 ‫א‬‫א‬‫א‬

ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

?‫א‬‫א‬‫א‬?‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬
 ‫א‬‫ א‬W‫א‬
 E‫א‬FW‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

١٤٢٦ 

 ‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬
 W،،‫א‬‫א‬،‫א‬

 


 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

  ‫א‬ ‫א‬  ،‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 
‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫؛‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K ‫א‬‫א‬‫א‬
 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

  ‫א‬        ،‫א‬ ‫א‬‫א‬  
‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬    ،  
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬
     ‫א‬  ‫א‬    ،‫א‬   
 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 
‫א‬‫א‬‫א‬???‫א‬‫?א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 
   ‫؛‬    ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬    ‫א‬

 K‫א‬
 
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬













 ‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬
 
 W‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 W
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ o

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬o

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 ‫א‬‫א‬‫א‬ o
E‫א‬F‫א‬‫א‬ o

 ‫א‬‫א‬‫א‬ o
 

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬
 WE٣٩٦F‫א‬‫א‬‫א‬
 KE٢٧٢F

 KE١٢٤F





 

W‫א‬‫א‬
 



 

W‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

١

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬EF‫א‬
E١F‫א‬ 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬










 W‫א‬،E١F‫א‬
 W‫א‬–

E‫א‬‫א‬F ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬   

‫א‬  ‫א‬     ‫א‬ ‫א‬  ،‫א‬  ‫א‬  
 





K‫א‬

 W‫א‬–

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬–

 KEF‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬ J٢

‫א‬‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J١
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬ ‫א‬
  ‫א‬ ،     ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ،‫א‬ ‫א‬ 

 K‫א‬‫א‬‫א‬E٢F‫א‬،‫א‬

 

E٢F‫א‬

 

 EFace LatheF‫א‬ J٢
‫א‬ ‫א‬‫א‬    ‫א‬  ،‫א‬   ‫א‬  
   ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬‫א‬  ، ‫א‬ ‫א‬ 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬E٣F‫א‬K‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬
 
 
 
 
 
 
E٣F‫א‬

 
 

  ‫א‬ ‫א‬‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  EVertical LatheF ‫א‬ ‫א‬ J ٣

‫א‬      ،‫א‬

 KE٤F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

  ،‫א‬  ‫א‬ ‫א‬

 ‫א‬      

  ‫א‬ ‫א‬   ، 
  ‫א‬   ‫א‬

 K‫א‬

 

E٤F‫א‬

 
 ETurret LatheF‫א‬‫א‬ J٤
‫א‬   ‫א‬  

،‫א‬

‫א‬  ‫א‬‫א‬ ‫א‬   E٥F
K‫א‬ ‫א‬    ‫א‬
‫א‬   ‫א‬  

‫א‬ ‫א‬    ،‫א‬
 ‫א‬‫א‬

‫א‬   ، ‫א‬  ‫א‬ 
E٥F‫א‬

 K‫א‬‫א‬

        ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬  

‫א‬ ‫א‬    ‫א‬ ‫א‬     ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 EAutomatic LatheF‫א‬‫א‬ J٥
‫א‬  ‫א‬    ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ 

‫א‬  ‫א‬ ‫א‬    

   ‫א‬    K ‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬   ‫א‬    
‫א‬ ‫א‬ ‫א‬    ،‫א‬

‫א‬ E٦F   ، ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
 

E٦F‫א‬

 

 

 CNCENumerical Control LatheF‫א‬‫א‬ J٦

E٧F‫א‬

‫א‬‫א‬

 ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ 
  ‫א‬   ، ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬‫א‬  
‫א‬‫א‬   ‫א‬ ‫א‬   ، ‫א‬  W   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬

 KE٧F‫א‬KKKK‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬،EFloppy disksF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬ EMeasuring centersF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬ ‫א‬  ،‫א‬    ‫א‬  ‫א‬‫א‬ ‫א‬ 
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬ ‫א‬  W        ‫א‬‫א‬ ‫א‬        
  ‫א‬ ‫א‬   ،‫א‬ ‫א‬  ‫א‬‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬
 WE٨F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 K -١
 K -٢

 K‫א‬ -٣

 K‫א‬‫א‬ -٤
 K‫א‬‫א‬ -٥

 K‫א‬‫א‬‫א‬ -٦

 K‫א‬‫א‬‫ א‬-٧

 K‫א‬‫א‬‫ א‬-٨
 K‫א‬‫א‬‫ א‬-٩

E٨F‫א‬

 ‫א‬ J١
،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬E٩F‫א‬،‫א‬‫א‬

 
 

E٩F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
،‫א‬‫א‬E١٠F‫א‬
     ، ‫א‬ ‫א‬
F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬،E‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

E١٠F‫א‬

 W‫א‬‫א‬_

  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ E١١F ‫א‬ 
،   ‫א‬    ‫א‬ ‫א‬‫א‬ 

 ‫א‬٦‫א‬‫א‬

 ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬  ، ‫א‬ ٩

‫א‬  ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬‫א‬
E١١F‫א‬

 





K‫א‬

 W‫א‬‫א‬–

 ‫א‬        

‫א‬‫א‬E١٢F‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬














 











E١٢F‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١٣F‫א‬


E١٣F‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬








 













 ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬‫א‬  

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ E١٤F‫א‬،‫א‬

 ‫א‬ 
 K

 
E١٤F‫א‬

 

 
 ‫א‬ J٣
‫א‬‫א‬E١٥F‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 

E١٥F‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬–

 E١٦F ‫א‬  E١F  ‫א‬ ‫א‬ 

 ‫א‬ E٢F  E‫א‬F ‫א‬  ‫א‬

  E٢F  ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬

 ‫א‬   K E٣F  ‫א‬ ‫א‬ 
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 

E١٦F‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬–

‫א‬E٨F‫א‬E٥F‫א‬E٦F ‫א‬E٤F‫א‬

 KE٦F‫א‬‫א‬E٧F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬–١

      ‫א‬ ‫א‬ 

 ‫א‬    ‫א‬   

 K‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬–٢

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬   

E١٧F‫א‬،‫א‬،

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

E١٧F‫א‬

 

 ‫א‬ J٤
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬E١٨F‫א‬
 

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

  ‫א‬  ‫א‬  
‫א‬‫א‬

  ‫א‬  ‫א‬ 
  ‫א‬   

 ‫א‬ ، E١٩F ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬
 ،‫א‬
 

E١٨F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

E١٨F ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬‫א‬  

E١F  ‫א‬  E٤F  ‫א‬  
‫א‬ ‫א‬     

 E٢،٥F ‫א‬     
 

 KE٣،٦F‫א‬



 

E١٩F‫א‬

 











 

W

‫א‬،K٤،K٣،K٢،K٢،K٣،K٤W ٦ J١‫א‬E١٩F‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬    ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬  ١،٢،٣ ‫א‬ 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬LKK١٢
 W‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 EF‫א‬CEF‫א‬‫א‬‫א‬ZEF‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬EF‫א‬‫א‬EF‫א‬

 EF‫א‬
 

 W‫א‬

 LCZ
 

 ‫א‬L 2400 = 40 ∗ 1200 = ‫א‬‫א‬W١،٤‫א‬–
20

 

 ‫א‬L 1200 = 30 ∗ 1200 = ‫א‬‫א‬W٢،٥‫א‬ J
30

 

 ‫א‬L 600 = 20 ∗ 1200 = ‫א‬‫א‬W٣،٦‫א‬ J
40

 
 ‫א‬ J٥
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬

 W‫א‬‫א‬–

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬ 

،E٢٠F،‫א‬‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬    ،‫א‬  

  E‫א‬F  ‫א‬ 

E٢٠F‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 W‫א‬‫א‬–

      ‫א‬ ‫א‬ 

  ،‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 

‫א‬‫א‬E٢١F‫א‬،‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬
‫א‬      ‫א‬  ‫א‬  

E٢١F‫א‬

 K‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 W J

  ‫א‬ ‫א‬     

 ‫א‬   ‫א‬    ‫א‬‫א‬

‫א‬      ‫א‬‫א‬ 

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬E J٢٢F‫א‬

 K
 

 W–

‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬ ‫א‬    ،‫א‬ ‫א‬
 
E٢٢F‫א‬

 ‫א‬  ‫א‬‫א‬     

KE J٢٢F،‫א‬‫א‬‫א‬
 
 

 W‫א‬–

 ‫א‬‫א‬‫א‬ 
 ‫א‬   ،‫א‬   E J٢٣F        
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

E  J٢٣F‫א‬،‫א‬ ‫א‬ ‫א‬
 







E٢٣F‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬
 

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬  
 W‫א‬

 

 EDriving PlateF‫א‬‫א‬‫א‬ J١

  ،‫א‬ ‫א‬    

‫א‬‫א‬ ،‫א‬‫א‬‫א‬

E٢٤F‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬E٢٤F‫א‬،‫א‬‫א‬

 ‫א‬    ‫א‬‫א‬ ‫א‬ 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬
 

 EFace PlateF‫א‬‫א‬ J٢

‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  
E٢٥F‫א‬

  K‫א‬‫א‬E٢٥F‫א‬
 

 ‫א‬ J٣

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W،‫א‬‫א‬
 

 W‫א‬‫א‬–

 ‫א‬‫א‬

 
 

  ‫א‬   ،‫א‬   

 K‫א‬‫א‬E٢٦F‫א‬،‫א‬
 

 

 
 
 
 
 

E٢٦F‫א‬











 

W‫א‬‫א‬–

‫א‬ ‫א‬  ، ‫א‬    
   ‫א‬      

 

 K‫א‬‫א‬E٢٧F‫א‬،‫א‬



















 
 

E٢٧F‫א‬

 



W‫א‬ J٤

 

،E٢،٣F‫א‬

‫א‬  E٢٨F‫א‬

  ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  ،E١F
   ‫א‬   E٤F ،‫א‬ 

 ‫א‬   ‫א‬   ‫א‬

E٢٨F‫א‬



K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 WETool PostF‫א‬‫א‬ J٥

      ‫א‬ 

،   ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬KE٢٩F‫א‬

‫א‬ ‫א‬  ، ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬
  ، ‫א‬ ‫א‬‫א‬   ‫א‬ 
 

E٢٩F‫א‬





  ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬






K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬ J٦

‫א‬   ،‫א‬  ‫א‬ 

،‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬،E٣٠F‫א‬
 ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬

 ‫א‬،‫א‬

‫א‬   E٣٠F ‫א‬  

 K‫א‬
 

 

E٣٠F‫א‬

 W‫א‬ J٧

‫א‬  ‫א‬  ‫א‬ 

 ، ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬
 KE‫א‬F‫א‬

‫א‬    ‫א‬‫א‬  
E٣١F‫א‬

 KE٣١F

 

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬
 

 W‫א‬ J١

 W‫א‬‫א‬–

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬ J

،‫א‬‫א‬ ‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

E٣٢F‫א‬

 

 KE٣٢F‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬ J٢

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬
  ‫א‬،‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬

 W‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬E J٣٣F‫א‬،‫א‬‫א‬

 K‫א‬

E٣٣F‫א‬

  







 W‫א‬–

 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 





KE J٣٣F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬–

‫א‬‫א‬‫א‬
 







 K‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬–

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

E٣٤F‫א‬‫א‬‫א‬45

E٣٤F‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J٣

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 WE٣٥F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

 J١

 K‫א‬

 J٢



K‫א‬

 J٣



K‫א‬‫א‬

 J٤

 K‫א‬

 J٥

 K‫א‬

 J٦

 K‫א‬

 J٧

 K‫א‬‫א‬

 J٨

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 J٩

 K‫א‬‫א‬  J١٠

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤

 W‫א‬‫א‬

 

 WW‫א‬‫א‬ J
 W‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬٪١{٥–٥KK‫א‬







E٣٦F‫א‬





 ،٢٥‫א‬‫א‬

KE٣٦F‫א‬،
 





 W‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬
E٣٧F‫א‬‫א‬‫א‬

E٣٧F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KKK٦‫א‬
 

 W‫א‬‫א‬ J

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

،E٣٨F ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

KK٩‫א‬‫א‬‫א‬
 
 

E٣٨F‫א‬

 K‫א‬

 

 

W‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

  ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 KE٣٩F‫א‬‫א‬‫א‬

E٣٩F‫א‬

 

 

 







 

W‫א‬‫א‬ J

 

‫א‬ ،‫א‬

E٤٠F‫א‬

 KE٤٠F‫א‬،‫א‬
 



 ‫א‬‫א‬‫א‬
E٤١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

E٤١F‫א‬

 

 

 WEF‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬EF‫א‬

،E٤٢F‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

E٤٢F‫א‬

 K‫א‬

 





 

 WEFE‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬EF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 WEF‫א‬‫א‬ -

 KEF‫א‬‫א‬EF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬ -

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE١F‫א‬
‫א‬‫א‬
 ‫א‬

‫א‬‫א‬
 ‫א‬

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬
  15o

 ‫א‬‫א‬

 10 o − 8o

 ‫א‬‫א‬

  5o

 ‫א‬‫א‬

  6o

  20 o − 15o

  6o

  15o − 12 o

  8o
 8o

  6o

 10 o − 6 o

  6o

  6o

  15o − 10 o

 8o

 ‫א‬

 6 o

 8

o

  3o − 0

  6o

‫א‬‫א‬‫א‬

  5o − 2 o

  30 o − 20 o

  15o − 10 o

  1o

  25o − 20 o

  3o − 1o

  20 o − 10 o

  6o

  55o − 35o

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W

WE ‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

-

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٤٣F‫א‬
K
 ‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

E٤٣F‫א‬







 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
E٤٤F‫א‬

 

 KE٤٤F‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬ -

‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
E٤٥F‫א‬

E‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

 KE٤٥F‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 





KE‫א‬F

 KE٤٦F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
E٤٦F‫א‬

 
 

 
 
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬  K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫ א‬ K‫א‬

C‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬  K‫א‬E‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬-

 
 
 
 

 ‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 

 ‫א‬‫א‬‫א‬EFE٤٧F‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

E٤٧F‫א‬

 

 K١٠٠٠Z‫א‬K‫א‬C
 ١٠٠٠

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EF‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬C

 ‫א‬‫א‬‫א‬CEF‫א‬Z‫א‬

 LCCZ
 ١٠٠٠

 K‫א‬‫א‬،‫א‬L١٠٠١٠٠W

 L 31.4 = 100 ∗ 3.14 ∗ 100 
1000

‫א‬ E١F،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬WE١F
 L‫א‬

‫א‬L‫א‬

 

 

 

 

 E‫א‬F‫א‬
 

 ٠{٣–٠{١  ٠{٦–٠{٣

 ٤٠

 ٢٥

 

 ٠{٣–٠{١  ٠{٤–٠{٣

 ٣٠

 ٢٠ ‫א‬

 ٠{٢–٠{١  ٠{٣–٠{٢

 ٢٥

 ١٥  ‫א‬

 ٠{٣ J٠{١  ٠{٦–٠{٤

 ٣٥

 ٢٥

 

 ٠{٣ J٠{١  ٠{٦–٠{٤

 ٢٥

 ٢٠

 

 ٠{٣ J٠{١  ٠{٦ J٠{٤

 ٢٠

 ١٥

 

 ٠{٣ J٠{١  ٠{٦ J٠{٤

 ٦٠

 ٣٠

 ‫א‬

 ٠{٣ J٠{١  ٠{٨ J٠{٤

 ١٢٠

 ٧٥

 ‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬
K‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬ ‫א‬‫א‬E١F
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 EL‫א‬‫א‬FZ١٠٠٠CZ
 C

‫א‬
 ،E١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W

‫א‬ ‫א‬‫א‬  ٥٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 W‫א‬

 L٢٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١F‫א‬W
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W

 L127.4 = 1000 ∗ 20 = 
3.14 ∗ 50

‫א‬ ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W 
 K‫א‬‫א‬‫א‬KL١٢٥

‫א‬،‫א‬‫א‬E١F‫א‬‫א‬‫א‬ W ‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 L٠{٣٥‫א‬LE٠{٤–٠{٣F‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
 KL٠{٣٣

 W‫א‬‫א‬
 L١٢٥‫א‬

 L٠{٣٣
 ‫א‬‫א‬

 L = 125 ∗ π ∗ 50 = 
1000

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬ K‫א‬‫א‬

 ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ EK٢–K١F
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ E 
 F‫א‬

 K
 W‫א‬ J

‫א‬‫א‬ ‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬  ‫א‬،‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬،EF‫א‬‫א‬
 ‫א‬
 W

 K‫א‬‫א‬‫א‬ -

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ -

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ -

 K‫א‬‫א‬‫א‬ -

 

 W‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٤٨F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٤٨F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 W‫א‬‫א‬ J١

‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬

 ‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬  J

 

 W‫א‬‫א‬ J٢

 K‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

K‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬W١

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬١
 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬–
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬٢
 K‫א‬‫א‬–

 K‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬ J

 KE‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬–
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬٣

 K‫א‬–

 K‫א‬ J
 K‫א‬ J

 K–
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬٤

 K‫א‬‫א‬‫א‬–

 K‫א‬‫א‬‫א‬–
 K‫א‬–

 K–
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬٥
 J٢٩ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬–

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬–
 K‫א‬‫א‬‫א‬–

 K‫א‬‫א‬‫א‬–
 

 W‫א‬‫א‬٦K
 K‫א‬‫א‬–

 K‫א‬‫א‬–
 K‫א‬–

 K‫א‬–
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٧
 K‫א‬‫א‬–

 K‫א‬‫א‬–
 K‫א‬‫א‬–

 K–
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬٨
 K‫א‬–

 K‫א‬–
 K‫א‬–

 K–
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٩
 K–

 K J

 K J
 J٣٠ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 K J

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ١٠

 K‫א‬–

 K‫א‬–
 K‫א‬–

 K–
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬١١
 K‫א‬‫א‬‫א‬–

 K‫א‬‫א‬–
 K‫א‬‫א‬–
 K

-‫ﺩ‬

 

 W‫א‬‫א‬W٢

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬١K

 K‫א‬ -

 K‫א‬‫א‬ -

 K‫א‬‫א‬
 

، ١،٢،٣‫א‬‫א‬ ٢K

LKK١٥     

 KE٥F‫א‬‫א‬‫א‬
 
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٣K

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٤K

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٥K
 J٣١ J

-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬
 E١F‫א‬
 ٣٠W‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 
 W‫א‬‫א‬‫א‬W

 W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬ -

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ -

 KE،،‫א‬F‫א‬‫א‬W 

 K،‫א‬،،‫א‬

 W‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W 



 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١

 

 KE١F‫א‬،‫א‬‫א‬

 
 
 
 
 KE١F‫א‬

 

 

 

 E١F
 
 

 
 J٣٢ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 W‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬٢K

 KE٢F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

    ‫א‬  ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬‫א‬    ٣K
 ‫א‬

 KE٢F‫א‬،

 

F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ٤K

 E‫א‬

 KE١F‫א‬

 
 
 
 

 

 

 E٢F‫א‬

 
 
 
 
 
 

 J٣٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 E٢F‫א‬
 K٦W‫א‬‫א‬

  ‫א‬   ‫א‬  W ‫א‬ ‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 
 W‫א‬‫א‬‫א‬W

