You are on page 1of 126

±∞ ’uBM«Ë WFUD*«

wU« ¡e'«
5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë
rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

’uBM«Ë
^ WF Ô UD
Ó *«Ô
wÝU‡Ý_« dýUF« nBK
w½U¦« ¡e‡−«

ÊuHR*«
WMÞ«uÐ ‰UL rKF« rO¼«dÐ≈ Æœ åUÎI‡‡Mò rK dLŽ

—uBM e¹U …dUM …œU×ý wKŽ dŽUA« tK« dB½


©Z¼UM*« e‡d® VOD)« bL× bLŠ√ bÐUF« qC
5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —d

s Ϋ¡bÐ UNÝ—«b w wÝUÝ_«dýUF« nBK ©’uBM«ËWFUD*«® »U² f¹—bð


Â≤∞∞µ Ø≤∞∞¥ wÝ«—b« ÂUF«

ÂUF« ·«d‡ýù«
hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« ed ÂUŽ d¹b

Z¼UM*« e‡d
hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈

WOMH« …dz«b«
 U‡dÐ b‡z«— ∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈
vÝu¡UOKŽ ∫ r‡OL‡Bð
Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š Æ ∫ WŽU³DK VÝu;« œ«bŽù«
dUŽ dLÝ ∫ b‡‡OCMð

W² uÐ√ œuL×Æœ Í—uM« œ«uł bL× ÆœÆ√ ∫ wLKŽ rOJ%

W‡‡‡‡OÐdF« WGK« ÃUNM* wMÞu« o¹dH«


åoMLK U³zU½ò
Î Í—uM« œ«uł bL× Æœ Æ√ åUI‡Mò
Î WOLý uÐ√ vOŽ Æœ
VOD)« bLŠ√ —uHG« b³Ž 5√
ÊUAš uÐ√ .dJ« b³Ž Æœ œULŠ qOKš.œ
å «—dIò
Î rK‡ dLŽ Ê«bOLŠ wKŽ
“U³« dOOð »u³NÞ vM
 UdŽ Èu$ Æœ

WO
d« WOU« WF D«
‡¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ
Z¼UM*« edØwUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l‡³D« ‚uIŠ lOLł c
WM¹b*« ed WNł s 5LO« vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ≠ Z¼UM*« ed
5DK ≠ tK« «— ≠ ∑±π »Æ ’
+π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fU +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð
pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²Jô« Ê«uMF« ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²Jô« W×HB«
bONL
VFA«  UŠuLÞ oOIײ ªWOMODKH« WOuB)« wŽ«d¹ ÃUNM l{Ë …—Ëd{ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  √—
Ò ÎU?ÝU?Ý√ b?F?¹ wMODK ÃUNM ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?« 5?Ð t½UJ cšQ¹ v²Š wMODKH«
V?F?A?K WOMÞu« …œUO« ¡UM³ U?ÎLN
UN² Ý— w²« W«b²*« W¹dA³« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«d
u1b«Ë rOI« aOÝd² ÎUÝUÝ√Ë wMODKH«
Æ…—«“uK WOL)« WD)« ∆œU³
…—«“u?« w?u?ð «c? ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNöš s w²« rOKF²K WOzd« WKOÝu« t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
¨VUD«Ë rKF*« bOÐ vË_« …«œ_«Ë ¨rKF²K jOÝu« —bB*« t½_ ªÃUNM*« dUMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JUÐ WUš W¹UMŽ
j?zU?Ýu?« s? U?¼d?O?žË Íd?Ý_« r?K?F?²?«Ë W?O?K?;« W?UI¦«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²« qzUÝË s ÁdOž v≈ WU{≈
Æ…bŽU*«
V?²?J? ¨w?M?O?D??K?H?« Z¼UMLK UN²Dš s WÝœU« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞µ® ÂUF« «c¼ …—«“u«  d

iFÐ d¹uDð v≈ WU{ùUÐ ¨wMI²«Ë wMN*«Ë WO½U½ô« ÂuKF«Ë wLKF« tŽËdHÐ ©dAŽ ÍœU(« ® Íu½U¦« ‰Ë_« nB«
Êu?J?ð U?N?ÐË ¨ÂœUI« ÂUF« w ©±≤®Íu½U¦« w½U¦« nB« ÃUNM V² UNF³²OÝË ¨©±∞≠±® WOÝUÝ_« WKŠd*« V²
q?L?F?ðË ¨©±≤≠±®·u?H?B?K? ÂU?F?« rOKF²K WOÝ—b*« V²J« lOLł œ«bŽ« XKL« b
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
t?O?K?O?K?%Ë W?O1uIð  UÝ«—œ qLŽË w½Ëd²Jô« rOKF²«Ë  UJ³A« ‰U− w WO²×²« WOM³« lOÝuð vKŽ ÎU?OUŠ …—«“u«
r?O?K?F?²?« W?O?Žu?½ 5?%Ë ÍuÐd²« d¹uD²« WK«u* ¨©ÎU?¹œuLŽË ÎU?O?I?√® Y?ŠU?³?*« l?O?Lł w ¨Àö¦« qŠ«d*« Z¼UM*
ÆwMODKH«
¨ÎU?ÐU² ≥µ∞ »—U?I?¹ U?¼œb?ŽË ¨Êü« v?²?Š d?AŽ bŠ_« ·uHBK  e$√ w²« rKF*« Wœ√Ë WOÝ—b*« V²J« bFðË
ªwIDMË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽÔ  UuKFË ·—UF s tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
¨.uI²« VOUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝu«Ë ¨f¹—b²« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýR sLC²ð ¨WŽuM²  «d³š dOu²
ÆÁöŽ√ …—uc*« WOL)« WD)« ∆œU³ l ¡ö²ðË
¨UN¹—b²Ð ÊuuI¹ s¹c«  ULKF*«Ë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²« W—UA0 UιuMÝ Ò U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²J« WFł«d r²ðË
w?  «d?O?G?²« l ¡ö²ð w ªd¹uD²«Ë q¹bF²K WKÐU
WO³¹d&  UF³Þ WFЫd« v?« vË_« s  UF³D« …—«“u« ÈdðË
œuNł s tO ‰c³ð U —«bI0 œ«œeð wMODKH« wÝ—b*« »U²J« WLO
Ê≈ Æ…UO(«  «—UNË włuuMJ²«Ë wLKF« ÂbI²«
w Uιd?
Ò ¼uł Ϋd?O?O?G?ð Êu?Łb?×¹ s¹c« ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽ≈ ‰U− w 5BB ²*« s sJ2 œbŽ d³√ W—UA sË
w ëdšù«Ë nOQ²« wU− w Z¼UM*« ed UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« s WFÝ«u«  UOKLF« ‰öš s ¨rOKF²«
ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Íc« sÞu« wdÞ
¨WOËb«  ULEM*«Ë  UÝR*« v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF¹ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈
ÆZ¼UM*« ŸËdA* wU*« UNLŽb ªUJO−KÐ WuJŠ WU ÐË WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë
‰öš s w ¹—U²« wMÞu« qLF« «c¼ “U$≈ w X—Uý w²« ¨WOMÞu« W¹uÐd²«  «¡UHJUÐ d H² …—«“u« Ê√ UL
¨tF
u VŠ q y ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²—UA vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽSÐ ÂuIð w²« ¨W¹uÐd²« ÊU−K«
¨q?L?F?«  U?ý—u?Ð 5?—U?A?*«Ë ¨s?¹—d?;«Ë ¨5HR*«Ë ¨—«d
ù«Ë ¨Z¼UM*«edË ¨W¹—«“u« Z¼UM*« ÊU' qLAðË
ÆoO³D²« ¡UMŁ√ Ê«bO*« s WOÝ—b*« V²J« ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUD«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5UÝd«Ë ¨5LLB*«Ë
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
Z¼UM*« e‡d
 ≤∞∞µ ‰uK¹√
W bI

rKF« qLŠ s dOš vKŽ rOKð rð√Ë


Ô ¨…ö sŠ√Ë ¨rKF¹ r U ÊU½ù« rÒKŽ¨rKIUÐ rÒKŽ Íc«¨Âd_« tÒK bL׫
¨bFÐË tLKŽË
Ò
¨’uBM«Ë WFUDL« V² WKKÝ s W¦U¦« WIK׫ ¨wÝUÝ_«
Ò dýUF« nBK
Ò ’uBM«Ë WFUDL« »U² «cN
ÆÎUÝ—œ dAŽ wMŁ« vKŽ w½U¦« ¡e−« qL²ý« ULMOÐ ¨ÎUÝ—œ dAŽ WŁöŁ vKŽ ‰Ë_« ¡e−« qL²ý« ªs¹√eł w ¡Uł bË
 ôU−Ë ¨d¦√ t½uM Ê√
] p– ªlÝË√ d¦M« UNOKŽ –uײݫ w²« WŠUL« sJË
] ¨d¦½Ë dFý sOÐ ’uBM« XŽ“uð
Ò
wÐdF«Ë
Ò wMÞu«
Ò ∫UNML ¨UNЗUA  œbFð
] ¨—uBŽ …bŽ
Ò s XHDI ªUNŽuMð
Ò ’uBM« w wŽË— bË ¨VŠ—√ tË«bð
oOLFðË ¨rNO≈ …b¹bł ·—UF WU{≈Ë ¨rN—«b …œU¹“Ë ¨UMzUMÐ√ ”uH½ w WKO³½ rO ”dž UNM bBË ¨w½U½ù«Ë
Ò
ÆwMH«
Ò ‰UL−« fLKð
Ò vKŽ rNð—bI WOLMðË ¨rN²GK rN²³×Ò …œU¹“Ë ¨…UO×UÐ rNð«d³š
©hM«
Ò Íb¹ sOЮ Ê«uMŽ X×ð hMK
Ò r¹bI²« v≈ bÓLŽÔ bI ’uBM« ‰ËUMð w WF³²L«
Ò WO−NMLUÐ
Ò oÒKF²¹ ULOË
¨W³ÝUM t ÊU Ê≈ t²³ÝUM ·dFO ¨tLN u×½ t …¡U{≈Ë ¨tO≈ wIK²L«
Ò UNöš s nb¹ W¾ONð ÊuJ¹ Ê√ `KB¹ ULÐ
ÆtŽb³ ·dF²¹Ë
]
sOFð WuKFLÐ ‰«RK ÂbI¹
Ò ÎU½UOŠ√Ë ¨tðU½uMJ v≈ Ãuu«Ë ¨ÒhM« rN vKŽ ÊuŽ ©qOKײ«Ë WAUML«® wË
ÆWÐUłù«Ë rNH« vKŽ
v?K?Ž V?UD« bŽUð w ªWO?Ò ÝU?Ý_« »«u?Ð_« i?F?Ð r?¹b?Ið ‰öš s Wžö³« ÂuKF »U²J« «c¼ w fÝ
Ò Ô√ bË
ÆUNÐ ŸU²L²Ýô«Ë ¨WOÐœ_«
Ò ’uBM« ‚Ëcð
Ò
¨—u?׳« vKŽ ·d?Ò F²K UIKDM
Î Ó H²Ô«Ë
b?Ò F?¹ ULO ¨©÷ËdF« rKŽ®  UO?Ò ÝU?ÝQÐ W³KD« n¹dF²Ð Òn?B« «c¼ w w Ú
ÆqUJ«Ë d«u« ∫s¹d×Ð vKŽ n¹dF²« dÓB  ²Ô«Ë
Ú
qUJð √b³LРΫc?š√ VUD« UNLÒK?Fð w²« WOdB«Ë
Ò W¹u?
Ò ×?M« bŽ«uI« nOþu²  ¡U− ©W¹u?
Ò GK«  U³¹—b²«® U√Ë
Ò
ÆWOŠ
Ò ’uB½ l qUF²« ‰öš s ¨UNðbŠËË WOÐdF«
Ò WGK« ŸËd
 UEŠöL« iFÐ XF{ËË ¨WLzöL« ’uBM« iFÐ t  dO²š« gOFL« l«u« w ©hOK²«® WOL¼_
Ò «dE½Ë
Î
ÆVUD« UNOŽ«d¹ Ê√ wG³M¹ w²«
 «œb×LÐ
Ò  Ô bI W¹uGK«
VUD« b—Ë ¨WŠd²IL« tðUŽu{u w b¹b−²« bB Ò ŸËdH« q
Ò W¹Už ©dO³F²«® ÊU ULÒË
Ó
ÆUNO WÐU²J« X³KÞ w²« W¹d¦M«
Ò ÊuMHK
WIŠö«  UF³D« w »U²JUÐ qB½ w ªrNðUEŠöË rNz«—PÐ U½ËœËe¹
Ò Ê√ sOLÒ²NL«
Ó = s ułd½ UMÒ½S ¨bFÐË
q
ÆtO≈ u³B½ U v≈
Æ◊«dB« ¡«uÝ v≈ ÍœUN«Ë ou*«
Ò tK«Ë
Ò
ÊuHR*«
Ò
 U‡‡‡¹u‡‡²;«

≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …—U W
u Y
œU√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA l«d« ”—b«

±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO“ s VF …œd ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA fU)« ”—b«

≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Òo(« w WU Æ dL


Ô F
Ú Ó
s vO
Ó ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA ”œU« ”—b«

≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —uM«Ë ÊU IF« ‚U ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA lU« ”—b«

¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dB√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA sU« ”—b«

µ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Á—«d{√Ë 5b« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dA lU« ”—b«

∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ã —U)« w rKF« VKD


Íc« w√ v≈ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF« ”—b«

≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W«u s dA ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF«Ë ÍœU(« ”—b«

∏± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”Ë d v≈ UOM √ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF«Ë w U« ”—b«

π± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …dO_« WKOK« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF«Ë YU« ”—b«

±∞± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOU ‰¬ Õb1 Íd « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF«Ë l«d« ”—b«

±±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ XLB«Ë ÂöJ« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊË dAF«Ë fU)« ”—b«


…—U² W¹u³½
Ò Y¹œUŠ√ ±¥

hM«
Ò Íb¹ 5Ð

W?ÎO]IKÚš
Ó ¨WH Ë√ ¨d¹dIð Ë√ ¨qF Ë√ ¨‰u
s ©¶® w
Ò ³M« v≈ V  ½Ô U? u¼ ∫ÕöDô« w Í
Ó Ò u³M« Y¹b(«
s?Ë ¨ÂUJŠ_« ¡UI²Ý«Ë l?¹dA²« w²O?ŠU½ s .dJ« ʬdI?« bFÐ WO½U¦?« WeM*« w Y¹b?(« wðQ¹ËÆWÎO]IK?Ôš
Ô Â√ X½U
ÆWžö³«Ë WŠUBH« YOŠ

b?
Ë ¨W?³ÞU
»dF« `B√ ©¶® ‰uÝd« Ê_
] ªW?Ô ŠUBH« YOŠ s …Ë—c?
^ « w? `O×B« Y¹b(« wðQ¹Ë
ÆrKJ« l«uł tÔÒK« tJK
Ò

ŸœU t³ŠUË ¨ÊU1ù« i


«u½ s ‚UHM«Ë ¨oUM*« ‰UBš iFÐ ‰ËUM²ð ¨UM¹b¹√ 5Ð w²« ¨Y¹œUŠ_«Ë
Æ—UM« s qHÝ_« „—Úb«
] tPË ¨dHJ« sD³¹Ë ¨ÊU1ù« dNE¹
¨g×H«Ë ¨rNFOÐË ¨—«dŠ_« œU³F²Ý«Ë ¨—bG« ∫q¦ ¨WLOc« ‚öš_« s WKL' i— Y¹œUŠ_« wË
ÆÆÆs¹Ú]b«Ë ¨¡«dA«Ë ¨lO³« ∫UNM ¨ öUF*« iFÐ w UNÐ Èb²N¹ Ï «—UM UNOËÆÆÆÒV«Ë ¨·cI«Ë


…—U² W¹u³½
Ò Y¹œUŠ√
∫—bG« s d¹cײ« w
∫wÝbI« Y¹b׫ w ‰U
©¶®w³M«
Ò sŽ © ® …d¹d¼ wÐ√ sŽ ≠±
¨wÐ vDŽ√ qł—
Ï ∫WUOI« Âu¹ rNLBš U½√ WŁöŁ
Ï ∫≠vUFð≠ tK«
Ò ‰Uò
ÆUÎUð
Ò ÎUO«Ë Ácš√ ∫vu²Ý« vu²ÝU «dOł√
Î dłQ²Ý« qł—Ë ¨tMLŁ qQ «ÎdÒŠ
Ô ŸUÐ qł—Ë ¨—bž rÒŁÔ
©ÒÍ—U ³« Á«Ë—®ÆåÁdł√ tDF¹ rË ¨tM

∫©¶®w?
Ò ³?M« ‰U
∫«uU
© ® f?½√Ë d?Ó L?Ž s?Ð«Ë œuF sЫ sŽ ≠≤
Æ”UM« UNÐ dNA¹ W¹«— ∫¡«u wË ©tOKŽ oH²® Ó bÚžÓ Ác¼ ∫‰UI¹¨WUOI« Âu¹ ¡«u
Ò ÆåÊö …Ô— Ï —œUž q
= Jò
s? …d?] ?*« ¨…d?Ò ?*« v?K?Ž Ò‰«œ r??Ý« ∫…—b?ž
Æ—bG« tÒK« ‰uÝ— ‰U
∫‰U
© ® Í—b «
Ò bOFÝ wÐ√ sŽ ∫Èdš√ W¹«Ë—
ôË ô√ ¨Á—bž —bIÐ t lÔÓdÚ¹Ô WUOI« Âu¹ÆÆÆ ¡«u
Ï —œUž q
= Jò ∫©¶®
Æ”UM« s WU)«
Ò ·öš ∫WUŽ
Ò ©rK Á«Ë—® ÆåWUŽ
Ò dO√ s «—bž
Î rEŽ√
Ô —œUž
∫‰U
©¶® tKÒ« ‰uÝ— Ê]√ © ® ’UF« sÐ ËdLŽ sÐ tKÒ«b³Ž sŽ ≠≥
 U?H? q?
= JÐ U?ÎH?B?Ò²? ∫ÎU?B?U?š ÎU?I?U?M X½U s
Ò NM WÏKÓB
Ú š
Ó tO X½U sË ¨UÎBUš UÎIUM ÊU tO s
] Ô s lЗ√ò
Æ5IUM*«
¨»c Àb]Š «–≈Ë ¨ ÊUš sL²Ôz« «–≈ ∫UNŽb¹ v²ÒŠ ‚UHM« s WÏKBš tO
ÃdšË ¨tO≈ bIM¹ rË ¨]o(« lœ ∫d− ©ÊU OA« Á«Ë—® Æåd−
Ó Ó r Uš «–≈Ë ¨—bž b¼UŽ «–≈Ë
‰u??I? «Ë ¨W?ЖU?J?« ÊU?1_U?Ð t?M?Ž
Æ»–UJ«

∫s¹Úb«Ë
] ¡«dA«Ë lO³« w
tÒK« rŠ—ò ∫ ©¶® tK« ‰uÝ— ‰U
© ® tÒK« b³Ž sÐ dÐUł sŽ ≠±
ÆöNÝ
Î ∫U×LÝ
Î ∫W¹«Ë— wË ÆåvC²« «–≈Ë ¨ Èd²ý« «–≈ U×LÝ
Î ¨ŸUÐ «–≈ U×
Î LÚÝ
Æs¹b« VKÞ ∫vC²
«
Ó öł—
Î
Æs¹b« Èœ√
Ò ∫vC
©ÒÍ—U ³« Á«Ë—® ÆvC
«–≈Ë
ÆÂUFD« s WuJ« ∫…dÓ³Ú
Ô ¨ÂUFÞ
Ì …dÓ³Ú
Ô vKŽ d
] ©¶® tÒK« ‰uÝ— Ê√ò
] © ® …d¹d¼ wÐ√ sŽ ≠≤
V?
Ó ŠU? U?¹ «c?¼ U ∫‰UI ¨Îö?K?Ð t?F?ÐU? √ X?U?M? ¨U?N?O Áb¹ qšœQ
‚u t²KFł ö√ ∫‰U¨ tÒK« ‰uÝ— U¹ ¡UL «
Ô t²ÐU √ ∫ ‰U °øÂUFD«
Æt²IOIŠ dOž vKŽ ¡wA« dNþ√ ∫gž
] ©rK Á«Ë—® ÆåwM
Ò fOK gž
] s °ø”UM« Á«d¹ v²Š Ò ÂUFD«


∫‰u?I?¹ ©¶® t?ÒK?« ‰u?Ý— X?F?LÝ ∫ ‰U
© ® …d?¹d?¼ w?Ð√ sŽ ≠≥
Æ…œU¹e«Ë ¡ULM« ∫W d³« ©Í—U ³«
Ò Á«Ë— ®ÆåWd³K WÏIÓ×
Ó LÚÓ ¨WFK K WÏIÓHÓMÚÓ nK׫ò
Ô
¡U?O?ý_« d?¹b?I?ð w? «Ëb?¹«eð ∫«u?A?łU?M?ð ©tOKŽ oH²Ò ® Æå«uAłUMð ôò ∫‰U
©¶® w
Ò ³M« sŽ © ® dLŽ sЫ sŽ ≠¥
ÆUN¹u9Ë
Î ¡«dž≈
¨”UM« s¹«b¹ qł— ÊUò ∫©¶®‰U
∫‰U
© ® …d¹d¼ wÐ√ sŽ ≠µ
ÆUHŽË vCž√ ∫“ËU& “ËU?−²¹ Ê√ tK«
Ò ]q?F ¨tMŽ “ËU−² «d F?ÚÔ X?Oð√ «–≈ ∫ÁU²H ‰uI¹ ÊUJ
Î
©tOKŽ oH²Ò ®ÆåtMŽ “ËU−² tÒK« wIK ¨UMŽ
Ò
Æ¡Uu« bŽu qOłQð ∫qD w?
= ?M? G?« q?
Ô ÚD??Óò ∫‰U?
©¶® w?
Ò ?³? M?« Ê√
] © ® …d??¹d??¼ w?Ð√ s?ŽË ≠∂
©tOKŽ oH²Ò ® åÆÆÆrÏKÚþÔ

∫WKUFL« s Š vKŽ Y׫ w


‰uÝ— ]Ê√ tðd³š√ © ® WAzUŽ ]Ê√ ò © ®dOÐe« sÐ …ËdŽ sŽ ≠±
tdð s
Ú Ó tK«
Ò bMŽ WeM ”UM« dý
] Ê≈
] ¨ WAzUŽ
Ô ÚÍ√∫UN ‰U ©¶® tK«
Ò
ÆtKF Ë√ tu
s lOMA« `O³I« ∫tA×Ô ©ÒÍ—U ³« Á«Ë—®ÆåtA×
Ú Ô ¡UI
Ó Òð« ”UM« ©tŽÓÓœË Ë√®
s? ÊË—bð√ò ∫ ©¶® tÒK?« ‰uÝ— ‰U
∫‰U
© ® …d?¹d¼ wÐ√ sŽ ≠≤
w?? V?žd?¹Ë ¨t?Ð l?H?²?M?¹ U? Òq?? ∫ŸU?²? ∫‰U?I? ÆŸU?² ôË t? r?
ÆXO³« ÀUŁ√Ë ÂUFDU tzUM²
«
Ó ¼—œ ô s? U?M?O? f?K?H?L?« ∫«u?U øfKHL?
Ô «
Ì
wðQ¹Ë ¨ÂUO Ë …U“Ë Ì…ö?BÐ WUOI« Âu?
Ó ¹ wðQ¹ s w²ÒÔ√ s f?
Ô KHL«
¨«c??¼ Âœ
Ó p?ÓH??ÝË ¨«c??¼ ‰U? q?√Ë ¨«c?¼ ·Óc??Ë ¨«c??¼ r?²?ý b?Ë
Ú OÓMÓ ÊS ¨tðUM Š s «c¼Ë ¨tðUM Š s «c¼ vDFOÔ ¨«c¼ »d{Ë
X
¨tOKŽ X
Ú Š
Ó dDÔÓ ¨r?¼U¹UDš s cšÔ√ t?OKŽ U wCI¹
Ó ÚÊ√ q³ t?ÔðUM Š
Ô
©rK Á«Ë—®Æå—UM« w Õ
Ó dÞÔ r]ŁÔ

¥
∫qOKײ«Ë WAUM*«

ÆU¼d –
Ô Ó√ ¨‚UHM« ‰UBš s U¼bŽ
] VU¦
Ó lЗ√
Ó ©¶® ‰uÝd« d – ±
∫wðQ¹ U2Ò ÂöÝù« n
u UL ¨s¹Úb«
] ÂUJŠQÐ oÒKF²ð —u√ v≈ Y¹œUŠ_«  bý—√ ≤
ø s¹ÚœÓ s tOKŽ U ¡«œ√ w wMG«
Ò WKÞU2 √
ødFÚÔ*« s¹b*«Ó »
øs¹Úb«
] VKÞ »uKÝ√ Ã
∫wðQ¹ U* WNÐUA*« ‰U(« vKŽ qL²A¹ Íc« Y¹b(« sOŽ√
Ò ≥
ÆtKHÝ√ w W¾¹œd«
Ó WŽUC³«
Ó wH ¹Ë ¨”UM« U¼«d¹ w ‚ËbMB« vKŽ√ w …bO'«
Ò WŽUC³« lC¹  «Ë«dC
Ú š
Ó lzUÐ √
vKŽ√ ÌdFÝ ÷dFÐ d?Ô š¬ ÂuI¹Ë ¨«dFÝ
Î Ô÷dFO ¨Ìd?²A tÒ½√ rNM b?
Ô Š«u?« rŽe¹ ¨5FzU³« s W³BŽ »
Æ¡«dA« w rN ¡«dž≈Ë
Î ¨”UMK ÎUŽUI¹≈¨«cJ¼ËÆÆÆ ¨tM
Æ—UM¹œ w
Ú ÓHQÐ ‚uK Êu¹œ tOKŽË ¨—UM¹œ n√ Ád−² w tF dłUð Ã
5LO« WÝ«b
ÔqG²¹ ¨sL]¦« w s
Ï ³ÚÓž UNO Ë√ ¨UN²OŠö …bÒÔ XN²½« …bÝU Ë√ W¾¹œ— WŽUCÐ VŠU œ
Æt²FKÝ Z¹Ëd² ”UM« bMŽ
Æ‚«uÝ_« w W{ËdF ÌWO öN²Ý«
Ò œ«u
ÓÒ s  UMOŽ
Ò h×HÐ ÂuI¹ s¹uL²« …—«“Ë g²H
Ò ‡¼
∫W×O×B« WÐUłù« —U²š√ ¥
∫s ÊUÐuKD W¹—U−²«
Ò  U
öF« w dOO²«Ë WuN«
ÆdFUÐ rÒJײ*« tÒ½_ ªlzU³« √
ÆsL¦« iOH ð Ϋb¼Uł ‰ËU×¹ tÒ½_ ªÍd²A*« »
ÆÍd²A*«Ë lzU³« Ã
Âu¹ ‰Ułd« s  U¾ ÀöŁ vË_« WŽuL:« s ‰Ë_« Y¹b(« w ≠qłË
] ÒeŽ ≠tÒK« WLU 
∫vKŽ ‰b
^ Óð WUOI«
ÆrNM q
> ÂdÚł
Ô rOEŽ √
ÆrNFOM q¦ w Ÿu
u« s d¹cײ« w W³žd« »
Æ» ´ √ Ã
µ
∫UNÐ œ«d¹Ô å¡UL« t²ÐU√ò …—U³Ž w ¡UL«
ÆdD*« √
Æ…œËd³« »
Æd – U2Ò ¡wý
Ó ô Ã
∫‡ V¹dIK …—Uýù« rÝ« ©¶® ‰uÝd« qLF²Ý« å tðUMŠ s «c¼Ë ¨tðUMŠ s «c¼ vDFO ò
ÆWF
«Ë UNÒ½Q Ë ¨q¹uN²« w ÔmKÐ√ p–Ë ¨…—uB« —UCײݫ √
ÆÎU½UOŠ√ rÒKF*« qFH¹ UL ¨s¹d{U(« vKŽ dÒýR¹Ë ¨p– qFH¹ ‰uÝd« ÊUJ ¨WK¦_« »dÚ{
Ó »
Æ©p–® vMF0 …—Uý≈ rÝ« ©«c¼® Ã
∫]Ê√ vKŽ Wôœ p– wË åUÒM fOK UMÒAž s ò ∫qI¹ rË åwÒM fOK ]gž sò∫©¶® ‰U

ÆtM¹œ dOž vKŽ Â√ tM¹œ vKŽ «u½U √ Ï ¡«uÝ o


 KÚÓ)« s «bŠ√
Î ÒgG¹ ô rK*« √
ÆvMF*« w ‚d ö ¨©UÒM® vMF0 ©wÒMË® UMÒAž vMF0 gž
] »
ÆÁdOžË lO³« qLAO ©UMÒAž® U√Ë
Ò ¨jI lO³« w ©gž®
] Ã
∫5²Oðü« 5ð—U³F« Õdý√ µ
Æå—bž rÒÔŁ ¨wÐ vDŽ√ qł— ò √
Æåd− rUš «–≈Ë ò »
∫wðQ¹ U2Ò ö qKŽ√
Ò ∂
ÆåÊö
Ì …Ô—ÓbÚžÓ Ác¼ò ∫‰UI¹Ë ¨WUOI« Âu¹ ¡«u
Ï —œUGK lÔÓdÚ¹Ô √
»«uł vKŽ fKH*«Ô ÂuNH sŽ «uK¾Ý b
Ë ≠Âö« tOKŽ ≠ ‰uÝd« bMŽ «u½U s¹c« 5³ÞU<« ŸULł≈ »
ÆåŸU² ôË t r¼—œ
Ó ô s UMO fKH
Ô Ô*« ò bŠ«Ë
ÆåtA×Ô ¡UIÒð« ”UM« t dð s tÒK« bMŽ WeM ”UM« dý
Ò ò Ã
ÆåWUŽ
Ò dO√ s Ϋ—bž rEŽ√ —œUž ôò œ
ÆdF*« s¹b*« sŽ .dJ« `L« sz«b« “ËU−²¹ ‡¼

∫WOðü« hzUB)« s Y¹œUŠ_« w  œ—Ë w²« hzUB)« s lЗ√ vKŽ q¦√Ô ∑


Æ…dO¦J« w½UF*UÐ wðQ¹  ULKJ« s qOKIÐ uN ª“U−¹ù« √
ÆqO¦L²« »
Æ5dÞ 5Ð WKÐUI*« sŠ Ã

Æ vMF*« »UŠ vKŽ wðQ¹ ô Íc« l−« «b ²Ý« œ
ÆåfOÞu« wLŠò ∫tuI WGK« w …b¹b'« w½UF*« —UJ²Ð« ‡¼
ÆÆÆo¹uA²K wBBI«
Ò »uKÝ_« Âb ²¹ Ë√ ¨Îô«RÝ ÕdD¹ ÊQ ¨ÌWOLOKFð
Ò VOUÝ√
Ó ŸU³ð«Ò Ë
ƉU¦_« —«b —Ëbð Y¹œUŠ_« iFÐ “
Æp– d_« wC²I¹ UL¦OŠ qOBH²« Õ
Æ—«u(« «b ²Ý« ◊

Áb¹ qšœQ ¨ÂUFÞ …dÓ³ÚÔ vKŽ ©¶® tÒK« ‰uÝ— dò


] ∫wðQ¹ ULO WOzUA½ù«
Ò qL'« s W¹d³)«
Ò qL'« eO
Ò √Ô ∏
∫‰U
¨tÒK« ‰uÝ— U¹ ¡UL« t²ÐU√ ∫‰U
°øÂUFD« VŠU U¹ «c¼ U ∫‰UI ¨ÎöKÐ tFÐU√ XUM ¨UNO
Æå wÒM fOK ]gž s °ø”UM« Á«d¹ vÒ²Š ÂUFD« ‚u t²KFł ö√
«–≈ ÎU×LÝ öł— tÒK« rŠ—ò ∫©¶® tK«
Ò Ô‰u?Ý— ‰U
∫ 5Oðü« 5«R« sŽ VOł√Ë ¨wðü« Y¹b(« √d
√ π
Æå vC
«–≈Ë ò∫ W¹«Ë— wË ÆåvC²
« «–≈Ë ¨Èd²ý« «–≈ ÎU×LÝ ¨ŸUÐ
∫ Y¹b(« s Ãd ²Ý√
Ô √
ÆWOzUŽ
Ò œÔ WKLł
ÆU
U³Þ
Î
øY¹b(« w ©ÎU×LÝ® WEH ≠Âö« tOKŽ≠ Ô‰uÝd« —d
] «–U* »
ƨå—bž r]ÔŁ wÐ vDŽ√ò ∫©¶® tu
w ·Ëc;« —b

= √Ô ±∞
ÆåtðUMŠ XOMò∫Âö« tOKŽ tu
w d¹uB²« ‰ULł sOÐ√
Ò ±±

Wžö³«
ÍuGK« “U−L«
bBI¹ ôË UEH ÊU½ù« Âb ²¹ U ΫdO¦J ¨WMOF
Ò W
öF wIOI(« ÁUMF dOž w Âb
Ú ²Ý«
Ô kH ÍuGK«
^ “U
Ô −*«Ó
Ác?N ¨tHOÐ ¡«bŽ_« v?KŽ dJ¹ Ϋb?Ý√ X¹√— ∫ö¦ bŠ√ ‰U
«–S ¨ÎU?HK² d?Ó š¬ v?MF bBI¹ qÐ ¨wIOI(« ÁUMF
ª©tHOЮ p– vKŽ qOb«Ë ¨tdF½ Íc« wIOI(« bÝ_« fO u¼ WKL'« w —u c*«
Ó bÝ_«
Ó Ê√ vKŽ ‰bð WKL'«
ÆbÝ_UÐ t³A
] ¹Ô ŸU−ý Ïqł— bÝ_UÐ œuBI*« U/≈Ë ¨ÎUHOÝ qL×¹ ô wIOI(« bÝ_U

Ê√ s? l?M? Íc?« q?Ob« wL½Ë ¨qłd« tÐ œuBI*« ¨ÎU?¹uG Ϋ“U?−? ¨W?K?L'« Ác¼ w ¨åbÝ_«ò wLM
ÆWM¹d
©tHOЮ UM¼ u¼Ë ¨ÎUOIOIŠ vMF*« ÊuJ¹
bB
wEH “U− UM¼ VAFU ¨ÎU³AŽ ô ΫdD dD9 ¡ULU ¨ÎU³AŽ ¡UL«  dD√∫‰uI½ UbMŽ pc Ë
Æ«cJ¼Ë dD*« tÐ

V¹—bð
∫wðQ¹ ULO jš t²% Íc« ÍuGK« “U:« s œuBI*« `{Ë√

©w½«ËdOI« s(« uÐ√ ÍdB(«® Áb?? ? ? ?L? ? ? ?G? ? ? ?¹Ô ÎU?? ? ? ?ÝU?? ? ? ?F? ? ? ?Ô½ ÊQ?? ? ? Ë ÎU?? ? H? ? O? ? Ý t?? ?²? ? K? ? I? ? s?? ? u?? ?C? ? M? ? ¹ ≠±
ÆrMG« s ÎUÝ√— ÊËdAŽ ÍbMŽ ≠≤
ÆëdF*«Ë ¡«dÝù« Èd cÐ ‰UH²Šô« WÝ—b*«  —d
≠≥
©qBM
w “® ÕU?? ? ?³? ? ? B? ? ? « p?? ? ×? ? ?{ U?? ? * U?? ? ¼ô u?? ? X?? ?K? ? I? ? ÕU?? ³? ?B? ?« p?? ×? ?{ ≠¥
ÆUNðu bFÐ ÷—_« tÒK« wO×¹ ≠µ
ÆÊu¹b« w ‰uJ« ‚dž ≠∂

ÍuG
Ò V¹—bð
¨tDF¹ r ¨vDŽ√¨UNŽb¹ ¨‰U
∫wðQ¹ ULO iFÐ w UNCFÐ  «u_« dŁ√ `{Ë√
Ò
Æ—UM« ¨ÂUO ¨¡ULÝ


hOK²«

wM¹b« `U²« s —u


∫rOd²«Ë ¡öù« ÂUJŠ√Ë WGK« bŽ«u ÎUOŽ«d ¨YK¦«
Ô v≈ wðü« hM«
] h)√
ÂU
√ Ê√ WËb« ÊËRý s tKLŽ U ‰Ë√ s ÊU ¨dO³ œbŽ œuNO« s UNOË ¨WM¹b*« v≈ ©¶® ‰uÝd« dłU¼ U*
vKŽ …bŠ«Ë «Îb¹ 5LK*« l Êu½uJ¹Ë ¨rNMŽ È–_« lbÐ WËb« tO Âe²KðË ¨r¼bzUIŽ tO Âd²% PÎ
U¦O rNMOÐË tMOÐ
ÆWOöÝù« …—UC×K vË_« —Ëc³« w wM¹b« `U²« ∆œU³ ©¶® tKÒ« ‰uÝ— pcÐ o³D Æ¡uÐ WM¹b*« bBI¹ s
Ær¼U¹«b¼ rNM q³I²¹Ë ¨U¹«bN« rN¹bN¹Ë ¨Ád³Ð r¼b¼UF²¹ ÊUJ ¨»U²J« q¼√ s Ê«dOł ‰uÝdK ÊU Ë
tU
U2 ÊU Ë ¨rN²bšË rN²UO{ vKŽ tHMÐ ÂU
Ë ¨b−*« w tÒK« ‰uÝ— rNe½√ WA³(« È—UB½ bË ¡Uł U*Ë
ÆåwHMÐ rNd √
Ó Ê√ VŠQ¨5dJ
^ UMÐU×_ «u½U rN½≈ò ∫c¾u¹
V½Uł w ÊuKB
Ò ¹Ô «u?½U?J ¨tO rNðö WU
SÐ rN `LÝË ¨b−*« w rNe½Q ¨Ê«d−
Ú ½Ó bË
Ô …d
Î Á¡UłË
¨r?N?M?¹œ s?Ž ŸUb« w ‰uÝd« «uA
UM¹Ô Ê√ «Ëœ«—√ U*Ë Æd?Ó š¬ V½Uł w ÊuÒK?B?¹ ÊuLK*«Ë tK«
Ò Ô‰u?Ý—Ë ¨tM
Ó ³
Ó ÆoKš W?ŠULÝË »œ√Ë
t?M q³
Ë Æt²¹b¼ f?
uI*« s ‰uÝd« q? Ì ÌodÐ p– ^q? ¨r?NœUłË ¨rNO≈ lL²Ý«
s?Ë ÆWKOK
Ϋd?Ný√ ô≈ dLF
] ¹Ô r? Íc«¨r?
Ó O?¼«d?Ð≈ t  bËË ¨ ©¶® tK« ‰uÝ— UNłËe?
Ò ðË ¨tO≈ UNKÝ—√ W?Î ¹—Uł
Æå«dNË
Î ÎU³½ rNO rJ ÊS
Ò ¨Î«dOš j³IUÐ «uu²Ý«ò ∫5LKLK ÁU¹UË
UMÐ «–S ÆÁbFÐ s ÁƒUHKš —UÝ WFOd« WO½U½ù« WŽeM« Í– wM¹b« t×Uð w .dJ« ‰uÝd« Íb¼ vKŽË
Ê√ v?ÐQO ¨Èd³J« ”bI« WOM w u¼Ë dBF« …ö
Ô 5%Ë
Ô ¨”bI*« XOÐ qšb¹ 5Š »UD)« sÐ
Ó dLŽ
Ó b$
…√d«
Ï tO≈ XJý b
Ë Áb$Ë °Î«b− U¼–U ð«Ë ¨UNÐ W³UDLK WF¹—–
Î ÁbFÐ s ÊuLK*« U¼c ²¹ öO UNO wKB
Ó ¹Ô
¨p– sŽ ΫdLŽ ‰QO ¨UNMŽ U¼
Î dÚÓ b−*« w U¼—«œ Óq?šœ√ b
’UF« sÐ
Ó ËdLŽ Ê√ dB ÊUJÝ s WO×O
Ï
Ô O?C?¹ b−*« `³√˨«Ëd¦ 5LK*« Ê√ ÁÔdÔ³? O
Ëd?L?Ž U?NOKŽ ÷dŽ b
Ë ¨…√d*« Ác¼ —«œ Á—«uł wË ¨rNÐ o?
WLO
l{ËË ¨b−*« w UNUšœ≈Ë ¨U¼—«œ Âb¼ v≈ ΫdLŽ lœ U2 ¨ ÷
Ó dÚðÓ rK ¨sL¦« w mUÐË ¨U¼—«œ sLŁ
vKŽ ËdLŽ UNO —ÔcÓFÚ¹Ô WUŠ w¼Ë ¨…d{U(« UMMO½«u
t×O³ð U2 «c¼ Ê√ lËÆ ¡Uý v² ÁcšQð ‰U*« XOÐ w —«b«
U¼—«œ WO×O*« …√d*« v≈ bOF¹Ë ¨b−*« s b¹b'« ¡UM³« ÂbN¹ Ê√ ΫdLŽ d√Ë ¨p– ÷
Ó dÚ¹Ó r dÓLÓŽÔ ÊS ¨lM U
°X½U UL
»Ëd?{ s? b?NA½ UMÐ «–S ¨UNzœU³0 UMð—UCŠ t²]K?þ√ Íc« l?
Ó L²:«  œUÝ w²« W×U²*«
Ô ÕËd?
Ô « w¼ Ác¼
°Y¹b(« dBF« w v²Š —uBF« a¹—Uð w ÎöO¦ t b& ô U wM¹b« `U²«

π
s¹b« ‰Uł— ÊU Ë ¨…bU)« UMð—UCŠ qþ w fzUMJ« —ËU&
Ô błU*« X½U ÚÊ√ wM¹b« `U²« d¼UE sL
w? W?Ëb?« qšb²ð ô ¨WO
Ò ÓM?J?«Ë W?OM¹b« rN½ËRý =q? w? r¼U¹UŽ— vKŽ ÓW?U²« ÓW?DK« Êu?
Ú DF
Ó ¹Ô f?zU?MJ« w
ÊU bI ÆiFÐ s rNCFÐ nBMðË ¨rN³¼«c 5Ð WOö)« q UA*« qŠ w qšb²ð X½U WËb« ÒÊ≈ qÐ ¨p–
Êu?LK*« œ— ] dB
Ô X×²Ô «–≈ v?²?Š¨r?N?zUM rN½u³K¹Ë ¨ÂËd« bNŽ w dB ◊U³
√ ÊËbNDC¹ ÊuO½UJK*«
`?²?H« q³
rNÐ ÁuKF U2 ÎU?U?I?²?½« 5?O½UJK*« vKŽ p– bFÐ ◊U³
_« ‰ËUDðË r¼uHB½√Ë ¨rNzUM ◊U³
_« v≈
v≈ U¼œ—Ë
Ò ¨dB0 j³I« UNOKŽ vu²Ý« w²« fzUMJ« œ«œd²ÝUÐ dQ ¨bOýd« ÊË—U¼ v≈ p– «uÚÓJA ¨wÐdF«
Æ5O½UJK*« „d¹dDÐ p– w tFł«— Ê√ bFÐ 5O½UJK*«
dFý bI ¨ p– w WËb« qšbð ÊËœ r¼U¹UŽ— vKŽ rN²DKÝ ¡UIÐ≈Ë ¨rNÝuIÞ w s¹b« ‰Uł— W¹dŠ U√
v?M¹ ô UM Ϋb?Š√ q?F?Ë ÆÂËd?« r?J?Š w? UNCF³Ð «ËdFA¹ rU p– w W¹d(UÐ œö³« ÊUJÝ s ÊuO×O*«
bI ¨tK ‚dA« w WO –uŁ—_« WO d¹dD³« dI
Ò WOMODMDI« vKŽ vu²Ý« 5Š #UH« bL× ÊUDK« n
u
¨r??N??zU?M? Ë ¨r?¼b?zU?I?ŽË ¨r?N?Š«Ë—√Ë ¨r?N?«u?√ v??K?Ž ≠È—U?B?½ r?N?K? Ë ≠U?N?½U?J?Ý 5?Q?ð c?¾?u?¹ s?K?Ž√
5?Ð l?I?ð w?²?«  U?u?B?)« w? q?B?H?«Ë l?¹d?A?²?« W?D?K?Ý r?¼¡U݃— `M˨W¹bM'« s r¼UHŽ√˨rN½U³KË
w tÐ ÊuKUF¹ «u½U U 5Ð «dO³
Î ÎU
d WOMODMDI« ÊUJÝ p– w È√d °UNO WËb« Óqšb²ð Ê√ ÊËœ ¨r¼U¹UŽ—
ÊuKCH¹Ë ¨WO³¼c*«  Uö)« w ÊuKšb²¹ ÊuOD½eO³« ÊU –≈ ¨rN #UH« ÊUDK« WKUF 5ÐË 5OD½eO³« bNŽ
`?U??²?« «cN rNÝuH½ XŠdA½«Ë ¨b¹b'« rJ(« v≈ «uŠUð—U ¨Èdš_« fzUMJ« ŸU³ð√ vKŽ rN²OM ŸU³ð√
ÊUDK« s wDŽ√ U0 ÂËd« „d¹dDÐ ÊU v²Š ¨q³
s 5L U(« rN²K ¡UMÐ√ s ÎöO¦ t «ËbNF¹ r Íc« wM¹b«
¨qFHUÐ ÊuKI² r¼Ë ¨WMÝ W¾LLš u×½ ‰UŠ dO Ð 5F²L² t²ŽULłË u¼ qþË ¨WuJŠ jÝË WuJ×Ð t³ý√
¨a¹—U²« w t qO¦ ô Íc« ¨wM¹b« `U²« «c¼ Ê√ nÝR*« sË ÆÎôU ôË Î«bMł rNöI²Ý« r¼U{UI²¹ ôË
ôöG²Ý«
Î ¨d{U(« ÊdI« lKDË ¨w{U*« ÊdI« dš«Ë√ w ¨ÊuOÐdG« UNKG²Ý« w²« WO³Mł_«  «“UO²ô« √b³ ÊU
Æœö³« w WOMÞu« …œUO« d¼UE vKŽ ¡UCIK U¾OÝ
Î
©W¹—uÝØwŽU³« vHDB∫UMð—UCŠ lz«Ë— s®

◊U‡‡A½
Y¹b×K n¹dFð sŽ Y×Ð√ ¨wÝb

Ò Y¹bŠ WIÐU« Y¹œUŠ_« s vË_«WŽuL:« w ‰Ë_« Y¹b(«


Y?¹b?(« 5?ÐË t?M?O?ÐË ¨W?N?ł s .dJ« ʬdI« 5ÐË tMOÐ ‚ËdH« ·d?Ò F?ð√Ë ¨t?²?O?Lð V³Ý sŽË ¨wÝbI«
ÆÈdš√ WNł s Íu³M«
Ò
±∞
™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √d√

©ÂUL½
Ò W³Oš ®
v≈ w
Ò uKÔ
] « ÂUL]¼Ó sÐ tKÒ« b³FÐ ‘
Ì «Ë vý
Ó ËÓ ∫‰U
¨tLÒŽ sŽ sLŠd« b³Ž U½d³š√ ∫‰U
∫b¹—œ sÐ dJÐ uÐ√ UMŁbÒŠ
 œÚ√ÔË ¨tÐ w?
qš Ó ðQÔ ¨ÂULÒ¼ sЫ v?≈ œU¹“ YF³ ÆrF?½ ∫‰U
øtMOÐË p?MOÐ lLÓł
Ú √Ó√Ó ∫‰U?I ¨„U−¼ t½Ò≈ ∫t ‰U?I ¨œU¹“
pc X½√ ôË ¨XKF U °tKÒ« p×K√ ¨ö
Ò Ó ∫‰UI ¨wMðu−¼ p½Ò√ wMGKÐ ¨ÂULÒ¼ sÐ U¹ ∫œU¹“ ‰UI ¨UβOÐ qłd«
∫‰UI qłd« vKŽ q³
√ rÒŁ ¨WÎNOÚMÓ¼Ô ÂULÒ¼ s
Ô Ð« ‚dÓÞ
Ú QÓ ¨qłd« Ãdš√Ë ¨w½d³š√ qłd« «c¼ Ê]≈ ∫‰UI ¨ q¼QÐ
r??K?ÚŽ ö?Ð ô
Î u?
Ú
Ó X?
Ó ?K?
U?≈Ë
] X?Ó M?Ú ? ?
Ô Ó U??O? U?š p?²?ÔM?Ú ?L?
Ó ?²?ÓÚz« U??≈
] σd?« X?
Ó ?½√Ë
r?? ?Łù«Ë
Ú W?? ?½U?? ?O? ? )«
 s?
Ó ? ?O?Ú ? ÐÓ ÌW?? ?e?? ?M? ? 0 U??M? M?O?Ð ÊU?
Ó ? Íc?« d??_« s? X?
Ó ?ÐÚÔQ?
ÆtM q³ÓIÚ¹Ó rË ¨wý«u«
Ó Ó −ŽÚQ
vB
ÚÓ√Ë ¨tЫu−Ð œU¹“ V Ô

à wUI« wKŽ wÐ_ wU_«

±±
dO¼“ sÐ VF
…œdÐ ±µ

hM«
Ò Íb¹ 5Ð

¨v?LKÚÝ
Ô w?Ð√ s?Ð dO¼“ sÐ V?
Ô F? o?K?D?½«¨ Âö?Ýù« v?≈ uŽb¹ cš√Ë ≠Âö« tOKŽ≠ Ô‰u?Ýd?« YFÐÔ U?bMŽ
¨W?M¹b*« v≈ o¹dD« w ¡U
Ï u¼Ë¨ å·«e?Ò F« ‚
Ó dÐ√ò
Ô UGKÐ v²?Ò Š ¨b¹b'« s¹b« «c¼ d?Ó √ ÊUFKD²¹ ¨dOÚ−
Ó ÐÔ Áuš√Ë
t?OKŽ ≠ ‰uÝd« vKŽ d?Ï O−Ð Âb?
Ó I ¨p ‰uI¹ U d?Ú E?½«Ë ¨UM¼ U¼ p r?
Ï OI U½Q¨ qłd«
Ó o?
Ó « ∫dO−³ V?
Ï F ‰UI
≠Âö« tOKŽ ≠‰uÝd«
Ó U−N ¨ÂöÝù« w t²³ž— vKŽ Âb½
Ó ÊU Ë ¨U³F
Î p– mK³ ÆrKÝ√Ë ¨tM lL ≠Âö«
Æd³)«
Ó ÁdÔ³ ¹ tO≈ dO−
Ï ÐÔ V²J Ætœ
Ó —ÓbÓ¼√
Ú ≠Âö« tOKŽ≠ Ó‰u?Ýd« p– mKÐ ULK ¨5LK*« ÷«dŽ√ s ‰U½Ë
¨ÂöÝù« vKŽ tF¹U³¹Ë
Ó ≠Âö« tOKŽ≠ ‰uÝd« v≈ wðQ¹
Ó Ê√ Ú ÁdQ¹
Ô tOš√ v≈ dO−
Ï ÐÔ V² ¨WJ
Ò ÊuLK*« `²
Ó UbMŽË
«c?¼ ¨tK« ‰uÝ— U¹ ∫‰UI ¨t²ULFÐ UL
Î Ò¦?K ÊU Ë ¨X³Š
Ô —Ó U0 Ô÷—_« t?OKŽ X
U{ Ê√ bFÐ ‰uÝd« vKŽ q³
Q
Ó

pÐ czUF« ÊUJ
Ô «c¼∫‰U
˨ tNłË sŽ VF
Ï dÓ
Ó ×
Ó Ó ¨Áb¹
Ó ≠Âö« tOKŽ≠ j³ ¨ÂöÝù« vKŽ pF¹U³¹ qł—
Ï
VŠ√Ë
] ¨tÐ Óp?²?H«  œ«—√Ë ¨tM ÊU U* ªt XEKž√Ë ¨—U?
Ô B½_« t²LN?] −² ¨dO¼“ sÐ
Ô V?
Ô F U½√ ¨tK«
Ò Ó‰uÝ— U¹
¨…œdÐ
Î Ô‰u?Ýd?« ÁU??J? ¨ …b?OBI« Ác¼ bA½Q ¨tMQ?
Ò ≠Âö??« t?OKŽ≠ ‰uÝd« tMÓR?
Ò ¹Ë ¨r?
Ó K?¹ Ê√ ÊËdłUN*«
Æ©…œd³«® …bOBI«
Ô Ác¼ XOL=
Ô
U?N?×?²?²?« b?
Ë ¨Âö?Ýù«Ë W?OK¼U'« w «uýUŽ s¹c« ¡«dFA« r¼Ë ¨5dC
Ú
Ó Ô*« d?F?ý s? …bOBI« Ác¼Ë
vKŽ ¡Uł rŁ ¨WÐu³;« v≈ t²KLŠ w²« W
UM«
Ò sŽ Àb%
Ò r?
Ò Ł ¨WOK¼U'« ¡«dFý …œUŽ vKŽ ÎU¹dł ¨‰eGUÐ dŽUA«
Ô
t?u?š d?Nþ√ Ê√ bFÐ ¨ tHDF²Ý«Ë ¨.dJ« ‰uÝd« v?≈ —c²ŽU ¨tðb?
Ó O?B
tKł√ s ‰U
Íc« fOzd« ÷dG«
ÆtöÝ≈ w «u³ž— s¹c« s¹dłUN*« Õb rŁ
Ò ¨≠Âö« tOKŽ ≠Ó‰uÝd« ÕbË ¨tŽełË
s?Ð d?O?¼“ rOJ(« wK¼U'« dŽUA« sЫ u¼Ë ¨ÂöÝù«Ë WOK¼U'« bNý ¨ÂÏd?ÓC
Ú
Ó Ô d?Ï ŽUý ¨dO¼“ sÐ VF Ë
Æ…d−NK 5LšË XÝ
> WMÝ wu
Ò ðÔ ¨vLKÝ wÐ√

±≤
dO¼“ sÐ VF
…œdÐ

Æ bF²Ð«Ë X
—U ∫X½UÐ Ô‰u?? ³? ?J? ? e?Ó ? −? ?¹Ô r?? U?? ¼d?? Ł≈ r?
Ï ? O?Ò ? ²? ? Ô‰u?³?² Âu?
Ó O?« w?³?K?I? œU?
Ô F?Ý X?½U?Ð ≠±
Æ—Ub«Ë „öNUÐ »UB ∫‰u³²
ÆUNÐ oÒKF ¨UN qc Ò ∫rO² Ò ‰u?×?J ·dÚ]D?« Ôi?OCž ^s?ž√ ô≈ «u??K?Š— Ú–≈ 5??³?« Ó…«b?ž œU?
Ô ?F? Ý U?Ë ≠≤
ÆQUJ¹ rË ¨¡«eł qM¹ r ∫e−¹ r
ÆbÒOI ∫‰u³J
Ó ?
v??J? ²? A?¹Ô ô
Ô‰u??Þ ôË U??N? M? d?Ï ?B? …d?
Î ? Ðb?? ¡«e?
Ô ? −? Ž W?Î ? K? ?³? I? ¡U?
Ô ? H? O? ¼ ≠≥
ÆWÒMž tðu w w³þ ∫Òsž√
Æ …dU)« WIO
— ¨sD³« …dU{∫¡UHO¼
Ô‰u?? ?K? ? F? ? Õ«d?? ?U?? ?Ð Ïq?? N?Ó ? ?ÚM?? ? t?? ]½Q?? ? XL²Ð« «–≈ rÌKþ
Ó Í– ÷
Ó —«uŽ uK& ≠¥
Æe−F«
Ô …dO³ ∫¡«e−Ž
ÆdNEðË ¨nAJð ∫uK&
ÆW{—UŽ U¼œdH ¨ÊUMÝ√ ∫÷—«uŽ
Ô‰u?³?I? `?
Ó B?M« Ê«
Ò u?
Ó Ó Ë√
Ú  b?
Ú ŽË U? X?
Ú ?
b? U?N?½√] u? W?ÎK?Òš
Ô U??N?×?
Ó ¹Ë U?¹ ≠µ
ÆUN½UF*Ë ÊUMÝ_« o¹dÐ …bý ∫rKþ Ó
ÆWÐdý ‰Ë√∫qNM«Ë ¨wI Ò ∫ Ï q N
Ó Ó M
Ú
‰u?? G? ?« U?? N? ?Ыu?? Ł√ w?? ÊÔu?
Ò ? ÓK?? Óð U?? L? ? U??N?Ð ÔÊu??J?ð ̉U??Š v?K?Ž ÂËb?
Ô ?ð U?L? ≠∂
»dA« ∫qF«Ë
Ò ¨5ðd Ò wI ∫‰uKF
Æw½U¦« Ôq?? O? ?Ыd??G? « ¡U?
Ó ?*« Ôp?? ? L?
Ú ? ðÔ U?? L? ô≈
Ò X?
Ú L?Ž“ Íc« bNFUÐ p
Ô 
Ò L?
Ó ðÓ UË ≠∑
ÆWLŠ— WLK ∫`¹Ë
ÆWI¹bËWKOKš ∫WKÒš Ô q??O? Ý«d??*« Ô U??³? O? −? M? « Ô‚U??²? F? « ô≈
Ò U??N?G?ÒK??³?¹Ô ô Ì÷—Q?Ð œU?
Ô ?F? Ý X??√ ≠∏
Æw«dš gŠË ∫‰uG«
ÆUNO≈ qu¹ ô ∫UNGÒK³¹ ô Ô‰u??²? I? L? Ó v??L? K? Ý w??Ð√ s??Ð U??¹ p?½≈Ò r?
Ô N?u?
Ë U?N?O?Ú ³?M?−Ð …U?
Ô ýu?« v?F?¹ ≠π
‚u?ÒM??« ∫q??O? Ý«d??*«  U??³?O?−?M?« ‚U?²?F?«
ÆWDOAM« W1dJ« Ô‰u?? G? ?A? ? p??M? Ž w??½≈Ò p??ÒM?? O? ?H? √Ô ô t??ÔK??¬
Ô X?? M? Ìq??O? K? š ^q?? ‰U??
Ë ≠±∞
ÆpFH½√ ô ∫pMÒOH√ ô
ÆrJM UOUš ÁuKFł« ∫wI¹dÞ «uKš Ò
Ô‰u?? F? H? s?
Ô ? L? Šd??« —b?
] ?
U?? ^q?? J? ≠rJÔ UÐ√ ô≠wI¹dÞ «uKÒš ∫XKI ≠±±
b?I?HÐ VÞU<« vKŽ ¡UŽb« ∫r?JUÐ√ ô
ÆtOÐ√
ÆXO*« gF½ ∫¡UÐbŠ W¬ Ó ?Ðb??Š ÌW?? ¬ v??K? Ž ÎU?? u??¹
‰u?? L? ?×? ¡U? t?Ô²?öÝ XUÞ Ê≈Ë v¦½√ s?Ы ÔÒq ≠±≤
ÆdAUÐ
Ò w½—c½√ ∫w½bŽË√
Æt²¹«b¼ ∫ʬdI« WKU½ Ô‰u??Q?? t??K? « ‰u??Ý— b??M?Ž u?
Ô ?H? F? «Ë Ú t?K?« Ó‰u?Ý— ÊÒ√Ó X?
w??½b?ŽÓË√ Ô ?¾?³?½√ ≠±≥
ÆWÐuIF« wKŽÒ ÒsF
uð ∫w=½cšQð
Æ“U²ł√ ∫lD²
√ Ôq?? O? ?B? H? ðË Ïk?? O? ?Ž«u?? U??N? O? ʬd??
‡« WKU½
Ó „UDŽ√ Íc« „«b¼ ÎöN ≠±¥
ÆUŽ—œ
Î Î Ò² ∫UŽ—b
«c Ò
v?K?Ž …—b?I?«Ë …uI« Í– ∫ U?L?I½ Í– Ôq?? ?¹ËU??
_« Ów?
Ò ?  d?
Ú ? ?¦? ? u?? Ë V?
Ú ? ½–√Ô rË …U?ýu?« ‰«u?
Q?Ð w?½c?
Ò šQ?ð ô ≠±µ
ÆÂUI²½ô«
‚œU rÝUŠ qU tö ∫qOI« tKO
Ô‰u??³?? q?O?K?« »u?
Ô ŁË Âö??E?« `?
Ó M?ł ÎU?Ž—Ób?
Ò ?Ô ¡«b?
Ó O?³?« l?
Ô ?D?²?
√ ÔX?“ U? ≠±∂
Æœd¹ ô
ÆqðUI¹ ∫—ËU¹

Ôq??O? I? « t?Ô ?K? O?
Ì U??L? ÓI??½Ó Í– =n?? w?? t?ÔŽÔ“U?½√ ô w??M?O?1 X?
Ô F?{Ë v?²?Ò Š ≠±∑
ÆWŽU−A« w ¡nJ« ∫ÊdI«
Æ—uJ ∫‰uKH
ÆuK− –u×A nOÝ∫bMN
Ò
Ô‰u?? K? ?H? ? u??¼Ë ô≈ ÊÓÚd?? I?? « Ó„d?? ²? ?¹ Ê√ t?? ÔÒq?? ?×? ?¹ ô ÎU?? ½d?? 
—ÔËU?? ?? ?¹ «–≈ ≠±∏
Ò

Ô‰u?? K? ?? t?? K? « ·u?? O? Ý s?? b?


