PRESENT SIMPLE

Kladná věta: osoba + sloveso – přidáváme –s a –es ve třetí osobě v případech, když sloveso končí na -
s,ss,sh,ch
Záporná věta: osoba + do/does+not+infinitiv
Otázka: Do/Does + osoba + infinitiv
Použití: opakovaná činnost, obecně platné zákony (např. ryby žijí ve vodě), ve větách s příslovečnýcm
určením - allways, still, usually, often, simetimes, every
- Jízdní a letové řády, program v kině a další, co je předem daný, rozvrh hodin

- See – vidět, tvoří –ing

- See – chápat, netvoří –ing

- Think – myslet, netvoří -ing

- Think – přemýšlet, tvoří -ing

- Have – mít (vlastnit), netvoří -ing

- Have (a dinner), tvoří -ing

- Enjoy – užívat si, netvoří -ing

- Believe – věřit, netvoří -ing

- Retire – odejít do důcodu, netvoří -ing

- Every Thursday = on Thursdays

Výjimka z pravidelnosti – používá se –ing
Když je ve slovese krátká samohláska (a,e,i,o,u), nesmí se vyslovit ou nebo podobně, tak se bude při
tvorbě –ing zdvojovat (např. sit – sitting)
- Play (plays)
- Fly (flies)
What does she look like? Jak vypadá?
What is she like? Jaká je?
How is she? Jaká je?

Použití u nějakých zvyků s frázovým slovesem „used to“ např. I’m used to get up at 6.30 a.m. = Jsem
zvyklý vstávat v 6.30 ráno. .. Otázka a zápor se tvoří pomocí „do“ a „use to“ už tedy bez příčestí!!!

PRESENT CONTINOUNS
Kladná věta: osoba+časované be + -ing
Otázka: časované be + osoba + -ing
Záporná věta: osoba + časované be + not + -ing

- Slovesa, která vyznačují pohyb, nesmí být použity v going to..... ale použije se místo toho PS
- Věc, co nás rozčiluje, musí být always
- At the moment, now, this time
- Vyjímka z pravidelnosti – průběhový!!
- Používá se u zlozvyků a dalších jiných zvyků
- Plánovaná budoucnost

PAST SIMPLE
Pravidelná slovesa – regular verbs, přidává se koncovka –ed – play-played
Kladná věta:
Osoba+sloveso+ -ed
Osoba+ sloveso v nepr. Tvaru
Záporná věta:
Osoba + did + not + infinitiv
Otázka:
Did + osoba + infiitiv

-last, yesterday, last year apod..., ago
- Vyprávím, co jsem dneska dělal..
Použití ve smyslu – na co jsem byl v minulosti zvyklý, např. We were used to spend our weekends at
the cottage. = Byli jsme zvyklí trávit naše víkendy na chatě. .... Ale nyní už tento zvyk neplatí!!! Platil
pouze v minulosti!!! Otázka a zápor se tvoří pomocí „did“ a „use to“.
PAST CONTINOUNS
Kladná věta:
Osoba+ was/were + -ing
Záporná věta: osoba + was/were + not + -ing
Otázka: was/were+not+osoba
What+was/were .....
While I was sitting before the TV, the telephone rung.
When I was eating a dinner, my husband was reading a book.

PAST PERFECT
Kladná věta: osoba + had + -ed/neprav.
Záporná věta: osoba + hadn’t + -ed/neprav.
Otázka: Had + osoba + -ed/neprav.
When I came to work, Peter had left.
After, when,

PRESENT PERFECT
Kladná věta: osoba + have/has + 3. Tvar
Záporná věta: osoba + have/has + not + 3.tvar
Otázka: Have/has + osoba + 3.tvar
Since, for, before, yet, already, for ages, ever, never, so far, up to now, recently, lately, just
Dosud v posl. Době
- Započalo to v minulosti a pokračuje to, něco jsem udělal a má to v budoucnu nějaký výsledek,
zkušenost
- Něco jsem v minulosti udělal a (pokud stále žiju) můžu to udělat i dále někdy v budoucnu,
např. Už jsem navštívil 5 zemí. = I have just visited 5 countries.
- Nikdy se nepoužívá časové určení (kdy se to stalo)
-

PRESENT PERFECT SIMPLE
Věta dává většinou odpoved na otázky typu: How much/How many, how many times
Použité příslovce: just, already, yet

PRESENT PERFECT CONTINOUNS
KLADNÁ VĚTA: osoba + have/has + been + -ing
Zápor: osoba + have/has + not + been + -ing
Otázka: Habe/Has + osoba + been + -ing
- Dává odpověd na to, jak co dlouho probíhalo, probíhá a probíhat bude ve smyslu jedné věci,
např. Už tři roky studuji vysokou školu. = I have been visiting University for 3 years.
- Příslovce: since, for

FUTURE I – „WILL“
Kladná věta: Osoba + will + infinitiv
Zápor: osoba + won’t + infinitiv
Otázka: Will + osoba + infinitiv
- Náhlý rozhodnutí,
- Perhaps, maybe, po slovese think, v podmínkových větách,

FUTURE II – „Going to“
Kladná věta: osoba + am/is/are + going to + infinitiv
Zápor: osoba + am/is/are + not + going to + infinitiv
Otázka: Am/Is/Are + osoba + going to + infinitiv
- Plánovaná budoucnost, neodvratitelná zkutečnost (Bude pršet – pozn. Dle mraků)

FUTURE PERFECT
Kladná věta: osoba + will + have + 3.tvar
Otázka: will + osoba + have + 3.tvar
Zápor: osoba + will + not + have + 3.tvar
Projdu něčím, co se stane, co má jasně daný datum

FUTURE CONTINOUNS
KLADNÁ VĚTA: osoba + will + be + -ing
Např. touto dobou příští týden budu poslouchat hudbu.
Zápor: + not
Otázka: will na začátek

„WOULD“
Osoba+would+infinitiv
Zápor: + not
Otázka: would na začátek

Wouldn’t – pro lidi co známe...
Would not – formality

PASSIVE
To be + -ed (3. Tvar)
- Was/were
- Was/were + being + -ed
- Had been

When he returned, the picture was completed.
Použití:
- Výhlášky, oznámění
- Říká se o něčem něco – používá se v trpnosti a nemění se čas: říká se, že = is said to be

Průběhový trpný: to be being + -ed
Going to  are going to be


PODMÍNKOVÉ VĚTY
Zero Conditional
IF=jestliže
If + present simple, + present simple
When you heat water, it boils.
- Používá se při konstatování věcí, které jsou jasné, obecně platné, jasné


First Conditional
=time clauses (časové věty)
IF=jestliže
Spojky: When, while, as soon as, before, after,.... until, unless (po těchto dvou u nemůže být
zápor, jsou samy o sobě záporné, tudíž by to vedlo k nepovolenému dvojité záporu!!!)

Tvorba:
When + present simple, + will
- Při tvoření z oznamovacích vět bývá celá věta v čase přítomném!
Př. If I win some money, I will be very happy.
Pravděpodobný výsledek v budoucnosti

Second Conditional
IF=kdyby, reálná podm. věta
If + Past simple, + would + infinitiv
Př. If I won a lot of money, I would buy a new house.

- Mluví se o tom, kdyby se něco v minulosti stalo, ale ve skutečnosti se to nestalo
(staré známé KDYBY :-) ) ale v budoucnu to lze změnit
- Všude se používá WERE, nikde WAS!!!!!

Third Conditional
IF=kdyby
If + Past Perfect, + would + have + 3. Tvar (pozn. Místo would lze použít i could)

If I had studied more, I would have recieved better marks.

- Něco se v minulosti událo a v budoucnu to už nelze změnit. (např. otěhotněla)


Mixed Conditional
IF=kdyby
IF + past perfect, + would + infinitiv

If I had bought the shoes, I wouldn’t be cold.

Použití: 1+2/2+1 : If you should need it, I’ll give it to you.
2+3/3+2 : If you had studied hard, you wouldn’t have an F now.


HAVE TO
- Nutí nás okolnosti něco udělat
- Více se používá v mluvené formě
+ John has to get up at 6 every day.
(-) I’m not working tomorrow so I don’t have to get up early.
? How is Paul enjoying his new job? Does he have to travel a lot?
- Needn’t, Don’t have to = nemusetMUST
- Něco musíme udělat z vlastního přesvědčení
- Více se používá v písemné formě
+ I really must visit my grandmother this weekend.
? Must you leave already? Může být i: Do you have to leave already?
- Mustn’t= nesmět = be not allowed to

WISH
- Přát (někomu něco) - I wish you Good Luck.
- Litujeme něčeho, že to není, jak bychom to chtěli : I wish you didn’t have to go so
soon.
- Přejeme si, aby někdo něco udělal, ale neovlivníme to: I wish it would stop raining.
- Když nám vadí, když něco lidé dělají opakovaně: I wish you wouldn’t keep
interrupting me.

NEPŘÍMÁ ŘEČ
Užitý čas:
Now – then
Today – that day
Yesterday – the day before
Tomorrow – next day
This week – that week
An our ago – an our earlier
Tonight – that night

Změny:
Present simple – past simple
Past simple – past perfect
Present perfect – past perfect
Past perfect – past perfect
Will – would
Am/are/is – was/were
Was/were – had been
Has been – had been
Pokud tam jsou způsobová slovesa: should, might apod, tak už se dál nemění; must se
většinou mění na have to

Časové změny:
This evening – that evening
Today/this day – that day
Tonight – that night
These – those
Now – then/immidiately
A week ago – a week before
Last weeend – the weekend before/the previous before
Here-there
Next – following
Tomorrow – the next day/the following day/the day after
The day after tomorrow – two day after


Nepřímá otázka
Can you tell me...... / Do you know.....

Where the bus station is? – plnovýznamové sloveso musí být na konci věty!

Způsobová slovesa
Can – schopnost, může se něco stát, zdvořilá žádost; can’t – 100% nejistý = be allowed to =
be able to
Can’t – be not allowed to, be not able to
Could - -||-
Must – příkaz, je něco nutné udělat, 100% jistý
Have to – je to povinnost
Should – rada, neurčitá odpoved
Ought to – stejný jako should
Shall – ve smyslu mám něco udělat.... pouze I nebo We
Will – jistá předpoved
May/might – mohl by, žádost o svolení
To be allowed to – je něco povoleno udělat
Would – zdvořilá žádost

Needn’t have – nemusel jsem to udělat, ale udělal
Didn’t need to – něco nebo někdo to už udělali, takže jsem to už nemusel udělat a taky
neudělal

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful