You are on page 1of 34

uY BANNHAN DAN

THANHPH6 DA.NANG
S5: 3n'z'/QB-UBND
e(>NGHOA xA H()1em) NGHiA VI J );T NAM
DQcI ~p- T\!'do- Hl.lnhphUc
DaNimg, ngay /10 thang 6 nom2014
QUYETDINH
V~vi~c c6ng b6 bQtbu t\lc himh chinh ap d\lng chung
tl.li qu~n, huy~n tren cia bimthilnh ph6 Da Nling
't.
eno TIeH UY BAN NHAN DAN THANH PHO DA.NANG
CanCllLu?t T6 chfrcHoi d6ngnhandanvaUyban OOandanngay 26thang11
nam2003;
Can Cll'Nghi diOO5663/2010/NB-CP ngay 08thang 6nam2010 cllaChinh
pM v~ki~msoat thll t\lChaOOchlnh;
Can cu Nghi dinh 5648/2013/NB-CP ngay 14thang 5 nlim2013 cllaChinh
pM suad6i b6 sung mot 56di~u cllacacNghj djnh lien quan dnki~rnsoat thll tl)c
haOOchlnh;
Can Cll Thong tu 56OS/2014/TT-BTP ngay 07 thang 02 nam20J 4 cllaBO
truang BOTu phap huang d~ncong,b6, niemyt tM t\lChanh chlOOvabaa caDv~
tinhhinh, kt quath\l'ChienhO\ltdongki~rnsoat thll f\lchanh chlnh;
Can Cll Quyt diOO567012/QD-UBND ngay 14thang 10narn2013 cllaUy
ban nhan dan thanh ph6 Da Ngng ban haOOQuy ch ph6i hgp trong hO\ltdong
ki~rnsoat thll t\lChaOOchiOOtren djabanthaOOph6 DaNgng;
Can ClI 'Chi thi 5609/CT-UBND ngay 23 thang 6 nam 2011 cua Chu tjch
UBND thaOOph6 Da N~g v~viec tang cuemghO\ltd(\ngki~rnsoat thu tl)chanh
chinhtren diaban thanh ph6DaN~g,
~Theo d~nghi CllaGiarnd6c S o' N(\i V\l va Giani d6c S a Tu phap thanhph6
DaNang,
QUvETDJ NH:
. .Di~u 1. Cong b6 kernthea Quyt diOOnay bo thu t\lChanh chlOOduQ'csua
doi, bo sung apd\lllgchungt\li qu?n, huyentren diaban thanh ph6 BaN~g,
Di~u 2. QUY lkdiOOnay co hieu h,rcthi hanh k~til ngay ky vathay thQuyt
di!,J hs6,2961/QD-UBND ngay 05 thang 03 nam 2013 cua UBND thanh ph6 Da
~ang ve viec CO?gb6 ~Othi! t\lChanh chiOOchung ap d\lllg t~liqu~, huyen tren
dlaban thanh phi) Dil Nang,
.~-' . . . .
Di~u 3. ChaOOVan phOngUBND thaOOph6,Giam d6~S(}.'NQiV\l, thu
tnrcmgcaesa, ban, nganh, ChutjchUBND caequ~, huy~nvacaeco quan,dan vi
c61ienquan chju trachOOi~mthi M oo Quyet djOOnay.!. 7J f'
.:.---
. . . .
Nui nh(ln:
- C~eKSTIHC-B(i Tu pM p;
- CT vacae PCT VBND TP;
- S o, ban, nganh;
- VBND qu~,huy~n;
- BaoDN, C5ng thong tin ~i~nl1i DN, DRT;
- LUll:VT, SNV, STP, NCPC.
. ,{ J 1
2
T4I
, NH CHiNH CHUNG A.PDVNG T4I QU~N, HUY~N
"N I>fA BAN TH1NH PH,OI>A NANG
imh kern thea Quyet djnh s6J1tJ./QD-UBND
'ng 6 niirn 2014 eua UBND thimh ph6 Di'JNang)
. . . . '. ~
- 1 ' 1.' _
: ',. I, ,J .'
i\". . .
I
,. . ,
Ap
Ap
d\lng
Mii
dyng
CO'
s6
ch~
STT
Ten thl1tye cooeh~
mQt
Trang djch
mQt
cua
V \ I
cira
lien
cong
thon!!
I. Linh v1}'cHilDh cbinb hI pbap
ThU 1\lc Dllng kY thay d6i, cai chinh hQ tich cho
1
nguai fir dli 14tu6i tra len; xac dinh I(li dantQc, xac
X 9 001
djnh I(li !?imtfnh, b6 sun!! hQtiehchomoi truan!?han
Thli !\IcDieu chinh nQi dung trong S6 hQtich va cac
2
gi~y ta hQtich khac (khong phai S6 dang kY khai
X 14 002
sinh vaban chinh !?i~vkhai sinh)
3
Thli !\IcC~pI(li ban chinh Gi~ykhai sinh .
X 18 003
4
Thli 1\lcC~pbansao gi~yta hQtjchfir S6 hQtich
X 22 004
5
Chimg th\le ban sao fir banchinh caegi~yta, van ban
X
23 005
bful!!ti6n!?Vi~t
Thli 1\lcChimg th\lc bimsao fir banehinh cac giay ta,
6
van ban bfulg ti6ng nucrc ngoai va gi~y ta van ban
X
24 006
son!?n!?u.
7
Chimg thllC chu kY trong cac giay ta, vllnban bang
X
25 007
ti6n!!nucrcn!?oai
8
Chimg thllc c!IukY clia nguiri djch trong cac giay ta,
van ban fir tieng nuae ngoai sang ti6ng Vi~t ho~c fir
X
26 008
ti6n!!Vi~t san!?ti6n!?nucrcn!!oai
9
Chimg thllc hqp dong, giao dich lien quan den dQng
X
28 009
san c6 !?iatri ducri 50tri~u d6n!!
Chimg thvc van ban thoa thu~nphiinchia di san thira
10
k6 la dQngsan, van ban khai nh~ di san thira k6 la
X
30 010
dQn!?san
II. Linh v1}'cdang ky kinb doanb
I
Dang kY hQkinh doanh
X
33 011
2
C~pI(li gidy phep dllngkY hQkinh doanh
X
38 012
1
3 ThOngbaothay d6i nQi dungdangkYhQkinhdoanh X 39 013
4
Thl\ng baochAmdirt kinhdoanh cuahQkinhdoanh X 42 014
5 CftpgiftychUngnh~ndangky kinhdoanhhqptac xli X 44 015
6
DlingkY thanh l~pchi nhanh, vanphOngd(li di~ntn,rc
X 46 016
thuQChqp tac xli
7
Dling kY thay doi, bOsung nganh, nghe kinh doanh
X 48 017
cuahqp tac xli
8
Dang ky doi tenhgp tac xli; thay d6i vl\ndieu l~hqp
X 51 018
tac xli
9 DlingkY kinh doanh khi chia, tachhqp tacxli X 54 019
10
Dang ky hqp nhAt,sapnh~phqp tac xli X 57 020
11
Dling ky giai th~til nguy~nhqp tac xli X 59 021
12
cap l(1igiay chUngnh~ dlingky kinh doanh hqp tac
X 60 022
xli -(dobi rach, nat hoac mAt)
III. Linh vue thuon!!: mal
1
Thu tvc Cap (cap mm, c8.pl(1ido het h(ln) giay phep
X 62 023
kinh doanh ban IesanphdmrtrQ'U
Thu tvc Cap giay phep san xuat rtrQ'Uthu cl\ng (m\lc
2
dich kinh doanh), cdpI(ligiAyphep sanxudt ruQ'Uthu X 66 024
rong (m\lc dich kinh doanh) do h6t h(ln
ThUl1,lccap l(li giay phep sanxuat ruQ'Uthu cong (do
3
rn\lCdich kinh doanh), giAypbep kinh doanh ban Ie
X 69 025
(ho~c d(li Iy ban Ie) ruQ'Udo bi rnftt, bi tieu hUytoan
b(l ho~c rn(ltphdn, bi rach, nat ho~c bi cMy.
Thu l1,lCcAp sua d6i, b6 sung giAyphep san xudt
4 mgc (rn\!>:dich kinh doanh), giAyphep kinh doanh X 73 026
ban Ie(ho~cd(li Iyban Ie)rtrqu
5
Thu l1,lccap rnmva cap I(lido het h(lnGiay phep ban
X 78 027
Iesan phdmthu6c la
6
Thu l1,lcCap sUadoi, bOsung giay phep ban Iesan
X 81 028
phdmthu6c 1a
Thu t\lCCap I(li giAyphep ban Iesan pMrn t?UOCla
85 029
7 do mAtrach, nat, bi chay, bi tieu hUymQtphlinho~c
X
toan b(l.
IV. Linh v\fc thuy san
1
Dling kY cApd6i, cApI(li giay xac nh~ dli dang kY
X 88 030
tau cadum20 CV
2
Dang kY cap rnm giay phep khai tMc thuy san d6i
X 91 031
vmtau caduai 20CV
3
Dlingky giah(lfigiay phep khai thac thuy sandoi vai
X 94 032
tau cadum20 CV
4
DlingkY cap doi, cApI(li giAyphep khai thac thuy san
X 97 033
d6i vai taucaduai 20 CV
V. Linh vuc d~t dal
2
U
I
Thil WcGiao (lilt, chothue dat !rongcay launam, dat
rung slmxudt, ddt rung phOngh(\, ddt wng d~mcila
1 rUng d~c d\ll1g, ddt nuoi tr6ng thuy san, ddt nong
X 100 034
nghi~p (trir dftt tr6ng cay hang nam) dili vai h9 gia
dlnh, canhan
2 Thil WcGiao ddt tr6ng cay hangnam
X
103 035
3
ThUWCGiao dat !limnM a (d6i voi h9 gia dinh, ca
X 105 036
nhan)
ThUWc Giao d~t lamnha a doi v6'i he gia dinh, ?a
111 037
4 nhan t!;linong thOnkhong thu(\c truimg hgp phai dau
X
giaquy~nsudung ddt
VI. Hnh vuc xav dlfDl! nba (y va dAnlU'xay dlfDl!
1
ThUl\ICCap giay phepxay d1p1gnha a rieng Ie t!;lido
X
114 038
thi
2
Thil Wc Dieu chinh giay phep xay d1p1gcong trinh,
X
118 039
nha a neng Iell;\idothi
3
Thil Wc Gia hl;lDgi~y phep xay d1p1gcong trinh, nha
X
122 040
a rieng Iet,1ido thi
4
Thil WcCap h;ligiay phep xay d1p1gcongtrinh, nha a
X
123 041
neng Iell;\ido !hi
5
Thil WcCap giay phep xay d1p1gll;Imcong trinh, nha
x
124 042
a rieng Ie
6
Thil Wc C~p gi~y phep sua chil'a, cai t!;lOcong trinh,
X
131 043
Dbaa rieng Ie
7 Thil WcCdpxac nh~ quy hO!;lch
X
134 044
Thil Wc TMm dinh, pM duy~t hao cao kinh te ky
8 thu~t cong trinh, cac d1,lan dAuill b~ng ngu6n v6n X
137 045
ngan saehnha nua e
9
Thil we Th~ dinh d1,lan d~u ill, nguon von Ngan
X 143 046
saeh nha nuCte
10
Thil WePM duy~t quyet toan von d~uill eong trlnh
X 147 047
hoan thanh
VII. Linh vuc ha tAngkythuat d6 thi va giao thOngvan tiii
1
Thil Wee~pgi~y phep thi cong lap ~t cap nuCtc eho
X 160 048
caehQdan
2
Thil Wecap phep thi eong lap d~t cong trinh ng~m,
X 164 049
cong trinh tren m~t duimgbe dang khai tMe
3
Thil We Cap giay phep thi eong cac cong trlnh sua
X 168 050
chUa, cai t!;lOnang do duimg be
4
Thil WcCap giay phep !hi cong r na duimg ngang dau
X 172 051
n6i vao duimg ehinh dangkhai thac
5
ThUWeCap phep thi cong cae cong trlnh lien quan
X 176 052
khae
Thil WeCApphep xu Iy cae S1,lco d(ltxuat ve m~t kY
6 thu~t eilacac eong trinhngAmnhu: thong tin lien l!;Ie, X 177 053
do nuoe, thoat nua e, edo di~n, cdp ga va cae eong
3
-----------.
trinh lien quan khac.
7
Thil l\lc Dang ky cap giay phepthi cong chinh trang,
X 181 054
giac6 viahe, h(l b6viahe
8
Thil l\lc Cap giay phep dau n6i vlio Mth6ng thoat
X 184 055
nuac do thi.
