Povestea scufundării legendarului Titanic

Despre Titanic a curs multă cerneală s-au turnat filme, mari realizări cinematografice
ale secolului XX, încă se mai strâng sau colectează idei, imagini de arhivă pentru diverse
documentare în jurul cărora se schiţează scenarii despre cum ar fii fost posibil de evitat
tragicul eveniment
!ovestea celui mai mare "i mai lu#os pachebot din lume până în momentul
naufragiului său a început la $% aprilie $&$'
(storia construcţiei imensului pachebot a aparţinut companiei britanice )White Star
Line* la care începe construcţia Titanicului la +$ mai $&$, la -elfast .(rlanda de /ord0 pe
"antierele navale )Harland and Wolf care realizase deja 1ceanic, un pachebot asemănător, al
acelea"i companii 2 fost lansat la apă la +$ mai $&$$, după ce fusese terminat după aproape
un an Dimensiunile sale depă"eau tot ce se crease până atunci în materie de construcţie
navală3 '4$,5, metri lungime, '6,7, metri lăţime, +' metri înălţime, o greutate de %5 +'6 tone
"i o capacitate de 5, ,,, tone
8ostul total 3 7, de milioane franci francezi 9usese asigurat la )Lioyd s ) pentru '7
milioane de franci, alte companii de asigurări împărţind riscurile pentru $' milioane /imic
n-a fost cruţat pentru a face din )Titanic* un model unic de pachebot modern
8onstituit din opt punţi împărţeau astfel3
a puntea de îmbarcare .cea mai înaltă0,
b puntea promenadă $5, m lungime,
c puntea propriu : zisă, situată la '',7, metri deasupra chiliei,
d puntea tambuchiului,
e puntea salonului,
f puntea superioară,
g puntea mijlocie,
h puntea inferioară
8onstrucţia vasului prezenta anumite caracteristici potrivit publicaţiei Larousse
Mensuel Illustre nr 57 din iulie $&$' cum ar fi3 „fundul pachebotului era dublu şi celular,
împărit într!un număr mare de compartimente în sensul lun"imii şi în patru pări, de către
trei perei etanşi, coaste foarte puternice din fier, în formă de # şi cincispre$ece perei etanşi
asi"urau le"ătura ansamblului%&
2paratul : motor era prevăzut cu două ma"ini alternative, acţionând elicele laterale, "i
o turbină !arsons, montată pe arborele central ;a"inile alternative aveau triplă e#pansiune "i
patru cilindrii 2burii introdu"i în ma"inile laterale asigurau celor două ma"ini +,,,, 8!< la
47 de turaţii pe minut De aici, aburii treceau în turbina centrală care, "i ea, producea $5,,,
8! la $57 turaţii =e putea realiza un avantaj economic cât "i un randament obţinut de o
asociere judicioasă a ma"inilor alternative cât "i a turbinilor =ingurul inconvenient era
reprezentat de diferenţa de viteză a elicelor, cele laterale învârtindu-se de două ori mai încet
decât cea centrală >ntr-o anumită măsură inconvenientul a fost rectificat prin diferenţa
dimensiunilor elicelor3 cele laterale, cu trei braţe, aveau 4 metri diametru, cea centrală, cu
patru braţe, măsura 7 metri
(nstalaţiile puse la dispoziţia pasagerilor erau de un lu# e#orbitant !ropietarii
realizaseră din Titanic un )?itz* al mărilor !asagerii de la clasa ( ocupau, în centrul navei,
cinci punţi suprapuse, legate prin trei ascensoare ultra : elegante 1 sufragerie de +7 metri
lungime, un salon de recepţii, un salon de odihnă, unul de lectură, un restaurant cu mese
intime, o cafenea ce da spre o )"rădină de iarnă* ingenios constituită cu piscină "i săli de
gimnastică, prevăzute între altele, cu echipament mecanic de echitaţie, simulând trapul "i
galopul !e lângă terenurile de tenis, era instalat un staul de vaci care dădea zilnic, laptele
proaspăt !e scurt, e#ista un rafinament cât să-i satisfacă pe miliardarii capabili să plătească
