You are on page 1of 7

MEGA AYUPUTRI

110 2007 174
4. Memahami dan menjelaskan patoisiolo!i st"oke
#einisi
$t"oke adalah s%at% maniestasi klinis !an!!%an pe"eda"an da"ah otak &an! men&e'a'kan
deisit ne%"olo!is ata% s%at% deisit ne%"olo!is mendadak se'a!ai aki'at iskemia ata%
hemo"a!i si"k%lasi sa"a otak.
(enis st"oke
) $t"oke iskhemik * dapat di'edakan la!i dalam st"oke em'olik dan t"om'otik. Pada
st"oke t"om'otik didapati okl%si di tempat a"te"i se"e'"al &an! 'e"t"om'%s. Pada st"oke
em'olik pen&%m'atan dise'a'kan oleh s%at% em'ol%s &an! dapat 'e"s%m'e" pada a"te"i
se"e'"al+ ka"otis inte"na+ ,e"te'"o)'asile"+ a"k%s ao"ta asendens ata%p%n kat%p se"ta
endoka"di%m jant%n!. Em'ol%s te"se'%t 'e"%pa s%at% t"om'%s &an! te"lepas da"i dindin!
a"te"i &an! ate"oskle"otik dan 'e"%lse"asi+ ata% !%mpalan t"om'osit &an! te"jadi ka"ena
i'"ilasi at"i%m+ !%mpalan k%man ka"ena endoka"ditis 'akte"ial ata% !%mpalan da"ah dan
ja"in!an ka"ena ina"k m%"al. #en!an adan&a ate"oskle"osis dan a"te"ioskle"osis se"e'"i+
pe"%'ahan)pe"%'ahan dalam hemodinamik sistemik -a"itmia jant%n!+ hipotensi+
hipe"tensi. dan kimia da"ah -polisithemia+ hipe",iskositas. dapat menim'%lkan iskhemia
dan ina"k se"e'"i "e!ional.
) $t"oke hemo"a!ik * diaki'atkan oleh pe/ahn&a s%at% mik"o ane%"isma da"i 0ha"/ot ata%
etat /"i'le di otak. #i'edakan anta"a pe"da"ahan int"ase"e'"al+ s%'d%"al+ dan s%'a"aknoid.
1. Memahami dan menjelaskan se/a"a sin!kat maniestasi klinis 0e"e'"o 2ask%la"
#isease3 $t"oke
Maniestasi st"oke ialah deisit ne%"olo!ik &an! dapat 'e"%pa*
a. 4emipa"esis+ dimana len!an dan t%n!kai sesisi l%mp%h sama 'e"atn&a ata%p%n
hemipa"esis dimana len!an sesisi le'ih l%mp%h da"i t%n!kai ata% se'alikn&a.
'. 4emihipestesia ata% hemipa"estesia+ dimana len!an dan t%n!kai sesisi hipestetik
sama 'e"atn&a+ ata% len!an sesisi le'ih hipestetik da"ipada t%n!kai ata%
se'alikn&a.
/. 4emipa"esis dan hemihipestesia.
d. #iple!ia+ &ait% ked%a sisi t%'% mempe"lihatkan tanda)tanda kel%mp%han 5%ppe"
motone%"one6.
e. Aasia ata% disasia senso"ik ata% moto"ik.
. 4emipa"esis den!an aasia3disasia senso"ik3moto"ik.
!. 4emipa"esis den!an hemianopia.
h. 4emipa"esis alte"nans.
i. 4emihipestesia3pa"estesia alte"nans.
7. Memahami dan menja'a"kan se/a"a sin!kat pa"esis 8 2II pe"ie" -9ell6s pals&.

#E:I8I$I
Bell's Palsy adalah s%at% kelainan pada saraf wajah &an! men&e'a'kan kelemahan ata%
kel%mp%han ti'a)ti'a pada otot di sat% sisi ;ajah.
$a"a ;ajah adalah saraf kranial &an! me"an!san! otot)otot ;ajah.