Thill\lC cap Giay phep sir d\lngt(llTlthai viahe ngolii
9
m\lCdich giao thOngd6i vai wOng hQ'j)sir d\lngt(lm
X 187 056
thai via he d~th\lC hi~n cacho(lt dQngkinh doanh
buon ban
Thil l\lc Cap Gillyphep sir d\lngtamthai viahengoai
10
m\lCdich giao thong d6i vai w~g hQ'j)sir d\lfigt(llTl X 190 057
thOi viahe d~canhan hO(ltdQngthuong m(li
Thil l\lc Cap Gidy phep sir d\lllgt(lmthai viahengoai
II
m\lCdlch giao thong d6i vai wOng hQ'j)sir d\lllgt(lm
X 193 058
thOi via he de dil xe 0 to con, de xe mo to, xe g~n
may, xed(lP.
Thil l\lc Cdp Giay phep s u d\lngt(llTl thai viahengoai
12
m\lCdich giao thOngd6i val wlrng hQ'j)s u d\lllgt(llTl
X 196 059
thOi via he de ~p ket v~t lieu xllydvng ph\lc Y\l viec
sua chua, xay d\lng nha
Thill\lc Cap Gidy phep s u d\lngt(lmthai viahengolii
m\lCdich giao thong d6i v6'i truOnghQ'j)s u d\lllgt(lm
13
thOi via he de I~p d~t cae cong trinh ph\lc V\l cong X 199 060
cQng; I~I?d~t quang cao va l~pd~t tr(llTlcho xe buy!
theo tuven xebuY!duQ'cduvet
Thil l\lc Cap Giay phep sir d\lngt(lmthai viahengoai
14
m\lc dich giao thong d6i vai wlrng hQ'j)s u d\lllgt(lm
X 202 061
thai via he de lamm~t bfulgthi cong cac cong trinh
xav dvng c6 ouY mo Ian
Thil l\lCCap Giay phep s u d\lngt(lmthOi viahengoai
IS
ffi\lCdich giao thong d6i vai wlrng hQ'j)s u d\lfigt(lm
X
205 062
thoi'vla he de t6 chUccac hO(ltdQngvanhoa, xaMi,
tuyen truven
16 ThUl\lc dp GiAychUngnh~ns6nha
X
208 063
17 Thill\lC dp I(li GiAychUngnh~ s6nM
X 209 064
VIII. Linh vuc I!iaoduc .
I Thil l\lcti~pnh~ giao vien ngo(li tinh
X
211 065
2
Thil l\lc tuyen d\lng vien chuc ng(lchgiao vien Miim
X
213 066
Non (can bQauan Iv), neu hQcvaTrunghQcco s a
3
Thil l\lCCong nh~n Cong chuc qmin Iy nha truOng,
X
216 067
nhli treill th\lc
4 Thul\lcthuyen chuyen giao vien
X
217 068
5
Thil l\lC Thil l\lC cap phep t6 chuc hO(ltdQngd(lY
X
218 069
themhQcthem, dp phepd(lYthemchocanhan.
6 ThU l\lc Thanh I~p nhli truong, nhli tre dan l~p, tu
X
220 070
4
th\lC
7
ThUWcSap nh?P, chia tach nhil tlUoog, nM tre dan
x 222 071
laP, ttl'th\lC
8 ThuWcgiili thetruoog nhil truoog, nhil trettl'th\lc X 224 072
9 ThUWcThanh laP truoog Tieu h9Cttl'th\lc X 225 073
10
ThU Wc Cho philp hO(ltdi)ng giao d\lCtruoog Tieu
x 226 074
h9Cttl'th\lc
11 ThuWcgilli thetruoog Tibuh9Ctuth\lc X 228 075
12 ThUWcThanh I?ptruoog Trungh9Ccos a tu th\lC X 229 076
13
Thu WcCho phep hO(ltdi)nggiliod\lcdoi vai truoog
x 230 077
Trung h9CCeTs a ttl'th\lC
14 ThuWcGilli thetruoog Trung h9CCeTs a tu th\lC X
232 078
15
ThuWc Gilli quyet thu t\lCchuybntruoog di ra ngoili
X 233 079
thilnhDh6Dll N~g
16
ThUWc Gilli 9uyet thu Wctifp nMn h9Csinh den tir
X 234 080
tinh, thilnhpho khac
IX. Lioh vuc hoi
1 ThuWcDlIngky thanh I?phQi
X 236 081
2 Thutl,lcDlIngkY pM duy~t dibuI~hQi
X 242 082
3 Thutl,lcDang kY d6i ten hQi
X
243 083
4 ThuWcDang kY ch~pthu?n gifli th~hQi
X
244 084
5 ThuWcDang ky chiatach, sapnh?P, hQJ lnh~t hQi X
245 085
6 ThuWcCong nh?n Ban v?n di)ngthanh I?pHi)i
X 247 086
X. Lioh vuc bao t rO' xii hOi
1
Thu tl,lcGilli quy~t h6 S e T xin huang trQdip xii hi)i
X 249 087
thuoog xuven
2
Thu t\lC Thu tl,lcdieu chinh, thoi huang trQ dip xii
X 254 088
hi)i thuoog xuven
ThUWcdenghi trq giup xii h9i di)txufrt(he;trQlucrng
3 th\lC ChDhi) gia dinh thi6u d6i, he; trQ nguai bi X 256 089
thucrngn~g)
Thu Wc cAp lr\lC ti~p tien he; trQ mien, gillm hQc
4
phi cho cac d6i ttl'qng dUQcmien, giamh9Cphi h9C
X 258 090
chlnh quy a cac C e T s a giaDd\lCnghbnghi~p vll giao
d\lCd(li h9Ccong I?p.
5
Thu l\lC ho trq chi phi h9c t~p trlJ c tiep cho h9C
X 263 091
sinh, sinh vien
Thu l\lc Gilli quyet ho trq kinh phi mai tang d6i vai
6 d6i ttl'qng baD trQ xli hQi theo Nghi dinh s6 X 266 092
136/2013/ND-CP
Thu WcGilli quyet h6 2trQchi phi mai tangcho mi)t
7 s6 d6i ttl'qng duqc trQgiup d('>txu~t theo Nghj dinh X 268 093
56136/2013/ND-CP.
5
u
VIII. Linh VlfCGiao duc va dao tao
. . .
1.Thii tl}ctip nh~n giao vien ngol}i tInh
- Trinh tlf thlfC hien:
. . .
Giai doan 1:
- Buac '1: Ca nhan co nhu cAuthuyen chuy~n, hOlmthi~n h6 sa theo huang
d~. .
- Buac 2: BQpMn TiSp nh~ vatra kSt qua Van phOngUBND qufmhuy.~nti~p
nh~n h6 sa va ki~mtra d~y dll cac lo~i gifiyt a co lien quan theo quy dinh (neu thay
thiSud~nghi canhiin b6 sung cho phil hgp).
- Buac 3: BQph~ TiSp nh~ va tnl kSt qua Van phOn~UBND qu~ huy~n
chuy~n h6 sa da:tiSp nh~n giri v~PhOngGiao dl,lc- Dao t~o phoi hgp vai Phong NQi
vu d~th~mdinh thammuu UBND qu~n, huy~n xemxet tiep nh~ theo quy dinh.
. -Bua~4: KSt qua xet tiSpnh~ duqc chuy~n v~SaNQi Vl,lthanh ph6 (BQph~n
tiSpnh~ vatra kSt qua) d~tMa thu~n tiSpnh~.
- Buac 5: BQph~n tiSp nh~n va tra kSt.qua Van phong UBND q~~1"!' huy~n tra
kSt qua cho ca nhan (cong van th6a thu~n tiep nh~n clla SaNQi Vl,l)de ve dan vi cu
lamtM tl,lCchuy~n cong taco
Giai do~n2: .. .
- Buac 1: Ca nhiin nQp quyet dinh chuyen cong tac, van ban cham dlrt hgp
d6ng lamvi~c clla dan vi cu t~i BQph~n tiSp nh~n va tnl kSt qua Van phOngUBND
qu~, huy~n.
- Buac 2: BQph~ tiSp nh~n va tra kSt qua van phOng UBND qu~n, huy~n
chuy~n cho PhOng NQi Vl,Itham muu UBND qu~n, huy~n ban hanh quySt dinh tiSp
nh~ngiao vien.
- Buac 3: Sau khi phong NQi Vl,Itra kSt qua, BQph~n tiSp nh~ va tra kSt qua
Van phong UBND qu~n, huy~n tra kSt qua cho canhan. .
- Buac 4: Ca nhiin lien h~PhOng Giao dl,lCva Dao t~o qu~, huy~n d~duqc
tiSpnh~nv~truang va trinh di~nd~nMn cong tac t~i dan vi truang.
- Cach thll'c thlfc hi~n: H6 sa nQptIVc tiSp va nh~ kSt qua t~i BQph~n TiSp nh~
vatrakSt qua Van phong UBND qu~n, huy~n.
- Thanh phfin h8 sO':
- Dan d~nghi chuy~n cong tac (co 'I kiSn d6ng 'I clla ca quan quan 1 '1 trvc
tiSp);
- Van ban d6ng 'I ~hothuyen chuy~n cong tac clla ca quan co th~mquy~n quan
1 '1 vien chuc theo phan cap quan 1 '1 ;
- Sa ySu 1 '1 lich co dan anh va xac nh~ clla TM truang ca quan, dan vi (miu
sa ySu 1 '1 lich 2a-BNV/2007 ban hanh kem theo QuySt dinh s6 06/2007/QD-BNV
ngay 18thang 6nam2007 cllaBQtruang BQNQi Vl,lho~c nQi dung nhu miu 2a);
- Ban sao: QuySt dinh tuy~n dl,lng,b6 nhi~mvao ng~ch cong chuc, vien chuc;
- Ban sao: Cac 10~i van bfuIg, chUng chi, gi~y chUng nh~n da: qua cac lap dao
t~o, b6i du6ng theo tieu chuful cllang~ch ;
- Ban sao PhiSu danh gia cong chuc, vien chuc (02 nam lien tl,lCg~nnhfit);
211
- Phi~u khim suc khoe cua B~nh vi~n d.p qu~n, huy~n tra len (co gili tri trang
thai h~ 06thing).
- Cac giily ta lien quan d~nchinh sach uu tien
- S8 hrqng h8 sO":01bQ
- Tho; hl,lngiai quy~t:
- Giai do~ 1: 30 ngay lamvi~c. Trang do:
+T~i UBND qu~, huy~n: 20 ngay lamvi~c
+T~i SaNQi Y\l: 10ngay lamvi~c.
- Giai do~n 2: 5ngay lamvi~c.
- D8i ttrqng thlfc hi~n thO.tl]Chanh chinh: Canhiin
- CO"quan thlfC hi~n tho tl]c hanh chinh:
+ Ca quan tn,rcti~pgiai quy~t thu f\1chanh chinh: UBND qu~n, huy~n
+ Ca quan co th&mquySn quy~t dinh: SaNQi V\l
- K~t qua thlfc hi~n tho tl]Chanh chinh:
+Giai do~n 1: Van ban thoa thu~nti~pnh~n vien chlrc
+Giai do~n2: Quy~t dinh ti~pnh~ vien chuc 0
- L~phi: Khfmg coTen mfrudan, mfruta khai: Khong co
- Yeu c~u, di~u kien thtrc hien tho tuc hanh chinh
- Bu diSuki~n, tie~chu"&nt~i v( tri vi~c lamtheo K~ho~ch ti~pnh~nvien chuc
- Co thai gian cong tac lien f\1cit nhilt tir 05 namtra len d6i vai Nam, 03 nam
tra len d6i vai Nfr (tinh tir thai diSmco quy~t dinh tuySn d\lng d~nthai diSmnQph6
sa); truang hgp d~c bi~t phai co y ki~ncua Chu tich UBND thanh ph6.
- Co du suc khoe dS dam nh~n nhi~rt1V\l, co tubi dai khong qua 45 tubi; cac
truang hgp d~c bi~t pMi co y ki~n cua Chu tich UBND thanh ph6 nhrmg pMi con du
tubi dS cong tac it nhilt 05 nam truac khi d~ntubi nghi huu theo Lu~t Bao hiSmxa
hQi.
- Co ph&mchilt d:;todue, hoan thanh cac nhi~m V\l duqc giao ho?c co thanh
tich t~i dan vi cu va khong trong thai gian bi ky lu~t, bi truy Clrutrach nhi~mhinh Sl,C,
chilp hanh an ph~t tu, cai t~o khong giam giu, quan ch~, dang bi ap d\lng bi~n phap ,
giao d\lc ~i d.p xaho~c dua vao co s a chua b~nh, co s a giao d\lc. 0
- Can Clf phap I y coa tho tl]c hanh chinh:
- Lu~t Vien chuc ngay 15/11/2010;
_Nghi dinh s6 29/20l2fNf)-CP ngay 12/4/2012 cua Chinh phu vStuySn d\lng,
sir d\lng va quan ly vien chuc;
_ ThOng tu s6 15/2012/TT-BNV ngay 25 thang 12 nam 2012 cua BQNQi V\l
huang dfrnvS tuySn d\lng, kY k~t hgp d6ng lamvi~c va dSn bu chi phi dao t~o, b6i
duang d6i vai vien chirc;
_ Quy~t dinh s6 28/2011/QB-UBND ngay 14/9/2011 cua UBND thanh ph6 Ba
N~ng ban Mnh quy dinh vS qm'mly tf>chlrc, bi?may, bien ch@,can bi?, cong chuc,
vien chuc ca quan hanh chinh, dan vi Sl,C nghi~p va can bi?qulin ly doanh nghi~p do
nha nuac lamchu s a hfruthuQcUBND thlinhph6 Ba N~ng;
_ Quy~t dinh s6 10540/QB-UBND ngay 19/1212008 cua UBND thlinh ph6 Ba
N~ng vS vi~c "Quy dinh ti~p nh~n d6i tuqng khong thuQc bien ch~hlinh chinh, Sl,C
212
nghi~p thuQc UBND thanh ph6 Da N~ng qm'mIy dSn cong tac tliti cac ca quan hanh
chlnh, dan vi sv nghi~p thuQcUBND thanh ph6 DaN~g quan Iy".
