D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng

BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 1
Ch−¬ng 1
DÇu b«i tr¬n

1.1 Tæng quan
DÇu b«i tr¬n lµ vËt liÖu quan träng trong nÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia. TÊt c¶
c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ ë c¸c d¹ng vµ c¸c kÝch cì kh¸c nhau sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn
®−îc chøc n¨ng cña m×nh hiÖu qu¶ nÕu kh«ng cã c¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n thÝch hîp. Do
®ã cã rÊt nhiÒu chñng lo¹i tõ dÇu b«i tr¬n cã cÊp chÊt l−îng thÊp ®Õn rÊt cao ®−îc
dïng nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu sö dông tõ ®Æc biÖt ®Õn c¸c lo¹i dÇu ®a dông, dïng
réng ri trong nhiÒu lÜnh vùc.
C¸c n−íc trªn thÕ giíi s¶n xuÊt dÇu b«i tr¬n theo c¸c tiªu chuÈn, quy ®Þnh
riªng phï hîp víi ®iÒu kiÖn sö dông m¸y mãc ë n−íc ®ã. Th«ng th−êng viÖc b«i
tr¬n m¸y mãc ph¶i sö dông dÇu do nhµ chÕ t¹o ra chóng quy ®Þnh.
§Êt n−íc ta sau nhiÒu n¨m ®æi míi, cïng víi xu thÕ héi nhËp quèc tÕ diÔn ra
nhanh chãng, nªn hiÖn nay ®ang sö dông rÊt nhiÒu m¸y mãc do c¸c n−íc kh¸c nhau
s¶n xuÊt. Trong thùc tÕ, viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ dÇu b«i tr¬n mµ nhµ chÕ t¹o
®Ò ra lµ rÊt khã kh¨n. V× vËy ®Ó b«i tr¬n c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ do c¸c hng cña
n−íc kh¸c nhau chÕ t¹o, chóng ta cã thÓ thay thÕ b»ng c¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n cã c¸c
tÝnh n¨ng t−¬ng ®−¬ng víi dÇu mì mµ c¸c hng chÕ t¹o quy ®Þnh.
V× vËy, viÖc sö dông vËt liÖu b«i tr¬n nãi chung, dÇu mì b«i tr¬n nãi riªng vµ
quy tr×nh b«i tr¬n phï hîp víi quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o thiÕt bÞ, sÏ gãp phÇn rÊt lín
®¶m b¶o cho m¸y mãc, thiÕt bÞ ho¹t ®éng æn ®Þnh, gi¶m chi phÝ b¶o d−ìng, n©ng
cao tuæi thä sö dông vµ ®é tin cËy cña chóng trong nÒn kinh tÕ.
- DÇu mì b«i tr¬n cã bèn chøc n¨ng c¬ b¶n, ®ã lµ:
+ Lµm gi¶m ma s¸t, gi¶m c−êng ®é mµi mßn, ¨n mßn cña c¸c bÒ mÆt ma s¸t
nh»m ®¶m b¶o cho ®éng c¬, m¸y mãc ®¹t c«ng suÊt tèi ®a.
+ Lµm s¹ch, chèng tÊt c¶ c¸c lo¹i mµi mßn ®Ó ®¶m b¶o tuæi thä sö dông cña
®éng c¬.
+ Lµm m¸t
+ Lµm kÝn
B«i tr¬n lµ biÖn ph¸p lµm gi¶m ma s¸t ®Õn møc thÊp nhÊt, b»ng c¸ch t¹o ra
gi÷a bÒ mÆt ma s¸t mét líp chÊt (chÊt b«i tr¬n). ChÊt b«i tr¬n cã thÓ ë d¹ng láng
(dÇu nhên hay cßn gäi lµ dÇu nhít), d¹ng ®Æc (mì b«i tr¬n) hay ë d¹ng r¾n......
Trong sè ®ã chiÕm ®a phÇn lµ chÊt b«i tr¬n d¹ng láng, kÕ ®Õn lµ chÊt b«i tr¬n d¹ng
®Æc, sau cïng lµ d¹ng r¾n. ChÊt b«i tr¬n d¹ng nµy th−êng chiÕm rÊt Ýt vµ chØ ¸p dông
trong mét vµi tr−êng hîp riªng biÖt nh− b«i tr¬n c¸c æ trôc cã nhiÖt ®é rÊt cao hoÆc
trong ch©n kh«ng, nh÷ng n¬i nµy kh«ng thÓ dïng dÇu hay mì b«i tr¬n ®−îc.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 2
- §Ó ®¶m b¶o cho dÇu b«i tr¬n cã thÓ thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng nªu trªn,
dÇu b«i tr¬n ph¶i cã phÈm chÊt tèt. Cô thÓ lµ dÇu b«i tr¬n ph¶i cã tÝnh b¸m dÝnh tèt,
ph¶i cã ®é nhít thÝch hîp, ph¶i cã ®é bÒn ho¸ häc, c¬ häc, sinh häc..., ph¶i cã ®é
dÉn nhiÖt tèt, kh«ng g©y ¨n mßn ho¸ häc, tÈy röa ph©n t¸n tèt c¸c cÆn, muéi... sinh
ra trong qu¸ tr×nh sö dông ®éng c¬, thiÕt bÞ.
- ViÖc lùa chän, sö dông dÇu b«i tr¬n thÝch hîp ®ãng vai trß hÕt søc quan
träng trong viÖc ®¶m b¶o cho dÇu b«i tr¬n thùc hiÖn ®−îc c¸c chøc n¨ng cña m×nh
mét c¸ch tèt nhÊt. C¬ së quan träng ®Ó lùa chän dÇu b«i tr¬n thÝch hîp lµ dùa vµo
nguyªn lý b«i tr¬n:
+ §èi víi c¸c chi tiÕt lµm viÖc cã chuyÓn ®éng nhanh cÇn dïng dÇu cã ®é
nhít thÊp vµ ng−îc l¹i.
+ Khe hë gi÷a c¸c mÆt tiÕt lµm viÖc cµng lín th× dÇu b«i tr¬n cµng cÇn cã ®é
nhít cao.
+ NhiÖt ®é lµm viÖc cao th× dïng dÇu cã ®é nhít cao.
+ Sè vßng quay lín, ¸p suÊt trªn trôc nhá th× dïng dÇu cã ®é nhít thÊp.
+ ¸p suÊt trªn trôc lín, sè vßng quay nhá th× dïng dÇu cã ®é nhít cao.
+ Ph¹m vi thay ®æi nhiÖt ®é lín th× dïng dÇu cã tÝnh nhiÖt nhít tèt (chØ sè ®é
nhít cao)
+ M«i tr−êng lµm viÖc tiÕp xóc víi kh«ng khÝ, khÝ ch¸y ë nhiÖt ®é cao th×
dïng dÇu cã tÝnh chèng oxy ho¸ vµ chèng ¨n mßn.
+ M«i tr−êng lµm viÖc tiÕp xóc víi n−íc vµ h¬i n−íc th× chän dÇu cã tÝnh
chèng t¹o nhò vµ chèng t¹o bät.
+ Thêi gian sö dông dÇu l©u, chän dÇu cã tÝnh chèng oxy ho¸ tèt, tÝnh æn
®Þnh cao.
- Nguyªn liÖu chñ yÕu ®Ó s¶n xuÊt dÇu mì nhên lµ dÇu má vµ dÇu thùc vËt.
DÇu gèc ®−îc s¶n xuÊt tõ dÇu má th«ng qua c¸c qu¸ tr×nh chÕ biÕn ®−îc gäi lµ dÇu
gèc kho¸ng vµ dÇu cã nguån gèc tõ thùc vËt ®−îc tæng hîp qua c¸c qu¸ tr×nh tæng
hîp hãa häc ®−îc gäi lµ dÇu gèc tæng hîp. Thµnh phÇn c¬ b¶n cña dÇu b«i tr¬n lµ
dÇu gèc vµ c¸c phô gia ®−îc pha trén ®Ó n©ng cao chÊt l−îng cña dÇu b«i tr¬n. B¶n
chÊt cña dÇu th« vµ qu¸ tr×nh chÕ biÕn sÏ quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt vËt lý vµ ho¸ häc cña
dÇu gèc t¹o thµnh.
1.2 DÇu gèc
DÇu gèc kho¸ng ®−îc sö dông pha chÕ dÇu b«i tr¬n thÝch hîp chñ yÕu thu
®−îc tõ qu¸ tr×nh ch−ng cÊt ch©n kh«ng s¶n phÈm ®¸y cña th¸p ch−ng cÊt khÝ quyÓn.
DÇu gèc kho¸ng th−êng chøa c¸c lo¹i hydrocacbon sau ®©y:
- Parafin m¹ch th¼ng vµ m¹ch nh¸nh;
- Hydrocacbon no ®¬n vµ ®a vßng (naphten) cã cÊu tróc vßng xyclohexan g¾n
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 3
víi m¹ch nh¸nh parafin.
- Hydrocacbon th¬m ®¬n vßng vµ ®a vßng chñ yÕu chøa c¸c m¹ch nh¸nh
ankyl.
- C¸c hîp chÊt chøa vßng naphten, vßng th¬m vµ m¹ch nh¸nh ankyl trong
cïng mét ph©n tö.
- C¸c hîp chÊt h÷u cã chøa c¸c dÞ nguyªn tè, chñ yÕu lµ c¸c hîp chÊt chøa
l−u huúnh, oxi vµ vµ nit¬.
C¸c parafin m¹ch th¼ng, dµi lµ lo¹i s¸p r¾n nªn hµm l−îng chóng trong dÇu
b«i tr¬n ph¶i gi¶m tíi møc tèi thiÓu, ®Æc biÖt lµ ®èi víi dÇu b«i tr¬n sö dông ë nhiÖt
®é thÊp. Trong khi ®ã, c¸c parafin m¹ch nh¸nh l¹i lµ thµnh phÇn rÊt tèt cho dÇu b«i
tr¬n v× chóng cã ®é æn ®Þnh nhiÖt vµ tÝnh nhiÖt nhít tèt. M¹ch nh¸nh cµng dµi th×
®Æc tÝnh nµy c¸c thÓ hiÖn râ rµng h¬n h¬n ®èi víi c¸c parafin m¹ch nh¸nh. T−¬ng tù
nh− vËy ®èi víi hydrocacbon vßng no vµ vßng th¬m. Cã thÓ nãi r»ng c¸c tÝnh chÊt
mong muèn nµy còng cã ë c¶ c¸c hydrocacbon vßng naphten vµ vßng th¬m, lµ
nh÷ng lo¹i cã tØ lÖ sè vßng trong ph©n tö thÊp nh−ng m¹ch nh¸nh l¹i dµi vµ mang
tÝnh parafin.
Sè vßng ng−ng tô cµng nhiÒu mµ m¹ch nh¸nh parafin cµng ng¾n th× tÝnh chÊt
nhiÖt nhít cña c¸c hydrocacbon cµng kÐm vµ cµng kh«ng thÝch hîp ®Ó lµm dÇu b«i tr¬n.
§Ó ®¸p øng yªu cÇu vµ n©ng cao chÊt l−îng cña dÇu gèc, dÇu gèc cÇn ®−îc
chÕ biÕn s©u khi thu ®−îc tõ c¸c ph©n ®o¹n cña th¸p ch−ng cÊt ch©n kh«ng nh− c¸c
qu¸ tr×nh: chiÕt, t¸ch, hydrotreating.... nh»m lo¹i bá c¸c cÊu tö kh«ng mong muèn
khái dÇu gèc. ViÖc lùa chän dÇu gèc ®Ó pha chÕ dÇu b«i tr¬n phô thuéc vµo ®é nhít,
møc ®é tinh chÕ, ®é æn ®Þnh nhiÖt vµ kh¶ n¨ng t−¬ng hîp víi c¸c chÊt kh¸c nhau
(chÊt phô gia) hoÆc vËt liÖu mµ dÇu b«i tr¬n sÏ tiÕp xóc trong qu¸ tr×nh sö dông.
C«ng nghÖ s¶n xuÊt dÇu gèc bao gåm c¸c b−íc sau:
- Ch−ng cÊt ch©n kh«ng
- T¸ch nhùa, asphalten
- T¸ch aromatic
- T¸ch parafin
- Xö lý b»ng hydro
Nh×n chung, dÇu gèc kho¸ng lµ thµnh phÇn chñ yÕu dïng ®Ó pha chÕ dÇu b«i
tr¬n, tuy vËy c¸c tÝnh chÊt cña dÇu gèc kho¸ng kh«ng ®ñ ®Ó cung cÊp tÝnh n¨ng b«i
tr¬n thÝch hîp cho tÊt c¶ c¸c lo¹i ®éng c¬, m¸y mãc, thiÕt bÞ. V× dÇu gèc kho¸ng vÒ
c¬ b¶n cã thµnh phÇn hãa häc t−¬ng tù nhau, ®iÒu nµy lµm h¹n chÕ c¸c tÝnh chÊt b«i
tr¬n cña dÇu gèc kho¸ng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh¸c nhau.
¦u vµ nh−îc ®iÓm cña dÇu tæng hîp so víi dÇu gèc kho¸ng:

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 4
¦u ®iÓm:
- Cho phÐp ®iÒu chÕ ra c¸c lo¹i dÇu gèc cã c¸c tÝnh chÊt nh− ® ®Þnh tr−íc v×
chóng ®−îc tæng hîp b»ng ph¶n øng hãa häc tõ c¸c chÊt cã ph©n tö l−îng nhá h¬n.
- Cho phÐp t¹o ra c¸c chÊt cã tÝnh chÊt −u viÖt nhÊt dïng ®Ó lµm dÇu gèc cho
dÇu b«i tr¬n, v× so víi dÇu gèc tæng hîp, dÇu gèc kho¸ng dï cã dïng nhiÒu ph−¬ng
ph¸p phøc t¹p (xö lý b»ng hydro) còng kh«ng thÓ t¸ch ®−îc hÕt c¸c cÊu tö kh«ng
mong muèn ra khái hçn hîp dÇu gèc. V× vËy dÇu gèc kho¸ng chØ ®−îc sö dông ®Ó
s¶n xuÊt c¸c lo¹i dÇu nhên cã c¸c yªu cÇu b«i tr¬n trung b×nh ®¹i diÖn cho c¸c thuéc
tÝnh chÝnh cña dÇu. DÇu gèc tæng hîp cßn cã thÓ t¹o ra c¸c tÝnh chÊt riªng biÖt mµ
dÇu gèc kho¸ng kh«ng cã nh−: hoµn toµn kh«ng ch¸y, hßa lÉn víi n−íc…
- DÇu gèc tæng hîp cã kho¶ng nhiÖt ®é lµm viÖc réng h¬n nhiÒu so víi dÇu
kho¸ng, kho¶ng tõ – 55
0
C ®Õn 320
0
C.
Nh−îc ®iÓm:
- Nh−îc ®iÓm lín nhÊt cña dÇu gèc tæng hîp lµ ®ßi hái nhiÒu c«ng ®o¹n tæng
hîp hãa häc phøc t¹p, do ®ã gi¸ thµnh dÇu gèc cao.
- Kh«ng s¶n xuÊt ®−îc víi mét sè l−îng lín nh− dÇu gèc kho¸ng dï nguån
nguyªn liÖu lín h¬n nhiÒu so víi dÇu gèc kho¸ng.
- Kh«ng cã c¸c tÝnh n¨ng ®a d¹ng nh− dÇu gèc kho¸ng v× trong hçn hîp chØ
cã mÆt cña mét sè cÊu tö thùc hiÖn mét lo¹i chøc n¨ng riªng biÖt nµo ®ã.
Thµnh phÇn cña dÇu gèc tæng hîp chñ yÕu bao gåm c¸c phÇn sau:
- Hydrocacbon tæng hîp nh−: Oligome olefin, c¸c polyme, copolyme, c¸c
ankyl cña hydrocacbon th¬m, polybuten, c¸c hydrocacbon no m¹ch vßng…
- Este h÷u c¬: chñ yÕu lµ c¸c este diaxit, este polyol cña axit bÐo…
- Polyglycol: Chñ yÕu lµ c¸c polyme cña etylen, propylen oxit cã träng l−îng
ph©n tö cao hoÆc c¶ hai.
- Este photphat: chñ yÕu lµ c¸c este ankyl/aryl photphat…

1.2.1 Ch−ng cÊt ch©n kh«ng
Giai ®o¹n thø nhÊt trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÇu gèc lµ t¸ch lÊy c¸c ph©n
®o¹n riªng biÖt cã ®é nhít kh¸c nhau. B−íc ®Çu nµy lµ qu¸ tr×nh ch−ng cÊt ch©n
kh«ng phÇn cÆn cßn l¹i cña qu¸ tr×nh ch−ng cÊt khÝ quyÓn. Do ®ã, môc ®Ých cña
b−íc nµy lµ ®iÒu chØnh ®é nhít vµ nhiÖt ®é chíp ch¸y cña dÇu gèc. Ch−ng cÊt ch©n
kh«ng nh»m ®iÒu chØnh ®é nhít vµ nhiÖt ®é chíp ch¸y cña dÇu gèc.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 5


H×nh 1: Th¸p ch−ng cÊt ch©n kh«ng s¶n xuÊt dÇu nhên

1.2.2 T¸ch nhùa, asphalten
Sù cã mÆt cña nhùa, asphalten trong dÇu gèc chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm cho
dÇu gèc cã ®é nhít cao, chØ sè ®é nhít (VI_Viscosity Index) thÊp, cã ®é bÒn oxi ho¸
thÊp, dÔ g©y ¨n mßn vµ lµm xÊu mµu dÇu (do th−êng cã c¸c dÞ nguyªn tè trong
chóng), lµ nguyªn nh©n xuÊt hiÖn keo lµm mÊt tÝnh ®ång nhÊt cña dÇu.
§Ó t¸ch nhùa, asphalten th«ng th−êng ng−êi ta dung ph−¬ng ph¸p chiÕt víi dung
m«i thÝch hîp. ViÖc lùa chän dung m«i phô thuéc vµo tÝnh chän läc cña nã, tøc lµ vµo
kh¶ n¨ng ph©n t¸ch hai nhãm cÊu tö kh¸c nhau vÒ mÆt ho¸ häc. Dung m«i dïng ph¶i rÎ,
s½n cã, bÒn vÒ mÆt ho¸ häc trong khi sö dông, kh«ng g©y ¨n mßn vµ dÔ sö dông. Ngµy
nay, ng−êi ta th−êng sö dông propan lµm dung m«i cho qu¸ tr×nh chiÕt t¸ch nhùa,
asphalten. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh chiÕt phô thuéc vµo ba yÕu tè c¬ b¶n: b¶n chÊt cña
dung m«i, nhiÖt ®é tiÕn hµnh vµ tØ lÖ dung m«i trªn nguyªn liÖu. §èi víi dung m«i
propan, qu¸ tr×nh chiÕt th−êng ®−îc tiÕn hµnh ë 40 - 96
0
C víi tØ lÖ dung m«i: nguyªn liÖu
lµ 5 : 8.

1.2.3 T¸ch aromactic
C¸c hydrocabon th¬m cã chØ sè ®é nhít thÊp, ®é nhít lín, ®ång thêi chóng rÊt
kÐm bÒn, dÔ bÞ oxi ho¸ lµm t¨ng khuynh h−íng t¹o cèc do vËy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
dÇu gèc ng−êi ta ph¶i lo¹i c¸c aromatic.
ViÖc t¸ch aromatic còng ®−îc thùc hiÖn b»ng ph−¬ng ph¸p chiÕt. Cã ba dung m«i
th−êng ®−îc sö dông ®ã lµ furfurol, phenol vµ n-metyl-2pyrolydon (NMP). NÕu ®em
T
h
¸
p

c
h

n
g

c
Ê
t

c
h
©
n

k
h
«
n
g


CÆn khÝ quyÓn
LVGO
Gasoil ch©n kh«ng nhÑ
MVGO
Gasoil ch©n kh«ng trung b×nh
CÆn ch©n kh«ng
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 6
dung m«i hoµ trén kü víi ph©n ®o¹n dÇu sau ®ã ®Ó yªn ®Ó cho hçn hîp nµy t¸ch l¾ng th×
hai pha hoÆc hai líp sÏ ®−îc t¹o thµnh. Pha chiÕt chøa hÇu nh− toµn bé dung m«i cïng
víi c¸c cÊu tö tan trong ®ã mµ chñ yÕu lµ c¸c hydrocabon th¬m; pha cßn l¹i gåm mét Ýt
cÊu tö kh«ng tan, chñ yÕu lµ c¸c hydrocabon no vµ mét Ýt dung m«i. Sau khi t¸ch dung
m«i, phÇn chiÕt ra cßn l¹i ®Òu kh«ng biÕn ®æi g× vÒ mÆt ho¸ häc.

H×nh 2: S¬ ®å chiÕt c¸c Aromatic, nhùa asphalten

1.2.4 T¸ch parafin (t¸ch s¸p)
Hçn hîp c¸c parafin m¹ch th¼ng (s¸p) cã nhiÖt ®é nãng ch¶y cao vµ hoµ tan
kÐm trong dÇu má. V× thÕ chóng kh«ng ®−îc phÐp cã mÆt trong dÇu nhên thµnh
phÇn, ngo¹i trõ khi hµm l−îng rÊt thÊp, hoÆc c¸c lo¹i dÇu ®−îc sö dông trong nh÷ng
®iÒu kiÖn ®Æc biÖt. Trªn thùc tÕ, hÇu nh− tÊt c¶ c¸c lo¹i dÇu gèc kho¸ng ®Òu ph¶i qua
qu¸ tr×nh t¸ch parafin.
T¸ch parafin lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt vµ khã kh¨n nhÊt trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt dÇu gèc. Cã hai quy tr×nh chÝnh hiÖn ®ang ®−îc sö dông cho môc
®Ých nµy. Quy tr×nh thø nhÊt lµ lµm l¹nh kÕt tinh s¸p; quy tr×nh thø hai lµ dïng qu¸ tr×nh
cracking chän läc ®Ó bÎ gy ph©n tö parafin t¹o thµnh nh÷ng s¶n phÈm nhÑ, ph−¬ng
ph¸p nµy cßn ®−îc gäi lµ ph−¬ng ph¸p t¸ch parafin dïng chÊt xóc t¸c.
1.2.4.1 T¸ch s¸p b»ng ph−¬ng ph¸p kÕt tinh
S¸p dÇu má bao gåm nh÷ng hîp phÇn dÔ t¸ch riªng do kÕt tinh khi lµm l¹nh
ph©n ®o¹n cã chøa chóng. Nh− vËy b»ng c¸ch kÕt tinh cã thÓ dÔ dµng xö lý dÇu chøa
s¸p thµnh dÇu kh«ng chøa s¸p. Qu¸ tr×nh nµy dùa trªn nguyªn lý lµm l¹nh dÇu ®Ó kÕt
Th¸p chiÕt
Cét cÊt
dung
m«i
trong
Rafinat
Cét cÊt
dung
m«i
trong
phÇn
chiÕt
Nguyªn liÖu


ph©n ®o¹n
ch−ng cÊt
R
a
f
i
n
a
t

v
µ

d
u
n
g

m
«
i

D
u
n
g

m
«
i

D
u
n
g

m
«
i

PhÇn chiÕt vµ dung m«i
Rafinat PhÇn chiÕt
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 7
tinh parafin r¾n sau ®ã läc hoÆc ly t©m t¸ch riªng phÇn r¾n ra khái pha láng. Tuy
nhiªn, ph−¬ng ph¸p nµy kh«ng liªn tôc, ®ßi hái cã ¸p suÊt cao ë nhiÒu kh©u; ®é nhít
cao cña dÇu lµm cho qu¸ tr×nh läc rÊt khã kh¨n ®Æc biÖt víi c¸c dÇu cã ®é nhít lín;
kh«ng ¸p dông ph−¬ng ph¸p nµy víi nhiÒu lo¹i dÇu cã c¸c lo¹i s¸p vi tinh thÓ....
ChÝnh v× thÕ, ®Ó kh¾c phôc nh÷ng nh−îc ®iÓm trªn ng−êi ta kÕt hîp lµm l¹nh víi
viÖc sö dông dung m«i. Th«ng th−êng ng−êi ta th−êng sö dông hçn hîp c¸c dung
m«i kh¸c nhau ®Ó lµm t¨ng tÝnh linh ho¹t cña qu¸ tr×nh. Hçn hîp mytyl etyl xeton
(MEK) víi metyl izo butyl xeton (MIBK) hoÆc MEK víi toluen hay ®−îc sö dông.
1.2.4.2 Qu¸ tr×nh hydro cracking chän läc
Qu¸ tr×nh hydrocracking chän läc dïng ®Ó t¸ch parafin tõ dÇu cã hai lo¹i:
lo¹i thø nhÊt chØ dïng mét lo¹i chÊt xóc t¸c nh»m h¹ nhiÖt ®é ®«ng ®Æc; lo¹i thø hai
dïng hai lo¹i chÊt xóc t¸c võa ®Ó h¹ nhiÖt ®é ®«ng ®Æc võa ®Ó t¨ng ®é bÒn oxi ho¸
cña s¶n phÈm. ChÊt xóc t¸c ®−îc sö dông lµ c¸c zeolit tæng hîp. C¸c chÊt xóc t¸c
nµy cã thÓ bÎ gy m¹ch hydrocacbon m¹ch th¼ng vµ hydrocacbon cã m¹ch dµi mét
c¸ch chän läc. Ph−¬ng ph¸p nµy cã nhiÒu −u ®iÓm h¬n so víi ph−¬ng ph¸p kÕt tinh
nh− hiÖu suÊt cao, kh«ng cÇn cã c«ng ®o¹n lµm s¹ch b»ng hydro, vèn ®Çu t− thÊp,
cho phÐp s¶n xuÊt dÇu gèc cã nhiÖt ®é ®«ng ®Æc thÊp tõ nh÷ng nguyªn liÖu cã hµm
l−îng parafin cao.

