kdaci sa

pismenih
ispita
183
1) a)
ZADACI SA PISMENIH ISPITA
23.01.1997
Koristeii Banahovu teoremu o fiksnoj taCki,
pokazati da
jednaiina
e' + t2
-
2
=
0
ima
jedinstveno
re5enje nad intervalom
I
Z,-tl.
Pokazati da
jednatina
e* + x2
-
2
=
0 ima bar
jedno
re5enje nad intervalom
[0,1].
Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije
I@)=
x+r"l+1.
'
ll-xl
b)
2) a)
3)
b) Ako
je
P2@) Maklorenov polinom drugog stepena funkcije
f(x) ,
nadi Pz(
=
,,,
I
:),
a) Ispitati neprekidnost funkcije z(x,y).
b) Naci
{to,ot,
firo,ol.
c) Pokazati da funkcija z(x,y) niie diferencijabilna u taiki
(0,0).
l-%.,h.r ,
x)o
4) Data
je
funkcija
I@=1rt1t+ xr
13
|
5
,
x=0.
a) Da li
je
funkcija/(r) neprekidna nad intervalom
[4
f
]f
Da li
je
integrabilna nad istim intervalom?
Dali(,:,) ima primitivnu funkciju nad intervalom
[0,
I
]t
c
b) Nadi
I
f1x1dx
.
'1
5) Uvodgnjem smene
f =
+,
naii tri puta diferencijabilnu funkciju y
=
y(x) koja
zadovoljava
jednaCinu
-y'y'+3(!')'+sy'(y')'+S(y')a
-4*(y')s -2ty,'1s
e2tcot'I=0,
Re5enja:
1)
a) e* +x2
-2=0
I s2
=2-e''
a t=*rl 2-r''
f(x)=-"tr-"'.
l-2,-tl
je
zatvoren potprostor kompletnog metridkog prostora (R,d) (d(x,y,t=
ly
-
x
l)
pa je
i sam kompletan.
184 hdaci la
pismenih
ispita
f(*2)=-"[r-"t =-1.36, f(-t)=-Jrn =-],28
f,(.r)=-+(-{ 1=-!
2rl2-e' zrlz-
f'(
x) > 0
=
f
je
monotono rastuia funkcija.
Iz neprekidnosti i monotonosti funkcije
/(x)
sledi da
je
skup vrednosti funkcije
/(x)
interval
[.n -z l, f t -t l]
c
[-
z,-t).
=
y
:
[-2,-tl
--.>
l-2,-t)
Treba pokazati da
je
/
kontrakcija
d (
f
(
x
), f
( y
) ) =
lf
{
*
) - f 0
\
=
lf
'
t € )(
*
- tl =
lt'
t € tl.
l*
-
yl
=
lf
'
t € tl.
d( x, y
) =
7fu
o,.t
t'
4
d( x'Y
) =
#
d( x,Y
)'
A----L<t.
2erl 2
-
e-l
= "f
je
kontrakcija
Na osnovu Banahove teoreme postoji jedna
i samo
jedna
fiksna tadka x e
lZ,-t)
funkcije
/(x/.
f(
x)
=
x ) e' + *2
-
2= 0 ima
jedinstveno
re3enje nad intervalom
[-2,-f].
b)
f
( x)
=
e' + x2
-
2
je
neprekidna nad intervalom
[0,
/] .
f(0)=""
*2=l-2=-t<0
f
(1)=et +l-2=e-l>0
Funkcija
je
neprekidna i
I @. f
(
I
)
<0
=
postoji bar
jedno
a e (0, I
)
tako da vaZi
f(a) =
0'
'
2) a)
Domen Nule funkcije
l+x*0>x*-l
,
l-x*O=x*l
_ ll+rl
D: xenr{-1, l}.
f(x)=**t'l7:.*l=o
o r=o
'
Asimptote
tim
f(x)=
tim
[r*rl+ll =-t+tn
ti^lt,+*l=*
r+-/1
" ' '
..+-/'l_
I
1-,
ll
.r-+-lrl ,1
-x I
tim f(x)
=
I + ln ti^ll
* *l
=
*
.r+/i" .t-),*ll-xl
=
prave x
=-l
i x
=
I su vertikalne asimptote funkcije.
ti*l * * ml!*
*
l'l =
*-
=
funkcija nema horizontalne asimptore.
..-+r-L
l/-rll
J
hdaci sa
pismenih
ispita
185
m= lim
f(x)
-
,r*
-r-r+- ,f, -t-+t- .f, -r-l
n= timlft*l-x)= rim hl1,*'l=s
.r-+t6 .r-+i6
l,l-Jl
:+ prava y
=
x
je
kosa asimptota funkcije.
Monotonost i ekstremne vrednosti
Izvodi od lnl xl i tn x su isti, pa je
l-x l-x-(l+x)(-l)
3-x2 *2
-3
=-=-
l-x2 *2
-1
43
i i f
++++i+++
i
-----i+++t+++ +
ii-/i'i
++++i-----i +++ i----- i++++
l-r+,1 +x 2
-rr-
l-x' l-x'
t-x2 +2
l-xz
x2-l
f'(x)
-",17 -t
r
..1:l
f'
( x
)
> 0 za x e ( *,-Ji
)
w (
-1,
I
)
w
6!7,* 1
tunkcija raste
f'(x)
<0 za xe
e$,llwtt,$ I
funkcija opada
Funkcija ima maksimum
-3
za x
=-.6.
Funkcija ima minimum 3 za x
=
J7. .
Konveksnost, konkavnost i prevojne taike
rt,,
2x(x2
-
t)-(x2
-3).2x
2x3
-2x-2x''
+6x
I(x)=-=- r
''-'
(*,
_l),
(*,
_t),
f'(x)>0
za xe(0,1)w(1,*) funkcija
je
konveksna
f'(
*) < 0 x E
1*,-l )w
(-1,0) funkcija
je
konkavna
Tadka (0,0) je
prevojna tadka funkcije.
4x
=-
(*'-l)'
kdaci sa
pismenih
ispita
Grafik funkcije
b) P2(x)=f(o)*firon{f,Q).
f(0) =0, f'(0) =
3,
f'(0)=0.
t3
P2(x)= 3x + P2())=|.
3)
a) Treba proveriti da li
je
z(x,y) neprekidna u taEki
(0,0), tj.da fii"
,,./i*o,o,z(x,!)=0
.
=r[r'
*
r'
< 6
=
e * tim z(x,y)
=
0
=
z(0,0)+ funkcija z(x,y)
jeneprekidna.
Y-+o
ax.o I
^
ffro,ot
= j::,ry =
*r,W
=
o, b)
0.Av I
_z^^"____=--n
,,*
'lu'f
'kyf -0.
Ax-+0 Ay
lro,ol=
6^
z(o'aY)-z(o'o)
-
dy
ay--+o
Ay
hdaci sa pismenih
ispita
187
c) Az(0, 0
) =
z( Ax, Ay
) -
z(0,0
1 =
z( Ax, Ay
) = $"rr4
.
,ltt-l' + (ay)2,lrny
+ (ay)2
Lz(0,0)=0.Lx+0.Ly+
(Lr)2 + (Ly)2
.
Ar'Av
I
::-
,ltt*12
+ (Ly)2 ,lruf
+ (Ly)2
-
Ar.Ay
I
$*f
+(Ly)2
--,{mF
,.
h'AY
t Y=kx
k'(Ax)2 I
lim 1'-t
=cos4 =
!!m
=-..-44-c:=l
fi!(Axf
+(Ayf
&d-f
+(ay)2
G-io
1t
+ k2
ytx12
--"
tmu,
-
funkcija nije diferencijabilna jer
o: ne teZi nuli kada (b,Ay)
->
(0,0).
4)
a) Treba proveriti
da li
je
funkcija neprekidna u taEki x
=
0 .
_t
+JI+x2
l= fimxlnx+l=
)
x+o
T
tim
f(x)=
u*|4
x'+o
'-oll{I
+ 12
)3
:,i*!.,
=,ir!.,
:
-tim x +
t
:
t .
xx'
tlgof
f
x
I
*
f @ )
+ funkcija ima prekid prve vrste u tadki x
=
0 .
Funkcija je
ogranidena i ima konadan broj prekida prve wste nad intervalom
[0,
f]=
funkcija je
integrabilna.
Funkcija nema primitivnu
funkciju nad intervalom
[0,/)
jer
ima prekid prve wste u
tadki x
=0.
b)'k+*JG y*
='!t$a*
*iJ t * -,
)d,
i,t1t+x213
i'rlt**, t
u=lnx+du=!dr,
dv=4
*
,,1(l + x2
)3
1
xlnx
lnx , dx
---:-:
'l1t+*213
,lt**' 'yllaxz
188
Zadaci sa
pismenih ispita
[: i
-^v
I
tt
4=
,
dt,
tffi-
= -ml',*
-!rt*1.*.[ * r'l*,
,{fr
1+,
,*4
x'
1J
t * *' a,
--
;.1
t - r .
lnl.
*
J
u s
l* ",
. xlnx l- I . lnx
l(-+1 I+x')dr=
-.-'-l
,l1t+*213
l+x'
1&*.[fiy*=
i,t1t+x213
,
I ,
x' .
3(x'12-x'x'
v=7 v=-@tt
=@-
-3(x't-.{''x'
+.#-#
b.*,*
# #"2,"o,2!=0
x'-sx'+8x'-4x=2e2v cos2
L=""
+ezv cosy.
x'- 5x' +8x'-4x
=o
,3
-sr'+Br-4=0
+ (r-l)(r-2)2
=0
+ t't=1, rz=2,
h=2
x1r0)
=
creY + c2e2Y + c jYe2Y
x'-5x'+8x'-4x
=
ezY
,2'lP,,1y
1
"ot
Ay
+
Q^0 )
sin
bi
* a
:
2,
f
= 0, P.(y) = I
q+
fr=2+0.i=2
+ r=2, k=0
x
o,
0 ) =
Ay2 u2v, x'r,
(!
) =
A(2ye2v + 2y2 e2t
1 =
2 Ae2t
( y + y2
),
xi,o)
=
2Ae2v (2y2 + 4y + l), xi,o)= 2Ae2v
@y2
+ Dy +6)
2A2r2v (4y2 + t2y +6
-
t0y2
-20y -
5 + 8y + 8y2
-2y2 1'
s2t
s)
;Fi
,m
l.-
,
t,
I
t-
I
hdaci sa
2A=I+A=!
2
x
0,0)
=
!
y2 s2t
. xt-5x'*8x'-4x:e4cos
!
e2v ros y
=
eq
fPo,5 )
cos
fu
+
Q^$ )
sin
ful+
a = 2,
P
= l, P,(y)
:
l'
Q,0)
= 0
a+
fi,=2+i+
r=0
,
k=0
*
o,
=
"2'
(Arosy + B siny), *'0,
=
""
((2A+ B)cosy + (-A+28)siny)
*i,
=
r"
(( 3 A + 4 B
)
cos y + (4 A + 3 B) sin
Y)
,i,
=
""
((2A+ t lB))cosy + (-lIA+28)siny)
2A cos y + 28 sin y
-
I t A sin y + t 18 cos y
-
I 5 A cos y
-
I 5 B sin y + 20 Aciny
-
-
208 cos y + I 6 A cos y + I 6 B sin y
-
I A sin y + I B cos y
-
4 A cos y
-
4 Bciny
=
gtt,
(-A- B)cosY + (A- B)sinY
=
cos!
A+B=-1, A-B=0.
Relenja sistema
jednadina su A
= -+
, u
= -+
.
x
or0)
= -lrzt Pos
y + siny)
x(y)=cpv +c2e2v +caye2v +lf
""
-!""1"o'y+siny)
'
28.02.1997.
l)
pokazati
da
je prestikavanje it:R*v{O}xR*u{O}-+R
dato sa d(x,y)=lr#l
metrika. U metriCkom
prostoru
1n+
u{O
}4
nadi d(0,A)
gde je
A
=(3,4)
'
2) Data
je
funkcija
nA
=\',{t
*, * rt at .
0
3)
4)
,
a) Ako
je
P3(x) Maklorenov
polinom tredeg stepena
naii Pr1:1
'
2
b) Naii ftrn
t*'i*' 1'
ry
:-r*
x-
-r
*"tg!
Detaljno ispitati i nacrtati
grafik funkc[ie
y
=(x
+ 1)'e
r
'
Nadi funkciju koja protazi kroz taiku A(1A i zadovoljava diferencijalnu
jednaiinu
,xl
t - 2 3'
x +y
5) Nadi tri puta
diferencijabilnu
funkciju u
= f(r'
+ y + z) koja zadovoljava
diferencijalnu jednaiinu
i*.
*#*
ufi
-
a#.,
#-j#"*.
*+a
=,.,:_:.:;l-
o
.
Re5enja:
r)
(Mt)
d(x,y)20
(Mz)
d(x,v)=|,,#l=r*
#=t
e t+x=t*ye x=y
(M
t)
rt(x,y)
=l^#l=lm1r
+ x)- tn(t + y)l=l tnlr + y1- tn(t + x)l=l^f;l= qr,*t.
(M
t)
tt(x,y)
=l,r#l=1,*, * x)
-
tn(r + y)l=ltn1t + x)
-
tn(t + z)+ tn(t + z)- tn(t* y/
l<
<l tn1 t + x
) -
tn( t+ z
|
+
|
t n( t + z
) -
tn( t + y
)
Fl*#1.1,,#l=
a1 x, z
I
+ d1 z, y
1.
d(a, A)
=
inf{d( a,y
)
; y.
A}
d(o,A)=rnf{d(o,y);ye
A}= *r{ln-
t I I
U
1+vl'real=
=
i"f{l h t
-
tn( I + y)
|
: y e e}= nf{l h( t + y)
|
: y e a}= h( r + 3
) =
tn 4.
pj(
x
) = f
(0
)
+ tf'(0
)
*
{
f,o,
*
{
f,o,
f'(x)=1ffi;.'=
(1+*+f
1l ,
,-2
f'(x) =itt
+ *+ *'
)
.r
.
(3x2
+ t)
=
3
2)
a)
3x2 +l
2'
3(t + x+ xi )j
6x(l + x+ x3
!-,,
I
)-?
-(3x'
+ t1l1t + x + x3
1
3
13x2
f-(x)=lv'ttt*''
'
-tJ*
atl-
4
(l+x+f)i
f(0)=0, f?0)=1, f'(0)=!,
rrol=-|
P1(x1- **!*'
-1r'' '627
t8x(l + x+ x3
)-2(3x2 + l)2
.5
9(l+x+xs
11
+l)
hdaci sa
pismenih
ispita
t91
I
i
I
r
2x
-- 2x
hm-
1
=
ex)@'t-t
-
ez
u*i{nnr'a,=-,
jer je
i{t+t+t'dt=11r*64
'iar=4[t*/+g' '*
x'+*'0 g 0
u*
f({.)
=
1;^{t*!**t
=!
lr*
*i-
x'
-r--r- 2x 2
t-+-
tll
l7*z*'=,
fi^(*2"+'f
.f(l
-
u^("r+t
f
.,'*
f(:)
=e'?.
.i--'
,z
-
*' x2
.*-.-'
x,
-
x'
.r-r-
.lz
2
3)
Domen
D: xenf{o}
Asimptote
l*
arclg-
lim(x+t).e
"''
=e2,
lim(x+l)'e
-t-+0+ -r-+0-
I
I
--;
x'
arclS-
lim (x+ l). e
"-'
=t-
+ funkcija nema horizontalnu
asimptotu.
r+t6
Nule funkcije
I
orclg-
y=(x+l).e
*
-0ax+l<=x=-l
lr
ucle-
-'
-'o.r
=
e
2
-funkcija
nema vertikalnu asimptotu.
I
X * I
ur(tg-
.\
_l
!_
x
or",rl
I
'e
'-ll=
lim
I
'r+t-
4t
x'
lt
-.
urctg:.,
f'(X+l)
=
llm e
't
(.1
-l -------;-/
=
.r-)i-
x(x' + l)
=
lim
.r-rt*
=
,ti*
tt*l{)=2
> prava y
=x+2jekosaasimptotafunkcije.
x+1
I tx+
tt
L,r
I
fir-
x'
Monotonost i ekstremne vrednosti
I
.
urctg-
Y'=e
'r
+ ( x + t
1so"'s:
*,#,
=
"*'4
t
t
-,
-4,
=
$,
-2
-
x)
=
( x2
,*7
/
\-.t
-/
++++
I
arclg-
e.\
-x):-
x'+l
++++++
y' , 0 za x e (*,0)v (l
,*/ funkcija raste
y' <0 za xe (0,1)
funkcija opada
t
Funkcija ima minimum 2ea u tadki ,r
=
1 .
Prviizvodnije definisaiza x=0. tga= limy'=0 > d=0
Konveksnost, konkavnost i prevojne
taCke
3x- I
t-.r
+
y'> A za *.
1!,*,
funkcija
je
konveksna
Y'<0
za xe1*,01vQ,!) funkcija
je
konkavna
Funkcija ima prevojnu tadku
,:,i
eo'"'s3
).
193
I
7ad@i sa
pismenih
ispita
Grafik funkcije
4)
,1
t- ,
.f
t xy , ,'+yt ,
I
-;=--
? x
=
=)r'=-.
x+y2
.x-l
(Bernulijevadiferencijalna.iednadina)
x
x'+!!' ry Y
A=-l
,
z=xl-o 2g=a2
z'=2x.x' ) 2xx'=Z12 +2y' * z'-2r-2y2
=0
(linearna diferencijalna
jednadina).
yv
z=u.y
,
z'=lr'v+lrv'
, , 2
^'
7
uv+uv
--uu-ry2 =Q
=1
v'u'+1v''7v)u-2y?
=g
yv
"'-Zu=0)+=2!=du
=20
=
hlvl=2trl.rl
=
v-vl
ydyyvy
y2u'-2y2
=0
i v'=)2du=2dl=u=2y+c
z=rv=2y3 +cy2, z=x2
*2
=
2y3 + cy2 (opste resenje)
Iz uslova da funkcija prolazi kroz tadku A( 1,2) sledi
I
=
2. 23 +c. 22
=
1 + 4c + 4c
=-.15
=,
= -!7
4
2
^
-t
15
z
x
=zy
_71
.
s)
*2 +y+z=t, u=f(t)
L=y,'.2r,
dx
#=+x2yi+zyi
,
t4
=
tz*
yi+
ax3
fi ,
du
-,
dy
t2
ou
S-Jt t
dy'
D'tu
^.
S=L
'
du
ctz
d2u
-,
r ? Jl
'
dz'
ri
d'u nD
'
i -Jl
'
dz-
t2
ou
dydz
rt'
!
1
t zx
yi+
a*i
y;'
1
+ ay
7;+
8,
f-
*. #
=
!:$! !,1
8(x2+y+z)fi+12fi-
,fi
*..
f
"-l+ln(x2+y+z) x'+y+z (x2 +y+z)2 x2 +y+,
8(x2 +y+z)3
fi+12(x2
+y+212
yi-(x2
+y+z)fi+f
=
(x2 +y+z1p+h1x2 +y+21).
8t3
7i+
I zt2
7' -
tf
i
+
f O =
t( I + ln t
)
(ojlerova diferencijalna
jednadina)
l,l=
r' > ,
=
lnltl, ds
=4!-= +=!
tdtt
f:=q-.d! =!.af =!.fl rt
ds dt t ds t
c._
1 df
.1
dzf g!=+t|_+ q_=4rr:_r:t
''
--7'A-
t'E'A=7;7-7' d,= ,-
,i=-i
#.i #-i #-i
ff=rrr*3ri+zr!1
8e3'
.
e-3' (
f:-
3f!+ 2f!+ t2e2'
.
e-2'
(f:-
fi)*
r'
.
e-'
f',
+
f =
e' (l
+ s) .
8f!
-
t2fi+ 3fi +
f =
e'(t + s)
8f:
-
t2f:+ 3f!+
y
=s
8ri
-1212
+3r+l=e
=5
(r-I)(gr2
-4r-l)=0
-
11=1, 12=+,
O=,-f
.
r+JJ. rJi
fn(
s)
=
r,' r' + c2"7' * r
rr--7-'
8fi
-
12fi+ 3fi +
f =
e'(1 + s)
e'11+r)
=
"^fP,(s)cosBs+Qn(s)sinft!*
"=1,
p=0,
p.(s)=,1+s
, e,(s) =
l,
a+iB=l+i.0=l :9
r=1, k= m= I
f
,(
s)
=s
.
e''
[As
+ r]= ,"hr' * rr]
Zadaci sa
pismenih
ispita
fi,(s) =
"'ler'
+ a)+ ,'lz,ts + Bs]
=
,'lAr' + (2A+B7s + B]
fi(s) =
"'br'
+ (2A+B,;s+ r] + e'(2As+ 2A+ B)
=
"'brz
+(4A+ B)s+ 28+2Al
fi{r1=
"'fi,r'
+(6A+ B)s+6A+ 3Bl
alts2 +6t+B)s+6A+3Bl
-nlef
+HA+B)s+2e+28)
+;[ar2 +12t+ny+a] +
+ As2 +Bs
=
s *,1
6As+24A+38=s+1
-
A=*i B=-l
f,,(s)='"[*'-']
r*.6, r-JI
- r^ I
f
(s)=
fi(s)+ fn(s)=cf'*c2eT"
*rr"--7-" +se'[f
-1.1
s=lnltl=hl*'*r*rl.
f(r'+y*z)=s,1*2
+y+z)+c2(xz +y+rr+ +cr(x2 +y+zs+ +
+ tnl x2 + y + zl.
r
*' *
t
* r,.
f"l
*'
:u'
*'l
-
r,.
31.03. 1997.
f) Neka
je preslikavanje d1 : R* u{O
}xn*
u{O
}+
R dato sa
d,(x,r)--l*
*l
a) Pokazati daie d, metrika.
b) Pokazati da metriiki prostor R7
=
(IR+ uiO
),
d,) nije kompletan
(Uputstvo: posmatrati niz
i
z
)1.
c) Dali
je
R*u{O} kompletan R
(saobiinommetrikom d(x,y)=lf
-rllt
2) Detaljno ispitati funkciju y
=*
r* i n"c"t"ti njen grafrk.
3) Data
je
funkcija
f@=
A#+
xarcsinfi.
a) Nadi primitivnu funkciju funkcije
l@)
za x> 0 .
b) Nadi povr5inu ravnog lika kojeg ograniiava kriva
/(x)
i prave x=0, y=0,
*=Ji.
I
,y,
4') Data
je
funkcija
"=]ffi
(x'v'z)*(0'0'0)
I
a
@,!,2)=(0,0,0).
a) Pokazati aa
ie
!to,o,o)=ffto,o,o)=!to,o,0)=0
i da funkcija a(x,y,z) niie
diferencijabilna u taCki (0,0,0).
b) Ako stt x, y,
z stranice pravouglog paralelopipe da
,
o obim, D prostorna
dijagonala,
tada od svih pravouglih paralelopipeda izabrati onaj koji ima maksimalnu
zapreminu, pod uslovom da
je
O + 4D2
=
24 .
5) Re5iti diferencijalnu
jednaiinu (x-1)y'-(x+1)y'+2y=(x-I)3e',
x>.1 znajudi da
njen homogeni deo ima
jedno
partikularno re5enje oblika
!r =
eN .
Re5enja:
1)
a) d
1(x,y) =
y2 ,2
I
w-7il
I .,
r I
(M1)
d1@,y)=lJ---
:' ,l>0.
lY'+l
x"+ll
(M2)
dti,y)=0a4-=
l' ,(+x=1,.
y'+l
x'+l
(
M
a )
d
/x,y, =lh
-
*l=l*
*l=
0,,,,*,
(M,,
d (x
v*l*-*.*
*l=l* *l.l*-*l=
=
d,(z,y)+ dt(x,z)
=
d,(x,z)+ d,(z,y) .
b) Prostor
je
kompletan ako u njemu svaki Ko5ijev niz konvergira. Pokazademo da niz
{, },.,
jeste
Ko5ijev, ali da nije konvergentan u prostoru R7.
Niz
je
Ko5ijev e za svako rz,neN postoji n6eN takvo da
je
d(a,,a_)<€, za
svako m,n > n,,.
d(an,a^)=d(n,m)=l
T' ,-+1.,
(ovo vaZi
jer je
niz
4-
Kosijev u
lm'+l
n'+ll
'
n'+l
metridkom prostoru
1R*
u{0
},a1,
gae je
d( x,y)=
|
y-,
l).
Pretpostavimo suprotno: niz
jeste
konvergentan i u R1
,
tj. za svako neN postoji
nseN takvodaje d(a,,a)<e zasvako n2no(e).
d(a,,a)= d(n,a)=l
{'
-
!' 1.,
la'+t
n'+l
I
7adaci sa
pismenih
ispita L97
22
Niz
I
konvergira ka / u metriEkom prostoru
1R*u{O},a),
u
+*l,za
n'+l
-
a'+l
svako aeR= prostor R, nije kompletan,
jer
u njemu svaki Ko5ijev niz nije
konvergentan.
c) R* u
{
O
}
je
zatvoren podskup kompletnog metridkog prostora R, pa je
kompletan.
2)
Domen Nule funkcije
D=R \
{O,t}
l(x)*O
zasvako xe D
Znak funkcije
x<l=
f(x)<0,
x)l>
f(x)>0
Asimptote
2l
lim
x
'ei
=0.
l+o- X
-
I
t I
'
,i,-L,
li^
*'
"1
=
tim
I
li* L=-, ti*"'''-?'
=-!
h*
":- =-!
fi* rl
=*
.r--+0'x-l .r--+0+x-l.r-+o*
I
.r-+0+
-Z
2.r--+o'I 2.rq7'
*2x3x
=
prava x
=0
jevertikalna
asimptotafunkcije.
..2 ! ..2
-L
1;1
x
..s;=*,
lim
*
,."]-+@=prava
x=l
je
vertikalna asimptota
.r-+l- X-l x-+1" X-l
funkcije.
rl
lim
x
:.e; =t*=
funkcijanemahorizontalnihasimptota.
.r-+1""
X
-
/
I
m= lim
x..g7=1,
.r-++-. I
-
1
2l
x-
I
*
.ri
-l
n= lim (+
el
-x)=
lim x'(
*
:.ri -1)=
lim
x-l
-
=
aatta
l
'v
-&r-
Latra 4'l
--a -tf-
ttttt
r
-
.r-+t-
.f
-,{
.r-+1"" X
-
I
.r-+1"" I
x
!-tl-tt
., .(_--;)
e.\ (_--_---;t----:---)
-r -+t- I
_--;
x'
,;L
I
x'
I
=
.!K"7
(*f *ff1
=
2
=
prava y
=
x + 2
je
kosa asimptota funkcije.
Monotonost i ekstremne vrednosti
,'=ff'":*L,i,-*,="*
x2
-3x+l
,_
(x
-
1)'
s+Ji
2
Y'>0
za xe
(4,0)w(0,x1)w(xr,*)
funkcija raste
y' <0 za xe(x1,1)v(1,x2)
funkcijaopada
Funkcija ima minimum
f(x)
za x--x2.
Funkcija ima maksimvn
f(
x1
)
za x
=
x
t.
x2
-3x+l=o
+ x,=4, *r=
2
.. *2-3x+t
!
tgd=
!y-
e*
=0+d=0
Konveksnost, konkavnost i prevojne tadke
!
J =e-
.(2x
-
3Xx
-
1)2
-2(x-
lNx2
-
3x+ 1)
(x- t)a
Sx2
-4x
+ I
=0
,
D
=4
<0
=
y' nema realnih nula. Funkcija nema prevojnih tadaka.
y'<0 za xe (a,0)w(0,/) funkcija
je
konkavna
y' > 0 za x e ( l,
*)
funkcija
je
konveksna
3)
. x
(l+r2=r'\
l,dt t I
u
t =
l@
*
=lr*,
=
o,)=
Zl7
= -A = -ffi
[
*'rrd,
*!l
*,
*lorr,r*
'(l+x')' 2(l+x")
2'l+x'
2(l+x")
z
)
l+x2
,0Sx<l
,
X=1
,0<x<l
,
x>l
tt1=X*du,=41 ,
1*orrrinfi;fu
,
xdst
AVr=-
'
1t+xt1'
.2x
u
=
arcsln-,
l+ x'
If(*)a*=
dv=xdx=r=L
2
. . 2x lP,(x),03x<l
lxarcsmfi*=lr1*r,
x> l
..2
2x ,x2+I_l- ,lorrrin4_x+arctgx+Ct
Flx)=iarcsinft-!-r
=i
t+x,
,2 2x
Fz( x
) =
)'
arcsin
fit
+ x
-
arctgx + C
2
!Y;-'rt'
t =
.!'l;-',
t
*
t
!,o!,r,{')=l ;-,.i+C,
=!--
1 + s,,
!,f-Fr{*t=f,+
t
-[+C2
=
C2
=L-2+c,
,22x3 *
-
aurinft
-
* +
lorctsx
-
#A*
r,
!-
t *c,
2
,2 2x I x
.E
;*rtnft+
x-
,arct*x-ffi.:2-2+Ct
,
x> t.
Jl 2
b) r
='t' 71ea*=],*,in$*J7
*-1,*,rJ7
-**l-z*c, -ct =
3 r
. t;
t-.x
_Ji
*V
_2=5,
*7fi
_2.
=-'-+.tlJ-Z
S
g
2 6
g
4)
a)
!p,o,o) =
,,*
dx Ar-sq
u( 4x,0,0)
-
u(0,0,0)
L-o
=
6p
-M-=g.
Ar-+0 Ax Ax
!ro,o,ot=
dy
J--o
,.
u(0,tv0)
-
u(0.0.0) .. Ayz
-
aarra
--w.
Ay)o
Ay Ay-+g
ty
o-n
!ro,o,o,
=
x\,,w#w
=
l:!,+
=
o .
Au( 0,0,0
) =
u( Ax, Ay, Az
) -
u( 0,0,0
) =
a, Ax + a
rly
+ a, lz
z^ :-
Axj
t
La x
=
y
=
z
Je
r^,
=
(a,,a2,aj
)Ax
+ dt + d2 * dj
=:
=+
funkcija nije diferencijabilna.
b) O+4D2
=4(x+y+z)+4(x2
+y2 +22)=243r+y+ z+x2 +y2 +22
=6
V=Dz
F(x,y,z,)")- xlz*1.(x+y+z+x2 +y2 +12
-6)
t
=v+
).(l + 2x)=0
/
x > xyz+ ).(x+2x2
1=g
#=n*
)"(t+2y)=o
/
.,
=
ryz+.x"(y+2y21=g
#
=
r, * ).( I + 22)
=
0
/
.
z + xyz+ )"(z+ 222
1=g
)"( x
-
y
)
+ il.1x2
-
y2
1=
0
=+,
= )l
l"(z
-
y)+ il.(r'
-y' ) -
0 * y
=,
I
=
x
-
! =
7
=
l
.r+)+ z+x2 +y2 +22
=6
l
Stacionarna tadka je
S( I
,t ,l )
za ).
= -!
.
#
=
r^=
-1.
#=
r^=-1,
#=r^=-1,
#=,
=,,
#=!
=
t
#=
x
=
t
.Diferenciranjem uslova dobija se dx + dy + dz + 2xdx + 2ydy + 2zdz
x
= ! =
z
=
I + 3( dx + dy + dz)
=
0
=
dx + dy + dz
=
0 > dz
= -dx -
dy
d2 F
= -1,
o*' + dy2 + dz2
1
+
@xdy
+ dydz + d*dz
) = -4 Ur,
+ dy2 + dx2 + 2dxdy + dyz
I
+
J'
' '---'--r
3t*-
+ 2( dxdy
-
dtcdy
-
dy2
-
dx2
-
d*dy
) = -le*'
+ 2dy2 + 2dxdy + 3dy2 + 3 dx2 + 3 dxdy
)
=
= -!,0,'
+ dxdy + y2
) = -!rta***orf
*)ar,
t.
o
Funkcija V ima uslovni maksimum ,l u tadki S.
s)
!I =eG,
y'l=ae*, yi=a2e*
(x
-
I
)a2 -
(
x + I
)a
+ 2
=0
+ x(a2
-
a)+ 2
-
a2
-
a
=
0 e
a2
-o=0
i 2-a2
-a=0
e a= I
lr=e'*, !=ze't,
y'=z'e* *ze*, y'=z'e'+22'e'* +ze!
( x
-
I
)(
z'ex + 2z' e'' + ze-t
) -
( x + I
)(
z' e' + ze*
)
+ 2 ze'
=
( x
-
I
)i
e*
z'1x- l1+ z'(x- 3)=(x- l)3,
,,,
z
=p,
z
=p
-
I
I
I
['
p' ( x
-
t
)
+ p( x
-
3
) =
(
x
-
t
)3
> p' + p
#
= 7
x
-
I
)2
(linearna diferencijalna jednadina)
P=uv,
p'=lt'v+v'tl
tt'v + v'tt+
*
-
3
uu
=
(x
-
t)2 * vu' + (v' +fi",
=
(x
-
1)2
x-l
,'+ff u
=o)
ti=-tfl.=-[ax+4*
ln v
= -x
+ 2 lnl,
-
t
I
= -x
+ ln( x
-
I
)2
*
y 2
s-x+!n('t-
t
)'
=
"-''
(
x
-
I
)2
u'e-*1x-112
=(x-l)2
1y'=s't )
y=e-*
+c1
p
=
uv
=
(x
-
I)2 + c,e-' (
x
-
I
)2
,
=
!{x-I)2
+c,!e-*1x-t)2dx
=("
=
(x-l)2 * du
=
z1x-l)dx)=
\dv=e-*dx)y=-s-'Y )
(x-t)3
-.r,
,.2
^t -r.
(u,=*-I=du,=41,
)
=7+c,(-e-*(x-r)2+2le-.1x-t)dil=l--t
-
:
-l=
\dr,
=
e-*dx ) vt
= -e-''
)
1x
-
l)i
=
7
-
c,e-* (x
-
1)2 + 2c
/e-'
(l-
r)+
t
e-'d.x)
=
(x-l)z
-.r.
,.2
=
7
-
r,e-''
1
x
-
112 + 2c,e-* ( I
-
x)
-
2c p-' + c2
! =
ze''
-
e' (x:
l)'1
-c1(x-
r)2 +2c1(l
-
x)-2c1 *c2e'' .
'3
16.06.1997.
f) Neka
je
R1=(7,a). Defini5imo prestikavaqie
d : R1xR, + R sa
I
o
tx=!
d(x'Y)=lt4**y1,x*
y.
a) Pokazati da
je
d metrika i da
je
d(x, y) > ln2 za x * y ,
b) Pokazati da su
jedino
stacionarni nizovi (niz
Je
stacionaran ako su poCev od nekog
no svi Clanovi niza isti) Ko5ijevi u metriCkom prostoru (&,d).
c) Pokazati da
je
metriCki prostor (&,d)
kompletan.
.r
2') Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije y
= f(x)=
xe2(x-2) .
3) Datesufunkcije:
1*1=-=)
i g@1=L.
(j+cosx)"
-
(3+cosx)-
a) Nadi primitivne funkcije datih funkc[ia nad intervalom
l0,2rl.
b) Nadi povr5inu ograniCenu st y=
I@)- S@),r'(Nolrl
i pravama x
=0,
x
=
rs.
4l Naditaikunasferi x'+y'+22
=I
kojajenajbtiZaravni
2x +y+22=8.
5) Prelazedi na inverznu funkc[iu
pokazati da se diferencijalna
jednaiina
y-y'-3(y')z +2y7y'f
-0)a
+(t)51
,-,t*?.rl'r-' =0
svodi na diferencijalnu
\J, \J,
'
o+1), )
jednacinu
x'+ 2x'+ x'
=1, -#l't'
t nadi resenje date
jednadine.
Re5enja:
Tadaci sa pismenih ispita
(M,)
x=y=d(x,y)=.O
.1=
d(x,y)20.
'-
- t'
x*y + x+y > I > ln(x+y)> l)
(Mz) d(x,y)=0<+ x=!.
(
o
,*=,
=[
o ,]=x
(Ms) d(x'v)=1,n1**r1,*
*,
ltn(y+
x),y * x=d(v'x)'
( M
a)
Trebapokazati daie d(x,y) 3 d(x,z) + d(z,y)
Ako
je:
x=!=z>0=0,
Akoje: x
=!
* z > 0
<
d(x,z)+ d(z,x)=2d(x,z),
x=z*y+d(x,y)Sd(x,y)
x*Y=z*d(x,Y)<d(x,Y)
Ako su x,y i z medusobno razliditi tada
je
ln( x + y)
<
ln(x + z) + ln(z + y)
ln( x + y) 3 ln( x + z)(z + y
) =
ln( xz +
ry
+ z2 +
ry)
S obzirom da
je
funkcija /n monotono rastuCa mora da vaZi
r+y
<
z(x+y)+
ry+
22, aovojetaCnojerje z2l.
{
* y ) d( x,y)
=
ln( x +
I )
2 ln( I + y) > ln(l + l)
=
ln2 .
Niz
je
Ko5ijev ako za svako te R+
,
postoji n6 e N tako da
ie
d(an,a*) < 6 za svako
n,m2n,,
1)
a)
a
a
b)
I
o
,ar=dm
d(an'a-
) =
ltn1a,
+ a,
),an
* an
bdaci sa pismenih ispita 203
an * ctm
=
d(a,,a^
) =
ln(a, * o,
)
> ln 2 > e > niz nije Ko5ijev ako su neki dlanovi niza
razliditi podev od nekog n,
:
an=e,*d(a,a*)=0<€+ nizje Ko5ijev
jedino
ako su dlanovi niza isti podev od
nekog n, (stacionarni
nizovi).
c) Metridki prostor je
kompletan ukoliko u njemu svaki Ko5ijev niz konvergira. Niz a,
jekonvergentanakozasvako
E'eR* postoji n6eN takoda
je
d(a,,a)<r zasvako
n2 n6.
Za stacionarne nizove
je
a,
=
a
,
n2 no
d(an,a)=O<€* stacionarni nizovi su konvergentni. Kako svaki Ko5ijev niz
konvergira, metridki prostor (&,d) je
kompletan.
2)
Domen
D:xeR\i2)
Asimptote
Nule funkcije
f(x)=0
a x=0
(x2
-5x+4)
-r
.
,2(.r-2)
(x
-
2)2
-f -r
tim.xe@
=*,
lim *"M
=Q
a prava.r=2
jevertikalnaasimptota
-t-)l -t-)z
lim
f
(x)=*,
lim
f
(x)
=<
9 funkcija nema horizonatalnu asimptotu.
m= lim
f(x)
=
,,*
"i-
=",
-r-J*- I -r+t-
[
.'
rl t
,=
.!{lf
(x)-mxl=
_tif l
xezt'-zt
-e'x
l=eZ
t-+t""
I l
Prava y
=
^l
s1 x + I
)
je
kosa asimptota.
Monotonost i ekstremne vrednosti
-r
y'- s,G:, **."M
.zx-4-2J
=
4(x-2)2
I
l-
,:
I
t"
y' > 0 za x e (<,1
)
11 (l
,a )
funkcija raste
y' <0 za xe (1,2)w(2,4)
funkcija opada
Funkcija ima maksimum
+
za x=l (y(t)=+). Funkcija ima minimum 4e za
{e
,Je
x=4 (y(4)=4e).
rya=
lim y'=0-d=0
t-+2-
Tndaci sa oismenih isoita
Konveksnost, konkavnost i prevojne
taCke
_
jx_8
.
-r(..i)
(x-2)a
"
y' > 0 za *e
t!,*1
funkcijaje konveksna
y'<0 za *.
f*,ll
funkcija
je
konkavna
Tadka
tl,l;' lje
prevojnatadka
Grafik funkcije
.
3)
a)
r
#f-
=
rffi.
=(::,:;.
=
o,)=
4
#,
= -z! 4' =
= -r!
*
* t
I
#F
=(::
:;,'):
-z!
!1
* a
I
z-2 az
= -z
rnl z
l-
6 z-
t
+ c
=
= -z
tnl s * t
l-
fi
+ c
= -2
tnl 3 + cos x
l-
ft*,
.
I+d-re5avasesmenom,,i,=,.Nainterval,l|o,zn]tutciiary;^:"
' (3 + 2cos x)'
definisana za x
=
n . Zbog toga mor{rmo posebno traLiti resenje integrala na
intervalima
lO,xl
i (x,2xl.
lo,o
F1(x)=l#
l
! r
2 l-tz
'
tgi=t
=
x
=
2arctgt
=
dx=*dt
=
cosx - * ,
2
"
1+t" 1+t'
F1(x)=l#4a,=4#
fir,=4-4!!dt=
tr*ff)'t+I t!\fiLy
=
!,,1. {' :!,ot
=
! A
-
I
*
=
l,n,g }
-
|
y
4;4i, =
2
+2-t
J'
qJi
J' 2
(t
(
J,
4(ry2
a+2)
(t2 +2)2
M-t7s*V-{,
2
-t2
'+2
>du
:'v
,)
t- 2t
It
a
.L
tdt
+ 2)2
dt\
t l-
_-t-
2(t2 +4)
=fi*,,sfr-rt#.!ffi{*=
It=t
I t t I t 1. t l, dt
=
Jrarctc6-V'5*"ro*
2Fmr+ rl; *rt=
t t
'.
4*"r4
+ c
1 =
JTarrtg}
- --:-2--
* r, .
=-utLay---T-
-
zJz
"
.lz 4(t'+2)
4
4z
(tr,2rl
tryI"i
Fz(x)=ftarcts1f
-*+cz.
F(r)
=,lim_
F1( x)
=
.!y*
Fz( x).
?
.lim-F1(x)=ft.!*r,,,lr\Frt*)=#
ell*r,
x
tg:
J
tg=
I
206
kdaci sa oismenih isnita
F(x)=
F(r1=
tL*c,-- 3E
+c")cn=
3'
*",.
842 8,12 4J2
XN
3
t8; ts-
-.arc-+-
2
t c,
4,12 ,lz
a7gz
l+u
3r
-*C,
4J2
'
xx
t8; t8:
2i
J
'o)
-d,l
3lt
--F
it r-?(
4'rl2
42 ,,.^2
x
, n, 4J2
+1tg2|+21
4J7-''
y=
f(x)-s(11=
tin2'-2
r.0
(3 + 2cos x)'
x=0>y=-+,
x=/t>y=-2
'
25'
*elo,r1
)c=7t
,
xe (r,2n).
b)
P=-T
ti'2*-2
-d,r=-I
t'"*
=o-r*i---Z
,ar=
"6
(3 + 2cos x)'
i1(J
+ 2cos x)'
i
(3 + 2cos x)t
2'
4fi 2'
4J-2
,,2x+y+22-8 .2x+v+22-B
=-:
,J22
+12 +22
-i
F(x,y,z,),)=*2*+y12'-!
+X.(x2 +y2 +22
-
.1.
{=t?*2x.x.=o /
2
dx 3 /
'lz=tllz+2xyil"=0
S=o4*
2fi.=o
/.*r+t!xz+2xvzt.=o +
dy 3
'
/
-3---'--'r---
{ =xl*
zzX.
=
0
/ n
=
tln + Zxyz).=o
dz 3 /
'-3'-/
x2+y2+12-l=0.
xx
= 1 -2
tnl3 + cos *l-
-J- iF rJ-
*,,r
3
-
ffi')=
=-21n2+2tn4-3*3
*
3L=tnq-3
+
3L.
4)
x=2y=z
s)
(2y)2 +y2 +(2y)z
=1*9y2 =l+!=t*-
*=*1,,=*1'
Stacionarne tadke su
ni,*,2r,
,
W-!,-!,-Jt
a2p a2F a2r a2p a2F azr
-=-=..._
=
l/1 .
--=:--=:-_
=0,
d2F
=21(dx2
+dyz +dz2
1
dxz ay' dz'
dxdy dxdz dYdz
f
Zatadkt., A> d
=-| Vase
uzima predznak "-(' da bi rastojanje bilo pozitivno
-Z+
zl..Z
=
o
=
2).
=
r
=
l=
!,
3'-'- 3
-
2'
za tadkt B
=
d
=
_+
pa se uzima predznak
..-(.
da bi rastojanje bilo pozitivno
-Z+zt.t-Zt=0.
33'
TadkaA; d2F
=dx2
+dyz +dz2 >0= Funkcijaimaminimum
u tadkiA.
Tadka B: d2 F
=
dxz + dy2 + dz2 <0
=
Funkcija ima maksimum u tadki B.
,l,x',3(x')2x'
y=7,,
=-6,y
=@-@
,#-#,*-'#-,##-#.#
x'+2x'+ x'=Ys-!
--14',
'
. x'+2x'+ x'=0
r3 +2r2 +r=r(r2 +2r+1)=r(r+1)2
=0)rt-0,
rz=rj=-1
xh=ct*c2e-l *c1!e-Y
D
^
a ,
-Y
.
-r
+zx+x=ye'
ye-!
-"*lf^1y1rosfu+Q,fi)sinfuJ
=
d=-1,
F=0,
P,(y)=y,
a+
Pi=-l
) r=2, k=1
,'r,
=l-Ar'
+(3A-B)y2 +znyl
.r-'
,
*i,=[av' +(4A+B)v2
+(6A-a$v+2Bl 'e-t
r"
xi,
=l-
Ay' + (9A- B)y2 + (-18A+ 68)y+6A- 68l' e-l
Zamenom u poletnu
jednadinu dobijamo
-6Ay+6A-28=y
+ A=-*, B=-+
lrl
,r,
=Ftf -it't'"-'
.
x'+2)t'+x'=-
!*2-."-,
(v+1)'
x
r,
=
C
1
(y
)
+ C
20 )s-t'
+ C
r(y )ye-r
Ci@ + C'20
)e-t
+ C'r(y
)ye-r
=
0
-C'2b)s-t
+C'j(y)(t
-y)e-Y =0
C'20
)e-,
+ C'-r( y
).1-
t
-
t + y
l.
r-,
ciry
) = -ci' )s-t -
c10
)ye-Y,
-C)(y)+(l
-t)C'sy)=0,
C'2$) + (-2
+
I )C'r1r1 = -
!
* 2
=
.
(v+1)2'
Sabiranjem druge i trede jednadine
dobija se
-
Ci
0 ) = -
ffi
c
s0 ) =
t
ffi
,t
iW,
=
tfi
.
tffi
=
hlv + tl-#,
C'20)
=
( I
-
y).
C't'1
=(
I
:
v)(v
!
2)
=- !'
- v
+ 2
.
(y+t)z y2 +2y+l'
c,(r)
= -14.
e-vdy
=
1
#,
-
I
#r,
=e-)
-du=-e-Y
)
dv
I l-
(y+
I)' y+ I
)
= -1
e-)'dy
_ (_
"-t
_
I
e-J dy
t
=
,-t
'y+I y+l
t
y+l' y+l
x=xh+xPt +xpz
x=ct+c2e
v
+c.,ye-v
-,*r,
+lf
f-t
+!+e-t1-y*tqy+t)2
-L)+
+ye-r(nlt*tl-J-1.
y+2
-v
=---,€"
(v+
I)'
=(*!
hdaci sa pismenih ispita 209
28.8.1997
1) Date su funkcije
.f(x) =
arcsin!,
sfi =
Ax + B + carctg
rf
-
e
i h(x)=-**orrtgfi/ .
a) Odreditikonstante A, B i C takodavaZi
f(x)=g(x)
za x21.
b) Primenom Banahove teoreme o nepokretnoj taCki dokazati da funkcija h(x) ima
jedinstveno
re5enje nad intervalom
lO,Zl.
2) Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije
.f(x)=
x.ffi
3) Dati su nizovi
{
a,,
}
i
{
f,,
}
sa op5tim Clanovima:
.1 11
o,=n(, .m+..+v777)t
-
,. I I 1
b',
=
n" (NF +
6VV
+...+
ore
).
Nadi lim anD, primenom
odredenog integrala.
4) Nadi tri broja Cijije proizvod 27 tako da zbir kvadrata reciproCnih vrednosti bude
minimalan (brojevi
su iz skupa R+
).
5) Data su tri skupa funkcija A={1, x, cosx}, B
={1,
x, sinx}, C
={1,
x, ,"} i
diferencijalna
jednaiina
y' + p/x)y'+ p2@)y'+ pr(x)y
=
x * ex
t
gde su
pt@), pz@), ps@) neprekidne funkcije za xe (0,x) .
a) Pokazati da skup A ne moZe biti fundamentalni skup re5enja homogenog dela
diferencijalne jednatine,
a da B i C mogu nad intervalom (O,tt)
b) Ako
je
skup C fundamentalni skup re5enja homogenog dela naii opSte re5enje
diferencijalne
jednaCine
za x e
(0,x) .
Re5enja:
1)
a)
f'(-r)=+ elt
=-
l'l
_/
r ,._,
rJ,
*r,
, Fl
_
*rJ*\
1' *2
.
,l-?-
210
Tadaci sa pismenih ispita
^,
-.,
-f
o** a * corrrgrlfr
,1,
I
> I
g(x)
= I 6'1''
lex+
e+carctsJ;F,1'l't
,, .1
o.'h
'l'l'r
gtx)=1
1
lt
-c
(-'m
'l'l'r
f'(x)=g'1x\
za x>,1 ako
je
A=0 i C=-/. Kako s!
f(p)
i
s(D
neprekidne
funkcije za svako p.lt,t1, i prvi izvod ovih funkcija postoji za svako pe (1,x),to one
ispunjavaju uslove Ko5ijeve teoreme, pa za svako x 2 / postoji

e (l,x) tako da vaZi:
ffi=Y*'r(,)=u's(t)=B
flil-|=
g(x)-B- u=U.
b) h(x)=-t*orrrgJQ
=0
) *=or"rgJQ
f(x) =
orr,gJ-i * *' .
o
Kompletnost
lO,
Zl
ie
zatvoren podskup kompletnog metridkog prostora ( R,d)
,
pa je
i sam kompletan.
.
f
(0)=arctsl
=X.lO,
zl,
f e)=orrryJi.fO,
Zl
f'(x)=
,.
lZ
: :.
2*
;
=-+20
*zasvako ,efO, Zl funkcija
f(x)
je
l+x" +l
2rlt+xz (xz +2)tll+xz
monotono rastuda. Kako
je
funkcija/monotona i neprekidna sledi
/
,lO, Z)->lO, Zl.
.
Kontrakcija
d(
f
( x
), f
( y
) ) =lf t
x
) - f o
l=l*nrJ
t * r'
-
*nr,[,
G]=17' t € )1], -
yl
=
.
d( x, y
)
=
fi-ro,
-,y
1
.
L
a1 *,y
)
=
f
( x
)
je
kontrakcija
*
f
(x) ima
jedinstvenu
nepokretnu tadku na intervalu
[0,
2].
=
h(x) ima
jedinstvenu
nulu na intervalu
[0,
2].
2)
Domen
D: xe R\{-2
}
Nule funkcije
!=0ex=0
Z
I
r{'z+zyf1ag
hdaci sa
pismenih
ispita 211
Monotonost i ekstremne vrednosti
,,=dL*.!r4li
#=m*
Asimptote
t--
lim x.JI
' =-.
1i6 a.1l
x
=
oo
.r-+-2+ Y x+2
s--+-2- | x+2
=
prava x
= -2
je
vertikalna asimptota funkcije.
lim x'{/+
=
le I funkcda nema horizontalnu asimptotu.
.r-+t-
| x+2
m= lim
f(x)
=
,r* rfI-=,
.r-+te
"[
.r-+t!olX+2
,E__,
!kY=.!**
;
2.. *2 2
2
=--
hm
-:
J.r-+t- x, + 4x * a
=-i
:) prava y
=
x
-;
je
kosa asimptota funkcije'
3x2 + 8x
3(x + 2)2 3(x+2)2
W
v'
y'>o za *.t*,-!lwp,a1
y' <o za, e
p!,-21v1-2,01
Funkcija ima minimum 0 za x
=0.
Funkcija ima maksimum
-*
lt, ,^ ,
=-1
33
rya=lim)'=0
+ d=0
-2
lx-a
-(-)
.r .
3'x+2'
I
a
x'
_8
3
0
funkcija raste
funkcija opada
x*2-x
212 Tadaci sa
pismenih
ispita
Konveksnost, konkavnost i prevojne taCke
,lx
t =3I-:;)
I
j
2 2 2 2 x 2. x
-a:t-=r
:
-:-
l=t--t
(x+2)t 3' 3' (x+2)t (x+2)z 3'x+2'
2
.?
(x+2)2
-2x(x+2)
(x + 2)a
y' > 0 za x e (*2,*) funkcija
je
konveksna
y'<0 za xe ( 4,-2)funkcija je
konkavna
Funkcija nema prevojnih tadaka.
Grafik funkcije
(x+2)2
rW
I
e(x+2)a
W
=lL
2 8 t 2 x2+4x+4-2x2-4x
'3
9 x+2 3 (x+2)z
.
(6x2 + 24x + 24
-
8x
-
t6
-
6x2 + 24)
=
-
16' +
12
e(x+2)a.tB
3)
a
n =
nF-4 *
-4
+ ... +
2 n2 JrL,
=
t,,
.
(n+l)tlnz +t
(n+4Jn2 +2'
n
=Zn'
i= I
t+l-f
n
I
n2
{t
+!-;^11*1t
,z
nl n
nE'(t*!-)
hdaci sa
pismcnih
isnita 2t3
I
I
l
.ldx
tttrt u,
=
l--
n)6 'o(t+ilrll+x2
=-J
(,**=t
,d*=-l
d,
Itt
I t I-t
lx=--l=-
\rt
dt
t'
dt
-7
t'
l=,
t2
'l=
l=
!
t W
t,
I
--f,7t
dt
(,-!=
--=l 2
1,,-ir.i
la,=a,
=,,1,-1.@ =-#t6=-i^1,.
,l'-
*z
=-#,*l-"r1,'$l
. t. I I I
bn
=
n-rW+
,rz
*rry
*...*_
=
,''fu=Z,r
li
n
I
i=l
na
1r
+
()')'
n
/g I
--t-7-
n
,=t
1l
+ (L)2
),
n
1,
I
tl+*2-*2
-
t,
ax
t
x2d*
Wb,
=
),;*
dx
=
Iffi*
=
!fr
-
!ffi
=
=(u=x+du=dx,dv=
fut-
=y=
1ar=-L{1 =
'
(l+x')' '
2x'+I
,l x ,l tl, dx ,l x I t
I
=
arc,xlo+
ffi\,,-
;
tfi
=
arcgxlo+
ful r-
)
arasxlo
=
rlxtl
=-+---=-+-
4 4 8 8 4
ko,bn
=
ko,. !i*b,
= -#,^*-
^rl..
S,u*. *,
.
4)
-ttt
F
=-T*-+-T+
)"(ry2-27)
xyz
)
-a+
lxvz=0
x
,,
a^
-
-;-
* l,xyz
=
u
v
)
-)+
)ayz=0
L
aF2^/
=-=-'-*tLyz=Q
/.x)
dx
x''
/
aF 2
-/
--=__+rlxz=0
/.y=
d))'/
{=-1* )m
=o
/
.,
-
dzz'''/
t2 +l-2t+t2
* X=Y=Z
214
Tadaci sa
pismenih
isoita
ryz=27
.r
=) =
z) x3
=27
+ x=!
=z =3,
Stacionarna tadka
le
A(3,3,3)
-Z+zzX=o=
A=
2
9 243
a2F66a2p66a2F66
-=-=-. -=-=-
=-=-
dx2 *o
8l'
dy' y4 8t'
dz2 ,o
8t
a2p^2a2p^2a2p^2
.."..........."._=tva-.
-=Lt=-- -=M=--
axa) il' dxdz
"
8l' }yd, 8l'
Diferenciranjem uslova xyz
=
27 dobija se yzdx + xzdy + xydz
=
0 .
9(dx + dy + dz)
-
0 * dz
= -(dx
+ dy)
a' n
=
fi
f
ar' * dy' + ar2
l
+
fi
f
dxdy + dxdz + dydz)
=
= !. 1
ar' + dyz + dx2 + 2dxdy + dy'
I
*
{
r
atal
-
dxz
-
axdy
-
dxdy
-
dy2
1 =
8l' 8i
= *(ar2
+ dxdy + ay'
I
*
*edx2 -
dxdy
-
dy2
) =
8t' 8t'
=L1sa*2
+ 3dxdy+3dy2
-d*2 -dtdy-dy2 1=
81',
=Lrdr,
+dxdv+dyz t=Llta**0f *lan 1,o
8t' 8/L' 2' 4')
Funkcija F ima uslovni minimum u taCkiA.
s)
It , cotrl
a) wn=lo I
-sinxl =-ro", =0
a x
fr
' --Y--:- -:---
t'
I
o o
-::'--l=
-cosl'-
u a *
--v
=
resenla nrsu lrnearno nezavrsna'
lt
w,
=lo
lo
*,
=l
I
.r sinr I
I cosx
l=-rin,
*0 zasvako xe (0,n)
=
re5enjasulinearnonezavisna
o
-
sinxl
I x
"''l
0 1
"*l=r*
+0 zasvako.re (0,x) > re5enjasulinearnonezavisna.
I
0 0 e''l
b)
!r =
I
,
y't
=yi =li=0
) p,(x)=Q
lz=x, t)=1,
yi=yi=0 + pr1x1=0
lj=e'( ,
yi=yi=y?=e'' a e'+p1(x)e'=0= pt(x)=-l
Y'-Y'=
x*e'r
hdaci sa
pismenih
ispita
215
I
-,
'
Y -! =u
,i
-r2 =
r2(r-t)
=0
* r,
=
12
=0,
r,
=
1
t
y
h
=
c
r
+ crx + c-re*
I
,-a
-
'
!-'!-=x
i
x=e*1,P,(xicoifu+e,(x)sinful*
a=a,
fl=0,
p,(x)=x
.
a+pi=O
=
r=2,k=max(n,m)=l
2.,
F !p,=x'(Ax+B)=Axi
+Bx2
!
),
llut =3Ax2
+28x,
li, =6Ax+28, Yi, =6A
6A-6Ax-28=x= e=-!. n
=-!
6' 2
ltlt
lp, =-Z''' -Z''-
--, -, J
,
t
!-Y=e-
''
e'
=eel.P,(x)cosft+Q^(x)sinfu)-
o=1,
F=0,
pn(x)=1,
k=max(n,m)=0
I
a+
Pi=l
i r=1
I
ypz
=
Ax'e'',!'p,
=
Ae'(l+ x),
liz =Ae'(2+x), !i, =Ae'(3+x)
i
;
Ae''(3+x)-Ae''12+x)=e'?A=t
'
,
yPz=X'e,
L
y=yh+yt+y2
, '"
*
y
=ct+c2x+c.r"'' -4*t -l*2
+*r'.
t62
>
L
i
L
l
I
t
*
I
I
:.
t
216 Zadaci sa
pismenih ispita
18.9.1997.
Date su funkcije
f(x)=
x3
-
3x+ c i g(x)= xn + px *
4
a) Pokazati da
l@)
ima najviSe
jednu
realnu nulu a
(0,1),ada g(x) za n patan
broj ima najvi5e dve realne nule, a za n neparan broj najvi5e tri realne nule.
b) Za n=3, p=-1 i q=/ primenom Banahove teoreme o nepokretnoj taiki
dokazati da funkcija g(x) ima
jedinstvenu nulu nad intervalom
l-Z,Ol.
xj
-l
Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije y
= flx)=
t rffi
(bez
nalaienj a
f'(x)).
a) Neka
je g(x) proizvoljna funkcija za koju va[i: g(x) integrabilna n alO,!f,
L
4)'
i
4
s@)>0
i
lS@)dx=0.
Pokazati da
0
x
4
vaLi
!s?)f@)dx=0.
0
I
b) Za
f(i=:*
i g(x)=v
I + stnx
t
4
i
s$)l@)ax = 1Q-JV
).
0
c) Akoie
f@=#
i
c@)=#
naciiTtrtstiax
4) ReSiti diferencijalnu
jednaiinu (1+x2)y';2xy'-2!=4x2+2 znajudi da njen
homogeni deo ima
jedno partikularno re5enje oblika
! t =
x * a .
5) Naii tri puta diferencijabilnu funkciju z=I@2y) za x2y>0 koja zadovoljava
diferencijarnujedld3zlS2zz- naiinu
W
**r.\ w- *j=t'
Re5enja:
1)
a)
I'(x)=3x2 -3> f'(x)=O
za x=l l. Pretpostavimo da funkcija
/(;u)
ima dve
realne nule u intervalu (0,1).Znali postoje a,be(0,1) i
f(a)=f(b) =0.
Na osnovu
Rolove teoreme sledidapostoji talka (e(a,b)c(0,1) takvada
je
f'(€)=0.
Ovo
je
nemoguie
jer je
f'(x) =0
za x
=!I
e
(0, /) . Funkcija
f
(x) moZe da ima najvi5e
jednu
nulu u (0, /).
l)
2)
3)
za svaku neprekidnu funkciju
/(x)
"
rlr,1)
pokazati da postoji tako da vaii
t.l''11
hdaci sa pismenih
ispita
.
g'(x)=nx'-l + p
Jednadina g'(x)=0 zan paran broj ima
jednu
nulu, a zanneparan broj ima najvi5e
dve nule.
Pretpostavimo da funkcija g(x) za nparan broj ima tri realne nule, tj. da postoje
a,b,ce R tako da
je
g(a)=g(b)=g(s)=0. Na osnovu Rolove teoreme postoje
(,e(a,b)eR i
€ze(b,c)e
R tako daie g'((1)=0 i g'(€z)=0. Ovo
je
nemoguie
jer
funkcija g'1x1 zanparanbrojimasamojednunulu.Znadi,funkcija g(x) zanparan
broj ima najviSe dve realne nule.
Pretpostavimo da funkcija
C(x)
za n neparan broj ima detiri nule, tj. da postoje
a,b,c,deR tako da
je
g(a)=g(b)=g(c)=g(d)=O. Na osnovu Rolove teoreme
postoje
{,e(a,b)eR, €ze(b,c)eR
i
tte(c,d)eR
tako da
je
g'((,)=0, g'(€z)=0 i
g'(€s)
=
0 . Ovo
je
nemoguCe
jer
funkcija g'1x1 zan neparan broj ima najviSe dve nule.
Zna[i, funkcija g(x) za n neparan broj ima najvi5e tri realne nule.
b) x'1
-x+l=0*x3 =x-l+x={x-l
f(r=lfli
o
kompletnost
l-Z,Ol ie
zatvoren podskup kompletnog metridkog prostora (R,d)
,
pa je
i sam
kompletan.
.
f(-2)=fi;€ l-z,ol, f@)={- =qel-2,01.
f
' ( x
) =
-+>
0
=
funkc ija
f
(
x
)
je
monotono rastuia.
s-lltx-tt,
Funkcija
f
( x)
jemonotona
i neprekidna, pa sledi
f
:
?2,01->l-Z,Ol.
o
kontrakcija
I
;W
217
d(
f(
x),
f(y)) =l f(x)- f(rt
|
=1 f'G)lr-r,=l -
lo'.'"-
2)
Domen
D: xen \
{tD}
+
f(x)
je
kontrakcija
Nule funkcije
!=0€x=0
d(x,y).10,,,r,,
3trlc
-
tr
=
f
(x) ima
jedinstvenu
nepokretnu tadku na intervalu
[-2,0]
* g(x) ima
jedinstvenu
nulu nad intervalom
lZ,Ol.
2t8 Tadaci sa
pismenih ispita
Asimptote
,j
-t
lim xe3(xr
-2)
=
e
3 prava .r
={-2
jevertikalna asimptota
,F+
.r+{2
*'l
-,
------;-
lim ,"j(.r-._2)
_ g
*-{7-
lim
f
( x)= to
=
funkcija nema horizontalnu asimptotu.
.r --r t"o
m= rim
f(x)
=
,r^ ,**
=rl ,
.r--r!" I
.t-rt-
!;!- r
n= limIJ(il-**)= lim xle"'"-''
-rjl=
li^
.r-rt--
'
x-{lr. .t-ri""
*3
-t
*t-zt
3x21x3
-2)-(x3 -l).3x2
v F
-
3(*t
-2)2
--
x
''1-t I
j(rJ_2t
;
e
-e''
#=
I
x
l4
=
rj li*
;x ;=o ,
.t-+t- (f
-))a
=
lim
,r-+t*
=
Prava I ={7'x
je
kosa asimPtota.
Monotonost i ekstremne vrednosti
,3
_r ,'l
-t
y'>0 za xe (a,l)wdlZ,*) y raste
y'<o za xe(1,111)wdlV,{71 y opada
Funkcija ima minimum
{7
.J;
za x
=tE
. Funkcija ima maksimum 1 za x
=
I .
otgd=
limy'-0=a=0
.r-ilV-
x!-4
f-t
I
,
I
;
I
r
a
Grafik funkcije
6,f &))
i (€z,f
G)
su prevojne tadke.
h6
Na osnovu teoreme o srednjoj vrednosti integrala
{l f {xlSt*nx,=
y1(1|!
g@dr)
sledi
lt ,t
44
I
f(*le(
*)d*
= f(€).
I
s(
x)dx
=
o,
00
b)
i
r,*,r,,,* =io
*
=ri#k=\x\ffy"
=+y!-ya. =
?
3)
a)
t'l''i)
= E(i+-'f?-,
= efts-i -
*(,
= r,, -
+
* t
)
= \(2 -
Ji
t
.
0
cos' x
11
cos' x
'0
cos x'o
tlZ
c)
!f
(ils(ila*jJ+dx
(t+xzy
220 kdaci sa
pismenih ispita
,
xdx
,
Cll=-1:
(t+x2)V
4)\
yi
=
l, yi
=
0* 2x
-2(x+
a)
=
0 > a
=0)
yt
=
x.
y
=
x' z(x), y'
az
+ xz',
!' =
z' + z' + xz'
=
xz' + 22' .
-
(l + x2
)(xz'
+ 2z')\. 2x(z + xz')-2xz
=
4x2 + 2
x1l+x212'+(2+4.f
1z'=4x2+2
-
x(]!x2)
z'+z'=l
4xz +2
zr=p, zr=pr.
x(t+x2)
,. ril+*2) ,
1fr,
tp=t-ffiz'=t-p
=
\
+
dp
-
4x2 +2
o*-4(x2
+t):2
dx=l!L_2___dr_ '
l-p
x(l+a21'"
x(l+x21 x(t+x2)'
\
I A
,
Bx+C A+Ax2 +Bx2 +Cx (A+B)x2 +Cx+A
x1i'+x21 x'
l+x2 x(l+x2) x(I+x2)
A=1,C=0,B=-1
,
I,=L- t=.
'x(l+x21
x
l+x2
,"
I*
=
4*
-
4*. !#
=4e
+ 214
dx
x
=t,Zxdx=dt\
l,dt , r1
lo, )=ut7=,
4=
I
,*JG
m
;*,1'*Z
l+x2
Tndaci sa
pismehih
ispita
22r
I
I
I
-
tnl t
-
pl= 2tnl,
l+
lrl t + x2
l+
ulrl= hlr*2
{t
+ *2
1l
*=r*'11+r'
)-
t-p=ffi ,,=l
-
p=r-*
s'
=
p 2 s
=
!
z'dx
=
Iax
-
c
fi$
=
*
-
r,
!
t\ -
i;r.
=
x +
L
* c
rarctsx
+ c
2
! =
x'z= x2 *cI+ctmrctgx+c2x.
s)
*'y=t=z=f(t).
ff
=
r;
.
ti
= f'
( t
)2
tty,
#
= 7' 1t )2
x3 y + 2xf'
( t
),
#
= f'
( t
14
x2 y2 + 2yf' ( t
),
*= f'tilaxiy3
+
f'1t18ry2
+2yf'(t)2ry .
Tfi
,
u *'
rt 7' 1
t
1
+ t z xv2
7' 1
t
l l
+
fi
1
2 x3
v7' 1
t
1
+ 2
s' t, ll -
#
=,
x2 yf'1t
1
+
1
f\
r
1
+
f'1t 1
+
#
-
#
=,
,t
7' 1, 1
*
)
r'
f
' ( t
)
+ tf' ( r
) - f
( t
) =
t2 (Ojlerova diferencijalna
jednadina)
1
=
su a u
=
lnt,
f'(t ) = fi.
"-',
f'(t ) =
(
fl - fi)e-", fn(r) = 1
ff -
S
fi
+ 2fi)r-3' .
"s'
.
e-i'
{ fi-
sfi + zfil+}"zu
.
"-2'
t fl - f")+
e'
.
"-u
fi, - f =
rzu
r;-lr:.!ri,- r =""
(r-t)(r2
*lr* t)=0 >
r:-lr;.!ri,- r =
e2'
e2u
=e*(P,(u)cospt+Q,,@)sinfti)
* d=2,
0=0,
P*(u)=l
d+p-2 r=0,k=m=0
f
,(u)=
Ae2'
, 7i,1u1=2Ae2"
,
fi@=4Ae2u
, fi{"1=8Ae2"
.
!
ts
Oe-!.
u+1. 2A- A)e2'
=
e2u ) 6A= l + A=!.
'
2 2
',
6'
f,,(u)=*"''
f(u) =
c
Fu
+ e-iu (cr
ror$u* cj sin$ul**"r, .
u=lnt=ln(x2y)
f =,tr2y
+1x2yl*
prrorl$ry*2y))+cs
rir$w*'y11+|{*'t)' .
17.L0.1997.
r) Datesufunkcije:
r@={**:'
x*0-
i
s@)={*'rtn!'
x*0
L
0 ,
x=o
[
0 ,
x=0.
a) Ispitati neprekidnost i diferencijabilnost datih funkcija.
b) Pokazati da
jednaCin
a 2xsin!--cot+=* ima bar
jedno
reienje u intervatu
t4
(-,-)
.
't 'l
2) Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije
11g={ffi
.
3) Ako
je/neprekidna
funkcija nad intervalom
[4
r
j
pokazatida
vaZi:
t
Iox
fon*yx =
|ToIrrn*N,
=
rl
fonia"
.
4) DatajediferencijalnajednaCina
y(x2 +y2 +I)dx-x(x2 +y2
-I1dy=0.
a) odrediti integracioni mnozitelj x"= l(xy) diferencijalne
jednacine.
b) Nadi oplte re5enje date diferencijalnejednaCine.
5) Naii opste resenje diferencijalne jednacine:
6t ,,y
-
12x + sinlnx
.
x
Re5enja:
1)
a) Neprekidnost i diferencijabilnost
treba proveriti u tadki x=0, jer
za x*0 funkcija
f
(x)
i g(x) su diferencijabilne.
lim xsin!=0 *
f(x)je
neprekidna u tadki .r=0.
-r-+0 x
Naci
"h.[
,t" . +-4+ ,inr*"orrrL*.
i L
U
-cos"
x)(I+cos'x) 3+ sin'x
]
hdaci sa
pismenih
ispita
223
I
x*0>f'(x)=rnl-Lror*,
!:!rrr-)
ne postoji, pa se
f'(0)
mora traziti po
definiciji
lxsinL-o ,
f'(0)= jiyr*=
]:!o',n*
ne postoji
=
funkcija
diferencijabilna u tadki .r
=
0 .
lim x2 rrn! -
0 * g( x)je neprekidna u tadki ;r
=0
.
.r--+0
.L'
x * 0
=
g'( x)
=
2* rin!
-
rorl
.t .r
ljyoe'(x) ne postoji, pase g'101mora traZiti po definiciji
ax2 sinl
Lv
-n
g'(0)= lim
Ar--+0
b) g(x)= *2 ,inl
x
> funkciji g(x)
jeste
diferencijabilna i u tadki x
=
0 .
f
(x) nije
intervalu
takvo da
Ax
je
neprekidna na intervalu
l*
i]
, o,r"r"n"ijabilna
l,!1,
pa zadovoljava uslove LagranZove teoreme
=
postoji ,e (4,
ltlt
-
lt
i" s(!t-s(!-1=g1*y!-' ).r, s(!)=49
i
sr4t=0
sledida je
7tlfltlt7t1t'2fi
#
+
=!p,
rrn!--,o,!), tj. postoji -.,*,*,takvo
da
je
sJrtt
-=
Zxsln--cos-.
2)
Domen
D=R
Nule funkcije
! =0
e x3
-
3x+2=0
(+ (x-
1)2(x+2)=0 e xt
=-2,
x2,i
=
I .
Asimptote
Funkcija nema vertikalne asimptote.
!i12f
(x)=*,
lLf
(x)=* > funkcija nema horizontalne asimptote.
. {,...-3-+,
m= llm
-=l
.rJt-
X
na
4
-)
lt
3r
n= tim
dlr\jp-x)= tim
,t+*-
-r-+1""
lim
,r-+1""
Llj.-&;
--,1
x=
I
x
-t
a
x'
=-tim&=0.
t'+t-V(.r3
-3x+2)2
=
prava y
=
x
je
kosa asimptota funkcije.
Monotonost i ekstremne vrednosti
, 3(x2-t)
*2-l
::
3.{(xi
-3x+212 {1x3 -sx+212
=,
lim
.r+1"o
=-
litn
.rJ1-
x3
-x-x3
+3x-2
{d -
i.+4'?
++++++ --------- ++ +++
-t
y' > 0 za x e (4,-2)
v (-2,-l
)w
( l,-) funkcija raste
y' <0 xe (-t,l)
funkcija opada
Funkcija ima maksimvm
{7 za x
=-/
. Funkcija ima minimumza x
=
I
Prvi izvod nije definisanza x
=-2
i x
=
I .
tga
=
.!!rl'=
-
(vertikalna
tangenta), tgp
=
lim,y'
=-
(vertikalna
tangenta).
Konveksnost, konkavnost i prevojne
tadke
2.3.(x2
-t)2
3'{x't
-3x+2 _a
-zt
(xi
-3x+2)a
y' > 0 za x e (4,-2)
funkcija
je
konveksna
y'<0 za xe (-2,1)v(t,*)
funkcija
je
konkavna
Tadka (-2, 0)
je
prevojna tadka.
y'
-3x+2)2
hdaci sa
pismenih
ispita 225
I
F
I
I
:3)
Grafik funkcije
-1
A B Ct+D
Uvodimo smenu x
=
r,
-
t, dx
= -dt.
Sledi da
je
,tExn
I
x.f (sinx)dx--
llr
-t).f
(sin(x
-t)Ht =
nl
f
(sintW-
lt'f
(sint)dt *
0000
,t ,t ,t lt
* z.
lt.
f(sintpt =
r
lf(srnt$
*
l.
f(sintt =+
!flsi"t4t
.
o o o
-o
!
!,x.
I(sinxpx =|Trf oin*v* =|r'1f rr**Mr*l f bin
**,
=(T!
-i)=
2
I
=rir*
. d*_(cosx=t )=
r
dt
lM -[_sinxdr=il)
-16,
,tt
=
!'!
r,,*, * -
r'
y,,in
t
)dr =
l'[
t,,*, *
*
!'ft
r,n, v, =
n2!
f Gin
t
w
.
2
M=rf,-2+t-Tl
-
t
=
A(2 + t
)(t2
+ t
)+
B(2
-
tXt2 + t
)+
(Ct + D)(4
-
t2
)
-
t
=
( A
-
B
-
C
)
ti + (2A + 28
-
D
)
t2 + ( A
-
B + 4C
)
t + 2A + 28 + 4D
A-B-C=0, 2A+28-D=a, A-B+4C=0, 2A+28+4D=-l
ReBenjasistemasu A= n=-L, C=0 i o=-!.
20' 5
226 hdaci sa
pismenih
ispita
I
#A
= -
*
t
*
-
A
t
*
-
*
t
*
= -
*,
-
^l
2
-
t
l+
tnl z + t
l)
-
!
o*t gt
=
=-Lmlul-!
t l2+cos'l I
20
I
2-t
I
sarctgt=- n'nl r-r"*l'3o'cts{cos*)
,dx(x2
16=[."7=t,
dst=po',
I
,,n*=#)=rfu,=21#_<t
1l+t212
=,
!
c#,
=
1t*.*lh=4arcts#.**,ry1i
t
I
sin' x coss x716
=
!
sin x( t
-
cos2 x
)
coss *-
=(|ir:;-
=
o,)=
-!
t
t
-
t2
y8
dt
=
t9 tll ,or9 * ,osll x
= --+- = --+
9il9 il
lTr !.in*
,
+--J
.
+ sini xcosr x)d.r=
2 '6 (4
-
cost x)( I cost x) 3 + sinz x
E I I I r I
-
x t t tc Ji o t t I t.
=
-t--.
ln-+
-. -+-.
ln J +-.-*-.- +
-.
-+
-
-
-+-
--l =
2' 20 3 5 4 20 4 5
z.ls
2 6 2 9 ll 9 ll'
E I t 7r tt oJi 2 2.
=ZF
n',ni- ,*m+-+V-1/.
4)
a) y(*'+y'+l)dx-x1x2 +y2
-l)dy=9,
X"=l(xy)
1(ryXyx2 +y3 +y)dx+1(xy)(-x3
-*!'+tSdy=6,
D=t,
X'=X(t)
dhlxv
),
r*z
+ y3 + y
1
+ )"(
ry )(
x2 + 3yz + t
1 =Z:) 1
r
-
*3
-
*y'
)
+ )v(
d(
t
-
y'
-
3 *'
)
dy dx
U.(t)
.,
ah(t)
^, -T-
= 4'!
,
-=
4'x
dI dy
*. 1,(y*' + y3 + y1+ ),(t)( x2 + 3y2 + l)= y.
\(x-
xt
- ry' )*
l(t)(l
-y2 -
3*2
)
AiO*t +ry'?+
ry-*y*y*t
+ryt
)=),(t)(l-y2 -3x2 -x2 -sy'-t)
2.4(*y3 + *3y)=4.h(t)(x2 +y2
)
ry'1,(*2
+y2
)=-2'y1tYx2
+y21
#
= -la,
* tn t(t)
= -2
tnt
=
^i
-
fu1=lailxy)=
I
=.
t,
. .\.r,
(xy)z
.
b)
4.,*'
* y' * t
px*\.
1x2
+ y2
-
r
ldy =o
.
xy xy
:
'
Tadaci sa pismenih ispita
-
arLx,y)
=!*1**,dF(-x,y) =.-.!.=__+_!_
' Er
!' x2
'
r'y'
a,
xy2 y2 x
,
F1*,y1=!1a*+y! *-2a*+![ x-2ax=;-?*+ s(y)
v'
' aFU,v)
=-l-L_*4*yot=4_+-!.
,Eyy'**y'ryy^
'
s'(v)=o+S(y)-c1
',-
t''
-'
*r,=c2**-!-l
=cr(c=cz-ct),
tlxryyxry
,5)
((*iy')')'=13x2y'+
x3y'l
=6ry'+
3x2y'+ 3x2y'+ x3yN .
x3yv + 6x2y_ + 6ry,
_
r2x + sinrn x
:,
4yN
+6x''y- + 6x2y'
=
lz*l rirtrx (Ojlerova diferencijalna
jednadina)
'
*
=
e', t
=lnx
(x>0 zbogoblasti definisanosti diferencijalne
jednadine.)
t
,
dy dy dt I
,
-t,
v
=:=:._=_rv,=e
y..
'
dx dt dx x''
'.
,
dy' dy'dt
,
-t, -,,
y,
=-=;
;=Fe-,yi
+e-,yi\.e-,
="-r,Oi
_yi)
i
y'
= 1-2"'2'
yi + e-2, yi+ 2e2,yi
-
"-r,yi
).
,-,
--
e-i,
Oi-
3yi + 2yi
1
', tv
= 1-3e-3' !i*
r-t' y'lu + 9e-i' yi
-
3"-" y7-6"-3' yi + 2e-3' yi1. e-3'
=
t 4t, N
'
=e-'(yi'-oyi+ttyi-oyi1
' ylv
-ay7+
ttyi-ayi +6yi-IByi-t2yi+6yi-6yi
=t2e'
+sint
i .
y{v-yi=t2e,+sint
r !! -yi=o
a ra
-r2 =o
aa
,
,'(r'-t)=0 9 127r-111r+l)=0
=
11=rr=Q,t3=1,14=-l
; Yh=ct+c2t+cPt
+c4e-t
tNrt^t
'
!' -lr=IZe
''
l2e'
-e'lP^{t)cosPt+QnltlsrnBl ? d=1,
9=0,
P^(t1=12
',
d+fr=lir=l,k=m=Q
:
yP,
=Atet , !'0,=Ae'i(I+t)
yi,
=
A"'(2+t)
, ti, =
Ae'13 +t1 ) y';,
=
Ae'(4+t)
r
Atet +4Aet
-2Ae' -Aret =I2e'
'i
2Aet
=
l2e' * A=6,
!r, =61st
227
fudaci sa oismenih isoita
'
YY -ti =
sint
sint
=
e*V*ft)cos
B
t+Q,(t)sin
B
t) ) e=0,
0 =
t, P^(t)=0,
Qnft)=
t
d+
fr-i)r=0,
k=0
lp.=Acost+Bsint, !'pr=-Asint+Bcost
.
lir=-Arort-Bsint, lir=Asint-Bcosr,
=
yf;r=Acost+Bsint
.
Acost + B sint + Acost * B sint
=
sint
2Acost+28sint=sint ) A=0. B=!
'2
v,
=Lsint
',;
2
l(t ) =
c
t
* c
2t
+ c pt * c4€-t + 6te' +lsint
-2
t=lnx, e'=x
:
y(x)=c1*c2lnr+crx+%+axhx+lxlnx+lsin(lnx).
:
10.02. 1998
1) a) Primenom Banahove teoreme o nepokretnoj taCki dokazati da
jednaCina
'
x2 + e'
1x2
-
1)
=
0 ima dve nule 11, x, pri cemu
je
rl e
[-
1,01, xr.fo, t).
.
b) Pokazati da prvi izvod funkcij e
f(x) =
x2 + e'
(x2
-
I) ima bar
jednu
nulu u
.
intervalu (-1, l).
2) a) Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije
f(*) = Jfr
.
"*
(bez nalaZeqia drugog izvoda).
i.,lt,
-a
"**
J-
b)Nadi::**
3) a) Nekaje
s@)>0
neprekidnafunkcijanaa
[4r].*oje
IsLr)dr=0,
0
dokazati da
je
g(x)=0 zasvako re
lO,tl.
b) Nadi primitivnu funkciju funkcije
l@)
za x >
-1,
gde je
l,
-
t*Jt*t
,-I<xso
f1)=l
Q+
lodl-l+ x + 1)
Inl
I V-arcs*.*, '
x)o
'
c) Pokazati da postoji

.lo,l
]
tat<vo da vaii
ir'
ytry*
=
€' t! -
ntz *
Jl
y
.
0
Zodaci sa
pismenih
ispita
4) Nadi krivu y=f(x) koja prolazi kroz taike A(-1,1) i B(1,1n2) sa osobinom da
je
odsetak tangente na
J-osi
u taiki M(x, y) jednak
I + y'
*ln(l
+ y'1.
5) Nadi dva puta diferencijabilnu funkciju u=
f(xt+
xz+ yz), za x>0,
!>0
i z>0,
koja zadovoljava diferencijalnu
jednaiinu
du 0u 0u
,,#.
#. #,
-,#.#.#,.,'
*;i*;'
* rc,;l-*,,
_,
l+ln(xy+xz+yz)
(xy + xz+ yz)3
Re5enja:
1)
a) Intervali
f-t,O)
i
[O,l]
su zatvoreni potprostori kompletnog metridkog prostora
( R,d) (d( x,y)
=ly -
xl) pu ro kompletni.
, l-T
*2 +r'1*2
-l)=0
e ,'1r'+l)-ex e *'=4-(+x=ql+-.
e'+l le'+l
Na intervalu
[-f,O]
posmatramo funkciju
f(x) = -tfr
-
.t
t
'
e'
f,(x)=-+.1
"
I"-ri =-,1"'g':_lr)
<0 funkcija
/(x)
monotonoopada.
r
''-'
"f
",
(e* + 112 z(e' + l)z
'- --------J- J I
'\r'
*t
T
f(o) = -+=
4,707,
f(-t) =
l=
= -E =
4,5te
Kako
je
/(x)
monotona i neprekidna funkcija sledi da
je
skup vrednosti funkcije
f
(x) intervatVtol,
f1t)lcl-t,01.
+
f
:[-t,ol-+[-t,ol
d(f (x),f (y))
=lf tx)- f Ol=lf'f€ll*-tl=lf't6\aU,r, =ffid(x,y) =
€e(-1,0)+
tr<1
+ funkcija
f
(x) je
kontrakcija, + funkcija
f
(x) ima fiksnu tadku,
+
jednadina
*2 +"'1x2
-t)=0
imanulu *,e[-t,O]
230
kdaci sa Dismenih ispita
Na intervalu
[O,f]
posmatramo funkciju
f(
x)
=
. Dokaz
je
slidan prethodnom.
b)
f(x)=x2
+e'(x2
-l)=0
(-1, l)
Funkcija
f(x)
imajednunulunaintervalu (-1,0) i
jednunulunadintervalom
(0,/).
x1 e (-1,0), x2e (0,1),
f(xt)= f(x2)=0
.
Na osnovu Rolove teoreme postoji taLka
{
e ( x
1,
x
2
)
c (-1, I
)
takva da
je
f'
(
€ ) =
0 .
2)
Domen
*'-2r>o
x*2
D: xe(*,01wQ,*)
Nule funkcije
,
f(x)=''l
x'-2x'"x-2 +1 s-Q
Asimptote
+++++ ----------. ++++++
,^
x -zx
Znak
f
(x)>
0 e xe (-*,0)w(2,*)
I
fim J x2
-2x.efi =
x-+2*
=
lim
-r -+ 2*
=
2Ji
T
--2
lim:-= lim
l1
e*-2.
t
=
(x
-
2)'
.*';';'^-!,'-li't^-1
(x/
-2x)
2
-:-.(x/ -2x)
22(x-l)
1 3 I 3i I
,i
(*'
-2x1-1
,.
efr
(x-zf
*z
^
E ,.
e:2
------------
=
aLrta ----------
=
a\ a aatta
(x-l)(x-2)' x-+2* (x-l)(x-2)' t-+2-
+
(x-2)2
.. I
lim--=e s prava x=2
ievertikalnaasimptota
-r-) z
Jx-2.e2--'
I-
'
li^J*2
-2x.eQ =*,
Un Jx2
-2*."7a =*
-f,-to ,r-r<
=
funkcija nema horizontalnu asimptotu.
mr= tim
f
(x)
=
u*
,p-.r* =
t
,
.r+6
X -r-+-y ,
hdaci sa
pismenih
ispita 231
lll
=
ttm[f(x)-m,-]=
!,L..1
,L
3.F.
t-.tl
-lt-2.e*-2
-l
l= lim
Y
x
l'*-
l"l
l'-;'e''-2
-t
!
x
I
,E
-t
(x
-
2)2
=
lim
,'-(*-2)2
=r*
t@=!Yffi='.
2
x
:) prava y
=
x
je
kosa asimptota funkcije kada x -+
-.
x
:> pravay
= -x
je
kosa asimptota funkcije kada x -)
-€
.
Monotonost i ekstremne vrednosti
x2
-4x+2
=-.
n,=1 zury7"*=
"
I
zJ *'
-z*
(x'
L-
-
(x-l)(x-2)-x
t z-
-*-
xr
-4x+2
=\
x
-ex.€
-
-_;_-=\
x
-Lx.€--
-
----------7-=
x(x-2)' x(x-2)"
x (x-2)2
*2
-4*+2=o
> xt=2-JV
i
xz=2+J-2
.. 12
(x-2)2
lib
-J---------:-
-
.r+o I
-?
=
lim
-!=-l
232 hdaci sa
pismenih
ispita
++++++ --- +++++
''','-.,-.
j++++++++j++++++
-
--..\
,-
:\
.,
\i : \
-''
------:
i-'-
++++++
y'>0 za xe (x2,*) funkcijaraste
y'<0 za xe (-@,0)v(2,x2) funkciia opada
Funkcija ima minimum
f Q
+ J-2 )
za x
=
2 +
Ji
(
f t
z + J7 I =
q,qs
).
Prvi izvod nije definisanza x
=
0 i x
=
2 .
.. ,2
-4x+2
ltm \'= llm
-.
l+0-' -t-tO- J
I
e2,. 2(x-l) e2,. I
tltrt
-
tlrrt
---w
2 x+o'
ZJ,-: - 2*
2 .r.+o-
Jrt
-2,
Sledi daje prava y
=0
tangenta u tadki (0,0/.
Grafik funkci.ie
(x-2)2
_!
p2
-:-
lim
2 .r+o'
r----
tl x'-2t
-=
l-
_!
f ,
^
t
ltlX
-ZX
-
-.
e-1-.
-lim
x
-1.
b) i,t,'-" ,*0,,
[ll-"
-J-*
fJ *
t
i
t
=Trr-2[il=\5
:"E
,€-r(r-3) te1i- kada.t reZi
-.
Sledi da
je
lim
-r+@
|ry"*0,
hdaci sa
pismenih
ispita 233
3)
a) Funkcija
S(x)
je
neprekidna pa time i integrabilnai g(x)
>
0 nad intervalom
[a,t).Akopostoji
xel0,l] takvo daje g(x)>0,tadaje itst*W>0,ato
jeu
0
suprotnosti sa uslovom zadatka
I
S(rld*=
0. Sledi da
je
g( x)
=
0 zasvako xe
lO,
I
).
0
o'
-i',i,-==,!o-
-,,
*
J-*
*
-(
t
=
ar t + *, / *,
=
ru
I
=
' t'^'
r*^ r
1l+xyl+{;+rl*-ldr=af at
)
=*-6[
,''' !t
.f
dt=*-6tt'.*ldr=*-6lt'+!-t*tdr=x-6ldt+6t
'=
I
ar=
'to(t'+l)
ttt'+t t
t''+t
J Jiltz+l)
=
x
-6t
+61Ig+*!fut *1
L
)=
x-6t-6tnltl+ 3mlt2 + tl+aarctst+ c
t =
=x-6.41x+t
+3rt
ilTx+t rt-
,-trff+6arctg4lx+l +c1
F1Q)=
-o
+ 3ln2+!+ct
x>0
F2 (
x
) =
|
!
*
-
I,,,,rn;l
a*
=(;
:;,')=
!
*
-
!
o,,,,,! a1
=|
*
- ft
arcs i,! +
I
#
) =
=
L
x
-
t arcr,,
|
-
*1, *
4*
c
2
=
L
x
-
(
x + t
)
arcsin
fi
-
ml* + t *
Jfrl* r, .
.ltry.F2(x)=-!+cz
-
6 + 3 tn2 +4* C,
= -l+
C2 ) C,
=
C,
-6
+ 3 ln2 + 2x
22'
t rrxtdx_1.-uqI.ll-s^W.i'
+6o,,tstl7l +,,,
-t<x30
r
"''
12,
-,,*
t1o,r,i,;l-ml,*t*,[F*;':l-a*smr*n+ct,x>0
c)
I
*'
11*y* 1'
.l
fr*u, =
g'
nr1*tll^=
€'
(L- zorrrinl- m{z* J7
t*
}t
=
000
= e' r! -
lt
-
he +
Ji
)
+
|t
=
(
r{ -
he + J7 D
.
.
234 kdqci sa
pismenih
ispita
4)
Odsedak tangente na y
-
osi
je y
-.ry'.
y-x)'=l+y'-ln(l+y')
y
=
xy'+ I +y'-ln1l +y'7 (Kleroova diferencijalna
jednadina)
y'= p, p= p(x)
y=xp+l+p-ln(l+p)
J =
l+(x+ l)p-ln(l*
Ol
/'
-
y'
=
p+(x+l)p'
-*
p'(x+l-=Ll=0 ) p'=0 ili *+l-:l
t0
l+p'
'
l+p
p'=0) p=6 a y=l+c(x+l)-ln(l+c)
.
r+ t-
I
=0e
I
-
x+lal+r=
I
l+p l+p
'
x+l
I l-x-l .r'
n-
**1
'
x+l x+l
! =
I
-
x + ln( x+,i') (singularno reSenje)
A(-t, t)
-l=l+2c-ln(c+l)
+ c=0 ) y=l
Tadka B( l, ln 2
)
zadovoljava
jednadinu
! =
I
-
x + ln( x + I
)
J' = -l
+
-+
* y'101= 6
"
x+l
U tadki (0, I
)
prava
I =
I
je
tangenta krive y
=
I
-
x + ln( x + I
)
.
I
t
,x<o
'=tr-
x+ln(x+l)
,
x>0.
5)
L1 +xz+yz=t
*=,r
+ z1ui,
d'
= 1r*,lui,
*=
(x+y)ui,
dx dy dz
'1 ;2 r2
d'u )- d'u )- d-u
i=
(y + z)' ui,
#=
(x+ z)t ui,
#
=1x+y12
ui,
dx- dy' dz'
t2 t2 ;2
='l
=
u;+(y+z)(x+z)ui
, *=ui+0+z)(x+y)ui
'*+
=ui+(x+z)(x+y1ui
dxdy dxdz oyoz
zlsui +131xy+ xz+yz)+ x2 +y2 +z21ri7*lzt*y* *+yz)+2(x2 +y2 +1211ui +
.
-
2(ry+ xz+yz)
,
16
,l+ln(ry+
xz+yz)
t/'-&,T-u-r-
^!+
xz+yz
*'
,J* xz+yz (ry+xz+y213
4ru: + 20u,. *
!9
u
=
4.
I +
!,
t
.,--r
--
--r
t /.t
hdaci sa pismenih ispita 235
t2 ui + 5 tui * 4u,
=
( I + tn t
).
l-2 (Ojlerova diferencijalna
jednadina).
7-gz3z=lnt.
ul
=
e-" ui, ui
=
e-2' (ui
-
ui
)
ui
-
"i
+ Sul- + 4u,
= 1
I + z
)e-2'
+ ui + 4ui + 4u,
=
( I + z
)e-2'
.
ui-ui+Sui+4ur=g + 12 +4r+4--0 > (r+2)2
=Q
s
."1=rr=-)
-r- -r.
t16=Cf"+c2ze"
.
u:
-
u: + Sul- + 4u,
= 11
+ z)e-2'
1l
+ z1e-2'
=e*fP,(z)cos
pz+Q.(z)si"frrl
> a
= -2, I =
0, P,(z)
=
I + z
a+
Bi=-2
* r=2, k=l
u
p =
z2 ( Az + B
)e-2' -
( Az3 + Bz2
)e'2,,
il',
=
(
-2
Az-? + (
j
A
-
2 Bz
)22
+ 2 Bz
1e'2,
u'o
=
(4A23 + (48
-
t2A)22 + (6A- 8B1z + 2B1e-2'
6Az+28=z*l=l=!. n=!
6' 2
lzla-a,
ur=(-z' +-z-
)e
"
z=lnt
=ln(xy+
xz+yz),
"-2'
=1-2 =
(ry+xz+yz)2
u
=lr,
+ c2 tn(ry + *, + yr)+1n31ry + xz+ yr1*!n'1, * *r+ yrlflry + xz+ yz)-z
04.04.1998.
1) Dati su nizovi
{r,}
on
-
l
rn@+
I
)(n+
2)...(2n)
"nn"
li
je
niz
{
c,
}
foSi;ev niz u
koristiti smenu
,tli
-
1= t
,
integrala).
i
{a,, }
sa opltim clanovima o,=1fi
!r#
f
i
. Nadi graniCnu vrednost niza
{cn },
gde je
cn
=
arb,r. Da
prostoru R? (Pri
traZenju graniCne
vrednosti niza
{a*}
a graniCnu vrednost niza
{bn}
nadi preko odredenog
i g(x)
=
|
arcsin(2x
-
I
)
+
|arcsinff;. i
.
a) Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcijeflx) (bez
nalarenja drugog izvoda).
b) Nadi sve x e R za koje vaZi
jednakost
f(x) =
g(x) .
kdaci sa
pismenih
ispita
3) Datesufunkcije
,,ro={*,03x<1
i
fr(x)=ry,
1<x<2.
a) Da li za funkcije
I/x)
i
/2(x)
postoje primitivne funkcije nad posmatranim
intervalima. Ako postoje naii neodretlene integrale datih funkcija.
b) Da ri
jednai
in,
J
fl*)tntt
+ x)dx
=
tn(t + x)i
flidx,
gde
je
f(.) =
{l!!.'0,=
*
::
o o
"'*'-ll'@)'7<x12'
ima re5enje nad intervalom
lO,Z).
4) Nadi dva puta diferencijabilnu funkciju u=f(x2 +2xy+y2),za x>0 i y>0, koja
zadovoljava diferencijalnu
jednaCinu
*.*=0,
a zatim odrediti funkciju
ctx oy
v=g(x,!) za koju vaZi:
+=+,
a'=-$.
rou"zati da funkcija v=g(x,y)
dy dx' ?r dy
zadovoljava diferencijalnu
jednaiinu
#.#
=,
.
5) Pokazati da se diferencijalna
jednaCina
xy'+2.(sx3
-l).y'+9xsy+9x8
+gxse" smenom x=x(t) svodi na diferencijalnu
jednaiinu
sa konstantim koeficijentima i nadi oplte re5enje date
jednaiine
za x > 0 .
Re5enja:
1)
u*{;=l,a>0
.<17
*cli
, .. .z+cf4
+410
-z
,,
lint an= ltm(-)'= ltm(--;-)
=
n -)@ r-)€ z n-)@ z
=l,y*tl-ry,WfuJg+=.,=,|:g,.,,,t,+,li-2)-"l,,1y-*,oIi-,)+,timn.$[o-t))
di
-l=k,
ns*, kio
'4[Z =
k+ I
=
!-lnn
=
ln(k+ l) ) n=,',no
n ln(k+ l)
Jg-t=2,
n_+*,210
n ln(z+ l)
lim n'('47
-t)=
lim
, |!o ,.'k=ln4.1i*
- '!
-=64
n-)@ k-+lln(k+
l)
r-+o
ln(k+ l)
M n.
fqlT
*
t
I =,;:rh'
z
=
tn9' trlrffi
=
m e
hdaci sa
pismenih
ispita
237
rim a,
=
rl"'o*'"'
=
"l'"n
=
"tn'li6
=
et'6
=
6
'i)
o,- ,,*
t
,n(n+t)(n+2)......(n+n) -_
umltn(t+lyt*\....11*L)=
n-+6 n)*n
n'
n-+@n n n n
=
tim
Lit4t
*:-1=!,4, + xw
=(u
=
h(t + x)
=
du
=*'l
=
n+6ni=t n
it
I
dr-d)t=v=x
)
=
x tn(t * *)'l-i=u*
=
tn2
- I. i !
1'
*
=
tn2
-
*'1*,n1* * 11'1
=
o ot*x 11
l+x
d o
=
ln2
-
1 + ln2
=
2ln2
-
I
=
lnl
-
lns
=
!n!
e
,!i*,
n =
li*on'
bn
=
li*on li:!b,
=
6' m!
Niz
{
c,
} ie
t<osiiev niz u prostoru R
jer je
konvergentan.
2) a)
Domen
x2
-x*0
* x(x-l)*0
.rent{l}
Nule funkcije
f(x)=
arctg+=0
(+
x- I
=0
a x= I e D
J l"
-'l
Asimptote
,lY;'arctg
. il77
=arct?
lim
#=0
-r-.r/' {J
=ay61g(<)=-!-
=+
funkcija nema vertikalnih asimptota.
,,r,s
lt4=
arc t g(
-
t
) = -
X
lt
=-tt.
su horizontalne asimptote kada r-)o, odnosno kada
=
Prave Y=Z
,
I
q
J-)€.
Funkcija nema kose asimptote.
Monotonost i ekstremne vrednosti
+++++ -----------
++++++
,
xe (<,Q)w(1,*)
xe
(0,1)
l-x
I x-t
larctS--
I 1x--x
f(x) = I
I x-t
larctg=
I
',1
*-xz
x e (<,Q)
st
(
l,a1
v-
, *(x:
t)2
x'-x
I
=.
"2
-*+x2 -2x+t
x2
-x
2(x2
-x)-(x-1)(2x-t)
_
2Jx2
-x
x-l
2x2
-2x-12x2 -3x+11
--
2,,1x2
-x(2x2 -3x+11
x-I
zJr'-*tz*2
-3x+t)
Zr[r'-*(*-l)(2x-l)
I
=-
2(2x-t)Jx2
-x
y'<0
za xe(4,0) funkcijaopada, y'>0
za xe(l,o) funkcijaraste
tga= lim
f'(r)=
=<3
o=-L
.t--+0- x+o-
212*
_
1).rl ,2
_
*
2
tg|= lim
f'(x)=
lim
--!.-=*3
fl-L
-r-r/* .r+t*
212*
_
1).r,1 x2
_
x
2
xe (01)
JJ
-r*-n.-#.(r-2x)
v'
=
-f'l
xl
Z"t-x
-
x2
-
,*(x-lt
*-x2
x-xz
x-*2
2x-3x+1
*-x2 +*2
-2x+l
l-x
r-.-
2(l-x)-,,1x-x'
2x-2xz
-(x-2x2 -l+2x)
_
m=
I
-(x-il.-L.Qx-t)
2,'l x2
-
x
2l-
2(1- x)
J;7
y' > 0 za xe (0,1) funkcija raste
Funkcijaimamaksimu.
4
za x
=0
.
2
.. I ,t
Ef =
ltm
-
=oJ /=;,
-r-sO*
2.rJ x
_
x,
z
Grafik funkciie
t-fi
tg6= lim =rc3
f
=a -o-
;;i-2.J*-*'
2
. t I
^
I I
-5(3x+l)-(l-5x)'3
::
o r--'
2
,11-px-t)2
,
[-tffif
(3x+t)'
t
-15x-5-3+l5x
:
,lt-g*'-4x+l)
"
l(sx+t)2
-(t-sx)2
.t?v+tt2
z'-t-_-T'lJ&atl
|
(3x+tf
I
zJ*-*2
I 3x+l-2
3x-l
(3x+ t).J *- *'
=4=
2(3x+t)'rlx-x2
2(ix+ t).J *l- *i
Funkcija
s@) ie
definisana na intervalu
[0,1 ].
3x-l
i l-
t i3
- i+++++++r.i+++++
g(0)=
f @)=L
Funkcija g(x) imamaksimum
illl
z" -=:.
*
lt
=
!,u,ia
-
*)
+
!
arcsin(-
I,. i
=
L
-
o,,,in
!
> 0
g(x)>0 za xe[O,tf,
f(x)<0
za xe(0,t) +f(x)*g(x) za xe(0,t)
Dakle,
f
(x)
=
g(x) za x=0.
3)
a) Kako su funkcije
fi(x)
i
fr(x)
neprekidne nad datim intervalom sledi da funkcije
fi(x)
i
f2(x)
imajuprimitivne
funkcije.
!
r,
( *
H*
=
I
H?.
=(f
:
:,, ;;
"
)=
t
H,'
a,
=
a
1
{,r!t*'
a,
=
=
6(!/dt +
lf
at
-
[dt
-
I#,)
t2
-t
t2
-t
A Bt+C
--__--T_
t" + I (t+lXt'
-t+
l) t+l
t"
-t+l
t2
-t=At2 -At+A+Bt2
+Ct+Bt+C
t2
-
t
=
( A+
ilt2
+ ( B + C
-
A)t + A+ C
A+B=1,
-A+B+C=-1,
A+C=0
Re5enja sistemajednadina su O=1,,
=i,
C
=-3.
I
r,(*)a* =
u,+.
+
-
r,
- altfi
*
![*,t
=
=*,t
+2ti - st2
-+tnlt+tl-,
#,
=9f
+2t3
-st2 -trnlt+tl-mli -t+tl+s!
==(,,
-t+l
dt
=r,-lf
*,f,')=
(,-r),.,+f
Tadaci sa oismenih ispita
241
=lrt
*2t3
-3t2 -ln(t+t)4(t2
I
,-+
-t+l)+3.fr.urctsff*r=
77
=9tt
+2t3
-3t2 -ln(t+t)a(t2 -t+r)+4arrrrff*,
l1{ila*=!*
_? !_?
3(l+t)it 3dt=
dz
= -z-*^1,-4+lnl,'
=
1'J7
+ z
.
el7
-
3
.
ql7
-
h(G + t
to r1l7 -
fi
* t
)
+
J=
arc,r
ff
*,
,-4!'
=
i!,
t
11
+ tlidt
=
!1,-i-+
IJ:*' :
!t
'
/
:',
):d'
1j
, l+t z I .
-322
=(
?=si
s,=fi=dt=fuar)=
'
t
-z'2 '3
d'=-1"ll*ld" '
dz
=lltr; -t)(23f
fua,=4+--,
ri
_t
--
=-z-Ifi
llABz+C
;Ti
=
( r t
xr'
+ * t
)=
771-,4;
I
=
A(22 + z + t)+ (z
-
l)(Bz + C
)
Za z=1ie A=!.
"3
I
=
(A+ B)22 +(A+C
-
B)z+ A-C ) B
=-*,, =-1
!
r=r
*t
= -z -
*
t
*. !
t
ffi
dz
= -z -
!*t
z
-
t
l+
+
tT#
-
= -z -
l"l,
-
t1+
lml,2
+ , *
\*
|l
p
*
)t'
.,+,'
.-l
-r
I I
+z+tl.t
#**-1f
+,
=
7 2
242
hdaci sa
pismenih
ispita
t.Jr\*t t 2z+t
= -z
+
7
tn
-J
+
f,-
arctg-JT + c
=
+c.
x
b) Na osnovu teoreme o srednjoj vrednosti integrala postoji

e (0,2)
takvo da
je
22
I
f
(*ltn(t
+ xWx
=
tn(t +6)l
f
(xWx.
4) u(x,y)=u(x2 +2ry+y2
)=uk**il'\
x>0, y>0
1=(x+!)2
,
u=u(t)
Eu du dt du du
-=-i-=2.(x+J).u1, -=-r
dx dt dx dy dx'
#
=
*
[2. 1
x + y). ui
l=
2.a(
x:v)
.
{,
+ 2. (x + y)
*
=
=
2ui + 2. ( x + y). ui. 2. (x + y)
=
2. ui + 4(x + y)z
.
ui
d2u d2u
E=ff
8(x+y)2
.ui+4ui
=g
8t.ui+4ui
=Q
2 2t.ui+ui=0, ui
=
pQ) * ul
=
p'
=
2t.p'+p=o ) h'1=-p
=
@=-+
g
dt p 2t
l*=-*t**
tnp=-!tn,*, > tnp=k#
=
p=fr
tctdul-!
ui
=
p=i
-
i=r,1
2
1 du=crt
2dt
I
!du=c,[t-Vdt+
u=c1{ +c2--rrnfi +r, )
y=c1(x+y)+c2
du du ?v Ev du
5;=.r'
d=..r,
ar=.r, E;=-*_=-rt
a
v=cj!+e(x)
=
#
=e(x)
9(r)=-c.r
3
9(x)=-c1xlc4
+ v- c7$-x)+ca
dp
dt
x
Ev Ev dzv
^
d2v
-
d2v dzv
i-=-C.rr T=C-l ,3
-;=U:
f--i=U
)
7;*---;=Q.
dx dy
dx' dx' ay'
kdaci sa pismenih
ispita
243
s)
x= x(t),
!=!(t)
,,
-li
.,
-
Yi
-xi'Yi
' *', " (ri), (*ili
x
a xxi
, 2(3x3--t).yi+9x5y=9xs
+9x5er'
G,7'
Y' -@' t,
*
xt
Yx" + ex- e"
x , .2(3x3
-
tl
xi
Gf
,;
*tW-;,Vt. yi +y
=
exr +exle'l
=
sxs(x3 + r"
)
fu
,r.,W-#tr) vi
+v
=
*' +"*'
Kako
je
uz y broj ,/, to da bi diferencijalna
jednadina
bila sa konstantnim
koeficijentimatreba O^:"
#=c
(funkcija v yi).
#
=
c >
gx4(xi)2
=
|
=
r, + 3x2xi
=
tJi
=
c2
=
3x2dx
=
czd.t
s!x2ax
=
crldt+ r'3
=
c2t
=
*
=
rJ;r+
=
"rrl,
xl
=2r-i,
xi
= -Lz,'i
Sledi da
je
funkcija uz yi
2r. -1
2(3x3-t)_ xi
_
2(3cit-t)
_
-;tr
_6clt-2_
2
_2
9xs xi e xa
1xi)3
!
-
-? ! c-'
^
3clt 3clt
-
cl'
ecl ti
]t
3
ecl ti
*r,
""2'
Polazna
jednadina
se svodi na
jednadin,
cli.
jrr+yi
=t+et.
Uzmimo da
je
c
=
c2
=
l.
Sada
je
polazna diferencijalna jednadina
svedena na yi + 2yi + y,
=
t * et .
,^,
It
* Zlt *!,
=U
r2 + 2r + I
=
(r + I
)2 =
0 + rt
=
12
= -l
!n=Cte-t
+C2t'e-l
yi+2yi*lr=t
t
=
r'lP.(t)cos
Bt+Q,G)sinPrl-
d=0,
f =0,
p,(t)
=
t
a+
Bi=0=r=0,
k
=
m= I
ypt
=
At+ B
,
y'p,
=
A,
li, =0
2A+ At+ B
=
t, A= l, 2+ B
=0
=
B
=-2
!u,=t-2
Tttdaci sa pismenih ispita
. yi+2yi+y,=p'
e'
=e''lP,(t)cosp
t+Q,Q)sinP t)+ a=1,
0=0,
P^(t)
=
l
a+Bi-l+r=0, k
=
m=0
!
r,
=
A'e',
!'p, =
A'et,
!i. =
A'e'
4A.et
=e'
>4A=1a tr=!-
4
t,
!p, =;'e
+
.
y=c,e-t+C2te't +t-2*1'r',
!=CP-"
+C2xje'" +*3
-2*i'r"
.
08.06.1998.
1) Neka
je
data funkcij
^
g ,f-2,,
1-
[
-i,;].
a) Ako
je g(x) neprekidna funkcija, koristeii osobine funkcije h(x)
=
(1- x)'l
f(W ,
0
pokazati da
jednaiina (1- x)i
CGW=
g(x) ima bar
jedno
reSenje nad intervalom
0
(0,l) .
b) Ako
je g(x) neprekidna funkcija koristeii Banahovu teoremu pokazati da
jednaiina
*
-i sfudt =
0 ima
iedno
i samo
jedno
re5enje nad interval om
l-
z, z
l.
0
2) Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije
.;(x) =
,x =0
(bez nalalenja drugog izvoda).
3) Nadi primitivnu funkciju funkcije
trtg=4ffr*
nad intervalom
funkcije
fr(*)=#
nad intervalom
[4r ].
a) Proveriti da Ii funkcij a z
=
x3 + yi + xi y3 ima ekstremnih vrednosti.
b) Proveriti da Ii funkcija z=xi +lt **t!3, u tatki A(1,1), pod uslovom
*' +
!2 =
2 imauslovni ekstrem.
lr,+),
4)
Zadaci so pismenih ispita
5) Data
je
diferencijalna
jednadina
t'+I@D =0,
gde je
IF)
neprekidna funkcija za
svako r.
a) Da li postoje re5enja
lt
i
lz
date diferencijalne
jednaiine
koja zadovoljavaju
ustove yC)=t, yr(I)=2, yi(t)=0, y!z(|)=3.
Ako postoje pokazati da za svako xe R vaii
$(x)
y/x)- yi@)y2@)
=
3 ,
b) Ako
je
tb)=l
naii reienja
lr
i
lz
iz zadatka pod a), kao i op5te re5enje
jednaiine
y' * y
=
x + sinx.
Re5enja:
1)
a) h(0)
=g ,
h(l)
=g
Funkcija h(x) je
neprekidna nad intervalom
[O,tj
i diferencijabilna je
nad
intervalom (0,1).
Funkcija h(x) zadovoljava sve uslove Rolove teoreme pa postoji
( e (0, l) takvo da
je
h'(€)
=
0.
JJlX
h'(x)=-[s4dt+(t-x)g(x)=0 + (t-x)s(x)=
ls(t)dt
+
s(x)=i+,
!sU)dr.
b) Interval
[-Z,Z ]
je
zatvoren potprostor kompletnog metridkog prostora pa je
i sam
kompletan.
xx
x
=
[g(t)dt,
f(x) =
[s4dt,
f'(x) =
g(x)
00
Funkcija
f
(x) je
neprekidna,
jer je
funkcija g(x) neprekidna.
-!=rG)=l*
postoji *el-z,zl takuo daje p=s(x)el
+ +l
x
[s4dt=p.(x-0)=p.x
0
p.xe[* t,t)cl-z,z
] =+ .f
,
f-z,zl-+l-z,zl
Postoji
€e
(-2,2) tako da
je
d(f (x),f (y))=lf'{€)lak,yl=lsG)ld(*,yl=*0,*,r,
+ ispunjeni su svi uslovi Banahove teoreme
=+
postoji jedna
i samo
jedna
fiksna talka zakoju
je
f(x) =
x, tj. x
='1f{rN,
.
0
2)
Domen
*2
-*=x(x-t)*0
o:xeR\{/}
,. x*l I n
:::oorr,cm
=
arctgv
=
orctga
=:
{ l'-
-'l
"
245
Tadaci sa pismenih ispita
Nule funkcije
!=0
e arctg$=0e x*l=le=-x=-l
J l,,
-'l
Asimptote
=
funkcija nema vertiklanu asimptotu.
lim
f
(x)=arct| lim
#=qv61gl
=L
-Jlr-,|
"
4
-lim
f
(x)= orrtg
.,ly^#=
arctg(-l)=-fr
ttJl
*'-*l
4
lt
i y
= -1
su horizontalne asimptote kada ,r
-+ @
,
odnosno kada :)
Prave Y=Z
,
4
x +€.
Funkcija nema kose asimptote.
Monotonost i ekstremne vrednosti
lt
=arctg@=t
l-x
l"
-'l=
y=
f{x)=
xe (*-,0)v(1,*)
,l
)
=---;-.
(x
+ l)'
I
'f -----;-
x'-x
*2
-*
lr'-*,
xe(a,0)w(1,a)
(^
L,-r',
l'e(o,l)
arctg+,
x e ( <,0
)
st ( !,a1
,,1
x'-x
x+l
arctg+ ,
xe (0,1)
'l
x-x'
lt
2
x=0
J7-*
-(**
tt'
.(2x
-
t)
l-3x
=G77;i'
2(2x2 +*+ty[*'-*
2x2 +x+ l=0, D=1-8=-7 <0, a=2>0+2x2 *x+l>0 zasvako xe D
Y'>0
za xe(-@,0) funkcijaraste
y'<0
za xe (1,*) funkcija opada
2x2
-2x-(2x2 -x+2x-t)
-
2(x2
-il,lx2 -x
I
*2
-*
hdaci sa oismenih isoita
247
Funkcija nema ekstremnih vrednosti nad intervalima
(*,0) i
1t,*1 '
,ro=
,ry,--y'=o-
o=r, teT= lt\.y'=*-
B=-t
x e
(0,1)
,t,
-.' -
(
-r
+ t
t'
-!'
( t
-
2x)
,
I
2r'l x-x
l|,
=----------------
(x+l)2 *-r2
t t--------n-
x-x-
2x-2x2
-(x+l-2x2 -2x1
-
2(x-x2)lx-x2
2
x-x
3x-l
*-*2 +x2 +2x+l
,(3.+ l)r[;7
3x- I
3x+l
v'
I i3
i+++++++i+++++
I
y' <0 za x e (0,7) funkcija opada
I
y'>0 za xe(7,1) funkcijaraste
Funkcija ima minimum arcry2JT za
tgT=
,ly:-y'=**
y=-1,
Grafik funkcije
{f(l=arcts2JT=1,23).
tg6= lim-Y'-*>6-+
x-+ I- Z
I
3
****i-:-------\i
-to
1
I
I x=]
=J
lt
-4
x
248
hdaci sa
pismcnih
lsoita
3)
Integral
t*"
se re5ava smenom
tgx=t= r= arctgt, d-=#, sin2 x=#
U tadki x
=L
funkciia tgx nije definisana, pa posmatramo intervale
lr,;)
r(,
+)
[r
s)
I
2)
dt
F,(x)
=
t#n= !:+
=
I#J
=
il#
=
I
**,,r**
c,
=
'- ur,
r +tJr)
T O
=
SarctstJ2
*r,
=
$or",r{tsxJVl+c,
,t!-
Fl x
) =
fr
arcts@
)
+ c,
=
ft
* r,
2
(o s"1
\z'a)
l-
F2( x)
=
fio"'r1'g'J7
)*',
..,I.
rr, *,
=
fi
orrtg{
*
)
+ c,
= -ft
+ r,
2
fi
arcts(tgxJ-2
)+
c
1,
xelt
;)
lf 1'
m*r,
,
*=,
fton,gt,grJ-z
)+r,,
-.(r,+1
rrlt=fr*,,
F(x)=
t#=rffifi.=tfi*1#-rffi=
=!h(*,+tt+l%x-itffi=
=
!
h(*, + t) +
!{ -
rffi
.
i*=
[r,
=
ffi=-'::
A)=
=!h(r'+r)+arctgx-[- i
*-''
dx I I
2-'''
'
"
t q"
L
2(x' + t)
,l
G'i
)*rt
*
r=
=
!
tn( *' + t
)
+ arctsxl'
ffi,-tarctsx
+
;6lz r,+
c
=
=!h(*'
+ t1+larctgx*
.
x! I
*, .
2 2
"
,1*r+t)'-'
4)
a) ,=*i +y3 +r''y''
*=t*'+3x2yj
=3x2(l+y3 )=o*
x=o
*=
sy' + 3xjy2
=
3y2(t + x3
)=o
a y
=o
dy
X=0=y=0, y
=-,|
:+
x=-l
Stacionarne tadke su A(0,0) i B(-1,- l) .
,=#=6x+6ry3
=6x(t+y-1),
,=ff=6y(t+ x.,
),, =# =g*2y2
rA=0, la=0, se=0 1 ,t-s2
=0,
d2z=0
Az=(x+Lr,y+ly)-z(x,y)=z(Ax,/y)-z(0,0)=s171s,7r)=(Lr)3
+(Ly)3 +(tx)3(ty)3
ili y=-7
ili x=-1 .
(o,tyl
(-Ly,o)
Ay>0, Az=(Ay)i >0
Ay<0, Az=(Ay)3 <0
U tadki A(0,0
)
funkcija z( x,y
)
nemaekstremnu vrednost.
tB=0, tB=0, sa=9
=
rt-s2
=0-8t=-gt<0
+ u tadki B(-1,-,1/ funkcija
z(x,y) nema ekstremnu vrednost.
b) F=xi +yr+ x3yi +A.(x2 +y2
-2)
#=
6x(t +yi
1+21 ,
#=6y(t
+ xi
)+2).,
#=r*rr,
s)
a)
Zatalku A(l,l)* X.=-3
a'l
=6.*=u.tL =s
dx' Ay'
dxdY
d2z=6dx2 +tSdxdy+6dy2
=6dx2 -18dx2
+6dx2
=4dx2
<0
!
=
s*'
(
t +
y3
)
+ 2*1
=
o,
! =
3y2
(t + *3
1
+ 2yl"= 0
Ex dy
Diferenciranjem uslova x2 + y2
=
2 dobija se
2xdx + 2ydy
=
0 > dx + dY
=
Q a f,Y
= -fla
Funkcija z(x,y) imauslovnimaksimum 3 utadki A(l,l).
Resenja
postoje na osnovu teoreme o egzistenciji i
jedinswenosti resenja.
Kako
je
w ( y
t,
y
z
) --l'rr,!,:',
ii',..',|=
y
tL -
yiy
z
i
w(vt,vz)=l"r'u+","'n,:orl"';"'
=v
"l=r,to
sredi da za svako
vt)-YiYz=3'
f(x) =
I
y'+y
=o
12+1=0+r,=i,12=-i
"t'tx
=
rix
=
cos x + i sin x, R"{e'*'
l=
ror *, 1
^{r'*t
}=
rinx,
!t =
c
t
cos x + cr sin x,
!'n = -c,
sin x + c2 cos x
tt(|)=c2=1, t',tll=it=o
)
!t=sinx
lrtll=c2=2, t'rtll=<t =3
)
lz=-3cosx+2sinx
Y'+Y=x+sinx
.re R vaZi
b)
Tadaci sa
pismenih
isoita 25t
c y'+y=x
*
=
r*fPo,{x)cos
Bx
+
Qn(x)sin
prl=
a
=0, I =0,
Po,(x)
=
x
a+pi=0+r=0'k=m=1
!p, =
r4x+ B
, !'p, =
A,
Yi, =0
Ax+B
=J
::1 A=1, B=a
!pt =
x
. y'+y=sinx
sin x
=
"*fP^{*)crs
pr
+
Q^(x)sk hla
a
=0,
g
=
l, P*(x)=0,
Q,(x) =
I
d+pi=i+r=l,k=0
!p, =
x(Acosx + Bsinx),
!'p, =
Acos x+ Bsinx+ x(-Asinx+ Bcosx)
liz = -A
sin x + B cos x
-
Asin x + B cos x + x(-Acos x
-
B sin x)
=
=-2Asinx
+ 28cos x--Axcos x- Bxsiny
=
(-Bx-2A)sinx +(-Ax + 2B)cos x
(-Bx
-
2A)sin x +(-Ax + 2B)cos x +-x(Acosl + Bsinr)
=
sinx
-2Asinx+2lcosx=sinx
* A=-l-. O=O
2'
I
! p, = -V'
xcos x
I
! =
c
t
cos x * c2 sin x + x
-7.
xcos x .
252 hdaci sa pismenih ispita
27.08.1998.
1) a) Koristedi osobine funkcije h(x)
=
(x2
-
3x + ZfiJ t
-
t'z at, pokazati da
jednaiina
0
;*i{J
at
=
{t
-
i ima bar
jedno
resenje nad intervat om (0,r) i nad
intervalom
(1,2).
b) Koristedi Banahovu teoremu pokazati da
jednaCina
*
-il1u
,' O,
=
0 ima
jednq
i samo
jedno
reienje nad intervalom
[0,
I] .
i{-7*
c) Nadi lirn
r+6
x, +I
Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije
/(x)
drugog izvoda)
a) Pokazati da funkcija
f
(x)
=
**tu* ima primitivnu funkciju, a zatim nadi
primitivnu funkciju.
f+ ,
ocxst
b) Pokazati da
je
funkcij a g(x)
= l*"1"
+ /
6tegrabilna, a da nema
I x+Z
l-\-*,
'
x)I
primitivnu funkciju. Nadi
I
SG)dx
v,
a) Nadi funkciju z
=
z(x,y) kojaje reSenje parcijalne diferencijalnejednaCine
d2z
:--- =
x + y t xo.;a zadovoljava uslov z(x,O)
=
x
t
Z(0,
!) = !2
.
dxdy
b) Nadiekstremnevrednostifunkcije z
=
x +J
pod uslovomaa;e
{
+
* =
t.
Koristedi izvod inverzne funkcije pokazati da se diferencijalna
jednadina
9
-
y-!' + 3(!')2
-
2t'(y')2 + 2(y')4
-
y(y')s
-(sin2y
+ 2 cos 2l)(y')s
=
0
svodi na
jednaCinu
x' + 2x' + 2x'
=
y + sin2y + 2 cos 2y, a zatim
je
reSiti.
2\
3)
=
* *nffi
(bez
nalalenja
4)
s)
kdaci sa
pismenih
ispita
253
Re5enja:
1) a)
Funkcija h(x)
jeneprekidna
nad intervalom
[O;]
i nad intervatom
[,2].
h'(x)
-
(zx
-
t)i {Ja,
+ (x2
-
s* *
441' -
*'
0
h(x) ima prvi izvod Yx e (0,1)i Yx e
(1,2)
h(0)
=
h(1)
=
0,h(l)
=
h(2)
=
A
Funkcija &(x/ ispunjava uslove Rolove teoreme za intervale
(0
,l )
i
( I
,2)
=
3(, e (0,1),h'(€)
=
0 i )€2 e (1,2),h'(€)
=
0
+
jednaEina
,t
-^"
-i1/]a1
=
1l-' ima bar
jedno
resenje nad intervalom
x'-3x+2i
(0,1) i nad intervalom(1,2) .
b)
[O,l] f
zatvoren potprostor kompletnog metriEkog prostora, pa je
i sam kompletan.
f(x) =i4, -
s at
-
{€
1
-,E e (oil
0
f'(x) =
tJ,
-
-' > 0 +funkcija
frx)
jerastuia Vx e (0J)
f(o)=o,I(t)=1ffr
ot
f(x)
je
neprekidna tunkcija
+
y
:lo,tl*
[o.l]
t-_t-
liV,
-
t at
-illt -
f atl=
1@Nx -
yl
=
{o
-
o'
l*
-
fl,a
.
10,t1
lool
7
=:{, -
o' < I *tunkcija
flx)
jekontrakcija.
Na osnovu Banahove teoreme sledi da postoji
jedinstvena
nepokretna tadka
preslikavanja
f(x),
tj.
3q e (0,1),4
=i{Jar:+jednadina
*
-iffil, =
o ima
jedno
i samo
jedno
0
re5enje u intervalu
[0/].
i{J
a,
=
{
6 - 1
j
a,
=
*.
i[i
1, €
e (0, x) + ri*-il[J at
=
*
o o
'r+@o
*t*=v=o
c)
Zadaci sa pismenih ispita
2) a)
Domen
2e'r
-
l
->0
3e'r
-
2
3e''-2*0ar*n?
3
_t2
D: x e (a,ln:-1w (ln=
1-)
'
2' 3'
3e2t-4et+l=o,e'=t
3t2-4t+l=0att=1,t2
f,(x)
=,
*
3e''
-
2
.
2e-*(3e*
-
2)
-
3e*_(2e''
-
l)
_
2
r
''-'
'
2e*
-l
(3e*
-2)2
+++++i-------i++++++
3e2t-4e*+l
(2e'-l)(3e*
-2)
2d-1
ie'-2
2e'-l
'372
tn+ tn+
Nule funkcije
I(x)=0ex=0
Asimptote
lim (x * 62!-^
-
I
=
nlje vertikalna asimptota.
.,i,ir'^
-
*fi)
-
*:)
Prava
x
- "'
2
)
lim (x * 1n2!--
I
=
nl
ievertikalna
asimptota
,!,ir-'*
+ trtfil
=
{€
=prava
x
-
u'
3
.?
)o'r
-
I
.,,g{*
+ t"fu
2/
=
t@ + funkcija nema horizontalnu asimptotu
,
2e-'-l
k= limll+
3e''-21=1
.r-rt-
X
2e''-l 2 2.
nt
=
.,l!*^fi
--
r"
r=+prava
! =
x + n,
Fkosa
asimptota kad .r + +6
)o'r
-
I I 1
n"
=
lim lnt",,-
1:
=
ml+ pravay
=
x I ln{
i"tor"asimptotakad
.r +
.*
/
*--+*
3et
-2
2
'
'
2'
Monotonost i ekstremne vrednosti
tt
=i(+
x,=0,x.=ln-
3 ',
'z
J
st-ld+t
2d-1
sd-2
f'G)
nt nl
nt-
o
f
'(x) > 0 za x e (a,n!l w
P,+*)
funkcija raste
f'('x)
< 0 za xe
ltnl,ullw 0n4,ol
funkcijaopada
3' 2' 3
Funkcija imaminimum 0 zax= 0 imaksimum
f(lnll =
..','
Grafik funkcije
1
zax=ln-
3
3) a)
D: x e
[0,+*)
Funkcija
f(x) ieneprekidna
za svakox
>
0
,paima
primitivnu funkciju.
(l
+ x)2
. 2J;
U
=
AfCSln-
* dU
=
l+x
t!
-zG
,lx ,
_
l-x
(t+x)/
i[-4JiU+x)
dv=dx=+y=I
xe (0,1)=
du=#*
F(x)-xarcsin?Ji--l
,
*
od,r=*orrrir2E
-tG
a*=(r=r' )=
l+x
'(t+x)Ji*-
""..'""""l+x
tt+i -[.^.=Zrar)=
=
*o,rr,n'r!r-rl#,
=
*ourin-l{L-2y4,
=
*orrrinlL
-2!zdz+
+ z[J
.az: *orrrinfi-22*
2arctgz*ct
=
,or"rrn'-5--2J;
+2arctgG +c,
xe (1,a1=
du=-#d-
F(x)
=
*o,,rrrfi.
!ffi;*
=*o,r,,,lf
,
+ 2Ji
-
2arctgJl
+ c,
lim F(x)
=
lim F(x)
-r -+ l-
-r
-11+
!yl-'ro
=
i
-
2 +
L
+ ct
=
n
-
2 + c,
!y;.'t*t
=
|
*'z
-
i
* c,
=
2 + c,
=
rt
-
2 + c,
=
2 + c, + c2
=
fr
-4
+ c,
|
*orrrin*
zJx+2arctgJi+c
,
xe(o,t)
F(x)-]
x-2+c
,
x=t
y-*"r,rfr+ zJi
-
2arugli + x
-4
+ c, x e (t.*)
b)
limg(x)= nm4=L
.r+/-
.r--+t-f1tf
a1
,lZ
lim.g(x)=
lim
.**2
=l
.r+,1'
.r_+l+x.+x+l
Funkcija g(x,) ima jedan
prekid prve vrste (u tadki x
=
1
),
pa je
zato integrabilna
i
nema primitivnu
funkciju.
7adaci sa
pismenih
ispita 257
r.
r
(.=!
)
I
i#
-
=1"-
:
-i
")=
!fu'
= -iP'l = -'fi/
L=
ri
-
l'
2,
x+2 )
i
#
a.
=
li
#
a.
=l
h(x2 +, + t
)1,+
ii
;fur=
=
lon,
-
tn 3).
i
#*,,r+i,=
l*1
* J7@,,,gfr
-
arctgJT
)
4)
b)
*.|#ax
=
li
-
JT
*
i^i
*
l7wnsfr
-
lt
a)
*=!,.+v)dy=xy+**^.,
,
=
!
{n
*
*
* p(x))dx
=
+. +
+
[
e(xpx
+
f(y)
z(x,O)
=
x >
[e{xQx=
r
g
g(x)
=
]
z(O,y)=y'-f(y)=y2
*2y *y'
z=1qL+x+.r2
22
F=x* y*rr**{-,t
t=t*4=o--r=-?
dx2).
aF2vl^9
-=l+
-
=0=Y=--
dy9'2).
#=+.+-t=a
L*2==,1
(+
t3=412 a).=*'lt3
f4f2
Stacionarne tadke su o,h
,
Ju:-,
i BFh,-ft1
a2p I d2p 2)" a2p
i7=r'8= s'a*au=u
258 hdaci sa pismenih ispita
Diferenciranjem uslova dobija
"" !*
*
?0,
=
0
=
dy
= -dx
Taika A().=-$l
dzF
= -$*r'-**, = -f
*,
-*rU
< 0 >' tadki A runkcija z ima
uslovni maksimum rE.
raika B (1= *#,
d2F
=f
*'***'=**'***'>0=
u tadki B funkcija z ima
uslovni minimum
-
JB .
s)
-
y'y' + 3(y')2
-
Zy'(y')2 + 2(y')a
-
y(y')s
-
(sin2y + 2 cos 2y)(y')s
=
0
,
I
, x' .
3(x')2
-
x'xt 3(r')2 x'
-=---=-=-
r
x'
'
r
(*')i
'
t
(*')s (*')s (*')o
_(stif _
,')f
-/_
,')'-.t { t
-.t
t
-.,-l -t,
. I
-t
rrt
-@)7.'[-A)
*'
rt7@*'Gf
-v@-1sin2v+2cos2!)- =0
x'+ 2f + 2x'=
)
+ sin 2y + 2cos2y
.
x'+ 2x'+ 2x'
=
0
,3
-2r2
+ 2r
=
0 e r(r2
-2r+2) =
0 H tt
=
0,r,
= -l
+i,rs
= -l -i
xh
=
cl + eY(cr sinY + crcosY)
.
x'+2x'+2x'=!
xr,=!(A!+B)=Ay2 +By
x'0,
=
2A! + B, xi,
=
2A, xl,
=
0
4A+ 2(2Ay + B)
=
y
=
4A
=
l,4A+ 28
=
0
=
A
=
*,U
= -*
11
x
=v/-v*-)
Pt "'4'
2'
.
x' + 2x' + 2x'
=
sin2y + 2cos2y
*
o,
=
A sin 2y + B cos 2y, x'0,
=
2A cos 2y
-
28 sin 2y
*i,
= -4Asin2y -
48cos2y, *i,
= -8Acos
2y + 88 sin2y
Tadaci sa
pismenih
ispita 259
(4A-88)cos2y
+(-8A +48)sin2y
=
sin2! +2cos2y
-4A-88 =
2,- 8A+ 48
=
I + A
= -+,8 = -+
t
^
3
^
5' 20
-r
= --slrlzv --coszv
P2S'20
x
:
c,
+
e!
(s,s
iny
+
c,s6sy1.
rf
!,
-
!
-
ts
irzt -
ficot
zt .
17.09.1998.
1) Nekaje funkcija
/
neprekidna nad interv",o-
p,
I)^koju
vaii:
AC
33
I
sin x
f(x)dx =
t
cos x
f(x)dx =
0 .
a8
44
f,
a) Pokazatidazafunkcij u F(x)
=isint f(t)dt
vaLi
I
\.Q,)
a*
=
o.
i
'* sin'x
b) Pokazav$i da funkcija F ima bar
jednu
nulu u intervalu
(;,:),
dokazati da
funkcija
/
ima bar dve nule u intervatu
|/+, +].
\4'
j)
2) a) Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije
f(x) =
arctg
$.
-
Jl"
-'l
3) Naii
i
=
d'
.i(+*rr,rla*.
isin" x(sinx+3cosx)
ilrllr+4x-x2
)
7
Odrediti dva puta diferencijabilnu funkciju z
= I(l)
koja zadovoljava parcijalnu
diferencijalnu
jednatinu
,*
+ a*!*
"
= 4
+ hx
-
2lny.
-
0x0y 0x y'
260
hdaci sa pismenih ispita
5) Data
je
diferencijatna
jednaCina
y' + xy' +
f(x)y = -) -
x, gde
ie f
(x) neprekidna
funkcija :
a)
.
Da li postoje re5enja
!1
i
lz
za koja vaLi
l1Q) =
7,y'r(01
=
2
,
l2Q) = -1
,
yiQ)
=
3 . Da li su ta re5enja linearno nezavisna?
Nadi y'r(2)y
tQ) - t',(2)t
rQ)
.
b) Ako
je
f(x)
=
2(x
-
2), nrdI ae R tako da
je
lt =
eo'
jedno
reSenje
homogenog dela date
jednaiine,
a zatim nadi njeno re5enje koje zadovoljava poCetni
uslov y(0)=0,y'(0)=1.
Re5enja:
1)
a)
,t ,i
rintf (t)dt
(u
=
jrrrtf(r)dt
* du
=
sin xf(x4x)
l-'?'-=tii ,
*=l
+ l=
"sin'x
!-
sin'x
I t I
4 4
ldv= ,',
dx=v=-ctgx
I
\ sin'x )
,
ii i
= -ctgxI
sin tf (t)dt
l+
J
sin xf (x)ctgxdx
=
[
cos xf ( x)dx
=
0
,t
,t
,t ,f
L__r-o
o 4
b)
Ako
je
F(x) * 0
,Yx
e
(;
:),
zbog neprekidnosti bi sledilo da
je
F(x) > 0 iti
1f ,f
F(x)<o.Yxe(U
9=i#>0
ili
i#.<0(er
ie
sin2 x>0 isinxje
\4
z z
neprekidna funkcija)
,
a pod a)
je pokazano da
je
L
i#-
=
0
=
=o.
(*,;)o0".
da
ie
F(p)
=
0
=funkcija
F(x) imabar
jednu
7
nulu u intervalu
(f
":
\i'j )
rfXl
=
0,F(p)
=
a,rf?l
=
0.Ispunjeni su svi uslovi Rolove teoreme
1 3€
r
.
(X,
r),
F'(
6
r
) =
0 i )€2.(r,:), F'(
tz ) =
0 .ti.
Zadaci sa
pismenih
ispita 261
sin(,f((,)
=
0, sin€t * 0
=
f(€)
--
0 i sin(rf(€r)
=
0, sin(, * 0 )
f(€) =
0
=
funkcija
f(x)
imadve nule u intervalu
(
x x\
lz't )
2) a)
Domen
x2-l*o=x*-l,x*l
D: x e (*,-l)w (-l,l)w(l,a)
lx
larctg#,
x e (*,-1)w (1,+*)
f(x)=]
lx'..-l
l"rr,g+
,
xe
(-t,t)
|
''l
I
-
x'
Nule funkcije
f(x)=0ex=0
Parnost i neparnost
lim arctpL
= -L)
.r-+-/t
"-ll*r-tl
2l
Yl
|
:+ funkcija nema vertikalnu asimptotu.
lim arctu-L
=
fr
,**nsffi=r)
-. x ,l
Itm arctg-7=arctgl
==3
r-++@
4x"
_l
4
-r-++€
Funkcija nema kosu asimptotu.
Monotonost i ekstremne vrednosti
x e (*,-11v (1,+*)
f(-x) =
arug$
= -orug# = -f(x)
+funkcija
je
neparna
,llr-,-f -
tl
,lls
-,1
Asimptote
!:L*r,g#t
=
arcts(-l)
= -i:+prava
y
= -X
je
horizontalna asimptota
kadx->*
prava y
=
X
,"
horizontalna asimptota kad
262 Tadaci sa pismenih ispita
r'(x)=(**ft)=;
l- 2x
tlx'-l
-x-----
z,lx2
-t
*2
-l
f'(x)
< 0zax e (*,-l)v(1,+-) funkcijaopada
x e
(-l,l)
*J"2
-t -(t-zx2)L
zJ-'
-
t
(t-2x2)2(x2
-t)
funkcija
je
konkavna
funkcija'je konveksna
(t
-Zr'ilfr
x(6x2
-
51
,lt-'
-l'tt
-
2*')'
f'(x)>
0zaxe (-1,1) funkcijaraste
Funkcija nema ekstremnih vrednosti
tgo= lim
f'(x)=
fim
$=o3
o=1
-
-r-+/+- x--+t-(l_zx2)rl
x2_l
2
tg\= limf'(x)= nm#=e3
fr=4
.r-+/- .r-+/+
,l t
-
*,
2
tgY
=
lim
f'(x) =
lim
L =
I
=
Y =
L
x-+0
-
x-+0
,l t
_
*,
4
Konveksnost, konkavnost i prevojne taCke
x e
(<,-11w (1,+-)
tt
-
z*2
y[*2
-
1
f'(x)<0zaxe(*,-l)
f'(x)>0zaxe(1,*)
x e (-l,l)
/1r) =
[ J=
f
'(x) < 0 za x e (-1,0) funkcija
je
konkavna
f
'(x) > 0 za x e (0,1) funkcija
je
konveksna
Tadka (0,0)
ie
prevojnatadka.
li.
n1:
7nfoci sa
pismenih
ispita
263
Grafik funkcije
b)
D: xe(0,1)v(1,+*)
r
l'
-r.L =z
!:,1**,,'W) ,,2
-
, =(l**r#)'
s hv
=
*(l*,,r
tim tnv
=
lim *t{lorrrr4])= ,,.
.r-+o+
'
x+o
[a
"
Jt
_
*,
)
x-+o+
=
lim
-r+o+
,-ry-J-:ffi
..lt-*'
t
--
x-
ln! +lnrrce4
n
41-*'
=-
lim
*' I
=
li^
'$
Jt-x2 arogL
x+o+
,[G
!
x
=-
lim L li^
*2
=-
lir
2x
*-o*
,!
I
-
x2
.r-o'
ards-L
t-rl-Z='
"'Gt
JG
lim lnt=0= lim y=e0
=l
+funkcijanemavertikalnuasimptotu
.r-ro+
'
.r-+o+'
o
E
-1
-ra
1
264
hdaci sa pismenih
ispita
=e
3
3)
prava y
=
/
jehorizontalnaasimptota.
sin3 x(sinx*3cosx)
dx
sin2 x(sin2 x + 3 sin x cos x)
dx
-----r-
_l cos'x
-
t-----i---a-r
-
'
sin' x(tg'x+ 3tgx)
dx dx
I
=! =J
=
#t*
-*t#.
it#
-*t* =
#,t,t* *-# #^v+31+c
=
=#^l,r4.*
#-#"Vu+31+c
I
d*
_t
fu
t
Jn+4*-*'
t,{ra-,t-ry
. x-2
=
AfCSln- + C
4
t *2- I
"
-dX=-lnX__X.
+C=
x24
=
t(,n
-
1)
*.
2
\
2)
tt
I
d*
-',,
J,
sin'l x(sin x * 3 cos *)
' l,'
+xlnx)dx=
=!ng*J:+arcsin!+mq-7
27
Js+s 9J3
4 4
12+4x-x2
kdaci sa pismenih
ispita
265
4)
*
= r'
i, #
= -r4 - 14 = -i?
f
.
r)
-,i?
i*
r')*
oi,' *,
=
i*
*i
-
--
t
, -'
v-
'
-
2772 +2ft+f
=t*ln
I (OjlerovadiferencijalnajednaCina)
, er
=l:i
s=lnt,t>0
.
f' = f,s-s, f, =
(f:-f,)e-2"
_zfi+lf!+
f=e,
+r
-zfi+4fi+ f
=0
2r2 +4r+ I
=
0
=
r,
= -, -+,
r,
= -l
**
,-,-{u
p*&y
f^ =cp
2'+c2e 2'
'
o
-21!+4fi+7=s'
' f
o,
=
Aet
, f'0, =
Aet,
fi, =
Aet
2Ae' +4Ae' + Ae'
=
e' * 3A
=
I * I
=
!
3
I
fr, =ir,
.
'2f!+tfi+
I =t
' for=As+A, f'rr=O, fir=O
,
4A+As+B=J:+A=1,4A+B=0+A=l,B=4
,
frr=s-4
-
,-,-$u ,-,*$u
t
.
f =c,e
2'+c2e 2'+jt'+s-4
r=',[i)-'-r
.",(i)-'** **
i+n]-t
' 5)a)
,
Re$enja y, i yrpostoje jersu
xi
flx)
neprekidnefunkcije.
It zl
,
I
^l=5*0:+re3enjasulinearnonezavisna.
l-t
3l
266
Zadaci sa pismenih ispita
7ru
.r2
W(x)
=
W(0)eo
=
5e
2
w(2)
=
t,'
=ll',1,'r',
ii'r:rl)=
r'2@r,e) - t2e)t',e)
b)
y'+*y'+2(x-2)y=x-2
lt =
eo't,,
li =
aen',
fi
=
a2e*
a2eo* + xaen' + 2(x
-
2)e*
=
0
o2 +o*+ 2x
-4 =
0 > a2
=
4,a+2
=
0 + a
= -2.
y
=
e-2*
.
z,
!' =
"-2*(r'
-
2z), y'
=
e-2''(zt
-
4z' + 4z)
"-z'
1z' -
4z' + 4z) + xe-2*(z'
-
221 + 2(x
-
21e-2*z
=
x
-
2
"-2''
1z'
-
4zt + 4z * xz'
-
2xz * 2xz
-
4z)
=
x
-
2
z'+(x-4)z'="2t(*-2)
zt
=
h,h
=
h(x), z'
=
h'
h' +
(x
-
4)h
=
e2'1*
-
21
h=uv, h'=u'v+llv'
u'v+tw'+(x-4)uv
=
e2''(x-2) ) u'v + (v'+ (x
-4)v)u =
12*(*
-2)
v' + (x
-
4)v
=
o
- I+
=
!{t
-
x)dx >'tnlvl= 4*-+
-
u
=
ro*-*
e.r-! -zr*{
u'e'-
2
=ez*(x-2)
+ lv=(x-2)e
2dx
!
a,
=
1"-"**
1* -
2)dx
=l-
,* *
{
=
t ? (x
-
2)dx- ,,.)
=
!
e'dt
=
e' + c,
[2)
!-r,
o,-!
u=e2 *cl
=
h=e/'' +cre
2
12
-
1!--:-
z'=e'* +c,e
2
y(0)
=
z(0)=Q, y'(0)= z'101=22(0)= I > z'(01= 1
l=l+c,+c,=0
z'
=e2'
+ s
=
!e2'dx
=*"
+c
=
y
=
ze'2'
=L*"r-"
y(o)=o>"=-,
=
,=ltt
e-2')
Tadaci sa
pismenih
ispita 267
17.10.198.
1) Dat
jeniz
to,, l,
gde je
ar
=417
,
an
= lb
+ 8"*, za n> 1 .
a) Pokazatidajeniz
{r, }
ton""rgentan.
b) Nadi graniCnu vrednost niza
to,, l.
2) Data
je
funkcija y
= IG) =
ffi
.
a) Detaljno ispitati i nacrtati grafik date funkcije.
b) D'efinisati funkciju
f
t + y1# tako da bude neprekidna u tatki r
=
0.
3) Naii 1,
cosz x sinjt-
*
+)dx
,
x .
to,I)
.
' l'sizx
+ cos x
xJxn + t'
4) Odrediti dva puta diferencijabilnu funkciju
parcijalnu diferencijalnu
jednaCinu
#.#
v( r, t
1 =
!1
uz
-fi
,,
*r
r,t
) =
4
-rn
.
v(x,y)
= I(!)
koja zadovoljava
v
x2
=;v17'
5) Nadi bar
jednu
smenu t
=
q(x) pomodu koje se diferencijalna
jednaCina
x1x2 + 1)2 y'
-
2(x2 + 1)y' + xs y
=
xs + xs cos(x
-
arctgx) svodi na diferencijalnu
jednaCinu
koja ne sadrli
$ ,
rzatim nadi op5te re5enje
jednaCine.
dt'
Re5eqia:
r) a)
Odigledno
je
da su svi dlanovi niza vedi od nule, ti. a, > 0
,Yn
e N .
Pokazademo da
je
niz
{a, }
ograniden sa gornje strane brojem 3.
Zan=l,dt=fi.s
Pretpostavimo davaZi za n
=
k
-
l,ar-,
Treba dokazati davaLiza n
=
k
on={@ <{m'.i
=W=
3
Na osnovu principa matematidke indukcije moZemo tvrditi da
je
0 < an < 3
,Yn
e N .
268
Tadaci sa pismenih ispita
PokazaCemo da
je
niz
{a, }
monotono rastuCi.
en)en-t e
afs+ar*,
>an-t e 3+8a,-,)dn-t3 e-a,-l +Ban-t+i >0
(+
e (3
-
a,-t)(a,-r2 * 3a,-, + 1) > 0
Ovo
je
tadno
jer je
an_t 1 3 i an_, > 0 .
Kako
je
niz
{a,}
monotono rastuii i ograniden sa gomje strane, sledi da
je
niz
{a,}
konvergentan,tj. lim a,
=
a.
b)
a=lima
=
,+*
D
a
(a
-
3)(a2
2) a)
Domen
x+2*0+x*-2
D: xe (4,-2)w(-2,*)
Asimptote
NuIe funkcije
f(x)=0
a x=0
lt
,
={TTi;eoi=3+8aaai-8a-3=oa
+3a+t)=o a at=3,a2rj=+<o>
kar=3
-
fim.
il+ =
t- *Prava .r
= -2je
vertikalna asimptota
*-->-z*Yx*2
tr
fim
ll!- =
le
g
funkcija nema horizontalnu asimptotu.
.t-rt-Yx+2
T-*
.rl
,-
m
=
lint
\ x + z
=
Q efunkcijanemakosu asimptotu.
-t_r1".
X
Monotonost i ekstremne vrednosti
r,(x)=:Wi#f
f'(x)=oex-avx-4
I-=
_
I
,l(r+2)'
x'+4x
-j\
^'
(r.r)'
f
'(x) > 0 za x e (*,41v (0,+*) funkcija raste
f'(x)
< 0 za x e (- l,-z) v (- z,o) funkciia opada
Funkcijaimaminimum0za x
=
0 i maksimum
-2
za x
=
4
4
hdaci sa oismenih isoita
269
tsd
=
.,\nf,(x)
=,,y;.*W
#=
re $ o
=
*t
Konveksnost, konkavnost i prevojne tatke
t t..\
-
{
z( *+2\1 *' 2411-4x(x+4)
-(t2\i
(zx+t)(x+z)2
-(x2
+tx)z(x+z))
-
f\x)=;[tZ)
---
@7.[Z.,|
T
)
t,W( ,"F
-(x+4)2
a_l
_
=11--[]181,.2
Wf'@)-
-!-,@(?.
-'
-(x+4)2
-
t
=') =-Zr@
=
i.{--[],
+,
ilW
*M
):
-41--7-
f'(x)=0
a x2 +8x+ 4
=0
e xt=4-2J7,xr=-q+2J7
+ + + +, ---"'-----,+ + + +
i+Ex+4
x2+8x+4
(x + 2)i
--- i++++
x+2
f'(r)
xr -2 x2
f'(
x) > 0 za x e (*, x
r)
w (-2, xr) funkcija
je
konveksna
f'(x)
< 0 za x e (x,,1) w (xr,-) funkcija
je
konkavna
Tadke
(x,,
f
(x
1D,(x,
f
(xr)) su prevojne tadke'
Grafik funkciie
270
Zadaci sa pismenih ispira
b)
xe(-20)w(0,*)
x=0
lim(l
x
-+0
lim
=
e'-0
8(x) =
2 t,fI,
*=
l!{'-t[;Jml,*F=
3)
I
= I
('lt'
* ti' *...
+)dx
=
I, + I,
t'
sin x + cos x
*Jfi'*
't
,,
=
r#- =l::
Z=
*,,r1_,#
#,,
=
!ffi, =
\- t+t:
I
--
= -i
t*.
I
tfu,.
i
tffi,
= -i,4,
.',i:
rr'
i
tfu, -
!
tfi
.,,
,
=!.lt
2t
,-
I,t+t2-rror=(i+l=r'l=
,,
=Z
rJ
G,
+ tft+ rl,S
*
u*,
=lz,a,
=
a,
)=
lrdz l, dt lt t
.,,
("='=du=dt
)
=ZtZ*ZlTi-
,l
,s
*,yt
=[.r,=
FFd,+y=
_#)=
-t-t.t_-.
t( t
r dt \ I I
=--+-arctpt--
4 z 2-'"s' ;l-nl.t*)=-
*fi+larctgt.
*;--!",,s,
r,=
-!p1,
+ tl+!t4l * t1-!o,rtct-
-L
*l*r,e,.
n;_-
!arctst*
c,
=
= -lnl,s*
* tl*
f,nr,g2x
+ t)
#*
iffi*,,
4)
v(x,y)
= f(L),
*
=
t * v
= f(t)
yv
dv t-, d2v t
-,
a'=it;
'i?=7t'
#=-,'7r,#=#,,.$r
it,.ffr.i,,=#
7;
* zj
ri
.(;)",
=
G
=
(t + t'
)ri
*
*; =
ft--
*
\x/
fi =
p$),fi= p'
,2
(l+t21p'+2tp=h
'
2t t'
ltt
- - ----
r:r^-^-^::^r-^ :^r-^x:-^\
o'
*
ft
p
=
(t\ r)2
(linearna diferencijalna
jednadina)
p
=
u., * p'
--
tt'v + tw',lt
=
u(t),v
=
v(t)
,,, +(v,+ 4r'),
=
4
\
/+r')
(t'+l)'
u'*ftv
=o
>
+=-#at
+
lf=-!fra, -
tnlvl=
-611+
r2l
=
,
=
l+t2
s)
u'
-L+
=
,"
l+tz
1tz+112
ar={at +
lau=l#41 =ldt-t**
)r=t-arctst+cl
p=
=t
-alctgt
+
=ct
) f,
=
o
t'+l t'+l t,+l
f, =
!
pat
=
I
iJ
dt
-
!
ffi
at + r,
! * =
|
nrt' +
I -
|
arctg2 t + c
frctst
+ c
z
v( x,y
) =
i"l(;)'
.,,j
-
1,,,,s,
!
*,,o,,ts
L
+
",
Ev l-, x
#=
rt=*-7fi*"ri*,,*
!,r.r,='-'*',
4-n
dx 2
g
2=-F=c,=Q
v(t,t)
=
lnz - 4
* ,,
=
4(^,
-
+))
c,
=
e
2 32
-z
2[
-
]6)-
v(x,y)
=
+
"(;)'.,]
-
i
*,,,,
i
x1l + x2
)2y' -
2(t + *'
)y'
+ xsy
=
x5 + x5 cos(x
-
arctgx)
(t+x2)2
, 2(t+*2),
---7-Y -
l-Y'
+
) =
I + cos(x
-
arctgx)
t
=
g(x),
!' =
yi.
d,,
y'
=
yi
.
d,
+ yi.
@_f
luft;'{,*
vi @')')-2(1!-x2) ri.d.*!=
t +cos(x-arctgx)
#!r,
.
re,,f
(ryd
-
2(t
!x2
)
C)r;
-
! =
I + cos(x
-
arctsx)
#ri
-'"
lu*''
e'. =
o
(t + x2
)ei
-1r: =
o
- C
-#e', =o
d,=p,4=p'
p'--3--p=o
=
dP
= ,2*
=
d,
x(t + x') p
x.(I + x,
)
I+
=
I
#*
=(l*:'=
*)=
I
ffi
=
t
!'
-
tfo'
=
tn x2
-
tn(t + x2
)
*2
n=-
t
x2+l
,x2-,2
Q' = P =
Ti
=
e(x) =
Ii+t'-
=
!a.
-!j-ra' =
x
-
arctsx
Yi+Y=l+cost
o
yi+y=0
12 +l=Q a rt=i, rz=-i
ln =
ct sint + c2cost
.
yity=l
Yr,=o' !'0,=li,=o
A=l
=
yo,=l
.
yi*y=cost
Ytr2 =
t(Asint + Bcosl)
!'p, =
A sin t + B cos t + t( A cos t
-
B sint
), !'p, =
2( Acos t
-
B sint
)
+ t(
-A
sin t
-
B cos t
)
2( A cos t
-
B sin t
)
+ (
-
A sin t
-
B cos t
)
+ t( A sint + B cos t
) =
cos t
2Acost
-
28 sint
=
cos t + 2A
=
l,B
=
O
=
A
=
*
t
y.-
=-stnt .t,2
2
y
=
c, sint + czcost +
lsrnt
+ I
! =
ct sin(x
-
arctgx) + c, cos(x
-
arctgx) -
ry
sin(x
-
arctgx) + I
28.11.1998.
1) Koristedi odredeni integral naii graniCnu vrednost niza
Jmr
.,1",
.r".4
,15
un*s
^fj
-n -
-----7-,
--T-7...7
-
nn +n nz +2n nz +3n
2n
2) a) Detaljno ispitati i na*tati grafik funkcije
l(x) =
ll.
l:*
bez obaveznog
x+I
nalaienja drugog izvoda.
b) Nadi oblast definisanosti i asimptote funkcije g(x)
=
(f
f
*)Y*' .
274
Tadaci sa pismenih ispita
3) Date su funkcije
l(x) =
arcsinl i
s(x) =
zarctgJG -
x-I
a) Nadi
ltfltl
+
s(x))dx.
b) Ako postoji diferencijabilna funkcija h(x) zakoju vaZi
l@) =
G(x) + h(x),nadi
h(x).
4) a) Znajuii da diferencijalna
jednaCina y'(y2
-
x2
-
2xy)+ y'
-
*' * 2xy
=
0 ima
integracioni mnoZitelj oblika h
=
h(x2 * y2
) ,
nadi integracioni mnolitelj, a zatim
nadi re5enje date diferencijalne
jednaiine.
b) Nadiekstremnevrednostifunkcije z
=
x
-y
uzuslov x2 + y2
=
2.
5) Prelaskom na inverznu funkciju pokazati da se diferencijalna
jednaiina
y3!'!'- 3lt(y')' + y2(y')2 y'+ 2x(y')s
=4y')s(y2
+hy)
svodinajednaiinu x-
-
2x' + x'
-
2x
=
eit + t, azatimnadiop5tere5enje.
Re$enja:
1)
ii2
n2 +in if,r
n2
{t
+
L1
n
i=t
-l'.'=
+l
-
-[*=
i)
I
,
I
I
t,
at
J7.=
trlt'-t+l
2
I
2
=ln
!
t
l
I
!
2
l+
(+)'
*="J'
I
=l
!
2
dt
I
J
0
(r
=l
Ir,
dx
,)
)
2x
tt 2x+t-l lt, 2x+l ll
=;J-l-u^=;!--^-;t
.nrll+x+x'
"orll+x+x'
'o
=!1
a,-ti o.:
j=[1,-lrl'-.l.
-
2r,
I
zt,
@r
*7
I
Jt**+*'
n2 +in+i2
I
I
0
x
-
,,ll
+ x + X'
*x*l=t
f r, 3
l(t-rr
+z
=
ml,
-L*
l2
I
ft**ilt****'
x2+x+l
+ l)dx
=
dt
= li
-, -)r,,$.4-^1,
ko,
=
tn
Ji* .F
-, -
trt*fi
.
4-,
*,
2) a)
Domen
x2 + 4x + 5 2 0 zaVx e R (a > 0,D > 0)
x+l+0
D: xe (*,-11w(-1,+*)
Asimptote
. J-'z +4-+s
ltm
-
.r+-/- X + I
_
..
tl x'+4x+5
Itm
-
-r--r-,1+ x + l
.
,[7 +4x+s
llm
-l
.r-+to
X + I
prava y
=
I
iehorizontalna
asimptota kad
Funkcija nema kosu asimptotu.
Monotonost i ekstremne vrednosti
2x+4
:t'Ttr-
2tlx2 +4x+5
=.€
=+a
=
tl
:* prava y
= -,f
Nule funkcije
Funkcija nerna nulu.
je
horizontalna asimptota kad .f, J
.*:
.r + fo.
-x-3
+4x*5
f'(x) =
(x + t)2
-3
f'(x)>0
za xe(<,-j1 funkcijaraste
f'(*)
<0 za xe (-3,-l)w(-1,+*)
funkcijaopada
Funkcija ima maksimr*
-
g
za x
= -3
.
2
1*+t1',,|ffi
-t-3
276
Tadaci sa
pismenih ispita
Grafik funkcije
lim lny
=
r+-/+
fim4=
-r--r-r*
I
t*1
b)
., \
(,[T*+r.
a\*'
g(x)=l--
"'-'
I
x+l
)
Domen
x+l>0ex>-l
D: xe
(-1,*)
Asimptote
t
-txll
( J r -4.- sl'*'
=,
=
rny
=1
**,
p@
L-1 |
-
!
4 Lr'!
-l
*at
tu'-
x+l
\/
-(x+3)
=
lim
t+-/+
Jx'?
+ 4x + 5 Jt\
4, + 5(x + t)2
=Q
(x + l)z
! =
e0
=,1
+ funkcija nema vertikalnu asimptotu.
x+l
kdaci sa
pismenih
ispita 277
+4x+5
,,^(J-,
* o- ul''*'
=
n^(t *
,+.(
x+l
,l
,*-[
#-
(,[.,\+us-t**t)t
tlx"+4x+5-(.r+l)
-(x+l)
x+l
=
s ) ptava y=e
je
horizontalna asimptota.
,. .t2 +4t+5-(x-l)2
,. 2x+4
=
ettn
Jr2+4.r+5+x+/
=
2*t*J-r2+4r+5+r+/
=
funkcija nema kosu asimptotu.
3) a) D, : x ef-*,lt
If(ila*=!arcsin
*,d*
x-l
-xarcsin
x
-,
x-l+l
dx=xarcsin-L
-;-.!a*-l---*d.y
x-l '(x-l).ll-2x x-l
'^11-2x '(x-l).ll-2x
I
f(*Mt =
* arcsinfi +
Jr x + zarcryJ7= + c
t
I
s(x)dx =
l2orugJT
2*d,
y
=
2qrslgJA + du
=
2+.
4a, =
l+l-2x
2.ll-2x
(x-11.[1-2*
dv=dx=)y=,
I
s(x)dx =2vargvgJl=-2x
-
I
(x-t1,[1-2t
dv=&::1y=x
I
fl*U* =x
arcsinfi
-
t
iv=
t* -
til74
=
2arctgt
=
2aragJTl2x
D
I
: xe(-o,
it
dx
dx=
'-[*)'
=
2vav61g,fd *
JT-T
-
2oragJ777i + r,
278
Tadaci sa pismenih
ispita
lf
ff
*l+ g(x))dx
=
,6arcsinfi+ 2*rctgJ6 + ztJTZ
-
2orrtgJt
-7*1+,
b)
f'(x) = s'(x) =
G#
=
f(x) = s(x)
+ c za, .
+
-l
tr I
rrit = -t,ri, =
o
=,
= -!
* h(x1
= -L
4) a)
(y'
-
r' + 2ry)dx+ (y2
-
x2
-
2ry1dy
=
g
h(y2
-x2
+2xy)dx+h(y2
-*2 -2ry)dy=Q
,2 + y2
=
t,h
=
h(t),*
=
2xh',
*
=
rr1'
h'2y(y2
-
*2 + 2ry)+ h(2y + 2x)
=
fi'2*1r2
-
12
-
2xy) + h(-2x
-
2y)
2h'(y3
-
*2y + 2ry'
-
xy2 + xi + 2x2y)
=
4h(x +
l)
h'
^
x+y h'
-2 t.
h
(r+y)(x2+y2) h
*2+y2
t + = -4
g!
> tnlhl
=
a hltl + h
= *
=
-+
t
h
t
I
I I r'r
t2 (*, +y,),
y2
-rx2
+r21ry
d_, *
l' -r*' -r2?
dr
=
o
(x' + y')' (x' + y')'
dF
_y2 -x2
+Zry dF
_y2 -x2 -zry
Ex (*'+y')2' ay (*'+y')'
.,v2
-x2
+2xv,n2+*2+2m-2x2
.
r^,J,
._
|
-------;-------;
w
-
t-
-
'
(x' + y')'
'
(x' + y')'
,dx..2x2-t2x
-
l
-T-
- |
-"-T---..L
T
t r----7-T';L'^
-
x" +y'' (x' +y')'' (x" +y")"
"
(u=x+du=dx
\
lC+iVo.
=lru
=
#=r*=
v
= -*l
= -7;
*
l#f
=
'
(
(x' + y')' x' +y'
)
xlx
=
___i-____=
+
_arctg_
x-+y'
y y
F(x,),)
-
!arctg*
*
,' , -!arctg!-+r+S(y) =-I_I_+S(y/
Y Y x'+y'
Y Y x'+y' x'+y'
y'-*'-2*t
(*' + y')'
S'(y)=0>51Y1=6
P=
l-lr*c=0€
I,-l;=c
x" +y' x'+Y-
b)F= x-y+A.(x2+y2-2)
L=t+2)st=0,
I
ox
* *=-n
L=-t+21v=o=
l
Dv
3Y=21
aF))
::-=xz
+l'-2=0
M"
L*
I
=
=
2
=
),2
=!-
X.
=ll
=
x
=
!1,y
=a1
4tr4tr4
Stacionarne tadke su A(-l,l), B(1,-l)
arl
=u",t+=zt,?r! =o
dx' ay"
dxdY
Diferenciranjemuslovadobijase
*'+yz
-2 =0
> 2xdx+2ydy
=0
) dx
=
dy.
Taika A('1,1)
t^=1,
d2F
=dx2
+dyz
=2dy2
>0=}funkcija u tadki A imaminimum
-2.
Tatka B(1,-l)
(2=-r)
d2F
= -dx2 -dyz ='2dy2
< 0
=funkcijautadkiBimamaksimum
2'
s)
yj y'y'
-
3yt (y')2 + y2 (y')2 y' + 2x(y')s
='(y')s 02
+ hy)
,
I ,
x' .
3(x')2
-x'x'
-3(*')2
X',
y
=T,t =-6,5, t
--rt-=
U,
-
ft,V
,'
+(#
#)-,,'(- #)'
-,'
Ttr #* ^#
= -fi,,'
+ tnv,
yi ,' + y2 *' ' 2x
=
y2 + /n y (Ojlerova diferencijalna
jednadina)
y-st)t=lny,y>o
x'
=
e-' x',, x'
=
e-2t (xi
-
xi), x'
=
e-it (xi
-
3xi + 2x',)
e3'e''" (xi- 3xi + 2xi)+ ezte-2t
(xi
-
*i)
-2x =
e2' + t
xi-2xi+*i-2x--e3'+t
.
xi 2xi+xi-2x=o
,j
-
2r2 + r
-
2=0 c+ (r2 + I)(r
-2) =
0 e r,
-
i,r,
= -i,r-, =
2
xh
=
cl sint+c2cost +rre2'
.
*7-2xi+xi-2x=e2'
x
=
Ak2'
Pt
*'u,
=
Ar''(2t+ l), xi,
=
Ae2'(4t+4), xi,
=
Ae2t(8t+ t2)
Ae2'18t+ 12)-2Ae2'(4t+4)+
Aez,12t+ l)-2Ae2,t
=
elt= .lA
=
I + e=!
5
1,,
x
=
-te'' pt
j
D^a
.
r,-zx,+x,-2x=t
xo,
=
At + B, x'u,
=
A, *i,
=
*i,
=
0
A- 2At
-
28
=t
=
A-ZB
=0,-
2A
=
I + 1=
-!,p = -
I
2' 4
1t
P224
x
=
c
t
sint + c2 cost + r
re2'
+1rc2,
-+, -+
'524
r
=
c
t
sinlny * crcosln! + c
J
*
ly'
ny
-1ny - 4
20.02.1999.
r) Dare su funkciJe h(x)
=
,,!
f oa,
-!
,,ytyt i
s(x) =i-"'""0' ,
gde je
f
(x)
o o
!
71tPt
0
neprekidna funkcija.
a) Akoje
f(x)>0
za x > 0 dokazatidasufunkcije h(x) i g(r) monotonorastude
zax>0.
b) Akoje
f(x)>
0 nadi lim^S(x).
c) Ako funkcija g(.r) ima nulu dokazati da i funkcija
f
(x) ima bar
jednu
nulu.
2) Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije
f
(x)
=
, * orrrrr-2L .
t*t[?'
Zadaci sa pismenih ispita 281
3) Data
je
funkcija I(x)
-i Lat.
',
,ltt+i)3
a) Pokazati da funkcija I(x) imasamo
jednu
nulu i da u njoj ima minimum.
b) Naii I(e).
4) Odrediti dva puta diferencijabilnu funkcijt u
=
u(x2
-
x!) koja zadovo[iava
parcijalnu diferencijalnu
jednaci
d2 u d2 u
inu
#.#.fi=-tn(xz
-x!),
x2
-xy>0.
5) Nadi ono reSenje diferencijalne
jednaCine
f
+Lr'*4,=.l koje zadovoljava
-
x-7' x-l
poietniuslov y(0)
=0 ,
y'(0)=-! akoseznada
jefunkcija
lr =e-r
jednoreSenje
homogenog dela
jednaCine.
Re5enja:
1) a)
f(x)
> 0 za x > 0 +
!
ft,lo,,
o
0
-t -t
h'(x1= e.I
f
(t)dt t<*
f(x) -
e'f (x)
=
e*
l
f 0)dt
+ funkcija h(x)
je
monotono rastuia.
00
-r -r
e-
f(
x)l
I0)dt - f(
x1l e'
f(t1dt
s'(x)= ={(x)'h(Ilrg
jer je
h(x)>o (zbog
/.r \2
li,n,a,) li
n,v,)
h(0)
=
0, aza x > 0
jerastuCa)
+ g(x) je
monotono rastuda.
b)
-r
tim
s(x) =
,r*[:'""0'
=
6*e'.|.(x)
-
,
'r+o-
''"
t
f("0'
'r--+o
f(x)
0
c)
.r
I
et
yltyt
.y
g(x)
=
?-
=
o za x * o a
Ie'
f6Pt =
o
I
fo@t
o
0
Da bi integral bio
jednak
nuli, funkcij a
f(x)
moru biti malo pozitivna,
malo negativna.
Kako
je
neprekidna, sledi da mora imati bar
jednu
nulu.
hdaci sa pismenih ispita
2) a)
Domen
-ts
2fi
<t
t +'11*2
D: xe R
Asimptote
Funkcija nema vertikalnu asimptotu.
n*{* + arcsin$l
=
t-
=
funkcija nema horizontalnu asimptotu.
..-t-[
t+ll*2
)
* * orrrin
2t{
=
m= lim
t*11*'
=t
.r-+1-"
X
.( zrl; ) . f"[;
-'-+t""[
t+1lr2
)
*-bI+11x2
:+ prava y
=
x
je
kosa asimptota.
Monotonost i ekstremne vrednosti
":
#ru*{7t-{;i
fi
---
(t +
'11
*'
)'
Nule funkcije
f(x)=0ex=0
f'(x) =
I +
,-(#)'
=,/+
2(t
-{7 )
s{7
rt
.
^tF
\,!-7
-
,l
f'(x)
> 0 za Yxe D funkcijaraste
Funkcija nema ekstremnih vrednosti.
,s o
=
j*, r,(
x
) =
:*rl,
.
;GL1, ..rt;,,J
=
*-
-
o
=
;
J=
t
3
lim
s-+/-
n*( t*
.t + r-[
Iz
l!+-':-----
-
!<.r<!
I s'11*'tt+ll*')
-l
.
ll -
---:----
--,
x e (-*,-l)
v (1,+*1
[
;Vr' (t +,lr'
)
4
(v
=-x)
'3
tg0
= f'(x) =
si[J
rt
* 1[7
t
hdaci sa pismenih ispita
283
tgY
=
.,h:t
f'(x)
tgd
=
lim
f'(x) =
-r
--r-/-
2
0 =
1'x)
2
(t=7x)
4
0=7x)
,)
=-
3
l=
)
)
t:
)
,e'
)
:
tl
*,
s1[7tt *{7
t
{7
-
* 1l*
+
:
,l
,(
x" (l
,J*r,
'J7
-
sil,
3
l<x<l
xe(4,-l)w(1,+6)
)2
;
4(t + 2{7
)
ffi
4(t + 2{7
)
:
g{;dl*2
+{*o
)
n^( t-
,-+/[
n*(t
.r-+-r-[
2
,Bo
=
.,Y,*
f'(x) =,r*n(,
.
?
3
4
3
Konveksnost, konkavnost i prevoJne
taCke
f'(x)
> 0 za x e (-1,0)w (1,*) funkcija
je
konveksna
f'(*)
< 0 za x e (@,-t) v (0,1)
funkcija
je
konkavna
Tadke (0,0),(1,1 *
|l
i
l-t,-l
-ll
""prevojne
tadke.
Grafik funkcije
f'(*\ =
2U hdaci sa pismenih ispita
3) a)
lnx
> 0 za .r > I >i#, > 0 za x > I * I(x)
-0
samo zd x
=
l
't
,t1t + t2
13
lnx
fit.;)'
,lu
+;
f
['( x1
=
I'(x)=0 e x=l
I'(x)>0zaxe(1,*)
I'(x)<0zaxe(0,1)
Funkcija ima minimum 0 za
funkcija raste
funkcija opada
x=1.
b)
lnx
I
=T
dx
"lG7
u=lnx-.*du=!a"
+v=l
=
*r,
_! _l
2(l+t1 z6=
(*=.ll
)
l*=*.)
-r,'(?)
-3
,
e . t*J7
Jt+"' ,+Jt+"'
u=u(x2
-xy)
,2-xy=t,u=u(t)
du
,O2u 2td2u
d2u
,
-
= -xu'.,
*
=
x'tt-,
--
=
-
= -Lt'. -
tuit2x
- l)
ay '' ay'
axay
fuE
I
2z - ?
-)-
I
--;--------;
az
= -t
z
-Liz
=
-
(z'-l)'
'
z
+c
4)
(t+x2)3
l+x2
bdaci sa
pismenih ispita
285
s)
I
]
L
r
t-
i
I
I
t_
b
I
L
1
I
)
I
I
)
I
I
t
)
I
It
I
I
;
I
I
I
I
I
]
I
I
I
I
;
I
I
i
i
lj
I
]-
i
I
l.*
t
t
,
t-
-
u; + (ry
-
2x2
lui
+ x2ui *
+
= -h(x2 - ry)
'
x-
-r)
-tul-r'.+L=-ht
ttt
t2 ui + tui
-
u
=
tlnt (Ojlerova diferencijalna
jednadina)
1-sz 9z=lnt
ui
=
e-'ui, u',
=
e-2'(ui
-
ui)
"2'
r-2'
1ul -
u) + e' e-' u'-
-
u
=
ze'
u'--u=ze'
u'--u=0
,2
-l=o=r,=1,r2=-l
ilh=ct€=+cre-'
ul-u=ze'
uu
=
z(Az + B)e'
= 1Az2
+ Bz)e'
u'u
=
(Az2 + (2A+ B)z + B)e', u',
=
(Az2 +(4A+ B)z+ 2A+ 2B)e'
(Az2 + (.4A+ B)z + 2A+ 28)e'
-(Az2
+ Bz)e'
=
ze'
4Az + 2A+ 28
=
z + 4A
=
1,2A* 28
=
0 > A
= 4,,
= -4
44
u
=1(z'-z)e'
P
4'
u=uh+uP
I
tt
=
cfz + cre-' +;(22
-
z)e'
. )
cz
*t'1,
(tn2(x2
-ry)-ln(x2
-xy))
u=ct(x"
-ry)+Gt-1"'
t'
y=ze-'
,
y'=(z'-z)e-'r, y'=(i
-22'+z)e-''
1z' -
2z' + z)e-'' *
J-12'
-
z)e--' I
J-
ze-'*
=
I
X-l
L-t
,'-(r- '\r'-r'
( x-,f/
, )i-2 ,
-r
z
-_z =
e
x-l
z'= p,p= p(x), z'= p'
Tadaci sa pismenih
i
,' -
ff
n =
e'' (linearna
diferencijalna jednadina)
p=uv,p'=u'v+uv'
,', a uu'-! uv
=
er + u,v*
(r,
-
#
r),
=
,'
,'-'-2:u=o
=
dv-x-2*=(r-
'
\*
x-t
v x-l
\
x-l)
l+= tax-/-a,*
hlvl= x-tnlx-4
=
* .^lA=
y
- ,..'^lA
=*
e'' . du
u.--
- =
s'' 2
"
=
x_t *
lau=l{x_I)dx+
u
x-l
dx
_ _
x-l
*
e't
. , x-l , €-,
'
2 x-l
2
- '"
x-I
y(0)
=
z(0)
- 0, y'(0)
=
z'(0)
-
z(0)
=
r'1a1
= -l
2
t1
--;1=-.1-C=C=0
22
, x-l
"
a
-
-e
2
(x
-
t)2
=++c
2
1) Data
je
funkcija
f
(x)
=
A
t"
-7
*B
xlnx
C
x"
-x
,
x30
,
0<x<1
,
x=7
, x>l
lnx-x+1
Da Ii se mogu odrediti konstante
A, B i c tako da funkcija bude neprekidna.
'
Tadaci sa pismenih ispita
3[-
, 2) a) Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije
l(x) =
#
,
U) Naiinuleiekstremnevrednostifunkcije I(x)=i
g"
.
,
o
t+l
,
st Naei
lYcsYe\*
.
.
eJ*
,
4) a) Naii op5te re5enje diferencijalne
jednaCine (4x
+ 3y + I)d.x +
(x
+ y + I)tly
=
0 .
u)l
, b)Nadiekstremnevrednostifunkcije z
=
x +, +I
pod uslovomdaje x2 + y'
=
!2.
, 5) Pokazati da se smenom I
=
x + e' diferencijalna
jednaiina
, (1+e")y'-(1+3e'+e2'1y'=(1 *e')3(x+e'+c"e"
)
,
rvodi na diferencijalnu
jednatinu y'
- !' =
t + et, a zatim nadi njeno op5te re5enje.
,
Re5enja:
,rl
'
Y=;'r9lnY=11nt
t,
'
!'=lnx+!*=y'=x'(lnx+l)
:'x
. x'-x
-.
x'ilnx+l)-t -.
x*llnx+t)2+x'!
,
iim-- lim :
=
hm----7-=-/
x-+f ln,r-.r+l .r-+t*
,
_l
.r-->t+
,x^*2
C=f(l)= lim
f(x)=
lim
f(x)=C=-2
. x*
-
*''t'
,.
,'rili-* r,
. lim-= 41n--l
.r--tl- xlkx .r-+l- lnx+l
, l+B=-2>B=-3
,.
x''-x
,.
x*(lnx+l)
.
I
=
ttm
=
lim x''
=l
t)0+ xlnx x-+o+ lnx+l .t-+o+
Y =1-'3lnY=Y1n*
L
lim lny= lim xlnx= lim
lnrx
=
lim
xi
=0=
lim
!=e0 =l
.
-r-i*
"
..-o*'''
'
x-o*
I
x+0+
-
l
-r-+0+'
**2
,
A= lim
f(x)=-2
r+0+
2)
Domen
x+l*0=x**l
D: .x e (4,-l)
v (-1,*)
Asimptote
ti*-F;- t- +priva x
=
.t-+-/r x * -1
-/
je
vertikalna asimptota.
Nule funkcije
f(x)=0ex=0
2-x
=-
3'117(x + t
f'(x) =
_2(x+1)-3x
31lx(x+ t)2
.tln
Ury
* =
0 +prava y
=
0
jehorizontalnaasimptota.
.r-+t-
X * ,1
Funkcija nema kosu asimptotu.
Monotonost i ekstremne vrednosti
#o*u-{7
(x+l)2
+++++++++++++ --------
f'(x)>0zaxe(0,2)
0
funkcija raste
f'(x)
<0 za xe (*;l)w(-1,0)w(2,+*)
funkcijaopada
Funkcija ima minimum 0 za x
=
0. Funkcija ima maksimum
)2
2-x
{Z
-zax
3
_.,
I
3
Konveksnost, konkavnost i prevojne
taCke
-{*t*+t)2 -Q-'l-4
x2
1x
+ lla
f'(
x)
kdaci sa pismenih ispita 289
_
t
.
-
3x(x + l)2
-
(2
-
x)((x + t)2 + 6x(x + t))
g
{7tx+
t)a
2 2x2
-8x-l
=-.-
9
l,l*o(x+t)3
2x2
-8x-
I
=
o(+ r/
=
r-*
=
4,I2,xz
-
3x(x + l) + (2
-
x)(7x + l)
1[7(x + t)3
I
9
=r*+=4,12
2x'-8x-1
(x+1)3
f'(x)
-l x,
x2
f'(x)
> 0 zax e (-1,x,)w (xr,+*) funkcija
je
konveksna
f'(x)
< 0 zax e ( 4,-1)
v (x,,0)v (0,xr) funkcijajekonkavna
Tadke ( x,,
f
( x,
)),
( x
2,
f
( x
))
su prevojne tadke.
Grafik funkcije
Tadaci sa pismenih ispita
b) I(x)=Q6y=Q
3l-
1'X
t (x)
-
-
x+1
I'(x) > 0 za x e (-1,0)
v (0,+*) funkcija raste
I'(x) < 0 za x e (*,-llfunkcija opada
Funkcija nema ekstremnih vrednosti.
3)
l=F*
=
I*!9*=
(,*
=
t
=
e-(dx
=
dr)
=
!:Ydt
=
r#
=
r#,
=(!*;
i
*)= i
ryf==
[F^;:
I
=
'
z'tt-z
lar=-ZrAr1
=
)t
7j4'
= -r
u
+rf
=
1
**, =
1
*
-
r,,ip7,
=
(u=s=du=ds
\
=lou
=
r,=ds
=
v
=
+l=
-i{frl
,*a.
lrtfi
=
\
fl-s')'
2(l-s'))
f-e")
__T)*,
,
4x+3y+l
v=4
x-y-l
lt ;l
D=l l=-l*0
l-t
-4
x=X+d,y=Y+F,y'=Y'
u,_4X+4a+3Y+3p+l
-X-a-Y-p-t
4)
a)
Tadaci sa pismenih ispita 291
, (a+38+1=0
,
-a-B-l=0
Re5avanjem sistema dobija sea
=
2,
P = -3
.
v
'
u,-4x+3Y
-4+3V
_x_y
_t_+
x
' Y
-
t)Y'=t+Xt'
,x
r
-!:J-a,
=
tg-
-t
dt
4#= I#
>
-tnlt.4-*=
hlxl+tnc
' Jft+2)z
'x 't+2
*lL *
) -
-t-
=
mlcxl
=
-
mF:
4
+ zl-
--l
=
hlc( x
-
4l
lX I l*2
"
l*-2 I
t+J+Z
'
X x-2
x-2
=hlc(2x+v-/)l
2x+Y-l
J
'l
I
b) F(x,Y,l)
=
* + y + I + ),(x2 * y'
-;)
aF
=l+2Ltt=Q2r--l
' Er 2X.
,
ar
=l+2.Lv=o=r--
1
Ey 21
,aF)il
M=*-+Y'-1=u
'llt
-+-===i,=l,ir=-l
qrt'
t* z
:
,
t=lt=-*,*r=yr=*
Tal';re ef*l-lt ,
W!,lt
sustacionarnetadke.
4=2).,*=2x,!'!
=o
dx' dy' dxdY
'
riferenciranjemuslovadobijase 12 + y'
= I
* 2xdx + Zydy
=
0
=
dx
= -dy
.
'2
r atua ee!,-lt
292
Zadaci sa pismenih
ispita
d2 F
=
2dx2 + 2dy2
=
4dx2 > 0 +funkcija ima uslovni minimum 0
rarka ar!,lt
' 'it't} 1
' : ...'
u tadki eel,-|t
u tadki alr,ll d2F
= -2dx2 -2dy2 =4dx2
< 0
=
funkcijaimauslovnimaksimum 2
s)
(1+e*)y'-(l
+ 3e* +
"2'')y'=
(l + e'')i(x+ e* + e'e"*
)
t=x*ex
, dy dt ,..
y'=++=yi(l+e:)
dt clx
y'
=
dd
=
*,r
+ e''
)
+
!ie'* =
*,*,r
+ e'
1
+
tie* = ti{t
+ e'
)2
+ yi"-'
( I + e-
)(yi(l
+ e*
)2
+ yi"*
) -
( I + 3ex + e2'
1yi1
I * e*
) =
( I + e'
13 1
x + e'' + e* e"'
)
litt
+ e''
f
+ yilt + e'
)i = 1l
+ e''
131x
+ e'' + e*
.
e"*
)
Yi-Yi=t+et
'
Yi-Ji=o
,2
-r=Q1rt=0,rr=l
!6=C1*cret
'
Yi-ti=t
!u, =(At+
B)t
=
At2 + Bt,!'r,
=2At+
B
,l|1
=2A
2A-2At
-
B
=
t
=
-2A =
t,2A- B
=
0 a /
-
-1,,
= -,
I
!,,,=(-=rt-lY
'
Yi-ti="'
y
p2
=
Atet,
!'r, =
Ae'
1t
+ l), y;,
=
Ae' (t + 2)
At+2A-At-A=l*A=l
\t
=
Iet
"Pz
! =
ct + cre' +
r-i, -
l)t + te'
! =
ct + cre'**"' *
-ltt
+ e''
)-
I)(x + e')+ (x + e'r
)e'(+e'
hdaci sa pismenih ispita 293
?.0.11.1999.
f) Data
je
funkcija
f
"'
-
r"u'
I r-sizx
f(x)=l
A
t
lN"o,
*17
x<0
x=0
x>0
Odrediti konstante A i B tako da funkcija bude neprekidna.
,
2) Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije
I(x) = -(x
+ 2)ei
*
'
)r,. 3) Nadi 1(
arctsx
*
'
) r, . J)
'I\au'|
Jlw-m)'*' /
4) a) Naii dva puta diferencijabilnu funkciju u.=
f
(1+ r+J+xy) ko;a zadovoljava
diferencijalnu
jednaCinu
d2ulduI
+- u=7+ ln(1+x+y+xy),
u taikama sa istim
a
ara, 1+ydx'I+x+r+.rJ 7+x+y+xl
5) Naii op5te re5eqie diferencijalne
jednatine
f -fit'*;!11=
x
-
7 ako se zna
da njen homogeni deo ima
jedno partikularno re5enje oblika
!
r
=
b + e* .
Re5enja:
1)
ttry_f ( x)=
:*.
f
( x)=
f
(0
)
.- e't
-
esinr .. e''
-
et''* cos x
ltm
-=
ltm
-=
llm
e'
-
e"in-'1cos2 x
-
sinx)
.r-+0- x-sinx r-rll- l-cosx ,t-+0-
sinx
.. e'
-
"sin'r1-2cos
x sin x
-
cos x + cos x(cos2 x
-
sin x))
r-.--- - ' r
--
-14
A-l
.r-+0- COS X
b) Nadi ekstremne vrednosti funkcije z=x!+r+y+f
koordinatama pod uslovom da
je
x2 + y2
=
1 .
-2
sin2
!
I I
kos'r-l)L
fin
---J
lim(cosx)7
=
fim(l+cosx-l1*'-"'^*
"*z
-"'-o*
''2
=e
.r+0+ .r-+0+
_L,
="-l =4-B=Ji
J"
/ \2
{.i,j l
-2
tinl
2l
,+o+l
'r2
|
trl
294
hdaci sa pismenih
ispita
2)
Domen
x*0
D: xe(*,o)w(0,*)
Nule funkcije
f(
x)=0 a x+2=0 e x=-2
Asimptote
!
lim (
*(
x+ 2
)ex )=Q
x--+0-
!
lim_( -{ x+ 2
)ex )=

sprava
1,=0
ie
veltikalna aSimptota
x+0+
!
lim (
1
x + 2
)e' ) =
4* + funkcija nema horizontalnu asimptotu
J-rt-
I
m=- lim
'+2
ri
=-l
'
x--+t-
X
!!
tim
4l-e' )-2=
lim
l-l'
-r=
.r+t6 ,-f-
!
x
!1
_er(__;)
!
=
lim
---*--tr:-
-
2
-
lin (
-e' )-2= -3
=pravd
y
= -x -
3
je
kosa asimptota funkcije
r-+t!"
,
r-t!r"
_?
Monotonost i ekstremne vrednosti
l-1-l
f'(x) = -"7
(t
-
I#,
-
-
x2 +-x + 2
r;
x' x-
-*2+x*2=0ex,=2,xr=-1
-l+x+2
-t2
f'(x)
> 0 za x e (-1,0) v (0,2) funkcija raste
f'(x)
<0 za xe (*,-l)v(2,+*) funkcijaopada
Funkcijaimaminimum
-/
za x=-/.Funkcijaimamaksimwr
-ali
za x=2.
e
!-*2+,
'
tga= tim"-j=2lim4=2fim
x+0' x' -r-+0- X' .r--r0-
tll
n= lim((-x-2)el +x)7 lim(-xex +x)-2 lim ex
=
J-+t6 r-+t- J-+i!o
I
Z
_!
e-(
=2
lim
-t+0-
-2
I
-T
,r'
=4lim
'r
-
t
t
',-'i_
_!

'''--;
e
't
x'
Zadoci sa
pismenih ispita
295
I
-) !
=4lim
--4
lim e-r
=0)d=0

.t ._T
x'
Konveksnost, konkavnost i prevojne tadke
!(
-,2
+x+2
.
(-2x+t)*'-2r(-r'***2)l-
+ -5x-2
f,(x)=,=[_f,.7)=,,7
+,+ + + ++ + + +
_-
- - - - - - - - - -
"'
-5x-2
--5-
f
'(x) > 0 za x e
f
*,-11
funkcija
je
konveksna
J
f'(x)
< 0 za x e
e1 ,ol
w (0,t*) tunkcija
je
konkavna
J
Tadka
e+ ,-9r;i lje
prevojna tadka.
'
5'5
Grafik funkcije
\
2
-2Y OI
-3
r
Jrr
\\
296
hdaci sa pismenih ispita
3)
'
'.arctSx '
dx
'
.x'(l + x'
)
u=arctgx=du=#d^
. I . tl+x2-xz ,dx , dx I
dv
=;@dx
=
v
=
l;TAd*
=
17- l7;7
arctsx
I
ffH.
= -o,,ts*(!
+ arctsx).
I
ffi
.
I
ffi-
=|ru=
='
o,)=
1
-*rtg*(|
* arctgx) -
I#
d* *
[
tdt
= -arcts*1!
+ orrtg*,.
I
+
-
-
I
;F
o- *
+
= -o,,ts*(l
+ arctgx).
!
+
-
I
;F
* *
*
=
= -orrts*(l
* arctgx) + tnlxl-
lnp
*
"l*
larctg2
x + c,
I
I
d-,-=l
I
d-r=l
='ot'
c-r=l
='ot'
d-r=
'sin2x+cosx' 2sinxcosx+cosx' co( x(2sinx+l)' (l-sirf
DQsinx+I)
=
(sinx
-
t > cos xdx
=
dt)
=
I
*#r* r=
*t*-it*.Itfi
=
= -
*,4,
-
4
-
1,,4,
+ tl +
J
ulzt +
\
+ c,
= -
t,r4,
-
sin xl
-
1,4r+
sinxl +
2
nlz rin, + tl + r,
kffi+
#)dx
= -arctgx(l+
arctsx)+ /nl-ul
-
i^V
+,'l +
lo,,,s',
-
-
*,,t,
-
sin rl
-
l*V
+ sin r'l *
Jnlz
sin x + tl+ c
4)
a)
l+x+y+ry=t+u=
f(t)
+ =f:(t+y)
dx
+= fi(t+xxt+y)+f;
ctxoy
f:(t+x)(1*,t*fi-*fi(t+v)+
I+
7=r+ffitn(t+x+v+ry)
fi(
1 + x+ y + xy
)+ fi- fl
+#f
=
t +
t#h(
t + x+ y+ xy
)
kdaci sa pismcnih lspita
297
ff.'+L=l+lnt
tt
i
f:+ f =
t * ln t (Ojlerova diferencijalna
jednadina)
1=gs 2s=lnt,t>0
fi= f',"-' , f:=( f:- f :)r-2'
e2'(
f:- f;)e-2'+ f =e'
+r
,
fi- fi+ f =e'+s
f{-f!+f=o
12-r+I=o t r,=4,r=+
fn =
ri ( cr r,rE, * rr ror$,
I
fi-f!+f='
fo,=As+8, fi,=A, fi,=0
-A+
As +B
=s=
A= l,-A+ B
=0*
B
=
I
f,r,=s+l
fi- fi+ f ="'
f p, =
Aer
, f'r, =
Aes
, ff,, =
trgs
Aet
-Aet
+Aet
=er
*A=l
f
r,
='r
u
=
ri (
",
rin+, *
",
*rf ,
)+
s + t + e'
u
=
[( r, rn$n, *
",
cor$mt
)+
tnt + t + t
= l
;J;G;
G
t
singh(I + x + y + tr) * rr ror{ h(t + x + y +
ry))
+
+ ln(l +"r + y + xy) + I + (1 + x + y +
ry)
F( x,Y,)")= I + x+ y +
ry
+ X1 x2 + y2
-
t
)
*=,*
y+2)x=o
#='*'*2)'v=6
aFaa
il=r'+y'-l=0
I
a
I
I
b)
298
Tndaci sa pismtnih ispita
ReSavanjem sistema dobija se
t
^
JV*t
xt
= lt =-t-a
4=--
'12
2
t
^
J7-t.
La
=
Y1=--:-e tu=-
Jz2
radke et4,4t i
42 ,12
,_'1"
=r^,
d!l
=2t,
dx' dy"
I
-
*l
su stacionarne tadke.
"t2
a2F
ara)
BF+,
,,lZ
Diferenciranjem uslova se dobija x2 + y2
-
I
=
0 s 2 xdx + 2 ydy
=
0
=
dx
='dy
-
raika
n#,#,
d2F
=eJr-t)dx2
+t-J-z-t)dy2 +2dxdy=(4-l)dx2 +FJT-l)dyz
-2dv2 =
=
(4
-
2J7)dy2 < 0 s funkcijaimauslovnimaksimum
)-A
utadki
n#,#,
racka
N-fi-rtt
d2F
= di -
t)a*' +
d, -
t)dy2 + 2dxdy
= 6ti -
tpx2 +
d2
-
1)dy2
-2dx2
=
(2J,
-
4)dx2 < 0 + funkcija ima uslovni maksimum
i-A
u tadki B(
-+,-
2 ,lz
s)
.Xrl
V-
-*
y'
+---!
=
x- I
'
x-1' x-l
lt =
en +b
, li =a€M , !1 =
a2e*
o2r^-' or*+
I
(e*+b)=o
x-l x-l'
(
x- I
)a2e* -axe*
+e* +b=0
"*(4a2
-a)-q2
+l)+b=o
x( az
-a)-a2
+I=0
,'b=0)a2
-a=0
n-az + I
=0)a=
I
=
!t=ex
I
T
).
!=zet
y'
=
e'( z+ z' ),
y'
=
et( z'
+22'+ z)
e*1 z' + 2z'+ z l-*i"'(
,'*, )**e'z=
x- I
e' z'
+ e*( 2
-4)r'
*"'1 I
-
x
-a4
rr=
x- I
x- I'- r- I x- l'
z'=h
hdaci sa
pismcnih ispita
e'h'+e'12--)n=x-l
x-l
h' +
*- 2:
h
=
!
=1
([nearna diferencijalna
jednadina)
x- I e*
11
=yy
) h'=ll'v+uv'
x-2 x-l x-2 x-l
uv+uv +;uv=T > uv +(v +f,7v|u=ar
. x-2 dv 2- x ,dv ,2-x
ri+-!,=0 )
-=-y
+ l--l-d\
x-l dx x-l 'v 'x-l
tnlvl=
J*r
=
2 tnlx
-
4- I
x
+*x
=
hlx
-/l -,
=
v=( x- t
)e-'
u'(x-lrl
-x-l
) {=l > du=dx
' 'ex
e'
!at=tax
=
u=x+ct
n=l{ r+ct
)
> z'=4( x+cr
)
1=!e-,( xz +( ct
-
t)x<t
)ar=(u=
x2 +.( c,- I
)x-c11lv=(2x+c' -
I ldx\
'
[d,
=e-'dx)v=-s-x
)=
(u,=2x+c,-l)du,=2dx\
= -e-,
( x2 + ( c
t -
t
)x
_
c
1
)
+
[
e-, ( 2x + c
t -
I
)dx =l;,
:
"_,;
=
r,
=
_.r_,-
-
)=
= -e-*
( x2 + ( c,
-
I
)x -
c
1
) -
e-' ( 2x + c
r -
I
)
+ 2l e-' dx
=
-
-e-'(
xz +( c,
-
t
)x-c, )-e-'(2x+c1-
I
)-2e-'+c2
! = -x2 -(
c
r -
I
)x -
2x
-
3 + c2e'
01.02.2000.
r) Data
je
runkcija :
f
(x)
={r:;:f
;
,,:aoo
a) Odrediti A tako da funkcija bude neprekidna u nuli.
b) Nadi prvi izvod u nuli.
c) Ispitati neprekidnost prvog izvoda u nuli.
2) Data
je
funkcija :
f
(x)
= L.
ill*t
-
t
a) Detaljno ispitati i nacrtati grafik date funkc[ie.
b) Nadi povr5inu ravnog lika ograniCenog sa krivom y
= l(x)
i pravama
y=0rx=-7rx=0.
300
hdaci sa pismenih
ispita
3) Nadi
Jf---%
+ xtnx)dx.
cos' xrl6 sin' x
-
7
4) Data
je
funkcija u
= f(x -
2y + 2z),gde
ie /
dva puta diferencijabilna funkcija.
a) Odrediti nepoznatu funkciju
f
tako da funkcija n zadovoljava parcijalnu
diferencijalnujednaCinu
*
* 4y
-
2u
=
2(x
-
2y + 22 + ex-2t+22
)
za
ExEy dx
x-2y+22>0.
b) Ako
je
f(x-2y+22)=y-2y+22
nadi ekstremne vrednosti funkcije r pod
uslovomda
je
12 + y2 + 22
=
l.
5) Data
je
diferencijalna
jednaCina
z(1+ x2
)y'+
2xy'- 2y
=
4x2 + 2. Jedno re3enje
odgovarajuie homogene
jednaCine je
oblika
!
t
=
x^. Nadi op5te re5enje date
diferencijalne
jednaCine,
a zatim ono reSenje diferencijalne
jednaCine
koje zadovoljava
sledeii poCetnl uslov : y(-I)
=
0, y'(-11
=
6.
Re5enja:
1) a)
lim (sinx + A)
= f(0) =
"o
=
I * A= I
.r -.)/r-
b)
lim
f'(x)=
lim cosx
=
I
.t-+0- -r-+0-
lim
f
'(x)
= f'(0)
=
prvi izvod
je
neprekidan u tadki r
=0.
-r--+0-
y-(e+x)'i"'
lnY=yin*ln(e+x)
'
v' sinx
!-=cosxln(e+x)+-
y
e+x
y'
=
(e + *1''n''(co, x ln(e +r,, .
#)
\
f'(x) ={{"
* *l''"(cos x tn{e + x) +
H
',
:i3 I
I
co.T .r
f'(o) =
I
c)
Zadaci sa
2) a)
Domen
xj-4*o*x*1lZ
D: xe(-e,{7tudl7,*)
Asimptote
Nule funkcije
f(x)=0ex=0
=
lim
.r
-rt-
limL=6
.,-W* Ll*t
-
q
limL=*
.r-{?- 1l*'
-
d
li* L=
t*
=
funkcija nema horizontalnu
asimptotu
x-+*
ll*3
-
4
I
j=
,*""
x
=
114 je vertikalna asimptota'
n= tim(r__
.r-++"[{/r.r
_
4
1[r'-4-'
x
-t
ll*'u
=
!
-x213x3 -12-ix3)
s{(f
-
t)a
-r) =
li,
)
*+t-
lim
-r-t1-"
,'l=
)
I
'=(
13
-
4)'
=
lim
-r
-+ t-
Monotonost i ekstremne vrednosti
*'-4)'
I
-7
2
'4)-1
-sx2
6x(x3
-
4)
-
3xa 3xa
-
24x
ftl(x3
-
q)4
sll{x3
-
t)4
x1x3
-
81
1l{
*'
-
t)o
k= lim
{*'u
=
.r-rt*
X
''* 1l(*j
-
4)o
--.--- ++++++++++++++
l-a
f
'(x) > 0 za x e (@,0)
w (2,+*)
funkcija raste
f'(x)
<0 za xe
e,{-a)wd[7,2]
funkcijaopada
Funkcija imaminimum
A
r x
=
2imaksimum 0 za x
=
0.
.4lt
Konkavnost, konveksnost i prevojne
taCke
Wro,
f'(x) =
4( x6
-
4)8
8(xi + 4)
-6x3
+8-x6 +8-r'?)
-
ll(*t
-
q)'
tlrrt
-
tf
xi +4
=0<+
*=-1,17
-'J-t i
i
i------ -
i+++++
-
i isJZ
++++i-------------- i+++++
-'J4 {7
l+4
l-+
f'(x)
f'(*)
> 0 za x e (*,-117)vdl7,+*l
funkcijajekonveksna
f'(x)
< 0 za x.
F{7,{71
funkcija
je
konkavna
Tadka
t-{2, X-{7/)
je
prevojna tacka.
Grafik funkcije
stn x
b)
3)
,
= -
!,#
*
=l'.',;o==,,i))=
-l
+,
= -!
tdt
= -
+
= -,
=-Ldlta -{xt=fi
=ffi
2'-
2
"or'*JG
*-t ,or'*JGR1
(cosx=t
\ dt
*1-
sinx=at)=-lGF=
smx
at
=[
I
-;
z'
(,='
)
=
[''
='-
5)=t
5-6t2
1.. u Jfr
=3lou=3*', =T*'
4)
x2-I
=7{tnx-1)+c,
kffi
+ xhx)dx
=W
*
l,n,
-
lt
*,
a)
x-2y+22=t+u=f(t)
du_dudt
_.,
d2u duiil
^.
t=?[;f,=u,'
56= a, a5,=-zu;
-24*4ui-2u=2(t+et)
-{+2ui-u=t*e'
-ui+Zui-u=0
-12+2r-l=0
=r,=12=l
uh
=
cft + crte'
-ui+2ui-u=e'
ur,
=
At',',,'0,= A(2te'+t2e'1= Ae'12t+t2
1
u'p,
=
A("'(2t+t21+e'12+2t))=
Ae'02 +4t+2)
-
Aet(t2 + 4t + 2)+ 2Ae'(2t + f
)-
At2e'
=e'
+
-2A=
I + e=-!
L,
2
uo,
= --t'"'
-4*24-u=t
uor=At+8, u'or=A, uir=0
2A-At-B=t:+A=-1,
B=-2
uor=-t-2
u
=
c,et + c.te'
-!t'"' -
t
-
2
t'2
u
=
c,e-'-2!*2' + cr(x
-
2y + 2z)s't-2t+zz
-
lo
-
2y + 2712s*-2r+22
-
(x
-
2y + 2z)
-
2
F(x,y,X')
=
x
-
2! + 2z + 1{x2 + y2 + 12
-
11
b)
s)
L=t+2k=o=t
I
dx
t=-7,
L=-z+2),v=0=
I
Ev
Y=7
L=z+2uz=o*r=-!
dz
)'
aF)))
23vz+vt+z'-l=0
il"
I t t
A,2=2=1,=3,7.=-1
4rt*7*7=t)
4 '
2.' 2
Stacioname tadke su:
*-+,i ,-]t
,u x,
=
1
i 84'-i'i, za )',
= -
1
?'\
=
r^,
dlI
=
21,,
dx" dY'
racka o,-: ,i
-1,
,'l^
=
r^, !'! =g = ?'! =o
dzz
a.rly dxdz dyd,
d2F
=
3(dx2 + dy2 + dzz) > 0
=funkcijauimauslovniminimum
-3
utadkiA
Tacka ul .-2 .2 I
'3
3 3'
d2F
=-3(dx2
+dy2 +dr2)<0= funkcijauimauslovnimaksimum
3 utaEkiB
lt =
x'
, !'t =
mJe'-l
, Yi =
m(m- 1)x^-2
(l + x2
)m(m
-
l)x^-2 + 2x' mx^-t
-
2x*
=
0
m(m-l)x'-2 +m(m-l)x^ +2mx^
-2x^ =0
1m2
+m-2)x'+(mz
-m)x'-2
=0
*2 +*-2=o n m2
-m=o
m= ]v m=
-2
n m=0v m= I
m=l )
lt=x
! = 41 =
zx,
Y' =
z+ xz',
!' =
z' + z' + xz'
=22'
+ xz'
(l + x2
)(22'
+ xz'1 + 2x(z + xz')
-
2xz
=
2(2x2 + 1)
x1l + x2
1z'
+ 2(l + 2x2
1/ =
2(2x2 + l)
/=p
x(l + x2
1y'
+ 2(1 + 2x2
1p =
2(2x2 + 1)
,
2(t + 2x2
)
2(2x2 + l)
ua-u--
x(t+x2)' x1l+x21
P =
uv,
P'=
u'v + ui
, , 2il+2x2) 2(2x2+l)
Uv+ltv +-*U.v=--
x(l + x') x(l + x")
u,u +(u, *
z(t + zrl)
u\u
-
z(zr' +
_t)
( x(/+rzl
)
x(t+xz)
,.2(l+2x2)
^
dv 2(t+2x2)
=:-=--
x(t+xz) dx
x(t+x21'
I
dv
=
-,
o*' *
?.
,dx
= -2[+ -
I#-
r
v
t
x1l+x2
tnlvl=-2tnlxl-tny*2 +t)=k+
-+y=
+
x'(x' + l) x'(x' + l)
I du 2(2x2 + t)
triT=,,1u;,
4y
=
(2x + 4x3
)dx
+
lau=2!xdx
+ l[x3ax ) u
=
x2 + x4 ict
=
x21] + *21+c,
I
p
=
u.
"
=
Afu(x2(t
+ x2
1
+ c,)
=
t +
#
t)
-r_-
.
-P
s
=
!
pdx
=
ltt
+
ffi,a-
=
* +,,!#*
=
x + ct([**'
lfpt
=
I
-x-ct(-+arctgx)+c2
! =
xz
=
*2
-
c,(l + mrctgx) + crx
19.02.2N0.
1) Dati su nizovi
{a,, }
i
{a,, }
sa op5tim itanovima
o.
= $* -'=l-
*... *
--I-
i
t-
=
-L* --l-
*... *
-L.
n
{nn + t
{nn *j
'-
{"\6"
"'-
,[sn, I
'
,[s^,
-
r-4"'r
rt'
Proveriti da li nizoyi
b,l
i
{t,,}
imaju granitnu vrednost.Da li su dati nizovi Kosijevi
u prostoru
R ? Odrediti taike nagomilavanja datih nizova.
2) Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkci.ie
.f
(x)
=
lt;.'
-
trr' .
a) Da li funkcija
f(x)
imaprimitivnu funkciju?
b) Da li
je
funkcija
f(x)
integrabilna?
7-adaci sa
pismenih ispita
307
c) Naii
I
l(*)ar.
6
a)Nadiop5tere5enjediferencijalnejednaCine
,'=
I
+
I -
1
.
-
2x-y-2
b) Nadiekstremne vrednostifunkcije z
=
2x
-
y
-
2 pod uslovom daje 12 * y'
=
1.
Prelaskom na inverznu funkciju funkcije y
=
y(x) reSiti diferencijalnujednaiinu
y't' + 2(y')2 y'
-
3(y')2
-
(y')4 +
(y')s (y * e-2t
-
2x)
--
0
Re5enja:
1)
4)
s)
,ffi
r xJi!
=
-:ArCStn---l
=
.13 .15 o
liman=tim&=tim&=6
6nlll-6n
-----j-?4-4L
L:(:
llna+6n
l,lna+t
{na+2
llna+6n
{no+t
6n
r
=$4=+/
' ilt
J 5n'
-
3t'
ilr
n
Itl
limb,=l+x=l
n'@
o,tl
5-3x'
o
I .J7
=:AfCSlll:
J: Js
Niz
{a, } 1"
konu"rgentan, KoSijev, ograniden i tadka nagomilavanj a
je
6 .
Niz
{a,}
je
konvergentan, Kosijev, ograniEen i tadka nagomilavanj aie
$rrrrh#
.
2)
Domen
D: xe R
Nule funkcije
!=0
a xj
-12x2 =0
(+
x2(x-121
=g
a x=0v x= 12
3(1
-
*'t
308
kdaci sa pismenih
ispita
Asimptote
Funkcija nema vertikalnu asimptotu.
fi* llr'
-
f2t'
=
te * funkcija nema horizontalnu asimptotu kad x
-)
+6.
.r-+t-
I
-
J(,
tzl
1lt'
*
)
x'-8x
f'(x)>
0 za xe (*,0)
u(8,r*) funkcijaraste
f'(x)<0zaxe(0,8)
funkcija opada
Funkcija imaminimum
f(8)=-6,35
za x= Simaksimum 0za x
=0.
tga= lim
f'(*)=
U*
&=+@=
o=4
-
x-+tl- -r-+tz
Jllf
_
l2x2
)2
2
tgT= tim
f'(*)=
ti^9= lim9=
.r-+o+ ..-0*
{(xJ
_
l2x2
12 '-+0*
Jt xa(x
_
l2)2
11
=
lim
"r{t@
.t --r t""
lim
-t-+t-
=l
-x)=
lim
r-t!"
I
a
'(-t2
!
3
t-12
x
x
=-4+pravay=x-4ie
I
--;
x'
kosa asimptota.
Monotonost i ekstremne vrednosti
f'(x) =
1,r'
-
1zx2
fl1jr2 -
24*)
--
x(x-8)=0Qx=0vx=8
=4
lim
-r-+1""
*2
-8,
4l(wF
=
tim
=;!-
tim
-L = --L
u^
..-+n*
{(r
_
t2)2
x-+0,
ll,4
.:1144.,)0.
=-g
ti.L=<=) p=_i
'\1144
'-tr'l*
,r-=
VI
$
hdoci sa pismenih ispita 309
Konveksnost, konkavnost i prevojne tadke
f
z*
-
slffi- t2*')'
-
(*2
-
a4l1x3
f'(x) =
(x3
-
l2x2
)4
f'(x)
> 0 za x e (*,-12) funkcija
je
konveksna
f'(*)
< 0 za x e (121*)
funkcija
je
konkavna
Tadka (12,0)ie prevojna tadka.
Grafik funkcije
1
-
l2x')
r
3(x'
-
8x)
3)
a)
.,ty;*
f
(x)
=
lim
f
(x)
=
.r-r0-
.,!*f
r't =
b)
-
nm x2llt +Jrj
=o
-r +0+
.. sinx
^
hm
-=u
.r-+o- sifl x + cos x
lim
f
(x):+ funkcija
Ik)
je
neprekidna, pa ima primitivnu funkciju
-r+{)-
Kako
je
funkcija
f(x)
neprekidna, ona
je
i integrabilna.
310 hdaci sa
pismenih
ispita
c)
r--------- 1!
(-;=r=r=r;l
.
t
I
*'ilt *
Jia* =
!x21t
a *z
f
a,
=l*
-'r-_r^ -'
l= it,
(t + t1l dt
=
ldx=zt
3dt
)
=('r:
:l,lo,-
t
=
z3
-')=
1t"'
-
t)3z2dz
=
2!('6
-'i
)d' -
"+
-
l'
*',
=
=+i[i.,r -z{u.,r
*ct
=iffi -:i|-i
.,,
1
sinx
*=l
tB*
,,r=('r*='7'=arctst)=[
t ]
=dt= )
sinx+ror**
- t
rsr+l*
la*=t'7at )
r
t+t
t+f"'
= -lt*.
it#"
= -l^1,
.,t.
ltfr
o, *
ltfi
o,
=
= -
!
nl, *
4
*
ll,,
+ tl+
!
ouryt + c
2
:
-
*
^Vr.
* tl *
!
nlts2 x + tl*
l,
*,,
4)
a)
, x*v-l
y=:
'
2x-y-2
It tl
D=l l=-3*0
12
-11
x=X+d,y=Y+B,y'--Y'
a+B-l=0
2a-9-2=0
Re5avanjem sistema dobija se d
=
1,
f =
0 .
x=X+l,y=Y
.v
1+-
=
_x_
2X-Y
.
Y
x
X+Y
Y,=
L=u+Y--Xu*Y'=tr+Xu'
x
--,
1+u
U+XU
=-
2-u
-,,
I+u u2-u+l 2-u il(
Au-- <-
2-u 2-u ut-u+l
X
-t;ffi".ilffi,=t+
(u-r) +(
,
f
I
-
*^lu
-
u + rl*
1.
#
*",r?
=
hl4+ c
TT
zL-t
x2x
+
JTontsff
-
l",lxl= s
-
z
I
-t
+.[1*asff- tnlx-11=c
b)
y2!,
;ry
;:7*',
F=2x-y-2+t(x2*y'-*)
L=z+2xX.=0=
I
E;u
x=-7
dF
=-t+2v1.=o=
I
T.!ft-w)l=
il,
aFr''5
23;z+I'-1=0
il.'4
tt51
T. W
=
;-
T
=
t
=
x',
= -1,x', =
t
Stacionarne tadke su: A(1,-r) i B(-1,*).
#=r^,#=r^,ffi=o
I
TaCka A(1,-
,),).,
= -l
312
bdaci sa pismenih ispita
d2F
=-2dx2 -2dy2 =-2(dx2
+dy2)<0
=utadkiAfunkcija
zimauslovni
maksimum
1.
2
I
racka B(-1,;),12
=
l
d2F
=2dx2
+2dy2
=2(dx2
+dy')r 0
=
utadkiBfunkcija zimauslovniminimum
9
-,,
s)
y-y' + 2(y')2 y'
-
3(y')2
-
(y')o + (y')s (y * e-2v
-
2x)
=
g
^.,
-
I
-.,
x'
.,
3(*')2
-
x'x' 3(*')2 x'
y=7,t=-6V,
t =T=@-W
( s(*')'
_
,-
).
I
r,),
(*,)o
)i=
-
r# rt
#)'
-
#* fir,
t e-2t-
-
2x)
=
e
.
Io.+ 2x, + x, +2x
=
y+ e_Zt
.
x'+ 2x'+ x'+ 2x
=
0
13 +2r2 +r+2
=
0 <+ (r2 +l)(r+2)=0 e r,
-i,rr=-i,
rr=-2
. xh
=
c, siny + czcosy * cre-2t
.
)c'+2x'+x'+2x=e'2!
4r, =
Ayr-", *",
=
O"-2t11-21), xi,
=-2Ae-2v(2-2y),
*i,
=4A"-')(3 -2y)
4Ae-2v(3
-
2y)
-
4Ae-2ve
-
2y) + Ae-zv(l
-
2y) + 2Aye-2t
=
e-2v
=
5A
=
/ + n
= I
5
I
-.t"
x
=-ye
-'
trt
S.
.
x'+ 2x'+ x'+ 2x
=
y
xu,
=
A! + B, *'0,
=
A, x',
--
x',
=
0
A+2Ay+28
=y
) A+28
=0,2A=
t
=
A=l,n
= -4
24
11
Pz
2' 4
x
=
c
t
sin y + c2 cos
I
+ r
r"-2,
+
!w-2,
-
*,
-
*
kdaci sa pismenih ispita
313
14.05.2000.
1) Dati su nizovi
{a, }
i
{4,, }
sa op5tim Clanovima
12 I
4--=-+-+...+_
i
n
7.3 3.5 (2n-I).(2n+1)
(r*r=!
)
=
[*
= -i'')='
I
--
t'
m
t..=rf+*4*...*+'1.
proveriti
da ti nizovi
"
[(,
+1)Jn2 +1 (n+zY["\z'
'---'
z"'Ji)
to,l
i
{ar}
ima;u graniCnu vrednost (granidnu vrednost niza
{a,,}
nadi preko
odredenog integrala). Da li su dati nizovi Ko5ijevi u
prostoru
R ? Odrediti taike
nagomilavanja datih nizova.
2)Detaljnoispitatiinacrtatigrafikfunkcijef(x)=ry
3) *r'
I[18
+ arcts(r.
:,)*.
4) a) Pokazati da diferencijalna
jednadina
2ydx +
(x
+
jy)dy
=
0 ima integracioni
mnoZitelj oblika h
=
h(x *
!),
a zatim nadi op5te re5enje date diferencijatne
jednaCine.
b) Proveriti da li funkcija z
=
(x
+
!)2
ima ekstremne vrednosti u taCkama
^(-#-*) 'r[#,#)
,*us,ovom
aa:e
f,**=,.
5) Prelaskom na inverznu funkc[iu funkc[ie
I =
yG) re5iti diferencijalnu jednaiinu
y'y'
-
3(y')2 + 3(y')4 +
(y')s (y + et
-
2x)
=
Q.
Re5enja:
r)
o-=!g-!*!-l *...*
I
-
I
,= rimo
=!-
li^
I
=l n
2' 3 3 5 2n-l 2n+l'
,-)-
n
2 ,-*2(2n+l)
2
,,
_.]--ffi__--___---
i=t(n*i),,'n.
+iz
,=,r_
(r*;,1r.(;),
n,=,
,r_:,1r.(;),
It
lim b,
=
t-----+dx
n)* "
i, (t
+
ilrll
+ x2
d,=-tL=
,,1
2t'-2t+l
'.(+|
314 Tadac i sa pismenih ispita
= -
nt
i
ffi=
-o
I
ffi=
-
i ^l'
-
*.
@=
Niz
{a, }
je
konvergentan, Ko5ijev, ograniden i tadka nagomilavanja
je
Ni,
{a, }
je
konvergentan, Ko5ijev, ograniden i taeka nagomilavanja
je
2)
Domen
x-1*0ax+l
D: xe(4,1)w(1,a1
Nule funkcije
f(x) =
0 a xi
-
3x2
=
0 e x2
(x
-
3)
=
0 e x
=
0 v x
=
3
Asimptote
,r*
ry =
Te *prov a x
=
ljevertikalnaasimptota.
.t-+It x
-
I
,r*
ry =
/:)prava y
=
/je horizontalnaasimptota.
.r-rbo X
-
I
Funkcija nema kosu asimptotu.
Monotonost i ekstremne vrednosti
I
2
,-
4trtt
+
Jzt.
,12
z.x
f*-tf
dt*'-s*'t'
f'(x)
> 0 za x e (0,1) w (1,+*) funkcija raste
f'(x)<0
za xe(*,0) funkcijaoPada
Funkcija ima minimum 0 zax
=
0 .
rya=
!:*f'(x)=
!*ffi={e}
"=}
tS\= lim-f'(x)= lim$=+€+ B=+
.r_+o+' .r-+o+
(x
_
t)2il(x3
_
3r2
),
z
t7l
=
tim
f'(x) =
lim
-fi
.r-+0- .r-+0-
1,
-
l)'ll(x'
1'
=+
+T=_7
-
3*2
)'
bdaci sa pismenih ispita 315
Konveksnost, konkavnost i prevojne tatke
o-o'da'
-s"t' -{^r-U[a' -s-ry
+e-L2
Jr*'
-r*'t
_!)
i
6x2
-axt)
f'(x) =
2
r*-t{@
3(x
-
t)(x3
-
3x2
)
-
6x(x3
-
3x2
)
-2x(x -
t)(3x2
-
6x) *2
(-3*2
+ 8x
-
t)
-1
_.1
tr,-tf4l,il-*'t'
(+x/=
+=o,t3rtxz
1* -
t1t1[*'1*
-
slt
=+=2,53 -3x2
+8x-1
=0
-if+8x-t
x-l
x-3
f'(x)
f'(x)
> 0 za x e (x,J) w (xr,3) funkcija
je
konveksna
f'(x)
< 0 za x e (*, x,) w
(1, xr) w
(3,t*) funkcija
je
konkavna
Prevojne tadke su
13,0),
(x,,f (x,)) i
(x,
f
(x)) (f (xr)
=
0,42,f (x)
=
4,94).
Grafik funkcije
316 Tadaci sa pismenih ispin
3)
(*+l
, t2+/)
l-=r'3 Y--l
4#*
=l::
:
#0,'
-'
)=
ut,#,
y=l)du=dt
av
=
fidt
+ v
=
I#*
=(,r*:;)=
il#
= -*
I
t
E*
=
r,-
ft ,.
tt
*,
=
*
-
*liil=
-t
I
arctg(l +
-)dx
u=arctg(t*L)-4u=
I
-
elw=-^r1
,
-
x
I+,+f
'
x2'-' 2xz +2x+l
dv=dx)v=x
!
orctgl t +
!-)dx
=
mrctg(, *
ll
*
Lr!
f*
t
e
=
2
I L 2x+l-l
=
mrctg(t*;)*Zl
*, * **r
*=
2
=
xarcts(t *L)*!ont*' * **lt-*tffi=
I
"
1' t
h(x2 +**lt-i+*"r+*c2=
=
mrctg(t +
-)
+ +2,
, ,
=
mrct1(t *!)*lwr' * **ll-lorrtgtz*+
t)+c,
,[rH
+arctg(,.:,)*=
-ln
*ct
+ xarctg(l *
l)
*
.+1-..1--l
*
lmr*'
* * *
lt
-
lorrtstz*
+ t) + c
Tadaci sa
pismenih
ispita
317
4l a)
x+y--tsh=h(t)
2ydx+(x+3y)dy=Q
Zhydx+h(x+jy)dy=Q
2yh'+2h=h'(x+3y)+h
h'(x+y)=h= h't=h
-
+=+
I+
=
I* -
hlnl= hltl+ h
=
t
=
x *
!
2y(x + y)dx + (x + y)(x + 3y)dy
=
Q
(2xy + 2y2
)a*
+
1x2
+ 4ry + 3y2
1dy =
g
!
=
z*y + 2y2,
{ =
*' + 4xy + 3y2
dx dy
P
=
!t2a
+ 2y2
ldx =
yx2 +2y2x + S(y)
{ =
t' + 4ry + S'(y)
=
x2 + 4xy + 3y2
dy
S'(y)=3y2>S(y)=y3+c
F
=
x2y+2y2x+y'? + c,>
!(x2
+2yx+y2)=c-
y(x*y)2
=c
b)
*.*-t=oa3x2+2y2-
6=o
23
F
=(x+y)2
+Xl3x2 +Zy'-A)
*
=
r,* + y) + 6xl
=
o * x,
= -'t;'
*=2(*+y)+4fl'=o
dy
dF
=3r'+2v2 -6=o
AA
zataEke o(-..?-.-+) i r(L.Al
,- ,
-
'
(
Js
-T
)'
"[E'JF
)
r
't
= --
a'r
=2+6)"=-3.
a'l
=2+4).=-4,
!'! =r,
dxz ay'
3 dxdY
Diferenciranjem uslova dobija se
6xdx + 4ydy
=
0 +
- 4O* - 4r,
=
0 ) dx
= -dY
J5 J5
s)
d2F
=-3dx2
+4dxdy-1or'=-3d*2
-4dr2 -1*,
.0+utadkamaAiB
funkcija z ima uslovni maksimum 5.
y'y'
-
3(y')2
-
3(y')a + (y')s (y + er
-
2x)
=
Q
-.,
_
I
-..
_
x'
-..
3(*',)2
-
x'x' 3(x')2 x'
v=7,v =-(xf ,
!-=T=ff-W
+(#
#)'(-#)'
*,fi *fio + ev
-2x) =
s
x'-3x,+2x=y+et
x'- 3x'+ 2x
=
0
,3
-
3r+ 2
=
0 a (r
-
l)2(, +2)
=0
a rt
=r2 =
l,r-t
= -2
xh=cf-2r +creY +cryet
x'- 3x'+ 2x
=
e)
xo,
=
Ay2ev, *'0,
=Aet02
+2y), xi,
=Aev(y2
+4y+2), xi,= Aet(y2 +6y+6)
Aev(y2 + 6y * 6)
-
3Aev(y' * rr)+ 2Ay2ev
-
sv * 6A= l * e
=
!
l r..
x
pt
=
Zy'et
a^t
x
-5x
+Zx=y
xor= Ay+ B, *'0,
=
A, x'0,
=
xt,
=0
-
3A + 2Ay + 28
=
y ::>
-3A
+ 28
=
0,2A
=
I
=
O
=
l,U
=
I
t3
-r
=-v+-
P2
2, 4
x
=
cf-2v + cre, + cryev +
lf ",
.lt.
)
7adoci sa pismenih
r
18.06.2000.
o..=o,(4*7..,'*...*4l.Proveritidalinizovi{a,,}i
l(n
+ t)(n2 + 1)
(n
+ 2)(n2 + 22
)
4n'
)
{r,,}
ima;u granidnu vrednost
(granidnu vrednost niza
{a,}
naii preko odredenog
integrala). Da li su dati nizovi Ko5ijevi u prostoru R ? Odrediti taCke nagomilavanja
datih nizova.
2) Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije
f
(
x
) =
x + arctgx * orrrio -
2 *
- .
7+x'
a) Pokazati da diferencijalna
jednaCina y(3 + 4x + 3y)tlx + x(3 + 4y + 3x)tly
--
0
ima integracioni mnoZitetj oblikaft
=h(xy),
a zatim nadi opSte re5enje date
diferencijalne
jednaCine.
3)
4)
b) Nadi ekstremne vrednosti funkcije
uslovomdajex*y=10.
5) Pokazati da se diferencijalna
jednaiin^ xy'+(Sxs
-4)y'=25xs(xt0 -r-" )
smenom t
=xs
svodina
jednaCinu yi+ yi=t2
-e-t,azatimnadiopitere5enjedate
jednaCine.
Re5enja:
r)
u*1l[ffi-n,
li:*o,
=
ti*$lnTn
-
n)'
=
0
.
g
n2 3,1
,2
u
-
/ ----'-----:---
-
/ .
-
,
Etfu+i)(nz
+i,) i1n''
1t+LXt+e)2)
nn
z= lhl+ 2hy +ln(12
-
x
- Y) Pod
n;1(t+Lyt+(.
I .) .
-r)
!'*b.
=!,u
ou;g'
=
i!*?r.l;=P"
=
=
*^V*,li- 1,,r,
* t
t't,*
|*ns*I,
n
I
I
=lhr-*^r.:
i=lw*[
W
+n41,\f,,*,'
(n3 +3n)2 *nllrt +3n+n2
Niz
{a,}
je
konvergentan, Ko3ijev, ograniden i tadka nagomilavanj a
je
0 .
Niz
{a, }
je
konvergentan, Ko5ijev, ograniden i taeka nagomilavanj
^:" lU
Z +
$
2)
Domen
D: xe R
Nule funkcije
,
Ik)=0ax=0
Parnost i neparnost funkcije
f
(-x)
= -x
+ arctg(-x) + arcsinH=
{x
* arctgx + arcsin
-?x
,1
= -f
(x) +
l+1-x),
l+x/
funkcija je
neparna.
Asimptote
Funkcija nema vertikalnu asimptotu.
liyl (x + arctgx + arcsin
,?.x
'r)
-
t* :+ funkcija nema horizontalnu asimptotu.
.r-)t!o
I + x,
x+arctgx+arcsinJ+
k= lim
l+x"
-1
-r.+t€
X
nt
=
lim (arctgx
* orrrin
-2'
-1=
L
'
.(-++€
I + X' 2
n,
=,!!,(
orrtgx +
qrcsin#
) = -I
Prava y
=,
+
llekosa
asimptotakad .r + +€, aprava
) =
r
-
fj"
to.u asimptota
kad x -+ *.
Monotonost i ekstremne vrednosti
I 2 t+xz
-2x2
-
I
I l-xz
='l.]:^-
l+x'
J(l_*rl,
l+xt 1I+x212
l,*J-*
2
-,
Fl.,
_1.#,
Fl.r
=J
l+xz l+x'
l'.#-#,Ft,,-1, #,Ft,,
f'(x)
> 0 za x e D funkcijaraste
Funkcija nema ekstremnih vrednosti.
tcd
=
:,:lf'(x)
=
:y_(,.
*,
=
*,,
=
i*,
ts7
=
tinlf'(x)
=
:y.(,
-
fi,= lO
=
!.t
Tadaci sa pismenih ispita
\
32t
Konveksnost, konkavnost i prevojne taCke
|
-u*==
lrl.l
f'(x) =ltt
+ *'l'
'
on
i,l'l'l
l(t
+ *')'
f'(x)
> 0 za x e (-1,0) v (1,+*) funkcija
je
konveksna
f'(*)
< 0 za x. e (*,-l)
w (0,1) funkcda
je
konkavna
Prevojne talke su (0,0), (4,-+
- |
i (t,ff + tl.
Grafik funkc[ie
=
i E
.
**1,
.
m*
c
t
=
2.
:J-,1,4
. u .
**1,. *
*
3)
*ct
I
dx
r
x4
,]{l*f =t=l+*5=r')-:,
t'
,.
tfffrff= t;;{=F*
\r*oo*
=
3t2dt
)=it6-t)tdt
=
=
11,,
-u;A'
=
it*
-
sl*r
=
!r,,l
-
4-*!ffi'
=
=
!,,11
t
4
-
|
-,
t
ffi
, .
*
t
ffi
=
(,,'
r,* *, l,
j,=,r,\,
r:
!
;,')
=
322 Tadaci sa pismcnih
ispita
ds
=lml{nt -4-iat*.fit =
lulttn
t
-,\-*^Vt.
r *rfrf
*
**
*,,r
#
*,,
=
t
mltt n ;
-,1-
*
*V2 + t +
4.
****ff
*,,
Ir
,[.\-;.#)dx==AfJm
.
!
*ltt, *
-,1-
ir*V2
+ t +,1*
{
*nrff *,
a)
xy=t*h=h(t)
y(3 + 4x + 3y)dx + x(3 + 4y + 3x)dy
=
Q
hy(3 + 4x + 3y)dx + hx(3 + 4y + 3x)dy -
0
h'ry(3 + 4x + 3y) + h(3 + 4x + 3y + 3y)
=
h'ry(3 + 4y + 3x) + h(3 + 3x + 4y + 3x)
h'*y(*-y)=2h(x-y)
h't
=
2h,
I*
=
rt*, hlnl= 2tnltl, h
=
t2
=
(xy)2
(3*'yt + 4x3y3 + 3x2ya
1dx
+ (3x3y2 + 4xiys + 3xay2
ldy -
0
{ =
i*'yt + 4xjy3 + 3x2ya,{
=
i*ty' + 4xjyj + 3xay2
dx dy
p
=
[1sx2ti
+ 4xsy3 + 3x2ya
1dx =x3y3
+ *oyi + ,'y4 + s(y)
{ =
3*ty' + 3xay2 +4xjy3 + s'(y)
=
3xjy2 +4x3y3 + 3xay
ay
S'(y)=0* S(y)=6,
F
=
xjyj + *oyt + *'y' *c,
=0*
x3yj + xayj * xjy4
=
s
F
=
3 h! + 2hy + ln(12
-
x
-
y) + l,{x + y
-
t0)
6'
aF3l
-=-
t2-=0
Ex x 12-x-y
aF
=2
+l=o
a) y 12-x-y
D"=r+v-Io=o
il.
Re5avanjem sistema dobija se.r
=
6,y
=
4,1
=
0
Stacionarna tadka
je
A(6,4)
4)
b)
hdaci sa pismenih ispita 323
'a2F3ta2F3ta2Ft
tr'
*=-7-ffi'
8=-7-G'
a,ay=
r,rq
,
Diferenciranjem uslova dobija se dx + dy
=
0
=
dx
= -dy
.
-
d2F
=-!4rz
-!an, -latan=-l
dn,
-!an,
*!a",
=-
5
dr, < 0=utadki
' 3 8" 2
'
3' 8' 2- 24"
.
s{s(syi{V
* lr'.itlT
t+
(st
-
qyis{7
=
zs{7ft'
-
r-'
)
>
s)
l
f
r
r
I
2
:
'
ti+Y;=s
'
12*r=0€tl=0,rr=-1
I
,
ln=ct*cze-'
r
,, t ,)
'--
o
l,*Yr=t
A funkcija z ima uslovni maksimum 5In2.
y'=
++ =
y',Sxa
=
SyitJl
'
dtdx
't
,' =
#*=
soit{7 *
vi4p{7 =
s(svi{V +
qvi{7
t
zsyi{l +zoyitlT +2syi{7
-zoyiff =2s{7$2 -e-')
yi+yi=t2
-e-t
!0, =t(At2
+Bt+C)= Ats +Bt2 +Ct
,'0,=3Ar',+2Bt+g, ti, =6At+28
6At + 28 + 3At2 + 2Bt + C
=
t2
=
3A
=
1,6A+ 28
=
0,28 + C
=
0 >
I
O=j,r=-l,C=2
t,
lr,=t(1t'-t+2)
ar-,
t
!,+Y,=-"
!
o,
=
Arr-'
,
!'0, =
Ae-t (-t + l), yiz
=
Ae-'(t
-
2)
Ae-t
1t -
2) + Ae-t
1-t
+ l)
= -e-t
+ A
=
I
,n
=-te'
'Pz
! =
ct + cre-' +
4li -
t + 2)
-
tu-l
3
J =
ct + rr"-*t + rt1l*'o
-
*s +2)- xse-'s
'3
324 Tadaci sa pismenih ispita
2)
3)
4)
08.07.2000.
1) Dati su nizovi
Re5enja:
1)
,2
(nt+Jn2+/)ffi
liml-l
,--[.
n'' +n+2
)
{r, }
i
ta, }
sa op3tim ilanovima
o2
{r,}
i
tf,}
imaju graniinu vrednost. Da Ii su dati nizovi Ko5ijevi u prostoru R ?
Odrediti taCke nagomilavanja datih nizova.
Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije
IG) =
'.'?
"',
.
7 + lnx"
Nadi ffrn
r
,nlnx-1*
sin x-cosx)rr.
'\.
x lnx+1 2sinx+cosx)
a) Pokazatidadiferencijalna
jednaCina (3x2y +2y2
)itx+(ix3
+ 8xy+ 3)ity
=
0 ima.
integracioni mnoiitelj koji
je
funkcija samo
jedne promenljive, a zatim nadi opite
reSenje date diferencijalne
jednaCine.
b) Nadi ekstremne vrednosti funkcije z
=
xi + y3
-
j*y
.
Nadi dva puta diferencijabilnu funkciju u
=
u(xy2 z) koja zadovoljava parcijalnu
diferencijalnu
jednatinu
*
*
r
r* *
r{ -
r,
=
( t +
ry2
z
)
tn(
ry2
z
)
.
b,
=
(-l)
.tfr
2
. Proveriti da li nizovi
n3+r+2 in2-n-I n2
s)
.. in2
-n-l
n2
_
,,1!*7;;i
_
ej
u*f[n\ zn'
(ni
+ 2nz
)2
-n)
(n3
+ 2n212
nj +2n2
-n3
)
3
lim
;;*
lla,
+ 2n2
)2
+ n{n' + 2n2 + n2
=
limo
=2"'
n)*'3
Niz
ia,)
je
konvergentan, KoSijev u prostoru R, tadka nagomilavanj aie
lri
.
Niz
{a,inije
konvergentan, nije Ko5ijev, ima dve tadke nagomilavanja I i
-l
.
. nrt
s'n-
timb
=tim(-t)
,
={''
n=2k
,i*
n
n-+@
l-1,
n=2k+l
(
Jn2
-
n- t\17*t7.,.r,.t
=
liml 11-l
,-+-[
nt +n+2
)
*n{r *n'
+ nllnj + 2n2 + n2
, 7.udaci sa pismenih ispita
325
izt
,
Domen
"
x*0,l+lnx2 *o€*'*!a**x*
,-.-_,r,
D: .. *{-#,t
#l
'
Nule funkcije
',
f(x)=0
<+/-lnx2
=0ax=+Ji
. Parnost i neparnost funkcije
l-ln(-x)2 l-lnx2
,
.f(-x) = =
-
= I(x)
=funkcija
je parna (grafik je
simetridan u
r odnosu na y
-osu,
pa ispitujemo funkciju za x > 0).
Asimptote
,2
. I
-
ln;'2
r
li*'
"-'':.=lim
_!
=_l
,
--->0
I + ln X,
.r-s|. 2
,'
.. t-lnx2 I
_
rt
l+lnx'
Jr'
-r--)--F
t
.,lc
'n
.. I
-tnx2
-i
'
ti*
*=
lim
+- -,1
=
prava y=-l
jehorizontalnaasimptota
,
.t-:t-
I + ln X'
.r-->+* Z
l;x
,
Funkcija nema kosu asimptotu
r
Monotonost i ekstremne vrednosti
l-
z*tt + ln x2
1 - 4z*t -
tn x2
1
-4
=+
x(l + ln x2
)2
-
,
2x(l + ln xz
) -
:;2x(l
-
c't.,r- X' X'
-
(l
+ tn x2 +lnx2
12
t1
f'(x)
< 0 za x e (0,5) u (fr
,**l
funkcijaopada
tll
n t:-^- *2
,
tga--timf'(")=lim
-';;=4lim
=4lim
;
.r+0+- .r__>0+
1s(l+lnxt)z .t-:0+ (l+lnxz)/ .r+0+
2, 1+tn12t?
r
itt
: =
lim
x
;= lim !"
=*aq--L
.t-->0+ I + ln x' .u-+0+
Z
2
x
Zadaci sa pismenih ispin
Konveksnost, konkavnost i prevojne taCke
(1 + lnt2
)2
+ x2(t + tn12
)2
_{
=0ax=te2
f'(*) =
4
5 + lnx2
f'(x)
> o
. 5+lnx2
=4-
'
,2(1+ lnx2 )3
-t'
za x e
,"-' ,i,
u
tfr ,O
funkcija
je
konveksna
-I
f'(x)
< 0 za x e (0,e
2
)
funkcijaje konkavna
-:?
Prevojne tadke su i ( e
2,-|).
Grafrk funkcije
1
-
lnx-l lnx+l
u=ln )dU=
lnx+l lnx-l
l
ltn*+t1-!Pnx-11
xx
(ln x + 1)2
.2
dsC
=
----dx
x(ln' x
-
l)
-
lnx ,lnx
-
dr'
-
-dx
=
y
=
l-dr
.l'r
ln2 x
=-
2
hdaci sa
pismenih
ispita 327
'
,lnx,.-lnx-l
,
lnzx,lnx-l
1
ln2x
,--(':*='
l-
l-ln-6ly
--.ln-
-
l-_-----d_t
'
r
x""lnx+l 2
""lnx+l
Jxlln2x-l)^-lLa*=il|
\x)
'
ln2x lnx-l , i lnzx lnx-l ,t2-l+l
'
=
ln--l-4t
=-.ln--l----------4t=
,
2 lnx+l
't'-l
2 lnx+l ' t'-l
lnz x
-rlnx
-
I
-lat -l-!--at =
rn2 x. rnlnx-
I
-, -ml'-
ll+c,
=
r
=-'ll
2 lnx+l
' 't'-l lnx+l
lt+ll
t
,
., lnx-l_hx_tnllnr-tl*r.
=
ln' x'ln
hx + l
llnx
+ ll
t
,
sinx-cosx
dx=1tgx-t *=l'r*='7x=arctst)=1t-r
r
-dt=
'2sinx+cosx '2tgx+l
[a,r=I*SO, )'2t+l
t+t2
=
-ltfu,.
*tff;a,
= -1,4r,
+ tl+
!m1t
+ t2
)
*
!-,,,,g,*
c2
=
= -
J
m1z,s, * tl*
fi
Wt
+ ts2 x1 *
!-
* * r,
, lnx
-
lnx-l sinx-cosx
- -
a lnx-l .llnx-tl
|
(
-
ln-+
-
)d_r
=
ln' _r. ln-
-
ln _y
-
lnl-l
-
r',r'
lnx+l 2sinx+cosx' lnx+l
llnx+ll
-!,nlr,rr*
tl+Aryt +ry2 x1+!-x+c
4) a)
(3x2y + 2y2
ldx
+
(3xi + 8ry + 3)dy
=
6
Pretpostavimo da
je
integracioni mnoZitelj funkcija samo promenljive x .
h
=
h(x)
h(3x2y + 2y2
1dx
+ h(3xi + 8ry + 3)dy
=
Q
h(3xz +4y)=h'(3x3 +8r7+ 3)+h(9x2 +8y)
h'(3xj +8ry+ 3)=h(4x2
*4y)
4'=
--6*'-4Y
+f(x)
h
3xj +8ry+3
"'
Kako izraz na levoj strani poslednje
jednakosti nije samo funkcija od x zakljudujemo
da integracioni mnoZitelj nije funkcija promenljive x.
h
=
h(y)
h(3x2y + 2y2
1dx
+ h(3x3 + 8ry + 3)dy
=
g
h'(3x2y + 2y2
)+
h(3x2 + 4y)
=
h(9x2 + 8y)
h'Y(3x2 + 2Y)
=
h(6x2 + 4Y)
328
hdaci sa
pismenih
ispita
h'y
=
2h
- !+
=
rl+ > mlhl= 2t,ltl* h
= rz
(3*2yi + 2ya
ldx
+
13x3y2
+ iryi + 3y21dy
=
g
#
=
3*'vt + 2va,#
=
r*'r' + 8ry3 + 3v2
p
=
l13x2l'
+ 2yo
)dx =
3yi
I
*2d*+ zyoltu
=r-ty-t
+ 2rya + S(y)
* =
s*t y' + 8*)'' + s'(y)
=
3*3 y' + 8ryj + 3y2
dy
S'(y)=3y'+S(y)=yi *ct
F
=
x3yj +2rya +y3+ ct
=0
<+ x'?)'t +2rya *y3
=,
,=*j+yj-3ry
*=s*'-3y=o+x2=y
E-u
*=sy'-3x=o=y2-x
dy
Re5avanjemsistemadobijaserl
=
0,
!r =0,
xz= l,lz
=
l.
Stacionarne tadke su A(0,0)i B(l,l).
d2z d2z d2z
-=O,t. -=OV.
-=-J
dx' ay' a,rly
Taika A
r
=
0,t
=
0,s
=
3 * rt
-J2 = -g
< 0:+funkcijanemaekstremutadkiA.
Taika B
r=6,t=6,s=3*rt-r2=27>0+ funkcija ima ekstrem u tadki B, i
minimum,jerjer>0.
xy2z=t>u=u(t)
*
=
u',r",
ff
=
uizw',
*
=
ui*'
*=y21ui"y2r+ui1
,ry2
1
ui ry2, + ui
) -
rui *l' + yui2 xyz
-
2u
=
( t +
ry2
z
)
ln(
ryz
z
)
t2ui + 2tui
-
2u
=
(l + t)tnt (Ojlerova diferencijalna
jednadina)
7=gsss=lnt,t10
u',
=
u're-t, ui
= fu: -
u?e-2t
b)
s)
i
i
t
I
ra
t
F
r
r
a
J.r
t
(u:
-
u:,)e-2'e2s + 2ule:-se'
-
2u
=
(l + es
)s
ui+ui-2u=(l+e")s
ui+ul-2u=0
12+r-2=0er,=l,rr=-2
uu=c,et +cre-2t
ui+ul-2u=s
ur,
=
As + B, ,'r,
=
A, ,i,
=0
A-2As-28
=
s +
-ZA=
l,A-28
=0
) A=
-!., =-l
2' 4
tt
ll_
=--s--
Pt24
u'r+u'r-2ll=set
ur,
=
s(As + B)e'
=
e'(As2 + Bs)
u'r,
=
"'(At2
+ (2A+
B)s + B), ,i,
=
r'(Ar2 + (4A+
B)s + 2A+ 28)
e'(As2 + (4A+
B)s + 2A+ 28)+ e'(As2 + (2A+
B)s + B)- 2e"(As2 * Bs)
=
5sr
6As + 2A*B
=s
+ 6A= l,2A+ 38
=
0 t A
=
*,,
= -*
uu,
=
'{!'
-i'"'
(
-,"
t I I t
u=cr- +cre
-"
-Zs-**r,*,-f,n'
u
=
c/ + crr-2
-
*n,
-
**
*trlw
-
ltt
u
=
c
tt!2
z + c
r{
xt2 z
)-2
-
|
u
X ry2
zl
!
+ n{ ry, r)( h{
ry2
zS
-
},rr,
{,
(
a
r
F
a
t
t
a
I
330
Tadaci sa
pismenih ispitt
30.08.2000.
L. Dati su nizovi sa opitim ilanovima
111
a-I !-
-u-
,[n\r'
17;'
'
Ji
#"
^
--sl
I
-
7
vn
- "
ltn+
t)2
tn2
+ t)
(n+ 2)2 (n2 + l)
(2n+
I)x
gn
=
cos-
1)
*
"'*
rro
)
pokazati
da su nizovi
{ao}
i
{nr]i
konvergentni, a da
je
niz
{cn}
aivergentan.
(graniinu vrednost niza bo naii primenom definicije odredenog integrala). Koji od
datih nizova su Ko$ijevi? Naii taike nagomilavanja datih nizova. Koji su ograniieni?
Da li
je
niz
{ao.c, }
rosi;ev?
2. a) Detaljno ispitati i nacrtati grafik funkcije
71*1=4[*t -
fX'
b) Za funkciju g(x)
-farctgtt+ll
,
x)0
odrediti A i B tako da funkcija bude
I
ax+B
,
x30
diferencijabilna.
3. a) Ako
je
f(x)
neprekidna funkcija nad intervatom
[0,
l], aa I postoji taika
6.Io,i]
za koju vai:i
IG ) =
4-i
t@)arctsxdx
t
-ln4'o-
b) Nadi
Iffi+
sin2o *"or' *)u'
a) Broj 24 rastaviti na 3 broja tako da
je
njihov proizvod maksimalan.
b) Odrediti nepoznatu diferencijabilnu
funkciju u
= f
(xy + xz+ yz) koja zadovoljava
parcijalnu diferencijalnu
jednatinu ,* * y* . ,! * u
=
(
xv + xz +
vz)2
a) Pokazati da se smenom .r
=
/5 diferencijalna
jednaiina
zs tl[j
v'
+ 20sJ7
v' -
tosJT
v'
+
v ='fi
+ Vi
svodi na
jednaiinu
yi
-
zyi * y
=
et + I i naii opSte re5enje'
b) Da li su funkcije
lt =
x2,i y2
=*3
li""'""o zavisne? Da li skup
L',"lmoZe
da
bude fundamentalni skup re5enja homogene
jednaiine y'+f(x)y
=0
gde
ie f(x)
neprekidna funkcija? Ako moie, napisati op5te reienje diferencijalne
jednatine.
4.
5.
Zadaci sa pismenih ispita 331
Reienja:
l.
3n 3n
:(n
Z:-
Jn2+3n
"
,ln2+t
lim an=3, bn=lL
n)@ ni=t(l+L
'-121t+(f 1
nn
* lim bn=
n-re
5
l,
d.r Il, dx ll, & ll, x
=
j6,=
z
)T*
*
*
i
)A
-
z
I
u *,
*
=
=
|r*1,.
4-
*- lmr
t * *'
n =(o=
l,,nr
*,,
{a,}
i
{o^}su
Ko5ijevi, tadka nagomilavanja niza
{an}
je
3, a niz
{c, }
nije konvergentan ni KoSijev, taEke nagomilavanja su mu
nizovi su ogranideni nizovi.
{oo
.
,
nI
nije KoSijev.
2.
a). D=R
f
(x)
=0
a xI,2
=0v
x3
=
12
Funkcija nema vertikalne asimptote
u*
{W + tunkcija nema horizontalne asimptote
r-)t*
u^
$[ffi -il=4+
y
=
x-4
jekosa
asimptota
.r-+t6
f,rm,
*,t .
_€.
,u,
2
,3JW
lllfl
-=I
t
.r-+t- x
, x(x-8)
V=#
llot
-
t2x2
)2
y'>0 za xe (4,0)v(8,+*)
funkcija raste
y' <0 za xe (0,8) funkcija opada
Funkcija ima maksimum 0 za x
=
0 iminimum
-W
za x
=
8
rya=
lim-f'(x|=**o=4
-
x-slt- 2
tg|= lim-f'(x)=e3
p=+
-r--+l2t 2
,
-32x2
t,
=- t
-
trl(*t
-
t2x2
1s
y' > 0 za x e (<,1)) funkcija
je
konveksna
y'<0 za xe (12,+*l funkcija
je
konkavna
Tadka P( 12, 0)
je
prevojna tadka
332 kdaci sa
pismenih
ispitt
i
b).
EQ)=
lim arctg(t*!-l=1=g=4
r--+1)+ x /, Z
(
-r I '
-r>0
g'(x)=12*2
+2*+l
I
a
,x<o
g'e)= lim
;-l =-l*
A=-l
x-s?*
)1s' + 2x + I
3.
a). Iz teoreme o srednjoj vrednosti odreilenog integrala sledi da postoji

.
[0,
ll tako da
vaZi
tt
'!
f t ilorrtg*d* = f G )i
arctgxdx
= f
(
€ )o
-
ln4
o04
I
'1f,*ru,rr*=
f
(€)
,Y*
fG)=fi\r(x)arcrgxdx,
(efo,tl
=
!
1
o,cr
s2
* *
rlyI
-
I
ffi,-
-
t
V;ry
dx
1 =
!
1
a rc r
c2
* +
U#
lrg
)
+,
t
sirr'r
='
l= 1,r,,,,
-t2
)dt
-
sin2l x
-sin2'1
*
*r.
cosxdx=dtl
J '
21 23
b).
I
sin2o * ror'' *d*
=
Zadaci sa
pismenih ispita
4.
a.
5.
a.
F( x,y,z, 1)
= ryz
+ ).( x + y + z
-
24)
0F
=
rr+ ).
=0
-
AF
=
xz* ).=0 .
AF
=
xn + ),=0 , Y=
x*J + z-24
=0
0x
J-'-- -'av -'oz
"
'il"
Stacionarna talka A(8, 8, 8), 7
=
44
Diferenciranje uslova: dx + dy + dz
=
0 + dz
= -dx -
dy
d2 F
=
2(8dxdy + Sdrdz + Sdydz)
= -16((dx
+Sf .)Or') <0
=+funkcija
ima uslovni
maksimum u tadki l.
xy+xz+yz=t, u=f(t)
ff=
r;o
*
4,
X=
fi(x+z),
ff=
firr*rt
Dobija se linearna diferencijalna
jednadina
f' +L=
1
," reSeniem
"2t2'
l1C
I(ry
+ xz + yz)
= +(xy
+ xz + yz)z +
#.
J
{xy+xz+yz
y,=
!i,
,
y,
-L--+,svodi
se na
jednaEinu
5t' 25t" 25t"
yi
-2Yi
*Y
=et
+t
Yh=clet
*c2tet
!p, =
At2et
,
o=*,
!pz=At+8,
A=1, B=2
opste resenj
"
y
="p#
*"rll-rr# .r{7"* *{i *2
Funkciji *2 i *3 su linearno nezavisne
jer
iz ax2 *
pxt
=0+
a
= 0 =0.
*
=l*'
f
^l=
*a
lz*
3 *'l
W(0)
=
O
,
pa
lr2
,*i
)
,r" moZe da bude fundamentalni skup re5enja date
jednadine.
b.
07.10.2000.
1. Dati su nizovi
{a, }, {r,, }
i
{cn }sa
op5tim itanovima
111
-:-:--: '"
tlzznt*t
ilzznt*z
tlzznt*zn
f r n1
*'lz',
)
b,,=!*+*4*...*4
,12n2 +2n+Llzo2 +4n+4
Jzn, *6o*9
nJs
. nlt
g'
=
Sln-
Proveriti da li nizovi
{o,r}, {bn} {cr}
imaju graniinu vrednost (graniinu
vrednost niza
{fr,}
nadi preko
odreilenog integrala). Da li su dati nizovi Ko5ijevi u prostoru
R?
Odrediti tatke nagomilavanja datih nizova.
2x+1
2. a) Detaljno ispitati funkciju
f
(x)
=
e
"-1
i nacrtati njen grafik
b) Odrediti konstante A i B, tako da funkcija
It
g(x)=ltx+ 1l*, x *0 imaizvod uoblastidefinisanosti.
lAx+B ,
x=o
3. a) Da Ii postoji taCka
il|2
posmatrati
Ixsinxdx)?
rlt
b) Naii
1l
'io*
*
ffi]r,.
'\sinx+2cosx tl*o
)
4. a) odrediti nepoznatu dva puta diferencijabitnu funkciju u
=
y1x2y+22
)
koja
zadovoljava parcijalnu diferencijalnu jednaiinu
I dzu
.
rd2u z du
_
4u
_r(*2y+22
12
+(x2y+22
1ln1*2y+22 1
xErdy 2az2
x2dy'x2y+22 xry*r,
b) Da li funkcija u
=
xyz ima ekstremne vrednosti, uz uslov .r + y + z
=
9, x > 0,
l)0,
z>0?
5. Koristeii izvod inverzne funkcije pokazati da se diferencijarna
jednaiina
-
y-!'+
3y'2
-
y'y'2
-
y'4
-
ry'S
- I's
(2r-t
+ yel
)=
0 svodi na diferencijalnu
jednaiinu
x- + x'
-
x'- x
=
2e-! + yel inaii opSte re5enje.
szrLrL- t)+ n
takoda vaili sinx=
2' 4-
(uputstvo:
3n'
Zadaci sa
pismenih ispita
33s
Re5enja:
1.
2n2n,.2
_4?^
(:+
rrua
=-
{zznt
*zn
"
ilzznt
* t
n)6 J
nagomilavanj ul"
4.
3
{or}
j" konvergentan, Ko5ijev, tadka
dx
. z+Ji
t +J2
. z+Ji
=lfl-
t+J2
2.
a).
b,,=Li+=
fimb,=l+=l
n
it
f,z+zi+tif
'r.,6
.
o'12+2x+x"
o
{4, }
j"
konvergentan, Ko5ijev, tadka nagomilavanja
je
lO
,
n=2k
I
,,,
=1
l, n=4k+1, k=0,1,2,...
[-1
,
n=4k+3
{c, }
nije konvergentan ni Ko5ijev, tadke nagomilavanja
su 0,/,-/
D
=
R\tl)
Nema nule
2x+l
lim eZ
=
"2
) prava y
=
"2
i"horizontalna
asimptota
.r+t-
2x+l 2x+1
lim eT
=0
,
lim ,E
=e
* -ts
=
/
je vertikalna asimptota
x-sl- x1f
2x+l
o x-l
f'(x)=-3
"
4
<0,VxeD pafunkcijaopada
(x- l)"
Nema ekstremne vrednosti
2x+l
-
x-l
rya=
lim
-3-=Qe4=Q,
x-+t- (x- l)'
2x+l
f'(x)=SeT
*
(x- t)
I
f'(x)>0
za xe
t-
,,tlwtt,+*)
funkcija
je konveksna
f
'( x) < 0 za x e
,*,-*,
funkcija
je
konkavna
Tadka Pf-i,tl je
prevojna tadka
b). g(0)= lim..g(x)+8=
lim(x+l1x
=s
x-+0
x+0'
I t
-!--tn(x+tt
g'(x)=),(x+1)x
x+l
I
-7-
'
x*o
IA,x=o
t
x
._tn1x+l)
A=
s'@)=
!ygos'(x)= !!g(t*
t)i
.
x+ t
-
"
-
-e
3.
il2 t=
a).'!,xsin xdx=lt|-
tt* t
ttl4
.
',
Iz teoreme o srednjoj vrednosti, za odredeni integral sledi da postoji
".lX
,|f ,^o" ou
, uzi
o!2r
rr, *a'
=
r,n Jl'*
=
ri, o
3
!! = 9,
o
-/,
<
-i-
a
-
4fu
ttr4
,if
-rtnt'-=
,
(7-"=sina=--T
b)
r#
*
=1,::
Ll= -i,**!tffa, =
=
-|nl,s,*zl*lnrt
+ry2
il+tx+c
Zadaci sa pismenih ispita
337
=
19!7247=!!
*=
r,
2,1,
#=2x(fi+
ry+ f;),*=
yi.2z,
#=2(fi.2z2
+
fil,
*
= ,,
,2 . Dobiiu se Ojlerova diferencijalna
jednadina
t2
7;-26;+zft =t2
+ttnt Eije
jeresenje
f =crt+c2t2
+t2 lnt+4-!p2 t-ht)
u=ct(x2y* 12
1+,2{*2!*
r')' +1x2y+ 121ln1*2y+ r:21+
+
1
*2 y + r'
l' tln(
12 y + 12
I -
lo1 *2 y + 12
11
P=xyz*).(x+y+z-9)
!-=vz+)"=o . {= xz+).=o.L= x:t+ ).=0.9L=
"u+
y+
z-9
=0
Ex
'dy
-'dz -'U.
Stacionarna taEka A( 3, 3, 3
) ,
),
= -9
a2r azp a2p
^
a2p azp a2r
dx2 ay2 dz2
"
'
a.ray
-'
dxdz " aya,
Diferenciranje uslova: dx + dy + dz
=
0
d2 F
=
6dxdy + 6dxdz + 6dydz
=
4((d, *
+f
+
)ay2
I
< o
Funkcija ima uslovni maksimum u tadki A.
,
I
, x'
-
3(x')2-x'x'
y=7,y=-@,y
=
(*f
,
x*+x'-x'-x=2e-l *yd',
xh
=clel
*cre-l *c1!e-Y
,
xp,=AY2eJ, A=-r,
*
or=te!
{A!
+ B). A=
*,,
= -1,
Op5te re5enje
je
,-t
-l
nz"-t +(!n2
-!v)"t.
x=cle'+C2e
t
+c?y
2-
g.
4..
;
;,"1=
s
I'[ii
at
=l'
r:
:;
:),
ft
!{t
+ vs
sl
+c -l)
dx= 5t
4.
a.
b.
5.
338 hdaci sa
pismenih
ispita
01.02.2001.
1. a) U zavisnosti od realnog parametra p diskutovati graniinu vrednost niza sa op5tim
n2
-2n+2
(n2
-3o+t\;F.@-t)".r
clanom an
=l--- I
\n' -2n+2 )
b) Dati su nizoyi
t4, )
i
{r, }
sa op5tim Clanovima
'
o2 o
1sin2fr +isiolo a...ansint), cn=(I)n a
I.
Dn=A(sm-+t
n n
-nsrnt)rcn=(-l)'-+
n2
Proveriti da li nizovi
{ar}
i
{rr}
imaju granitnu vrednost. Da Ii su dati nizovi Ko5ijevi
u prostoru R? Odrediti taCke nagomilavanja datih nizova.
_2
2. Detaljano ispitati funkci.iu
.f
(x)
=+
i nacrtati njen grafik.
{"
-a
'
,,
r* , )
3. a) Nadi il
----:!!2!-+-L-
t dx .
' r[J-t;"2
x+2sinx
JxU+1't*)')
b) Da li
jedn
atina
larcsinxln(t+x)dx
=
arcsinx(2in2- 1) imare5enje nad
0
intervalom
lo,
tl t
4. Nadi ekstremne vrednosti funkcije u= xz*4(x!+ yz) nz uslov xyz
=
16.
5. a) Re5iti diferencijalnujednaiinu *2 + y2
-2xyy' =g.
b) Pokazati da se diferencijalna
jednaiina
(1+x2
)2
y'+2x(1+x2
)y'-4y=r2arctgx
+arctgx smenom tgt=x svodi na
jednaiinu
y'
-
4y
=
e2t + t i nadi opSte re$enje date
jednaiine.
Re5enja:
1-
n2-zn+2
-n-t ,. -n-l
a)
,!,!*o,
=
l,g*,r.#)
'*1
;F.tn-tt*r
=r'!"!-;'l7r-t,'nt
p=0+
kor=e)
p*0= liman=l
b) bu
-
L.i+.
,,ng
n
i=1"
n
Tadaci sa
pismenih
ispita 339
limbn-[x.sinxdx=x. Niz
{ar,}
j"
konvergentan, Ko5ijev, granidna vrednost i
n)@
o
taZka nagomilavanja
je
a.
f-t,
n=2k+l
, r
cn
=1
,
-=2k
,
&e N,
{cr}
nijenikonvergentanniKo5ijev,imadvetadke
L/
,
n=
nagomilavanja, L i
-1.
2.
o
=
n\{2}
f(x)=0
* x=0
)
hm
:L=
Jo I funkcija nema horizontalnu asimptotu
r_+t-
{*.r
_g
*2
...-=Fr
fim
$=1,
tim
rL-x)=0+y=.u
jekosaasimptota
x-+t-
{r.r
_
6
x+t-
{r.l
_ g
f'(x)=#,
il(*'-s)o
x e (*,g1u
dlla ,+*1) f'
> 0 funkcija raste
x e (0,2)w (2,{ ta
I
*/'< 0 funkcija opada,
Za x
={ffi
funkcija ima minimum, a za .r
=
0 funkcija ima maksimum,
f'(x)=
ta#l4.,
f'(x)=o
e x=-2
'11(*'-s)'
xe (<,-2;q7 (2,+*)=
f'(x)
> 0 funkcija
je
konveksna
xe (-2,2))
f'(x)
< 0 funkcija
je
konkavna
Tadka P(-2,
f
(-2)) je prevojna tadka
n.
L=<$
x=2
ievertikalnasimptota
r--+z-
{r.l
-U
lim
x--s2+
340 hdaci sa oismenih isoita
3.
= -2r[r1nz
"
a 2 r;,u + 2 arcsin(sin x
-
I
)
+ c
1.
, I lqc=r=r=r6l ,, i t t t
IGA
+T-jd'
=l
o,
=
6t5 dt
l=
ol
n
*
4
dt
= -
44
+
h*-arctg-+
c2
=
qEt{x
=-6+-arctg-+c2.
tt
b) laef\,t),
larcsinxln(t+x)dx=arcsina[ln(l+x)dx=arcsina(2\n2-l),padata
00
jednadina
ima re5enje.
4-
F
=
xz+ 4(ry+ yz)+ Alry2- 16)
ar4
=,
* 4y + X.yz
=
o,
*
=
4( x + z
)
+ )xz
=
o,
L=
rrr-16=11
M"
Stacionarna tadka
je
A(4,1,4)
*=0,*=o.dI
=o
dx' dy' dz-
2Jl +2arcsin(t- 1)+c1
=
#=**or+X.xy=g,
,
Tndaci sa oismenih isoia 341
?','
=4+
),2 . ?"
=
r + ry. ?' l
=o*
*
a.ray
'dxdz
''dydz
Diferenciranje uslova: yzdx + xzdy +
rydz =
0 > dtt
= -dz -
4dy
d2F
=-&dxdy-2dxdz-8dydz=2(2dy+dz)2
+24dy2 >0
=
funkcija imauslovni
minimum u tadki A
5.
\,dvdt,l
o1
) =--':=it
dt dx
"'
l+x2
,
dyi I
,
-2x
,
I
^,
r
r
-:-arr--1rG--tr7l
dx
l+x' (l+x')' (l+x')" (l+x')"
Dobija se
jednadina yi
-
4y
=
"2'
+ t Cije
je
op5te re5enje
), _r,
*!rr2,
_l
,.
!=cle''
tc2e
-'
4 4
y
=
c
te2arctSx
*7
re-2atctgx
+
!
orrtg*( rzlrctgx
-
I
)
.
b)
t' =f,(+L)
ovo
je
homogena
jednadina
dije
je
resenj
"
;fr7
=
r* .
342
krdaci sa
pismenih
ispita
3.
26.04.2001.
1. a) U zavisnosti od realnog parametra p diskutovati graniinu vrednost niza sa opitim
n2
-3n+1
(
n'
-
ln + 2\
p,,'z +(
,-rrru
clanom an
=l--
I
(r'-3n+t)
b) Dati su nizovi
{a, }
i
{r" }
sa opStim ilanovima
-tt1-.
I
A
--:r4a
14
^
-/-'tura
,,lgnz
+ t ,lgn2
+z ,lgn2 +6n
no
Proveriti da ti nizovi
{a"}
i
{rr}
imaju graniinu vrednost. Da li su dati nizovi Ko5ijevi
u prostoru R? Odrediti taike nagomilavanja datih nizova.
I
2. a) Detaljno ispitati funkciju
f(x) =
(x + 2)eR i nacrtati njen grafik.
t
- rrl =
"*
*'
l7l,*,Jo
ima resenje nad intervatom (1,2)? b) Da li
jednailina
4e6
@+
4),
/-\
Naiit[
l:
*
x+3
+r'rorse"sinj"'la*.
"(Jr(P
+1lx)2 x2 +4x+5
)
a) Nadi ekstremne vrednosti funkcije z
=
*3 + yi
-
it
-
3y + l
rako
je
x > 0.
b) Da Ii funkcija u= xlz ima ekstrem u taiki A(1,1, f) uz uslov
2x+2y+22+x2 +y2 +22
=92
a) ReSiti diferencijalnu
jednaiinu
y
=
xy'
-
(
!' )4
.
b) Koristeii izvod inverzne funkcije pokazati da se diferencijalna
jednaiina
y'y'
-
3( y'
)2 - l'(!' )2
+ y'5
14st
+ y2
-
r)= 0 svodi na diferencijalnu
jednaiinu
x' + x'
=
4et + y2
-I
i naii op5te re3enje.
Reienja:
1.
!ir, -
-tt+l
a) lim o,,
=
rn+aPn'+(P-2)n+l
'lo*
fima,,=Ji, p+o+ timon=1.
n-r@ n-)@
b)
+1b,, ++
fimbn=2.Niz
{a,,}ie
konvergentan, Ko5ijev, radka
,lgn' +6n ,lgn' + I
il-'.o
nagomilavanja i granidna vrednost
je
2.
'
7frdaci sa
pismenih
ispita 343
,,
={-
r'','i'=orl',
ke N. Niz
{c,,}
ima dve tadke nagomilavanja
-1
i'1, nije
konvergentan ni Ko5ijev.
a) P
=
n\{-a}
I f(x)=0
Q x=-2
lim (x+2)ex+4
=0,
lim (x+2)ex+4
=<)
prava x=4
je
vertikalna
x+4- x-+4+
'
asimptota
nl
' lim (x+2)ex+4
=l*
+ nemahorizontalnuasimptotu
.r-+1-
.. x+2+
t
, lim
" ''ex+4
-
l, lim ((x+2)ex+4
-x)=3=
prava
)=x+3
jekosaasimptota
x+t6 x r-+t-
,
.l ^
'
f'(x)=s;i
x'+7x+'14
>o'VxeD'
(x+ 4)t
,
aunkcija stalno raste i nema ekstreme.
f'1x1=s;a
-3x-tl
,
f'(x)=o€r=-4
',
'
'
(x+4)a
3
'
.t- .t*,-t)=
f'(x)>0
funkcijajekonveksna
l4
,
r e (-*
,4)w
(4,+*) +
f'(
x) < 0 funkcija
je
konkavna
3
:
T aeua rF!,rety
je prevojna tacka
t.
,
lgd= lim eR
x'+7x+-14
=0+d=0
' x--+4- (x+4)'
344
bdaci sa
pismenih
ispita
b) Funkcija
f(x)=(x+21sx+t
nad intervalom
lt,Zl
ispunjava uslove LagranZove
teoreme pa postoji

e (1,2) tako da
je
ry=
f'(€),
tj.
tll
*Z
-
sej
=
"fi
€2
:zq
+ll,
pa jednadina
ima resenje.
(€ + 4)"
3.
I
rcw
o,
=|fi
;;' :,; ;,n
l=
ut
#
o,
= -
fr
+ arctg!- + c
1 =
3ql;
qG
= -r;fi:+
arctS-+ c
t
Ij#*a*
=l*2
+ 4x+5
=
t 3 (2x+ 4)dx
-
o,l
tSi-
lffi
=
=
ln( x2 + 4x + 5
)
+ arctg( x + 2) + c
2
!
e' c o s
5
e
"
s i n'. e
"
dx
=lr*=='
*l=
!
c o ss t
.
s i n'' t dt
=l-:::
:r;
:
rrl=
. . 7 i. . ,8 ,6 cosS et cos6 e*
=l(z' -z- )dz=T-T*",
=-T--:*",
4.
1
a) ,=*'' *y'r
-3x-3y+l
*=tr,
-3=o,yr=3y2 -3=o
Zadaci sa pismenih ispita
345
, Stacionarne tadke su A(1,-l), B(l,l)
O2z
-
O2z
-
d2z
*=u*'&-oY'{rAy
'
Tailka A(1,-l): rt
-12
---36 <0,pafunkcijanemaekstremutadkiA.
'
Talka B(I,l), rt-12
=36>0,
t'i6>0 + funkcijaimaminimurnutadkiB.
:
b) F(x,y,z),)=ry2+),(2x+2y+22-+x2 +y2 +22
-91
,
#
-yz+2)'+2)x=0,#=xz+2tr+21y=0,#=ry+2)'+2)z=0,
'
+
=2xt2y+22+x2
+y2 +r2
-9=o
il.
I
rurka A(l,l,l)jestacionarnu, i=-4.
4
'
azF
A1
azr
Aa
azr
^a
azp azr azp
,
*.t"'&=,utV="n'7ff'=z'ffi=l'56;=x
,
Diferenciranje uslova: 2dx + 2dy + 2dz + 2xdx + 2ydy + 2zdz
=
0 + dz
= -dx -
dl
',
o2F
=-+dr2 -lot'-4ot
+Zdxdy+2dxdz+2dydz=
: 2 2' 2
t^
,
= -lf
Sf a* + ayf + 3dx2 + 3dy2
1<
0 :+
funkcija ima maksimum u tadki A.
2"
lr.
I u) y=ry'-(y')4
I
Ovo
je
Kleroova diferencijalna
jednadina
dija su reSenja:
i
1') y=r"-c4,2) y=r#-tW (singularnare5enja).
,
b) Prelaskom na inverznu funkciju dobija se
jednaEina
Eije
je
op5te reSenje
I
.r
=
cr + c2y + c jev + 4yev * y,
e*y, -*, -*,.
I
I
346 hdaci sa
pismenih
ispita
)
3.
24.06.2001.
1. Dati su nizovi
{an }, {4, }
i
{c, }sa
op5tim ilanovima
o,
=#.#.
.#, bn
=(J7
*zo
-D2
i co
=1i1h
aZ
Proveriti da li nizovi imaju graniCnu vrednost. Da li su dati nizovi Ko5ijevl u prostoru
R? Odrediti tatke nagomilavanja datih nizova.
Detaljno ispitati funkciju
.f
(x)
=
m
lt
i nacrtati grafik.
x"
-3
a) Da ti
jednaCina
arctgx=-arctg2+U!+i ima re5enje nad intervalom
ll,zlz
(uputstvo: posmatrati
1"'"?*
o*).
ix'
b) Primenom definicije odreilenog integrala, nadi graniinu vrednost niza sa op5tim
tlanom on=4-
.!---;* ,2' ,*...*-f,r.
(n'
+ 1)' (no
+4)" 4nn
c)Nadi
ltrin2
*"ors t*--!
,
Yt.
2+sin'x
a) Data
je
diferencijalna
jednaCina (tny
+ 2x
-
1)y'
=
2y . Pokazati da data
jednatina
ima integracioni mnoZitelj koji
je
funkcija
jedne promenljive i nadi op5te re5enje.
b) Da li funkcija z
=
t3 + yi
-
2*y ima totalni diferencijal u taiki A(1, 1) ? Objasniti.
c) Da li funkcija z=ri +y3
-2*y
u taCkama A(1,1) i B(-1,-l) ima uslovni
ekstremuzuslov *2 +y2
=22
a) Re5iti diferencijalnu
jednaCinu
I = ry'-2(y')4
+l
b) Prelaskom na inverznu funkciju pokazati da se diferencijalna
jednaCina
y'y'
-
3(y')2
-
4y'(l')2
-
40'f +
1y'1s 12y
+ 1 + 4et
)=
0 svodi na
jednaCinu
x'- 4x'+ 4x'
=
2y + 7+ 4e) i nadi njeno op5te re5enje.
Re5enja:
1.
3n2 3n2
llnl+3r2
"
llos+t
n-)*"
nagomilavanja i granidna vrednost
je
3.
,!r*({n'
*^
-D=3=
,!i!*b,
=o ,
{b/}je
konvergentan, Kosijev, tadka
nagomilavanja i granidna vrednost je
0.
5.
kdaci sa pismenih ispita
I
t n=2k
.,,=t_,
',
,=rO*1,
k. N,
{tr}
nema granidnu vrednost, nije Ko5ijev, ima dve
tadke nagomilavanja 1 i
-1.
D ; xe
FJ1.o1w(?,a*,1 ,
.l
f(x)=O
o
#=
I e x'?
-
x2 + 3
=0
x'-3
funkcija ima
jednu
realnu nulu (videde se sa grafika)
.l
-i -l
lim hl=*, 1;*
p
!' ,=-F€,
liny h{-+6
=
prave;=-,[
,
x--so-
x'
-
3
,-r-JJ'
x"
-
3
,-+Ji*
x'
-
3
x=0 i *=Ji suvertikalneasimptote
?
1i7n 6
I'
-=
{o
g
nema horizontalnu asimptotu
x-)+€
x'
-
3
?
- -f,'
ln-
*2
-o
lim
xz
-3
=0=
nemakosuasimptotu,
f'(x)=
r-r-'
,
f'(x)=0(+x=
j
r-++6 x
x(x"-3)
x e (4,0
)
v
d7,s I
)
f'(
x)< 0 funkcija opada,
xe (3,+*))
f'(x)
> 0 funkcija raste
Za x=3 funkcijaimaminimum
/(3)
f'(x)=-*a
=2q-'2
+?7
, .f,(x)=0
e ,,
=-.li-17i
y
x2
=rlrr-m
x'(x"
-3)'
P1( x
1, f
( x
1
|
i P2( x2,
f
( x2)) su prevojne tadke.
348 Tadaci sa
pismenih
isoita
3.
a)
4.
a)
l"rtr_!* O*__arctg2 *l *t h8
i*'
2 4 2 5
Iz teoreme srednje vrednosti * 1a eV,
a,
i,ff
a*
=
orrtsi!,\a*
=
ry
arctgd
= -*rrs!*
|
+ u!
,pa
data
jednadina
ima reSenje naa
[r,z]
.
b)
\ ..) t sinjx 2sinsx sinix
c)
Jstn-
)iCoS- sds=---+-+c/.
357
.l )
t, ef
eu
=LE-a,
=
lim a,,
n
iJ
(t +(L)2
)2 "-)@
I .__ dt
I
t
dx
ltsx=t'dx=i;71 ,
dr t
l-=l t= l-=-
t
2+sin2 x
I sin2 x=J|-
l
'
z+stz
3
|
",,
*-;7
I
l,*2-rtl
=),6=T-4
b)
h=+, Opste resenje
je
y'
!=s*2 -b,!=3y2
dx dy
2x lny
----=C
yy
-lx
Funkcija ima neprekidne parcijalne izvode u taEki A(l,l) pa postoji totalni
dz dz
;;' ar,
diferenciial u toi ta6ki
c) funFcililima usiovni minimum u tadkama A(t,l) i B(-1,- l)
S.
a) Data
jednadina jo
Kleroova diferencijalna
jednadina. Re5enja su:
1). y
=
xc
-2c4
+ t,z).,
=
"
f
-r,+f+/
(singulamoresenje)
b) Prelaskom na inverznu funkciju dobija se
jednalina dije
je
op3te re5enje
x
=
c
t
* c2e2v + r-1ye2v *
ly',
+ly + *t
4- 4'
350
Zadaci sa oismenih isnita
15.09.2001.
1. a) Neka
je
niz
{ar,}
dat sa a1
=
I
s
an+t
=
6.2o"
l:.
Primenom principa
monotonije
an +7
pokazati daje niz
{ar}
Xonvergentan i nadi njegovu graniinu vrednost.
b) u zavisnosti od realnog parametra p diskutovati graniinu vrednost niza
{Dr, }
aatog
-
(
o2 +2n-z\op
Scu-o=l
--l
.
\
n' +n+1
)
Detaljno ispitati funkciju
f
(x)
=
*r'*"'r* i nacrtati grafik.
Primenom definicije odreilenog integrala, nadi graniinu vrednost niza sa op5tim
ilanom
t't
o,=nl, *4*...*41.
Ir..,f lfi
o+zf
l!!:2
'u
)
3.
b) Nadi
[e*
arctsiaax.
4. a) Naii ekstremne vrednosti funkcije u(x,l)
=
x2 + x! + y2 .
b) odrediti dva puta
diferencijabilnu funkciju u
=u(*),
x ) 0,
!
) 0, z>0, koja
zadovoljava diferencijalnu jednaiinu
"z
d2 u d2 u du
ar,
-"t
aray-4x tu+u=i*i'
5. Prelaskom na inverznu funkciju pokazati da se diferencijatna
jednaiina
!'t--3(y')2 -y'(l')2 -3(y')4
+ix(y'1s +evlsiny+2)(y')s
=0
svodinajednadinu
x' + x' + 3 x'
-
3x
=
e
t
(sin y + 2
)
i nadi njeno op5te re5enje.
ReSenja:
1.
a) an)0,neN
a1 1a2 Pretpostavimo apal ) ap ,
ak+2
-ak+t =6.2ar+t
+!-6.zok*t==6.
.
I3(aril.-a*)-
>0 +
ap*1*7 ap +7 (ag1+7)(a1, +7)
an+l )an, ne N + qlan, ne N .
at <6 Pretpostavimo daje ap <6 ti.ar=6-€,
€>0
2a,.+l 13-2e
Qk+t
=6'+;-
6'-<o
=
d, 10, ne N
a1,+7 l3-e
Iz monotonosti i ogranidenosti niza
{a,, }
sledi njegova konvergencija.
Neka /31a
n =
A.Tadaiz an+t
=A'4
gy"di
1,2
-
5l-6
=o
) A1
=
6v A2 ---l
<0 > A= 6
b),.^,n2_+2n-2 r*
=r,!,:-*# ={
r_, p=o
i\J'nz+n+l
l"n
p*0
,
P=R\t],
f(x)=oax=o
ZurrE-l-
lim x.e
''
'
'-l
-
"*
=
nema vertikalnu asimptotu
x--+ l-
2urrttlJ-
lim x
-
e
"
x-l
=
te 3 nema horizontalnu asimptotu
:r-+t-
2arcttt
I
2u'dg+
lim e-
'*-t=1,
lim x.(e
"x-l
-t)=2> Ptava )=x+2
jekosaasimptota
x-t!- r-+t-
.
2or.tg
I
: x2
-4x+2
f'(x)=e
"'-l
ffi
f'(x)=0
a x1
=2-J7v
xz
=2+Ji
x e ( *,2
-,ti )
w
Q
+
J1,+- )
+
f
' ( x
)
> 0 funkcija raste
xe
Q-J7,1)w(1,2+J7)> f'(x)<0
funkcija opada
Za x=2-J, funkcija ima maksimu ,-'on""*n'
u ru x=2+rD funkcija ima
2arctt(-l+J, )
mlnlmum e
2orrto
I
f,(r)=ezurus--- ,
-8(',-1),,- , f,(*)=0e
x= I
(xz
-2x+2)'
xe (1,+-) *
f'(x)
> 0 funkcija
je
konveksna
re (*,1) *
f'(x)
< 0 funkcija
je
konkavna
nema prevojnih tadaka
j
3.
a)
t
t-L t
=tarclg-+l-dt
t-z
'2t'-6t+S
=
e' o,arfi + nlze2'
-
o x + sl+
)
*H.,
b) ,o=l
L
,
fli=l
4.
a) Funkcija ima minimum u tadki A(0,0)
b) Svodi se na ojlerovu jednadinu,
iui +2tui
-2u=2tlnt
Erje jeoplte
reienje
u=r,'1, *rr4*4*4^t4
z- z- z' 62o z.
s. .,t=cte! +c2sinJiy+cjcosljy+"t(-.2
3 I
-sinl
-6cosy)+VleY
!
"'
*a
s
fi
*
=1":
*==', o,l=
!
*,,
r 4
o,
=
.. ldx
, ttmcn=J-7=lrJ7-Jil
n,e
ott+*flfiX
z
.,
3.
01.10.2001.
1. Dati su nizovi nizovi
{or}, {r, }
i
{r, }
sa op5tim Ctanovima
I
4n=pj
It32nls
+ I
o,=4171;#i
-Ji
+r" i cn=etfo +!
3n
Proveriti da li dati nizovi imaju graniinu vrednost. Da li su dati nizovi KoSijevi u
prostoru R? odrediti tacke nagomilavanja datih nizova. Da li su nizovi
{ar.tnl
i
{oo
."rI
Ko5ijevi u prostoru
R?
Detaljno ispitati funkciju
f(x)=*##
i nacrtati grafik.
I-
a) Da Ii
jednaCina
ix
arcsinxdx
=
xfr
1^2 -ima
re5enje nad intervalom
[a,f]z
o2
b) Primenom definicije odreilenog integrala, naii graniinu vrednost nize sa op5tim
n+I n+2 n+i
ilanom on=)1"
"
+2eT +3eT +...+ne2).
no
c)Naii I--! _ ar.
' r
x(4 +ln2 x)2
a) Data
je
diferencijalna
jednaCina
y(I+ xy)dx
-
xtly
=
0. Pokazati da data
jednaiina
ima integracioni mnozite[i koji
je
funkcija
jedne
promenljive i nadi opste resenje.
b) Da li funkc[ia ,=r2 *y2 u taCki
Ulr,l
ima ustovni ekstrem uz usloy
x3 +3xy+y3
=1?
a) Re5iti diferencijalnu jednaiinu
y
=
*y'+* .
b) Pokazati da se smenom r
=
lc diferencijalna
jednaCina
1 6J7 y' + t zJ-x y' + d[7 y' + y
=
"S
* Ji
svodi na
jednatinu
y' + 2y' +
! =
e-t + t2 i nadinjeno op5te re5enje.
4.
5.
32nts +2 32n1s +5n3
hdaci sa pismenih ispita
Re5enja:
1..
I
1e,,1*=
!,:*o,=I
ll32n" +t
n
lim b,,
=
ti*
iJ
n\lr' * t
-
n + n
-
r[ r+
^
I =
1;*
dlilffi -
n1
-
,t-+6 ,t-+co
l- 2 I
-
lim(,'l n'+2n-n)-=-l
=-:.
zJ@33
l- I n=2k+ I
r:..={
'
,keN.
Nizovi
{o^\
i
{u,,}
su konvergentni, pa su Ko5ijevi u prostoru R.
{", }
ima dve tadke
nagomilavanja pa nije konvergentan ni Ko5ijev. Tadka nagomilavanja i granidna
vrednost niza
{a,,\ n
},aniza
{a,}j"
-1.*o {o,'bu}
je
konvergentan, pa je
i
KoSijev u prostoru R, a niz
{o,,,
.c,,}
nije konvergentan ni Kolijev u prostoru R.
D : x eQ,llv
di,+a), f(x)
-
Q 6 v
=
s2
e
l'*tr2l*'l =tn2. l'*ln2l*-l =+q. lim tr2,l*-l =-oo
=)
prave
",'=l
i *=Ji
x+t
lra+ I ,-!- lnx+ L-{r' lm+ I
'
e
su vertikalne asimptote
lim
=
nr',I"*
--!
=
ln2 + prava y
=
ln2
jehorizontalna asimptota
.r-++a lnx+l
f'(x1=-
L
79, x e D + funkcija
je monotono rastuia, nema
x(2lnx-l)(lnx+l)
ekstreme
tsq= lim
3
=-cp?
O=-L
"
.r-+o* x(2ln x
-
l)(lnx + l) 2
f'(x)=
--3ln!!2lnx+5) -
, f'(x)=0e
*,
=1,
xz=leD
x'(2ln'x+lnx-l)'
{et
*.1$,!1+
f'(x)>0
funkcija
je
konveksna, xeO,$1v6!",+oo):=>
f'(x)<0
'Jrs
"'
"l's
funkcija
je
konkavna.
radka rtft,f
tfti)
je prevojna tadka.
Zadaci sa pismenih ispita
355
3.
a)
b)
=E+,
pa data
jednadina
ima re5enje
=e.
I I lnx lnx
=7(varctg
z
*;n;;rt*''
h=+, OpSte re5enje
jednadine
,"
i**=r.
Funkcija ima uslovni minimum u taEki
O*,i,
Data
jednaEine je
Kleroova. Re5enja su: 1)
!=
xcl'*,2) y
=
xf t+fr)+Ji +t
(singularno reSenje).
b) y'
=*, ,'=Yit3
--:t)#-.
Op5te reienje
jednadine j
e,
t =
c p-fi * rr(f*r-fi *
!$;l;
+
J-x
-
q{i
+ a .
zt elo, tl,
'[r*oinxdx
=q[arcsinxdx
lo,rl.
tn: n!
2
au=11
_Le
n
,
lim a,,
=t1x-l)e'dx
n
i=1n
r-)o
I
, I lnx
=tl
,^
I6a'=ld="1=tffi
c)
4.
a)
b)
5.
a)
3-s6 hdaci sa pismenih ispita
L0.02.2002.
1. a).Datisunizovi: ao
=!*S+...++,
''
lle*6 +r lle*'o *z 1l6tn6 +too
Proveriti da Ii dati nizovi
{ar}, {fr}
i
{rr}
imaju graniinuvrednost. Da li su dati nizovi
KoSijevi u prostoru R? Odrediti tatke nagomilavanja datih nizova.
b) Odrediti konstantu A
,
tako da funkcija
/(x)
bude neprekidna,
I(x) =['- '
*
'-1.
Ia,
x3o
2. a) Detaljno ispitati funkciju
flx)=(x+2).ex+t
i nacrtati grafik.
lllt
u) ua ti
jednaiina
sri
-
*1
=
e"*t
x1 + x=,rl
ima re5enje u intervalu (2,i)?
'
(x+l)'
3. a) Nadi tim
!1,1i
sintar,
,-+0'
x'0
DY#.#+tsinx)
dx'
4. a)Nadidvediferencijabilnefunkcije u(x,y,z)'f(x+y-z)koiazadovoljavajujednadinu
Ou Ou Ou
(
au Ou Or\2 .
u= x?+ y?+z|+lf+i+i
I
iuslov u(0,0,2)=-1.
ox oy oz
\dr
oy oz)
b) Da li postoji taika A(x,y) u kojoj funkcija z=*2 +y2 ima ekstremnu vrednost pod
uslovom da
je
rJ +
jxy
+ yi
=
1 7
5. Prelaskom na inverznu funkciju pokazati da se diferencijalna
jednaiina
!4 !'y' -
3 y4 ( y'
)2
+ y2 ( y'
)4
+ (
t' )s -
5 ry( y'
)s -
y2 ( y'
)s
cos(2 tn y)
=
Q,
svodi na
jednaiinu
x-yr
-
y*'
-
!
+ 5x + ycos(2tny)
=0
i nadi njeno op5te re5enje.
v
Tadaci sa
pismenih
ispita
357
Re5enja:
1.
r
{o,,}
j"
Ko5ijev u R, tadaka nagomilavanja i granidna vrednost
je
8.
,!,:*,Ulr''
*U
-n)=2* jly*bn =+*
{a, }
nije konvergentan, pa ni Ko5ijev u R, nema tadku nagomilavanja.
. l6n l6n
a)
<a"3ft=
liman=8
url64nu+t6n
1l64nu+t
n-+6
f-t,
,=2k-t
on
=1,
,
n=2k
te N;
{c, }
nema granidnu vrednost i nije Ko5ijev u R
jer
ima dve tadke nagomilavanj a, I
,
-l
-
b) Uslov za neprekidnostie A=
f
(0)=
lg.*'
--,
.
a) O= R/{-1},
f(x)=0
a x=-2
ll
lim
(x+2).e-t*/ 3.p6
,
lim (x+2).s'r+t
=0+
prava x=-l
je
vertikalna asimptota
-t+/+ ,r-+-1-
lr
,r*
(x+2)'et+t
-
r, lim ((x+2)."fr
-*)=3:+
prava x+3
je
kosa asimptota
r-rt- x x)!*
kad x + t-. Funkcija nema horizontalnu asimptotu.
f'(*)="*.*'**
-t,
f'(x)=0*
*,=#
v x2=l+E
(x+ l)'
z z
x e (*,x
1
)v
(xz,+
*)
=
f'(
x)> 0 funkcija raste
xe (x1,- l)w(-1,x2)+
f'(x)
< 0 funkcija opada
Funkcija ima maksimum
f
(x,) za x=x1
,
a minimum
f
(xz) za x
=
x2.
I
f'(x)=ei+
.
t**or,
*.p{,-l)v(-1,+*1*
f'(x)>0
funkcija
jekonveksna
(x+ l)a
J
*.
t*,-
tl
*
f'
( x
)<
0 tunkcija
je
konkavna, Tadka r,
-!r, n -!ll
je prevojna tadka
I
-2
t*-t
tpA= lim rx+l
.Y=0+d=0.
"
x-+-t- (x+l)z
358
hdaci sa oisrnenih isoita
b)
f(x)=(x+2).ex+t
na intervalu
lZ,Sl
zaaovoljava uslove Lagrarrtove teoreme
pa postoji bar jedna
tadka
f,e
(2,3) da
je
I
,. t I
f,(€) =
ry.ti.
e;*t
ffi
=
5sZ
-4.1
Data funkcija ima re5enje na posmatranom intervalu.
3.
a)
b)
ti*
li,lt
,intdt= lim
{x sinx
-o
.t+0+ .t '6
-r-+o+ I
,ltlnx
I
-r^r,.
udx
-
-arctg
tn x +
;6q1+
c
t
I+d*
=
J;\ 2"\ 2
-
ul"' * t
-J
r\ tl*,,
'
,,1"2'
+2e* +2
I I
!
e' sin x a,
=
l{rin
*
-
cos x)+ c
t
Tadaci sa
pismenih
ispita
359
4.
Dobija se Kleroova diferencijalna
jednadina
,1
= f'(
x+ y
-
z)+ (f'
)2,
x + y
-
z
=
t
u
= ft
+ (
f' )2
sa re5enjima
!) u
=
ct + c2,2) u(0,0, 2)
= -l
> u
=
x*
!-z+/
(Singularno resenje).
t2 (x+y-z)2
u---1u---
44
Fukcija ima uslovni minimum u tadki e4,41.
'2'2
Op5te re5enje:
x
=
c
t
!
+ c
zy2
cos ln y + c
1y2
sin ln y +
J-!9
*
!,
gos
2 ln y + si n 2 ln y
)
'Y '
l0
Y
14'
20.04.200.2.
1. Dati su nizovi
{anl, {a, }
i
{r, }
sa op5tim ilanovima
111
"
lltenro
*t llrcnro *z llrcnro +16na
On
=1l
n' *n\ r
-Ji
+ r" i cr
=
cos(n+ l)x ++.
(ln3
Proveriti da Ii dati nizovi imaju graniinu vrednost. Da li su dati nizovi Ko5ijevi u
prostoru R? Odrediti taike nagomilavanja datih nizova. Da li su nizovi
{an'bn},
{on
."r}
i
{tn
.cn}
Ko5ijevi u prostoru R?
2. Detaljno ispitati funkciju
I(x) =
I
-l*
orrtg{ i nacrtati grafik.
l{
xo
-I
b) Primenom definicije odredenog integrala, nadi graniinu vrednost niza sa op5tim
ilanom
.34
+64 +ga +...+(3n)a
arr=tl'
a)
b)
x2
_2x+10
3+cosx
360
hd.aci sa
pismenih
ispita
4. a) Naii tri puta diferencijabilnu funkciju z=f(xy) koja zadovoljava diferencijalnu
jednaiinu
.t
**,
!'!
* rr!-rr= x2 y2
dx"
oxoy oy
b) Naii ekstremne vrednosti funkcije u= sx+ltz uz uslov xyz= I .
5. a) Re5iti diferencijalnu
jednaiinu
y!'+!'2
I
T=7'
b) Uvorlenjem smene y'
=
+
reSiti
jednaC
ina ( I
-
ev
)!' - kt @
* 2
) -
x
)y,3
=
Q .
Re5enja:
1.
I6n'a t 6na
-::(arS---- iimdn=6
lltan'u + r6na
"
lltan'o + r6na
n)@
{o,,} i"
Ko5ijev u R
jer je
konvergentan. Granidna wednost i tadka nagomilavanja je
8.
u*
dl;r;6r\
t
-
J r\ zn
t =
1i^
gl
s a 614 1
-
n1
-
ri^
6[fi,
-
n)
=
2
-
I
=
1
{trl
j"
Ko5ijev, tadka nagomilavanja
je
1.
,,
=
{ !,'
^
1,1_oro',
k e N,
{c, }
nije konvergentan ni Kosijev u R, ima dve tadke
[-1
, n=
nagomilavanj a, I i
-l
.
,
It-!*orr,r+-,
x>o
ft,t-)
x
xt-l
t
"v'
l,
*!* or,
2x
I
x
't87J'x<0
D=R\
{0,-t,t}
::,.(,
-
|
* *,,sft1,
=
*r,,Yo(, *
**
o,,,r{)
=
*U,
lim-(l+1+ orr,r{1=*, lim (l-!+arctg++)=.*
=}
prava .1-0
je
x-+0- x
x"
-t
x-+0+-
x
-
x"
-l'
vertikalna asimptota
..lim
(t-!*orrrg{1=1,
lim (t+L+arrrr$1=,t
=>
prava y=/ jg
,t.-)-+o X
X'-I
r-r< X
X.
_l
horizontalna asimptota kad x i t-. Funkcija nema kosu asimptotu.
xe(0,1)w(1,+*) :
f'(x)=
.'-l',
xe(<,-t)w(-1,0) :
f'(x)=-Qx1+l) '
xzlxz +11'
*2112 +11
xe (a,-l)w(-1,0)w(l':t*)>
f'(x)
< 0 funkcija opada
x e (0,1
)
+
f'(
x)> 0 funkcija raste
Nema ekstremnih vrednosti
x e (0,1
)w
( I,+*) :
f'(
x)
=
Z
fr- Zr*'
-
:
x" (x' + 1)"
xe (<,-!)y1(-l,o)
:
f''
-9xa
+8x2 + I
'"(x)=zffi<0
*4
-2*2 -l=0,
x2
=t=t2 -zt-l=0att,z=l3/-2
3 17
=
rfffi
=Lss
x e (s,0
)
w (0,
x
t )
a
f'(
x)< 0 funkcija
je
konkavna
xe (x1,*1=
f'(x)>
0 funkcija
je
konveksna
Tadka P( x
1, f
( x
1 |
je prevojna
t-*_t!_-
l-x2
A_
^.
^
-
o ,.
-(3x2+11
tga= limfr=O*d=0,
tgQ= lim
-=-z
y=-2x
x->l
flaz at1 x+-t
5z1sz al1
3.
lu=h1x+t+
x2
)*
au=A
a)
[{tr{*
+J t + x2
w =1,
=
*,* *
:-=r:::=_fi=
362 hdaci sa
pismenih
ispita
I .t'"
d*
= -lnl3+
cos xl+ c-c
'J+cosx
I
b) ,,,
=lillf
* hm an
n
i=t
n ,,-r@
4.
a) Svodi se na Ojlerovu
jednadinu
t
j
zi + t2 zi + 3tzi
-
8z
=
t2
,
Eiie
je
opSte re5enje
,
=, 1"2'''
+ c
2
sin2 lnt + c
t
cos2 lnt *
T
r''"
,
=
r, *' y' + c
2
sin2 ln
ry
* c
a
cos 2 [n
ry
*ff
Wf
Funkcija ima uslovni minimum u tadki A(2,2,2)
y'=2, y'=z''2, z'+L7=+
2y
y'' rt
ovo
je
Bernulijeva
jednadina.
oplte relenje
,"
,
=
@-
= ,'
v
2
(cv
-
2)'1 2(cv
-
2)
I
=
---=(--------:- *
--
t C
t
j
Jt' 3c't cz
x=cre
v
+c2ev +(-ev
-y-tn"t
=l
)e-v
*ev
-l
'eYeY
+c2
=
*tn(**J I * I
)-l+dx =
xtn(x+r[t * I
)-r[t
* *2 *rt
.'lt+*2
=ir*=+
b)
5.
Zadaci sa pismenih ispita 363
23.06.2002.
1. a) Dati su nizovi sa op5tim ilanovima:
111
a_t t-
_,
"
11o,6 +t lln,6 +z llrt6 +4o2
.
-
.Jz2
b,=l'[*\3"-")"" i cn=(t)n -i.
Proveriti da li nizovi
{o"},{O"I
i
{c, }
imaju granidnu vrednost. Da li su dati nizovi
Ko5ijevi u prostoru R? Odrediti taCke nagomilavanja datih nizova.
b) Pomodu Ko5ijevog kriterijuma pokazati da niz ao
=
I +
+* I
*... +
I
dine"gira.
*2in
)I
Detaljno ispitati funkciju
f(x) =
!:-r;
i nacrtati graftk.
a) Primenom odredenog integrala nadi granidnu vrednost niza sa opltim ilanom:
o-=zo(
t
*
r
+
r
*...*-l).
'
U2
+ n)(2 + 2n) (4
+ n)(4 + 2n)
(6
+ n)(6 + 2n)
Dnt
)
b)
J(
g*
,3**2 ,
+e'arctgex
)dx.
,l-x2
+2x+3
(xn +4x+9)n
a) Pokazati da diferenc[ialna
jednaCina (2ya +2y)dx+(3ry3 *313
yy
=0
r
integracioni mnoZitelj oblika 1,= 1(!)
,
a zatim re5iti datu
jednaCinu.
r
b) Da li funkcija u
=
x * y * z2 ima ekstremnu vrednost u taCki A(-11,0) uz
uslovez-x
=l
i y-xz=1?
a) Nadi op3te reienje diferencijalneJednaCine y
=xy'+(y')2
+ I .
b) Prelaskom na inverznu funkciju pokazati da se diferencijalna
jednaCina
-
y'y'+ 3(y')2 + iy'(y')2
-(2y2
+ t+c3!
)(y')s =0
svodi na
jednaiinu
x'
-
3.r'
=
2
!2
+ t + ei
t
i nadi njeno op5te re5enje.
5.
364
Tadaci sa
pismenih
ispita
Re5enja:
1.
a)
1a"s#=
ii!*o'=4
Granidna vrednost niza
{an} ie
+, foSiiev
je,
tadka nagomilavanja
je
4.
h*(,[r'z +3r-r)=+ >]+ tim b,=q*
f-+-\)Zn1@
{a, }
nema granidnu vrednost, nije Ko5ijev, nema tadku nagomilavanja.
f-t n=2k-l
cr=4
.
=2k,keN
[/
,
n=ZK
{c,, }
nema granidnu vrednost, nije Ko5ijev, tadke nagomilavanja su / i
-/
.
b)
lr,*,-o,l=4*..*#,*=!
r^
"=
p padatiniznijeKosijev, atimeni
konvergentan.
2.
a) o
=
n\{0,2}
nema nule
..2!2t
lim
x
=e}
=
.*,
tim
x-
=ei
=0
=
x= 0
je
vertikalna asimptota
x-+0* x-2 x+O- x-2
tl
lim.-!---7ex
=t- ?
x=2
jevertikalna
asimptota
x-+2* x
-
2
..2 !
fi*
L-s,
=
t* nema horizontalnu asimptotu
t-+l* x-2
11 1l
hm
.I
ei
-1,
lim (Le;
-x)=3=
y= x+3
Jekosaasimptotakad "r-+to.
x-++*
xz
-2
x++-' x-2
, I *'-Sx+Z
) =c"'---
(x-2)"
xe (a,o)wro,{lr(*,.*)= y'> 0 funkcija raste
-.,*, 2
)
v
Q,+)
=
v'
<o funkcija opada
4n2
4lnt6 +4n2
Tadaci sa oismenih
ispita
365
Funkcija imamaksimumzar
=+iminimum
.
=+
!
I =e'
l3x2
-t2x+4
*2 (*-2)3
xe
(@,0)w(0,2)+y'<0 funkcija
je
konkavna
xe
(2,t-)) y'> 0 funkcija
je
konveksna
nema prevojnih taEaka
l.t
rya=
lim
-"i
.x'-5x+2
=o=a=o
x->o- (x-2)"
3.
. 2L I
A) dn=-L-
ni=t(,
+l)(!+2)
nn
. 1 dx .3
lrm a-
=
l-
=
ln-
n-)*
"
'o(x+
l)(x+2) 2
4.
a)
b)
5.
a)
, 4x2 +l
b)
I#dx = 1-zr-
qJlQ]
+ t 3 arcsind+ ct
'
,,1-r2
+2x+3
2
'"
i
;#/.
=
ffi
-
'(dh*
4
o"'r
ff
,
*',
!
e" arctge' dx
=
e* arctge*
-!h(l
*
"r,
)
*
"
o
=
!
,op5te
reSenj e *2 y-i + *2 + y3
-
,
v
Funkcija ima uslovni minimum u tadki A(-t,l,0)
Data jednadina je
Kleroova diferencijalna jednadina.
Resenja jednadine je:
1) y= cx+c2 +l
,.2
2) y
=
1
-
^-
(Singularno
re5enje).
Op5te re5enje
x
=
c
t
+ c
2y
+ r
-r"3' -Za- -'Y:- -'X-
*
!n"',
t8 27 108 9"
16.09.2002.
l. a) Dati su nizovi
{a"}
i
{t,}
sa opStim Clanovima:
on
=1\iffi'G\t ,
b,
=(-r)d
.#.Da ri su dati nizovi konvergentni? Da
Ii su Ko5ijevi? Odrediti taCke nagomilavanja datih nizova.
b)
b) Data je
funkcija
f
(x)
=
cos? x
(sin2
2x + t)T
A
I
t
e
x
+Bo
,
x10
t
x
=0
.Odrediti konstante A i B,
,
x)0
tako da funkcija/(r)
bude neprekidna u taCki x
=
0.
I
r
I
I
r-
i
2' a) Detaljno ispitati funkciju
f
(x)
=
*
-
o"ts! i nacrtati njen grafik'
b) Dali
jednadina
2-3x+x2'
=2-,o
imareienjenaintervalu
(1,'\'
5-6*a2*z-
4
'rrE'Yvvr-r-
\2' )
'!t2
costdt
3. a) Nadi fim
9----;-
'
x'+0
x'
b) Nadi
St
':M
*.
'
'lt-*2
c)
primenom
odrerlenog integrala odrediti
granitnu vrednost niza
{4, },
gde
je
1111
un
=
tL\-----:-- '-'=-:
2,
I +4n' 22 +4n2 32 +4n2
Snz
4. a) Da li funkci.ia
f(x, l,z)=
r
-)*
2z imaekstremne
vrednosti u taikama
^+-+,*,
r r,-+'+,-S,,akoje
*2 +v2 +222
=2?
b) Pokazati da diferencijalna
jednaiina (x2 + y2 + l)itx'2xydy
=
0 ima integracioni
mnoiitetj oblika h( y2
-
*2
)
i nadi njeno op5te re5enje'-
5.
pokazati
da diferencijalna
jednaiina *211o*
-
1)y' -
xy'+J
=
0 ima partikularno
resenie u obtiku normiranog
polinoma
prvog stepena
i nadi njeno opste resenje.
Re5enja:
1.
a),!,,:*,*[,r,'
-, -'[7
* t
t=
rn
dlniTa -n)-,tim
6[tl
+ I
-il=+
{o,,i i"konvergentan
i Kosijev u R, granidna vrednost i tadka nagomilavanja
je
{b,, }
nema granidnu vrednost, nije Ko5ijev
u R, tadke nagomilavanja
su
'1
i
-1 '
cur2 , I
b) Uslov za neprekidnos t
je
f
(0)
=
lim-(sin2 2x+ t1-i =
l'ry.,('1 + 82
)
t_
3
"or2
*
tim (sin2
2x+11
x2
=s4
4 A=e4
x-+0-
I
ilm
1e1
+ 82
1=
82 + B
=!,e2
x+o+
2.
a) D=R\!)
nema nule
]y;*(
x
-
arc,s#)
=
t t;:+ nema vertikalnu asimprotu
*!!-(
*
-
orr,g
#
)=
loo 3 nema horizontalnu asimptotu
x-aragL-2
j**=
t
,
,tiL*arcry#=-X*
v =
x-Xje kosa asimptota
f'(x)=2(x|-3x+2)
2xz
-6x+S
x e (4,1
)
w (2,+-)
+
f'(
x) > 0 funkcija raste
xe (1,2)+
f'(x)
< 0 funkcija opada
Za x
=2
funkcija ima minimum
tgq= lim.*@
=Q
1 6=o (y
=o)
x+lx
)yz
-6x+S
-
'J
.,. . 4x-6
J 14'
-
(2xz
-6x+
512
?
x e (=,*1=
f'(x)
> 0 funkcija je
konveksna
?
x e (<,1
)
e1
t
t,|) +
I'(
*) <0 funkcija je
konkavna
racka r$,1+
|t
je
prevojna
tacka
Zadaci sa
pismenih
ispita
369
b) Funkcija
f
(x)= r-orr,r
,9je
neprekidn" *a
[jZ]
i ima izvod naa
f],zl,paiz
LagranZove teoreme sledi da postoji bar
jedna talka
{
e
f),Zl
Aui"
f
(2)-
f
(+)
= f'G),
odakle se sretlivanjem dobija
2-r
2
jednadina
ima re5enje naa
ff,,Zl.
2-n tz
-se+z
-=
: ': '-
pa data
4
2€2
-69+s
3.
a)
b)
'!i
,ortdt
umt4-= ri^
*2'o'*
=o
.
x+0
xz
x-+o 2x
2 ) larcsinx=t)x=sind
|ffi,=l
ffi=a, l=lisin3at=
=,'('o'l
'
-rortl-zJtr!-cost)dt
=
;- 2
-
=
arcsin2
*ry-J
t
-
-'
)-1,, -*,.2(xarcsinx+J
t
-
*'
t*,
370
Tadaci sa oismenih ispita
4.
a)
,
1g t .. I a* I t
c) an
=- L-;-,
lim a,
= l* =rarctgz
nitl|f
+4
n)@
11x'+4
Funkcija
*-*,
-11
h-:r:
"
(ltont
*t llrcnt *z
rl-
llrcrt * 3n'
ima uslovni minimum u tadki
.+,-+,*,
,uslovni maksimum u tadki
J' J7
-
_- I
2' 2 ''
I
5.
b) h-
(y2
-x2
+t12
x
Upste resenJe =;-;-=c
yo
-x'+l
! p =
x. Smenom y
=
zx dobija se
jednadina
z'1x't
llnx-
I))+ z'(2x2 (lnx- t)- x2
1=
0
,
kojoj se moZe sniziti red
Op5tereSenje
jednadine je
y= c3lnx*c2.
02.10.200/2.
l. a) Koristedi princip monotonije, pokazati da
je
niz
2.
3.
Detatjno ispitati funkciju
f
(x)
=,
*ff# i nacrtati njen grafik.
jillt'-,a,
a) Nadi tim
!-
^
.
.r+€
xJ
{"r}
dat sa
aI
=
1, an+t
=
23on
*!
konvergentan i odrediti njegovu graniinu vrednost.
an+J
b) Nadi graniinu vrednost niza
{On}
datog sa
hdaci sa
pismenih
ispito 371
5.
c)
b)odrediti tr4*ffi ror.
r
(S
+ x)3 rlx2
-
S
1+ 3e-x
'
c)Nadipovr5inuograniienukrivama
!=x2 -2x-I
i y=-x2
+3.
a) Odrediti ekstremne vrednosti funkcije z=ex!
sako
je
x+ y
=
10 .
b) Pokazati da diferencijalna
jednatina
( 3*3 y3 + 2x2 y2
-
xy2
)
dx + ( 2xa y2 + xi y
-
x2 y
)
dy
=
0 imaintegracioni mnoZitelj
oblika h=h(xy), a zatim nadi njeno op5te re5enje.
a) Nadi opste re5enje
jednatine
t'-1, ={rJ;
.
Nadi dva puta diferencijabilnu funkciju u
=
ut$l koja predstavlja op5te re5enje
zo
!-r--y!-^
-zd2u
--d2u
.-du.,
xy3
Jednaerne
z-
*
-xt
U*-4x$;+u=---a. v-vr v*
,2 63
!!1
z2
Re5enja:
l.
a) an)0,neN
a
1
1a2. Pretpostavimo ap 1 ctk+l
a
k+2 -
ak+t
=
3
. @
> 0
=
{a,,}ie
rastuii niz
qt
=l<2
pretpostavimo ap<2,ti.ak=2-t, €>0
^7-3e
ak+t
=
2; < 2
=
{ar}
je
ograniden sa gornje strane brojem 2
Iz monotonosti i ogranidenosti
{a, }
sledi i konvergencija
Neka,,/Sa
n
=
A lz on+t
=
r# sledi A
=
2
b)
3n2
<b.. <-Lt-= tim a..
=!
'
lltont *3n,
"
lltAnt
*t
n-)-
"
2
2.
D:xe(-1,+*)i!=0g+x=0
tim
1
x a
@-) =
+
=,
= -/
je
vertikalna asimptota
r-r-1+' x+ I
um
1
x +
!M!))
=
+€ + nema horizontalnu asimptotu
,r-++€ x + l
tim
1t+\!!)1=t,
lr^
In(*.*,1)
=0+!=x
jekosa-asimptota
.r.-}.+o
X" + X
r-++6 x+ I
7'1
*,
=
x2 + 2 x + 2
-
l!t( x
-
I
)
> 0, v x eD funkcija
je
monotono rastuca i nema
(x+
l)a
ekstremne vrednosti,
f'(*)=2ln(x+
l)-- 3
;
*e (-t,e-l
-t)= f'(x)<0
funkcija
je
konkavna,
(x+ l)'
1
x e (e2
-
l,+*) *
I'(
x) > 0 funkcija
je
konveksna
111
ta(ka P( e2
-
t,el
-
t *
Slje
prevojna tadka
t-
I
I
L
i:
r
L
hdaci sa pismenih
ispita 373
i{,'-,a'
a) lim
.r+€
b)
lr
lr*,
=11
=l*,
-;l=-t
t2
Ja,'
-a,
* t
dt=
(3+x
I
tc I
t
r*3"-*
J-".
-t
*=2r[",
-1 -l -4arctg-+c
J,'I
2
c)
4.
a)
b)
5.
a)
2
P=
[Fx2
+3-x2 +2x+l)dx=9
-l
Funkcija ima uslovni maksimum u tadki A(5,5)
Integracioni mnoZitelj n
--
L
ry
Op5te relenje: *i y2 + r2y
-
*y
=,
Data
jednadina je
Bernulijeva diferencijalna
jednadina
Op5tere5enje
je y=
1xh,lL+cx12
I x+2
*y''
,
xJ3 *yt
_2 fy-
-2
I _2
tt=C1€
-
*C2-e
-
-1€
-
' -zz
2
b)
r
I
I
I
r
I
f
LITERATURA
[1]
Bepuax, f. H. C6opxnx 3aAaq uo Kypcy MareMaT[IrlcKoro aHaJI[I3a, Hayxa, Mocrsa,
1972.
[2] fierrlnAoruu,
B. fI. C6opxux 3aAaq n yupaxxeunfi tro MareMaruqecKoMy aHiIJIH3y,
Hayxa, Mocxs41972.
[3]
Ferenci F, Ungar V, eomii I, Cvijanovil M,lJzelac Z. Zbirka reSenih zadataka iz
matematike drugi deo za studente tehnidkih fakulteta, Naudna knjiga, Beograd, 1989.
[a]
Gajid Lj, Teofanov N, Pilipovii S. Zbirka zadataka iz analize I drugi deo, Edicija
univerzitetski udZbenik, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, L998.
[5]
Kovadevii I, Novkovii M. Diferencijalni radun realnih funkcija
jedne
i vi5e realnih
promenljivih, FTN Novi Sad,1998.
[6]
Kovadevii I, Novkovii M, Rodid B. Integralni radun realnih funkcija
jedne
realne
promenljive, FfN, Novi Sad, 1998.
[7]
Kovadevii I, Marii V, Novkovii M, RodiC B. Matematidka analiza I
-
diferencijalni i
integralni radun; obidne diferencijalne
jednadine, FTN, Novi Sad, 2000.
[8]
Kovadevii I, Ralevii N. Matematidka analiza I- granidni procesi, Edicija tehnidke
nauke, FTN, Novi Sad, 1996.
[9]
Kovadevii I, Ralevii N. Matematidka analiza I- uvodni pojmovi i granidni procesi,
FTN, Novi Sad,2000.
[10]Marii
V, Kovadevii I, Novkovii M. Obidne diferencijalne
jednadine
EfN, Novi Sad,
1998.
[11]Milidii
P, USiumlii M. Zbirka zadataka iz vi5e matematike, Naudna knjiga Beograd,
1988.
[12]Novkovii
M, Rodii B, Kovadevill. Zbirka re5enih zadataka iz Matematidke analize
I, FTN, Novi Sad 1998.
[13]Ungar
V, Uzelac Z, Doroslovadki R, AdZii N, Vrcelj V, Gilezan S, Zunii J. Zbirka
- -
re5enih zadatakasa pismenih ispita iz matematike II, Naudna knjiga, Beograd, 1989.
ll4llJzelac
Z, Adhie N, Gilezan S. Zbirka re5enih zadataka sa pismenih ispita iz
matematidke analize I na FTN-u u Novom Sadu, FTN, Novi Sad, L993.
[15]Takadi
D, Takadi A.Zbirka zadataka iz analize I prvi deo, Institut za matematiku
PMF, Novi Sad, L997.