2. Thn tl}Ctuy~n dl}ngvien chu-c ngl,lchgiao vien M~m Non (can bi} quan Iy),
Ti~u hQcva Trung hQccoosir
- Trinh t'! th,!c hi~n:
_ Buac 1: Ca nhan co nhu d.u tuy~n d\lng nQph6 sa tlitiBQph~ tiSp nh~ va
tra kSt qua Van phOngUBND qu~, huy~n. .
- Buac 2: BQph~n TiSp nh~ va tnl kSt qua Van phOngUBND qu~, huy~ntiep
nh~n h6 sa va ki~mtra dl1ydll cac lolitigiay ta co lien quan theo quy dinh (nSu thay
thi@udS nghi b6 sung cho phil hqp) I~pbien nh~n giao cho ca nhan nQph6 sa, d6ng
thai vao s6theo doi h6 sa tiSpnh~n va chuy~n cho phong NQi V\l qu~n, huy~n.
- Buac 3: PhOng NQi V\l t6ng hqp h6 sa, ph6i hqp vai PhOng Giao d\lc - Dao
tlitOthammUll UBND qu~, huy~n t6 chuc tuy~n d\lng.
- Buac 4: Sau khi duqc S6 NQi V\l thanh ph6 phe duy~t danh sach trung tuy~n,
UBND qu~n, huy~n ra quySt dinh tuy~n d\lng, chuy~n BQph~ TiSp nh~ va tra k@t
quaVan phong UBND qu~n, huy~n trao cho canhan.
- Cach thuc thvc hi~n:H6 sa nQptrvc tiSptlitiBQph~n TiSp nh~n vatra kSt qua
Van phong UBND qu~n, huy~n
b)Thanh phl1nh6 sa:
- Dan dang kY dv tuy~n vien chuc (miu dlnh kern);
- Ban Sa ySu Iy lich tv thu~t co xac nh~ clla co quan co thfun quySn trong thai
hlitn06thang, tinh dSnngay nQph6 sa dVtuy~n;
, - Ban sao cac van b~g, ch~g chi va kSt qua hQCt~ptheo yeu cl1u,cllavi trl dv
tuyen, duqc co quan co thfimquyep chUng thvc. Truang hqp co van bang do co s6
dao tlitOnuac ngoai cap phai duqc cong chUngd[ch thu~t sang tiSng Vi~t;
- Giay chUng nh~ suc khoe con gia tri Slr d\lng do co quan y tS dll diSu ki~n
duqc kham suc khoe chUng nMn theo quy dinh tliti Thong tu s6 13/2007/TT-BYT
ngay 21 th~ng 11nam2007 cllaBQY tSvSvi~c huang din kham suc khoe;
- Giay chUn~nh~n thuQC:d6i tU9'I1g Ull tien trong tuy~n d1,mgvien chUc (nSu
co) duqc ca quan, to chuc co thamquyen chUngthgc.
- Sa IU''lngh8 sO': 01 bQ
- ThOi hl,lngiai quy~t: Khong qua 90 ngay lamvi~c (tlitiUBND qu~n, huy~n: Khong
qua 80ngay lamvi~c, tlitiS6NQi V\l:Khong qua 10ngay lamvi~c).
- Dai tU''lng th,!c hi~n thn tl}chanh chinh: Canhan
- Cooquan th,!C hi~n thn tl}Cbanh chinh:UBND qu~n, huy~n
- K~t qua th,!C hi~n thn tl}Chanh chinh: QuySt d[nh hanh chinh
- L~phi:
- Xet tuy~n: 60.000 d6ng/nguai!h6 sa.
- Thi tuy~n:
+ Duai 100thl sinh: 260.000 d6ng/thl sinhlll1ndg thi
213
------ -------------------------
+ Til 100dSnduai 500 thi sinh: 200.000 d6ng/thi sinh/l~n dg thi
+ Til 500 thi sinh tra len: 140.000 d6ng/thi sinh/lk dg thi
- Ten milu don, milu tir khai: kern theo
- Yeu cAu, di~ukien thlfChien thu tuc himh chinh:
- Co quBcti~hViit Na~ va cu tm t~i Vi~t Nam;
-Til du 18tu6i tra len.
- Co dan dang ky dg tuyBn;
- Co Iy lich ra rang;
- Co van b~ng, chUngchi dao t~o, chUngchi hanh nghS ho~c co nang khiSu ky
nang phil hgp vai vi tri vi~c lam;
- Du suc khoe dBthgc hi~n cong vi~c ho~c nhi~mV\l;
- Dap Ung cac diSu ki~n khac theo yeu c~u cua vi tri vi~c lam do dan vi sg
nghi~p cong I~pxac dinh nhung khong dugc trai vai quy dinh cua phap lu~t.
* Nhfrng nguai sau day khong dugc dang ky dg tuyBnvien chuc: U
- M~t nang Igc hanh vi dan sg ho~c bi h~ chSnang Igc hanh vi dan sg;
- Dang bi truy cUutrach nhi~mhinh sg; dang ch~p hanh ban an, quySt dinh vS
hinh sg cua Toa an; dang bi ap d\lng bi~nphap x u Iy hanh chinh dua vao co s a chUa
b~nh, co s a giao d\lc, truang giao duang.
- Can Clfph3p I y cua thu t1}chanh chinh:
- Lu~t Vien chUcngay 15/11/2010;
- Nghi dinh sB 29/2012/ND-CP ngay 12thang 4 nam 2012 cua Chinh phil vS
tuyBnd\lllg, s u d\lng va quan Iy vien chUc;
- Thong tu sB 15/2012/TT-BNV ngay 25/12/2012 cua Bi) wang Bi) Ni)i V\l
huang dfinvS tuyBn d\lng, kY kSt hgp d6ng lamvi~c va d~n bil chi phi dao t~o, b6i
duang dBi vai vien chuc.
- Thong tu lien tich sB 163/2010/TTLT-B~C-BNV ngay 2,0thang 10nam2010
cua Lien bi) Bi) Tai chinh va Bi) Ni)i V\lhuang dan niuc thu, cM di) thu, ni)p, quan IyU
va sir d\lng phi dg thi tuyBnvaphi dg thi nang ng~ch cong chuc, vien chUc.
_ QuySt dinh sB 22/2006/QD-UBND ngay 27 thang 3 nam 2006 ~ua UBND
thanh phBv~vi~c quy dinh muc thu, quan Iyva sir d\lllgphi dg thi, dg tuyen.
214
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI.E;TNAM
DQe I~p-Ty: do - Hl.lnh phUe
nam 20 .....
, h '
........ , ....., ngay tang
DON DANG K Y DV TUY EN VIEN carre
Nam, Nil:
HQva ten:
Ngay sinh:
Queqmin:
HQkhiu thuOng tru:
Ch6 a hi~nnay:
Di~nthol;li lien Il;lc:
Dan tQc:
Trinh dQva chuyen nganh dao tl;lO:
D6i tm;mguu tien (neu co): (1) ,
Sau khi nghien Clm diSu ki~n dang 1 0 ' d\l tuyen vi en chUc clla
(2)
A" h~ 'd' d' ~ k"' d"th d k' th' tu "
.................................... , to! t ay co u leu Iyn e am \l y I yen
(ho~c xet tuy~n) vien chuc a vi tri vi~c lam (3). Vi v~y, toi lam
dan nay dang ky d\l tuy~n vien chuc theo thong bao clla quy CC1 quan, dan vi.
Neu trung tuy~n toi se ch~p hanh cac quy dinh CllaNha nuac va CllaCC1 quan,
dan vi co thim quySn tuy~n dl,lng.
Toi gui kern theo dan nay h6 sa d\l tuy~n, g6m:
I. Bl'msa yeu Iy lich tv thu~t;
2. Ban chl,lpcac van b~ng, chUngchi vaket qua hQct~p, g6m: (4)
3. Gi~y chUngnh~n suc khoe;
4. 02phong bi (ghi ro dia chi lien Il;lc),02 anh ca 4x 6.
Toi cam doan h6 sa d\l tuy~n Cllatoi la dung S\l tMt. Neu sai S\l th~t, ket qua
tuy~n dl,lngcllatoi hUyb6 vatoi chiu trach nhi~mtruac phap lu~t./.
Kinhdon
(Ky va ghi ro hQten)
Ghi ehU:
(1) Ghi ro d6i tugng uu tien theo quy dinh;
(2) Ghi dUngten dan vi S\l nghi~p co thOngbao tuy~n dl,lngvi en chUc;
(3) Ghi dUngvi tri vi~c lamcftntuy~n clladan vi S\l nghi~p tuy~n dl,lng;
(4) Ghi ro ten Clla,CaCban chl,lp,duqc CC1 quan co thfun quySn chUngth\lc, gui
kern dan dang 1 0 ' d\l tuyen.
215
3. ThUt\lCThuyen chuy~ngiaovien
- Trinh tIrthuc hien:
. . .
, - Buae 1: C~nhan conhu e~uthuyen ehuySn, nQptnJ e tiSp hi>sa t\1iBQph~n
Tiep nh~nvatni ket quaVanphOngUBND qu~, huy~n.
- Buae 2: BQpMn TiSpnh~ vatni kStquaVanphong UBND qu~nhuy~ntiSp
nh~nhi>sa vakiSmtra d~y du cae10\1igi&yto co lien quan theo quy dinh (nSuth&y
thiSudSnghi eanhan b6 sung ehophil hgp).
- Buae 3: Hi>sa duqe ehuySn eho PhOngNQi V\l qu~, huy~n thiimdinh trinh
ehutiehUBND qu~, huy~nquySt dinh.
- Buae 4: Khi co quySt dinh eho thuyen ehuySn, Phong NQi v1,lqu~, huy~n
ehuySn quySt dinh vS BQpMn TiSp nh~ va tra kSt qua Van phong UBND qu~,
huy~ndStrakSt quaeho eanhan.
- Cachthu-cthlfc hi~n:
Hi>sa nQptfl,l'etiSp t\ii BQph~ TiSp nh~ va tra kSt qua Van phong UBNDV
qu~n, huy~n.
- Thanh phAnh8sO':
- Dan dSnghi ehuySneong tae(ea,nhan tgviSt) ,.
-Van ban d6ng '1ehothuyen ehuyen eong taeeuaca quan cothamquyen quan
1'1vien ehue theo phan e&pquan 1'1.
- L'1lieh.
- Ban'sao van bing ehuyen mono
- Ban saohOkhiiu.
- QuYStdinh tuySnd1,lng. ,
- QuySt dinh nang luang mai nhiit, .., .
- Giiy kham sue khoe eua B~nh vi~ncap huy~n tra len (co gla tq trong thaI
h\lll 6thang)., ,
- Cae10\1igiay to uutienkhae (neuco).
A ) .
- Soluqng hosO':
01 bQ
- Tho; hl}ngiai quy~t:
- 15ngay k~til ngay nh~nh6 sahgp I~.
- D8i tuqng thlfc hi~nthii t\lchimhchinh:
Canhan
- Or quan thlfChi~nthii t\lchanhchinh:
UBND qu~, huy~n
- K~tquathlfChi~nthii t\lChanhchinh:
216
QUYlhdinh hanh ehinh
-L~phi:
Khongeo
- Ten m~udo-n,mduto' khai:
Khongeo
- Yeucfiu,di~uki~nthl}'chi~ntho tyc hanh chinh:
_ Co thai gian eong tae it nh~t tir 05 namtra len d6i vai Nam, 03 namtra len
d5i vai Nfr (tinh til thai di~mco quy@tdinh tuy~n d\lng) tm truang hqpd~ebi~t phai
co '1 ki@neua ea quan quan 1 '1 eong ehue, vien ehue. ,
_ Co van b&ngt5t nghi~pehuyen mon va cae chUng tir phil hqpvrn tieu ehuan
eua ng:;1eheong ehue, vi en ehue.