1.2.5 Lµm s¹ch b»ng hydro
Qu¸ tr×nh tinh chÕ s¶n phÈm dÇu ® t¸ch parafin lµ qu¸ tr×nh cÇn thiÕt nh»m
lo¹i bá c¸c chÊt ho¹t ®éng vÒ mÆt ho¸ häc, cã ¶nh h−ëng ®Õn tÝnh chÊt ho¸ lý cña
dÇu gèc. VÝ dô c¸c hîp chÊt chøa nit¬ ¶nh h−ëng m¹nh ®Õn mµu s¾c còng nh− ®é
bÒn mµu cña dÇu gèc v× thÕ ph¶i lo¹i bá chóng vµ ®ã chÝnh lµ yªu cÇu cña qu¸ tr×nh
tinh chÕ b»ng hydro.
RSH + H
2
--- H
2
S + RH
C
5
H
5
N + H
2
-- C
5
H
12

+ NH
3

.......................................
Sau ®ã tiÕn hµnh t¸ch lo¹i H
2
S, NH
3
.... sÏ thu ®−îc dÇu gèc cã ®é bÒn ho¸ lý
cao vµ phÈm chÊt tèt phï hîp h¬n cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt dÇu b«i tr¬n th−¬ng phÈm.
1.2.6 C¸ch gäi tªn dÇu gèc – Ph©n lo¹i dÇu gèc
- Ph©n lo¹i theo thµnh phÇn: C¨n cø vµo thµnh phÇn cña c¸c lo¹i
Hydrocacbon nµo chiÕm −u thÕ trong dÇu gèc mµ cã thÓ ph©n dÇu gèc thµnh c¸c lo¹i
nh−: dÇu kho¸ng farafin, dÇu gèc kho¸ng naphten, dÇu gèc kho¸ng aromatic. B¶ng 1
cho thÊy sù kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt vËt lý vµ hãa häc cña dÇu b«i tr¬n cã cÊu tróc
kh¸c nhau. DÇu gèc aromat ®−îc dÉn ra ë b¶ng nµy chØ ®Ó so s¸nh mµ kh«ng ®−îc
dïng ®Ó s¶n xuÊt dÇu b«i tr¬n.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 8


B¶ng 1. §Æc tÝnh vËt lý vµ hãa häc cña c¸c lo¹i dÇu kho¸ng kh¸c nhau
TÝnh chÊt/ thµnh phÇn hãa häc DÇu parafin DÇu naphten DÇu aromat
§é nhít ë 40
o
C, cSt
§é nhít ë 100
o
C, cSt
ChØ sè ®é nhít
Tû träng ë 20
0
C
NhiÖt ®é chíp ch¸y,
o
C
§iÓm anilin,
o
C
NhiÖt ®é ®«ng ®Æc,
o
C
Ph©n tö l−îng, ®vc
ChØ sè khóc x¹
40
6,2
100
0,8628
229
107
-15
440
1,4755
40
5,0
0
0,9194
174
73
-30
330
1,5068
36
4,0
-185
0,9826
160
17
-24
246
1,5503
Ph©n tÝch qua ®Êt sÐt
% hîp chÊt ph©n cùc
% thµnh phÇn th¬m
% thµnh phÇn no

0,2
8,5
91,3

3,0
43
54

6,0
80
14
Lo¹i nguyªn tö cÊu tróc nhãm
(ph©n tÝch cÊu tróc nhãm)
% C
A

% C
N

% C
P2
32
66


19
37
44


41
36
23

- Ph©n lo¹i theo ®é nhít: PhÇn ch−ng cÊt ®−îc sö dông lµm nguyªn liÖu cho
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt dÇu gèc th−êng n»m trong kho¶ng 11 ®Õn 150 cSt ë 40
0
C. §é
nhít cña c¸c ph©n ®o¹n cÆn ë kho¶ng 140 ®Õn 1200 cSt. DÇu gèc kho¸ng cã c¸ch
gäi tªn t¹o sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c ph©n ®o¹n ®Çu ch−ng cÊt vµ dÇu cÆn theo ®é nhít:
+ C¸c ph©n ®o¹n dÇu gèc trung tÝnh SN (Sovent Neutral) ®−îc ph©n lo¹i theo
®é nhít Saybolt (SUS) ë 100
0
F: SN 70, SN 150, SN 500… Ch¼ng h¹n, dÇu gèc SN
150 lµ ph©n ®o¹n dÇu ch−ng cÊt cã ®é nhít 150 SUS ë 100
0
F (29 cSt ë 40
0
C).
+ C¸c ph©n ®o¹n cÆn BS (Bright Stock) ®−îc ph©n lo¹i theo ®é nhít Saybolt ë
210
0
F: BS 150, BS 250… Ch¼ng h¹n, dÇu BS 150 lµ ph©n ®o¹n dÇu cÆn cã ®é nhít
150 SUS ë 210
0
F (30,6 cSt ë 100
0
C).
- Ph©n lo¹i theo chØ sè ®é nhít (VI):
+ DÇu cã chØ sè ®é nhít cao (HVI): VI > 85, ®−îc s¶n xuÊt tõ dÇu gèc parafin
qua c«ng ®o¹n t¸ch chiÕt b»ng dung m«i vµ t¸ch s¸p.
+ DÇu cã chØ sè ®é nhít trung b×nh (MVI): 30 < VI < 85, ®−îc s¶n suÊt tõ c¶
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 9
hai phÇn cÊt naphten vµ parafin.
+ DÇu cã chØ sè ®é nhít thÊp (LVI): VI < 30, ®−îc s¶n suÊt tõ ph©n ®o¹n dÇu
gèc naphten vµ ®−îc dïng khi chØ sè ®é nhít vµ ®é oxy hãa kh«ng cÇn thiÕt chó
träng l¾m.
C«ng nghÖ hydrocracking cã thÓ t¹o dÇu gèc cã chØ sè ®é nhít cao h¬n 140, ®ã
lµ c¸c lo¹i dÇu cã chØ sè ®é nhít rÊt cao (VHVI) hoÆc siªu cao (SHVI) hay cßn gäi lµ
dÇu gèc b¸n tæng hîp. DÇu gèc b¸n tæng hîp lµ d¹ng trung gian gi÷ dÇu gèc kho¸ng
tiªu biÓu vµ c¸c hydrocacbon tæng hîp, chóng t¹o ra dÇu gèc cã tÝnh chÊt tèt h¬n.
- Ph©n lo¹i theo nhãm: Ngoµi c¸c hÖ thèng ph©n lo¹i ® biÕt, ng−êi ta còng
ph©n lo¹i dÇu gèc theo nhãm dùa vµo chØ tiªu vÒ hµm l−îng l−u huúnh (S) vµ chØ sè
®é nhít theo tiªu chuÈn API nh− b¶ng 2.

B¶ng 2. Ph©n lo¹i dÇu gèc theo nhãm
DÇu gèc HC no (%) Hµm l−îngl−u huúnh (%) ChØ sè ®é nhít (%)
Nhãm I
Nhãm II
Nhãm III
< 90
≥ 90
≥ 90
> 0,03
≤ 0,03
≤ 0,03
80 - 120
80 – 120
> 120

1.3 Phô gia
1.3.1 Tæng quan
Phô gia lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬, c¬ kim vµ v« c¬, thËm chÝ lµ c¸c nguyªn
tè, ®−îc thªm vµo c¸c chÊt b«i tr¬n ®Ó n©ng cao c¸c tÝnh chÊt riªng biÖt vèn cã hoÆc
bæ sung c¸c tÝnh chÊt chøa cã cña dÇu gèc nh»m thu ®−îc dÇu b«i tr¬n cã phÈm chÊt
tèt h¬n tho¶ mn c¸c yªu cÇu tÝnh n¨ng ®èi víi mét môc ®Ých sö dông nµo ®ã.
Th−êng mçi lo¹i phô gia ®−îc dïng ë nång ®é tõ 0,01 ®Õn 5%. Tuy nhiªn, trong
nhiÒu tr−êng hîp mét phô gia cã thÓ ®−îc ®−a vµo ë kho¶ng nång ®é dao ®éng tõ
vµi phÇn triÖu ®Õn trªn 10%.
PhÇn lín c¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n cÇn nhiÒu lo¹i phô gia kh¸c nhau ®Ó tho¶ mn
tÊt c¶ c¸c yªu cÇu tÝnh n¨ng. Trong mét sè tr−êng hîp c¸c phô gia riªng biÖt ®−îc
pha th¼ng vµo dÇu gèc. Trong nh÷ng tr−êng hîp kh¸c, hçn hîp c¸c lo¹i phô gia
®−îc pha trén thµnh phô gia ®ãng gãi, sau ®ã sÏ ®−¬c ®−a tiÕp vµo dÇu.
Cã lo¹i phô gia chØ cã mét chøc n¨ng nh−ng còng cã nhiÒu phô gia cã thÓ
®¶m nhiÒu chøc n¨ng. Nh− phô gia ZnDDP cã chøc n¨ng chèng oxi ho¸, gi¶m mµi
mßn, øc chÕ ¨n mßn. Do vËy sÏ cã phô gia ®¬n chøc vµ phô gia ®a chøc.
C¸c lo¹i phô gia kh¸c nhau cã thÓ hç trî lÉn nhau, g©y ra hiÖu øng t−¬ng hç,
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 10
hoÆc hiÖu øng ®èi kh¸ng. Tr−êng hîp sau cã thÓ lµm gi¶m hiÖu lùc cña phô gia, t¹o
ra nh÷ng s¶n phÈm phô kh«ng tan hoÆc nh÷ng s¶n phÈm cã h¹i kh¸c. Nh÷ng t−¬ng
t¸c nµy do hÇu hÕt c¸c phô gia ®Òu lµ c¸c ho¸ chÊt ho¹t ®éng v× thÕ chóng t¸c dông
qua l¹i ngay trong phô gia ®ãng gãi hoÆc trong dÇu t¹o ra c¸c chÊt míi.
DÇu gèc ¶nh h−ëng ®Õn phô gia qua hai tÝnh n¨ng chÝnh: tÝnh t−¬ng hîp vµ
tÝnh hoµ tan. Tinh hoµ tan ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng gi÷ c¸c phô gia trong dÇu, kh«ng
cho chóng t¸ch ra cña dÇu gèc. TÝnh t−¬ng hîp ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng t−¬ng thÝch
cña dÇu gèc víi phô gia, kh«ng lµm gi¶m hiÖu lùc cña phô gia, ®Æc tr−ng cho kh¶
n¨ng b¶o toµn cÊu tróc ph©n tö vµ hiÖu qu¶ t¸c dông cña phô gia. TÝnh hoµ tan vµ
tÝnh t−¬ng hîp phô thuéc vµo b¶n chÊt cña dÇu gèc. DÇu gèc tæng hîp cã tÝnh t−¬ng
hîp tèt song cã tÝnh hoµ tan kÐm cßn dÇu gèc kho¸ng th× ng−îc l¹i, cã tÝnh hoµ tan
tèt cßn tÝnh t−¬ng hîp kÐm.
Trong qu¸ tr×nh sö dông, dÇu b«i tr¬n rÊt dÔ bÞ biÕn chÊt lµm gi¶m phÈm chÊt
chÊt l−îng. C¸c phô gia ®−îc sö dông ®Ó ng¨n chÆn c¸c qu¸ tr×nh vËt lý, ho¸ häc x¶y
ra lµm gi¶m chÊt l−îng cña dÇu b«i tr¬n. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña phô gia lµ (16):
- Lµm t¨ng ®é bÒn oxi ho¸
- Khö ho¹t tÝnh xóc t¸c cña kim lo¹i
- Chèng ¨n mßn
- Chèng gØ
- Chèng sù t¹o cÆn b¸m vµ cÆn bïn
- Gi÷ c¸c t¹p chÊt bÈn ë d¹ng huyÒn phô
- T¨ng chØ sè ®é nhít
- Gi¶m nhiÖt ®é ®«ng ®Æc
- Lµm dÇu cã thÓ trén lÉn víi n−íc
- Chèng sù t¹o bät
- Ng¨n chÆn sù ph¸t triÓn cña vi sinh vËt
- Lµm cho dÇu cã kh¶ n¨ng b¸m dÝnh tèt
- T¨ng kh¶ n¨ng lµm kÝn
- Lµm gi¶m ma s¸t
- Lµm gi¶m vµ ng¨n chÆn sù mµi mßn
- Chèng sù kÑt x−íc cac bÒ mÆt kim lo¹i

1.3.2 Giíi thiÖu mét sè lo¹i phô gia ®iÓn h×nh
1.3.2.1 Phô gia chèng oxi ho¸ dÇu
HÇu hÕt c¸c hîp phÇn cña dÇu b«i tr¬n ®Òu t¸c dông nhanh hoÆc chËm víi oxi
t¹o thµnh qu¸ tr×nh oxi ho¸. Kh¶ n¨ng bÒn oxi ho¸ cña c¸c hîp chÊt hydrocabon
t¨ng dÇn theo thø tù:
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 11
Hydrocabon kh«ng no < hîp chÊt dÞ nguyªn tè < hydrocacbon th¬m <
naphten < parafin.
Tèc ®é cña qu¸ tr×nh oxi ho¸ chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÒu yÕu tè nh− b¶n chÊt
cña dÇu gèc, nhiÖt ®é, hiÖu øng xóc t¸c cña kim lo¹i, sù khuÊy trén, nång ®é oxi
trong dÇu. C¬ chÕ cña ph¶n øng oxi ho¸ lµ c¬ chÕ gèc x¶y ra theo 3 giai ®o¹n: giai
®o¹n kh¬i mµo, giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹ch vµ giai ®o¹n t¾t m¹ch.
Giai ®o¹n kh¬i mµo:
2RH + O
2
---> 2R
*
+ H
2
O
2

Giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹ch:
R
*
+ O
2
---> ROO
*

ROO
*
+ RH ---> ROOH + R
*

ROOH --->RO
*
+ O
*
H
RO
*
+ RH ---> ROH + R
*

OH
*
+ RH ---> H
2
O + R
*

2ROOH ---> ROO
*
+ ROO
*
+ H
2
O
RR’HCO
*
---> RCHO + R’
*

RR’R”CO
*
---> RR’CO + R”
*
-----------
Giai ®o¹n t¾t m¹ch: c¸c gèc tù do kÕt hîp víi nhau t¹o ra c¸c s¶n phÈm bÒn
kh¸c nhau:
R
*
+ R
*
---> R-R
R
*
+ R
*
---> R’- CH=CH
2
+ R’’H
2RO
*
---> ROOR
2ROO
*
---> ROOR + O
2

MÆt kh¸c, trong qu¸ tr×nh sö dông trong dÇu b«i tr¬n lu«n cã mÆt c¸c ion kim
lo¹i, ®©y còng lµ xóc t¸c ®Èy nhanh qu¸ tr×nh oxy hãa dÇu. Sù cã mÆt cña chóng
®ãng vai trß nh− t¸c nh©n cho qu¸ tr×nh kh¬i mµo vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn m¹ch:
Giai ®o¹n kh¬i mµo:
M
(n+1)+
+ RH ----> M
n+
+ H
+
+ R
*

M
n+
+ O
2
---> M
(n+1)+
+ O
2
*-

Giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹ch:
M
(n+1)+
+ ROOH ----> M
n+
+ H
+
+ ROO
*

M
n+
+ ROOH ---> M
(n+1)+
+ OH
*
+ RO
*

Song song víi qu¸ tr×nh oxi ho¸ lu«n x¶y ra qu¸ tr×nh polime ho¸ c¸c hîp
chÊt trung gian chøa c¸c liªn kÕt béi ®Ó t¹o ra nhùa, asphalten, cÆn bïn... Qu¸ tr×nh
biÕn tÝnh cña dÇu lu«n x¶y ra ë c¶ nhiÖt ®é thÊp vµ nhiÖt ®é cao. ë nhiÖt ®é thÊp lµ
sù h×nh thµnh c¸c s¶n phÈm nh− peoxit, r−îu, andehyt, xeton vµ n−íc. D−íi ®iÒu
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 12
kiÖn nhiÖt ®é cao c¸c d¹ng axit ®−îc h×nh thµnh sau cïng cña qu¸ tr×nh biÕn tÝnh
dÇu. DÇu bÞ oxi hãa sÏ lµm t¨ng ®é nhít vµ kh¶ n¨ng bay h¬i, t¹o cÆn bïn vµ dÇu
vecni. MÆt kh¸c axit còng ®−îc h×nh thµnh tõ ph¶n øng cña gèc tù do ankyl peoxit
víi andehyt hoÆc xeton, ®©y chÝnh lµ tiÒn ®Ò cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh cÆn bïn cña
dÇu nhên.
- Ph¶n øng t¹o c¸c axit tõ xeton vµ andehyt ë nhiÖt ®é >120
0
C.


- Ph¶n øng t¹o c¸c ng−ng tô aldol tõ xeton vµ andehyt ë nhiÖt ®é >120
0
C.

Dùa vµo c¬ chÕ cña ph¶n øng oxi ho¸, ng−êi ta chia c¸c phô gia chèng oxi ho¸ theo
c¬ chÕ t¸c dông cña chóng. §ã lµ phô gia øc chÕ theo c¬ chÕ gèc vµ phô gia ph©n hñy.
- Phô gia øc chèng oxy hãa theo c¬ chÕ gèc lµ c¸c chÊt cã kh¶ n¨ng t¸c dông víi
c¸c gèc tù do t¹o s¶n phÈm bÒn ng¨n chÆn qu¸ tr×nh oxi ho¸ tiÕp tôc x¶y ra, c¸c chÊt cã
kh¶ n¨ng chèng t¹o cÆn cacbon… phô gia lo¹i nµy cßn ®−îc xem nh− c¸c chÊt chèng
oxi hãa s¬ cÊp. C¬ chÕ ho¹t ®éng cña chóng lµ nh−êng mét nguyªn tö H qua c¸c ph¶n
øng víi gèc ankyl vµ/hoÆc víi c¸c gèc ankyl peoxit lµm gi¸n ®o¹n c¬ chÕ ph¸t triÓn
m¹ch cña qu¸ tr×nh oxi hãa dÇu. S¶n phÈm t¹o thµnh lµ c¸c gèc bÒn nh−: gèc ankyl sÏ
thµnh HC, gèc ankyl peoxit trë thµnh hydropeoxit. ChÊt chèng oxi hãa s¬ cÊp ®−îc
dïng pha chÕ vµo trong dÇu nhên lµ c¸c dÉn xuÊt cña phenol vµ amin th¬m. Tuy nhiªn,
sù chuyÓn hãa cña nguyªn tö H tõ nguyªn tö oxi hoÆc nguyªn tö nit¬ ®Õn gèc cã c¸c
d¹ng quinon hoÆc quinon amin kh«ng thÓ b¶o vÖ ®−îc hÕt c¸c gèc tù do cña chuçi ph¶n
øng. C¬ chÕ chung cña c¸c chÊt chèng oxy hãa s¬ cÊp cã thÓ ®−îc biÓu diÔn nh− sau:
R
*
+ InhH ---> RH + Inh
*

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 13
Inh
*
+ R
*
---> InhR (bÒn)

* C¬ chÕ ho¹t ®éng cña phô gia chèng oxy hãa gèc phenol
Mét chÊt ®iÓn h×nh cña phô gia chèng oxy hãa gèc phenol lµ 3,5-di-t-butyl-4-
hydroxytoluene (2,6-di-t-butyl-4-methylphenol), gäi t¾t lµ BHT.

Dùa vµo c¸c ph¶n øng trªn th× h»ng sè tèc ®é ph¶n øng cña gèc ankyl víi oxy
t¹o thµnh ankyl peoxit lín h¬n nhiÒu so víi h»ng sè tèc ®é cña gèc ankyl víi BHT.
§iÒu ®ã cã nghÜa trong sù cã mÆt cña oxy th× ph¶n øng cña gèc ankyl víi BHT rÊt Ýt
x¶y ra. Thay vµo ®ã BHT vµ c¸c dÉn xuÊt cña phenol kh¸c nh−êng mét nguyªn tö H
cho gèc ankyl peoxit vµ bÉy chóng.


CÇn chó ý r»ng c¸c gèc dÉn xuÊt cña phenol lµ bÒn bëi c¸c hiÖu øng kh«ng
gian vµ cÊu tróc céng h−ëng. CÊu tróc céng h−ëng cña gèc Cyclohexadien cã thÓ kÕt
hîp víi mét gèc ankyl peoxit thø hai ®Ó t¹o thµnh cyclohexadien ankyl peoxit, chÊt
nµy bÒn ë nhiÖt ®é nhá h¬n 120
0
C. Ph¶n øng d−íi ®©y chØ ra r»ng ë nhiÖt cao h¬n
cyclohexadien ankyl peoxit cã thÓ bÞ ph©n hñy thµnh gèc alkoxy, gèc ankyl vµ 2,6-
di-t-butyl-1,4-benzoquinon.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 14

Hai gèc phenol cÊu tróc céng h−ëng cã thÓ bÞ thay ®æi ë giai ®o¹n t¾t m¹ch
cña ph¶n øng theo c¬ chÕ gèc. Mét gèc phenol cã thÓ nh−êng mét nguyªn tö H cho
gèc phanol kh¸c ®Ó t¹o thµnh mét ph©n tö BHT vµ mét ph©n tö metylen
cyclohexadien.

* C¬ chÕ ho¹t ®éng cña phô gia chèng oxy hãa gèc amin th¬m.
ChÊt phô gia chèng oxy hãa gèc amin th¬m th−êng ®−îc sö dông lµ alkylat
diphenylamin. C¬ chÕ ph¶n øng cña chÊt øc chÕ oxy hãa b»ng alkylat diphenylamin
®−îc b¾t ®Çu thËt kú l¹ víi mét nguyªn tö H ®−îc t¸ch ra bëi sù cã mÆt cña c¸c gèc
ankyl, ankyl peoxit vµ alkoxyl nh− d−íi ®©y.

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 15
Do sù tËp trung phÇn lín cña c¸c gèc ankyl peoxit nªn chóng cã thÓ ph¶n øng
®−îc alkylat diphenylamin ®Ó t¹o thµnh mét phÇn gèc amin vµ phÇn lín c¸c ankyl
hydropeoxit. D−íi ®©y lµ 5 b−íc x¶y ra theo c¬ chÕ øc chÕ oxi hãa cña c¸c amin
th¬m ë nhiÖt ®é thÊp (< 120
0
C).