Ï ? ÒM?? N? t?Ð ¡U?
Ô ?C? ²? ?¹Ô —u?
Ï ?M? Ó‰u??Ýd?« ]Ê≈ ≠±π
±≥
Æ5FЗ_« v≈ …dAF« 5Ð U ∫W³BŽ
ÆWFHðd s U√ 5Ð s¾LD*« ÊUJ*« ∫sD³« «u?? Ë“ «u?? L? ?K? ?Ý√ U?? *Ò ÓW?? ÒJ?? ? s?? D? ?³? ?Ð rNÔKzU
‰U
Ìg?¹d
s ÌW³BŽ w ≠≤∞
Æ«ËdłU¼ ∫«uË“
Æ¡UHF{ ∫”UJ½√ Ôq?? ?¹“U?? F? ? Ïq?? ?O? ? ôË ¡U?? ?I? ?K? ?« b?? M? ?Ž n
Ï A
Ô Ô ôË ”UJ½√
Ï ‰«“ UL «u«“ ≠≤±
”dð ô s u¼Ë ¨nA √ lLł ∫nA
Æ»d(« w tF
·dÞ w ÊU s u¼Ë ¨rý√
q??O?Ыd?Ý
Ó U??−?O?N?« w? Ӝ˫œ Z???½ s? Ôr??N?ÔÝu??³?Ó Ï‰U??D?Ð√ 5??½«d??F?« ^r??ý≠≤≤
Ò lLł∫rý Ò
ÆW³BI« w ŸUHð—« l ¨…ÒbŠ tH½√
Ô«u??K? O? ½ «–≈ ÎU??F? ¹“U??−? «u??? O?Ë ÎU??u??
rÔNÔŠU—
Ô XU½ Ê≈ `?
Ó ¹—UH «uO ≠≤≥
Æn½_« u¼Ë ¨5½dŽ lLł ∫5½«dF«
ƉUÐdÝ lLł ¨ŸË—œ ∫qOЫdÝ
Æ6ł ∫qOKNð
ÆÔq?O?KNð  u?*« ÷U?O?Š s?Ž r?N UË Ôr?¼—u?×?½ w ô≈ Ôs?F?D?« Ôl?I¹ ô ≠≤¥

∫qOKײ«Ë
»UFO²Ýô«Ë rNH«WAUM*«

∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłù« e— —U²š√ ±


∫u¼ …bOBI« w wÝUÝ_« ÷dG« √
ƉeG«
ÆW
UM« nË
ÆtO≈ —«c²Žô«Ë ≠Âö« tOKŽ≠ ‰uÝd« ·UDF²Ý«
∫ ‰eGUÐ tðbOB
dŽUA« √bÐ »
ÆU¼bŽuÐ nð r w²« œUFÝ t²Ðu³×
Ó ÔÒV×¹ t½_
]
ƉeG« u¼ wÝUÝ_«
] …bOBI« ÷dž Ê_
]
Æ ‰eGUÐ √b³ð w²« WÒOK¼U'« …bOBI« ZN½ vKŽ dO¹ t½_
]
∫lÝU²« XO³« w åvLKÔÝ wÐ√ sÐ U¹ò ‰uIÐ œuBI*« ÈœUM*« Ã
Æ©dŽUA« b«Ë ® vLKÔÝ wÐ√ sÐ dO¼“ dŽUA«
©dŽUA« uš√®ÆdO¼“ sÐ dO−Ð ÆdO¼“ sÐ VF
∫vKŽ ^‰bð dAŽ w½U¦« XO³« w åv¦½√ sЫ q ò œ
ÆtH½ dŽUA«
ÆUNFOLł  U½«uO(«
ÆdA³« wMÐ

±¥
∫vKŽ Ò‰bð s¹dAF« XO³« w åg¹d
s W³BŽ w ò ‡¼
Æ5LK*«
Æs¹dłUN*«
Æ—UB½_«
tOKŽ≠ ‰uÝd« v≈ —«c²Žô«Ë ·UDF²Ýô«Ë ¨WÐu³;« d –Ë ‰eG« ∫w¼ ÷«dž√ …bŽ
Ò …bOBI« w  “dÐ ≤
Æ÷dž Òq ‰ËUM²ð w²«  UOÐ_« œbŠ√
Ò ¨s¹dłUN*« ÕbË ¨tŠbË ≠Âö«
ÆdŽUA« fH½ w © œUFÝ ® WÐu³;« ‚«d dŁ√ sOÐ√
Ò ≥
ø…bOBI« w  “dÐ w²« WO
Ô («
Ò WÐu³;« Ô UH U ¥
ø…bOBI« w  “dÐ w²« WÔ¹uMF*«
Ò WÐu³;« Ô UH U µ
ølÐU«Ë¨ ”œU«Ë ¨fU)« ∫ UOÐ_« w Ëb³ð UL WÐu³;UÐ dŽUA« jÐdð w²« W
öF« Èdð nO ∂
Æ…—uB« Ác¼ `Ò{Ë√ ¨WÐu³;« v≈ t²KLŠ w²« W
UMK …—u sU¦« XO³« w ∑
Íc« XO³« U ¨«b¹dÞ
ΠΫb¹dý `³Q ¨tMŽ «uKžUAðË ¨¡öš_« t dÒJM² ¨dŽUA« q²I¹Ô Ê√ ”UM« l

Ò ∏
øp– vKŽ ‰b¹
Ò
Æ·u)« s ÷—_« tOKŽ X
U{ UbMŽ dŽUA« n
u `{Ë√ π
ø©±¥≠±± ®  UOÐ_« w dNE¹ UL ≠Âö« tOKŽ≠ ‰uÝd« s uHF« VKD VF bN
Ò nO ±∞
ÆUL¼d –√ ¨5H
u 5Ð dAŽ YU¦« XO³« w dŽUA« lLł ±±
ÆU¼d –√ ≠ Âö« tOKŽ ≠‰uÝdK  UH …bŽ
Ò …bOBI« w dŽUA« d – ±≤
ÆUN×Ò{Ë√ ¨s¹dłUN*UÐ oÒKF²ð WO ¹—Uð
Ò WIOIŠ v≈ ÊËdAF« XO³« dOA¹ ±≥
ÆÂöÝù« w qšœ b
dŽU‡A« ]Ê√ vKŽ ^‰bð w²«  «—U³F« Ãd ²Ý√ ±¥
Æp– sOÐ√
= ¨s¹dOš_« 5²O³« w UL ¨WOU¦
Ò Èdš√Ë ¨WOF
«Ë
Ò  UHBÐ ÊËdłUN*« nBð«] ±µ
∫W×O×B« dOž …—U³F« ÂU√ © x ® …—Uý≈Ë ¨W×O×B« …—U³F« ÂU√© ® …—Uý≈ l{√ ±∂
Æ…bOBI« ¡UMÐ w WOK¼U'«
Ò ¡«dFý ZN½ dŽUA« ZN½ √
ÆŸu{u*« …bÓŠ
Ú ËÓ vKŽ …bOBI« XOMÐÔ »
Æ`{«Ë qJAÐ ÂöÝùUÐ «d
Î ÒŁQ² dŽUA« Ëb³¹ Ã
ÆU½dBŽ WG s W³¹d
…bOBI«  «œdH œ

±µ
Æ…bOBI« w wzUA½ù«
Ò »uKÝ_« vKŽ Íd³)«
Ò »uKÝ_« vGÞ ‡¼
ÆWLJ(« dFý s …bOBI« uK ð Ë
t¼d Ë ¨·u)«Ë oKI«Ë¨UNUL−Ð tÐU−Ž≈Ë œUF t³Š
Ò ∫…bOBI« w  dNþ w²« dŽUA« nÞ«uŽ s ±∑
sO?= Ž√¨r?N? Ád?¹b?I?ðË s?¹d?łU?N*UÐ tÐU−Ž≈Ë ¨ÂöÝùUÐ t½U1≈Ë ¨≠Âö« tOKŽ≠ ‰uÝd« t³?Ò ŠË ¨…Uýu«
ÆWHÞUŽ =q vKŽ ^‰bð w²«  UOÐ_«
∫wðQ¹ ULO d¹uB²« ‰ULł `{Ë√ ±∏
‰u?? G? ?« U?? N? ?Ыu?? Ł√ w?? ÊÒu?? K? ?ð U?? L? U?? ?N? ? Ð Êu?? J? ?ð ‰U?? ?Š v?? ?K? ? Ž ÂËb?? ð U?? L? ? √
q?? ?O? ?Ыd?? G? ?« ¡U?? *« p?? ? ?1 U?? L? ? ô≈
Ò X?? ?L? ? Ž“ Íc?? « b?? N? ?F? ?U?? Ð p?? ?
] ? ?9 U?? Ë
Ɖu??K? ? t?ÒK??« ·u??O? Ý s? b?ÒM??N? t?? ? Ð ¡U?? ? C? ? ?²? ? ?? ? ?¹ —u?? ? M? ? ? ‰u?? ? Ýd?? ?« Ê≈
] »
∫WOðü«  «—U³F« s >q Wôœ `{Ë√
Ò ±π
Æå5½«dF« rýò
Ò √
Æår¼—u×½ w Òô≈ sFD« lI¹ôò »
Æåg¹d
s W³BŽ wò Ã
ÆåwMO1 XF{Ë v²Šò
Ò œ

±∂
÷ËdF«
WKOFH²«
∫UNFD√Ë ¨WOðü«  UOÐ_« bA½√ ™

U?? ? ? ? ÐU?? ? ? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ½« Ów?? ? ? ? ÒÊ√ b?? ? ? ?ÚO?? ? ? ? ÐÓ Óp?? ? ? ? Šb?? ? ? ?0 Ú ? ? ? ? ?


Ó Ô “ËU?? ? ? ? ?ł b?? ? ? ?
¡«d?? ? ? ? ?¼e?? ? ? ? ?« U?? ? ? ? Ð√ ≠±
Í—b?
©dBØw
uý bLŠ√®
U??ÐØU?ÝØ  Øs?¹Ø‰ØÊ ØÊ√ØœØw?Ð Ø„ØÕØb?Ø» Í—Øb?
ؠؓËØU?łØb?
Ø¡Ø «—؇?¼“ØeÐØ√
≠ ≠ » Ø≠ » » ≠ » Ø ≠ » » ≠ » ≠ ≠ » Ø≠ ≠ ≠ » Ø ≠ ≠ ≠ »
‰u?? ? ? ³? ? ? J? ? ? Óe?? ? ? −? ? ? ?¹ r?? ? ? U?? ? ?¼d?? ? ?Ł≈ Ïr?? ? ?ÒO?? ? ? ²? ? ? ‰u?? ? ³? ? ²? ? ÓÂu?? ? O? ? ?« w?? ?³?? ? K? ? ?I? ? ÔœU?? ? F? ? ?Ý X?? ?½U?? ?Ð ≠≤
©dO¼“ sÐ VF ®
uØuÐØpØ“ØZ¹ØrØU¼Ø—ØÀ≈ØsØÍØwðØ uØuÐØXØÂØu¹ØqÐØq
Ø·ØœØUŽØ”ØX½ØUÐ
≠ ≠ Ø ≠ » ≠ ≠ Ø ≠ » ≠ Ø≠ » ≠ » ≠ ≠ Ø≠ » ≠ ≠ Ø≠ » » Ø≠ » ≠ ≠

Èu?? ? ? ?N? ? ? ? ‰U?? ? ? ?O? ? ? ? š s?? ? ? ? ÎU?? ? ? ?Šd?? ? ? ? ÊU?? ? ? ? Èu?? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ?« t?? ? ? ? ?K? ? ? ? ? « r?? ? ? ? ?Š— Íœ«R?? ? ? ? ? U?? ? ? ? ?¹ ≠≥
©dBØwłU½ rO¼«dÐ≈®
ÈË Ø‡¼Ø·ØsØU¹ØŒØsØsŠØdØÊØU ÈË؇?¼Ø q?¼Ø ôØqØ ÕØ—ØÍœØ ¬Ø·ØU¹
≠ » »Ø ≠ ≠ » ≠ Ø ≠ ≠ » ≠ ≠ » ≠ Ø ≠ ≠ » »Ø≠ ≠ » ≠
WK¹uD«Ë ¨©»®…dOBI« lÞUI*« s WŽuL− s W½uJ
Ò UN½√ UO{ËdŽ
Î WIÐU«  UOÐ_« lODIð bFÐ kŠö½
¨WKOFHð lÞUI*« Ác¼ s WŽuL− q
Ò vLðË ¨dš¬ v≈ XOÐ s UN³OðdðË ¨U¼œbŽ w nK² ð UNÒ½√Ë ¨©≠®
ÆÍdFA« XO³« nRð w²« w¼  öOFH²« ŸuL−Ë
ås
Ú ÔuFÓò WKOFHð qJAð ©≠ ≠ » ® Ë ¨©s Ú ²ÔKÚŽÓUHÔ® WKOFHð qJÒAð ©≠ ≠ ≠ »® b$ ‰Ë_« XO³« wH
Ú KÔFÓ ® WKOFHð qJÒAð ©≠» »® pc Ë ¨©s
¨©s Ú KÔFHÚ²Ó
Ú Ô® WKOFHð qJÒAð © ≠ » ≠ ≠® b$ w½U¦« XO³« wË
Æ«cJ¼Ë ¨©s Ô ŽU® WKOFHð w¼Ë ©≠ ≠ » ≠ ®b−M YU¦« XO³« w U√
Ú ðö Ò
∫w¼Ë ¨tO œœd²ð jI  öOFHð w½ULŁ  błË ¨t=K wÐdF« dFA« ¡«dI²Ý« bMŽË

≠≠» s
Ú uF
Ô Ó ≤ ≠»»≠» s
Ú ²ÔKÓŽU
Ó HÓÔ ±
∫UNL¼√
Ò …—u …bFÐ wðQðË ∫w¼ Èdš√ …—uBÐ wðQðË
»≠» Ô Ó
‰uF ≠≠≠» s
Ú ²ÔKÚŽUH
Ó Ô
≠» uFÓ
±∑
≠≠»≠ ∫s Ô ŽU
Ú ðö ¥ ∫ÚsKÔFHÚ²Ó
≠»≠≠ Ú Ô ≥
∫UNÒL¼√ ¨—uBÐ wðQðË ∫UNL¼√
Ò ¨—u …bFÐ wðQðË
≠≠»» ∫s Ô FÓ
Ú ðö ≠»≠» ∫ÚsKÔFHÚ²ÓÔ
≠≠≠ ∫s
Ú ðôU
Ô ≠»»≠ ∫sÚ KÔF²Ó
Ú Ô
≠»≠ ∫öŽU ≠≠≠ Ú FHÚ²Ó
∫q Ú Ô
≠»» ∫öFÓ
≠» ≠ ∫s 
Ú KÔŽU ∂ ≠≠≠» ∫s
Ú KOŽUH
Ô Ó µ
∫UNL¼√
Ò ¨—uBÐ wðQðË ∫UNL¼√
Ò ¨—uBÐ wðQðË
≠»» Ú KÔFÓ
∫s ≠»≠» ∫s  Ó
Ú KÔŽUH
≠≠ ∫s
Ú KÔFÚÓ ≠≠» ∫wŽUHÓ

» ≠ ≠ ≠ ∫Ô ôuFHÚÓ ∏ ≠» ≠ » » Ú KÔŽUH²ÓÔ
∫s ∑
∫U¼—u r¼√Ë
Ò ∫UNL¼√
Ò ¨—uBÐ wðQðË
»≠»≠ ∫ ö
Ô FÔHÚÓ ≠»≠≠ Ú KÔŽUH²ÚÔ
∫s
≠≠»» Ú ŽUH²ÓÔ
∫q
≠≠»≠»» ∫s Ô ŽUH²ÓÔ
Ú ðö
≠»» ∫UH²ÓÔ
W²Ý
Ó qÒJA² rÒEM qJAÐ wðQð qÐ ¨dFA« w wz«uAŽ qJAÐ wðQð ô  öOFH²« Ác¼ ÒÊ√ Ád – —b−¹ U2Ë
Æ«d
Î ×Ú ÐÓ UNM ÏÒq vL
Ò ¹Ô ¨U¹dFý
Î Î dAŽ
U½“Ë Ó
∫ Z²M²Ý√
≠5F ÂUE½ VŠ≠ UNŽuL− s ¨WK¹uÞË …dOB
lÞUI s ÊuJ²ð WOIOÝu …bŠË w¼ ∫WKOFH²« ±
ÆÍdFA« XO³« nQ²¹
∫w¼ ¨ÌÊULŁ  öOFH²« ≤
≠≠≠» s
Ú KOŽUH
Ô Ó ‡¼ ≠ » »≠» s²ÔKÓŽUH
Ó Ô √
≠»≠»» s  ²ÓÔ Ë
Ú KÔŽUH ≠≠» s
Ú uF
Ô Ó »
≠»≠ s 
Ú KÔŽU “ ≠»≠≠ ÚsKÔFHÚ²Ó
Ú Ô Ã
» ≠ ≠ ≠  ôuF
Ô HÚÓ Õ ≠≠»≠ Ô ŽU
Úsðö œ
±∏
∫V¹—bð

>  öOFHð vKŽ ·dF²«


∫UNM q Ò Ô‰ËUŠ√Ë ¨WOðü«
Ó Ó UOÐ_« lD

Ò

∫‰U¦
«b?? ? ? ? ? H? ? ? ? ? ?« ]o?? ? ? ? ? ?ŠË œU?
Ô ? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ?'« ÓÒo?? ? ? ? ? ?×? ? ? ? ? ? Èb?? ? ? ? ? ?Ó*« Êu?? ? ? ? ? ?*U?? ? ? ? ? ÒE?? ? ? ? ? ?« “ËU?? ? ? ? ? ?ł w?? ? ? ? ? š√
©tÞ œuL× wKŽ®
≠ » Ø ≠ ≠ » Ø» ≠» Ø ≠ ≠ » ≠ » Ø ≠ ≠ »Ø ≠ ≠ » Ø ≠ ≠»
u?? ? ? ?F? ? ? ? Øs?? ? ? ?u?? ? ? ?F? ? ? ? ؉u?? ? ? F? ? ? ?Ø suF u?? ? ? ?F? ? ? ? Øs?? ? ? ?u?? ? ? ?F? ? ? ? ØsuF Ø suF

Ô‰u?? ?K? ? ? ? t?? ?K? ? « ·u?? ?O? ?Ý s?? Ïb?? ÒM?? ?ÓN?? ?Ô t??Ð ¡U?
Ô ? C? ?²? ? ¹Ô —u?
Ï ? M? Ó‰u?? Ýd??« Ê≈
Ò ≠±
©dO¼“ sÐ VF ®

ÂÔd?? («
Ô d?? ÔN?? ý
Ú Ó_« w?? w?? œ p?? H? ?Ý ]q?? Š√ r?K?F?«Ë ÊU?³?« 5?Ð ŸU?I?« vKŽ .—
Ï ≠≤
©w
uý bLŠ√®

t?Ú ? ? ? ? ³?Ó ? ? ? ?I?= ? ? ? ? M? ? ? ? ?²? ? ? ? ? U?? ? ? ? N? ? ? ? ?U?? ? ? ?L? ? ? ? −? ? ? ? Ð t?Ú ? ? ? ?³? ? ? ? ²? ? ? ? J? ? ? ? *« w?? ? ? Ì…d?? ? ? ?¹d?? ? ? žË ≠≥
©ÊU
uÞ rO¼«dÐ≈®

b?? O? « d??¼U??þ w?? r??ý


Ú u?
Ó ? « w??
U??³? Õu??K? ð b?? ?L?
Ó ? N?Ú ? ?ÓŁ W?? ?
d?? ?³? ?Рωö?? ?Þ√ ÓW?? ?u?? ) ≠¥
©b³F« sÐ WdÞ®

»U?? ?C? ? N? ? «Ë p?? ?u?? ?N? ? Ý s?? Ž Ϋb?? ?O? ? F? ? Ð U?? O? ?Š√ n??O? ÔW?? ³? O? ³? (« Ô5?? D? ? K? ≠µ
©vLKÝ uÐ√ ≠wdJ« .dJ« b³Ž®

Út?? Ž=œu?? ?ð ŸU?? O? ?]C?? « q?? ?³? ?


s?? X?? ¾? ?ł Â√ Á—Ëe??ð X??¾? ł√ v??B?
_« b?
Ô ?−? ? *« ≠∂
©œuL× rOŠd« b³Ž®

±π
…bzU
WOýU*«Ë WЫbK
Ò ‰UI¹Ë
Ô ÆdD*UÐ bF¹ tÒ½Q ¨bŽ«Ë »U×
Ï ÝË ] bÔFÓð UNÒ½Q ¨…bŽ«Ë Ï÷—√ ∫»dF« ‰uIð
Ó ¨ U³MUÐ
W?OÐdF« w Âb ²¹Ô ÎU?³UžË ¨bŽu« U¼—bBË ¨©bŽË® s qŽU rÝ« w¼Ë ¨bŽ«Ë ∫UNU³
≈Ë U¼dOš wł
Ò —Ô «–≈
ÆdO)« bŽË vKŽ WôbK
dÒA« w Âb ²² ¨©œUF¹≈®Á—bBË ¨©bŽË√® qFH« U√
∫qOHÞ sÐ dUŽ ‰U

ÆÍbŽu e?Ô −½√Ë Ô Kš


Ú ¨ÍœUF¹≈ n Ú _
Ô t?? ? ?ðb?? ? ŽË Ë√¨t?? ? Ôðb?? ? ?ŽË√ Ê≈ w?? ? ½≈Ë

∫VF ‰u
¡Uł tOKŽË
ÆÔ‰u??Q?? t?K?« ‰u?Ý— b?M?Ž u?H?F?«Ë w?? ½b?? ŽË√ t?? K? « ‰u??Ý— ]Ê√ X?? ¾? ?³? ½√

W¹uGK«
Ò  U³¹—b²«
ÆUNM q qF d –√Ë ¨UNMOŽ√
Ò ¨5uFH*« ¡ULÝ√ s dO¦ …bOBI« w ≠±
Ãd ²Ý√ ¨w?
Ò ³M«  u³¦« Ë√ ¨ u³¦« vKŽ ^‰b?ð W?N³A WH å¡öFò t¦½R Íc« åqF√ò Ê“Ë wðQ¹ ≠≤
W?H?B?« Y½RË ¨W¦½R*« WHB« dÒ c? d? –√Ë ¨5½“u« s Í√
Ò v?K?Ž …b?OBI« w  œ—Ë w²«  UHB«
ÆUNM …d c*«
Ò

◊U‡‡A½
Æwzö“ ÂU√ UNOI√Ë ¨UNM  UOÐ√ …dAŽ qLł√ —U²š√Ë ¨ÍdOu³« …œdÐÔ v≈ œuŽ√

≤∞
™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √d√
‰Ułd« —«b√

wLCN'« dB½ sÐ wKŽ


Ò U½d³š√ ∫‰U
bOFÝ sÐ sJ« dJÐ uÐ√ U½d³š√∫Íœ«bG³« rÝUI« sÐ qOŽULÝ≈ uÐ√ ‰U

‰U
ø…e?]ŽÓ dÔO?=¦ÓÔ X?½√√∫Ê«Ëd? s?Ð p?K?*« b³Ž ‰UI ¨≠tÒK?« t?L?Š— ≠Ê«Ëd? s?Ð pK*« b³Ž vKŽ dO?=¦ÓÔ q?šœ ∫‰U

aUý
Ô ¨¡UMH«  VŠ Ú —Ó tÒK× bMŽ yq? ¨5MR*« dO√ U¹ ∫‰UI ¨åÁ«dð Ê√ s dOš
Ï Íb = OF
Ú *UÐ
Ô lÓLÓ
Ú ðÓ Ê√ò ∫‰U
ªrF½
∫‰uI¹ QA½√ rŁ ª¡UM« ] wUŽ¨¡UM³«
—u?
Ô ? ? ? ÔB?? ? ?¼Ó b?
Ï ? ? ? Ý√
Ó t?? ? ? Ыu?? ? ? Ł√ w?? ? ?Ë t??¹—œ
 Úe?? Ó²??Ó n??O? ×? ]M??« Óq?? łd??« Èd?Ó ?ðÓ

d?Ô ?¹d??D? « Ôq?? łd??« p??M?] ?Óþ n??K?? ? O?Ô ?Ó Á«d?? ?ð «–≈ d?Ô ? ? ¹d?? ?]D?? ? « p?? ?³?Ô ? ? −?? ?F?Ú ? ? ¹Ë
Ô
—u?
Ô ? I? ?^B?? « ôË …«ÔÓe?? ³?Ô ? « q?? ?ÔD?? Óð r?? Ë ÎU?? ?ÐU?? ?
— U?? N? ?u?
Ó ? Þ√
Ú d?? ?O?Ú ? ]D?? ?« ÔÀU?? ÓG?? ?ÐÔ

—Ë
Ô e?Ô ? ? ?½Ó  ö?
Ï ? ? ? I?Ú ? ? ? d?? ? ?I?Ú ? ? ?B?
] ? ? ?« Â^√Ë
Ô ÎU?? š«d?? U?? ¼d?Ô ? ¦? ? √ d?? O? D? « Ô‘U??ÓA?? š
Ó
d?Ô ? ?¹e?? ? Óð ô w?? ?ð«u?? ?]K?? ? « U?? ?N? ? Ôd?Ó ? ?√Ë
Ú Î«d?? O? ?zÓ“ U?? ?¼d?Ô ? ?¦? ? √ b?? Ý Ô Ô·U?? ?F? ?{
Ú _«
d?Ô ? O? ?F? ³? « r??ÓE??F?? U??Ð s??G?Ú ?²?Ó ? ?
Ú ?¹Ó r?? K? V?
> ? Ô d?? O? ?G? ?Ð d?Ô ? ?O? ?F? ?³? ?« r?? ÔE?? ŽÓ b??
Ë
d?Ô ? ? ?O? ? ? J? ? ?½ ôË t?? ? ¹b?? ? ·
Ï d?Ú ? ? ?ŽÔ ö?? ? ÈË«
Ó d?Ó ? ?N?Ó ? ?U?? Ð »d?Ó ? ?ÚC?? ?¹Ô r?? ?Ł Œ
Ô u?
] ? ÓM?? ?¹Ô
d?Ô ? O? G? B? « »d??²?^ ? « v??K? Ž Ád?Ô ?×?
Ó ? M?Ú ?¹Ë
Ó Ì ÷—√ =q?? ? J? ? ?Ð w?
^ ? ? ³? ? ?B? ? ?« Áœu?
= ? ? I?Ó ? ? ¹Ô
d?Ô ? ? O? ? ?šË ÂÏd?Ó ? ? Ó r?? ? N? ? ÔM?? ? ¹ÚÓ“ s?? ? J? ? ?Ë Ìs?? ¹ÚÓe?? Ð r? Ô ? ÓE??Ž U?? L? ?
Ú ? N? ? ‰U?? łd??« r?

Ó uÞ√Ë ¨t½UMł
Ó j
Ó ³{√˨t½U `
Ó B√ U °Á—œ^ tKÒ ∫pK*« b³Ž ‰UI
Ó H½ nË UL tMÒþ_ w½≈ tKÒ«Ë °t½UMÓŽ
Æt
¥∑≠¥∂ ’ ≤à wUI« wKŽ wÐ_ wU_« »U² s

≤±
o(«
Ò w WŽU−ýÆÆdÓLÔFÚ¹Ó sÐ vO×¹ ±∂
©wuO³« Vł— bL× Æœ®

hM«
Ò Íb¹ 5Ð

¨‰b−K …—UŁ≈ WOÐdF«


Ò WO?Ò ¹—U²«  UOB A«
Ò d¦ √ s ©‡¼πµ ≠ ‡¼≥π® w?
Ò HI¦« nÝu¹ sÐ ÃU−(«
Ò b^FÓ¹Ô
5?zËU?M?*« Ácš√Ë ¨tðu
d cO ªt³U¦ œb?
Ò F?¹Ë ¨tOKŽ wŽb?
Ò ¹ s? i?NMOÝ a¹—U²« WLJ× ÂU√ q?
Ô ¦ÔLÚ¹Ó U?bMŽË
≠U?L?NMŽ tÒK?« w?{— ≠dOÐe« sÐ tÒK?« b³Ž tÒK?« ‰u?Ý— Í—«u?Š s?Ы t?K?²
Ë ¨nOK ÊUMF« t
öÞ≈Ë ¨ UN³AUÐ
ÆÆÆ«dO¦
Î ÎUIKšË ¨5FÐU²« …dOš s u¼Ë ¨dO³ł sÐ bOFÝË
Ò
ÌW?Ëœ Óq?ł— ÊU? t½√Ò d? c?¹Ë ¨t?M?Ž w?U?×?¹ s Íd³MOÝË
¨t?e?ŠË ¨Á¡U? –Ë ¨t?²?ŠU?B d cOÝË ¨Uιu?
¨b?M?N?«Ë b?M?« œöÐ X¾ÞË w²« tuOšË ¨…dO¦ ÎU?½«b?KÐ tײË ¨Íd?
Ò « l?¹—UA0 t²¹UMŽË ¨W¹b?
Ò I?M« tðUŠö≈Ë
t?²¹ôËË ¨YFý_« sЫ …—uŁË ¨dOÐe« sÐ tÒK« b³Ž …—uŁ ∫5¹u_«
Ò WËbÐ ÊUHBFð UðœU 5ð—uŁ Èu
√ ÁœULš≈Ë
r?zUŽœ bOÞuð s UNöš sÒJ9 ¨WMÝ s¹dAŽ X«œ w²« ‚«dF« vKŽ t²¹ôË r?
Ò ÔŁ ¨nzUD«Ë WM¹b*«Ë WÒJ vKŽ
Æ‚«dF« w WO√
Ò wMÐ WËœ
¨nOUÐ XO ¨dLF¹ sÐ vO×¹Ë ÃU−(«
Ò 5Ð WŽ—UI —uBð
Ò WO ¹—Uð WUI ¨UM¹b¹√ 5Ð Íc« ¨ hM«Ë
Ò
¨XN³¹ ÃU−(«
Ò  HÚÔ*« W−(«
XKFł w²« WL× Ò VŠU
Ó vO×¹ UNO ÊU ¨”UM« s ú vKŽ W−
Ò Ô(UÐ X½U UNMJË
Ò
ÆÊUÝ«dš v≈ vO×¹ vH½ Ê√ tÐ ÂU
U W¹UžË
tLOKFð vIKðË
Ò ¨Â±π≤≥ ÂUŽ bË ¨ ¡UDF« w Ý
Ò ¨dB s wÐdŽ
Ò YŠUÐ wuO³« Vł— bL×—u² b«Ë
ÆWOÐdF«Ë
Ò W¹dB*«
Ò  ö:«  U¹d³Ô s dO¦J« dÓ³ÚŽÓ tðôUIË tŁu×Ð XIbðË
Ò ¨d¼“_« WFUł w
ÊuMHK vKŽ_« fK:«Ë ¨WOÐdF«
Ò Ì
WGK« lL− s …dO¦ ez«uł
Ó vKŽ wuO³« Vł— bL× —u² b« qBŠ
ÆW¹dB*«
Ò d¼“_« WÒK− d¹d% fOz—Ë ¨ WOöÝù«
Ò Àu׳« lL− uCŽ u¼Ë ÆdB w »«œü«Ë
¨d{U×¹Ë —ËU×¹ T² U u¼Ë ¨W¹dFý
Ò  UOŠd
Ò tË ¨©ÂU¹_« Èb ® ∫Ê«uMFÐ Ÿu³D dFý Ê«u¹œ t
ÆbÐUJ¹ ULŽ
Ò V²J¹Ë

≤≤
Òo׫ w WŽU−ý ÆÆÆdLÔFÚ¹Ó sÐ vO×¹
©wuO³« Vł— bL× Æœ®

ÆÊuMJL²*«
Ò ∫ÊuFKC²*«
Ò
¨ W?F?¹d?A«Ë WGK« ÂuKŽ s 5FÒK?C²*« s w?
Ò ½«ËbF« d?Ó LF¹ sÐ
Ô v?O×¹ ÊU
vI²« s u¼Ë ¨wFÐUðÒ U¼œdH ∫ÊuFÐU²« w?Ð√ l u×M« —ËcÐ ”dž w …dL¦ ÎW —UA „—Uý b
Ë ¨5FÐU²« q{U√ sË
v?? K? ?Ž  U?? Ë ¨ W?? ÐU??×? B? «
ÆÂöÝù« ÊËb?
Ò ¹ q?Ð ¨V??× WNUA rKF« vÒI?K?²¹ ô ÎU?³ðU ÊU t½≈] r?
] Ł ¨w?
Ò ƒb« œuÝ_«
Æ©WÐ]dF WOÒÝ—U® Wu² ∫…—uN2 Ÿd²<« t]½√ UL ¨tLÝUÐ …—uN2
Î W¹dŁ_«
Ò n×B« iFÐ vKŽ d¦Ž b
Ë ¨q−¹Ë
Ò
ÆrÝd« WNÐUA²*« ·Ëd(« jI½ ∫ÂU−Žù«
Ê√ bFÐ w¦OK« rUŽ sÐ dB½ l „«d²ýôUÐ ÂU−Žù« jI½ ¨·Ëd(« jIM ‰Ë_«
]
ÆtŽö{√ 5Ð U ú²«∫lKCð
Ò
oDM¹ WLK sŽ ‰Q
Ô ¹Ô ô ÊU –≈ ¨WGK« s lÝ«Ë lKCð
Ò v≈ «c¼ Æ f³K« UUš
Ò dÏ×B
dOA¹ U iFÐ «c¼¨tþuH× s UNOKŽ bNA²Ý«Ë ¨UNŠdý ô≈ Ú Ô ÍËbÐ
Ò UNÐ

d¦ Q ¨Y¹b(«Ë dOH²«Ë tIH« w WOÒLKF« Áƒ«—¬ UÒ√ ¨WOÒÐdF« ÂuKŽ w t²½UJ v≈

UMM]JË ¨w
Ò LKF« Áe d ÕUC¹≈ œbBÐ UM¼ UMË ¨eOłË ‚UD½ w rÒK UNÐ r]K¹ Ê√ s
w? WOÒÐœ_« WŽU−A« s ÊU? bI ¨WO]IK)« tðe]ŽË ¨W?OÒHM« t²LE?Ž ÕUC¹ù bNÒ/
ÆlHðd*« Ë wUF« ∫oU« b
Ë ¨‚ud*« ‰eM*«Ë ¨oU
Ò « ÊUJ*UÐ ÊUOGD« WNł«u w WOÒIK)« …√d'«Ë ¨o
= («
ÆqOL'« ∫‚ud*«
Èœ]√ÓË ¨dÐU Ë ¨t?ł«u ¨t?Ð ÃU−?
Ò (« vK²?³¹Ô Ë√ ¨ÃU?−
Ò (U?Ð vK²?³¹Ô Ê√ —b?I« t? ¡Uý
Æ5³'« w Ó UŽ ¨”√d« ŸÓud Á—Ëœ
ÆW½e;« tK²I Èd – ∫WOÝR*« Á«d – Á«d – s? qF&Ë ¨w?
Ò KŽ sÐ 5(UÐ Uγ?ÒŠ
Ô r?ONð WuJ« Ê√
] ÃU−?
] (« È√— bI
V(«
= «c¼ b¹b³ð w b¼UłË `U b
Ë ¨dOeK «b
Î FÓB
Ú Ë
Ó ¨lbK «—b×M
Î Ô WOÝR*«
U?M¼ œ«d*«Ë ¨WMÐô«Ë sÐô« bË ∫j³Ú« = tOKŽ lL& tÒK« ‰uÝ— s bONA« j³« WЫd
Ê√
] rKF¹ ÊU Ë ¨ŸUD²Ý« UL oOŁu«
ÆWMÐô« bË
w?K?¹ ULÒ …d?O?B?I?« Ÿu?KC« ∫`?½«u'« 5(« Ê√
] sKF¹ Ê√ È√— rŁ ¨—b
Ë
] dJH
Ò ¨·UGA«
= Ë `½«u'« 5Ð tFCðË ¨»uKI«
ÆW×½Uł U¼œdH ¨—bB«
ÆVKI« ·öž ∫·UGA« = tÒK?« b?³Ž sÐ bL?
Ò ×? W¹—–
Ò s? f?O?Ë V?KD*« b³Ž sÐ VUÞ wÐ√ sÐ w?
Ò K?Ž sЫ u¼
VM« w d³²F*« u¼ »_U ¨ÎU¾Oý d_« s dOG¹
= ô WLÞUH tÐU²½« Ê_ª©¶®
]
∫‰U
s ‰u
vKŽ ÂÒÔ_« ÊËœ
b??ŽU?Ð_« ‰U?łd?= « ¡U?
Ô ?M?Ð√ s?
] ¼Ôu?
Ú ?M?ÔÐÓ U?? M? ÔðU??M? ÐË ¨U??M? zU?? M? Ð√ u??ÔM??ÐÓ U??½u?
Ú ?ÔM??ÐÓ
qÝd¹Ë ¨«b¹dAðË
Î ÎUM−Ý tOHU l³²²¹
] cš√Ë ¨‰UÞ√Ë p– w VDš b
Ë
ÆtOÝ«uł ∫t½uOŽ Ì
Îö¦ tÐUIŽ s ÓqF−O ¨t¹√— dOž sŽ —bB¹Ó ÷—UF 0Ô ÁuðQO ªWuJ« w t½uOŽ

≤≥
tzUL²½«Ë 5(« sŽ q¾Ý dLF¹ sÐ vO×¹ Ê≈∫d³)«
] Á¡Uł U ÊUŽdÚÝË
Ó ¨ÁdOG UŽœ«—
Î
‰uÝ— W¹—–
Ò s 5(«Ë s(« ] Ê≈ ∫lU'« b−*« w »UłQ ¨©¶®bL;
Ò
ÆœUI²Ž«Ë rKŽ dOž sF v²√ «–S ¨w²H¹Ô ôË rJ×¹ ÃU−(«
Ò ]Ê≈Ë ¨tK«
Ò
ΫdO¦ Ë ¨WŽU−ýË …√dł vO×¹ w ·dF¹ uN ¨tGKÐ U* ÃU−(«
Ò g¼b¹Ô r
¨`ł«d« oDM*«Ë ¨WKUH« W−(«
] VŠU
Ó ÊUJ ¨ÍdJ ‰bł w tÐ ÂbD« U
ÆbOŽË ∫œUF¹≈ ¨‰«b²Ž« w dUM¹ bFÐ u¼ rŁ ¨œUF¹≈ tðU³Ł s 5K¹Ó Ë√ ¨W³¼Ú—Ó tÐ ÓnBFð Ê√ ÊËœ
t Ð U B ½ w ] o (« l C O s J Ë ¨ o ¹ d v K Ž Î U I ¹ d d B M O WÐ U × B « 5 Ð Ê “ «u ¹ ö 
ÆÂöÝù« ∫vIŁu« …ËdF« ¨WLKJ« ŸuL p– ¡«—Ë s t½]√ vKŽ ¨ÊU1ù« s vIŁu« …ËdFUÐ UÎLBF²
¨”U?M« »uK?
s sJÒ9 b?I ÃU−
Ò (« ÷—U?F¹ U0 v²?√ «–S ¨Í√d« Âd²?×
ÆW
dH²
Ò ∫b¹œUÐ√ ÂbD« b
Ë tÐ lMB¹ Ê√ vŽ «–U ¨b¹œUÐ√ 5(« w ÃU−
Ò (« È uŽ œ X ³ ¼–Ë
¨X?ÒM?F²«Ë ¡UŽœô« ] Ð ô ø¡UO¼ÚœÓ W?O¼«bÐ t?M
Ò o?¹d?Þ s?Ž tðUJÝ≈ s s]J?L²¹ Ê√ b?
°Á«uŽœ b¹R¹
Ò Ê¬dI« s `{«Ë >hMÐ teKO
sŽ Áe−Ž vO×?¹ sKŽ√ «–S ¨p– X³¦¹ U? ÃU−
Ò (« oDM w ʬdI?« w fOË
Ê√ p– bFÐ tË ¨WÒUF« s …dNL'« Í√— w W−
] (« tOKŽ XU
bI ʬdIUÐ œUNA²Ýô«
ÆÁbFÐ `−½Ô ô Uνôcš tc ¹ v²ÒŠ  Ëd³'«Ë ÊUDKUÐ «Îd¦J² tOKŽ ‰ËUD²¹
t?½«u?Ž√ s Ϋb?ýU?Š ÎU??K?−? b?I?F q−?
] Fð r?
] Ł ¨œ«—√Ë ÃU?−?
Ò (« —b?
]
«c?J¼
n?A?J?M?O ªtKCË tLKŽ Í—bIË vO×¹ WFOý r?N?F UŽœË ¨WuJ« ¡UNłËË
Ɖ«b'« W³KŠ œ«d*«Ë ¨W dF*« ∫WFLF*« dC×¹ s qÝ—√ rŁ ¨ U³ŁË rKŽ s tO≈ VM¹ U lOCO ¨WFLF*« w rNU√
d?C?×? ¨W?³?Iðd*« WŽU« X½UŠË ¨—UJ½« vKŽ W1eN« ”Q ŸÓd?Ò −²O ªvO×¹
ÆfÐUŽ ∫tłu« `U V
Ó DI
Ò Ô ¨tłu« `U
Ó ÃU−(«
Ò Á—bBð
] b
Ë ¨ŸuL'UÐ
Ô UÎUž
Ò öHŠ
Î ÈdO ªqłd«
w  bI²¹—u
u«
] rUF« Èd² ª‚UMŽ_« XÐ]√Ódý«Ë
Ó ¨ÊuOF«  b²« b
Ë ¨5³'«
bFIð ô ò ∫ÃU−(«
Ò tÐ `OBO
Ô ¨œuFIUÐ rN¹
^ rŁ ¨ÂöÝù« WO%
Ò wIKO ¨ÊUM¾LÞ«
Æ婶® tÒK« ‰uÝdÐ 5(« WK w p¹√— UM `{Ë√˨vO×¹
Ú U¹
ÆÃU−
Ò (« VCž Ê≈Ë ¨©¶®tKÒ« ‰uÝ— W¹]—– ss
Ô («Ë5
Ô (« ∫¡U¹d³ w vO×¹œÒdO
øtÒK« »U² s qOœ
Ï Ó ¹Úb√
p Ó ∫`OB¹Ë ¨«e
Î ÒHײ ÃU−(«
Ò dÔLM²O
]
ÆʬdI« s qOb« wF ∫WGUÐ WIŁ w vO×¹ œdO
Ò

≤¥
s(« ]Ê√ ʬdI« w√ °tK«
Ò ¡Uý U ∫UL
Î ÒJN² ‰uI¹Ë ¨nJÐ
> UÎ]H ÃU−(«
Ò »dCO
]  U¾ tð√d
bI °øtÒK« ‰uÝ— W¹—–
U¹ ‰uIð U  błË UL ¨ «d*« Ò s 5(«Ë
°qł—
Æb¹bý ∫q−K− ∫»UÒŁË ÊU1≈Ë ¨q−K−  uBÐ `OB¹ rŁ ¨s¹d{U(« v≈ vO×¹ lKD²O
Ò

˚∫vUFð ≠tÒK« ‰U

©∏µ≠∏≥ ÂUF½_«® ˝

r?
Ó O¼«dÐ≈ W¹—–
Ò s .d
Ó s?
Ô Ð v?OŽ ÊuJ¹√ ∫Îö?zU?
—uNL'« v≈ XH?] Kð rŁ
WO½«b« WЫdI« s ULNMOÐË ¨tÒK« ‰uÝ— W¹—–
Ò s 5(«
Ô ÊuJ¹ ôË ¨Ê¬dI« hMÐ
Ò
°ø”UM« UN¹√^ rO¼«dÐ≈Ë vOŽ 5Ð U2Ò d¦ √
Ô
œd?
Ò Ð tH?Ó FO tzU cÐ ÃU−?
Ò (« rB²Ž« b
Ë ¨ULU

Î ÎU?I?ŽU qOb« ¡Uł bI


s?  œ«e? ¨5U'« ÊuOŽ w WðULA«Ë W?Ô ŠdH«  bÐË ¨ŸUD²Ý« U?L qKC
Ò
ÆWKOI¦« ‰ULŠ_« ∫—Uü« ¨Á—UPÐ tOKŽ jGC¹ ozU{
Ì n
u w lł«d²¹
Ó Ê√ È√— rŁ ¨Á—UN³½«Ë ÃU−(«
Ò oO{
Æ◊U³M²Ýô« «c¼ wMðU bI ÆvO×¹ U¹ fKł« ∫‰U
Ë ¨lMBð
^ w r²ÐU
·d²FO iNM¹ Ê√ È√d ¨qýU Íeš s tI( U bFÐ ÂÔuI« ·
Ó dB¹Ô Ê√ QA¹ rË
Ô K
kH×¹ s dOG U¼œÓUO
f Ú ðÔ ô v×BH« WO]ÐdF« Ê]√Ë ¨t q
Ó ŠUÝ ô dÏ×РʬdI« Ê]QÐ
jIM« U?FC¹ Ê√ rÌUŽ s?
Ó Ð dÓB½Ë dLF?¹ s
Ó Ð vO×?¹ d√ Íc« ÁbŠË u¼ t?½]√Ë ¨Ê¬dI«
È√—Ë ¨`O×B« —UNE²Ýô«Ë ¨oO
b« kH(« qO³Ý q
Ó N² ¨n×B*« ·ËdŠ vKŽ
ødLFÚ¹Ó s
Ó Ð U¹ wu
w s(√ w½b&√ ∫ö
Î zUÝ tO≈ t−ðÒU ¨vO×¹ qU−¹ Ê√
Æp– s `B√
Ô dO_«
Ô ∫’Uš
Ò ÈeG  «– W−N w ‰U
Ë ¨vO×¹ r²ÐU
Æp²HKײݫ ∫pOKŽ XeŽ øs(√ w½b&√
Ô ¨pOKŽ X
Ô ÚeÓŽÓ ∫ÎözU
ÕUË ¨ÃUÔ −(«
Ò Ó ÿU²žU
ÆdO_« UN¹√Ò rF½ ∫tL ¡q0 vO×¹ ‰UI
°ø¡wý Í√
= w s(√ ∫‰U
Ë ¨Î«dN³M dEM
ÆtÒK« »U² w ∫vO×¹ ÕUB
≤µ
bI ∫b?
> % w v?O×¹ œd?
Ò øX?M( ·dŠ Í√
= w?H?¨ÊU? u √uÝ√ p– ∫‰uI¹ u¼Ë ÎU?þU?²G ÃU−?
Ò (« iNM

˚ ∫lU'« b−*UÐ  √d

≤¥∫WÐu²« Æ˝

°WŠu²H w¼Ë ©VŠ√®


] w ¡U³« XLLC
t½]≈ rŁ ¨t?Ð t bÓNÚŽÓ ô «ÎœœÒd?ð tŁ—Ë√ w
] HM?« Á—ÓUON½« s?
] JË ¨t³ŠUB?Ð r]N¹ Ê√ t?
Ô H½ t²Łb]ŠË ¨q?łd« tÔłË dO?ÒG²
ÊU U oAœ dB
v≈ wN²M¹Ë ¨5(« V½ w tłU−Š WB
]
—UB_« w ”
Ô UM« q
Ó
UM²O ¨¡uÐ t³ÓOB¹ Ê√ w
Ó Aš
Æ—UB²½ô« s Wö)« ÂuB) sJÒL ¨‰b'« q³I¹ ô d√ w ‰œUł 5Š Á—uÒNð s
w²« jÝ«Ë WM¹b sŽ ÃU−(« Ò ‰Q¹ cšQ ¨dš¬
Ó Ÿu{u v≈ Y¹b(« ·dB¹ Ó Ê√ s¹d{U(« iFÐ ¡UýË
Ô N
V Ú ¹Ô cšQ ¨cIMÚÔ*« ‰UI²½ô« «c¼ v≈ ÕUð—« b
ÃU−(«
Ò ÊU Ë ¨dOL¦]²«Ë dOLF]²« w b¼U'« ÁÔbNł
Ó Îô–UÐ U¼bOý
]
¡UM³UÐ «uU
s œ«bŽ√ wB×¹Ë
Ô ¨bOOA²«Ë ‚UH½ù« w Á¡U ÝË
Ó ¨ÊUJ*« Á—UO²š« s
Ó 
Ú Š
Ô sO³¹Ë
= ¨t²¹UH d¹bIð w
l?
Ó ½UB¹Ô Ê√ È√— r?Ł ¨—U?M?¹b?«Ë r?¼—b?« s? o?H½√ UË ¨Ê«uO(«Ë WOýU*« s Âb ²Ý« UË ¨‰UL?
Ò F?«Ë W?KFH« s
¨VOB¹Ë TD ¹ Í√— œd− ] sŽ Ãd ¹
Ô ô d
Ó _«
Ó ]Ê√Ë ¨tH½ s Úq?Mð r t²1e¼ ]ÊQÐ ”UM« ÂU√ dNEO
Ó ªvO×¹
Æs¹ö¹Ë Í—«b¹ ∫l½UB¹ °vO×¹ U¹ jÝ«Ë WM¹b w p¹√— UM d cð r ∫‰U
rŁ ¨o
Ì dÐ tH² vKŽ XÐÓdÓÓ
ÆnDKÐ »d{ ∫XЗ ÃU−
Ò (« Ã
 dÓŠ
Ó s  œ«e ¨t?O≈ ÊuOF« XNł
] uðË ¨œÒd¹ rË ¨qłd« XJ
ÆUÎEOG ‰«R« œUŽQ ¨tÞ—ÒuðË
°øpK¼√ UNMJOÝË ¨pU dOž s UNðbOý
] b
Ë ¨jÝ«Ë sŽ ‰u
√ «–U ¨dO_« UN¹√Ò ∫vO×¹ ‰UI
ø«c¼ vKŽ pKLŠ U ∫‰UFH½« w ÕU r]ÔŁ ¨tOMOŽ w dL'« VNKðË
] ¨ÃU−(« d³ bHM
‚dÞQ ¨ÎU?¦¹bŠ ”UM« «uL²J¹ Òô√ r?N?LKŽ w ¡ULKF« v?KŽ ≠vUFð ≠tÒK?« cš√ U∫œ«b²Ž« w v?O×¹ ‰UI
ô ∫vO×OÐ ÕUB ¨t²OAš cI?M¹Ô q
Ì LFÐ ÂuI¹ Ê√ È√—Ë ¨ UE( ÊUJ*« dLž dÏzUŠ X?
Ï L œÓUÝË ¨ô
Î c MÚÔ ÃU−
Ò («
‰U
ÆÁ«u¦ v≈ q
y ¨”UM« ‚d]H²O ô
Î Ëc t½UJ s i
Ó N½ r?Ł °ÊUÝ«dš v≈ UÎOÒHM V
Ú ¼–U ¨tO U½√ bK³Ð wMÒ Uð
t²NÐU−0 ÊuŁb]ײ¹ lÓOL'« È√—Ë ¨„UM¼ tIÔ³¹ dÓzUD« t²ÓO błu ¨ÊÓUÝ«dš v≈ dLF¹ sÐ vO×¹ V¼–Ë ∫ÍË«d«
°øÃU−
Ò (« n
Ó OÝ g
Ó
Ú ðÓ r√ ∫V−
Ò Fð w tQ ¨w
Ò ½UÝ«dš U½œË s¹—bÒIÔ s¹d³JÔ ÃU−
Ò ×K
ÆÊU½≈ WOA) UνUJ Ÿbð rK ¨tKÒ« WÔOÓA
Ú š
Ó wMðÚú bI ∫oŁ«u« ÊU1≈ w œ]d

