SULIT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 200
PR!"RAM IJA#A$ SARJANA M%DA PER"%R%AN &SEK!LA$ RENDA$'
Se(es)er *
"ENRE KES%SASTERAAN MELAY% DALAM +A$ASA MELAY%
N!, K!D - +MM ./ TARIK$- N01e(2er 200
AN"KA "ILIRAN- MASA - 2 ja( .0 (ini)
P%SAT -
ARA$AN KEPADA 3AL!N,
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini mengandungi )iga baagian!
+ahagian A ! 20 s"a#an "b$e%ti&
+ahagian + ! 04 s"a#an stru%tur
+ahagian 3 ! 0. s"a#an esei
'. Ja(ab se(ua s"a#an da#am Baagian A dan Baagian B) dan dua s"a#an *ada
Baagian +
,. Ja(ab s"a#an!
+ahagian A *ada %ertas saranan $a(a*an -ang disedia%an.
+ahagian + *ada ruang -ang disedia%an da#am %ertas s"a#an.
+ahagian 3 *ada %ertas $a(a*an -ang disedia%an.
.. Semua %ertas $a(a*an enda%#a dii%at bersama/sama bu%u s"a#an dan
disera%an *ada a%ir *e*eri%saan.
%NT%K KE"%NAAN PEMERIKSA SA$AJA
+A$A"IAN N!, S!ALAN 5MARKA$ J%MLA$
A
&20 (arkah'
66 20
+
&40 (arkah'
a 2 2a 22 .a .2 4a 42
3
&40 (arkah'
2a 22 .
J%MLA$ KESEL%R%$AN
KERTAS INI MEN"AND%N"I 22 $ALAMAN +ER3ETAK
DAN $ELAI KERTAS SARANAN JA7APAN
N0, K0d - +MM ./
+A$A"IAN A
0'1 mar%a2
Ja(ab se(ua s"a#an da#am baagian ini
1.
Ke(a$aran mem*er%ena#%an %"m*"nen K"msas %e*ada *e#a$ar ia#a
0A2 memu*u% semangat nasi"na#isme.
0B2 mening%at%an %emairan men3ari ma$#umat.
0+2 merangsang %emairan meni#ai dan meng%riti% *e#bagai %ar-a sastera.
0D2 menera*%an minat *e#a$ar agar ber3ita/3ita untu% men$adi sastera(an
negara.
'. 4enga$aran bertema amat diga#a%%an da#am *enga$aran baasa. Ha# ini
%erana i#mu dari*ada mata *e#a$aran #ain #ebi muda disera*%an.
Beri%ut ia#a tinda%an guru bagi memenui *ende%atan *enga$aran bertema
tersebut) kecuali,
0A2 meran3ang tema -ang sesuai.
0B2 memi#i %ar-a/%ar-a -ang bermutu.
0+2 menentu%an bidang i#mu -ang sesuai.
0D2 memi#i %ar-a -ang sesuai dengan *erse%itaran murid.
SULIT '
Berdasar%an Su%atan 4e#a$aran Kuri%u#um Berse*adu Se%"#a
5enenga 0sema%an semu#a2 -ang diterbit%an "#e 4usat
4er%embangan Kuri%u#um) Kementerian 4e#a$aran 5a#a-sia *ada
taun '11') K"msas terg"#"ng da#am Hasi# 4embe#a$aran Bidang
Esteti%.
N0, K0d - +MM ./
,.
4
5a%#umat di atas mene*ati *engisian %uri%u#um da#am Su%atan 4e#a$aran
Baasa 5e#a-u Se%"#a Renda dari as*e%
0A2 4engetauan.
0B2 Kemairan Baasa.
0+2 4eraturan S"si"buda-a.
0D2 Kemairan Berni#ai Tamba.
..
5a%#umat di atas te*at menggambar%an 3iri/3iri
0A2 Kaeda G#"ba#.
0B2 Kaeda Ber&"%us.
0+2 Kaeda Stru%tura#.
0D2 Kaeda 5enga#ami/5enga-ati.
SULIT ,
Guru mengemu%a%an s"a#an/s"a#an -ang b"#e membantu *ara
*e#a$ar memaami si&at/si&at bertanggung$a(ab) *erasaan muiba)
be%er$asama) semangat %e%itaan) isu/isu %emas-ara%atan dan
sebagain-a.
• Ka$i as*e% binaan sesebua %ar-a sastera
• Tida% mementing%an as*e% *enga-atan
N0, K0d - +MM ./
6.
+arta a#iran di atas meru*a%an #ang%a *enga$aran da#am Kaeda
5enga#ami/5enga-ati.
7 ia#a
0A2 men3ari *e#a%"n.
0B2 mengada%an #atian.
0+2 menu#is s%ri* #a%"nan.
0D2 menga-ati 3erita dan (ata%.
8.
8S
8%
8S2
Rajah 1: Kaedah Berfokus
Beri%ut ia#a %en-ataan te*at tentang Ra$a 1 di atas.
0A2 4enga$aran dan *embe#a$aran 9S1 dan 9S' bermu#a sebe#um
*enga$aran 9U.
0B2 Ta$u% *enga$aran 9S1 ia#a tema) mana%a#a ta$u% *enga$aran 9U dan
9S' ia#a *ers"a#an.
0+2 Ta$u% *enga$aran dan *embe#a$aran 9S' ada#a *e3aan dari*ada
ta$u% *enga$aran dan *embe#a$aran 9U dan 9S1.
0D2 +i%gu Siti mem*eruntu%%an masa se#ama '1 minit untu% menga$ar 9U)
mana%a#a masing/masing #ima minit untu% menga$ar 9S1 dan 9S'.
SULIT .
MURID X MURID
BACA TEKS MELAKONKAN
N0, K0d - +MM ./
7.

A*a%a te%ni% -ang sesuai diguna%an bagi mengatasi masa#a +i%gu A#i di
atas:
0A2 Te%ni% mestamu
0B2 Te%ni% *ent"min
0+2 Te%ni% im*r";isasi
0D2 Te%ni% %erusi *anas
<. Sete#a se#esai memba3a *eti%an) +i%gu Habsa me#anti% Kamarudin
sebagai Sang Ra$una Ta*a dan meminta Kamarudin memaami (ata% dan
*er(ata%ann-a. Kemudian) +i%gu Habsa meminta murid/murid #ain bertan-a
%e*ada Kamarudin tentang *er(ata%an Sang Ra$una Ta*a.
Te%ni% *enga$aran +i%gu Habsa itu mene*ati
0A2 te%ni% ada*tasi.
0B2 te%ni% %erusi *anas.
0+2 te%ni% *enga-atan.
0D2 te%ni% *emaduan isi.
SULIT 6
+i%gu A#i ber3adang meme#"di%an sa$a% da#am *enga$aran dan
*embe#a$aran Baasa 5e#a-u Taun Tiga) namun be#iau tida%
mem*un-ai a#at mu=i% bagi mengiringi renta% sa$a% -ang ingin
dime#"di%an.
N0, K0d - +MM ./
9.
4en-ataan di atas meru*a%an "b$e%ti& *enggunaan b"ne%a agar *enga$aran
dan *embe#a$aran #ebi rea#isti%) menari% dan rasi"na#.
Berdasar%an ma%#umat tersebut) *i#i rasi"na# *enggunaan b"ne%a da#am
*enga$aran guru Baasa 5e#a-u.

I. 5e(u$ud%an suasana *embe#a$aran -ang merangsang%an dan
menari%.
II. 5em*e#bagai%an baan *enga$aran dan *embe#a$aran bagi
mengga#a%%an minat murid.
III. 5e(u$ud%an suasana *embe#a$aran -ang *e#bagai %aeda dan
da*at merentas %uri%u#um *endidi%an.
I>. 5en$imat%an %e(angan dan masa %erana b"ne%a b"#e
diasi#%an mengguna%an baan/baan terbuang dan diguna%an
ber%a#i/%a#i.
0A2 II dan III saa$a
0B2 II dan I> saa$a
0+2 I) #I dan #> saa$a
0D2 I) ###) dan #> saa$a
10.
SULIT 8
Te%ni% Im*r";isasi meru*a%an satu 3ara men-am*ai%an mese$ dengan
mengguna%an baasa is-arat) dan *ergera%an badan. Te%ni% ini tida%
mengguna%an suara. Seba#i%n-a) *enggunaan suara diganti%an dengan
iringan a#unan mu=i%.
Terda*at tiga $enis Te%ni% Im*r";isasi -ang b"#e diguna%an "#e guru
da#am *enga$arann-a di bi#i% dar$a.
• 5engga#a%%an da-a %reati;iti men3i*ta baan sendiri
• 5e(u$ud%an *enga$aran -ang menari% dan ber%esan
• 5embina %e-a%inan diri dan %e#an3aran da#am ber%"muni%asi
N0, K0d - +MM ./
Berdasar%an %en-ataan di atas) )iga $enis Te%ni% Im*r";isasi tersebut ia#a
I. im*r";isasi berdasar%an (ata%
II. im*r";isasi berdasar%an s%ri* araan
III. im*r";isasi berdasar%an a#at atau benda
I>. im*r";isasi berdasar%an situasi atau suasana
0A2 II dan III saa$a
0B2 II dan I> saa$a
0+2 I) II dan #> saa$a
0D2 I) III dan #> saa$a
11. Guru *er#u menera*%an %emairan ber&i%ir da#am *enga$aran mere%a.
Kemairan itu da*at disera*%an da#am a%ti;iti e#emen/e#emen di ba(a) iaitu
0A2 %emairan mendengar.
0B2 *emu#ian dan *enga-aan.
0+2 %emairan %e3erdasan *e#bagai $enis %inesteti%.
0D2 %e(arganegaraan) *eraturan s"si"buda-a dan %emairan %a$ian masa
de*an.
1'.
SULIT ?
@Pak Usu datang dari negeri Shahnon) Patriach naman-a. 4a% Usu
&aam sangat a%an musiba air s-aitan itu. Da#am al-Quran ada
di3erita%an. Da#am $adis *un ada di3erita%an. 5a#a) da#am Hikayat
Merong Mahawangsa $e#as di3erita%an bagaimana syaitan %en3ing
da#am air itu. 5a#angn-a) %ita tida% ada Hang Tuah, Hang Jebat, ma#a
Avatar -ang b"#e membe#a dan menega% martabat bangsa.@
N0, K0d - +MM ./
4er%ataan/*er%ataan -ang diitam%an itu menanda%an unsur/unsur -ang
terda#am da#am sastera bandingan. Unsur/unsur tersebut di%ena#i sebagai
0A2 *ar"di
0B2 interte%s
0+2 ada*tasi
0D2 im*r";isasi
1,. 4enggunaan ga-a baasa -ang su%ar di&aami da#am %ar-a sastera %ana%/
%ana% a%an menimbu#%an rasa b"san %ana%/%ana% -ang b"#e memba(a
%e*ada %eben3ian dan seterusn-a men-ebab%an ke)iga6)iga mat#amat
*endidi%an tida% da*at di3a*ai.
4i#i %en-ataan -ang betu# tentang )iga mat#amat *endidi%an -ang
dima%sud%an da#am %en-ataan di atas.
I. 5emberi %ana%/%ana% sumber %eser"n"%an se*an$ang a-at.
II. 5engga#a%%an *ertumbuan idea -ang bernas dan &i%iran -ang
as#i.
III. 5en3ari 3ara te%ni%/te%ni% *e#e*asan em"si -ang tida% da#am
%eidu*an sebenar.
I>. 5en"#"ng mengembang%an &i%iran) mendidi% dan me#uas%an
sem*adan *enga#aman %ana%/%ana%.
0A2 I dan III saa$a
0B2 II dan I> saa$a
0+2 I) II dan #> saa$a
0D2 #I) ###) dan #> saa$a
1.. Kisa/%isa *engembaraan) %e*er(iraan dan a#am su*er natura# ban-a%
terda*at da#am %ar-a/%ar-a sastera 5e#a-u 5a#a-sia. Keban-a%an 3eritan-a
SULIT <
N0, K0d - +MM ./
bermu#a dari*ada seruan dari da#am mim*i agar men3ari tuan *uteri) dii%uti
%isa *engembaraan) dan a%irn-a bertemu dan ber%a(in dengan tuan
*uteri ber%enaan.
Ken-ataan di atas te*at menggambar%an 3"ra% *r"sa tradisi"na# $enis genre
sastera
0A2 e*i%
0B2 se$ara
0+2 i%a-at
0D2 %etatanegaraan
16. Sastera 5e#a-u m"den #air *ada abad %e/1A) iaitu bermu#a dengan n";e#
saduran se*erti n";e# Hikayat Fariah Hanu! "#e S-ed Sei% a#/Hadi dan
%emudian dii%uti n";e# "akah Sal!ah "#e Amad Rasid Ta#u. Kedua/dua
n";e# itu $e#as mem*er#iat%an 3iri/3iri %em"denan da#am %ar-a sastera.
Berdasar%an %en-ataan di atas) 3iri/3iri %em"denan -ang dima%sud%an ia#a
I. Setia* 3er*en atau n";e# -ang diasi#%an tida% mem*un-ai
nama *enu#is.
##. Kar-a sastera ber%embang dari*ada satu generasi %e*ada satu
generasi me#a#ui *emba3aan.
I#I. 4engarang %ar-a sastera suda berani men3erita%an %eburu%an
mas-ara%at se3ara terang/terangan.
I>. Kar-a/%ar-a -ang diasi#%an bu%an #agi diangga* a% mi#i% ra$a/
ra$a) seba#i%n-a %ar-a/%ar-a itu diangga* a% mi#i% bersama
angg"ta mas-ara%atn-a.
0A2 II dan III saa$a
0B2 III dan I> saa$a
0+2 #) II dan ### saa$a
0D2 #) ###) dan #> saa$a
18. Beri%ut ia#a 3iri/3iri baasa da#am %ar-a sastera.
SULIT A
N0, K0d - +MM ./
Bang mana%a meru$u% 3iri/3iri baasa drama:
I. Berirama
II. Adengan
III. Araan (ata%
I>. Lam*u dige#a*%an
0A2 II dan III saa$a
0B2 III dan I> saa$a
0+2 I) II dan ### saa$a
0D2 #I) ###) dan #> saa$a
1?. Menanam kelapa di Pulau Bukum,
Tinggi sedepa sudah berbuah;
___________________________,
Hukum bersandar kiab !llah"
4i#i baris -ang sesuai bagi me#eng%a*i rang%a* *antun di atas.
0A2 Hati reda menerima u%um)
0B2 Ka#au anda ingin beru%um)
0+2 Jangan ana% tersi#a* u%um)
0D2 Adat bermu#a dengan u%um)
1<.
SULIT 11
N0, K0d - +MM ./
P%ISI 9 P%ISI Y
Barang sia*a mengena# A##a)
Suru dan tegan-a tiada ia men-a#a.
Barang sia*a tiada mengena# agama)
Se%a#i/%a#i tiada b"#e dibi#ang%an nama.
Ada %e*ada suatu ari)
Sa-a %e *asar ber#ari/#ari)
Ber$um*a dengan see%"r nuri)
Sangat#a bi$a% ia ber*eri.

4uisi 7 dan 4uisi B terg"#"ng da#am *uisi 5e#a-u tradisi"na#.
A*a%a nama %edua/dua *uisi tersebut:
0A2 4uisi 7 ia#a na=am) mana%a#a 4uisi B ia#a ta#ibun.
0B2 4uisi 7 ia#a s-air) mana%a#a 4uisi B ia#a gurindam.
0+2 4uisi 7 ia#a gurindam) mana%a#a 4uisi B ia#a s-air.
0D2 4uisi 7 ia#a se#"%a) mana%a#a 4uisi B ia#a *antun.
1A. 5enurut Ari*in Said) bai% *en-an-i) *enguba #agu) *enu#is mau*un
%a#angan mas-ara%at a(am tida% da*at membe=a%an #agu as#i dengan #agu
n-an-ian ra%-at.
A*a%a sebab mas-ara%at su%ar membe=a%an #agu as#i dengan #agu
n-an-ian ra%-at:
0A2 N-an-ian #agu as#i dan n-an-ian #agu ra%-at mengguna%an renta%
-ang sama.
0B2 N-an-ian #agu as#i dan n-an-ian #agu ra%-at din-an-i%an "#e *en-an-i
-ang sama.
0+2 N-an-ian #agu as#i terda*at di %a(asan *antai) mana%a#a n-an-ian
#agu ra%-at terda*at di %a(asan *eda#aman.
0D2 N-an-ian #agu as#i masi #agi din-an-i%an) mana%a#a n-an-ian #agu
ra%-at suda *u*us dan tida% #agi din-an-i%an.
'1.
SULIT 11
N0, K0d - +MM ./
KIMIA
#ukan ki!ia +ina
bukan ki!ia Jabir
%imia %u3ari
bukan ki!ia T"is
bukan ki!ia 4"#an-i
%imia %urindui
%u3ari %imia batin
a#/Ra=i
%urindui %imia saCada
a#/Ga=a#i
%imia ini da*at
membaagia%an $i(a
-ang berserabut
%imia ini da*at
mententeram%an dunia
-ang %a#ut.
Nassur- Ibraim) '118. Pea Perjalanan. Bu%it 5erta$am!
Institut 4endidi%an Guru Kam*us Tuan%u Bainun.
9rasa -ang dihi)a(kan da#am rang%a* *ertama dan rang%a* %edua da#am
sa$a% di atas di%ena#i sebagai
0A2 e*i&"ra
0B2 ana&"ra
0+2 as"nasi
0D2 a#isterasi
SULIT 1'
N0, K0d - +MM ./
+A$A"IAN +
0.1 mar%a2
Ja(ab se(ua s"a#an da#am baagian ini
1 0a2 Beri%an :i(a %emairan berni#ai tamba -ang sesuai dengan
*enggunaan baan sastera da#am *enga$aran Baasa 5e#a-u.
#. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
II. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
III. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
I>. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
&; (arkah'


SULIT 1,
N0, K0d - +MM ./
0b2 Beri%an :i(a %riteria meni#ai %ar-a sastera mengguna%an Kaeda
G#"ba#.

#. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
II. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
III. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>I. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

&; (arkah'
J%MLA$ < 0 MARKA$
SULIT 1.
N0, K0d - +MM ./
'. 4i#i te%ni% *enga$aran 0a2 dan sa)u dari*ada te%ni% *enga$aran 0b2 atau
te%ni% *enga$aran 032.
Beri%an ta%ri&an %e*ada te%ni% *i#ian ber%enaan dan $e#as%an #ang%a/
#ang%a *e#a%sanaan te%ni% tersebut da#am *enga$aran dan *embe#a$aran
Baasa 5e#a-u da#am bi#i% dar$a.
0a2 Te%ni% Kerusi 4anas
Ta%ri& Te%ni% Kerusi 4anas
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
& (arkah'
Lang%a/Lang%a 4e#a%sanaan
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
&4 (arkah'
SULIT 16
N0, K0d - +MM ./
Pilih sa!a aa
0b2 Te%ni% Teater 4emba3a
Ta%ri& Teater 4emba3a
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
& (arkah'
Lang%a/Lang%a 4e#a%sanaan
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
&4 (arkah'
SULIT 18
N0, K0d - +MM ./
atau
032 Te%ni% Teater Ber3erita
Ta%ri& Teater 4emba3a
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
& (arkah'
Lang%a/Lang%a 4e#a%sanaan
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
&4 (arkah'
J%MLA$ < 0 MARKA$
SULIT 1?
N0, K0d - +MM ./
, 0a2 Berdasar%an ma%#umat dari*ada sumber -ang anda ba3a tentang
interte%s) si#a buat ana#isis ber%enaan as*e% di ba(a.
0#2 5a%sud interte%s dan satu 3"nt" %ar-a.
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
&2 (arkah'
0##2 Tiga *rinsi* interte%s.
#. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
II. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
III. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
&. (arkah'
SULIT 1<
N0, K0d - +MM ./
0b2 4enggunaan baan sastera da#am *enga$aran dan *embe#a$aran di
se%"#a renda memer#u%an %ete#itian *emi#ian.
N-ata%an :i(a %riteria *emi#ian %ar-a sastera %ana%/%ana% -ang
sesuai diguna%an da#am *enga$aran dan *embe#a$aran.
#. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
II. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
III. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
I>. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
&; (arkah'
J%MLA$ < 0 MARKA$
SULIT 1A
N0, K0d - +MM ./
.. ESe#ain s-air dan gurindam) #agu n-an-ian ra%-at $uga terg"#"ng da#am
*uisi tradisi"na#@ tegas Ari*in Said.
0a2 N-ata%an :i(a *ersamaan genre s-air dengan genre gurindam.
#. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
II. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
III. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
I>. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
&; (arkah'


SULIT '1
N0, K0d - +MM ./
0b2 Beri%an :i(a &ungsi #agu n-an-ian ra%-at %e*ada mas-ara%at.

#. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
II. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
III. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
I>. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

&; (arkah'
J%MLA$ < 0 MARKA$
SULIT '1
N0, K0d - +MM ./
+A$A"IAN 3
0.1 mar%a2
Ja(ab dua saa$a.
1. A*a%a ma%sud de%#amasi: Bin3ang%an )iga 3iri de%#amasi *uisi -ang bai%
dan )iga 3iri de%#amasi *uisi -ang buru%.
&20 (arkah'
Pilih sa!a aa
' 0a2 4i#i se"rang t"%" sastera %ana%/%ana% atau rema$a dan bin3ang%an as*e%/
as*e% beri%ut.
0#2 Latar be#a%ang diri t"%")
0##2 Hasi#/asi# %ar-a t"%") dan
0###2 4andangan anda atau %riti%an sar$ana terada* %ar-a t"%".

&20 (arkah'
atau,
' 0b2 Bin3ang%an sumbangan se"rang t"%" sastera %ana%/%ana% atau rema$a
da#am mema$u%an %esusasteraan tana air.
&20 (arkah'
?. 4r"sa m"den terdiri dari*ada genre 3er*en) n";e#) dan drama. Setia* genre
itu mem*un-ai stru%tur) &ungsi dan 3iri/3iri baasa -ang tersendiri.
0a2 Je#as%an per2ezaan dari as*e% stru%tur binaan %ar-a da#am genre
drama dengan stru%tur binaan %ar-a da#am genre n";e#.
&0 (arkah'
0b2 Je#as%an :i(a &ungsi n";e# %e*ada mas-ara%at dan negara.
&0 (arkah'
= $ak 3ip)a Kerajaan Ma:a>sia 200
SULIT ''
N0, K0d - +MM ./
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 200
PR!"RAM IJA#A$ SARJANA M%DA PER"%R%AN &SEK!LA$ RENDA$'
Se(es)er *
"ENRE KES%SASTERAAN MELAY% DALAM +A$ASA MELAY%
N!, K!D - +MM ./ TARIK$- N01e(2er 200
AN"KA "ILIRAN- MASA - 2 ja( .0 (ini)
P%SAT -
+A$A"IAN A KERTAS SARANAN JA7APAN
ARA$AN- Si#a bu#at%an $a(a*an -ang betu#
, <A< <+< <3< <D<
2, <A< <+< <3< <D<
., <A< <+< <3< <D<
4, <A< <+< <3< <D<
;, <A< <+< <3< <D<
/, <A< <+< <3< <D<
?, <A< <+< <3< <D<
*, <A< <+< <3< <D<
@, <A< <+< <3< <D<
0, <A< <+< <3< <D<
, <A< <+< <3< <D<
2, <A< <+< <3< <D<
., <A< <+< <3< <D<
4, <A< <+< <3< <D<
;, <A< <+< <3< <D<
/, <A< <+< <3< <D<
?, <A< <+< <3< <D<
*, <A< <+< <3< <D<
@, <A< <+< <3< <D<
20, <A< <+< <3< <D<
= $ak 3ip)a Kerajaan Ma:a>sia 200
SULIT ',