INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM

Pentaksiran Kerja Kursus – Projek
(Jaua! S"esi#ikasi Tu$asan% Soa!an Tu$asan an Ru&rik Pe'arka(an)
Mata "e!ajaran* Kursus+ SEJARAH
PERKEMBANGAN
BAHASA ME,A-U%
PERKAMUSAN DAN
TERJEMAHAN
(BMM ./0.)
Te'"o( Pe!aksanaan+ 1 Min$$u
Pro$ra'+ PISMP Se'ester* Ta(un 0* 02/1
Ku'"u!an+
3 PISMP BM PJ PM
Diseiakan o!e(+ Dr4 Hj(4 Maskia( &t4 Hj4 Masro'
Disa(kan o!e(+ Pen5e!aras Kursus Ketua Ja&atan
Na'a 6 Tanatan$an
77777777777777777777
(Dr4 Hj(4 Maskia( &t4
Hj4 Masro')
77777777777777777777777
(En4 Norin &in Mo(4 -uso#)
Tarik( Mu!a+ 8 Ju!ai 02/1 Tarik( Se!esai+ // O$os 02/1
1
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM
TUGASAN PROJEK
PPG
Hasi! Pe'&e!ajaran Kursus
Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1 dan 2
1. Menghuraikan sejarah perkembangan bahasa Melayu
2. Menjelaskan sistem ejaan rumi dan jawi
O&jekti# Kerja Kursus
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:
1. Memahami sejarah perkembangan bahasa Melayu
2. Menguasai sistem ejaan rumi dan jawi
2
Tarik( Mu!a 8 Ju!ai 02/1 Tarik( Hantar // O$os 02/1
NAMA PE,ATIH+
777777777777777777777777777777777777777777777
OPS-EN*UNIT+77777777777777777777777777777777
77
PROGRAM IJA9AH SARJANAMUDA PENDIDIKAN
AMBI,AN JAN 02/0

SEMESTER* TAHUN + 0* 02/1

SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA ME,A-U%
PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN (BMM ./0.)

Tajuk Tu$asan Projek
Dari segi sejarah, Bahasa Melayu Klasik mempunyai kesigniikanannya tersendiri. Bahasa ini dikatakan sebagai titik bermulanya Bahasa
Melayu M!den. Bahasa Melayu Klasik juga memperkenalkan ragam bahasa persuratan dengan mun"ulnya tulisan jawi yang digunakan
se"ara meluas di #lam Melayu. Peranannya juga penting sebagai asas kepada pembentukan bahasa baku, k!nsep kebangsaan Melayu,
dan mengungkapkan pelbagai jenis laras bagi memulakan trans!rmasi "iri budaya yang penting.
Pr!sa dalam bahasa Melayu yang terkenal ialah Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu, sebuah karya dalam Bahasa Melayu yang
sangat tinggi nilainya disusun pada tahun 1$12 !leh %un &eri 'anang, bangsawan pada (aman kesultanan Melayu. Pr!sa ini
mengungkapkan beberapa genre puisi Melayu iaitu pantun, syair, gurindam dan sel!ka. %erdapat 2) *ersi dan antara yang terkenal adalah
*ersi susunan #. &amad #hmad.
Pada abad ke-1), mun"ul #bdullah bin #bdul Kadir Munsyi dengan karyanya yang bertajuk Hikayat Abdullah. #bdullah Munsyi
menganggap sekiranya nahu bahasa Melayu ditulis !leh !rang asing maka nahu Bahasa Melayu yang ditulis itu hanyalah merupakan
pengubahsuaian nahu bahasa mereka sendiri yang "uba dipaksakan terhadap bahasa Melayu. Karya #bdullah Munsyi masih
memperlihatkan pengaruh bahasa Melayu Klasik walaupun dihasilkan pada (aman kedatangan +nggeris.
Berdasarkan rangsangan tersebut, buat satu kajian penggunaan bahasa, pemikiran dan budaya Melayu dalam teks Melayu Klasik dan
peralihan, dan tulis teks dalam tulisan jawi.
Su& Tu$asan:
&e"ara indi*idu, anda perlu menggunakan dua teks "adangan iaitu Sulalatus Salatin susunan #. &amad #hmad dan teks Hikayat Abdullah
karya #bdullah Munsyi untuk membuat kajian dan penulisan berikut:
1. Menghuraikan "iri-"iri bahasa Melayu Klasik berserta "!nt!h yang terdapat dalam kedua-dua teks ini. (.2 'arka()
2. Menganalisis perbandingan aspek pemikiran dan budaya masyarakat dari segi pendidikan yang terdapat dalam kedua-dua teks ini.
(:2 'arka()
,. Menulis tangan dalam sistem ejaan jawi m!den genre puisi -1. rangkap/ yang terdapat dalam kedua-dua teks ini. (02 'arka()

Panuan Pe!aksaanan Projek
1. %ugasan ini adalah tugasan indi*idu
2. #nda b!leh bergerak se"ara k!lab!rati untuk mengumpul data atau maklumat.
3
,. 0!rmat penulisan tugasan adalah seperti berikut:
,.1 Muka depan hendaklah berdasarkan templat terkini
,.2 1enis 0!n: #rial
,., &ai( huru : 12
,.2 'angkau 1.3 baris
,.3 4ujukan mengikut #P# -#meri"an Psy"h!l!gi"al #ss!"iati!n/
,.$ %ugasan ditulis dalam bahasa Melayu sahaja.
2. Panjang tugasan tidak kurang daripada 13 muka surat.
3. 4ujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan
6. Amalan plagiat tidak dibenarkan.
5. %ugasan perlu disiapkan dalam masa 2 minggu.
6. %ugasan ini membawa markah 1..7 dan wajaran 3.7.
Tu$asan 5an$ &aik (arus 'enunjukkan kriteria &erikut+
1. 'iputan isi kandungan yang menyeluruh, k!nsisten dan terperin"i.
2. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat meny!k!ng hujah-hujah anda hendaklah dilampirkan.
,. Keseluruhan isi dan peng!lahan perlu menunjukkan keaslian dan s!k!ngan ilmiah. 8!nt!h: petikan -quotation/ nama
pengarang, nama buku, majalah dan lain-lain.
2. 0!rmat dan !rganisasi tugasan perlu jelas dan k!heren.
3. Penulisan esei9releksi harus menunjukkan keasihan bahasa, laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan, mematuhi
sistem tatabahasa Bahasa Melayu.
$. 4ujukan perlu dibuat dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan -sekurang-kurangnya sumber dari
1. buah buku, 2 jurnal, 2 internet dan 1 bahan ber"etak yang lain/
Disediakan !leh: Disemak !leh Disahkan !leh:
(DR4 HJH4 MASKIAH BT4 HJ4 MASROM) (EN4 ABD JA,I, BIN MD -UNOS) (EN4 NORDIN BIN MOHD -UNOS)
Penyelaras Kursus BMM,12, Pakar Bidang -&M;/ Bahasa Melayu Ketua 1abatan
1abatan Pengajian Melayu 1abatan Pengajian Melayu 1abatan Pengajian Melayu
+P<K%+ +P<K%+ +P<K%+

4
KRITERIA PEMARKAHAN (HO,ISTIK)
UNTUK PENU,ISAN ESEI
SKA,A ;AJARAN(:2<) KRITERIA
AMAT =EMER,ANG
82>/22
.3 – :2< ,i"utan an Kanun$an
'iputan kandungan tepat, rele*an dan terperin"i. &k!p
literatur luas dan k!mprehensi dipilih dan sesuai.=ubungkait
idea jelas ditunjukkan.
Kua!iti Re?iu
4e*iu kritikal yang sangat baik. #nalisis idea dan isu tepat,
k!mprehensi dan lengkap.
Or$anisasi
&usun atur terbaik,l!gikal, dan k!heren.
+dea dikembang se"ara menyeluruh dan jelas dengan
"!nt!h-"!nt!h sesuai,penerangan dan huraian
tambahan.
Kua!iti Su'&er
Kemahiran membuat rujukan dan bibli!grai sangat
baik.Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder.
=EMER,ANG
@:>A8
.2>.: < ,i"utan an Kanun$an
'iputan kandungan rele*an dan sangat men"ukupi. &k!p
literatur luas dipilih dan digunakan dengan sesuai.
Perhubungan idea yang jelas.
Kua!iti Re?iu
4e*iu kritikal yang baik. #nalisis idea tepat, dan padat.
Or$anisasi
&usun atur terbaik,l!gikal, dan k!heren.
+dea dikembang se"ara menyeluruh dan jelas dengan
"!nt!h-"!nt!h sesuai,penerangan dan huraian
5
tambahan.
Kua!iti Su'&er
Kemahiran membuat rujukan dan bibli!grai sangat
baik dengan sedikit kesilapan. Bahan sumber utama dan
sekunder lebih daripada men"ukupi..
KEPUJIAN
32 – @1
01>08< ,i"utan an Kanun$an
'iputan kandungan rele*an dan baik.1umlah tinjauan literatur
rele*an memuaskan. Perhubungan idea agak jelas.
Kua!iti Re?iu
4e*iu kritikal agak baik. #nalisis idea agak tepat, dan
mendalam.
Or$anisasi
&usun atur agak baik dengan beberapa kesilapan.
+dea dikembang dengan agak baik dan mengandungi
akta9"!nt!h s!k!ngan yang agak men"ukupi.
Kua!iti Su'&er
Kemahiran membuat rujukan dan bibli!grai
baik. Bahan sumber utama dan
sekunder yang men"ukupi.
,U,US
:2> :8
02>0.< ,i"utan an Kanun$an
'iputan kandungan men"ukupi dan rele*an. =anya
bilanghan ke"il literatur dipilih dan digunakan. &ebahagian
perhubungan idea jelas.
Kua!iti Re?iu
4e*iu kritikal men"ukupi. #nalisis idea men"ukupi.
Or$anisasi
&usun atur memuaskan agak baik dengan beberapa
kesilapan signiikan. Beberapa idea dikembang dengan
s!k!ngan akta9"!nt!h.
6
Kua!iti Su'&er
Kemahiran membuat rujukan dan bibli!grai agak baik
beberapa baik. Mempunyai bilangan bahan sumber
yang tidak men"ukupi.
GAGA,
2 – 18
B02< ,i"utan an Kanun$an
'iputan kandungan tidak men"ukupi dan tidak rele*an.
Perhubungan idea tidak jelas.
Kua!iti Re?iu
&edikit atau tiada re*iu kritikal. #nalisis idea tidak l!gikal dan
tidak meyakinkan .
Or$anisasi
&usun atur lemah dengan kesilapan yang nyata.
+dea dikembang se"ara lemah dengan sedikit atau tiada
huraian tambahan.
Kua!iti Su'&er
Kemahiran membuat rujukan dan bibli!grai lemah.
Kekurangan bahan sumber utama dan sekunder.
Disediakan !leh: Disemak !leh Disahkan !leh:
(DR MASKIAH BT4 MASROM) (EN4 ABD JA,I, BIN MD -UNOS) (EN4 NORDIN BIN MOHD -UNOS)
Penyelaras Kursus BMM,12, Pakar Bidang -&M;/ Bahasa Melayu Ketua 1abatan
1abatan Pengajian Melayu 1abatan Pengajian Melayu 1abatan Pengajian Melayu
+P<K%+ +P<K%+ +P<K%+ 1!h!r Bahru

7