≤∂
qOKײ«Ë WAUM*«

øUL¼ U Ê«eO2
Ò ÊUUNÝ≈ WOÐdF«
Ò ÂuKŽ w tË ¨WOÐdF«Ë
Ò WF¹dA« ÂuKŽ s UF
Î KC²
= Ô dLF¹ sÐ vO×¹ ÊU ±
ÆUNM ÎUŁöŁ wLÝ
Ò Ô√ ¨…dO¦ WOI
Ò KÔÔš  UH dLF¹ sÐ vO×¹ w XFL²ł« ≤
∫wðQ¹ ULÒŽ VOł√ p– ¡u{ w ÆtKÒ« ‰uÝd s(«Ë 5(« …uÒMÐ ‰uŠ vO×¹Ë ÃU− Ò (« 5Ð ‰bł —«œ ≥
øULNM >q n
u U √
øULNM >q W−Š
Ò U »
øn
u*« s ÃU−(«
Ò hÒK ð nO Ã
∫.bI« wÐdF«
Ò dFA« XOÐ fJF¹ ¥
Æåb?ŽU?Ð_« ‰Ułd«¡UMÐ√ ]s?¼uMÐ U??M? ðU??M? ÐË ¨U??M? zU??M? Ð√ u??M?Ð U?½u?M?Ðò
øgOF*« UMF
«Ë w …œułu W¹ƒd« Ác¼ X«“ U q¼Ë ¨UN×Ò{Ë√ ¨ÎU1b
»dF« Èb WOŽUL²ł«
Ò W¹ƒ—
øp– vKŽ ÂeŽ UbFÐ tÐ p²H« sŽ ÁUMŁ Íc« U ¨ÊUÝ«dš v≈ vO×¹ ÃU−(«
Ò vH½ µ

˚∫vUFð ‰U

Æ˝

∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ VOł√ W¹ü« …¡«d


bFÐ
øÃU−(«
Ò s( W¹ü« s WLK Í√
= w √
ø„dE½ WNłË s s×K« w ÃU−(«
Ò l
Ë√ Íc« U »
s( qO−ð UNKL×¹ w²« Wôb« U ¨‰uI« «c¼ ¡u{ w åt³¹UF bFð
] Ê√ ö³½
Î ¡d*UÐ vH ò ∫qO
bI Ã
øt²ŠUBË t²G vKŽ ÃU−(«
Ò …UOŠ w bŠ«Ë
∫5²Oðü« 5ð—U³F« Õdý√ ∑
ÆåpK¼√ UNMJOÝË ¨pU dOž s UNðbOý
Ò b
Ë jÝ«Ë sŽ ‰u
√ «–U ò √
Æåw²H¹ ôË ¨rJ×¹ ÃU−(«
Ò ò »
≤∑
∫wðQ¹ U2Ò ö
Î Ò qKŽ√
Ò ∏
ÆWGK« V¹dž iFÐ dLF¹ sÐ vO×¹ ÊU vKŽ Íd−¹ ÊU √
U?N?uŠ —Ëb¹ w²« W¹—u;«
Ò WO?Ò CI« ÊQý w v?O?×?¹ d?þUMOªbýUŠ fK− bIŽ v≈ ÃU−?
Ò (« ŸdÝ√ »
ø ©¶®bL× W¹—–
Ò s 5(«Ë s(« q¼ ∫hM«
Ò
ÆW−(UÐ
Ò ÃU−(«
Ò WNł«u qO³Ý vO×¹ —U²š« Ã

·œ«d²«Ë ¨—«u(« »uKÝ√ v≈ qO*«Ë ¨.dJ« ʬdI« s ”U³²


ô«Ë dŁQ²«
Ò ∫VðUJ« »uKÝ√ hzUBš s π
¨W?O?Ò H?Ë W?G? «b? ?²?Ý«Ë ¨Èd?š_« s?Ž w?M?Gð 5²EHK« ÈbŠ≈ ]Ê_ ªq?−?
Ò ¹Ë ÊËb?
Ò ¹ ∫ t?u?
q?¦ s
ÆbŠ«Ë ‰U¦0 tBOBš q = vKŽ qÒ¦√ÆÆÆ Weł ÿUH√ «b ²Ý«Ë
ÆhÒM« s …œUH²*« ”Ë—b« s ÎWŁöŁ hK ²Ý√ ±∞

∫wðQ¹ ULO d¹uB²« ‰ULł sOÐ√


Ò ±±
ÆåœuÝ_« wÐ√ l u×M« —ËcÐ ”dž w …dL¦ W —UA „—Uý b
Ë ò √
ÆåʬdI« kH×¹ s dOG U¼œUO
fKð ô v×BH« WOÐdF«
Ò Ê≈ò »
ÆåtOMOŽ w dL'« VNKðË
Ò ò Ã

∫Òj)« t²% ULO ©tO³A²« wdÞ ® tÐ t³A*«Ë


Ò t³A*«
Ò sOŽ√
Ò ±≤
Æå—UJ½« w W1eN« ”Q Ÿd−²O
Ò ò √
Æåt qŠUÝ ô d×РʬdI« ÊQÐ
] ·d²FOò »

≤∏
W¹uGK«
Ò  U³¹—b²«
 œU?√ b?
Ë ¨q?FH« ¡U q³
…eLNUÐ b¹e*« ©d×√® qFH« s w¼Ë ¨©d×B
Ú ®
Ô W?EH hÒM« w  œ—Ë ≠±
ødB ¨WUNð ¨b$ ¨‚«dF« ∫ s ÒÎö qšb¹ s* ‰uI½ «–UL ¨©¡«d×B« ®ÊUJ*« w ‰ušb«
ÆvMF*« œbŠ√Ë ¨d¹_« œuLF« w UN³ÝUM¹ UË s1_« œuLF« w WLKJ« 5Ð q√≠≤

¡UOLŽ WO¼«œ

¡öO WUNł

¡öNł WKO

¡UO¼œ Wö{

ÆU¼d –√ ¨Èdš√ WÒKŽË ¨WÒOLKF« ∫5²ÒKF ·dB« s UFM ÊULKŽ ©dLF¹Ë vO×¹ ® ≠≥
∫ÍË«d« ‰U
ÆÁ«u¦ v≈ yq ”UM« ‚d]H²O
Ó ÎôËc t½UJ s iN½ rÒÔŁ ò∫Òjš t²% ULO ‰U(« Ÿu½ d –√ ≠¥
t²NÐU−0 ÊuŁÒbײ¹ lOL'« È√—Ë ¨„UM¼ tI³¹ dzUD« t²O błu ¨ÊUÝ«dš
Ó v≈ dLF¹ sÐ vO×¹ V¼–Ë
w Òœd °øÃUÒ−(« nOÝ g ð r√ ∫VÒ−Fð w tQ ¨Òw½UÝ«dš tM U½œË ¨s¹—ÒbI s¹d³J ÃU−×K
Ò
ÆåÊU½≈ WOA) ÎU½UJ Ÿbð rK tÒK« WOAš wMðú bI ∫oŁ«u« ÊU1≈
∫◊uDš t²% ULO  «œU¹e« s …œUH²*« w½UF*« U ≠µ
ÆålÒMBð w r²ÐUò ≠√
Æå«e
Î ÒHײ ÃUÒ−(« dLM²Oò
Ò ≠»
ÆåW1eN« ”Q Ÿd−²Oò
Ò ≠‡ł
ÆåÁuŽ—U
Ë ÁuýËU½ qÐ ÆÆò ≠œ

≤π
WOÝ«—œ
Ò  «—UN
dO³F²«
lLł vKŽ bL²FðË ¨WO ¹—U²«
Ò WUI*« WOŽu{u*«
Ò WUI*« Ê«u√ s
U?¼d?O??H?ðË U?N?I?O??M?ðË U?N?B?O?×?9Ë ¨o?zUI(«Ë —U³š_«Ë  U¹«Ëd« n?
u sŽ WO?Ò ?¹—U?ð W?UI V² √
ÆUN{dŽË tO Èb³²ð
Ò WOÐdF«
Ò  UOB A«
Ò ÈbŠù
Ë√ ¨Í√d?? U?? Ð p?? ?
^ ? L? ?²? ?« Ë√ ¨…√d?? '«
È—«u²ð Ud
Î U?ÎOŽu{u
Ò ÎU?¼U−Òð« U?N²ÐU² w t−Ò²?¹ Ê√ VðUJKË
¨ÊUDK« ÂU√ o(«
Ò ‰u
w WŽU−A«
UNM¹e?
Ò O? ¨WIO
— WO?Ò ½U??½≈ W?ö?ž UNOKŽ wHC¹ Ê√ tË ¨t²O?Ò B? ý tO
s??Ð v??O? ×?¹ò W?U?I? W?ÒD?? ?Ð ÎU??M? O? F?²??
U?N?M Ãd ð vÒ²?Š ¨t?U?O? ?Ð l?zU
u«  UIKŠ 5Ð jÐd¹Ë ¨hBIUÐ
åo?
Ò ? ?(« w?? ? W?? ?ŽU?? ?−? ? ý ÆÆÆd?? ?L? ?F? ?¹
W?U?I?*« Ê«u?√ q? w? U?L? U?N³ðU vMF¹ËÆ…d?Ò L?²?? WKBÒ²? W?K?KÝ
Æ WO ¹—U²«
Ò WUI*« sŽ XdŽU0Ë
ÆV²J¹ U* WÒDšË ¨rOLBð l{uÐ WOŽu{u*«
Ò
ÊuJ² ªVOðd²«Ë rOI²« YOŠ s UNÐuKÝ√ w¼ WUI*« WDšË
Ò
WbI
Ò ¨UNK³
U* W−O²½ WOC

Ò Òq ÊuJð YO×Ð ¨WDЫd² WUI*« U¹UC

ÂuIð WD)«
Ò Ác¼Ë Æ…œuBI*« W¹UG« v≈ ÎUFOLł wN²Mð vÒ²Š ¨U¼bFÐ U*
ÆW9U)«Ë ÷dF«Ë WbI*«
Ò vKŽ

◊U‡‡A½
ÆULNzö“ s lL vKŽ Ê«—ËUײO ¨dLÔFÚ¹Ó sÐ vO×¹ —ËœË ÃU−(«
Ò —Ëœ ÊU³UÞ q¦1

≥∞
™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √d√
Ú Ž wMÐ ÊuM−
q−
∫‰U
øaOA« UN¹√Ò s¹√ s ∫t ‰UI ¨q−Ž wMÐ s aOAÐ u¼ «–S tHMÐ œdH½«Ë ¨ U¼
Î eM²
Ò ÎUu¹ ÃU−(«
Ò Ãdš
‰U?
ÆrN«u√ ÊuÒK?ײ¹Ë ¨”UM« ÊuLKE¹ª ‰ULŽ
Ò dý
Ò ∫‰U
ørJUL?
Ò Ž ÊËdð nO ∫ÃU−(«
Ò ‰U
ÆW¹dI« sЫ
ÆtKLF²Ý« s `³
Ë
Ò ¨tÒK« t׳

Ò ¨tM dý Ó ËÓ U „«– ∫qłd« ‰U


øÃU−(«
Ò ‚«dF« w Ò w pu
nOJ ∫ÃU−(«
Ò
Ô K?ÚFł
øU?½√ s? ·d?Fð Ë√ Æ„«b X Ô ∫q?łd?« ‰U
ÆÃU−?
Ò (« U?½√ ∫‰U?
Æ ô ∫‰U?
ø U½√ s ·dFð√ ∫ÃU−?
Ò (« ‰U

¨X?
u?« «c¼ q¦ w UL¼«bŠ≈ ¨5ðd
] Âu¹ Òq w ŸÔd?Ó
Ú Ô√ ¨q?−?Ž wMÐ ÊuM− ¨Êö−Ž uÐ√ U½√ ∫‰U
ô∫‰U

ÆtMŽ vÒKšË ÃU−(«


Ò p×C

tKFH «c¼Ë tbB «c¼ «uIKÞ√


„bMŽ w Ê≈
] ∫UL¼bŠ√ ‰UI ¨ULNK²IÐ dQ ¨YFý_« sЫ »U×√ s s¹dOÝQÐ ÃU−(«
Ò Ó ðÔ√ ∫wMz«b*«
w Ò ‰U

∫‰U
øp bNA¹ sË ∫‰UI ¨tOKŽ  œœd ¨p]√Ô ÎUu¹ YFý_« sЫ d – ∫‰U
øw¼ UË ∫‰U
Æ©UËdF®
Î Î «b¹
«uIKÞ√ ∫ÃU−(«
Ò ‰UIÆp?
Ó C
Ô GÚÐÔ ∫‰U
øqF UL qFHð Ê√ pFM U ∫ ‰UI°rF½ ∫‰UI ¨tQ °«c¼ w³ŠU
Æ©±≤µ∫’ πÃÆdO¦ sЫ ØW¹UNM«Ë W¹«b³«® ÆUL¼uIKÞQ ¨tKFH «c¼Ë ¨t
bB «c¼

≥±
©dBØÍ“U−Š œ«R®
^ ÊU³IF« ‚U³Ý
—uM«Ë ±∑

hM«
Ò Íb¹ 5Ð

lÓÝU²« ÊdI« w »dG« w dNþ wBB


qJý …dOBI« WBI«Ë Æ…dOB
WB
©—uM«Ë ÊU³IF« ‚U³Ý® WB

nK² ðË ÆŸ«dB«Ë ¨nO¦J²«Ë ¨Àb(« …bÓŠ Ú ËÓ ∫‡Ð eOL²ðË ÆdÓAŽ


s? »U²J?« sL ¨W?OMH?« WOM³?« Y Ú  …dOB?I« WB?I« Z¼U?M
Ô OŠ s?
v??K??Ž e?? O?? d??²?? « d??ŁR?Ú ?¹Ô s?? r??N??M?? Ë ¨W??ŁœU?? (« d??B??M?? F??Ð v??M?? F?Ú ?¹Ô
Æ…dJH« vKŽ e d¹ s rNM˨WOB A«
ÏW?B?
w?¼Ë ¨ …d?JH« vKŽ ÂuIð ©—uM«Ë ÊU³IF« ‚U³Ý®Ë
ÆwMÞu« wŽu« oOLFð v≈ ·bNðË ¨Ê«uO(« ÊU vKŽ ¨W¹e—
Ò
s? ¨d?U?F? wÐdŽ V¹œ√¨Í“U−Š œ«R ¨WBI« VðU Ë
¨W?¹«Ëd?« V?²? Ʊπ≥∏ ÂU?Ž …—u?B?M?*« bO«u s u¼Ë ÆdB
W?ÐU²J« s ÎU?U?Ž s?¹d?A?Ž bFÐË Æ…dOBI« WBI«Ë ¨WOŠd*«Ë
s? ©—u??M?«Ë ÊU?³?I?F?« ‚U?³?Ý ® W?B?
Ë Æ ÊU?O?²HK WÐU²JK t&«
W?N?łu?*« ¨±ππ∞ ©…¬d?*« w? dEM¹ bÝ_« ® WOBBI« WŽuL:«
»œ√ w? W?O?F?O?−?A?²?« W?Ëb?« …e?zUł VðUJ« UNMŽ ‰U½ ¨ÊUO²HK
Ʊππ≥ ÂUŽ dB w ‰UHÞ_«

≥≤
^ ÊU³IF« ‚U³Ý
—uM«Ë
©dBØÍ“U−Š œ«R®

s?? u?¼Ë Æ»U?I?ŽÔ U??¼œd?H? ∫ÊU??³?I?F?« Ó ?M?«  b?łu? ¨ÂU?F?D« VK' WOuO« UN²KŠ— s ÔÊU?³IF?«  œUŽ
b
—u?
œU??Š ¨V??U??<« Íu??
¨d??O?D?« d?Ý«u? ¨p– V³Ý sŽ ÊU³IF«  dH²Ý« ÆUNM U¼—UG  œdÞË ¨U¼—U Ë√ XK²Š«
ÆnIŽ√ dOB
—UIM t ¨dB³«
Ó
s?? d?? zU??Þ Æd??? ½ U??¼œd??H? ∫—u??? M? « ÊU³IF« s VKÞËƉU³'« Ác¼ w ÊUDO²Ýô« «Ë—d
rN½√ —uM« bzU
r¼d³šQ
Ë– V??Ðb?? —U??I?M? t? ÆÍu?
ÆÕ—«u?'«
t?? Ë ¨…œU??Š l??Þ«u??I? Ð …œËe?? V??½«u??ł Ædš¬ ÌÊUJ sŽ UN Y׳ð Ê√
V??U?? ? Ë ÊU??²? ¹—U??Ž ÊU?ðœU?Š ÊU?²?L?zU?

¨v?D?)« l?¹d?Ý u?¼Ë ÆW?H?O?F?{ …dOB


ÓWÐU≈Ë ¨WŠ«dK ÎWd rJ UMÚ%√ Ê√ ¨ U½ƒ«eł «c¼ q¼ ∫ÊU³IF« bzU
‰U

ôË ¨n?O?'U?Ð Èc?G?²?¹ ¨Ê«d?OD« ¡wDÐ


ÆΫdDC ô≈ Ê«uO(« rłUN¹
ørJ²KŠ— WK«u q³
¡«cG« s ¡wý
øqOŠd« UMOKŽ r]²×²¹ «–U* ∫‰U
Ë ¨¡UL« ÓWOŠU½ Á—UIM0 —uM« bzU

Ô aLý
ÆrEFðË d³Jð
Ò ∫aLý
ÆX
Ë Í√ w ¨-dCŠ «–≈ rJHOC²½ ·uÝË ¨ r²½√ «uKŠ—«
°UMMÞË «c¼ sJË∫‰U
Ë ¨ÎWA¼œ ÊU³IF« bzU
UMOŽ XFL²«
b
Ë ¨UN²×Mł√ WddÐ —uM«
^ WOIÐ
Ô t²ÐËUłË ¨tOŠUM−Ð —uM«
^ bzU

Ô ·d—
Ó
X?Žd?ý√ b?
Ë …e?
Î H?= ×?²? ÊU?³?I?F?« X?H
Ë ¨—uÚH?Ó « v?K?ŽË ÆU?N?³?U? ?  “dÐ√
ÆU¼dO
UM
ÆÊUI¹dH« qÐUIð «–≈ ¨ÊU³IFK Àb% ·uÝ WÎŁ—U Ê√ rOJŠ »
Ï UIŽÔ „—œ√
…œUB u?Ð√®Ë WÓO?½U³?Ýù« dÓO?UB?F« `L?K ¨—u?M?^« ¡«—Ë U v?≈ rO?J(« d?E½Ë
«–S ¨ ‰U³'« q¼√ s «bŠ√ b−¹ rË ¨…d?łUN*« —uOD« dzUÝË ÊUÐdG?«Ë ©w½uLOK«
ÆU¼bŠË ÊU³IF« XKðU
Ë ¨—uM« …dłUN*« —uOD«  dU½¨‰U²I« l
Ë
vŠdłË v?K²
j?I?O ¨UÎF?OLł q?ðUI²?½ Ê√ s ô
Î bÐ ∫r?OJ?(« »UIF?Ô« ‰U

s WÎLš ÊÔU³IF« `
Ó ý
= dðÔ Ê√Ë ¨¡«bý_« s WÎLš —uM^« `
Ó ý
= dðÔ Ê√ Õ
Ô d²
√ ¨ÊËdO¦
WU
ù« tK¼√ oŠ s `³B¹ ezUH« o¹dH«Ë ¨U
U³Ý s¹—U²<« 5Ð rÓOI½ Ê√Ë ¨¡«bý_«
ÆÊUJ*« «c¼ w
—uM« XœU³ð Æ—uM« w
UÐ UNO —ËUA¹ WK
Î NÚÔ VKÞË ¨—uM« bzU

Ô r²Ð«
vKŽ ¡öO²Ýô« w oŠ
y UN ÊuJOÝ t²³ «–S ¨‚U³« vKŽ XI«ËË ¨‘UIM«
Òg??Ž d? u?«Ë Æd? ÚËÓ U??¼œd?H? ∫—U? Ë√
ÆŒdH¹Ë tO iO³¹ Íc« dzUD« s?J?ð U?L?N? ¨U?N?M? —uM« ëdšSÐ W³UD*« bŠ√ l?
Ó O?D?²??¹ sË ¨ÊU³IF« —U Ë√
¨UNLý
Ô ÌWFÞUÝ ¨‰b²F uł  «– ÷—√ w —uM« dI²ð pcÐË Æt²−Š

≥≥
] W¹uM« UN²KŠ— s `¹d²ðË
ÆlOÐd« w œuFðË ¨WOI¹d≈ ¡·œ v≈ UÐË—Ë√ ÃuKŁ s UÎÐd¼ ¨¡U²ý q
ø‚U³« U½dš «–≈ ÆÆÆsJË ∫—uM« bŠ√ ‰¡Uð
v≈ dE½«Ë ¨WHOFC« rN³U v≈ dE½«Ë ¨W¹uI« UM³U v≈ dE½« ¨UξOý d ½ s ∫UÎLJN² —uM« bzU
‰U

ÆWuIF*« r¼dO
UM v≈ dE½« ˨…œU(« U½dO
UM
…—œU
¨fz«dH« vKŽ ÷UCI½ô« WF¹dÝ ¨ öCF« W¹u
Ì—u½ WLš «uÚÓI²½« Æ XJ×{Ë —uM«  —UÞ
ÆWK¹uÞ …b Ê«dOD« vKŽ
«–ULK ¨‰“_« .b
s U½œöÐ Ác¼ ∫ö Ó UIFÔ« ÊU³IF« bŠ√ bI²½«Ë ¨d_« w —ËUA²K ÊU³IF« XFL²ł«Ë
Î zU
rOJ(« »

øÁd ½ b
‚U³Ý W−O²M UNO UM²U
≈ lÔC Ú ½Ô
…d¦ Ë ¨UNðd¦ X¹√—Ë ¨qFHUÐ U½—U Ë√ vKŽ Xu²Ý« b
—uM« U½błu U½bŽ bI ∫rOJ(« »UIF«
Ô ‰U

‚u? U?
U?³?Ý d?? ð ÊU³IF?« Ê≈ ∫‰U?
s? rŁ Ædš¬ —U?
Ï O?š w?U?√ s?J?¹ r?K? ¨…d?łU?N?*« —u?OD« s U¼b½Uð s
°øÆÆÆUNU³ł
ÆÊ«dOD« WŽdÝË ¨ öCF« …u
Ë ¨¡U cUÐ lÒ²L²ð ¨UNM ¡«bý_« s WLš
Î Ô F« XI²½«
ÊU³I
v≈ œuF¹
Ô rŁ ¨qN« v≈ ‰U³'« w ÌWL
vKŽ√ s o¹d q
^ dODOÝ
Ô ∫ÊU³IF« rOJŠ ‰U
Ë ¨ÊUI¹dH« lL²ł«
bOF½ rŁ ÆezUH« u¼ ÊuJ¹ ¨ŸdÝ√ ÔqB¹Ë ¨d³ √ fz«d
Ó qL×¹ Íc« o¹dH«Ë ¨W¹d bŠ«Ë q   wË ¨UM¼
= —UIM
ÆWU
ù« oŠ t sJ¹ 5ðd*« w eH¹ sË ¨Èdš√ …d d_«
ÆWLI« v?≈ b?F?B?ð Ê√ …—U?²?<« ÊU?³?IF«Ë —uMK rOJ(« —UýQ ¨Õ«d²
ô« vKŽ ÊU³IF«Ë —uM« XI«Ë
ÆqN« u×½ WHÞUš WŽdÝ w ÊUI¹dH« oKD½U ¨tŠUM−Ð …—Uý≈ vDŽ√Ë
¨ öù« sŽ …ełUŽ ¨U¼dO
UM 5Ð  uKð ¨WL {  U½«uOŠ s fz«d qL% —uM«  œUŽ U ÊUŽdÝ
Èu?K?ð ¨W?K?¹e?¼  U½«uOŠ s fz«d XKLŠ b
Ë ¨ÊU³IF?«  ¡U?ł q?O?K
bFÐË Æ¡Ub« UNCFÐ s XUÝ b
Ë
ÆÁbzU s »d¼Ë ¨U¼bŠ√
ÆUN²×MłQÐ XIHË ¨—uM« XKK¼
ÆÂuK« o¹dHK UNłËË ¨o¹dHUÐ rOJ(«Ë ÊU³IF« bzU
vײ½« ¨WO½U¦« …dLK ÊUI¹dH« bF²¹ v²ŠË
Ó b−¹ s ∫‰U
Ë ¨o¹dH« “u ÂbF ÊU³IF« rOJŠg
Æ“uH« ÂbŽ w V³« ¨o¹dH« s lLÝ√ Ê√ œË√ ¨Êü« aOÐu²« Í Ó ¼œÔ
Æ—u?M« l ‚U³Ý w …Q− UMH½√ U½błË b
Ë ¨W³O?ÚN?Ó UÐ UMŠ√ÆÆÆWŠ«d ∫ÊU³IF« o¹d fOz— ‰U

ÆhMI«Ë bOB« w …dO³ WFLÝ UN ¨ÊuLKFð UL wN

≥¥
—uM« s×½ ø qFHð «–U ò ∫‰uI¹Ë ¨wM »d²I¹ dMÐ «–≈Ë ¨«ÎbOł dOÞ√ XM ∫o¹dH« w uCŽ »UIŽ ‰U
Ë
ÆåÆÆÆ…dNý UM
ÆpI³Ý b
tðbłË ¨tðULK dOŁQð s XI√ UbMŽË ∫rOJ(« »UIF«
Ô ‰U

s? w?ðQ?¹ dMÐ «–≈ ¨WL { W¹d v?K?Ž ÷U?C?I½ôUÐ XLL¼ 5Š ∫o¹dH« w uCŽ ¨dš¬ »UIŽ ‰U
Ë
Æåu'« ÊU³IŽ fOË u'« —u½ s¹—UOD« ÊuL¹
Ò ò ∫UJŠU{ ‰uI¹Ë ¨nKš
ÆW¹dH« vKŽ iI½« …Q−Ë
Æpðd×Ð p dðË ∫ÊU³IF« bzU
‰U

ÊUN²¹ ô ¨U¹«e UC¹√


Î ÊU³IFKK ¨WOIOI(« rJð«—b
r²OÝUMðË ¨—uM« WFLÝ rJðdNÐ ∫rOJ(« »UIF« ‰U

∫ÊuuI¹ ô√ ¨‰U¦_« UMÐ »dCð s×½Ë ¨—uM« qFHð UL ¨UM²½


Î ÎUL( Ë√ ¨ÎUHOł q Qð ô ¨WKO³½ —uOÞ s×M¨UNÐ
ødB³« …bŠ vKŽ WöŽ ¨å»UIŽ s dBÐ√ò
5?Ð ¨ WOz«u¼  «—UOð Í√ ÊudFðË øΫdO¦ tO -dÞË ¨U½u?
^ ł «c¼ Ê√ rJMŽ »Už nO ∫ÊU³IF« bzU
‰U
Ë
ÆÊ«dOD« vKŽ bŽUð ‰U³'«
ÆtOŠUM−Ð UNOKŽ XÐd¹ rOJ(« cšQ ¨Îö−š rNÝ˃— ÊU³IF« o¹d QÞQÞ
ÆUNMŽ «uF«b ¨ r —U Ë√ Ác¼ÆÆÆ ÊU³IŽ U¹ UO¼ ∫ÊU³IF« bzU
‰U
Ë
XJ√ b
Ë ¨WL {f
Ó z«d qL% w¼Ë ¨ÊU³IF«  œUŽ U ÊUŽdÝ ÆÊUI¹dH« oKD½U ¨tð—Uý≈ rOJ(« »UIF« vDŽ√
ÆÊU³IF« sŽ «ÎdO¦ dšQ²ð Ê√ WOAš UNðcšQ ¨UN²œU …dOG fz«d qL% ¨UNÐUIŽ√ w —uM«  ¡UłË Æ«ÎbOł UNÐ
¨W¦UŁ …d oÐU²½ ¨…d U½eË ¨…d -e ∫rOJ(« »UIF« ‰U

ÆtK ‚U³« VJ¹ ¨UNÐ eH¹ s


ÆÎU³½Uł tI¹dHÐ q vײ½«Ë ¨Ê«bzUI« o«Ë
Ác¼ ¡UMÐ√ rJ½√ r²³Ł√ ∫tI¹dH ÊU³IF« bzU
‰U

øWO½UŁ …d p– «u²³¦ð Ê√ ÊuFOD²ð qN ¨‰U³'«


ÆrJMþ sŠ bMŽ ÊuJMÝ ∫o¹dH« »Uł√
«uÚÓUF²ð Ê√ r U¹≈ ∫rOJ(« »UIF« ‰U
Ë
…d??*« w?? d?B?½ s? o?I?% U?* ¨—u??M?« v??K?Ž
¨r? —U?B?Ð√ s? «Ëb?
Ò Š√Ë ¨r?J?²?L¼ U½Ë—√Ë ¨UU9 p– «u?
Ú ?
Ó ½«¨ W?IÐU«
Ær «u
]q «uFL−²Ý«Ë

≥µ
…d*« w «Ë“uH¹ r «–≈ —uM« WŽULł s œdDUÐ r¼bŽuðË ¨WO½U¦« …d*« w t²1eN tI¹d —uM« bzU
aÐË
Ò
ÆWœUI«
ÆÊUI¹dH« oKD½U ¨…—Uýù« rOJ(« »UIF« vDŽ√
qN« ·UAJ²Ýô ¡UCH« w Âu% —uM« ULMOÐË ÆΫbOł tdFð ‰U³'« 5Ð wz«u¼ d2 w ÊU³IF« XJKÝ
ÆtÐ  œUŽË ¨U¼bO vKŽ XCI½« b
ÊU³IF« X½U ¨fz«d s tO UË ¨UN²%
s?Ž W?O{«— dOž UN½_ ¨…eÒH?×?²? ª…d?łU?N?*« —uOD« UNFË ¨—uM« XH
Ë ¨œUF ÆtI¹dH —uM« bzU
—Uý√
Æ‚U³« W−O²½
Æ«ÎbOł puŠ dE½« ¨gzUÞ qLFÐ wðQðË ¨—uN²ð Ê√ q³
∫—uM« bzUI ‰U
Ë ¨…dšUÝWÎJ×{ ÊU³IF« bzU
oKÞ√ czbMŽ
Æ—uOD«Ë ¨—uM« dzUÝ XKF pc Ë ¨q³'«  U³Mł w ÁdB³Ð —uM« bzU
·UÞ
«c? Ë Æ¡U?C?H?« w?U?Ž√ w 5IÐU²*«  √— UbMŽ ¨dD)UÐ XŠ√ UN½_ª dCŠ b
ÊU³IF« lOLł X½U
Æq³'« q¼√ s  U½«uO(«Ë —uOD« lOLł  dCŠ
ÆqOŠdUÐ ¨—uOD« dzUÝË —uMK —Uý√Ë ¨tÝ√— QÞQÞ ¨ÊU³IF« UN²³J ¨W dF X³A½ u t½√ ¨—uM« bzU
„—œ√
WœUI« ÊUÐdG« XKF UÎMŠ∫‰U
Ë Æ  U½«uO(« dzUÝ ¡UŽb²Ý« w tŽ«dÝù ¨rOJ(« »UIF« ÊU³IF« bzU
QM¼
ÆUMH w XH
Ë 5Š ¨…—ËU:« œö³« s

≥∂
qOKײ«Ë WAUM*«

∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłù« e— —U²š√ ±


∫WBI« Ÿu{u √
ÆwÝUOÝ
ÆwŽUL²ł«
Æw
öš√
ÆwULł
∫WOðü« U¹UCI« ÈbŠ≈ WBI« X'UŽ »
ÆWOÞ«dI1b«
Æ¡«bŽ_« l Ÿ«dB«
ÆWOŽUL²łô« W«bF«
ÆWOÝUO« W¹œbF²«
∫u¼ WBI« w l³²*« ZNM*« Ã
ÆWŁœU(« dBMFÐ W¹UMF«
ÆWOB A« vKŽ eO d²«
ÆnÞ«uF« vKŽ eO d²«
Æ…dJHUÐ ÂUL²¼ô«
∫w qÒ¦L²ðÆÆÆÆåW“_« WE(ò Ë√ ¨å…bIF« ò œ
Æ—uM«Ë ÊU³IF« ‚U³Ý s vË_« Wu'«
Æ‚U³« s vË_« Wu'« w ÊU³IF« W1e¼
Æ‚U³« s WO½U¦« Wu'« w ÊU³IF« —UB²½«
ÆÊU³IF« —UG U¼œdÞË ¨ÊU³IF« —U Ë√ —uM« ‰ö²Š«

≥∑
∫WBI« w “dÐ_« Ÿ«dB« ‡¼
ÆWOB A« qš«œ ÆWBI«  UOB ý 5Ð Æ·ËdE« b{

∫WOðü« ’u A« s qJ …“—UÐ WH d –√ ≤


ÆÊU³IF« o¹d à ÆrOJ(« »UIF« » ÆÊU³IF« bzU

Æ—uM« bzU
œ

ÆULNM q w ed« ÎU×{u ¨WBI« w Ÿ«dB« wdÞ 5Ž√ ≥


ø‚U³« s vË_« Wu'« w ÊU³IF« Xe¼ «–U* ¥
ø‚U³« s WO½U¦« Wu'« w ÊU³IF« —UB²½« »U³Ý√ U µ
w? 5?I?ÐU??²*«  √— UbMŽ ¨dD)UÐ XŠ√ Æ dCŠ b
ÊU³IF« lOLł X½U ò∫wðQ¹ U Wôœ `{Ë√ ∂
¨ÊU³IF« X³J W dF X³A½ u t½√ —uM« bzU
„—œ√ÆÆÆ —uOD« lOLł  dCŠ «c Ë Æ¡UCH« wUŽ√
ÆåqOŠdUÐ ¨—uOD« w
UÐË —uMK —Uý√Ë ¨tÝ√— QÞQÞ
ø—uM« l WUM*« r% Ê√ ÊU³IF« XŽUD²Ý« nO ∑
ÆhMK
Ò ÎU³ÝUM dš¬ ÎU½«uMŽ —U²š√ ∏
øU×{«Ë
Î Î UO ¹—UðË Î UO«dGł Ϋb¹b% WBI« w ÊUe«Ë ÊUJ*« b¹b% v≈ VðUJ« Q−K¹ r «–U* π
Æp– d√ ¨ Ê«uO(« rUŽ s UNK WBI«  UOB ý ±∞
∫WBI« w VðUJ« »uKÝ√ ‰uŠ åôò Ë√ årF½ò ‡Ð VOł√ ±±
ÆWOŠuË WH¦J WBI« WG Æ…—U³F« dB

ÆWK« W×OBH« WGK« «b ²Ý« ÆUN²OF


«ËË WGK« Õu{Ë
Æ…Ë—c« v≈ dI²Hð ÆUNKKðË WBI« À«bŠ√ jЫdð
ÆWOB A« rÝdÐ WBI« vMFð Æo¹uA²«
Æ«dýU³
ΠΫdO³Fð tðdJ sŽ VðUJ« d³Ž
]

≥∏
W¹uG bz«u
tÐdCð q¦ u¼Ë ¨å»«dž s dÔÓJÐ√ò∫ÊuuI¹Ë ÆdB³« …bŠ vKŽ WöŽ å»UIŽÔ s dÔB
Ó Ð√Ú ò∫»dF« ‰uIð
t?½√ p?– ªåbÝ_« s ÁÔd?Ó ý√ ò∫ ÊuuI¹Ë ÆΫd?O?J?³?ð —u?O?D?« bý√ t½_ ª»«dG« hš U/≈Ë ÆdOJ³²« w »dF«
ÆÈd:« WFÝË qšb*« WuNÐ oŁ«Ë t½_ ªmC dOž s WLOEF« WFC³« lK²³¹
ÆœuFO œ«c¹Ô p– l u¼Ë ¨bÝ_« sHł vKŽË ¨pK*« n½√ vKŽ lI¹ t½√ p– ªå»UЖ s √ÔdÓł
Ú √ ò∫ÊuuI¹Ë
Æ©w½«bOLK ‰U¦_« lL−®

WOzö≈ bz«u
∫q?¦? ¨W?u?L?C? X?½U? Ê≈ n?_« ‚u? V²J² ¨nú W³ŠUB WLKJ« ‰Ë√ w lDI« …eL¼ V²Jð ≠±
«c¼ dOG²¹ ôË Æ—UBÐ≈ ∫q¦ ¨…—uJ X½U Ê≈ n_« X% V²JðË ¨dBÐÓ√ ∫q¦ WŠu²H Ë√ ¨dBÐ√Ô
∫q?¦? ¨U?¼b?F?Ð U?0 q?B?²?ð w?²?« n?D?F?« ·Ëd?Š Ë√¨d'« ·ËdŠ Ë√ ¨n¹dF²« ©‰«® XKšœ «–≈ rJ(«
Æa≈ÆÆÆ—UBÐùU ¨—UBÐùU ¨—UBÐù«

U ÊU Ë√ ¨…—uJ X½U ÊS ¨UNK³
U W dŠË ¨UNH½ …eLN« W dŠ WDÝu²*« …eLN« WÐU² w vŽ«d¹ ≠≤
ÎUuLC UNK³
U ÊU Ë√ ¨WuLC X½U Ê≈Ë ¨W¾ ¨q¾Ý
Ô ¨d¾ÚÐ ∫q¦ ¨…d³½ vKŽ X³² Ϋ—uJ UNK³

¨ÎUŠu²H UNK³
U ÊU Ë√ ¨WŠu²H X½U ÊS nRÓ¹Ô ¨‰«RÝ Ô ∫q¦ ¨Ë«Ë vKŽ X³² …d „UM¼ fOË
Æ—QÚÓ ¨WQÓ
Ú Ó ¨‰QÓÝ
Ó ¨…QÓ−
Ú ∫q¦ ¨n_« vKŽ X³² WL{ Ë√ …d „UM¼ fOË
X?³² Ë ¨ U½¡«eł Ê≈ ∫q¦ ¨WŠu²H X½U Ê≈ dD« vKŽ X³² n_« bFÐ WDÝu² …eLN«  œ—Ë «–≈ ≠≥
ÆUMz«e−Ð ∫…—uJ X½U Ê≈ …d³½ vKŽ X³² Ë ¨U½ƒ«eł ∫q¦ ¨WuLC X½U Ê≈ Ë«u« vKŽ

≥π
WOÝ«—œ
Ò  «—UN
dO³F²«
X??O wN ÆÕd*« W³Aš vKŽ qO¦L²K X¾O¼ WB
WOŠd *«
¨—u?N?L?'« ÂU?√ U?N?½ËœR?¹ 5?K?¦?2 ‰ö?š s? b?¼U?A?ð qÐ ¨√dIð WB

ÆW d(«Ë Ÿ«dB«Ë —«u(« vKŽ s¹bL²F ÊU?³?I?F?« ‚U³Ý® W?B?


‰uŠ√
u?¼ Íu?M?F?*« d?N?E?*«Ë ¨W?O?Šd??L?K? w(« dNE*« u¼ —«u(«Ë ‰öš s wŠd h½ v≈ ©—uM«Ë
Ád?¼u?ł w? q?I?¹ ô «c?¼Ë ¨Ÿ«d?B?« wMFð åU«—œò WLK Ë ÆŸ«dB« WOŠd ¡UMÐ s UC¹√
Î «bOH²
Î ¨b¼UA
Æ—«u(« sŽ WOŠd*« sH W³MUÐ ¡e?'« w?  d? w?²?« ¨w?
u?ý
vKŽË Æ UŽUÝ ÀöŁ v≈ Õd*« W³Aš vKŽ WOŠd*« ÷dŽ b²1Ë Æ‰Ë_«
√b³ bÓL²ÔŽÚ« b
Ë ÆWOŠd*« ¡UMÐ vKŽ ÁdOŁQðË Õd*« WFO³Þ wŽ«d¹ Ê√ nR*«
¨ÊUJ*«Ë ¨se« ∫w¼Ë ¨WOŠd*« ¡UMÐ w dOŁQð UN w²« Àö¦«  «bŠu«
kŠö*« s –≈ ¨WOŠd*« ¡UMÐ w dO³ dŁ√ tK se« U√ ÆŸu{u*«Ë
Àö?Ł s?Ž b?¹e?¹ ô s“ w —uNL'« ÂU√ q¦L² V²Jð WOŠd*« Ê√
ƉUÞ Ê≈  UŽUÝ
W?O?Šd??*« À«b?Š_«Ë Æt?O? U?N?K?O?¦9 sJ1 dþUM0 bOI²¹ pc ¨WOŠd*« tO q¦9 Íc« Õd*« u¼ ÊUJ*«Ë
ÆÕd*« W³Aš vKŽ bO−²K WKÐU
ÊuJð Ê√ V−¹
∫UN²ÐU²
W?K?J?A?*« ÷d?F? U?N?M ‰Ë_« qF−¹ ¨WŁöŁ s ÊuJ²ð U d¦ √ ˨‰uB WLš UN³O dð “ËU−²¹ ô√ V−¹
ÆW¹UNM«Ë q×K YU¦«Ë ¨ W“ú w½U¦«Ë ¨ UOB A«Ë

◊U‡‡A½
Æ©s qF√® Ê“Ë vKŽ ¨‰U¦√ …dAŽ w½«bOLK å ‰U¦_« lL− ò »U² s Ãd ²Ý√ ≠±
ÎUIOKFð V² √Ë ¨dUð U¹d “ Í—u« wÐdF« VðUJK ©dýUF« ÂuO« w —uLM« ®Ê«uMFÐ WB
√d
√ ≠ ≤
ÆW×H œËbŠ w UNOKŽ
¥∞
™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √d√

©Î«bł …dOB
WB
®
»d׫
ÆWOKzUŽ …—u vKŽ ÂbUÐ W³]C<« ÍbM'« …d²Ý VOł w d¦Ž
…√d*« r?C¹ qO²?I« ÍbM?'« `ö t×?ö t³?Að qł— „UM?¼ ÊU Ë ¨…œUF?« w W¹U?ž …—uB« w …√d?*«  bÐ
ÆqHÞ ULN ÊuJ¹ Ê√ rz«b« tLKŠ d c² ¨UNOŽ«—– U²KJÐ …√d*« t²
uÞ b
Ë ¨ULNMOÐ qHD« fKł ULO ¨…bŠ«Ë Ÿ«—cÐ
—bI
] ¹Ô q¼ ÍbM'« …UOŠ ¡UN½ù WOU X½U vË_« t²U— Ê√ sI¹√Ë ¨¡«dL(« »uI¦UÐ WFI³ …d²« X½U
åøÂu¹  «– …√d*« ÁcNÐ wI²K¹ Ê√ t
vbð 5Š w? ¨—bB« w? …uI?Ð WÝËdG? s
c«Ë ¨qH?Ý√ v≈ ö
Î zU? tłu« ÊU? ¨ÍbM'« W¦?ł v≈ lK?Dð
ÆrH« w²¹Ë«“ s UιÒdÞ ‰«e¹ U Íc« Âb« s ÊUEOKž ÊUDOš
ÆWuFMÐ »«d²« lÐU_« XLK ¨ÈdO« Ÿ«—c« Xš«dð 5Š w ¨Õö« vKŽ WCÐU
‰«eð U vMLO« bO« X½U Ë
Æ`Uł VCž w W×KÝ_« Ê«dO½ XFb½«¨qO²I« ÍbM'« …d²Ý VOł v≈ …—uB« UNO œUŽ√ w²« WE×K« wË
Tłu b
dšü« ÍbM'« Ê√ u UL «bÐË ÆÆUÎU9 tU√ dš¬ ÍbM−Ð TłuH? Æ’Ud« ‚öÞù Uγ¼Q² UÎH
«Ë V¼
ÆqO²I« ÍbM'« …d²Ý VOł w Ê«uŁ q³
UNÝœ w²« …—uB« t²L¼«œ œU½e« tF³≈ fLKð Ê√ q³
Ë ¨ t²¹ƒdÐ
Æp– s d¦ √ tKN1 r dšü« ÍbM'« sJ Æo¹bײ« ‰UÞ√Ë ¨dšü« ÍbM'« w ‚b×¹ Õ«—
¨ ËdOÐ ¨±π∑∑ ¨—«–¬
©5DKØwMO(« s¹bÐUF« s¹“®

¥±
dÔBÐÚ√Ô ±∏
©5DK ØUÒMN 5Š®

hM«
Ò Íb¹ 5Ð

UNM v½UŽ w²« WeF« rž—¨Â±π¥∏ WMÝ XKÒ²ÔŠ«


Ú w²« WOMODKH«
Ò ÷—_« w wÐdF«
Ò dFA« 5F
Ô lDIM¹
Ú r
ÆWL½ n√
Ó 5LšË W¾ ÊË“ËU−²¹ ô rNO{«—√ w WOÒÒK √ «uðUÐ UbFÐ ¨ÊUJ«
qJA« YOŠ s ¨w
Ò ÐdF « sÞu« w dFA« vKŽ Èdł Íc« w
Ò MH« —uÒD²« WKÒ²;« ÷—_« ¡«dFý V «Ë b Ë
 q
XKIŁ√ w²« WHK²<« U¹UCI« sŽ ŸUbK ÈbÒB² ¨WOÒMÞu« À«bŠ_« l r¼dFý Ó ŽUHðË ÆWŽuÒM²*« WÔOÒMÒH«  
Ô «Ëœ_«Ë
 ôUH²Šô« ÊuO×
ÊËdO¦²O¨  Ú ¹ÔË ¨ Èdš_«Ë WMOÚHÓ« 5Ð ÈdI«Ë Êb*« v≈ ÊuHK² ¹ ¡«dFA« ÊU Ë ÆVFA« q¼U
Ærz«eF« w cÚ¹ÔË ¨”uHM« w q_« YF³¹ w
Ò UC½ dFý s ÊubÒI¹ U0 ¨dO¼UL'« WÝULŠ
t?ÝË—œ vI?Ò K?ðË ¨W?FOI³« W¹d w bË Íc« ¨UM?Ò N 5Š w?
Ò M?O?D??KH« dŽUAK ¨UM¹b¹√ 5Ð w²« …bOBI«Ë
d?ŽUAKË ÆUHOŠ w bNF s Íu?
Ò Ðd?²?« q?O¼Q²« vKŽ qBŠ UbFÐ f¹—b²« qIŠ w qLŽ b Ë ¨UNO WOÒË_«
Ò
V?O?×?½ ÍdFýË r?N?²?O³Ý X½√®
Ó Ë¨Â±π∑∏ ©ÎU?³Š ·e?M?¹ w?MÞË®∫U¼d?N?ý√ s? ¨W¹d?
Ò F?A« s?¹Ë«Ëb?« s œbŽ
Ʊππµ ©ôË√
Î V ^ Ô(«®Ë ¨Â±ππ≥ ¨©ełUF«

¥≤
 ÐÚ√Ô
dÔB
©5DK ØUÒMN 5Š®

©±®
wKHÞ wMIÔ½UF¹ 5Š
Î öHÞ lÔł—√

Ú ‰UHÞ_«  dÓÓ w Œ
Õ Ô d√
Ô
ÔoH
Ò √Ô
‚ULŽ_« ‚ULŽ√ s p×{√
Ô
VF√
Ú Ô i —√ 
eÔH √
ÆÆsJ
Ú
 `U'« ÕdH« qKÓš
Ó s
wKHÞ w
Ú MOŽ  √Ô
Ó w dÔBÐ
w³FÚÓý s dÓš¬
Ó öH 
Î Þ
»
Ú cF
] ²Ó¹ÆÆ
Ó

©≤®
ÂuM«
Ô  5Š
wMIÔ½UF¹ Ó
VF
Ú ²ÚÔ*« Íb
Ó ł
Ó w —ÏbÓš
Ó Íd
Ú ¹Ë
Ó
Ìq
Ó w T«b« Íd¹dÝ ‚u
Ó vš«dð√
»¡U¦ð√ÆÆv
Ú DÒ9Ó√Ó
wMJ
Ò
Íb
Ó ł  ¡·b« qKÓš
Ó w rŽUM« Ó s Ú 
œd³« tÐU√ Íc« ∫—ËdI*« w³Fý s «—ËdI
Î Î Oý
U Ô Ð√Ô
Ú dB
WÐd
Ó G«
Ô qO w
V
Ú KI²¹ÆÆ
]

¥≥
©≥®
¡U
Î XO³« v≈ œuŽ√
Ô 5Š
Ó
ÎWLÝUÐ włË“ w½UIKð
bÚNÓ− 
Ú *«Ô VKI« ŸUłË√
Ó WL³«
Ô V¹c²
Ô
ÌWŽÓœÓ w rÔ³ð√
]
œuÝ_«
Ú wu¹ v½√
wŽ«—–
] Ó5Ð U¼cÔš¬
Ô
UNIÔ½UŽ√
5²zd«
Ú ¡q
Ó fHMð√
]
s¹Ë«d
Ú Ú Ó)« UNOÓMOŽ w dÔ×ÐÚ√Ô
C
ÆÆwÒMJ
w²OÓUž w
Ú ÓMOŽ w ∆œUN« Ãu*«
 Ó5Ð U U½√Ë
‰UŠd²« d¦J¹ s ∫»«u'«
Ò ©»«
Ú u'«
Ò ® w³Fý
Ó sÚ  ÌW¾łô w Ó dÔBÐ√Ô
Ú MOŽ
ÂuL;«
Ú = oKIÐ dÔE²MÓðÓ
Â_«
»U
Ú OÒG«
Ô Ÿuł
Ó —Ô ÆÆ

©¥®
„«uý_« q
 IÚŠ
Ó s qF
Ó ł√
Ú w
Ú U ö
Î Ó X
Ô
ÊU²Ð
Ú q Ú WuL*«
Ó LÓł√ Ó
¡UÝR³« Âô¬
Ó `
Ó √
Ó w U×O
Î Ó X
Ô
ÚÊUO=M« =nJÐ
wÒ½QÐ ”√d«
 n×
Ú Ó s Œ
Ô dÔÚ√ wMJ
Ò
ÊU½≈ÆÆ
Ú ÊU½≈ÆÆ
Ï ÊU½≈
Ï
wIKÚŠ Ó w WÔÓÒBG«
Ô q EÓ²Ý
^ ÓÓ
WÏLÓKEÚÔ WϹÓË«“ w³K w vI³²ÝË
W Uý
Ï Ï‰U³ł ÊuJ« «c¼ w ÚX«œ U

ÆÊ«eŠ_«
Ú dÒÔ s
¥¥
qOKײ«Ë WAUM*«

 Ó5Š dŽUA« vKŽ Èb³²ð


øtÓKHÞ o½UF¹ 
Ò w²« WuHD« dÔ¼UE U ±
ø‰Ë_« lDI*« w U½eŠ
Î  dÓHUÐ
Õ Ó ‰ Ô b³²¹ 
Ò dÓŽUA« ÓqFł Íc« U ≤
ÆUL¼ÔdÔÔ –√ ÆsO²KÐUI²
Ú  OÚÓð—u w½U¦« lDI*« w dŽUA« ÂbI¹
s Ò ≥
ÆU¼dÔ –√ ¨tłË√ WŁöŁ w dŽUA«
 rÒ¼Ó b&
] ¥
Æp– Wôœ `{Ë√ Æt³Fý sŽ Y¹b(« w ©»«u'«®
Ò WEH
Ó dŽUA«
Ô Âb ²Ý« µ

ø w½U½≈
Ò Ìn u sŽd³F¹ 
Ò dÓŽUA« 
ÒÊ√ v≈ dOAð lЫd« lDI*« w  «—U³F« Í√
^ √
Æ…—uLF*« s Ê«eŠ_« W«“≈ sŽ dŽUA« e−
Ú ŽÓ qKŽ√
Ò »

∫W×O×B« WÐUłù« ‰uŠ


Ó …dz«œ
Î lÔ{√
Ó ∑
∫WŽe½ «– …bOBI« Ác¼ w dÔŽUA« «bÐ
Æd – U q
Ò ÆWOMÞË
Ò ÆWOð«–
Ò ÆWO½U½≈
Ò
ÆdŽU?A« ULNAOF¹
Ô 5?UŠ 5Ð öU «ÎÒb?Š …b?O?BI« w „«—b²Ýô« vMF bOHð w²« ©sJ®
Ú ÔW?EH qJAð
= ∏
ÆvË_« Àö¦«  UŠuK« w p– `{Ë√


∫t½u v≈ …bOBI« Ác¼ w dÔŽUA« vN²½« π
Ì
Æ¡wAР̉U³Ô dOž
Ó Ã ÆUM¹eŠ
Î » ÆUŠ
Î d
 √

∫dŽUA« ‰u w d¹uB²« ‰UL


Ó łÓ s
Ô OÐ√
= ±∞
¡UÝR³« Âô¬
Ó ` Ó Ó√ w U×O
Î Xò
Ô √
åÊUOM«
= nJÐ
=
Ó Uý ωU³ł ÊuJ« «c¼ w X«œ Uò »