 W‫א‬‫א‬

 K‫א‬–١

 K‫א‬‫א‬–٢

 K‫א‬‫א‬‫א‬–٣
 KE،،‫א‬F‫א‬‫א‬W 

 K،،،،‫א‬
 W‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W 
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١

 KE١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
 F‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬E

E١F‫א‬

 KE٢F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬ J٤
 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬  K‫א‬‫א‬

E٢F‫א‬

 
 J٣٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 E٣F‫א‬
 ٢٠W‫א‬‫ א‬ 

 K‫א‬W‫א‬‫א‬
 
 W‫א‬‫א‬‫א‬W

 W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ -

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  K‫א‬ -

 K‫א‬‫א‬ -

 K‫א‬ -

 K‫א‬،E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W 
 W‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W 
 
 
 K‫א‬‫א‬‫א‬ J١

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE١F‫א‬‫א‬E٢F‫א‬‫א‬ –

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١F‫א‬‫א‬E٣F‫א‬‫א‬ –
 K‫א‬‫א‬E١F‫א‬‫א‬E١F‫א‬‫א‬ –

 KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 J٣٥ J

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E٣F‫א‬

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 E١F‫א‬

 
 W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬١K

 KE–F‫א‬‫א‬‫א‬٢K

 K‫א‬‫א‬‫א‬٣K

 K‫א‬‫א‬‫א‬٤K

 K–L–‫א‬‫א‬‫א‬٥K
 ‫א‬‫א‬‫א‬٦K

 ‫א‬– J
  J J

 K‫א‬– J

 K‫א‬‫א‬٧K

 E‫א‬‫א‬–‫א‬F‫א‬‫א‬٨K
 ‫א‬‫א‬–‫א‬–

 K‫א‬–‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬٩K

 K‫א‬‫א‬١٠K

 J٣٦ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 W‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ -

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ -

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ -

 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬٢K

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ K‫א‬‫א‬E٤F‫א‬‫א‬ -

 KE–F‫א‬‫א‬E٢F‫א‬‫א‬ -

 K‫א‬E٧F‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬-

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٨F‫א‬‫א‬‫ א‬-

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٨F‫א‬‫א‬‫ א‬-

 

 K‫א‬٣K

 K‫א‬E٩F‫א‬‫ א‬-

 KE٩F‫א‬‫א‬‫ א‬-

 J٣٧ J

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬

‫א‬

 ٣٠K

 ٪١٠٠
 

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬  ١

 K‫א‬‫א‬

 
 

 

 

 
 

 W‫א‬‫א‬

  ،      ، ‫א‬ 
 K،،

 
 

 ٣٠

 ٪١٠٠
 

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬  ٢

‫א‬‫א‬  

 K‫א‬
 
 
 

 W‫א‬‫א‬

   ،     ، ‫א‬ 

،   ،  ‫א‬ ،E٢F ‫א‬ ‫א‬‫א‬
 K،

 
 J٣٨ J

 

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

٢

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 KE٧٠F

 J٣٨ J

 
 

W‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬EF

 ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
، ‫א‬‫א‬K‫א‬

 K‫א‬

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬

،E F‫א‬EF
،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬E١F

 KE٠{٠٠٣٢F‫א‬

 WE١F 

 

 W‫א‬

W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬

 

 ‫א‬WE°٦٠F‫א‬  J

،‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 KE˚٦٠F‫א‬E٢F 

‫א‬‫א‬WE˚٧٥F‫א‬  J

‫א‬‫א‬WE٢F
 °٦٠

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬WE˚٩٠F‫א‬  J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 J٣٩ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
،E˚٦٠F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬E˚١٢٠F‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،E٣F

 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 
 
 

WE٣F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٣

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E˚١٢٠F‫א‬‫א‬‫א‬E˚٦٠F
،E٤F،

 K‫א‬‫א‬
 
 

‫א‬WE٤F

 

‫א‬

 
 

W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤

، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬،E٥F
 K‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬WE٥F

 



 
 J٤٠ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

W‫א‬
،
  ‫א‬،
  ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬


 ،‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬

 K٢‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬?٢?

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬E١F‫א‬،‫א‬
 ‫א‬‫א‬WE١F

EF‫א‬

 

‫א‬

EF‫א‬

EF‫א‬

‫א‬

٤

١

١

٦

٥{٥

٢

٢

١٠٦

٨

٢{٥

٣

١٣١٠

٩{٥

٣{١٥

٤

١٦١٣

١١

٤

٥

٢٠١٦

١٥

٥

٦

٢٥٢٠

١٦{٥

٦{٣

٧

٣٠٢٥

١٦{٥

٦{٣

٨

٥٠٣٠

 

W‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
KE١F‫א‬ 

،E‫א‬F‫א‬  J
K‫א‬‫א‬‫א‬E٦F  J

‫א‬WE٦F

‫א‬‫א‬ J
KE٧F‫א‬‫א‬

 J٤١ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬ ،E‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬ ‫א‬،

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 
 
 
 ‫א‬WE٧F

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ،‫א‬E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
KE٨F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ J
‫א‬، E٣ J١F‫א‬

،‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ J
‫א‬‫א‬

‫א‬WE٨F

 ‫א‬‫א‬ J
‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬ J
 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 

 J٤٢ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬EF‫א‬‫א‬‫א‬E٩F

‫א‬‫א‬EF‫א‬‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬
E١F‫א‬‫א‬
 ، ‫א‬‫א‬‫א‬EF‫א‬،
 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬E٦F،‫א‬E٣F‫א‬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢

، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

  ‫א‬
 ‫א‬‫א‬ ‫א‬،
 ‫א‬

 W

‫א‬٪E١{٤ J٠{٩F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
 ‫א‬‫א‬ J

،‫א‬‫א‬، ‫א‬
 J٤٣ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E°٢٥٠F‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬E ‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬W(HSS)‫א‬‫א‬ J

‫א‬،‫א‬٪E٤{٤–٨{٣F‫א‬٪E١٩ J٨{٥F‫א‬

‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬، ‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

،‫א‬‫א‬‫א‬°١٢٠٠
‫א‬‫א‬ ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 

،
 ‫א‬، ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE‫א‬F‫א‬‫א‬ J

، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬ ،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬،‫א‬ ‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬، ‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،
 ‫א‬،
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

E°٩٠٠F‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ W‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،  ‫א‬‫א‬ ،
 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 J٤٤ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
،‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ 
 K‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬WE١٠F 

 

WEF‫א‬‫א‬‫א‬ J

، ‫א‬E ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬EF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،E١٠F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،°E٢٠–١٠F‫א‬‫א‬‫א‬،
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WEF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬EF‫א‬EF‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 KE١١F،‫א‬‫א‬
 

WE١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬F ‫א‬‫א‬

،‫א‬E‫א‬

،E١١F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE١١ F 
 J٤٥ J

‫א‬ ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬  ‫א‬، 
 ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬،‫א‬E15o − 10 o F‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬ J٤
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬


 ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬ J
،    ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،E١٢F
K‫א‬‫א‬

 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬WE١٢F

 
 
 

‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

،E١٣F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬ 
 ‫א‬‫א‬ 

K‫א‬‫א‬‫א‬،E˚٥F

‫א‬‫א‬‫א‬WE١٣F
‫א‬‫א‬‫א‬

 J٤٦ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 E‫א‬F‫א‬  J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE١٤ F ، ‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬  J

، ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬
KE١٤F

 

‫א‬‫א‬‫א‬WE١٤F
‫א‬‫א‬

 ‫א‬
،
 ‫א‬‫א‬‫א‬  ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬

 

W‫א‬‫א‬‫א‬ J١

‫א‬ ،‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 K 

 WEF‫א‬ J٢

‫א‬،  ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 

‫א‬‫א‬‫א‬،E١٥F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬WE١٥F
‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 J٤٧ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

W‫א‬‫א‬‫א‬ J٣

‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬

 W‫א‬‫א‬ J

KE١٦F‫א‬‫א‬ J

 
 
 
 
WE١٦F

 
 
 

KE١٧F،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 
 
 
 
 
 
 
 ‫א‬E١٧F

 J٤٨ J

 
 

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 W–

F،‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬W ‫א‬ J

KE١٧

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ WEF‫א‬‫א‬‫א‬ J

KE١٨F
 
 
 
 
 
 
 

‫א‬‫א‬WE١٨F

 
 

 –

 KE١٦،١٧،١٨F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W J
، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W J
KE١٩F

 
 
 
 
WE١٩F

 J٤٩ J

 
 

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬
 ،‫א‬ ‫א‬،‫א‬ ‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬EF J١

‫א‬
‫א‬ ‫א‬ 

، ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ ،E٢٠F

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٢٠F

 W‫א‬ J٢

 ‫א‬


 ‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،
  ‫א‬‫א‬‫א‬
 K 

 W‫א‬
 

 W‫א‬‫א‬–
 

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬ ‫א‬ ‫א‬

‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 KE٢١F،

 ‫א‬‫א‬WE٢١F
 J٥٠ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬–

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٢٢F،‫א‬

 

‫א‬

‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬

‫א‬،(bearings)


  ‫א‬‫א‬ ‫א‬
 ‫א‬‫א‬WE٢٢F

‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ ،‫א‬‫א‬
 ، ‫א‬‫א‬‫א‬

  K‫א‬‫א‬‫א‬

 

 J٥١ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬، ‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬
 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
، ‫א‬
 ‫א‬ ، ‫א‬

‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬
 W

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬

، ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٢٣F

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،E٢٣F
 ‫א‬،

 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬، 
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢

، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٢٤F

 ‫א‬‫א‬‫א‬ ،E٢٤F،‫א‬

 K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،
 J٥٢ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬ J٣

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬E٢٥F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬،EF

‫א‬WE٢٥F
‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

،‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬WE٢٦F
 ‫א‬

، ‫א‬‫א‬

KE٢٦F

‫א‬
  ‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

KE٢٧F،‫א‬‫א‬
 

‫א‬‫א‬‫א‬ J
‫א‬‫א‬،

 KE٤ J٣F‫א‬

‫א‬‫א‬WE٢٧F
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

KE‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F
 J٥٣ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

‫א‬  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
KE٢٧F،‫א‬‫א‬

K‫א‬E،F‫א‬‫א‬ J
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
K‫א‬‫א‬

 J
‫א‬
  ‫א‬

،
 ‫א‬

 KE٢٨F
 
 
 

‫א‬‫א‬WE٢٨F

 
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ J
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬WE٢٩F
 J٥٤ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

،E٢٩F،‫א‬‫א‬‫א‬
  J
KE٤ J٣F‫א‬‫א‬‫א‬
 

 J
F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

KE‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬ J
‫א‬  ‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

KE٣٠F،

 ‫א‬WE٣٠F

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E،F‫א‬‫א‬ J

KE٠{٥–٠{٢F

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
KE٤ J٢F‫א‬‫א‬‫א‬،

 ‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬ J

KLE٠{٢ J٠{٤F

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 J٥٥ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
 

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،
 ‫א‬‫א‬
،  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬WE J٣١F

E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
‫א‬،E٣١F

، ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 KE٣١F،‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬WE J٣١F  ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬ J
K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬، ‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬ J
،E٣٢F،‫א‬‫א‬
F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬

KE‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 J٥٦ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬ ‫א‬،‫א‬

K ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬
 

،‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬

KE٣٢F،

‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬ J
،E٣٢F، ‫א‬‫א‬

K
 
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٣٢F

‫א‬‫א‬ ‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ،
  ‫א‬
K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،  ‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬

 ، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 J٥٧ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

،E٣٣F،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬WE٣٣F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬
 ، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
 ‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬،(Dial indicators)‫א‬‫א‬‫א‬
 K( Backlash)‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 J٥٨ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬ J١
‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ ،‫א‬
،‫א‬‫א‬

،
 ‫א‬‫א‬

‫א‬ ،E٣٤F
 K‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬WE٣٤F

 

 ‫א‬ J٢

 

‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬،
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KE٣٥F

 
 
 
 
 
 
 
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٣٥F

 J٥٩ J

 

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬ J٣

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬ ‫א‬
،E٣٦F،‫א‬

‫א‬‫א‬WE٣٦F
‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٣٧F،‫א‬
 
 
 
 
 

‫א‬‫א‬‫א‬WE٣٧F

 ‫א‬ J٤

‫א‬

 

، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬E٣٨F

 
 
 
 
‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬WE٣٨ F 
 J٦٠ J

 

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬ J٥

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،،‫א‬
 KE٣٩F 

 
 
 
 
 

‫א‬‫א‬WE٣٩F

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬
 W‫א‬
 

‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬، ‫א‬ J
K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ J
K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬WE٤٠F
 ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
KE٤٠F، 

K‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬ J
 

 J٦١ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ JW‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J١
 K١ J

 K٢ J
 K٣ J

 K٤ J
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
 K30 J

 K60 J
 K80 J

 K118 J
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
 K J

 K J
 K J

 K J
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤
 K J

 K J

 K J

 K J
 

 J٥
 J٦٢ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬
 K١ J

 K٢ J
 K٣ J

 K٤ J

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٦

 K‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J٧

 K‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬ J

 K‫א‬ J

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٨

 K١ J

 K٢ J
 K٣ J

 K٤ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٩
 W‫א‬

 K١ J

 K٢ J
 K٣ J

 K٤ J
 

 J٦٣ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١٠

 K‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J١١

 K١ J

 K٢ J
 K٣ J

 K٤ J
 

 

 
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J١٢

 K‫א‬ J

 KE‫א‬‫א‬F‫א‬ J
 K‫א‬ J
 K‫א‬ J
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

 K________________،٢٧ J١
 K__________________E٥F‫א‬ J٢

 K_____________‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
 ‫א‬‫א‬__________‫א‬‫א‬ J٤

 K___________

 J٦٤ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 K____________‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٥
‫א‬________________‫א‬‫א‬ J٦
 K

___________‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٧
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K_____________‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٨

_______________‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٩

 K_____________

‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬ J١٠

 K______________________
 

 W‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫؟‬‫א‬‫א‬  J١

 ‫؟‬‫א‬‫א‬  J٢

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J٣

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J٤

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 J٦٥ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

E١F‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ٠{٥H‫א‬ J١
 ٠{٠٨‫א‬ J٢
 

 
 
 

 J٦٦ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 E١F‫א‬
 ٦٠W‫א‬‫א‬

 ‫א‬W‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬W

 W‫א‬‫א‬

 K‫א‬ J

 K‫א‬ J
 K‫א‬ J
 K J

 KE،،‫א‬F‫א‬‫א‬W

‫א‬،،‫א‬،‫א‬،‫א‬،‫א‬
 K٤٠٠X٣٥ø،،‫א‬،،
 W‫א‬‫א‬W

 

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬ J
  ‫א‬‫א‬
 KE١F‫א‬‫א‬
   K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 
 
 

 K‫א‬‫א‬ J

K٣٣٠ J٣٠٠‫א‬‫א‬ J

 KLE٢٣٠ J٢٠٠F‫א‬‫א‬ J

  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J
 
 K‫א‬

 E١F‫א‬

 
 
 J٦٧ J

 
 

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 E١F
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢

 

 KE٨٠ J٥٠F‫א‬ J

 KE٢F‫א‬،E‫א‬F‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

 

 K‫א‬ J

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

   K‫א‬‫א‬‫א‬L٢٠‫א‬ J
 
 
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٣

E٢F

 
 

E٣F

 KE٣F‫א‬‫א‬

 KE٨F‫א‬ J

  ‫א‬‫א‬‫א‬  J
 
 KE١٦{٥F
 

 

 

 
 
 

 
E٤F ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤
  ،‫א‬‫א‬‫א‬
 
 KE٤F‫א‬
 
 
 

E٥F

 
 
 

  ‫א‬‫א‬‫א‬ J٥
   KE٥F‫א‬‫א‬‫א‬

 

 J٦٨ J

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 E١F
 ‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٦
 KE٦F‫א‬،‫א‬‫א‬
 E٣٠ J٢٠F‫א‬ J

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 

 KL٢٠‫א‬ J

 
 

 

 KLE٠{٤F J
 

 E٦F‫א‬

 

  ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٧
 
 KE٧F،E٦F‫א‬‫א‬
 

 
 
 
 

 E٧F‫א‬

 
 
 
 
 
 
 
 
 J٦٩ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 
E٢F‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K٠{٠٢H‫א‬ J١
K٠{٠٣٦‫א‬ J٢

 
 
 
 
 
 
 
 

 J٧٠ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 E٢F‫א‬
 

 ٦٠W‫א‬‫ א‬

 ‫א‬W‫א‬‫א‬
 
 W‫א‬‫א‬‫א‬W

 W‫א‬‫א‬

 K‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬ J

 KE،،‫א‬F‫א‬‫א‬W

،‫א‬،‫א‬،‫א‬،،‫א‬‫א‬
X٦٥ø‫א‬،‫א‬،،،

 K٥٢٠

 W‫א‬‫א‬W
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 K‫א‬ J١

 

 K‫א‬ J

 

 KE١F

 

 KE١{٥–١F‫א‬ J

 K‫א‬ J

   K‫א‬‫א‬‫א‬ J
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J٢

 E١F‫א‬  J١٢٠F‫א‬‫א‬‫א‬ J
 
 KLE١٥٠
 KLE٠{٦–٠{٣F‫א‬ J
 
 J٧١ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 E٢F
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  KE٢F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KL٣٥‫א‬ J
 KL٠{٣ J
 

 E٢F‫א‬ ،
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤
 KE٣F‫א‬

 K‫א‬L٣٥‫א‬ J
 KL٠{٣ J
 

 E٣F ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٥
E٤F‫א‬‫א‬

 KE٤F
 

 E٤F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J٦
 KE٥F‫א‬

 KL٣٥ J

 KL٠{٢ J
 

 E٥F‫א‬

 
 

 J٧٢ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 E٣F‫א‬

 

 

E٣F‫א‬‫א‬

 

 
 
 

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K٠{٠٢H‫א‬ J١
K٠{٠٣٦‫א‬ J٢

 
 

 J٧٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ٦٠W‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 
 W‫א‬‫א‬‫א‬W

 W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 KE،،‫א‬F‫א‬‫א‬W

 ،،،‫א‬،‫א‬

 K٤٠ øEF‫א‬E١٢٢X١٠٠Fø
 W‫א‬‫א‬W
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 K‫א‬‫א‬ J١

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

  ،‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
 
 KE١F
 

 KL٢٥‫א‬‫א‬ J

 E١F‫א‬

 KL٠{٤ J

 

 

  ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
 
 KE٢F‫א‬
 KLE٢٥ J٢٠F‫א‬ J
 KLE٠{٤٥–٠{٣٥F J

 E٢F‫א‬
 
 J٧٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
 

 KE٣F‫א‬

 

 KLE٢٥F‫א‬ J

 

 KLE٠{٣F J

 

 

 

 K١{٥‫א‬ J

  ، ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬ J٤
E٣F
 

 KE٤F‫א‬

 

 K‫א‬ J

 

 K‫א‬ J

 

 K‫א‬‫א‬LE٠{٥F J

 

 KL٠{٢‫א‬‫א‬

 

 

    ‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬‫א‬ J

E٤F

 

 

  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J٥
 

 KE٥F‫א‬

 

 KLE٢٠F‫א‬ J
 KLE٣٠F‫א‬ J

 K‫א‬٠{٣‫א‬‫א‬‫א‬ J

 

 

 

 

 
E٥F

 