'' ,,, franci aur pentru o croazieră de "ase zile
Decoraţiunile interioare însumau "i reprezentau la modul superlativ stilurile cele mai
diverse3 francez .@uis X(A, @uis XA, @uis XA(, Bmpire0, italian .?enaissance0, englezesc
.Cueen 2nn0 german vechi "i modern ?eliefate cu stil inclusiv în apartamente de lu#, cu săli
de baie, salon "i sufragerie, dormitoare cu unul, două sau trei patru, puteau satisface orice
gust
8lasa a doua nu era, nici ea, mai prejos =ituată în spate, pe "apte punţi deservite de o
scară largă "i un ascensor, dispunea de instalaţii complete >n schimb, pasagerii de clasa a
treia nu se bucurau de spaţii largi "i luminoase
Dna din supravieţuitoarele marelui pachebot, doamna 8aldEell î"i va reaminti mai
târziu că l-a întrebat pe un ofiţer dacă, într-adevăr )Titanicul* este invulnerabil3 Fes, ladG i-a
răspuns acesta
Titanicul "i-a început voiajul la $, aprilie $&$' ?uta sa inaugurală era3 =outhampton
.2nglia0, 8herbourg .9ranţa0, CueenstoEn .(rlanda0 "i /eE ForH .=D20 2vea la bord '',4
persoane, dar bărci de salvare numai pentru $$46
!lecarea din portul =outhampton s-a făcut cu o anume ceremonie3 era cea mai mare
navă din lume "i orgoliul legitim al britanicilor nu putea să nu salute un asemenea eveniment
2proape în acela"i moment, la miezul zilei de $, aprilie, transatlanticul francez
)Touraine*, aflat la %$I 76J latitudine nord "i 7, I %,J longitudine vest, intra într-un câmp de
gheţari pe care l-a depă"it în noaptea de $, spre $$ aprilie @a orele 5 dimineaţa, )Touraine*
întâlnea un al doilea câmp, pe care l-a străbătut în apro#imativ o oră Două aisberguri destul
de mari se aflau în zonă 2pariţia gheţii în acel loc .la sud de marea banchiză Terra : /ova0
nu e deloc surprinzătoare în luna aprilie, dimpotrivă, e un fenomen cunoscut, se repetă an de
an, din aprilie "i până în iulie, când se topesc gheţarii
@a $' aprilie, orele $&3%7, )Touraine* a comunicat telegrafic cu )Titanic* "i
comandantul pachebotului francez, căpitanul 8aussin, "i-a avertizat colegul britanic în
legătură cu numărul mare de aisberguri întâlnite în drum 8ăpitanul =mith fusese deja
prevenit de prezenţa aisbergurilor
2flat la postul său de observaţie, 9redericH 9leet, unul din cei "ase oameni de veghe ai
pachebotului , spuse că )Titanicul alunecă pe ape ca o $ăpadă* (ntrase în cart la orele zece
Din când în când, se distra, pentru câteva secunde, privind jocul minusculelor ace de gheaţă
suspendate în aer, desenau un halou în jurul fiecărui bec apoi î"i relua veghea =ecuritatea
întregului edificiu depindea de privirea pătrunzătoare a lui 9redericH 9leet "i a celorlalţi cinci
camarazi ai săi !atru etaje sub picioarele lui 9leet, în imensa sufragerie în stil englezesc a
secolului XA(((, e petrecere, în mijlocul căreia î"i face resimţită prezenţa nepotului celebrului
fondator al dinastiei 2stor, specializat în construcţii de palate : hotel de tip )Waldorf :
'storia* cât "i a )(nic)erboc)er* Aorbele circulau în preajmă că ar valora aproape un
miliard 2 divorţat de soţie la 77 de ani "i s-a recăsătorit cu o tânără de ', de ani, cu care
încheia călătoria de nuntă începută în Bgipt "i @evant Dn personaj la fel de celebru era "i
-enjamin Kuggenheim, cotat la câteva sute de milioane 8ăsătorit cu ;iss 9loretta =eligman,
fiica bancherului Lames =eligman, acesta ocupându-se cu administrarea celor mai celebre
mine de cupru din 8olorado !uteau fi admirate frumuseţea sculpturală a contesei de ?othes,
gâtul strălucitor de diamante ale doamnei 2rthur ?Gerson sau fastuoasele blănuri ale doamnei
