PAARALANG ELEMENTARYA NG LAPULAPU

Purok ng San Roque
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
HEKASI – V
SY 201! 201"
Panga#an$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Pangka&$%%%%%%%%%%%%%%%%
Paara#an$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Pe&'a$%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Panuto: Basahin at unawain ang bawat tanong. Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot sa sagutang
papel.
1. Ang Kumbensyong Konstitusyunal ay binuo upang babalangkas sa panukalang Saligang Batas ng
Pilipinas. Ito ay sa bisa ng probisyong ____________.
a. Batas Tyding McDuffie c !ones "a#
b. Batas $are%$a#es &utting "a# d P'ilippines Bill of ()*+
2. Ilang taon ang ibinigay ng ,stados -nidos bilang pagsasanay ng mga Pilipino bago ipagkaloob ang
kalayaan ng Pilipinas.
a Isang taon c Tatlong taon
b Sampung taon d "imang taon
3. Ang mga sumusunod ay mga programa para sa sector ng mga magsasaka at manggaga#a.Alin ang
$I/DI kasali dito.
a 0along oras ang pagtatraba'o c -gnayan sa pagitan ng may%ari ng lupa at kasama
b Mangibang bayan d paglik'a ng &ourt of Indi1idual 2elation
4. $inirang na tagapayong militar at responsable para sa depensa ng bansa. Sino siya.
a $en. ,milio Aguinaldo c $en. Andres Bonifacio
b $en. Douglas McArt'ur d Manuel ". 3ue4on
5. Binigyan%diin ni Pangulong 3ue4on ang pagkakaroon ng Pambansang 0ika upang ang mga
mamamayang Pilipino ay ______________5
a Magkaisa at magkauna#aan c magka'i#alay sa isa5t isa
b Matutong magsalita ng ,nglis' d may ipagmalaki na #ika
6. Ano ang Pambansang 0ika ang idineklara na naging opisyal at batayan sa pagtuturo sa la'at ng
pampubliko at pribadong paaralan sa pana'on ng Komon#elt.
a /ipponggo b Tagalog c ,nglis' d 6ilipino
7. Bakit nasentro ang mga programa para sa Katarungang Panlipunan sa sector ng mga magsasaka at
manggaga#a.
a Da'il #ala silang pinag%aralan c Da'il pinagsamantala'an sila ng mga kapitalista
b Da'il gusto nilang yumaman d Da'il gusto nilang magkaroon ng traba'o
8. Alin sa sumusunod ang kabilang sa programa sa Katarungang Panlipunan.
a Batas sa #along oras na pagtatraba'o c $ukbong Pilipinas
b /ational Defense Act d Batas Komon#elt Blg. 78*
9. Ito ay batas na nagtad'ana ng mabigat na parusa sa mga Pilipinong nagpanggap na may%ari ng lupain
ng dayu'ang negosyante. Anong batas ito.
a Anti% 6lag "a# c !ones "a#
b Anti% Dummy "a# d Martial "a#
10.Anong unang napiling pook 9 panira'an ng mga taga "u4on at taga 1isayas na lilipat sa Mindanao ay
ang_____________
a $ilagang Mindanao c "ambak ng &agayan
b "ambak ng Koronadal sa Mindanao d Timog &otabato.
((. Paano pina'a'alaga'an ang kababai'an sa Pana'on ng Komon#elt .
a /agkaroon sila ng karapatang bomoto at mai'alal. c $ina'atulan ng bitay kung magkasala
b. Binigyan ng karapatang mag dala ng baril d Piniling mag turo sa kabataan.
(+.Siya ang lumagda sa isang batas tungkol sa karapatan ng kababai'an na makaboto at mai'alal sa
posisyon ng pama'alaan.
a Pangulong Manuel 3ue4on c &armen Planas
b &laro M. 2ecto d :o1. $en. 6rank Murp'y
(;. Ang kauna%una'ang babaing naging kinata#an sa kongreso sa bansang Pilipinas.
a ,lisa <c'oa c Pilar $idalgo
b &armen Planas d !osefa "lanes ,scoda
(=. Anong batas ng komon#elt na nagtad'ana ng pagkakaroon ng dala#ang pangkat ng klase ara#%ara#
upang makapasok ang la'at ng batang mag%aaral.
a Batas Komon#elt Blg. >7? c Batas Komon#elt Blg. ?>7
b Batas komon#elt Blg. 7>? d Batas Komon#elt Blg. 7?>
(7. Batay sa Sistema ng edukasyon sa pana'on ng komon#elt naging sapilitan at libre ang pag%aaral sa
_____
a Bokasyonal b Primarya c. Segundarya d Kole'iyo
(?. Sa pagbubukas ng $omestead sa Mindanao@ inasa'an ni Pangulong 3ue4on na malulutas na ang
problemang ____________
a edukasyon b. paba'ay c agraryo d. pangisdaan
(8. Kung ika# ang pangulo ng Pilipinas@ ano ang iyong gaga#in para malutas ang suliraning
pangkabu'ayan ng bansa.
a Mangutang sa ibang bansa
b Maging domestic 'elper sa ibang bansa
c Itaguyod ang pagsasaka at pag'a'ayupan
d Magtatag ng sugalan sa bansa
(> 9 (). Ang mga sumusunod ay mga programang pangkabu'ayan na ipinatupad ng pama'alaang
komon#elt upang lutasin ang mga suliranin pang% ekonomiya .Magpili ng dala#a . Isulat sa
ka'on ang titik ng tamang sagot.

(> ()
a Pagpaparami ng mga produktong pansaka'an
b Pagtangkilik ng produktong imported
c Pangangalaga at pagpapaunlad ng mga likas ng yaman
d Pagtatayo ng mga gusaling pansugal.
+*. Ang sumusunod ay nagtatalakay sa pana'on ng komon#elt MA"IBA/ SA ISA . Alin dito.
a Ang pama'alaang komon#elt ay naitatag sa bisa ng batas tidings%Mc Duffie.
b /agpalipat%lipat ng tira'an ang mga Pilipino upang mag'anap ng matitir'an at pagkain.
c Ang komon#elt ay pag'a'anda para sa kasarinlan ng Pilipinas pagkatapos ng sampung taon.
d May maraming suliranin ang komon#elt na pinagsikapang lutasin ni Pang. 3ue4on at ng kanyang
pama'alaan.
+( 9+;. Sa pamamagitan ng ladder #eb sa ibaba@ isulat ang sunod 9 sunod na pangyayari na may
kaugnayan sa ikala#ang 2epublika.
a Bumagsak ang &orregidor noong May ?@ ()=+
b /ilusob ng mga $apones ang Bataan at napilitang sumuko ang mga sundalong Amerikano at
Pilipino
c Pataksil na sinalakay ng mga 'apones ang base military ng -S sa Pearl 'arbor@ $a#aii.
d /angako si :en. McArt'ur na babalik sa Pilipinas


+=. Ano ang pama'alaang itinatag ng mga $apones sa bansa na nagpapatupad ng kanilang mga patakaran.
a Puppet 2epublic c P'ilippines 2epublic
b :reater ,ast Asia &o%Prosperity Sp'ere d Martial "a#

+7 Kung ang #ikang tagalog ay ang pambansang #ika ng Pilipinas@ ano naman ang 0ika ng $apones .
a "atin b. /ipponggo c Mandarin d. Pranses

+? Ang mga guro sa pana'on ng mga $apones ay inaasa'ang magtuturo sa mga mag%aaral ng mga
sumusunod@ MA"IBA/ sa isa.
a Bagong kaayusan sa ilalim ng mga $apones.
b Inutos na sapilitan ang paggamit ng #ikang $apones
c Mai#aksi ang kulturang Kanluranin at maisaisip ang pagka%Asyano
d Mag% aral sa salitang ,nglis' ang mga Pilipino
+8. Kung ilalara#an mo ang pamumu'ay ng mga Pilipino sa pana'on ng pananakop ng mga $apones@ alin
sa mga sumusunod ang $I/DI kabilang dito.
a /apaka'irap at mapanganib ang bu'ay ng mga Pilipino
b Pinagsamantala'an ang mga babaing Pilipino.
c Masaya at mati#asay ang bu'ay ng mga Pilipino
d Tumatakas sa kabundukan at sumali sa :erilya
+>. Sa pana'on ng $apones@ bakit palipat%lipat ng tira'an ang mga Pilipino.
a -pang makai#as sa mga $apones. c -pang mag'anap ng makakain
b -pang mag'anap ng traba'o d -pang makalapit sa mga 'apones
+). Ano pa ang naging suliraning pangkabu'ayan ng mga Pilipino sa Pana'on ng $apones@ maliban sa
kakapusan sa pagkain.
a maraming Pilipino ang nagkakasakit c "aganap ang naka#an
b maraming Pilipinong #alang traba'o d maraming Pilipino ang naging mayaman.
;*. Ang a'ensyang itinatag upang mangasi#a sa produksiyon ng pagkain at pamama'agi at pagkontrola
ng 'alaga ng bili'in ay ang ____________
a 6ood Administration c /ational Distribution &orporation
b Bigasang Bayan d Buy and Sell
;(. Alin sa sumusunod na pinakamabuting paraan sa paglutas sa suliraning pangkabu'ayan na maaaring
iugnay sa kasalukuyan.
a mamasukan bilang <60 c pagpapasyal sa ibang bansa
b pagtatanim ng palay o 'alamang gulay d pag%iinom ng alak at pagsusugal
;+. Sa palagay mo@ sino sa mga pangulo ng Pilipinas ang nagunguna sa re'abilitasyon ng bansa pagkatapos
ng digmaan.
a Pangulong AAuino c Manuel 2oBas
b 2amon Magsaysay d &ora4on AAuino
;;. Paano nakakatulong sa pag%unlad ng ekonomiya ang Masagana )) at Miracle 2ice sa mga Pilipino sa
Ikatlong 2epublika.
a Dumami ang produksiyon ng bigas c Tumaas ang presyo ng bili'in
b Maraming nagugutom d Mag'irap ang mga Pilipino
;=. Alin sa mga naitala sa ibaba ang ka'ulugan ng Parity 2ig'ts .
21.)
22.)
23.)
a Karapatang mag bukas ng kalakalan
b Pantay na karapatan ng Pilipino at Amerikano
c Malayang kalakalan
d Maingat sa paggagasta ng pu'onan
;7. Da'il sa kakulangan ng paba'ay na itinayo ng pama'alaan@ may mga a'ensiyang nangangasi#a sa
proyektong paba'ay para maibsan ang isk#ater sa bansa@ Alin dito ang $I/DI kasali.
a :SIS b SSS c B"ISS d DI":
;?. Ang binigyang pansin ng Pambansang Pangasi#aan ng paglipat%lipat ng tira'an at pasasaayos ay ang
mga taong________________
a nakatira sa pook isk#ater c naliliga# sa landas
b #alang nangibang bansa d #alang pakialam sa bu'ay
;8. Bakit kaya binigyan diin ang eduksayon sa Ikatlong 2epublika ang paggamit ng #ikang ,nglis' bilang
#ikang panturo sa paaralan sa ating bansa.
a Magandang pakinggan ang salitang ,nglis'
b -pang malinang ang kaisipang kolonyal sa mga Pilipino
c Madaling maintindi'an ang ,nglis'
d Inaakalang uunlad ang bayan sa paggamit ng salitang ,nglis'
;>. Bilang mag%aaral na Pilipino@ paano mo maipakita ang pagpapa'alaga sa pag%aaral.
a Mag%aral nang mabuti
b Mag%liban sa klase
c Ipag#alang ba'ala ang takdang aralin
d Ipaga#a ang proyekto sa mga magulang
;). Ang pama'alaan noon ay 'ini'ikayat na paunlarin ang mga Pilipinong may angking talino@ kaya
nagkakaroon ng parangal tulad ng _________________
a /ational Artist A#ard c. 6olk Art T'eater
b &ultural &enter of t'e P'il. d Book of Artist of t'e P'illipines
=* Buuin ang singkeyn ukol sa isang babae.
Babae
Maganda@ mayumi a. Katu#ang ng la'at
/agluluto@ naglilinis@nanana'i b. Katu#ang sa labas
Ka___#ang ng la____ c. Katu#ang ng lalaki
Marangal d. Katu#ang ng laki
=(. Alin sa mga da'ilan ng pagpapalaganap ng mga suliraning pangkabu'ayan sa pana'on ng Ikatlong
2epublika na nararanasan pa natin 'anggang sa kasalukuyan.
a. Pagkakalibing ng Pilipinas sa utang sa 0orld BankCIM6
b. Pagbubukas ng ibat%ibang pabrika sa bansa
c. Polusyon sa lupa @'angin at tubig
d. Pagkakaroon ng epidemya at ibat%ibang sakit
=+. Ano sana ang dapat na gina#a noon ng mga mag%aaral at kabataan sa pamama'ala sa paglutas ng 'anap
bu'ay pangkabu'ayan ng bansa sa pana'on ng Ikatlong 2epublika.
a. "aging maglunsad ng rally at pag%aalsa c. "uma'ok sa luntiang rebolusyon
b. I#asan ang pakikipag kaibigan d. Bumuo ng sama'an at ibagsak ang pama'alaan
=;. /angako ang pama'alaang 'ukom na ipagkaloob ang kalayaan sa Pilipinas. Ano ang gina#a ng mga
Pilipino upang maku'a ito.
a. /ana'imik lang sila sa paki%usap ng mga 'apon
b. Matatag nilang tinanggi'an ang programa ng pama'alaan
c. /agbingibingi'an sila
d. /ag kun#ari na nakikiisa sa mga programa at patakaran ng mga 'apon.
==. Isang patakarang pinairal upang malutas ang suliraning panlipunan ay ang pagbibigay muna sa mga
Pilipino ng la'at ng pagkakataon upang mapa%unlad ang kabu'ayan ng bansa. Anong Patakang ito.
a. 6ilipino 6irst policy
b. Presidential Action on Social Administration
c. "and Tenure 2eform "a#
d. A&&P at 6A&<MA
=7. Bakit ma'alagang ipagpatuloy ng kasalukuyang pamama'ala ang Pilipino 6irst Policy ni Pangulong
&arlos P. :arcia.
a. maging mabilis ang pag%unlad ng edukasyon sa bansa.
b. makuku'a ng mga Pilipino ang unang gantimpala sa mga patimpalak na sasali'an
c. Tatangkilikin ng mga Pilipino ang produktong yari ng bansa
d. makaagapay ang ating bansa sa pag%unlad ng mayayamang bansa sa mundo
=?%=8. D+ puntos Tama ba ang patakarang 6ilipino 6irst sa ekonomiya. Paano mo masusuporta'an
ang produktong at industriyang Pilipino.
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
=>%7*. D; puntos Kung susuriin sa mga programa ng pama'alaang $apones sa paglutas ng suliraning
Pangkabu'ayan@ ano ang dapat ipagpatuloy ng mga Pilipino. Bakit.
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________