Η ΘΙΒΕΤΙΑΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

H SlEET ANIKH BIBA,Or TON NEKPON

_NTOPZE: TO AAMA'!'KO l;KRIlTPO

H 8IBET ANIKH BIBAOE TONNEKPON

• H M 8rlt -9dvanw ' E JUl8'~la 01".0 He(1(o rot! MmieVfO, ""'la niv 'Ar1..t,xq 'A.1l66ou, Tot; ARpa Ka,l NrdfJa - ZapvTdn.

B. r. EBANI: . rOYENTZ

EK6.01:EIl: «nVPIN01: K01:MOI:,. '11f'ltoKpthou, 33 - • A61iVOl

'H «eI6El:(tVI)l~ Bl!l1co,; 1:lliv Nf)(alllV» (The Tibetan Book of Dead) 1:uJtooll1]xe yUl JtQOl'tl] CJlOQo. Tn 1927 WtO 1:0 Oxford University Press' ofbeVHQTt l:.cboOl TO 1949, 'ai: 1:Qh1l 1I>!.8oal 1:0 19;'1, (lo.v /)16iJo t,,£Jtl]; 1:;, 1960, ~t Eml vth.ooal to 19,0 UltO TOV [8\0 O[XO. rio. "til ,,21:0.!f1QIJ(I£ TOll (Ito. 'E1cl'1]VIY.(,. XQ1](lI~IOJtOlljlll1:.cE iJ b;llool'; tOU 1910.

C YUl. Tilv 'E;""Ubu EKdOl:EIL "nTPINOI KOl:MO:I» MnamlHnc; I!, ~ 'ham(Q&.o\'t; 1111 - 'AII'ijvru, 1.'111" G02 - 1lS!1.

Mn6q-,(wrn; nlto TrT. 'A YY }.1'Xil 'l.w. 'J<:1tt, •. Hflll .lit; 'E:.cMl"It('I!;;: rE!.lprIOT xrr. nr-oxomor

.tTJI MNHMH

Tor IIATEPA KAI 'I'm: MHTEPA~ MOl' Mill EPQNQ

AtTO TO BlBAIO srorz L\IL\A1:KAAOfE Mor TOft KATA KO:tMON KAI Ton~ 6PHI:KEfTIKOf:S tTHN ErpOUH RAI ETHN AMEPIKH

KA 1 l:E OAH THN ANATOAH

B. r. "E (Jav, • r ovcvr:'

IlPOAOrOI TOY EKAOTH

Elver, 11:6:vw em' o)..a, cmapalTI]To va KaTaVO~oouf1c. L~ f1ETa3crrlK~ aln~ TtEp[OOO Tilt;. av9pw11:6Tlrrae;. 'H NEa 'E11:oX~ Elval KCnl dva"lt6q>EUKTO Kai 'ITpaYf1CxTI:i:)Vc·Wl OlYO: - Oly6:, lic1 IJ.E EvraOT] , [JEoa o"t~ OUVELOT]OT] Kat O"t~ op6:aq "twv av9p(imwv "ltav-roO crl]f1Epa 01:0V K6o!-'o. 'H Ka"tappEUOT] "twv 6:E,lWV Kat ~ apv'lOTJ £VO<; K(l"[EOTT]!-lEVOU "TrOU !J.0v6:Xa OE Ola!J.aXEt;. Kat cH9plEC; OUYKPOUOElC; bOTjYEl dvat ~'ITPWTI] EVOElE.T] Yla U]V tTIE.pX6[lE.Vl1 6:f..f...ay~.. Kai TO o"ITouom6"tE.po Etval "l1:(0C; YlIJ: vo: ava~Tj"t~ocl KavElC; Kat vO: O:vaKaA6~!1'.l "to: [OTOPlKO: alna 0.0- Trye; Tile: E1tOX~C; Sa TIptTIEl, ()Xl vO: tE,ETO:OEl "tlJ llapEf...66v, !-La va E.tOOUOEl o-ro .M.£.A)..ov, rl("lTI. (ho EKEI !-lae; E'pxovtat or TtPWUC; aUTE.c; Kpo6ow:;, at aq:>u"ITV[O£lC; Q:l)'TEC; 1"00 1tVEU!-ICJ:TOC; rrou rl)v .toXt) xal TllV ayV01:l"]T6: 1:0U Ka!-Ll-llO: av9pWTILVll ot)vaWl Mv 1-.I.1t0PEl vO: avaxalT(ou. Me: O:v o"to fltAAoV 3p[OKETOl 6 uHAlOC; aU1:oc; T~t;. NEae; 'E"lt0XTjc;, crt'J!-LI;PO: t;ouflE "t~v KptatilT] wpa T~C; • AVaTOf...~c;, OT[QU "to OKOT6:0l !i.lvat mo 130:9() 1(0.1. :to t!JIJX~ m6 !lEy6:AO. MlO: tEtOla wpa OlOAEyu ~ CtA"-O:Y'l KL O:Va:TEAAHKal "tCt pEufla-ra oq fllOUPYouv "t11 .iJEya\'Ll"tEPTJ 5[VT) "toue; OO:V 01"(1) iiVO"tlK"tO a6"toouvT~P'l0T1C;· ZoG!J.e 'nl O"tlYIl~ "tTje: OUVSEO'lC; 1:WV OVn9f.OEWV, TTiC; O:VCqllE;1")t;. TWV pWflmwv, TOO K a "t 0 P 9 W 11 Cl 1'" 0 <;. r 11 c; 'E v 0 'It 0 i '1 0" 1") C;.