ë b−íc thø 2 gèc amin ph¶n øng víi mét gèc ankyl peroxy thø hai t¹o thµnh
gèc nitroxyl vµ mét gèc ankoxy. Gèc nitroxyl lu«n bÒn qua ba d¹ng cÊu tróc céng
h−ëng theo c¬ chÕ d−íi ®©y:

ë c¸c b−íc 3,4 vµ 5 c¸c gèc nitroxyl tiÕp tôc ph¶n øng víi c¸c gèc ankyl
peoxit t¹o thµnh hçn hîp nitroxyl – peoxit (b−íc 3), nitroxyl cyclohexadien (b−íc 4)
vµ ë b−íc 5 nitroxyl cyclohexadien ph©n hñy thµnh 1,4 benzoquinon vµ ankylat
nitrosobenzen.
ë nhiÖt ®é thÊp (<120
0
C) gèc nitroxyl còng cã thÓ ph¶n øng víi mét gèc
ankyl ®Ó t¹o thµnh N-sec-alkoxy diphenylamin trung gian. ChÊt trung gian nµy d−íi
t¸c dông nhiÖt sÏ s¾p xÕp l¹i thµnh mét xeton vµ hoµn nguyªn alkylat diphenylamin.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 16

Tuy nhiªn ë nhiÖt ®é cao (>120
0
C) , gèc nitroxyl cã thÓ ph¶n øng víi mét
nguyªn tö H ®−îc t¸ch ra tõ gèc ankyl t¹o thµnh N- hydroxyl dephenylamin vµ
anken. N- hydroxyl dephenylamin sau ®ã cã thÓ ph¶n øng víi gèc ankyl peoxit ®Ó
hoµn nguyªn gèc nitroxyl vµ mét ankyl hydropeoxit

* TÝnh t−¬ng hç gi÷a chÊt øc chÕ oxi hãa gèc amin th¬m vµ gèc c¸c dÉn xuÊt cña
phenol.
Trong nhiÒu tr−êng hîp kh¸c nhau, gi÷a c¸c phô gia lu«n cã sù ¶nh h−ëng
lÉn nhau thÓ hiÖn qua tÝnh t−¬ng hç vµ tÝnh ®èi kh¸ng. Trong tr−êng hîp nµy, tÝnh
t−¬ng hç gi÷a phô gia gèc amin th¬m vµ phô gia gèc dÉn xuÊt cña phenol ®−îc thÓ
hiÖn ë ph¶n øng d−íi ®©y:

- Phô gia chèng oxi ho¸ b»ng c¸ch ph©n huû c¸c hydropeoxit (hydropeoxit lµ
mét trong nh÷ng chÊt sinh ra gèc tù do thóc ®Èy qu¸ tr×nh oxi ho¸) t¹o s¶n phÈm bÒn
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 17
®−îc xem nh− lµ chÊt chèng oxy hãa thø cÊp hay cßn gäi lµ c¸c phô gia ph©n huû.
Hîp chÊt cña l−u huúnh vµ/hoÆc hîp chÊt cña phèt pho th−êng ®−îc sö dông nh»m
gi¶m bít c¸c hydropeoxit trong ph¶n øng chuçi gèc ®Ó t¹o thµnh c¸c ancol. C¸c chÊt
chèng oxi hãa thø cÊp th−êng ®−îc sö dông lµ Zinc dialkyldithiophosphate,
phosphites, vµ c¸c thio kh¸c…
KÏm dialkyldithiophosphate (ZDDP) lµ phô gia ®−îc sö dông sö dông tõ rÊt
l©u vµ ®−îc ®iÒu chÕ bëi Herbert C. Freuner thuéc hiÖp héi dÇu má California thuéc
Los Angeles. Theo ®ã th× ZDDP ®−îc tæng hîp nh− sau:


ë b−íc ®Çu cña ph¶n øng øc chÕ ¨n mßn, ZDDP ph¶n øng nhanh víi
hydropeoxit t¹o thµnh muèi baz¬ ZDDP nh− d−íi ®©y:

Gèc diankyldithiophotphoryl tiÕp tôc ph¶n øng víi hydropeoxit t¹o axit
diankyl dithiophotphoric, axit nµy l¹i tiÕp tôc ph¶n øng nhanh víi ROOH ®Ó t¹o ra
c¸c s¶n phÈm lµ c¸c chÊt kh«ng ho¹t ®éng trong chuçi ph¶n øng øc chÕ oxi hãa. HÖ
thèng c¸c ph¶n øng mét chiÒu ®ã sÏ lµm gi¶m sù cã mÆt cña c¸c gèc hydropeoxit
mét c¸ch ®¸ng kÓ.


S¶n phÈm cña c¸c ph¶n øng øc chÕ oxy hãa bao gåm: disulfide, c¸c ®ång
®¼ng cña mono vµ trisulfide vµ c¸c hîp chÊt cã d¹ng nh−: (RO)
n
(RS)
3-n
P=S vµ
(RO)
n
(RS)
3-n
P=O. C¸c s¶n phÈm nµy cho thÊy chóng rÊt Ýt ho¹t ®éng gièng nh− c¸c
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 18
chÊt øc chÕ oxy hãa hoÆc c¸c chÊt chèng mßn kh¸c.
C¸c nhµ khoa häc còng ph¸t hiÖn ra sù cã mÆt cña c¸c ion ho¹t ®éng, nh÷ng
ion nµy sÏ lµ t¸c nh©n lµm c¸c axit diakyl dithiophotphoric.

ë nh÷ng n¬i cã sù tËp trung cña ZDDP thÊp, cã thÓ sÏ x¶y ra ph¶n øng thñy
ph©n ZDDP thµnh muèi kÏm trung tÝnh vµ axit diakyl dithiophotphoric. ë nhiÖt ®é
cao h¬n 125
0
C diakyl dithiophotphoryl disulfide sÏ bÞ ph©n hñy t¹o thµnh gèc diakyl
dithiophotphoryl, nh÷ng gèc mµ sau ®ã sÏ ph¶n øng ®−îc víi ROOH ®Ó t¹o ra nhiÒu
axit diakyl dithiophotphoric. V× vËy, cã rÊt nhiÒu c¸ch kh¸c nhau cã thÓ dïng ®Ó t¹o
thµnh c¸c axit diakyl dithiophotphoric.
ZDDP trung tÝnh còng cã thÓ ph¶n øng ®−îc víi ROOH theo c¬ chÕ chuyÓn
dÞch electron, khi ®ã sÏ kÐo theo sù æn ®Þnh (gi¶m kh¶ n¨ng ho¹t ®éng) cña c¸c gèc
hydropeoxit trung gian, kÕt qu¶ lµ t¹o ra c¸c s¶n phÈm diakyl dithiophotphoryl
disulfide kh«ng ho¹t ®éng.

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 19
B¶ng 3: Mét sè lo¹i phô gia chèng Oxy ho¸
Lo¹i phô gia Tªn phô gia C«ng thøc ho¸ häc
2,6 diter butyl
paracresol


C¸c dÉn xuÊt cña
Phenol
4,6 diankyl phenol

Diankylphenylamin

Diankylphenyl_
Alphanaptylamin

Phenyl_
Alphanaptylamin

Amin th¬m
Diamin th¬m

DÉn xuÊt cña Urª
R = C
8
– C
12

C¸c Phenol cã chøa N
hoÆc S
Phenol Sunfua
R = C
8
– C
12

x = 1 hoÆc 2

KÏm
§iankyldithi«photphat
(ZnDDP)
ZnDDP

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 20
1.3.2.2 Phô gia thô ®éng ho¸ kim lo¹i
C¸c bÒ mÆt kim lo¹i (Cu, Fe..) lµ c¸c chÊt xóc t¸c lý t−ëng cho qu¸ tr×nh oxi
ho¸, lµ qu¸ tr×nh kh«ng mong muèn x¶y ra trong qu¸ tr×nh sö dông dÇu b«i tr¬n. Do
vËy ph¶i v« hiÖu ho¸ ho¹t tÝnh xóc t¸c cña chóng.
C¸c phô gia thô ®éng ho¸ kim lo¹i b¸m lªn trªn bÒ mÆt kim lo¹i dùa trªn sù
h×nh thµnh phøc chÊt (phøc Chelat) ng¨n c¶n sù tiÕp xóc trùc tiÕp gi÷a bÒ mÆt kim
lo¹i víi dÇu b«i tr¬n do vËy thô ®éng ho¸ ®−îc kim lo¹i. §èi víi c¸c h¹t kim lo¹i
trong khèi dÇu th× c¸c phô gia nµy t¸c dông víi nã h×nh thµnh phøc chÊt råi l¾ng
xuèng. §èi víi c¸c bÒ mÆt kim lo¹i c¸c phô gia nµy hÊp phô lªn bÒ mÆt nã t¹o thµnh
mét mµng b¶o vÖ ng¨n c¶n ho¹t tÝnh xóc t¸c cña kim lo¹i.
C¸c phô gia ®iÓn h×nh lµ N-salixilidenetylamin hoÆc N,N’
disalixilidenetylamin, EDTA (etylendiamin tetra axetic), benzotriazon....
- N-salixilidenetylamin:
- N,N’ disalixilidenetylamin:

1.3.2.3 Phô gia øc chÕ ¨n mßn
Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, c¸c bÒ mÆt kim lo¹i tiÕp xóc víi dÇu b«i tr¬n rÊt dÔ
bÞ ¨n mßn bëi c¸c t¸c nh©n cã tÝnh axit nh− c¸c axit h÷u c¬ hoÆc v« c¬, c¸c hîp chÊt
ho¹t ®éng chøa S, c¸c peoxit.... do vËy dÇu b«i tr¬n ph¶i cã phô gia øc chÕ ¨n mßn.
C¸c phô gia nµy hÊp phô lªn bÒ mÆt kim lo¹i t¹o thµnh mét mµng b¶o vÖ (mµng
nµy cßn cã t¸c dông thô ®éng ho¸ kim lo¹i). Mµng b¶o vÖ nµy sÏ ph¶i dÝnh chÆt lªn
bÒ mÆt kim lo¹i tr¸nh bÞ trãc ra bëi c¸c chÊt ph©n t¸n hoÆc tÈy röa.
C¸c phô gia ®iÓn h×nh lµ ZnDDP, limonen sunfua, pinen photphosunfua,
benzothiazol.....
- Limonen sunfua: - Pinen photphosunfua:

- Benzothiazol:WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 21
1.3.2.4 Phô gia øc chÕ gØ
Trong qu¸ tr×nh sö dông d−íi ®iÒu kiÖn lµm viÖc dÇu cã thÓ bÞ lÉn (hoÆc trùc
tiÕp lµm viÖc víi m«i tr−êng n−íc) hoÆc d−íi sù cã mÆt cña c¸c t¹p chÊt dÇu c¸c bÒ
mÆt kim lo¹i cã thÓ bÞ gØ. Víi s¾t, gØ lµ sù h×nh thµnh s¾t hydroxyt, gØ lµ mét d¹ng
®Æc biÖt quan träng cña ¨n mßn bÒ mÆt.
C¸c chÊt øc chÕ gØ ng¨n n−íc thÊm qua mµng h÷u c¬ b¶o vÖ. §iÒu nµy ®¹t ®−îc
b»ng c¸ch sö dông c¸c hîp chÊt ph©n cùc ®−îc hÊp phô chän läc trªn bÒ mÆt kim
lo¹i vµ t¸c dông nh− mµng ng¨n chèng Èm. Nãi chung, c¸c chÊt øc chÕ gØ t¸c dông
b»ng c¸ch phñ lªn bÒ mÆt kim lo¹i mét mµng ®Èy n−íc.
C¸c phô gia ®iÓn h×nh cã thÓ kÓ tªn lµ axit ankyl suxinic, amin photphat,
sunfonat, ankylthioaxetic.....
- Axit ankyl suxinic: - Amin Photphat - Sunfonat:


C¸c amin h÷u c¬ vµ axit ankyl suxinic ®−îc dïng trong tr−êng hîp hµm l−îng
trong dÇu nhá cßn sunfonat kim lo¹i vµ amin photphat ®−îc sö dông khi hµm l−îng
n−íc trong dÇu lín. Do khi hµm l−îng n−íc lín th× ®é ph©n cùc cña axit t¨ng lµm
t¨ng tÝnh axit sÏ dÔ g©y ra hiÖn t−îng ¨n mßn.
1.3.2.5 Phô gia tÈy röa
DÇu b«i tr¬n lµm viÖc d−íi ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt cã thÓ xuÊt hiÖn sù ch¸y cña
nhiªn liÖu hay sù oxi ho¸ dÇu b«i tr¬n. §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n g©y ra c¸c s¶n
phÈm axit vµ mét l−îng lín cÆn bÈn... chóng cã thÓ lµm t¨ng ®é nhít cña dÇu, g©y
¨n mßn, lµm dÇu mÊt tÝnh ®ång nhÊt, l¾ng ®äng lªn bÒ mÆt kim lo¹i lµm tæn hao
c«ng suÊt.... ChÝnh v× vËy, cÇn ph¶i cã phô gia ng¨n kh«ng cho c¸c cÆn bÈn b¸m trªn
bÒ mÆt kim lo¹i hoÆc l«i kÐo c¸c cÆn bÈn ra khái bÒ mÆt kim lo¹i vµ ph©n t¸n chóng
trong dÇu d−íi d¹ng huyÒn phï.
Víi phô gia tÈy röa, c¸c phô gia nµy sÏ hÊp phô lªn c¸c cÆn bÈn vµ l«i kÐo
chóng ra khái bÒ mÆt mµ chóng b¸m dÝnh, gi÷ chóng ë tr¹ng th¸i l¬ löng trong khèi
dÇu. Cßn phô gia ph©n t¸n hÊp phô lªn cÆn bÈn lµm cÆn bÈn kh«ng tô ®−îc víi nhau,
gi¶m kh¶ n¨ng sa l¾ng, tr¸nh t¹o c¨n bÈn.
C¸c phô gia tÈy röa th−êng hay ®−îc sö dông lµ canxi sunfonat trung tÝnh,
canxi sunfonat kiÒm vµ canxi sunfonat kiÒm cao ngoµi ra cßn cã phenolat, salixylat,
photphonat.... C¸c chÊt ®−îc sö dông lµm phô gia ph©n t¸n cã c«ng thøc hãa häc
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 22
chung theo c¸c d¹ng d−íi ®©y:

Trong ®ã: a = c = 1 vµ b = 2 nÕu M lµ kim lo¹i kiÒm hãa trÞ 1
a = c = 2 vµ b= 1 nÕu M lµ kim lo¹i kiÒm hãa trÞ 2
C¸c phô gia tÈy röa rÊt dÔ bÞ thuû ph©n t¹o ra hydroxit kh«ng tan vµ axit lµm
gi¶m trÞ sè kiÒm tæng cña dÇu:
Me
2+
+ 2HOH ---> Me(OH)
2
+ 2H
+

§iÒu chÕ mét sè phô gia ph©n t¸n:
- Sunfonat cña kim lo¹i Ca hoÆc Mg vµ cÊu tróc Mixen cña phô gia tÈy röa
kiÒm cao:

§Ó ®iÒu chÕ c¸c sunfonat ta th−êng b¾t ®Çu tõ Benzen hoÆc c¸c naphtalen
®−îc sunfonic hãa bëi t¸c nh©n SO
3
hoÆc Oleum

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 23
Tõ c¸c axitankyl benzensunfonic ta cã thÓ dÔ dµng ®iÒu chÕ ®−îc c¸c
sunfonat kim lo¹i trung tÝnh, kiÒm vµ kiÒm cao:

Sunfonat trung tÝnh
C¸c lo¹i sunfonat kiÒm cã c«ng thøc nh−:

Vµ c¸c lo¹i Sunfonat kiÒm cao ®−îc ®iÒu chÕ nh− d−íi ®©y:

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 24
- Ankyl phenolat: bao gåm c¸c phenolnat b×nh th−êng, phenolat cã cÇu
metylen vµ phenolat cã cÇu sunfua (sunfua ankylphenolat kim lo¹i). §Ó ®iÒu chÕ c¸c
Akylphenolat th−êng ®−îc b¾t ®Çu tõ phenol nh− d−íi ®©y:

Tõ ®ã ta cã thÓ ®iÒu chÕ ®−îc c¸c phenolat trung tÝnh, kiÒm vµ kiÒm cao:
C¸c d¹ng Phenolat kiÒm cã c«ng thøc hãa häc nh− sau:

Vµ c¸ch ®iÒu chÕ c¸c phenolat kiÒm cao:

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 25
HoÆc nh−:

- Ankylsalixylat: §−îc dïng nhiÒu cho dÇu ®éng c¬ nh− chÊt tÈy röa vµ chÊt
chèng oxy hãa. Chóng cho phÐp tháa mn phÇn lín chøc n¨ng tÈy röa. §Æc biÖt lµ
tÝnh n¨ng ng¨n c¶n cÆn b¸m trªn pitt«ng ®éng c¬ diezen.
Cã thÓ ®iÒu chÕ c¸c Ankylsalixylat nh− d−íi ®©y:

Ankylsalixylat trung tÝnh:
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 26
Ankylsalixylat kiÒm:

Ankylsalixylat kiÒm cao:

- Photphonat:

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 27
C¸c d¹ng Photphonat:1.3.2.6 Phô gia ph©n t¸n
C¸c chÊt ph©n t¸n lµ c¸c chÊt cã kh¶ n¨ng ng¨n ngõa hoÆc lµm chËm qu¸
tr×nh t¹o cÆn vµ l¾ng ®äng trong ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng ë nhiÖt ®é thÊp. Nh− vËy chøc
n¨ng c¬ b¶n cña chÊt ph©n t¸n lµ lµm yÕu lùc cÊu kÕt gi÷a c¸c tiÓu ph©n riªng biÖt
víi nhau, t¹o ®iÒu kiÖn lµm tan r c¸c kÕt tña xèp vµ c¸c khèi kÕt tô, do ®ã cho phÐp
tõng tiÓu ph©n cã thÓ tån t¹i nh− mét thùc thÓ riªng biÖt. Nãi c¸ch kh¸c, c¸c chÊt
ph©n t¸n cã mét ¸i lùc m¹nh víi c¸c tiÓu ph©n g©y bÈn dÇu vµ chóng bao quanh mçi
tiÓu ph©n b»ng c¸c ph©n tö tan trong dÇu, nhê ®ã gi÷ ®−îc c¸c cÆn cña dÇu kh«ng bÞ
kÕt tô vµ ®ãng cÆn l¹i trong ®éng c¬.
Víi phô gia ph©n t¸n lµ ankenyl polyamin suxinimit, ankylhydroxybenzyl
polyamin.....C¸c phô gia ph©n t¸n cã cÊu t¹o gåm ba phÇn c¬ b¶n: nhãm −a dÇu vµ
nhãm ph©n cùc. Hai phÇn ®−îc nèi víi nhau b»ng nhãm nèi.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 28
Nhãm −a dÇu th−êng lµ c¸c hydrocabon m¹ch dµi gióp cho phô gia cã thÓ tan
tèt trong dÇu gèc ®−îc sö dông.
Nhãm ph©n cùc th−êng chøa c¸ nguyªn tè N, O, hoÆc P
CÊu tróc chung cña c¸c chÊt ph©n t¸n ®−îc m« t¶ nh− trªn h×nh 3:

PhÇn −a dÇu Nhãm PhÇn ph©n cùc
nèi
H×nh 3. CÊu tróc chung cña c¸c chÊt ph©n t¸n
1. C¸c phô gia ankenyl polyamin suxinimit ®−îc ®iÒu chÕ nh− sau:
- Tæng hîp c¸c isobutylen:

- Tæng hîp gia ankenylsuxinic anhydrit theo c¬ chÕ chung d−íi ®©y:

C¬ chÕ nµy ®−îc gi¶i thÝch qua hai ph¶n øng cña Diels-Alder vµ Ene:

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 29

- Tæng hîp c¸c Polyamin theo s¬ ®å d−íi ®©y:

- Tõ c¸c hîp chÊt ®iÒu chÕ ë trªn ta sÏ tæng hîp ®−îc c¸c ankenyl polyamin
suxinimit d−íi c¸c d¹ng nh− amit, este..

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 30

Trong ®ã: R – Ankenyl tõ polyizobutenyl cã träng l−îng ph©n tö tõ 500 ®Õn
2000 vµ x = 1 – 4. Nh÷ng chÊt ph©n t¸n nµy ®−îc sö dông réng ri trong c¸c dÇu
cacte ®éng c¬. Chóng còng ®−îc xem nh− nh÷ng phô gia cã chøc n¨ng øc chÕ gØ.
2. C¸c phô gia ankylhydroxybenzyl polyamin ®−îc tæng hîp nh− sau:


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 31
Trong ®ã R – nhãm polyizobutenyl (PIB) träng l−îng tõ 500 – 2000 vµ x = 2 – 5.
3. C¸c Este photphonat: C¸c chÊt nµy còng ®−îc sö dông lµm c¸c chÊt phô
gia øc chÕ gØ, chóng ®−îc ®iÒu chÕ nh− sau:


4. C¸c Polyacrylat: C¸c chÊt nµy còng cho kh¶ n¨ng ph©n t¸n, ngoµi ra chóng
cßn cã tÝnh nhít nhiÖt tèt (chÊt c¶i thiÖn chØ sè ®é nhít) nªn chóng ®−îc sö dông
nh− lµ phô gia ph©n t¸n nhiÒu t¸c dông, ®iÓn h×nh nh−: DOCP, polymetarylat,
copolyme…

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 32
C¬ chÕ ho¹t ®éng cña polymetarylat nh− sau:

Copolyme:


1.3.2.7 Phô gia c¶i thiÖn chØ sè ®é nhít
Trong qu¸ tr×nh sö dông, dÇu b«i tr¬n cã thÓ bÞ oxi ho¸, chÞu nh÷ng t¸c ®éng
kh¸c nhau lµm cho tÝnh nhít nhiÖt cña dÇu b«i tr¬n bÞ gi¶m ®i. §ång thêi, nhiÖt ®é
lµm viÖc cña dÇu cã thÓ thay ®æi trong kho¶ng réng tõ nhiÖt ®é rÊt thÊp tíi nhiÖt ®é
rÊt cao do vËy vËy trong mét sè lo¹i dÇu b«i tr¬n cÇn ph¶i cã phô gia c¶i thiÖn chØ sè
®é nhít.
Phô gia c¶i thiÖn chØ sè ®é nhít lµm t¨ng ®é nhít cña dÇu ë nhiÖt ®é cao vµ hÇu
nh− kh«ng lµm t¨ng ®é nhít cña dÇu ë nhiÖt ®é thÊp. ChÝnh v× vËy, c¸c phô gia c¶i
thiÖn chØ sè ®é nhít th−êng lµ c¸c polime tan ®−îc trong dÇu vµ cã cÊu tróc d¹ng
xo¾n ë nhiÖt ®é thÊp (khi ®ã dÇu gèc lµ dung m«i hoµ tan kÐm). Khi nhiÖt ®é cao
(dÇu gèc lµ dung m«i hoµ tan tèt) th× c¸c polime nµy duçi dµi ra, tr¶i réng ra vµ do
vËy lµm t¨ng ®é nhít cña dÇu. C¸c phô gia nµy cã träng l−îng ph©n tö n»m trong
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 33
kho¶ng tõ 10000 ®Õn 50000 ®vC nh−ng tèt nhÊt n»m trong kho¶ng tõ 50000 ®Õn
150000 do nÕu träng l−îng ph©n tö thÊp qu¸ th× kh«ng ®ñ ®Æc cßn träng l−îng ph©n
tö lín qu¸ th× kÐm bÒn nhiÖt, kÐm bÒn c¬ häc.
C¸c phô gia c¶i thiÖn chØ sè ®é nhít chia thµnh hai d¹ng c¬ b¶n. D¹ng
hydrocacbon lµ c¸c copolyme etylen – propylen, polyizobutylen, copolime styren –
butadien ® hydro ho¸....... C¸c polime metacrylat, polyacrylat vµ c¸c copolime cña
este styrenmaleic lµ c¸c vÝ dô minh ho¹ cho c¸c phô gia c¶i thiÖn chØ sè ®é nhít
d¹ng este.

ViÖc lùa chän phô gia c¶i thiÖn chØ sè ®é nhít phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña dÇu
gèc ®−îc dïng ®Ó pha chÕ còng nh− vµo lo¹i dÇu thµnh phÈm cÇn pha chÕ. CÇn ph¶i
l−u ý r»ng:
- ViÖc thªm phô gia c¶i thiÖn chØ sè ®é nhít sÏ lµm thay ®æi tÝnh ch¶y cña dÇu
gèc, ®é nhít ®éng häc cña dÇu pha chÕ sÏ thay ®æi víi tèc ®é tr−ît.
- Träng l−îng ph©n tö cña phô gia c¶i thiÖn chØ sè ®é nhít cµng t¨ng th× chóng
cµng nh¹y c¶m víi sù thay ®æi øng suÊt c¬ häc.
- øng suÊt dÞch chuyÓn ®−îc sinh ra, ch¶ng h¹n gi÷a pitt«ng vµ thµnh xi lanh
trong ®éng c¬, sÏ dÉn ®Õn qu¸ tr×nh ®øt gy kh«ng thuËn nghÞch cña c¸c ph©n tö
polime thµnh c¸c m¹ch nhá h¬n, qu¸ tr×nh nµy lµm cho ®é nhít gi¶m ®i.
1.3.2.8 Phô gia gi¶m nhiÖt ®é ®«ng ®Æc
DÇu gèc kho¸ng cã thÓ chøa s¸p. Khi dÇu b«i tr¬n ®−îc sö dông hay b¶o qu¶n
trong m«i tr−êng nhiÖt ®é thÊp s¸p sÏ kÕt tinh thµnh c¸c tinh thÓ cã cÊu tróc kiÓu
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 34
l−íi m¾t c¸o vµ ng¨n c¶n sù ch¶y cña dÇu. ChÝnh v× vËy trong nhiÒu lo¹i dÇu b«i tr¬n
cÇn cã phô gia gi¶m nhiÖt ®é ®«ng ®Æc.
C¸c phô gia lµm gi¶m nhiÖt ®é ®«ng ®Æc cña dÇu do lµm chËm qu¸ tr×nh t¹o
thµnh c¸c tinh thÓ s¸p hoµn h¶o b»ng c¸ch bao bäc xung quanh hoÆc cïng kÕt tinh
víi s¸p. §iÒu nµy sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¹o thµnh c¸c tinh thÓ nhá h¬n thay cho c¸c
®¸m s¸p vÈn xèp h×nh thµnh khi kh«ng cã c¸c phô gia.
C¸c phô gia gi¶m nhiÖt ®é ®«ng ®Æc kh«ng g©y ¶nh h−ëng tíi nhiÖt ®é kÕt tña,
l−îng vµ m¹ng tinh thÓ s¸p t¸ch ra. ChØ h×nh d¹ng bªn ngoµi vµ kÝch th−íc cña tinh
thÓ bÞ thay ®æi. C¸c tinh thÓ h×nh cÇu ®−îc h×nh thµnh thay cho c¸c tinh thÓ h×nh kim
vµ h×nh phiÕn. Sù biÕn ®æi nh− vËy lµm gi¶m kh¶ n¨ng nèi chång vµ ®an cµi vµo
nhau cña c¸c tinh thÓ ®Ó t¹o nªn nh÷ng khèi kÕt lín cña s¸p g©y c¶n trë ®èi víi sù
ch¶y cña dÇu.
HÇu hÕt c¸c phô gia gi¶m nhiÖt ®é ®«ng ®Æc lµ c¸c polime, trong ®ã cã mét sè
phô gia còng cã t¸c dông c¶i thiÖn chØ sè ®é nhít. D¶i träng l−îng ph©n tö cña c¸c
phô gia nµy thÊp h¬n so víi phô gia c¶i thiÖn chØ sè ®é nhít th−êng tõ 5000 –
100000 ®vC. §iÓn h×nh cã thÓ kÓ tªn lµ c¸c polime ankylmetacrylat, c¸c polime
alphaolefin vµ c¸c copolime, naphtalen ®−îc ankyl ho¸, ankylphenol m¹ch dµi.....
Naphten ® ®−îc ankyl ho¸:


1.3.2.9 Phô gia chèng t¹o bät
Trong thùc tÕ sù t¹o bät cña dÇu lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i. Khi x¶y ra hiÖn t−îng
t¹o bät lµm cho dÇu bÞ thÊt tho¸t nhiÒu, lµm khã kh¨n khi vËn hµnh hÖ b«i tr¬n
tribology, ng¨n c¶n sù l−u th«ng tuÇn hoµn cña dÇu g©y nªn b«i tr¬n kh«ng ®Çy ®ñ,
lµm t¨ng thêi gian ph¶n håi cña hÖ thuû lùc. §ång thêi, sù t¹o bät m¹nh lµm t¨ng sù
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 35
oxi ho¸ dÇu do kh«ng khÝ ®−îc trén nhiÒu vµo trong dÇu. Kh¶ n¨ng chèng l¹i sù t¹o
bät cña dÇu b«i tr¬n kh¸c nhau ®¸ng kÓ vµ phô thuéc vµo b¶n chÊt cña dÇu th«,
ph−¬ng ph¸p, møc ®é chÕ biÕn, vµ ®é nhít cña dÇu. Kh¶ n¨ng nµy cã thÓ ®−îc c¶i
thiÖn b»ng c¸ch cho thªm mét l−îng nhá c¸c phô gia chèng t¹o bät.
C¸c phô gia t¹o bät hÊp phô lªn bät lµm gi¶m søc c¨ng bÒ mÆt cña bät khiÕn
cho c¸c bät tô l¹i víi nhau thµnh bät lín næi lªn bÒ mÆt vµ vì ra lµm tho¸t kh«ng khÝ
ra ngoµi.
C¸c phô gia chèng t¹o bät th−êng ®−îc sö dông lµ c¸c silicon láng, ®Æc biÖt lµ
polymetylsiloxan: -((CH
3
)
2
– Si- O)-
n
lµ chÊt chèng t¹o bät hiÖu qu¶ rÊt t«t. Th«ng
th−êng c¸c silicon ®−îc pha víi nång ®é tõ 1 ®Õn 20 phÇn triÖu. NÕu pha víi nång
®é cao h¬n th× cã thÓ lµm cho dÇu bÞ t¹o bät nhiÒu h¬n c¶ møc ch−a cho phô gia
chèng t¹o bät nªn kh«ng khÝ l¹i x©m nhËp vµo dÇu nhiÒu h¬n.
Mét ®iÒu cÇn l−u ý lµ phô gia ph©n t¸n lµ chÊt t¹o bät rÊt tèt nªn ®èi víi c¸c
dÇu b«i tr¬n cã pha phô gia ph©n t¸n th× b¾t buéc ph¶i pha phô gia chèng t¹o bät.
1.3.2.10 Phô gia tribology
Trong thùc tÕ, khi ®iÒu kiÖn lµm viÖc trë nªn kh¾c nghiÖt h¬n (t¶i träng cao, tèc
®é thÊp, ®é r¸p bÒ mÆt lín..) th× mµng láng (dÇu b«i tr¬n) se kh«ng thÓ hoµn toµn
g¸nh chÞu t¶i träng ®Ì lªn. C¸c ®iÓm nh« trªn bÒ mÆt r¾n sÏ cïng g¸nh chÞu t¶i träng
víi mµng chÊt láng. ChÕ ®é b«i tr¬n chuyÓn tõ mµng láng sang chÕ ®é b«i tr¬n
mµng máng hçn hîp råi sau ®ã chuyÓn sang chÕ ®é b«i tr¬n giíi h¹n.
Sù tiÕp xóc gi÷a c¸c bÒ mÆt r¾n sinh ra mµi mßn, t¨ng ma s¸t vµ hiÖn t−îng hµn
dÝnh c¸c ®iÓm mÊp m«. ChÝnh v× thÕ mµ c¸c phô gia tribology ®−îc ®Ò cËp tíi ®Ó
lµm gi¶m ma s¸t, mµi mßn vµ ng¨n c¶n sù h− h¹i cña bÒ mÆt tiÕp xóc. Phô gia
tribology ph¸t huy t¸c dông ë hai chÕ ®é b«i tr¬n: b«i tr¬n mµng máng hçn hîp vµ
b«i tr¬n giíi h¹n.
Phô gia tribology lµ mét nhãm chÊt cùc kú quan träng ®−îc pha vµo hÇu hÕt
c¸c dÇu b«i tr¬n, ®Æc biÖt lµ dÇu b¸nh r¨ng vµ dÇu ®éng c¬. Chóng cã chøc n¨ng lµm
biÕn tÝnh ma s¸t (phô gia biÕn tÝnh ma s¸t FM), gi¶m mµi mßn (phô gia chèng mµi
mßn AW) vµ chÞu t¶i träng cao (phô gia cùc c¸p EP).
a. Phô gia chèng mµi mßn, AW (Anti-Wears)
Trong thùc tÕ cã ba d¹ng mµi mßn chÝnh: mµi mßn dÝnh (sù tiÕp xóc trùc tiÕp
kim lo¹i víi kim lo¹i), mµi mßn h¹t (mµi mßn do sù cã mÆt cña c¸c h¹t) vµ mµi mßn
ho¸ häc (do sù tÊn c«ng cña c¸c chÊt g©y ¨n mßn, c¸c chÊt cã tÝnh axit).
- Sù mµi mßn dÝnh trong hÖ thèng b«i tr¬n x¶y ra khi ë c¸c ®iÒu kiÖn t¶i träng,
tèc ®é vµ nhiÖt ®é cao, mµng dÇu b«i tr¬n trë nªn máng ®Õn møc c¸c chç mÊp m«
trªn bÒ mÆt tiÕp xóc víi nhau. Do vËy ®ã lµ mµi mßn do vËt liÖu chuyÓn tõ bÒ mÆt
nµy sang bÒ mÆt kia trong khi hai bÒ mÆt chuyÓn ®éng t−¬ng ®èi víi nhau dÉn tíi
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 36
qu¸ tr×nh hµn dÝnh pha r¾n. Sù tiÕp xóc kim lo¹i víi nhau cã thÓ ng¨n c¶n ®−îc khi
cho hîp chÊt t¹o mµng vµo dÇu b«i tr¬n vµ nhê cã sù hÊp phô vËt lý hoÆc ph¶n øng
ho¸ häc mµ th−êng bÞ biÕn d¹ng do ch¶y dÎo dÉn tíi sù ph©n bè t¶i träng kh¸c ®i mµ
nã b¶o vÖ ®−îc bÒ mÆt kim lo¹i. ZnDDP (KÏm ®iankydithiophotphat), c¸c hîp chÊt
cã photpho nh− tricresyl photphat vµ c¸c hîp chÊt cña l−u huúnh nh− sunfua,
disunfua, molipden dithiocacbonat.... lµ c¸c phô gia chèng mµi mßn dÝnh rÊt tèt.
- Sù mµi mßn h¹t lµ do c¸c h¹t mµi, c¸c t¹p chÊt tõ bªn ngoµi ®−a vµo hoÆc do
c¸c phÇn tö tõ mµi mßn dÝnh g©y ra. C¬ chÕ chñ yÕu cña sù mµi mßn vËt liÖu lµ sù
c¾t vi m« cña c¸c vËt cøng. Mµi mßn h¹t cã thÓ ng¨n c¶n ®−îc b»ng c¸ch läc ®Ó t¸ch
c¸c h¹t r¾n, cøng ra khái dÇu.
- Mµi mßn ho¸ häc do cã c¸c ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trªn bÒ mÆt kim lo¹i kÕt
hîp víi t¸c ®éng cä x¸t lµm cho chç kim lo¹i bÞ ¨n mßn bÞ c¾t t¸ch ra. C¸c axit
m¹nh ®−îc t¹o thµnh trong qu¸ tr×nh sö dông dÇu b«i tr¬n cã thÓ tÊn c«ng vµo bÒ
mÆt kim lo¹i t¹o ra c¸c hîp chÊt mµ chóng dÔ bÞ bãc ra khi cã sù chµ x¸t. D¹ng mµi
mßn nµy cã thÓ h¹n chÕ ®−îc b»ng viÖc sö dông c¸c chÊt tÈy röa d¹ng kiÒm cao do
cã t¸c dông trung hoµ c¸c s¶n phÈm mang tÝnh axit tån t¹i trong dÇu.
b. Phô gia cùc ¸p EP (Extreme pressure)
Phô gia cùc ¸p ng¨n ngõa hiÖn t−îng kÑt x−íc, hµn dÝnh gi÷a c¸c bÒ mÆt kim
lo¹i khi ®ang ho¹t ®éng d−íi ¸p suÊt cùc lín (chÞu t¶i träng rÊt nÆng). C¸c phô gia
cùc ¸p t¸c dông víi c¸c bÒ mÆt kim lo¹i ma s¸t t¹o ra c¸c hîp chÊt míi cã øng suÊt
c¾t thÊp h¬n kim lo¹i gèc nªn líp phñ míi h×nh thµnh chÞu tr−ît c¾t tr−íc tiªn vµ
nhiÒu h¬n so víi kim lo¹i.
Trong thùc tÕ, phô gia cùc ¸p th−êng chØ cã t¸c dông tèt khi x¶y ra ph¶n øng
ho¸ häc. §iÒu nµy còng ®ång nghÜa víi viÖc gia t¨ng kh¶ n¨ng mµi mßn ho¸ häc.
C¸c phô gia cùc ¸p ®−îc sö dông réng ri lµ c¸c lo¹i dÇu bÐo ®−îc sunfua ho¸, c¸c
este, c¸c hydrocacbon nh− polybuten, dibenzyl disunfua, dibutyl disunfua......
- Hydrosunfua:

- Sunfua olefin:
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 37

- Este chøa l−u huúnh:

- Tricesyl photphat: OPO
3
(R-CH
3
)
3
c. Phô gia biÕn tÝnh ma s¸t FM (Friction Modifiers)
Phô gia biÕn tÝnh ma s¸t ®−îc m« t¶ nh− lµ chÊt lµm gi¶m hÖ sè ma s¸t vµ ®¹t
®−îc sù tr−ît ph¼ng nh½n hoÆc lµm t¨ng hÖ sè ma s¸t ®Ó ®¹t ®−îc sù dõng tr−ît.
Th«ng th−êng phô gia nµy lµm t¨ng ®é bÒn cña mµng dÇu vµ nhê ®ã gi÷ cho bÒ mÆt
kim lo¹i t¸ch rêi nhau vµ ng¨n kh«ng cho líp dÇu bÞ ph¸ huû.
Phô gia FM mµ lµm gi¶m hÖ sè ma s¸t sÏ b¶o tån ®−îc n¨ng l−îng. Chóng
®−îc sö dông chñ yÕu trong dÇu ®éng c¬ vµ dÇu b¸nh r¨ng truyÒn ®éng ®éng c¬. Nãi
chung chóng ®−îc sö dông khi cÇn t¹o ra chuyÓn ®éng tr−ît ªm kh«ng cã rung ®éng
vµ khi cÇn cã hÖ sè ma s¸t nhá nhÊt. Phô gia thuéc lo¹i nµy bao gåm c¸c hîp chÊt
chøa O, N, S, Mo, Cu vµ mét sè nguyªn tè kh¸c. C¸c phô gia nµy lµm t¨ng ®é bÒn
cña mµng dÇu chñ yÕu do hiÖn t−îng hÊp phô vËt lý nhê ®ã lµm gi¶m ma s¸t.
§é bÒn cña mµng dÇu do t¸c dông cña phô gia liªn quan tíi ®é dµi cña m¹ch
ankyl trong ph©n tö phô gia FM. Do ®ã c¸c hîp chÊt phô gia FM m¹ch dµi nh− axit
bÐo, este bÐo hoÆc amin, amit bÐo ®−îc sö dông. §é dµy vµ hiÖu qu¶ cña mµng dÇu
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 38
b¶o vÖ phô thuéc vµo ®é dµi cña m¹ch cacbon (m¹ch cµng dµi th× ®é dµy cµng lín),
®é ph©n cùc cña nhãm chøc, cÊu tróc, dÇu gèc, kim lo¹i häc vµ nhiÖt ®é.
C¸c chÊt phô gia lo¹i nµy th−êng ®−îc sö dông lµ:1.3.2.11 Phô gia t¹o nhò, khö nhò
Khi dÇu b«i tr¬n ph¶i lµm viÖc trong m«i tr−êng b¾t buéc cã sù cã mÆt cña
n−íc th× phô gia t¹o nhò hoÆc khö nhò sÏ ph¶i ®−îc sö dông.
ChÊt t¹o nhò lµ nh÷ng chÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt ®Ó ph©n t¸n n−íc trong dÇu hoÆc
dÇu trong n−íc. Tõ hÖ n−íc trong dÇu ta thu ®−îc hÖ thuû lùc ch«ng ch¸y, chÊt b«i
tr¬n dïng trong khoan ®¸ vµ mét vµi lo¹i m«i tr−êng dïng trong kÐo sîi kim lo¹i.
C¸c chÊt t¹o nhò th−êng dïng lµ c¸c ankenyl suxinimit, c¸c mu«i sunfonat, c¸c
axit bÐo vµ muèi cña axit bÐo, polyankylen glycol, etanol amin...... Cã ba nhãm chÊt
t¹o nhò: chÊt t¹o nhò anion, chÊt t¹o nhò cation vµ chÊt t¹o nhò kh«ng ion.
C¸c chÊt khö nhò bao gåm triankyl photphat, polyetylen glycol, ankyl amin,
axit cacboxylic.
Ngoµi c¸c phô gia nªu trªn, trong dÇu b«i tr¬n th−¬ng phÈm cßn cã thÓ cã phô
gia diÖt khuÈn, cã c¸c t¸c nh©n b¸m dÝnh, t¸c nh©n lµm kÝn......WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 39
1.4 Mét sè tÝnh chÊt hãa – lý ®iÓn h×nh cña dÇu nhên vµ c¸ch
x¸c ®Þnh
Trong thêi gian sö dông, dÇu ph¶i ®¶m nhiÖm c¸c chøc n¨ng nh− ® ®−îc ®Ò
cËp vµ ph¶i chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè nh−:
- NhiÖt ®é ë c¸c bé phËn kh¸c nhau.
- ¶nh h−ëng cña t¶i träng.
- TiÕp xóc víi oxy kh«ng khÝ.
- ¶nh h−ëng xóc t¸c cña c¸c bÒ mÆt kim lo¹i.
- NhiÔm bÈn do nhiªn liÖu, c¸c s¶n phÈm ch¸y, bôi bÈn, n−íc…
V× vËy trong qu¸ tr×nh sö dông, dÇu ®éng c¬ th−êng ®−îc ph©n tÝch ®¸nh gi¸
theo c¸c tÝnh chÊt hãa - lý sau:
+ §é nhít ®éng häc + ChØ sè ®é nhít
+ TrÞ sè kiÒm tæng + NhiÖt ®é chíp ch¸y
+ Hµm l−îng n−íc + Hµm l−îng cÆn
+ Hµm l−îng kim lo¹i + Hµm l−îng tro sunfat
+ Khèi l−îng riªng

1.4.1 §é nhít - ASTM D 445
§é nhít lµ mét chØ tiªu quan träng vµ c¬ b¶n cña dÇu b«i tr¬n, nã lµ mét tÝnh
chÊt quyÕt ®Þnh ®é dµy mµng dÇu, nã lµm gi¶m ma s¸t vµ mµi mßn gi÷a hai bÒ mÆt
tiÕp xóc. Nã cã ¶nh h−ëng ®Õn ®é khÝt, tæn hao c«ng ma s¸t, kh¶ n¨ng chèng mµi
mßn, kh¶ n¨ng chèng t¹o cÆn, kh¶ n¨ng lµm m¸t c¸c chi tiÕt lµm viÖc… Trong ®éng
c¬, ®é nhít ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh l−îng tiªu hao nhiªn liÖu, kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm
dÇu vµ ho¹t ®éng cña ®éng c¬. §èi víi mét sè lo¹i ®éng c¬, ®Æc biÖt lµ ®éng c¬ «t«
còng ¶nh h−ëng tíi khëi ®éng vµ tèc ®é trôc khuûu. §é nhít qu¸ cao sÏ lµm gi¶m
tèc ®é cña trôc vµ do ®ã lµm t¨ng l−îng nhiªn liÖu tiªu hao (kÓ c¶ sau khi ®éng c¬
® khëi ®éng). §é nhít qu¸ thÊp sÏ dÉn tíi chãng mµi mßn vµ t¨ng l−îng tiªu hao
dÇu. V× vËy cÇn ph¶i chän ®é nhít phï hîp víi tõng ®éng c¬ vµ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng
cña chóng. V× vËy ®é nhít ®−îc lÊy lµm c¬ së cho hÖ thèng ph©n lo¹i dÇu nhên
(Theo cÊp ®é nhít SAE).
§é nhít lµ sè ®o kh¶ n¨ng chèng l¹i sù ch¶y cña dÇu nhên, ®−îc x¸c ®Þnh
b»ng tû sè gi÷a øng suÊt tr−ît vµ tèc ®é tr−ît. øng suÊt tr−ît lµ lùc tr−ît trªn mét ®¬n
vÞ diÖn tÝch vu«ng gãc víi ph−¬ng th¼ng ®øng. Tèc ®é tr−ît lµ sù chªnh lÖch tèc ®é
trªn mét ®¬n vÞ kho¶ng c¸ch theo ph−¬ng th¼ng ®øng.
Nãi chung c¸c ph−¬ng tiÖn t¶i träng nÆng, tèc ®é thÊp th× sö dông c¸c dÇu b«i
tr¬n cã ®é nhít cao. Ng−îc l¹i nh÷ng ph−¬ng tiÖn t¶i träng nhÑ, tèc ®é cao th× dïng
dÇu cã ®é nhít thÊp.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 40
C¸c nguyªn nh©n lµm thay ®æi ®é nhít dÇu ®éng c¬ trong khi ®éng c¬ ho¹t
®éng hÕt søc ®a d¹ng. Cã hai d¹ng thay ®æi ®é nhít liªn quan ®Õn sù mÊt ®é nhít
cña c¸c lo¹i dÇu chøa phô gia polyme. D¹ng thø nhÊt lµ sù mÊt ®é nhít t¹m thêi do
tÝnh chÊt cña dßng ch¶y kh«ng Newton. D¹ng thø hai lµ sù mÊt ®é nhít vÜnh viÔn do
c¸c ph©n tö polyme trong phô gia c¶i thiÖn chÞ sè ®é nhít bÞ bÎ gÉy thµnh c¸c phÇn
tö nhá h¬n. Còng cã hai qu¸ tr×nh bÎ gÉy polyme: bÎ gÉy do oxy hãa vµ bÎ gÉy do
nhiÖt. C¸c qu¸ tr×nh nµy còng dÉn ®Õn sù thay ®æi ®é nhít vÜnh viÔn v× chóng kh«ng
cã tÝnh thuËn nghÞch.
B¶ng 4: Nh÷ng thay ®æi ®é nhít cã kh¶ n¨ng x¶y ra ®èi víi dÇu ®éng c¬
trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng:
Nguyªn nh©n cña sù thay ®æi ®é nhít
¶nh h−ëng tíi ®é nhít
øng suÊt tr−ît cña c¸c lo¹i dÇu kh«ng Newton
Ph©n hñy c¸c phô gia polyme
DÇu bÞ bay h¬i
DÇu bÞ lÉn nhiªn liÖu
Qu¸ tr×nh oxy hãa c¸c thµnh phÇn dÇu gèc
DÇu bÞ lÉn n−íc
DÇu chøa bå hãng
Gi¶m ®é nhít
Gi¶m ®é nhít
T¨ng ®é nhít
Gi¶m ®é nhít
T¨ng ®é nhít
T¨ng ®é nhít
T¨ng ®é nhít
* Quy tr×nh x¸c ®Þnh ®é nhít khi dïng nhít kÕ mao qu¶n:
- Chän nhít kÕt phï hîp víi ®é nhít cña dÇu sao cho tèc ®é ch¶y kho¶ng 200 gi©y.
- N¹p vµo dông cô ®o (nhít kÕ) mét l−îng dÇu thÝch hîp.
- §Ó æn ®Þnh nhiÖt t¹i mét nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh trong kho¶ng thêi gian (30
phót), dïng ®ång hå bÊm gi©y ®o thêi gian ch¶y cña l−îng dÇu trªn tõ v¹ch nµy ®Õn
v¹ch kia cña dông cô ®o, phô thuéc vµo h»ng sè nhít kÕ (k) ta tÝnh ®−îc ®é nhít
®éng häc cña dÇu theo c«ng thøc sau ®©y:
ν = k.t (7)
Trong ®ã:
ν: ®é nhít ®éng häc (cSt);
k: h»ng sè nhít kÕ (cSt/s);
t: thêi gian ch¶y (s).H×nh 3: BÓ x¸c ®Þnh ®é nhít
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 41
1.4.2 ChØ sè ®é nhít – ASTM D 2270
ChØ sè ®é nhít (VI) lµ mét chØ sè chuyªn dïng ®Ó ®¸nh gi¸ sù thay ®æi ®é
nhít cña dÇu b«i tr¬n theo nhiÖt ®é. Th«ng th−êng khi nhiÖt ®é t¨ng ®é nhít sÏ
gi¶m. DÇu nhên ®−îc coi lµ dÇu b«i tr¬n tèt khi ®é nhít cña nã Ýt bÞ thay ®æi theo
nhiÖt ®é, ®©y lµ lo¹i dÇu cã ®é nhít cao (c¸c lo¹i dÇu naphten). Ng−îc l¹i nÕu ®é
nhít thay ®æi nhiÒu theo nhiÖt ®é, cã nghÜa lµ dÇu ®ã cã chØ sè ®é nhít thÊp (c¸c lo¹i
dÇu parafin).
ChØ sè VI lµ mét gi¸ trÞ b»ng sè ®¸nh gi¸ sù thay ®æi ®é nhít theo nhiÖt ®é
dùa trªn c¬ së so s¸nh kho¶ng thay ®æi t−¬ng ®èi vÒ ®é nhít cña hai lo¹i dÇu chän
läc chuyªn dïng, hai lo¹i dÇu nµy kh¸c biÖt nhau rÊt lín vÒ chØ sè ®é nhít VI.


