You are on page 1of 3

RUMUSAN DAN PERBINCANGAN

5.1 Pengenalan
Bab ini meliputi ringkasan kajian, perbincangan dapatan kajian dan cadangan untuk
kajian lanjutan. Dalam bahagian rumusan kajian, dijelaskan semula tujuan kajian yang
meliputi sampel kajian, alat kajian dan pengumpulan serta pemprosesan data. Dalam
perbincangan pula akan dibincangkan dapatan kajian berasaskan analisis data. Akhir
sekali dibincangkan cadangan selanjutnya.
5.2 Rumusan Kajian
Kajian ini dibuat bertujuan untuk mendapatkan data bagi melihat tahap penguasaan
imbuhan apitan Bahasa Melayu di kalangan murid tahun 4. Kajian ini juga dibuat untuk
melihat kebolehan murid meletakkan penggunaan imbuhan apitan dalam
penggunaan
ayat yang betul. Perlu juga diketahui masalah-masalah yang dihadapi semasa
mereka memahami imbuhan apitan Bahasa Melayu.
Dalam melaksanakan kajian ini, pengkaji memilih kajian tinjauan dengan
menggunakan set alat ujian dan ! set soal selidik. Kedua-dua alat ini dilaksanakan
oleh pengkaji sendiri dengan bantuan seorang guru penyelaras bahasa Bahasa Melayu
ke atas " orang murid yang terdiri daripada buah kelas tahun 4 di #ekolah Menengah
Kebangsaan Kem $erendak, Melaka. Dapatan yang dikumpul daripada alat kajian yang
digunakan telah dianalisis oleh pengkaji dengan melihat tahap penguasaan imbuhan
apitan Bahasa Melayu di kalangan mereka melalui markah diperolehsecara keseluruhan
dalam bentuk peratusan. Kemudian pencapaian tersebut akan dinilai mengikut gred
A,B,%,D dan &.
Kesimpulan dapatan kajian, pengkaji dapat merumuskan baha'a penguasaan
imbuhan apitan Bahasa Melayu oleh murid tahun 4 #MKK$ adalah seperti yang
berikut(- Daripada ") soalan imbuhan apitan yang terdiri daripada simpulan bahasa
dan perumpamaan, didapati baha'a tahap penguasan secara keseluruhan yang dicapai
oleh mereka ialah pada tahap yang memuaskan. Berdasarkan daripada pencapaian
mereka di dalam ujian yang diberikan, seramai * orang murid +.",- mencapai gred
B, !) orang +".),- gred % dan ! orang lagi +".",- berada pada gred D. .ni bererti
hasil ujian menunjukkan tiada murid yang sangat menguasai imbuhan apitan Bahasa
Melayu dan tiada juga murid yang tidak mengetahui langsung imbuhan apitan.
Merujuk kepada kebolehan murid meletakkan imbuhan apitan Bahasa Melayu
dalam penggunaan ayat yang betul mendapati tiada seorang murid yang memperoleh
markah
penuh iaitu sebanyak ). #ebaliknya, seorang sahaja yang memperoleh pencapaian
tertinggi adalah sebanyak !/ daripada ) soalan yang dikemukakan. Murid yang
menja'ab !! hingga !" soalan dengan betul adalah yang paling ramai. .ni menunjukkan
baha'a keseluruhan murid boleh menja'ab dan meletakkan imbuhan apitan
Bahasa Melayu mengikut suasana yang sesuai pada tempatnya. 0al ini dibuktikan lagi
apabila hanya orang murid yang mampu menja'ab !) atau kurang daripada !) soalan
dengan betul.
Daripada hasil kajian juga memperlihatkan baha'a semua masalah yang dikemukakan oleh
pengkaji mempengaruhi penguasaan imbuhan apitan Bahasa Melayu di kalangan murid tahun 4.
1aktor-1aktor tersebut ialah 1aktor sikap murid, kesukaran untuk memahami maksud imbuhan
apitan dan kekerapan latihan yang diberikan oleh guru.