- Co phfimeh~t d:;1odue, hoan thanh cae nhi~m V1,1duqe giao ho~e co thanh
tieh t:;1idan vi ell va khong trong thai gian bi ky lu~t, bi troy eUutraeh nhi~mhinh S\!,
eh~phanh an ph:;1ttil, eai t:;1Okhong giam gifr, quan eh@,dang bi apd1,1ngbi~n phap
giao d\let:;1ie~pxii ho~e dua VaGca s a ehfrab~nh, ea s a giao d\le.
- Gin clf phapIfcoa tho tyc banh chinh:
- Lu~t Vien ehue ngay 15/11/2010; , ,
- Nghi dinh s6 29/2012/ND-CP ngay 12/4/2012 eua Chinh phu ve tuyen d\lng,
sir d\lngva quan 1 '1 vien ehUe;
- ThOng tu s5 15/2012/TT-BNV ngay 25 thang 12 nam 2012 eua Bi) Ni)i V\l
huang dful vStuy~n d\lfig, ky k@thqp d6ng lamvi~e va dSn bil chi phi dao t:;10,b6i
dufmg d5i vai vien ehue;
- Quy@tdinh s5 28/2011/QD-UBND ngay 14/9/2011 eua UBND thanh ph6 Da
Nfulg ban hanh quy dinh vSquan 1 '1 t6 ehUe, bi) may, bien eh@,can bi), eong ehue,
vien ehUeca quan hanh ehinh, dan vi S\! nghi~pva can bi) quan 1 '1 doanh nghi~pdo
nha nuae lamehu s a hfruthui)e UBND thanh ph6 Da N~ng;
4. Tho tyc Cong nh,n Hi~utnriYng,pM hi~utnriYngnha tnrO'ng, nba tre ttr thyc
- Trinh tl}'thl}'chi~n:
- Buae 1:. Truang MdmI}0ntu th\le co traeh nhi~mI~ph6 s a theo quy dinh va
ni)pBi) ph~n Tiepnh~n va tra ket qua Van phOng .
- Buae 2: Bi) ph~n Ti@pnh~ vatra k@tqua Van phong ti@pnh~n h6 s a va ki~m
tra ddy du cae 10:;1i gi~y t o ' co trong h6 s a (n@uth~y thi@udSnghi b6 sung eho phil
hqp) va ehuy~n eho Phong Giao d\le- Dao t:;1oxemxet cae diSuki~n eong nh~n Hi~u
truang, pho hi~utruang truang MdmNon tu th\le .
- Buae 3: Phong Giao d\le- Dao t:;10co '1 ki@nb&ngvan ban va giri h6 s a eong
nh~nHi~utruang, phOhi~1.!truang truang ~dm Non tu th\le d@nUBND cftphuy~n.
- Buae 4: UBND cap huy~n ra quyet dinh eong nh~n Hi~u truang, pho hi~u
217
truOng truOng Mfun Non tu th\lc.
t ~Bu?c 5~Tru~g Mftmno~tunh~ QUYlhdinh t~i BQpMn Ti~p nh~ va tra
ket qua thuQcVan phong UBND cap huy~n.
- <:ach.thlfC, th,!c hi~n: J ;I6sa nQptIVc ti~p t~i BQph~n Ti~p nh~ va tni k~t qua
thuQcVan phong UBND cap huy~n.
- Thanh phin h8 sO':
- Ta trinh vSvi~c cong nh~nHi~utruOng, pM hi~utruOng truOngMfunNon tu
th\lc
- Sa y~u Iy lich kern theo ban sao van bfulg, chling chi hqp I~Cllanguai du ki~n
la~ Hi~u truOng, ph;o hi~u truOng. Rieng Hi~u truOng nQp giay chling nh~. hoan
thanh chlfan&tri~ boi du6ng can bQquan Iy giao d\lc.
- Y kien bang van ban clla PhOngGiao d\lc - Bao t~o vS viec cong nhan Hieu
truOng, pho hi~utruOng truOngMftmNon tu th\lc . ...
- sa Ilfllng h8 sO':OI bQ
- Thiri hl}ngiai quy~t: 05 ngay lamvi~c.
- :vai tlfllng th,!c hi~n thu t1}chanh chinh: T6 chuc.
- CO'quan th,!c hi~n tM t1}chanh chinh:UBND cap huy~n
- K~t qua th,!c hi~n thu t1}cMnh chinh:Quy~t dinh hanh chinh
- L~phi: Khong co
- Ten m~u oO'n, m~u tir khai: Khong co
- Yeu ciu, diu ki~n th,!c hi~n thu t1}CMnh chinh:
a/ Ngum dugc b6 nhi~mho~c cong nh~n lamHi~u truOng nha truOng, nha tn~
phai dap ling cac tieu chufin sau:
_ Co trinh dQchu@.ndugc dao t~o la co bfulgtrung cap su ph~mmftmnon, co it
nh~t 5 nam cong tac lien t\lCtron~giao d\lc Mftmnon, TruOng hqp do yeu cftu,d~c
bi~t clla cong vi~c, nguai dugc bo nhi~mho~c cong nh~ la Hi~u truOng co the co J
thai gian cong tac trong giao d\lc Mftmnon it han theo quy dinh.
_ B1ihoan thanh chuang trinh b6i du6ng quan Iy; co uy tin vSphfimch~t chinh
tri, d~o duc, 16i s6ng, chuyen mon, nghi~p V\I; co nang hfc t6 chuc, quan Iy nha
truang, nha tre va co suc kh6e
bl Nguai dugc b6 nhi~mho~c cong nh~ lamPM Hi~u truOng nha truang, nha
trepMi dap ling cac tieu chufin sau:
_Co bfulgtrung cap su ph~ Mftmnon, co it nh~t 3namcong mc lien tI,Ictrong
giao d\lc Mftmnon. TruOng hqp do yeu cftu d~c bi~t clla cong vi~c, nguai dugc b6
nhi~mho~c cong nh~ Pho Hi~u truOng co the co thai gian cong tic trong giao d\lc
MAmnon it han theo quy dinh.
_ Co uy tin vS phfimchat chinh tri, d~o duc, 16i s6ng, chuyen mon, nghi~p V\I;
co nang hfc quan Iy nha truOng, nha treva co suc kh6e
- Can CIfphap If cua thu t1}CMnh chinh:
218
219
- QuySt diOO s6 14/2008/QD-BGDDT cua BQ gi{1Od\lc va dao t1;lOngay
07/4/2008 v~vie~"Ban haOODi~u I~trubng M~mNon ".
- QuySt djOOs6 41/2008/QD-BGD&DT cua BQ Ghio d\lC ,va Dao t1;lOngay
25/7/2008 v~vi~c Ban haOOquy chSt6 chuc va h01;ltdQngtrubng mam non tu th\lc.
- ThOngtu 28/2011/TT-BGDDT ngay 15/7/201~v~vi~c sua d6i, b6 s~ng ~Qt
s6 di~u cua Quy chS t6 chuc va h01;ltdQngtrubng mam non tu th\lc ban haOOkern
theo QuySt djOOs6 41/2008/QD-BGD&DT ngay 25/7/2008 cua BQGiao d\lCva Dao
t1;lo.
5. ThiI tl}cc~p phep ta chrrc hO\lt tlQngd\lY them hQcthem, dp phep d\lY them
cho ca nhlin.
- Trinh ttr thlfC hien:
. . .
- Buac 1: T6 chuc, canhan hoan thi~n hBsa theo quy djnh. .
- Buac 2: BQph~n TiSpoo~vatra kSt qua Vii? phong l[BND cap hl;ly~ntiep
OO~nhB sa va huang dlln, yeu c~u b6 sung ho sa neu chua day du, chuyen phong
Giao dvc Dao t1;lOxu Iy '. , .
- Buac 3: Chuyen vien xu IyhOsa, tien haOOkiem tra th\lc te ca sOgiang d1;ly
d6i vai d.p gi~y phep t6 chuc h01;ltdQngd1;lythem hQc them, triOOlfuili d~o phOng
quySt djOOcho phep ho~c khong cho phep.
- Buac 5: BQph~n TiSp OO~nva tra kSt qua giao gi~y phep ho~c van ban tra
IO'icho t6 chuc, caOOan.
- each thU'c thgc hi~n:HB sa nQptf\lCtiSp t1;liBQph~n TiSp nMn va tri kSt qua
Van phOngUBND cfrphuy~n.
- Thanh phAn hBsO ':
* D6i vai trubng hqp dang ky c~pphep t6 chUch01;ltdQngd1;lythem hQcthem:
- Dan d~nghj c~pphep rna lap d1;lythem, bao gBmca cam kSt v~cong tac an
ninh, tr~t t\l, phOng chay chua chay, v~sinh moi trubng (d6i vai cac t6 chUc, cac
nhan ngoai ~a trubng: hB sa phai co xac OO~ncua chinh quy~n dja phuang c~pxii,
nai d~t dja diemd1;lythem).
. - DaOOsach giao vien (co Iy Ijch, van bfuIg, chUng chi su ph1;lfficua nguO'i d1;li
dl~n dUngten xin m . a lap va cua giao vien tham gia d1;lythem; gi~y phep d1;lythem
cuagiao vien tf\lc tiep giang d1;lY).
-.KS h01;lch~01;ltdQng: dja di~md1;lythem, co sa v~t ch~t, hQcphi, d\l toan thu
chi, so lap hQccan rna. . .
- Cac hB sa lien 9
uan
khac nhu dan xin hQc them cua hQc sinh; gi~y t o ' thue
nha, thue biii giu xe (neu co)... /
*D6i va! giao vi~n cophu du thamgia d1;lythem ngoai nha trubng: /
- Dan de nghj ~ap giay phep d1;lythem (co xac nh~n dBng y cua Hi~u truang
ThUtruang dan vj doi vo:i giao vien, can bQ,cong chUc, vien chUc hoac co xac nha~
c~a ~ND xalphubng doi vai cac d6i tUQ'Ilgkhac). D6i vrn giao vie; thuQc'cac ~a
sa glao d\lc dang huang luang tir quy luang cua dan vj S\l nghi~p cong I~p, giao
"t /
.7
~-
v.iencac truOng ph6 thOng ill thvc phili co giay cam kSt khong d?y them cho hQc
smh cllalap ,chfnhkhoa rnagiao vien dang d?y a truOng.
- Van bang, chUngchi su ph?mcllanguai dang kyo
- Danh sach truan.g hQc, t6 ch~c, dan vJ ... ngum dang Icycap phep d?y them
tham gia giang d?y (neu t?i thai ~iem xin cap phep, nguai dang Icychua xac dinh
dugc danh sach nay thi phili n9P bo sung truac khi b~t dAutham gia d?y them).
- TruOng hgp giao vien thu9c cac ccy sa giao dvc dang huang luang til quy
luang clla dan vi SlJ nghi~p cong I~p, giao vien cac truOng ph6 thong ill thvc dang
Icyd?y kern thi n9P Dan dang Icyd?y kern co SlJ d6ng y b~ng van ban clla Hi~u
truang truOng hQCrna giao vien. do dang cong tac (trong van ban thS hi~n ra: giao
vien d?y bao nhieu nhom, dia diem, thai gian va danh sach cac nhomhQckern).
- s a hrQ1lg h8 sO': 01 b9
- Thiri hl}ngiai quy~t:
+15ngay lamvi~c d6i vai h6 sa dang Icycap phep t6 chuc ho?t d9ng d?y them
hQcthem
+05 ngay lam vi~c d6i vai h6 sa cap phep d?y them cho giao vien co nhu cAu
thamgia d?y them ngoai nha truOng
- ai tllqng thl!c hi~n tho tyc hilnh chinh:Ca nhan vat6 chuc
- Cooquan thl!C hi~n tho tyc hanh chinh: Phong Giao dvc va Dao t?Ocap huy~n
_ K~t qua thl!c hi~n thii tyc hanh chinh: Giay phep hoi[icvan ban tra 1m(nSu
khong cho phep).
- L~phi: Khong co
- Ten miu dO'n, miu tir khai:Khong co
_Yeu cAu di~u kien thllC hien tho tuc hanh chinh: Khong co
, ... .
- Can cli' phap If cua tho tyc hanh chinh:
+Thong tu I 712012/TT-BGDDT ngay 16/5/2012 clla B9 GD&DT ban hanh
Quy dinh v@d?y them, hQcthem. ~ .,
+QuySt dinh s6 13/2013/QD-UBND ngay 26 thang 3 nam 2913 ve_Vl~Cban
hanh Quy dinh v@quan Iy d?y them, hQcthemtren diaban thanh pho DaNang
6. Tho tyc Thanh I~p nha trtrirng, nha tre dan I~p, tll thyc
- Trinh tll thllC hien:
. . .
_ Buac 1: T6 chuc, ca nhan hoan thi~n h6 sa theo quy dinh n9P t?i B9 ph~
tiSpnhan vatra kSt qua Van phOngUBND cap qu~n, huy~n; .
