‫‪Long Put‬‬

‫اىَٖاسٓ‬

‫اذجآ اىس٘ق‬

‫‪Volatility‬‬

‫ٍثرذئ‬

‫‪Bearish‬‬

‫ذصاػذ‪ٛ‬‬

‫اىرشم‪ٞ‬ة‬

‫ششاء ‪ Put‬ىسٌٖ‬
‫‪XYZ‬‬

‫‪2‬‬
‫اقص‪ ٚ‬خساسٓ‬

‫اقص‪ ٚ‬ستح‬

‫ّ٘ع االسرشاذ‪ٞ‬ج‪ٔٞ‬‬

‫ٍحذٗد‬

‫غ‪ٞ‬ش ٍحذٗد‬

‫‪Debit‬‬

‫اىشسٌ اىث‪ٞ‬اّ‪ٜ‬‬

‫ٕزٓ ٗاحذٓ ٍِ االسرشاذ‪ٞ‬ج‪ٞ‬اخ اىَفضئ ىذ‪ ٙ‬اىَضاست‪ ِٞٞ‬اىَثرذئ‪ ِٞ‬ف‪ ٜ‬ػاىٌ‬
‫االٗتشِ ٗاىر٘قغ ىيسٌٖ ‪ٝ‬نُ٘ ‪ٗ Bearish‬ذرطية اُ ‪ٝ‬رحشك اىسٌٖ ف‪ ٜ‬شنو‬
‫ذْاصى‪.ٜ‬‬
‫ذنسة ٕزٓ االسرشاذ‪ٞ‬ج‪ ٔٞ‬تْضٗه سؼش اىسٌٖ اٗص‪ٝ‬ادٓ ف‪ ,IV ٜ‬ذؼرثش تذ‪ٝ‬ال ػِ‬
‫ششاء اىسٌٖ ّفسٔ‪ٗ ,‬ذؼط‪ ٜ‬ذحنَا امثش تسؼش اقو ٗتَخاطشٓ ٍحذٗدٓ‬

‫‪P/L‬‬

‫اقص‪ ٚ‬ستح‬

‫سؼش اىسٌٖ ػْذ‬
‫اّرٖاء اىصالح‪ٔٞ‬‬

‫‪BEP‬‬

‫ٍثاه‬
‫‪1 XYZ Mar $50 Put to open for $2‬‬

‫‪Buy‬‬
‫اقص‪ ٚ‬خساسٓ‬

‫ذأث‪ٞ‬شاخ ‪ Greeks‬ػي‪ ٚ‬االٗتشِ‬
‫‪ٝ =Delta‬شذفغ سؼش ‪Put‬تْضٗه اىسٌٖ‪ٖٝٗ ,‬ثظ تأسذفاع اىسٌٖ )‪(-‬‬
‫‪ٝ =Gamma‬شذفغ تْضٗه اىسٌٖ‪ٖٝٗ ,‬ثظ تأسذفاع اىسٌٖ )‪(+‬‬
‫‪ٖٝ=Theta‬ثظ تَشٗس اى٘قد )‪(-‬‬
‫‪ٝ= Vega‬شذفغ تأسذفاع ‪ٖٝٗ ,IV‬ثظ تْضٗه ‪(+) IV‬‬

‫أفضو ٗقد ىرْف‪ٞ‬ز اىصفقٔ‪....‬‬
‫ّْظش اى‪ ٚ‬اىؼق٘د اىر‪ ٚ‬ػي‪ ٚ‬االقو ذْرٖ‪ ٚ‬صالح‪ٞ‬رٖا تؼذ ثالثٔ شٖ٘س ٍغ‬
‫ٍشاػاج حاىح اىس٘ق اىؼأٍ‪.‬‬

‫س‪ْٞ‬اس‪ٕ٘ٝ‬اخ اىشتح ٗاىخساسٓ ػْذ أّرٖاء اىصالح‪ٔٞ‬‬

‫اىررررررررررررشتح‬
‫ٗاىخساسٓ‬

‫‪800‬‬
‫‪300‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-200‬‬
‫‪-200‬‬
‫‪-200‬‬
‫‪-200‬‬

‫ىرسٖ‪ٞ‬و ػَي‪ٞ‬اخ اىحساب ‪,‬ىٌ ‪ٝ‬رٌ اضافح اىؼَ٘الخ ىي٘س‪ٞ‬ظ اىَاى‪. ٜ‬جَ‪ٞ‬غ االسرشاذ‪ٞ‬ج‪ٞ‬اخ اىَزم٘سٓ ٕ‪ ٜ‬ىألغشاض اىرؼي‪ َٔٞٞ‬فقظ ‪ٗ,‬ال‪ٝ‬جة اسرؼَاىٖا مر٘ص‪ ٔٞ‬ىيث‪ٞ‬غ اٗاىششاء اٗاىَضاستٔ‬

‫‪1‬‬

‫سؼش اىسٌٖ‬
‫ػْذ اّرٖاء‬
‫اىصالح‪ٔٞ‬‬

‫‪$40‬‬
‫‪$45‬‬
‫‪$48‬‬
‫‪$50‬‬
‫‪$55‬‬
‫‪$60‬‬
‫‪$65‬‬

‫اىَ‪ٞ‬ضاخ ٗ اىؼ‪٘ٞ‬ب‬
‫اىَ‪ٞ‬ضاخ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اىؼ‪٘ٞ‬ب‬