!aul =cabert @a fel de impunătoare era "i doamna Lohn -roEn, care avea două cameriste
franţuzoaice pentru a o îmbrăca în cele două taioare de jerse suprapuse "i fiindică era frig
purta o capă de chinchilla, un preţ inimaginabil 8izmele de coE : boG îi completa
vestimentaţia, precum "i un man"on de zibelină, doar că acest man"on nu ascundea o batistă
de dantelă fină, ci un enorm pistol
!rintre pasageri se numără "i Milliam Thomas =tead, scriitor pacifist, apreciat pentru
sinceritatea convingerilor sale, apostol al )Statelor #nite ale *uropei*, director al celebrei
)+e,ie- of +e,ie-s* colaborator al celor mai mari ziare londoneze
L -ruce (smaG, pre"edinte al )White Star Line* "i )Internaional Mercantile Marine
.ompany* 7, de ani, caracterizat cu mustaţă în furculiţă "i privire arogantă, ia masa în fiecare
seară cu doctorul 1J@oughin, chirurgul vasului, "i Thomas 2ndreE, directorul "antierelor
)Harland and Wolf* "i în calitate de constructor al Titanicului era îndreptăţit să efectueze
voiajul inaugural pentru a corija defectele ce ar putea apărea pe parcurs "i despre care se
spune că î"i cunoa"te navele precum alţi cai "i că, la fel de bine, cunoa"te marinarii
Titanicul ducea în seifurile sale, alături de e#traordinarele bijuterii ale bogatelor
doamne de la bord, manuscrisul original )+ubayyat* bătut în diamante, aparţinând poetului
persan 1mar NhaGGam cât "i o ladă cu diamante aparţinând societăţii /e 0eers
>n ciuda monumentalelor componente care alcătuia, cel mai scump pachebot din lume
nu era dotat cu binocluri 2stfel eroarea umană săvâr"ită din oboseală sau neatenţia celor
îndreptăţiţi cu frânarea "i implicit cu observarea pericolelor din calea apelor a făcut obstacolul
inevitabil, aisbergul a frecat pe toată lungimea, în zece secunde, sparge cu vârful său burta de
oţel a spelndidei nave, pe o porţiune de aproape $,, de metri, adică pe o treime din lungimea
sa B#act ca o cheie de deschis conserve, realizeză potrivit opiniei lui Loseph 8onrad, o
tăietură monstruoasă într-o serie de compartimente etan"e, care trebuiau să servească drept
flotoare para"oc
2lt scandal îngrijorător, Titanicul a plecat la drum doar cu $5 "alupe mari, opt de
fiecare "i patru de bărci suplimentare din pânză, cu care puteau fi salvate doar $$46 de
persoane de"i pachebotul plecase la drum cu ' ',4 persoane
(mediat după "oc, apa intră gîlgâind în camerele 7 "i 5 8âteva clipe mai târziu,
indicatorul arată că Titanicul se înclină u"or în faţă "i se apleacă cu 7 grade spre dreapta 2poi
apa este semnalată în camera po"tală, unde totul plute"te >n aceste condiţii Titanicul putea
pluti cu două compartimente inundate, oricare din ele, sau trei din primele cinci, sau chiar cu
primele patru !eretele etan" dintre compartimentele cinci "i "ase nefiind mai înalt de puntea
B, e#plică faptul cum primele cinci compartimente au fost inundate, făcând ca partea din faţă
să se cufunde atât de jos, încât apa din compartimentul cinci trec în "ase iar când "ase va fi
plin , va trece în cel de al "aptelea "i a"a mai departe
8ăpitanul =mith în loc să dea ordin de evacuare imediată a vasului, el încearcă, întâi,
să pompeze apa, care curge în valuri
2rthur 8onte poveste"te3 );esajele sunt lansate de primul operator al telegrafului fără
fir, Lohn Keorge !hilipps cât "i de secundul său, Oarold -ride, care era în pijama )2m atins
aisberg %,I %5J nord, 7,I $%J vest ;esajul este recepţionat "i de alte trei vase aflate în sector