 

 

 

 

 

 J٧٥ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 
 

 E٣F
  ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬ J٦
 
 
 
 
 
 E٦F‫א‬

 
 

 K‫א‬‫א‬

 KE٦F‫א‬،‫א‬‫א‬ J
 KE٥F‫א‬ J
 
 
 
 
 

  ‫א‬‫א‬‫א‬   J٧
 
 
 
 E٧F‫א‬

 



 
 
 

 KE٧F‫א‬

 KL٣٠‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬ J
 
 
 
 
 

  ،
 ‫א‬‫א‬‫א‬  J٨
 
 

 KE٨F‫א‬
 

 KE٧F‫א‬ J
 

 E٨F‫א‬

 
 J٧٦ J

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬ J١

 ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
 K٠{١H‫א‬ J١
 K٠{٠٤‫א‬ J٢

 
 

 ‫א‬‫א‬ J٢

 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬

 K٠{١H‫א‬ J١
 K٠{٠٤‫א‬ J٢

 

 J٧٧ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬
ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

٣

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬
‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 K‫א‬‫א‬‫א‬ o
 K‫א‬‫א‬‫א‬ o

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 
 
 
 
 

 KE٧٠F

  J٧٨ J

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬
‫א‬ E‫א‬F ‫א‬

 K

 K‫א‬
 ‫א‬

 K
 ‫א‬

 

KWE١F‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬E١F‫א‬

 K‫א‬‫א‬W

 





 K‫א‬W





 K‫א‬W





WE١–F

 ‫א‬ZW١
 







 K‫א‬‫א‬
WE٢F‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 KE٢F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬Z‫א‬‫א‬W = ‫أ‬

2

 K‫א‬‫א‬W

 K‫א‬‫א‬W١

  K‫א‬W
 









1

‫ ق‬−‫ق‬
= ‫א‬‫א‬
‫ل‬2

 K‫א‬‫א‬‫א‬
  J٧٩ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 E٣F‫א‬

 K‫א‬

 K‫א‬‫א‬W





 K‫א‬‫א‬W

K‫א‬‫א‬W١
 

 K‫א‬W

‫א‬WE٣F‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٤F‫א‬‫א‬‫א‬
 











 K

K‫א‬

KEF

K

 K‫א‬


 
 
 

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،،‫א‬،W‫א‬
E٤F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬
  J٨٠ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬
  J١

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬



E٦F‫א‬

 K‫א‬‫א‬E١F‫א‬‫א‬‫א‬
 

 KWE١F‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬–‫א‬‫א‬



 ‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬

  1 29′27′

  2 58′54′

 ١٩{٢١٢W١

 

 ٢٠{٠٤٧W١

 ١

  1 25′50′

  2 51′26′
  2 51′41′

 ٢٠{٠٢٠W١

 ٢

 ١٩{٩٢٢W١

 ٣

  1 29′15′

  2 52′32′

  2 58′31′

 ١٩{٢٥٤W١

 ٤

 ١٩{٠٠٢W١

 ٥

  1 29′36′

  3 00′53′

  2 58′12′

 ١٩{١٨٠W١

 ٦

o

  1 25′43′
o

o

  1 26′16′
o

o

  1 30′26′
o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬E٥F‫א‬E
 ‫א‬F
 K‫א‬E٢F‫א‬
 
 
 
E٥F‫א‬

 
  J٨١ J

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 ‫א‬E٢F‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 ٦L٥–٥L٤–٤L٣–٣L٢–٢L١–١L٠

 ‫א‬‫א‬

 ٦L١–٥L١–٤L١–٣L١

 ‫א‬‫א‬

 ٦L٢–٥L٢–٤L٢

 ‫א‬‫א‬

 ٦L٣–٥L٣

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٦F‫א‬

 KEF

 K‫א‬‫א‬


 
 

E٦F‫א‬







 

 ‫א‬‫א‬ J٢

،‫א‬٨‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬E٣F‫א‬، 251o ‫א‬١٠W١‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٣F‫א‬

 W

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ٢٣

 ٢{٨٥

 ٤

 ٤

 ٣٢

 ٤{٤٠

 ٦

 ٦

 ١٩٦

 ٧٠{٢

 ٨٠

 ٨٠

 ٢٣٢

 ٨٨{٤

 ١٠٠

 ١٠٠

 ٢٦٨

 ١٠٦{٦

 ١٢٠

 ١٢٠

 ٣٠٤

 ١٢٤{٨

 ١٤٠

 ١٤٠

  J٨٢ J

‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ٣٤٠

 ١٤٣

 ١٦٠

 ١٦٠

 ٤١٢

 ١٧٩{٤

 ٢٠٠

 ٢٠٠

 

 
 ‫א‬‫א‬
،‫א‬EF
 K‫א‬‫א‬E٤F‫א‬

 K‫א‬‫א‬WE٤F‫א‬
 
 

 

 
 
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 ٢L‫א‬
  60

  ‫א‬

o

o
  7 7′30′′
o
  5 42′38′′

o
  4 45′49′′
o
  2 51′ 45′′

o

o
  90

 ٠{٥٠٠W١
 ٠{٨٦٦W١

  36 52′

 ١{٥٠W١

  60
o

o
  16 35′40′′
o
  14 51′

  11 25′16′′
o
  9 13′38′′
o

o
  5 43′30′′
o
  3 49′

  1 54′33′′
o
o
 1 26′
  2 51′ 52′′
DIN٢٢٨‫א‬‫א‬
o

 ٠{٢٨٩W١

o

o

o
  18 2 6 ′
o
  8 1 8′

 W١

  120

o
  45

  30

 ‫א‬

  J٨٣ J

 ٣{٤٢٩W١
 ٤W١
 ٥W١
 ٦W١
 ١٠W١
 ١٥W١
 ٢٠W١

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

  57′17′′
  34′23′′

o
  1 54′34′′
o
  1 8′46′′

  J٨٤ J

 

 ٣٠W١
 ٥٠W١
 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٧F‫א‬
 K٢٢Z‫א‬‫א‬
 





 K٢٠Z‫א‬‫א‬

 K٢٠Z‫א‬

 K١٠W١Z‫א‬

 K2 50ZE‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 

E٧F‫א‬

 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬E٥F‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٢F‫א‬

  J٨٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬EF‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬
 ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 



 ‫א‬‫א‬‫א‬
E٦F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٨F‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

E٨F‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٦F‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬

    J١
 ‫א‬   J٢
 ‫א‬   J٣
    J٤
    J٥
 ‫א‬   J٦
 ‫א‬   J٧
 ‫א‬   J٨
 ‫א‬   J٩
 
  J٨٦ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،E٨F‫א‬،E١F‫א‬

 KE٤F‫א‬E٦F‫א‬‫א‬،E٢F

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 E٩F‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬  J١

E٩F‫א‬

 







 K‫א‬  J٢

K‫א‬  J٣
 K  J٤

 



 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬


 ،‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 KE١٠F‫א‬،١٢٠ J٦

E١٠F‫א‬

 

 ‫א‬
‫א‬
 J‫א‬ J

‫א‬
‫א‬

E١١F‫א‬


‫א‬ J

‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 E١١F‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬ ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  J٨٧ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 WK‫א‬‫א‬‫א‬
 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬،٢٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 E١٢F
 ‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬

E١٢F‫א‬  ‫א‬،‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬

 KE١٣F‫א‬‫א‬

 E١٣F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

  J٨٨ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ‫א‬‫א‬

1
=
2

 

‫א‬‫א‬‫א‬

  W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

1

‫ ق‬−‫ق‬
= ‫א‬‫א‬
‫ل‬2

 

‫א‬،٣٠‫א‬W

‫א‬‫א‬K ٤٠، ٢٠
 KE١٤F‫א‬‫א‬‫א‬
  0.125 = 20 − 30 = 
40 ∗ 2

 E١٤F‫א‬

 

‫א‬٠{١٢٥‫א‬E‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬



o
 ‫א‬‫א‬‫א‬ 7 7 ′

 



 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  57 ∗

1

‫ ق‬−‫ق‬
=
‫ل‬2

 

، 12 o  ‫א‬ 7 o ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬
  7.125 = 57 ∗ 20 − 30
40 ∗ 2

‫א‬ 7 7 ′ ‫א‬‫א‬،7Z٦٠C٠١٢٥‫א‬٠{١٢٥
o

 ‫א‬‫א‬

  J٨٩ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬E١٥F‫א‬
o
‫א‬‫א‬ 7 7 ′ ‫א‬

‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  90
 

o

 

 

 
 

90 ≥‫א‬‫א‬‫א‬E J١٦F‫א‬
 K90<‫א‬‫א‬‫א‬E J١٦F‫א‬
 
 

 E١٦F‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬

-

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

-

 K‫א‬

-

 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬  KE١٧F‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 E١٧F‫א‬

 ‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  J٩٠ J

-

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫ א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬W

 KE١٨F‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬W

 ‫א‬‫א‬W

 ‫א‬‫א‬W١

 ‫א‬W

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W١
 
 
  ‫ﻣﻢ‬

=

‫ ل‬1‫ ق‬− ‫ق‬

= 
2
1‫ل‬

 

 KE١٩F‫א‬
 

 E١٩F‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬






 E٢٠F‫א‬

  ‫ﻣﻢ‬
 

=

‫ ل‬1‫ ق‬− ‫ق‬

= 
2
1‫ل‬

 ١Z

 E٢٠F‫א‬

 

  J٩١ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

  ‫ﻣﻢ‬

=

1

‫ ق‬−‫ق‬
2

 
= 

 W

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،٥٥‫א‬٦٠‫א‬

 ‫؟‬‫א‬

 W‫א‬

  ‫ﻣﻢ‬

2.5 =

55 − 60 1‫ ق‬− ‫ق‬
=
= 
2
2

 

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢{٥F‫א‬‫א‬‫א‬
 



 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ -

 ‫א‬‫א‬C‫א‬‫א‬Z

،٥‫א‬،١٠٠‫א‬ ٢٠٠W
 K‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ٢٠٠C٢{٥Z

 K٨{٧Z٢٠٠C٠{٠٤٣٦٦Z
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
  ‫اﻟﺴﻠﺒﺔ‬

2

‫ل‬
100

 

‫א‬٢٥٠‫א‬W

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬L٨٠

 K‫؟‬‫א‬
 

  ‫ ﻣﻢ‬10 = 80 ∗ 250 = 
2

 E٢١F‫א‬

100

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬–
  J٩٢ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬-







 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٢١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

















‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ KE٢٢F‫א‬‫א‬

 
 
 

 E٢٢F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬  -

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،E٢٣F‫א‬
 

 

 
 

 E٢٣F‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬  ‫א‬‫א‬  KE٢٤F‫א‬‫א‬‫א‬

 

 E٢٤F‫א‬





 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 W‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 KE‫א‬F

 E٢٥F‫א‬

 

  J٩٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

K‫א‬‫א‬ -

  K‫א‬‫א‬ -

 KE٢٥F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬ K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  

 W‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E 22o − 10o F‫א‬

 K‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬Z

‫א‬Z

 K ‫א‬‫א‬Z

 

 W‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 



1

‫ ق‬−‫أ ق‬
= 
2
‫ل‬2

 W

 ‫א‬‫א‬ J

 EF‫א‬‫א‬W

 EF‫א‬‫א‬W١

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬٤٠٠‫א‬،٢٥٠‫א‬‫א‬W

 K٣٥٠
 

  J٩٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 









1

 

‫ ق‬−‫أ ق‬
= ‫א‬
2
‫ل‬2

   0.1 = 350 − 400 = 
250 ∗ 2



 K  6o ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬EF١٠٠‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٪١٨‫א‬‫א‬‫א‬W

  0.9 = 18 ∗ 0.5 = ‫א‬‫א‬
100

  5 9 ′ ‫א‬‫א‬‫א‬
o

 

 

 ‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢٦F‫א‬
 K‫א‬

 ‫א‬ K١
 ‫א‬‫ א‬K٢
 ‫א‬ K٣
 ‫ א‬K٤
  K٥

 ‫א‬‫א‬ K٦
 ‫א‬‫א‬ K٧
 ‫א‬ K٨

 

 E٢٦F‫א‬

 
  J٩٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

  JW‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

-

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

-

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬K ‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

-

،‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬ •
W‫א‬E٢٧‫א‬F
  

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 E٢٧F‫א‬

 

‫א‬‫א‬ •

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 



 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ •

‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬ •

 E٢٨F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬

  KE٢٨F‫א‬‫א‬‫א‬
  J٩٦ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬ •



K‫א‬‫א‬ 3 ‫א‬‫א‬‫א‬ •
4

K‫א‬‫• א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ •
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫• א‬
 
 
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 
 E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١

 ،   ‫א‬ ‫א‬‫א‬ ‫א‬ ‫א‬   ‫א‬  ‫א‬‫א‬ 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬   J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J
 ‫א‬

 E J٢٩F‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬  J
 E J٢٩F‫א‬‫א‬

٢٩F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 E–

 E٢٩F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬_
  J٩٧ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E J٢٩F‫א‬

 
 
 

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 J 

 K‫א‬‫א‬  J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 E٣٠F‫א‬

‫א‬E٣٠F‫א‬
 K‫א‬

  J٩٨ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 

 

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬ J١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
Z‫א‬‫א‬،٣٢Z ‫א‬‫א‬

 ،٢٨

 K‫؟‬٥٠‫א‬٢٠٠Z‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬L٨٠‫א‬٢٥٠‫א‬ J٣

 ‫א‬‫א‬

 ‫؟‬‫א‬

‫א‬٢٠٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤
 K‫ ؟‬5o ‫א‬‫א‬١٠٠‫א‬

‫؟‬180o ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬_٥

‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬–٦

K‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬–٧

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٨
K‫؟‬٪٢٥‫א‬

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬–٩

‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١٠

‫؟‬‫א‬‫א‬–١١

‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬–١٢

 ‫؟‬W١‫א‬‫א‬–١٣

 K‫א‬‫א‬‫א‬–١٤

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

  K‫א‬  J

 K‫א‬‫א‬‫א‬  J
  J٩٩ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬  J

‫א‬‫א‬٦٠‫א‬٢٠ ‫א‬٤٠‫א‬ J٢
 

 W

K  4 o8′
  9 o 2′
   19 o 5′
 25o 4′

K
K
K 
K 
 



W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
 ‫א‬‫א‬‫ א‬ J
‫א‬‫ א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬  J

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ J
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤
 ٨٠ J٤ K

 ١٠٠ J٥ K
 ١٢٠–5 K

 ١٤٠ J٨ K

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J٥
 ١٠W١



 ٨W١ 

 ٦W١ 
 ٥W١ 

  J١٠٠ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E١F

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

  J١٠١ J

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E١F‫א‬
 W‫א‬‫ א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 
 W‫א‬‫א‬‫א‬W

 W‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬


 
 

 E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W
 K٢٨C١٤٥‫א‬ •
K •

 K •
K •
K‫א‬ •

K •

K٠{٠٥ •

 K‫א‬‫א‬‫א‬ •

 

 
 
 

  J١٠٢ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W
 ١٣٠‫א‬
 KE١F‫א‬٠{١±
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٢F‫א‬

K٠{١±٢٥‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J
 KE٣F

 ٢٥‫א‬

 

K‫א‬E٤F‫א‬٠{١±
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

٠{٠٥±٢٤‫א‬
 

‫א‬، ٠{١±٤٤{٥

KE٥F

 K‫א‬v‫א‬‫א‬ J
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

KE٦F‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 =

‫ ل‬1‫ ق‬− ‫ق‬

=‫س‬
2
1‫ل‬

 E٧F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٧
 K٠{٠٥±‫א‬

 
  J١٠٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E١F

 ‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٨

 ٠{١±٤٠{٠٥±١٨

KE٨F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 E٩F‫א‬،‫א‬ J٩

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬ J١٠
 E١٠F‫א‬‫א‬

  60 o ‫א‬‫א‬‫א‬ 30 o ‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 

  J١٠٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E٢F

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

  J١٠٥ J 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E٢F‫א‬

 ‫א‬W‫א‬‫ א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬W
 W‫א‬

 K‫א‬‫א‬ J١

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢

 E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W
 K١٠٠C١٢∅‫א‬

 K‫א‬

 K‫א‬

 K٣

K٠{٠٥EF
KEF

 KEF

  J١٠٦ J ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

W‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W
 ‫א‬‫א‬‫א‬ J

 J١

 K٠{٠٥±E١F‫א‬
K‫א‬ J
 
 W‫؛‬E٢F‫א‬‫א‬‫א‬

 J٢

 K٩٥٨{٩ J
 ١٥٨{٤ J
 K٤٠٨{٢ J
 K٠{١±
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
١٠٨‫א‬  J

 J٣

 KE٣F‫א‬،٠{٠٥±
K٤٠‫א‬‫א‬EF J
 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 J٤

KE٤F‫א‬
 ٤٠٨‫א‬

 J٥

KE٥F‫א‬٠{٠٥±E‫א‬‫א‬F
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
E٦F‫א‬‫א‬٥٢25‫א‬‫א‬‫א‬
 



1

‫ ق‬−‫ق‬
2

 
 J٦

‫א‬‫א‬ J
 

 

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 
  J١٠٧ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E٣F‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  J١٠٨ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E٣F‫א‬
 ٤W‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 E‫א‬F

 
 W‫א‬‫א‬‫א‬W
 W‫א‬

 K‫א‬‫א‬ J١

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J٢

 K‫א‬‫א‬ J٣

 

  JWE،،‫א‬F‫א‬‫א‬W

 K٤٨C٢٠∅،٦٥C٤٥∅‫א‬ •
 ٠ •

K •

 K١{٥C١٢ •
K١{٥C١٢ •
K٣ •

K١٠{٥ •

 K٠{٠٥ •

 

 
 

  J١٠٩ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E٣F

 ‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W
 
 ،‫א‬‫א‬

 J١

KE١F‫א‬
 
 
 KE٢F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 J٢
 
 

 KE٣F‫א‬،٣‫א‬

 J٣

K‫א‬‫ א‬ 
 
٠{١±٢٠١٠{٥‫א‬

 J٤

KE٤F‫א‬
 
 
، ١٢‫א‬‫א‬
 

 J٥

 KE٥F‫א‬‫א‬

-

K‫א‬‫א‬‫א‬
 
 
 K‫א‬EF

 J٦

E٦F‫א‬،‫א‬EF
 
 
 

  J١١٠ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

E٧F‫א‬EF  J٧
‫א‬EF

 K٠{٠٥±١٥،١٢

K‫א‬‫א‬‫א‬ J

١٢‫א‬  J٨

،  ‫א‬M
 KE٨F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
‫א‬  J٩

 

‫א‬‫א‬
 ‫א‬

‫ق‬
K‫א‬
‫ل‬2

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ J١٠

 KE١٠F‫א‬،

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
E١١F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬EF  J١١

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬EF

،١٢‫א‬EF

 K٠{٠٥±١٥

 KK١EF

K‫א‬٢EF J١٢

٤٦EF
 E١٢F‫א‬

 
  J١١١ J

 ،٢±‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E٣F

 ‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W
 
 ١٥‫א‬‫א‬  J١٣
 KE١٣F‫א‬١٢‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 
 
 ‫א‬‫ א‬ J١٤
 K ‫א‬‫א‬‫א‬
 ١٨‫א‬‫א‬EF

 KE١٤F‫א‬٠{٠٥±٢٩
 
 
 