_.Bucrc 2: B(>ph~ TiSp nh~n va tr~kS~qua V~n phol}g ~Nl?< cap qu~,
huy~n tiSp nh~n h6 sa va huang dan, yeu cau b6 sung hf'>sa (neu con t~leu), :huyen
h6 sa cho phong Giao dvc va Dao t?O~uIy(theo phan cap cllaUBJ ID ~aph~y~n) ,
_ Buac 3: Chuyen vien xu Iy ho sa clla phOng GD&DT tham d!nh ho sa , xay
220
... J
d\ffigkS ho~ch ki~mtra th\l'ctS; tr}nhlanh d~ophOngGD&DTlh6i ~qp ~ai c~c
phong co lien quan thl;li}cUBND Saphuy~n, thammuu UBND cap huyyn kY quyet
dinhthanhl~pdoankie~trath\l'cte." .; . .;;.
_Buac 4: Doankiemtrath\l'ctetienhanhklemtrat~l dan V!dethamd!nh!h\l'c
tS d6i chiSuvai cacdi@uki~nthanhl~ptheo quydinhtheo cacvanbanCllacaccap.,
, _Buac 5: Trenca sakStquathamdinhh6sa, ki~mtrath\l'ct~t~i danvi vad6i
chiSuvai cac quy dinh, phong GD&DT co y ki~ntrinh UBND c~phuy~nxemx~t
quyStdinhthanh l~pho{l~kh6ng chophep; chuyen cho Bi}ph~ tiep nh~ vatraket
quaVanphongUBND caph~y~n;, '
_Buac 6: Bi}ph~ Tiep nh~ vatraket quaVan phOngUBND caphuy~ntra
kStquachot6chuc, canhin.
_Cach thuc th,!c hi~n: H6sani}ptrvc tiSpt~i Bi}ph~ tiSpnh~ vatrakStquaVan
phongUBND dp huy~n
- Thanh ph~n hBsO':
c..:. - TO'trinhd@nghi thanh l~pnhatruang, nhatn~cllat6 chuc ho{lccanhanneu
roS\l'dn thiStthanh l~p; tennhatruang, nhatre; diadi~md\l'kiSnlamtrv sat6chuc
th\Ichi~nvi~cnu6i duOng, chamsoc, giaod\lctrecllanhatruang, nhatre;
_D@anthanh l~pnhatruang, nhatre: xac dinh S\Iphu hqp vai quy ho~chphat
tri~nkinh tS- xii hQi va quy ho~chm~ngluai co sa giao d\lC;m\lc tieu, nhi~mV\l,
chuang trinh va ni}i dung giao d\lc; d~t dai, co sa v~t ch~t, thiSt bi; t6 chuc bi}may
ho~t di}ngdi}i ngii giao vien va can bi}quan ly; cac ngu6n l\Ic va tai chinh; quy
ho~ch, kSho~chvacac giai phapxay d\ffig,phMtri~nnhatruang, nhatretrongtimg
giai do~n.
Trong d@ancanneuro d\I kiSnt6ng s6v6n d~th\Ic hi~ncac kSho~chvabao
damho~t ~i}ngnu6i duOng, chamsoc, giao d\lctreemtrong 3namdfluthanh l~pva
c~cnamyep theo" cothuy~t minh ro v@tinhkhathi vahqp phap cllacac ngu6n v6n
dautuxayd\ffigvaph~ttrien~a truang, nhatretrongtimg giai do~;
, ' - Co van ban ve hqp d6ng nguyen tAccho thue d~t, thue nha lamtru sa xay
"""" d\ffignhatruang, nhatrevai thai h~nd\I kiSnthuet6i thi~u5(niim) nam' .
< -, Ba~d\l'thao ~uy ho~sh t6ng th~m{ltbfingva thiSt kS sa bi}c~c cong trinh
k~entr?~xa~d~g tren khu dat xay d\ffignhatruang, nha treho{lcthiSt kScac cong
tn~ kH~~t~c (n~udii cotruang sa), bao dampM hqp vai quy mo giao duc vatieu
chuandlyntIchsud\lngph\lcV\lvi~cnuoi duOng, chamsoc giao ductre' .
A ' ,
- So1U'Q'ng hBsO':OIbi}
- ThOi h~ngiai quy~t: 15ngaylamvi~c
DO <'
- 01tU'Q'Dgth,!c hi~nthii tl}Chanh chinh:Ca nhin vat6chuc
- CO'quan th,!Chi~nthii tl}Chanh chinh:UBND d
p
huy~n
-K~tqua th,!c hi~nthii tl}chanh chinh:QuySt dinhhanh chinh
- L~phi: Khong co
T
A ,. d ,.
- enmau O'n,mau tir khai:
221
KMngco
Yeu ~ ;I'~ki
A
h
- cau, uleu ~nt ,!C hi~nthu tyc banh chinh:
kinh
~-p~u??'P.vai. quy ho~ch m~g lum ca s a gilio d\lc, dap Ungyeu c~uphat triSn
te, xahQl cua d!aphuang.
d
'nh- Co dll Hi~u truang, phOhi~u truang, giao vien va nMn vien theo tieu chuful
quy !
- Co ca s a v~t ch&tvatai chinh bao damdap Ungyeu c~uho~t d(\nggiao d\lc
- Gin Clf ph3p If cuathu tyc banh chinh:
- Qu~St..?j~ s6 ~4/200?/QD-BGDDT, CllaB(\ giao d\lc va dao tao nga
07/412008 veVlyC 'Ban hanh Dieu I~tru<m.gMamNon". . y
;. - Th?ng}u}4/2.01O~1T-~GDI?T Cll~B(\ Giao d\lC vaDao t~ov~vi~c suadbi,
bo sung mQtso dleu cua ~Ieu I
y
!ruang mamnon ban hanh kern theo QuySt djnh s6
14/2008/QD-BGDDT ngay 07 thang 4nam2008 cllaB(\ truang Bo Giao duc vaDao
t~o . .
- QUY;.St .~inh s6 ~1/2008/QI?-~GD&DT clla B(\ Giao d\lc va Dao t~o ngay J
251712008 veVlyCBan hanh quy cM to chUcvaho~t d(\ngtru<m.gm~mnon tuth\lc.
~ .;.- T~ong tu 28~2~l1/TT-BGDDT ngay 15/7/2011 v~vi~c sua dbi, bb sung m(\t
so dleu cl;!aQuy ~he to chuc va ho~t d(\ng tfU<m.gm~mnon tu th\lc ban hanh kern
theo Quyet dinh so 41/2008/QD-BGD&DT ngay 25/7/2008 cllaB(\ Giao d\lc vaDao
t~o.
7. Thu tyc Sap nh~p, chiatach trtrimg nbatrtrirng, nba tre tw thyc
- Trinh tw thwchien:
. . .
_ Bua c I: Tb chuc, canhan hoan thi~n hi>s a theo quy dinh n(\p t~i B(\ pMn
tiSpnh~ vatrakSt quaVan phOngUBND e&pqu~, huy~n;
_ Bua c 2: B(\ ph~ TiSp nh~n va tra kSt qua Van phong UBND c&pqu~,
huy~ntiSpnh~ hi>s a vahua ng dfin, yeu cfiubb sung hi>s a (nSu con thiSu), chuySn J
hi>s a cho phOngGiao d\lCvaDao t~o,xu Iy (theo phan c&pCllalJ !3ND c&p~uy~n)
_Buac 3: Chuyen vien xu Iy ho s a cllaphong GD&DT tham ~inh ho s a , xay
d\l11gkS ho~ch kiSmtra th\lc tS; trinh lanh d~o phong GD&DT yhoi hgp vai ca,c
phong co lien quan th~(\c UBND c~phuy~n, tham muu UBND cap huy~n kY quyet
dinh thanh lap doan kiemtrathuc teo
. _ BU6c 4: Doan kiSmtr~th\lc tS tiSn hanh kiSmtra t~i dan vi dS th~mdinh
th\lc tS, d6i chiSu vai cac di~u ki~n sap nh~p, chia tach theo quy dinh theo cac van
ban~~~. '
_ Buac 5: Tren ca s a kSt quathftmdinh hi>so:' kiSmtra th\lc te,t~i dan vi va
dbi chiSu vai cac quy dinh, phong GD&DT co Y kien trinh ~ND cap huy~n xe~
xct quySt dinh sap nh~p, chia tach ho~c khong cho phCp; chuyen cho B(\ ph~n tiep
nhan vatrakSt quaVan phong UBND c&phuy~n; ,
. _Buac 6: B(\ ph~n TiSp nh~n vatrakSt qua Van phong UBND cap huy~n tra
222
kStquachot6chuc, canhan.
- Cach thrrc thy'c hi~n: , , , _ h'
, , .~. B' han TiSpnhan va tra ket qua thuQcVan pong
Ho sa nQptrvc tlep t~u Qp . .
UBND cAphuy~n
_Thlmh phin h8sO':
- B~ansapnh~p, chia, tachnha~ruang',nha~re; . h nh'
_ TO'trinh Uy ban nhan dan cap huyttn de ngh! sap nh~p, chia, tac a
truang, nhatre;
-S31U'O'ngh8sO':01 bQ , d' h~
. 15 . I' iec ketil ngay nhan u 0sa
_Tho; han giai quy~t:Trong thai h~n ngay ~m,v,. ~ .
h Ie vEND cAphuy~nquyStdinhsapnh~p, chlatachwang mamnon.
qp ., ,
_D3i tU'qngth\fc hi~nthO.tyc hlmh chinh:To chuc
_CO'quan th\fc hi~ntho tyc hanh chinh:UBND d.p huy~n
_K~t qua th\fChi~ntho tyc hanh chinh:QuYSt dinhhanh chinh
- L~phi: Khongco
- Ten mhdO'n,mhto' khai: Khongco
- Yeuciu, di~u ki~nth\fChi~ntho tyc hanh chinh:
- Phil hqpvai quyho~ch~~ng luai,casa g~aod\lc;
- BaplIngyeudu phlittrienkinhte- xah(h; .
- Baodamquy~nIqi cuatreem, canbi,)quanIy, giao vienvanhanvlen;
- Gop phful nang cao ch~t luqng va hi~u qua ho~t dQngnuoi duOng, cham
soc, giaod\lctre.
- Can crrphap If coa tho tyc hanh chinh:
- QuySt dinh s6 14/2008/QB-BGDDT cua Bi,) giao d\lCva dao t~o ngay
07/4/2008v~vi~c"BanhanhDi~uI~truang M:1mNon".
- ThOngtu 44/2010/TT-BGDBT cua BQGiao d\lc va Dao t~o v~vi~c sua
dBi, bBsungmQts6 di~ucuaDi~uI~Truang m:1mnon ban hanh kerntheo QuySt
dinh s6 14/2008/QD-BGDDT ngay 07 tMng 4 nam2008 cua Bi,)truang Bi,)Giao
d\lcvaBao t~o
- QuySt dinh s6 41/2008/QB-BGD&DT cua Bi,)Giao d\lc va Dao t~ongay
25/7/2008v~vi~cBanhanhquychStBchlrcvaho~t di,)ngtruang m:1mnontuth\lc.
.- T~ong tu 28/20~1/!T-BGDDT ngay 1517/2011 ~~ vi~c sua dBi, bB sung
mi,)tso dieu cua Quy cM to chuc vaho~t di,)ngtruang mamnon tu th\lc banhanh
kerntheo QuySt dinh s8 41/2008/QB-BGD&BT ngay 25/7/2008 cuaBi,)Ghio d\lC
vaD!lO t~o.
223
8.Thii tl}Cgiiii thS tnrirng nha tnrirng, nha tre tlr thl}c
- Trinh tlr thlrc hien:
. . .
, - Buac 1: 'fa chUc, ca nhan hoan thi~n h6 sa theo quy dinh n9P t\li B9 ph?il
tiep nh~n vatni ket qua Viinp~ong UBND cap qu?il, huy~n;
- ~uac 2: ~9 ph~n Tiep nh~n va tra ket qua Viin phong UBND dp qu?il,
hlfy~ntiep nh~n hOsa va huang dfuI, yeu cdu ba sung h~sa (n8u con thi8u), chuySn
h6 sa cho phong Giao dl,lcva Dao t\loxu Iy(theo phan cap CllaUBND dp huy~n)
- ,Buac 3: C~uyen vien x~Iy h6 sa cllaphOng GD&DT thftmdinh h6 sa, xay
d\ffig ke hO\lchkiem tra thl,l'cte; trinh Hinhd\lo phOng GD&DT ph6i hqp vai cac
phong co lien quan thu9C UBND dp huy~n, tham muu UBND dp huy~n kY quy8t
dinh thanh I~pdoan kiSmtra thl,l'ct8.
- Buac 4: Doan kiSmtra thuc t8ti8nhanh kiSmtra tai dan vi dSthftmdinh thuc
t8, d6i chi8u vai cac diSuki~nthaclI I~ptheo quy dinh the~cac vlfuban cllac~cc~p:
- Buac 5: Tren CCJ sa k8t qua thftmdinh h6 sa, kiSmtra thl,l'ct8t\li dan vi vad6i
chi8u vai cac quy dinh, phong GD&DT co y ki8n trinh UBND c~p huy~n xem xet
quy8t dinh giai thS ho~c kh6ng cho phep; chuySn cho B9 ph?il ti8p nh~n va tni k8t J
qua ViinphOngUBND dp h~y~n;. .