H×nh 4. Sù thay ®æi ®é nhít cña dÇu b«i tr¬n theo nhiÖt ®é.
Trong ®ã:
L - ®é nhít cña dÇu cã VI = 0 (dÇu cã VI thÊp – dÇu naphten)
H - ®é nhít cña dÇu cã VI = 100 (dÇu cã VI cao – dÇu parafin)
U - ®é nhít cña dÇu cÇn ph¶i tÝnh chØ sè ®é nhít
Dùa vµo ®é nhít ®éng häc ë 40
0
C vµ 100
0
C cña tõng lo¹i dÇu ®Ó tÝnh chØ sè
®é nhít (VI) t−¬ng øng cña chóng theo tiªu chuÈn ASTM D 2270. Tiªu chuÈn nµy
®−a ra hai c¸ch x¸c ®Þnh: c¸ch thø nhÊt ¸p dông cho c¸c s¶n phÈm dÇu má cã gi¸ trÞ
VI < 100; c¸ch thø hai ¸p dông cho c¸c s¶n phÈm dÇu má cã VI > 100.

§
é

n
h
í
t

®
é
n
g

h
ä
c

NhiÖt ®é,
o
C 40 100
L (VI = 0)
H (VI =100)
U
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 42
+ C¸ch thø nhÊt:
ChØ sè ®é nhít VI ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau:

( )
( )
100
H L
U L
VI


=
(2)
Trong ®ã:
L – ®é nhít ®éng häc ë 40
0
C cña mét lo¹i dÇu cã VI = 0 vµ cã cïng ®é nhít
®éng häc ë 100
0
C víi dÇu mµ ta cÇn tÝnh VI, cSt;
U – ®é nhít ®éng häc ë 40
0
C cña dÇu ta cÇn ph¶i tÝnh chØ sè ®é nhít, mm
2
/s;
H- ®é nhít ®éng häc häc ë 40
0
C cña mét lo¹i dÇu cã VI = 100 vµ cã cïng ®é
nhít ®éng häc ë 100oC víi dÇu mµ ta cÇn tÝnh VI, cSt;
NÕu ®é nhít ®éng häc cña dÇu ë 100
0
C nhá h¬n hay b»ng 70 cSt th× c¸c gi¸
trÞ t−¬ng øng cña L vµ H cÇn ph¶i tra b¶ng trong ASTM D 2270.
NÕu ®é nhít ®éng häc ë 100
0
C l¹i nhá h¬n 70 cSt, th× gi¸ trÞ L vµ H ®−îc tÝnh
nh− sau:
L = 0,8353 Y2 + 14,67 Y – 216 (3)
H = 0,1684 Y2 + 11,85 Y – 97 (4)
Víi Y lµ ®é nhít ®éng häc ë 100
0
C cña dÇu tÝnh chØ sè ®é nhít, cSt.
+ C¸ch tÝnh thø hai: ChØ sè ®é nhít ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
VI = [ (antilogN – 1)/0,00715] + 100 (5)
Trong ®ã N = (logH – logU)/logY (6)
Gi¸ trÞ H ®−îc tÝnh nh− ë c¸ch tÝnh thø nhÊt.
Ngoµi ra, ë c¸c b¶ng trong tiªu chuÈn ASTM DS 39B cho phÐp ®äc trùc tiÕp
chØ sè ®é nhít cña c¸c lo¹i dÇu má.
Dùa vµo chØ sè ®é nhít ng−êi ta cã thÓ lùa chän lo¹i dÇu thÝch hîp víi ®iÒu
kiÖn lµm viÖc cña m¸y. Trong nhiÒu tr−êng hîp, nÕu nhiÖt ®é cña m¸y Ýt thay ®æi th×
ng−êi ta còng Ýt quan t©m ®Õn chØ sè ®é nhít. Cßn trong tr−êng hîp nhiÖt ®é ch¹y
m¸y thay ®æi trong mét kho¶ng réng, nh− ®éng c¬ «t«, th× cïng víi tÝnh n¨ng kh¸c,
chØ sè ®é nhít còng rÊt ®−îc coi träng.
§Ó n©ng cao chØ sè ®é nhít cña dÇu trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, ng−êi ta hoÆc
pha thªm vµo dÇu kho¸ng phô gia c¶i thiÖn chØ sè ®é nhít, hoÆc sö dông nh÷ng lo¹i
dÇu gèc tæng hîp hoÆc b¸n tæng hîp.
Trong qu¸ tr×nh sö dông dÇu cã biÓu hiÖn thay ®æi chØ sè ®é nhít th× ®ã lµ do
dÇu bÞ nhiÔm bÈn bëi cã lÉn s¶n phÈm kh¸c. §«i khi, qu¸ tr×nh oxy hãa lµ nguyªn
nh©n lµm t¨ng chØ sè ®é nhít trong qu¸ tr×nh sö dông. ViÖc gi¶m chØ sè VI còng cã
thÓ do cã nh÷ng lùc ph¸ vì cÊu tróc ph©n tö cña c¸c phô gia polyme cã mÆt trong
dÇu b«i tr¬n.

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 43
1.4.3 §iÓm chíp löa - ASTM D 92
§iÓm chíp löa cña dÇu ®−îc ®Þnh nghÜa lµ nhiÖt ®é thÊp nhÊt mµ t¹i ®ã dÇu
®−îc nung nãng bèc lªn t¹o víi kh«ng khÝ mét hçn hîp khÝ ®ñ ®Ó lãe ch¸y mét l¸t
khi ngän löa ®−a vµo. NhiÖt ®é thÊp nhÊt mµ ë ®ã h¬i dÇu nung nãng bèc lªn t¹o víi
kh«ng khÝ ®ñ ®Ó ch¸y liªn tôc trong 5 gi©y khi cã ngän löa ®i vµo trong ®iÒu kiÖn
cña ph−¬ng ph¸p thö tiªu chuÈn ®−îc gäi lµ ®iÓm b¾t ch¸y.
§iÓm chíp löa vµ ®iÓm b¾t ch¸y cña dÇu míi thay ®æi theo ®é nhít. DÇu cã
®é nhít cao sÏ cã ®iÓm chíp löa vµ b¾t ch¸y cao h¬n. Th«ng th−êng th× ®iÓm chíp
löa vµ ®iÓm b¾t ch¸y cña dÇu phô thuéc vµo lo¹i dÇu th«. DÇu naphten th−êng cã
®iÓm chíp löa vµ ®iÓm b¾t ch¸y thÊp h¬n dÇu parafin cã cïng ®é nhít. Quy luËt
chung lµ ®èi víi c¸c hîp chÊt t−¬ng tù nhau th× ®iÓm chíp löa vµ ®iÓm b¾t ch¸y sÏ
t¨ng khi träng l−îng ph©n tö t¨ng. Th−êng ®iÓm b¾t ch¸y cao h¬n ®iÓm chíp löa
kho¶ng 30oC. DÇu nhên th−êng ®−îc x¸c ®Þnh ®iÓm chíp löa cèc hë theo ASTM D
29 vµ cèc kÝn theo ASTM D 93.
DÇu míi cã ®iÓm chíp löa thÊp h¬n gi¸ trÞ mµ nã cÇn ph¶i cã, th× ®ã lµ dÊu
hiÖu cña sù cã mÆt lo¹i dÇu cã ®é nhít thÊp, cã ph©n ®o¹n nhÑ, dung m«i dÔ bay h¬i
hay x¶y ra qu¸ tr×nh cracking dÇu, do lµm viÖc ë
nhiÖt ®é cao. §iÓm chíp löa cã gi¸ trÞ cao h¬n
trung b×nh b¸o hiÖu sù pha trén dÇu cã ®é nhít
cao h¬n.
* Quy tr×nh x¸c ®Þnh:
§æ mét l−îng dÇu theo møc cho phÐp, ®Æt
vµo m¸y ®o ®é chíp ch¸y, nèi m¸y víi b×nh ga,
sau ®ã chØnh ngän löa cã ®−êng kÝnh 3,2 ®Õn 4,8
mm vµ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é cña mÉu sao cho tõ
14oC ®Õn 17
0
C /phót. Khi nhiÖt ®é cña mÉu thÊp
h¬n ®iÓm chíp löa dù ®o¸n 56
0
C gi¶m tèc ®é
xuèng cßn 5-6
0
C /phót, cho ®Õn khi nhiÖt ®é dù
®o¸n xuèng cßn 28oC th× gi¶m xuèng 2
0
C ch©m
löa 1 lÇn. Cø thÕ cho ®Õn khi ph¸t hiÖn vµ kÕt thóc nhiÖt ®é chíp chíp ch¸y.

1.4.4 §iÓm ®«ng ®Æc - ASTM D 97
§iÓm ®«ng ®Æc lµ nhiÖt ®é thÊp nhÊt mµ ë ®ã dÇu b«i tr¬n gi÷a ®−îc tÝnh linh
®éng ë ®iÒu kiÖn ® cho. §©y lµ chØ tiªu cho biÕt tÝnh chÊt ch¶y ë nhiÖt ®é thÊp, x¸c
®Þnh tÝnh linh ®éng cña dÇu nhên. Khi nhiÖt ®é gi¶m xuèng th× ®é nhít cña dÇu t¨ng
lªn ®ét ngét lµm cho tÝnh linh ®éng gi¶m. Khi ®¹t tíi nhiÖt ®é ®éng ®Æc nã sÏ ®«ng
®Æc l¹i hoÆc kh«ng ch¶y ®−îc l©u d−íi t¸c dông cña träng lùc.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 44
HÇu hÕt dÇu nhên ®Òu chøa mét sè s¸p kh«ng tan vµ khi dÇu ®−îc lµm l¹nh,
nh÷ng s¸p nµy b¾t ®Çu t¸ch ra ë d¹ng tinh thÓ ®an cµi víi nhau t¹o thµnh mét cÊu
tróc cøng, gi÷ dÇu ë trong c¸c tói nhá cña c¸c cÊu tróc ®ã. Khi cÊu tróc tinh thÓ cña
s¸p nµy t¹o thµnh ®Çy ®ñ th× dÇu kh«ng lu©n chuyÓn ®−îc n÷a. §Ó gi¶m nhiÖt ®é
®«ng ®Æc ng−êi ta dïng phô gia h¹ nhiÖt ®é ®«ng ®Æc.
§èi víi mét sè lo¹i dÇu kh«ng chøa s¸p, ®é nhít cña chóng t¨ng lªn khi nhiÖt
®é gi¶m ®i vµ ®Õn mét nhiÖt ®é nµo ®ã th× dÇu mÊt tÝnh linh ®éng. Ng−êi ta kh«ng thÓ
dïng phô gia h¹ ®iÓm ®«ng ®Æc ®Ó h¹ thÊp nhiÖt ®é ®«ng ®Æc cña c¸c lo¹i dÇu nµy v×
c¸c phô gia ®ã chØ cã t¸c dông ng¨n c¶n sù lín lªn vµ bao bäc cña cÊu tróc tinh thÓ
s¸p. ChÝnh v× vËy mét sè lo¹i dÇu kh«ng chøa s¸p th× cã ®iÓm ®«ng ®Æc giíi h¹n.
§iÓm ®«ng ®Æc cho biÕt giíi h¹n thÊp nhÊt mµ dÇu cã thÓ sö dông ®−îc.
* Quy tr×nh x¸c ®Þnh:
Tr−íc tiªn ng−êi ta ph¶i ®un nãng mÉu lªn ®¶m b¶o cho c¸c cÊu tö trong dÇu
tan hoµn toµn, sau ®ã lµm l¹nh theo tèc ®é quy ®Þnh, cø sau 3 phót l¹i kiÓm tra tÝnh
linh ®éng cña dÇu mét lÇn. KÕt qu¶ nhiÖt ®é ®«ng ®Æc cña dÇu ®−îc x¸c ®Þnh lµ lÊy
nhiÖt ®é mµ t¹i ®ã dÇu kh«ng linh ®éng n÷a khi ta nghiªng b×nh ®ùng nã trong 5
gi©y, sau ®ã céng thªm 3
0
C.

1.4.5 TrÞ sè kiÒm tæng TBN - ASTM D 2896
§é kiÒm trong dÇu nhên ®−îc biÓu thÞ b»ng trÞ sè kiÒm tæng (TBN) , cho biÕt
l−îng axit clohydric hay percloric, ®−îc quy chuyÓn sang KOH t−¬ng ®−¬ng cÇn
thiÕt ®Ó trung hßa hÕt c¸c hîp chÊt mang tÝnh kiÒm cã mÆt trong 1g mÉu.
HiÖn nay, nhiÒu lo¹i phô gia sö dông nh»m n©ng cao phÈm chÊt dÇu b«i tr¬n.
C¸c hîp chÊt ®−îc coi lµ cã tÝnh kiÒm bao gåm: c¸c chÊt kiÒm v« c¬ vµ h÷u c¬, c¸c
muèi cña c¸c kim lo¹i nÆng, c¸c phô gia, ®Æc biÖt lµ c¸c phô gia ®−îc dïng trong
®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt, nh− phô gia tÈy röa… RÊt nhiÒu lo¹i phô gia hiÖn nay sö
dông cho dÇu ®éng c¬ cã chøa c¸c hîp chÊt kiÒm, nh»m trung hßa c¸c s¶n phÈm
axit cña qu¸ tr×nh ch¸y, l−îng tiªu tèn c¸c thµnh phÇn kiÒm nµy lµ mét chØ sè vÒ tuæi
thä sö dông cña dÇu.
DÇu cã ®é kiÒm cao th× kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn tèt. Khi TBN gi¶m ®Õn mét gi¸
trÞ giíi h¹n nµo ®ã th× dÇu ®éng c¬ cÇn ph¶i ®−îc thay míi. Khi ®é kiÒm qu¸ thÊp hay
kh«ng cßn th× dÇu kh«ng cã kh¶ n¨ng b¶o vÖ c¸c chi tiÕt ®éng c¬ khái ¨n mßn.
Ph−¬ng ph¸p ASTM D 2896 th−êng ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c hîp chÊt
kiÒm trong c¸c s¶n phÈm dÇu má.
* Quy tr×nh x¸c ®Þnh:
Ph−¬ng ph¸p cña tiªu chuÈn ASTM D 2896 lµ ph−¬ng ph¸p chuÈn ®é ®iÖn
thÕ. C¸c tiÕn hµnh nh− sau:
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 45
- C©n mét l−îng mÉu theo quy ®Þnh phô
thuéc vµo l−îng TBN dù ®o¸n:
L−îng mÉu m(g) = 10/TBN dù ®o¸n.
- LÇn l−ît cho 40 ml Cloruabenzen vµ 20
ml axit acetic vµo mÉu
- §−a mÉu lªn m¸y ® n¹p sè liÖu s½n vµ
chê m¸y ch¹y ®Õn kÕt thóc quy tr×nh chuÈn
®é, m¸y sÏ tù ®éng cho kÕt qu¶.1.4.6 Hµm l−îng tro sunfat - ASTM D 847
Tro sunfat lµ phÇn cÆn cßn l¹i sau khi than hãa mÉu, sau ®ã phÇn cÆn ®−îc xö
lý b»ng H2SO4 vµ nung nãng ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi. Hµm l−îng tro sunfat dïng
®Ó chØ nång ®é phô gia chøa kim lo¹i trong dÇu míi.
Ph−¬ng ph¸p nµy chØ x¸c ®Þnh hµm l−îng tro sunfat thÊp tíi 0,005% ®èi víi
dÇu chøa phô gia vµ kh«ng ¸p dông cho dÇu ®éng c¬ phÕ th¶i, dÇu chøa ch×, dÇu
kh«ng cã phô gia.
Th−êng hµm l−îng tro sunfat liªn quan ®Õn trÞ sè kiÒm cña dÇu ®éng c¬. Nãi
chung hµm l−îng tro sunfat lín th× gi¸ trÞ trÞ sè kiÒm lín vµ ng−îc l¹i. Hµm l−îng
tro sunfat lµ gåm cã tro cña c¸c phô gia ®−a vµo ®Ó lµm t¨ng tÝnh n¨ng cña dÇu, cßn
khi ta thÊy l−îng tro t¨ng qu¸ møc th× ®ã lµ do sù cã mÆt cña c¸c t¹p chÊt nh− c¸c
chÊt bÈn, cÆn do mµi mßn vµ c¸c lo¹i t¹p kh¸c.
L−îng phô gia cho vµo dÇu nhên cã khi lªn tíi 20% khèi l−îng vµ c¸c phô
gia ®ã th−êng lµ sunfunat, phenolat, salisilat cña c¸c kim lo¹i kiÒm (Ba, Ca, Na…).
§iÒu nµy gi¶i thÝch v× sao hµm l−îng tro sunfat cña dÇu ®éng c¬ cao.
* Quy tr×nh x¸c ®Þnh:
Nung chÐn sø ë nhiÖt ®é 700 - 800
0
C trong kho¶ng 30÷45 phót, ®Ó nguéi trong
b×nh hót Èm ®Õn nhiÖt ®é phßng (kho¶ng 45 phót) vµ c©n víi ®é chÝnh x¸c tíi 0,1
mg. C©n chÝnh x¸c l−îng mÉu thö (kho¶ng 5 - 10g) vµo chÐn nung ® cã giÊy läc
b¨ng xanh kh«ng tro lµm lãt chÐn, sau ®ã dïng ®óng giÊy läc ®ã lµm phÔu trªn líp
dÇu, ®Ó phÔu thÊm hÕt dÇu ta cho chÐn mÉu lªn bÕp råi ch©m ngän löa ®èt tõ tõ ®Õn
khi chØ ®Ó l¹i tro vµ cÆn cacbon khi ch¸y hÕt. §Ó chÐn mÉu sau khi cho ho¸ vÒ nhiÖt
®é phßng th× dïng axit sunfuaric ®Æc nhá tõng giät lµm Èm toµn bé cÆn, råi nung
tiÕp tôc trªn bÕp ®Õn khi cã khãi tr¾ng bèc lªn th× cho vµo lß nung ë 775±25
0
C
kho¶ng 45 - 60 phót, lÊy chÐn ra lµm nguéi cïng thêi gian ban ®Çu cña chÐn kh«ng
råi c©n ®Õn träng l−îng kh«ng ®æi.
H×nh 6: M¸y ®o trÞ sè kiÒm tæng
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 46
1.4.7 Tû träng – ASTM D 1298
Tû träng lµ tû sè gi÷a khèi l−îng riªng cña mét chÊt ® cho ë nhiÖt ®é quy
®Þnh so víi khèi l−îng cña n−íc nguyªn chÊt ë nhiÖt ®é quy ®Þnh ®ã. Tû träng ®−îc
x¸c ®Þnh theo ASTM D 1298 b»ng ph−¬ng ph¸p tû träng kÕ.
ChØ tiªu tû träng cã thÓ thÊy sù lÉn s¶n phÈm kh¸c vµo dÇu khi thÊy mét gi¸ trÞ
bÊt th−êng cña khèi l−îng riªng. ViÖc x¸c ®Þnh nµy còng cÇn thiÕt ®Ó chuyÓn ®æi
gi÷a träng l−îng vµ thÓ tÝch, h¬n thÕ nã còng cã Ých trong viÖc nhËn biÕt lo¹i s¶n
phÈm dÇu, nÕu biÕt thªm kho¶ng nhiÖt ®é ch−ng cÊt hay ®é nhít.
* Quy tr×nh x¸c ®Þnh:
Rãt mÉu nhÑ nhµng vµo èng ®ong lo¹i 500 ml sao cho tr¸nh t¹o bät vµ tr¸nh
bay h¬i mÊt phÇn nhÑ, ®ñ ®Ó tû träng kÕ næi vµ ®äc ®−îc sè . Sau ®ã ®Æt èng chøa
mÉu th¼ng ®øng, th¶ tõ tõ tû träng kÕ thÝch hîp vµo mÉu thö sao cho kh«ng ch¹m
thµnh èng vµ ®Ó yªn. Sau khi chê cho mÉu vµ tû träng kÕ æn ®Þnh th× tiÕn hµnh ®äc
kÕt qu¶.

1.4.8 CÆn kh«ng tan – ASTM D 893
Trong qu¸ tr×nh ®éng c¬ lµm viÖc dÇu lu«n bÞ bÈn do nhiÒu s¶n phÈm kh¸c
nhau tÝch l¹i trong dÇu nh−: n−íc, må hãng, nhiªn liÖu, c¸c h¹t muéi than, bôi, c¸c
h¹t do mµi mßn, c¸c s¶n phÈm oxy hãa, xµ phßng kim lo¹i…
Sù pha trén cña dÇu bÞ bÈn nãi trªn trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh sÏ dÉn tíi t¹o
thµnh mét chÊt dÝnh sÒn sÖt t¸ch tõ dÇu ra vµ l¾ng xuèng ®¸y cacte dÇu, ë hép supap,
trong ®−êng èng dÉn dÇu, trong hÖ thèng b«i tr¬n vµ c¸c bÇu läc.
HiÖn t−îng tÝch cÆn trong ®éng c¬ cã thÓ lµm ®éng c¬ ho¹t ®éng mÊt b×nh
th−êng vµ lµm háng ®éng c¬ nh−:
- C¨n cã thÓ lµm t¾c rnh dÇu, ®−êng dÇu vµ c¸c bÇu läc, do ®ã cã thÓ x¶y ra
nãng ch¶y b¹c lãt æ ®ì, kÑt cæ trôc khuûu vµ cã thÓ g©y ra sù cè.
- CÆn cã thÓ lµm cho dÇu míi gi¶m phÈm chÊt ngay sau khi míi cho vµo
®éng c¬…
Thµnh phÇn cña cÆn th−êng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn sinh ra nã. Th−êng cÆn
gåm 50 ®Õn 70% dÇu vµ 5 ®Õn 15% n−íc, cßn l¹i cµ nhiªn liÖu, s¶n phÈm oxy hãa
vµ c¸c h¹t r¾n.
§é nhít cña dÇu t¨ng lªn th× kh¶ n¨ng t¹o cÆn gi¶m ®i. C¸c lo¹i dÇu kh«ng
æn ®Þnh ®èi víi hiÖn t−îng oxy hãa sÏ t¹o cÆn nhanh h¬n vµ khèi l−îng cÆn nhiÒu
h¬n. C¸c lo¹i dÇu cã phô gia chuyªn dïng sÏ Ýt cã khuynh h−íng t¹o cÆn v× chóng
gióp cho dÇu gi÷ ®−îc c¸c t¹p chÊt kh«ng hßa tan vµ kh¶ n¨ng chèng oxy hãa m¹nh
h¬n.
Nh− vËy, sù t¹o cÆn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña ®éng c¬ lµ mét trong
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 47
nh÷ng yÕu tè chÝnh liªn quan tíi chÊt l−îng dÇu nhên. C¸c cÆn nµy bao gåm:
- Líp vecni máng v÷ng ch¾c, kh«ng tan ®−îc, ®ãng trªn c¸c chi tiÕt chuyÓn
®éng trong ®éng c¬ x¨ng.
- CÆn l¾c ®ãng trªn c¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng trong ®éng c¬ diesel.
- CÆn bïn lµ lo¹i cÆn mÒm, tÝch tô trªn bÒ mÆt c¸c chi tiÕt kh«ng chuyÓn ®éng
trong ®éng c¬.
Vecni, cÆn l¾c lµ lo¹i cÆn ë nhiÖt ®é cao, cßn cÆn bïn lµ lo¹i cÆn ë nhiÖt ®é
thÊp. Cã thÓ ph©n biÖt vµ x¸c ®Þnh:
- CÆn kh«ng tan trong dung m«i kh«ng cùc (pentan): ®ã lµ cÆn c¬ häc vµ
l−îng nhùa ®−êng thùc tÕ.
- C¨n kh«ng tan trong dung m«i cã cùc (toluen): ®ã lµ cÆn c¬ häc
Do ®é ph©n t¸n cña dÇu träng t¶i nÆng dïng cho ®éng c¬ diesel phô thuéc
vµo c¸c tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm, nªn cÇn ph¶i dùa vµo kinh nghiÖm ®Ó ®Þnh ra giíi
h¹n cÆn kh«ng tan, mµ t¹i ®ã dÇu ph¶i thay. Th−êng ng−êi ta còng quan t©m ®Õn
nguån gèc cña dÇu b«i tr¬n vµ tÝnh n¨ng cña ®éng c¬. Víi dÇu ®éng c¬ cã ®é ph©n
t¸n cao, th× l−îng cÆn kh«ng tan cã ®¹t ®Õn 3 - 4% vÉn chÊp nhËn ®−îc.
* Quy tr×nh x¸c ®Þnh:
C©n kho¶ng 10 gam mÉu ® gia nhiÖt kho¶ng 60
0
C ®é cho ®Òu mÉu, cho vµo
èng ly t©m ® röa s¹ch sÊy kh« ë 100±5
0
C ®Õn träng l−îng kh«ng ®æØ, cho tiÕp
kho¶ng 100 ml dung m«i pentan (lÇn 1) vµ toluen (lÇn 2), nót èng ly t©m l¹i vµ cho
vµo m¸y ly t©m theo chÕ ®é ® ®Æt tr−íc. Cø thÕ lÆc l¹i 2 ®Õn3 lÇn cho cÆn s¹ch dÇu,
råi cho vµo sÊy ë 105
0
C ®Õn träng l−îng kh«ng ®æi. NÕu dÇu trong pentan vµ toluen
kho t¸ch ®−îc, ng−êi ta ph¶i dïng chÕ ®é ®«ng tô vµ lÆp l¹i nh− trªn.

