You are on page 1of 12

PEPERIKSAAN PERTENGHAN TAHUN

KIMIA 4541/1
Kertas 1
MEI 2014
1 ¼ jam
KIMIA TINGKATAN 5
KERTAS 1
Satu jam lima belas minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.
4. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan.
5. ekiranya anda hendak menukarkan jawapan! padamkan tanda yang telah dibuat dan hitamkan
jawapan yang baru.
". #ajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala ke$uali dinyatakan.
%. &nda dibenarkan menggunakan kalkulator sainti'ik yang tidak boleh diprogram.
Disediakan oleh: Disahkan oleh:
.............................................
(Hassan bin Mohd Ukong (!annie A. Roman
"u#u mata$elaja#an Ketua %idang Sains & Matematik
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Ke#tas soalan ini mengandungi () halaman be#*etak.
[Lihat sebelah
SMK TUN FUAD STEPHENS
BEG BERKUNCI NO.5, !"5! TAM#ARULI, SABAH
SIJI PEAJARAN MAA!SIA 2014
#E#ERIKSAAN #ERTENGAHAN TAHUN
SULIT " $5$$%$
&5&$%$ + (,1- SMK TU. /UAD STE0HE.S SULIT
1 Seorang pesakit didiagnosiskan mempunyai kanser.
Isotop manakah yang digunakan untuk merawat pesakit itu?
A Karbon-14
B Natrium-24
!os"orus-#2
$ Koba%t-&'
2 Apakah maksud penurunan?
A (erima e%ektron
B (erima oksigen
)i%ang hidrogen
$ *enambahan nombor pengoksidaan
# A%oi bagi kuprum ada%ah %ebih keras daripada kuprum tu%en.
*ernyataan manakah yang betu% mengenai a%oi itu?
A Atom tersusun dengan teratur
B +uang kosong antara atom berkurang
$aya tarikan antara atom kuprum berkurang
$ ,apisan atom kuprum %ebih sukar mengge%ongsor
4 ,ogam diekstrakkan daripada bi-ih.
Apakah nama bi-ih yang mengandungi !e2.# sebagai minera% utama?
A Kasiterit
B )ematit
/agnetit
$ /a%akit
0 +a-ah 2 menun-ukkan pembentukan hu-an asid di kawasan perindustrian.
Apakah gas 1?.
A Nitrogen
B Ammonia
Su%"ur dioksida
$ )idrogen K%orida
& 2 ter%etak da%am kumpu%an yang sama dengan argon da%am 3adua% Berka%a 4nsur.
Antara yang berikut5 yang manakah 6iri-6iri bagi 2?
I 7arah monoatom
II %engai se6ara kimia
III e6air pada suhu bi%ik
I8 /engkonduksi e%ektrik
A I dan II
B I dan III
[Lihat sebelah
&5&$%$ + (,1- SMK TU. /UAD STE0HE.S SULIT
SULIT ' $5$$%$
II dan I8
$ III dan I8
9 *ernyataan manakah yang betu% mengenai %emak dan minyak?
A ,emak dan minyak tidak penting kerana membawa masa%ah kesihatan
B ,emak didapati da%am haiwan manaka%a minyak didapati da%am tumbuhan
,emak dan minyak ada%ah 6ampuran asid organik dan g%isero%
$ ,emak dan minyak berbe:a daripada segi kimia
; *asangan monomer dan po%imer manakah yang betu%?
M"#"mer P"$%mer
A /eti% metakri%at <tena
B K%oroetena *o%i=ini% k%orida
Isoprena *o%istirena
$ *ropena *erspeks
> /engapakah Karbon-12 te%ah dipi%ih sebagai ru-ukan piawai untuk -isim atom re%ati" dan -isim
mo%eku% re%ati"?
A Karbon mempunyai tiga isotop
B Karbon merupakan unsur bukan %ogam
Karbon ada%ah pepe-a% dan %ebih senang dikenda%ikan
$ Karbon ter%etak da%am Kumpu%an 14 da%am 3adua% Berka%a 4nsur
1'
A
B

$
Susunan radas manakah yang betu% untuk menu%enkan %ogam kuprum?
11 Antara yang berikut5 yang manakah ada%ah si"at mangkin?
[Lihat sebelah
&5&$%$ + (,1- SMK TU. /UAD STE0HE.S SULIT
SULIT & $5$$%$
A /angkin digunakan hanya da%am bentuk pepe-a%
B /angkin meningkatkan kuantiti hasi% tindak ba%as
Keadaan "i:ika% mangkin tidak berubah semasa tindak ba%as
$ 3isim mangkin tetap sama se%epas tindak ba%as
12 Sebatian 7 mempunyai si"at-si"at berikut.
 (akat %ebur dan takat didih yang tinggi
 ,arut da%am air tetapi tidak %arut da%am pe%arut organik
 /engkonduksikan e%ektrik da%am keadaan %ebur atau %arutan akueus
Apakah 7?
A Asetamida
B Na"ta%ena
Natrium k%orida
$ karbon monoksida
1# *ernyataan manakah menerangkan mengapa air diper%ukan untuk menun-ukkan si"at
keasidan bagi suatu asid?
A *eneutra%an asid ber%aku da%am air
B *engionan asid ber%aku da%am air
Air me%arutkan asid
$ Air mengoksidakan asid
14 Bahan manakah ada%ah agen pengoksidaan?
A Air bromin
B Serbuk magnesium
,arutan "erum?II@ k%orida
$ ,arutan ka%ium iodida
10 +a-ah 4 menun-ukkan proses menyediakan mar-erin daripada minyak ke%apa sawit me%a%ui
proses 1.
*roses &
/inyak ke%apa sawit /ar-erin
Apakah proses 1?
A *engha%ogenan
B *enghidrogenan
Saponi"ikasi
$ *engoksidaan
1& 3adua% 1 menun-ukkan keadaan bahan tindak ba%as yang digunakan da%am eksperimen I dan
eksperimen II.
E's(er%me# Kea)aa# *a+a# t%#)a' *a$as
I Ketu%an :ink ber%ebihan A 0' 6m
#
asid hidrok%orik 2.' mo% dm
-#
II Serbuk :ink ber%ebihan A 0' 6m
#
asid hidrok%orik 2.' mo% dm
-#
Bra" manakah yang menun-ukkan %engkung yang betu% bagi eksperimen I dan
[Lihat sebelah
&5&$%$ + (,1- SMK TU. /UAD STE0HE.S SULIT
SULIT 5 $5$$%$
eksperimen II?
A B
$
19 +a-ah 0 menun-ukkan suatu se% =o%ta ringkas.
*asangan bahan manakah yang sesuai digunakan sebagai e%ektrod 1 dan 2?
& !
A /agnesium Kuprum
B /agnesium Karbon
Karbon Karbon
$ Kuprum Kuprum
1; +a-ah & menun-ukkan satu se% kimia. <%ektron bergerak dari e%ektrod , ke e%ektrod / me%a%ui
%itar.
*ernyataan manakah yang betu% tentang tindak ba%as da%am se% kimia itu?
A Ion /
2A
dioksidakan
B , %ebih e%ektropositi" daripada /
*enurunan ber%aku di e%ektrod ,
$ , ia%ah :ink dan / ia%ah magnesium
1> +a-ah 9 menun-ukkan "ormu%a struktur bagi dua hidrokarbon.
Si"at manakah yang sama bagi kedua-dua sebatian?
A (akat %ebur
B 3isim mo%ar
Keter%arutan
$ Ketumpatan
[Lihat sebelah
&5&$%$ + (,1- SMK TU. /UAD STE0HE.S SULIT
SULIT ( $5$$%$
2' 3adua% 2 menun-ukkan susunan e%ektron bagi unsur 2 dan unsur 7
4nsur 2 4nsur 7
2.4 2.&
Apakah "ormu%a dan -enis ikatan bagi sebatian yang terbentuk daripada tindak ba%as antara 2
dan 7?
F"rm,$a Je#%s %'ata#
A 227 ko=a%en
B 227 ionik
272 ko=a%en
$ 272 ionik
21 +a-ah ; menun-ukkan %engkung pemanasan pepe-a% asid ben:oik.
*ernyataan manakah yang bo%eh dideduksikan daripada +a-ah ;?
A (iada haba diserap da%am 2 minit pertama
B Asid ben:oik memer%ukan ; minit untuk me%ebur se%engkapnya
Asid ben:oik menga%ami perubahan "i:ika% antara minit ke 2 hingga minit ke &
$ $aya tarikan antara :arah-:arah asid ben:oik men-adi semakin kuat s%eepas & minit
22 +a-ah > menun-ukkan susunan radas untuk mengka-i pemindahan e%ektron pada suatu -arak.
Antara yang berikut5 yang manakah ber%aku da%am +a-ah >?
A !erum terenap di e%ektrod C
B <%ektron menga%ir me%a%ui asid su%"urik
Bas hidrogen terbebas di e%ektrod *
$ Darna perang bromin men-adi tidak berwarna
2# 3adua% # menun-ukkan mak%umat tentang tiga se% kimia.
Se$ '%m%a Pasa#-a#
e$e'tr")
."$ta# /01 Term%#a$
("s%t%2
I 2 dan 7 '.9 7
II 7 dan < 1.2 <
III < dan 1 1.4 <
Susunan %ogam se6ara menaik yang manakah betu% bagi ke6enderungan untuk menderma
e%ektron?
A 25 15 75 <
B 15 25 75 <
<5 75 25 1
$ <5 75 15 2
24 *ersamaan berikut menun-ukkan penukaran butano% kepada butena
[Lihat sebelah
&5&$%$ + (,1- SMK TU. /UAD STE0HE.S SULIT
SULIT ) $5$$%$
*roses 1
4)>.) 4); A )2.
*anaskan
Apakah proses 1?
A *engoksidaan
B )idro%isis
*endehidratan
$ *enghidrogenan
20 4nsur 1 bertindak ba%as dengan su%"ur membentuk satu sebatian dengan "ormu%a 12S.
Apakah susunan e%ektron yang betu% bagi 1?
ENombor proton F S G 1&H
A 2. ;. 1
B 2. ;. 2
2. ;. #
$ 2. ;. 4
2& Apakah "ormu%a struktur bagi suatu ester yang terbentuk apabi%a etano%5 2)0.) bertindak
ba%as dengan asid propanoik5 2)0..)?
A
B

$
29 3adua% 4 menun-ukkan kepekatan ion hidrogen da%am asid hidrok%orik dan asid su%"urik.
As%) Ke(e'ata# %"# +%)r"-e# /m"$ )m
34
1
Asid hidrok%orik '.1 mo% dm
-#
'.1
Asid su%"urik '.1 mo% dm
-#
'.2
/engapakah kepekatan ion hidrogen da%am asid su%"urik %ebih tinggi daripada da%am asid
hidrok%orik?
A Asid su%"urik %ebih tumpat
B Asid su%"urik %ebih mudah %arut da%am air
Asid su%"urik ia%ah asid yang %ebih kuat
$ Asid su%"urik ia%ah asid diprotik
2; (akat didih k%orin %ebih rendah daripada bromin.
*ernyataan manakah yang pa%ing baik menerangkan "enomena itu.
A Sai: atom k%orin %ebih ke6i%
B Bi%angan e%ektron da%am k%orin %ebih ke6i%
Ikatan ko=a%en antara atom k%orin %ebih %emah
$ $aya tarikan antara mo%eku% k%orin %ebih %emah
2> *ersamaan berikut mewaki%i tindak ba%as antara %ogam :ink dan asid su%"urik.
7n A )2S.4 garam A hidrogen
Apakah nama bagi garam itu dan keter%arutannya da%am air?
Nama -aram Keter$ar,ta# )a$am a%r
A 7ink su%"at ,arut
B 7ink oksida (idak %arut
7ink oksida ,arut
$ 7ink su%"at (idak %arut
#' +a-ah 12 menun-ukkan keputusan eksperimen I dan eksperimen II bagi penguraian hidrogen
[Lihat sebelah
&5&$%$ + (,1- SMK TU. /UAD STE0HE.S SULIT
SULIT $5$$%$
peroksida dengan kehadiran suatu mangkin.
<ksperimen I menggunakan 0' 6m
#
%arutan hidrogen peroksida 1.' mo% dm
-#
pada suhu 21
°.
Apakah yang digunakan da%am <ksperimen II untuk mempero%eh %engkung yang ditun-ukkan
da%am +a-ah 12?
H%)r"-e# (er"'s%)a
S,+, /°51
Is% (a), /6m
4
1 Ke(e'ata# /m"$ )m
34
1
A 20 '.0 #'
B 20 1.' 20
0' '.0 20
$ 0' 1.' #'
#1 '.2 mo% serbuk :ink bertindak ba%as dengan asid hidrok%orik 6air ber%ebihan.
Se%epas #' saat5 didapati '.'0 mo% :ink tertingga% sebagai baki. Berapakah kadar purata bagi
tindak ba%as itu?
A 1.9 1 1'
-#
mo% s
-1
B 0.' 1 1'
-#
mo% s
-1
&.9 1 1'
-#
mo% s
-1
$ ;.# 1 1'
-#
mo% s
-1
#2 Antara yang berikut5 yang manakah mempunyai bi%angan mo%eku% yang sama seperti yang
terdapat da%am ;.; g gas karbon dioksida?
E3isim atom re%ati" F ) G 15 G 125 . G 1&5 S G #25 I G 129H
A #.& g air
B 20.4 iodin
#.2 g gas oksigen
$ >.& g su%"ur dioksida
## Suatu sebatian magnesium nitrit mengandungi 92I magnesium dan 2;I nitrogen.
Apakah "ormu%a empirik bagi magnesium nitrit?
E3isim atom re%ati" F N G 145 /g G 24H
A /gN2
B /g2N
/g2N#
$ /g#N2
#4 #.2 g gas 1 menempati 112' 6m
#
pada suhu dan tekanan piawai ?S(*@.
Berapakah -isim mo%eku% re%ati" bagi 1?
EIsi padu mo%ar gas pada S(* G 22.4 dm
#
mo%
-1
H
A 1&
B #2
&4
$ 9'
#0 +a-ah 1# menun-ukkan "ormu%a struktur suatu sebatian organik
Apakah nama I4*A bagi sebatian organik itu?
A 2 - meti%but - 1 - ena
B 2 - meti%but - 2 - ena
2 - eti%but - # - ena
[Lihat sebelah
&5&$%$ + (,1- SMK TU. /UAD STE0HE.S SULIT
SULIT ! $5$$%$
$ # - meti%but - # - ena
#& *ersamaan ion berikut mewaki%i tindak ba%as antara %arutan ka%ium dikromat?8I@ berasid
dengan %arutan "erum?II@ su%"at.
r2.9
2-
A 14)
A
A &!e
2A
&!e
#A
A 2r
#A
A 9)2.
2'.' 6m
#
asid hidrok%orik '.1 mo% dm
-#
dineutra%kan o%eh 0' 6m
#
%arutan ka%sium hidroksida.
Berapakah kemo%aran %arutan ka%sium hidroksida itu?
A '.'2' mo% dm
-#
B '.'4' mo% dm
-#
'.120 mo% dm
-#
$ '.20' mo% dm
-#
#9
A
B

$
#;
A
B

$
#>
A
B

$
4'
A
B

$
41
A
B

$
42
A
B

$
4#
A
B

$
44
[Lihat sebelah
&5&$%$ + (,1- SMK TU. /UAD STE0HE.S SULIT
SULIT $* $5$$%$
A
B

$
40
A
B

$
4&
A
B

$
49
A
B

$
4;
A
B

$
4>
A
B

$
0'
A
B

$
[Lihat sebelah
&5&$%$ + (,1- SMK TU. /UAD STE0HE.S SULIT
SULIT $$ $5$$%$
END O+ ,UESTION #A#ER
KERTAS SOALAN TAMAT
[Lihat sebelah
&5&$%$ + (,1- SMK TU. /UAD STE0HE.S SULIT
SULIT $" $5$$%$
[Lihat sebelah
&5&$%$ + (,1- SMK TU. /UAD STE0HE.S SULIT