- Buac 6: B9 ph~n Tiep nh~n va tra ket qua Van phOng UBND cap huy~n tra
k8t qua cho ta chUc, canhan.
- Cach thlfC thvc hifn:H6 sa n9P trl,l'Cti8p t\li B9 ph~n Ti8p nh?il va tra k8t qua
thu9CVan phOngUBND c~phuy~n
- Tbanh phin h6 sO':
_QuySt dinh thanh I~pdoan kiSmtra CllaUy ban nhan nhan huy~n;
- Bien ban kiSmtra; , ,
_Ta trinh dS nghi giai thS cllata chuc, ca nhan ~hanh!~p~a truan~, nh,atre;
trong do neu ro Iy do giai thS, cac bi~n phap giai quyet quyen I?l h?,l?phar c~a t~~
em, giao vien, can b9 va nhan vien nha truang, nha tre; phuang an glal quyet cac tat
san cllatruang. j
- sA hrQ"ngh6 sO':O1b9 '" , >
_ ThOi han giiii quy~t:Tron& thai h\lTI10 ngay ~am.vi~c ~e tir ~gay nh\ln du ho sa
hqp l~, uBND dp huy~n quyet dinh sapnh~p, ,chlatach truang mamnon.
-DAi tlrqng thvc hifn thii tI}Cbanh chinh:T6 chu~
_Cooquan thvc hifn thu tl}chanh chinh:UBND cap huy~n
_K~t quii thvc hifn thu tl}chanh chinh:QuySt dinh hanh chinh
- Lf phi: Kh6ng co
_Ten mh dO'n, miu tir khai: Kh6ng co
Y
A , d'e'u kieAnthlrc hien thu tuc banh chinh:Kh6ng co
- eu cau, I .'
_Can Clf phap ly cua thu tl}cbanh chinh:
224
c
_ Quy~t dinh s6 14/200~/QD-BGDDT, Clla BQ giao d\lC va dao tl;lo ngay
07/4/2008 v~viec "Ban hanh Dieu Ietruang Marn Non ".
_ Thong t~ 44/2010/TT-BGDDT Cll~BQGiao d\lCva Dao tl;lov~vi~? s~a d6i]
b6 sung rnQts6 di~u clla Di~u 1~Truang rnarn non ban ?anh .kern t~eo. ~uyet dl?h ~o
14/2008/QD-BGDDT ngay 07 thang 4narn 2008 cllaBQtruang BQGlao d\lc va Dao
tl;lO.
_ Quy~t dinh s6 4112008/QD-BGD&DT CllaBQ Giao d\lc : v-
a
Dao tl;longay
25/7/2008 v~vi~c Ban hanh quy ch~t6 chuc va hOl;ltdQngtruang rnarn non tu th\lc.
_ Thong tu 28/2011/TT-BGDDT ngay 15/7/2011 v~vi~c sua d6i, b6 sung rnQt
s6 di~u CllaQuy ch~t6 chUc va hOl;ltdQngtruang rnllrn non tu th\lc ban hanh kern
theo Quy~t dinh s6 4112008/QD-BGD&DT ngay 25/7/2008 clla BQGiao d\lCva Dao
tl;lo.
9. ThiI tl}cThanh I~ptmO'ngTi~uhQctil thl}c
- Trinh t'! th,!c hi~n:
- Buac 1: T6 chuc, ca nhiin hoan thi~n h6 sa theo quy dinh nQptl;liBQpMn
ti~pnh~ vatni k~t qua Van phOngUBND d.p qu~n, huy~n;
- Buac 2: BQ ph~n Ti~p nh~n va tra k~t qua Van phOng UBND dip qu~n,
huy~n ti~pnh~ h6 sa va huang dfut, yeu cllub6 sung h6 sa (n~u con thi~u), chuySn
h6 sa cho phOngGiao d\lc va Dao tl;loxu Iy(theo phiin dip cua UBND cftphuy~n)
- .Buac 3: qmyen vien x~Iy h6 sa cua phOng GD&DT thftrn dinh h6 sa, xay
dlJ Ilgke hOl;lChkiern tra th\Ic te; trinh lanh dl;lOphOng GD&DT ph6i hqp vai cac
phong co lien quan th~Qc UBND dip huy~n, tharn rnuu UBND dip huy~n kY quy~t
dinh thanh I~pdoan kiern tra th\Ic t~.
- Buac 4: Doan kiSrntra th\Ic t~ti~nhanh kiSrntra tai dan vi dSthftrndinh thuc
t~, d6i chi~uvai cac di~uki~nthanh I~ptheo quy dinh the~cac va~ban cllac~cdip:
. - Buac 5: Tren ca sa k~t qua thftrndinh h6 sa, kiSrn tra thuc t~tai dan vi va d6i
chie~v~i cac, quy,dinh,. phO~g GD&DT. co y ki~n trinh UBND dip huy~n ~ern xet
qu~et ~lnh : hanh Il;lPhOl;l~Iq10ngcho phep; chuyen cho BQph~ tiep nhiin va tra k~t
quaVan phong UBND caphuy~n; .
~ ~Bua~6: ~Q ph~ Ti~pnh~n va tra k~t qua Van phOng UBND dip huyen tra
ket qua cho to chuc, canhan. .
- each thuc thllc hien'
. .'
UBND
H~sah d~qc nQptf\Ic ti~p tl;li BQph~n Ti~p nh~n va tni k~t qua Van phOng
cap uy(;)n
- Thitnh ph&nhBsO":
+D~an thanh I~ptruang;
cuatru: ';~ trinh v~DS an thanh I~ptruang, d\I thao DiSu I~ho?c Quy ch~hOl;ltdQng
.~ ,+So: :~u1i,Ii
ch
kern theo bimsao van b~ng, chUng chi h<YnIe cua ' . d
klen lamHI(;)U truang; "1"'. ngU<1l lJ
225
+ Y k" ~
len bang van bimcua cac ca uan 'lOA ~ OA 0
,+Bao cao giiii trinh viik tiS th ~ ., co,len,quanve Vlf,':Cthanh I~ptru<'mg;
cao bo sung theo y kiSn chi d~ocut U,u
b
y
k~~ cUd~ca~ca q~an c<?lien quan va bao
~ . y an an an cap hUY f,':n (neu co).
- So hrQ"ngh8 80':01bQ
- T~~ h~n giiii quy~t:Trong thai h\Ul 15ngay lamvi~c.
- DOl tUQ"Dgthgc hi~n tho tyc hanh chinh:T6 chllc
- C: quan thgc hi~n thO tyc hitnh chinh:UBND cliphuy~n
- Ket qua thgc hi~n tho tyc hitnh chinh:QuySt dinh hanh chinh
- L~phi: Khong co
- Ten m~u dO'n, m~u tir khai: Khong co
- Y eu cfiu, di~u ki~n thgc hi~n thOtyc hitnh chinh:
+Co d@anthanhlaptOhoh"
da' ~ , .f . . ~an&p u qp Val quy hOl;lChm\Ulgluai co s a giao duc
lung yeu coauphat tnen klnh te - xa hQi cua dia phuang tao thuan lai ch tr' . ,
den tru<'m&nham dambao thl,lchi~nph6 c~pgiao'duc tiSuh~c'. ., 0 eemJ
~Bean th~nh ~~p~<'mg xac dinh r5 m\lc tie~, nhi~m' v~, phuang huang chiSn
lugc. xa~d~g v~}'h~t t~len.~a tru~g; chuang trinh va nQi dung giao d\lc; dlit dai,
c~~~vhl;l~nhchat, thlet b" d,a dIemdl,lkien xay dvng tru<'mg;t6 chuc bQmay, nguBnluc
va 1. <11 c I . .
_Can clf phllp If coa tho tyc hanh chinh:
~ong tu s641/2~lOm-BGDf)T cua BQgiao d\lCdao tl;longay 30/12/2010ban
hanh Dieu I~tru<'mgTieu hQc.
10. Tho tyc Cho phep ho~t di}ngglao dyc truiY ng Tiu hQctuthyc
_Trinh tu thuc hien:
. . .
_ Buac 1: T6 chuc, ca nhan how thi~n hB s a theo quy dinh nQptl;liBQph~n J
tiSpnh~ vatra kSt qua Van phong UBND clipqu~, huy~n;
_ Buac 2: BQ ph~ TiSp nh~n va tra kSt qua Van phOng UBND clip qu~n,
huy~n tiSp nh~ hB s a va huang dfu1,yeu d.u b6 sung hB s a (n~u con thiSu), chuySn
hBs a cho phOngGiao d\lCva Dao t~oxu Iy(theo phan clipcuaUBND cliphuy~n)
_Buac 3: Chuyen vien xu Iy hB s a cua phong GD&DT th5.mdinh hB s a, xay
dvng kS ho~ch kiSm tra thl,lctS; trinh lanh d~o phong GD&DT ph6i hqp vai cac
phong co lien quan thuQc UBND d.p huy~n, tham muu UBND d.p huy~n ky quySt
dinh thanh I~pdoan kiSmtrathl,lctS.
_ Buac 4: Dow kiSmtra thl,lctS tiSn hanh kiSmtra t~i dan vi dS th5.mdinh
thl,lctS, d6i chiSu vai cac di@uki~n ho~t dQngtheo quy dinh theo cac van bimcua
cac clip.
_ Buac 5: Tren co s a k~t qua thfun dinh hB s a, kiSmtra thl,lctS t~i dan vi va
d6i chiSu vai cac quy dinh, phong GD&DT co Y kiSn trinh UBND clip huy~n xem
226
;l h B' han tiSp nhan va tni
't uySt dinh cho phep ho~c khong cho phep; chuyen c 0 Qp . .
xe q. ~h '.
kSt qua Van phong UB~ ~~pnhu~yn,, t ' kSt qua Van phOng UBND c~phuy~n tra
_Buac 6: Bi) ph~ Tiep ~ va ra
kSt qua cho t6 chuc, canhan.
Cach thrrc thlfc hien: "
- , .: .~ t' Bo phan TiSp nhan va tra kH qua Van phong
Ho sa duqc nQptrvc tiep ~I .' .
UBND c~phuy~n
- Thanh phin h8 sO':
+TO'trinh cho phep ho~t di)ng giao d\lc; , , '.
+QuySt dinh thanh l~pho~c cho phep th~~, l~ptruan
p
', d.;tu kien quy dinh
+Van ban thAmdinh clla cac ca quan co hen quan ve cac Ie. .
t~i khoan 2DiSu 9 cllaDiSu 1~nay.
- sa IlfQ'ngh8 sO':01 bi)
_ThOi hl}ngiai quy~t: Trong thai h~ 15ngay lamvi~c.
- Dai tlfQ'ngthl}'chi~n tho tl}chanh chi'nh: T6 chuc
- CO'quan thl}'Chi~n tho tl}Chanh chi'nh: UBND cAphuy~n
- K~t qua thl}'Chi~n tho tl}Chanh chi'nh: QuySt dinh hanh chinh
- L~phi': Khong co
- Ten m~u dO'n, m~u tir khai: Khong co
- Yeu cAD,di~u ki~n thl}'Chi~n tho tl}chanh chi'nh:
+Co quySt di~ thanh l~pho~c quySt dinh cho phep thanh l~ptruang;
+Dia diSmxay d\ffigtruang dambao moi truang giao d\lc, an toan cho nguai
hQc,nguai d~yva nguai lao di)ng;
+Co d~t dai, truang sa, ca sa v~t ch~t, thiSt bi dap trng yeu cAuho~t di)ng
giao d\lc;
+Co tai li~ugiang d~y, hQct~ptheo quy dinh phil hqp vai cAphQc;
+Co di)i ngfi nha giao va can bi) quan li d~t Mu chuftn, dll vS s6 1uqng, d6ng
bi) vSca d.u dambao th\lc hi~n chuang trinh giao d\lCva t6 cMc cac ho~t di)nggiao
duc'
. ,
+Co dll ngu6n l\lc tM chinh theo quy dinh dS dam bao duy tri va phit triSn
ho~t di)nggiao d\lc;
+Co quy chS t6 cMc va ho~t di)ng cllanha truang.
- Can crr phap Iy coa tho tl}chanh chi'nh:
Thongtu s641/201OnT-BGOOT cllaBi) giao d\lc dao t~o ngay 30/12/2010 ban
hanh DiSu1~truang TiSuhQc.
11. Tho tl}Cgiiii th~tmirng Ti~u hQctlf thl}c
227
- Trinh tlf thlfc hien:
. . .