Ú 
ÆåÊ«eŠ_« dÒÔ s

¥µ
lL& …bOBI« w Èdš√ Ì…—uBÐ wð¬ Æ‚Ëc« WÝU×Ð
] oÒKF²ð w²« …—«d*« WÓH
Ó Ê«eŠ_«
 vKŽ dŽUA« oKÞ
Ó √Ó ±±
ÆfL)« ”«u(« ÈbŠ≈Ë ¨dŽUA*« bŠ√ 5Ð

ÆqOKUÐ t³Fý
 WÐdž
Ó ©WÐdG« qO w w³Fý s «—ËdI
Î Î U Oý  Ô√® ∫tu w dŽUA« t³ý
dÔBÐ Ò √ ±≤
Æp– Õdý√
Ú

øoÐU« tO³A²« Ÿu½
Ô U »

øp– ÔWôœ U ÆΫdO¦ …bOBI« w Ÿ—UC*«


Ô ÔqFH« —dJð
Ò b Ë ©dBÐ√®ŸÌ—UC
 Ì qFHÐ …bOBI« ÔÊ«uMŽ √b³¹ ±≥
ÆULNMOÐ√Ò ÆsOÚ²KÐUI
Ó ²ÓÔ s Ú ÞUŽ dÔŽUA« ULNÐ n
 O²H Ô B¹ ¨…dC Ú )«Ë
Ô œ«u«
Ô  uÚÓ W¦ÓU¦« WŠuK«
∫UL¼ ÊU½ Ó w œÓ—ÓËÓ ±¥
jЫd²ð …bOBI« Ác¼ wË Æ dš¬ vKŽ ÌXOÐ .bIðÔ —ÒcF²¹ YO×Ð
Ô Ô UOÐ_« jЫd²ð Ê√ W¹uC Ô …bÓŠ
Ú F« Ú uUÐ
Ó wMF½ ±µ
Æp– Ô5Ð√ ÆUNð«bŠ
Ó ËÓ s …bŠ
Ú ËÓ q w W¹dFA« dÔDÝ_«
Ô
Æ©»Òc?F?²¹®q¦ Êe(« WHÞUŽ q¦9
Ò ÈdšÔ√Ë ¨©p?×{√®q¦ ¨Õ  dÓÓH?« WHÞUŽ —uB
= ðÔ Ï «œdH …b?
Ó OBI« w ±∂
Æ…bOBI« w œÓ—ÓËÓ U2Ò Ì «œdH
Ú fL Ð
  5²HÞUF« 5ðU¼ s >q vKŽ q¦√
Ò
Ò WLK Ÿu½
ø UÒI²A*« s © »«uł® Ô U ±∑
∫W¦U¦« WŠuK« w ±∏
øWOMODKH«
Ò W¾łö« dE²Mð «–U √
ødE²Mð nO »
øU¼—UE²½« dŽUA« t³ý
Ò , Ã

ø—«dJ²« «cN WOÒMÒH« WLOI« U ÆW“öÐ ÊuJ¹ U t³ý√ «b³ ¨…bOBI« w  «d*« s «ÎœbŽ ©dBÐ√® qFH« œ—Ë ±π
¨t³KI³ lD²¹ r ÊS ¨t½UK³ lÚD²¹ r ÊS ¨ÁbOÐ ÁdOÒGOK «ÎdJMÔ rJM È√— sò∫ n¹dA« Y¹b(« w ¡Uł ≤∞
ølЫd« lDI*« w dŽUA« n uË ¨Y¹b(« «c¼ ÂuNH 5
Ó Ð WÔ öF« U åÊU1ù« nF{√ p–Ë
∫dŽUA« WG Ëb³ð ≤±
Æ…bIF
Ò √
ÆWKNÝ »
ÆV¹dG« UNO d¦J¹
Ô Ã

¥∂
W‡‡‡‡‡žö³«
…—UF²Ýô«
«–≈Ë ¨WO×¹dBð …—UF²Ý« wN tÐ t³A*UÐ ÕdË t³A*« ·cŠ «–S ¨tOdÞ bŠ√ tM ·cŠ tO³Að …—UF²Ýô«
ÎU?L?z«œ …—U?F?²?Ýô« w? t?Ð t?³?A?*«Ë t?³A*« 5Ð W öF« ÊuJðË ÆWOMJ …—UF²Ý« wN t³A*« wIÐË ¨tÐ t³A*« ·cŠ

◊«d?B?UÐ œuBI*« –≈ª©∂∫W?%UH«®˝ ˚ ∫v?U?F?ð tu p– ‰U¦ËÆWNÐUA*« W öŽ


ÆWO×¹dBð …—UF²ÝôU ¨rOI²*« ◊«dBUÐ wöÝù« s¹b« t³ý YOŠ ¨wöÝù« s¹b« u¼ rOI²*«
∫wŽ«e « Ô q³ŽÚœ ‰u w U√
v?? J? ?³? ? t?? Ý√d??Ð V??O? A? *« p??×? { q?? ?ł— s?? r?? K? ?Ý U?? ¹ w?? ³? ?−? ?F? ?ð ô

·c?× ¨p×C¹ Íc« ÊU½ùUÐ VOA*« t³ý b dŽUAU ¨ÊU½ù« p×C¹ Íc« U/≈Ë ¨p×C¹ ô VOA*U
ÆWOMJ UM¼ …—UF²ÝôU p×C¹ qFH« u¼Ë ¨tOKŽ ‰b¹ ÎU¾Oý vIÐ√Ë ¨ÊU½ù« u¼Ë ¨tÐ t³A*«

©± ® V¹—bð

∫wðQ¹ ULO ◊uDš UN²% w²« WO×¹dB²«  «—UF²Ýô« w tÐ t³A*«Ë t³A*« sOÐ√
=
∫ U{dL*« nB¹ ÊU uÞ rO¼«dÐ≈ ‰U ≠±
t?? ? ? ? ]M?? ? ? ? ?N? ? ? ? ? F? ? ? ? ?−? ? ? ? ?Ý œœ—√ w?? ? ? ? ½√ t?? ? ]M?? ? N? ? ?³? ? ?? ? Š r?? ?zU?? ?L? ? (« i?? ?O? ? Ð

∫ÁbË wŁd¹ wUN²« s(« uÐ√ dŽUA« ‰U ≠≤


—U?? ×? ?Ý_« V?? «u?? d??L? Ž „«c?? Ë Ád?? L? ?Ž d?? B? ? √ ÊU?? U?? U?Î ? ³? ? u?? U??¹

Æt¹u³OÝ U¹ XMŠ√ ∫»öD« ‰U ¨W³F WKLł nB« W³KÞ bŠ√ »dŽ√ UbMŽ ≠≥

©≤® V¹—bð

∫wðQ¹ ULO ◊uDš UN²% w²« WOMJ*«  «—UF²Ýô« w tÐ t³A*«Ë t³A*« d –√


©±∏∫d¹uJ²«® Æ˝ ˚ ∫vUFð ‰U ≠±
Æ«bI*« qD³« p– bIH ‰U²I« Ê«bO vJÐ ≠≤
ƉU*« VŠË q ³« pK² ∫qO ³K ‰uI½ ≠≥

¥∑
∫ÍuG
Ò V¹—bð

ÆWKLł Èdš√Ë ¨WKLł t³ý Èdš√Ë ¨…œdH ÎôUŠ …bOBI« s Ãd ²Ý√


∫wzö≈ V¹—bð
∫WOðü«  ULKJ« w tOKŽ w¼ U vKŽ n_« WÐU² V³Ý d –√ ±
ÆUOŽ√ ¨U½œ ¨v½√¨UO½b« ¨vš«dð√
∫WOðü«  ULKJ« w tOKŽ w¼ U vKŽ …eLN« WÐU² V³Ý 5Ð√ ≤
Æ¡Ídł¨ƒd−¹ ¨¡·b« ¨¡UÝR³« ¨»¡U¦ð√ ¨¡q ¨5²zd« ¨∆œUN«

hO K²«

ÆΫdDÝ s¹dAŽ vKŽ b¹e¹ ô ULO wðü« ÒhM« h)


Ò √Ô

W³JM« v²Š »«b²½ô« cM wMODKH« »œ_«


©5DKØ5¼Uý dLŽ bLŠ√®

Ò Ì U? dŠ l
d?B w ¨Èdš√ WOUIŁ Î ÓÒ²? ¨s?¹dAF« ÊdI« W¹«bÐ w WOÒM?ODKH« WÒO?U?I¦« WCNM«  √bÐ
Ó WI
¨WÒO?*U?F?« »«œü« s?Ž WLłd²« W dŠ W¹«bÐ˨WDÒÝu?²?*« WI³D« —uNE ¨…ÒbŽ ŸU{Ë√Ë ·ËdE ÎW?−?O²½ ¨ÊUM³Ë

 ö:«Ë ¨»œ_« dAMÐ r²Nð XŠ«— w²« WU×B« —UA²½«
 rŁ ¨WO³Mł_«
Ò hBI«Ë  U¹«Ëd« s dO¦J« ”U³² «Ë

WÒOUIŁ W dŠ —uNE «ÎbÒFÓÔ wUI¦«
Ò Òu'« `³√ ¨ÈdšÔ√ …—U³FÐË ÆbIM«Ë ¨dFA«Ë ¨ W¹«Ëd«Ë ¨WÒBIUÐ vMFð w²«
»œ_« Ÿ«u½√ …¡«d vKŽ ‰U³ ù« …œUŽ dA²Mð  √b³ Æ…b¹bł WI¹dÞË ¨b¹bł »uKÝQÐ tMŽ dÒ³FðË ¨dBF« V «uð
W?UI¦K …b¹bł WÒ¹u?¼ “d³² ¨…b«u« WÒO?Ðœ_« Ÿ«u?½_« Ác?¼ b?OKIð w ÂUNÝùUÐ 5HI¦*« s œbŽ √bÐ qÐ ¨WHK²<«
©—u¼e«®WK−Ë
Ò ¨”bOÐ qOKš U¼—b√ w²« ©W¹dBF«
Ò fzUHM«®∫WBB ²*«
Ò WOÐœ_«
Ò  ö:«
Ò sË ÆWOMODKH«
Ò
ÆU¼dOžË ©dOHM«®Ë ¨©wU¼_«® WK−Ë ¨ÒÍd׳« qOL'

¥∏
Ò Ìœ«u½ XײԲ«Ë ¨W¹dOA³ðË
…dO¦ WOUIŁ Ò ¨WÒUšË ¨ WOLÝ—
Ò s ¨UNŽ«u½√ ·ö²š« vKŽ ”—«b*«  dA²½«Ë
Æ5DK w WOUI¦«
Ò W³O d²« w ÿu×K dOGð
^ À«bŠ≈ vKŽ ÊUŽ√ U2 ¨ÈdI«Ë Êb*« w
¨WOÐœ_«
Ò  UOFL'«Ë
Ò ¨Íœ«uM«Ë ¨ Á—UA²½« ÈbË ¨rOKF²« Èu²Ë ¨WOÐœ_« Ò WU×B«
Ó Ê√
Ò s ržd« vKŽË
w? d?B?²IMÝ ¨WO?Ò UIŁ W dŠ W¹√Ò w? UÎO?Ò ÝUÝ√ ÎU?M — qÒJ?Að ¨ÂöŽù« qzUÝËË ¨W¹d?
Ò J?H?«  «¡UIK«Ë ¨ «d9R*«Ë
Ác?¼ ◊U?A½ sŽ ‰Ë_«
Ò d³?Ò F?*« u¼ W¹UNM« w tÒ½_ ªW?¹«Ë—Ë ¨WÒB? Ë ¨dFý s ¨w?
Ò Ðœ_« Ÿ«b?Ðù« v?KŽ UM¼ UM¦¹bŠ
Æ»U²J« u¼Ë ¨eOL²*«
Ò UNKJý w WOUI¦«Ë
Ò WOÐœ_«
Ò W d(«

W¹dFA« WOŠdL«Ë dFA« ∫ôË√


Î
¨…—u¦« vKŽ UNCŠË
= 
¨UN²ÝULŠ ‰UFý≈Ë ¨dO¼UL'« WOŽuð w «dO³
Î «—˜Π±π¥∏ WMÝ W³JM« q³ dFA« Èœ√
Ò
¨sÞu« ‰uŠ —Ëbð tðUŽu{u X½U Ë Æ…bzU« W¹dJH«Ë
Ò ¨WOÝUO«Ë
Ò ¨WOŽUL²łô«
Ò rOI« sŽ UC¹√
Î «d Î ³F
= ÊU Ë
…d−N« V−ýË
Ú ¨÷—_« vKŽ ÿUH(«Ë ¨¡«bNA« bOK ð˨¡UDF«Ë ‰c³« bO−9Ë ¨5ÒK²;« s —Q¦UÐ cš_«Ë
Ú
Ác?N Íb?
Ò B?²?K? d?O?¼U?L?'« W?¾?³?F?ðË ¨s?Þu?« »U?B?²žô 5ŽU« ¡«bŽ_« sŽ nAJ«Ë ¨5DK v≈ W¹œUF*«
·U?FÝ≈Ë ¨w?
Ò d?J?« .d?J?« b³ŽË ¨œuL× rOŠd« b³ŽË ¨ÊU uÞ rO¼«dÐ≈ —UFý√ w p– Èd½Ë Æ «d«R*«
Ær¼dOžË ¨wÐuIFO«
Ò rOKÝË ¨ÍdO׳«
Ò sŠË ¨wMO UJ«
Ò qOKšË ¨wU−²O³«
Ò Í—u)« —bMJÝ≈Ë ¨w³OýUAM«
Ò
¡«dFA« s ΫœbŽ Ê√ ô≈ ¨…dýU³*«Ë W¹d¹dI²«
Ò s tBK ð
Ò ÂbŽË ¨WOÒMH«
Ò t²LO nFCÐ dFA« «c¼ rEF
Ô rð« Ê≈Ë
w «uÒ¦?³?¹Ë ¨dO¼UL'« l «uÐ w?
Ò ð«c?« r?N?*U?Ž «u−b¹ Ê√ «uŽUD²Ý« œuL× rOŠd« b³ŽË ¨w?
Ò d?J«Ë ¨ÊU uD
ÆW¹d¹dI²«
Ò t²GO s ÁuBÒK ¹Ë ¨…b¹bł ÎUŠË— r¼dFý
s WO?Ò CI« ‰ËUMð s rNMÒJ9 ¨ Èb lÓÝË√Ë
Ó ¨«dOŁQð
Î dÓ¦?Ó ÚÓ√ WKOÝË v≈ ¡u?
Ó −K« ¡«dFA« iFÐ ‰ËUŠ bIË
rEF w a¹—U²« Àœ«uŠ 5LNK²
Ó ¨WOŠd*«
Ò «u³²J Æ…bŠ«u« …bOBI« UN²Nł«u sŽ eÔ−Fð ¨WHK² U¹«Ë“
¨WOŠd*«
Ò 
WÐd−²«Ë ¨ WUI¦« s dOO« rN³OB½ sJ
Ò ÆwMOD
Ò  l «u« vKŽ À«bŠ_«
KÓH« Ó Ác¼ 5DI ¨rNULŽ√
¡öŽ sŠ bL?
Ò ×Ë ¨wýu
Ò ³?Ò F« s¹b« ÊU¼dÐ  UOŠd
Ò w Èd½ UL ¨ UO?Ò Šd*« ÁcN WOÒMH«
Ò W?Ó LOI« nF{√
Ó
ÆvOŽ ÃU(«
Ò s¹b« wO×Ë ¨s¹b«

…dOBI« WÒBI« ∫UO½UŁ


Î
Ô BI« X½U ¨s¹dAF« ÊdI« s  UOÒM¹dAF« w
w Ë√ ¨WOÒMODKH« WOÒÐœ_« WU×B« w  dA½ w²« …dOBI« h
Ô U?²½Ó w?¼Ë ¨UÎOÒM? WLO?I« WK?O¾{ …d?ýU³ U?ÎBB  ¨±π≤¥ W?MÝ ”b?OÐ qO?K) ¨ÊU¼–_« Õ—U?L ¨V?²
«uÝd?Ò9 »U²Ò Ã
W'UF* rNłU²½≈ «uÝdÒ »U²] Ô  UOÒMOŁö¦« w dNþË Æ…U U;«Ë ¨qIM«Ë ¨WLłd²« o¹dÞ sŽ ¨h
Ò I«Ë œd« oz«dDÐ
ÂuNH  «– WB WÐU² v≈ `LD¹ ÊU Íc« w
Ò ½«d¹ù« s¹b« nOÝ œuL× r¼“dÐ√ ÊU Ë ¨WOÒŽUL²łô«  öJA*«
¥π
WM?Ý ¨å◊uA« ‰ËÒ√ò v?Ë_« t²Žu?L− w? p– `C?²Ò¹Ë ¨w —u?ł rO?J w?
Ò ÝËd« VðU?JUÐ «Îd?ŁQð ¨w
Ò «d?²ý«
ÆUNK³ UNBB rEF X³² Ô Ê≈Ë ¨W³JM« bFÐ  —b w²« å”UM« lò WO½U¦« t²ŽuL− wË ¨±π≥∏
ÎWK¦Ò2 ¨ÒwMO?DKH« ÊU½û WO?ÒŽUL²łô« …UÝQ*« Ê√ Òf×½ ¨≠wU?O« rOF½ ‰uI¹ UL ≠h?BI« Ác¼ w
p– sŽ d?³ÒFO ¨…Ë«d?CÐ tðUO?ÒB ý dŽU?A s×D?ðË ¨nMFÐ n?ÒR*« «c¼ Ê«błË Ò‚b?ð ¨fzU³« t?F «Ë w
¨d{U(« vKŽ ÔrIM¹Ó t½Ò√ vKŽ Ò‰bð Á«ƒ— Ê√ UL ¨WOÒ½UËd«Ë ¨WOÒU¦*«Ë ¨rOLF²«Ë ¨b¹d−²« 5Ð ÕË«d²ð ‚dDÐ
WO?ÒB A« X?½U ¨vË_« w ∫5?²KŠd0 t?BB  Òd b Ë Æl? «u« q¹b³?ð o¹dÞ sŽ q?C√ …UO×?Ð qÔQ¹Ë
UN'UF¹ ¨…œÒb× W¹ÒdJ U¹UC ÓœÒd− Ëb³ð ¨W×D]Ë WOÒł–u/ X½UJ¨WOÒŽUL²łô«Ë W¹ÒdJH« UN²ôœ qL%
h
Ò K U?Ò≈Ë ¨ÒwBB ‰UI UÒ≈ wN ¨W?OÒKJý WLO W¹Ò√ pK?9 ôË ¨qLF« ×Uš s wðQ¹ ¨d?ýU³  uBÐ
WKŠd*« w U√Æ¡UIA«Ë ¨r_«Ë ¨”R³« —u vKŽ UNO e ]—Ë ¨Òw½UË— u×½ vKŽ UNCFÐ ‰ËUMð ¨W¹«Ëd
l qŽUH²ð X׳√Ë ¨…eO?ÒL²*« WOÒ½U½ù« W]¹œdH« Ë√ ¨…e«d« W?]¹œdH« s ÁbMŽ WOB A« XÐd?² U ¨WO½U¦«
Æ o L Ž√ u × ½ v K Ž À b( « Ë W¹ ƒ d «
¨w b wðU$ ¨w½«d¹ù«
Ò ZN½ vKŽ «Ë—UÝË ¨`{«Ë wŽUL²ł«
Ò bFÐÔ  «– Î UBB «u³² s¹c« »U]²J« sË
tK« b³ŽË ¨w½«—uŠ
Ò Uł—Ë ¨hK tK« b³Ž ¨ÎU?C¹√ qO'« «c¼ v≈ wL²M¹Ë ¨ dÒ œ UMŠu¹Ë ¨„bM³« vOŽË
Æ…“Ë—œ …ÒeŽ bL×Ë ¨Íd¹b³«
Ò qOKšË ¨„bM³«
 d?A½Ô Íc« Òw½ËÒe?F« ·—UŽ b?¹ vKŽ ¨WO?ÒMÒ d¦? √ ÖU/ dNE?² ¨ÒsH« «c?¼ —ÒuDð  U?OÒMOF?З_« wË
Íc« w³O³Š qO≈ rŁ Æ UOÒMO½UL¦« w tMŽ »U² w tÔMЫ UNCFÐ lLłË ¨ Òö:«Ë n×B« w tBB
Òw½«d¹ù« v≈ WU{ùUÐ ¨wÐuÞ vLÝ√Ë ¨—«uF Èu$Ë ¨©“ULN*«®Ë ©œU%ô«® wðb¹dł w tBB dAM¹ √bÐ
Æw b wðU$Ë
¨5ÝU¹ bOL(« b³F ¨WO½UËd«
Ò WÒBI« v≈ »U²J«
] ÔiFÐ t−Òð« ¨wF «u«
Ò wŽUL²łô«
Ò ÁU&ô« «c¼ V½U−Ð
ÆÍdUF«
Ò V¹œ√Ë ¨«d³ł rO¼«dÐ≈ «d³ł hB dO «uÐ iFÐË ¨©hOU √® t²ŽuL− w
Ëb³¹ oOI% ˨w?
Ò B?BI« qLF«  U³ÒK?D?²? s uK ð WUI 5Ð UNKJý w WKŠd*« pKð hB XŠË«dðË
Æl³DUÐ ¨UNM WKOKI« WÒKI« «bŽ U ÆÆÆÆWO½U½ù«
Ò …—uB« v≈ »d √
q?
Ò JÐ w
Ò MO?DK?H« VFA?« ÂUL²¼« s?Ž  d³ÒŽ ¨W?HK²<« U?NðU¼U?&UÐ ¨WKŠd?*« pKð w …d?OBI?« WB
Ò I« ÊÒ√ d?Ož
Æ÷—_« —U&
Ò Ë lUD*« »U×√ s ¨sÞu« ¡«bŽ√˨ËÒbF« b{ tMÞË sŽ ŸUbK tÐ ÂU UË ¨ÁœöÐ WOÒCIÐ tðUI³Þ
WOÝUO«
Ò À«bŠ_« ¡«—Ë »U]²J« ‚UO½« Èœ√Ë
Ò ¨wÒ ÒMH« dBMF« vKŽ WHÞUF«Ë WÝUL(« dBMŽ vGÞ pcË
ÆrNBB w …dýU³*« W¹d¹dI²«Ë
Ò ¨WOÐUD)«
Ò …d³M«
Ó ŸUHð—« v≈

µ∞
l²L²Ý√Ë √d√
™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √d√
dLM« …d
«–

©5DK ØwŁužd³« b¹d®

wzU b√ U¹ wMÔdFÚ¹Ó rJ¹√^


Èd³J« Włd
Ó H«
Ô ZO−{ w w²LB wGB
Ú ¹Ô rJ¹√Ò
ÍdÞUš w U0 Í—b¹ sË
Ó
ΫbOŠË wA√ U½√Ë
tI¹b(«
Ú  ÊU³C Ô nK
Ó š Ó dÌL½Ó q¦
Ó vÒAL²¹ Ó UDOÐË
Î
s¼«d« bNA*« «c¼ W¾O¼ s ¨· Ô dF¹ rJ¹√ÔÒ
Ád «c«
Ú nOHŠË w³KIÐ Èd c« s Òqþ U
Ô„—b¹ rJÔ¹√Ò
bÚNA*« s Êü«
Ó WËc;«
Ó WÐUG«
Ó Ê√
]
tIO œ
Ú ÚXÐUž UË wðUŠU „
Ú dÔÚ²ð r
Ô„—b¹ rJ¹√^
 u¼eUÐ Ó ‰uGA*« ”—U(«
Ó Ê√
]

wÐd Ô t½UM¾LÞUÐË
s¬
Ï ÊU³ł
Ï
t½U
Ô Ë√ tÔ²M
Ô b Íc« w{U*« d c¹
Ô ô
°ÚhHI« ôu
¨Íu×½ tDÐ≈ s UBF« ^q²¹ ¨”—U(«
Ô Ô p×C¹
Ì ‰UL¼SÐ w
Ò ÒJ 5Ð U tÒH wb¹
Ò
»U−Žù«Ë ‰ULK tŽcł wM×¹Ë
s¹dþUM«
Ú uKFð WA¼b«Ë
Ô
Èdš_« Włd
Ó HK
Ô «uKI²M¹ Ê√ q³
tLzUM«
Ú  —uM« XOÐ vKŽ
rOG« rL Èd – 5Ð
ÆtIOI(«
Ú  ÊU³C Ë

µ±
Á—«d{√Ë 5šb²« ±π
©ÊuHR*«®

hM«
Ò Íb¹ 5Ð

fLÚš
Ô XUÞ w²« ¨W¾O« 5šb²« …œUŽ s b(«
Ò vKŽ qLF« w W¹Òbł
Ò d¦ √ …dOš_« W½Ëü« w rUF« Ëb³¹
Ì «¡«d?ł≈ c ²?Ò ð ‰Ëb?« s dO¦ Ë ¨…—b?
Ò <« œ«u?
Ò *« w? m³²« Xł—œ√ WO?Ò *UF« W×?
Ò B« WLÒE?M?L? ª…—uLF*« ÊUJÝ
Æ5šb²« W¬ lÓÓ qUF²« w Èdš√ v≈ WËœ s W«dB«
Ô YOŠ s  ËUH²ð
WO×B«
Ò Ì B
dÞU<« s d¹c% UNO ¨dzU−« W³KŽ V½Uł vKŽ WI Ó KÚÔ l{Ë vKŽ ÂuO« m³²«  U dý dÔ³Ó−
Ú ðË
Ô
Âö?Žù« qzUÝË wË ¨d¦ √ ÁU³²½ô« b?
] A² W³KF« tłË vKŽ WIBK*« l{
Ú ËÓ v?≈ uŽbð  «u√ „UM¼Ë ¨ 5šb²K
Ÿ«u?½√ ^q dE×ðÔ ‰Ëb?« s œbŽ wË ¨m³?Ó²?] « W?U?H? U?N¾³ ð w²« dÞU<« ÕdA WFÝ«Ë  UŠU „d²ð WHK²<«
W?ŽU?M? vKŽ W?Ï E¼UÐ V?
Ô z«d?{ ÷dHðË
Ô ¨d?zU?−?K W¹UŽb«
s Òq? W?OUŽ  U«dž Âd?]GÓ¹Ë
Ô ¨5Mšb?
Ò *« q?¼U qI¦ðÔ m³?Ó²«
]
s? U?_« w? 5?šb?²?« wÞUFð lM0 WIÒK?F?²?*« 5?½«uI« dJ¹
ÆÆÆU?L?M?O??« —ËœË  «d?zU?D«Ë  öU(« UNMË ¨WU?
Ò F«
rUF« ‰Ëœ iFÐ wË ¨U¼dOžË bŽUB*U WIKG*« s U_«Ë
s? W?O?Uš W¾OÐ 5KUFK sR?
Ò ¹ r Ê≈ qLF« VŠU ÂÔd]GÓ¹Ô
w W¹uË_«
Ò wDFð  U dA« iFÐ Ê≈
] qÐ ¨dzU−« ÊUšœ
Ì  «¡«dłù  «d?
Ï ÒýR? Ác?¼Ë ÆÆÆ5Mšb?
Ò *« d?O?G? nOþu²«
Æ5šb²« …œUŽ vKŽ ¡UCIK ‰Ëb« U¼c ²ðÒ b W«d
Î d¦ √
Ó
U?J¹d√ w 5Mšb*«
Ò œbŽ nB½ Ê√
] vKŽ «d
Î šR
Ò WOJ¹d_«
Ò ÊUÞd« WO?Ò FLł UNðdA½ w²« ÂU —_« WG ‰bðË
^
u¼ «c¼ Ê≈
] °øW²OL*« 5šb²« W¬ s öš b Ë UM*UŽ ÈdMÝ qN ¨dOš ÈdAÐÔ Ác¼Ë ¨5FzUÞ 5šb²« sŽ «uFK √
Æ5šb²« —«d{√ iF³Ð dzUB³« ÍËc …d cð UM¹b¹√ 5Ð w²« WUI*« wË Æ‰uQ*«Ë v&dÚ*«Ô
µ≤
Á—«d{√Ë sOšb²«
©ÊuHR*«®

l?H?²?M?¹ ô rOI« X¹√— wÒ½S? ªW?×ÒB?« ∫‰U?I? ø W?L?F?M« U ∫rOJŠ q¾Ý


Æåf?HM« VD
Ò rOF½
Ó ôË ¨W×?
Ò BU Ó‰U? ôò ∫ÊULI rJŠ w ¡UłË ÆgOFÐ
¨rFM« Óq¼√ U¹ ò∫t{d w Ê«Ëd sÐ pK*« b³Ž U¼œœd
Ò ¹Ô ÊU WuI dH
= ¹Ô «c¼Ë
ÆåWOUF« l rFM« s ÎU¾Oý «uÒKI²ð ô
¨t?²?O?U?F?Ð …d?ÞU?<« u?×?½ t?𜫗S?Ð ≠ ÊU?OŠ_« s dO¦ w ≠ ÊU½ù« dO¹
r? Íc« Ëb?
Ò F?« «c?¼ ¨5?šb?²?« vKŽ ÊUœù« UN×{Ë√ s ¨Wš—U WK¦_«Ë
ÆlCšË ‰–
] ∫ÊUJ²Ý«
Ád?Ò ý s? rK¹ sË ¨t X½UJ²Ý« UL ËbF
Ò X?½UJ²Ý« UN]½√ W¹d?
Ò A³« sŽ ·
Ú dÓFÚ¹Ô
ÆU¼u²ŽË U¼«u¼ œ—
] ∫fHM« ÕULł `³
¨…bH*« vKŽ W×KB*«Ë ¨ÈuN« vKŽ qIF« VÒKžË ¨tH½ ÕULł `³ s ô≈
¨W?U?OC« s Ÿu½ t]½√ v?K?Ž r?N?ðU³ÝUM w ”UMK ÂbI
] ¹Ô `?³√ tÒ½√ V?−Ž sË
ÆU¼«uÝ U ‚uHð WO¼«œ∫WUÞ
Ò
°dD)« ”«dł√ UNKł√ s ‚
] bÓÔð Ê√ wG³M¹ WUÞ
Ò pKðË
v?ÞU?Fð s ‰Ë√
Ò r?¼ ©5O?Ò K?_« U?J?¹d?√ ÊUJÝ® dL(« œuMN« ]Ê√ b? Ô IÓ²?ÓFÚ¹ÔËÓ
WOM¹b«
Ò rNÝuIÞ w t½ub ²¹ «u½UJ ¨ÎWO³Þ Ò lUM
Ó t ÒÊ√ rNM UÎÒMþ ª5šb²«
UNMË ¨UÐË—Ë√ v≈ ÊuHA²J*« tKI½ UJ¹d√ XHAÔ² « UbMŽË ¨rNðôUH²Š« wË
ÆrUF« ¡U×½√ v≈ qI²½«
t?Ô½«u?√¨WO?Ò ½U?$–U?³?« W?K?zU?F?« s? u?¼Ë ¨m?³?²?«  U?³?½ vKŽ bL²F¹ 5šb²«Ë
ÁU?ÞU?F?ð ÊU½ù« ]s?J?Ë ¨t?L?F?Þ W?¼«d?J  U½«uO(« tUFð U?L?
Ò u?¼Ë ¨W?H?K² 
ÆÆÆÎUGC Ë√ ¨◊uFUÐ
Ò ·dF¹ ULO UÎLý
Ò Ë√ ¨t½Ušb U UAM²Ý«
Î
5?šb²K ÒÊ√ ≠Uιu?
] ÐdðË UÎO?Ò ŽUL²ł«Ë UιœU?
Ò B² «Ë UÎO?] ³ÞË UO?] LKŽ≠ tOKŽ l?
Ô LÓ−
Ú *«Ë
Ô
Ɖ«u_« œb³ðË
Ò ¨Ê«bÐ_« lCFCÔð w²« WJKN*« Á—UŁ¬
Ó
U?NM ¨…Ìd?O¦ WÌÒU?Ý dÓUMF?Ð dše¹ t?½]√ sOÒ³ð t?M YF?³M*Ô« ÊUšb?«Ë m³²?« qOK% b?MŽË
ÆU¼dOžË ¨ÊuÐdJ« bO √ w½UŁË ¨ÊuÐdJ« bO √ ‰ËÒ√Ë ¨Ê«dDI«Ë ¨5
Ô ðuJOM«
fOzd« V³« u¼ t UAM²Ý«Ë ¨ÊUšbK W½u=J*« dUMF« dÓDš√ 5ðuJOM« b^FÓ¹Ô ËÓ
t½]√ tBzUBš sË ¨UιÒdAŠ «ÎbO³ ô
Ò ≈ qLF²¹ ôË ¨WÏOÒ³Þ lÔUM t fOË ¨ÊUœù« w
¨r'« W−½√ dzUÝ w —UA²½ô« s tMJÒ9 WOÒU)« Ác¼Ë ¨s¼b«Ë ¡U*« w »Ëc¹
µ≥
Í– 5ðuJOM« s  U«dGOK …dAŽ s d¦ √ tMŽ Z²M¹ …bŠ«Ë …—U−OÝ 5šbð Ê]≈Ë
…—U?−O?Ý 5ðu?JO?½ hK? ²? ¡U?DŽ≈ ÊÒ≈Ë ¨r?'« …e?Nł√ l?OL?−Ð —ÒU?C« d?OŁQ?²«
÷dF²½ U?M³¼– uË Æt²?×
Ò ÃË√ w ÊU½≈ q?²IÐ qOH? b¹—u« w …dÐ≈ W?ÞUÝuÐ
‰¡UC²¹ ⁄UbU °Uγ−Ž UM¹√d r'« …eNł√ vKŽ ÊUšb« w WÒU« œÒ«u*« —UŁ√ iFÐ
ÂbŽË ¨WOÒ³BF« U¹ö)« iF?Ð  u v≈ lłd¹ «c¼Ë ªdLF« ÂbÒI?²Ð ÊU½ù« bMŽ
Ê]√ k?Šu b Ë ¨œb?
] −²ð ôË r?IM?ð ô WOÒ³?BF« U?¹ö)« ÊÒ_ ªU?NÐ U¼d?Ož ‰«b³?²Ý«
b Ë ¨WOÒM¼c« rNð—bI s h?IM¹Ô U2Ò ªŸdÝ√ ÊuJ¹ 5Mš
Ò b*« bMŽ ⁄Ub« ‰ƒUCð
ÆqIF« œU ∫·d)« sš
Ò b*« dFAð U ÊU?ŽdÚÝ
Ó 5ðuJOM« WFœ ÊÒ≈ Æ…dJ³ s  d)
Ò Ý w? · Ó « v≈ rNKu¹
t³ÒM?¹ 5ðuJO?M«Ë ÆtðbÒŠ q?IF« bI?HO ¨Âb« j?G{ ÷UH ?½«Ë ‰uL)«Ë VF?²UÐ
W?A?Ž— v≈ ÍœÒR?¹ b? Ë ¨—u?²H?U?Ð U?N³?O?B?¹ Ê√ Y³?K?¹ U? rÒŁ ¨ ö?C?F?« »UB?Ž√
V?B?F?K? ÷d?Fð  UBÒK?Ið∫ U?−ÒM?Að ÆWOÒ³BŽ  U−M^AðË
s?? ? ? ¡U?? ? ? C? ? ? ?Ž_« l?? ? ? M? ? ? 9
Æ◊U³½ô« Ò Ë
WOŽË_« hOKIð vKŽ qLF¹Ë ¨VKI«  UÐd{ WŽdÝ v≈ 5ðuJOM« ÍœR¹
v≈ pc ÍœR?
Ò ¹Ë Æ t{UH ½« rŁ
Ò ¨Âb« jG{ w …œU¹“ tMŽ Z²M¹ U2Ò ¨W¹ub«
Ò
Æ¡wIK RON²«Ë ÊUAO'« ∫ÊUO¦G« —«—œù œUC
Ò dOŁQð tË ¨„U≈ t³IF¹ ‰UNÝ≈ rÔŁ ¨¡wI«Ë ÊUO¦GUÐ sÒšb*« —uFý
pÐd¹Ë ¨rCN« ‚uF¹Ë ¨W¹u?
Ò zd« VFA«Ë »UFK«  «“«d≈ s b¹e¹Ë ¨‰u³«
ÆwLCN«
Ò “UN'« qLŽ
‚«d²Š« sŽ Z²Mð w²«  «“UG« s ÊuÐdJ« bO √ w½UŁË ÊuÐdJ« bO √ ‰ËÒ√Ë
 ULOł w ¡«dL(« …œÒU*« ∫5ÐuKłuLON« ¨Âb« 5ÐuKłuLO¼ l œU×ðÒö WOÒKÐUI« «b¹bý UL¼Ë ¨…—U−O« nK=G¹ Íc« ‚—u«
ÆdL(« Âb«
5?ÐUB*« b?MŽ ÷d?*« r UH?¹Ô «c¼Ë ¨5−? _U?Ð œU×ðÒô« s? Âb« U¹ö?š Âd×?¹ U2Ò
U¹öš w błuð WOÒM¼œ …œÒU ∫‰Ëd²KJ« WO?ŽË_« —bÔł
Ô w ‰Ëd²?KJ?« VOÝdð v?KŽ Ê«bŽU?¹ UL¼Ë ¨W¹Ò—b?B« W×Ðc?UÐ
r???łË ÊU???½ù« r???ł
Í
Ò —Ëd?{ u?¼Ë ¨Ê«u?O?(« w  U?DK?'« ÀËb?( bN?Ò1 Íc?«Ë¨5¹«d?A« V?K?ÒBð t?M?Ž bÒu?²¹ Íc?« W?¹Òub?«
t??H?zU??þu??Ð r???'« ÂU??O?I??
œbŽ w qšb¹Ë ¨W¹ÒœUF« d?OAðË ¨V?KI« ÷«d√ —u?Nþ vKŽ b?ŽU¹Ë ¨WO?ÒłU²« W
Ò U?šË W¹Òub« W?OŽË_«
t?M??Ë ¨ U?½u??d?N??« s?
ÆlUM«Ë —ÒUC«
Æ5Mš
Ò b*« s WOÒ³K WDK−Ð «u³O√ s ŸUЗ√ WŁöŁ sŽ b¹e¹ U Ê√ v≈  UOÒzUBŠù«
nFC¹Ë ¨Áu/ dš
Ò R¹Ë ¨r'« …eNł√ q
= JÐ «Î—d{ o×K¹Ô ¨ ÂÒUŽ tłuÐ ¨5šb²U
ÆVF²¹Ë nFC¹ ∫qJ¹
Ò ¨5F« WJ³ý Íc?ÒGðÔ w²« W¹Òub« WOŽË_« oOC¹ t½Ò_ ª—UBÐ_« WÝ
Ò UŠ q
^ J¹Ë ¨…d «c«
¨ÊUšbK ‰ËÒ_« q³I²*« uN 5šb²« —«d{QÐ «ÎdŁÒQð …eNł_« d¦ √ s w
Ò HM²« “UN'«bÔÒFÓ¹ÔËÓ

µ¥
ÊU?ÞdÝ Ê]√ U?ÎOÒ³?Þ X³?Ł b Ë ¨fH?ÒM²?« w V?ŽU²? s Êu?½UF?¹ 5M?š
Ò b*« s? dO?¦ Ë
ÊUÞdÝË ¨·U?F{√ WLš s d¦? √ 5Mš
Ò b*« bMŽ t?Ð WÐUù« W³½ b¹e?ð …d−MÚ(
Ó «
s Êu½UF¹ 5Mš
Ò b*« rEFË ¨UÎHF{ dAŽ bŠ√ r¼bMŽ tÐ WÐUù« W³½ b¹eð Wzd«

Ò UŠ ·U?F{SÐ V?³Ò²?¹ U2Ò ¨WO?ÒH½_« »uO?'«Ë ¨WÝU?
Ò (« n½_« WO?Až√ »UN?²«
WÐUû WÎ{
Ó dÚŽÔ d¦ √ r¼Ë ¨÷d*« —uÒDð s WbÒI²  ôUŠ w UN½«bIË ¨rÒA«
 U³BI« »UN²«Ë ¨◊U LÔ«Ë ¨rGK³UÐ »u×B*« ‰UF«Ë ¨ÂU e«Ë ¨`ýdUÐ
¨ uB« …d³½ d?OÒGðË ¨W×
Ò ³Ô« ÀËbŠË ¨q
Ò «Ë uÐd«Ë ¨Wzd« ŒU?H²½«Ë ¨WOÒz«uN«
Æ UMš
Ò b*« bMŽ ULOÝ
Ò ô
X?²?³?Ł√Ë ¨s?O?ÚM?'« b?M?Ž w?
Ò K?ÝU?M?²?« “UN?'« v?K?Ž W?ÏL?
Ò ł d?ÔÞU? 5?šb?²?K?Ë
Ê]√ UL ¨5Mš
Ò b*« s dO¦ bMŽ w
Ò M'« nFC« 5ÐË tMOÐ W öŽ œułË  UÝ«—b«
w …dÒ c?*« W?OK)« ÃUb½« ∫»U?Bšù« –≈ ª5M'«Ë ¨qU(« ÂÒ_« W×
] vKŽË ¨»UBšù«Ë qL(« vKŽ …Ó—ÒUC« Á—ÓUŁ¬ t
ÆW¦]½R*« WOK)«
Ò
5M'«Ë ¨WM]ł_« w UNłöŽ V Ú ¹ w²« WOÒIKÚ)
Ô FÔB Ó «  U¼uÒA²« iFÐ sŽ ‰ËR*« t½]≈
ÆÊuMš
Ò b tO ÊUJ w …œułu Â√ WMš
Ò b Â^_« X½U √ ¡«uÝ 5šb²UÐ dŁÒQ²¹
w ÎU?Þuý lD sÒšb? r? w? Ê«d?DI« —UŁ¬ v≈ ¡d*« dEM¹ Ê√ qN« sË
WÒ¦?K«Ë ¨UNHKðË U¼œ«œuÝ« rŁ
Ò ¨ÊUMÝ_« —«dH« v≈ ÍœR¹
Ò Ê«dDIU ¨5šb²«
w?Š«u?½ w? W?M?e?  U?ÐUN²« s w½UF¹ ô UMÎÒšb? b& Ê√ ]q? Ë ¨dš¬ ÎU?½u? cšQð
ÆrH« w  U½UÞdÝ À«bŠ≈ v≈ Ê«dDI«  U³Ò d iFÐ ÍœRðË ¨tL
‰U*« ·öð≈ qLA¹ qÐ ¨fHM« ·öð≈ œËbŠ bMŽ 5šb²« —d{ nI¹ ôË
^ ×¹Ó ô ¨Âœ¬ sЫ bMŽ ÊU²F¹œË UL¼Ë ¨UC¹√
sÒšb*« VŠË ¨ULNO j¹dH²« t q
¨WM« ÂU¹√ œbŽ w ÂuO« w tIHM¹ Íc« mK³*« »dCO ¨WDOÐ W³Š Íd−¹ Ê√
Îô«u√ ‚dŠ√ tÒ½√ tdNEOÝË ¨UNO sÒšœ w²«  «uM« œbŽ w "UM« »dC¹ rÒŁÔ
ÆdIH« »«uÐ√ s »UÐ 5šb²« ]Ê√Ë ¨WOL¼Ë
Ò Ì…cÓÒÓ w WKzUÞ
qÐ ¨sÒšb?L« œËbŠ bMŽ nI¹ ô sOšb²« —d{ ]Ê√ v?M½ ô√ r=NL« sË
tb ²¹ Áu×½ Ë√ bKł s “UNł ∫dOJ« dOJ« aUM sÒšb?LU ÆÆÆ dH«Ë XO³« w t½uA¹UF¹ sL?
] ÁdOž v≈ Á«bF²¹
]
—U??M? « w? a?H?M?K? Ád?O?žË œ«b?
Ò («
ÆUNUFýù ULª
Ò w?Ò ³K« sOšb²« vKŽ r¼d³−¹Ë ¨WN¹dJ« t½Ušœ W×z«dÐ s¹dšü« Í–R¹
Æ÷«d_UÐ rN²ÐU≈ ’d s b¹e¹

µµ
ÆWŠ«d« ∫ÂUL−²Ýô« UÎÞUA½ tODF¹ ÂUL−²Ýô« s Ÿu½ t½]√ s
] E ¨5šb²« lIM² w l Ë ÍcKK
W? «bB?« s?Ž d?O?³F?ð U?N?O? 5?šb²?« W?K?H?Š Ê]√ tðôU?O?š t?  —u?] Ë√ ¨U?ÎýUF?²?½«Ë
mK³ mK³¹ 5šb²UÐ t½Ò√ r¼Òuð Ë√ ¨`O³I« t «uM¹]e ¡u« ¡UI— tŽbš Ë√ ¨wšP²«Ë
d¼UE s dNE 5šb²« Ê]√ s
^ Eð w²KË ¨V¹d−²« v≈ bOKI²« tFœ Ë√ ¨‰Ułd«
ÆQO¼
Ò ∫sÞË
Ò Ÿö ù« vKŽ ULNOH½ UMÞÒuOK ¨»«uB« ÊU³½U−¹Ô ULN½]√Ó ULKFO ¨‰Ułd« l …«ËU*«
«d?Ò²G¹ ôË ¨Wðu? u*« WK?³MI?« Ác¼ dÞU ? sŽ ¡UD?G« n  ÔËÓ ≠d׫ q?DÐ Ub?FÐ
Ó A?
Æ»«u qOœ ÂU¹_« s Âu¹ w sJð r …d¦JU ª5Mš Ò b*« …d¦JÐ

qOKײ«Ë WAUM*«

ÆU¼d –√ ¨ÊU½û W×B«


Ò WOL¼√
Ò vKŽ qÒb𠉫u √ WŁöŁ vKŽ ÒhM« qL²ý« ±
Æm³²« ”UM« UNO vÞUF²¹ ‚dÞ ÀöŁ œbŽ√
Ò ≤
¨5ðuJOM« U¼dDš√ ¨dBMŽ ·ô¬ WFЗ√ vKŽuÐdð ÌWUÝ
Ò dUMŽ
Ó vKŽ tM YF³MÔ*« ÊUšb«Ë m³²« Íu²×¹ ≥
Ætð—uDš vKŽ WÒœ√ WŁöŁ d –√
øWFMI U¼«dð q¼Ë ¨UNM WFЗ√ wLÝ√
Ò ¨5šb²« qzU³Š w rNŽu u …b¹bŽ  «—d³
Ò ÊuMÒšb*« ‚u¹ ¥
qF rO tLKŽ sŽË ¨ÁUM√ ULO ÁdLŽ sŽ ‰Q¹ v²ŠWUOI« Âu¹ b³Ž Ub ‰Ëeð ôò ∫Âö« tOKŽ ‰uI¹ µ
U W öŽ `Ò{Ë√ Æ©Ícd²«
Ò Á«Ë—® åÁöÐ√ ULO tLł sŽË ¨tIH½√ rOË ¨t³² « s¹√ sªtU sŽË ¨tÐ
Æ5šb²« Ÿu{u0 Y¹b(« w œ—Ë
“UN'«Ë ¨—UBÐù« WÝUŠË
Ò ¨⁄Ub« ∫s >q vKŽ ÁdŁ√ Õdý√ ¨WHK²<« r'« …eNł√ vKŽ —UŁ¬ 5šb²K ∂
ÆwKÝUM²«
Ò

µ∂
∫ «dIHK WOÒŠU?²H*« qL'« œbÒŠ√Ô åm?³²«  U³½ vKŽ b?L²F¹ 5šb²?«Ëò ∫w¼ WFЫd« …dIH?K WOŠU²H?*« WKL'« ∑
Æ…dAŽ W¦U¦«Ë ¨…dAŽ W¹œU(«Ë ¨WFÐU«
∫wðQ¹ U0 œuBI*« U ∏
ÆåfHM« VD
Ò ‰U ôò √
Æåw³K«
Ò 5šb²«ò »
Ó AÔ ò Ã
ÆåWðu u*« WK³MI« Ác¼ dÞU sŽ ¡UDG« n

≠ ‰uÝdK —uNA Y¹b×Ð dŁÒQð …—U³F« Ác¼ w ÆåWN¹dJ« t½Ušœ W×z«dÐ ÁdOž Í–R¹ dOJ« aUM sš
Ò b*U ò π
ÆtÐ …—U³F« dŁÒQð tÓłË sOÒÐ√ÔË ¨Y¹b(« h
Ò ½V
Ô ² √ ¨¡u« fOKłË `UB« fOK'« ‰uŠ ≠Âö« tOKŽ
ÆWÝu× WK¦QÐ ÁU¹≈Ò ÎULŽ«œ ¨d_« «c¼ w w¹√— ÍbÐ√ å…—«c 5šb²« Ê√
] ò”UM« iFÐ Èd¹ ±∞

øWOðü« n «u*« w ·dBð√


Ò nO ±±
Æw³½U−Ð …—U−OÝ U h ý qFýQ ¨WKUŠ w X³ — √
ÆtO sÒšb¹ h AÐ «–S bFB*« XKšœ »
Æ…—U−OÝ qFA¹ szUÐe« bŠ√  błu ¨ U Ëd× lOÐ WÒD× v≈ X³¼– Ã
ÆtL w …—U−O«Ë “UG« WÐu³½√ “Už ŸÒ“u V d¹
= œ

∫wðQ¹ ULO W×O×B« dOž …—U³F« ÂU√ ©x® …—Uý≈Ë ¨W×O×B« …—U³F« ÂU√ © ® …—Uý≈ l{√ ±≤
Æ5šb²« V³Ð  UDK'UÐ WÐUû U¼bŠË W{dF
] WOłU²«
Ò W¹ub«
Ò WOŽË_« √
ÆÊUœù« s Ÿu½ 5šb²« »
ÆdzU−« W³KŽ sLŁ œËbŠ bMŽ nIð ô sšb*«
Ò …—Uš Ã
ÆWÒUF« s U_« w 5šb²«Ë ¨WUOCK dzU−« .bIð ”UM« …UOŠ s wH² ð Ê√ wG³M¹ w²«  «œUF« s œ
Æ UMšb*«
Ò  «u√ ULOÝô˨ uB« uK−¹ 5šb²« ‡¼
ÆtFH½ s d¦ √ Á—d{ sJ
] ¨WO³Þ
Ò lUM t 5ðuJOM« Ë
ÆWO×
Ò dÞU vKŽ ÍuDM¹ ô WŠu²H c«uM«Ë ÊuMšb UNO WKUŠ w sšb*«
Ò dOž ”uKł “
Æ5Mšb*«
Ò iFÐ VOB¹ Íc« dJ³*«
Ò ·  dÓÓ)UÐ 5šb²K W öŽ ô Õ
Æ—u²HUÐ UN³OB¹ rÒÔŁ ¨ öCF« »UBŽ√ t³M¹
Ò 5ðuJOM« ◊

µ∑
∫wðQ¹ U2Ò Îö qKŽ√
Ò ±≥
Ær'« W−½√ dzUÝ w 5ðuJOM« —UA²½« √
ÆdLF« ÂbIð
Ò l ÊU½ù« bMŽ ⁄Ub« ‰ƒUCð »
Æ5šb²K dL(« œuMN« wÞUFð Ã
Ær'« …eNł√ dzUÝ s d¦ √ 5šb²UÐ wHM²«
Ò “UN'« dŁQð
Ò œ
Ær¼dOž s d¦ √  «—b<«
Ò v≈ 5Mšb*«
Ò ·«d$« ‡¼

U?N?×?{Ë√ s? ¨W?š—U? W?K?¦?_«Ë ¨t?²OUFÐ …dÞU<« u×½ t𜫗SÐ ÊUOŠ_« s dO¦ w ÊU½ù« dO¹ ò ±¥
¨t? X½UJ²Ý« UL Ëb?
> F? X½UJ²Ý« UNÒ½√ W¹d?
Ò A³« sŽ ·dF¹ r Íc« Ëb?
Ò F?« «c¼ ¨5šb²« vKŽ ÊUœù«
sË ¨…bH*« vKŽ W×KB*«Ë ¨ÈuN« vKŽ qIF« VÒKžË ¨tH½ ÕULł `³ s ô≈ Ádý
= s rK¹ sË
s ‚
] bÓÔð Ê√ w?G³M¹ WU?
Ò Þ p?KðË °WUOC« s Ÿu½ tÒ½√ v?K?Ž r?NðU³ÝUM w ”UMK Âb?
Ò I¹ `³√ tÒ½√ V−Ž
ÆådD)« ”«dł√ UNKł√
ÆÒ’U)« wÐuKÝQÐ s¹dDÝ w …dIH« ÊuLC sŽ d³Ž
Ò √Ô √
ÆåWš—U WK¦_«Ëò wd¹uB²« ‰ULł `{Ë√
Ò »
øULNMOÐ t³A« tłË UL ¨ËbFUÐ
Ò 5šb²« t³Òý
Ô Ã
ÆU¼d –√ ¨WMOF
]  UHBÐ nBÒ²¹ ¨5šb²« dý
Ò s rK¹ s œ
Æ…dIHK U³ÝUM
Î ÎU½«uMŽ l{√ ‡¼
ÆådD)« ”«dł√ UNKł√ s ‚
] bÓÔðò ∫WOðü« …—U³F« Wôœ U Ë

Æ¡«eł_« Ác¼ s >q œËbŠ sOÐ=Ô√ ¨W9UšË ÷dŽË WbI


Ò w WUI*« Ác¼  ¡Uł ±µ
ÆUNðULÝ s ÎUŁöŁ d –√ ¨WOŽu{u
Ò WUI*« Ác¼ ±∂
ÆULNM q
> vKŽ q¦
Ò Ô√ ¨`O{u²«Ë WK¦_« d – UNM ¨ öOBH²« ÷dF ‚dÞ …bŽ
Ò hM«
Ò w Xb ²Ý« ±∑
Æp– `Ò{Ë√ ¨`zUB½Ë  «d¹c% …dOš_« …dIH« w ±∏

µ∏
∫ÍuG
Ò V¹—bð

∫wðQ¹ U hM«
Ò s Ãd ²Ý√
ÆUNO ¡Uł w²« …—uB« vKŽ UN¾O− qKŽ
Ò Ô√Ë ¨œËbF*« sOŽ√Ë
= ¨œ«bŽ_« ≠√
ÆW{d²F WKLł ≠»

∫Òjš t²% ULO  UÐuBM*« Ÿu½ œbŠ


Ò √Ô
Æå UJKN*« Á—UŁ¬ 5šb²K Ê√
] UÎO³Þ
Ò tOKŽ lL:«ò ≠√
ÆåWO³Þ
Ò lUM t Ê√Ò rNM UÎMþ
Ò 5šb²« dL(« œuMN« vÞUFðò ≠»
ÆåWOUF« l rFM« s ÎU¾Oý «uÒKI²ð ô ¨rFM« q¼√ U¹ò ≠Ã
Æå‰Ułd« mK³ mK³ð 5šb²UÐ p½√] XL¼uð
Ò Ë√ò ≠œ
Æå5šb²« —«d{QÐ «d
Î ^ŁQð r'« …eNł√ d¦ √ s wHM²«
Ò “UN'« b^FÓ¹ò
Ô ≠‡¼

WOÝ«—œ
Ò  «—UN
Y׳«
w? 5?šb?²?« d?Ł√ sŽ ÎU?¦?×?Ð b?Ž√
Y×Ð WD) Öu/ ¨tð«uDš ¨tÞËdý ¨tðôU− ¨tuNH
∫wðQ¹ U0 ÎUMOF² wK;« œUB² ô«
Ë√ ¨U Ÿu{u sŽ VOIM²« w bN'« vB √ ‰cÐ u¼ ∫tuNH w 5Mšb*« œbFÐ oKF²ð  «¡UBŠ≈ ≠√
oO b« h×
Ò H²*« dEM« ‰öš s ¨a≈ÆÆÆU WdF Ë√ ¨U WIOIŠ Æ5DK
ÆUNMLŁË UÎOu¹ pKN²*« ÊUšb« WOL ≠»
¨UNHOMBðË ¨ UuKF*« lLłË ¨Y׳« Ÿu{u0 oKF²¹ U q w
Æ÷«d_« —UA²½« w 5šb²« dŁ√ ≠Ã
ÆZzU²M« qO−ðË Æ5MšbLK WOłöF« WHKJ²« ≠œ
w? ‰U?L??F?« t? d?G?²??¹ Íc?« X? u?« ≠‡?¼
q w ÊuJ¹ qÐ ¨œb× ‰U− Y׳K fO ∫tðôU−
»U×√ «c¼ nKJ¹ r Ë ¨5šb²«
¨WOÝUOÝË ¨WOŽUL²ł«Ë¨WO ¹—UðË ¨WOM¹œ ∫…UO(«  ôU− ÆqLF«

µπ
Æa≈ÆÆÆW¹uGË ¨W¹œUB² «Ë ¨WOLKŽË

∫tÞËdý
Æt½«uMFÐ œb;«
Ò Y׳« Ÿu{u0 oKF²¹ U qJÐ WÞUŠù«Ë ‰uLA« ≠±
ÆUNOIŁuðË ¨UN³¹u³ðË ¨UNIO bðË ¨UNKO−ðË ¨ UuKF*« lLł w WO¼UM²*« W b«
Ò ≠≤
Æ —bB*« v≈ WuKF q W³½Ë ¨rNðUÝ«—bÐ 5F²¹ s¹c« 5Ý—«b« ¡«—¬Ë YŠU³« ¡«—¬ 5Ð jK)« ÂbŽ ≠≥
ÆWOLKF« W½U_UÐ ·dF¹ U u¼Ë ¨tM XOI²Ý« w²« lłd*« Ë√
ÆÁdJ Ë√ YŠU³« dE½ WNłË o«u¹ ô U œUF³²Ý« ÂbŽ ≠¥
Æœd&Ë
Ò WOŽu{u0 W½“«u*«Ë qOKײ«Ë WA UM*« vKŽ …—bI« ≠µ
ÆW³ «d*«Ë ·UAJ²Ýô«Ë WEŠö*«  «Ëœ√ «b ²Ý« sŠ Ô ≠∂
ÆUL¼dOžË X½d²½ù«Ë »uÝU(U W¦¹b(« q«u²«Ë ‰UBðô«  «Ëœ√ «b ²Ý« sŠ
Ô ≠∑
ÆZzU²M« vKŽ »U³Ý_« .bIðË ¨Ã—b²«Ë
Ò ¨…—U³F« Õu{Ë ≠∏
ÆrO d²«  UöŽË WGK« bŽ«u …UŽ«dË ¨VOðd²«Ë rOEM²« sŠ
Ô ≠π
ÆY׳« U¹«Ë“ Òq w YŠU³« WOB ý “ËdÐ ≠±∞
∫tð«uDš
w?L?K?F?« ¡U?B?Šù« b?L²Fð WOLKŽ Àu×Ð „UMN ¨dš¬ v≈ Y׳ s wLKF« Y׳«  «uDš nK² ð
U?L?O?Ë ¨Y?×?³?K? …«œ√ bd«Ë W¹d³²<«  UEŠö*«Ë V¹d−²« bL²Fð Àu×Ð „UM¼Ë ¨Y׳K …«œ√ oO b«
∫WO½U½ù« ÂuKF« w wHu« Y׳«  «uDš wðQ¹

dA?²½« «–S ¨t²¾O?Ð Ë√ tFL²− WłU?ŠË tuOË YŠU³?« W³ž— vKŽ «c¼ n u?²¹ ∫Y׳« Ÿu{u? —UO²š« ≠±
ÁdŁ√Ë ¨t{«dŽ√Ë ¨tÐU³Ý√ sŽ VOIM²«Ë Y׳« v≈ ÊuŽdN¹Ô 5Ý—«b«Ë 5¦ŠU³« ÊS ÊUJ0 U ÷d
Æ»—U−²« ¡«dł≈Ë ·UAJ²Ýô«Ë W³ «d*«Ë Y׳« ‰öš s ¨t ÍbB²« ‚dÞË ¨…UO(«Ë ”UM« vKŽ
 U?¹—Ëb«Ë V?²J?« iF?Ð ‰öš s? ·dF?²« s?J1˨Y?׳?« Ÿu{u? ‰uŠ W?OŽö?D²?Ý«  «¡«d ≠≤
ÆY׳« lł«d r¼√ vKŽ WBB ²*«
ÆY׳K WOKJO¼ œ«bŽ≈ Í√ ¨tuBË tЫuÐ√Ë ¨tO l³²OÝ Íc« ZNM*«Ë ¨t«b¼√ ∫sLC²ð Y׳K WDš l{Ë ≠≥
¨ÊuMFðË ¨r? dð rŁ ¨WUš ‚«—Ë√ Ë√  U? UDÐ w Y?׳« Ÿu{u0 o?KF²ð w²?«  UuKF?*« lLł ≠¥
ÆWF³D« ¨WM« ¨dAM« ÊUJ ¨dAM« —«œ ¨n]R*« rÝ« ¨n=R*« rÝ« ∫ö
Î U UÎIOŁuð oŁ]uðË

∂∞
¨WHK²<« dEM«  UNłË Y׳« w ÷d?Fð ¨W9UšË ¨Y׳« 7 ≠ ÷dŽË ¨WbI ≠Y׳« WÐU² ≠µ
Æ Užu*«Ë Z−(UÐ U¼U¹≈ «Î“e=F UNO YŠU³« dE½ WNłË ¡«bÐ≈Ë UN²A UM r²¹Ë
WM ¨dAM« —«b ¨n]R*« rÝU ¨n=R*« rÝ« ∫oË UÎOzU³H√ UγOðdð W?³ðd lł«d*«Ë —œUB*« WLzU WÐU² ≠∂
Æ©»U²J« dš¬ w lł«d*«Ë —œUB*« WLzU vKŽ ŸöÞô« sJ1 ® WF³DU ¨dAM«
ÆY׳K h K qLŽ ≠∑

∫œ«bŽ≈

∫Y×Ð WDš Öu/


ÆWOÐdF« WÐU²J« w …eLN« rÝ— q UA s ∫Y׳« Ê«uMŽ

∫·«dý≈

∫WbI*«

Æn_«Ë …eLN« 5Ð ∫‰Ë_« qBH«

ÆlDI« …eL¼Ë qu« …eL¼ 5Ð ∫w½U¦« qBH«

Æqu« …eL¼ l{«u ∫YU¦« qBH«

ÆWÐU²J« w qu« …eL¼ ·cŠ ∫lЫd« qBH«

ÆWLKJ« ‰Ë√ w lDI« …eL¼ ∫fU)« qBH«

ÆWLKJ« jÝË w lDI« …eL¼ ∫”œU« qBH«

ÆWLKJ« dš¬ w lDI« …eL¼∫lÐU« qBH«

ÆWKB²*« dzULC« v≈ qFH« œUMÝ≈ Ë√¨dOLC« v≈ UN²U{≈ bMŽ WLKJ« dš¬ w …eLN« ÂUJŠ√∫sU¦« qBH«

W9Uš

lł«d*«Ë —œUB*« WLzU

◊U‡‡A½
ÆwHM²«
Ò “UN'« vKŽ 5šb²« —UŁ¬ ‰uŠ ©ÎULK® ÷dF½

∂±
™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √d√
©ÊuHR*«® °”ËdŽ dN

Ò K? ¨U?NKIŽË UNUL−Ð XdŽ …U² W³DÚ) »U?


tÒ½√ X?LKŽ UÒ* UNÒM?J? ¨U?N³K w l Ë t²ŁœUŠË tðdE½ UL? y ý ÂbI
] ð
¨id« vKŽ  dQ
] ¨U¼bMŽ t «uFHA¹ Ê√ UNK¼√ s «œbŽ
Î Uł—Ë ¨U¼b¹ VKÞ w `Q
Ò ¨t²C— 5šb²« sb¹
UN²I«u Ê√
] rNFÒHý s dš¬ XGKÐQ Æ5šb²« sŽ nJ¹
Ò »UA«
Ò «c¼ qF& Ê√ tM Xł— ◊dý sŽ UNM¼– o²Hð
Ò rÒŁÔ
t?OKŽ ◊d²ý« U Âe²«Ë ¨WI«u*UÐ œœd²¹
Ò rK ¨UNMÒšb¹ m³ð W³KŽ =q? sLŁ ‰œUF¹ U UN³N¹ Ê√ vKŽ t²I«u0 W½u¼d
ÆdO¦ ‰U UN¹b d«uð v²Š
Ò ÎUCFÐ UNCFÐ o×K¹ ÂU¹_«  dË
] ¨Ã«Ëe« bFÐ
¨Á¬d* ÃËe« XN³ ¨‰U*« …√d*« Xłdš√ —Ëd« W¹Už w U½U Ë ¨…“Uł≈ w ÃËe« ÊU ULMOÐË ¨ÕU³  «–
Æw ‰U*« «c¼Ë ¨UMł«Ëe ÎUÞdý ÁU¹≈Ò wM²×M U2Ò Íb
] lL&
Ò U «c¼ ∫WKzU tð—œUÐ ‰Q¹ Ê√ q³ Ë
ÆpOKŽ ‰öŠ ¨p u¼ ≠
Æ»UI¦« W³KŽ Ϋ–≈ wMËU½ ≠
øwKFHð Ê√ s¹b¹dð «–UË ≠
ÆΫ—U½ tKFýQÝ ≠
°XKF Ê≈ W½uM− X½√ ≠
°ø¡Uý√ U tÐ qF√ Ê√ wÒIŠ sË ¨w ‰U*« «c¼ fO√ ≠
°øtU ‚d×¹ s ¨sJË ≠
ÆrNM bŠ«Ë X½√Ë ¨ÊËdO¦ ≠
Âu¹ ]q U½Q ¨«c¼ sŽ WKHž w XM wÒKF ¨X —œ√ bI ¨Á¬ ≠
°°w²OUŽË wU ‚dŠ√
ÆqLŽ t bB¹
Ò ô ‰u w dOš ö ¨lHM¹ ô ÁbŠË ·«d²Žô« ≠
ÆΫbÐ√ 5šb²« v≈ œuŽ√ Òô√ „b¼UŽ√Ë ¨tÒK« b¼UŽ√ ≠
ÆÁbNFÐ wH¹ UNłË“ ]Ê√ rKFð UNÒ½√ p– ªÎUŠd tłË“  —UÞ

∂≤
×U)« w rKF« VKD¹ Íc« wš√ v≈ ≤∞
©W¹—uÝØÍËUDMD« wKŽ®

hM«
Ò Íb¹ 5Ð
s ÒÍËUDMD« wKŽË ÆtEF¹ dG_« tOš√ v≈ ÒÍËUDMD« wKŽ UN³² ¨WÒO½«uš≈ WUÝ— UM¹b¹√ 5Ð Íc« hM«
Ò
¨WÒOLOKF²«Ë WÒOzUCI« nzUþu« w ÃÒ—bðË ¨oAœ WFU−Ð ‚uI(« WÒOK w ÃÒd 𠨱π∞π WMÝ oAœ bO«u
¨åa¹—U²« s ‰Uł—ò ∫t³² Ô sË ÆÂöŽù« ‰U− w qLF« v≈ p– bFÐ qI²½«Ë ¨UÝ Î —b
= Ô WÒ¹œuF« w qLŽ rŁ
Ò
Ʊπππ WMÝ wuð ÆåUNUC½Ë UNULł s —u oAœòË ¨åÕöù« qzUÝ—òË
Ë√ WOÒÐœ√ W½UJ Ë– ÊÏU½≈ UNNł
Ò u¹ Ë√ ¨rJ(« ‰Uł— sŽ —bBð WÏÒU?Ž ∫ÊUŽu½ w¼Ë ¨d¦M« ÊuM s s
y WÔUÝd«
qzUÝd?« uN ¨d?šü« ŸÔuM« UÒ√ Æd?O³F²?« W½Ud?Ð qzUÝd« s? ÊuK« «c?¼ nB²Ò¹Ë ÆW?MOÒF W?OÒC ‰u?Š WOÒŽUL?²ł«
dOÐ eO?ÒL²ðË ¨o¹b Ë√ V¹d v≈ V²?JðÔË ¨WOÒ½«ušù«
Æw Ò EHK« o½ÒQ²« s uK ðË ¨dO³F²«
c?? ?Òð« b?? Ë ¨Âb??I? « c?M? q?zU?Ýd?« »d?F?« ·d?Ž
U?N?Ð YF³¹ ÊU w²« tKzUÝ— Êu³²J¹ UÐU
Î ²ÒÔ ©¶®‰uÝd«
sÐ W¹ËUF QA½√Ë Æ‰Ëb« „uKË ¨qzU³I« ¡U݃— v≈
Ó ÓË 5Š qzUÝd« Ê«u¹œ ÓÊUOHÝ wÐ√
«c¼ ÊU Ë ÆrJ(« w
ÆWHOK)« sŽ —bBð w²«  U³ðUJ*« ÊËRAÐ vMF¹Ô Ê«u¹b«
»U
Ô Ò²J« cš√ rŁ ¨d_« ‰
Ó ÒË√ tKzUÝ— wKLÚÔ¹ WHOK)« ÊU Ë
ÆqzUÝd« WÐU²JÐ ÊuKI²¹
Ò

∂≥
×U « w rKF« VKD¹ Íc« wš√ v≈
©W¹—uÝØÍËUDMD« wKŽ®
¨wš√ U¹
o?O?u?²?« s tK« „œÒu?Ž U?L ª“u?H?« p? XKÒ√ W?¦F?Ú³?« WÓI?ÐU? ÓX?K?šœ U*Ò
ÂuKF« w «bŠ«Ë
Î UŁuF³
Î ô≈ b¹dð ô …—«“u«
 Ê_ ªW³O)«
Ó pOKŽ XHšË ¨W½uF*«Ë
°øbŠ«u« „«– ÊuJð Ê√ p vÒ½√Ë ¨WO{U¹d«
Ò
`łUM«
Ó Ó łU?M« X½√ ÓX?M ˨W−O²M«  dNþ ULK
ÓX?M ˨ UO{U¹d« w `
U?Ò*Ë ¨d?H??U?Ð pK−F²Ý√ X³¼–Ë ¨WMÒ*« v?K?Ž tK«  bLŠ ¨ÎU?C?¹√ ¡U?¹eOH« w
Æ—Ëd dA³²
Ï ÏÕd U½√Ë b¹dð U p Ô œbŽ√ ¨XeŽ
Ó
¨s?Þu« ÔÂb? ?ðË ¨r?K?F?« VKDð V¼«– pÒ½√ r?K?Ž√ w½_ ªÎ«—Ëd? ÔX?M
ÆVł«uUÐ ÂuIðË
Æ5×¹ ∫·“Q¹
Ó
WÎCЫ— WL H« …dšU³« È—√Ë ¨qOŠd« ·
Ô “ÓQ¹Ë ¨d_« oIÒײ¹ bJ¹ r ¨s
Ú JË
ÆWOÝ«— ∫WCЫ—
Íc« q?zUN« d׳« «c¼ vKŽ ÍdE?½ wI√Ë ¨_ú²ðË U¼—«u½√ lD?ð ¨Qd*« ‰ 
Ó UOŠ
¨¡UL« tO VOGð Ë√ ¨¡UL« w VOG¹ v²Š ¨qOK« q
Ó ¦ œÓuÝ√ ¨¡UCH« w bÒ²1
¨Õ“U½ ŸœÒu p?½Ò√ X
Ô LK?ŽË ¨WF «u?« WIO?I(« X
Ô —œ√ v?²ÒŠ ¨p– È—√ b? √ r
ÆÁœöÐ sŽ VzUG« ∫Õ“UM«
ÆUνUMŠË W Ò— wH½ X{UË ¨WHÞUF« w
Ò KŽ X
Ú ³KG
Æ…d׳ ∫…dšU
…dšU
Î ¨…d?šU?³« w X½√Ë p²¹ƒ— v?KŽ Óu? √ rË ¨pŽÒœË√ Ê√ l?D²Ý√ r
Æëu√ ∫»U³ŽÔ
¨o_« TÞUý vKŽ …dOG WDI½ dOBð vÒ²Š ¨wÒMŽ pÐ ÈQMð ¨rO«
Ò »U³ŽÔ pÐ
Íd?E?½ w? `?³?B?ðË ¨U?N?F? X?½√ w?H?²? ?ðË ¨Á¡«—Ë w?H?²? ?ðË ¨t?O≈ —b×Mð rŁ
ÆΫœułË UN ÒfŠ√ ô w½_ªU
Î bÓŽÓ
Ê«u√ Òb?ý√Ë ÆU?¼—b?B?Ë U?NÝUÝ√Ë ¨…UO(« Âô¬ ŸULł ¨w?š√ U¹ Ÿ«œu«Ë
ÆVK Ë– tIODÔ¹ ô Íc« „«– ¨d׳« w Ÿ«œË U¼Òd√Ë UNÔ*¬Ë ¨Ÿ«œu«
∆œU?¼ U?½√Ë ¨w?ÝË—œ w?I?√ w?²?Ý—b? w ÔX?¦?³?Ë ¨UιÒœU?Ž Î U?Ž«œË p?²?ŽœË
]
ÆΫ—U½ »UBŽ_« wË ¨ÎWe“ wÒM VKI« w ÒsJË ¨dzUD« s UÝ ¨Õ—«u'«
 dÝ pÒ½√ w½dÒ³ ¨ …dšU³« v≈ p³× Íc« włU½ „uš√ œUŽ «–≈ v²Š
Ò
Ê√˨Èu¼
Ò ¡UM³ ‰«e=e?« «c¼ s j³¼ b w³K ÊQ
] ÔXŠ√ ¨tÒK« rÝ« vKŽ
rO Í—œ√ ô ¨wOÝd
Ò vKŽ ÔXDI ¨QÎHD
Ó Ô Î«œU— wÐUBŽ√ X dð b Ó—UM« Ác¼
∂¥
ôË ÎU³¹d puŠ Èdð ô¨«b¹d
ΠΫbOŠË Êü« pKO ð√
Ò wÒ½√ Í—œ√ wÒMJË ¨wH½ s t³Š√
Ò ôË ¨nFC« «c¼
ÆUHF
Î Ô ôË UMOF
Î Ô b& rK ¨d׳« —«Ëœ „cš√ b Ë ¨¡U*«Ë ¡UL« ôÒ≈ Èdð ö …dšU³« Wdý s qD
Ò Ôð ¨UI¹b
Î
r?Ë ¨j? Áb?KÐ ‚—UH¹ r Íc« X½√Ë ¨U¼dJMð U¼ułË
Î ôÒ≈ tO Èd?ð ô Íc?« V?¹dG« bK³« p– w „—uBð√Ë
Ò
ÆdÒJ√ p– wË ¨ÊeŠ√ pcK ¨Òj ÁbŠË
Ó dU¹ rË ¨WKO tK¼√ sŽ VG¹
vKŽ „U½œuŽ
Ò UÒ½√ u˨ U½ËœuŽ
Ò U½¡UЬ ÒÊ√ u? ÆWOUJÒðô« UM²OÐdð ÔW?¾ODš wš√ U¹ UNMJË
Ò
œu?FðË ¨„bÓŠË
Ú V¼cð …dAŽ
Ó ÓW?O?½U¦« w X½√Ë „UM dðË ¨W×O×B« WO?Ò öI²Ýô« WOÐd²«
Ú ½ r?Ë ¨p²O?Ò B? ?ý p?O? UMEI¹√Ë ¨ UF³?²« Óq?LŠ „U½œu?
w? ÎW?F?zU{ UNŽb? Ò ŽË¨ „bŠË
w X½√Ë p– UMKF u ¨WKÓÒDF UN d²½ rË ¨p³¼«u —UL¦²Ý« v≈ „UMFœË ¨UMðUOB ý
Ò
Æs¹dAF« o¹dÞ w X½√Ë „bŠË
Ó dÓÓH« pOKŽ ÔXHš U ¨…dAŽ
Ó WO½U¦«
Ó
¨wš√ U¹
¨«b¹bł
Î Ô ¼«c« ¨—u× bKÐ v≈ wA9 p½≈Ò
ÎU uK »ËR¹ Ê√ ô≈ ¨»ËR¹ ô tO≈ V
¨Á—b? w? Íc?« t?³?K? Ë ¨tÝ√— w Íc« tžUœ ‰b?
Ò ³?²?¹ ¨V¼– Íc« dOž d?Óš¬
Ó ÎU?½U½≈Ë
Æ „UM¼ s UNÐ ¡Uł v¦½√ sDÐ w rNKLŠ «–≈ ¨Ábł w r¼ s¹c« ÁœôË√ Ô ‰b³²¹
Ò b Ë ¨tO w Íc« t½UË
lIð ôË ¨rF½ vMF0 »«uł ·dŠ ∫Í√
¨p?З
Ò r?B?Ž s ô≈ ¨UMÚdÓŽË
Ó U?M¹√— s d?¦ √ Ô‰U?Š Ác?¼ ¨wš√ U¹ tK«Ë Í≈
ÆrI« q³ ô≈
s?
Ú B?
Ò ×?²? Æ…d?¹U?G? W?UI¦ …U?
Î Žœ ÊËœu?F¹Ë¨U½¡U?
Ó ³?Ò Š√Ë U?M?½«u?š≈Ë U?½¡U?M?Ð√ Êu³¼c¹
ÆÈ–_« ‚u²ð
ÓÒ ¨qIF« ÕöÝ œÚdłË
= ¨s¹bUÐ
¨wš√ U¹
Ì
`K U2 ¡wý ] Ô ¨WÝ«—b«  «uMÝ UNO wCL²Ý
q Ô w²« …b¹b'« W¾O³« w Ê≈
Ò
ŸU?L?ÝË ¨ U?³²J*« …—U¹“ vKŽ XHJŽ X½√ ÊS?
Ú Ær?KF« UNO sJË
Ò ¨Y³?Ôš
Ó U2Ë
v??K?Ž Ϋd??H? r??'« …c?
Ò ? t??F? Èd?ð U? q?I?F?« …c?
] ? s??  b?łË ¨ «d?{U?;«
v²Š UNÐ pIKF¹
Ò U UNFH½ s  błËË ¨ÊuO{U¹d«
Ò pÐU×√ ‰uI¹ UL ¨‰ULA«
=
ÆÂu¹ ]q tK¦ bÔ& ô Íc« œ—u*« «c¼ s o²Ý«¨UNÐ pOKF ¨U¼dOž w dÒJHð ô
¡UA¹ s ŸœË
Ú ¨WOUF« ¡UL« Ác¼ w ÚgŽË ¨dA½«Ë ¨n
Ú Ò√Ë ¨ÚY×Ð«Ë ¨lł«—
Ú
Æ÷—_« w lðd¹
Ú
w? h?B? ?²?*« w?³Mł_« ∫‚d?A?²?*« UM?²G? s?Ž 5 d?A²?*« s? dH?½ U?N³?² w?²« V?²?J« i?FÐ w? bÏł«Ë p?½Ò√ dO?ž
Æ‚dA« ÊËRý
Æ UOÒÞ
Ó ∫ÊuCž ö
Î ¹b³ðË ¨WIOI(« vKŽ UÎOMÒ& ¨UN½uIK¹Ô w²«  «d{U;« Ác¼ ÊuCž wË ¨UM ¹—UðË

∂µ
q
] cÚšQð ô Æ„—b w p½ÔU1≈Ë ¨pÝ√— w p
Ó KÔIÚŽË ¨lLð U* m√ÓË ¨√dIð U √Úd «Ë ÆtOKŽ tÚ³²½U ¨l «uK
dE½U ¨tOKzU «u½U U UÎLz«œ o
Ò (« fOË ¨ö
Î ÞUÐ ÊuJ¹ ô Íc« u¼ o
Ò (U ¨…—dÒI WÎIOIŠË ¨WLKÒ WÎOÒC ÊuuI¹ U
ƉU s ŸÚœË ¨qO U v≈ «ÎbÐ√
¨„bKÐË p
Ó  dÚI% ôË ¨ Èdð U p
Ó H½ tÓUOŠ Ì «—ULŽË lÓ½UBË ¨s
Ó M]ÒÓuÚNÔ¹Ó ö ¨  Ó ¹œUOË ŸÓ—«uýË ¨…dO³ Uνb Èd²Ý p½Ò≈ rŁ
 bKÐ s X½√ UL ¨5½bÒL² UNK¼√ sJ¹ Ê≈Ë ¨WLOEŽ sJð Ê≈ UN½Ò√ rKŽ«Ë ¨œö³« pK𠜫ËÒ— s UMdŽ s2Ò dÏO¦ q
s uÌKÚš Ô FH¹ UL
Ô u w²« WÒ_« s
·cŠ Ô Ð« ¨ÂuI« ¡ôR¼ rOKFð w qC rN ÊU s¹c« …cðUÝ_« s
Ô Ð« ¨…—UC(«Ë b:« s
Ô Ð« p½ÒS ¨Ê«dLFÔ«Ë WOÒ½b*«

Æ—U ∫ ÷¬
Ó
ôÆÆôÆÆUN?O ¡w?ý ô UÎCO?Ð UÎH?× WK?¹uD?« ÊËdI« a?
Ô ¹—Uð ÷
Ó ü ¨a?¹—U²« s? UN?LÔÝ
Ú «
¨WOÒÐdF« pH½ pOe]¼Ô_ ªp Ád –√ sJË ¨WOU)« ÂU¹_UÐeÒ²Ž√ ôË ¨WOU³« ÂUEFUÐ d √
d?¼b« X? UÝË ¨X?LK?ÒŽË ¨ XM?ÓÐË ¨Xb?¼Ó w²?« œ«bł_« Èu? Ô pœ w? ŒdB?²Ý_Ë
d¦ÔOÚË ¨Âb« «c¼ dHÔOKÚ ¨pœ w WLzU½ ¨p ËdŽ w WMUJ« ÈuI« Ác¼ ÊÒ≈ ÆUÎFOÒÞ UN œUI½U
Æ UNKLŽ qLFðË ¨ WÎO½UŁ dÓNE² ¨ÂÚdDC¹Ë
X½U fb½_«
Ó ÒÊS øW¹u
Ò W√
Ò w nOF{ wK¦ VUÞ lMB¹ «–U ∫q
Ú ÔIð ô
rNÒMJË ¨nF{√ W$dÓH« »ÒöÞ s U¼œ«Ë—
Ò ÊU Ë ¨Èu √ U¼dBŽ v≈ W³MUÐ
»Ëc¹Ë ¨X½√ UNÐ V−Fð w²« …uI«
Ò Ác¼ «uFMB¹ Ê√ ¨rNHF{ vKŽ «uŽUD²Ý«
Æ „dOžUNO
ÆWË«b² ∫‰ËÓœÔ ‚dA« wË ¨WÎGœ√ ‚dA« w ÊÒ≈Ë ª‰ÏËÓœÔ ÂÓU¹_«Ë ¨»ôËœ wš√ U¹ dÓ¼Úb« ÊÒ≈
5OÒ dý ‚dA« v≈ «ËœuŽË ¨pÐU×√Ë X½√ tO≈ tKLŠU ªrÔKF« ‚ Ó dA« hIÔM¹ s Ú JË ¨ôÎ U ‚dA« wË ¨bÓŽ«uÝ
‰UMðÔ b ¨UN½uUMð WÎ —Ë XO rJ²LÒN ÊÒ√ «uLKŽ«Ë ¨rN²OÒÐdGÐ ÊuOÒÐdG« eÒ²F¹ UL ¨WœUF« …dOÒ)« rJ²OÒ dAÐ s¹eÒ²F
ÆUN½uO×
Ú ðÔ WÒ√ rJ²LÒN s
Ò JË ¨¡«b−²Ýô«Ë W d«Ë g
Ò GUÐ
¨wš√ U¹
r?N?²?ŽUMË rNð—U&Ë ¨rNA¹U?F? w? rNŽU{Ë√Ë ¨ÂuI« ‰«uŠ√ ”—œU ¨X u« s ÎU?FÝ«Ë  błË
Ó «–≈
¨UNLÓÒKF²M WM(« ÊËb¹
Ò Íc« q UF« b UM« 5FÐ dEMð Ê√ vKŽ ¨rNð«bI²FË rN öš√ sŽ Y×Ð«Ë ¨rNÝ—«bË
¨U¹«e*«Ë sÝU;« ô≈ «Ëd¹ rK ¨»dF« ¡UMÐ√ s œö³« pKð sŽ «u³² s¹c« ¡ôRN sJð ôË ¨UN³M−²M
Ò W¾O«Ë
ÆUMO√
Î U œU
Î Î ôœUŽ s
Ú ¨sJË
Ú  ¹Ô rK ¨»dG« ¡UMÐ√ s ‚dA« sŽ «u³² s¹c« p¾ËQ ôË
¨»uOF« Òô≈ «ËdB³
¨UNOKŽ tK« bLÓŠ«Ë
Ú ¨U¼—bÚ Ó ·dŽU ¨ÊU1ù« WLF½ w¼ pOKŽ tK« UNLF½√ WLF½ sLŁ√ Ê√
] rKŽU ¨wš√ U¹ bFÐË
Ô
Ú F¹Ë
s „c? Ô ¨—«d?ý_« s p?  FÚ¹Ó ¨p?O?K?Ž lKÒD? t½√ d –«Ë ¨ÎU?L?z«œ tK«
Ó LÚB? Ò V? «—Ë ¨p?F? tK« d?Ó ð tÒK?« l s Ë

∂∂
ÆdO)« v≈ pI
Ú uÓ¹Ë
Ô ¨ÊUDOA«
œöÐ =q?šË ¨„bKÐ v≈ bÚŽË
Ô ¨p?
Ó ²F²√
Ó ÂÚe?Š« ¨d?Dš w p öš√Ë pM¹œ ÒÊ√ U?N?O? dFAð w²« WE×K« wË
Æ‚öš_«Ë s¹b«
  »U¼cÐ ôÒ≈ ¡w−¹
Ô ô ÊU Ê≈ rKF« s „b¹ iÔH½«Ë ¨U¼UMÐ s vFMð
Ó WÐdG«
ÆtðU dÐË tK« WLŠ—Ë pOKŽ Âö«Ë
Ô ¨p öš√Ë
Ó Ó ÓM¹œË pH½
p Ó tK« Ÿœu²Ý√

qOKײ«Ë WAUM*«

ÆhM« ‰öš s p– `{Ë√ ÆÎUF »_«Ë Œ_«


 Ó  u u¼ tOš√ s VðUJ«
n  n u
Ô ÊU ±
∫WOðü«  «—U³F« 5Ð lIð w²« dIÓH« ‰öš s WÓOzd«
Ó dÓJÓH« 5Ð√ ≤
Æ…UO(« Âô¬ ŸULł
Ô ¨wš√ U¹ Ÿ«œu«ÆÆÆÆÆÆW−O²M«  dNþ ULK √
 W¾ODš
Æs¹dAF« o¹dÞ w X½√ËÆÆÆÆÆÆÆWOUJðô« UM²OÐdð Ô wš√ U¹ UNMJË
Ò »
ÆWL]K WIOIŠ t½√ vKŽ ‰UI¹ U cšQð
Ú ôÆÆÆÆÆÆÆ—u× bKÐ v≈ wA9 p½≈] Ã
ÆÂuI« ‰«uŠ√ ”—œ«ÆÆÆÆÆ 5½bL²
Ò UNK¼√ sJ¹ Ê≈ œ
Æp öš√Ë pM¹œË pH½ tK« Ÿœu²Ý√ÆÆÆÆÆÆÆÊU1ù« WLF½ w¼ pOKŽ tK« UNLF½√ WLF½ sLŁ√ Ê≈
Ò ‡¼

∫W×O×B« WÐUłù« ÂU√ © ® …—Uý≈ l{√ ≥


 dÓ
∫…—u VðUJ« wšQÐ d׳«   Ó Ó w²« WMOHK  bÐ √
ÆWCUž ÆW9U ÆWO¼«“
∫ÁUš√ Ê_
Ò ªV¹dG« bK³« p– w ΫbOŠË ÁUš√ —uBð
Ò 5Š UÎOH½
Ò UHFÎ Ó{ VðUJ« fŠ√ »
ÆdH« b²F¹ r ÆWOB A«
Ò ‰öI²Ý« vKŽ QAM¹ r
Æ…d¼Uþ dOž
Ó t³¼«u X½U
∫ÁbKÐ Ê_ ªÊ«dLŽÔ s bK³« p– w Èd¹ U0 dÓNÓ³Ú¹Ô ô√ tOš√ v≈ VðUJ« VKÞ Ã
ÆtMŽ ULKŽ
Î ÒqI¹ ô ÆtMŽ
Ô U½«dLŽ ÒqI¹ ô
ÆÂuI« p¾Ë√ «uLÒKŽ s¹c« …cðUÝ_« V$√
∫—bB t½_
Ò ªÎöO³Ý tO≈ ŸUD²Ý« U rKF« VKÞ vKŽ ÁUš√ VðUJ« eHŠ
Ó œ
Æ…uI«
Ò Æs¹dšüUÐ ‰UBðô« ÆqLF«
∂∑
øÒhM« w ¡Uł U2Ò p– vKŽ ^‰b¹ WOðü« dOÐUF²« Í√
Ò ÆtÝË—œ wIK¹ u¼Ë ÒnB« w ÎUzœU¼ VðUJ« «bÐ ‡¼
ÆW1eF« Íu
Ò
ÆdzUD« s UÝ
ÆVKI« nł«Ë
∫©tK« V «—® vMF Ë
ÆtLOUFð nU ð ô
Æt¹b¹ lM v≈ dE½«
ÆW×OB½ qJÐ cš

ÆdOÒG²« «cN d¼UE WŁöŁ d –√ ÆWÝ«—b« ‰öš tO rOI¹ UbFÚÐ dÔO]G²Ó¹Ó b »dG« w rKF« VUÞ ÊÒ√ VðUJ« d – ¥
ÆWdF*« VKÞ sŽ v½«u²¹ ô√Ë ¨WÒK²<« ¡«u¼_« sŽ lHðd¹ Ê√ V−¹ ¡d*« Ê√
Ò vKŽ hM«
Ò s ‰U¦0 w𬠵
∫UL¼d –√¨Í
Ò œ— u«
Ó sЫ ‰uIÐ vMF*« YOŠ s ÊU²NO³ý ÊUð—U³Ž ”—b« w  œ—Ë ∂
Æq?B?
Ó ?Š
Ó b?? U?? v??²? H?« Ôq??√ U??L? ½≈Ò «b?? Ð√ w?? K? ?B? ?Ë w?? K? √ Úq?? I? ð ô
øt¹√— vKŽ qOb²K UN UÝ w²« Z−(«
Ô U ¨‰b³²¹
Ò Ê√ sJ1 »dF« ‰UŠ Ê√ ÁUš√ lMI¹Ô Ê√ VðUJ« ‰ËUŠ ∑
øtOKŽ ÁUA ¹ ÊU Íc« UL ¨t²O dAÐ
Ò «e²F
Ò t²Ý«—œ ¡UN²½« bFÐ ‚dA« v≈ œuF¹ Ê√ ÁUš√ VðUJ« i×¹
Ò ∏
ÆULNM q n u `Ò{Ë√ ÆrKFK ÎU³KÞ »dG« v≈ s¹b«u« W³KD« s 5²¾ 5Ð VðUJ« qÐU π
Æp– sOÐ√¨»dG«
Ò  UFL²− v≈ tðdE½ w UÎOŽu{u
Ò VðUJ« ÊU ±∞
ÆUNO  œ—Ë `zUB½ fLš d –√ ¨tðUOŠ w ÈËbł  «– …Îd³š VðUJ« WUÝ— s bOH¹Ô Ê√ ∆—UI« lOD²¹ ±±

∫qKŽ√
Ò ±≤
Æ…—u× WÝ«—bK UNO≈ Áuš√ V¼– w²« œö³« ÒÊ√ VðUJ« d – √
ÆrKF« vKŽ ÊUbI
ÓÒ ‚öš_«Ë s¹b« ÒÊ√ VðUJ« Èd¹ »

ø©Êu dA²*« ¨WOÐdF«


Ò W_«
Ò ¨s¹b«¨wÐdF« w{U*« ¨»dG«®∫wðQ¹ U2Ò q
> s WUÝd« VðU n u U ±≥
‰UOŠ WCЫ— WL H« …dšU³« È—√Ë ¨qOŠd« ·“Q¹Ë
Ó ¨d_« oIײ¹
Ò bJ¹ r sJË ÆÆò ∫VðUJ« ‰uI¹ ±¥
qOK« q¦ œuÝ√
Ó ¡UCH« w b²1
Ò Íc« qzUN« d׳« «c¼ vKŽ ÍdE½ wI√Ë ¨_ú²ðË U¼—«u½√ lDð ¡UMO*«
Æ «—U³F« Ác¼ w  U d(«Ë Ê«u_« s «bÐ U d –√ Æå¡UL« tO VOGð Ë√ ¨¡UL« w VOG¹ v²Š

∂∏
∫WUÝd« »uKÝ√ w Ëb³¹ ±µ
Æ»UMÞù«Ë “U−¹ù« 5Ð jÝu²«
Ò Ã Æ»UMÞ≈ » Æ“U−¹≈ √

∫sŽ ΫdO³Fð …dI q


= qÒ NÓ²
Ó w ©wš√® WEH VðUJ« —d
Ò ±∂

Æt×zUB½ bO Qð w t²³ž— » ÆÁU¹≈ t²³]×
Ó Ó √

ÆWÝ«—b« vKŽ Áuš√ dÐU¦¹ Ê√ vKŽ tdŠ Ã

∫ÍuG
Ò V¹—bð
∫wðQ¹ ULO Òjš UN²% WLK q VB½ V³Ý d –√
ÆåUιҜUŽ
 ÎUŽ«œË p²ŽÒœËò
Æå«b¹d
ΠΫbOŠË Êü« pKÒO ðÓ√ w½√ Í—œ√ wÒMJËò
Æå^j ÁbŠË dU¹ rË ¨WKO tK¼√ sŽ VG¹ rËò
Æå…d¹UG WUI¦ …UŽœ ÊËœuF¹Ëò

∫WOzö≈ …bzU
¨Q?³?½√ ∫q?¦? U?N?K?³? U? W? d?Š f?M?ł s? W?K?Ž ·d?Š v?K?Ž W?d?D²*« …eLN« V²Jð ∫WdD²*« …eLN« ≠√
Æ¡wý ¨¡q ¨¡VŽ ¨ ¡Ídł ∫q¦ ¨dD« vKŽ X³² ÎUM UÝ UNK³ U ÊU ÊS ¨ƒd−¹¨T³M¹
W? u?³?? …e?L?NÐ Wu² WLK Ë√ ¨©Q³½® q¦ n√ vKŽ …eLNÐ Wu² WLK VBM« s¹uMð o( «–≈ ≠»
Æ¡U³½√
Î XFLÝË ¨ÎQ³½ XFLÝ ∫‰uIð ¨n√ tI×Kð Ê√ ÊËœ …dýU³ …eLN« vKŽ s¹uM²« rÝ— n_UÐ

dO³F²«
ÆWO½«ušù«
Ò WUÝd« sŽ t²LKFð U Ϋd c² ¨o¹b v≈ WUÝ— V² √

∂π

™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √d√

Æg¹Ë—œ œuL× v≈ rÝUI« `OLÝ s WUÝ—

ªbFÐË ¨pðU Ë√ tK« bFÝ√ ¨œuL× wš√


Æ”Q?O?UÐ dOJH²« œd− ¨dOJH²« b¹—√ ôË ¨Îö?O?³Ý WŠ«dK bł√ ô ¨bOMŽË VFð ¨wI¹b U¹ VFð wM½S
Ϋ—UBŠ …dU× …dUM« w²«ež Ê≈ øp– ‰u √ Ê–≈ sLK ¨Œ«dB« w W×Uł W³ž— VN½ wM½≈ p q √ r Ê≈Ë
ÆwI¹b U¹ WE¼UÐ wŠË—Ë ¨UI³D
Î
bu« ¡UCŽ√ UMðuš≈ œUŽË ¨W¹UGK WIu ©UO UuKÝuJOAð® v≈ »dF« »U²J« œU%« bË WKŠ— X½U bI
UMOKŽ wIÐË Æ¡UDF« WF²Ë “U$ù« ÕdHÐ ÎöI¦ dšü« u¼ œUŽ UJO−KÐ v≈ U½bË Ê√ UL ¨…œUF« s dOË bOBÐ
vÝ—√ b œU%ô« «c¼ ÊuJ¹ bFÐ ULOË ¨◊ËdA« UM d«u²ð 5Š p– qFHMÝË ¨…bO²F« UM²K− —«b≈ dýU³½ Ê√
ÎU½UOŠ√ w qO ¹Ë ¨bFÐ tK √ r U ‰u _ ªWOB A« wuL¼ W½u²¹“ v≈ ¡w√ Ê√ wIŠ s `³B¹Ë ¨WMO²*« tÝ√
Æ—c¹ ôË wI³¹Ô ô —U−H½« vKŽ pýu wM½√Ë ¨wðUOŠ WKOÞ ÎU¾Oý q √ r wM½√
U?N?«ò ”U?¹—u²Ý« W¹«Ë— …¡«d s Êü« Xžd bI øÂU¹_« Ác¼ w √dIð «–UL ¨…¡«dIK X Ë p¹b ÊU Ê≈
bI qÐUI*UÐË ÆΫdO¦ UNÚzdL²Ý√ r pc ¨ÎU²×½ qłd« UN²×½ bI Æ”U*« s WIO½√ WFDIÐ t³ý√ UN½≈ Æåu²¹œUš
UNO U —bIÐ dFA« s UNOË ÆÎUIŠ rOEŽ qLŽ UN½≈ ÆåqŠUM« bOLOò ‰UL —UýU¹ W¹«ËdÐ UNK³ XF²L²Ý« XM
Æ©·uðUL²¹«®Ë ©eO —U®Ë ©fO «e²½«“U ® ‰ULŽQÐ wMðd – b Ë W¹«Ëd« s
¨d?FA« s ÎU?½«u?¹œ f?*√ Ê√ l?O?D?²Ý√ ô WÞU³Ð ÆdFA« …¡«d sŽ ÂU¹_« Ác¼ w Íe−Ž pMŽ wHš√ ôË
Æ…dÐUŽ WO{dŽ WU(« Ác¼ ÊuJð Ê√ uł—√Ë
Ϋd?√ d?H??« X?K?F?ł ·Ëd?þ  QA½ bI w²OŠU½ s U√ Ærz«œ dHÝ vKŽ ‰eð r pKF ødH« sŽ «–UË
¨WOÐdG« UO½U*√Ë ¨…bײ*«  U¹ôu«Ë ¨UO«d²Ý√Ë ¨bMN« v≈  «uŽœ qOłQðË —«c²Žô« v≈ w½dD{« U2 ¨«dOŽ
Î
ÆUO½UË—Ë ¨ÊU½uO«Ë ¨«d²J½≈Ë
`?U?I?*« e?¹e?F?« b?³Ž —u² b« dŽUA« UMI¹b …uŽœ WO³Kð wN ¨UNÐ Âu √ Ê√ ÎU?I?Š v?M9√ XM w²« WLN*« U√
ÆUM³Fý W{UH²½« rŽb ¡UFM w »dF« 5HI¦*« …Ëb½ w W —UALK

∑∞
w dzUÞ q¦  u√ Ê√ wKŽ
Ò ÊuJOÝ q¼Ë ødO³J« wMÞË …—U¹“ ÂdŠÔ√ v² v≈ øwš√ U¹ Ác¼ w¼ WL W¹√Ë
Ê√ Ê«bI²F¹ 5ŠUMł vKŽ UIO{
Î ÎUBH ¨t²ÐUŠ— vKŽ qE¹ t½√ ô≈ ¨rUF« «c¼ w ΫdO¦ ÂuŠ√ wM½√ `O× øhH
°°…dUF« wU)« lÐd« ¡ULÝ w¼ …dOš_«Ë vË_«Ë WOIOI(« UL¼¡ULÝ
Ϋ—«b?ł f?LKð Ê√Ë ¨wM1 qHÞ dFý VŽ«bð Ê√ „uł—Q ¨…ËbM« Ác¼ w „—UAð Ê√ X½√ p iO
Ò «–≈ U√
°„UM¼ s rJOš√ b¹ Ác¼ ∫‰uIð Ê√Ë ¨…d−ýË …cU½ vKŽ XÐdð Ê√Ë ¨¡UFM s
°„UM¼ s rJOš√ VK
Ô «c¼ ∫rN q Ë ¨UMÝU½Ë UMðuš≈ `UË
rÝUI« `OLÝ Øg¹Ë—œ œuL× ∫qzUÝd«
UHOŠ ¨pÐdŽ —«œ
±ππ∞ WMÝ ¨≤◊

∑±
W½«uŽ sÐ dAÐ ≤±
©WJ³ý uÐ√ ”UO≈®

hM«
Ò Íb¹ 5Ð
»U−Žù« «c¼ sŽ ¡«dFA«
Ô dÔ³F¹Ë
Ò ¨d¹bI²«Ë »U−Žù«
Ó oײ
^ ¹Ó U a¹—U²« oLŽ w b²L*«
Ò ÍdFA«
Ò UMŁ«dð w
Àb?
] ײðË ¨WOUI«Ë d׳«Ë
 Ê“u?« w UNKŁU9 …bOB
Î Ì OBIÐ V−F*«
…b? Ô d?Ô ŽUA« rEM¹
Ó Ê√ UNM ¨…œb?
Ò F² qzUÝuÐ
vL
Ò ¹Ô U «c¼Ë ¨qO_« dŽUA« vKŽ t ÓuHð
Ò U0—Ë ¨W¹dFA« tÓð—b UNöš s dŽUA«
Ô  ¹Ô ¨tð«– Ÿu{u*« sŽ
dÔNE
Æ© U{—UF*« dFý® wÐdF« UMÐœ√ w
w  œ—Ë ¨WOŁ«d Ò Ôð …bOBIÐ dÒŁQð b ©WJ³ý uÐ√ ”UO≈® dUF*«
Ó dŽUA«
Ó ]Ê√ bÔ$ ¨UM¹b¹√ 5Ð w²« …bOBI« wË
¨WOUOš
Ò WÌO?Ò B ý sŽ ÊUðbOBI« ÀbײðË ] ÆUNÓ{—UF ¨w?
Ò ½«c?LN« ÊUe« l¹bÐ qCH« wÐ_ ©W¹dA  WUI*«®
Ò ³«
¨ÎU?«bI UŽU−ý
Î ÎU?Ý—U? ÁdI l ÊU tÒ]M?JË ¨tu w ÎU? uKF Ϋd?O?I? QA½ Íc« ¨W½«uŽ sÐ dAÐ WO?Ò B ý w¼
n?
Ó √ ¨UOUž ΫdN VKÞ rŁ ¨Ói?— tLŽ ] sJË
] ¨sOÚIÓzU ‰ULłË Ìs?Š  «–
Ó X½U Ó w²« WLÞU
Ó tL?
Ò Ž WMЫ VDš
¨d?ÞU<UÐ W¾OK
Ï Ó ÒK? ²¹ wJªWŽ«eš ‚u½ s ÌW U½
ÓW?Ž«eš WKO³ v≈ o¹dD« ]Ê√ r?KF¹ ÊU t½ÒÓ_ ªtOš√ sЫ s h?
V¼–Ë ¨tHOÝ V×Ë ¨Áœ«uł dAÐ
Ï vD²U ¨ÊUF−A« UNÐUN¹ WLOEŽ
Ï WÔOŠ
] UNOË ¨tJ² ”UM«
Ô vA ¹ bÝ√
Ï UNO
v≈ ÎWUÝ— bÝ_« ÂbÐ tBOL vKŽ V² Ë ¨tK² Ë dAÐ
Ï tM sJ9Ë ¨Á“—UÐË bÝ_«
Ó wIK ¨tLŽ
Ò WMÐô «dN
Î VK−O
Ó
∫UNO ‰uI¹ tLŽ Ò WMЫ
«d?? A? ?Ð „U?? š√ d?Ô ? Ðe?? N? ?« v?? ô b?? Ë ÌX??³?Ú ?š
Ó s??D? ³? Ð  b??N? ý u?? r?
Ó ?ÞU??√
…bŽ
] dAÐ
Ì q²
 ÔWd t ÕuKðË ¨Á“—U³¹ ¨”Q³« b¹bý
Ô rϦK
Ò ÏqDÐ p– bFÐ t dNE¹Ë ¨UNK²I¹Ë vF_« vIK¹Ë
dAÐ
Ï ÃËe¹
Ò ÊQÐ
Ô W¹dFA«
Ò WBI«
Ò wN²MðË ¨W½«uŽ sÐ dAÐ sЫ u¼ r¦K*«
Ó ÓqD³« «c¼ Ê√
Ò dNEO
Ó ¨qFH¹ r tMJ
Ò ¨ «d
Ò
ÆU¼dN qł√ s dÞUš w²« ÓWLÞU s tMЫ
dAÐ
Ï VÒKG²¹ UNOË ¨bÝ_«Ë ÌdAÐ 5Ð X9Ò w?²« …“—U³*« —uB¹
Ò wBBI«
Ò dFA« s UM¹b¹√ 5Ð Íc« hM«Ë
Ò
ÆtÔK²I¹Ë bÝ_« vKŽ
WKŠ— ¡UMŁ√¨Â±π∞≥ ÂUŽ WOULA«
Ò UJ¹d√ w bËÔ ¨ÊUM³ s dUF wÐdŽ
Ò dŽUý WJ³ý uÐ√ ”UO≈ dŽUA«Ë
s¹Ë«Ëb« s ÏW?ŽuL− t ¨…—uDMOŽ WÝ—b w rÓÒK?FðË ¨WKOL'« WFO³D«
Ô ÔY?OŠ ÊUM³ w ‘UŽ ¨„UM¼ t¹b«u
Ʊπ¥∑ ÂUŽ wuð ÆU¼dOžË ¨…—U¦OI«Ë ¨VKI« ¡«b½Ë ¨¡«uKž ∫UNM W¹dFA«
Ò
∑≤
W½«uŽ sÐ dAÐ
©d«u«®

ÆWO½U¹dÝ
Ò w¼Ë ¨”UM« ∫ uÝUM« Ú ? Ó  u??ÝU??M?Ò ? « w?? Óp?? M?  l?
«—b? Ô ?Ó—_
Ú «d?? ?ÚA?? ?Ð Ê≈
Ò øÌd?? ÚA?? ?Ð —Ób?
Ú ? ? Ó q?
Ô ? ?N?Ó ? ?−? ?ð√Ó

l?L?'« l?L?ł w¼Ë ¨‰UL'« ∫d?ŽUÐ_« Ú d?? F? ¹Ó r?? n?? N? J? « d?Ó ? O? žË


«d?Ò ? ÓI??Ó · Ó Í—«d?Ó ? ?³?Ó ? ?« w?? d?? ŽU?? ?Ð_« Ó5?? ?ÐÓ U?? L?
Ó ? ?½Ó
ÆdOF³K
ÆWłUŠ ∫dÞË «d?? ? ?√Ë Ó ËÓ t?? ? ?Ð   Ï ? ? ?−? ? ? ŽÓ Ϋd?? ? ?A? ? ? Ð  √
Ú Î«d?? ? ?Þ Ú —Óe?Ó ? ? ?Š
Ó b?? ? ? Ë
Ó Âu?
Ú ? ? ¹Ó  «–
Ó “u? Ú —Ó
Èd?Ó ? Š√ ·U?? O? ?C? *« Óp??L?
Ò ? ŽÓ W?? ÓM?? ÐU??ÐË Ì ”Ëd? ŽÓ s?Ž ÔY?×?³?ðÓ ÓX??½√ ∫ÚX?U?I?

Èd?Ó ?A?ÐÔ s??? Ô(« w?? U??N?½≈Ò ∫X?


Ú ?ÓU??I?Ó øs?
Ì ?
Ú ŠÔ  «–
Ô w?Ó ¼ q?¼Ë
Ó ∫U?N? ‰U?I
Ú t?? ? ? O? ? ? ? —b?
«d?Ò ? ? ? ?1 Ê√ Ô ? ? ? ³? ? ? ?« v?? ? ? ÒM?? ? ? 9 t?? ? M? ?  Óq?? ? O? ? ÒK?? ?« ]ÊQ?? ? d?Ï ? ?F? ? Óý U?? ? N? ? 