1.4.9 Hµm l−îng kim lo¹i – ASTM D4628
Kim lo¹i cã trong dÇu nhên d−íi c¸c d¹ng sau:
- D¹ng ph©n t¸n trong dÇu ® sö dông d−íi c¸c h¹t mµi mßn vµ c¸c h¹t gØ, h¹t
¨n mßn.
- D¹ng hßa tan ®−îc trong dÇu nhên lµ kim lo¹i trong c¸c hîp chÊt c¬ kim
cña phô gia.
NhiÒu lo¹i dÇu b«i tr¬n ®−îc pha chÕ víi c¸c phô gia cã chøa kim lo¹i, c¸c
phô gia nµy cã t¸c dông nh− lµ c¸c chÊt tÈy röa, c¸c t¸c nh©n chèng mµi mßn, c¸c
chÊt øc chÕ oxy hãa, c¸c chÊt chèng gØ… Mét vµi lo¹i phô gia ®ãng gãi cã chøa
kh«ng chØ mét mµ nhiÒu kim lo¹i nh−: canxi, magiª, kÏm.
ViÖc ph©n tÝch c¸c nguyªn tè trong dÇu míi vµ dÇu ® sö dông th−êng ®−îc
tiÕn hµnh b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch c«ng cô nh− quang phæ hÊp thô nguyªn
tö, quang phæ ph¸t x¹ vµ quang phæ huúnh quang tia X. PhÐp ph©n tÝch nguyªn tè lµ
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 48
rÊt cÇn thiÕt gióp cho viÖc kh¼ng ®Þnh hµm l−îng phô gia, nh©n ra c¸c hÖ thèng bÞ
mµi mßn vµ x¸c ®Þnh ®é nhiÔm bÈn.
* Quy tr×nh x¸c ®Þnh: Theo Ph−¬ng ph¸p ASTM D4628
Dïng chÊt chuÈn ® cã nång ®é chuÈn ®Ó dùng ®−êng chuÈn. MÉu chuÈn
®−îc pha long b»ng dÇu ho¶ tinh khiÕt, ta thiÕt lËp mét ®−êng chuÈn b»ng ba mÉu
chuÈn trong giíi h¹n ph¸t hiÖn cña m¸y. MÉu dÇu cÇn ph©n tÝch còng ®−îc chÕ hãa
b»ng c¸ch pha long nh−
®−êng chuÈn vµ ph¶i n»m
trong ®−êng chuÈn. Sau ®ã
nh÷ng dung dÞch nµy ®−îc
®em ph©n tÝch b»ng c¸ch ®èt
chóng trong ngän löa
axetylen/oxy kh«ng khÝ cña
m¸y quang phæ hÊp thô
nguyªn tö. Tõ ®ã ta x¸c ®Þnh
hµm l−îng kim lo¹i cã trong
mÉu dÇu.
1.4.10 Hµm l−îng n−íc – ASTM D 95
Hµm l−îng n−íc cña dÇu lµ l−îng n−íc ®−îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo träng
l−îng thÓ tÝch hay theo ppm (phÇn triÖu).
Hµm l−îng n−íc trong dÇu b«i tr¬n lµ mét ®Æc tr−ng quan träng ®èi víi mét
sè lo¹i dÇu nh− dÇu thñy lùc, dÇu «t«, dÇu b¸nh r¨ng c«ng nghiÖp… §Æc biÖt lµ nã
cùc kú quan träng ®èi víi dÇu biÕn thÕ.
Sù cã mÆt cña n−íc trong dÇu b«i tr¬n ®Èy nhanh qu¸ tr×nh g©y ¨n mßn, gØ
chi tiÕt m¸y, t¨ng qu¸ tr×nh oxy hãa dÇu vµ cßn g©y t¹o nhò lµm mÊt t¸c dông cña
phô gia chøa trong dÇu. Trong mét vµi tr−êng hîp, n−íc cßn lµm thñy ph©n c¸c phô
gia, t¹o nªn nh÷ng bïn mÒm xèp. V× vËy, hµm l−îng n−íc trong dÇu míi còng nh−
dÇu ®ang sö dông ph¶i ®−îc khèng chÕ rÊt nghiªm ngÆt. Víi nh÷ng lo¹i dÇu ®Æc biÖt
nh− dÇu biÕn thÕ ch¼ng h¹n, kh«ng ®−îc phÐp cã mÆt cña n−íc.
§Ó khèng chÕ l−îng n−íc trong dÇu ë ®iÒu kiÖn m¸y ®ang lµm viÖc ng−êi
ta ph¶i cho vµo dÇu nh÷ng phô gia cã tÝnh khö nhò ®Ó t¸ch n−íc nhanh ra khái
hÖ thèng.

H×nh 7: M¸y hÊp thô nguyªn tö x¸c ®Þnh hµm l−îng kim lo¹i
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 49
1.5 C¸c phÐp thö tÝnh n¨ng
§Ó ®¸p øng yªu cÇu b«i tr¬n nhiÒu lo¹i m¸y mãc kh¸c nhau, c¸c chÊt b«i tr¬n
cÇn ph¶i kh«ng nh÷ng cã mét phæ réng vÒ thuéc tÝnh vËt lý vµ ho¸ häc, mµ cßn ph¶i
tr¶i qua c¸c phÐp thö tÝnh n¨ng. PhÐp thö tÝnh n¨ng ®ãng vai trß quan träng, gióp
s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm ®ång nhÊt.
ViÖc thö nghiÖm tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó
®¸nh gi¸ tÝnh n¨ng cña dÇu b«i tr¬n vµ lµ viÖc ®¸nh gi¸ cuèi cïng ®èi víi mét lo¹i
dÇu míi hay mét ®¬n pha chÕ míi ®−îc ®−a vµo thÞ tr−êng. MÆt kh¸c, viÖc thö tÝnh
n¨ng trªn hiÖn tr−êng ngay ë b−íc ®Çu cña viÖc nghiªn cøu dÇu b«i tr¬n lµ kh«ng
kh¶ thi v× nã ®ßi hái thêi gian dµi vµ kh«ng kinh tÕ. ChÝnh v× vËy, c¸c ph−¬ng ph¸p
thö nghiÖm trong phßng thÝ nghiÖm d−íi c¸c ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm t−¬ng tù nh− ®iÒu
kiÖn lµm viÖc thùc tÕ cña dÇu b«i tr¬n ®−îc lùa chän.

1.5.1 PhÐp thö chèng mµi mßn vµ chÞu ¸p cao
Thuéc tÝnh chèng mµi mßn cña dÇu b«i tr¬n th−êng ®−îc tiÕn hµnh b»ng m¸y
bèn bi theo tiªu chuÈn ASTM D4172 (®Æc tÝnh chèng mµi mßn cña c¸c chÊt láng b«i
tr¬n). Ph−¬ng ph¸p thö nµy cã thÓ x¸c ®Þnh tÝnh chèng mµi mßn cña dÇu b«i tr¬n
trong tiÕp xóc tr−ît ë nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Þnh tr−íc.
§−êng kÝnh bèn viªn bi là 12,7 mm
Lùc t¸c dông lªn viªn bi trªn cïng lµ 147N hoÆc 392 N
NhiÖt ®é cña qu¸ tr×nh thö nghiÖm ®−îc duy tr× ë 75
0
C
Viªn bi trªn cïng ®−îc cho quay víi tèc ®é 1200 vßng/phót.
Thêi gian thö nghiÖm lµ 60 phót.
DÇu b«i tr¬n ®−îc rãt vµo cèc cã chøa c¸c viªn bi cè ®Þnh. §iÒu quan träng lµ
ph¶i ®¶m b¶o dÇu ngËp c¸c phÇn tiÕp xóc cña c¸c viªn bi thö nghiÖm.
C¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n ®−îc so s¸nh víi nhau b»ng c¸ch c¨n cø vµo kÝch th−íc
trung b×nh cña ®−êng kÝnh vÕt mµi trªn ba viªn bi cè ®Þnh.
- Thuéc tÝnh chÞu ¸p cao
Thuéc tÝnh chÞu ¸p cao còng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng m¸y bèn bi theo tiªu chuÈn
ASTM D2783 (x¸c ®Þnh chÞu ¸p cña c¸c chÊt láng b«i tr¬n). Ph−¬ng ph¸p nµy x¸c
®Þnh tÝnh chÞu t¶i cña c¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n, kÓ c¶ tØ sè t¶i träng mµi mßn vµ t¶i träng
g©y hµn dÝnh.
Vª c¬ b¶n ph−¬ng ph¸p nµy t−¬ng tù ®èi víi ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thuéc
tÝnh chèng mµi mßn cña dÇu b«i tr¬n, chØ kh¸c ë chç trong ph−¬ng ph¸p nµy t¶i
träng F ®−îc t¨ng dÇn tõ thÊp tíi cao cho tíi khi xuÊt hiÖn hiÖn t−îng hµn dÝnh th×
dõng l¹i.
ChØ sè t¶i träng mµi mßn liªn quan tíi kh¶ n¨ng gi¶m mµi mßn tíi møc nhá
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 50
nhÊt ë mét t¶i träng nhÊt ®Þnh cña mét chÊt láng b«i tr¬n. §iÓm hµn dÝnh lµ t¶i träng
nhá nhÊt lµm viªn bi quay hµn dÝnh vµo ba viªn bi cè ®Þnh thÓ hiÖn møc ¸p suÊt tèi
®a mµ chÊt láng b«i tr¬n chÞu ®−îc.

H×nh 8: §å thÞ biÓu diÔn sù phô thuéc cña ®−êng kÝnh vÕt x−íc vµo t¶i träng

ABE: §−êng bæ chÝnh; B – t¶i träng cùc ®¹i mµ ch−a kÑt m¸y, BC: vïng g©y ra
kÑt m¸y; CD: vïng kÑt m¸y tøc thêi; D: t¶i träng hµn dÝnh
Ngoµi c¸c ph−¬ng ph¸p nªu trªn cßn cã c¸c ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mµi mßn
cho tõng lo¹i dÇu b«i tr¬n nhÊt ®Þnh nh− ph−¬ng ph¸p ASTM D2882 lµ ph−¬ng ph¸p
®o ®é mµi mßn dïng b¬m Vicker ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh mµi mßn cña c¸c chÊt b«i tr¬n
thuû lùc.....

1.5.2 PhÐp thö ®é ¨n mßn tÊm ®ång
DÇu th« cã thÓ chøa c¸c hîp chÊt chøa l−u huúnh, phÇn lín c¸c hîp chÊt nµy
®−îc lo¹i ra khái dÇu trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn. Tuy nhiªn, c¸c hîp chÊt l−u huúnh
cßn l¹i trong dÇu b«i tr¬n thµnh phÈm se g©y ¨n mßn nhiÒu kim lo¹i kh¸c nhau,
Theo ph−¬ng ph¸p nµy tÊm ®ång ®−îc ®¸nh bãng vµ ng©m ngËp trong mÉu dÇu
cÇn thö nghiÖm. Ng−êi ta gia nhiÖt ®Õn mét nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh vµ gi÷ trong mét thêi
gian nhÊt ®Þnh, tuú thuéc vµo tõng lo¹i dÇu. Khi phÐp thö kÕt thóc, tÊm ®ång ®−îc
lÊy ra, röa s¹ch vµ ®em so víi b¶ng tiªu chuÈn ASTM vÒ ¨n mßn tÊm ®ång.
A
B
C
D
E
BiÕn d¹ng ®µn håi
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 51
B¶ng 4: §¸nh gi¸ møc ®é ¨n mßn tÊm ®ång
Ph©n lo¹i ChØ ®Þnh M« t¶
1 H¬i mê
a. Da cam nh¹t hÇu nh− gièng víi tÊm ®ång míi ®¸nh
bãng.
b. Da cam tèi
2
Mê trung
b×nh
a. §á r−îu vang
b. Mµu xanh nh¹t pha h¬i ®á (mµu Lavender)
c. NhiÒu mµu víi mµu xanh nh¹t pha h¬i ®á hoÆc c¶ hai
bÞ che phñ bëi mµu ®á r−îu vang
d. B¹c
e. §ång thau hoÆc vµng
3 Mê tèi
a. Mµu ®á t−¬i ®−îc phñ trªn tÊm ®ång
b. NhiÒu mµu ®á vµ xanh nh−ng kh«ng cã mµu x¸m
4 ¨n mßn
a. §en chuyÓn tiÕp x¸m ®en hoÆc mµu n©u víi mµu
xanh h¬i biÕc râ rÖt
b. Mµu ®ªn than ch×
d. Mµu ®en bãng

Møc ®é ¨n mßn 1a lµ thÊp nhÊt (¨n mßn Ýt nhÊt) vµ møc ®é ¨n mßn 4c lµ cao
nhÊt (¨n mßn nhiÒu nhÊt).

1.5.3 PhÐp thö ®Æc tÝnh t¹o bät
ViÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng t¹o bät cña dÇu hÕt søc quan träng. Bät cã thÓ lµm thóc
®Èy qu¸ tr×nh oxi ho¸ dÇu, lµm mÊt tÝnh ®ång nhÊt cña dÇu, gi¶m hiÖu suÊt b«i tr¬n
cña dÇu, g©y háng hãc c¸c hÖ thèng c¬ häc, g©y ra c¸c hiÖn t−îng ¨n mßn....
B¶n chÊt cña bät lµ mét l−îng kh«ng khÝ nhá ®−îc bao quanh bëi mét mµng
dÇu b«i tr¬n cùc máng, bät ®−îc h×nh thµnh trong ®iÒu kiÖn dÇu bÞ khuÊy trén
(m¹nh) khi tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh«ng khÝ (nÕu kh«ng tiÕp xóc víi kh«ng khÝ th× dï
khuÊy trén m¹nh thÕ nµo còng kh«ng t¹o bät).
Tiªu chuÈn ASTM D892 (®Æc tÝnh t¹o bät cña dÇu b«i tr¬n) ®−a ra nh÷ng ®Æc
tr−ng t¹o bät cña dÇu míi, tõ lµ dÇu ch−a bÞ bÈn. KÕt qu¶ thu ®−îc sÏ lµ kh«ng t−¬ng
øng nÕu dÇu bÞ lÉn c¸c chÊt kh¸c nh− h¬i n−íc Èm, c¸c cÆn gØ rÊt mÞn... v× nh÷ng
chÊt nµy lµm t¨ng kh¶ n¨ng t¹o bät cña dÇu. Nguyªn t¾c cña ph−¬ng ph¸p thö nµy lµ
ng−êi ta sôc kh«ng khÝ vµo mÉu dÇu ë nhiÖt ®é, thêi gian nhÊt ®Þnh sau ®ã ®o ®é t¹o
bät V
2
, ®Ó 10 phót cho bät xÑp bít ®o ®é bÒn cña bät V’
2
vµ thÓ tÝch ban ®Çu cña
mÉu dÇu lµ V
1
.
Th«ng th−êng ng−êi ta x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh t¹o bät cña dÇu b«i tr¬n theo ba giai
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 52
®o¹n: giai ®o¹n 1 x¸c ®Þnh ®é t¹o bät ë 24
0
C, giai ®o¹n 2 x¸c ®Þnh ®é t¹o bät ë 94
0
C
vµ giai ®o¹n 3 x¸c ®Þnh ®é t¹o bät ë 24
0
C.
* Quy tr×nh x¸c ®Þnh:
Cho 180 ml dÇu míi vµo èng ®ong lo¹i mét lÝt, sau ®ã ng©m èng ®ong cã dÇu
vµo bÓ gia nhiÖt theo mét nhiÖt ®é cho phÐp, trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Sau
®ã dïng ®¸ khuyÕch t¸n ng©m trong 5 phót, råi nèi ®¸ khuyÕch t¸n víi èng dÉn khÝ
vµo vµ ®iÒu chØnh tèc ®é khÝ ®Õn 94±5ml, buéc kh«ng khÝ kh« s¹ch ®i qua ®¸
khuyÕch t¸n trong 5 phót ±3 gi©y, thêi gian tÝnh tõ bong bãng ®Çu tiªn rêi khái viªn
®¸. Khi ngõng 5 phót thæi khÝ lµ ta ph¶i ghi ngay thÓ tÝch bät tõ møc dÇu cho tíi
®Ønh cña bät vµ theo dâi sau 5 phót tiÕp theo (hoÆc 10 phót kÓ tõ lóc thæi khÝ) thÓ
tÝch bät cßn l¹i bao nhiªu.H×nh 9. X¸c ®Þnh ®Æc tÝnh t¹o bät cña dÇu
1.5.4 PhÐp thö ®Æc tÝnh t¹o nhò cña dÇu
Trong rÊt nhiÒu tr−êng hîp c¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n th−êng lÉn n−íc. Së dÜ cã
n−íc lÉn vµo dÇu nh− vËy lµ do n−íc cã trong kh«ng khÝ ng−ng tô hay do dÇu tiÕp
xóc víi h¬i n−íc nh− trong tr−êng hîp dÇu tuabin h¬i n−íc.
NÕu l−îng n−íc kh«ng nhiÒu vµ kh«ng hoµn toµn t¸ch ra, th× nhò sÏ ®−îc t¹o
thµnh vµ n−íc ®−îc gi÷ trong dÇu ë d¹ng nhò t−¬ng, phÇn n−íc nµy tiÕp xóc víi c¸c
bé phËn b»ng s¾t cña thiÕt bÞ ®−îc b«i tr¬n vµ lµm han gØ c¸c bé phËn nµy. Nhò còng
lµm t¨ng qu¸ tr×nh oxi ho¸ dÇu b«i tr¬n vµ gi¶m kh¶ n¨ng b«i tr¬n cña dÇu.
Ph−¬ng ph¸p ASTM D 1410 vµ D2714 cho phÐp ®o khuynh h−íng t¹o nhò víi
n−íc cña dÇu. Ph−¬ng ph¸p ASTM D1410 (kh¶ n¨ng t¸ch n−íc cña c¸c chÊt láng
dÇu má vµ tæng hîp) lµ phÐp ®o kh¶ n¨ng t¸ch n−íc cña dÇu b«i tr¬n. MÆc dï ng−êi
ta x©y dùng ph−¬ng ph¸p nµy lµ cho riªng c¸c lo¹i dÇu tuabin h¬i nh−ng nã còng cã
thÓ dïng cho c¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n kh¸c víi nh÷ng ®é nhít kh¸c nhau.
PhÐp ®o nµy ®−îc tiÕn hµnh nh− sau: ®æ vµo mét èng ®ong h×nh trô 40ml mÉu
dÇu vµ 40 ml n−íc cÊt , råi khuÊy m¹nh trong 5 phót ë 54
0
C, møc ®é t¸ch nhò ®−îc
ghi l¹i theo tõng thêi gian. §èi víi hÇu hÕt c¸c lo¹i dÇu ®ßi hái sau 30 phót, líp nhò
chØ ®−îc cßn l¹i Ýt h¬n 3 cm
3
. NÕu sau 1h viÖc t¸ch hoµn toµn nhò kh«ng x¶y ra, th×
ph¶i ghi l¹i thÓ tÝch dÇu, thÓ tÝch n−íc vµ thÓ tÝch nhò.
V
1

V’
2

V
2

Kh«ng khÝ
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 53
1.5.5 PhÐp thö ®é bÒn oxi ho¸
Oxi ho¸ lµ qu¸ tr×nh kh«ng mong muèn x¶y ra ®èi víi dÇu b«i tr¬n. §é bÒn oxi
ho¸ cña dÇu b«i tr¬n lµ mét ®Æc tr−ng quan träng cña dÇu. §Æc biÖt nh÷ng m¸y
tuabin vµ biÕn thÕ ®ßi hái nh÷ng lo¹i dÇu dïng l©u mµ kh«ng bi háng. Sù oxi ho¸
dÇu b«i tr¬n phô thuéc vµo nhiÖt ®é, l−îng oxi chøa trong dÇu vµ hiÖu øng xóc t¸c
cña nh÷ng kim lo¹i.
Ph−¬ng ph¸p ®Ó x¸c ®Þnh ®é bÒn oxi ho¸ hay ®−îc sö dông lµ ASTM D943
(®Æc tÝnh oxi ho¸ cña c¸c lo¹i dÇu kho¸ng cã chøa c¸c chÊt øc chÕ), ph−¬ng ph¸p
nµy cã thÓ ¸p dông cho hÇu hÕt c¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i dÇu chøa
phô gia chèng oxi ho¸. Tuy nhiªn, ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc x©y dùng chñ yÕu cho dÇu
tuabin h¬i n−íc nªn nã ®Æc biÖt coi träng viÖc x¸c ®Þnh ®é bÒn oxi ho¸ ®èi víi dÇu
b«i tr¬n cã lÉn n−íc.
Quy tr×nh thö nghiÖm cña ph−¬ng ph¸p nµy nh− sau: dÇu cÇn thö ®−îc ®ùng
trong mét èng nghiÖm cã chøa n−íc cÊt vµ mét cuén d©y ®ång – s¾t lµm chÊt xóc
t¸c. T¹i ®Çu èng nghiÖm cã bé phËn lµm l¹nh b»ng n−íc ®Ó gi÷ l¹i c¸c thµnh phÇn
h¬i. Mét dßng oxi cã tèc ®é quy ®Þnh ®−îc sôc vµo hçn hîp dÇu – n−íc kÓ trªn ë
nhiÖt ®é 95
0
C cho ®Õn chØ sè trung hoµ b»ng 2,0; theo tiªu chuÈn quy ®Þnh th× thêi
gian thö nghiÖm ®−îc gäi lµ thêi gian sèng cña qu¸ tr×nh oxi ho¸
Ngoµi ra ng−êi ta cßn cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p ASTM D2893 (®é bÒn oxi ho¸
cña dÇu b«i tr¬n chÞu ¸p): mÉu dÇu ®−îc gi÷ ë 95
0
C víi sù cã mÆt cña kh«ng khÝ
kh« trong vßng 312h. Sau ®ã dÇu ®−îc ®em x¸c ®Þnh chØ sè kÕt qu¶ vµ sù t¨ng cña
®é nhít ®éng häc.

1.5.6 PhÐp thö kh¶ n¨ng chèng gØ
Trong nhiÒu tr−êng hîp dÇu b«i tr¬n cã thÓ bÞ lÉn n−íc do vËy trong qu¸ tr×nh
sö dông nã cã thÓ g©y ra hiÖn t−îng gØ.
Ph−¬ng ph¸p ASTM D665 (nh÷ng ®Æc tÝnh chèng gØ cña dÇu cã chÊt øc chÕ khi
cã mÆt n−íc) ®−îc dïng réng ri ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chèng gØ cña dÇu b«i tr¬n.
Ph−¬ng ph¸p nµy gåm hai phÇn: mét quy tr×nh (A) sö dông n−íc cÊt vµ mét quy
tr×nh (B) sö dông n−íc biÓn nh©n t¹o. Mét mÉu thÐp thö ®−îc ng©m trong hçn hîp
dÇu víi n−íc cÊt hay n−íc biÓn nh©n t¹o. Hçn hîp nµy ®−îc khuÊy liªn tôc trong
qu¸ tr×nh thö, th−êng qu¸ tr×nh nµy kÐo dµi trong 24h. CÇn l−u ý r»ng rÊt khã ®¸nh
gi¸ thuéc tÝnh chèng gØ cña dÇu b«i tr¬n. Qu¸ tr×nh gØ s¾t lµ qu¸ tr×nh ph¶n øng ho¸
häc nªn khi nã ® x¶y ra rÊt khã ng¨n chÆn chóng, bëi vËy khi ta chuÈn bÞ mÉu cho
phÐp thö nµy cÇn tr¸nh tèi ®a sù tiÕp xóc cña mÉu víi kh«ng khÝ hay h¬i Èm −ít ®Ó
tr¸nh mÉu vËt bÞ gØ tr−íc khi thö nghiÖm. Ngay c¶ khi tiÕn hµnh thö nghiÖm hÕt søc
cÈn thËn, phÐp thö nµy th−êng Ýt khi cho kÕt qu¶ cã tÝnh lÆp l¹i cao.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 54
1.6 Pha chÕ dÇu nhên
Mçi lo¹i dÇu b«i tr¬n cã ®é cÊp ®é nhít còng nh− cÊp phÈm chÊt API kh¸c
nhau th× ®¬n pha chÕ cña mçi lo¹i dÇu ®ã lµ kh¸c nhau. §Ó cã mét lo¹i dÇu b«i tr¬n
míi, ng−êi ta tiÕn hµnh qu¸ tr×nh pha chÕ dÇu dùa trªn c¸c ®¬n pha chÕ. §¬n pha chÕ
®−îc h×nh thµnh dùa trªn c¸c kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ thö nghiÖm.
C¸c nhµ chÕ t¹o thiÕt bÞ dùa vµo cÊu t¹o vµ tÝnh n¨ng ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ
mµ ®−a ra c¸c yªu cÇu vÒ chÊt b«i tr¬n. Dùa vµo c¸c yªu cÇu nµy, c¸c nhµ nghiªn
cøu vµ s¶n xuÊt dÇu b«i tr¬n lùa chän nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh pha chÕ. Bao gåm
dÇu gèc vµ c¸c lo¹i phô gia t−¬ng hîp tèt víi nhau theo mét tû lÖ nµo ®ã ®Ó ®¸p øng
yªu cÇu b«i tr¬n cho thiÕt bÞ cÇn ®−îc b«i tr¬n. Tr−íc hÕt, ng−êi ta pha thö trong
phßng thÝ nghiÖm mét dÇu b«i tr¬n nh− dù ®Þnh ë trªn vµ tiÕn hµnh ®o c¸c th«ng sè
hãa lý, c¸c th«ng sè cña c¸c phÐp thö tÝnh n¨ng; TiÕp theo lµ tiÕn hµnh thö trªn c¸c
thiÕt bÞ ë trong phßng thÝ nghiÖm, mµ c¸c thiÕt bÞ nµy cã chÕ ®é ho¹t ®éng t−¬ng tù
nh− c¸c thiÕt bÞ cÇn b«i tr¬n bªn ngoµi. NÕu kÕt qu¶ thö nghiÖm tèt, th× dÇu ®ã ®−îc
®−a ra thö hiÖn tr−êng. Sau khi thö nghiÖm hiÖn tr−êng còng cho kÕt qu¶ tèt th× mét
®¬n pha chÕ cho lo¹i dÇu b«i tr¬n ®ã ®−îc lËp ra.
VËy muèn ®¸nh gi¸ pha chÕ mét mÉu dÇu nhên ta ph¶i tiÕn hµnh kh¶o s¸t vµ
lùa chän hai yÕu tè c¬n b¶n, quyÕt ®Þnh lµ: dÇu gèc vµ c¸c lo¹i phô gia.

1.6.1 Lùa chän dÇu gèc
DÇu gèc lµ hîp phÇn chñ yÕu cña dÇu nhên, b¶n th©n dÇu gèc ® ®¶m nhiÖm
®−îc c¸c chøc n¨ng theo c¸c yªu cÇu b«i tr¬n. Lùa chän dÇu gèc chÝnh x¸c sÏ gióp
cho ®éng c¬ ho¹t ®éng mét c¸ch tr¬n chu khi ®éng c¬ ho¹t ®éng ë c¸c ®iÒu kiÖn
kh¸c nhau, chñng lo¹i kh¸c nhau. B¶ng 5, 6, 7 ®−a ra mét sè chØ tiªu c¬ b¶n cña mét
sè lo¹i dÇu gèc th−êng ®−îc sö dông ®Ó pha chÕ dÇu nhên ë ViÖt Nam.
DÇu b«i tr¬n th−êng ®−îc kÕt hîp tõ nhiÒu thµnh phÇn kh¸c nhau. Do ®ã ®Ó
t¹o ra mét lo¹i dÇu cã ®é nhít nh− mong muèn ta ph¶i x¸c ®Þnh ®é nhít ®éng häc ë
nhiÖt ®é nµo ®ã cña tõng thµnh phÇn t¹o nªn hçn hîp ®ã. Tiªu chuÈn ASTM – 341
®−a ra ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m thÓ tÝch cña tõng lo¹i dÇu gèc.
Sö dông theo biÓu ®å h×nh 10 vµ 11. Trôc hoµnh biÓu diÔn nhiÖt ®é (
0
C), trôc
tung biÓu diÔn ®é nhít ®éng häc (cSt). C¨n cø vµo ®é nhít dÇu cÇn pha chÕ (vÝ dô ë
®©y lµ 15 cSt), lo¹i dÇu gèc, kÎ ®−êng th¼ng song song víi trôc hoµnh cã tung ®é lµ
®é nhít ®éng häc, t×m c¸c ®iÓm t−¬ng øng cho dÇu SN 150, SN 500 vµ BS 150.
Trong ®ã DÇu SN 150 ®−êng 1, dÇu BS 150 ®−êng 2 vµ dÇu SN 500 ®−êng 3. Nèi
hai ®iÓm cña mçi lo¹i dÇu l¹i ta ®−îc ®−êng th¼ng nhiÖt – nhít cña lo¹i dÇu ®ã.
§−êng th¼ng n»m ngang nµy c¾t ®−êng 1 t¹i N, c¾t ®−êng 2 t¹i M, c¾t ®−êng 3 t¹i K
vµ c¾t ®−êng th¼ng ®øng ®i qua ®iÓm 100
0
C t¹i I.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 55
VÝ dô 1: Hçn hîp dÇu gèc trong mÉu sè 1 (gåm BS 150 vµ SN 500):
PhÇn thÓ tÝch cña dÇu cã ®é nhít ®éng häc cao (BS 150) cÇn pha vµo hçn hîp lµ:
VBS 150% = (KI/KM).100 = (1,12/3,48).100 = 32,18%
VËy phÇn thÓ tÝch cña dÇu cã ®é nhít ®éng häc thÊp (SN 500) lµ:
VSN 500% = 100 – 32,18 = 67,82%

5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10
15
20
30
40
50
75
100
150
200
300
400
500
temprature, degrees, celcius
i
m
(2)
k
i
n
e
m
a
t
i
c

v
i
s
c
o
s
i
t
y
,

c
e
n
t
i
s
t
o
k
e
s
130
130
(3)
k
40 30 50 60 70 80 90 100 110 120
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10
15
20
30
40
50
75
100
150
200
300
400
500
40 30 50 60 70 80 90 100 110 120

H×nh 10: BiÓu ®å x¸c ®Þnh thµnh phÇn cña hçn hîp BS 150 vµ SN 500
( 10
0
C t−¬ng ®−¬ng víi 1 ®¬n vÞ ®é dµi)

VÝ dô 2: Hçn hîp dÇu gèc trong mÉu sè 2 (gåm BS 150 vµ SN 150):
PhÇn thÓ tÝch cña dÇu cã ®é nhít ®éng häc cao (BS 150) cÇn pha vµo hçn hîp lµ:
VBS 150% = (NI/NM).100 = (4,15/6,51).100 = 63,75%
VËy phÇn thÓ tÝch cña dÇu cã ®é nhít ®éng häc thÊp (SN 150) lµ:
VSN 150% = 100 – 63,75 = 36,25%


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 56
130
130 90 100 110 120
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10
15
20
30
40
50
75
100
150
200
300
400
500
temprature, degrees, celcius
N I
m
(1)
(2)
k
i
n
e
m
a
t
i
c

v
i
s
c
o
s
i
t
y
,

c
e
n
t
i
s
t
o
k
e
s
40 30 50 60 70 80 90 100 110 120
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10
15
20
30
40
50
75
100
150
200
300
400
500
40 30 50 60 70 80

H×nh 11: BiÓu ®å x¸c ®Þnh thµnh phÇn cña hçn hîp BS 150 vµ SN 150
( 10
0
C t−¬ng ®−¬ng víi 1 ®¬n vÞ ®é dµi)

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 57
B¶ng 5: KÕt qu¶ c¸c chØ tiªu hãa lý cña dÇu gèc SN150
TT Tªn chØ tiªu Ph−¬ng ph¸p §¬n vÞ KÕt qu¶
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


C¶m quan
§é nhít ®éng häc ë 40
0
C
§é nhít ®éng häc ë 100
0
C
ChØ sè ®é nhít (VI)
Khèi l−îng riªng ë 15
0
C
Khèi l−îng riªng ë 30
0
C
Hµm l−îng n−íc
§é khö nhò
§é t¹o bät ë 93,5
0
C
NhiÖt ®é chíp ch¸y
§é mÇu
¡n mßn tÊm ®ång
Hµm l−îng cÆn cacbon
Kh¶ n¨ng OXH:
- §é nhít ®éng häc ë 100
0
C
sau khi oxh
- Axit tan trong n−íc
- Axit tan trong dÇu
- Tæng hµm l−îng cÆn
Nh×n m¾t th−êng
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 1298
ASTM D 1298
ASTM D 95
ASTM D 1401
ASTM D 892
ASTM D 92
ASTM D 1500
ASTM D 130
ASTM D 524
GOST 981-75
-
cSt
cSt
-
kg/l
kg/l
%V
ml/ml/ml/ph
ml/m
0
C
-
%


cSt

mg KOH/g
mg KOH/g
%
Trong
29,13
5,01
95
0,8738
0,8648
VÕt
40/40/3/12
30/0
230
1,0
1a
0,14

5,36

0,36
1,12
0,112


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 58

B¶ng 6: KÕt qu¶ c¸c chØ tiªu hãa lý cña dÇu gèc SN500
TT Tªn chØ tiªu Ph−¬ng ph¸p §¬n vÞ KÕt qu¶
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


C¶m quan
§é nhít ®éng häc ë 40
0
C
§é nhít ®éng häc ë 100
0
C
ChØ sè ®é nhít (VI)
Khèi l−îng riªng ë 15
0
C
Khèi l−îng riªng ë 30
0
C
Hµm l−îng n−íc
§é khö nhò
§é t¹o bät ë 93,5
0
C
NhiÖt ®é chíp ch¸y
§é mÇu
¡n mßn tÊm ®ång
Hµm l−îng cÆn cacbon
Kh¶ n¨ng OXH:
- §é nhít ®éng häc ë 100
0
C
sau khi oxh
- Axit tan trong n−íc
- Axit tan trong dÇu
- Tæng hµm l−îng cÆn
Nh×n m¾t th−êng
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 1298
ASTM D 1298
ASTM D 95
ASTM D 1401
ASTM D 892
ASTM D 92
ASTM D 1500
ASTM D 130
ASTM D 524
GOST 981-75
-
cSt
cSt
-
kg/l
kg/l
%V
ml/ml/ml/ph
ml/m
0
0
C
-
-
%

cSt

mg KOH/g
mg KOH/g
%
Trong
98,50
10,93
95
0,8844
0,8755
VÕt
40/40/0/6
40/0
260
1,0
1a
0,12

11,59

0,54
1.45
0,1226

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 59

B¶ng 7: KÕt qu¶ c¸c chØ tiªu hãa lý cña dÇu gèc BS150
TT Tªn chØ tiªu Ph−¬ng ph¸p §¬n vÞ KÕt qu¶
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


C¶m quan
§é nhít ®éng häc ë 40
0
C
§é nhít ®éng häc ë 100
0
C
ChØ sè ®é nhít (VI)
Khèi l−îng riªng ë 15
0
C
Khèi l−îng riªng ë 30
0
C
Hµm l−îng n−íc
§é khö nhò
§é t¹o bät ë 93,5
0
C
NhiÖt ®é chíp ch¸y
§é mÇu
¡n mßn tÊm ®ång
Hµm l−îng cÆn cacbon
Kh¶ n¨ng OXH:
- §é nhít ®éng häc ë 100
0
C
sau khi oxh
- Axit tan trong n−íc
- Axit tan trong dÇu
- Tæng hµm l−îng cÆn
Nh×n m¾t th−êng
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 1298
ASTM D 1298
ASTM D 95
ASTM D 1401
ASTM D 892
ASTM D 92
ASTM D 1500
ASTM D 130
ASTM D 524
GOST 981-75
-
cSt
cSt
-
kg/l
kg/l
%V
ml/ml/ml/ph
ml/m
0
C
-
-
%

cSt

mg KOH/g
mg KOH/g
%
Trong
467,60
30,94
96
0,9002
0,8909
VÕt
40/40/3/17
35/0
305
4,5
1a
0,45

32,23

0,16
0,91
0,0091

1.6.2 Lùa chän phô gia
Phô gia dïng ®Ó pha chÕ dÇu b«i tr¬n ph¶i cã ®−îc c¸c tÝnh chÊt chung nhÊt
®Ó cã thÓ ®−îc ®−a mét c¸ch hiÖu qu¶ vµo dÇu gèc, nh÷ng tÝnh chung ®ã lµ:
- Tan hoµn toµn trong dÇu gèc
- æn ®Þnh hãa häc.
- Kh«ng ®éc h¹i
- Cã tÝnh t−¬ng hîp
- §é bay h¬i thÊp
- Ho¹t tÝnh cã thÓ khèng chÕ ®−îc
- TÝnh linh ho¹t…
DÇu ®éng c¬ th−êng chøa hÖ phô gia ®a thµnh phÇn, bao gåm: Phô gia c¶i
thiÖn chØ sè ®é nhít, tÈy röa – ph©n t¸n, tribology, øc chÕ oxy hãa, chèng t¹o bät…
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 60
C¸c phô gia nµy cã thÓ t−¬ng t¸c víi nhau trªn bÒ mÆt, lµm ¶nh h−ëng xÊu tíi chøc
n¨ng cña dÇu. VÝ dô: Phô gia ph©n t¸n, tÈy röa t−¬ng t¸c víi c¶ ZDDP lÉn phô gia
cùc ¸p lµm xÊu ®i kh¶ n¨ng chèng oxy hãa vµ tÝnh gi¶m mµi mßn cña dÇu.
MÆt kh¸c, cÇn l−u ý lµ chøc n¨ng cña phô gia th−êng phô thuéc vµo kh¶ n¨ng
tan cñ chóng trong chÊt b«i tr¬n. do ®ã mµ ZDDP cã kh¶ n¨ng t¸ch khái khèi chÊt
b«i tr¬n vµ b¸m vµo bÒ mÆt chi tiÕt m¸y ®−îc b«i tr¬n lmf gi¶m mµi mßn. Trong phô
gia ®ãng gãi cã chøa phô gia ph©n t¸n th× nã cã thÓ kÐo gi÷ ZDDP ë l¹i trong dung
dÞch vµ v× thÕ mµ ng¨n c¶n t¸c ®éng cña ZDDP. MÆt kh¸c, c¸c phô gia ho¹t ®éng bÒ
mÆt cã thÓ c¹nh tranh lÉn nhau. VÝ dô c¶ ZDDP vµ mét sè phô gia chèng gØ, thô
®éng hãa kim lo¹i… ®Òu hÊp phô lªn bÒ mÆt kim lo¹i vµ chóng c¹nh tranh nhau trªn
cïng bÒ mÆt. HËu qu¶ lµ phô gia chèng gØ cã thÓ thay thÕ phô gia chèng mµi mßn
trªn bÒ mÆt vµ cã h¹i cho sù øc chÕ mµi mßn. T−¬ng tù nh− vËy phuj gia chèng mµi
mßn cã thÓ thÕ chç phô gia chèng gØ.
Th«ng th−êng phô gia t¹o kh¶ n¨ng phßng ngõa cÇn thiÕt cho dÇu khi sö
dông ë nhiÖt ®é cao, ¸p suÊt cao vµ tèc ®é cao. Trong khi b¶n chÊt cña phô gia cã
thÓ nh− nhau ®èi víi c¸c lo¹i chÊt b«i tr¬n kh¸c nhau th× lo¹i phô gia ®Æc thï ®−îc
lùa chän phô thuéc vµo môc ®Ých sö dông cña dÇu b«i tr¬n vµ ®Æc tÝnh cña dÇu gèc.
§iÒu nµy liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng tan cña phô gia vµ sù ph¶n øng l¹i tïy theo thµnh
phÇn cña dÇu gèc.
B¶ng 8 ®−a ra c¸c lo¹i phô gia ®−îc dïng ®Ó pha chÕ c¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n
kh¸c nhau.

1.6.3 §iÒu chØnh hµm l−îng kim lo¹i, trÞ sè kiÒm tæng trong qu¸ tr×nh pha chÕ
dÇu nhên.
Khi ®iÒu chØnh ®é nhít, nÕu sù ®iÒu chØnh Êy lµm cho nång ®é c¸c phô gia
trong dÇu t¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i, ®iÒu ®ã cã thÓ dÉn ®Õn hµm l−îng kim lo¹i, trÞ sè
kiÒm tæng n»m ngoµi vïng quy ®Þnh. Lóc ®ã ph¶i phèi hîp ®iÒu chØnh sao cho c¶ ®é
nhít, TBN còng nh− hµm l−îng kim lo¹i ®Òu ph¶i n»m trong vïng quy ®Þnh. Cã
nh÷ng mÎ pha chÕ tuy kh«ng ph¶i ®iÒu chØnh ®é nhít nh−ng khi ph©n tÝch c¸c chØ
tiªu trªn còng cho kÕt qu¶ n»m ngoµi vïng cho phÐp th× cÇn ph¶i ®iÒu chØnh sao cho
c¸c chØ sè nµy trë vÒ trong kho¶ng giíi h¹n quy ®Þnh. Song còng nh− trªn viÖc ®iÒu
chØnh lu«n lu«n ph¶i phèi hîp sao cho c¶ ®é nhít, TBN vµ hµm l−îng kim lo¹i ®Òu
ph¶i n»m trong vïng cho phÐp.
§èi víi nh÷ng lo¹i phô gia mang tÝnh kiÒm, nh− phô gia tÈy röa lµ c¸c hîp
chÊt chøa Ca, Mg th× kÕt qu¶ x¸c ®Þnh TBN vµ kÕt qu¶ ph©n tÝch hai kim lo¹i trªn
b»ng quang phæ hÊp thô nguyªn tö cã thÓ hç trî kiÓm tra lÉn nhau. V× vËy viÖc ®iÒu
chØnh sÏ tÝnh to¸n nh− sau: NÕu TBN vµ hµm l−îng kim lo¹i Ca, Mg thÊp h¬n vïng
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 61
quy ®Þnh th× ph¶i tÝnh to¸n thªm mét l−îng phô gia tÈy röa. NÕu TBN vµ hµm l−îng
kim lo¹i cao th× ta ph¶i thªm mét l−îng dÇu gèc thÝch hîp vµo sao cho ®é nhít cña
dÇu gèc thªm vµo t−¬ng ®−¬ng víi ®é nhít cña dÇu cÇn ®iÒu chØnh.
B¶ng 8: C¸c lo¹i phô gia ®−îc dïng ®Ó pha chÕ c¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n kh¸c nhau
Lo¹i dÇu b«i tr¬n Phô gia
DÇu ®éng c¬ ChÊt c¶i thiÖn chØ sè ®é nhít
ChÊt øc chÕ oxi hãa
ChÊt ph©n t¸n - tÈy röa
ChÊt øc chÕ ¨n mßn
ChÊt øc chÕ gØ
ChÊt Chèng mµi mßn
ChÊt chèng t¹o bät
Phô gia Tribology
DÇu thñy lùc ChÊt c¶i thiÖn chØ sè ®é nhít
ChÊt øc chÕ oxi hãa
ChÊt chèng t¹o bät
Phô gia Tribology
ChÊt øc chÕ gØ
DÇu b¸nh r¨ng ChÊt øc chÕ oxi hãa
ChÊt chèng t¹o bät
Phô gia Tribology
ChÊt øc chÕ gØ
DÇu c«ng cô ChÊt øc chÕ ¨n mßn
ChÊt øc chÕ gØ
Phô gia Tribology
ChÊt øc chÕ oxi hãa
DÇu tuabin h¬i n−íc ChÊt øc chÕ ¨n mßn
ChÊt øc chÕ gØ
ChÊt t¹o nhò, khö nhò

§èi víi nh÷ng phô gia kh«ng mang tÝnh kiÒm, nh− c¸c phô gia chèng mµi
mßn Diankydithiophotphat kÏm th× trÞ sè kiÒm tæng vµ hµm l−îng kim lo¹i kh«ng
liªn quan g× víi nhau. Do ®ã kÕt qu¶ ph©n tÝch kim lo¹i kh«ng tham kh¶o cho kÕt
qu¶ cña TBN. Trong tr−¬ng hîp nµy khi ®iÒu chØnh ph¶i phô thu«c vµo tõng thµnh
phÇn mµ cã sù ®iÒu chØnh kh¸c nhau ®Ó tÊt c¶ kÕt qu¶ ®Òu ®¹t nh− mong muèn.


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 62
1.7 Mét sè lo¹i dÇu b«i tr¬n
Trong thùc tÕ, dÇu b«i tr¬n ®−îc chia thµnh hai lo¹i c¬ b¶n: dÇu ®éng c¬ vµ dÇu
c«ng nghiÖp. Trong tõng lo¹i dÇu, ®Ó gióp cho viÖc sö dông dÇu mét c¸ch thÝch hîp,
ng−êi ta tiÕp tôc chia thµnh c¸c lo¹i dÇu kh¸c nhau dùa vµo c¸c chØ tiªu kü thuËt
hoÆc dùa vµo môc ®Ých sö dông.

1.7.1 DÇu ®éng c¬
DÇu ®éng c¬ lµ dÇu b«i tr¬n ®−îc sö dông ®Ó b«i tr¬n c¸c ®éng c¬. DÇu ®éng
c¬ lµ nhãm dÇu quan träng nhÊt trong c¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n. TÝnh trong b×nh, chóng
chiÕm kho¶ng 40% tæng c¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n trªn thÕ giíi. T¹i ViÖt Nam hiÖn nay
dÇu ®éng c¬ chiÕm kho¶ng 70% l−îng dÇu b«i tr¬n. T¹i c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn
kh¸c t×nh h×nh còng t−¬ng tù.
Mçi lo¹i ®éng c¬ yªu cÇu mét lo¹i dÇu b«i tr¬n thÝch hîp t−¬ng øng. Tuy
nhiªn, dï cho lµ ®éng c¬ nh− thÕ nµo th× dÇu b«i tr¬n vÉn ph¶i ®¶m b¶o thùc hiÖn
®−îc c¸c chøc n¨ng: b«i tr¬n, lµm m¸t, lµm kÝn vµ lµm s¹ch. Møc ®é ®¹t ®−îc c¸c
chøc n¨ng nµy tíi ®©u phô thuéc vµo lo¹i dÇu ®−îc lùa chän phï hîp víi ®Æc tÝnh
thiÕt kÕ ban ®Çu cña ®éng c¬, nhiªn liÖu ®−îc sö dông, ®iÒu kiÖn vËn hµnh. ChÊt
l−îng b¶o d−ìng ®éng c¬ còng rÊt quan träng, nã liªn quan tíi c¶ tuæi thä ®éng c¬
lÉn chu kú thay dÇu.
ViÖc ph©n lo¹i dÇu ®éng c¬ hiÖn nay cã kh¸ nhiÒu ph−¬ng ph¸p, trong ®ã phæ
biÕn nhÊt lµ ph©n lo¹i dÇu ®éng c¬ dùa trªn cÊp ®é nhít vµ ph©n lo¹i theo tiªu chuÈn
chÊt l−îng.
1.7.1.1 Ph©n lo¹i dÇu ®éng c¬ theo cÊp ®é nhít SAE (Society of Automotive
Engineers)
§èi víi ph−¬ng ph¸p nµy ng−êi ta chia dÇu ®éng c¬ thµnh ba lo¹i c¬ b¶n: dÇu
mïa ®«ng, dÇu mïa hÌ vµ dÇu bèn mïa.
DÇu mïa ®«ng ®−îc ký hiÖu lµ SAE SW: lµ lo¹i dÇu cã ®é nhít ®−îc x¸c ®Þnh
t¹i –18
0
C.
DÇu mïa hÌ ®−îc ký hiÖu lµ SAE n (n lµ sè hiÖu vÝ dô 50, 60.... sÏ ®−îc tr×nh
bµy cô thÓ trong phÇn tiÕp theo): lµ lo¹i dÇu ®éng c¬ cã ®é nhít ®−îc x¸c ®Þnh t¹i
100
0
C.
DÇu bèn mïa ®−îc ký hiÖu lµ SAE SW/n: lµ lo¹i dÇu cã cÊp ®é ®é nhít t−¬ng
®−¬ng víi dÇu SAE SW khi x¸c ®Þnh ®é nhít ë –18
0
C vµ t−¬ng ®−¬ng víi dÇu SAE
n khi x¸c ®Þnh ®é nhít ë 100
0
C.
VÝ dô: DÇu bèn mïa ®−îc ký hiÖu lµ SAE 50W/60 nghÜa lµ dÇu nµy cã cÊp ®é
nhít lµ 60 khi vËn hµnh ë ®iÒu kiÖn mïa hÌ vµ cÊp ®é nhít lµ 50W khi vËn hµnh
trong mïa ®«ng.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 63
B¶ng 9: CÊp ®é nhít SAE cña dÇu ®éng c¬
§é nhít ë nhiÖt ®é (
0
C), mPa.S, max §é nhít ë 100
0
C, mm
2
/s CÊp ®é
nhít SAE Khëi ®éng Kh¶ n¨ng b¬m Min Max
OW 3250 ë –30 30.000 ë –35 3,8 -
5W 3500 -25 30.000 -30 3,8
10W 3500 -20 30.000 -25 4.1 -
15W 3500 -15 30.000 -15 5.6 -
20W 4500 -10 30.000 -15 5.6 -
25W 6000 -5 30.000 -10 9.3 -
20 - - 5.6 <9.3
30 - - 9.3 <12.5
40 - - 15.5 <16.3
50 - - 16.3 <21.9
60 - - 21.9 <26.1
Tuy nhiªn c¸ch ph©n lo¹i trªn chØ tËp trung ph©n lo¹i dÇu b«i tr¬n trong ph¹m
vi ®é nhít, mµ kh«ng ®Ò cËp hoÆc bao hµm c¸c tÝnh chÊt kh¸c cña dÇu.

1.7.1.2 Ph©n lo¹i theo tiªu chuÈn API (American Petroleum Institute)
Theo ph−¬ng ph¸p nµy dÇu ®éng c¬ ®−îc chia thµnh bahãm chÝnh:
- Nhãm S: dÇu ®éng c¬ ®−îc sö dông cho ®éng c¬ x¨ng
- Nhãm C: dÇu ®éng c¬ dïng cho ®éng c¬ diesel
- Nhãm S/C: dÇu ®éng c¬ dïng cho c¶ ®éng c¬ diesel vµ ®éng c¬ x¨ng
§èi víi nhãm S vµ nhãm C ng−êi ta sö dông c¸c ch÷ c¸i ®Ó biÓu hiÖn møc ®é
chÊt l−îng cña dÇu ®éng c¬. SA, SB, SC, SD, SE, SF, SJ theo thø tù nµy møc ®é chÊt
l−îng cña dÇu ®éng c¬ x¨ng t¨ng dÇn. T−¬ng tù, CA, CB, CC, CD, CE, CF theo thø
tù nµy chÊt l−îng cña dÇu ®éng c¬ diesel t¨ng dÇn.
DÇu ®−îc sö dông cho c¶ ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ diesel t−¬ng øng víi tõng
møc chÊt l−îng khi sö dông cho ®éng c¬ x¨ng vµ ®éng c¬ diesel ®−îc ký hiÖu lµ
SD/CF.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 64
B¶ng 10: Ph©n lo¹i dÇu ®éng c¬ theo tiªu chuÈn API ®èi víi ®éng c¬ x¨ng

CÊp Ph¹m vi sö dông
SA

SB


SC


SDSE


SF


SG


SH


SJ
§éng c¬ kiÓu cò, ho¹t ®éng trong c¸c ®iÒu kiÖn nhÑ nhµng vµ
kh«ng cÇn thªm bÊt cø phô gia nµo.
Dïng cho c¸c ®éng c¬ t¶i träng cùc nhÑ, chØ cÇn mét l−îng
phô gia b¶o vÖ tèi thiÓu chèng oxy hãa, gØ, mßn æ ®ì, chèng kÑt
x−íc.
CÊp dÇu nµy dïng cho c¸c lo¹i xe s¶n xuÊt trong thêi gian
1964-1976. DÇu cã kh¶ n¨ng h¹n chÕ cÆn, ¨n mßn, chèng gØ vµ mµi
mßn ë nhiÖt ®é cao hoÆc thÊp.
CÊp dÇu nµy dïng cho c¸c lo¹i xe s¶n xuÊt trong thêi gian
1968-1970. DÇu cã kh¶ n¨ng chèng t¹o cÆn trong ®éng c¬ ë nhiÖt
®é cao còng nh− ë nhiÖt ®é thÊp; chèng mµi mßn, chèng gØ vµ
chèng ¨n mßn.
DÇu t¶i träng nÆng, dïng cho c¸c ®éng c¬ ®êi 1972. DÇu cã
kh¶ n¨ng cao h¬n ®Ó chèng l¹i sù oxy hãa dÇu, sù t¹o cÆn ë nhiÖt ®é
cao, chèng gØ vµ ¨n mßn.
DÇu t¶i träng nÆng, dïng cho c¸c ®êi ®éng c¬ ®êi 1980-1988.
DÇu ®−îc pha chÕ ®Ó ®¹t ®é æn ®Þnh oxy hãa vµ tÝnh chèng mµi mßn
cao h¬n.
DÇu t¶i träng nÆng, ®−îc t¨ng c−êng kh¶ n¨ng chèng oxy hãa,
chèng t¹o cÆn vµ chèng ¨n mßn ®éng c¬. DÇu cÊp SG cßn bao gåm
c¶ cÊp CC, CD.
DÇu t¶i träng nÆng, ®−îc t¨ng c−êng kh¶ n¨ng chèng oxy hãa,
chèng t¹o cÆn vµ chèng ¨n mßn ®éng c¬. Dïng cho ®éng c¬ ®êi
1994.
DÇu t¶i träng nÆng, dïng x¨ng kh«ng ch×, dïng cho ®éng c¬
®êi 1996.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 65
B¶ng 11: Ph©n lo¹i dÇu ®éng c¬ theo tiªu chuÈn API ®èi víi ®éng c¬ diesel
CÊp Ph¹m vi sö dông
CA

CB


CC

CDCE


CF


CF4

CG4


CH4
Dïng cho ®éng c¬ t¶i nhÑ ®Õn trung b×nh, sö dông nhiªn liÖu
cã chÊt l−îng cao, Ýt l−u huúnh.
Dïng cho ®éng c¬ t¶i trung b×nh, kh«ng cã t¨ng ¸p, sö dông
nhiªn liÖu cã chÊt l−îng thÊp h¬n. DÇu cã kh¶ n¨ng chèng mµi
mßn vµ chèng t¹o cÆn.
Dïng cho c¶ ®éng c¬ x¨ng vµ diesel t¶i träng nÆng cã t¨ng ¸p
võa.
DÇu t¶i träng nÆng sö dông cho ®éng c¬ t¨ng ¸p, lµm viÖc
trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt, sö dông nhiªn liÖu cã kho¶ng
chÊt l−îng réng cã hµm l−îng l−u huúnh cao. Do ®ã, cÇn khèng
chÕ chÆt chÏ sù mµi mßn vµ t¹o cÆn.
DÇu dïng cho ®éng c¬ cã t¨ng ¸p t¶i träng rÊt nÆng, s¶n xuÊt
tõ 1983 trë l¹i, ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn: tèc ®é thÊp, t¶i nÆng vµ
tèc ®é cao, t¶i nÆng.
DÇu dïng cho ®éng c¬ diesel kiÓu b¬m nhiªn liÖu gi¸n tiÕp,
cã hoÆc kh«ng cã t¨ng ¸p, sö dông nhiªn liÖu cã hµm l−îng l−u
huúnh cao.
Dïng cho ®êi ®éng c¬ 1990, gi¶m tiªu thô dÇu vµ t¨ng c−êng
kh¶ n¨ng chèng ®ãng cÆn.
DÇu dïng cho nh÷ng ®éng c¬ t¶i nÆng, tèc ®é cao còng nh−
tèc ®é thÊp, dÇu cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t tèt kh¶ n¨ng ®ãng cÆn
pitt«ng ë nhiÖt ®é cao.
DÇu dïng cho nh÷ng ®éng c¬ t¶i träng nÆng, dÇu cã kh¶ n¨ng
kiÓm so¸t tèt kh¶ n¨ng ®ãng cÆn pitt«ng ë nhiÖt ®é cao.

1.7.1.3 Ph©n lo¹i theo ®Æc chñng dÇu ®éng c¬
Ph©n lo¹i dÇu nhên theo ®Æc chñng ®éng c¬ th−¬ng ®−îc ¸p dông cho qu©n
®éi khèi NATO nh−: Mü, Anh, Ph¸p, §øc…
B¶ng 12. Ph©n lo¹i theo ®Æc chñng dÇu ®éng c¬:
DÇu
®Æc chñng
Chøc n¨ng cña dÇu nhên §é nhít ë 100oC
hoÆc t−¬ng ®−¬ng SAE
Mi1-1-
2104A
DÇu nhên cho ®éng c¬ x¨ng vµ
diesel trong ®iÒu kiÖn lµm viÖ kh¸c
nhau.

10 W
Mi1-1- Dïng ®Ó b¶o qu¶n ®éng c¬ x¨ng
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 66
21260B (lo¹i 1) vµ ®éng c¬ diesel (lo¹i 2). 30 W
Mi1-
9000F
Dïng cho ®éng c¬ diesel tµu
thñy vµ tµu ngÇm.
Min 5,4 cSt
Mi1-1-
46152A
Dïng cho ®éng c¬ diesel tµu
thñy lín
11,9 ®Õn 14,5 cSt

Ngoµi ra cßn cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i dÇu nhên ®éng c¬ kh¸c nh−: ph©n lo¹i theo
tiªu chuÈn Nga; ph©n lo¹i theo tÝnh n¨ng (cÊp phÈm chÊt)…

1.7.2 DÇu b«i tr¬n c«ng nghiÖp
DÇu b«i tr¬n c«ng nghiÖp bao gåm mét sè rÊt lín c¸c s¶n phÈm chuyªn dông
trong sè c¸c chÊt b«i tr¬n. Do vËy, trõ mét sè nhãm nh− chÊt láng thuû lùc, ng−êi ta
khã cã thÓ ph©n lo¹i dÇu b«i tr¬n c«ng nghiÖp mét c¸ch râ rµng nh− ®èi víi dÇu
®éng c¬.
PhÇn lín c¸c dÇu b«i tr¬n c«ng nghiÖp ®−îc ph©n lo¹i dùa theo cÊp ®é nhít
ISO 3448, v× ®èi víi chóng, ®é nhít lµ tiªu chuÈn quan träng trong viÖc lùa chän dÇu
®Ó sö dông. Tuy nhiªn, ph−¬ng ph¸p nµy kh¸ phøc t¹p vµ khã nhí. V× thÕ ng−êi ta
th−êng ®Æt tªn dÇu b«i tr¬n c«ng nghiÖp theo môc ®Ých sö dông. Theo ph−¬ng ph¸p
nµy, dÇu b«i tr¬n c«ng nghiÖp cã c¸c lo¹i c¬ b¶n nh− sau:
- DÇu b«i tr¬n æ trôc
- DÇu b¸nh r¨ng (dÇu b«i tr¬n b¸nh r¨ng)
- DÇu m¸y nÐn
- DÇu (chÊt láng) thuû lùc
- DÇu tuabin
- DÇu b«i tr¬n m¸y c«ng cô
- DÇu b«i tr¬n c¾t gät kim lo¹i
..v.v.......


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 67
Ch−¬ng 2
Mì b«i tr¬n

2.1 Tæng quan
Nh− trong phÇn tr−íc ® ®Ò cËp, dÇu b«i tr¬n (chÊt b«i tr¬n ë d¹ng láng) ®−îc
sö dông nhiÒu nhÊt trong c¸c lo¹i chÊt b«i tr¬n. Tuy nhiªn, cã nh÷ng tr−êng hîp
kh«ng thÓ sö dông ®−îc dÇu b«i tr¬n mµ ph¶i sö dông c¸c chÊt b«i tr¬n ë d¹ng ®Æc
hoÆc d¹ng r¾n.
Mì b«i tr¬n trong nhiÒu tr−êng hîp thÓ hiÖn ®−îc −u ®iÓm so víi dÇu b«i tr¬n.
Ch¼ng h¹n b«i tr¬n c¸c côm ma s¸t khã cã ®iÒu kiÖn xem xÐt, n¬i thêi h¹n sö dông
chÊt b«i tr¬n cÇn kÐo dµi; b«i tr¬n c¸c vÞ trÝ n»m nghiªng thËm chÝ lµ th¼ng ®øng,
b«i tr¬n æ bi l¨n cã n¾p che kÝn t¹i n¬i s¶n xuÊt, sö dông ë nh÷ng n¬i cã sù tiÕp xóc
víi n−íc.v.v...

2.2 Thµnh phÇn ho¸ häc
Mì b«i tr¬n lµ lo¹i s¶n phÈm cã nhiÒu d¹ng tõ r¾n cho tíi b¸n láng do sù ph©n
bè cña c¸c chÊt lµm ®Æc, chÊt b«i tr¬n vµ c¸c t¸c nh©n kh¸c ®−îc ®−a vµo ®Ó t¹o nªn
c¸c ®Æc tÝnh cña mì.
Thµnh phÇn cÊu t¹o cña mì b«i tr¬n gåm 3 hîp phÇn c¬ b¶n. DÇu b«i tr¬n,
th−êng lµ dÇu kho¸ng hoÆc dÇu tæng hîp, cã nhiÖm vô b«i tr¬n. ChÊt lµm ®Æc cã
nhiÖm vô gi÷ dÇu vµ chèng ch¶y dÇu, chÊt lµm ®Æc cã thÓ lµ bÊt cø vËt liÖu nµo mµ
khi phèi hîp víi lo¹i dÇu ®−îc lùa chän sÏ t¹o ra mét cÊu tróc r¾n hoÆc b¸n r¾n.
Th−êng chÊt lµm ®Æc lµ c¸c xµ phßng kim lo¹i. ChÊt lµm ®Æc ®−îc pha trén vµo dÇu
víi tØ lÖ thÝch hîp th−êng tõ 6 - 25% khèi l−îng. Hîp phÇn thø ba cña mì b«i tr¬n lµ
c¸c phô gia. C¸c phô gia ®−îc sö dông ®Ó c¶i thiÖn c¸c ®Æc tÝnh vèn cã cña mì hoÆc
®Ó lµm cho mì cã thªm c¸c ®Æc tÝnh míi cÇn thiÕt. VÒ c¬ b¶n, phô gia cho mì b«i
tr¬n gièng víi phô gia ®−îc sö dông cho dÇu b«i tr¬n.

2.3 TÝnh chÊt ho¸ lý ®Æc tr−ng
2.3.1 NhiÖt ®é nhá giät
NhiÖt ®é nhá giät lµ nhiÖt ®é mµ t¹i ®á giät mì ®Çu tiªn tõ chÐn thÝ nghiÖm r¬i
khái lç trong ®iÒu kiÖn thö nghiÖm ®−îc quy ®Þnh bëi tiªu chuÈn ASTM D566 hoÆc
TCVN 2697-78.
NhiÖt ®é nhá giät thÓ hiÖn ®Æc tÝnh chÞu nhiÖt cña mì b«i tr¬n. ViÖc x¸c ®Þnh
®−îc nhiÖt ®é nhá giät sÏ gióp ng−êi sö dông sö dông hîp lý vµ hiÖu qu¶ mì b«i
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 68
tr¬n. NÕu nhiÖt ®é lµm viÖc lín h¬n nhiÖt ®é nhá giät th× tÝnh n¨ng hoµn h¶o cña mì
b«i tr¬n bÞ gi¶m, mì sÏ chuyÓn sang thÓ láng. §ång thêi, nhiÖt ®é nhá giät còng cã
ý nghÜa trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n mâ còng nh− trong qu¸ tr×nh n©ng cao phÈm chÊt
cña mì.
Dông cô ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖt ®é nhá giät bao gåm:
- NhiÖt kÕ nhá giät th−êng lµ mét bé gåm 2 kho¶ng ®o tõ 0 - 150
0
C vµ tõ 00 -
250
0
C.
- ChÐn nhá lµm b»ng kim lo¹i hoÆc thuû tinh cã kÝch th−íc vµ cÊu t¹o tu©n theo
tiªu chuÈn.
- Bé phËn gia nhiÖt

2.3.2 §é xuyªn c«n (®é lón mì)
§é xuyªn c«n lµ ®é lón s©u cña mét thiÕt bÞ h×nh c«n (chãp) kim lo¹i cã khèi
l−îng vµ kÝch th−íc quy ®Þnh theo tiªu chuÈn vµo khèi mì thö nghiÖm ë 25
0
C trong
thêi gian 5 gi©y. Tuú ®iÒu kiÖn thö nghiÖm mµ ng−êi ta chia thµnh ba lo¹i ®é xuyªn
c«n: ®é xuyªn c«n nguyªn b¶n, ®é xuyªn c«n kh«ng ho¹t ®éng vµ ®é xuyªn c«n
ho¹t ®éng.
§é xuyªn c«n nguyªn b¶n lµ ®é xuyªn c«n ®−îc ®o ë ngay trong hép ®ùng mì,
mì ch−a ®−îc lÊy ra sö dông. §é xuyªn c«n nguyªn b¶n cã ý nghÜa trong qu¸ tr×nh
b¶o qu¶n mì b«i tr¬n.
§é xuyªn c«n kh«ng ho¹t ®éng:
§é xuyªn c«n biÓu hiÖn ®é cøng, mÒm cña mì b«i tr¬n. §é xuyªn c«n cµng
lín chøng tá mì cµng mÒm vµ ng−îc l¹i. §ång thêi, ®é xuyªn c«n cßn ®−îc sö dông
®Ó lµm tiªu chuÈn ph©n lo¹i mì b«i tr¬n.
Dông cô ®Ó x¸c ®Þnh ®é xuyªn c«n bao gåm:
a. Dông cô ®o ®é xuyªn
- Bé phËn th¨ng b»ng dông cô
- ThiÕt bÞ h×nh c«n b»ng kim lo¹i vµ trô gi÷ cã träng l−îng chÝnh x¸c theo tiªu
chuÈn.
- C¬ cÊu hm më cho thiÕt bÞ h×nh c«n chuyÓn ®éng
- §ång hå chØ ®é xuyªn c«n
- M©m n©ng h¹ c«c mÉu ®Ó ®−a mÆt mì ch¹m vµo mòi thiÕt bÞ h×nh c«n.
- Cèc ®ùng mÉu b»ng kim lo¹i hoÆc thuû tinh.
b. ChËu n−íc vµ nhiÖt kÕ ®Ó ®iÒu chØnh nhiÖt ®é mì trong cèc ®o vÒ 25
0
C.
c. §ång hå bÊm gi©y.
d. Cèi gi mì

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 69
2.3.3 §é kiÒm tù do
Do trong mì b«i tr¬n kh«ng cã phô gia tÈy röa ph©n t¸n nªn mì b«i tr¬n ph¶i
cã ®é kiÒm tù do nhÊt ®Þnh ®Ó cã thÓ trung hoµ c¸c hîp chÊt cã tÝnh axit sinh ra
trong qu¸ tr×nh sö dông mì. §Ó x¸c ®Þnh ®é kiÒm tù do ng−êi ta sö dông ph−¬ng
ph¸p chuÈn ®é thÓ tÝch víi chÊt chØ thÞ mµu hoÆc chuÈn ®é ®iÖn thÕ. ChÊt chuÈn lµ
HCl 0,1N, chÊt chØ thÞ mµu lµ phenolphtalein vµ dung m«i lµ hçn hîp x¨ng vµ cån.
§é kiÒm tù do ®−îc quy ®æi vÒ l−îng NaOH cÇn thiÕt ®Ó trung hoµ hÕt l−îng
axit dïng trong ph−¬ng ph¸p chuÈn ®é nªu trªn.

2.4 Ph©n lo¹i mì b«i tr¬n
HiÖn nay, ng−êi ta th−êng sö dông 3 ph−¬ng ph¸p sau ®Ó ph©n lo¹i mì b«i
tr¬n: ph©n lo¹i theo chñng lo¹i chÊt lµm ®Æc, ph©n lo¹i theo NGLI (national
lubricating grease institute) vµ ph©n lo¹i theo chøc n¨ng

2.4.1 Ph©n lo¹i theo chñng lo¹i chÊt lµm ®Æc
Dùa vµo chÊt lµm ®Æc ng−êi ta ph©n lo¹i mì thµnh:
Mì xµ phßng lµ lo¹i mì cã chÊt lµm ®Æc lµ c¸c lo¹i xµ phßng; Trong mì xµ
phßng cã thÓ ®−îc chia nhá h¬n thµnh mì xµ phßng cña kim lo¹i kiÒm, mì xµ
phßng cña kim lo¹i kiÒm thæ, mì xµ phßng cña c¸c kim lo¹i kh¸c
Mì b«i tr¬n gèc s¸p (gèc hydrocabon r¾n). Nhãm mì nµy cã chÊt lµm ®Æc lµ
c¸c hydrocabon r¾n cã nhiÖt ®é nãng ch¶y cao nh− c¸c parafin, sereizin, c¸c lo¹i s¸p
tù nhiªn hoÆc s¸p tæng hîp kh¸c nhau..... Mì gèc s¸p cã tÝnh æn ®Þnh tèt nªn th−êng
®−îc dïng lµm mì b¶o qu¶n (ph©n lo¹i theo chøc n¨ng).
Mì b«i tr¬n gèc v« c¬: chÊt lµm ®Æc lµ c¸c chÊt v« c¬ cã ®é ph©n t¸n cao. Phô
thuéc vµo lo¹i chÊt lµm ®Æc ng−êi ta cßn ph©n ra c¸c lo¹i mì nh− mì silicagen, mì
nhên ®Êt sÐt, mì nhên bentonit, mì graphit.... Lo¹i mì nµy cã ®é æn ®Þnh kh¸ cao
th−êng ®−îc dïng lµm mì chuyªn dông.
Mì b«i tr¬n gèc h÷u c¬: nhãm mì nµy cã chÊt lµm ®Æc lµ c¸c chÊt h÷u c¬ r¾n
cã bÒ mÆt riªng kh¸ lín, chÞu nhiÖt ®é cao vµ chÞu n−íc kh¸ tèt.WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 70
2.4.2 Ph©n lo¹i theo NLGI (national lubricating grease institute)
Ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i nµy dùa vµo ®é xuyªn c«n.
STT CÊp NGLI
§é xuyªn c«n
25
0
C/0,1 mm
D¹ng ngoµi
1 000 445 – 475* Nöa láng
2 00 400 – 430* Cùc mÒm
3 0 355 – 385 RÊt mÒm
4 1 310 – 340 MÒm
5 2 265 – 295 MÒm võa
6 3 220 – 250 R¾n võa
7 4 175 – 205 R¾n
8 5 130 – 160 RÊt r¾n
9 6 85 – 115 Cùc r¾n
B¶ng 13: Ph©n lo¹i mì b«i tr¬n theo NGLI
2.4.3 Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng (TCVN 5688 - 1992)
Cã c¸c lo¹i chÝnh: - Mì chèng ma s¸t
- Mì lµm kÝn
- Mì b¶o qu¶n
- Mì chuyªn dông
B¶ng 14. Giíi thiÖu mét sè lo¹i mì t¹i ViÖt Nam
STT Nhn hiÖu §Æc tÝnh vµ c«ng dông
(1) (2) (3)
I.
1.
2.3.


4
C«ng ty PVPDC
Grease MU – 2
Lithium EP – 2Cana 1 – 13


Mì phÊn ch× sè 4

- Lµ mì ®a dông gèc xµ phßng liti, cã kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt vµ chÞu
n−íc tèt. Mì ®−îc dïng réng ri cho c¶ mì b¬m vµ mì l¸p. Lo¹i
mì nµy do c«ng ty th−êng ®Æt s¶n xuÊt ë n−íc ngoµi theo c«ng
thøc vµ tiªu chuÈn cña mì Agip MU-2
- Lµ mì gèc Liti v¹n n¨ng do c«ng ty th−êng nhËp tõ n−íc
ngoµi. Cã tÝnh chÞu n−íc, chÞu nhiÖt vµ æn ®Þnh ho¸ häc. ThÝch
hîp cho c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp vµ vËn t¶i.
- Mì Cana1 – 13 lµ mì gèc xµ phßng hçn hîp canxi vµ natri.
Dïng b«i tr¬n æ trôc l¨n, æ trôc cña ®éng c¬ ®iÖn, may¬ « t« vµ
c¸c bé phËn chÞu ma s¸t t−¬ng tù
- Mì phÊn ch× sè 4 lµ mì tæng hîp gèc canxi, chÞu Èm cao,
cã chøa 9 – 11% graphit.
Dïng b«i tr¬n nhÝp « t«, tµu hoµ, m¸y kÐo, c¸c hép b¸nh
r¨ng cã t¶i träng lín; hÞu mµi mßn vµ va ®Ëp m¹nh

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng D−¬ng ViÕt C−êng
BM. Läc – Hãa dÇu S¶n phÈm dÇu má & Phô gia 71


WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful