περιβάλλοντα χώρο.
Ο

Περιβάλλων χώρος

αποτελεί

σημαντικό

στοιχείο

της

Αρχιτεκτονικής σύνθεσης και σχεδιάστηκε με βιοκλιματικά κριτήρια, με
στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 3

:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το νέο κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων θα εγκατασταθεί στη
θέση του υφιστάμενου κτιρίου επί των οδών Αρτάκης και Εθνικής Στέγης. Το
κτίριο τοποθετείται στη θέση του υφιστάμενου σύμφωνα με τους όρους
δόμησης και τις απαιτούμενες πλευρικές αποστάσεις. Η κεντρική είσοδος του
συγκροτήματος [VIP, Δημοσιογράφοι, Διοίκηση, Αθλητές] χωροθετείται επί της
οδού Αρτάκης. Από τον ίδιο δρόμο προβλέπονται και οι είσοδος-έξοδος του
υπογείου χώρου στάθμευσης και η διέλευση των οχημάτων τροφοδοσίας.
Οι κύριες είσοδοι του κοινού χωροθετούνται στον πεζόδρομο μεταξύ των
οδών Εθνικής Στέγης και Τρα πεζούντος.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋ πολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
ευρώ

1 7 .850.000,00

(συμ περιλαμβανομένου του Φ. Π.Α 23%) και αφορά α ποκλειστικά στην

κατασκευή του έργου, τυχόν δε υπόλοιπο μετά τη δ ημοπράτησ η δεν
επαναδιατίθεται στο Δήμο για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση
άλλου έργου αλλά δύναται να διατεθεί για τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. ή της
αναθεώρησης.
Το έργο χρηματοδοτείται α πό τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας
Αττικής (ΚΑΕ 9777.04.01 6 του Προϋ πολογισμού της Περιφέρειας Αττικής).

9

ΣΧΕΔΙΟ
Η ροή τ ης χρηματοδότ ησης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις
σχετικές δια τάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα.

ΑΡΘΡΟ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ

5

ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη εκπονήθηκε από τ ο Δήμο Νέας Σμύρνης και εγκρίθηκε από το
Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης με την υπ. αρ,

./201 4 απόφαση.

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων της

Περ ι φέρειας

Αττικής.

Για τη δημοπράτηση του

έργου, τ ην εκτέλεση της σύμβασης και την κα τασκευή του εφαρμόζονται οι
διατάξεις

των

Ν . 1 41 8/84,

Ν . 3263/04,

Π.Δ. 1 86/96,

Π . Δ.609/85

όπως

κωδικοποιήθηκαν με τον Ν. 3669/08 και ισχύουν σήμερα. Μετά τ ην οριστ ική
παραλαβή του έργου ο Δήμος Νέας Σμύρνης θα αναλάβει τη συντήρηση τ ου
(βλ.αρθρ.8 της παρούσας Π .Σ).

ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΗΩΣ- ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Η κατασκευή του έργου θα υλοποιηθεί σε έκταση που βρίσκεται εντός των
διοικητικών ορίων του δήμου Νέας Σμύρνης μέσα στ ο εγκεκριμένο σχέδιο
πόλης, σύμφωνα με το με αριθμό 330 Βασιλικό Διάταγμα (ΦΕΚ 69/1 960)
καθώς και το από 24-4-1 985 Π ροεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 2 1 4/1 985).
Σύμφωνα με

την

αρχική

Σ μύρνης και με αριθμό

εγγραφή

στο

κτημα τολογικό

γραφείο Νέας

ΚΑΕΚ 051 04081 60 1 1 /0/0 , ο χώρος ανήκει στο Δήμο

Νέας Σμύρνης.
Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαι τίας
οποιονδήποτε νομικών ή πραγμα τ ικών ελαττωμά των σχετιζομένων είτε με το
καθεστώς ιδιοκτ ησίας είτ ε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστ ώς
είτ ε με άλλα συναφή ζη τ ήμα τα, ο Δήμος Νέας Σμύρνης ευθύνεται κατά νόμο.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή
αποζημιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντ ι του αναδόχου του έργου ή άλλων

ΣΧΕΔΙΟ
προσώπων ελκόντων δικαιώματα από μία τέτοια αδυναμία ή καθυστέρηση ή
διακοπή υλοποίησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 7 :

XPONIKH ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η

διάρκειά της ορίζεται σε πέντε (5) έτη.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί

μέχρι δύο (2) έτη με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων.
Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου προσδιορίζεται σε δύο (2) έτη , της
προθεσμίας αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του
έργου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περί δημοσίων έργων διατάξεων.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης
παρατίθεται στο παράρτημα I, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΜΛΟΜΕΝΩΝ

Α.

Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει :
Την χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και
στη σύμβαση με τον ανάδοχο και μέχρι του ποσού των 1 7.850.000,00
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ . Π .Α.) .

Την δημοπράτηση , την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο
και

την

κατασκευή

Δημοσίων

του έργου

Έργων , τις

σύμφωνα

προδιαγραφές

με
της

τις

διατάξεις

μελέτης

περί

και

τις

προδιαγραφές ασφάλειας, όπως ισχύουν.

Τη συμμετοχή δια των εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης

και

την παροχή

κάθε

δυνατής

και

αναγκαίας

πληροφορίας και βοήθειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την
εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

Τον

έλεγχο

των

πιστοποιημένων

λογαριασμών

από

τη

Δ/νση

Οικονομικού της Περιφέρειας Αττικής και τη μεριμνά για την αποστολή

11

ΣΧΕΔΙΟ
τους στη α ρμ ό δι α ΥΔΕ προκειμένου να π ροχωρούν απ ρ όσκοπτα οι
δι αδικασίες πληρ ω μής.

Τη διοικη τική πα ράδο ση γι α χρή σ η του έργου μετά την έκδ οσ η της
βεβ α ίωσης περα ίω σης εργα σιών.

ο

Τ ην μέριμνα γι α την προσωρινή κα ι ορι στ ική πα ρα λα βή του έργου.

Την πα ρα κολούθ η ση του φυ σικού κα ι οικονομικού αντ ικειμένου του
έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβ α σ ης κα ι τις προδι α γρ αφές
της μελέτης.

Β.

-�

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναλα μβάνει :
Τη μέριμνα γι α την έκδο ση κα ι ανα θεώρη ση των απα ιτούμενων
α δειοδοτή σεων κα ι εγκρίσεων πριν τη δημοπρά τη ση του έργου.

Την υποχρέωση να χρημ ατοδοτή σει κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών κα ι
εργα σιών που δεν συμπεριλα μβάνοντα ι στη θεωρημένη μελέτη κα ι η
α νάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις κα ι α δειοδο τ ή σεις.

Τ η μέριμνα γι α την κατεδάφι ση κτι σ μάτων κα ι την απομάκρυνσ η όσων
κινητών ευρίσκοντα ι επί του χώρου του οικοπέδου, ώστε να είνα ι
δυνατ ή η απ ρ ό σκοπτη εγκατάστα σ η του εργο τα ξίου κα ι η ένα ρξη των
εργ ασιών.

Τις α ιτή σεις προς τ ις ΔΕΚΟ, γι α
απα ι τ ούμενων σ υνδέ σεων με

τα

την
δίκτυα

κατασκευή
κοινής

όλων

ωφελείας

των
κα ι τις

δ απάνες που προκύπτουν εξ α υ τών.

Τον ορι σ μ ό τεχνικού υπαλλήλου που θ α συμμε τέχει στην προ σωρινή κα ι
ορι στ ική πα ρα λα βή του έργου.

Τη

συμμετοχή

δι α

εκπρο σώπου

του

στην

Κοινή

Επι τ ροπ ή

Π α ρα κολούθ η σης.

Τ η γρα μμ ατει α κή υποστήριξ η της Κοινής Επ ι τ ροπή ς Π α ρα κολούθ η σης
από υπάλληλο του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Ν α προω θή σει τ υχόν α ναγκα ίες δι α δικα σίες α ρμοδι ότητάς του ή
δυνατ ότητα πα ρέμβα σης κ α ι γενικό τερ α να μεριμνά γι α την ομ αλή και
απρ όσκοπτη εξέλιξη κα ι ολοκλήρωση τ ων έργων.

Τ ην ευθύνη γι α τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικη τ ική πα ραλα βή γι α
χρή ση κα ι μέχρι τη ν ορι στική πα ρα λα βή του.
l2

ΣΧΕΔΙΟ

Τη καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του

έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη
κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.
Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του

έργου

από

την

Περιφέρεια Αττικής,

μέσω

ανοικτής εκδήλωση ς,

ανακοίνωση ς στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο, καθώς και με
την τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας σε εμφανές σημείο.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΠΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙτΡΟΠΗΣ

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συνίσταται
Κοινή Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι:
)>

Δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Αττικής με τους
αναπληρωτές τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται πρόεδρος της
Επιτροπής.

)>

Δύο (2) εκπρόσωποι της Δ/νσης Αναπτυξιακο ύ Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Αττικής με τους αναπληρωτές τους.

)>

Ένας ( 1 ) εκπρόσωπος του Δήμου Νέας Σμύρνης με τον αναπληρωτή
του.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς
πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της
Κοινής Επιτροπής.

9.1

Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρη σ η των όρων αυτής, η
παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα
συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την
σύμβαση αυτή . Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

13

ΣΧΕΔΙΟ
9.1.1

Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και
ειδικότερα συμφωνεί με έγγραφη έκθεσή της για την ορθή
εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας
υποδείξεις

της

για

την

αντιμετώπιση

πορεία

και παρεμβαίνει
τυχόν

με

εντοπιζόμενων

προβλημάτων.
9 . 1 .2

Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο
για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής
σύμβασης

9 . 1 .3

Εισηγείται στους συμβαλλόμενους με αιτιολογημένη έκθεσή της , την
παράταση υλοποίησης του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της
προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

9.2

Συνεδριάσεις - Λειτουργία

9. 2 .1

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής είναι ένας από τους Περιφερειακούς

-

Αποφάσεις

Συμβούλους που θα ορισθεί με τον νόμιμο αναπληρωτή του, κατόπιν
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
9.2.2

Η

επιτροπή συγκαλείται μετά την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη

του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να
επιδοθεί τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης.
9.2.3

Η

επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο από

τα μέλη της.
9.2.4

Η

επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής και κατά περίπτωση στα
γραφεία του Δήμου Νέας Σμύρνης.
9.2.5

Η

επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται

σε αυτή τα 3/5 των μελών της και αποφασίζει για κάθε θέμα με
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκομένων.
9.2. 6

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης και τήρησης Πρακτικών εκτελεί
υπάλληλος του Δήμου Νέας Σμύρνης .

l4

ΣΧΕΔΙΟ
ΑΡΘΡΟ 1 0 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τρο ποποίηση της
Σύμβασης δεν γίνεται για το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
Για

τυχόν

απαιτούμενη

τροποποί ηση

σε

άλλα

σημεία

της

Π ρογραμματικής Σύμβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συμφωνία των
συμβαλλόμενων μερών και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού εγγράφου.

ΑΡΘΡΟ 1 1 . ΑΝτΙΣΥΜΒΑτΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ- ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης , που
θεωρούνται όλοι σημαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,
παρέχει

στον

έτερο

το

δικαίωμα

να

αξιώσει

α ποκατάσταση

των

αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναμίας ή
αμέλειας τ ης αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τ η σύμβαση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική
ζημία.

ΑΡΘΡΟ 1 2.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση
και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται
από την Κοινή Επιτροπ ή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται
να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

ΑΡΘΡΟ 1 3 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑ=ΕΙΣ

Αυτά

συμφωνήθηκαν,

συνομολόγησαν

και

συναποδέχθηκαν,

τα

συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο
υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο
κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

15

ΣΧΕΔΙΟ
Ο Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΙΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗ Σ

ΙΩΑΝ ΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

ΠΑΥΡΟΣ ΠΟΥΜΚΗΣ

16

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ Μ Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡ ΟΓΡΑΜΜΑτιΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΙΚΗΣ - ΔΗ Μ Ο Υ ΑΙΓΙΝΑΣ για το έργο:
«ΚΑΤΑΣΚΕγΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΡΙΟΥ 3.500 ΘΕΣΕΩΝ ΒIΟΚΛΙΜΑτιΚΟ-ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗτιΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗ Μ Ο Υ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»

2

2

8

4

24

1

2

15

2