ÆŸdÝ√ ∫nš
Ò «d?? ?ł
Ú “Ó t?Ô ? ?M? ? v?? ö?? ¨ t?Ô ? ?H? ? ýU?? Ë Î c?
ô Ú ? ?ł
Ó Ê«u?
Ó ? ? ÚA?? ?½Ó t?? ? L?
Ò ? ?F?Ó ? ? n?
Ò ? ? ? ? Ó
s??J? ?ð X?½U? W?O?Ò ?Ðd??Ž W?K?O?³? ∫W??Ž«e?š Ô s?? w?? M? ÚK?? ½√
«d?? N?Ú ? Ó Óp?? M? ? ÓW?? Ž«Óe?? š ÎU?? ?L? ?N?Ú ? ý
Ó ÓX?? ?M? ? U?? «–≈ ∫t?Ô ? Ó‰U?? Ë
‰U?L?A« v≈ XK%—« ¨sLO«
Æ»—Q ÒbÝ ŸÒbBð dŁ≈
«d?Ò ? ? ÔJ?? ? ?¹ v?? ? ?²?Ò ? ? Š ÁÔd?Ó ? ? ?N?Ú ? ? Ô Ãd?
Ó ? ? ?Ý√Ë t?? ? O? ? ? w?
= ? ? Ðd?Ó ? ? F?Ó ? ? « …Ô—Óu?
Ú ??Ý
Ó X?
Ú ? ? Ðb?
Ò ??
ÆVCžË …bŠ
Ò ∫…—uÚÝ
Ó
ÆlÞUI« nO« ∫“«d'«
Ô «d??L? Ó t?Ô ? M? ÔY??ÔH??M? ¹Ó  u?
Ú ?ł Ô ? O? N??Ó
Ú ?*«Ó V? Ô t?? ?²? ? ÓU?? ? L? ? Š w?? ? V?
Î d?Ó ? ? ł
«“« Ó ? ? ÒM?? ?łË
Ó
 t?? O? ?ÓK?? Ž r?? ?O? ?×? ?Ó'« s?? ÊQ?
«d?? ²? ?Ý ] ? ÎU?? ? ? ³? ? ? O? ? ? ¼—Ó «Îb?
Ò ? ? ?ÐÓd?Ú ? ? ? Ô u?
Ò ? ? ?'«
Ó ÊU?
Ó ? ? ? Ë
Èd?? Ú– Ô·u??O?Ô ? Þ
Ô t?Ô ? ðÚd?Ó ? U?
Ó ? Ý ÎU?? M? ?O? ŠËÓ ÎU?? M? ?O? Š »U?? G? « Ôn?? O? ?H? Š
Ó Ád?
Ô ? U?
Ó ??
Ó ?
«d?? ?ÚA?? ½Ó ‰U?? ?ü« v?? ?K? ?Ž U?? ¼d?Ô ? ÔA?? ?M? ?¹Ë
Ó ÎU?? O?Ò ?ÓÞ b?? O? ?³? ?« Íu??ÚD??¹Ó d?Ô ? ÚA??Ð U?? L? ?O? Ë

«d?Ò ? F? ?A? ? «Ë r?
Ó ? −? Š√Ë v?
Î ? œÔ œu?
Ô ? L? ł
Ô Á«d?
Ô ? ? ?Ó²?? ? ?Ž«Ë Óq?? ? ?H? ? ?ł√
Ú d?? ? ?N?Ú ? ? ?Ô*U?? ? ?Ð «–≈
«d?? ?ÐÚe?Ó ? ?¼ U?? ? ¼U?? ?¹U?? ?M? ? Ł w?? ? d?Ó ? ?B?
Ó ? ?ÐQ?? ? t?? ¹d?? þU?? ½ w?? łU?? ¹b?
] ? « w?? b?? L? ?žQ?? 
«d?? N? Ô Ó d??I??ŽÔ ∫‰U??I? ÏW??F? A? F? ÓA??Ô t?? O?Ú ? ?Ó²?? ÓK?? ?ÚI?? Ô s?? ? Ï…u?? ?A? ?½Ó ÚX?? Ó{U?? ?Ë
ÆÎULzU X³Ł ∫«cł «d?Ò ? ?H?? ?ð s?
Ú ? Óp?? ?½S?
] ? X?
Ú ? ?³?Ô ? Ł« ∫Ó‰U?? ? Ë ÈËÒd?Ó*«Ô n?
Ó O??
Ò « v?C?²½« «c?ł 5?ŠË

∑≥
«d?Ò ? Ô ? ÐÒc?? ?« Óp?? Ð d?] ? B?? ¹Ó
Ó ^Y?? G? ?« »U? v?? Ò²?? Š ÔY?? O? ?Ó U?? ¹ Ìl?? ł«d?? Ð ÔX?? ? ?K? ?

Èd?Ò ? ??
Ó ? ?ðÓ Î«b?? ?Ý√ Ô ? ?  ÊU?
Ó U?? ?L? ? ¼ö? Ó ? ?J? ? t?? ? O? ? —U?? ? B? ? Ð_« X?
Ó ? ? ³? ? ¦? ? Ô ÂÓb?
Ó ? ? √Ë
Ú
Æ·U ¹Ë ŸeH¹ ∫‚dH¹ Ô V?? ?ŁÚu?
«d?? ?ÚH?? ?þ Ó ? ?K? ? Î…—U?? ?ð Ôj?? ??
Ô ? ?³?Ú ? ?¹Ë
Ó Î u?
«— Ú ?Þ
Î t?Ô ? ÚM?? ‚
Ô d?Ó ? ÚH?? ¹Ó ÔY?? O? ?K? ?« ÓÊU?? Ë
«d?? ? ?ðÚËËÓ ÎU?? ? ?F? ? ?H?Ú ? ? ý  d?Ó ? ? ?¹Ô
Ó t?? ? ?Ð t?Ô ? ? ?H?Ô ? ? ý« »u? Ï ? N?Ó ? ?Ó t?? ?þU?? ×? ?Ú√ w?? ?Ë
Ï ? ÔC?? ?žÓ V?
ÆwKG¹ ∫gM¹
^
ÆtL ∫t bý «d?Ò ? ?Š√ Ó ? ?L? ? Š ÁÔ—b?
Ó ÎU?? ?L? Ô ? ?
Ó ÔY?? ?ÔH?? ?M? ? ¹Ë
Ó —Ë
Ï d?Ô ? ? Š Ï ? ? ÐÓ“Ó t?? ? b?? ? A? ? Ð ^g?? ? M?? ? ‡? ? ?¹
Ó b?
Æ—UŠ
Ò ∫—ËdŠ
«d?Ò ? ?ý q?? ?O? ? ÒK?? ?« ‚«Ë
 —Ô w?? ? d?Ó ? ?−?
Ò ? ?H?Ó ? ?ðÓ Ï ?  U?? ?O? ? ½b?? U?? »U?
Ÿ«d? Ô ? ?G? ?« Z?
Ò ? ?{Ë
Ó
ÆVzcUÐ q¦9
] ∫»√cð
Ó
«d?Ò ? ?Š
Ô ÊU?? ? d?Ô ? ?ÓH?? ?M? ? ÓC?? ?ÓG?? ?«Ë »
Ó ]√c?? ?ðÓ ÎU?? ? ?ÝQ?? ? Ð t?Ô ? ? ?M? ? ? Óa?? ? Ý
Ó —√
Ú Á¬—
Ô Ó5?? ? ?ŠË
ÆbÝ_« ¡ULÝ√ s ∫ÂUždC«Ë dHMCG«

«d?? ?ÚA?? ? ŽÓ Ÿö?? ? Ú{_« s?? ? t?Ô ? ? b?


] ? ?I?Ó ? ? t?? O?Ú ? ?ÓK?? ŽÓ t?Ô ? ?ÓK?? B?
Ô ? ?M? ?Ô d?Ô ? ?ÚA?? Ð o?
Ó ? ?ÓK?? Þ√Ë
«d??−?
Ú ? Ó —«b?? ÂU?
Ó ? ? («
Ô q??O? ÒK?? « v??K? Ž v?? ? I? ? ?Q?? ? t?Ô ? ? ðÓ—Óu?
Ú ? ? ŁÓ ÔÊu?? ? J? ? « —U?
Ó ? ? ŁË
Æ»u³B*« ∫‚«dN*« «d?? L? Ϋd??ÚA??Ð ÂU??žd?Ú ? =C??« b?
Ú ? š ‚«d?? N? *«Ô Âb?
Ò ? « »
Ó d??Óý r?? Ë Ô ?N?Ó ? A? Ó d?Ó ?J? Ý√Ë
«d?? F?Ú ? ?ý ‰u?? ?ÔK?? ÚD?? ?*«Ó Âb?
] ? ?U?? Ð t?? ?O?Ú ? ÓK?? ?Ž v?? ?ÓK?? ? √Ë
Ú t?Ô ? ?ÚM?? ?Ž t?Ô ? ? ÓB?? ?O? ? L? ? Ó b?
] ? ? ÓI?? ?Ó
«d?? A? ?Ð „U?? š√ d?Ô ? Ðe?Ó ? ?N?? « v?? ô b?? Ë ÌX??³? š
Ó s??D? ³? Ð  b?
Ú ? N? ý
Ó u? Ó ?ÞU??√
Ú ? r?

qOKײ«Ë WAUM*«

ø ‰Ë_«
Ò XO³« w VÞU<« s ±
ø W½«uŽ sÐ dAÐ vÐdð
Ò s¹√ ≤
ø WKOLł rŽ
> WMЫ t ]Ê√ lLÝ UbMŽ dAÐ n u U ≥
ø t²MЫ b¹ dAÐ VKÞ UbMŽ rF«
Ò n u ÊU «–U ¥
Æ UL¼d –√ ¨ ÊU¾Oý ÁdUÝ WÐUG« w dAÐ —UÝ UbMŽ µ
Æ ULN×Ò{Ë√ ¨ ÊU²C UM² qF U𜗠t½UBŠË dA³ ÊU ÎöO bÝ_« dNþ UbMŽ ∂

∑¥
Æ p– vKŽ ^‰b¹ Íc« XO³« œbŠ
Ò Ô√ ¨ bÝ_« q²I¹ Ê√ dAÐ
Ï ŸUD²Ý« ∑
ø bÝ_« q² UbMŽ dAÐ qF «–U ∏

∫wðQ¹ U2Ò WO×O×B« WÐUłù« e— —U²š√ π


∫ …bOBI« Ác¼ w WBI«
Ò √
ÆW¹—uDÝ√
Ò ≠≥ ÆWOF «Ë
Ò ≠≤ ÆWOUOš
Ò ≠±
∫ t³ √ U2Ò dŽUÐ_« 5Ð ¡«d×B« w W½«uŽ sÐ dAÐ vÐdð
Ò »
ÆWIHA«Ë VKI« W —
Ò ≠≥ ÆÂRK« ≠≤ Æ …uI«Ë
Ò WŽU−A« ≠±
∫ wMFð åt¹dþU½ włU¹b« w bLžQò Ã
ÆÎU¾Oý tO Èd¹ ô UJUŠ ÂöE« ÊU ≠≤ ÆÂöE« w tHOÝ q²Ý« ≠±
Æ pUM¼ U ÈdO ÂöE« w …bAÐ ÁdE½ eÒ — ≠≥
∫ w¼ å ÈdŠ√ ·UOC*« pLŽ
Ò WMÐUÐËò tu w ·UOC*« WLK œ
Æ —bB ≠≥ ÆWGU³ WGO ≠≤ ÆqŽU rÝ« ≠±
∫ vKŽ tO …œU¹e« ^‰bð Íc« ©bЗ«®
] qFH« s qŽU rÝ« å «ÎbÐdò
Ò ‡¼
Æ VKD« ≠≥ ÆnÒKJ²« ≠≤ ÆWGU³*«Ë …uI«
Ò ≠±
∫ u¼ åø dAÐ —b qN&√ò ∫tu w ÂUNH²Ýö wžö³«
Ò vMF*« Ë
Æ —UJM²Ýô« ≠≥ ÆwIOI(«
Ò ÂUNH²Ýô«≠≤ ÆwHM« ≠±
∫å«dðÚËËÓ ÎUFHýò tu w “
Æ l−Ý ≠≥ Æ‚U³Þ ≠≤ Æ”UMł ≠±
∫ XO³« «c¼ w ¨©r ®WLK å«dLš ‚«dN*« Âb« »dý r Ëò ∫ tu w Õ
Æp– dOž≠≥ ÆW¹d³š
Ò ≠≤ ÆWOUNH²Ý«
Ò ≠±

 UOÐ_« œbŠ√
Ò ¨ Èdš√ WNł s bÝ_«Ë tLŽË
Ò “u−F«Ë ¨WNł s W½«uŽ sÐ dAÐ 5Ð —«uŠ
Ï …bOBI« w ±∞
Æ p– vKŽ Ò^‰bð w²«
∫wðQ¹ U UNM Ãd ²Ý√Ë ¨…bOBI« v≈ œuŽ√ ±±
Æ nO« vKŽ ^‰bð w²« ¡ULÝ_« √
Æ bÝ_« vKŽ Ò^‰bð w²« ¡ULÝ_« »

∑µ
¨  u?B?«Ë ¨W? d(«Ë ¨Àb(« WŽdÝË ¨ W¹u?
Ò O?(«Ë ◊U?A?M?UÐ i³Mð WŠu —u?
Ò Bð ©≤∂≠±≤®  U?OÐ_« ±≤
Æ UNO W d(« ×bð
Ò UMO³
Ò ¨ p– vKŽ ^‰bð w²« ‰UF_« Ãd ²Ý√

∫ wðQ¹ ULO d¹uB²« ‰ULł `{Ë√


Ò ±≥

Ú t?? ? ? O? ? ? ? —b?
«d?Ò ? ? ? ?1 Ê√ Ô ? ? ? ³? ? ? ?« v?? ? ? M?Ò ? ? ? 9 t?? ?M? ? Óq?? O? ?ÒK?? ?« ÊQ?
] ? d?Ï ? ?F? ?Óý U?? ?N? ? √
«d??L?
Ú ?ł  u?
Ó t?Ô ? M? ÔY??H?Ô ?M? ¹Ó   Ô ? O? N??Ó
Ú ?*«Ó V? Ô t?? ²? ?ÓU?? ?L? ?Š w?? V?
«“«d?Ó ? ł Ó ? ?M?Ò ? łË
Ó »
 t?? O? ?ÓK?? Ž r?? ?O? ?×? ?Ó'« s?? ÊQ?
«d?? ²? ?Ý ] ? ÎU?? ? ³? ? ?O? ? ?¼—Ó «Îb?
Ò ? ? ÐÓd?Ú ? ? Ô u?
Ò ? ? '«
Ó ÊU?
Ó ? ? Ë Ã
«d??−?
Ú ? Ó —«b?? ÂU?
Ó ? ? («
Ô q??O? ÒK?? « v??K? Ž v?? ?I? ? Q?? t?Ô ? ?ðÓ—Óu?
Ú ? ŁÓ Êu?
Ô ? ?J? ?« —U?
Ó ? ?ŁË œ

∫WOðü«  UOÐ_« w …“—U³*« ¡UMŁ√ bÝú dŽUA« UNLÝ— w²« …—uB« `ö `{Ë√
Ò ±¥
Ô V?? ? ŁÚu?
«d?? ?H?Ú ? ?þ Ó ? ?K? ? …—U?
Î ? ?ð Ôj?? ? ?
Ô ? ?³?Ú ? ?¹Ë
Ó Î u?
«— Ú ?Þ
Î t?Ô ?M?Ú ? ‚
Ô d?Ó ?H?Ú ?¹Ó ÔY?? O? K? « ÊU?
Ó ? Ë
«d?? ? ðÚËËÓ ÎU?? ? ?F? ? ? H?Ú ? ? ?ý  d?Ó ? ? ?¹Ô
Ó t?? ? ?Ð t?Ô ? ? ?H?Ô ? ? ?ý« »u? Ï ? N?Ó ? Ó t?? þU??×? Ú√ w?? Ë
Ï ? ÔC??žÓ V?
«d?Ò ? ?Š√
Ó ÎU?? ?L?  ÁÔ—b?
Ó ? ? L? ? Š Ô ? ?
Ó ÔY?? ?H?Ô ? ? M? ? ¹Ë
Ó —Ë
Ï d?Ô ? ?Š Ï ? ?ÐÓ“Ó t?? ? b?? ?A? ? Ð ^g?? ?M?? ?‡? ? ¹
Ó b?
∫wðQ¹ ULŽ
Ò VOł√ p– ¡u{ w ¨tIOI% v≈ dŽUA« vFÝ Íc« ·bN« WLÞU q¦9 ±µ
ø·bN« oOI%Ë ¨Àb(« lM w rÒ¦K*«Ë ¨vF_«Ë ¨bÝ_«Ë¨rF«Ë
Ò ¨“u−F« ∫s >q —Ëœ U √
ørÒ¦K*« ”—UH« ÂU√ ΫełUŽ tu ËË ¨bÝ_«Ë vF_« vKŽ ÌdAÐ —UB²½« Wôœ U »
øåsÐô«ò rÒ¦K*« ”—UHUÐ åWLÞUò rF«
Ò WMЫ Z¹Ëeð Wôœ U Ã

∫wðQ¹ U2Ò XOÐ ]q VÝUM¹ U WOðü« nÞ«uF« s —U²š√ ±∂


¨WO?Ò L?(«Ë …u? ?M?« ¨dJ*«Ë ÂRK« ¨rF« WMЫ V?
Ò Š¨ÕU?O?ð—ô«Ë d?BM« …ËöŠ¨rOLB²«Ë …œ«—ù« ¨·u)«
Æ5M(«Ë ‚uA« ¨»U−Žù«Ë d¹bI²«
«—b? Ú ? Ó  u?? ÝU??ÒM?? « w?? Óp?? M?  l? Ô ? Ó—_ Ú «d?? ÚA?? Ð ÒÊ≈ øÌd?? ÚA?? ?Ð —Úb?? Ó Ôq?? ÓN?? −? ?ð√Ó
«d?? ?ł Ú “Ó t?Ô ? ?M? ? v?? ? ö?? ? ¨ t?Ô ? ?H? ? ýU?? ? Ë Îôc?? ?ł Ê«u?? A? ?Ó½ t?? ?L? Ò ? F?Ó ? ? Òn?? ? ? ?
«d?Ò ? ? ?ÔJ?? ? ? ¹ v?? ? ?²?Ò ? ? ?Š ÁÔd?Ó ? ? ?N?Ú ? ? ? Ô Ã
Ó d?Ó ? ? ?Ý√Ë t?? ? O? ? w? = ? ?Ðd?Ó ? ?F?Ó ? ?« …Ô—Óu?
Ú ??Ý Ó X? Ú ? ?Ðb?Ò ? ?
«d?? ?N?Ú ? Ó Óp?? ?M? ? W?Ó ? Ž«e?Ó ? ?š Ô s?? ? w?? M? ?ÚK?? ½√ ÎU?? L? ?N?Ú ? ý Ó X?
Ó ? M? ? U?? «–≈∫t?Ô ? Ó‰U?? Ë
Èd?? Ú– ·u? Ô ? O?Ô ? ?Þ Ô t?Ô ? ðÚd?Ó ? U?
Ó ? ?Ý ÎU?? ?M? ?O? ?ŠËÓ ÓU?? M? O? Š  »U??G? « n? Ô ?O? H? Š Ó Ád? Ô ?U?
Ó ?? Ó ?
«d?Ò ? ?F? ?A? ? «Ë r? Ó ? ?−? ?ŠÓ√Ë v?? œÔ œu? Ô ? ?L? ?ł Ô Á«Ôd?Ó ? ? ²?Ó ? ? Ž«Ë Óq?? ? H? ? ?ł√ Ú d?? ? N?Ú ? ? Ô*U?? ? Ð «–≈
«d?Ò ? 
Ó ^Y?? G? ?« »U? Ô ? ?Ðc? Ò ? « Óp?? Ð d?Ò ? ?B?? ¹Ó v??²?Ò ?Š ÔY?? O? Ó U?? ¹ Ìl?? ł«d??Ð X? Ô ? ? K? 
°«d??L? Ú ? š ‚«d?? N? ?Ô*« Âb? Ò ?« » Ó d?? Óý r?? Ë Î ÚA??Ð ÂU??žd?Ú=C??« b?
«d? Ô N?Ó ?A? Ó d?Ó ?J?Ý√Ë
∑∂
÷ËdF«
d«u« d×Ð
∫U¼œUA½≈ ‰ËUŠ√Ë ¨WOðü«  UOÐ_« √d √
«d?? ? A? ? ?Ð Ê≈ ] Ìd?? ? A? ? ?Ð —b?? ? q?? ?N? ? &√ ≠±
©WJ³ý uÐ√ ”UO≈ ® «—b?  u?ÝU?M?« w? p?M? l?—_
Íœ«u?? ?Ð Í—«d?? ?Ý√ d?Ô ? ?¼b? Ò ? ?« ÕU?
Ó ? ?Ð√ ≠≤
©œU¹“ XMÐ W½ËbLŠ® Íœ«u?? ? ÐÓ —U?
Ï ? ? Ł¬ s?? ? ? ? ?×? ? ?K? ? t?Ô ? ? 
ÎU?? ŽU??F? ý Ó  Ú —U?
Ó ? Þ b?? Ë U??N? Ô‰u?? √ ≠≥
©…¡U−H« sÐ ÍdD ®
Ò
w??Ž«d?ð s? p?×?¹Ë ‰U??D?Ð_« s?
∫kŠô√
∫wðQ¹ UL bAM¹ Áb&
Ô ¨‰Ë_«
Ò XO³«  bA½√ «–≈
«d?A?Ð ÊØ
Ó Ê≈
Ú Êd?A?Ð —Øb? q?N?&√
«—b  ØuÝU½ s
Ú Ó„Øs l—_
lODI²« ÊuJ¹ ¨ÁœUA½≈ VŠ XO³« lODIð bMŽË
≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠» »≠»
≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠» »≠»
s
Ú ²ÔKÚŽU
Ó HÓÔ ¨vË_« WKOFH²« —u s …—u w¼ WO½U¦«Ë ¨©≠» »≠»® s
Ú ²ÔKÓŽUH
Ó Ô w¼ vË_« WKOFH²U
Æ©≠≠»® suF wN XO³« —b w …dOš_« WKOFH²« U√ ¨©≠≠≠»®
ÆXO³« e−Ž w UNð«–  öOFH²«  —dJð pc Ë
¨7KŽUH®w«u²« vKŽ w¼¨e−F« w ÀöŁË ¨—bB« w  öOFHð ÀöŁ s ÊuJ²¹
Ò Íc« XO³«Ë
Æd«u« d×Ð vL¹ ©suF ¨7KŽUH
∫wðü« ŸUI¹ù« VŠ bAM¹ ¨pc w½U¦« XO³«Ë
Íœ«u?? ÐØÊ—U?
Ó ? ?Ł¬ ÊØf?? ?×? ?K? ? u?? N? ? Íœ«u?? ÐØÍ—«d?? Ý√ —؇?? ¼b?? « ÕU?? Ð√
∫wðQ¹ UL lDI¹Ë Ò
≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠≠≠» ≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠≠≠»
w …d
Ò ©≠≠»® suFË ¨d−F«Ë ¨—bB« W¹«bÐ w 5ðd
Ò ©≠≠≠»® 7KÚŽUH
Ó Ô WKOFHð  —dJð YOŠ
Æe−F« W¹UN½ w UNK¦Ë —bB« W¹UN½

∑∑
∫wðQ¹ UL lÒDI¹Ë ¨UOŽUI¹≈ bAM¹ t½S ¨YU¦« XO³« pc Ë

s?ŽU?F?ý ØÚ —U??Þ b? Ë ØU?N? ‰u? √


Æw??Ž«d??ðØ s? p?×?¹Ë ‰Ø U?D?Ð ú?M?
≠≠»Ø≠≠≠»Ø≠» » ≠ »
s?
Ú ?Ôu??F? Ø7??K? ŽU?
Ú ?H? Øs?Ô²??ÓK??ŽU??H? 
≠ ≠» Ø≠ » »≠»Ø ≠ ≠ ≠»
s?
Ú ?Ôu??F? Øs??²?Ô ? ÓK??ŽU??H? Ø s??²?Ô ?ÚK??ŽU??H? 

∫ Z²M²Ý√
∫w¼ ¨e−F« w ÀöŁË ¨—bB« w ÀöŁ ∫ öOFHð XÝ s d«u« d×Ð ÊuJ²¹ ±
s?
Ú Ôu??F? Ó Øs?²?Ô ?ÓK??ŽU?
Ó ?H?Ô Øs??²?Ô ?ÓK??ŽU?
Ó ?H?Ô s?
Ú Ôu??F? Ó Øs?²?Ô ?ÓK??ŽU?
Ó ?H?Ô Øs??²?Ô ?ÓK??ŽU?
Ó ?H?Ô
©≠ ≠ ≠ »® s
Ú ²ÔKÚŽUH
Ó Ô …—u vKŽ ©≠» » ≠ »® s
Ú ²ÔKÓŽU
Ó HÓÔ WKOFHð wðQð ≤
∫u¼ d«u« d×Ð ÕU²H ≥
Ô‰u?? ?F? ?Ó Ús?? Ô²?? ÓK?? ?ŽU?
Ó ? H? ?Ô Ús?? ?Ô²?? ÓK?? ŽU?
Ó ? ?H? ?Ô Ôq?? O? ?L? ?ł U?? ¼d?? «Ë d?? F? ?A? ?« —u??×? Ð

©±® V¹—bð
∫d«u« d×Ð ŸUI¹≈ kŠô√Ë ¨ öOFH²« VŠ WOðü«  UOÐ_« bA½√
«Òd?? ? ÔJ?? ? Ó¹Ø v?? ? Ò²?? ? Š ÁÔ—Ø
Ó Út?? ? Ô Ãd?? ? Ý√Ë t??O? ÍØw?Ðd?F?« …—Øu?Ý X?ÒÐb?∫‰U¦
«d??L? ł t??M? Y??H? M? ¹  u??*« V??O? N? Ϋ“«d?? ?ł t?? ?²? ? U?? L? ?Š w?? V?? M?Ò ? łË
«d?? ²? ?Ý t?? O? ?K? ?Ž r?? O? ?×? ?'« s?? ÊQ?
Ò ? ÎU?? ? ³? ? ?O? ? ?¼— «Îb?
Ò ? ? ?Ðd?? ? u?
Ò ? ? '« ÊU?? ? Ë
Èd?? – ·u?? O? ?Þ t??ðd??U??Ý ÎU?? M? ?O? ŠË ÎU??M? O? Š »U??G? « n??O? H? Š Ád??U???
«d?? ?A? ? ½ ‰U?? ü« v?? K? ?Ž U?? ¼d?? A? ?M? ?¹Ë U??O?Ò ?Þ b??O? ³? « Íu??D? ¹ d??A? Ð U??L? O?Ë

©≤® V¹—bð
∫UNM Òq w  öOFH²« d –√Ë ¨d«u« d×Ð s WOðü«  UOÐ_« lD √
Ò
U?? ?ÐU?? ?ðË ö?? ?Ý …«b?? ž w?? ³? ?K? ? «u?? K? ?Ý ≠±
©w uý bLŠ√® U?? ?ÐU?? ?²? ? Ž t?? ‰U?? L? ?'« v?? K? ?Ž Òq?? ?F? ?
ÂU?
Ï ? ? N? ? ?Ý w?? ?M? ? ²? ? ÐU?? ?√ «–≈ X?? ?M? ? Ë ≠≤
©w³M²*«® ‰U??B? M?Ò ?« v?K?Ž Ô‰U??B? M?Ò ?«  d?? Ò ?J?ð
∑∏
Y?? ? O? ? ?ž „U?? ? I? ? ?Ý d?? ? O? ? Ý_« ÒÂ√ U?? ? ¹√ ≠≥
©w½«bL(« ”«d uÐ√® d?Ô ? ?O? ? Ý_« w?Ó ? ?I? ?Ó U?? ? p?? ?M? ? ÁÌd?Ú ? ÔJ?? ?Ð
U??M? O? ×? ³? U? p??M??×? B? Ð w?³?Ò ?¼ ô√ ≠¥
©Âu¦K sÐ ËdLŽ® U?? ?M? ? ¹—b?? ?½_« Ó—u?? ?L? ? š w?? ?I? ? ³? ? Ôð ôË
…U?? L? ? «u?? ½U?? v?? žu?? « «Ëb??N? ý «–≈ ≠µ
U?? ? ½u?? ? B? ? ?(«Ë q?? ? U?? ?F? ? *« Êu?? ?Ò b?? ?¹
r?? ? ?¼«d?? ? ?ð ö?? ? ¡U?
Ô ? ? ?? ? ?*« ]s?? ? ł Ê≈Ë
©dBØwŽUd« rýU¼® U?? ? M? ? ?¹b?? ? łU?? ? Ý ô≈ ‚U?? ?H? ? ýù« s?? ?

∫ÍuG
Ò V¹—bð

Æt×Ò{ËË t«“√ Íc« ÂUNÐù« sOÐ√Ë


Ò ¨ÒhM« s eOOL²« Ãd ²Ý√

dO³F²«
ÆW×H œËbŠ w ÎUOÐU² Ë√ ÎU¹uHý WU)«
Ò w²GKÐ U¼œdÝ√ ¨WOUOš
Ò WB
] …bOBI« q¦9
Ò

◊U‡‡A½
ÆWKOLł U¼«—√  UOÐ√ …dAŽ q−Ý√Ë ¨©WJ³ý uÐ√ ”UO≈® Ê«u¹œ v≈ œuŽ√

™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √d√

∫WOðü«  UOÐ_« W½«uŽ sÐ dAÐ ÊU vKŽ w½«cLN« ÊUe« l¹b³ W¹dA³« WUI*« w œ—Ë

«d?? A? ?Ð „U?? š√ d?Ô ? ?Ðe?? N? ?« v?? ô b?? Ë ÌX??³?Ú ?š


Ó s??D? ³? Ð  b??N? ý u?? r?
Ó ?ÞU??√
«d?? ? Ðe?? ? ¼ v?? ? ô ÎU?? ? ?³? ? ?K? ? ?ž√Ó Î«d?? ? Ðe?? ? ¼ ÎU?? ? ?¦? ? ? O? ? ? —«“ ÎU?? ? ?¦? ? ? O? ? ? X?? ? ?¹√d?? ? ? «–≈
Î
«d?? N? Ô  d?
Ó ? I? ŽÔ ∫X?
Ô ? K? I? …—–U?
Î ? ×? Ô Íd??N? Ô t?? M? Ž r?
Ó ?−? Š√ r?
Ò ?Ł f?
Ó ? M? N? ³? ð
«d??N? Óþ p??M? X?
Ó ? ³? Ł√ ÷—_«
Ó X?
Ô ?¹√— w?? ?½≈Ò ÷—_« d?Ó ? ? N? ? þ
Ó w?
] ? ? b?? ? Úq?? ?½√

∑π
«d?Ò ? ? N?? ? ÓH?? ? ÚJ?? ? Ô ÎU?? ? ?N? ? ?ł
Ú ËÓËÓ …œb?
] ? ? ×? ? ?Ô ÎôU?? ? B? ? ?½ Èb?? ?Ð√ b?? ? Ë t?? ? ÔX?? ? K? ? Ë
] ? K? ?Ž »u?? Łu?? K? Ôj?? ? ?³? ¹Ë
Èd??š√Ô w? t?? ?¹b?? ¹ Èb?? Š≈ t?? ÓK?? ?O?Ú ? ž Ôn?? ?J? ?H? ?J? ?¹
«d??L? Ó ]s?? N? ³?Ô ? ? %  U?? E? ?×? ?K? U??ÐË
Ú ?ł Ì»U?? ? ?½ b?
= ? ? ?×? ? ?ÐË ÌV?? ? ?K? ? ? ? ? ?0 ^‰b?? ? ?¹
«d?? ? Ł√  u?? ? ?*« Ÿ«d?
Ô ? ? t?? ? ?Ðd?? ? ÚC?? ? ?L?
Ó ? ? Ð v?? ?I? ?Ð√ b?
Ò ? (« w?? {U?? ÍU?
Ó ? ?M? ?1 w?? Ë

Ú ? ŽÓ ÔX?? ?O? ? I? ? Ó…«b?? ž ÌW?? ?L? ? þU?? J? ?Ð


«d?? ?L? ÁU?
Ô ? ?³? ?þ X?? K? ?F? ? U?? Óp?? ÚG?? ?K? ?³? ?¹ r?? √
«d?? Ž–Ô Ô·U?? ? ¹ Ón?? O? ?J? ? ÎW?? ËU?? B? ? v??A? ?¹ f? Ó ³??K? Ôq??¦? w??³?K? Ë
Ó ?O? p?
«d?? ?N?Ú ? ?Ó ÂU?? ?L? ?Ž_« W?? ?M? ?Ðô V?
Ô ? ?K? ?Þ√Ë ÎU?? ? ðu?? ? ‰U?? ? ³? ? ?ýú?? ? ÂËd?
Ô ? ? ð ÓX?? ? ½√Ë
«d??
Ú ? Ó f?
Ó ?H? M?« Óp??¹b?¹ w? Óq??F? −?¹Ë w?? ?Òu?? ?¹ Ê√ w?? ?K? ?¦? ? Âu?
Ô ? ?? ?ð r?
Ó ? ?O? ?H? ?

«d?] ? ? ?Ô ÓÊU?? ? ? w?? ? L? ? ?( Ê≈


] ÎU?? ? ?U?? ? ?F? ? ?Þ Íd?O?ž ÔY?O? U?¹ f?
Ú ?L?²?U? p?
Ó Ô²?×?B?½
«d?? −?
Ú ? ¼Ó ÔX?? ÚK?? w?? Ò½Q?? w?? M? ?H? ?U?? šË w?? ?×? ?ÚB?? ?½Ô ]g?? G?? « Ê√
] ]s?? ?þ U?? L?
Ò ? ?K? ?
«d?Ó ? ? ŽÚËÓ ÁU?
Ô ? ? ?³? ? ? K? ? ?Þ –≈ ÓÊU?? ? ÎU?? ? ?«d?? ? U??«— s??¹b??Ý√ s?? ÔX??O? A? ÓËÓ v??A? 
Ú ?Ó ¡U?? L? K? E? « Èb?? t??Ð ÔX??ÚK??ÓK??Ý
«d?Ó ? −? Ó w?? ½√Ò ÔX?? ÚK??  ??Ó ÂU?
Ó ? ? ?(« t?? Ô “e?? ¼

«—b?
Ú ? ? Óž t?? ? ²? ? ]M?? ? Ó U?? ? t?Ô ? ? Ú²?? ?ÐÓc?? ? Ó ÚÊQ?? ? Ð Ú √Ó ÌW?? ? ?A? ? ? zU?? ? ?−? ? ? Ð t?? ?  
t?? ? ?ð— Ô b?
Ú ? ? ?ł
Ô ËÓ
«d?? ?ÚA?? ? ŽÓ Ÿö?
Ó ? ? {_« s?? ? t?? ? b? ] ? ?ÓI?? ? Ó w?? ?M? ? O? ? 1 s?? b?? ]M?? ?N? ? *« ÔX?? ?I? ? K? ?Þ√Ë
«d?] ? ?  ?? ?L?
Ó ? ? ÚA?? ?Ô ¡U?
Î ? ? M? ? ?Ð t?? ?Ð ÔX?? ?Úb?
Ó ? ? ¼Ó w?? ? ?=½Q?? ? ? ÌÂb?? ? ?Ð ô
Î b?
Ò ? ? ? −?
Ó ? ? ?Ô d?] ? ? ? ? ? ? 
Ó w?? ³? ?ÝU?? M? Ô ÔX?? ÚK??Ó²?? Ó
«d?? Ú ??ÓËÓ Î«b?? ÓK??ł w?? ? ½√Ò w?
] ? ? K? ? Ž Ò^e?? ? F? ? ?¹ ∫t?Ô ? ?Ó ÔX?? ? K? ? ? Ë

«d?? ³? ? ÔY?? O? ?U?? ¹ Úo??ÞÔ√ r?? K? ? Ó„«u?? Ý t?Ô ? ?d?


Ú ? ?¹ r?? ? ÎU?? ?¾? ? O? ?ý ÓX?? ?Ú—Ô Ús?? ?J? ? Ë
«d?Ó ? ÚJ??½Ô ÔX?? ËU?? Š b?? Óp?? O? ?Ð√ d?Ô ? L? ?F? Ϋ—«d?? ? ? w?? ? ?M? ? ? L?
Ó ? ? ?=K?? ? ?F? ? ? ðÔ ÊÚ√Ó Ô‰ËU?? ? ?%
«d?] ? ? Š
Ô ]X?? ?L?
Ô ? ?Ó »U?
Ó ? ? F? ? ¹Ô Ê√ —–U?
Ô ? ? ×? ? ¹ «Îd?] ? ? ?Š
Ô ÓX?? ? O? ? ? ô b?? ? I? ? ? Ÿe?
Ú ? ? & ö?? ? 
«d?Ò ? ? Š
Ô 5?? ? d?? ? Þ «– ÓX?? ? O? ? ? ô b?? ? I? ? Ó ? O? K? ÓX??K?? ²? Ô b?? Ôp?? ð ÊS??
Ϋ—U?? Ž f?
©w½«cLN« ÊUe« l¹bÐ  UUI®

∏∞
”ËdŽ v≈  UOM√ ≤≤
©W¹—uÝ ØÍœ«u« W³¼®

hM«
Ò Íb¹ 5Ð

h A« UNMLC¹
Ò –≈ ¨WHK²  U³ÝUM w ÂbÒIÓðÔ X½U Ë ¨ÁbFÐË ÂöÝù« q³ WOu«
Ò wÐdF«
Ò »œ_« ·dŽ
sLFM¹ w ¨s?
Ò Nł«Ë“ qO³ Ô sNðUMÐ
Ò v≈  UN_«
Ò i?FÐ UN²NłË
Ò `zUB½
Ô r?
Ò ¦ Æ…UO(« w tЗU& Wöš
Ô wu*«
5?Ð Íc« h?
Ò M« U√
Ò ÆUŁU½≈Ë
ΠΫ—u? – rNzUMÐ√ v?≈ ¡U?Ðü« s U¹UË „UM¼Ë ¨s?
Ò ¼dÝ√Ë
Ô s?
Ò N?ł«Ë“√ l …UO(« W−N³Ð
»U³Ý√ s ÒqFË ¨WOłËe«
Ò XOÐ v≈ ‰UI²½ô« vKŽ pýuð w²« UN²š√ v≈ Xš√ UN²b Ì
Ò  UNOłuð rCO¨UM¹b¹√
Ò
Ì Ô√ ¡U?M?Ð U?L?N?Ð q?L?²J¹ Ê√Ë ¨UNłË“ l …bOFÝ …U?
¨W?J?ÝUL² …dÝ Î OŠ ”Ëd?
Ô Ó d?ÚŠ p–
F« UN²?Ô š√ U?O?% Ê√ vKŽ UN
ÆW¹—uÝ s …dUF WOÐdŽ W³ðU hM« «c¼ W³ðU Ë ¨nDF«Ë …œu*«Ë
Ò ¨wŠËd«
Ò ¡·b«
Ô U¼dLG¹

∏±
”ËdŽ v≈  UOM√
©W¹—uÝ ØÍœ«u« W³¼®

»d?G«Ë ‚dA« w  U?O²H« 5?¹ö Óq?¦? w?²š√ XłdšË °WŽU« X œ


Ò
ÆUI
Î d²
= ∫UO½UŠ
Î «–S? ¨¡U?LM« ÁUO0 UO½UŠ
Î U?¼U?I?ÝË ¨UNO …UO(« W²³½ ”dž Íc« ‰Ë_«
Ò X?O³« s
Æt²¹UŽ— ∫tHMÓ Ó ¨…dOu« ÂöŠ_« WÐUý
Ò w¼ «–≈Ë ¨bÓžd« WŠu³×ÐÔ w `³ð
Ú ¨tHM w WKHÞ w¼
ÆÁƒUł—√ ∫ÁU¹UMŠ
Ó ÁU¹UM
Ô Š Ó w r{ Ò Íc« nI« p– UNŠË—  «d³FÐ Ÿœuð Ò ”ËdŽ ÂuO« w¼ «–≈Ë
ÆÊ«eŠ√ ∫ÊU−ý√ ¨¡U?J?³?« ÊU?−?ýQ?Ð p??×?C?« ÊU?(√ U?N?O? X?Ыc? ¨U?N?ð«u?√ s?  u? n?√
¨t?ÐU?Ð W?Ý«b? ÂU√ U¼ƒUM×½« «c³?Ò Š U?O? Æn?MF« œuOIÐ WÒ d?« d?ŽUA Xł“U9Ë
°œułu« w XJK U ÒeŽQ ¨WNU²« ¡UOý_« Èd cÐ WL
Î ½d²
Ò

v?K?Ž Òi?G?« Ê«błu?« k^I?O?ð U?N Îö?zU?Ý ¨w?³?K? U?N?F?³?ðË ¨w?²š√ Xłdš
U¼dLÔŽÔ p¹dý w X
Ú Ó öð ULÐd
Ò ¨ÁU³²½ô« ◊d vKŽ s¼c« i¹ËdðË ¨`U²«
p– ¨tB ý ‚UD½ w U¼—UNþ≈ vKŽ UNK³ Ú bŠ√ uI¹
Ó r Ï «œ«bF²Ý«Ë V¼«u
Ô
w ÒÊ_ ª ¡U?C?*«Ë W1eF« V?
Ò Š tO „d?Ò %Ë ¨Áœ«R Òe?Nð Ê√ U¼b?
Ó ŠË U?NFÝuÐ Ê√
Ò
UNFÝ
Ú ËÔ ∫UN² UÞ v?≈ œuI¹ nO t²O−Ð
Ò Ò zUM« VKI« «c¼ U¹«e t bÒF?Ôð Ê√ UN² UÞ
„—b¹ Íc« w?
Æ„uK« WUI²Ý«Ë ¨ZCM«

lCðË ¨WLŠd« qOK SÐ t²N³ł Ãu²ð


Ò Ê√ UN vÒM9Q ¨t³ŽU² UN wB×¹ «bž
Î
dOŁQðË ¨tOÐ√ …uDÝ UNO Èd¹ ·uÝ Íc« u¼ ¨œuL s 5ŠUMł tOIÓdÚÓ vKŽ
 Ϋbž ¨«–ö
Ϋb?ž ¨tU¬Ë tðUFKDð —«dÝ√ vKŽ UNHÔ u¹ Î ËÓ ÎU?M — U¼bMŽ b−¹Ë ¨t√
Ò
…—u „—b¹ öUý
Î ÎU?OŽË UN vÒM9Q ¨Îö?OKŽ Ë√ ÎU×O× ¨ÎU?zUÐ Ë√ ΫbOFÝ Á«dð
 b?
«–U* UNÝ Î Ò¦?L² rNFOLł ”UM«
Ú ×Ð rNHð YO×Ð ¨bŠ«u« ÊU½ù« …—u w WK
ÆÊuÐdD¹Ë Êu U²A¹ nO Ë ¨ÊËdHG²¹Ë ”UM« V½c¹

WOÒeÚ¼ s cšQð Ê√ UN vMÒL²ð U¼¡Ó«—Ë wŠË—  —UÝË ¨WO½ÒQ² dOð w²š√ Xłdš
XOMÒ9 ¨WHK gOF«  U ULŠ s ⁄uBð Ê√Ë ¨WÎEŽ —u_« dzUG sË ¨«ÎbÒł  …UO(«
UNFÐU²ð ∫5M« ·œ«dð 5
Ó M« ·œ«d² qF& ôË ¨ÂU¹Ò_« r «d² À
Ó d²Jð ö ªUN³K WuHÞ vKŽ ’d% Ê√ UN
∏≤
ÆœbÒ−²« w W³žd«Ë ¨…¡«d³«Ë Õd*« d×Ý —UNþ≈ sŽ UNÐ bFÔ³Ú¹Ó «ÎdŁ√

q?O?¾C« bNÔ'« ÍËU??¹ ¨U?N?²?O?Ð Ê«—bł 5Ð WLOEŽ `³Bð Ê√ w²š_ XOM9


Ò
·u?_«  «dAŽ v?≈ …dOGB« UNð—U≈ rOEMð r?
Ò C?M¹ Ê√Ë ¨s¹bU)« œuNł UNM
ÊËUFð bIK Æq{UH« lL²:« ¡UM³ ¨UNzËb¼Ë UNIOM²Ð …bÒF*«
Ó WMü«  uO³« s
 U?(U?B?«  u?O?³?«  UЗ
Ò s? 5?¹ö*« Ô «d?A?Ž w?
Ò ½U??½ù« À«d?²?« l— v?K?Ž
¨Ÿ«—e«Ë
Ò ŸUÒMB« s 5?¹ö*« ÔÊQý p– w Òs?NÔ½Qý ¨U−
Î NÓË
Ô Î«œu?Nł  ô–U³«
s? ”u?IU qFÔłË n?DÔŽ U∫‚U?D« ‚UÞ
Ó Ë ¨Â«d¼_« «uU √Ë ¨dbð WÓÓ Ë—√Ë ¨p³KFÐ
] q UO¼ «uF— s¹c« p¾Ë√ s
ÆWOMÐ_«
Ô Ð ¡ULEŽ
¨rNFH½Ë rNFMB Ó «u½U ˨ ‚—u«Ë ZOM« ÊuF½UB« dJ²Ð« bI ÆÈd
¨UN²OÐ …—«œ≈ w dš¬ ÎUÐuKÝ√ —uDð
Ò ô «–U*Ë °øÂUFD« s× w²š√ dJ²³ð ô «–ULK
°øt½ËRý n¹dBðË
q w ”b?
] I¹ ¨ÍËU?
Ò L??« »U?²?JU UNJ¹dý 5Ž w Ëb
Ó ÚG?ð Ê√ U?N XOM9
Ò
”UM« w UNłË“ UNMŽ Y×Ð «–≈ ¨Uu²
Î Ó WÎOÐ√
] ‰  Úc³« WO Ý
Ò ÊuJð Ê√ XOÒM9 ÆX Ë
UNOKŽ d¦F¹ r ¨tH½ sŽ ôƒUð
Î ÊuJ«
Ó lÝu¹ V¼– Ê≈Ë ¨U¼œdH ÔÒ Ó² U¼b−¹
Ú r
WOB A«
Ò —Ëœ t×
Ó M9Ë
Ó ¨…UO(« Õd vKŽ tFdð Ê√ UN  uŽœË ÆUN½UMł  dOž w
ÆWLŠd«Ë …œu*«
Ò ÊQý qHGÔð Ê√ ÊËœ ¨W uH²*«
Ò W¹uI«
Ò
…dŁd¦K …b³Ž w¼ w²« pKð ¨W¹—U'« WłËe« bNŽ ¡UCI½« sKFð Ê√ UN XOM9
Ò
WÒ — s? ÎU?ł«d?Ý U?N?³?K? ¡w?C?¹ w?²?« W?1dJ« WłËe« ÊUO ldð Ê√Ë ¨WLOLM«Ë
ÆWÒHŽË
Ê√Ë ¨«bI ÎUÐuŁ …UO(« rNHð w²« pKð ¨WOb«
Î ŽË ^ …√d*« —Ëœ uÓÔH& Ê√ XOM9Ë
Ò
Æt d ÊUJ ∫U¼dFý ‚dHÚÓ ¨U½UMŠË
Î ÎôcÐ U¼—b tK« ú1 w²« ÊU½ù« …√d*« —UFý U¼dFý ‚dHÚÓ vKŽ lCð
dDÔÚý√ nO ¨w³O³Š U¹ ¨wš√ U¹ ¨ÍbË U¹ ∫n²NðË ¨Õ«d'« fLKð
Ô w²« pKð
øw³K pKł√ s
ÆbF²³ð ∫VJM²ð
Ò ¡UM²Ð« sŽ V
Ó JM²ð
Ò ôË ¨ôöI²Ý«Ë
Î ÎUöÝ UN²OÐ w oAM²ð Ê√ w²š_ XO
Ô M9
Ò
…UOŠ UNO UO% Ê√ UNFÝ
Ú ËÔ wË ¨…dOGB« WJKL*« s√ UNOKŽ kH% W̹uMF
Ò 
eÓł«uŠ
Ê√ U?N²ŽUD²ÝUÐË ¨Î«d³Ë WM¹ö …U?O?(« b− sÝ—U1 wzö«  «d¹bI«  UJK*«
ÆU¼b¹ s q_« ëdÐ w  Ôð ô√Ë ¨ÂeŠË ÈuIð  «– UNO ÊuJð
Ó IK
∏≥
Ó ÓÒ¦?L²ð Ê√Ë ¨¡UM« s ¡U?Að sÓ Êu?J?ð Ê√ UN XOM9
 √d? s2Ò ¡UAð s0 q? Ò
U?NMOÐ ‚
Ô d?ÔÚH?ð w²« UN²O?Ò B ý sŽ vÒK? ?²ð Ê√ ÊËœ sJË ¨dOÓ?
= « V² w Òs?NMŽ
Æ¡UM« ·ô¬ 5ÐË
ÆWKš«b²*« WOUF«  «u_« ∫W³K'« ª¡U?{uC«Ë W?³KÓ'U?
Ó Ð W?łËe2 WK¹e¼ ÎU?Žu?œ U?NðUOŠ w ·—c?ð ô√ XOM9Ë
Ò
ËÓb?
Ô G?ð Ê√Ë ¨¡U¹d³J«Ë XLBUÐ t²žöÐ kH×¹ ¨UzœU¼
Î ÎU?DOÐ U¼ƒUJÐ ÊuJ¹ Ê√Ë
Æ»U׫ ”u WFýQÐ Ò W½uK
Ò UN²U²Ð«
w²« 5F« pKð ¨UNJ¹dý tłuÐ W¦UŁ UÎMOŽ UNO `³Bð WKU W —UA UN XOMÒ9
ÆsŽ bF²³¹ ∫dÔBI¹ rŁ ÆUNFOLł ∆ËU*« W¹ƒ— sŽ dÔB
Ô I¹ rŁ ¨U¼b−
Ò 1Ë ¨U¼d³JÚOÔ sÝU;« v≈ U¼dBÐ bÒ²1
ÆlL« …œUŠ
Ò ∫WH¼d b−²ð
Ò 
Ê√ q³ ¨t ULŽ√  ULÓ¼Ó UNöš s lLð WÎHÓ¼ÓdÚÔ U½ÎÔ–√ UN  uÚł
Ó —Ë
Ó
w
Ó LMðË
Ò ¨Á—UJ√ UNÐ ZM¹ w²« ◊uO)« Ó‰eGð Ê√ UNðuŽœ rŁ ÆÎUðu tðd−
Ó MÚŠ
Ó w
ÆwMG¹ ∫ ÕbB¹
Ô ÆtÔ³K
Ô UNÐ ÕbB¹
Ô w²« bOýU½ú »dDðË
Ó ¨tŠË— w W(UB« —Ëc'«
X?O³« v?≈ U?NÓK?¦? s?łdš wð«uK«  U?O?²H« 5?¹ö?*Ë ¨w?²?š_ p– XOM9
Ò
ÆWŽU« XÒ œ UbMŽ ¨b¹b'«

∏¥
qOKײ«Ë WAUM*«

Ò Ì U?¹d – Òr?C?¹ ¨Ã«Ëe?« b?M?Ž …U²H« tM Ãd ð Íc« ÒÍu?Ð_« XO³«


s?ÒOÐ√ ÆΫ—uÞ …Ò—U?Ý dOžË ¨Î…—U?ð …—UÝ ±
ÆhM« w ¡Uł UL p–
øW³ðUJ« dE½ w ÊU½ù« pK1 U ]eŽ√ ¨WNU²« UNO U0 ¡UOý_« Èd – X½U «–U* ≤
øåw²š√ Xłdšò∫UNuIÐ √b³ð w²« WFЫd« …dIÚH« w UN²š_ W³ðUJ« XÒM9 «–U ≥

∫hM« w œ—Ë U l
Ó oH
Ô ²¹Ò U0 ¨wðQ¹ U* VÝUM*« vMF*« —U²š√ ¥
ÆWOÒU¦*«Ë ZCM« v≈ œuI¹ nO t²OÒ−Ð „—b¹ Íc« w  Ëe bÒFðÔ Ê√ …√d*« —ËbI w
Ò zUM« UN³K U¹«e UNł √
ÆVŽUB*« “ËU& vKŽ …—b
Ï …√d*« VK w
ƉULJ« s WOUŽ WÎł—œ mKÔ³¹Ë ¨ZCM« ëdF w v d¹ UNłË“ qFł vKŽ W¹ÒdD …Ì—bI Ë– …√d*« VK
Æ…b¹bý W —
Ò Ë– …√d*« VK
 ŠUMł tOÚIÓdÚÓ vKŽ lÓC
åœuL s 5 Ó ðÓË ¨WLŠd« qOK SÐ UNłË“ WN³ł ÃuÒ²ð Ê√ò UN²š√ W³ðUJ« wuð »
∫UN²š√ W³ðUJ« `BMð
Æt²1eŽ Í
Ó uIð
Ò Ê√Ë ¨ÃËe« VŽU² s ÊuNð
Ò Ê√
ÆWOKLF«
Ò tðUOŠ w UNłË“
Ó UN²š√
Ô bŽUð Ê√
ÆUNłËeÐ UN²š√ ·√dð Ê√
X³ž—ÆåWEŽ —u_« dzUG sË ¨«Îbł
Ò …UO(« WOÒe¼
Ú s cšQð Ê√ vML²ð
Ò ¨U¼¡«—Ë wŠË—  —UÝ ò Ã
∫Ê√ w W³ðUJ«
Æ—u_« dzUGBÐ ÂUL²¼ô«Ë ¨bÒ'« vKŽ UN²š√ ’d%

Æ—u_« dzUGBÐ r²Nð
Ò Ê√Ë ¨‰eÚN«
Ó UN²š√ vMð ô
w? W?O?U?Ž W?³ðd mK³ð w ªÁ—b dGÔ
Ó U?LN ÎU?¾?Oý Óq?LNð ô√Ë ¨œUł
Ò Ìu?×?½ v?KŽ UN²š√ ·d?Ò B²ð
ÆlL²:«
d×Ý sŽ bF²³ð Òö?¾ ¨ÂU¹_«
Ò r? «d² Àd²Jð ö ªUN³K WuHÞ vKŽò UN²š√ ’d?% Ê√ W³ðUJ« Xł
Ó —Ó œ
∫UN²š√ W³ðUJ« wuðÆåœb−²«Ë
Ò …¡«d³«Ë Õd*«

∏µ
Æ …UO(« Èb UNð¡«dÐË ¨WuHD« Õd UN —UH¹ ô√
Æ WuHD«  U¹d c WOË
Ò ÒqEð Ê√
ƉUHÞ_«Ë WuHD« bNŽ s W³¹d ÒqEð Ê√
∫ vKŽ ¨t²9UšË hM«
Ò ÒqN² w  œ—Ë w²« åWŽU« XÒ œò …—U³Ž ‰bð
Ò ‡¼
Æ XO³« s UNłËdš ÓWŽUÝ ¨”ËdF« …UOŠ w WE×K« WOÒL¼√
Ò
Æ·Ue« ¡b³Ó 5ÝËdF« ÍË– 5Ð »ËdC*« bŽu*«
ÆÒhM« «cNÐ UNO≈ XŠËQ ¨W³ðUJ« ‰eM w XÒ œ w²« WOIOI(«
Ò WŽU«

Æp– `Ò{Ë√ Æ5zUM³«Ë


Ò ŸUMB«Ë
Ò Ÿ«—e«
Ò —Ëœ sŽ WOÒL¼√
Ò ÒqI¹ ô rOEŽ —Ëœ UN²OÐ w …√dLK µ
∫W³ðUJ« ‰u w tÐ t³A*«Ë
Ò t³A*«
Ò 5Ð t³A« tłË sOÐ√
Ò ∂
ÆåX Ë q w ”bI¹
] ¨ÍËUL«
Ò »U²JU UNJ¹dý 5Ž w ËbGð
Ó Ê√ UN XOM9ò
Ò
∫WOðü«  «—U³F« s …—U³Ž Òq Õdý√ ∑
ÆåUN½UMł dOž w UNOKŽ dÚÔ¦F¹ r ¨tH½ sŽ ÎôƒUð ÊuJ« lÝu¹ UNłË“
Ô V¼– Ê≈ò √
qHGðÔ Ê√ ÊËœ ¨W¹u?
Ò I« WOB A«
Ò —Ëœ
Ó t×Ó M?Ó 9 Ê√Ë ¨…UO(« Õd vKŽ UNłË“
Ó l?dð Ê√ …√d*UÐ —b−¹ »
ÆWLŠd«Ë …œu*« ÊQý
UNO ”—U9Ë
Ô ¨…dOGB« WJKL*« s√ UNOKŽ kH% W̹uMF
Ò eÓł«uŠ ¡UM²Ð« sŽ WłËe« V
Ó ÒJM²ð ô√ wG³M¹ Ã
ÆΫd³Ë WM¹ö …UO(« b−

