© Orde der Verdraagzamen

Brochures

KUNDALINI EN GEESTELIJKE BEWUSTWORDING

Ik wil beginnen de basis ervan even uiteen te zetten. Onder kundalini wordt verstaan het z.g. slangenvuur. In de voorstelling die men daarvan geeft is het een bipolair krachtveld dat zich langs de ruggengraat beweegt. Als we de tekening ervan zien, dan lijkt het op een op het geraamte geënte esculapius-symbool. In werkelijkheid hangt het natuurlijk samen met het geheel van de chakra's. Wij moeten maar aannemen dat u weet wat chakra's zijn. Een chakra neemt kracht op en kan kracht afgeven. Er zijn over het lichaam verdeelt een aantal chakra's. In dit geval hebben we te maken met het laagste 4-bladen chakra dat u zich in buurt van het stuitbeen kunt voorstellen. Wij hebben ook te maken met het 144-bladige topchakra of kruin-chakra dat boven op het hoofd zit. In de lijn daartussen zou zich het slangenvuur moeten bewegen. Om nu een beetje te begrijpen wat er gaande is moeten we nog een andere theorie erbij halen. Elke mens heeft twee stromen van levenskracht die beide een andere polariteit hebben. Wij kennen dit o.a. uit de Chinese filosofie daarover die stelt dat wij te doen hebben met een z.g. gouden en zilveren lading, dat beide ladingen ten opzichte van elkaar verschillen, afzonderlijke stroomcircuits vormen binnen het lichaam, maar gelijktijdig ten aanzien van elkaar in evenwicht moeten zijn. Stel u nu eens voor dat we een dergelijke kracht kunnen opnemen. Ook daarvoor zijn er vele termen te vinden. U kent het misschien als het opnemen van prana. Het wil niets anders zeggen dan zuurstof met een tikje ozon opnemen waardoor in de longen bepaalde osmotische processen op gang worden gebracht. Daardoor krijg je weer meer energie waardoor de dwarsgestreepte spieren meer bio-elektrische energie afgeven etc. Dat zijn zo de basispunten die u dan maar moet geloven. Nu heb ik te maken met zo'n chakra. Dat chakra kan energie opnemen uit de omgeving. Het bevindt zich onder aan de ruggengraat. Dan heb ik in ieder geval te maken met enorm veel zenuwkanalen die langs de ruggengraat lopen en die zich voortbewegen tot aan de atlaswervel waar ze terechtkomen in de kleine en grote hersenen. Het zenuwstelsel is eigenlijk piet veel meer dan het signaalsysteem van het lichaam. Wij kunnen ons dan voorstellen dat als iemand door concentratie de opname van die energieën vergroot, deze energieën in de eerste plaats de eigen levensstromen sterker maken; er komt meer flux in, en het circuleert beter. Omdat men zich daarbij voorstelt dat het voornaamste deel van die kracht zich manifesteert rond de ruggengraat, ontstaat er een gevoel van warmte dat opkruipt. Als dat inderdaad energie is dan betekent dat wel dat alle zenuwkanalen, die zich langs de ruggengraat bewegen sterk belast worden en tevens zeer waarschijnlijk fungeren als geleiders voor de energie. Dat het langzaam gaat is ook begrijpelijk want er zijn in de zenuwkanalen ontzettend veel aftakkingen. Elke keer als we zo'n aftakking ontmoeten, dan is daar weer de vraag: kan de energie hier misschien uitwijken naar de normale circulatie? Door je concentratie en door je wil beperk je dit. Het is dus of je een deel van de kanalen dicht gooit. Theoretisch zou je dan deze warmte moeten laten stijgen totdat ze de hersenen bereikt. Op dat ogenblik zou dan een geestelijke bewustwording kunnen ontstaan. Nu is dat ook weer een probleem waar we nog even over moeten praten. Eén ding is dan wel heel erg belangrijk, dat je op het juiste ogenblik stopt. Want stel, dat je verdergaat. Wat gebeurt er dan? Dan wordt er een uitlaat voor' energie geopend die vele malen meer energie kan uitstralen dan ze ooit kan opnemen. Dan raakt u dus wel een heel aardig stuk van uw levenskracht ineens kwijt. Waarmee ik maar wil zeggen. Het opwekken van kundalini is zeker niet zo ongevaarlijk als sommigen schijnen te denken. Laten we echter aannemen dat u wel op tijd kunt stoppen en dat u zelfs in staat bent om heel beheerst net te komen tot het moment dat die eigenaardige warmte zich als een waas gaat verspreiden (in uw gevoel dan) door uw schedel. Wat gebeurt er? Wel, de hersencellen hebben 278 – KUNDALINI EN GEESTELIJKE BEWUSTWORDING 1

Orde der Verdraagzamen en geven zelf informatie. Tussen de hersencellen bevinden zich verbindingen (neuronen die zich ook in zenuwkanalen bevinden). Het zijn eigenlijk cellen die twee “mofjes” hebben. Ze zijn hol, zoals je dat bij een stengel hebt en dan schuift het ene "mofje" of kraagje over het andere. Als ze normaal werken, dan komt er een impuls. Die impuls wordt door het kraagje aangevoeld. Er ontstaat een reactie in het zenuwcelletje en daardoor krimpt het andere en geeft zo de schok verder. Het is dus geen zuivere elektrische energie. Het is eigenlijk een voortgezette impulsenenergie, ofschoon de verschijnselen ons doen denken aan microelektrische verschijnselen. Als ik nu de zaak overlaad wat gebeurt er dan? Dan zullen alle cellen gelijktijdig t.a.v. elkaar gaan reageren. Er is dus niet meer de normale denkspoormethode waarbij doorlaatbaarheid slechts in een richting wordt getoetst. We krijgen een gelijktijdige doorlaatbaarheid zodat we in een cel (in een cel kunnen verschillende signalen zijn opgeslagen zoals u weet) de signalen gelijktijdig naar buiten laten komen. Daardoor ontstaat een verwarring. Zo'n verwarring omschrijven is een beetje moeilijk. We kunnen wel een vergelijking maken. Er zijn hersenoperaties (trepanaties) gedaan waar de patiënt toch bij bewustzijn was: wel verdoofd maar bij bewustzijn. Het eigenaardige was, dat als men - al was het nog zo voorzichtig - een bepaald deel van de hersenschors aanraakte in de buurt van het visuele centrum de patiënt in kwestie, die kennelijk ook nog kon beschrijven wat er gaande was, opeens een herinneringsbeeld zag dat door het normale optische beeld werd geprojecteerd. Hij zag a.h.w. ineens dubbel, maar wel twee verschillende scènes; zoiets als stereo zien. Op dat ogenblik is er slechts sprake van een kanaal. Stel u nu voor dat er 50 kanalen gelijktijdig hun signalen afgeven, wat ontstaat er dan? Er kan een visuele illusie ontstaan, maar het is a.h.w. als een stamppot. Er is dus geen herkenbaarheid meer. Wat er overblijft is beleefbaarheid. Die beleefbaarheid betekent dat we iets voelen, dat we het idee hebben van licht-en-schaduwwerking, van veelkleurigheid, soms zelfs ergens schimmen doorheen zien gaan. Het is eigenlijk niet precies weten wat er aan de hand is. Datzelfde gebeurt ook met het auditiecentrum; dat is ook een herinneringscentrum. Ook daar komen al die signalen vrij. Maar dat betekent ook, dat je alle klanken door elkaar hoort. Je hoort b.v. Beethoven door Boyd, Bachman heen en misschien speelt er op de achtergrond nog iets van Telemann. Als je dat door elkaar hoort, is dat een nog ergere kakofonie dan een kermis. Je bent echter ingesteld op iets hogers. Je verwacht bewustwording en wat krijg je dan? Dan krijg je een omzetting in het verwachte. Maar weer niet als een feitelijk iets doch als een emotie die je eigenlijk gebruikt om die hele warwinkel dan maar tot een geheel samen te voegen dat nog hanteerbaar is. Is iets dergelijks een geestelijke beleving? Ik denk van wel. Want we weten dat in de hersenen ook nog een aantal factoren aanwezig zijn die behoren bij de ziel of bij de geest, bij het onderbewuste, of bij het gemeenschappelijk bovenbewustzijn. Wij kunnen er duizend namen aan geven. Al die factoren tezamen zeggen dus wel iets over uw persoonlijke inhoud. Als u die beleving als emotie doormaakt en u kunt haar terugbrengen naar een besef dat op uzelf slaat en niet op uw wereld, dan denk ik dat u inderdaad een geestelijke bewustwording heeft bereikt; misschien geen grote maar u heeft er een. Bij meer herhaalde ervaringen zult u heel waarschijnlijk op den duur zelfs gaan differentiëren. U gaat dus bestaande verschillen erkennen en u komt wellicht tot een tamelijk volledige omschrijving van hetgeen u in werkelijkheid bent en voor uzelf betekent. Ons onderwerp nu stelt eigenlijk een vraag; is kundalini een weg voor geestelijke bewustwording? Ik ben geneigd aan het begin al direct te zeggen. Als het al een weg is, dan is het een heel gevaarlijke. Zeker als je op je eigen houtje en misschien met het een of ander handboekje een beetje daarmee knoeit. Een vriend van mij zegt. Dansen leren uit een boekje is erg gevaarlijk, vooral als je de eerste keer de dansvloer opgaat. Dat geldt hier ook. Dus wilt u iets doen aan het opwekken van het slangenvuur dan moet ik u wel de raad geven. Doet u dat in ieder geval met ervaren mensen. Er bestaat een school daarvoor. Ze noemt zich Kundalini-yoga. Dat is niet helemaal juist. Het is geen in het Oosten als zodanig bestaande vorm, maar aangezien het te maken heeft met filosofie, lichaamsbeheersing en dergelijke, geloof ik dat we voor het Westen die termen wel mogen gebruiken. In dergelijke scholen leert 2 278 – KUNDALINI EN GEESTELIJKE BEWUSTWORDING

© Orde der Verdraagzamen

Brochures

u in ieder geval welke houding het best is. Men leert u hoe u in een bepaalde stand kunt mediteren. Dat houdt in, dat u de levensstromen in het lichaam op een zo gunstig mogelijke manier laat circuleren, en dat helpt allemaal wel. Het belangrijkst zou eigenlijk zijn dat u een leraar heeft die in staat is te zien in welk stadium u bent en wat u kunt verdragen. Er zijn heel veel mensen die op het moment dat het slangenvuur aan de kant van de ruggengraat op de hoogte komt van de hartstreek, dan last krijgen. Waarom? De hartspieren, die zelf een zeer sterke impulsregeling in zich hebben, ontvangen dan extra impulsen. De kans bestaat dat de hartspieren flutter gaan vertonen; d.w.z. dat eigenlijk niet meer wordt gepompt omdat het hart tijdelijk ontzettend snel pompt en dus de bloedcirculatie in feite beperkt. Nu, als dat gebeurt en dat houdt even te lang aan dan bent u voorlopig wel een geval voor de EHBO en misschien voor erger. Iemand, die kan zien wat u kunt verdragen, weet hoever u kunt gaan en zegt. Als we dat nu elke keer bijna doen, dan ontstaat er een erkenning van de noodzaak om bepaalde signalen te beperken. U leert dan hoe u dat moet doen en dan kunt u zonder het optreden van flutter verder gaan. Den ander punt dat vaak voorkomt - ook alweer als je op de hoogte van de hartspier komt - is dat het ademhalingsritme verandert. Op dat ogenblik betekent dat een verandering in het gehele verloop van de levensstromingen. Een eenmaal ontstaan evenwicht wordt verstoord. Het resultaat kan van alles en nog wat zijn; van plotselinge scheuten in verschillende spieren tot werkelijke benauwdheden toe. Als je heel veel pech hebt, dan houd je er een soort zenuwastma aan over die heus wel een paar maanden kan blijven duren. Alweer, u heeft dus iemand nodig die kan zien wat u doet, die kan aanvoelen wat er bij u gebeurt en die u als het ware kan wakker maken en zeggen: ho, vandaag niet verder. Heeft u zo iemand niet, dan is werken met het kundalinivuur levensgevaarlijk. Dit geldt ook voor de meer orgastische methode die aan bepaalde Indiase sekten is ontleend waar beide sexen in een wel zeer intens contact samenwerken om dit vuur in het bijzonder op te wekken. Men moet daarbij wel zeer beheerst zijn. De meeste westerlingen zijn dat niet, zeker niet wanneer het tegen de climax loopt. Dat betekent ook dat deze methode voor de meeste mensen nu niet direct de ideale is. Zeker niet, als men daarmee bewust iets wil bereiken. Men kan het misschien nog zover brengen dat de zaak inderdaad heel hoog klimt dat het vuur de schedel gaat bereiken, maar wat er verder gebeurt, zal men dan mede door lichamelijke reacties, die men niet beheerst, niet in zijn macht hebben. Dat betekent dus, dat een zeer groot verlies van levenskracht het gevolg kan zijn en dat in bepaalde gevallen zelfs tijdelijk verlammingen kunnen optreden. In het ergste geval (nu noem ik iets wat zelden voorkomt, maar het kan voorkomen) zal zelfs zoveel, van de energie verdwijnen dat het verbindingskanaal tussen geest en stof (het z.g. zilveren koord) daardoor wordt beschadigd. Dan heeft men kans op de dood, in ieder geval op een langdurige coma. Ik zeg dit allemaal niet om de methode op zichzelf als waardeloos aan te duiden. Begrijpt u mij goed. Maar ik vind ook dat iemand, die in een auto in druk verkeer wil rijden, eerst geoefend moet zijn en zijn rijbewijs moet hebben gehaald. Wat u doet in uw eigen lichaam met het opwekken van het slangenvuur is veel intenser en in feite gevaarlijker dan het gewoon in een auto stappen, de wagen starten en het verkeer in rijden. De kans op ongelukken is veel groter. Dus, ik mag het u niet zonder meer aanbevelen. De geestelijke bewustwording. Daar zijn heel veel omschrijvingen voor te vinden. Over het algemeen zeggen wij; geestelijke bewustwording is eigenlijk een uitbreiding van het mentaal besef waardoor emoties kunnen worden omgezet in zodanige beelden dat een totale visie op het "ik" en op de kosmos wordt bereikt, die verder reikt dan het zuiver redelijke, maar gelijktijdig praktisch hanteerbaar is tegenover al het kenbare. Als u daarmee begint, dan moet u zich heel goed voor ogen stellen. Bewustwording betekent uitbreiding van mijn blikveld. Al is het maar dat u beter begrijpt waarom de dingen zijn zoals ze zijn, dan is dat al een uitbreiding. Een geestelijke bewustwording die voortkomt uit die emotionele stamppot die ik u zo-even heb genoemd, kan wel degelijk de nadruk leggen op bepaalde aspecten van uw persoonlijkheid die onderdrukt zijn geweest. Komen die hierdoor iets meer los, worden ze wat beter beseft, dan zult u toch wel een beetje anders gaan reageren. U zult uw wereld anders beleven. U zoudt 278 – KUNDALINI EN GEESTELIJKE BEWUSTWORDING 3

Orde der Verdraagzamen kunnen zeggen: dat is wel enige bewustwording, maar een kosmische bewustwording is toch wel iets heel anders. Als we namelijk spreken over een kosmisch bewustzijn, dan hebben we te maken met een bewustzijn dat zich buiten het "ik" verplaatsende het geheel, waarin het "ik" als deel functioneert, kan overzien en kan begrijpen. Dat betekent, dat je zelfs buiten elementen als tijd en ruimte zoudt moeten kunnen treden om jezelf te zien als een bewegende factor in tijd en ruimte. Het zal u duidelijk zijn dat dit niet mogelijk is met zuiver mentale beelden. Dan kom je altijd in verwarring. Hoogstens kom je bij wat vergelijkingen terecht meer niet. Maar het besef op zichzelf houdt wel in een kanalisering van de nog bestaande mogelijke gevoelens en gedachten. Zou men dit ook kunnen bereiken met kundalini? Indien het juist en met volledige beheersing en onder leiding wordt beoefend waarschijnlijk wel. Is het waarschijnlijk dat men het daarmee bereikt? Gezien de ervaringen met al deze dingen die wij tot op heden hebben gehad, eigenlijk niet. De mogelijkheid om een hogere wereld te betreden zit er misschien wel eens bij, maar zelfs dan is het meestal niet geheel beheersbaar. Men is niet in staat zijn eigen weg te bepalen in die andere werelden. In 9 van de 10 gevallen is de wereld waarin men meent terecht te komen als men haar ontleedt, niets anders dan een soort droombeleving die wordt gebruikt om bepaalde gevoelens te rationaliseren. Daar hebben we natuurlijk weinig aan om de werkelijkheid te erkennen. Ik zou zeggen: een geestelijke bewustwording bereiken met deze en andere methoden zou in de eerste plaats moeten berusten op het verwerven van vaardigheden - of deze nu lichamelijk of geestelijk zijn. In de tweede plaats moet het berusten op het verwerven van begrip. Wij moeten niet alleen iets doen, maar ook begrijpen wat we doen en waarom we het doen. In de derde plaats moeten we in staat zijn om al datgene wat we hebben bereikt ook steeds weer te bereiken. Er is tegenwoordig een kubus in de handel. Ik geloof, dat half Europa zich op het ogenblik de zenuwen draait daaraan. Nu kan het zijn, dat u toevallig die kubus in een keer goed krijgt. Maar als u het de volgen de keer probeert, en het gaat niet, dan kunt u niet zeggen: ik weet hoe die kubus functioneert, welke wetten en mogelijkheden erin zitten. Bij de geestelijke bewustwording zou precies hetzelfde moeten tellen. Als ik een keer een topbeleving heb bereikt en ik kan deze niet meer terugvinden, dan heb ik een keer mazzel gehad, maar verder kom ik niet. Dan kan ik blijven prutsen tot in de eeuwigheid en misschien nog niets bereiken. Een geestelijke bewustwording is dat niet. Een geestelijke bewustwording betekent dat ik een trap hoger kom in besef en dat ik, al moet ik dan misschien terugkeren tot een stoffelijk redelijk en normaal peil van denken en leven, wanneer ik wil altijd weer dat hogere peil wil bereiken. Beheersbaarheid is een van de voorwaarden die aan een geestelijke bewustwording is verbonden. Als je dat zegt, kom je weer verder. Dan zeg je, als ik dat kan bereiken hoe dan ook, dan heb ik de mogelijkheid om gelijkvloers te lopen, maar als ik niet precies meer weet hoe het moet, dan kan ik net die drie etages hoger gaan staan zodat ik een overzicht heb en mijn weg dus kan bepalen zonder gehinderd te worden door alles wat er om mij heen is. Want de geestelijke bewustwording betekent ook: bewust leven. Bewust leven betekent een bewuste keuze maken. Een bewuste keuze kun je alleen maken, indien je weet welke mogelijkheden je hebt om tussen te kiezen. Als je denkt dat je het hebt en je hebt het niet, dan denk je dat je een keuze doet en krijg je het voor je kiezen. Zo zit dat nu eenmaal. Dus vrienden, de herhaalbaarheid van de ervaring is belangrijk. Maar veel belangrijker is nog, de bruikbaarheid van de ervaring in relatie tot onze normale zijnstoestand. Ik vraag mij af, of dit met kundalini-yoga (er zijn nog verschillende andere soorten) zo gemakkelijk te bereiken is. Ik ben er zeker van dat bij een niet door meesters gecontroleerd spelen met deze krachten de werkelijke bruikbaarheid en herhaalbaarheid bijna nul zal zijn. Het antwoord op de in het onderwerp geborgen vraag moet dan eigenlijk luiden: voor de doorsnee-mens in het Westen is kundaliniyoga eerder gevaarlijk dan een mogelijkheid tot geestelijke bewustwording. Wil men er met alle geweld aan beginnen (er zijn over het algemeen voor de westerling betere wegen te vinden), dan moeten wij in ieder geval stellen: alleen indien men wordt begeleid (zeker in de eerste fase van zijn werken met deze kracht en 4 278 – KUNDALINI EN GEESTELIJKE BEWUSTWORDING

© Orde der Verdraagzamen

Brochures

men bovendien in zich daardoor herhaalbare mogelijkheden weet te scheppen) kan men zeggen dat een werkelijke geestelijke bewustwording hiermee wordt bereikt. Daar waar dit niet feitelijk het geval is, lijkt mij het spelen met kundalini-yoga vuur gebruiken vlak bij een benzinepomp, dan weet je nooit wanneer de zaak explodeert. Nu weet ik wel, dat er een hoop mensen zijn die ervan houden met vuur te spelen, dat doen ze zelfs in een kruitmagazijn. Maar vergeet u niet dat de eerste vliegende Nederlander, een zekere Van Speyk, liever de lucht in ging. Als u zo hogerop wilt komen, dan kan ik u aanraden om gebruik te maken van de kundalini-yoga. Als u gewoon alleen maar het slangenvuur probeert op te wekken zonder meer, dan is het nog veel gekker. Dat is gewoon jongleren met nitroglycerine. Dus kijk uit wanneer u zich daarmee bezighoudt. Als u zich daarmee wilt bezighouden, zoek dan iemand van wie u overtuigd bent dat hij een goed leraar is. Stel zo iemand desnoods een paar keren op de proef door iets te simuleren dat niet echt is. Blijkt, dat hij dit duidelijk herkent, dan kunt u ook wel aannemen dat hij de werkelijke situatie waarin u komt te verkeren ook zal herkennen en u dus kan bewaren voor de grote gevaren. Hiermee heb ik mijn inleiding afgesloten.

DISCUSSIE Is opwekking van kundalinivuur door middel van acupunctuur mogelijk? Theoretisch zou het onder omstandigheden mogelijk zijn. U moet echter niet vergeten dat het opwekken van het slangenvuur in feite ook een mentale discipline is, zodat uw eigen voorstellingsvermogen of een soort zelfsuggestie mede bepalend is voor de resultaten die u kunt bereiken. Zoals u weet, acupunctuur houdt deze niet perse in. Stamt de ervaring van "onwezenlijkheid," gevoel van projecteren van alles van gevangen-zijn in eigen gedachten" uit kundalini of uit tantrayoga? Ze kan uit elke vorm van geestelijke discipline voortvloeien omdat wij altijd op het ogenblik, dat wij het geheel van ons denken zien samenvloeien tot een geheel, komen in een situatie waarin wij het gevoel krijgen enerzijds van kosmische verbondenheid, anderzijds ook van gevangen zijn in onszelf. En dan is de vraag: welke emotionele kant van ons wezen tijdelijk overheerst. Zijn wij negatief emotioneel ingesteld, dan krijgen we een enorme beslotenheid; de z.g. 'duistere trip'. Zijn wij positief ingesteld, dan krijgen we vaak het gevoel van een grote verbondenheid met alle dingen die we echter later niet kunnen beschrijven. Hoe kan men een te vroeg opgewekte, niet te verwerken kundalini te lijf gaan? Dat kunt u niet. Kundalini is namelijk energie. Energie kunt u niet terugmasseren. U kunt wel iets anders doen. Als blijkt, dat er inderdaad sprake is van een te sterke stijging van het slangenvuur dan kunt u het volgende doen. 1. U moet uw patiënt of degene die in die toestand verkeert uit zijn concentratie brengen. Dat is een eerste vereiste. 2. U maakt passes waar u uw eigen magnetisme gebruikt om a.h.w. de overspanning weg te nemen. Hierdoor bereikt u weliswaar dat de patiënt zich tijdelijk iets slapper voelt, maar u voorkomt dat eventuele explosieve effecten optreden. Ik geef u de raad de patiënt daarna (nadat beetje slap te zijn) een lichte drukmassage te geven waarbij de druk regelmatig wordt uitgeoefend naast elke wervel en met een rondgaan de beweging wordt gemasseerd. U begint dan niet bovenaf maar van beneden af; dus de tweede of derde wervel boven het stuitbeen. In hoeverre is de aanzet bij de stuit via oefeningen ter opwekking van kundalini bij de Baghwan-beweging te vergelijken met de aanzet in de kruin bij de TM-beweging uitgaande van beide chakra's? Hebben beide een ongekende verruimende werking? Heeft het voor de discipel die bang is voor het onbekende een afhankelijk makende houding t.o.v. de meester tot gevolg? In beide gevallen hebben we te maken met een hoofdzakelijk suggestief proces, dat dient u wel te begrijpen. De energieën die eventueel worden opgewekt zullen eerder door het laagste 278 – KUNDALINI EN GEESTELIJKE BEWUSTWORDING 5

Orde der Verdraagzamen chakra worden opgewekt dan door het kruin-chakra, zodat we wat dat betreft moeten zeggen dat we bij TM veel meer te maken zullen krijgen met suggestie en autosuggestie dan bij de opwekking van het slangenvuur vanaf het andere chakra. Ik kan eraan toevoegen: een vergelijkbaarheid treedt in zoverre op dat de geestestoestand waarin men zelf verkeerd bepalend is voor de beleving. Naarmate men zich meer aan een meester overgeeft, zal die beleving door de meester kunnen worden bepaald. Dat is een gevaarlijk iets, want op het ogenblik, dat je gewend bent dat anderen iets voor je doen, verleer je het om het zelf te doen. Zoals je atonie krijgt bij spieren die je niet gebruikt, zo krijg je atonie van geestelijke vermogens, als je je steeds alleen laat leiden door hetgeen een meester je zegt te doen. Wat heeft het voor nut voor een mens om te komen tot een hoger bewustzijn via kundaliniyoga of welke methode dan ook, indien hij na zijn overlijden toch in andere bewustzijnssferen komt? Waarom willen zoveel mensen dit hogere op aarde reeds bereiken? Dat laatste is voor mij ook een vraag, vooral als je ziet wat ze op aarde doen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Een mens heeft het gevoel dat hij meer is dan hij kan zijn. De enige methode die hij kan gebruiken om geestelijk hoger te stijgen is wel deze, omdat er stoffelijk veel meer weerstanden zijn en hij zich veel meer de gevangene voelt van al datgene wat er om hem heen is. Wanneer je overgaat en je hebt een geestelijke bewustwording bereikt, dan behoud je dat. Met andere woorden: iemand, die werkelijk een geestelijke bewustwording doormaakt op aarde, behoudt daarvan wel zoveel dat hij na de overgang een stapje voor is bij anderen die dat niet hebben doorgemaakt. Ik geloof, dat in die zin geestelijke bewustwording op aarde wel degelijk is aan te bevelen al is het alleen maar om bij de overgang ons, die al aan de andere kant zijn, veel last te besparen. Wanneer ik mijn rug erg hol trek, b.v. bij het badmintonspel of bij de cobra-houding van de hatha-yoga, er rode vlekken in mijn gezicht ontstaan, soms zelfs pijnlijke brandwonden. Het duurt wel een week voor ze zijn weggetrokken. Hebben deze vlekken iets, te maken met de kundalini-kracht? Dit is een persoonlijke vraag die wij niet mogen beantwoorden. Zeer algemeen gesteld: men moet zich afvragen of het hol trekken van de rug niet iets te maken heeft met een eventuele beknelling van een of meer zenuwkanalen, ofwel eventueel - dat kan ook - het beknellen van een deel van de bloedsomloop. Dit zou inderdaad voor de rode vlekken mede verantwoordelijk kunnen zijn. Als we daar een bijzondere betekenis aan verbinden, is het heel goed mogelijk dat we in feite psychisch veroorzaakte traumata zien ontstaan en dan zijn de brandwonden ook verklaarbaar. Wij moeten ons dus heel goed realiseren dat allerlei factoren hierbij een rol kunnen spelen. Dat slangenvuur bij badminton een rol zou kunnen spelen is nieuw voor mij. Ik kan alleen zeggen dat, als een bepaalde houding dit veroorzaakt, ongeacht de eigen concentratievorm, men de oorzaak moet zoeken in het stoffelijk geheel en niet in het geestelijk lichaam, ook niet in de chakra's zonder meer. Een andere vraag en die moet u dan door deskundigen laten oplossen is, of er misschien een grote onevenwichtigheid is tussen de zenuwstromen of de levensstromen. In dit geval zou het misschien de moeite waard zijn om deze wat te normaliseren. Daarvoor kan eventueel acupunctuur of drukmassage worden gebruikt. Hoe komt de mens aan de kennis van het slangenvuur. Hoe oud is die kennis? Ik meen, dat het een proefondervindelijke ervaring is die eigenlijk stamt uit de voorgeschiedenis van de mensheid; de tijd van de eerste sjamaan. Het zal duidelijk zijn dat men zich in die tijd heel veel moeite gaf om indruk te maken en zich daarvoor voorbereidde met allerlei meditaties. Om een sjamaan te zijn moest je zelf bijzonder bijgelovig zijn. Het resultaat was, dat men bepaalde procedures heeft ontdekt die we ook nog kunnen terugvinden zelfs in de hatha-yoga waardoor men inderdaad bijzondere ervaringen verkreeg. Ze werden dan over het algemeen uitgelegd als een signaal van voorouders later ook van bepaalde demonen of goden. Als zodanig worden ze gebruikt als basis voor de prognoses die werden gegeven of de oordelen die door de sjamanen werden uitgesproken. Als u dat wilt terugvolgen, dan denk ik dat u ongeveer 35.000 jaar moet te gaan voor zover het Europa en India betreft. Zoudt u verder terug willen gaan, dan moet u denken aan de situaties in Atlantis. Maar dan komen we terecht bij de slavenvolken van Atlantis die de oude religieuze of pseudo-religieuze riten nog steeds uitvoerden en die ook zekere krachten wisten op te wekken. Vermoedelijk moeten we dan nog verder terug naar Mu het eerste primaire keizerrijk van de jagers. Alles bij elkaar zou ik zeggen: men heeft het proefondervindelijk ontdenkt. Met zekerheid kan ik in 6 278 – KUNDALINI EN GEESTELIJKE BEWUSTWORDING