‫االسرفادٓ ٍِ اىرزتزب‪.‬‬
‫أسخص ٍِ ششاء االسٌٖ ٍثاششٓ ٍِ اىس٘ق‪.‬‬
‫ذ٘فش سافؼٔ ٍاى‪ ٔٞ‬افضو تنث‪ٞ‬ش ٍِ أٍرالك اىسٌٖ‪.‬‬
‫ػاٍو اىشتح غ‪ٞ‬ش ٍحذٗد ت‪َْٞ‬ا اىخساسٓ ٍحذدٓ تشأط اىَاه اىَسرثَش‬
‫تاىصفقٔ‪.‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫أٍناّ‪ ٔٞ‬خساسٓ ماٍو اىصفقٔ ف‪ ٚ‬حاىٔ ػذً االخر‪ٞ‬اس اىسي‪ ٌٞ‬ىيؼقذ‪.‬‬
‫ذأث‪ٞ‬ش ػاٍو اىضٍِ ف‪ ٚ‬اىسؼش‪.‬‬

‫ف‪ ٚ‬حاىٔ حص٘ه خساسٓ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ت‪ٞ‬غ مو االجضاء ٗاىخشٗج ٍِ اىصفقٔ‪.‬‬
‫اىَسر٘‪ ٙ‬اىَرقذً ‪ٝ‬سرط‪ٞ‬غ ذفن‪ٞ‬ل اىصفقٔ ٗ ت‪ٞ‬ؼٖا اجضاء ٗذغ‪ٞ‬ش‬
‫االسرشاذ‪ٞ‬ج‪.ٔٞ‬‬

‫اىخشٗج ٍِ اىصفقٔ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ت‪ٞ‬غ اىؼق٘د اىَشرشآ‪.‬‬
‫اىَسر٘‪ ٙ‬اىَرقذً ‪ٝ‬سرط‪ٞ‬غ ذفن‪ٞ‬ل اىصفقٔ ٗذغ‪ٞ‬ش االسرشاذ‪ٞ‬ج‪ ٔٞ‬ىض‪ٝ‬ادٓ‬
‫اىشتح‪.‬‬

‫أخر‪ٞ‬اس اىسٌٖ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اخراس االسٌٖ اىر‪ٝ ٚ‬نُ٘ ػي‪ٖٞ‬ا س‪٘ٞ‬ىٔ ج‪ٞ‬ذٓ‪ٗ ,‬ال ذقو ػِ‬
‫‪ 500,000‬سٌٖ ‪ٝ‬رذاٗه ‪ٍٞ٘ٝ‬ا‪.‬‬
‫ذأمذ ٍِ اىسٌٖ ف‪ ٚ‬أذجآ ذْاصى‪ٗ ٚ‬أُ ذنُ٘ ّقطح اىَقاٍٗٔ‬
‫ٗاضحٔ‪.‬‬

‫‪Debit‬‬
‫اقص‪ ٚ‬خساسٓ‬
‫اقص‪ ٚ‬ستح‬
‫ّقطح اىرؼاده )‪(BEP‬‬
‫‪Margin‬‬
‫‪Assignment Risk‬‬
‫‪ROI‬‬

‫أخر‪ٞ‬اس ػقذ االٗتشِ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اخر‪ٞ‬اس اىؼق٘د راخ اىس‪٘ٞ‬ىٔ اىج‪ٞ‬ذٓ‪ٍ ,‬غ ذ٘افش ‪Open interest‬‬
‫ػي‪ ٚ‬االقو تحذٗد ‪ٝٗ 100‬فضو ‪.500‬‬
‫اىْظش اى‪ ٚ‬اىؼق٘د اىر‪ ٚ‬ذنُ٘ ‪ ATM‬اٗ ‪ITM‬‬
‫ششاء اىؼق٘د اىر‪ ٚ‬ال ذقو فرشج صالح‪ٞ‬رٖا ػِ ثالثٔ شٖ٘س حر‪ٚ‬‬
‫الذرأثش تؼاٍو اىضٍِ ف‪ ٚ‬حاىٔ ػذً ذحشك اىسٌٖ ف‪ ٚ‬االذجآ‬
‫اىَشغ٘ب‪.‬‬

‫ق‪َٞ‬ح اىؼق٘د اىَشرشآ‬
‫‪Debit‬‬
‫غ‪ٞ‬ش ٍحذٗد تأسرَشاس ّضٗه اىسٌٖ ذحد ّقطٔ اىؼقذ‬
‫ػقذ اىششاء ‪ٍ -‬اذٌ دفؼٔ ىششاء اىؼقذ‬
‫ال‪٘ٝ‬جذ‬
‫‪َٝ‬نِ ف‪ ٚ‬حاىٔ ّضٗه اىسٌٖ ذحد سؼش اىؼقذ اىَشرش‪. ٙ‬‬
‫ق‪ َٔٞ‬اىشتح \‪Debit‬‬
‫ٍالحظاخ‬

‫‪2‬‬

‫‪$2‬‬
‫‪$2‬‬
‫‪$2+ Unlimited‬‬
‫‪$50- $2=$48‬‬