∫wðQ¹ ULO d¹uB²« ‰ULł sOÐ√


Ò ∏
…UO(« W²³½ ”dž Íc« ‰Ë_«
Ò XO³« s ¨»dG«Ë ‚dA« w  UO²H« 5¹ö q¦ w²š√ XłdšËò √
Æå¡ULM« ÁUO0 ÎUO½UŠ U¼UIÝË ¨UNO
ÆåbÓžd« WÐu³×ÐÔ w `³ð tHMÓÓ w WKHÞ w¼ «–Sò »
ÆåœuL s 5ŠUMł tOIdÚÓ vKŽ lÓC
Ó ÓðË ¨WLŠd« qOK SÐ t²N³ł Ãu²ð
Ò Ê√ UN vM9Qò
Ò Ã
ÆåWÒHŽË WÒ — s ÎUł«dÝ UN³K ¡wC¹ w²« W1dJ« WłËe« ÊUO lÓÓdð Ê√Ëò œ

¨åXO³« …—«œ≈ »uKÝ√ w b¹b−²K ‰U− ö ¨…bŠ«Ë …dOðË vKŽ —uBF« dÒÓ vKŽ WOłËe«
Ò …UO(« dOð ò π
Æ hM« w œ—Ë U ¡u{ w WuI*« Ác¼ bM√
Ò
øWJÝUL² …dÝ√ WU ù Uι—Ëd{
Ò …√d*« WOB ý
Ò ‰öI²Ý« ÊU «–U* ±∞

∏∂
UNöš s lLð WH¼d U½–√Ë
Î ¨UNJ¹dý tłuÐ W¦UŁ UMOŽ
Î `³Bð Ê√ w²š_ XOM9
Ò ò≠∫WOðü« …—U³F« Wôœ U ±±
ÆåÎUðu tðd−MÓ w UNK^JAð q³ t ULŽ√  UL¼
Ó Š
Æp– q
Ô ÒKŽ√ ø„dE½ w UN²š_ W³ðUJ« UN²b
Ò WOË
Ò r¼√
Ò U ±≤
”UMUÐ ÎU?O?ŽË  œ«œ“« ¨t?U?¬Ë UNłË“  UFKDð vKŽ XH Ë «–≈ …√d*« ÒÊ√ W?¦U¦« …dIH?« w? W³ðUJ« Èdð ±≥
Æp– Õdý√ ÆrNK
Ò
Òh?M« 5Ð W öŽ WL?
Ò Ł q?N? ¨U?NuŠ —Ëb¹ w²« WOzd« …dJH« hÒ ?K?¹ –≈ ¨tLNH Ïq?šb hM« Ê«uMŽ ±¥
øt½«uMŽË p¹b¹ 5Ð Íc«
ÆÒhMK dš¬ U½«uMŽ —U²š√ ±µ

øwðQ¹ U2Ò WUI*« Ác¼ w  d«uð w²« hzUB)« U ±∂


ÆqOKF²« sŠ √
ÆwIDM*«
Ò VOðd²« »UOž »
ÆWHÞUF« …bŠ
Ò Ã
ÆÕu{u« œ
ÆWOLKF«  U×KDB*« …d¦ ‡¼
Æ—uB« …d¦ Ë

W¹uGK«
Ò  U³¹—b²«
∫wðQ¹ ULO tЫdŽ≈ WöŽ sOÐ√Ë
Ò ¨XFM« Ãd²Ý√
Ê√ËÆs?¹b?U?)« œuNł UNM qO¾C« bNÔ'« ÍËU??¹ ¨U?N?²?OÐ Ê«—bł 5Ð WLOEŽ `³Bð Ê√ w²š_ XO?Ò M9 ≠√
ÆWMü«  uO³« s ·u_«  «dAŽ v≈ …dOGB« UNð—U≈ rOEMð rCM¹
]
«œuNł
Î 
 ô–U³«  U(UB«  uO³«  UЗ
Ò s 5¹ö*«
  «dAŽ
Ô w½U½ù«
Ò À«d²« l— vKŽ ÊËUFð bI ≠»
ÆU−NË
Î
øt½ËRý n¹dBðË UN²OÐ …—«œ≈ w dš¬ ÎUÐuKÝ√ —uDð
Ò ô «–U* ≠Ã
∏∑
WOÝ«—œ
Ò  «—UN
dO³F²«
¨VðUJ« dE½ WNłË sŽ dO³Fð w¼Ë¨Y¹bŠ Íd¦½
y Ï …dÞU)«
Êu
ÆWOKIŽ
Ò WOC
Ò Ë√ ¨Wz—UÞ WŁœUŠ Ë√ ¨WOŽUL²ł«
Ò …d¼Uþ ÁU& tðUŽU³D½«Ë  U?I?H?M?« ‰u?Š …d?ÞU?š V?² √
¨Wz—UÞ W{—UŽ …dJ WÐU²
Ô w¼ YOŠ s ¨‰UI*« sŽ nK² ðË ¨‚öD« …d¼Uþ Ë√ ¨Ã«Ëe« w WE¼U³«
ôË ¨‰UI*U œd«Ë
Ò cšú ÎôU− XO˨…dÐUŽ W; œd−
] w¼Ë q??¦? ¨W?U?F?«  U?J?K?²?L?*U?Ð Y?³?F?« Ë√
ÆUNIzUIŠ  U³Łù 5¼«d³«Ë Z−Ô(« v≈ ÃU²% Ë√ ¨Ÿ—«u??A? « w? W?O?u?L?F?« n?ð«u?N?«
Uzb²³
Î ¨ ö«u*« qzUÝË vKŽ oÐU²«
W?H?ÞU?)« WDO³« ¡UOý_« v≈ ∆—UI« dE½ XH v≈ ·bNðË

ÃËd??)«Ë ¨Ò‰«œ n?? u?? b??O? ? −? ²? Ð
W?ôœ U?N? Ë ¨UNM dc?
Ò ²?½ ôË ¨U?N?Ð Q?³F½ ôË ¨UMMOŽ√ ÂU√ d?Ò 9 w²«
«c?? ? ¼ ¡u?? ?{ w?? ? —U?? ?J? ? Q?? ?Ð
Æ…UO(« w …dO³
Æn u*«
…u?? Ë ¨ÕU??L? K? « d??¹u??B? ²? «Ë ¨“U??−? ¹ù« U??N? B? zU??B?š s?Ë
Æ…dJH« ‚bË ¨»uKÝ_«
W?¾LŁöŁ U¼d³ √ “ËU−²¹ ô …dOG WUI qJý vKŽ V²JðË
Ô ¨Ê«błu« WEI¹Ë ¨WEŠö*« …u
Ò v≈ ÃU²%Ë
V?ÝU?M?ð W?H?ÞUš …dJË√ ¨Ÿ–ô bI½ sŽ d³?Ò F?ð U?N?M?J?Ë ¨Ê«u?M?Ž ö?Ð dOGB« l¹d« UNKJý w w¼Ë ¨WLK
ÆWŽd« dBŽ w WU×B«  U³]KD²* ÂUF« lÐUD«

∫…dÞU) Öu/ wðQ¹ ULOË


åWOÝ—b
Ò W³²J w ·—
> vKŽ »U²
Wšdò
¨wN?łË d?³?]Gð ª5?M?Ý cM? s?−?« w? U?½Q¨¡«u?¦?]« X?KK?
Ó ½ÓË ¨Íb?K?ł oI?ÒA?ðË ¨w³?I?ŽÓ s?
¨Íb??ł WÐu?Þd?«  d ? Ó C
Ò G?ðË
s
Ú JË ªwŠdł qbM¹ fOË ¨wËdŠ s UM« WLKE« X dÝË
g²ÒH?¹ s dÔE²?½√ X“ UË ¨w?zUł— q
Ó zu? tÔMÒþ√ s? rJO? ‰«“ U
w²« w²HÓ ÚË ·
= d« vKŽ ‰b=F¹Ë ¨wuł s “uMJ« Ãd ¹ÔË ¨wMÒŽ
ÆwŽuK{ UNM Xł
Ò uŽ«
…b?OÓB?
Ú Ó w? w?ÒM?Ž œU?F?²?ÐôU?Ð r? ƒU?M?Ð√ l? Ë n?O? r?²¹√—√
U0 ·u½_« rÔ eðË ¨dþ«uM« Õ=dIð w²«  ö:«Ë Âö_«
∏∏
5?Ð r? ƒU?MÐ√ ÁUð nO ÊËdEMð ¡ôË√ r?²?½√ U¼Ë øV¹œQð v≈ ÊułU²×¹ ¡UÐœ√
Ô U¼—d?] Š bÓÝU?H s qL%
 ðË
bHÔ ¨…¡Ëd*« q²IðË ¨ez«dG« ÊuMł dO¦ð w²« W×{UH« b¼UA*«Ë ¨WHO « nz«dD«Ë ¨WFDI²*«
Ò ·Ëd(«
ÆoK)«
Ô

r²BÒBš u rJOKŽ UË ¨w²³ŠUB s ÓW³KD« r ¡UMÐ√ «uMÒJË ¨wM−Ý s w½ułdš√ ¨ÊuÐd*«
Ò UN¹√Ò
 ÚJ?ðË ¨w?
ÊËd ] ≈ ‰u?u?« s? W³KD« ULNO ÊuMÒJ9 ¨5²ÒB?Š Ë√ ¨WBŠ
Ò w?
Ò Žu?³Ý_« ”Ë—b« ‰Ëbł w
wUI¦«
Ò s¹uJ²« v≈ «uIKDMO ª—dI*«
Ò »U²J« œuO s ULNO W³KD« ÊË—d%Ë  lÓ ÚËÓ ULNÐ
Ò ¨VOðd« hB(«
Ê«d?O×KË ¨ÎUЫdý ÍbBK
] w?] ÊËb?−² ¨«ubMð sË øWKOI¦«  U½Uײô« ¡U³Ž√ s nÒH ²¹ Íc« d(«
Ò
©5DK ØWMÞ«uÐ ‰UL ® Æ ÎUЫuł qzUKË ¨UÐUÐ
Î

◊U‡‡A½
w? Êu?³?žd?¹ s?* W?O?³D«  Uu×H« iFÐ ¡«dł≈ ëËe« bIŽ q³ U½œöÐ w WOŽdA« r U;« ◊d²Að
ÆtO ÍdE½ WNłË ÎU¹b³ p– »U³Ý√ 5Ð√ÆëËe«

∏π
™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √d√
ëËe« qO³ tMЫ v≈ »√ WOË
©ÊuHR*«®
¨wMÐ
] Í√Ú
ÊuJð Ê√ XK√Ë
Ò ¨pÓ UDŽ√
Ó Wułd«
Ô úLð UÎÐUý
Ò ¨…dÒJ³L« WuHD« WKŠd w X½√Ë ¨‰UO « sOFÐ p²¹√— ULUÞ
s?OŽ pÐ  d?] U?L? wMOŽ pÐ  d?Ò Ë ¨‰U?łd?« m?K?³? Êü« XGKÐ b U¼Ë ¨dLF« ULNÐ Âb?
Ò I?²¹ UbMŽ p¹uÐ_ Ϋb?MÝ
Î ³ ÊuJðË ¨…œUFÝ UNÐ œ«œe½ …dÝ√ ¡UM³ bF²ð
ÆUMFL²− ¡UMÐ w …b¹bł WM Ò XŽdýË ¨p=√
mK³ð v²ÒŠ „dOÝ w rI²ÝU ¨pðdÝ√ w WMOH« ÊUÐÒ— ÊÔuJ²ÝË ¨ UF³ðÓ vKŽ ÍuDMð ¡dL« UNÐ ÂuI¹ WLÒN q
] Ê]≈
Uò∫q?O bI ¨p «Î—UFý …—uAL« s c ðÒU ªÍ√d« w œÓ«b³²Ýô«Ë „U¹Ò≈ ¨s
Ú J?Ë Æ…UO׫ WKŠ— s sü« ¡vÞUA«
Æ—«d Í
Ò √ ZzU²½ pF ÊuKLÒײOÝ rN½Ò_ ªrzöL« —«dI« –U ðÒ« q³ „¡ÓUMÐ√Ë płË“ —ËUA ¨å—UA²Ý« s »Uš
¨wMÐ
Ò Í√Ú
Ô Ž WKUJ² WÝR
ÁU³²½ôUÐ p–Ë ¨rJ² «dý ÂËbð Ê√ vKŽ qLŽU ¨¡UMÐ_«Ë tłË“Ë qłd« U¼œUL Ò Ã«Ëe«
Ô’ö?šù« Y?O?Š s? p?K?L?Ž u?×?½ p?²OËR v≈ XH²« ÆWLŠd«Ë …œu? Ò *«Ë «d?
Ô ²?Šô« r?J?MOÐ œu¹ Ê√ v?KŽ
] ]ÊS? ªW½«b²Ýô« v≈ d?] DCÔð ö¾ ¨UNðU?łUŠË …dÝ_« V
q?OKUÐ rÒ¼Ó s¹b« Ó UD w
Ó ³?Ò Kð w ¨ÊUIðù«Ë ÔW?UI²Ýô«Ë
¨UL ÔœôË√
 
sŽ ULJÐ ÈQM¹Ë ¨ULJMOÐ bÓŽU³O ¨qLF« —UOðÒ ULJÔÓdÔ−
Ú ¹Ó Ê√ płË“Ë X½√ —«cŠ
 sJË Æ—UNM« w ‰–Ë
y
’dŠ«Ë ÆULJMOÐ W³;«
Ò dŽUA oLF¹ U2 ªUNðbŽU vKŽ ’dŠU ªX½√ qLFð UL qLFð płË“ ]Ê√ dÚ cðË Ò
«uCH¹Ô w ¨tÐ p½uŁb×  Š√Ë
= ¹Ô U v≈ ¡UGù« s Ú ¨ÊËRA« nKÓ² w pzUMÐ√Ë płË“ l —«u(« W«œ≈ vKŽ
nFC¹Ô ¨5łËe« 5Ð ‰uD¹ 5Š XLB« ]Ê√ rKŽ«Ë ÆÊU−ý√Ë ‰U¬ s UNO qL²F¹ U˨rNÝuH½ WKOšbÐ pO≈
Æd−C«Ë ÂQ« À—uð˪„uK« W½uAš UNHFCð UL ¨…œu*«
] ZzUýË
vM(UÐ p?KUFð Ê]_ ªVO½Q²« v?≈ tM dEM« XH v≈ »
Ó d? √ sJOK ¨dšü« vKŽ «ÎcšQ? UL bŠ√ cš√ «–≈Ë
dBÐ sŽ ÈQÎM0 p– sJOK ¨d√ ‰uŠ ·
Ï öš ULJMOÐ l Ë «–≈Ë ¨UNHMÐ WI¦« dŽUA UN¹b Íu=I¹ „dLŽ WJ¹dý u×½
ÆrN `UB« Öu/_« U½uJ ¨rNðUOŠ w UNK¦Ò9 rNLÒN¹ w²« …ËbI« ULJO ÊËd¹ ¡UMÐ_« Ê]_ ªrNFLÝË ¡UMÐ_«
’d% Ê√ wG³M¹ –≈ ¨ULJÔÓMOÐ bŽU³¹Ë ¨W³;«
Ò d«Ë√ w¼u¹ Á—«dJð ]Ê√ dOž ¨Î«dÐUŽ ULJMOÐ ·ö)« ÊuJ¹ b Ë
Æ—bI« fHMÐ t²«d s Òj×¹ UÒ/≈ tłË“ W«d s ‰UM¹ s ]Ê_ ªpłË“ W«d vKŽ
w? X?¦J√ ¡«uÝ ¨tOKŽ kU× ÆU¼dŽUA0 qH% ô pÒ½√ płË“ Òs?Eð ö¾ ¨XO³« w „dNE ÚqLNð ôË
ÆW−¼u²
Ò UNOI³¹Ë ¨tłËeÐ t² öŽ vKŽ dDF« d¦M¹ t² U½_ ÃËe« W¹UŽ— ]ÊS ªqLF« v≈ tð—œUž Â√ XO³«
Æ…œUF« W×Mł√ UNOKŽ ·
Ú dÚdÓ²ÔÚË ¨…b¹b'« pðUOŠ w tÒK« pIË
Ò
π∞
…dOš_« WKOK« ≤≥
©‚«dF«Ø»UO« dUý —bЮ

hM«
Ò Íb¹ 5Ð

¨Y?¹b(« wÐdF« dFA« UNdŽ W¹dFý b¹b& WdŠ r¼√ bF¹ Íc« d(« dFA« s ©…dOš_« WKOK«® …bOB
»U?O«
Ò b?^ F?¹ËÆW?O?Ðd?F?« Ê«b?K?³« s U¼dOžË ¨ÊUM³Ë dBË ‚«dF« w ¡«dFA« s œbŽ tðœU¹— d√ vŽœ«
Ò bË
W?O?K?J?A?«  «bŠu« dG
√ s b²9 WKUý …—uŁ UN½√ Èd¹Ó ÊU? w?²?« ¨W¹dFA« Wd(« Ác¼ œ«Ë— “dÐ√ s «bŠ«Ë
Î
Æ©w{ËdŽ b¹b& WdŠ® UNH
uÐ U¼dBŠ ‰ËUŠ s pcÐ ÎUHU ¨dŽUA« W¹ƒ— ‰UDð v²Š

U?N?O? t?²“ô w²« ¨tðUOŠ s W¹ËUÝQ*« WKŠd*« w »UO?Ò ?« U?N?³?² w²« bzUBI« s ©…dOš_« WKOK«® bFðË
ÆWUF« ÂuLN« vKŽ ÁeOdð s d¦√ WOð«c« tuL¼ vKŽ ÁdFý w ed¹ tKFł U2¨÷«d_«

UO½UD¹dÐ wULý©Â—œ® v≈ tNłuð q³ ÊbM w U¼UC WKO dš¬ w »UO«
Ò UN³² ©…dOš_« WKOK«® …bOBË
¨t²Ðdž —uB¹Ë ¨¡UHA« w q√ s ÁœË«— U v≈Ë ¨t{d v≈ dOA¹ UNOË ¨±π∂≥ w½U¦« Êu½U s lЫd« w
Æ‚«dF« tMÞË v≈Ë ¨tłË“Ë ¨ÊöOÚžÓ tMЫ v≈ tMOMŠË tuýË

¨…d?B³« w W¹u½U¦« WKŠd*« v?N½√ ¨…dB³« ¡«u w ©—uJOł® W¹d w ¨±π≤∂ ÂUŽ bO«u s »UO«Ë
Ò
ÆWU×B« w rŁ ¨UOuJŠ
Î ÎU?HþuË ¨ÎU?LKF qLŽ Æœ«bGÐ w W¹eOK$ù« WGK« r ¨5LKF*« —«œ w Ãd ðË
Æ©w³K'« WMЫ qOýUMý®Ë ©dD*« …œuA½√®Ë ©dOÞUÝ√® tM¹Ë«Ëœ sË Æ±π¥∑ ÂUŽ ©WKЫ– —U¼“√® ‰Ë_« t½«u¹œ —b

Æ©w*UF« dFA« s …—U² bzUB® Ê«uMFÐ »U² w U¼dA½Ë ¨w*UF« dFA« s bzUBI« s ΫœbŽ rłdð

 UO?KL?F« s? œbŽ t Íd?ł√Ë ¨÷«d_« s? WŽu?L− s? ÁdL?Ž s …d?Oš_«  «uM?« X?Ý ‰öš v?½UŽ
ÆX¹uJUÐ ÍdO_« vHA²*« w wuð ±π∂¥ ‰Ë_« Êu½U ≤¥ wË ÆUO½UD¹dÐË ÊUM³Ë X¹uJ« s q w WOŠ«d'«

π±
…dOš_« WKOK«
©‚«dF«Ø»UO« dUý —bЮ

»U³C«
Ú ÓWM¹b U¹ ÕU³B« wË
ÚqOI¦« UNÓÝ√— d¹bðÔ —ËbB
Ì WÔÒOM√ fLA«Ë
ÆÁ—b
w WKFÐ i¹d ∫—ËbB

Ɖöš s ∫qKÓÓš s ¨»U׫ q


 KÓÓš s
Ú qOKF« dU*«
Ô Ô qL×OÝ
»«c*« tLł s t ¡«b«
Ô Ó„dð U
b¹b(«Ë
Ú ÊUšb«
Ó d−N¹Ë
Ô
ÆdÚ−
Ó («Ë
Ó X Ó KÚHÝ_«
Ó d−N¹Ë
Ô
¨dÚNÓÓ½ s ©Â«—œ
Ó ® w `LK¹ tKF
ÆUO½UD¹dÐ w WM¹b∫—œ
UNO b¹b'« tNłË `LK¹
dÚNÓÒ«Ë —uL)«Ë œuIM« rUŽ w

™™™ ™ ™
VO³D« U bFÐÆÆÆ ÌdNý bFÐ ¨ÕU³

Ì »
Ò —Ô
≠ø—ÓbÓI« QÒ³š «–U rKF¹ s ≠Á«d¹
¨Út¾OK*« ÓW³OI(« qL×OÝ
¨VO−Ž
Ú Ì n√ nQÐ
lz«—
¨d−(«Ë wKÚ(UÐ
Ó
t¾O³)«
Ú VFÓKUÐ
^
Æ…¡u³<« ∫W¾O³)«
°ÚdE²½« U Ó‰uÞ U¹ ≠UNÐ Êö
Ó OÚžÓ QÔ−
Ó HÚ¹Ó
Ÿub«
Ú ú9 ÂU½Ë vJÐ U Ó‰uÞ U¹
Ú»Uzc« W×OBÐ Ë√ ”«dł_« W½dÐ
Ò
ÆWMOH« WŽdý√ ¨lKÚI« U¼œdH ∫ŸuKI«
ŸuKI«
Ú dAMÔðË ¨t rKÚ(«
Ô r«uŽ
Ó

π≤
bŠ√ ¨rz«b« ‰UŠd²K e— ∫œUÐbM«
ÆåWKOË WKO n√ò ‰UDÐ√
∫dÚÓD)« rUŽ œUÐbMÝ
Ô UNO »u−¹
»U³
Ú F«
Ô Vd¹
Ô ”U×M« ”—U
Ô Ó „UM¼
°dÚ³ÓŽÓ s Òq wdO rÓN«
Ú ŸdA¹Ë
Ó

™™™ ™ ™
‚«dF« v≈ œÓuF«
Ú w Ó tK« 
Ô V²J¹ Ê≈
Ú
¨d−A«
Ú oÔ½UŽ√ ¨Èd¦« rÔ¦√ ·u
∫dÚAÓ ³UÐ
Ó `O

Ô
ÆW³OÞ W×z«— ∫×√ ¨Ú‚U— U¹ ¨…uš≈ U¹ ¨WM'«
Ò Ã Ó —√
Ó U¹ ò
b?Š√¨s??Š dÞUA« ∫Íd?B?³« s(« ‚«Ë
Ú ‚«Ë
Ó ÷—√
Ó »Uł
Ó Íd
^ B³«
Ú s
Ô («
Ó
W?? K? ?O? ? n?? √ò ‰U??D? Ð√
ÆåWKOË ¨dÚ
Ó B«Ë
Ò  b¹b(« ÊbMË
Ó
åÆ‚«dF« w tM UA
Î OŽ
Ú ÓsŠ√ È√— UL
Æ…œU(« …dHA« ∫W¹b dÚNÓ«
Ò W¹b
Ó Ô v√Ë qOK«
Ó Ó‰uÞ√ U
°dÚ×
Ó «
Ò v≈ wMOŽ
] e%
^ W¾¹b

™™™ ™ ™
œuF¹
Ú bò ∫ëd«
Ó THDð ô w²łË“Ë
åÆdÚHÓ«
Ò s qOK« WLKÔþ w
œËdÐ
Ú ò∫U½b
 uÚÓ w ÓÊ«dOM« qFAÔðË
åÆdÚLÓ«Ë
Ò ¡·b«
Ó ÈuN¹ u¼Ë ¨¡U*« u¼

™™™ ™ ™
VONK«
Ú Âd{Q
Ô ¨wðQbÚ wHDMðË
VO³(«
Ú dLI«
Ó XOÚ ∫Ó‚«dF« d–√Ë
Ú U¹ Á¬ ∫wKŽ
°dL Ò w9d¹ ‚«dF« oÔÔ√ s
V¹dG«
Ú U½√ øÊö
Ó Ož
Ú tłË ÓXL¦ U√

π≥
d¦²½«
Ú Ê√ ÊöOž
Ú ÓXL¦u ¨tOHJ¹
VO¾J«
Ú »_« „U³Òý
Ô dÓ³ÚŽÓ ¡UO{
Ï pM
∫dÚFÓA«Ë
Ò dÓGÚÒ¦« tM fË
Ò
©dA²½« WMOK«
Ò t=H s VOÞË ÈÎcý® ÊöOÚÓž ÒÊ√ tM fŠ√^
å°dÚ− Ó WM¹b s œUŽË ¨wÐ√ ¡Uł Á¬ ò∫ÕU

Ó ×« Ó ¨ÍdFÚý
Ó YÐUŽ
Ó
Æ¡«œdUÐ
Ú býË
Ò
dÚNÓ«
Ò ÓW¹b v√Ë ÓqOK« ‰uÞ√ U
°dL
Ú öÐ ÂuM« W¹bË
Ó

π¥
qOKײ«Ë WAUM*«

∫WOðü« w½UF*« s vMF q sŽ d³Fð w²« W¹dFA« dDÝ_« œbŠ√ ±


ÆW¦¹b(« …—UC(« d¼UE vKŽ UNKOCHðË ¨WFO³D« dŽUA« VŠ √
ÆdNý bFÐ vHAOÝ t½√ w dŽUA« q√ »
ÆtOÐ√ W³OG sÐô« …U½UFË Áb«Ë sÐô« —UE²½« ‰uÞ Ã
ÆtMÞË sŽ ΫbOFÐ dŽUA« WÐdž œ
Æ‚«dF« ÁbKÐ v≈ dŽUA« ‚uý ‡¼
ÆtMÞË sŽ ΫbOFÐ WÐdG« w dŽUA« …U½UF Ë
Æt dŽUA« …√d« —UE²½« —

∫wðQ¹ ULO W×O×B« …—U³F« ÂU√ © ® …—Uý≈ l{√ ≤


∫‰Ë_« ÍdFA« dD« w å»U³C« WM¹bò ‡Ð œuBI*« √
ÆÊbM
Æ«—œ
Æœ—uH√
∫u¼ lЫd« ÍdFA« dD« w åqOKF« dU*«ò »
ÆtH½ dŽUA«
ÆÊöOž dŽUA« sЫ
ÆdŽUA« ¡Ub
√ bŠ√
b?? ?¹b?? ?(«Ë ÊU?? ?šb?? ?« d?? ?−? ? N? ? ¹Ë ò Ã
åd?? −? ?(«Ë X??K? H? ÝÓ_« d?? −? N? ¹Ë
∫v≈ Ê«dD« dOA¹
ÆW¦¹b(« …—UC(« s d¼UE
ÆW1bI« …—UC(« s d¼UE
ÆWFO³D« s d¼UE
πµ
∫‡Ð ÊUIÐU« ÊU¹dFA« Ê«dD« wŠu¹ œ
ÆW¦¹b(« …—UC(« d¼UE* œUF nu
ÆW¦¹b(« …—UC(« d¼UE s wÐU−¹≈ nu
ÆW¦¹b(« …—UC(« d¼UE s œb× dOž nu
∫å‚«Ë ‚«Ë ÷—√ »Uł ÍdB³« s(« ò ∫ dŽUA« ‰u w åÍdB³«
Ò s(« ò ‡Ð œuBI*« ‡¼
Æ5¹dB³« u×M« ¡ULKŽ bŠ√
Æ…dB³« ¡«dFý bŠ√
ÆtMÞË Ã—Uš ‰UŠd²« s d¦√ Íc« tH½ dŽUA«
∫ ‡Ð wŠuð hM« w ©‚«Ë ‚«Ë® ÷—√ Ë
ÆW³¹dI« œö³«
Æ…bOF³« œö³«
Æ‚«dF«
∫w½U¦« lDI*« w å”U×M« ”—U ò ‡Ð œuBI*« “
Æ tH½ dŽUA«
ÆdŽUA« sЫ ÊöOž
ÆWÐdG« w dŽUAUÐ ‚b;« dD)«
∫ ‡ÐådH« s qOK« WLKþ w œuF¹ b ò∫…—U³Ž wŠuð Õ
ÆWÐdG« w dŽUA« U¼Uô w²« VŽUB*«Ë ‰«u¼_«
ÆtMÞË v≈ …œuF« w dŽUA« W³ž—
ÆtMÞË w …U½UF s dŽUA« dE²M¹ U

øtðbOB V² UbMŽ rOI¹ dŽUA« ÊU s¹√ ≥


øw½U¦« lDI*« w ÊöOž tMЫ dŽUA« TłUHOÝ , ¥
Æ·u)«Ë oKI« «c¼ d¼UE 5Ð√ ¨tu½ w ÎUIK ÊöOž Ëb³¹ w½U¦« lDI*« w µ
‰U?Šd?²? s?Ðô« —uB²Ð —UDš_« t²Nł«u*Ë ¡U?H?AK ÎU?³?K?Þ r?z«b?« t?U?Šd?² tOKŽ tMЫ oK sŽ dŽUA« d³Ž
Ò ∂
Æw½U¦« lDI*« s p– `{Ë√¨œUÐbM«
øYU¦« lDI*« qN² w œ—Ë U vKŽ ¡UMÐ ‚«dF« v≈ t œuF« tK« V² Ê≈ dŽUA« qFHOÝ «–U ∑
π∂
ø«–U*Ë øYU¦« lDI*« W¹UN½ w dŽUA« V−F²¹
] 3
] ∏
øå°dN« W¹b v√Ë ¨qOK« ‰uÞ√ Uò ∫tu w dN« dŽUA« t³ý , π

∫ wðQ¹ ULO WOMH« …—uB« `{Ë√ ±∞


qOI¦« UNÝ√— d¹bð —ËbB WOM√ fLA«Ë ò √
Æå»U׫ qKš s
°dN« W¹b v√Ë qOK« ‰uÞ√ Uò »
å°d׫ v≈ wMOŽ
Ò e% W¾¹b

∫¡UA½ù« Ÿ«u½√ s wðQ¹ U2 q vKŽ …bOBI« s WK¦√ d–√ ¨ WOzUA½ù«


] qL'« …bOBI« w d¦Jð ±±
Æ¡«bM« ≠≥ ÆV−F²« ≠≤ ÆÂUNH²Ýô« ≠±
¨Êb?M? w? U?L?N?Ð d?F?A¹ ÊU s¹cK« Êe(«Ë r_UÐ UNðôôœ U½dcð  ULK tðbOB w dŽUA« Âb ²¹ ±≤
Æ ULKJ« Ác¼ s ΫœbŽ d–√
Æp– vKŽ ‰bð w²« W¹dFA« dDÝ_« s «ÎœbŽ œbÒŠ√ ¨©ÃuuM*«® wKš«b« —«u(« …bOBI« w dŽUA« nþË ±≥
ÆULNM q w t²ôœ `{Ë√ ¨5MŁ« 5UOÝ w dOš_« lDI*« w dLI« …œdH  œ—Ë ±¥
ÆUNO Ϋ“ËdÐ d¦_«  «—U³F« iFÐ ‰öš s …bOBIK ÎU³ÝUM dš¬ ÎU½«uMŽ —U²š√ ±µ

ÆdŽUA« »uKÝ√ ·dFð_ W¾ÞU)« …—U³F« ÂU√ © x ® …—Uý≈Ë ¨W×O×B« …—U³F« ÂU√ © ® …—Uý≈ l{√ ±∂
Æ©bŠ«Ë Ÿu{u ‰uŠ —Ëbð® WOŽu{u …bŠË …bOBI« w √
ÆW¹d³š …bOBI« w qL'« q »
ÆWO³FA« W¹UJ(« s  UODF* nOþuð …bOBI« w Ã
Æ  UNO³A²«Ë W¹dFA« —uBUÐ W¾OK …bOBI« œ
Æ…d¦JÐ ‚U³D« dŽUA« Âb ²Ý« ‡¼
Æ©‚«dF«® dŽUA« W¾OÐ s …bL² …bOBI« w —uB« Ë
Æ …bOBI« w WOUI« XŽuMð “
Æ…bOBI« w ed« dŽUA« nþË
Ò Õ

π∑
ÍuG
Ò V¹—bð
∫tЫdŽ≈ WöŽ 5Ð√Ë ¨wðQ¹ ULO XFM« Ãd ²Ý√
ÆÆÆqOKF« dU*« qL×OÝ ±
W¾OK*« W³OI(« qL×OÝ ≤
VO−Ž lz«— n√ nQÐ

◊U‡‡A½
ÆtO ÍœuLF« dFA« v≈ d(« dFA« W³½ 5Ð√Ë ¨»UOK WKUJ« WŽuL:« v≈ œuŽ√

™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √d√

5MŠ
©5DKØ nOÝ bOË®

‰«u*U
] Êe(« dOB¹ bË ÆÆsŠ
Ò √
ÆÆwUÐ vKŽ  Òd «–≈

‰UHÞú —ËcM*« „dFý Ÿ—«e

ÊU²Hý UNÐ X]K²Ð« U ¡«dCš


Ó ÌWK³I sŠ√
Ò
ÊUðd³
] sOÚHJ«
] vKŽ ÎUu¹ UNÐ XŠd ôË
ÊUŠdł tÐ ÈbM¹ bŽu* sŠ√
Ò
ÊU½U½≈ ÆÆ ÊUMŁ« tO dLF« vŽd¹Ë

Ú»dG*« …uNI sŠ√


Ò
π∏
Vu wœ w Ÿ—e¹  u*U ‚œU

Ì Ì qHÞË

‰«u*U
Ò Êe(« dOB¹ bË ÆÆsŠ√
Ò
ÆÆwŠdł vKŽ  b²«
] «–≈
‰UDÐ_«Ë Êu²¹e« vDš

»Už ÎUI¹b
w½eÓŠ
Ó w XI½UŽ Ê≈Ë
ÁuIK¹ r Áuð√ 5ŠË

°»U³Šú tMŽ wJ% —«b« w W½uLO ÈuÝ

pO≈ sŠ√

pOMOŽ w b²« 5Š Êu²¹e«Ë

qd«Ë ÆÆ ¡«dC)« Í
Ó bł
= WŠ«ËË
qNÚÓ vKŽ vŽdð w²« tðdNË

pO≈ sŠ√
Ò
pOÚ]H vKŽ Âu¹ w XM w½QÐ vJ×¹Ô bË

wK¼√ ÈuÝ «uIK¹ r —UL«


Ò w½¡Uł U*Ë

bOdIU Êe(U VOÞ


Ò w½√ ÊuJ×¹ bË
ÊuJ×¹ U ÆÆÊuJ×¹ bË

WŠdHU ÆÆVFAU ÖUÝ w½√Ë

pO≈ sŠ√
Ò wMJË
Ò
…dLł Íb¹ s dIM¹ pOMOŽ vKŽ —uHBF

ππ
qOK« nIÝ—UNM¹ ULMOŠ `³B¹Ë

…d¼“ vKŽ Îôu²I ÆÆœöO*«Ë ËbF«


Ú Z  ¼u
Ú

pO≈ sŠ√
Ò
∫ŸUłË_«Ë XLB« dLŽ nKš rKŠ√Ë

ÆÆwŠdł vKŽ  d


] «–≈®
Á—U¦OÆÆuK(«
Ú –«–d«Ë ÆÆp½uOŽ

ŸU²K*« w³K
Ó d¼e¹
=
©°Á—UŠË√
Ú ÆÆ ¡«dCš WÐUž Ë√ ÆÆULЗ
Ò UŽ«dý
Î

tÐU
Ú ³ý
Ò Êe(« dOB¹ bË sŠ√
Ò
ÆÆ—UM« ‚ËdŽ w dU*« d– «–≈

tÐU³Š√Ë
Ú 
ÆÆtO½Už√

±∞∞
WOłU½ ‰¬ Õb1 Íd²×³«
Ò ≤¥

hM«
Ò Íb¹ 5Ð

WuJ«Ë …dB³U d{
Ó «uŠ UNO «ËQA½√Ë ¨U¼uײ w²« —UD_« w «ËdA²½U ¨5%U rNðd¹eł s »
Ô dF« Ãdš
¨WOÒK;« WUI¦UÐ …Ôb«u« WÔUI¦« X×öðË ¨jÝ«ËË …d¼UI«Ë œÓ«bG³ Êb*« s «ÎœbŽ «uÝ
Ò √Ë ¨Ê«ËdOI«Ë —U³½_«Ë
¨W¹ÒœUB²ô«Ë ¨WOÒŽUL²łô« ∫WHK²<« UNðôU−0 …ÔUO(«  d¼œ“«Ë ¨„«c½¬ Èdš_« rUF«  UUI¦Ð pc  dŁÒQðË
w 5³ž«— 5ŠœU ¡UHK)« »«uÐ√ vKŽ ¡Ô«dFA« X Ï OB½ »œú ÊUË ¨U¼dOžË ¨W¹ÒdJH«Ë
Ó UNðË ¨—uÒD²« «c¼ s V
XÒ—Ë ¨w½UF*« w ¡Ô«dFA« s?
Ó M]H² ÆÈdš√ WNł s ”UM« …ÓUOŠ s¹—uB
Ò Ë ¨À«bŠú 5?IŁÒu ¨WNł s ¡UDF«
s? tO «Îb¹bł «ÎdF?ý «uŽbÐQ ¨¡ÓUbI?« ¡Ó«dFA« «uU?ŠË ¨`{«Ë uÌ×½ vKŽ ¨w?
Ò EHK« l¹b³?UÐ «uLÒ²¼«Ë ¨rN?ðÔ«—U³Ž
ÆqOK dÔOž .bI« jLM«

¡«uł_« Ác¼ w QA½Ë ¨Â∏≤≤ ؇¼ ≤∞µ ÂUŽ bË ¨w


Ò ÝU³Ž dÏŽUý ¨tK« bOÚ³ÓŽÔ sÐ bÔOu« ¨…œU³ŽÔ uÐ√ ¨Í
Ò d²×³«Ë
¡«d_« s r¼dÓOž ÕbË ¨r¼eÓz«uł ‰U½Ë ¨rNŠbL ¨”U³F« wMÐ ¡UHK Ð qBðÒ« rŁ ¨VKŠ »d Z³MÚÓ W¹d w
ÆÂ∏π∏ Ø ‡¼≤∏¥ ÂUŽ wuð v²]Š tO ÂU√Ë ¨tMÞË v≈ œUŽ rŁ ¨ÊUOŽ_«Ë ¡«—“u«Ë

Ò uN ¨n
u« w ŸdÐË Æ»U²F«Ë ¨`¹b*«Ë ¨d H« ∫W¹dFA«
—uB¹ Ò ÷«dž_« s ÌdO¦ w Íd²×³«
Ò ‰U
Ê√ tO VUGU tež U√
Ò ÆnB¹ ULO WIOb« qO
UH²« d–
Ó vM¹ ôË ¨WÐö)«
Ò Ê«u_UÐ UNÔ{dF¹Ë ¨ UOzd*«
Ò
ÆnB¹ U* ΫbON9 ÁbzUB iFÐ tÐ —bÒB
Ó ¹Ô

Ó ÔW?u?A2 ¨ UÐu³;« dzU ¨w¼Ë ¨WÐu³;« n?


ËË ‰e?GUÐ  UOÐ_« Ác¼ dŽUA« √bÐ bË
ÔWO?] NÐ ¨Â«uI«
ÓYOG« tOKŽ dÓDL²¹ Ê√ bFÐ ÊUJ*« n
Ë v≈ p– bFÐ qI²M¹ rŁ ÆÎUM¹eŠ t²dðË ¨XK%—« U ÊUŽdÝ ¨WFKD«
Ìœd?Ò “ s ÷—√ w W³z«c« WCHU
Ò »U?  Ê«—bžË
Ô Mð ÁUO*« Ô —U?
Ô N?½_« tO ¨œË—u«Ë 5ŠU¹dUÐ u¼e¹ Ã
Ï dÚu¼
Ó «–S ¨
¨„—UF*« w ÊUF−ý rNÐ «–S ¨WOłU½ ‰¬ Õb u¼Ë ∫…bOBI« s fOzd« ÷dGK dŽUA« œuF¹ U¼bFÐ ¨dCš√
Ó
Æ¡«bŽ_« Êu³¼d¹ ô ¨rN½UOÐ w ¡U×B
Ô ¨¡UDF« w ¡Ud
Ô
±∞±
WOłU½ ‰¬ ÕbL¹ Íd²×³«
Ò

U?Î ? E? ?Š«u?? œ«R? Ó ? ?H? ?« X?? Žœ Ó ËÚÓ√Ë ¨ÚX?? K? ?Š—Ó ≠±


ÆnFCðÔ ∫ w¼uðÔ ÊU?? ? ? M? ? ? ³?Ó ? ? ?Ð …—U?
ÆlÐU
_« ·«dÞ√∫ÊUMÐ
Î ? ? ? ý≈Ë Èu?? ? ?I?Ô ? ? ? « w?? ? ?¼u? Ú ? ? ? ðÔ
ÆWLŽU½ WÐUý ∫œuš ÌW?? ? ? ?«—√ Ÿd?? ? ? ? Ó‚u?? ? ? ? Ì—b?? ? ? ? ³? ? ? ? œu?? ? ? ?š
Ï Ú Ó ≠≤
Æd−A« s Ÿu½ ∫W«—√
ÊU?? ? ?³? ? ? ¦? ? ? Ô v?? ? ?K? ? ? Ž ÎU?? ? ?O?Ò ? ? ?M? ? ? ¦? ? ? e?? ? ?²? ? ? N? ? ? ¹
Æqd« ‰öð ∫ÊU³¦ ^
ÆW³Ò³× …dLÝ UNO²Hý w ∫¡UO* Ì`?? ? {«Ë ÌX?? ?O? ? ²? ? ý s?? ? Ž r? Ô ? ?? ? ³? ? ð ¡U?
Ô ? ? O? ? * ≠≥
ÆÊUMÝ_« bŽU³ð ∫XO²ý
Æ¡UCOÐ ÊUMÝ√ ∫`{«Ë
ÊU?? ? ? ¹b?? ? ? B? ? ? « W?Ó ? ? ?]K?? ? ? žÔ ÍËd?? ? ?¹Ó Í  —_U?
Ú ???
ÆqF« ∫ Í—_« ‰e?? ?ð r?? Ë r?? ?O? ? šd?? « ‰ = b?
ÆgDF« …bý ∫WKž
] ? ?U?? Ð Óp?? Ú²?? ?ÓM?? Ó²?? ?Ó ≠¥
ÆgDF« b¹bA« ∫ÊU¹bB«
ÊU?? ? ?²? ? ? H? ? ? ÌW?? ? ?L? ? ? O? ? ?š— =q?? ? ?J? ? ?Ð ÎU?? ? ?H? ? ?K?? ? ?Ó
Î KÓ
ÆÎUFu ∫UH U?? N? I? ? ¹d?? Ôs?? F? þ Ô o?? ¹d?? H? ²? U??Ð Óp??Ú²?? −?
Æ5K« ∫rOšd«
Ó ?ý Ó ËÓ ≠µ
Æq%—«Ë —UÝ ∫sFþ ÊU?? ?F? ?þ_« w?? u? Ó ? ?−? ? A? ?« ô≈ Ò X? Ó ? ?M? ? F? ?E? ?
Æd¹ež dD ∫œuł Ïq?? ? ? ³? ? ? ? ? ? œÏu?
ÆÊU²ÐU×Ý ∫ÊU²¹œUž Ú ???ł
Ó „U?? ? ?Ð—Ô œU? Ó ? ? ? ł —«œ
Ô U?? ? ?¹ ≠∂
Æ U³M« …dO¦ WFÝ«u« ÷—_« ∫Ãd*« ÊU?? ? ?²? ? ?¹œU?? ? ž Óp?? ? O? ? ?K? ? ?Ž `? ^ ? ? ?? ? ?ð  b? Ú ? ? žÓËÓ
Æ—«b«¡UM w¼Ë W
dÓŽÓ lLł ∫’«dF« 
ÆjÒD ∫·uH Ò
·
Ï u? Ò ? ? ?H? ? ? ’«d?? ? ?F?? ? ? « ÃËd?
Ô ? ? ?2 Ãd? Ô ? ? ?*«Ë ≠∑
Æ U³M« Ÿ«u½√ s ∫Ê«–u(«Ë v«e)« Ê«–u?? ? ?×? Ó ? ? ?« v?? ? ?K? ? ? Ž ÁU?? ? ?«e?? ? š Ô v?? ? ?¼e?? ? ?ð
Ælu rÝ« ∫¡UCO³« Wd« w?? ? ²? ? « œu?? ? )U?? ? ¡U?
Ò Ô ? ? C? ? ?O? ? ?³? ? « ÔW?? ?d?Ò ? ? «Ë ≠∏
Ê«d?? ? ? ?√ Ìr?? ? ? ? Ž«u?? ? ? ? ½ 5?? ? ? ? Ð Ô‰U?? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ð
Æ÷UO³« b¹bý ∫oI¹ Ìl?? ? ?U?? ? d?? ? ÓH?? ?
√Ë Ìo?? ? I? ? ?¹ i? Ì ? ? O? ? ?Ð√ s?? ? ≠π
ÊU?? ? ? d?Ó ? ? ?L? ? ? Š√Ë ÌZ?? ? ?N?? ? ?ÐÓ Ìd?? ? ? C? ? ? š√ w?? ? ?
ÆW×z«d« VOÞ
Ò  U³½ ∫—UN³« X??I? ]I??A? ðË U??N? {—Q?  ?Ð —U?  ?Ó{ ≠±∞
Ô ?N? ³? « Óp??×?
ÆdLŠ√ —ÏuÚ½Ó t  U³½ ∫ÊULFM« ozUIý ÊU?? ? L? ? ?F? ? M? ? « o?? ? zU?? ? I? ? ý Êu? Ô ? ? O? ? ?Ž U?? ?N? ? O? ? 
ÆdD*« ¡U tO lL²− d¹b² ŸU ∫…—«d Ì…—«d?? ? ?Ó =q?? ? ”U? Ô ? ? ?H? ? ?½√ ÚX?? ? ?? ? ?ÒH?? ? ?M? ? ?ÓðË ≠±±
ÊU?? ? ? M? ? ? _« w?? ? ? —U? Ô ? ? ? O? ? ? Þ_« X?? ? ?M?Ò ? ? ? G? ? ? ðË
Èd??¦? « v?K?Ž »U? Ô ?×? ?« d?ÓÓD??Ó U??L?]½Q??J? ≠±≤
ÊU?? ? ? ? ?O? ? ? ? ?Ð ¡U? Ó ? ? ? ? ?–Ó ÁU?? ? ? ? –Q?? ? ? ? Ϋd?? ? ? ? ?D? ? ? ? ?Ž
U?? ? N? ? ¼U?? ? O? ? ?0 U?? ?¼—U?
Ô ? ? N? ? ?½√  d?? ? −? Ò ? ? H? ? ðË ≠±≥
Æ¡U*UÐ W¾K²2 ∫o¼«u Ê«—b?? ? ? G? ? ? « o?? ? ? ¼«u?? ? ? H?Ó ? ? ? Ð W?Î ? ? ? u?? ? ?
u?? ? ?

±∞≤
ÆWd/ U¼œdH ¨bzUÝË ∫‚—U/ Ì ? ?M? ?Ý
”b? Ô ‚—U?? / w?? ? U?? ¹«d?? *« Óq?? ¦? ?≠±¥
ÊU?? ? F? ? ?L? ? ?K? ? ?U?? ? Ð 5? Ó ? ? ?F? ? ?« ‚Ëd? Ô ? ? ¹ Ìd?? ? C? ? ?š
ÆÊuK« dCš√ .d d−Š ∫œd“ œÌ^d?? ?ÔÔ“ ÷—Q?? ?Ð X?? ?{U?? ? ÌW?? ?ÒC?? ?Ë√ ≠±µ
ÆÊuK« dLŠ√ .d d−Š ∫ÊUłd ÊU?? ? ? ? ? ? ? łd?Ú ? ? ? ? ? ? ? Ó w?? ? ? ? ? ? ? ? —«œ >—œÔ ¡U?? ? ? ? ? ? ? Ë√
ÎW??¾?O?C? —U??N?M?« Ôf??L?ý Ú Ób?ÓÐ «–≈Ë ≠±∂
ÊU?? ? ? ? ?L? ? ý U?? ?N? ? M? ? ?? ? ×? ? ?ÐË U?? ? N? ? Ð U?? ?M? ? K? ? 
ÆÈdš√ „dðË …d
Ò ¡Uł ∫Vž√
Ò v??łb?« Ó`??M? ł U??M? Ò³?ž√ Ô‰ö??N? « «–≈Ë ≠±∑
ÊU?? ? ? ? ?I? ? ? ? ?ÔÔ_« —Ôu? Ò ? ? ? ? ?M? ? ? ? ?²? ? ? ? ?¹ Á—u?? ? ? ? ?M? ? ? ? ?³? ? ? ? ?
ÆdEM« rF½√ ∫”dHð
Ò ÚX??ÝÒd??H? ð ÔÊu??M? *« «–≈ s??¹c??« w?u? ≠±∏
ÊU?? ? Ýd?Ú ? ? ?H?Ô ? ? ?« t?? ? ?łË√ w?? ? ? v?? ? žu?? ? « Âu? Ó ? ? ?¹
ÆnO« bŠ
Ò w¼Ë ¨t³þ
Ò lLł ∫U³þ Î  ÒdLŠ«Ë fLA« ÔtłË ]œuÝ«Ë ≠±π
U³þ
ÆnO« u¼Ë `H
lLł ∫ÕUHB« Êö?? ? D? ? ³? ? « b? Ó ? ? ³?] ? ?K? ? ðË ÕU?? ? H? ? B? ? « i? Ô ? ? O? ? Ð
ÆWdF*« —U³ž ∫lIM«
ÏV??«u? Ô·u??O??«Ë ¨Ïq?O? Ôl??I?M?U? ≠≤∞
Ê«d?? ? ?_« r?? ? ? łU?? ? ?L? ? ? ł ‚u? Ó ? ? ? i?? ? ?I? ? ? M? ? ? ð
Æ «uK³I²Ý« ∫«Ëd×½ ÎU??½ËU??N?ð —u??×? M?U?Ð ÓW??M? Ý_« «Ëd??×?½ ≠≤±
l{u u¼Ë ¨d×½ lLł ∫—u×M«
ÆoMF« s …œöI«  d?Ò ? ? ? *«Ô v?? ? ? K? ? ? Ž ÎU?? ? ? ½d?Ó ? ? ? Ó q?? ? ?Ð  u?? ? ? *U?? ? ? Ð
Ê«
Æ WÐö
∫U½ÎÓdÓ vNK« ^ «ucÐ ÚÊ≈Ë ¨«Ëd¦ «ËdšU ÚÊ≈ ≠≤≤
ÆW½«Òd U¼œdH ¨ÕUd« ∫Ê«Òd*«
Æ…uÓNÚÔ U¼œdH ¨U¹UDF« ∫vNK«
^ ÊU?? ?O? ? Ð s?
Ô ? ? ? ? ?×? ? «u?? ?I? ? D? ? ½ Ê≈Ë Ú ¨«u?? ?M? ? ž√
Æ«ËeO ∫«uKBŠ
= «u?K?=B??ÔŠ Ê≈ Ú Ïb?Š«Ë q??zU??³?I?« Ô·d?ý ≠≤≥
ÊU?? ? ?d?Ó ? ? ?Óý È—u?? ? ?« d?? ? ? ? Ó ? ? ? ²? ? ? « «–≈ U?? ? ?M? ? ? Ë
U?? M? ?ÝQ?? Ð s?? q?? Ð ÓÂU?? ¹_« ÔV?? ¼d?? ½ô ≠≤¥
ÊU?? ? ?“_« ÔÀœ«u?? ? ?ŠË Èœd?? ? ?« v?? ? ?A? ? ? ? ? ?¹
wdOB« qU oOI% ¨lЫd« bK:« ¨Íd²×³« Ê«u¹œ

≤≥∏± ≠≤≥∑µ’ ¨ dB ¨·—UF*« —«œ

±∞≥
qOKײ«Ë WAUM*«

∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłù« e— —U²š√ ±


∫u¼ …bOBI« w fOzd« ÷dG« √
Æ`¹b*« ƉeG« Æ ‰öÞ_« vKŽ ·uu«
∫w¼ ‰Ë_«
Ò XO³« w XKŠ— w²« »
ÆdŽUA« U¼UML²¹
Ò w²« …œUF« ÆdŽUA« WKO³ ÆdŽUA« WÐu³×
∫‡Ð t²Ðu³× dŽUA« t³A¹
Ò w½U¦« XO³« w Ã
Æ—b³« ÆW«—_« Æqd« ÊU³¦
∫u¼ —«bUÐ œuBI*« åq³ œuł „UЗ œUł —«œ U¹ò œ
ÆdŽUA« UNKO ð
Ò Èdš√ —«œ ÆWÐu³;« —«œ ÆUNMŽ q%—« w²« dŽUA« —«œ
∫t½_ Ì ÌiOÐ√ sò tu w dŽUA« UNd
bË ·dB« s WŽuM2 åiOÐ√ò WLK ‡¼
Ò ªåoI¹
ÆWGK« bŽ«u sI²¹ ô ÆiOÐ√ WLK w tbŽË ·dB« “u−¹
ÆÍdFA«
Ò Ê“u« V³Ð dD{«
Ò
∫t½_ ªWÐu³;« —U¹œ d–Ë ¨‰eGUÐ tðbOB dŽUA« √bÐ Ë
ƉeGUÐ √b³ð w²« W¹bOKI²« …bOBIK bKI
Ò Æt²Ðu³× v≈ ‚U²A¹ oýUŽ V×
Ò
ÆW¾O³UÐ dÒŁQ²¹Ë ¡«d×B« w gOF¹ ÍËbÐ
Ò
U??½ËU??N?ð —u?×?M?U?Ð W?ÒM?Ý_« «Ëd?×?½ò ∫tu w “
Ê«d?Ò ? *«Ô v?? ?K? ?Ž ÎU?? ?½d?? ? q?? Ð  u?? *U?? Ð
∫©Ê«d*«
Ò ¨U½d ®Ë ©—u×MUÐ ¨«Ëd×½®w
Æl−Ý Æ‚U³Þ Æ”UMł
∫UNLEF …bOBI« w —uB« Õ
ÆWOUOš
Ò ÆW¹uMF
Ò Æ”«u(UÐ „—bð WOŠ
Ò

±∞¥
∫WOðü«  UOÐ_«  UŽuL− s WŽuL− >q w fOzd« ÷dG« œbŠ√
Ò ¨÷«dž√ WŁöŁ …bOBI« w ≤
Æ©µ≠±®  UOÐ_« √
Æ©±∑≠∂®  UOÐ_« »
Æ©≤¥ ≠±∏ ® UOÐ_« Ã
ø‰Ë_«
Ò XO³« w Ëb³¹ UL WÐu³;« qOŠ— dŁ√
Ô U ≥
øt²Ðu³× dŽUA« UNÐ n
Ë w²« WÔO(«
Ò  UHB«
Ô U ¥
Æ©±±≠π®  UOÐ_« w dŽUA« UNLÝ— w²« WFO³D« …—u
`{Ë√
Ò µ
WŠuK« Ác¼ `ö `Ò{Ë√ ¨ WFO³D« …dCš jÝË »UMð w²« ÁUOLK WKOLł WŠu dŽUA« rÝ— ∂
Æ©±µ ≠±≥®  UOÐ_« w Ëb³ð UL W¹dFA«
Ò
Æ UHB« Ác¼ œbŽ√
Ò ¨rN  UH
…bŽ
Ò d–Ë ¨tu dŽUA« Õb ∑
øs¹dOš_« 5²O³« w dŽUA« ULNÐ d Ê«cK« ÊUdA« U ∏

∫WOðü« qL'«  ôôœ `{Ë√


Ò π
ÆåfLA« tłË œuÝ«ò
Ò √
Æå—u×MUÐ WÒMÝ_« «Ëd×½ò »
ÆåÂU¹_« V¼d½ ôò Ã
ÆåÊUOÐ s× «uID½ Ê≈ò œ

∫WOðü«  UOÐ_« w dNEð w²« W³Òd*« —uB« d


UMŽ `{Ë√
Ò ±∞
W?? ?«—√ Ÿd?? ? ‚u?? ? —b?? ?³? ? œu?? š √
ÊU?? ?³? ? ¦? ? v?? ?K? ?Ž ÎU?? ?O?Ò ? ?M? ? ¦? ? e?Ò ? ?²? ? N? ?¹
U?? N? ?¼U?? O? ?0 U??¼—U??N? ½√  d??−?
Ò ? H? ðË »
Ê«—b?? ?G? ? « o?? ?¼«u?? H? ?Ð W?? u??
u?? 
”b??M? Ý ‚—U??/ w?? U??¹«d??*« q??¦? 
ÊU??F? L? K? U??Ð 5??F? « ‚Ëd??¹ d??C? š
œÒd?? “ ÷—Q??Ð X??{U?? W??ÒC?? Ë√
 ? ? ? ? łd?? ? ? ? w?? ? ? ? —«œ —ÒœÔ ¡U?? ? ? ? Ë√
ÊU?