PE8YE9A9
Pen&e'a'n&a tidak diketah%i+ tetapi did%!a te"jadi pem'en!kakan pada sa"a ;ajah
se'a!ai "eaksi te"hadap ineksi ,i"%s+ penekanan ata% 'e"k%"an!n&a ali"an da"ah.
GE(A<A
9ell=s pals& te"jadi se/a"a ti'a)ti'a.
9e'e"apa jam se'el%m te"jadin&a kelemahan pada otot ;ajah+ pende"ita 'isa me"asakan
n&e"i di 'elakan! telin!a. >elemahan otot &an! te"jadi 'isa "in!an sampai 'e"at+ tetapi
selal% pada sat% sisi ;ajah.
$isi ;ajah &an! men!alami kel%mp%han menjadi data" dan tanpa eksp"esi+ tetapi
pende"ita me"asa seolah)olah ;ajahn&a te"p%nti".
$e'a!ian 'esa" pende"ita men!alami mati "asa ata% me"asakan ada 'e'an di ;ajahn&a+
meskip%n se'et%ln&a sensasi di ;ajah adalah no"mal.
(ika 'a!ian atas ;ajah j%!a te"kena+ maka pende"ita akan men!alami kes%litan dalam
men%t%p matan&a di sisi &an! te"kena.
>adan! pen&akit ini mempen!a"%hi pem'ent%kan l%dah+ ai" mata ata% "asa di lidah.
#IAG8?$A
#ia!nosis dite!akkan 'e"dasa"kan !ejalan&a.
9ell=s pals& selal% men!enai sat% sisi ;ajah@ kelemahann&a te"jadi ti'a ) ti'a dan dapat
meli'atkan 'aik 'a!ian atas ata% 'a!ian 'a;ah ;ajah.
Pen&akit lainn&a &an! j%!a 'isa men&e'a'kan kel%mp%han sa"a ;ajah adalah*
)T%mo" otak &an! menekan sa"a
)>e"%sakan sa"a ;ajah ka"ena ineksi ,i"%s -misaln&a sind"oma Ramsay Hunt.
)Ineksi telin!a ten!ah ata% sinus mastoideus
)Pen&akit Lyme
)Patah t%lan! di dasa" ten!ko"ak.
Unt%k mem'edakan 9ell=s pals& den!an pen&akit te"se'%t+ 'isa dilihat da"i "i;a&at
pen&akit+ hasil peme"iksaan "ont!en+ CT scan ata% MRI. Pada pen&akit <&me pe"l%
dilak%kan peme"iksaan da"ah.
Tidak ada peme"iksaan kh%s%s %nt%k 9ell=s pals&.
PE8G?9ATA8
Tidak ada pen!o'atan kh%s%s %nt%k 9ell=s pals&.
9e'e"apa ahli pe"/a&a 'ah;a ko"tikote"oid -misaln&a p"ednison. ha"%s di'e"ikan dalam
;akt% tidak le'ih da"i 2 ha"i setelah tim'%ln&a !ejala dan dilanj%tkan sampai 1)2 min!!%.
(ika kel%mp%han otot ;ajah men&e'a'kan mata tidak dapat te"t%t%p "apat+ maka mata
ha"%s dilind%n!i da"i keke"in!an.
Tetes mata pel%mas di!%nakan setiap 'e'e"apa jam.
Pada kel%mp%han &an! 'e"at+ pemijatan pada otot &an! lemah dan pe"an!asan!an
sa"an&a 'isa mem'ant% men/e!ah te"jadin&a kekak%an otot ;ajah.
(ika kel%mp%han menetap sampai 7)12 '%lan ata% le'ih+ 'isa dilak%kan pem'edahan
%nt%k men/an!kokkan sa"a &an! sehat -'iasan&a diam'il da"i lidah. ke dalam otot ;ajah
&an! l%mp%h.
PR?G8?$I$
(ika kel%mp%hann&a pa"sial -se'a!ian.+ maka pen&em'%han total te"jadi dalam ;akt% 1)2
'%lan.
P"o!nosis pada kel%mp%han total adalah 'e",a"iasi+ tetapi se'a!ian 'esa" men!alami
pen&em'%han semp%"na.
Unt%k menent%kan kem%n!kinan te"jadin&a pen&em'%han total+ 'isa dilak%kan
peme"iksaan %nt%k men!%ji sa"a ;ajah den!an men!!%nakan "an!san!an list"ik.
>adan! sa"a ;ajah mem'aik+ tetapi mem'ent%k h%'%n!an &an! a'no"mal &an!
men&e'a'kan tim'%ln&a !e"akan &an! tidak dikehendaki pada 'e'e"apa otot ;ajah ata%
kel%a"n&a ai" mata se/a"a spontan.
-;;;.medi/asto"e./om.
7. Memahami dan menja'a"kan se/a"a sin!kat peme"iksaan 0T $/an kepala
0omp%ted tomo!"aph& -0T. s/an+ j%!a dise'%t 0AT
s/an , men!!%nakan A)"a& %nt%k men!am'il !am'a" da"i kepala da"i 'e"'a!ai s%d%t.
Men&ediakan !am'a" "in/i+ /"oss)se/tional pandan!an a"ea te"tent% otak. 0T s/an
di!%nakan se/a"a l%as dan le'ih m%"ah da"ipada teknolo!i pemindaian lain. 0T s/an
men%nj%kkan pe"%'ahan dalam t%lan! le'ih 'aik da"ipada pen/it"aan metode lain. Ini
j%!a sat%)sat%n&a teknik pemindaian !am'a" &an! men%nj%kkan t%lan!+ da"ah+ pem'%l%h
da"ah dan ja"in!an l%nak pada saat &an! sama. 0T s/an &an! se"in! di!%nakan di "%an!
!a;at da"%"at ka"ena dapat dilak%kan den!an /epat %nt%k men&a"in! o"an!)o"an! &an!
memp%n&ai 'e'e"apa jenis t"a%ma+ st"oke ata% kondisi &an! men!an/am ji;a.
0T s/an di!%nakan %nt%k mem'ant% mendia!nosis 'an&ak kondisi medis te"mas%k
st"oke+ kepala t"a%ma+ t%mo"+ hid"oseal%s+ !%mpalan da"ah+ at"oi otak+ pe"da"ahan+
ten!ko"ak patah t%lan!+ otak ane%"isma+ dan !an!!%an penden!a"an. 0T s/an tidak
di!%nakan %nt%k mendia!nosis Pen&akit AlBheime". Me"eka di!%nakan %nt%k
men!koni"masi ata% men&in!ki"kan pen&e'a' demensia lainn&a di o"an!)o"an! &an!
men%nj%kkan tanda)tanda hilan!n&a memo"i.
0T s/an 'iasan&a 'e"lan!s%n! anta"a sep%l%h dan 41 menit+ te"!ant%n! pada j%mlah
!am'a" &an! ha"%s diam'il. >e"a'at dan teman)teman m%n!kin ata% m%n!kin tidak dapat
dipe"'olehkan dalam "%an!an pada ;akt% s/an ka"ena A)"a& ini di!%nakan. Anda akan
diminta %nt%k 'e"'a"in! di atas meja. Peme!an! kh%s%s dapat ditempatkan di kepala
%nt%k tetap masih dalam s/an. Meja akan 'e"!e"ak sedikit selama tes. $e'%ah mesin akan
memindai dan men!am'il !am'a" da"i kepala. $isa t%'%h Anda akan tetap 'e"ada di l%a"
pemindai. Ini san!at pentin! 'ah;a kita tetap diam dan tenan! selama ;akt% ini. $e'%ah
kont"as d&e kadan!)kadan! di!%nakan dalam 0T s/an %nt%k men&o"ot 'a!ian otak dan
pem'%l%h da"ah. #i kas%s)kas%s ini+ teknisi akan memas%kkan ja"%m pada len!an dan
m%lai in%s %nt%k men&%ntikkan pe;a"na. Anda m%n!kin me"asa sedikit j%mlah "asa
sakit ketika ja"%m dimas%kkan.
(http://www.med.umich.edu/alzheimers/PDF/scan.pdf)
C. Memahami dan menjelaskan penatalaksanaan 02#3$t"oke
Penatalaksanaan st"oke ak%t adalah*
#ia!nosis *
) Apakah pasien mende"ita st"ok ata% '%kan.
) 9ila meman! st"ok+ letak+ jenis dan l%as lesi. Unt%k ked%a keadaan diatas+
peme"iksaan 'ak% emas adalah peme"iksaan den!an 0T s/an+ ;ala%p%n pada
'e'e"apa keadaan+ anta"a lain st"ok di 'atan! otak pada ha"i)ha"i pe"tama
se"in!kali tidak didapatkan a'no"malitas+ sehin!!a ha"%s di%lan! setelah 24 jam
kem%dian. #en!an MRI dia!nosis letak dan jenis lesi dapat le'ih diketah%i
den!an pasti. <esi ke/il di 'atan! otak &an! tidak te"lihat den!an 0T s/an akan
te"deteksi den!an MRI.
) $tat%s pasien se/a"a kesel%"%han+ te"mas%k tekanan da"ah+ kada" !%la da"ah+
keadaan ka"dio"espi"asi+ keadaan hid"asi+ elekt"olit+ asam 'asa+ keadaan !injal+
dll.
) Te"dapat 'e'e"apa sistem sko" %nt%k mendia!nosis jenis+ letak dan 'esa"n&a lesi+
anta"a lain sko" $i"i"aj+ sko" Gajah Mada+ dll.
Pe"a;atan Um%m *
Unt%k mem'e"ikan pe"a;atan &an! optimal pada pasien+ mem'e"ikan posisi &an! tepat+
alih 'a"in! %nt%k pasien den!an kesada"an men%"%n+ dan pem'e"ian hid"asi &an! /%k%p
me"%pakan 'e'e"apa aspek pe"a;atan &an! pentin!. $e"in!kali pem'e"ian makanan pe"
o"al di'e"ikan pada pasien &an! 'e"'a"in!. Pada %sia lanj%t hal ini san!at 'e"'aha&a+
ka"ena se"in! men&e'a'kan pne%monia aspi"asi.
Pe"'aikan Gan!!%an3>omplikasi $istemik *
) Tekanan #a"ah@ pada st"ok ak%t 'iasan&a tekana da"ah akan menin!kat se'a!ai
mekanisme kompensasi+ %nt%k kem%dian kem'ali menjadi no"mal setelah 2)D
ha"i. Penin!katan tekanan da"ah pada ha"i)ha"i pe"tama tidak pe"l% diko"eksi+
ke/%ali 'ila men/apai nilai &an! san!at tin!!i -sistolik E220 mm4!3diastolik
E1D0 mm4!. ata% me"%pakan tekanan da"ah &an! eme"!en/&. Pada keadaan
inip%n pen%"%nan tekanan da"ah ha"%s se/a"a pe"lahan+ tidak sampai no"mal. Pada
pasien %sia lanj%t kehati)hatian dalam men%"%nkan tekanan da"ah te"se'%t san!at
pentin!+ ka"ena pada pasien s%dah te"jadi !an!!%an a%to"e!%lasi+ a"tin&a otak
pasien seolah menjadi te"'iasa den!an keadaan tekanan da"ah &an! tin!!i+
sehin!!a 'ila mendadak dit%"%nkan akan te"jadi !an!!%an meta'olik otak &an!
j%st"% mempe"pa"ah keadaan. Pada ha"i)ha"i pe"tama ini pen%"%nan tekanan da"ah
j%!a di'edakan apakah pasien meman! pasien hipe"tensi k"onis+ &an! pen%"%nan
tekanan da"ahn&a se'aikn&a sampai 1C03100)101 mm4!. Apa'ila 'el%m pe"nah
mende"ita hipe"tensi maka sasa"an pen%"%nan tekanan da"ah 'isa sampai 170)
1C03F0)100 mm4!. Apa'ila di"en/anakan tindakan t"om'olisis+ tekanan da"ah
sistolik tidak 'oleh mele'ihi 1C0 mm4!.
) G%la #a"ah@ se"in!kali menin!kat pada ha"i)ha"i pe"tama st"ok+ dapat
mempe"'%"%k ke"%sakan otak sehin!!a penin!!ian kada" !%la da"ah pada ha"i)
ha"i pe"tama st"ok ha"%s dit%"%nkan seno"mal m%n!kin+ kala% pe"l% den!an
pem'e"ian ins%lin melal%i pompa s&"in!e.
) >eadaan >a"dio"espi"asi+ se"in! men&e'a'kan kematian.
) Ulk%s $t"es+ Ineksi+ !an!!%an !injal ata% hati j%!a me"%pakan 'e"'a!ai keadaan
&an! pe"l% dipe"hatikan ka"ena menent%kan kelan!s%n!an hid%p pasien.
) Em'oli Pa"% dan3ata% T"om'osis 2ena #alam@ se"in! me"%pakan komplikasi
st"ok.
) Te"hadap <esi@ pe"lak%an te"hadap lesi te"!ant%n! jenis+ 'esa" dan letak lesi+ se"ta
'e"apa lama lesi s%dah te"jadi. <esi hemo"a!ik+ te"%tama s%'a"aknoid dan
s%'d%"al 'isa se!e"a dilaksanakan ope"asi+ akan tetapi jenis int"a)se"e'"al han&a
&an! te"letak s%pe"isial 'isa dilaksanakan ope"asi+ it%p%n dalam ;akt% k%"an! 12
jam. $etalah 120 jam tidak 'isa dilak%kan ope"asi ka"ena s%dah te"jadi nek"osis
ja"in!an otak. Pada keadaan st"ok non hemo"a!ik int"ase"e'"al+ tindakan ope"ati
kadan! dipe"l%kan %nt%k melak%kan dekomp"esi dan men!hilan!kan eek massa
pada otak.
) <esi Iskemik@ pada dasa"n&a di'edakan anta"a p%sat ina"k dan ja"in!an
sekita"n&a &an! dise'%t ja"in!an pen%m'"a. Pen%m'"a me"%pakan ja"in!an
iskemik &an! 'ila tak dilak%kan %pa&a pen!o'atan akan mem'e"at menjadi
ina"k. Tindakan te"ape%tik*
a. Upa&a pe"'aikan stat%s %m%m -tekanan da"ah+ !%la da"ah+ hid"asi+ keseim'an!an
/ai"an dan asam 'asa+ dll..
'. Pem'e"ian antikoa!%lasi den!an men!!%nakan antikoa!%lans -hepa"in+ ;a"a"in.
tidak di"ekomendasikan. T"om'olisis han&a dilak%kan den!an akti,ato"
plasmino!en ja"in!an "ekom'inan+ ;akt% pen!e"jaan tidak 'oleh le'ih da"i D jam
saat a;itan st"ok.
/. Pem'e"ian antia!"e!asi t"om'osit -aspi"in. 100)D00 m! di'e"ikan dalam ;akt% 24
jam setelah te"jadin&a st"ok akan men%"%nkan mo"talitas dan men/e!ah st"ok
%lan!an se/a"a 'e"makna.
-$%do&o+ A"% G.2007.9%k% Aja" IP# (ilid III. :>UI. (aka"ta. .
F. Memahami dan menjelaskan 9i""%l Galidain
HAl 9i"" adalah mentaati ked%a o"an! t%a didalam sem%a apa &an! me"eka pe"intahkan
kepada en!ka%+ selama tidak 'e"maksiat kepada Allah.
Pa"a Ulama6 Islam sepakat 'ah;a h%k%m 'e"'%at 'aik -'e"'akti. pada ked%a o"an! t%a
h%k%mn&a adalah ;aji'+ han&a saja me"eka 'e"selisih tentan! i'a"at)i'a"at -/ontoh
pen!amalan. n&a.
Adap%n dalil)dalil $hahih dan $ha"ih *
1. :i"man Allah $%'hanah% Ga Ta6ala -a"tin&a.* H$em'ahlah Allah dan jan!an kam%
mempe"sek%t%kan)8&a den!an ses%at%p%n. #an 'e"'%at 'aiklah kepada ked%a o"an! t%a
I'% 9apakH. -An 8isa6 * D7..
2. :i"man Allah $%'hanah% Ga Ta6ala -a"tin&a.* H#an Ra''m% telah meme"intahkan
s%pa&a kam% jan!an men&em'ah selain #ia dan hendaklah kam% 'e"'%at 'aik pada i'%
'apakm% den!an se'aik)'aikn&aH. -I$. Al Is"a6* 2D.
D. :i"man Allah $%'hanah% Ga Ta6ala -a"tin&a.* H#an >ami pe"intahkan kepada man%sia
-'e"'%at 'aik. kepada d%a o"an! I'% 9apan&a+ I'%n&a telah men!and%n!n&a dalam
keadaan lemah &an! 'e"tam'ah)tam'ah dan men&apihn&a dalam d%a tah%n. Maka
'e"s&%k%"lah kepada)>% dan kepada ked%a o"an! I'% 9apakm%+ han&a kepada)>%)lah
kem'alim%.H -I$. <%Jman * 14..
>e%tamaan 9i""%l Galidain
1. Te"mas%k Amalan Yan! Palin! M%lia
#a"i A'd%llah 'in Mas6%d m%dah)m%dahan Allah me"idhoin&a dia 'e"kata * $a&a
'e"tan&a kepada Ras%l%llah $halallah% 5Alaihi Gasallam* Apakah amalan &an! palin!
di/intai oleh AllahK+ 9e"sa'da Ras%l%llah $halallah% 5Alaihi Gasallam* H$holat tepat
pada ;akt%n&aH+ $a&a 'e"tan&a * >em%dian apa la!iK+ 9e"sa'da Ras%l%llah $halallah%
5Alaihi Gasallam H9e"'%at 'aik kepada ked%a o"an! t%aH. $a&a 'e"tan&a la!i * <al% apa
la!iK+ Maka Ras%l%llah $halallah% 5Alaihi Gasallam 'e"sa'da * H9e"jihad di jalan AllahH.
-#i"i;a&atkan oleh 9%kha"i dan M%slim dalam $hahih ked%an&a..
2. Me"%pakan $alah $at% $e'a')$e'a' #iamp%nin&a #osa
Allah $GT'e"i"man -a"tin&a.* H>ami pe"intahkan kepada man%sia s%pa&a 'e"'%at 'aik
kepada d%a o"an! i'% 'apakn&aL.H+ hin!!a akhi" a&at 'e"ik%tn&a * HMe"eka it%lah o"an!)
o"an! &an! kami te"ima da"i me"eka amal &an! 'aik &an! telah me"eka ke"jakan dan
kami amp%ni kesalahan)kesalahan me"eka+ 'e"sama pen!h%ni)pen!h%ni s%"!a. $e'a!ai
janji &an! 'ena" &an! telah dijanjikan kepada me"eka.H -I$. Al AhJa 11)17.
D. Te"mas%k $e'a' Mas%kn&a $eseo"an! >e $%"!a
#a"i M%6a;i&ah 'in (aahimah m%dah)m%dahan Allah me"idhoi me"eka 'e"d%a+
9ah;asann&a (aahimah datan! kepada Ras%l%llah $AG kem%dian 'e"kata * HGahai
Ras%l%llah+ sa&a in!in -'e"an!kat. %nt%k 'e"pe"an!+ dan sa&a datan! -ke sini. %nt%k minta
nasehat pada anda. Maka Ras%l%llah $AG 'e"sa'da * HApakah kam% masih memiliki
I'%KH. 9e"kata dia * HYaH. 9e"sa'da Ras%l%llah $AG * HTetaplah den!ann&a ka"ena
ses%n!!%hn&a s%"!a it% di'a;ah telapak kakin&aH.
4. Me"%pakan $e'a' ke"idhoan Allah
$e'a!aiman hadits &an! te"dah%l% H>e"idhoan Allah ada pada ke"idhoan ked%a o"an! t%a
dan kem%"kaan)8&a ada pada kem%"kaan ked%a o"an! t%aH.

1. Me"%pakan $e'a' 9e"tam'ahn&a Um%".
7. Me"%pakan $e'a' 9a"okahn&a RiBki.
-islamho%se./om.