KPEITENA IOYNIOI2oo9

VnOyprEIO ESNIKHI nA'iAE1Al It4I (9PHIKEYMATON KENTPO niPIBAAI\OINTIKHl EKnAlAEYIHI KPIEITENON

« MA0AINO INIA ZO ME TO IEIIMO»

Enom.IKO Y I\IIK:O BI!BAJOrPA.¢tIA SEOPHTIIKD MEPer APAIT:HPI0TH]EI

IYrrPAg:JIKHOMAMi..:

NIKOI ITE:qlANOnOY 1\01 & A YfEPINOI rEOp,rOnOY A01

ynEYC9YNlO:li n.E. A.'d/NtHI AIGiMIAI EKn!l:HE AG)HNQN

npOAorOI

H EAM5a 8c(.)pdral ana TIt; rno oC'0I.l0ycvde; ncpIO.XEe; lOU n).,ovrlm xor OXI 0511(0 ylarl BploKcTOI oro onpeio OUYKAlone;; ouo xuplcov AISoocpmplKwv nAaKwv (Eupooicncri K.al ACPPIKovlKn), jJ!: anorEAwjJO va xopoKmpis!:rol crro evTOvcc;; YC(')OUVOjJIKte; OIOOIKOOICe;. OXCC; aurEC;; 01 oraorKoolcc;; e:Kcppa~OVTOr Kor JJE: m YEve:on IOXUpWV Kar nOAMe;; cpopte;; KOTaOTpocplKWV OEIOjJWV. Ehf: npolmlal Via roxupouC; elrs npoKwol YIO oo8E:vdC;; OE:IOfJOUC;; TO onOTE.AeOjJO clvc: OVOOTOT(.)on ornv KOIV(.)VIKn KOI cuxvc orrw OIKOVOfJlKrl ~(')rl T(.)V nAnycrowv ncproxcov.

H OVaYKn IOU va EXOUfJE: E:vnfJ&p(.)fJivouc;; nOAln:c; yro Eva TiToro c.pUOIKO c.pOIVOfJCVO elVOI fJ&vOAn. 0 npoclOljJaojJivoe;; Kal O(')OTO f:vnjJcp(.)jJtvoe; nOAime; elvcn oacpwc;; .KaAuTcpQ(; OTO va a,vTljJf:T(.)niof:1 lie; onolE:e; &nlnTWOele; T(.)V OCIOfJWV, onocpcuyovroc; m; uOTcpfec;; KOI rnv cpnfJ0,}.,oyio nou auvooeuel noMic; c.popte; TaU;;;; OCIOjJOUe;.

To K.n.E. Kpcoriv(.)v OTo nAoforo T(.)vcKnorOCUlll<Wv TOU npoYPOfJfJOT{()V uAonold npoYPofJfJO fJC ThAC ,«b'TDV n cpuO'n SlIjJmv£l: npOcJTcnu!.) KOI npooToniiol-lcll} nou oxonc ex!:.! va Kove:r TOUe; paSnric;; va sorovoocv KOI va olax(.)pi(ouv TO oxpalo c.puorKo c.palvelJeva (OCIOjJOU;;;;, nAnjJjJUpE:e;, KOToAlo8rioerc;J 11 KOI w; fJe:VOAe:C; KOTompocpie; nou npoKo,}.,oUVTOI on6 TOV civSp(.)no jnupKoYliC; K.A.n.l.

r,a rn OTnpr~n aUTOU TaU npoYPOjJjJOTOC; TO <Dd3pouoPIO TOU 2009 opyavw8nKc iva cnljJopCP(')TlKO OE:jJIVOpIO Yla cKnoloculiKOUC; jJc 8ijJa:«HI H)"flc:n:n yn CHIlO ClKPCliEl:" cITIYIJiC;; TnS». Enione; TO KnE OUfJfJ&TEXCI OTO lI.fKTUO ncpd3aAAOVTlKI1e; EKnai8cuone; (JO IE:IIMlIK'O 10::0 noY MAl ••• ENONEhlKOI npoxrepd amy nopouoo EKooon jJC TilAO:

«MaSciv!.) va {!.) I-It TO '0"£101-16)),

H cKooon OUTll sivrn TO nporov JJIOe; ouvcpyaoioe; fJC laue; ouyypocpeie; K.K. Incpolv,6.noIlAo NIK.OAco KClI rt!.)pyonouA,o, Auy£plvc), nou ane m 8ion T(O)V Yncu8uv(.)v ncplBaMoVllKrle; EKnafocuone; am h..' lI.lcuSuvon n.E. ABnvwv ac.pouY'KPO~OYTOI lie; aYOYKE:e; I(')V ClmOl5cuTlKWV OOOK.OI T(')V fJ08nrwv.

To KHE. euxcprorel IOloiTcpa TOUe; Kupiou<; LTccpovonouAo NIKOAOO KOI rc(.,)PVOnOUAO Auye:plvo Via rnv nopoxcopnon TOU UAIKOU OUTOU Via iKooon. EAnii~OUfJe TO UhlKO aUTO vo anoTcMoE:1 ivav xprioipo Bon8e YIO TOUe; cKnOioclITIKOU<;, etnv uAonofnon npoYPojJjJ.OT(')V n.E. Via TOUe; OCIOfJOUe;. H OOl.lrl TOU KOI TO neprexopevo TOU 80 OWOCI nOAACe; roiE:e; Yla uAonofnon Kal enexroon crnv To~n fJ& TOUe; fJ08mt<:;. To 8c(.)pnrlKo f.:IipOC;, TO EnOnTlKO U,}.,IKO, n BIBAloypacpfo KOI 01 npOTCIVOfJeVE<; CKnOIOEUTlKie; opoOmprOTnT&<; 80 KayOUY rnv iKooon ourri tva xprioruo f:KnOIOf:UTIKO E:pvoAcio.

nO.yoYlwmc; B. LTo8onouAoc; h.aoKoAoe; Ym:u8uvoe; TOU K.n.E. KPCOTEV(.)V Maitr'e Es Sciences de I' 'Educotion navcmoTnfJiou BORDEAUX II faMior;

© Copyright 2009

KivTpO neplBaAAovHKnc; EKnaibcuanc; KpCOTivwv ME Kpcorevcov

27055 K~ELHNA

TOA. 26250 22305 fox 26250 22393 www.kpekrestenon.il.lfa.e-moil:kpe.krestenol.l@gmail.com KEijJ'Eva: NIKoAaoc; L H;~aVOnOIJAas - AUYf:plvOC; r ccopvorrouxoc ISBN: 978-960-98954-1-5

To napov cyxclpfo,o cK508m:c oro nAoiOiO rn~ npo~m; "KivTpO ncp'[30M.ovTII((i~ EKnof5wonc;" TOU EmxclpnoloKou

npoypafJfJorOC; xa. % B,-ou }Ja8non TOU ynEne fJC cpopco uAonoinono; TO EeV/KG "/OpUfJO N(;GTmO~ (E.I.N.) KOI

cK5iocTor yro mv KOAuqm TW'I cKnmOCUTJKWV OVOYKWV rou npoypoJ-lfJoroc; "Ora V n rpuon 8UfJWVCI - npOOTOTCUW KO/ npOOTQCuo/-lal" «en rnv unooTripr~n napofJolW'I npovpauutucav nou uAonolouvrar ana CKnaIOWTII<.OUC; KOJ fJOenri:~ oro Gx.oAda rouc;.

nOI.SOYCI)YI!Krrl O ... aSa lOU K.n.E. IKIPiEITENCN

1. LTa86noUAoc; navaYlwm<;;, YncrJ8uvoc; Tau K.n.E.

2. KOTOflJnEAnc; A8avaoloC;, AvonAnpQ:mk YncrJ8uvoe; TOU Kn.E.

3. Tooupc AYYEAIII(n, MtAoe; me; n.o.

4. NroPSavou K.OVE:A'\O, MtAoc; me; Il.O.

5. AYVEAoKonouA0C; lrewPYloc;, MeAos; me;; n.o.

rpUJToypacpia c{wcpuMou: EYKiJ..aSor; - ayaApfI emr; BlpaaJ,.).iEr;

lo£~ne;'\l8:e:UTl~6u;h~6 « 'MOI.,eOl.rVw VOl. ~'w \!,-:e:1'0 If:ElG'V.O =. OI."eu90V:e:,-OI.! «e '\!'-0\9",-is ~O\! :e:.~nO\.!5£url~0(j S, nou utJ crtc: ouvcr",of,h ~JI. npo¥pJl.y.\!,-O\ 1'0\ Tb:p \~O\tJ NO vr. ~ ~5O E 'I::."O\.15£u <fhS, \!,-£ 0\ V1'l'lt.:EI\l-£Vorou5O 0" £.!O'\I-.065O.

Ervo\l TonpwToY:Evis UN I'¢: 0, nou h. :E~O\.P\A0'l\\1"OU If'l'O\.(5')<ON.elO\, 90\ 1"0 :E\An.Qou1"I"t:E1 ~.::>o.l. 9.::>0. TO O\VO\VtWVll 5lO\p~\NS, \A:ElfO\O\n6fh (5'UV:E",~0\§!.o;J6'1"'(5'~ rcu.

'\oO')<oN£fo, ws "'WPO$ \A""e\\d"h5O, ,¢:O\! f.::>o.npo¥pO\\A\I>O\"fO\ Tl, E., WS ~0\Ivo1'6\A:ES 6p 0\0'1'", P I o 1'", rs S , \Anor06v '10\ ~irouvrou.s V."""e",f:E5O O'E.:EnO\<p~ v.' .ivO\ ~0\!V6\AEVO nouoNol :E;)<ou\A:E '~IWd"£1 ~.::>o.""" ~.::>o.q~ous .

z..ou\A:E (5'1"", )(.wpO\ nOU~"""f:E)(:El t'",v npW,.h Bicr",. cr:ElcrY.l'l::.o1"h1'.::>o.S cr1'''V E.upwn\\ ~.::>o.l 1'\\V t'¢:'-h 0"£ n.::>o.y~O(f\AIO £nlne50. A.UT6 ~OI..l \AOVo TO y:e:yovos ~.::>o.eld"1'Jl. lnl'~E.~iJ\\t'tv", 1'",V np0:Efol\""""crIO\ t'Wv \"Ae\\TWV ~""'l '1:e:VI'f:.Or:e:p"" fl.l,S cf).:otJ\\:;.4srt::olv6r",f""S,'ilA '-1.1,'1 ""Vny..efwnl<S1.I, rwv lnlniw<s:EwV lVo,S nl90\voo '1£'1ovoros.

8:Ewp\\fI.\:'0 y.tpos.

APA<:fThPI01'I.I,TeS <'\reOU<:fAS "41'1.1. neSrou. ,)<,p4crl'\A.es !:iIA<:fUv5t<:fll.S crTo rVT,lpV:E.r. r.QWO'crJl.pLO 6pwv ~<"!l :e:VVOIINV.

06\tYI:ES npO(5'i<'\<:f\<'\snplV, "<'\iO\ T!\ Sl'O\P~.ll . .::>o. ~Al, \!'-ETo\ fo O'£I<:f\AO .

. Ekoill Mo:rH'TA TIPorPAMMkrOE

M£ ro np6'ipO\\A\AA ·O\uro ,etNOU\A.e VA AV0\6:e:r~ou\l>e:

10 q>AlV0\l>:EVO fWVcr:EI<:f\AWV ~O\l rwv A1'IOf:EtJ:E<:f\AO\fWV r",s <S:Eld'Y.1\:;45O 5pJ,,<ShS, nou nO\pO\1'",p4e"'~AV <:f1'o nAp:EtJ96V \:;O\I.nO\pO\'-",pouvrO\I <Sil'lV :Eno)<\\ \l>O\s,

~AeW$ "A.l '10\ c:rU\A~Jl.tJOU\l>l:

L;fIo\V 0d"0 '-0 5uvArov nN",picrf£PI\ lVI\v.ipwd'I.\ rwv y.0\9",rwv ¥10\ re «¥.O\'6\\.Y.£.pIVO,> <'\U1'6 !,pUd"I'¢:O !,p0\\v6y.:e:vo,

L;1'I.I,V O\vJl.y¥.1.I, lUA1l0'9\\1'onorl.\d'I.\S ONWV Y.AS,

l:f",V O\vAY"I\ \!'-:E(W<:fI.l,STWVlnll"1Tw<S:EWV fWVd':EI<S\-"WV a:fOVO\Vepwno'¢:o\l O'fo AV9pwno¥:Evis n.e.pl.~AtJ;;Jov,

l:f'" yVWd'1o\ fwV l.nlnfwcr:EWv:e:vos (f,:El.<:f\Al.\:'O(1 CjlA IVO\-, tvou a:f ° cpu<Sl¥.6 'f:0\\ O\v(lpwnoYlvts: n~.pl~AtJ;;Jov 6notl~:E1 \:.~\ AvO\nr(icrd'lfO\\ o\:,O\,e",n\s

t,f",V OI,vA'I"1.I, t)pAcrl.\s 'f:.AI .AvJl.nTU~I\.S: le~NOVf\cr!(.OU VlO\ rxv O\v1'L\-,:EfWn'IC1", foU ~AIVO\Atvou,

t:1'10\ 51.A\-,0PCjlWcrl.l, nep\~",,;:JNOV"\~¥.s CfUV:ErS",;:rl\s <sfOUS <S1.I,\A:EPIVOUS '\:,O\e"'f.:£S.

l:rl\v A~\Ono(I.\O'I\ TOU ",51.\ unAp;.::ovi'OS cr;.::.:e:n~o(i UNI~o(i ~.n6 '-0\ ctxoN:EI"",nou .0\(f)(oiJ49\\'f:O\v Vo:E 1'0 ,e tV-A 41'1.01'0.

" 0 1!£11! ..... 6s ws 'PUI!I1;:.O 'P"'lv6 ..... tVO (vew;:J0'tI1;:."e~tNI~1\ 1'liI,S rI\S .• 1;:.\V\\O'\\ ;h'SOI!Cf!"'If'I1;:.WV nt}",.1;:.WV, 1;:.t}'n).

" Cnlnr'WO'E.15 1S'1'0 'Pucn1;:.6 n£pl.~':>"NtJOV (1;:.<'\ro/J\1!8r:.I!EIS, ,pwy ..... is, peuO'ronol!.\(fEtS, 1;:. .. ;.).n.).

,. E.nln1'W<5'£lS <5'1'0 <'\vapwnoyevisnepl~.:>,,;:J;:JOV (1;:.1"(1'1"'. 1;:."'.1""'I!1;:..EUES. <5'U~1;:.OIVWVleS, 5(1;:.·1'u<'\ .tn'L1;:.o LVWV \,<'\S).

,. Me,"<'\I!£IG'\'I1;:.':>" 'P<'\IVO\>-tV<,\ 1;:.<'\1 enln1'W!fEIS !f1'IS <,\v8pwnlVes 1;:..CHVWVlES \t.<'\l 'rov noNl'fl(fy.O.

,. L£IO" ..... I1;:." 61''''-0"1>\ 1;:.<'\1 £n(5'1'<'\(5'1-\ d"1'1\ tJo¥o1'!)<VI<'\,. (1'''1\ tWYP"''PI1;:.¥.., (fil'lV 1;:.<,\1'011;:.1<,\, .,.1'15 1;:.O·IVWVI1;:..tS 50y.is.

• IIS'1'OI'I1;:.':>" 1;:.<'\1 npo·i.,.fOPI1;:.':>" "'1"Olx£l", nou (l'Xe1'l~OVr''''1 '\At 1'0 "'.£11$",0 (\:,u80;]oyr"" O<'\II'",5QO'EIS,yVW\-,-I\t.':>", ;]",:(1;:..", 1':f;XVI-\ 1;:..;).0.).