 ‫א‬‫א‬‫א‬EF  J١٥
KE١٥F‫א‬
 ‫א‬  J١٦
 K‫א‬
 
 
 
 

 

  J١١٢ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ E٤F‫א‬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K٠{٠٥±‫א‬ J

  J١١٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 E٤F‫א‬
 ٥‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 EF‫א‬

 
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬W

 W‫א‬

 K‫א‬‫א‬ J١

 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢

 
 

 E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W
 ٧٥C١٠٠∅‫א‬ •
K •

KE،F •
K٣ •

K١٦،١٤،١٠ •
K٠{٠٥ •
K‫א‬ •

 KH7١٨∅ •

 

 
 

 
 
 
 J١١٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 E٤F

 ‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W
 

 KE١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١
 ‫א‬‫א‬‫א‬ J
‫א‬ J
 

 KE٢F‫א‬٣ J٢
 ‫א‬‫א‬‫ א‬-

 K‫א‬

 
 

 ١٦،١٤،١٠ J٣
 K‫א‬E٣F‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 
 

 ‫א‬،١٧{٦‫א‬‫א‬‫א‬ J٤
KE٤F‫א‬٠{٠١±
 
 

 H7١٨∅‫א‬ J٥
KE٥F‫א‬
 

‫א‬‫א‬‫א‬G
 K‫א‬‫א‬

 J١١٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 E٤F

 ‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J٦
 E٦F‫א‬

 

K‫א‬‫א‬‫א‬EF J٧
‫א‬‫א‬‫א‬EF

  KE٧F‫א‬

 ٢٢٥٧‫א‬‫א‬ J٨
KE٨F‫א‬٠{٠٥±
 

 ٢٢،٧٧‫א‬‫א‬ J٩
KE٩F‫א‬٠{٠٥±
 

 ٢٥٩٧‫א‬‫א‬ J١٠
KE١٠F‫א‬٠{٠٥±

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J١١

 KE١١F‫א‬‫א‬
K‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J١٢

 KE١٢F‫א‬‫א‬

  J

 ٠{٠٥±‫א‬ J
 

 J١١٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫ א‬ K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ٩٠

 
 
 

 ٪١٠٠

 

 
 
 
 

 

 
 

 J١١٦ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K
 ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١F‫א‬
 
 
 
 
 

K‫א‬‫א‬‫א‬WE١F‫א‬

 
 

 K‫א‬‫א‬K

K‫א‬K
K‫א‬K
 K‫א‬K
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

(H.S.S)‫א‬‫א‬١

 ‫א‬

 ‫א‬H.S.S‫א‬
 K‫א‬‫א‬WE٢F‫א‬

 ‫א‬E٢F‫א‬

 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 J١١٧ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

EKKKKKKK، 3
8

، 1
4

، 3
16

 

F‫א‬
 

 K 800 o 
 

 ‫א‬‫א‬ J٢
‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬
 ،‫א‬‫א‬
E٣F‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 E٣F‫א‬

 









 K‫א‬




 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٤F‫א‬

 KE٤F‫א‬

،٥٩٠٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
 K

 J١١٨ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،E،، J٥F‫א‬
 

 
 
 
 
 
 
 
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ WE،، J٥F ‫א‬

 

 W

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
 ‫א‬‫א‬‫א‬K
 KE J٥F‫א‬،E 5o F

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬K
 KE J٥F‫א‬،E 85o − 70 o F

 ‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬K
E 8o − 5o F‫א‬‫א‬‫א‬E
 KE J٥F‫א‬

  ،‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
 KE J٥F‫א‬،E 30 o − 20 o F

‫א‬‫א‬W
 ‫א‬‫א‬‫א‬K
 E J٥F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 KE J٥F‫א‬ E 60 o F‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬K
 J١١٩ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J٢

 ‫א‬‫א‬‫א‬E٦F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬K
K‫א‬‫א‬K

KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬K
K‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬K

K‫א‬‫א‬WE٦F ‫א‬

 
 

 

 ‫א‬‫א‬ J٣

 W‫א‬‫א‬E٧F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬K
K‫א‬‫א‬K
KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬K

‫א‬WE٧F ‫א‬

 
 

 

 ‫א‬‫א‬ J٤

 W‫א‬‫א‬E٨F‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬K

K‫א‬‫א‬K
 KE‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬K

K‫א‬‫א‬WE٨F‫א‬

 
 J١٢٠ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬‫א‬ J٥
 

 W‫א‬‫א‬E٩F‫א‬

 KE٥١٠F‫א‬K

KE٥٦٠F‫א‬‫א‬K

 KE٥٨ J٥٥FE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬K
 
 

‫א‬‫א‬ WE٩F‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 W،‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
K‫א‬‫א‬K
K‫א‬‫א‬K
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE١F
 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 

 

 ‫א‬

 

   ‫א‬‫א‬
‫א‬

 

8 −5
o
o
  8 −5
o
  10
 
o
o
  3 −2
 
o
    30
o

60
o
  30
 

 

o

o

 

30 −20
o
o
  60 −55
o
  45
o
  30
o
  30
 

o

o

8 −5
o
o
  6 −5
o
o
  8 −5
o
  15
o
o
  10 −8
 

o

o

 

 ‫ א‬‫א‬

80 −70
o
o
 70 −60
o
  60
o
  75
o
  75

o

 J١٢١ J

o

 ‫א‬ ‫א‬

 ‫א‬

5o
o
o
  8 −5
o
  20
o
o
  15 −12
o
  30
 

   ١
  ٢
   ٣
   ٤
  ٥

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 W‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬E١٠F‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬WE١٠F‫א‬

 

 



K‫א‬

 ‫א‬‫א‬ J٢

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١١F‫א‬
 KE 5o F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 KE 5o F‫א‬‫א‬‫א‬K١

 ‫א‬‫א‬‫א‬K٢
 ‫א‬‫א‬EF‫א‬‫א‬

 ‫א‬EF‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
E١١F‫א‬

 

 KEF‫א‬

 E 5o F‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬E١٢F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬E 5o F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬EF‫א‬

‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬WE١٢F ‫א‬

‫א‬EF‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 J١٢٢ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 WE‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬K

E١٣F‫א‬،E14 o F‫א‬

‫א‬‫א‬E14 o F‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬EF‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬WE١٣F‫א‬

E‫א‬F‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬

‫א‬‫א‬EF‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬

  JW‫א‬

 ‫א‬‫א‬ J١

E١٤F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬WE١٤F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٥١٨٠ JF‫א‬

 ‫א‬‫א‬ J٢

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،E٤ J٣F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬E١٥F
‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬‫א‬F
K
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬WE١٥F‫א‬

‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 J١٢٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬‫א‬ J٣

‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬WE١٦F‫א‬

 



 KE١٦F‫א‬،






 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤

‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬


 ‫א‬

‫א‬‫א‬WE١٧F‫א‬

 



 KE١٧F‫א‬،











 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬ J١
 ‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬

 ‫א‬

،‫א‬
  ‫א‬‫א‬
 KE١٨F‫א‬

‫א‬‫א‬WE١٨F‫א‬

 

 
 

 J١٢٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
E J١٩F‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 KE J١٩F

‫א‬‫א‬WE١٩F‫א‬

 











 

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٣

‫א‬WE٢٠F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬E٢٠F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
 



 K‫א‬‫א‬






 
 

 ‫א‬ J٤

‫א‬‫א‬E٢١F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

 

‫א‬WE٢١F‫א‬

 
 J١٢٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢٢F‫א‬
 ‫א‬ J١

‫א‬ ‫א‬
 K‫א‬‫א‬،‫א‬

 ‫א‬ J٢

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

E٢٢F‫א‬

 ‫א‬ J٣

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KEF

 KLKKKKKKKKZCCπZ

 KL‫א‬E‫א‬FZ

  3.14  22 ‫א‬‫א‬Zπ
7

 K‫א‬‫א‬Z
 K‫א‬‫א‬Z

 KZL

 K‫א‬‫א‬Z١٠٠٠

 K‫א‬ZCπ

 J١٢٦ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫؟‬L٥٠٠‫א‬‫א‬‫א‬٣٥‫א‬W
 W‫א‬

  ‫ ∗ ق ∗ ن‬π = 

1000
 ‫ د‬/ ‫ م‬55 = 500 ∗ 35 ∗ 22
1000 ∗ 7

  JW‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬ .١

KE‫א‬KKKKK––F‫א‬ .٢

KE‫א‬–F‫א‬‫א‬ .٣

KE–F‫א‬ .٤

 

 ‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬
 KEF
  ‫ل∗ د‬

‫ن∗ ز‬

= ‫ ت‬

 W

 K‫א‬‫א‬‫א‬Z
 K‫א‬‫א‬Z

 K‫א‬Z

 K‫א‬Z

٣L١٣٣٢٤٠‫א‬‫א‬ ‫א‬W
 ‫؟‬‫א‬‫א‬K‫א‬‫א‬

 W‫א‬

 
  ‫ﻟﻔﺔ‬

 J١٢٧ J

‫ل∗ د‬
= ‫ ت‬‫א‬‫א‬
‫ن∗ ز‬
1 ∗ 240
/ ‫ ﻣﻢ‬0.6 =
=‫ت‬
133 ∗ 3

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KEF
  ‫ﻣﻢ‬

=

1

‫ ق‬−‫ق‬
2

 K‫א‬Z

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬Z

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬Z١

٢٢‫א‬‫א‬‫א‬٢٠W
 ‫؟‬‫א‬

‫ ق‬−‫ق‬

= W‫א‬
2
 ‫ ﻣﻢ‬1 = 20 − 22 = 
2

  ‫ﻣﻢ‬

1

=

 
 ‫א‬‫א‬
 KEF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

  ‫ل∗ د‬

‫ز∗ ت‬

= ‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬Z
 K‫א‬‫א‬Z

 K‫א‬Z

 KL‫א‬‫א‬Z
‫א‬٤‫א‬٢٠٠‫א‬‫א‬ ‫א‬W
 K٠{٥‫א‬٢‫א‬

  ‫دﻗﻴﻘﺔ‬

/ ‫دورة‬

200 =

 

2 ∗ 200
= W‫א‬
0.5 ∗ 4

 
 J١٢٨ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬E٢F‫א‬
 ‫א‬‫א‬
 ELF‫א‬
50

45

40

35

30

27

25

22

20

‫א‬
15

12

10  9

 8

1272
1060
910
796
708

955
797
683
597
530

764
636
546
478
425

636
531
455
400
354

573
478
409
358
318

510
425
364
318
288

 ELF‫א‬
3180
2650
2275
1990
1770

2870
2390
2025
1791
1590

2548
2124
1820
1592
1415

2230
1856
1593
1393
1240

1912 1720
1593 1432
1365 1230
1194 1075
1060 955

1590 1398
1325 1165
1136 1000
996
876
886
780

1590
1445
1325
1225
1136

1435
1300
1195
1100
1025

1274
1157
1060
980
910

1125
1013
928
857
796

956
868
796
735
682

860
781
716
662
615

796
724
663
612
568

700
636
584
539
502

637
580
531
490
455

478
434
398
367
341

382
347
318
294
273

318
289
265
245
228

287
260
239
220
205

255
231
212
196
182

1058

952

846

740

635

572

531

467

425

313

254

212

191

169

995
940
885
840

896
845
795
756

796
752
708
672

695
657
620
589

597
563
530
504

538
508
478
454

497
470
443
420

438
414
390
370

398
376
354
336

298
281
265
252

239
225
212
201

199
188
177
168

179
169
159
151

159
150
142
134

795
759
723
693
663

416
683
650
624
598

637
608
579
555
530

558
532
506
485
464

478
456
434
416
398

430
410
390
374
358

398
380
362
347
332

351
334
318
305
292

319
305
290
278
266

239
228
217
208
199

191
182
174
167
159

159
152
145
139
133

143
136
130
125
120

128
122
116
111
106

638
613
590
568
529

574
550
531
512
476

510
490
472
455
423

446
428
413
398
370

383
368
354
341
318

344
331
319
307
286

319
306
295
284
265

281
270
260
250
233

255
245
236
227
212

192
184
177
171
158

153
174
142
137
127

128
123
118
114
106

115
110
106
103
95

102
98
94
91
85

498

448

398

348

298

269

249

219

199

149

119

100

89

80

483
468
455
442

435
422
410
398

386
375
364
354

338
328
319
310

289
281
273
265

261
253
246
239

241
234
227
221

212
206
200
194

193
187
182
177

144
140
136
138

115
112
109
106

97
94
91
89

86
84
81
79

77
75
73
71

419

377

335

293

251

226

209

184

168

126

100

84

76

67

393

358

318

278

239

215

199

175

159

119

96

80

72

64

354

318

283

248

214

191

177

156

142

106

85

71

64

57

318

287

255

223

191

172

159

140

127

96

76

64

57

51

289

260

231

203

174

156

145

127

116

87

69

58

52

46

 J١٢٩ J

 

 
 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
33
34
35
36
38
40
45
50
55

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬E٣F‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬
 ELF‫א‬
50

45

40

35

30

27

25

22

20

‫א‬
15

12

10  9

80
74
68
64
60
53
47.8
43.4
41.5
39.8
38.2
36.7
34.2
31.8
29.8
27.3
23.9
21.2
19.2
17.4
15.8
13.7
11.9
10.6
9.6

64
59
55
51
48
43
38.2
34.7
33.4
31.8
30.6
29.4
27.3
25.4
24.0
21.8
19.1
17.0
15.3
13.9
12.7
10.9
9.6
8.5
7.6

53
49
46
43
40
35
31.8
28.9
27.7
56.5
25.5
24.5
22.8
21.2
20.0
18.2
15.9
14.2
12.7
11.6
10.6
9.1
8.0
7.1
6.4

 8

 ELF‫א‬
265 239 212 186 159 143 133 117 106
245 220 196 171 147 132 122 108 98
227 205 182 159 136 123 114 100 91
212 191 170 148 127 115 106 94
85
199 179 159 139 119 107 100 88
80
177 159 142 124 106 96
89
78
71
159 143 127 111 96
86
80
70
64
145 130 116 101 87
78
73
64
58
138 125 111 97
83
76
69
61
56
133 120 106 93
80
72
67
59
53
127 115 102 89
76
69
64
56
51
123 110 98
86
73
66
61
54
49
114 102 91
80
68
61
57
50
46
106 95
85
74
64
57
53
47
43
100 90
80
70
60
54
50
44
40
91
83
73
64
55
49
46
40
36
80
72
64
56
48
43
40
35
32
71
64
57
50
43
38
35
31
28
64
57
51
45
38
34
32
28
26
58
52
46
41
35
31
29
25
23
53
48
42
37
32
29
27
23
21
46
41
36
32
27
25
23
20
18
40
36
32
28
24
22
20
18
16
36
32
28
25
21
19
18
16
14
32
29
26
22
19
17
16
14
13

 

48
44
41
38
36
32
29
26
25
24
23
22
20
19
18
16
14.3
12.7
11.5
10.4
9.5
8.2
7.2
6.4
5.7

43
39
36
34
32
28
25.5
23.3
22.2
21.2
20.4
19.6
18.2
16.9
16.0
14.5
12.8
11.3
10.2
9.3
8.5
7.3
6.4
5.7
5.1

 

 
 60
65
70
75
80
90
100
110
115
120
125
130
140
150
160
175
200
225
250
275
300
350
400
450
500

 
 
 
 

 J١٣٠ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
 

 ‫א‬
 W‫א‬ 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
K‫א‬‫א‬

‫א‬WE٢٣F ‫א‬

 ‫א‬‫א‬ J
K‫א‬

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 KE٢٣F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬  J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٢٤F‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٢٤F‫א‬
 J١٣١ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 



  

 ‫א‬‫א‬  J

K‫א‬‫א‬

KE٢٥F‫א‬،‫א‬‫א‬
 J
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

KE J٢٦F‫א‬

WE٢٥F‫א‬
‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F

 ‫א‬‫א‬١‫א‬‫א‬‫א‬
KE J٢٦F‫א‬‫א‬‫א‬

  

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
‫= ﻣﻢ‬

1

‫ ق‬−‫ق‬
2

= EF‫א‬

 
 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J

 KE٢٧F‫א‬،‫א‬٣

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬WE٢٧F‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬




 
 ‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 J١٣٢ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KEF‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬WE٢٨F‫א‬

 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ J

 ‫א‬‫א‬

 KE٢٨F‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J

K‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J
F‫א‬‫א‬WE٢٩F‫א‬
E‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬E٢٩F‫א‬،‫א‬

KE٣٠F‫א‬،‫א‬‫א‬
W‫א‬ J
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬WE٣٠F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
 E٣١F‫א‬،

‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬ J

K‫א‬‫א‬‫א‬ J
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 KE‫א‬F‫א‬‫א‬ J
‫א‬‫א‬‫א‬WE٣١F‫א‬

 

 J١٣٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬E٣٢F
‫א‬ ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬W٣٢‫א‬

 







 K‫א‬‫א‬










‫א‬ ‫א‬ J
‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

E٣٣F‫א‬،‫א‬E

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬
  ‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬WE٣٣F‫א‬

 
 

  ‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KE٣٤F‫א‬
 

 
 
 

‫א‬‫א‬WE٣٤F‫א‬

 

 J١٣٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KE٣٥F‫א‬

 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٣٥F‫א‬



 



 ‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬ 1 = ‫א‬‫א‬‫א‬
2

 W‫א‬‫א‬
 

1

‫ ق‬−‫أ ق‬
= = ‫א‬‫א‬
2
‫ل‬2

 K‫א‬‫א‬‫א‬ ‫ أ‬،‫א‬‫א‬Z 
2

 K‫א‬‫א‬W

 K‫א‬‫א‬W١

 K‫א‬W

 

 ‫א‬،٥٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
 K٧١٣٠

 

1

‫ ق‬−‫أ ق‬
= = ‫א‬‫א‬W‫א‬
2
‫ل‬2

  O.14054 = 30 − 50  
71 ∗ 2

 8

o

 

 

‫א‬‫א‬
 

 J١٣٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬ J

١‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬

 KE٣٦F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬WE٣٦F‫א‬

 J١٣٦ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 F ‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬E 60 o 

‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬

 KE ٣٧F‫א‬
 

‫א‬‫א‬WE٣٧F‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
K‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬ J

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 Z‫א‬‫א‬‫א‬

 ٢C‫א‬–‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ‫א‬

 ،‫א‬‫א‬ J
KE٣٨F‫א‬

‫א‬WE٣٨F ‫א‬

 ‫א‬‫א‬ J

 E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 J١٣٧ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬  J
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J

 ،‫א‬
KE٣٩F‫א‬

E٣٩F‫א‬

 ،‫א‬ J
 KE٤٠F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

  



K

 E٤١F‫א‬، J
K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬ J

E٤٠F‫א‬

K ‫א‬‫א‬‫א‬ J
 KKKK‫א‬‫א‬‫א‬ J

  J

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬WE٤١F‫א‬

 J١٣٨ J



 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 KE٤٢F‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬WE٤٢F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J

 KE٤٣F‫א‬،‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J
‫א‬WE٤٣F‫א‬
‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬

 
 
 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 KE٤٤F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬WE٤٤F‫א‬
‫א‬‫א‬

 

 
 
 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬KE٤٥F‫א‬،‫א‬
 
‫א‬‫א‬WE٤٥F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 
 
 J١٣٩ J

 K‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬E١
KKKKKKKKK‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 KKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
 °٦٠٠ J

 °٧٠٠ J
 °٨٠٠ J

 °٩٠٠ J
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EF‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 WE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬ J٤
 K‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬ J
 

 J١٤٠ J

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬E٢

 KKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١

 KKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
 

٤٠٠‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٣٠‫א‬E٣

 KL

 

٢٧‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٢٥E٤
 K‫א‬

 

،٦٥‫א‬٥٠‫א‬٦٠‫א‬‫א‬‫א‬E٥
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 
 

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٦
 

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٧
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٨
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٩
 
 

 

 J١٤١ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬
 ١‫א‬

 

 

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 K‫א‬‫א‬٠{١،‫א‬٠{٠٢±‫א‬

 J١٤٢ J

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 

 ‫א‬
 ٦W‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 
 W‫א‬‫א‬‫א‬W

 W‫א‬‫א‬

 EF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K٠{٠٢±‫א‬
 

 WE،،‫א‬F‫א‬‫א‬W

٥،‫א‬،٤٠C٥٠∅ ‫א‬

-

،٠{٠٢،‫א‬‫א‬، ١٥،١٨، ١٠∅،
‫א‬

 
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W

 J١٤٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 
 ‫א‬‫א‬‫א‬EF

 ٤٧‫א‬‫א‬‫א‬EF

 KE١F‫א‬،٠{١±،٣٦
 

 ٤٧‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EF

E١F‫א‬

 K٠{١±

، ٥∅‫א‬‫א‬‫א‬EF
 KE٢F‫א‬

 

١٨،١٥،١٠∅ 
 ‫א‬

E٢F‫א‬

‫א‬،‫א‬

  ‫א‬E٣F
 K‫א‬‫א‬

E٣F‫א‬

 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

٠{٠٢±
 ‫א‬ ٢٠
 KE٤F‫א‬
 

E٤F‫א‬

 
 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

٣٢ ١٠
 KE٥F‫א‬٠{٠٢

E٥F‫א‬

 

 

 

 J١٤٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 E١F

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
‫א‬‫א‬EF -٦
 K‫א‬

٣٢‫א‬EF
٠{٠٢±‫א‬١٠

 KE٦F‫א‬

E٦F‫א‬

 

 
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 J١٤٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 E٢F‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٠{١±‫א‬
 

 
 J١٤٦ J

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 

 ٢‫א‬
 ٤W‫א‬‫ א‬ 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 
 W‫א‬‫א‬‫א‬W

 W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J٢

K‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
 

 WE،،‫א‬F‫א‬‫א‬W

C٤٥∅‫א‬،٣٣C٤٥∅‫א‬

،‫א‬‫א‬،،‫א‬،٢٣
K٠{٠٥،‫א‬،،‫א‬

 
 
 
 

 J١٤٧ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 E٢F

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
 

‫א‬

 E١F‫א‬

E١F‫א‬

 

 

 W‫א‬‫א‬E٢F‫א‬‫א‬

E٢F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 E٢F‫א‬،‫א‬

‫א‬

 ‫א‬ J
 E٣F‫א‬‫א‬

E٣F‫א‬

 
 

٢٤‫א‬
E٤F‫א‬

 

 KE٤F‫א‬،‫א‬

 

 

 ٢٦‫א‬‫א‬‫א‬EF J٤
 ٠٠{١±

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EF
E٥F

 

1

‫ ق‬−‫ق‬
‫ل‬2

K‫א‬

 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

KE٥F‫א‬
 J١٤٨ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

  
 E٢F

 W‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W
 W‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٦F‫א‬،E٣‫א‬F

 

 E٦F‫א‬
 K‫א‬

‫ א‬‫א‬‫א‬

 KE٧F

 E٧F
 ‫א‬

 KE٨F‫א‬،١٦

 K‫א‬ J
 K‫א‬ J

 E٨F‫א‬
١٨‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬، ٠{١±

 KE٩F

E٩F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬

 E١٠F‫א‬،‫א‬
‫א‬ -

 K‫א‬

 E١٠F‫א‬
 J١٤٩ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 
 E٢F

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W

 ‫א‬‫א‬º٤٥‫א‬
 KE١١F‫א‬،

 

 

 E١١F‫א‬
 ١‫א‬٣،٢‫א‬EF

 ٣،٢‫א‬‫א‬‫א‬EF

 K٠{١±

٣‫א‬٥٤٥‫א‬EF
 KE١٢F‫א‬

 E١٢F‫א‬

 

K٣‫א‬EF-٨

 KE١٣F‫א‬،EF

 

 

 E١٣F

 
 
 
 
 

 
 

 J١٥٠ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 
 
 ‫א‬
 ‫א‬
 

‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ٠{١±

 ١٠٠

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 J١٥١ J



 ‫א‬‫א‬‫א‬
ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

٤

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
، ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

KEF‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 
 

 KE٧٠F

 J١٥٢ J

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬
     ‫א‬ 

‫א‬   ‫א‬ ‫א‬  

  EF ‫א‬  ،E١F

‫א‬ EF ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬

‫א‬ ‫א‬‫א‬   ،‫א‬

 ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ 
 .‫א‬
 

 WE١F

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١

‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J٢

‫א‬E٢F‫א‬

 ‫א‬ ‫א‬ EF   ‫א‬

‫א‬   ، ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ EF
 ‫א‬ ‫א‬    ‫א‬
  ، ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ 

 K٢Z‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 
 

‫א‬WE٢F

 J١٥٣ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬
 

 E‫א‬F‫א‬ J١

 E‫א‬F‫א‬E٣F‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫ א‬-١
 ‫ א‬-٢

 ‫א‬‫ א‬-٣

 E‫א‬F‫ א‬-٤

 

،،‫א‬‫א‬

‫א‬WE٣F‫א‬

 KE‫א‬F‫א‬
 

 EVF J٢

 W‫א‬‫א‬‫א‬VE٤F‫א‬
 K‫א‬ -١

 K -٢

 K‫א‬ -٣
 K‫א‬ -٤

 ،‫א‬‫א‬ ‫א‬   

V ‫א‬‫א‬
‫א‬ ‫א‬   ‫א‬   

 ، E٤F ‫א‬   ‫א‬  
 K‫א‬‫א‬

VWE٤F‫א‬

 
 

 J١٥٤ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
   ‫א‬ ‫א‬ ‫ א‬-١

، E ‫א‬  F ‫א‬ 
 ‫א‬

KE٥F‫א‬

‫א‬‫א‬WE٥F‫א‬

 

 ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫ א‬-٢
K‫א‬

 

‫א‬‫ א‬-٣
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،E J٦F‫א‬
K‫א‬‫א‬

E°٩٠F‫א‬‫א‬‫א‬

 

 J٦F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،E

،E J٦F‫א‬

K‫א‬

 

  ، ‫א‬      ‫ א‬-٥

E٦F‫א‬

 ‫א‬  ، E J٦F ‫א‬  ‫א‬
K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬E J٦F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K
 K‫א‬‫א‬

 J١٥٥ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٧F‫א‬‫א‬
 

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٨F

‫א‬‫א‬WE٧F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬ ‫א‬  ‫א‬  -

 ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 

‫א‬  E١ J٢ J٢ F  ‫א‬

‫א‬  ‫א‬‫א‬  ،E٤F
 ‫א‬ ‫א‬  

‫א‬ ‫א‬‫א‬

  ، ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬

 KE٩F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬WE٨F‫א‬

 ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ 

 
-

 K‫א‬‫א‬E٧F‫א‬

‫א‬E٨F‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 
 

‫א‬‫א‬WE٩F‫א‬
 ‫א‬

 J١٥٦ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 15o − 10o ‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ E١٠F ‫א‬ 
‫א‬‫א‬ ‫א‬ ،‫א‬  
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ -

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬V 

‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬-

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬WE١٠F‫א‬ ‫א‬‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬

-

 E J١٠F‫א‬‫א‬

 K15o − 10o ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬-

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬-

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ K‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬-

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ KE J١٠F‫א‬‫א‬‫א‬ -

 K٢‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 J١٥٧ J

-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W
 

 ‫א‬‫א‬ J١

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

EFE١١F‫א‬‫א‬EF‫א‬‫א‬

‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬
 

 
 
 
 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE١١F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 J١٥٨ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬ -‫أ‬

 WE١٢F‫א‬‫א‬‫א‬

،E‫א‬F‫א‬ -١

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬ J٢
‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

،‫א‬ J٣
 ٠‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬WE١٢F‫א‬

 

 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤
 W‫א‬‫א‬ -‫ب‬

 ‫א‬

 ‫א‬،‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬

‫א‬   ‫א‬ ‫א‬‫א‬    ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬ 

 ‫א‬ ،‫א‬‫א‬٠E١٣F ‫א‬
‫א‬ ‫א‬     ‫א‬
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬WE١٣F‫א‬

 K‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J١٥٩ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ ‫א‬  ‫א‬   ‫א‬ ‫א‬ 
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬   K‫א‬

 KE١٤F‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬-

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬-

‫א‬‫א‬‫ א‬ K ١‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ -

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE١٤F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ -

 E‫א‬ ‫א‬F ‫א‬ ‫א‬   K‫א‬

 ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬  ‫ א‬-

‫א‬E‫א‬F‫א‬

 KE J١٥F‫א‬

‫א‬   E‫א‬F ‫א‬ ‫ א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE J١٥F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ E‫א‬F‫א‬،‫א‬
 KE J١٥F‫א‬،‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬WE١٥F‫א‬


 J١٥F‫א‬‫א‬‫א‬ -

 ‫א‬  ‫א‬ ‫א‬  ‫א‬ E
 K‫א‬

 J١٦٠ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬    ‫א‬ ‫א‬  K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬ J١

،       

‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

  ، ‫א‬‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬ 

 K‫א‬‫א‬

    ‫א‬    

 ‫א‬ ‫א‬   ، 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE١٦F‫א‬

  ‫א‬     

 ‫א‬   ETF  
‫א‬     ‫א‬   ، 

   ‫א‬    ، E١٦F
 KE‫א‬F‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢

    ‫א‬    

 ‫א‬‫א‬  ‫א‬‫א‬   ‫א‬

  ‫א‬  E١٧F ‫א‬   
‫א‬‫א‬٠ ‫א‬
،‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬WE١٧F‫א‬

 J١٦١ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 

 ‫א‬‫א‬ J٣
   ‫א‬ ‫א‬  

   E١٨F ‫א‬   ‫א‬

 K‫א‬
 
 
 
 
 
 

‫א‬WE١٨F‫א‬

 

 ‫א‬

 
 

 
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،E١٨F‫א‬
 K١٥‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 J١٦٢ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬W١

 W‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

 K‫א‬

 K‫א‬

 K‫א‬

-‫أ‬ 

 WV‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

 K‫א‬

 K‫א‬

 K

-‫ب‬ 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K°١٠ J°٥

 K°١٥ J°١٠

 K°٢٠ J°١٥

 K°٣٠ J°٢٠

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 K J٤

 J١٦٣ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K

 

 W‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 ،‫א‬

 

 WE٢٥٠FE٤٠F‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬

 K

 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬ J
 W‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 KE°١٥ J°١٠F‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 J١٦٤ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W٢

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W٣
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W٤
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W٥
 
 

 

 J١٦٥ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E١F

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 J١٦٦ J

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E١F‫א‬
 E١FW‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 
 

  JW‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬W

 K‫א‬‫א‬  J١

 K‫א‬‫א‬  J٢

 

 E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،١٥٥C٣٥‫א‬‫א‬

،،،،‫א‬‫א‬،E‫א‬F
 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
 J١
‫א‬‫א‬‫א‬
١٥٠‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

،‫א‬
 KE١F‫א‬

 KE٠{٢±F‫א‬‫א‬
 E١F‫א‬
 
 
 
 J١٦٧ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E١F‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬  J٢

E٢F ‫א‬ ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬



‫א‬‫א‬‫ א‬ J٣

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

E٢F‫א‬

 KE٣F‫א‬‫א‬

 KE٠{١±F٣٢‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬  J٤
٣٠‫א‬‫א‬‫א‬
K٢٠

E٣F

‫א‬‫א‬ J

 Kº ١٥ Jº١٠‫א‬

 ‫א‬‫א‬ J
،‫א‬

‫א‬

E F

 KE٤F‫א‬

 
‫א‬‫א‬‫א‬

 J٥

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬،‫א‬

،٢٠٣٠
 KE٥F‫א‬

‫א‬
E F

‫א‬‫א‬
 K‫א‬EF

 J١٦٨ J

-

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 

E٢F

 EF‫א‬‫א‬‫א‬
 

 
 
 
 
 
 

(٢)

 

‫א‬

 E٤FW‫א‬‫ א‬  ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬W

  JW‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 KEF‫א‬‫א‬

 J٣

 J٤

 

 E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W

 ١٥٥C٥٠‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬،E
 ‫א‬F‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ،

 K‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،، 

 
 J١٦٩ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
‫א‬‫א‬‫א‬ J١

 KE٠{٢±FE١٥٠F‫א‬
   

E١F‫א‬

 
 

‫א‬‫א‬  J٢
KE٢F‫א‬،‫א‬

 
 

‫א‬‫א‬‫ א‬ J٣

E٢F‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬

KE٣F

‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬
 
E‫א‬F‫א‬‫א‬

E٣F‫א‬

 J٤

‫א‬‫א‬F ‫א‬‫א‬

،‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬E
 KE٤F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
E٤F‫א‬

 J١٧٠ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

±E٩٨F‫א‬‫א‬ ‫ א‬ J٥
KE٥F‫א‬‫א‬٠{٢
 

 

E٥F‫א‬

‫א‬‫א‬‫ א‬ J٦
E٦F‫א‬،‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 


E٦F‫א‬

 
 

 

±E٣٧F‫א‬‫א‬‫ א‬ J٧
K‫א‬٠{٢

 

 

 
 
F‫א‬‫א‬‫א‬  J٨

E٧F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬E ‫א‬‫א‬

 K٠{٢±E٤٦FE١٥F

 

 

E٨F‫א‬

 

 J١٧١ J

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E٣F

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 
 
 
 
 
 

 

 E٣F‫א‬
 E٥FW‫א‬‫ א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬W
 K‫א‬‫א‬ J ١

 ،‫א‬‫א‬ J ٢
 E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،E١٦٥C٧٠F‫א‬‫א‬ J
،‫א‬‫א‬،،،،‫א‬‫א‬

 K‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،

 
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
 ‫א‬‫א‬‫א‬  J١

 ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 KE١F‫א‬E٠{٢±F١٥٧

 

E١F

 J١٧٢ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬  J٢
‫א‬‫א‬

 KE٢F‫א‬‫א‬

 
 
 

 E٢F

 
‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ J٣

 

KE٣F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

 
E٣F‫א‬

 
٢٥C٥٨‫א‬‫א‬

 J٤

KE٤F‫א‬٠{٢±

 
E٤F‫א‬

 
‫א‬‫א‬‫א‬

 

 J٥

‫א‬‫א‬ J

 KE٥F‫א‬

E٥F‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٦
 ٠{٢±٣٥C٣٧

KE٦F‫א‬
E٦F‫א‬
 J١٧٣ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٧

K‫א‬‫א‬

‫א‬EF‫א‬ J

 KE٧F‫א‬،‫א‬

E٧F‫א‬


٢{٥‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٨
KE٨F‫א‬،‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬‫א‬ J

 

E٨F‫א‬

 

 

٢٢C١٤‫א‬‫א‬ J٩

  KE٩F‫א‬٠{٢±
 

 

 

E٩F‫א‬

 

r ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١٠
 = 2 mm
،‫א‬‫א‬‫א‬ J
 KE١٠F‫א‬

E١٠F‫א‬

 

 ١{٥‫א‬‫א‬º٤٥‫א‬‫א‬‫א‬ J١١

 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KE١١F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
E١١F‫א‬

 J١٧٤ J

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 E٤F

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E٤F‫א‬
 E٥FW‫א‬‫ א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 
  JW‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬W
 K‫א‬‫א‬‫א‬  J١

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J٢

 E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W

 E٨٥C٣٢FEF

،،،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،،،‫א‬، 

 J١٧٥ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 J١

 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 KE١F‫א‬

 
E١F

 
‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ J٢
KE٢F‫א‬،

 

 
E٢F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬  J٣
K‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬ J

 E٣F

E٣F‫א‬

 
‫א‬‫א‬

 J٤

K١٥

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 KE٤F‫א‬
 

E٤F‫א‬

 
٢٩‫א‬‫א‬

 J٥

‫א‬،٠{٢±٥

KE٥F

 

 

E٥F‫א‬
 J١٧٦ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 J٦

 K‫א‬‫א‬

٥٢٩‫א‬‫א‬ J
 KE٦F‫א‬،٠{٢±



E٦F‫א‬

 

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 J٧

KE٧F‫א‬‫א‬


E٧F‫א‬

‫א‬  J٨

،‫א‬‫א‬ ١٨– ١٥– ١٠
KE٨F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

E٨F‫א‬


‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ J٩
KE٩F‫א‬،٠{٢±٢٠

E٩F‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬ J١٠
K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ J
 KE١٠F‫א‬،

E١٠F‫א‬

 J١٧٧ J

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١١
KE١١F‫א‬،‫א‬

 


E١١F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 J١٢

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K٥٠٢٠‫א‬ J

 K٤٥١٤‫א‬‫א‬ J

 K١٥١٢‫א‬‫א‬ J
٢‫א‬‫א‬‫א‬ J

E١٢F‫א‬

‫א‬،‫א‬٠{٢±K

 KE١٢F

‫א‬ ‫א‬ J١٣
‫א‬‫א‬
 KE١٣F‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

  
 
E١٣F‫א‬

 J١٧٨ J

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

E٥F

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 
 
 
 
 
 

 

 E٥F‫א‬

 E٢FW‫א‬‫ א‬   ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬W

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 J١

 E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،E٨C٦٠FE‫א‬F

‫א‬،،،،
 ‫א‬‫א‬‫א‬،
 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،،،‫א‬
 W‫א‬‫א‬W

‫א‬‫א‬‫ א‬ J١

 K

  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K١٠‫א‬

 KE١F‫א‬،‫א‬‫א‬ J

 
E١F‫א‬

‫א‬ 90o ‫א‬ J٢
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 J١٧٩ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J

 KE٢F‫א‬،٢٠
 

 K‫א‬EF‫א‬ J٣
E٣F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬  ‫א‬‫א‬‫א‬ J
 KE٣F‫א‬،‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤

‫א‬‫א‬‫א‬  J

KE٤F‫א‬

E٤F‫א‬

 

 J١٢ J ٨‫א‬‫א‬ J٥
 K‫א‬‫א‬١٨

‫א‬‫א‬ ‫א‬ J
E٥F

 KE٥F‫א‬

‫א‬‫א‬ J٦
٠{٢±٢٠  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

K  

K‫א‬‫א‬‫א‬ J٧
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٨

 J١٨٠ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
  ‫א‬ 

‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬ 

 


‫א‬

 
٥ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  ١ 

 
 EF‫א‬ 
٪١٠٠
  

  

  

        

 J١٨١ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬
٤
٪١٠٠ 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬٢
 

       

 

 J١٨٢ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬
‫א‬
٢{٣٠

 ‫א‬‫א‬
          

٥
٪١٠٠

‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬٣


٪١٠٠

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ٤
  

 

 
  

  

  

  

   

 
 J١٨٣ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬
ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

٥

 ‫א‬‫א‬
 E ‫א‬F ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
،‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 KE٣٥F

 

W‫א‬‫א‬‫א‬

 
 
 
 
 
 

 J١٨٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 E‫א‬F‫א‬‫א‬
 ‫א‬
‫א‬

E ‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬



E١F‫א‬،،

‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE١F‫א‬

 K‫א‬،‫א‬،‫א‬
 
 ‫א‬
‫א‬
 W

 E‫א‬F‫א‬‫א‬ J١

 EFE٢F‫א‬
 ‫א‬‫א‬

KEFWE٢F‫א‬
  

 ‫א‬‫א‬
 

 W‫א‬‫א‬ J٢

 ،E٣F‫א‬

،

‫א‬،

WE٣F‫א‬

 K‫א‬،‫א‬


 J١٨٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬ J٣

 E٤F‫א‬

‫א‬
‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 KWE٤F‫א‬

 
 

 ‫א‬‫א‬
 ،‫א‬،،‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١

‫א‬‫א‬


 ‫א‬‫א‬ ،‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬
E‫א‬F‫א‬‫א‬WE٥F‫א‬

،E٥F‫א‬

 K،‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬  ‫א‬
 ‫א‬

 KE٦F‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬WE٦F

 

 

 

 

 J١٨٦ J

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬ J٢

،‫א‬‫א‬‫א‬ 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬

‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬،

‫א‬

 KE٧F‫א‬،‫א‬‫א‬
 
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬١–٢–٣

‫א‬‫א‬WE٧F‫א‬

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K

،‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬EF

 ‫א‬‫א‬

‫א‬WE٨F

 KE٨F‫א‬،‫א‬K‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬K

 ‫א‬‫א‬ J
 ،

 ،،‫א‬
 KE٩F‫א‬
 

WE٩F‫א‬
 J١٨٧ J

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬ J
‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬KE١٠F‫א‬

‫א‬‫א‬،

 K
 

 

WE١٠F‫א‬
K‫א‬

 EF‫א‬ J
 ‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،‫א‬

،‫א‬‫א‬

 KE١١F‫א‬

WE١١F‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬K

‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 KE١٢F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 ،‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬WE١٢F‫א‬
 J١٨٨ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬K
E١٣F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬
 ‫א‬
 
 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬WE١٣F‫א‬

 ‫א‬‫א‬،

 K‫א‬

 

 ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬،E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬ J١

‫א‬‫א‬، ‫א‬‫א‬ ،‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬،EF

 
 

 E‫א‬‫א‬F‫א‬ J٢

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬E١F‫א‬‫א‬

 J١٨٩ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 E١F

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬
١٠٠ J٨٠

‫א‬‫א‬
 ٥٠–٤٠

 

‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬

 ٢L٦٠ J٥٠

 ٢L٨٠ J٧٠

 ٢٥–٢٠

 ١٥–١٠

٤٠–٢٥

 ‫א‬
‫א‬
 ELF

 

 ‫א‬ J٣

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬،EL F‫א‬W‫א‬‫א‬،EL F‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬GELF‫א‬‫א‬
 ZELF‫א‬
EF٦٠

 

،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬E١٤F،EF

 KEF‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬

 LE٠{٥F‫א‬‫א‬E١F

 

 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬WE١٤F‫א‬

 
 
 

 
 
 

 J١٩٠ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢F‫א‬

 

 
 
 
 
 
 
 

 J١٩١ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 
 W‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

E ‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬ J

‫א‬

‫א‬‫א‬WE١٥F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬


 ‫א‬E١٥F‫א‬
‫א‬

 K‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬

 KE١٦F‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE١٦F‫א‬
‫א‬

 ‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

-

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F
 E‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE١٦F‫א‬

 ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬،‫א‬

 E١٧F‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬WE١٧F‫א‬

 

 J١٩٢ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 E‫א‬F‫א‬ J

 ‫א‬E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬W١

 W‫א‬‫א‬‫א‬١K

 K‫א‬‫א‬ J
 K J

 K‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬ J
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٢

 K‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬–

 K–

 K‫א‬ J
 

 W‫א‬ELF‫א‬‫א‬٣K

 K‫א‬ J
 K‫א‬–

 K‫א‬–

 K‫א‬ J
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٤K

K‫א‬‫א‬–  K ‫א‬‫א‬‫א‬–
 K–

 K‫א‬‫א‬–
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬F‫א‬٥K

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬–
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫– א‬

 J١٩٣ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬– 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬–
 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٦K
 K‫א‬–

 K‫א‬–

 K‫א‬–

 K‫א‬–

 

 W ‫א‬‫א‬‫א‬٧K

 K‫א‬–

 KEF‫א‬‫א‬‫א‬–

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬–

 K‫א‬‫א‬–
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٨K

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬–
K‫א‬‫א‬‫א‬–

 K‫א‬‫א‬–

 K‫א‬‫א‬–
 

 WW٢

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬–

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬W٣
 

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W٤
 

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ W٥
 

 ‫؟‬‫؟‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬W٦
 

 ‫؟‬‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W٧
 J١٩٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 E١F

 EF‫א‬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 J١٩٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 
 ٢{٣٠W‫א‬‫א‬

 EF‫א‬W‫א‬‫א‬
 

 W‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬‫א‬W
 EF‫א‬‫א‬‫א‬EF -

 

 E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W 

،،EKK١FE٥٥FØ‫א‬‫א‬
‫א‬،EF،‫א‬‫א‬، ٨

،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،EF
 K‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W 
‫א‬‫א‬‫א‬١K
٤٩{٩،

 K١KKH
 
 J ٤٥،

‫א‬‫א‬‫א‬ J

٨‫א‬E‫א‬F
 KE١F‫א‬،
 
 
 E١F‫א‬

 J١٩٦ J

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 E١F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،٣‫א‬‫א‬‫ א‬ J١
، ٢KKH ٤٥

 

 KE٢F‫א‬

‫א‬  J٢

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٣F‫א‬

 

‫א‬‫א‬E‫א‬F  J٣

٤٥‫א‬

 EF

‫א‬‫א‬ ‫א‬،‫א‬

 E٤F

 

‫א‬‫א‬٣٨  J٤
،٤٥‫א‬

 K٢KKH٣

‫א‬‫א‬  ‫א‬ ‫א‬،

 KE٥F

 
 

 J١٩٧ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 E٢F

 EF

 

 J١٩٨ J

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 E٢F‫א‬

 ٢W‫א‬‫א‬EFW‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬W

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬–١

 K‫א‬‫א‬‫א‬EF–٢

 

 E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W 

،،E١{٨FE١٥FØ‫א‬‫א‬
E
 F‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬ ،‫א‬
 K‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،

 

 W‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W 
H١{٣‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬١K
 K٢KK


 E
 ‫א‬F‫א‬‫א‬‫ א‬ KE١F‫א‬

 
 

 E١F‫א‬

 
 

 

 

 

 

 J١٩٩ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 E٢F‫א‬‫א‬
،٧٥ ‫א‬‫א‬٢K

‫א‬، ١١

‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 KE٢F‫א‬٢KKH
 

E٢F

 

،٢٥‫א‬‫א‬٣K
 K٢KKHK١

 KE٣F‫א‬‫א‬‫א‬ J

 

 

 

E٣F

EF‫א‬‫א‬٤K

‫א‬،١KKH٥
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

E٤F

 KE٤F

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬٥K
 K٣‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬ J
 ،‫א‬‫א‬

E٥F

 E٥F‫א‬

 
 
 J٢٠٠ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 E٢F‫א‬‫א‬
 2‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٦K

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬-

 KE٦F‫א‬،‫א‬

 
 

 

 

E٦F

 J٢٠١ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 E٣F

 EF‫א‬

 J٢٠٢ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 E٣F‫א‬
 

 ٤W‫א‬‫א‬

 ‫א‬W‫א‬‫א‬
 
 W‫א‬‫א‬‫א‬W

 W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EF -

 K‫א‬‫א‬‫א‬ -

 

 E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W 

،،E٢{٥FE٢٥FØ‫א‬‫א‬
‫א‬،K٦‫א‬،‫א‬،‫א‬

‫א‬‫א‬،EF‫א‬،‫א‬،‫א‬،‫א‬
 K‫א‬،‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W 
‫א‬‫א‬‫א‬١K

‫א‬ KK٢‫א‬

 K٢KKH‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫ א‬ K‫א‬

‫ א‬ KE١F‫א‬

 E١F‫א‬

 J٢٠٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٢K
 K‫א‬‫א‬

 KE٢F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬
E٢F

 

‫א‬‫א‬‫א‬٣K
 K‫א‬‫א‬‫א‬

،K١٥‫א‬‫א‬ J

H‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K٢

 K٢KK

E٣F

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J
 KE٣F‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EF٤K
 K٢KKHKK١

 ‫א‬‫א‬ J
E٤F

 KE٤F‫א‬‫א‬

 

  ‫א‬‫א‬٥K


 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
E٥F

 K

 ،١٨‫א‬‫ א‬-

 ‫א‬‫א‬١٢

 E٥F‫א‬،٢KKH

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 J٢٠٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

١٥٥‫א‬‫א‬٦K
 K٢KKH‫א‬‫א‬

 KE٦F‫א‬،‫א‬‫א‬ J
 

E٦F

 

‫א‬‫א‬45‫א‬‫א‬٧K
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ J
E٧F

 KE٧F‫א‬

 

E‫א‬F‫א‬E‫א‬F‫א‬٨K

‫א‬‫א‬

 KK٦‫א‬E‫א‬F

‫א‬‫א‬‫א‬ J

،‫א‬‫א‬

E٨F

 KE٨F‫א‬

 

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٩K
 K٢{٥‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫ א‬-

‫א‬‫א‬‫א‬  KE٩F‫א‬‫א‬

E٩F

 

 J٢٠٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 E٤F

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 J٢٠٦ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 E٤F‫א‬
 

 ٢W‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬EF‫א‬W‫א‬‫א‬
 
 W‫א‬‫א‬‫א‬W

 W‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬EF  

 

 E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W 

،،E١{٥FEK٣FØ‫א‬‫א‬
‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬

 K‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،EF

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W 
‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬٠١

‫א‬٢KKHKK١‫א‬‫א‬
 KE١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 


E١F

 

 J٢٠٧ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 E٤F‫א‬‫א‬
٤٥‫א‬‫א‬٢K
 ١KKH١٩{٨

‫א‬‫א‬EF J
‫א‬‫א‬‫א‬

 E‫א‬F

‫א‬‫א‬‫א‬ J

E٢F

‫א‬

‫א‬

 KE٢F‫א‬

 

‫א‬ ‫א‬٣K

‫א‬

E٣F

‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬

 K‫א‬

‫א‬‫א‬ J

 K٢KKH٥٥٢٧

 KE٣F‫א‬

 E٤F

 

٢٥‫א‬‫א‬٤K

٢KKH٤٥

 KE٤F‫א‬

 

 5‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٥K
،‫א‬ -

 E٥F

 KE٥F‫א‬

 J٢٠٨ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬
‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬  ١

٣

 ٪١٠٠  KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 J٢٠٩ J

 
 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 ‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ٥

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ٪١٠٠

 KE‫א‬F

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 J٢١٠ J

  ٢
 
 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

‫א‬

 ‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ٥

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EF‫א‬‫א‬‫א‬

 ٪١٠٠

 KE‫א‬F

 

 

  ٣
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 J٢١١ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬

 
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬
 ٤
 ٪١٠٠

‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬  ٤

 ‫؟‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬EF‫א‬
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 J٢١٢ J

 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
ã¹]<gè…‚jÖ]æ<ËÖ]<Üé×Ãj×Ö<íÚ^ÃÖ]<퉉ö¹]
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

٦

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o
 KE٩٢F

W‫א‬‫א‬‫א‬

 
 
 

  J٢١٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬

‫א‬‫א‬
 W ‫א‬

K‫א‬WE١F‫א‬

 

 KE١F‫א‬‫א‬




 

 

E٢F‫א‬

‫א‬EF 


  ‫א‬EF‫א‬

 K‫א‬
 

 K‫א‬‫א‬WE٢F‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬

E٣F‫א‬‫א‬

E١F‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬WE٣F‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬E٣F‫א‬

KMZM

 K‫א‬‫א‬Z60

 K‫א‬‫א‬Z

 K‫א‬‫א‬Z

  J٢١٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

W‫א‬‫א‬
‫א‬E٤F‫א‬

‫א‬
 K‫א‬‫א‬
 

 
 
،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬WE٤F‫א‬

 W‫א‬

 (I.S.O Metric Thread) ‫א‬‫א‬‫א‬ J١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K١٩٤٩(I.S.O)‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٥F‫א‬

 EPitchF‫א‬Z


 ‫א‬

 K

K‫א‬‫א‬‫א‬WE٥F‫א‬

 K‫א‬C٠{٦٤Z‫א‬Z١

 K‫א‬C٠{٨٦٦Z‫א‬‫א‬Z
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬Z 60o

 C‫א‬‫א‬Z‫א‬‫א‬Z

 ٤D‫א‬‫א‬Z‫א‬‫א‬Z١
 ٤D‫א‬Z‫א‬Z

 ٨D‫א‬Z‫א‬Z١

  J٢١٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

( Coarse Thread)‫א‬‫א‬‫ א‬-

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

(Medium Thread)W‫א‬‫א‬‫ א‬-

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

(Fine Thread)W‫א‬‫א‬‫ א‬-

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬E٦F‫א‬K
 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ (ANSI)‫א‬‫א‬
KANSI‫א‬WE٦F‫א‬

 

 K ‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٧F‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ٠(I.S.O)‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬WE٧F‫א‬

١٢‫א‬‫א‬‫א‬M12W١
 K‫א‬

 KM12 x 1.5W٢

 K١٢‫א‬‫א‬ZM12

 K١{٥‫א‬‫א‬Z1.5 

 ‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

  J٢١٦ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬WE١F
‫א‬
‫א‬

‫א‬



‫א‬

 ‫א‬

‫א‬
M10.0
M10.0
M10.0
M11.0
M11.0
M12.0
M12.0
M12.0
M12.0
M14.0
M14.0
M14.0
M14.0
M16.0
M16.0
M16.0
M18.0
M18.0
M18.0
M18.0
M20.0
M20.0
M20.0
M20.0
M22.0
M22.0
M22.0
M22.0
M24.0
M24.0
M24.0
M24.0

M2.0
 M2.0

 0.25
0.40

 1.75
 1.60

M2.2
 M2.2

0.25
0.45

1.95
 1.75

M2.5
M2.5

0.35
 0.45

2.15
 2.05

M3.0
 M3.0

0.35
 0.50

2.65
 2.50

M3.5
 M3.5

0.35
0.60
 

3.15
 2.90

M4.0
 M4.0

0.50
 0.70

3.50
 3.30

M4.5
 M4.5

0.5
 075

4.00
 3.70

M5.0
 M5.0

0.5
 0.8

4.50
 4.20

M6.0
 M6.0

0.75
 1.00

5.20
 5.00

M7.0
 M7.0
M8.0
M8.0
 M8.0
M9.0
M9.0
 M9.0

0.75
 1.00
0.75
1.00
 1.25
0.75
1.00
 1.25

6.20
 6.00
7.20
7.00
 6.80
8.20
8.00
 7.80

 

 

 
 ‫א‬1.0
1.25
1.50
1.00
1.50
1.00
1.25
1.50
1.75
1.00
1.25
1.50
2.00
1.00
1.50
2.00
1.00
1.50
2.00
2.50
1.00
1.50
2.00
2.50
1.00
1.50
2.00
2.50
1.00
1.50
2.00
3.00


 ‫א‬


9.00
8.80
8.50
10.00
9.50
11.00
10.80
10.50
10.20
13.00
12.80
12.50
12.00
15.00
14.50
14.00
17.00
16.50
16.00
15.50
19.00
18.50
18.00
17.50
21.00
20.50
20.00
19.50
23.00
22.50
22.00
21.00

‫א‬
‫א‬

‫א‬


 ‫א‬

M25.0
 M25.0

1.50
 2.00

23.50
 23.00

M27.0
 M27.0

1.50
3.00

25.50
 24.00

 M28.0

 1.50

26.50

M30.0
 M30.0

1.50
 3.50

28.50
 26.50

 M32.0

 1.50

 30.50

M33.0
 M33.0

2.00
 3.50

31.00
 29.50

 M36.0
M36.0

3.00
 4.00

33.00
 32.00

M39.0
 M39.0

3.00
 4.00

36.00
 35.00

M40.0
 M40.0

1.50
 3.00

38.50
 37.00

 

 

 

M42.0
 M42.0

4.00
 4.50

38.00
37.50

 

 

 

M45.0
 M45.0

4.00
 4.50

41.00
40.50

 

 

 

M48.0
 M48.0

4.00
 5.00

44.00
43.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M52.0
 M52.0
M56.0
 M56.0
M60.0
 M60.0

4.00
 5.00
4.00
 5.50
4.00
 5.50

48.00
47.00
52.00
50.50
56.00
45.50

  J٢١٧ J

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K(Whit worth)‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬(Whit Worth)‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 

E٨F‫א‬،‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬C٠{٩٦Z‫א‬‫א‬Z

 K‫א‬C٠{٦٤Z‫א‬Z١

K‫א‬‫א‬‫א‬WE٨F‫א‬

 K‫א‬C٠{١٣٧Z‫א‬ZR
 K٦DZ‫א‬‫א‬Z

 K٦DZ‫א‬‫א‬Z١
 K‫א‬‫א‬‫א‬Z 55o

‫א‬‫א‬

‫א‬K‫א‬

‫א‬‫א‬

 KE٩F‫א‬

K‫א‬‫א‬WE٩F‫א‬

E‫א‬F‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬

 K(B.S.W)‫א‬‫א‬‫ א‬-

K(B.S.F) ‫א‬‫א‬‫ א‬K(U.N.C)‫א‬‫א‬‫ א‬K(U.N.F)‫א‬‫א‬‫ א‬-

 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬E٢F‫א‬
W‫א‬‫א‬ -

 
 
 

  J٢١٨ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬Z

 K‫א‬Z

 K‫א‬‫א‬Z١

 K‫א‬‫א‬Z

 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬WE٢F‫א‬‫א‬

(B.S.W.)

(B.S.W.)