Mer n'J Mvaflll Yler "to ~Pyo aUTO DEV 1:~ 5[vE[ llOVO:XCI 6 opaflanofloc; TOG [lEAAOVTOC;,fla Kat ~ napouo[a: t;wV"tavwv E1U"t€.uE;E.wV 11:0U C(TIODW<.VUOUV "[~V npaYf1o:nK0'T'l'tc( TOO 6p6:flaTOC;. TE'::OLEC; «crnooElt;w:;» alvcn o,n 6vof16:.t;ouIlE 'Apxa[a z.: oel«, Au"t~ Elvm 'ltpOOPlOlJEVT] va COY]Y~OEl TOUe; aywvlo"tEC; au"[~ c; "t~ C; 11 aXil e; 0:11' "to L KO"ta5l o"to $w<;., &1t. 1:0 • A "J1a"n"] M On) npaYfAanKo KL a71:0 "to 9avato OtiJv ·A9avaO"lo.

"Evo; KEIl-lf.VO 1-lE. E,E.XVlPlO~ Ol"J!-Luo[u alvcn H eJ BETA-

-9-

NIKH BIBI\O:E TON NEKPON . .t!.OOflEVTj O:"!to "!taAT)Cc, tvtpctVtl;E"W1 1:~ ITt[ Y fl ~ noo rt pETtEt y ux yO: 5WOEL !-HO: &8'l CJT) 01:0V nVEUflCX1:1 KO &:vB puma rtoo uovo ,£1:0 la '[ Epa KE [flE yo: E,EpOUV yO: f)lvouv.

,. Exov1:ac; E,E"!tEPOOEl 1:~V o:yvota Kat 1:~V O:flfl60Alo: yux 1:0 YEYOVOC; 1:0U 80:vo:"[ou EPXOVt:at 0Xl yO: fla~ naloouv O:AAO: yO: !-taC; 65 'l Y ~ 0 0 u v orooc flE'["aeava-nou~ KOOVOUC;, al.!Tol ol 9laETavot 'ABEA<j)Q{ tta~.

Elvcn or' 6:A.~aELa ttta 60~eEIO: rtou Mv ttTtOpEl v' opvq9Et QUtE 6 -rno t~)L6,po1toC; OKE1ttlKtCJt:~C;.

Mov6:xcx OUYEIBT]1:o"!tou;:'vwC; "t~v umxpE,l"] 1:~C; I1E"ta 9a.varov ZUl~e;, OXt 116vo oav m8av61:T]"to: j.l0: oO:v 6E6o:t61:T)1:O:, ~ ZG-J~ 01:0 oUvoA6 TIJe; Cl-TtOKtO: "t~v d:A.l1eIV~ "t"T)1:; 0T)ttao{a. 'H y~lvl1 1tCXpouotcx O:1t01"EAEl nHoy ~vo: flEpoe; .Kl 0Xl "t~v «a:PX~ Ka1 "to "[I';),.oe;» 1:~e; 'Ul~e;. v EXEl a:o!pcxA&iC; 1:~V o:E,la "t'lC; Kat "to p6AD 'l1C;, "!tp6:YI1O:w 11:0U BEY fl11:0poGv va T~C; Cl:1tObUl900v 0:11:0 aU1:0UC; TeOll T~V 8EUlpOGV "tUXo:io YEYOVOC; XUlplC; v6twcx Kl cdt[cx. <'OI1Ule; 01:' O:A1']8Eta 11:PEttEl va aUVEI5'l1:01tOI~OOUpE "[( El' Val «96:vO:"toc;» YIO: yO: OWOOUflE dEJa O""[~ «~(.)Tt»·

H 91BETANIKH BIBI\O:E TON NEKP.QN EPXE"tCXt 06:v fl~vUflO: 'A vo:o"to:OT)C; ,OUTIl 1:~V Kp[Olfl~ W po: 1tOU ~ d:v9pUl11:0"[1l C; ft E 9 0: 1 VEL K' atE. 0: v ayE V V l E 1: a L To 'I EpO aU1:0 nlj.lEvo El val fll6: OT) llet (a 016v d:yciJva ~c; EN OTHT A L. 'A.,,tmp0O"Ul"ITEUEl ""[~\I K01:6:K1:"1]O"l"] 1:0U 'AVo:"tOAIKOO 1<00110u K0:1 "l'l'pOO!PE.PE"tat 0' cAoue, <aue, O:va<;''l1:l11:E.C;, 5Xl oo:v .ljJuXO),_OytK~ ~lEE.OOO<:, flO: 6), 'lSt yO: 00:\1 1:0 ucvonccn 11:f')I)e; 1:0 <llc71C; 1:lie; • AA~8flac;.

MEoa an' 1:~V nVEufla1:lK~ KO:1:uv6T)0T] 1:WV P EUfla1:W\I rcou olao"t"aupW\lOV1:OL E,ETlT)B6:El 1:0 OTOlXElO "toO nup6e;. AUTO Ka\ uovo 8a flTeOPEOEt va tE,ayvloEl, YO: AElWOEl Kat yO: E,aVO:KOAA~OEl 1"(1 1:600: aV6f.lOla j.lE."tOAAO Ked va OWOO ""[0 NE.o Kpo. pa, flE 1:i~ E,EXWPW1:EC; lBI6"l1:EC;.

MEDa 01:0 01:OlXElO "[ou nVEUflo:nKoiJ Flupoc, flE.oo: 01:0V nOpl vo K6oflo, ~ VEOYEvVTjTIJ o:vBp(')11:6"l1:U eo: ~a~n(J""[El YlO:

VO: Il ~ v TlESaVE l 1101:E ma.

o EKLlOTH1:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful