‫האוֹת א'‬

‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫א‬
‫ע‬
‫ק א‬
‫א‬
‫ג א א ש פ‬
‫ר ח‬
‫א‬
‫ר א‬
‫ט ב ד פ א‬
‫ת‬
‫פ ל‬
‫ק‬
‫א‬
‫א ד א ח ס‬
‫צ א ט א ו‬
‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ב'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ב ע ב‬
‫ג א ב ש ב‬
‫ר ח‬
‫ב‬
‫ר ב‬
‫ט ב ד פ א‬
‫ת‬
‫פ ב‬
‫ק‬
‫ב‬
‫א ד ב ח ב‬
‫ב‬
‫ט א ו‬
‫א‬

‫ק‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ג'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫א ג א‬
‫ג א א ש ג‬
‫ר ח‬
‫ג‬
‫ג ג‬
‫ט ב ד פ א‬
‫ת‬
‫פ ג‬
‫ג‬
‫א‬
‫א ד א ג ס‬
‫צ‬
‫ט א ג‬
‫ג‬

‫ג‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ד'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ד ע א‬
‫ג ד א ד פ‬
‫ר ד‬
‫א‬
‫ר ד‬
‫ד ב ד פ ג‬
‫ת‬
‫ט ל‬
‫ף‬
‫ד‬
‫א ד א ח ס‬
‫צ‬
‫ט א ו‬
‫ד‬

‫ד‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ה'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ה ע א‬
‫ג ש ה ש פ‬
‫ר ה‬
‫א‬
‫ה א‬
‫ט ב ד פ א‬
‫ת‬
‫פ ל‬
‫ק‬
‫ה‬
‫ה ד א ה ה‬
‫ה‬
‫ט ה ו‬
‫א‬

‫ק‬

‫ה‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ו'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ב ע ב‬
‫ג ו ב ש ו‬
‫ר ח‬
‫ו‬
‫ר ב‬
‫ט ב ו פ א‬
‫ו‬
‫פ ו‬
‫ק‬
‫ב‬
‫א ו ב ח ב‬
‫ו‬
‫ב א ט ו‬

‫ו‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ז'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫א ז א‬
‫ז‬
‫ג‬
‫א‬
‫א‬
‫ז‬
‫ח‬
‫ז‬
‫ג ג ז‬
‫ט ב ד פ א‬
‫ת‬
‫פ ג‬
‫ק א‬
‫ז ד ז ז ס‬
‫צ‬
‫ז א ג‬
‫ג‬

‫ג‬

‫ז‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ח'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ד ע ח‬
‫ג ח א ד פ‬
‫ר ח‬
‫א‬
‫ר ד‬
‫ד ב ח פ ח‬
‫ת‬
‫ט ל‬
‫ף‬
‫ד‬
‫א ד ח ח ס‬
‫ח‬
‫ט ח ו‬
‫ד‬

‫ד‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ט'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ט ע א‬
‫ג ט א ש פ‬
‫ר ט‬
‫ט‬
‫ר ט‬
‫ט ב ד פ א‬
‫ת‬
‫פ ל‬
‫ק‬
‫ט‬
‫א ט ש ח ס‬
‫צ ך ט א ו‬

‫ק‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת י'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ב ע ב‬
‫ג י ט ש י‬
‫י ח‬
‫ב‬
‫ר ב‬
‫י ב ד פ א‬
‫י‬
‫פ ב‬
‫ק‬
‫ב‬
‫י ד י ח ב‬
‫ו‬
‫ב א ט י‬

‫י‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת כ'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫א ל כ‬
‫כ א א פ ג‬
‫ר כ‬
‫ג‬
‫כ ג‬
‫ט ב ד כ א‬
‫ת‬
‫פ ג‬
‫ג‬
‫כ‬
‫א כ א ג ס‬
‫צ‬
‫ט א כ‬
‫כ‬

‫ש‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ך'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ל ע א‬
‫ג ך א ך פ‬
‫ר כ‬
‫ך‬
‫א‬
‫ד‬
‫פ‬
‫ך‬
‫ך ב‬
‫ג‬
‫ת‬
‫ש ל‬
‫ף‬
‫ל‬
‫א ד ך ך ס‬
‫ט א ך‬
‫צ‬
‫כ‬

‫ד‬

‫א‬

‫האוֹת ל'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ל ע א‬
‫ג ל א ל פ‬
‫ר ל‬
‫א‬
‫ל ד‬
‫ד ב ל פ ג‬
‫ת‬
‫ש ל‬
‫ף‬
‫ל‬
‫א ד א ח ס‬
‫צ‬
‫ט א ו‬
‫ל‬

‫ד‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת מ'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫מ ע א‬
‫ג מ א ש פ‬
‫ר ח‬
‫א‬
‫ר מ‬
‫ט ב ד פ א‬
‫מ‬
‫פ ל‬
‫ק‬
‫מ‬
‫א ד א ח ס‬
‫ט מ ו‬
‫צ‬
‫מ‬

‫ק‬

‫מ‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ם‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ם ע ב‬
‫ג א ם ש ם‬
‫ר ח‬
‫ב‬
‫ר ב‬
‫ט ב ד פ ם‬
‫ת‬
‫פ ם‬
‫ק‬
‫ם‬
‫א ם ב ח ב‬
‫ם‬
‫ט א ו‬
‫א‬

‫ק‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת נ'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫נ ג ל‬
‫ג‬
‫ג‬
‫נ‬
‫א‬
‫נ‬
‫ר ח‬
‫ג‬
‫מ נ‬
‫ט ב ד פ פ‬
‫ת‬
‫פ נ‬
‫ג‬
‫א‬
‫א נ ע ג ס‬
‫צ‬
‫ט נ ש‬
‫ג‬

‫ג‬

‫נ‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ן‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ד ע נ‬
‫ג‬
‫ן מ ק ן‬
‫ר ד‬
‫ש‬
‫ר ז‬
‫ד ב ן ם ן‬
‫ת‬
‫ט ן‬
‫ף‬
‫ד‬
‫ן ד ג ח ן‬
‫צ‬
‫ט ן ד‬
‫ה‬

‫ד‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ס'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫א ע א‬
‫ג‬
‫פ‬
‫א‬
‫ס‬
‫ס‬
‫ח‬
‫ס‬
‫ר א ר‬
‫ט ב ד פ ל‬
‫ת‬
‫פ ס‬
‫ק‬
‫ס‬
‫א ד ס ח ס‬
‫ט ס ו‬
‫צ‬
‫ס‬

‫ק‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ע'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ב פ ע‬
‫ג ע ז ש פ‬
‫ר ע‬
‫ע ר ב‬
‫ט כ ע ש א‬
‫ת‬
‫פ ב‬
‫ק‬
‫ב‬
‫א ד ע ח ב‬
‫מ ע ט ע ו‬

‫ק‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת פ'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫פ ג ר‬
‫ג א פ ש מ‬
‫פ ח‬
‫ל ע ג‬
‫ט ב ד פ ב‬
‫ת‬
‫פ ג‬
‫ק‬
‫ם‬
‫ש ד פ ג ס‬
‫צ ג ט פ ח‬

‫ג‬

‫פ‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ף‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ש ף ל‬
‫ג ד ף ד פ‬
‫ר ף‬
‫א‬
‫ף ד‬
‫ד ב ד פ ף‬
‫ת‬
‫ט ל‬
‫ף‬
‫ד‬
‫א ד ף ח ס‬
‫צ ד ט ף ז‬

‫ד‬

‫מ‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת צ'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫א ל צ‬
‫ג צ צ ש פ‬
‫ר ח‬
‫מ‬
‫ר צ‬
‫ט ב ד צ א‬
‫ת‬
‫צ ל‬
‫ק‬
‫צ‬
‫א ד צ ר ס‬
‫צ‬
‫ט צ ו‬
‫פ‬

‫ק‬

‫נ‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ץ‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ב ץ ב‬
‫ג ף ג ץ ב‬
‫ר ץ‬
‫ב‬
‫ר ב‬
‫ט ב ד ץ ל‬
‫ת‬
‫פ ץ‬
‫ק‬
‫ץ‬
‫א ד ץ ח ס‬
‫ב‬
‫ט א ץ‬
‫ש‬

‫ק‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ק'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫א מ ק‬
‫מ ק א ש ג‬
‫ק ק‬
‫נ‬
‫ג ז‬
‫ט צ ק פ א‬
‫ת‬
‫פ ג‬
‫ק‬
‫א‬
‫ק ד ק ג ס‬
‫ל‬
‫ט ק ד‬
‫ג‬

‫כ‬

‫ק‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ר'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ש ע ר‬
‫ג‬
‫פ‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ר ח‬
‫ל‬
‫ר ם‬
‫פ ב ד פ ר‬
‫ט‬
‫ט ר‬
‫ג‬
‫ר‬
‫א ד ר ח ס‬
‫ג‬
‫ט ר ו‬
‫ק‬

‫ד‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ש'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫א ט ש‬
‫ג ש ל ש פ‬
‫ר ח‬
‫א‬
‫ר ש‬
‫ט ב ד פ ש‬
‫ת‬
‫פ ש‬
‫ק‬
‫ג‬
‫ש ד א ש ס‬
‫מ‬
‫ט א ש‬
‫ש‬

‫ק‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬

‫האוֹת ת'‬
‫את ָ‬
‫בעוּ ֶ‬
‫צְ‬
‫ִ‬

‫ב ע ב‬
‫ג ת ב ש ת‬
‫ר ח‬
‫ב‬
‫ר ת‬
‫ט ת ד פ ת‬
‫ת‬
‫פ ב‬
‫ק‬
‫ב‬
‫ת ד ב מ ב‬
‫ב‬
‫ט א ו‬
‫ת‬

‫ק‬

‫א‬

‫מיטל כספי בורשטין‬
‫‪http://meitalcaspi.blogspot.co.il/‬‬