١

3/16 "
7/32”
1/4"
9/23”
5/16”

٠{٠٣١٢

٣٢

٤{٠٠

٠{٠٣٥٧

٢٨

٤{٦٠

٠{٠٣٨٥

٢٦

٥{٣٠

٠{٠٣٨٥

٢٦

٦{١٠

٠{٠٥٠٠

٢٠

٨{٣٠

٠{٠٥٥٦

١٨

٩{٧٠

٠{٠٤٥٥
3/8”
7/16”
1/2"
9/16”

5/8”
11/16”
3/4"
7/8”
1”

٠{٠٦٢٥

٢٢

 

٦{٨٠

١٦

١١{١٠

٠{٠٦٢٥

١٦

١٢{٧٠

٠{٠٧١٤

١٤

١٤{٠٠

٠{٠٧١٤

١٤

١٥{٥٠

٠{٠٨٣٣

١٢

١٦{٧٥

٠{٠٩٠٩

١١

١٩{٧٥

٠{١٠٠٠

١٠

٢٢{٧٥

١
1/8”
3/16”
1/4"
5/16”
3/8”
7/16”
1/2"
9/16”
5/8”
11/16”
3/4"
7/8”
1”
1.1/8”
1.1/4”
1.1/2”
1.3/4”
2”


0.0250
0.0417
0.0500
0.0556
0.0625
0.0714
0.0833
0.0833
0.0909
0.0909
0.1000
0.1111
0.1250
0.1429
0.1429
0.1667
0.2000
0.2222


40
24
20
18
16
14
12
12
11
11
10
9
8
7
7
6
5
4.5

 
2.55
3.70
5.10
6.50
7.90
9.30
10.50
12.10
13.50
15.00
16.25
19.25
22.00
24.75
28.00
33.50
39.00
44.50

 KE‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬WE٣F‫א‬‫א‬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  J٢١٩ J

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 
(U.N.C.)

(U.N.F.)

NO.0
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5
NO.6
NO.8
NO.10
NO.12
1/4"
5/16”
3/8”
7/16”
1/2"
9/16”
5/8”
3/4"
7/8”
1”
[٨L١{١


0.318
0.353
0.397
0.454
0.529
0.577
0.635
0.706
0.794
0.907
0.907
1.058
1.058
1.270
1.270
1.411
1.411
1.588
1.814
2.117
٢{١١٧


80
72
64
56
48
44
40
36
32
28
28
24
24
20
20
18
18
16
14
12
١٢

 
1.25
1.55
1.90
2.15
2.40
2.70
2.95
3.50
4.10
4.70
5.50
6.90
8.50
9.90
11.50
12.90
14.50
17.50
20.40
23.25
٢٦{٥٠

[٤L١{١

٢{١١٧

١٢

٢٩{٥٠

[٢L١ ١

٢ ١١٧

١٢

٣٦

١

[٨L١{٣

٢{١١٧

١٢

٣٢{٧٥


NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5
NO.6
NO.8
NO.10
NO.12
1/4"
5/18”
3/8”
7/16”
1/2"
9/16”
5/8”
3/4"
7/8”
1”
1.1/8”
1.1/4”
1.3/8”
1.1/2”
1.3/4”
2”
١


0.397
0.454
0.529
0.635
0.635
0.794
0.794
1.058
1.058
1.270
1.411
1.588
1.814
1.954
2.117
2.309
2.540
2.822
3.175
3.629
3.629
4.233
4.233
5.080
5.644


64
56
48
40
40
32
32
24
24
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7
7
6
6
5
4.5

 
1.55
 1.85
2.10
 2.35
 2.65
2.85
 3.50
 3.90
4.50
 5.10
6.60
 8.00
9.40
 10.80
 12.20
13.50
 16.50
19.50
 22.25
 25.00
28.00
 30.75
34.00
39.50
45.00

 

 ١
 

  J٢٢٠ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬E١٠F‫א‬
 W‫א‬

 K‫א‬‫א‬EF

K‫א‬‫א‬WE١٠F‫א‬

KE 8o − 5o F‫א‬‫א‬‫א‬EF
 KE 85o − 80o F‫א‬‫א‬EF

 

 W‫א‬

 

(Righ handThred) ‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬ 

‫א‬E١١F‫א‬

K‫א‬‫א‬WE١١F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

(Lift Hand Thread)‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬

 KE١٢F‫א‬
 

K‫א‬‫א‬WE١٢F‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬
 

‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

  J٢٢١ J

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 (Square Thread)‫א‬‫א‬ J١
 ‫א‬‫א‬،‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 
 
 
 
 
 

K‫א‬‫א‬WE١٣F‫א‬

E١٣F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬Z

 K‫א‬‫א‬Z
 K‫א‬‫א‬‫א‬Z١

 K(Sq)‫א‬

KSq 60X6.LF‫א‬‫א‬W

 K٦٠‫א‬ZSq60
 K‫א‬Z.6

 K‫א‬‫א‬ZLF

W‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬E١٤F‫א‬، ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬

 K٢D‫א‬Z‫א‬ JE١F

K‫א‬‫א‬ JE٢F

 KE 4 o − 2 o F‫א‬‫א‬‫א‬ZE٢،١F

 KE 8o − 6o F‫א‬‫א‬‫א‬ZEF
 

K‫א‬‫א‬WE١٤F‫א‬
  J٢٢٢ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

  ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬K١٢٦٠‫א‬W
  ‫ﻣﻢ‬
  ‫ﻣﻢ‬

6=

6=

 K‫א‬

12 ‫اﻟﺨﻄﻮة‬
=
2
2

12 ‫اﻟﺨﻄﻮة‬
=
2
2

= ‫א‬W‫א‬

 
= ‫א‬

 
 (Acme Thread)E‫א‬F‫א‬‫א‬ J٢
‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬
 

W‫א‬‫א‬‫א‬ J

 W‫א‬‫א‬‫א‬E١٥F‫א‬

 K‫א‬Z

 K‫א‬‫א‬Z
 K‫א‬‫א‬‫א‬Z١

K‫א‬‫א‬‫א‬WE١٥F‫א‬

 KE 30o − 29o F‫א‬‫א‬Zα

 KE‫א‬٠{٥٤–٠{٣٦٦C‫א‬FZ‫א‬Z
 ‫א‬ + ‫اﻟﺨﻄﻮة‬

2

= ‫א‬

K(TR) ‫א‬

TR 40X 8mm‫א‬‫א‬W

 ٤٠‫א‬ZTR40W‫א‬
 K٨‫א‬Z8mm

  J٢٢٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬ J

‫א‬‫א‬E١٦F‫א‬
‫א‬‫א‬
 ‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE 30o − 29o F‫א‬Zα
 Z‫א‬Z

 K‫א‬H٠{٤٥–‫א‬C٠{٣٦٦

 K‫א‬‫א‬‫א‬E٤F‫א‬
K‫א‬WE١٦F‫א‬

 ‫א‬E٤F‫א‬

 

 ٢٤W١٤

 ١٢W٦

 ٥W٢

 ١{٥

 L‫א‬

 ١

 ٠{٥

 ٠{٢٥

 ٠{١٥

L‫א‬
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 W‫א‬٦‫א‬٥٨‫א‬W
 K‫א‬ J

K‫א‬ J

 ‫א‬H٠{٤٥–‫א‬C٠{٣٦٦Z‫א‬W‫א‬
 ٠{٥H٠{٤٥–٦C٠{٣٦٦Z
 ٠{٢٧–٢{١٩٦Z
 ١{٩٢٦Z

 ‫א‬ + ‫اﻟﺨﻄﻮة‬

2

  ‫ﻣﻢ‬

3.5 = 0.5 + 3 = 0.5 +





= Z‫א‬
6
= 
2

 
  J٢٢٤ J





 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 (Roun Thread)‫א‬‫א‬ J٣
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
W‫א‬‫א‬‫א‬ J

 W‫א‬‫א‬‫א‬E١٧F‫א‬

 K‫א‬Z

 ٢D‫א‬Z‫א‬Z

 ٢D‫א‬Z‫א‬Z

K‫א‬‫א‬‫א‬WE١٧F‫א‬

 K‫א‬C٢{٥٦Z‫א‬ZR

 K‫א‬C٢{٣٨Z‫א‬Z R 1
 K(RD)‫א‬

KRD46 X 8mm‫א‬‫א‬W

KRD٨‫א‬ZRD46W‫א‬
K٨‫א‬

=

8 mm

W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 

 K(Buttres Thread)‫א‬‫א‬ J٤
‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 
 K‫א‬‫א‬
 

W‫א‬‫א‬‫א‬ J

 W‫א‬‫א‬‫א‬E١٨F‫א‬

 K‫א‬Z

 K‫א‬CK،٨٦٨Z‫א‬Z

K‫א‬‫א‬‫א‬WE١٨F‫א‬

 KE 33o − 30o F‫א‬‫א‬Z

 K‫א‬C١{٣Z‫א‬ZR
  J٢٢٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬C٠{٢٦٤Z‫א‬Z
 KESF‫א‬

S60C١٢‫א‬‫א‬W

 K٦٠‫א‬S60W‫א‬
 K١٢‫א‬Z١٢
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬WE١٩F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١
‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬WE٢٠F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 KE١٩F

‫א‬‫א‬‫א‬E٢٠F‫א‬

 

K‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬W  ‫א‬‫א‬‫א‬

E٢١F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬WE٢١F‫א‬

‫א‬‫א‬E٢F‫א‬‫א‬

 KE١F‫א‬
 

  J٢٢٦ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
 ‫א‬‫א‬
E٢٢F‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬EF‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬
 

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٢٢F‫א‬

‫א‬‫א‬E٢٣F‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KEF‫א‬‫א‬

 
 

E٢٣F‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬ J١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
K‫א‬‫א‬WE٢٤F‫א‬

E٢٤F‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K(I.S.O)‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬E٢٥F‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 
 
 

K‫א‬WE٢٥F‫א‬

 
  J٢٢٧ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W J

‫א‬‫א‬‫א‬

E٢٦F‫א‬E١F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬E٢F‫א‬

‫א‬E١F‫א‬

 K‫א‬
 

KWE٢٦F‫א‬

 
 ‫א‬ J٢
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KE٢٧F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬  J١
K‫א‬‫א‬  J٢
K‫א‬  J٣

K  J٤

K‫א‬  J٥

K‫א‬WE٢٧F‫א‬

K‫א‬  J٦
K‫א‬  J٧

 ‫א‬‫א‬‫א‬Z
 ‫א‬Z١

‫א‬ ‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬

 
 

‫א‬E١F‫א‬‫א‬‫א‬KE٢٧F‫א‬K‫א‬

E٤F ‫א‬‫א‬E٣F‫א‬ ‫א‬‫א‬E٢F‫א‬‫א‬
E١F‫א‬‫א‬‫א‬E٦F‫א‬‫א‬E٥F‫א‬

 KEF

  J٢٢٨ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬ J٣
‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬

 KE‫א‬
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬

 

‫א‬‫א‬
 Z

 
 

‫א‬E٢٨F‫א‬W١
 ٢
 K٦‫א‬

 
 
 
 
 

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٢٨F‫א‬

 
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 

 Z
‫א‬‫א‬
‫א‬

‫ﻗﺎﺋﺪ‬
  ‫ﻣﻨﻘﺎد‬

  J٢٢٩ J

 

=

2
6 
 
 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬،٦ ،٢

 K‫א‬‫א‬‫א‬٦٢

 

  2 W‫א‬‫א‬ J
6

‫ﻗﺎﺋﺪ‬
  ‫ﻣﻨﻘﺎد‬

20 10 2
= ∗
60 10 6 
 

E٢٠F‫א‬‫א‬E٢٩F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬ E٦٠F
 K٢‫א‬

K‫א‬WE٢٩F‫א‬

 

‫א‬‫א‬

E٣٠F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٣F
 
 

 E١F‫א‬WE٢F

‫א‬E١٢F‫א‬

 K‫א‬

KWE٣٠F‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬
‫א‬
 ZW
‫א‬

 
 
  J٢٣٠ J



‫ﻗﺎﺋﺪ‬
‫ﻣﻨﻘﺎد‬



‫ﻗﺎﺋﺪ‬
‫ﻣﻨﻘﺎد‬

 

2

6





10 10 1
= ∗ 
120 10 12



=

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬

1
E١٢٠F J
12
 1∗1 = 1
3 4 12

  

 K‫א‬‫א‬ J
  30 * 1 , 20 * 1 =
30 3 20 4

‫ﻗﺎﺋﺪ‬
  ‫ﻣﻨﻘﺎد‬

=

30 20
=
*
90 80
 

 KE٣١F‫א‬‫א‬ J

 

 KE٣٠ J٢٠F

K‫א‬WE٣١F‫א‬

 E٩٠ J٨٠F

 ?١

‫א‬KE٦F‫א‬‫א‬WE٣F
٨

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬
 

 

  ‫ﻣﻢ‬

25.4
1
= 25.4 *
8
8

 
 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬

 =

 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬

 25.4 = 1 * 25.4 =
48

‫ﻗﺎﺋﺪ‬
‫ﻣﻨﻘﺎد‬

=

6

 
 

8

127 10 12.7
= *
=
240 10 24


 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢٤٠F
  J٢٣١ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

  1 * 12.7 = 12.7
6

4

24

 

  20 * 1 , 10 * 12.7 
20 6 10

 
 



‫ﻗﺎﺋﺪ‬
‫ﻣﻨﻘﺎد‬

4



=

20 127
*
120 40

 

 KE٣٢F‫א‬

 K‫א‬‫א‬٢٠،١٢٧

 K‫א‬١٢٠،٤٠
 

E٣F ‫א‬WE٤F

K‫א‬WE٣٢F‫א‬

‫א‬ 1 ‫א‬
4

 K‫א‬

  ‫ﻣﻢ‬
 ‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬

25.4
1
= 25.4 * 
4
4

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 Z ‫א‬



  4*3 =

 

 



 

3

25.4 25.4
4
6
12
 =


12.7 25.4
 60 = 10 * 6 
127 10 12.7

‫ﻗﺎﺋﺪ‬
‫ﻣﻨﻘﺎد‬

  J٢٣٢ J

=

60

127

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬
 

‫א‬E١٢٧F‫א‬E٣٣F‫א‬

‫א‬ E٦٠F‫א‬،‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬ J٤
 

 K‫א‬WE٣٣F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬‫א‬ ‫א‬

‫א‬‫א‬ ‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ‫א‬‫א‬WE٣٤F‫א‬

‫א‬E٣٤F‫א‬E‫א‬F

‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬
 
 

 K‫א‬WE٣٥F‫א‬

‫א‬‫א‬ J
 KE٣٥F‫א‬‫א‬

 
 
 

‫א‬ J
‫א‬E٣٦F‫א‬ ‫א‬

 K‫א‬

 K‫א‬WE٣٦F‫א‬

 

  J٢٣٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬ J

K‫א‬E٣٧F‫א‬

‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬WE٣٧F‫א‬

‫א‬ E٣٨F‫א‬ J

‫א‬‫א‬  ‫א‬
‫א‬‫א‬
  

 K
 
 
 
 
 

 K‫א‬‫א‬WE٣٨F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J١
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬C٠{٦٤Z‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬WE٣٩F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  J
 KE٣٩F‫א‬

  J٢٣٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

٠{١‫א‬‫א‬‫א‬ J
 KE٤٠F‫א‬

 
 
 
 
 
 

 K‫א‬‫א‬WE٤٠F‫א‬

 

‫א‬ J

 KE٤١F‫א‬
 
 
 
 
 
 

 K‫א‬WE٤١F‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 KE٤٢F‫א‬

 
 
 
 
 

 K‫א‬‫א‬WE٤٢F‫א‬

  J٢٣٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬ ‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬
 KE٤٣F‫א‬
 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬WE٤٣F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬
 
 

‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬

 K‫א‬E٤٤F‫א‬
 
 
 
 
 
 

 K‫א‬‫א‬WE٤٤F‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J
 KE٤٥F‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬W

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬WE٤٥F‫א‬

 

  J٢٣٦ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬ J٢
 ‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬WE٤٦F‫א‬

 ‫א‬ J
 K‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K٢D‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬  ‫א‬ J

 KE٤٦F‫א‬٠{٠٥‫א‬
 ‫א‬‫א‬WE٤٧F‫א‬

 K‫א‬ J

‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬ J
 KE٤٧F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J
 KE٤٨F‫א‬

‫א‬W
‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬WE٤٨F‫א‬

 K‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J

‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬ ‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 KE٤٩F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J

 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬WE٤٩F‫א‬

 
 

  J٢٣٧ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E‫א‬F‫א‬‫א‬ J٣
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ -

K‫א‬‫א‬ ‫א‬C٠{٥٤–‫א‬C٠{٣٦٦

 K‫א‬‫א‬WE٥٠F‫א‬

 ‫א‬‫א‬ K٠{٥‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

KE٥٠F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ -

 

 W‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬WE٥١F‫א‬

E٥١F‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬٠{٠٣‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 K‫א‬‫א‬ J
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J

‫א‬‫א‬‫א‬
 KE٥٢F‫א‬
 

 K‫א‬WE٥٢F‫א‬

 
  J٢٣٨ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 KE٥٣F‫א‬
 
 
 
 
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬WE٥٣F‫א‬

‫א‬‫א‬ J

 KE٥٤F‫א‬
 
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 
 

 K ‫א‬WE٥٤F‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ J

K‫א‬‫א‬‫א‬  J

K‫א‬‫א‬  J

K‫א‬‫א‬‫א‬  J
K‫א‬‫א‬‫ א‬ J

 
 
 
 
 
 

  J٢٣٩ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J

 WM24 x 3‫א‬ J١
 K٢٤٣ J

K٣‫א‬٢٤ J
K٣٢٤ J

 K٣‫א‬٢٤ J

 

 W(Whit Worth) ‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
  60o –
55o 

33o 

J
J

  29o  J

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
  60o –
55o 

33o 

 

J
J

  29o  J

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤
  60o  J

  30o  J
10o 

J

 –

 W‫א‬‫א‬ J٥
  J٢٤٠ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬ J

K‫א‬‫א‬‫א‬ J
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 

 WE٨F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٦
 K١٦ J

 

K١٠ J
K٤ J

K٢ J

 

 W‫א‬١٠ J٧
 ١D‫א‬ J

 

٢C‫א‬ J
٢D‫א‬ J
٣C‫א‬ J

 

 W‫א‬‫א‬ J٨
  55o  J

 

  35o  J
  30o  J
 

15o 

J

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J٩
 K‫א‬C٠{٨٦٨ J

  J٢٤١ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

K‫א‬C٠{٦٤٠ J
K‫א‬C٠{٤٧٦ J
K‫א‬C٠{٢٣٨ J

 

 W‫א‬‫א‬ 1 ‫א‬٣ J١٠
4

48
 J
100
 20 ∗ 60  J
60 90
  30  J
127
  60  J
127

 

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬ J

 K‫א‬ J

 W‫א‬‫א‬W١
 K‫א‬ J

 K‫א‬ J

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W٢

 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬ J

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬ J
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

K‫א‬CKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
K…………C‫א‬‫א‬–

KKKKKKKKKKKKKKKWEF‫א‬‫א‬ J

 KKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 
 
 

  J٢٤٢ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 E١F‫א‬
 ٦٠W‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ JW‫א‬‫א‬W
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J١

K‫א‬  J٢

 

 
 

K‫א‬‫א‬  J٤

 E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W 

 K‫א‬‫א‬،‫א‬

 

 

K‫א‬‫א‬‫א‬  J٣

،‫א‬‫א‬،،،،،

 

 
 
 
 
 

 

 W‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W
٤٠ K١
 K١٠٨
K‫א‬‫א‬ K٢
‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K٣