precum3 )8arpathia, !arisian, Airginian, -altic, 1limpic "i 8oronia 9atalitatea a fost ca cea
mai apropiată din aceste nave să se afle la $4, mile depărtare de locul sinistrului 8hiar cu o
viteză de '7 mile la oră, care în practică nu ar fi putut fi atinsă , ar fi trebuit multe ore pentru
salvarea naufragiaţilor
=fâr"itul Titanicului a fost rapid @a doar o oră "i jumătate după plecarea primei bărci ,
"i pupa Titanicului s-a ridicat brusc din apă, în timp ce orchestra, condusă de imperturbabilul
Mallace OartneG, fredona un imn !asagerii din bărcile de salvare auzeau ţipetele celor lăsaţi
la bord 8ât "i uruitul obiectelor ce se prăbu"eau în interiorul vasului, cele cinci mari piane,
ma"ina de făcut gheaţă "i zecile de candelabre de cristal !e la orele '3 ', Titanicul se a"ează
în poziţie, verticală "i este înghiţit de ape /imeni nu "tie e#act câte vieţi a luat cu el 8ifra
estimativă $7$+ !e mare nu se mai afla decât $+ ambarcaţiuni .una fiind supraîncărcată s-a
răsturnat0 9rumoasa contesă de ?othes vâslea cu mâinile sângerânde ;ollG -roEn eroică în
întreaga operaţiune de evacuare, intimidează cu pistolul pe tri"orii posibili Telegrafistul
!hillips va fi găsit mort îngheţat =ecundul său, -ride avea picioarele îngheţate într-una din
bărcile de salvare Tânăra soţie a lui 2stor strângea convulsiv la piept sticla de coniac pe care
soţul său, rămas pe navă, i-a dat-o la plecare, zicându-i3 )Ia!o, te încăl$eşte mai bine dec1t
mantoul&%
8inci doamne au reu"it să-"i salveze căţelul 1 statistică a vremii prezentată de
procurorul @ondrei care a investigat cazul evidenţia3 au fost salvaţi 5+P din pasagerii de la
clasa (, %'P din pasagerii de la clasa a (( a, "i numai '7P din pasagerii de la clasa a ((( a
!rintre supravieţuitoare s-a numărat "i Bva Oart care avea doar 4 ani în anul $&$',
împreună cu mama sa Bsther, a supravieţuit "i ea dezastrului din noaptea de $% aprilie Qi iat-o
pe Bva Oart, la vârsta de 6, de ani, magistrat în Bsse#, 2nglia
!asagerii de pe Titanic ar fi putut fi salvaţi dacă nava )8alifornian* i-ar fi sărit în
ajutor cu ceva timp aceasta aflându-se la nord de Titanic, dar s-a comunicat o poziţie gre"ită a
vasului ceea ce a complicat căutările
Bpava pachebotului a fost descoperită după 4+ de ani de căutări în glacialul 1ceanului
2tlantic, la 7,, mile sud de /eEfoundland, rămas în poziţie oblică la %,,, metri adâncime în
care au fost găsite obiectele dintre cele mai incredibile rămase păstrate intact 8um ar fi cinci
lăzi cu vin de -ordeau# "i -ourgogne se aflau în stare perfectă, delicate farfuri de poţelan,
servicii de masă neatinse, scrumiere de argint, valize elegante parcă ieri făcute @a o asemenea
profunzime, vasul "i tezaurele sale din epoca ed-ardiană au fost parcă ferite de efectele
distructive ale luminii, căldurii, algelor "i paraziţilor
!e urmele acestuia s-au aventurat mulţi căutători de comori, printre cei mai
încăpăţânaţi au fost 2ac) 3rimm, un te#an milionar, dar "i 0allard acesta din urmă insistând
ca Titanicul să fie lăsat în pace )Aasul se află în condiii e4celente aşa cum stă*
!otrivit presei britanice, !ierce a sugerat o acţiune similară pentru Titanic ?evista
)Time* evidenţia una este să ridici )+ainbo- Warrior* de %$6 tone dintr-o apă mică "i alta
este să scoţi cele %5 +'6 tone ale Titanicului de la %,,, m adâncime =cafandrul Neith Lessop,
implicat în asemenea operaţiuni răspundea unui interviu acordat ziaristei americane /atalie
2ngier, că în anul $&6$ a salvat 6, de milioane de dolari aur din vasul O;= Bndinburgh,
scufundat în timpul celui de al doilea război mondial