© Orde der Verdraagzamen

Brochures

ieder geval zeggen dat deze praktijk tenminste 12 tot 14.000 jaar oud is. Vermoedelijk is ze echter veel ouder. Hiervoor beschik ik op dit moment niet over volledige gegevens. Volgens de Indiase overlevering ligt het slangenvuur opgerold. Hoe moet men zich dit voorstellen? Men moet denken aan de naga, de heilige cobra, die opgerold ligt en de mogelijkheid heeft om zich te ontplooien, Hij is o.m. de beschermer van de Boeddha maar gelijktijdig het symbool van de macht van bepaalde goden en godinnen. Men stelde zich voor dat deze bovennatuurlijke beschermende kracht, als ze in de mens aanwezig zou zijn, daar eveneens opgerold zou liggen, zoals deze heilige slang in vele overleveringen. In Egypte heeft de Farao in zijn kroon de uraeusslang De ureaus is de giftige zandadder. Deze slang werd gebruikt om aan te geven de verwantschap met de godheid. Ze was dus een teken van de besschermende kracht (de zon) welke werd overgedragen op de Farao die hierdoor zijn goddelijkheid niet alleen manifesteerde maar tevens in zich de macht van de zonnegod verzamelde en deze a.h.w. ex cathedra kon uitdragen Kunt u een verband aan geven tussen de opwekking van het slangenvuur en de ontplooiing van de chakra 's? Dit verband kan bestaan, maar het is niet noodzakelijk. De ontplooiing van de chakra's kunt u zich als volgt voorstellen. We beginnen met een 4-bladige bloem. Als deze bloem volledig is ontwikkeld en actief, dan stuwt deze kracht door in alle andere chakra's waarbij dezelfde vier bladen zich gelijktijdig ontvouwen. De chakra's zijn onderling verbonden. Ze kunnen worden beschouwd als een semi-geestelijk orgaan. Wanneer daarna in het volgende chakra zich wederom een aantal bladen ontplooien zo worden die eveneens ontplooid in alle hoger gelegen chakra's totdat het 16-bladige chakra volledig is. Dan gaan we verder naar het volgende. Op deze manier komen we langzamerhand tot de ontplooiing van het 64-bladige chakra. Als dit geheel is ontplooid en - dat zegt men erbij, ik weet niet of het waar is - alle klanken van de bladen in zich heeft gevoeld, dan heeft men daarmee de sleutel gevonden tot de ontplooiing van het 144-bladige of topchakra. Het slangenvuur kan, indien het bewustzijn brengt, dus bijdragen tot de ontplooiing van een lager gelegen chakra en daardoor tevens tot een verder openstelling van de hogergelegen chakra's. Maar dat is alleen, indien men daardoor bepaalde ervaringen heeft opgedaan die een werkelijk bewustzijn betekenen. Als dit niet het geval is, dan geloof ik niet dat het veel daartoe bijdraagt. Er zijn bepaalde oefeningen die worden gegeven voordat men met het werkelijke opwekken begint. Zijn deze bruikbaar? Aangezien er veel verschillende series zijn, is het heel moeilijk om hier een oordeel te geven. Over het algemeen kunnen we dit zeggen. In de eerste plaats oefeningen die ten doel hebben om voldoende zuurstof op te nemen (dus ademhalingsoefeningen) en een goede bloedsomloop te bevorderen; in de tweede plaats. Bepaalde oefeningen voor spieren en bepaalde houdingen. Deze zullen dan inderdaad het opwekken van het slangenvuur vergemakkelijken doordat ze het lichaam a.h.w. een grotere weerstand hebben gegeven plus een grotere geladenheid waardoor het opwekken van het slangenvuur zelf gemakkelijker en beter zal kunnen geschieden. Maar zoals ik reeds heb gezegd, in mijn inleiding, weest u er vooral voorzichtig mee, want het moet volkomen beheerst kunnen worden, anders is het levensgevaarlijk. Het opwekken van energie langs de ruggengraat kan ook via de atlaswervel worden geleid om energie uit te stoten vanuit een der chakra's om genezing te bewerkstellingen. Is dit gevaarlijk en waarom? Als u het slangenvuur opwekt om genezing te bewerkstelligen, dan gaat het niet via de atlaswervel verder. Dit wil ik zeer nadrukkelijk stellen. Het gaat dus niet via de hersenverbinding of het kruin-chakra. Het zal over het algemeen worden afgeleid via zenuwkanalen en via de levensstroom naar een van de lager gelegen chakra's. Het meest waarschijnlijke hiervoor is het borst- of keelkop-chakra. Als dit gebeurt en het wordt beheerst, is het niet gevaarlijk. Maar indien u deze kracht opwekt zonder te weten wat u precies met die kracht doet en in welke mate u het doet, kan het zowel voor u als voor uw patiënt gevaarlijk zijn. Het is dus zeer belangrijk dat u een volkomen beheerst beeld heeft van hetgeen u wilt bereiken en dat zou wel eens lastig kunnen zijn om het slangenvuur beheerst en zo volledig

278 – KUNDALINI EN GEESTELIJKE BEWUSTWORDING

7

Orde der Verdraagzamen mogelijk op te, wekken. Ik zou zeggen: er zitten wat haken en ogen aan. Zeker voor degenen die niet geheel getraind zijn op dit gebied. Als voorbereiding tot de ontwikkeling van paranormale vermogen is hier eens aangeraden kundalini op te wekken, maar dit niet hoger te laten stijgen dan de schouderbladen. Is deze raad nu achterhaald? Deze raad is niet achterhaald in dien voege dat wij toen uitgingen van de mogelijkheid om dit slangenvuur op te wekken en daarmee een bijzondere geladenheid te bereiken zonder dat hierbij de energie werkelijk de hersenen zou bereiken. Maar aangezien de meeste mensen de beheersing daarvoor slechts zeer langzaam verwerven, ben ik persoonlijk van mening dat het toch wel zaak is om heel voorzichtig daarmee te zijn. De raad is dus niet achterhaald. Het is gewoon een verschillende benadering. Nogmaals, ik meen dat men niet moet beginnen aan een of ander zwaar gemotoriseerd voertuig met hoge snelheden, als men nog niet eens weet of men het kan besturen. Dat is voor mij de reden om te zeggen. Persoonlijk maak ik hier een voorbehoud. Maar vanuit een ander standpunt waar men zegt. Het risico is misschien de moeite waard, kan ik mij voorstellen dat men deze raad geeft als een procedure waardoor men in staat is bepaalde gevoeligheden te vergroten en zo in feite zijn geestelijke ontvankelijkheid op een hoger niveau te brengen. Als je maar niets voelt van opstijgende warmte na enige pogingen, wat kan er dan mis zijn? Vermoedelijk bent u een trage starter. Wordt er een bepaalde zuiverheid vereist in levenshouding e.d. om dit soort krachten te gebruiken? Waarom? Een moeilijke vraag. Als u die krachten bewust en ten goede wilt gebruiken alleen vanuit een harmonisch aspect dan moet u zodanig leven dat alle harmonie in u bestaat. Dat kunt u alleen bereiken, indien u een mate van zuiverheid en reinheid verwerft waardoor u tevreden bent met uzelf. Als u dat niet bent, dan is het heel erg gevaarlijk. U kunt het slangenvuur wel degelijk opwekken en gebruiken ook, indien u alleen met uzelf tevreden bent. Dat komt ook wel voor. Maar in dat geval wordt het egomaan gebruikt, dus in tegenstelling tot de kosmos waarin u het ontlaadt. Dat betekent dat een groot gedeelte van die kracht op u kan terugslaan en dan voor u schadelijk zijn. Een bepaalde evenwichtigheid is van belang om op geestelijk niveau iets te bereiken. Geeft kundalini-yoga die? Dat ligt aan de beoefenaar. Zoals ik reeds heb gezegd: indien u een goede meester heeft en u bouwt dat langzaam op, dan is het inderdaad mogelijk om volledige evenwichtigheid ook langs deze weg te bereiken. Maar er zijn meer methoden. U kunt hetzelfde doen met karmayoga of iets dergelijks. Iemand, die een werkelijk goed christen is en dé christelijke mystiek beoefent, kan dit eveneens bereiken. Er zijn vele wegen. Evenwichtigheid bereiken is zeker zeer belangrijk, omdat we alleen vanuit een evenwichtigheid kunnen komen tot een aanvaardbare harmonie met al datgene wat om ons heen is en als zodanig tot een bewustwording van bepaalde kosmische waarden en krachten of hogere waarden en krachten, die rond ons werkzaam Zzjn maar die normaal zeker aan de zintuiglijke waarneming ontsnappen. Ik beoefen kriya-yoga zoals geleerd door Swami Hariharananda Giri uit India. Is hij volgens u zo'n meester die bonafide is, die mij zou kunnen begeleiden? Word ik inderdaad beschermd tijdens mijn meditatie en/of daarbuiten en door wie? Zoals reeds eerder gezegd: ik mag geen persoonlijke vragen beantwoorden en dat betekent dus ook dat ik geen persoonlijk oordeel mag uitspreken t.a.v. personen. Laat mij het zo stellen: Om u werkelijk te kunnen beschermen zal een meester zeer in uw nabijheid moeten zijn en regelmatig contact met u moeten hebben. Op afstand is dit praktisch niet denkbaar. Zeker niet als het een groot aantal leerlingen betreft. Als een meester een volledige beheersing heeft, kan hij u overdragen. Hij kan dit echter alleen doen langs algemene normen, omdat elke mens anders is, anders reageert en in feite voor het bereiken van de nodige evenwichtigheid en volledigheid van zijn kracht dus lichtelijk andere wegen dient te volgen. Waar die aanpassing niet kan worden gegeven, zou ik mijn vingers ervan af houden. Bij de z.g. kriyayoga-techniek waarmee men de kundalin-ikracht onder begeleiding wil wekken, begint men altijd de aandacht te richten op het punt waar de lijnen tussen de oren en voor- en achterhoofd elkaar kruisen. Men is dan in 'de ziel'. Is dit wel juist? 8 278 – KUNDALINI EN GEESTELIJKE BEWUSTWORDING

© Orde der Verdraagzamen

Brochures

Natuurlijk niet. De ziel is, althans in de terminologie die wij gebruiken, de levenskracht zelve of de goddelijke Vonk. Als ze aanwezig is, dan is ze dat in het geheel van al datgene wat er in de in ons levende functies aanwezig is zowel stoffelijk als geestelijk. Als we "geest" gebruiken (sommige mensen verwarren namelijk het gebruik van 'ziel' en 'geest'), dan zeggen wij: de geest is het totale bewustzijn dat zich vormt rond de goddelijke Vonk. Als zodanig is het datgene wat in ons volledig aanwezig is, wat deels ook buiten ons bestaat (het z.g. superego) en dat zich via de aura ook buiten de lichamelijke begrenzingen voor een deel kan uitbreiden. Dit geheel is dus eveneens niet te lokaliseren of om ermee te oefenen. Het is eenvoudig een voorstellingsoefening. Als zodanig behoort het tot de suggestieve methoden waardoor men komt tot een verandering van de bewustzijnsdrempel en daardoor tot een grotere toegankelijkheid van bepaalde innerlijke waarden die normaal door uiterlijke signalen en denkwijzen worden overspoeld. De aandacht wordt in kriya-yoga bij verschillende meditatievormen voor 90 % vastgehouden en verder verplaatst naar een telkens ander gedeelte, b.v. een ander chakra. Betekent deze aandachtverdeling in feite een gespletenheid ook bij losse, soepele aandacht? Als u een tros druiven bekijkt en u bekijkt dan elke druif afzonderlijk is dat dan een verdeeldheid van de druiventros of blijft ze zich zelf en wordt ze alleen als geheel beter beseft door het kennen van de onderdelen? Indien u op die manier denkt over de wijze waarop u bij kriya-yoga het bewustzijn verplaatst van het ene deel naar het andere, dan begrijpt u dat in feite elk beschouwd deel zuiverder wordt beseft en daardoor een meer gedetailleerd beseffen van het geheel mogelijk maakt. Dit zult u trouwens in de leer zelf aantreffen. Is het bereiken van de fontanel wel het eindpunt? Sommige meesters ontkennen dit en noemen het hart of het Zelf het eindpunt. Ik voel meer voor het Zelf dan voor het hart. Anderen zeggen wel: Ik heb je lief met geheel mijn lever. Dus die zoeken het weer op een ander punt. De fontanel heeft alleen in zoverre betekenis dat ze vooral in het tantrisch boeddhisme de uitgang is voor de ziel die wordt bevrijd. Als zodanig wordt ze gezien als een opening waardoor de geest de hogere kosmische werelden kan betreden. Daarom zegt men wel dat dit het eindpunt is. Soms zegt men ook dat dit de poort is. Als men zegt 'het hart', dan denkt men aan de gevoelswereld, de harmonische wereld. Waar een volledige harmonie wordt bereikt is het mogelijk op te gaan in het geheel en zo het bewustzijn van het geheel mede in zich te verwerven. Dit zijn gewoon termen die men gebruikt. Ze zullen in elke richting een beetje anders liggen. Elke meester kan zelfs andere termen gebruiken. Ze moeten worden beschouwd in de context en dat betekent over het algemeen dat ze wijzen op het bereiken van een bepaald besef. Als men zegt, dat je het grote "ik" bereikt, dan bedoelt men alleen het samenvloeien van de totaliteit van het eigenbewustzijn inclusief het geestelijk bewustzijn dat in de stof nooit direct is vertegenwoordigd, maar a.h.w. daarbuiten of daarboven bestaat. Hoeveel energiestromen lopen er nu eigenlijk in en om het ruggenmerg? Ik zou ze niet zo gauw kunnen tellen. Maar als u uitgaat van de grote stromingen, dan kunt u zeggen: twee, niet een andere polariteit. Als u uitgaat van de mogelijkheden die in het zenuwstelsel zelf aanwezig zijn, dan zult u waarschijnlijk komen tot ongeveer 5000. En als u daarbij nog alle andere mogelijkheden gaat meetellen, dan vermoed ik dat u een getal bereikt dat boven de 10.000 gaat. Maar dat zou ik u niet met zekerheid kunnen zeggen op dit moment. Heeft dat te maken met de z.g. mannelijke en vrouwelijke cellen? Men geeft die aanduiding wel eens daaraan. Ik bedoel gewoon de stromingen van levenskracht die circuleren in het hele lichaam en wel in een kruisende werking. Zijn drugs, als b.v. hasj roken, een gevaar in verband met kundalini? Als u hasj heeft gebruikt, dan heeft u een grote onbeheerstheid bereikt en gelijktijdig een groter voorstellingsvermogen. U zult dus gemakkelijker kundalini kunnen opwekken, maar u zult die niet kunnen beheersen. Als zodanig is het gevaarlijk. Maar we moeten wel begrijpen, dat er een aantal drugs is waarmee een soortgelijke toestand van absoluut open zijn van alle verbindingen in het "ik" bereikt kan worden. Indien deze bewust en gericht worden gebruikt en dat betekent dus wel ook zeer beperkt - dan is het mogelijk om met bepaalde drugs een ander begrip van de wereld en de kosmos te verkrijgen. Ik wil hier herinneren aan het gebruik 278 – KUNDALINI EN GEESTELIJKE BEWUSTWORDING 9

Orde der Verdraagzamen van o.a. yucca-vijgen. Er zijn nog vele andere soorten de verschillende paddestoelen door sommige stammen gebruikt die in gezamenlijke religieuze riten hiermee inderdaad een verruiming van bewustzijn ervaren die resulteert in een zuiverder erkenning. Deze kan worden overgebracht naar het stoffelijk bestaan niet alleen als een grotere innerlijke harmonie en onderlinge harmonie, maar ook als een juistere erkenning van de invloeden die werkzaam zijn op het geheel. Bij de beoefening van kriya-yoga kan, als de adem lang wordt ingehouden, een tinteling over het gehele lichaam optreden die wel aangenaam is maar niet doorzet - ja, de gehangene ondervindt dat ook - Is hier sprake van een blokkade? Is die gevaarlijk. Kunt u hierover iets nader zeggen? Als we te maken hebben met ademtechniek, dan komen we op een gegeven ogenblik zover dat we de adem inderdaad inhouden. Maar het inhouden van de adem is dan onmiddellijk gerelateerd met het aantal polsslagen. Als u dit doet, dan zult u hierdoor de zuurstofopname beïnvloeden U zult gelijktijdig voorkomen dat er een overlading met zuurstof ontstaat zoals b.v. met een te snelle ademhaling mogelijk is. U bereikt daarnaast een kalmering van het zenuwstelsel. Als dit resulteert in een prikkeling, dan is de prikkeling een nevenverschijnsel en duidt aan dat u met de ademhaling ver genoeg bent gegaan; u moet dus niet verder gaan. Treedt het niet op, dan moet u het niet beschouwen als een nadeel. Laat mij het zo zeggen: als u een auto heeft, dan is de lak niet belangrijk voor het vermogen van de motor. Wat betreft mijn opmerking, de gehangene heeft die prikkeling ook. De gehangene vindt het dan niet zo prettig als u, maar hij krijgt na het schrikmoment een enorme prikkeling die zich overigens ook in een erotische ontlading manifesteert. En in dit gevoel van pijn, angst en verrukking tezamen pleegt over het algemeen het leven te eindigen. Vandaar mijn opmerking. Bij een mystieke beleving die niet direct in verband staat met kundalini-yoga treedt een dergelijk proces op dat onbewust een bepaalde techniek(?) Dat is niet noodzakelijk het geval. Je kunt op vele andere manieren een soortgelijke toestand bereiken. Mystieke verrukking betekent over het algemeen een totale afgeslotenheid t.a.v. het na aardse gebeuren; een volledige verzinking in een voorstelling die emotioneel als het hoge of het hoogste wordt gevoeld en daardoor een harmonische ervaring geeft die later niet vertaalbaar is, maar die vaak wel als energie kan worden gemanifesteerd. Kunt u ons een veiliger methode noemen dan kundalini-yoga? Ik wil het proberen. Zorg, dat u volledig ontspannen bent zo goed dat kan. Probeer elke lichamelijke druk en spanning te vermijden. Stel u voor dat elk van uw ledematen afzonderlijk volledig rustend en ontspannen zijn. Probeer u voor te stellen dat u uw lichaam niet meer voelt; het enige dat overblijft is uw denken. Op het ogenblik, dat u zelf tevreden bent met het bereiken van deze toestand, stel u God of de hoogste Kracht voor. Het geeft niet welke voorstelling u heeft. Het kan licht zijn, het kan een mannetje zijn, dat zoekt u maar uit. Probeer u dan een te voelen met die God. Als u deze methode toepast, zult u ontdekken dat u die Godheid a.h.w. in u voelt werken. Probeer niet met die Godheid te spreken. Probeer alleen maar daarmee verbonden, daarmee een te zijn. U zult merken dat u een aantal ervaringen doormaakt die moeilijk zijn weer te geven. Aan het einde van deze oefening zult u zich niet alleen verfrist voelen, maar u zult daarnaast plotseling associatief allerlei dingen naar voren brengen waaraan u lang niet heeft gedacht en waarvan u misschien niet eens wist dat u ze wist. Kan kundalini alleen warmte geven of kan het ook koude opleveren bij het opstijgen? Theoretisch zou het warmte én koude moeten opleveren, omdat aan elk van de beide slangen die t.a.v. elkaar steeds wisselend gaan, aan de ene koude en aan de andere warmte wordt toegeschreven. Over het algemeen is echter de ervaring warmte. Als u koude ervaart, dan lijkt het mij verstandiger om onmiddellijk te stoppen, omdat u dan heeft te maken met een energielek of een energieonttrekking. In deze gevallen zou het uw fitheid aanmerkelijk kunnen beïnvloeden zelfs als u verder geen gevaarlijke punten bereikt bij uw experiment. Heeft kippenvel en koude rillingen ook met kundalini te maken? Het kan ook het krassen van een krijtje zijn en dergelijke dingen. Er zijn duizend-en-een oorzaken voor te noemen. U kunt niet zeggen dat kippenvel alleen samenhang met kundalini. We weten allemaal: op het moment dat we kippenvel krijgen, dan is dat een spontane reactie op een voor ons op welke wijze dan ook niet geheel te verdragen signaal dat ons van buiten bereikt. Het kan geestelijk zijn, het kan stoffelijk zijn. En aangezien we weten dat er een 10 278 – KUNDALINI EN GEESTELIJKE BEWUSTWORDING

© Orde der Verdraagzamen

Brochures

minder aanvaardbare toestand is, zorgen we dat we als de bliksem warm worden en onderbreken datgene waarmee we bezig zijn in de hoop dat het verschijnsel zich niet zal herhalen. Heb je jezelf dan niet daarop ingesteld, dat je die koude ontvangt? Ik denk dat, als je die koude ontvangt, je te maken hebt met enerzijds energie van je wordt weggenomen. De ervaring leert, dat de doorsnee-mens niet teveel energie kan verliezen, omdat hij namelijk niet in staat is om volledig en bewust voortdurend de energie die hij nodig heeft op te nemen uit zijn omgeving. In de praktijk zou je kunnen zeggen: het is een verandering van eigen statisch standpunt t.o.v. de aarde waardoor een bijna onweersachtige ontlading plaatsvindt welke een voortdurende zenuwprikkeling ten gevolge heeft die weer de spontane kippenvel reactie tot resultaat heeft in de huid. Kan het opstijgen van kundalini spontaan gebeuren? Theoretisch is het mogelijk. Praktisch zijn er geen voorbeelden van bekend. Als de meester zelf niet zegt dat het zo is, geloof ik niet dat een ander daarover vermoedens moet uiten omtrent hemzelf. Afsluiting Wanneer de lichtende kracht door ons wezen trekt en we zijn in staat om die kracht te aanvaarden, dan voert ze ons gehele bewustzijn mee naar een nieuw stadium van besef. Dat nieuwe stadium van besef is datgene wat we nastreven. Maar als we beseffen hoe gevaarlijk dit kan zijn, dan zullen wij wel degelijk voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Het is erg belangrijk dat iemand die gebruik maakt van kundalini-yoga of kirya-yoga (die heeft ook deze elementen in zich), dan oefent; 1. onder leiding van een zeer bekwaan en bevoegd meester; 2. dat men dit niet doet via schriftelijke lessen of op afstand hierbij is het risico te groot; 3. er zijn vele andere wegen die voor de doorsnee-westerling beter te gaan zijn dan de genoemde; 4. vraag u af, of er misschien een andere methode is waarmee u even eens deze toestand van ontspannenheid en harmonie kunt bereiken. Het lijkt mij beter dat u dan deze volgt. Als u vindt, dat ik bevooroordeeld ben, heeft u misschien gelijk. Maar ik heb ongelukken gezien die hierdoor gebeurd zijn; u waarschijnlijk nog niet. Ik heb geprobeerd eerlijk en zoveel mogelijk onpartijdig te zijn. Misschien ben ik daar niet helemaal in geslaagd. Een ieder heeft nu eenmaal een bepaalde bias. Dat heeft ook u in uw benadering van alle dingen. Ik geloof niet dat ik mij daaraan zeker ten aanzien van dergelijke onderwerpen, geheel kan ontworstelen. Alles wat ik u heb voorgelegd is ter overweging. Het is niet een bepalend evangelie; niet een les die zonder meer moet worden gevolgd. Elke mens moet zichzelf zijn. Elke mens moet zijn eigen wegen zoeken en vinden. Elke mens kan alleen door van zijn eigen wegen en mogelijkheden gebruik te maken het hoger bewustzijn bereiken dat hij begeert. Onthoud verder dat een hoger bewustzijn nooit alleen met geestelijke zaken te maken heeft, maar ook een verdieping heeft van de mogelijkheden die u op aarde bezit. U kunt nooit zeggen; ik ben geestelijk hoog bewust, als u een klungel blijft op aarde. Anderen mogen u een klungel noemen, maar dan moet u in staat zijn om datgene wat voor u belangrijk is inderdaad beter te volbrengen. Blijf altijd testen, ook als u bezig bent met een geestelijke weg. Kijk, of die daadwerkelijk veranderingen en mogelijkheden voor u betekent. Pas als dit het geval is en u daarbij uzelf beter en harmonischer voelt, is die weg voor u de juiste. Luister naar een ieder. Neem alleen die dingen dan welke voor u aanvaardbaar en belangrijk zijn. Neem ze dan niet zonder meer aan, man stel ze op de proef. Neem nooit een risico, als men u dat risico laat lopen zonder dat degene die u daartoe aanspoort een gelijksoortig risico aandurft en met u verbonden is in het risico. Hierdoor voorkomt u dat u wordt misleid door degenen die u bepaalde lessen geven die misschien goed maar toch zeer gevaarlijk zijn, terwijl zij zichzelf van de resultaten die ze voor u hebben steeds verwijderd houden. Alleen in werkelijke harmonie - en dat wil zeggen ook in een werkelijk samengaan - kunnen geestelijke resultaten worden bereikt.

278 – KUNDALINI EN GEESTELIJKE BEWUSTWORDING

11

Orde der Verdraagzamen Het is ditzelfde samengaan waardoor stoffelijk een juistere visie, een juistere leefwijze en zelfs een groter geluk kunnen worden bereikt en een grotere veerkracht tegen alle tegenslagen. Zolang een mens begrijpt dat alle streven naar geestelijke bewustwording tevens moet inhouden een verbetering van zijn stoffelijk bewustzijn en mogelijkheden, zal hij niet snel worden bedrogen. Wie zich echter laat verleiden om een geestelijk bewustzijn te zien als iets wat geheel losstaat van het stoffelijk bestaan, die loopt de kans dat hij voortdurend wordt verleid tot allerlei illusies die geestelijk en stoffelijk geen feitelijke betekenis hebben. Neemt u het mij niet kwalijk dat ik dit eraan heb toegevoegd. Het is zeer belangrijk dit te beseffen. Tenslotte zou ik willen zeggen. Dit onderwerp is ons gesteld. Wij (degenen die mij hebben geholpen, als ikzelf) hebben dit onderwerp behandeld zo goed wij konden. Wij hebben u hiermee materiaal gegeven waarmee u misschien zelf iets kunt doen. Kunt u dat niet, dan doet u er beter aan het te vergeten. Dan is het alleen een belangwekkende avond geweest. Wij wensen u toe, dat u uw eigen weg moogt vinden naar een grotere harmonie, een hoger geestelijk bewustzijn en dat u zult leren de zo in u ontdekte krachten ook werkelijk te manifesteren in de wereld waarin u leeft. Want als er iets is waaraan de wereld van vandaag zeer sterk en voortdurend behoefte heeft, dan is het wel aan geestelijke krachten die in staat zijn een grotere harmonie te brengen en gelijktijdig de verslaafdheid aan het materialistisch denken te verminderen.

12

278 – KUNDALINI EN GEESTELIJKE BEWUSTWORDING

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful