SOUTHERN CITY COLLEGES

Pilar Street, Zamboanga City

Course Syllabus in KomunikasyonsaAkademikong Filipino


COURSE
TITLE:

FILIPINO 1

DATE
EFFECTIVE:

JUNE 2014

DATE
RECEIVED:

MAY 2014

PREPARED BY:

PILAR B. DIGNADICE
RANDY T. PAMERON
JESSIE DE CASTRO

NOTED BY:
MAGDALENA LIM
(DEAN DELA)
APPROVED BY:
HELEN MADRONAL
VPAASSPage 1 of 8

Institutional Philosophy

Southern City Colleges believes that through quality and relevant education, man can make a positive difference in the socio-economic development and the building of a peaceful
and just society of the nation and the world.

Vision
To become the educational institution of choice in Zamboanga Peninsula
Mission
Southern City Colleges is a private, non-sectarian institution offering high school, vocational and tertiary education providing quality, relevant, and affordable education through
qualified teachers, contributory research, and community extension services in Zamboanga Peninsula.
Operational Values and Principles:
We value our stewardship of God’s creation and man’s invention.
We value our families, our community with humility, honor and dignity.
We value honesty, trustworthiness, and respect in every member of the organization in all dealings.
We value common good, service, and commitment.
We value community service and its sustainability.
We value good performance, innovation, and hard work in the organization.
We value our students and their total human development.


INSTITUTIONAL GRADUATE OUTCOME
Institutional Graduate Attributes Graduate Outcome


Critical analysis, problem solving
and creative
a Be open to new ideas and changing contexts, and be willing and able to update approaches.
b Demonstrate problem solving capabilities and skills and a working knowledge of variety of problem solving techniques
(including lateral thinking, analysis, synthesis).
c Have the ability and confidence to bring a variety of skills to an issue or situation, and to consider alternative ways of working
with individual people and situations.
d Demonstrate the capacity for critical and reflective thinking in intellectual and practical activity, and draw upon a range of
frameworks.
Effective using information and
communication technologies
e Demonstrate the knowledge, operations skills and attitudes the underpin the efficient and appropriate use of communication and
information technology in a variety of everyday and professional contexts.
f Be willing and able to use appropriate online tools and technique for communication and to find, manage and disseminate
information.
Working effectively as part of a
team
g Understand and have experience with cooperative group processes.
h Be able to acknowledge more than one perspective and value varied contributions
i Be sensitive to the subtleties of interpersonal communication (eg. Verbal and non-verbal communication in various cultural and
multi cultural contexts).
j Recognize, value and capitalize on the strengths of other people in interactive situation
k Manage conflict sensitively and effectively.


COURSE
TITLE:

FILIPINO 1

DATE
EFFECTIVE:

JUNE 2014

DATE
RECEIVED:

MAY 2014

PREPARED BY:

PILAR B. DIGNADICE
RANDY T. PAMERON
JESSIE DE CASTRO

NOTED BY:
MAGDALENA LIM
(DEAN DELA)
APPROVED BY:
HELEN MADRONAL
VPAASSPage 2 of 8


Department of Education and Liberal Arts
Vision
We envision to be the primary choice for Liberal Arts and Education in Zamboanga Peninsula and neighbouringregions.
Mission
The Department of Education and Liberal Arts is a provider of quality General and Institutional Education and a trainer and producer of competent educators, professionals and
leaders who are imbued with sound and worthwhile values, equipped with necessary knowledge and skills applicable in wide range of settings for various occupational purposes.
Objectives
 To produce a graduated increase of LET passers every year from 2014 – 2018.
 To provide all the students a solid theoretical foundation and methodological skills in the professional education through 2 seminar workshop every school year from 2014
– 2018.
 To expose the education graduating student to diverse types of learning environment through 1 in and out-campus training environment through 1 in and out – campus
training for BS Education program yearly from 2014 – 2013.
 To develop student creativity and innovativeness in alternative Teaching approaches.
 Preparing students for pursuing their graduate studies in other related areas.
 To attain quality class instruction for General Education classes.
 To develop a strong faculty force as an essential contributor to a well-round liberal education or students.
 To attain 80% of faculty members with masters and doctoral degree through faculty development program.
 To acquire 1 simulation room by the end of 2014.
 To involve 90% of the students to 2 co-curricular and 2 extra activities for their total development year from 2014-2018.
 To conduct 2 seminar/workshop on Literacy program in adapted Barangay yearly from 2014-2018.

COURSE
TITLE:

FILIPINO 1

DATE
EFFECTIVE:

JUNE 2014

DATE
RECEIVED:

MAY 2014

PREPARED BY:

PILAR B. DIGNADICE
RANDY T. PAMERON
JESSIE DE CASTRO

NOTED BY:
MAGDALENA LIM
(DEAN DELA)
APPROVED BY:
HELEN MADRONAL
VPAASSPage 3 of 8MGA KALALABASANG GAWAIN AT ANG RELASYON TUNGO SA KALALABASANG PAGTATAPOS


COURSE
TITLE:

FILIPINO 1

DATE
EFFECTIVE:

JUNE 2014

DATE
RECEIVED:

MAY 2014

PREPARED BY:

PILAR B. DIGNADICE
RANDY T. PAMERON
JESSIE DE CASTRO

NOTED BY:
MAGDALENA LIM
(DEAN DELA)
APPROVED BY:
HELEN MADRONAL
VPAASSPage 4 of 8
MGA KALALABASANG GAWAIN KALALABASAN SA PAGTATAPOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Angmga mag-aaralmasangkapanngmgabagongedeya,
Kaalaman at kasanayansapagtuturo at mgapananaliksikna
Gawain.


B. Nakatutukoyngmgasuliranin at mgakarampatangkalutasan
ngmgapamaraang pang-akademikonglaranganngWikang
Filipino na may maramihangdisiplina at interaktibongkaalaman .

C. Nalilinangangmabutingpakikipagkapwa-tao, paggalang at
maunawaanangibatibangkultura at makapalagayangloob
angbawatisanangmahusay.

D. Nagagamit at
natutunanangkarampatangkasanayansapaggamitngimpormasyongteknoloh
iya.


E. Naisusulongangkaayaayangkapaligirannamakapagdudulot
ngmgaimahinasyon at mgalikhang Gawain.


F. Nakakapagtalakaykapwasa verbal at di verbal nakomunikasyonsaiba’t-
ibangkultura at multi-kulturalnakonteksto.


   


 
MGA LAYUNIN NG KURSO AT ANG RELASYON PATUNGO SA MGA KALALABASANG GAWAIN

MGA LAYUNIN NG KURSO

MGA LAYUNING GAWAIN
A B C D E F
1. Natutukoyangmgapangkalahatangkaalaman at konsepto, kaugnayng
Metalinggwistiknapag-aaralngWikang Filipino. .
     
2. Nalilinanganglalongmataasnaantasngkasanayansaakademikong
Komunikasyongpagbasa, pakikinig, pagsulat at pagsasalita..
     
3. NakikilalaangibatibangdiskursosaWikang Filipino tungosapag-unawa
At pagpapahalagasateksto at kontekstonito.
     
4. Nailalapatangmgakasanayangpangkomunikasyonsapag-alam, pagtaya,
Atpagpapahalagasamgakaalaman at konseptong may kinalamansakultura
At lipunang local at global.
     


COURSE
TITLE:

FILIPINO 1

DATE
EFFECTIVE:

JUNE 2014

DATE
RECEIVED:

MAY 2014

PREPARED BY:

PILAR B. DIGNADICE
RANDY T. PAMERON
JESSIE DE CASTRO

NOTED BY:
MAGDALENA LIM
(DEAN DELA)
APPROVED BY:
HELEN MADRONAL
VPAASSPage 5 of 8

OBE COURSE SYLLABUS

DISKRIPSYON NG KURSO
AngFilipino 1 ay tungkolsametalinggwistiknapag-aaralngWikang Filipino, nakatuonsaestruktura, gamit, katangian, at kahalagahanngWikang Filipino saakademikonglarangan. Sa
lapitnamultidisiplinaryo at paraanginteraktibo. Malinanganglalongmataasnakomunikasyon at sakritikalnapagdidiskurso.
Course Code: GE 004
Course Title: KomunikasyonsaAkadimikong Filipino
Credit Units:3
Pre-requisite:
Hours: 54
Methodology: Pakikilahok (ulat,Pangatang Gawain, At iba pa) Portfolio ngmgasulatin, mgapagsusulit at prohekto
MgaKagamitan: Kwaderno(Sulatan)mgakagamitansapagsasagawang Portfolio, Aklat at iba pa
Mgapanuntunansaklase:
1.Maagasapagpasoksasilidaralan
2.Dalaangmgakagamitan, aklatsanayan at iba pa saarawaraw
3. Magingmagalangsabawatisa
4. Pinagbabawalangpagkainsasilid - aralan
5. Sundinangtuntuninsapaaralan at mgapangagalakadnanakaatassabawat handbook ng mag aaral
MgaSanggunian:
 Komunikasyonsaakadimikong Filipino - nina: Josefina C. Mangahis
( BinagongEdisyon) Rhoderic V. Nuncio
Corazon M. Janillo
 MabisangPakikipagtalastasansa Filipino- nina: Teresita F. Fortunato
Angelita G. Gonzales
Clemencia R. Espirito
 SiningngPakikipagtalastasan – nina: Alcomtiser P. Tumangan Sr.
Filicisima C. Rodriguez
Elvira S. Chu
Socoro C. Laoang
Alicia T. Soriano

COURSE
TITLE:

FILIPINO 1

DATE
EFFECTIVE:

JUNE 2014

DATE
RECEIVED:

MAY 2014

PREPARED BY:

PILAR B. DIGNADICE
RANDY T. PAMERON
JESSIE DE CASTRO

NOTED BY:
MAGDALENA LIM
(DEAN DELA)
APPROVED BY:
HELEN MADRONAL
VPAASSPage 6 of 8

MGA PAKSA

LINGGO

PAKSA
KALALABASANG
PAKSA

LAYUNIN NG
KURSO

KALALABASANG
PROGRAMA
GAWAIN AT
KAALAMANG
PANDULOG
KAGAMITANG
PAMPAGTUTRO
TAKDANG-
ARALIN

MARKAHAN
MGA
SANGGUNIANI.
A. Mgakonseptong
Pangwika
 Naipapaliwanag.ang
batayangkaalamann
gwika.


Aklat at Sanayan

MaiklingPags
usubok


 BatayangAklat
.

 Mabisangpaki
kipagtalastasa
n.

 Siningngakiki
pagtalastasan.

1. Kahulugan
At katangian
2. Pinagmulan
3. Tungkulin
4. Kasaysayan
5. Varayti at
At Varyasyon
 Nakakabigayngmgat
unoganyo at
halimbawangpinag
mulanngwika.

Talakayan Talatinigan/
Disksyunaryo

Tsart

Pisara

Pagpapasipi

Kasunduans
amga
Gawain

PalitanngKur
o
B. Komunikasyon
1. Definisyon
2. Verbal at
Di Verbal
 Naipapahayagangm
gakonsetpongpandis
kurso


Pagpapalit-
palitngideyasa
usapan at dula-
dulaan

MarkahanPas
alita
II.
A. Kalikasan
at istruktura
ngwikang Filipino.
 NatutukoyangPonol
ohiya at
Morpolohiya.


Bigkasan
Drill

B. Kayarianngmga
Salita.
 Nakakabuongsalita.   PagbubuongSa
lita
Mgalarawan at
mgatuntuninsapis
ara.
Pagsusulatn
gGawaingb
ahay
BigkasanMar
kahanKasana
yan
C. Pangungusap  MgaPangungusap   PagsusulatngP
angungusap


COURSE
TITLE:

FILIPINO 1

DATE
EFFECTIVE:

JUNE 2014

DATE
RECEIVED:

MAY 2014

PREPARED BY:

PILAR B. DIGNADICE
RANDY T. PAMERON
JESSIE DE CASTRO

NOTED BY:
MAGDALENA LIM
(DEAN DELA)
APPROVED BY:
HELEN MADRONAL
VPAASSPage 7 of 8III.
A. Mgamarkahang
kasanayan
1. Pakikinig
2. Pagsasalita
3. Pagbasa
4. Pagsulat
5. Pananaliksik


 Naipapaliwanagang
mgakahulugan
 Natutukoyangmga
Salik.
 Nalalamanangmgak
atangian.
 Nakakapagkitangmg
ahalimbawa at
huwaran.PalitangKuro

Pagsasanaysabi
gkasan
Pagpapasulatn
gmgapahayagn
gmga drill.


Aklatsanayan

Ksanayansaaklat
an

Pagsisipisakwade
rno

Kasunduans
amgaaralibn


MarkahangSu
latin

COURSE
TITLE:

FILIPINO 1

DATE
EFFECTIVE:

JUNE 2014

DATE
RECEIVED:

MAY 2014

PREPARED BY:

PILAR B. DIGNADICE
RANDY T. PAMERON
JESSIE DE CASTRO

NOTED BY:
MAGDALENA LIM
(DEAN DELA)
APPROVED BY:
HELEN MADRONAL
VPAASSPage 8 of 8