±∞µ
V??«u?? ·u??O? ?«Ë ¨q?O? l?I?M?U? Ã
Ê«d?? ?_« r?? łU?? L? ?ł ‚u?? Òi?? I? ?M? ?ð
`ö `{Ë√
Ò ¨tuI W¦U¦«Ë ¨WFO³DK WO½U¦«Ë ¨WÐu³×LK vË_« ∫W¹dFý
Ò  UŠu ÀöŁ …bOBI« w ±±
ÆUNM WŠu q
=
Wd(«Ë ÊuK« sO?Ò Ð√Ë ¨ÿUH_« Ác¼ Ãd ²Ý√¨  Ud(«Ë Ê«u_« vKŽ Ò‰b?ð …dO¦ ÿUH√ …bOBI« w ±≤
ÆUNM >q w
∫WOðü«  UOÐ_« w Ëb³ð w²« nÞ«uF« U ±≥
‰e??ð r??Ë r??O? šd?« Ò‰b??U??Ð p??²? M?²? √
ÊU?? ? ²? ? ?H? ? ? W?? ? L? ? ?O? ? ?š— q?? ? J? ? ?Ð U?? ? H? ? ?K? ? 
X?I?ÒI?A?ðË U?N?{—Q?Ð —U?N?³?« p×{ »
ÊU?? ?L? ? F? ? M? ? « o?? ?zU?? ?I? ? ý Êu?? ?O? ? Ž U?? ?N? ?O? ?
X??Ýd?Ò ?H? ð Êu??M? *« «–≈ s??¹c??« w?u? Ã
ÊU?? ? Ýd?? ? H? ? « t?? ?łË√ w?? ? v?? ?žu?? ?« Âu?? ?¹
U??½ËU??N?ð —u??×? M? U??Ð W??M?Ý_« «Ëd?×?½
Ê«d?Ò ? ? Ô*« v?? ? ?K? ? ?Ž U?? ? ½d?Ó ? ? ?Ó q?? ? ?Ð  u?? ? *U?? ? Ð

ÆUNM WLš Ãd ²Ý√¨”UMł UNO …dO¦


Ï sÞ«u
Ô …bOBI« w ±¥
∫dŽUA« »uKÝ√ ·dFð_
Ò W¾ÞU)« …—U³F« ÂU√ ©x®…—Uý≈Ë W×O×B« …—U³F« ÂU√ © ® …—Uý√ l{√ ±µ
ÆdOHð v≈ ÃU²% W³F
…bOBI«  «œdH √
ÆdŽUA« W¾OÐ s …–ušQ …bOBI« ÿUH√ »
ÆWOŽu{u …bŠË …bOBI« w Ã
ÆÍbOKI²«
Ò …bOBI« ZN½ s —d%
] –≈ ªŸb³ dŽUA« œ
Æ  UNO³A²«Ë W¹dFA«
Ò —uBUÐ W¾OK …bOBI« ‡¼
Æ…bOBI« w —«u(« »uKÝ√ dŽUA« Âb ²Ý« Ë
ÆWOzUA½≈
Ò …bOBI« w qL'« rEF “

±∞∂
÷ËdF«
qUJ« d×Ð
∫U¼œUA½≈ ‰ËUŠ√Ë ¨WOðü«  UOÐ_« √d√

Ó ? ?H? ? « X?? ?ŽÓœÓËÚ√Ë


U?Î ? ?E? ? Š«u?? œ«R? Ó ÚX?? ?ÓK?? ?Š Ó —Ó ≠±
©Íd²×³«® ÊU?? ? ? M? ? ? ³?Ó ? ? ?Ð Î…—U?? ? ?ý≈Ë Èu?? ? ?ÔI?? ? ? « w?? ? ?¼u?? ? ?ðÔ
Èb??ÒM?? « U?? N? ?D? ?ÒI?? ½ d??¼Òe?? « ”Ëd?Ô ? ŽÓ Íc?? ¼ ≠≤
©wł“UO« nO
U½® «b?? ?³? ?ÚF?? ?Ó Ú œU?? ?½Ë ÚX?? ÓL?? ?Ó?? ?Ó²?? ÚÐU?? ? —=^b?? ?U?? Ð
Ò U?? ?b?? ?ÚM?? ?Ž U?? ? N? ? O? ? ÔX?? ?ÚI?? ?Ó½U?? ?Ž ≠≥
U?? ?N? ? Ô²?? ? ŽœË
©w½U³ —«e½® œU?? ? ? ¹“ s? Ó ? ? ? Ð ‚—U? Ó ? ? ? Þ v?? ? ?L?
Ò ? ? ? ? ? ? ¹Ô Îö?? ? ? łÔ —Ó

∫kŠô√
ŸUI¹ùU ¨d«u« d×Ð vKŽ UIÐUÝ
Î UNðbA½√ w²«  UOÐ_« sŽ tŽUI¹≈ w UU9
Î nK² ¹  UOÐ_« Ác¼ œUA½≈ Ê≈
∫wðü« u×M« vKŽ wðQ¹  UOÐ_« Ác¼ w

s?? ?ÓE?? ? Š«u?? ?œÓ Ø«R?? ? q?? ? ²? ? ŽœØ Ë√Ë X?? ?K? ? Š—
w?? ? ?½U?? ? ?M? ? ? ³? ? ? Ð Øs?? ? ?ð—U?? ? ?ý≈Ë ØÈu?? ? ÔI?? ? ?ÚK?? ? ?¼u?? ? ?ð
∫wðüU ÊuJ¹ “u— v≈ XO³« «c¼ q¹u% bMŽ
≠ » ≠ » » Ø≠ » ≠ » »Ø ≠ » ≠ » »
≠≠»»Ø≠»≠»»Ø≠»≠≠
 ²ÓÔ w?¼ v?Ë_« W?KOFH²U
 ö?O?F?H?²?«Ë ¨—bB« w W¦U¦«Ë WO½U¦« pcË ¨© ≠ » ≠ » »® sK?ÔŽUH
UL w¼Ë
Ó  ²ÚÔ XO³« e−Ž w vË_« WKOFH²«  ¡Uł bË ¨e−F« w Èdš_« Àö¦«
¨©≠ » ≠ ≠ ® sKÔŽUH
w …dOš_« WKOFH²«  ¡Uł pcË ¨sKŽUH²ÓÔ WKOFHð UNOKŽ wðQð Ê√ sJ1 w²« —uB« s …—u
≠XLKFð
Ò
 ²ÓÔ —u
s …—u
pc w¼Ë ¨© ≠ ≠ » »® q
tO —dJ²ð Íc« d׳« vL¹Ë ¨sKÔŽUH  ²ÓÔ XO³« e−Ž
Ú ŽUH
ÆqUJ« d×Ð ¨e−F« w ÎUŁöŁË ¨—bB« w ÎUŁöŁ ¨ «d
Ò XÝ åsKŽUH²ò

∫wðQ¹ UL bAMO w½U¦ « XO³ « U√Ò


Èb??ÚM??M? N? D? Øo??½ d??¼“e?ÝØËd?Ž Í–U?¼

«b??³? F?  œ ØU?½Ë X?L??ð ØV? Ú Ð


Ú ?Ó ——ÚœÔb?

±∞∑
“ud UÐ u¼Ë
≠» ≠ » » Ø ≠ » ≠ ≠Ø ≠» ≠ ≠
≠» ≠ ≠Ø ≠ » ≠ » »Ø ≠» ≠ ≠
—b
w ÎUŁöŁ ¨ «d
Ò XÝ
Ò  ²ÓÔ wN  öOFH²« U√
 œ—Ë bË ¨UNM cšR¹ U Ë√ ©≠ » ≠ » »® sKÔŽUH Ò
Áe−Ž w ÎUŁöŁË ¨XO³«

∫5IÐU« 5²O³« q¦ bAM¹ YU¦« XO³«Ë


U?? N? ?²? ?ŽœœË ØU?? b??M? ŽU??¼ Øw?? X??I? ½U??Ž
≠» ≠ ≠ Ø ≠» ≠ ≠ Ø≠ » ≠ ≠
ÍœU?? ¹e?? ½ ØV?? —U?? Þ U?? Ør?? ? ?¹ s??K? ł—
≠ ≠ » »Ø≠ » ≠ ≠ Ø≠ » ≠ » »
∫Z²M²Ý√
Æe−F«
Ó w ÀöŁË ¨—bÚ]B« w ÀöŁ ∫ öOFHð XÝ s qUJ« d×Ð ÊuJ²¹ ≠±
≠ » ≠ » » sKŽUH²Ô w¼ …bŠ«Ë WKOFHð vKŽ wM³
Ò qUJ« d×Ð ≠≤
 Ô wðQð≠≥
∫UNM …b¹bŽ —u
vKŽ ©≠»≠ » »® sKÔŽUH²
 ²ÚÔ ≠√
≠ » ≠ ≠ sKÔŽUH
≠ ≠ » » ÚqŽUH²Ó≠»
Ô
≠ ≠ ≠ qŽUHÚ²≠Ã
Ô
≠ » » UH²ÓÔ ≠œ
≠≠ UHÚ²Ô ≠‡¼
∫qUJ« d×Ð ÕU²H ≠¥
sKŽUH² sKŽUH² sKŽUH² qUJ« —u׳« s ‰UL'« q
Ó LÔÓ
©±® V¹—bð

∫‰U¦*« w UL qUJ « d×Ð ŸUI¹≈ V


Š Íd²×³ « …bOB s WOðü«  UOÐ_« bA½√
Ì`?? {«Ë ÌX?? O? ?²? ý s??Ž r?Ô ? ? ?³? ?ð ¡U?
Ô ? O? *∫‰U¦*«
ÊU?? ? ¹b?? ?ÒB?? ? ‡? ? ?« ÓW?? ? ]K?? ? Ôž ÍËd?? ? ¹Ó Í  —_U?Ú ??
‰e??ð r??Ë r??O? šd??« ‰
= b?
] ? U??Ð Óp??Ú²??ÓM??Ó²??Ó
ÊU?? ? ?²? ? ?H? ? ? ÌW?? ? ?L? ? ?O? ? ?š— =q?? ? ?J? ? ?Ð ÎU?? ? ?H? ? ?K?? ? Ó
±∞∏
U?? ?N? ? I?? ?¹d?? ? Ôs?? ?F? ? þ
Ô o?? ?¹d?? ?H? ? ²? ? U?? Ð Óp?? ?Ú²?? ?Ó−?? ?ý
Ó ËÓ
ÊU?? ? ?F? ? ?þ_« w?? ? u? Ó ? ? −? ? ?A? ? ?« ô≈ Ò X? Ó ? ? ?M? ? ?F? ? ?E? ? ?
Ïq?? ? ? ? ?³? ? ? ? ?? ? ? ? ? œÏÚu?? ? ? ? ?Ół „U?? ? ? ? Ð—Ô œÓÓU?? ? ? ? ?ł Ô—«œ U?? ? ? ? ¹
 ? ? ? O? ? ? ?K? ? ? ?Ž `?
ÊU?? ? ? ²? ? ? ?¹œU?? ? ? ž p? ^ ? ? ? ? ? ? ?ð  b?
Ú ? ? ? žÓËÓ
Ï Òu?? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ’«d?? ? ? ? ?F?? ? ? ? ?« ÔÃËd?? ? ? ? 2 ÔÃd?? ? ? ? ?*«Ë
·
Ê«–u?? ? ? ? («
Ó v?? ? ? ? ?K? ? ? ? ?Ž ÁU?? ? ? ? «e?? ? ? ? š
Ô v?? ? ? ? ?¼e?? ? ? ? ð

©≤® V¹—bð

∫UNM qJ  öOFH² « V²√Ë ¨qUJ « d×Ð s WOðü«  UOÐ_« lD√


Ò

U?? ? N? ? ?³? ? ?O? ? ?Þ …d?? ? ¼“ ÂU?? ?¹_«


Ò U?? ? M? ? Ú b?? ? Ð√ ≠±
©ŸU³½“ sÐ s(« uÐ√® U??N? ³? O? A? Ë U??¼b??O?C?M?Ð X?K?Ðd??ðË
Ú ? ? ≠≤
ö?? ? O? ? ?−? ? ?³? ? ²? ? « t?? ?ÒË r?? ? K? ? ?F? ? ?L? ? K? ? r?
©wuý bLŠ√® ôu?? ?Ý— Êu?? ?J? ?¹ Ê√
Ú r?? ?K? ? F? ? *« œU?? 
w?? ? zU?? ? Ł— ‰u?? ? I? ? ?ð Ê√ d?? ? ŁË√ X?? ? M? ? b?? ? ≠≥
©rO¼«dÐ≈ kUŠ ® ¡U?? O? ?Š_« s?? v??ðu??*« n??B? M? U??¹
U?? ?M? ?³?] ? ?Š q?? ²? ?I? ?ð V?
Ò ? ?(« w?? U?? M? ?ðU?? L? ?K? ? ≠¥
©w½U³ —«e½® Ô‰U?? ?I? ? ðÔ 5?? ? Š  u?? ?9 ·Ëd?? ?(« Ê≈ Ò

©≥® V¹—bð

∫qUJ« d×Ð vKŽ ¡Uł UË ¨d«u« d×Ð vKŽ UNM ¡Uł U eÒO√˨WOðü«  UOÐ_« bA½√

w?? ? ?L? ? ? J? ? ? Š ŸU?? ? ?Þ√ ÊU?? ? ?e?Ò ? ? ?« Ê√


Ò u?? ? ?Ë ≠±
©ÊËb¹“ sЫ® w?? ?? ? H? ? M? ? Ð t?? ?¼—U?? ?J? ? s?? ? p?? ?²? ?¹b?
Ú ? ?
t?? ? ? ?ŠË— …Ëö?? ? ? Š v?? ? ? Žb?? ? ? ¹Ô t?? ? ? ?Ыc?? ? ? Ž√ ≠≤
©ÊUuÞ rO¼«dÐ≈ ®
V?
Ô ? K? ?I? ?Ôð W?? ?I? ?O? ?I? ?(« t?? O? ? Ìo?? ?D? ?M? ? r?? 
ÁƒU?? ? L? ? ?Ý ÷U?? ? ¹d?? ?«Ë d?Ï ? ? ¼“ d?Ô ? ? ¼e?Ò ? ? «Ë ≠≥
©w³ÞdI« ÊuFLý sÐ o×Ý«®
o?? H? A? U?? Ôo?? zU??I? A? «Ë d?Ï ? N? ½ d?Ô ? −? H? «Ë
¡«b?? ? ? Ž_«Ë ¡«b?? ? ?« r?? ? ?ž— g?? ? ? O? ? ? ŽQ?? ? ?Ý ≠¥
©wÐUA« rÝUI« uÐ√® ¡U?? ? L? ? A? ? « W?? ?L? ? I? ? « ‚u?? ? d?? ?? ? ]M?? ?U?? ?
±∞π
ÍuG
Ò V¹—bð
ÆUNO  —dJð w²«  «d*« œbŽ 5Ð√˨Íd²×³« …bOB s nDF« ·ËdŠ Ãd ²Ý√

◊U‡‡A½
sŽ Y׳K ªÍdB*« WOÐdF« WGK« lL: jOÝu« r−F*«Ë ¨—uEM sÐô »dF« ÊU s q
> v≈ œuŽ√
Æ`Mł ¨WMÝ_«¨—œ¨ÊUM_«¨”bMÝ∫WOðü«
Ò  «œdH*« w½UF

™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √d√

∫fb½_« w ‘¬ Íœ«Ë n
Ë w œU¹“ XMÐ t½ËbLŠ XU

Ìœ«Ë ¡U?? ? ? C? ? ? Ú]d?? ? ? « ÓW?? ? ? Ó×?? ? ? ÚH?? ? ? U?? ? ?½U?? ? ? Ë


r?? ?O? ?L?? ?F? ? « Y?? ÚO?? ?ÓG?? ?« Ôn?? ÓŽU?? ?C? ? ÔÁU?? ?I? ?Ý
U?? ? M? ? ?O? ? ?K? ? ?Ž U?? ? M? ? ×? ? Ôt?? ? ÓŠÚËÓœ U?? ? M? ? ÚK?? ? ÓK?? ? ÓŠ
r?? ? O? ? D?? ? H? ? « v?? ?K? ? Ž  U?? ? ÓF?? ?{d?? ?*« ]u?? ? ÔM?? ?ÔŠ
Î ô
ô Ó Ô“ Q?? ? ? ?L? ? ? ? þ v?? ? ? K? ? ? ?Ž U?? ? ? ÓM?? ? ? ?ÓH?? ? ? ý
Ó Ú—√Ë
Ó
 b?? ? ? ? ?]M?? ? ? ? ? K? ? ? ? ? W?? ? ? ? ?Ó«Ób?? ? ? ? ?Ô*« s?? ? ? ? ? ]c?? ? ? ? ?√Ó
.
U?? ? ÓM?? ? Ú²?? ? N? ? ?ł«Ë v?? ?½]Ó√ f?? ? L? ? ?A? ? « ^b?? ?ÔB?? ? Ó¹
r?? ? O? ? ??? ? ?]M?? ? K? ? ? ÔÊÓ–ÓQ?? ? ?¹Ë U?? ? ÓN?? ? Ô³?? ? Ô−?? ? Ú×?? ? ?O? ? ?Ó
È—«b?? ? ?G? ? ?« W?? ? O?? ? ?U?? ? Š ÁU?? ? B? ? ?Š ŸËd?? ? ¹
r?? ?O? ?E?? ?M? ? « b?? ?I? ? F?? ?« V?? ?½U?? ?ł f?? ?L? ? K? ?²? ?

±±∞
XLB«Ë ÂöJ« ≤µ
©dB ØrO¼«dÐ≈ U¹d“
Ò ®

hM«
Ò Íb¹ 5Ð

WÌÓUÞ ‰öš s UNKKÒ× Ì UuK?F hM« «c¼ w rO¼«dÐ≈ U¹Òd?“ —u²b« ÂbÒI¹
Ó ¹Ë ¨X?LB«Ë ÂöJ« sŽ WÎOÒŁ«dð  
WOÒŽUL²łô« WUI*« v≈ »
Ô d√ uN Æ©¶® ‰ÔuÝd« rNÔËÒ√Ë ¨¡UbI« »dF« WM√ vKŽ Èdł U2Ò ¨rJ(«Ë `zUBM« s
ÆWHK² WOÒŽUL²ł«  UUOÝ w XLB«Ë ÂöJ« s q Ò WOÒL¼√ vKŽ ¡uC« VðUJ« jKÒ¹ –≈ ªW¹ÒdJH«

W?³²J*« ÈdŁ√ bË ¨WO?Ò H??K?H« WG³B«  «– tŁu׳Р·dŽÔ ¨d?B s wÐdŽ
y w? Ô ðU?J« U√
y FUł dÒJ?H uN V Ò
ÆtðUHÒR s œbFÐ WOÐdF«
Ò

±±±
XLB«Ë ÂöJ«
©dB ØrO¼«dÐ≈ U¹d“
Ò ®

Á–U²Ý√
Ó ÎUu¹ lLÝ t½√] ¨© UÐUI*« ® tÐU² w ÍbOŠu²«
ÔÒ ÊU
Ó OŠ
Ò uÐ√ UM ÈË—
¨ÂËd?« ”˃— v?K?Ž W?L?J?(« X?e?½ ò∫‰u?I¹ w½U²−« w?
Ò I?DM*« ÊU?
Ó L?OKÝ
…—UC(« Ê√
] dJM¹ Ê√ bŠ√ lÝ
Ú ËÔ w fOË ªå5B« q¼√ Íb¹√Ë ¨»dF« s√Ë
—Ëœ bÓ×
Ó −
Ú ¹Ó Ê√ lOD²¹
Ô ô «bŠ√
Î sJË
] ¨UÎMË
Ò ULKŽË
Î Î JÚ UM XHÒKš b WOÐdF«
«d Ò
ÆWOÐdF«
Ò  …—UC(« o«d v²ý
Ò w Wžö³«Ë ÊUK«Ë ÊUO³«Ë WGK«

„uK« «c¼ q¦ Ê√


] `O×
ÆUuKÝ
Î wÐdF«
Ò ÊU½ù« bMŽ ÂöJ« ÊU bI
tO Èd¹ ÊU qłd« sJ
] ¨wEH
Ò „uKÝ œÓd−
ÓÒ t½u vKŽ rNCFÐ bMŽ b¹e¹ ô
 ‰UŠ
«c?N?Ë Æt?IOLF« tð«– rÝUÐ oDM¹ Ì ÊU?
Ó Ë ¨t²O?Ò B? ý sŽ d³F¹
Ò ÎU?½ULłdÚðÔ
Æ UOH Ò <«∫
Ú  U½uMJ*« ¨d?zU?L?C?«  UŽœu² sŽ d³F¹ Ò ÊU?
Ï Lł Ô dÚðÔ Âö?J« Ê≈ò
] ∫»d?F?« ¡ULJŠ ‰U
Ær²J¹ U ∫dz«d«
ÆWAzUD«  ULKJ« ∫—œ«u³« Ò v?K?Ž —b?I¹Ô ôË ¨Á—œ«u?Ð ŸU?łd?²?Ý« s?J1 ô ¨d?z«d??«  U?½u?M?J0 d?³ ?
œ— Ú ¹Ë
Ô
U?? N? ?³? z«d??ž ∫W??G? K? « œ—«u??ý∫œ—«u?? A? «
ÆU¼—œ«u½Ë

ªÊU½ù« … UOŠ w WLKJ« —Ëœ sŽ WKUGÐ WOÐdF«
Ò WLJ(« sJð rË ÆÁœ—«uý
–UFÔ v≈ `BMUÐ
^ tłuð
Ò 5Š¨©¶® tK« ‰uÝ— tU U0 ÌwŽË vKŽ X½U UN½S
]
ÊS
] ¨Úqł√ Æåp Ë√ ¨pOKF XLÒKJð «–S ¨XJÝ
Ò U rUÝ
Ï ¨–UFÔ U¹ ò ∫‰UI
U¼UMF0 UNKzU s WLKJ« Ê≈
] ¨„b{
Ò bNA¹ Ë√ ¨p bNA¹ ∫pKLŽ s pö
Ó ò
U2Ò d¦√ tOKŽ rJ% UN½S
] ¨UNÐ oDM¹  5ŠÓ u¼Ë ¨UNH½ w U¼UMF0 ô¨tH½ w
`Ò{u?²? ¡w& UN½S?
] ¨W?u?I?F? W?u?J× ÊuJð 5Š w¼Ë ¨UNOKŽ u¼ rJ×¹
Êu?Jð 5Š U√Ë
Ò ¨W?L?F½ dcð Ë√ ¨W?Î L?JŠ dAMð Ë√ ¨Îö?ÞUÐ iŠbð
Ó Ë√ ¨U?ÎIŠ
Ò
ÆqD³ð∫
Ô iŠbð
Ë√ ¨«ÎdÝ
Ò l¹cðÔ Ë√ ¨Î«—d{ V³ð
Ò Ë√ ¨qNł sŽ nAJð b UN½S
] WAzUÞ
Î ¡Ułu¼
Ó
ÆåÎUH½ nK²ÚðÔ

¨å„«—√ v?²Š
Ò rÚÒK?J?ð ò ∫X?L?B?« .b¹ ÊU »UA ©◊«dIÝ® ‰U ÎU?1bË
]ÊS ª«udFð «uLÒKJðò ∫tu w ≠tMŽ tÒK« w{—≠ ywKŽ V¼– vMF*« «c¼ v≈Ë
X?% ¡u?³? ÊU½ù« qIŽ ]Ê√ ‰u?I?« «c?¼ vMFË Æåt½U X% Ï¡u?³? ¡d*«
Ó
Ÿd??¹Ë ¨»«uB« sŽ dÒB?I?¹ ÊU? s f³Š ‰uDÐ vË√ Ó¡w?ý ö? ¨t½U
±±≤
©¶® tK?Ò« ‰uÝ— tMŽ d³]Ž U «c?¼Ë ¨t³J¹ rMÚžÔ Ë√ ¨Ád?ÔA
Ô M¹ rKF ô
Ò ≈ rKÒJ?²« v≈ qUFUÐ W?łUŠ ôË ¨»«u'« v≈
t½]√ œbB« «c¼ w e¹eF« b³Ž sÐ dÓLŽÔ sŽ ÈËd¹ U2ÒË ÆårK XJÝ Ë√ ¨rMG «ÎdOš ‰U «Îb³Ž tKÒ« rŠ—ò ∫‰U 5Š
f¹bIð sŽ nA?Jð UL½]≈ ¨dO¦ U¼dOžË ¨ «—U³F« Ác¼ q
^ Ë ÆÁU¹UDš  d¦ ¨t?KLŽ s tö bÒF¹ r sò ∫‰
Ó U
ÆÊU½ù« …UOŠ w ÊUK« —Ëb Ád¹bIðË ¨WLKJK w
Ò ÐdF« ÊU½ù«
W??O?Ò ?ŽU??L? ²? łô« …U??O? (« w?? Èd?³?Ô ÎW??½U??J? ¡«d??F? A? «Ë ¡U??Ðœ_« q??G? A?¹ Ê√ W??œU?
Ó ?B? *« q??O? ³? s?? s??J?¹ r?Ë
b?
] Ð ô WO?Ò ÝU?Ý√ ÎU?ÞËd?ý W?L?K?J?« d?×?ÝË ¨ÊUO³« …u?
Ò Ë ¨ÊU??K« ÔW?žö?Ð X?½U? b?I ¨WO?Ò Ðd?F?« WÒÔú? WO?Ò ÝU?O?«Ë
Æ‚u?d?*« W?Ëb?« q?ł—Ë ¨t?ÐU?M?« rU(«Ë ¨`łUM« w?
Ò ÝU?O??« w? U?¼d«uð s
·dFO ¨t?½U pK1 Ê√ w Ò ÝUOK WOzd?«  
Ò ÐdF« w  UL« 5Ð s ÊU bË
qN'« ∫‚dÚ)«
Ô
¨‚dÚš Ó ŽÓ dOšQ?²« w?C²?I¹ U .b?Ið Ê]_ ªt?F{
Ô ËÓ W?ÏK−?  u? w ÂöJ?UÐ w?ðQ¹ n?O
dOBI²« ∫w½«u²«
rEF w w
] ÐdF« w
Ò ÝUO« Ê]S UM¼ sË Æe−
Ú ŽË ÊÌ«uð .
Ó b?I²« wC²I¹ U dÓOšQðË
ÂöJ« s lHM¹ ô U Ê]√ ·dF¹Ë ¨tÐ ŸUH²½ô« lu lI¹ ô tMOŠ dOž w ÂöJ« Ê]√ „—b¹ ¨UÎLOJŠ ö
Î ł— ÊU ÊUOŠ_«
qłdK ô ¨Âö?J« ◊Ëdý ÕdA?Ð »dF« ¡UL?JŠ r]²¼« bË Æô
Î u? ÂUI q
Ò J? Ê]√ rKF« o?
] Š
Ó rKF¹Ë ¨—c?¼Ë ÊÏU¹c¼
 M tÔFÔC
∫ÂöJ« ◊Ëdý s ‰ËÒ_« ◊dA« Ê]≈ ∫«uUI ¨býd*« Ë√ rKÒF*« lÓ{u tÔ³ÔB Ó ¹ s q
= J qÐ ¨ÁbŠË w
Ò ÝUO«
Ó ðQ?¹ Ê√ ∫w½U¦« ◊
w t?uIÐ rK?ÒJ²*« w Ô d?A«Ë Æ—dÓ{
Ó lœ Ë√ ¨l?H½ »ö²ł« w? UÒ≈ ¨tO≈ u?Žb¹ ŸÌ«b ‰
Ô uI?« ÊuJ¹ Ê√
∫dOš_« ◊  ²I¹ Ê√ ∫YU¦« ◊dA«Ë Æt²
dÚÔ WÓÐU
≈ tÐ vš
Ó dA« ÊÒ√ 5Š w Æt²łUŠ —bÚ vKŽ tM dÓB Ò u²¹Ë ¨tF{u
tuB× sŽ s¼d³¹Ë ¨tuN− sŽ rłd²¹ ¨ÊU½ù« ÊÔ«uMŽ ÊUK« Ê]√ ULO]Ý ôË ¨tÐ rKÒJ²¹ Íc« kHK« d]O ²¹ Ê√
ÆrNCFÐ dO³Fð bÒŠ vKŽ

∫.bI« wÐdF«
Ò dŽUA« ‰U ULMOŠË

ÊU?
Ô ? ? ? ? ? ? ? ? ? t?? ? ? ? f?? ? ? ?O? ? ? ? Ë t?Ï ? ? ? ?łË t?? ? ? ? Á«d?
Ô ? ? ?ðÓ Ê√ ÎU?? ? ? ³? ? ? ?O? ? ? Ž ¡d?? ? ?*U?? ? ?Ð v?? ? ?H? ? ? 

w³M« sŽ ÍË—Ô bË ÆÊU½ù« WOB ý


Ò  UuI
Ò s U
Î uI
Ò tH
uÐ ©ÊUO³«® WOÒL¼√
Ò v≈ pcÐ dOA¹ ÊU t½S
Ò
Æåt?½U? ∫‰U øtK« ‰uÝ— U¹ qłd« Ô‰ULł UË ∫‰U ÆpÔU?L?ł wM³−F¹ò ∫”U³F« tLF
Ò ÎU?u¹ ‰U t½√ ©¶®
ÆtKIŽ WŠUł—Ë ¨t½U WŠUBHÐ WKB« oOŁË ¨‰uÝd« Í√— w qłd« ‰ULł ÊU «cJ¼Ë

¨tKIŽ
Ú ÊUL
Ó łd
Ô ðË
Ô ¨tK
√ ÊU¼dÐ
Ó ¡d*« Âö ÊËbÒFÔ¹Ó «u½UJ ¨dJHUÐ WGK« WK
sŽ 5KUGÐ WÐU×B« sJ¹ rË
∫‰U 5Š ≠tMŽ tK« w{—≠ wKŽ
Ò V¼– vMF*« «c¼ v≈Ë

±±≥
∫‰UI …—U³F« Ác¼ vKŽ w{d«
^ n¹dA« oÒKŽ bË Æåt½U ¡«—Ë
Ó oLŠ_«
 VKË
Ô ¨t³K ¡«—Ë
Ó qUF« ÊU ò
¨…dJH« WFł«dË ¨W¹Ë—Ë
Ò …—ËUA bFÐ ô«
Ò t½U oKD¹Ô ô qUF« Ê√
] tÐ œ«d*«Ë
Ô ¨WH¹dA« W³O−F« w½UF*« s «c¼Ëò
V?K? ÊU?Ë ¨t³KI ÎU?F?ÐU?ð qUF« ÊU ÊUJ ¨ÁdÚJ? ÓW?Fł«d tö Ô U?²KÓÓË ¨t?½U Ô U?D?IÝ o³ð Ôo?LŠ_«Ë
Æåt½UK ÎUFÐUð oLŠ_«

oLŠ_« VKò ∫UC¹√ wKŽ


> ÂUù« Ô‰u p– s ÊUJ ¨VKI« u¼ ÒÎö?× qIFK ]Ê√ ÊËd¹ »dF« ÊU bË
w Ó‰UÝd²Ýô«Ë ¨‰uI« w ·«dÝù« ÊuMײ¹ «u½uJ¹ r »dF« ]sJË Æåt³K w qUF« ÊUË ¨tO w
sŽ ÎöC ¨tKIŽ w VO

Ó Ô√ ¨t?uIÐ V−ŽÔ√ sÓ Ê√


] ÊËd¹ «u½U rN½_
Ò ªÂöJ«

Æqe« ∫—U¦F«  rz«œ
UM¼ sË ª—U¦F« Ô qe« dO¦
Ô ÂöJ« w qÝd²*« Ê√ Ò ÌwŽË vKŽ «u½U rN½√
ÆlÚÝÔu«Ë WUD« ∫ Ÿ—c«
] 
ÊuKL×¹Ë ¨—U¦J*« w  ÊuÒc¹Ë
Ò Žb« Ô ¨—UŁd¦UÐ UŽ—Ú–Ó ÊuIOC¹Ó »dF«
Ô U½œ«bł√
Ô ÊU
Æ—«cN*« `
Ò KÔ*« vKŽ

5FU« ◊UAMË ¨W¹Už


Î ÂöJK Ê≈ò
] ∫‰U 5Š kŠU'« ÁUMŽ U «c¼ qFË
]
q{UH« pc ¨‰öÓ*«Ë ‰UI¦²Ýô« v« UŽœË ¨‰UL²Šô« sŽ qC
Ó Ó UË ¨W¹UN½
Î
ÆQD)« s —U¦ù« ∫—cN«
Ú ÆUÐËd{Ë
Î ÎUÐËd{ XLBK Ê√
] rKŽU ¨XLB« XOG²Ð« Ê≈ËÆå—cN«
Ú u¼

= öš_« UMŁ«dð w q
Õ«b²« w …—uŁQ*« ‰«u_« s dO¦J« b−¹ ¨w Ó ÒQ²*« Ê]√ o
^ («Ë
] FË ¨ uJ« q?¼√ s W³ON?Ó« ÍËcÐ …œUýù«Ë ¨tOÒ³×? vKŽ ¡UM¦«Ë X?
s? q  LB«
v?² ò ∫Uu?¹ tQÝ ö
Î ł— Ê]√ s? ¨»dF« ¡U?LJŠ bŠ√ s?Ž ÍË—Ô U ö¦? qO³I?« «c¼
«–≈ò∫‰UI øXL
√ v² ∫tQ¹ qłd« œUŽË ¨XLB
] « X
Ó ON²ý« «–« ∫‰UIøårKÒJð√
ÊU UÎOU “U−¹ù« ÊU «–≈ò ∫vO×¹ s
 Ð dHFł ‰Ôu UÎC¹√ p– sË ÆåÂöJ« XON²ý«
Æå«Îe−Ž dOBI²« ÊU Uγł«Ë —U¦ù« ÊU Ê≈Ë ¨UÎOÒŽ —U¦ù«

¨åW³ON« ÊuJð XLB« …d¦JÐ ò∫ tÔu ©  « sË


®wKŽ sŽ …—uŁQ*« rJÓ(
WAŠuÓ« sË ¨tFHM¹ U W³ON« s VK²ł« t²ÓL
‰ÓUÞ√ s ò ∫ ¡UÐœ_« iFÐ ‰UË
…uKÓ)« ∫WAŠu«Ó
ÆÂöJ« w W½UÐù« ÂbŽ ∫w 
Ò F« y Ž ò ∫‰UI XLB« ÊUײݫ w rNC
s dOš tM rKð w Ô FÐ mUÐË ÆåÁdÒC¹ ôU
„U¹Ò≈Ë ¨p²łUŠ mÔK³¹ÔË ¨p²−
Ò Š  ²U ¨tOKŽ ÂbMð oDM
Ô rÔOI¹Ô U vKŽ ÂöJ« s dÚB
ÆåÂbÓM« À—u¹Ë ¨ÂbIÓ« ‰
Ò e¹Ô t½ÒS ªtÓuCË

±±¥
qOKײ«Ë WAUM*«

∫W×O×B« WÐUłù« —U²š√ ±


∫wMFð åpKLŽ s pö ò √
ÆtKLŽ sŽ ‰Q
Ô Ú ¹Ô UL tö sŽ ‰ËR ÊU½ù«
Ætö vKŽ ÊU½ù« cÔš«R¹
Ó ô
ÆÂöJ« s dOš qLF«
∫Ê_ ªwÐdF« lL²:« w WLN
Ò W½UJ ¡UÐœ_« qGÓÓý ò »
Æ’U)«
Ò UL¼ÔdÓ×Ý
Ú qLFKË WLKJK
ÆfHM« w ’U)«
ÓÒ U¼dÓ×Ý
Ú WLKJK
ÆœdH« …UOŠ w UÎOAU¼
Ò Î«—Ëœ ÊUO³K
∫Ê√
] vKŽ Ò‰bð åtKIŽ ÊULł
Ô dÚðÔ ¡d*« Âö ò Ã
Æ„uK« w WOÒL¼√
Ò WGK
ÆÊU½ù« …UOŠ w WOÒL¼√
Ò WGK
ÆdJÚHUÐ WIOŁË WK
WGK
u?¼ q{UH« pc ¨‰ö*«Ë ‰öI¦²Ýô« v≈ UŽœË ¨‰UL²Šô« sŽ q
Ó C
Ó Ó U ò ∫tuIÐ kŠU'« wMF¹ œ
∫å—cN«
Æ5FU« WłUŠ vKŽ ÂöJ«
Ô b¹e¹
Ó ô√ Ò
ÆXLB« ‰uD¹ ô√
Ò
Æ`{«u« dOJH²« u×½ ¡d*«
Ô uÓ×M¹
Ô Ê√
∫åtOKŽ ÂbMð oDM s dOš tM rÔKÓð
Ú wÒ Žò ∫rNCFÐ ‰u w ‡¼
Ærz«b« XLB« vKŽ ÊU½ù« YŠ
Ò
ÆW«b½
Î dÒ−¹
Ô Âö s dOš XLB« Ê√ ÊUOÐ
ÆÂöJ« v≈ ÊU½ù« …uŽœ

±±µ
ÔÊU?? ? ? ? ? ? ? ? ? t?? ? ? ? f?? ? ? ?O? ? ? ? Ë t?Ï ? ? ? ?łË t?? ? ? ? Á«d?? ? ?Óð Ê√ ÎU?? ? ? ³? ? ? ?O? ? ? Ž ¡d?? ? ?*U?? ? ?Ð v?? ? ?H? ? ? Ë
∫dŽUA « ‰uIÐ œ«d*«
ÆoDM*« œUË ¨…—uB« ‰UL
Ô łÓ ÊU½ù«
 »uOŽ “dÐ√ s
Ò ¡d*« VOŽ dNE¹ ô
ÆrÒKJð «–≈ ô≈
Æ«d²Šô« wŽb²ð fHM« w ULŽ
Ò W½UÐù«
∫t½√ p– wMF¹Ë ¨t½U pK1 Ê√ U1b
Î wÐdF«
Ò wÝUO«
Ò U¹«e s “
ÆVÝUM*« Xu« w rKJ²¹
Ò
ÆÂöJ« w qOD¹
Æ5Š q w XLB¹
∫åÂöJ« XON²ý« «–≈ ∫»UłQ øXL
√ v² ∫ÎULOJŠ qł— ‰QÝò …—U³Ž s œUH²¹ Õ
ÆÂöJ« w ‰UÝd²Ýô« …uNý
Ô ¡d*«
Ó pÒKL²ð 5Š XLB« v≈ …uŽb«
ÆVł«Ë XLB«
Æn«u*« lOLł w tMŽ vMÎž ô ÂöJ«

∫å5B« q¼√ Íb¹√Ë ¨»dF« s√Ë ¨ÂËd« ”˃— vKŽ WLJ(« Xe½ ò WOðü« …—U³F« w ≤
Æ⁄u
Ò dOž rOLFð √
ÆqOKײ« w Wœ
Ò »
Æwu
Ò VBFð
Ò Ã

U?¼d–√¨lL²:« ÊËRý s ÊQý w U³BM Òq?²?×?¹ s* »dF« ¡ULJ(« UNF{Ë ÂöJK ◊Ëdý WŁöŁ rŁ
] ≥
ÆWÒ
U)« w²GKÐ
∫WOðü«  «—U³F« s …—U³Ž ]q Õdý√ ¥
Æåt½U ¡«—Ë oLŠ_« VKË ¨t³K ¡«—Ë qUF« ÊU ò √
ÆåUNH½ w U¼UMF0 ô ¨tH½ w U¼UMF0 UNKzU s WLKJ« Ê≈ò »
Æåp Ë√ pOKF XLÒKJð «–U ¨ÒXJÝ U rUÝ
Ï ò Ã
ÆåÊU½ù« Ê«uMŽ ÊUK«ò œ
ÆåUÎOÒŽ—U¦ù« ÊU ÎUOU “U−¹ù« ÊU «–≈ ò ‡¼
Æåt½U X% ¡u³ 
Ï ¡d*« ]ÊS ª«udFð «uLKJðò
Ò Ë
±±∂
∫wðQ¹ U2Ò ÒÎö qKŽ√
Ò µ
Æt½U pK1 `łUM« wÝUO«
Ò √
ÆåW³ON« ÊuJð XLB« …d¦JÐ ò∫ ≠tMŽ tK« w{— ≠wKŽ
> ‰u »
ÆåtO w oLŠ_« ‰uò Ã
Æ5IÐU« ‰«uQÐ œUNA²Ýô« s VðUJ« —U¦≈ œ

ÆåV¼– s  uJU WÒC s ÂöJ« ÊU «–≈ò ∫wÐdF«


Ò q¦*« ‰uI¹ ∂
Æq¦*« «cNÐ vMF*« w WNO³ý …—U³Ž sŽ hM«
Ò w Y×Ð√
¨5²Oðü« 5ð—U³F« w ·œ«d²« sO?Ò Ž√Æ¡UłË dCŠ∫q¦ bŠ«Ë vMF vKŽ ÊUEH Ò‰b¹ Ê√ u¼ ∫·œ«d²« ∑
Æt²OL¼√
Ò d–Ô √Ë
Ó
Æå—U¦F« rz«œ ¨qe« dO¦ ÂöJ« w qÝd²*« Ê≈ò
] √
Æ åW¹UN½ 5FU« ◊UAMË ¨W¹Už ÂöJK Ê≈ò
] »
∫wðQ¹ U2Ò ÒhM« w  dNþ w²«  UHB« œbŠ√
= ∏
ÆÕu{u« √
Æ”U³²ô« …d¦ »
Æ»UMÞù« Ã
Æ“U−¹ù« œ
ÆWOžö³«  UM;« ‰ULF²Ý« w WGU³*« ‡¼
ƉUO)« WFÝ Ë

ø«–U*Ë øp³−Ž√ b XLB« w ‰«u_« Í√


Ò π
n«u
Ó Ì OF
w XLBK ÕbË ¨WM Ò nÓ «u w ÂöJ« vKŽ ¡UMŁ
Ï ≠hM«
Ò w ¡Uł UL ≠ wÐdF«
Ò À«d²« w ±∞
ÆUNMOÐ√
Ò ¨Èdš√
ÆÂöJ«Ë XLB« 5Ð Ê“«uð ÎULJŠ Ë√ …—uŁQ Îô«u√ d –√ ±±

±±∑
ÍuG
Ò V¹—bð

∫wðQ¹ ULO tM ‰b³*«Ë ‰b³« Ãd ²Ý√

ÊS ¨«udFð «uLKJð∫‰U YOŠ ≠tMŽ tK« w{— ≠wKŽ V¼– vMF*« «c¼ v≈Ë ò ±
Æt½U X% ¡u³ 
Ï ÊU½ù« ÓqIŽ Ê√ ‰uI« «c¼ vMFË ¨t½U X% ¡u³ ¡d*«
Æp??U?L?ł w?M?³?−?F?¹ ∫”U?³?F?« t?L?F? ‰U? ©¶®Î«b??L?×? w?³?M?« Ê√ ÍË—Ô b?Ëò »

◊U‡‡A½
Y×Ы ¨©…œ—Uý® U¼œdHË ¨U¼—œ«u½Ë WGK« Vz«dž wMFð w²« ©œ—«uA«® WEH hM« w ¡Uł
ÆlL'« «cN Èdš√ ÌÊUF sŽ r−F*« w

™™™™™™™™™ l²L²Ý√Ë √d√

Îôöł≈ tK« b³Ž ÁbË W¹eFð sŽ «uL−Š√Ë ¨XLB« ”UM« Âe²« © ® VKD*« b³Ž sÐ ”U³F«
Ò wuð
Ò U*

5Ð nËË ¨wЫdŽ√ ÂU rŁ


Ò ¨WHý XM³Ð f³M¹ Ê√ vKŽ bŠ√ ƒd−¹ rË ¨ÎöOK XLB« Ác¼ dL²Ý«Ë ¨ÎULOEFðË t
∫bA½√Ë ”U³F« sÐ tK« b³Ž Íb¹

Ó ? M?Ú ? ?Ž W?? ?O?Ò ? ?Žd?? « d?Ô ? ?³? ?

”«d?? ?« d?? ?³? ?


b? U?? L? ?½≈Ë
Ò s?Ó ? ?¹d?? ÐU??
Óp?? Ð s?
Ú ? ?J? ?½ d?Ú ? ³? ?

”U?? ? ³?Ò ? ? ?F? ? ? K? ? ? p?? ? M? ? ? d?Ï ? ? O? ? ?š t?Ô ? ? ?ÒK?? ? «Ë ÁÔb?
Ó ? ?F?Ú ? ÐÓ „
Ó d?Ô ? ?³? ?
”U?? ?³?Ò ? ?F? ?« s?? d?Ï ? ?O? ?š
W?Š«dÐ ”U³?Ò Ž s?Ð tÒK?« b?³?Ž d?F?ýË ¨W?F?O−H«Ë bIH« —U½ QHÞ√ Íc« ¡U?
Ó L« W?K?O?K?I?«  U?LKJ« Ác¼ X½UJ
Æ¡«eF« Vł«Ë «ubË ¨tOKŽ ”UM« q³Q¨Ád¹—UÝ√ XłdH½«Ë ¨WMO½QLÞË
©·dB²Ð®≤±∑’¥Ã ¨W¹“u'« rO sЫ ∫bz«uH« lz«bÐ

±±∏
lł«d*«Ë —œUB*«
Æ ËdOÐ ¨dAM«Ë  UÝ«—bK WOÐdF« WÝR*« ¨wÐdF« »œ_« w WO½U½u¹ `ö ¨”U³Ž ÊUŠ≈ ±
Ʊπ∂∏ ¨dB0 ·—UF*« —«œ ¨wŠd*«Ë wBBI« »œ_« ¨qJO¼ bLŠ√ ≤
ÆÂ≤∞∞± ¨X¹“dOÐ ¨X¹“dOÐ WFUł ≠ ÂöŽù« bNF ¨WOŽ«bÐù« WÐU²J« sË WOU×B« WBI« ¨w³FJ« ÂUÐ ≥
Æ ËdOÐ ¨…œuF« —«œ ¨œU¹“ oOuð Ê«u¹œ ¨œU¹“ oOuð ¥
Ʊππ≤ ¨ ±◊ ¨ ËdOÐ ¨dAM«Ë  UÝ«—bK WOÐdF« WÝR*« ¨‰UO)« WFM√Ë WIOI(« WFM√ ¨«d³ł rO¼«dÐ≈ «d³ł µ
WUu« ¨©≤® œbŽ ¨ UÝ«—b« WKKÝ ¨»«b²½ô« bNŽ w tF«ËË Á—Ëœ WOMODKH« WËUI*« dFý ¨œuL× wMŠ ∂
ÆÊULŽ ≠ ¡U—e« ¨l¹“u²«Ë dAMK WOÐdF«
Ʊπ∑π ¨ ≥◊ ¨ ËdOÐ ¨qO'« —«œ ¨WBI« WÐU² s ¨w½U³I« 5Š ∑
ÆUHOŠ ¨dAM«Ë WŽU³DK —u½ ¨…dOBI« WBI« rUŽ ¨UMŠ uÐ√ UMŠ ∏
ÆÂ≤∞∞∞ ¨ ±◊ ¨tK« «— ≠ ÊULŽ ¨‚ËdA« —«œ ¨WOÐœ_« WÐU²J« ÊuM ¨VOD)« qOKš π
Æ”bI« ¨dAMK bý— sЫ WÝR ¨dO³F²«Ë WÐU²J« s ¨VNý_« Íbý— ±∞
Ʊπ∏∞ ¨ ËdOÐ ¨Ê«u_« wJ³ð UbMŽ ¨wMO(« s¹bÐUF« s¹“ ±±
ÆÂ≤∞∞∞ ¨ ËdOÐ ¨WOÐdF« WÝR*« ¨s¹d׳« vI²K w ÀU×Ð√Ë  UÝ«—œ ¨b³F« sÐ WdÞ ±≤
Æ ËdOÐ ¨qO'« —«œ ¨U¹UCË n«u ¨œUIF« œuL× ”U³Ž ±≥
ÆÂ≤∞∞± ¨ ±◊ ¨ÊULŽ ¨dAMK WUÝ√ —«œ ¨s¹dAF« ÊdI« W¹UN½ v²Š WOK¼U'« s »dF«  «dŽUý WŽuÝu ¨wKz«u« rOJ(« b³Ž ±¥
Ʊπ∑π ¨ ±◊ ¨X¹“dOÐ ¨X¹“dOÐ WFUł ¨Êœ—_«Ë 5DK w WO³FA« WOÐdF« w½Už_« ¨wŁužd³« nODK« b³Ž ±µ
Ʊπ∑≤ ¨ ËdOÐ ¨ ËdOÐ —«œ ¨WJ³ý uÐ√ ”UO≈ ¨…—«dý nODK« b³Ž ±∂
Ʊπ∑𠨔bI« ¨s¹b« Õö
—«œ ¨5DK w ‰ULF«Ë qLF« w½Už√ ¨wKOK)« wKŽ ±∑
Ʊππ∞ ¨…d¼UI« ¨…¬d*« w dEM¹ bÝ_« ¨Í“U−Š œ«R ±∏
Ʊπ∑∏ \≥◊ ¨ ËdOÐ ¨·—UF*« W³²J ¨©±∞®¡e'« ¨W¹UNM«Ë W¹«b³« ¨wIAb« dO¦ sЫ ±π
Ʊππ¥ ¨ ≤◊ ¨”bI« ¨”bI« —«œ ¨WOIA« …√dLK ”uIÞ ¨dOIý œuL× ≤∞
ÆWOÐdF« dB W¹—uNLł ¨‡¼±¥∞∑ Ø Â±π∏∑ ¨ ∂ œbF« ¨ÂöÝù« d³M WK− ≤±
±π∏∑ ¨ ≥◊ ¨ ËdOÐ ¨…œuF« —«œ ¨WKUJ« W¹dFA« ‰ULŽ_« ¨uOÐ 5F ≤≤
ÆlЫd« bK:« ¨w½U¦« rI« ¨WOMODKH« WŽuÝu*« ≤≥
ÆoAœ ≠  ËdOÐ ¨dBM« —«œ ¨‰U¦_« lL− ¨qCH« uÐ√ ¨w½«bO*« ≤¥
Ʊπ∑∏ ¨”bI« ¨ÂU²¹_« —«œ ¨¡UM« V«u ¨Íd³
rýU¼ WKzU½ ≤µ
Ʊππµ ¨oAœ¨l¹“u²«Ë dAM«Ë l³DK wU¼_« ¨oAœ Ê«u¹œ¨w½U³ —«e½ ≤∂
¨ ±◊ ¨…—uBM*« ¨ÊU1ù« W³²J ¨wŽUd« rOŠd« b³Ž oOI% ¨©WKUJ« ‰ULŽ_«® wŽUd« rýU¼ Ê«u¹œ ¨wŽUd« rýU¼ ≤∑
Ʊππ∂
±±π
∫qLF« «c¼ “U$≈ w r¼UÝ

©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“u« —«d


®∫ W¹—«“u« Z¼UM*« WM'
©Î«uCŽ® d¹“u« VM¹“≠ ©Î«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠ ©ÎUOz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
©d« 5√® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠ ©Î«uCŽ® qO× ÂUA¼≠ ©fOzd« VzU½® rFM*« b³Ž tK« b³Ž Æœ ≠

∫WFÐU²LK WOMH« WM−K«


©Î«uCŽ®ÍbU)« dOM ≠ ©Î«uCŽ® Œdý uÐ√ Í“Už ≠ ©ÎUIM® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠
©Î«uCŽ® .uI²«Ë ”UOI«d¹b≠ ©Î«uCŽ® b¹UJ« w׳ Æ√ ≠ ©«uCŽ®
Î hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
©Î«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠ ©Î«uCŽ® Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠

∫WOÐœ_« YŠU³LK …b¹b'« V²J« —«d


≈ WM'
w UL'« qOŽULÝ≈ ≠ wËb œUFÝ≠ ©ÎUOz—® W½—U“ œUNł ≠
ÊUOKŽ WMOJÝ ≠ …d UM wKŽ ≠ ©Î«—dI® hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
»uUŠ uÐ√ bL× ≠ —œUI« b³Ž ÂUN≈ ≠ ÃU(« vÝu≠
W«ež uÐ√ œUN½ ≠

∫dýUF« nBK ’uBM«Ë WFUD*« »U² s w½U¦« ¡e'« qLŽ  Uý—Ë w Êu—UA*«

.UMž ÍœU½ ≠ `U w½U¼ ≠ ÃdŽ_« `OLÝ ≠


»u³NÞ vNM ≠ tK« b³Ž 5Ëb− ≠ 5√ bL× ≠
 UdÐ WKN½ ≠ ”U³Š ‰U¬ ≠ ÊU²O³Ý« —uNA ≠
…b¹— uÐ√ nÝu¹ ≠ —uNA …e¹eŽ ≠ bLŠ WLÞU ≠
wdJ« qOLł ≠ VOD)« W¹œU½ ≠
d¹e« ‰œUŽ ≠ ŸuA rON ≠

∫WOÐdF« WGK« ÃUNM rOJ% WM'


VOD)« s¹b« rKŽ ≠ qU w׳ Æœ ≠ WKLF« bL× Æœ ≠
W² uÐ√ œuL× Æœ ≠ dO‡AÐ
Íœ«uKÝ sLŠd«
vKO ≠ b³Ž sŠ ÆœÆ√ ≠ wŁužd³« nODK« b³ŽÆœÆ√ ≠
œ«uŽ œU¹“ ≠

tK« bL×Ð w½U¦« ¡e'« -


±∞ ’uBM«Ë WFUD*«
wU« ¡e'«
5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

Related Interests