,. Mi.'!'p<'\ "pOIf1'<'\crf<'\s: "PIV 1'0 11£.11$1(..6, 1;:.<'\1''''- ,.~51':>"p1;:.el<,\1;:.<,\1 ..... t,..:>" 1'0 d"£1.0'y.6.

--2

-'3-

r.K,OiTOI & r.-rO)cOI

A) rVII.II:rrl 'f:.6sro\,\.EeI\S

NeI\. 'f:.eI\T",VO";.<fQUV 01 \AeI\.9~TtS:

I. -rl elVeI\l (f.~H"\J..6s (eI\\TleI\ \::"'11 ~h&l\51\::"'I'lfrESV·iv£lfl'ls), n EiLV"'I'L G'E11f\A1\::i.\ .. ",~.0f)OU9l"'l ("'Wrl~.~'f:."'I)(POVI~I\ e~i';h~!.\ TI'lS), T"'. el\ln"'l TOU CP",\vo,'t'-.EVOU, ns (fel(j'\AOre'l':.1"Ovl~ts th",S.l'f:."'lfCeS 1'OU e;mil\V\.~OU ",wpoO,noIA!r'i1'p'" np0<fr"'IfC",s npinel v", NAv-'~J\VOV1''''1 (nplv, ~"''f'J\. t'v,. 511J\p~.el'" ~"'l \Aet'J\ 1'0 d'el<ry.6),~",\ rtws en\SpOUv ""Ut'''' <rns",v9pwn\ves

5p"'If'-v,.p \ 0'-1.\ t'es .

2. -r", crelG'!r'I'f:.JI. cp",\voy.ev", nou <rUV.E'~~(f"'V 0'1'0 n"'PENeOV ~"'l nws env,.,pi"'lfAVt'OV noNrn.(fy.6.

'3. \lsenLn"('wG'EIS l'WV (fELlfY.WV G'ro cpu(fL.\:.6~"'1 ",vep'wnoveVisnef'\~J\f)Nov \:."'L f'" '\Ai'f"p"'l O\vn'\AE.,.wn'L<1~.S t'o'US.

'"I. NA \AE.NE.t'I\G'OUVTO ~OIVWVI~6 nN"'(lflonou S\"'\AOpq>WV e."'" I. 'lr'-e"('JI.",n6rtro\.O\ CPUlfl't=", CP"'IVOY.E.V", 't=O\I. ~"""(''''(f1',pocpis

I. Av"'nru~" IfW<1Ti.\S G'uy.nE.pl.cpop"'S VIA t'I.\VO\Vfl\Auwnllf" TOU q>""lVOY.tVOl). 2. AV"'SE.l~\\ roo e9E.NOvn<r ..... oows~"'NI1. n,p"'~n'f:.l\.

'3. N"" ~"'IJN'IE.p'i\\8eC \\ ivvol.'" r\\s ANNv,.NE.'(tU!.I.S

I. Yloe.i1'I'l(fv, \C.·WS·I'f:."'I G'u ..... neplcpop""syl"'l TV,\1 O\V1'q.o.E.TWlh<rV, 1'~SO'E.I('I'\:,I'f:.I\S 51""'1 ('1'1'101.1" lorw""'IS . 2. Av""n1'u~v, \c'PI1'!\c'v..S <r\::t'ljlv,s.

'3. k"'lflIJ 'I .EIP¥, elOlOIt'-""S\ \::00 nVeuy.OI1'o$.

Ii. r..uy.y.eTo",i\ IfE .e'8E.NOv"I'l\C.ts 0y.Jl.5es Yl"'UnO(fTl\p\~!.I. TWV nN\\ytv1"Wv. s. AVJ\n1'u~v,. npw1'o~ou;hwv (evep'50l nONC1'es).

-0- NO\ '51Vtl 1\. npoO'tyyld'V, TOU '8tlt'-""1'osrou Q".E.llf\l>OU 51.E.nl<1T"\I>oVI\::6I. y.ilf"'l OIn6 1"", M.u 90.No'j 1"'1., 1'1\\1 I (JTOp ,"'I, ,.'" I\oyoiexv (0\, 'I':.;Jn.

-0- NO\ip90uv <1t enOlq>v.. OI\A""e\\fis Y.E q>oPEls neu 5Po\<11'\\pIOnolo(jvT"'I\ IfE 8£"","'11'01 ",V1"1\,<E.1'WnL(f\\S 1'wV lfuVtnnwv "('wV 'I1El<1\,<I.::'''', E~npO(fWnous flol.S -ronl'f:.";s AU1'otitol'f:.\\('I'IoI.S, t \S\ ~06s E.Th <f 1'''; \0' O\l',£S \C.'" I. tm(f1'v, \A 0 W'f:..Gt 16pu\o''''1''''.

* NO\ """pO\)(e£l E..\C. nOl'lti.'£O'lW 0 \::<'\1 .GtN.No·u'h'l:.oG't \AOpq>1.\ iVfonl\I\ \\N'£\C.'!'pOVI'I':.~. * NOI ¥i:Vt1'&I\'1 &I\~'IO.N6¥\\IfY! \::""1. &Y!\o'0a'\0"0\\\(f\\ 'l'WV 5p.Gt<1.E:wV founpon6l.\A\A&I\'I'Os.

* N"'I \::"'TO\"O~IfOUV 01 \o'&I\e",1'tsro q>""IV6y.E:Vo ioUcrllcry..OO, V,0I1 v", E~no\.15luTOUV G't £Vil'ytltS nco O\n",rrouvfOlI¥lo\ v"" ""Vf\y.,£Twnflfouv r.s EnlnfWO'EIS'I'OU.

-0- N"'I o\§lorlOI"eE:( 6~f'.IOUPYI.\:.J\ '" ~lwy..",n\:.l\ t'lt'-nElp["" \,<"'Iel\1'WV \:.""1 E\::no\I6EurL\:'wv O\no i:.VOI 11€111\o'6 noui.J(ouv t~I1E\.

-0- No"'l VIWI100V 01 f'.""e'tfts 1'101. xO\'pJI. TOU«O\V'1.\:'.'£I\I» 'It'-E. T"V iVfO\§~. reus Ifro E9vl\:'0 e.e\,<"'ITl\:.6 6t'f:.1'uoU.E. «.,-0 11.£ 1 a'\o' 1.¥-6 f6§c nou \o'O\S .tVWVE:I».

BIWt'-G'l.'f'l'f:.'\ nro¢.i¥¥u,.",. (~'f:.nG'l.\6£on'f:.is E:n\¢'f:.i!p~\S', nG'l.rG'l.f\\pil.<1.£IS, \,-;EfIP 1.\ d"l: IS', 5pG'l.tf1''''1'16'n.,TU n'~6(ou, nG'l.I!SG'I.¥w't\lj::""- nG'l.I)(v(5IG'1.).

lllen\tff .... \",ov\'f:.i.\ eE:WI'lt\(fI\.

!A.VOI¥\'-G'I. foo r:.)(oN!loU Iffl\V KOlvwvlG'l..

O\-,-G'l.t:i!'f:.i.\ €;P¥G'l.G'\G'I. C\Ae '~""G'1o\ 1"\S' G'l.v""'t'f:.es fOU npo'tP""\A\AG'l.fOS 'f:.G'I.! TG'I. eV!S\G'l.cp£'POVfG'l. fWV nG'l.I!S!Wv).

llll,t'-o\<:.f'G'l.1"l'f:.1.\ eT1e~ef''tG'l.If(G'I.!hG'l.cpopefll'f:.'WV G'l.n6ljlEwv (ev6""-ppuvcrl\ rou cr£~G'I..cr\AOU f",S "'-NNl\sJ\no!pll,S',. G'uy'f:.f'I!l'lt G'l.T16t,pewv, 'f:.P!1"I'f:.i.\ !l''f:.tt,p''').

• • •

nPIN

KATA TH 6JAPKE1A META

-li-

G>EQPHTIKO MEPOI

-s-~

H Fnonoteselro: orrcrpio olocpopeTIKO OTPc:,pOTO., TO 'cp)"oui, TO I"'Clv,6uCI KOI TOV liIupn,va, OUVOAII<OU noxOue; 6.370km nsplnou,

o cpAoloe; sivcn TO orcpco, e~t.)lepIKo m:piI3An!Jo me;; rne;;. Yndpxouv ouo don CPAOIou, 0 nnElpliiTIKOe; KOI 0 IiIKE,avlos. To !JEOO noxoe; TOU nnelpt.)TIKOU eivrn nep,inou 35km, KOTt.)OjJt.)S ana TIS p€YOAec; OpOOClpt<; pnopel va <:praoel TO 60 • 70km. To !Jtoo naxos TaU WKCaVIOU ciVOl1 7km.

o JJovouae;; crVOI TO OJ..Jtocuc; enouevo O'TpWfJa KOI CPTaVel1 fJexpl IO 13080s Tt.)V 2.900km. H cm<:pavefo nou xwpi~cl TO <:pAOlO ana TOV fJOVOUO, elvo: YVWOlrl fJC TO ovo!JO aouvfxEla Mohorovicic.

Oe; ,A1860cpOlpa XopoKTnpf<crol Eva OUOKOI.JnTO orpc:,'fJo, fJioou nox:ous 80km nepinou, nou onoTcAeiTOI ana TO ctspec <:pAOlO KOI fJEpOe; TOU crspsoti oVc,)n:pou fJClVOUO. To rpn:iJo TOU pov5uo nou

Bpi OKCTOI Kart.) ana m A1800cpO:lpO elVOI yvt.)oro t.)S ,aa8Ev,oacpalpa.

KaTt.) ono TO iJov5uo undpxei 0 nupnvoc; nou cpT6vCI E<OC; TO KtVTpO me;; ync;. 0 nupnvoe; OIOKpivCTOI ce t~liInpIKi6, luypn/ peUOTrl xcrdorcon] KOI OC £Owt£j)IKO [orsperi KOTOaTOon}.

Mtye80c;,eOTio, iVToon, enlxevrpo, pnYfJo, oelOiJlKcl KUjJOTO ...

'Evvolee;; nou OKOtiYOVTOI ouxvd KOI nou cnovo)"o,pBOVOVTOI ana OAOUC; !Jero ono. tva fJeYOAO oelojJo. II eivol ojJ<oe;; a OCIOfJOe;;

Lmv opxc.ornro. H Sovnon My<o ms xivnonq TOU EYKtA050u jJioa OTOV TOCPO TOU, cvcvxclc KOKO orOAfJtvo ana TO .6.10, TO onoTEAcolJo me;; oupniconc; OTfJWV orosccrrepreo me;; rne; ri jJnnwe;; 0 !KPOOOOfJOe;; TOU eoacpouc; ana TO cnuprcprouo TOU yaro4Jopou rcov lanc,)vwv;

rnjJepo: To Tpovrayj,Jo, n xIvnen TOU e:06cpoue;; nou Ocpe:IAE:TOI om Spouon nerpWfJOTCUV, TO OTlYfJlo:io onortAeOfJO fJIOe; pm:,poxpovloe;; OIOOIKooioS OUOOwpE:uone;; 5UVOfJIK"e;; E:vtpyeloe; os K.aTOnOvoufJcvee; nspioxeq me; AIS60cp01pOe;;. Eve CPUOIKO e:pO.IVOfjEVO nou pnopci vo npoKoMoCI noMt<; anWAele<; rcoooe ov8pwnrvo 5UVOiJIKO 000 xmoe UA1KC ay080.

I£la~as sival in tSacplKn Baynan nou YEVVlhol KOiTC TIl 6loTcpa~n TnS ~nXaYIKns loopponiat;; TIiIY nETpliI~cTIiIV ano

'CPUOIKft;; on,ie,s: nou 8pioKOVTOI CITO to<.)UP:IKO me; yne;.

To crnapraplO'll1l tau 'Yllt6'1'IlPOU, cnJll!pWVIlIlE )'1Il1lWVEl}KO 9puAa, lIpoKOJ.si tOu~ crElcrfl.OU~. :I:toV nlvnxn (1tSptoi5o~ Edo) (mgl1(ovi~&tlll 1111pocrna.9s\o: roiv avilpOO1tOlV va 6(lfl~O'OUV to rspdono yat6"ICtpo.

--,--

..

EYKEXaSo£! 0 apxnyosn:o>v YlyavTOlv

o Eyl<:.tAO&Oe; £XE:I OUVOE:S,s[ ow; fJepee; fJoe; fJE: m:; oelol.HKCe; oovnoE:lt:; nou exouv e:~E:A'IXSef oc f-loonya YIO TnV ovSpcunOTmo.

AnOAUTcue; ({AOYIKn» n OUVOE:on OV AncpSd unoYJn a rponor; SovaTOU TOU f-lUSOAOYIKOU ourou

"., npoorcnou

H M~n EYKeAoOOe; npoepxeren ana rn OUVTfJnon TG.)Y Ai~E:G.)v {iYKelpol + AOe;) KOI unoOnA6vei lOY eYKOremn}JeVQ oro nerpopcro, oro orepeo CPAOIO

, me; Inc, LUfJCPG.)va !Je mveMnv.IKrl fJuSoAoyio, 0 EYKeAO&Oe; -yloe; rou Tcprorou KOI Tne; r nq- unnp~e

..

opxnyoc; TG.)y Trrdvcov KOI ineoe veKp6c; ern

.I!' 'fIYOVTOfJoxio. IU!JCPWYO IfJEfJlO EKooxn cpOVE:USnKE: ana xcpouvc TaU t.ro, OU!JcpCilVO f-le !JIO oe:UTepn ana TOV OKOAOUSO TOU 81Ovuoou lOV LelAlvo oMo n cruxporeorcpn oVOcptPE:1 OTi OO.AocpovnSnKe: one TnV ASnva, n onoio epU;E: evovrlov TOU m LIKE;AIO n

TO opot:; AI TVa IJe: TO onolo KOI TOY KoronAOKCUOE:.

To onoliAE:Ofja dval nAto V a EYKiAO&OC; va OvooTe:va~e:1 j.leoo oro TCJcpO TOU, npoKoAwvrae; E:KpnSE:Ie; noororekov KOI oe:I0f-l0UC;. LUf-lcpCilVO if-le TOUe; cpxoiouc eAAnvec;, 0 EYKeAoooc; rircv n Bcomro nou npoKoAoUOE; TOUt:; Oe:IOfJOUS KOI oripspo TO OVOfJel TOU xpnonronorslrtn G.)e; IOO&UVOf-lO TOU oeropou

o nouoovfoC; ovocpepel KOI aMn eKooxn Karel rnv orroio n ASnvo oovcuoe TOV EYKeAooo pixvovrcc enovo TOU TO TtSpinnO elpfJO TnS' H eK60xn ourn unnp~e cno TO ruo npoocplArl Stpmo noMwv KOAAITf;XVWV me; opxmomrcc, anaHavQtfsovrosaUTn OE: nAdOlE:e; JJE:TWnee; opxclov voccv oncue; OTOV napSevwva KOI oro VOO TOU AnOAAG.)VO moue; 8E:Acpolie;. Tbolee; nopOOTOOE:Ie; rou aywva fJE;TO~U me; ASnvac; KO.I TOU EyKtA050u i3piOKOVTOI OE: nOAAa ayydo. 0 nenAoe; mC; ASnv6e; ora rlov08nvOIo, ecpepe TIC; iOlee; nopoordosrc.

"

E~ OhWV TCilV ncpcnovo ouvaYE:fOol oocpwC; TO oUf-lntpoof-lo on 0 EYKeAoooc; nTOV KOTO TOUe; opxoiouc 'EAAnvee; n IOECHl ovflpccrrouoprpn 8EoTmo, oMel KOI apx.IKn avriXnYJn rnC;evvolae; TOU LE:I0f-l0UKOI 1&lalTepo cxclvou TOU HCPOIOTEIOKOU.

LuvenEIO OUTne; me; oVTIXn4Jne; civc: OT! TtKVO TaU EyKtXaoou nTOV 01 f opy6vec;, n rcp.iy~, n Aepvclo 'Y8po, a [npuovnq, o KtpSepoc; KGI dAAO fJUSIKa «Tepmo» (YE:CUAOYIIKa CPOlVOf-lEVO) nou om:KTnOE: on6 TnV 'Ex'16vo KOI sixov rOAOInwpnoEI TOUe; npwTOeAAnvEe;.

ITHN AITPONOMIA

o EYKeXooo~ ornv Aorpovoplo eivci tvOe;cpUOIKOe; 60pucpopoe; TOU nAovnm Kpovou, oexror; K.arel oelpel OVOKOAUljJecuS KQ.loIOOnJOE:G.)v. AvoKOAUcpSnKE: OTle; 28 AUYOUOTOU 1789 ana TOV OuiXlafJ XepoeA, KOHl rnv npwrn TaU xprion TOU mAeOKOnlOU rou J ,2 fJ£lPOU, noM Xfya rirov yvwora YlO TO oupovio aUTO owpo IJ£XPI TnV npooeyylon TaU ana TO OIOOTnfJOnA.olO Voyager TO 1980 KOI TO 1981. AnoodxSnKE rore OTI 0 EYKiA080e; efvor OXE8ov onOAuro Af;UKO OWf-IO ana noyo KOI ouvE:nwc; n 6rdpeTpOe; iOU rircv fJlKpOTepn ana rn jJixpl TOTE: nop08eKln. To 86yrar(c;p I OVOKclAUljJr. on 0 Sopuqiopoq aurae; KlveiWI f-ltoo OTO nuxvorepo Tf-lnf-lo TOU OU061elKpiTOU AOKIUAiou E rou Kpovou, evw TO 86y/Qr(e:p 2 OnOKelAuljJe all, napa TIC; jJlKpec; TaU OIOOTOOE:I<;, a EYK.tXoooe;oltSr.rE: f-lE:y6An POPCPOXOYIKn nOIKIAIO ornv E:nlCPOVE:IO TOU.

To ~);IOOTnf-l0nAOlo Cassinl ondvmoe, ana TO troe; 2004 apKElel sporriporc nou cixcv yevvnSef f-IE:ro TIC; anooroAt<;TG.)v 86YloTf,ep, npooeyyl~ovTo~ roy EYKeAooo OpKETt<; cpopee;. E~OAAOU, avoKaXuljJe eva Aocpfo ana UOpOTf-lOUe; n oToyovr81o vepoii vo U,+,wVE:T,al ncvco ana rn VOTIC nOAIKn neproxri TOU Sopurpopou, npaYf-lo nou, OE ouvouoof-lo f-le rn olOcpuyn E;OWTE:P1KnS SE:pf-lornrac;, KOI TWV eMxloTG.)V KparnpG.)V ornv ncproxri, 5dxvel all 0 EyKtAoOOC:; elvoi YE:CUAOY"(We; eVE:py6s onfjepo, yeyovoC; nou f-loMov ocpdAeTOI OTIC; nOAlppoYKte; 6uvelf-lele; nou OOKer 0 nAovnrne; OTO £QCUTEpIKO rou Sopurpopou, o EYKeXoOOe; eivtn iva ana TO !-lOAIe; rplc OWfJOTO OTO e~wTeplK6 HAIOIKO LUOTnfJO (f-lO~,j f-lE: TO Soputpopo Iw TOU Ara KOI TO Sopuoopo T piTWVO. TOU nOOE:IOWVO) 010 anal a. exouv nopmnpnSd ncpOlorelOKOU ninou eKpn~EIC;, H OVaAUOn TaU E:~epx0f-levou UAIKOU unOOEIKvuer6T1 npospxcroi an6 6e~,af-!evn unovciou VE:POU OE: uypn xoroorcon, KaT! nou oe ouv8uoofJo pe ixvn aM",v .xnf-lIKWV eVWOE:WV nou OVlxvE:u8nKOV ow Aocpio eXE:1 rpoqroSorriosr ou~mnoelC; ylO TnV unopsn onAwv p.opcpWv ~Ij.)ne;, evw iXEI E:VIOXUOEI Kor TnV dnoipn OTI UAIKO npocpxopcvo ana TOV EYKeAaoo 5nploupynoe TO 8aKTUA'10 E.

--7·--

HI AIS60cpaipa O&V clvoi evrclo aAAaonapriS&Tal an6 eva ouvoAo P&YOAWV Kalf.lIKpOU:pWV nAaKc.Ov nou oAloSoivouv novCil 010 unoxsipevo rrcxuppsuoro povouaKO UAIKO (aoSe:v6ocpOlpa) npovporonorcsvroq OXE"TIKet; pE:Ta~U TOUt; KIVriOE:It;. 0, nAaw:; auree; Atyovrol >'1800t,pOlpIIC.i«; 1'1)'(11(£«;. To oinc Kivnon<; roue; niSavov va dval 01 OPI~OVTl&e; ecpomOp&VIKec; KIVI10&1<; nou aOKOuvTOI OlOV nu8pevo roueone TO SepPIKo PEu,Il0ra IIlEr,aCPOpa~ TO onoia 5npiouPYOUVTOI orov a08evoocpOlpiKO f.Javouo.

H 8ewpia nou eppnveiie: IIKOVOnOInTIKel TO OUVo'\o ICilV yec.:>AOYIKc.OV Kal yew<pUOIKWV nepernpriccov, nou OXCTfsoVTOI fJE: TTlV E:vepyo T&KTOVIKn opaon Kal Karel ouvenero KOI fJC rn oelOplKI1 5paon, clvoi curri nou nE:Plypa<pel rnv Kivnon Tc"V )U800"CPOIPIKc::.V nAOKcilv,.

P,liYIKL MtNQx:n~u~

P!'IYl!o,

M £"t,o ,OJ ,x In ... « '1,I'OI;l'OQ'

EnllnU>o EI'a :l\,a,oo'CI'!::

I -

AntJloupvic I-'EOOc.JKtclVIOC; pOX_f1«; oe ntp!ol(r1 onoKA!o0'i 1fJ)Y }..,6oo<pOlp!l(G)v n~a."'v 00' 6"a6o~ 8ep~ou U~"OU (~6y~aro~l. H Opl~6VTld xivncn ttav nAo.o">v au!-,Ilaivel .arO f'ri.o~ .v6~ pnyf'arot; f'ErOoXnIJOTlo!'oU.

ITlC; neploxec; nou oAlo8oivouv oplSovno n pic nAOKO oe oxson pe rnv oMn, n xfvnon yivE:TOI KOTa fJnK,Oe; KOTOKOPU<pWV pnypoTt.ov jJETooXnlJOnOllov. LTTlV nepirrrcoon me; ouyK.\lone; rcov nAoKwv n nUKYOn,pn ona TI~ Suo IBuBi{e,Tol KaTW ono Tnv

6))..n, fJexplC; OTOU .Alwoel n npom fJeoa oro 8E:ppo IJOVOUOKO UAIKO KI CrOi KoraoTpec.peTOI AISOOc.pOlPIKO UAIKO. H Snpioupvlc veou CilKE:aVIOU <pAOIOU onc; fJeoOQKCaVlee; p6xcle; OVTloraO!Jf~f:ral Xomov 1Je TTlV xorcorporpri cvricrorxm; nOOOTnTOe; Oll(; nf:p,oxee; ouyK.\lonc; nAm;c.Ov, OnOT& n OuvoAIKn e:nlc.p6velo mc; r ne; nopopevel "OTo8E:pn" ..

MqlGlIGI'IIII!!."o.

N 00 I,WOt'IIIiO T .. ~o

6nj.lloLJpyia ro£ou {lOU onoTeAei'rat ana (D!(COViQ ,6~po. (HpaIOTtim,6 - VnO'jc.JiIICO n)~o kOI onlo8oroqJpo oc ncproxri unoi3u8IQnc; tJIO~ IDIl.£OVU;IIi: ilI9d"q""p,"ri~ nh6<o~ Ita,o> tlno rnv ciMn.

0, .AI80oc.palpIKee; nMKee;aMou anoKhivouv, aMou tluyKAivouv Kal aMou n j.Jia KIYeiTOI ncp6)J"nAc - fcpcnroj.l£vl.Ka oe oxeon jJe m omAovn me,

IlIe; neploxee; nou onoxxtvouv 01 AI80oc.pOlpIKie; nAOKE:C; -l.ItClOWKtQVI£c.; paXtlc.;- 8ep,fJo aoSevooc.palp'Ko uAIKo ByaivE:1 omv enlc.poV&la, 4JUXerOI, orepeorroiehcn Kal ocnyd bOI om Snproupvio veoe; .AI8ooc.pOlpae; KOrofJnKoc; rccv oUO nAeupwv TWV paxeCilv [n.x, fJeooc.:>Keov,lo paxn ArAovHKOU coxeovou, onopoxpuvon AfJeplKoVIKne; - A<pPIKovIKne; nAaKOe;).

AnOrCAeOj-la me; OX&TIKne; Kivnone; TWV A,,800<pOlPIKWY nAoKwv dV'01 n opyn nopopoprpccon Tc.:>V nerpWfJOT'WV OTle; nopuc.pee; roue. ria TO Myo OUTO, OTO neTpWfJorO nou BpfoKovrol KOVTO one; m:ploxee; oUTec; oucoccpeuovrcr repconc nccc OUVOf.lIKne;evepyeloe; (evepyelo &AOOTlKnc; nopopopqxoonq neTpc.:>f.l0yCilV), KOI ovonrcccovroi j-leYOAee; Tooele; nou OUV&XWC; au~aVOUV. Ora v 01 Tooele; ou~neouv TOOO noM, QOTe va unep'Bouv TO aplo aVToxne; IOU AISOOc.pOIPIKOU UAIIWU croonpeio ouro enepx.eTOISpCUCI!n. Touroxpovo npaYf.l0ronolefrol onoropn oxsnxri xIvnon TWV ouo TPllTlfJOTWV nou exouv npOKU4Jel KOTO fJiaE:m<paV&IO ec.:>e; OTOU roopponrioouv oe veee; 8eoE:IC;. H emc.pavela ourri eiVOI TO CJ£ltll_mc.o priYIJa. Tn xpovixri ourri OTlypn ye:vVIf;ral tvoe; oelof.loe;.

8'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful