Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.

HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 1 Trang:

Lôøi môû ñaà u

Theo chuû tröông cuûa Boä Giaùo Duï c & Ñaø o Taï o, töø naê m 2007 hình thöù c thi cöû ñaùnh giaù keá t quaû
hoï c taäp cuûa caùc em hoïc sinh ñoá i vôù i moân Vaät Lyù seõ chuyeån töø hình thöù c thi töï luaä n sang hình thöù c
thi traé c nghieä m. Ñeå giuùp caùc em hoï c sinh hoï c taä p, reø n luyeä n toát caù c kó naê ng giaû i caù c baøi toaù n traé c
nghieä m, ngöôøi bieâ n soaï n xin traân troïng göû i tôùi caù c baä c phuï huynh, caù c quyù thaà y coâ , caùc em hoï c
sinh moät soá taøi lieäu traéc nghieä m moân Vaä t Lyù THPT Troïng taâm laø caùc taøi lieä u daønh cho caù c kyø thi
toát nghieäp vaø ñaïi hoï c. Vôù i noäi dung ñaà y ñuû , boá cuïc saép xeá p roõ raøng töø cô baû n ñeán naâng cao, ngöôø i
bieâ n soaïn hi voï ng caùc taø i lieä u naø y seõ giuù p ích cho caù c em trong vieä c oân luyeä n vaø ñaï t keá t quaû cao
trong caùc kì thi.
Maë c duø ñaõ heát söùc coá gaé ng vaø caån troïng trong khi bieâ n soaïn nhöng vaã n khoâ ng theå traùnh khoû i
nhöõng sai soù t ngoaøi yù muoá n, raát mong nhaän ñöôïc söï goùp yù xaây döï ng töø phía ngöôøi ñoï c.
Xin chaân thaø nh caû m ôn!
CAÙ C TAØI LIEÄ U ÑAÕ BIEÂ N SOAÏ N:
@ Baø i taä p traéc nghieä m dao ñoä ng cô hoïc soù ng cô hoïc (400 baø i).
@ Baø i taä p traéc nghieä m dao ñoä ng ñieän soùng ñieän töø (400 baø i).
@ Baø i taä p traéc nghieä m quang hình hoï c (400baø i).
@ Baø i taä p traéc nghieä m quang lyù vaä t lyù haï t nhaâ n (400 baø i).
@ Baø i taä p traéc nghieä m cô hoïc chaá t raé n ban khoa hoï c töï nhieân (250 baøi).
@ Baø i taä p traéc nghieä m toaø n taä p vaä t lyù 12 (1200 baø i).
@ Tuyeå n taä p 40 ñeà thi traéc nghieä m vaä t lyù daø nh cho oân thi toá t nghieä p vaø ñaï i hoïc (2 tçp).
@ Ñeà cöông oâ n taä p caâ u hoû i lyù thuyeá t suy luaä n vaä t lyù 12 duø ng cho thi traé c nghieäm.
@ Ván kiçn hçi thao "Huóng dân thi trác nghiçm"(ST).
@ Baø i taä p traéc nghieä m vaä t lyù 11 theo chöông trình saù ch giaù o khoa naâ ng cao.
@ Baø i taä p traéc nghieä m vaä t lyù 10 theo chöông trình saù ch giaù o khoa naâ ng cao.
Noäi dung caù c saùch coù söï tham khaûo taø i lieä u vaø yù kieá n ñoù ng goùp cuû a caùc taùc giaû vaø
ñoà ng nghieä p. Xin chaâ n thaø nh caû m ôn!
Moï i yù kieá n xin vui loø ng lieâ n heä:
': 0210.471.167 - 08.909.22.16 090.777.54.69
*: buigianoi@yahoo.com.vn


GV: BUØ I GIA NOÄI
(Boä moân vaä t lyù )

Thaø nh Phoá Hoà Chí Minh, tháng 06 naê m 2007


Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 2 Trang:
TÍNH CHAÁ T SOÙ NG - HAÏ T CUÛA AÙ NH SAÙ NG
HIEÄ N TÖÔÏ NG PHOÙ NG XAÏ - PHAÛ N ÖÙ NG HAÏ T NHAÂ N

TAÙN SAÉ C AÙ NH SAÙNG - GIAO THOA AÙNH SAÙNG:
Caâ u 1: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø ñuù ng khi noù i veà hieä n töôï ng taùn saé c aù nh saùng?
A: Nguyeân nhaân cuû a hieä n töôïng taù n saé c aùnh saù ng laø do aù nh saùng truyeà n qua laêng kính bò
taù ch ra thaø nh nhieà u aùnh saù ng coù maø u saé c khaù c nhau.
B: Chæ khi aù nh saùng traé ng truyeà n qua laê ng kính môù i xaû y ra hieä n töôïng taù n saé c aù nh saù ng.
C: Hieä n töôï ng taùn saé c cuû a aùnh saù ng traé ng qua laê ng kính cho thaá y raè ng trong aù nh saù ng traé ng
coù voâ soá aù nh saùng ñôn saé c coù maø u saé c bieán thieân lieâ n tuï c töø ñoû ñeán tím.
D: Caù c vaà ng maø u xuaá t hieä n ôû vaù ng daà u môõ hoaë c bong boùng xaø phoø ng coù theå giaû i thích do
hieä n töôï ng taùn saé c aùnh saùng.
Caâ u 2: Ch n câu sai trong các câu sau:
A: Ánh sáng oån s c là ánh sáng không b tán s c khi qua lLng kính.
B: M i ánh sáng oån s c khác nhau có màu s c nh t onh khác nhau.
C: Ánh sáng tr ng là t p h p c a 7 ánh sáng oån s c o , cam, vàng, l c, làm, chàm, tím.
D: LLng kính có kh nLng làm tán s c ánh sáng.
Caâ u 3: M t tia sáng oi qua lLng kính ló ra ch có m t màu duy nh t không ph i màu tr ng thì oó là:
A: ánh sáng oån s c C: ánh sáng oa s c.
B: ánh sáng b tán s c D: lLng kính không có kh nLng tán s c.
Caâ u 4: M t sóng ánh sáng oån s c oZ c o c trZng nh t là:
A: màu s c C: t n s
B: v n t c truy n. D: chi t su t lLng kính v i ánh sáng oó.
Caâ u 5: Ch n câu sai:
A: O i lZ ng o c trZng cho ánh sáng oån s c là t n s .
B: V n t c c a ánh sáng oån s c không ph thu c môi trZ ng truy n.
C: Chi t su t c a ch t làm lLng kính o i v i ánh sáng o nh hån o i v i ánh sáng màu l c.
D: Sóng ánh sáng có t n s càng l n thì v n t c truy n trong môi trZ ng trong su t càng nh .
Caâ u 6: Phát bi u nào sau oây là sai khi nói v ánh sáng tr ng và ánh sáng oån s c?
A: Ánh sáng tr ng là t p h p c a vô s các ánh sáng oån s c khác nhau có màu bi n thiên
liên t c t o o n tím.
B: Chi t su t c a ch t làm lLng kính là gi ng nhau o i v i các ánh sáng oån s c khác nhau.
C: Ánh sáng oån s c là ánh sáng không b tán s c khi oi qua lLng kính.
D: Khi các ánh sáng oån s c oi qua m t môi trZ ng trong su t thì chi t su t c a môi trZ ng
o i v i ánh sáng o là nh nh t, o i v i ánh sáng tím là l n nh t.
Caâ u 7: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai khi noù i veà aù nh saùng ñôn saé c?
A: Moã i aùnh saù ng ñôn saé c coù moä t maø u xaù c ñònh goï i laø maø u ñôn saé c.
B: Moã i aùnh saùng ñôn saé c coù moä t böôù c soù ng xaù c ñònh.
C: Vaä n toá c truyeà n cuû a moä t aù nh saùng ñôn saé c trong caù c moâ i tröôøng trong suoá t khaù c nhau laø
nhö nhau.
D: AÙ nh saùng ñôn saé c khoâ ng bò taù n saé c khi truyeà n qua laê ng kính.
Caâ u 8: Tìm phát bi u úng v ánh sáng oån s c.
A: Ánh sáng oån s c luôn có cùng m t bZ c sóng trong các môi trZ ng.
B: Ánh sáng oån s c luôn có cùng m t vaä n toá c khi truyeà n qua caù c moâ i tröôøng
C: Ánh sáng oån s c không b l ch oZ ng truy n khi oi qua m t lLng kính.
D: Ánh sáng oån s c là ánh sáng không b tán s c khi oi qua m t lLng kính.
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 3 Trang:
Caâ u 9: Ch n câu tr l i sai. Ánh sáng oån s c là ánh sáng:
A: Coù taàn soá khaù c nhau trong caù c moâ i tröôøng truyeà n khaù c nhau
B: Không b tán s c khi qua lLng kính.
C: B khúc x khi oi qua lLng kính.
D: Có v n t c thay o i khi truy n t môi trZ ng này sang môi trZ ng khác.
Caâ u 10: Choï n caâ u ñuùng trong caù c caâ u sau :
A: Soù ng aùnh saùng coù phöông dao ñoä ng doïc theo phöông truï c truyeà n aùnh saùng
B: ÖÙ ng vôù i moã i aùnh saù ng ñôn saé c, soù ng aùnh saùng coù chu kyø nhaá t ñònh
C: Vaä n toá c aù nh saùng trong moâ i tröôøng caø ng lôù n neáu chieát suaá t cuû a moâ i tröôø ng ñoù lôùn.
D: ÖÙ ng vôù i moã i aùnh saù ng ñôn saé c, böôùc soù ng khoâng phuï thuoä c vaø o chieá t suaá t cuû a moâ i
tröôøng aù nh saùng truyeàn qua.
Caâ u 11: Trong các phát bi u sau oây, phát bi u nào là sai?
A: Ánh sáng tr ng là h p c a nhi u ánh sáng oån s c có màu bi n thiên liên t c t o t i tím.
B: Ánh sáng oån s c là ánh sáng không b tán s c khi oi qua lLng kính.
C: Hi n tZ ng chùm sáng tr ng, khi oi qua m t lLng kính, b tách ra thành nhi u chùm sáng
có màu s c khác nhau là hi n tZ ng tán s c ánh sáng.
D: Ánh sáng do M t Tr i phát ra là ánh sáng oån s c vì nó có màu tr ng.
Caâ u 12: Ch n câu sai:
A: Ánh sáng tr ng là t p h p g m 7 ánh sáng oån s c: o , cam, vàng, l c, lam, chàm, tím.
B: Ánh sáng oån s c là ánh sáng không b tán s c khi qua lLng kính.
C: V n t c c a sóng ánh sáng tu thu c môi trZ ng trong su t mà ánh sáng truy n qua.
D: Dãy c u v ng là quang ph c a ánh sáng tr ng.
Caâ u 13: Hi n tZ ng giao thoa ánh sáng ch quan sát oZ c khi hai ngu n ánh sáng là hai ngu n:
A: Oån s c B: Cùng màu s c C: K t h p D: Cùng cZ ng o sáng
Caâ u 14: Hai sóng k t h p là:
A: Hai sóng phát ra t 2 ngu n k t h p.
B: Hai sóng có cùng t n s có o l ch pha hai oi m xác o nh c a hai sóng không o i theo
th i gian.
C: Hai sóng cùng xu t phát t m t ngu n và oZ c phân oi theo hai oZ ng khác nhau.
D: C A, B, C o u oúng.
Caâ u 15: Ch n câu sai:
A: Giao thoa là hi n tZ ng o c trZng c a sóng.
B: Nåi nào có sóng thì nåi y có giao thoa.
C: Nåi nào có giao thoa thì nåi y có sóng.
D: Hai sóng có cùng t n s và o l ch pha không thay o i theo th i gian g i là sóng k t h p.
Caâ u 16: Hi n tZ ng giao thoa ch ng t r ng:
A: Ánh sáng có b n ch t sóng. C: Ánh sáng là sóng ngang.
B: Ánh sáng là sóng oi n t . D: Ánh sáng có th b tán s c.
Caâ u 17: Ch n câu oúng. T m kính o :
A: h p th mnh ánh sáng o . C: h p th ít ánh sáng o .
B: không h p th ánh sáng xanh. D: h p th ít ánh sáng xanh.
Caâ u 18: Trong các y u t sau oây:
I. B n ch t môi trZ ng truy n. II. Màu s c ánh sáng. III. CZ ng o sáng.
Nh ng y u t nào nh hZ ng o n v n t c truy n c a ánh sáng oån s c?
A: I, II B. II, III C. I, III D. I, II, III
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 4 Trang:
Caâ u 19: Chieá t suaá t cuû a moä t moâ i tröôøng trong suoát ñoá i vôù i caù c aù nh saùng ñôn saé c khaù c nhau laø ñaï i
löôïng.
A: Coù giaù trò baèng nhau ñoá i vôù i moï i aù nh saùng ñôn saéc töø ñoû ñeá n tím.
B: Coù giaù trò khaù c nhau, lôùn nhaá t ñoá i vôù i aùnh saùng ñoû vaø nhoû nhaá t ñoá i vôù i aùnh saùng tím.
C: Coù giaù trò khaù c nhau, aùnh saùng ñôn saé c coù böôù c soùng caøng lôùn thì chieát suaá t caø ng lôù n.
D: Coù giaù trò khaù c nhau, aùnh saùng ñôn saé c coù taà n soá caø ng lôù n thì. chieá t suaá t caø ng lôùn.
Caâ u 20: Hieä n töôï ng taùn saé c aùnh saùng trong thí nghieä m cuûa Niu tôn ñöôïc giaû i thích döï a treâ n:
A: Söï phuï thuoä c cuû a chieá t suaá t vaøo moâ i tröôøng truyeà n aùnh saù ng.
B: Goù c leäch cuû a tia saù ng sau khi qua laê ng kính vaø söï phuï thuoä c chieá t suaá t laêng kính vaøo
maø u saéc aù nh saù ng.
C: Chieá t suaát moâ i tröôø ng thay ñoå i theo maø u cuûa aùnh saù ng ñôn saé c.
D: Söï giao thoa cuû a caù c tia saù ng loù khoû i laê ng kính.
Caâ u 21: Chi u ba chùm oån s c: o , lam, vàng cùng song song v i tr c chính c a m t th u kính
h i t thì th y:
A: Ba chùm tia ló h i t cùng m t oi m trên tr c chính.
B: Ba chùm tia ló h i t ba oi m khác nhau trên tr c chính theo th t (tính t th u kính)
lam, vàng, o
C: Ba chùm tia ló h i t ba oi m khác nhau trên tr c chính theo th t (tính t th u kính)
o , lam, vàng
D: Ba chùm tia ló h i t ba oi m khác nhau trên tr c chính theo th t (tính t th u kính)
o , vàng, lam
Caâ u 22: Phaù t bieå u naø o sau ñaâ y laø sai khi ñeà caä p veà chieát suaá t moâ i tröôø ng?
A: Chieá t suaát cuû a moä t moâ i tröôøng trong suoá t tuø y thuoä c vaø o maø u saé c aùnh saùng truyeà n trong
noù .
B: Chieá t suaá t cuû a moä t moâ i tröôøng coù giaù trò taêng ñaà n töø maø u tím ñeá n maøu ñoû .
C: Chieá t suaát tuyeä t ñoá i cuû a caù c moâ i tröôøng trong suoát tæ leä nghòch vôù i vaän toá c truyeà n cuû a
aù nh saù ng trong moâ i tröôøng ñoù .
D: Vieä c chieát suaá t cuû a moä t moâ i tröôøng trong suoá t tuø y thuoä c vaø o maø u saé c aù nh saùng chính laø
nguyeâ n nhaâ n cuû a hieä n töôïng taù n saé c aù nh saù ng.
Caâ u 23: Khi moä t chuø m aùnh saùng traé ng ñi töø moâ i tröôø ng 1 sang moâ i tröôø ng 2 vaø bò taù n saé c thì tia
ñoû leä ch ít nhaát, tia tím leä ch nhieàu nhaá t. Nhö vaäy khi aùnh saùng truyeàn ngöôï c laï i töø moâ i tröôøng 2
sang moâ i tröôøng 1 thì :
A: Tia ñoû vaãn leä ch ít nhaá t, tia tím leä ch nhieàu nhaá t.
B: Tia ñoû leä ch nhieà u nhaá t, tia tím leä ch ít nhaá t.
C: Coøn phuï thuoäc moâi tröôø ng tôù i hay moâi tröôø ng khuùc xaï chieá t quang hôn.
D: Coøn phuï thuoä c vaø o goù c tôù i.
Caâ u 24: Phát bi u nào sau oây là oúng khi nói v chi t su t c a m t môi trZ ng?
A: Chi t su t c a m t môi trZ ng trong su t nh t onh o i v i m i ánh sáng oån s c là nhZ
nhau.
B: Chi t su t c a mt môi trZ ng trong su t nh t onh o i v i m i ánh sáng oån s c khác
nhau là khác nhau.
C: V i bZ c sóng ánh sáng chi u qua môi trZ ng trong su t càng dài thì chi t su t c a môi
trZ ng càng l n.
D: Chi t su t c a môi trZ ng trong su t khác nhau o i v i m t lo i ánh sáng nh t onh thì có
giá tr nhZ nhau.

Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 5 Trang:
Caâ u 25: Moä t laêng kính coù goù c chieá t quang A, chieá t suaá t n (n > 1) thay ñoå i theo maø u saé c cuûa aù nh
saù ng ñôn saé c. Moä t tia saùng traé ng, chieá u ñeán laêng kính döôù i goù c tôù i sao cho thaønh phaà n maø u tím
sau khi qua laêng kính coù goù c leä ch ñaï t giaù trò cöï c tieåu. Luù c ñoù thaø nh phaàn ñôn saé c ñoû seõ :
A: Bò phaû n xaï toaøn phaàn taï i maë t beâ n thöù hai cuû a laê ng kính.
B: Coù goá c leä ch ñaï t giaù trò cöï c tieåu.
C: Baé t ñaàu phaûn xaï toaø n phaà n taï i maë t beân thöù hai cuûa laê ng kính.
D: Loù ra ôû maët beâ n thöù hai.
Caâ u 26: Phaù t bieå u naø o sau ñaâ y ñuùng khi noù i veà chieá t suaá t cuû a moä t moâi tröôø ng :
A: Chieá t suaá t cuû a moä t moâ i tröôøng trong suoá t nhaá t ñònh ñoá i vôù i moï i aù nh saùng ñôn saé c laø nhö
nhau.
B: Chieá t suaá t cuû a moä t moâ i tröôøng trong suoá t nhaá t ñònh ñoá i vôù i moã i aù nh saù ng ñôn saé c khaù c
nhau laø khaù c nhau.
C: Vôù i böôù c soùng aù nh saùng chieá u qua moâ i tröôø ng trong suoá t caø ng daø i thì chieát suaá t cuû a moâi
tröôøng caø ng lôù n.
D: Chieá t suaá t cuû a moâ i tröôø ng trong suoá t khaù c nhau ñoá i vôù i moä t loaï i aù nh saùng nhaá t ñònh thì
coù giaù trò nhö nhau.
Caâ u 27: Ch n câu sai trong các câu sau:
A: Chi t su t c a môi trZ ng trong su t nh t onh ph thu c vào bZ c sóng c a ánh sáng s c.
B: Chi t su t c a mt môi trZ ng trong su t nh t onh o i v i ánh sáng có bZ c sóng dài thì
l n hån o i v i ánh sáng có bZ c sóng ng n.
C: Ánh sáng oån s c là ánh sáng có bZ c sóng nh t o nh.
D: Màu quang ph là màu c a ánh sáng oån s c.
Caâ u 28: Moä t tia saùng ñi töø chaân khoâng vaøo nöôù c thì ñaï i löôï ng naø o cuû a aù nh saùng thay ñoå i?
(I) Böôù c soù ng. (II). Taà n soá . (III) Vaä n toá c.
A: Chæ (I) vaø (II). B: Chæ (I) vaø (III). C: Chæ (II) vaø (III) D: Caû (I), (II) vaø (III).
Caâ u 29: Phaù t bieå u naø o sau ñaâ y ñuù ng khi noù i veà chieá t suaá t cuû a moä t moâ i tröôø ng :
A: Chieá t suaá t cuû a moä t moâ i tröôøng trong suoá t nhaá t ñònh ñoá i vôù i moï i aù nh saùng ñôn saé c laø nhö
nhau.
B: Chieá t suaá t cuû a moä t moâ i tröôøng trong suoá t nhaá t ñònh ñoá i vôù i moã i aù nh saù ng ñôn saé c khaù c
nhau laø khaù c nhau.
C: Vôù i böôù c soùng aù nh saùng chieá u qua moâ i tröôø ng trong suoá t caø ng daø i thì chieát suaá t cuû a moâi
tröôøng caø ng lôù n.
D: Chieá t suaá t cuû a moâ i tröôø ng trong suoá t khaù c nhau ñoá i vôù i moä t loaï i aù nh saùng nhaá t ñònh thì
coù giaù trò nhö nhau.
Caâ u 30: Chieá t suaá t cuû a thuû y tinh ñoá i vôù i aù nh saù ng ñôn saé c ñoû laø n
ñ
=
3
2
, vôù i aùnh saù ng ñôn saéc
luï c laø n
1
= 2 , vôù i aù nh saù ng ñôn saé c tím laø n
t
= 3 . Neáu tia saùng traé ng ñi töø thuûy tinh ra khoâ ng
khí thì ñeå caù c thaønh phaà n ñôn saé c lam, chaø m vaø tím khoâ ng loù ra khoâ ng khí thì goù c tôù i phaû i laø .
A: i = 45
o
B: i > 35
o
C: i > 45
o
D: i < 45
o

Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 6 Trang:
GIAO THOA AÙ NH SAÙ NG:

TOÙ M TAÉ T LYÙ THUYEÁ T CAÀ N NHÔÙ :
1. Vò trí Vaâ n saù ng vò trí vaân toá i khoaû ng vaâ n


S
1
S
2
I
a
r
1
r
2
D
A
x
O


Hieä u ñöôøng ñi
2 1
ax
r r
D
d = - =
a) Vò trí vaân saùng:

Taï i A coù vaân saùng, töù c laø hai soùng aùnh saùng do 2 nguoàn S
1
, S
2
göû i ñeán A cuøng pha
vôù i nhau vaø taêng cöôø ng laãn nhau. Ñieàu kieä n naøy seõ thoaû maõ n neá u hieäu quang loä
baè ng moä t soá nguyeân laàn böôù c soùng l.

ax D
k x k
D a
d = = l Þ = l vôù i k ÎZ

k = 0, x = 0 , vaâ n saùng chính giöõ (ñieå m 0)
k = ± 1: vaân saù ng baäc nhaá t
k = ± 2: vaâng saùng baä c 2
b) Vò trí vaân toá i:
Ñoù laø choã maø hieäu quang loä baèng moä t soá nguyeân leû laàn nöû a böôù c soù ng.

ax 1 D
(2k 1) x k
D 2 2 a
l æ ö
d = = + Þ = + l
ç ÷
è ø
(vôù i k Î Z)
k = 0: vaâ n toá i thöù nhaá t
k = ± 1: vaân toá i thöù hai

c) Khoaû ng vaâ n i:
Khoaû ng caù ch giöõ a hai vaâ n saùng (hoaë c hai vaân toá i) lieâ n tieáp:

k i k
D D D D
i x x (k 1) k i
a a a a
+
l
= - = + l - l = Þ = l


Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 7 Trang:

I. Giao thoa bôû i aùnh saùng ñôn saéc:

- Tính khoaûng vaân :
D
i
a
l
=
+ a = S
1
S
2
laø khoaûng caù ch giöõ a 2 nguoà n saù ng
+ D : khoaû ng caù ch töø 2 nguoàn ñeán maø n.

- Vò trí vaâ n saùng:
D
x k , k Z
a
= l Î

- Vò trí vaâ n toá i:
1 D
x k k Z
2 a
æ ö
= + l Î
ç ÷
è ø

II. Beà roä ng giao thoa tröôø ng:
- Khoaû ng vaâ n:
D
i
a
l
= .
- Soá khoaûng vaân treâ n nöû a maø n:
MN
n ,
2i
= MN: Beà roäng giao thoa tröôøng
+ Soá vaâ n saùng: 2n + 1 ; (n: phaàn nguyeâ n),
+ Soá vaâ n toái: 2n ;(n: soá laø m troøn),
III. Giao thoa cuû a nhieàu böù c xaï - aù nh saùng traé ng:
1. Hai böù c xaï :
+ Vò trí vaân saùng truøng nhau x
1
= x
2


2
1 1 2 2 1 2
1
k k k k
l
l = l Þ =
l
(k
1
, k
2
Î Z)
+ trong ñoù :
1
2.
MN
k
i
£ vì
2 2
L L
x - £ £
2. AÙ nh saù ng traé ng:
a. Xaù c ñònh chieà u roäng quang phoå baä c n:ri = n.( i
ñoû
- i
tím
) = .
D
n
a
.( l
ñoû
l
tím
)
b. Xaù c ñònh soá vaâ n saù ng taï i vò trí x: .
D
x k
a
= .l => l =
.
.
a x
k D
(1 ) (k

Î Z)
ta bieá t vôù i aù nh saùng traé ng thì: 0,4mm< l < 0,76mm
<=> 0,4mm< l =
.
.
a x
k D
< 0,76mm vôù i k

Î Z => k = ? laø soá vaâ n saùng taï i x, theá k
tìm ñöôï c vaøo (1) ta tìm ñöôïc caù c böù c xaï töông öùng.
c. Xaù c ñònh soá vaân toá i taï i vò trí x:
1 D
x k
2 a
æ ö
= + l
ç ÷
è ø
=> l =
.
1
.
2
a x
k D
æ ö
+
ç ÷
è ø
(2)
ta bieá t vôù i aù nh saùng traé ng thì: 0,4mm< l < 0,76mm
<=> 0,4mm<
.
1
.
2
a x
k D
æ ö
+
ç ÷
è ø
< 0,76mm vôù i k

Î Z => k = ? laø soá vaân toá i taï i x, theá k
tìm ñöôï c vaøo (2) ta tìm ñöôï c caù c böùc xaï töông öùng.

Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 8 Trang:

IV) Söï dòch chuyeån heä vaâ n:
1) Quang trình = (Quaõng ñöôø ng) x (Chieát suaá t).
+) Coâ ng thöù c hieä u quang trình: ( ) d = - =
2 1
ax
n. r r
D

2) Ñieå m M ñöôï c goï i laø vaâ n saùng trung taâ m khi hieä u quang trình töø caù c nguoà n tôù i M baè ng
khoâ ng hay noù i caù ch khaù c quang trình töø caù c nguoàn tôù i M baè ng nhau.
3) Khi ñaë t baûn moû ng coù chieá t suaá t n, coù beà daøy e saù t sau 1 khe thì heä vaâ n ( hay vaân trung taâ m)
seõ dòch chuyeå n veà phía khe coù baûn moûng moä t ñoaïn x D so vôù i luùc chöa ñaë t baûn moû ng vaø
( ) . 1 . e n D
x
a
-
D =
4) Neá u ta cho nguoàn S dòch chuyeå n 1 ñoaï n y D theo phöông song song vôù i maø n thì heä vaân seõ
dòch chuyeån ngöôï c laï i vôù i höôù ng dòch chuyeån cuû a S moä t ñoï an .
D
x y
d
D = D trong ñoù d laø khoaûng
caù ch töø S ñeán 2 khe S
1
, S
2
.
Caâ u 31: Trong caù c tröôø ng hôï p ñöôïc neâ u döôù i daâ y, tröôøng hôï p naøo coù lieân quan ñeá n hieän töôï ng
giao thoa aùnh saù ng?
A: Maø u saé c saë c sôõ treâ n bong boù ng xaø phoøng.
B: Maø u saé c cuû a aùnh saùng traé ng sau khi chieà u qua laêng kính.
C: Veä t saùng treâ n töôø ng khi chieáu aùnh saùng töø ñeøn pin.
D: Boùng ñen treâ n tôø giaá y khi duø ng moät chieác thöôù c nhöï a chaé n chuøm tia saù ng chieáu tôù i.

S 1

S
2

I
d

D
O
x D
O
S
y D
S

S
1

S
2

I

D
O
x D

O
S
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 9 Trang:
Caâ u 32: Thí nghieä m giao thoa aùnh saù ng, neá u duøng aù nh saùng traé ng thì :
A: Khoâng coù hieä n töôïng giao thoa.
B: Coù hieä n töôïng giao thoa aù nh cuø ng vôù i caù c vaân saùng maøu traé ng.
C: Coù hieä n töôïng giao thoa aù nh saù ng vôù i moä t vaân saùng ôû giöõa laø maø u traé ng, caù c vaâ n saù ng ôû
hai beâ n vaân trung taâ m coù maø u caà u voà ng vôù i maøu ñoû ôû trong (gaàn vaâ n trung taâ m), tím ôû
ngoaø i.
D: Coù hieä n töôïng giao thoa aù nh saù ng vôù i moä t vaân saùng ôû giöõ a laø maø u traé ng, caù c vaâ n saù ng ôû
hai beâ n vaân trung taâ m coù maø u caà u voà ng vôù i tím ôû trong (gaà n vaân trung taâ m), ñoû ôû ngoaø i
Caâ u 33: Thöï c hieä n giao thoa bôû i aùnh saùng traé ng, treâ n maø n quan saù t ñöôï c hình aû nh nhö theá naø o?
A: Vaâ n trung taâ m laø vaân saùng traé ng, hai beân coù nhöõ ng daû i maø u nhö caà u voàng.
B: Moä t daû i maøu bieá n thieân lieâ n tuï c töø ñoû ñeán tím.
C: Caù c vaï ch maø u khaù c nhau rieâng bieä t hieä n treân moä t neâ n toá i.
D: Khoâng coù caùc vaâ n maø u treâ n maø n.
Caâ u 34: Trong thí nghieä m giao thoa aù nh saù ng vôù i hai khe Young S
1
vaø S
2
. Moä t ñieå m M naè m treân
maø n caù ch S
1
vaø S
2
nhöõng khoaûng laà n löôï t laø : MS
1
= d
1
; MS
2
= d
2
. M seõ ôû treâ n vaân saù ng khi :
A: d
2
- d
1
=
ax
D
B: d
2
- d
1
= k
D
a
l
C: d
2
- d
1
= kl D: d
2
- d
1
=
ai
D

Caâ u 35: Trong thí nghieä m giao thoa aù nh saù ng vôù i 2 khe Young, neá u dôø i nguoàn S moä t ñoaïn nhoû
theo phöông song song vôù i maø n chöù a hai khe thì :
A: Heä vaâ n giao thoa tònh tieá n ngöôï c chieàu dôø i cuû a S vaø khoaû ng vaâ n khoâng thay ñoå i.
B: Khoaû ng vaâ n seõ giaû m.
C: Heä vaâ n giao thoa tònh tieá n ngöôï c chieàu dôø i cuû a S vaø khoaû ng vaâ n thay ñoå i.
D: Heä vaâ n giao thoa giöõ nguyeân khoâng coù gì thay ñoåi.
Caâ u 36: Trong thí nghi m v giao thoa ánh sáng, n u ta làm cho hai ngu n k t h p l ch pha thì vân
váng trung tâm s :
A: Không thay o i. C: S không còn vì không có giao thoa.
B: Xê dch v phía ngu n s m pha. D: Xê dch v phía ngu n tr pha.
Caâ u 37: Trong các thí nghi m sau oây, thí nghi m nào có th s d ng o th c hi n vi c do bZ c
sóng ánh sáng?
A: Thí nghi m tán s c ánh sáng c a Newton. C: Thí nghi m t ng h p ánh sáng tr ng.
B: Thí nghi m giao thoa v i khe Young. D: Thí nghi m v ánh sáng oån s c.
Caâ u 38: Duø ng hai ngoïn ñeø n gioáng heä t nhau laø m hai nguoàn saùng chieá u leân moät maø n aû nh treâ n
töôøng thì :
A: Treâ n maø n coù theå coù heä vaân giao thoa hay khoâng tuø y thuoä c vaøo vò trí cuû a maø n.
B: Khoâng coù heä vaâ n giao thoa vì aù nh saù ng phaù t ra töø hai nguoàn naø y khoâ ng phaû i laø hai soâ ng
keá t hôïp.
C: Treâ n maø n khoâ ng coù giao thao aùnh saùng vì hai ngoïn ñeøn khoâng phaû i laø hai nguoà n saù ng
ñieåm.
D: Treâ n maøn chaé c chaén coù heä vaân giao thoa vì hieäu ñöôø ng ñi cuû a hai soù ng tôù i maøn khoâ ng
ñoå i.
Caâ u 39: Kho ng vân trong giao thoa c a sóng ánh sáng oån s c tính theo công th c nào sau oây?
(cho bi t i : là kho ng vân; l : là bZ c sóng ánh sáng; a : kho ng cách gi a hai ngu n S
1
S
2
và D là
kho ng cách t mt ph ng ch a hai khe o n màn).
A:
D
i
a
l
= B.
a
i
D
l
= C. i =l.a.D D.
aD
i =
l

Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 10 Trang:
Caâ u 40: Trong các công th c sau, công th c nào oúng o xác onh v trí vân sáng trên màn trong
hi n tZ ng giao thoa?
A:
D
x 2k
a
= l B.
D
x k
2a
= l C.
D
x k
a
= l D.
D
x (k 1)
a
= + l
Caâ u 41: Kho ng vân trong giao thoa c a sóng ánh sáng oån s c tính theo công th c nào sau oây?
(cho bi t i : là kho ng vân; l : là bZ c sóng ánh sáng; a : kho ng cách gi a hai ngu n S
1
S
2
và D là
kho ng cách t mt ph ng ch a hai khe o n màn). G i d là hi u oZ ng oi c a sóng ánh sáng t m t
oi m trên màn E o n hai ngu n k t h p S
1
, S
2
là:
A:
xD
a
d = B.
aD
x
d = C.
D
2a
l
d = D.
ax
D
d =
Caâ u 42: Kho ng cách t vân sáng b c 3 o n vân sáng b c 7 là:
A: x =3i B. x =4i C. x =5i D. x =6i
Câu 43: Ánh sáng trên b mt r ng 7,2mm c a vùng giao thoa ngZ i ta o m oZ c 9 vân sáng ( hai
rìa là hai vân sáng). T i v trí cách vân trung tâm 14,4mm là vân:
A: t i th 18 B. t i th 16 C. sáng th 18 D. sáng th 16
Câu 44: Ánh sáng oån s c trong thí nghi m Young là 0,5mm. Kho ng cách t hai ngu n o n màn là
1m, kho ng cách gi a hai ngu n là 2mm. Kho ng cách gi a vân sáng b c 3 và vân t i b c 5 hai
bên so v i vân trung tâm là:
A: 0,375mm B. 1,875mm C. 18.75mm D. 3,75mm
Câu 45: M t ngu n sáng S phát ra ánh sáng oån s c có bZ c sóng l =0,5m, o n khe Young S
1
, S
2

v i S
1
S
2
=a =0,5mm. M t ph ng ch a S
1
S
2
cách màn (E) m t kho ng D =1m. Tính kho ng vân:
A: 0,5mm B: 0,1mm C. 2 mm D. 1 mm
Câu 46: M t ngu n sáng S phát ra ánh sáng oån s c có bZ c sóng l =0,5m, o n khe Young S
1
, S
2

v i S
1
S
2
=a =0,5mm. M t ph ng ch a S
1
S
2
cách màn (E) m t kho ng D =1m. T i oi m M trên
màn (E) cách vân trung tâm 1 kho ng x =3,5mm là vân sáng hay vân t i, b c my?
A: Vân sáng b c 3 B: Vân t i b c 3 C: Vân sáng b c 4 D: Vân t i b c 4
Câu 47: M t ngu n sáng S phát ra ánh sáng oån s c có bZ c sóng l =0,5m, o n khe Young S
1
, S
2

v i S
1
S
2
=a =0,5mm. M t ph ng ch a S
1
S
2
cách màn (E) m t kho ng D =1m. Chi u r ng c a
vùng giao thoa quan sát oZ c trên màn là L =13mm. Tìm s vân sáng và vân t i quan sát oZ c.
A: 13 sáng, 14 t i C: 11 sáng, 12 t i
B: 12 sáng, 13 t i D: 10 sáng, 11 t i
Câu 48: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Young. Cho bi t S
1
S
2
=a =1mm, kho ng
cách gi a hai khe S
1
S
2
o n màn (E) là 2m, bZ c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m là l =
0,50mm; x là kho ng cách t oi m M trên màn o n vân sáng chính gi a (vân sáng trung tâm).
Kho ng cách t vân sáng chính gi a o n vân sáng b c 4 là:
A: 2 mm B. 3 mm C. 4 mm D. 5 mm
Câu 49: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Young. Cho bi t S
1
S
2
=a =1mm, kho ng
cách gi a hai khe S
1
S
2
o n màn (E) là 2m, bZ c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m là l =
0,50mm; x là kho ng cách t oi m M trên màn o n vân sáng chính gi a (vân sáng trung tâm).
Mu n M n m trên vân sáng thì:
A: x
M
=2 mm B. x
M
=4 mm C. x
M
=3 mm D. x
M
=5 mm
Câu 50: Trong thí nghi m Young b ng ánh sáng tr ng, kho ng cách t hai ngu n o n màn là 2m,
kho ng cách gi a hai ngu n là 2mm. S b c x cho vân sáng t i M cách vân trung tâm 4mm là:
A: 4 B: 7 C: 6 D: 5
Câu 51: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Young. Cho bi t S
1
S
2
=a =1mm, kho ng
cách gi a hai khe S
1
S
2
o n màn (E) là 2m, bZ c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m là l =
0,50mm; x là kho ng cách t oi m M trên màn o n vân sáng chính gi a (vân sáng trung tâm).
Kho ng cách t vân sáng b c 3 bên này vân trung tâm o n vân sáng b c 7 bên kia vân trung tâm là:
A: 1 mm B. 10 mm C: 0,1 mm D:100 mm
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 11 Trang:
Câu 52: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng vàng b ng Young, kho ng cách gi a hai khe sáng a =
0,3mm, kho ng cách t hai khe sáng o n màn D =1m, kho ng vân oo oZ c i =2mm. BZ c sóng
ánh sáng trong thí nghi m trên là:
A: 6 mm B. 1,5 mm C. 0,6 mm D: 1,5 mm
Câu 53: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng vàng b ng Young, kho ng cách gi a hai khe sáng a =
0,3mm, kho ng cách t hai khe sáng o n màn D =1m, kho ng vân oo oZ c i =2mm. Xác onh v
trí c a vân sáng b c 5.
A: 10 mm B. 1 mm C: 0,1 mm D. 100 mm
Câu 54: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Young, kho ng cách gi a hai khe sáng a =
2 mm, kho ng cách t hai khe sáng o n màn D =1m. BZ c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m l
=0,5mm. Tính kho ng vân:
A: 0,25 mm B. 2,5 mm C. 4 mm D. 40 mm
Câu 55: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Young, kho ng cách gi a hai khe sáng a =
2 mm, kho ng cách t hai khe sáng o n màn D =1m. BZ c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m l
=0,5mm. Xác onh v trí vân t i th 5
A: 1,25 mm B. 12,5 mm C. 1,125 mm D. 0,125 mm
Câu 56: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Young, kho ng cách gi a hai khe sáng a =
2 mm, kho ng cách t hai khe sáng o n màn D =1m. BZ c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m l
=0,5mm. Kho ng cách t vân t i b c hai o n vân t i th 5 là bao nhiêu?
A: 12 mm B. 3,75 mm C. 0,625 mm D. 625 mm
Câu 57: Trong giao thoa v i khe Young có : a =1,5 mm, D =3 m, ngZ i ta oo oZ c kho ng cách
gi a vân sáng b c 2 và vân sáng b c 5 cùng m t phía vân trung tâm là 3mm. Tính bZ c sóng ánh
sáng dùng trong thí nghi m:
A: 2.10
-6
mm B. 0,2.10
-6
mm C. 5 mm D. 0,5 mm
Câu 58: Trong thí nghieä m giao thoa aù nh saù ng, 2 khe.Young caù ch nhau 0,8mm, caù ch maø n 1,6 m.
Tìm böôù c soù ng aùnh saùng chieá u vaøo neáu ta ñaõ ñöôïc vaâ n saù ng thöù 4 caù ch vaâ n trung taâ m laø 3,6 mm.
A: 0,4 mm B : 0,45 mm C : 0,55 mm D : 0,6 mm
Câu 59: Trong thí nghieä m giao thoa aù nh saù ng duøng 2 khe Young bieát beà roäng 2 khe caù ch nhau
0,35mm, töø khe ñeá n maøn laø 1,5m vaø böôù c soù ng l = 0,7 mm. Khoaûng caù ch 2 vaân saù ng lieâ n tieá p là.
A: 2 mm B : 3 mm C : 4 mm D: 1,5 mm
Câu 60: Trong thí nghieä m giao thoa aù nh saù ng duøng 2 khe Young. Tìm böôù c soù ng aùnh saùng l
chieá u vaøo bieá t a = 0,3mm, D = 1,5m, i = 3mm.
A: 0,45 mm B : 0,60 mm C : 0,50 mm D : 0,55 mm
Câu 61: Trong thí nghieä m Young veà giao thoa aù nh saù ng, khoaû ng caù ch 2 khe laø 0,5mm, töø 2 khe
ñeán maø n giao thoa laø 2m. Ño beà roäng cuû a 10 vaân saù ng lieâ n, tieá p ñöôï c 1,8cm. Suy ra böôù c soùng
cuû a aù nh saùng ñôn saé c trong thí nghieä m laø :
A: 0,5mm. B : 0,45 mm. C : 0,72mm D : 0,8 mm
Câu 62: Trong thí nghieä m Young veà giao thoa aù nh saù ng, khoaû ng caù ch giöõ a 2 khe laø 0,3mm,
khoaû ng caù ch töø 2 khe ñeá n maøn giao thoa laø 2m. Böôù c soù ng cuû a aù nh saù ng ñôn saé c trong thí
nghieäm laø 6000A
o
. Vò trí vaâ n t i thöù 5 so vôù i vaâ n trung taâ m laø :
A: 22mm. B : 18mm. C : ± 22mm. D : ±18mm
Câu 63: Trong thí nghieä m Young veà giao thoa aù nh saù ng, khoaû ng caù ch 2 khe laø 0,5mm, töø 2 khe
ñeán maø n giao thoa laø 2m. Böôùc soù ng cuû a aù nh saù ng trong thí nghieä m laø 4,5.10
-7
m, xeù t ñieåm M ôû
beân phaû i vaø caù ch vaâ n trung taâ m 5,4mm; ñieå m N ôû beâ n, traùi vaø caù ch vaâ n trung taâ m 9mm. Treâ n
khoaû ng MN coù bao nhieâ u vaân saù ng?
A: 8 B: 9 C: 7 D: 10


Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 12 Trang:
Câu 64: Trong thí nghieä m Young veà giao thoa aùnh saù ng, khoaû ng caù ch 2 khe laø 0,5mm, töø 2 khe
ñeán maø n giao thoa laø 2m. Böôù c soù ng cuû a aù nh saù ng trong thí nghieä m laø 4.10
-7
m. Taï i ñieåm caù ch
vaâ n trung taâm 5,6mm laø vaâ n gì? Thöù maá y?
A: Vaâ n toái thöù 3. B: Vaâ n saù ng thöù 3. C: Vaâ n saù ng thöù 4. D: Vaâ n toá i thöù 4.
Câu 65: Trong thí nghieä m giao thoa aù nh saù ng vôù i hai khe Young caù ch nhau 0,5mm aù nh saùng coù
böôù c soùng l = 5.10
-7
m, maø n aûnh caù ch hai khe 2m. Vuø ng giao thoa treân maø n roäng 17 mm thì soá
vaâ n saù ng quan saù t ñöôï c treân maø n laø :
A: 10 B: 9 C: 8 D: 7
Câu 66: Trong thí nghieä m giao thoa aù nh saù ng vôù i 2 khe Young (a = 0,5mm, D = 2m). Khoaû ng
caù ch giöõ a vaân toá i thöù ba ôû beâ n phaû i vaâ n trung taâm ñeán vaâ n saùng baä c naê m ôû beâ n traù i vaân saùng
trung taâ m laø 15mm. Böôùc soùng cuû a aù nh saùng duøng trong thí nghieä m laø :
A: l = 0,55.10
-3
mm C: l = 0.5 mm
B: l = 600nm D: Moät ñaùp soá khaù c caù c ñaù p soá : A, B, C.
Câu 67: Trong thí nghieä m Young veà giao thoa aùnh saù ng (a = 0,6 mm, D = 2m), ta thaá y 10 vaâ n
saù ng lieân tieá p caù ch nhau 2,8 cm. Haõ y tìm böôù c soùng l cuû a aùnh saù ng ñôn saé c ñaõ duøng trong thí
nghieäm.
A: l = 6 mm C: l = 600nm
B: l = 0,65.10
-3
mm D: Moä t ñaùp soá khaù c caù c ñaùp soá A, B, C.
Câu 68: Trong thí nghieä m giao thoa aù nh saù ng ñôn saé c ñoá i vôù i khe Young. Treân maø n aûnh, beà roäng
cuûa 10 khoaû ng vaâ n ño ñöôï c laø 1,6 cm. Taï i ñieå m A treâ n maø n caù ch vaân chính giöõ a moä t khoaû ng x =
4 mm , ta thu ñöôï c :
A: Vaâ n saù ng baä c 2. C : Vaâ n saù ng baä c 3.
B: Vaâ n toái thöù 2 keå töø vaân saù ng chính giöõ a. D : Vaâ n toá â i thöù 3 keå töø vaân saùng chính giöõ a.
Câu 69: Thí nghieä m giao thoa khe Young vôù i aùnh saù ng ñôn saé c coù böôù c soùng l = 0,5mm. Khoaû ng
caù ch giöõ a hai nguoà n keá t hôï p laø a = 2mm, khoaû ng caù ch töø hai nguoàn ñeá n maø n laø D = 2m. Tìm soá
vaâ n saù ng vaø soá vaân toá i thaáy ñöôï c treâ n maø n bieát giao thoa tröôø ng coù beà roä ng L = 7,8mm.
A: 7 vaân saùng, 8 vaân toá i. C: 7 vaâ n saù ng, 6 vaâ n toá i.
B: 15 vaân saùng, 16 vaâ n toá i. D: 15 vaâ n saù ng, 14 vaân toá i.
Câu 70: Thöï c hieä n thí nghieä m Young veà giao thoa aù nh saùng vôù i hai khe S
1
, S
2
caù ch nhau moä t
ñoaïn a = 0,5mm, hai khe caù ch maøn aû nh moä t khoaûng D = 2m. AÙ nh saùng ñôn saé c duøng trong thí
nghieäm coù böôù c soùng l = 0,5mm. Beà roä ng mieà n giao thoa treân maø n do ñöôï c laø l = 26mm. Khi ñoù
trong mieà n giao thoa ta quan saù t ñöôï c:
A: 6 vaâ n saù ng vaø 7 vaâ n toá i C: 7 vaâ n saù ng vaø 6 vaâ n toá i.
B: 13 vaân saùng vaø12 vaân toá i. D: 13 vaâ n saù ng vaø 14 vaân toá i.
Câu 71: Trong thí nghieä m giao thoa aù nh saù ng baè ng khe Young, khoaûng caù ch hai khe a = S
1
S
2
= 4
mm, khoaûng caù ch töø hai khe ñeán maø n aû nh quan saù t laø : D = 2 m, ngöôø i ta ño ñöôï c khoaû ng caù ch
giöõa hai vaân saù ng baä c 5 ôû hai beân vaâ n saù ng chính giöõ a laø 3 mm. Böôù c soù ng l cuû a aù nh saù ng ñôn
saé c duøng trong thí nghieäm laø :
A: 0,6mm B : 0,7mm C: 0,4mm D: 0,5mm
Câu 72: Thí nghieä m giao thoa aùnh saù ng vaø hai khe Young. Nguoàn saùng goà m hai aù nh saùng ñôn
saé c coù böôù c soùng l
1
= 0,5 mm vaø l
2
. Khi ñoù ta thaáy taï i vaâ n saùng baä c 4 cuû a böù c xaï l
1
truø ng vôù i
moät vaân saù ng cuû a l
2
. Tính l
2
. Bieá t l
2
coù giaù trò töø 0,6 mm ñeá n 0,7mm.
A: 0,64 mm B: 0,65 mm C: 0,68 mm D: 0,69 mm

Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 13 Trang:
Câu 73: Trong giao thoa v i khe Young có : a =1,5 mm, D =3 m, ngZ i ta oo oZ c kho ng cách
gi a vân sáng b c 2 và vân sáng b c 5 cùng m t phía vân trung tâm là 3mm. Tính kho ng cách gi a
vân sáng b c 3 và vân sáng b c 8 cùng m t phía vân trung tâm.
A: 3.10
-3
m B. 8.10
-3
m C. 5.10
-3
m D. 4.10
-3
m
Câu 74: Trong giao thoa v i khe Young có : a =1,5 mm, D =3 m, ngZ i ta oo oZ c kho ng cách
gi a vân sáng b c 2 và vân sáng b c 5 cùng m t phía vân trung tâm là 3mm. Tìm s vân sáng quan
sát oZ c trên vùng giao thoa có b r ng 11mm.
A: 9 B. 10 C. 12 D. 11
Câu 75: Thöï c hieä n giao thoa aù nh saùng coù böôù c soùng l = 0,6mm vôù i hai khe Young caù ch nhau a =
0,5mm. Maø n aûnh caù ch haï i khe moä t khoaûng D = 2m. ÔÛ caù c ñieå m M vaø N ôû hai beân vaâ n saùng trung
taâ m, caù ch vaâ n saù ng trung taâ m 3,6mm vaø 2,4mm, ta coù vaâ n toá i hay saùng?
A: Vaâ n ôû M vaø o N ñeàu laø vaân saù ng. C: Vaâ n ôû M vaø ôû N ñeà u laø vaâ n toá i.
B: ÔÛ M laø vaâ n saù ng, ôû N laø vaâ n toá i. D: ÔÛ M laø vaâ n toá i, ôû N laø vaâ n saù ng.
Câu 76: Trong thí nghieä m Young veà giao thoa aù nh saù ng : khoaû ng caù ch giöõ a hai khe laø a = S
1
S
2
=
1,5 (mm), hai khe caù ch maø n aû nh moä t ñoaïn D = 2 (m). Chieáu ñoà ng thôø i hai böù c xaï ñôn saé c l
1
=
0,48mm vaø l
2
= 0,64 mm vaøo hai khe Young. Khoaû ng caù ch ngaé n nhaá t giöõa hai vaâ n saù ng cuø ng
maø u vôù i vaâ n saùng chính giöõa coù giaù trò laø :
A: d = 1,92 (mm) B: d = 2,56 (mm) C: d = 1,72 (mm) D: d = 0,64 (mm)
Câu 77: Trong thí nghi m giao thoa v i khe Young, ngu n sáng phát ra hai oån s c có bZ c sóng
l
1
=0,5mm, l
2
=0,6mm. Hai khe Young cách nhau 1,5mm, màn nh cách hai khe 1,5m. Xác onh v
trí c a vân sáng b c 4 ng v i hai oån s c trên. Kho ng cách gi a hai vân sáng này là bao nhiêu
(xét m t bên vân trung tâm)?
A:
1 S4
2 S4
x 2 mm
x 0,4mm
x 2,4mm
l Þ = ü
Þ D =
ý
l Þ =
þ

B:
1 S4
2 S4
x 2,4mm
x 0,4mm
x 2 mm
l Þ = ü
Þ D =
ý
l Þ =
þ

C:
1 S4
2 S4
x 24 mm
x 4 mm
x 20 mm
l Þ = ü
Þ D =
ý
l Þ =
þ

D:
1 S4
2 S4
x 20 mm
x 4 mm
x 24 mm
l Þ = ü
Þ D =
ý
l Þ =
þ

Câu 78: Giao thoa v i khe Young có a =0,5mm; D =2m. Ngu n sáng dùng là ánh sáng tr ng có
(l
o
=0,75mm; l
t
=0,40mm). Tính b r ng c a quang ph b c 1 và 3.
A:
1
2
x 14mm
x 42mm
D = ì
í
D =
î
B:
1
2
x 14mm
x 4,2mm
D = ì
í
D =
î
C:
1
2
x 1,4mm
x 4,2mm
D = ì
í
D =
î
D:
1
2
x 1,4mm
x 42mm
D = ì
í
D =
î

Câu 79: Trong thí nghi m giao thoa v i ánh sáng tr ng. Tìm nh ng v ch sáng c a ánh sáng oån s c
nào n m trùng vào v trí vân sáng b c 4 (K =4) c a ánh sáng màu o l
o
=0,75mm. Bi t r ng khi
quan sát ch nhìn th y các vân c a ánh sáng có bZ c sóng t 0,4mm o n 0,76mm.
A: Vân b c 4, 5, 6 và 7 C. Vân b c 5, 6, 7 và 8
B: Vân b c 6, 7 và 8 D. Vân b c 5, 6 và 7
Câu 80: Trong thí nghi m Young, kho ng cách gi a hai khe sáng là 1mm, kho ng cách t hai khe
o n màn nh là 1m. BZ c sóng c a ánh sáng dùng trong thí nghi m là 0,6mm. Tính hi u oZ ng oi d
t S
1
và S
2
o n oi m M trên màn cách vân trung tâm 1,5cm và kho ng vân i.
A:
3
15.10 mm
i 0,6 m
-
ìd =
í
= m
î
B:
3
1,5.10 mm
i 0,6mm
-
ìd =
í
=
î
C:
3
15.10 mm
i 0,6mm
-
ìd =
í
=
î
D:
3
1,5.10 mm
i 0,6 m
-
ìd =
í
= m
î


Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 14 Trang:
Câu 81: Giao thoa v i khe Young có a =0,5mm; D =2m. Ngu n sáng dùng là ánh sáng tr ng có
(l
o
=0,75mm; l
t
=0,40mm). Xác onh s b c x b t t t i oi m M cách vân trung tâm 0,72cm.
A: 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 82: Trong thí nghieä m Young vôù i aù nh saùng traé ng (0,4 mm < l < 0,75mm), cho a = 1 mm, D =
2m: Haõ y tìm beà roäng cuû a quang phoå lieân tuï c baä c 3.
A: 2,1 mm B: 1,8 mm C: 1,4 mm D: 1,2 mm
Caâ u 83: Trong thí nghieä m Young veà giao thoa aù nh saù ng, khoaû ng caù ch giöõ a hai khe laø a =
0,6mm, khoaûng caù ch töø hai khe ñeán maø n aû nh laø D = 2m. Nguoà n phaù t aùnh saùng aùnh saùng traé ng.
Haõ y tính beà roäng cuû a quang phoå lieâ n tuï c baä c 2. Böôùc soù ng cuû a aù nh saùng tím laø 0,4mm, cuû a aùnh
saù ng ñoû laø 0,76mm.
A: 2,4mm B: 1,44mm C: 1,2mm D: 0,72mm
Caâ u 84: Choï n caâ u traû lôø i ñuùng. Trong thí nghieä m Young, caù c khe ñöôï c chieá u saù ng baè ng aùnh saùng
traé ng coù böôù c soùng töø 0,4 mm ñeán 0,75mm. Khoaû ng caù ch giöõ a hai khe laø 0,5mm, khoaû ng caù ch
giöõa hai khe ñeán maø n laø 2m. Ñoä roä ng quang phoå baä c moä t quan saùt ñöôï c treân maø n laø :
A: 1,4 mm B : 1,4 cm C: 2,8 mm D: 2,8 cm
Caâ u 85: M t ngu n sáng S phát ra ánh sáng oån s c có bZ c sóng l =0,5m, o n khe Young S
1
, S
2

v i S
1
S
2
=a =0,5mm. M t ph ng ch a S
1
S
2
cách màn (E) m t kho ng D =1m. N u thí nghi m
trong môi trZ ng có chi t su t
4
n'
3
= thì kho ng vân là:
A: 1,75mm B. 1,5mm C. 0,5mm D. Ñaùp aùn khaù c
Caâ u 86: Khi thöï c hieä n giao thoa vôùi aùnh saù ng ñôn saé c: trong khoâng khí, taï i ñieå m A treâ n maø n aûnh
ta ñöôï c vaâ n saù ng baä c 3. Giaû söû thöï c hieän giao thoa vôù i aù nh saù ng ñôn saé c ñoù trong nöôù c coù chieá t
suaá t n = 3 taï i ñieå m A treâ n maø n ta thu ñöôï c :
A: Vaã n laø vaâ n saù ng baä c 9. C: Vaâ n saùng baä c 27.
B: Vaâ n toá i thöù 3 keå töø vaân saù ng chính giöõ a. D: Vaâ n toá i thöù 4 keå töø vaâ n saù ng chính giöõ a.
Caâ u 87: Thí nghieä m giao thoa aùnh saù ng vôù i hai khe Young. Nguoà n saù ng goà m ba böù c xaï ñoû , luï c,
lam ñeå taïo aùnh saùng traé ng: Böôùc soù ng cuû a aù nh saùng ñoû , luï c, lam theo thöù töï laø 0,64mm; 0,54mm;
0,48mm. Vaâ n trung taâ m laø vaân saùng traé ng öùng vôùi söï choàng chaä p cuû a ba vaân saù ng baä c k = 0 cuû a
caù c böù c xaï ñoû , luï c, lam. Vaâ n saùng traé ng ñaà u tieâ n keå töø vaâ n trung taâm öùng vôù i vaân saùng baä c maáy
cuûa aù nh saùng ñoû ?
A: 24. B: 27. C: 32. D: 2.
Caâ u 88: Trong thí nghieä m Young veà giao thoa aù nh saù ng, hieä u khoaû ng caù ch töø hai khe ñeá n moä t
ñieåm A trên maø n laø Dd = 2,5mm. Chieáu saù ng hai khe baè ng aùnh saù ng traé ng coù böôù c soù ng naè m
trong khoaûng 0,4mm < l < 0,75mm. Soá böù c xaï ñôn saé c bò trieät tieâu taï i A laø :
A: 1 böù c xaï . B: 3 böù c xaï . C: 4 böù c xaï . D: 2 böù c xaï .
Caâ u 89: Trong quaù trình tieán haønh thí nghieä m giao thoa aùnh saù ng vôù i 2 khe Young, khi ta dòch
chuyeån khe S song song vôù i maø n aûnh ñeán vò trí sao cho hieäu soá khoaû ng caù ch töø ñoù ñeá n S
1
vaø S
2

baè ng
2
l
. Taï i taâm O cuûa maø n aû nh ta seõ thu ñöôï c :
A: Vaâ n saù ng baä c 1. C: Vaâ n toá i thöù 1 keå töø vaâ n saù ng baä c 0.
B: Vaâ n saù ng baä c 0. D: Vaâ n toá i thöù 2 keå töø vaâ n saù ng baä c 0.
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 15 Trang:
QUANG PHOÅ AÙ NH SAÙ NG TIA HOÀ NG NGOAÏ I, TÖÛ NGOAÏ I, RÔNGHEN
Caâ u 90: O c oi m c a quang ph liên t c là:
A: Ph thu c vào thành ph n c u t o c a ngu n sáng.
B: Không ph thu c vào thành ph n c u t o c a ngu n sáng.
C: Không ph thu c vào nhi t o c a ngu n sáng.
D: Có nhi u v ch sáng t i xen k nhau.
Caâ u 91: Oi u nào sau oây là sai khi nói v quang ph liên t c?
A: Quang ph liên t c không ph thu c vào thành ph n c u t o c a ngu n sáng.
B: Quang ph liên t c ph thu c vào nhi t o c a ngu n sáng.
C: Quang ph liên t c là nh ng v ch màu riêng bi t hi n trên m t n n t i.
D: Quang ph liên t c do các v t r n, l ng ho c khí có kh i lZ ng riêng l n khi b nung nóng
phát ra.
Caâ u 92: Quang phoå vaï ch thu ñöôï c khi chaá t phaù t saùng ôû traï ng thaù i
A: Raé n. C: Loû ng.
B: Khí hay hôi noùng saùng döôù i aùp suaát thaá p. D: Khí hay hôi noùng saùng döôù i aùp suaát cao.
Caâ u 93: Chæ ra phaù t bieå u sai trong caù c phaù t bieåu sau :
A: Quang phoå lieân tuï c laø moä t daû i saù ng coù maøu bieá n ñoå i lieâ n tuï c.
B: Quang phoå lieân tuï c phaù t ra töø caù c vaä t bò nung noùng.
C: Quang phoå lieân tuï c khoâng phuï thuoäc vaø o thaø nh phaà n caá u tao cuû a nguoà n saù ng, maø chæ
phuï thuoä c vaø o nhieät ñoä cuû a nguoàn saùng.
D: Vuø ng saùng maï nh trong quang phoå lieâ n tuïc dòch veà phía böôù c soù ng daø i khi nhieä t ñoä cuû a
nguoàn saù ng taêng leân.
Caâ u 94: Phát bi u nào sau oây là sai khi nói v quang ph v ch phát x ?
A: Quang ph v ch phát x bao g m m t h th ng nh ng v ch màu riêng r n m trên m t
n n t i.
B: Quang ph v ch phát x bao g m m t h th ng nh ng dãy màu bi n thiên liên t c n m
trên m t n n t i.
C: M i nguyên t hoá h c tr ng thái khí hay håi nóng sáng dZ i áp su t cho m t quang ph
v ch riêng, o c trZng cho nguyên t oó.
D: Quang ph v ch phát x c a các nguyên t khác nhau thì r t khác nhau v s lZ ng các
v ch quang ph , v trí các v ch và o sáng t o i c a các v ch oó.
Caâ u 95: Phát bi u nào sau oây là oúng khi nói v quang ph v ch h p th ?
A: Quang ph c a M t Tr i mà ta thu oZ c trên Trái O t là quang ph v ch h p th .
B: Quang ph v ch h p th có th do các v t r n nhi t o cao phát sáng phát ra.
C: Quang ph v ch h p th có th do các ch t l ng nhi t o th p phát sáng phát ra.
D: C A, B, C o u oúng.
Caâ u 96: Phát bi u nào sau oây là oúng khi nói v oi u ki n thu oZ c quang ph v ch h p th ?
A: Nhi t o c a oám khí bay håi h p th ph i cao hån nhi t o c a ngu n sáng phát ra quang
ph liên t c.
B: Nhi t o c a oám khí bay håi h p th ph i th p hån nhi t o c a ngu n sáng phát ra quang
ph liên t c.
C: Nhi t o c a oám khí bay håi h p th ph i b ng nhi t o c a ngu n sáng phát ra quang
ph liên t c.
D: M t oi u ki n khác.


Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 16 Trang:
Caâ u 97: Quang ph v ch phát x hidro có 4 v ch màu o c trZng:
A: O , vàng, lam, tím. C: O , l c, chàm, tím.
B: O , làm, chàm, tím D: O , vàng, chàm, tím
Caâ u 98: Phát bi u nào sau oây là oúng khi nói v phép phân tích b ng quang ph .
A: Phép phân tích quang ph là phân tích ánh sáng tr ng.
B: Phép phân tích quang ph là phép phân tích thành ph n c u t o c a các ch t d a vào vi c
nghiên c u quang ph c a chúng.
C: Phép phân tích quang ph là nguyên t c dùng o xác onh nhi t o c a các ch t.
D: C A, B, C o u oúng.
Caâ u 99: Hieä n töôï ng quang hoï c naøo sau ñaâ y söû duï ng trong maù y phaâ n tích quang phoå ?
A: Hieä n töôï ng khuù c xaï aùnh saùng. C: Hieän töôïng phaû n xaï aù nh saù ng.
B: Hieä n töôï ng giao thoa aùnh saùng. D: Hieän töôïng taù n saé c aù nh saù ng.
Caâ u 100: Maùy quang phoå laø duïng cuï duøng ñeå :
A: Ño böôù c soù ng caù c vaïch quang phoå .
B: Tieá n haønh caù c pheùp phaân tích quang phoå .
C: Quan saù t vaø chuïp quang phoå cua caù c vaä t.
D: Phaân tích moä t chuø m aù nh saùng phöù c taï p thaø nh nhöõng thaø nh phaàn ñôn saé c.
Caâ u 101: Tia töû ngoaï i coù tính chaá t naøo sau ñaâ y?
A: Khoâng laø m ñen kính aûnh. C: Bò leä ch trong ñieä n tröôø ng vaø töø tröôø ng.
B: Truyeà n ñöôï c qua giaá y, vaû i, goã . D: Kích thích söï phaù t quang cuû a nhieà u chaá t.
Caâ u 102: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai khi noù i veà maùy quang phoå ?
A: Laø duï ng cuï duøng ñeå phaân tích chính aùnh saù ng coù nhieà u thaønh phaà n thaønh nhöõ ng thaø nh
phaàn ñôn saé c khaù c nhau.
B: Nguyeân taé c hoaï t ñoä ng döï a treâ n hieä n töôïng taù n saéc aù nh saù ng.
C: Duø ng ñeå nhaä n bieá t caù c thaø nh phaàn caá u taï o cuû a moät chuø m saù ng phöù c taï p do moät nguoà n
saù ng phaù t ra.
D: Boä phaä n cuû a maùy laø m nhieä m vuï taùn saé c aù nh saùng laø thaáu kính.
Caâ u 103: Quang phoå Maë t Trôøi ñöôï c maù y quang phoå ghi ñöôï c laø :
A: Quang phoå lieân tuï c. C: Quang phoå vaï ch phaù t xaï .
B: Quang phoå vaï ch haáp thuï . D: Moä t loaï i quang phoå khaù c.
Caâ u 104: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai khi noù i veà maù y quang phoå duø ng laêng kính?
A: Maù y quang phoå duø ng ñeå phaân tích chuø m saù ng phöù c taï p thaø nh nhöõ ng thaø nh phaàn ñôn saé c
khaù c nhau.
B: Maù y quang phoå hoaï t ñoäng döï a treâ n nguyeâ n taé c cuû a hieän töôï ng taùn saé c aùnh saùng.
C: Maù y quang phoå duø ng laêng kính coù 3 phaà n chính: oá ng tröï c chuaå n, boä phaä n taù n saé c, oá ng
ngaé m.
D: Maù y quang phoå duø ng laêng kính coù boä phaä n chính laø oáng ngaé m.
Caâ u 105: Ch n câu sai trong các câu sau:
A: Các v t r n, l ng, khí (có t kh i l n) khi b nung nóng o u phát ra quang ph liên t c.
B: Quang ph v ch phát x c a các nguyên t khác nhau thì khác nhau.
C: O thu oZ c quang ph h p th nhi t o c a oám khí bay håi h p th phài l n hån nhi t
o c a ngu n sáng phát ra quang ph liên t c.
D: D a vào quang ph liên t c ta có th xác onh oZ c nhi t o c a v t phát sáng.


Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 17 Trang:
Caâ u 106: Trong caù c nguoàn phaù t saùng sau ñaây, nguoà n naøo phaù t ra quang phoå vaï ch?
A: Maë t Trôø i. C: Ñeø n hôi natri noùng saù ng.
B: Moä t thanh saé t nung noùng ñoû . D: Moä t boù ñuoá c ñang chaùy saùng.
Caâ u 107: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai khi noù i veà quang phoâ vaï ch.
A: Quang phoå vaï ch phaù t xaï vaø quang phoå vaï ch haáp thu cuû a cuø ng moä t nguyeân toá thì gioá ng
nhau veà soá löôïng vaø maø u saé c caù c vaï ch.
B: Quang phoå vaï ch phaù t xaï vaø quang phoå vaï ch haáp thuï cuû a cuøng moä t nguyeân toá thì gioá ng
nhau veà soá löôïng vaø vò trí caù c vaï ch.
C: Quang phoå vaï ch phaù t xaï vaø quang phoå vaï ch haáp thuï ñieàu coù theå duøng ñeå nhaä n bieá t söï coù
maë t cuû a moä t nguyeân toá naøo ñoù trong nguoàn caà n khaû o saù t.
D: Quang phoå vaï ch phaùt xaï vaø quang phoå vaï ch haáp thu ñeà u ñaë c tröng cho nguyeân.
Caâ u 108: Trong maù y quang phoå , chuøm tia loù ra khoû i laêng kính trong heä taù n saé c tröôù c khi qua
thaáu kính cuû a buoà ng toá i laø :
A: Moä t chuø m saùng song song.
B: Moä t chuø m tia phaân kyø coù nhieà u maø u.
C: Moä t taä p hôïp nhieàu chuø m tia song song, moã i chuø m coù moä t maø u.
D: Moä t chuø m tia phaân kyø maø u traé ng.
Caâ u 109: Neá u chuø m saù ng ñöa vaø o oá ng chuaå n tröï c cuû a maù y quang phoå laø do boù ng ñeø n ñaây toù c
noùng saùng phaù t ra thì quang phoå thu ñöôï c trong buoàng aû nh thuoä c loaï i naø o?
A: Quang phoå vaï ch. C: Quang phoå haáp thuï .
B: Quang phoå lieân tuï c. D: Moät loaï i quang phoå khaù c.
Caâ u 110: Quang phoå cuû a Maë t Trôø i maø ta thu ñöôïc treâ n Traù i Ñaá t laø quang phoå .
A: Lieâ n tuïc.
B: Vaï ch phaù t xaï .
C: Vaï ch haá p thuï cuû a lôù p khí quyeå n cuû a Maä t Trôø i.
D: Vaï ch haá p thuï cuû a lôù p khí quyeå n cuû a Traù i Ñaá t.
Caâ u 111: Öu ñieå m tuyeä t ñoá i cuû a pheù p phaâ n tích quang phoå laø :
A: Phaân tích ñöôï c thaønh phaà n caá u taïo cuû a caù c vaä t raé n, loû ng ñöôï c nung noùng saùng.
B: Xaù c ñònh ñöôï c tuoå i cuû a caù c coå vaä t, öù ng duïng trong ngaønh khaû o coå hoï c.
C: Xaù c ñònh ñöôï c söï coù maët cuû a caù c nguyeân toá trong moä t hôï p chaá t.
D: Xaù c ñònh ñöôïc nhieä t ñoä cuõng nhö thaønh phaà n caá u taïo beà maët cuû a caù c ngoâ i sao.
Caâ u 112: Choï n cuïm töø thích hôï p ñeå ñieàn vaø o phaà n coøn thieáu : Nguyeân taé c cuû a maù y quang phoå
döï a treân hieä n töôï ng quang hoï c chính laø hieän töôïng.. Boä phaän thöï c hieä n taù c duïng
treâ n laø
A: Giao thoa aùnh saù ng, hai khe Young. C: Taùn saé c aùnh saùng, oáng chuaå n tröïc.
B: Giao thoa aùnh saù ng, laêng kính. D: Taùn saé c aùnh saùng, laê ng kính.
Caâ u 113: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø ñuù ng?
A: Quang phoå cuû a maë t trôøi maø ta thu ñöôï c treân traù i ñaát laø quang phoå haá p thuï .
B: Quang phoå vaï ch phaù t xaï phuï thuoäc vaøo nhieä t ñoä cuû a nguoàn saùng.
C: Quang phoå lieân tuï c phuï thuoä c vaøo thaø nh phaàn caáu taï o cuû a nguoà n saùng.
D: Quang phoå do caù c khí hay hôi ôû aùp suaá t thaá p bò kích thích phaù t ra laø quang phoå lieân tuïc.
Caâ u 114: Tia hoàng ngoaï i laø soùng ñieän töø coù böôù c soùng:
A: l < 0,4 mm B: l > 0,75 mm C: 0,4 mm < l < 0,75 mm D: l > 0,4 mm


Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 18 Trang:
Caâ u 115: Phaù t bieåu naø o sau daâ y laø sai khi noù i veà tia hoàng ngoaï i?
A: Laø nhöõng böù c xaï khoâng nhìn thaáy ñöôï c, coù böôù c soù ng lôùn hôn böôù c soùng aù nh saù ng ñoû .
B: Coù baûn chaá t laø soùng ñieä n töø.
C: Do caù c vaä t bò nung noùng phaù t ra. Taùc duïng noå i baät nhaá t laø taù c duï ng nhieä t.
D: ÖÙ ng duï ng ñeå trò bònh coø i xöông.
Caâ u 116: Khi noùi veà tia hoà ng ngoaï i, phaù t bieå u naøo sau oaây laø sai ?
A: Tia hoàng ngoaï i coù taù c duïng dieä t khuaå n, khöû truø ng.
B: Tia hoàng ngoaïi phát ra töø caù c vaä tt bò nung noùng.
C: Tia hoàng ngoaï i laø böùc xaï ñieä n töø coù böôù c soùng lôùn hôn böôù c soùng cuû a aùnh saùng ñoû .
D: Tia hoàng ngoaï i coù taù c duïng nhieät.
Caâ u 117: Khi noùi veà tia töû ngoaï i, phaù t bieåu naø o sau ñaâ y sai?
A: Tia töû ngoaï i phaù t ra töø caù c vaä t bò nung noùng leân nhieät ñoä cao vaø i ngaø n ñoä .
B: Tia töû ngoaï i laø böù c xaï ñieän töø coù böôù c soù ng lôùn hôn böôù c soù ng cuû a aù nh saùng tím.
C: Tia töû ngoaï i coù taùc duïng quang hoaù , quang hôïp.
D: Tia töû ngoaï i ñöôï c duøng trong y hoï c ñeå chöõ a beänh coø i xöông.
Caâ u 118: Có th nh n bi t tia töû ngo i b ng:
A: màn hu nh quang. C: mt ngZ i.
B: quang ph k D: pin nhi t oi n
Caâ u 119: Ch n các c m t thích h p o oi n vào các ch tr ng cho h p nghta: Tia t ngo i là
nh ng b c x có bZ c sóng bZ c sóng c a ánh sáng .
A: Nhìn th y oZ c - nh hån tím. C: Không nhìn th y oZ c - l n hån tím.
B: Không nhìn th y oZ c - nh hån - o . D: Không nhìn th y oZ c - nh hån tím.
Caâ u 120: Ánh sáng có bZ c sóng 0,55.10
-3
mm là ánh sáng thu c:
A: Tia h ng ngo i.. C: Tia t ngo i
B: Ánh sáng tím D: Ánh sáng kh bi n.
Caâ u 121: Các tính ch t ho c tác d ng nào sau oây không ph i c a tia t ngo i?
A: Có tác d ng ion hoá ch t khí. C: Có kh nLng gây ra hi n tZ ng quang oi n.
B: B th ch anh h p th r t mnh. D: Có tác d ng sinh h c.
Caâ u 122: Phát bi u nào sau oây oúng v i tia t ngo i?
A: Tia t ngo i là m t trong nh ng b c x mà mt thZ ng có th nhìn th y.
B: Tia t ngo i là b c x không nhìn th y có bZ c sóng nh hôn bZ c sóng c a ánh sáng tím
(0,4mm).
C: Tia t ngo i là m t trong nh ng b c x do các v t có kh i lZ ng riêng l n phát ra.
D: Tia t ngo i là b c x không nhìn th y, có bZ c sóng l n hån bZ c sóng c a ánh sáng o
(0,75mm).
Caâ u 123: B c x (hay tia) t ngo i là b c x .
A: oån s c, có màu tím s m. C: không màu, ngoài vuøng tím c a quang ph .
B: có bZ c sóng t 400nm o n vài nanomet. D: có bZ c sóng t 750nm o n 2 mm.
Caâ u 124: Tia t ngo i:
A: không làm oen kính nh. C: kích thích s phát quang c a nhi u ch t.
B: b l ch trong oi n trZ ng và t trZ ng. D: truy n oZ c qua gi y, v i và g .
Caâ u 125: Ch n câu sai? Các ngu n phát ra tia t ngo i là:
A: M t Tr i C: H quang oi n
B: Oèn cao áp thu ngân D: Dây tóc bóng oèn chi u sáng.

Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 19 Trang:
Caâ u 126: Ch n câu sai:
A: Tia h ng ngo i do các v t b nung nóng phát ra.
B: Tia h ng ngo i làm phát hu nh quang m t s ch t.
C: Tác d ng n i b t nh t c a tia h ng ngo i là tác d ng nhi t.
D: BZ c sóng c a tia h ng ngo i l n hån 0,75mm.
Caâ u 127: B c x (hay tia) h ng ngo i là b c x :
A: oån s c, có máu h ng.
B: oån s c, không màu ngoài o u o c a quang ph .
C: có bZ c sóng nh dZ i 0,4mm.
D: có bZ c sóng t 0,75mm t i c mm.
Caâ u 128: M t v t phát oZ c tia h ng ngo i vào môi trZ ng xung quanh ph i có nhi t o :
A: cao hån nhi t o môi trZ ng C: trên 0
o
C
B: Trên 100
o
C D: trên 0 K
Caâ u 129: Ch n câu oúng
A: Tia h ng ngo i có t n s cao hån tia sáng vàng c a natri.
B: Tia t ngo i có bZ c sóng l n hån các tia Ha, c a hidro.
C: BZ c sóng c a b c x h ng ngo i l n hån bZ c sóng b c x t ngo i.
D: B c x t ngo i có t n s th p hån b c x h ng ngo i.
Caâ u 130: Tia h ng ngo i có bZ c sóng n m trong kho ng nào trong các kho ng sau oây?
A: T 10
-12
m o n 10
-9
m C: T 10
-9
m o n 4.10
-7
m
B: T 4.10
-7
m o n 7,5.10
-7
m D: T 7,5.10
-7
m o n 10
-3
m
Caâ u 131: Oi u nào sau oây là sai khi so sánh tia h ng ngo i và tia t ngo i?
A: Cùng b n ch t là sóng oi n t .
B: Tia h ng ngo i có bZ c sóng nh hån tia t ngo i.
C: Tia h ng ngo i và tia t ngo i o u có tác d ng lên kính nh.
D: Tia h ng ngo i và tia t ngo i o u không nhìn th y b ng mt thZ ng.
Caâ u 132: Khi noù i veà tia Rônghen (tia X); phaù t bieåu naø o sau ñaây sai?
A: Tia Rônghen laø böù c xaï ñieä n töø coù böôù c soùng trong khoaû ng 10
-12
m ñeán 10
-8
m.
B: Tia Rônghen coù khaû naê ng ñaâ m xuyeâ n maï nh.
C: Tia Rônghen coù böôù c soù ng caøng daø i seõ ñaâm xuyeân cung maïnh.
D: Tia Rônghen coù theå duø ng ñeå chieáu ñieän, trò moä t soá ung thö noâng.
Caâ u 133: Tính chaá t naøo sau ñaù y khoâng phaû i laø tính chaá t cuûa tia X ?
A: Coù khaû naêng huû y dieä t teá baøo. C: Xuyeân qua lôù p chì daøy côõ cm.
B: Taïo ra hieän töôïng quang ñieän. D: Laø m ion hoù a chaá t khí.
Caâ u 134: Tính chaá t gioáng nhau giöõ a tia Rônghen vaø tia töû ngoaï i laø :
A: Bò haáp thuï bôû i thuû y tinh vaø nöôù c. C: Laø m phaù t quang moät soá chaá t.
B: Coù tính ñaâ m xuyeâ n maï nh. D: Coù 3 tính chaá t neâu trong A, B, C.
Caâ u 135: Böù c xaï haõ m (tia Rônghen) phaù t ra töø oá ng Rônghen laø :
A: Chuø m electron ñöôï c taê ng toá c trong ñieä n tröôø ng maïnh.
B: Chuø m photon phaù t ra töø catoâ t khi bò ñoá t noùng.
C: Soù ng ñieä n töø coù böôù c soùng raá t daø i.
D: Soù ng ñieä n töø coù taà n soá raá t lôù n.
Caâ u 136: Thân th con ngZ i nhi t o 37
o
C phát ra b c x nào trong các lao b c x sau?
A: Tia X C: B c x nhìn th y
B: Tia h ng ngo i. D: Tia t ngo i.
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 20 Trang:
Caâ u 137: Trong coâng nghieä p ñeå laø m mau khoâ lôùp sôn ngoaøi ngöôø i ta söû duïng taù c duïng nhieä t cuû a:
A: tia Rônghen. C: tia töû ngoaï i.
B: tia hoàng ngoaï i. D: tia phoùng xaï g.
Caâ u 138: Haõ y saé p xeáp theo thöù töï böôù c soùng giaû m daà n cuû a caù c soù ng ñieä n töø sau :
A: AÙ nh saùng thaáy ñöôï c, tia hoà ng ngoaï i, tia töû ngoaï i.
B: Tia hoàng ngoaï i, tia töû ngoaï i, aù nh saù ng thaá y ñöôï c.
C: Tia töû ngoaï i, tia hoàng ngoaï i, aù nh saùng thaá y ñöôï c.
D: Tia hoàng ngoaï i, aù nh saùng thaáy ñöôï c, tia töû ngoaï i.
Caâ u 139: Khi noùi veà quang phoå , ñeå haáp thuï ñöôï c aùnh saù ng, vaä t haá p thuï phaû i coù :
A: Theå tích nhoû hôn theå tích cuû a vaä t phaù t saù ng.
B: Khoá i löôï ng nhoû hôn khoá i löôïng cuû a vaä t phaù t saùng.
C: Nhieät ñoä nhoû hôn nhieät ñoä cuû a vaä t phaù t saùng.
D: Chieá t suaá t lôù n hôn chieá t suaá t cuû a vaä t phaù t saùng.
Caâ u 140: Ch n câu sai trong các câu sau:
A: Tia X có tác d ng mnh lên kính nh. C: Tia h ng ngo i có b n ch t sóng oi n t .
B: Tia X là sóng oi n t có bZ c sóng dài. D: Tia t ngo i làm phát quang m t s ch t.
Caâ u 141: Trong các y u t sau oây:
I. Nguyên t lZ ng c a ch t h p th . II. O dày c a ch t h p th .
III. BZ c sóng c a tia X.
Y u t nào nh hZ ng o n kh nLng oâm xuyên c a tia X?
A: I, II B. II, III C. I, III D. I, II, III
Caâ u 142: Ch n câu sai khi nói v tia X.
A: Tia X oZ c khám phá b i nhà bác h c Rånghen.
B: Tia X có nLng lZ ng l n vì có bZ c sóng l n.
C: Tia X không b l ch phZång trong oi n trZ ng c8ng nhZ t trZ ng.
D: Tia X là sóng oi n t .
Caâ u 143: Ch n câu sai.
A: Áp su t bên torng ng Rånghen nh c 10
-3
mmHg.
B: Hi u oi n th gi a anôt và catôt trong ng Rånghen có tr s c hàng ch c ngàn vôn.
C: Tia X có kh nLng ion hoá ch t khí.
D: Tia X giúp ch a b nh còi xZång.
Caâ u 144: Tính ch t quan tr ng nh t và oZ c ng d ng r ng rãi nh t c a tia X là:
A: kh nLng oâm xuyên. C: làm oen kính nh.
B: làm phát quang m t s ch t. D: hu di t t bào.
Caâ u 145: Phát bi u nào sau oây là oúng khi nói v tia X?
A: Tia X là m t lo i sóng oi n t có bZ c sóng ng n hån c bZ c sóng c a tia t ngo i.
B: Tia X là m t lo i sóng oi n t phát ra t nh ng v t b nung nóng o n nhi t o kho ng
500
o
C.
C: Tia X không có kh nLng oâm xuyên.
D: Tia X oZ c phát ra t oèn oi n.
Caâ u 146: Tia Rånghen là lo i tia có oZ c do:
A: M t b c x oi n t có bZ c sóng nh hån 10
-8
m.
B: O i âm c c c a ng Rånghen phát ra.
C: Catôt c a ng Rånghen phát ra.
D: B c x mng oi n tích.
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 21 Trang:
Caâ u 147: Phát bi u nào sau oây là sai khi nói v tính ch t và tác d ng c a tia X?
A: Tia X có kh nLng oâm xuyên.
B: Tia X tác d ng mnh lên kính nh, làm phát quang m t s ch t.
C: Tia X không có kh nLng ion hoá không khí.
D: Tia X có tác d ng sinh lý.
Caâ u 148: O t o m t chùm tia X, ta cho m t chùm electron nhanh b n vào:
A: m t ch t r n khó nóng ch y, có nguyên t lZ ng l n.
B: m t ch t r n có nguyên t lZ ng b t k .
C: m t ch t r n ho c m t ch t l ng có nguyên t lZ ng l n.
D: m t ch t r n, ch t l ng ho c ch t khí b t k .
Caâ u 149: Oi u nào sau oây là sai khi so sánh tia X và tia t ngo i?
A: Tia X có bZ c sóng dài hån so v i tia t ngo i.
B: Cùng b n ch t là sóng oi n t .
C: O u có tác d ng lên kính nh.
D: Có kh nLng gây phát quang cho m t s ch t.
Caâ u 150: Có th nh n bi t tia Rånghen b ng:
A: ch p nh. C: t bào quang oi n.
B: màn qu nh quang. D: các câu trên o u oúng.
Caâ u 151: Tính ch t nào sau oây không ph i là o c oi m c a tia X?
A: Tính oâm xuyên mnh. C: Xuyên qua các t m chì dày c vài cm
B: Gây ra hi n tZ ng quang oi n D: Tác d ng mnh lên kính nh.
Caâ u 152: Tia X cöù ng vaø tia X meà m coù söï khaù c bieä t veà :
A: Baû n chaá t vaø öù ng löôïng. C: Baû n chaá t vaø böôù c soù ng.
B: Naê ng löôïng vaø taà n soá . D: Baûn chaá t, naêng löôï ng vaø böôù c soù ng.
Caâ u 153: Trong oá ng Rônghen, phaà n lôù n ñoäng naêng cuû a caù c electron truyeà n cho ñoá i aâ m cöï c
chuyeån hoù a thaø nh :
A: Naê ng löôïng cuû a chuø m tia X. C: Noä i naê ng laø m noùng ñoá i caù nh.
B: Naê ng löôïng cuû a tia töû ngoaï i. D: Naê ng löôïng cuû a tia hoàng ngoaï i.
Caâ u 154: Trong caù c loaï i tia : Tia Rônghen, Tia hoà ng ngoaï i, Tia töû ngoaïi, Tia ñôn saé c maø u luïc thì
tia coù taà n soá nhoû nhaá t laø .
A: Tia hoàng ngoaï i. C: Tia ñôn saéc maø u luï c.
B: Tia töû ngoaï i. D: Tia Rônghen.
Caâ u 155: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai?
A: Tia Rônghen do caù c vaät bò nung noù ng ôû nhieä t ñoä cao phaù t ra.
B: Tia Rônghen ñöôï c duø ng chieáu ñieä n nhôø coù khaû naê ng ñaâ m xuyeân maï nh.
C: Tia Rônghen laø m moä t soá chaá t phaù t quang.
D: Tia Rônghen coù theå huû y hoaï i teá baøo, dieät vi khuaån.
Caâ u 156: Có th ch a oZ c b nh ung thZ c n ngoài da c a ngZ i. NgZ i ta có th s d ng các tia
nào sau oây?
A: Tia X B: Tia h ng ngo i C: Tia t ngo i. D: Tia âm c c
Caâ u 157: Trong nhöõ ng hieä n töôï ng, tính chaá t, taùc duïng sau ñaâ y, ñieà u naøo theå hieän roõ nhaá t tính
chaá t soù ng cuû a aù nh saùng:
A: Khaû naêng ñaâ m xuyeâ n. C: Taùc duï ng quang ñieä n.
B: Taùc duïng phaù t quang. D: Söï taù n saé c aùnh saùng.
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 22 Trang:
LÖÔÏ NG TÖÛ AÙ NH SAÙ NG
HIEÄN TÖÔÏNG QUANG ÑIEÄ N, VAÄ N DUÏ NG
THUYEÁ T LÖÔÏ NG TÖÛ VAØ O NGUYEÂ N TÖÛ HIDROÂ
Lí Thuyeá t Caà n Nhôù:
1. Löôïng töû aù nh saùng:
hc
hf

*) C : Löôïng töû aùnh saù ng hay naêng löôï ng 1 photon.
*) f : taà n soá cuûa böù c xaï (Hz).
*) l : böôù c soù ng cuûa böù c xaï chieáu tôù i(m).
*) c = 3.10
8
m/s: vaä n toác aùnh saù ng trong chaâ n khoâng.
*) h = 6.625.10
-34
(J.s): haè ng soá Planch.
2. Heä thöù c Einstein:
2
t 0max t h t h
h.c 1
h.f A mv A e.U A e.V
2

*) A
t
: Coâng thoaù t cuûa electron ra khoû i beà maë t kim loaï i.
*) v
0max
:

Vaän toá c ban ñaà u cöïc ñaïi cuûa quang electron.
*) U
h
: Hieä u ñieä n theá haõ m.
*) e : Laø ñieä n tích nguyeâ n toá (ñieän tích electron) , e = 1,6.10
-19
(C).
*) V
h
: Ñieä n theá haõm cöïc ñaï i

cuû a vaä t coâ laä p tích ñieä n:
3. Giôùi haï n quang ñieä n:
0
t
hc
A

4. Coâng suaá t cuûa nguoà n saùng: P n

n
l
: soá phoâ toâ n öùng vôù i böùc xaï l phaùt ra moã i giaâ y
5. Cöôøng ñoä doø ng ñieän baõo hoaø:
bh e
i n .e n
e
: soá electron böùc ra trong moã i giaâ y (thoaù t khoû i catoá t)
6. Hieäu suaá t löôï ng töû :
n
e
H
n

7. Hieäu ñieä n theá haõ m:
2
h 0max
1
e.U mv
2

8. Vôùi teá baøo quang ñieä n:
a) Ñeå doø ng quang ñieä n trieä t tieâu: U
AK
£ - U
h

b) Ñoäng naê ng electron tröôù c khi va ñaä p vaøo Anot: W
ñ
= ( )
2
e e
h AK
m.v
e. U U
2
= +

0
0
U
³
Þ £
£ -
ì
ï
í
ï
î
ñ AK
ñ AK
ñ AK
W taê ng neá u U
W giaû m neáu U
W = 0 neáu U ( ñieà u kieä n ñeå electron khoâ ng ñeán ñöôï c Anoá t)
Haõm

9. Böùc xaï coù böôù c soù ng ngaén nhaát maø nguyeân töû coù theå phaùt ra laø
min
¬ . Naêng löôï ng caà n thieá t ñeå ion hoù a
nguyeân töû ñoù laø :
hc
hf

10. L c Lorenxå tác d ng lên 1 oi n tích q có kh i lZ ng m
q
chuy n o ng trong t trZ ng o uB
r
là:
. . .sin q B v
lorenxo
f a = Trong oó a là góc t o b i v
r
và B
r
. Chuy n o ng c a q trongB
r
là chuy n o ng tròn xoáy
o u có bán kính R v i f
lorenx
là l c hZ ng tâmvà . . .sin q B v
lorenxo
f a = =
2
q
q
v
m
R
.
. .sin
q q
m v
R
q B a
Þ = .
- Thông thZ ng ta hay xét trZ ng h p electron chuy n o ng trong t trZ ng v i B
r
và v
r
vuông góc khi oó
sin 1 a = và
.
. .
m v
e e
R
e B
= .

Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 23 Trang:
Caâ u 158: Keá t quaû naø o sau ñaây khi thí nghieä m vôù i teá baøo quang ñieä n laø khoâ ng ñuùng?
A: Ñoá i vôù i moã i kim loaï i laø m catoâ t, aùnh saù ng kích thích phaû i coù böôùc soùng l nhoû hôn moät
giôùi haïn l
o
naø o ñoù .
B: Hieä u ñieä n theá haõm phuï thuoäc vaø o cöôø ng ñoä chuø m aù nh saùng kích thích.
C: Cöôø ng ñoä doøng quang ñieä n baõ o hoaø tæ leä thuaä n vôùi cöôøng ñoä chuø m aù nh saù ng kích thích.
D: Khi U
AK
= 0 vaã n coù doøng quang ñieän.
Caâ u 159: Hieän töôï ng quang ñieä n laø quaù trình döï a treâ n
A: Söï giaû i phoùng caùc eâ lectron töø maë t kim loaï i do töông taù c cuû a chuùng vôù i phoâ toâ n.
B: Söï taù c duï ng caù c eâlectron leâ n kính aû nh.
C: Söï giaû i phoùng caùc phoâ toân khi kim loaï i bò ñoá t noùng.
D: Söï phaùt saù ng do caù c eâ lectron trong caù c nguyeân töû nhöõng töø möùc naêng löôïng cao xuoáng
möù c naêng löôï ng thaá p.
Caâ u 160: Hieän töôï ng naø o sau ñaây laø hieä n töôïng quang ñieän ?
A: EÂlectron böù t ra khoû i kim loaï i bò nung noù ng.
B: EÂlectron baä t ra khoûi kim loaïi khi coù ion ñaäp vaø o.
C: EÂlectron bò baä t ra khoû i kim loaï i khi kim loaï i coù ñieän theá lôù n.
D: EÂlectron baä t ra khoû i maë t kim loaï i khi chieáu tia töû ngoaï i vaøo kim loaï i
Caâ u 161: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai?
A: Giaû thuyeá t soù ng aùnh saùng khoâ ng giaû i thích ñöôï c hieän töôïng quang ñieän.
B: Trong cuøng moâ i tröôø ng aùnh saù ng truyeà n vôù i vaän toá c baè ng vaâ n toá c cuû a soùng ñieän töø .
C: AÙ nh saùng coù tính chaá t haït, moã i haï t aùnh saù ng ñöôï c goï i laø moä t phoâ toâ n.
D: Thuyeá t löôïng töû aù nh saùng chöùng toû aù nh saù ng coù baû n chaá t soù ng.
Caâ u 162: Choï n caâ u traû laø ñuùng :
A: Quang daã n laø hieän töôï ng daã n ñieän cuû a chaá t baù n daã n luù c ñöôï c chieá u saùng.
B: Quang daã n laø hieän töôï ng kim loaï i phaù t xaï eâlectron luù c ñöôï c chieáu saùng.
C: Quang daã n laø hieän töôï ng ñieä n trôû cuûa moä t chaá t giaû m raá t nhieàu khi haï nhieä t ñoä xuoá ng raá t
thaá p.
D: Quang daã n laø hieän töôïng böù t quang eâ lectron ra khoû i beà maë t chaá t baù n daãn.
Caâ u 163: Döï a vaøo ñöôøng ñaë c tröng Voâ n-ampe cuû a teá baø o quang ñieä n, nhaä n thaáy trò soá cuû a hieäu
ñieä n theá haõ m phuï thuoä c vaø o:
A: Böôù c soù ng cuûa aù nh saù ng kích thích.
B: Cöôø ng ñoä chuø m saùng kích thích.
C: Baû n chaá t kim loaï i laø m catoâ t.
D: Böôù c soù ng cuû a aù nh saù ng kích thích vaø baû n chaá t kim loaï i laø m catoâ t.
Caâ u 164: Trong thí nghieäm veà teá baøo quang ñieä n, khi thay ñoå i cöôø ng ñoä chuø m saùng kích thích thì
seõ laøm thay ñoå i
A: Ñoä ng naê ng ban ñaàu cöï c ñaï i cuû a eâ lectron quang ñieä n.
B: Hieä u ñieä n theá haõm.
C: Cöôø ng ñoä doøng quang ñieä n baõ o hoøa.
D: Ñoä ng naêng ban ñaà u cöï c ñaï i cuû a eâ lectron quang ñieä n vaø cöôø ng ñoä doø ng quang ñieä n baõo
hoø a.
Caâ u 165: Bi t gi i h n quang oi n c a Natri là 0,45mm. Chi u mt chùm tia t ngo i vào t m Na
tích oi n âm o t trong chân không thì:
A: Oi n tích âm c a t m Na mt oi. C: T m Na s trung hoà v oi n.
B: Oi n tích c a t m Na không o i. D: T m Na tích oi n dZång.
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 24 Trang:
Caâ u 166: Giôùi haïn quang ñieä n l
o
cuûa natri lôùn hôn giôù i haï n quang ñieä n cuûa ñoà ng vì :
A: Natri deã haá p thu phoâ toâ n hôn ñoàng.
B: Phoâ toân deã xaâ m nhaä p vaøo natri hôn vaø o ñoàng.
C: Ñeå taù ch moä t eâ lectron ra khoû i beà maë t taá m kim loaï i laø m baè ng natri thì caà n ít naê ng löôï ng
hôn khi taá m kim loaïi laø m baèng ñoàng.
D: Caù c eâ lectron trong mieáng ñoàng töông taù c vôù i phoâ toâ n yeá u hôn laø caù c eâ lectron trong
mieá ng natri.
Caâ u 167: Theo thuyeá t löôï ng töû aù nh saùng thì keá t luaä n naøo sau ñaâ y laø sai?
A: Nguyeân töû hay phaân töû vaä t chaá t haá p thu hay böù c xaï aùnh saù ng thaø nh töøng löôï ng giaù n
ñoaïn.
B: Moã i phoâ toâ n mang moä t naê ng löôï ng e = hf.
C: Cöôø ng ñoä chuø m saùng tæ leä vôù i soá phoâ toân trong chuø m.
D: Khi aù nh saùng truyeàn ñi, caùc phoâ toâ n bò thay ñoå i ñoä töông taù c vôù i moâi tröôø ng.
Caâ u 168: Ch n câu sai.
A: Phôtôn có nLng lZ ng. C: Phôtôn có o ng lZ ng.
B: Phôtôn mang oi n tích +1e. D: Phôtôn chuy n o ng v i v n t c ánh sáng.
Caâ u 169: Ch n các c m t thích h p o oi n vào ch tr ng cho h p nghta: Theo thuy t lZ ng t :
Nh ng nguyên t hay phân t v t ch t ánh sáng m t cách mà thành t ng ph n riêng
bi t mang nLng lZ ng hoàn toàn xác o nh ánh sáng .
A: Không h p th hay b c x , liên t c, t l thu n v i bZ c sóng.
B: H p th hay b c x , liên t c, t l thu n v i t n s .
C: H p th hay b c x , không liên t c, t l nghch v i bZ c sóng.
D: Không h p th hay b c x , liên t c, t l nghch v i t n s .
Caâ u 170: Bi t gi i h n quang oi n c a k m là 0,35mm. Chi u m t chùm tia h ng ngo i vào lá k m
tích oi n âm thì:
A: Oi n tích âm c a lá k m mt oi. C: T m k m s trung hoà v oi n.
B: Oi n tích c a t m k m không o i. D: T m k m tích oi n dZång.
Caâ u 171: Khi hi n tZ ng quang oi n x y ra, n u gi nguyên bZ c sóng ánh sáng kích thích và tLng
cZ ng o ánh sáng, ta có:
A: O ng nLng ban o u c a các quang electron tLng lên.
B: CZ ng o dòng quang oi n bão hoà s tLng lên.
C: Hi u oi n th hãm s tLng lên.
D: Các quang oi n electron o n anod v i v n t c l n hån.
Caâ u 172: Ch n câu oúng trong các câu sau:
A: Hi n tZ ng quang oi n ch ng t ánh sáng có tính ch t h t.
B: Hi n tZ ng giao thoa ch ng minh ánh sáng ch có tính sóng.
C: Khi bZ c sóng càng dài thì nLng lZ ng photon ng v i chúng có nLng lZ ng càng l n.
D: Tia h ng ngo i, tia t ngo i không có tính ch t h t.
Caâ u 173: Trong trZ ng h p nào sau oây có th x y ra hi n tZ ng quang oi n khi chi u tia t ngo i.
A: T m k m o t chìm trong nZ c.
B: Ch t di p l c c a lá cây.
C: H p kim k m o ng
D: T m k m có ph nZ c sån.
Caâ u 174: Chi u ánh sáng vàng vào mt m t t m v t li u thì th y có electron b t ra. t m v t li u oó
ch c ch n ph i là:
A: Kim lo i B. Kim lo i ki m C: Ch t cách oi n D. Ch t h u cå
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 25 Trang:
Caâ u 175: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai khi noù i veà hieän töôïng quang daã n?
A: Hieä n töôï ng quang daã n laø hieä n töôï ng ñieä n trôû cuû a chaá t baùn daã n giaû m maï nh khi ñöôï c
chieá u saùng thích hôï p.
B: Hieä n töôïng quang daã n coøn goï i laø hieä n töôïng quang ñieän beân trong.
C: Giôù i haïn quang ñieä n beân trong laø böôù c soùng ngaé n nhaá t cuû a aù nh saùng kích thích gaây ra
ñöôï c hieän töôï ng quang daã n.
D: Giôùi haïn quang ñieä n beân trong haàu heá t laø lôùn hôn giôù i haï n quang ñieän ngoaø i.
Caâ u 176: Chæ ra phaù t bieå u sai :
A: Pin quang ñieä n laø duïng cuï bieá n ñoå i tröï c tieáp naê ng löôï ng aùnh saùng thaø nh ñieä n naêng.
B: Pin quang ñieän hoaï t ñoäng döï a vaø o hieä n töôïng quang daã n.
C: Quang trôû vaø pin quang ñieän ñeà u hoaï t ñoäng döï a vaø o hieä n töôïng quang ñieän ngoaø i.
D: Quang trôû laø moä t ñieä n trôû coù trò soá phuï thuoä c cöôøng ñoä chuø m saù ng thích hôïp chieáu vaø o
noù .
Caâ u 177: Hieän töôï ng naø o sau ñaây seõ xaûy ra khi chieáu chuø m tia töû ngoaï i vaøo taá m keõ m coâ laä p tích
ñieä n aâ m ?
A: Taám keõ m maát daà n eâ lectron vaø trôû neân trung hoaø ñieän.
B: Taám keõ m maá t daà n ñieä n tích aâm vaøø trôû thaø nh mang ñieä n döông.
C: Taám keõ m vaã n tích ñieän tích aâ m nhö cuõ .
D: Taám keõ m tích ñieä n aâ m nhieà u hôn.
Caâ u 178: Trong thí nghieäm vôùi teá baøo quang ñieä n, hieä u ñieän theá haõ m U
h
khoâng phuï thuoä c vaø o:
A: Böôù c soù ng cuûa aù nh saù ng chieáu vaø o catot.
B: Baû n chaá t kim loaï i duøng laø m catoâ t.
C: Cöôø ng ñoä chuø m saùng chieá u vaøo catoâ t.
D: Ñoä ng naêng ban ñaà u cöï c ñaï i cuû a eâ lectron quang ñieä n.
Caâ u 179: Trong hieä n töôïng quang ñieän ngoaø i, vaä n toá c ban ñaàu cuû a eâlectron quang ñieä n baät ra
khoû i kim loaï i coù giaù trò lôùn nhaá t öù ng vôù i eâ lectron haá p thu :
A: Toaø n boä naê ng löôï ng cuû a phoâ toâ n. C: Nhieàu phoâ toân nhaá t.
B: Ñöôï c phoâ toân coù naêng löôïng lôù n nhaá t. D: Phoâtoân ngay ôû beà maë t kim loaïi.
Caâ u 180: Chi u ánh sáng có bZ c sóng 0,50mm vào 4 t bào quang oi n có catod l n lZ t b ng
canxi, natri, kali và xêsi. Hi n tZ ng quang oi n s x y ra :
A: m t t bào C. hai t bào
B: ba t bào D. c 4 t bào
Caâ u 181: Tìm câu phát bi u sai. Dòng quang oi n o t o n giá tr bão hoà khi.
A: T t c các electron b ánh sáng b t ra m i giây o u ch y h t v anod.
B: Ngay c nh ng electron có v n t c ban o u nh nh t c8ng b kéo v anod
C: Có s cân b ng gi a s electron bay ra kh i catod và s electron b hút tr l i catod.
D: Không có electron nào b ánh sáng b t ra quay tr l i catod.
Caâ u 182: Ch n câu oúng.
A: Khi chi u ánh sáng oån s c vào b mt m t t m kim lo i thì nó làm cho các electron
quang oi n b t ra.
B: Hi n tZ ng x y ra khi chi u ánh sáng oån s c vào b mt t m kim lao g i là hi n tZ ng
quang oi n.
C: bên trong t bào quang oi n, dòng quang oi n cùng chi u v i oi n trZ ng.
D: bên trong t bào quang oi n, dòng quang oi n ngZ c chi u v i oi n trZ ng.

Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 26 Trang:
Caâ u 183: Chi u m t chùm ánh sáng oån s c vào m t t m k m. hi n tZ ng quang oi n s không x y
ra n u ánh sáng có bZ c sóng:
A: 0,1 mm B. 0,2 mm C. 0,3 mm D. 0,4 mm
Caâ u 184: Gi i h n quang oi n c a m t h p kim g m b c, o ng và k m s là:
A: 0,26 mm B: 0,30 mm C. 0,35 mm D. 0,40 mm
Caâ u 185: Trong 4 o th A, B, C, D dZ i oây, o th nào có th là o c tuy n vôn-ampe c a t bào
quang oi n?

Caâ u 186: Ch n câu oúng.
A: Hi u oi n th hãm c a m i kim lo i không ph thu c bZ c sóng c a sáng kích thích.
B: Hi u oi n th hãm có th âm hay dZång.
C: Hi u oi n th hãm có giá tr âm.
D: Hi u oi n th hãm có giá tr dZång.
Caâ u 187: Ch n câu oúng.
A: O i v i m i kim lo i dùng làm catod, ánh sáng kích thích ph i có bZ c sóng nh hån tr s
l
o
nào oó thì m i gây ra hi n tZ ng quang oi n.
B: Khi hi n tZ ng quang oi n x y ra, cZ ng o dòng quang oi n bão hoà t l thu n v i
cZ ng o chùm sáng chi u vào catod.
C: Hi u oi n th gi a anod và catod b ng không v n có dòng quang oi n.
D: C A, B và C o u oúng.
Caâ u 188: Ch n câu sai.
A: Các onh lu t quang oi n hoàn toàn phù h p v i tính ch t sóng c a ánh sáng.
B: Thuy t lZ ng t do Planck o xZ ng.
C: Anhxtanh cho r ng ánh sáng g m nh ng h t riêng bi t g i là photon.
D: M i photon b h p th s truy n hoàn toàn nLng lZ ng c a nó cho m t electron.
Caâ u 189: Phaù t bieåu naõ o sau ñaâ y veà hieän töôï ng quang daã n laø sai?
A: Quang daã n laø hieän töôï ng aùnh saùng laø m giaû m ñieän trôû suaá t cuû a kim loaïi.
B: Trong hieä n töôïng quang daã n, xuaá t hieän theâ m nhieà u phaà n töû mang ñieän laø eâ lectron vaø loã
troá ng trong khoá i baù n daãn.
C: Böôù c soù ng giôùi haï n trong hieä n töôï ng quang daãn thöôø ng lôùn hôn so vôù i trong hieä n töôï ng
quang ñieän.
D: Hieä n töôï ng quang daã n coøn ñöôï c goï i laø hieä n töôïng quang ñieä n beân trong.
Caâ u 190: Xeù t caù c hieä n töôïng sau cuû a aùnh saù ng:
1 - Phaû n xaï 2 - Khuù c xaï 3 - Giao thoa 4 - Taùn saé c 5 - Quang ñieä n
6 - Quang daãn Baûn chaá t soùng cuû a aùnh saù ng coù theå giaû i thích ñöôï c caù c hieän töôï ng
A: 1, 2, 5 B : 3, 4, 5, 6 C : 1, 2, 3, 4 D : 5, 6
Caâ u 191: Ch n câu oúng.
A: BZ c sóng c a ánh sáng hu nh quang nh hån bZ c sóng c a ánh sáng kích thích.
B: BZ c sóng c a ánh sáng lân quang nh hån bZ c sóng c a ánh sáng kính thích.
C: Ánh sáng lân quang t t ngay sau khi t t ngu n sáng kích thích.
D: S t o thành quang ph v ch c a nguyên t hidro ch oZ c gi i thích b ng thuy t lZ ng
t .
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 27 Trang:
Caâ u 192: Ñöôøng bieå u dieãn cöôøng ñoä ñoøng quang ñieä n theo hieäu ñieä n theá ñaë t vaø o hai ñieä n cöï c
qua moä t teá baø o quang ñieän nhö hình veõ . Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai khi
noù i veà hieän töôïng quang ñieän xaõ y ra trong teá baøo quang ñieän treân?
A: Böôù c soù ng cuûa aù nh saù ng chieáu vaø o teá baøo chaé c chaé n nhoû hôn
giôùi haïn quang ñieä n cuû a kim loaï i laø m catot.
B: Xuaá t hieä n doøng quang ñieän qua teá baøo khi hieä u ñieä n theá giöõ a
anot vaø catot thoaû ñieà u kieän U
AK
> 0.
C: Cöôø ng ñoä doøng quang ñieä n khoâng taê ng theâ m khi U
AK
ñuû lôù n.
D: Ñoä ng naêng cuû a quang eâ lectron trieä t tieâ u khi vöø a thoaù t khoû i catoâ t.
Caâ u 193: Phaù t bieåu naø o trong caù c phaù t bieå u sau ñaây laø sai?
A: Söï toàn taï i cuû a hieä u ñieä n theá haõ m trong thí nghieä m vôù i teá baø o quang ñieän chöùng toû khi
baä t ra khoû i beà maët kim loaïi, caù c eâ lectron quang ñieä n coù moä t vaän toá c ban ñaà u v
o
.
B: Ñeå hieän töôï ng quang ñieä n xaûy ra thì taà n soá cuû a aùnh saù ng kích thích khoâng ñöôï c lôù n hôn
moä t giaù trò giôù i haïn xaù c ñònh.
C: Böôù c soù ng giôù i haï n cuû a hieän töôï ng quang daã n coù theå thuoä c vuøng hoàng ngoaï i.
D: Cöôø ng ñoä doøng quang ñieä n baõ o hoø a tæ leä vôùi cöôø ng ñoä cuû a chuø m saù ng kích thích.
Caâ u 194: Ch n câu sai. Các hi n tZ ng liên quan o n tính ch t lZ ng t c a ánh sáng là:
A: hi n tZ ng quang oi n. C: s phát quang c a các ch t.
B: hi n tZ ng tán s c ánh sáng. D: tính oâm xuyên.
Caâ u 195: Ñöôøng bieå u dieãn cöôøng ñoä ñoøng quang ñieä n theo hieäu ñieä n theá ñaë t vaø o hai ñieä n cöï c
qua moä t teá baø o quang ñieän nhö hình veõ . Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai khi
noù i veà hieän töôïng quang ñieän xaõ y ra trong teá baøo quang ñieän treân?
A: Böôù c soù ng cuûa aù nh saù ng chieáu vaø o teá baøo b nggiôù i haï n quang
ñieä n cuû a kim loaï i laø m catot.
B: U
AK
= 0 v n có dòng quang oi n.
C: Cöôø ng ñoä doøng quang ñieä n khoâng taê ng theâ m khi U
AK
ñuû lôù n.
D: Ñoä ng naêng cuû a quang eâ lectron trieä t tieâ u khi vöø a thoaù t khoû i
catoât.
Caâ u 196: Ch n câu oúng. Gi i h n quang oi n tu thu c:
A: B n ch t c a kim lo i.
B: Hi u oi n th gi a anod và catod c a t bào quang oi n.
C: BZ c sóng c a ánh sáng chi u vào catod.
D: Oi n trZ ng gi a anod và catod.
Caâ u 197: CZ ng o dòng quang oi n bão hoà:
A: T l nghch v i cZ ng o chùm ánh sáng kính thích.
B: T l thu n v i cZ ng o chùm ánh sáng kích thích.
C: Không ph thu c vào cZ ng o chùm sáng kích thích.
D: TLng t l thu n v i bình phZång cZ ng o chùm sáng kích thích.
Caâ u 198: Tìm câu sai khi nói o n nh ng k t qu rút ra t thí nghi m v i t bào quang oi n?
A: Hi u oi n th gi a anod và catod c a t bào quang oi n luôn có giá tr âm khi dòng quang
oi n tri t tiêu.
B: Dòng quang oi n v n t n t i ngay c khi hi u oi n th gi a anod và catod c a t bào quang
oi n b ng không.
C: CZ ng o dòng quang oi n bão hoà không ph thu c vào cZ ng o chùm sáng kích thích.
D: Giá tr c a hi u oi n th hãm ph thu c vào bZ c sóng c a ánh sáng kích thích.
U
AK
I
I
bh
U
AK
I
I
bh
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 28 Trang:
Caâ u 199: Ch n câu sai.
A: Bên trong bóng thu tinh c a t bào quang oi n là chân không.
B: Dòng quang oi n ch y t anod sang catod.
C: Catod c a t bào quang oi n thZ ng o c ph b ng m t l p k m ho c kim lo i ki m.
D: Oi n trZ ng hZ ng t catod o n anod bên trong t bào quang oi n.
Caâ u 200: Phát bi u nào sau oây là sai? O ng nLng ban o u c c o i c a các electron quang oi n:
A: không ph thu c vào cZ ng o chùm ánh sáng kích thích.
B: ph thu c vào bZ c sóng c a ánh sáng kích thích.
C: không ph thu c vào b n ch t kim lo i dùng làm catod.
D: ph thu c vào b n ch t kim lo i dùng làm catod.
Caâ u 201: Phát bi u nào sau oây là sai khi nói v lZ ng t ánh sáng?
A: Nh ng nguyên nhân t hay phân t v t ch t không h p th hay b c x ánh sáng m t cách
liên t c mà theo t ng ph n riêng bi t, o t quãng.
B: Chùm ánh sáng là dòng h t, m i h t g i là m t photon.
C: NLng lZ ng c a các photon ánh sáng là nhZ nhau, không ph thu c vào bZ c sóng c a ánh
sáng.
D: Khi ánh sáng truy n oi, các lZ ng t ánh sáng không b thay o i, không ph thu c kho ng
cách t i ngu n sáng.
Caâ u 202: Hi n tZ ng quang oi n là:
A: Hi n tZ ng electron b t ra kh i b mt t m kim lo i khi có ánh sáng thích h p chi u vào
nó.
B: Hi n tZ ng electron b t ra kh i b mt t m kim lo i khi t m kim lo i b nung nóng o n
nhi t o r t cao.
C: Hi n tZ ng electron b t ra kh i b mt t m kim lo i khi t m kim lo i b nhi m oi n do
ti p xúc v i m t v t oã b nhi m oi n khác.
D: Hi n tZ ng electron b t ra kh i b mt t m kim lo i do b t k nguyên nhân nào khác.
Caâ u 203: Trong các công th c nêu dZ i oây, công th c nào là công th c Anhxtanh?
A:
2
0max
mv
hf A
2
= + C.
2
0max
mv
hf A
2
= -
B:
2
mv
hf A
2
= + D.
2
mv
hf A
2
= -
Caâ u 204: Công th c nào sau oây oúng cho trZ ng h p dòng quang oi n b tri t tiêu?
A:
2
0max
h
mv
eU A
2
= + C.
2
0max
h
mv
eU
2
=
B:
2
h
mv
eU
2
= D.
2
h omax
1
eU mv
2
=
Caâ u 205: Trong các y u t sau oây:
I. Kh nLng oâm xuyên
II. Tác d ng phát quang
III. Giao thoa ánh sáng.
IV. Tán s c ánh sáng
V. Tác d ng ion hoá
Nh ng y u t bi u hi n tính ch t h t c a ánh sáng là:
A: I, II, IV B. II, IV, V C. I, III, V D. I, II, V


Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 29 Trang:
Caâ u 206: Ch n câu sai trong các câu sau:
A: Hi n tZ ng quang d n là hi n tZ ng ch t bán d n gi m mnh oi n tr khi b chi u sáng.
B: Trong hi n tZ ng quang d n, khi oZ c gi i phóng electron thoát kh i ch t bán d n và tr
thành các electron d n.
C: O i v i m t b c x oi n t nh t o nh thì nó s gây ra hi n tZ ng quang d n hån hi n
tZ ng quang oi n.
D: Hi n tZ ng quang oi n và hi n tZ ng quang d n có cùng b n ch t.
Caâ u 207: Ch n câu phát bi u oúng. D a vào thuy t sóng ánh sáng, ta có th gi i thích oZ c:
A: Onh lu t v gi i h n quang oi n.
B: Onh lu t v dòng quang oi n bão hoà.
C: Onh lu t v o ng nLng ban o u c c o i c a electron quang oi n.
D: C ba onh lu t quang oi n.
Caâ u 208: Câu nào di n o t n i dung c a thuy t lZ ng t ?
A: M i nguyên t hay phân t ch b c x nLng lZ ng m t l n.
B: V t ch t có c u t o r i r c b i các nguyên t và phân t .
C: M i nguyên t hay phân t ch b c x oZ c m t lo i lZ ng t .
D: M i l n nguyên t hay phân t b c x hay h p th nLng lZ ng thì nó phát ra hay thu vào
m t lZ ng t nLng lZ ng.
Caâ u 209: Phát bi u nào sau oây là oúng khi nói v hi n tZ ng quang d n?
A: Hi n tZ ng quang d n là hi n tZ ng gi m m nh oi n tr c a ch t bán d n khi b chi u
sáng.
B: Trong hi n tZ ng quang d n, electron oZ c gi i phóng ra kh i kh i ch t bán d n.
C: M t trong nh ng ng d ng quan tr ng c a hi n tZ ng quang d n là vi c ch t o oèn ng
(oèn nêon).
D: Trong hi n tZ ng quang d n, nLng lZ ng c n thi t o gi i phóng electron liên k t thành
electron d n oZ c cung c p b i nhi t.
Caâ u 210: Ch n câu sai.
A: Photon có nLng lZ ng. C: Photon có o ng lZ ng.
B: Photon có kh i lZ ng. D: Photon không có oi n tích.
Caâ u 211: Oi u nào sau oây là sai khi nói v quang oi n tr ?
A: B ph n quan tr ng c a quang oi n tr là m t l p ch t bán d n có g n hai oi n c c.
B: Quang oi n tr th c ch t là m t oi n tr mà giá tr c a nó có th thay o i nhi t o .
C: Quang oi n tr có th dùng thay th cho các t bào quang oi n.
D: Quang oi n tr là m t oi n tr mà giá tr c a nó không thay o i theo nhi t o .
Caâ u 212: Ch n câu oúng. NgZ i ta không th y có electron b t ra kh i mt kim lo i chi u chùm ánh
sáng oån s c vào nó. Oó là vì:
A: Chùm ánh sáng có cZ ng o quá nh .
B: Kim lo i h p th quá ít ánh sáng oó.
C: Công thoát c a electron nh so v i nLng lZ ng c a photon.
D: BZ c sóng c a ánh sáng l n hån so v i gi i h n quang oi n.
Caâ u 213: Ch n câu oúng. Electron quang oi n có o ng nLng ban o u c c o i khi:
A: photon ánh sáng t i có nLng lZ ng l n nh t.
B: công thoát c a electron có nLng lZ ng nh nh t.
C: nLng lZ ng mà electron thu oZ c là l n nh t.
D: nLng lZ ng mà electron b mt oi là nh nh t.

Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 30 Trang:
Caâ u 214: Ch n câu oúng. Hi n tZ ng quang d n là hi n tZ ng:
A: D n sóng ánh sáng b ng cáp quang.
B: TLng nhi t o c a m t ch t khí khi b chi u sáng.
C: Gi m oi n tr c a m t ch t khí khi b chi u sáng.
D: Thay o i màu c a m t ch t khí khi b chi u sáng.
Caâ u 215: Ch n câu oúng. Có th gi i thích tính quang d n b ng thuy t.
A: Electron c oi n. B: Photon C: Sóng ánh sáng. D: O ng h c phân t .
Caâ u 216: Ch n câu oúng. Hi n tZ ng quang oi n bên trong là hi n tZ ng:
A: b t electron ra kh i b mt kim lo i b chi u sáng.
B: gi i phóng electron kh i m i liên k t trong ch t bán d n khi b chi u sáng.
C: gi i phóng electron kh i kim lo i b ng cách o t nóng.
D: gi i phóng electron kh i m t ch t b ng cách b n phá ion.
Caâ u 217: Linh ki n nào dZ i dây ho t o ng d a vào hi n tZ ng quang d n?
A: t bào quang oi n. B: Oèn LED C: Quang tr . D: Nhi t oi n tr .
Caâ u 218: Pin quang oi n ho t o ng d a vào nh ng nguyên t c nào sau oây?
A: S t o thành hi u oi n th oi n hoá hai oi n c c.
B: S t o thành hi u oi n th gi a hai o u nóng l nh khác nhau c a m t dây kim lo i.
C: Hi n tZ ng quang oi n x y ra bên c nh m t l p ch n.
D: S t o thành hi u oi n th ti p xúc gi a hai kim lo i.
Caâ u 219: Ánh sáng M t Tr i chi u vào mt h nZ c làm nZ c h nóng lên. Oó là do:
A: hi n tZ ng ph n x ánh sáng C: hi n tZ ng khúc x ánh sáng.
B: hi n tZ ng h p th ánh sáng. D: hi n tZ ng tán s c ánh sáng.
Caâ u 220: Chieá u moä t chuø m böù c xaï ñôn saé c coù böôù c soùng vaøo moä t taá m kim loaï i chöa tích ñieä n,
ñöôï c ñaë t coâ laä p vôù i caù c vaä t khaù c. Neá u hieän töôï ng quang ñieän xaûy ra thì :
A: Sau moä t khoaû ng thôøi gian, caù c eâlectron töï do cuû a taá m kim loaï i bò baä t heá t ra ngoaø i.
B: Caù c eâ lectron töï do cuû a taá m kim loaï i bò baä t ra ngoaø i nhöng sau moä t khoaû ng thôø i gian,
toaøn boä caùc eâ lectron ñoù quay trôû laï i laø m cho taá m kim loaï i vaã n trung hoø a ñieän.
C: Sau moä t khoaû ng thôøi gian, taá m kim loaï i ñaït ñeá n traï ng thaù i caâ n baèng ñoäng vaø tích moä t
löôïng ñieän aâ m xaùc ñònh.
D: Sau moä t khoaû ng thôø i gian, taám kim loaï i ñaï t ñöôï c moä t ñieän theá cöï c ñaï i vaø tích moä t löôïng
ñieä n döông xaù c ñònh.
Caâ u 221: Quang trôû (LDR) coù tính chaá t naøo sau ñaâ y ?
A: Ñieä n trôû taê ng khi chieáu quang trôû baèng aù nh saùng coù böôù c soùng ngaé n hôn giôù i haï n quang
daã n cuû a quang trôû .
B: Ñieä n trôû taê ng khi chieáu quang trôû baèng aù nh saùng coù böôùc soùng lôùn hôn giôù i haï n quang
daã n cuû a quang trôû .
C: Ñieä n trôû giaû m khi chieáu quang trôû baèng aù nh saùng coù böôùc soù ng ngaén hôn giôù i haïn quang
daã n cuû a quang trôû .
D: Ñieä n trôû giaû m khi chieáu quang trôû baèng aù nh saùng coù böôù c soù ng lôù n hôn giôù i haïn quang
daã n cuû a quang trôû .
Caâ u 222: Löôïng töû naê ng löôïng laø löôï ng naêng löôïng :
A: Nhoû nhaá t maø moät nguyeâ n töû coù ñöôïc.
B: Nhoû nhaá t khoâ ng theå phaân chia ñöôï c nöõa.
C: Cuû a moä t haï t aù nh saù ng maø nguyeân töû hay phaâ n töû vaät chaát trao ñoå i vôùi moät chuø m böù c xaï .
D: Cuû a moä t chuø m böù c xaï khi chieá u ñeán beà maët moä t taá m kim loaï i.
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 31 Trang:
Caâ u 223: Chieá u aù nh saùng töû ngoaï i vaø o beà maë t catoâ t cuû a moät teá baøo quang ñieä n sao cho coù
eâ lectron böù t ra khoû i catoâ t. Ñeå ñoäng naêng ban ñaàu cöï c ñaï i cuû a eâlectroâ n böù t khoû i catoâ t taê ng leâ n, ta
laø m theá naøo? Trong nhöõng caù ch sau, caù ch naø o seõ khoâ ng ñaù p öù ng ñöôï c yeâ u caà u treân?
A: Duø ng aùnh saù ng coù taàn soá lôù n hôn.
B: Duø ng aùnh saù ng coù böôù c soùng nhoû hôn.
C: Vaã n duøng aù nh saùng treâ n nhöng taêng cöôø ng ñoä aùnh saùng.
D: Duø ng tia X.
Caâ u 224: Duø ng aùnh saù ng coù taàn soá f chieáu vaø o catoâ t cuû a teá baø o quang ñieä n thì coù hieän töôïng
quang ñieän xaû y ra. Ñeà cöôø ng ñoä doø ng quang ñieä n baõo hoaø taê ng, ta ñuøng caù ch naø o trong nhöõng
caù ch sau? (I) Taê ng cöôøng ñoä saùng. (II) Söû duï ng aùnh saùng coù taà n soá f < f.
(III) Duø ng aùnh saù ng coù taàn soá f > f.
A: Chæ coù caù ch (I). C: Coù theå duøng caù ch (I) hay (II).
B: Coù theå duø ng caù ch (I) hay (III). D: Chæ coù caù ch (III).
Caâ u 225: Laà n löôï t chieá u vaø o catoâ t cuû a moä t teá baø o quang ñieä n hai böù c xaï ñôn saé c ñoû vaø vaø ng.
Hieä u ñieä n theá haõ m coù ñoä lôù n töông öùng laø |U
hd
| = U
1
vaø |U
hv
l = U
2
. Neáu chieáu ñoà ng thôø i hai böù c
xaï ñoù vaøo catoâ t thì hieä u ñieän theá haõ m vöø a ñuû ñeå trieä t tieâ u doøng quang ñieän coù giaù trò laø :
A: U
h
| = U
1
B : |U
h
| = U
2
C : |U
h
| = U
1
+ U
2
D :|U
h
| =
1
2
(U
1
+ U
2
)
Caâ u 226: Trong thí nghi m trên cùng m t t bào quang oi n v i hai ngu n sáng kích thích (oån
s c) khác nhau ta thu oZ c o th nhZ hình v . Ta có th k t lu n gì v hai
ngu n sáng oó.
A: Hai ngu n phát ra ánh sáng cùng bZ c sóng.
B: Hai ngu n có cùng cZ ng o chùm ánh sáng.
C: CZ ng o chùm sáng c a ngu n hai mnh hån cZ ng o chùm
sáng c a ngu n m t.
D: C A và C o u oúng.
Caâ u 227: Laà n löôï t chieá u vaø o catoâ t cuû a moä t teá baø o quang ñieä n hai böù c
xaï ñôn saé c f vaø 1,5f thì ñoä ng naê ng ban ñaàu cöï c ñaï i cuû a caù c eâ lectron quang ñieä n hôn keùm nhau 3
laà n. Böôùc soù ng giôù i haïn cuû a kim loaï i duø ng laø m catoâ t coù giaù trò.
A: l
o
=
c
f
B: l
o
=
4c
3f
C: l
o
=
3c
4f
D: l
o
=
3c
2f

Caâ u 228: Tính vaä n toá c ban ñaàu cöï c ñaï i cuû a caù c eâ lectron quang ñieän khi bieá t hieäu ñieän theá haõ m laø
12V. Cho e = l,6.10
-19
C; m
e
= 9,1.10
-31
kg.
A: 1,03.10
5
m/s B: 2,89.10
5
m/s C: 4,12.10
6
m/s D: 2,05ø .10
6
m/s
Caâ u 229: Trong thí nghieäm vôùi teá baøo quang ñieä n, khi chieá u vaø o catoâ t chuø m aù nh saù ng ñôn saé c coù
böôù c soùng 3.10
-7
m, thì hieä u ñieän theá haõ m ñaõ ñöôï c coù ñoä lôùn laø 1,2V. Suy ra coâ ng thoaù t cuû a kim
loaïi laøm catoâ t cuû a teá baø o laø :
A: 8,545.10
-19
J B : 4,705.10
-19
J C: 2,3525.10
-19
J D: 9,41.10
-19
J
Caâ u 230: Phoâ toân coù böôù c soùng trong chaâ n khoâ ng laø 0,5mm thì seõ coù naêng löôï ng laø :
A: » 2,5.10
24
J B: » 3,975.10
-19
J C: » 3,975.10
-25
J D: » 4,42.10
-26
J
Caâ u 231: Ñeå trieä t tieâ u doøng quang ñieän ta phaû i duø ng hieä u theá haõ m 3V. Cho e=1,6.l0
-19
C; m
e
=
9,1.10
-31
kg. Vaä n toá c ban ñaàu cöï c ñaï i cuû a eâ lectron quang ñieä n baèng:
A: 1,03.10
6
m/s B: 1,03.10
5
m/s C: 2,03.10
5
m/s D: 2,0.3.10
6
m/s
Caâ u 232: Coâng thoaù t cuûa natri laø 3,97.10
-19
J. Giôùi haïn quang ñieä n cuû a natri laø
A: 0,5mm B: 1,996mm. C: » 5,56.10
-24
m. D: 3,87.10
-19
m.
U
I
U
h
I
bh1
I
bh2
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 32 Trang:
Caâ u 233: Laàn löôï t chieá u vaø o beã maë t moä t taá m kim loaï i coù coâ ng thoaù t laø 2eV caù c aù nh saù ng ñôn saé c
coù böôù c soùng l
1
= 0,5mm vaø l
2
= 0,55mm. AÙnh saùng ñôn saé c naøo coù theå laø m caù c eâ lectron trong
kim loaïi böù t ra ngoaø i?
A: l
2

B: l
1

C: Caû l
1
vaø l
2

D: Khoâng coù aù nh saùng naøo keå treâ n coù theå laø m caù c eâ lectron böù t ra ngoaø i.
Caâ u 234: Trong thí nghieäm vôù i teá baøo quang ñieä n, khi chieáu vaø o catoâ t chuø m aù nh saù ng ñôn saé c coù
böôù c soùng ñeå doø ng quang ñieä n trieät tieâu thì U
AK
£ - 0,85V. Neáu hieä u ñieän theá U
AK
= 0,85V, thì
ñoäng naêng cöï c ñaï i cuû a eâ lectron quang ñieä n khi ñeá n anoá t seõ laø bao nhieâu?
A: 2,72.10
-19
J C : 1,36.10
-19
J
B: 0 J D : Thoâng tính ñöôï c vì chöa ñuû thoâng tin.
Caâ u 235: Catoâ t cuû a moä t teá baøo quang ñieä n coù coâng thoaù t A = 2,9.10
-19
J. Chieáu vaø o teá baø o quang
ñieä n aùnh saùng coù böôù c soù ng l = 0,4 mm. Tìm ñieà u kieä n cuû a hieä u ñieän theá giöõ a anoâ t vaø catoât ñeå
cöôøng ñoä doø ng quang ñieä n trieä t tieâu. Cho h = 6,625.10
-34
J.s ; c = 3.10
8
m/s; e = 1,6.10
-19
C
A: U
AK
= 1,29 V B: U
AK
= -2,72 V C: U
AK
< -1,29 V D: U
AK
= -1,29 V
Caâ u 236: Catoâ t cuû a moä t teá baøo quang ñieä n coù coâng thoaù t A = 2,9.10
-19
J. Chieá u vaøo catoâ t cuû a teá
baø o quang ñieä n treâ n chuø m aù nh saùng coù böôù c soù ng l = 0,4 mm. Tìm vaän toá c cöï c ñaï i cuû a quang
eâ lectron khi thoaù t khoû i catoât.
Cho h = 6,625.10
-34
J.s ; c = 3,10
8
m/s;. e = 1,6.10
-19
S; m
e
= 9,1.10
-31
kg
A: 403.304 m/s B: 3,32.10
5
m/s C: 674,3 km/s D: Moät ñaùp soá khaù c
Caâ u 237: Chuø m böù c xaï chieáu vaø o catoâ t cuû a moä t teá baøo quang ñieä n coù coâng suaá t 0,2 W, böôùc
soùng 0,4 mm. Hieä u suaát löôï ng töû cuû a teá baøo quang ñieä n (tæ soá giöõ a soá phoâ toâ n ñaäp vaø o catoât vôù i soá
eâ lectron quang ñieä n thoaù t khoû i catoâ t) laø 5%. Tìm cöôøng ñoä doø ng quang ñieän baõ o hoøa :
A: 0,3 mA B: 3,2 mA C: 6 mA D : 0,2 A
Caâ u 238: Böù c xaï coù böôù c soùng ngaé n nhaá t maø nguyeân töû hidro coù theå phaù t ra ñöôï c laø tia töû ngoaï i
coù böôù c soùng 0,0913 mm. Haõ y tính naêng löôïng caà n thieá t ñeå ion hoù a nguyeân töû hidro :
A: 2,8.10
-20
J B: 13,6.10
-19
J C: 6,625.10
-34
J D: 2,18.10
-18
J
Caâ u 239: Catoâ t cuû a moä t teá baøo quang dieä n coù coâng thoaù t A = 2 (eV). Chieáu vaø o catoâ t moä t böù c xaï
ñôn saé c coù böôù c soùng l = 0,7 (mm) vôù i coâ ng suaá t : P = 3(W). Cho bieá t h = 6,625.10
-34
Js ; c =
3.10
8
m/S. Khi ñoù hieäu suaá t löôï ng töû cuû a teá baø o. quang ñieä n laø :
A: 0,1% B : 0, 2% C : 0% D : Moä t trò soá khaù c.
Caâ u 240: Coâng thoaù t cuû a kim loaïi Cs laø 1,88eV. Böôùc soùng daø i nhaé t cuû a aùnh saùng coù theå böù t
ñieä n töû ra khoû i beà maë t kim loaï i Cs laø :
A: » 1,057.10
-25
m B : » 2,114.10
-25
m C : 3,008.10
-19
m D : » 6,6.10
-7
m
Caâ u 241: Catoâ t cuû a moä t teá baøo quang ñieä n laø m baèng Cs coù coâ ng thoaù t eâlectron A = 2eV, ñöôï c
chieáu bôû i böù c xaï coù l = 0,3975 mm. Tính hieäu ñieä n theá U
AK
ñuû haõ m doø ng quang ñieä n. Cho
h=6,625.10
-34
J.s; c = 3.10
8
m/s; |e| = l,6.10
-l9
C.
A: - 2,100 V. B: - 3,600 V. C: 1,125 V. D: 0 V.
Caâ u 242: Catoâ t cuû a moä t teá baøo quang ñieä n coù coâng thoaù t A = 2,226 (eV). Chieá u vaøo catoâ t chuø m
böù c xaï ñôn saé c coù böôù c soùng l = 0,45 (mm). Cho bieá t h = 6,625.10
-34
Js; c = 3.10
8
m/s ñeå caù c
eâ letron quang ñieän khoâ ng theå ñeá n ñöôï c anoá t thì hieä u ñieän theá giöõ a anoâ t vaø catoâ t phaû i thoaû ñieàu
kieä n :
A: U
AK
= - 0,5 (V). C: U
AK
£ - 0,5 (V).
B: U
AK
£ - 5 (V). D: U
AK
= - 5 (V).
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 33 Trang:
Caâ u 243: Coâng thoaù t cuûa eâ lectron khoû i moä t kim loaï i laø A = 3,3.10
-19
J. Giôùi haïn quang ñieä n cuû a
kim loaïi naø y laø bao nhau? Cho h = 6,6.10
-34
J.s ; c = 3.10
8
m/s.
A: 0,6 mm B: 6 mm C: 60 mm D: 600 mm
Caâ u 244: Chieá u böùc xaï coù böôù c soùng = 0,33mm vaø o catoâ t cuû a moä t teá baø o quang ñieän coù giôù i haïn
quang ñieän l
o
= 0,66mm. Tính ñoä ng naê ng ban ñaàu cöï c ñaï i cuû a eâ lectron böù t khoû i catoât. Cho h =
6,6.10
-34
J.s; c = 3.10
8
m/s.
A: 6.10
-19
J. B: 6.10
-19
J. C: 3.10
-19
J. D: 3.10
-20
J.
Caâ u 245: Chi u m t b c x có bZ c sóng l =0,18mm vào b n âm c c c a m t t bào quang oi n..
Kim lo i dùng làm âm c c có gi i h n quang oi n l
o
=0,3mm. Tìm công thoát c a oi n t b t ra
kh i kim lo i:
A: 0,6625.10
-19
(J ) C: 6,625.10
-49
(J )
B: 6,625.10
-19
(J) D: 0,6625.10
-49
(J )
Caâ u 246: Chi u m t b c x có bZ c sóng l =0,18mm vào b n âm c c c a m t t bào quang oi n..
Kim lo i dùng làm âm c c có gi i h n quang oi n l
o
=0,3mm. Tìm v n t c ban o u c c o i c a các
quang electron:
A: 0,0985.10
5
m/s C: 0,985.10
5
m/s
B: 9,85.10
5
m/s D: 98,5.10
5
m/s
Caâ u 247: Chi u m t b c x có bZ c sóng l =0,18mm vào b n âm c c c a m t t bào quang oi n..
Kim lo i dùng làm âm c c có gi i h n quang oi n l
o
=0,3mm. O tri t tiêu dòng quang oi n ta ph i
o t vào anod và catod m t hi u oi n th hãm U
h
b ng bao nhiêu?
A: 2,76 V B: 27,6 V C. 2,76 V D. 0,276 V
Caâ u 248: Chi u m t b c x có bZ c sóng l =0,18mm vào b n âm c c c a m t t bào quang oi n..
Kim lo i dùng làm âm c c có gi i h n quang oi n l
o
=0,3mm. Bi t gi i h n quang oi n c a m t
kim lo i là 0,36mm. Tính công thoát electron. Cho h =6,625.10
-34
J .s; c =3.10
8
m/s:
A: 5,52.10
-19
(J ) B. 55,2.10
-19
(J ) C. 0,552.10
-19
(J ) D. 552.10
-19
(J )
Caâ u 249: Gi i h n quang oi n c a k m là 0,36mm, công thoát c a k m l n hån c a natri là 1,4 l n.
Tìm gi i h n quang oi n c a natri:
A: 0,504m B. 0,504mm C. 0,504mm D. 5,04mm
Caâ u 250: R i vào t bào quang oi n chùm sáng có bZ c sóng l =4000
o
A. Tìm hi u oi n th hãm,
bi t công thoát c a kim lo i làm catod là 2eV.
A: U
h
=-1,1V B. U
h
=-11V C. U
h
=-0,11V D. U
h
= 1,1V
Caâ u 251: Bi t trong 10s, s electron o n oZ c anod c a t bào quang oi n là 3.10
16
và hi u su t
lZ ng t là 40%. Tìm cZ ng o dòng quang oi n lúc này:
A: 0,48A B. 4,8A C. 0,48mA D. 4,8mA
Caâ u 252: Bi t trong 10s, s electron o n oZ c anod c a t bào quang oi n là 3.10
16
và hi u su t
lZ ng t là 40%. Tìm s photon o p vào catod trong 1 phút.
A: 45.10
16
photon/s C. 4,5.10
16
photon/s
B: 45.10
6
photon/s D. 4,5.10
6
photon/s
Caâ u 253: Catod c a m t t bào quang oi n có công thoát A =3,5eV. Cho h =6.625.10
-34
J s; m =
9,1.10
-31
kg; e =1,6.10
-19
C. Tính gi i h n quang oi n c a kim lo i dùng làm catod.
A: 355mm B. 35,5mm C. 3,55mm D. 0,355mm
Caâ u 254: Catod c a m t t bào quang oi n có công thoát A =3,5eV. Cho h =6.625.10
-34
J s; m =
9,1.10
-31
kg; e =1,6.10
-19
C. Tìm v n t c ban o u c c o i c a các electron quang oi n b t ra kh i
catod khi oZ c chi u sáng b ng b c x có bZ c sóng l =0,25mm.
A: 0,718.10
5
m/s B: 7,18.10
5
m/s C: 71,8.10
5
m/s D. 718.10
5
m/s
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 34 Trang:
Caâ u 255: Catod c a m t t bào quang oi n có công thoát A =3,5eV. Cho h =6.625.10
-34
J s; m =
9,1.10
-31
kg; e =1,6.10
-19
C. Tìm hi u oi n th c n ph i o t gi a anod và catod o làm tri t tiêu hoán
toàn dòng quang oi n:
A: -0,146 V B. 1,46 V C. -14,6 V D. -1,46 V
Caâ u 256: M t ngu n phát ánh sáng oån s c có bZ c sóng l =0,45mm chi u vào catod c a m t t
bào quang oi n. Công thoát c a kim lo i làm catod là A =2,25eV. Cho h =6.625.10
-34
J s; c =
3.10
8
m/s; m =9,1.10
-31
kg; |e| =1,6.10
-19
C. Tính gi i h n quang oi n c a kim lo i dùng làm catod.
A: 0,558.10
-6
m B. 5,58.10
-6
mm C: 0,552.10
-6
m D. 0,552.10
-6
mm
Caâ u 257: M t ngu n phát ánh sáng oån s c có bZ c sóng l =0,45mm chi u vào catod c a m t t
bào quang oi n. Công thoát c a kim lo i làm catod là A =2,25eV. Cho h =6.625.10
-34
J s; c =
3.10
8
m/s; m =9,1.10
-31
kg; |e| =1,6.10
-19
C. B mt cathod nh n oZ c công su t chi u sáng P =
5mW. CZ ng o dòng quang oi n bão hoà c a t bào quang oi n I
bh
=1mA. Tính hi u su t quang
oi n.
A: 35,5% B. 48,3% C. 55,3% D. 53,5%
Caâ u 258: Công thoát c a electron kh i o ng là 4,47eV. Cho h =6.625.10
-34
J s; c =3.10
8
m/s; m
=9,1.10
-31
kg; |e| =1,6.10
-19
C. Tính gi i h n quang oi n c a o ng.

A: 0,278 mm B. 2,78 mm C. 0,287 mm D. 2,87 mm
Caâ u 259: Công thoát c a electron kh i o ng là 4,47eV. Cho h =6.625.10
-34
J s; c =3.10
8
m/s; m
=9,1.10
-31
kg; |e| =1,6.10
-19
C. Khi chi u b c x oi n t có bZ c sóng l =0,14mm vào m t qu
c u b ng o ng o t xa các v t khác thì qu c u oZ c tích oi n o n oi n th c c o i. Khi oó v n t c
c c o i c a quang electron là bao nhiêu?
A: 1,24.10
6
m/s B. 12,4.10
6
m/s C. 0,142.10
6
m/s D. 1,42.10
6
m/s
Caâ u 260: Công thoát c a electron kh i o ng là 4,47eV. Cho h =6.625.10
-34
J s; c =3.10
8
m/s; m
=9,1.10
-31
kg; |e| =1,6.10
-19
C. Chi u m t b c x oi n t vào m t qu c u b ng o ng o t xa các
v t khác thì qu c u o t oZ c oi n th c c o i 3V. Hãy tính bZ c sóng c a b c x và v n t c ban
o u c c o i c a quang electron?
A:
7
6
omax
1,66.10 m
V 1,03.10 m/s
-
ìl =
ï
í
=
ï
î
C:
7
6
omax
16,6.10 m
V 1,03.10 m/s
-
ìl =
ï
í
=
ï
î

B:
7
6
omax
1,66.10 m
V 10,3.10 m/s
-
ìl =
ï
í
=
ï
î
D:
7
6
omax
16,6.10 m
V 10,3.10 m/s
-
ìl =
ï
í
=
ï
î

Caâ u 261: Khi chi u m t b c x oi n t vào b mt catod c a m t t bào quang oi n, t o ra dòng
quang oi n bão hoà. NgZ i ta có th làm tri t tiêu dòng oi n này b ng m t hi u oi n th hãm có giá
tr 1,3V. Dùng màn ch n tách ra m t chùm h p các electron quang oi n và cho oi vào mt t trZ ng
o u có B =6.10
-5
T. Cho m
e
=9,1.10
-31
kg; |e| =1,6.10
-19
C. Tìm v n t c c c o i
m
v
uur
c a quang
electron.

A: 0,68.10
5
m/s B. 0,68.10
6
m/s C. 0,86.10
5
m/s D. 0,86.10
6
m/s
Caâ u 262: M t ngu n phát ánh sáng oån s c có bZ c sóng l =0,45mm chi u vào catod c a m t t
bào quang oi n. Công thoát c a kim lo i làm catod là A =2,25eV. Cho h =6.625.10
-34
J s; c =
3.10
8
m/s; m =9,1.10
-31
kg; |e| =1,6.10
-19
C. Tính v n t c c c o i c a các electron quang oi n b b t
ra kh i catod.
A: 0,421.10
5
m/s B. 4,21.10
5
m/s C. 42,1.10
5
m/s D. 421.10
5
m/s
Caâ u 263: Khi chi u m t b c x oi n t vào b mt catod c a m t t bào quang oi n, t o ra dòng
quang oi n bão hoà. NgZ i ta có th làm tri t tiêu dòng oi n này b ng m t hi u oi n th hãm có giá
tr 1,3V . Dùng màn ch n tách ra m t chùm h p các electron quang oi n và cho oi vào m t t
trZ ng o u có B =6.10
-5
T. Cho m
e
=9,1.10
-31
kg; |e| =1,6.10
-19
C. Tính l c tác d ng lên
electron:

A: 6,528,10
-17
N B. 6,528,10
-18
N C. 5,628,10
-17
N D. 5,628,10
-18
N
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 35 Trang:
TIA RÔNGHEN
Phöông Phaù p :
1. Böôù c soù ng nhoû nhaá t, taà n soá lôùn nhaá t cuû a tia Rôn ghen phaù t ra töø oáng Rôn ghen:

2
Max e e AK
Min
hc 1
h.f m v e.U
2

; v
e
laø vaä n toá c electron khi ñaäp vaø o catoá t
2. Coâng cuû a löï c ñieä n tröôøng:
2
e e AK
1
m v e.U
2

3. Böôù c soù ng cöï c tieå u tia Rônghen:
Xmin
AK
h.c
e.U

4.
AK
e.U = C + Q = h.f
X
+ Q ; Naê ng löôïng electron khi va ñaäp vaøo ñoá i Catoá t moä t phaà n bieán
ñoå i thaø nh naêng löôïng tia Ron-ghen moä t phaàn thaønh noä i naêng Q laø m noùng catot
5. Ñoä taê ng nhieä t ñoä Dt
0
cuû a ñoá i catot: Q = m.C.Dt
0

trong ñoù m(kg) laø khoá i löôïng catot, C nhieät dung rieâ ng cuûa chaá t laø m catot .
6. Cöôø ng ñoä doøng ñieän qua oáng Rônghen: I = n.e = .
N
e
t
; N laø soá e ñaä p vaøo catot trong thôø i
gian t(s).


Caâ u 264: Tia Rônghen phaù t ra töø oá ng Rônghen coù böôù c soùng ngaé n nhaá t laø 8.10
-11
m. Hieäu ñieän
theá U
AK
cuû a oáng laø :
A: » 15527V. B: » 1553V. C: » 155273V. D: » 155V.
Caâ u 265: Moä t chuøm tia Rônghen phaù t ra töø moä t oáng Rônghen. Taà n soá lôù n nhaá t trong chuø m tia
Rônghen do oáng phaù t ra laø 5.10
18
Hz. Cho haè ng soá Plaê ng h = 6,6.10
-34
Js. Ñoä ng naê ng E
ñ
cuû a
electron khi ñeá n ñoá i aâ m cöï c cuû a oá ng Rônghen laø :
A: 3,3.10
-15
J B : 3,3.10
-16
J C : 3,3.10
-17
J D : 3,3.10
-14
J
Caâ u 266: Hieäu ñieä n theá giöõ a anoâ t vaø catoâ t cuû a moä t oáng Rônghen laø . U = 18200V. Boû qua ñoäng
naê ng cuû a eâ lectron khi böù t khoû i catoâ t. Tính böôù c soù ng ngaén nhaá t cuûa tia X do oá ng phaù t ra. Cho e =
- 1,6.10
-19
C; h = 6,625.10
-34
J.S; c = 3.10
8
m/s.
A: 68pm B: 6,8 pm. C: 34pm. D: 3,4pm.
Caâ u 267: Moä t oáng Rônghen phaù t chuø m tia Rônghen coù böôùc soùng ngaé n nhaá t laø 5.10
-11
m. Ñoä ng
naê ng cöï c ñaï i cuû a electron khi ñaä p vaøo ñoá i catot vaø hieä u ñieän theá giöõ a hai cöï c cuûa oáng coù theå
nhaän nhöõ ng giaù trò ÑUÙNG naøo trong caù c giaù trò sau?
A: W
ñ
= 40,75.10
-16
J ; U = 24,8.10
3
V C: W
ñ
= 39,75.10
-16
J ; U = 26,8.10
3
V
B: W
ñ
= 36,75.10
-16
J ; U = 25,8.10
3
V D: W
ñ
= 39,75.10
-16
J ; U = 24,8.10
3
V
Caâ u 268: Trong moä t oáng Rônghen, soá electron ñaäp vaø o ñoá catot trong moã i giaâ y laø n = 5.10
15
haï t,
vaä n toá c moã i haï t laø 8.10
7
m/s. Cöôøng ñoä doøng ñieän qua oá ng vaø hieäu ñieä n theá giöõ a hai cöï c cuû a oá ng
coù theå nhaä n nhöõng giaù trò ÑUÙ NG naø o sau ñaây? Xem ñoä ng naê ng cuû a electron khi böù t khoû i catot laø
raá t nhoû , coù theå boû qua.
A: I = 0,8A ; U = 18,2.10
3
V C: I = 0,16A ; U = 18,2.10
3
V
B: I = 0,8A ; U = 18,2.10
5
V D: Moä t caë p giaù trò khaùc.
Caâ u 269: Trong m t ng Rånghen (phát ra tia X), s electron o p vào catod trong m i giây là n =
5.10
15
h t, v n t c m i h t là 8.10
7
m/s. Cho h =6.625.10
-34
J s; c =3.10
8
m/s; m =9,1.10
-31
kg;
|e| =1,6.10
-19
C. Tính cZ ng o dòng oi n qua ng:

A: 8.10
-4
(A) B: 0,8.10
-4
(A) C: 3,12.10
24
(A) D: 0,32.10
-24
(A)
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 36 Trang:
Caâ u 270: Moä t oáng Rônghen phaù t chuø m tia Rônghen coù böôùc soùng ngaé n nhaá t laø 5.10
-11
. Soá
electron ñaäp vaø o ñoá i catot trong 10s laø bao nhieâ u? Bieá t doø ng ñieä n qua oá ng laø 10mA. Choïn keá t
quaû ÑUÙ NG trong caù c keá t quaû sau.
A: n = 0,625.10
18
haï t C: n = 0,625.10
17
haï t
B: n = 0,625.10
19
haï t D: Moä t giaù trò khaù c.
Caâ u 271: Trong moä t oáng Rônghen, soá electron ñaäp vaø o ñoá catot trong moã i giaâ y laø n = 5.10
15
haï t,
vaä n toá c moã i haï t laø 8.10
7
m/s. Böôù c soù ng nhoû nhaát maø oáng coù theå phaù t ra baè ng bao nhieâu? Choïn
keá t quaû ÑUÙ NG trong caù c keá t quaû sau:
A: l
o
= 0,068.10
-12
m C: l
o
= 0,068.10
-6
m
B: l
o
= 0,068.10
-9
m D: Moä t giaù trò khaù c
Caâ u 272: Trong m t ng Rånghen (phát ra tia X), s electron o p vào catod trong m i giây là n =
5.10
15
h t, v n t c m i h t là 8.10
7
m/s. Cho h =6.625.10
-34
J s; c =3.10
8
m/s; m =9,1.10
-31
kg;
|e| =1,6.10
-19
C. Tính hi u oi n th gi a anod và catod (b qua o ng nLng c a electron khi b t ra
kh i catod).

A: 18,2 (V) B. 18,2 (kV) C. 81,2 (kV) D. 2,18 (kV)
Caâ u 273: Trong m t ng Rånghen (phát ra tia X), s electron o p vào catod trong m i giây là n =
5.10
15
h t, v n t c m i h t là 8.10
7
m/s. Cho h =6.625.10
-34
J s; c =3.10
8
m/s; m =9,1.10
-31
kg;
|e| =1,6.10
-19
C. Tính bZ c sóng nh nh t trong chùm tia Rånghen do ng phát ra:

A: 0,68.10
-9
(m) B. 0,86.10
-9
(m) C. 0,068.10
-9
(m) D. 0,086.10
-9
(m)
Caâ u 274: Trong m t ng Rånghen, bi t hi u oi n th gi a anod và catod là U =2.10
6
V Hãy tính
bZ c sóng nh nh t l
min
c a tia Rånghen do ng phát ra:

A: 0,62 (mm) B. 0,62.10
-6
(m) C. 0,62.10
-9
(m) D. 0,62.10
-12
(m)
Caâ u 275: Trong chùm tia Rånghen phát ra t m t ng Rånghen, ngZ i ta th y có nh ng tia có t n
s l n nh t và b ng f
max
=5.10
18
Hz. Cho h =6.625.10
-34
J s; c =3.10
8
m/s; m =9,1.10
-31
kg; |e| =
1,6.10
-19
C. Tính o ng nLng c c o i c a electron o p vào catod.

A: 3,3125.10
-15
(J ) C. 33,125.10
-15
(J )
B: 3,3125.10
-16
(J ) D. 33,125.10
-16
(J )
Caâ u 276: Trong chùm tia Rånghen phát ra t m t ng Rånghen, ngZ i ta th y có nh ng tia có t n
s l n nh t và b ng f
max
=5.10
18
Hz. Cho h =6.625.10
-34
J s; c =3.10
8
m/s; m =9,1.10
-31
kg; |e| =
1,6.10
-19
C. Tính hi u oi n th gi a hai c c c a ng (b qua o ng nLng c a electron khi b t ra kh i
catod).

A: 20,7 kV B. 207 kV C. 2,07 kV D. 0,207 kV
Caâ u 277: Trong 20 giây ngZ i ta xác onh có 10
8
electron o p vào catod. Tính cZ ng o dòng oi n
qua ng.

A: 0,8 A B. 0,08 A C. 0,008 A D. 0,0008 A
Caâ u 278: M t ng phát ra tia Rånghen. Phát ra b c x có bZ c sóng nh nh t là 5.10
-10
m.

Cho h =6.625.10
-34
J s; c =3.10
8
m/s; m
e
=9,1.10
-31
kg; |e| =1,6.10
-19
C. Tính nLng lZ ng c a
photon tZång ng:

A: 3975.10
-19
(J ) B. 3,975.10
-19
(J ) C. 9375.10
-19
(J ) D. 9,375.10
-19
(J )
Caâ u 279: M t ng phát ra tia Rånghen. Phát ra b c x có bZ c sóng nh nh t là 5.10
-10
m. Cho h =
6.625.10
-34
J s; c =3.10
8
m/s; m
e
=9,1.10
-31
kg; |e| =1,6.10
-19
C. Tính v n t c c a oi n t o p vào
o i âm c c và hi u oi n th gi a hai c c c a ng.

A:
6
v 29,6.10 m/s
U 2484V
ì =
í
=
î
C.
6
v 296.10 m/s
U 248,4V
ì =
í
=
î

B:
6
v 92,6.10 m/s
U 4284V
ì =
í
=
î
D.
6
v 926.10 m/s
U 428,4V
ì =
í
=
î

Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 37 Trang:
Caâ u 280: M t ng phát ra tia Rånghen. Phát ra b c x có bZ c sóng nh nh t là 5.10
-10
m. Cho h =
6.625.10
-34
J s; c =3.10
8
m/s; m
e
=9,1.10
-31
kg; |e| =1,6.10
-19
C. Khi ng ho t o ng thì dòng oi n
qua ng là I =2mA. Tính s oi n t o p vào o i âm c c trong m i giây:

A: 125.10
13
B. 125.10
14
C. 215.10
14
D. 215.10
13

Caâ u 281: M t ng phát ra tia Rånghen. Phát ra b c x có bZ c sóng nh nh t là 5.10
-10
m. Cho h =
6.625.10
-34
J s; c =3.10
8
m/s; m
e
=9,1.10
-31
kg; |e| =1,6.10
-19
C. Tính nhi t lZ ng to ra trên o i
âm c c trong 1 phút:

A: 298 (J ) B. 29,8 (J ) C. 928 (J ) D. 92,8 (J )

NGUYEÂN TÖÛ HIDROÂ
Phöông Phaù p :
1. Quang phoå Hiñroâ :
*) Taàn soá böù c xaï haá p thuï hay phaù t xaï :
m n 0
2 2
E E E c 1 1
f
h h m n

 

*)
2 2
1 1 1
R
m n

 

;
7 0
E
R 1, 097.10 (m) :
hc
 
Haè ng soá Ritbec
*) E
n
=
2
n
13,6(eV) -
Möù c naê ng löôï ng ôû traï ng thaù i n (vôù i n = 1,2,3, ) vaø 1eV = 1,6.10
-19
(J)
2. Cô cheá phaù t caù c böù c xaï cuû a quang phoå hiñroâ :Caâ u 282: Theo nhaø vaä t lyù Ñan Maï ch Niels Bohr, ôû traï ng thaù i döø ng cuû a nguyeâ n töû thì eâ lectron:
A: Döø ng laï i nghóa laø ñöù ng yeâ n.
B: Chuyeå n ñoäng hoã n loaï n.
C: Dao ñoä ng quanh nuù t maï ng tinh theå .
D: Chuyeå n ñoäng theo nhöõng quyõ ñaï o coù baùn kính xaùc ñònh.
Caâ u 283: Theo giaû thuyeá t cuûa Niels Bohr, ôû traï ng thaù i bình thöôøng (traï ng thaù i cô baûn) nguyeân töû
hidro.
A: Coù naêng löôï ng cao nhaá t, eâ lectron chuyeå n ñoäng treâ n quyõ ñaï o K.
B: Coù naêng löôï ng thaáp nhaá t, eâ lectron chuyeån ñoä ng treâ n quyõ ñaïo L.
C: Coù naêng löôï ng thaá p nhaá t, eâ lectron chuyeån ñoä ng treâ n quyõ ñaï o K.
D: Coù naêng löôï ng cao nhaá t, eâ lectron chuyeå n ñoäng treâ n quyõ ñaï o L.
HH
H
O
H
g

H
d

E
6
E
5
E
4
E
3
E
2
E
1
Lai man

Ban me

Pa sen

P

O

N

M

K

L

Vuø ng khaû kieá n và mt
phn vùng t ngoi
Vuø ng töû ngoaï i
Vuøng hoà ng ngoaï i
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 38 Trang:
Caâ u 284: Nguyeân töû hiñroâ nhaän naê ng löôï ng kích thích, eâ lectron chuyeån leân quyõ ñaï o N, khi
eâ lectron chuyeån veà quyõ ñaïo beân trong seõ phaù t ra
A: Moä t böù c xaï coù böôù c soù ng l thuoä c daõ y Banme
B: Hai böù c xaï coù böôù c soùng l thuoä c daõy Banme.
C: Ba böù c xaï coâ böôù c soù ng l thuoä c daõ y Banme.
D: Khoâng coù böù c xaï coù böôù c soùng l thuoä c daõy Banme
Caâ u 285: Khi eâ lectron trong nguyeân töû hidroâ môû moä t trong caù c möù c naê ng löôï ng cao L, M, N,
O,... nhaûy veà möù c naêng löôï ng K, thì nguyeân töû hidro phaù t ra vaï ch böù c xaï thuoäc daõ y:
A: Laiman
B: Banme
C: Pasen
D: Thuoä c daõy naø o laø tuøy thuoä c vaø o eletron ôû möù c naêng löôï ng cao naøo.
Caâ u 286: Quang phoå vaïch phaù t xaï Hydro coù 4 vaï ch maøu ñaëc tröng:
A: Ñoû , vaø ng, lam, tím. C: Ñoû , luïc, chaø m, tím.
B: Ñoû , lam, chaø m, tím. D: Ñoû , vaø ng, chaø m, tím.
Caâ u 287: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y veà quang phoå cuû a nguyeâ n töû hidro laø sai?
A: Caù c vaï ch trong daõ y Pasen ñeàu naè m trong vuø ng hoà ng ngoaï i.
B: Caù c vaï ch trong daõ y Banme ñeà u naèm trong vuø ng aù nh saù ng thaá y ñöôï c.
C: Caù c vaï ch trong daõ y Lai man ñeà u naè m trong vuø ng töû ngoaïi.
D: Daõ y Pasen taï o ra khi eâ lectron töø caù c taà ng naêng löôï ng cao chuyeå n veà taà ng M
Caâ u 288: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai :
A: Nguyeân töû chæ toà n taï i trong nhöõ ng traï ng thaù i coù naê ng löôï ng xaù c ñònh, goï i laø traï ng thaù i
döøng.
B: Trong caù c traï ng thaù i döø ng, nguyeân töû chæ haá p thu maø khoâ ng phaù t xaï .
C: Moä t khi nguyeân töû chuyeå n töø traï ng thaù i döø ng coù möù c naêng löôï ng E
m
sang traï ng thaù i
döøng coù möù c naê ng löôï ng E
n
thì noù seõ böù c xaï (hoaëc haáp thu) moä t phoâ toân coù naê ng löôï ng e =
|E
m
E
n
| = hf
mn

D: Trong caù c traï ng thaù i döø ng cuû a nguyeâ n töû , eâ lectron chæ chuyeå n ñoä ng quanh haï t nhaâ n theo
nhöõ ng quyõ ñaïo coù baùn kính hoaøn toaøn xaù c ñònh goï i laø quyõ ñaï o ñöøng.
Caâ u 289: Boán vaï ch thaáy ñöôï c trong quang phoå phaù t xaï cuû a nguyeâ n töû hiñroâ thuoä c veà daõ y :
A: Pasen. B: Laiman. C: Banme. D: Braê ckeù t.
Caâ u 290: Khi caù c nguyeân töû hidro ñöôï c kích thích ñeå eâ lectron chuyeå n leân quyõ ñaïo M thì sau ñoù
caù c vaï ch quang phoå maø nguyeân töû coù theå phaù t ra seõ thuoä c vuø ng :
A: Hoà ng ngoaï i vaø khaû kieá n. C: Hoà ng ngoaï i vaø töû ngoaï i.
B: Khaû kieán vaø töû ngoaï i. D: Hoà ng ngoaï i, khaû kieá n vaø töû ngoaïi.
Caâ u 291: M u nguyên t Bo khác mu nguyên t Rådåpho oi m nào sau oây?
A: Mô hình nguyên t có h t nhân.
B: Hình d ng qu o o c a các electron.
C: Bi u th c c a l c hút gi a h t nhân và electron.
D: Tr ng thái có nLng lZ ng n onh.
Caâ u 292: Câu nào dZ i oây nói lên n i dung c a khái ni m v qu o o d ng?
A: Qu o o có bán kính t l v i bình phZång c a các s nguyên liên ti p.
B: Bán kính qu o o có th tính toán oZ c m t cách chính xác.
C: Qu o o mà electron b t bu c ph i chuy n o ng trên oó.
D: Qu o o ng v i nLng lZ ng c a các tr ng thái d ng.
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 39 Trang:
Caâ u 293: Trong quang ph c a nguyên t hidro, các v ch trong dãy Laiman oZ c t o thành khi
electron chy n o ng t các qu o o bên ngoài v qu o o:
A: K B. L C. M D. N
Caâ u 294: Trong quang ph v ch c a nguyên t hidro, các v ch trong dãy Banme oZ c t o thành
khi electron chy n o ng t các qu o o bên ngoài v qu o o:
A: K B. L C. M D. N
Caâ u 295: Tr ng thái d ng là:
A: Tr ng thái có nLng lZ ng xác onh.
B: Tr ng thái mà ta có th tính toán chính xác nLng lZ ng c a nó.
C: Tr ng thái mà nLng lZ ng c a nguyên t không thay o i oZ c.
D: Tr ng thái mà trong oó nguyên t có th t n t i m t th i gian xác onh mà không b c x
nLng lZ ng.
Caâ u 296: N i dung c a tiên o v s b c x và h p th nLng lZ ng c a nguyên t oZ c th hi n
trong các câu nào sau oây?
A: Nguyên t phát ra m t photon m i l n b c x ánh sáng.
B: Nguyên t thu nh n m t photon m i l n h p th ánh sáng.
C: Nguyên t phát ra ánh sáng nào thì có th h p th ánh sáng oó.
D: Nguyên t ch có th chuy n gi a các trang thái dùng. M i l n chuy n nó b c x hay h p
th m t photon có nLng lZ ng oúng b ng o chênh l ch nLng lZ ng gi a hai tr ng thái oó.
Caâ u 297: Ch n câu oúng.
A: Các v ch quang ph trong các dãy Laiman, Banme, Pasen, hoàn toàn n m trong các vùng
ánh sáng khác nhau.
B: V ch có bZ c sóng dài nh t c a dãy laiman có th n m trong vùng ánh sáng nhìn th y.
C: V ch có bZ c sóng ng n nh t c a dãy Banme có th n m trong vùng ánh sáng t ngo i.
D: V ch có bZ c sóng dài nh t c a d y Banme có th n m trong vùng ánh sáng h ng ngo i.
Caâ u 298: V ch quang ph có bZ c sóng 0,6563mm là v ch thu c dãy:
A: Laiman. B. Banme. C: Pasen D. Banme ho c Pasen.
Caâ u 299: Các v ch trong dãy Laiman thu c vùng nào trong các vùng sau?
A: Vùng h ng ngo i.
B: Vùng ánh sáng nhìn th y.
C: Vùng t ngo i.
D: M t ph n n m trong vùng ánh sáng nhìn th y, m t ph n n m trong vùng t ngo i.
Caâ u 300: Các v ch trong dãy Banme thu c vùng nào trong các vùng sau?
A: Vùng h ng ngo i.
B: Vùng ánh sáng nhìn th y.
C: Vùng t ngo i.
D: M t ph n n m trong vùng ánh sáng nhìn th y, m t ph n n m trong vùng t ngo i.
Caâ u 301: Các v ch trong dãy Pasen thu c vùng nào trong các vùng sau?
A: Vùng h ng ngo i.
B: Vùng ánh sáng nhìn th y.
C: Vùng t ngo i.
D: M t ph n n m trong vùng ánh sáng nhìn th y, m t ph n n m trong vùng t ngo i.
Caâ u 302: Trong quang phoå hidro, böôù c soùng daø i nhaá t cuû a daõ y Laiman laø 0,1216mm, böôù c soùng
ngaén nhaá t cuû a daõ y Banme laø 0,3650 mm.Haõ y tính böôù c soù ng ngaén nhaá t cuû a böù c xaï maø hiñroâ coù
theå phaù t ra :
A: 0,4866 m B: 0,2434 mm C: 0,6563 mm D : 0,0912 mm
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 40 Trang:
Caâ u 303: Khi chuyeå n töø quyõ ñaï o M veâ quyõ ñaï o L, nguyeân töû hidroâ phaù t ra phoâ toân coù böôù c soù ng
0,6563mm. Khi chuyeån töø quyõ ñaï o N veà quyõ ñaïo L, nguyeân töû hidro phaù t ra phoâ toân coù böôù c soùng
0,4861 mm. Khi chuyeå n töø quyõ ñaïo N veà quyõ ñaïo M, nguyeân töû hidro phaù t ra phoâ toâ n coù böôù c
soùng :
A: 1,1424mm B : 1,8744mm C : 0,1702mm D: 0,2793mm
Caâ u 304: Giaù trò cuûa caù c möù c naêng löôïng trong nguyeân töï hidro ñöôï c tính theo coâ ng thöù c E
n
= -
A/n
2
(J) trong ñoù A laø haèng soá döông, n = 1, 2, 3 ... Bieá t böôù c soùng daø i nhaá t trong daõy Lai man
trong quang phoå cuû a nguyeâ n töû hidro laø 0,1215mm. Haõ y xaù c ñònh böôù c soùng ngaá n nhaá t cuû a böù c xaï
trong daõy Pasen :
A: 0,65 mm B : 0,75 mm C : 0,82 mm D : 1,22 mm
Caâ u 305: Hai vaï ch ñaàu tieâ n cuû a daõy Laiman trong quang phoå hiñroâ coù böôù c soùng l
1
vaø l
2
. Töø
hai böôù c soù ng ñoù ngöôøi ta tính ñöôï c böôù c soùng cuûa moä t vaï ch trong daõy Banme laø :
A: l = 0,6563(mm). B : l = 0,4861(mm) C : l = 0,4340(mm). D: l = 0,4102(mm).
Caâ u 306: Naê ng löôïng lôù n hoù a nguyeân töû hiñroâ ôû traï ng thaù i cô baûn coù giaù trò W = 13,6 (eV). Böùc
xaï coù böôù c soùng ngaé n nhaá t maø nguyeân töû hiñroâ coù theå phaù t ra ñöôï c laø :
A: 91,3 (nm). B: 9,13 (nm). C : 0,1026 (mm). D : 0,1216 (mm).
Caâ u 307: Trong nguyeâ n töû hidro, giaù trò caù c möù c naêng löôïng öù ng vôù i caù c quyõ ñaïo K, L, M, N, O
laà n löôï t laø : -13,6 eV; - 3,4eV ; -1,51 eV; -0,85eV ; -0,54 eV Nguyeân töû coù möù c naê ng löôï ng naø o
trong caù c möù c döôù i ñaâ y? Choïn keá t quaû ÑUÙ NG trong caù c keá t quaû sau:
A: E = -2,42.10
-20
J B: E = -2,42.10
-10
J C: E = -2,40.10
-19
J D. E = 2,42.10
-19
J
Caâ u 308: Trong nguyeâ n töû hidro, giaù trò caù c möù c naêng löôïng öù ng vôù i caù c quyõ ñaïo K, L, M, N, O
laà n löôï t laø : -13,6 eV; - 3,4eV ; -1,51 eV; -0,85eV ; -0,54 eV Trong chaâ n khoâ ng, nguyeân töû hidro
coù theå phaùt ra böù c xaï coù böôù c soù ng naø o trong caù c böôù c soùng döôù i ñaây? Choïn keá t quaû ÑUÙ NG
A: l = 102,7 mm B. l = 102,7 pm C. l = 102,7 nm D. l = 102,7 m
Caâ u 309: Trong quang phoå Hidro, caù c böôù c soù ng l cuû a caù c vaï ch quang phoå nhö sau : vaï ch thöù
nhaá t cuû a daõ y Laiman: l
21
= 0,121586 mm. vaï ch H
a
cuû a daõ y Banme : l
21
= 0,656279 mm; Ba vaï ch
ñaà u tieân cuû a daõy Pasen : l
43
= 1,8751 mm ; l
53
= 1,2818 mm ; l
63
= 1,0938 mm. Taà n soá cuû a hai
vaï ch quang phoå thöù 2 vaø 3 cuû a daõ y Lyman coù theå laà n löôï t nhaän nhöõng giaù trò ÑUÙ NG naø o sau
ñaâ y?
A: 2,925.10
19
Hz vaø 3,085.10
19
Hz C: 2,925.10
15
Hz vaø 3,085.10
15
Hz
B: 2,925.10
10
Hz vaø 3,085.10
10
Hz D: Moät caë p giaù trò khaù c.
Caâ u 310: Trong quang phoå Hidro, caù c böôù c soù ng l cuû a caù c vaï ch quang phoå nhö sau : vaï ch thöù
nhaá t cuû a daõ y Laiman: l
21
= 0,121586 mm. vaï ch H
a
cuû a daõ y Banme : l
21
= 0,656279 mm; Ba vaï ch
ñaà u tieân cuû a daõy Pasen : l
43
= 1,8751 mm ; l
53
= 1,2818 mm ; l
63
= 1,0938 mm. Taà n soá cuû a caù c
vaï ch (theo thöù töï ) H
b
, H
g
, H
d
cuû a daõ y banme laø bao nhieâ u? Choï n keá t quaû ÑUÙ NG trong caù c
keá t quaû sau:
A: 0,6171.10
19
Hz ; 0,6911.10
19
Hz vaø 0,6914.10
19
Hz
B: 0,6171.10
10
Hz ; 0,6911.10
10
Hz vaø 0,6914.10
10
Hz
C: 0,6171.10
15
Hz ; 0,6911.10
15
Hz vaø 0,6914.10
15
Hz
D: Caù c giaù trò khaù c

Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 41 Trang:
CAÁ U TAÏO HAÏ T NHAÂN NGUYEÂN TÖÛ
SÖÏ PHOÙ NG XAÏ PHAÛN ÖÙNG HAÏ T NHAÂN

TOÙ M TAÉT LYÙ THUYEÁ T CAÀ N NHÔÙ :
1. Caá u taïo cuû a haït nhaân nguyeâ n töû :
A
Z
X
N: Soá nôtroâ n.
Z: Soá proâ toân trong haï t nhaân.
A = Z + N: Soá khoá i .
2. Hieä n töôï ng phoùng xaï ï töï nhieân :
a. Ñònh luaä t phoù ng xaï :

t 0
0 K
N
N N e
2
 
hay
t 0
0 k
m
m m e
2
 

N
o
, m
o
: soá haï t nhaân, khoá i löôï ng ban ñaà u
N, m : soá haï t nhaân, khoái löôï ng ôû thôø i ñieå m t
T : chu kyø baùn raõ


ln2 0, 693
T T
: haèng soá phoùng xaï

b. Goï i rN, rm laà n löôï t laø soá haït ñaõ phaâ n raõ vaø khoá i löôï ng chaá t phoù ng xaï ñaõ phaân
raõ ta coù :
rN = N
0
N = N
0
(1 e
-

l.t
)
rm = m
0
m = m
0
(1 e
-

l.t
)
(rN cuõ ng laø soá haït nhaân con ñaõ taïo ra.)
c. Ñoä phoùng xaï :

t
0
H N H e
 

H
o
: Ñoä phoù ng xaï ban ñaàu, H
0
= l.N
0

H : Ñoä phoù ng xaï ôû thôø i ñieå m t.

Chuù yù : Khi tính H thì
ln2 0, 693
T T
trong ñoù T tính theo giaâ y (s), khi ñoù ñôn vò
cuû a H laø (Bq)
Ñôn vò H: 1Bq = 1 phaân raõ /s; 1Ci = 3,7.10
10
Bq
3. Soá nguyeân töû N
0
coù trong m(g) chaát :
0 A
m
N N
M

vôù i: N
A
= 6,022.10
23
(mol
-1
) laø soá
Avoâgadroâ
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 42 Trang:

4. Tính tuoå i cuû a maãu vaä t:
-Döï a theo ñoä phoù ng xaï : Goï i H
0
laø ñoä phoù ng xaï cuûa maãu goã töôi (hay ñoä phoù ng xaï ban
ñaà u cuû a maã u quaëng) , t laø tuoå i maã u vaä t, H laø ñoä phoùng xaï cuû a coå vaä t taï i thôø i ñieå m ñang xeù t:
t 0 0 0 0
H N H N 1 1
e t ln ln
H N H N

-Döï a theo tæ leä khoá i löôï ng (rm) chaá t Y sinh ra coù phaân töû löôïng M
Y

vaø khoái löôï ng (m) chaá t phoùng xaï X coøn laï i coù phaân töû löôï ng M
X

t
Y A Y Y
t
X A X X
N.M .N N.M M m 1 e
.
m N.M .N N.M e M
 
 
 
=>
X
Y
1
t
M m
. 1 .
m M

-Döï a vaø o soá tæ soá giöõ a hai chaá t phoù ng xaï coù chu kyø khaù c nhau.
Chuù yù : 1 Becôren (Bq) = 1 phaân raõ /Giaâ y
1 C
i
= 3,7.10
10
Bq
5. Xaù c Ñònh Nguyeâ n Töû Vaø Soá Khoá i Cuû a Moä t Haï t Nhaâ n X:
a. Döï a vaøo ñònh luaä t baûo toaø n ñieän tích haï t nhaân vaø baû o toaø n soá khoái
b. Phaû n öùng haï t nhaâ n :
3 1 2 4
1 2 3 4
A A A A
Z Z Z Z
X B Y C
* Baûo toaø n soá khoá i: A
1
+ A
2
= A
3
+ A
4

* Baûo toaø n dieä n tích: Z
1
+ Z
2
= Z
3
+ Z
4

6. Xaù c Ñònh Naê ng Löôï ng Naê ng Löôï ng Lieân Keá t Rieâ ng:
a. Tính ñoä cheânh leäch khoá i löôï ng caù c haï t nhaâ n tröôù c vaø sau phaû n öùng:
0
m m m  
* vôù i m
0
: Khoá i löôïng haï t nhaâ n tröôùc phaûn öùng.
m: Khoái löôï ng caù c haï t nhaân sau phaûn öùng.
* m
0
> m phaûn öùng toûa naê ng löôïng.
* m
0
< m phaûn öùng thu naê ng löôïng.
b. Aùp duï ng heä thöù c Einstein tính naêng löôï ng toû a ra hay thu vaøo:
2
E m.c <=>
u
E m .931M.eV
Chuù yù : uc
2
= 931 MeV; 1eV = 1,6.10
-19
J
c. Naê ng Löôï ng Lieân Keá t Rieâ ng:
0
E
E
A

trong ñoù A laø soá khoá i, haï t nhaân caø ng beàn
vöõng khi naê ng löôï ng lieâ n keá t rieâng caø ng lôù n:
7. Xaù c Ñònh Ñoä ng Naê ng Cuû a Haï t Nhaâ n:
Phöông Phaù p:
a. Ñònh luaä t baûo toaø n naêng löôïng toaø n phaà n: E + K = E + K
* Vôù i E, E: laà n löôï t laø naêng löôïng cuû a caù c haï t nhaâ n tröôù c vaø sau phaû n öùng.
* K, K: laàn löôï t laø ñoä ng naê ng cuû a caù c haï t nhaân tröôù c vaø sau phaûn öù ng: K =
1
2
m.v
2
.
b. Ñònh luaä t baûo toaø n ñoä ng löôï ng:
* Tìm quan heä giöõ a P luù c ñaàu vaø P luù c sau
* P
2
= 2m.K (vôù i P = m.v).

Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 43 Trang:

8. Phaû n öù ng haï t nhaân:
a. Ñoä huï t khoá i :
0
m m m  
m
0:
Toå ng khoá i caù c nucleâ oâ n m: Khoá i löôï ng haï t nhaân
m
p
: Khoá i löôï ng proâ toân m
n
: Khoá i löôï ng nôtrôn
b. Heä thöù c Einstein:
2
E mc
m: Khoá i löôï ng cuû a vaät
E: naê ng löôïng nghæ cuû a haï t nhaân
c. Naê ng löôï ng lieân keát haï t nhaâ n :
2 2
0
E (m m) c mc  
d. Caù c ñònh luaä t baûo toaø n :
3 2 4
2 3 4
A A A A
Z Z Z Z
X B Y C
- Baûo toaø n soá khoá i: A
1
+ A
2
= A
3
+ A
1

- Baûo toaø n ñieän tích: Z
1
+ Z
2
= Z
3
+ Z
1

- Baûo toaø n ñoäng löôïng:
i i
m v const
ur

- Baûo toaø n naêng löôïng:
i
E const


Caâ u 311: Các nguyên t g i là o ng v khi:
A: Có cùng v trí trong b ng tu n hoàn.
B: H t nhân ch a cùng s proton Z nhZng có s nåtron N khác nhau.
C: H t nhân ch a cùng proton Z nhZng có s nuclon A khác nhau.
D: C A, B, C o u oúng.
Caâ u 312: Phát bi u nào sau oây là oúng khi nói v h t nhân o ng v?
A: Các h t nhân o ng v có cùng s Z nhZng khác nhau s A.
B: Các h t nhân o ng v có cùng s A nhZng khác nhau s Z.
C: Các h t nhân o ng v có cùng s nåtron.
D: C A, B, C o u oúng.
Caâ u 313: Hãy ch n câu oúng:
A: Kh i lZ ng c a nguyên t b ng kh i lZ ng c a h t nhân.
B: Bán kính c a nguyên t b ng bán kính h t nhân.
C: Oi n tích c a nguyên t b ng oi n tích c a h t nhân.
D: Có hai lo i nuclon và proton và electron.
Caâ u 314: Hãy ch n câu oúng:
A: Trong ion oån nguyên t s proton b ng s electron.
B: Trong h t nhân s proton ph i b ng s nåtron.
C: Trong h t nhân s proton b ng ho c nh hån s nåtron.
D: L c h t nhân có bán kính tác d ng b ng bán kính nguyên t .
Caâ u 315: Nguyên t c a o ng v phóng x
235
92
U có:
A: 92 electron và t ng s proton và electron b ng: 235.
B: 92 proton và t ng s nåtron và electron b ng: 235.
C: 92 nåtron và t ng s nåtron và proton b ng: 235.
D: 92 nåtron và t ng s proton và electron b ng: 235.

Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 44 Trang:
Caâ u 316: Ch n câu sai:
A: M t mol nguyên t (phân t ) g m N
A
nguyên t (ph n t ) N
A
=6,022.10
23
.
B: Kh i lZ ng c a 1 nguyên t cacbon b ng 12 gam.
C: Kh i lZ ng c a 1 mol N
2
b ng 28 gam.
D: Kh i lZ ng c a 1 mol ion H
+
b ng 1 gam.
Caâ u 317: H t nhân nguyên t oZ c c u t o t :
A: các proton B. các nåtron C. các electron D. Các nuclon
Caâ u 318: Ch t phóng x do Becåren phát hi n ra o u tiên là:
A: Radi B. Urani C. Thôri D. Pôlôni
Caâ u 319: Mu n phát ra b c x , ch t phóng x thiên nhiên c n ph i oZ c kích thích b i:
A: Ánh sáng mt tr i B: Tia t ngo i C: Tia X D. T t c o u sai
Caâ u 320: Ch n câu sai:
A: O phóng x o c trZng cho ch t phóng x .
B: Chu k bán rã o c trZng cho ch t phóng x .
C: H ng s phóng x o c trZng cho ch t phóng x .
D: H ng s phóng x và chu k bán rã c a ch t phóng x t l nghch v i nhau.
Caâ u 321: Ch n câu sai. Tia a (alpha)
A: b l ch khi xuyên qua m t oi n trZ ng hay t trZ ng.
B: làm ion hoá ch t khí.
C: làm phát quang m t s ch t.
D: có kh nLng oâm xuyên mnh.
Caâ u 322: Ch n câu sai. Tia g (grama)
A: gây nguy h i cho cå th .
B: có kh nLng oâm xuyên r t mnh.
C: không b l ch trong oi n trZ ng ho c t trZ ng.
D: có bZ c sóng l n hån tia Rånghen.
Caâ u 323: Ch n câu sai. Các c p tia không b l ch trong oi n trZ ng và t trZ ng là :
A: tia a và tia b C. tia g và tia b
B: tia g và tia Rånghen D. tia b và tia Rånghen
Caâ u 324: Ch n câu sai. Các tia có cùng b n ch t là:
A: tia g và tia t ngo i C. tia a và tia h ng ngo i.
B: tia âm c c và tia Rånghen D. tia a và tia âm c c.
Caâ u 325: Tia phóng x b
-
không có tính ch t nào sau oây:
A: Mang oi n tích âm.
B: Có v n t c l n và oâm xuyên mnh.
C: B l ch v b n âm khi oi xuyên qua t oi n.
D: Làm phát hu nh quang m t s ch t.
Caâ u 326: Ch n câu sai khi nói v tia b
-
:
A: Mang oi n tích âm.
B: Có b n ch t nhZ tia X.
C: Có v n t c g n b ng v n t c ánh sáng.
D: Làm ion hoá ch t khí y u hån so v i tia a.
Caâ u 327: Ch n câu sai khi nói v tia g
A: Không mang oi n tích C. Có b n ch t nhZ tia X.
B: Có kh nLng oâm xuyên r t l n. D. Có v n t c nh hån v n t c ánh sáng.
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 45 Trang:
Caâ u 328: B c x nào sau oây có bZ c sóng nh nh t?
A: Tia h ng ngo i. B: Tia X. C: Tia t ngo i D: Tia g
Caâ u 329: Chu k bán rã c a m t ch t phóng x là th i gian sau oó:
A: Hi n tZ ng phóng x l p l i nhZ c8.
B: ½ s h t nhân phóng x b phân rã.
C: O phóng x tLng g p 2 l n.
D: Kh i lZ ng ch t phóng x tLng lên 2 l n kh i lZ ng ban o u.
Caâ u 330: Oi u nào sau oây là sai khi nói v tia b
-
?
A: H t b
-
th c ch t là electron.
B: Trong oi n trZ ng, tia b
-
b l ch v phía b n dZång c a t và l ch nhi u hån so v i tia a.
C: Tia b
-
có th xuyên qua m t t m chì d y c xentimet.
D: A ho c B ho c C sai.
Caâ u 331: Oi u nào sau oây là oúng khi nói v tia b
+
?
A: H t b
+
có cùng kh i lZ ng v i electron nhZng mang m t oi n tích nguyên t dZång.
B: Tia b
+
có t m bay ng n hån so v i tia a
C: Tia b
+
có kh nLng oâm xuyên mnh, gi ng nhZ tia Rånghen.
D: A, B và C o u oúng.
Caâ u 332: Ch n câu sai trong các câu sau:
A: Tia a g m các h t nhân c a nguyên t hêli.
B: Tia b
+
g m các h t có cùng kh i lZ ng v i electron nhZng mang oi n tích nguyên t
dZång.
C: Tia b
-
g m các electron nên không ph i phóng ra t h t nhân.
D: Tia a l ch trong oi n trZ ng ít hån tia b.
Caâ u 333: Tính ch t nào sau oây không ph i là tính ch t chung c a các tia a, b, g?
A: Có kh nLng ion hoá. C: B l ch trong oi n trZ ng ho c t trZ ng.
B: Có tác d ng lên phim nh. D: Có mang nLng lZ ng.
Caâ u 334: Ch n câu sai trong các câu sau:
A: Phóng x g là phóng x oi kèm theo các phóng x a và b.
B: Vì tia b
-
là các electron nên nó oZ c phóng ra t l p v c a nguyên t .
C: Không có s bi n o i h t nhân trong phóng x g.
D: Photon g do h t nhân phóng ra có nLng lZ ng r t l n.
Caâ u 335: Trong các bi u th c sau oây, bi u th c nào oúng v i n i dung c a onh lu t phóng x ?
(V i m
o
là kh i lZ ng ch t phóng x ban o u, m là kh i lZ ng ch t phóng x còn l i t i th i oi m t,
l là h ng s phân rã phóng x ).
A:
t
o
m me
-l
= B.
t
o
m me
-l
= C.
t
o
m me
l
= D.
t
o
1
m me
2
-l
=
Caâ u 336: Các tia oZ c s p x p theo kh nLng xuyên th u tLng d n khi ba tia này xuyên qua không
khí là:
A: a, b, g B: a, g, b C. b, g, a D. g, b, a
Caâ u 337: Oi u nào sau oây là sai khi nói v tia alpha?
A: Tia a th c ch t là h t nhân nguyên t hêli (
4
2
He).
B: Khi oi qua oi n trZ ng gi a hai b n t oi n, tia a b l ch v phía b n âm c a t oi n.
C: Tia a phóng ra t h t nhân v i v n t c b ng v n t c ánh sáng.
D: Khi oi trong không khí, tia a làm ion hoá không khí và mt d n nLng lZ ng.

Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 46 Trang:
Caâ u 338: Ch n câu sai trong các câu sau oây khi nói v các onh lu t b o toàn mà ph n ng h t
nhân ph i tuân theo:
A: B o toàn oi n tích. C. B o toàn s nuclon
B: B o toàn nLng lZ ng và o ng lZ ng D. B o toàn kh i lZ ng
Caâ u 339: Ñôn vò ño khoá i löôïng trong vaä t lyù haï t nhaâ n laø :
A: kg C: Ñôn vò khoá i löôï ng nguyeân töû (u).
B: ñôn vò eV/c
2
hoaë c MeV/c
2
. D: Caâu A, B, C ñeà u ñuùng.
Caâ u 340: Trong phóng x a, so v i h t nhân m trong b ng phân lo i tu n hoàn thì h t nhân con có
v trí:
A: Lùi 1 ô B. Lùi 2 ô C. Ti n 1 ô D. Ti n 2 ô
Caâ u 341: Trong phóng x b
-
, so v i h t nhân m trong b ng phân lo i tu n hoàn thì h t nhân con
có v trí:
A: Lùi 1 ô B. Lùi 2 ô C. Ti n 1 ô D. Ti n 2 ô
Caâ u 342: Trong phóng x b
+
, so v i h t nhân m trong b ng phân lo i tu n hoàn thì h t nhân con
có v trí:
A: Lùi 1 ô B. Lùi 2 ô C. Ti n 1 ô D. Ti n 2 ô
Caâ u 343: Phát bi u nào sau oây là oúng khi nói v ph n ng h t nhân?
A: Ph n ng h t nhân là s va ch m gi a các h t nhân.
B: Ph n ng h t nhân là tác o ng t bên ngoài vào h t nhân làm h t nhân oó b v ra.
C: Ph n ng h t nhân là tZång tác gi a hai h t nhân d n o n s bi n o i c a chúng thành
nh ng h t nhân khác.
D: C A, B và C o u oúng.
Caâ u 344: Ch n câu sai:
A: T ng oi n tích các h t 2 v c a phZång trình ph n ng h t nhân b ng nhau.
B: Trong ph n ng h t nhân s nuclon oZ c b o toàn nên kh i lZ ng c a các nuclon c8ng
oZ c b o toàn.
C: S phóng x là m t ph n ng h t nhân, ch làm thay o i h t nhân nguyên t c a nguyên t
phóng x .
D: S phóng x là m t hi n tZ ng x y ra trong t nhiên, không chu tác o ng c a các oi u
ki n bên ngoài.
Caâ u 345: Trong phoù ng xaï a thì haï t nhaâ n con seõ :
A: Luø i hai oâ trong baûng phaâ n loaï i tuaàn hoaøn.
B: Tieá n hai oâ trong baû ng phaân loaï i tuaà n hoaø n.
C: Luø i moä t oâ trong baû ng phaân loaï i tuaàn hoaøn.
D: Tieá n moä t oâ trong baûng phaâ n loaï i tuaà n hoaø n.
Caâ u 346: Ch t Radi phóng x a có phZång trình:
226 x
88 y
Ra Rn ¾¾® a +
A: x =222; y =86 B. x =222; y =84 C. x =224; y =84 D. x =224; y =86
Caâ u 347: Trong ph n ng h t nhân:
19 1 16
9 1 8
F H O X + ¾¾® + thì X là:
A: Nåtron B. electron C. h t b
+
D. h t a
Caâ u 348: Trong ph n ng h t nhân:
25 22
12 11
Mg X Na + ¾¾® + a

10 8
5 4
B Y Be + ¾¾® a + . Thì X và Y l n lZ t là:
A: proton và electron C. electron và dåtåri
B: proton và dåråti D. triti và proton


Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 47 Trang:
Caâ u 349: Trong ph n ng h t nhân:
2 2
1 1
D D X p + ¾¾® +

23 20
11 10
Na p Y Ne + ¾¾® + . Thì X và Y l n lZ t là:
A: triti và dåråti B. a và triti C. triti và a D. proton và a
Caâ u 350: Ch n câu sai trong các câu sau oây:
A: Ph n ng h t nhân là tZång tác gi a hai h t nhân d n o n s bi n o i c a chúng thành các
h t khác.
B: Onh lu t b o toàn s nuclon là m t trong các o nh lu t b o toàn c a ph n ng h t nhân.
C: Trong ph n ng h t nhân to nLng lZ ng, các h t nhân m i sinh ra kém b n v ng hån.
D: H t nhân có o h t kh i càng l n thì nLng lZ ng liên k t càng l n.
Caâ u 351: Trong ph n ng h t nhân dây chuy n, h s nhânnåtron (s) có giá tr :
A: s >1 B. s <1 C. s =1 D. s ³ 1
Caâ u 352: Có hai phát bi u sau: I. M t ph n ng nhi t h ch to nLng lZ ng nhi u hån m t ph n
ng phân h ch vì II. Ph n ng nhi t h ch là ph n ng oZ c ph n ng oZ c th c hi n nhi t o
cao .
A: Phát bi u I oúng, phát bi u II oúng, hai phát bi u có liên quan.
B: Phát bi u I oúng, phát bi u II oúng, hai phát bi u không có liên quan.
C: Phát bi u I oúng, phát bi u II sai.
D: Phát bi u I sai, phát bi u II oúng.
Caâ u 353: N u nguyên t hidro b kích thích sao cho electron chuy n lên qu o o N thì nguyên t
có th phát ra bao nhiêu v ch trong dãy Banme?
A: 1 B. 2 C. 3 D. 4
Caâ u 354: Trong quá trình phân rã
238
92
U phóng ra tia phóng x a và tia phóng x b
-
theo ph n ng:
238 A
92 Z
U X 8 6
-
¾¾® + a + b . H t nhân X là :
A:
206
82
Pb B.
222
86
Rn C.
210
84
Po D. M t h t nhân khác
Caâ u 355: Ph n ng nào sau oây không ph i là ph n ng h t nhân nhân t o?
A:
238 1 239
92 0 92
U n U + ¾¾® C.
238 4 234
92 2 90
U He Th ¾¾® +
B:
4 14 17 1
2 7 8 1
He N O H + ¾¾® + D.
27 30 1
13 15 0
Al P n + a ¾¾® +
Caâ u 356: Phöông trình phoù ng xaï :
37 A 37
17 Z 18
Cl X n Ar + ® + . Trong ñoù Z, A laø :
A: Z = 1 ; A = 1 B: Z = 1 ; A = 3 C: Z = 2 ; A = 3 D: Z = 2 ; A = 4
Caâ u 357: Haõ y cho bieá t x vaø y laø caù c nguyeâ n toá gì trong caù c phöông trình phaûn öùng haï t nhaân sau
ñaâ y :
9
4
Be + a ® x + n; p +
19
9
F ®
16
8
O + y;
A: x :
14
6
C ; y :
1
1
H C: x :
12
6
C ; y :
4
2
He
B: x :
14
6
C ; y :
7
3
Li D: x :
10
5
Bo; y :
7
3
Li
Caâ u 358: Töø haï t nhaân
226
88
Raphoùng ra 3 haï t a vaø moät haï t b
-
trong moä t chuoã i phoù ng xaï lieâ n tieá p,
khi ñoù haï t nhaân taïo thaø nh laø :
A:
224
84
X B :
214
83
X C:
218
84
X D:
224
82
X
Caâ u 359: Khi phoùng xaï a, haï t nhaâ n nguyeâ n töû seõ thay ñoå i nhö theá naø o ?
A: Soá khoá i giaû m 2, soá proâ toân giaû m 2.
B: Soá khoá i giaû m 2, soá protoâ n giöõ nguyeân.
C: Soá khoá i giaû m 4, soá proâ toân giöõ nguyeân.
D: Soá khoá i giaû m 4, soá proâ toân giaû m 2.
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 48 Trang:
Caâ u 360: Khi moä t haï t nhaân nguyeân töû phoùng xaï laà n löôï t moä t tia a roà i moät tia b
-
thì haï t nhaâ n
nguyeâ n töû seõ bieán ñoå i nhö theá naøo ?
A: Soá khoá i giaû m 4, soá proâ toân giaû m 2. C: Soá khoá i giaû m 4, soá proâ toân giaû m 1.
B: Soá khoá i giaû m 4, soá proâ toâ n taê ng 1. D: Soá khoá i giaû m 2, soá proâ toâ n giaû m 1.
Caâ u 361: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai khi noù i veà haï t nhaâ n nguyeâ n töû ?
A: Haï t nhaân coù nguyeâ n töû soá Z thì chöù a Z proâ toâ n.
B: Soá nucloân baèng soá khoá i A cuû a haï t nhaân.
C: Soá nguoà n N baèng hieäu soá khoá i A vaø soá proâ toân Z.
D: Haï t nhaân trung hoø a veà ñieän.
Caâ u 362: Khaù c bieä t quan troïng nhaá t cuû a tia g ñoá i vôù i tia a vaø tia b laø tia g :
A: laø m môø phim aû nh. C: Laøm phaù t huyø nh quang.
B: khaû naêng xuyeâ n thaáu maï nh. D: Laø böù c xaï ñieä n töø .
Caâ u 363: Trong haï t nhaân nguyeân töû
14
6
C coù :
A: 14 proâ toân vaø 6 nôtroâ n. C: 6 proâ toâ n vaø 14 nôtroâ n.
B: 6 proâ toân vaø 8 nôtroân. D: 8 proâtoâ n vaø 6 nôtroâ n.
Caâ u 364: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai :
A: Ñôn vò khoái löôï ng nguyeân töû u laø khoá i löôïng baèng
1
12
khoá i löôï ng cuûa ñoàng vò
12
6
C.
B: 1u = 1,66055.10
-31
kg.
C: Khoá i löôï ng moä t nucloâ n xaáp xæ baèng u.
D: Haï t nhaân coù soá khoá i A coù khoá i löôï ng xaáp xæ baè ng Au.
Caâ u 365: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai khi noù i veà hieän töôïng phoù ng xaï ?
A: Phoùng xaï laø quaù trình haï t nhaâ n töï phaù t ra tia phoùng xaï vaø bieá n ñoå i thaø nh haï t nhaân khaù c.
B: Phoùng xaï laø tröôø ng hôïp rieâ ng cuû a phaûn haï t nhaâ n.
C: Phoùng xaï tuaân theo ñònh luaät phoù ng xaï .
D: Phoùng xaï laø moä t quaù trình tuaàn hoaøn coù chu kì T goï i laø chu kì baù n raõ .
Caâ u 366: Tia naø o sau ñaâ y khoâ ng phaû i laø tia phoù ng xaï ?
A: Tia b
-
. B: Tia b
+
C: Tia X. D: Tia a
Caâ u 367: Haï t nhaân
226
88
Ra phoùng xaï a cho haï t nhaâ n con :
A:
4
2
He B:
226
87
Fr C:
222
86
Rn D:
226
89
Ac
Caâ u 368: Coâng thöù c tính ñoä phoùng xaï laø :

A: H = H
o
e
-t/T
B : H = N
o
2
-t/T
C : H = N
o
l D: Caû 3 coâng thöù c treâ n.
Caâ u 369: Caù c nucloâ n trong haï t nhaân nguyeân töû
23
11
Na goà m :
A: 11 proâ toân C: 11 proâ toân vaø 12 nôtroâ n
B: 12 nôtroâ n D: 12 proâ toân vaø 11 nôtroân
Caâ u 370: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai khi noù i veà hieän töôïng phoù ng xaï ?
A: Becôren laø ngöôø i ñaà u tieâ n ñaõ phaù t hieä n vaø nghieân cöù u hieä n töôïng phoù ng xaï.
B: Tia b laø chuø m haï t eâ lectron chuyeån ñoä ng vôù i toác ñoä raá t lôùn.
C: 1 Curi laø ñoä phoùng xaï cuû a 1g chaá t phoùng xaï rañi.
D: Haè ng soá phoù ng xaï ti leä nghòch vôù i chu kì baùn raõ.
Caâ u 371: Tia nào sau oây không b l ch khi oi qua m t oi n trZ ng gi a hai b n t oi n?
A: Tia c c tím. C: Tia âm c c.
B: Tia h ng ngo i. D: C A và B.
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 49 Trang:
Caâ u 372: Choï n phaù t bieå u ñuù ng.
A: Ñoä phoù ng xaï chæ phuï thuoä c vaø o baûn chaá t cuû a chaá t phoùng xaï .
B: Ñoä phoù ng xaï caøng lôùn neá u khoá i löôïng chaá t phoâng xaï caø ng lôùn.
C: Coù theå thay ñoå i ñoä phoùng xaï baèng caù ch thay ñoå i caù c yeá u toá lyù , hoaù cuûa moâ i tröôøng bao
quanh chaá t phoù ng xaï.
D: Chæ coù chu kì baù n raõ aû nh höôøng ñeán ñoä phoùng xaï .
Caâ u 373: Thöï c chaá t cuû a söï phoù ng xaï b
-
(eâ lectron) laø do :
A: Söï bieá n ñoå i moä t proâ toân thaø nh moä t nôtroâ n, moä t eâ lectron vaø moä t nôtrinoâ.
B: Söï phaù t xaï nhieä t eâ lectron.
C: Söï bieá n ñoå i moä t nôtroâ n thaønh moä t proâ toâ n, moä t eâ lectron vaø moät nôtrinoâ .
D: Söï böù t electron khoû i kim loaï i do taù c duïng cuû a phoâ toân aù nh saùng.
Caâ u 374: Tia phoù ng xaï g coù cuø ng baû n chaá t vôù i
A: Tia Rônghen. C: Tia hoà ng ngoaï i, tia töû ngoaï i.
B: Caù c tia ñôn saé c coù maø u töø ñoû ñeá n tím. D: Taá t caû caù c tia neâ u ôû treâ n.
Caâ u 375: Nôtrinoâ laø :
A: Haï t sô caá p mang ñieä n tích döông. C: Haï t nhaâ n khoâng mang ñieä n.
B: Haï t xuaát hieä n trong phaân raõ phoù ng xaï a. D: Haï t xuaá t hieän trong phaâ n raõ phoùng xaï a.
Caâ u 376: Moä t haï t nhaân meï coù soá khoá i A, ñöù ng yeâ n phaâ n raõ phoùng xaï a (boû qua böù c xaï g). Vaä n
toá c haï t nhaâ n con B coù ñoä lôùn laø v. Vaä y ñoä lôùn vaän toá c cuû a haï t a seõ laø:
A: v
a
=
A
1 v
4
æ ö
-
ç ÷
è ø
C: v
a
=
A
1 v
4
æ ö
-
ç ÷
è ø

B: v
a
=
4
v
A 4
æ ö
ç ÷
-
è ø
D: v
a
=
4
v
A 4
æ ö
ç ÷
+
è ø

Caâ u 377: Haõ y saé p xeáp theo thöù töï giaû m daàn veà khaû naêng ñaâ m xuyeân cuû a caù c tia a, b, g :
A: a, b, g B: a, g, b C: g, b, a D: g, a, b
Caâ u 378: Haï t nhaân poâ loâni
210
84
Po coù ñieä n tích laø :
A: 210 e B: 126 e C: 84 e D: 0
Caâ u 379: Haï t nhaân poloni
210
84
Po phaâ n raõ cho haï t nhaân con laø chì
206
82
Pb. Ñaõ coù söï phoùng xaï tia:
A: a B: b
-
C: b
+
D: g
Caâ u 380: Trong phaû n öù ng phoù ng xaï a, so vôù i haï t nhaân meï trong baûng phaâ n loaï i tuaàn hoaøn thì haï t
nhaân con seõ :
A: Luø i 2 oâ B: Tieá n 2 oâ C: Luø i 1 oâ D: Tieán 1 oâ
Caâ u 381: OÂ ng baø Joliot-Curi ñaõ duø ng haï t a baé n phaù nhoâ m
27
13
Al phaûn öù ng taïo ra moät haï t nhaân X
vaø moä t nôtroân. Haï t nhaân X töï ñoäng phoù ng xaï vaø bieá n thaø nh haï t nhaân
30
14
Si . Keá t luaän naø o sau ñaâ y
laø ñuù ng ?
A: X laø
30
15
P : Ñoà ng vò phoùng xaï nhaâ n taï o vaø tia phoù ng xaï do noù phaù t ra laø tia beâta coä ng.
B: X laø
32
15
P : Ñoà ng vò phoùng xaï nhaân taï o vaø tia phoù ng xaï do noù phaùt ra laø tia beâ ta tröø .
C: X laø
30
15
P : Ñoà ng vò phoùng xaï töï nhieâ n vaø tia phoù ng xaï do noù phaù t ra laø tia beâ ta coä ng.
D: X laø
32
15
P : Ñoà ng vò phoùng xaï nhaâ n taï o vaø tia phoù ng xaï do noù phaù t ra laø tia beâ ta tröø.
Caâ u 382: Tính s nguyên t trong 1 gam khí O
2
? Cho N
A
=6,022.10
23
/mol; O =16
A: 376.10
20
nguyên t C: 736.10
30
nguyên t
B: 637.10
20
nguyên t D: 367.10
20
nguyên t
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 50 Trang:
Caâ u 383: Moä t maã u phoù ng xaï coù chu kì baù n raõ laø T. Sau moät khoaû ng thôø i gian t = nl
-1
keå töø thôøi
ñieåm ban ñaà u thì khoá i löôïng maãu chaá t phoù ng xaï coø n laï i laø :
A: (0,693n).100% so vôù i khoá i löôï ng ban ñaà u.
B: (0,693)
n
.100% so vôù i khoá i löôïng ban ñaàu.
C: (0,368n).100% so vôù i khoá i löôï ng ban ñaà u.
D: (0,368)
n
.100% so vôù i khoá i löôïng ban ñaàu.
Caâ u 384: Haï t nhaän meï X ñöùng yeân phoùng xaï haï t a vaø sinh ra haït nhaâ n con Y. Goï i m
a
vaø m
Y
laø
khoá i löôï ng cuû a caùc haï t a vaø haï t nhaân con Y; DE laø naêng löôï ng do phaû n öù ng toaû ra, K
a
laø ñoäng
naê ng cuû a haï t a. Tính K
a
theo DE, m
a
vaø m
Y
.
A: K
a
=
Y
m
E
m
a
D C: K
a
=
Y
m
E
m m
a
a
D
+

B: K
a
=
Y
m
E
m
a
D D: K
a
=
Y
Y
m
E
m m
a
D
+

Caâ u 385: Ban o u có 5g radon (
222
86
Rn) là ch t phóng x v i chu k bán rã T =3,8 ngày. Hãy tính:
S nguyên t có trong 5g radon.
A: 13,5.10
22
nguyên t C: 1,35.10
22
nguyên t
B: 3,15.10
22
nguyên t D: 31,5.10
22
nguyên t
Caâ u 386: M t ch t phóng x sau 10 ngày oêm gi m oi
3
4
kh i lZ ng oã có. Chu k bán rã là.
A: 20 ngày B: 5 ngày C: 24 ngày D: 15 ngày
Caâ u 387: Tính s h t nhân nguyên t có trong 100g iôt phóng x
131
53
I . Cho h ng s Avogadro N
A
=
6,02.10
23
(mol
-1
).
A: 4,595.10
23
h t B: 45,95.10
23
h t C: 5,495.10
23
h t D: 54,95.10
23
h t
Caâ u 388: Có 100g iôt phóng x
131
53
I . Bi t chu k bán rã c a iôt phóng x trên là 8 ngày oêm. Tính
kh i lZ ng ch t iôt còn l i sau 8 tu n l .
A: 8,7 g B: 7,8 g C: 0,87 g D: 0,78 g
Caâ u 389: Ban o u có 5g radon (
222
86
Rn) là ch t phóng x v i chu k bán rã T =3,8 ngày. Hãy tính:
S nguyên t còn l i sau th i gian 9,5 ngày
A: 23,9.10
21
nguyên t C: 2,39.10
21
nguyên t
B: 3,29.10
21
nguyên t D: 32,9.10
21
nguyên t
Caâ u 390: Moä t nguoà n phoùng xaï nhaâ n taï o vöø a ñöôï c caáu taï o thaø nh coù chu kyø baù n raõ 2giôø , coù ñoä
phoù ng xaï lôùn hôn möù c ñoä phoù ng xaï an toaøn cho pheùp 64 laà n. Hoû i phaû i sau thôøi gian toá i thieå u bao
nhieâ u ñeå coù theå laø m vieä c an toaø n vôù i nguoàn naø y?
A: 6 giôø B : 12 giôø C: 24 giôø D: 128 giôø
Caâ u 391: Moä t chaá t phoù ng xaï sau 10 ngaøy ñeâ m giaû m ñi 3/4 khoá i löôï ng ban ñaà u. Chu kì baù n raõ cuûa
chaá t naøy laø :
A: 20 ngaø y B: 5 ngaøy C: 24 ngaø y D: 15 ngaøy
Caâ u 392: Moä t nguoà n phoùng xaï nhaâ n taï o vöø a ñöôï c taï o thaø nh coù chu kì baù n raõ laø 1giôø coù ñoä phoùng
xaï lôù n hôn möù c ñoä phoùng xaï cho pheù p 16 laàn. Sau bao laâu thì ñoä phoùng xaï giaû m ñeán ñoä an toaø n?
A: 2 giôø B : 4 giôø C : 6 giôø D: 8 giôø
Caâ u 393: Chaá t phoùng xaï coù chu kì baùn raõ 8 ngaøy ñeâ m, khoá i löôï ng ban ñaà u 100g. Sau 32 ngaø y
ñeâ m khoái löôï ng chaá t phoù ng xaï coøn laïi laø :
A: 12,5g B : 3,125g C: 25g D: 6,25g
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 51 Trang:
Caâ u 394: Moä t chaá t phoâ ng xaï coù chu kì baù n raõ laø 138 ngaøy ñeâ m, khoá i löôï ng ban ñaà u laø 200g. Sau
276 ngaøy ñeâ m, khoái löôï ng chaá t phoùng xaï ñaõ bò phaâ n raõ :
A: 150g B: 50g C: » 1,45g D: » 0,725g
Caâ u 395: Chaá t phoùng xaï poâ loâ ni
210
84
Po coù chu kì baùn raõ laø 138 ngaø y. Haõ y xaù c ñònh khoá i löôï ng
cuû a khoá i chaá t poâ loâ ni khi coù ñoä phoù ng xaï laø 1 curi (Ci). Bieá t N
A
= 6,023.10
23
haï t/mol.
A: 0,222 mg B: 0,222 g C: 3,2.10
-3
g D: 2,3 g
Caâ u 396: Ban ñaàu coù 128g plutoni, sau 432 naê m chæ coø n 4g. Chu kì baù n raõ cuû a plutoni laø :
A: 68,4 naê m B: 86,4 naê m C: 108 naêm D: Giaù trò khaù c.
Caâ u 397: H t nhân
24
11
Na phân rã b
-
và bi n thành h t nhân
A
Z
X v i chu k bán rã là 15 gi . Lúc
o u mu Nalà nguyên ch t. T i th i oi m kh o sát th y t s gi a kh i lZ ng
A
Z
X và kh i lZ ng Na có
trong mu là 0,75. hãy tìm tu i c a mu Na.
A: 1,212 gi B: 2,112 gi C: 12,12 gi D: 21,12 gi
Caâ u 398: O ng v
24
11
Na là ch t phóng x b
-
t o thành o ng v c a magiê. M u
24
11
Nacó kh i lZ ng
ban o u m
o
=0,24g. sau 105 gi , o phóng x c a nó gi m oi 128 l n. Cho N
A
=6,02.10
23
(mol
-1
).
Tìm kh i lZ ng Magiê t o thành sau th i gian 45 gi .
A: 0,21g B: 1,2g C: 2,1g D: 0,12g
Caâ u 399: Ch t phóng x Pôlôni Po 210 có chu k bán rã T =138 ngày. Hãy tính g n oúng kh i
lZ ng Po có o phóng x 1 Ci. Sau 9 tháng thì o phóng x c a kh i lZ ng Po này b ng bao nhiêu?
(1Ci =3,7.10
10
phân rã/s; u =1,66.10
27
kg).
A: m
o
=0,223mg ; H =0,25 Ci C: m
o
= 2,23mg ; H = 2,5 Ci
B: m
o
=0,223mg ; H = 2,5 Ci D: m
o
= 2,23mg ; H =0,25 Ci
Caâ u 400: Tính tu i c a m t cái tZ ng g b ng o phóng x b
-
c a nó b ng 0,77 l n o phóng x
c a m t khúc g cùng kh i lZ ng v a m i ch t. O ng v C14 có chu k bán rã T =5600 nLm. Cho
bi t ln0,77 =0,2614.
A: 1.200 nLm. B: 21.000 nLm C: 2.100 nLm D: 12.000 nLm
Caâ u 401: Moä t ñoà ng vò phoù ng xaï coù chu kì baù n raõ laø T. Sau 105 giôø keå töø thôø i ñieå m ban ñaà u
(t
o
= 0) thì ñoä phoùng xaï cuû a maãu chaá t ñoù giaû m ñi 128 laà n. Chu kì baùn raõ T laø :
A: 15 h B: 30 h C: 45 h D: 105 h
Caâ u 402: Moä t chaá t phoù ng xaï sau thôø i gian t
1 =
4,83 giôø coù n
1
nguyeân töû bò phaâ n raõ , sau thôø i gian
t
2
= 2t
1
coù n
2
nguyeân töû bò phaân raõ, vôù i n
2
= 1,8n
1
. Xaù c ñònh chu kì baù n raõ cuû a chaá t phoùng xaù naøy :
A: 8,7 giôø B: 9,7 giôø C: 15 giôø D: 18 giôø
Caâ u 403: Ban o u có 5g radon (
222
86
Rn) là ch t phóng x v i chu k bán rã T =3,8 ngày. Hãy tính:
O phóng x c a lZ ng radon nói trên lúc o u và sau th i gian trên (ra oån v Bq và Ci).
A: H
o
=77.10
5
Ci ; H =13,6.10
5
Ci C: H
o
=7,7.10
5
Ci ; H =16,3.10
5
Ci
B: H
o
=7,7.10
5
Ci ; H =1,36.10
5
Ci D: H
o
=7,7.10
5
Ci ; H =3,16.10
5
Ci
Caâ u 404: O ng v
24
11
Na là ch t phóng x b
-
t o thành o ng v c a magiê. M u
24
11
Nacó kh i lZ ng
ban o u m
o
=0,24g. sau 105 gi , o phóng x c a nó gi m oi 128 l n. Cho N
A
=6,02.10
23
(mol
-1
).
O ng v c a Magiê là:
A:
25
12
Mg B:
23
12
Mg C:
24
12
Mg D:
22
12
Mg
Caâ u 405: O ng v
24
11
Na là ch t phóng x b
-
t o thành o ng v c a magiê. M u
24
11
Nacó kh i lZ ng
ban o u m
o
=0,24g. sau 105 gi , o phóng x c a nó gi m oi 128 l n. Cho N
A
=6,02.10
23
(mol
-1
).
Tìm chu k bán rã và o phóng x ban o u (tính ra oån v Bq) c a mu. (K t qu tính l y o n 3 ch
s có nghta).
A: T =1,5 gi ; H
o
=0,77.10
17
Bq C: T =15 gi ; H
o
=7,7.10
17
Bq
B: T =1,5 gi ; H
o
=7,7.10
17
Bq D: T =15 gi ; H
o
=0,77.10
17
Bq
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 52 Trang:
Caâ u 406: Áp d ng h th c Anhxtanh hãy tính nLng lZ ng ngh c a 1kg ch t b t k và so sánh v i
nLng su t to nhi t c a xLng l y b ng Q =45.10
6
J /Kg.
A:
16 22
10 E 10
E J ;
9 Q 405
- -
= = l n C:
16 9
E
E 9.10 J ; 2.10
Q
= = l n
B:
16
22
10 E
E J ; 405.10
9 Q
-
= = l n D:
8
E
E 3.10 J ; 6,7
Q
= = l n
Caâ u 407: Moä t khoá i chaá t phoù ng xaï ioâ t
131
53
I sau 24 ngaøy thì ñoä phoùng xaï giaû m bôù t 87,5%. Tính chu
kì baùn raõ cuû a
131
53
I :
A: 8 ngaøy B: 16 ngaøy C: 24 ngaø y D: 32 ngaø y
Caâ u 408: Haï t nhaân poâ loâni
210
84
Po phoù ng xaï a vaø bieá n ñoå i thaø nh haï t nhaân chì theo phaû n öù ng:
210
84
Po ®
4
2
He +
206
82
Pb. Ban ñaà u coù moä t maã u poâ loâni nguyeân chaá t. Hoû i sau bao laâ u thì tæ soá
giöõa khoá i löôïng chì taï o thaønh vaø khoá i löôï ng poâ loâni coø n laïi laø
103
35
. Bieá t chu kyø baù n raõ cuû a poâ loâ ni
laø 138 ngaøy.
A: 138 ngaøy B: 276 ngaøy C: 414 ngaøy D: 552 ngaø y
Caâ u 409: Tính ra MeV/c
2
. Oån v kh i lZ ng nguyên t u =1,66.10
-27
kg và Kh i lZ ng c a
proton m
p
=1,0073u.

A: 0,933 MeV/c
2
; 0,9398 MeV/c
2
C. 9,33 MeV/c
2
; 9,398 MeV/c
2
B: 93,3 MeV/c
2
; 93,98 MeV/c
2
D. 933 MeV/c
2
; 939,8 MeV/c
2

Caâ u 410: Có h t nhân nguyên t pôlôni
210
84
Po. Nguyên t trên oây có tính phóng x . Nó phóng ra
m t h t a và bi n o i thành nguyên t Pb. Xác onh c u t o c a h t nhân Pb.
A:
214
82
Pb B:
206
86
Pb C:
206
82
Pb D:
214
86
Pb
Caâ u 411: Có h t nhân nguyên t pôlôni
210
84
Po. Nguyên t trên oây có tính phóng x . Nó phóng ra
m t h t a và bi n o i thành nguyên t Pb Tình nLng lZ ng c c o i to ra b i ph n ng h t nhân này
theo oån v J và MeV. Cho bi t kh i lZ ng các h t nhân:
210
Pb =209,937303u ;
4
2
He =4,001506u
;
206
Pb =205,929442u và 1u =1,66055.10
-27
Kg =931 MeV/c
2

A: 94,975.10
-13
J ; 59,36 MeV C: 9,4975.10
-13
J ; 5,936 MeV
B: 949,75.10
-13
J ; 593,6 MeV D: 9497,5.10
-13
J ; 5936 MeV
Caâ u 412: Haõ y tính tuoå i cuû a moä t caù i töôïng coå baèng goã bieá t raè ng ñoä phoâng xaï b
-
cuû a noù baè ng 0,95
laà n cuû a moä t khuù c goã cuø ng khoá i löôï ng vaø vöø a môù i chaë t. Ñoàng vò cacbon C14 coù chu kì baù n raõ
T = 5600 naê m. Cho ln(0,95) = - 0,051 ; ln2 = 0,693.
A: 412 naê m B: 5320 naê m. C: 285 naê m D: 198 naê m.

PHAÛN ÖÙNG HAÏ T NHAÂN
Caâ u 413: Phaû n öùng haï t nhaâ n khoâ ng tuaâ n theo ñònh luaä t :
A: Baû o toaø n khoá i löôï ng. C: Baûo toaø n ñieän tích.
B: Baû o toaø n naêng löôï ng. D: Baû o toaø n ñoäng löôï ng.
Caâ u 414:
238
92
USau moä t soá laà n phaâ n raõ a vaø b
-
bieán thaønh haï t nhaâ n beàn laø
206
82
Pb. Hoû i quaù trình
naø y ñaõ phaû i traûi qua bao nhieâu laàn phaân raõ a vaø b
-
?
A: 6 laà n phaà n raõ a vaø 8 laàn phaân raõ b
-
. C: 8 laà n phaân raõ a vaø 6 laà n phaâ n raõ b
-
.
B: 32 laà n phaân raõ a vaø 10 laàn phaân raõ b
-
. D: 10 laà n phaâ n raõ a vaø 82 laà n phaâ n raõ b
-
.
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 53 Trang:
Caâ u 415: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai khi noù i veà naêng löôïng lieâ n keá t vaø naêng löôï ng lieân keá t
rieâ ng ?
A: Naê ng löôïng lieâ n keá t coù trò soá baè ng naê ng löôïng caàn thieá t ñeå taù ch haï t nhaâ n thaønh caù c
nucloâ n rieâng reõ .
B: Haï t nhaân coù naê ng löôïng lieâ n keá t caøng lôùn thì haï t nhaân ñoù caø ng beàn.
C: Naê ng löôïng lieâ n keá t rieâng laø naê ng löôïng lieâ n keá t tính cho moät nucloân.
D: Naê ng löôïng lieâ n keá t coù trò soá baè ng tích ñoä huï t khoá i cuû a haï t nhaân vôù i bình phöông vaän
toá c aù nh saù ng trong chaâ n khoâ ng.
Caâ u 416: Tröôøng hôï p naøo sau ñaâ y laø quaù trình thu naê ng löôïng :
A: Phoùng xaï .
B: Phaû n öùng nhieä t haï ch.
C: Phaûn öùng phaâ n haï ch.
D: Baé n haï t a vaø o haï t nitô thu ñöôï c oâxi vaø proâ toân.
Caâ u 417: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai?
A: Heä soá nhaâ n nôtroân s laø soá nôtroân trung bình coø n laï i sau moãi phaân haï ch, gaâ y ñöôï c phaâ n
haï ch tieá p theo.
B: Heä soá nhaâ n nguoàn s > 1 thì heä thoá ng vöôï t haïn, phaû n öù ng daâ y chuyeà n khoâ ng kieå m soaù t
ñöôï c, ñoù laø tröôøng hôïp xaû y ra trong caù c vuï noå bom nguyeâ n töû .
C: Heä soá nhaâ n nguoàn s = 1 thì heä thoáng tôù i haï n, phaûn öù ng daâ y chuyeà n kieå m soaù t ñöôï c, ñoù
laø tröôø ng hôïp xaû y ra trong caù c nhaø maù y ñieä n nguyeân töû .
D: Heä soá nhaân nguoàn s < 1 thì heä thoá ng döôù i haïn, phaû n öù ng daâ y chuyeà n xaûy ra chaä m, ít
ñöôï c söû duïng.
Caâ u 418: Söï khaù c bieä t cô baûn giöõ a phaû n öù ng haï t nhaân vaø phaû n öùng hoù a hoïc lieâ n quan ñeá n vaán ñeà
naø o sau ñaâ y?
A: Vaá n ñeá baûo toaøn ñieä n tích.
B: Vaá n ñeà baûo toaøn khoá i löôïng.
C: Lôù p voû hay haï t nhaâ n cuû a nguyeân töû chòu aû nh höôûng cuû a phaûn öùng.
D: Caû hai vaá n ñeà neâu trong B vaø C.
Caâ u 419: Phaû n öùng haï t nhaâ n tuaân theo caù c ñònh luaä t baûo toaø n naø o?
A: Baû o toaøn ñieä n tích, khoá i löôïng, naêng löôï ng.
B: Baû o toaø n ñieä n tích, soá khoá i, ñoä ng löôï ng.
C: Baû o toaøn dieä n tích, khoá i löôïng, ñoä ng löôï ng, naê ng löôïng.
D: Baû o toaø n ñieä n tích, soá khoá i, ñoä ng löôïng, naê ng löôïng.
Caâ u 420: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai khi noù i veà phaû n öù ng haï t nhaâ n toû a naêng löôïng :
A: Trong phaû n öù ng haï t nhaâ n toû a naêng löôïng toå ng khoá i löôï ng caù c haï t sinh ra beù hôn so vôù i
caù c toå ng khoái löôï ng caù c haï t ban ñaàu.
B: Trong phaû n öù ng haï t nhaâ n toû a naêng löôïng caù c haï t sinh ra keù m beàn vöõ ng hôn so vôù i caù c
haï t ban ñaà u.
C: Phaûn öùng phaà n haï ch vaø phaûn öù ng nhieä t haï ch laø caù c phaùn öùng haï t nhaân toûa naê ng löôïng.
D: Phoùng xaï laø moä t phaûn öù ng haï t nhaân toû a naê ng löôïng.
Caâ u 421: Ñieåm gioá ng nhau giöõ a söï phoù ng xaï vaø phaûn öùng phaân haï ch laø :
A: Coù theå thay ñoå i do caù c yeáu toá beâ n ngoaø i.
B: Ñeà u laø phaù n öù ng toaû naê ng löôï ng.
C: Caù c haï t nhaân sinh ra coù theå bieá t tröôù c.
D: Caû ba ñieå m neâu trong A, B,C.
Trung taâm LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 54 Trang:
Caâ u 422: Trong phaû n öù ng haï t nhaâ n nhaân taï o do oâng baø Joliot - Curi thöï c hieä n naê m 1934:
(
27
13
Al + a ® X + n) thì haï t nhaân X seõ laø :
A: Ñoà ng vò beàn. C: Ñoàng vò phoù ng xaï b
-

B: Ñoà ng vò phoù ng xaï b
+
D: Ñoàng vò phoù ng xaï a.
Caâ u 423: Xeù t moä t taä p hôïp xaù c ñònh goà m caùc nucloân ñöù ng yeân vaø chöa lieân keá t. Khi löï c haï t nhaâ n
lieân keá t chuù ng laï i ñeå taïo thaø nh moät haï t nhaâ n nguyeân töû thì, ta coù keá t quaû nhö sau :
A: Khoá i löôï ng haï t nhaân baè ng toång khoá i löôï ng caù c nucloân ban ñaàu.
B: Naê ng löôïng nghæ cuû a haï t nhaân taïo thaø nh nhoû hôn cuûa heä caù c nucloân ban ñaàu.
C: Khoá i löôï ng haï t nhaân lôù n hôn toå ng khoá i löôï ng caù c nucloâ n ban ñaàu.
D: Naê ng löôïng nghæ cuû a haï t nhaân taïo thaø nh baè ng naêng löôï ng nghæ cuû a heä caù c nucloân ban
ñaà u.
Caâ u 424: Ñoä ng löôïng cuû a haï t coù theå do baèng ñôn vò naøo sau ñaâ y?
A: Jun B:
2
MeV
c
C:
MeV
c
D: J.s
Caâ u 425: Phaû n öùng haï t nhaâ n tuaân theo nhöõng ñònh luaä t baû o toaø n naøo sau ñaâ y?
(I) Khoá i löôï ng (II) Soá khoá i (III) Ñoä ng naê ng
A: Chæ (I). B: Chæ (II). C: Chæ (II) vaø (III). D: Caû (I) , (II) vaø (III).
Caâ u 426: Haï t nhaân heâ li
( )
4
2
He coù naê ng löôï ng lieâ n keá t laø 28,4MeV; haï t nhaâ n liti
( )
7
3
Li coù naêng
löôïng lieâ n keá t laø 39,2 MeV; haï t nhaân ñôteâ ri
( )
2
1
D coù naê ng löôï ng lieâ n keá t laø 2,24 MeV. Haê y saé p
theo thöù töï taê ng daà n veà tính beà n vöõng cuû a ba haï t nhaân naø y.
A: liti, heâ li, ñôteâ ri. C: ñôteâ ri, heâ li, liti.
B: heâ li, liti, ñôteâri. D: ñôteâ ri, liti, heâ li.
Caâ u 427: Trong vaä t lyù haï t nhaâ n, baá t ñaúng thöù c naø o laø ñuùng khi so saù nh khoá i löôï ng proâ toân (m
p
),
nôtroân (m
n
) vaø ñôn vò khoái löôï ng nguyeân töû u.
A: m
p
> u > m
n
. B: m
n
< m
p
< u C: m
n
> m
p
> u D: m
n
= m
p
> u
Caâ u 428: Phaù t bieåu naø o sau ñaâ y laø sai khi noù i veà phaû n öù ng phaân haï ch?
A: Taïo ra hai haï t nhaân coù soá khoá i trung bình. C: Xaû y ra do söï haá p thuï nguoà n chaä m.
B: Chæ xaû y ra vôù i haï t nhaân nguyeân töû
235
92
U. D: Laø phaûn öù ng toû a naê ng löôï ng.
Caâ u 429: Cho phaûn öù ng haï t nhaân sau :
2 2 4 1
1 1 2 0
H H He n 3,25MeV + ® + + . Bieá t daï huï t khoá i
cuû a
2
1
H laø Dm
D
= 0,0024u vaø 1u = 931 MeV/c
2
. Naê ng löôïng treân keá t cuû a haït nhaâ n
4
2
He laø
A: 7,7188 MeV B: 77,188 MeV C: 771,88 MeV D: 7,7188 eV
Caâ u 430: Khoá i löôï ng cuû a haï t nhaâ n
10
4
Be laø 10,0113 (u), khoá i löôïng cuû a nôtroân laø m
n
= 1,0086
(u), khoá i löôï ng cuû a proâ toân laø m
p
= 1,0072 (u) vaø 1u = 931MeV/c
2
. Naê ng löôïng lieâ n keá t cuû a haï t
nhaân
10
4
Be laø :
A: 64,332 (MeV) B: 6,4332 (MeV) C: 0,64332 (MeV) D: 6,4332 (KeV)
Caâ u 431: Cho khoá i löôïng proâ toân laø m
p
= 1,0073u ; khoá i löôïng nôtroân laø m
n
= 1,0087u ; khoá i
löôïng haï t a laø m
a
= 4,0015u ; 1u = 931,5MeV/c
2
. Naê ng löôï ng lieân keá t rieâng cuû a
4
2
He laø :
A: » 28,4 MeV B: » 7,1 MeV C: » 3MeV D: » 0,326 MeV
Caâ u 432: H t a có kh i lZ ng 4,0015u. tính nLng lZ ng to ra khi các nuclon t o thành 1 mol Hêli.
Cho bi t: u =931,3 MeV/c
2
m
p
=1,0073u ; m
n
=1,0087u ; N
A
=6,022.10
23
/ mol
A: DE = 17,1.10
25
MeV C: DE = 1,71.10
25
MeV
B: DE = 71,1.10
25
MeV D: DE = 7,11.10
25
MeV
Trung taâ m LTÑH Tröôøng ÑHSP TP.HCM GV: Buøi Gia Noä i
Gii áp: 090.777.54.69 55 Trang:
Caâ u 433: Xét ph n ng b n phá nhôm b ng h t a:
27 30
13 15
Al P n a + ¾¾® + . Bi t kh i lZ ng
các h t: m
a
=4,0015u ; m
n
1,0087u. m
Al
=26,974u ; m(P) =29,97u. Tính o ng nLng t i thi u c a
h t a o ph n ng có th x y ra (b qua o ng n ng c a các h t sinh ra).
A: DE = 0,298016 MeV C: DE = 0,928016 MeV
B: DE = 2,980160 MeV D: DE = 29,80160 MeV
Caâ u 434: Cho khoá i löôïng caù c haï t nhaâ n: m
Al
= 26,974u ; m
a
= 4,0015u ; m
p
= 29,970u ; m
n
=
1,0087u vaø 1u = 931,5MeV/c
2
. Phaûn öùng:
27
13
Al + a ®
30
15
P + n seõ toaû hay thu bao nhieâu naê ng
löôïng ?
A: Phaûn öùng toû a naêng löôïng » 2,98MeV. C: Phaû n öùng toû a naêng löôïng » 2,98J.
B: Phaû n öùng thu naê ng löôï ng » 2,98MeV. D: Phaûn öùng thu naê ng löôï ng » 2,98J.
Caâ u 435: Cho bieá t m
p
= 1,0073u ; m
n
= 1,0087u ; m
D
= 2,0136u ; 1u = 931 MeV/c
2
. Tìm naê ng
löôïng lieâ n keá t cuû a nguyeâ n töû Ñôteâ ri
2
1
H.
A: 9,45 MeV B: 2,23 MeV. C: 0,23 MeV D: Moä t giaù trò khaù c.
Caâ u 436: Ban ñaàu coù 50g thori
( )
230
90
Th laø chaát phoù ng xaï tia anpha, haï t nhaân con laø radi (Ra).
Phaû n öùng toû a naêng löôïng laø 4,9 MeV. Bieá t raè ng ban ñaàu haï t nhaân thori ñöù ng yeâ n, quaù trình
phoù ng xaï khoâ ng phaù t keø m tia g. Laáy khoá i löôï ng gaà n ñuù ng cuû a caù c haï t nhaâ n tính baè ng ñôn vò u
baè ng vôù i soá khoá i cuû a chuùng vaø 1u = 931 MeV/c
2
, c =3.10
8
m/s. Vaä n toá c haï t anpha phaù t ra trong
quaù trình phoù ng xaï laø :
A: 7628 km/s B: 10780 km/s C: 15256 km/s D: 10,8.10
3
m/s
Caâ u 437: Cho phaû n öù ng haï t nhaân: p +
9
4
Be ® a + X Haï t Be ñöùng yeân. Haï t p coù ñoäng
naê ng K
p
= 5,45 (MeV). Haï t a coù ñoäng naê ng K
a
= 4,00 (MeV) vaø v
a
uur
vuoâng goù c vôù i
p
v
uur
. Ñoäng
naê ng cuû a haï t X thu ñöôïc laø :
A: K
x
= 2,575 (MeV) C: K
x
= 3,575 (MeV)
B: K
x
= 4,575 (MeV) D: K
x
= 1,575 (MeV)
Caâ u 438: Duø ng haï t p coù ñoäng naêng K
p
= 1,6 MeV baén phaù haï t nhaâ n
7
3
Li ñöù ng yeâ n. Sau phaûn
öù ng, ta thu ñöôï c hai haï t gioá ng nhau coâ cuøng ñoäng naêng vaø phaûn öùng toû a moä t naêng löôïng Q = 17,4
(MeV). Ñoä ng naê ng cuû a moã i haï t sau phaûn öùng coù giaù trò laø :
A: K = 8,7 (MeV) B: K = 9,5 (MeV) C: K = 3,2 (MeV) D: K = 35,8 (MeV)
Caâ u 439: Cho moä t phaû n öùng haï t nhaâ n xaûy ra nhö sau: n +
6
3
Li ® T + a . Naê ng löôï ng toaû ra
töø phaûn öùng laø Q = 4,8 MeV. Giaû söû ñoäng naêng cuû a caù c haï t ban ñaàu laø khoâ ng ñaù ng keå . Ñoä ng
naë ng cuû a haï t a thu ñöôï c sau phaû n öù ng laø :
A: K
a
= 2,74 (MeV) B: K
a
= 2,4 (MeV) C: K
a
= 2,06 (MeV) D: K
a
= 1,2 (MeV)
Caâ u 440: Cho khoá i löôïng caù c haï t nhaâ n : m
c12
= 11,9967 u ; m
a
= 4,0015u. Naêng löôï ng toá i thieåu
caà n thieá t ñeå chia haï t nhaân
12
C thaø nh ba haï t a coù giaù trò baè ng :
A: 0,0078
2
MeV
c
æ ö
ç ÷
è ø
B: 0,0078 (uc
2
) C: 0,0078 (MeV) D: 7,2618 (uc
2
)
Caâ u 441: Döôù i taù c duï ng cuû a böù c xaï gamma (g), haï t nhaân cuû a cacbon
12
6
C taù ch thaønh caù c haï t
nhaân haït
4
2
He. Taàn soá cuû a tia g laø 4.10
21
Hz. Caù c haï t Heâ li sinh ra coù cuøng ñoäng naêng. Tính ñoäng
naê ng cuû a moã i haï t heâ li. Cho m
c
= 12,0000u. m
He
= 4,0015u ; u = 1,66.10
-27
kg ; c = 3.10
8
m/s; h =
6,6.10
-34
J.s
A: 7,56.10
-13
J B: 6,56.10
-13
J C: 5,56.10
-13
J D: 4,56.10
-13
J
( Chuù c Caù c Em Thaø nh Coâ ng!)