 K٠{٥± E١F‫א‬

 
 
 
 
 
 
 

 E١F

  J٢٤٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬ K٤

 

KE٢F‫א‬‫א‬

 

KE٣F‫א‬‫א‬

 

‫א‬ K٥  
K٢{٥‫א‬‫א‬‫ א‬K٦

 E٢F‫א‬

١٢٠‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K٧
KL
K‫א‬‫א‬‫א‬ K٨
‫א‬‫א‬ K٩
KE٤F‫א‬‫א‬

 
 
 

٠{٠٥‫א‬‫א‬‫א‬ K١٠
K

E٣F‫א‬

K٠{٠٥‫א‬‫א‬‫א‬ K١١
‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K١٢
 KE٥F‫א‬
K٣‫א‬‫ א‬K١٣

E٤F‫א‬

 
 
 

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ K١٤

E٣{٢٥F‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K١٥  
K‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬K١٦
‫א‬‫א‬‫ א‬K١٧
 KE٦F‫א‬
K‫א‬‫א‬ K١٨

E٥F‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬ K١٩
 
 

E٦F‫א‬

 
 
  J٢٤٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E٢F‫א‬
 ٦٠W‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬

 
 

 W‫א‬‫א‬W  
W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J١

 

K‫א‬‫א‬  J٢

KEB.S.FFX

 

12٤L٣‫א‬‫א‬‫א‬  J٣

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J٤
 ٠E،،‫א‬F‫א‬‫א‬W 

،‫א‬‫א‬،،،،‫א‬

 KE‫א‬‫א‬F‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،،‫א‬

 
 

  
 
 
 

 W‫א‬،‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬W

 J١

‫א‬

‫א‬
‫א‬

 

 K١٠٨٤٠

 

K‫א‬

 

 J٢

 

 J٣

 

‫א‬‫א‬

 KE١F‫א‬

 

 K٠{٠٠٢± ‫א‬

 
 
 
 
 
 
 

  J٢٤٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤

 

 KE٢F‫א‬‫א‬‫א‬  
   

 
 KE٢F‫א‬

 ‫א‬‫א‬ J٥

 

 KE٣F‫א‬
 

 

K١٢‫א‬‫א‬‫א‬ J٦  

 

KL١٥٠‫א‬‫א‬ J٧  
K‫א‬‫א‬‫א‬ J٨  

 

 KE٣F‫א‬

K‫א‬ J٩  
 ٠{٠٥‫א‬‫א‬‫א‬ J١٠

 
 

KE٣F‫א‬  

 KE٤F‫א‬

   
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١١
‫ ﻣﻢ‬2.11 =

25.4
25.4
=
12
‫ﺧﻄﻮةاﻷﻧﺶ‬

 
 

‫א‬‫א‬‫א‬ J١٢
 ٢CE‫א‬C٠{٦٤FZ
٢{٧Z٢CE٢{١١C٠{٦٤FZ

 
 
 

 

 
 
 
 
 

  J٢٤٦ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K٠{٠٥‫א‬‫א‬‫א‬ J١٣
 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J١٤
 ‫א‬
 KE٥F‫א‬

 
 
 
 
K٢{٥‫א‬‫א‬ J١٥

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KE٢{٧F‫א‬‫א‬‫א‬ J١٧
K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١٨

 KE٥F‫א‬

 K‫א‬‫א‬ J١٩
K‫א‬‫א‬ J٢٠

K‫א‬‫א‬‫א‬ J٢١

 
 

  
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 

  J٢٤٧ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

‫א‬
 ‫א‬
٦٠
 ٪١٠٠

‫א‬‫א‬

W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬
١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  J٢٤٨ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
،‫א‬  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬  J١

 

 

KK‫א‬‫א‬‫א‬WE١F‫א‬

 

 













‫א‬
 
 ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

،‫א‬E J١F ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E J١F

 KE١F‫א‬K‫א‬‫א‬‫א‬E J١F
 E‫א‬‫א‬FK‫א‬‫א‬‫א‬E، J١F‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬
  J٢٤٩ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬،E‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬K ‫א‬
 KEF‫א‬،

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬
 

 KE٢F‫א‬،‫א‬

 
 
 
 
 

K‫א‬‫א‬‫א‬WE٢F‫א‬

 



 

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 M60 x 1.5E3 LhFW

 M‫א‬٦٠‫א‬ZM60

 ‫א‬Z 1.5

 ‫א‬‫א‬Z

3

 Z Lh
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٤
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

  J٢٥٠ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬

 EPitchF‫א‬ J١ J٤
 ‫א‬

 

 ‫א‬E J٣F‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬WE J٣F‫א‬

 K









 EF




 ELeadF‫א‬‫א‬ J٢ J٤
 ،‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 E J٣F‫א‬

 ‫א‬

 180‫א‬
 



K‫א‬‫א‬‫א‬WE J٣F‫א‬











 ‫א‬‫א‬‫א‬







KEF‫א‬

 ‫א‬‫א‬E J٣F‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬،٣،٢،١

 ‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬٣٦٠Z
 ‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬WE J٣F‫א‬



 





  J٢٥١ J

 KE‫א‬F‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬X‫א‬Z‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬٣‫א‬،٦‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬X‫א‬Z‫א‬‫א‬Z‫א‬

 ٣X٦Z 

 ١٨Z



 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬ J١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬E٤F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬E١F‫א‬،‫א‬

 
 
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬WE٤F‫א‬

 









 


 

 
 

  J٢٥٢ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E١F‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫ א‬‫א‬

 

 EF‫א‬‫א‬   J١

 E٨–٦F

 EF‫א‬‫א‬‫א‬   J٢

 E٥–٢F E٢،١F‫א‬‫א‬‫א‬   J٣
‫א‬

 EF‫א‬   J٤
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٥F‫א‬‫א‬‫א‬

 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬WE٥F‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬١ J٢

 ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬


 K‫א‬‫א‬KKKKKKKKK

 ‫א‬

 E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬E٦F‫א‬

 
‫א‬‫א‬WE٦F‫א‬

 



 










 ‫א‬‫א‬





‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬

  J٢٥٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 ‫א‬‫א‬  EF‫א‬‫א‬EF‫א‬‫א‬

 E٢FE١FE٧F‫א‬KEF‫א‬

 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬E٢F،E١F

K‫א‬‫א‬WE٧F‫א‬

 

K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ‫א‬‫א‬Z‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬K‫א‬E٣F‫א‬‫א‬W

 K٣٠‫א‬

 ‫א‬‫א‬Z‫א‬‫א‬W‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 



 ‫א‬‫א‬ 10 = 30 
3





 

 K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J
K‫א‬‫א‬WE٨F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 E٨F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

  J٢٥٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬E٩F‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬

 

K‫א‬‫א‬WE٩F‫א‬

 W

 



 

K‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬ J

 KE١٠F‫א‬‫א‬

 ‫א‬EF‫א‬

 E٢F‫א‬EF‫א‬‫א‬

 

 
 ‫א‬‫א‬WE١٠F‫א‬

 

 

 K‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 K‫א‬ J
 

 K‫א‬‫א‬ J
 

‫א‬‫א‬‫א‬ W
 K‫א‬‫א‬

 

  J٢٥٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J٢ J٢

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬WE١١F‫א‬

 KE١١F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J













 

 K‫א‬‫א‬‫א‬E١١F‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬W

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬WE١١F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
 

‫א‬‫א‬‫א‬١٨‫א‬،٣‫א‬،٦‫א‬W
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ٦‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬

 ٦‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 
 

  J٢٥٦ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E‫א‬F‫א‬٣ J J٢
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬E١٢F‫א‬

  WE١٢F‫א‬

 K‫א‬



 ‫א‬360
 W‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬

 K

 

 K‫א‬E360
 F‫א‬‫א‬ J١

 K‫א‬‫א‬ J٢

 K‫א‬‫א‬ J٣

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬–E٤،٦F
 K‫א‬‫א‬ J٥

 ‫א‬ J٧
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

360 o

‫ﻋﺪداﻷﺑﻮاب‬

Z‫א‬‫א‬‫א‬
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٤‫א‬‫א‬W
 K‫א‬‫א‬ 90 o =

360
‫א‬
4

 

 
 
 
 
 

  J٢٥٧ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬E90
 F‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ 

،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ -

 ‫א‬‫א‬‫א‬K‫א‬
 K‫א‬‫א‬

 K‫א‬WE١٣F‫א‬

 
 

 ‫א‬
 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 



 KE١٣F‫א‬






 

 ‫א‬
 E١٤F‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬WE١٤F‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  J٢٥٨ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 KE١٥F‫א‬
 

 
 
 
 













 

 

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE١٥F‫א‬

 

 K

 

 E٣F‫א‬
 E١F‫א‬E١٦F‫א‬
 E٢F‫א‬‫א‬

 KE٣F‫א‬

K‫א‬WE١٦F‫א‬

 

 
  J٢٥٩ J









 

 
 

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ٠{١

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬E١٧F‫א‬
 K‫א‬

 

 








 
 ‫א‬‫א‬‫א‬١{٥‫א‬W
K‫א‬‫א‬WE١٧F‫א‬

 KE‫א‬‫א‬F٣‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 KE١٨F‫א‬

 



K‫א‬‫א‬WE١٨F‫א‬

 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  K‫א‬‫א‬‫א‬E١٨F‫ א‬-

 
 
 
 
 

K‫א‬WE٢٠F‫א‬

  J٢٦٠ J

 WE١٩
 F‫א‬

 
‫א‬

 

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬ J
 KE١٩F‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬

 E٢٠F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬WE٢١F‫א‬

 

 

 
 

 ‫א‬  KE٢٢F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 
 
 
 

 K‫א‬‫א‬WE٢٢F‫א‬

 











 

 
 

 
  J٢٦١ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 KE٢٣F‫א‬‫א‬‫א‬

 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬WE٢٣F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 K

 W‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J

 ،‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E٢٤F‫א‬،‫א‬

 
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬WE٢٤F‫א‬

  J٢٦٢ J









 

 K

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬

 ،‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 E٢٥F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬E‫א‬F

‫א‬‫א‬WE٢٥F‫א‬

 K‫א‬‫א‬
 K











 
 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬WE٢٦F‫א‬

 



 KE٢٦F‫א‬E‫א‬‫א‬‫א‬F



 



 
 
 
 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J

 E٢٧F‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬F‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬E‫א‬

K‫א‬‫א‬WE٢٧F‫א‬

 

  J٢٦٣ J













 

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬

 KE٢٨F‫א‬
 
 
 

K‫א‬‫א‬WE٢٨F‫א‬

 

 

 E‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬E٢٩F‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬١{٥
 KE٤{٥F
 
 

‫א‬W٢٩F‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬،‫א‬‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬

 

  J٢٦٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬ J
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬E٣٠F‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ،‫א‬
 ‫א‬‫א‬

K‫א‬‫א‬‫א‬WE٣٠F‫א‬



 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬




K‫א‬‫א‬

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  J٢٦٥ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E١F‫א‬
٣W‫א‬‫א‬

 E٣F‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬

 

 W‫א‬‫א‬‫א‬W
 W‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 KE٢F‫א‬،٦‫א‬‫א‬ J

 K،‫א‬ J

 KE،،‫א‬F‫א‬‫א‬W 

‫א‬،،‫א‬،،‫א‬،‫א‬ J
 ،‫א‬

 K،٦٠‫א‬
 W‫א‬‫א‬W
   K‫א‬‫א‬‫א‬ J١
 K‫א‬‫א‬ J٢
  ‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
 
 ١٢٠

  ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬ J٤
 
 K‫א‬
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J٥
 
 K‫א‬‫א‬‫א‬

  ،٤٠‫א‬‫א‬‫א‬ J٦
 E١F‫א‬
 KE١F‫א‬٩٠

  J٢٦٦ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E١F
 ‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ، ٥‫א‬‫א‬ J٧
 K‫א‬‫א‬٥
 
 
  ‫א‬ J٨
   KE٢F‫א‬

  ،٤٥‫א‬ ‫א‬‫א‬‫א‬ J٩
 
  K   ٣
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١٠
 
 K١٢‫א‬‫א‬
 

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J١١

 

 K‫א‬ J١٣

  LE١٣٠F‫א‬‫א‬‫א‬ J١٢
 
 K
 

K‫א‬‫א‬ J١٤

  ‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬ J١٥
 
 K‫א‬
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J١٦
 
 K٣‫א‬
 E٢F‫א‬

   K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١٧
 

‫א‬ J١٨

 K‫א‬

  ‫א‬‫א‬‫א‬ J١٩
 
 K‫א‬‫א‬‫א‬

 

 
  J٢٦٧ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E١F
 ‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬  J٢٠
 K‫א‬‫א‬
 
 K‫א‬ J٢١

  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٢٢
 
 K‫א‬‫א‬
  ‫א‬‫א‬‫א‬ J٢٣
 
 K‫א‬‫א‬‫א‬
  K‫א‬‫א‬ J٢٤
 
 
 
 
 

 E٣F‫א‬

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  J٢٦٨ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E٢F‫א‬
W‫א‬‫ א‬ E٤FL‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 W‫א‬‫א‬‫א‬W

 W‫א‬
 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K٢‫א‬٦‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 KE،،‫א‬F‫א‬‫א‬W

،‫א‬،،‫א‬،‫א‬ J
 K٦٠،‫א‬

 W‫א‬‫א‬W
 ‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
   ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١
 K‫א‬‫א‬‫א‬ J٢
 
 K‫א‬‫א‬ J٢
  ٣٥‫א‬‫א‬‫א‬ J٣
 

 KE١F‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬ J٤

 

 

   ١٢‫א‬‫א‬ J٥
 
 K٣٢‫א‬
 E١F‫א‬

 
  J٢٦٩ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 E٢F
 ‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
  ‫א‬‫א‬٣٤‫א‬‫א‬ J٦
 KE٢F‫א‬
  45‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٧
 

 E٢F‫א‬

 KE٣F‫א‬٣

  L١٢٥‫א‬‫א‬٨
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ٩
 K١٢‫א‬‫א‬

  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ١٠
 
 K‫א‬‫א‬
 

 K‫א‬١١

 

 K‫א‬‫א‬

  K٠{١‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬١٢
  E
 ‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬١٣

 E٣F‫א‬

  K٣‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬١٤
 
 K‫א‬‫א‬‫א‬١٥
 

‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬١٦
 K٦‫א‬‫א‬

  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ١٧
 
 K‫א‬
  ‫א‬‫א‬١٨
  ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 
 
 

 E٤F‫א‬

  J٢٧٠ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬

 K‫א‬،‫א‬١٩

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬ JW‫א‬‫א‬‫א‬

‫א‬، ‫א‬٥‫א‬،٢‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١
 W‫א‬

 K١٥ J

 K١٠ J
 K٧ J
 K٥ J

‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬٤ J٢
 W‫א‬‫א‬

 K٥٠ J

 K٤٠ J
 K٢٥ J

 K٢٠ J

 W‫א‬٨‫א‬ J٣

 K١٢ J

 K٨ J
 K٤ J
 K٢ J

 W‫א‬K١٠‫א‬،‫א‬٦‫א‬،٦٠ J٤

 K١٢ J

 K١٠ J
 K٨ J
 K٣ J
 
 
  J٢٧١ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 



 K‫א‬‫א‬‫א‬ J٥






K‫א‬‫א‬ J

 





 K‫א‬ J
K‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬ J
 

‫א‬٣‫א‬،٦‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬ J٦

 W

 K١٨ J

 K١٢ J
 K٦ J
 K٣ J
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬٦‫א‬٣‫א‬ J٧

 K١٨ J

 K١٦ J
 K٩ J
 K٣ J

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J٨

 K J

 K1 J

 K3 J
 K6 J

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ ‫א‬‫א‬ J٩

 K‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
  J٢٧٢ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 W‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J١٠

 K‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬ J
 K‫א‬‫א‬‫א‬ J
 

 W‫א‬‫א‬‫א‬

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ J
 W J
 W‫א‬K١
 

 W‫א‬‫א‬K٢
 

 W‫א‬‫א‬K٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  J٢٧٣ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬
 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬

‫א‬

 ‫א‬
٣
٪١٠٠

 W‫א‬‫א‬‫א‬ ١
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ 

 

 K‫א‬‫א‬‫א‬٨٠٦٠‫א‬‫א‬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
٢
٪١٠٠

 W‫א‬‫א‬‫א‬ ٢
‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬ 

  ٣‫א‬‫א‬٢٢٨٦٠
 K‫א‬‫א‬‫א‬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  J٢٧٤ J

 ‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬‫א‬

 K‫א‬،‫א‬  J١

 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،W‫א‬‫א‬
 ‫א‬W‫א‬

 ‫א‬W‫א‬‫א‬
 ١٩٧٢W‫א‬

 K،  J٢

 K+‫א‬‫א‬،W‫א‬‫א‬
 K‫א‬W‫א‬

 K‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 ١٩٩٤W‫א‬

  J٣

 ‫א‬W‫א‬‫א‬

 KW‫א‬‫א‬

 ‫א‬،‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 ‫א‬E٤ ‫א‬E٣

E٢

 ١٩٨٨W‫א‬

‫א‬E١‫א‬‫א‬ J٤

 K‫א‬K J١

 KK J٢

 K‫א‬‫א‬K J٣
 K‫א‬ J٤

 K‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬،‫א‬W‫א‬‫א‬
 K‫א‬–W‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬W‫א‬‫א‬
 ١٩٩٦W‫א‬

 

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ‫א‬









 E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
١KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬ o

 ٢KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬ o

 ١٤KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬ o

 ١٧KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬ o

 ٢٣KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o
 ٢٨KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ א‬o

 ٣١KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o
 ٣٧KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o

 E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
٣٨KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬ o

 ٣٩KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬o

 ٤٣KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬ o

 ٤٧KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬ o
 ٥٠KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬ o

 ٥٢KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫ א‬o
 ٥٦KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o
 ٥٨KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o
 ٦٢KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ א‬o

 ٦٦KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o
 ٧٧KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫ א‬o

 E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
٧٨KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬ o

 ٧٩KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬ o
 ٨٥KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬ o
 ٩٧KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

 ٩٩KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ א‬o
 ١٠١KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o
١١٧KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o

١١٨KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

١٢٧KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬ o

١٣٨KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫ א‬o

١٤١KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o

١٤٣KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o

 ١٥٢KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o
 E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬‫א‬
١٥٣KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬ o

 ١٥٤KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬ o

 ١٥٨KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬ o
 ١٦٤KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ א‬o
 ١٦٧KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o
١٨٢KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o

 E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
 ١٨٥KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬ o
١٨٦KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬ o

١٩٤KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o
١٩٦KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o

٢١٠KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o
 E‫א‬‫א‬F‫א‬‫א‬
 ٢١٤KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬ o
٢١٥KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬ o
٢٢١KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬ o
٢٢٦KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫ א‬o

 ‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬

 

 ‫א‬‫א‬

 

 

 

٢٢٧KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬ o
٢٣٤KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬ o

٢٤٠KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ א‬o

٢٤٣KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o

٢٤٨KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o

 ٢٤٩KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

 ٢٥٨KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬ o

٢٦٦KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o
٢٧١KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫ א‬o

٢٧٤KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫ א‬o

٢٧٥KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK‫א‬‫א‬‫ א‬o

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬E‫א‬F‫א‬‫א‬
 GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS
 