.~ -,Bu?c ~; ~fJ chilc, ca nMn hoan thi~~h6 sa theo quy dinh n(lpt;;tiB(l ph~
tIepnh;;tfivatra ket qua Van I?hOngUBND dip qu~, huy~n;
- ~uac 2: B(l ph?n Tiep nh?n va tra kSt qua Van phOng UBND cap quan
hUY~IJ - tiep nh~ h6 sa va huang dfuI, yeu du bfJ sung h6 sa (nSu con thiS~):
chuyen hOsa cho phOngGiao d\lc va DilO t;;tOxli ly (theo phan c~pCllaUBND cap
huy~n)
- Bu~c 3: ChuY,envien xli l~h6 sa clla phOng GD&DT thl1mdjnh h6 sa,
xay d\lIlg ke ho;;tchkiem tra th\TCte; trinh lanh d;;tophOng GD&DT ph6i hqp vai
cac phOngco lien quan thu(l~UBND ca~huy~n, tham muu UBND cap huy~n kY
quyet dinh thitnh l?p doan kiemtra th\Tcteo
- Buac 4: Doan kiSmtra thuc tS tiSnhitnh kiSmtra tai dan vi dSthl1mdinh
th\TctS, d6i chiSu vai cac diSu ki~n giai thS theo quy dinh' theo ca~van ban ~lla
' ~
cac cap.
- Buac 5: Tren ca sa kSt qua thl1mdinh h6 sa, kiSmtra th\TctSt;;tidan vi va
d6i chiSuvUi cac quy dinh, phOngGD&DT co y ki,Sntrinh UBND c~phuy~n xem J
xet quySt dinh giai thS ho~c khong cho phep; chuyen cho B(l ph~ tiep nh~ vatra
kSt qua Van phOngUBND cap huy~n; , , ,
- Buac 6: BQph~ Tiep nh~ va tra kSt qua Van phOngUBND cap huy~n
tni kSt qua cho tfJ chlic, canhan.
- each thu-cthlfc hien:
. .
H6 sa nQptf\TCtiSp t;;tiBQph?fi TiSp nh?fi va tra kSt qua thu(lc Van phOng
UBND cap huy~n.
~ ~
- Thanh phan ho sO': ,
* Truang tiSu hQcgiai thS do vi ph;;tmnghie~ trQn~c~c q~y d~nhv~qu~
ly, t6 chuc, ho;;ttd5lngc~a nha truang; ho~c theo de ngh, cua to chuc, ca nhan
thanh lap truang, ho sa gom: , ,. h d'"
_.To trinh xin giai thS clla t6 chuc, ca nhan ho~c chung CUVI P ;;tm lema J
khoim1DiSu 14cllaDiSu l~nay; .
- QuySt dinh thanh l?p doan kiemtra;
- Bien ban kiSmtra;
- To trinh dSnghi giai thS Cllaphong giao d\lc va dao t;;to. ., ,
* Truang tiSu hQcgiai thS do h_Stth,m~~n d~nhch~ho;;tt_d(lng glao ~\lC~~
kh' kh~c phuc duac nguyen nhan dan den VI~Cdlnh chi; ho;;tcdo m\lc tleu, ~QI
du~nghoat dong trong quySt dinh thitnh 1?}Jho~c cho ph~p thilnh l?p \ruang~~ong
con;hu h?p'vai nhu du phat,triSn.~inhte- xa hQi Cllad,a phuang, ho sa gom.
- Ho sa dinh chi hoat dong glao d\lC; ., ,
- Cac van bimvS vi~c khong kh~c ph\lc duqc nguyen nhiin b, dmh chi ho;;tt
dQnggiao d\lc; , ., , d'
- To trinh dSnghi giai the Cllaphong glao d\lCva ao t;;to.
- s A hrQ1lg h 8 sO':OI b(l
228
_Tho; hl}Dgiai ,quy~t:Trong,thoi h~n 15n~ay la~ ~i~c k@,til ng~t nh~n dll h6 sO'
hqp I~,UBND cap huy~n quyet dinh sap nh~p, chla tach trucrng Tleu hQC.
_D8i hrQ'ngth\fc hi~n thu tl}chimh chinh:T6 chuc
_Cooquan thl}'Chi~n thli tl}chimh chinh:UBND cdp huy~n
_K~t qua th\fC hi~n thu tl}chimh chinh:Quy~t dinh hanh chinh
- L~phi: Khong co
_Ten mdu dO'n, mdu tir khai: Khong co
_Yeu cdu, diu ki~n th\fc hi~n thu tl}chanh chinh:Khong co
_Can crr ph3p Iy cua thli tl}chimh chinh:
Thongtu s6411201Om-BGOOT clla BQgiao d\lC dao t~o ngay 30/12/2010
ban hanh DiSu I~truang Ti@uhQc.
12. Thli tl}cThanh I~p tmirng Trung hQcCo'sO'hr thl}c
- Trinh hr thlfc hien:
. . .
- Buac 1: T6 chuc, ca nhan how thi~n h6 sO'theo quy dinh nQpt~i BQph~n
ti~pnMn va tni k~t qua Van p~ong UBND cftpqu~, huy~n; ,
- Buac 2: BQ ph~n Tiep nh~n va tra ket qua Van phong UBND cap qu~,
huy~n tiSp nh~n h6 sO'va huang dfin, yeu cau b6 sung h6 sO'(nSu con thi~u), chuy@n
h6 sO'cho phong Giao d\lc va Dao t~oxu Iy(theo phan cftpCllaUBND cftphuy~n)
- Buac 3: Chuyen vien xu Iy h6 sO'CllaphOng GD&DT thfun dinh h6 sO',xay
dvng k~ho~ch kiSm tra th\TctS; trinh Hinhd~o phOng GD&DT ph6i hqp vai cac
phong co lien quan thuQc UBND c~p huy~n, tham mUll UBND cftp huy~n ky quySt
dinh thanh I~pdow kiSmtra th\TctS.
- Buac 4: Dow kiSmtra thuc t~ti~nhanh kiSmtra tai dcrnvi dSthfun dinh thuc
tS, d6i chiSuvai cac diSuki~ntha;mI~ptheo quy dinh the~cac vm; ban cllacic cftp:
, - Buac 5: Tren ccysa kSt qua thfimdinh h6 sO',kiSmtra th\Tct~~i dcrnvi va d6i
chie~vai cac quy dinh, phOng GD&DT co y kiSn trinh UBND cdp huy~n xem xet
quyet dinh thanh l~pho~~khong cho phep; chuySn cho BQph~n tiSp nh~ va tra kSt
qua Van phong UBND cap huy~n;
, - Buac, 6: BQph~n TiSp nh~n va tra k~t qua Van phOng UBND cftphuy~n tra
ket qua cho to chuc, canhan.
- Cach thrrc th\fc hi~n:~6 sO'nQptrgc tiSp t~i BQph~n Ti~p nMn va tra k~t qua
thuQCVan phong UBND cap huy~n.
- Thanh phAn h8 So':
+ DSan thanh I~ptruang;
+To trInh,v~DS :mthanh I?ptruang, dlf thao Quy chS ho~t dQngcllatruang;
, -; SO'yeu III!chkern theo ban sao van bang, chUngchi hqp IeCllanguoi du
kien bOtri lamHieu truang' '.
. ,
229
+yki~n biing van biineua eae C(J quan eo lien quan v~viee thanh liiphoae eho
phep thanh l?p truOng; . "
,,+Bao cao ~iiii.Irinh .vi~eti~ptI:uyki~n.eua cae C(J .quaneo lien quan vabao
eao bo sung theo yhen ehl d:;1oeua Uy ban eap huy~n (neu eo).
S
~ "
- 0hrQ'llgho sO':01bQ
- ThOi hl}ngiiii. quy~t:Tron~ thai h:;tn15ngay lam vi~e kS ill ngay nh?n du h6 sa
hqp l~, UBND eap huy~n quyet dinh thanh l?p truOng.
-Dai tlfQ'llgthl!C hi~n thii tyc hanh chinh:T6 chllc
- Cooquan thl!C hi~n thii tyc hanh chinh:UBND dp huy~n
-K~t qua thl!C hi~n thii tyc hanh chinh:Quy~t dinh hiinh chinh
-L~phi: Khong eo
T
A ~ d ~t'kh . Kh
A

- en mau O'n, mau 0' al: ong eo


-Yeu cAu, di~u kien thlfC hien thii tuc hanh chinh:
* Di~uki~nthltnh l?p ho~~cho ph'epthanh l?p truOngtrung hQc:
+Co D~anthanh l?p truOngphil hqp vmquy hO:;1chphlit triSnkinh t~-xii hQi
va quyhO:;1chm:;1ngluai ca sa giao d\!cdii dugc C(J quan co thamquy~npM duy~t;
+D~an thiinh l?p truOng xac dinh ro m\!c tieu, nhi~mV\!,chuang trinh vanQi
dung giao d\!c; d&tdai, C(J sa v?t ch&t,thi~t bi, diadiSmd1,lki~n xay dl,lTIgtruOng, t6
chllc bQmay, ngu6n l1,lcvatai chinh; phuang huang chi~n luge xay dl,lTIgvaphlit
triSnnha truOng.
-Can Clf phap ly ciia thii tyc hanh chinh:
Thong tu s6 12/2011/TT-BGDDT ngay 28/3/2011 cua BQ GD&DT v~Ban
hanh Di~u l~truOngtrung hQcC(J sa, truOngtrung hQCph6 thong vatruOngph6 thOng
co nhi~u dp hQc
J
13. Thii tyc Cho phep hOl}tdQng giao dyc dai vOi truimg Trung hQc Co'sO'tlf
thyc
-Trinh tlf thlfC hien:
. . .
_ Buac 1: T6 chuc, ca nhiin hoiin thi~n h6 sa theo quy dinh nQpt:;1iBQph?n
ti~pnh?n vatra k~t qua Van p~ong UBND c&pqU?n, huy~n; . ~,
_ Buac 2: BQ pMn Tiep nh?n va tr~ke~qua V~ phOJ }gf.!BNJ ?~cap qu~,
huy~n ti~p nh?n h6 sa va huang dgn, yeu cau bo su~g hp sa: (neu con tlJ
leu
), :huyen
h6 sa cho phong Giao d\!cva Dao t:;10~uly(theo phan cap cuaUB",ND~aph~yn) ,
_ Buac 3: Chuyen vien x~ly ho sa cua phong GD&DT tham ~1~ ho s~: x~y
dl,lTIgk~hO:;1chkiSm tra th1,lcte; t1J nh liinh d:;1ophong GD&DT lhOi ~qp ~m c~c
phOngco lien quan thl;lQcUBND ~aphuy~n, tham mUll UBND cap huyn kY quyet
dinh thanh l?p dow kiemtra th1,leteo
230
_Buac 4: Doanki~mtrathl,Ict~ti~nhimhki~mtrat~i dan vi d~th5.mdinht~l,IC
t~dbi chi~uvai cacdi~ukienhoat dongtheo quydinhtheo cacvanbancuacaccap;
, _Buac 5: Trenca sak~tq~ath5.mdinhh6~a,ki~mtrathl,Ict~t~i dan vi vad~i
chi~uvai cac quy dinh, phong GD&DT co '1 kien trinh UBND c~phuy~nxemx~t
quy~tdinhchophep hoi[l~khong chophep; chuy~ncho BQph~ntiep nh~ vatraket
quaVanphOngUBND caph~y~n;, ~ , .
_Buac 6: BQph~nTiep nh~nvatraket quaVan phong UBND caphUyyntra
k~tquachot6chuc, canhan.
_ Cach thrrc th\fc hi~n: H6 sa nQptrvc ti~pt~i BQph~n Ti~pnh~ vatra k~t qua
thuQcVanphongUBND cftphuy~n.
- Thanh phin h8sO":
+Tatrinhd~nghi chophepnhatruang ho~tdQnggiao d\lc;
+Quy~tdinhthanh l~phoi[lcchophepthanhl~ptruang;
+Vanbanth5.mdinhcuacaccaquanc6lienquanv~cac di~uki~nchophep
ho~tdQnggiaod\lcdbi vai truang trunghQccasa
- S8hrQ"ngh8sO":01bQ
_Tho; h!].ngiai quyt: Trong thai h~ 15 ngay lamvi~c k~tir ngay nh~nduh6 sa
hqpl~,UBND d.p huy~nquy~tdinhthanhl~ptruang.
- f)8i hrQ"ngth\fc hi~ntho tl}chanh chinh: T6chuc
- CO"quan th\fChi~ntho tl}cMnh chinh: PhOngGiao d\lc- Dao t~o
- Kt qua th\fc hi~ntho tl]Chanh chinh: Quy~tdinhhanh chinh
- L~phi: Khongco
- Ten miu (fO"n, miu til' khai: Khongc6
- Yeuciu, (fi~ukien thU'chien tho tuc hanh chinh:
. .. .
+Coquy~tdinhthanh l~phoi[lcquy~tdinhchophepthanh l~ptruang;
+C6d~tdai, truang sa, ca sav~tch~t,trangthi~t bi daplIngyeuc5.uho~t
dQnggiaod\lc;
+Dia di~mcua truang bao dammoi truang giao d\lc, an toan cho hQcsinh,
giaovien, canbQvanhanvien;
+C? c~uang trinh giao d\lCvatai li~ugiang d~y, hQCt~ptheo quy dinh phu
hqpvmmoi caphQC;
, ~C6~Qingii nhagiaovacanbQquan1'1 d~ttieu chufutv~phfunch~tvad~t
trinhdQchuanduq~da? t~otheo quydinhcuaLu~tGiao d\lcdbi vai cftphQc;duv~
soll!qngtheo cacauvelo~i hinhgiaoviendambaothl,Ichi~nchuang trinhgiaoduc
vatochuc cacho~tdQnggiaod\lc; .
+C6dungu6n ll,Ictai chinhtheoquydinhd~dambao duy tri vaphMtri~n
ho~tdQnggiao d\lc;
+C6quychSt6chuc vaho~tdQngcuanhatruang.
- Can crr phap lycoa tho tl}cMnh chinh:
231
T~ong tu s6 12/20111TT-BGDDT ngay 28/3/2011 cua Bo GD&DT vS Ban
h~ ~ieu}~ truOng trung hQcca sa, truOngtrung hQcph6 thong v~truOngph6 thong
co nhleu cap hQc
14. Thii tl}CGiiii th~tnrirng Trung hQccoosO'tlr thl}c
- Trinh tl1thl1c hien:
. . .
, - Buac 1: ~6 chUc, ca nhan hoan thi~n h6 sa theo quy dinh n9P t~i B9 ph~
tiep nh~nvatra ket qua Van phong UBND dp qu~, huy~n;
- ~uac 2: ~9 ph~ Ti@pnh~n va tra k@tqua Van phOng UBND dp qu~,
hl;ly~ntiep nh~n ho sa va huang dfuI,yeu cdu b6 sung h~sa (n@ucon thi@u),chuySn
ho sa cho phong Giao d\lc va Dao t~oxu Iy(theo phan cap cua UBND cftphuy~n)
- ,Buac 3: C~uyen vien x"! Iy h6 sa cua phong GD&DT th~mdinh h6 sa, xay
d\ffig ke ho~ch kiem tra thlJ c te; trinh Hinhd~o phOng GD&DT ph6i hqp vai cac
phOngco lien quan thu9c UBND c~phuy~n, tham muu UBND cftphuy~n kY quy@t
djnh thanh I~pdoan kiSmtra thlJ c t@.
- Buac 4: Doan kiSmtra thuc t@ti@nhanh kiSmtra tai dan vi dS thb dinh J
thlJ c t@,d6i chi@uvai cac diSu ki~~giai thS theo quy dinh th~o cac vimban cua ~ac
cftp.
- Buac 5: Tren co sa k@tqua th~mdinh h6 sa, kiSmtra thlJ c t@t~i dan vi va
d6i chi@uvai cac quy dinh, phong GD&DT co y ki@ntrinh UBND c~phuy~n xem
xet quy@tdinh giai thS ho~c khong cho phep; chuySn cho B9 ph~ ti@pnh~n va tra
k@tqua Van phOngUBND c~phuy~n;
- Buac 6: B9 ph~n Ti@pnh~n vatra k@tqua Van phong UBND c~phuy~n tra
k@tqua cho t6 chUc, canhan.
_ each thuc thJ !c hi~n: H6 sa n9P tfIJ Cti@p~i B9 ph~n Ti@pnh~ va tra k@tqua
thu9CVan phong UBND c~phuy~n.
- Thanh phAn h8 sO':
* TruOng trung hQcgiai thS do vi ph~mnghiem trQng cac quy dinh vS quan J
Iy, t6 chll'c, ho~t d9ng cua nha truOng; ho~c theo dSnghi cua t6 chll'c, Cllnhan thanh
I~ptruOng, h6 sa g6m: . . .
+TO-trinh xin giai the cua to chll'c, ca nhan ho~c chUng cll' vi ph~mdiem a
khoi'm1DiSunay;
+Quy@tdinh thanh I~pdoan kiSmtra;
+Bien ban kiSmtra; .
+TO-trinh dS nghi giai thS cua phong giao d\lc va dao t~o (doi vai truOng
THCS va truOng ph6 thong co nhiSu cftphQcco c~p.hQccao nh~t ~aTI;ICS), sa gi~o
d\lc va dao t~o (d6i vai truOng THPT va truOng pho thong co nhieu cap hQcco cap
hoc cao nh~t laTHPT).
. *TruOng trung hQc giai thS do h_@t t~o-i h~ dinh chi ho~t d9ng giao ~\lC~~
khong kh~c ph\lc duqc nguyen nMn dan den vi~c dinh chi; ho~c do m\lc tleu, nQI
dung ho~t d9ng trong quy@tdinh thanh I~pho~c cho phep thanh I~ptruOng khong
232
con phil hqp vai nhu dm phat tri@nkinh tS- xa hQi cua dia phuang, h6 sa g6m:
+H6 sa dinh chi ho~t di}nggiao d\lc;
+Cac van ban vBvi~c khong kh~c ph\lc duqc nguyen nhan bi dinh chi ho~t
dong giao d\lc; ,
. +TOtrinh dBnghi giai th@cuaphOnggiao ~\ICva dao t~o,(doi vai twang
THCS vatwang ph6 thOngco nhiBud.p hQcco cal?hQccao nhat.!a T.HCS), sa g~ao
d\lc va dao t~o (d6i vai twang THPT va twang pho thOngco nhieu cap hQCco cap
hQCcao nhat 1aTHPT).
- SBhrQ'nghBsO':01 bi}
_ Tho; h!].ngiiii quy~t: Trong thai h~n 15ngay lam vi~c k@ti T ngay nh~n du h6 sa
hqp 1~,UBND dp huy~n quySt dinh thanh l~ptwang.
- DBi tlrQ'ngth'lC hi~n thu tl}chimh chinh: T6 chuc
- Cooquan th'lC hi~n thu tl}chimh chinh: UBND cap huy~n
- K~t quii th'lC hi~n thu tl}chimh chinh: QuySt dinh hanh chinh
- L~phi: Khong co
- Ten mfiu dO'n, mfiu to' khai: Khong co
- Yeu ch, di~u ki~n th'lC hi~n thu tl}chanh chinh: Khong co
- Can crr phlip ly cua thu tl}chanh chinh:
Thong tu s6 12/20111TT-BGDDT ngay 28/3/2011 cua Bi}GD&DT vB Ban
hanh DiBu l~twang trung hQc ca sa, wang trung hQc ph6 thong va twang ph6
thong co nhiBudp hQc
15. ThU tl}CGiiii quy~t thu tl}cchuySn truO'ng di ra ngoai thanh phB Da Ning
- Trinh tlr thlfC hien:
. . .
- Buac 1: T6 chUc, canhan hoan thi~nh6 sa theo quy dinh
, ,- BUGC~: Bi}ph~tiSp,nh~ va tra kSt qua tiSp nh~ h6 sa va huang d~n, yeu
cau bo sung hOsa neu chua day du.
- Bu~c 3: Chuyen vien. xu 1yh6 sa, tri~ 1anhd~ophOngky quySt dinh.
, - Buac 5: Bi}ph~ tiep nh~ va tra ket qua giao tra kSt qua cho t6 chuc, ca
nhan.
- ~ach thrrc thyc hi~n:H6 sa ni}ptl1lCtiSp t~i Bi}ph~ tiSp nhan va tra kSt qua Van
phong UBND cap huy~n .
- Thanh phin hBSo':
.~ -,D~ xit; ,chuy~n twang do cha my hoi;icngm'yj giam hQviSt va co su d6ng y
tIepnh~n cua HlyUtwang nha twang. .
- HQcb~(ban chinh).
- Ban sao B~ng t6t nghi~p d
p
hQcduai.
233
- Ban sao Giily khai sinh.
- Giily giai thi~u chuySn truang.
, NhUng truang hqp chuySn di, nha truang co trach nhi~m hOM chinh h6 sa
ch~y~~truang c~o hQ~si~. Truan~ hqp chuySn truang tron~nam hQc, ngoai vi~c
ghl.dle~ trung blnh cac mon hQc vao hQc b~, hQc sinh chuyen truang con pMi co
phieu k,etqua hQCt~p, trong d? ghi diSmtimg mon hQc(ghi dfrydu cac cQtdiSmkiSm
tra), diemtrung binh mon, diem trung binh hQckY... k~t qua x~p lo~i hQc Ivc, h~h
kiem cling vai nh~n ~et cua giao vien cM nhi~m. Phi~u nay do giao vien chu nhi~m
I~pvaHi~utru<'mgkiemtra, ky xac nh~n.
- S8 IlrQ11gh8 sO':OI bQ
- ThOi hl}ngiai quy~t: 01 ngay lamvi~c
- D8i tlrQ'ngthJ !c hi~n thii tyc himh chinh:Ca nhan
- CO'quan thJ !Chi~n thii tyc himh chinh: Phong Giao d\lCva Dao t~ocilphuy~n
- K~t qua thJ !c hi~n thii tyc hitnh chinh: Giily giai thi~u
- L~phi: Khong co
T
' ";t "t' kh . Kh' .
- en mau uO'D,mau 0' al: ong co
- Yeu cAu, di~u ki~n thlfC hi~n thii tyc himh chinh:Khong co
- Can Clf phap Iy ciia thii tyc hitnh chinh:
Quy~t dinh s6 51/2002/QD-BGDDT ngay 25 thing 12 nam 2002 cua BQ
tru<'mgBQGD&DT vS vi~c ban Mnh Quy dinh chuySn truang va ti~p nh~n hQcsinh
hQct~i cac truang trung hQcca sa vatrung hQcph6 thong.
Cong van s6 1731/GD&DT/THPT ngay 30/05/2011 cua Sa GD&DT thanh
ph6 DaN~ng vSvi~c hu<'mgdful thu t\lCchuySntruang va ti~pnh~ hQcsinh.
16. Thii tyc Giai quy~t thii tyc ti~p nh,n hQcsinh d~n tir Hnh, thitnh ph8 khac
- Trinh tlr thu'c hien:
. . .
_Buac 1: T6 chUc, canhan hOM thi~nh6 sa theo quy dinh
_Buac 2: BQph~n ti~p nh~n va tra k~t qua ti~p nh~n h6 sa va huang d~n, yeu
c<lub6 sung h6 sa n~uchua d<lyduo .
_Buac 3: Chuyen vien xu Iyh6 sa, trinh llinhd~ophong kY,quyet dinh.
_Buac 5: BQph~ ti~pnh~ vatra k~t quatra k~t qua cho to chuc, canhan.
- Cach thlfC thJ !c hi~n:
H6 sa n<)ptrvc ti~pt~i B<)ph~nti~pnh~nva tra k~t qua Van phong UBND cilp
huy~n
- Thanh phAn h8 sO':
_ Dan xin chuySn d~n hQc do cha m~ho~c nguai ghl~ h<)vi~t va co sv xac
nh~ny ki~nd6ng y ti~p nh~n cua hi~utru<'mgnha truang ncri den.
234
- HQcb~(ban chinh).
- Bimsao B~ng t6t nghi~p cap hQCduaL
- Bimsao Gi&ykhai sinh.
- Gi&ygiai thi~u chuyBntruang do Phong Gilio d\lc - Dao t~o (noi di) cap.
- HQkhfiuho~c gi&ychUngnh~ t~ triJ do cong an dia phuong noi cu triJ c~p
ho~c quy@tdinh di~u dQngcong tac Cllacha (my) ho~c nguoi giam hQ, noi se chuyen
d@n.
- Clic gi&yto hgp J ~dBhu<'mgch@dQuu tien, khuy@nkhich trong hQct~p, thi
tuyBnsinh, thi t6t nghi~p (n@uco).
- Gi&yxac nh~n Cllachinh quy~n diaphuong nmhQcsinh cu triJ vai nhfrng hQc
sinh co hoan cinh d~cbi~t kho khiinv~gia dinh (n@uco)
- S B luqng h&sO':01 bQ
- Thiri hl;lngiai quy~t: OJ ngay J im vi~c
- DBi tuqng thllc hi~n tho tl]c hanh chinh: Canhan
- CO'quan thllC hi~n tho tl]Chanh chinh: Phong Giao d\lCva Dao t~o c&phuy~n
- K~t qua thllC hi~n tho tl]c hanh chinh: Gi&ygi6i thi~u
-L~phi: Khong co
- Ten m~u dO'n, m~u tir khai: Khong co
- Yeu cAn, di~u ki~n thllC hi~n tho tl]c Mnh chinh: Khong co
- Can Clf phap ly coa tho tl]c hanh chinh:
Quy@t dinh s6 51/2002/QD-BGDDT ngay 25 thang 12 nam 2002 clla BQ
tru<'mgBQGD&DT v~vi~c ban hinh Quy dinh chuyBntruang va ti@pnh~n hQcsinh
hQct~i cac truang trung hQcca sa vatrung hQcphi'>thong.
Cong van s6 1731/GD&DT/THPT ngay 30/0512011 clla S a GD&DT thanh
ph6 DaN~ng v~vi~c hu<'mgdful thll t\lCchuyBntruang va ti@pnh~ hQcsinh
235
I
J